FITOPATOLOGIE 1.

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Plantele agricole sunt afectate în dezvoltarea lor de la sămânţă până la recoltare, precum şi în perioada de păstrare, de numeroşi factori biotici (microorganisme) şi abiotici, care pot influenţa sănătatea lor luată individual şi a culturii privită din punct de vedere populaţional. 1.1. SCURT ISTORIC AL FITOPATOLOGIEI ÎN ŢARA NOASTRĂ Fitopatologia sau patologia vegetală este o disciplină care se ocupă cu studiul factorilor primari (biotici şi abiotici) care produc boli la plante, cu studiul bolilor propriu-zise şi al metodelor de prevenire şi combatere a acestora. Această ştiinţă a apărut din necesitatea de a proteja recoltele şi de a reduce pierderile ce se înregistrează ca urmare a atacului diferiţilor patogeni. În cadrul fitopatologiei se disting câteva capitole importante, care permit o mai bună înţelegere a problemelor cu care se ocupă, şi anume : - etiologia bolilor, care studiază cauzele bolilor plantelor ; - patogenia, care se ocupă de modul în care patogenii produc bolile plantelor ; - patografia, care descrie simptomele prin care se manifestă bolile şi metodele cu care se determină ; - ecologia patogenilor şi bolilor plantelor agricole, care studiază relaţiile acestora cu factorii de mediu ; - epidemiologia (epifitologia), care se ocupă cu studiul populaţiilor de patogeni în populaţiile gazdei (culturi agricole) şi cu bolile ce apar în contextul influenţelor mediului înconjurător şi al factorilor antropologici ; -profilaxia bolilor, care se referă la elaborarea şi aplicarea mijloacelor de luptă preventivă ; - terapia bolilor, care se preocupă de elaborarea şi aplicarea mijloacelor de luptă curativă ; - protecţia integrată a culturilor agricole împotriva bolilor, care se referă la îmbinarea diferitelor mijloace de combatere în cadrul agro-ecosistemului şi aplicarea lor numai atunci când se justifică economic şi ecologic. Fitopatologia are legături cu o serie de discipline agricole şi biologice care sunt prezentate mai jos: --------------------------------------------------------------------------------------------------Botanică sistematică Fitotehnie (micologie, bacteriologie, Viticultură virologie) Legumicultura Morfologie vegetală Pomicultură Anatomie vegetală Ameliorarea plantelor Microbiologie Agrochimie Biochimie Agrotehnică Fiziologie vegetală Maşini agricole
1

Genetică Economie agricolă Ecologie -----------------------------------------------------------------------------------------------------In ţara noastră cunoştinţele din domeniul fitopatologiei au provenit cu certitudine de la strămoşii noştri daci şi romani, cauzele bolilor plantelor fiind considerate în general de ordin supranatural. Denumirile populare ale multor boli ale plantelor demonstrează că poporul nostru le-a diferenţiat, dar fără să le interpreteze corect cauzele. Cu toate acestea, vechea zicală românească „mălura din grâu se spală la râu" demonstrează totuşi că ţăranii au găsit în mod empiric o soluţie pentru a reduce o parte din pierderile provocate de această boală a grâului. In secolele al XVIlI-lea şi al XlX-lea se cunosc primele semnalări ale unor ciuperci parazite în Transilvania în lucrările unor micologi străini. După anul 1915, apar primele lucrări româneşti de micologie, cum sunt cele referitoare la mixomicete a lui M. Brânză, la uredinale a lui C. Constantineanu, cea despre macromicete a lui Al. Popovici sau despre flora micologică a Moldovei, scrisă de C. Petrescu. Toate aceste lucrări au contribuit în general la cunoaşterea florei micologice a ţării noastre şi în special la cunoaşterea patogenilor plantelor de cultură. Cunoaşterea ciupercilor microscopice în general şi a celor fitopatogene în special a progresat mult în România o dată cu înfiinţarea I.C.A.R., în care secţia de fitopatologie a început să editeze o exsicată de ciuperci - „Herbarium mycologicum romanicum". Tot în cadrul I.C.A.R. au lucrat o serie de fitopatologi, care, în frunte cu Tr. Săvulescu, au creat şcoala românească de fitopatologie. Dintre aceşti fitopatologi cităm pe : T. Rayss, Al. Alexandri, Ana Hulea, Vera Bontea, Alice Săvulescu ş.a. La Iaşi, C. Sandu - Ville a aprofundat studiul diferitelor grupe de ciuperci parazite (Erysiphaceae, Pyrenomycetes), iar la Cluj E. Rădulescu a dezvoltat cercetări de fitopatologie teoretică şi aplicativă. În anul1941, V. Ghimpu a publicat un tratat despre bolile tutunului, iar în 1950 S. Fosteris, Vera Bontea şi D. Becerescu au publicat primul manual românesc de fitopatologie, în 1957 E. Rădulescu şi V. Bulinaru au elaborat o lucrare documentată despre bolile plantelor industriale ; în aceeaşi perioadă se remarcă lucrările magistrale despre uredinale (1953) şi ustilaginale (1957) ale lui Tr. Săvulescu. In 1959 apare cartea „Protecţia, plantelor” de F. Paulian şi Al. Alexandri, iar în 1967 începe editarea tratatului de fitopatologie sub redacţia prof. E. Rădulescu şi C. Rafailă, operă în 4 volume, la care au contribuit majoritatea fitopatologilor din ţara noastră. De asemenea, trebuie menţionat aportul profesorilor E. Docea, I. Comes, Al. Lazăr, M. Hatman, A. Drăcea, I. Bobeş, Olga Săvulescu şi Eugenia Eliade şi a altor dascăli care au format generaţii de specialişti în domeniul agricol şi biologic şi au contribuit la identificarea de agenţi patogeni şi boli noi în România. O contribuţie importantă au avut şi au la dezvoltarea cunoştinţelor de fitopatologie o serie de cercetători care au abordat studiul diferitelor categorii de boli ale plantelor, cum sunt : bacteriozele (V. Severin şi colaboratorii, 1985), virozele (I. Pop, 1984, 1986, 1988), micoplasmozele (P. Ploaie, 1968). O lucrare de sinteză asupra ciupercilor parazite şi saprofite din România a publicat Vera Bontea (1985—1986).
2

Contribuţii apreciabile la dezvoltarea metodelor de combatere şi a studiului fungicidelor au avut T. Baicu şi Al. Alexandri prin cele 4 ediţii publicate ale lucrării „Îndrumătorul pentru utilizarea pesticidelor şi T. Baicu şi A. Săvescu prin cele 2 cărţi publicate referitoare la probleme de protecţia integrată a culturilor (1978, 1986). Actuala evoluţie a fitopatologiei în ţara noastră este dominată de o pleiadă de oameni de ştiinţă care au contribuit şi contribuie activ la dezvoltarea acestei discipline, contribuţii însemnate aducându-şi : C. Rafailă, C. Raicu, Vera Bontea, Ana Hulea, D. Becerescu, Lucreţia Dumitraş, A. Puşcaşu, H. Iliescu, M. Costache, Tatiana Şesan, Viorica Iacob, ş.a. Toate realizările s-au obţinut în cadrul institutelor de cercetări, în I.C.A.R., I. C. Biologie, I.C.P.P. Bucureşti, precum şi, în cel al unor institute ale A.S.A.S., ca I.C.C.P.T. Fundulea, I.C.L.F. Vidra, I.C.P.C. Braşov, I.C.P.P. Mărăcineni, I.C.V.V. Valea Călugărească etc. 1.2. DEFINIŢIA BOLII Pentru a înţelege ceea ce înseamnă starea de boală, trebuie mai întâi definită, noţiunea de sănătate. Prin sănătate se înţelege funcţionarea normală a unui sistem viu, ale cărui procese oscilează în cadrul limitelor normale ale adaptabilităţii organismului şi care, în final, duc la realizarea potenţialului genetic, şi a ciclului biologic, precum şi la obţinerea unei recolte optime (Baicu, 1989). Noţiunea de boală a fost definită ca ,,o alterare dăunătoare a unuia sau a mai multor procese ordonate ale unui sistem viu, cauzată de către un factor primar . Când sistemul viu este alterat în afara limitelor sale normale de toleranţă facilă, este bolnav, iar dacă este împins în afara limitelor sale de toleranţă absolută, el „moare" (Bateman, 1976). Trecerea de la starea de sănătate la starea de boală este un proces treptat, care presupune o situaţie intermediară care poate fi reversibilă, cu revenire spre sănătate, dacă factorii care au indus-o dispar sau îşi reduc intensitatea acţiunii. Starea intermediară are multe elemente comune cu starea de stress şi poate fi definită ca o situaţie între sănătate şi boală, care se caracterizează mai ales prin dereglarea proceselor informaţionale. 1.3. CLASIFICAREA BOLILOR În funcţie de natura factorilor care produc îrnbolnăviri, bolile plantelor se clasifică astfel : Boli neparazitare, produse de acţiunea nefavorabilă a unor factori externi (temperatură, umiditate, lumină, substanţe poluante etc.) sau interni, proprii plantei (respiraţie, metabolism dereglat în general etc). Din punct de vedere populaţional al culturii agricole, există adesea o multitudine de manifestări de acest tip induse de tasare (strat de sol mai dens ce apare la arături repetate la aceeaşi adâncime), zone cu exces de apă, exces de săruri, zone cu reziduuri fitotoxice de erbicide etc. Boli parazitare, provocate de diferiţi patogeni : virusuri, microorganisme, alge, plante superioare parazite (antofite). Aceste boli se clasifică, în funcţie de cauza lor, astfel: viroze -boli produse devirusuri; micoplasmoze- boli produse de microorganisme asemănătoare micoplasmelor ; bacterioze - boli produse de bacterii ; rickettioze- boli produse de ricketsii ;
3

micoze- boli produse de ciuperci ; antofitoze- boli produse de plante superioare (antofite) ; lichenoze- boli produse de licheni; ficoze- boli produse de alge ; flageloze - boli produse de flagelate. Sistemele patogene sau patosistemele (Robinson, 1976) cuprind totalitatea elementelor şi relaţiilor dintre plante şi patogen. Privite din acest punct de vedere, pentru boli se ia în considerare, în primul rând, modul de nutriţie. Modul de nutriţie nu trebuie confundat cu modul de viaţă, care se referă mai ales la sistemele biocenotice. Paraziţii cu mod de nutriţie biotrof se hrănesc cu ţesuturile vii ale plantelor de cultură (ex. : Puccinia graminis, Plasmopara viticola etc). Paraziţii necrofiţi se hrănesc cu substratul mort, provenit din ţesuturile vii, care mai întâi sunt omorâte de patogeni şi după aceea sunt utilizate în nutriţie (ex. Pythium debaryanum). Paraziţii facultativi au în cadrul ciclului de evoluţie stadii saprofite (ex. Verticillium alboatrum, Fusarium sp.). în acelaşi grup pot fi incluşi şi semisaprofiţii, care se hrănesc o perioadă mai îndelungată cu substratul mort. Triptofitele sunt acele organisme care atacă plantele vii, dar se hrănesc cu ţesuturile moarte din alte cauze (ex. Nectria cinnubarina), Procesul patologic de îmbolnăvire a plantelor poate să se desfăşoare foarte repede, adică poate fi acut sau se desfăşoară lent, adică are un caracter cronic. Atacul ciupercii Pythium debaryanum pe plantule de tomate are un caracter acut, o plantă putând fi distrusă, în funcţie de temperatură şi umiditate, în 12-24 ore, iar din punct de vedere al răsadului (culturii), în câteva zile pot dispărea majoritatea plantulelor. Alteori, evoluţia bolii este lentă şi de lungă durată, cum este, de exemplu, cea a cancerului bacterian a pomilor fructiferi şi viţei de vie, produs de bacteria Agrobacterium tumefaciens care, în decurs de câţiva ani, duce la moartea plantelor, iar în cultură trec de la o plantă la alta pe diferite căi, astfel încât, o mare parte a plantaţiilor pot fi afectate numai după o perioadă mai mare de timp (ani). Există şi boli care au caracter cronic, dar cu simptome acute, cum este cazul apoplexiei caisului, care, sub influenţa unor factori abiotici şi biotici, are o evoluţie lentă, de câţiva ani, pentru ca deodată primăvara pomii să se usuce în plină floare sau în vegetaţie. Datorită capacităţii ridicate de multiplicare a unor ciuperci şi bacterii fitopatogene, acestea pot provoca adevărate epifitii, cu intensitate mare, ceea ce duce la pierderi enorme de recoltă. Astfel de cazuri sunt cunoscute la ruginile cerealelor (Puccinia spp.), la mana tutunului (Peronospora tabacina) ş.a. În cazul în care boala respectivă se manifestă an de an în aceeaşi zonă, aceasta are caracter endemic. Astfel de boli sunt bolile principale dintr-o cultură agricolă. Bolile plantelor se pot manifesta, ca simptome, pe diferite organe (sămânţă, rădăcini, colet, tulpini, frunze, fructe) sau pe mai multe organe în acelaşi timp.
4

sau boli care atacă anumite organe ale plantei. cât şi în cadrul inspectoratelor. boli ale plantelor în declin (cancerul negru al ramurilor produs de Physalospora cydoniae). produsă de Pythium debaryanum şi alte ciuperci). Cele mai frecvente sunt sistemele parazitare cu 2 componente (parazit . Procesul de diagnoză este realizat atât în ferme şi unităţi de producţie. dăunătorii şi buruienile prezente. Mai importantă pentru practica protecţiei plantelor şi mai ales pentru perspectiva elaborării sistemelor de protecţie integrată este clasificarea ecologică a bolilor. pe baza avertizării şi a pragurilor economice de dăunare. se pot distinge : boli ale plantulelor (căderea răsadului. Analizând procesele care stau la baza protecţiei plantelor se pot distinge următoarele etape : 1. aplicarea măsurilor de combatere . Cunoscând bolile. alegerea soluţiilor şi recomandarea lor . tracheobacteriozelor şi tracheomicozelor. ca de exemplu mana viţei de vie (Plasmopara viticola . Aceste etape trebuie să se desfăşoare normal. tratarea seminţelor. cu 3 componente (parazit . ORGANIZAREA PROTECŢIEI PLANTELOR Identificarea prezenţei bolilor şi luarea măsurilor pentru reducerea influenţei lor negative asupra recoltelor se desfăşoară în cadrul unui sistem organizatoric. este foarte important să se cunoască legăturile trofice ale patogenului cu diferite plante gazdă. să fie parcurse repede şi eficient în cadrul structurii organizatorice alese. se fac recomandările necesare. Acestea se aleg în funcţie de costuri (nivel de eficacitate. 5 .cu planta gazdă dracila la grâu) şi cu mai multe componente (parazit .4. 3.gazdă intermediară -plantă gazdă de bază). ca de exemplu putregaiul alb produs de ciuperca Sclerotinia sclerotiorum.câteva plante gazdă). In acest sistem. cum este cazul virozelor. De asemenea. verificarea eficacităţii. diagnoză . În funcţie de faza de dezvoltare a plantelor. tratamente foliare etc. de eficienţa ei economică şi mai ales de o serie de factori tehnologici şi ecologici. Cunoaşterea acestor probleme permite o orientare mult mai bună a măsurilor de protecţie a culturilor agricole.gazdă). 2. produs de ciuperca Venturia inaequalis). Următoarea etapă o constituie alegerea soluţiilor şi recomandările de combatere. unde sunt prezenţi biologi calificaţi pentru diagnozele mai dificile şi mai ales pentru gospodăriile individuale. această clasificare corespunde în mare măsură şi principalelor tipuri de măsuri de combatere şi anume : tratarea solului. Această clasificare este importantă pentru înţelegerea manifestării bolilor din punct de vedere epidemiologic şi mai ales pentru abordarea ecologică a problemelor de prevenire şi combatere. ca de exemplu rugina neagră a grâului (Puccinia graminis.Există unele boli care au un caracter generalizat. patogenii sunt grupaţi după localizarea de bază a atacului şi după mecanismul de transmitere. provocând îmbolnăvirea întregii plante. Din punct de vedere ecologic. nivelul producţiei) şi. număr de lucrări de combatere. pornind de la tehnologia de cultură şi ţinând seama de protecţia mediului şi a sănătăţii oamenilor se preconizează măsurile de combatere.viţa de vie). 1. Structura organizatorică a protecţiei plantelor depinde de forma de proprietate. boli ale plantelor mature (rapănul mărului. 4.

Tabelul 1 Exemple de mari epidemii care au produs pierderi grave în culturi ------------------------------------------------------------------------------------------------------Cultura Patogenul Ţara Anul Pierderi ------------------------------------------------------------------------------------------------------Secară Claviceps purpurea Rusia 1772 Ergotism în masă Cartof Phytophthora infestans. Inspectoratele judeţene desfăşoară o activitate de protecţia plantelor. a acţiunii lor biologice şi ulterior a producţiei şi a influenţelor asupra mediului înconjurător.U. societăţi comerciale agricole. efectua şi controla activităţile de protecţia plantelor. Pentru a organiza.1. în Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei există o direcţie de protecţia plantelor care include şi inspecţia de stat pentru carantină fito-sanitară.A. XIX 6 . ci şi în istoria agriculturii. pe tot parcursul perioadei de vegetaţie. PIERDERILE PROVOCATE DE BOLI Şl PRINCIPIILE DUPĂ CARE SE PRODUC Fitopatologia este disciplina a cărei dezvoltare a fost permanent impulsionată de epidemiile grave apărute în culturile agricole şi de pierderile pe care le-au produs patogenii în aceste culturi.A.U. In realitate la nivel de producţie.5 milioane oameni Castan Cafea Piersic Orez Endothia parasitica Hemileia vastatrix Peach Yellows Helminthosporium oryzae S. a sănătăţii omului şi a mediului înconjurător la nivelul fiecărui judeţ. Ceylon S. şi a hotărî dacă parcela se tratează sau nu. inclusiv în gospodăriile individuale. şi desfăşoară o activitate proprie pe întreg teritoriul ţării. Această separare pe etape are ca scop o înţelegere mai exactă a proceselor care stau la baza protecţiei plantelor. India Moartea masivă a pomilor 1870 Distrugerea tuturor plantaţiilor 1870—1874 Distrugerea plantaţiilor 1942 Moartea a 2 milioane de oameni sec. adesea diagnoza şi alegerea soluţiilor se efectuează într-o singură etapă. În cadrul sistemelor de protecţie integrată este necesar un volum mare de observaţii în fiecare cultură. În cadrul gospodăriilor individuale. asociaţii etc. În tabelul 1 prezentăm câteva cazuri de astfel de epidemii ce au generat pierderi grave. care au intrat nu numai în istoria fitopatologiei. Laboratorul central de carantină fitosanitară este subordonat M. ultimele 3 etape şi chiar prima etapă pot fi parcurse de aceeaşi persoană.A. 2.A. Irlanda 1846 Moartea a 1.O importanţă mare o are verificarea eficacităţii care se face începând cu controlul calităţii tratamentelor. pentru a stabili dacă s-a atins pragul economic de dăunare şi prezenţa duşmanilor naturali etc.

estimările asupra pierderilor cantitative şi calitative de recoltă (tabelul 2) arată că cele mai importante pagube s-au produs în viticultură. o stricăciune sau o daună produsă culturii agricole. Paguba reprezintă un indicator tehnic care se referă concret la un prejudiciu. dauna se referă la distrugerea unui organ sau unei părţi dintr-un organ al plantei.U. Între patogeni şi planta de cultură. România dif. se stabilesc relaţii complexe. în condiţii ecologice variate. ani 1970 1961 Epidemii repetate Pierderi imense 7 .Grâu Porumb Grâu Pierderi până la 70% din recoltă Viţa de vie Plasmopara viticola România 1940 Pierderi de 77% din recoltă ------------------------------------------------------------------------------------------------------În ţara noastră. Capacitatea de dăunare a unui patogen este determinată genetic şi poate fi definită drept proprietatea acestuia de a produce daune. Pierderile se referă în principal la recoltă. în urma cărora plantele de cultură înregistrează daune. la pagube şi pierderi mari. la dereglarea proceselor fiziologice şi biochimice normale. Tabelul 2 Pierderi anuale de recoltă produse în ţara noastră (%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------Cultura Boli Dăunători Buruieni Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------Grâu 11 9 8 28 Orz 11 3 9 23 Porumb 7 9 10 26 Cartof 14 10 7 31 Sfeclă de zahăr 9 10 6 25 Culturi legumicole 13 8 7 28 Pomi fructiferi 15 16 3 34 Viţa de vie 20 9 8 37 Tutun 10 10 9 29 Floarea-soarelui 8 9 6 23 Leguminoase pentru boabe 16 11 10 37 Plante furajere 7 12 10 29 -----------------------------------------------------------------------------------------------------Nivelul daunelor depinde de capacitatea de dăunare a patogenilor şi de alte condiţii care duc în final. care diferă în funcţie de specie şi de alţi factori. în pomicultură şi în legumicultură. în cultura cartofului.A. Puccinia graminis Helminthosporium maydis Puccinia striiformis Europa S. care determină scăderea acumulării de substanţă uscată.

Culturile agricole viguroase.) nu este imună sau foarte rezistentă la patogeni . în special rentabilitatea. Recolta economică este recolta care se obţine atunci când se aplică tehnologiile moderne. t) raportate la unitatea de suprafaţă (m2. daune produse de patogeni. pierderea poate fi definită ca reprezentând diferenţa dintre biomasa utilă pentru om şi biomasa reală utilă ce se obţine. d) dacă există o corespondenţă între condiţiile ecologice ale patogenului şi plantei de cultură . c) dacă există o corespondenţă între fazele de dezvoltare ale celor 2 specii (planta : patogen) . Orice cultură agricolă este afectată de patogeni. Cunoştinţele actuale demonstrează că în orice cultură agricolă se întâlnesc patogeni care produc sau nu pierderi. 2. Aceste pierderi se pot produce dacă se întrunesc următoarele condiţii : a) patogenii sunt genetic compatibili cu planta . Prezenţa bolilor plantelor de cultură nu înseamnă că automat se înregistrează şi pierderi de recoltă. Diferenţa dintre recolta potenţială şi cea reală se numeşte pierdere teoretică. Din punct de vedere ecologic. iar diferenţa dintre recolta economică şi cea reală se numeşte pierdere reală. Ca regulă generală de bază toate aceste valori se exprimă cantitativ (kg. hibridul. trecând adesea neobservată. Principii care generalizează cunoştinţele în domeniul fitopatologiei (Baicu. pe fondul unei bune asigurări cu elemente nutritive şi apă suportă atacuri slabe sau chiar mijlocii fără ca recolta să fie influenţată. respectându-se şi cerinţele economice. Dacă nu se întrunesc aceste condiţii atacul de patogeni nu duce la pierderi. e) dacă se întrunesc condiţii foarte favorabile pentru patogeni. clona etc. Aceasta se explică prin faptul că evoluţia concomitentă a plantei şi patogenilor creează în final un echilibru de tip ecologic. Recolta reală este cea care se obţine în diferite societăţi comerciale. q. neatacată şi una atacată. Pentru a putea defini mai exact această noţiune este necesar să înţelegem mai bine ce reprezintă recolta. ha) sau/şi calitativ prin diferiţi parametri ai recoltei. b) planta (soiul. de fapt. Principiul enunţat mai sus derivă din faptul că fiecare strămoş sălbatic al plantelor de cultură a suportat. Există însă parcele în care prezenţa patogenilor poate fi minimă.Pierderea se raportează la recoltă şi reprezintă diferenţa dintre recolta produsă de o cultură sănătoasă. bine dezvoltate. Nu orice atac de patogeni duce la pierderi. Recolta potenţială reprezintă cantitatea de produs agricol util ce se poate obţine la hectar în condiţii optime de dezvoltare a culturii şi. iar în altele sunt prezente numeroase specii de patogeni. 8 . în condiţii naturale. respectân-du-se toate cerinţele culturii. asociaţii sau ferme individuale. Pe de altă parte. 1986) : 1. este recolta cea mai mare şi de calitate superioară care se obţine atunci când se aplică tehnologiile cele mai avansate. plantele au o capacitate naturală de refacere a ţesuturilor şi organelor bolnave. La toate plantele de cultură se întâlneşte o capacitate naturală de a suporta un anumit grad de atac de patogeni. dar cu frecvenţă şi intensitate mai mică. ce nu duce la dispariţia unui component al acestui echilibru.

Totuşi. fructe. 5. tomate. In stadiul de miceliu şi mai ales de fructificare. dar pierderi mari produc numai unii dintre aceştia. deşi sunt atacate de numeroşi patogeni. formarea recoltei. de regulă. capacitatea de refacere a rădăcinilor este de regulă mai mare. formarea organelor care constituie recolta şi. 4. patogenii nu produc pagube.Datorită acestori factori culturile agricole. fazele de vegetaţie ale plantei în care se manifestă atacul. durata atacului organelor atacate. rapănul mărului pe fructe. care este condiţionată genetic şi depinde de numărul de generaţii. Această diferenţă provine din capacitatea variată de dăunare. mălura şi făinarea produc pierderi mari. Există alţi patogeni ce produc toxine care perturbează întregul metabolism al plantei. Pierderile produse de patogeni depind de stadiul lor de dezvoltare şi de variabilitatea virulenţei şi agresivităţii acestora. Pierderile produse de patogeni depind de organele atacate ale plantei. care sunt slab virulente sau chiar avirulente. în timp ce alte boli. la grâu. rădăcini etc. În populaţia patogenului există suşe. În funcţie de caracteristicile patogenului şi ale plantei de cultură boala se poate manifesta pe întreaga plantă sau pe anumite organe. Patogenii care afectează puternic metabolismul plantelor diminuează acumularea de substanţă uscată. În stadiul de spor. În culturile agricole se întâlnesc mai mulţi patogeni. rase. 3. tuberculi. râia neagră a cartofului. Fiecare agent patogen are în dezvoltarea sa stadii vii care dăunează şi altele în care nu dăunează. Prezenţa patogenilor pe frunze este suportată mai bine de plante dacă distrugerea foliajului nu depăşeşte 15-40%. Pierderi mari se înregistrează. Suşele virulente produc simptome puternice de boală şi pierderi mai mari de recoltă. Patogenii cu mare capacitate de dăunare apar an de an şi impun. de regulă. în timp ce altele sunt deosebit de virulente şi de păgubitoare. dacă sunt afectate organele plantei care se recoltează şi anume : seminţe. afectează mai puternic planta. culturile fiind la începutul dezvoltării lor. rizomania sfeclei etc. suportă pierderi numai de la unele specii şi nu întotdeauna. în funcţie de specia de plantă luată în considerare. sclerot. orz. Analiza pierderilor în funcţie de acest principiu permite şi abordarea diferenţiată a aplicării măsurilor de prevenire şi combatere. Acesta este cazul pentru : mălura grâului. bulbi. chiar la frecvenţe reduse de atac. putregaiul cenuşiu al căpşunului. ceea ce reduce din riscurile de pierderi. sau dacă nu se suprapune cu perioada de acumulare maximă de substanţă uscată. 9 . Plantele tinere şi seminţele în germinare sunt. aplicarea de măsuri de prevenire şi combatere. biotipuri. măr etc. Nivelul pierderilor depinde de specia patogenă şi de capacitatea ei de dăunare. consumul de substanţe creşte şi daunele sunt proporţional mai mari. există posibilitatea de compensare a recoltei prin suprafaţa de nutriţie mai mare ce rămâne pentru plantele din jur sau prin mărirea normei de semănat. miceliu de rezistenţă etc. deşi afectează aparent un singur organ. tăciunele zburător al orzului. produc rareori pierderi mari. sensibile la patogeni. dat fiind importanţa deosebită a acestuia pentru nutriţie şi asigurarea cu apă a întregii plante. Totuşi. Atacul de putregaiuri radiculare la grâu. în general. De exemplu. cum ar fi virusul mozaicului dungat.

7. ruginile cerealelor (Puccinia recondita). 1986) se pot enunţa astfel : a) o cantitate mare de inocul primar şi o viteză mare de infecţie duc de regulă la pierderi mari : b) o cantitate mică de inocul şi o viteză mică de infecţie duc de regulă la pierderi mici : c) o cantitate mare de inocul primar şi o viteză mică de infecţie ulterioară pot duce la pierderi mari . Cercospora beticola. Prezenţa unui atac ridicat în anul precedent nu înseamnă automat un atac mare şi în anul în curs. Nivelul pierderilor depinde de diversitatea patogenilor şi de cantitatea de inocul din cadrul agroecosistemului. Dacă aceste relaţii sunt perturbate reuşita infecţiilor poate creşte şi. dezvoltare moderată. Cu cât într-o cultură se întâlnesc mai mulţi patogeni. 6. cu cât acesta este mai mare. miceliu etc). deşi uneori prezenţa unui patogen pe o plantă poate limita atacul altui patogen. 9. în cazul patogenilor. ciuperci filamentoase) care pe diferite căi pot frâna dezvoltarea patogenilor şi chiar a bolii (antagonişti. d) o cantitate mică de inocul primar şi o viteză mare de infecţie ulterioară pot duce la pierderi mari. Deşi acest principiu se referă mai ales la relaţiile insectelor cu entomofagii (insecte care distrug dăunătorii). cu atât reuşita infecţiilor este asigurată şi sunt infectate un număr mai mare de plante şi organe ate plantelor. scleroţi. Phoma betae. cercetările mai noi arată că pe frunze. cum sunt de exemplu. iar la alţi patogeni se cunosc puţine rase sau biotipuri (Septorba tritici). cu atât mai mult se creează posibilitatea apariţiei unor pierderi mai mari. dar există şi în acest caz oscilaţii între faza de depresie până la epidemie (gradul de atac mare şi suprafeţe mari afectate). La bolile de tip dinamic (boli care se dezvoltă rapid pe o perioadă de zile şi săptămâni) aceste faze sunt mai puţin distincte. în rizosferă. Pierderile depind de condiţiile pedoclimatice în care se dezvoltă planta de cultură şi patogenii. în ansamblul culturii această diversitate de specii patogene se poate realiza. ca urmare. care adaptate la pierderi (Baicu. epidemie (Poliakov şi Ebert. În evoluţia pe mai mulţi ani a bolilor de tip cronic (boli care se dezvoltă lent o perioadă mare de timp luni şi chiar ani) se pot observa o serie de faze de la declin până la înmulţirea în masă. De exemplu. Aceste faze sunt următoarele : depresia. virusul îngălbenirii sfeclei) şi uneori chiar mai mulţi. Van der Plank (1977) a formulat o serie de relaţii între inoculul primar şi viteza de înmulţire. Cu cât echilibrul agroecosistemului este mai puţin stabil cu atât pierderile vor fi probabil mai mari. 8. într-o cultură de sfeclă de zahăr se întâlnesc succesiv sau concomitent 4 patogeni (Aphanomyces euteiches. Pierderile care se înregistrează în anul în curs depind de nivelul şi evoluţia atacului din anul trecut. Fiecare fază durează 1-2 ani. pe sămânţă există numeroase alte microorganisme (actinomicete. microparaziţi etc). Din punct de vedere al cantităţii de inocul (spori. bacterii. În această evoluţie naturală a bolilor în culturi factorii tehnologici produc perturbări însemnate. cresc şi pierderile. 10 . 1983).Unii patogeni formează cu uşurinţă biotipuri şi rase numeroase. drojdii.

Adesea unele lucrări de protecţia plantelor pot induce dezvoltarea unor patogeni.plantă.) pentru patogenii raportaţi la ţara noastră au o importanţă mai redusă. iar pentru patogeni sunt favorabile. Tehnologiile de cultură pot influenţa puternic evoluţia unor patogeni. nu sunt pretenţioase la acest factor. Analiza influenţei acestui factor asupra majorităţii patogenilor arată că temperaturile minime de dezvoltare a acestora oscilează în jurul valorii de 4°C. expoziţia etc. Apa este importantă în primul rând pentru realizarea infecţiilor. producând infecţii în condiţii de umiditate mai scăzută. . la care creşterea şi dezvoltarea sunt maxime. Pentru unii patogeni lumina are însă o influenţă negativă. dar şi pentru sporulare (diferenţierea fructificaţiilor) şi pentru răspândirea bolii. Sporularea ciupercilor ce produc ruginile cerealelor 11 . Invers. Acest factor influenţează mult starea de predispoziţie a plantelor la îmbolnăvire. răspândirii şi supravieţuirii patogenilor . 2. Dacă pentru plantă aceste condiţii nu sunt corespunzătoare. d) realizarea condiţiilor de înmulţire a antagoniştilor. cum sunt cele ce produc făinările. măsurile organizatorice. dacă pentru planta de cultură condiţiile sunt optime şi pentru patogen nefavorabile. care sunt induse în special de tratamentele cu fungicide. în timp ce unele ciuperci. de sol şi biotici) au o influenţă mai mare. stropirile cu zineb. care pot fi diferite de cele din zona de observaţie.Speciile de patogeni se caracterizează printr-un optimum de temperatură. care creşte o dată cu creşterea intensităţii. iar cele optime între 18 şi 28°C. lipsa rotaţiei pot favoriza numeroşi patogeni ai plantelor de cultură. Astfel. maneb etc. în special. temperaturile microclimatului din cultură. umiditate. Pierderile produse de patogeni depind de condiţiile agrofitotehnice. Influenţa umidităţii. latitudinea. cele maxime în jurul valorilor de 40°C. boala se manifestă slab şi pierderile sunt mici sau neglijabile. pot accentua îmbolnăvirea viţei de vie de făinare etc. Pentru majoritatea patogenilor acest factor are o influenţă hotărâtoare în reuşita infecţiilor. b) formarea biomasei . densităţile ridicate de plante la m2. 10. În funcţie de acest principiu. INFLUENTA FACTORILOR ECOLOGICI ASUPRA EVOLUŢIEI PATOGENILOR ŞI A PIERDERILOR PE CARE LE PRODUC Totalitatea factorilor de mediu care condiţionează creşterea şi dezvoltarea patogenilor se numesc factori ecologici. mai ales factorii direcţi (climatici. Unii patogeni au nevoie de apă sub formă de picături (Plasmopara viticola) sau apă în sol (Pythium debaryanum). Acestea sunt aşa zisele „boli iatrogene". Influenţa luminii. pierderile sunt influenţate prin următorii factori: a) suprafaţa afectată de pierderi . e) acţiunea asupra relaţiei patogen . excesul de azot. De exemplu. Acelaşi lucru se constată şi la plantele agricole.2. Factorii indirecţi (altitudinea. c) amplificarea sau slăbirea combinaţiilor optime sau extreme ale factorilor ecologici necesari înmulţirii. Importanţă prezintă. Influenţa temperaturii. luminozitate etc. sistemele şi tehnologiile de cultură. Dintre aceştia. boala se manifestă puternic. alţii de o umiditate 100% a aerului (Phytoplithora infestans). micoparaziţilor etc.

În tabelul 3 sunt enumeraţi o serie de factori care contribuie la apariţia stării intermediare dintre starea de sănătate şi cea. Antagoniştii şi micoparaziţii reprezintă o sursă importantă pentru elaborarea de noi mijloace biologice pentru protecţia plantelor.a. aceştia putând avea influentă de oprire a atacului patogenilor. T. bacterii. Există însă boli produse de patogeni care se dezvoltă în sol şi sunt favorizate de reacţia acidă a acestuia. unele ciuperci) sau micoparaziţi. leguminoase Praf Porumb Negru de fum Toate culturile Aluminiu în sol Grâu Soiuri cu plasticitate redusă Diferite culturi Plante îmbătrânite înainte de Răsaduri de legume ţinute prea mult în termen răsadniţe 12 . în timp ce infecţiile cu Fulvia fulva (pătarea brună a frunzelor tomatelor) şi Erysiphe graminis (făinarea cerealelor păioase) se pot produce şi noaptea. ofilirea tomatelor (Fusarium oxysporurw f. Pleospora bjorlingii (putregaiul inimii sfeclei de zahăr). cum este. TEHNOLOGII AGRICOLE ACTUALE ŞI INFLUENŢA LOR ASUPRA BOLILOR PLANTELOR Şl A PIERDERILOR PRODUSE DE ACESTEA Tehnologiile actuale de cultură pot favoriza unele boli prin perturbarea relaţiilor de ordin ecologic dintre diferite microorganisme şi patogeni pe de o parte şi cele ale acestora cu planta de cultură pe de altă parte.) necesită o lumină mai intensă. din sol şi de pe sămânţă poate fi redusă dacă există în imediata apropiere a acestora microorganisme anatagoniste (actinomicete. de exemplu. care pot frâna unele infecţii. harzianum ş. Cantitatea de inocul de patogeni de pe frunze. 2. cum sunt. Uneori atacurile de patogeni pot creşte mai ales dacă aceşti factori acţionează pe o durată mai lungă. Influenţa reacţiei solului.3. În sol se întâlnesc ciuperci antagoniste din speciile Trichoderma viride. lycopersici) . de exemplu. varză Fluor Cereale.(Puccinia spp. Influenţa factorilor biotici. Majoritatea patogenilor se dezvoltă într-un mediu neutru sau slab acid. sp. ceea ce poate duce la fenomene de predispoziţie (planta este afectată mai uşor de starea intermediară dintre sănătate şi boală) sau pot apărea boli specifice generate de unele cauze neparazitare. soia ete. tomate. În unele cazuri. Tabelul 3 Factori tehnologici cu rol important în apariţia stadiului intermediar între sănătate şi boală ------------------------------------------------------------------------------------------------------Factori Exemple de culturi afectate ------------------------------------------------------------------------------------------------------Ozon Fasole. Bioxid de sulf Viţă de vie. influenţa tehnologiilor intensive puternic chimizate poate fi foarte mare asupra plantei de cultură. de boală. alţi patogeni de sol sunt favorizaţi de reacţia alcalină a acestuia. hernia verzei (Plasmodiophora brassicae). drojdii.

5. De exemplu : rapănul mărului. mozaicul sfeclei. care se întâlnesc an de an în cultura agricolă din zonă şi care produc pierderi de recoltă ce impun lucrări sistematice de protecţie. III. Boli principale. putregaiul alb. CLASIFICAREA BOLILOR DIN PUNCT DE VEDERE ECOLOGIC In funcţie de localizarea agenţilor fitopatogeni. culturi tropicale în zona temperată Tehnologii de cultură stresante Culturi cu numeroase tratamente chimice şi doze prea mari de îngrăşăminte Acţiune fitotoxică crescută a pesticidelor Plante de cartof tratate cu amestecuri de pesticide Doze prea mari de pesticide orz tratat cu Icedin+fungicid+ insecticid Castraveţi. bolile plantelor se. Tabelul 4 Clasificarea ecologică a bolilor infecţioase I. făinarea şi mana viţei de vie. ascochitoza mazărei. seminale etc. mălura grâului. bolile se clasifică în 4 categorii : a. antracnoza inului.) Exemplu : piticirea galbenă a cerealelor. de fapt fiziologice. soia etc. Această clasificare ecologică are o importanţă deosebită deoarece permite să se înţeleagă mai bine modul în care se realizează sistemele de protecţie integrată faţă de boli. Infecţii de sol sau radiculare Exemplu : hernia verzei. Infecţii seminale Exemplu : cornul secarei. de mecanismele de transmitere a bolilor de la un an la altul şi de mecanismele de răspândire în cursul perioadei de vegetaţie. pot clasifica în 4 categorii. cercosporioza sfeclei. înnegrirea bazei tulpinii grâului. foliară şi pe tulpini Exemplu : rugina brună a grâului. fasole. mălura grâului etc. mozaicul cepei. Alte tipuri de infecţii (vectori. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Sub denumirea de tehnopatii sunt incluse o serie de boli.Culturi mediteraneene în condiţiile ţării noastre . II. boala petelor de bronz a tomatelor. rugina coronată a ovăzului. BOLILE PRINCIPALE. 2.4. BOLILE SECUNDARE Şl ALTE BOLI Când se trece la elaborarea măsurilor de protecţie a plantelor pe baza cunoştinţelor ecologice mai aprofundate. 13 Plante în condiţii noi de creştere . râia neagră a cartofului. Infecţii ce se realizează prin aer şi în picăturile de apă. prezentate în tabelul 4. 2. IV. care apar în astfel de condiţii.

nu produc pierderi. diminuând deci considerabil presiunea substanţelor chimice asupra agrobiocenozei . H2O. De exemplu. care se hrănesc cu cei de ordinul I (dăunători. Organismele consumatoare ale fitomasei (de ordinul I) pot să se înmulţească uşor în prezenţa substratului abundent. 14 . acarieni etc. patogeni). deoarece sistemul de protecţie al culturilor agricole se construieşte numai pe bolile principale. de regulă. c) regimul climatic (temperatură. Boli potenţial păgubitoare.etc. comparativ cu ecosistemele naturale. care descompun compuşii creaţi de plante şi animale. lumină. Agroecosistemele cuprind următoarele elemente : a) substanţe anorganice (C. Rhizoctonia solani etc). ECOLOGIA PATOGENILOR PLANTELOR DE CULTURĂ Agroecosistemul reprezintă o unitate de organizare biologică. pentru bolile secundare tratamentele intervin mult mai rar şi numai atunci când acestea se justifică economic. acţionează şi asupra consumatorilor de ordinul I (patogeni. hidrocarbonate. care se hrănesc cu plianta de cultură şi rnai puţin cu alte organisme vii . 2. Aceştia cuprind zoofagii.b. organisme heterotrofe. Dintre aceştia multe specii au caracter antagonist faţă de patogeni şi pot fi utili. care reduc populaţiile de dăunători şi patogeni. care îşi au fiecare circuitul lor . de unde şi posibilitatea apariţiei unor epidemii grave asociate cu pierderi mari de biomasă.6. rincthosporioza .) . Botrytis cinerea. dăunători). se pot încadra în una din primele 2 categorii de boli. septorioza grâului. microparaziţii. g) consumatori de ordinul II. aflate în interdependenţă între ele şi cu mediul înconjurător. N. acizi humici etc. pătarea în ochi a bazei tulpinilor de grâu. entomo-patogenii etc. care sunt constituiţi în special din animale rozătoare. care se întâlnesc în cultură agricolă. care se întâlnesc în culturi dar. insecte. CO2. lipide. O. bacterii şi ciuperci. Omul ia toate măsurile posibile pentru obţinerea unei biomase cât mai mari şi. d) producătorii care sintetizează hrana din substanţe simple anorganice formate din 1-2 plante în număr foarte mare şi din buruieni ca producători primari nedoriţi . f) microconsumatori (de ordinul I). având în felul acesta un rol mare în reducerea populaţiilor respective. e) macroconsumatori (de ordinul I).) . b) compuşi organici (proteine. Această clasificare are o importanţă ecologică deosebită. d. dar pot produce pierderi numai în unii ani şi impun în aceste condiţii lucrări de combatere. Componenta heterotrofă (care foloseşte resturile ce rămân din recoltă şi de la diferiţi consumatori) se dezvoltă prin restructurarea şi descompunerea substanţelor organice complexe. se reduce drastic numărul de specii şi stabilitatea. pe de altă parte. Boli secundare. în funcţie de cultură şi zonă. care. c. în special. Bolile produse de patogeni polifagi (Sclerotinia sclerotiorum. NH4 etc. Prin cultivarea unei singure specii sau a 2 specii de plante. H. alcătuită în principal de planta de cultură şi alte organisme prezente pe o anumită suprafaţă.). precipitaţii etc.

Pe frunze.01 este considerată ca o valoare mică. ciuperci filamentoase şi chiar o serie de animale (lumbricide. o valoare r = 0. care se dezvoltă sub influenţa condiţiilor de mediu şi a intervenţiei omului. mediul înconjurător şi timpul în care se produc. unde se produc majoritatea infecţiilor ce determină boli foliare. rasele virulente sunt cele care determină dezvoltarea epidemiilor. multe bacterii şi ciuperci microscopice prezintă astfel de proprietăţi utile pentru protecţia plantelor. care se poate întâlni la mana cartofului pe un soi sensibil. care se declanşează şi se dezvoltă pe vreme mai rece şi umedă. boala se desfăşoară sub forma unui proces complex care antrenează o multitudine de factori ai sistemului agrocenozei. In condiţii naturale. în zona rădăcinilor etc. helminţi. 2. este aşa de complexă încât nu se cunosc decât vag relaţiile ce se stabilesc între patogeni şi aceste componente. se întâlnesc asociaţii de populaţii de microorganisme. ştiinţă în greaca veche) este ştiinţa despre interacţiunea populaţiilor patogenului cu populaţia plantei gazdă. Pentru epidemiile de boli ale plantelor este importantă delimitarea lor în spaţiu şi timp. limite şi de ordin discret. care. adică. care reprezintă „cantitatea" de boală raportată la timp (Van der Plank. patogenul. Dintre antagonişti. Există boli.. Pe suprafaţa frunzelor. prezintă numeroase specii de bacterii. au nevoie de vreme călduroasă şi umedă. tulpini. Pentru a măsura progresul epidemiei se foloseşte rata progresului bolii (r). de asemenea. Microorganismele se găsesc răspândite sub forma unor colonii izolate sau care se interpătrund şi care acţionează între ele şi cu sporii şi miceliul patogenilor. Mediul înconjurător şi în special temperatura şi umiditatea au un rol esenţial în declanşarea şi dezvoltarea epidemiilor. Rolul timpului în declanşarea şi dezvoltarea epidemiei are o importanţă deosebită . demos = popor . şi de procese accidentale şi fluctuante.În cadrul agroecosistemelor se întâlnesc şi consumatori de ordinul III şi chiar IV. prin metaboliţii lor. În afara acestor grupe de specii utile. ce nu poate duce la epidemii grave. fiecare la rândul lor. pot inhiba patogenii şi infecţiile pe care aceştia le produc. precum şi de fenomene cu praguri. Epidemiile sunt caracterizate.. se hrănesc cu consumatori din grupul inferior. mezofaună şi chiar organisme mai mari care acţionează între ele.5 pe zi este o valoare foarte mare. actinomicetele. Rizosfera -zona rădăcinilor. actinomiecte. Logos = vorbire. din care nu trebuie excluse micorizele. etc). numeroase specii au un caracter antagonist. Patogenul prezintă frecvent mai multe rase cu virulenţă diferită . în timp ce altele. Soiurile şi hibrizii sensibili sunt implicaţi cel mai frecvent în epidemii. 15 . facilitând sau frânând evoluţia infecţiilor cu patogeni şi dezvoltarea bolilor. cum este rugina neagră a grâului. Epidemia are o serie de elemente care definesc principalele interacţiuni dintre gazda.7. produsă de o rasa virulentă . EPIDEMIOLOGIA Epidemiologia (epi = pe . 1960). Rata progesului bolii (r) are o importanţă marcantă în modelarea matematică a epidemiilor şi simularea procesului pe calculator. există un complex de microorganisme care pot frâna adesea infecţiile. O valoare r = 0. dintre microconsumatorii de ordinul I care se hrănesc cu resturile vegetale şi animale. cum este de exemplu mana cartofului.

Privite în ansamblu toate sursele de infecţie reprezintă rezerva de infecţie a patogenului luat în considerare. Patogenii plantelor au ca principală sursă de infecţie părţile bolnave ale plantelor. dar cu frecvenţă mare (mana viţei de vie) şi altul la distanţe mari cu frecvenţe reduse (rugina brună a cerealelor). acest ultim mod de transmitere fiind de fapt nespecific. pot fi de diferite ordine : de ordinul zero. 15% din cei de origine bacteriană şi 5. al animalelor (zoochorie) şi chiar al omului (antropochorie). o cantitate mare de spori. Introducerea unui soi nou cu mulţi ani în urmă ducea la formarea unei noi rase care producea epidemii. Pentru plante multianuale acest procent este de circa 60%. Epidemia de ordinul zero este. de regulă. pot fi menţionate ruginile cerealelor. Transportul propagulelor se poate efectua în perioada de vegetaţie prin curenţii de aer (anemochorie). cu ajutorul apei (hidrochorie). de fapt. unul la distanţe mici. S-a constatat că 75-89% din patogenii de origine bacteriană sau micotică supravieţuiesc pe resturi de plante. Din punct de vedere epidemiologie este important să se diferenţieze sursa de infecţie de factorul de transmitere. fenomenul fiind favorizat de uniformitatea genetică a soiurilor. răspândirea bolii are o importanţă majoră. în timp ce în cazul sursei de infecţie patogenul este viabil şi se înmulţeşte. Cercetările în acest domeniu au arătat că se pot distinge 2 mecanisme. In sol supravieţuiesc abia 35% dintre patogenii de origine micotică. Prin factor de transmitere trebuie înţeles substratul pe care patogenul se menţine dar nu se înmulţeşte. pentru a supravieţui patogenii trebuie să ajungă pe alte plante în acelaşi an şi în anul următor. Sursele de infecţie pot fi specifice şi nespecifice. În cadrul epidemiei. de exemplu. care în faza a doua a ciclului de dezvoltare pier în marea lor majoritate. 42%. În prima fază de înmulţire a patogenilor se produce. În concepţia ecologică de protecţie a plantelor faţă de boli o mare importanţă are înţelegerea noţiunii de sursă de infecţie. iar mai devreme sau mai târziu dispare. Cele specifice sunt părţile esenţiale ale plantei pe care se produc sporii şi alte elemente de propagare. 16 . seminţe sau materiale de plantat. Cea de ordinul doi este o epidemie care acoperă suprafeţe mari în decurs de mai mulţi ani. Astfel.O problemă importantă a acestui capitol o constituie variabilitatea genetică a patogenilor. adesea format de la o singură infecţie iniţială. de ordinul unu. respectiv. iar cantitatea şi calitatea lor depinde de nivelul de specializare. Prin sursă de infecţie se înţelege obiectul sau locul în care în mod natural specia se dezvoltă şi se înmulţeşte şi din care se separă în stare viabilă în mediul extern infectând plantele sănătoase sensibile. Epidemiile. Prin moartea plantei de cultură. aşa cum subliniază Zadoks (1990). Cea de ordinul unu este o epidemie care se răspândeşte pe diferite sole şi parcele în decursul unui sezon de vegetaţie. de ordinul doi. de către diferite animale şi alţi factori.7% dintre cei de origine virală. un focar mic. Cele nespecifice au caracter temporar şi întâmplător şi se referă în principal la sporii transportaţi uneori prin unelte. cum este de exemplu solul. Supravieţuirea virusurilor pe materialul de plantat şi de semănat este de 89 şi.

din rouă şi din irigarea prin aspersiune. în cazul în care vremea nu este prea favorabilă producerii acestora. ca şi a microorganismelor care contribuie la diminuarea infecţiilor. saprofiţi. iar patogenului (evoluţiei bolii) o dezvoltare minimă. ca şi zilele foarte călduroase. atingând temperaturile maxime de creştere a acestora. Cunoaşterea acestor mecanisme.9. MICOPARAZIŢI ETC.patogen) permite dirijarea unor lucrări agrofitotehnice în aşa fel încât plantei să i se asigure o dezvoltare optimă. Intre diferite microorganisme . În toate aceste cazuri sunt necesare pentru realizarea infecţiilor perioade definite de prezenţă a apei. cum sunt făinările nu necesită o peliculă de apă liberă la suprafaţa frunzelor pentru a realiza infecţia. De la aceste reguli sunt însă destule excepţii. scleroţi. cele care se referă la bolile plantelor au un rol esenţial.ANTAGONIŞTI. datorită microclimatului din cultură sau de la suprafaţa frunzelor. care pot fi de la 1-2 ore (Plasmopara viticola pe viţa de vie) până la 24 de ore (Stemphylium botryosum f. Nopţile reci.8. micelii de rezistenţă etc. Toţi aceşti factori ecologici au o influenţă mare asupra păstrării viabilităţii (supravieţuirii) propagulelor şi în special asupra sporilor. Relaţiile dintre plantă şi aceste grupe de microorganisme pot fi modelate matematic. Temperaturile prea scăzute sau prea ridicate nu duc la moartea patogenului. Umiditatea necesară epidemiilor apare datorită ploilor. O primă etapă a acestui proces o constituie elaborarea modelului conceptual. Umiditatea necesară infecţiilor se poate realiza.PATOGENI . sporii rezistă mai bine la umidităţi relative mai scăzute.2. Microclimatul este dictat în mare măsură de densitatea plantelor. de aceea trebuie la fiecare specie de patogen să fie făcute aprecieri concrete pentru a putea decide cum să se acţioneze asupra sporilor şi formelor de repaus.patogeni. UTILIZAREA FACTORILOR ECOLOGICI ÎN SCOPUL REDUCERII PIERDERILOR PRODUSE DE BOLI LA PLANTE Factorii ecologici abiotici au frecvent un rol hotărâtor în evoluţia epidemiilor. spori cu pereţi îngroşaţi. care are numai latura calitativă.) supravieţuiesc mai bine la temperaturi scăzute .sp. cu temperaturi apropiate de valorile minime de dezvoltare a patogenilor. Umiditatea este factorul esenţial pentru apariţia şi dezvoltarea majorităţii epidemiilor. cum sunt cei de tip „mană". Cunoaşterea acţiunii acestor factori în mod concret pentru fiecare patosistem (specie de plantă agricolă . Dintre aceste criterii. de asemenea. 17 . antagonişti sau micoparaziţi -se stabilesc în timp diferite relaţii care pot frâna infecţiile sau pot să le favorizeze. din această cauză epidemiile fiind influenţate temporar. Alţi patogeni. Sporii şi formele de repaus ale patogenilor (clamidospori. 2. au nevoie de prezenţa apei sub forma de picături. Pentru culturile de câmp densităţile sunt stabilite după criterii complexe care asigură an de an producţii mari la hectar. constituie o posibilitate importantă pentru a elabora noi metode de luptă biologică cu patogenii. Pe baza unor date suplimentare privind transferul de substanţă de la plantă spre consumatorii de diferite ordine se va stabili modelul matematic. Unii patogeni. MODELE CONCEPTUALE ALE RELAŢIILOR PLANTĂ DE CULTURĂ . reduc rata de dezvoltare a epidemiei. lycopersici pe tomate).

unele lucrări mecanice. aplicarea udării prin brazdă favorizează apariţia şi dezvoltarea bolilor radiculare. Bolile ce apar şi se dezvoltă în sol pe sistemul radicular sau cele care trec în tulpină depind. aceasta este cauza epidemiilor multor boli care încep cu frunzele de la baza plantei. O măsură eficientă de reducere a riscurilor de epidemii grave la multe plante de cultură.U. Acesta a fost cazul manei viţei de vie (Plasmopara viticola). produsă de rasa T a patogenului Helminthosporium turcicum pe majoritatea hibrizilor din S. frunzele pot avea o temperatură mai mare decât cea a aerului. un rol important în declanşarea epidemiilor . 18 . de asemenea. temperatura este mai scăzută şi aerul mai umed. Noaptea. rouă) este mai redusă. cum sunt : factorii care produc răniri (grindina. îngrăşarea excesivă cu azot (făinarea cerealelor) etc. Unele măsuri agrofitotehnice pot avea o influenţă mare asupra apariţiei şi dezvoltării epidemiilor. adesea. ca urmare a procesului de hibridare a acestei plante. situaţia se inversează. Pe solurile grele.a. de asemenea. utilizând soiurile şi hibrizii raionaţi. mai ales la cereale. de asemenea. aplicând în mod echilibrat îngrăşămintele etc. Prevenirea tuturor acestor fenomene negative se realizează prin adaptarea concretă a tehnologiei de lucru la forma de cultură. ceea ce duce la realizarea unei temperaturi mai mari în această zonă. semănatul la temperaturi favorabile patogenului şi nefavorabile plantei de cultură (porumb la temperaturi sub 8°C). Unele epidemii apar ca urmare a introducerii patogenilor într-o nouă zonă de cultură a plantelor gazdă. Schimbarea virulenţei unui patogen prin formarea de noi rase declanşează adesea epidemii grave dacă continuă cultivarea aceluiaş soi.Într-o cultură tânără la începutul vegetaţiei. Astfel. menţinerea pentru o perioadă de câteva săptămâni a ploilor şi a unei temperaturi de 18-20°C determină formarea unei pelicule de apă pe frunzele de cartof şi declanşează o epidemie gravă de mană (Phytophthora infestans) chiar pe un soi obişnuit şi chiar dacă nu a apărut o nouă rasă a patogenului. epoca optimă de semănat. din cauza umbririi. de factorii temperatură şi mai ales de umiditate. În general. Cultura este. favorizează dispersia patogenului şi stimulează sporularea acestuia. care duc la scurtarea ciclului de viaţă a patogenului. ca şi alternarea soiurilor în cultură sau schimbarea lor la diferite intervale de timp. mai aerisită şi durata persistenţei umidităţii frunzelor (ploaie. În zonele mai joase. de unde decurge importanţa cunoaşterii şi respectării acestora pentru practica agricolă. radiaţia solară acţionează asupra frunzelor superioare. epidemiile pot fi generate ele unele practici şi elemente tehnologice care sporesc vulnerabilitatea genetică a soiurilor şi hibrizilor plantelor. În anumite cazuri. Cele mai grave epidemii apar datorită condiţiilor de temperatură şi umiditate foarte favorabile. datorită radiaţiei solare. a făinării americane a agrişului (Sphaerotheca mors -uvae) ş. vânturile puternice). este bine cunoscut cazul apariţiei pătării frunzelor de porumb. aceeaşi importanţă o au unii factori de predispoziţie. o constituie utilizarea de soiuri multilineale (soiuri din mai multe linii cu rezistenţă la diferiţi rase ale patogenilor).A. Într-o cultură densă de vârstă mai avansată. Nivelul rezistenţei soiurilor sau hibrizilor cultivaţi are. De exemplu.

atroseptica). al cărei întemeietor a fost I.parazit. 19 . Rănirile produse în cursul recoltatului mecanic al cartofilor generează apariţia de atacuri mari de putregai moale (Erwinia carotovora pv. Pentru protecţia plantelor acest fenomen are o importanţă limitată. 1951 . mana cepei (Peronospora destructor) nu se poate instala pe grâu şi nici rugina brună a grâului (Puccinia recondita f. În unele cazuri. şi a parazitului.Introducerea portaltoilor pitici în pomicultură a favorizat atacul de Phytophthora cactorum. are loc o selecţie stabilizatoare. De exemplu. ameninţând-o cu dispariţia. REZISTENŢA PLANTELOR LA BOLI În natură există nenumărate microorganisme care vin în contact într-un fel sau altul cu orice specie de plantă de cultură.sp. Rezistenţa. Această rezistenţă are un caracter natural şi nici o plantă nu ar putea supravieţui fără această însuşire. 1959). capacitatea de apărare a plantelor poate fi considerată tot atât de veche ca şi fenomenul de parazitism (Gaumann. atacuri în masă în culturile de porumb s-au observat pe solele în care au fost rupte paniculele pentru a împiedica autopolenizarea liniei materne. O creştere puternică a rezistenţei plantei reduce puternic populaţia parazitului. o specie de plantă nu este atacată decât de anumite microorganisme. Cele câteva exemple de mai sus demonstrează că nerespectarea cerinţelor ecologice ale culturilor agricole şi ale patogenilor pot duce la apariţia de epidemii grave chiar în condiţiile climatice obişnuite. care au constituit o sursă importantă de infecţie. sub presiunea selecţiei naturale. I.1. Excesul de umiditate creat prin irigare favorizează epidemiile de Rhizoctonia solani pe fructele de tomate.fitoimunologia. Rezistenţa plantelor la boli poate fi definită ca o proprietate a populaţiei plantei gazdă de a reduce sau anihila efectele destructive ale parazitului (Ceapoiu şi Negulescu. ceea ce a favorizat infecţiile cu Sphacelotheca reiliana (Sorosporium reilianum). rugina fasolei şi a mentei. Plantele sunt deci rezistente la aceşti patogeni. între cele două componente de bază ale sistemului s-a stabilit un echilibru dinamic. 3. În acest caz. Mult mai importantă este rezistenţa plantelor în corelaţie cu patogenii care produc boli pe aceste specii. ca urmare. 3. Totuşi. Verderevski. Acest echilibru poate fi bine determinat la speciile de plante sălbatice. O creştere peste măsură a virulenţei parazitului ar duce la dispariţia gazdei şi evident. tritici nu poate să apară pe ceapă. dar cu o latură bine pronunţată de polimorfism. EVOLUŢIA SISTEMELOR PLANTĂ-PARAZIT În decursul timpului între plante şi parazit. Mecinikov. fuzarioza fasolei. 1983). s-au format treptat relaţii stabile de coexistenţă care pot fi caracterizate ca adevărate sisteme plantă . Fenomenele de rezistenţă sunt atât de importante încât studiul lor a dus la apariţia unei noi discipline . Recoltarea mecanizată a fructelor de cireş a determinat extinderea epidemiilor de monilioză datorită fructelor rămase neculese. De aceea.

unele procedee tehnologice etc. de această dată instabil. 3.Între plante şi paraziţi se menţine un echilibru care este puţin influenţat de condiţiile de mediu. De asemenea. adică la acel nivel la care să nu se mai producă pierderi de recoltă. care are acţiune de a inhiba pătrunderea patogenilor prin rănile produse de grindină. infecţiile cu patogeni se realizează mai greu. de îngrăşăminte. hibrid) şi parazit un alt raport. scurtarea rotaţiilor. ceară) sau cu substanţe minerale (bioxid de siliciu). Alteori. După grindină. oligogenică) în soiurile noi. deplasat adesea în favoarea parazitului. aceasta nu reuşeşte să stabilizeze raportul la nivelul la care doreşte omul. În general. datorită respingerii lor de către unele substanţe produse de plantă sau a culorii repulsive pentru vectori. cum este cazul soiurilor de năut rezistente la Mycosphaerella rabiei (antracnoza). cât şi pentru noile tehnologii de cultură. ceea ce inhibă germinarea multor patogeni. neechilibrate. În scurt timp. soiul nou este scos din utilizare. sporii încărcaţi electronegativ sunt respinşi de suprafaţa frunzei. atât pentru obţinerea soiurilor rezistente. o cuticula cu o grosime mai mare constituie un obstacol mai dificil pentru penetrarea lui de către filamentul de germinaţie al patogenului. Unele schimbări puternice induse de om pot totuşi modifica aceste raporturi. Există şi alţi factori care schimbă raportul între soiuri (hibrizi) şi parazit. 1974). de aceea în practică se aplică de regulă o stropire cu fungicid lipsit de fitotoxicitate. Epiderma este formată din celulele externe care acoperă şi protejează organele plantelor.1 Rezistenţa structurală preinfecţională (preexistentă) se datoreşte faptului că patogenii sunt menţinuţi la o oarecare distanţă de către planta gazdă sau aceştia nu reuşesc să pătrundă în ţesuturi. Dintre aceştia pot fi enumeraţi : numărul restrâns de soiuri şi hibrizi intensivi. infecţiile cu patogeni pot creşte brusc. aplicarea de doze mari. REZISTENŢA STRUCTURALĂ 3. În general. ceea ce provoacă o reacţie din partea parazitului concretizată prin apariţia unor noi gene de virulenţă. cutine şi uneori acoperită cu ceară. datorită tocmai acestui fenomen de evoluţie concomitentă. irigaţia. 20 .2. Dacă pereţii celulari sunt impregnaţi cu substanţe de tipul diferiţilor polimeri (cutină.2. care au eliminat din cultură soiurile Aurora şi Caucaz (Negulescu şi Cojocaru. Virusurile transmise de insecte pot fi uneori neinoculate în plantă de către acestea. formată din pectine. Rănirea epidermelor creează porţi de pătrundere uşoară pentru mulţi patogeni. Având un caracter hidrofob. Un exemplu relativ recent de acest fel îl constituie apariţia raselor 77 79 de rugină brună (Puccinia recondita). Unele plante au peri (trichomi) glandulari care elimină substanţe ce pot inhiba germinarea sporilor. trebuie acordată atenţie deosebită pentru rezistenţă şi evitarea factorilor care o pot reduce. Chiar dacă şi în acest caz are loc o evoluţie concomitentă a sistemului. Omul introduce rezistenţa verticală (specifică. de rase capabile să paraziteze noile soiuri. Un rol important în rezistenţa structurală îl are cuticula. lignină. cuticula nu permite menţinerea picăturilor de apă. există între planta cultivată (soi.

pot inactiva unele toxine. În lupta cu patogenul care a trecut de barierele structurale. cum sunt de exemplu acidul clorogenic şi acidul ferulic. care reduc viteza de răspândire a patogenului şi în special a toxinelor pe care aceştia le produc.Deschiderile naturale (stomatele. Reacţia de hipersensibilitate este o reacţie de apărare a plantei. 21 . acidul clorogenic). Aceste structuri se realizează prin suberificarea şi lignificarea ţesuturilor şi prin îngroşarea pereţilor celulozici şi cutinizaţi. gome. Bolile vasculare. se manifestă prin apariţia de tiloze. phyton — plantă . 3. ţesutul se brunifică.3.2 Rezistenţa structurală postinfecţională. nectarinele) pot favoriza sau frâna realizarea infecţiilor în funcţie de structura lor şi de modul de funcţionare. iar în final cade. iar la celulele adiacente se observă schimbări metabolice şi. în special. cum este piricularina produsă de ciuperca Magnaporthe (Piricularia) oryzae. apar în jurul leziunilor produse de patogeni. în jurul locului de pătrundere a ciupercii se formează un strat separator (abscizie) care izolează pata în care se află patogenul. S-a stabilit că în plante pot apărea fitoalexine (Muller. Există date care demonstrează că prezenţa unor proteine antigenice comune poate fi un factor de bază în apariţia bolii. după ce patogenul a pătruns în interiorul acesteia şi care opresc sau frânează boala. lenticelele. 3.3. 3. la pomii fructiferi. 1956 . poate frâna procesul de îmbolnăvire. În jurul punctului de infecţie celulele mor. 3. produse de patogeni care se dezvoltă în interiorul vaselor conducătoare.1 Rezistenţa funcţională preinfecţională se bazează pe prezenţa unor substanţe cu caracter toxic pentru patogeni sau stimulator pentru flora antagonistă. hidatodele. Absenţa în gazdă a unor substanţe necesare patogenului sau forma lor inaccesibilă. Unele substanţe formate în plante. la atacul de Stigmina carpophila de pe frunzele de cais. acumularea de compuşi fenolici şi de fitoalexine. prin care la locul de infecţie se produce o pierdere rapidă a turgescenţei. inhibitorii unor enzime.2 Rezistenţa funcţională postinfecţională este un fenomen prin care în plantă apar substanţe sau reacţii fiziologice etc. Dintre substanţele cu caracter toxic pot fi menţionate cele fenolice (catechol. dar acţiunea acestora nu este specifică şi nivelul activităţii lor depinde mai ales de viteza şi cantitatea care se acumulează. Rezistenţa funcţională depinde în mare măsură de reacţiile biochimice si fiziologice care determină prezenţa sau absenţa unor substanţe în plantă şi care interferează cu creşterea şi dezvoltarea patogenilor (Agrios. nişte evaginări ale protoplastului celular care căptuşesc vasele. le astupă şi în acest fel stăvilesc înaintarea patogenului. În afara fitoalexinelor pot fi sintetizate şi alte substanţe care influenţează activitatea unor enzime şi în special a peroxidazei. Frecvent. plantele sunt capabile să formeze mai multe tipuri de structuri care se opun invadării ţesuturilor. acidul protocatechinic. La soiurile sensibile aceste modificări apar târziu sau nu apar deloc. lăsând frunza ciuruită.3. Uneori. prun sau piersic. 1978).2. REZISTENTA FUNCŢIONALA Acest tip de rezistenţă are un rol mult mai important în evoluţia bolii decât cel structural. alexein = substanţă de apărare). glicozizii etc.

).Rezistenţa verticală a plantelor faţă de patogenii facultativi este determinată de o genă puternică. rezistenţa verticală are semnificaţie diferită. patogenii au evoluat în aşa fel încât au dobândit capacităţi nespecifice ce le permit să pătrundă şi să se multiplice în celulele plantei gazdă. GENETICA REZISTENTEI Privită din punct de vedere genetic. 3.Fenomenul de hipersensibilitate a fost constatat de Ward în 1902. al cărei mecanism biochimic şi imunologic este în curs de elucidare.. 3. Rezistenţa verticală este controlată oligogenic (controlată mai ales de gene majore şi mai rar de gene minore) şi are un caracter calitativ (cu o distribuţie continuă a plantelor între rezistenţă şi sensibilitate).străin” de organism. Astfel. rasa nouă care apare se răspândeşte repede şi face ca soiul să fie atacat. 5. La început. Uneori. rezistenţa verticală asigură o protecţie totală faţă de rasa (rasele) existentă. Dintre aceste capacităţi. cât şi pentru cel de rezistenţă. o constituie cea a capacităţii de recunoaştere. deoarece permite înţelegerea mai bună a fenomenului. 4. deşi sunt şi unele excepţii. Valoarea practică a rezistenţei verticale este redusă când soiul este uniform din punct de vedere genetic şi se cultivă pe suprafeţe mari. Acest tip de rezistenţă (Van der Plank. 2. 22 .. după care are loc o recunoaştere la nivel celular. Verticillium spp. dar care are o importanţă deosebită atât pentru studiul fenomenelor de patogeneză. O problemă relativ nouă. În decursul evoluţiei lor la plante au apărut proprietăţi care permit să se diferenţieze ceea ce este „propriu" de ceea ce este „străin". respingând în acest fel marea majoritate a microorganismelor (saprofite sau parazite) cu care ajung în contact. Rezistenţa verticală are la bază teoria genă pentru genă a lui Flor (1942— 1958).1 Rezistenţa verticală (specifică. iar Stoneman a introdus termenul de hipersensibilitate în 1915. oligogenică) se manifestă faţă de anumite rase fiziologice ale unui patogen şi este puţin eficace faţă de alte rase.4.) şi mai puţin eficace faţă de cele produse de paraziţi specializaţi (Phytophthora infestans. foarte importantă este cea de aderare la suprafaţa celulelor gazdei. iar faţă de cei obligaţi de cel puţin două gene puternice. Este important de ştiut că. de a diferenţia ceea ce este „propriu" şi ceea ce este . 6. În prezenţa selecţiei stabilizatoare rezistenţa verticală este mai eficientă. în funcţie de biologia patogenului. după regulile lui Robinson (1971) : 1. după 4-5 ani. La rândul lor. care afirmă că pentru fiecare genă de rezistenţă sau sensibilitate a plantei există o genă de avirulenţă sau virulenţă a parazitului. Rezistenţa verticală este mai eficace faţă de bolile produse de paraziţi nespecializaţi (Fusarium spp.4. Rezistenţa verticală este mult mai eficientă la plantele anuale decât la cele perene. Puccinia spp. Rezistenţa verticală este mai puţin eficace faţă de patogenii care formează noi rase. ceea ce determină utilizarea mai uşoară a mecanismelor acestuia în protecţia faţă de boli. 1968) are o durată scurtă. rezistenţa plantelor agricole la boli este deosebit de importantă. 3.

Rezistenţa orizontală se manifestă sub diferite forme. In cazul rezistenţei orizontale. Deşi rezistenţa orizontală nu conferă soiului o protecţie completă faţă de patogen. cât şi cea a gazdei. 3. Concepţiile lui Van der Plank (1976) şi Robinson (1976.determinată de oligogene. Una dintre reacţiile tipice ale soiurilor cu rezistenţă verticală o constituie hipersensibilitatea. 10. mii şi mai rar sute de mii de gene (Van der Plank. ea poate ceda mai repede. Rezistenţa verticală poate fi prelungită prin rotaţia raţională a plantelor de cultură sau prin schimbarea rapidă a soiurilor în cadrul fiecărei culturi. ceea ce permite evitarea epidemiilor grave. este mai eficientă. d) rezistenţa durabilă. 1975). Rezistenţa verticală poate fi sporită prin măsuri legislative de interzicere sau de obligativitate pentru cultivarea unui anumit soi. 1979) privind rezistenţa verticală. b) rezistenţa întârziată. Prin combinarea rezistenţei verticale cu cea orizontală se poate obţine o rezistenţă mai eficientă. variază independent. Acest tip de rezistenţă are un caracter permanent şi se manifestă faţă de toate rasele patogenului.7.3 Integrarea rezistenţei verticale cu cea orizontală. de care s-a vorbit mai sus. de fapt. care se caracterizează printr-un atac redus al bolii datorită răspândirii şi multiplicării încete a patogenului . Soiurile cu rezistenţă orizontală sunt şi ele înlocuite. şi cea orizontală. Dacă la început rezistenţa verticală nu protejează concret cultura. Rezistenţa verticală se poate prelungi mai mult în condiţiile în care se alege pentru cultură o stuctură corespunzătoare a soiurilor. cu ciclu întrerupt (iarna sau vara). 3. cu calităţi superioare şi cu rezistenţă mai ridicată. 9. dar numai ca urmare a obţinerii altora mai productive. soiul este atacat la un nivel tolerabil. 12. în ea fiind implicate de la câteva gene până la sute. c) rezistenţa parţială. 13. 14. atât populaţia patogenului. 8. reprezentată de apărarea naturală a plantei gazdă. care se manifestă prin apariţia cu 10-14 zile mai târziu decât la cele sensibile .4. de fapt.2 Rezistenţa orizontală (nespecifică.4. diferit de cazul soiurilor cu rezistenţă verticală ca urmare a atacului sporit al patogenului. poligenică) Rezistenţa orizontală se formează în cursul evoluţiei simultane a plantei şi parazitului şi este. care se păstrează pe o perioadă lungă de timp. Rezistenţa verticală are o importanţă mare pentru bolile ce se transmit prin seminţe şi prin material de plantat. nemodificându-se în funcţie de acestea. Rezistenţa verticală complexă este mai puţin păgubitoare în cazul distrugerii ei de către patogen decât în cazul distrugerii rezistenţei verticale simple. determinata de poligene. o perioadă latentă (de incubaţie) mai lungă . 11. au început să fie interpretate 23 . care are. Rezistenţa verticală a plantelor faţă de paraziţii obligaţi. şi anume : a) rezistenţa înceată. Din punct de vedere genetic rezistenţa orizontală are caracter poligenic.

prin aceste două caracteristici. Prin imunitatea plantei faţă de un patogen se înţelege absenţa totală a atacului acestuia. în realitate aceasta este un tip de reacţie aparte a soiului de plantă de cultură.4. iar dacă este permanentă.4. care afirmă că toate genele pentru rezistenţă ale gazdei şi toate genele pentru virulenţă din populaţiile patogenului formează un sistem integrat. 24 .într-un alt mod. care. între genele plantei şi ale patogenului există o interacţiune care are la bază relaţia genă pentru genă. De exemplu.4. Pe baza acestor idei. de fapt. Un exemplu de rezistenţă citoplasmatică îl constituie rezistenţa porumbului la rasa T a patogenului Helminthosporium maydis. sensibilitatea verticală a cartofului faţă de Phytophthora infestans este determinată. dar cu alt conţinut. Pe de altă parte. în plastide (plastidogene) şi în condriom (condriogene). rezistenţa variază în funcţie de structura sa genetică şi de unii factori ai mediului înconjurător. după Van der Plank (1976).4 Rezistenţa citoplasmatică. dar pierderile de recoltă sunt mici. în timp ce plantele rezistente sunt plante gazdă. nu este permanentă. aceleaşi gene de rezistenţă. acest tip de rezistenţă are un rol minor la plante. 3. Totuşi. care încep cu o manifestare uşoară a bolii şi se termină cu moartea plantei. Deşi uneori se consideră că toleranţa poate fi apreciată ca o rezistenţă orizontală. sporularea patogenilor este intensă. Pe astfel de soiuri intensitatea atacului este mare. În general. 1983). Soiurile şi hibrizii de plante cultivate manifestă grade diferite de sensibilitate. în timp ce. fără însă a influenţa prea mult recolta. 3. prin care patogenul se poate instala şi produce îmbolnăvirea plantei. Prin toleranţă se înţelege capacitatea unor soiuri de plante de a suporta un atac ridicat de boli. Din această cauză. oricât de completă ar fi. Parlevliet şi Zadoks (1977) formulează un concept integrat al acţiunii genelor minore şi majore. care se bazează însă şi pe rezistenţa conferită de gene nucleare. Acest tip de rezistenţă are la bază factori ereditari localizaţi în citoplasmă (citoplasmagene). 3. De exemplu. iar fasolea de Septoria tritici. de o genă r1.5 Toleranţa.6 Imunitatea. imunitatea se deosebeşte de rezistenţă. cele două tipuri de gene nu diferă între ele şi sunt.4. rezistenţa pare mai degrabă să fie o excepţie. se apreciază că imunitatea este o regulă în natură. grâul nu este atacat de Plasmopara viticola. deoarece contravine concepţiei selecţiei naturale (Ceapoiu şi Negulescu. există o sensibilitate verticală şi o sensibilitate orizontală. Este fenomenul opus rezistenţei. Imunitatea are un caracter complet şi permanent. Plantele imune nu pot fi plante gazdă pentru patogeni. 3.7 Sensibilitatea. După Nelson (1978). iar diferenţele ce se constată sunt determinate de faptul că operează în genotipuri de plante diferite. În mod analog fenomenului de rezistenţă. pierderile fiind reduse. nu poate fi completă. De asemenea. autorul a formulat o serie de concluzii privind rolul genelor majore şi minore. această concepţie nu poate fi acceptată.

hidatodele pot constitui o poartă de intrare pentru unele bacterii. phaseoli. bacterii) sau creşte. Pătrunderea prin stomate este. cu toate că este urmată de suberificarea cicatricelor. în ţesuturile plantelor. distanţa dintre sursa de inocul şi plantă). precipitaţii. Bacteriile pătrund frecvent în plante prin rănile accidentale. Diferite grupe de patogeni au moduri variate de infecţie a plantelor. Numeroase ciuperci pot pătrunde activ. În această perioadă patogenul se înmulţeşte (virusuri. Contaminarea este. în funcţie de condiţiile climatice favorabile (direcţia curenţilor de aer. densitatea plantelor. precedate de contaminare (procesul de intrare în contact a patogenului cu planta). Căderea frunzelor.3. de asemenea. la fel perii foliari şi glandulari. care adesea nu sunt vizibile cu ochiul liber. natura suprafeţei plantelor etc. de aceea trebuie foarte bine cunoscută de practicieni. inclusiv cele produse de insecte. Virusurile transmise de insecte vectoare sunt inoculate prin înţeparea ţesuturilor plantelor. frecventă. Infecţia. În tabelul 5. între patogen şi plantă apar o serie de interacţiuni care pot duce la apariţia bolii sau pot opri dezvoltarea patogenului. sunt prezentate câteva exemple privind perioadele de incubaţie ale unor patogeni. cum este de exemplu filamentul de germinare a sporilor de Botrytis cinerea. Foarte frecvente sunt posibilităţile de pătrundere a patogenilor în plante prin răni. Interacţiunile dintre cele două componente ale patosistemului până la apariţia bolii pot dura câteva ore (mana cartofului produsă de Phytophthora injestans) până la câteva zile (tăciunele zburător al grâului produs de Ustilago tritici). lasă porţi de pătrundere pentru bacterii şi ciuperci.5 Patogeneza Bolile plantelor agricole evoluează după următoarele faze care se succed : infecţia. Contaminarea se realizează cu propagule viabile. cum este cazul unor patogeni de mare importanţă economică (tăciunele zburător al orzului produs de Ustilago nuda). Tabelul 5 Perioada de incubaţie a unor patogeni vegetali ------------------------------------------------------------------------------------------------------Patogenul Boala Perioada 25 . După pătrunderea patogenului în ţesuturi. Incubaţia. Mai rar infecţia se realizează pe cale florală. Această noţiune se referă la durata sau perioada cuprinsă între infecţie şi apariţia primelor simptome ale bolii. Aşa este cazul la pătrunderea zoosporilor de Plasmopara viticola. direct prin epidermă. Perioada de incubaţie are o deosebită importanţă pentru avertizarea tratamentelor. un proces care depinde în mare măsură de modul de transmitere a patogenului. incubaţia şi manifestarea bolii. a haustorilor de Erysiphe graminis şi a bacteriei Xanthomonas campestris pv. de fapt. Pătrunderea prin lenticele este frecventă la unii patogeni . Aceasta este procesul de pătrundere a patogenului în plantă şi începutul relaţiilor de nutriţie parazitară a acestuia pe seama ţesuturilor plantei gazdă. se dezvoltă şi cuprinde porţiuni tot mai mari din ţesuturile gazdei. într-un număr suficient.

apă. acestea au un rol hotărâtor în evoluţia bolilor. în regiunile secetoase sunt mai puţine boli decât în zonele cu umiditate mare. care pune în evidenţă mai uşor boala prin simptom vizibile. rapănul mărului produce pe fructe pete clare. În schimb. Făinările şi pătările încep cu uşoare decolorări ale frunzelor. Deoarece condiţiile de mediu.de incubaţie ------------------------------------------------------------------------------------------------------Cucumber mosaic virus in Filozitatea tomatelor 3-5 zile tomato Plum-pox virus Vărsatul prunului 9-13 luni Pseudomonas syringae Pătarea unghiulară a frunzelor 3-10 zile pv. În general. Manifestarea bolii reprezintă apariţia simptomelor vizibile. urmate de apariţia şi dezvoltarea altor simptome. în condiţii nefavorabile. atroseptica Phytophthora infestans Mana cartofului 2-11 zile Plasmopara viticola Mana viţei de vie 4-12 zile Stigmina carpophila Ciuruirea frunzelor de piersic 5-6 zile Erysiphe graminis Făinarea cerealelor 5-8 zile Cercospora beticola Cercosporioza sfeclei 7-57 zile Venturia inaequalis Rapănul mărului 3-20 zile Peronospora destructor Mana cepei 10-15 zile Tilletia caries Mălura grâului 4-10 luni Stereum hirsutum Esca viţei de vie peste un an ------------------------------------------------------------------------------------------------------Durata perioadei de incubaţie depinde de rezistenţa soiurilor cultivate şi mai ales de factorul temperatură şi alţi factori ecologici. aceste tipuri de boli (viroze )dezvoltându-se progresiv. sub influenţa acestor factori interacţiunea patogen-plantă gazdă poate duce la îmbolnăvirea plantei sau. dictează infecţia şi incubaţia. La multe micoze (boli produse de ciuperci) simptomele devin vizibile la fructificarea ciupercilor pe suprafaţa organelor atacate ale plantelor. Simptomele bolii pot fi diferite de-a lungul perioadei de evoluţiea acesteia. delimitate. Simptomele aceleiaşi boli pot fi diferit în funcţie de organul afectat al plantei. deşi procesul de parazitare a început imediat după infecţie prin consumul de substanţe. tăciunii prezintă pe spice. boabe sau chiar pe frunze tumori care conţin spori. în special umiditatea şi temperatura. boala nu evoluează sau are o evoluţie lentă. astfel că pentru a determina prezenţa bolii trebuie luate în consideraţie şi cunoscute toate tipurile de manifestare a bolii. De exemplu. Începutul apariţiei simptomelor de boală este greu de stabilit la unele virusuri. urmat de dezorganizarea ţesuturilor. Ruginile prezintă pustule evidente în care se găsesc sporii. pe ramuri determină necroze şi exfolieri ale 26 . Astfel. prin dereglarea metabolismului. lacrymans de castraveţi Erwinia carotovora Putregaiul umed al cartofului 15-20 zile pv. în cazul făinărilor. iar în zonele temperate bolile sunt numeroase şi specifice. există un miceliu extern.

iar pe flori. care se manifestă prin decolorări ale frunzei în cazul multor viroze.scoarţei. în cazul bolilor vasculare. de regulă. la plantele afectate transpiraţia creşte. dereglări importante în capacitatea de stocare a substanţelor (de exemplu la sfecla de zahăr) . prin distrugerea epidermei. scade. -acumularea de aminoacizi. dereglează puternic metabolismul plantei. cheltuiala de energie . creşte respiraţia ţesuturilor şi. urmat de modificarea structurilor acesteia (dereglări anatomo-morfologice). Pe de altă parte. -scăderea conţinutului în hidraţi de carbon. -scăderea cantităţii de clorofilă. paralel. . cum sunt de exemplu plantele afectate de făinări. datorită afectării vaselor conducătoare. iar în unele cazuri. se constată o creştere a acestuia la atacul tăciunelui comun al porumbului şi o scădere în cazul ruginilor grâului . asemănătoare celor de pe frunze.6 Modificările funcţionale Modificările funcţionale produse de patogeni au la bază dereglarea proceselor biochimice şi fiziologice ale plantei atacate. poate fi dereglat transportul de substanţe nutritive . determină apariţi unor pete mici. de obicei. 3. ca urmare. a rădăcinilor etc. în unele cazuri. schimbarea orientării frunzelor sau reducerea dimensiunii lor . pe măsură ce numărul de infecţii creşte şi intensitatea lor sporeşte. deoarece aceştia sunt consumaţi de patogen sau procesul de sinteză a acestor compuşi este dereglat . creşterea conţinutului în potasiu al celulelor. Totalitatea simptomelor vizibile ale bolilor. ceea ce duce la scăderea rapidă a captării luminii . gome şi răşini . Dintre cele mai importante schimbări care se observă la o plantă bolnavă se pot enumera următoarele : -schimbarea conţinutului în apă determinat de unele boli . formează filamente de infecţie. cenuşiibrune. prezentarea şi descrierea lor sunt reunite într-un capitol special al fitopatologiei intitulat „patografia”. -este stânjenit fluxul de substanţe organice transportate prin floem . care. Sub influenţa patogenului planta suferă diferite modificări morfologice şi fiziologice. sporii ciupercilor germinează. structura cloroplastelor este afectată. nutriţia minerală 27 . devin tot mai grave. Cunoaşterea simptomelor bolilor plantelor este absolut necesară pentru diagnoză şi stabilirea măsurilor de combatere. De exemplu. bolile influenţează eficienţa captării energiei de către plante prin defolieri. se dezvoltă intercelular şi intracelular în interiorul ţesuturilor parazitate. dezvoltă un aparat vegetativ pe care apar ulterior alte fructificaţii (spori de diferite tipuri). se poate întrerupe fluxul de transpiraţie . mai ales pe sepale. transpiraţia scade . În plus. bacterioze şi micoze . patogenul parcurge şi el o serie de stadii din dezvoltarea sa. de regulă. prin enzimele şi toxinele pe care le eliberează patogenii. sistemul de aprovizionare cu apă şi de circulaţie a apei prin plantă este afectat prin dereglarea forţei de absorbţie. -fotosinteza se reduce proporţional cu suprafaţa din frunză afectată de boală sau în funcţie de toxinele eliberate .

agresivitatea. soi. a deplasării dificile a apei etc.) . Rasele de patogeni şi în special cele fiziologice apar ca urmare a mutaţiilor ce se produc în populaţia patogenului pe fondul rezistenţei plantei conferită de o anumită genă. ci infectează numai ţesuturile de cartof. care depinde de rezistenţa verticală. De exemplu. O altă cale de formare a raselor fiziologice la ciuperci o constituie hibridarea. dar pătrund numai în ţesuturile plantei faţă de care au afinitate. Din punct de vedere genetic. tomate sau alte solanacee. Afinitatea este proprietatea patogenului de a pătrunde în interiorul plantei. se constată în cazul în care infectăm o serie de linii şi soiuri cu o gamă de populaţii ale patogenului şi nu putem stabili diferenţe în manifestarea bolii. agresivitatea reprezintă patogenitatea orizontală faţă de mai multe soiuri. hibrid. Din punct de vedere genetic.8 Proprietăţile parazitare ale patogenilor. prin care patogenul nu produce îmbolnăvirea plantei. patogenitatea. morfologic şi patologic. Virulenţa este însuşirea patogenilor de a produce o îmbolnăvire a plantelor de o anumită intensitate în funcţie de diferiţi factori (condiţii de mediu) şi mai ales în funcţie de factorii genetici. Există rase (izolate. Patogenii plantelor de cultură produc îmbolnăvirea acestora datorită însuşirilor parazitare pe care le prezintă : afinitatea. rasa fiziologică este practic aceeaşi cu populaţia verticală. dar nu îl infectează. Dacă inoculăm o serie de linii sau soiuri cu o gamă de populaţii ale patogenului şi constatăm diferenţe în manifestarea bolii. capacitatea de a produce enzime şi toxine etc. Multe dintre aceste schimbări provin din dereglarea echilibrului hormonal al plantelor ca urmare a faptului că patogenii pot distruge sau pot sintetiza unii hormoni. 28 . Patogenitatea este capacitatea agenţilor patogeni de a îmbolnăvi plantele şi de a produce apariţia simptomelor. morfo-anatomice ale plantelor. virulenţa. sporii de Pytophthora infestans ajung şi pe grâu. în general. Masa de spori a diferitelor specii de patogeni care se găseşte în aer vine în contact cu diferite plante. mai multe soiuri. după ce a ajuns în contact cu ea şi de a se dezvolta după producerea infecţiei.devine frecvent dificilă ca urmare a reducerii capacităţii de absorbţie. Pyricularia oryzae pe orez etc. care corespunde rezistenţei orizontale. a utilizării substanţelor de către patogen. Dereglările metabolice ce se produc în plantele bolnave pe măsura amplificării bolii pot duce la schimbări structurale. ea se exprimă numai în relaţie cu o anumită linie. Din punct de vedere fitopatologic. faţă de o anumită genă de rezistenţă. Agresivitatea este o însuşire a patogenilor de a ataca mai multe plante de cultură sau. care diferă între ele fiziologic. patogenii pot f i : monofagi care atacă o singură plantă de cultură (Magnaporthe grisea sin. 3. În acest ultim caz. acestea fiind considerate avirulente. biotipuri) ale patogenului care nu produc îmbolnăvirea plantelor. 3. avem în faţă o patogenitate verticală. Diferenţele de virulenţă care se constată între populaţiile patogenului se datoresc diferenţelor genetice care apar în evoluţia patogenului în strânsă legătură cu noile soiuri şi hibrizi de plante cultivate. după alte definiţii (Ceapoiu şi Negulescu.7 Modificări structurale. Patogenitatea orizontală. se distinge o patogenitate verticală. Avirulenţa nu înseamnă lipsă de patogenitate. Astfel de populaţii se numesc rase. Avirulenţa este deci fenomenul contrar virulenţei. 1983). pentru care au afinitate.

acţionând prin enzime celulaze şi hemicelulaze. carbonum şi cea produsă de rasa T a ciupercii H. prin acţiunea enzimelor produse. un minim şi un maxim de temperatură la care se manifestă patogenitatea. Ciupercile şi bacteriile care produc putregaiuri ale rădăcinilor şi tulpinilor dezintegrează. Bacteriile şi ciupercile care produc putregaiuri umede transformă substanţele din organele atacate (tuberculi. p o 1 i f a g i. Toate proprietăţile enumerate mai sus depind de complexul enzimatic al patogenilor. proteaza. enzime pectolitice.9. care atacă mai multe specii din aceeaşi familiebotanică(Rhynchosporium secalis pe mai multe graminee) . maydis etc. lipaza. hidro-lazele etc. produsă de Helmintosporium victoriae. Numeroase ciuperci pot ataca atât celuloza cât şi lignina şi produc enzime ca : celulaza. Temperatura. Patogenii au propriul. Capacitatea de a produce toxine. acţionează ciupercile hyphomicete care produc putregaiul alb. enzime care degradează ţesuturile lemnoase. Fiecare patogen are un optim. căpşun. legume. umiditatea. Enzimele sau fermenţii acţionează asupra ţesuturilor plantei prin degradarea substanţelor. toxina produsă de H. Unii patogeni micotici. care produc putregaiuri moi. fructe etc). substanţele din organele parazitate. cum sunt cei din genul Fusarium. catalaza. 3. enzime celulozolitice. 29 . acţionează asupra celulozei. concentraţia în bioxid de carbon. Dintre cele mai importante enzime pot fi citate : enzime care degradează polizaharidele. care degradează celuloza şi alte polizaharide. Dintre cele mai cunoscute toxine pot fi citate : victorina. necrozele locale. Helminthosporium. prin intermediul acestor enzime.1 Factorii externi care acţionează din afara organismului patogenului sunt următorii : temperatura. care pot produce boli la numeroase specii de plante din diferite familii (Botrytis cinerea) pe viţa de vie. însoţită de degradarea acestuia. Capacitatea de a secreta enzime. Unele ciuperci discomicete şi deuteromicete (ciuperci imperfecte). floarea soarelui. atât în condiţii de câmp cât şi în depozite. unele bacterii. pot produce toxine care acţionează asupra plantelor. legume) în substanţe mai simple de consistenţă moale. lumina. cât şi enzime care degradează lignina. enzime care macerează celulele plantelor erbacee . enzime hemicelulolitice . Cele mai frecvente fenomene induse de toxinele produse de patogeni sunt : ofilirea. cum sunt : oxidaza.9 Influenţa diferiţilor factori asupra proprietăţilor parazitare. 3. tabaci. De obicei.oligofagi. care cuprinde un sistem de fermenţi obişnuiţi. la care se constată cea mai mare capacitate parazitară. temperatura optimă oscilează între 2030°C. Holobazidiomicetele pot produce putregaiuri brune. fructe. cum este Pseudomonas syringae pv. Aceste procese încep cu pătrunderea prin peretele celular. reacţia solului. Astfel. descompunând hidraţii de carbon şi alterând lignina. manaza. xilanaza. transformarea acestora în substanţe simple necesare nutriţiei lor. calitatea solului etc. cloroza. precum şi de toxinele care apar ca urmare a activităţii metabolice a patogenilor. lor metabolism.

De exemplu.03%). Astfel de influenţe aparţin mai mult de fenomenul de rezistenţă a plantelor la boli. Cele mai multe ascomicete infectează plantele în haplofază. sub influenţa cărora proprietăţile patogenilor se modifică substanţial.2 Factorii interni. cum este de exemplu Phoma betae (căderea plantulelor de sfeclă de zahăr). Creşterea prea mare a concentraţiei de bioxid de carbon duce însă la efecte negative atât asupra plantei cât şi asupra patogenilor. ceea ce favorizează dezvoltarea patogenilor. umiditatea necesară coincide cu conţinutul în apă al plantei. iar pentru unele specii de Fusurium peste 10 000 de spori pentru a realiza infecţiile. Din punct de vedere fizic solurile grele. 30 . patogenul Cronartium ribicola formează 2 600 000 bazidiospori/cm2 frunză. Concentraţia în bioxid de carbon. faza nucleară. specializarea fiziologică este în strânsă legătură cu aceste ultime două fenomene. Lumina este un factor care influenţează mai rar patogenii. pe planta gazdă de bază Ribes aureum. Sarcina infecţioasă. Există însă patogeni care sunt mai activi în mediu acid. argiloase. Calitatea solului. iar bazidiomicetele în dicariofază. sarcina infecţioasă etc. se remarcă unele diferenţe privind influenţa acestui factor asupra patogenilor. pentru Tilletia caries sunt necesari câteva mii de teliospori. Rareori un singur spor poate produce o infecţie (Plasmopara viticola. Dintre factorii interni un rol însemnat îl joacă specializarea fiziologică. sunt : sexul. răsadniţe şi solarii poate fi depăşită concentraţia normală de bioxid de carbon (0. iar alţii sunt mai activi în condiţiile unui pH alcalin.9. anatomice şi fiziologice din punct de vedere al sexului nu se diferenţiază ca patogenitate. fiind o condiţie de importanţă deosebită pentru realizarea infecţiilor. Există patogeni care sunt favorizaţi de o luminozitate scăzută sau chiar de întuneric. Totuşi.Umiditatea influenţează puternic patogenul. De exemplu. De altfel. iar pe Ribes lacustris numai 120 000 bazidiospori/cm2 frunză. Uneori printre factorii externi care influenţează patogenii sunt incluse şi fluctuaţiile vitalităţii plantelor şi fazele de vegetaţie ale acestora. ca de exemplu Plasmodiophora brassicae (hernia verzei). Intensitatea sporogenezei. compacte sunt favorabile dezvoltării agenţilor fitopatogeni şi nefavorabile unor plante de cultură. Majoritatea patogenilor care prezintă diferenţe morfologice. Reacţia solului. Cel mai frecvent sunt necesari mulţi spori pentru a. Este mai puţin clară influenţa umidităţii asupra procesului din faza de incubaţie şi manifestare a bolii. intensitatea sporogenezei. Puccinia recondita). În sere. De exemplu. Sexul. Marea majoritate a patogenilor de sol se dezvoltă în condiţiile unui sol cu pH neutru sau uşor alcalin. de regulă. 3. Virulenţa şi agresivitatea ciupercilor fitopatogene se poate modifica în funcţie de faza nucleară. capacitatea multor patogeni de a forma prin încrucişare hibrizi şi mutaţii spontane. cum este cazul ciupercilor Fulvia fulva (sin. realiza o infecţie. Synchytrium endobioticum produce mai uşor râia neagră a cartofului pe soluri argiloase. Patogenii pot forma un număr diferit de spori în funcţie de planta gazdă. Cladosporium fulvum) sau Erysiphe graminis. Faza nucleară. deoarece.

PATOGENII Bolile parazitare ale plantelor agricole sunt produse de : virusuri. Phytophthora infestans şi Verticillium sp. Din aceste cauze. la noi în ţară. Datorită acestui fapt. bacterioze. Un astfel de soi este format dintr-un amestec de mai multe linii care se deosebesc între ele prin genele de rezistenţă verticală. s-a obţinut rezistenţa la Erwinia carotovora. micoplasmoze. soiurile multilineale nu au fost încă introduse în practică.Toate aceste probleme constituie subiectul formării raselor de patogeni corespunzătoare tipurilor de rezistenţă. 1971). ceea ce întârzie sau reduce sporularea. Tot la tutun. capacitatea limitată de producţie a acestora etc. cum ar fi dificultatea producerii de sămânţă. nediferind între ele din punct de vedere morfofiziologic. 4. Transferul unor gene de rezistenţă de la un organism la altul poate revoluţiona protecţia plantelor în general şi fitopatologia în special. rezistenţa. Fiecare linie are o genă de rezistenţă pentru o anumită rasă fiziologică virulentă sau pentru câteva rase. micoplasme. tobamovirus. 3. Soiul multilineal are o rezistenţă durabilă deoarece sporii rasei virulente ajung numai într-o proporţie redusă pe plantele sensibile.10 Soiurile multilineale. dar şi în alte ţări. plante parazite superioare (antofite) etc. pe viitor se vor obţine schimbări revoluţionare în fitopatologie. Există însă şi dezavantaje ale cultivării soiurilor multilineale. Prin cultivarea soiurilor multilineale se obţin următoarele avantaje : se evită epidemiile grave .11 Plante modificate genetic. prin introducerea proteinelor P 24-ORF 2 s-a obţinut rezistenţa la VMT şi Ob. S-au obţinut plante de tutun şi tomate rezistente la virusul petelor de bronz (Tomato spotted wilt virus) prin introducerea în plante a unor secvenţe virale ARN (N sau NS gene). Prin introducerea în genomul cartofului a genei de la ciuperca Aspergillus niger ce generează H2O2 glucozoxidaza. formarea de noi virulenţe. Se apreciază că procentul plantelor rezistente nu trebuie să scadă sub 40% pentru ca soiul să fie într-adevăr suficient de durabil (Frey şi Browning. rezistenţa la Sclerotinia sclerotiorum. restul aiungând pe plantele rezistente. Aceste exemple prezentate la conferinţa de la Brighton (1994) arată că pe această cale. unii cercetători apreciază că rasele avirulente induc. 31 . bacterii. Succesele biologiei moleculare şi ale ingineriei genetice au permis obţinerea de plante de cultură cu noi proprietăţi. soiul multilineal cu multe gene pentru rezistenţa verticală reduce cantitatea de inocul. micoze şi antofitoze. Una dintre căile importante pentru obţinerea unei rezistenţe durabile o constituie crearea de soiuri multilineale. permit diversificarea genetică a soiurilor cu plasticitate ecologică ridicată. In mod corespunzător. În acelaşi timp. care este o plantă model pentru astfel de lucrări. ciuperci. 3. în plantele de tutun şi rapiţă. S-au obţinut astfel prin transferul genei de la orz care induce oxalat oxidaza. bolile produse de aceşti patogeni se numesc: viroze. permit conservarea genelor de rezistenţă . de asemenea. printre care cele privind rezistenţa la patogeni au un rol mare.

mai ales la virozele ce afectează sistemul vascular. ci au un mecanism propriu de multiplicare numai în celula plantei gazdă.4. Virusurile nu se înmulţesc prin diviziune. sunt patogene şi nu pot exista decât în organismele vii. moartea plantei. Pătările inelare se exteriorizează prin pete de formă neclară. ci prin modificarea celulei care începe să funcţioneze anormal. de formă şi mărime variabile. dar natura lor virotică a fost stabilită mult mai târziu. Studiul biochimic al virusurilor a arătat că acestea pot fi considerate cu greu organisme. Pe de altă parte.1. acestea fiind denumite virusuri latente. VIRUSURI .VIROZE Bolile produse de virusuri sunt cunoscute de mult. simptomele apar pe frunze. De regulă. clorotice sau necrotice. Virusurile sunt foarte mici. deşi virusul nu dispare. Leziunile locale apar mai frecvent la infecţiile artificiale şi se manifestă prin pete clorotice sau necrotice. Evoluţia simptomelor la cele mai multe boli virotice este lentă şi intensitatea lor creşte progresiv. În acest fel. Unele virusuri de dimensiuni mai mari pot conţine câteva proteine. 32 . Fiecare virus este alcătuit fie din ARN (acid ribonucleic). de culoare galbenă sau galbenă verzuie. nici nu acţionează prin toxine.. nu se pot vedea decât cu microscopul electronic. cum sunt de exemplu pătarea lalelelor (1576) şi mozaicul tutunului (1859). Adesea aceste simptome tind să dispară. Există şi virusuri care pot infecta plantele fără să producă simptome vizibile. fie din ADN (acid dezoxiribonucleic) şi un anumit tip de proteină. Simptome şi diagnoză. Cel mai frecvent se poate observa o reducere a vitezei de creştere a plantelor afectate. Mozaicurile de diferite tipuri se manifestă prin pete pe frunze. în curând după infecţie. virusul piticirii şi îndesirii tomatelor sub formă de cristale (Bowden şi Pirie. ceea ce determină o talie mai mică a acestora sau chiar piticirea lor. pentru ca în final să se înregistreze numeroase simptome caracteristice. pe frunze. 1935). În ultimele sale lucrări. pe baza cărora se înmulţesc. virusul nu consumă ca ceilalţi patogeni conţinutul celulei. Cloroza se manifestă sub formă de îngălbeniri de diferite nuanţe pe frunze. Durata de viaţă a plantelor afectate este mai mică şi se înregistrează pierderi de recoltă. ele nu pot fi considerate nici simple molecule. forme care sunt infecţioase şi transmit boala. 1988) descrie peste 372 virusuri ce produc viroze ale plantelor agricole. Numărul de boli produse de virusuri este ridicat şi continuă să crească. Alteori. Ele sunt constituite dintr-un acid nuclear şi o proteină. Acţiunea virusurilor asupra plantelor. dar şi pe fructe sau tulpini. începe adesea cu schimbări mai greu de detectat. ca urmare a perturbării metabolismului. Pop (1986. dar şi pe alte organe se pot observa uneori numeroase schimbări morfo-anatomice. Prin purificare s-a reuşit obţinerea virusului mozaicului tutunului sub formă de paracristale (Stanley. 1939) etc. simptomele apar şi evoluează foarte repede şi se poate observa.

planta gazdă. care reprezintă excrescenţe pe nervuri sau între nervuri. Genomul se găseşte în interiorul particulei virale şi este format cel mai adesea din ARN (ribovirusuri) şi mai rar ADN (dezoxiribovirusuri). Diagnoza exactă a bolilor virale cere destul de mult timp (mai ales în cazul plantelor test). şi Bouvert. mormoloc etc. 1995). adică orientarea limbului foliar cu vârful spre sol.Schimbări ale morfologiei frunzelor. C a p s i d a. al azotului (în general creşte). iar pe cele de piersic afectate de verucozitate (peach wart) apar excrescenţe cu aspect de negi. 33 . Activitatea enzimatică. plantă gazdă etc. apar enaţiuni. ceea ce duce la ofiliri. dar virusul foloseşte informaţia genetică a altor virusuri ajutătoare (helper). frunze de ferigă etc. În cazul virozelor. al substanţelor de creştere.Virusurile sferice au ARN în interior printre capsomere. este mai rară apariţia tumorilor pe organele atacate. tulpina virusului. încreţiri. Pe fructe se pot produce pete rugoase (mozaicul castraveţilor). pe fructele de păr pot apare pietrificări (pear stony pit). au diferite forme : bastonaş. Alteori. este ridicată. Capsida este formată din numeroase molecule de proteine sau subunităţi proteice. Uneori. Pe rădăcini. Deşi nu au enzime proprii. Pentru creşterea vitezei de lucru şi a exactităţii diagnozei se utilizează metode perfecţionate ca : ELISA. degenerarea floemului. Fotosinteza este scăzută datorită reducerii conţinutului în clorofilă şi a eficienţei clorofilei. de la 17—130 nm la cele sferice. a celor fenolice etc. de regulă. virusul Y al cartofului etc. a scurgerilor de gome etc Modificări fiziologice. ca o mantie. La unele virusuri există şi un înveliş „peplos"-. care asigură stabilitatea particulei şi fixarea ei pe peretele celulei. (Van Balin. denumite capsomere. genomul nu este complet. metoda PCR (polymeras chain reaction) etc. virusul mozaicului castraveţilor. denumite şi virioni. Se pot observa răsuciri. la 120—1720 şi 10— 20 nm la cele alungite. toxine sau alte substanţe. subunităţile proteice acoperindu-le într-un singur strat. Examinarea la microscopul optic a evidenţiat reducerea dimensiunilor cloroplastelor. de cartuş. simptomele sunt mai puţin cunoscute. care-i conferă virusului anumite proprietăţi imunologiece. Aceste simptome depind de tipul virusului. lipsind acidul nucleic. necrozarea şi distrugerea rădăcinilor. forme de evantai. Respiraţia este crescută imediat după inoculare şi rămâne ridicată sau scade în funcţie de virus. virusurile schimbă puternic metabolismul celulei gazdă. condiţii climatice etc. prezenţa lignificărilor. Pot fi afectate şi alte procese din metabolismul hidraţilor de carbon. sferică. Morfologia şi structura virusurilor. cum este de exemplu în cazul polifenoloxidazei la atacul cu virusul mozaicului tutunului. Dimensiunile lor sunt variate. Particulele virale. sau epinastii. dar şi pe acestea pot apare unele modificări : dimensiuni reduse. pete inelare (plum pox la prun şi cais) . îndesirea rădăcinilor (rizomania). Genomul este înconjurat de o proteină. Pe flori pot apărea decolorări ale petalelor sau perigonului. paralelipipedică.

este posibilă destul de rar. Transmiterea virusurilor. proprietăţile moleculelor componente. după un anumit timp. care poartă numele de viroizi. care intră în contact cu elementele celulei şi. S-a demonstrat (Dienner. Transmiterea mecanică prin contactul între plantele rănite. tuberobulbi etc. după care urmează contactul strâns dintre virus şi celula gazdă cu toate elementele ei. Perioada de timp de la inoculare până la apariţia simptomelor vizibile ale bolii. tuberculi. Prezentăm în special transmiterea pe cale naturală a virusurilor şi mai puţin modul de transmitere realizat prin cercetările de laborator. Multiplicarea virusurilor în plante se produce separat pentru proteină şi separat pentru acidul nucleic. fracţia proteică a virusului se separă de acidul nucleic. bulbi.Proprietăţile virusurilor. În tabelul 6 sunt prezentate în mod sintetic principalele proprietăţi ale virusurilor. pe de o parte. Tabelul 6 Principalele proprietăţi ale virusurilor fitopatogene ------------------------------------------------------------------------------------------------------Proprietăţi Explicaţii Observaţii ------------------------------------------------------------------------------------------------------Ultrafiltrabilitatea Trecerea prin porii filtrelor Dacă au dimensiunile bacteriene <700nm Cristalinitatea Formarea de cristale în celule Greutatea moleculară 8—50 milioane Biotropismul pozitiv Se multiplică şi se menţin numai în celule şi ţesuturi vii Temperatura de inactivare Inactivareavirusului în Se poate folosi teraplantă sau „in vivo" la anumite peutic temperaturi specifice fiecărui virus -----------------------------------------------------------------------------------------------------Contaminarea plantelor cu virusuri are un caracter specific. iar. Transmiterea prin organe vegetative şi altoire este una din căile cele mai frecvente de transmitere a virusurilor la plantele perene sau alte plante care se înmulţesc prin : butaşi. Acestea sunt variate şi reflectă. seră şi câmp. stoloni. S şi M ale cartofului etc. mai rară este circulaţia virusurilor în plante prin xilem. se numeşte perioadă de incubaţie. virusurile X. iar cea de la inoculare până la apariţia noilor particule virale (mai scurtă decât cea precedentă) se numeşte perioadă de latenţă. pe cale naturală. Virusurile circulă în plante prin floem. cum este consemnat în literatură pentru VMT. ca şi la alţi patogeni. iar de la celulă la celulă prin plasmodesme . proprietăţile patogene. 34 . 1970) că virusurile pot exista în plantă şi sub formă de ARN liber. pe de altă parte. prin procese diferite. după care acestea se unesc sub formă de particulă virală (virion). deoarece acestea pătrund pasiv prin microleziuni şi sunt încorporate în celulele plantelor. ceea ce reprezintă faza de adsorbţie. drajoni. începe multiplicarea virusului. În continuare.

Transmiterea prin ciuperci. care prin diviziune sau înmugurire prezintă celule mari etc. bogate în ribozomi. dar este cunoscută la VMT pe tomate. Diagnoza mai precisă a bolilor virotice necesită o examinare prin diferite metode. Uneori. Nîcotiana tabacum etc. fiind provocate de organisme asemănătoare cu agentul peripneumoniei sau micoplasma. În condiţii experimentale. ca urmare. zoosporii ciupercii Olpidium brassicae transmit virusul necrozei tutunului. Punerea în evidenţă a virusurilor. De exemplu. Principalii vectori (artropode transmiţătoare) aparţin cicadelor. acarienilor şi unor coleoptere. ceea ce asigură o transmitere mult mai eficace. virusul rezistă în insectă mult timp. iar prin înţeparea altor plante sănătoase pot transmite acestora viruşii. fiind de tip persistent (circulativ). cu posibilităţi de transmitere mai reduse. purificare şi concentrare. afidelor. MICOPLASME .MICOPLASMOZE Cauzele micoplasmozelor au fost descoperite relativ recent (1967). Ca şi virusurile. asociat cu rizomania sfeclei. zoosporii de Synchytrium endobioticum pot transmite unele virusuri la cartof. este de tip nepersistent şi. cloroza asterului. Bolile de acest tip au o etiologie încă neclară. virusul se menţine puţin timp pe stilet. nanismul porumbului. Multe afide pot transmite astfel de virusuri. cu membrana elementară vizibilă. 35 . Polymyxa betae transmite virusul îngălbenirii necrotice a nervurilor sfeclei. 1973). de spiroplasme şi. şi anume prin: Microscopie electronică. Micoplasmele sunt un grup de microorganisme unicelulare pleomorfe. prin înţepare şi sugere . prin cuscută. deşi bolile ca atare au fost identificate încă din 1902 (cloroza asterului). filamentoase etc.Transmiterea prin sămânţă este mai rară. Alteori. sunt produse de micoplasme şi alte organisme similare (Ploaie.2. filodia trifoiului. sferice. Insectele şi acarienii care se hrănesc prin înţepare şi sugere a sucului celular pot prelua odată cu sucul celular şi particulele virale. de forme L ale bacteriilor. virusurile se transmit prin rănire cu particule ele carborundum. S e r o 1 o g i e. Xiphinema index transmite virusul scurtnodării viţei de vie. prin care direct din sucul plantei bolnave sau după extragere. se folosesc diferite specii de Chenopodium. dar erau considerate ca fiind de origine virotică. virusul mozaicului soiei etc. sunt stolburul solanaceelor. Transmiterea prin artropode. În ţara noastră. chiar toată viaţa. 4. Plante test. metodă prin care se stabileşte înrudirea virusurilor şi este bazată pe reacţia dintre virus în calitate de antigen şi un ser ce conţine anticorpi specifici. după unele date. Transmiterea prin n e m a t o z i este posibilă datorită aceluiaşi mod de nutriţie. altoire etc. proliferarea mărului etc. Ploaie a demonstrat că boli cum. de exemplu. În acest scop. se vizualizează particulele virale. care se bazează pe apariţia mult mai rapidă a unor simptome de boală pe anumite plante comparativ cu plantele de cultură. Există ciuperci care au forme de transmitere potenţial purtătoare de virusuri.

Pigmentarea ţesuturilor apare datorită excesului de antociani sub formă de pete de culoare roşie. Severin şi colab. sunt sensibile la eter şi cloroform. produc efecte citopatogene. Ulterior. Pentru identificarea mai rapidă a bolilor de tip micoplasme au fost puse la punct metode de tip ELISA (Ploaie) şi se lucrează la metodele de tip PCR (polymerase chain reaction).a. BACTERII . lăstărire anormală. phaseoli. Simptome şi diagnoză. au caractere serologice pronunţate. Smith.fitobacteriologia. Hidrozele apar la începutul procesului de îmbolnăvire şi se datoresc îmbibării cu apă a locului de infecţie. Transmiterea patogenilor din aceste grupe se realizează mai ales prin cicade. Appel. (1985) descriu 69 de boli produse de bacterii la plante. virescenţa (înverzirea inflorescenţelor). care pot evolua de la simple decolorări difuze până la necroze ale limbului. Pseudomonas syringae pv. fără însă să se cunoască adevărata lor cauză. se transmit mai ales prin cicade. Pseudomonus syringae pv. a excesului de melanină sub formă de pete de culoare neagră etc. denumită iniţial Micrococcus amylovorus. cum sunt cele produse de : Xanthomonas campestris pv. filodia (transformarea florilor în frunze) ş. cloroze. tabaci ete. prin altoiri. ca de exemplu pătarea unghiulară a castraveţilor (Pseudomonas lacrymans). dar şi în perioada de vegetaţie şi se întâlnesc pe organele de rezervă. pe tulpini erbacee cărnoase. Simptomele induse de aceste boli sunt variate şi se datorează caracterului sistemic al bolii care afectează întreaga plantă. Necrozele sau arsurile sunt simptome grave ale multor boli bacteriene.micoplasmele trec prin filtrele bacteriologice. Se întâlnesc în floem şi în celulele anexă. Întemeietorul fitobacteriologiei este E. Descompunerea ţesuturilor sub influenţa patogenilor bacterieni duce la emanarea unui miros de putrefacţie. Plantele sau ţesuturile afectate de bacterii patogene au un metabolism dereglat care se reflectă adesea şi în modificări anatomo-morfologice. aşa cum 36 . Izrailski au efectuat noi cercetări care au fundamentat noua disciplină . În lucrarea lor recentă. Principalele simptome sunt următoarele : îngălbeniri. Burkholder. Abia în 1881. Burrill studiază arsura merilor produsă de Erwinia amylovora. P. hipertrofii. prin cuscută etc. pe care produc colonii tipice cu aspect de „ouă -ochiuri".BACTERIOZE Bacteriile sunt plante microscopice care pot fi parazite pe plantele de cultură. 4. în care produc modificări patologice. Numărul de boli produse de bacterii este ridicat. Celulele de micoplasmă conţin atât ARN cât şi ADN şi un echipament enzimatic care le permite să crească pe medii artificiale. care apar datorită reducerii numărului de cloroplaste. syringae. Putregaiurile moi apar în depozite. Dintre cele mai tipice pot fi semnalate următoarele : P ă t ă r i 1 e de pe frunze şi alte organe. Bolile produse de bacterii (bacteriozele) au fost cunoscute încă din antichitate.3. multe dintre ele având o mare importanţă economică. care din 1898 a efectuat cercetări sistematice asupra bacteriozelor. dintre care două boli sunt produse de rickeţii.

determinarea (profilul) proteinelor şi a acizilor graşi. de forma unor bastonaşe. tulpini şi frunze în cazul atacului unor bacterii ca : Agrobacterium radiobucter pv. Streptobacillus). spectrometria de masă pirolitică etc. înconjurate de lipoproteine. De asemenea. Nucleotidul. vibrioni. La exteriorul membranei. de forma unor filamente ramificate. insidiosum. spirili şi spirochete . După numărul cililor. Cm. Aparatul vegetativ are dimensiuni de 0. metodele tradiţionale de identificare a bacteriilor. Citoplasma este un sistem coloidal omogen. iar în interior conţine pigmenţi (galbeni. împiedicând circulaţia apei sau astupând vasele cu gome sau celule desprinse din pereţii vaselor.cum ar fi coci. roşii) şi vacuole. bacteriile cu forme alungite au cili (flageli). pv. PCR (polymerase chain reaction).4 µm. au dimensiuni microscopice de ordinul micronilor şi sunt unicelulare. dispusă central. tumefaciens. au fost revoluţionate (nutriţional profilling) (Stead. Uneori. este transparentă şi vâscoasă. prelungiri citoplasmatice care ies prin porii membranei. nu se întâlnesc în patologia vegetală. Bacterium). alcătuit din fibre fine de acid dezoxiribonucleic (ADN).6-4 µm X 0. Clavibacter (Coryncbacterium) fascians etc. bitriche sau amphitriche (cu câte un cil la ambele capete). aparatul vegetativ fiind un dermatoplast. lophotriche (cu smocuri de cili la capete) şi peritriche (cilii sunt situaţi de jur împrejurul celulei). Morfologia şi structura bacteriilor. formând tonoplastul. Peretele celular asigură rigiditatea învelişului bacteriei. cuprinzând : membrana. Bacteriile fitopatogene se prezintă sub mai multe forme : B a c i 1 i (Bacillus. michi-ganense. Membrana este alcătuită dintr-un perete celular multistratificat la exterior şi o membrană citoplasmatică la interior. bacteriile pot fi : monotriche (cu un singur cil polar). Tumori şi alte tipuri de proliferare pot apare pe rădăcini. formează o zonă mai densă şi apare ca o granulă sferică sau ovală. Bacteriile. datorită truselor rapide.3—0. pe care le astupă. Cercetările mai noi au permis elaborarea de metode de diagnoză a bacteriozelor şi pentru clasificarea şi identificarea bacteriilor ca de exemplu : RFLP (restriction fragment length polymorphism) a ADN cromosomal sau din plasmide. se află sub peretele celular şi are o importanţă mare pentru procesele enzimatice. Erwinia carotovora pv. Pseudomonas cepacia etc. Constituţia chimică a bacteriilor este bine studiată şi cuprinde : 37 . uneori până la 50 µm la bacteriile filamentoase. 1995). izolate sau în lanţuri (Diplobacillus. la exteriorul acesteia se formează o capsulă de natură polizaharidică. Ofilirea este un simptom al bolilor sistemice bacteriene care se dezvoltă în vasele conducătoare. atroseptica. carotovora. are o structură trilamelară. Actinomicete (Actinomycetales). Astfel de simptome apar la atacurile bacteriilor : Clavibacter (Corynebacterium) michiganense pv. Celelalte forme morfologice . Membrana citoplasmatică (citolema). citoplasmă şi nucleoidul. Erwinia tracheiphila etc. Structura celulei bacteriene este destul de simplă.este de exemplu în cazul atacurilor bacteriilor : Erwinia carotovora pv.

facultativ anaerob.23% din greutatea uscată. faza exponenţială (logaritmică). faza finală de declin în care cultura se autodistruge.12-18%. dar şi moarte (saprofite). proteinele reprezintă 60% din greutatea uscată. se pot distinge o serie de faze. 38 . antibioticele etc. şi cel saprofit. faza de creştere în volum. numite factori de creştere. iar în urma activităţii metabolice pot secreta toxine şi antibiotice. Toxinele (endotoxine şi exotoxine) contribuie la procesul de patogeneză şi determină apariţia diferitelor simptome ale bolilor. Bacteriile fitopatogene au caracter aerob şi rar. faza staţionară. datorate epuizării treptate a sursei de hrană şi acumulării produşilor de metabolism . CI. chimici şi biotici. faza de declin. celula creşte. Din această cauză. Pe frunze sau în sol aceste interacţiuni au un rol important în stabilirea infecţiei şi evoluţia epidemiilor. de fapt. K. fiind atât în stare liberă cât şi legată .a. Înmulţirea bacteriilor. . Ca. Metabolismul celulei bacteriene fitopatogene are caracter heterotrof. în funcţie de logaritmul numărului celulelor şi în funcţie de temperatură. creşterea este lineară . atinge mărimea proprie speciei. conţinând P. care au un rol deosebit de mare în frânarea capacităţii lor extraordinare de înmulţire. substanţe minerale. Fe ş.apă 75-85% din greutatea totală. care sunt sub formă de ADN în nucleoid şi ARN în citoplasmă . care se regăsesc în mare măsură şi în evoluţia bacteriei în plantă : faza latentă (staţionară). faza de încetinire a ritmului de creştere a numărului de celule. în care bacteria se adaptează la mediu . ele pot fi cultivate pe medii nutritive de cultură. în care multiplicarea şi moartea celulelor este în echilibru . dar cu adăugarea frecventă a unor substanţe pe care nu le pot sintetiza . Dintre agenţii fizici pot fi amintiţi : presiunea osmotică a mediului. Capacitatea de înmulţire a bacteriilor este deosebit de mare. alături de stadiul parazit. Aceasta înseamnă o capacitate mare de a dăuna şi numai o serie de factori externi şi interni pot frâna procesul. excesul de -NH4 în sol. La epidemii puternice apar bacteriofagii sau virusurile bacteriene care produc liza bacteriilor. S. radiaţia solară (în special cea ultravioletă). caracterizată prin diviziunea şi creşterea constantă a numărului de celule în progresie geometrică . Na. folosind ca sursă de hrană ţesuturile plantelor vii (parazite). Cu ajutorul enzimelor şi în special al hidrolazelor descompun substanţele organice. lipide – 10% din greutatea uscată. având rol structural sau fiind. enzime . toxinele proprii în exces. glucide . deshidratarea. Factorii chimici cuprind : excesul de bioxid de carbon şi lipsa de oxigen. Dacă se cultivă o bacterie fitopatogenă în mediu lichid. În ciclul de viaţă al bacteriilor fitopatogene se întâlneşte. temperaturile ridicate. în care numărul celulelor care mor întrece pe cel al celulelor care se formează . În natură şi în planta gazdă bacteriile sunt supuse acţiunilor agenţilor fizici. Antagonismul altor microorganisme faţă de bacteriile fitopatogene pot frâna evoluţia lor. Între două diviziuni trece o perioadă de circa 20 minute. Factorii biotici au o importanţă deosebită şi reprezintă o sursă pentru eventualele mijloace biologice de prevenire şi combatere a bacteriozelor. acizi nucleici. care se manifestă prin mărirea dimensiunilor bacteriei şi în care începe procesul diviziunii . după care se divide transversal.

atât la exterior cât şi la interior. X. Cunoaşterea mecanismelor supravieţuirii şi dispariţiei bacteriilor în sol este insuficientă pentru a preconiza măsuri eficiente de luptă cu aceste boli. factorii abiotici cum sunt: temperatura. phaseoli. Bacteriile care nu pot supravieţui liber în sol. se pot menţine dacă resturile vegetale se degradează mai încet. de regulă. De exemplu. bacteriile din acest grup sunt eliminate prin concurenţa nutritivă şi mai ales prin antagonism. alteori. michiganense mai ales la suprafaţă. 1971). în ciclul de viaţă al bacteriilor se disting 4 faze : patogenă. bacteriile supravieţuiesc de la un an la altul chiar în ţesuturile plantei gazdă. aceasta depinzând de un anumit procent limită de la care se produc infecţiile. Transmiterea (inoculul primar) se efectuează pe căi variate . cum este cazul bacteriei Xanthomonas campestris pv. Microorganismele saprofite din sol elimină numeroase substanţe antibiotice.4—3. în funcţie de diferite condiţii biotice şi abiotice. De exemplu. poate produce epidemie de arsura comună a fasolei (Severin. Pe plantele perene. Faza de supravieţuire este reprezentată prin inoculul primar. Există bacterii care pot supravieţui liber în sol şi altele care supravieţuiesc în rizosfera plantelor. iar celelalte faze de cel secundar. Xanthomonas campestris pv. care poate rezista în aceste condiţii până la 15 ani. fiind urmată de una nepatogenă (saprofită sau anabiotică). Aproape toate bacteriile fitopatogene se pot transmite de la un an la altul pe această cale.Epidemiologia bacteriozelor. Pseudomonns syringae pv. În sol. sămânţa infectată 100% cu agentul patogen al pătării unghiulare a castraveţilor a produs 1.reduc puternic populaţiile de bacterii din sol. pv. iar Clavibacter (Corynebacterium)michiganense pv. juglandis. syringae etc). prin tuberculii de cartof se transmite Erwinia carotovora pv. în ansamblu. de supravieţuire şi rezidentă. care inhibă sau distrug diferite bacterii patogene. Faza parazitară (patogenă) este. campestris infectează seminţele vascular.5% plante infectate (Zurini. cu o durată mai mare. iar prin puieţii afectaţi sau prin altoi se transmite Agrobacterium radiobacter pv. Din punct de vedere ecologic. umiditatea prea mică sau exagerată . Materialul de înmulţire vegetativă transmite uşor diferite bacterii. tumefaciens etc. a bacteriilor fitopatogene. mult mai bine cunoscută. pruni. Multe plante sălbatice şi buruieni din culturi pot constitui o sursă de infecţie pentru multe bacterii fitopatogene polifage. Pe unele seminţe. sămânţa poate fi purtătoare. epidemiologia ocupă un rol important în caracterizarea diferitelor boli. Unele protozoare se hrănesc cu astfel de bacterii (Erwinia carotovora). o infecţie a seminţelor de numai 1 la 10 000 boabe de fasole. Resturile de plante bolnave rămase după recoltare constituie frecvent o sursă de inocul. 1985).c. în timp ce faza nepatogenă este mai puţin studiată.c. Faza patogenă din viaţa bacteriilor este destul de scurtă. de unde prin polen pot trece la alte plante. bacteriile pot rezista perioade lungi. Nu toate seminţele infectate pot produce infecţii. In general. carotovora. saprofită. pv. 39 . juglandis poate ierna în mugurii amenţilor (flori mascule). Bacteriofagii au acţiune de distrugere şi în sol a bacteriilor fitopatogene. în ulceraţii şi ţesuturi infectate (Xanthomonas campestris pv. X. determinând reducerea numărului acestora.

cum este ciuperca Cystopus portulacae. care au ca rezultat producerea de gale sau hipertrofii pe diferite organe : pe rădăcinile verzei atacate de Plasmodiophora brassicae. CIUPERCI . Hiperplaziile sau hipertrofiile constau în creşterea excesivă a ţesuturilor atacate ca urmare a unor diviziuni celulare anormale. înlocuirea boabelor de secară cu scleroţi la cornul secarei (Claviceps purpurea). mana florii-soarelui etc). dintre care cele mai importante sunt : prin curenţii de aer (anemochoră). prin picăturile de apă (hidrochoră). hormon ce stimulează creşterea plantelor. patogenă pe porumb. pe frunzele de piersic atacate de Taphrina deformans. care rămân mai mici decât cele sănătoase (ex. Un rol epidemiologie important îl au uneltele agricole.MICOZE Ciupercile microscopice. 1985-1986). de asemenea. : Tilletia controversa. Schimbarea poziţiei normale a plantei se observă în cazul atacului unor patogeni. numărul total de ciuperci parazite şi saprofite identificate până în prezent este 8727 (Bontea. prin diferite animale (zoochoră). al cărei atac determină ca planta ornamentală Portulaca oleracea să devină din plantă târâtoare. dar şi cele macroscopice pot produce boli ale plantelor.4.Transmiterea secundară a bacteriilor se poate realiza. cum este cazul la plantele de orez parazitate de ciuperca Gibberella fujikuroi. Nanismul plantelor sau piticirea constă în modificarea creşterii plantelor atacate. . Simptomele ce apar pe diferitele organe ale plantelor atacate sunt deosebit de variate. Plasmopara helianthi. Ciupercile fitopatogene acţionează puternic asupra plantei la nivel biochimic şi fiziologic şi la nivel anatomo-morfologic. distrugerea florilor de viţă de vie ca urmare a atacului de Botryotinia fuckeliana. Modificări ale organelor florale ale plantelor atacate : deformări ale paniculelor şi ştiuleţilor sub influenţa ciupercii Sphacelotheca reiliana. Datorită particularităţilor lor. care produce gibberelină. erectă. cum ar fi de exemplu prin albinele care vizitează florile de măr şi răspândesc bacteria Erwinia amylovora sau păsările care pot vehicula. scurgeri de suprafaţă etc. prin diferite căi. pentru menţinerea şi transmiterea bacteriilor. în special. cu apa de irigaţie. ciupercile fac parte dintr-un regn separat . circa 8 000 sunt capabile să producă boli ale plantelor. Simptome şi diagnoză. 4. Mărirea dimensiunilor plantelor atacate se observă mai rar. la unele bacterii odată cu particulele de praf sau exsudatele bacteriene uscate . In ţara noastră. Se apreciază că. Mycophyta (Fungi Sau Eumycetes). de asemenea. Putregaiuri produse prin degradarea şi distrugerea diferitelor organe ale plantelor atacate sub influenţa enzimelor secretate de ciuperci : putregaiul alb. maşinile. sforile şi sârma de spalier etc. produs de 40 . ambalajele. din totalul de 100 000 specii de ciuperci. distrugerea spicelor de orz atacate de Ustilago nuda. a florilor de prun şi vişin atacate de Monilinia laxa etc. mulţi agenţi patogeni bacterieni. Numărul de micoze (boli produse de ciuperci) este foarte mare şi afectează practic toate culturile agricole. pe fructele de prun atacate de Taphrina pruni etc. mălura pitică a grâului . de ploaie.

cunoscute şi sub denumirea de arsuri. ELISA -membrane). cum sunt : Fusarium oxysporum f. patogenul purificat şi cultivat pe mediul da cultură se reinoculează pe plante sănătoase ale aceleiaşi specii sau varietăţi şi trebuie să producă aceleaşi simptome .Sclerotinia sclerotiorum şi putregaiul cenuşiu. produs de Botrytis cinerea la numeroase plante de cultură. iar apariţia şi simptomele bolii trebuie notate . patogenul trebuie izolat şi crescut în cultură pură pe un mediu nutritiv (paraziţii neobligaţi) sau pe o plantă gazdă sensibilă (paraziţii obligaţi). Dacă patogenul este constatat pe planta bolnavă asociat cu simptomele specifice. inclusiv cele neparazitare. florilor şi fructelor se produce sub influenţa atât a bolilor parazitare cât şi a celor neparazitare. de diferite culori. Caracterizarea ciupercilor fitopatogene se poate face prin identificarea secvenţelor ADN.sp. Problematica determinării exacte a unei bolii este similară cu problematica determinării bolilor omului şi animalelor. cais. Verticillium dahliae (ofilirea bumbacului. Necrozele apar frecvent pe ramuri. ca urmare a atacului de Stigmina carpophila. lycopersici (ofilirea tomatelor). 1995). bolile plantelor de cultură produse de ciuperci se caracterizează prin câteva tipuri principale de simptome. au fost elaborate metode perfecţionate de diagnoză bazate pe : ELISA în diferite variante (DAS. cu perioada de incubaţie lungă. mugurilor. PCR (polymerase chaine reaction). fenomen întâlnit frecvent la piersic. Pătările frunzelor. Ofilirea plantelor este un simptom care apare ca o consecinţă a atacului unor patogeni ce dereglează puternic regimul de apă. 41 . Frecvent au fost introduse metode noi pentru identificarea produşilor metabolismului secundar pentru activitatea enzimatică sau patogenitate (Budge şi alţii. care permit şi identificarea lor. cu formare de toxine în stadii timpurii etc. fiind influenţate de factori variaţi. a polimorfismului şi pe genetica tradiţională. utilizând determinatoarele consacrate în micologie. Confirmarea bolii se face însă după un examen de laborator al patogenului. patogenul trebuie reizolat din nou în cultură pură şi caracteristicile sale trebuie să fie identice cu cele de la punctul 2. ACP. este necesar să fie parcurse următoarele etape (postulatele lui Koch) : patogenul trebuie constatat cu simptomele specifice pe toate pantele bolnave . Armillaria etc. Mai nou pentru bolile cu durată lungă de evoluţie. Căderea frunzelor. analiza isoenzimelor etc. tomatelor şi altor solanacee etc). Dacă patogenul ce produce boala nu poate fi găsit în aceste determinatoare. se poate stabili destul de exact boala şi cauza care o produce. Căderea cerealelor este un fenomen indus de atacul de Pseudocercosporella herpotriclioides şi alţi patogeni cu dezvoltare la baza multor plante de cultură din familia Poaceae (Gramineae): Putregaiuri ale rădăcinilor şi altor organe subterane ale plantelor de cultură. şi mai ales pentru creşterea exactităţii. Ciuruirea frunzelor apare după ce petele de pe frunze se usucă şi cad. prun etc. sunt simptome foarte răspândite la toate tipurile de boli. determinate de diferite specii de Fusarium. pe fructe şi alte organe atacate. In general.

denumit dermatoplast. Ustilaginales. Ciupercile fitopatogene au un aparat vegetativ caracteristic în funcţie de grupa taxonomică la care aparţin. cum sunt cele din familia Plasmodiophoraceae. format din filamente septate (cu pereţi transversali).p l a n t e. Erysiphe). Structura celulei. denumit plasmodiu.corpul” format dintr-o masă de protoplasmă şi un nucleu. creşterea lor producându-se prin zona de vârf a hifelor. plectenchimurile de protecţie au rol apropiat de cel al 42 . care se exteriorizează apoi anatomo-morfologic. au un aparat vegetativ format dintr-o masă mai mare citoplasmatică. macromicetelor din clasele Ascomycetes şi Basidiomicetes . ce apar la suprafaţa unor medii lichide. asigurând creşterea talului . miceliului. Ciupercile inferioare. Plectenchimurile formative au rol similar cu cel al meristemelor plantelor superioare. cum sunt cele din clasa Chytridiomycetes. ca şi sub influenţa combinată a enzimelor şi a toxinelor. unde se dezvoltă intercelular sau intracelular aparatul lor vegetativ. Uredinales). familia Olpidiaceae au . care este alcătuit din filamente simple sau ramificate. Alte ciuperci. format dintr-o celulă cu elementele ei normale : membrană. care au membrană. fiind constituit din filamente întreţesute. Totalitatea filamentelor se numeşte m i c e 1 i u. Acestea au uneori câţiva microni. Uneori. cel mai adesea ele pătrund în ţesuturile plantei pe diferite căi. alteori ajung la câţiva metri lungime. ce se situează de regulă la suprafaţa organelor vegetale.Relaţiile c i u p e r c i. fructificaţiilor etc.. Talul filamentos este propriu ciupercilor din clasa Ascomycetes. care nu are o formă precisă datorită lipsei membranei celulare. Aceste schimbări apar în special ca o consecinţă a acţiunii enzimelor patogenilor. sub formă de cordoane. ord. fiind false ţesuturi vegetative. continue. deci un gimnoplast. Acest tip de tal este propriu ciupercilor superioare. Aparatul vegetativ cel mai răspândit al ciupercilor este talul filamentos. Prezenţa în ţesuturi a patogenilor induce schimbări importante în primul rând de ordin biochimic şi fiziologic. Ciupercile fitopatogene se dezvoltă mai rar la suprafaţa organelor plantelor parazitate (ex. iar filamentele poartă numele de h i f e. citoplasmă şi nucleu. a toxinelor secretate de aceştia. Ciupercile inferioare din clasele Oomycetes şi Ascomycetes (familia Saccharomycetaceae) au un alt tip de aparat vegetativ. forma sa depinzând de spaţiul disponibil din ţesuturi şi în special de cel intracelular parazitat. din grupul Deuteromycetes (Fungi Imperfecţi) şi unora din clasa Basidiomycetes (ord. fără membrană. citoplasmă şi mulţi nuclei dispersaţi în lungul filamentelor. alcătuite din numeroase celule. Legăturile între celule se fac prin filamente citoplasmatice ce trec prin porii septelor (pereţi transversali). aceste ciuperci care prezintă carpofori se dezvoltă normal. Talul masiv este o formă mai evoluată a aparatului vegetativ al ciupercilor. pe care ulterior apar fructificaţiile. Principalele schimbări determinate în metabolismul plantelor de cultură afectate de patogeni vor fi prezentate în capitolul „Bolile plantelor cultivate”. care poartă numele de plectenchimuri. Caracteristic pentru ciupercile din clasa Oomycetes este aparatul vegetativ de tip s i f o n o p 1 a s t. ca urmare a diferitelor funcţii îndeplinite în dezvoltarea lor de către plectenchimuri. aceste celule formează prin înmugurire asociaţii de celule denumite coenobii. cu un număr variabil de nuclei.

Ciupercile Zygomycetes saprofite au nişte terminaţii ale sifonoplastului. pe talul filamentos se pot diferenţia celule deosebite de miceliu. Sporii sunt celule sau grupe de celule capabile. Armillaria mellea. Organe de rezistenţă şi transmitere. în condiţii favorabile. cu o consistenţă dură. Uneori. formaţiuni cu aspect variat : de balonaşe (Plasmopara viticola . şi la ciuperci se întâlnesc „ţesuturi” cu rol conducător. La unele ciuperci fragmentele de miceliu sau porţiuni mai mari de tal pot reproduce o nouă ciupercă.epidermei. umiditate. să 43 . G. La ciupercile care nu posedă plectenchimuri de absorbţie. şi anume rol de apărare . dând un aspect făinos talului. Foarte importante sunt plectenchimurile de absorbţie. Ciupercile parazite intracelular extrag substanţele nutritive cu ajutorul haustorilor. au aspect de rădăcini şi poartă denumirea de rizoizi. cu citoplasmă bogată în substanţe de rezervă cum sunt: lipidele. îndeplinind rol de absorbţie (ord. Artrosporii produc speciile : Oidium lactis. Geotrichum candidum. procesul de absorbţie se produce prin filamentele miceliene (Oomycetes). iar formaţiunile la care dau naştere poartă numele de blastospori. Acestea conţin filamente deshidratate. de rezervă etc. aeraţie etc. Gemele apar pe filamente septate sau neseptate care capătă un aspect perlat. Drojdiile (Saccharomycetaceae) se înmulţesc vegetativ prin înmugurire. denumit paraplectenchim. Stromele rezultă din împletirea densă a hifelor. Prin germinare scleroţii formează organe de înmulţire sau micelii vegetative.Cystopus candidus -albumeala cruciferelor). de cele mai multe ori prezente în carpofor. de culoare brun-neagră. glicogenul şi proteinele. picnidii cu picnospori etc). Mucor). Înmulţirea asexuată. În condiţiile în care hrana este abundentă ciupercile îşi dezvoltă aparatul vegetativ şi se înmulţesc mai ales asexuat. prin care ciupercile aspiră apa şi substanţele nutritive. acestea fiind plectenchimurile conducătoare. au aspect cărbunos. de rezervă etc. Mucoraceae . Mucorales. Pe măsura reducerii surselor de hrană şi a înrăutăţirii condiţiilor de mediu (temperatură. apar la suprafaţa organelor bolnave şi preced apariţia unor organe de înmulţire (peritecii sau loculi cu asce şi ascospori.Rhizopus. Înmulţirea vegetativă. Acest tip de înmulţire foarte răspândit se produce cu ajutorul sporilor. Scleroţii prezintă la suprafaţă un strat mai dens format din celule moarte. plectenchimurile mecanice au rol de susţinere şi sunt formate din celule puternic îngroşate. care se întâlnesc pe rădăcini şi în sol (ex. formă digitală (Erysiphaceae -făinări) etc. care se ramifică. Scleroţii sunt organe de rezistenţă alcătuite din hife foarte dens împletite.mana viţei de vie . care poartă denumirea de artrospori sau aleuspori. Ca şi la plantele verzi. Aleuspori produce genul Aleurisma. purpurascens etc. denumite organe de rezistenţă. Rosellinia necatrix etc). de diferite mărimi : microscleroţi la Macrophomina şi scleroţi mari la Sclerotinia sclerotiorum. Înmulţirea ciupercilor. fam.) ciupercile fitopatogene intră într-un stadiu de repaus vegetativ şi formează organe specifice. Rizomorfele sunt cordoane de filamente împletite mai puţin strâns.

dacă apar în organe specializate în interior. care se formează în zoosporangi şi ascospori. Sporii se mai pot clasifica şi după locul unde se formează. Foarte importante pentru cunoaşterea şi identificarea ciupercilor sunt organele pe care sau în care se formează sporii. Dacă apar pe suporturi speciale la exterior. dar pot avea şi rol de rezistenţă sau de sexualitate. zoospori. Înmulţirea sexuată. în aceeaşi celulă cu rol de gonatocont. poligalacturonat transeliminaza. meioză). Sporii endogeni sunt variaţi : sporangiospori. facultativ parazite şi facultativ saprofite. Sporii au un rol important în răspândirea ciupercilor. Unele 44 . In dezvoltarea ciupercilor. enzime hemicelulolitice (endoglucanaza etc). care degradează stratul pectinic dintre ţesuturile vegetale. după care urmează fuzionarea celor doi nuclei (cariogamia). Sporii pot fi mobili. Materia organică degradată este absorbită de ciuperci cu ajutorul acestor enzime. La ciuperci. în acest fel. care se formează în asce. se numesc endospori şi au origine endogenă. se disting două stadii (faze) : faza haploidă (n cromozomi) şi faza diploidă (2 n cromozomi). Ciupercile pot fi : obligat parazite. cu 1-2 flageli (cili) şi se numesc zoospori sau imobili şi se numesc aplanospori. Ciupercile care parazitează mai multe specii de plante se numesc polifage şi posedă un echipament enzimatic alcătuit din multe tipuri de enzime. un echipament enzimatic mai simplu. care degradează lignina etc. endogalactonaze. dar bine adaptat.ou (denumită şi zigot). La baza acestui tip de înmulţire stau două procese. trecându-se de la haplofază la diplofază. Reducerea cromatică este procesul invers de trecere de la diplofază la haplofază. Dintre enzimele importante pentru ciupercile parazite pot fi menţionate : enzime pectolitice (pectintranseliminaza. Ciupercile care sunt specializate parazitând numai o singură plantă sunt monofage şi au. Hrana necesară o obţin din ţesuturile vegetale sau animale vii (ciupercile parazite) şi din cele moarte (ciupercile saprofite). Fiziologia şi biochimia ciupercilor. obligat saprofite. are loc şi procesul de reducere cromatică. beta-galactosidaze etc). al doilea este cel de reducere cromatică (diviziune reducţională. care degradează celuloza . Ciupercile sunt lipsite de pigmenţi cu ajutorul cărora este posibilă sinteza materiei organice. în general.reproducă aparatul vegetativ al ciupercii.enzime). Fecundarea se produce prin contopirea gameţilor sau a gametangiilor. se numesc exospori şi au origine exogenă. In procesul de fecundaţie se derulează două etape prin care cele două celule de sexe diferite se contopesc : la început are loc fuzionarea celor două mase de citoplasmă (plasmogamia). C2. enzime celulolitice (Ci. enzime. prin care numărul de cromozomi se dublează. Rezultatul este formarea celulei . care degradează hemicelulozele. primul este cel de fecundare. care se formează în sporangi. care conţine un număr dublu de cromozomi. Dintre sporii exogeni pot fi menţionaţi : conidiile la Ascomycetes şi basidiosporii la Basidiomycetes. materie din care sunt sintetizate substanţele proprii constituente (anabolism).

malformaţii. uneltele şi maşinile agricole. De exemplu. necroze etc. dar acest factor este esenţial pentru producerea epidemiilor de Phyiophthora capsici pe ardei. Vântul şi curenţii de aer (răspândire anemochoră) au un rol deosebit de important în răspândirea sporilor ciupercilor parazite. Indirect.). Synchitrium endobioticum. etc. altoi. Ciupercile fitopatogene posedă diferite moduri de transmitere. Ustilago maydis pe porumb. Toxinele unor patogeni pot produce toate simptomele sau o parte din simptomele unui proces patologic. omul. răsaduri. uneori ajungând chiar la mii de kilometri. cum sunt sporii ruginilor cerealelor. rădăcini. Patogenii pot produce diferiţi regulatori de creştere sau inhibitorii ai unor hormoni de creştere. 45 . epinastii. de Plasmodiophora brassicae la varză. apă. Armillaria mellea. ceea ce influenţează dezvoltarea plantelor şi duce la apariţia fenomenelor de piticire. Ciuperca Gibberella fujikuroi produce gibereline. Fiind foarte uşori. rizomi. sol. sporii pot fi luaţi de vânt şi duşi pe plantele şi parcelele învecinate. de Synchitriwm endobioticum la cartof etc. animale.dintre aceste substanţe constituente proprii. defoliere etc. piticire etc). Plasmodiophora brus-skae etc. Prin sol (răspândire pedophoră) se transmit numeroase specii de agenţi fitopatogeni. piricularina (toxina produsă de Magnaporthe (Pyricularia) oryzae poate produce simptomele de boală pe orez în faza de răsărire plantulă. cât şi în scăderea valorii nutritive şi a creşterii nocivităţii produselor recoltate şi depozitate. În majoritatea cazurilor. Micotoxinele. nu se întâlnesc la plantele superioare. cum sunt : Rosellinia necatrix. prin inhibarea unor enzime etc. Tilletia controversa. şi anume : îngălbeniri. resturile de plante ce cad pe sol sau rămân de la recoltare sunt purtătoare de diverşi patogeni care pot să se transmită pe noile plante. Substanţele formate de ciupercile cu caracter toxic au un rol deosebit de important atât în procesul patologic din planta atacată. patogenii se pot transmite prin mijloace de transport şi suporturi de diferite naturi (vânt. Diseminarea şi transmiterea directă a ciupercilor fitopatogene se realizează prin organele de înmulţire ale plantelor (sămânţa) sau a celor de înmulţire vegetativă (tuberculi. puieţi etc). Prin apă (răspândire hidrochoră). Un nivel ridicat de acid indolilacetic se constată în cazul pato genilor : Phytophthora infestans pe cartof. antibiotice etc. butaşi. Prin respiraţie şi alte procese de fermentare (catabolism) se eliberează energie. de dimensiuni microscopice. Toxinele produse de ciuperci acţionează asupra protoplastului celulei gazdă. portaltoi. ciupercile se transmit mai rar. proliferare. Aceste substanţe sunt deosebit de active putând acţiona în concentraţii extrem de scăzute prin alterarea permeabilităţii membranelor. brunificarea vaselor xilemului. marcote. gunoiul de grajd. se formează compuşi toxici. Toxinele speciilor de Fusarium produc simptome de ofilire. Transmiterea de la un an la altul a patogenilor se realizează diferenţiat în funcţie de tipul de fructificaţie şi de poziţia sistematică a patogenului. cum este de exemplu chitina din pereţii celulari. bulbi. polenul etc.

Prin om (răspândire antropochoră). stânjenesc activitatea fiziologică normală a plantelor arboricole. iar din Europa în America Synchitrium endobioticum etc. Bazidiomycota(clasa Heterobasidiomycetes/Phragmobasidiomycetes/Teliomycetes şi clasa Homobasidiomycetes/Holobasidiomzcetes/ Hymenomycetes) şi Deuteromycota(grupul Deuteromycetes). uneori plantele superioare parazite pot produce pagube importante în culturile afectate. De-a lungul timpului au fost elaborate numeroase sisteme de clasificare a ciupercilor. lichenii nu parazitează plantele.(1988). 46 . la pomi. Corpurile fructifere ce pornesc de pe plasmodii sunt divers colorate (galbene. Dintre aceste grupe de patogeni. odată cu transportul seminţelor. Zigomycota(clasa Zygomycetes). uneori în răsadniţe umede şi neaerisite. întocmită prin prelucrarea clasificărilor din lucrările consacrate ale lui Gams şi colab. Oomycota (clasa Oomycetes). alge. LICHENI (LICHENOZE) . frecvente pe pomii fructiferi şi pe speciile dendrologice. puieţilor etc. fără membrană. (1987). transmiterea se face în cursul diferitelor lucrări efectuate de acesta. Unele insecte pot transporta sporii de : Claviceps purpurea la secară. Monilinia spp. organisme unicelulare. prin abundenţa lor mai ales pe scoarţă. bazate pe diferite criterii taxonomice. albe. Chytridiomycota (clasa Chytridiomycetes). haine. În acest fel au pătruns în Europa din America de Nord patogenii : Plasmopara viticola.6.Animalele (răspândire zoochoră) pot transporta pasiv pe corpul lor sau prin tubul digestiv mulţi patogeni pe alte plante. în condiţii în care nu se aplică tratamentele specifice acestora. enumerate recent de Weber (1993). MIXOMICETE (MIXOMICETOZE) . portocalii. trăiesc liber pe substraturi organice. ANTOFITE (ANTOFITOZE) Bolile produse de mixomicete. în special prin contactul picioarelor cu organele atacate. Uncinula necator. Lichenozele sunt boli produse de licheni. dar. Carlile şi Watkinson (1994). F i c o z e 1 e sunt boli produse de alge. care se întâlnesc rar în zona temperată. colinare. Fuligo etc. ALGE (FICOZE) . Dintre genurile mai importante care pot produce mixomicetoze. Sphaerotheca mors-uvae etc. în zonele umede şi reci. Mixomicetozele sunt boli produse de Myxomycetes {mucegaiuri mucilaginoase). Smith şi colab. licheni sau antofite sunt în general destul de rare şi au importanţă economică redusă. De fapt. Khuskiti (Nigrospora) oryzae la porumb etc. 4. Clasificarea ciupercilor fitopatogene. Physarum. Ascomycota(clasa Hemiascomycetes şi Ascomycetes). maşini. grupate adesea într-un plasmodiu care emite prelungiri (pseudopode). Phytophthora infestans. roşii etc). In lucrarea de faţă folosim clasificarea modernă a ciupercilor fitopatogene. Ciupercile fitopatogene se încadrează în regnul Fungi. la umiditate mare. deplasându-se. Arnold (1993). lucrări prin care pot fi transportaţi sporii ciupercilor pe unelte. care cuprinde 7 filumuri: Myxomycota (clasa Plasmodiophoromycetes). pot fi citate : Stemonitis.

4.) parazitează diferite plante de cultură : tomate. lucerna. FACTORI NEPARAZITARI CE PRODUC BOLI LA PLANTE Alterarea unuia sau mai multor procese din plantele de cultură poate surveni nu numai sub influenţa factorilor parazitari. Plantele holoparazite sunt total lipsite de clorofilă şi preiau de la planta gazdă seva elaborată. îşi produc propria substanţă organică. Este o plantă în formă de tufă mică. datorate acţiunii pesticidelor (intoxicaţii ale plantelor). Diferitele specii de Cuscuta (C. publicată în anul 1972.. de culori variate (brună -roză . Melampyrum. între plantele holoparazite fac parte reprezentanţii familiei Orobanchaceae. cu ajutorul clorofilei. care parazitează pe tutun. cărnoasă. Dintre plantele semiparazite facultative. cu care. cu fructul o capsulă conţinând 2-4 seminţe. trifoi etc. Speciile de Cuscuta aparţin fam. sunt întâlnite uneori ca urmare a aplicării incorecte a pesticidelor. au o tulpină simplă sau ramificată. o substanţă adezivă cu care seminţele se prind de ciocul păsărilor şi de pe acesta pe scoarţa ramurilor pomilor. cartofi. luminii şi bioxidului de carbon din aer. dar care pe rădăcini pot forma ramificaţii absorbante (haustorii) ce se fixează pe rădăcinile plantelor învecinate. îngust-lanceolate şi cărnoase. epilinum. de lipsa. Fenomenele de fitotoxicitate. trifolii etc. Alectrolophus (Rhinanthus) ş. Viscum album L. 47 . Aceste plante se grupează. cânepă etc. iar florile hermafrodite. Dintre plantele holoparazite. Speciile cele mai frecvente sunt : Orobanche cumana Wallr. parazitându-le pot fi menţionate : Thesium. in. frunze cu aspect de solzi. În ţara noastră grupul de boli determinate de factorii neparazitari a fost bine studiat şi prezentat de Ana Hulea în lucrarea „Bolile neparazitare la plante". campestris. este vâscul cunoscut şi întâlnit pe mulţi pomi fructiferi. care conţine viscină. fără clorofilă. dar şi sub influenţa unor factori neparazitari. de aplicarea necorespunzătoare a pesticidelor etc.a. prezentând tulpini volubile. Fructul este o bacă gelatinoasă albă. care parazitează floarea-soarelui şi alte plante şi Orobanche ramosa L. care au toate organele normale ale plantei verzi. dispuse în glomerule. pot fi citate speciile de Cuscuta (torţel). complet lipsite de clorofilă. Principalele simptome de boli neparazitare sunt produse de : condiţiile climatice nefavorabile . cu flori mici. De asemenea. dar şi pe arbori forestieri. în funcţie de gradul lor de parazitism. tutun. frunze persistente. neregulate şi fructul o capsulă ce conţine un număr imens de seminţe foarte mioi. abiotici. în plante semiparazite (hemiparazite) şi plante total parazite (holoparazite). cu tulpina şi ramurile ramificate dichotomic. C. fără pigment clorofilian. Plantele semiparazite obligate au rădăcinile modificate sub formă de sugători şi din punct de vedere taxonomic aparţin familiei Loranthaceae. cu tulpina ramificată.violacee). groasă. C. cu genul reprezentativ Orobanche (lupoaia). Plantele semiparazite preiau de la plantele gazdă parazitate seva brută (apa şi sărurile minerale)..Antofitozele sunt boli produse de plantele superioare cu flori parazite (antofite). Cuscutaceae. Prezintă haustori pe rădăcini. cu tulpina neramificată. fără frunze.7. insuficienţa sau excesul unor elemente nutritive .

diferenţele de sensibilitate între soiuri . a 48 . crăpături. Adesea acţiunea produselor fitosanitare nu este imediat vizibilă. cum sunt : a. Stigmatul şi anterele (polenul) sunt foarte puternic afectate. acilalanine) nu afectează fructele decât uneori. c. Pe acestea pot apărea îngălbeniri. Unele produse. Petalele sunt foarte sensibile fiind afectate chiar de concentraţii de substanţe care pe frunze nu produc nici un simptom. Rădăcinile. lumina. natura substanţei active . Uneori. în perioada înfloritului nu se recomandă aplicarea tratamentelor chimice. din care cauză sunt recomandate spre aplicare numai până la înflorire. frunzele rămân mici. alte cauze. Din această cauză. asemenea fenomene pot produce lindanul la porumb. cum este de exemplu atrazinul. aplicate în exces. ce se aplică în seră. unele reziduuri de erbicide care au fost aplicate la cultura anterioară. mai ales pe plantele dicotiledonate : viţa de vie. inclusiv de cele de formalină (paraformaldehida) au astfel de efecte. Plantele în întregime. Pe aceste organe pot apare îngroşări. reziduurile de nematocide. în doze mari. compoziţia aerului (bioxid de carbon. piretroizi. pot produce fenomene de piticire. diferenţele de sensibilitate între ţesuturi . alteori plantulele care se dezvoltă sunt deformate şi prezintă o creştere redusă. Frunzele. urmele de dazomet şi alte nematocide. Prejudicierea recoltelor este urmarea modificării în sens negativ a fotosintezei. g. h. Principalele tipuri de simptome pe care le pot produce pesticidele sunt dependente de organul afectat. afectează planta în întregime . se răsucesc şi în final cad. Noile produse (triazoli. Unele produse sistemice. Totuşi. pătări. natura şi tipul solului (mai ales la erbicide) . 1982) şi depind de o serie de factori. însă sunt modificate în plante procesele biochimice şi fiziologice care pot determina reducerea recoltelor. b. Polisulfurile pot produce fenomene de toxicitate. opresc germinaţia sau determină pierderea completă a capacităţii germinative a unor seminţe. se deformează. Fructele. deoarece acestea pot duce la avortarea florilor şi implicit la scăderea recoltei. Florile. rugozităţi. umiditatea. aplicat la măr. Aceste organe pot prezenta ca fenomene de fitotoxicitate : decolorări. Unele insecticide ca lindanul. necroze. floarea-soarelui. scurgeri de gome şi uscarea. Astfel. Propiconazolul. .temperatura. modul de condiţionare . tehnologia de fabricare . Erbicidele hormonale produc modificări puternice ale frunzelor. Aceştia au o epidermă şi o scoarţă care protejează bine ţesuturile plantelor. la soiurile sensibile (Golden delicios). Astfel de fenomene apar în cazul aplicării sulfatului de cupru pe piersic la unele tratamente de iarnă. Seminţele şi răsadurile. starea de nutriţie . speciile de plante de cultură . pete brune. metodele de aplicare a tratamentelor . la unele tratamente de iarnă. j. i. amoniac) etc. k. căderea fructelor etc. adesea în formă de fasciaţii. determinând apariţia de arsuri. aceste ţesuturi pot fi afectate. Produsele cuprice sunt foarte agresive la măr. e. Produsele cuprice supradozate determină apariţia de arsuri pe frunzele de Rosaceae. arsuri ale marginilor sau vârfului. reduceri ale dimensiunilor diferitelor organe etc. reduceri ale dimensiunilor etc. Lăstarii şi ramurile tinere. d. sfecla de zahăr etc. acest produs este recomandat numai la cereale. răsuciri de frunze etc.Simptomele de fitotoxicitate pot fi variate (Baicu. f.

procedeu (mod sistematic de efectuare a lucrărilor) folosit pentru prevenirea şi combaterea bolilor . arsurile de pe diferite organe. acţiune de prevenire şi combatere. acaricide şi fungicide. Efecte de acest fel produc unii regulatori de creştere şi unele erbicide. dar care pentru patogeni este destul de greu de aplicat. luată separat. care se realizează prin următoarele modalităţi : a.normă (caracteristică) pe baza căreia se aplică tratamentele . Principiile de combatere a bolilor Pierderile de recoltă pe care le produc bolile plantelor impun an de an aplicarea de metode de prevenire şi combatere a acestora. criteriu . produsului microbiologic etc. Noile clase de produse fitofarmaceutice sunt mult mai sigure în utilizare. Terapia -constă în aplicarea de măsuri de combatere după ce cultura este atacată într-o anumită măsură. răsucirile. pe care se bazează prevenirea şi combaterea .creşterii respiraţiei şi transpiraţiei plantelor.idee de bază. de propagule. diversitate care are însă adesea la bază aceleaşi principii de combatere. măsurilor. mai ales cele totale pot produce accidente grave în cazul utilizării lor incorecte. care în condiţii favorabile extind atacurile de boli. se prezintă noţiunile folosite frecvent în acest capitol : principiu . Eradicarea (lichidarea) -este un procedeu care poate da unele rezultate. organismelor de tip micoplasmă şi a ciupercilor. Un prim grup de principii se referă la acţiunea asupra patogenilor în vederea reducerii pierderilor de recoltă. pe obiectul tratat sau aplicarea unui factor fizic . Noţiunile de mai sus se ierarhizează în felul următor : principiu > metodă > măsură. scleroţi. tratamentelor aplicate după diferite criterii. Erbicidele. Evoluţia metodelor de luptă cu bolile plantelor a dus la o mare diversitate a metodelor şi măsurilor de luptă. tehnologie de prevenire şi combatere . Acestea sunt următoarele : 1. mijloc de combatere . măsură -element. PREVENIREA Şl COMBATEREA BOLILOR PLANTELOR DE CULTURĂ 5. bacteriilor.produs chimic. la obţinerea recoltei optime şi la păstrarea fără pierderi a produsului agricol. maşină sau aparat destinate luptei cu bolile . Ulterior acestea evoluează spre alte simptome.1. 49 . micelii. Pentru reducerea pagubelor produse de aceşti patogeni se impune obligatoriu distrugerea acestora. Se poate aplica în combaterea virusurilor. tratament -depunerea cu scop precis a pesticidului. Pentru înţelegerea mai bună a materialului ce se expune în continuare. Omorârea patogenilor (spori. cum sunt deformările.totalitatea metodelor. mai ales la insecte în zone izolate. metodă . ce intervine în cadrul unei metode . asamblate în timp şi spaţiu în cadrul tehnologiei de cultură. apariţia de simptome de genul celor enumerate mai sus fiind rare la insecticide.) este absolut necesară datorită numărului enorm de spori. b. 5. însă. element fundamental. biologic sau factor fizic. care duce la diminuarea sau eliminarea pagubelor. etc.

Creşterea rezistenţei plantelor are un rol esenţial din punct de vedere epidemiologic : a. Înrăutăţirea condiţiilor de transmitere prin sămânţă. reface suprafaţa foliară pierdută datorită atacului bolilor. Reducerea vitezei de înmulţire are o mare importanţă pentru patogenii care se înmulţesc exploziv (mana cartofului. Vindecarea plantei şi refacerea ţesuturilor se poate realiza prin : oprirea atacului prin aplicarea unui fungicid curativ. utilizarea solurilor supresive care reduc infecţiile cu Fusarium este o metodă utilă şi eficientă pentru unele culturi legumicole etc. 3. plantele mai viguroase suportă mai uşor prezenţa unor boli.: lumină etc. 50 . rezistenţa orizontală este mult mai stabilă. refacerea organelor atacate cu ajutorul regulatorilor de creştere şi al diferitelor procedee agrofitotehnice. Uneori. spre deosebire de rezistenţa verticală care are o stabilitate scăzută. b. adică preventiv. ruginile grâului etc. Pentru producerea de sămânţă şi material sădi tor se pot realiza culturi într-o zonă în care specia de patogen vizată are condiţii nefavorabile de înmulţire. cu diverse metode. sunt mai viguroase şi adesea pot compensa.) . de obicei. Aceasta se poate realiza prin : a. Îmbunătăţirea creşterii plantei de cultură poate diminua influenţa păgubitoare a bolilor. 5. plantele pot creşte repede. c. trebuie evitată sau frânată pătrunderea unor patogeni în zonele de cultură în care nu s-au semnalat până acum. Se poate aplica pentru toate grupele de patogeni folosind metodele agrofitotehnice. Profilaxia . 4. pe cale aeriană sau pe alte căi. De exemplu.c. dar şi multe alte măsuri. capabile să distrugă organismele dăunătoare înainte de începerea atacului. resturi vegetale. Rezistenţa verticală (specifică) are efecte ridicate în prevenirea apariţiei bolilor şi se realizează prin cultivarea de soiuri şi hibrizi cu o genă sau câteva gene de rezistenţă. Îmbunătăţirea combaterii naturale pentru patogeni este mai greu de realizat comparativ cu combaterea naturală a dăunătorilor. d. Rezistenţa orizontală (nespecifică) este de origine poligenică.constă în aplicarea de măsuri înainte de manifestarea patogenilor. cât şi a necesităţii de hrană a populaţiei din zonă. în acelaşi sens acţionează şi fungicidele imunizante. c. măsurile agrofito-tehnice au un rol foarte important în acest sens. în condiţiile asigurării optime cu elemente nutritive. dar şi în acest caz se pot găsi soluţii. Crearea condiţiilor nefavorabile înmulţirii naturale a patogenilor permite menţinerea nivelului atacului sub limita la care se înregistrează pierderi de recoltă. De asemenea. Utilizarea factorilor naturali de frânare a atacului este un principiu important în cadrul protecţiei integrate în vederea reducerii tratamentelor chimice. care duce la reducerea riscului de epidemii grave . apă. b. acţionează faţă de toate rasele patogenilor şi are un caracter relativ cantitativ. Acest principiu este greu de realizat datorită capacităţii mari de diseminare a patogenilor pe cale aeriană. Înrăutăţirea condiţiilor de dezvoltare a patogenilor. de regulă. uneori chiar foarte repede. 2. Pe de altă parte. Evitarea arealului patogenilor are la bază ideea de a preveni întâlnirea patogenului cu cultura agricolă. Atacul care se înregistrează este redus şi. soiurile şi hibrizii toleranţi şi cei rezistenţi îndeplinesc uşor acest rol.

Carantina internă cuprinde. Pe de altă parte. 51 . pot acţiona concomitent conform mai multor principii de combatere. în câmp. cum este cazul pentru pătarea cafenie (Fulvia fulva) la tomate. Aşa s-a întâmplat în cazul pătrunderii în Banat a bolii pătarea brună a tulpinilor de floarea-soarolui (Diaporthe helianthi) în anul 1982. irigare. deoarece suntem forţaţi să o facem din cauza nivelului ridicat al pierderilor. În realitate. De exemplu. orientarea rândurilor. în general. 5. la noi în zonele mai înalte din Transilvania s-au stabilit suprafeţele pe care se înmulţeşte cartoful liber de virusuri. multe astfel de procedee.a. deşi atât pentru plantă cât şi pentru patogen acesta este unul dintre factorii esenţiali ai creşterii şi dezvoltării. În cadrul tehnologiei de cultură principiul influenţării factorilor de mediu se poate realiza prin : alegerea solului. Metode agrofitotehnice Aceste metode au. organizatorice şi tehnice care împiedică pătrunderea patogenului în ţara noastră. Această metodă se practică mai ales pentru materialul săditor şi pentru producerea de sămânţă. o măsură sau o metodă acţionează după un singur principiu. organizatorice şi tehnice care vizează frânarea răspândirii unor patogeni periculoşi în alte zone de cultură. lucrările solului. multe plante semănate timpuriu se dezvoltă mai bine. Producerea de sămânţă şi material săditor cuprinde. ceea ce le face şi mai eficiente. Lista patogenilor de carantină cuprinde un număr important de specii. expoziţia terenului. unde se pot evita unele atacuri prin reglarea temperaturii şi umidităţii.2. iar ulterior atacul patogenilor este mai uşor suportat de acestea. Dirijarea factorului temperatură este o problemă dificilă. Pentru bolile foliare este greu să se separe influenţa temperaturii de cea a umidităţii. rolul de a schimba condiţiile de mediu în direcţia îmbunătăţirii condiţiilor de creştere şi dezvoltare a plantei şi a înrăutăţirii condiţiilor die creştere şi dezvoltare a patogenilor. Semănatul timpuriu la porumb permite reducerea riscului apariţiei ruginii. tăciunilor etc. Influenţarea factorilor de mediu reprezintă o modalitate de a realiza combaterea patogenilor. de regulă. De exemplu. fungicidele etc. măsuri legislative. b. rezistenţa soiurilor şi hibrizilor. se poate renunţa la influenţarea acesteia. drenare etc. 7. în condiţii foarte favorabile apariţiei şi evoluţiei unei boli. cancerul bacterian al pomilor etc. care sunt urmărite de inspectoratul de carantină fitosanitară. Evitarea în timp a prezenţei organismelor dăunătoare concomitent cu cultura este un principiu util mai ales când atacul unui patogen într-o anumită fenofază este foarte important. deoarece există o legătură foarte strânsă între aceşti doi factori. Influenţarea factorilor de mediu în câmp este mai uşor de realizat în sere. de asemenea. Carantina externă se bazează pe măsuri legislative. 6. ca de exemplu : râia neagră a cartofului. rareori un mijloc de combatere. Amplasarea se referă la cultivarea unor plante în zone în care patogenul de mare importanţă nu este prezent.

precum şi seminţe de buruieni. De exemplu. sunt reduse atacurile de făinare. Mecanismul de rezistenţă al plantelor poate funcţiona uneori mai bine la temperaturi mai mari . mălura pitică (Tilletia controversa) este defavorizată de semănatul timpuriu al grâului. de asemenea. în timp ce atacul de râie comună a cartofului (Streptomyces scabies) este inhibat în condiţii de irigare. uneori. Irigarea prin aspersiune reduce atacul de Leveillula. În primul rând bolile de tip „mană" sunt favorizate de irigarea prin aspersiune. cicade. stabilite experimental. de exemplu. deci. rugini. . Densităţile optime. permit plantelor să reziste mai bine la atacul bolilor. în acelaşi timp. Reglarea umidităţii este. drenarea are un efect favorabil în reducerea atacului unor patogeni. În acest fel. soluţia cea mai practică o constituie respectarea epocii optime de semănat. modificarea temperaturii este mult mai dificil de realizat. Epoca de semănat şi de plantat este o metodă eficace în tehnologiile de combatere a bolilor. să se creeze condiţii nefavorabile dezvoltării patogenilor. Densitatea plantelor (distanţa de semănat şi plantat) este un factor care poate influenţa microclimatul culturii şi în special umiditatea. nicotianae. Atacul de Sclerotinia sclerotiorum este ridicat în culturile prea dense de fasole şi soia . Scleroţii de Sclerotinia sclerotiorum sunt distruşi în sol prin inundarea acestuia timp de 3-6 săptămâni. mai ales atunci când se cultivă grâu după orz. pentru patogeni şi pentru manifestarea bolii nu sunt întotdeauna suficient de mari. Totuşi. dar efectele sale sunt slabe la temperaturi de 28-30°C. vectori pentru virusuri). prin acest procedeu sunt distruse multe insecte (afide. Problema nu este uşoară deoarece diferenţele între umidităţile optime de dezvoltare pentru plantă. umbrirea duce la diminuarea daunelor produse de Magnaporte (Pyricularia) oryzae. de 52 . opri evoluţia bolilor. în alte cazuri. Modificarea temperaturii poate constitui un factor de protecţie mai uşor de dirijat în răsadniţe. Una dintre măsurile ieftine şi eficace de combatere a patogenilor o constituie arderea miriştii (NU a paielor !) de grâu. Arderea controlată poate afecta unii patogeni şi. folosind diferite posibilităţi de umbrire şi mulcire. o direcţie de reducere a riscului de epidemii în culturile agricole. ce produce putregaiul bazei tulpinii tutunului. orz etc. În condiţii de câmp. Dat fiind faptul că diferiţi patogeni ai aceleiaşi culturi au optimul de temperatură diferit. stabilită pe baza a numeroase experienţe. Temperatura poate fi modificată prin umbrirea solului sau a suprafeţei foliare. pătare în ochi.Influenţa temperaturii este mult mai clară în cazul patogenilor de sol. umedă. în timp ce rugina brună (Puccinia recondita) şi făinarea (Erysiphe graminis) sunt favorizate de semănatul timpuriu în septembrie. iar cea prin brazdă determină creşterea puternică a atacului de Phytopthora capsici la ardei. Inundarea are un efect negativ asupra patogenului Phytophthom parasitica var. sere şi solarii. O irigare raţională însă poate reduce atacul de putregai uscat al sfeclei. Astfel. majoritatea patogenilor sunt favorizaţi în dezvoltarea lor de umiditatea ridicată. Prin inundarea terenului se reuşeşte. Chalara elegans (Thielaviopsis busicola) pe tutun produce daune serioase la 17-23CC. virusul piticirii galbene a orzului etc. ca de exemplu pentru mucegaiul de zăpadă produs de Micronectriella nivalis (Fusarium nivale). care se dezvoltă practic într-o atmosferă saturată.

Exemplul clasic îl constituie descoperirea lui Woronin. Rotaţia scurtă amintită poate favoriza atacul de fusarioză. Nutriţia optimă a plantelor printr-o fertilizare raţională are un rol complex în evoluţia bolilor. Mn. boli neparazitare cu influenţe mari asupra recoltei. De exemplu. Bolile radiculare produse de specii de Fusarium. Pe de alită parte. o capacitate mai ridicată de refacere a aparatului foliar. În ţara noastră. Zn şi Fe) pot influenţa capacitatea plantelor de a suporta atacul unor patogeni. fasole etc. atacul de făinare şi fuzarioze este mai ridicat în culturile de cereale păioase cu densitate prea mare. de regulă. Distrugerea samulastrei este o metodă eficientă pentru a întrerupe sau a reduce cantitativ desfăşurarea ciclului evolutiv al patogenilor.(asemenea. distrugerea samulastrei de grâu reduce atacul de rugini pe grâul de toamnă. al cărei efect este mult mai eficace. Azotul nitric reduce şi atacul de ofiliri produse de Verticillium. În general. Mo. produs de specii de Fusarium comune acestor culturi. Cu. în general. Rotaţia culturilor se bazează pe specificitatea multor patogeni pentru o anumită cultură.patogenilor şi favorabili plantei de cultură. produsă de Plasmodiophora brassicae .2 sau atacul de Phytophthora parasitica var. Corectarea reacţiei solului (pH) prin amendamente sau alte măsuri este o altă metodă de reducere a atacului de patogeni de sol. Schimbarea culturii pe aceeaşi solă în fiecare an reduce cantitatea de inocul a patogenilor. în alte cazuri. În acest caz. recoltele din parcelele cu monoculturi se pot apropia de nivelul 53 . nicotianae pe tutun la un pH mai mic de 4. aplicarea sărurilor acestor elemente chimice corectează bolile induse de lipsa borului în sol. sunt necesare lucrări speciale de combatere. un (microclimat nefavorabil majorităţii . Monocultura de porumb şi cea de orz diferă întrucâtva de culturile în rotaţii raţionale. este uneori suficientă o rotaţie de 2-3 ani pentru a reduce atacul unor boli. în timp ce potasiul şi fosforul le face mai rezistente. este destul de frecventă rotaţia scurtă grâu -porumb sau chiar monocultura de porumb. distrugerea samulastrei de floarea-soarelui reduce atacul de mană etc. cum sunt raia neagră a cartofului. un nivel ridicat de azot sensibilizează plantele. cum ar fi cel de râia cartofului (Streptomiyces scabies) la un pH mai mic de 5. dar acestea au. care a arătat că schimbarea pH-ului solului la 7 sau mai mult duce la reducerea puternică a herniei verzei. Paraziţii obligaţi sunt mai activi pe plante bine dezvoltate. permiţând uneori să se reducă tratamentele chimice. Rotaţii de lungă durată necesită unele boli. Rhizoctonia şi Aplyanomyces sunt frânate de azotul nitric şi stimulate de cel amoniacal. Pentru cereale. pentru combaterea cărora se consideră eficace o rotaţie de 6-7 ani. orz sau grâu. scăderea valorilor pH-ului solului determină reducerea atacului unor patogeni. Rotaţiile de 3-4 ani permit reducerea atacurilor de boli şi sunt eficace în culturile de legume. dar este de preferat o rotaţie mai lungă. Numeroase microelemente (B. dar cu tratamente chimice şi îngrăşarea corespunzătoare. Rotaţia este deosebit de eficientă pentru bolile ce se transmit prin resturi de plante rămase de la recoltare în sol şi la suprafaţa acestuia : metoda este mai puţin eficace pentru combaterea speciilor polifage sau pentru cele care au forme rezistente bine adaptate. Pregătirea terenului prin efectuarea lucrărilor agrotehnice conform tehnologiei culturii creează. mana florii soarelui.

triorarea şi sortarea seminţelor. extirparea tumorilor sau a porţiunilor de plante bolnave etc. grâu. bolile coletului şi cele radiculare se amplifică mult în monocultură. rugina neagră (dracila) etc. ştirul etc). Igiena fitosanitară reprezintă o soluţie economică şi eficientă de reducere a inoculului de patogeni şi. lumina pătrunde mai uşor. Sortarea manuală a tuberculilor de cartof. Utilizarea defolianţilor pentru cartof permite oprirea atacului de mană. apă caldă) sunt utilizate la dezinfectarea solului. Aşa de exemplu este cazul pentru Ustilago avenae. de aceea legumele şi fructele se păstrează bine în condiţii de depozite frigorifice. De asemenea. în condiţii de monocultura. tăierile din pomicultură etc. umiditatea aerului se reduce etc. contribuie la reducerea sau frânarea atacului multor patogeni. în consecinţă. baeterioze şi viroze la soia etc. stolbur (volbura). tritici de la ovăz şi. Mijloacele pur mecanice se referă la operaţiile de curăţire a trunchiului pomilor. virozele cartofului etc. strivite sau cu alte deteriorări. recoltele pot atinge 80% din valoarea celor cu rotaţii. cârnitul. antracnoză la fasole. în cele mai bune cazuri. asigură o diminuare a atacurilor. mana floriisoarelui. pe resturile de tulpini. Recoltarea la timp a florii-soarelui reduce riscul apariţiei putregaiului alb şi cenuşiu etc. curăţirea materialului semincer de boabele bolnave de fuzarioză la porumb. U. pe fructele căzute etc. a bulbilor de ceapă. Lucrările de întreţinere a culturilor prin lucrarea solului au un rol similar. putregai alb şi cenuşiu la floarea-soarelui. sunt distruse prin putrezirea treptată. lovite. Temperaturile înalte (abur. a rădăcinilor de morcov. are un efect favorabil pentru reducerea atacurilor respective. La lucrările de întreţinere a culturilor este necesar să se ţină seama şi de faptul că acestea pot favoriza răspândirea altor boli. La grâu. 54 . Distrugerea unor buruieni gazdă pentru Sclerotinia sclerotiorum (pălămida. copilitul. a bolilor produse de aceştia. Arătura de vară şi de toamnă are un rol deosebit în reducerea cantităţii de inocul rămas pe mirişte. respectiv. Cunoscând în detaliu ciclul de viaţă al patogenilor se pot recomanda şi momente sau metode de recoltare care reduc atacul în perioada de păstrare. Temperaturile joase de 1-4°C au rol de frânare a dezvoltării patogenilor şi saprofiţilor.3. 5. iar pentru cartoful de sămânţă permite reducerea migrării unor virusuri spre tuberculi. Există posibilitatea reducerii atacului unor boli prin înlăturarea plantelor atacate de pe loturile semincere.recoltelor din parcelele cu rotaţii. În culturile curate de buruieni circulaţia aerului este mai bună. tăierea ramurilor bolnave. dar cu efecte mai reduse. Plivitul. În acest scop. Acestea. Termoterapia este o metodă fizică prin care se combat bolile plantelor cu ajutorul căldurii. Metode fizice Acest grup de metode şi mijloace are un caracter mai ales curativ şi permite reducerea atacului unor boli grave. se aleg acele temperaturi care distrug patogenul şi nu acţionează asupra seminţei sau plantelor . a seminţelor de floarea-soarelui permite înlăturarea celor bolnave. îngropate sub brazdă. Tot în această categorie intră şi vânturarea. ceea ce contribuie la reducerea atacului de boli. ceea ce face ca nici aplicarea de stropiri cu fungicide să nu permită atingerea producţiilor din parcelele cu rotaţii . pe frunzele căzute1 de pe plante.

Adesea.. În miriştea cerealelor. irigat în prealabil. în acest fel. Hiperparaziţii din pustulele de rugină. cum este cazul ciupercii Cladosporiun herbarum. METODE ŞL MIJLOACE DE LUPTĂ BIOLOGICĂ Lupta biologică a fost definită de Organizaţia Internaţională de Luptă Biologică (OILB) ca o metodă de luptă cu organismele dăunătoare culturilor agricole cu ajutorul altor organisme vii sau cu produse ale activităţii lor metabolice.înfometare" a patogenului. după diferite tehnologii de lucru. În afara mijloacelor create în mod special. aplicată la materialul pomicol şi viticol. distruge bacteria Xanthomonas campestris pv. Fusarium roseum. În general. timp de 20—30 ore. sub acţiunea temperaturilor ridicate ce se realizează. speciile de Penicillium pot înlocui în anumite condiţii patogenul Cephalosporhim gramineum. phaseoli. Acest proces poate fi stimulat prin alternarea udării cu uscarea solului sau prin fumigare cu produşi fumiganţi. care aderă pe suprafaţa seminţelor de cuscută. dacă substratul este colonizat de un saprofit. Armillaria mellea este înlocuită de Trichoderma viride în cazul în care se folosesc doze reduse de bromură de metil. Numeroase bacterii şi actinomicete din sol pot acţiona asupra sporilor patogenilor şi reduce viabilitatea acestora. ultraviolete. Foarte utile în eliminarea seminţelor de cuscută din seminţele de lucernă sunt instalaţiile electromagnetice. ca şi de unele bacterii. Verticillium dahliae ş. O altă metodă o constituie înlocuirea patogenului în resturile de plante. precedând parazitul Botrytis cinerea.a.4. curăţind în felul acesta seminţele de lucerna (decuscutare). Rotaţia culturilor are un efect de . au un rol redus în protecţia culturilor de câmp. Foarte eficace este metoda reducerii densităţii inoculului patogenilor. 55 . în doze subletale. nu au depăşit ca utilizare pragul laboratoarelor. dar nu şi pe suprafaţa seminţelor de lucerna. beta. după care se distrug prin fenomenul de liză. cu o folie de polietilenă.Termoterapia. În alte cazuri. Alte substanţe pot favoriza germinarea sporilor patogenilor. În felul acesta. deşi sunt importante. infraroşii).a. care. şi anume ciuperca Eudarluca caricis. Radiaţiile (X. printre care Rhizoctonia solani. se pot influenţa şi microorganismele asociate cu planta gazdă sau cele care apar în procesul dezvoltării bolii. atacul acesteia scade. gamma. reduc de fapt cantitatea de inocul din speciile de Puccinia. sunt distruşi mulţi patogeni. După 15 zile. Expunerea directă a seminţelor de fasole în câmp la acţiunea solară. în lupta cu bolile plantelor sunt incluse şi antibioticele. dispare sub influenţa microorganismelor şi microfaunei. scleroţii în repaus ai diferiţilor patogeni (mai ales specii de Sclerotinia) pot fi distruşi de ciuperci hiperparazite şi micoparazite. 5. metodele fizice. După amestecarea seminţelor cu pilitură de fier. deşi s-au dovedit adesea eficace.. Cu ajutorul acestui concept de luptă biologică se pot elabora metode practice eficiente. cum sunt Trichoderma viride Coniothyrium minitans. are un rol important în eliberarea de virusuri a multor plante de cultură. Acţiunea căldurii solare este bazată pe acoperirea solului. Penicillium ş. ca produse ale activităţii unor microorganisme şi a altor vieţuitoare. instalaţiile electromagnetice atrag seminţele de cuscută.

se întîlnese multe cazuri de acest fel : tomatele rezistente la Fusarium oxysporum f. Bacteriile. În acest fel. In ansamblu prin diferite metode şi modalităţi de influenţare a microorganismelor utile. conidiile etc. Fenomenul se datoreşte. care a dus la nutriţia insuficientă a patogenului Tilletia foetida. care inhibă bacteria Streptomyces scabies la cartof. a inhibării germinării propagulelor şi a creşterii patogenilor . În literatură (Cook. sunt inhibate în germinare sau se dezvoltă foarte încet după germinare. unele grupe de bacterii depind de substratul anorganic şi de potenţialul redox. la reducerea densităţii inoculului. nitrificatoare.sp. probabil. pot frâna infecţiile de la suprafaţa frunzelor pe diferite căi. blochează în acest fel pătrunderea unui patogen mai puternic. De exemplu. eliberarea de alţi compuşi volatili. oprirea 56 . se pot menţiona : raportul ridicat C : N. 1977).Unele soluri posedă o proprietate interesantă. lizarea unor propagule (scleroţi de Chalara elegans. lycopersici. Cercetările au arătat existenţa altor specii de Fusarium. O modalitate de luptă biologică cu patogenii o constituie şi stimularea fenomenelor de rezistenţă la planta gazdă. bacteriile dependente de sulf etc. Bacteriile denitrificatoare. la schimbarea echilibrului dintre diferite grupe de organisme. aceste efecte se manifestă în a doua fază a acţiunii îngrăşămintelor organice. În astfel de cazuri. faptului că adăugarea de gelatină şi făină de soia a stimulat dezvoltarea unei microflore antagoniste sau a schimbat raportul C : N. oosporii. ciupercile şi bacteriile de pe deşeurile organice şi din interiorul acestora au acţiune puternică de degradare a materiei organice. 1978). în special ca urmare a micşorării densităţii inoculului. eliberarea de amoniac. dacă sunt inoculate cu acest patogen. infectate de Fusarium cu făină de soia şi gelatină a permis reducerea atacului de Tilletia foetida în proporţie foarte mare. Ingrăşămintele anorganice pot contribui . Un asemenea rol îndeplinesc ectomicorizele. Pe de altă parte. devin rezistente la Verticillium dahliae. Protecţia locului de infecţie este o posibilitate importantă pentru lupta cu patogenii. clamidosporii. Modul în care pot fi influenţate microorganismele utile. schimbări în detrimentul patogenului. ciupercile saprofite etc. tratarea seminţelor de grâu. cea fungistatică. o suşă slabă sau o specie nepatogenă care ocupă locul de infecţie. cum sunt speciile de Fusarium la tomate. care duce la scăderea atacului de Fusarium producerea de antibiotice de către Bacillus subtilis pe tulpini de soia. Dintre procesele şi elementele cunoscute privind acţiunea îngrăşămintelor organice asupra patogenilor. multe putregaiuri radiculare sunt reduse ca importanţă. care împiedică infectarea plantelor de către speciile patogene. actinomicetele. nu se dezvoltă. Tratarea seminţelor cu gelatină a determinat. În experienţele proprii (Beratlief şi Baicu. şi reducerea atacului de Fusarium graminearum. O metodă eficientă pentru reducerea patogenilor o constituie aplicarea de îngrăşăminte organice. În prima fază. făcând. Helminthosporium sativum). de asemenea. drojdiile. se urmăreşte crearea unor nişe ecologice şi habitate pentru înlocuirea celor existente. pe diverse căi. în acest fel. au astfel de necesităţi. Solurile supresive sunt solurile în care anumiţi patogeni.

orzul. putregaiurile radiculare. O altă metodă agrotehnică cu importanţă mare pentru influenţarea proceselor naturale de reducere a atacului de boli o constituie irigarea şi inundarea. bacteriile fluorescente din genul Pseudomonas. favorizarea dezvoltării saprofiţilor eto. 1980). Există experienţe reuşite privind utilizarea bacteriofagilor în lupta cu Pseudomonas syringae pv. protejarea faţă de infecţii.la acţiunea antagoniştilor. adesea greu de înţeles. Tulpina de VMT atenuat. utilizarea unor doze mai reduse de bromură de metil sau sulfura de carbon la tratarea solului favorizează acţiunea ciupercii antagoniste Trichoderma viride faţă de Armillaria mellea. tabaci. P.sp. De altfel. În mod direct sau indirect. In cadrul monoculturii aceste relaţii au un caracter stabil. probabil. poate fi oprită creşterea miceliului. Bacteriofagii (virusuri ale bacteriilor) prezintă interes pentru protecţia faţă de patogenii de origine bacteriană. se pot dezvolta saprofiţi pe resturile vegetale sau pot fi protejate locurile de infecţie. conferă o protecţie bună faţă de tulpinile virulente ale aceluiaşi virus (Jilăveanu. amoniacul cu N-Serve (inhibitor de nitrificare) sau făină de lucerna favorizează. asupra patogenilor. populaţiile de Helminthosporium sativum se reduc mult mai repede. rotaţia culturilor se bazează în mare măsură pe aceste fenomene care schimbă raporturile patogeni . Baicu. În sistemul de cultură fără arătură. 1990) şi inventarierea posibilităţilor de luptă biologică cu bolile la 37 culturi agricole a arătat că există modalităţi de intervenţie directă cu mijloace biologice împotriva patogenilor. Un efect similar are şi o tulpină atenuată a virusului mozaicului verde al castraveţilor. Aceste exemple arată că metodele agrofitotehnice pot acţiona pe multe căi. Sub influenţa irigaţiei. densitatea inoculului poate fi redusă. În mo-nocultura de grâu. Există cazuri în care tratamentele cu pesticide sau aplicarea de fumiganţi în sol pot favoriza indirect antagoniştii şi microparaziţii. antagoniste faţă de Gäumannomyces graminis. prin schimbul de gaze din sol. aplicată pe tomate de seră şi solarii. prin îmbunătăţirea aerisirii. putregaiul radicular al grâului produs de ciuperca Fusarium culmorum este redus. încep să scadă din anul al treilea ca urmare a unor procese biologice complexe din sol. 1985.germinării patogenilor. îngrăşămintele minerale (amoniacul) acţionează toxic direct asupra patogenilor. Analiza literaturii de specialitate (Şesan. Uneori. În rotaţiile cu mazăre şi fasole. după o creştere accentuată. cubense şi Sclerotinia sclerotiorum. Inundarea este foarte eficace faţă de Fusarium oxysporum f. 1986 . solanacearum şi alte 57 . redistribuirea straturilor solului şi printr-o uscare mai rapidă a solului. tritici este adesea mai puţin frecvent. De exemplu. atacul de Gäumannomyces graminis var. porumbul şi ovăzul pot duce la creşterea nivelului fungistatic al solului faţă de microscleroţii de Verticillium dahliae. De exemplu. Preimunizarea plantelor cu ajutorul unor tulpini de virusuri atenuate sau natural slab virulente permite reducerea atacului patogenului virulent. Se apreciază că grâul.microorganisme utile. Arătura. poate sensibiliza patogenii . Cunoaşterea proceselor microbiologice care sunt asociate cu diferite culturi agricole poate permite chiar utilizarea unor culturi agricole pentru a limita efectul negativ al unor patogeni.

Totuşi. 1990 . acest produs s-a aplicat şi pentru combaterea bolilor foliare. substanţe cu acţiune toxică faţă de mulţi patogeni. în special Trichoderma viride şi T. 1985. mazăre etc. Datorită dificultăţilor de extragere şi utilizare. pentru utilizare în practică nu sunt încă disponibile aceste mijloace biologice. tuberobulbilor de gladiole. tuberculilor de cartof etc. foarte eficace pentru protecţia seminţelor de fasole.bacterii. longibrachiatum etc. care este inclus într-un amestec pentru tratarea seminţelor de fasole. liarzianum. doza fiind de 1. destinat tratării seminţelor de sfeclă de zahăr. 1986). 58 . Hiperparaziţii. Pythium oligandrum. ca de exemplu : T. soia. Binab. cu produsul Oligandrin. Lista antagoniştilor cu potenţial ridicat ca agenţi biologici de combatere ai patogenilor vegetali este destul de mare şi trece de 60 (Baicu. aceste substanţe nu se folosesc în practică. Galeine etc. Dintre cei mai importanţi hiperparaziţi pot fi menţionaţi : 1. deşi sunt substanţe chimice. 1986. Se cunosc produsele comerciale : Gallirol. 1985. produs de Agrobacterium radiobacter pv. care sunt substanţe volatile produse de plantele superioare.5 kg/ha. de asemenea. O perioadă îndelungată s-a considerat că vor putea fi utilizate în protecţia plantelor şi fitoncidele (Tonkin. Şesan. cel mai larg spectru de acţiune (peste 120 specii) îl are genul Trichoderma. soia etc. Nogall. deoarece nu au caracter tehnologic. 1984. 2. sunt incluse ca mijloace de luptă biologică. Trichodermicin. Un alt antibiotic cu unele posibile utilizări este tetraciclina care poate fi aplicată în amestec cu tiofanat metil şi tiuram (AC-7) în lupta cu bolile bulbilor. Trichosemin 25 PTS. T. şi în special pentru culturile semincere şi pentru materialul de plantat. Cu toate acestea. Trichoderma viride cu produsul Trichodermin 1—5. 1987). Utilizarea antibioticelor. pot fi crescuţi după diferite tehnologii şi aplicaţi ca mijloace biologice de combatere. o utilizare mai mare a avut cloramfenicolul. care se dezvoltă pe diferite ciuperci fitopatogene. . 3. Ampelomyces quisqualis (sin. tumefaciens. prin faptul că sunt produse ale activităţii metabolice a diferitelor vieţuitoare (microorganisme în special). Procedeele acestea nu s-au răspândit însă în practică. Tot în culturile de fasole. T. În ultimii 10 ani s-au efectuat numeroase cercetări care au permis să se introducă în practică unele produse de luptă biologică bazate pe suşe slabe sau avirulente. Printre acestea se pot cita Agrobacterium radiobacter pv. antibioticele ocupă o pondere redusă în lupta cu bolile plantelor. Cicinnobolus cesatii). se pot utiliza şi alte specii de Trichoderma. In ţara noastră. fuzarioza şi antracnoza fasolei. 1972). Phior. Acestea. harzianum. util în combaterea făinărilor. din care s-a elaborat produsul Ampelomicin. Dintre toate genurile de ciuperci antagoniste. Produsul se numeşte Prosemin (AC-8) şi conţine tiuram + tiofanat metili + cloramfenicol şi se aplică în doze de 2 kg/tona de seminţe pentru protecţia faţă de bacterioze. Acesta este un bactericid puternic. ha-matum. radiobacter suşa 84 destinat luptei cu cancerul bacterian al pomilor fructiferi. antagoniştii Tricholhecium roseum şi Gliocladlum roseum acţionează fiecare asupra a peste 20 de specii de ciuperci fitopatogene (Şesan.

Blasticidina S (sulfat de blasticidină) are acţiune faţă de VMT la tutun în concentraţie de 0. Pe acelaşi principiu al suşelor slab virulente de patogeni se pot preconiza metode de luptă cu mana tomatelor. 59 . Abia în secolul al XVIII-lea apare sulfatul de cupru (piatră vânătă). Astfel de substanţe sunt puţine la număr. dintre care o mare parte au fost comercializate. iar utilizările lor sunt sporadice. produsă de Fusarium oxysporum f. specia Fusarium lateritium. poate inhiba peste 10 specii de ciuperci fitopatogene (Şesan. globosum a fost cel mai mult studiat şi prezintă un. Tabelul 7 Antagonişti ai patogenilor vegetali potenţiali agenţi biologici de combatere a bolilor plantelor Pseudomonas capacia Talaromyces flavus Pseudomonas putida Verticillium biguttatum Paeudomonas fluorescens Penicillium cyano-fulvum Fusarium lateritium Chaetomium globosum Myrothecium verrucaria Penicillium oxalicum Gliocladium penicilloides Sporotrickium mycothillum Dintre speciile antagoniste de Chaetomium. Se cunosc trei suşe : HLB -2. K 1026 şi o suşă izolată în ţara noastră de Agrobacterium vitis. Fiind foarte toxică pentru om. Un rol care nu poate fi neglijat îl au ciupercile producătoare de micorize (care se instalează pe rădăcinile plantelor asigurând absorbţia apei şi a sărurilor minerale) în reducerea atacului de putregaiuri radiculare. mana tutunului. lycopersici etc. produsă de Peronospora tabacina. În literatura de specialitate sunt citaţi şi mulţi alţi antagonişti ai patogenilor plantelor. intraradicis etc. 5. Dintre acestea pot fi citate : Glomus mosseae. cercetările s-au intensificat. O lungă perioadă de timp acestea au fost singurele produse utilizate în lupta cu bolile plantelor. dintre care câţiva sunt prezentaţi în tabelul 7 . ofilirea tomatelor. In România. Numeroase date există în literatură referitoare la speciile de ciuperci antagoniste şi la utilizarea acestora în combaterea biologică a patogenilor vegetali. Substanţe cu acţiune antivirală. care pot fi utilizate în lupta cu cancerul bacterian al viţei de vie.sp. direcţie de cercetare care ia amploare în epoca contemporană. Ch. După cel de al doilea război mondial. De asemenea.c. G. monosporum.04% p. s-a renunţat treptat la utilizarea acesteia. 1991). spectru de acţiune cuprinzând peste 25 de specii de patogeni vegetali (Şesan. 1990). cu stadiul perfect Gibberella baccata. produsă de Phytophthora injestans. ceea ce a dus la descoperirea acţiunii a sute de noi substanţe active.5.In ţara noastră se află în fază avansată de lucru elaborarea unui produs similar pentru combaterea cancerului bacterian. iar în 1885 este descoperită zeama bordeleză de către Millardet. G. Mijloace chimice Cel mai vechi fungicid cunoscut este sulful. codexul produselor cuprinde (2004) un număr de 251 produse fungicide.

dar şi de ciuperci fitopatogene.25—1%. în concentraţie de 1% (28 l/ha în 4 tratamente). condiţionat ca soluţie concentrată. litri/tonă. denumirea produsului este Emultim.. Cel mai important bactericid din ţara noastră este produsul Cuzin 15 SC. destul de recent descoperit (1967). Din punct de vedere ecologic. cu miros specific. Mancozebul (etilenbisditiocarbamatul de zinc şi mangan) are o acţiune medie bactericidă şi. phaseoli) şi a arsurii aureolate a fasolei (Pseudomonas springae pv. cum era de exemplu clorura de etilmercur (Criptodin. care pot reduce intensitatea acestora. în doză de 15 l/ha. Produsul mai poate fi utilizat în combaterea bolilor de tip mană. şi se aplică la tratarea răsadului de tutun în concentraţie de 0. Bactericide. este recomandat în combaterea bacteriozelor tomatelor. Produsul acţionează asupra unui număr mare de bacterii. 1974) . Produsul elaborat conţine 60-70% s.Alginaţii de sodiu sunt substanţe de tip polimeri naturali. Acţiune antivirală are fosfatul trisodic 0. se combate prin diferite metode şi mai puţin prin tratamente chimice. (Mosanon) se aplică în concentraţie de l°/o. Un produs similar Champion 50 WP (0. lăzilor etc. Produsele organomercurice.2%. Timpul de pauză este de circa 7 zile. cartof. Substanţe cu acţiune antimicoplasmă. dar pregătită industrial pe alte căi. 60 . în concentraţie de 1% (28 1 în 4 tratamente) şi a manei castraveţilor (Pseudoperonospora cubensis) în doză de 4 l/ha. Hidroxidul de cupru este.a. care conţine 15% cupru metalic sub formă de hidroxid de cupru (Cu (OH)2). în concentraţie de 0. Ionii de cupru acţionează indirect. O acţiune ridicată asupra acestor boli au tetraciclinele. Acest grup de boli produs de organisme de tip micoplasma. Produsul mai poate fi utilizat în combaterea arsurii comune a fasolei (Xanthomonas campestris pv. Uneori poate fi iritant pentru ochi. a pătării unghiulare a castraveţilor (Pseudomonas syringae pv. dar au fost scoase din uz. FB-7). phaseolica). la viţa de vie. Produsul este slab toxic. Ele pot acţiona adesea şi indirect prin intermediul plantei sau bacteriostatic (oprind înmulţirea şi creşterea) asupra diferiţilor patogeni. solubil în apă.a. ceapă etc. sub forma condiţionată cu 80% s. lachrymans).3% pentru stropiri) a fost avizat recent. DL50 (doza letală care produce o mortalitate de 50% a animalelor de experienţă) pentru şobolani este de 1 000 mg/kg. de fapt. ultima stropire aplicându-se cu 1% (Baicu şi Jilăveanu. care se extrag din alge şi manifestă acţiune ridicată faţă de VMT la tutun prin tratarea răsadului. produsul Cuzin 15 SC este avizat pentru combaterea următoarelor boli : mana tomatelor (Phytophthora infestans) -4 l/ha. Produsul cu 80%. în primul rând asupra plantei. În ţara noastră. oare se recomandă la dezinfectarea utilajului. Substanţele care acţionează asupra bacteriilor sunt denumite bactericide. hidroxidul de cupru este un produs cu acţiune foarte redusă asupra factorilor biotici.5%. (Dithane M-45). au o puternică acţiune bactericidă. la fel ca şi zeama bordelcză. substanţa activă a zemei bordeleze. inducând formarea unor substanţe (fitoalexine) care reduc infecţiile cu bacterii. pentru producerea de răsad de tomate în seră. Dodecilbenzen sulfonatul de calciu se prezintă sub formă de lichid brun.

solubile în apă. Spectrul de acţiune este larg. nevolatile. Se poate amesteca cu sulful muiabil. dar şi cele care se importă curent.Fungicide. Acţionează prin contact şi nu pătrund în ţesuturi. Suspensia trebuie să aibă un pH neutru sau slab alcalin (pH = 7-8). aplicat prin stropire cu 1 000-1 500 litri apă/ha în perioada de repaus a pomilor. De asemenea. fungicide pentru tratarea foliajului . datorită inducerii de către ionii de cupru de fitoalexine în ţesuturile vegetale. care pot fi deosebit de utile datorită influenţei lor limitate asupra mediului înconjurător. se completează cu apă până la 10 litri suspensie. Fungicidele se pot clasifica după mai multe criterii. In cele ce urmează se vor folosi criteriile chimice de clasificare .5% se poate aplica pentru dezinfectarea lemnăriei răsadniţelor şi a solului. după care se completează cu apă până la 90 litri într-un vas de lemn. peste soluţia de sulfat de cupru. Fungicide anorganice. fungicide pentru tratarea solului. sistemice (care pătrund în plantă) . Zeama bordeleză/amestec de sulfat de cupru (piatră vânătă) cu hidroxid de calciu (var) care formează sulfaţi bazici de cupru(CuSO4. cu excepţia făinărîlor. Zemurile acide (pH = 5) sau prea alcaline (pH = 10) pot produce arsuri grave. în alte ţări. Varul nestins. După modul de acţiune.4Cu(OH)2). Sulfatul de fier (FeSO4 • 7 H2O) se prezintă sub formă de cristale albastre-verzi. organice . până se formează o pastă consistentă) smântânie. se poate aplica în pomicultură la tratamentele de iarnă. 61 . Acest grup de produse are influenţe ecologice foarte reduse. După modul de aplicare. dar în amestec). fungicidele se grupează în : anorganice . După aceea. Zeama bordoleză se obţine prin turnarea laptelui de var. în cantitate de 0. Acestea sunt substanţe care acţionează asupra ciupercilor asigurând protecţia plantelor de cultură faţă de rnicoze. în afara cuprului şi alamei. De asemenea. preparate solide de zeamă bordeleză. în concentraţie de 1%. Clasificarea după structura chimică este cea mai completă şi permite o utilizare corectă a produselor fungicide. care se dizolvă simplu în apă pentru a putea imediat fi folosite în stropiri. endoterapeutice (care modifică metabolismul plantei în sensul creşterii rezistenţei la boli). Zeama bordeleză este corozivă pentru metale. Se cunosc. Sulfatul de cupru singur se poate utiliza în orezării ca algicid. După natura lor chimică. fungicidele se împart în : fungicide pentru tratarea seminţelor . încet. aplicat în apă. sunt prezentate substanţele de perspectivă recent descoperite. de bună calitate. unde coagulează proteinele. Faţă de patogeni acţionează ionii de cupru. Are si acţiune bactericidă. fiind recomandată pentru combaterea a numeroase boli. fungicidele se clasifică în : de contact . Zeama bordeleză se prepară prin dizolvarea a 1 kg de sulfat de cupru în apă caldă (56 litri). încet şi prin amestecare continuă. se stinge cu apă separat. Este puţin compatibilă cu alte produse. în concentraţie de 2-3%. extracte vegetale (care sunt de fapt tot fungicide organice. Uneori. Se utilizează pentru combaterea lichenilor si muşchilor ce se dezvoltă pe pomii fructiferi.75 kg sau 1 kg (când este mai slab). în doză de 15 kg/ha. Produsul tehnic conţine peste 52% sulfat de fier. în concentraţie de 0. carp pătrund în celulele plantei. Sunt prezentate în primul rând produsele pe care le fabricăm în ţară.

de nuanţă deschisă. TMTD. iar fructele trebuie bine spălate după recoltare. Este considerată ca netoxică. Timpul de pauză este de 20 zile. care adesea este afectată. inclusiv coagularea protoplasmei. zeama bordeleză (cuprul) este considerată ca fiind unul dintre fungicidele cu cele mai puţine influenţe negative. dar cuprinde în primul rând ciuperci din clasa Oomycetes. Are utilizări similare cu zeama bordeleză. este toxic pentru Trichothecium. Este condiţionată şi ca suspensie concentrată cu 20% cupru metalic. acţionează asupra ciupercilor. ca şi păianjenii acarofagi din grupul Phytoseidae. Din punct de vedere ecologic. dar sulfatul de cupru are DL50 pentru şobolani de 512 mg/kg (ceea ce îl include în grupa de substanţe mediu toxice). formaţi în contact cu apa. Nu este toxic pentru Bacillus thuringiensis (entomopatogen). Efecte ecotoxicologice. păr şi măr (. se concentrează în sporii şi miceliul ciupercilor producând diverse perturbări. Produsul este slab toxic pentru mamifere. Nu este toxic pentru Miridae. pentru Hymenoptera. iar DL50 dermal fiind de peste 2 000 mg/kg. după tratamente îndelungate de combatere a manei. nefiind sistemică. este condiţionată sub formă de pulbere umectabilă.. în special la temperaturi mai scăzute. compuşi mercurici. putând însă acţiona şi faţă de multe ciuperci din clasa Ascomycetes şi din grupul Deuteromycetes etc. dar nu pentru Trichogramma. Ionii de cupru. se poate acumula în cantităţi mari care acţionează asupra plantelor. Este puţin toxic pentru albine. Oxiclorura de cupru are şi o acţiune bactericidă. Beauveria bassiana (ciupercă entomopatogenă). prin contact. Verticillium lecani (ciupercă entomopatogenă). În principal. insolubilă în apă şi solvenţi organici. la tomate şi castraveţi se recomandă 8-5 zile. şi peşti. făcând parte din grupa IV de toxicitate. corozivă pentru vasele şi ambalajele din fier.2 kg sau 0. în schimb. cristalină. dar este mai uşor spălată de ploaie. Oxiclorura de cupru (3 CuOH • CuCl2) este un fungicid de contact. Prospaltella perniciosi (viespe parazită a păduchelui din San Jose). pruni şi legume. zeama sulfocal'cică. Este fitotoxică pentru piersici.Prezintă riscuri de fitotoxicitate pentru viţa de vie. Această ultimă formă este lichidă şi se poate utiliza cu volum redus de apă la hectar. ca şi pentru piersic. neutralizat cu carbonat de sodiu 1. Cobox 50 WP). 62 .rugozitate"). Faţă de microorganismele antagoniste şi micoparazite influenţa produsului este diferită : nu este toxică pentru Trichoderma viride. Anthoehoridae şi Coccinelidae (prădători) . tiofanat metil etc. Produsul nu este toxic pentru albine.Efecte ecotoxicologice. Nu este compatibilă cu DNOC. Spectrul de acţiune este destul de larg. Phytoseiulus persimilis (acarofag al păianjenului comun din sere). Zeama burgundă se prepară din sulfat de cupru (1 kg/100 litri apă). denumită A-81. a cărui substanţă activă se prezintă sub forma unei pulberi verzui. In ţara noastră. DL50 oral pentru şobolani fiind de 700—800 mg/kg. dar folosind o aparatură corespunzătoare. În unele soluri viticole. Produsul este slab toxic pentru om. Zeama bordeleză este considerată ca selectivă faţă de Bacillus thuringiensis (bacterie entomopatogenă).45 kg sodă calcinată. Timpii de pauză variază între 10-20 zile în funcţie de cultură. cu 50% cupru metalic şi 92% oxiclorura de cupru (Turdacupral 50 PU.

63 . Poate sublima la temperaturi sub punctul de topire. adăugânduse 7-8 litri apă fierbinte.Oxiclorura de cupru este condiţionată în amestec cu alte substanţe active. Acest grup de produse este mult mai numeros decât cel precedent. fiind unul. În apă acest amestec reacţionează şi se formează o serie de produse pe bază de sulf : polisulfura de bariu (10-12%). Faţă de om are o toxicitate medie. care se diversifică în permanenţă. Este compatibil cu multe pesticide şi substanţe. după cum urmează : Cuprozir 50 PU (oxiclorura de cupru cu 28Vo cupru metalic + Ziram 14%). Este o substanţă care se prezintă sub formă cristalizată sau amorfă.25 µm. Soluţia obţinută trebuie să aibă o tărie de 28—30° Beaumé sau 1. Reziduurile de pe fundul vasului de preparare se separă printr-o pânză deasă. cu miros puternic de hidrogen sulfurat. Ridomil plus 48 (oxiclorura de cupru cu 40%cupru metalic + metalaxil 8%). Varul se stinge cu 3 litri apă fierbinte şi se amestecă cu o lopată de lemn până se obţine o pastă. Nu este compatibil cu majoritatea pesticidelor. faţă de antagonistul Trichoderma viride şi este slab toxic faţă de ciuperca entomopatogenă Verticillium lecanii.5 kg var nestins.5° Beaumé). În tabelul 8 este prezentată clasificarea actuală a acestui grup. Polisulfura de bariu (amestec de sulfura de bariu 40-45% + sulf măcinat 20-25%) este un produs anorganic important mai ales pentru combaterea bolilor pomilor fructiferi. Timpul de pauză este scurt. Sulful poate fi condiţionat sub formă de pulbere de prăfuit. cu excepţia uleiurilor. sulf muiabil 80% cu particule de 10-15 µm. Nu este toxic faţă de albine. acaricide şi insecticide. care au proprietăţi fungicide. Sandofan C (oxiclorura de cupru cu 40% cupru metalic + oxadixil 10%). Zeama sulfocalcică (polisulfura de calciu) este o soluţie care se pregăteşte înainte de utilizarea sau este pregătită industrial. Este un produs cu acţiune moderată asupra mediului înconjurător. Mancuvit PU (oxiclorura de cupru 46% + mancozeb 25%). Are acţiune slabă asupra mediului înconjurător. sulf coloidal cu particule de 0.24—1. dar se aplică în special împotriva celor ce produc făinări. Temoal 50 PU (oxiclorura de cupru cu 42% cupru metalic + cimoxanil 5% + metalaxil 5%) etc. Se fierbe timp de 45 minute. sfărâmat în bucăţi de dimensiunea unei nuci. monosulfura de bariu (5-7%). dar solubilă în sulfura de carbon şi alţi solvenţi. cunoscut încă din antichitate. În tratamentele de iarnă se utilizează soluţie cu o concentraţie de 20%. soluţii. Se degradează repede în sol. care are proprietăţi fungicide şi insecticide. Fiind un component normal al solului are o activitate foarte redusă asupra mediului înconjurător. Pentru combaterea rapănului şi făinării mărului se foloseşte concentraţia de 1.25-1. Se pregăteşte în vase emailate din 2. Este un lichid de culoare roşie-portocalie. insolubilă în apă. strecurându-se. paste etc. Soluţia este gata când devine roşie-deschis la culoare. Sulful este cel mai vechi fungicid şi insecticid.25 kg/l. tiosulfat (3-5%) şi sulfura de carbon (30-35%). Este activ faţă de numeroase ciuperci fitopatogene.5—2% (0. Sulful este slab toxic pentru om.8 kg sulf măcinat plus 1. Prin amestecare continuă se obţin 10 litri soluţie. Fungicide organice. Câteva grame din această soluţie ingerate sunt mortale pentru om. dintre produsele care se degradează uşor.

hidroxid de trifenil staniu. triadimenol. Isoxazoli : himexazol. Derivaţi alifatici diverşi : Cloropicrina. fenbuconazol. Quinoxaline : chinometionat. Imidazoli : procloraz. Derivaţi ai benzenului : HCB. pirazofos. bitertanol. dimetmorf 3. fenfuram. penconazol. IX. 4. Derivaţi ai acidului ditiocarbamic : mancozeb. tridemorf. Triazine : Anilazin. diclozolinat. drazoxalon. propiconazol. Oxazilidinone : Oxadixil. HCl etc. diniconazol. III. dimetirimol. XI. XV. maneb. 2. triacetat de guazatină. 4. benalaxil. dinoocton. 2. procloraz-Mn. 6 Acilamide : ofurace. hexaconazol. Triazoli : triadimefon. Guanidine : doguanina. VI. 3. etoxiquin. Dicarboximide : 1. carbendazim.Tabelul 8 Clasificarea chimică a fungicidelor organice I. VIII. Formamide : triforina. Quinoleine : hidroxichinoleina. Acetamide : cimoxanil. Amine şi amide : 1. Pirimidine : bupirimat. 2. furalaxil. miclobutanil. Derivaţi ai acidului tiocarbamic : protiocarb. Derivaţi ai acidului carbamic şi benzimidazoli : benomil. 64 . Derivaţi ai tiuramului (tot ditiocarbamaţi) : tiuram (TMTD). Ftalimide : captan. metiram de zinc. tiofanat metil. Acilalanine : metalaxil. XVII. Tiadiazine : dazomet. propineb. 4. etirimol. Aminobutan. captafol. oxicarboxina. Dicloran. Tiadiazol : etridazol. faltan. 2. V. Sulfamide şi derivaţi cu sulf : dielofluanida. 3. zineb. II. 5. diclobutrazol. X. vinclozolin. Diazine : 1. procimidon. metam de sodiu. tetraconazol. imazalil. 2. fenpropimorf. binapacril. PCNB etc. XIV. ziram. Monoetil fosfiţi metalici : Fosetil de Al. Diverşi heterocicli : 1. tiabendazol. Derivati ai fenolului : dinocap. fademorf. cloraniformetan. flutriazol. Heterocicli cu sulf : 1. VII. 2. Morfoline : dodemorf. piracarbolid. Organometalice : Acetat de trifenil staniu. tebuconazol. nuarimol. XII. XIII. propamocarb . Alte dicarboximide : iprodion. fonarimol. Anilide : carboxina. Chinone : ditianona. XVI. Carbamaţi : 1. chinamidoxima. tolifluanida. Fenilureice : pencicuron. ciproconazol. flusilazol. IV. difenoconazol. 5.

Nu acţionează însă asupra ciupercilor din clasa Oomycetes şi a bolilor de tip mană. Carbamaţi.. este toxic pentru râme. In schimb. michiganense. De regulă. dar nu acţionează faţă de ciupercile ce produc făinări (Erysiphaceae). XIX. este slab solubilă în apă. Se degradează treptat prin păstrare. 65 . care se descompune înainte de topire. Aphanomyces sp. mamifere şi păsări. o importanţă mare are tiofanatul metil. Nu este toxic pentru albine. Din această grupă. Basidiomycetes şi din grupul Deuteromycetes.2% pentru .a. DL50 oral pentru şobolani fiind mai mare de 10 000 mg/kg. Diverse : Nitrotal-isopropil. Efecte ecotoxicologice. Dintre aceştia. Verticillium lecanii. nu este toxic pentru albine şi mulţi entomofagi. produse de acestea. Are acţiune de frânare a activităţii acarienilor. rapănului mărului (Venturia inaequalis). Ascomycetes. Derivaţi aromatici : Toclofos-metil. Cele mai importante utilizări le are în concentraţie de 0. a septoriozei (Septoria lycopersici). Mancozeb este un fungicid de contact cu spectru larg de acţiune. au utilizări limitate. Nu influenţează fermentaţia alcoolică şi calităţile organoleptice ale vinului. mai rar ca pulbere de prăfuit sau granule. cristalină. etc. Spectrul de acţiune al produsului este foarte larg.a. practic insolubilă în apă şi solvenţi organici.5 kg/tonă sămânţă de grâu pentru combaterea mălurii. Substanţa activă are o culoare albă. moniliozelor pomilor fructiferi etc.5 kg/ha pentru combaterea manei cartofului şi 1kg/tonă de cartof pentru a combate atacul de Rhizoctonia solani etc. Este destul de stabil în mediul înconjurător. Este toxic pentru bacteriile fixatoare de azot ce produc nodozităţi la plantele leguminoase (Rhizobium spp. Faţă de Phytoseidae are o comportare variabilă. Pe plante se degradează şi formează etilentiouree. se aplică în doză de 2. I.a. dar puţin toxic pentru himenoptere şi chrisopide. Este citat ca având acţiune bactericidă faţă de Erivinia carotovora pv. Produsul tehnic purificat este o pulbere gri-gălbuie. Este toxic pentru Trichogramma. în general. peşti.combaterea pătării brune a frunzelor de tomate (Fulvia fulva). Au o toxicitate acută redusă pentru om şi manifestă puţine influenţe negative asupra mediului înconjurător.XVIII. Derivaţii acidului di tiocarbarmic au avut şi au un rol deosebit de important în protecţia plantelor faţă de boli. Efecte ecotoxicologice. Mancozebul este un produs practic netoxic pentru mamifere. Trichoderma viride. Derivaţii acidului carbamic şi benzimidazolii sunt. cuprinzând specii de ciuperci din clasele Oomycetes.). 2—2. formaldehida. mancozebul şi metamul de sodiu au utilizări mai mari. Nu prezintă toxicitate pentru om. Nu este toxic pentru peşti. Spectrul de acţiune este destul de larg. fungicide cu acţiune sistemică şi care se folosesc în doze reduse la hectar. Suspensiile concentrate cu 30—40% s. Produsul Mancozeb cu 80% s. este condiţionat sub formă de pulbere umeetabilă eu 80% s. Din punct de vedere ecologic are o comportare bună. 8 kg/tonă sămânţă de sfeclă pentru combaterea atacului de Phoma betae. Este avizat pentru utilizări în protecţia a numeroase culturi. solubilă în petrol lampant. a manei cepei (Peronospora destructor). carotovora şi Corynebactcrium michiganense pv.

Pseudomonas). grâu 1.5-2 kg/tonă. dispare însă repede din sol.5 kg/tonă. cristalină. numeroase specii de ciuperci (Verticil-Hum. iar DL50 cutaneu este de peste 10 000 mg/kg (tot pentru şobolani). Metam de sodiu (metilditiocarbamat de sodiu). DL50 oral pentru şobolani fiind de 452—820 mg/kg. Phytophthora. În apă şi în sol se descompune şi formează izotiocianat de metil. Produsul Tiuram 75 PU este recomandat în concentraţie de 0.5 kg /tona etc. varză 6-8 kg/tonă. Este un fungicid de contact. Produsul pur se prezintă sub formă de cristale incolore. năut. DL50 oral pentru şobolani fiind de peste 7 000 mg/kg. Nu este fitotoxic şi are proprietăţi repelente faţă de iepuri şi cerbi : folosind o supensie de Tiuram 70. Rhizoctonia. mazăre 6 kg/tonă. extrem de toxic pentru speciile de organisme din sol. Tiradin 500 SC şi Tiuram 75 PU. concentrate emulsionabile etc. toxic pentru peşti. puternic. Produsul este toxic pentru om. Pythium. Substanţa activă pură este de culoare albă. in 3 kg/tonă.. Se poate absorbi prin piele şi are efect iritant. prin pensularea tulpinii pomilor sau doza de 150 g/l litru apă. Produsul Onetion 36 se aplică în doză de 1 kg/m. sfeclă 8 kg/tonă. Pentru dezinfectarea solului în sere se recomandă 1000.a. Este foarte fitotoxic pentru plantele verzi. Este foarte solubilă în apă şi insolubilă în solvenţi hidrofobi. Se remarcă printr-o acţiune foarte bună faţă de patogenii de pe sămânţă şi cei proveniţi din sol. cu miros neplăcut.Este cunoscut sub denumirile comerciale de: Dithane M-45. fungicide.3 de sol pentru amestecurile de sol necesare răsadurilor. Fusarium. Efecte e c o t o x i c o 1 o g i c e. se asigură protecţia faţă de aceste animale. lupin 4 kg/tonă. secară 1. Este cunoscut sub numele de Vapam şi Karbation. Produsul este netoxic pentru om. Tiradin 70 PUS se recomandă la tratarea seminţelor după cum urmează: porumb 3. pepeni 6 kg/tonă. Se aplică limitat în sere. prin stropire. Tiuram sau TMTD (disulfură de tetrametil tiuram). dar este insolubil în apă. Are efecte foarte puternice asupra mediului. bob. Produsul de degradare . Vondozeb 80 WP etc. Se solubilizează în cloroform şi acetonă. Agrobacterium. nematocide şi erbicide. produse de tratat sămânţa. trifoi. care se fabrică şi în ţara noastră sub numele de Tiradin 70 PUS. Răsadul se poate planta după 30 zile de la tratarea solului. granule. castraveţi şi salată Tratamentul se efectuează prin udarea solului cu o soluţie 23% şi acoperirea cu folie de polietilenă. cartof 2. Este condiţionat sub formă de pulbere umectabilă cu 75-90% s. dar nu acţionează asupra ciupercilor Erysiphaceae. iar la noi se fabrică sub denumirea de Onetion 36. insecticide. Este cel mai bun fungicid pentru tratarea seminţelor de porumb. în doză de 400 g/l litru apă. floarea-soarelui. etilentiourea . Onefung 50 PU.5-2 kg/tonă. Este un fumigant de sol cu proprietăţi bactericide. linte. Sclerotinia) şi mulţi nematozi.este însă periculos. Spectrul de acţiune cuprinde specii de bacterii (Corynebacterhim. Fiind volatil. fasole şi soia 4 kg/tonă. Are un spectru de acţiune foarte larg.2% pentru combaterea alternariozei cartofului (Alternaria solarii) şi a antracnozei fasolei (Colletotrichum 66 .1200 litri/ha pentru culturile de tomate. Este un produs cu toxicitate medie pentru mamifere. iar pentru şoareci de 145—186 mg/kg.

Ziram (dimetilditiocarbamat de zinc) este un fungicid vechi cu acţiune de contact. Tiuramul are toxicitate medie pentru om.3%. iar în concentraţie de 0. Acţionează în special faţă de ciupercile din clasa Ascomycetes. după cum. În solurile nisipoase. benomil. ciuruirea frunzelor de cais şi piersic (Stigmina carpophila) în concentraţie de 0. Dacă se bea alcool. Ziramul are o toxicitate diferenţiată faţă de mamifere. Efecte ecotoxicologice. Efecte ecotoxicologice. Se descompune în mediul înconjurător în timp de 1-6 luni. sau cu insecticide (lindan. Prin degradare se formează tetrameliltiourea (periculoasă). dar nu şi faţă de Erysiphaceae. Poate pătrunde şi în plante. solubilă în cloroform şi alţi solvenţi. perioada de înjumătăţire este de 7 zile.3%. are o toxicitate medie pentru 67 .) a moniliozelor (Monilinia spp. carbendazim etc. monosulfură de etilen tiuram şi sulf. în doză de 2. Timpul de pauză este de 10 zile. pentru diverse himenoptere influenţa produsului este diferenţiată. Este toxic faţă de iepuri şi cobai (DL50 oral -100-200 mg/kg). Fungicidul se mai fabrică în amestec cu oxiclorura de cupru (Cu-prozir). este slab solubilă în apă (65 mg/litru). Nu este fitotoxic la dozele recomandate. urmează : tiofanat metil maneto. ingerarea de TMTD duce la otrăviri grave. Sub acţiunea microorganismelor din sol se descompune în aceleaşi substanţe. monilioza sâmburoaselor (Monilinia laxa) -0. pătarea albă a frunzelor de păr (Mycosphaerella sentina) 0. În solul tratat. Este toxic faţă de ciupercile entomopatogene Nu este toxic pentru Anthocoridae (zoofagi). stimulând uneori activitatea de nitrificare şi frânând pe cea de denitrificare. Are acţiune fungicidă şi repelentă faţă de iepuri. numărul bacteriilor creşte. izofenifos. cerbi şi păsări. Timpul de pauză este de 10 zile.) a băşicării frunzelor de piersic (Taphrina deformam). Ziradin 75 PU este avizat pentru utilizare în ţara noastră în următoarele cazuri : mana tomatelor (Phytophthora infestans) în concentraţie de 0. băşicarea frunzelor de piersic (Taphrina deformans) în concentraţie de 0.5 kg/tonă. zineb. Este condiţionat în amestec cu numeroase alte fungicide. iar în cele cu compost de circa o zi.3%.3%. dimetoat etc).3%. este puţin toxic pentru Phytoseidae (acarieni prădători). Irită căile respiratorii. Caroben T şi Vitavax 200 (TMTD + carboxinâ) se recomandă la tratarea seminţelor de orz. Produsul este slab toxic pentru mamifere (DL50 oral pentru şobolani este de 865 mg/kg. Substanţa activă are o culoare albă şi se prezintă sub formă de pulbere. Inhibă uneori speciile de Rhizobium. Este toxic pentru peşti.3% etc. Coccinelliade (prădători). pentru combaterea tăciunelui zburător (Ustilago nuda) şi a altor patogeni ce se transmit prin sămânţă sau provin din sol.3—0. rapănul părului (Venturia pirina) -0. a ciuruirii frunzelor de cais şi piersic (Stigmina carpophila) etc. Nu este toxic pentru albine. rapănul mărului (Venturia inaequalis). este foarte toxic pentru Trichogramma. tiofanat metil (Metozir) sau sulf şi tiofanat metil (Metozir S).4o/o pentru combaterea rapănului pomilor (Venturia spp. 0.lindemutliianum). şi de cele din grupul Deuteromycetes. Se poate absorbi prin piele şi are unele proprietăţi cumulative. iar pentru iepuri de 210 mg/kg). care se fabrică şi în ţara noastră sub numele de Ziradin 75 PU.3%. dar pe piersic pot apărea unele necroze.

tetrametiltiourea. Compusul pur este de culoare albă. restricţii de folosire. în unele ţări. practic nevolatil. binapacrilul (Acricid) şi dinoctonul în combaterea acarienilor fitofagi şi ai făinărilor. care se folosea la tratarea seminţelor de grâu pentru combaterea mălurii pitice.a. În ţara noastră este avizat un produs în amestec 41 % sulf + 19% captan. Chinone. din cauza unor restricţii de toxicologie. dar datele existente se pare că nu justifică astfel de măsuri. nu sunt permise reziduuri ale acestui fungicid în produsele agricole. Are o acţiune de cicatrizare a rănilor plantelor provocate de grindină.) şi pulberi umectabile (50-85o/o s. solubil în solvenţi organici sub 10%. Captanul este un fungicid de contact cu spectru larg de acţiune. Pentru om produsul nu este toxic. Este recomandat la tratarea seminţelor de legume în doză de 4 g/kg. În sol.şoareci (DL50 oral . care se aplică în concentraţie de 0. Dicarboximide. cu un miros slab.075%. denumit Captasulf PU şi un altul cu 15% trimorfamid + 40% captan. care se aplică în combaterea rapănului mărului. IV. denumit Captamorf PU.a. Spectrul de acţiune este foarte larg. În ultimii ani. pulberi de tratarea seminţelor (60-75% s. Efecte ecotoxicologice. Karathane (dinocap) se folosea în combaterea făinărilor. Pencicuron (Monceren cu 12. Ftalimidele au avut şi au încă o utilizare mare în protecţia plantelor faţă de boli Faltanul şi captafolul au. ce se aplică în concentraţie de 0. Acest grup foarte vechi de fungicide a revenit în utilizări datorită produsului Delan 75 WP pe bază de ditianonă.a. care se utiliza la tratarea solului. Produsul poate fi fitotoxic pentru unele varietăţi de măr şi seminţele de salată. dar produsul de degradare . Produsul tehnic este de culoare gălbuie sau cenuşie şi cu miros caracteristic. V.1%. Dozele prea mari sunt fitotoxice pentru seminţele de ţelină şi tomate. Derivaţii benzenului.5% ş-a. VI. Pentru a fi utilizat în practică este pregătit sub formă de pulberi de prăfuit (5-10%). Systhane C. Inhibă într-o anumită măsură procesele de denitrificare din sol. este periculos. au fost treptat abandonate.). cristalin. Derivaţii fenolului. Fenilureice. cum sunt : Topas C 50 WP. De aceea. III.1%. Acest grup de fungicide a fost aplicat pe scară largă şi în ţara noastră . puţin solubil în apă (0. Influenţează puternic 68 . dar nu este eficace faţă de Erysiphaceae şi este destul de slab faţă. În cazul rapănului are şi o acţiune curativă dacă este aplicat la 24-36 ore după producerea infecţiilor. a tuberculilor de cartof etc. este moderat toxic pentru peşti şi repe-lent pentru păsări. În ţara noastră se fabrică sub formă de pulbere umectabilă cu 50% s. Se mai pregătesc în alte ţări produse în amestec. şi pentaclornitrobenzenul (PCNB). de rugini.337 mg/kg) şi slab toxic pentru şobolani (DL50 oral -1 400 mg/kg). produsul se descompune în câteva luni. În trecut a avut un rol important hexaclor ciclobenzenul (HCB). Este recomandat în sistemele de protecţie integrată datorită selectivităţii bune faţă de zoofagi. netoxic pentru om (DL50 oral pentru şobolani are valori de peste 5 000 mg/kg).5 mg/litru). Este foarte activ faţă de Rhizoctonia solani şi este recomandat pentru tratarea tuberculilor de cartof.) este un fungicid de contact. Tridal CT ce se aplică în concentraţie de0. -Captadin 50 PU. II. Nu este toxic pentru albine.

Acest fungicid în amestec acţionează prin contact. Amine şi amide. Acest grup de fungicide are utilizări reduse.5 kg/ha. din cauza faptului că poate influenţa fermentaţia.Caroben T (cu TMTD).12-%). la suprafaţa frunzelor asupra patogenilor datorită cuprului şi sistemic. Tratamentele se aplică la începutul perioadei de vegetaţie. Acest grup de substanţe are o mare importanţă economică. Dozele de aplicare sunt : 2. Tridal CT conţine un amestec de captan 72. Diclofluanida (Euparen) şi Tolilfluanida (Euparen M) sunt active faţă de acest patogen şi faţa de multe altele. Carboxina este cunoscută ca produs comercial sub numele de Vitavax 75 sau în amestecuri :Vitavax 200 (cu TMTD). Numărul de fungicide din acest grup este redus. Sulfamide şi derivaţi cu sulf. erbicidă şi mai ales nematocidă. Dintre aceste. Este slab solubilă în apă (0. Dazomet . s-a experimentat un produs românesc . multe dintre acestea fiind produse sistemice.6% şi nuarimol 2. VII. adică 1. nu se constată o influenţă asupra activităţii bacteriilor. Ridomil plus 48 este un fungicid pe bază de amestec de oxiclorură de cupru cu 40%cupru metalic şi 8% metalaxil. dar durata acţiunii este scurtă.microorganismele saprofite de pe suprafaţa frunzelor de măr. fungicid care rezolvă problema grea a combaterii infecţiilor interne a seminţelor de orz cu Ustilago nuda (tăciunele zburător). datorită metalaxilului. Pe frunzele de sfeclă influenţele sunt mai reduse. Aceste substanţe au avut o importanţă mare în perioada în care nu se descoperiseră benzimidazolii şi dicarboximidele active faţă de Botrytis cinerea. Timpul de pauză este de 15-20 zile şi numai la viţa de vie este de 40 zile. Produsul este avizat pentru stropiri în combaterea manei cartofului (Phytophthora infestans) şi a manei viţei de vie (Plasmopara viticola) în doză de 2. dar solubilă în solvenţi organici. IX.5 kg/tonă sămânţă de grâu şi 3 kg/tonă de orz pentru Vitavax 200 FF. fenarimol (Rubigan). Heterocicli cu sulf. Guanidine.5 kg/ha. respectiv. dar persistenţa reziduurilor acestora este mare. Timpii de pauză sunt de 21 zile şi. VIII. nuarimol (Trimidal). Produsul este netoxic pentru om (DL50 pentru şobolani este de 9 000-12 500 mg/kg). Produsul este avizat în ţara noastră pentru combaterea concomitentă a rapănului mărului (Venturia inaequalis) şi a făinării (Podosphera leucotricha) în concentraţie de 0. ultimele aplicându-se cu produse cuprice de contact.075%. insecticidă. dimetirimol (Milcurb). etirimol (Milgo). Etridazolul are utilizări în combaterea bolilor produse de specii de Phytophthora şi Pythium. XI. Este iritant pentru ochi şi nas. Produsul are o selectivitate ridicată pentru zoofagi . X. pirazofos (Afugan). Substanţa pură este albă. Substanţa are acţiune fungicidă. prin această combinaţie se îmbină acţiunea sistemică şi nivelul foarte ridicat al acţiunii biologice a nuarimolului cu acţiunea de contact a captanului. în interiorul plantei. În sol. cristalină şi inodoră.4%. În ţara noastră. Quinolate V-4x (cu oxichinolinat de cupru). În ţara noastră se fabrică Dazomet 90 PP şi se 69 . Diazine. substanţe o importanţă practică mare au pirimidinele : bupirimat (Nimrod). In acest fel. 28 zile.

Phytophthora parasitica. la adâncimea de 10 cm. sunt distruse şi numeroase ciuperci fitopatogene : Pythium deburyanum. în doză de 2 kg/tonă. Are acţiune moderat toxică pentru mamifere şi toxică pentru peşti. Este solubil în apă (0. înainte de plantare.3 kg/t de cereale pentru combaterea mălurii şi a gândacului ghebos (Zabrus tenebrioides). solubli în ciclohexanonă.. piele şi mucoase. cu excepţia celor de tip mană şi a altor câteva. Produsele Chinodin 15 (românesc) şi Quinolate 15 semances se utilizează ca înlocuitori ai produselor organo-mercurice (foarte toxice .5 kg/tonă etc. Pentru înlocuirea produsului FB-7 (clorură de etil-mercur 1% + lindan 40%) s-a elaborat produsul Chinodintox (oxichinolinat de cupru 15% + lindan 40%). în doză de 3 kg/tonă şi pentru complexul de boli de pe sămânţă şi din sol (Pythium. granule cu 98% substanţă activă (Basamid) sau concentrat emulsionabil. incoloră. Fusarium. cât şi foliar. care distruge aproape toate speciile din sol. al putregaiului alb al florii soarelui (Sclerotinia sclerotiorum). trebuie efectuată proba cu salată sau creson pentru stabilirea eventualei fitotoxicităţi. Tirametox 90 PTS şi Supercarb T PU . Dazometul este un biocid extrem de puternic. Peronospora sp. isopropanol etc. Acţiunea produsului este bună la temperaturi de peste +8°C şi optimă la temperaturi între 18 şi 25°C. timpul de pauză se prelungeşte la 5 săptămâni. pentru combaterea mălurii grâului (Tilletia caries şi T.Criptodin). care se utilizează singur sau în amestec cu carboxina şi alte fungicide sau insecticide pentru tratarea seminţelor. Verticillium dahliae. Are acţiune sistemică puternică. Fusarium spp. Phoma betae etc. Acest grup de fungicide tinde să devină predominant în combaterea principalelor boli ale plantelor. absorbindu-se atât radicular. Rhizoctonla solani etc. Dazomet 90 PP este avizat în doză de 600 kg/ha pentru dezinfectarea solului din sere. Acţiunea este însă de scurtă durată şi ulterior solul se repopulează treptat. pentru combaterea rizomaniei sfeclei se aplică doza de 300 kg/ha. Faţă de om are o toxicitate medie (DL50 oral pentru şobolani este de 520 mg/kg) se degradează şi formează metilizotiocianat. în doză de 5.5 kg/tonă de seminţe. Pentru dezinfectarea amestecului de pământ pentru răsaduri se foloseşte doza de 0. care se aplică în doză de 2.35 kg/m3. În condiţii de câmp. timpul de pauză până la plantarea răsadului este de circa 1-2 săptămâni. dar dacă temperatura solului este 10-15°C.) la sfecla de zahăr. Didymella sp.. Oxichinolinatul de cupru este un fungicid de contact. Dacă temperatura din sol. în alte ţări se pregăteşte şi sub formă de. Rhizoctonia. Aplianomyces.. trece de 20°C. Diverşi heterocicli. foetida). XII. Triadimefon este un fungicid cu substanţă activă cristalină.. Efecte ecotoxicologice.condiţionează ca pulbere de prăfuit cu 90% s. Din acest grup.026 g/100 ml).a. Pe lângă nematode. o importanţă mare o au triazolii. 70 . care este iritant pentru ochi. cu anumită volatilitate. Din această cauză.

în anumite condiţii putând fi utile în fitopatologie.Este condiţionat ca pulbere umectabilă cu 5 şi 25% s. XIII. Sub denumirea de Baytan U este recomandat în doză de 2 kg/tonă sămânţă de orz pentru combaterea patogenilor Ustilago nuda. extractele de tanin obţinute în condiţii de oxidare uşoară. Este avizat în România ca Sumi 8-2 WP-lKg/t pentru combaterea mălurii grâului. Sub numele de Bayfidan. XIV. Diniconazol este un fungicid sistemic cu acţiune preventivă şi curativă. 71 .015% pentru combaterea rapănului. ciproconazol (Alto 100). flutriafol (Impact). diniconazol (Sumi D-12 WP). Aceste fungicide (Brestan. în doză de 3 kg/ha pentru combaterea manei viţei de vie. penconazol (Topas 100). O serie de plante din flora spontană sau cultivate conţin substanţe cu acţiune fungicidă.0 kg/ha. în concentraţie de 0. sub formă de oxiclorură de cupru) este recomandat. 1976). denumit Bayleton 250 EC. Extracte vegetale cu acţiune fungicidă. Produsul Aliette 80 se utilizează în combaterea manei hameiului (Pseudoperonospora humidi). cereale păioase etc. a manei cepei (Peronospora destructor).5 WP în conc. produsul este utilizat la tratarea seminţelor. XVI. Sumi 8-2 Fl-1 l/t pentru combaterea tăciunelui zburător al orzului.2%. pot fi amintiţi ca deosebit de utili : propiconazol (Tilt 250 EC). Oxazilidinonele sunt reprezentate prin fungicidul Sandofan. cepei. ca şi pentru albine Pentru om. Produsul este cunoscut sub denumirea comercială de Aliette şi ca amestecuri cu folpet (Mikal) sau mancozeb. Fosetil de aluminiu sau ofosit (trimetilfosfonat de aluminiu). Criptodin) sunt treptat părăsite din cauza toxicităţii lor ridicate.a. a manei castraveţilor (Pseudoperonospora cubensis) -0. Produsul Mikal este recomandat. Produsul este mediu toxic pentru mamifere.5 kg/ha pentru mana tomatelor. Du Ter.0. această substanţă este utilizată în stropiri în pomicultură. În experienţele din ţara noastră. viţei de vie etc. netoxic pentru peşti şi păsări.2°/c. Organometalice. şi în doză de 2. Este cunoscut sub numele de Sumi 8 (S-33084). Monoetil fosfiţi metalici... fungicidul este mijlociu toxic (DL50 oral pentru şobolani este de 7501200 mg/kg. pe bază de oxadixil. propineb şi carben-dazim. au avut o acţiune biologică faţă de VMT (Baicu şi colab. sub formă de concentrat emulsionabil. Helminthosporium sp. Derivaţii alifatici diverşi au o importanţă redusă. în combaterea manei cartofului. castraveţilor. Dintre alţi triazoli. Sumi 8-12.3o/0 etc. XV. de 0. de asemenea. din care cauză ele nu se aplică pe scară largă. în doză de 2. Triazinele -amilazin (Dyrene). Produsul românesc Alfonat 70 PU se aplică în doză de 3 kg/ha în combaterea aceloraşi boli. Produsul Sandofan C (oxadixil 10% + 40% cupru metalic. sub numele de Bayleton. inhibitor al sintezei ergosterolului. iar cel cutaneu de peste 5 000 mg/kg). Typhula incarnata. ca şi în amestecuri cu captafol. Efecte ecotoxioologice. iar stabilitatea lor este redusă.. Soluţiile acestor extracte nu au însă o compoziţie constantă. XVII. Sub numele de Baytan.

5. Sclerotium. Aceste hărţi au la bază în principal arealul patogenilor. Borago officinalis. Extractele apoase sau în diferiţi solvenţi organici. Pelargonium hortorum. In literatură (Grainge şi Ahmed.Acţiune antivirală faţă de virusul mozaicului castraveţilor (Cucumber mosaic virus) manifestă Capsicum frutescens. 72 . Chenopodium album. Într-un anumit biotop. . . Datura stramoninm ş. din Hawai. faţă de Xanthomonas campestris pv. Pteridium aquilinum etc. Berberis thunbergii.6. în special. provenite din diferite plante de cultură. Drechslera. sunt active extractele din : Avena sativa. frecvenţa şi intensitatea atacului în anii precedenţi. Campanula trachelium. Vicia faba etc. PROGNOZA ŞI AVERTIZAREA Dezvoltarea patogenilor şi a atacului de boli este un proces care se desfăşoară sub influenţa factorilor naturali şi. cu o anumită cultură agricolă. 1988) se cunosc numeroase alte date privind influenţa diferitelor extracte vegetale asupra virusurilor. pot constitui o sursă de noi produse şi preparate pentru protecţia plantelor faţă de boli. în literatură se găsesc nenumărate exemple de specii de plante superioare active faţă de diferite specii de patogeni micotici (Drechslera. Artabotrys hexapetalis. Faţă de virusul mozaicului X al cartofului (Potato virus X) au acţiune speciile : Capsicum frutescens. Datele se prelucrează statistic pe mai mulţi ani şi sunt prezentate sub formă de hărţi de prognoză. Plantele. a demonstrat o bună acţiune bactericidă şi fungicidă . se crează o serie de condiţii. faţă de Erwinia carotovora sunt active extractele din : Allium cernuum. Allium sativum. Nymphuea odorata. a condiţiilor meteorologice. Monilinia. faţă de ciuperca Botrytis cinerea sunt active extractele de : Amarantus hybridus. Medicago sativa etc.A. Rosa chinensis. Cucumis sativus. bacteriilor şi ciupercilor fitopatogene. Quercus grandulifera etc. ale căror extracte vegetale sunt active faţă de diferiţi patogeni. sunt foarte eficace faţă de patogenul Sphaerotheca fuliginea. Botrytis. Rhizoctonia. Erysiphe. De exemplu. Ustilago. active faţă de diferiţi patogeni şi boli. Convolvulus arvensis. aceasta este o prognoză de lungă durată. din S. Venturia etc).a. Extractele de lecitină.. Fusarium. In acest scop se folosesc metode ecologice. phaseoli. Puccinia. Chenopodium album. Pongomia glabra are acţiune faţă de speciile de : Fusarium. biologice şi chiar fiziologice.U. pot avea acţiune fungicidă. Faţă de ciuperca Alternaria solani. ce produce făinarea castraveţilor. . Ustilago. Multe dintre plantele din flora altor ţări s-au dovedit. ce se obţin din soia. Ligustrum vulgare. după cum urmează : Piper nigrum are o acţiune puternică faţă de speciile de ciuperci din genurile : Sclerotinia. Psidium acutangulatum. Vida faba etc. care pot fi cunoscute şi pe baza cărora se pot face previziuni privind atacul unor patogeni. Dacă această previziune se efectuează cu 1-2 ani înainte. sunt citate ca active extracte din speciile : Aster macrophyllus. are acţiune fungicidă şi bactericidă. prin extractele lor.

1969). De exemplu. în mod automat. pe baza căreia se indică perioada în zile. Un progres însemnat la marcat realizarea mildiografului RC (Rafailă. durata de acţiune este de 12 -14 zile şi. realizat de societatea Adeon Telemetry din România.pentru epidemii pe soiuri multilineale (Kampmejs şi Zadoks. în funcţie de fazele biologice cheie ale plantelor. Datele privind biologia patogenului au o importanţă deosebită. Aparatele cele mai importante sunt cele care se referă la durata umectării frunzelor. aparate pentru determinarea curbei de zbor a ascosporilor. 1979). în care trebuie executate operaţiunile de combatere pentru a frâna evoluţia bolilor. personalul necesar. Această direcţie de lucru a permis să se elaboreze modele matematice pentru prognozorea epidemiilor şi a momentelor de tratare. Mai recent. aprovizionarea etc. necesarul de maşini şi aparate. a radiomildiografului RC (Rafailă şi Paulian. Dacă folosim Ridomil plus 48. Mecanizarea şi automatizarea avertizării. Prognozele întocmite din timp permit să se stabilească suprafeţele ce se vor trata. perioada viitoare de aplicare a stropirilor trebuie apreciată în corelaţie cu aceasta. Datele fenologice se culeg de pe principalele soiuri ale culturii din zona respectivă. ne permit să decidem asupra perioadei de stropire. durata umectării frunzelor şi umiditatea relativă a aerului. temperatura. ca urmare. Un alt element care trebuie luat în considerare îl constituie nivelul de rezistenţă la boli al soiurilor şi hibrizilor cultivaţi. Modelarea matematică a relaţiilor interspecifice din agrocenoză. bonitarea epidemiologică etc. EPIPRE -pentru complexul de boli ale 73 . în final. se urmăresc datele meteorologice şi. precipitaţiile (ploaie. Aceste date se însumează în tabele şi sub forma unui grafic de avertizare. Procesele laborioase de culegere a datelor au fost treptat mecanizate şi automatizate. cum sunt cele ale lui Divorex şi RichterHanser-Mann. în special. De exemplu. cantităţile de fungicide chimice sau biologice. Previziunea atacului se face pe o durată de până la câteva luni înainte. pentru rapănul mărului. Avertizarea aplicării mijloacelor de combatere a bolilor este o lucrare. stabilirea perioadei de avertizare a stropirilor cu fungicide împotriva manei viţei de vie. deoarece acestea sunt cele care. lame pentru numărat sporii etc. Se cunosc şi alte aparate. avertizarea se emite pentru aplicarea de stropiri cu fungicide în perioada de vegetaţie. au fost construite şi alte aparate. rouă). In acest scop. 1972). 1962). la utilizarea fungicidelor Dithane M-45 sau Turdacupral 50 PU se ţine seama de faptul că durata lor de protecţie sigură faţă de mana cartofului este de 7-8 zile. Pentru aprecierea cantităţii de rouă este cunoscut drosograful Zislavsky. De asemenea. În principal.pentru ruginile cerealelor (Zadoks şi Rijsdijk. se folosesc mai ales prognozele meteorologice. aparate care permit. In acest scop. se cunosc modelele : EPISIM . cum este de exemplu Agro Data. se utilizează captatoare de spori. EPIMUL . în funcţie de condiţiile din biotop şi de cultura agricolă. Frecvenţa tratamentelor este în legătură cu durata de acţiune a fungicidelor.Prognoza de scurtă durată se realizează prin metode speciale.

O reuşită deosebită o constituie modelul matematic pentru rapăn. Davis) von Arx 6. glycines Kuan § Erwin 14. Melampsora medusae Thumen 8. Prin carantină se înţelege un sistem de măsuri administrative. 4. simularea diferitelor situaţii şi. 5. E. cu produse agricole. F. s-a instituit regimul de carantină fitosanitară internă şi externă. Puccinia horiana P. material săditor şi. Phytophthora fragariae Hickman var. În secolul trecut şi în acest secol au pătruns în ţară şi patogenii : Plasmopara viticola. rubi Wilcox § Duncan 13. În cazul în care se descoperă primele focare. Phytophthora megasperma Drecsler f. Circulaţia produselor agricole. Dimock § L. R. organizatorice şi tehnice. H. Nelson 3. dăunătorilor şi buruienilor. Lista patogenilor şi a buruienilor mai importante de carantină este prezentată în continuare : Patogeni de carantină (Lista A2) II Agenţi fitopatogeni Ciuperci 1. cu ajutorul calculatorului. chiar în interiorul ţării noastre. Miller 7. Ceratocystis fimbriata Ellis § Halsted f. Bar 9. Didymella ligulicola (K. cum sunt : Tilletia controversa. platani Walter 2. sp. Synchitrium endobioticum etc. În perspectivă aceste aparate vor dota reţeaua noastră de staţii de prognoză şi avertizare. Phytophthora infestans. a favorizat extinderea arealului unor specii de patogeni. în general. Chryphonectria parasitica (Murril) Barr 5. Hennings 74 . Agrobacterium radiobacter pv. Baker. Phytophthora fragariae Hickman var. CARANTINA FITOSANITARĂ Intensificarea comerţului cu seminţe. se iau măsuri severe de localizare şi de lichidare a acestor focare. Mycosphaerella linicola Naumov 10. elaborat în Olanda. care au impus tratamente sau lucrări speciale de prevenire şi combatere.pentru mana cartofului etc. sp. tumefaciens etc. Cochliobolus carbonum R. aplicate pentru a preveni sau reduce riscul pătrunderii unor noi organisme dăunătoare în culturile agricole şi în silvicultura ţării noastre. fragariae Wilcox § Duncan 12. cu ajutorul căruia se pot reduce cu 50-75% numărul de tratamente la măr (Van der Scheer..) Dreehsl. Mycosphaerella dearnessi M. să se prevadă destul de precis datele tratamentelor. Cohliobolus heterostrophus (Drechsl. 1990). ca şi turismul au favorizat o răspândire mare a patogenilor. 1983) şi SYMPHYT .grâului şi pentru afidele grâului (Rabbinge şi Rijsdijk.7. Pentru a preveni răspândirea acestor boli introduse în ţară. Aceste modele permit. Phialophora cinereacens (Wollenweber) van Beyma 11. pe baza datelor concrete culese din câmp. Hypoxylon mammatum (Wahlenberg) J.

Verticilliumx spp. Erwinia chrysanthemi Burkholder et al. Pseudomonas syringae Van Hali pv. Rosellinia necalrix (Hart) Beri. Xanthomonas campestris pv. 22. 2. 21. Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith 9. corylina (Miller et al. Phoma lingam (Tode) Desm. Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al subsp. localizarea şi lichidarea focarelor. Barley stripe mosaic hordeivirus 3. Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al subop. Curtobacterium flaccumfaciens pv. hyadnthi (Wakker) Dye * 12. 7. persicae (Prunier et al. Puccinia pelargonii-zonalis Doidge 16. Erwinia slewarti (Smith) Dye * 6. organizatorice şi tehnice prin care se evită intrarea organismelor dăunătoare pe 75 .) Young et al. Arabis rnosaic nepovirus * 2. Tomato spotted wilt virus * patogeni existenţi în România Carantina fitosanitară internă este organizată pentru a preîntâmpina răspândirea organismelor dăunătoare de carantină sau a altor specii periculoase în interiorul ţării prin depistarea lor la timp. sepedonicus (Spieckermann § Kotthott) Davis et al. 10.15. Stenocarpella macrospora (Earle) Sutton 17. translucens (Jones. Xanthomonas fragariae Kennedy § King 15. Culloch) Davis et al. juglandis (Pierce) Dye 13. Tomate ringspot nepovirus * 8. Beet leaf curs rhabdovirus 4 Cherry necrotic rusty mottle disease 5. flaccumfaciens (Hedges) Collins § Jones * 4. Xanthomonas populi (Ridc) Rido § Ride 16.) Dye * 11. 5. Carantina fitosanitară externă reprezintă totalitatea măsurilor legislative. Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton 18. Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. Xanthomonas campestris (Panimel) Dnwson pv. insidiossus (Mc. Plum pox potyvirux 7. Virusuri şi viroizi * 1. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival 19. Bacterii 1. Uromyces transversalis (Thumen) Winter 20. Xanthomonas campestris (Pammel) DoWson pv. Xanlhomonas campestris (Pammel) Dowson pv. Chrysanthemum stunt viroid * 6. Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr § Burkholder 8. Johnson et Rcddy) Dye *14. * 3.

de fapt. viticole şi dendrologice. şosele. Totuşi. la care nu se produc pierderi de recoltă. Protecţia integrată a apărut ca urmare a dificultăţilor create de protecţia pur chimică a culturilor agricole şi a transferului unor concepte ecologice în domeniul protecţiei plantelor. trebuie luată în considerare rotaţia şi asolamentul. Speciile dăunătoare culturilor agricole nu sunt eliminate. Protecţia integrată faţă de boli nu diferă principial faţă de cea cu dăunătorii. 2. Principalele activităţi din acest domeniu se referă la : controlul fitosanitar al produselor vegetale ce se importă. Principiile de bază ale elaborării sistemelor de protecţie integrată sunt următoarele (Baicu. Carantina fitosanitară este exercitată de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei prin Inspectoratul de stat pentru carantină fitosanitară. aeroporturi. În aceste cazuri se întocmesc documente oficiale de carantină şi. COMBATEREA INTEGRATĂ A BOLILOR Evoluţia protecţiei plantelor în ultimele decenii a dus la elaborarea şi aplicarea în practică a conceptului de luptă (protecţie) integrată. Măsurile de carantină fitosanitară externă se completează. agrofitotehnice şi fizice). În cadrul protecţiei 76 . în cazul în care ajung totuşi în unele zone. au în subordine inspectorate teritoriale şi vamale de carantină fitosanitară. în cazul în care se depistează patogeni de carantină. Unitatea pe care se aplică sistemul de protecţie integrată o constituie agroecosistemul culturii. se organizează localizarea şi lichidarea focarelor. Carantina externă începe o dată cu stabilirea clauzelor fitosanitare ale contractului de vânzare-cumpărare pentru diferite produse şi se continuă pe perioada transportului prin punctele vamale de frontieră (căi ferate. aplicarea lor în contextul agrocenozei culturii şi numai atunci când se justifică din punct de vedere economic. se iau măsuri de prevenire a răspândirii lor. 5. la rândul lor. care. 1986) : 1. Prin protecţie integrată se înţelege îmbinarea armonioasă a diferitelor metode de luptă cu organismele dăunătoare (biologice. de lichidare a patogenilor a fost puţin aplicat în fitopatologie. al loturilor semincere. Aceasta înseamnă că totalitatea măsurilor de protecţie se referă la cultura pe care se aplică. Conceptul de eradicare. cu cele de carantină internă. LCCF(Laboratorul Central de Carantină Fitosanitară) dirijează activitatea de prognoză şi avertizare prin inspectoratele judeţene de protecţia plantelor. al materialului pentru altoi şi portaltoi etc. cu staţii de prognoză şi avertizare pe întreg teritoriul ţării. chimice. ci sunt menţinute la un nivel scăzut. în cadrul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei funcţionează Direcţia pentru protecţia plantelor şi carantină fitosanitară. poştă etc). chiar specializaţi. În ţara noastră. controlul fitosanitar al pepinierelor pomicole. controlul fitosanitar al culturilor şi produselor agricole destinate exportului .teritoriul ţării noastre şi. controlul fitosanitar al produselor ce se transportă şi care sunt supuse regimului de carantină fitosanitară . porturi. exportă sau se transportă prin România .8. pentru mulţi patogeni polifagi şi alţii.

1982) este următoarea : PED= Cp. 77 . Sistemele de protecţie integrată trebuie să respecte cerinţele toxicologice.Kse [1+Cr/Pr] Rc.E. Cg cheltuieli generale. Aceste criterii au evoluat de la aplicarea în funcţie de simpla prezenţă a simptomelor de atac. Sistemele de protecţie integrată trebuie inserate în tehnologia de cultură. precum şi faptul că în mod practic în câmp nu se poate identifica o pierdere mai mică de 3%.Cg.S în care : Cp reprezintă cheltuieli de protecţia plantelor/ha .R. R rentabilitatea în % . să se accepte ca PED 5% pierdere de recoltă şi pentru culturile a căror recoltă se valorifică la preţuri ridicate. creşterea ponderii produselor biologice şi a altor metode nepoluante de luptă cu organismele dăunătoare. de fapt.Rf. 8. Din punct de vedere al protecţiei integrate o importanţă deosebită are pragul economic de dăunare (PED). controlul. Cr cheltuieli pentru strângerea recoltei suplimentare/ha . praguri economice de dăunare/PED/ etc). 5.P.integrate se pune numai problema menţinerii atacului la un nivel scăzut. nivelul de atac la care trebuie aplicat tratamentul. 9. Sistemele de protecţie integrată (SPI) se bazează pe îmbinarea armonioasă a diferitelor metode de combatere. Prin prag economic de dăunare se înţelege nivelul de atac al patogenilor care duce la pierderi de recoltă egale cu costul tratamentelor. economice şi de protecţia mediului înconjurător. Utilizarea factorilor naturali trebuie să crească pentru a limita nivelul atacului de patogeni. Rc recolta planificată (reală) q/ha . conducerea lucrărilor etc). Realizarea acestor principii în cadrul sistemelor de protecţie integrată permite reducerea consumului de substanţe chimice.Pr. Sistemele de protecţie integrată trebuie să conţină mijloace specifice pentru reglarea tratamentelor (prognoză şi avertizare. 7. Formula de stabilirea PED (CHIANG. Tehnologiile moderne ale culturilor agricole pot produce efecte neaşteptate şi negative. PED să fie de 3% pierderi de recoltă. El reprezintă. 10. 4. până la modelarea matematică a proceselor epidemiologice şi stabilirea cu ajutorul calculatorului a necesităţii şi a momentului optim de aplicare a lucrărilor de prevenire şi combatere. Elaborarea sistemelor de protecţie integrată trebuie bazată pe o abordare interdisciplinară şi pe modelarea matematică. s-a propus ca pentru culturile care se valorifică la preţuri mai mici. O importanţă deosebită prezintă criteriile după care se aplică lucrările de prevenire şi combatere. 3.Rs. la care nu se înregistrează pierderi de recoltă. Dat fiind oscilaţiile de preţ. 6. energetice. Sistemele de protecţie integrată trebuie să respecte cerinţele tehnologiilor moderne (procesele tehnologice.

-fertilizare etc. nu numai pesticidele trebuie caracterizate din punct de vedere al selectivităţii. Kse coeficientul de urmări social-ecologice ca urmare a aplicării pesticidelor. prin renunţarea la stropiri. E eficacitatea biologică în %. P pierderea de recoltă calculată la atacul minim în % sau pentru un dăunător . Tabelul 9 Clasificarea măsurilor de combatere în funcţie de selectivitate Foarte selective Soiurile rezistente Micoparaziţi specifici Microorganisme antagoniste specifice Antisporulanţi Microorganisme antagoniste cu spectru larg de acţiune Antagonişti cu spectru larg de acţiune Fungicide Fumiganţi de sol Metode agrofitotehnice : -lucrările solului . R rezistenţa fiziologică în%. Rs rezistenţa soiurilor % . S supravieţuirea stadiului de dăunare a dăunătorului. pe parcelele şi în solele în care nu s-a atins PED. ci şi alte metode de protecţie a plantelor. (1986). numărători. În cadrul principiilor de protecţie integrată. aşa cum a propus Zaharenko şi colab. Selectivitatea pesticidelor pentru diferite organisme utile în protecţia integrată. In tabelul 9 sunt prezentate nivelele de selectivitate ale diferitelor măsuri de protecţie. %. prăfuiri etc. Această formulă are un caracter mai mult teoretic şi ea poate fi simplificată. îmbinarea metodelor chimice cu cele biologice se bazează în principal pe fenomenul de selectivitate. Pentru stabilirea PED este însă necesar un volum mare de lucrări de sondaje. 78 Mediu selective Neselective . ceea ce este mult mai dificil decât în cazul protecţiei pur chimice. De fapt. Introducerea PED şi a metodelor de stabilire a acestuia constituie o posibilitate majoră de a reduce volumul de tratamente. observaţii etc. Problemele de selectivitate sunt deosebit de importante pentru realizarea sistemelor de protecţie integrată (SPI). -drenare . -irigare .Pr preţul/q . Prin selectivitatea măsurilor de protecţia plantelor şi în special a pesticidelor se înţelege acţiunea toxică (de combatere) a organismelor dăunătoare şi lipsa de acţiune sau acţiunea slabă faţă de cele utile.

Deci. In continuare. maneb. captan. stabilite pentru diferiţi zoofagi. deoarece acoperă mai mulţi patogeni. pot fi menţionate : carboxină. duce la o acţiune ridicată asupra organismelor utile. de fapt. Selectivitatea este un fenomen care depinde de natura substanţei active. De fapt. care. Dacă DL50 al micoparazitului sau antagonistului se apropie de concentraţia de utilizare în câmp. Corespunzător metodelor de tratare. ceea ce produce cunoscutele fenomene de poluare şi. a butrizolului. iar tratarea solului este cea mai puţin selectivă. chiar unele metode agrofitotehnice sunt. 3. exprimă de câte ori este mai toxic produsul faţă de patogen. în plus. zineb. selectivitatea fiziologică. a fungicidului dimetrimol. au utilizări restrânse.După cum se constată din tabel. În acest fel. activ faţă de speciile de Tilletia. 2. activ faţă de Erysiphe cichoraceurum şi Sphaerotheca juliginea. Substanţele cu spectru mediu de acţiune sunt cele mai utilizate. ciproconazol etc. plante şi alte organisme. prezentăm câteva principii ale selectivităţii (Baicu. Selectivitatea este un fenomen. sol sau sămânţă.sp. În laborator se poate determina DL50 pentru fiecare micoparazit. cât şi asupra celor utile. neselective. În sortimentul actual de produse pentru protecţia plantelor. Din acest punct de vedere. a toclofosului. de fapt. etc. oxadixil. procloraz. activ faţă de Rhizoctonia solani. Selectivitatea depinde de doză şi trebuie apreciată în funcţie de doza eficace de combatere. puţine produse au o acţiune monotoxică. de fapt. triadimefon. în loc ca substanţa să vină în contact numai cu patogenul. sunt mai puţin selective. Substanţele cu spectru extrem de larg de acţiune. dar frecvent acţiunea lor este redusă atât asupra organismelor dăunătoare. în acelaşi timp. deoarece. Acest tip de selectivitate mai poartă numele de selectivitate tehnologică. propicona-zol. 79 . Produsele de tratat sămânţa sunt mult mai selective decât aerosolii. este vorba mai ales de o acţiune îngustă. metodele de tratare pot fi clasificate astfel : injectarea în plante > tratarea seminţelor > aplicarea de granule fungicide pe rând > aplicarea de granule generalizat > diferite tipuri de stropiri > prăfuirea > aerosoli şi gazare > tratarea solului. Contactul fungicidului cu organismele utile din agrocenoză este mai mare. fungicidul poate fi considerat ca puţin periculos. antagonist şi DL50 pentru patogen. Restul dozei ajunge pe sol. cum este cazul fungicidului hexaclorbenzen. agrodisponibilitatea (partea din doză care distruge efectiv patogenii) este extrem de scăzută. poate fi deosebit de util în protecţia integrată. activ faţă de Puccnia recondita f. cum sunt metamul de sodiu. este aplicată pe foliaj. tritici. 1991) : 1. oxiclorură de cupru. Dintre acestea. al agrodisponibilităţii şi implicit al selectivităţii. care cunoscut bine. metalaxil. penconazol. Aceasta este. Aceste noţiuni pot fi extinse şi la valorile DL50 ale fungicidului. primele două clase care se referă la spectrul de acţiune sunt indicate în SPI. Raportul dintre aceste două valori poartă numele de coeficient (indice) de selectivitate. Selectivitatea depinde de formulare şi de metoda de aplicare a pesticidului. comparativ cu antagonistul. dazometul şi formalina. adică sunt eficace numai faţă de un patogen sau un dăunător. formele de condiţionare se manifestă în acelaşi mod. dar. propineb. tratarea prin injectare este cea mai selectivă. Dintre aceste trei clase de substanţe.

micoparaziţilor. tratarea seminţelor de grâu duce la distrugerea patogenului Fusarium roseum şi acţionează puţin asupra dezvoltării miceliene a antagonistului Trichoderma viride din sol. există unele diferenţe în dezvoltare. Selectivitatea depinde de caracteristicile agrocenozei şi de tehnologiile de cultură. PROTECŢIA MUNCII. mancozebul 0. s-au obţinut izolate rezistente de Trichoderma viride la TMTD. de exemplu. diferă în funcţie de specie. este foarte toxic pentru sporii de Trichoderma viride şi netoxic pentru miceliu.a. comparativ cu hiperparazitul Coniothyrium minitans sau cu entomopatogenul Verticillium lecanii. între sporii şi miceliul de Fusarium de pe boabele de grâu şi Trichoderma viride din sol există diferenţe . antagoniştilor etc. Selectivitatea depinde de diferenţele între stadiile de dezvoltare ale organismelor dăunătoare şi utile. selectivitatea se manifestă după mai multe principii şi aproape niciodată după unul singur. în schimb este destul de toxic pentru miceliul aceleiaşi ciuperci. Intre patogeni. 6.a. de asemenea. însă. ca şi asupra entomopatogenilor. Transportul pesticidelor Pesticidele gata fabricate pot veni în contact cu omul şi animalele domestice pe tot parcursul lanţului de manipulări până la suprafaţa tratată. micoparaziţi sau antagonişti se pot adapta la fungicide şi. practic. pe de altă parte. 5. Pe de altă parte. rezista la tratamentele aplicate în cultură. care se pot integra cu tratamentele efectuate cu acest fungicid (ŞESAN şi BAICU. Mulţi zoofagi.0375% s. Faţă de zoofagi există. la pesticide poate fi considerată un caz de selectivitate dobândită. iar aceeaşi substanţă aplicată pentru tratamente poate fi mai mult sau mai puţin selectivă. Rezistenţa zoofagilor. De exemplu. De exemplu. Mult mai importante şi mai cunoscute sunt diferenţele dintre ciclurile de dezvoltare ale dăunătorilor şi cele ale zoofagilor. PAZA Şl STINGEREA INCENDIILOR LA LUCRĂRILE CU PESTICIDE 6. deci. În condiţii de câmp. deoarece aceştia nu au început încă să apară după iarnă. sporii pot fi mult mai sensibili sau mai rezistenţi decât miceliul ciupercilor. nu este toxic pentru spori. Între agrocenoza grâului şi mărului. Fungicidele ce se aplică primăvara devreme pentru combaterea băşicării frunzelor de piersic (Taphrina deformans). Selectivitatea depinde de organismul asupra căruia acţionează pesticidul. Astfel. care ar putea fi exploatate. dinocapul 0.4. antagoniştii etc.1. 7. nu acţionează asupra principalilor zoofagi. De exemplu. Zoofagii. 80 . 6. de unde şi influenţa diferită a substanţelor de tratare (tiofanat metil). micoparaziţii. 1989). de exemplu. micoparazitul Trichoderma viride este o specie care rezistă mult mai bine la acţiunea fungicidelor. de stadiul său de dezvoltare şi de comportarea sa. sunt diferenţe sensibile. pe de o parte.16% s. diferenţe între specii. Acţiunea fungicidelor asupra antagoniştilor şi micoparaziţilor. dintr-o cultură pot fi diferiţi în funcţie de aceasta. şi antagonişti şi micoparaziţi.

II . 5. Este de preferat ca depozitele de pesticide să fie construite după proiecte speciale. 11. pază şi stingerea incendiilor. dar se poate constata că produsele sunt manipulate şi păstrate în multiple modalităţi. a produselor alimentare şi contactul cu oamenii. Pentru a fi manipulate şi aplicate mai uşor şi fără accidente. În acest scop. Eliberarea pesticidelor din magazii se face numai de către responsabil. Fiecare persoană care lucrează cu pesticide trebuie să fie instruită periodic cu regulile de protecţia muncii. mai ales.depozitele distribuitorilor şi inspectoratelor .Cu etichete de culoare verde. 2. 81 . Înaintea începerii unor lucrări de mare amploare într-o zonă agricolă se vor anunţa populaţia. marcate astfel : I -Cu etichete de culoare roşie. 10. contaminarea apei. 6. 4. 9. Aceste măsuri generale se aplică pentru toate categoriile de pesticide. persoanele care vor lucra cu pesticide. depozite de furaje sau alimente. trebuie examinate la angajare din punct de vedere medical şi. pentru cele foarte toxice (Carburdan. Cunoaşterea de către cei ce recomandă şi aplică pesticidele a caracteristicilor fiecărui produs şi. după cum urmează : 1.depozitele unităţilor utilizatoare . 3. separate de alte clădiri. Onefon etc). 8. Tratamentele de protecţia plantelor se efectuează numai cu pesticide şi maşini omologate. În toate aceste etape trebuie să se reducă la minimum. Echipamentul de protecţia muncii. trebuie respectate câteva principii generale. Unele etape de păstrare. 7. se pot suprapune sau pot fi omise. în timpul anului.suprafeţele (culturile) tratate. Lucrările de protecţia plantelor trebuie efectuate cu oameni instruiţi şi dotaţi cu materialul de protecţie necesar. după utilizare.transport . adăposturi de animale.punctul de pregătire a soluţiilor şi de încercare a aparatelor şi maşinilor . unităţile sanitare umană şi veterinară cele mai apropiate. Transportul pesticidelor se efectuează în aşa fel încât să se evite spargerea ambalajelor. se denocivizează. surse de apă etc. cum sunt cele de la baze sau inspectorate. care au DL50 pentru şobolani sub valoarea de 50 mg/kg. se va repeta controlul medical periodic. furajelor. Pesticidele trebuie depozitate în magazii. de asemenea. capabil să asigure instruirea cu probleme de protecţia muncii şi a pazei şi stingerii incendiilor. Furadan etc).Drumul pe care îl parcurg pesticidele este următorul : magazia (depozitul) fabricii transport . cele toxicologice şi de protecţie a mediului înconjurător. în baza unui act. În unităţile mari. care au DL50 pentru şobolani cuprinsă între 50 şi 200 mg/kg. care trebuie să conţină tot ceea ce este necesar pentru intervenţia în cazul unor intoxicaţii cu pesticide. riscurile de toxicitate sau de incendiu care apar. 12. pentru cele toxice (Sinoratox. În depozite şi pe teren este obligatorie existenţa unei truse de prim ajutor. care se înregistrează. Unităţile care pun în vânzare pesticide pentru diferiţi producători agricoli trebuie să aibă personal calificat. pesticidele au fost grupate în 4 categorii.

III -Cu etichete de culoare albastră pentru produse moderat toxice (2,4 D, Onezin, Mancozeb etc), care au DL50 pentru şobolani cuprins intre 200 şi 1 000 mg/kg. IV - Cu etichete de culoare neagră, pentru produse cu toxicitate redusă (ulei horticol, acetat de polivinil etc), la care D50 pentru şobolan depăşeşte valoarea de 1 000 mg/kg. Măsurile de protecţia muncii sunt foarte severe la utilizarea produselor din grupele I şi II, unele dintre acestea putând fi folosite numai cu instrucţiuni speciale. Pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor din loturile personale ale producătorilor agricoli se recomandă operatori speciali pentru utilizarea produselor din grupele I şi II. Tratamentele aeriene de protecţia plantelor trebuie efectuate numai cu produse din grupele II, III şi IV. 6.2. Depozitarea, păstrarea şi distribuirea pesticidelor Depozitele de pesticide se amenajează conform instrucţiunilor elaborate de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, care prevede toate măsurile necesare pentru manipularea pesticidelor în aşa fel încât să fie evitată producerea accidentelor. În cazul unor produse foarte inflamabile, trebuie prevăzute măsuri şi construcţii speciale pentru depozitele de pesticide. În scopul evitării neajunsurilor în exploatarea depozitelor din unităţile agricole, trebuie prevenite defecte de tipul celor de mai jos : număr redus de încăperi şi planificarea lor incorectă ; lipsa unor încăperi speciale pentru pesticide, izolate de celelalte încăperi ale depozitului ; suprafaţă mică şi volum redus de depozitare ; lipsa unor dotări sanitare corespunzătoare ; lipsa de ventilaţie naturală sau artificială ; lipsa unui pavaj solid pe căile de acces şi pe teritoriul depozitului ; lipsa unor recomandări privind ambalajele şi locurile de depozitare a ambalajelor ; lipsa posibilităţilor de spălare şi distrugere a resturilor de pesticide. Adesea, în magazii şi locurile de depozitare a pesticidelor, limitele maxime admisibile (LMA) de vapori sau pulberi de pesticide pot fi depăşite. Aceste pulberi se pot depune pe pereţii construcţiei, constituind o sursă secundară de poluare a aerului din depozite. Ţinând seama de cerinţele de igienă şi protecţia mediului, este necesar ca : depozitele de pesticide să fie separate de magaziile de îngrăşăminte ; pesticidele trebuie păstrate în secţii separate, în funcţie de proprietăţile lor fizico-chimice şi de toxicitate ; descărcarea, aşezarea şi scoaterea produselor trebuie mecanizată ; concentratele emulsionabile, pastele, soluţiile etc. se păstrează la temperaturi peste 0° ; la construcţia depozitelor de pesticide, pentru acoperirea suprafeţelor şi podelei, trebuie utilizate materiale care nu absorb vaporii de pesticide (pentru pereţi -lacuri şi vopsele perclovinilice, pentru pardoseli betonate-tratarea repetată cu soluţii de clorură de calciu 10% sau florură de sodiu 3% etc). Depozitele se păstrează încuiate, sunt prevăzute cu; cântare proprii, care nu mai sunt folosite şi pentru alte produse, au posibilităţi de dozare pentru lichide şi un pichet de stingere a incendiilor. Magaziile de pesticide trebuie amplasate la distanţe mai mari de 50 metri faţă de locuinţe şi de sursele de apă.
82

O atenţie deosebită trebuie acordată produselor - sulf pulbere, sulf muiabil, Dithane M-45, Nemispor, Polimetrin, care sunt pulberi ce se autoaprind în prezenţa umidităţii, oxidanţilor, uleiurilor şi grăsimilor. Pentru aceste produse, prin avarierea ambalajelor, pulberile respective pot forma în aer amestecuri cu risc de explozie. Limita de risc de explozie variază între 10 şi 60 mg/m3 aer. Produsul Perozine este, de asemenea, o pulbere combustibilă, cu punctul de aprindere între 130 şi 190°C, dar nu formează amestecuri cu risc de explozie sau incendiu. Pesticidele aplicate pe sol sau cele care ajung, prin stropirea foliajului, in cantitate pe sol pot să fie spălate în adâncime în funcţie de solubilitatea lor, tensiunea de vapori, timpul de înjumătăţire şi de alţi factori dependenţi de tipul de sol. Unele substanţe active se pot deplasa pe profilul solului într-o cantitate mai mare sau mai mică. în acest fel, devine posibilă chiar contaminarea apei freatice. în funcţie de potenţialul de contaminare, cele mai active sunt erbicidele : dicamba, picloram, EDB, bromacil, monurom, metolaclor, triclopir, aldicarb, carbofuran, diuron, 2,4 D, prometrin, oxamil, cianazin etc. ; date contradictorii apar în literatură în legătură cu atrazinul, care uneori este consemnat ca foarte mobil, alteori ca produs slab mobil în sol. În solurile nisipoase şi sub influenţa ploilor sau irigaţiei, astfel de fenomene se amplifică considerabil. Determinările chimice efectuate în alte ţări au arătat că la o folosire îndelungată a aceloraşi substanţe fitosanitare, în apa freatică apar reziduuri de atrazin, simazin, bentazon, molinat. Trifluralinul este în schimb, puţin mobil în sol şi nu a fost detectat în apele freatice. În Europa de vest s-a propus ca limită maximă admisibilă pentru aceste substanţe valoarea de 0,l µg/litru (ppb), iar totalul să nu depăşească 0,5 µg/ litru, valoare care este cu mult mai scăzută decât normele adoptate în S.U.A. şi alte ţări. 7. PREVENIREA POLUĂRII MEDIULUI Şl A APARIŢIEI DE REZIDUURI TOXICE DE FUNGICIDE ÎN ALIMENTE ŞI FURAJE Aplicarea abuzivă a tratamentelor chimice a dus la apariţia unor fenomene secundare negative, cu amploare deosebită în unele zone. Studiul acestor fenomene a dus la apariţia unei noi discipline ecotoxicologia. Ecotoxicologia este disciplina care se ocupă cu studiul toxicităţii produselor chimice faţă de floră şi faună, precum şi cu modul în care acţionează în cadrul diferitelor ecosisteme. Unul dintre fenomenele cele mai importante care trebuie bine cunoscut îl constituie toxicitatea acestora orală sau cutanee faţă de om şi mamifere. Experimentările se efectuează în condiţii controlate, stabilindu-se DL50 în mg/kg pentru şobolani, şoareci, iepuri etc. Pe această bază, produsele se împart 4 clase de toxicitate, care au fost prezentate în capitolul precedent. Fungicidele care au un DL50 sub 50 mg/kg sunt foarte puţine şi sunt pe cale de a fi înlocuite. Din grupa a II-a, fungicidele cu DL50 de circa ;100-125 mg/kg trebuie eliminate. În această grupă sunt cuprinse produsele pe bază de trifenil acetat de staniu şi chiar hidroxidul de trifenil staniu.
83

Marea majoritate a fungicidelor avizate în România aparţin grupei a IV-a şi grupei a IlI-a. Toxicitatea cutanee, este la acestea foarte redusă. Faţă de păsări, doar produsele mercurice pun probleme deosebite(tab.9) . Peştii sunt însă destul de afectaţi de unele substanţe. Studiul efectelor fungicidelor a arătat că unele dintre acestea pot avea consecinţe mutagene (faltan). De asemenea, unele dintre fungicidele ditiocarbamice, prin produsele lor de degradare (ETU), pot induce formarea de tumori la animalele de experienţă. Aceste produse sunt treptat înlocuite. Influenţa asupra florei şi faunei utile se exprimă prin acţiunea asupra ciupercilor microscopice micoparazite, antagoniste sau entomopatogene. În general, această acţiune este destul de puternică. Totuşi, în funcţie de substanţa activă şi de specia de microorganism luată în considerare, se pot găsi şi alege produse selective. Acţiunea fungicidelor faţă de prădători este destul de slabă, faţă de parazitoizii insectelor este mai puternică, dar cu mult mai scăzută faţă de cea a insecticidelor de contact. Majoritatea fungicidelor nu sunt toxice pentru albine. O importanţă mare are şi toxicitatea faţă de animalele domestice, care din punct de vedere practic, în cazul fungicidelor utilizate în ţara noastră, nu prezintă un risc deosebit. Excepţie de la această regulă fac fungicidele pe bază de staniu. Faţă de păsări (tabelul 9), numai unele fungicide sunt toxice, în schimb faţă de peşti, mult mai multe sunt foarte toxice. Tabelul 9 Toxicitatea unor fungicide faţă de păsări ------------------------------------------------------------------------------------------------------Substanţă Specia fată de oare DL activă s-a testat toxicitatea mg/kg corp ------------------------------------------------------------------------------------------------------benalaxyl prepeliţa 3 700 captafol rata 10 000 clorură etil mercurică toate speciile 1,2 drazoxalon găină 100 fenpropidin rata 1900 hexaeonazol prepeliţa 4 000 nuarinol raţa 200 oxadixyl toate speciile 2 500 sulf toate speciile netoxic tiuram toate speciile repelent trifenil acetat de staniu prepeliţa 38,5 -----------------------------------------------------------------------------------------------------O importanţă practică mare au căpătat în ultimul timp formele rezistente de patogeni, care au apărut ca urmare a aplicării repetate a unor fungicide. Prin rezistenţa la fungicide se înţelege formarea de rase noi ale ciupercilor fitopatogene, care nu mai sunt combătute cu substanţa la care s-au adaptat. în acest fel, chiar dacă se măresc dozele sau creşte numărul de tratamente, atacul respectiv tot
84

se produce. Aceasta este rezistenţa dobândită şi are la bază selectarea mutantelor patogenului, rezistente pe fondul prezenţei fungicidului toxic. Rezistenţa poate fi încrucişată, adică o rasă rezistentă la o substanţă poate fi rezistentă şi la altă substanţă, de obicei apropiată ca structură chimică. Tabelul 10 Rase de ciuperci rezistente la fungicide identificate în România -----------------------------------------------------------------------------------------------------Cultura Boala Patogenul Fungicidul ------------------------------------------------------------------------------------------------------Viţa de vie Făinarea Uncinula benomil, carbendazim, tiofanat necator metil Castraveţi, Făinarea Sphaerotheca dimetirimol, benomil, carbedazim pepeni, dofuliginea tiofanat metil vlecei (seră şi câmp) Făinarea Podosphaera benomil, carbendazim leucotricha Măr Rapănul Venturia tiofanat inaequalis metil Viţa de vie Putregaiul Tomate cenuşiu Garoafe Rugina Botrytis cinerea benomil, carbendazim, tiofanat metil

Uromyces Dianthi oxicarboxină Grâu Mălura comună Tilletia clorură etil mercurică foetida ; T. caries ------------------------------------------------------------------------------------------------------In tabelul 10 sunt prezentate speciile de patogeni la care, până în prezent, la noi în ţară, s-au identificat rase rezistente la fungicide. Pentru a preveni formarea de noi rase de patogeni s-au elaborat o serie de măsuri, care pot fi rezumate în felul următor : renunţarea la tratamente cu acelaşi produs pe toată perioada de vegetaţie ; utilizarea de amestecuri de produse cu diferite moduri de acţiune, judicios alese ; alternarea de tratamente cu produse cu moduri diferite de acţiune, stabilite experimental ; îmbinarea fungicidelor cu produse care sporesc rezistenţa naturală faţă de patogen ; aplicarea numai a tratamentelor timpurii, evitând stropirile din ultima perioadă de vegetaţie cu produsele la care se formează uşor rase rezistente ; introducerea unui sistem de supraveghere a apariţiei şi a nivelului rezistenţei la fungicidele aplicate ; tratarea parţială a unor culturi ; de exemplu, la cerealele păioase, tratarea numai a 20-25%din suprafaţă ; izolarea câmpurilor experimentale în care apar primele rase rezistente ; excluderea substanţelor faţă de care patogenul poate manifesta rezistenţă încrucişată ; introducerea de mijloace
85

de unde ajung tot pe sol (cu apa de ploaie sau prin căderea frunzelor). rugozităţi. poate produce arsuri marginale pe frunzele de castraveţi. Binapacrilul poate produce arsuri punctiforme pe viţa de vie. Circulaţia fungicidelor în agroecosistem. manifestată prin simptome vizibile (arsuri. Prin aceasta. . Efecte ce apar ca urmare a interferenţei cu nutriţia . c. fizici. Ţinând seama de o serie de criterii. urmată de grupul tomate şi floarea-soarelui.biologice. de regulă.primuni non nocere" (mai întâi să nu dăuneze) se aplică şi în protecţia plantelor. Efecte ce apar ca urmare a acumulării în ţesuturi şi pe ţesuturi în urma tratamentelor repetate. Propiconazolul determină reducerea dimensiunilor frunzelor la măr.. Multe dintre fungicidele destinate tratării seminţelor pot influenţa germinarea acestora. pot produce rugozităţi pe fructele de măr. arsuri pe petalele florilor ş. Efect exagerat la doza normală recomandată.a. Fungicidele sunt aplicate în agroecosistem cu scopul de a distruge sau a împiedica dezvoltarea patogenilor. îngălbeniri. În loc să tratăm numai patogenii (ceea ce cu mijloacele actuale nu este realizabil). Dimetirimolul. Clorura de etil mercur produce deformări ale rădăcinilor plantulelor de tomate. Foarte sensibile la acţiunea pesticidelor sunt în primul rând fasolea. mai ales. De exemplu. Mancozebul poate influenţa lungimea rădăcinilor de grâu şi orz etc. chimici şi biologici. se întâlnesc rar fenomene de fitotoxicitate. Cunoscuta deviză a medicilor . în exces.) sau mai puţin vizibile. III.7. sub influenţa factorilor tehnologici. care sensibilizează plantele . (boli neparazitare). de soiuri rezistente etc. introducerea unor sisteme de protecţie integrată a plantelor. uscări etc. manifestările de fitotoxicitate se pot clasifica în felul următor : I. orientate spre reducerea riscului apariţiei raselor rezistente. Factorii ce determină simptomele de fitotoxicitate au fost discutaţi la capitolul 4.a. b. apoi de viţa de vie. Fitotoxicitatea fungicidelor constituie o altă problemă de rezolvat pentru a elimina riscurile faţă de cultură. ceea ce face ca cea mai mare parte din fungicidele aplicate să ajungă pe sol şi pe frunze. Turdacupralul etc. fungicidul este supus unei circulaţii. măr. absorbit radicular. Fungicidele sunt studiate bine înainte de a fi recomandate şi. IV. iar cele mai rezistente sunt grâul şi porumbul. Stropirile duc. pesticidul fiind aplicat pe un alt organ decât cel recomandat . II. sfeclă şi cartof. Efecte ce apar în cazul altor tratamente cu pesticide . Prin fitotoxicitate se înţelege acţiunea fungicidului asupra diferitelor plante de cultură. la un consum exagerat de substanţe. planta sau sămânţa. dar care pot influenţa nivelul şi calitatea recoltei. Efecte ce apar în cazul prezenţei altor boli sau a unor dăunători. în cadrul agrocenozei. zeama bordeleză. circulaţie care durează cu atât mai mult cu cât produsul este mai stabil. Efecte ce apar numai la doze mai mari decât cele recomandate . castraveţi. 86 . ardei etc. se tratează solul.

în funcţie de suprafaţa pe care sunt aplicate. Această perioadă este calculată astfel încât să se asigure dispariţia pesticidului. Aceste cantităţi care rămân după manifestarea eficacităţii depind şi de durata perioadei de eficacitate. Cantităţile care ajung în sol după ce s-a terminat faza de acţiune biologică. De regulă. doza substanţei etc. în mod normal. tiofanatul metil 0. Reziduurile se pot concentra prin lanţurile trofice. cantităţile de fungicid scad. ca şi cele care ajung întâmplător în apă.În aceste figuri se pot urmări diferitele etape ce sunt parcurse de un pesticid. Durata aceasta depinde de natura substanţei active. Acesta poate fi de câteva zile până la 15-20 zile. se consideră că. pot influenţa animalele domestice şi uneori chiar omul. cuprul are LMA de 5 mg/kg pentru fructe şi legume. In general. sunt considerate tot reziduuri. BOLILE CULTURILOR AGRICOLE CAPITOLUL 8 BOLILE CEREALELOR 87 . etapa circulaţiei în agroecosistem are o durată destul de lungă. benomilul 1 mg/kg produse vegetale. reziduurile au o semnificaţie redusă. care este fixată prin reglementări oficiale. modul de condiţionare. apă şi recoltă. Reziduurile de fungicide în sol. După pierderea eficacităţii. Prin stropirea fructelor şi legumelor. treptat. s-au stabilit timpii de pauză pentru fiecare produs şi cultură agricolă. se poate caracteriza durata perioadei de eficacitate prin timpul de înjumătăţire (T 1/2). aceasta este de 100 de ori mai redusă decât cea mai mică doză (concentraţie) care produce schimbări în organismele de experienţă. Prin timp de pauză se înţelege perioada (în zile) înaintea recoltării. In faza agrofarmaceutică şi. care se controlează prin analize chimice riguroase şi care nu trebuie depăşită. dar şi după aplicarea în diferite culturi. în special. De exemplu.1 mg/kg cereale etc. în care nu se mai aplică tratamente chimice. adică situarea lui sub limita maximă admisibilă (LMA). Aceste cantităţi rămase reprezintă reziduurile. dar adesea pot influenţa flora şi fauna. Din punct de vedere biologic. asigură şi respectarea limitelor maxime admisibile pentru produsele fitosanitare. Prin reziduuri se înţeleg orice urme de substanţe aplicate în protecţia plantelor sau de metaboliţi ai acesteia. Respectarea timpilor de pauză. la recoltare se pot constata unele cantităţi mici de substanţe. I Pentru a reduce riscurile pentru om. ce se întâlnesc în recoltă. Prin limita maximă admisibilă se înţelege cantitatea de pesticid şi de metaboliţi. a căror durată este foarte variabilă.

Cu cât boala este într-un stadiu mai avansat. obsiga şi unele leguminoase. în care virusul persistă în timpul iernii.8. Boli produse de ciuperci 88 . rămânând doar dungi verzi pe acest fond galben (fig. secara. viţelarul. Pop.U. A. Simptome. înalţimea lor fiind mai mică. raigrasul.1. Fig. pentru a reapărea primăvara. şi Canada. 8. simptomele dispar. fi adus pe grâu de pe porumb. 1. Mozaicul dungat al grâului În cursul vegetaţiei virusul poate (I. pierderile de producţie fiind de 50-80 % iar făina rezultată din seminţele virozate este de slabă calitate. Virusul se transmite prin acarieni (Aceria tulipae. pagubele înregistrate sunt reduse faţă de cele pe care le produce boala pe continentul nord american. în timp ce la plantele infectate în primăvară reducerea înalţimii este doar de 22 %. care sunt paralele cu nervurile frunzelor.1. Bolile grâului Viroze 8. Asolamentele sau rotaţiile recomandate trebuie să fie alcătuite fără culturi ale plantelor gazdă ce ar putea fi infectate de acelaşi virus. cu spice mici fără seminţe. raigras italian şi porumb. Plante gazdă. Transmitere-răspândire.1. Plantele bolnave au tufa răsfirată. dar nu-l pot transmite de la adulţi la ouă. care poate fi gazdă pentru înmulţirea virusului şi de pe raigras. tosichella şi A. Virusul infectează: grâul. fiind cunoscută acum pe grâu. ovăzul. La scurt timp de la răsărire. Se recomandă evitarea întârzierii semănării grâului care ar duce la suprapunere între faza de sensibilitate a grâului cu răspândirea maximă a insectelor şi distrugerea plantelor gazdă. tritici) care pot lua virusul. porumbul.1). Mozaicul dungat al grâului – Wheat streak mosaic virus Boala a fost descrisă în 1937 în S. Pop în anii 1961. Prevenire şi combatere.8. orzul. Distrugerea samulastrei este o măsură obligatorie. în vederea întreruperii ciclului de transmitere al insectelor transmiţătoare. 1975). 1962 şi deşi are tendinţe de extindere. Plantele atacate în toamn\ă au o creştere redusă.A. În timpul iernii. cu atât suprafeţe mai mari de frunză au culoarea galben-aurie. În România a fost identificată de I. În zonele unde există aceste insecte se vor cultiva soiuri sau hibrizi grâu x pir care s-au dovedit a fi rezistenţi. pe grâul de toamnă apar striuri sau dungi de culoare verde-deschis sau gălbui.

1. prin frecvenţa şi intensitatea sa poate produce pagube între 3-4 % dar. În primvară.): Bravo 75 WP-2 kg/ha. În cursul perioadei de vegetaţie ciuperca se răspândeşte prin intermediul sporilor de tip Oidium ce germinează la temperaturi de 3-31oC.2. În cadrul luptei integrate pentru a preveni cultura grâului de atacul acestei ciuperci se impune dezmiriştirea sau arătura adâncă pentru a distruge resturile vegetale ce au fructificaţii de rezistentă şi pentru a evita apariţia samulastrei. Se vor cultiva numai soiuri rezistente şi în cazul în care PED . creează condiţii de maximă favorabilitate pentru evoluţia agentului patogen. Făinarea grâului – Blumeria(Erysiphe) graminis f. În timpul iernii ciuperca rezistă în frunză ca parazit până în primăvară când. petele albe putând a-atac pe plantă.. atacul se Fig. Făinarea grâului: extinde.6 kg/ha. Epocile timpurii de semănat. Metoben 70 PU-1 kg/ha. etajele superioare. pâsloase.sp.p-timp de pauz\ 21 zile). apoi devin de culoare cenuşie deoarece spre sfârşitul viabilităţii ţesuturilor parazitate în pâsla miceliană apar mici puncte negre.pragul economic de dăunare (25 pete pe ultimele 3 frunze) este depăşit. în condiţii de favorabilitate maximă pentru evoluţia agentului patogen pierderile de recoltă pot fi de 20-25 % (Ana Hulea şi col. cu optimum de 14-17oC şi în condi]ii de umiditate 95 %. Transmitere-răspândire. ţesuturile frunzelor se îngălbenesc apoi devin brune.06 kg/ha. la suprafa]a organelor. iar sporii de pe aceste plante vor infecta noile culturi abia răsărite în toamnă. mai întâi pe frunzele bazale apoi pe tecile frunzelor sau chiar pe spice. Prevenire şi combatere. pe tecile frunzelor. făinos. 2. pe paie şi chiar pe spice. de specializarea agentului patogen şi de rezistenţa soiurilor. Simptome. dublate de o desime mare a plantelor şi buruienilor. cantităţile mari de îngrăşăminte pe bază de azot. Bavistin 50 WP-0. Infectarea grâului în toamnă se poate produce şi prin sporii din organele de rezistenţă care au apărut eşalonat în cursul vegetaţiei. Topsin 70 PU-1 kg/ha (t. Sporii formaţi târziu în vară produc infecţii pe frunzele grâului apărut ca samulastră. În toamnă pe frunze apar pete albe.p. se vor recomanda tratamente foliare cu produse din grupele: Microthiol 8 kg/ha (t. Bion 50 WG-0. b-lanţuri de spori de fi semnalate pe frunzele din tip Oidium. O parte dintre organele de rezistenţă vor elimina sporii (ascosporii) chiar în primăvară. 89 . tritici În ţara noastră toate culturile de grâu sunt mai mult sau mai puţin atacate în fiecare an de această boală care. de mărimi variabile. 18 z. vor apărea noi generaţii de spori.c-cleistotecii (original). Sub pâsla albă-miceliană. 1975). Petele albe capătă în scurt timp un aspect prăfos. Gradul de atac produs de această ciupercă este influen]at de o serie de factori agrotehnici. ce pot fi semnalate pe ambele feţe ale limbului.8.6 kg/ha. Benlate 50 WP-0.

8. ciuperca rezistă sub formă de organe de rezistenţă şi de miceliu saprofit pe resturile vegetale ale plantelor parazitate. 2-miceliu intercelular. Soiurile de grâu a căror ţesuturi mecanice sunt bine dezvoltate (Colina. În solul monoculturilor cerealiere.8. Măsurile de prevenire sunt cele mai eficiente şi ele se referă la respectarea unei rotaţii de cel puţin 3 ani fără cereale păioase. Transmitere-răspândire. În vetrele de atac de formă circulară sau eliptică.5 kg/ha sau alte produse recomandate pentru complexul de boli ale frunzelor. vetrele de atac fiind Fig.3. În toamnă ciuperca produce brunificarea rădăcinilor şi înnegrirea parţială a bazei tulpinii.1.Trifmine 30 WP-0. Gradul de atac al ciupercii şi şiştăvirea seminţelor: 1-atacul la poate fi mărit de umiditatea în exces a solului. forma conidiană 90 . În monoculturile de grâu practicate pe soluri acide gravitatea bolii este deosebită. tritici Această boală poate fi produsă de un grup de ciuperci dintre care cea mai frecvent întâlnită în ţara noastră este Gäumannomyces graminis.periteciile (organele de rezistenţă) ale ciupercii. Îngenuncherea plantelor şi şiştăvirea boabelor Gäumannomyces graminis var. plantele sunt culcate la pământ în diverse direcţii.4. Între teaca frunzelor bazale şi pai. Practicând monocultura grâului timp de mai mulţi ani sau asolamente cu cereale păioase. desimea mare a plantelor şi de fertilizarea 3-porţiune de miceliu. iar pe resturile de rădăcini se menţin particule de sol reţinute de miceliul ciupercii (fig. datorită morţii ţesuturilor şi miceliului ciupercii care este brun. se observă că internodurile unu şi doi sunt negre. se observă apariţia unor mici puncte negre . fertilizarea echilibrată şi arături adânci după recoltare pentru a încorpora resturile de plante bolnave.4. Prevenire şi combatere.1. Simptome. fără seminţe iar la baza paiului.5-fructificaţie neechilibrată cu îngrăşăminte pe bază de azot în de rezistenţă cu spori doze mari. 3). drenarea excesului de umiditate. căderea fiind produsă de curenţii de aer puternici ai zilei când baza plantei a fost total putrezită. sunt mai rezistente la atacul acestei ciuperci. corectarea acidităţii solului. boala poate produce pagube mari. ciuperca s-a răspândit şi produce pierderi de până la 60-70 % din recoltă. de baza tulpinilor. Îngenuncherea plantelor şi din ce în ce mai mari. În ultimul timp în condiţii de monocultură. 3. Plantele din vatra de atac se smulg uşor (pentru că au rădăcinile distruse). Prospect) şi grânele tratate cu retardanţi de creştere (CCC). Fuzarioza tulpinilor şi arsura spicelor-Gibberella zeae.8. 8. Spicele ieşite din burduf sunt albe. Plantele atacate până la înspicare au un ritm mai lent de dezvoltare din care cauză talia lor este cu 10-15 cm mai mică decât a plantelor sănătoase.

În cursul vegetaţiei infecţia este realizată prin miceliul ce poate trece prin sol de la plantă la plantă sau prin sporii purtaţi de vânt. ce prin decolorare devin gălbui. Transmitere-răspândire. iar în sol. Acest tratament se execută cu: Tiradin 500 SC-2. ciuperca rezistă pe seminţe sub formă de spori.5. Impact 125 SC-0. de umiditatea între 30-40 % a acestuia şi de temperaturile nefavorabile germinării şi răsăririi rapide a plantulelor. mai ales după înspicare. albe.C. Prevenire şi combatere.P. apoi uşor roz. Loturile semincere se supraveghează tot timpul anului şi dacă sunt puternic atacate. Tarlalele se vor fertiliza cu doze echilibrate de azot. În asolament nu trebuie introduse succesiv culturile de cereale păioase. 8. porţiuni de spic sau chiar spice întregi atacate.Mucegaiul de zăpadă-Micronectriella(Calonectria) graminicola 91 . Cea mai periculoasă fază de îmbolnăvire a plantelor este cea de după înspicare. Umiditatea atmosferică ridicată şi temperaturile de 2026oC favorizează atacul fuzariozei pe spice şi în acest caz.Fusarium roseum f. Excesul de azot este un factor favorizant al apariţiei bolii.. Seminţele ce apar sunt şiştave. în condiţii deosebit de favorabile evoluţia acestor ciuperci pe grâu produce pagube de 100 %. sub formă de miceliu şi peritecii (organe de rezistenţă). În solele unde s-a manifestat această boală se recomandă arături adânci de vară pentru îngroparea resturilor vegetale şi evitarea apariţiei samulastrei ce poate fi atacată şi va constitui o sursă de infecţie pentru culturile semănate în toamnă. Cercetările întreprinse la I. Simptome. Gravitatea atacului este mărit\ă de reacţia acidă a solului. Vydan 25 WP-1 kg/t s\m. încă din toamnă apar goluri în cultură. se răsuceşte în formă de tirbuşon şi piere înainte de răsărire. producând pagube de 1-3 %. apă sau insecte. orz. În faza de înfrăţire se observă o brunificare a rădăcinilor şi bazei tulpinilor de la plantele infectate. În solurile alcaline dezvoltarea ciupercii este împiedicată mai ales dacă temperaturile sunt sub 10oC sau peste 28oC. când se observă spiculeţe răzleţe. au scos în evidenţă încă din 1975 (Ana Hulea) că bolile produse de ciupercile aparţinând genului Fusarium sunt mult răspândite în culturile de grâu.. se vor respinge la certificare. aşa încât.5 l/ha (tratament la spice atacate) şi alte substanţe. Aceste plante sunt ceva mai mici şi prezintă spice mici. deoarece pe suprafa]a seminţelor se pot găsi spori de Fusarium. Condiţionarea şi tratarea seminţelor de grâu este obligatorie înainte de semănat. pierderile pot fi foarte mari. mai ales la călcâiele axului sau chiar pe tot spicul dacă vremea este umedă. Dividend 030 FS-1 l/t s\m.P.1. Imediat după germinare. fosfor şi potasiu. De la un an la altul. Boala poate fi semnalată pe plantele de grâu în mai multe din etapele lor de dezvoltare. cu facultatea germinativă şi masa a 1000 boabe mult scăzută. deoarece va creşte puterea de infectie a ciupercii din sol. porumbşi chiar ovăz.5 l/t sămânţă.. tânăra plantulă poate fi atacată iar ca urmare se îng\ăbeneşte. cerealis. Bravo 75 WP-2 kg/ha (tratamente pe spic). Panoctine 35 LS-2 l/t s\m.

2Prevenire şi combatere. Atacul se observă în micile porţuni joase ale tarlalelor unde stratul de zăpadă a fost mai gros şi apa din topirea zăpezii a băltit mai mult. se observă că acesta este învelit într-o membrană fină. al grâului: 1-spic atacat.4.4.7. în primul an are loc infecţia florală iar în anul următor se vor putea observa simptomele de atac. La ieşirea spicului din burduf. se usucă şi după topirea zăpezii se observă că frunzele sunt lipite de sol iar cultura Fig. După ruperea membranei.. frunzele plantelor se îngălbenesc.. pe terenurile joase din luncile râurilor. 92 .5 kg/t săm. Transmitere-răspândire. 8. În ultimii ani. 8. procentul plantelor tăciunate s-a mărit considerabil.5-trei stadii de ciuperca Gibberella zeae.1.Tilletia sp. pe tarlalele unde terenul nu a fost nivelat şi există adâncituri sau. La baza plantelor ciuperca produce zone mici brunificate. Vetrele de atac se pot extinde sub zăpadă. 4). Plantele infectate au o înălţime uşor scăzută şi un aspect rigid.8. Tăciunele zburător al grâului – Ustilago tritici Boala apare în mod constant în lanurile de grâu cu o frecvenţă de 1 % sau mai rar 4-5 %. Prevenire şi combatere. În vederea obţinerii de sămânţă sănătoasă se recomandă izolarea loturilor semincere de loturile grâului de consum şi înainte de semănat grâul va fi tratat cu: Caroben 75 PTS-2.1. 3.Boala este semnalată în iernile cu depuneri mari de zăpadă. Simptome. vântul răspândeşte pulberea de spori şi din fostul spic rămâne doar axul. drenarea excesului de umiditate şi nivelarea terenului pentru a se evita depunerile mari de zăpadă. argintie sub care toate componentele spiculeţelor sunt distruse şi transformate într-o pulbere brună-negricioasă. Simptome. Prelude SP-1.8. Ciuperca atacă baza plantelor de grâu sau alte cereale păioase şi frunzele ce sunt dispuse în rozetă la suprafaţa solului.. Ciuperca se combate la fel ca şi spori. iar de la o tarla la alta transmiterea ciupercii se face prin intermediul seminţelor infectate.6.Vitavax 200 FF -2. Atacul se observă uneori numai la spicul tulpinii principale. Mălura comună .Tăciunele zburător prezintă goluri.5 kg/t săm. iar pe frunze se dezvoltă un miceliu albcenuşiu cu punctuaţii roz. datorită faptului că pe unele tarlale s-a semănat grâul fără a se fi executat tratamentele la sămânţă cu fungicide sistemice. Ciclul evolutiv al cioupercii se desfăşoară în doi ani agricoli. alungite de-a lungul tulpiniţei. alteori şi la spicele fraţilor (fig. dar în acest caz se recomandă germinaţie a sporului în plus.5 l/t s\m. Răspândirea ciupercii în lan se face prin spori (clamidospori) duşi de vânt. Vitavax 200 PUS -2 kg/t săm.

Ciclul evolutiv al pe miceliu ciupercii se desfăşoară pe un an agricol. deoarece singurele simptome evidente sunt scăderea înălţimii cu 10-20 % şi uşoara colorare în verde-albăstrui a frunzelor. germinează şi sporii produc o coroană de sporedii(spori mici ). atacul este întâlnit “cu totul sporadic” în prezent din cauză că pe tarlale întinse. seminţele netratate. spicele apar zburlite. La treierat seminţele total distruse se sfărâmă uşor iar grâul capătă un puternic miros de peşte stricat . Uneori. Miceliul creşte în acelaşi ritm cu planta.4-spori. proprietarii particulari au semănat grâu fără a face tratamente la samânţă. La semănat. dacă nu se spor germinat pe care s-au tratează grâul cu fungicide sistemice(cele ce format sporedii. 6-sporedii unite cu sporediolă. 3. Miceliul infecţios pătrunde în plantă pe la baza plantei sau prin răni.2 A-sămânţă bobului există numai pungi cu spori . La treier seminţele mălurate se sparg şi pun în libertate sporii. Soiurile de grâu de toamnă sunt mai sensibile decât grâul de primăvară .Mălura este în prezent cea mai răspândită boală în zonele colinare ale globului şi ale ţării noastre. În vederea obţinerii unor culturi sănătoase se impun 93 .) afirmau că prin aplicarea tratamentelor obligatorii la seminţe. care se depun pe seminţele sănătoase.Uneori în interiorul Fig. gradul de atac al ciupercilor a crescut îngrijorător. toate spiculeţele sunt cu seminţe (chiar şi cele de la vârful şi baza spicului) iar poziţia spicului rămâne dreaptă până la recoltare. 5). deoarece în interiorul lor este o masă prăfoasă de spori negri. cu ariste fragile. glumele şi paleele sunt îndepărtate. Dacă în 1975 şi în anii următori cercetătorii fitopatologi (Ana Hulea şi col. pe sporedii înainte sau mai adesea după conjugare apar sporediole care pot multiplica ciuperca în sol. 8. infecţia are loc în toamnă în timpul germinării iar manifestarea bolii se observă abia la înspicat. 5 vor produce infecţii în toamnă. aduc sporii în sol şi când germinează grâul la 1416oC şi umiditate suficientă. Atacul are loc la 9-12oC în condiţii de 60 % umiditate a solului şi durează până când plantele au 2 cm înălţime. La ieşirea din burduf se constată că spicele mălurate au mai multe boabe în spiculeţe. atacul de mălură este mult mai puternic. 8-formarea sporilor Transmitere-răspândire. Prevenire şi combatere. ajunge în spic. Acestea se unesc prin canale (în forma literei H) şi apoi dau naştere la filamente de infecţie.8. Simptome. 2 B-secţiune prin cauză acestea se sfarmă iar sporii din interior. Dacă epoca optimă a fost depăşită şi grâul a fost din greşeală semănat prea adânc.5. Mălura comună: 1-spic mălurat. Din cauza seminţelor care sunt şi mai lungi şi mai groase decât cele sănătoase. unde în final va apărea o masa de spori negri (fig.7-sporediolă pot opri evoluţia ciupercii din interior). Plantele atacate se recunosc destul de dificil până la înspicare. germinată.din care mălurată. sămânţa malurată. Seminţele au lanţul ventral puţin pronunţat şi o culoare închisă (cenuşie). fiind găsiţi pe şanţul ventral sau pe perişorii de la vârf.

Grupurile de spori sunt la început subepidermice.8.. Panoctine 35 LS-2 l/t săm. Transmitere-răspândire.. ciuperca se răspândeşte prin spori de vară. Atacul se extinde de la frunzele inferioare spre cele superioare şi uscarea lor are loc în aceeaşi ordine. loturile semincere să fie semănate la epoca optimă.. Spre sfârşitul perioadei de vegetaţie.2 l/t s\m 8. Dacă la inspecţia fitosanitară se găsesc plante mălurate.. Simptome. Tiradin 70 PUS-2 kg/t săm. Sporii de rezistenţă nu joacă nici 94 . Fig. unde apare în fiecare an şi produce pierderi medii de 5 % din recoltă. se declasează la grâu de consum. 7).8 mm lăţime. Boala poate apărea încă din toamnă şi continuă în primăvară când se observă pe frunzele atacate puncte eliptice.5 kg/t săm. apoi epiderma crapă şi sunt puşi în libertate sporii de culoare gălbui. subepidermice de spori de rezistenţă (fig.5 kg/t săm..5 l/t s\m. La noi în ţară este considerată ca fiind cea mai periculoasă rugină a grâului.. cu un optim de 10-22oC. Tratarea seminţelor înainte de semănat se va face cu: Dithane 75 WG-2. ovale sau circulare de 1-2 mm lungime şi 0.următoarele măsuri: arături adânci de vară pe tarlalele ce au avut grâu mălurat. în toamnă şi în primăvară.. pe partea inferioară a limbului frunzelor.sp. la adâncimea optimă şi cu grâu tratat. dacă iernile nu sunt prea geroase..5 kg/t săm. Raxil 060 FS-0. în condiţii de umiditate maximă..c-spori de rezistenţă (original). răspândite pe ambele feţe ale limbului (toamna punctele apar la baza frunzelor).5-0.6. Rugina brună a grâului: a-frunze cu grupuri de spori. tritici Boala este răspândită în toate zonele de cultură ale grâului. b-grup de spori de vară. în timp ce la soiurile hipersensibile apar doar zone brune fără sporulaţie. pe teci şi pe tulpini apar grupuri negre. Vondozeb-2. Cele mai multe puncte de atac se observă însă pe faţa superioară a frunzelor dar pot apărea şi pe tecile frunzelor şi mai rar pe tulpini. combinele folosite la recoltarea loturilor semincere trebuie bine curăţate.1 Rugina brună a grâului –Puccinia recondita f.. În timpul iernii rezistă sub formă de miceliu de rezistenţă în ţesuturile frunzelor sau sub formă de spori de vară. Tiradin 500 SC-2.8. Ultimele generaţii de spori care apar în vară. Vydan 25 WP-1 kg/t s\m. Orius ST 2 WS-1. Dividend 030 FS-1l/t s\m.. de culoare ruginie. Real 200 FS-0. asigură infecţiile pe plantele tinere din samulastră şi apoi sporii formaţi pe acestea vor infecta grâul răsărit în toamnă. lotul se respinge de la sămânţă. În cursul perioadei de vegetaţie. Frunzele soiurilor sensibile au pete de decolorare şi grupuri de spori de vară.5 l/t s\m. Sporii germinează la temperaturi cuprinse între 2-32oC.

se răspândeşte uşor prin sporii de vară în timpul primăverii şi verii.5-1 x 0. Prevenire şi combatere. apoi trece pe samulastră şi de aici pe plantele semănăturilor de toamnă. paralele. Prevenire şi combatere. Pe aceste organe apar puncte mici de 0. însă acest lucru se realizează greu. unde verile sunt răcoroase şi umede. Transmitere-răspândire. din linii punctate negre.. N-V şi V. 8. Dacă temperaturile din timpul verii depăşesc 25-29oC. dispuse în şiruri paralele între nervuri şi însoţite de zone albicioase liniare.9. limbul frunzelor. teci. galbene-limonii. În condiţiile ţării noastre chiar dacă lanurile au fost infectate în toamnă. Primăvara în aprilie. Fig. tulpini. 1975. iar infecţiile de toamnă se vor produce cu spori aduşi de vânturile din N. 2001) ciuperca a produs formă de dungi galbene pe frunze şi pagube mari în Câmpia Dunării. Cutura poate fi tratată cu unul din produsele ce combat ciupercile de pe frunze .5 mm. sensibilizează grâul la această boală la fel ca şi îngrăşarea excesivă cu îngrăşăminte pe bază de azot. mai şi începutul lunii iunie atacul se observă pe toate organele aeriene. d-spori de Iacob şi col. Cercetările asupra rezistenţei soiurilor de grâu la rugina 95 . Sporii de rezistenţă nu joacă nici un rol în răspândirea ciupercii dar pot produce uscarea rapidă a frunzelor. Infecţiile de primăvară sunt făcute numai de sporii aduşi de vânt din NV sau S. 1977 şi 1978. Rugina galbenă . rahis. 2000). b-palee şi bob atacat. 1961. amplasarea corectă a grâului într-un asolament. Spre sfârşitul perioadei de vegetaţie apar dungi scurte. Cea mai eficientă măsură de prevenire a apariţiei acestei rugini este cultivarea de soiuri rezistente. Ciuperca în condiţii de temperaturi moderate şi umiditate atmosferică ridicată. Viorica spori de vară. glume. din cauza specializării variate a ciupercii. constituite din grupurile de spori de rezistenţă care străpung epiderma ţesuturilor. ariste şi chiar pe seminţe. producând uscarea rapidă a frunzelor şi şiştăvirea accentuată a semin]elor (fig. ccentrul Moldovei (Ana Hulea şi col. în primăvară ele nu mai sunt infectate. dacă iernile sunt blânde cu temperaturi ce nu coboară mult sub 0oC. 8. distrugerea samulastrei.un rol în evoluţia ciupercii chiar dacă pot germina. dreptunghiulare.Puccinia striiformis Boala este cunoscută în toate zonele unde se cultivă grâul. În anii cu veri umede şi reci (1960. dar pagubele cele mai mari se înregistrează în regiunile mai umede şi răcoroase. ă ] l Simptome. 7 Rugina galbenă: a-atac sub 1966. În toamnă atacul este sporadic şi se manifestă prin apariţia la vârful frunzelor a unor puncte galbene. 8.7). 1962. Dobrogea şi pe spic. 1967. Arăturile adânci de vară. mărind suprafaţa de evaporare a apei din plantă. Rezistenţa ciupercii peste iarnă este asigurată de miceliul de infecţie.1. Depăşirea epocii optime de semănat. deoarece în flora ţării noastre nu există o plantă gazdă pe care să se producă infecţii.3-0. sporii sunt omorâţi. sunt lucrări ce scad posibilităţile de extindere a atacului acestei ciuperci pe semănăturile de toamnă. deoarece sporii de vară şi miceliul nu rezistă la gerurile iernii.

96 . Simptome. Măsurile de igienă culturală. dspori de vară spori de rezistentă.8. sunt indicate pentru prevenirea atacului acestui agent patogen. de fertilizare echilibrată ca şi toate măsurile agrotehnice ce asigură condiţii optime pentru plante. miceliul de infecţie piere iarna. roşcat apoi un praf negru (fig. Rugina neagră a cerealelor Puccinia graminis Boala cunoscută sub numele de rugina liniară. Sporii de vară care apar pe grâu. procentul de germinaţie. pot germina imediat dacă există o umiditate atmosferică mare (99 %) şi o temperatură între 2-31oC cu optim la 20oC. În ţara noastră au fost identificate 12 rase fiziologice (din cele 300 existente în lume) ale ciupercii. pe tecile frunzelor şi uneori chiar pe ariste. dracilă şi mahonie.10. b-secţiune în frunza de dracilă.8.1. Chiar dacă sporii de vară dau infecţii pe samulastră sau pe grâul semănat în toamnă. Sporii de rezistenţă nu pot germina imediat. ruginile apar astfel: toamna . Temperaturile mai mari de 35oC şi atmosfera uscată le distrug facultatea germinativă. Prevenire şi combatere. rugina paiului sau rugina neagră. dintre care rasa 34 este cea mai răspândită. Rugina neagră: a-dracilă cu spori.galbenă au evidenţiat faptul că în România există acum 13 rase fiziologice dintre care cea mai răspândită este rasa 20 A. apoi rugina galbenă şi mai târziu rugina neagră. Sporii rezultaţi din germinarea sporilor de rezistenţă asigură infecţiile primare de pe frunzele de dracilă şi mahonie. c-grupuri de spori de varză şi de rezistenţă pe teaca frunzei şi pai. În primăvară.8). Dacă grâul este puternic luminat şi atmosfera este uscată. urmată de rasa 21 şi 14. fspor germinat (original). Ciuperca rezistă peste iarnă sub formă de spori de rezistenţă sau sub formă de miceliu de infecţie în mugurii lăstarilor de dracilă. ca şi numărul infecţiilor produse de sporii de vară scade foarte mult.rugina brună care iernează la noi ca miceliu de rezistenţă în frunze. primăvara devreme . către sfârşitul perioadei de vegetaţie. Măsurile ce se pot lua împotriva acestei rugini se referă la distrugerea plantelor gazdă intermediare şi la evitarea atacului ciupercii pe grâu prin cultivarea de soiuri rezistente sau soiuri precoce. au nevoie de o perioadă de maturaţie. Pe tulpini. nu mai pot fi infectate de sporii apăru]i pe plantele gazdă intermediare. Răspândirea ciupercii în primăvară se face prin intermediul sporilor. În ordine. după ce au rezistat la temperaturi scăzute (chiar -25oC). care datorită maturizării rapide. ce multiplică infecţia pe plantele gazdă intermediare. germinează la temperaturi cuprinse `ntre 5-34oC. Sporii formaţi pe plantele gazdă pot germina 3-6 săptămâni la temperaturi de 5-18oC.rugina brună şi galbenă. Apariţia simptomelor produse de rugina neagră are loc foarte târziu. este răspândită în toate ţările cultivatoare de grâu şi a produs pagube însemnate. 8. apar crăpături în care se observă la început un praf fig 8.

fructificaţii pe resturile vegetale şi în plus. cu contur regulat sau sinuos. Pătarea brună a frunzelor . pe fructificaţie cu spori frunze apărând pete eliptice sau liniare de decolorare. În cazul unor veri umede şi răcoroase. care au în zona centrală o porţiune de 1-2. într-o perioadă de vegetaţie se pot forma 7-9 generaţii de spori. ce se extind şi chiar se pot uni. Simptome.11. Septoria tritici rezistă peste iarnă sub formă de fructificaţii cu spori pe resturile vegetale sau miceliu în plantele atacate din toamnă. apoi brune. 1985). rotaţiile corecte de 3-4 ani fără cereale păioase. Pătarea brună a frunzelor: În timpul primăverii şi verii atacul se extinde a-porţiune de frunză atacată. cu puncte mici negre. Fig. se observă pete brune-închis cu fructificaţii Fig . nodorum produce pete eliptice.10). dispuse în şiruri scurte (fig. apoi cu aspect cenuşiu. Glumele şi rahisul pot prezenta. sporii germinează în limite largi de temperatură (2-32oC) cu optim la 22-26oC şi după 7-16 zile începe formarea noilor fructificaţii ce poate dura 11-15 zile.5 mm brună-negricioasă. Pe tecile frunzelor şi pe pai apar pete de decolorare alungite care devin apoi dungi brune. În cazul agentului S. ca: înlăturarea resturilor vegetale atacate sau încorporarea lor în sol. Crişana şi Transilvania (C.8.1. verzi-gălbui. miceliul de pe seminţele infectate. atacul este foarte puternic şi frunzele se sfâşie.8. În cazul în care există condiţii favorabile de umiditate atmosferică ridicată. În ţara noastră Septoria tritici este semnalată în zonele mai secetoase. evitarea fertilizării excesive cu azot. Ciuperca S.Septoria tritici şi Septoria nodorum În condiţii de cultivare intensivă grâului. Septorioza paiului: negre. fructificaţii (picnidii) cu spori. Ciuperca S. duc la reducerea pericolului de răspândire şi atac al ciupercilor din genul Septoria. Transmitere-răspândire.bde la frunzele inferioare spre cele superioare. tritici. când sunt atacate tulpinile şi spicele. Măsurile preventive. Gheorghie[. Negru. Ciuperca Septoria tritici atacă frunzele de grâu încă din toamnă când se observă pe acestea pete ovale. septoriozele au devenit o problemă în toate ţările cultivatoare deoarece mai ales în anii răcoroşi şi umezi aceste ciuperci produc pagube mari. nodorum prezintă mai multe forme de rezistenţă: miceliu în frunze. Această ciupercă poate infecta şi gramineele din flora spontană pe care formează fructificaţii cu spori. b-atac pe spic (A. 1980).8. în timp ce Septoria nodorum predomină în Moldova centrală. Prevenire şi combatere.8.9). 97 . Ciupercile se răspândesc în cursul vegetaţiei prin spori. Ţesuturile parazitate se usucă înainte de apariţia fructificaţiilor cu spori. iar uneori spicul poate fi distrus în întregime Septoria nodorum: a-atac la (fig. în cazul în care sunt infectate. noduri. 10. În centrul zonelor uscate se observă puncte mici negre. pete de decolorare pe care apar puncte mici negre.10.

Ciuperca rezistă peste iarnă în resturile vegetative în miriştea atacată. Pătarea în ochi a bazei tulpinii Pseudocercosporella herpotrichoides Această ciupercă este considerată în prezent una dintre cele mai păgubitoare boli ale grâului în America şi Europa centrală. Atacul agentului ciupercii poate fi observat în toamnă când. În primăvară. Fig. Transilvania. Transmitere-răspândire. mai ales în condiţii de monocultură sau dacă se seamănă grâul mai devreme. Ingrăşarea neechilibrată cu azot sensibilizează plantele la atac (Ana Hulea şi M. Prevenire şi combatere. fertilizările echilibrate. Zonele de deasupra şi de sub pată se brunifică şi ca urmare tulpina se îndoaie şi se rupe de la locul de atac. Maramureş şi Moldova. rotaţii de 4-5 ani fără cereale păioase. Hatman. Frunzele plantelor bolnave capătă o culoare brun-roşcată şi se usucă. cu textură luto-argiloasă şi în condiţii de depăşire a desimii optime a plantelor la unitatea de suprafaţă. galben-albicioase.Tratarea seminţelor cu fungicide este obligatorie pentru prevenirea atacului de Septoria nodorum. ce dau simptomul cunoscut sub numele de “pătare în ochi” a tulpinilor. Cele mai mari pagube s-au înregistrat la grâul semănat în terenuri acide. asigură o limitare a pagubelor produse de această ciupercă. Pătarea în ochi a bazei tulpinii: a-pătarea în formă de ochi a bazei tulpiniilor.8. ciuperca va forma în primăvară noi generaţii de spori ce vor răspândi boala. În România boala a fost semnalată abia în 1965 de C. bolile grâului). 8. când se depăşeşte PED-ul care este stabilit la o frecvenţă de 25 % plante atacate.11. Raicu în Dobrogea.12. Simptome. eliptic-ovale. Respectarea măsurilor agrotehnice ca: semănatul la epoca optimă.1.8. conţin doar seminţe mici. tinerele plante bolnave au baza tulpinii brunificată. evitarea terenurilor acide. Prevenirea şi combaterea septoriozelor în cursul vegetaţiei se face prin tratamente foliare . 1975). pe primul internod se observă pete brune eliptice paralele cu axul tulpinii. albicioase şi dacă nu sunt complet sterile. În lanurile de grâu puternic atacate apar vetre de atac în care plantele sunt frânte. b-seminţe de grâu provenite de la plante bolnave (dreapta) şi sănătoase (stânga) 98 . În zona centrală a petelor apar puncte negre alcătuite din micelii aglometate cu aspect de perniţe (fig. asemănătoare cu cele produse de îngenuncherea plantelor. se recomand\tratamente foliare (vezi lista la sfârşitul cap. iar pe pai apar pete mari. Spicele plantelor bolnave sunt mici. putrezită şi pot pieri formând vetre de atac cu plante uscate. culcate în diverse direcţii. Pe aceste resturi. şiătave.11). lungi de 1-3 cm şi late de 3-6 mm. În condiţii deosebit de favorabile ciupercii. uşoare. cu marginile brune-măslinii.

Măsurile de prevenire a atacului cipercilor ce cauzează îngenuncherea cerealelor. care sunt şi şiştave se obţine o făină mai întunecată la culoare şi de calitate inferioară (miroase urât a mucegai). Bayleton 25 WP-0.5 l/ha(t. Ploaie din 1973 şi 1977 se evidenţiază faptul că această boală virotică este frecventă în tarlalele de orz semănate timpuriu. Carbendazim 500 SC.spori de această ciupercă ce produce aglomerări miceliene de (I.35 zile pentru făinare. Bravo 75 WP-2 kg/ha .p. obsiga.. ovăzul.Bayfidan 250 EC-0. la început izolate apoi unite. 35 zile). ( t. Virusul poate ataca şi grâul. Piticirea galbenă a orzului – Barley yellow dwarf virus Boala este considerată ca cea mai răspândită şi păgubitoare viroză a cerealelor cultivate şi a ierburilor perene. Corbel EC-1 kg/ha. Organele aeriene ale plantelor pot fi invadate a -spice atacate. când se întârzie recoltarea (1997).1.0. secara şi porumbul..13.6 kg/ha.). fertilizarea echilibrată ce măreşte rezistenţa paiului la cădere. culoare brună-negricioasă. 12. Înnegrirea spicelor: Simptome. în anii cu precipitaţii abundente şi în special pe plantele căzute la pământ în urma atacului de îngenuncherea plantelor şi pătare în ochi.2.8.. paie sau spic. 7 zile pentru septorioze). Ciuperca este saprofită sau câte odată parazită şi produce doar o depreciere calitativă a seminţelor în condiţii de umiditate excesivă. porumb. 1972). spori sau fructificaţii cu spori de rezistenţă.12). Înnegrirea spicelor -Cladosporium herbarum Boala este frecvent întâlnită pe gramineele cultivate şi spontane. cu sistemul radicular slab dezvoltat şi prezintă o înfrşţire accentuată. ovăz. păiuşul. timoftica şi firuţa.8.p. Transmitere-răspândire. BOLILE ORZULUI Viroze 8. Din seminţele negre.. orez. Goldazim 500 SC0. drepte şi tari iar plantele rămân pitice.35 z. Plantele de orz infectate în toamnă prezintă pe frunze o îngălbenire aurie sau portocalie care se extinde de la vârful frunzelor spre baza lor şi de la margini spre nervura mediană. Pe suprafaţa seminţelor se observă o înnegrire care este mai accentuată în dreptul embrionului şi la vârful bobului (fig. Bumper 250 EC-0. dar fraţii nu formează spice. 99 . secară. Tratamentele plantelor de grâu în cursul vegetaţie se fac cu produse din grupele: Bavistin DF-0. Caramba 60 SL-1 l/ha . zâzania.5 l/ha.6 l/ha. pirul. 8.p. Simptome. b.2. Prevenire şi combatere.8. golomăţul. constituie şi măsuri de prevenire pentru această boală.5 l/ha (t.1. Frunzele virotice sunt îngroşate. sau pe plantele doborâte de vânt. Bobeş.6 l/ha. Plantele gazdă sunt: grâul. Fig.Ciuperca se răspândeşte în cursul vegetaţiei prin sporii duşi de vânt şi apa de ploaie iar de la un an la altul rezistă în sol ca miceliu ce se hrăneşte din resturile vegetale. care acoperă suprafeţe mari din limbul frunzelor. În lucrările lui P. Saprol 190 EC-1.c.5 l/ha..

grâu şi odos Transmitere-răspândire. Plantele sănătoase reacţionează puternic formând arsuri la locul de infectare.13. Făinarea produce pe frunzele de orz şi orzoaică pete albe pâsloase ca şi la grâu dar suprafa]a afectată este mult mai mare. Mozaicul dungat al ele vor rezulta plantule debile. Soiurile de orz de primăvară trebuie semănate cât mai timpuriu pentru a se evita atacul afidelor . Făinarea .Blumeria graminis f. care iau virusul după 30 minute de hrănire şi îl pot retransmite în 15-30 minute iar rezistenţa virusului în corpul afidelor este de 2-3 săptămâni. Mozaicul dungat al orzului – Barley stripe mosaic virus Boala este originară din America dar s-a extins în toate zonele cerealiere iar la noi a fost semnalată de I. Prevenire şi combatere.sp. Prevenire şi combatere.8.2. Este aceeaşi ca şi la făinarea grâului. verificat în culturi de laborator. Boli produse de ciuperci 8.2.8. Transmiterea virusului de la plantele bolnave la cele sănătoase se face prin polen. Tratamentele efectuate în cursul perioadei de vegetaţie se 100 . iar plantele ce provin din sămânţă infectată nu prezintă simptome de îmbolnăvire. Pe culturi în laborator se fac infecţii artificiale cu o tulpină virulentă a acestui virus. 13). Prin infectarea samulastrei de orz şi a gramineelor perene este asigurată transmiterea virusului la culturile de toamnă şi rezistenţa virusului în timpul iernii. prezintă o înflorire întârziată cu 1-4 zile iar în spice o parte din flori rămân sterile. Pop şi D. însă conţin virusul şi din Fig.Transmitere-răspândire. petele se pot uni şi frunza poate fi distrusă în întregime. Măsurile de prevenire şi combatere sunt aceleaşi ca cele descrise la făinarea grâului. Virusul infectează embrionul şi se transmite de la un an agricol la altul foarte uşor prin seminţe. prin evitarea tarlalelor cu plante ce au fost infectate unde poate fi samulastră infectată şi prin cultivarea de soiuri rezistente. Se recomandă folosirea la semănat de orz sănătos. prin însămânţare la epoca optimă. Simptome. hordei Boala este produsă de o formă specializată a ciupercii ce produce şi făinarea grâului. Plante gazdă. Simptome.3. Pe frunzele plantelor virozate apar pete şi dungi clorotice urmate de uscarea ţesuturilor ceea ce duce la distrugerea frunzei (fig. Virusul este transportat de 14 specii de afide. Se pot observa pete albicioase pe tecile frunzelor şi chiar pe spic. Transmitere-răspândire. Prevenire şi combatere. întrucât masa foliară ce poate fi infectată este mult mai mare.transmiţătorii principali ai virusului. ce vor pieri orzului în timpul încolţirii şi răsăririi. Seminţele care se formează au un procent de germinaţie redus cu 11-15 %. 8. Prodan în 1967 şi 1969. decolorate. Apariţia acestei viroze se poate preveni prin distrugerea afidelor. Virusul se găseşte în natură pe orz.2. Plantele au înalţime redusă. Atacul pe orz este însă mult mai păgubitor.

Măsurile agrotehnice cu efect de prevenire ca: rotaţia corectă a culturilor. Sfâşierea frunzelor de semănat cu: Orius ST 25 WS-1. limitează pagubele produse de această ciuperă. Real 200 FS-0. Granit 20 SC-1 l/ha . însămânţarea în epoca optimă şi cu desime normală şi erbicidarea. Carbendazim 500 SC-0. Pe ţesuturile brune.5 kg/t săm.15... se deformează.2 l/ha. Transmitere-răspândire. b-spori 0. are pete brune pe glume şi palei şi formează seminţe şiştave cu pete brune sau. frecvenţa bolii este mult mai mare datorită neexecutării tratamentelor seminale obligatorii. iar frunzele se sfâşie în lungul lor.5 l/ha. În timpul vegetaţiei se fac tratamente cu produse din grupele: Bavistin DF 0..5 l/t săm..6 l/ha . iar infecţia este favorizată de umiditatea ridicată a aerului şi de temperaturile cuprinse între 1-15oC.. La noi în ţară până acum câţiva ani atacul ciupercii producea constant pagube de 1-10 % însă acum. 8. Prevenire şi combatere. sunt factori favorizanţi ai instalării atacului ciupercii Pyrenophora graminea.Ustilago nuda Boala este comună în toate zonele unde se cultivă orzul.2. care se brunifică.8. Nu se fac 2 tratamente la rând cu produse din aceeaşi grupă. Se recomandă tratarea acestora înainte de Fig. Orius 25 EW-0. Principala sursă de îmbolnăvire a culturilor de orz o reprezintă seminţele infectate. fertilizarea cu doze mari de îngrăşă minte pe bază de azot. dacă atacul se instalează în faza de burduf. situate între nervuri.4. Transmiterea ciupercii de la un an agricol la altul se face prin seminţele infectate în care miceliul de rezistenţă se localizează în tegument. la început izolate apoi unite.5 l/ha.5 l/t săm. Folosirea la semănat a soiurilor sensibile. spicul rămâne steril (fig.. 101 . Raxil 060 FS-0. În anul următor infecţiile ar putea fi produse şi de sporii eliminaţi din fructificaţiile de rezistenţă.5. normele mari de apă la irigare. Atacul se poate observa pe pai prin brunificarea internodului terminal şi chiar pe spic. Orius 6 FSorz: a-frunze parazitate.. Bravo 500 SC-1. Tăciunele zburător . bruniu. Bumper 250 EC-0. Caramba 60 SL-1. 8. Mirage 45 EC-1 l/ha( cu efect şi asupra bolilor spicului). îngrăşarea echilibrată. Raxil 2 WS-1. brunificate se formează un puf catifelat.6 kg/ha.vor face cu aceleaşi produse recomandate la făinarea grâului (vezi lista produselor recomandate la sfârşitul bolilor de la grâu). Frunzele plantelor atacate prezintă pete de decolorare eliptice.2 l/t săm... putând aduce prejudicii de până la 20 % din recoltă. În timpul vegetaţiei ciuperca se răspândeşte prin intermediul sporilor purtaţi de vânt şi de apa de ploaie. Sumi 8-2 FL-l kg/t săm.Pyrenophora graminea Boala este deosebit de periculoasă atât pentru orz cât şi pentru orzoaică. Sfâşierea frunzelor .5 kg/t săm. formând dungi brune.14).2. 8.5 l/ha. Simptome.

.. Miceliul creşte odată cu planta şi va distruge spiculeţele.B-spic atacat.17.8. reţinută de o membrană fină argintie. Spicele atacate sunt transformate într-o masă de spori sub formă de pulbere de culoare neagrăalbăstruie. Tăciunele îmbrăcat al orzului (G. se vor face tratamentele la seminte cu fungicidele recomandate pentru combaterea tăciunelui 102 . Sporii rămân pe suprafaţa seminţelor şi dacă acestea sunt semănate fără a fi tratate. prin fragmentare şi îngroşarea pereţilor vor apărea sporii. apare miceliul de infecţie ce pătrunde prin colţul tânăr în plantulă. dar în interiorul paiului se găseşte miceliul ce se dezvoltă odată cu planta şi la diferenţierea spicului le va invada. Membrana se rupe. Masa de spori nu se răspândeşte la fel de uşor ca şi cea de la tăciunele zburător . Transmitere-răspândire. Infectarea plantulelor se face cu uşurinţă dacă solul are umiditatea de 50 % şi dacă temperatura este cuprinsă între 10-30oC. aşa încât la formarea spicului. Transmitere-răspândire.5 l/t săm. apoi în timpul verii rezistă ca miceliu infecţios în seminţe. 16). Plantele atacate înspică mai devreme cu câteva zile decât cele sănătoase şi la ieşirea spicului din burduf se constată că toate spiculeţele sunt distruse. Sumi Fig. argintie. infecţia se va produce în timpul germinării iar manifestarea bolii va apărea în vară.2 l/t s\m. fină.. din care. pulberea este dispersată de vânt şi din fostul spic rămâne doar axul (fig.5 kg/t săm. Tăciunele zburător al 8-2 WP-1 kg/t s\m orzului: A.5 kg/t săm. Se recomandă tratarea seminţelor cu: Orius ST 25 WS-1. Simptome. Întrucât sporii ciupercii se găsesc aderenţi la seminţe. Ciuperca se poate transmite şi prin intermediul sporilor din sol mai ales în regiunile secetoase. 8.. ce vor încetini ritmul de diviziune a celulelor miceliului infecţios. 1964). transformate într-o pulbere brună-negricioasă reţinută de o membrană a ciupercii. miceliul să se găsească în zonele bazale ale tulpinii şi să nu poată infecta florile. Ciuperca poate fi combătută numai prin tratarea seminţelor cu fungicide sistemice. Raxil 2 WS-1. Sumi 8-2 FL-l kg/t s\m. Prevenire şi combatere. din seminţele infectate în cursul germinaţiei apar plante care aparent se dezvoltă normal. Goidanich. Raxil 060 FS-0. Dacă orzul se seamănă fără a fi tratat. tratamentele efectuate cu fungicide de contact ar fi eficiente dar.. dar are o mai mică importanţă. Prevenire şi combatere. 8.6.8. Ciuperca se răspândeşte în timpul înspicării prin sporii luaţi de vânt.2. Sporii germinează lângă sămânţă. Ciuperca se răspândeşte prin intermediul sporilor în perioada dintre înspicare şi maturare sau chiar în timpul recoltării. cum orzul poate fi infectat simultan cu toate cele trei specii ale genului Ustilago. Real 200 FS-0.Simptome.1-4 spori de rezistenţă Fig. Orius 6 FS-0. va forma o masă miceliană. Tăciunele zburător negru – Ustilago nigra Această boală a orzului este semnalată în toate ţările cultivatoare.5 l/t săm. pentru că apare sporadic şi este uşor de prevenit..16.

În cazul în care suntem obligaţi să practicăm monocultura. 103 . pe o solă de orz ce a fost atacată de mălură se recomandă tratarea seminţelor cu: Panoctine 35 LS-2 l/t săm. infecţia se produce la germinare iar simptomele de tăciunare apar în vară. care parţial nici nu ies din teaca ultimei frunze. a-seminţe sănătoase.. c Simptome. Prevenire şi combatere.8. Axul spicelor este fragil şi la recoltare se rupe în fragmente mici (fig. 8. Sub b-seminţe atacate. În lanurile puternic infectate.(fig. Atacul este mai grav dacă orzul se seamănă târziu în toamnă şi la o adâncime mică. Vitavax 200 PUS-2 kg/t săm. cu ariste mai Fig. c-spori palei. Mălura orzului: scurte şi fragile. Ciuperca se răspândeşte în timpul recoltării. iar masa de spori este compactă. Transmitere-răspândire. seminţele au o culoare cenuşie-brună şi prezintă conţinutul transformat într-o masă de spori compactă. în sudul ţării. Plantele au înălţime redusă şi o 1-spic mălurat. mici. Sporii de rezistenţă a ciupercii infestează (mânjesc) seminţele sănătoase în timpul recoltării.. însă nu produce pagube mari pentru că ciuperca se poate combate destul de uşor. Transmitere-răspândire.5 kg/t săm. este uşor colorat în galben.. Seminţele distruse sunt învelite într-o membrană fină. Paleele şi aristele sunt distruse numai parţial aşa încât se mai păstrează ceva din forma fostului spic. 8. Boala este răspândită în multe ţări ale Europei printre care şi în România unde a fost semnalată de Tr. Simptome. Măsurile de combatere care se iau obligatoriu pentru prevenirea atacului produs de tăciuni sunt eficiente şi pentru mălură. 1975). Infecţia va fi germinală şi evoluţia se va desfăşura pe un an agricol (ca la mălura pitică a grâului). pe un agrofond fertilizat excesiv cu îngrăşăminte pe bază de azot.18).7.2. Săvulescu în 1946.zburător (vezi lista substanţelor de la grâu). se constată că la acestea spicul nu se apleacă. Orius ST 25 WS-1.Tilletia pancicii.2.. 8. Plantele mălurate nu se recunosc în lan decât după înspicare când. 8.8. Mălura orzului . au înălţimea redusă şi prezintă spice drepte. Plantele tăciunate înspică mai devreme. Atacul de tăciune îmbrăcat este mult amplificat de reacţia acidă a solului şi de temperaturile optime (10-12oC). înfrăţire mai puternică decât a plantelor sănătoase. Prevenirea şi combaterea acestei ciuperci este la fel cu a tăciunelui negru. Tăciunele îmbrăcat al orzului – Ustilago hordei Boala este destul de des întâlnită în culturile de orz. au fost înregistrate pagube de până la 10 % din recoltă (Ana Hulea şi col.17). existente în sol în momentul germinării orzului care este semănat prea adânc.18. produse care previn şi apariţia fusariozelor.

.1. Arsura frunzelor . Simptome. Simptome.D. Sporularea ciupercii este favorizată de temperaturi de 1520oC. din care în primăvară vor apărea noi spori. Sporii germinează la suprafaţa frunzelor umede. Ciuperca poate ataca şi seminţele din spic. În condiţii de monocultură atacul este foarte grav.6 l/ha ..3. Orius 25 EW-0. Petele se pot uni şi în acest caz ocupă suprafeţe mari din frunză iar pe suprafaţa ţesuturilor distruse se observă cercuri concentrice.Ciuperca produce pe limbul şi teaca frunzelor pete izolate de decolorare înconjurate de un inel brun. Aceleaşi boli le întâlnim şi la orzoaică. Ciuperca iernează în resturile vegetative de pe sol sub formă de micelii uscate. Caramba 60 SL-1. dau un miceliu de infecţie ce străpunge epiderma sau intră prin stomate şi după 9-11 zile apar simptomele evidente şi o nouă generaţie de spori.8. Bravo 500 SC-1.3. În zonele mai umede ale ţării..5 WP -0. Sanazole 250 EC-0. La exteriorul lor există un strat. Cornul secarei – Claviceps purpurea Cornul. Sportak 45 EC-1 l/ha. Sumi 8 12. În aceste picături se găsesc sporii ciupercii.2 l/ha.4 kg/ha. Scleroţii conţin substanţe foarte toxice pentru om şi animale (fig. Din florile infectate ale spicului se scurg picături de lichid vâscos şi dulceag. Pagubele cantitative produse de această boală sunt mici.. Ea a fost semnalată în zonele nordice.. Rădulescu şi col.9. în loturile semincere de orz atacate cu o intensitate mai mare de 10-15 % (P. 104 . Boala apare pe spice în perioada înfloritului şi maturităţii spicelor.8. dar s-a răspândit în Muntenia şi Oltenia producând chiar pagube mari în anii 1977. Fig..19). Shavit 25 EC-0.6 kg/ha. În locul seminţelor. Transmitere-răspândire.. Mirage 45 EC-1 l/ha (cu efect şi asupra bolilor spicului). Carbendazim 500 SC-0.Rhynchosporium secalis Boala este relativ recent apărută. 19.5 l/ha. cornuţa sau pintenul secarei este o boală cunoscută în toate zonele unde se cultivă secara.).. 1983). iar interiorul este de culoare albă. Arsura frunzelor: a-atac pe frunză. Prevenire şi combatere.5 l/ha. Florian. BOLILE SECAREI Boli produse de ciuperci 8.5 l/ha.E. 20). b-spori (E. se recomandă tratamente foliare cu unul din produsele grupelor: Bavistin DF-0. odată cu extinderea culturii orzului. acestea prezentând pete negre în zona embrionului (fig.. care au o structură densă. 1980 când s-au înregistrat pierderi de 15-30 % din recolte (V.5 l/ha.8.2.1972).8.etc. ciuperca formează scleroţi de 2-4 cm lungime şi 3-6 mm grosime. 8. de culoare neagră-violacee.5 l/ha. deoarece boala este prezentă şi pe gramineele din flora spontană şi depreciază calitativ furajele. Bumper 250 EC-0. dar cele calitative sunt deosebite. fiind alcătuiţi din micelii împletite strâns. 1978.

Întrucât substanţele conţinute de scleroţi sunt toxice. 8. apoi se deschid pe faţa inferioară a frunzei şi devin prăfoase (fig. Boala apare numai pe frunzele secarei sub forma unor pete mici. secţiune prin ţesut. Transmiterea ciupercii de la o cultură la alta se face prin intermediul scleroţilor rămaşi în sol. 6. la început subepidermice. Cornul secării: 1. În vederea limitării atacului de Claviceps sp. apoi galbene-portocalii. sunt negre. pline cu spori de vară.8. 21).Puccinia dispersa Boala apare anual în toate culturile de secară pentru sămânţă sau secara masă verde. a substanţei cornutină ce are acţiune asupra sistemului nervos . Simptome. iar cele secundare se fac prin intermediul sporilor ce apar pe spic în picăturile vâscoase şi sunt duşi pe alte spice de vânt sau de insecte.20. 3secară folosite la furajarea animalelor. Grupările sporilor de rezistenţă care au formă eliptică asemănătoare cu forma grupurilor de spori de vară. Infecţiile primare sunt asigurate de sporii din fructificaţiile ce ies din sol. pentru ca să nu existe o perioadă mare în care să se poată realiza infecţiile. bruneruginii. sau a celor care la recoltare ajung între seminţele de secară. Rugina brună .sclerot Industria farmaceutică foloseşte scleroţii germinat. 4-spori. 8.3. se impune controlul calităţii furajelor şi a seminţelor de Fig. de decolorare. mari de până la 3-8 mm în diametru.Transmitere-răspândire. pentru separarea unui acid (acidul sphacelinic) care produce contracţia muşchilor netezi şi este regăsit în perfuziile indicate în naşterile grele.spic de secară cu scleroţi. Pe frunzele de limba boului (Anchusa) sau de ochiul lupului (Lycopsis). 5. dar nu produce pagube însemnate. în centrul cărora se deschid crăpături pe faţa superioară a frunzei.2. 2-ovar deformat.8. se recomandă curăţarea seminţelor prin triorare înainte de semănat şi cultivarea de soiuri cu perioadă scurtă de înflorire. Ciuperca rezistă în timpul iernii sub formă de scleroţi din care iau naştere fructificaţiie ciupercii. au răspândire neuniformă pe suprafaţa frunzei. apar pete circulare sau alungite. albicioase la început.secţiuni prin stromele cu fructificaţii şi spori obţinuţi în culturile de secară infectate artificial pentru ob]inerea unei substanţe (ergotină) care poate opri sângerarea rănilor. lucioase. Prevenire şi combatere. În anii deosebit de favorabili pentru evoluţia ciupercii au fost înregistrate pagube de 8 % din producţie. 105 .7.

frunză cu grupări de spori de rezistenţă. brune. 106 . răni mici.9. de cercetătorul Manns. În România a fost semnalată în 1939 de V. Severin (1965). lungi de unul sau mai mulţi milimetri. începând de la vârf şi de la margini. infecţiile pe secară. Prevenire şi combatere. umede. pe care apar spori. În jurul ţesuturilor afectate apare o zonă de decolorare ce formează inelele. Întrucât în natură bacteria este semnalată şi pe secară. deci sporii de rezistenţă nu infectează în fiecare an gazdele intermediare.spori de rezistenţă. Pe frunzele plantelor mature apar. apoi s-a identificat în culturile de ovăz din mai multe ţări ale Europei. Transmitere-răspândire. Simptome.4.frunză cu grupări de spori de vară.U. se vor evita asolamentele cu ovăz şi secară. Fig. care pot rezista atât la secetă cât şi iarna la temperaturi scăzute.5. 1941).Transmitere-răspândire.spori de vară. Pe plantele tinere boala se manifestă prin apariţia unor pete ovale. Docea şi V. Ghimpu şi studiată de E. deoarece presupun udarea şi apoi uscarea seminţelor.A.3-frunză de limba boului atacată. Prin unirea zonelor decolorate pot să se formeze dungi galbene pe toată lungimea frunzei. Zonele aureolate devin brune şi vor fi în faza finală bine delimitate de restul frunzei prin dungi fine brun-roşcate. coronafaciens Această boală a fost descrisă în 1909 în S. lungi de 2-26 mm şi late de 1-5 mm. Elliot recomandă dezinfectarea seminţelor cu aer cald la 100oC timp de 30 ore. în dreptul cărora ţesuturile se înroşesc şi se usucă. 8. 2. se pot face fără aportul sporilor de pe gazda intermediară. Infecţiile se realizează uşor dacă temperatura este în jur de 28oC şi dacă ţesuturile plantelor sunt umectate cu apă.Pseudomonas syringae pv.(Ferraris. Bacteria iernează în sămânţă şi în resturile vegetale în care îşi păstrează viabilitatea până la 4 ani. 21. Tratamentele chimice seminale cu soluţie de formalină (1:300) sau cu streptomicină 50 ug/ml.4.1. Rugina brună: 1. Arsura aureolată . dau rezultate foarte bune dar sunt scumpe şi greu de executat. Prevenire şi combatere. Se recomandă cultivarea de soiuri rezistente şi distrugerea gazdelor intermediare datorită cărora pot apărea în natură noi rase fiziologice mai virulente.7. 8. Răspândirea în câmp a agentului este făcută prin intermediul vântului şi a picăturilor mici de ploaie. caracteristice acestei boli bacteriene. BOLILE OVĂZULUI Bacterioze 8. Deşi are gazdă intermediară. Răspândirea ciupercii este asigurată în tot cursul anului de sporii de vară. 6.4.8.

Boli produse de ciuperci 8.4.2. Tăciunele zburător - Ustilago avenae Boala este cunoscută în toate ţările cultivatoare de ovăz dar produce pagube mari (10-15 %) numai în cazul în care nu s-au făcut tratamentele seminale obligatorii. Simptome. Plantele bolnave se pot recunoaşte uşor în lan în momentul premergător apariţiei paniculelor când, burduful este de culoare galbenă-verzuie şi se deschide mai târziu decât la plantele sănătoase. Paniculele bolnave sunt drepte, cu ramificaţii puţin răsfrânte şi cu spiculeţele distruse, transformate într-o pulbere brună-negricioasă de spori. Glumele pot fi total sau parţial distruse, în acest ultim caz, partea lor superioară persistă şi formează deasupra masei de spori un înveliş fragil, ce se rupe şi sporii sunt împrăştiaţi de vânt (fig.8.22). În funcţie de modul de raspândire al masei sporifere ce poate fi mai mult sau mai puţin compactă, se Fig. 8.22. Tăciunele zburător: disting două forme ale bolii: a-panicul sănătos şi tăciunat; - forma de tăciune zburător moale, ce apare pe b-spori (E. RĂdulescu vreme secetoasă şi călduroasă şi se caracterizează prin şi col., 1972). distrugerea totală a paniculului şi răspândirea rapidă a sporilor; - forma de tăciune zburător tare, ce apare pe vreme răcoroasîă şi umedă şi se caracterizează prin distrugerea parţială a paniculului (numai spicule]ele inferioare). Masa sporiferă este dură, compactă şi se răspândeşte greu, abia la recoltare. Rareori se poate constata şi atacul ciupercii pe frunze sub formă de dungi negre pulverulente. Transmitere-răspândire. Ciuperca se răspândeşte în timpul înfloririi ovăzului prin sporii de rezistenţă purtaţi de vânt, iar de la un an agricol la altul va rezista în seminţele infestate sau infectate . Prevenire şi combatere. Se recomandă cultivarea soiurilor rezistente şi tratarea preventivă a seminţelor cu fungicide sistemice: Raxil-2,5 kg/t; Baytan F PUS-2 kg/t; Prelude SP-2 kg/t; Vincit P- 2 kg/t sau Benit universal-2 kg/t. 8. 5. BOLILE PORUMBULUI Viroze 8.5.1. Mozaicul european - European maize mosaic virus Boala a fost descrisă în 1955 la sorg apoi şi pe porumb în Italia, Iugoslavia, Bulgaria, Ungaria, Cehoslovacia şi URSS. I. Pop o semnalează în România în 1962, iar I. Pop şi Corina Tuşa (1966) delimitează aria de răspândire a virusului care se găseşte în culturile de porumb şi sorg din sud-estul şi sud-vestul ţării unde şi costreiul este mai răspândit.
107

Simptome. Boala apare când plantele au 50-60 cm înălţime, sub forma unor pete mici, punctiforme, de culoare verde-deschis, situate în spaţiile dintre nervurile frunzelor tinere. Petele se unesc ceva mai târziu şi formează dungi late de decolorare sau chiar benzi verzi-deschis sau gălbui ce cuprind zone mari din suprafaţa frunzelor. Înălţimea plantelor virotice este redusă cu 40 % iar producţia scade cu 43-44 %. La sorg simptomele sunt asemănătoare, iar la unele soiuri striurile se colorează în roşu-ruginiu datorită arsurilor. Costreiul virozat are pe limbul frunzelor dungi decolorate, paralele cu nervurile, însoţite de înroşiri uşoare sau de arsuri. Plante gazdă. Virusul poate infecta porumbul, sorgul, iarba de Sudan, costreiul şi numeroase alte specii de graminee. Transmitere-răspândire. În natură virusul se răspândeşte prin afidele care iau virusul în 1-2 minute de hrănire şi apoi acesta persistă timp de 2-6 ore în corpul lor. Persistenţa în natură a virusului este asigurată de costrei în rizomii căruia virusul rezistă peste iarnă şi de unde afidele îl vor achiziţiona şi retransmite în primăvară (fig. 8.25). Prevenire şi combatere. Ca măsură obligatorie de prevenire a atacului virusului pe porumb, se recomandă distrugerea prin măsuri agrotehnice şi erbicidare a buruienii gazdă (costrei) de pe tarlalele unde urmează să se semene porumbul sau sorgul şi de pe marginea drumurilor sau de pe taluzurile canalelor de irigaţie. Semănatul timpuriu al porumbului reduce posibilităţile de infecţie cu acest virus, datorită numărului mic de afide prezent la începutul primăverii. Fig.8.25. Mozaicul european Cercetările privind rezistenţa hibrizilor la boli şi dăunători, au evidenţiat faptul că există o legătură directă, între atacul de mozaic european şi atacul ciupercii Fusarium moniliforme (înflorirea albă a boabelor porumbului). Hibrizii dubli s-au dovedit mai rezistenţi decât cei simpli. Liniile noastre autohtone folosite în ameliorare sunt mai rezistente decât liniile străine. În loturile semincere se recomandă stropiri cu insecticide împotriva afidelor în primele faze de vegetaţie, dacă numărul acestora depăşeşte pragul economic de dăunare care este de 20-30 % plante populate cu afide (C. Bărbulescu, 1972). Bacterioze 8.5.2. Putregaiul moale al tulpinilor de porumb Erwinia chrysanthemi pv. zeae Boala a fost semnalată pentru prima dată în anul 1942 în Australia, apoi a fost identificată în Africa, S.U.A., Israel, India, Italia, Iugoslavia şi URSS. În România V. Severin a observat-o în 1964 în culturile de porumb irigat din jurul Bucureştiului.

108

Simptome. Primele simptome apar pe partea însorită a plantelor unde, sub teaca frunzelor, tulpinile prezintă pete verzi închis cu aspect umed, de 10-20 cm lungime. Tulpinile se înmoaie, se distrug ţesuturile şi plantele se frâng. Frunzele situate deasupra zonei bolnave se veştejesc şi se usucă în perioada premergătoare înfloritului. Rădăcinile sunt înroşite şi devin sfărâmicioase iar ca urmare plantele nu formează ştiuleţi (fig. 8.26). Transmitere-răspândire. Bacteria nu se transmite prin seminţe, dar ea se păstrează în resturile vegetale de pe câmp 27-36 săptămâni iar dacă acestea sunt îngropate în sol, bacteria îşi păstrează viabilitatea 2-7 săptămâni în funcţie de umiditate şi de temperatura solului. Infecţiile au loc prin rănile produse de sfredelitorul porumbului, fiind favorizate de umiditatea atmosferică peste 60-70 % şi de temperatura de 26-28oC. Prevenire şi combatere. Se recomandă rotaţia culturilor şi semănarea de porumb din loturile semincere, unde boala nu s-a manifestat pentru că s-ar putea ca seminţele să fie infestate la recoltare. Boli produse de ciuperci 8.5.3. Înflorirea albă a boabelor Gibberella fujikuroi Boala este destul de Fig.8.27. Înflorirea albă des întâlnită în culturile de a boabelor Fig. 8.26. Putregaiul moale porumb mai ales în anii cu al tulpinilor de porumb precipitaţii abundente şi pe (P. Sorauer, 1956). hibrizi cu o cantitate mare de proteină în boabe. În Moldova, această boală este mai răspândită decât putregaiul tulpinilor şi ştiuleţilor, produsă de Gibberella zeae (C. Henegar, 1987). Simptome. Boala se poate manifesta în toate fazele de vegetaţie a porumbului, pagubele fiind cu atât mai mari cu cât infecţiile au loc mai devreme. Plantele infectate de timpuriu putrezesc în timpul răsăririi, sau chiar înainte de răsărire datorită faptului că ciuperca încetineşte creşterea rădăcinilor. La plantele mai dezvoltate, atacul este localizat la baza tulpinii şi pe rădăcini unde se observă un mucegai roz, sub care ţesuturile putrezesc. Atacul caracteristic este cel de pe ştiuleţi unde în urma atacului boabele sunt acoperite de un miceliu fin alb sau uşor roz, iar tegumentul crapă, "boabele înfloresc”, conţinutul lor devenind evident ca şi în cazul floricelelor de porumb (fig.8. 27). Boabele crăpate sunt mai uşoare şi au o capacitate germinativă scăzută.
109

Transmitere-răspândire. Ciuperca se transmite de la un an la altul prin sămânţa infectată, sau cea pe care se găsesc sporii de tip Fusarium şi prin sporii de pe resturile vegetale. În cursul vegetaţiei sporii sunt duşi de vânt sau de molia cerealelor( Sitotroga cerealella). Prevenire şi combatere. Soiurile sau hibrizii de porumb cu seminte cu tegumentul subţire sunt mai sensibile la atacul acestei fuzarioze. Ca măsuri de prevenire a atacului se recomandă semănarea la epoca optimă, pentru a se asigura o răsărire rapidă a plantelor, evitarea rănilor mecanice şi a celor produse de dăunători care oferă “porţi de intrare” pentru ciupercă. Combaterea moliei porumbului, a sfredelitorului precum şi aplicarea îngrăşămintelor cu fosfor, limitează atacul. Sămânţa trebuie să provină din lanuri unde boala nu s-a manifestat iar tratamentele seminale se vor aplica obligatoriu pentru a putea proteja plantulele în primele faze de vegetaţie, când manifestă o maximă sensibilitate la fuzarioze. Tratarea seminţelor se va face cu unul din produsele: Flowsan FS-3 l/t săm.; Royal FLO 42 S-3 l/t săm.; Tiradin 500 SC- 3,5 l/t săm.; Tiradin 70 PUS-3,5 kg/t săm.; Altiram 80 PUS-3,5 kg/ha/tratament; Maxim AP 045 FS-1 l/t săm.; Tiramet 60 PTS-3 kg/t săm.; Tiramet 600 SC-3 l/t săm. 8.5.4. Putregaiul tulpinilor şi ştiuleţilor - Gibberella zeae Boala este frecventă în toate culturile de porumb, dar pagubele depind de factorii climatici. La noi în ţară, cele mai mari pagube se semnalează în zonele sudice şi vestice, în anii cu toamne ploioase. Simptome. Seminţele de porumb introduse în sol fără a fi tratate, formează plantule ce pot fi invadate de miceliul din sol, sau de miceliul provenit din germinaţia sporilor ce se găsesc pe boabe. Tinerele plantule mor înainte de răsărire şi în culturi se observă scăderea desimii normale. În perioada mătăsirii-fecundării, boala se observă pe rădăcini şi pe partea bazală a tulpinii. Rădăcinile infectate se înroşesc, putrezesc şi plantele se pot smulge uşor din sol. Partea bazală a tulpinii atacate se decolorează, apoi devine brună iar în interior măduva este de culoare roz-roşiatică. În dreptul nodurilor se observă pâsla miceliană albă sau roz deschis care produce putrezirea ţesuturilor iar ca urmare plantele se frâng. Ştiuleţii aproape maturi care sunt atacaţi, se acoperă cu miceliu roz-rubiniu iar ca urmare boabele învelite în miceliu îşi pierd facultatea germinativă şi chiar devin toxice. Atacul se observă pe ştiuleţii care nu sunt bine înveliţi în pănuşi sau pe cei atacaţi de sfredelitorul porumbului. Întrucât între pănuşi şi ştiulete se dezvoltă o masă miceliană bogată, pănuşile rămân lipite de ştiulete. Boala evoluează şi la ştiuleţii depozitaţi dacă nu există o aeraţie corespunzătoare în depozite şi dacă molia cerealelor duce sporii. Transmitere-răspândire. Gravitatea bolii depinde de condiţiile climatice ale zonei, evoluţia ciupercii fiind favorizată de umiditatea ridicată şi de temperaturile cuprinse între 6-36oC cu optim la 21-30oC. Ciuperca se transmite prin seminţele infectate. Persistenţa ciupercii este asigurată în sol prin fructificaţiile de rezistenţă cu spori care sunt maturi primăvara şi pot produce
110

boala a produs pierderi de 35-40 % din recolta posibilă. provoacă răni prin care ciuperca pătrunde ăi produce infecţii.5-5 % din recoltă. Transmitere-răspândire. Fertilizarea cu gunoi de grajd proaspăt sau cu îngrăşăminte pe bază de azot. 8. Tumorile sunt la început albe şi strălucitoare.5.8. ciupercii. Pentru germinarea sporilor este nevoie de o temperatură de 8-36oC (optima 26-30oC) şi de o umiditate ridicată. 8.8.5. 28). combaterea dăunătorilor. sensibilizează plantele la atacul de tăciune. au o perioadă de repaus şi după germinare formează spori care produc infecţii locale prin răni. 9 spori de rezistenţă germinaţi.6.7. În România în anii 1976 şi 1979.5. 10-spori apăruţi din germinarea sporilor de rezistenţă (T. Tăciunele comun .Ferraris. Se recomandă o rotaţie corespunzătoare. Iaşi. Rotaţiile simple grâuporumb sau monoculturile de porumb practicate pe terenurile redate foştilor proprietari. din cauza membranei aflate la exterior. 8. Se recomandă asolamente în care porumbul să nu revină după el însuşi şi nici după cereale păioase care sunt şi ele atacate de acest agent patogen. iar în România produce pagube evaluate între 2. mai rar prin stomate sau prin străpungerea epidermei. Atacul larvelor de sfredelitor şi prezenţa moliei duce la creşterea frecvenţei şi intensităţii atacului acestei fuzarioze. au dus la extinderea atacului acestei fuzarioze.Atacul larvelor sfredelitorului porumbului sau grindina. care a produs pagube cantitative şi calitative foarte mari. În loturile semincere nu se admite prezenţa acestei ciuperci în lan. 1941). Vaslui şi Vrancea. o fertilizare echilibrată. Tăciunele comun: tumorile capătă o culoare cenuşie-negricioasă. recoltarea prin scoaterea plantelor întregi din lan şi cultivarea de hibrizi rezistenţi. 28 . Se recomandă cultivarea de hibrizi rezistenţi (Fundulea 418). Tratamentele recomandate la înflorirea albă sunt eficiente şi pentru această fuzarioză. Buzău. Călăraşi. membrana se rupe şi sunt puşi în libertate sporii 6. Sporii de rezistenţă formaţi în tumori rămân în sol. zeae Boala este frecventă în culturile de porumb unde nu s-au făcut tratamente la samânţă şi în monoculturi. distrugerea moliei şi sfredelitorului şi semănarea de sămânţă sănătoasă. 1-5 tumori produse pe diverse organe. Prevenire şi combatere.Ustilago maydis Boala este frecventă în toate ţările cultivatoare de porumb. 111 .infecţii pe plantele tinere. Ciuperca produce infecţii localizate în diferite zone ale organelor aeriene unde apar tumori de mărimi variabile (de la câţiva mm până la câţiva cm în diametru) (fig. Spre toamnă Fig. Simptome. în judeţele din Ialomiţa. Prevenire şi combatere. Tăciunele ştiuleţilor şi paniculelor-Sorosporium holci-sorghi f.

Simptome. Plantele atacate sunt ceva mai mici decât cele sănătoase şi par a ajunge la maturitate mai târziu. Inflorescenţele plantelor sunt parţial sau total transformate într-o masă neagră de spori. Paniculele sunt deformate, florile sunt mai dezvoltate iar ştiuleţii au o formă globuloasă sau conică având pănşile intacte. Ştiuletele este distrus, transformat într-o masă neagră de spori printre care se mai observă resturi din rahis (ciocălău) fascicule de vase conducătoare (fig. 8.29).

Fig.8. 29. Tăciunele ştiuleţilor şi paniculelor: A-atac pe inflorescenţa masculă; B,C-atac pe inflorescenţa femelă (P. Sorauer, 1956).

Transmitere-răspândire.Ciuperca rezistă în sol sub formă de spori de rezistenţă care îşi păstrează viabilitatea chiar şi 7-8 ani. Infecţiile sunt foarte puternice la porumbul semănat târziu, deoarece temperaturile de peste 15oC şi uscăciunea solului sub 50 % din capacitatea de câmp pentru apă, constituie factori favorizanţi ai atacului. Prevenire şi combatere. Se recomandă un asolament de lungă durată, pentru ca să se piardă viabilitatea sporilor din sol, să se cultive hibrizi rezistenţi (Oana, Odessa) şi să se execute obligatoriu tratamentele la samânţă, sau în lan cu: Tiradin 500 Sc-3 l/t săm.; Tiradin 70 PUS-3,5 kglt s\m.; Altiram 80 PUS-3 kg/ha/tratament; Metoben 70 PU-2 kg/t săm. Pentru tarlalele puternic atacate se recomandă recoltarea manuală, prin tăierea şi scoaterea plantelor din lan, în vederea micşorării răspândirii sporilor de rezistenţă. 8.5.7. Rugina porumbului - Puccinia sorghi Boala este puţin răspândită în ţara noastră, ea fiind semnalată doar în nordul Moldovei şi Transilvaniei. Simptome. Agentul patogen atacă spre sfârşitul perioadei de vegetaţie, când pe frunze apar pete gălbui, între nervuri, vizibile pe ambele feţe. În dreptul petelor, subepidermic, se formează lagăre de spori de vară, eliptice, de 1 mm lungime, de culoare brună-deschis. Ceva mai târziu apar lagărele cu spori de rezistenţă, brunenegricioase care pot produce în frunză crăpături pline cu un praf negru. Transmitere-răspândire. În ţara noastră, această ciupercă ce are ca plantă gazdă măcrişul iepurelui (Oxalis), de pe care sporii vin pe porumb, dar poate apărea chiar dacă măcrişul nu este prezent, căci sporii de vară-toamnă rezistă pe resturile de frunze în depozitele de furaje, de unde sunt duşi în anul următor de vânt sau de insecte şi ajung din nou pe porumb. Atacul este mai grav pe culturile semănate târziu sau pe hibrizii cu o perioadă mai lungă de vegetaţie .
112

Prevenire şi combatere. Se recomandă distrugerea resturilor vegetale infectate, sau măcar îndepărtarea acestora de pe viitoarele tarlale de porumb, cultivarea de hibrizi cu perioadă mai scurtă de vegetaţie în zonele unde boala se manifestă an de an şi practicarea unor arături adânci care să bage în sol resturile vegetale infectate.

8.5.8. Putregaiul uscat al ştiuleţilor - Nigrospora oryzae Boala este cunoscută în toate zonele unde se cultivă porumbul,şi depreciază ştiuleţii în depozite.

Fig. 8.30 Putregaiul uscat al ştiuleţilor

Simptome. Ciuperca atacă în câmp, ştiuleţii care nu sunt bine înveliţi în pănuşi în faza de maturare a acestora, sau pe cei dezveliţi de către ciori. Ştiuleţii atacaţi prezintă un putregai uscat al rahisului (ciocălăului) ceea ce îi face să fie sfărâmicioşi. Boabele de pe ştiulete "joacă" în alveole, nu pot fi separate mecanic, iar la baza lor şi în rahis se observă o coloraţie cenuşie produsă de spori negri, care sunt în număr foarte mare (fig. 8.30). Transmitere-răspândire. Ciuperca este dusă din depozite în câmp şi din câmp în depozite, de către molia cerealelor (Sitotroga cerealella). Aceasta depune sporii care s-au prins de franjurile aripilor, pe ştiuleţii dezgoliţi de către păsări, sau pe cei care nu sunt bine înveliţi. Sporii pot rezista în natură până la doi ani şi germinează numai în condiţii de umiditate mare şi temperatură între 10-30oC. Hibrizii din varietatea identata şi cei foarte tardivi sunt mai puternic afectaţi. Prevenire şi combatere. Se recomandă tratarea seminţelor ce ar putea fi acoperite cu spori ai ciupercii, distrugerea moliilor care duc sporii, dezinfectarea depozitelor şi distrugerea resturilor de plante pe care se pot găsi spori. 8.5.9. Putregaiul uscat al tulpinilor şi ştiuleţilor - Diplodia zeae Boala este foarte frecventă şi păgubitoare în SUA, Africa, Australia şi în unele ţări din Europa, iar pentru România este o boală de carantină.
113

Simptome. Boala apare pe tulpini, unde se observă o coloraţie verde-gălbuie a internodurilor inferioare care, în scurt timp se brunifică şi devin spongioase, sfărâmicioase. Măduva tulpinilor este decolorată, se descompune şi rămân evidente numai vasele conducătoare. Frunzele plantelor bolnave au o culoare verde-cenuşie, iar pe tecile frunzelor apar pete roşii-purpurii sau brune închis. Tulpinile se frâng cu uşurinţă. Ştiuleţii infectaţi au pănuşile decolorate, albicioase iar în cazul infecţiilor timpurii ştiuleţii rămân mici, au pănuşile lipite unele de altele şi capătă o culoare brună-cenuşie. Pe plantele infectate mai târziu se observă doar un miceliu albicios, slab dezvoltat, care pătrunde în rahisul ştiuleţilor (fig.8.31). Transmitere-raspândire.Ciuperca persistă de la un an la altul sub formă de miceliu de rezistenţă Fig. 8.31. Putregaiul uscat al tulpinilor sau, spori în resturile vegetale. Sporii rămân şi ştiuleţilor: a-ştiulete atacat; b-atac la viabili 2-3 ani. Sporii formaţi pe primele frunze nivelul nodului; c-atac pe alveole; dfructificaţie cu spori (A. Negru,1985). bazale sunt transportaţi de vânt şi vor germina în apa care stagnează după ploi între pănuşi şi ştiulete. Boala apare numai dacă plantele sunt sensibilizate, datorită administrării excesive a îngrăşămintelor pe bază de azot. Plantele atacate de sfredelitorul porumbului (Ostrinia) sau cele care prezintă răni mecanice, sunt mai frecvent invadate de această ciupercă. Prevenire şi combatere. Se vor respecta măsurile de carantină pentru a nu introduce în ţară acest agent patogen deosebit de periculos. CAPITOLUL 9 BOLILE LEGUMINOASELOR PENTRU BOABE 9.1. Bolile fasolei Viroze 9.1.1. Mozaicul comun al fasolei - Bean common mosaic virus Boala este răspândită în toate zonele cultivatoare de fasole, la noi viroza fiind menţionată încă din 1931. Pagubele produse variază în funcţie de rezistenţa soiurilor şi liniilor între 5-85 % din producţie (Marinescu Gh. şi col., 1986). 1. Simptome. Manifestarea bolii se vede mai mult sau mai puţin clar în funcţie de sensibilitatea soiului, momentul infecţiei şi condiţiile climatice (fig.9.1). Plantele soiurilor sensibile prezintă la scurt timp după infecţie (8-14 zile), pete verzi-deschis pe frunzele tinere, apoi pete mari verzi-deschis, mate, în contrast cu
114

zonele sănătoase care sunt lucioase. La soiurile sensibile spaţiile dintre nervuri sunt decolorate, cu zone verzi în lungul nervurilor şi datorită creşterii încetinite a zonelor afectate, pe frunze apar gofrări şi răsuciri ale marginilor. Plantele rămân mici, au înflorire slabă şi formează păstăi deformate, cu pete verzi-închis sau pete verzi situate în zone albicioase.

Limitele termice între care se manifestă boala sunt 18oC şi respectiv 30oC. Dacă temperatura depăşeşte pragul superior, la soiurile foarte sensibile apar arsuri şi brunificarea ţesuturilor la nivelul rădăcinilor şi tulpinii. Prevenireşi combatere. Ca măsură preventivă, se recomandă folosirea de sămânţă din soiuri rezistente, obţinută din culturi semincere, a căror izolare spaţială trebuie să fie de minim 500 m faţă de alte culturi de fasole, sau de măzăriche, bob şi gladiole care fac parte din cercul de plante gazdă ale virusului. Culturile semincere vor fi protejate împotriva afidelor şi vor fi curăţate de plantele virotice încă de la manifestarea primelor simptome. 9.1.2. Mozaicul galben al fasolei - Bean yellow mosaic virus Boala este larg răspândită în toate culturile de leguminoase (fasole, soia, mazăre, bob, lupin, trifoi) dar şi la freesie, gladiole şi pepeni galbeni. Simptome. Frunzele infectate prezintă pete mici, galbene, circulare, care se extind şi contrastează cu zonele verzi sănătoase. La soiurile sensibile, zonele îngălbenite cuprind în întregime frunzele, simptom urmat de uscarea şi căderea acestora şi de necroza vârfului de creştere. Spre deosebire de mozaicul comun, simptomele nu sunt mascate de temperaturile ridicate, ele accentuându-se către toamnă. Plantele rămân mici, cu tulpini puternic ramificate, cu flori pătate (la cele colorate) ce formează păstăi mici, cu boabe pu]ine, care se coc târziu, producţia fiind cu 40-45 % mai mică decât la plantele sănătoase (fig.9.2).

Fig.9.1. Mozaicul comun al fasolei (I. Pop, 1975).

115

cu aspect apos. Severin şi col. numărul şi suprafaţa petelor creşte. brunegălbui. Boala se manifestă în tot cursul perioadei de vegetaţie. Dacă umiditatea atmosferică scade.3. începând cu răsărirea fasolei. de 2-3 mm.3C). 1975). Se va folosi numai sămânţă din soiuri rezistente.Xanthomomas campestris pv.. pe care se observă pete circulare sau neregulate ca formă. pe vreme umedă. Arsura comună a fasolei . în cazul infecţiilor târzii. 1985). vizibil pe faţa inferioară a frunzei. zbârcite. boabele au tegumentul îngălbenit sau numai o pată galbenă (fig. apoi brune cu o margine roşie-cărămizie. Mozaicul galben al fasolei (I. Fig. Prevenire şi combatere. phaseoli Boala este foarte răspândită în toate zonele unde se cultivă fasolea. pentru a evita curba maximă de zbor a afidelor ce transmit virusul. lucioasă ce se fragmentează uşor. acoperite cu exudat bacterian galben-vâscos. transparente. verzi-gălbui. atacul se manifestă sub formă de pete mici.. Pop. delimitate de nervuri. Pe frunze apar pete mici. În condiţii optime de temperatură (26-28oC) şi umiditate atmosferică ridicată. înregistrându-se uneori chiar compromiterea întregii culturi (V. circulare. 9. producând însemnate pagube cantitative şi calitative.1. Infectarea boabelor din păstăi se face prin intermediul vaselor conducătoare. colţuroase. Simptome. verziînchis. La amplasarea culturilor de fasole trebuie să se ţină cont de plantele gazdă în care virusul se poate găsi. ţesuturile se usucă iar exudatul bacterian devine o peliculă fină.9.2. 116 . Tulpinile atacate au pete brun-roşcate cu exudat gălbui iar pe păstăi. iar ca urmare boabele rămân mici. Bacterioze 9. iar semănatul trebuie să se facă timpuriu. ele se unesc şi inelele de decolorare ajung la 2-5 mm lăţime.

1.Fig.A. limitează posibilităţile de persistenă a inoculului. Prevenirea atacului de bacterioză poate fi realizată. Temperatura ce poate distruge bacteria este de 48-50oC. 9. la începutul înfloritului şi ultimul la sfârşitul înfloritului. iar de la un an la altul ea rezistă în tegumentul seminţelor şi în resturile vegetale infectate. Bacteriile din sol pot fi distruse în zona rădăcinilor orzului.S.Arsura aureolată a fasolei-Pseudomonas syringae pv. dar în tegumentul seminţelor aceasta rezistă până la 65oC.9. iar în zona de lângă rădăcinile grâului apar condi]ii bune pentru înmulţirea bacteriei (E. se va semăna sămânţă selecţionată tratată şi se vor face numai erbicidări. iar focarele de infecţie se vor distruge prin stropirea cu soluţie de sulfat de cupru 3 %. Funguram OH 50 WP (50 % cu din hidroxid de Cu)-0. În loturile semincere. dacă fasolea este cultivată în benzi alternative cu porumb. în zonele mai reci ale ţării. phaseolicola Boala cunoscută încă din 1926 a fost semnalată în România în 1960 de E. 117 .D-arsura aureolată a fasolei. dacă se respectă un asolament de 4 ani. În timpul vegetaţiei se vor aplica tratamente chimice cu produsele : Champion 50 WP (50 % Cu din hidroxid de Cu)-0. cu rândurile orientate perpendicular pe direcţia vântului dominant şi dacă se foloseşte la semănat sămânţă neinfectată obţinută din loturile semincere cu izolare spaţială de minim 500 m. Se recomandă erbicidele Agil sau Dual. Severin.3. Măsurile de igienă culturală care prevăd strângerea şi scoaterea din teren a resturilor vegetale infectate. Sadek. Mancoben 60 PTS-4 kg/t.plantă sănătoasă. Super Champ Fl-2. Transmiterea bacteriei în cursul vegetaţiei este asigurată de curenţii de aer şi picăturile de apă. C.25 %. În loturile semincere se recomandă 3-5 tratamente. B. Se recomandă trei tratamente: în stadiul de 1-2 frunze adevărate.Arsura comună a fasolei.4 l/ha (0. fără scoaterea plantelor din câmp.25 %.4. 1983). Bacteriozele fasolei: A.3 %). Tratamentele se vor face alternând produsele pentru a nu se ajunge la apariţia de forme rezistente. F. Rădulescu pe arii restrânse. Prevenire şi combatere. fără praşile în timpul cărora s-ar putea răspândi bacteria. V.atac pe păstaie Transmitere-răspândire.

Funguran OH 50 WP (50 % cu din hidroxid de Cu)0.sp. În acest stadiu de atac simptomele pot fi confundate cu cele produse de Fusarium oxysporum f. tulpini. Din aceste seminţe pot să apară în anul următor plante bolnave. flaccumfaciens Boala este cunoscută în mai multe ţări din Europa şi America de Nord.Simptome.1. deoarece ea este o traheobacterioză clasică iar infecţiile se pot face doar prin leziuni date de nematozi. Săvulescu şi col.3.25 %. Boli produse de ciuperci 9. punctiforme sau chiar de 2-3 mm în diametru. iar la noi a fost semnalată în 1960 în jude]ul Cluj. Boala se manifestă pe organele plantei începând de la cotiledoane pe care apar pete mici. Simptome. ovale sau circulare. nici la soia.Corynebacterium flaccumfaciens pv. Bacteria produce pe cotiledoane. lată de 1-2 cm. În cazul depistării unor focare de veştejire bacteriană în loturile semincere. Bacteria evoluează bine când umiditatea atmosferică este mare şi la temperaturi de 16-21oC. Cercetările mai recente. Se vor lua aceleaşi măsuri de prevenire ca şi la arsura comună iar combaterea se va face cu produse din grupele: Champion 50 WP (50 % Cu din hidroxid de Cu)-0. cu frunze ce au pete necrotice mici. Transmitere-răspândire. Frunzele au marginile răsucite spre partea superioară. pe tulpini pot să apară crăpturi prin care se scurge exudatul bacterian iar planta se usucă imediat. Plantele obţinute din seminţele infectate sunt pitice. Boala se transmite greu de la plantă la plantă. Ca măsură preventivă se recomandă folosirea seminţei sănătoase din loturile semincere unde boala nu s-a manifestat. păstăi şi boabe simptome asemănătoare arsurei comune. plantele mici sunt îngălbenite în totalitate şi nu produc păstăi (fig.6. aşa încât în aceste condi]ii. Prevenire şi combatere. faţă de cel galben produs de Xanthomonas campestris pv. cu aspect de aureolă. În România a fost semnalată în 1928 de Tr. phaseoli Kends. 9. indică prezenţa ei în toate zonele mai umede ale ţării şi în anii cu precipitaţii în exces. atârnă în jos dar rămân mult timp verzi. et Snyder.25 %. unde îşi păstrează viabilitatea până la 20 de ani. Plantele atacate prezintă o veştejire a frunzelor bazale. foarte variate ca formă şi dimensiuni.1. care au în vasele conducătoare colonii bacteriene ce dau infecţii sistemice (generalizate).3 %). dar exudatul care apare pe timp umed este cremalbicios. Mancoben 60 PTS-4 kg/t. clorotice. uşor denivelate. Prevenire şi combatere. plantele bolnave vor fi distruse prin stropiri cu soluţie de sulfat de cupru 3 %.Antracnoza-Colletotrichum lindemuthianum Boala este cunoscută în toate ţările Europei încă din secolul trecut. Super Champ Fl-2. Pe axa hipocotilă. De la un an la altul bacteria persistă în seminţele infectate. în special în verile cu temperaturi ridicate (31oC). phaseoli. Deşi. apar pete ruginii alungite şi uşor 118 . brune. D). nu produce pagube mari nici la fasole.5 Veştejirea bacteriană . bacteria este destul de răspândită.4 l/ha (0. Pe seminţele albe infectate se observă pete galbene. apoi pe măsură ce boala evoluează. Simptome. În cazul unor infecţii grave. 9.B. 1-3 mm dar cu o zonă marginală clorotică. se veştejeşte tot aparatul foliar.

necrozate se pot desprinde.adâncite. Extinderea bolii este favorizată de perioadele ploioase ale anului şi de temperaturile cuprinse între 13 şi 27oC.25 % (t.15 %. 91. 14 z.). Captan 50 WP-0. 14 z.5). În luna august. Constantineanu în 1920.16 % (t. Euparen 50 WP-0.7. Captadin 50 PU-0. Merpan 80 2-porţiune cu atac mărită. pe frunze apar puncte negre.4. în dreptul cărora pe faţa superioară a frunzei se deschid grupuri de fructificaţii cu spori.25 % (t. ceea ce îngreunează munca de obţinere a soiurilor rezistente la această boală. prăfoase.). Captan 80 WP-0. dintre care rasa alfa este cea mai răspândită. Ea produce pagube mai mari în culturile irigate şi în cultura succesivă de fasole. tulpinii sau păstăi se formează perniţe roz. La culturile de consum se vor aplica două tratamente.p. aşa încât frunzele apar sfâşiate. pe fasolea cultivată în zonele umede.2 % (timp de pauză 10 zile). Ciuperca prezintă numeroase rase fiziologice. Păstăile atacate prezintă pete circulare sau eliptice. vizibilă pe partea inferioară a limbului foliolelor. Rugina . adunarea resturilor de plante infectate. Atacul se observă primăvara timpuriu când pe frunze apar pete mici galbene. de 4-5 mm. Antracnoza: 1-atac pe păstaie.p. Se va folosi alternativ produse din grupele: Tiuram 75 PU-0. care duc la uscarea rapidă a tuturor frunzelor (fig. Boala este mai frecventă la soiurile de fasole oloagă .25 % (t.4WDG-0.p. primul imediat după răsărire şi unul înainte de înflorire iar în loturile semincere se mai fac două tratamente. se pot observa grupuri de spori de vară. de 2-3 mm în diametru şi depreciază calitatea acestora.9. Fig. cu spori de rezistenţă. prăfoase. Plantele tinere atacate au şi rădăcinile putrezite. Ferraris. 14 z. În adânciturile de pe cotiledoane. la sfârşitul înfloritului şi un tratament la formarea păstăilor.4). urmată de arături adânci şi folosirea de sămânţă sănătoasă. Merpan 50 WP-0.9. Ciuperca rezistă în resturile de plante bolnave şi ca miceliu în sămânţă. Porţiunile de limb brunificate.9. foarte numeroaşi. ca nişte puncte albe iar pe faţa inferioară apar alte grupuri de spori ca nişte mici cupe. înconjurate de zone decolorate. Transmitere-răspândire.). Păstăile atacate rămân sterile sau formează boabe cu pete brune sau cafenii. În cazul unor infecţii puternice.2 %. Simptome. 1938). pe care se observă puncte brun-roşcate. cu spori de vară. urmată de rasa delta. 14 z. chiar pe păstăi unde acestea sunt mari. aşa încât se usucă.). 119 fructificaţie şi spori (T.3. care este şi principala sursă de infecţie în anul următor.p. Pe frunzele atacate apare o brunificare parţială a nervurilor. În lunile iunie-iulie apar pe frunze pete gălbui. dar şi de rezistenţă. Măsurile preventive obligatorii sunt: rotaţia de 4 ani. la soiurile sensibile. mucilaginoase (fig. Prevenire şi combatere. în dreptul cărora ţesuturile sunt adâncite iar pe margine se observă o zonă brunroşiatică. .Uromyces appendiculatus Boala a fost semnalată în România de I.

Bolile la mazăre Viroze 2. Mozaicul nervurian al mazării . la temperaturi de 16-24oC şi produc infecţii succesive în condiţii de umectare prelungită a frunzelor. de nuanţe verzi-deschis. 3-spori de rezistenţă (T. Rugina: 1-grupuri de spori pe frunze.Pea enation mosaic virus.1. Măsurile preventive ca strângerea şi arderea resturilor. Persistenţa ciupercii de la un ciclu de vegeta]ie la altul este asigurată de sporii de rezistenţă rămaşi pe resturile vegetale care. 120 . arătura adâncă după recoltare aplicate la soiurile de fasole rezistente.2. Plantele infectate au înălţimea redusă.Transmitere-răspândire.5. Prevenire şi combatere. în anul următor vor germina şi vor produce noi infecţii.9. situate între nervuri şi uneori îngroşări vizibile pe partea inferioară a frunzelor. În România boala a fost semnalată pe mazărea furajeră în 1974. 1941). însă acum este generalizată pe mai multe specii de plante cultivate în Europa. Ferraris. reduc considerabil pagubele produse de această ciupercă. frunze mai mici. Ciuperca este semnalată şi pe alte leguminoase: fasolea turcească. Boala a fost semnalată iniţial în America pe bob. producând reduceri ale producţiei de sămânţă de până la 83 %. 2-spori de vară. fasolea mare. Simptome. lângă nervuri. încreţite şi uneori ofilite (fig. 9. o ramificaţie mai bogată. cu o frecvenţă de 10 %. Pe frunzele tinere infectate se observă o decolorare şi o îngroşare a nervurilor iar pe frunzele mature apar dungi de culoare verde-deschis sau pete neregulate ca formă. la soiul Artona. Răspândirea ciupercii este asigurată în cursul perioadei de vegetaţie de sporii ce se formează în condiţii optime. Fig.2.9.6).

. de culoare albcenuşie. Mozaicul nervurian al mazării (I. situate la locul de prindere a codi]ei frunzei. Primele simptome ale bolii apar pe frunzele bazale unde se constată prezenţa unor pete mici. cu aspect umed.Fig. verzi-măslinii. pelucule lucioase (fig. ofilite şi cu păstăi mici.5 mm lungime. Pop. de culoare galbenă-brunie. mazăre şi latir. pot produce uscarea florilor şi uscarea primelor păstăi mici.bobul. 121 . înălţime redusă. 1975).9. Simptome. Petele de pe tulpini.lintea. târzii. ce se usucă se brunificş şi formează pe zonele uscate. la care plantele virotice au talia mică şi frunze cu pete de decolorare situate în lungul nervurilor. nu formează păstăi şi au frunze cu marginile răsucite spre partea superioară. la care plantele suferă de piticire şi decolorare. Infecţiile primare. ce duc virusul de la o plantă la alta şi cultivarea de soiuri rezistente dar. cu aspect umed. apoi în mai multe state europene iar în 1957 E. Infecţiile secundare. pot să se unească şi să dea naştere la dungi brune de până la 1. Se recomandă tratamente cu insecticide `n vederea distrugerii afidelor. la care plantele au vârfurile turtite. iar ca urmare păstăile rămân seci.6. colţuroase. de 1-6 mm în diametru. cu un num\r redus de boabe. de 3-8 mm în diametru. Docea şi Olga Vulpe au depistat-o în culturile de mazăre din jurul capitalei. a căror plante atacate sunt mici. decolorate şi fără păstăi. Prevenire şi combatere.năutul. timpurii. pisi Boala a fost semnalată în 1915 în SUA. cu frunze încreţite. Pe toate organele atacate. din ţesuturile distruse apar picături cu bacterii. apoi brune.7).lupin.9. Arsura bacteriană a mazării . . faţă de celelalte specii de plante din cercul de gazde ale virusului. Din cercul de plante gazdă a virusului fac parte: . .2. se manifestă pe păstăi sub formă de pete circulare sau neregulate ca formă. Bacterioze 9.2. Prevenirea atacului la culturile de mazăre se poate realiza prin izolări spaţiale. Virusul a mai fost semnalat la soia. galbenecafenii la început.Pseudomonas syringae pv. care sunt alungite. lucernă şi trifoi.

7. La semănat se va folosi sămânţă provenită din loturi semincere. în zonele cu climat umed şi în perioadele cu precipitaţii bogate. Transmitere-răspândire. Evoluţia bolii este favorizată de umiditatea atmosferică mare şi de temperaturile ridicate cuprinse între 28-30oC.9. Kleinhempel şi col.3.2. Antracnoza-Mycosphaerella pinodes Boala se mai numeşte şi ascochitoza mazării şi este cunoscută în toate ţările cultivatoare de mazăre. Răspândirea bacteriei în cultură se face prin curenţii de aer ce antrenează fragmente de colonii (pelicule) bacteriene sau picăturile apei de irigaţie (prin aspersiune) sau a apei de ploaie. sunt suficiente pentru a avea o cultură sănătoasă. stipele.Peronospora pisi Boala este întâlnită frecvent în culturile de mazăre în perioadele umede ale anului. 1980). Mana este prezentă pe toate organele plantelor. unde nu s-a manifestat atacul şi preventiv va fi tratată cu: Mancoben 60 PTS-4 kg/t săm. 122 . tulpini şi păstăi. pe care apar pete galbene-undelemnii (fărăcontur precis). frunze. Simptomele caracteristice sunt cele de pe frunze şi stipele. prin sămânţa infectată şi în măsură mai redusă prin resturile vegetale infectate.Fig.Arsura bacteriană a mazării( H. Mana . Simptome. înregistrându-se pierderi de recoltă de 10-20 %. Prevenire şi combatere.2. Prevenire şi combatere. Boli produse de ciuperci 9. 9. mai ales pe plantele tinere. În ţara noastră cea mai mare frecvenţă a atacului (40 %) s-a înregistrat în judeţul Hunedoara (Tatiana Seşan.4. Zonele pătate se necrozează şi se usucă. 1989). folosirea la semănat de sămânţă sănătoasă. se recomandă tratarea seminţelor cu: Apron 35 SD-0. Pentru a avea mai multă siguranţă. iar pe păstăi se constată pătrunderea agentului în boabe. în dreptul cărora pe faţa inferioară se formează un puf cenuşiu-violaceu. Măsurile preventive ca: asolament de 4 ani.2 kg/t săm. îngroparea resturilor atacate şi semănarea de soiuri rezistente. Bacteria se transmite de la un an la altul..

Se recomandă cultivarea de soiuri rezistente. ţesuturile sunt denivelate. Antracnoza este favorizată de umiditatea ridicată (peste 90 %). tulpina se strangulează şi partea superioară a plantei se usucă. Boala se manifestă prin apariţia pe frunze şi tulpini de pete de decolorare. apoi brune cu margini mai puţin delimitate sau precis delimitate (fig. înainte de înflorit şi al treilea după înflorit cu: Turdacupral-0.8).2-atac pe păstaie şi frunze.T.Simptome. Simptome.9. Zineb-0.75 %.M. folosirea de sămânţă sănătoasă şi îngrăşarea echilibrată a solului. Antracnoza mazării: 1. În timpul vegetaţiei. Frunzele. în centrul cărora apar puncte mici. adâncite. cu puncte mici negre. 9. Păstăile atacate au pete circulare.5 %. de temperaturile cuprinse între 25-30oC şi se manifestă puternic pe plantele cultivate în terenuri îngrăşate prea puternic cu azot. acestea au tegumentul zbârcit. Înainte de semănat se va aplica un tratament seminal cu amestec de Metoben 2 kg/t+ T. Prevenire şi combatere.3 % sau zeamă bordoleză 0. tulpinile şi păstăile infectate prezintă pete mici de 1-2 mm. Fig. 2 kg/t. Cu cât atacul pe păstăi se instalează mai devreme. Mai târziu apar pete pe care se deschid grupuri de spori negri. prăfoase. Plantele apărute din boabele infectate pier în scurt timp după răsărire sau rămân debile. deoarece în dreptul petelor lungi de 1 cm.5.D. 4spori Zonele centrale uscate ale petelor cu timpul devin cenuşii şi prezintă mici puncte negre. cu atât pagubele sunt mai mari şi chiar dacă se formează boabe. Soiurile omologate în ţara noastră manifestă o rezistenţă medie la antracnoză cu excepţia soiului Victoria care s-a dovedit a fi rezistent. cu pete galbene sau cafenii şi prezintă o germinaţie scăzută. la avertizare se pot aplica 3 tratamente: la începutul ramificării tulpinilor.5-0. Dithane M 45-0. 3-secţiune prin fructificaţie cu spori.2. Atacul pe tulpini este foarte păgubitor.8. la început decolorate. mai numeroase pe partea inferioară a 123 . brune sau cafenii-cenuşii. de culoare brună-deschis.2 %. 9. Rugina mazării -Uromyces pisi Boala este cunoscută în toate zonele cultivatoare de mazăre din Europa şi America dar nu se înregistrează pagube deosebite decât în anii cu precipitaţii abundente.

Plantele puternic atacate se usucă prematur şi prezintă boabe şiştave în păstăi. Măsurile de igienă culturală.) este una din plantele care pot fi atacate de o multitudine de virusuri. iar transmiterea ciupercii de la un an la altul se face prin intermediul sporilor de rezistenţă şi prin miceliul de infecţie din rădăcinile plantelor de laptele câinelui. care odată infectate. Bolile cartofului Viroze Cartoful (Solanum tuberosum L.9. lucerna sau castraveţii. formează tulpini scurte. Ciuperca parazitează şi diferite specii de latir. portocalii. se poate interveni cu un tratament cu Plantvax WP.frunzelor (fig. negre (fructificaţii cu spori mici).0. îngroşate. În cursul perioadei de vegetaţie sporii sunt răspândiţi de vânt şi picăturile de ploaie.2 %. 9. câţiva ani la rând. amplasarea corectă a culturii şi distrugerea plantelor gazdă. pe care se găsesc frunze cu spori .9).9. asigură prevenirea îmbolnăvirii plantelor de mazăre. 124 . tutunul. până pier. Rugina mazării Boala este prezentă şi pe plantele de laptele câinelui care au frunzele lăţite. Prevenire şi combatere. În cazul în care avem în cultură soiuri sensibile şi atacul este foarte puternic. arăturile adânci. CAPITOLUL 10 BOLILE PLANTELOR TUBERCULIFERE ŞI RĂDĂCINOASE 10. Fig.1. vizibile pe faţa inferioară. pe faţa superioară şi cupe mici (fructificaţii cu spori turtiţi). aproape circulare cu puncte mici. dintre care 9 atacă numai cartoful iar 7 pot fi prezente pe cartof dar sunt specifice pentru alte plante de cultură ca tomatele.

plantele virotice prezintă un mozaic slab intre nervuri. tutun şi tomate cu pierderi însemnate de până la 80 % din recolta plantelor de cartof virozate.1. comun) al cartofului încădin 1931. cuscuta şi insectele. îngălbeniri urmate de arsuri şi căderea frunzelor sau chiar distrugerea plantelor în întregime.M.Virusul Y al cartofului . Smith. Virusurile din grupa YN pot fi transmise şi prin contactul direct dintre plante. 125 . Dacă infecţia are loc mai târziu apar doar marmorări ale limbului şi rareori necroze (fig. Cojocaru şi I. Smith îl descrie în 1931. pentru ca în toamnă să se observe zone necrotice (arsuri) pe suprafaţa frunzei sau pe codiţa ei. Frunzele uscate cad sau rămân agăţate pe tulpinile care pot prezenta dungi brune alungite. Pe frunze se observă marmorări. Simptome. dacă aceste plante provin din tuberculi Fig. Simptome.10. când a fost studiat de K.Pop şi col. Simptomele dispar în perioada caldă din vară la temperaturi mai mari de +24oC sau în perioadele cu temperaturi sub 10oC.1). Transmitere-răspândire. ardei. Virusul X al cartofului . În ţara noastră este descris în 1960 de I.10. În toate zonele de cultură a cartofului ca producând pagube cuprinse între10-20 % . Transmiterea virusului în natură se face prin tuberculi (de la an la an) sau prin contactul direct între plantele sănătoase cu cele bolnave.Potato virus Y Virusul Y este cunoscut ca producând un mozaic sever sau stric (dungi brune) la cartof.Potato virus X Acest virus este cunoscut ca producând mozaicul X (slab.M. 10. dar cele mai mari pagube au fost înregistrate în 1981. Pop `n 1964. Transmiterea virusului de la un an la altul se face prin intermediul tuberculilor virotici. de momentul infecţiei. când se găseşte asociat cu alte virusuri(Y sau A). sau chiar mai mult. până la înflorire. mici.1. virotici. iar în România este semnalat de N. K. Virusul Y al cartofului . de condiţiile climatice şi de asocierea cu alte virusuri. Virusul prezintă mai multe tulpini a căror simptome variază în funcţie de rezistenţa soiului. Înălţimea plantelor este mult redusă iar frunzele sunt puternic încreţite.1. Răspândirea virusului o fac sporii de la ciuperca ce produce râia neagră.10.2.(original). iar în perioada de vegetaţie prin afide. Cele ce s-au hrănit 30-60 secunde pe o plantă virotică rămân infecţioase timp de o oră.1. când este semnalat singur sau pagube mult mai mari. Transmitere-răspândire. În prima parte a perioadei de vegetaţie.

cu internoduri scurte şi cu frunze puternic răsucite la scurt timp de la răsărire (fig. sau ale insectelor ce transmit virusul. din care în anul următor apar plante de înălţime mică. virusul M al cartofului.3. afidele transmit virusurile. acesta rămânând în frunza ce devine tare şi sfărâmicioasă.Potato leafroll virus Răsucirea frunzelor de cartof este o boală frecventă în toate ţările cultivatoare de cartof. Măsurile de prevenire constau în depistarea şi distrugerea plantelor bolnave din lanurile de cartof destinate producerii materialului de plantat.2). sfărâmicioase şi dau un sunet metalic la atingere. culturile fiind izolate spaţial faţă de alte culturi ale speciilor din cercul de plante gazdă a virusurilor. În loturile semincere se va asigura prin erbicidare combaterea buruienilor care pot fi gazde ale virusurilor. În funcţie de sensibilitatea soiurilor pagubele pot fi de 10-95 % din recoltă. Pop.2. În “zonele închise” se aplică măsuri de preîncolţire a tuberculilor.1. virusul pătării inelare negre a tomatelor. Întrucât. se vor planta tuberculi din soiurile rezistente. Cojocaru şi I. în special cele rezistente la virusul Y care. În timpul perioadei de vegetaţie plantele infectate prezintă marginile frunzelor din vârful tulpinii curbate spre faţa superioară şi uşor răsucite ca un cornet. virusul A al cartofului. combaterea insectelor şi recoltarea timpurie. eliminarea timpurie a plantelor bolnave. cu eliminarea rândurilor de pe margine. În zonele cu frecvenţă mare a virusurilor. alegerea atentă a tuberculilor. virusul ofilirii pătate a tomatelor. tari. plantarea timpurie. Simptome. mozaicul (Tomato Aucuba.10. Prin aceste 126 . În afara acestor 3 virusuri principale în ţara noastră ar putea să mai fie sau mai sunt semnalate: virusul deformării vârfului cartofului. ceea ce împiedică migrarea amidonului spre tuberculi. virusul mozaicului castraveţilor şi viroidul tuberculilor de cartof. Frunzele au arsuri în vasele conducătoare. virusul mozaicului lucernei. diminuează cel mai mult producţia.10. Virusul răsucirii frunzelor de sămânţă în zonele cu frecvenţă redusă a acestora. Prevenirea şi combaterea bolilor virotice ale cartofului. virusul tutunului. virusul rattle al tutunului. Într-o fază mai avansată a bolii. se răsucesc toate frunzele. Soiurile sensibile prezintă pe frunzele răsucite şi o coloraţie violacee. Acest virus este transmis de afide care după o perioadă de hrănire de 45-95 minute rămân infecţioase toată viaţa lor. Virusul răsucirii frunzelor cartofului . se va produce material Fig.10. Transmitere-răspândire. acestea devin aspre. virusul fiind descris din 1964 şi în România de N. Plantele virotice vor forma în pământ tuberculi de dimensiuni mai mici. virusul S al cartofului. iar pe parcursul anului se vor aplica stropiri repetate cu insecticide pentru a evita infectarea plantelor.

mycoplasma produce decolorări şi ofiliri rapide.V. ochiul boului şi tutunul turcesc . La tomate. La catof. proliferări. ardei. cuscuta.3). La tomate apare în urma atacului mărirea frunzuliţelor de sub fruct şi lignificarea fructelor ce nu Fig. La speciile lemnoase transmiterea mycoplasmei se realizează prin altoiri.Stolbur disease – Mycoplasma Stolburul este considerat ca una din bolile cele mai grave ale plantelor din fam. In anii cu primăveri şi veri ploioase şi răcoroase. În cultura mare este necesar ca periodic să se împrospăteze materialul de plantat cu tuberculi produşi în “zonele închise”. Suceava. volbură şi tutunul turcesc . datorită distrugerii insectei. ajung să se coacă şi să aibă culoarea roşie caracteristică.1972). deformări şi sterilitatea florilor. ce nu are efect toxic pentru plante dar. Simptome. 127 . morcov şi loboda porcească mycoplasma produce înroşirea frunzelor sau colorarea lor în mov şi reducerea suprafeţei acestora (fig.1971.1.3.G. Boala a fost descrisă din 1933 de Rîjkov (U.R. să se aplice toate metodele agrotehnice. fitotehnice şi de protecţie la optim.mycoplasma produce înverziri accentuate. Stolburul Solanaceelor .4. împiedică atacul afidelor.S) şi asupra ei au efectuat studii numeroşi cercetători între care Alice Săvulescu şi P. Solanaceae în condiţiile cultivării lor în zone secetoase. din cauza verii deosebit de secetoase (cu atac mare de Hyalestes) aşa încât. Transmitere-răspândire. Evitarea atacului afidelor se poate face şi prin tratamente cu ulei.măsuri se evită suprapunerea momentului de sensibilitate a plantelor cu perioadele calde ale anului. se înregistrează o varietate mare de simptome. În anul 1996 a fost un an deosebit de favorabil extinderii stolburului. În funcţie de grupa de plante pe care este semnalată mycoplasma. Culturile de solanacee vor fi corect erbicidate pentru a diminua atacul de Hyalestes obsoltetus şi a elimina buruienile gazdă ale mycoplasmei.S. transformarea florilor în frunze. Stolburul solanaceelor (I. atacul de stolbur este doar sporadic şi nu dă pagube însemnate. Transmiterea agentului patogen în natură este asigurată de cuscută şi de insecte.1969. stolburul a produs ofiliri grave ale cartofului chiar şi în zonele mai nordice Botoşani. In natură pagubele produse de mycoplasma sunt direct proporţionale cu răspândirea insectei ce transmite mycoplasma. vinete.10. când are loc zborul maxim al afidelor şi se elimină tuberculii de la marginea tarlalelor ce pot proveni de la plantele posibil infectate. Prevenire şi combatere.10. lemn câinesc. Ploaie (1960. de aceste lucruri depinzând direct producţia la unitatea de suprafaţă. Micoplasme 10. Mycoplasma este cunoscută ca parazită pe 80 specii de plante ce aparţin la 10 familii botanice.1955). vinca.Voronkievici. La cartof.

128 . negricioase din care cauză boala se mai numeşte şi “boala piciorului negru”.secţiune prin zona atacată. În solele cultivate cu cartof sau legume terenurile vor fi menţinute la o umiditate corespunzătoare care să împiedice dezvoltarea insectelor. Înnegrirea bazei tulpinii răsucite spre faţa superioară. ce separă zona distrusă de cea sănătoasă. Simptome.1.tuberculi atacaţi. În starea fitosanitară a României pe anul 1930 este semnalată bacteria sub denumirea de Bacillus pamantaniperda. Tuberculii atacaţi manifestă iniţial o brunificare a inelului vascular. atroseptica şi E. dar în cazul în care intervine o perioadă secetoasă.bacterii şi grăuncioare de amidon faptului că baza tulpinilor este atacată şi amidonul (T. au stabilit că în câmp acestea variazăîntre 1-5 % şi 10-15 % în depozite. ţesuturi (fig. carotovora pv. carotovora Această boală bacteriană a fost cunoscută şi studiată încă de la sfârşitul secolului trecut (1899) de către Fraun iar Appel (1902) şi Hall (1902) izolează bacteriile pe care le denumesc Bacillus phytophtorus şi B. Cercetătorii care au evaluat pagubele produse deaceastă boală. în tuberculi atacul se opreşte şi apare un strat de celule brune. Coaja tuberculilor nu este afectată. putrezite. Solanaceae în condiţiile cultivării lor în zone secetoase.4. boli a căror prezenţă este cunoscută de multă vreme în America şi parţial în Europa. Frunzele sunt Fig. vârfurile roşii ale cartofilor şi germinarea cu colţi subţiri la cartof. Bacterioze 10. atrosepticus. iar uneori în depozitele prost aerisite pagubele pot fi de până la70 %. apoi pulpa este transformată într-un mucilagiu urât mirositor datorită suprainfectării acesteia. Aceste simptome apar datorită 4 .2 . uscate.10. La secţionarea tulpinii. 3. Ferraris. Atacul tuberculilor este favorizat de umiditatea excesivă din pământ. iar la plantarea tuberculilor sau a răsadurilor se va avea în vedere ca pe tarlalele respective să nu existe vetre de cuscută ce pot transmite micoplasma. Arăturile adânci de toamnă au un rol deosebit în micşorarea rezervei seminţelor de buruieni.5.4). tari şi la lovire au un cartofului şi putregaiul moale al sunet metalic datorită acumulărilor de amidon din tuberculilor: 1. Baza tulpinii are ţesuturi moi. Infectarea tuberculilor se produce prin rădăcini sau prin răni. internodii scurte şi ramuri orientate în sus. se observă brunificarea vaselor.Stolburul este considerat ca una din bolile cele mai grave ale plantelor din fam.10. In categoria micoplasmozelor se încadrează şi măturile de vrăjitoare de la cartof. Înnegrirea bazei tulpinii cartofului şi putregaiul moale al tuberculilor . În timpul perioadei de vegetaţie plantele atacate rămân pitice cu tulpini subţiri.Erwinia carotovora pv. 1938) din frunze nu coboară la tuberculi.

În cazul în care pământul are umiditate mică. Bacteria are o activitate puternică. Bacteria trece pe tutun. Bacteria rezistă foarte mulţi ani în pământ pe resturile vegetale şi de asemenea. distruge pereţii celulelor. Prevenire şi combatere. pe suprafaţa tuberculilor cu care este readusă în pământ. în 1964. sau rădăcini în timp ce în depozite bacteria poate infecta chiar tuberculii fără leziuni dacă aceştia nu au coaja groasă şi dacă temperatura este între 20-35oC. Silozurile vor fi verificate sub aspect termic săptămânal şi dacă se constată creşteri de temperatură anormale se va deschide silozul şi se vor alege şi elimina focarele de infecţie. măselariţă etc. tuberculii uscaţi fără pământ pe ei. ţelină. praz.6. Transmitere-răspândire. 129 . stânjenel. pustulele crapă. ceapă.Streptomyces scabies Boala a fost semnalată în 1847 în Germania. circulă prin vasele conducătoare oprind circulaţia apei ceea ce produce veştejirea plantelor. ţesuturile capătă o culoare brună. morcov. În cazul rănirii tuberculilor sau a secţionării lor are loc un transfer rapid al bacteriilor şi o mărire a atacului. adâncite sau proeminente. pe toate legumele vărzoase. În câmp infecţia plantelor sau a tuberculilor se face prin răni. Boala poate fi prevenită prin respectarea asolamentelor. castraveţi. vor fi sortaţi pentru a fi eliminaţi cei răniţi. Cercul de plante ce pot fi parazitate este foarte larg. Săvulescu. Starea fitosanitară a României o semnalează în 1932 însă cercetări amănunţite sunt făcute de Tr. cu o circulaţie corespunzătoare a aerului pentru a se putea regla umiditatea aerului (60-70 %) şi temperatura (1-2oC). ei au remarcat o frecvenţă deosebită a acestei boli în Transilvania şi Nordul Moldovei. zambilă. iar simptomele pe tuberculi numai în depozite. dezinfectate. sparanghel. se unesc şi pe suprafaţa tuberculilor apar adâncituri negre (râia de adâncime). Silozurile trebuie să fie uscate. Înmulţirea bacteriei are loc nu numai în vasele conducătoare din tulpini şi tuberculi ci şi lângă rădăcinile cartofului. Simptome.1. boala evoluează. floarea soarelui. în zonele unde s-a practicat monocultura. de câţiva milimetri în diametru şi neregulate ca formă. crin. Tuberculii atacaţi prezintă pe suprafaţa lor pustule plate. Lucrările de întreţinere trebuiesc executate în aşa fel încât să se evite rănirea plantelor sau a tuberculilor. dalii. În vederea depozitării. usturoi. fertilizare echilibrată fără exces de azot ce intensifică putrezirea tuberculilor şi prin plantare de tuberculi sănătoşi fără răni şi nesecţionaţi. Plantarea trebuie să se facă la adâncimi mai mici în pământurile argiloase şi la momentul oportun când solul este încălzit. dovlecei. Ana Hulea în 1947 şi de Hulpoi şi col. ardei. cicoare. regina nopţii.În unii ani pot apărea simptome pe tulpini în câmp. 10. Râia comună a cartofului . apoi în toate ţările cultivatoare de cartof.

1952). sfecla. De felul cum urmează aceste plante unele după altele trebuie să ţinem cont când le plantăm mai. Putregaiul inelar al tuberculilor . deşi uneori pot ajunge la 50 % (B. ales în terenurile unde în anii trecuţi am observat atacul. iar ngrăşământul verde de soia scade posibilităţile de atac ale bacteriei. în Moldova a fost găsită încă din 1929. ştirul. Folosirea erbicidului 2. Cercul de plante gazdă ale bacteriei include: varza. rapiţa. Atacul acestei bacterii este mult mai mare în terenurile care nu au aciditate. Irigarea culturilor în perioada maturizării tuberculilor scade foarte mult posibilităţile de atac ale bacteriei. Simptome. iar pentru România este considerată boală de carantină deşi.10. Polonia. sepedonicus Această boală descrisă în 1914 este semnalată în toate ţările mari cultivatoare de cartof. Fig.4-D a dus la scăderea frecvenţei atacului de râie comună. Prevenire şi combatere. păstârnacul morcovul. atacă tuberculii tineri.5).Clavibacter michiganensis ssp. Îngrăşămintele cu azot măresc sensibilitatea plantelor.Prezenţa agentului patogen determină gazda să formeze o zonă cu celule moarte (suber) şi o creştere a celulelor din interior spre exterior ceea ce duce la apariţia proeminenţelor crăpate şi înnegrite (fig. Plămădeală. produce un antibiotic care distruge bacteria ce produce râia comună. înainte de uscare. apoi în galben. Monocultura de cartof. Cultivarea de lucernă sau soia poate reduce procentul de atac al acestei bacterii deoarece o bacterie (Bacillus subtilis). Pierderile anuale sunt relativ mici.1. 1987). poate duce în condiţiile unui an secetos. la deprecierea cantitativă şi calitativă a tuberculilor. Rusia. pământul este aerisit.5 Râia comună a Bacteria pe vreme secetoasă. 10. Kotte. Transmitere-răspândire. 10. Danemarca. Norvegia. iar în pământ poate rezista de la un an la altul în resturile vegetale. aşa încât folosirea îngrăşămintelor ce cresc aciditatea va reduce şi procentul de plante atacate. Finlanda. Bacteria rezistă în tuberculii atacaţi până la 8 luni. 130 . deoarece erbicidul distruge buruienile pe care bacteria se poate găsi. când cartofului (W. zârna şi vinetele. Germania. ca şi utilizarea la plantare a tuberculilor parţial atacaţi. frecvent găsită în pământul cultivat cu soia. Plantele atacate manifestă către sfârşitul perioadei de vegetaţie o uşoară veştejire a frunzelor inferioare şi o decolorare a acestora în verde-pal. Suedia.7.

1991). în apropierea tulpinilor subterane. Săvulescu în 1941. infecţiile se pot produce pe toată perioada de vegetaţie.În tuberculi se observă la începutul atacului. . tuberculilor Bacteria este transmisă de la (E. 10. prin presare elimină din caverne exudat bacterian. un an la altul prin intermediul tuberculilor bolnavi. Veştejirea din secţiunile făcute în tulpini se bacteriană 131 (C.7. vinete. Docea şi V. Metoda de prevenire cea mai eficace este plantarea de tuberculi sănă toşi şi dezinfecţia maşinilor de plantat şi calibrat.10. bumbac şi ricin. primele simptome apărând în zona de prindere a tuberculilor.Pseudomonas solanacearum Boala este foarte răspândită în zonele tropicale. Bacteria opreşte creşterea în înălţime veştejirea şi îngălbenirea frunzelor. iar învelişul are crăpături neregulate. banan dar trece şi la alune de pamânt. Tuberculii atacaţi. în zona inelului cu vase conducătoare apar caverne în care ţesuturile sunt înmuiate (fig. subtropicale şi temperate ale globului. Putregaiul inelar al Transmitere-răspândire.1. zone galben-crem în lungul ţesuturilor cu vase conducătoare. frunzelor se brunifică fără a se răsuci (fig. Simptome.7). ardei. infectarea tuberculilor se face prin tulpinile subterane. deoarece poate produce pagube destul de mari (1-15 %) la cartof.6). iar atacul este amplificat dacă se practică secţionarea tuberculilor mari înainte de plantare. Fig. La plantele bolnave. Severin . deoarece prin sucul de pe cuţit pot fi contaminaţi de la un tubercul bolnav 20-30 tuberculi sănătoşi. iar Fig. tomate.Când se impotă cartofi trebuie să existe certificate din care să rezulte că în ţara expediatoare nu a existat bacteria. Veştejirea bacteriană a cartofului . Testele experimentale au dovedit că şi gândacul din Colorado. stelate.10.M. În loturile semincere nu se admite folosirea tuberculilor secţionaţi.8. Folosirea maşinile de plantat pe terenurile unde s-a manifestat boala reprezintă o sursă importantă de infecţie. Deşi. în România fiind semnalată de Tr. tutun. apoi bacteria circulă prin vasele conducătoare.6. Este inclusă pe lista bolilor de carantină. În acest stadiu se observă în jurul ochilor pete roşiatice. Prevenire şi combatere. cicadele sau păduchele de frunză pot să transmită bacteria. În depozite şi centrele de ambalare trebuie respectate cu stricteţe măsurile de igienă iar containerele şi materialele de ambalat să fie noi sau dezinfectate. cel puţin în ultimii 2 ani de cultură. Messiaen. cel mai mult suferă plantele tinere care se veştejesc rapid. 1964). Într-un stadiu mai avansat.10.10. Ţesuturile infectate se înnegresc.

depăşesc chiar mărimea tuberculului şi se închid la culoare. În România a fost găsită în 1921 în zona Făgăraşului. Tulpinile subterane pe care apar excrescenţe. Pagubele produse de această ciupercă sunt destul de mari. Râia neagră . ceea ce ar putea mări de 2. 1967) 132 . Cluj.8. Toate celelalte metode de combatere chimică chiar şi antibioticele s-au dovedit a fi ineficiente. În vederea limitării atacului se interzice tăierea la plantare a tuberculilor. datorită creşterii exagerate şi neuniforme a ţesuturilor parazitate. Alba şi Argeş. Prevenire şi combatere. foştii tuberculi se dezorganizează iar excrescenţele încep să se rupă în porţiuni mai mici. Bistriţa Năsăud. Aceste excrescenţe.10. devin brunenegricioase. nu mai formează tuberculi şi după căderea tumorilor prezintă mici Fig. Braşov. Tuberculii infectaţi au ochii din zona vârfului de culoare cenuşie-maro şi prin ei iese goma bacteriană ce poate fixa grăunciori de pământ. să apară zone de infecţie în Hunedoara. Bacău. Ca metodă de prevenire se recomandă plantarea de tuberculi sănătoşi. în jurul ochilor apar ţesuturi încreţite. ea fiind inclusă pe lista bolilor de carantină internaţională. Transmitere-răspândire. excrescenţele au culoare verde. dar zona contaminată a fost restrânsă. ceea ce limitează posibilităţile de circulaţie şi vânzare a tuberculilor. Rădulescu. asemănătoare inflorescenţelor de conopidă. Maramureş.5 ori frecvenţa atacului şi distrugerea plantelor de zârnă.Synchytrium endobioticum Ciuperca este originară din America de Sud de unde a pătruns în Europa fiind semnalată în Marea Britanie (1870) şi Ungaria (1896). tulpinile subterane şi aeriene şi uneori pe frunzele ce vin în contact direct cu suprafaţa pământului (bilonului). Simptome.9. apoi brun-neagră. sunt albicioase apoi cresc. Porţiunile infectate prezintă excrescenţe buretoase. Agentul patogen este inclus pe lista de carantină internaţională. Boli produse de ciuperci 10. Sibiu. Creşterea acidităţii în pământ a micşorat de asemenea.scurge exudat bacterian de culoare gri-brună. încreţite. pentru ca după 1942 datorită transportului cartofului în timpul celui de-al II-lea război mondial. procentul de atac al acestei bacterii. la început cât bobul de mazăre. întrucât existenţa raselor fiziologice şi a unui cerc larg de plante gazdă face deosebit de dificilă prevenirea instalării atacului. Bacteria este transmisă de la un an la altul prin tuberculii de sămânţă. Râia neagră (E. Spre toamnă. Pe tuberculi. Rotaţia cartof-porumb-fasole a redus cantitatea de bacterii din pamânt. Ciuperca atacă pe tuberculi. de unde boala s-a extins cu toate măsurile de protecţie aplicate. Pe tulpini şi frunze. În zonele cu temperaturi mai scăzute bacteria poate persista şi în plante de zârnă.1. strălucitoare. Suceava.

delimitată. în asolamente de lungă durată (cartof o dată la 6-8 ani) asigură producţii mari. Anglia). Canada (1845). se vor face controale riguroase. cu temperaturi cuprinse între 15-24oC şi cu umiditate de 60-80 %. Cercetătorii Staţiunii de Cercetări Suceava aflată în zona favorabilă atacului de râie neagră. mijloace de transport etc.1. Respectarea măsurilor de carantină internă şi externă limitează zonele de atac şi pagubele ce pot apărea. irigarea cu doze moderate. Prin uscarea acestor celule tuberculul se acoperă cu un strat de celule moarte. Distrugerea culturilor de cartof ale Irlandei în 1845 şi în anii următori a dus la plecarea populaţiei în America datorită “foamei irlandeze”. Belgia. vrejii se vor arde.10. Mana cartofului . cu temperaturi sub 18oC şi cu precipitaţii abundente. maşini agricole. 10. Franţa. Variaţiile mari de temperatură favorizează atacul şi permit înmulţirea rapidă a ciupercii.11. Sporii de rezistenţă pot fi aduşi în câmp odată cu gunoiul de grajd provenit de la animalele hrănite cu tuberculi infectaţi. fertilizarea cu îngrăşăminte organice (gunoi de grajd bine fermentat. testează la centrul Pojorâta. Terenul din zona infestată. ce vor constitui un baraj pentru următorii spori ajunşi pe suprafaţa tuberculilor. Cele mai bune sunt soiurile hipersensibile la care. Transmiterea ciupercii este deci asigurată în cursul vegetaţiei de spori. Ciuperca atacă tuberculii cultivaţi în pământuri acide. restrâng posibilităţile de infecţie ale ciupercii. se va ara la 20-25 cm adâncime şi se va trata suprafaţa cu dezinfectanţi puternici de sol. iar tuberculii vor fi industrializaţi pe loc sau se vor fierbe pentru hrana animalelor. fără spori de rezistenţă viabili).Phytophthora infestans Originară din America de Sud. În pământ. licheni sau tuberculi cu coaja ondulată. În focarele de infecţie depistate. aceasta moare imediat şi odată cu ea şi ciuperca ce este parazită obligată. (1843). Prevenire şi combatere. Transmitere-răspândire. În zonele favorabile pentru evoluţia ciupercii. pe un teren puternic infestat noile soiuri create de amelioratori pentru a putea recomanda zonarea acestora sub aspectul rezistenţei sau toleranţei lor la această ciupercă . nefierţi. zbârcită (fig. Soiurile de cartof manifestă o rezistenţă diferită faţă de această ciupercă. iar de la un an la altul de spori de rezistenţă din pământ sau. din particulele de pământ de pe tuberculii sănătoşi. se înregistrează pagube însemnate mai ales în condiţii de monocultură sau rotaţii de scurtă durată. Olanda. În cazul atacului timpuriu planta are puţine tulpini şi frunze iar la atacurile târzii boala nu se poate depista decât la recoltare. în pământuri uşoare. Plantarea de tuberculi sănătoşi proveniţi din zone necontaminate.U. în vegetaţie tufa prezentând chiar un aspect de mătură de vrăjitoare (tulpini multe dar subţiri). în momentul pătrunderii sporului în celulă. deoarece sporii de rezistenţă pot rămâne viabili 8-10 ani iar apa din pământ ajută la răspândirea sporilor ciupercii. boala a produs de-a lungul anilor epidemii grave (S. se va urmări distrugerea plantelor ce pot fi gazde pentru ciupercă şi se vor planta tuberculi numai din soiurile rezistente sau hipersensibile. pe tuberculi pot fi întâlnite şi excrescenţe sub formă de frunză groasă.8). În verile reci.A.cicatrici. 133 . Corectarea acidităţii pământului.

Simptome. care în scurt timp devin arsuri brune cu un inel gălbui. însă dacă există un asolament sau măcar o rotaţie de 3 ani această sursă de infecţie nu trebuie luată în considerare.9. Transmiterea bolii de la un an la altul este asigurată de tuberculii mănaţi care au rămas în stocul materialului de plantat. Mana cartofului: brunificaţi la locul prinderii lor de tuberculi. 134 . d-miceliu. pe lăstari apar primele frunzuliţe cu foliole b-secţiune prin tubercul atacat. În aceste tarlale se va urmări cosirea prematură a vrejilor şi îndepărtarea lor pentru a împiedica infecţiile tardive ale tuberculilor. dacă nivelul precipitaţiilor este mai ridicat. iar a-atac pe suprafaţa tuberculului. În condiţii de temperatură scăzută (+10.10. Maior (1897) pentru ca apoi boala să se intensifice.5-4 mm/zi). În secţiune de pe suprafaţa zonei brune se observă cum progresează spre centru o coloraţie cenuşie-difuză. în zone cu precipitaţii abundente şi temperaturi moderate. Se observă pete aproximativ circulare galbene-untdelemnii. Declanşarea atacului generalizat de mană este asigurat dacă între tuberculii plantaţi se găsesc mai mult 0. alcătuit din miceliul ciupercii. cu ţesuturile puţin scufundate. c-frunză atacată. Sporii pot să ajungă la suprafaţa pamântului prin urcarea apei din pământ şi apoi pot produce noi infecţii (infecţii secundare). întreaga suprafaţă a frunzelor se brunifică. rămaşi în pământ pot constitui o sursă de infecţie numai în cazul monoculturii când dau samulastră gata infectată. Vremea umedă şi răcoroasă favorizează extinderea ciupercii aşa încât. sau chiar mai repede.10. Tuberculii mici.În România primele semnalări aparţin lui G. pentru a se reduce frecvenţa tuberculilor mănaţi sub 0.9). Din tuberculii mănaţi apar lăstari Fig. Secţiunile atacate ţinute în mediu umed şi la temperatură de 20-25oC se acoperă rapid cu un puf alcătuit din miceliul ciupercii (fig.002 %. cu pagube economice mari (5-22 t/ha) mai ales în zonele de mare cultură a cartofului. precipitaţiile sunt scăzute (0. +15oC) şi umiditate ridicată se brunifică codiţele frunzelor şi chiar vârfurile lăstarilor împreună cu toate frunzele superioare Tuberculii atacaţi au pe suprafaţa lor zone brune-cenuşii. generalizată). mănaţi. Sporii ciupercii se răspândesc prin vânt. cel puţin 11 km/zi ceea ce poate produce distrugerea a 100 ha în condiţiile existenţei unui focar de infecţie.002 % tuberculi mănaţi. Mana se manifestă pe organele aeriene ale plantei dar şi pe tuberculi. 1988). e-spori pătate pe care apar spori (infecţie primară (Dumitraş Lucreţia. Prevenire şi combatere. Plantarea cartofului va fi făcută numai cu tuberculi din soiuri rezistente la agenţi patogeni existenţi în zonă. Pe frunze simptomele apar înainte de înflorit şi continuă până toamna. Primele infecţii se observă la 35 zile de la plantat dacă. Transmitere-răspândire. tuberculi proveniţi din tarlalele tratate. Pe faţa inferioară a frunzelor apare un puf fin albicios.

În acest stadiu este posibil ca abia să se observe cele câteva plante (5 % sau chiar mai pu]in) infectate iniţial. iar ultimele tratamente se vor face cu produse stanice. când frunzele plantelor de pe acelş[i rând se ating. Lucrările agrotehnice executate corect (bilonarea. 10.etc.5 kg/ha/trat. 7 z). Boala se poate instala din câmp pe plante însă pagubele mari se înregistrează în timpul depozitării tuberculilor. Putregaiul uscat al tuberculilor . fosfor. Prin preîncolţirea tuberculilor se pot elimina tuberculii bolnavi şi deci scade procentul de atac. chiar dacă sunt spălate vor fi absorbite prin rădăcini sau amestecurile de substanţe care dau rezultate foarte bune în vederea prevenirii sau combaterii manei se vor face tratamente cu produse din grupele: Blue Shield 50 WG3 kg/ha trat. 21 zile). urmărind cu grijă respectarea dozei la hectar. irigarea cu doze moderate) asigură vigurozitatea plantelor.. Combaterea agentului patogen se face la avertizare prin tratamente periodice. (N90P80K60 + 25 t gunoi de grajd) pentru mărirea rezistenţei plantelor. următoarele tratamente se vor face cu produse sistemice sau cuprice (în alternanţă). 135 . Produsele recomandate în combaterea agenţilor patogeni ai cartofului sunt în general avizate pentru mană. Tratamentul trebuie executat cu utilaje ce dau picături foarte fine.5 kg/ha (t.p. Fertilizarea se va face cu doze moderate de azot.5-2. Turdacupral 50 P 4-5 kg/ha. care vor acoperi total frunzişul. dar dacă nu se execută acest tratament.5 kg/ha (t.1. Dithane 75 WG 2-2. are loc evoluţia explozivă a bolii ce nu mai poate fi oprită. Primul tratament se face când plantele au 20-30 cm. iar în zonele bogate în precipita]ii se preferă produsele sistemice care. Curenox 50. În practică.Fusarium sp. dar sunt eficace şi pentru alţi agen]i patogeni Se are în vedere să nu se aplice 2 tratamente consecutive cu produse din aceeaşi grupă. iar la fungicidele sistemice 50-70 picături/cm2.3 kg/ha.12. La întocmirea asolamentelor trebuie să se ţină seama de faptul că ciuperca mai atacă tomatele. Kocide 101-3. În cazul fungicidelor de contact trebuie să se realizeze o pulverizare fină cu 200-500 picături/cm2. potasiu. Kocide 2000-1. pământuri ce favorizează şi atacul bacteriilor la tuberculii tineri.4 kg/ha `n 1000 l apă.p.Plantarea tuberculilor nu va fi efectuată prea la suprafa]ţă sau într-un pământ prea nisipos.. Se recomandă ca primele tratamente să se facă folosind produse ditiocarbamice care pot chiar stimula creşterea foliajului şi lăstarilor. Champion 50 WP -3 kg/ha. aerisirea culturii şi sunt factori defavorizanţi ai evoluţiei ciupercii. folosirea amestecurilor de produse a dus la eliminarea posibilităţilor de apariţie a raselor rezistente la o grupă de fungicide. ce ar permite ajungerea uşoară a sporilor de pe frunze la tinerii tuberculi. Antracol 70 WP 1. pentru a nu se ajunge la rase noi rezistente. Funguran OH 50 WP3 kg/ha. nici în pământurile grele ce reţin apa. vinetele şi alte solanacee sălbatice. erbicidarea.

şi tuberculii prezintă o brunificare a vaselor 1964).10 Putregaiul uscat al ofilesc. unde temperaturile cresc (15-28oC) şi umiditatea este mare (50-80 %). sub forma de spori sau spori de rezistenţă. Fusarium solani var. Păstrarea unei temperaturi constante de 4-6oC şi a unei aeraţii corespunzătoare. Goidanich.2 % (depozit).2 kg/t. Pulpa afectată devine sfărâmicioasă sub coaja intactă.10). frunzele se Fig.2 % (depozit). conducătoare (fig. Caroben 75 PTS-0. Prevenire şi combatere. În mediu umed. micşorează posibilităţile de instalare a atacului acestor ciuperci. Tuberculii pătaţi sau răniţi nu vor fi introduşi în siloz unde există riscul infectării tuberculilor sănătoşi şi a înregistrării de pagube mari. Plantarea se va face cu tuberculi sănătoşi ce au fost bine păstraţi în siloz. Depozitele precum şi containerele. Tuberculii infectaţi prin răni prezintă mai întâi o încreţire şi brunificare a zonei afectate. Atacul nematozilor însoţit de variaţii bruşte de temperatură şi umiditate sensibilizează plantele şi favorizează atacul ciupercilor ce se răspândesc apoi prin spori cu ajutorul vântului (în cazul atacului tulpinilor şi a frunzelor) sau cu ajutorul apei din pământ (în cazul atacului la tuberculi). F. Rovral 50 WP-0. Speciile genului Fusarium ce parazitează cartoful produc simptome variate. pe resturile de plante. iar tulpinile ca tuberculilor: (G. Măsurile agrofitotehnice prin care se crează condiţii optime de dezvoltare plantelor. coeruleum pătrunde prin răni sau mici zgârieturi provocate de nematozi în tuberculi şi evoluează în depozitele prost aerisite. Derosal 50 WP-0. coşuri sau sacii reutilizaţi şi nedezinfectaţi. La recoltare şi însilozare se vor lua măsuri pentru a feri tuberculii de răni. Tuberculii atacaţi au pulpa apoasă.Simptome. La recoltarea tuberculilor. urmată de brunificarea frunzelor de la vârful tulpinilor apoi şi a celor bazale. pe suprafaţa tuberculului apar pernuţe pufoase albe. se îngălbenesc şi se usucă. zonă ce se scufundă. apoi coaja se încreţeşte formând cercuri neregulate în zona brunificată şi uscată. ceea ce se observă printro neuniformitate a înălţiimii plantelor.10. eumartii produce o îngălbenire a limbului frunzelor. 136 . ciupercile sunt răspândite odată cu praful de pe containere. În mediu uscat. Fusarium oxysporum produce o ofilire în masă a plantelor şi chiar pieirea lor. tuberculi din soiuri rezistente la fuzarioză sau trataţi cuproduse din grupele: Derosal 50 SC-0. crează condiţii nefavorabile evoluţiei acestor ciuperci în timpul depozitării. Transmitere-răspândire. gri sau roz şi tuberculul putrezeşte în profunzime.1 % sau 0. lăzile sau sacii cu care se transportă tuberculii vor fi dezinfectaţi cu o soluţie de formalină 5 %. plantele prezentând un ritm încet de creştere. În tulpini.2 kg/t (depozit). în măduvă şi în pulpa tuberculilor apar pete brune şi o brunificare a vaselor. Aceste ciuperci rezistă mult timp în pământ. tuberculii se întăresc şi se secţionează cu greutate. putrezesc.10. Baza tulpinii şi rădăcinile tinere putrezesc şi devin sfărâmicioase.

2. Bulgaria şi România în asociere cu rizomania sfeclei. Puşcaşu (1985) semnalează boala ca fiind deosebit de păgubitoare în zonele de mare cultură a sfeclei pentru zahăr. Pe corpul sfeclei se dezvoltă exagerat radăcinuţele luând forma de "barbă" simptom asemănător cu cel dat de Heterodera schachtii. apare ofilirea sau chiar pieirea plantelor.11.10. dar în acest caz lipsesc chiştii Fig. unde până în toamnă 137 Fig.2.10. Mozaicul sfeclei . apoi brune (fig. M. Macovei şi A.10. În secţiune. Codrescu şi col. îngălbenirea şi apoi brunificarea nervurilor. A. . Iugoslavia. caracterisitici nematodului. Transmitere-răspândire. Messiaen. sunt mici (asemănătoare pătrunjelului). Al. fapt de care trebuie să se ţină cont la succesiunea culturii în asolament. transmiţătoarea virusului. Franţa Germania. Îngălbenirea necrotică a nervurilor sfeclei: A-rădăcină sănătoasă. (1981).10. În funcţie de faza în care se instalează atacul şi de condiţiile climatice. iar în cazul rotaţiilor scurte sau a asolamentelor defectuos alcătuite pagubele pot fi mari. Mozaicul sfeclei: (P. atelajele şi uneltele folosite vor fi dezinfectate cu bromură de metil prin fumigaţie 30-40 g/m3. Particulele de pământ infestate cu spori pot fi duse de vânt la distanţe mari. se 1991).Tarlalele infestate vor fi cultivate cu plante prăşitoare la care lucrările de îngrijire duc la distrugerea buruienilor şi a ciupercii Polymyxa betae. Simptome. iar terenul se va dezinfecta folosind Dazomet 750 kg/ha. Plantele bolnave vor fi arse.2.C-rădăcini atacate (C.11). Atacul are loc în vetre.Beet mosaic virus Viroza cunoscută sub numele de mozaicul sfeclei a fost descrisă în 1915 şi în prezent este răspândită în toate zonele cultivatoare de sfeclă. Îngălbenirea necrotică a nervurilor sfeclei Beet necrotic yellow vein virus Virusul a fost izolat şi studiat în Japonia apoi a fost găsit în Italia. Bolile sfeclei Viroze 10. Transmiterea virusului în natură este asigurată de ciuperca de sol Polymyxa betae ce acumulează virusul în timpul parazitării. sau au vârful foarte subţiat. brunifică.1. 2. 1954).Virusul infectează şi spanacul. aşa încât aria de răspândire a virusului creşte foarte repede. Rădăcinile sfeclelor B. Prevenire şi combatere. Principala măsură de prevenire este însă utilizarea de soiuri tolerante. Virusul afectează rădăcinile şi ca urmare pe frunze apare decolorarea. conţin virusul pe care îl transportă. producând pagube mai mari în cultura de seminceri. 10.12. ce se recunosc uşor datorită decolorării şi ofilirii plantelor în cursul zilei şi revenirii lor la normal noaptea. se observă că vasele conducătoare sunt galbene. Sorauer. Sporii de rezistenţă ca şi sporii ciupercii. Terenurile contaminate trebuiesc identificate şi din acele zone se va interzice transportul sfeclei.

viroza poate da pagube de 29-38. rocoţea. 1980). mac. 1954). de forme variate. în special în cultura pentru butaşi şi cea destinată producerii de seminţe. Virusul se transmite în natură cu ajutorul a peste 28 specii de afide. Un rol deosebit îl au stropirile cu insecticide.. simptomele dispar şi reapar sub formă de arsuri spre sfârşitul perioadei de vegetaţie. utilizarea materialului semincer sănătos şi arderea resturilor înainte ca insectele să înceapă zborul.3.2.. Simptome.80 % din plante pot fi bolnave (V. Butaşii de sfeclă virotici asigură prezenţa bolii în culturile semincere şi de la acestea virusul trece la culturile de sfeclă pentru industrializare sau la spanac. Frunzele tinere mozaicate privite prin transparenţă prezintă pete mici. Simptome. Transmitere-răspândire.Beet yellows virus Boala a fost descrisă în Belgia (Roland. Prevenire şi combatere. Prevenire şi combatere. apoi pe frunze apar zone decolorate între nervuri. la care îngăllbenirea este limitată la spaţiul dintre nervurile în lungul cărora rămân zone late verzi. (1964). Sorauer. La semincerii infectaţi se observă frunze mici îngălbenite îngroşate şi casante. trifoi. pete neregulate. Izolarea spaţială a culturilor pentru sămânţă faţă de cultura de spanac 138 . 42 % la producţia de zahăr şi 18-70 % la cea seminceră. Parcelele cu sfeclă pentru sămânţăse vor amplasa la distanţă de cel puţin 500 m faţă de cultura de spanac. Anglia (Watson. verzi deschis sau alburii. lobodă. iar în cultura obişnuită pentru rădăcini reduce esenţial producţia şi procentul de zahăr al acesteia cu 7-18 % (I. Îngălbenirea sfeclei: (P. Cercul de plante gazdă a virusului este larg: spanac. 1942) [i `n România de Alice Săvulescu şi col. inele. punguliţă.13. Acestea după ce se hrănesc 6-10 sec. Plantele tinere infectate prezintă frunze cu nervurile transparente. pătlagină.12).5 % la producţia de rădăcini.. iau virusul din celula virotică şi apoi timp de 1-4 ore pot să transmită virusul. Procentul plantelor infectate creşte odată cu zborul ridicat al insectelor pe parcursul perioadelor secetoase ale anului. Îngălbenirea sfeclei . Transmiterea virusului este asigurată de Cuscuta şi de mai multe specii de afide.13). Fig. 10. linii sau re]ele de linii (fig. ce poate avea plante virotice încă din toamnă. nemţisor. Ţesuturile frunzelor sunt îngroşate cu suprafaţa lucioasă. Simptomele pot fi confundate cu cele produse de lipsa de magneziu. se recomandă distrugerea acestora. Pop şi col. puncte. În zonele de mare cultură industrială şi seminceră de sfeclă. sulfină sau la plante ca: ştir. în spanacul semănat toamna precum şi în buruienile multianuale. lobodă. mac.10. 1936). Întrucât virusul în primăvară este transmis de afide de la plantele însilozate. ştir. În perioadele calde ale verii. Transmitere-răspândire. Ciochia şi col.10. troscot. iar în final apar puncte brune (fig. Frunzele încep să se îngălbenească de la vârf spre bază şi de la margini spre nervura principală.10. 1968). De la un an la altul virusul rămâne în semincerii de sfeclă.

acest simptom fiind caracteristic atacului de Aphanomyces sp. Vondozeb-8 kg/t săm.. Pe plantulele debilitate se instalează ciuperci din genul Fusarium care dau mucegaiuri albe sau roz. Rhizoctonia solani În anii cu primăveri umede.. Boli produse de ciuperci 10. Dithane M 45-8 kg/t săm. spori de rezistenţă sau fructificaţii de rezistenţă.Pythium sp. este des întâlnită această boală. Vondozeb 75 DG-8 kg/t săm.10. aerate pentru ca să se scurteze perioada de la germinare şi până la răsărire. la sfecla semănată în terenuri mai grele şi cu lipsă de fosfor.. constatând doar golurile în culturi cu pagube de până la 20 % (E. în terenuri echilibrat fertilizate. iar de la un an la altul rezistă sub formă de spori . 1957). Întrucât o parte dintre aceşti agenţi patogeni pot fi aduşi odată cu sămânţa. Ciupercile se răspândesc în cursul vegetaţiei prin spori duşi de apa din sol. În cazul zonelor putrezite umed... prin care una sau mai multe ciuperci din sol vor intra şi vor produce putrezirea seminţelor germinate sau a tinerei plantule. Atacul poate fi cu greu observat. perioadă în care se instalează agenţii patogeni ai acestei boli. iar dacă ţesuturile brunificate putrezesc uscat. micelii şi microscleroţi.2.. se subţiază şi chiar primele frunzuliţe sunt negre. Boala se manifestă de la germinarea seminţelor şi până la apariţia primei perechi de frunze adevărate. Pe ţesuturile afectate pot apărea fructificaţiile agenţilor.. care vor crea mici leziuni. Phoma betae..este obligatorie. Fusarium sp. Pe sămânţa abia germinată.. Condiţiile deosebite din aceste terenuri sunt favorabile înmulţirii nematozilor. se pot constata în analizele microscopice spori de la Pythium sp. Uneori baza tulpinii se înnegreşte. Tiradin 70 PUS-8 kg/t săm. iar întreţinerea culturilor de sfeclă seminceră. rădăcini sau tânăra plantă se observă zone brunificate. sau se pot instala ciuperci sau bacterii de sol care vor continua distrugerea zonelor brunificate (fig. Tiramet 60 PTS-5 kg/t săm. Tachigaren 70 WP.4. Prevenire şi combatere. extinderea bolii. depinde de foarte mulţi factori agrotehnici. ce germinate a tinerelor plantule dau mucegaiuri albe sau roz. Aphanomyces sp. Rădulescu şi V.10.c.6 kg/t săm. Tiradin-10 l p. Simptome. Combaterea chimică a insectelor limitează răspândirea virusului. 139 . sfeclă roşie sau de zahăr este un factor important în micşorarea procentului de plante virozate. Transmitere-răspândire.. Bulinaru. se vor observa fructificaţii cu spori de tip Phoma. Sfecla va trebui semănată la epoca optimă. Pe Fig.14). climatici sau este în corelaţie directă cu evoluţia atacului nematozilor şi a dăunătorilor. Instalarea ciupercilor ca şi evoluţia atacului. Putrezirea semintelor plantele debilitate se instalează fuzariozele. Putrezirea seminţelor germinate şi a tinerelor plantule .. aceasta se va trata cu: Dithane 75 WG-8 kg/t săm.14./t săm.

la culturile industriale se recomandă. unde apare mai întâi mana. de până la 15 %.10. Infec]iile secundare pot avea loc de mai multe ori pe ani `n func]ie de temperatur\ (sporii apărând la temperaturi de 0-28oC. 140 . Cultivarea de soiuri şi hibrizi rezistenţi la mană este cea mai eficientă metodă de prevenire a distrugerilor date de mană. prin sporii ce apar pe miceliile cenuşii-violacei.15. Dithane 75 WG-0. Prevenire şi combatere. ciuperca poate produce pieirea plantelor (fig. agentul rezistă sub formă de miceliu de infecţie în butaşi şi seminţe sau sub formă de spori de rezistenţă. în Cehoslovacia. Transmitere-răspândire. apoi s-a răspândit în toată Europa. Primele infecţii se 1926). Mana sfeclei .2 %. În vederea evitării instalării atacului. când pe acestea se observă o îngălbenire asociată cu formarea unui puf cenuşiu-violaceu pe partea lor inferioară. În România primele semnalări le-a făcut C.10. cu flori grupate în ciorchine. Toamna. iar ca urmare plantele Fig.5. unde pe frunzele tinere din centrul rozetei se observă o îngălbenire urmată de încreţirea ăi răsucirea frunzei de la margini spre partea inferioară. Simptome. sp. betae În primăverile reci şi umede.10.Erysiphe betae Boala a fost semnalată la începutul secolului XX.2.2. În această primă fază de atac. resturile vegetale de la decoletarea sfeclei se vor `nsiloza. b-miceliu cu spori (J. atacată. la producţia de rădăcini şi de 25 % la conţinutul de zahăr. unde apare puful cenuşiuviolaceu. izolarea lor spaţială la cel puţin 1000 m faţă de culturile semincere. Simptomele clasice apar însă pe plantele semincere.Peronospora farinosa f. În cazul în care atacul este sporadic. plantele bolnave se vor distruge. iar cele de la culturile semincere se vor arde pentru a micşora numărul de spori rămas. Boala se poate instala pe sfecla abia răsărită. Agentul patogen se răspândeşte în cursul perioadei de vegetaţie.15).6. în zonele de mare cultură a sfeclei. la recoltare. formează noi frunze. Eriksson. poate apărea această boală care produce pagube însemnate. constată pe frunzele sfeclei din cultura seminceră. Mana sfeclei: a-plantă se pot usca înainte de vreme. brunificate. Tija florală de la plantele mănate are axul scurt. cu optim la +6oC) şi de precipitaţiile care favorizează infecţia. 10. Sandu-Ville (1936) care a remarcat şi pagubele mari produse de această ciupercă în 1954 şi 1967 în Moldova. Făinarea sfeclei . atacul pornind de la butaşii bolnavi. Butaşii seminceri infectaţi putrezesc în timpul păstrării lor în silozuri. De la un ciclu de vegetaţie la altul. La semănat vor fi folosite doar seminţele din loturi certificate în care nu a fost semnalat agentul patogen. Samânţa se va trata cu: Apron XL 350 ES-4 l/t sămânţă. În culturile semincere se vor face tratamente repetate (în special în primăverile reci şi umede) cu: Funguran OH 50 WP-4 kg/ha. Un studiu amănunţit al comportării ciupercii în Moldova l-a efectuat Didina Caea (1974). Planta după distrugerea frunzelor tinere.

Transmitere-răspândire. determină o veştejire uşoară a foliajului.16 Făinarea sfeclei: a-atac pe suprafaţa frunzelor slab frunză. de 0. Putregaiul inimii sfeclei . 10. Pe plantele semincere apar pete pe frunze. b-fructificaţie de rezistenţăcu spori (Olga veştejite.10. 1972).15-40 % din recoltă.5-2 cm în diametru.3 l/ha (t.p.2. Boala poate fi recunoscută uşor datorită miceliului albicios. Comes (1959. 10.7. înainte de recoltare se observă şi puncte mici negre. poate produce putrezirea acestora. iar frunzele se brunifică şi se usucă prematur (fig. În timpul verii pe frunze apar pete de decolorare.5 l/ha (2 trat. Însilozarea resturilor de frunze rămase de la decoletare micşorează numărul de spori din tarlalele ce au fost cultivate cu sfeclă.). Boala se observă de obicei spre toamnă pe frunzele mai bătrâne cu vitalitate scăzută şi pe frunzele sfeclei pentru sămânţă. 1949.Simptome. tratamentele chimice nu se justifică economic. Baycor 300 EC-2 l/ha (t.16). alcătuite din puncte mici negre. Ţesuturile din dreptul petelor se brunifică şi pe ele se observă cercuri concentrice. ţesuturile parazitate se îngălbenesc.D. la 42 z.(un sfert de frunză acoperită cu pâslă albă) în soluţiile de tratat se vor pune şi produse pe bază de sulf sau sistemice din grupele: Thiovit-5 kg/ha. parazită de suprafaţă. apoi cenuşiu datorită fructificaţiilor sexuate.p. Impact 125 SC-0. fin care poate acoperi toată frunza. Sub pâsla miceliană. în mod obişnuit până la recoltare.). condiţie favorabilă pentru instalarea atacului ciupercii. 141 . f. 28 z. care sunt negre. în schimb la culturile pentru samânţă unde. ca producând pagube însemnate . unde în complex cu alte ciuperci.3 l/ha-2 tratamente în 300 l apă/ha. mari. Ciuperca atacă tinerele plantule până la răsărire. Prevenire şi combatere. Simptome. Miceliul devine alb-pulverulent datorită sporilor.c. Perioadele cu temperaturi ridicate şi umiditate scăzută. De la un an la altul ciuperca rezistă prin fructificaţiile de rezistenţă rămase pe resturile vegetale. 1953) şi de I. Boala este observată mai întâi pe frunzele plantelor din culturile pentru seminţe şi la interval de 1-2 săptămâni se va observa şi pe sfecla din anul I. se fac tratamente se recomandă ca la depăşirea P.28 zile). Pentru culturile obişnuite. Tilt 250 CE RU-0.Phoma betae Boala cunoscută şi sub numele de pătarea brună a frunzelor. tulpini şi chiar pe seminţe unde. este una dintre cele mai frecvente boli ale sfeclei semnalată de Tr. Score 250 EC-0.Pleospora bjoerlingii.E. Săvulescu (1944. 1961. circulare. În perioada de vegetaţie ciuperca este răspândită de sporii de tip Oidium ce germinează uşor la Fig.

aşa încât până toamna. Validacin 3 S-3 l/t săm. Au fost cazuri când datorită secetei din sol. de apa de ploaie sau de apa de irigaţie. asigurarea unei arături profunde. ceea ce se întâmplă mai rar. alegerea unui teren nu prea greu.17. care au rămas pe resturile vegetale înglobate în sol. Ferraris. rădăcinile care se scot din sol sunt epuizate. Drajarea se face cu o pastă în care intră şi substanţe fungicide.3..17). 142 . De la cultura din (T.4. Seminţele nepolizate se tratează cu: Dithane 75 WG -8 kg/t săm. nu au zahăr. în cazul în care se practică Fig. uscate ce se adâncesc în corpul sfeclei.8. Boala a fost semnalată cu intensitate mare în tarlalele care au fost îngrăşate puternic cu azot şi lipsă de bor. Tiradin 70 PUS-8 kg/t săm. În cursul perioadei de vegetaţie transmiterea ciupercii este asigurată de la plantă la plantă şi de la frunză la frunză de sporii antrenaţi de vânt. 1938). ci doar un procent ridicat de celuloză (fig. aşa încât pe lângă respectarea epocii optime de semănat. ţesuturi ce putrezesc şi apar caverne centrale. acestea vor trebui semănate într-un sol umed pentru a înmuia stratul de drajeu şi a permite germinarea. planta încearcă să-şi refacă foliajul din mugurii existenţi la suprafaţa solului.. Transmitere-răspândire. Polizarea şi drajarea seminţelor înainte de semănat este o lucrare foarte eficientă.2.. fiind necesară o reînsămânţare. Vondozeb-8 kg/t săm. 10. aceste zone de sub rozetă se observă uşor la decoletarea ce se face la sfecla ce se industrializează şi trece neobservată la sfecla seminceră. plantulele nu au putut sparge şi străbate pelicula de drajare.5 porţiuni monocultura. transmiterea este asigurată de miceliul rămas în butaşii infectaţi. Tachigaren 70 WP-6 kg/t săm. Transmiterea ciupercii este asigurată de la un an la altul prin sămânţa pe care se găsesc fructificaţii cu spori de tip Phoma sau prin organele de rezistenţă.10. deoarece de plantă cu fructificaţii cu spori sfecla epuizează puternic solurile. ce vor asigura protecţia tinerei plantule până la răsărire.. Cercosporioza sau pătarea roşie a frunzelor Cercospora beticola Cercosporioza este considerată una dintre cele mai grave boli ale sfeclei. datorită faptului că evoluează foarte repede şi distruge rapid frunzişul plantelor. Vondozeb 75 DG-8 kg/t săm.10. În mod obişnuit..Atacul pe rădăcini se manifestă printr-o colorare în cenuşiu a ţesuturilor de sub rozeta de frunze. trebuie să se asigure şi o îngrăşare cu borax 20 kg/ha. După distrugerea frunzelor. Prevenire şi combatere. Vitavax 200 PUS-3 kg/t săm.. anul I la cea seminceră. căci îndepărtează eventualele formaţiuni cu spori de pe seminţe dar.. 2 . Infectarea corpului sfeclei se poate face şi prin coborârea miceliului din frunze prin cozile acestora. Dithane M 45-8 kg/t săm. Putregaiul inimii sfeclei: 1-plantă atacată. butaşi la care zonele de atac se observă greu.

pentru a fi distruse plantele gazdă ale ciupercii. Atacul apare în perioada iunie-august sub formă de pete izolate sau unite. întreg frunzişul este brunificat şi uscat. ciuperca atacă şi pe alte plante din fam.5 pc. apoi cenuşii în zona centrală unde se formează un puf brun.). rămân viabili după trecerea iernii şi pot produce noi infecţii în primăvară. Bolile florii soarelui Boli produse de ciuperci 11. în câteva zile. Derosal 50 SC-0. Chenopodiaceae. Derosal 50 WP-0. putând depăşi 80 % la soiurile sensibile care nu au fost tratate. 21 z. când a semnalat-o Saccardo.).1. După uscarea ţesuturilor. brune.3 kg/ha (t. În cazul unui atac puternic. putând apărea pete brune alungite chiar şi pe cozile frunzelor. Simptome.1.3 l/ha. Mana florii soarelui . ca şi izolarea spaţială Fig.p./ha în 400 l apă la 1 trat. cu diametru de 1-3 mm. Kolfugo 25 SC.p. Bavistin FL-0. lipsa borului şi umiditatea atmosferică ridicată.18. Ferraris. faţă de culturile de sfeclă de an I. seminţe ce nu au fost tratate înainte de semănat. galbene.10. Bavistin DF-0.). 21 z. de decolorare. Întrucât.1. Rădăcinile de la sfeclele atacate rămân mai mici şi cu un procent de zahăr mult micşorat (fig.Plasmopara helianthi 143 . Respectarea unui asolament de 4-5 ani este obligatorie la culturile de sfeclă. favorizat de excesul de azot din sol. Plantele semincere afectate vor avea o producţie scăzută de seminţe mici. etc. iar la noi în ţară este prezentă pe toate culturile de sfeclă. 1941).3 l/ha (t. se va avea grijă ca toate culturile să fie erbicidate corect. Petele pot fi colţuroase sau rotunjite. 2-miceliu cu spori (T. rar 5 mm.18).3 kg/ha (t. 14 z. cu o slabă facultate germinativă. Cercosporioza: de cel puţin 1000 m a loturilor cu sfeclă pentru seminţe 1-atac pe frunză. Transmitere-răspândire. Tratarea chimică în vegetaţie se poate face cu produsele:Brestanid 50-0. (la interval de 21 zile) (organometalice). Bavistin 50 WP-0. 2 trat.Ciuperca este cunoscută încă din 1876.10. În jurul petelor se observă o dungă brună la sfecla pentru zahăr şi cea furajeră şi violacee la sfecla roşie. CAPITOLUL 11 BOLILE PLANTELOR ULEIOASE 11. acestea se desprind şi frunzele apar perforate. de momentul instalării bolii şi de condiţiile climatice.p.3 kg/ha. Ciuperca poate fi adusă în teren şi odată cu semintele provenite din loturi semincere unde boala s-a manifestat. Sporii rămaşi pe pământ şi pe resturile vegetale. pierderile de recoltă fiind variabile în funcţie de rezistenţa soiurilor sau hibrizilor.

Paulian [i H. înfloresc înaintea plantelor sănătoase şi uneori pot fructifica dar. 1973).Mana a apărut la floarea soarelui la sfârşitul secolului XIX în America de Nord. cu internodii scurte. Aceste plante rămân pitice (moşnegi). deci indiferent de numărul de pete de pe frunzele unei plante. în dreptul cărora pe faţa inferioară începând de la coada frunzei. zone mari galbene. Întrucât nu se practică monocultura la floarea soarelui.1. dacă este optimă (16-18oC) favorizează eliberarea de spori ce pot produce infecţii sistemice. Simptome.1). Baniţă. iar în România este semnalată de E. pe frunzele mature. în funcţie de condiţiile climatice. de-a lungul nervurilor principale şi între nervuri. 1973). prevăzuţi cu o membrană groasă. apare un puf alb de miceliu.11. 1965). Aceste plante au pe faţa superioară a frunzelor. încreţite şi prezintă rădăcini slab dezvoltate (fig. zone care se brunifică în scurt timp. ajunge în 1940 în Europa. Fig. Mana florii soarelui: o pâslă albă. semintele obţinute de la acestea vor fi infectate. Plantele pot forma (F. Mana florii soarelui: Numărul infecţiilor secundare este în frunză cu puful alb al ciupercii corelaţie directă cu frecvenţa precipitaţiilor şi cu (F. Primele simptome se observă la plantele tinere. În cursul perioadei de vegetaţie. Ciuperca mai poate ataca şi alte plante din familia Compositae.11. se formează Fig.2. decolorate. Iliescu. ce apar din seminţele infectate. datorită sporilor. În dreptul lor. Raicu şi E. Ciuperca se transmite de la un an la altul prin miceliul parazit din semintele infectate şi prin sporii rămaşi în sol în resturile vegetale.11. formează pălării mai mici. Iliescu. au înălţimea de cel mult 25-30 cm. galbenaurii. prezintă pe frunze pete galbene-undelemnii lângă nervuri. Plantele infectate mai târziu.11. temperatura care. 144 . principala sursă de infecţie în anul următor o constituie seminţele infectate. după apariţia primelor plante infectate au loc mai multe infecţii secundare.2). Transmitere-raspândire. apar spori sferici de rezistenţă. deasă de miceliu. Plantele mature infectate mai târziu. Paulian şi H. pălării mici. dar nu înfloresc şi nu dau seminţe. În ţesuturile necrozate. purtaţi de vânt şi de apa de ploaie de pe frunzele infectate ale “moşnegilor”. frunze mici. seminţele sunt infectate fără să prezinte la exteriorul lor simptome (fig. de 1-5 cm în diametru. pe faţa inferioară. Rădulescu în 1946 pe samulastra de floarea soarelui şi de atunci s-a extins în toate culturile producând pagube de până la 60 % (C.

Galben Super SD-4 kg/t săm. acestea să provină din loturi semincere. Tratarea seminţelor se face cu: Ostenal MT 75 PUS-4 kg/t s\m. La început apar pete de florii soarelui (F. 1973). pagube evaluate la 60-70 % din poduc]ie. Iliescu.. O a doua fază de atac se observă când plantele au 90100 cm înălime şi încep să formeze pălării. în toate lucrările Stării fitosanitare a României apare inclusă boala. în cavitatea ce apare.3). De Bary. Loturile semincere vor fi corect erbicidate. deoarece aceasta are un imens potenţial infecţios.1. iar H. apare o zonă sau un inel de mucegai de înălţime variabilă. Cea mai eficientă metodă este însă cultivarea de soiuri rezistente. Galben 35 SD-4 kg/t săm. Putregaiul alb al pălăriilor prin partea lor inferioară. Pe terenurile unde s-a constatat prezenţa agentului patogen nu se va reveni cu floarea soarelui decât după 7-8 ani. În cazul în care atacul este numai parţial şi intervine o vreme secetoasă. sub care ţesuturile sunt putrezite. Recoltarea florii soarelui se va face la momentul optim. Întrucât boala se transmite prin seminţe. ciuperca va evolua numai în interiorul tulpinii.. deşi pot fi atacate şi plantele abia răsărite. în Franţa de către A.. tulpinile. ca producând pagube mari în special la floarea soarelui.11.. distruge măduva. datorită putrezirii acesteia. unde ciuperca nu a fost prezentă.Sclerotinia sclerotiorum Boala a fost descrisă în 1886. vasele conducătoare invadate de miceliu. Primele simptome se observă pe tulpina tânără. pentru a se evita scuturarea semintelor şi deci apariţia samulastrei în anul următor. Apron 35 SD-4 kg/t săm. palariile vor cădea în întregime pe sol. Simptome. Inginerii aprobatori vor respinge de la certificare. ţesuturile pălăriilor putrezesc umed şi între rândurile de 145 . boala poate afecta curbura tulpinii când. 11. care ar putea fi o sursă de infecţii primare. devin brune. Boala afectează rădăcinile. La soiurile la care după ce pălăria se apleacă. unde apar pete galben-brune ce pot înconjura tulpina şi în acest caz tânăra plantulă putrezită cade şi piere. apoi acestea se măresc.Prevenire şi combatere. principala grijă este ca.2.11. În anul 1996. se adună apă din precipitaţii şi în acest fel apar condiţii optime pentru infectarea Fig. După formarea pălăriilor. Apron XL 350 ES-3 l/t săm. o putrezeşte şi produce în final fracturarea plantei. Pe aceste plante. pălăriile şi seminţele.3. apoi ea s-a extins în toate ţările din Europa trecând chiar şi în America de Nord şi Australia. izolate spaţial la cel puţin 500 m de alte lanuri de floarea soarelui şi vor fi urmărite sub aspectul semnalării manei până la recoltare. în Moldova au fost înregistrate pagube de 70-80 % din producţia aşteptată. iar planta suferă o ofilire totală şi se usucă (fig. solele unde s-a găsit chiar numai o plantă/ha infectată primar. fiind favorizată de cantitatea mare de precipitaţii din toamnă. Putregaiul alb al florii soarelui . Paulian şi decolorare. la bază. Încă din 1933.

11. aşa încât un teren în care sunt scleroţi. acoperit de miceliu şi cu un gust rânced. iar temperaturile sunt în jur de 20-25oC. În 146 . Epidemiologie. la care după infecţiile din câmp boala continuă în silozuri Fig. dacă începând cu lunile iulie-august cad precipitaţii de peste 100 mm. Prevenire şi combatere. Rovral 50 WP-2 kg/t săm. După căderea seminţelor şi a lăcaşelor lor. Iliescu. însă pe buruienile din culturile de cereale ce urmează după floarea soarelui. alcătuind un aspect parazitar numit “mătură”(fig. Din cercul de plante gazdă fac parte toate legumele rădăcinoase. va trebui cultivat cel puţin 4-5 ani cu cereale păioase. Putregaiul alb al florii soarelui: palarii cu atac putrezind materialul depozitat. ce menţin terenul infectat. Ciuperca este adusă în cultură odată cu seminţele infectate care nu-şi pierd germinaţia. Ronilan 50 WT-2 kg/t săm. Nu se vor cultiva cu floarea soarelui terenurile umede.4). Paulian [ş şi o mulţime de plante floricole. Înainte de semănat se vor aplica tratamente seminale cu fungicide sistemice ca: Tiradin 500 SC-3 kg/t săm. Aceste infecţii se pot realiza pe samulastra de floarea soarelui sau pe unele plante. când pot produce infecţii direct prin micelii sau prin sporii de pe apotecii (fructificaţii cu spori ce apar după germinarea scleroţilor). Bavistin FL-2 l/t săm. iar la cultura de floarea soarelui se vor aplica în mod echilibrat numai îngrăşăminte minerale. apoi cu plante prăşitoare şi abia după 7-8 ani se va putea reveni cu floarea soarelui.5)..4. pătată. H. Scleroţii îşi păstrează viabilitatea cel puţin doi ani. Sumilex 50 FL-2 l/t săm. atacul la pălării nu poate fi evitat. Scleroţii rămaşi în teren rezistă până în anul pălării următor. argiloase decât dacă este asigurată scurgerea excesului de umiditate. certificate şi eventual “aleasă la masă” dacă se seamănă suprafeţe mici. lemnoase. Sunt atacate de asemenea puternic (F. Putregaiul alb al separaţi la selector şi vor constitui o sursă importantă de florii soarelui: scleroţi ce se formează pe tulpină şi infecţie... iar miezul este brun.. Aceste seminţe au capacitatea germinativă scăzută. Tratamentele seminale asigură sănătatea plantelor în prima parte a perioadei de vegetaţie dar. ce fac parte din numeroasele gazde ale acestui agent patogen. Bavistin 50 WP-2 kg/t săm. 1973).11. Benlate 50 WP-2 kg/t săm. bulbifere sau tuberculifere.5. Scleroţii care au dimensiuni mici. Îngrăşămintele organice se vor aplica la planta premergătoare. ciuperca formează noi generaţii de scleroţi. din fosta pălărie rămân doar fasciculele de vase conducătoare.seminţe apare un mucegai alb care prin uscare va forma scleroţi în formă de reţea (fig.. Rovral 50 PU-2 kg/t săm. asemănătoare seminţelor nu pot fi Fig. De la plantă la plantă ciuperca poate fi vehiculată de curenţii de aer. ce antrenează fragmente miceliene de la plantele infectate bazal.11. Sămânţa trebuie să provină din loturi semincere sănătoase. lipsită de luciu. Seminţele de pe pălăriile infectate au coaja decolorată. Ciuperca are un cerc larg de plante pe care atacă. Metoben 70 PU-2 kg/t săm.. 11. se crapă foarte uşor. (1.5 l/ha).

vegetaţie se poate aplica produse din grupele: Bavistin DF-2 kg/ha; Bavistin 50 WP-2 SC-1,5 l/ha; Carbiguard 500 SC-1,5 l/ha /trat; Benlate 50 WP-1,5 kg/ha; kg/ha; Bavistin FL 1,5 l/ha; Carbendazin 500 SC-1,5 l/ha, etc. Amelioratorii români au reuşit să creeeze o serie de hibrizi foarte productivi, totuşi până la această dată nu se cunosc soiuri sau hibrizi rezistenţi la această boală şi numai aplicarea unei tehnologii corecte şi respectarea recomandărilor date poate limita pagubele produse de ciuperca. 11.1.3. Rugina florii soarelui - Puccinia helianthi Boala descrisă în 1922 de către Schweinitz, este astăzi răspândită în toată Europa, America, Africa de Nord şi Australia pe floarea soarelui, dar şi pe alte 16 specii ale genului Helianthus. Simptome. Boala apare primăvara, pe frunzele tinere sub formă de pete mici, circulare, gălbui. În acest stadiu pagubele sunt mici şi de cele mai multe ori boala trece neobservată. În cursul verii şi spre toamnă, pe frunzele mature apar puncte de decolorare, în dreptul cărora pe faţa inferioară apar puncte prăfoase brune sau negre. Aceste puncte pot fi întâlnite chiar şi pe frunzuliţele din jurul pălăriilor (fig.11.6). Transmitere-răspândire. Transmiterea ciupercii de la un an la altul este asigurată de sporii de pe seminţe sau din sol, care sunt foarte Fig.11.6. Rugina florii soarelui: afrunză atacată; b,c-spori; d-spori de rezistenţi la temperaturi rezistenţă scăzute. În cursul anului agricol, în prima parte, răspândirea ciupercii este asigurată de sporii formaţi pe primele plante atacate. Prevenire şi combatere. Respectarea tehnologiei de cultură şi tratamentul seminţei poate preveni atacul acestei ciuperci. 11.1.4. Putregaiul cenuşiu al florii soarelui - Botrytis cinerea Boala este cunoscută şi sub numele de putregaiul pălăriilor de floarea soarelui, dar ciuperca atacă şi numeroase alte plante de cultură sau plante ornamentale, leguminoase, plante furajere, ricin etc. În anii cu toamne foarte bogate în precipitaţii, boala poate produce pagube mari, aşa cum a semnalat Ana Hulea în 1940. Simptome. Ciuperca parazitează numai pălăriile începând cu partea lor inferioară, unde produce pete brune ce se pot confunda cu cele produse de boala Fig. 11.7.Putregaiul cenuşiu al florii cu scleroţi, dar sunt mai bine delimitate. În dreptul soarelui: pălărie atacată parţial petelor, pe ]esuturile moi şi putrede apare un praf (F. Paulian şi H. Iliescu, 1973). cenuşiu (fig.11.7). Boala poate să cuprindă întreaga
147

pălărie şi chiar la suprafaţa seminţelor apare o culoare cenuşie-verzuie, iar între seminţe apar scleroţi mici, negri. Seminţele au suprafaţa pătată, fără luciul caracteristic şi cad uşor din încăperile lor. Miezul seminţei este şiştav, amar, iar seminţele îşi pierd parţial capacitatea de germinaţie. Transmitere-răspândire. Transmiterea ciupercii de la o plantă la alta este asigurată de sporii ce sunt uşor luaţi de vânt, insecte sau de picăturile de ploaie şi pot germina imediat, formând un miceliu infecţios ce pătrunde prin ţesuturile pe care a ajuns. De la un an la altul, ciuperca rezistă în teren sub formă de spori sau ca sleroţi mici. Ciuperca poate fi adus într-o nouă cultură odată cu seminţele infectate sau care au pe suprafaţa lor spori. Prevenire şi combatere. Respectarea cu stricteţe a tuturor verigilor prevăzute în tehnologia de cultură a florii soarelui, poate preveni atacul ciupercii. Tratarea seminţelor cu fungicide sistemice, care se face obligatoriu pentru celelalte ciuperci este bună şi pentru această ciupercă. Culturilor semincere trebuie să li se asigure o izolare parţială de cel puţin 500 m faţă de alte culturi de floarea soarelui, sau faţă de culturi cu plante din cercul de gazde al patogenului. Boli produse de plante parazite 11.1.5. Lupoaia (verigelul) - Orobanche sp. Plantă parazită cunoscută sub numele de lupoaie sau verigel, poate produce pagube însemnate de până la 70-80 % din producţie, aceasta fiind afectată şi calitativ prin reducerea procentului de ulei din seminţe. Planta este întâlnită în toate ţările cultivatoare de floarea soarelui. În România, Tr. Săvulescu şi col., o semnalează începând cu anul 1935, în judeţele de sud, sud-est şi din Moldova. Simptome de parazitare. Plantele de floarea soarelui parazitate se dezvoltă mult mai încet, au înălţime mai mică şi prezintă tulpini subţiri fără pălării sau cu pălării mici, cu seminţe seci, sărace sub aspectul procentului de ulei. În jurul unei plante, în suprafaţa sa de hrănire, pot apărea 30-40 plante sau chiar peste 100, în terenurile puternic infestate, după cum se precizează în lucrările prof. C. Sandu-Ville. Planta ce parazitează - Orobanche cumana Wallr. Seminţele plantei din sol dau la germinare un filament subţire care vine în contact cu rădăcinile de floarea soarelui, se îngroaşă ca un bulb cu proeminenţe (conuri de pătrundere), ce intră şi stabilesc contactul cu vasele conducătoare. La partea superioară a bulbului apare un mugure din care iese la suprafaţă tulpina floriferă, pe care se găsesc rudimente de frunză sub formă de solzi. Până la ieşirea la suprafaţă timpul de parazitare este destul de lung (2 luni), timp în care planta parazitată nu poate fi depistată. Tulpinile ei sunt drepte, de 40 cm înălţime, 2,5 cm în diametru la bază, neramificate, de culoare gălbuie cu reflexe violacei, acoperite cu perişori (fig.11.8). Florile fără codiţe au culoare gălbuie sau albăstruie cu nuanţe violacei şi se deschid în lunile iunie-iulie.
148

Fructul este o capsulă ce conţine 1200-1500 seminţe foarte mici, ovoid-alungite, cenuşii închis la culoare, aspre şi aripate (au pe margini o membrană). Aceste seminţe fiind foarte uşoare, sunt duse de apa de ploaie sau de vânt la distanţe foarte mari. Seminţele nu germinează decât în prezenţa rădăcinilor de floarea soarelui în soluri uşoare, uscate. Germinarea poate avea loc şi în prezenţa resturilor vegetale de floarea soarelui, caracteristică pe care se bazează şi una din metodele de combatere, prin răspândirea pe teren a resturilor mărunţite la moara cu ciocănele. Seminţele pornesc în vegetaţie, Fig.11.8. Plante de floarea soarelui parazitate de lupoaie (F. Paulian şi H. dar neavând pe ce parazita, tânăra plantulă va Iliescu, 1973). muri. Floarea soarelui poate fi parazitată uneori şi de Orobanche ramosa L., (lupoaia cu tulpină ramificată) plantă ce are înălţime mai mică, 10-40 cm şi tulpina ramificată, de culoare gălbuie. Combatere. Tarlalele infestate cu seminţe de Orobanche vor fi cultivate cu cereale sau leguminoase şi abia după 4-6 ani se va putea cultiva floarea soarelui. Sămânţa de floarea soarelui va trebui să nu conţină seminţe de lupoaie. Pe suprafeţe mici, se recomandă praşile repetate executate înainte de apariţia florilor deoarece, dacă planta este tăiată după înflorire, substanţele din tulpină reuşesc să matureze seminţele. Repetarea praşilelor este necesară întrucât tulpinile plantei parazite nu apar toate odată, ci pe rând. Cea mai eficientă metodă este alegerea de soiuri şi hibrizi rezistenţi la această plantă parazită. Soiurile cu înrădăcinare profundă sunt mai puţin parazitate de lupoaie a căror seminţe nu germinează la adâncime mare. 11.2. Bolile soiei Viroze 11.2.1. Virusul mozaicului soiei - Soybean mosaic virus Boala a fost descrisă în 1916 în S.U.A. sub numele de cloroza şi încreţirea frunzelor de soia, iar acum este cunoscută în toate ţările cultivatoare de soia. În România a apărut odată cu extinderea acestei culturi (M. Nicolaescu, 1975). Pierderile produse de această boală pot fi mari, între 8-25 % dacă temperaturile se menţin între 18-20oC. Simptome. În cultură plantele se observă foarte uşor întrucât au o creştere mai înceată şi prezintă pe frunze mozaic şi decolorări ale nervurilor. Frunzele sunt mai alungite, înguste şi se curbează spre partea inferioară (fig.11.9). Fig. 11.9 Virusul mozaicului soiei:
1,2,4,5-foliole atacate; 3-foliolă sănătoasă (după E. Rădulescu, 1966). 149

Din cauză că nervurile nu cresc în acelaşi ritm cu mijlocul, de-a lungul lor apar gofrări (încreţiri). Pe aceste plante apar puţine păstăi, cu seminţe ce se maturează târziu şi au aspect “marmorat”. Transmitere-răspândire.Virusul este răspândit în natură de diferite afide. Virusul se transmite de la un an la altul prin sămânţa infectată, în al cărui embrion se găseşte. Plantele ce au fost infectate în stadiu tânăr au cel puţin 60 % din seminţe infectate, în timp ce la plantele infectate mai târziu acest procent scade. Plantele infectate, după înflorit produc seminţe sînătoase. Prevenire şi combatere. În vederea obţinerii de culturi sănătoase se recomandă semănarea de sămânţă sănătoasă, provenită din lanuri verificate care nu au avut plante mozaicate până la înflorire. Soiurile Chippewa, Hamsoy şi Acme sunt foarte sensibile, aşa încât, pentru culturile respective se vor lua măsuri de izolare spaţială faţă de alte soiuri şi se vor aplica tratamente împotriva afidelor. Tarlalele unde se observă mozaicarea încă din primele faze de vegetaţie, vor fi eliminate de la aprobarea pentru material de sămânţă. Bacterioze 11.2.2. Arsura bacteriană a soiei - Pseudomonas syringae Această boală bacteriană semnalată încă de la începutul secolului în S.U.A., a apărut şi la noi, fiind studiată de V. Severin în 1975. Se cunosc ca fiind înregistrate pagube foarte mari 4-64 % din recoltă în S.U.A., 75 % în Caucaz şi chiar 43-100 %, în Extremul Orient. Simptome. Bacteria parazitează toate organele aeriene, frunze, tulpini şi boabe. Pe primele frunze atacate apar pete cu aspect umed, scufundate, brune, ce pot produce pieirea plantulelor. Pe frunze aparute mai târziu se formează pete mici, de 1-2 mm, unghiulare, cu aspect umed, transparente, ce evoluează în pete galbene apoi brune, brune-negricioase (fig.11.10). Din ]esuturile atacate pe vreme umedă apare un lichid (exudat) bacterian albicios, ce se poate usca sub formă de peliculă lucioasă brună sau cenuşie. În cazul unui atac grav, frunzele rămân sfâşiate sau se usucă înainte de vreme. Pe tulpini, petele sunt alungite, la Fig.11.10. Arsura bacteriană a soiei: (M. Hatman şi col., 1989). început galbene apoi brune, acoperite de exudat şi în final negre. Păstăile de la plantele bolnave produc puţine seminţe mici, cu tegumentul zbârcit şi uneori acoperit de gomă bacteriană. În cazul unui atac mai grav boabele au pete cenuşii, brune şi chiar crăpături. Transmitere-răspândire. Bacteria este transmisă de la un an la altul prin intermediul seminţelor infectate, care nu-şi pierd facultatea germinativă, decât cel mult în proporţie de 66 %. Bacteria rămâne cel mult 6 luni viabilă în seminţe. Seminţele păstrate mai mulţi ani îşi pierd aproape complet germinaţia, dar puterea de
150

11. apoi brune pe faţa superioară (fig. Un caz aparte de rezistenţă este întâlnit la plantele atacate de păianjenul roşu care nu sunt atacate de această bacterie. La înfiinţarea culturii se va folosi numai sămânţă sănătoasă sau tratată cu: Apron 35 SD-600g /100 kg săm. în care bacteria poate fi viabilă timp de 9 luni. dar acest lucru nu are prea mare importanţă întrucât nu Fig.11. Expunerea la soare. de 24 mm. apoi în scurt timp zonele afectate sau chiar toată frunza se usucă. monocultura soiei. Transmitererăspândire Ciuperca rezistă în sol pe resturi vegetale sub formă de spori de rezistenţă. de culoare la început verde-gălbuie.11. 151 .infecţiozitate a bacteriei nu scade. mici. iar acum produce pagube însemnate în anii ploioşi. În timpul germinării seminţei de soia. Simptome. Mana soiei . În dreptul petelor. dar şi sămânăa infectată provenită de la plantele mănate. 1996). pe faţa inferioară a frunzei. Soiurile Bolya 44 şi SO994RR omologate `n 2001 sunt rezistente la boli în condiţii de infecţie naturală. pe suprafeţe mici Întrucât bacteria rezistă în resturile vegetale se vor lua măsuri de igienă culturală şi de rotaţie a culturii. Mana soiei: a-frunză atacată. c-spori. Săvulescu.Peronospora manshurica Boala a fost semnalată în 1948 în România de Tr. deşi dau rezultate sunt deosebit de costisitoare şi nu se folosesc decât de către amelioratori. Baicu şi Tatiana Şesan. Boli produse de ciuperci 11. Transmiterea poate fi asigurată şi prin resturile vegetale rămase pe sol.2.3. Prevenire şi combatere. Frunzişul plantelor mănate prezintă numeroase pete colţuroase. timp de 6-8 zile poate dezinfecta seminţele infectate. d-spor de rezistenţă se practică (T. b-miceliu. Principala sursă de transmitere a bolii în anul următor o constituie sporii de rezistenţă pe sămânţă. Măsura cea mai eficientă este semănarea de sămânţă sănătoasă. apare un puf cenuşiu-violaceu. bacteria se multiplică şi va ataca primele frunze. Tratamentele seminale cu antibiotice ca: oxitetraciclină sau streptomicină. sau în culturile irigate. transparente.11). Răspândirea ciupercii în perioada de vegetaţie este asigurată de sporii duşi de apa de ploaie sau de irigaţie şi de vânt. Prevenire şi combatere.

mazăre. Simptome. fasole. virusul poate fi transmis şi prin sămânţă la lobodă. procentul de atac creşte de la 5 % în primul an. Virusul afectează şi trifoiul alb. 1. bob. năut. se recomandă recoltarea de sămânţă de la lucerna din anul I. ardei. Lucerna virotică prezintă pe frunze pete mici.1.L. În România virusul a fost semnalat de I. pete galbene-portocalii pe spaţiile dintre nervuri. tomate. Fig.12.A. ţelină. până la obţinerea unor 152 . virusul produce o cloroză a nervurilor. dar aceştia sunt scurţi. inele sau pete eliptice de decolorare. soia. trifoi. cele mai mari pagube se înregistrează la lucernă. Bolile lucernei Viroze 12. cu boabe mici. Mozaicul lucernei (I. La soia. rămânând totuşi o zonă verde de-a lungul nervurilor.1. Pe parcursul anului atacul virusului creşte progresiv de la 1-2 % până la 55 % sau chiar mai mult. strâmbi şi se rup uşor (fig. Lista gazdelor virusului este impresionantă.CAPITOLUL 12 BOLILE PLANTELOR DE NUTREŢ 12. pe care dă mozaic sau pătare galbenă. 12. Weimer. circulare. virusul produce decolorări. La fasole. Pop. Nicolaescu la ardei. În cursul vegeta]iei răspândirea virusului este asigurată de aproximativ 13 specii de afide. Într-o fază mai avansată a bolii apar între nervuri benzi. Prevenire şi combatere. ciumăfaie. iar în câmpurile experimentale unde. pete galbene şi uneori simptomul "frunză de stejar". gălbui. cartof.U. Întrucât virusul se poate transmite prin sămânţă. pe care apar păstăi deformate. zârnă şi căldăruşa popii.Alfalfa mosaic virus Agentul patogen al mozaicului lucernei a fost descris în 1931 în S. gălbui sau albicioase. 1975). Se recomandă ca la înfiinţarea noilor culturi să se respecte o izolare de minim 1 km faţă de culturile mai vechi de lucernă şi trifoi sau de terenuri înţelenite şi îmburuienate. deformată. Frunzele atacate au suprafaţa redusă. gofrată. aceste plante dau un număr mare de lăstari. În anii următori. De la un an la altul. la 40-70 şi chiar 80 % în anul III.1).1. tutun. Pop la lucernă şi ardei şi de M. ea cuprinzând peste 300 specii din 50 familii botanice dar. Mazărea atacată prezintă o mozaicare a frunzelor însoţită de reducerea înălţimii plantelor. Mozaicul lucernei . În lanurile mai vechi. morcov şi pătrunjel. de către J. Transmitere-răspândire. Virusul rezistă de la un an la altul în interiorul plantelor perene din cercul foarte larg de gazde. simptome ce dispar când temperatura aerului este ridicată.

Bolile produse de ciuperci 12. (momentul când se poate recolta cea mai mare 1972). Prevenire şi combatere.Peronospora aestivalis Mana este cunoscută în toate ţările cultivatoare de lucernă. alfalfae Boala care a fost descrisă în 1930 în Turkestan.2..3. Oescu şi I.. frunzele. transparente. Perioadele calde ale anului. Frunzuliţele se îngălbenesc. Arsura bacteriană a lucernei şi trifoiului Xanthomonas campestris pv. sub care. în judeţele Braşov. Simptome. Simptome. la apariţia petelor pe frunze. se recomandă izolări spaţiale ale parcelelor cu cereale şi stropiri cu insecticide contra afidelor.U. Petele au până la 2-3 mm în diametru. Mana lucernei . Se recomandă folosirea de sămânţă sănătoasă. Transmitere-răspândire. neaşteptându-se Fig. să se facă o cosire prematură a plantelor. din 1964 şi în România. pe tulpini apar chiar mici răni. desprinse de pe plante şi duse de vânt. Pe frunzele de lucernă apar pete neregulate. In cursul vegetaţiei prima infecţie este asigurată de miceliile provenite din germinarea sporilor de rezistenţă. dar nu produce pagube mari.12. fasole. Mureş şi Suceava.1. în resturile vegetale infectate. Prevenire şi combatere.12.clone valoroase trec mai mulţi ani. în dreptul cărora pe faţa inferioară apare un puf alb-cenuşiu. Transmitere-răspândire. cantitate de furaj). apoi se unesc şi în cele din urmă ţesuturile se brunifică. Mana lucernei: a-atac pe frunze. sunt factori ce uşurează răspândirea ciupercii.2. Aceleaşi tratamente se vor aplica şi la loturile semincere de trifoi. Bacterioze 12. iar infecţiile ce urmează sunt produse de miceliile apărute din sporii ce apar pe puful alb-cenuşiu. Pe partea inferioară a zonelor atacate apare o peliculă de exudat bacterian. India. din mai multe localităţi ale Moldovei. apoi se brunifică şi se desprind de pe codiţă (fig. cu centrul galbendeschis şi cu margini brune înconjurate de un inel galben. In România a fost semnalată de C. De la un an la altul rezistă pe baza tulpinilor atacate sau pe teren. 153 . soia. momentul de maturitate tehnologică b-miceliu cu spori (E. astăzi este răspândită în S. cosirea vetrelor de atac şi scoaterea materialului pe prelate. Decolorarea şi uscarea frunzelor progresează de la vârf spre codiţă. Rădulescu şi col.2). gălbui. Se recomandă ca. Agentul patogen se răspândeşte în culturi prin peliculele de exudat bacterian. Frunzele de lucernă prezintă pete mici cu aspect umed.A.1. iar lanurile noi trebuie izolate spaţial de cele vechi. mazăre etc. Rădulescu în 1933. dublate de ploi intermitente. În faza finală a bolii. codiţele frunzelor şi tulpinile se înnegresc şi se usucă. Ciuperca rezistă de la un an la altul sub formă de spori de rezistenţă sau miceliu în plantele atacate.

ce vor da infecţii primare. se va cosi lanul înainte de maturitatea tehnologică. puncte negre. In perioadele secetoase.1. iar furajul nu ar fi de caliate. Se recomandă amplasarea culturilor noi la distanţă faţă de culturile mai vechi şi în cazul apariţiei făinării la un nivel ce depăşeşte P. ce în scurt timp devine pulverulentă apoi îşi schimbă culoarea din albicioasă în cenuşie. după ploi. Fig. Frunzele şi tulpinile se usucă înainte de vreme.3. Frunzele şi lăstarii tineri se acoperă cu o pâslă miceliană fină.5. Ciuperca rezistă peste iarnă sub formă de strome pe resturile de frunze. Ciuperca a fost identificată şi pe Medicago falcata (culbeceasă). Simptome. Deşi există substanţe cu care această cipercă ar putea fi combătută. 4-spori (T. In România a fost găsită în 1912 de P. Făinarea lucernei . Pătarea brună a frunzelor de lucernă Pseudopeziza medicaginis Pătarea brună este cea mai răspândită boală a lucernei. pe frunze apar pete circulare. prezentând reziduuri toxice. Ferraris. din care în primăvara următoare sunt eliberaţi sporii. datorită apariţiei unor mici puncte negre. se unesc şi frunzele atacate cad.D. tratamentele nu sunt economice.sp. strome de 0. 12.12.4.12. medicaginis In Europa boala este cunoscută pe lucernă şi alte specii de leguminoase cultivate sau spontane. Moesz şi apoi studiată de C. Transmitere-răspândire..3-1 mm (ţesuturi uscate ale ciupercii) (fig.12. 1938). partea cea mai valoroasă a furajului. pagubele date de acest patogen s-au dovedit a fi în unii ani considerabile. Prevenire şi combatere.3).Erysiphe pisi f. galbene apoi brune de 1-3 mm în diametru. De la un an la altul ciuperca rezistă sub formă de cleistotecii (fructificaţii de rezistenţă). iar în cazul apariţiei se va face o cosire prematură pentru a nu pierde foliajul. Simptome. plantele rămânând desfrunzite. reprezentate de organele de rezistenţă. SanduVille (1932).2-atac pe frunze. ciuperca este răspândită de numeroşi spori. însă Tr. Transmitere-răspândire. In ultimele decenii paralel cu extinderea culturilor de lucernă. Este cunoscută şi la noi în ţară din 1960. producând pagube mari în anii ploioşi. Săvulescu consideră că are un efect parazitar slab. ce ies din fructificaţiile ciupercii. Atacul ciupercii se extinde foarte repede. Inainte de înflorirea lucernei. Pe frunzele căzute se observă în dreptul petelor. Pătarea brună a frunzelor de lucernă: 1. Petele se înmulţesc.E. ciuperca produce mari pagube prin desfrunzirea precoce a plantelor. In primăvară.1. Se recomandă respectarea desimii optime la semănat. uşor bombate. Prevenire şi combatere. deoarece sporii sunt uşor purtaţi de vânt. 3-fructificaţie. 154 .

petele.2. Transmitere-răspândire. iar spre toamnă prin sporii de tip Sphaeria.atac pe frunze. pe codiţele frunzelor şi pe frunze apar puncte brune. Ceva mai târziu. din care vor apărea alte fructificaţii cu spori. Bolile trifoiului Bolile produse de ciuperci 12. Ciuperca rezistă de la un an la altul sub formă de spori de rezistenţă. gălbui. Simptome. se usucă şi cad (fig. 2-miceliu cu unesc. Ciuperca se poate răspândi foarte uşor în timpul vegetaţiei. din care apar micelii. 1938).4). Europa.2. Japonia. Plantele rămân slab dezvoltate. Transmitere-răspândire.Peronospora sp. apoi negre şi Fig. sunt asigurate de sporii de pe frunze. care sunt duşi de vânt şi apa de ploaie. apar pete fără un contur precis. vor da naştere la spori. Boala cunoscută la noi din 1930 este frecventă în toate ţările cultivatoare fără a produce însă pagube mari. apar pete neregulate. Pătarea neagră şi vreme umedă.1972). care în primăvara următoare. Rugina trifoiului: a. spori. 4-secţiune prin apar cruste negre de 1 mm în diametru.Dothidella trifolii Această boală este destul de răspândită în Europa. crustă cu fructificaţii (T.1. Mana trifoiului .3. rotunjite.c-spori (E. pentru a nu se ajunge la defolierea plantelor. dar şi sub formă de cruste negre. frunzele se veştejesc. Pe frunzele plantelor atacate.2. Infecţiile produse mai târziu şi răspândirea ciupercii. Primăvara se observă pe nervurile frunzelor şi pe codiţe puncte galbene. se căderea frunzelor de trifoi: 1plantă atacată. care va cădea înainte de vreme. gălbui sau brunii la început. aglomerate ce produc deformarea organelor.4. În cazul apariţiei în masă a bolii. 12. Pătarea neagră şi căderea frunzelor de trifoi . Australia şi Africa de Nord.5. ce vor da primele infecţii. Se recomandă ca loturile de trifoi să fie cosite prematur în cazul apariţiei manei. Asia.12. 3-spori. Prevenire şi combatere.2. producând pagube destul de mari `n ceea ce priveşte producţia de fân. Simptome. prin sporii de tip Polythryncium duşi de vânt şi ploi.2. cu un frunziş decolorat. 155 . 12. Pe Fig. se recomandă cosirea prematură a trifoiului. Rugina trifoiului-Uromyces trifolii Boala este răspândită în America. Prevenire şi combatere. iar în dreptul lor pe faţa inferioară a frunzelor. în dreptul cărora pe faţa inferioară apare un puf cenuşiu-plumburiu. 12. b.12. Pe frunze şi cozile lor. Ca urmare. Ferraris. Ciuperca poate rezista peste iarnă prin spori. Crustele rămân viabile pe sol până la 5 ani.12. iar la noi în unii ani poate produce pagube însemnate. ce la început au fost izolate. strângerea şi arderea fânului cosit. Rădulescu şi col.. Simptome. Noua Zeelandă.

Frunzele se răsucesc şi se usucă înainte de vreme (fig. iar în jurul lanurilor suprafaţa va fi menţinută curată de buruieni. La locul de contact cu planta parazitată. globuloasă cu 2-4 seminţe ovoide. In inflorescenţele globuloase apar flori pe tipul 5.75 l/ha la 3 zile după prima coasă. Se va folosi la semănat numai sămânţă decuscutată. Cuscuta trifoiului şi lucernei: (E. cu tegumentul aspru. globuloase sau alungite. Boli produse de plantele parazite 12. absorbind seva. Rădulecu şi col. Smith în America este astăzi cunoscut în ţările europene. Pe frunzele plantelor infectate. portocalii sau cenuşii. în primăvară vor da naştere la spori. în studiile lui I. In România. picnospori.12. ce se răsuceşte pe alte plante.3-5 mm. Prevenire şi combatere. cu o nuanţă 156 .6. Caracteristicile plantelor sunt: tulpină subţire ca un fir. fiind găsit şi în România în 1984. Transmitere-răspândire. galbenroşcată sau brună. ce vor produce primele infecţii. Fig. galbenebrunii.5).2. în seră. alcătuită din internodii şi noduri. ce perforează ţesuturile gazdei. groasă de 0. se recomandă cosirea lanurilor înainte de apariţia sporilor de rezistenţă. Fructul este o capsulă conică. Bolile tomatelor Viroze 13.prăfoase.6). Plantele parazite cunoscute sub numele de cuscută sau torţel sunt răspândite în toată lumea şi produc pagube deosebite în culturile pentru seminţe.12. Pe tulpini se găsesc frunze sub forma unor solzi mici. ce ar putea fi la rândul lor parazitate.M. CAPITOLUL 13 BOLILE LEGUMELOR 13. Răspândirea ciupercii în cultură este asigurată de mai multe tipuri de spori (ecidiospori.1. In vederea limitării pagubelor.4. uredospori). Prevenire şi combatere. apar pete inelare. Simptome. ce au la bază 5 frunzuliţe unite şi 5 petale unite parţial. rugos (fig. Vetrele de cuscută se vor erbicida cu: Pivot 100 LC-1 l/ha. cilindrică.1. din tulpină apar un fel de rădăcinuţe. Ciuperca rezistă de la un an la altul sub formă de spori de rezistenâă care. pe sfecla pentru zahăr şi pe tomate.Cuscuta sp. necrotice. Roundup0.. pe tot parcursul perioadei de vegetaţie.12. Pătarea inelară neagră a tomatelor – Tomato black ring virus Virusul descris în 1946 de K.1972). Buia au fost descrise 18 specii ale acestui gen. Cuscuta trifoiului şi lucernei . cu ramificaţii.1.

Cercul de plante gazdă a acestei micoplasme este foarte larg şi simptomele variază pe grupe de plante. După o primă etapăde atac. transmiterea virusului este asigurată de nematozi. Simptome. iar pe frunză. zmeur. în prezent este răspândită în zonele temperate şi subtropicale.neagră. inelare. filodie (transformarea organelor florale în frunze). proliferări (creşteri exagerate). fasole. asigură distrugerea nematozilor şi a altor ciuperci de sol. Virusul are un cerc larg de plante gazdă producând pătări inelare la tomate. Solanaceae. în condiţiile cultivării lor în zone secetoase. Ofilirea pătată a tomatelor . Transmitere-răspândire. Rîjkov (U. iar pe fructele mici. apar pete inelare. poate produce calamităţi. La roşii. Producerea răsadului de tomate se va face separat de răsadul de tutun şi în condiţiile aplicării de tratamente cu insecticide ce distrug tripşii. Prevenire şi combatere. în special în primele faze de vegetaţie. Se va recolta sămânţa numai de la plantele perfect sănătoase.G. acestea se scot din cultură. căpşun.2. apare o culoare asemănătoare cu a bronzului. plantele încep să se refacă dar frunzişul prezintă pete de decolorare şi are tendinţa de a se deforma. Fructificarea este slabă. Micoplasmoze 13. Într-un stadiu mai avansat al bolii. Solul serelor va fi dezinfectat termic iar în momentul apariţiei plantelor virotice. boala "buchet" la cartof. Ploaie (1960.3. La cartof. apar pete brune. In natură.A. 1972). cuscută. micoplasma produce virescenţă (înverziri ale organelor. în 1935 dar. cu nervuri închise la culoare. vinete. lemn câinesc. volbură şi tutunul turcesc. frunze curbate în jos. Tulpinile plantelor virotice pot prezenta brunificări şi înnegriri ale lăstarilor. 1971. nu transmit virusul la generaţiile următoare. Plantele virotice prezintă o ramificare a lăstarilor anormală. ce în mod normal nu sunt verzi). sfeclă.au efectuat studii numeroşi cercetători între care Alice Săvulescu şi P.R. roşii sau galbene. Simptome. alungite pe cozile frunzelor şi tulpini. Stolburul tomatelor – Stolbur disease mycoplasma Stolburul este considerată ca una din bolile cele mai grave ale plantelor din fam. 157 . piticirea lăstarilor la piersic şi mozaicul salcâmului.1. Prevenire şi combatere. 1969. îngălbenirea nervurilor ţelinei. petele se măresc şi frunzele se usucă.Transmiterea virusului este asigurată de tripsul tutunului şi specii ale genului Frankliniella care după achiziţionarea virusului rămân infecţioase dar. pe partea inferioară.S. vinete.) şi asupra ei .Virusul atacă specii de la peste 55 genuri de plante.1. Transmitere-răspândire. apar pete negre.Tomato spotted wilt virus Boala a fost semnalată în Australia în 1915 şi în S. ardei. Transmiterea prin sămânţă are loc în procent de 10-100 % la peste 20 de specii de plante. La baza frunzelor. ochiul boului şi tutunul turcesc. 13.S. Boala a fost descrisă în 1933 de V. salată. în special la tutun dar şi la culturile de tomate unde. Pe fructe. imprecis delimitată. observate în tot cursul anului. Dezinfectarea cu Dazomet 90 PP-600 kg/ha sau Basamid G-500 kg/ha.U. malformări (creşteri anormale) şi aspermii (deformări ale inflorescenţelor ce nu vor produce sămânţă).

Prevenire şi combatere.2). Petele albicioase de pe frunze devin răni galben-verzui. pentru a se împiedica dezvoltarea insectelor care este cu atât mai rapidă cu cât este mai cald. Pagubele produse sunt atât calitative cât şi cantitative.1). Mycoplasma este cunoscută ca parazită pe 80 specii de plante ce aparţin la 10 familii botanice. lignificări ale vaselor conducătoare din fructele care nu vor ajunge la maturitate să aibă culoarea roşie caracteristică. tulpina prezintă vasele conducătoare de culoare galben-brună. de Smith s-a răspândit în toate ţările cultivatoare de tomate. Bucur în jud.13. apar pete circulare de 1-5 mm. albicioase. Frunzele plantelor bolnave din câmp.U.13. în România fiind semnalată în 1955 de R. Frunzele pot prezenta uneori pete “opărite”. Pe primele 2 frunzuliţe ale răsadurilor. Stolburul tomatelor: Corynebacterium michiganense pv. pete cu ţesuturi ce devin galben-pergamentoase. suprafaţa acestora se încreţeşte. pierderile putând atinge nivelul de 30 % din producţie. ce devin mici răni adâncite (fig. Simptome. Eusceles plebejus şi Macrosteles laevis.M. pagubele produse de micoplasma sunt direct proporţionale cu dezvoltarea insectelor ce duc virusul (vectori). datorită distrugerii insectelor. solarii sau seră se ofilesc. Culturile trebuie să fie corect tratate cu insecticide şi erbicide pentru a diminua atacul de transmiţători şi a elimina buruienile gazdă ale mycoplasmei. apoi nervura principală se curbează şi planta se usucă. Observarea bolii se face uşor datorită simptomului clar de ofilire. solarii şi câmp. In secţiune. La morcov şi cartof mai sunt semnalate şi altfel de simptome ca înroşirea frunzişului sau colorarea sa în mov.Messiaen et col. prin irigare. Transmitere-răspândire. iar pe tulpină în zona bazală. paralel cu reducerea suprafeţei limbului (fig. verzi. (C.13. Bacterioze 13. îşi răsucesc marginea spre partea superioară. Ilfov. 1991).1.virusul produce decolorări şi ofiliri rapide. apoi prin unirea petelor. Solurile cultivate vor fi menţinute la umiditate corespunzătoare. În anii cu primăveri şi veri ploioase şi răcoroase. Transmiterea agentului patogen în natură este asigurată de speciile genului Cuscuta (torţelul) şi de insectele Hyalesthes obsoletus.1.. Patogenul este inclus pe lista agenţilor de carantină a României. stolburul apare sporadic şi nu dă pagube însemnate. Ofilirea bacteriană a tomatelor Fig. apar pete ovale mici de culoare alb-crem. 158 . apoi a plantei în întregime. la început a frunzelor. In natură. Boala este prezentă pe răsaduri dar şi pe tomatele cultivate în sere. umede. michiganense Boala descrisă în 1910 în S.A. Se va avea în vedere distrugerea vetrelor de cuscută. Tomatele atacate prezintă hipertrofieri (creşteri exagerate) ale caliciului florilor.4.

Fructele puţin atacate pot prezenta simptome de marmorare (zone verzi înconjurate de zone albicioase). 2-9 luni. pentru a limita zonele de atac ale bacteriei. dar toxică şi există riscul unor accidente de muncă. ambele însă. brune sau negre. apar pete de 1-3 mm în diametru. pot apărea două feluri de simptome. conţin bacterii într-o proporţie foarte mică (0-0. chiar cozile fructelor pot fi uşor brunificate sau cu pete brune. care efectuează diferite operaţiuni “în verde”. cu marginea întunecată. înconjurate de o zonă albă sau gălbuie. Dezinfecţia termică dă rezultate bune dar.). la fel de grave. este favorabilă extinderii îmbolnăvirilor. Prevenire şi combatere. rămân mici. de culoare albă. Seminţele obţinute prin fermentarea pulpei. nu rezistă decât 3-4 săptămâni. apoi brune.Pe toate organele. Infecţia fiind generală. simptomul fiind numit “ochi de pasăre”. seminţele riscând săşi piardă facultatea germinativă când sunt ţinute în aer cald (80oC) timp de 24 ore. Vremea umedă. Dacă pe fructele deja formate au loc infecţii locale.. apoi se răspândeşte şi se înmulţeşte în vasele conducătoare. In unele cazuri. 1991). Diluţia de sublimat corosiv 1/3000 în care seminţele se ţin 5 minute este eficientă. In centrul petelor rămân mici răni brune. Aceste lucrări produc răni prin care bacteria pătrunde uşor. Transmitere-răspândire.2. sau chimic cu Dazomet 10 G . sunt la început galbene.3 %). externe.Messiaen et col. pe vreme umedă. apare exudatul bacterian (picături cleioase). Răsadurile vor fi obţinute în sol dezinfectat termic cu vapori de apă. dar cu evoluţie mai rapidă în cazul infecţiilor vasculare. Bacteria se transmite prin seminţe şi este suficient ca acestea să fie infectate în proporţie de 1 % pentru a se declanşa o îmbolnăvire gravă a plantelor.500 kg/ha. în timp ce în seră. apar mici răni din care. în dreptul petelor. temperaturile ridicate şi umiditatea scăzută favorizează infecţiile Fig. cu temperaturi de 24-32oC. iar temperaturile scăzute şi umiditatea mare (C. se coc prematur. În cursul vegetaţiei bacteria se răspândeşte prin uneltele şi mâinile lucrătorilor.M. In vederea obţinerii răsadurilor. Ofilirea bacteriană vasculare. se va folosi numai sămânţă liberă de bacterii. florile avortează sau fructele ce apar. Bacteriologii români precizează că. favorizează atacul pe fructe. Toate vasele conducătoare din pulpa fructelor. 159 . au puncte cu inele argintii şi seminţe brune. este greu de executat.2 % (t. Bacteria rezistă în resturile vegetale ale plantelor bolnave rămase pe câmp.p. cu germinaţie redusă dar pot transmite bacteria. comparativ cu cele obţinute prin alte metode. Prevenirea infecţiilor secundare se face prin tratamente cu: Dithane 75 WG-0. sau în apă caldă (52oC) timp de o oră. In funcţie de felul infecţiei vasculare sau localizate.13. 14 z. apoi brun-deschise. limitate la coajă şi nu prezintă exudat. Seminţele din fructele atacate sunt mici. petele fiind superficiale. cu trei săptămâni înainte de plantare.

In cazul unor infecţii (C. măselariţa. devin crustoase şi chiar dacă fructul se coace. cu aspect umed şi margini bine delimitate (fig. de 1-2 mm în diametru. c-Pseudomonas-puncte negre. puternice. Bacteria parazitează toate organele aeriene ale tomatelor. Răsadurile prezintă pe primele 2 frunzuliţe şi apoi pe frunze şi tulpiniţă pete galben-verzui până la brune. Boli bacteriene ale tomatelor: lichidului bacterian.M. Pe tulpini apar zone suberificate (aspre) şi crăpături variate ca formă şi lungimi. ea parazitând în afară de tomate şi ardei. Simptome.5. Pătarea bacteriană a tomatelor Xanthomonas campestris pv. Primele infecţii la răsaduri asigură sursa de bacterii ce va fi dusă de ploi şi vânt şi va produce infecţii secundare. Fructele infectate prezintă pete circulare.2 %. avertizând pe cultivatori de posibilitatea deprecierii cantitative şi calitative a recoltelor. umede. în coaja căreia bacteriile sunt viabile 16 luni sau chiar mai mult.3-b).3. Pe frunzele plantelor mature apar pete neregulate ca formă.13. Transmitere-răspândire. Primele infecţii pornesc de la sămânţa infectată. păpălău şi ciumăfaia. iar prin crăpături pot pătrunde alţi agenţi ce depreciază mai mult fructele. verde închis. ridichia. 13.p. galben-brunii sau cenuşii înconjurate de un inel alb-gri (fig. Irigarea prin aspersiune este contraindicată în serele sau tarlalele unde s-au semnalat infecţii primare. cu o zonă centrală brună din cauza ţesuturilor necrozate (arse).Dithane M 45-0.2 %. răni ale frunzelor şi tulpinilor sau ale perişorilor absorbanţi de pe rădăcini. In zonele atacate. Vondozeb 75 DG 0.2 %.13. Bacteria infectează ţesuturile prin deschiderile naturale din frunză.Messiaen et col.pete cu inel gri. Iniţial petele au culoarea a-Xanthomonas campestris pv. Crustele apărute pot crăpa pe parcursul creşterii fructului. 160 . sunt dispuse în special de-a lungul nervurilor. au semnalat această bacterioză în 1932. numeroase specii de plante ca : zârna. 1991). vesicatoria.). Săvulescu şi col. cătina. Vondozeb 75 DG-0. d-Corynebacterium-puncte cu aureolă argintie spre marginile frunzelor. în jurul petelor apar inele lucioase datorită Fig. de pe care se scurg picături de lichid bacterian sub formă de lacrimi. vesicatoria Bacterioza a fost descrisă în 1914 în sudul Africii dar acum este cunoscută în toate zonele ce au climat umed şi cald. Cercul de plante gazdă al bacteriei este foarte larg..2 % (t. apoi devin cenuşii sau brune şi b-Xanthomonas .3 -a). Bacteria poate supravieţui 2-3 ani în terenurile unde au rămas resturi de plante bolnave. Vondozeb-0. Tr. 14 z. zonele brunificate se unesc. ţesuturile fructului se scufundă uşor.13. în jurul rănilor rămâne o zonă verde.1. iar ţesuturile se rup. tutunul. Florile infectate în primele faze nu leagă şi cad. În perioadele umede sau după irigarea culturii.

p. Docea şi col. Plantulele răsărite din teren infestat. b-miceliu cu spori care se extinde. Simptomele apar sub formă de vatră de atac ce se extinde repede. Putrezirea coletului (bazei tulpiniţei) şi căderea răsadurilor de legume Pythium de Baryanum Boala cea mai gravă ce poate fi întâlnită în răsadniţe. 161 . cu zeamă bordoleză 0. stropirile fiind executate cu: Bouillie bordelaise-0. În cazul unei infestări (E.p.75 % (7. Super Champ Fl-3 l/ha-0. la plantele tinere de legume. Tratarea chimică a seminţelor se face cu Mancoben 60 PTS-4 kg/t sămânţă sau cu Agrimicină (17-200 µm/ml) tratare care deşi costisitoare.p. Boli produse de ciuperci 13. în cazul în care temperatura se menţine la 20-30oC şi umiditatea este peste 90 %.). (BB) Liebor -1 % (10 kg/ha). sere înmulţitor sau chiar în câmp. 1979).). Z.13.1.4). Hibridul Unirea este rezistent faţă de această bacterioză.2 % (t. trebuie să se respecte măsurile de izolare spaţială a culturilor plantelor din cercul de gazde a patogenului. iar pentru evitarea infecţiilor secundare. 14 z.5 %.4 Putrezirea coletului şi căderea răsadurilor de prezenţa unui strat fin micelian. urmată de spălări prelungite. 21 z. Vondozeb-0. 14 z. Dithane M 45-0. Novozir MN 80-0.2 % (2 l/ha). Vondozeb 75 DG 0. Răsadurile vor fi obţinute şi repicate numai în sol dezinfectat termic sau chimic.3 % (3 kg/ha). La suprafaţa solului se constată Fig. este putrezirea coletului şi căderea plantulelor. Simptome. cel de al doilea tratament se aplică până când plantele au 45 cm înălţime.). Primul tratament se aplică în stadiul de apariţia plăntuţelor până la 2 frunze. precum şi rotaţia culturilor în vederea micşorării numărului de bacterii pe gramul de sol. albicios. are eficacitate maximă. Mancozeb 800-2 kg/ha (t. În 2-3 zile întreaga răsadniţă sau seră înmulţitor poate prezenta toate plantele distruse.p. Ea se întâlneşte la toate răsadurile de legume. În câmp.6.Prevenire şi combatere. culturile de tomate vor fi tratate de cel puţin 5 ori în timpul vegetaţiei. puieţi în pepiniere sau chiar la plantele din cultura mare. 13.2 % (t. flori.). se recomandă folosirea de sămânţă ce provine din lanuri sănătoase sau sămânţă tratată prin cufundare timp de 10 minute în apă caldă la 60oC sau 5 minute în soluţie de sublimat corosiv 1:3000. Champion 50 WP-0.2 % (2 kg/ha). legume: a-răsaduri atacate. 14 z.2 % (t.p.5 kg/ha). Ciuperca atacă o multitudine de plante cultivate şi buruieni. care se extinde atât în sus pe tulpină cât şi în jos spre rădăcină. 14 z.2 % (t. în toate ţările cultivatoare de pe glob.B. Tulpiniţele se subţiază în zona atacată iar plantula se veştejeşte şi se culcă pe pământ unde va putrezi în întregime (fig. Dithane 75 WG-0.). Întrucât bacterioza se răspândeşşte prin sămânţa infectată. prezintă în zona bazală a tulpiniţei o brunificare a ţesuturilor. dar mai ales în seră.

frunzele prezentând pe margini sau spre vârf pete cu aspect umed (verde închis). Prevenire şi combatere.15 % (1-5 l sol/m2 răsad). (fig. protectoare.U. se usucă şi cad. Producerea răsadurilor se va face numai în soluri dezinfectate termic. Proplant 72. produce pete 162 .5 Mana la tomate: a-atac pe frunzelor.. Mancoben 60 PTS-4 kg/t. insuficienta aerare.075 %. Tiramet 60 PTS-4 kg/t sămânţă. Mana tomatelor semnalată în Europa în anul 1847 şi în ţara noastră în anul 1940. Atacul semnificativ este cel de pe fructe. zone brune.2 SL 0.Phytophthora infestans Originară din America de Sud.5 g/kg. Messiaen et col. în dreptul petelor apare un puf. deoarece acestea sunt putrezite până la ieşirea lor la suprafaţă.25 % (3-5 l/ha/m2). 13. nu prea dens. Rovral 50 WP0. Inflorescenţele atacate prezintă pe frunzuliţele de la baza florilor şi pe codiţele lor. Fran]a.15-0. Transmiterea ciupercii de la un an la altul se face prin sporii de rezistenţă din sol.S. Belgia. Folpan 50 WP0. În condiţii de umiditate atmosferică pe faţa inferioară a frunzelor.M. Simptome. Apron FL-10 l/t. În sere sau solarii pierderile pot varia de la 30 % până la compromiterea culturii. lăstarii şi tulpinile atacate. Olanda.7 Mana tomatelor .5). se face prin sporii duşi de apa din sol. când plantele sunt mai bine aerisite şi capătă rezistenţă prin înverzirea tulpiniţelor şi formarea ţesuturilor mecanice.Canada. Ţesuturile afectate se veştejesc. Seminţele se vor dezinfecta prin tratare cu: Royal FLO 42 S-3 l/t. 1845 . Anglia). Apron 35 SD-2. Merpan 80 WDG-0. acestea putând fi parazitate în toate fazele de dezvoltare. excesul de umiditate şi pH-ul acid. După răsărirea plantulelor se va executa un prim tratament cu unul din produsele: Previcur 607 SL-0. apare pe tomate în special în ciclul doi de cultură.13. b-atac de mană de sol pete alungite brune. prezintă plantă.15 %.A. Absenţa luminii. Atacul are o evoluţie mai lentă după repicare. fără puf albicios (C. ciuperca a produs de-a lungul anilor epidemii grave la cartof (1843 . iar în cursul vegetaţiei transmiterea ciupercii. sunt factori favorizanţi ai instalării şi evoluţiei grave a ciupercii Transmitere-răspândire. de la plantă la plantă.1.2 % (răsad 4-5 l/m2). fără exces de umiditate şi cu pH alcalin. Tomatele pot fi infectate în toate fenofazele. Cozile Fig. 13. fenomen cunoscut în istorie sub numele de "foamea irlandeză". de culoare albă. Super Homai 70 PM-5 g/kg.puternice a solului se observă doar vetre de atac fără plante răsărite. se brunifică şi frunzele se răsucesc spre partea superioară. 1991). Distrugerea culturilor de cartof ale Irlandei `n 1845 şi în anii următori a dus la exodul populaţiei spre America. superficiale. Ciuperca pătrunde pe la locul de prindere a fructului.

devin sfărâmiciose datorită putrezirii uscate a lor. o plantă de cartof pe care apar spori.p. În condiţii de umiditate ridicată. pe suprafaţa cărora apar zonalităţi concentrice. Dithane 75 WG 2-2.p.5 % (4-5 kg/ha).putrezirea rădăcinilor. Funguran OH-50 WP-1. Prevenire şi combatere. ţinând însă cont de timpul de pauză. în câmp deschis. aşa încât.8.5 kg/ha.5 kg/ha (t. în 1917. 163 . datorită variaţiilor de temperatură de zi-noapte. Ciuperca descriscă mai întâi în S.). transmiterea de la un an la altul este asigurată de tuberculii infectaţi existenţi în materialul de plantat sau de cei mici. Tratamentele se pot executa cu unul din produsele din grupele: Bouillie bordelaise-0.B. în funcţie de eficacitatea lui în timp. dar şi în câmp în culturile nearăcite şi numai în perioadele cu temperaturi ridicate în sol. atacul evoluează rapid. În culturile de tomate din seră (ciclul doi). rămaşi pe sol. recomandat pentru fiecare produs.).p.5 WP. răspândirea se poate face prin vânt pe o rază de cel puţin 11 km/zi. Z. tulpinilor şi fructelor Phytophthora parasitica Boala apare în special pe spaţiile protejate. 21 z. Shavit F 71.A. nerecoltaţi. Ciuperca este comună pentru tomate şi cartof. Super Champ Fl-3 l/ha-0. In câmp. brunificate.mari brune-olivacei şi cu rapiditate distruge tot fructul. se formează un puf albicios.1. De la o sursă de infecţie. În fermele legumicole trebuie să se respecte o izolare spaţială între tarlalele plantate cu cartofi şi cele de tomate. unde a produs pagube între 5-20 % la culturile din câmp deschis şi 10-60 % în sere şi solarii. Simptome. care produc apariţia condensului de apă pe organele vegetative.75 % (7. 21 Ridomil Plus 48 WP-2. pe fructele căzute pe sol unde este umiditate mare.U. vor fi îndepărtate frunzele (se vor culege în saci de polietilenă) şi se vor culege fructele căzute pe sol (înainte ca ciuperca să sporuleze). dar mai ales în sere şi solarii se vor face tratamente. condens ce uşurează infecţiile.3 %. Turdacupral 50 PU 4-5 kg/ha (t. În sere şi solarii se va menţine o temperatură constantă care să nu scadă sub 20oC şi fără oscilaţii care produc condens pe planteÎncă de la primele simptome pe frunze.4-0.Ţesuturile atacate. ciuperca formează miceliu cu mulţi spori. ciuperca produce o brunificare a vârfului rădăcinii principale şi a rădăcinilor secundare. Mana de sol . pe baza tulpinii atacate. Dintre soiurile şi hibrizii omologaţi. Dacia şi Ioana au o oarecare rezistenţă la mană. 13.2 kg/ha (0. Tomatele verzi devin tari. În prima parte a perioadei de vegetaţie. 3 z. veştejirea şi moartea plantelor. aspre iar cele coapte au pete brune-deschise. (BB) LIEBOR-1 % (10 kg/ha). a trecut şi în Anglia în 1921. iar din 1968 este prezentă în România. În sere sau solarii se recomandă irigarea prin picătură pentru a nu scădea efectul tratamentelor foliare.5 kg/ha).2 %). Transmitere-răspândire. Oxicig 50 PU 0. urmată de brunificarea bazei tulpinii.5 kg/ha (t.

13. Folpan 80 WDG-0. Proplant 72. cu margini difuze. ce dau un aspect marmorat suprafe]ei fructelor şi vor prezenta un putregai umed (fig.4-5 l/m2. La repicare.25 %. sau se fac stropiri speciale cu: Previcur 607 SL 0.M. iar frunzele bazale se îngălbenesc.15-0. In cazul în care apar infecţii târzii şi Fig. In cursul vegetaţiei transmiterea ciupercii se face prin sporii ce se găsesc în apa de ploaie. Plantele care în primele faze manifestă pete verzi închise la bază. Fructele atacate nu ajung la coacere. Ciuperca rezistă în sol sub formă de spori de rezistenţă.2 % în cantitate de 40-50 ml/plantă. întrucât ciuperca poate supravieţui în sol 4 ani. pepeni.4 % (5 l/m2 sol). se lasă în jos şi cad. evoluţia brunificarea vârfului.15-0.3 % (răsad). Tomatele verzi din etajul inferior. Cercul de plante gazdă al patogenului include ăn afară de tomate. se vor usca foarte repede. prezintă pete verzi-cenuşii.6 a). brune-violacei.2 % (răsad 4-5 l/m2).6 Fructe de tomate atacate de: a-Phytophthora parasitica. 1991). Atacul pe fructe este cunoscut sub numele de putrezire în formă de "ochi de iepure".13.Prezenţa ciupercii în tulpină. sau cu vapori supraîncălziţi (80-90oC) timp de o oră.escăzută. ceapă.. bolii este lentă. vinete.2 SL 0.2 % . Folpan 50 WP-0. ofilirea şi uscarea plantei începe odată cu coacerea fructelor. răsadul va fi sortat. în urma atacului. iar (C. c-crăpături acoperite de Alternaria. In spaţiile protejate se va face obligatoriu o nouă dezinfecţie a solului înaintea ciclului doi de producţie 164 .6 b şi 13.3 l/sol/m2.25 % . cad pe sol şi pe ele ciuperca va sporula puternic.4 % 5 l/sol/m2.2 SL 0. Ciuperca poate trece de la fruct la fruct chiar şi în timpul transportului şi depozitării acestora. apoi udat cu o suspensie de Previcur 607 CS-0.15-0. d. cu zonalităţi concentrice. beste temperatură Rhizoctonia solani. Răsadul de tomate va fi produs numai în sol dezinfectat cu Dazomet (500 kg/ha). fasole. sau Aliette 80 WP 0. În timpul vegetaţiei. Messiaen et col. imediat după plantare. Transmitere-răspândire. Proplant 72. Aliette 80 WP-0. urmate de brunificarea zonelor. Folpan 50 WP 0. ardei. stropirile recomandate pentru mană sunt bune şi pentru mana de sol.25 % (3-5 l/ha/m2). duce la dezvoltarea de rădăcini adventive (la suprafaţa solului). îngălbenirea şi căderea frunzelor. Prevenire şi combatere.

Docea. Dintre aceste gazde enumerăm: rocoina. Variaţia simptomelor este în funcţie de soi. cu limbul deformat. Plantele bolnave se recunosc uşor datorită creşterii încetinite şi a aspectului mozaicat al foliajului. Fructele nou apărute sunt mici. boala fiind cunoscută şi sub numele de "piticirea şi îndesirea tufelor de ardei" descrisă în 1961 de I. specii de plante anuale şi perene care constituie rezervoare ale virusului pe timpul iernii. Prevenire şi combatere. Simptome. alungite. În cursul perioadei de vegetaţie. Fructele ce apar mai târziu. Virusul are tulpini comune şi o tulpină specifică a ardeiului. variază în funcţie de acestea şi de soiul cultivat. după infecţie. iar simptomele. scânteuţa. deformate şi nu pot fi comercializate. cu pete clorotice sau cu pete verzi închis pe fondul verde normal al fructului. se vor distruge eventualele gazde ale virusului. Mozaicul tutunului la ardei . Transmitere-răspândire. urzica moartă etc. Pe tulpinile atacate pot fi observate uneori pete de arsură. curbate lateral. Mozaicul castraveţilor la ardei Cucumber mosaic virus in pepper Culturile de ardei din câmp şi spaţii protejate suferă frecvent din cauza atacului acestui virus. Bolile ardeiului Viroze 13. sunt mici. Atât internodiile tulpinale cât şi ramificaţiile tulpinale sunt scurte.2.2. 13. prin apariţia în spaţiile dintre nervuri a unor pete galbene.Tobacco mosaic virus in pepper Viroza este cunoscută pe toate continentele în culturile de ardei protejate unde frecvenţa ei ajunge la 70-80 % şi în culturile de câmp unde această frecvenţă este de 30-40 %. cu până la 50 % din înălţimea plantelor sănătoase. iar printr-o erbicidare corectă. deformate. solarii şi câmp se vor face tratamente periodice cu insecticide. La culturile din câmp destinate obţinerii de sămânţă se va asigura o izolare spaţială faţă de celelalte culturi atacate de acest virus. Pe fructele deja formate apar pete neregulate sau circulare. 165 . râjina. Plantele tinere infectate au talia mult redusă. momentul îmbolnăvirii şi condiţiile climatice. cu pete verzi-deschis ce alternează cu pete verzi închis. Frunzele formate înainte de infecţie prezintă o suprafaţă normală dar cu pete mari neregulate. traista ciobanului.1. ceea ce face ca frunzele să apară grupate în rozete.13. de culoare maro. În vederea prevenirii infecţiilor la răsad. Virusul prezintă un cerc larg de gazde. Soiurile infectate cu tulpina de virus a ardeiului au simptome de mozaic galben specifice. cenuşii sau brune. În sere. Simptome. Pop şi E. Frunzele apărute după infecţie sunt mici. trei fraţi pătaţi. acesta va fi obţinut în compartimente separate fără alte solanacee şi va fi tratat cu insecticide care distrug afidele.2. de culoare maronie. transportul virusului este asigurat de mai multe specii de afide.2.

Rafailă şi col. Plantele atacate prezintă pe frunzele tinere pete cu aspect umed. lobodă. pe frunzele bazale apar pete necrotice.4. ardei. de 0. la soiurile sensibile se observă o mozaicare. Transmiterea virusului în cultură se face prin contactul direct între plantele bolnave şi cele sănătoase şi prin inventarul de lucru.3.2.5 cm. În România.Uneori. Stolburul ardeiului . Sămânţa va fi tratată prin scufundare timp de 2 ore în soluţie de fosfat trisodic 10 %. circulare. vinete) şi va fi dezinfectat cu formalină 1 %.Stolbur disease in pepper Stolburul ardeiului este cunoscut în toată Europa însă cele mai mari pagube sunt semnalate în E şi S-E continentului. pe care virusul rezistă mult timp. Transmitere-răspândire. Metoda de prevenire se rezumă la distrugerea cuscutei şi la combaterea insectei. chiar şi pe faţa inferioară. iar nervurile se colorează în violaceu. Transmiterea micoplasmei se face de la plantă la plantă prin intermediul insectei Hyalesthes obsoletus sau prin cuscută. urmată de pete de arsură. florile rămânând sterile sau formează fructe mici.7-1. Simptome. În anii cu primăveri ploioase şi reci. Pământul folosit în răsadniţe trebuie să provină dintr-un loc unde nu sau cultivat solanacee (tomate. Pe frunzele bătrâne. Prevenire şi combatere. pe ele apar la frunzele tinere simptome de decolorare. se transmite prin sămânţa infectată. ce poate aduce micoplasma de pe o multitudine de gazde: cartof. Micoplasmoze 13. vesicatoria Boala de origine americană a fost semnalată în 1974 de C. urmată de spălări repetate sau prin tratament termic la 76oC timp de 3 zile. Prevenire şi combatere. se va urmări ca acestea să nu urmeze după o altă cultură sensibilă la acest virus. tomate. Plantele atacate sunt uşor de observat din cauza piticirii şi a decolorării care poate produce chiar o ofilire asemănătoare verticilozei. Uneori. lemn câinesc etc. morcov. iar la baza tulpinii apar zone maronii şi chiar o brunificare a vârfului rădăcinii. cu puţine seminţe. deformate. În toate culturile de ardei. Bacterioze 13. tutun. Cultivarea de soiuri rezistente este singura măsură ce poate asigura sănătatea plantelor. ce duce la ofilirea plantelor. petele sunt mari de 1-10 166 . Simptome.2. Frunzuliţele se răsucesc spre partea superioară de-a lungul nervurii mediene. De la un an la altul. Pătarea bacteriană a ardeiului Xanthomonas campestris pv. pepeni. Creşterea tulpinii este stopată. în dreptul cărora ţesuturile sunt bombate spre partea superioară. În ţara noastră boala a fost semnalată în Sud încă din 1979. în sol. Dacă plantele sunt virozate în stadiu tânăr. stolburul nu produce pagube mari întrucât insecta este distrusă încă din stadiul său de larvă. verziînchis. unde s-au estimat pierderi de până la 15-16 % din recoltă. însă în acest caz vasele conducătoare nu sunt brunificate. sol sau inventarul de lucru. Plantele bolnave sunt observate începând cu luna iulie când. Transmitere-răspândire. apar aceste băşici. ce se extind apoi spre baza plantelor.

Pe tulpini apar crăpături alungite. fie prin sămânţa infectată. fructe şi seminţe şi mai rar pe tulpini şi rădăcini. în Italia în 1927. dovleceii. are aspect normal dar conţine miceliul infecţios al ciupercii. Bacteria iernează în resturile vegetale infectate. Tulpinile atacate au la bază o zonă inelară. metoda de irigare şi evoluţia atacului. se acoperă cu mucegai fin albicios. Boli produse de ciuperci 13. Alternaria capsici-annui. de 1-5 mm. galbene-deschis. a fost semnalată în S. Atacul este frecvent pe frunze. toate în concentraţie de 0. ciuperca având o răspândire generalizată în plantă. apoi brune cu aspect aspru. Transmitere-răspândire.Phytophthora capsici Boala cunoscută şi sub numele de putrezirea rădăcinii tulpinii şi a fructelor de ardei. iar precipitaţiile însoţite de vânt asigură răspândirea bacteriei. tomatele şi morcovul. Frunzele atacate prezintă pete circulare în dreptul cărora ţesuturile par opărite şi se acoperă în scurt timp cu un puf albicioas.35 % [i Systhane Z-0. În timpul vegetaţiei sporii ciupercii sunt purtaţi de vânt şi picăturile de ploaie.mm. Stropirile vor face la începutul înfloritului şi se vor continua la intervale de 7-10 zile în funcţie de condiţiile climatice. Transmitere-răspândire. ceea ce produce imediat ofilirea şi uscarea plantelor. Vondozeb. Uneori pe zonele afectate se grefează ciuperci ca. Fructele atacate de obicei prin trecerea miceliului din tulpină prin codiţă. Simptome. Mana ardeiului . care devine brunăînchis. Prevenire şi combatere. se brunifică şi se usucă.5. vinetele. însă nu există soiuri imune. ele putând supravieţui la suprafaţa seminţelor chiar 10 luni. castraveţii.U. se unesc. iar pe parcursul vegetaţiei se vor face tratamente chimice cu: Dithane M-45 sau 75WP. În 1919. însă ea rezistă şi se multiplică. din răni apare lichidul bacterian. Ţesuturile afectate se decolorează.tomate). deoarece ciuperca atacă pepenii verzi şi galbeni. Cultivarea de soiuri rezistente este o măsură foarte eficace.2 %. prezintă pete apoase. Răsadul va fi produs în sol dezinfectat termic sau chimic. frunza se îngălbeneşte şi cade. Bacteria se transmite prin seminţele ce provin de la plantele bolnave. ce în final se brunifică şi zona devine aspră. Simptomele sunt foarte evidente pe vreme umedă când. după care s-a extins în toată Europa cu o frecvenţă de până la 40-50 % în culturile de câmp. Temperatura de 23-28oC şi umiditatea atmosferică de peste 85 % declanşează atacul. sau apa de la irigaţiile prin aspersiune.A. Sămânţa din fructele atacate poate putrezi sau. care pătrunde în plantă prin răni sau prin deschiderile naturale (stomate). Fructele atacate au pete circulare de 2-5 mm. în pământul de lângă rădăcinile grâului (dacă semănăm grâu după ardei.2. în dreptul cărora ţesuturile se scufundă şi se usucă sau. Onefung 50 PU-0. Transmiterea ciupercii de la un an la altul se face fie prin sporii de rezistenţă rămaşi în resturile vegetale.25 %. petele sunt numeroase. verzi-închis apoi galbene. La soiurile sensibile. înconjurate de o zonă cu aspect umed. 167 . dar neîngropate în sol. verde-închis apoi cafenie-brună. Sursele de spori sunt bogate. cu aspect umed.

4 %. se recomandă aplicarea preventivă de stropiri cu Fig.25 %. Prevenire şi combatere.25 %. mici.răspândire.M. deformate. Transmitere. Simptome. În cursul vegetaţiei. de jos în sus. În răsadniţe. chiar şi rădăcinile sunt brunificate şi putrezesc. boala nu apare decât rar. Cuzin 15 SC-4 l/ha.7). Ea a fost descrisă în 1933 în Rusia pe tomate. cu pulpa lemnoasă şi nu au valoare comercială.Stolbur disease in eggplant Boala apare frecvent în culturile de vinete de la noi. apare decolorarea. care evoluează în arsuri paralele cu nervurile şi ca urmare apar ofiliri.13. 168 . 13.Prevenire şi combatere. Messiaen et col.3. Transmitere-răspândire. iar fructele sunt mici. însă acum este cunoscută pe 80 specii aparţinând la 10 familii botanice. Funguran OH-1. Mozaicul castraveţilor la vinete Cucumber mosaic virus in eggplant Mozaicul vinetelor a fost semnalat în culturile din Italia. Ridomil Cu 45 WP-0. Simptome.7 Mozaicul castraveţilor la vinete insecticide care să distrugă afidele. Apariţia micoplasmei în culturi depinde de numărul de generaţii a insectelor ce transmit micoplasma. 13. începând cu marginea lor. Previcur 607 CS 0. Plantele atacate manifestă o decolorare rapidă urmată de ofilire. Frunzele se răsucesc spre partea superioară de-a lungul nervurii principale. La plantele fără frunze. Franţa şi Bulgaria. Aliette 80 PU-0.3. Pe tot frunzişul se observă şi coloritul maro caracteristic acestei boli. Stolburul vinetelor . la avertizare se vor face tratamente cu Cobox 50 PU-0. Bolile vinetelor Viroze 13. 1991).25 %. Atacul se observă în lunile iulie-august când pe frunze.2. pătate sau au dungi galbui (fig. Metodele de prevenire includ alcătuirea unui asolament legumicol în care ardeiul să nu revină după una din plantele gazdă ale ciupercii şi la producerea răsadului să se folosească sămânţă sănătoasă sau dezinfectată înainte de semănat cu fungicide. Transmiterea virusului de la plantă la plantă este făcută de insecte.2-0. Dacă larvele din sol ale insectei sunt distruse primăvara datorită ploilor şi temperaturilor scăzute.. iar de la un an la altul virusul rezistă în plantele perene.3 %. Fructele ce rămân pe plante sunt decolorate. Pe frunzele plantelor apar mai întâi simptome de mozaicare slabă. Curzate plus T0.5 kg/ha. Plantele fructifică slab. 3.1. Micoplasmoze 13. iar existenţa sa este posibilă şi în culturile din sudul ţării. iar (C. apoi se usucă şi se începe desfrunzirea plantelor.15-0. amplasarea culturii în câmp trebuie să se facă având o izolare spaţială de 500 m faţă de culturile de plante perene puternic infectate cu acest virus.

galbene-undelemnii caracteristice manelor. La răsad. Frunzele bazale încep să se îngălbenească. De la plantă la plantă. după care se usucă şi cad.1 %. Primele plante bolnave pot fi observate abia la începutul fructificării vinetelor.05-0. în concentraţie de 0. Substanţele chimice recomandate la tomate sunt bune şi la vinete. Secţiunile longitudinale şi transversale ale tulpinii evidenţiază o brunificare a sistemului vascular de la baza plantei până la cozile frunzelor şi fructelor. Atacul pe fructe se manifestă sub forma unor pete mari brune. în vegetaţie. sunt factori ce pot opri parţial apariţia bolii.Prevenire şi combatere. iar la apariţia bolii se pot aplica stropiri la plantă cu 0. Mana vinetelor . în dreptul cărora. Boli produse de ciuperci 13. transportul este imposibil întrucât aceste ciuperci sunt în interiorul vaselor conducătoare.3. În spaţiile protejate solul va fi dezinfectat termic sau chimic. deci numai transmiterea prin sol are importanţă. În România boala apare prima dată ca semnalare în Starea fitosanitară a anilor 1942-1943. stropirile cu Ridomil 25 WP-40 g/m2 şi cu Folpan 50 WP-0. în final se usucă fără a mai fructifica. dau rezultate foarte bune. 13. În condiţii de umiditate atmosferică ridicată. Prevenire şi combatere. În asolamentul legumicol vinetele şi alte solanacee (ardei. în dreptul cărora ţesuturile se scufundă. pe partea inferioară. Transmitere-răspândire. fără variaţii bruşte. se ofilesc şi atârnă de-a lungul tulpinii timp de 1-2 săptămâni.4. răspândirea şi măsurile de prevenire şi combatere sunt prezentate la "putrezirea coletului la tomate". iar fructele putrezesc.Phytophthora parasitica Boala este prezentă în culturile de vinete irigate unde a şi fost semnalată încă din 1958 dar. Benlate sau Topsin M.3. în toată Europa şi America. tomate) trebuie să revină pe aceeaşi solă după minim 4 ani.2 %. 169 . Simptome. Frunzişul afectat prezintă pete mari. Simptome. Îngrăşarea echilibrată a culturii. Ciupercile rezistă mult timp în sol pe resturile de plante atacate şi sporii lor sunt răspândiţi de apa de irigaţie sau cea de ploaie şi de lucrările solului. Măsurile de prevenire presupun măsuri de distrugerea insectelor şi amplasarea culturii în terenuri izolate de culturile sau plantele perene infectate. petele se extind. Boala apare mai ales la vinetele cultivate în terenuri acide.3. iar fructele ce erau formate se zbârcesc şi nu mai pot fi valorificate. Veştejirea avansează spre partea superioară a plantelor care. Ofilirea evoluează rapid din cauza sistemului radicular care este brunificat şi cu crăpături longitudinale şi transversale. Tratamentele se vor succeda la intervale de 7-10 zile. producând pagube mici. apare un puf albicios alcătuit din miceliul cu spori. asigurarea unui regim de udare a solului normal. Caracterele ciupercii. se unesc.Ofilirea vinetelor-Verticilliumalbo-atrum şi Fusarium oxysporum Boala este frecvent întâlnită în culturile de câmp ale vinetelor.5 l de soluţie de Bavistin.

13. ceapă. cartof. ardei.1 % (t. Simptome. porumb.1 (t. salată. infecţia produce simptome mai puţin evidente. mărar. revent. arbuşti fructiferi. pepenilor verzi. Derosal 50 WP 0. circulare sau col]uroase. cicoare.05-0. În perioadele calde ale anului.1 %. cânepă. morcov.1.9). Simptome evidente de mozaicare şi veştejire a frunzişului sunt observate şi la dovlecel sau la pepenele galben. Bavistin FL 0. varză. pepeni. pepenilor galbeni şi dovleceilor Viroze 13. spanac.p. fiind cunoscută la o mulţime de bostănoase cultivate.05-0. păstârnac. vinete) sau spontane precum şi la alte Fig. arbuşti ornamentali.). Cercul de plante gazdă este foarte larg cuprinzând plante ca: dovleceii. încreţiri evidente. mazăre. Pe frunzele tinere de la castrave]i apar pete galbene-verzui. Carbendazin 500 SC 0. 8 Mozaicul castraveţilor.p. 14 z. sfeclă.1 % (0. 13.În câmp se vor face tratamente cu produsele : Bavistin 50 WP 0. pepenilor şi dovleceilor specii de plante ierboase sau lemnoase. ce se extind de la locul de prindere a fructului spre vârful lui. castraveţi.1 %. pătrunjel. fasole.Cucumber mosaic virus Boala are o mare răspândire. pomi fructiferi şi plante din flora spontană.13. şofrănel.). este mai înceată sau apare brusc o uscare a frunzelor (fig./pl. Bolile castraveţilor. lucernă.05-0.4. unde alternează petele verzi-deschis cu cele galbene. Benlate 50 WP 0. delimitate de nervurile secundare . rămânând în final doar câteva zone verzi pe fructul îngălbenit. Simptomul clasic de mozaic se observă la frunzele bătrâne.5 l sol. 170 . coriandru şi numeroase alte specii de plante floricole. ţelină. sparanghel. 14 z.05-0. Cozile frunzelor.). mentă. iar limbul frunzei prezintă gofrări. La pepenele verde. ardei.4. solanacee cultivate (tomate. tomate. se observă o ofilire rapidă a frunzişului şi chiar pe fructe apar zone de îngălbenire. Mozaicul castraveţilor . ca şi internodurile vrejilor sunt scurtate şi cu simptome clare de arsuri. 14 z.p. tutun. lufă.05-0. t.

4. cum ar fi: Hokus.10). Asterix. Culturile de câmp trebuie amplasate corect. însă el rezistă în plantele perene.. Alibi.M. Ainsworth `n 1935 în Anglia dar s-a răspândit în toate ţările cultivatoare de castraveţi şi din 1985 a fost descrisă şi din serele României de I. Transmitere-răspândire. Amigo. 171 . Pop şi A. fără simptome.13. seminceri de legume (spanac). Simptome. Răsadniţele vor fi protejate cu plasă fină contra afidelor iar răsadurile vor fi stropite prin acoperire cu insecticide. Burpee. Transmiterea de la plantă Fig.10 Mozaicul verde al castrave]ilor (I. Biretta. 1986). 1991). 13. Rita şi Matilde. în special în cele de Stellaria media (rocoină).stelate şi chiar fructele pot fi pătate şi deformate (fig. Uneori apar pete decolorate. În cultură se va distruge rocoina. Messiaen et col. Plantele virotice prezintă o decolorare a nervurilor. Pedoroso. Amour. Acestea răspândesc virusul timp de cel mult două ore apoi acesta dispare din corpul lor. Pop. Prevenire şi combatere. Mozaicul verde al castraveţilor Cucumber green mottle mosaic virus Boala a fost descrisă de C. Infectarea timpurie a plantelor produce o slabă dezvoltare a lăstarilor fructiferi.9 Mozaicul ardeiului la pepene (C. Libelle sau hibrizii mai noi. În culturile din seră ca şi în cele de câmp. respectând o izolare spaţială faţă de speciile ornamentale perene. prin sămânţă a virusului este pusă în evidenţă doar la pepeni şi plante spontane.13. Jilăveanu.Transmitererăspândire. sau leguminoase perene. Virusul se transmite de la plantă la plantă prin intermediul speciilor de Cuscută şi prin afide. Transmiterea Fig. apariţia de flori şi fructe aglomerate în rozete şi o îngălbenire generală a plantei.2. gofrarea frunzelor şi fructe puţine dar.13. Transmiterea virusului de la un an la altul se poate face prin sol sau prin sămânţă. simptome de mozaic foliar. se vor face stropiri periodice cu insecticide contra afidelor. Se va folosi numai sămânţă ce provine din culturi sănătoase sau sămânţă tratată termic. Se cunosc hibrizi rezistenţi sau toleranţi la această viroză.

În condiţii favorabile (vreme umedă) petele ce la început au 2-7 mm. În spaţiile protejate se recomandă eliminarea cu grijă a plantelor virotice şi distrugerea lor prin ardere. Bacterioze 13. se pot uni şi sunt distruse suprafeţe mari din frunză. verzi-închis. În România boala a fost semnalată de Tr. În dreptul acestor pete. Pe faţa inferioară a frunzei.F. tratată cu sublimat corosiv 1 % timp de 10 minute sau tratament termohidric cu apă la 172 . Infecţia se face foarte repede în condiţii de umiditate relativă în jur de 95 % şi temperatură cuprinsă între 24-28oC. Transmitere-răspâdire. vor fi dezinfectate prin tratamente termice (la sol) sau chimice . pe vreme umedă. în 1940. sub formă de picături. de culoare verde-închis. Se recomandă înfiinţarea culturilor cu sămânţă sănătoasă. însă bacteria a fost studiată de E. Bacteria produce pagube însemnate atât la culturile de câmp cât. cu aspect umed. care în final capătă o coloraţie gri-bej. Se vor infiinţa culturi numai cu sămânţă sănătoasă sau tratată prin scufundare timp de 60 minute în soluţie de fosfat trisodic 15 %. Pătarea unghiulară a castraveţilor Pseudomonas syringae pv. scăzând cantitativ şi calitativ producţia. Prevenire şi combatere. Bacteria se transmite de la un an la altul prin seminţele contaminate sau infectate. situate între nervurile secundare. Simptome.la plantă are loc prin contactul direct între plante. Smith şi M. Prin desprinderea zonelor atacate castraveţilor frunzele rămân perforate şi se pot deforma. 13.11 Pătarea unghiulară a celofan. iar în câmp răspândirea este asigurată de ploile repezi însoţite de vânt şi de irigarea prin aspersiune. Săvulescu şi col. Bryan în 1915. mai ales. Încă de la începutul vegetaţiei. 13. pot prezenta zone uscate sau putrezite în funcţie de umiditatea atmosferică. umede. acestea se brunifică şi se usucă. Prevenire şi combatere. fructul poate crăpa pe vreme secetoasă sau. Fructele atacate prezintă pete de 1-3 mm.11). ca şi toate uneltele din sere şi solarii. Solul. se constată prezenţa unui exudat (lichid) bacterian mucilaginos.K. Pe vreme secetoasă.4.formalină 1 % sau fosfat trisodic 15 %. însorită. după irigarea culturii. după ploi sau pe timp ceţos. se acoperă cu lichid bacterian. circulare sau colţuroase. cu aspect de Fig. se usucă şi se desprind din frunză (fig. circulare. urmată de o clătire cu apă curată. lachrymans Boala este de origine americană unde a fost semnalată în 1913. exudatul bacterian se usucă şi dă naştere unei pelicule fine. verzi-închis. cu aspect umed şi cu o zonă centrală albicioasă. Pot fi observate simptome asemănătoare pe cozile frunzelor şi tulpini care. pe primele 2 frunzuliţe apar pete mici.3. Pe frunze apar pete colţuroase.. celor din solarii şi sere.

13.75 % (7. Extinderea bolii se datoreşte numărului gândacilor. Acest simptom se observă spre prânz. BB (ZB) Liebor-1 %. In câmp. America şi Africa. Bacteria nu rezistă în resturile vegetale uscate decât câteva săptămâni. 13. 1956). cunoscută încă din secolul trecut în America şi semnalată apoi în toate ţările cultivatoare din Asia.5 kg/ha). Bacteria are un cerc larg de plante gazdă ce aparţin genurilor Cucumis şi Cucurbita.12). toate frunzele se ofilesc.4. Champion 50 WP-0. tulpinile se înmoaie şi Fig. dar este transmisă de gândacul dungat (Acalymma vittata) şi gândacul pătat (Diabrotica undecimpunctata). vâscos. stadiului de dezvoltare sensibil al plantelor şi prezenţei unei umidităţi atmosferice mari. În rănile produse de aceşti gândaci. În cursul vegetaţiei se recomandă tratamete cu: Bouille bordelaise-0. Transmitere-răspâdire. 13. se încreţesc. pentru a evita instalarea bolii. eliberează din vasele conducătoare un lichid bacterian.3 %. Săvulescu. Novozir MN 80-0.12 Ofilirea bacteriană a cucurbitaceelor: Erwinia tracheiphila planta se usucă. căci în intestinele lor bacteria supravieţuieşte. dacă sunt secţionate. culturile se vor înfiinţa numai pe solul ce a fost dezinfectat termic sau cu formalină 0.3-0. se recomandă o rotaţie a culturilor legumicole în care cucurbitaceele (castraveţi.50-52oC timp de 30 minute. sub formă de umbrele.5 l/ha). când este cald şi dispare noaptea pe răcoare.F. ce asigură reuşita infecţiilor primare. Prevenire şi combatere. Ultimele zone care se usucă sunt tulpinile. Smith din O. bacteria se înmulţeşte apoi pătrunde în vasele conducătoare pe care le astupă. Moresti. Asterix. (E. pepene verde. Plantele infectate prezintă iniţial doar câteva frunze bazale veştejite. Unii hibrizi mai noi sunt rezistenţi sau toleranţi la infecţii: Regal. Seminţele mai pot fi tratate cu aer cald la 85oC timp de 60 minute. Aceste colonii bacteriene astupă vasele şi produc simptomul de ofilire.4 % (3.4. Simptome.4 % (4-5 l/m2).2 % (2 kg/ha).2 kg/ha). pepene galben. a fost descrisă la noi abia în 1953 de Tr. să nu revină pe aceeaşi solă decât după 3 ani. cât mai timpurie. Kasumin 2 L-0. iar în seră.15 % (1. După un timp. cozile şi rădăcinile care. Super Champ Fl-3 l/ha (0.Erwinia tracheiphila Boala. cu excepţia pepenilor verzi. alb-cenuşiu.3 %). frunza veştejită şi căzută în jurul cozii (fig. Appel. dovleac. dovlecelul). Ofilirea bacteriană a cucurbitaceelor . Japonia. 173 . Măsurile de prevenire recomandate se referă doar la combaterea insectelor. Funguran OH 50 WP-0.

unde sunt îndeplinite condiţiile de temperatură şi umiditate necesare infecţiilor. Simptome. Simptome.5 % sau Previcur 607 SL-0. iar în România a fost semnalată în 1928 în sudul ţării. În seră în timpul vegetaţiei se vor aplica tratamente cu: Merpan 80 WDG-0. Speciile genului Pythium sunt nişte ciuperci de sol care. Dacă solul este foarte umed. se va asigura o rotaţie a culturilor. alb. Vitavax 200 PU-3 kg/t. de la o plantă la alta.5. Prevenire şi combatere. P. la baza tulpinii. pepeni galbeni. Chiar şi rădăcinile se brunifică şi dispar. Tiramet 60 PTS-4 kg/t. pot deveni parazite în condiţii de umiditate şi temperatură ridicată şi pot compromite încă din primele faze o cultură. cad pe sol şi putrezesc.2 %. sub forma unor pete verzideschis pe faţa superioară. Petele moi de pe fructe. transmiterea se face foarte rapid prin sporii duşi de apa de irigaţie. tulpiniţa se subţiază şi după câteva zile plantele se ofilesc. termic sau chimic.4.2-0. Zona atacată se brunifică. Putregaiul plăntuţelor şi fructelor de cucurbitacee Pythium de Baryanum. 1967).Boli produse de ciuperci 13. Castraveţii sau alte cucurbitacee se vor cultiva în seră doar după dezinfectarea solului. În câmp. 174 .2 SL 0. Royall Flo 42 S-3. 13.6. În Moldova ea a apărut abia după anul 1970. b-miceli şi spori (Olga S\vulescu. bine delimitate de nervurile frunzelor. Seminţele vor fi tratate cu: Tiradin 70 PUS-8 kg/t. În Europa s-a extins la începutul acestui secol. ultimum. Imediat după răsărirea plantulelor. zona brunificată se acoperă cu un mucegai fin. Mana cucurbitaceelor . Proplant 72. dovleci. P.4.25 % (3-5 l/sol/m2). Pe fructe. în primele stadii de vegetaţie. Captan 50 WP 0. de culoare verde-închis a căror suprafeţe se extind repede. atacul apare mai târziu. Atacul a fost sesizat numai pe terenuri acide şi numai în condiţii de umiditate atmosferică ridicată de peste 80-90 %. au coaja crăpată şi prin crăpături apare un puf albicios. dar acum este cunoscută ca frecventă pe castraveţi.5 l/t.15 % (1-5 l/sol/m2). Transmitere-răspâdire. Transmiterea de la un an la altul se face prin sămânţă sau prin sporii de rezistenţă ce rămân în sol iar. aphanidermatum Boala este cunoscută în toate ţările cultivatoare.Pseudoperonospora cubensis Boala a fost descoperită la mijlocul secolului trecut în Cuba. Captadin 50 PU 0. fiind deosebit de păgubitoare la culturile din spaţii protejate. Super Homai 70 PM-5 g/kg sau Tachigaren 70 WP6 kg/t. 13.5 %. Mana atacă numai frunzele.2-0. o solă cu cereale sau cu graminee furajere. pete de formă colţuroasă. Fig. introducând în asolamentul legumicol. dovlecei. sub formă de putregai umed. pe baza tulpinii apar pete mici.15-0. Mana cucurbitaceelor: a-frunză atacată. pepeni verzi.13.

datorită uscării rapide a frunzelor. când răspândirea sporangilor este maximă. Pe timp secetos şi la temperaturi de peste 32oC sporii mor. se va asigura o bună aerisire a culturii. Transmitere-răspândire. irigarea se va face numai prin brazde pentru a nu răspândi sporii. În condiţii favorabile.4. iar plantele vor rămâne repede fără frunziş.2 kg/ha). de intensitatea luminoasă şi de umiditatea atmosferică.). Funguran OH 50 WP -0.. pătrund prin stomatele (deschideri naturale) frunzelor ce au cel puţin jumătate din suprafaţa normală. Transmiterea ciupercii.5 kg/ha). apoi în brun. bostănoasele vor reveni după cel puţin 4 ani pe aceeaşi solă. Se pot face tratamente directe la plantă cu produsele : Bouille bordelaise -0. Ca o primă măsură de prevenire. 13. În spaţii protejate. dă un atac puternic de mană. Fuss (1853). ţinând cont că partea inferioară a limbului frunzei trebuie bine protejată. se impune arderea resturilor de plante atacate sau îngroparea lor în profunzime. studiată amănunţit de C. iar pe faţa inferioară. Organele aeriene (tulpini. s-a ajuns la crearea de rase rezistente la anumite substanţe. Rădulescu (1933) dar.2 % (t. galbeni-bruni. etc. În asolamentul legumicol. iar în cazul declanşării atacului se va reduce umiditatea. În spaţiile protejate. este asigurată de sporii de rezistenţă prezenţi în resturile vegetale. BB (ZB) Liebor -1 %.14 Făinarea cucurbitaceelor: (C. Polyram combi0. cu respectarea timpului de pauză şi având grijă să nu se execute două tratamente succesive cu acelaşi tip de produs.3-0. Simptome. Messiaen et col.5 %.Erysiphe cichoracearum şi Sphaerotheca fuliginea Boala este răspândită în toate ţările cultivatoare şi produce pagube mari. unde aceştia rămân viabili pe vrejii uscaţi. se formează spori de rezistenţă sferici.).Culoarea petelor se schimbă în galben. Oxicig 50 PU 0. C. 13. din cauza stropirilor repetate cu aceleaşi produse. .p.75 % (7. Oescu şi E. apar sporii ce vor germina şi vor da filamente de infecţie care. Previcur 607 SL-0.M.4 % (3. Prevenire şi combatere. Irigarea prin aspersiune aplicată dimineaţa până la ora 10. Novozir MN 80-0. la temperaturi cuprinse între 5-30oC (la optim 23oC) când. Sandu Ville abia în 1967.15 %.p. apare un puf cenuşiu-violaceu sau bej (fig.4-0. 13. Antracol 70 WP-0. Făinarea cucurbitaceelor . 21 z. Ciuperca este răspândită de apa de ploaie sau apa de irigaţie. 28 z. Viabilitatea sporilor depinde de temperatură. Infecţiile se produc pe vreme umedă. de la un an la altul. frunze şi chiar fructe sunt atacate în toate stadiile de 175 Fig.7.13-a). Combaterea chimică trebuie să se facă folosind pulverizarea pneumatică. În câmp. Deşi este cunoscută de foarte multă vreme (1800) în ţara noastră a fost semnalată de M.2 % (2 kg/ha). petele se pot uni şi este distrusă o mare parte din frunză. 1991). Gama de produse avizate este foarte largă şi trebuie utilizată atent.2 % (t. foarte fină. În ţesuturile uscate. însă infecţiile din anii următori pot proveni şi de la sporii aduşi de vânturi din zonele cu ierni blânde.

sunt formate pe frunze şi asigură transmiterea ciupercilor până în anul următor. conopidă. Rubigan 12 CE. temperatura optimă este de 15-21oC dar.). ridichi. în seră) .02 % (t. Întrucât zonele îngălbenite nu cresc în acelaşi ritm cu cele verzi. apă sau insecte. gulie şi hrean Viroze 13. Virusul a mai fost găsit şi la ridichi. paralele cu nervurile şi mozaicare slabă. din momentul începerii fructificării şi a recoltării să se aplice numai fungicide de contact (Gr. Virusul mozaicului conopidei . Karathan LC-0.p. Bravo 500 SC. Frunzele de varză de la mijlocul tulpinii au zone verzi-închis. sub forma unor pâsle mai mult sau mai puţin extinse.p. negre. Karathane FN 57-0.p. Răsadurile afectate rămân mici şi după plantare produc puţin. Thiovit 0. 7 z. Ciupercile se răspândesc în timpul vegetaţiei prin sporii duşi de vânt. frunzele apar gofrate.1 % (t. Condi]iile optime de instalare şi evoluţie a ciupercilor diferă. Microthiol special -0.). cu marginile răsucite spre faţa superioară. Pe limbul frunzelor. 21 z).A). necesită o umiditate ridicată. Saprol 100 EC-0. Ţesuturile de lângă nervuri păstrează coloraţia verde. Pentru Erysiphe temperatura optimă este de 15-26oC şi nu necesită o umiditate ridicată. În condiţii de secetă atmosferică. în scurt timp se vor usca.14).5. 28 z. o transparenţă a nervurilor.). respectarea asolamentului şi distrugerea plantelor gazdă din flora spontană pentru diminuarea presiunii de infecţie. urmată de îngălbenirea ţesutului între nervuri. în timp ce pentru Sphaerotheca. 4 z. Fructificaţiile de rezistenţă au aspectul unor puncte mici. Simptomele dispar la temperaturi de peste 25oC. rapiţă.p. hrean şi alte crucifere. Tratamentele se vor efectua cu respectarea timpului de pauză indicat şi alternând produsele în funcţie de grupa lor. unde produce gofrări. 13.0. 4 z.3-0. La apariţia atacului se recomandă stropiri cu produsele: Fluidosoufre 20-25 kg/ha (t. Transmitere-răspândire.p.). Cele mai frecvent infectate sunt frunzele mature. petele se pot uni şi acoperă suprafeţe mari de limb care. cu recomandarea ca. Se recomandă cultivarea de soiuri rezistente.4 % (t. 13. Din cercul de plante gazdă fac parte: varza albă. în timp ce cele abia formate sunt rezistente.p.1 % (t.dezvoltare (fig. făinos. atacul se extinde pe cozile frunzelor. Frunzele plantelor atacate prezintă o decolorare.5.75 %. Bolile la varză.4 %.p. simptomele apar ca pete de decolorare urmate de pete brune.).05 % (t. Prevenire şi combatere.p. Afugan EC-0. Frunzele de conopidă afectate au inele 176 .7 z. Sub acest miceliu ţesuturile se îngălbenesc şi se brunifică. varza roşie şi varza de Bruxelles. Simptome.0. În funcţie de momentul instalării atacului. pe tulpini şi chiar pe fructe.4 % (t. La aceste plante.1. 7 z.).05 (t.Cauliflower mosaic virus Boala este de origine americană iar în România a fost semnalată în 1952 şi poate da pierderi de până la 75 % din producţie. 4 z. Pe suprafaţa acestor organe apare un miceliu alb. Kumulus DF 0. plantele pot suferi mai mult sau mai puţin.

M. 177 . iar în timpul păstrării acestea se strică. se observă numai mici pete decolorate şi răni brunificate.6-6. rănirea frunzelor produsă de diferite insecte sau de limacşi (melci fără cochilie) creează porţi de intrare pentru bacterie sau de ieşire a gomei din nervurile înnegrite. urmată de veştejirea plantulelor şi căderea lor.2. 13. putând ajunge uneori la 50100 %. se recomandă distrugerea insectelor prin stropiri repetate ce se aplica la culturile semincere. Ţesuturile din dreptul petelor devin pergamentoase. dar nu imposibilă. Pammel şi K. Transmiterea prin sămânţă infectată este mult mai rar întâlnită. loc prin putrezirea uscată a zonelor afectate şi uscarea măduvei coceanului. Smith la sfârşitul secolului trecut. galbene. se observă brunificarea.8. Încă din primele faze de vegetaţie. Măsurile de prevenire se referă doar la izolarea culturilor semincere de culturile de consum şi distrugerea resturilor vegetale. în urma infecţiilor. chiar cu frunze infectate parţial. se cifrează la procente însemnate din recolte. din cauza zonelor afectate. pe timp secetos. pe primele frunzuliţe apare o decolorare sau brunificare a acestora. Evoluţia bolii. putrezite umed. Transmitere-răspândire. Simptome. Transmitere-răspândire. La hibrizii rezistenţi.15). Pătrunderea bacteriei în plantă se face prin perişorii de pe rădăcini sau prin stomatele (deschiderile naturale) de la marginea frunzelor. Varza. Prevenire şi combatere. Uneori. Pe frunzele plantelor infectate. iar pe guliile furajere şi napii de mirişte se observă o încreţire accentuată a limbului foliar şi diferite desene brune.M. Nervaţiunea neagră a frunzelor de varză Xanthomonas campestris Boala a fost semnalată în SUA şi studiată de L. 1991). se fixează şi alte ciuperci. 13. are col. În ceea ce priveşte combaterea. devine frunzelor de varză (C. De la un an la altul virusul rezistă în seminceri şi în plantele perene. Pagubele cantitative şi calitative înregistrate. boala evoluează rapid şi pe ţesuturile putrezite umed. Bacterioze 13. cu miros neplăcut. În România boala a apărut ca semnalări în Starea fitosanitară încă din 1949 şi a fost studiată de Elena Bucur (1957).clorotice şi zone brune.. Fig. Virusul poate fi transmis de la plantă la plantă de insecte. apar pete mari neregulate. înnegrirea vaselor conducătoare din care se scurge un lichid (gomă bacteriană). înveleşte şi în interiorul căpăţânii apar frunze brune. Boala apare frecvent pe solurile cu pH = 5. subţiate şi se usucă (fig. Nervaţiunea neagră a frunza în urma creşterii diferenţiate. În timpul vegetaţiei. în dreptul cărora nervurile sunt brunificate şi apoi înnegrite.5. Dacă se secţionează coceanul. Dacă vremea este ploioasă. Messiaen et asimetrică.15. Bacteria se transmite de la un an la altul prin resturile vegetale rămase în sol şi prin seminţele infestate.

Din sol. În depozite. Bacteria rezistă în resturile vegetale atacate rămase pe câmp şi poate fi transmisă prin materialul de înmulţire. Atacul este foarte periculos la culturile semincere şi poate produce pagube şi în timpul depozitării legumelor. ridichea. chiar după un asolament de 4 ani.Răspândirea bacteriilor de la plantă la plantă. în anii ploioşi sau pe solele unde nu are loc scurgerea apei în mod normal. carotovora În culturile de crucifere. Doneza dulce. se realizează prin apa de irigaţii. rădăcinoasele. se vor alege semincerii sănătoşi. Din cercul de plante gazdă fac parte cruciferele cultivate. Bacteria atacă multe plante. unde apare mai întâi un putregai umed. Primera (varză roşie). se vor dezinfecta termic cu vapori supraîncălziţi. practic. sămânţa se tratatează cu Tiramet 60 PTS-4 g/kg sau Rovral TS-10 g/kg. Putrezirea umedă se observă în a doua parte a vegetaţiei la culturile de crucifere.5. eliminarea resturilor de frunze vechi. conopida. atacul cuprinde în întregime căpăţâna. Cu 2-3 zile înainte de semănat. În timpul depozitării. gălbui. toate terenurile unde s-au cultivat legume au şi această bacterie . precipitaţii şi prin limacşi. 13. Transmitere-răspândire. atacul este cu atât mai grav cu cât temperatura se apropie de 20-25oC şi este asociat cu atacul produs de Botrytis cinerea şi Sclerotinia sclerotiorum. iar la conopidă se poate observa putrezirea parţială sau totală a inflorescenţei. În culturile semincere. Almanac. Se recomandă semănarea de sămânţă sănătoasă din hibrizi sau soiuri cu rezistenţă sau toleranţă faţă de bacterie: Morris. Prevenire şi combatere. Pacha. se recomandă tratarea lor cu apă caldă. varza creaţă. gulia. după ce au fost strânse şi arse resturile vegetale în care bacteria poate rezista.3. primele semnalări au fost făcute în 1950 de Tr. Simptome. La varză atacul se observă la locul de prindere a codiţei frunzei de cocean. din cercul de plante gazdă făcând parte bostănoasele. Săvulescu pe varză şi gulie. bulboasele.(varză. rapiţă. boala a fost semnalată abia în 1934. napi. muştarul dar şi buruienile ca: traista ciobanului (Capsella) şi păducherniţa (Lepidium). Atac asemănător are loc şi la gulii. Temperatura optimă de păstrare a verzei este de +1oC. transformând-o într-o masă de mucilagiu urât mirositoare. pe rapiţă şi nap. Famosa (varză creaţă) şi Optiko (varză chinezească). trebuie să se respecte epoca de plantare. iar în depozite se va asigura o aerare corespunzătoare pentru a se evita ridicarea temperaturii. Krautkaiser. 20-30 minute în apă la 50oC. iar căpăţâna în scurt timp cade de pe cocean. apoi cenuşiu. Putregaiul umed al cruciferelor. Măsurile de igienă culturală se impun după eliberarea terenului de culturi atacate. însă aceasta poate scăderea germinaţia. circulând prin vasele conducătoare. arăcirea plantelor şi combaterea dăunătorilor din sol ce pot produce 178 . În România. bacteria pătrunde în plantă prin micile răniri ale rădăcinilor şi produce infecţia generală. Prevenire şi combatere. Întrucât transmiterea cea mai frecventă are loc prin seminţele infestate. Bacteria rezistă numai în sol şi nu se transmite prin seminţe. conopidă) Erwinia carotovora pv. Dacă există umiditate atmosferică mare. Solurile în care se cultivă cruciferele. De Socodor (varză albă).

Înnegrirea şi putrezirea plante din grupa verzei. coletului: plantă atacată. 1878). La alcătuirea asolamentelor legumicole trebuie să se ţină cont ca să nu urmeze unele din culturile ce pot fi atacate de bacterie. 13. din care iese prima generaţie de spori. 13. Prevenire şi combatere. Cercul de plante gazdă al acestei ciuperci cuprinde foarte multe specii de crucifere cultivate şi spontane. Aceştia pătrund în rădăcinile a numeroase specii de Fig. se va asigura o desime a plantelor normală pentru o bună aerisire şi o irigare fără excese. ovăz. cât mai ales a simptomelor prezente pe rădăcini. 179 . Pământul folosit în răsadniţă şi sere înmul]itor se va dezinfecta termic sau chimic. se va recomanda scăderea acidităţii prin amendare cu var. conopidă.5. Frecvent atacul este spori de rezistenţă semnalat pe varză. tutun.17). denumirea de "hernie" este foarte corectă (fig. zârnă etc. La semănat şi la repicare. in. tumorile sunt mai mari decât cele de pe rădăcinile secundare. Acestea suferă îngroşări care pot fi de 15-30 ori mai mari ca diametrul rădăcinii. ea este cunoscută în toate ţările cultivatoare. Atacul poate fi parţial confundat cu cel al umflăturilor produse de Meloidogyne (nematodul galicol). În primele stadii de vegetaţie a răsadurilor (2-3 frunze) apare o înnegrire urmată de putrezirea răsadurilor şi a tulpiniţelor în dreptul bazei plantei (fig.veştejiri sau îngălbeniri. Transmitere-răspândire. Ciuperca rezistă în sol prin sporii de rezistenţă (akinetosporangi). Acum. Întrucât atacul este mai puternic în solurile acide. în cazul în care pământul nu a fost corect dezinfectat Simptome. fiind uşor de semnalat datorită simptomelor aeriene .Plasmodiophora brassicae Boala este cunoscută încă din secolul trecut (1878) când a fost studiată de M.16.4. Boli produse de ciuperci 13.16). Rădăcina hipertrofiată prezintă ştrangulări aşa încât. Woronin în Rusia. mai ales în zonele umede şi cu soluri acide. Plantele putrezesc şi cad la pământ.răniri ale rădăcinilor. atacul putând fi confundat cu cel produs de Pythium. gulie. Simptome. Înnegrirea şi putrezirea bazei plantei. tomate şi (M.5. Boala poate fi întâlnită în toate fazele de vegetaţie ale plantelor. Woronin. Pe rădăcina principală. 13. spori şi odos. 13. Hernia rădăcinilor de crucifere . cartof.5. traista ciobanului.Olpidium brassicae Această boală este frecvent întâlnită în răsadniţe şi sere înmulţitor.

Prevenire şi combatere. cruciferele trebuie să revină pe aceeaşi solă.5-1. Boala apare mai frecvent pe plantele tinere în răsadniţe sau imediat după plantare în câmp.5. Kotte.18.2 SL 0. Solele infectate vor fi cultivate cu mentă. Se impune folosirea la plantare de răsad sănătos.13. larve. Solul ce va fi folosit în răsadniţe va fi dezinfectat termic. având grijă să se distribuie 3-5 l soluţie/m2. Mana cruciferelor: (W. Tr.5 kg/ha sau Proplant 72. Pe primele frunze apar pete de 1-3 mm de decolorare. Messiaen et col. Transmitere-răspândire. gălbui.M. odată afectate pot fi distribuite pe zone extinse. care nu se îmbolnăvesc. Cercul de b-hipertrofieri tip hernie. Săvulescu şi Czarna Rayss au semnalat-o pentru prima dată în România în 1930. conopida. în dreptul petelor ce au o formă neregulată. rapiţa..15-0. raigras sau golomăţ. Solul destinat culturilor de crucifere. apare un 180 Fig. guliile. dacă temperatura este de 60oC. se poate dezinfecta cu Bavistin DF-1. muştarul şi alte crucifere din flora spontană. alegerea de terenuri cu pH uşor alcalin. Fig.6. el incluzând pe lângă varză.5 kg/m2. Milioanele de spori din rădăcinile hipertrofiate sunt transportate în sol de râme. ce evoluează spre culoarea cenuşie-brună. c-atac de nematozi (C. Hernia rădăcinilor de crucifere: a-hipertrofieri tip tumoare.17. În solurile alcaline boala nu apare. Prin lucrările agricole. Pe faţa inferioară a frunzelor. sporii pot fi răspândiţi la distanţe mari. după 4-5 ani. răspândirea capătă o arie mai extinsă. viermi sau de apa de irigaţie. plante gazdă a patogenului este larg.Atacul ciupercii este intens la culturile de pe terenuri uşor acide. . Mana cruciferelor . 1952). Ciuperca rezistă în solurile uşor acide până la 8 ani.Peronospora brassicae Boala produce pagube însemnate în culturile semincere de crucifere dar şi în culturile de consum.5. cu pH-ul=6-6. Măsurile de igienă culturală prevăd distrugerea plantelor atacate în timpul vegetaţiei dar şi distrugerea prin foc a resturilor rămase după recoltare. sau amendarea lor cu var stins 0. În asolamentele legumicole.25 %. sporii fiind distruşi în 30-60 minute. Simptomele trebuie bine observate şi la răsaduri care. Simptome. iar dacă terenurile sunt îngrăşate cu gunoi contaminat. 13. 13. Se poate folosi dezinfectarea cu apă clocotită 10 l/m2 şi apoi acoperirea solului cu o folie de plastic pentru o răcire încetinită.

Kocide 101-0. usturoi şi praz Viroze 13. 13. putrezind sau încolţind mai devreme.6. ciuperca se răspândeşte foarte uşor prin sporii apăruţi pe miceliu.18). Frunzele atacate se culcă la pământ.19).puf cenuşiu. manifestă dungi .5-1 %. la noi fiind citată de E. Oxicig 50 PU-0. Folpan 50 WP-0. Măsurile de igienă culturală contribuie la limitarea pagubelor. Seminţele obţinute de la semincerii bolnavi. Când atacul are loc mai târziu. Boli la ceapă.Atacul acestei ciuperci pe conopidă împiedică formarea inflorescenţei iar la gulii. Prevenire şi combatere. ce putrezesc sau se usucă (fig. Funguran OH 50 WP-1. Merpan 50 WP-0.6. Europa şi Australia.2 SL 0. pe vreme umedă. este una din măsurile de prevenire de maximă importanţă pentru obţinerea unui răsad sănătos. În culturile semincere.15 % sau Proplant 72. se unesc şi dacă vremea este umedă.2 %. a fost descrisă în SUA . apoi petele se întind.5 % sau Super Champ FL-3 l/ha dau rezultate bune dacă sunt folosite în alternanţă cu fungicidele sistemice ca: Bravo 500 SC-1.5 l/ha. În timpul vegetaţiei. ridichi şi napi porceşti. Champion 50 WP-3 kg/ha.statul Yowa în 1927 însă acum este răspândită în America de Nord. pot fi infectate şi transmit ciuperca. tulpinile florifere de la plantele virotice sunt deformate. Aceasta se va face cu Previcur 607 SL-0.15-0. iar cepele rămân mici şi nu rezistă la păstrare în timpul iernii.4 %. Rădulescu încă din 1949. mai scurte. Semincerii atacaţi au frunzele de culoare cenuşie sau cu pete brunii.4-0. se poate vedea o infecţie generalizată. etc. Apron XL 350 ES 3-4 l/t sămânţă.2 % .5 kg/ha.striuri galbene şi prezintă adâncituri succesive care i-au dat denumirea de "boala urmelor de degete". cu dungi galbene. 13. fructele sunt şi ele pătate şi conţin seminţe depreciate. Seminţele se vor dezinfecta cu ap\ cald\ la 50oC timp de 30 minute sau cu Apron 35 SP-0. Fungicidele anorganice ca: zeama bordoleză în concentraţie de 0. Transmitere-răspândire.1. Simptome. cu ploi frecvente sau ceaţă. sunt distruse suprafeţe mari din frunzele. se pot semnala chiar căpăţâni putrezite. cu inflorescenţe mici şi aproape în totalitate cu flori sterile (fig. Dezinfectarea solului din răsadniţe./m2). Îngălbenirea şi piticirea cepei . 13. Ciuperca rezistă peste iarnă sub formă de spori de rezistenţă sau ca miceliu de rezistenţă în rădăcinile culturilor semincere.2 kg/t sămânţă. 181 . Boala apare la ceapă începând de la frunzele bazale care devin plate.Onion yellow dwarf virus Boală cunoscută sub numele de strierea galbenă sau nanismul cepei.25 % (3-5 l sol.

La înfiinţarea culturilor de arpagic. Izolarea spaţială este necesară şi faţă de grădinile cu narcise. 13. Culturile semincere se vor înfiinţa numai cu bulbi ce sunt tari şi nu au încolţit mai devreme. 1993). trebuie să se respecte o izolare spaţială între ele de minim 500-1000 m. Ploaie în 1973.Onion proliferation Proliferarea cepei a fost observată în 1941 în California. Simptome. Frunzele tinere ale plantelor bolnave se îngălbenesc în partea bazală. Transmiterea micoplasmei se face prin cicade dar şi prin cuscută.19. transmiterea prin sămânţă nefiind confirmată. Florile nu dau seminţe. Studii ample asupra materialului recoltat de la Băneasa şi Buzău au mai fost executate de Z. Mititiuc. Micoplasmoze 13.6. în loc de flori apar bulbili care dau frunze albe. Îngălbenirea şi piticirea cepei (M. Inflorescenţele prezintă o creştere anormală a elementelor florale care dau aspectul de "capete miţoase" (fig. În culturile semincere. sunt obligatorii în culturile semincere. Transmitere-răspândire.Virusul atacă şi narcisele. Petre şi I.samulastră. se va face la 3-6 zile de la apariţia simptomelor. Eliminarea plantelor cu simptome. numai soiul Siriu de usturoi este mijlociu de rezistent faţă de această viroză. Transmiterea de la un an la altul se face prin bulbii de arpagic şi butaşii pentru sămânţă. Prevenire şi combatere. apoi toate frunzele se îngălbenesc şi se răsucesc. Tratamentele repetate cu insecticide ce distrug speciile de afide. precum şi faţă de culturile din anul precedent de unde ar putea apărea plante . Frazier în 1945. Severin şi N. tulpinele florale se adâncesc. însă natura ei infecţioasă a fost demonstrată de V. bulbi sau seminceri. 182 . Dintre soiurile de ceapă avizate a fi cultivate în România nici unul nu manifestă rezistenţă.Transmitererăspândire.2. Proliferarea şi aspermia cepei .20). Virusul se transmite de la plantă la plantă numai prin sucul adus de afide.13. Fig.

atacul bacteriei apare spre sfârşitul vegetaţiei când. Săvulescu şi col.4. neplăcut. Boli produse de ciuperci 13. Îngrăşămintele pe bază Fig. Soiurile de ceapă Django F-1 şi Romito. Mititiuc. iar soiul de praz Jolant este mijlociu de rezistent. La bulbii puternic atacaţi. Mana cepei .. Alexandri şi col. Tulpinile se dezvoltă slab. în România fiind semnalată încă din 1935. carotovora Bacterioza descrisă încă din anul 1906 în Franţa a fost semnalată la noi în ţară pe ceapă în 1944 de Tr. Mititiuc. depozite. poate compromite în totalitate culturile de arpagic. 1993). dacă se secţionează bulbul se observă că unele foi cărnoase îşi schimbă culoarea.6.6. La culturile semincere de ceapă şi praz. Transmitere-răspândire. Simptome. Din bulbii atacaţi se degajă un miros pătrunzător. prezintă toleranţă faţă de această bacterie.M. iar pe vreme umedă pe o zonă de 20-30 cm la bază. În culturile destinate bulbilor pentru păstrare. 13. iar din 1969. iar înflorirea şi fructificarea sunt reduse. Se recomandă eliminarea plantelor bolnave din culturile semincere şi stropiri pentru distrugerea cicadelor ce transmit micoplasma.20 Proliferarea şi aspermia cepei dar şi în culturile de câmp şi la materialul din (M.21). 1993). Bulbii parţial atacaţi pot putrezi în întregime dacă sunt păstraţi în depozite mai umede sau. În mod deosebit se remarcă transmiterea bacteriei prin seminţe la praz. Al. simptomele sunt vizibile şi pe parcursul vegetaţiei. Tulpinile afectate nu ajung la înălţimea normală. o (M. par umede şi se înmoaie.3. Bacterioze 13. la presare. 183 . Descrisă în 1841 de J. Berkeley în Anglia. o descriu şi pe praz..13. se usucă (din bulbi rămânând numai foile exterioare). apare putregaiul umed.Peronospora destructor Mana cepei este considerată acum cea mai periculoasă boală care.Prevenire şi combatere. 13.21 Putregaiul bacterian al bulbilor de ceapă şi praz de fosfor. sunt întărite. Bacteria produce pagube însemnate în culturile semincere Fig. evitarea cultivării în soluri umede şi reci. Prevenire şi combatere. dacă depozitele sunt cu atmosferă uscată (fig. boala s-a răspândit cu repeziciune în toate ţările cultivatoare. Putregaiul bacterian al bulbilor de ceapă şi praz -Erwinia carotovora pv. rotaţie de minim 3 ani precum şi cultivarea unor soiuri tolerante limitează pagubele. discul bazal se scufundă. ceapă de consum sau cultura seminceră. în afara transmiterii obişnuite prin resturi vegetale.

etc. Se recomandă distrugerea resturilor vegetale din culturi pentru micşorarea rezervei de oospori (organe de rezistenţă). fără exces de azot. Bulbii sau bulbilii folosiţi la înfiinţarea culturilor. iar în timpul păstrării se înmoaie şi putrezesc.6. iar tijele frânte nu mai produc seminţe (fig. praz.p. sporii apăruţi pe micelii sunt cei ce răspândesc ciuperca.22 .Transmiterea patogenului de la un an la altul este asigurată pe două căii: prin sporii de Fig.2 %.Mana cepei rezistenţăce rămân în resturile vegetale şi prin bulbilii (W. În timpul vegetaţiei se vor face irigări numai prin aspersiune. Putregaiul alb al cepei şi prazului . trebuie să provină din culturi ce au fost tratate până la recoltare. precum şi fertilizarea echilibrată. Frunzele şi tijele plantelor mănate se frâng din dreptul zonei afectate.2 %. În vetrele de atac circulare sau alungite. Soiurile cu bulbi roşii sunt mai rezistente. ceapă ciorească.).). Ţesuturile distruse se usucă sau. Tratamentele se pot face cu produsele : Antracol 70 WP 0. Transmitere-răspândire. îngălbenire ce progresează spre baza acestora şi produce pieirea plantelor.Sclerotium cepivorum Boala a fost descrisă în 1841 în Anglia şi s-a răspândit în toate ţările cultivatoare de specii ale genului Allium. Frunzele şi tijele florale parazitate prezintă pete ovale de decolorare. Simptome. cu ţesuturi îngălbenite. Nemispor 80 WP-0. aşa încât partea lor superioară se usucă. Sporii sunt purtaţi uşor de vânt şi vor da noi infecţii pe ceapă dar şi pe alte plante ca: usturoi.2 %. Vondozeb 75 DG-0.2 %. În culturile semincere se aplică 2-3 tratamente până la apariţia tijelor florale.22). în direcţia rândurilor.5.2-0. Dithane 75 WG-0. 13. hajme. Infecţiile primare în primăvară sunt asigurate prin germinarea sporilor de rezistenţă. apoi tratamente la acoperire dintre care ultimul cu produse sistemice.Simptome. Bulbii rămân mici. Kotte. În primăverile umede. plantele au 184 . iar dintre cele avizate Django F1 [i Romito se dovedesc mijlociu de rezistente. şi bulbii infectaţi. dacă vremea este ploioasă. Ea produce în anii ploioşi şi calzi pagube ce pot atinge chiar 70 % din recoltă. pe suprafaţa cărora apare un puf cenuşiuviolaceu. asigurarea unei rotaţii de minim trei ani. 28 z. Aceştia apar la temperaturi cuprinse între 3-27oC cu optimum de 11-12oC. Germinarea sporilor se produce în condiţii de umiditate atmosferică 100 % timp de cel puţin 10 ore.25 % (t. 13. În soluţiile de stropit se adaugă obligatoriu aracet 0. Dithane M 45-0. Vondozeb-0.2 %. Frunzele capătă aspectul cifrei 1. 13. în lunile martie-aprilie. poate apărea o îngălbenire a vârfului frunzelor. fiind descrisă şi în România încă din 1918 de Moesz. iar tratamentele se vor efectua numai la avertizare. Polyram combi-0. 1952).15 % şi se va avea grijă ca pulverizarea să fie foarte fină. sunt acoperite cu micelii brune-negricioase de la alte ciuperci saprofite (Macrosporium etc.2 %. Prevenire şi combatere. iar în timpul vegetaţiei.

pufos. negri.L. de către Olga Săvulescu şi Eugenia Eliade. Lazăr şi co1. 14. iar la noi în ţară viroza a fost semnalată pe soiul de măr Jonathan.25 %. Pe frunze apar pete neregulate ca formă. Atacul se manifestă numai pe o parte din frunze. pot produce noi infecţii pe rădăcini chiar la o lună după formarea lor.rădăcinile şi tunicile putrezite. de diferite forme din care în anii următori vor ieşi micelii de infecţie. La soiurile foarte sensibile. în care se formează scleroţi mici. mai ales la usturoi. Scleroţii îşi păstrează viabilitatea 4-5 ani dar.1.2-0. Scleroţii pot fi semnalaţi şi pe bulbilii şi bulbii destinaţi plantării. Mozaicul mărului (Al. Bulbilii de usturoi şi arpagic se vor trata cu Ronilan 50 DF-0. atacul fiind favorizat de rănile ce apar pe rădăcini sau bulbi.. limitează atacul şi pagubele. folosirea de bulbili sănătoşi la plantare şi tratarea preventivă a acestora.1. întrucât ciuperca poate ataca de la +2oC cu optim la 17-20oC şi cu o temperatură limită de 35oC. fertilizarea echilibrată. în urma atacului se formează scleroţi negri. în anul 1956. Bolile mărului şi părului Viroze 14. Asolamentul de 5-6 ani. Transmitere-răspândire. White.1. Prevenire şi combatere.5 mm în diametru. Simptomele sunt grave la 18-20oC şi Fig. de 0. sferici. A fost observată în anul 1928 de H. În teren se aplică Ronilan 50 WP-2. Ciuperca rezistă în sol 4-5 ani prin scleroţii duşi de apa de irigaţie sau prin lucrările de întreţinere. când miceliul este distrus. CAPITOLUL 14 BOLILE POMILOR ŞI ARBUŞTILOR FRUCTIFERI 14. de regulă.1977).1. În câmp. Virusul a fost depistat la numeroase soiuri de măr cât şi la portaltoii vegetativi. 185 . de culoare galbenă cu o nuanţă crem. Rovral 50 WP-60 gr/100 kg bulbili. cele tinere din vârful lăstarilor neprezentând simptome. putrezite şi pot fi invadate de bacterii.Apple mosaic virus Mozaicul la măr este o boală frecventă în livezile din Europa şi America. Temperaturile ridicate din timpul verii fac ca ţesuturile frunzelor parazitate să devină brunii. Ppărţile cărnoase ale bulbilor sunt moi. Putrezirea plantelor continuă şi în depozit. pagubele pot ajunge la 40 % din producţie. Simptome.5 kg/ha. una în martie-aprilie şi alta după formarea bulbilor şi până la recoltare. arătura adâncă precedată de arderea resturilor de plante bolnave. Mozaicul mărului . Plantele aflate în soluri reci şi umede sunt mai sensibile. acoperite cu un miceliu alb. răspândite neuniform pe suprafaţa lor. după o uşoară umectare pentru ca substanţele să adere. În culturi există două perioade de maximă sensibilitate a plantelor faţă de această ciupercă.

mascate. ducând la slăbirea pomilor atacaţi. iar în şcoala de puieţi şi pepiniere. aspectele parazitare sunt foarte variate şi evidente. Prevenire şi combatere. Red Delicious. Transmitere-răspândire. iar fructele sunt fără gust şi de dimensiuni reduse. Frunzele cad înainte de vreme. Lord Lambourne. Transmiterea şi răspândirea virusului se realizează prin altoire şi prin grefare de scoarţă. se impune înainte de livrarea puieţilor. Toate aceste simptome duc la reducerea an de an a recoltelor. Prevenire şi combatere. Controlul fitosanitar în pepiniere . Sensibile sunt soiurile Jonathan. P. unele soiuri fiind infectate în proporţie de până la 30 % (Victoria Şuta şi col. lăstarii prezentând o creştere aproape verticală. prin atingerea rădăcinilor. Transmiterea directă se realizează prin altoire. în special a celor tineri. la peste 26oC.Apple proliferation Boala. Perioada de de la infecţie până la simptome durează de la 6-7 luni la 3-4 ani. Virusul se transmite prin polen şi prin seminţe.1. ceea ce duce la “proliferarea” lăstarilor. atât cantitativ cât şi calitativ şi în final la uscarea pomilor. Soiurile Jonathan. London Pepping şi Cox orange sunt foarte sensibile la această boală. Fructele provenite de la pomii bolnavi sunt mici şi nu au calităţi gustative. eliminarea pomilor virotici şi tratarea prin termoterapie la 37oC timp de 3-4 săptămâni a puieţilor. asigură sănătatea plantaţiilor nou înfiinţate. Atacul se manifestă începând din câmpul II prin oprirea în creştere a pomului. Ontario. procentul de pomi infectaţi fiind îngrijorător de ridicat în plantaţiile tinere. însoţită de intrarea în vegetaţie cu anticipaţie a mugurilor dorminzi. 186 . 1989). fiind cunoscute [i unele soiuri tolerante (fig. pomii sunt foarte rămuroăi. Ca aspect general. considerată până nu demult ca o viroză sau o boală neparazitară. 14. alipiri de rădăcini şi niciodată pe cale mecanică. iar mai puţin sensibile Boskoop. Polenul provenit de la pomii infectaţi are o foarte slabă germinare. simptomele bolii apărând în câteva săptămâni sau în primăvara următoare. Frunzele au dimensiuni mai mici decât cele ce aparţin pomilor sănătoşi. Micoplasmoze 14.câmpul II. cât şi în pepiniere. Ploaie 1973. 1974.. Booskoop. Proliferarea mărului . Obţinerea unui material corespunzător în pepiniere prin folosirea altoilor şi portaltoilor sănătoşi. Transmitere-răspândire. dar şi la deformarea şi apoi pierderea înainte de vreme a frunzelor. este Răspândită în toate ţările. EM VII (portaltoi). Ca transmiţători sunt unele cicade (Philaenus spumarius şi Artianus interstitialis). Golden delicious. intensive sau supraintensive. Eftimia Gheorghiu. tufoşi. Golden delicious. când simptomele sunt foarte vizibile. În livezile tinere. verificaţi prin testare. Simptome. Parmen auriu. mugurii au codiţe.2. precum şi unele plante ca: pirul gros şi volbura. pomii continuă să prezinte reduceri de creştere datorită intrării în vegetaţie a mugurilor axilari şi deci a opririi în dezvoltare a lăstarilor terminali. În ţara noastră proliferarea mărului este frecventă. Micoplasma poate infecta mărul pădureţ.1).

F.1. Rănile de pe ramuri sunt de culoare mai deschisă. care extinzându-se vor duce la distrugerea întregului frunziş al pomului. 14. tratamentele chimice cu antibiotice ca. irigaţii. Aşa se explică răspândirea relativ slabă a atacului în comparaţie cu cel al focului bacterian. Unele simptome sunt asemănătoare cu focul bacterian produs de Erwinia (fig. Bacterioze 14. Bacteria atacă mai multe specii de pomi fructiferi şi alte plante ca: mărul pădureţ. prin observaţii ce se execută în lunile mai-iulie este obligatorie în toate pepinierile. prezentând simptome variate în funcţie de organul parazitat şi fiind favorizată de timpul mai rece şi umed.Arsura bacteriană comună a mărului şi părului (F. boala a fost constatată pentru prima dată în anul 1932 în nordul Moldovei pe puieţi de măr. apar pete negricioase cu aspect umed şi picături de lichid bacterian.Heald. dau de asemenea. gutuiul ornamental. păducel si cununită ( Spiraea). Tetraciclină 200 ppm sau cu produsul Benomil. 14.Eliminarea pomilor cu simptome din câmpul II din pepinieră.2). pentru ca în prezent să fie răspândită în toate zonele pomicole ale ţării. Astfel. în special la păr apar pete brune. cad jos în luna mai sau. La noi. Boala apare pe toate organele plantei în afară de rădăcini. agentul patogen neproducând pagube importante. pe frunze între nervurile ce se înnegresc. Arsura bacteriană comună a mărului şi părului Pseudomonas syringae pv. Frunzele nu cad de pe pom. syringae Această boală bacteriană a fost semnalată în Anglia în 1914 pe păr de către K. Asigurarea în livezile tinere a unui agrofond corespunzător (îngrăşăminte. rămân mici şi atârnă de ramuri chiar şi în timpul iernii. Fructele se zbârcesc. rezultate foarte bune. syringae van Hall. către cozile florilor şi rar se extinde în scoarţa ramurilor mai groase. 1933). Tratamente fizice (termoterapie) aplicate ramurilor altoi. se înnegresc. care au şi cel mai mult de suferit de pe urma acestei boli. transparente. nici când ramurile sunt puternic scuturate. lucrări de întreţinere executate la timp) duce la micşorarea efectelor negative ale bolii. Lazăr au demonstrat că la noi în ţară bacteria ce dă arsura comună a mărului şi părului este Pseudomonas syringae pv. Fructele sunt atacate din momentul legării şi până la maturitate.2. În prezent.3. Lăstarii atacaţi prezintă pete cu o separare clară între partea vie şi cea brunificată. arsura comună a merilor şi perilor este răspândită în toate ţările din Europa şi America. părul pădureţ. Cercetările făcute de Elena Bucur şi I. Simptome. Atacul arsurii comune se manifestă mai frecvent la inflorescenţe. pe fructele tinere. Grove. Barker şi O. iar scoarţa prezintă crăpături. dar nu progresează Fig. 187 . Lăstarii atacaţi de arsura comună nu se îndoaie sub formă de cârjă ca la atacul de foc bacterian (Erwinia amylovora).

lăstarii. sau se infectează extern şi apare ofilirea a 1-3 frunze de la vârful acestora şi îndoirea lor în formă de cârjă. în timp ce în lunile secetoase de vară. se ofilesc. apoi se zbârcesc şi rămân ataşate pe pom. Boala se manifestă puternic în primăvară (maiiunie) şi spre toamnă (septembrie-octombrie). intrarea făcându-se prin lenticelele. florile au aspect umed. Arsura lăstarilor este forma de atac cea mai periculoasă. ca de vată şi lungime de până la câţiva centimetri. cât şi atacul unor insecte ca. osteolele (deschideri naturale) din scoarţă. fiind primul care se referă la bolile bacteriene la plante. începând cu frunzele. Arsura bazei tulpinii se produce în urma infecţiilor prin răni. umiditatea şi temperatura ridicată. se brunifică şi apoi se înnegresc. brun sau portocaliu. în anul 1801. Atacul pe ramurile mai vechi.Erwinia amylovora Boala a fost semnalată pentru prima dată în America. aşa că în 1993 a fost observată în alte localităţi din 11 judeţe. Infecţia progresează către coada florii. pe timp secetos. gutui şi măr. favorizează infecţiile şi extinderea bolii. Focul bacterian al rozaceelor. Lăstarii pot avea infecţii generalizate şi atunci mugurii lor se colorează în galben sau oranj. În primul an de la semnalarea bolii au fost distruse deja circa 300 ha de pomi din speciile. Lichidul poate avea culori variate de la galben pai. Peste iarnă.J. Acestea trec foarte repede de la inflorescenţe la lăstari şi apoi la ramuri. sau de culoare purpurie şi scoarţa prezintă crăpături. inflorescenţele. iar pe lăstari pot apărea picături de lichid în condiţii favorabile (vreme umedă).Transmitere-răspândire. Transmitere-răspândire. prezintă o serie de simptome pe părţile aeriene ale pomilor atacaţi. care au un aspect prăfos. Pe timp umed şi călduros pe codiţele atacate apar picături de lichid ce conţin numeroase bacterii. produce răni (ulcere) cu lichid şi brunificarea ţesuturilor sub scoarţa atacată.1. Arsura inflorescen]elor apare primăvara devreme. fiind urmată de cea a inflorescenţelor. În România au fost semnalate în anul 1992 primele focare la Brăila şi la Piteşti (V.4. şarpante sau trunchiuri. scoarţa ramurilor tinere şi fructele. Frunzele se brunifică. evoluţia acesteia stagnează. în 1967 în Polonia şi între 1970-1990 în aproape toate ţările din Europa şi din Orientul Mijlociu. se înnegresc. Diferitele răniri mecanice făcute în timpul tăierilor la pomi. până la roşu ănchis. În Europa boala a fost semnalată în 1957-1968 în Anglia. 14. Burrill stabileşte că agentul patogen este o bacterie. sau prin răni. Atacul pe fructe apare numai pe fructele verzi sub formă de pete umede care se brunifică. Uneori din ţesuturile bolnave ies filamente incolore. Factorii climatici care favorizează evoluţia bolii sunt. Simptome. Ţesuturile atacate sunt umede şi mai întunecate. În 1878 T. Coxe în 1817. Focul bacterian al rozaceelor . care apare umedă şi apoi se înnegreşte. păr şi măr. Bacteria este rezistentă la uscăciune şi la razele solare. putând supravieţui în picăturile de lichid ferite de razele soarelui între 3 şi 12 luni. păr. Denning şi denumită "fire blight" de către W. păduchele lânos sau cari. de către W. bacteriile se menţin viabile în zonele marginale ale ulcerelor de pe 188 . fiind considerată la ora actuală cea mai periculoasă boală la gutui. Boala s-a extins repede. apoi se înnegresc şi nu cad de pe pomi. 1994). Severin.

Podosphaera leucotricha Făinarea merilor produce pagube mari în pepiniere şi în livezi.2 % prefloral. Champion 50 WP-0. vâsc sau creţişoară. Protecţia pomilor împotriva arsurii bacteriene şi a focului bacterian Una din primele măsuri o constituie detectarea incipientă a bolilor. pomii se stropesc în interval de cel mult 24 ore cu zeamă bordoleză 1 %. Condiţiile meteorologice favorabile infecţiei sunt precipitaţiile însoţite de vânt care diseminează inoculul la peste 1 m distanţă. Aceasta se face cu: Alcupral 50 PU-0.04 % -postfloral. Boli produse de ciuperci 14.5. se mai pot utiliza unele extrase din plante ca: iederă. iar omul le poate răspândi şi de la o ţară la alta sau chiar pe alte continente. În România prin Ordinul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei nr.ramuri. Funguran OH 50 WP-0.5 % prefloral. bacteriile mai pot supravieţui în muguri şi în fructele bolnave. Combaterea insectelor se va face în perioada preflorală. mai ales la păr şi păducel (Crataegus) şi mai puţin la măr. în special din specia Cotoneaster (bârcoace). Astfel. acestea constituind sursa de infecţie primară în primăvara următoare. etc.2% prefloral-0. polenizatorii ca. 28 din 5 mai 1993 se instituie obligaţia efectuării a cel puţin două controale în iunie şi septembrie în pepinierele şi livezile de gutui. Insectele au de asemenea. Instrumentele cu care se efectuează tăierile se dezinfectează cu alcool etilic 70 %. albinele şi viespile preiau odată cu nectarul şi polenul din florile infectate şi bacteriile pe care le difuzează la alte flori vizitate. Reducerea infecţiilor se realizează prin sacrificarea şi arderea pomilor infectaţi puternic cât şi a arbuştilor din gardurile vii din pepiniere. în special la anumite soiuri de măr sensibile şi în anumiţi ani cu condiţii favorabile evoluţiei ciupercii. Combaterea chimică. Stupii se vor ţine departe de livezile infectate pe timpul înfloritului. între 100-5000 m un rol însemnat revine insectelor polenizatoare. un rol foarte important în răspândirea bacteriilor.2 % prefloral. Pomii slab atacaţi sunt curăţaţii prin tăierea ramurilor atacate. 0. Pe lângă combaterea chimică se preconizează şi utilizarea unor bacterii antagoniste faţă de Erwinia amylovora cum ar fi: Erwinia herbicola. pomii se tratează cu hidroxid de cupru 3 % în amestec cu ulei horticol 1 %.04 % postfloral. 189 . 0. mai ales graurii. sunt şi ele transmiţătoare a bacteriei. Zeamă bordoleză-0. Pseudomonas fluorescens. Făinarea mărului . cu permanganat de potasiu 5 % sau cu hipoclorit de sodiu 10 %.1. Se ştie în prezent că la distanţe scurte între 0-100 m diseminarea este produsă de ploaie sau de unele insecte. De asemenea. Filamentele bacteriene aeriene pot fi răspândite prin vânt. cu o viteză de până la 22 km/oră. păr şi măr. în repaus vegetativ. Super Champ 250 SC-0.2 % prefloral. în perioadele fără ploi. deoarece polenul infestat constituie sursa cea mai sigură pentru efectuarea infec]iilor.04 % postfloral. după ploi ce depăşesc 25 mm. la peste 5000 m păsările răspândesc bacteriile. Pseudomonas viridiflora şi Bacillus subtilis. la 50 cm de locul atacat pe ramură. Păsările .

pierd culoarea alb-roză şi devin albe iar în unele cazuri se îngroaşă..3). 190 . iar spre toamnă acesta devine bruniu în urma formării fructificaţiilor ciupercii (cleistoteciilor) de culoare neagră. duce în unii ani la importante pierderi de recoltă. prăfoase. Deşi boala poate evolua şi pe timp de secetă. prăfos. în sensul că limbul petalelor se îngustează. cu condiţia ca temperatura o mediului să fie cuprinsă între 10-20 C. Atacul pe fructele tinere determină o oprire a creşterii şi în unele cazuri. în special la soiurile sensibile. cu intensitate mai mare în cursul lunii mai şi la începutul lunii iunie. a aplicării îngrăşămintelor cu azot în cantităţi prea mari sau administrate unilateral ăi a apariţiei unor noi tulpini a ciupercii. începând de la dezmugurire şi până la căderea frunzelor. Lefter şi N. folosind apa rezultată din Fig. pagubele sunt din ce în ce mai mari. în ţările unde se cultivă mărul. 1990). În scurt timp frunzele se înconvoaie uşor spre partea superioară. sunt mai puţin elastice şi se usucă de timpuriu. 14. Lazăr şi col. La soiurile foarte sensibile (Jonathan) pe fructe apare o reţea fină de ţesut brunificat. La soiurile de măr sensibile la făinare.3. iar astăzi este prezentă pe toate continentele. Înmulţirea ciupercii se face prin sporii care apar pe miceliu sub formă de şiruri de celule butoiate.Prima dată boala a fost semnalată în anul 1877 în statul Yowa de către V. Simptome. uneori chiar se despică în două. această formă de atac. Florile atacate denumite şi "flori de ceară" se usucă fără a forma fructe. Atacul pe frunzele tinere apare sub forma unei pâsle albicioase. În ţara noastră. Minoiu. se veştejesc şi se brunifică. a cultivării unor soiuri sensibile. Transmitere-răspândire. Sunt atacate frunzele. Lăstarii puternic atacaţi se îndoaie în formă de cârlig şi se usucă (fig. însoţită de o umiditate a aerului cuprinsă între 80-100 % face ca atacul să ia un caracter foarte grav. 1977). c-fructificaţii . temperatura ridicată (18-20oC). transpiraţie. Boala se manifestă în tot cursul perioadei de vegetaţie. 14. datorită formării sporilor. Ei pot germina pe ţesuturile vii ale plantei. d-miceliu cu lanţuri de spori (Al. chiar o cădere a acestora. Sporii asigură răspândirea ciupercii în timpul perioadei de vegetaţie. atacul extinzându-se în toate zonele pomicol (Gh. Bessey. care acoperă ambele feţe ale frunzei. Multitudinea sporilor dă un aspect prăfos zonei atacate. ca urmare a intensivizării tehnologiei mărului. Ciuperca atacă cu rapiditate lăstarii tineri pe care-i acoperă cu un manşon de miceliu albicios. lăstarii şi uneori fructele tinere. Făinarea mărului: a. florile.b-frunze şi flori atacate. Florile atacate prezintă petalele deformate.

Se recomandă aplicarea în doze moderate a îngrăşămintelor chimice şi în complex (NPK). 4 z. Thiocon 98 PU-20 kg/ha. petele capătă un aspect catifelat.p. se îndepărtează lăstarii infectaţi care se văd uşor datorită culorii lor argintii.Ciuperca iernează sub solzii mugurilor.7 % înainte de înflorit şi 0. până toamna . Kumulus DF0. etc. ramuri şi fructe. Combaterea chimică se va realiza la avertizare ţinându-se seama de sensibilitatea soiurilor. fără margini precise.p. Pătarea cafenie a frunzelor. 28 z. În prezent ciuperca este răspândită în toate ţările unde se cultivă mărul. Petele se măresc. petele sunt dese şi acoperă o mare parte din suprafaţa frunzelor.3 % (t. Polisulfură de Ca-20 % iarna (t. 0.4 % după înflorit.3 % (t. aceste cleistotecii deşi se formează din luna mai.nu joacă rol în infecţiile primare din primăvar. În perioada repausului vegetativ. de culoare măslinie. Kumulus DF-0.). La înfiinţarea noilor plantaţii trebuie să se aleagă soiurile după rezistenţa lor şi la atacul de făinare. 191 . atingând 5-10 mm. atât cantitative cât şi calitative.1. 14. Ciuperca atacă toate organele aeriene ale pomului ca. pătarea cafenie şi rapănul merilor este considerată ca una dintre cele mai periculoase boli. din dreptul cărora se observă miceliile ce se întind ca nişte raze. înainte de înflorit). Microthiol special 0. După înflorit).p. petele se formează pe ambele feţe ale frunzelor. ca miceliu de rezistenţă şi formă de cleistotecii (fructificaţii de rezistenţă). Fluidosoufre 11-20 kg/ha.M. Simptome.3 % (t. Fries.p. Se ştie că potasiul măreşte rezistenţa pomilor la atacul de făinare. sporii eliminaţi din ele neputând fi captaţi în livezi.) şi 2 % vara. frunze. se efectuează tratamente cu produse din grupele: Thiocon 80 PU-20 kg/ha. Thiovit-0. odată cu tăierile din livezi. Pe măsură ce miceliul subcuticular fructifică. Microthiol-0. 4 z. Pe frunzele tinere. Primăvara. pe când azotul sensibilizează plantele. boala reapare ca urmare a intrării în vegetaţie a miceliului de rezistenţă existent în mugurii infectaţi din anul precedent. 4 z. în concentraţie de 20 % sau polisulfură de bariu 6 %. Acesta formează spori ce asigură infecţia primară urmată apoi de cele secundare. închizându-se la culoare. flori.7 % (t. În perioada de repaus vegetativ se recomandă un tratament cu zeamă sulfocalcică de 28-30 grade Bé. Când atacul este puternic. cenuşii-măslinii. În perioada de vegetaţie se recomandă îndepărtarea inflorescenţelor atacate şi arderea sau îngroparea lor. care cad în timpul verii.4 % (t. Prevenire şi combatere. 4 z.). În perioada de vegetaţie.p. 4 z. condiţiile climatice şi de biologia ciupercii. zemuri care dau rezultate foarte bune.6. sunt iniţial de culoare verdemăslinie şi apoi brunii. care au o formă sferică şi culoare neagră.p. în special pe partea inferioară a frunzei apar pete mici. La noi datorită pierderilor mari de recoltă. de la dezmugurit şi până în luna august.3-0.). faza de vegetaţie. fructelor şi rapănul merilor Venturia inaequalis Prima descriere a bolii a fost făcută de către botanistul suedez E. numărul de tratamente în cursul unui an variind de la 4-12. la unele soiuri de măr.

crăpăturile de pe fructe reprezintă porţi de intrare pentru sporii altor ciuperci care distrug pulpa. cenuşii. petele sunt mai greu de observat. iar după 22 zile apar noi simptome.fruct atacat. pătrund în interiorul plantei .. Ploile de primăvară umectează aceste fructificaţii aflate în frunzele căzute pe teren şi sporii ies începând de la temperatura de 5oC. Infecţia pe organele mărului are loc dacă acestea sunt umectate o perioadă de 4-18 ore. Infecţia are loc după 37-73 ore dacă temperatura este de 5oC. Fructele tinere se deformează puternic. Cele mai puternice infecţii primăvara sunt produse de către aceşti spori. este asemănător cu cel descris pe frunze. la temperaturi cuprinse între 15-25oC. iar pulpa lor nu are gust bun. 14. care iau un aspect catifelat datorită miceliului cu spori. ajung la maturitate în primăvară. se brunifică şi crapă. cmiceliu cu spori. Rapănul mărului: a-frunză atacată. Ciuperca determină o uşoară cojire a scoarţei. iar sub ţesutul atacat se formează un strat de celule moarte care separă partea sănătoasă de cea bolnavă. Pe fructe apar. (1974).Atacul pe flori şi în special pe frunzuliţele de sub floare.4).4. După Victoria Şuta şi col. Lazăr şi infecţie provenite din col. Pagubele produse de atacul acestei ciuperci se concretizează în pierderi importante de recoltă. d-fructificaţii de rezistenţă cu spori (Al. pete cenuşii-măslinii în dreptul cărora ţesuturile se întăresc. Sporii pot germina dacă se găsesc în picături de apă. cât şi prin cheltuielile suplimentare reclamate de sporirea numărului de tratamente chimice (fig. Sporii din fructificaţiile de rezistenţă. Ciuperca iernează sub formă de miceliu de rezistenţă în scoarţa ramurilor. debilitarea pomilor atacaţi prin pierderea frunzelor sau prin reducerea suprafeţei a acestora. prin străpungerea directă a ţesuturilor. de asemenea. în funcţie de umiditate şi temperatură.. b. iar în primăvară formează spori ce asigură primele infecţii pe toate organele tinere ale pomilor. germinarea sporilor. 14. 192 . Transmitere-răspândire. deprecierea calitativă a fructelor în livadă şi apoi în depozite. sporii ce au rămas în muguri vegetativi şi de rod. din cauza culorii lor albăstrui. Deseori. Pe acestea apar pete mici. însă eliminarea lor are loc. începând din luna martie până în mai-iunie. 1989). optima fiind de 19-20oC. Filamentele de Fig. pot ierna şi în primăvara următoare vor produce de asemenea infecţii timpurii. Pe lăstarii tineri.

Vitra 50 WP0. 28 z) ş. ciuperca 193 . (prefloral). Sunt necesare arături adânci de toamnă.). Antracol 70 WP-0. rapăn. ceea ce face ca ramurile atacate să fie mai uşoare. Turdacupral 50 PU 0. sensibilitatea soiurilor şi de eficacitatea şi perioada cât rămân active produselor folosite.p. să se determine soiurile de măr rezistente la această boală în diferite bazine pomicole şi să se ţină cont de acest lucru la înfiinţarea noilor plantaţii.5.2 % (t. Ciuperca pătrunde în profunzimea ţesuturilor (scoarţă şi lemn) şi consumă lignina.7. Kocide 101 50 PU-0. Uscarea ramurilor: a-atac pe ramuri. Cuproxal flowable-0.3 % (t. 21 z.04 % postfloral. Uscarea ramurilor . practica adunării frunzelor căzute şi arderea lor.p. Acelaşi lucru este recomandabil să se facă şi cu ramurile uscate rezultate în urma operaţiei de tăiere de primăvară. ţinându-se seama şi de rezerva biologică a ciupercii. c-miceliu şi spori (Al.p. 28 z.2-0. iar la nivelul acesteia apar mici pustule miceliene roşiatice. Pe perniţele Fig. Atacul devine evident în perioada de vegetaţie când ramurile şi scoarţa se usucă. în secţiune prezentând o culoare albicioasă datorită celulozei. Pe suprafele mai mici..2 % (t.2 % prefloral. Simptome.a 14. Lazăr şi col.Prevenire şi combatere. prin care se vor îngropa la adâncime frunzele atacate pe care se formează un număr mare de fructificaţii de rezistenţă.Nectria cinnabarina Boala apare pe ramurile pomilor şi arbuştilor fructiferi precum şi la speciile forestiere debilitate. Helmoxy 50 WP-0. constituie măsura de bază ce se aplică în livezile de măr.2 % şi 0. duce la micşorarea sursei de infecţie. datorită acţiunii temperaturilor scăzute sau dacă acestea sunt atacate de insecte.1. între 5-12. cel biologic (evoluţia agentului patogen) şi cel fenologic (mersul vegetaţiei pomilor).35 %. b-fructificaţie în stromatice de secţiune. monilioză etc. 2-3 mm în diametru.0. Numărul de tratamente diferă în funcţie de criteriile de mai sus. Se recomandă ca. O atenţie deosebită trebuie să se acorde micşorării surselor de infecţie.3 %. Combaterea chimică a rapănului. 1989). 14. Tratamentele se fac la recomandarea sta]iilor de avertizare pe baza celor trei criterii.15-0. Tratamentele se vor face cu produse din grupele: Funguran OH. cel ecologic (condiţiile climatice). pe baza observaţiilor.04 % postfloral. Dithane 75 WG-0.

Dacă temperatura este ridicată şi atmosfera umedă. Deseori. Simptome. 14. de culoare cenuşie-gălbuie. La unele fructele ciuperca poate produce un "putregai al inimii". acest aspect parazitar. iar frunzele şi florile se brunifică şi se usucă. Se vor respecta regulile de agrotehnică pomicolă adecvate fiecărei specii în parte. dar la aceasta fructele cad verzi de pe pom. 194 . 14. dezinfectarea rănilor se va face cu sulfat de cupru 2 % sau sulfat de fier 3-5 %. cunoscut şi sub numele de "monilioza de primăvară". nu brune ca în cazul moniliozei. Se întâlneşte pe măr. iar permanentizarea de la un an la altul se face prin miceliul de rezistenţă care va genera fructificaţii de rezistenţă cu spori. fructul putrezeşte aproape în totalitate. Transmitere-răspândire. în dreptul zonei putrezite. deseori căzând de pe pom. În timpul verii. când fructele au dimensiunea unei alune. apar fructificaţiile ciupercii. să se zbârcească şi să rămână atârnate pe pomi şi în timpul iernii. fructificaţii de rezistenţă cu spori (fig. Dacă timpul este umed. alcătuite din miceliu şi sporii ciupercii. acestea se înnegresc şi cad în masă. sub forma unor pernuţe dispuse în cercuri concentrice. în interiorul acestora. se mai găsesc şi flori normale. arbuştii fructiferi şi arborii din parcuri se vor curăţa de ramuri uscate şi debilitate. Prevenire şi combatere.formează micelii şi spori. gutui şi mai puţin pe moşmon şi piersic. în special la păr. Alteori. Se va aplica cu regularitate tratamentul în complex al pomilor pentru combaterea dăunătorilor şi al paraziţilor vegetali.6). Mai târziu. când fructele au ajuns aproape de maturitate. Pomii. dar în ele se formează scleroţi. Transmiterea ciupercii în cursul vegetaţiei este realizată de spori. cu temperaturi mai scăzute. Atacă sporadic un număr mare de specii lemnoase ce aparţin la diferite familii botanice . după care se vor unge cu un mastic. vizibil la exterior doar printr-o pată brună la locul de inserţie al codiţei sau în partea opusă acesteia (fig. Atât pe scoarţa ramurilor atacate cât şi pe flori apar mici "pernuţe" de mucegai. apar pe suprafaţa lor pete brune ce se întind la suprafaţă şi cuprind pulpa în profunzime. Primăvara.5). fructele putrezesc. Acest ultim aspect parazitar poartă numele de "mumifierea fructelor". brunificate. Această formă de atac întâlnită deseori şi în depozite poartă numele de "putregai negru".1. timpul secetos face ca fructele atacate să se usuce. florile şi fructele în diferite faze de dezvoltare. În scurt timp. se brunifică şi apoi se înnegresc. dându-se atenţie administrării îngrăşămintelor în doze moderate şi în complex. unele ramuri tinere încep să se veştejească. în timpul înfloritului. Această formă de atac este cunoscută sub numele de « putregai brun ». Ciuperca parazitează ramurile. Monilioza sau putregaiul brun şi mumifierea fructelor Monilinia fructigena Această boală este cunoscută de foarte multă vreme în toată lumea şi produce pagube foarte mari în livezi şi depozite. 14. pe suprafa]a fructului. Atacul pe flori seamănă cu efectul îngheţurilor târzii de primăvară cu deosebirea că printre florile distruse. iar în anul următor. ce sunt eliberaţi în primăvară. păr.8. este confundat cu căderea fiziologică a fructelor tinere. Acest aspect parazitar poartă numele de "monilioza din anul precedent". fără ca pe suprafaţa lor să mai apară fructificaţii cu spori.

Sporii asigură răspândirea ciupercii în timpul verii. (Al. Putregaiul brun al fructelor (monilioza): a. de asemenea. pagubele produse de monilioză să fie foarte mari. Iernarea ciupercii are loc atât sub formă de miceliu de infecţie în scoarţa ramurilor. optimum fiind în jur de 15oC. iar fructele putrezite şi căzute vor fi adunate şi îngropate. de dimensiunea unei alune. răspândire. c-fruct mumifiat. cu unele diferenţieri astfel: culoarea sporilor de Monilinia laxa este cenuşie. în primăvara celui de al treilea an.b-putregai brun pe fructe de păr şi măr. Ei germinează la temperaturi cuprinse între 0-25oC. f-spori. iar infecţiile cu această ciupercă sunt mai puternice în primăvară deoarece sporii acestei ciuperci rezistă peste iarnă. În timpul perioadei de vegetaţie vor fi aplicate tratamentele indicate pentru combaterea rapănului precum şi a insectelor. Transmiterefructificaţie cu spori .mm. d-monilioză de primăvară. Simptomele. Umezeala exagerată a aerului. în timpul recoltatului şi al transportului fructelor. care prin atacul lor favorizează infecţiile 195 . iar infecţiile târzii care au loc în timpul recoltării. 1989). sunt asemănătoare cu ale speciei precedente. cauzând alături de infecţiile cu spori apăruţi pe organele ce au "monilioză din anul precedent". cu diametrul de 3-5 Fig. Filamentele ciupercii Monilinia pătrund prin diferite răni provocate de insecte (Cydia pomonella. în unii ani. cât şi sub formă de scleroţi în interiorul fructelor mumifiate. din scleroţii fructelor mumifiate care au fost îngropate în sol. Lazăr şi col. Mărul şi în special părul pot fi atacaţi şi de Monilia laxa. De asemenea. Înainte de a aplica tratamentele de iarnă sau de primăvară.Atacul de monilioză produce pagube mari aproape de maturitatea fructelor. Sensibilitatea soiurilor este mărită în livezile irigate şi în cele fertilizate unilateral cu azot mineral sau organic. viespi etc. se vor strânge toate fructele uscate rămase pe pom şi se vor arde. Prevenire şi combatere. constituie principalii factori care fac ca. de culoare gălbuie.) sau de grindină. c-lanţuri de spori. picăturile de apă de pe fructe. rănile provocate de lovituri favorizează infecţiile cu această ciupercă. apar fructificaţii de forma unor pâlnii cu picior lung (apotecii). Sporii apăruţi pe fructificaţiile în formă de pâlnie produc de obicei infecţii pe fructele tinere. cât şi rănirea acestora. "monilioza de primăvară". lăstarii atacaţi vor fi înlăturaţi şi distruşi prin ardere. 14.. După parcurgerea a două ierni. Comportarea soiurilor faţă de atacul de monilioză este diferită.e.6. se manifestă în depozite.

Tiuram 75 PU 0.2. Vărsatul prunelor . 1973). La noi în ţară.). 14.4 % (t. 14.). 14. sau cu Zeamă albastră 2-3 %. au aceleaşi dimensiuni cu cele sănătoase (fig. zarzărul şi corcoduşul.07 % (t. Topsin 70 PU-0. atât în pepiniere cât şi în livezi. Oltenia şi Transilvania (Al. 14 z. în general.3-0. Fig. Frunzele bolnave.p.2 Bolile prunului Viroze 14. virusul mai atacă şi alţi pomi fructiferi printre care piersicul. precum şi pregătirii şi dezinfectării silozurilor de fructe.09 %.7 Vărsatul prunului: frunze şi fruct cu simptome de atac (I. În timpul lunilor călduroase de vară simptomele dispar. fructele pot fi stropite cu Magnate 50 ECNA 0. Săvulescu. cu aspect apos. în multe judeţe din Moldova. caisul. prezentând scurgeri de clei.. menţinerii unei temperaturi cât mai apropiate de 1-3oC şi a umidităţii între 80-90 %. de culoare gălbuiverzui.10 z. Pe frunzele complet dezvoltate.2 % (t.p.. destul de vizibile pe fructele dezvoltate. dar mai ales prin extinderea mare pe care o are în ţările din Balcani. Simptome. răspândite pe întreaga suprafaţă. Boala a fost observată prima dată în Macedonia. de formă circulară sau semilunară. Cercetările ulterioare au arătat că vărsatul prunelor este mult răspândit. 28 z. Atanasoff (1932). Dithane M 450. pentru a stopa evoluţia ciupercii în depozite. atât prin pagubele produse. etc. Deseori. Bobeş şi col.1. pentru a se evita rănirile mecanice. Topsin M 70 WP-0. boala a fost semnalată în anul 1922 de către Tr.O atenţie deosebită se acordă recoltării şi manipulării fructelor.p.cu monilioză.7). putându-se observa doar pe frunzele din partea umbrită a pomului dinspre nord.p. iar în timpul perioadei de vegetaţie cu produse din grupele: Dithane 75 WG-0. 14 z). 1974). însă nematurate (verzi). Simptomele pot apare vizibile în cursul lunilor mai-iunie şi septembrie-octombrie. Rezultate bune dau tratamentele de iarnă cu Zeamă sulfocalcică în concentraţie de 20 %. În afară de prun. se formează pete de culoare verde-deschis sau gălbui. ţesuturile din dreptul petelor nu mai cresc şi fructele apar deformate.). în timpul primului război mondial şi a fost parţial studiată de către D.Plum pox virus Este apreciată ca una dintre cele mai periculoase boli ale prunului. Lazăr şi col. Atacul se manifestă pe frunzele şi pe fructele de prun. în Bulgaria.2 %. Atacul pe fructe determină apariţia unor pete circulare sau ovale.07 % (t. După depozitare. Fructele atacate cad din pom cu aproximativ o lună 196 . Muntenia.

Pe timp uscat. cais şi cireş. cicade şi polen (Al. La noi în ţară Elena Bucur şi col. mors-prunorum Boala a fost descrisă în Anglia în 1931 de unde s-a răspândit aproape în toată lumea. cu tendinţă de a deveni brunii şi cu aspect umed. pepinierele vor furniza numai material absolut sănătos. care pot atinge lungimi de 7-8 mm. în fructele atacate se găsesc cantităţi reduse de zahăr. aşa încât.2. piersic. Lichidul care apare la suprafaţa petelor. cais. se măresc în fiecare an şi pot evolua în cancere deschise (fig. corcoduş şi migdal. Pe timp umed. prin oprirea în creştere a pomilor tineri şi prin reducerea simţitoare a recoltei. ele trebuie să fie cât mai îndepărtate de livezile de prun. Boala poate fi întâlnită pe prun. Atacul timpuriu pe fructele tinere. Fructele îşi pierd valoarea comercială sau pot să putrezească datorită instalării şi a altor ciuperci. Pe aceste organe apar pete circulare. Ulceraţia şi ciuruirea bacteriană a frunzelor pomilor sâmburoşi Pseudomonas syringae pv. variind ca dimensiuni între 0. ce pătrund în interiorul pulpei. Boala se manifestă pe frunze. prunele căzute nu sunt bune nici pentru ţuică. determină apariţia unor deformări şi adâncituri pline cu bacterii. este distrusă. Prevenire şi combatere. mugurii afectaţi se umflă şi apoi se veştejesc. 1972). de culoare roşiatică. semănând uneori cu arsurile produse de diferite soluţii chimice. fructe şi pe lăstarii nelignificaţi. în special în verile ploioase urmate de perioade uscate. comparativ cu cele sănătoase. de asemenea. În timpul perioadei de vegetaţie se vor aplica tratamente chimice pentru combaterea insectelor. 14. Pepinierele vor fi amplasate în zone în care plum-poxul este absent. caracteristic. Răspândirea virusului se face prin folosirea unui material săditor infectat şi prin afide. ţesuturile atacate se usucă. Pe lăstarii tineri atacul acestor bacterii produce pete alungite. are o culoare uşor gălbuie.înainte de a se matura. Deseori.2. Transmitere-răspândire. iar ramurile se usucă în timpul verii.5-5 mm şi o culoare verde-închis. Nu se vor folosi portaltoi vegetativi. Bacterioze 14. Pete sau inele de decolorare apar chiar şi pe sâmburi. iar frunza apare ciuruită. în dreptul petelor se observă o peliculă umedă de lichid bacterian. De asemenea. cu aspect apos. de 1 mm în diametru. Un atac puternic determină căderea frunzelor în masă. În zonele puternic infectate trebuie să se cultive soiuri mai tolerante. Rezultate bune se obţin prin folosirea de altoi proveniţi de la pomii sănătoşi din câmpul III al pepinierei. Ţesuturile pulpei fructelor prezintă numeroase crăpături mici localizate în dreptul petelor. petele sunt circulare. Pe fructele de piersic. Simptome. Rănile de pe ramuri. iar printre crăpături apare un lichid cleios. zarzăr. ci numai generativi. Se vor recolta altoi numai de la plantele-mamă sănătoase. cad. Pomii afectaţi de boală vor fi distruşi. testate în prealabil.8). Se vor distruge buruienile şi sâmburoasele spontane din jurul pepinierelor. Unele soiuri de prun reacţionează puternic la infecţia cu acest virus. 197 . Scoarţa ramurilor se brunifică. ceea ce constituie o pierdere foarte mare de recoltă. (1960) au studiat această bacterioză care este destul de răspândită. atât cantitativ cât şi calitativ. Macovei.

Se recomandă tratamente la dezmugurit. 14. sau în faza de buton alb. mălin şi porumbar. Oxiclorură de cupru-0. la legatul fructelor şi toamna la începutul scuturării frunzelor. Celelalte tratamente se fac cu produse din grupele: Dithane 75 198 .Transmitere-răspândire. fructele având un gust acrişor-dulceag. Fig. Se impune recoltarea altoilor numai de la pomii-mamă sănătoşi. Boala este favorizată de ploile abundente din timpul perioadei de vegetaţie şi de numărul mare al insectelor ce transmit bacteria. Din cercetările efectuate la noi în ţară de către Elena Bucur. Prevenire şi combatere. testaţi în prealabil. Tratamentele primelor trei faze din cele enumerate se fac cu zeamă bordoleză 1 %. Transmitere-răspândire. pe fructele tinere.5 %.3 %. Oxicig 50 PU-0. După 3-4 săptămâni de la apariţia simptomelor. Aceste bacteriană a frunzelor pomilor tratamente trebuie repetate la intervale de 10-15 sânburoşi: a-atac pe frunze.5 %. mult mai plăcut decât cele sănătoase la acea oră. iar în scoarţa ramurilor prin lenticele.2. c spori fructele se zbârcesc. O mare parte din infecţii se produc în timpul altoitului . cu produse cuprice ca: Zeama bordoleză 0.3.Taphrina pruni Boala este cunoscută de foarte multă vreme şi este răspândită în ţările europene şi unele ţări asiatice pe soiurile de prun.8Ulceraţia şi ciuruirea Captan-0. Bacteriile pătrund în interiorul ţesuturilor frunzei. Produsele fruct. Sporii care apar pe hurlupi răspândesc ciuperca în primăvară. Simptome. se brunifică şi cad în masă (fig. Prevenire şi combatere.5 %. În pepinierele şi livezile de pomi sâmburoşi vor fi aplicate tratamente chimice. rezultă că pomii sâmburoşi trebuie stropiţi în primăvară la dezmugurire. Hurlupii .9. iar coaja sâmburelui este distrusă.9). atacul fiind favorizat de primăverile reci şi umede. 14. Boala se manifestă la începutul lunii mai. b-miceliu acre. Hurlupii la prun: a-fructe atacate. c-atac pe ramură amintite au efect şi împotriva suprainfecţiilor cu diferite alte ciuperci fitopatogene. 14. b-atac pe zile în funcţie de condiţiile climatice. Ciuperca iernează sub formă de miceliu în muguri şi ramuri. Pulpa este mult mărită. prin stomate(deschideri naturale). cele atacate au o culoare galbenă-verzuie şi sunt mult mai mari decât cele sănătoase. determinând alungirea fructelor şi o uşoară încovoiere a acestuia. Pe suprafaţa hurlupilor se constată prezenţa unui strat catifelat de culoare albicioasă-cenuşie format din miceliu cu spori. la începutul scuturării petalelor. Boli produse de ciuperci 14.2 % sau Mancozeb-0. care sunt Fig.

Simptome.2. cais. când ramurile cu frunze şi flori se veştejesc în număr mare. Monilioza sau putregaiul brun şi mumifierea la maturitate.2 % (t. 14.WG-0. parazitate.Monilinia laxa Boala se întâlneşte frecvent pe pomii sâmburoşi.05 % (după apariţia bolii) sau cu Befran 25 EC-0. florile se brunifică şi se usucă.a. datorită formării unui număr mare de lanţuri de spori. Frunzele atacate atârnă fără a cădea. Monilioza sau putregaiul brun şi mumifierea fructelor .10F\inarea prunului.1 %. fiind păgubitoare la prun. vişin. b-fructifica]ie de punctiforme-fructificaţiile de rezistenţă ale ciupercii.Podosphaera tridactyla Boala nu produce pagube mari în livezile de prun. monilioza sâmburoaselor ia un caracter foarte grav în primăverile reci şi ploioase. atacul ciupercii determină o putrezire a fructelor: pulpei şi apariţia unor pernuţe mici(sporodochiile). 199 . Prevenire şi combatere. foarte frecventă la cireş. 14. ş. ca o pânză de păianjen. întâlnită la pomii seminţoşi.p. 14.2 %. iar ramurile veştejite se îndoaie în formă de cârlig. piersic şi migdal şi corespunde cu "monilioza din anul precedent".5. de asemenea.p.4.). În anii secetoşi. pe ambele feţe ale limbului.2 % (t. a-lăstar atacat. cu aspect făinos. Spre sfârşitul verii sau începutul lunii septembrie. faţa inferioară a frunzei cât şi pe scoarţa lăstarilor caisului: incomplet lignificaţi. Spre deosebire de monilioza speciilor seminţoase. cireş. Dithane M 45-0. se brunifică şi cad masiv. a unui miceliu albicios. Dacmancoz 80 WP-0. răspândirea ciupercii se face prin spori. însă poate să constituie o primejdie pentru pomii sâmburoşi din pepiniere în anii secetoşi şi călduroşi. acestea se zbârcesc.). a -frunz\ atacat\. Simptome. Acest aspect parazitar mai este denumit şi "boala stindardului" sau "arsura moniliană". Vondozeb-0. cais şi mai puţin la piersic. cais. Pe fructele ajunse Fig. flori şi fructe. Se recomandă stropiri în pepinieră cu Zeamă sulfocalcică 2 %. Atacul pe frunze şi lăstari apare târziu în vară şi se manifestă prin formarea. prun).2. apar formaţiuni negre. frunze. Karathane-0. vişin. b-fructe atacate (original). Atacul se manifestă pe ramuri. 14. 14.2 %. Fructele tinere sunt. 28 z. iar transmiterea de la un an la altul este asigurată de către fructificaţiile de rezistenţă ce vor elimina în primăvara următoare sporii ce vor da primele infecţii. în special la cais şi corcoduş (fig. pe Fig.10). Sulfomat PU-4 kg/ha. Un atac puternic determină îngălbenirea şi apoi căderea frunzelor pomilor din pepiniere. Ciuperca parazitează pe diferite specii ale genului Prunus (corcodus.11. 28 z. Transmitere-răspândire. Făinarea prunului . condiţii climatice favorabile evoluţiei ciupercii.

în timpul verii.p.28 z. Novozir MN 80-0. caracterizată prin tumori cu creştere continuă şi autonomie de creştere. iar sucul zaharat se scurge în afară. Ciuperca mai iernează ca miceliu de rezistenţă în scoarţa ramurilor cât şi în fructele mumifiate.2 % (t. În România. Cuproxat flowable-0. La prun sporodochiile (perinuţele) produc perforarea cojii fructelor. pe fructele mumifiate. 14. transplantabile pe plante sănătoase şi cultivabile pe medii sintetice. Dithane 75 WG-0. Transmitere-răspândire. caisul. fie putregaiul fructelor astfel: în timpul repausului vegetativ. în vederea combaterii arsurii moniliene.28 z).3. 14.F. După doi ani. etc. Deseori. în unele zone plantaţiile fiind compromise. În prezent prin cancer la plante se înţelege boala produsă de o bacterie. a introdus termenul de cancer la plante. producând infecţii în primăvară. Importanţa economică a cancerului.1. Tratamentele chimice vor fi aplicate sâmburoaselor pentru a combate fie arsura moniliană din primăvară.2 % (t. miceliul de infecţie ajunge în flori şi trece prin cozile acestora în scoarţa ramurilor. mult timp este deosebită în funcţie de plantă. Dintre pomii fructiferi. în primăvară.3 %. piersicul şi migdalul sunt sensibili.4 %. E.p. Grapholita funebrana etc. F. Bolile piersicului şi migdalului Bacterioze 14.) sau de prezenţa unor răni produse de grindină şi de ciuperci ( Fusicladium.35%.11). considerând că aspectele produse de bacterie sunt asemănătoare cu cancerul de la animale.Smith. vişinul. Cancerul bacterian-Agrobacterium radiobacter pv. dar abia în 1985. părintele bacteriologiei fitopatogene. Prevenire şi combatere. lipind fructele între ele. ramurile atacate vor fi tăiate şi înlăturate din livadă. apar din scleroţi (organe de rezistenţă). datorită aspectului său caracteristic. Săvulescu în 1928 pe rădăcini de meri tineri de la Curtea de Argeş. prima semnalare a cancerului a fost făcută de Tr. În primăvară. Se va acorda o atenţie deosebită strângerii şi distrugerii fructelor mumifiate rămase pe pomi.).3. formate din micelii şi spori.Sporii ce se formează pe fructele mumifiate care rămân pe pom rezistă la temperaturile scăzute din timpul iernii şi produc infecţii în primăvară pe frunze.2 %. Tiuram 75 PU 0.gălbui-cenuşii. Dithane M 45-0.2 %. piersicul şi migdalul vor fi stropiţi cu zeamă bordoleză 5% (tratament prefloral). toate speciile sâmburoase vor fi stropite cu sulfat de cupru 2-3 %.15 %. Pachetele de fructe putrezite şi mumifiate (zbârcite-uscate) rămân deseori atârnate de pomi şi în timpul iernii (fig. Cavara a demonstrat că este vorba de o bacterie. Zineb sau Captan în concentraţie 0. pe flori şi pe ramuri.3-0. pentru prevenirea atacului de putregai al fructelor. este cunoscut din cele mai vechi timpuri. Stigmina). Vondozeb-0. Atacul pe fructele ajunse aproape de maturitate este favorizat de înţepăturile insectelor (de exemplu Ragoletis cerasi. apotecii (fructificaţii ca nişte pâlnii) cu spori. dispuse neuniform. pe acestea găsindu-se sporii ce constituie o sursă importantă de infecţii primare. soi şi condiţiile pedo-climatice. pomii vor fi stropiţi ori de câte ori este nevoie cu substanţe ca : Tudacupral 50 PU-0. tumefaciens Cancerul. 200 .

iar înainte de plantarea definitivă. Transmitere-răspândire. la început albicioase. de obicei acestea formându-se deasupra tumorii principale. deformate sau foarte mici. vârsta plantei şi condiţiile climatice. praful. majoritatea neconfirmate de alşi cercetători. cu suprafaţa rugoasă. Prevenire şi combatere. muguri. radiobacter pv. sunt foarte mari. trandafiri şi unele plante erbacee. denumite teratoame (fig.13). Tumorile sunt de mărimi. efectul gerului etc. Bacteriile pătrund prin răni care sunt esenţiale în procesul de infecţie. Temperatura optimă pentru bacterie este de 2230oC. atacul unor nematozi. se dezvoltă tumori. iar cele din biotipul 3 sunt virulente faţă de viţa de vie. precum şi de grindină. bacteriile Agrabacterium radiobacter pv. nematozilor. lăstari. dăunători din sol. 14. iar umiditatea de 80 %. Uneori tumorile generează formaţiuni de organizare rudimentară. tumefaciens introduse prin deschideri naturale. care în oarecare măsură au alt cerc de gazde: biotipul 1 şi 2 sunt virulente faţă de pomi fructiferi. Bacteria poate supravieţui în sol mai mulţi ani în funcţie de proprietăţile fizice şi chimice ale acestuia. Plantările definitive se vor face numai pe terenuri care 2-3 ani anteriori au fost cultivate cu plante cerealiere sau lucernă. Caracteristic bolii este apariţia de tumori secundare la o oarecare distanţă de tumoarea primară. rădăcini. cât un bob de mazăre. tumefaciens au fost împărţite în 3 biotipuri. Pe baza unor caractere fiziologice tulpinile de A. eliminându-se toate exemplarele atacate. viţele şi pomii vor fi sortaţi. Astfel. instrumente agricole ş. 201 . gazda. de excesul îngrăşămintelor azotate. Celulele care alcătuiesc tumorile. Măsurile de prevenire sunt singurele care pot da rezultate. forme şi consistenţe diferite. pe când rădăcinile unor plante gazdă o stimulează. moi. 14. îndeosebi în pepiniere. pe rădăcini şi la baza tulpinii. cu puieţi altoiţi pe portaltoi rezistenţi la cancer. din care cele agrotehnice au un rol mai important. lumina în general având un efect inhibitor. S-a dovedit că lângă rădăcinile de porumb înmulţirea bacteriilor nu are loc. Cancerul bacterian: acompoziţie a conţinutului modificată. Cercetările privind combaterea chimică cancerului au avut rezultate limitate. în vederea distrugerii insectelor.a. tumori. pepinierele pomicole şi şcolile de viţă vor fi amplasate pe terenuri uşoare care 3-4 ani au fost cultivate cu graminee sau lucernă. La pomii fructiferi.Simptome. după un timp mai îndelungat. asemănătoare unor organe ca frunze. nu produc tumori. uneori neconcludente. Materialul pentru înmulţirea vegetativă va fi recoltat de la plante sănătoase. iar mai târziu brune şi lemnoase. cu o Fig.13. Apariţia şi creşterea tumorilor este dependentă şi de alţi factori ca specia. Răspândirea bacteriilor se realizează prin diferite căi: apa. Boala poate fi favorizată de solurile umede şi compacte.

Ramurile şi lăstarii atacaţi cresc mai încet. Infecţiile cu acest miceliu se fac în primăvară.p. se adaugă unele fungicide ce asigură puieţilor o bună protecţie faţă de infecţiile cu cancer din sol. în care se cufundă rădăcinile puieţilor înainte de plantare. însă abia în anul 1860 M. pe lângă sulfatul de cupru 1 %. 28 z. Topas 100 EC-0. Pe partea inferioară. iar pomii sunt puternic epuizaţi în urma refacerii Fig. apare un strat catifelat.2 % (t. atacul se manifestă prin apariţia unor pete de 1-2 cm în diametru. 14. prezintă îngroşări şi internodii scurte. Făinarea piersicului .c-frunze şi fruct atacat.025 %. Frunzele atacate sunt mai mari decât cele sănătoase.Taphrina deformans Boala este cunoscută din anul 1821 în Anglia. 14. cu timpul.J. în momentul dezmuguririi.4. fiind sensibilizaţi la gerurile iernii. fructificaţii cu spori Noile frunze ce se formează în vară nu mai (Viennot Bourgin. Băşicarea frunzelor de piersic: a. dramurilor. Din germinarea sporilor ce se formează pe frunze rezultă un miceliu care iernează în scoarţa ramurilor sau sub solzii mugurilor.2 % (t. 14. frunzişului pe seama rezervelor din ţesuturile b-secţiune printr-o frunză atacată. Între produsele testate. adâncituri (fig.). 1949). Dithane M 450. Pe fructe. Berkeley descrie ciuperca. În timpul primăverii. Atacul se manifestă pe frunze şi uneori pe ramuri şi fructe.14). Frunzele se brunifică şi cad în luna iunie. albicioase şi puţin reliefate. producând pagube mari în primăverile şi verile bogate în precipitaţii.p. Piersicii vor fi stropiţi în timpul repausului vegetativ cu sulfat de cupru 2 % . Simptome. se pot face stropiri cu produse din grupele: Dithane 75 WG-0.3. 28 z.3. prezintă simptome ale bolii.14. în dreptul porţiunilor băşicate. cărora le corespund pe partea inferioară. În apa cu care se prepară mocirla. în ţările unde se cultivă piersicul. după crăparea mugurilor. Astăzi boala poate fi întâlnită pe tot globul. în dreptul cărora ţesuturile. s-au mai remarcat Captadin 50 PU-1 %.2 %. se brunifică şi putrezesc. în regiunile unde boala este semnalată în fiecare an se vor planta numai soiuri rezistente. frunzele tinere încep să prezinte pe partea superioară băşăcări şi gofrări. şi Baycor 300 EC-0. La început frunzele au o culoare roşiatică.3. Băşicarea frunzelor de piersic .Tratamentele chimice sunt în cazul cancerului preventive. în condiţii de umiditate ridicată şi temperaturi mai scăzute (7-20oC). Bolile produse de ciuperci 14.Sphaerotheca pannosa var. Imediat după dezmugurire. pentru ca mai târziu acestea să capete o nuanţă gălbuie. fuctificaţiile cuipercii cu spori. Ciuperca parazitează piersicul şi foarte rar caisul şi migdalul. persicae 202 . Prevenire şi combatere. Transmitere-răspândire.

care apare ca un manşon albicios. 1949). se încreţesc şi în cele din urmă se usucă. ţesuturile fructului se brunifică.). crapă şi încep să putrezească. cei puternic atacaţi se îndoaie.Stigmina carpophylla Boala este foarte comună în livezile neîngrijite şi produce pagube importante la pomii fructiferi sâmburoşi.etc. care se pot întinde şi ocupă întreaga suprafţă. în dreptul cărora se formează o pâslă miceliană mai densă şi cu aspect prăfos. 4 z. Thiovit 0. Frunzele parazitate iau un aspect prăfos. Lăstarii nelignificaţi pot fi acoperiţi de pâsla miceliană. Microthiol 0. Atacul pe fructele tinere sau în curs de maturare este asemănător cu cel ce apare pe frunzele dezvoltate.15. sub forma unor pete albe de miceliu. Iernarea parazitului are loc sub formă de miceliu în muguri sau sub formă de cleistotecii (fructificaţii de rezistenţă).5 %. A fost observată pentru prima dată în Franţa. În perioada de vegetaţie. Fig. Atacul pe frunzele bine dezvoltate apare sub forma unor pete conturate. Karathane FN 570. urmate de veri secetoase.4-0.p. la noi în ţară acestea au fost semnalate foarte rar. se veştejesc şi apoi se usucă.Făinarea piersicului este o boală mult răspândită în ţara noastră producând pagube în anii cu primăveri reci şi umede. 14. Atacul apare mai întâi pe frunzele tinere de la vârful lăstarilor. din care apar sporii ce produc infecţii în primăvară .1 % (t. 203 . 21 z). Temperaturile peste 10oC cu optimum 20oC. În timpul iernii. Transmitere-răspândire. Se vor tăia şi se vor arde lăstarii atacaţi. Microthiol special 0. se deformează.3.15). Ciuruirea frunzelor pomilor sâmburoşi . în anul 1853. umiditatea relativă a aerului ridicată şi îngrăşămintele cu azot în exces favorizează evoluţia bolii.p.4-0. pomii vor fi stropiţi cu zeamă sulfocalcică în concentraţie de 20 %. călduroase. înregistrându-se pagube considerabile ce se răsfrâng şi asupra producţiei din anul următor Prevenire şi combatere. ciuperca formează uneori fructificaţii de rezistenţă (cleistotecii) care conţin spori dar.14. În dreptul petelor albicioase.4-0. datorită formării sporilor (fig.5. se vor executa stropiri la apariţia primelor simptome ale bolii sau la avertizare cu o gamă variată de produse : Fluidosoufre 15-20 kg/ha (t. 14. Făinarea piersicului (Vienot Bourgin.5 %. Pe lăstarii atacaţi.5 % (după înflorit). Simptome.

Uneori ramurile tinere se deformează.1. care au permis sporilor săşi păstreze viabilitatea. Infecţiile ciupercii sunt Fig. scoarţa se brunifică. Simptome. cancere deschise. Scurgeri gomoase se constată aproape la toţi pomii sâmburoşi. Pe frunze apar. vişinul. când se găsesc în cleiul ce se află în crăpăturile scoarţei ramurilor. prin care se produc scurgeri de clei.Apricot chlorotic leafroll. frunză. cireşul. zarzărul. zarzăr şi cais. măsurilor de igienă culturală în livezi prin tăierea şi arderea ramurilor atacate. întrucât duce la uscarea lăstarilor fructiferi ai pomilor. fructe şi lăstarii tineri. Se recomandă aplicarea (original). 14. se desprind de restul frunzei şi cad (de aici provine denumirea de "ciuruire" dată bolii) (fig. migdalul şi diferite alte specii ale genului Prunus. răni pomilor sâmburoşi: a. prunul.16). Frunzele pomilor atacaţi sunt decolorate. Atacul se manifestă pe frunze. fruct şi lăstar. apar umflături. Această micoplasmoză este specifică numai acestei gazde. d-spori Prevenire şi combatere. de dimensiuni mai reduse şi au tendinţa de a se răsuci longitudinal către faţa superioară. fiind asociată cu apoplexia caisului. Rănile rezultate în urma tăierilor din iarnă se vor trata cu o soluţie de sulfat de cupru 4-5 % şi se vor proteja cu mastic. caisul. Atacul pe lăstari este foarte periculos. Simptome. Pe lăstarii verzi. în jurul mugurilor.Ciuperca atacă piersicul.c-atac pe produse de grindină sau de insecte. crapă şi apar uşoare răni ce fac ca mugurii să se usuce. în lunile mai-iunie. acestea ducând la epuizarea rapidă a plantelor Transmitere-răspândire. în jurul cărora se formează un inel roşu-violaceu la piersic. ceea ce face ca fructele să fie aspre la pipăit.4. Atacul acestei ciuperci este puternic în primăverile umede ce urmează după ierni cu temperaturi moderate. care este un sindrom produs de mai mulţi patogeni asociaţi. Bolile caisului şi zarzărului Micoplasmoze 14. de 1-2 mm în diametru. Răsucirea clorotică a frunzelor . Ciuperca mai poate ierna şi sub formă de miceliu în scoarţa ramurilor. Pe fructe se observă formaţiuni punctiforme.4. primăvara şi vara la fel ca pentru combaterea moniliozei. 14. 14. în dreptul cărora ţesuturile se brunifică.16Ciuruirea frunzelor favorizate de rănile de pe scoarţa ramurilor.b. în cazul unui atac de Stigmina carpophylla. răni. Pulpa fructelor de cais şi zarzăr devine pâsloasă şi nu are un gust bun. 204 . Ea a fost pusă în evidenţă prima dată în Franţa. Petele ies puţin în relief. Tratamentele chimice se aplică iarna. pete circulare de 1-4 mm în diametru. Sporii răspândesc ciuperca în timpul perioadei de vegetaţie germinând la temperaturi cuprinse între 2-24oC şi pot rezista şi la temperaturile scăzute din timpul iernii.

Pătarea inelară a frunzelor de cireş Cherry necrotic ring spot virus Boala este răspândită în America şi Europa. Simptome. Docea şi E. ciuperca formează pete punctiforme. fiind foarte sensibili la temperaturile scăzute din timpul iernii. cu fructe mici şi fără gust. Alteori. se deformează. Pe frunzele de cireş apar deseori pete circulare. Frăţilă. să fie fără simptome (I. prun. Deseori pieliţa fructului crapă. Pop. trandafir şi hamei. fiind semnalată în ţara noastră în anul 1962 de E. Pomii mai puternic atacaţi se usucă până la intrarea pe rod. Ciuperca atacă puternic în primăvară pe ramuri şi flori producând aspecte asemănătoare cu cele de la vişin (boala stindardului).1. 14. migdal. mahaleb.Lăstarii tineri au internodii scurte şi sunt ramificaţi anormal. Bolile cireşului şi vişinului Viroze 14. 1975). dacă sunt altoite pe zarzăr sau mirobolan. inelare.2. atacă şi fructele ajunse aproape de maturitate. Pomii atacaţi sunt debilitaţi.5. care ating dimensiuni cuprinse între 0. de decolorare sau brune. Deseori sunt atacate cu mare intensitate frunzele formate în primăvară. de culoare cafenie. Pe fructele verzi cât şi pe cele mai dezvoltate. vişin. vizibile 205 . iar tratamentele recomandate sunt bune şi pentru monilioza caisului. pentru ca cele ce apar mai târziu. Toate soiurile de cais sunt puternic atacate dacă sunt altoite pe portaltoi-piersic şi prezintă simptome mai slabe. Simptome. crustoase. Pomii care rezistă după intrarea pe rod dau producţii slabe. vişin. Monilioza sau putregaiul fructelor de cais şi zarzăr . Pernuţele ciupercii Monilinia laxa sunt de culoare cenuşie şi dispuse neregulat. Fructele tinere şi ajunse aproape de maturitate prezintă pete brune în dreptul cărora ţesuturile se dezorganizează şi putrezesc. purtătoare de lanţuri de sporii. Boli produse de ciuperci 14. înconjurate de un inel roşiatic. Boala a fost descrisă la prun. în timp.5-1 cm. purtând denumirea de "pătare inelară" (ring spot). contribuind în parte la apariţia "apoplexiei" (pieirea caisului).Monilinia laxa Moniliozele produc scădeea recoltelor şi scurtarea vieţii pomilor. la suprafaţa lor se formează un număr mare de pernuţe de miceliu. Atacul este foarte periculos în timpul înfloritului prin faptul că un număr mare de lăstari cu flori sunt brunificaţi şi uscaţi. alungite sub forma unor benzi. Transmiterea ciupercii ca şi măsurile de prevenire şi combatere sunt la fel cu cele recomandate la ciuruirea frunzelor de cireş. Ţesuturile atacate cad şi frunza apare perforată. Pe frunzele plantelor gazde amintite pot apărea inele sau benzi de culoare verde-deschis. favorizându-se atacul de monilioză şi putrezirea totală a fructelor. între nervuri apar pete difuze.4. Această viroză poate fi întâlnită pe toate speciile de sâmburoase. piersic.5. fiind frecventă pe cireş. Pătarea inelară necrotică poate fi întâlnită la toate speciile de sâmburoase.

5. 14. ajută la maturarea şi eliminarea sporilor ce determină infecţiile puternice pe frunzele ce cireş. Simptome. 1959).după primul an de pătrundere.Virusul se răspândeşte în natură prin polen ajungând la 80 % pomi infectaţi. la început gălbui. Boli produse de ciuperci 14. aspectul parazitar purtând numele de pătare inelară clorotică (fig. 1983). ce Fig. Prevenire şi combatere. Transmitere-răspândire .B. Frank . Măsurile recomandate la combaterea bolilor virotice la piersic sunt bune şi în acest caz. după 5 ani de la plantare. uşor bombate. 206 . Petele roşiatice ocupă mari porţiuni de frunză. Mancozeb 80-0. c-fructificaţie cu căzute şi umiditatea atmosferică ridicată din primăvară spori (A. producând infecţii pe frunze.2 %. Frunzele parazitate se răsucesc parcă ar fi atacate de către larva insectei "ţigărar" (Rhynchites). Ciuperca parazitează frunzele şi fructele. Pe partea inferioară a frunzei. iar mai târziu ţesuturile se înroşesc.18). Fig. Prevenire şi combatere. iar cozile frunzelor se înconvoaie în jos.18 Pătarea inelarăa frunzelor de cireş (E. Pe frunzele diferitelor soiuri de cireş sau vişin complet dezvoltate apar pete mari. începând din toamnă. apar peritecii (fructificaţii de rezistenţă prevăzute cu un gât lung. Docea. fără margini precise. Pătarea roşiatică conţin în interior spori ce ajung la maturitate în şi răsucirea frunzelor de primăvara următoare. Acarienii şi nematozii pot de asemenea să transmită virusul.19). care sunt fructificaţiile ciupercii. Transmitere-răspândire. 14. 14. în dreptul acestor pete. Pătarea roşiatică şi răsucirea frunzelor de cireş Gnomonia erytrostoma Boala este întânită pe cireş şi numai rareori pe vişin. Ciuperca rezistă în frunzele b-sporii. se observă prezenţa unor punctişoare brun-închise. sau alte fungicide. Se recomandă aplicarea măsurilor de igienă culturală şi combaterea chimică.2.19. 14. Frunzele atacate rămân atârnate pe pomi în timpul iernii (fig. Pe frunzele căzute. prin tratamente cu zeamă bordoleză 1 %. cireş: a-atac pe frunze şi fructe.

inele sau pete cu aspect uleios. Pe fructele în pârgă sau cele mature. Uneori apar. 14. asemenea simptome sunt mascate putându-se constata doar deformarea frunzelor şi scurtarea internodurilor.. transmiterea. poate căpăta un caracter catastrofal în anii cu primăveri şi veri ploioase. ce imprimă acestor organe un aspect mozaicat. Simptome. alături de Monilinia laxa se găseşte şi Monilinia fructigena Caracteristicile ciupercilor. Această boală frecventă şi păgubitoare la cireş şi vişin. asimetrice şi cu numeroase pete de colorare.5. Frunzele de pe lăstarii atacaţi sunt mult mai mici decât cele sănătoase. Frunzele ofilite şi uscate rămân atârnate pe pomi până toamna sau chiar în timpul iernii. deformate. Deseori. răspândirea. în anul 1931. Scurt-nodarea (Court-noué) produce pagube pe soiurile nobile de viţă de vie . boala se întâlneşte în plantaţiile situate pe terenuri argiloase şi în anii cu primăveri reci şi umede.Monilioza sau putregaiul fructelor de cireş . Scurt-nodarea . flori şi fructe tinere este deosebit de periculos prin ofilirea bruscă a unui număr mare de lăstari ("boala stindardului"). Plantele virotice prezintă lăstarii slab dezvoltaţi. în prezent apreciindu-se că este întâlnită în toate podgoriile ţării (I. cât şi pe hibrizii producători direcţi. cu internodurile scurte. Planta apare mult înghesuită şi prin manifestarea fenomenului de proliferare a lăstarilor. cu aspect de evantai. Săvulescu şi col.20).20. Pop. Lăstarii atacaţi cu frunze şi flori brunificate. părului şi respectiv ale prunului.1. Pe unele soiuri. Simptome.14. b-fructe atacate (original). poartă pernuţe cu spori. lăstarii luând aspectul de tufă deasă. Ea a fost semnalată de Tr. Datorită acestui fapt. plantele atacate au ciorchini ce prezintă fenomenul de meiere (bobiţele rămân mici şi nu se 207 . ceea ce reprezintă o sursă puternică de infecţie ce se manifestă pe fructele mature. ceea ce determină pierderi de recoltă de până la 60-90 % (fig. CAPITOLUL 15 BOLILE VIŢEI DE VIE Viroze 15. Prima ciupercă produce pe frunze simptome asemănătoare pe toţi pomii sâmburoşi.Monilinia laxa şi Monilinia fructigena. 14. şi măsurile de protecţie au fost prezentate la bolile mărului. Fig. În ţara noastră. Monilioza sau putregaiul fructelor de cireş: a-boala "stindardului". dispuse în zig-zag.4. frunzele apar înghesuite. la vişin însă atacul în primăvară pe frunze.Grapevine fan leaf virus Boala este mult răspândită în zonele viticole din Europa şi nordul Africii. 1988).

se dezvoltă tumori pe tulpina butucului şi ariceala (o aglomerare de gale mici tumorete) pe cordoane şi coarde. Cancerul bacterian . există două feluri de simptome. Prevenire şi combatere. Se vor combate nematozii din terenurile destinate a fi plantate cu viţă de vie. evitându-se solurile reci. cu aspect de încreţire. Noile plantaţii vor fi amplasate pe terenuri corespunzătoare acestei plante. Răspândire-transmitere.Virusul se transmite prin altoire. iar în secţiune lemnul are o colora]ie roşiatică.maturează). 1988). Scurt-nodarea: atac pe frunze şi coarde (I. La viţa de vie spre deosebire de pomii fructiferi.Agrobacterium radiobacter pv. La plantele pe rod. plantele furnizoare de altoi vor fi observate şi marcate în perioada de vegetaţie. formează tumori atât pe partea aeriană.Cavara în 1885. iar în anul următor apar altele noi.1.1). în locurile unde au fost extirpaţi ochii sau la punctul de altoire. Se vor întrebuinţa altoi şi portaltoi sănătoşi. Bacterioze 15. Majoritatea ţesuturilor tumorale putrezesc la sfârşitul fiecărui an. tumefaciens Prima cercetare care ademonstrat că o bacterie dă cancerul a fost cea a lui F. rar pe cele subterane. Ca aspect general plantele sunt mai mici ca talie. Plantele din şcoala de viţă.2. De regulă. folosindu-se preparatul Mocap 10 G 50-75 kg/ha.15. vor fi cultivate cu lucernă 4-5 ani. vegetează defectuos. după care se pot refolosi în cultura viţei de vie. Viţa de vie este cultura cea mai afectată de cancer. Rădăcinile plantelor atacate sunt slab dezvoltate. argiloase şi care reţin puternic apa. 15. Pop. iar bobiţele sunt lipsite parţial de seminţe (fig. Simptome. aproape în toate ţările cultivatoare. aceste porţiuni 208 . ambele pe părţile aeriene ale plantei. cât şi subteran la nodul bazal. producţiile fiind din ce în ce mai mici. Fig. Terenurile rezultate în urma defrişării plantaţiilor viticole şi infestate cu nematozi.

Plantele curăţate de tumori. Zinca. tulpina K 84 nefiind recomandată pentru viţa de vie. iar locul de secţionare se va dezinfecta şi apoi proteja cu o pastă de lanolină şi ulei de parafină (N. Cancerul bacterian: a-tumori la punctul de altoire. a obţinut în 1971 rezultate bune în prevenirea cancerului. prin dezinfectarea altoilor şi portaltoilor. Măsurile ce se impun sunt în general aceleaşi ca în cazul cancerului de la pomi.15. 209 . brevetând un preparat denumit Biozin. vor fi tăiate şi arse toate corzile cu tumori. înainte de a porni în vegetaţie. Viţele bolnave din plantaţiile tinere vor fi scoase şi distruse prin ardere. Se recomandă selectarea atentă a plantelor mamă. La scoaterea viţelor altoite din biloane. b-"ariceala"pe Prevenire [i coarde (T. până nu demult. N. 1938). iar producţia scade (fig. În plantaţiile mai bătrâne. Locul va fi dezinfectat cu o soluţie de formol 2 % (5-6 l la fiecare groapă). 15. Măsuri deosebite se vor lua în timpul altoitului. prin scufundare timp de 15-20 minute într-o soluţie de Captan 0. În pepiniera viticolă se va respecta un asolament de 3-4 ani.2. Zinca de la Staţiunea Viticolă din Drăgăşani. nu exista un biopreparat pentru prevenirea cancerului la viţa de vie. butucul apare sărăcit de formaţiuni fructifere. timp în care solul se va cultiva cu cereale. În privinŢa combaterii biologice. Prevenire şi combatere. La Institutul de Cercetări pentru Protecţia Plantelor se lucrează la elaborarea unui nou biopreparat destinat prevenirii cancerului la viţa de vie. Ferraris. bacteria transmiţându-se prin altoii infectaţi. 1969). prin tratarea viţelor înainte de stratificare sau plantare cu o cultură de Agrobacterium radiobacter nepatogenă.2 % sau sulfat de cupru 1 %.2). cât şi dezinfectarea uneltelor. în primăvară vor fi stropite prin îmbăiere cu soluţie de sulfat de cupru 2-3 %.moarte se taie şi ca urmare. Fig. vor fi distruse prin ardere toate plantele bolnave.

colţuroase. în această fază. iar la cele rezistente faţă de această boală petele se brunifică. Schweinitz. Datorită schimburilor comerciale. D. în timp ce restul frunzei rămâne de culoare verde. ci şi în anii următori. ciorchini şi boabe. În funcţie de condiţiile climatice (temperatură ridicată în jur de 20-22oC şi umiditate accentuată). Către toamnă. frunzele luând un aspect uscat (stadiul de arsuri pe frunze). în urma infecţiilor apar pete mici.Boli produse de ciuperci 15. iar frunzele nu mai prezintă pe faţa inferioară acel puf albicios. când frunzele devin mai rezistente. Frunzele pot fi atacate dup\ăce ating o suprafaţă de 10-25 cm2 şi până ce îmbătrânesc. Cu timpul. Coardele atacate nu se maturează (fig. faza de "pete untdelemnii" nu mai apare. Această formă de atac poartă numele de "pete de mozaic". se acoperă cu un puf albicios. În primăvară. mana a fost observată în anul 1887 în podgoriile Buzăului dar. în funcţie de condiţiile climatice din anul respectiv. 210 . ce determină o evoluţie rapidă. Petele de mană pe frunze au aspect variat în funcţie de momentul când se produce infecţia.3. La noi în ţară. este aproape imposibil ca ea să fi apărut aşa de târziu. Atacul de mană se manifestă pe toate organele aeriene ale viţei de vie: frunze. la câţiva cm (stadiul petelor untdelemnii). În această fază ciuperca nu mai produce pe partea inferioară a limbului puf alb. 15. flori. se constată prezenţa unui puf albicios. Simptome. Mana viţei de vie . Atacul pe frunze. după P. Pierderile de recoltă datorită acestei boli pot varia de la 10 % până la 70-80 %. La soiurile cu struguri roşii sau negri. pe care-l prezintă sucul celular. Planchon în anul 1878 şi din această ţară s-a răspândit peste tot cu mare rapiditate. iau o formă colţurată şi sunt limitate de nervuri. în dreptul cărora ţesuturile se brunifică. când practic manifestă o rezistenţă sporită la mană. Pagubele produse de mană sunt foarte mari. Lăstarii ierbacei şi cârceii atacaşi prezintă pete alungite de culoare brună. care pe timp umed. Pe partea inferioară a frunzei în dreptul acestor pete galbeneuntdelemnii. ce apar în preajma nodurilor. Rezistenţa la îmbolnăvire a frunzelor bătrâne poate fi explicată prin procentul mic de apă. determinând împreună cu filoxera pagube considerabile planta]iilor viticole. petele sunt de culoare galbenă-untdelemnie. caracteristic. centrul acestor pete se brunifică. unde a fost observată încă din anul 1834 de către L. au un contur difuz. atingând dimensiuni ce variază de la câţiva mm. lăstari tineri. mai întâi în Franţa.Viala. procentul mai mare de potasiu cât şi prin pH-ul neutru spre alcalin. alcătuit din masa de miceliu cu spori. de 1-2 mm în diametru. cârcei. mana a fost introdusă în Europa. ţinând seama că boala era semnalată în ţările vecine încă din anul 1881. petele de mană sunt înconjurate de un inel vişiniu. Pe lăstarii mai evoluaţi şi lignificaţi. nu numai în anul când boala se manifestă cu intensitate. în dreptul cărora scoarţa este moartă. unde primele infecţii au fost constatate de către J.3). atacul de mană apare sub forma unor pete alungite de culoare brună.Plasmopara viticola Boala este originară din America de Nord. alcătuit din miceliul şi sporii ciupercii.

prevăzuţi cu un perete gros.b. care ating aproximativ 2/3 din dimensiunea lor normală. Transmitere-răspândire. ciuperca formează organele de rezistenţă şi de iernare. infecţia primară nu poate 211 . În timpul ploilor repezi din primăvară. poartă numele "putregai brun" . Infecţia are loc prin cozile inflorescenţelor.f-atac pe zbârcesc şi uneori ciorchini şi bobiţe. 1973).. Acest aspect parazitar întâlnit pe bobiţele mai dezvoltate. 15. permit ieşirea miceliului în exterior. ajungând la 200-1250 pe mm2 (Tr. ciuperca pătrunzând prin partea lăţită a codiţei bobului cât şi prin diferite răni produse de insecte sau grindină. sporul crapă. Deoarece sporii de rezistenţă germinează în mod eşalonat. sporii de rezistenţă pot germina de timpuriu. În primăvară . Formarea miceliului şi a sporilor are loc într-un timp relativ scurt (6-10 ore). Mana viţei de vie: a.c-atac pe frunze. iar din interior apare un filament micelian cu un spor mare. Bobiţele se acoperă cu un puf albicios format din miceliu şi spori. se Fig. Acest proces poartă numele de contaminare primară. sporii de rezistenţă germinează la suprafaţa solului îmbibat cu apă. înainte ca viţa de vie să intre în vegetaţie şi în acest caz. iar optimum de 22-23oC). Numărul lor variază în funcţie de sensibilitatea soiurilor de viţă de vie faţă de mană cât şi de condiţiile climatice ale anului respectiv.Atacul pe ciorchinii tineri poate fi foarte periculos în anii cu precipitaţii abundente. Aceştia sunt sferici.3. Către toamnă. prin flori sau prin partea mai dezvoltată a codiţei boabelor. dacă umiditatea atmosferică este ridicată (95-100 %) şi temperatura este cuprinsă între 1824oC. în frunzele mozaicate. produc filamente de infecţie ce pătrund în ţesuturile planteigazdă prin stomate. 1941). sunt proiectaţi pe partea inferioară a frunzelor. deoarece bobiţele tinere neacoperite de stratul ceros. infecţiile primare au loc din luna aprilie până în luna iunie. pe timp umed se îngălbenesc şi se acoperă cu miceliu şi spori de culoare albă. Bobiţele atacate se brunifică. se desprind de pe ciorchine şi cad cu uşurinţă. pe timp secetos.e. Uneori. bruni. ce va cădea pe sol. Bobeş şi col. d. Săvulescu. În timpul germinării. sporii ce plutesc în băltoacele din jurul butucilor. "putregai gri" sau se brunifică şi se usucă. g. Ciorchinii mici.h-atac pe lăstari şi coarde (I. la temperaturi de peste 10oC (maxima fiind de 32oC. Infecţia pe boabe continuă şi după ce boabele sunt mai mari şi acoperite cu stratul ceros.

fiind cuprins între 200-400. De asemenea. organele viţei de vie să fie acoperite cu o peliculă de substanţă care să le protejeze.5 %-1 % sau cu alte produse cuprice. care au cam 5 cm în diametru. produse de sporii de vară poartă denumirea de infecţii sau contaminări secundare. când în mod sigur există pericolul unei noi infecţii. Combaterea chimică a manei se face la avertizare prin aplicarea tratamentelor cu zeamă bordoleză 0. După ploile cu grindină. pentru ca la apariţia miceliului şi a sporilor. soiurile superioare de masă şi de vin sunt mai sensibile la atac. cu zeamă bordoleză 0. astfel: stropitul întâi. cât şi în cazul când. Stabilirea momentului când are loc o infecţie secundară şi determinarea duratei perioadei de incubaţie are o mare importanţă în combaterea raţională a manei. Tratamentele se vor efectua cu produseca : zeamă bordoleză 0. Champion 50 WP -3 kg/ha. sporii după ce stau în picăturile de apă. Se recomandă ca terenul din vii să fie menţinut curat de buruieni pentru a se evita o atmosferă umedă. sub forma cărora ciuperca iernează. etc. Contaminările secundare cu ajutorul sporilor de vară se pot repeta de mai multe ori în timpul perioadei de vegetaţie. Numărul sporilor de vară. Tratamentele chimice trebuie aplicate numai în timpul perioadei de incubaţie. ciuperca formează sporii de rezistenţă.avea loc decât după ce apar frunzele. Soluţia de fungicid va fi pulverizată cât mai fin pentru a fi repartizată 212 . timp de 1. 2 kg/ha la ultimele 2 tratamente aplicate la interval de 10 zile. organe ale plantei receptive la mană. În ceea ce priveşte comportarea soiurilor la atacul de mană. Alcupral 50 PU-6 kg/ha în 1000 l sol/ha. Funguran OH 50 WP-3 kg/ha (în 1000 l sol/ha). cât şi drenarea terenurilor care reţin puternic apa. ce se formează pe miceliu. Sporii sunt luaţi de curenţii de aer şi duşi la distanţe mari. Arăturile prin care frunzele cu sporii de rezistenţă sunt îngropate la adâncimi mai mari. ce poartă spori. Prevenire şi combatere. tratamentul trebuie repetat. În anii cu condiţii climatice normale se aplică 3-4 tratamente. mana fiind mai frecventă şi mai păgubitoare în plantaţiile neîngrijite. numărul infecţiilor secundare poate ajunge la 10-20 şi chiar mai multe. Spre toamnă. în funcţie de numărul şi durata ploilor. după înflorit şi la formarea ciorchinilor. se face înainte de înflorit. produc filamente de infecţie ce pătrund prin deschiderile naturale ale frunzei (stomate). După ce se produc infecţiile primare. este foarte mare. care măresc pericolul infecţiilor. Manifestarea bolii este marcată de apariţia miceliilor (puf alb). Ei îşi pot păstra viabilitatea 7-8 zile. după efectuarea ultimei contaminări secundare. 21 z. în tipul careia pe frunze apar pete galbene-untdelemnii.p.). imediat după ultimul stropit au intervenit ploi repezi ce spală soluţia de pe plante. stropitul al treilea şi eventual al patrulea. urmează perioada de hrănire a ciupercii în frunză. stropitul al doilea.5 -1 % se efectuează când lăstarii au 6-8 frunze.5-2 ore. În anii favorabili pentru mană. Se recomandă aplicarea unui complex de măsuri agrofitotehnice în plantaţiile viticole. copilitul cât şi cârnitul se va executa la timp (prin cârnit eliminându-se din vii lăstarii nestropiţi. Ajunşi pe organele viţei de vie.5-1 % (t. favorabilă infecţiilor de mană. Aceste infecţii. duc la reducerea numărului de infecţii. care sunt foarte uşor atacaţi de mană). legatul.

uneori prăfoase. iar conţinutul acestora se scurge în afară. Spre toamnă. Pâsla miceliană acoperă şi bobiţele care. 213 . variază de la 400 litri la prima stropire. Pe frunze se observă un miceliu fin. iar astăzi este des întâlnită în toate podgoriile ţării. făinarea a fost descoperită în anul 1851. bobiţele atacate de făinare sunt acoperite cu putregai cenuşiu. au miros de mucegai. sunt opriţi din creştere. de culoare neagră. cu aspect prăfos. Ciuperca atacă frunzele. de unde s-a răspândit în toate podgoriile din Europa. M. seminţele ies în evidenţă. când plantele sunt mai dezvoltate. prezintă aceleaşi pete albicioase. ca urmare a măririi volumului. fiind considerată ca o boală ce depăşeşte în unii ani. ţesuturile se brunifică sau se înroşesc puţin. de multe ori crapă. ca o pânză de paianjen. mai ales din mugurii lăstarilor infectaţi şi în al doilea rând cleistoteciile (fructificaţiile de rezistenţă) din care în primăvară ies spori.uniform pe organele plantei.Tuker şi studiată în 1847 de către J. pierderile produse de mană. care apar ca nişte puncte mici. Simptome. pagubele putând fi foarte mari. lăstarii ierbacei. Făinarea viţei de vie . unde stropirile se fac săptămânal. Pe timp secetos. oferind un mediu excelent pentru dezvoltarea altor ciuperci. iar ciorchinii distruşi în totalitate. Berkeley. pe pâsla miceliană şi pe organele parazitate se constată uneori prezenţa fructificaţiilor de rezistenţă (cleistotecii). Principalele forme de iernare a parazitului sunt miceliu de rezistenţă. ce se întinde formând pete albicioase pe ambele suprafeţe ale limbului. La noi în ţară. Atacurile târzii de pe bobiţele ajunse la maturitate le depreciază calitativ strugurii. În anul 1845 a fost observată în Anglia de către C. Cantităţile de soluţie folosite în şcolile de viţă. Transmitere-răspândire. În toamnele ploioase. 15. la suprafaţa acestora formându-se numeroase pete brune (fig. bobiţele se usucă. O atenţie deosebită se va acorda suprafeţei inferioare a frunzelor prin care au loc cel mai des infecţiile.M.4. dar frunzele nu cad decât spre toamnă.Uncinula necator Făinarea sau oidiumul viţei de vie este o boală originară din America de Nord. iar frunzele se încreţesc. 15.4). din primăvară până toamna târziu. Lăstarii nelignificaţi. Atacul pe ciorchini face ca aceştia să se brunifice şi apoi să se usuce pe timp de secetă. Sub pâsla de miceliu. până la 1000 litri la ultimele. ciorchinii şi boabele.

copilit. alegerea soiurilor în vederea înfiinţării noilor plantaţii se face ţinând seama şi de rezistenţa acestora la făinare.Botryotinia fuckeliana Atacul acestei ciuperci se manifestă cu foarte mare intensitate în toamnele ploioase.4 kg/ha (0. când atacul pe ciorchini şi boabe produce pagube deosebit de mari. cu ciorchini cu boabe dese şi albe sunt mai sensibile decât cele cu pieliţa groasă şi boabe colorate.p. Importanţă mai mare o are de asemenea. 15. Severin 1964).4 % în 1000 l sol/ha).4 Făinarea viţei de vie: a-strugure atacat.4%. Combaterea chimică se face cu produse ca : Gresfin 0.3 %. iar ploile abundente împiedică evoluţia bolii cât şi efectuarea de noi infecţii prin spălarea sporilor. c. De asemenea. Pentru a reduce sursa de infecţie din plantaţie. de temperaturi e. ş. În unele podgorii. evoluţia bolii este favorizată Fig. se recomandă ca lăstarii atacaţi să fie tăiaţi şi distruşi prin ardere. Oxicig 50 PU-6 kg/ha). când perioada de incubaţie este de 710 zile.4 z.5. prăşit. dspori. Thiocom 80 PU.). Kumulus DF -0. Sporii nu germinează în picăturile de apă.p.2-0.f.Sulf pulbere 11-20 kg/ha (t. combaterea buruienilor) cât şi administrarea îngrăşămintelor în complex cu evitarea azotului în exces. se înregistrează atacuri puternice în depozitele de forţat viţe altoite precum şi în pepinierele viticole. cuprinse între 18(E.Primele infecţii se fac cu spori produşi de miceliile ce au rezistat în muguri. Prevenire şi combatere. Microthiol-0. Putregaiul cenuşiu al strugurilor . 214 . Polisulfura de Ca L-2 % (t.5 %. Docea şi V. pagubele s-au ridicat la 7080 % din recoltă. legat. Soiurile de viţă de vie cu coaja boabelor subţire. 15. Microthiol special 0. în jur de 20-25oC.3 %.p. Fluidosoufre-30 kg/ha (t. După ce infecţiile s-au produs. aplicarea corectă a lucrărilor de întreţinere (tăiat. Sulf muiabil0.). 25oC şi de o umiditate relativă moderată a aerului (50-80 %).). când pagubele pot fi deosebit de mari. situaţie des întâlnită în verile secetoase. Boala este favorizată de temperaturi mai ridicate.g-cleistotecie (fructificaţie de rezistenţă cu spori). 28 z. Kumulus G-0.25-0. b-frunză atacată.4 %. 4 z.a. Sulfomat P-20 kg/ha. În podgoriile unde boala este frecventă şi păgubitoare.3 %.

5 Putregaiul cenuşiu al strugurilor: a-lăstar atacat. iar boabele. În unele regiuni ale Franţei (Champagne. cât şi de crăparea bobiţelor în pârgă. prezenţa ciupercii determină formarea scleroţilor în jurul zonei de altoire sau aceştia se interpun între altoi şi portaltoi. 15. ciuperca împiedicând dezvoltarea normală a frunzuliţelor. tari). iar ciuperca nu mai fructifică.). V.). Alteori. coardele şi lăstarii ce prezintă lovituri mecanice (grindină sau răniri făcute de insecte etc. ce putrezeşte în totalitate. obţinându-se astfel vinuri licoroase din soiurile: 215 . Boala este favorizată de atacul larvelor de Cochylis şi Eudemis şi de viespi. Dacă intervine o perioadă secetoasă. pe care se dezvoltă şi alte ciuperci saprofite. Severin. Mustul obţinut are o aromă deosebită iar concentraţia ridicată în zahăr duce la obţinerea vinurilor licoroase. împiedicând sudura acestor două componente (C.5). sunt atacaţi ciorchinii. se desprinde uşor de pulpă şi întreaga boabă putrezită. ciuperca produce aşa-numitul "mucegai nobil". În unele toamne secetoase. şi portaltoiul. Pe vreme secetoasă. Atacul început în serele de forţat poate continua şi în şcolile de viţe. pe struguri. Boala se răspândeşte cu rapiditate. butaşii altoiţi prezintă la nivelul scoarţei un puf cenuşiu. sporind concentraţia în zahăr a ţesuturilor. Din boabele distruse. tari. Pieliţa este brunificată.Tică. cât şi pe valea Rinului. cuprinzând întregul ciorchine. Pieliţa boabelor se stafideşte. miceliul şi sporii constituind o puternică sursă de infecţie a strugurilor spre toamnă. Docea.15. c-miceliu cu spori. b-ciorchine ce sudează altoiul atacat. se obţin vinuri cu o cantitate necorespunzătoare de alcool. În plantaţiile pe rod. 1990). Scoarţa este putrezită şi pe suprafaţa acesteia apar numeroşi scleroţi (corpi negri. de prezenţa rănilor produse de grindină. alcătuit din miceliul şi sporii ciupercii (fig. se zbârcesc şi se scutură foarte uşor. în urma infecţiilor. a lăstarului şi distrugând calusul Fig. Bordeaux etc. nu se pot obţine vinuri roşii de calitate. 1964). de o deosebită calitate. se acoperă cu un puf cenuşiu. Acest "mucegai nobil" dorit de viticultori scade însă producţia cu peste 40 %. se constată acelaşi fenomen şi în podgoriile din ţara noastră. supuse îmbolnăvilor .Simptome. după ce se acumulează suficient zahăr în celule. Atacul cel mai cunoscut de viticultori apare toamna. miceliul ciupercii consumă o cantitate de apă din boabe. mai ales după atacul de făinare. fenomen ce apare frecvent în timpul ploilor din toamnă. ciorchinii se usucă. capătă o culoare vineţie. În camerele de forţat viţe. d-spori (E. pe colinele expuse insolaţiei.

etc. Cajal N. Iftimovici R.). Ştiinţifică şi enciclopedică. Paris. Dithane M 45-0. Floare Negulescu . Astfel se explică pagubele foarte mari ce le produce ciuperca în toamnele ploioase şi călduroase. .M..J. .îndrumător pentru folosirea pesticidelor. înainte ca putregaiul să producă pagube.Ciuperci parazite şi saprofite din România. dacă mai sunt cel puţin 2-3 săptămâni până la recoltare. Atacul pe frunze şi lăstari se întâlneşte rar şi nu prezintă importanţă deosebită. Lazăr şi M. Dithane 75 WG-0. ciuperca formează microscleroţi sub forma cărora iernează. Hatman (1960.). 1962). Paris. Baicu T. Bucureşti. Ed. Ed. Săvescu A. Ed . Tatiana Eugenia Seşan . rezultă că ciuperca se dezvoltă cu uşurinşă pe bobi]ele ce au o concentraţie în zahăr cuprinsă între 14-22 %.2 % (2 kg/ha în 1000 l sol). măreşte circulaţia aerului şi limitează instalarea ciupercii.The genus Fusarium. Bailliere et Fils. 1986. . Tămâioasă românească ş. Temperatura optimă de dezvoltare a ciupercii este cuprinsă între 22-24oC. CERES. Ed.2 % (t. Calvet Ch. 1962. Bavistin DF-0. Prevenire şi combatere. Planta]iile amplasate în vii umede. . Bontea Vera .. Bucureşti.085 %). 10 z. 1970.2 %. . 1973. . mai ales în toamnele călduroase şi bogate în precipitaţii.p. Academic press. Winner M 80-0.Deferise des cultures horticoles... Dithane M 45-0. Ed. Bucureşti. Ceapoiu N. CERES. Ed. 1997. . Pe organele atacate.Plant pathology. Lucrarea de desfrunzire a butucului în jurul ciorchinilor. În cazul când concentraţia în zahăr a boabelor este mică şi condiţiile climatice favorizează infecţiile. Ed. Se recomandă ca în toamnele ploioase. Ed. se vor aplica tratamente cu următoarele produse: Fluidosoufre 30 kg/ha (t. Bucureşti.C. în urma germinării scleroţilor.Fitopatologie agricolă.. duce la pierderi mari şi la strugurii păstraţi în depozite frigorifice. Vondozeb 75 DG-0. peste acest procent ciuperca nu mai formează miceliu şi spori. 4 zile).Sisteme de combatere integrată a bolilor şi dăunătorilor pe culturi. unde nu circulă curenţi de aer. 1985.p. Ed. Alexopoulos C. 1971. Ed. se formează atât spori cât şi fructificaţii (apotecii ) cu spori.a. BIBLIOGRAFIE SELECTIVA Agrios G. viile să fie culese mai de timpuriu. Din cercetările efectuate de C. Ceres. Soiurile de viţă cu boabe dese şi pieliţa subţire sunt mai sensibile la această boală decât cele cu boabe rare şi pieliţa groasă.Manuel de protection des vegetaux. New York. 1976.Din lumea virusurilor. Booth C.2 % (t. Bailliere de Fils.Genetica si ameliorarea rezistenţei la boli a 216 . Baicu T. au mult de suferit de pe urma acestei ciuperci. Surrey. John Wiley. Baicu T. Al. Alexandri Al. Sandu-Ville. În primăvară.85 kg/ha (0.A. Dezvoltarea ciupercii începând cu 1-2oC. England.2 %. Bouron H. New York. 1971. sucul zaharat comportându-se ca o soluţie inhibitoare. Transmitere-răspândire. 1996. 21 z. când perioada de incubaţie este extrem de scurtă (2 zile).Introductory mycology. .Grasă de Cotnari.p.. Academiei.

Lucrări practice de Fitopatologie.R.Rebschutz Taschenbuch.Company. . Hillebrand W. Seşan Tatiana .P. Belgia. Bologna. Becerescu . Academiei R. Phillips D. Bucureşti.Ciuperci cu importanţă practică în combaterea biologică a micozelor plantelor de cultură.. 1965. New York.S.R. Bucureşti. Ed. 1952. Tipografia Universităţii din Bucureşti. Ferraris T. Blackwell scientic publication. Tuşa C. Bobeş I. Bucureşti.Monografia Erysiphaceelor din România. Trăite de Pathologie vegetale. Eugenia Eliade.Vera Bontea. Gembloux.S.R. Victoria Sevcenco. Fosteris St. Crişan Aurelia .Trattato di patologia e terapia vegetale. . Ed. Vonica I. Goidanich G. Ed. Glodeanu C. Ulrico Hoepli. Agricole.. Acad. Bucureşti..Manual de Fitopatologie. Propagandă Tehnică Agricolă. . Bucureşti.. . Belgia. 1983.. Ed. Ellis Pamela . Docea E. .. 1986.. Bucureşti.Principes de Phytopatologie. .Posibilităţi şi perspective în combaterea biologică a micozelor plantelor de cultură.P. Popescu I. Severin V.Microfungi on land plants. 1953.Flora R. 1985.Ghid pentru recunoaşterea şi combaterea bolilor plantelor agricole.H.R. Lazăr AL. Ed. Bucureşti. Semal J. Hatman M.Monografia Uredinalelor din R.. Bucureşti. Ed. 1989.M. Italia. Baicu T. Săvulescu Tr. . Ed. 1986. . 1926. Săvulescu Tr. CERES. Docea E.European handbook of plant diseases. Bucureşti. Severin V.P. . Seşan Tatiana Eugenia..London.. 1959. Italia. Bucureşti.1988.Die Pilzkrankheiten der Landwirtschaflichen Kulturgewăchse. 1989. Frankh. CERES. Ed. 1984. Săvulescu Olga . 1957. Săvulescu Olga. CERES. Perjii T. Lausanne. 1990. Pop I. 1990.. şi col. Diescu H. Erichhorn K. Ed. Ed.. Ed. R. FuchFraundt.Protecţia plantelor cultivate. Macsmillam Publ. 1998.R. Corbaz R. Academiei RPR. Ellis M. 1938.P. Eriksson J. Bucureşti. 1976. Seşan Tatiana. Ed...Ustilaginalele din R. de Propagandă Tehnică Agricolă.plantelor. Ed.Wiesbaden. Didactică şi Pedagogică. Ed.îndrumător pentru recunoaşterea şi combaterea bolilor plantelor cultivate. Ed. Săvulescu Tr. . Bucureşti.Acad. CERES. . Elena PopaMărgăritescu . . Gheorghieş C. Bucureşti. Bucureşti.Putregaiul alb al plantelor de cultură Sclerotinia sclerotiorum .. Ed. Smith I. 1976.. Bobeş L. Ed. Ed.1988. Lazăr AL. Săpunaru T. Săvulescu Tr. Eliade Eugenia . D. Severin V.. Academiei. Ed. 217 . Dunez J. Didactică şi Pedagogică.R. Hatman M. de stat pentru literatura ştiinţifică. 1991. .prevenire şi combatere.Tratat de patologie vegetală. Stuttgart. Ed. Milano.Fitopatologie. 1964. .R.Manuale di patologia vegetale.

2000. paraziţii şi buruienile de carantină.Hanbuch der Planzenkrankheiten. Ed. 1956-1962. Bucureşti. xxx. . 1958. 1999.Sănătatea plantelor Nr. Helicon. 2004.Dăunătorii. Bucureşti. Bucureşti. Paul Parey. Viennot Bourgin .anul IX. 1996. Germania.Protecţia plantelor .CODEXUL produsul de uz fitosanitar omologate pentru a fi utilizate în România.34.38. Editura MEGA-press Bucureşti. x x x . x x x .Bucureşti-2003. Ed. Bucureşti. Masson.Protecţia culturilor agricole cu ajutorul pesticidelor. Franţa. Agro-Silvică de stat.Sorauer P. Şandru D. Ed.2.Les champignons parasites des plantes cultivees. Bând II. nr. Berlin und Hamburg. x x x .anul X. Ed.I. 1998-2000.Paris.Protecţia plantelor . Nr. nr. x x x . III.Sănătatea plantelor. 218 . Timişoara. . 1949. 1-28. x x x .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful