16.

Το όραμα του Ρήγα Φεραίου

Κλέφτες και Αρματολούς είχαν και οι άλλοι βαλκανικοί λαοί:

Οι εμπορικζσ ςχζςεισ, που αναπτφχκθκαν από τθν εμπορικι δραςτθριότθτα των Ελλινων, ζφερε πιο
κοντά τουσ βαλκανικοφσ λαοφσ, αλλά ο τουρκικόσ ηυγόσ τουσ απομόνωςε από τθν υπόλοιπθ Ευρώπθ.