P. 1
Assigment BMM 3106 IPGM KKB

Assigment BMM 3106 IPGM KKB

|Views: 230|Likes:
Published by MOHD RUSLEE

More info:

Published by: MOHD RUSLEE on Dec 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

1

SEKAPUR SIREH
Terlebih dahulu kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan
Zaleha Bt Mohd Noor selaku pensyarah Jabatan Pengajian Melayu yang telah
memberi input dan bimbingan yang amat berguna untuk membolehkan kami
menyiapkan tugasan ini. BMM3106 merupakan satu subjek yang mendedahkan kami
kepada masalah pembelajaran yang harus dihadapi oleh semua guru Bahasa Melayu di
sekolah rendah iaitu pengayaan dan pemulihan di samping pengajaran biasa.
Usaha Kementerian Pendidikan Malaysia mengadakan kursus-kursus
khas untuk melatih guru-guru pemulihan yang kemudiannya ditempatkan berkhidmat di
sekolah-sekolah tertentu menunjukkan bahawa pemulihan telah mula dianggap
sebahagian penting daripada aktiviti dalam proses pengajaran di sekolah. Adalah
disedari bahawa kemunduran murid-murid dalam Bahasa Melayu akan membawa
kesan buruk kepada pembelajaran dan seterusnya menjejaskan prestasi mereka dalam
mata-mata pelajaran yang lain.
Berdasarkan prestasi murid yang dikesan melalui sÌstem penilaian, murid
yang mencapai taraf yang ditentukan diberi peluang mengikuti program pengayaan
manakala murid yang tidak mencapai taraf tersebut diperlukan mengikuti program
pemulihan. Ketika menjalani aktiviti-aktiviti pemulihan ini murid-murid berpeluang
mengatasi kelemahan dan masalah yang mereka hadapi dalam unit pembelajaran
berkenaan.
Sekiranya terdapat murid-murid yang menghadapi masalah pembelajaran
yang tidak boleh diatasi oleh guru di dalam bilik darjah, murid-murid itu sepatutnya
2

diberi perhatian khas oleh pihak guru dan mereka tidak boleh diabaikan sama sekali.
Aktiviti yang bersesuaian dengan mereka hendaklah diadakan. Murid-murid seumpama
ini wajarlah ditempatkan di dalam bilik pemulihan sehingga kelemahan itu berjaya
diatasi dan seterusnya dikembalikan untuk belajar di kelas biasa.
Sekian dan Wassalam.

3


satu bentuk pendidikan untuk
membetulkan sesuatu yang
kekurangan atau membetulkan
sesuatu yang tidak betul atau
sesuatu yang cacat.
Sejenis pendidikan yang cuba
memenuhi kehendak mereka
yang menghadapi masalah
pembelajaran iaitu kagagalan
belajar yang tidak dapat
ditentukan faktornya
Sejenis pendidikan yang cuba
memenuhi kehendak mereka
yang menghadapi masalah
pembelajaran iaitu kagagalan
belajar yang tidak dapat
ditentukan faktornya
Menurut Kamus Dewan,
perkataan "pulih¨ bermaksud
"kembali seperti biasa¨ atau
"baik semula. Maksud
perkataan "pulih¨ di sini
sebenarnya dihubungkan
dengan kanak-kanak yang
menghadapi kesulitan
pembelajaran.
suatu bentuk pendidikan khas
kepada kanak-kanak atau
pelajar yang menghadapi
masalah atau kesulitan
pembelajaran dalam mata-
mata pelajaran tertentu sahaja
Prinsip pemulihan khas ialah
untuk menyelesaikan masalah
seawal mungkin.
KONSEP
PENDIDIKAN
PEMULIHAN
4OBJEKTIF PENDIDIKAN
PEMULIHAN
Untuk membolehkan murid-murid
menguasai kemahiran-kemahiran
tertentu dengan mengikuti aktiviti-
aktiviti alternatif yang sesuai
dengan mereka.
Untuk membolehkan murid-murid
mendapat layanan dan
kemudahan belajar yang sesuai
dengan kemampuan dan
perkembangan mental individu.
Untuk mengurangkan masalah-
masalah pembelajaran yang
dihadapi oleh murid-murid
bermasalah pembelajaran.
Untuk membolehkan murid-murid
cuba mengembangkan potensi
mereka dalam pelajaran dan minat
mereka ke taraf yang lebih maju.
Memperolehi serta mengamalkan
sikap positif seperti keyakinan diri
dan berdikari apabila mereka
berada dalam kumpulan atau
masyarakat.
Memberi peluang yang sama
dengan melibatkan murid-murid itu
dalam aktiviti-aktiviti social yang
baik dalam bilik darjah mahu pun
di luar bilik darjah.
Untuk membolehkan murid-murid
bermasalah meneruskan pelajaran
dalam sistem persekolahan biasa,
seterusnya mengurangkan
masalah keciciran.
3RASIONAL
PENDIDIKAN
PEMULIHAN
Untuk membantu murid yang
lemah mencapai objektif
pembelajaran yang belum
dicapainya dalam pelajaran
lampau.

Untuk membantu murid dalam
memperkembangkan diri dan
menunjukkan potensi mereka.
Untuk membantu murid
memikirkan alternatif-alternatif
yang berlainan dalam
menyelesaikan masalah.
Untuk membantu murid
membina keyakinan diri.
Untuk membantu murid yang
lemah membina konsep
sesuatu kemahiran dengan
betul yang mungkin disalah
tanggap oleh pelajar sebelum
ini.
Untuk memberi peluang kepada
pelajar untuk belajar sesuatu
mata pelajaran misalnya
matematik mengikut
kebolehannya
Sebab utama pengajaran
pemulihan dijalankan dalam kelas
KBSR ialah disebabkan oleh
perbezaan individu
Perbezaan individu ini perlu
dijadikan satu pedoman guru
dalam usaha merancangkan
pengajaran dan pembelajaran
atau menjalankan ujian
diagnostik.
6


KONSEP
PENDIDIKAN
INKLUSIF
Merupakan peluang
pendidikan umum yang
diberikan kepada semua
kanak-kanak Malaysia,
termasuk kanak-kanak
cacat. Kanak-kanak cacat
yang mempunyai potensi
belajar di dalam kelas
biasa.
Pelajar khas
diintegrasikan
dalam pendidikan
bersama pelajar
normal yang lain.

Di dalam kelas pendidikan
inklusif, murid-murid akan
mengikut kurikulum biasa
yang telah diubahsuai oleh
ahli-ahli pendidikan yang
agak pakar.

Murid-murid dalam kelas
pendidikan inklusif
dibimbing oleh seorang guru
resos (guru terlatih khas)
yang bekerjasama dengan
guru- guru biasa.

Murid-murid yang
mengalami
kecacatan dibantu
oleh alat sokongan
khas yang
disediakan.
Jika seseorang murid
tidak dapat mengikut
kurikulum biasa, murid-
murid ini akan mengikuti
kurikulum pendidikan
khas.
7
C8ILk1II
ÞLNDIDIkAN
INkLUSII
Semua
murid boleh
belajar
Bersifat
individu
Berteraskan
penghasilan
Penghargaan
bagi semua
Merentasi
kurikulum
Pembelajaran
yang aktif
Mempelbagaikan
rekabentuk
penilaian
Strategi
pengajaran
berteraskan
penyelidikan
pembelajaran
Menyamai
peningkatan prestasi
melalui kaedah "child
centered"
8

Pengisian Wawasan 2020 ke
arah "Masyarakat Penyayang¨
Sasaran kerja utama
mengintegrasikan murid
berkeperluan khas di
sekolah biasa
Semua murid boleh belajar
mengikut keupayaan dan
potensi individu

Ìntegrasi antara murid
normal dengan murid
berkeperluan khas
Pengagihan perkhidmatan
kepakaran dan sumber yang
seimbang dan adil
RASIONAL
PENDIDIKAN
INKLUSIF
9


Program Pemulihan
Pemulihan KBSR
O DilaLsanaLan dalam Lelas Iiasa oleh gnrn snIjeL.
O emIantn mnrid lemah mengnasai Lemahiran ,ang
telah dipelajari.

KIA2H
O oleh LPK
O emIantn mnrid tahnn 1 mengnasai Lemahiran asas 2
(memIaca dan mennlis)
O nrid diLehendaLi mendndnLi Jjian Pelepasan seIelnm
diIeIasLan
O gagal Ujian Pelepasan 3 masuk ke kelas Pemulihan Khas pada
tahun berikutnya

PRuTIH
O Program Pemnlihan 8
O emIantn mnrid tahnn 1.¯ dan 6 mengnasai 8
O DilaLsana seIelnm mendndnLi JPSJ
O P&P PJOTJ dilaLsanaLan secara intensif dalam waLtn
perseLolahan namnn pihaL seLolah diIeri LeIeIasan nntnL
menentnLan cara perlaLsanaann,a

10
Mengandungi unsur-unsur
untuk meluaskan
pengetahuan dan
pengalaman serta
mengukuhkan kemahiran
yang sedang dipelajari.

Melalui aktiviti ini murid akan mendapat
peluang tambahan untuk
mengembangkan minat murid, daya
kreativiti, sifat ingin tahu, sikap berdikari,
bakat kepimpinan serta melibatkan diri
dalam membuat satu keputusan untuk
diri sendiri, kumpulan dan masyarakat.
Pengayaan ialah aktiviti-
aktiviti tambahan kepada
aktiviti-aktiviti asas
pembelajaran yang
djalankan sama ada di
dalam atau di luar waktu
sekolah.

Konsep
Pendidikan
Pengayaan
Satu proses di mana aktiviti-
aktiviti tambahan yang
mempunyai aras kesukaran yang
lebih tinggi daripada aras aktiviti-
aktiviti pembelajaran yang
dijalankan di dalam bilik darjah.

11C8!Lk1ll ÞLnululkAn
ÞLnCA?AAn
Membolehkan murld men[alanl
akLlvlLl pembela[aran yang leblh
mencabar kebolehan mereka
Menambahkan mlnaL dan
pengalaman yang boleh membanLu
ke arah perkembangan dlrlŦ

Menggunakan masa lapang yang
berfaedah menglkuL keperluanţ
mlnaL dan bakaL merekaŦ
MemlnaLl dan menguasal bacaan
luas dengan membuaL ru[ukan
darlpada pelbagal bahan dan
sumber pengeLahuan
8ermlnaL unLuk bela[ar sendlrl dan
mempunyal slfaL berdlkarl bagl
membolehkan murld menerusan
pembela[aran seumur hldup
Melahlrkan daya kreaLlvlLl
menerusl pemlklran dan kebolehan
unLuk menllal ker[a mereka sendlrl
Mempunyal asas keplmplnan
unLuk dlperkembangkan ke
perlngkaL yang Llnggl sesual
dengan kemampuan mereka
Seklranya LerdapaL murld yang
menghadapl masalah
pembela[aran yang Lldak boleh
dlaLasl oleh guru dl blllk dar[ah
murld lLu seharusnya dlberl
Lumpuan khas oleh plhak LerLenLu
seperLl guru pemullhan khasŦ Ŧ
12kASICNAL
ÞLNDIDIkAN
ÞLNGA¥AAN
Untuk meluaskan
pengetahuan dan
pengalaman mereka.


Untuk memperkembangkan
kemahiran-kemahiran yang
sedia ada pada murid.

Untuk membekalkan peluang-
peluang tambahan untuk
mengembangkan lagi daya
kreatif, minat, sifat ingin tahu,
sikap berdikari dan bakat.
kepimpinan murid-murid dalam
pelbagai bidang.


Untuk
memperkembangkan
potensi murid kepada
tahap maksimum.

13


MASALAH PENGUASAAN PEMBELAJARAN
MASALAH FIZIKAL
O Þela[ar yang mengalaml masalah flzlkal akan cepaL berasa leLlh dan Lldak dapaL menumpukan
sepenuh perhaLlan kepada pela[aranŦ
O Þerkembangan dan perLumbuhan manusla pada amnya menun[ukkan dar[ah keLekalan yang Llnggl
LeLapl keLekalan lLu berbeza dl anLara seorang lndlvldu dengan lndlvldu yang laln darl segl kadar
dan arah perLumbuhannyaŦ
O Cara layanan berbeza unLuk murld yang mempunyal perLumbuhan [asmanl yang lambaL aLau
LerencaL akalŦ
MASALAH DERIA
Masa|ah peng||hatan
O 8erpunca darlpada
lengkungan kornea yang
Lldak sama dan
perubahan opLlk dan
anaLoml pada maLaŦ
O Murld akan mengalaml
kabur maLaţ llhaL ob[ek
LerballkŦ 8erlaplsţ
berLlndanŴLlndlh dan
berbezaŴbeza darl segl
salz dan benLuknyaŦ
O Þela[ar yang bermasalah
akan menun[ukkan
perubahan seperLl
mengesaL maLa yang
beralrţ mengecllkan maLa
unLuk mellhaL aLau
membacaŦ
O Sukar membuaL akLlvlLl
memadankanţ mengenal
pasLl benLukŴbenLuk yang
sama salz aLau se[enlsţ
mengenal huruf dan
nombor dan sebagalnyaŦ
Masa|ah pendengaran
O 8erpunca darlpada
kerosakan yang berlaku dl
bahaglanŴbahaglan
LerLenLu yang mellbaLkan
mekanlsme pendengaranŦ
O kelemahan mendengar
Ler[adl apablla berlaku
kegagalan menghanLar
gelombang bunyl secara
berkesanŦ
O Murld lnl Lldak mampu
membezakan bunylŴbunyl
secara berkesanţ
kesukaran memahaml
LeruLama bunylŴbunyl
yang mellbaLkan konsepŴ
konsep absLrakŦ
O 1andaŴLanda murld
bermasalah lalah selalu
menekap Lellngaţ dan
Lldak peka menerlma
arahanŦ
Masa|ah pertuturan
O 8erLuLur adalah keglaLan
melafazkan bunylŴbunyl
yang dllahlrkan darlpada
bahaglanŴbahaglan
arLlkulaLor manuslaŦ
O ÞerLuLuran akan
Lerganggu apablla berlaku
kerosakan pada bahaglanŴ
bahaglan arLlkulaLornyaŦ
O Murld sukar melafazkan
bunylŴbunyl dengan beLul
serLa Lldak dapaL
menyebuL bunyl dl awal
dan akhlr secara [elasŦ
O Suara [uga berbeza darl
pela[ar normal seperLl
sengau dan mempunyal
masalah lnLonaslţ Lempo
dan renLakŦ
O kadangkala mereka
menggunakan plc yang
Lldak kekal semasa
bercakapŦ
14


MASALAH
KESIHATAN
Biasanya, murid-
murid yang tidak
mempunyai tubuh
badan yang sihat
dan sering
menghidap penyakit
tidak dapat
menumpukan
sepenuh masa dan
perhatian terhadap
pelajaran.
Kelemahan deria
dan otak akan
menyebabkan
murid-murid
merasa sukar
untuk
membentuk
konsep-konsep,
memahami dan
membuat
tafsiran.
Masalah kesihatan
berpunca daripada
kekurangan zat
makanan. kemiskinan
keluarga menyebabkan
murid tidak mendapat
makanan yang berzat
dan seimbang.
Kesihatan sering
dikaitkan dengan
otak. kesihatan
yang baik
bermakna setiap
anggota badan
dapat berfungsi
dengan baik dan
ini termasuklah
organ-organ
deria yang akan
digunakan untuk
menerima bahan
pembelajaran.
13


Kerencatan organ-organ
sensori yang berlaku
akibat kemalangan,
penyakit atau kekurangan
oksigen, boleh menggangu
proses pembelajaran
murid.
Di antara tanda-tanda
kerosakan otak ialah
sering mengalami pening
kepala, mengantuk dan
lemah.
Murid akan kurang mampu
memahami, mentafsir dan
membentuk konsep-
konsep tetapi juga tidak
berdaya untuk
menunjukkan prestasi
yang baik
Murid akan lambat
membaca, tidak aktif
semasa belajar, tidak
berupaya menyatukan
bunyi-bunyi dan
membentuk perkataan,
tidak berupaya mengingati
urutan dan kurang
tumpuan.
MASALAP MLn1AL
16


Rancangan Pengajaran Harian
MASALAP LMCSl
Berhubungkait
dengan masalah
perasaan yang
wujud dalam diri
seseorang
murid.
Murld seperLl
lnl akan
men[e[askan
proses ÞƎÞ
Lmosl mellbaLkan gangguan dalaman yang
meluas dan mengandungl banyak nada
perasaan serLa pelbagal kadar kepuasan
aLau gangguanŦ
Murid akan
menunjukkan
tindak balas
yang tidak
matang,
misalnya
bertindak liar
untuk menarik
perhatian.
17

Bahasa MeIayu
Tahun 3

Tarikh 18 Ogos 2010

Masa 10.15 ÷ 11.15 pagi ( 60 minit )

Tahun 3 UKM

BiIangan Murid 35 orang.

Tema Kesihatan

Tajuk PeIajaran " Penjagaan Gigi¨

Objektif :Pada akhir pelajaran murid dapat
i. Menceritakan semula cara-cara untuk menjaga kesihatan gigi.
ii. Membaca pantas sekurang-kurangnya dengan 80% sebutan dan intonasi yang betul
berdasarkan teks yang bertajuk "Penjagaan Gigi¨
iii. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.
iv. Mengenalpasti kata adjektif yang terdapat di dalam petikan dan membina ayat
daripadanya.

Fokus Utama :
2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang
baik dan jelas.

Aras 3
i. Bercerita dengan menggunakan sebutan, intonasi yang betul dan gaya penyampaian
yang sesuai.

Fokus Sampingan :
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan
memahami perkara yang dibaca.

Aras 3
i. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

Aras 1
i. Membina ayat tunggal daripada perkataan yang diberi dengan tulisan yang cantik.

18

Sistem Bahasa :
i. Tatabahasa kata adjektif, ayat tunggal, ayat majmuk
ii. Kosa kata tampal, rosak, lubang, takut, rapi, nafas, kikis, berbau.

Pengisian KurikuIum :
O Ìlmu Kesihatan
O Nilai murni Menjaga kebersihan.
O
Kemahiran BerniIai Tambah :
O Kemahiran berfikir membanding dan membeza.
O Belajar cara belajar mengumpul maklumat.
O Teori Kecerdasan Pelbagai verbal linguistik, interpersonal dan kinestetik.
O KMD menjangka akibat.
O
Isi PeIajaran :
O Penjagaan Gigi
O Latihan kefahaman
O Kata adjektif.

Bahan Bantu Mengajar :
O Gambar gigi.
O Gambar doktor gigi
O Gambar berus gigi dan ubat gigi
O Kad ayat.

19

Ìsi Pelajaran Aktiviti pengajaran dan pembelajaran catatan

Gambar gigi yang
putih dan bersih.

Gambar berus gigi
dan ubat gigi.

Gambar doktor
sedang merawat
gigi.

Nilai murni
O Kebersihan

Set Induksi (5 minit)
1. Guru menayangkan gambar melalui slide.

2. Guru dan murid bersoaljawab tentang
gambar yang telah dilihat.

Soalan guru
a) Siapa yang gosok gigi hari ini ?
b) Kenapa kita mesti menggosok gigi setiap
hari?
c) Apakah yang sedang dilakukan oleh doktor
gigi dalam gambar ini?
d) Kenapa budak itu berjumpa dengan doktor
gigi?
e) Pernahkah kamu berjumpa dengan doktor
gigi?
f) Kenapakah gigi orang ini kelihatan putih dan
bersih ?
Kecerdasan
pelbagai


Nilai
O Menjaga
kebersihan gigi.
Membaca petikan
teks bertajuk
"Penjagaan Gigi¨.
Langkah 1 (10 minit)

1. Guru mengedarkan petikan teks kepada
murid-murid.

2. Murid-murid diminta membaca petikan itu
secara senyap.


3. Murid membaca petikan secara kuat
menggunakan sebutan, intonasi dan nada
yang sesuai.

Petikan teks.

Kontekstual
Kecerdasan
Pelbagai
O Ìnterpersonal


Bercerita semula
perkara yang
dibaca.

Menjawab soalan
pemahaman.

Langkah 2 (20 minit)
1. Guru dan murid bersoal jawab tentang
petikan yang telah dibaca.

2. Murid diminta menceritakan langkah-langkah
yang perlu dilakukan untuk menjaga
kesihatan gigi.
Nilai
O Bijaksana

Kemahiran Berfikir20

3. Murid-murid menjawab soalan pemahaman
secara bertulis mengikut kumpulan A, B dan
C.

4. Guru membimbing murid-murid yang
menghadapi masalah .
Program
Pengayaan dan
Pemulihan.
Kata adjektif
Kata adjektif ialah
perkataan yang
menerangkan sifat

KumpuIan A:
Mencari lawan
kata adjektif dan
membina ayat.
KumpuIan B:
Mengisi tempat
kosong dengan
kata adjektif yang
betul.
KumpuIan C:
Memadankan kata
adjektif dengan
perkataan
lawannya.Langkah 3 (20 minit)
1. Guru menunjukkan beberapa contoh kad
perkataan kata adjektif.

2. Guru member penjelasan tentang apakah
yang dimaksudkan dengan kata adjektif.

3. Murid-murid diminta mengenalpasti dan
menggariskan kata adjektif yang terdapat di
dalam petikan.

4. Guru mengedarkan lembaran kerja berkaitan
dengan kata adjektif.

5. Murid menyiapkan lembaran kerja masing-
masing berdasarkan kecerdasan mereka.

Belajar Cara
Belajar
O Membuat rujukan
O Mencirikan

Kecerdasan
Pelbagai
O Ìnterpersonal
21

Nilai-nilai murni
O Kebersihan gigi
O Prihatin

Penutup
Kognitif
1. Guru bersoal jawab dengan murid untuk
menguji kefahaman mereka tentang nilai
murni yang terdapat dalam petikan yang telah
dibaca.
SosiaI
1. Guru menunjukkan gambar gambar orang
yang tersenyum dengan susunan gigi yang
bersih dan putih.

Kecerdasan
pelbagai
O Ìnterpersonal
O Ìntrapersonal
Penjogoon 0igi
22

0igi yong confik don sihof memerIukon penjogoon
yong ropi. 0osok gigi sekurong-kurongnyo duo koIi sehori ioifu
sebeIum don seIepos fidur. Seboik-boiknyo gosokIoh gigi
seIepos mokon.
Mokonon ringon seperfi guIo-guIo, cokIof don oiskrim
boIeh merosokkon gigi sekironyo diombiI secoro berIebihon.
Minumon seperfi susu yong mengondungi koIsium puIo dopof
menguofkon gigi. MinumIoh susu sefiop hori unfuk menjogo
kesihofon gigi.
8erjumpoIoh dengon dokfor gigi sefiop enom buIon
sekoIi. Dokfor okon memosfikon gigi dibersihkon, difompoI jiko
berIubong, dikikis ofou dicobuf.Jongon fokuf unfuk berjumpo
dengon dokfor gigi.
0igi yong bersih don pufih okon menconfikkon
senyumon don kifo okon disenongi rokon-rokon. MuIuf don nofos
kifo okon berbou busuk jiko mempunyoi gigi yong rosok.
LEMßARAN kERJA PEMAHAMAN
23

kUMPULAN CERDAS}
Momo murid : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Tohun : 3 UIM
Arohon : Jowob sooIon-sooIon ini berdosorkon pefikon yong diboco.
I. Mengopokoh gigi perIu dijogo 7
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.
Z. 8ogoimonokoh coro menjogo gigi 7
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.
3. Apokoh jenis mokonon yong boIeh merosokkon gigi 7
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
4. Apokoh mokonon yong boIeh menguofkon gigi kifo 7
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.
b. Ienopokoh kifo perIu pergi berjumpo dokfor gigi o buIon sekoIi 7
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
o. Myofokon Z kepenfingon gigi kepodo kifo.

o) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
b) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


24

LEMßARAN kERJA PEMAHAMAN
kUMPULAN SEDERHANA
Momo murid : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.. Tohun : 3 UIM
Isi fempof kosong dengon perkofoon yong befuI.I. 0igi perIu dijogo dengon ropi supoyo keIihofon ,,,,,,don
,,,,,,,,,

Z. Iifo perIu menggosok gigi ,,,,, koIi sehori.

3. Mokonon seperfi guIo-guIo, ,,,,,,,,.. don ,,,,,,,,..boIeh
merosokkon gigi kifo.

4. Iifo perIu minum ,,,,,,,.. unfuk menguofkon gigi.

b. Iifo perIu berjumpo dengon ,,,,,,,,,, enom buIon sekoIi.

o. Iifo okon disenongi oIeh ,,,,,,,,.. jiko mempunyoi gigi yong
,,,,,,, don ,,,,,,,,,

7. MuIuf kifo okon berbou ,,,,,,,,,,. jiko fidok menjogo kebersihon
gigi.

dokfor susu confik busuk bersih rokon pufih
cokIof duo oiskrim
23LEMßARAN kERJA PEMAHAMAN
kUMPULAN C}
Momo murid : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.. Tohun : 3 UIM.

TuIis "benor" podo penyofoon yong befuI don "soIoh" podo penyofoon
yong soIoh.

I. Iifo mesfi menggosok gigi Z hori sekoIi.

Z. 0igi okon confik don sihof jiko dijogo dengon boik.

3. 0igi cepof rosok jiko kifo suko mokon guIo-guIo.

4. 0igi menjodi kuof jiko kifo suko minum susu.

b. 8erjumpoIoh dengon dokfor gigi o fohun sekoIi.

o. Dokfor okon mencobuf gigi yong rosok.

7. 0igi yong bersih don pufih okon disenongi rokon.

8. MuIuf kifo berbou busuk jiko odo bonyok gigi rosok.

26

LATIHAN TATAßAHASA kUMPULAN A}
Momo murid : ___________________________ Tohun 3 UIM
ßeri Iuwun bugi perkutuun yung berikut ini:ßinu uyut kumu sendiri duripudu perkutuun berikut:
I. bersih :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Z. senong :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.
3. confik :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.
4. busuk :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..
b. suko :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.
LATIHAN TATAßAHASA kUMPULAN ß}
bersih : ,,,,,,,,,, confik : ,,,,,,,,,,,
Iebih: ,,,,,,,,, kuof: ,,,,,,,,,
busuk: ,,,,,,,,,
suko: ,,,,,,,,, boik: ,,,,,,,,,
senong: ,,,,,,,,,
27

Momo murid : _____________________________ Tohun : 3 UIM

Isikun temput kosong dengun kutu udgektif yung betuI,

I. 0igi Ani ______________ kerono dio seIoIu menggosok gigi.

Z. Soyo beroso ____________ jiko finggoI seorong diri di rumoh podo wokfu moIom.

3. Ierefo keIuorgo Iosim ____________ kefiko doIom perjoIonon ke kompung mereko
di Iedoh.

4. 8ersenom boIeh menjodikon bodon kifo ______________ don cergos.

b. 8odon orong giIo ifu berbou ____________ kerono dio fidok pernoh mondi seIomo
beberopo fohun.

o. Iofok ini ____________ sohojo woIoupun soi;nyo keIihofon besor.

7. Minum susu boIeh menjodikon fuIong don gigi kifo ______________.

8. Soyo memokoi pokoion yong ____________ podo hori royo.

LEMßARAN kERJA kUMPULAN ß
namať _______________________________________ 1ahunť 3 ukM
Iuof rosok fokuf
ringon
busuk
pufih sihof confik
28

Podonkon gombor dengon oyof yong sesuoi.8osri berjumpo dengon dokfor gigi..
0igi kokok soyo pufih don bersih.
8erus gigi soyo berworno biru.
Mino don Moni menggosok gigi seIepos mokon.
0unokon ubof gigi kefiko menggosok gigi.
29

LEMßARAN kERJA kUMPULAN PEMULIHAN)
Momo murid: ________________________ Tohun: 3UIM
Suoikon gombor dengon perkofoon.


M8APAM IPJA PMUIHAM
Ubof gigi
0igi bersih
0osok gigi
Dokfor gigi
8erus gigi
30

Momo murid : ___________________________ Tohun 3 UIM
Podonkon dengon perkofoon Iowonnyo yong befuI:bersih
confik
Iebih
kuof
busuk
suko
boik
senong
susoh
johof
kofor
benci
beroni
Iemoh
wongi
kurong
fokuf hodoh
31

REFLEKSI
Saya berasa amat bersyukur kerana akhirnya dapat juga menyiapkan satu
tugasan yang agak mencabar saya. Pada mulanya saya berasa agak sukar untuk
memahami kehendak soalan yang dikemukakan itu. Setelah berbincang dan membuat
rujukan yang mendalam barulah tugasan ini berjaya dilaksanakan dengan berkesan.
Pada mulanya saya menghadapi masalah untuk menyiapkan CD interaktif
yang agak sukardilakukan. Namun akhirnya saya rasa amat bangga kerana berjaya
juga menyiapkannya setelah mempelajari teknik membuat Power Point yang berkesan
daripada Encik Ìbrahim selama beberapa jam di ÌPGM. Setelah berusaha siang malam ,
kini saya telah menjadi seorang yang agak pakar dalam proses penghasilan CD
pembelajaran berkonsepkan interaktif. Alhamdulillah akhirnya saya berjaya menyiapkan
100% secara usaha sendiri setelah beberapa kali diubahsuai. CD seumpama ini akan
terus saya hasilkan ketika mengajar di sekolah kerana saya berpendapat cara ini amat
berkesan dan disukai oleh murid-murid. Apa yang penting ialah guru perlu mahir
membinanya dengan berbagai-bagai teknik yang menarik untuk membolehkan
pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan berkesan dan menarik.
Cabaran kedua yang juga mencabar saya ialah untuk mendapatkan
maklumat daripada bahan bacaan dan memindahkannya ke dalam bentuk nota grafik.
Proses membuat nota secara pengurusan grafik ini memerlukan kemahiran mencari isi
penting dan kemahiran ÌCT. Walaupun begitu, saya berjaya menghadapinya dan
dapatlah menyiapkan nota grafik yang tidak seberapa ini. Saya dapati proses ini lebih
32

memberi kefahaman kepada saya tentang program pemulihan dan pengayaan di
dalam bilik darjah.
Masalah besar yang dihadapi oleh guru-guru sekarang ialah bagaimana
hendak mengenalpasti dan membantu murid-murid di dalam bilik darjah mereka yang
kurang maju. Untuk memenuhi cabaran baru ini, peranan tradisional guru sebagai
seorang penyusun dan penyampai pelajaran sahaja mestilah diperluaskan.
Pengajaran pemulihan merupakan satu aspek penting yang tidak boleh
diabaikan oleh guru. Guru tidak boleh menganggap semua murid itu sama
kebolehannya dan dapat menguasai sesuatu kemahiran secara serantak. Sebenarnya
ada murid yang cepat, sederhana dan lambat. Murid yang lambat inilah yang perlu
diberi perhatian oleh guru agar murid-murid berkenaan tidak terus ketinggalan dan
seterusnya akan menemui kegagalan di dalam pelajaran mereka.
Pengajaran pemulihan bukanlah satu pengajaran yang boleh
dianggap mudah.Ìa bertujuan khusus untuk mengatasi kelemahan murid.Oleh itu
peranan guru sebagai pencari dan pemulih kelemahan harus mempunyai kemahiran-
kemahiran tertentu dan keistimewaan mereka bergantung kepada
a) Kebolehan dan kecekapan mereka dalam menjalankan pengajaran pemulihan.
b) Kemahuan mereka untuk mempelajari dan mencuba kegiatan-kegiatan pemulihan.
c) Bekerjasama dengan rakan-rakan sejawat dan guru besar dalam mencuba kegiatan
pemulihan yang dipelajari.
Dalam sesuatu situasi pengajaran biasa, guru-guru disarankan supaya
mengenalpasti dan mengambil berat terhadap murid-murid yang memerlukan
33

pemulihan. Perkara ini harus dilakukan pada peringkat awal pembelajaran. Guru boleh
mengenalpasti murid-murid yang lambat dengan berbagai cara. Di antaranya
termasuklah mengadakan pemerhatian biasa, menggunakan rekod-rekod prestasi
sekolah, mengadakan sesi temubual dengan guru-guru lain yang mengajar murid-murid
tersebut serta menemuramah guru besar atau ibu bapa. Setelah murid-murid yang
lambat itu dikenalpasti, maka guru-guru bolehlah menentukan keperluan mengadakan
pengajaran pemulihan. Sekiranya masalah yang dialami oleh murid-murid itu ringan,
maka pemulihan boleh dirancangkan sendiri oleh guru-guru kelas berkenaan. Namun,
sekiranya masalah yang dialami oleh murid-murid itu berat dan memerlukan perhatian
yang serius, maka murid-murid tersebut boleh dirujuk kepada guru-guru pemulihan
khas yang terdapat di sekolah masing-masing.
Dalam kelas-kelas pemulihan biasa yang dilaksanakan oleh guru-guru
biasa, strategi pengajaran yang agak sesuai digunakan ialah pengajaran berbentuk
kumpulan kecil. Pengajaran rakan-rakan sebaya atau pengajaran individu boleh juga
diadakan, di samping guru mengajar seterusnya. Seperti biasa, sebelum sesuatu
aktiviti-aktiviti pemulihan itu dijalankan, guru-guru hendaklah memikir dan
merancangkan aktiviti-aktiviti pemulihan dengan teliti mengikut langkah-langkah yang
telah ditentukan. Bahan-bahan yang disediakan hendaklah sesuai dengan tujuan
pemulihan. Bahan-bahan yang disediakan itu sebaik-baiknya biarlah menarik dan
menggalakkan penggunaan semua deria murid.
Selepas pengajaran pemulihan dijalankan, guru-guru haruslah membuat
penilaian terhadap murid-murid yang lambat itu, samada mereka telah benar-benar
telah dapat dipulihkan atau tidak. Sekiranya murid-murid itu telah berjaya menguasai
34

kemahiran-kemahiran yang diperlukan, maka aktiviti pemulihan itu bolehlah ditamatkan.
Murid-murid itu boleh dipindahkan semula ke kumpulan asal mereka. Sekiranya masih
terdapat murid-murid yang gagal menguasai kemahiran tersebut, mereka hendaklah
diserahkan kepada guru-guru pemulihan khas untuk mendapat layanan dan bantuan
yang lebih khusus.
Pengajaran pemulihan boleh juga dijalankan oleh guru-guru pemulihan
sendiri, terutama apabila masalah yang dihadapi oleh murid-murid itu berat.Guru-guru
pemulihan seperti ini biasanya berbeza dengan guru-guru kelas biasa. Mereka
merupakan guru-guru yang dilatih khas untuk memberikan khidmat ini. Guru-guru ini
dijangkakan akan dapat mengendalikan pembelajaran pemulihan dengan lebih
berkesan.
Sepertimana yang dilakukan oleh guru-guru biasa terhadap pengajaran
pemulihan, guru-guru pemulihan yang dilatih khas ini juga diperlukan membuat
permerhatian awal murid-murid yang bakal dipulihkan itu. Mereka boleh mendapatkan
maklumat tentang murid-murid ini daripada guru-guru, guru besar, ibu bapa atau
melalui rekod-rekod prestasi dan rekod profil yang tersimpan di sekolah. Ujian-ujian
saringan boleh diadakan sekiranya jumlah murid adalah ramai. Setelah guru dapat
mengenal pasti murid-murid yang perlu dipulihkan, murid-murid itu akan diminta
mengambil ujian diagnostic untuk menentukan daerah kelemahan mereka. Kemudian
guru akan merancangkan aktiviti-aktiviti alternatif dan menyampaikannya kepada murid-
murid berkenaan. Penilaian boleh dilakukan selepas itu untuk mengesan keberkesanan
program pemulihan yang telah dijalankan.
33

Program pengayaan adalah satu rancangan pembelajaran yang
disediakan untuk semua murid bagi membolehkan mereka mendapat pengalaman dan
pengetahuan yang berbagai-bagai berdasarkan aktiviti-aktiviti yang sesuai dengan
kebolehan dan keupayaan mereka. Aktiviti-aktiviti ini dibentuk begitu rupa supaya
menarik dan sesuai dengan peringkat-peringkat pembelajaran murid. Melalui program
ini, murid-murid akan mendapat peluang tambahan untuk mengembangkan lagi sifat-
sifat ingin tahu, sikap berdikari , sikap bertanggungjawab, bakat kepimpinan dan
sebagainya.
Aktiviti-aktiviti pengayaan disediakan untuk semua murid. Sungguhpun
begitu, samada seseorang murid itu mendapat sedikit atau banyak pengalaman
pengayaan adalah bergantung kepada kebolehan dan keupayaan mereka masing-
masing dalam menguasai kemahiran yang telah ditetapkan.
Seperti yang telah dinyatakan, pada umumnya dalam satu-satu situasi
pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat dibahagikan kepada 3 kumpulan
iaitu
a) Kumpulan cerdas
Murid-murid yang tergolong di dalam kumpulan ini ialah mereka yang dapat menguasai
pelajaran lebih awal daripada masa yang ditetapkan.

b) Kumpulan sederhana
Murid-murid yang tergolong dalam kumpulan ini ialah mereka yang dapat menguasai
pelajaran dalam masa yang ditetapkan.
36


c) Kumpulan lambat
Murid-murid yang tergolong dalam kumpulan ini ialah mereka yang tidak dapat
menguasai pelajaran dalam jangka masa yang ditetapkan.

Kebiasaannya, murid-murid yang tergolong dalam kumpulan
cerdas akan mendapat banyak peluang pengayaan berbanding murid-murid dari
kumpulan lambat. Namun , perlu diingat bahawa guru-guru perlu menyediakan program
pengayaan ini untuk murid-murid cerdas di dalam kelas masing-masing untuk
mengelakkan masalah disiplin. Murid-murid cerdas ini biasanya akan mengganggu
murid lain atau menjejaskan ketenteraman kelas jika mereka tidak diberi program
pengayaan. Oleh itu guru perlu menyediakan bahan-bahan untuk aktiviti pengayaan
dari masa ke semasa di samping aktiviti pemulihan.

Berdasarkan pemerhatian saya di sekolah, saya dapati kebanyakan guru
jarang menyediakan aktiviti pengayaan dan pemulihan di dalam kelas masing-masing.
Guru didapati hanya menganggap semua murid berada di dalam kumpulan yang sama.
Faktor ini menyebabkan berbagai-bagai masalah timbul di kalangan murid-murid.
Antaranya ialah bising. mengganggu rakan, berjalan, ponteng sekolah, tidak berminat
belajar dan sebagainya lagi. Saya begitu yakin sekiranya guru dapat membina strategi
dan teknik pengajaran yang berkesan lengkap dengan pemulihan dan pengayaan,
37

maka masalah yang dinyatakan ini akan dapat diatasi dengan segera kerana semua
murid yang berbeza kecerdasan akan dapat belajar mengikut tahap masing-masing.
Kesimpulannya, dapatlah dinyatakan bahawa program pemulihan dan
pengayaan ini amat wajar dilaksanakan oleh semua guru mata pelajaran di dalam kelas
masing-masing untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran berkesan dan dapat
membantu murid-murid yang berbeza kecerdasannya. Sebaiknya proses pengajaran
hendaklah dibantu oleh penggunaan ÌCT yang ternyata boleh menarik minat murid
untuk terus belajar dan seterusnya dapat mengusai kemahiran yang hendak. Guru pula
sepatutnya mempunyai kemahiran ÌCT yang tinggi untuk membolehkan mereka
membina bahan yang menarik.
Akhir sekali saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada rakan-
rakan sekuliah yang sudi berbincang dan bertukar-tukar pendapat dalam proses
menyiapkan tugasan ini. Juga terima kasih tidak terhingga kepada Puan Zaleha selaku
pensyarah yang membimbing saya di dalam subjek BMM3106 ini.
Sekian dan terima kasih.
Disediakan oleh,
..................
(MOHD RUSLEE BIN MOHD SALLEH)
(650413-02-5367)38


REFLEKSI
Pertama kalinya saya menerima tajuk tugasan bagi subjek BMM 3106
Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah, saya cuba
mencari dan memahami kehendak soalan. Walaupun perkataan pemulihan dan
pengayaan sudah dikatakan sebati pada diri saya namun hakikatnya banyak perkara
lagi yang masih samar-samar dan belum dapat dihayati.
Untuk mendapat hasil tugasan yang terbaik, saya harus berusaha mencari
seberapa banyak maklumat yang berkaitan dengan konsep, objektif dan rasional
pendidikan pemulihan dan pengayaan serta masalah penguasaan pembelajaran. Begitu
juga factor-faktor yang menyebabkan kesukaran pembelajaran. Dalam menghasilkan
tugasan ini, banyak ilmu dan pengetahuan tentang pendidikan pemulihan dan
pengayaan yang dapat saya kutip. Pelbagai bahan terpaksa saya terokai untuk mencari
maklumat, antaranya buku-buku , modul dan sumber dalam internet.
Akhirnya dengan usaha gigih dan tanpa mengenal erti penat lelah , banyak ilmu
yang saya perolehi dan akan saya gunakan ilmu ini semasa proses pengajaran dan
pembelajaran di sekolah. Ìlmu yang saya peroleh ini banyak membantu saya untuk
mengendalikan murid yang bermasalah penguasaan pembelajaran.
Untuk menyiapkan tugasan pembelajaran interaktif pula, agak sukar bagi saya
kerana saya kurang kemahiran dalam penggunaan komputer. Dengan berkat tunjuk
ajar para pensyarah dan rakan-rakan sedikit sebanyak dapat membantu saya
39

menyiapkan tugasan ini. Sesungguhnya tugasan ini memerlukan kesabaran yang cukup
tinggi dan menghasilkan perisian yang boleh membantu dalam pengajaran saya.
Dengan mempelajari cara-cara untuk membina perisian Pengajaran dan
Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK) ini saya mendapat ilmu yang berharga
kerana pada pada masa kini perkembangan pesat bidang teknologi maklumat dan
komunikasi (TMK) memberi kesan ke atas sistem pendidikan khususnya daripada
aspek pengajaran dan pembelajaran. Ìni kerana proses penyampaian maklumat
menggunakan TMK mampu merangsang pelbagai deria manusia dan dengan ini proses
pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih berkesan.
Diharap ilmu yang saya perolehi ini dapat direalisasikan kepada anak didik
saya kini dan seterusnya pada masa akan datang.
Disediakan oleh,
............
(FUZIATI BINTI MISBAH)
640412-01-5870

RUJUK
40


Ang Huat Bin (1999),4nsep dan aedah Pengajaran dengan Penekanan Inklusif,
Utusan Publications Sdn Bhd.,KL.
Mok Soon Sang (2003), Ilmu Pendidikan untuk PLI, KBSB, S. Jaya.
Sharifah Alwiah Alsagof (1987),Psik4l4gi Pendidikan 1, Longman Sdn Bhd, KL.
httpdedekusn.comtagpengertian-pendidikan-inklusif
httpwww.scribd.comdoc154176901-PENDÌDÌKAN-PEMULÌHAN
httpwww.scribd.comdoc14853835Bab-9-Program-Untuk-Pelajar-Berkeperluan-Khas
You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->