You are on page 1of 21

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BATU LKIKIR (MODEL KHAS) KOLOKIUM 2010/2011

TAJUK:Sejauh manakah pelajar aliran sains mengambil bahagian dalam aktiviti kokurikulum disekolah. Nama guru:Puan Noliza Mohd Dom Nama pelajar:Nurul Aida Binti Sallehudin

PENGHARGAAN Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani.Bersyukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurniaNya dapat saya laksanakan kajian ini dengan sempurna.Terima kasih tidak terhingga kepada Tuan Pengetua cemerlang yang telah memberi kebenaran kepada saya untuk melakukan kajian ini.Selain itu,saya inginmengucapakan jutaan terima kasih kepada En.Alias Bin Mad Zain selaku guru penolong kanan tingkatan 6 SMK.Batu Kikir kerana membantu saya serba sedikit dalam melakukan kajian ini.Seterusnya,tidak lupa juga saya ucapkan kepada guru bimbingan saya iaitu Puan Norliza Binti Md Dom kerana telah banyak membantu dan memberi dorongan kepada saya dalam melakukan kajian ini.Saya amat berterima kasih kepada beliau kerana telah banyak memberi tunjuk ajar kepada saya selama kajian ini dijalankan. Seterusnya tidak lupa juga kepada ibu bapa saya yang telah banyak membantu saya dalam melaksanakan kajian ini terutamanya dari sumber kewangan.Akhir sekali kepada kawan-kawan yang telah memberi kerjasama sepanjang kajian ini dijalankan.

Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7

Tajuk Objektif Kajian Kepentingan Kajian Sorotan Kajian Metodologi Kajian Analisis Dapatan Data Kesimpulan Harapan

Muka surat 1 2 3 6 9 15 16

Objektif

Mengenalpasti tahap minat murid aliran sains

terhadap sukan di Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Kikir Model Khas Mengenalpasti tahap kemahiran murid sains dalam kegiatan sukan. Mengenalpasti pencapaian murid aliran sains dalam pertandingan sukan. Mengenalpasti penglibatan murid dalam kegiatan kokurikulum mengikut kaum.
1

Kepentingan Kajian
Penyelidikan ini dapat membantu pihak sekolah

untuk merancang strategi untuk menggalakkan murid aliran sains bergiat secara aktif dalam aktiviti kokurikulum. Seterusnya untuk menambah pengetahuan murid aliran sains dan meningkatkan pencapaian dalam pembelajaran.
Disamping itu juga , kajian ini memberi kesedaran

kepada semua warga SMK Batu Kikir bahawa sukan adalah sangat penting bagi setiap pelajar. 2

BAB 2 : Sorotan kajian Definisi Konsep


Mengikut Kamus Dewan edisi 3,kokurikulum adalah

kegiatan atau aktiviti selain mata pelajaran yang diajarkan di dalam bilik darjah tetapi dianggap sebagai sebahagian daripada kursus pendidikan pelajar di sekolah misalnya kegiatan dalam persatuan, kegiatan kesukanan dan lainlain. kurikulum formal yang merangkumi aktiviti- aktiviti persatuan, kelab, sukan dan permainan serta unit beruniform yang dijalankan di luar bilik darjah 3

Selain itu, kokurikulum bermaksud sebahagian

Murid adalah modal insan negara

Modal Insan menurut Hassan Ahmad [2007], adalah

manusia sebagai sumber pembangunan ekonomi negara, sosial, budaya, moral dan akhlak
Hasrat kerajaan untuk membangunkan modal insan perlu

direalisasikan oleh semua organisasi. Oleh itu SMk Batu Kikir dalam visi dan misi kokurikulumnya mahu menjana kecemerlangan kokurikulumnya dengan menyediakan ruang seluas-luasnya kepada pelajar.

Perjumpaan Mingguan
Perjumpaan persatuan dan kelab diadakan pada setiap

minggu. Pengerusi dan ahli jawatankuasa yang dilantik akan mengurus perjalanan mesyuarat dan melaksanakan aktiviti-aktiviti yang dirancang.
Tegasnya aktiviti perjumpaan mingguan ini dapat

membentuk kepimpinan pelajar SMK Batu Kikir supaya lebih bertanggungjawab,berani, yakin diri dengan tugas yang diamanahkan. 5

BAB 3: METODOLOGI KAJIAN Reka bentuk kajian


Kajian ini merupakan tinjauan yang melibatkan murid

SMK Batu Kikir.Dalam tinjauan ini,saya telah mendapat pelbagai respon daripada pelajar mengenai penglibatan aktiviti kokurikulum.
Borang kaji selidik telah diedarkan kepada pelajar

Tingkatan lima sekolah S.M.K.Batu Kikir.

INSTRUMEN KAJIAN Terdapat bebreapa instrumen yang telah dipilih dalam kajian ini antaranya ialah : Borang Soal Selidik Borang soal selidik ini dilakukan adalah untuk mengetahui penglibatan pelajar aliran sains dalam aktiviti kokurikulum. Temu Bual Temu bual merupakan salah satu cara pengkaji untuk mendapatkan maklumat secara rawak daripada pelajar.Didalam temu bual ini,pelbagai respon telah di berikan olek para peljar. 7

Analisa Data
Data-data yang diperolehi dalam kajian ini akan

dinalisis dengan menggunakan kaedah statistik y selari dengan matlamat penyelidikan dan bagi menjawab semua persoalan kajian. Data-data yang diperolehi dikumpul dan diolah dengan teliti bagi memastikan segala kecuaian dapat dielakkan. 8

Bab 4 : Analisis dapatan data Pengenalan Penganalisis data dilakukan untuk mengkaji data-data yang terdapat dalam bab 3.Di samping itu,kita akan dapat mengetahui dengan lebih mendalam tentang sejauh mana penglibatan pelajar aliran sains dalam aktiviti kokurikulum.

HASIL KAJIAN
Melalui kajian yang telah dijalankan,secara keseluruhan mencatatkan bahawa pelajar aliran sains berminat untuk menyertai aktiviti kokurikulum di sekolah.Hal ini telah memberi impak kepada pelajar disamping menyemai nilainilai murni dalam aktiviti kokurikulum.

HASIL BORANG SOAL SELIDIK


Hasil daripada borang soal selidik yang telah saya lakukan pelajar aliran sains sangat memberi komitmen terhadap aktiviti kokurikulum disekolah.Oleh itu,mereka lebih suka menyertai aktiviti ini daripada melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah seperti bermain game dan sebagainya.

10

HASIL DARIPADA TEMUBUAL Dalam kajian ini,temu bual telah dilakukan antara pengkaji dan pelajar.Sesi temubual dilakukan secara individu oleh pengkaji.Dalam sesi temubual,pelajar hanya di berikan 10 minit sahaja untuk memberi pendapat tentang penglibatan pelajar sendiri dalam aktiviti kokurikulum.Oleh itu,pelbagai pendapat telah diperolehi hasil daripada temu bual ini.Seramai 30 orang responden telah memberi respon kepada saya dalam kajian ini.

11

90

80
70 60 50 40 30 20 10 Setuju Tidak Setuju Tidak Pasti

JADUAL MENGENAI KAJI SELIDIK


SOALAN SOALAN 1 50 SOALAN 2 35 SOALAN 3 35 SOALAN 4 35 SOALAN 5 45 40 15 55 10 50 15 40 25 50 0 SETUJU TIDAK PASTI TIDAK SETUJU

SOALAN

SETUJU

TIDAK SETUJU

TIDAK PASTI

SOALAN 6

40

60

SOALAN7

20

65

15

SOALAN 8

55

45

SOALAN 9

20

70

10

SOALAN 10

10

85

Kesimpulan
Dalam kajian ini,pelbagai respon yang telah diberikan oleh

pelajar dalam kajian ini.Secara keseluruhannya mereka sangat berminat untuk melakukan aktiviti kokurikulum.Mereka juga menganggap bahawa wktiviti kokurikulum sangat penting dan banyak memberi manfaat kepada mereka di samping dapat memupuk semangat kesukanan.

15

Harapan
Saya berharap agar pelajar aliran sains akan terus memberi komitmen dalam aktiviti kokurikulum disekolah.Hal ini sekaligus akan memberi pendedahan terhadap pelajar aliran sains dalam melibatkan diri menyertai aktiviti kokurikulum.Disamping itu,pelajar aliran sains akan dapat memberi keseimbangan terhadap prestasi mereka samada berbentuk akademik mahupun kokurikulum.

16

BIBLIOGRAFI Buku: Omar Ashari.1998. Pengurusan sukan:Kuala

Lumpur. Utusan Publication :Wee Eng Hoe, 2002,Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Majalah/Jurnal: Jurnal Pendidikan PKPSMNS Edisi 2006 d/a SMK Kampung Teriang Hilir, Melaka Baru Si Rusa,71050 Si Rusa,Port Dikson,NS.

Internet: www.scribd.com/doc/14532615/Kedudukan-Kokurikulum-Di-Sekolah Temu bual: Hizwan Shah Bin Abu Bakar pelajar SMK B.Kikir Tarikh : 24/07/ 2011 Tempat : Kelas Tingkatan 6 Atas Adil Penemu ramah : Nurul Aida Binti Sallehudin

Persepsi-Guru-Pelajar wwwCikguzulkb.blogspot.com//bahan-rujukan-karangan-2.html www.bruneiresources.com/pdf/ilmu_kokurikulum.pdf www.moe.gov.my www.mouys.gov.my www.dawama.com