Γ΄ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΢ΤΝΔΓΡΙΟ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Πεξηζηέξη, 2-3 Γεθεκβξίνπ 2011
Δηζήγεζε:

Η πηνζέηεζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ Web 2.0
ζηε Βηβιηνζήθε Ληβαδεηάο
Γε λνκίδσ λα ππάξρεη θαλείο ζε απηή ηελ αίζνπζα πνπ λα κελ έρεη ηνπιάρηζηνλ
αθνπζηά ηνλ όξν Web 2.0 ή ζπκκεηνρηθό δηαδίθηπν. Ση είλαη ηειηθά; Μόδα,
θνύζθα ή θάηη άιιν; Υξεηάδεηαη ζηηο Βηβιηνζήθεο καο; Πηζηεύσ όηη έρεη πεξάζεη
αξθεηόο ρξόλνο γηα λα έρνπκε άπνςε επί ηνπ ζέκαηνο κεηά από εκπεηξία ρξήζεο ησλ
ππεξεζηώλ θαη εξγαιείσλ ηνπ Web 2.0 ζηηο Βηβιηνζήθεο αθόκε θαη ζηε ρώξα καο.
Πξώηα απ’ όια αο μεθαζαξίζνπκε ηη είλαη ην Web 2.0: Γελ είλαη παξά έλαο όξνο
δηαζαθεληζηηθόο σο πξνο ηελ εμέιημε ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαδηθηύνπ
θη όρη σο ηόζν σο πξνο ηελ ηερλνινγηθή ηνπ εμέιημε
Οπζηαζηηθά είλαη ε κεηάβαζε από ην παζεηηθό Γηαδίθηπν ζε έλα Γηαδίθηπν,
όπνπ κε έλαλ ζπλδπαζκό εξγαιείσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ ν ρξήζηεο
ζπκκεηέρεη πηα ελεξγά ζηε δεκηνπξγία ηεο πιεξνθνξίαο, ελώ ζην πεξηβάιινλ
απηό επλνείηαη ε ζπλεξγαζία, ε έληνλε δηάδξαζε θαη επηθνηλσλία, ε ζπκκεηνρή, ε
δεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ θαη ν δηακνηξαζκόο.. Σν πιαίζην γη’ απηή ηε
δπλαηόηεηα ηε δίλνπλ νη λέεο, δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο, ην cloud computing, πνπ
επηηξέπνπλ ζηνλ θαζέλα λα θαζίζηαηαη θνηλσλόο θαη δεκηνπξγόο πεξηερνκέλνπ ρσξίο
λα έρεη απαξαίηεηα ηερληθέο γλώζεηο.
Έλλνηεο πνπ ζα δνύκε πνιύ ζπρλά λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζην ρώξν απηό κε
βαξύλνπζα ζεκαζία είλαη νη: πνιπκέζα, επξπδσληθόηεηα, cloud computing,
open source, embed, beta θιπ.
Αο δνύκε όκσο αλ κπνξνύκε λα κηιάκε γηα ην Web 2.0 ζηηο Βηβιηνζήθεο, αλ ζα
πξέπεη ή όρη ε Βηβιηνζήθε καο λα είλαη Library 2.0 ή όρη. Αο πξνζπαζήζνπκε λα
δώζνπκε απάληεζε ζην βαζηθό εξώηεκα «Γηαηί, λα ρξεζηκνπνηήζνπκε, λα
πηνζεηήζνπκε social media ή θνηλσληθά κέζα (ζπλδπαζκόο ηερλνινγίαο,
δηαδηθηπαθή θνηλσληθνπνίεζεο θαη πιεξνθνξίαο) ζηε Βηβιηνζήθε; παξάιιεια κε
ην εάλ θαη πσο ηα έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ε Βηβιηνζήθε Ληβαδεηάο. Γηαηί, ινηπόλ;
Social Media, πξώηα απ’ όια, γηαηί είκαζηε πιένλ πνιίηεο ηνπ θόζκνπ,
θάηνηθνη ελόο παγθόζκηνπ ρσξηνύ, κε ηε Βηβιηνζήθε πνηνηηθό θύηηαξν ηνπ.
Η Βηβιηνζήθε δελ κπνξεί λα είλαη πιένλ απνκνλσκέλε, κόλν γηα ηηο αλάγθεο ηεο
κηθξήο ηεο θνηλσλίαο. Γελ ππάξρνπλ ζύλνξα, θαλέλαο γεσγξαθηθόο πεξηνξηζκόο
ζηνπο ρξήζηεο. Σν μέξνπκε, ην δνύκε θαζεκεξηλά.
Social Media γηαηί εθεί είλαη ην κέιινλ, θαη γηαηί εθεί, ζην δηαδίθηπν, ηείλεη
πιένλ λα βξίζθεηαη ε πιεηνςεθία ησλ ρξεζηώλ ηεο Βηβιηνζήθεο, θπξίσο νη
λένη!!! Γείηε
[1]

ζηηο 17/11/11 ζηε ζειίδα ηεο Βηβιηνζήθεο Ληβαδεηάο ζην Facebook (ε ζειίδα
δεκηνπξγήζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2009) 2.404 άηνκα έρνπλ δειώζεη όηη
επηζπκνύλ λα ελεκεξώλνληαη από ηε Βηβιηνζήθε αιιά θαη λα αιιειεπηδξνύλ κε
ρξήζε ησλ κέζσλ πνπ ηνπο παξέρεη ην ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθό δίθηπν (ζρόιηα,
αξέζθεηεο, δηακνίξαζε θιπ.). Πεξηζζόηεξεο από 2,5 εθαη. ζεάζεηο ησλ
αλαξηήζεσλ ζηε ζειίδα απηή έρνπλ γίλεη ελώ νη ρξήζηεο έρνπλ δηαδξάζεη πάλσ
από 13.000 θνξέο!
Δπίζεο, ζην Twitter (από 20 Απξηιίνπ ηνπ 2008) έρεη ε Βηβιηνζήθε κνηξαζηεί
6.559 tweets (θπξίσο ελεκεξσηηθά) κε 562 αθόινπζνπο (followers) ελώ
ρξήζηεο ηνπ twitter έρνπλ ζπκπεξηιάβεη ην ινγαξηαζκό ηεο Βηβιηνζήθεο ζε 33
ιίζηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθήο επηινγήο.
Δπίζεο ζπλνιηθά ζε όινπο ηνπο ηζηόηνπνπο ηεο Βηβιηνζήθεο (blogs θαη
wikis, θαη όρη Youtube, Facebook & Twitter θ.ά.) από ηόηε πνπ ελεξγνπνηήζεθε ν
ινγαξηαζκόο ζηαηηζηηθήο επηζθεςηκόηεηαο, 571.231 επηζθέπηεο έρνπλ πεξάζεη
από απηνύο ηνπο ηόπνπο, ελώ έρνπλ δηαβαζηεί ζρεδόλ 1.200.000 ζειίδεο!
Γειαδή αλαθεξόκαζηε θπξίσο ζε ρξήζηεο πνπ, κεγάιν πνζνζηό ηνπο θαηά πάζα
πηζαλόηεηα, δελ ζα κάζαηλε πνηέ γηα ηε Βηβιηνζήθε Ληβαδεηάο (πόζν κάιινλ λα
εμππεξεηεζεί!) κε ηνπο παξαδνζηαθνύο ηξόπνπο παξνρήο ππεξεζηώλ θαη
πξνβνιήο.

Social Media, γηα λα πξνσζήζεη ε Βηβιηνζήθε θαη λα πξνβάιιεη ηηο
ππεξεζίεο θαη δξάζεηο ηεο, εθκεηαιιεπόκελε ηελ ηαρύηεηα κεηάδνζεο θαη
δηάρπζεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηελ πιεζώξα ησλ εξγαιείσλ ηνπ Web 2.0.
Πνηα εξγαιεία, πνηεο ππεξεζίεο; Δλδεηθηηθά κπνξνύκε λα αλαθέξνπκε
o ηα wikis θαη ηα blogs, σο αξρηθή πεγή θαη δεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ, πνπ
ηξνθνδνηνύλ, ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο απηόκαηα, ηηο άιιεο ππεξεζίεο κε ηε ρξήζε
ηεο ηερλνινγίαο RSS.
Γει. ηελ ππεξεζία Wikidot, γηα ηελ ιζηοζελίδα ηεο, ηελ εγθπθινπαίδεηα
ΒΟΙΩΣΙΚΟ΢ ΚΟ΢ΜΟ΢ θαη ην ζπλεξγαηηθό ΓΛΩ΢΢ΑΡΙ ΝΕΩΝ
ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕ΢,
Καη ηνπο επεμεξγαζηέο ηζηνινγίνπ Blogger ηεο Google θαη Wordpress ηνπ
Παλειιελίνπ ΢ρνιηθνύ Γηθηύνπ γηα ηα blog ηεο Σα Νέα ηης Βιβλιοθήκης
Λιβαδειάς, Levadia Library’s Media & Files Sharing, Βοιφηικά Γράμμαηα –
Πολιηιζμός, Ομάδα Ανάγνφζης θαη Greek Libraries in a New World.
o
o
o
o

ηηο ππεξεζίεο δεκνζίεπζεο video (YouTube, GreekTube, Veoh)
ηα θνηλσληθά δίθηπα, κε ζειίδεο ζην Facebook θαη ζην Google+
ηηο microblogging πιαηθόξκεο όπσο ην Twitter θαη ην Friendfeed
ηηο ππεξεζίεο δεκνζίεπζεο εηθόλσλ θαη θσηνγξαθηώλ, όπσο PicasaWeb θαη
Aviary

[2]

o ηηο ππεξεζίεο online απνζήθεπζεο αξρείσλ, όπσο ην GoogleDocs, ην
Scribd, ην Dropbox, ην SlideShare, ην Issuu, ην AuthorStream ή ην Prezi πρ γηα
ηελ παξνύζα παξνπζίαζε.
Έηζη, γηλόκαζηε ηειηθά εκείο νη ίδηνη ηα media, ν Σύπνο, κε ηηο εηδήζεηο καο λα
δηαρένληαη ηαρύηαηα ζε όιν ην δηαδίθηπν.
Social media γηαηί ζην δηαδίθηπν ε Βηβιηνζήθε βξίζθεη ηνλ ηξόπν θαη ηελ
ππνδνκή γηα ηε ζηαδηαθή κεηάβαζε ζηε δηαρείξηζε θαη ην δαλεηζκό ηνπ
ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνύ ηεο (πρ ebooks)
Ήδε ε Βηβιηνζήθεο Ληβαδεηάο δηαζέηεη online Καηάινγν "λέαο γεληάο" (OPAC
2.0) γηα ηελ ςεθηαθή ηεο ζπιινγή, κε εξγαιεία πνπ θαζηζηνύλ ειθπζηηθό θαη
επράξηζην ην πεξηβάιινλ ηνπ ζηνλ ηειηθό ρξήζηε. Με ηα εξγαιεία ηέηνηα θαζίζηαηαη
ηειηθά δπλαηή ε απειεπζέξσζε δεδνκέλσλ αθόκε θαη ηνπ «βαζέσο ηζηνύ»
Δπίζεο,, ήδε έρεη αξρίζεη πηινηηθά ε Βηβιηνζήθε Ληβαδεηάο λα ρξεζηκνπνηεί
ειεθηξνληθό αλαγλώζηε (eReader, δσξεά ηνπ ζπιιόγνπ ΦΙΛΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ΢
ΛΙΒΑΓΔΙΑ΢) δαλείδνληαο ηνλ ζηα κέιε ηεο Οκάδαο Αλάγλσζεο, αθνύ είλαη ζίγνπξν
όηη ζην άκεζν κέιινλ νη Βηβιηνζήθεο καο ζα αλαγθαζηνύλ λα δαλείδνπλ ειεθηξνληθά
βηβιία θαη είλαη απαξαίηεηε ε ζπγθνκηδή ζρεηηθήο γλώζεο θαη εκπεηξίαο κέζα από ηε
ρξήζε.
Social media γηαηί κε ηα κέζα απηά κπνξεί ε ίδηα ε Βηβιηνζήθε λα έρεη
άκεζε πξόζβαζε ζε πιεξνθνξίεο, θπζηθά θαιύηεξε ελεκέξσζε, αιιά θαη
απνηειεζκαηηθόηεξε νξγάλσζε ηεο πιεξνθνξίαο, εθκεηαιιεπόκελε ηελ
ηερλνινγία RSS πνπ ρξεζηκνπνηνύλ δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο, όπσο ην Diigo θαη ην
Evernote γηα ηελ απνζήθεπζε ηζηνζειίδσλ θαη νξγάλσζε ηεο πιεξνθνξίαο, ή ην
Google Reader γηα ηε δηαξθή ελεκέξσζε από επηιεγκέλνπο ηζηόηνπνπο, ή ηε
Wikipedia ηόζν γηα ελεκέξσζε ηεο όζν θαη γηα ζπζηεκαηηθή ζπκβνιή ζηνλ
εκπινπηηζκό ηεο,.
Social media γηα ηε γεθύξσζε ηνπ ςεθηαθνύ ράζκαηνο θαζηζηώληαο ηηο
ππεξεζίεο ηεο Βηβιηνζήθεο ζηε δηάζεζε θαη ησλ νηθνλνκηθά
αζζελέζηεξσλ ή ησλ ερόλησλ αδπλακία κεηαθίλεζεο.
Social media γηα θαιύηεξε, ακεζόηεξε επηθνηλσλία, θαη νπζηαζηηθόηεξε
γλσξηκία κε ην θνηλό κέζσ ιηγόηεξν επηζήκσλ δηαύισλ, αθνύ έηζη
επηηπγράλεηαη ε ηαρύηαηε ελεκέξσζε ηνπ, ην άκεζν feedback, απάληεζε ζε
εξώηεζε, ζρόιην ή δεκνζίεπκα πνπ αθνξά ηε Βηβιηνζήθε. Δίηε καο αξέζεη
είηε όρη, ζηα θνηλσληθά δίθηπα πάληα ν θόζκνο κπνξεί λα ζπδεηά γηα ηε Βηβιηνζήθε.
Γε κπνξνύκε λα αδηαθνξήζνπκε γηα ην γεγνλόο απηό, θαη είλαη απαξαίηεηε ε
παξνπζία καο εθεί, ζην web, γηα λα αληηδξάζνπκε άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά πξηλ
αξρίζεη ε αλαπαξαγσγή θαη δηαζπνξά κηαο παξαπιαλεηηθήο θαη ίζσο επηθίλδπλεο
είδεζεο.

[3]

Παξάιιεια επηηπγράλεηαη ε ζπιινγή πιεξνθνξηώλ, ηδεώλ, πξνηάζεσλ. Καλείο
δελ κπνξεί λα απαξλεζεί ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηνπ πινύηνπ ησλ ηδεώλ πνπ
θαηαηίζεληαη θαζεκεξηλά ζην web. Δίλαη κηα εμαηξεηηθή επθαηξία; λα «αθνύζνπκε»,
λα «αθνπγθξαζηνύκε» απηό πνπ ν θόζκνο έρεη λα καο πεη.
Καη θπζηθά κέζα από όιν απηό ην αιηζβεξίζη πξνθύπηνπλ πξσηόγλσξεο
θνηλσληθέο δπκώζεηο, έζησ δηαδηθηπαθέο, από ηελ εηθνληθή επαθή θαη δηαξθή
ζπλδηαιιαγή κε ηνπο ρξήζηεο. Απηή ε δηαξθήο αιιειεπίδξαζε θαη δηάδξαζε
αλαγθαζηηθά απαηηεί λα είκαζηε πνιύ πξνζεθηηθνί, δηπισκάηεο αιιά θαη επέιηθηνη.
Υξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή, γηαηί νη ηζνξξνπίεο είλαη επαίζζεηεο. Scripta mannet
θαη εδώ – αθνύ ηίπνηε πνπ γξάθηεθε ζην web δε ράλεηαη. Δμάιινπ, θαλείο δελ
κπνξεί λα γλσξίδεη κέρξη πνπ κπνξεί λα θηάζεη, λα δηαδνζεί, λα αλαδεκνζηεπζεί κία
είδεζε!. Μελ μερλάκε, όηη πίζσ από ην πξνθίι κηαο Βηβιηνζήθεο ππάξρεη πάληνηε
θάπνηνο άλζξσπνο, θαη ηα νπνηαδήπνηε πηζαλά ιάζε, κε δηπισκαηηθό θαη ώξηκν
ηξόπν πάληα κπνξνύλ λα δηνξζσζνύλ, αλ όρη λα απνθεπρζνύλ.
Social media γηα ηελ νηθνδόκεζε εκπηζηνζύλεο!
...αλ νη "θίινη" πεηζηνύλ γηα ηελ αμία ησλ ππεξεζηώλ ηεο Βηβιηνζήθεο, δε
κπνξεί, ...ζα ηελ κνηξαζηνύλ θαη ζα θέξνπλ θαη άιινπο ζηε Βηβιηνζήθε
(δπλάκεη ή κειινληηθνί ρξήζηεο)
Ση πην θπζηθό; ΢ην ρέξη καο είλαη λα πείζνπκε ηνλ θόζκν γηα ηελ αλαγθαηόηεηα θαη
ηελ πνηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ καο.
Γη’ απηό ινηπόλ έλαο πνιύ ζνβαξόο ιόγνο πνπ βξίζθεηαη ε Βηβιηνζήθε ζην δηαδίθηπν
είλαη γηα λα απνθηήζεη αιιά θαη λα επηηύρεη ηε κεηαηξνπή
ησλ
δηαδηθηπαθώλ "θίισλ" ζε ζπκκάρνπο θαη ππνζηεξηθηέο!
Γε λνκίδσ λα ππάξρεη κεγαιύηεξε επηηπρία θαη ηθαλνπνίεζε από απηή γηα κηα
Βηβιηνζήθε! ΢ε καο ήδε ππάξρεη ν ΢ύιινγνο ΦΙΛΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ΢ ΛΙΒΑΓΔΙΑ΢ πνπ
είλαη έηνηκνο λα δερζεί ζηνπο θόιπνπο ηνπ θαη άιινπο, δηαδηθηπαθνύο ηώξα,
«θίινπο».
Social media γηα ηελ αληαιιαγή γλώζεο θαη ηδεώλ, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ
αλάπηπμε ζπλαδειθηθήο αιιειεγγύεο κε εξγαδόκελνπο ζε άιιεο
Βηβιηνζήθεο.
πρ. κε ηε δεκηνπξγία ηνπ ζπλεξγαηηθνύ wiki ΓΛΩ΢΢ΑΡΙ ΝΕΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ &
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕ΢, ηνπ blog Greek Libraries In a New World, ηνπ απηόκαηνπ
ζπλαζξνηζηή Planetaki.com/greeklibraries θαη ηνπ ζπλαζξνηζηή Greek Libraries κε
πξνζσπηθή επηκέιεηα θαη επηινγή ζεκάησλ. ΢ηε Βηβιηνζήθε καο άιισζηε πνηέ δελ
είδακε αληαγσληζηηθά ηηο άιιεο Βηβιηνζήθεο θαη ζπλαδέιθνπο αιιά πάληα σο
ζπλνδνηπόξνπο πνπ έρεη δηαξθή αλάγθε ν έλαο ηνλ άιιν.

[4]

Καη θπζηθά social media γηαηί...


ηα εξγαιεία θαη νη ππεξεζίεο ηνπ Web 2.0 είλαη ΓΩΡΔΑΝ ή πνιύ
θζελά!!!
δελ απαηηνύλ ηερληθέο γλώζεηο. ΢ηνηρεηώδεηο γλώζεηο θαη εμνηθείσζε κε ηελ
ηερλνινγία απιά δηεπθνιύλεη. Γελ είλαη πξναπαηηνύκελα.
ην cloud computing εμαζθαιίδεη επθνιία, αλεμαξηεζία, αζθάιεηα θαη
ειεπζεξία από hardware εμνπιηζκό, ζπζθεπέο θαη ιεηηνπξγηθά
ζπζηήκαηα, αιιά θαη ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ!!!

ΣΟ WEB 2.0 ΓΙΑ ΣΙ΢ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ΢ ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ ΠΑΝΑΚΔΙΑ. Γε ζα καο
ιύζεη σο δηά καγείαο όια ηα πξνβιήκαηα καο. Όκσο θάπνηα από απηά ζίγνπξα.
ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ νύηε ΔΤΚΑΙΡΙΑΚΟ. Σν δηαδίθηπν δηαξθώο εμειίζζεηαη θαη ζίγνπξα
δελ ζα γπξίζνπκε πνηέ ζηνπο παξαδνζηαθνύο ηξόπνπο πξνζέγγηζεο ηνπ θνηλνύ θαη
ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ. Όπσο θη αλ εμειηρζεί ην web, ην θάζε επόκελν βήκα ζα
είλαη ε θπζηθή κεηάβαζε ή αθόκε θαη κεηεμέιημε από ην ζεκεξηλό. Πηζηεύσ όηη πνιύ
ζύληνκα, αλ δελ ζπκβαίλεη ήδε, δελ ζα ππάξρεη θακία Βηβιηνζήθε πνπ δελ ζα θάλεη
ρξήζε δηαδηθηπαθώλ ππεξεζηώλ θαη εξγαιείσλ λέαο γεληάο
ΣΟ WEB 2.0 ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ ΑΠΛΟΪΚΟ, δελ είλαη παηρλίδη, αιιά απνηειεί
πξαγκαηηθή ΠΡΟΚΛΗ΢Η. ΠΡΟΚΛΗ΢Η γηαηί απαηηεί ζρεδηαζκό, πνιηηηθή,
θαηακεξηζκό, ππεπζπλόηεηα θαη απμεκέλεο δεμηόηεηεο. Δίλαη ε επθαηξία γηα ην
βηβιηνζεθνλόκν λα απνδείμεη ηελ αμία, ηηο γλώζεηο θαη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ λα
αλαθαιύπηεη θαη λα δηαζέηεη ζην θνηλό, αλαζύξνληαο καξγαξηηάξηα θαη δηακάληηα
από ηε ρανηηθή πιεζώξα ηεο πιεξνθνξίαο ηνπ ςεθηαθνύ θόζκνπ
ΣΟ WEB 2.0 EINAI ΔΤΚΑΙΡΙΑ γηαηί είλαη ΑΠΛΟ ΑΛΛΑ Ι΢ΥΤΡΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ.
Δίλαη κηα επθαηξία γηα ηελ νπνία νη Βηβιηνζήθεο δελ πξέπεη λα αδηαθνξήζνπλ γηαηί
ππάξρεη θίλδπλνο λα έρνπλ ράζεη έλα αθόκε «ηξέλν» θαη κάιηζηα ζε κηα πνιύ
θξίζηκε θακπή γηα ην κέιινλ ηνπο, όπνπ δηαθπβεύεηαη αθόκε θαη ε ύπαξμή ηνπο. Καη
θαηά ηελ πξνζσπηθή κνπ εθηίκεζε, οι Βιβλιοθήκες ζηο προζετές αύριο δεν
κινδσνεύοσν ηόζο από ηην οικονομική δσζπραγία και σποτρημαηοδόηηζη, όζο από
ηο αν και καηά πόζο θα είναι ζε θέζη να προζαρμοζηούν και να λειηοσργήζοσν
αποηελεζμαηικά και ικανά ζηον υηθιακό κόζμο.
Σέινο, ην WEB 2.0 EINAI ΑΜΔ΢Α ΓΙΑΘΔ΢ΙΜΟ. Δίλαη εθεί, θαη καο πεξηκέλεη.
Από καο εμαξηάηαη αλ θαη πσο ζα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε!
Καιό ηαμίδη ζηηο ιεσθόξνπο ηνπ δηαδηθηύνπ, πνπ ΟΛΟΙ καο ζα ηηο
δηαβνύκε!
Με ηελ θαηάιιειε
"απνιαύζνπκε"!

γλώζε

θαη

ηα

απαξαίηεηα

Δπραξηζηώ
Καηεξίλα Κεξάζηα
[5]

εξγαιεία

αο

ην

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful