QIRAJA FINANCIARE

Erda Hoxha

TIRANE, 2011

Çfarë është Lizing-u?  Lizingu është një mënyrë për të financuar përdorimin e një aktivi pa qenë i detyruar për t’a blerë atë.  Lizing-u është një burim i rëndësishëm i financimit afatmesëm dhe afatgjatë në ekonomitë e zhvilluara si dhe në ato në zhvillim .

Lizing-u ofron një mjet për të modernizuar prodhimin e bizneseve që duan të zgjerohen por shpesh herë nuk kanë një historik kredie apo kolateral të mjaftueshem për burime të tjera financimi. Lizing-u rrit investimin e përgjithshëm të kapitalit në ekonomi. duke përbërë një formë plotësuese financimi si dhe zëvendësuese të huave bankare.   .Pse është i rëndësishëm?  Përbën një mekanizëm efektiv për t’i dhënë shtysë një ekonomie duke mobilizuar mundësi të mëdha për rritjen dhe zgjerimin e sektorëve të ndryshëm të saj.

•Lizing-u krijon konkurrencë në tregun financiar duke mos mbartur aq risqe sa format e tjera të financimit •Lizing-u rrit shitjen e pajisjeve.Ai u ofron furnizuesve vendas dhe të huaj një mekanizem të ri për rritjen e bazës së klientelës •Në ekonomitë në zhvillim shpesh herë është mënyra e vetme e financimit për njësitë me pamundësi financiare për të paguar menjëherë koston e blerjes së aktivit. .

lizingun e influencuar apo të kontrolluar .Llojet e Lizing-ut  -Lizing-u direkt  -Lizing-u i tipit tё shitjes  -Mund të ndeshim edhe ”leveraged leases”.

Llojet e Lizing-ut Financiar Forma të tjera të veçanta të qiradhënies financiare janë:  forma reklamuese   forma publike. forma shitje dhe riblerje në qiradhënie Në varësi me objektet e kontratës dallojmë dy lloje të kontratave të Lizing-ut:   e pasurive të luajtshme e pasurive të paluajtshme .

. • •Një qira operative reflekton përdorimin e aktivit për një periudhë të përcaktuar. •Pagesat e qirasë janë detyrime fikse njësoj si borxhet e shoqërisë. •Qiratë financiare kanë kuptim kur kompania është e përgatitur të përfshijë në biznesin e saj risqet e zotërimit dhe të përdorimit të aktivit të marrë me qira. dhe egziston mundësia e zëvendësimit nga qiradhënësi në rast zhvlerësimi total të pajisjes. •Nuk merr përsipër asnjë nga risqet e pronësisë apo të nxjerrjes jashtë përdorimi. • Ajo nuk është e anullueshme.Lizingu Financiar ndaj atij operativ •Qiraja financiare shtrihet mbi pjesën më të madhe të jetës ekonomike të pajisjes të marrë me qira. që zakonisht është më pak sesa jeta ekonomike.

njëkohësisht edhe në anën e majtë ku regjistrohen aktivet e kompanisë.Qiraja financiare ndaj asaj operativ Ndikimi i adaptimit të qirasë në strukturën financiare të një kompanie ndryshon nga tipi i qirasë së përdorur: • Qiratë operative përfshihen në pasqyrën e të ardhurave nëpërmjet kostos së qirasë së zbritshme nga tatimi. edhe pse kontrata e qirasë shtrihet në disa periudha. një qira financiare ka një ndikim thuajse të njëjtë me marrёveshjet e huave te siguruara me kolateral. •Si efekt. por nuk ndikojnë pasqyrën e bilancit në mënyrë direkte. Pagesat periodike tё qirasё janё tё paraqitura si njё shpenzim operativ nё pasqyrёn e tё ardhurave. edhe në anën e djathtë në seksionin e detyrimeve me vlerën e kapitalizuar të pagesave të qirasë. . • Qiratë kapitale apo financiare janë të pasqyruara në pasqyrat financiare të kompanisë. dhe detyrimi total i qirasё ёshtё i paraqitur si mardhёniet e njё borxhi afatgjatё tradicional.

Avantazhet ndaj Blerjes  Avantazhet teknologjike e te perdorurit mjete dhe pajisje te teknologjise se fundit Sherbimet e perfituara si pjese e kontrates   Fleksibiliteti i te mos qenurit i lidhur nga pronesia Ndikimi mbi pozicionin financiar te kompanise  .

substanca e transaksionit është ajo e një shitjeje dhe duhet të kontabilizohet si e tillë edhe pse transaksioni ligjërisht ka formën e një qiraje. ku transaksioni e “transferon” efektivisht pronësinë tek qiramarrësi.Kontabilizimi I Qirasë Financiaer  Kontabiliteti për transaksionet e lizing-ut është një nga shembujt më të mirë të zbatimit të parimit të substancës apo thelbit mbi formën. sikurse përcaktohet në kuadrin për përgatitjen dhe paraqitjen e pasqyrave financiare të IASB-së.  . Në rastin e qirasë financiare.

Vlera aktuale. në datën e kontratës së qirasë.      Zbatohet parimi i përparësisë së thelbit mbi formën.Sipas Standardit Ndërkombëtar të Kontabilitetit IAS 17.. Qiraja zgjat per një periudhë relativisht të gjatë. Qiramarrësi mund të blejë aktivin me një cmim të ulët në fund të kontratës. .. etj. të paktën 75% të jetës së vlerësuar ekonomike të aktivit. Aktivet e dhëna me qira janë të një natyre të specializuar. qiraja e kapitalit. e pagesave minimale të kësteve të qirasë është të paktën 90% të vlerës së aktivit. sa që vetëm qiramarresi mund t’i përdorë ato pa bërë modifikime të rëndësishme. Lizing-u plotëson këto kushte:  Marrveshja e qirasë transferon pronësinë tek qiramarrësi në përfundim të afatit të kontratës së qirasë. Të gjitha qiratë e tjera janë qira operative.

Lizing-u në Shqipëri  Mjedisi për zhvillimin e lizingut në Shqipëri mori një hov të madh pozitiv me miratimin e Ligjit për Lizing-un Financiar numër 9396 nga Parlamenti Shqipëtar në 12 maj të 2005-ës. .  Ministria e Ekonomisë në bashkëpunim shumë të ngushtë me SEED dhe ekspertizën ligjore ka punuar me intensitet në vendosjen e një baze të fortë ligjore që janë në ndihmë aksionerëve dhe tregëtarëve të vegjël.

 Lizingu është zhvilluar edhe nga bankat e nivelit te dytë sikurse janë: Raiffesin Leasing . Që në fillim të 2005-ës.Lizing-u në Shqipëri  Lizingu si fenomen në Shqipëri është ende në hapat e parë. “Tirana Leasing”. dy kompani lizingu që ushtrojnë aktivitetin e qiradhënies financiare filluan punimet në vend. “Landeslease” . . Credins Leasing. dhe tjetra e zotëruar nga përfaqësues lokalë të prodhuesve të pajisjeve gjermane. një e zotëruar nga Banka Greke e Pireut. etj  Deri tani në këto kompani për financim janë drejtuar biznese të mëdha. biznese të mesme dhe individë të ndryshëm.

liçensohen dhe mbikqyren nga Banka e Shqipërisë.Liçensimi i shoqërive lizingdhënëse  Të gjitha bankat dhe institucionet financiare që duan të kryejnë shërbimin e qirasë financiare. aktiviteti i qirasë financiare përfshihet në aktivitetet që kryejnë subjektet jobanka dhe përveç të tjerave. në rregulloren e Bankës së Shqipërisë “Për liçensimin e subjekteve jobanka”. që kërkojnë të kryejnë vetëm veprimtarinë e qirasë financiare. të luajtshme e të paluajtshme si dhe kërkesën për kapitalin minimal të kërkuar prej 20 milionë lekësh. e fitojnë këtë të drejtë në mbështetje të ligjit “Për qiranë financiare”. ndërsa shoqëritë tregtare. kërkesa për kapitalin minimal është 100 milionë lekë.   . Ndërkohë. Ligji rregullon marrëdhëniet që lindin nga dhënia me qira financiare e sendeve.

Konkluzione       Instrument i tregut kapital Pronësi e ndarë nga përdorimi Alternativë e mirë financimi Mjeti financiar më tërheqës Qira financiare – Qira operative Mosnjohja në bilanc .

Konkluzione  Instrument      i tregut kapital Pronësi e ndarë nga përdorimi Alternativë e mirë financimi Mjeti financiar më tërheqës Qira financiare – Qira operative Mosnjohja në bilanc .

Rekomandime  Zvogëlim      kapitali minimal Provigjonim shpenzimesh Trajtimi fiskal Orientim nga praktikat botërore Ndërgjegjesimi i publikut Përmirësim kuadrit ligjor .

FALEMINDERIT ! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful