DISEDIAKAN OLEH: NORHAYATI MAT SHARIF

PERATURAN BERKAITAN DENGAN REKOD MENGAJAR
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997:
Perkara 8: Buku Rekod Guru

Seseorang guru dalam suatu sekolah, kecuali sekolah gaya pos atau PJJ, hendaklah menyimpan dan menyenggara suatu buku rekod dalam mana hendaklah direkod olehnya tidak lewat daripada hari akhir persekolahan setiap minggu dalam suatu penggal persekolahan, bahagian atau bahagian-bahagian sukatan pelajaran yang diluluskan yang akan diajar pada minggu berikutnya berkaitan dengan suatu mata pelajaran, dan buku rekod hendaklah dengan serta-merta diadakan untuk pemeriksaan.

PERATURAN BERKAITAN DENGAN REKOD MENGAJAR
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997:
Perkara 11: Penalti (1) Seseorang guru hendaklah mengajar mengikut suatu sukatan pelajaran yang diluluskan dan suatu jadual waktu yang diluluskan dan mana-mana guru yang mengajar murid atau mana-mana orang yang membenarkan seseorang guru mengajar murid melainkan daripada mengikut sukatan pelajaran yang diluluskan atau jadual waktu yang diluluskan adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau keduaduanya.

(2) Seseorang guru besar, pengetua atau guru yang melanggar peraturan 6, 7, 8, 9 atau 10 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ratus ringgit .

DRAF CADANGAN RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
1. 2. 3. 4. 5. 6. Mata Pelajaran, Kelas dan Masa Tema/Tajuk Standard Pembelajaran (Kod Sahaja) Objektif Pembelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan dan TMK merupakan EMK yang diberi penekanan dalam KSSR. EMK sedia ada seperti Bahasa, Sains dan Teknologi, Pendidikan Alam Sekitar, Nilai Murni dan Patriotisme masih diterapkan dalam P&P Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi : i. nyatakan bilangan murid yang mencapai objektif P&P ii. Tindakan susulan (pemulihan, pengukuhan dan pengayaan)

7. 8. 9.

STANDARD 4.4 PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN GURU
Kriteria kritikal

PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN YANG RAPI MENINGKATKAN KEBERKESANAN PENGAJARAN.

•Rancangan Pelajaran Harian (RPH) yang disediakan berdasarkan RPT. Objektif pelajaran dinyatakan dalam bentuk perlakuan, boleh diukur dan sesuai dengan keupayaan murid. Aktiviti yang dirancang terarah untuk mencapai objektif pelajaran. Skor 5 •Refleksi dicatatkan bagi setiap pelajaran dengan merujuk kepada objektif pelajaran. •Refleksi P&P digunakan sebagai panduan untuk merancang RPH yang seterusnya.

5

PENYEDIAAN RPH
PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN PENULISAN BUKU REKOD BERDASARKAN KEPADA: STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN SERENTAK DAN SEIRING DENGAN PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN .

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 2)

Mata Pelajaran Kelas Bidang

: : :

Masa Tema dan Tajuk

: :

Standard Pembelajaran

:

Objektif Pembelajaran Aktiviti P&P EMK Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi

: . : : : : :

BIDANG KEGIATAN
MENGGAMBAR 1. 2. 3. 4.

AKTIVITI Lukisan Catan Gosokan Resis

MEMBUAT CORAK DAN REKAAN

Terancang 1. Lipatan dan guntingan 2. Cetakan Tidak Terancang 1. Tiupan 1. Stabail 2. Topeng

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

MENGENAL KRAF TRADISIONAL

1. Alat Permainan – Gasing 2. Tembikar

STANDARD PEMBELAJARAN
4.1 Persepsi Estetik: Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan kraf tembikar.

4.1.2 Unsur seni 4.1.2.1 Bentuk – konkrit 4.1.2.2 Jalinan – sentuh 4.1.3 Prinsip rekaan 4.1.3.1 Imbangan - simetri
4.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan kraf tembikar menggunakan teknik lingkaran. 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. 4.2.1.1 Alat - tiada 4.2.1.2 Bahan - doh atau tanah liat 4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya. 4.2.2.1 Teknik – lingkaran 4.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan kraf tembikar dalam bentuk 3D. 4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan kraf tembikar 4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual: bentuk, jalinan, dan imbangan dalam penghasilan kraf tembikar

4.4 Apresiasi Seni Visual: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 2)
Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 2 Cerdas Bidang
Standard Pembelajaran

Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia-Buyung

: Mengenal Kraf Tradisional (Tembikar)

:

4.1 Persepsi Estetik 4.1.1 Unsur Seni 4.1.1.1 4.1.1.2 4.1.2 Prinsip Rekaan 4.1.2.1

4.2 Aplikasi Seni 4.3 Ekpresi Kreatif 4.2.1 Media 4.3.1 4.2.1.1-Alat 4.3.2 4.2.1.2-Bahan 4.3.3 4.2.2 Proses danTeknik 4.2.2 Teknik Lingkaran

4.4 Apresiasi Seni 4.4.1 4.4.2

Objektif Pembelajaran

:

Aktiviti P&P

Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat tembikar. 2. Menghasilkan tembikar yang menarik menggunakan tanah liat/doh. 3. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari : 1. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang tembikar. (EK1) 2. Guru menunjuk cara menghasilkan tembikar teknik lingkaran. (EK4) 3. Murid menghasilkan tembikar buyung. (EK1) (EK2) (EK 3) 4. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5)
: :

EMK

Kreativiti, Keusahawanan (EK1-EK 5) TMK dan Nilai murni

Bahan Bantu Belajar
Penilaian P&P Refleksi

1.Contoh : gambar tembikar, buyung 2.Media : tanah liat / doh Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat tembikar buyung teknik lingkaran : berdasarkan empat Standard Kandungan. Pada akhir pembelajaran: : 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

MINGGU :....................
KELAS: MASA: M/PELAJARAN:

HARI : ..........................

TARIKH : ..............................

AKTIVITI

IMPAK

2 Amanah 10.30 – 11.30(60min) Dunia Seni Visual Standard Pembelajaran : 4.1 Persepsi Estetik 4.1.1 unsur seni 4.1.1.1 4.1.1.2 4.1.2 prinsip rekaan 4.1.2.1 4.2 Aplikasi seni 4.2.1 Media 4.2.1.1 4.2.1.2 4.2.2 4.2.2.1 teknik lingkaran

Bidang : Mengenal kraf tradisional (Tembikar) Tema dan tajuk : Objek buatan manusia – labu Objektif pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menggunakan bahasa seni visual 2. Mengaplikasikan bahan dan media

Penilaian P&P : Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat tembikar labu teknik lingkaran berdasarkan dua Standard Kandungan.

Refleksi Pada akhir pembelajaran : Aktiviti P&P: 30 murid dapat capai objektif yg 1. Guru menunjukkan visual cara membuat labu dengan ditetapkan. 5 orang murid yang tidak teknik lingkaran (TMK) dan bersoaljawab tentang visual mencapai objektif akan diberikan yang dilihat. (EK1- 1.14, EK2 – 2.2) bimbingan khas dalam sesi 2. Guru menunjukcara menghasilkan tembikar berdasarkan pembelajaran yang akan datang. visual (TMK) (EK2 – 2.2) EMK : Kreativiti, keusahawanan (EK1 dan EK2), TMK dan nilai murni BBM : LCD, tanah liat

MINGGU KEDUA

KELAS: MASA: M/PELAJARAN: 2 Amanah 10.30 – 11.30(60 min) Dunia SeniVisual Standard Pembelajaran : 4.3 Ekspresi kreatif 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 Apresiasi seni 4.4.1 4.4.2

AKTIVITI Bidang : Mengenal kraf tradisional (Tembikar) Tema dan tajuk : Objek buatan manusia – labu Objektif pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1.Menghasilkan tembikar dengan teknik lingkaran 2.Mengapreasiasi hasil kerja sendiri dan rakan. Aktiviti P&P: 1.Muri d membuat tembikar labu seperti yang telah didemontrasikan.(EK3-3.2,EK4-4.1,4.2,4.3) 2. Guru membimbing murid. 3. Murid mempamerkan hasil kerja.(EK1,EK2,EK3) 4. Murid menceritakan hasil kerja sendiri dan rakan-rakan.((EK4,EK5) EMK :kreativiti, keusahawanan (EK1, EK2,EK3,EK4,EK5,), dan nilai murni BBM : LCD, tanah liat

IMPAK Penilaian P&P : Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat tembikar labu teknik lingkaran berdasarkan dua Standard Kandungan. Refleksi Pada akhir pembelajaran : 35 murid dapat capai objektif yg ditetapkan.

KELAS: MASA: AKTIVITI M/PELAJARAN: 2 Amanah Bidang : Membuat corak dan rekaan 10.30 – 11.30 Tema dan tajuk : Objek Alam semula Jadi – cetakan Dunia Seni Visual Standard Pembelajaran : 2.1 Persepsi Estetik 2.1.1 unsur seni 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.2 prinsip rekaan 2.1.2.1 2.2 Aplikasi seni 2.2.1 Media 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.2 Teknik 2.2.2.1 Cetakan 2.3 Ekspresi Kreatif 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 Apreasiasi Seni 2.4.1 2.4.2 Aktiviti P&P: 1.Guru menunjukkan helai fabric yang mempunya corak teknik cetakan dan bersoaljawab dengan murid tentang bahasa seni visual seperti rupa warna dan harmoni. 2.Guru dan murid membincangkan tentang media dan teknik yang digunakan dakan menghasilkan corak teknik cetakan. 3.Guru menunjukcara menghasilkan blok cetakan seterusnya menghasilkan corak teknik cetakan. 4.Murid menghasilkan blok cetakan dan melakukan proses cetakan di atas kertas lukisan. 5.Murid mempamerkan hasil kerja, membandingkan hasil kerja sendiri dengan rakan-rakan dan menceritakan kegunaan karya boleh dijadikan hiasan pada rekaan yang lain EMK : Kreativiti, keusahawanan (EK1 dan EK2) dan nilai murni BBM : contoh fabric, media : tali parcel, gam UHU, kertas lukisan, warna air,berus lukisan.

IMPAK Objektif pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1.Menghasilkan corak terancang menggunakan teknik cetakan dengan menekankan unsur rupa dan warna serta prinsip harmoni. 2.Menghasilkan corak teknik cetakan dengan mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif. 3.Membuat apreasiasi terhadap karya Penilaian P&P : Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak teknik cetakan berdasarkan empat Standard Kandungan. Refleksi Pada akhir pembelajaran : 30 murid dapat capai objektif yg ditetapkan. 5 orang murid yang tidak mencapai objektif diberikan bimbingan khas pada masa yang sama.

AKTIVITI P&P

EMK KEUSAHAWANAN DAN TMK

INDIKATOR YANG BOLEH DIUKUR

AKTIVITI 1 Guru menunjukkan visual cara membuat labu dengan teknik lingkaran (TMK) dan bersoaljawab tentang visual yang dilihat. (EK1- 1.14, EK2 – 2.2)

Boleh membina jaringan social

Murid....... boleh berkomunikasi dengan baik . mesra dengan semua orang boleh mengekalkan hubungan baik.

TMK

TMK digunakan sebagai bahan bantuan mengajar

Boleh menganalisis pemerhatian secara kritis dan kreatif

Murid...... Boleh memikirkan cara membuat labu secara kreatif.

AKTIVITI 2 Guru menunjukcara menghasilkan tembikar berdasarkan visual (TMK) (EK2 – 2.3)

TMK Boleh menghasilkan idea dari pemerhatian

TMK digunakan sebagai bahan bantuan mengajar Murid ....... Boleh menceritakan idea yang diperolehi daripada visual yang ditunjukkan . Boleh mencadang alternative lain untuk menghasilkan labu.

AKTIVITI 3 Murid membuat tembikar labu teknik lingkaran seperti yang didemontrasikan

Boleh melaksanakan projek mengikut langkah-langkah yang telah disediakan Boleh menghasilkan produk dengan pengetahuan teknologi dan vokasional

Murid boleh melakukan aktiviti membuat labu secara kreatif Murid mengaplikasikan pengetahuan yang diperolehi ke dalam aktiviti yang dijalankan.

AKTIVITI 4 Murid mempamerkan hasil kerja dan menceritakan hasil kerja sendiri dan rakanrakan

Boleh mengaplikasikan kelima-lima elemen keusahawanan.

Murid dapat melakukan aktiviti dengan mengamalkan kelima-lima focus elemen keusahawanan.

Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran
Aktiviti 1 Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang tembikar. (EK1)

EMK Keusahawanan
Boleh membina jaringan sosial

Indikator yang boleh diukur
Murid… boleh berkomunikasi dengan baik mesra dengan semua orang boleh mengekalkan hubungan baik

Aktiviti 2 Guru menunjuk cara menghasilkan tembikar teknik lingkaran. (EK4)

Murid … Menggunakan sumber yang -boleh mencadangkan sumber alternatif/ pelbagai/ sumber alternatif/ sumber bahan kitar semula untuk menghasilkan sesuatu produ kitar semula

Aktiviti 3 Murid menghasilkan tembikar buyung. (EK1) (EK 2) (EK 3)

Murid … Sikap keusahawanan menepati masa yang ditetapkan Bertanggungjawab terhadap menyiapkan tugasan sehingga keputusan selesai (EK1) Menilai idea secara kritis dalam Murid… boleh memodifikasi/ konteks mengubahsuai/ menambahbaik (EK 2) idea mengikut situasi/ keperluan Melaksana projek mengikut langkah- Murid… berupaya menjalankan tugasan langkah yang telah disediakan(EK 3) mengikut perancangan

Aktiviti 4 Murid mempamer dan menceritakan karya

Prinsip Ketelusan Prinsip Ketelusan

seni yang dihasilkan (EK 5)

Murid… Murid… -menyatakan/ menyampaikan maklumat -menyatakan/ menyampaikan dengan betul/ jelas betul/ jelas maklumat dengan -tidak berselindung -tidak berselindung

STANDARD PEMBELAJARAN 4.1 Persepsi Estetik: Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan kraf tembikar.

4.1.2 Unsur seni 4.1.2.1 Bentuk – konkrit 4.1.2.2 Jalinan – sentuh 4.1.3 Prinsip rekaan 4.1.3.1 Imbangan - simetri
4.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan kraf tembikar menggunakan teknik lingkaran. 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. 4.2.1.1 Alat - tiada 4.2.1.2 Bahan - doh atau tanah liat 4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya. 4.2.2.1 Teknik – lingkaran 4.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan kraf tembikar dalam bentuk 3D. 4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan kraf tembikar 4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual: bentuk, jalinan, dan imbangan dalam penghasilan kraf tembikar

4.4 Apresiasi Seni Visual: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 2)
Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 2 Cerdas Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan (Stabail) Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Alam Semulajadi-Bunga

Standard Pembelajaran

:

3.1 Persepsi Estetik 3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1 3.1.1.2 3.1.2 Prinsip Rekaan 3.1.2.1

3.2 Aplikasi Seni 3.2.1 Media 3.2.1.1-Alat 3.2.1.2-Bahan 3.2.2 Proses danTeknik

Objektif Pembelajaran

:

Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1.Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam stabail. 2.Mengenal media, proses dan teknik dalam penghasilan stabail 1. 2. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang stabail. Guru menunjuk cara menghasilkan stabail. Kreativiti, Keusahawanan (EK1 - EK5), TMK dan Nilai murni 1. 2. 1. Contoh : Karya stabail sedia ada, gambar bunga / Contoh bunga maujud. Media : Kertas lukisan, berus lukisan, pensel warna, ‘oil paster’, soft pastel, botol plastik, mounting board dan gambar-gambar dari majalah/internet. Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membentuk dan membuat binaan arca stabail berdasarkan dua Standard Kandungan. Pada akhir pembelajaran: 40 murid mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Aktiviti P&P EMK Bahan Bantu Belajar

: : :

Penilaian P&P Refleksi

:

:

*** P & P akan disambung pada minggu hadapan.

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 2)
Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 2 Cerdas Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan (Stabail) Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Alam Semulajadi-Bunga

Standard Pembelajaran

:

3.3 Ekpresif Kreatif 3.3.1 3.3.2 3.3.3

3.4 Apresiasi Seni 3.4.1 3.4.2

Objektif Pembelajaran

:

Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1. Menghasilkan stabail yang baik dan menarik menggunakan media yang sesuai. 2 Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari. 1. 2. 3. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang stabail. Murid menghasilkan stabail. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan. Kreativiti, Keusahawanan (EK1 - EK5), TMK dan Nilai murni 1. Contoh : Karya stabail sedia ada, gambar bunga / Contoh bunga maujud. 2. Media : Kertas lukisan, berus lukisan, pensel warna, ‘oil paster’, soft pastel, botol plastik, mounting board dan gambar-gambar dari majalah/internet.

Aktiviti P&P

:

EMK Bahan Bantu Belajar

: :

Penilaian P&P
Refleksi

:

1. Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membentuk dan membuat binaan arca stabail berdasarkan empat Standard Kandungan.
Pada akhir pembelajaran: 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

:

4.1 Persepsi Estetik 4.1.1 Unsur Seni 4.1.1.1

4.2 Aplikasi Seni 4.2.1 Media 4.2.1.1 Media

4.3 Ekpresif Kreatif 4.4.1 4.4.2

4.4 Apresiasi Seni 4.4.1 4.4.2

4.1.1.2 4.1.2 Prinsip Rekaan 4.1.2.1 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat:

4.2.1.2 Bahan 4.2.2 Proses dan Teknik 4.2.2 Teknik Lingkaran Refleksi 40 murid dapat mencapai
objektif akan diberikan Dan 5 murid yang tidak Mencapai objektif akan Akan diberikan bimbingan Khas dalam pembelajaran Yang akan datang

1. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat tembikar.
dalam membuat tembikar. 2. Menghasilkan tembikar yang menarik menggunakan tanah liat/doh 3.Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari.

Aktiviti P&P

1. 1. 1. 1.

Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang tembikar. (EK1) Guru menunjuk cara menghasilkan tembikar teknik lingkaran. (EK4) Murid menghasilkan tembikar buyung. (EK1) Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan.(EK 5)

EMK Bahan Bantu belajar Penilaian P&P

Kreativiti, Keusahawanan (EK1-EK 5) TMK dan Nilai murni Contoh : gambar tembikar, buyung Media : tanah liat / doh Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat tembikar buyung teknik lingkaran berdasarkan empat Standard Kandungan.