MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI 

ORDIN Nr. 24/N din: 19.02.1997 

Având în vedere: 
­ Avizele Consiliului Tehnico­Ştiinţific nr. 156/96; 205/96; 206/96 
­ În temeiul H.G. nr.456/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor 
Publice şi Amenajării Teritoriului, 
­ În conformitate cu Hotărârea Parlamentului nr. 12/1996 şi a Decretului nr.591/1996, 
Ministrul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului emite următorul 

ORDIN 
Art. 1 ­ Se aprobă: 
"Normativ  privind  calculul  coeficientului  global  de  izolare  termică  la  clădiri  de  locuit" 
Indicativ C 107/1­97, 
"Normativ  pentru  calculul  coeficientului  global  de  izolare  termică  la  clădiri  cu  altă 
destinaţie decât cele de locuit" Indicativ C 107/2­97. 
"Normativ  privind  calculul  termotehnic  al  dementelor  de  construcţie  ale  clădirilor" 
Indicativ C 107/3­97, 
"Ghid  pentru  calculul  performanţelor  termotehnice  ale  clădirilor  de  locuit" indicativ  C 
107/4­97,
"Normativ  privind  calculul  termotehnic  al  elementelor  de  construcţii  în  contact  cu 
solul" Indicativ C 107/5­97. 
Art.2  ­  Reglementările  de  la  ar t . l  intră  în  vigoare  la  data  publicării  in  Buletinul 
Construcţiilor. 
Art.3 ­ Direcţia Programe de Cercetare şi Reglementări Tehnice va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentului ordin 

MINISTRU 
NICOLAE NOICĂ

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI 
DIRECŢIA COORDONARE, CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI REGLEMENTĂRI 
TEHNICE PENTRU CONSTRUCŢII 

NORMATIV 
PRIVIND CALCULUL TERMOTEHNIC AL ELEMENTELOR DE 
CONSTRUCŢIE ALE CLĂDIRILOR 
Indicativ C 107/3­1997 

Elaborat de: 
INSTITUTUL  DE  PROIECTARE,  CERCETARE  ŞI  TEHNICĂ  DE  CALCUL  ÎN 
CONSTRUCŢII ­ S.A 
Director general: ing.ŞERBAN STĂNESCU 
Responsabil lucrare: ing.MIHAELA GEORGESCU 
Elaboratori:  ing.MOSES DRIMER 
ing.MIHĂELĂ GEORGESCU 
ing.NICOLETĂ CRISTIAN 

Avizat de : 
DIRECŢIA PROGRAME DE  CERCETARE ŞI REGLEMENTĂRI II UNICE 
Director: ing.OCTAVIĂN MĂNOIU 
Raponiabil d e  lucrare MLPAT: arh.DOROTEIA COCHECI

NORMATIV PRIVIND CALCULUL TERMOTEHNIC AL 
ELEMENTELOR DE CONSTRUCŢIE ALE CLĂDIRILOR 

Indicativ: 
C 107/3 ­ 1997 

1.1. Prezentul  normativ  se  referă  la  calculul  termotehnic,  pentru  timpul  iernii,  al 
tuturor  elementelor  de  construcţie  ale  clădirilor,  cu  excepţia  elementelor  de  construcţie  în 
contact cu solul. 
1.2. Prezentul  normativ  înlocuieşte  în  totalitate  STAS  6472/3­89  "Fizica 
construcţiilor. Termotehnica. Calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor". 
1.3. Prevederile  prezentului  normativ  se  aplică  la  elementele  de  construcţie  care 
delimitează spaţiile încălzite ale clădirilor de locuit, social­culturale şi industriale. 
Prevederile  normativului  se  utilizează  şi  la  elementele  de  construcţie  care  delimitează 
spaţiile neîncălzite, în scopul determinării temperaturii interioare a acestor spaţii,  pe baza unui 
calcul de bilanţ termic. 
1.4. Prevederile prezentului normativ nu se aplică la elementele de construcţie aferente 
clădirilor  şi  încăperilor  la  care  se  impun  cerinţe  speciale  ale  regimului  de  temperaturi  şi  de 
umiditate, cum sunt: spaţiile frigorifice, cele cu mediu agresiv, ş.a. 
1.5. Izolarea termică a elementelor de construcţie   care delimitează încăperile încălzite, 
se realizează în vederea asigurării climatului interior impus de exigenţele igienico­sanitare şi 
de confort la clădirile de locuit şi social­culturale, de condiţiile necesare desfăşurării muncii 
şi  procesului  tehnologic  la  clădirile  industriale,  precum  şi  pentru  reducerea,  în  cât  mai 
mare măsură, a consumului de energie şi de combustibil în exploatare. 
1.6. Prevederile prezentului  normativ  se utilizează  atât de către  proiectanţi,   pentru 
determinarea  şi pentru  verificarea  caracteristicilor  termotehnice ale elementelor de construcţie, 
cât şi de factorii abilitaţi pentru verificarea proiectelor de clădiri. 
Prevederile  normativului  se  utilizează  deasemenea  la  determinarea  necesarului  de 
căldură de calcul, în scopul dimensionării instalaţiei de încălzire. 
Între  modelul  de  calcul  folosit  pentru  verificările  termotehnice  şi  cel  adoptat  pentru 
calculul instalaţiilor trebuie să existe o riguroasă corespondenţă. 
1.7.Prevederile  prezentului  normativ  se  aplică  atât  pentru  elementele  de  construcţie 
perimetrale,  cât  şi  pentru  elementele  de  construcţie  interioare  care  despart  spaţii  între  care 
există o diferenţă de temperatură mai mare de 5K. 
1.8.Prevederile normativului se aplică la verificarea termotehnica, atât a clădirilor noi, cât 
şi a clădirilor existente care urmează a fi supuse unor lucrări de reabilitare şi de modernizare. 
1.9.Prevederile prezentului normativ se aplică, atât la clădirile având sisteme centrale de 
încălzire, cât şi la cele cu încălzire locală (inclusiv cu sobe). 
1.10. Alegerea  modului  de  alcătuire  a  elementelor  de  construcţie,  din punct  de  vedere 
termotehnic, se face astfel încât să se realizeze, în principal, următoarele: 
•  rezistenţa  termică  minimă  necesară  pentru  asigurarea  climatului  interior,  pentru 
limitarea fluxului termic şi pentru economisirea energiei în exploatarea clădirilor; 
•  evitarea  condensării  vaporilor  de  apă  pe  suprafaţa  interioară  a  elementelor  de 
construcţie; 
•  rezistenţa  la  permeabilitate  la  vapori,  pentru  limitarea  sau  pentru  împiedicarea 
condensării vaporilor de apă în interiorul elementelor de construcţie; 
•  stabilitatea  termică  necesară,  atât  pe  timp  de  iarnă,  cât  şi  pe  timp  de  vară,  pentru 
limitarea  oscilaţiilor  temperaturii  aerului  interior  şi  pe  suprafaţa  interioară  a  elementelor  de 
construcţie.

  faţă  de  mediul  exterior  (bowindouri.  Verificarea comportării elementelor de construcţie la difuzia vaporilor de apă.  ­ Temperaturile pe suprafaţa interioară  a  elementelor de construcţie.  se referă la următoarele elemente de construcţie perimetrale:  • pârlea opacă I pereţilor exteriori.);  •  planşeele de peste pivniţe şi subsoluri neîncălzite;  •  pereţii  şi  planşeele care  separă  volumul  clădirii de  spaţii adiacente neîncălzite  sau mult mai puţin încălzite.  Calculele  şi  verificările  termotehnice  prevăzute  în cadrul  prezentului  normativ. permiţând:  •  compararea  acestor  valori.  Pentru  cazuri  speciale  şi  siudii  termotehnice.  stabilită  în  vederea  limitării  consumului  de  energie  pentru  încălzirea clădirilor;  •  utilizarea  rezistenţelor  termice  specifice  corectate  la  calculul  necesarului  de  căldură.  prin  efectuarea  unui  calcul  numeric automat al câmpului plan. ş.  cu  rezistenţele  termice  minime. bidimensional. în vederea proiectării instalaţiilor de încălzire. pe baza prevederilor din  prezentul normativ se pot determina şi reprezenta grafic:  •  variaţia temperaturilor pe suprafeţe interioare ale elementelor de construcţie;  •  curbele izoterme din interiorul elementelor de construcţie. aceste verificări făcând obiectul unor acte normative speciale ­ [7] şi  respectiv [11]. se pot determina:  ­ Rezistenţele termice specifice corectate ale elementelor de OOMtructie. precum şi de spaţiul rosturilor închise. permiţând:  •  verificarea riscului de condens superficial.  în  funcţie  de  temperaturile  medii  de  pe  suprafeţele  interioare ale elementelor de construcţie perimetrale.13.  1.  1. pereţii vitraţi şi luminatoarele);  •  planşeele de peste ultimul nivel.  în  scopul      stabilirii  nivelului de  performanţă  termotehnică de ansamblu  a clădirii şi a comparării cu  valoarea  normată.      calculate    pentru    ansamblul  clădirii. P  e baza prevederilor din prezentul normativ. prin compararea temperaturilor minime  cu temperatura punctului de rouă;  •  verificarea  condiţiilor  de  confort  interior.14.  1.a. de sub terase şi poduri;  •  planşeele  care  delimitează  clădirea  la  partea  inferioară.  1. ganguri de trecere.  calculate  pentru  fiecare  încăpere  în  parte.12.  prin  asigurarea  indicilor  globali  de  confort  termic  PMV  şi  PPD.  De asemenea sunt tratate în acte normative speciale ­ [12] şi [ 1 3 ]  aspectele referitoare  la determinarea şi la verificarea coeficientului global de izolare termică. Normativul este întocmit în următoarele ipoteze generale:  •  transferul termic se face în regim staţionar;  •  toate caracteristicile termofizice ale materialelor sunt independente de temperatură;  •  principalele calcule termotehnice se bazează pe calculul numeric automat al câmpurilor  de temperaturi.  Calculul  termotehnic  al  elementelor  de  construcţie  în  contact  cu  solul  se  face  în  conformitate cu [1]. 1 1 .15.1 .  în  scopul  economisirii  energiei  în  exploatare;  •  determinarea  coeficientului  global  de  izolare  termică.  nu  este  tratată în prezentul normativ. precum şi  verificarea  stabilităţii  termice  a  elementelor  de  construcţie  perimetrale  şi  a  încăperilor. inclusiv suprafaţa adiacentă rosturilor deschise;  •  componentele  transparente  şi  translucide  ale  pereţilor  exteriori  şi  acoperişurilor  (tâmplăria exterioară. de temperaturi.  normate.  cu  rezistenţele termice minime necesare din considerente igienico­sanitare şi de confort;  •  compararea  acestor    valori. cu luarea  în considerare a influenţei punţilor termice. .

  ●  Punte termică:  Porţiune din anvelopa unei clădiri.  în  cadrul  căreia  se  consideră  că  temperaturile  nu  variază  în  timp.  Determinarea  indicilor PMV şi PPD şi nivele de performanţă pentru ambianţe. simboluri şi unităţi de măsură. Thermal resistancc and  thermal transmittance.  ●  Strat  cvasiomogen:  Strat  alcătuit  din  două  sau  mai  multe  materiale.  Termotehnica.  Proiectarea  termotehnică  a  elementelor  de  construcţie cu punţi termice.  3. Prescripţii de calcul.  ●  Flux termic (Φ): Cantitatea de căldură transmisă la.  Ambianţe  termice  moderate.  [7]  STAS  6472/4­89  ­  Fizica  construcţiilor.  [3]  ­  Ghid  pentru  calculul  necesarului  de  căldură  de  calcul  şi  al  necesarului  de  căldură  ale  clădirilor.  [4] SR ISO 7345:1994 ­ Izolaţie termică.  [13] C 107/2­97 ­ Normativ privind calculul coeficienţilor globali de izolare termică la clădiri  cu altă destinaţie decât cea de locuit. în care rezistenţa termică.  [12] C 107/1­97 ­ Normativ privind calculul coeficienţilor globali de izolare termică la clădirile  de locuit. Mărimi fizice şi definiţii.  [8] STAS 6472/6­88 ­ Fizica  construcţiilor.  [14] CEN/TC 89 N 351E ­ Building components and building elements.  de  mediul  exterior  sau  de  spaţii  neîncălzite din exteriorul clădirii.  având  conductivităţi  termice  diferite. având caracteristici termotehnice uniforme sau care pot fi considerate uniforme. Densitatea fluxului termic (q): Fluxul termic raportat la aria prin care se face transferul  căldurii. raportată la  timp.  Strat  omogen:  Strat  de  grosime  constantă. Thermal transmittance. Calculation  method. (cu modificările din anexa K). altfel  uniformă.  Comportarea  elementelor  de  construcţie la difuzia vaporilor de apă.  [10]  STAS  13149  ­  Fizica  construcţiilor. Terminologie. doors  and shutters. Calculation method.  Termotehnică.  este  sensibil  modificată  ca  urmare  a  faptului  că  izotermele  nu  sunt  paralele  cu  suprafeţele elementelor de construcţie.  Calculul  permeabilităţii  la  aer  a  elementelor şi materialelor de construcţie.  [15] CEN/TC 89  N 433E ­ Windows.  care  delimitează  volumul  interior  (încălzit)  al  unei  clădiri.  dar  care  poate  fi  considerat  ca  un  strat  omogen.  [11]  NP  200­89  ­  Instrucţiuni  tehnice  provizorii  pentru  proiectarea  la  stabilitate  termică  a  elementelor de închidere ale clădirilor.  [5] STAS 7109­86 ­ Termotehnică  construcţiilor.  [2] C 107/4­97 ­ Ghid pentru calculul performanţelor termotehnice ale clădirilor de locuit. .2.  [6] STAS 737/10­87 ­ Sistemul internaţional de unităţi (SI).1. DEFINIŢII ŞI SIMBOLURI  3. Suprafaţa adiabatică: Suprafaţă prin care nu se produce nici un transfer termic. sau de la un sistem.  ●  Anvelopa  clădirii:  Totalitatea  suprafeţelor  elementelor  de  construcţie  perimetrale.  [9]  STAS  6472/7  ­  Fizica  construcţiilor. ACTE NORMATIVE CONEXE  Prezentul normativ se va utiliza împreună cu următoarele reglementări tehnice:  [ l ]  C 107/5­97 ­ Normativ   privind  calculul   termotehnic   al elementelor de  construcţie în  contact cu solul. Definiţii  ●  Regim  (termic)  staţionar:  Ipoteză  convenţională  de  calcul  termotehnic. Unităţi ale mărimilor caracteristice  fenomenelor calorice.  cu  o  conductivitate termică echivalentă.

  reprezentând  direcţia  şi  sensul  fluxului termic în clementele de construcţie.  bidimensional.  ●  Coeficient  liniar de transfer termic (Ψ):  Termen de corecţie care ţine seama de  iniluenţa  unei  punţi  termice  liniare. în care se ţine seama de  influenţa  tuturor  punţilor  termice­liniare  şi  punctuale  şi  care  se  bazează  pe  un  calcul  spaţial.  ●  Coeficient punctual de transfer  termic (χ):  Termen de  corecţie  care ţine seama  de  influenţa  unei  punţi  termice  punctuale.●  Izoterme:  Linii sau  suprafeţe care unesc punctele având  aceleaşi temperaturi în  elementele de construcţie.  tridimensional. determinate pe baza unui calcul al câmpului plan. al câmpului de temperaturi.  faţă  de  un  calcul  unidirecţional  al  coeficientului  de  transfer termic. Inversul rezistenţei termice.  Se  dă  mai jos corespondenţa între  simbolurileţutilizate  în cadrul  prezentului  normativ  şi  simbolurile folosite în prescripţiile tehnice elaborate anterior:  θr  = τ r  c = cp  s = sm  A = S  n = N  e = ε  Φ = Q  q = q  R = Ros  R’ = R’os  U = k  τ =  θ Ψ = k’  χ = k”  R’nec  = Ro nec  R’ m  = Rom  R’min  = Rom min  .  ●  Rezistenţă  termică  (R):  Diferenţa  de  temperatură  raportată  la  densitatea  fluxului  termic.  ●  Linii  de  flux:  Linii  perpendiculare  pe  izoterme. în regim staţionar.  printr­un element de construcţie.  faţă  de  un  calcul  unidirecţional  al  coeficientului  de  transfer termic.  în  care  se  consideră că liniile de flux sunt perpendiculare pe elementul de construcţie.  ●  Calcul  unidirecţional  (1D):  Model  de  calcul  termotehnic  simplificat.  ●  Coeficient  de  cuplaj  termic  (L):  Fluxul  termic  în  regim  staţionar.  ●  Coeficient  de  emisie  (e):  Fluxul  radiant  al  unui  corp  în  raport  cu  fluxul  radiant  al  corpului negru în aceleaşi condiţii de temperatură.  de temperaturi.  ●  Coeficient  de  transfer  termic  (U):  Fluxul  termic  în  regim  staţionar.  ●  Cacul  bidimensional  (2D):  Model  de  calcul  termotehnic.  ● Calcul tridimensional (3D): Model de calcul termotehnic.  în  care  se  ţine  seama  de  influenţa  punţilor  termice  liniare  şi  care  se  bazează  pe  un  calcul  plan. respectiv spaţial.  al  câmpului de temperaturi.  Majoritatea  simbolurilor  folosite  sunt  în  conformitate  cu  SR  ISO  7345:1994  şi  STAS  737/10­87; pentru unii termeni s­au menţinut simbolurile prevăzute în STAS 7109­86.  3.2.  raportat  la  aria de transfer termic şi la diferenţa de temperatură dintre temperaturile mediilor situate de o  parte şi de alta a unui sistem.  Simboluri şi unităţi de măsură  Simbolurile  şi  unităţile  de  măsură ale  principalilor termeni  utilizaţi în  prezentul  normativ  sunt date în tabelul I.  raportat  la  diferenţa de temperatură între două medii care sunt legate între ele din punct de vedere termic.  Observaţii:  1)  Temperaturile  şi  diferenţele  de  temperatură  se  pot  nota  şi  cu  simbolurile  θ  şi  respectiv  Δθ .

 a unei zone.  Tu  TS1  Tse  AT  AT.  rata  schimburilor  convenţionale de aer)  Coeficientul de emisie  Grosimea unui element de construcţie sau a  unui strai al elementului de construcţie  Lăţimea clădirii.  4  ­  °C  Ti­Te  Ti­Tsi  T se­Te  K  T i - T j  DT  T i - T j  ­  DT  1/  αi  m 2 K/W  exterioară  1/  αe  interior  q/ΔTi  W/(m 2 K)  exterior  q/ ΔTe  W/(mK)  a unui material de  construcţie  Indicele inerţiei termice  a unui element de construcţie Umiditatea relativă a aerului interior  Viteza  de  ventilare  naturală  (numărul  schimburilor  de  aer  pe  oră. etc.  ATe  ξ  τ  TERMENUL  Temperatura  Diferenţa de  temperatură  Raportul ecartului  de temperatură superficială  Factorul de corecţie  a temperaturilor exterioare  interioară  Rsi  Rse  Rezistenţa termică  superficială  αe  Coeficientul de  transfer  termic superficial  λ  Conductivitatea  termică de calcul  αi  c  ρ  s  D  φ i  n  e  d  b  2  exterioară de calcul  interioară de calcul  în spaţiile neîncălzite  pe suprafaţa interioară  pe suprafaţa exterioară  punctului de rouă  între Ti  şi Te  între Ti  şi Tsi  între Tse  şi Te  Capacitatea calorică  masică la presiune  constantă  Densitatea aparentă  Coeficientul de  asimilare termică  RELAŢIA  DE  DEFINIRE  3  U.Tabel I  SIMBOLUL  1  Te  T.M.  J/(kgK)  ­  Kg/m 3  W/(m 2 K)  å [(d / l )s ] ­  ­  %  ­  h ­1  ­  ­  ­  m .

 în principal. etc.Tabel I (continuare)  3  4  H  P  2  Lungimea încăperii. condens  timp  mediu  minimum  maximum  necesar  echivalent W/(m 3 K)  .3 Indici  i  e  si  se  u  a  w  W  W/m 2  rouă. buiandrugilor. a clădirii  sau a punţilor termice liniare  înălţimea grinzilor. următorii indici:  r  t  m  min  max  nec  ech  W/K  m 2 K/W  a unui  element de  construcţie  DT / a  DT  i  i max  ­  l/R  al unui  W/(m 2 K)  l/R’  element de  construcţie W/K  F / (T j  .T k  )  Coeficient de  cuplaj termic  Coeficientul global de izolare termică a clădirii  interior  exterior  suprafaţă interioară  suprafaţă exterioară  spaţiu neîncălzit  aer  apă  W/(mK)  ­  ­  3. nivelului sau a clădirii  Perimetrul clădirii sau al încăperii  A  V  Q  Aria (de transfer termic)  Volumul încăperii sau al clădirii  Cantitatea de căldură  Ф  q  Fluxul termic (puterea termică)  Densitatea fluxului termic  Ψ  Coeficientul liniar de transfer termic  χ  Rs  Ra  Coeficientul punctual de transfer termic  a unui strat omogen  a unui strat de aer neventilat  ­  d/λ  ­  unidirecţională corectată  medie  necesară  (T  - T  ) / q  1  l  h  B  R  R’  R’m  R’nec  R’min  U  U’  L  G  Rezistenţa  termică  (specifică)  minimă  Coeficientul  de transfer  unidirecţional  termic  corectat  ­  m  ­  m 2  m 3  J  ­  dQ/dt  Ф/A  ­  j  k  ­  În prezentul normativ se utilizează.  Lăţimea considerată în calculul coeficientului  liniar de transfer termic  Înălţimea încăperii.

 se pot considera astfel:  ρ = l.  4. Caracteristicile termotehnice de calcul ale straturilor de aer imobil la temperatura de  + 10°C.  În  anexa  A  se  dau  următoarele  caracteristici  termotehnice. Caracteristicile termotehnice de calcul ale apei sunt următoarele:  ρ = 1000 Kg/m 3  c =  4180 J/(KgK) la o temperatură de +10°C  λ = 0.    Alte  materiale  decât  cele  din  anexa  A  pot  fi  utilizate  în  elemente  de  construcţie  numai cu avizul unui institut de specialitate. se vor considera în conformitate cu anexa A.1.  Conductivităţile  termice  echivalente  ale  straturilor  cvasiomogene  se  calculează  în  conformitate cu prevederile din cap. care va atesta şi conductivitatea termică de calcul a  respectivului material. în stare uscată:  ρ.5.  Conductivităţile  termice  de  calcul  din  anexa  A  corespund  unui  regim  normal  de  umiditate  a  materialelor  în  timpul  exploatării;  în  cazul  unei  umidităţi  sporite.860 kcal  lkcal/h = 1.10.163J/s = 1. Rezistenţele termice specifice ale straturilor omogene se calculează cu 3 zecimale. la materialele termoizolante tasabile.  4.4 Sistemul de unităţi şi măsuri  Se foloseşte sistemul internaţional de unităţi de măsură (SI).9.163 W  4.  aferenţi condiţiilor de punere în operă a materialelor termoizolante:  •  existenţa rosturilor dintre plăcile termoizolante;  •  micile deteriorări admise.  Pentru unele transformări se pot folosi relaţiile:  1W=1J/S=0. Caracteristicile termotehnice de calcul ale materialelor care se utilizează la alcătuirea  elementelor de construcţie.  conductivităţile  termice  trebuie  să  fie majorate corespunzător. la plăcile termoizolante friabile;  •  creşterea  densităţii  aparente  ca  urmare  a  tasărilor  din  timpul  execuţiei  şi  în  decursul  exploatării.58 W/(mK)  4.  4.23 Kg/m 3  c = 1000 J/(KgK)  4.  4.2.  4.3.3.  Conductivităţile termice  de  calcul  din  anexa  A  includ  influenţa  următorilor  factori. 7.7. Capacitatea calorică volumică se obţine prin multiplicarea capacităţii calorice masice  cu densitatea aparentă a materialului. CARACTERISTICI TERMOTEHNICE  4. .  4.860 kcal/h  U = lWs = 2.4.8.  în  funcţie  de  felul  materialului şi de densitatea aparentă p (kg/m 3 ):  ­  conductivitatea termică de calcul  λ  [W/(mK)];  ­  coeficientul de asimilare termică  s  [W/(m 2 K)];  ­  capacitatea calorică masică la presiune constantă  c  [J/(kgK)].6.c  [Ws/(m 3 K)]  4.2.3910 ­4 kcal  lWh = 3600 J=0.

) se delimitează prin axele geometrice ale  pereţilor interiori structurali şi nestructurali şi prin conturul interior al pereţilor exteriori (fig.  Pe  ansamblul  clădirii.  6.  Dacă încăperile au temperaturi de calcul diferite. TEMPERATURI DE CALCUL  5.3 Temperaturile interioare ale spaţiilor neîncălzite (Tu)  Temperaturile  interioare  ale  spaţiilor  şi  încăperilor  neîncălzite  se determină  exclusiv  pe  bază  de  bilanţ  termic.  Suprafeţele orizontale ale elementelor de construcţie exterioare (planşeul de la terasă  sau de la pod.2. precum şi de rezistenţele termice  ale acestor elemente. la clădirile de locuit se consideră Ti  =  +20°C.a.  Temperaturile exterioare (Te)  Temperaturile exterioare convenţionale de calcul se consideră în conformitate cu harta de  zonare climatică a teritoriului României.5. care înlocuieşte harta din STAS 6472/2­83.  Ca  principiu  general. 8 din prezentul normativ. planşeul de peste subsolul neîncălzit ş.  Dacă  nu  există  o  temperatură  predominantă.  Conform acestei hărţi.  Determinarea  temperaturilor  Tu  ale  spaţiilor  şi  încăperilor  neîncălzite  se  face  în  conformitate cu prevederile cap.  de  ariile  elementelor de construcţie care delimitează  spaţiul  neîncălzit.  suprafeţele  se  delimitează  prin  axele  geometrice  ale  elementelor  de  construcţie  interioare  şi  prin  feţele  interioare  ale  elementelor  de  construcţie  perimetrale.  5.  temperatura  interioară  convenţională  de  calcul  se  poate  considera  temperatura  medie  ponderată  a  tuturor  încăperilor  încălzite.  precum  şi  cele  din  balcoanele  şi  logiile  închise  cu  tâmplărie  exterioară.  Tot  pe  bază  de  bilanţ  termic  se  vor  determina  temperaturile  Tu  din  rosturile  închise.  În  calcule  se  va  ţine  seama  în  mod  obligatoriu  şi  de  viteza  de  ventilare  a  spaţiului  neîncălzit.1. .  în  funcţie  de  temperaturile  de  calcul  ale  încăperilor  adiacente.  în calcule se consideră această temperatură; de exemplu.3). din anexa D. astfel:  ­ zona I  Te  = ­12°C  ­ zona II  Te=­15°C  ­ zona III  Te=­18°C  ­ zona IV  Te  = ­21°C  5.  Temperaturile interioare ale încăperilor încălzite (Tj)  Temperaturile  interioare  convenţionale  de  calcul  ale  încăperilor  încălzite.2.1.  se  consideră  aceleaşi cu temperaturile utilizate la proiectarea instalaţiilor de încălzire şi se iau din [3].  6. teritoriul României se  împarte în 4 zone climatice.  aria  orizontală  este  delimitată  exclusiv  prin  conturul  interior  al  pereţilor exteriori (fig. DIMENSIUNI DE CALCUL  6. pentru perioada de iarnă.  de  la  acelaşi nivel: T i  =  å T  A  å A  ij  j  j  în care:  Aj ­ aria încăperii j având temperatura interioară Tij.l). dar există o temperatură predominantă.  podurile  şi  etajele  tehnice.

4. şi a înălţimilor Hj  considerate ca în fig. în funcţie de  lungimile reale pe care se prevăd detaliile respective.2:  V j  =  A j H j  6.  Pe  verticală.  prin  faţa  inferioară  a  plăcii  ultimului  planşeu. cât şi în lungimile punţilor verticale;  •    la planşeul de peste spaţii neîncălzite. vestibuluri. cu următoarele precizări:  •  lungimile  se  măsoară  în  cadrul  ariilor  A  determinate  conform  pct. .l). la extremităţi.5.. inclusiv aria vitrată.6.6.  Lungimile  "1"   ale punţilor termice  lineare se  stabilesc. debarale.  Volumul clădirii ­ V ­ reprezintă  volumul delimitat.  Volumul  încăperilor  se  calculează  pe  baza  ariilor  orizontale  determinate  conform  pct.6.7. aria verticală exterioară totală. dar la care căldura pătrunde prin pereţi  adiacenţi.  6. precum şi prin colţurile. ale feţelor interioare ale pereţilor exteriori (fig. precum şi balcoanele şi  logiile. nu se includ lăţimile golurilor de uşi.  precum  şi  prin  faţa  superioară  a  pardoselii primului nivel încălzit (fig.  suprafeţele  se  delimitează  prin  axele  geometrice  ale  plăcii  planşeelor  intermediare. măsurat pe conturul interior al pereţilor de faţadă.  6.4.  6. + V n  Volumul  V  include  atât  încăperile  încălzite  direct  (cu  elemente  de  încălzire). Suprafeţele înclinate se calculează pe baza dimensiunilor din planul lor. lipsiţi de o termoizolaţie semnificativă.3.  6. de conturul suprafeţelor respective;  •      intersecţiile  punţilor  orizontale  cu  cele  verticale  se  includ  atât  în  lungimile  punţilor  orizontale. chiar în situaţia în care ele sunt închise cu tâmplărie exterioară.8. pe contur. de feţele  interioare  ale elementelor de construcţie perimetrale:  V = å V j  = V 1  + V 2  + .;  în  consecinţă ele sunt delimitate. puţul liftului.9. în lungimile "1" ale punţilor termice create prin  întreruperea  stratului  termoizolant  (amplasat  peste  planşeu)  în  dreptul  pereţilor  interiori structurali şi nestructurali.  6. în acest sens se consideră ca făcând parte din  volumul clădirii: cămări.  în principiu..6.  Aria  anvelopei  clădirii  se  calculează  ca  suma  tuturor  ariilor  elementelor  de  construcţie perimetrale ale clădirii prin care au loc transferuri termice. casa scării.  Ariile  tâmplăriei  exterioare  se  determină  pe  baza  dimensiunilor  nominale  ale  golurilor corespunzătoare din pereţi (fig.. holuri de intrare.  6. şi alte  spaţii comune. verandele.2.. este: A =  H  × å l j  = H  × P  în care P este perimetrul clădirii.  Pe ansamblul clădirii.  Suprafeţele  verticale  exterioare  (pereţii)  se  delimitează  pe  orizontală  prin  axele  geometrice ale  pereţilor   interiori  structurali  şi nestructurali.l şi 2). intrânde  sau ieşinde.2  .  Nu se includ în volumul clădirii: camerele de pubele.2).  cât  şi  încăperile încălzite indirect (fără elemente de încălzire).

.

.

.

  Rezistenţele termice ale straturilor omogene se calculează cu 3 zecimale. conform anexei A. dispuse uniform pe suprafaţa  elementului de construcţie.  La straturile la care grosimea finală. este mai mică decât grosimea  iniţială.  Rezistenţa termică a unui strat cvasiomogen se calculează cu relaţia (1).4.1.  Rezistenta termică specifică a unui strat omogen  Rezistenţa  termică  specifică  a  unui  strat  omogen  al  elementului  de  construcţie  se  determină cu relaţia: R s =  d  [m 2 K/W](l)  l  în care:  d ­ grosimea de calcul a stratului;  λ ­ conductivitatea termică de calcul a materialului. în calcule se consideră grosimea finală (după tasare).  în  anumite  condiţii  să  se  înlocuiască  materiale  cu  conductivităţi  termice  diferite  cu  un  material  având  o  conductivitate  unică. prin care trec ancore din oţel inoxidabil de diametre reduse.2.  precum  şi  straturile  termoizolante  din  cadrul  elementelor  de  construcţie  tristrat.2. DETERMINAREA REZISTENŢELOR TERMICE SPECIFICE ALE  ELEMENTELOR DE CONSTRUCŢIE OPACE  7.  7.  7. în  locul conductivităţii termice X.  Conductivitatea termică  echivalentă  a  straturilor  cvasiomogene  de  tipul  zidăriilor  se poate calcula cu relaţia: l ech  =  å (l A ) å A  j  j  [W/(mK)](2)  j  în care:  λj  ­ conductivităţile termice ale materialelor componente;  Aj ­ ariile materialelor componente din cadrul stratului cvasiomogen.2.2.2.3. conductivitatea termică echivalentă se poate determina cu relaţia: lech  = l + d ´ n ´ c [W/(mK)](3) .1.  echivalentă.  Ca  exemple  de  straturi  cvasiomogene  se  pot  da  zidăriile  (alcătuite  din  cărămizi  sau  blocuri  +  mortar).2.  7. La straturile cvasiomogene alcătuite dintr­un strat termoizolant + ancore metalice  de legătură.  în  cazurile  în  care  abaterea  negativă  admisă  la  grosimea  straturilor  este  semnificativă. după punerea în operă.7.  Rezistenţa termică specifică a unui strat cvasiomogen  7.  grosimea de calcul a stratului se va considera egală cu grosimea minimă admisă.  Într­un  model  geometric  este  admisibil  ca.  Stratul respectiv este denumit strat cvasiomogen. în care.  7. măsurate în planul  stratului. se introduce valoarea conductivităţii echivalente λ ech.

 Rezistenţele termice superficiale (Rs.  La determinarea rezistenţelor termice ale elementelor de construcţie interioare.  În studii.08  0.3.6. aferent unei ancore din oţel inoxidabil. pentru alte viteze ale vântului se poate considera. 7.9;  ­  temperatura exterioară Te  = 0°C  ­  viteza vântului adiacent suprafeţei exterioare v=4m/s.  10.  7.3.  aferente  colţului  intrând. şi Rse) se consideră în calcule în conformitate  cu tabelul II.  dar  cel  mult  0.  Valorile  rezistenţelor  termice  superficiale  interioare  din  tabelul  II  sunt  valabile  pentru suprafeţele interioare obişnuite. pe ambele  suprafeţe ale elementului se consideră valori αi = αe = 8W/(m 2 K).4.  sunt  valabile  şi  pentru  suprafeţele înclinate cu un unghi de cel mult 30° faţă de verticală.  între  colţul  intrând  şi  cel  mai  apropiat  colţ  ieşind.1.  7.[W/K];  n ­ numărul de ancore metalice pe metru pătrat.  se  consideră  αi  =  αe  =  12W/(m 2 K).9); valorile din  tabel au fost determinate pentru o temperatură interioară de +20°C.  în  metri. Valoarea rezistenţei termice superficiale exterioare Rse  = 0.25m. cu un coeficient de emisie e = 0.3.04  0. iar cele aferente suprafeţelor  orizontale  sunt  valabile  şi  pentru  suprafeţele  înclinate  cu  un  unghi  de  cel  mult  30°  faţă  de  orizontală.3.3.3. netratate (cu un coeficient de emisie e = 0.042 m 2 K/W din tabelul  II corespunde următoarelor condiţii:  ­  suprafaţa exterioară netratată.  valoarea  coeficientului  de  transfer  termic  superficial  interior  αi  în  colţurile  interioare intrânde.2.3.  Între valoarea astfel determinată şi valoarea αi  = 8W/(m 2 K) se consideră o variaţie liniară.  În  spaţiile  neîncălzite. La calculul câmpului de temperaturi  pentru  verificarea temperaturilor superficiale  conform    cap.  7.03  0.  Valorile  din  tabelul  II  aferente  suprafeţelor  verticale.05  0.  7.02 . în funcţie de direcţia şi sensul fluxului termic.  pe  suprafeţele  verticale  şi  orizontale  interioare  ale încăperilor.  7.  indiferent  de  sensul  fluxului  termic.3.5.în care:  λ ­ conductivitatea termică a materialului termoizolant [W/(mK)];  d ­ grosimea stratului termoizolant [m];  χ ­ coeficientul punctual de transfer termic. orientativ:  v  Rse  2  [m/s]  m  K/W  1  2  3  5  7  10  0. care se  determină pe baza unui calcul tridimensional al câmpului de temperaturi. Rezistenţele termice superficiale  7.  pe  lungimea  x.06  0. pct. se consideră:  αi  = 8(l­x)  [W/(m 2 K)](4)  în care:  x  ­  distanţa. conf.

COEFICIENŢI DE TRANSFER TERMIC SUPERFICIAL [W/m 2 K)]  ŞI REZISTENŢE TERMICE SUPERFICIALE [m 2 K/W] .

19  50  0.13  0.00  0.23  OBSERVAŢIE: Pentru valori intermediare se interpolează liniar.  atât  cu  mediul  interior.16  0.16  0.15  15  0.16  0. pentru care se poate consulta anexa I.  7.00  5  0.  cu  excepţia geamurilor.00  0.15  0.16  0.4.16  0.  cu  un  coeficient  de  emisie  ridicat  (e>0.4.21  100  0.4.  7.18  0.  se poate consulta anexa E.  perpendiculare  pe  direcţia  fluxului  termic.4.2.  toate  suprafeţele  fiind  suprafeţe  obişnuite.18  0.3m;  •  nu  are  loc  nici  un  schimb  de  aer  semnificativ.    Valorile  din  tabelul  III  sunt  valabile  pentru  toate  elementele  de  construcţie. din coloana "flux termic orizontal" sunt valabile şi pentru fluxuri  termice înclinate cu cel mult 30° faţă de orizontală.4.7.1.18  0. Pentru modul în care se pot considera în calculele termotehnice straturile de aer în  care există un oarecare grad de ventilare a spaţiului de aer.18  0.  Valorile din tabel sunt valabile în următoarele condiţii:  •  stratul  de  aer  este  mărginit  de  suprafeţe  paralele. . Valorile din tabel.4.11  0.  7.13  10  0. deci o comunicare cu mediul exterior.5. iar cele din coloanele "flux termic vertical"  suni valabile şi pentru fluxuri termice înclinate cu cel mult 30° faţă de verticală. Rezistenţele termice ale straturilor de aer  7.15  0.  netratate. în  funcţie de direcţia şi sensul fluxului termic şi de grosimea stratului de aer.11  0.3.17  25  0.  cât  şi  cu  cel  exterior.8);  •   stratul de aer are grosimea (pe direcţia fluxului termic) de cel mult 10% din oricare din  celelalte două dimensiuni.  7.4.22  300  0. şi nu mai mult de 0.17  0.  REZISTENŢELE TERMICE ALE STRATURILOR DE AER  NEVENTILATE Ra[m 2 K/W]  Grosimea  stratului de  aer (mm)  TABELUL III  Direcţia şi sensul fluxului termic  Orizontal  Vertical  ascendent  descendent  0  0.11  7  0.13  0. Rezistenţele termice ale straturilor de aer neventilate (Ra) se iau din tabelul III.

5.  toate dispuse perpendicular pe  direcţia fluxului  termic.5.  În calculul unidirecţional.  7.5.  inclusiv din eventuale straturi de aer neventilat. ele pot  fi rotunjite la 3 cifre semnificative (2 zecimale).2.  pentru o mai mare exactitate. din cadrul suprafeţei A.   respectiv  în  zona cu  alcătuirea predominantă.  aferente suprafeţelor care se calculează. a elementelor de construcţie neomogene (cu punţi termice).7.5.5.  determinarea  rezistenţei  termice  specifice  unidirecţionale  se  va  face  cu  luarea  în  consideraţie  a  prevederilor  STAS 6472/7­85[9].5. suprafeţele izoterme sunt paralele cu suprafaţa elementului de  construcţie.6.2. .  7. Rezistenţa termică specifică corectată R' şi respectiv coeficientul de transfer termic  corectat U' se calculează cu relaţia generală: U ' = 1  1  = + R '  R  å (Y × l ) + å c  A  A  [W/(m 2 K)](7)  în care:  R ­ rezistenţa termică specifică unidirecţională aferentă ariei A;  l  ­ lungimea punţilor termice liniare de acelaşi fel.  7.  fără  punţi  termice. Rezistenţa termică specifică unidirecţională  7.  În  cazul  în  care  conductivitatea  termică  a  stratului  cu  grosime  variabilă  este  redusă.5.3. se recomandă utilizarea prevederilor din anexa F.6.4.  7.  Rezistenta termică specifică unidirecţională a unui element de construcţie alcătuit  din  unul  sau  mai  multe  straturi  din  materiale  omogene  sau  cvasiomogene.1.  rezistenţele  termice  se  pot  determina  pe  baza  grosimilor  medii  ale  acestor  straturi.  se calculează cu relaţia: R  =  R si  + å R s  + å R a  + R se  [m 2 K/W](5)  Relaţia  (5)  se  utilizează  şi  pentru  determinarea  rezistenţei  termice  specifice  în  câmp  curent. La elementele de construcţie cu straturi de grosime variabilă (de ex.6.  La  elementele  de  construcţie  cu  permeabilitate  la  aer  ridicată.  Rezistenţa termică specifică corectată se determină la elementele de construcţie cu  alcătuire  neomogenă;  ea  ţine  seama  de  influenţa  punţilor  termice  asupra  valorii  rezistenţei  termice specifice determinate pe baza unui calcul  unidirecţional în câmp  curent. Coeficientul de transfer termic unidirecţional se determină cu relaţia:  U  =  1 [W/(m 2 K)](6)  R  7. la planşeele de  la  terase).  7. Dacă valorile R şi U reprezintă rezultate finale ale calculelor termotehnice. Rezistenţa termică specifică corectată  7.1.

  7..6.  valorile  R'  şi  U'  pot  fi  rotunjite  la  trei  cifre semnificative (2 zecimale).  rezistenţa  termică  specifică  corectată a elementelor de construcţie neomogene.6.6.  Coeficienţii ψ şi χ au valori pozitive sau negative şi ei se introduc în relaţiile (7) şi (9) cu  semnele lor algebrice. Rezistenţa termică specifică medie  7.  Punţile termice punctuale rezultate la intersecţia unor punţi termice liniare.  7.  Coeficienţii  ψ  şi  χ  nu  diferă  în  funcţie  de  zonele  climatice;  ei  se  determină  pe  baza  calculului numeric automat al câmpurilor de temperaturi..  În  tabelele  1  .  bidimensională.4.3.1.  7.  în  zonele  de  neomogenitate a elementelor de construcţie.  respectiv  tridimensională»  a  fluxului  termic.6.  Pentru  calcule  la  faze  preliminare  de  proiectare.. se  neglijează în calcule.  73  se  dau  coeficienţii  ψ  şi  χ  pentru  o  serie  de  detalii  curent  utilizate.7. .Rezistenţa termică specifică corectată R' se mai poate exprima prin relaţia:  R' = rR   [W/(m 2 K)](8)  în care:  r ­ reprezintă   coeficientul   de   reducere   a   rezistenţei   termice unidirecţionale: r= 1 + 1  [­](9)  R [å (y  × l ) + å c ]  A  7.  Coeficienţii liniari de transfer termic aferenţi pereţilor exteriori din zona de intersecţie cu  placa pe sol se iau din tabelele 1 .6..  7.  7. ei se pot determina pe baza  indicaţiilor din anexa J. 10 din [1]. poate fi determinată cu metoda aproximativă  din anexa H.6.  În cazul în care aceşti coeficienţi nu pot fi extraşi din tabele.  ţinând  seama  atât  de prezenţa punţilor termice constructive.7. Coeficienţii specifici liniari (ψ) şi punctuali (χ) de transfer termic aduc o corecţie a  calculului  unidirecţional. În anexa G se prezintă o clasificare a punţilor termice liniare şi punctuale precum şi  o clasificare a tipurilor de coeficienţi liniari de transfer termic ψ.7.5. Rezistenţa termică specifică medie a unui element de construcţie se calculează cu  relaţia: R ' m  =  1  = U ' m  å A  å (A U '  ) j  j  [m 2 K/W](10)  j  în care:  U’j ­ coeficienţii de transfer termic corectat [W/(m 2 K)J aferenţi suprafeţelor Aj.  cât  şi  de  comportarea  reală.  Semnul  (  +  )  reprezintă  o  reducere  a  rezistenţei  termice  corectate  R'  faţă  de  rezistenţa  termică unidirecţională R; semnul (­) are o frecvenţă mai redusă şi semnifică o mărire a valorii R'  faţă de valoarea R. de regulă.  După  finalizarea  calculelor  termotehnice.

7. aferentă unei încăperi.2.  7.7.8.  în  care  τj.  aferent  unui  element  de  construcţie. valorile F  se pot însuma.8. (8) şi (9).7. Alte caracteristici termotehnice  7. Coeficientul de cuplaj termic (L).8. se calculează cu relaţia (10).  Fluxul  termic  (Ф).4.  conform cap.  Pentru ansamblul mai multor elemente de construcţie.  Valorile R'm  şi U'm  pe ansamblul unui nivel sau al unei clădiri se pot determina şi direct.  în  locul  valorii  ΔT  =  Ti­Tese  utilizează  diferenţa  de  temperatură  (Ti­Tu)  în  care  Tu  reprezintă  temperatura  din  spaţiul  neîncălzit.  În  cazul  elementelor  de  construcţie  care  separă  spaţiul  interior  încălzit  de  un  spaţiu  neîncălzit.  cu relaţiile (7).  7.  este  factorul de corecţie a temperaturii exterioare. unui nivel sau întregii clădiri. de exemplu pereţii exteriori la o încăpere de colţ;  •  pentru un nivel al clădirii;  •  pentru ansamblul unei clădiri. Rezistenţele termice medii R' m  se pot calcula:  •  pentru  o  încăpere  având  mai  multe  suprafeţe  aferente  unui  aceluiaşi  element  de  construcţie.  aferent  unei  clădiri  în  ansamblu.  se  calculează cu relaţia generală: G  = å (L  × t  ) + 0. valorile L se pot însuma. obţinându­se rezistenţa termică specifica medie Rm= 1/Um.  Pentru ansamblul mai multor elemente de construcţie.  7. se calculează  cu relaţia generală:  L j  =  A j U ' j  = A j  R ' j  [W/K](11)  în care indicele j se referă la o suprafaţă a elementului de construcţie.  sunt cele corespunzătoare unui nivel sau unei clădiri în întregime.  7.7.1. aferent unui element de construcţie.  7. 34 × n  j V  j  [W/(m 3 K)](13) .    Rezistenţa  termică  specifică  medie  a  mai  multor  sau  a  tuturor  elementelor  de  construcţie aferente unei încăperi.1. în care valorile A şi 1.  Coeficientul  global  de  izolare  termică  (G).  având temperaturi Te  şi Tu diferite. precum şi numărul de punţi termice punctuale. corespunzător suprafeţei j.2.8.  se  calculează  cu  relaţia  generală:  F  = L j × DT  în care indicele j are aceeaşi semnificaţie ca la pct.  Relaţia  (10)  este  valabilă  şi  pentru  determinarea  rezistenţelor  termice  specifice  medii ale  unor  elemente  de  construcţie  alcătuite  din  două  sau  din  mai multe  zone  cu  alcătuire  omogenă;  în  această  situaţie  în  relaţia  (10)  în  loc  de  U'j  se  introduce  coeficientul  de  transfer  termic unidirecţional Uj. în  care  la  numitor  termenul S (A j U ' j  )  se  înlocuieşte  cu  termenul S (A j U ' j  t j  ) . valorile Aj şi U'j  sunt aferente diferitelor încăperi.  Relaţia (10) astfel modificată este valabilă şi la calculul rezistenţei termice medii a unui  singur element de construcţie care separă mediul interior de două sau mai multe medii exterioare.  determinată  pe  baza unui  calcul  de  bilanţ  termic.3.  În cazul rezistenţei termice medii pe un nivel sau pe ansamblul clădirii.8.8.3. unui  nivel sau întregii clădiri.7.

 ferestre. respectiv numărul de schimburi de  aer pe oră [h ­1 ].  se face un calcul de bilanţ termic. în relaţia de  calcul se introduc şi aceste elemente de construcţie;  •   temperaturile Tj se introduc în relaţia de calcul cu valorile lor algebrice. luminatoare ş.  8. Pentru determinarea temperaturii convenţionale de calcul dintr­un spaţiu neîncălzit.  se fac următoarele precizări:  • la determinarea valorilor L. utilizându­se relaţia generală: T u  =  å (T  × L  ) + 0 .  aferent  suprafeţei  j  a  elementului  de  construcţie;  V ­ volumul clădirii [m 3 ];  n ­ viteza de ventilare naturală a spaţiului interior al clădirii. aferente elementelor de construcţie interioare se pot utiliza  rezistenţele termice specifice unidirecţionale (R);  •   dacă încăperea neîncălzită este prevăzută cu uşi.2.  8. respectiv numărul mediu al  schimburilor de aer pe oră aferent tuturor încăperilor încălzite şi neîncălzite din cadrul volumului  clădirii [h ­1 ]..  Calculul coeficientului global de izolare termică este tratat în detaliu în normativele [12]  şi [13]. 34 × V  × å n  j  j  j  [ 0 C](14)  j  în care:  Lj ­ coeficienţii de cuplaj termic aferenţi tuturor elementelor de construcţie orizontale   şi  verticale  care  delimitează  spaţiul  neîncălzit  de  mediile  adiacente:  aer  exterior  sau  încăperi încălzite [W/K];  Tj ­  temperaturile convenţionale de calcul ale mediilor adiacente: Te  sau Tj  [°C];  V ­  volumul interior al spaţiului neîncălzit [m 3 ];  n  ­ viteza de ventilare naturală a spaţiului neîncălzit.a. .în care:  τj  ­  factorul  de  corecţie  a  temperaturii  exterioare. 34 × V  × å (n × T  ) å L  + 0 .1. Pentru utilizarea corectă a relaţiei (14). DETERMINAREA TEMPERATURII DINTR­UN SPAŢIU NEÎNCĂLZIT  8.

5  1.  rezolvând un sistem de două ecuaţii cu două necunoscute.  TABELUL IV  n  (h ­1 )  Între spaţiul neîncălzit (u) şi încălzit (i)  1  Pereţi şi planşee fără goluri.5.RATA SCHIMBURILOR CONVENŢIONALE DE AER  Nr.3. interioare sau adiacente clădirii (casa scării neîncălzită.a.  precum  şi  în  funcţie  de  gradul  de  etanşeitate  a  elementelor  de  construcţie perimetrale.)  8. dar cu uşi sau ferestre obişnuite  0. etc. degajamente ş.0  10.a. uşi sau ferestre  0  2  Ca la 1).  8.  garaje.4.);  • spaţii de dimensiuni mai mari.  Valorile n se vor stabili şi în funcţie de necesităţile de aerisire a încăperii neîncălzite. .  Pentru  numărul  de  schimburi  de  aer  pe  oră  între  spaţiul  neîncălzit  şi  spaţiul  încălzit.  de  existenţa  unor  eventuale  goluri  sau  orificii  de  ventilare.  Viteza  de  ventilare a  spaţiului  neîncălzit.  fie  pe  baza unui  calcul  de  bilanţ  termic. debarale. dar cu mici orificii de ventilare  7  Elemente  de  construcţie  cu  etanşeitate  redusă  8  Elemente de construcţie evident neetanşe  0.0  5. windfanguri neîncălzite. ş. vestibuluri.  se  stabileşte  în  funcţie  de  existenţa  uşilor  |j  a  ferestrelor.  Tipul de etanşare la aer  crt. se pot utiliza valorile din tabelul IV.);  • rosturi închise;  • poduri sau etaje tehnice neîncălzite. dar cu uşi sau ferestre etanşe  0.  În  situaţia  în  care  două  spaţii  neîncălzite  sunt  adiacente.  fie  cu  relaţia  (14) prin  încercări  succesive. dar fără orificii de ventilare  6  Ca la 5).  respectiv  rata  schimburilor  convenţionale  de  aer.  temperaturile  Tu  se  pot  determina.5  Între spaţiul neîncălzit (u) şi exterior (e)  4  Elemente  de  construcţie  fără  goluri  sau  0  orificii de ventilare  5  Elemente de construcţie cu goluri închise (cu  uşi sau ferestre). în  funcţie de destinaţia acesteia (de exemplu cerinţe mai mari de ventilare la cămările de alimente  de la locuinţe. Spaţiile neîncălzite pentru care se face calculul cu relaţia (14) pot fi:  •  încăperi  interioare  de  dimensiuni  reduse  şi  înconjurate  în  mare  parte  de  încăperi  încălzite (cămări.  Temperaturile în subsolurile  neîncălzite se determină în conformitate cu prevederile din  [1].2  3  Ca la 1).0  8.  precum şi între spaţiul neîncălzit şi mediul exterior.

 rezistenţele termice pot fi determinate prin  calcul.57  0. cu două foi de geam şi un geam termoizolant  LUMINATOARE  ­ cu o foaie de geam  ­ cu un geam termoizolant  ­ cu două foi de geam la distanţă de 1.6. cu două foi de geam la distanţă de 2 ..  REZISTENŢE TERMICE SPECIFICE PENTRU  ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE VITRATE  ELEMENTUL DE CONSTRUCŢIE VITRAT  TÂMPLĂRIE EXTERIOARĂ DIN LEMN  ­ simplă..17 m 2 K/W  ­  cu un geam termoizolant  R' = 0. cu două foi de geam la distanţă de 8 .  9. cu un geam termoizolant  ­ simplă. nu vor fi  utilizate decât după atestarea caracteristicilor lor termotehnice de către un institut de spacialitate. cu o foaie de geam şi un geam termoizolant la distanţă de 2 .34 .  necuprinse  in  tabelul  V.27  0.39  0.  produse de firme din ţară.. 4 cm  ­ cuplată..  realizate  din  profile  din  oţel  se  vor  considera  următoarele rezistenţe termice:  ­  cu o foaie de geam simplu                       R' = 0. 4 cm  ­ cuplată.3 cm  ­ din plăci PAS  ­ simple  ­ duble  TABELUL V  R'  m 2 K/W  0.28 m 2 K/W  9. DETERMINAREA REZISTENŢELOR TERMICE  ALE SUPRAFEŢELOR VITRATE  9. Pentru uşile interioare.1. 4 cm  ­ simplă..  Pentru  calcule  în  fazele  preliminare  de  proiectare.  Pentru  alte  tipuri  de  elemente  de  construcţie  vitrate... 12 cm  ­ triplă. Calculele se vor efectua pe baza indicaţiilor din  anexa I. cu două foi de geam la distanţă de 2 . opace sau vitrate.44  0. de alcătuirea şi grosimea acestora şi de  valorile Rsi  şi Rse  corespunzătoare poziţiei uşilor...69  0.3.  9.55  0. cu trei foi de geam  ­ triplă..18  0.7. cu o foaie de geam şi un geam termoizolant la distanţă de 8 .4.. în funcţie de materialele utilizate la tocuri şi foi.18  0.29  0.  rezistenţele termice specifice vor fi determinate prin încercări de către un institut de specialitate. Nu se recomandă folosirea tâmplăriilor din aluminiu la care nu se realizează ruperea  punţilor termice pe o adâncime de cel puţin 12 mm..  Tâmplăriile  exterioare  cu  tocuri  şi  cercevele  din  mase  plastice  sau  din  aluminiu.51  0.19  0.2.  Rezistenţa  termică  a  tâmplăriei  exterioare  (ferestre  şi  uşi  vitrate)  din  lemn..  9.  a  luminatoarelor şi  a pereţilor exteriori vitraţi se consideră conform tabelului V.  9.  Pentru  tâmplăriile  metalice  simple. 4 cm  ­ dublă.31  0.5. produse în ţară pe baza unor licenţe străine  sau importate..9. cu o foaie de geam şi un geam termoizolant la distanţă de 2 .33  0.  9.43  0.  rezistenţele  termice  ale  tuturor  tipurilor de tâmplarii se pot determina pe baza prevederilor din anexa I. 12 cm  ­ dublă. cu o foaie de geam  ­ simplă.

 tridimensional. temperatura minimă se poate determina numai pe baza unui calcul automat al  câmpului spaţial.17  0. bidimensional de temperaturi. temperaturile superficiale minime Tsi  min  se dau  în tabelele 1 .2.4. în locul valorii ΔT = Ti  ­ Te.T si min  )  [ o C](16)  T i  .  10.  temperatura  minimă  (T'si  min)  se  poate  determina cu realaţia: T ' si min  = T ' i - T ' i -T ' e  (T i  .27  0.  Calculul  câmpurilor  de  temperaturi  se  face  pe  baza  precizărilor  din  anexa J.T e  în care:  Ti  = +20°C  Te = ­15°C  Ti ­Te = 35K  10. de 80 mm grosime  ­ vitrine cu rame metalice. Pentru cazurile şi detaliile curente. pentru determinarea temperaturilor minime Tsi  min  este suficient a se face  calculul câmpului plan. .1.  în relaţia de calcul (15) se introduce diferenţa de temperatură (Ti ­ Tu).30  0. de temperaturi.  În zona punţilor termice.18  10. DETERMINAREA TEMPERATURILOR PE SUPRAFAŢA  INTERIOARĂ A ELEMENTELOR DE CONSTRUCŢIE  10. montate simplu  ­ plăci presate din sticlă. Temperatura pe suprafaţa interioară a elementelor de construcţie fără punţi termice  (sau în câmpul curent al elementelor de construcţie cu punţi termice) se determină cu relaţia:  T si = T i  - DT  [ o C](15)  a i  × R  La elementele de construcţie adiacente spaţiilor neîncălzite.22  0.31  0.TABELUL V (continuare)  R'  2  ELEMENTUL DE CONSTRUCŢIE VITRAT  m  K/W  PEREŢI EXTERIORI VITRAŢI  ­ geam profilit tip U. montat simplu  ­ geam profilit tip U.42  0.3.  Valorile  din  tabele  sunt  valabile  pentru  zona  II  climatică  şi  pentru  o  temperatură  interioară Ti  = +20°C. montat dublu  ­ geam profilit tubular  ­ plăci PAS.  Pentru  alte  condiţii  de  temperatură  (T'e  şi  T'i).  10. cu o foaie de geam  0. 73.. temperaturile Tsi  se determină printr­un calcul automat  al  câmpului  de  temperaturi.18  0.  La colţurile intrânde de la intersecţia a doi pereţi exteriori cu un planşeu (la tavan  sau la pardoseală). tip S (Nevada):  ­ pereţi simpli  ­ pereţi dubli  ­ cărămizi presate din sticlă cu goluri.  În mod curent..

 cu relaţia:  z max =  T i .  10.6.1.În cazul în care nu se face un astfel de calcul.  aferentă  suprafeţei  interioare  a  unui  element  de  construcţie.  Calculele  se  fac  în  ipoteza  că  elementul  de  construcţie  este  alcătuit  din  straturi  omogene perpendiculare pe fluxul termic.  În această ipoteză se pot determina următoarele temperaturi:  •  pe suprafaţa interioară a elementului de construcţie. Pe baza temperaturii superficiale minime T si  min.2. se poate calcula valoarea maximă a  raportului ecartului de temperatură superficială. se poate determina cu relaţia:  T sim = T i  - DT  a i  × R '  [°C](18)  în care:  R'  ­  rezistenţa  termică  specifică  corectată. se poate reprezenta grafic variaţia temperaturilor Tsi.8.COMPORTAREA ELEMENTELOR DE CONSTRUCŢIE LA  DIFUZIA VAPORILOR DE APĂ  11.  10.  aferentă.7. fie unei încăperi.  determinată  conform  cap.  11.  La elementele de construcţie adiacente spaţiilor neîncălzite.  după  necesităţi. 3 T i  [°C](17)  în care:  Tsi  mln  ­  temperatura  superficială  minimă. pe baza relaţiei (15);  •  pe suprafaţa exterioară a elementului de construcţie:  DT  [°C](21) T se = T e  + a e  × R  .  determinată  pe  baza  câmpului  plan  de  temperaturi.7.  se introduce diferenţa de temperatură (Ti ­ Tu). fie ansamblului clădirii.  Temperatura  superficială  medie.  se  poate  determina  valoarea  medie  a  raportului ecartului de temperatură superficială.5.T si m  DT  = R si  R '  [­](20)  10. în locul valorii ΔT din  relaţiile (18).0 .  ll.(19). Comportarea elementelor de construcţie la difuzia vaporilor de apă se determină în  conformitate cu prevederile STAS 6472/4­89 [7] şi cu modificările din anexa K.(20).  10. 3 T si min . Pentru efectuarea unui calcul numeric automat al câmpului plan de temperaturi (2D)  conform indicaţiilor din anexa J. folosind relaţia:  z m = T i  .T si min  DT  [­](19)  Pe  baza  temperaturii  superficiale  medii  Tsi  m. se poate considera valoarea aproximativă:  T sicolt  = 1 .

  indicele  inerţiei  termice  se  calculează cu relaţia: D =  S(A j  × D j  ) å A  j  [­](26) . Temperaturile din interiorul elementelor de construcţie neomogene se pot determina  printr­un calcul numeric automat al câmpului bidimensional de temperaturi. coeficientul de asimilare termică se calculează cu relaţia: s  = 8 . cu una din relaţiile: T n  = T i  - DT  (R si  + å R sj  ) [°C](22)  R  sau T n  = T e  - DT  (R se  + å R sj  ) R  în care:  ΣRsj  ­  suma  rezistenţelor  termice  specifice  ale  straturilor  amplasate  între  suprafaţa  interioară ­ relaţia (22). [W/(m 2 K)].  12.1. STABILITATEA TERMICĂ A ELEMENTELOR DE CONSTRUCŢIE  12. 5 × 10 - 3  l × c × r [W/(m 2 K)](25)  în care:  c ­ capacitatea calorică masică la presiune constantă [J/(kgK)] conform anexei A;  ρ ­densitatea aparentă a materialului [kg/m 3 ]. respectiv exterioară ­ relaţia (23). pentru perioada oscilaţiilor densităţii fluxului termic  de 24 de ore.  12. de sub terase şi poduri.  12. se calculează cu relaţia: D = S(R s × s )  în care:  s ­ coeficientul de asimilare termică. Indicele inerţiei termice D a unui element de construcţie plan. şi planul n. Pentru materiale necuprinse  în anexa A.  În  cazul  elementelor  de  construcţie  neomogene.3.2.  se  pot reprezenta  grafic  curbele  izoterme  din  interiorul elementelor de construcţie.  Pe baza  temperaturilor astfel  determinate.  12.3. Coeficienţii de asimilare termică s se iau din anexa A.  Determinarea  stabilităţii  termice  a  elementelor  de  construcţie  perimetrale  ale  clădirilor se face în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor tehnice NP 200­1989 [11].  11.  Elementele  de  construcţie  care    se  verifică  la  exigenţa  de  stabilitate  termică  sunt  următoarele:  •   partea opacă a pereţilor exteriori supraterani ai încăperilor încălzite;  •   planşeele de peste ultimul nivel încălzit.  12.4.5. alcătuit din mai multe  straturi dispuse perpendicular pe fluxul termic.•   într­un plan n din interiorul elementului de construcţie.

 Rezistenţele termice specifice corectate R' ale tuturor elementelor de construcţie ale  clădirilor.4.  la  verificarea  termotehnică  a  elementelor  de  construcţie  interioare. în relaţia (27) se introduce diferenţa de temperatură (Ti ­ Tu). Pentru destinaţii şi funcţiuni specifice. dacă este îndeplinită una din următoarele condiţii:  •  degajările de căldură depăşesc cu cel puţin 50% necesarul de căldură de calcul;  •  densitatea fluxului termic degajat este de cel puţin 23 W/m 2  de element de construcţie;  •  suprafaţa  interioară  a  elementului  de  construcţie  este  supusă  unui  flux  radiant  permanent sau este spălată de aer uscat şi cald.3.  max  se  dau  în  tabelul  VI. spre încăperile  neîncălzite  sau mai puţin încălzite.2.  trebuie  să  fie  mai  mari  decât  rezistenţele  termice necesare:  R '³  R ' nec  [m 2 K/W](28)  13. determinată pe baza unui calcul de bilanţ termic. . precum şi la clădirile încălzite cu  sobe.)  valorile  ΔTimax  din tabelul VI se măresc cu 1K. chiar dacă ele diferă de valorile Tj din [3] şi de valorile ΔTimax  din  tabelul VI. în loc de valoarea ΔT.  13. Condiţia (28) se aplică şi la elementele de construcţie adiacente rosturilor închise. REZISTENŢE TERMICE NORMATE  13.6. în relaţia (27) se introduce diferenţa dintre cele două temperaturi  interioare convenţionale de calcul.  La  elementele  de  construcţie  ale  încăperilor  în  care  staţionarea  oamenilor  este  de  scurtă  durată  (de  exemplu  casa  scării.5.  în  funcţie  de  destinaţia  clădirii  şi  de  tipul  elementului de construcţie.  La elementele de construcţie care separă încăperea considerată de un spaţiu neîncălzit.a.  13. în care  Tu  reprezintă temperatura în spaţiul neîncălzit.  13. Pentru încăperile clădirilor de producţie cu degajări importante de căldură.1.  Rezistenţele  termice  specifice  ale  elementelor  de  construcţie  vitrate  trebuie  să  fie  mai mari decât valorile R'nec  din tabelul VII. valorile normate Ti  şi ATj  max.  La  elementele  de  construcţie  care  separă  încăperea  considerată  de  un  spaţiu  mai  puţin  încălzit. în  loc de valoarea ΔT = Ti ­ Te.7.  izolate  faţă  de  mediul  exterior. având valori conform [3].  se  calculează  cu  relaţia:  R' nac  = DT  a i  × DT i max  [m 2 K/W](27)  în care:  ΔTmax  ­  diferenţa  maximă  de  temperatură.  Relaţia (27) nu se aplică la suprafeţele vitrate.  13.  holurile  de  intrare  în  clădirile  de  locuit.  admisă  între  temperatura  interioară  şi  temperatura medie a suprafeţei interioare: ΔTimax  = (Ti ­ Tsirn). valoarea  ΔTimax  nu se normează.  Rezistenţa  termică  necesară  din  considerente  igienico­sanitare.  ş.  13.  Valorile  ΔT. pot şi trebuie  sa fie stabilite de proiectant.în care:  Aj ­ ariile zonelor distincte de pe suprafaţa elementului de construcţie [m 2 ];  Dj ­ indicii inerţiei termice corespunzători zonelor cu arii Aj.  calculate  pentru  fiecare  încăpere  în  parte.  13.

  60  internate  • Spitale.80 m 2 K/W  2  pentru 150 kg/m  R'nec  = 1.0  3. ş.  În  scopul  reducerii  consumului  de  energie  în  exploatare. policlinici ş.  • Alte clădiri social­culturale.5  *)  D Tr  = T i  .  prin  care  se  urmreşte  a  se  compensa  inerţia  (exprimată  prin  greutate) redusă.5  3.28  0.27  0.9.a. prin rezistente termice specifice sporite:  pentru 20 kg/m 2  R'nec  = 2.5  3.0  ΔTr  0. licee.13.39  0.24 .27  Luminatoare  0.5  2.22  Pereţi exteriori  vitraţi  0.8ΔTr  3.  • Creşe.0  4. cămine.25  0.00 m 2 K/W  pentru 100 kg/m 2  R'nec  = 1.0  2.31  0.  medie pe clădire.50 m 2 K/W  2  pentru 50 kg/m  R'nec  = 2. Trebuie să fie îndeplinită condiţia:  R ' m ³  R ' min  [m 2 K/W](29)  VALORI NORMATE ΔTi max  TABELUL VI  ΔTimax [K]  Grupa  clădirii  Destinaţia clădirii  I  II  III  IV  (%)  Pereţi  Tavane  Pardoseli  • Clădiri de locuit.30  0.31  0.a. cu  50  regim normal de umiditate  4. se compară cu rezistenţele termice  minime prescrise de actele normative în vigoare. grădiniţe  • Şcoli.  Pentru  elementele  de  construcţie  uşoare  ­  cu  excepţia  suprafeţelor  vitrate  ­  sunt  valabile  valorile  R'nec  de  mai  jos.35  0.5  • Clădiri sociale cu regim  60  normal de umiditate  • Clădiri de producţie cu regim  normal de umiditate  •  Clădiri  de  producţie  cu  regim  ≤75  ridicat de umiditate *)  6.  rezistenţa  termică  corectată.0  4.8.  a fiecărui element de construcţie.60 m 2 K/W  13.33  0.q r  REZISTENŢE TERMICE SPECIFICE NECESARE  PENTRU ELEMENTELE DE CONSTRUCŢIE VITRATE  TABELUL VII  Grupa  clădirii  I  II  III  IV  R'nec [m 2 K/W]  Tâmplăria  exterioară  0.

 în conformitate cu [10].  Pentru  destinaţii  şi  funcţiuni  specifice. prin interpolare liniară.  în  funcţie  de  temperatura  interioară  convenţională  de  calcul Ti  şi de  umiditatea  relativă  a  aerului  interior  φi  considerată conform tabelului VI. temperatura punctului de rouă se calculează astfel:  •  se determină presiunea parţială a vaporilor de apă la interior. chiar dacă ele diferă de valorile φi din tabelul VI.4.  Temperatura  punctului  de  rouă  se  poate  determina  din  anexa  B.  atât  în  câmp curent. cât şi în dreptul tuturor punţilor termice.1. variaţia pe verticală a temperaturii aerului  şi asimetria temperaturii radiante.22 m 2 K/W  14.  14. trebuie să fie mai mari decât temperatura  punctului de rouă θr:  Tsi(Tsi min.  Temperaturile  de  la  suprafeţele  interioare  ale  elementelor  de  construcţie. precum şi indicatorii specifici  disconfortului local: temperatura suprafeţei pardoselii.  valorile  φi  pot  fi  şi  trebuie  să  fie  stabilite  de  proiectant. Tsi colţ) ≥ θr  [°C](30)  14.3.2.  calculată  cu  relaţia  (31). se admite R'nec = 0.  Pentru  alte  valori  T  şi  φi  decât  cele  din  anexa  B.  devine  presiune  de  saturaţie;  această  valoare  a  temperaturii  este  temperatura punctului de rouă 0 T. cu relaţia:  p vi  =  p s  × j i  100  [Pa](31)  în care:  Ps  ­ presiunea de saturaţie corespunzătoare temperaturii aerului interior.  Mai exact.  Cu  ajutorul  temperaturilor  superficiale  medii  determinate  cu  relaţia  (18)  se  pot  calcula şi  verifica indicii globali de confort termic PMV si PPD. indiferent de  grupa clădirii.27 m 2 K/W  2) La tâmplăria exterioară de la vitrine se admite R'nec = 0.OBSERVAŢII:  1) La tâmplăria exterioară de la casa scării şi de la alte spaţii de circulaţie. TEMPERATURI SUPERFICIALE NORMATE  14.  temperatura  punctului  de  rouă  poate fi determinată. aproximativ. conform anexei  C [Pa];  φi ­ umiditatea relativă a aerului umed interior [%].  14. .  •  din anexa C se determină temperatura pentru care presiunea parţială a vaporilor de apă.

ANEXE  A ­ Caracteristicile termotehnice ale materialelor de construcţie  B  ­  Temperatura  punctului  de  rouă  pentru  diferite  temperaturi  şi  umidităţi  relative  ale  aerului interior  C ­ Presiunea de saturaţie a vaporilor de apă pentru diferite temperaturi ale aerului. pentru perioada de iarnă E ­ Considerarea în calcule a  straturilor de aer ventilat  F  ­  Determinarea  rezistenţelor  termice  ale  elementelor  de  construcţie  având  straturi  de  grosime variabilă  G ­ Clasificarea punţilor termice şi a coeficienţilor de transfer termic  H  ­  Metodă  aproximativă  de  calcul  pentru  determinarea  rezistenţelor  termice  specifice  corectate ale elementelor de construcţie neomogene  I ­ Metodă simplificată de calcul pentru determinarea coeficienţilor de transfer termic ai  tâmplăriei exterioare  J­ Calculul numeric automat  K  ­  Modificări  la  STAS  6472/4­89  "Comportarea  elementelor  de  construcţie  la  difuzia  vaporilor de apă" .  D ­ Zonarea climatică a României.

ANEXA A 
CARACTERISTICILE TERMOTEHNICE ALE 
MATERIALELOR DE CONSTRUCŢIE 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
materialului 

Densitatea  Conductivitatea  Coeficientul 
aparentă 
termică de 
de asimilare 
calcul 
termică 
ρ 
kg/m 3 
λ 

W/(mK) 
W/(m 2 K) I. Produse pe bază de azbest 
Capacitate calorică masică c = 840 J/(kgK) 
1900 
0,35 
6,35 

Factorul 
rezistenţei la 
permeabilitate 
la vapori 
1/KD 

1  Plăci şi foi de 
azbociment 
2  Plăci termoizolante 
de azbest 

24,3 

3  Mortar asfaltic 

85,0 

500 
0,13 
1,99 
300 
0,09 
1,28 
II. Materiale asfaltice şi bituminoase 
Capacitate calorică masică c = 840 J/(kgK) 
1800 
0,75 
9,05 

1,6 
1,6 

4  Beton asfaltic 

2100 

1,04 

11,51 

85,0 

5  Bitum 

1100 

0,17 

3,37 

*) 

III. Betoane 
Capacitate calorică masică c = 840 J/(kgK) 
Beton armat 
2600 
2,03 
17,90 
2500 
1,74 
16,25 
2400 
1,62 
15,36 
Beton simplu cu 
2400 
1,62 
15,36 
agregate naturale 
2200 
1,39 
13,62 
de natură 
2000 
1,16 
11,86 
sedimentară sau 
1800 
0,93 
10,08 
amorfă (pietriş, tuf 
1600 
0,75 
8,53 
calcaros, diatomit). 
1400 
0,58 
7,02 
1200 
0,46 
5,79 
1000 
0,37 
4,74 
Beton cu zgură de 
1800 
0,87 
9,75 
cazan 
1600 
0,75 
8,53 
1400 
0,64 
7,37 
1200 
0,52 
6,15 
1000 
0,41 
4,99 
Beton cu zgură 
1800 
0,64 
8,36 
granulată 
1600 
0,58 
7,50 
1400 
0,52 
6,65 
1200 
0,46 
5,79 

24,3 
21,3 
21,3 
21,3 
14,9 
12,1 
8,5 
7,1 
4,7 
4,3 
3,9 
8,5 
7,7 
7,1 
6,1 
4,7 
7,7 
7,1 
6,6 
6,110  Beton cu zgură 
expandată 


1600 
1400 
1200 


0,58 
0,46 
0,41 


7,50 
6,25 
5,46 


7,1 
6,5 
6,0 

11  Beton cu perlit 

1200 
1000 
800 
600 
1800 
1700 
1600 
1500 
1400 
1200 
1000 
800 
600 
400 

0,41 
0,33 
0,26 
0,17 
0,81 
0,76 
0,70 
0,64 
0,58 
0,46 
0,35 
0,29 
0,23 
0,17 

5,46 
4,47 
3,55 
2,49 
9,41 
8,85 
8,24 
7,63 
7,02 
5,79 
4,61 
3,75 
2,89 
2,03 

4,3 
3,4 
2,4 
2,1 
7,1 
7,0 
6,9 
6,8 
6,5 
6,1 
4,7 
3,4 
2,4 
1,9 

750 
700 
600 
550 

0,28 
0,27 
0,24 
0,22 

3,57 
3,39 
2,96 
2,71 

4,2 
4,2 
3,7 
3,5 

500 
400 

0,20 
0,16 

2,46 
1,97 

3,1 
2,6 

IV. Mortare 
Capacitate calorică masică c = 840 J/(kgK) 
1800 
0,93 
10,08 

7,1 

12  Beton cu granulit 

13  Beton celular 
autoclavizat 
(gazbeton): 
­tip GBC – 50 
­tip GBN – 50 
­tip GBN ­ 35 
­tip GBN ­ T; 
GBC ­T 
14  Produse rigide 
spumate din cenuşă 
de termocentrală 
liată cu ciment 

15  Mortar de 
ciment 
16  Mortar de 
1700 
0,87 
9,47 
ciment şi var 
17  Mortar de var 
1600 
0,70 
8,24 
18  Mortar de zgură 
1400 
0,64 
7,37 
cu ciment 
1200 
0,52 
6,15 
V. Vată minerală şi produse din vată minerală 
Capacitate calorică masică c=750 J/(kgK) 
19  Vată minerală: ­ tip 
60
0,042 
0,37 
60 ­ tip 70 
70 
0,045 
0,41 
20  Saltele din vată 
minerală 
­ tip SCI 60, 
SCO60,SPS 60 
100...130 
0,040 
0,50 
­ tip SPS 70 
120... 150 
0,045 
0,59 

8,5 
5,3 
5,7 
4,7 

1,1 
1,1 

1,3 
1,321  Pâslă minerală: 
­ tip P 40 
­ tip P 60 
­ tip P 90 
22  Plăci din vată 
minerală: 
­ tip G 100 
­ tip G 140 
­ tip AP 140 
23  Plăci  rigide  din 
fibre  de  bazalt  tip 
PB 160 

40
60
90 

0,043 
0,040 
0,040 

0,31 
0,36 
0,44 

1,1 
1,6 
2,0 

100 
140 
120...140 

0,048 
0,040 
0,044 

0,51 
0,55 
0,56 

2,1 
2,4 
2,4 

160 
0,050 
0,66 
VI Sticlă şi produse pe bază de sticlă 
Capacitate calorică masică c=840 J/(kgK) 
24  Sticlă 
2500 
0,75 
10,67 
25  Sticlă spongioasă 
400 
0,14 
1,84 
300 
0,12 
1,48 
140 
0,075 
0,80 
26  Vată de sticlă: 
0,036 0,041 
0,42 0,50 
­ cal. I 
80 
­ cal. II 
100 

2,5 

∞ 
28,3 
28,3 
28,3 
1,1 1,2 

VII Produse pe bază de ipsos, perlit, diatomit 
Capacitate calorică masică c=840 J/(kgK) 
27  Plăci de ipsos 
28  Plăci  de  ipsos  cu 
umplutură organică 
29  Ipsos celular 
30  Şapă de ipsos 
31  Produse 
termoizolante  din 
diatomit 
32  Plăci  termoizolante 
din  perlit  liate  cu 
ciment 

1100 
1000 
700 

0,41 
0,37 
0,23 

5,23 
4,47 
3,13 

6,1 
6,5 
3,4 

500 
1600 
600 
500 

0,18 
1,03 
0,22 
0,19 

2,34 
10,00 
2,83 
2,40 

1,7 
11,2 

270 

0,16 

162 

1,9 

VIII Pământuri şi umpluturi 
Capacitate calorică masică c=840 J/(kgK) 
33  Pământ vegetal în 
1800 
1,16 
11,28 
stare umedă 
34  Umplutură din 
1600 
0,58 
7,50 
nisip 
35  Umplutură din 
1800 
0,70 
8,74 
pietriş 

­ 
­ 

­ 
3,9 
2,4

91  1.14  fibrolemnoase.7  3.0  1  2  3  4  IX.57  X.1  28.101  0.52  4.30  2.264  5.084  2.0  800  0.4  2.32  44  Plăci aglomerate  300  0.5  7. tip PAL:  650  0. Lemn şi produse din lemn  Capacitate calorică masică c=2510 J/(kgK)  36  Pin şi brad  ­ perpendicular pe  fibre  ­ în lungul fibrelor  37  Stejar şi fag  ­ perpendicular pe  fibre  ­ în lungul fibrelor  38  Placaj încleiat  39  Rumeguş  40  Plăci termoizolante  din talaş.3  2. puzderie)  42  Plăci termoizolante  din coajă de  răşinoase  ­ tip PACOSIP  ­ tip IZOTER  550  0.1  800  600  0....125  0.3  8.4  550  0.41  0.3  5.4  2.1  4. Produse termoizolante fibroase de natură organică  Capacitate calorică masică c= 1670 J/(kgK)  46  Plăci aglomerate  din puzderie.44  2.7  2.1  43  Plăci din fibre de  lemn.16  5. tip  PAF  45  Plăci din aşchii de  350  0.101  2.400  0.3  2.13  7.38  5.8  3.23  5.168  3.02  3.79  ­ omogene pline  600  0.7  2..09  0.53  lemn.42  2.21  0.24  ­ stratificate  700  0.78  11.204  1.086  1.82  2.90  ­ termoizolante  550  0.19  2.0  750  350  270  0.08  ­ plăci B şi BA  230.17  5.8  7.216  4.5  3.91  2.156  3.12  10.084  2.14  0.4  2.35  5.66  2.85  ­ omogene cu  500  0. tip PFL  (plăci moi)  ­ plăci S  220.216  0.350  0.116  5. tip  STABILIT  41  Beton cu agregate  vegetale (talaş.094  2.90  goluri  450  0.  rumeguş.71  4.180  4.0 .17  4.1  3.17  0. tip  PAP  5  300  200  0.3  800  600  250  400  300  0.4  2.

36  4.9  ­  ­  ­  56.4  3.42  1700  0.4  1.7  3.49  5.03  17.20  2.  1100  0.1  XI.14  1.54  3.19  2.85  1.81  Perlit  200  0.05  0.05  2.13  12.3  100  0.5  4.4  250  120  0.9  4.03  100  0.7  0. Umpluturi termoizolante  Capacitate calorică masică c = 840 J/(kgK)  Zgură de cazan  1000  0.61  700  0.19  23. tip  vată de tapiţerie  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  2  3  4  5  250  400  0.9 .45  bazalt  Gresie şi cuarţite  2400  2.4  9.99  Pietre calcaroase  2000  1.26  4.31  4.26  3.11  500  0.0  10.65  2.60  1.46  XII.51  6.3  1.0  1  47  Stufit  ­ presat manual  ­ presat cu  maşina  48  Plăci din paie  49  Saltele din  Deşeuri textile  sintetice.71  Diatomit  700  0.  cu densitate  aparentă a pietrei  de:  ­ 2800 kg/m 3  2680  3.25  3.90  zgură expandată  900  0.14  0.6  8. granit.0  2.7  17.045  0.17  500  0.16  Marmură.26  500  0.89  ­ 2000 kg/m 3  1960  1.7  1.74  1.9  3.32  Zgură granulată.3  30.083  0.13  ­ 1200 kg/m 3  1260  0.29  3.75  300  0.70  Zidărie din pietre  de formă regulată.52  6.48  25.93  10.3  2.0  3.40  Cenuşă şi zgură de  650  0. Pietre naturale şi zidărie din piatră naturală  Capacitate calorică masică c = 920 J/(kgK)  Scorie bazaltică  1000  0.18  1.35  4.1  1.16  12.09  0.088  1.1  2.25  Tuf calcaros  1300  0.25  2.  2800  3.38  termocentrală  Granulit  900  0.

 cu  1380  0.61  7.60  7.5  ­ 1075 kg/m 3  1250  0.72  7.50  6.7  ­ 1200 kg/m 3  1260  0.80  9.0  ­ 1325 kg/m 3  1450  0.58  7.55  20.7  neregulată.3  densitatea aparentă  a pietrei de:  ­ 2800 kg/m 3  ­ 2000 kg/m 3  ­ 1200 kg/m 3  XIII Zidărie din cărămizi.75  8.42  5.26  8.46  5. cu  densitatea aparentă  a cărămizilor de  1000 kg/m 3  66  Zidărie din blocuri  mici pline din  beton cu agregate  uşoare.64  7.7  ­ 1200 kg/m 3  1350  0.4  cărămizi de  diatomit.77  4.42  5.57  4.  cu densitatea  aparentă a  cărămizilor de:  ­ 1675 kg/m 3  1700  0.95  5.51  6.1  65  Zidărie din  1200  0. blocuri mici şi produse din beton celular autoclavizat  Capacitate calorică masică c = 87 (J/kgK)  63  Zidărie din  1800  0.43  4.70  8.02  4.52  6.64  4.02  10.0  1  2  3  4  5  62  Zidărie din pietre  2420  2.1  ­ 1400 kg/m 3  1440  0.75  8.30  15.93  10.3  ­ 1475 kg/m 3  1550  0.3  3  ­  950 kg/m  1150  0.55  6.1  cărămizi pline  64  Zidărie din  cărămizi cu găuri  verticale.26  5.6  ­ 1800 kg/m 3  1800  0.9  67  Zidărie din blocuri  de beton celular  autoclavizat:  ­ cu rosturi subţiri .3  ­ 1000 kg/m 3  1080  0.5  3  ­ 1600 kg/m  1620  0. tip GVP.26  3.29  4.06  11.16  12.34  3.5  de formă  1900  1. cu  densitatea aparentă  a blocurilor de:  ­ 2000 kg/m 3  1980  1.57  8.

28  3.30  4  3.2  XIV.46  ­ cu suport textil  1600  0.00  1400  0.83  76  Pânză bitumată.27  0.61  policlorură de vinii  30  0.70  4.40  74  Poliuretan celular  30  0.28  carton bitumat.8  XV.  *) Valoarea este conform S1 AS 6472/4­89 ∞  ∞  ∞  30.20  3.4  625  725  0.0  3.57  3.8  4.30  73  Spume de  70 0.38  3.25  0.82  5  3.29  7.0  1  ­ tip GBN 35  ­ tip GBN 50  ­ cu rosturi  obişnuite  ­ tip GBN 35  ­ tip GBN 50  68  Fâşii armate din  beton celular  autoclavizat  ­ tip GBN 35  ­ tip GBN 50  2  675  775  3  0.9  4.042  0.0  3.05  0.23  5. etc.36  XVI.  600  0.13  3.38  8. Materiale în suluri  Capacitate calorică masică c = 1460 J/(kgK)  75  Covor PVC  ­ fără suport textil  1800  0.05  0. Metale Capacitate calorică masică c=480 J/(kgK)  69  Oţel de construcţii  7850  58  125.17  3.7  71  Aluminiu  2600  220  140.3  725  825  0.33  7.6  70  Fontă  7200  50  111.0  425  425  425  425  *)  .30  0.7  4.0  30.044  0.49  1600  0.34  3. Polimeri şi spume de polimeri  Capacitate calorică masică c = 1460 J/(kgK)  72  Polistiren celular  20  0.

  conductivitatea  termică  se  poate  determina  experimental.  6.24.0.  3.4  din  prezentul normativ.  pelicule  sau  folii..  valorile  1/KD  se dau în STAS 6472/4­89.OBSERVAŢII:  1.  factorul  rezistenţei  la  permeabilitate  la  vapori  se  va  determina  pe  cale  experimentală  de  către  un  institut  de  specialitate.30 W/(mK)  30%  λo  = 0.  se  referă  la  materialele  în  stare  uscată până la masă constantă.  Conductivităţile  termice  de  calcul  din  anexa  A  sunt  date  la  condiţiile  unui  regim  normal de umiditate a materialelor în timpul exploatării.  coeficientul  de  asimilare  termică  s  se  calculează  conform  pct.23 W/(mK)  35%  λo  = 0. Pentru  materiale  sub  formă  de  vopsele..47..  Pentru  materialele  care  nu  sunt  cuprinse  în  anexa  A.  5. Pentru  materiale  cuprinse  în  anexa  A..0.16 W/(mK)  60%  λo  = 0.  Alte materiale decât cele din anexa A pot fi utilizate în elemente de construcţie numai  cu avizul unui institut de specialitate.0.  precum  şi  pentru  alte  materiale  necuprinse  în  anexa  A. .17.  Conductivităţile  termice  de  calcul  λ  se  obţin  prin  majoritatea  valorilor  determinate  experimental λo  după cum urmează:  ­ betoane uşoare având:  λo  ≤ 0.  dar  având  alte  densităţi  aparente...0. Densitatea  aparentă  dată  în  anexa  A.  Pentru    materialele  şi    densităţile  aparente    necuprinse    în    anexa    A.  conform  STAS  5912­89  (pentru  materialul  în  stare  uscată).  7.58 W/(mK)  20%  ­ produse din vată minerală  10%  ­ produse din lemn  20%  ­ produse fibroase de natură organică  20%  ­ masă ceramică  20%  ­ polimeri şi spume din polimeri  ­ cu pori închişi  10%  ­ cu pori deschişi  20%  4.  12.  8.  conductivitatea termică de calcul se poate determina prin interpolare.  conductivitatea fiind raportată la temperatura medie de 0°C.31.  2...46 W/(mK)  25%  λo  = 0. conform prevederilor din STAS 6472/4­  89. Pentru  materialele  care  nu  au  valori  1/KD  în  anexa  A.

9  + 3.5  + 14.1  + 0.0  + 8.4  + 2.2  + 15.3  + 11.2  + 10.6  + 2.0  + 13.1  + 7.0  + 20.5  + 6.9  + 7.1  60  + 4.7  + 9.3  + 16.1  + 12.7  + 9.2  + 21.1  45  + 0.6  + 10.4  + 9.9  55  + 3.5  + 2.1 .4  + 16.3  + 13.2  + 15.2  + 6.3  + 4.1  + 5.0  95  + 11.5  40  ­1.5  50  + 1.2  + 19.3  + 18.4  + 4.4  80  + 8.5  + 9.2  + 5.9  + 3.7  + 12.8  35  ­2.2  + 1.5  + 12.5  + 16.4  + 12.9  30  ­4.3  85  + 9.0  + 22.7  + 5.8  + 10.2  + 17.0  ­0.  Tj în °C  12  14  16  18  20  22  + 12.6  ­5.4  + 19.6  ­1.0  ­3.0  + 14.9  ­1.4  70  + 6.ANEXA B  TEMPERATURA PUNCTULUI DE ROUĂ (θr) PENTRU DIFERITE  TEMPERATURI ŞI UMIDITĂŢI RELATIVE ALE AERULUI INTERIOR  ­ 0 C ­  Umiditatea relativă  a aerului φi  %  100  Temperatura aerului interior.5  + 18.4  75  + 7.6  + 11.1  + 5.4  + 8.3  + 0.2  90  + 10.6  + 7.7  + 8.4  + 14.5  ­2.4  + 17.7  + 11.5  ­2.4  + 11.0  + 7.0  + 16.0  + 0.6  + 12.5  + 13.4  + 17.7  + 10.6  + 13.4  + 14.5  + 15.2  + 13.3  +4.6  25  ­6.5  + 15.3  65  + 5.3  + 20.5  + 1.0  + 18.7  + 7.

 p s .0  T(°C)  0. în Pa  I .  Pentru domeniul de  temperatură de la 30 până la 0°C  30  4244  4269  4291  4319  4344  4369  4394  4419  4445  4469  29  4006  4030  4053  4077  4101  4124  4148  4172  4196  4219  28  3781  3803  3826  3848  3871  3894  3916  3939  3961  3984  27  3566  3588  3609  3631  3652  3674  3695  3717  3793  3759  26  3362  3382  3403  3423  3443  3463  3484  3504  3525  3544  25  3169  3188  3208  3227  3246  3266  3284  3304  3324  3343  24  2985  3003  3021  3040  3059  3077  3095  3114  3132  3151  23  2810  2827  2845  2863  2880  2897  2915  2932  2950  2968  22  2645  2661  2678  2695  2711  2727  2744  2761  2777  2794  21  2487  2504  2518  2535  2551  2566  2582  2598  2613  2629  20  2340  2354  2369  2384  2399  2413  2428  2443  2457  2473  19  2197  2212  2227  2241  2254  2268  2283  2297  2310  2324  18  2065  2079  2091  2105  2119  2132  2145  2158  2172  2185  17  1937  1950  1963  1976  1988  2001  2014  2027  2039  2052  16  1818  1830  1841  1854  1866  1878  1889  1901  1914  1926  15  1706  1717  1729  1730  1750  1762  1773  1784  1795  1806  14  1599  1610  1621  1631  1642  1653  1663  1674  1684  1695  13  1498  1508  1518  1528  1538  1548  1559  1569  1578  1588  12  1403  1413  1422  1431  1441  1451  1460  1470  1479  1488  11  1312  1321  1330  1340  1349  1358  1367  1375  1385  1394  10  1228  1237  1245  1254  1262  1270  1270  1287  1295  1304  9  1148  1156  1163  1171  1179  1187  1195  1203  1211  1218  8  1073  1081  1088  1096  1103  1110  1117  1125  1133  1140  7  1002  1008  1016  1023  1030  1038  1045  1052  1059  1066  6  935  942  949  955  961  968  975  982  988  995 .8  0.1  0.3  0.7  0.ANEXA C  PRESIUNEA DE SATURAŢIE A VAPORILOR DE APA (Ps)  PENTRU DIFERITE TEMPERATURI ALE AERULUI  ­  Pa  ­  Temperatura  aerului  Fracţiuni de grade Celsius  0.4  0.2  0.9  Presiunea de saturaţie a vaporilor de apă.5  0.6  0.

I .  Pentru domeniul de  temperatură de la 30 până la0°C  5  872  878  884  890  896  902  907  913  919  925  4  813  819  825  831  837  843  849  854  861  866  3  759  765  770  776  781  787  793  798  803  808  2  705  710  716  721  727  732  737  743  748  753  1  657  662  667  672  677  682  687  691  696  700  0  611  616  621  626  630  635  640  645  648  653  0  II. Pentru domeniul de temperatură de la 0 până la ­20 °C  611  605  600  595  592  587  582  577  572  567  ­1  562  557  552  547  543  538  534  531  527  522  ­2  517  514  509  505  501  496  492  489  484  480  ­3  476  472  468  464  461  456  452  448  444  440  ­4  437  433  430  426  423  419  415  412  408  405  ­5  401  398  395  391  388  385  382  379  375  372  ­6  368  365  362  359  356  353  350  347  343  340  ­7  337  336  333  330  327  324  321  318  315  312  ­8  310  306  304  301  298  296  294  291  288  286  ­9  284  281  279~  276  274  272  269  267  264  262  ­10  260  258  255  253  251  249  246  244  242  239  ­11  237  235  233  231  229  228  226  224  221  219  ­12  217  215  213  211  209  208  206  204  202  200  ­13  198  197  195  193  191  190  188  186  184  182  ­14  181  180  178  177  175  173  172  170  168  167  ­15  165  164  162  161  159  158  157  155  153  152  ­16  150  149  148  146  145  144  142  142  139  138  ­17  137  136  135  133  132  131  129  128  127  126  ­18  125  124  123  122  121  120  118  117  116  115  ­19  114  113  112  111  110  109  107  106  105  104  ­20  103  102  101  100  99  98  97  96  95  94 .

.

  care  se  consideră  în  calcule. pentru rezistenţa termică superficială Rse  se adoptă " valoare egală cu  rezistenţa termică superficială Rsi. Strat de aer bine ventilat  Din această categorie fac parte straturile de aer care au legătură cu mediul exterior prin  intermediul unor găuri care depăşesc:  •  pentru straturi verticale  1500 mm 2 /metru liniar  •  pentru straturi orizontale  1500 mm 2 /metru pătrat  în aceste condiţii rezistenţa termică se calculează atât fără aportul Untului de aer.  3. rezistenţa termică a stratului de aer slab ventilat se consideră în calcule  cu jumătate din valorile prevăzute în tabelul III.  În aceste condiţii.  în această situaţie. Strat de aer slab ventilat  În  această  categorie  intră  straturile  de  aer  care  au  legătură  cu  mediul  exterior  prin  intermediul unor găuri având următoarele dimensiuni:  •  pentru straturi verticale  între 500 şi 1500 mm 2 /metru liniar  •  pentru straturi orizontale  între 500 şi 1500 mm 2 /metru pătrat  Trebuie să se respecte de asemenea condiţia ca găurile să nu fie dispuse astfel încât să  favorizeze un curent de aer prin stratul de aer considerat.  În  aceste  condiţii.  1.  stratul  de  aer  se  poate  considera  în  calcule  ca  un  strat  de  aer  neventilat. cât şi  fără cel al straturilor amplasate între stratul de aer şi mediul exterior.  Dacă rezistenţa termică Rs  a straturilor amplasate între stratul de aer şi mediul exterior  depăşeşte 0.  se  limitează la valoarea de 0. corespunzătoare. . 500mm 2 /metru pătrat  Trebuie să se respecte de asemenea următoarele condiţii:  • între stratul de  aer  şi mediul exterior să nu existe nici un  strat  termoizolant;  •  găurile prevăzute să fie astfel dispuse încât să  nu se poată naşte un curent de aer prin  stratul de aer considerat. 500mm 2 /metru liniar  •  pentru straturi orizontale  max. Strat de aer foarte slab ventilat  În  această  categorie  intră  straturile  de  aer  care  au  legătură  cu  mediul  exterior  prin  intermediul unor găuri de dimensiuni foarte reduse şi anume:  •  pentru straturi verticale  max.  rezistenţa  termică  a  acestor  straturi.  2.ANEXA E  CONSIDERAREA ÎN CALCULE A STRATURILOR DE AER VENTILATE  Prezenta anexă este întocmită pe baza prevederilor din CEN/TC 89 N351E[14].15 m 2 K/W.15  m 2 K/W.

  inclusiv  ambele  rezistenţe  termice  superficiale (Rsi  şi Rse);  d 1  ­ grosimea maximă a straturilor de grosime variabilă;  ln ­ logaritmi naturali (ln x = 2.  ca  în  exemplul  din  fig.ANEXA F  DETERMINAREA REZISTENŢELOR TERMICE ALE  ELEMENTELOR DE CONSTRUCŢIE AVÂND STRATURI DE  GROSIME VARIABILĂ  Prezenta anexă este întocmită pe baza prevederilor din CEN/TC89 N351E [14].  În  această  situaţie  rezistenţa  termică  este  diferită  de  la  zonă  la  zonă;  de  asemenea.Fl). de exemplu planşeul terasă (fig.  se  calculează cu relaţiile:  1) U =  1  l  æ d 1  + l × R o  ö ÷÷ [W/(m 2 K)]  = çç R  d 1  è l × R o  ø 2) U =  1  2 × l  é d 1  + l × R o  æ d 1  + l × R o  ö ù ÷÷ .  Relaţiile de calcul de mai jos sunt valabile în cazul în care pantele nu depăşesc 5 %.  2) Suprafeţe triunghiulare cu vârful mai înalt.  corespunzători  celor  3  tipuri  de  suprafeţe.Fl  3) Se calculează valorile Uj  aferente fiecărei arii Aj. .  3) Suprafeţe triunghiulare cu vârful mai puţin înalt.  2).  rezistenţa  termică  specifică  medie  pe  ansamblul  elementului  de  construcţie.  este în  funcţie  de  rezistenţele termice aferente acestor zone.  3).1 ú [W/(m 2 K)]  = ln çç ê R  d 1  ë d 1  l × R  è o  ø û 3) U =  1  2 × l  é d 1  + l × R o  æ d 1  + l × R o  öù ÷÷ú [W/(m 2 K)]  = ln çç ê1 R  d 1  ë d 1  è l × R o  øû în care:  λ ­ conductivitatea termică de calcul a stratului cu grosime variabilă (având grosimea  egală cu zero la o margine);  R o  ­  rezistenţa  termică  a  celorlalte  straturi.  Prezenta anexă se referă  la elementele de construcţie în alcătuirea cărora intră un strat  de grosime variabilă.  cu  excepţia stratului de grosime variabilă.  2) Se  subîmparte  aria  totală  în  arii  de  tipurile  1).  Calculul se conduce astfel:  1) Se  calculează  Ro  ca  o  rezistenţă  termică  totală  a  tuturor  straturilor.3026 log x).  Se definesc 3 tipuri de zone (fig.F2):  1) Suprafeţe dreptunghiulare.  Coeficienţii  de  transfer  termic  U.

  în  loc  de  rezistenţa termică unidirecţională Ro.4) Se calculează coeficientul de transfer termic total. Cu un grad mai mic de exactitate. în relaţiile de calcul se introduce rezistenţa termică specifică  corectată Ro.  relaţiile  din  această  anexă  permit  a  se  calcula  şi  rezistenţele  termice  corespunzătoare  unor  încăperi sau unui ansamblu de două sau mai multe încăperi. cu relaţia: U  =  å (U  × A  ) å A  j  j  [W/(m 2 K)]  j  5) Se calculează rezistenţa termică specifică pentru ansamblul elementului de construcţie  cu relaţia:  R =  1 [m 2 K/W]  U  Observaţii  1) Relaţiile  din  această  anexă  permit  să  se  determine. .  2) În  situaţia  în  care  straturile  cu  grosime  constantă  conţin  punţi  termice.  cu  un  grad  sporit  de  exactitate.  rezistenţa termică aferentă întregului element de construcţie.

.

Din punctul de vedere al alcătuirii lor. în care fluxul termic ­ altfel  unidirecţional ­ este sensibil modificat prin:  •  penetrarea  parţială  sau  totală  a  elementelor  de  construcţie  perimetrale. acestea din urmă au  consecinţe în următoarele direcţii:  •  se modifică cuantumul fluxului termic;  •  se modifică alura izotermelor şi a liniilor de flux termic;  •  se modifică temperaturile superficiale interioare. de exemplu la unele colţuri şi la secţiunile verticale;  d) coeficienţi  care  cumulează  efectul  a  două  sau  a  mai  multor  punţi  termice. punţile termice se clasifică (fig.a.  de  exemplu un spaţiu exterior şi un spaţiu interior.  2. astfel:  a) un singur coeficient aferent unei punţi termice amplasate într­o unică încăpere;  b) doi coeficienţi simetrici (la detaliile cu un ax de simetrie);  c) doi coeficienţi inegali. precum şi la cele dintre pereţi şi planşee.  Punţile  termice  punctuale  pot  fi  independente  (agrafe  sau  ploturi  de  legătură)  sau  provenind din intersecţia unor punţi termice liniare.  În  figura G2.  5. se prezintă  câteva tipuri  caracteristice de  coeficienţi  liniari de transfer  termic. amplasat lângă o intersecţie de pereţi;  e) coeficienţi  aferenţi  la  două  spaţii  din  exteriorul  elemetului  de  construcţie.  realizate  ca  urmare  a  unor  forme  geometrice  specifice  (colţuri.ANEXA G  CLASIFICAREA PUNŢILOR TERMICE  ŞI A COEFICIENŢILOR DE TRANSFER TERMIC  1.  4.  realizate  prin  incluziuni  locale  din  materiale  având  o  conductivitate diferită;  •  punţi  termice  geometrice.);  •  punţi termice mixte.G1) în:  •  punţi termice liniare;  •  punţi termice punctuale.G1) astfel:  •  punţi  termice  constructive. neîncălzit.  aşa  cum  se  întâmplă  la  colţurile dintre pereţi. În comparaţie cu elementele de construcţie fără punţi termice. având ambele caracteristici de mai sus. Din punctul de vedere al lungimii lor. ş.  3. Puntea termică reprezintă o zonă a anvelopei unei clădiri. punţile termice se clasifică (fig.  de  exemplu la un gol de fereastră. schimbări ale grosimilor.  Punţile termice constructive pot fi cu incluziuni totale sau parţiale. .  cu  materiale  având o conductivitate diferită;  •  o schimbare a grosimii elementului de construcţie şi/sau  •  o  diferenţă  între  ariile  suprafeţelor  interioare  şi  exterioare.

.

.

.2.d). aşa cum se arată în figura H1.ANEXA H  METODĂ APROXIMATIVĂ DE CALCUL PENTRU  DETERMINAREA REZISTENŢELOR TERMICE SPECIFICE  CORECTATE ALE ELEMENTELOR DE CONSTRUCŢIE NEOMOGENE  Prezenta anexă este întocmită pe baza prevederilor din CEN/TC 89 N351E [14].  pentru determinarea rezistenţelor termice specifice corectate aferente elementelor de construcţie  cu alcătuire neomogenă.  1.  Straturile se denumesc "j"(j = 1.3) iar zonele se denumesc "m"(m=a.b. Se împarte elementul de construcţie în straturi paralele cu suprafaţa elementului în în  zone perpendiculare pe suprafaţa acestuia.c.  Metoda  aproximativă  de  mai  jos  se  poate  utiliza  la  fazele  preliminare  de  proiectare.

 calculate cu relaţia (5)  3.Straturile  au  grosimi  "dj". Rd  reprezintă rezistenţele termice R. folosind relaţia de calcul:  f  f  f  f  1  =  a  + b  + c  + d  Rmax  R a  R b  R c  R d  [W/(m 2 K)]  în care: Ra.  Se  calculează  ariile  zonelor  "Am"(Aa. o pondere "fm" şi o rezistenţă termică "Rmj".b2. în variantă.  iar  zonele  au  arii  "Am"..a2.Ad) şi ponderea acestora "fm" faţă de aria totală A = ΣAm:  f a =  A a  A  f b =  A b  A  f c =  A c  A  f d =  A d  A  f a  +  f b  + f c  + f d  = 1 În acest fel. care se calculează cu relaţia:  l ' j  = l aj  × f a  + l bj  × f b  + l cj  × f c  + l dj  × f d  [W/(mK)]  În această variantă de calcul.  Fiecare  fragment  "m"  (de  ex.Ac.  Se determină rezistenţele termice echivalente (Rj) ale fiecărui strat neomogen în parte:  f  f  f  f  1  =  a  + b  + c  + d  R j  R a  R b  R c  R d  [W/(m 2 K)]  în care:  Raj  =  d j  laj  Rbj  =  d j  lbj  Rcj  =  d j  lcj  Rdj  =  d j  ldj  Rezistenţele termice echivalente (Rj) se pot calcula.  2.  o  grosime "dj". cu relaţia:  R j  =  d j  l ' j  [m 2 K/W]  în care:  λj  ­ conductivitatea termică echivalentă a stratului "j".Rb. elementul de construcţie a fost împărţit în fragmente "mj ".b 1.Ac..a3.)  are  o  conductivitate  termică  "λmj".Rc. Se determină valoarea maximă a rezistenţei termice (Rmax)..  a1. care sunt omogene  din punct de vedere termic. realizate dintr­un material având o conductivitate termică echivalentă:  l " j  =  d j  R a  [W/(mK)]  în care:  Ra  ­ rezistenţa termică a stratului de aer . straturile de aer neventilat trebuie să fie înlocuite cu straturi  de aceleaşi dimensiuni.

. în procente. este:  R max  - R min  100  [%]  2 R '  De  exemplu. iar pentru Rmax  = 2Rmin. eroarea maximă  este de 33%.  Eroarea relativă maximă posibilă. eroarea maximă este de 11%.  pentru un  raport Rmax/Rmin  = l. pentru un  raport Rmax/Rmjn  = 1.4.5.25.  eroarea  maximă  este de 20%.  Rezistenta  termică  specifică  corectată  se  calculează  ca  medie  aritmetică  a  valorilor  Rmax  şi Rmin:  R ' =  R max  + R min  2  [m 2 K/W]  6. Valoarea minimă a rezistentei termice (Rmin) se calculează cu relaţia:  Rmin  =  R si  + R 1  + R 2  + R 3 + R se  [m 2 K/W]  5.

  3.  1.  se consideră astfel:  1 R si  =  = 0 . cât şi pentru geamuri.2.  Pentru ultima fază de proiectare se vor utiliza valori atestate ale coeficienţilor de transfer  termic. Conductivitatea termică a geamurilor se consideră λ = l.25 W/(mK)  3.  Valorile  obţinute  pot  fi  utilizate  la  calculele  termotehnice din primele faze de proiectare.  Conductivităţiletermice  ale  tocurilor  şi  cercevelelor  din  lemn  (cu  o  umiditate  de  12%) se consideră astfel:  ­  lemn de esenţă moale (brad)  ( r £ 600 kg/m 3 )  λ = 0. Notaţii  •  fereastră  •  uşă  •  tâmplărie exterioară­fereastră sau uşă  •  toc ­ partea fixă a tâmplăriei  •  cercevele ­ părţile mobile ale tâmplăriei  •  toc + cercevele  • geamuri  •  panouri (opace)  F  U  T  t  c  f  g  p  2.1.19 W/(mK)  ­  lemn de esenţă tare (stejar)  ( r £ 900 kg/m 3 )  λ = 0. atât pentru toc şi cercevele. vizibile dinspre cele două feţe ale tâmplăriei;  Perimetrul panoului (lp) ­ idem ca (lg). Rezistenţele termice superficiale.  Relaţiile de calcul din prezenta anexă permit determinarea aproximativă  a coeficienţilor  de  transfer  termic  pentru  tâmplăria  exterioară.  Dimensiuni  Aria  geamului  (Ag)  ­  cea  mai  mică  dintre  ariile  vizibile  dinspre  cele  două  feţe  ale  tâmplăriei;  Aria panoului (Ap) ­  idem ca Ag;  Aria tocului + cercevelelor (Af) ­ cea mai mare dintre ariile (proiectate pe un plan paralel  cu geamurile) vizibile dinspre cele două feţe ale tâmplăriei;  Aria ferestrei (AF) şi a uşii (AU) ­ suma Af  + Ag  + Ap  Perimetrul  geamului  (lg)  ­ cea mai  mare  dintre  sumele  perimetrelor panourilor de  geam  termoizolant.0 W/(mK). în conformitate cu actele normative în vigoare. 125  8  R se  =  1 = 0 .  3. Caracteristici termotehnice  3. 042  [m 2 K/W] 24  .3.ANEXA I  METODĂ SIMPLIFICATĂ DE CALCUL PENTRU  DETERMINAREA COEFICIENŢILOR DE TRANSFER TERMIC  AI TÂMPLĂRIEI EXTERIOARE  Prezenta anexă este întocmită pe baza prevederilor din CEN /TC 89 N433E [15].

1)  4. .  4. Ferestre (fig.1.1.Valorile de mai sus sunt valabile pentru tâmplarii exterioare verticale sau înclinate cu cel  mult 30° faţă de verticală.  Relaţii de calcul  4. se utilizează relaţia:  U F  =  1  A g  × U g  + A p  × U p  + A f  × U f  + l g  × Y g  + l p  × Y p  = R F  A g  + A p  + A f  [W/(m 2 K)](2)  în care:  ψp  ­  coeficientul  liniar  de  transfer  termic  care  reflectă  în  principal  influenţa  negativă  a  reducerii rezistenţei termice a panoului opac pe contur. Ferestre simple:  U F  =  1  A g  × U g  + A f  × U f  + l g  × Y g  = R F  A g  + A f  [W/(m 2 K)](l)  în care:  ψg  ­  coeficientul  liniar  de  transfer  termic  care  reflectă  în  principal  influenţa  negativă  a  distanţierilor  metalici  de  pe  conturul  geamurilor  termoizolante;  la  geamurile  obişnuite (simple)  se consideră ψg  = 0  În cazul în care pe lângă geamuri se prevăd şi panouri opace.1. 1.

.

 în care Ug  se determină cu relaţia: U g  =  1  æ 1  ö 1  ç + + R a  .4.3. care se ia din tabelul 12.  4. Geamuri termoizolante duble sau triple  Coeficientul de transfer termic se poate lua din tabelul 13. calculată cu relaţia (1);  RF2  ­ idem RF1. dar al geamului exterior. în W/(mK).R si  . În cazul în care spaţiul dintre  foile de geam este umplut cu aer. în m;  λj  ­ conductivitatea termică a geamului sau a stratului de material j. se poate calcula cu relaţia: U g  = 1  æ ö d  ç R si  + å j  + å R aj  +R se  ÷ ç ÷ l j  è ø [W/(m 2 K)](6)  în care:  dj  şi λj  ­ ca în relaţia (5);  Raj  ­ rezistenţa termică a stratului de aer.2.R se  [W/(m 2 K)](3)  în care:  Ra  ­ rezistenţa termică a stratului de aer dintre cercevele (tabelul 12);  RF1  ­ rezistenţa termică a tâmplăriei interioare.1. dar a tâmplăriei exterioare.1.  4.  Ferestre cuplate  Calculul se face cu relaţia (1). . Ferestre duble  U F  =  1  1  = R F  R F 1  + R F 2  + R a  .2. dintre foile geamuri.R si  .1. j.2. Geamuri  4.R se  ÷ ç U  ÷ è g 1  U g 2  ø [W/(m 2 K)](4)  în care:  Ug1  ­ coeficientul de transfer termic al geamului interior. calculat cu relaţia (5) sau (6);  Ug2  ­ idem Ugl.2. Geamuri obişnuite (simple): U g  = 1  æ ö d  ç R si  + å  j  + R se  ÷ ç ÷ l j  è ø [W/( m 2 K)](5)  în care:  dj  ­ grosimea panoului de geam sau a stratului de material j.  4.2.

335  0. Uşi (fig.186  50  0.228  0.2.211  0.163 coeficient de emisie (e)  .284  0. Uşi cu geamuri si cu panouri opace  U U  =  1  A g  × U g  + A p U p  + A f  × U f  + l g  × Yg  + l p  × Y p  = R U  A g  + A p  + A f  [W/(m 2 K)](8)  în care: ψp  are aceeaşi semnificaţie ca în relaţia (2).376  0.4  0.  Rezistentele  termice  ale  straturilor  de  aer  neventilate  pentru  ferestre  cuplate  şi  duble (Ra) se dau în tabelul 12.8  6  0.3.276  0.182  0.2  0.315  0.3.189  0.132  0.127  9  0.162  0.247  0.298  0.  5.  REZISTENŢELE TERMICE ALE STRATURILOR DE AER NEVENTILAT  PENTRU FERESTRE CUPLATE ŞI DUBLE (Ra)  [m 2 K/W]  O SUPRAFAŢĂ TRATATĂ  TABELUL 12  AMBELE  SUPRAFEŢE  NETRATATE  Grosimea  stratului  de aer  (mm)  0.363  0. Valorile din tabel sunt valabile în următoarele condiţii:  •  ferestrele sunt verticale sau înclinate cu cel mult 30° faţă de verticală;  •  între cele două geamuri obişnuite este aer;  •  temperatura medie a geamurilor în perioada rece a anului este de + 10°C;  •  diferenţa de temperatură între feţele exterioare ale geamurilor este de 15K.190  0.197  0.1.446  0.163  0.260  0.316  0.406  0.333  0.179  100  0.4.247  0.259  0.173  300  0.211  0.173  15  0.154  12  0.  4.1  0.171  0.376  0. Uşi complet vitrate  U U  =  1  A g  × U g  + A f  × U f  + l p  × Y g  = R U  A g  + A p  + A f  [W/(m 2 K)](7)  în care: ψg  are aceeaşi semnificaţie ca in relaţia (1).182  0. II)  4.3.

7  1.4  1.6  2.0  2.8  1.0  4­20­4  2.6  1.3  4­20­4  1.7  2.4  1.7  1.0  4­12­4  2.1  1.5  1.2  2.9  1.2  4­9­4  2.6  4­6­4  2.5  4­15­4  1.6  2.4  2.6.0  1.0  2.9  4­9­4  2.7  2.8  4­9­4  3.0  2.3  4­15­4  1.5  1.5  4­9­4  2.3  1.8  2.6  2.89  4­6­4  3.  În  lipsa  acestor  posibilităţi  se  pot  folosi  datele  din  tabelele  şi  graficele  care  se  dau  în  această anexă.0  4­6­4  2.2  2.2  1.6  4­12­4  1.6  4­6­4  2.  Valorile din tabel sunt valabile pentru gaze cu o concentraţie mai mare de 90%.2  1.  7.7  O SUPRAFAŢĂ  TRATATA  ≤0.1  1.3  4­6­4  2.3  4­12­4  1.  de  temperaturi  sau  prin  măsurători înjaborator.1  4­15­4  1.6  1.0  2.5  1. se dau în tabelul 13.6  1.3  4­12­4  1.3  2. Coeficienţii de transfer termic aferenţi tocului şi cercevelelor (Uf) se pot determina  printr­un  calcul  numeric  automat  al  câmpului  plan.6  2.40  ≤0.  COEFICIENŢI DE TRANSFER TERMIC PENTRU  GEAMURI TERMOIZOLANTE  DUBLE ŞI TRIPLE (U g)   [W/m 2 K)]  TABELUL 13  TIPUL  GEAMURI  COEF.6  2.2 .7  1.05  Spaţiul dintre foile de geam este  umplut cu:  AER  ARGON  CRIPTON  4­9­4  2.7  1.6  4­20­4  2. DE  EMISIE  e  DIMENSIUNI  (mm)  GEAMURI  DUBLE  GEAM NORMAL  NETRATAT  0. Coeficienţii de transfer termic pentru geamuri duble si triple (Ug).3  3.7  2.7  2.3  1.5  2.6  4­12­4  2.6  1.6  4­15­4  2.20  ≤0.  bidimensional.1  2.9  2.0  1.8  1.6  4­20­4  1.8  1.3  2. umplute cu aer  sau cu diferite gaze (argon sau cripton).2  1.0  4­15­4  2.9  2.1  4­20­4  1.10  ≤0.

  în  funcţie  de  grosimea  convenţională  a  tocului  d„  grosime  definită  prin  schemele  şi  relaţiile  de  calcul  din  cadrul  aceleiaşi figuri.5  O SUPRAFAŢĂ  TRATATĂ  ≤0.9  1.3  1.2  1.4  1.7  1.6  4­6­4­6­4  2.05  Spaţiul dintre foile de geam este  umplut cu:  AER  ARGON  CRIPTON  7.5  1.2  4­12­4­12­4  1. .1  1.2  0.89  4­6­4­6­4  2.8  4­12­4­12­4  1. DE  EMISIE e  DIMENSIUNI  (mm)  GEAMURI  TRIPLE  GEAM NORMAL  NETRATAT  0.3  2.3  1.8  1.TABELUL 13 (continuare)  TIPUL  GEAMURI  COEF.9  4­9­4­9­4  1.40  ≤0.0  0.6  1.1  4­6­4­6­4  1.7  4­12­4­12­4  1.1  0.7  1.7  4­12­4­12­4  1.9  1.20  ≤0.10  ≤0.6  4­6­4­6­4  1.8  4­9­4­9­4  2.5  1.8  0.0  1.9  4­12­4­12­4  1.9  0.0  0.0  4­9­4­9­4  1.5  1. Tocuri şi cercevele din lemn  Se  utilizează  graficul  din  figura  14.1.0  0.9  0.3  0.2  0.7  1.8  4­6­4­6­4  1.0  1.  obţinându­se  valori  Ut.4  4­9­4­9­4  1.1  4­9­4­9­4  1.3  1.8  1.

 în funcţie de materialul din care sunt realizate  tocurile şi cercevelele (poliuretan sau PVC).Tocuri şi cercevele din mase plastice  Se utilizează valorile Ut. . din tabelul I5.

0  7.  în  principal.2  ­ trei camere  2.1 şi 0.  sunt  influenţate.  cu  întreruperea  punţilor  termice. . grosimea PUR ≥5mm  ­ două camere  2.  Valorile din tabelul 15 sunt valabile in condiţiile în care distantele (luminile) dintre feţele  interioare ale camerelor sunt de cel puţin 5 mm.2  W/(mK).3.  VALORI Uf  PENTRU TOCURI ŞI CERCEVELE DIN MASE PLASTICE  CU RANFORSĂRI METALICE  TABELUL 15  MATERIALUL  TIPUL TOCULUI  Ut  [W/(m 2 K)]  POLIURETAN  PVC  (profile cu  goluri)  ­ cu miez metalic.3W/(mK).Toate tocurile şi cercevelele sunt prevăzute cu profile metalice de ranforsare; tocurile din  PVC pot fi prevăzute cu 2 sau 3 camere (goluri umplute cu aer). Tocuri si cercevele metalice  Coeficienţii de transfer termic aferenţi tocurilor şi cercevelelor  metalice.8  2. iar raportul (Σbj)/b f ≤ 0.2  şi  0.  tip 2 ­ conductivitatea termică a tampoanelor termoizolante este cuprinsă între 0.2.  în figura 16 sunt arătate două tipuri de secţiuni caracteristice:  ­ tip  1  ­  conductivitatea  termică  a  tampoanelor  termoizolante  este  cuprinsă  între  0.3. realizate din  profile  de  aluminiu.  de  următoarele caracteristici constructive (fig. iar raportul (Σbj)/b f ≤ 0.I6):  ­ distanţa "d" dintre profilele de aluminiu;  ­ lăţimea "bj" a tampoanelor termoizolante;  ­ conductivitatea termică a tampoanelor termoizolante (λ);  ­ raportul  dintre  lăţimea  tampoanelor  termoizolante  şi  lăţimea  totală  a  tocului  şi a cercevelei (Σbj)/bf.

.

I7.  Valorile Ut. geamul termoizolant şi distanţierii de pe conturul acestuia. Interacţiunea termică între cercevele şi geamurile termoizolante.9 W/(m 2 K)  8.  Coeficientul de transfer termic  aferent geamului (Ug) este aplicabil  suprafeţei centrale a  acestuia şi nu include efectul distanţierilor de pe conturul geamurilor termoizolante. . opuse.16  referitoare la conductivitatea termică şi la lăţimea tampoanelor termoizolante.  În  cazul  când  nu există  date  obţinute  prin  calcul  sau  prin  încercări  de  laborator.  În tabelul 18 se dau câteva valori Ψg  valabile în cazul distanţierilor metalici.  se  pot  adopta valorile maxime din fig. din grafic sunt valabile numai dacă se respectă condiţiile prevăzute în fig.  se consideră:  Ut  = 5.  Coeficientul  liniar de transfer termic Ψg  reprezintă transferul termic suplimentar datorat  interacţiunii între cercevea .  Coeficienţii Ψg  sunt  în  funcţie. de  conductivitatea  materialului din  care sunt  realizaţi distanţierii.  Pentru tocurile şi cercevelele din aluminiu tară măsuri de întrerupere a punţilor termice.În  figura  17  se  dau  valorile  Ut.  în  special.  ­  maxime  şi  minime  ­  în  funcţie  de  distanţele  minime  dintre profilele de aluminiu.  Pe de altă parte coeficientul de transfer termic al tocului şi cercevelelor (Ut) este valabil  în condiţiile absenţei geamului.

04  ­ Geamuri duble cu o  suprafaţă tratată  ­Geamuri triple cu  două suprafeţe tratate  ­ Aer sau gaz  0.06  0.06  ­ cu  întreruperea  punţilor termice  0.COEFICIENŢI LINIARI DE TRANSFER TERMIC Ψg  PENTRU GEAMURI TERMOIZOLANTE CU DISTANŢIERI METALICI  [W/(mK)]  TABELUL 18  FELUL  TAMPLARIEI  ­ Geamuri duble  şi triple  ­ Geamuri  netratate  ­ Aer sau gaz  0.08  ­ fără  întreruperea  punţilor termice  0  0.02 DIN LEMN ŞI DIN PVC  DIN  METAL  .

 fie ca o metodă alternativă. în toate direcţiile ­  minimum 1.  2.  al  câmpului  de  temperaturi. . se admit următoarele simplificări:  •    tocul + cercevelele pot fi stilizate sub forma unuia sau mai multor dreptunghiuri;  •   ansamblul geamurilor şi al straturilor de aer dintre ele. bidimensional (2D). pe baza unui:  1  ­  calcul  plan..  La calculul câmpului spaţial de temperaturi.2 m;  •  distanţele f. fie pe baza metodei de calcul dată de  capitolul 7. măsurate de la suprafeţele pardoselilor de peste spaţiile neîncălzite ­  minimum 1.ANEXA J  CALCULUL NUMERIC AUTOMAT  1.0 m (fig.7.J2.J2.2);  • distanţele u.  bidimensional  (2D). este necesar ca la stabilirea modelului geometric  pentru calculul câmpului plan de temperaturi.  La tâmplăriile exterioare.2 m. J2 şi J3):  • distenţele b.  care  permite  determinarea coeficienţilor liniari de transfer termic (Ψ);  2  ­  calcul  spaţial.  b)  Metoda alternativă.  care  furnizează  coeficienţi  liniari  sau  punctuali  de  transer termic. Modelul geometric  Pentru obţinerea unor rezultate corecte.6. Generalităţi  Metodele  de  calcul  numeric  automat  pot  fi  utilizate  pentru  determinarea  rezistenţelor  termice specifice corectate ale elementelor de construcţie. pe baza unui:  1  ­ calcul plan. necesar determinării coeficienţilor x aferenţi  ancorelor metalice şi ploturilor de beton armat.  Agrafele. tridimensional (3D). pot fi considerate ca un singur  strat având grosimea egală cu distanţa dintre feţele exterioare ale geamurilor extreme.  măsurate de la colţurile suprafeţelor interioare.  Calculul numeric automat este indispensabil pentru determinarea temperaturilor minime  Tsi min pe suprafeţele interioare ale elementelor de construcţie. măsurate de la conturul exterior al tâmplăriei ­ minimum 0. sau cu  lăţimea stilizată a tocului şi a cercevelelor. care permite determinarea directă a rezistenţei termice aferente  unei zone din elementul de construcţie.8 m (fig. precum şi ploturile circulare pot fi considerate în calcul fie de forma unui pătrat  circumscris. de forma unei suprafeţe cu conturul în trepte mici. latura pătratului aferent unui element va fi  minimum 1. să se adopte următoarele dimensiuni minime  (fig.  care  permite  determinarea coeficienţilor punctuali de transfer termic (χ).  al  câmpului  de  temperaturi. fie.6.3). al câmpului de temperaturi:  2  ­ calcul spaţial. al câmpului de temperaturi.Jl. exterioare  cercului. Indicaţiile cuprinse in  această anexă se referă exclusiv la metoda a) de mai sus. astfel:  a)  Metoda  utilizată  în  cap. mai exact.  tridimensional  (3D).

  Pentru calcule uzuale. formând reţeaua de calcul a câmpului de temperaturi. terase şi tâmplăriiic exterioare;  Tu  = ­12 °C la planşeele de pod;  + 3 °C la planşee peste subsoluri neîncălzite. la determinarea coeficienţilor liniari şi punctuali de transfer termic  se pot considera următoarele temperaturi convenţionale:  Ti  = +20 °C  Tc  = ­15 °C la pereţi exrteriori.  conform cap.4 şi anexei A din prezentul normativ.7. inclusiv de ordinul milimetrilor. cu următoarele precizări:  ­ straturile  de  aer  neventilate  înglobate  în  elementele  de  construcţie. conform cap. distanţele dintre planurile auxiliare vor fi  mult mai mici. cu  următoarele precizări:  •   planurile orizontale şi verticale de decupaj sunt suprafeţe adiabatice;  •  temperatura în interiorul spaţiilor neîncălzite va fi egală cu temperatura Tu  rezultată  dintr­un calcul de bilanţ termic.  În mod normal. în metri;  Ra  ­ rezistenţa termică a stratului de aer.  5. cuprins între planurile de decupaj ­ orizontale şi verticale ­ se  subîmparte cu planuri auxiliare.4 . Subdiviziunile modelului geometric  Modelul geometric.  vor  fi  introduse  în  calculul  câmpurilor  de  temperaturi  cu  grosimea  lor  reală  şi  cu  o  conductivitate  termică  echivalentă λa:  l a  = d a  R a  [W/(mK)]  în care;  d a  ­ grosimea stratului de aer. Fiecare strat  alcătuit dintr­un material se va împărţi în cel puţin două distanţe. agrafele vor fi împărţite în 4 sau 6 paşi iar  ploturile ­ in minimum 8 paşi; se vor respecta şi următoarele distanţe maxime:  ­  25mm ­ primele 6 distanţe de la conturul plotului sau agrafei;  ­  50mm ­ restul distanţelor.  de  regulă.  La calculul câmpului spaţial de temperaturi. Caracteristici termotehnice de calcul  Conductivităţile  termice  de  calcul  ale  materialelor  de  construcţie  se  vor  lua. precum şi în axul geometric al punţilor termice liniare sau punctuale.5.  La calculul câmpurilor de temperaturi utilizate pentru determinarea rezistenţelor termice  ale tocurilor şi cercevelelor tâmplăriilor exterioare.  Se vor dispune întotdeauna planuri auxiliare în planurile care separă straturi din materiale  diferite. Temperaturile de calcul  Calculul câmpurilor de temperaturi se va face pe baza temperaturilor de la cap.3.  4. distanţele dintre planurile auxiliare vor avea o creştere gradată spre  planurile de decupaj; la câmpul plan de temperaturi aceste distanţe nu trebuie să depăşească:  ­  25mm ­ în interiorul elementului de construcţie;  ­ 50mm ­ primele 6 distanţe de la feţele interioare şi exterioare ale elementelor de  construcţie;  ­  l00mm ­ următoarele 3 distanţe;  ­  200mm ­ restul distanţelor.

 se pot calcula câmpuri de temperaturi considerând  următoarele valori αi  constante:  •   în jumătatea superioară a încăperilor încălzite:  αi  = 4 W/( m 2 K)  •   în jumătatea inferioară a încăperilor încălzite:  αi  = 3W/(m 2 K)  6. de  regulă peste 200 de paşi;  •   pot furniza temperaturile Tsi  pe suprafeţele interioare ale elementelor de construcţie.3 şi  cu tabelul II din prezentul normativ. în conformitate cu cap.  Pentru a verifica corectitudinea datelor de intrare. care dispun de următoarele facilităţi:  •   permit alcătuirea unei reţele de calcul cu un număr mare de paşi pe ambele direcţii.  Programele de calcul automat  Se vor folosi exclusiv programe de calcul atestate. se recomandă ca una din  verificări să  fie  compararea  temperaturilor  Tsi  şi  Tse  în  dreptul  planurilor  de  decupaj.7.R  ÷ si  se  ø è g  [W/(mK)]  în care:  Ug  ­ coeficientul de transfer termic al ansamblului de geamuri şi de straturi de aer. care se  poate determina conform anexei I;  d ­ distanţa dintre feţele extetrioare ale geamurilor extreme (sau orice altă lăţime  considerată în modelul geomoetric.  rezultate  din  calculul  automat.R  . se va considera variaţia valorilor Rsi  la colţurile intrânde.  Pentru verificarea.  7. cu un grad sporit de siguranţă. în  condiţiile considerării la colţurile interioare intrânde.  La calculul câmpurilor de temperaturi în scopul determinării temperaturilor superficiale  Tsi. aferente oricăror porţiuni din suprafeţele interioare;  •   permit considerarea a 3 medii cu temperaturi diferite. de regulă. a exigenţei referitoare la absenţa  fenomenului de condens superficial. a unei variaţii a rezistenţei termice  superficiale;  •   pot furniza fluxurile termice Φ.  Pentru determinarea fluxurilor termice. câmpurile de temperaturi se pot calcula  considerând valoarea Rsi  constantă.  Rezistentele termice superficiale se vor considera. Relaţii de calcul  Coeficientul specific liniar de transfer termicΨ se calculează cu relaţia:  Y= F B  [W/(mK)] DT R  .­  la tâmplăriile exterioare. cu cele rezultate dintr­un calcul unidirecţional (1D). în locul ansamblului de geamuri şi straturi de aer se va  introduce în calculul câmpului de temperaturi o conductivitate termică echivalentă Xg: l g  =  d  æ ö 1 ç ÷ ç U  .

  Fluxurile termice Φ şi lăţimile b şi B se consideră conform figurilor Jl. J2. pe baza relaţiei: F  = a i å (A j DT i  ) în care Af  sunt ariile aferente fiecărui punct din reţeaua de calcul. J3.  pe  baza  relaţiei: F  = (å a i × l j  × DT ) în care lj .în care:  ΔT şi R ­ au semnificaţiile din tabelul I;  Φ ­ fluxul termic rezultat din calculul automat (2D). . diferenţele de temperatură (Ti­Tu)  şi respectiv coeficienţii de transfer termic superficial interior. aferent unei suprafeţe având lăţimea  Σb şi lungimea lm [W/m].  în  locul  termenului  ΔT=(Ti­Te)  se  introduce  diferenţa  de  temperatură (Ti–Tu). reprezintă lungimile. ΔT.å (Y j × l j  ) Dt  R  în care:  A.  Fluxurile  termice  Φ  sunt  determinate  prin  calculul  automat  (2D). se calculează  cu relaţia:  c  = F A  DT R  [W/R]  în care:  A ­ aria adoptată pentru calculul automat al câmpului de temperaturi [m 2 ];  Φ ­ fluxul termic rezultat din calculul automat (3D). aferenţi fiecărui punct din reţeaua  de calcul. aferent suprafeţei A [W];  R ­ rezistenţa termică unidirecţională [m 2 K/W]. Φ şi R ­ au semnificaţiile de mai sus;  lj  şi Ψj  ­ reprezintă lungimea şi  respectiv coeficientul specific liniar de transfer termic al  punţilor de tip j din cadrul ariei A. şi αi.  Coeficientul specific punctual de transfer termic χ pentru agrafe şi ploturi.  Fluxurile termice Φ sunt determinate prin calculul automat (3D).  Coeficientul specific punctual de transfer termic y aferent unei intersecţii de punţi termice  liniare se calculează cu relaţia:  [W/R] F A  c  = .  În  cazul coeficienţilor  Ψ  aferenţi  elementelor de construcţie care  separă  mediul  interior  încălzit  de  un  mediu  neîncălzit.

.

.

.

  ­  Se înlocuieşte Tec  cu Te  ­  Se adaugă la Tem:  •  pentru zona IV (Te  = ­21°C); Tem = ­6.6.7:  a) Se stabilesc rezistenţele termice specifice Rs  ale straturilor componente ale elementului  de construcţie. ­ Pag..1. 1.2. ­ Pag."  Pct.  penultimul rând:"."  h)­ Se înlocuieşte Tie  cu Ti  ­  Rândul 9 de jos: "Umiditatea relativă. ­ Idem ca la pct.  Cap.1.2.  ­  în loc de Tie  se prevede Ti.  ­ Pag.  ­ În loc de STAS 6472/3­89.1.. sau anexei  A  din prezentul normativ".ANEXA K  MODIFICĂRI LA STAS 6472/4­89  "Comportarea elementelor de construcţie la difuzia vaporilor de apă"  Pct.2.3. pentru  perioada de iarnă. rândul al doilea de la "Observaţii": în loc de STAS 6472/3­89 se va face trimitere  la normativul de faţă. trebuie să se facă trimitere la normativul de faţă şi  la [1].2 . se adaugă: "Clădirea este amplasată în zona II climatică"  ­  La tabelul 5 se înlocuieşte "bλ" cu "λ".2..pentru cele patru zone. 7. calculat conform normativului de faţă.2..2. ­ Se scrie Ti  în loc de Tie  Exemplu de calcul  ­  în loc de Tie  se prevede Ti  ­  în loc de Ros  se prevede R  ­  La pct..8:  g)­ Se adaugă la relaţia (7):  •  pentru zona IVp se cor = p sem+132  ­  Rândul 9 de sus:".conform tabelului VI din prezentul normativ"  Pct.5°C  ­  Rs(j­l.3.conform prezentului normativ"  Fig.9:  e) ­ Se înlocuieşte Tie  cu Ti  ­  Rândul 6 de jos:"..1.  Cap.3..  ­ STAS 6472/2­83 (cu excepţia hărţii de  zonare climatică a teritoriului României.2..1. conform prezentului normativ;  b) în loc de R05.B.  g) Se adaugă la relaţia (6):  •  pentru zona IV aceeaşi relaţie. se prevede R.calculat conform normativului de faţă.1. . j). conform [3].  ­  STAS 1907/2­80 trebuie înlocuit cu [3].1.3. care se va lua din anexa D a prezentuliu normativ).. cu valoarea 132  ­  Rândul 2 de jos:".  ­  Pag...3. .  Pct.pentru cele patru zone..3.. ­Pag.2...

7. din normativ  II.EXEMPLE DE CALCUL  I. Determinarea rezistenţei termice corectate pe baza metodei aproximative de calcul din anexa H.6. Determinarea rezistenţei termice corectate pe baza prevederilor cap. Determinarea temperaturii interioare de calcul într­o încăpere neîncălzită .  III.

60W/(mK)  2 ­ Polistiren celular (poziţia 72)  ρ = 20kg/m 3  λ= 0.6 DIN NORMATIV  Să  se  calculeze rezistenţa  termică  specifică  corectată  R'  pentru peretele  exterior  al  unei  încăperi.73..  În  figuri  nu  sunt  reprezentate  tencuielile  (3cm  la  exterior  şi  2cm  la  interior)  şi  nici  tâmplăria exterioară. care este dublă. de  dimensiuni 240x115x88 mm şi termoizolaţie din polistiren celular..  Termoizolaţia terasei este realizată din polistiren celular de l0cm grosime.  având în vedere abaterea admisă ( + 4mm) faţă de grosimea nominală de 84mm  d=84­4 = 80mm .  1) Determinarea rezistenţei termice unidirecţionale (R)  Materiale conform anexei A:  1 ­ zidărie din cărămizi cu găuri verticale tip GVP (poziţia 64)  p=1380kg/m 3 = 0.  Se prevăd agrafe de legătură realizate din bare din oţel inoxidabil 4Ø6/m 2 .60W/(mK).7.  Se utilizează zidărie din cărămizi cu găuri verticale tip G.V.P.  Dimensiunile  şi  alcătuirea  peretelui  exterior  rezultă  din  secţiunea  orizontală  şi  cea  verticală.044W/(mK)  3 ­ Mortar de ciment (poziţia 15)  ρ =1800kg/m 3  A=0. care se dau în fig.EXEMPLE DE CALCUL  EXEMPLUL I  DETERMINAREA  REZISTENTEI  TERMICE  CORECTATE  PE  BAZA  PREVEDERILOR CAP. de 84mm grosime. având λ = 0. amplasate la ultimul nivel al unei clădiri de locuit... folosind coeficienţii specifici liniari  şi punctuali de transfer termic din tabelele 1.93W/(mK)  Pentru  stratul  de  polistiren  celular  se  consideră  în  calcul  grosimea  minimă  posibilă. din lemn.l şi 2.

.

.

20=9.09  Pentru detaliile d şi e s­au considerat valorile Ψ corespunzătoare grosimii a=10cm.(4 buc/m 2 ) .  ci  grosimea consolei din beton armat.Se aplică relaţia (5).15  d  Intersecţie  pardoseală  perete cu  tavan  23  a=10cm  0. Determinarea coeficienţilor specifici liniari şi punctuali de transfer termic  Pe baza detaliilor din fig.16  superior  54  h=20cm  0. 60  0 .80m  Numărul de agrafe este:  9.  Tabelul 1  Secţiuni  Detaliul  Tabelul  %  W/(mK)  Orizontale  Verticale  a  Intersecţie pereţi  2  b  Colţ pereţi  4  c  Glaf lateral fereastră  52  cu nervuri  0. din tabelele 1.08m  lf= lg=l.. pentru d=45cm şi λ=0.60W/(mK): χ=0. având  în  vedere  că  determinantă  din  punct  de  vedere  termotehnic  nu  este  grosimea  planşeului.366x4=37 buc.26  inferior  53  a=9cm  0.80x1.10  e  f  g  glaf  fereastră  cu stâlpişor  0.01  0. 355  0 .0039 W/K  3. 630  m  K/W  0 .14  31  a= l0cm  d' = 10cm  0.366 m 2  la=lb=2. 05  1  1  2  + + + + = 2 .  pentru  grosimea  peretelui  d  =  45cm  şi  pentru  conductivitatea  termică  a  zidăriei  λ  =  0. în care coeficienţii de transfer termic superficial se iau din tabelul II:  α1  =  8 W/(m 2 K)  α e = 24 W/(m 2 K)  R =  0.825­1. 080  0 .08 x 2.60W/(mK)..73 se extrag coeficienţii liniari de transfer  termic.  Coeficientul punctual de transfer termic aferent agrafelor metalice Ø6mm se extrage din  tabelul 71.l şi 2.40m  ld=le=4. 93  8  24  2.20=2.825m  lc=2xl. 044  0 . Coeficienţii Ψ se dau în tabelul 1. Determinarea ariei şi a lungimilor  Din figurile 1 şi 2 rezultă:  A=4.

 688  Coeficientul de reducere a rezistenţei termice unidirecţionale:  r =  R ' 1 . 144  = + = 0 .4) Determinarea rezistentei termice specifice corectate (R')  Se utilizează relaţia (7): 1  1  = + R '  R  U '= å (Yl ) + å c  A  å (Yl ) = 2. 40 ´ 0 . 16 + 0 . 80 (0 . 630  9 . 380 + 0 . 63  . 01 + 0 . 0039 = 0 . 15 + 4 . 688  W/(m 2 K)  R '  2 . 144  U ' =  R ' =  W/K  1  1  2 . 26 ) + 1 . 08 (0 . 743  W/K å c  = 37 ´ 0 . 10 )  å (Y l ) = 2 . 14 + 0 . 825 (0 . 55  R  2 . 743 + 0 . 09 ) + 2 . 45  = = 0 . 308 + 0 . 366  1  = 1 . 45  m 2 K/W  0 .

 rezistenţa termică specifică  corectată  şi  indicele  inerţiei  termice  pentru  peretele  exterior  al  unei  încăperi  dintr­o  clădire  de  locuit.  Să  se  verifice  dacă  peretele  îndeplineşte  cerinţele  termotehnice.  Peretele este realizat dintr­un panou mare prefabricat şi are alcătuirea din figura 3.EXEMPLUL II  DETERMINAREA  REZISTENTEI  TERMICE  CORECTATE  PE  BAZA  METODEI APROXIMATIVE DE CALCUL DIN ANEXA H  Să se determine. conform prevederilor prezentului Normativ. .  având  în  vedere  că  amplasamentul clădirii este în zona II climatică din România.

  Se împarte panoul (peretele) în zone distincte din punct de vedere termic (fig.  În tabelul 2 se calculează.  alcătuită  din  mai  multe  straturi. astfel:  a ­ zona de nervuri (punţi termice) din beton armat;  b  ­  zona  de  câmp. pe zone. valorile ΣRs .4).  Peretele  are  o  structură  neomogenă  pe  ambele  direcţii  şi  punţi  termice;  calculul  se  face  conform anexei H.  între  axele  geometrice ale pereţilor şi planşeelor paralele cu fluxul termic.1) Determinarea rezistentei termice specifice corectate  Dimensiunile  panoului  sunt  egale  cu  dimensiunile  peretelui  exterior.  cu  termoizolaţia  din  plăci  de  vată  minerală G100;  c ­ zona de îmbinare orizontală;  d ­ zona de îmbinare verticală.

27  1.62  0.167  b.784  c.667  ZONA bΣRs = 1. ZONA DE ÎMBINARE ORIZONTALĂ  1  Beton armat  2400  0.024  0.048  1.  crt. ZONA DE NERVURI (PUNŢI TERMICE)  1  Beton armat  2400  0. .  Pentru stratul de mozaic se iau aceleaşi valori ca pentru beton armat.  Denumirea  stratului  Densitatea  Grosimea  Conductivi­  R­ d  2  aparentă p  stratului d  tatea termică  m  K/W  kg/m 3  m  de calcul X  W/(mK)  a.62  0.21  1.044  0.697  d.06  0.130  2  Polistiren celular  20  0.117  2  Vată minerală  G100  100  0.167  ZONA aΣRs  = 0.08  0.364  ZONA dΣRs= 1.62  0.152  2  Polistiren celular  20  0. ZONA DE ÎMBINARE VERTICALĂ  1  Beton armat  2400  0.246  1. ZONA DE CÂMP  1  Beton armat  2400  0.494  Caracteristicile termotehnice ale materialelor se iau din anexa A.62  0.Nr.19  1.044  1.545  ZONA cΣRs  = 0.

31m 2  Zona b (câmp)  2x0.25x1.20 = 7.125 + 0.18  2x1.56m 2  Verificare: A = Aa  + Ab  + Ac  + Ad  Se calculează rezistenţele termice specifice unidirecţionale:  Rsi  + Rse  = 0.02  Ad  = 1.042 = 0.31  1.334 m 2 K/W  Zona b.20x2.167 = 0.13  Aa=0.494 + 0. 02  = 0 . 56  f b  =  5. 56  .661 m 2 K/W  Se calculează ponderea zonelor (fig. 69  = 0 .54 + 1..38  Ab=5.15=0...5):  f a  =  0.Ra  = 0.69x2.80 x 1. 753  7 ..784 + 0.697 + 0.Rb  = 1. 135  7 .05=0.167= 1.Rc  = 0.05=0.02m 2  Aa  + Ab + Ac  + Ad  = 0.. 071  7 . 041  7 .55=1.60 x 2.Se calculează ariile corespunzătoare fiecărei zone:  Zona a (nervuri)  2x1.54m 2  Zona d (îmbinare verticală)  2x0.70 ­1.90=2.167= 1.864 m 2 K/W  Zona d.167 = 0. 31  = 0 .951 m 2 K/W  Zona c.Rd = 1.80x0.167 m 2 K/W  R=2Rs  + (Rsi  + Rse)  Zona a.54  Ac=0.. 54  = 0 ..69m 2  Zona c (îmbinare orizontală)  3. 56  f c  =  0..31 + 5.55=3.02 = 7.69 + 0.167 + 0.30x0.60x0. 56  f d  =  1.56m 2  Suprafaţa opacă a peretelui:  A = 3.

000  Valoarea maximă a rezistenţei termice:  f  f  f  f  1  0 . 000  =  = 23 . 753  0 . 753  0 . 041  0 . 044  1  0 .. 1 . 753  =  + = 21 . 143  R max + R min  1 . 02  R 4 1 . 62  0 . 209  W/(m 2 K)  0  . 651  6 . 112  0 . 247  0 . 500  W/(m 2 K)  0  . 000  =  = 13 . 753  0 . 6 % 2 ´ R '  2 ´ 1 . 488 + 0 . 651  W/(m 2 K)  R 2 0 . 135  =  a  + b  + c  + d  = + + + = 0 . 024  0 .  036  R 3 1 . 62  0 . 706  m 2 K/W  13 . 041  0 .  036  0  . 814  23 . 07  1 . 209  21 . 206  =  + + = 4 . 62  0 . 661  R max =  1  = 1 . 135  =  + + = 6 . 024  0 .. 097  m 2 K/W  2  2  Eroarea relativă maximă posibilă:  R max - R min  1 . 500  4 .fa  + fb + fc  + fd = 1. 62  Valoarea minimă a rezistenţei termice:  R min = 0 . 044  1  0 . 864  1 . 488  m 2 K/W  0 . 097  .5)  1  1 . 024  1 . 048  1  1 . 62  1  0 . 048  0 . 048  0 . 488 . 951  0 .0 . 071  0 . 814  W/(m 2 K)  0 . 706  = = 1 .5 (fig.  12  R 1 1 . 672  W/(m 2 K)  R max R a  R b  R c  R d  0 . 334  0 . 02  0 .  036  0  . 672  Se calculează rezistenţele termice ale straturilor 1. 167 + R ' =  1  1  1  1  1  + + + + = 0 . 143  W/(m 2 K)  R 5 0 . 706  = ´ 100 = 35 .

...02 x 2.69 x 2.130 x 15.647 + 0..Raportul R’/Rb:  R ' 1 .565  Db = 0..647  Dc  = 0.  cu  relaţia  (24).....30 = 2.. 56  R b  1 .  astfel:  Da = 0.667 x 0.51 W/(nrK)  ­  polistiren celular. au următoarele valori:  ­  beton armat p = 2400 kg/m 3 .167 x 15.....36 + 1. 60  7.s = 15.498 + 1.s = 0.36 + 1....498  Dd  = 0.51 = 2.406  = 2 .117 x 15...36 W/(m 2 K)  ­  vată minerală G100.54 x 2...36 = 2.30 = 2....  conform anexei A..364 x 0.36 + 0.152 x 15...56  3) Determinarea rezistentei termice necesare  Se utilizează relaţia (27):  R' nec  = DT  a i  ´ DT i max  .545 x 0......s = 0.406  Indicele inerţiei termice a peretelui se calculează cu relaţia (26) astfel:  D =  0.565 + 5.. 951  2) Determinarea indicelui inerţiei termice  Coeficienţii  de  asimilare  termică  s  ai  materialelor  care  intră  în  alcătuirea  panoului..31 x 2..30 W/(m 2 K)  Se  calculează  indicele  inerţiei  termice  D  pentru  fiecare  zonă  în  parte...... 097  =  = 0 .

Ti  = +20°C  Te = ­l5°C (zona II climatică)  ΔT = 20­(­15)=35  ΔTmin = 4K (tabelul VI)  αi  = 8 W/(m 2 K)  R ' nec  =  35  = 1 . 09  m 2 K/W  8 ´ 4  Rezultă:  R’ > R’nec .

. 34 × V å n  j  .80m.. cuplată (R' = 0.EXEMPLUL III  DETERMINAREA TEMPERATURII INTERIOARE DE CALCUL  INTR­0 ÎNCĂPERE NEINCALZITA  Să se calculeze temperatura în cămara de alimente situată la ultimul nivel al unei clădiri  de locuit amplasată în zona III climatică.n = 0..39 m 2 K/W)  Rezistenţele termice ale planşeelor şi ale pereţilor de pe conturul cămării se dau în tabelul  3.  Temperatura interioară de calcul la etajul inferior este Ti  = +22°C. 34 × V å (nT j ) R ' j  A  å R ' j  + 0 ...6  Înălţimea liberă a cămării este 2.  Rata schimburilor de aer se consideră astfel:  •   între bucătărie şi cămară.60 m. iar înălţimea între axele geometrice ale planşeelor  ­ 2...35 m 2 K/W  Fereastra este din lemn...  Planul de arhitectură este dat în fig.0h ­1  Calculul se face cu relaţia (14). å Tu =  T j  × A j  + 0 .n = 3..  Uşa este de lemn şi are o rezistenţă termică R' = 0.....5h ­1  •   între cămară şi exterior...

39  ­18  0.768  7  Planşeu inferior  3. 50 + 0 .36  0.60  + 20  9.614  3  Perete interior  structural  5.35  + 18  4. 12  + = 1 .876  ­33.02  0.92  . 00 + = 2 .47  0.36  1.33  + 22  10.47  1.8 = 9.  Elementul de  construcţie  Aj  R’j  Tj  A j  T j  A  R ' j  R ' j  m  mK/W  °C  W/K  W°C/K  1  Perete exterior  4. 12  l 1 = 2 . 06 m  2  l 2 = 1 .340  4  Perete interior  nestructural  9.49  + 18  18.600  6  Planşeu superior  3.515  + 231.330  ­  ­  49. 685 m  2  2  Volumul cămării :  V = 2.238  2  Fereastră  0.15  ­18  3.06 x l.791  ­68.Dimensiunile în plan ale cămării:  0 .685 x 2.923  ­16.47  0.  TABELUL 3  Nr.  crt.77  0.330  + 711.344  5  Uşă  1.408  + 331.72 m 3  Primul termen al numărătorului şi al numitorului relaţiei (14) se calculează în tabelul 3.994 TOTAL  27. 25  0 .617  + 192.85  ­18  1.200  + 75.

 77 (20 . 60  0 .148 . 25 ) +ç + + 0 . 02  1 . 36  3 . 35 ø æ 4. 72 (0 . 36  0 . 34 ´ 9 . 716  W 0 C/K  T u  =  711. 34 ´ 9 .0 . 39  1 . 7 W .9 . 72 (18 . 47  ö - ç + + + 0 . 25 ) + 0 . 7 W  = 0  è 1 . 33  è 0 . 25  0 C  0 . 5 ´ 18 . 85  ø . 25 + 18 . 34 ´ 9 . 47 ö 3 . 60  VERIFICARE  Se calculează fluxul termic total (relaţiile 11 şi 12) F  = 5. 15  0 . 567  W/K 0 . 34 ´ V  ´ å n  = 0 . 25 ) æ 9 . 34 ´ V  ´ å n ´ T j  = 0 . 72 (3 + 0 . 47 (22 . 716  = 9 . 25 ) ´ 0 .9 . 49  0 .9 . 0 ´ 18 ) = -148 . 5 ) = 11 .449 . 5 ÷(18 . 72 ´ 3 . 34 ´ 9 .9 . 0 ) = 449 .3 . 994 . 0 ÷(9 .

+pereţi B.+pereţi B. Colţ intrând pereţi (cu stâlpişor)  15.  Intersecţie pereţi cu termoizolaţie  3. cu bulb  9. + perete B. Colţ intrând pereţi cu termoizolaţie  21.C.  Colţ pereţi B.A.  12.  Cornişă terasă  34. + pereţi B.  Colţ pereţi B.  Buiandrug ­ tâmplărie dublă  55. (var.  Tâmplărie dublă (cu urechi)  53.  Colţ pereţi B.A.C.  Colţ pereţi B.C.A.A. cu bulb  8.  Grindă B.A.  Atic terasă (în dreptul tâmplăriei exterioare)  33.  Buiandrug ­ tâmplărie dublă (fereastră)  56.A.+pereţi B.C. + stâlp B.  Colţ pereţi B.A.A. (consolă jos)"  29.C.A.A.  Colţ pereţi cu termoizolaţie  5.  Soclu subsol (zidărie din blocuri B.C.II)  41.  13.TABELE DE COEFICIENŢI LINIARI (Ψ) ŞI  PUNCTUALI (χ) DE TRANSFER TERMIC  ŞI TEMPERATURI SUPERFICIALE MINIME (Tsi min)  1.  Tâmplărie dublă (fără urechi)  52.A.A. (consolă jos)  28.  Centură în pereţi cu termoizolaţie  24.A.)  46.  Soclu subsol (zidărie din blocuri B.C.C.  Colţ pereţi B.A.+pereţi B.  6.A. + perete B.  Intersecţie pereţi  2.C.  Perete interior pe placa peste subsol  51.C.  Solbanc tâmplărie dublă  54.A.C.+pereţi B.  Buiandrug ­ tâmplărie dublă (uşă balcon)  57.  7.A.C.A.  Grindă B.A.C.A.C.  Atic terasă  32. + stâlp B. (consolă sus)  27. cu bulb  10. (var.C.  Intersecţie terasă ­ perete exterior (var II)  36.A.  Colţ pereţi B.A. (consolă jos)  31.  Soclu subsol (zidărie din blocuri B. (consolă sus)  25.  Grindă B. cu termoizolaţie)  42.C.A.A.  Intersecţie terasă ­ perete B.A.C.A.  Colţ pereţi  4. (consolă sus)  26.A.  Colţ pereţi B.  Grindă B.)  43.  Intersecţie terasă ­ perete B.  Centură în ziduri (cu termoizolaţie)  23.  Soclu subsol (zidărie din cărămizi. + perete B.A.)  44.C.C.  Buiandrug ­ tâmplărie dublă (pereţi B.A.+pereţi B.A.)  37.  Grindă B.)  45.A.  Colţ intrând pereţi (fără stâlpişor)  14.  Intersecţie terasă ­ perete exterior (var I)  35.A.  Atic terasă (pereţi B.) .  Grindă B.A.A.C.  Soclu subsol (zidărie din blocuri B.  Centură în ziduri (fără termoizolaţie)  22.C. + stâlp B.  11.C.A.I)  38.

05W/(mK)  8  Hidroizolaţie  9  Tâmplărie exterioară. din lemn  11  Agrafă metalică  12  Perete sau grindă din beton armat (eventual)  Elaborat de:  INSTITUTUL DE PROIECTARE.  CERCETARE ŞI TEHNICĂ DE CALCUL  ÎN CONSTRUCŢII I.A.T.)  60.P.)  61.A.  Buiandrug ­ tâmplărie dublă (pereţi B.C.  7  Termoizolaţie λ = 0.1997 .C.  Buiandrug ­ tâmplărie cuplată (fereastră în perete B. ­ SA Bucureşti  Aprobat de:  MLPAT­DGRAT­DPCRT  cu ordin nr.24/N din 19. monolit cu termoizolaţie  LEGENDĂ  1  Beton armat  2  Beton armat prefabricat  3  Beton de pantă  4  Mortar  5  Zidărie din cărămizi  6  Zidărie din blocuri B. dublă.  Agrafe metalice în pereţi structurali din B. cuplată.  Buiandrug ­ tâmplărie cuplată (fereastră în perete B.C.C.02.  Tâmplărie cuplată  62. din lemn  10 Tâmplărie exterioară.  Agrafe metalice în pereţi structurali din zidărie cu termoizolaţie  72.  Buiandrug ­ tâmplărie dublă (pereţi B.58.C.A.C.C.)  64.A.A.)  71.  Buiandrug ­ tâmplărie cuplată (uşă balcon în perete B.A.)  63.)  59.A.A.C.  Agrafe metalice în pereţi nestructurali din zidărie cu termoizolaţie  73.  Buiandrug ­ tâmplărie dublă (pereţi B.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 Obiect şi domeniu de aplicare  2.  Alte caracteristici termotehnice  8.  Stabilitatea termică a elementelor de construcţie  13.  Rezistenţa termică specifică a unui strat omogen  7.  Temperaturi superficiale normate  ANEXE:  A ­ Caracteristicile termotehnice ale materialelor de construcţie  B ­ Temperatura punctului de rouă pentru diferite temperaturi şi  umidităţi relative ale aerului interior  C ­ Presiunea de saturaţie a vaporilor de apă pentru diferite  temperaturi ale aerului  D ­ Zonarea climatică a României.  Determinarea rezistenţelor termice ale suprafeţelor vitrate  10. Temperaturi de calcul  6.  Rezistenţa termică specifică a unui strat cvasiomogen  7.  Rezistenţele termice ale straturilor de aer  7.  Rezistenţa termică specifică medie  7.4.  Rezistenţe termice normate  14.5.  Rezistenţa termică specifică corectată  7. Definiţii şi simboluri  4.  Determinarea temperaturii dintr­un spaţiu neîncălzit  9. Determinarea rezistenţelor termice specifice ale elementelor de construcţie opace  7.1.  Rezistenţele termice superficiale  7.   Determinarea temperaturilor pe suprafaţa interioară a suprafeţelor de construcţie  11. Acte normative conexe  3.8.2. pentru perioada de iarnă  E ­ Considerarea în calcule a straturilor de aer ventilat  F ­ Determinarea   rezistenţelor   termice   ale   elementelor  de construcţie având straturi  de grosime variabilă  G ­ Clasificarea punţilor termice şi a coeficienţilor de transfer termic  H  ­  Metodă  aproximativă  de  calcul  pentru  determinrea  rezistenţelor  termice  specifice  corectate ale elementelor de construcţie neomogene  I ­ Metodă simplificată de calcul pentru determinarea coeficienţilor de transfer termic ai  tâmplăriei exterioare  J ­ Calculul numeric automat  K  ­  Modificări  la  STAS  6472/4­89  "Comportarea  elementelor  de  construcţie  la  difuzia  vaporilor de apă" .  Comportarea elementelor de construcţie la difuzia vaporilor de apă  12.6.  Rezistenţa termică specifică unidirecţională  7.7.3. Dimensiuni de calcul  7. Caracteristici termotehnice  5.CUPRINS  1.