CONTOH FORMAT RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Mata pelajaran dan Kelas Tema / tajuk Masa
Standard pembelajaran (Kod sahaja) Objektif pembelajaran Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan dan TMK merupakan EMK yang diberi penekanan dalam KSSR. EMK sedia ada seperti Bahasa, Sains dan Teknologi, Pendidikan Alam Sekitar, Nilai Murni dan Patriotisme masih boleh diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran. Bahan Bantu Belajar Penilaian pengajaran dan pembelajaran Refleksi : i. Nyatakan bilangan murid yang mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran ii. Tindakan susulan (pemulihan, pengukuhan dan pengayaan)

8. 9. 10.