You are on page 1of 17

NKRA PERINGKAT KPM dan JPN 2010

Saringan - Penguasaan Ujian Pencapaian

Literasi
 Keupayaan untuk membaca,

menulis dan memahami perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk (menggunakan kata hubung) serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran dan komunikasi harian.

Konstruk Literasi
 Konstruk 1: Keupayaan membaca dan menulis

huruf vokal dan konsonan.  Konstruk 2: Keupayaan membaca dan menulis suku kata terbuka.  Konstruk 3: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka.  Konstruk 4: Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup.  Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.  Konstruk 6: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ’ng’.

Konstruk Literasi
 Konstruk 7: Keupayaan membaca dan menulis

perkataan yang mengandungi diftong.  Konstruk 8: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding.  Konstruk 9: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung.  Konstruk 10: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang berimbuhan awalan dan akhiran.

Konstruk Literasi
 Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis

ayat mudah.  Konstruk 12: Keupayaan membaca, memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan.

INSTRUMEN SARINGAN

Semua instrumen Saringan LINUS dibina oleh LP tetapi proses saringan dilaksanakan oleh guru secara individu atau kumpulan kecil murid. Proses saringan dilaksanakan secara standard dijalankan secara serentak terhadap semua murid dengan kaedah pengendalian dan jadual yang sama. Proses saringan boleh dilaksanakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Ketiga-tiga saringan MESTI dilaksanakan

Pentadbiran Instrumen: Membaca
1. Berasaskan konsep pentaksiran berasaskan sekolah:

Semua murid diberikan peluang untuk ditaksir  Peluang lebih daripada sekali  Ruang untuk dipulihkan

2. Pentadbiran dijalankan secara:

Individu  Kumpulan kecil (tidak lebih daripada tiga orang murid)

3. Semua 12 konstruk ditaksir kepada murid (bukan setakat konsruk 8 dan dilaporkan sehingga konstruk 12)

Pentadbiran Instrumen: Membaca
4. Penentuan peringkat penguasaan:
 80 % (mana-mana item)  Dijelaskan dalam Manual (Perdana dan KAP)  Penguasaan;

i. Konstruk 1 – a) Vokal 5 / 5 b) Konsonan 8 / 10

5. Dilaporkan dalam Borang Pelaporan Prestasi Individu:

Borang dicetak oleh pihak sekolah (dalam Manual Membaca)  Penguasaan setiap konstruk (konstruk 1 – 12)

Pentadbiran Instrumen: Menulis
1.

Ditadbir :
 


  

1 – 5 Mac 2010 dalam kelas waktu pengajaran dijalankan oleh guru yang mengajar tidak dijalankan secara rasmi (bukan kaedah peperiksaan) instrumen yang disediakan oleh KPM boleh ditadbir dua sesi;  Sesi 1 – konstruk 1 – 6 (30 minit)  Sesi 2 – konstruk 7 – 12 (30 minit) semua konstruk mesti dijawab

Pentadbiran Instrumen: Menulis
2. Konstruk 1; vokal dan konsonan ditulis apa yang disebut oleh guru (rujuk manual) 3. Arahan dibaca oleh guru
4. Penguasaan murid bagi setiap konstruk dilaporkan dalam Borang Pelaporan Prestasi Individu (fail) dan data dalam talian 5. Instrumen disimpan oleh pihak sekolah sebagai;

rujukan  pemantauan dan pengesanan  R&D

INSTRUMEN SARINGAN
 i.

Dokumen Saringan:
Instrumen saringan; Instrumen Membaca ; Instrumen Menulis Manual saringan; Instrumen Membaca ; Instrumen Menulis

ii.    

Proses iii. Pentaksiran : Membaca (On going assessement) : Menulis (Standardise)

PENTADBIRAN SARINGAN 1
Terima softcopy instrumen dari LPM ke PPD
 Dokumen di PDf  Fail: SK   

SJKC SJKT KAP

PENTADBIRAN SARINGAN 1
Pentadbiran Instrumen Literasi

Jenis instrumen  Literasi Membaca

Instrumen  Manual Pentadbiran

 Literasi Menulis

Instrumen  Manual Pentadbiran

Pelaporan (Borang Pelaporan Prestasi Individu) Penentuan Kemasukan Murid ke selepas Saringan 1:

PENTADBIRAN SARINGAN

Arus Perdana (K 1 – 8) Program Linus (K 1 – 7) Pemulihan Linus (K 1 – 2)

PENENTUAN PENGUASAAN
Mesti menguasai konstruk membaca dan menulis 2. Akan berlaku ketidakstabilan penguasaan antara konstruk membaca dan menulis. Penentuan perlu akur akan maklumat dan arahan. 3. Pastikan murid yang benar-benar menguasai bukan berhasrat melapor peratus penguasaan.
1.

SEKIAN, TERIMA KASIH