ÉPÍTÉS SZALMABÁLA FELHASZNÁLÁSÁVAL

NOVÁK ÁGNES
2002
JANUÁR

SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS MÛSZAKI FÔISKOLAI KAR , ÉPÍTETT KÖRNYEZET TANSZÉK H - 1146 BUDAPEST, THÖKÖLY
ÚT

74, TEL/FAX: 00 36 1 351-7404, email: novag@elender.hu honlap: www.labor5.hu

ÉPÍTÉS SZALMABÁLA FELHASZNÁLÁSÁVAL ELÔSZÓ
Ebben a füzetben szeretnénk bemutatni egy régi építésmód megújult változatát. Mindazok akik kézzelfogható közelségbe kerültek ehhez az építési technikához nagy jövôt jósolnak neki. Mindazonáltal biztosak vagyunk abban, hogy tekintettel az anyag jellegzetességeire, ez a fajta építés remélhetôleg sokáig a magánerôs építésre lesz jellemzô, ahol azok az építtetôk akik szeretnének személyesen részt venni a saját lakásuk, vagy közösségi épületük építésében lehetôséget kapnak erre. A magánerôs építés nem tekinthetô egy elavult építési formának, hiszen a kézi munka, a saját ízlés és gondolati világ anyagba öntése újra elôtérbe kerül a nem high-tech értelemben tekintett minôségi építésben. A füzetben bemutatásra kerülô szalmabála építés jellegzetessége a természetes anyagok használata, a környezethez való alkalmazkodás, és az építésben való aktív résztvétel. Mindez a házilagos kivitelezésben jobban megoldható, mint az iparszerû építésben. A szalmaház kifejezésre bizonyára sokunknak jut eszébe “A három kismalac“ meséje (ami akár egy téglaipari reklám is lehetne), de voltak aki újrafûzték a mesét, és a - szinte csak állatkertben látható - farkas helyett a díjbeszedôt tették meg fôgonosznak. Ebben a mesében a szalmaházikós kismalac nevethet a legvidámabban. Ha a szalmaházak energetikai elônyeit kell csupán hansúlyozni kétség sem férhet e régi-új anyag használatának jelentôségéhez. Azonban ennél sokkal többet jelenthet a szalmabála házépítés Magyarországon.

A SZALMABÁLA ÉPÍTÉS TÖRTÉNETI HÁTTERE
Ha az internet segítségével keresünk információkat, a “Straw bale building” címszóra 177 címet jelöl ki a keresôprogram, melynek 80%a amerikai vagy kanadai honlap. Ez a szalmabála házépítés eredetét és jelenlegi elterjedését is mutatja. Az általunk ismert legrégibb, ma is álló épület Nebraskában található, 1901-ben épült lakóházként. Valószínû azonban hogy ennél régebben is épültek szalmabála házak, de az elsô tömeges elterjedés valóban a századelôn volt (akkor amikor Kanadában a hasábfából épült házak terjedtek el a boronaházak olcsóbb változataként). A helyszín és az idôpont jellemzô.

MI

HÍVTA ÉLETRE EZT A TECHNIKÁT:

- óriási belsô népvándorlás az USA határain belül (rabszolgafelszabadítás utáni évtizedek, tömeges migráció), vagyis mezôgazdasági ismeretekkel rendelkezô szabad munkaerô és lakásigény egyidejû megjelenése - többmilliós népesség bevándorlása fôleg Európa országaiból (immigráció), fokozott lakásigény, egyre újabb farmok kialakulása

Teherhordó szalmabála falas épület 1928-ból. Az épület eredetileg zarándoktemplom volt, ma is közösségi célra használják. (USA, Nebraska állam)
2

ÉPÍTÉS SZALMABÁLA FELHASZNÁLÁSÁVAL
- hatalmas gabonatermô (Kanadában is) területek rágták meg a termeszek (a len szalmája például nagyon jól ellenáll a nedvességnek és rothadásnak, azonban a nagyobb olajtartalom miatt könyebben ég) - préritüzes területeken háromszor vakolták a szalmabála házakat, az így keletkezett mintegy 8 cm vastag vályogjellegû vakolat tûzbiztossá tette az épületeket, sok favázas épület leégett, de a szalmaházak falai megmaradtak épségben - néhány esetben nagyobb közösségi épületet (imaházat, templomot) építettek az új telepesek, közös erôvel olcsó anyagból saját közösségük számára, ma is jellemzô, hogy egyes kis-közöségi épületet ezzel az olcsó, közösen építhetô megoldással készítenek

- az állattartás jellegzetessége, hogy éppen a nagyterületû farmok miatt nem használták fel a szalmát olyan mértékben mint nálunk, ahol a szárazalmos tartás volt a jellemzô, az USA-ban a kedvezôbb téli idôjárási viszonyok miatt a szilajtartás és vándorló legeltetés volt a jellemzô - a mezôgazdaság gépesítettsége, a gabona aratásával kapcsolatos eszközpark fejlôdése (elterjedtek a gôzzel majd olajjal hajtott bálázógépek az aratógépek mellett) Mindezen tényezôk amellett szóltak, hogy a bálázott szalma helyszíni építési felhasználása és a lakásigény kielégítése együtt lehetséges. Az építés során szerzett tapasztalatok többféle megoldást is kiérleltek. - elsôdleges elterjedtek a teherhordófalas (azóta is Nebraska-stílusúnak nevezett) a téglakötéshez hasonlóan két vagy háromzsinóros bálából kötésben rakott falak, a sarkokon fabetétes erôsítéssel - az erdôsebb területeken a hagyományos favázas épületek kitöltô szerkezeteként használták a szalmabálákat - rizstermô területeken, és ahol nagy volt a termeszjárás, rizsszalmából préseltek bálákat, ha ebbôl épült a ház, nem

A SZALMAHÁZAK UJJÁÉLEDÉSE
Az öko-szemlélet térhódítása a táplálkozás, ruházat és belsôépítészet után a lakóépületek felé is fordult. Fontossá vált makrogazdasági szinten is az energiatakarékosság, az egyén szintjén pedig az egészséges otthon. Nem kell csodálkoznunk tehát, hogy a nyolcvanas években az USA-ban, Kanadában és lassan Európában is ujjáélesztették a szalmabálaházépítés hagyományait. Európában fôleg Franciaországban épültek az új lakóházak, de több országban is folyik kísérleti építkezés (Dánia, Németország, Írország,

Teherhordó szalmabála falas épület 1938-ból. Az épület eredetileg lakóépület volt, ma a Burrit Múzeumnak ad helyet. (USA, Alabama állam)
3

ÉPÍTÉS SZALMABÁLA FELHASZNÁLÁSÁVAL
Moldávia, Ausztria és Magyarország is az úttörôk között van). Magyarország (nem nagyvárosi) területein különösen jól alkalmazhatók lennének a szalmabála épületek lakóházak, melléképületek, mezôgazdasági épületek és kisközösségi épületek esetében egyaránt. használata az építés és üzemeltetés során, stb. - az építés során felhasznált eszközök és gépek a vidék mezôgazdaságában vagy erdôgazdaságaiban megtalálhatók, nincs nehézgép-igény - az anyag jellemzôi folytán azonos nettó alapterület mellett a szalmabála épületek fûtési energiafogyasztása kevesebb mint egyharmada a szokásos szabványos szerkezetekkel létesült épületeknek, vagyis a fûtési beruházási és üzemeltetési költségek is jelentôsen csökkennek (ha sok ilyen vidéki ház épülhetne, nem lenne szükség az egyre dráguló gázhálózatokra azonos komfortfokozat biztosítása esetében sem) - a téli idôszakban csökken a levegô szennyezése a csökkentett tüzelôanyag felhasználás miatt, vagyis csökken a CO2, SO2 szennyezés, ami környezetvédelem számára roppant jelentôséggel bír, és csökken a porkibocsájtás is, ami az egészségvédelem szempontjából különösen fontos - csökkennek a szállítási igények (kisebb súlyú szerkezetek) és a szállítás környezeti terhei (zaj, por, légszennyezés) - az épületek olcsóbbak lesznek, az alacsonyabb jövedelmû családok is belefoghatnak az építkezésbe, a felvett hitelek törlesztését nem veszélyeztetik a magas üzemeltetési költségek - havária-helyzet esetén (természetesen nem ár vagy belvízveszélyes területeken) a favázas szalmakitöltôfalas lakóépületek rendkívül gyorsan felépíthetôk és használatba vehetôk, saját erôvel is befejezhetôk, vagyis hamar birtokba vehetôk - alacsony beépített-energiatartalom - a szalmabála és a jellemzô kiegészítô szerkezetek miatt - a tágabb környezetet kevésbé szennyezi az épület (kisebb a CO2 és SO 2 kibocsájtás az építôanyagok

A

SZALMABÁLA ÉPÍTÉS ELTERJEDÉSÉNEK OKAI EURÓPÁBAN:

- az EU csatlakozási folyamat során a mezôgazdasági és állattenyésztési mutatókat meghatározzák, és a szárazalmos állattartás során sem használják fel a rendelkezésre álló gabonaszalmát - új EU-s irányzat a mezôgazdasági termékek nem mezôgazdasági célú felhasználásának növelése: a vidéki munkaerô helyben tartásával, a helyi ipar fejlesztésével a föld termôképességének kihasználásával ipari terméket gyártani (a “Cork Declaration” tíz pontja között egyikként megfogalmazott EU program). Elképzelések: növényolaj mint hajtóanyag, faapríték mint tüzelô, gyapjú, cellulóz és kender mint paplanhôszigetelés, nád mint táblás hôszigetelés. Ezek szerencsére már mind megjelentek a kísérletek szintjén Magyarországon is. - a környezetbarát építésmódok elôtérbe kerülnek, ugyanúgy mint az egészséges lakókörnyezet iránti igény, vagyis az építtetôk egy része már ma is megpróbál környezetbarát anyagokat használni (itt sajnos csúfos szerepet játszanak a hirdetések, amelyek sokszor hamis információkat adnak egy-egy termékrôl) - a vidék eltartóképességét növeli, ha az éptôanyagok nagy részét helyben lehet kitermelni, erre a szalmabála falszerkezete és jellemzô kiegészítô szerkezetei kiválóan alkalmasak - a hátrányos helyzetû családok (nagycsaládosok, vagy alacsony jövedelmmel rendelkezôk) számára a szalmabála építkezés sok elônyt jelenthet: alacsony üzemeltetési költség, saját munkaerô
4

szalma . a faanyagok pedig másodlagosan hasznosíthatók . ekkor azonban több egyedi bálát is kell a helyszínen “gyártani“. ahol a nyári hûtési igény.egyes esetekben akár pozitív is lehet ez az érték. a bála mérete 40 x 50 x 90 cm.az egyéb környezetkímélô technikák alkalmazása esetén csökken a közmû és infrastuktúra terhelése (nem kell gázvezeték. ha már egyéves tárolt bálát használnak fel. ugyanis a szalma . nem is említve a favázas. esetleg kezelt festett döngölt agyagpadlók. viszont nagyobb a veszteség.olcsó mezôgazdasági melléktermék felhasználása: a bálához ingyen is hozzá lehet jutni. és ennek beruházása elérheti a fûtési költségeket .alacsony szállítási (esetleg tárolási) költség (messzirôl nem is érdemes a szalmát hozni) Megjegyzés: itt többféle elgondolás is lehetséges. mint a vályogé Megjegyzés: sajnos a mai roppant korszerû soküreges falazóelemek ugyan télen jó hôszigetelôk. költségcsökkentô tényezôk az alábbiak miatt: . bár hôtároló tömege kisebb. amit már nem lehet felhasználni. létezik nagyobb bála is. de ára minden esetben 50 és 150 Ft között volt eddig.kevesebb burkolt felület (a szalma falú épületben nem lehet plafonig csempézni a helyiségeket) csak szalmás vályogvakolatot lehet használni.helyi munkaerô alkalmazható: munkahelyteremtô-megtartó képesség nô a településen . több lehet az átnedvesedett bála. a fûtés pellet-kandallós. jobban lehûlô északi falak esetében célszerû lehet ezt is használni) .mint szerves anyag . a jobb élet ne csak erôn felüli önkizsákmányolással legyen elérhetô. de jó lehet a padlófûtés is. a friss bálákat részesítik elônyben.nincs hûtési igény a nyári idôszakban. ugyanis az alapanyag élô korában széndioxidot vesz fel és oxigént termel) . egyesek elônyösnek tartják.a hagyományos és kézmûves (nem high-tech) technológiák alkalmazása az épület burkolatai készítésekor és gépészeti felszerelése során Megjegyzés: a szalmabála házak épületszerkezetei a vályogházakhoz hasonlatosan alakíthatók ki. a pazarló fogyasztás és infrastuktúra ne legyen pozitív példa (lásd lakóparkok). a jól-lét legyen fontosabb mint a jólét. kisméretû hôleadók. .a szalmabála házak bontásuk után kevés hulladékot jelentenek. kevesebb ivóvíz fogy. a családok önmagukról jobban gondoskodhassanak. . amibôl 40es belsô és 50-es külsô falszerkezetek készülnek. ez mind költségcsökkentô tényezô Megjegyzés: gázvezetékre nincs is szükség. mások .fontos. meszeléssel vagy 5 .fôleg akik a favázas megoldást választják. csökken a szennyvízterhelés.ÉPÍTÉS SZALMABÁLA FELHASZNÁLÁSÁVAL elôállítása során . a falak bontásából származó anyagok . hogy az emberekben megtalálható természetszeretet megtarthassuk.vályogvakolat.jó hôtároló kapacitással rendelkezik. vagy faapríték tüzelése kazánra csatlakozó melegvíz rendszerrel megoldható. mivel a favázak miatt jelentôs ülepedés nem jöhet létre a szerkezetben. kevesebb elektromos áramot használnak fel a melegvíz készítéshez és a háztartáshoz) . fapadlók. AZ EGYÉN ÉS A CSALÁDOK SZEMPONTJAI A SZALMABÁLA-FALAS ÉPÜLETEK MELLETT AZ ÉPÍTÉS SORÁN JELENTKEZÔ ELÔNYÖK : Alacsony kivitelezési költség. kisrészben alkalmazott hideg burkolatok. . könnyûszerkezetes (un. de kevés nyílást tartalmazó.visszaforgatható a természetbe. ekkor az már nem ülepszik tovább. amerikai rendszerû) lakóépületeket. azonban a nyári hôérzet szempontjából egyre kritikusabb a viselkedésük.kevesebb a fûtési igény (60 cm kétoldalán szalmás vályoggal vakolt szalmabála fal hôszigetelési értéke megfelel 35-45 cm szálas hôszigetelô anyagnak!) miatt kisebb beruházási költség a fûtési berendezéseknél kisméretû tüzelôberendezések.

az alacsony üzemeltetési költség azt jelenti.a téli fûtési hôigény töredéke az úgynevezett hagyományos vagy hôszigetelô téglafalas épületekének (tapasztalati adatok szerint egy központi elrendezésû fafûtéses kandalló-kályha a megfelelô víztárolóval biztosítja egy átlagos 100 m2es lakás fûtését. a technológia remekül alkalmas a házilagos kivitelezésre is.a konyhák és fürdôszobák felszerelése nagyobb helyigényt jelent. és Melbournben egy háromszintes favázas épületet is emeltek a kilencvenes évek végén egy kisvárosias utcában. fúrógép egyéb kézi eszközök) Megjegyzés: a tervezés során ügyelni kell arra. ahol lehet nézni-tanulni-kedvelni a technológiát. a telken belül tisztított 6 . azok nem külön beruházásként jelennek meg egyegy épület építése során (fûszegélynyíró. közben megvitatva az elônyöket és problémákat.vagy le lehet mondani róla.házilagosan fenntartható. szürkeszennyvíz és az esôvíz felhasználásával egyharmadára lehet csökkenteni a vezetékes vízigényt.rendkívül olcsón üzemeltethetô épületek.a kivitelezés során helyi munkaerô alkalmazható. javítható. mert jól elôkészített építési helyszínen akár 2 nap alatt fel lehet húzni a fôfalakat. jövedelmükbôl jelentôsen kevesebbet kell fenntartásra fordítani. hogy a családok hitelképessége relatíve megnô. vagyis az elsô bálától az utolsóig végig lehet követni a látványos építést.ha a beruházási megtakarításból további környezet (és pénztárca) kímélô megoldások kerülhetnek beépítésre.üzemeltetése nem kíván magas szak- .a beruházási megtakarítások egy részét környezetkímélô technikák alkalmazására érdemes fordítani: • komposzttoalett beépítése • szelektív hulladékgyûjtés és hulladékhasznosítás biztosítása • a szürke és feketeszennyvíz szétválasztásával. hogy Magyarországon. karbantartható épület. az éves fûtési hôigény kevesebb mint 80 kWh/m2/év.ÉPÍTÉS SZALMABÁLA FELHASZNÁLÁSÁVAL enyves festékkel kezelve stb. így a sziget-jellegû kialakítás javasolható. a tulajdonosi-érzés erôsödik . ha megfelelô méretû telek áll rendelkezésre ne tervezzünk tetôtérbeépítéses épületet A szalma szerkezet persze alkalmas lenne erre is. • energiatakarékos világítási és víztakarékos gépészeti rendszerek beépítése • folyadékos napkollektorok alkalmazásával a használati melegvízigény 70 %a kielégíthetô A HASZNÁLAT SORÁN JELENTKEZÔ ELÔNYÖK ALACSONY ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉG. . . de nem célszerû beépített bútorokat tervezni.000 kWh/év. és a külsô falban vízvezetéket vezetni. . szemben az átlagos 140300 kWh/m2/év értékkel) . akár egy-egy elôadást is tartva a kapcsolódó témákról. KÖLTSÉGCSÖKKENTÔ TÉNYEZÔK .a kivitelezés eszközei a mezôgazdaságban és kertészetben ismertek. a leendô lakó építés közben “megtanulja“ a házat. fûrész. korpusz bútorokkal (a nagyobb helyigényt ellensúlyozza az olcsóbb berendezések alkalmazása) . vagyis 8. megismeri a részleteket ami késôbb a karbantartás során fontos lesz számára Megjegyzés: a szalmaház építés terjesztôi általában szerveznek látogatható építést. használati melegvíz elôállítási költsége egyharmadára csökken) . melyek kiválóan alkalmas nagycsaládosok és kisjövedelmûek számára. az üzemeltetési költségek további jelentôs csökkenést mutathatnak (pl. hiszen fafödémmel készül. nem megterhelô de érdekes fizikai munkát végezve. ugyanis a megfelelô lakóterület biztosítása nem jelenti az üzemeltetési költségek megfizethetetlenségét . és a hiteltörlesztések nem teszik lehetetlenné a családok életét . Ezek a hétvégi kalákamunkák nagyon meggyôzôek.

Erre nincs szükség.az épület épületbiológiai jellemzôi kiválóak: lélegzô. a szél szívóhatásának kiküszönölésére mostanában a bálafalakat lefûzik (ennek eszköze a mezôgazdaságban is alkalmazott fûzôszalag és kézi szorító). TARTÓSSÁG ÉS A KARBANTARTÁS KÉRDÉSEI TARTÓSZERKEZETI KÉRDÉSEK A favázas vagy létravázas épületek esetében a tartószerkezeti kérdések nem jelentenek újdonságot. vagy akár a bálákba tûzött hosszított méretû sarokvasakkal. Gyakorlati tapasztalat. a tûz elleni védelem az építés idôtartama alatt viszont fontos. nincs “nyári barakk hatás“ mint a könnyûszerkezetes épületeknél általában FELMERÜLÔ KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK: A SZALMABÁLÁNAK NINCS ÉMI MINÔSÍTÉSE . (Ld.környezetbarát életszemléletet sugalmaz. Az üzemeltetés ilyen jellege szûrô is lehet: akinek tavasszal nincs 2-3 napja arra. sokszor a padlásfödém hôszigetelése is szalmabála agyagtapasztással).a javítás karbantartás eszközeivel minden kertes háztartás rendelkezik . és a bála kitöltôfalak felett a koszorút jelentô talpszelemeneket megfelelôen kell méretezni. a kihajlás a vaskos szerkezet miatt vakolt falként nem jelent veszélyt. Tartószerkezeti problémát általában nem a teherhordóképesség jelenti. Megjegyzés: sokan szívesebben megjavítják a felmerülô hibákat. Azonban ha nem készül vázszerkezet a bálákat függôlegesen egymáshoz kell tûzni (pl. Ebben az esetben egyedüli újdonság a koszorú kialakítása. de törôdést igen. ha a bálafalakat vályoghabarcsba rakják.ugyanis itt lehet megtanulni a házat. és szerencsére ennek van hagyománya a magyar lakáskultúrában. mint a szokásos könnyûszerkezetes épületek. azonban éppen a nagy ereszkinyúlások miatt. a tûzállósági vizsgálatok pedig nagyon fontosak lennének a biztonság szempontjából. A falakra nem nehezednek különös terhek (a födém és a fedélszék faszerkezetû. páratáeresztô falak. így annak javítási . Ilyen vizsgálatokat egyébként végeztek Kanadában. az épület teherhordó szerkezete számolható.ÉPÍTÉS SZALMABÁLA FELHASZNÁLÁSÁVAL tudást. hanem a szélszívás/felemelés elleni rögzítés. Még ekkor is a préselt bála inkább úgy viselkedik mint egy telefonkönyv: nagyon nehéz meggyújtani. késôbbi képek és rajzok. Azonban itt is favázas épületeknél megszokott elveket kell követni. A szalmabála teherhordó-falas épületek esetében a méretezés már nehézkesebb. hogy a kétoldalán vakolt szalmabála nem éghetô szerkezetként viselkedik. melyek tetôtérbeépítés esetében fafödémként méretezendôk. egy esetben ezt mogyoróvesszôkkel oldották meg).) Még egy fontos szerkezeti részlet a lefûzés lehetôsége. A hôtechnikai minôsítés nagyon elôremutató lenne. hogy a cellulóz a vele érintkezésbe kerülô terekben felhal7 . hogy körbejárja az épületet és megjavítsa az apróbb hibákat ne építsen szalmabála házat. és sarkoknál is sarokmerev kapcsolatot kell kialakítani. Ha a leglényegesebb szempontot figyelembe vesszük a tervezés és kivitelezés során (a bálák nem kaphatnak esôt vagy alulról jövô vízet) az épület tartóssága szempontjából kedvezôbb. semmint külsô mestert hívjanak.használati jellemzôit is. . bár a józan észre való hagyatkozás mindenkit megnyugtathat. A falak magassága nem jelentôs. Kanadai mérések szerint a bálafal teherhordó képességét nagyban javítja a kétoldali vakolat. Ezt lehet rétegelt lemezbôl készült L elemmel. éppen ezért a leendô lakók számára is fontos a házilagos kivitelezés lehetôsége . melynek eredményét az interneten nyilvánosságra hozták. a felesleges túlfogyasztás elkerülésére tanít . jó hôtároló képesség Megjegyzés: a szerves anyag hôtároló kapacitása sokkal jobb mint az egyéb szálas hôszigetelési anyagoknak. Különösen elônyösen alkalmazhatók a fedélszékkel egybeépített padlásfödémek. nagyon jó hangszigetelési jellemzôk. Ez egyrészt annak köszönhetô.

Magyar gazdászok szerint a rozs vagy zab szalmája nem olyan kellemes rágcsáló számára. ez ellen éppen úgy kell védekeznünk. Sokszor csak a mosdó és kád mellé tesznek néhány sor kerámiaburkolatot. mint a vályogházaknál: karbantartással. hogy éppen a vastag vakolat miatt sokszor puhábban. hogy a repedések rajzolatát mégjobban kiemeljék. de odafigyelést igen.) Az észak-amerikai kontinensen található lakóépületeket általában 35 évre tervezik. A szalmabálák . szerszámok stb. megfelelô vastagságban. és a lakosságvándorlás valamint a folyamatosan változó település-struktúra miatt általában le is bontják az ilyen kort megélt épületeket. ROVAR ÉS RÁGCSÁLÓ ELLENI VISELKEDÉS Az amerikai tapasztalat a rizsszalmát elônyben részesíti a termeszjárta területeken. de ebbe a páragazdálkodásba már a vályogvakolat is jelentôsen belejátszik. ha a terület nagyon rágcsálóveszélyes. a leghelyesebb azonban a falon kívüli vezetékezés takaróléc mögött a lábazat vagy a mennyezet vonalában. és a hibákrágások kijavításával (éppen ezért nem javasoljuk a szalmaházakat nyaraló vagy hétvégi ház céljára). mint a tetôtérbeépítésnél. amire nem szabad cementes vagy más párafékezô réteget (festést) felhorbani. Egyes épületeknél a padlóburkolat is döngölt agyagpadló. A bevakolt felület két órán keresztül volt képes ellenállni 1000 Celsius fokos hõnek. hogy a vakolat szalmás vályogvakolat legyen. A karbantartás eszközei és anyagai szintén megtalálhatóak a mezôgazdaságban (agyag. (Külön érdekessége a szalmaházaknak. Egyéb gépészeti rendszerek: a fûtéshez szükséges energiaszolgáltató számára természetesen megfelelô kéményt kell létesíteni. mielõtt bármilyen károsodást szenvedett volna. (lehetôleg olyan módon. szabadon álló berendezési tárgyakkal (itt nem érdemes 8 A Kanadai Nemzeti Kutatási Tanács tesztelte a bevakolt szalmabálákat tûzbiztonságiszempontból és azt tapasztalták. mész. A Kanadai Jelzálog és Lakásügyi Testület szerint "a vakolt szalmabála szerkezetû fal kivételesen ellenállónak bizonyult a tûzzel szemben. Valószínûleg a búzaszalma a legkedvesebb a rágcsálók számára. persze sokak szerint egy nem Kite-Kat-on nevelkedett kandúr is megteszi a ház körül. Vannak technikai megoldások is a rágcsálók ellen: a fal alsó és felsô síkja körül sûrû fémhálóval lehet védeni a szerkezetet.) A villanyszerelésre ugyanazok a szabályok érvényesek. esetleg többszínûre. hogy a kéménytest is hôtároló közegként jelenljen meg az épület belsô terében). vagy faltól-falig beépített konyhabútort). folyamatos odafigyeléssel. amire nem is kívánkozik a csempeburkolat.a szerk. Az épület karbantartása nem kíván jelentôs szaktudást. különösen ha benne maradnak a toklászok. illetve sziget-szerû elrendezés a fürdôszobáknál és konyháknál. vizes szerelvények falon kívüli vezetése. sarokkádat tervezni mûanyag elôtétburkolattal. és a többi falfelületet olajfestékkel teszik ltisztíthatóvá.ÉPÍTÉS SZALMABÁLA FELHASZNÁLÁSÁVAL mozódó párával gazdálkodik. fa. Különösen szerencsés helyzet során azonban megmaradt egy-egy épület. A TÛZ KÉRDÉSE NEDVESSÉGTECHNIKAI KÉRDÉSEK. olajfestékkel festve. jó vízelvezetés a telekrôl. Fontos. GÉPÉSZETI MEGOLDÁSOK Itt szintén a vályogházaknál alkalmazott elveket érdemes újra átgondolni: az esô ellen mélyen kinyúló eresz.). mint a hagyományos építôanyagok (a hagyományos építõanyagok alatt itt a fa-gipszkarton kombinációt kell érteni . a hôleadókat lábra állítva vagy a falban elôre elhelyezett favázra kell terhelni. vagy a faszerkezetes épületeknél. A mosható falakat faburkolatként vagy csupán kis felületen csempeburkolatként kell kialakítani. saroknélkülire vakolják a belsô felületeket is. melyek azt bizonyítják. hogy a szalmabála lakóház generációkat szolgálhat ki. hogy tûzbiztosabbak.

200. túl sûrû a beépítés. .1. így a szükséges anyagköltség (a fabukorlatok felületkezelését is ideszámítva) nem lehet több mint 150. A szalma házakhoz nagyobb telekméret ”illik” egyrészt a nagyobb bruttó beépített terület miatt.000.az elektromos.000 .000 Ft körül magas minôségben is jól valószínûsíthetô. alapozás költségei a körülményektôl függôen 500.000 Ft .554. áruk szállítással együtt nem lehet több mint 200 Ft⁄bála. a szalmabála házak nem városi épületek (egyenlôre). padló és falburkolatok: az elfogadható .000 Ft összes költségek: 10. kisméretûek a telkek.000 Ft anyagszállítás (természetesen csak a helyszínhez közeli anyagokat érdemes használni). kevesebb lehetôség van a környezetbarát technikák alkalmazására.a szalmaházak még nem javasolhatók.egy 120 m2-es favázas épülethez szükséges szerkezeti faanyag 37 m3. ára 42.kültéri. gardrób berendezésére szánható összeg: 600. 180.000 Ft .000 .000 Ft nyílászárók: egy átlagos családi házban mintegy 10 külsô és 8-10 belsô nyílászáró található. konyha.000 Ft . másrészt a lehetséges optimális alternatív közmûtechnikák alkalmazása miatt is. stb). stb) közterhekkel együtt 4-6. ÉPÍTÉSI KÖLTSÉGEK Egy átlagosnak tekinthetô szalmaház (jelen esetben favázas) költségbecslése: . szalmahaz.1.6 fô munkabére . de nem eleget ahhoz.000 Ft . így a felmerülô költségek (beüvegezve) 500. semmiképpen nem használhatók a diszperziós falfestékek sem kívül sem belül.300.az építés idôtartama nem lehet több mint 4-6 hónap (nagyon kevés a nedves technológia.a szükséges bálák száma: 900 db.000.000 Ft Megjegyzés: A költséget kevesebb mint felére lehet csökkenteni a házilagos építés.160 m2 galvanizált acélháló homlokzatok burkolására (ha egyáltalán szükség van rá) 32. valamint a www. veszteségek 6 % 60.000 Ft.000-1.fürdôszoba. egyes közmûvek kiváltásával. padlócsempe. mennyisége mintegy 150 m 2. és alternatív gépészet alkalmazásával. Bizonyára összefüggésben van ez a sûrûbb városi beépítés okozta problémákkal (nincs megfelelô anyag és szakmai ismeret.000 Ft . hogy táplálják a tüzet. ÉS AZ ÉPÍTÉSI TELEK Az építésmód nem lehet független a környezetétôl. területalakítás.hu) minôség (csempe.festékek : ennél a technológiánál csakis a hagyományos meszelés vagy enyves festés alkalmazható. telekommunkiációs költségek elfogadhatóan 550. vagyis a költség 450.tetôfedés anyagköltsége: cserépfedés esetén (ha nem bontott anyag újrahasznosításáról van szó) 450.200." (Forrás: az amerikai Energiaügyi Minisztérium tanulmánya.000 Ft -tereprendezés.000 Ft . 9 A TELEPÜLÉSI SZERKEZET.a rendkívül jô hôszigetelés miatt csökkenteni lehet a gépészeti berendezések számát.000-1.266. más a lakáshasználati attitûd. hogy jó szigetelõ értéket biztosítsanak.000 .200. parketta stb) m2 anyagára 3.000 Ft/m3 1. így a fûtési rendszer költsége 500. A város számára és városi lakáshasználat szemlélete miatt . kevés az anyagmozgatás.200.000 Ft .000 Ft .000-15.ÉPÍTÉS SZALMABÁLA FELHASZNÁLÁSÁVAL megfelelõ mennyiségû levegõt tartalmaznak ahhoz.

mintha azoknál az épületeknél a külsô falakba 38 cm ásványgyapot hôszigetelést helyeznének. lécvázon.12 W/m 2K (A könnyûszerkezetes épületekkel összehasonlítva ez annyi. hogy beépítetlen padlás esetében. de semmi esetre sem lavasolt a cementvakolat. befûzôcsavarokkal födém: pallófödém borítva vagy alulbordás kialakítással fedélszék: pallószerkezetû. jellemzôen szigetszerû kialakítással egyéb berendezési tárgyak: falra rögzített staflivázra szerelhetô fûtés: alacsony teljesítményû berendezésekkel fûthetô . peremgerendával. vagy teherhordó jellegû egyaránt. A bálák alkalmasak arra is. dobozokban kötve vizes berendezések: vendégfalra szerelve.cm agyagvakolat kerül). Ebben az esetben a szorosan egymás mellé helyezett bálák tetejét agyagtapasztással kell ellátni. legjobb a vályogtapasztás vagy a mészvakolat. szárazsúly: 16-31 kg/bála Az un.) szárazsúly: 30 . ahogy a késôbbiekben bemutatjuk. Az egy bála vastagságú falszerkezet hôátbocsátási tényezôje: K= 0. ami a tûzvédelem 10 GÉPÉSZETI BERENDEZÉSEK: elektromos vezetékek védôcsôben szerelve. koszorú: rétegelt lemez és palló felhasználásával. így a végleges falvastagság 60-64 cm lesz. háromdrótos. szellôztetett hátfallal.43 kg/bála miatt fontos. HÔSZIGETELÔ K É P E S S É G E: A szalma hôszigetelô képessége megegyezik a nád és egyéb cellulóz anyagok hôszigetelésével. hab szigeteléssel kiegészítve a lábazatnál és a kerületén). préselt bála jellemzô méretei: magasság/szélesség/hosszúság: 38. és padlófelületet is ad. Ez utóbbi esetben a padló lehet a hôtároló tömeg (extr. melyre kétoldalán 2 x 5-8.) A bálákból készíthetô falvastagság: jellemzôen a kétoldalán 5-7 cm vakolattal 55 cm illetve 70 cm. Ebben az esetben is a nedvességvédelem a legfontosabb kérdés. mészfestéssel belsô felületképzés: vakolat. de választhatunk hagyományos alapozást is.5-44 cm x 50 x 95-105 cm Magyarországon járatos bálaméret: 40 x 50 x 80 cm (ebbôl 50 cm nyersméretû falat lehet rakni. illetve a könnyûszerkezetes gyorslakóházak megoldásait. JELLEMZÔ KIEGÉSZÍTÔ SZERKEZETEK Az alapozás esetében alapul vehetjük a vályog épületeknél szokásos megoldásokat. vagy 34 cm hôszigetelô habbal építenének. Az alapozás lehet sávalap. illetve a bálák hulladékaiból. A falszerkezet lehet favázas kitöltôfalas. de sokszor lehet lemezalapot is készíteni. járható-használható Sok esetben a talajon fekvô padló.ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZÔK FIZIKAI ÉS ÉPÍTÉSI JELLEMZÔK: BÁLAMÉRETEK: Az úgynevezett kétdrótos.5 cm x 116-125 cm (Magyarországon nem járatos méret. vagyis mintegy 75 %-az üveggyapot és ásványgyapot paplanoknak. a fafödémre hôszigetelô anyagként kerüljön.5-44cm x 62. vagy az emelt szintû földszinti padlószerkezet hôszigetelését is készíthetjük a rendelkezésre álló bálákból. préselt bála jellemzô méretei: magasság/szélesség/hosszúság: 38. alacsony hajlású fedélszék homlokzatképzések: kétoldalán vastag vályogvakolat. vizes helyiségekben a hagyományos olajfestés vagy faburkolat.

ezt a késôbbiekben a rabicháló falra tûzésénél is használhatjuk (használható a betanított munkára a nôi és a fiatal munkaerô) A képek egy része itthon készült. 11 . E G Y E D I M É R E T Û E L E M E K K É S Z Í T É S E egyedi méretû bálák készítése fontos akkor. Az alsó képen látható ládakaloda nagy segítséget jelentett a bálák készítésénél. de alkalmas a láncfûrész.ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZÔK . mint azt a késôbbiekben is láthatjuk) a kisebbre vágott elemeket is kötözni vagy drótozni kell. amikor a kiegészítô elemeket kell elhelyezni a szalmabála falakat is kötésben kell készíteni. mintha teherhordó bálafalas épületet építenénk. erre szolgálnak a hosszú (7090 cm-es) acél tûk. sövényvágó. más részét a függelékben bemutatott szakirodalomból használtuk fel. ugyanúgy ahogyan a tégla falazásnál általában kézi préssel segítik a leszabott elemek drótozását a bálák vágásához kertészeti-mezôgazdasági szerszámokat használhatunk (a képen kézi fûrész látható.ELÔKÉSZÍTÉS AZ ÉPÍTÉS ( F E L E Z É S) E L Ô K É S Z Í T É S E. mert a vázas épületek esetében több eltérô méretû bálára van szükség.

Ez természetesen nem csupán a szalmabála épületeknél lehet fontos. A szigetelt lemezre hászigetelésként sokszor egy bálasort tesznek a burkolatok alá. ami ökológiai szempontból nem túl szerencsés. Az alsó képen a tûzô tüskék és a lefûzôcsavarok toldása látható. ami a naperegia hasznosítás szempontjából különösen elônyös. A síklemez az amerikai építések esetében roppant elterjedt. ugyanezt kell tennünk a vályogépületek esetében. így a házilagos építésre a bálafalak készítése. Minden esetben elônyös az épület körüli drénezés.ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZÔK . és a gépészeti csonkok. valamint jó hôtároló tömeget jelent. illetve a könnyûszerkezetes házaknál is. További elônyt jelent a nyári hôcsillapítás során is. Hátrányként tekinthetjük azt. Ebben a konstrukcióban ott kedvezôek a kölcsönfelvételek is.ALAPOZÁS ALAPOZÁSI MÓDOK A terület elôkészítése során különösen nagy figyelmet kell fordítani a talajban található nedvesség elkerülésére. és a vakolás marad. Sok helyen alkalmazható a vasalt síklemez (peremgerendával) ahol a talaj adottságai ezt lehetôvé teszi. illetve a nagyszemû kavicsfeltöltés alkalmazása a kapilláris nedvesedé ellen. Mint már korábban említettem. valamint a talajon fekvô padló hôszigetelését általában habszerû hôszigeteléssel oldják meg. Lemezalap és a lemezbôl kiálló lefûzôcsavarok és acél rögzítô elemek képei. mivel ezek az anyagok inkább kerülendôk a környezetbarát építésben. Ennek fô oka az. hogy az alapozást és favázas épület esetében a vázrendszer építését szokták építôipari vállakozóval készíttetni. az alapozás megválasztásánál több lehetôségünk van. A lemezalap alkalmas mindegyik fajta falszerkezet fogadására. Látható a beállított ajtó-tokszerkezet. Ennek a megoldásnak az elônye az. illetve a biztosító sem tartja aggályosnak az építést. 12 . hogy az építés ideje alatt megfelelô munkaterületet ad. hogy nagy mennyiségû betont kell beépíteni.

alul oszlopos illetve könnyített vázas épület látható. Sávalap készítésének képei. így biztosítva megfelelô területet a biztonságos munkavégzéshez.és nálunk elterjedtebb alapozási megoldás .a beton sávalap készítése.ÉPÍTÉS SZALMABÁLA FELHASZNÁLÁSÁVAL . a létravázas és bála-teherhordó falas falszerkezet fogadására is. hogy a sávalapok elkészülte után a feltöltés mihamarabb elkészüljön.ALAPOZÁS A másik . Jobboldalon létravázas szerkezetû. Ebben az esetben fontos lenne. 13 . a különbözô falszerkezetek esetében. A sávalap alkalmas a favázas. Ez látható a jobboldali képeken is.

hogy a váz nélküli bálafalak oldalirányú terhelés esetén ne mozduljanak el. fafödémmel.ÉPÍTÉS SZALMABÁLA FELHASZNÁLÁSÁVAL . A födémszerkezetet tartó koszorú elkészítése a késôbbi ábrákon látható. hogy négy bálasor mindíg össze legyen tûzve. Ezzel a szerkezeti megoldással kétszintes. vagy tetôtérbeépítéses épületek is építhetôk. A letûzésre alkalmasak betonvasak. Ebben az esetben a bálákat kötésben kell elhelyezni. és lehetôség szerint úgy kell ôket lefûzni. A sárhabarcsba rakott fal esetében fontos az ülepedés figyelembe vétele. Az alsó képen látható a sárhabarcs nélküli teherhordó szalma falas épületek készítése. szalmatörekes vályoghabarccsal lehet kötni egymáshoz. Az alsó képeken látható a vasak kiosztása és beütése gumikalapács és beütôfej segítségével. A letûzés azért fontos. A lefûzés akkor is jelentôs szerpete kap. lefûzôvasak lefûzôvasak bálasorok bálasorok lefûzôvasak alapozás 14 . A vályogtéglákból készült falakhoz hasonló módszer esetében a bálákat sárhabarccsal. jellemzôen létrakoszorú készítése a jó megoldás. Teherhordó bálafalas épületek többféle rendszer szerint készíthetôk. és el kell kerülni a falak oldalirányú kifordulását. amikor a lehorgonyzásnál összehúzzák a bálákat. vagyis a nyílászárókat ebben az esetben is vaktokos szerkezetként érdemes kialakítani. de a sárospataki építkezésen mogyoróvesszôket használtak erre.FALSZERKEZETEK A BÁLAFALAK KÉSZÍTÉSE - TEHERHORDÓ BÁLAFALAK A fal készítése során az épület teherhordó rendszerének megfelelôen kell kialakítani a különbözô részleteket.

és a tömör sarkoknál az oszlopvázas elrendezés a jellemzô. míg a törmeléket a feltöltésbe helyezték el. a nyílászárókkal erôsen tagolt déli homlokzaton a létravázas jelleg dominál. míg a nagy nyílással tagolt falszakasz vázas építésû. Ennél az épületnél a faváz közé bekerültek a szalmabálák. Az épület helyén ugyanis egy leromlott állapotú. majd ezután helyezték el a koszorút.helyi kôbôl épültek. mint ebben az esetben a szeglemezes fedélszék. 15 . A belsô teherhordó falak . Például a kôfal megfelelô elemei beépültek az új falakba.melyekre a mestergerendák is támaszkodnak . Felsô képek: Vázas és létravázas szerkezetek Jobboldali alsó kép: Vegyes falszerkezetû épület. A jobboldali képen látható. Ez a rendszer megfelel a födém kialakításának is. és megfelelô technikai-technológiai háttérrel rendelkeznek). A középsô fotón látható épület esetében faváz vegyes rendszerû volt. A teherhordó vázszerkezetek közé épített falak esetében elônyös lehet a szalmabálák méretéhez igazodni a vázrendszerrel. Ezen a képen az is látható. míg az északi oldalon. Ennek az épületnek az anyagát a helyszínen teljes mértékben újrahasznosították. Egyes országokban (hasonlóan a vasbeton lemezalapokhoz) indokolja az. kôfalas gazdasági épület állt. és készülhetetett a fafödémmel egyesített bakdúcos fedélszék.FALSZERKEZETEK A BÁLAFALAK KÉSZÍTÉSE - VÁZKITÖLTÔ BÁLAFALAK A vázszerkezet elterjedése több szempont szerint is indokolt. mint itt is láthatjuk. hogy a vállakozók-kivitelezôk szívesen elvégzik ezt a munkafázist (erre felkészültek. hogy a szokásos rögzítôelemes és átfûzôcsavaros megoldásokat ki kell egészíteni a falszerkezet vastagságából adódó szélesített tokszerkezetekkel és tokbélésekkel. látszó falszerkezetként. a szemben lévô fal teherhordó bálafalas.ÉPÍTÉS SZALMABÁLA FELHASZNÁLÁSÁVAL . hogy ebben az esetben kiválóan használhatóak az iparosított szerkezetek is.

Az egyes bálák egymásra helyezése után a fal függôlegességét ellenôrizni kell. ekkor olyan munkacsoportokat érdemes szervezni. ahol van egy-két résztvevô aki ért ehhez. A bálák általában megfelelôen tömörek (a gépi tömörítés nagyon segíti a bálaépítést). ezzel ugyanis biztosítható a megfelelô tömörség. hogy az lazább. és a sorban az utolsó bálát beszorítani. és a többiek az ô munkájukat tudják segíteni. érdekes tevékenység. A legtöbb bálafalas épületnél ez nagyon jól bevált. a társas munka egy-egy hétvégére könnyen megszervezhetô. hogy a bálázógép nem tökéletesen egyforma bálákat készít. helyszínen készített bála esetében is. oldalon bemutatott ládakaloda. a gyors és látványos munka miatt a résztvevôk számára örömteli és nem túlzottan megerôltetô. A felezett bálák esetében elôfordulhat. eszközigénye nincs. A feles bálák készítésére ezért a legmegfelelôbb a 13. azonban figyelembe kell venni. A bálákat a behelyezés után érdemes kissé beütögetni. 16 . vagy nagyobb szakértelmet igényelnek.FALSZERKEZETEK BÁLAFALAK KÉSZÍTÉSE A bálák behelyezése kézi erôvel történik. A bálák elhelyezésére érdemes hétvégi tábort szervezni. Természetesen egyes munkafolyamatok nagyobb fizikai igénybevételt jelentenek.ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZÔK . és a falakat késôbb úgyis egy síkot képezve egyenletesre vágjuk (trimmeljük).

hagyományos oszlop-váz a sarkoknál. máskor lépcsôként használhatóak. alatta a rabicolt falszerkezet. Mások szerint ez felesleges. Egyes esetekben munkaállványként szerepelhetnek.. vagy szolgálhatnak munkafelületként. Ezzek kapcsolatban még nem teljesen kiforrottak a nézetek. illetve a vakolat mennyiségét valóban lehet csökkenteni egy feltûzött nádazással (a deszkázatra készülô vakolatokhoz hasonlóan). Ennél az épületnél nagy mennyiségben rendelkezésre állt megfelelô méretû mogyoró-vesszô. aminek a beütése nem okozott gondot. 17 .FALSZERKEZETEK A jobboldali képen látható esetben a vegyes vázszerkezetû épületnél (látraváz a nyílászáróknál. és vakolattartást segítô drótozás látható. Legtöbb esetben a bálafalakra egy vagy kétoldalon rabichálót erôsítenek. Van aki úgy gondolja. Így amint észlelték ezt a problémát. Arra is ügyelni kellett (már az elsô bálaszakasz beépítése közben nyilvánvalóvá lett) hogy a befeszített bálák a létraszerkezetet kissé megfeszíthetik. A jobboldali képen látható a csupasz szalmafal. a kritikus helyekre léceket szegeztek. és a tömör homlokzatszakaszokon) kölönös gondot fordítottak arra. Az alsó képen egy másfajta függôleges rögzítés. A bálák az építés során sokféle funkcióban szerpelnek: lehet rajtuk üldögélni reggelizésnél. így biztosítva a keretek stabilitását.. ami a késôbbiekben nehezítheti a nyílászárók elhelyezését. vagy akár aludni is lehet rajtuk. hogy a sarkoknál az egyedi méretre szabott bálák esetében a függôleges tûzés megfelelô legyen.ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZÔK . hogy csupána szalma-fal nem ad megfelelô alapot a vályogvakolat számára.

Ez a sarokmegerôsítés történhet két végén behajlított betonvassal. Ez a kapcsolat csak a sarkokat erôsíti. A felsô képen: sarokerôsítés acélkapccsal. Az elem befoglaló mérete minimum 80x80 cm. és nem teszi feleslegesség a függôleges letûzéseket. hogy a méretre szabásból adódó esetleges stabilitás csökkenés elkerülésére ezeken a helyeken erôsítést kell végeznünk. ezért ott a bálákat kézifûrésszel formára kellett vágni. Más esetekben elônyös a rétegelt lemezbôl vagy építôlemezbôl készített sarokelem. Ezzel a megerôsítéssel lehetôségünk van arra.FALSZERKEZETEK S ARKOK KÉPZÉSE SZALMAFALAKNÁL A sarkok esetében fontos. A megfelelô átfedésekhez azonban a kapcsolódó bálákat “hagyományosan” is le kell tûzni. így általában a behajlított szakaszok hossza 15-15 cm legyen. vagy gumikalapáccsal könnyen beüthetjük. bálákból képzett sarok rétegelt lemez sarokelem az átfûzô szálak helyei 18 . Ennek mérete is a bálához igazodik. A kapcsokat minden sornál el kell helyezni. Ekkor elegendô minden második bálasorban elhelyezni a sarokelemet. míg az átkötô szakasz hossza akkor megfelelô. A behajlított vasakat kalapáccsal. A vasak lehetôleg a bála közepén haladjanak át.ÉPÍTÉS SZALMABÁLA FELHASZNÁLÁSÁVAL . és az L szárak vastagsága lehetôleg minimum 25 cm legyen. bálasoronként. ha eléri a minimum 50 centimétert. hogy a sarokelem rögzítése és a lefûzés egy ütemben készüljön. A rétegelt vagy építôlemez lemezvastagsága ne legyen kevesebb mint 15 mm. Az alsó képen a tartószerkezet a bálafalak külsô síkjához igazodik.

19 . Ebben a tekintetben a vályogépületekhez hasonlóan járhatunk el. tokszerkezet (hôszigetelve) leendô ablak síkja rovarháló tokszerkezet (hôszigetelve) kifelé lejtô párkány Nyílászárók keretezése. hogy figyelembe vegyük a falvastagságból adódó egyedi megoldások szükségességét. A felsô képen kamraablak. A belsô tér szempontjából karakteres építészeti elemet jelent az épületeken megjelenô széles ablakpárkány és könyöklô. jobbra lent létravázas szerkezet.FALSZERKEZETEK NYÍLÁSZÁRÓK A beépítésre kerülô nyílászárók esetében a legfontosabb. A fotók és az ábra jellegzetes részleteket mutatnak.ÉPÍTÉS SZALMABÁLA FELHASZNÁLÁSÁVAL . balra lent a bálamérethez szélesített vaktok látható.

Egyszintes lakóépületeknél . Általában arra kell törekedni. vagy a nyári intenzív szellôztetés biztosítása. hogy ahhoz könnyen és biztonságosan lehessen rögzíteni az ablakszerkezetet. Az áthidaló teherhordó szalmafalas épületeknél a megfelelô (széleített) vaktokként is elkészíthetô. és benapozást.tekintettel a szerkezet kicsi önsúlyára . azonban az áthidaló esetében is figyelembe kell venni. azonban a déli oldalon a napenergia befogadására alkalmas ablakok létesítése célszerû. ÁTHIDALÓK A szalmabála épületeknél általában nem törekednek nagyméretû nyílászárókra. Északi falszakaszok és mellékterek esetében is fontos lehet a kitekintés.nincs méretezési probléma. A nyílászárókat ennek megfelelôn kell kialakítani. illetve az esetleges rabichálót. A többi homlokzaton a nyílászárók méretét a mögötte lévô helyiség követelménye szabja meg. A hagyományos vázas szerkezeteknél a gerenda-áthidaló megfelelô megoldást ad. A létravázas szerkezetek esetében az áthidaló is hasonló megoldással készül.ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZÔK .KOSZORÚK KOSZORÚK . hogy huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség esetében az ablakok biztosítsák a megfelelô megvilágítást. 20 .

vagy teherelosztó rétegelt lemezre épített koszorút érdemes kialakítani. hogy a magastetô szerkezete . hogy a fedélszék terheit a falra egyenletesen adjuk át. A bemutatott ábrák errôl mutatnak tervet. a borda rétegelt lemez.vagy födém lekötôcsavar az átfûzôtüskéken fellépô különleges terheket felvegye. rágcsáló elleni védelemmel rétegelt lemez lefûzô szál és a horony a távtartókon legfelsô bálasorra helyezett rétegelt lemez rétegelt lemez merevítô bordák sarokmerevítô elemek elôregyártott szeglemezes fedélszerkezet legfelsô bálasorra helyezett palló koszorú lefûzô csavar. távtartókkal és elôrefúrt furatokkal. Ebben az esetben a koszorút úgy kell méretezni. élére állított I pallók párban távtartókkal és elôrefúrt furatokkal doboz-koszorú teherelosztó rétegelt lemez szalmabálák élére állított I gerenda-elemek párban. illetve megvalósult példát. hogy a leszorító eszközöket elhelyezhessük rajta. a bálafal leszorítására rovarháló (termeszek vagy rágcsálók ellen) 21 . Jobbra: rétegelt lemezbôl és keményfából készített. A szalmafalas épületek esetében a tetôszerkezet és a fedés (vagy az esetleges hasznos terhek mellett) igény lehet a szél szívó hatásának ellensúlyozása is.ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZÔK . ÁTHIDALÓK A koszorúk kialakításánál a legfontosabb. Ezért minden esetben létravázas szerkezetû. az elemeket egymáshoz is hasonló elv szerint merevítik Fent: az úgynevezett dobozkoszorú. és a leszorítás igénybevételét is figyelembe kell venni. az elemek felsô és alsó része fa. A koszorú esetében különösen fontos. merevített koszorúszerkezet Lent: létrakoszorú.KOSZORÚK K O S Z O R Ú K.

Fontos tehát könnyû fedés alkalmazása esetén.) Ez a mûveletsor is jó terepe az önkéntes. ha a tetô önsúlya viszonylag csekély. leszorító csavar és lemez a távtartókon élére állított pallók párban rétegelt lemez legfelsô bálasor A FELÜLETEK ELÔKÉSZÍTÉSE A vakolás megkezdése elôtt a legtöbb esetben szükség van a felület durva egyenetlenségeinek megszüntetésére. gyorsan és jó minôségben lehet elvégezni ezt a munkát.LESZORÍTÁS A koszorú leszorítására különösen akkor van szükség. 22 . A gép fûszegélyníróval hatékonyan. házilagos munkáknak. ha a helyi széljárások ezt indokolják. vagy állóképességre. (A képen jól látható a pallókból szerkeszett fedélszék is. illetve a födém jelentôs hasznos terhet kap. vízszintes födém nélküli felsô térelhatárolásnál. a leszorítástól eltekinthetünk. íves felületek képzése). nincs szükség különösebb szakértelemre. csak türelemre. Ilyenkor mód van a szalmaépítészet jelemzô formáinak kialakítására is (legömbölyített sarkok. lefûzô szál és a horony a távtartókon Amennyiben nincs különösen jelentôs szélszívás. illetve abban az esetben.ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZÔK . illetve a födém nincs terhelve. Erre a legelterjedtebb eszköz a fûszegélynyíró. A lehullott szalmatörmelék további beépítésre alkalmas: a vályoghabarcsba keverve nagyszerû vakolóanyagot ad. de lehet vele az esetleges réseket tömíteni. a palló mérete ebben az esetben biztosítja a megfelelô vastagságú hôszigetelés helyét. vagy akár vissza lehet ásni a kertben.

a zsákvarráshoz hasonlóan . A képen a rabicháló tûzése látható. hogy a szalmafalra . A tûvel .a vályogfalakhoz hasonlóan . Ennek magyarázata az. ha a fém vagy mûanyag háló helyett természetes anyag lenne a vakolat hordozórétege. Láthatunk erre példát a népi építészetben: ferdén szegezett vékony fenyôlécek (ahogyan Erdélyben szokták). ablakok mentén. illetve a hálók toldása esetén az átfedésekhez. ami jelentôs fizikai munkát igényel.ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZÔK . betonacélból készített tû. illetve ez a munkarész elsô fázisaiban szintén végezhetô házilagosan.rögzíthetjük méretre vágott drótokkal a rabichálót mindekét oldalon egymáshoz. Ott ahol tartószerkezetet találunk (ajtók.vastag vakolatréteg kerül (inkább nevezhetnénk agyagtapasztásnak) amit több rétegben kell felvinni a szalmafalra. vagy felszegezett . Természetesen jó lenne. Sok esetben célszerûbbnek látszik a rabichálós vakolaterôsítés. hogy a hálóra vakolás gyorsabban és biztosabban megy. 23 . a vázszerkezet elemeinél) a hálót ehhez is rögzíteni kell. hogy az jól bekössön a szálak közé. Ehhez a megoldáshoz igen nagy mennyiségû agyagvakolatot kell elôkészíteni. Rabicháló nélküli vakolás esetében az elsô réteget nagy erôvel kell rádobni a falra.tûzött nádszövet (ahogyan az Alföldön szokásos) szintén megfelelnének erre a célra. A felfûzés eszköze a korábban már használt hosszú. Itt a fal mindkét oldalán egyszerre erôsítik fel a hálót. de sokan a befejezô réteg felhordására szakembert kérnek meg.FELÜLETKEZELÉSEK A RABICOLÁS Ámbár sok esetben egyáltalán nem tartjuk szükségesnek a rabicolást. mégis a legtöbb szalmabála épületen megtaláljuk. A tapasztalat az.

Megfelelô mennyiségû szalmatörek. 24 . kendervagdalék bekeverése jelentôsen csökkenti a felületi repedezettséget. hogy az egyes rétegek páraáteresztô képessége belülrôl kifelé növekedjen. A cementvakolatot a szalmaházaknál kerülni kell.FELÜLETKEZELÉSEK A VAKOLÁS A vakolás elôkészítésekor a rabichálót rögzíteni kell. folytonosságokat szalma betömködésével kell megszüntetni. lószôr. amely a szalmabála nedvességtartalmát bizonyítja. és csak akkor hordhatók fel a következô rétegek. vagyis a szerkzeteben ne jöhessen létre párafeldúsulás a téli idôszakban. A vakolóanyag készítése során különös figyelemmel kell lenni arra. A vakolás különbözô fázisai láthatók a képeken. az esetlegesen adódó üreget. Az alapvakolat felhordása után meg kell várni a megfelelô szilárdulást (a vályogvakolat lassan szilárdul). Sok épület esetében a kritikusnak tartott pontokon beépítenek olyan szerkezeteket.ÉPÍTÉS SZALMABÁLA FELHASZNÁLÁSÁVAL .

hogy nem keletkeznek olyan zugok az épületben.ha nem építünk szerelt vagy falazott vendégfalat a tervezett falszakaszra érdemes stafkivázat erôsítani.KIEGÉSZÍTÔ SZERKEZETEK SZERELVÉNYEK. Alsó képek: elektromos vezetékek. padló lábazati szegélybe rejtve). Ugyanez vonatkozik a fûtési vezetékekre is. ami a terheket átadja a szalmafalnak.ÉPÍTÉS SZALMABÁLA FELHASZNÁLÁSÁVAL . és azokat a hálóhoz kell rögzíteni. A vezetéket vezetô csôben kell elhelyezni (így utólag is javítható lesz). 25 .nincs kiforrott eljárás a vizes és elektromos gépészet elhelyezésére. Sok esetben jól alkalmazhatók a falon kívüli vezetékek (ezt a megoldást használják hagyományosan a Skandináv faépítészetben. Az elektromos vezetékek és szerelvények esetében is megfelelô lehet a falonkívüli vezetékezés (pl. Ez abból a szempontól is elônyös. felsôszekrény. Jobboldali kép: faváz felsô szekrény rögzítéséhez. könyvespolchoz. Az ilyen bezárt sarkok. nehezebb berendezésekhez. A vizes szerelvényeket nem szabad szalma falban vezetni! A fürdôszoba és konyha tervezésekor a gépészeti vezetékekhez vendégfalat kell készíteni (szerelt rendszerût. aminek az ellenôrzése nehézkes. kapcsolódobozok és dugaljak rögzítését segítô szerkezetek. a sziget-szerûen épített konyha vagy fürdôszoba is jó megoldás. A szalmaházak berendezése során törekedni kell a lábakon álló bútorok alkalmazására (lábas mosdó. lábakon álló konyhabútor stb. Így megfelelô szilárdságú hátfal áll rendelkezésre a mosdó. Más esetben a dugaljak rögzítését faékre szerlet dobozokkal oldják meg (ld. vagy más falra szerelhetô bútor rögzítésére. a mûanyag csöveket a rabicolás elôtt kell a falra szerelni. épületszakaszok esetében a fal nem tud megfelelôn lélegezni. Ha megfelelô méretû tér áll a rendelkezésre. radiátor. Ilyen lehet például a padlótól-mennyezetig beépített hátfalas szekrény. A falra szerelt berendezések esetében .). BERENDEZÉSEK A szalmafalas épületek esetében .hasonlóan a vályogépületekhez . a bezárt levegô könnyen penész forrása lesz. és esetleges problémák esetében nincs lehetôség a korai észlelésre. vagy a vázszerkezetnek. alsó ábra). vagy a Brit szigetek épületeinél). vagy téglafalasat).

A kiöregedett tövek pótlásakor (átlag 5-6 évente) általában az egész területet letermelik.KÜLÖNLEGES MEGOLDÁSOK Az elôbbiek alapján láthatjuk. Az épület Franciaországban létesült. A képen látható munkafázisban az így elôkészített tetôre is szalmabálát hordtak fel. A termôréteget könnyen újra lehet építeni. Ezen túlmenôen (talán éppen a viszonylag szabadon alakíthatóság. por) alacsonyabb szállítási költség. összeroskadt bálák) a természetes környezetbe visszaforgatható.ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZÔK . zaj. Erre példa a lent látható fotó. kiváló hôszigetelés. SO2. termôföld. a szellemi és élômunkaráfordítás segítségével az életminôséget kedvezôen befolyásolja. és vegyszereket nem használnak.építtetôk fontosnak tartják a szalmaház kézzelfogható elônyeit: természetes anyagok. egyben aktivitási területet jelent a család számára. hogy a környezeti összhangra való törekedés. vegyi anyagok) bontható épületek. alacsony energiaszámlák olcsón megvalósítható épületek házilagosan kivitelezhetô munkafázisok házilagosan javítható szerkezetek Sokan a tágabb elônyöket is számbaveszik: kisebb helyi környezeti terhelés (útterhelés. Így a hôszigetelô zöldtetô megújítható. Ez a tetô megvédi az épületet a nyári túlmelegedéstôl. Az epreskertet kézzel mûvelik. A letermelt anyag (zöld növény. alacsonyabb levegôszennyezés (CO2. egészséges épületek. A bálaterítésre 10 cm termôföld kerül. vagyis a vízszigetelô rétegik felszedik a bálákat is. 26 . télen csökkenti az energiaigényt. létravázas szerkezettel. A födémszerkezet deszkaborítására hôszigetelés és mûgumi vízszigetelést terítettek. Ez a kísérlet azt mutatja. helyi munkaerô foglalkoztatása helyben található anyagok felhasználása. alacsony árszínvonal. Az építôk. enyhe lejtésû lapostetôvel. és az epreskertet újratelepíteni. amelyek a természeti környezetbe könnyen visszaforgathatóak. hogy a szalmabála építôk kísérletezô kedvû személyek. abban veszélyes anyag nincsen. A tulajdonos az épület mögötti dombról könnyen tudja mûvelni a területet. ami egy epreskertet táplál. változtatható alaprajz miatt) sokan keresik a szerkezet lehetôségeiben az egyre újabb és újabb megoldásokat.

farm.ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZÔK . (Lásd 16. Az ottani eredmények felhasználásával Melbourne-ben egy 3 lakószintes szalmaház is kapott már építési engedélyt. ha arra gondolunk.létesíthetôk két lakószinttel is. 27 . 600-1200-1800 m2-es telkekre. Ezért nyilvánvaló. A szintszám jelentôsen függ a helyi építési szabályozástól. A teherhordó szalmafalas épületek . Természetesen azonban építhetünk többszintes szalmabála épületet is. hogy mire lehet építési engedlyt kapni. napkollektoros tetôtérbeépítéses szalmaházat mutat. A tûzvédelem kérdését leginkább Kanadában vizsgálták. hogy az épület energiafogyasztása minimális legyen. a nyitottabb környezetbe valók. megújuló energiát használó közmûpótló berendezések megépítését is. Egy szalmaház nem való a 300 m2-es városi telkekre. Meglehetôsen elterjedt a tetôtérbeépítéses változat is. Az ilyen helyzetû építtetô számára igen fontos.SZINTSZÁM KÉRDÉSE EGYSZINTES V A G Y T Ö B B S Z I N T E S? A bemutatott épületek zömmel egyszintesek.a megfelelôen kialakított koszorú és födémszerkezet segítségével .) A favázas. hogy az épületek nagy többsége egyszintes. és hamarabb dönt a szalmaház mellett. nagyobb méretû. Legtöbb esetben a szalmaház életrehívója a közmûvektôl távol esô tanya. Természetesen egyáltalán nem kell törekednünk a magasabb szintszámra. Örömmel látja azt is. oldali tetôtérbeépítéses lakóépület. sokkal inkább a régi. és attól. A lakás szempontjából elônyösebb az egyszintes kialakítás. hogy az olcsóbb megvalósítási költség lehetôvé teszi a kényelmet biztosító alternatív. hogy szalmafalas házat építene. szalma kitöltôfalas épületek értelemszerûen készülhetnek 2-3 szintesre. hogy a szalma-házak a tágasabb telkek. fôleg nem egy lakáson belül. Ez nyilvánvaló. Az alábbi kép egy favázas-napteres. különösebb anyagi megterhelés nélkül. ha valaki bevallja.

és egy félig romos állapotú helyi kôbôl rakott falazatú kisméretû lakóépület). ami hol bejárati szélfogónak. valóban megfelel-e számukra ez az életforma.régen is tudták hová kell tenni a lakóházat). heti víztározóval. és a lebontott épületbôl kikerülô pirosas színû kôbôl készült .ÉPÍTÉS SZALMABÁLA FELHASZNÁLÁSÁVAL MAGYARORSZÁGON A MAGYARORSZÁGI ELSÔ-SZALMABÁLA ÉPÜLET RÖVID TÖRTÉNETE. kiegészítô áramellátás az olajjal mûködô motorral AZ ÉPÍTÉS TÖRTÉNETE : A fiatal család mielôtt belefogott volna a romantikusnak tûnô tervbe. egy borospince. hol naptérnek. Az épület földszintes kialakítású. valamint az alaptestek közötti visszatöltés. A lakás 3 hálószobás. A tervezett gépészet (mivel semmilyen közmû nem áll rendelkezésre) teljes mértékben az alternatív forrásokra támaszkodik. A lakóépület bontásával tették szabaddá a tervezett szalmaház helyét (gyönyörû kilátással Hercegkútra . Építtetôk: Sárospatakon élô házaspár három kisgyermekkel. néhány hónapra bérelt egy közmû nélküli tanyát az Alföldön. akik részben örökölték. részben vették a kültelken. A telken a gazdálkodással kapcsolatos épületek álltak (egy hosszú pajta és tároló épület. hogy kipróbálják. szélmotoros vízszivattyú. étkezô-konyhás kialakítású. lejtôs terepen található gyümölcsöst. és esôvízhasznosítás komposzt-toalett. 28 . ezt választották. hol üvegháznak van leválasztva. aminek révén használati vízigény a felére csökken a a keletkezett szürkeszennyvíz nádgyökérzónás helyi tisztítása faapríték tüzeléses kandalló.a két belsô teherhordóhôtároló fal. körben 180 cm széles tornáccal. Ezután vágtak bele a tervezésbe. más helyeken pedig fedett-nyitott teret biztosít a lakás belsô helyiségeihez. Mivel az engedélyezés folyamata egyszerûbbnek látszott a favázas kialakítással.a tulajdonos saját kezû kivtelezésében . nappalis. mely a fûtési melegvizet is biztosítja napkollektorok a használati melegvíz elôállítására napcellák a világtási áram biztosításáea (együtt dolgozva szélmotorral).

és a gépészeti felszerelés egy része is. így a falépítés lassabban haladt. a koszorú létraváza. Késô ôsszel készült el a kemence. csak könyvekbôl és videófilmekból ismertük a részleteket. 2001 tavaszán elkészült a favázszerkezet.-ára bálaház hétvégét szerveztek.ÉPÍTÉS SZALMABÁLA FELHASZNÁLÁSÁVAL MAGYARORSZÁGON Részben anyagi. saját kivitelezésben. A kora ôsz folyamán készült a külsô-belsô vakolat. (Személyes élményem. festés. mely magába foglalja a kéményeket is. ami temperálja az egész épületet. 2001. mint várható volt. május 19-20. 2000 ôszén elkészült az alapozás (lejtôs terep miatt nem csekély költséggel). látszó falszerkezetként.) Ezután eltávozott a csapat. a burkolás. hogy a bálákból való építés kellemes munka. kiválasztották és díszítéssel látták el a mestergerendákat is. nem összehasonlítható a többi meszes-vizes-cementes kômûvesmunkákkal. A hétvégén sajnos kisebb esô volt. és mindenki “keresztbe is tett néhány szalmaszálat“. részben idôbeosztási okok miatt az épület szakaszokban létesült. és ácsok tették fel a koszorút. ahol sok érdeklôdô jelent meg. ugyanakkor a csoportból még senki nem vett részt ilyen munkában. és a hjátralévô belsô munkák elvégzése után a tavaszi költözés megvalósítható. fafödémet és fedélszerkezetet. 29 . A cserepezésre júliusban került sor. és elkezdték rakni a kôfalakat: a téglalap alakú épület két belsô teherhordó falaként. Még az építkezés szaga is más volt.

). ahol a falu mellé telepített épületegyüttes a közösségtôl elfordulva.ÉPÍTÉS SZALMABÁLA FELHASZNÁLÁSÁVAL . divat vagy betartandó dogma.és nem stílusirányzatra egyre nagyobb igény van. ahol a lakóparkban akár több úszómedence is van. központi porszívó. a nagyközönség megnyerésére irányuló hirdetésekben is.ESETTANULMÁNY ESETTANULMÁNY AZ ELSÔ MAGYAR SZALMABÁLA ÉPÜLETRÔL (Ezt a néhány oldalt az Új Magyar Éptítômûvészet számára készítettem. Ezeket a megközelítéseket azonban . mert ez épület elemzése során olyan szempontok is bemutatásra kerülnek. valamint az ôrzô-védô személyzetet. Hát ilyen öko-lakóparkot tényleg nem hord még hátán a föld! A reklám természetesen a nagypénzû vásárlókat célozta meg. napelemekkel fûtött uszoda a pinceszinten. Legutóbb a nagymúltú környezetvédelmi rádiómûsorban is ezt hallhattuk: “10 hektáros ôsfás környezetben épül a világ elsô öko lakó parkja. lelkiismeretfurdalásuk csökkentésére.vagy bioépítészet elemei természetesen szolgálják nem csupán a lakók. hogy erre a gondolkodásmódra .) Ö K O.ezek a fogalmak elô-elôkerülnek nem csupán a szakmai leírásokban. és a statisztikák szerint a beépített melegvizes napkollektorok legnagyobb része a magán-uszodákat fûti (esetleg éppen egy olyan lakóparkban. A környezet szempontú megközelítések nem fordítanak hátat a technikai eredményeknek. az uszoda fenntartó.. míg az épületegyüttesnek helyet biztosító településen még egy tanuszoda sincs. azonban ott terjedelmi okok miatt egyenlôre nem tudták leközölni. Változtatások nélküli jelenlegi közlését azért tartom fontosnak. több rétegében is átgondolt tervezés-építés vezethet az olyan épülethez. Ezek mellett azonban szerencsére megtalálhatók azon irányzatok is (sajnos a hirdetésibevétel orientált lapok ritkán tudnak ilyet ismertetni). viszont szívesen megfizetik az automatikát. de nem is szeretnének annak kiszolgáltatottjai lenni. ami a környezettel összhangban lehet. azt gondolhatjuk. és még sokminden (ami manapság divatos)”. amikor a nagy rendszerek végzetes sérülékenysége ennyire drámaian kiderült? Öko-lakópark. hogy ide csak olyan család költözhet. Természetesen a szakirodalomban sok olyan példa látható. hanem. ahol lesz majd számítógéppel megtervezett építôanyagválaszték. ahol csoda-gépészet teszi lehetôvé az alacsony fûtési energiafel30 MIKOR TEKINTHETÔ EGY ÉPÜLET A MAGA BONYOLULTSÁGÁBAN IS KÖRNYEZETBARÁTNAK ? Természetes a zöld gondolkodás az építés tekintetében sem stílus. Nincsen egy adott recept. hanem a szûkebb-tágabb környezet érdekeit is. bioépítészet . de nagyobb gyerekek vagy együttköltözô nagyszülô (esetleg személyzet) esetén háromra is szükség lehet. egyenrangú partnerként szeretné a lakók számára legmegfelelôbb megoldásokat megtalálni. A helyszín már önmagában is utal arra. auotomata locsolórendszer a pázsithoz. BIO AVAGY MILYEN A ZÖLD ÉPÍTÉSZET? használást. aminek eredményeképpen kisüthetô az Öko-ház.zöld.. teljesen automatizált épületirányítási rendszer. Valóban ez lenne az ökoépítészet jelene jövôje? Eddig sem értettem egyet azzal a véleménnyel. ami a mai átlagosnak tekinthetô lakóépületeknél még nem szerepelnek megfelelô hangsúllyal. Szélesspektrumú megközelítés.. akik nem szeretnének a környezetükkel tevôlegesen foglalkozni. Legtöbbször nem is tudjuk: sírjunk vagy nevessünk amikor ezzel próbálnak hatni ránk. Ugyanezt láthatjuk az autonómiára irányuló törekvésekben is: az autonóm település nem fordít hátat a tágabb társadalmi-természeti környezetnek. ahol minimum két autó van.. a kertészt. Kell-e ezt külön kielemezni akkor. hanem azzal együttmûködve. ahol az öko. Mivel a környezettudatos építésmódok és annak különbözô irányzatai újra és újra elôtérbe kerülnek. hogy az öko-megközelítés a gazdagok luxusa. bezárkózva éli életét.

használat és üzemeltetés kérdése. itt ennek bevezetése nem jelentett gondot . .pl. és téglafalat rakni.a vízfelhasználás. Ezzel a módszerrel más országokban is dolgoznak: Milánóban kísérletet tesznek arra.a hulladékkezelés kérdései. hogy a vizsgált összetevôk további elemzésével az esetenként szubjektív elemeket is tartalmazó értékelés ellenére kialakuljon egy összkép az épület és környezete harmóniájáról. Az alábbiakban egy ilyen elemzô módszerrel szeretnék bemutatni egy olyan épületet.ÉPÍTÉS SZALMABÁLA FELHASZNÁLÁSÁVAL . Az értékelés részben a rendelkezésre álló adatok felhasználásával. a nem építôipari szakmában tevékenykedô leendô házigazda saját kezû kivitelezésében. így inkább 31 A V I Z S G Á L T Ö S S Z E T E V Ô K: . . hogy az építési engedélyezési eljárás során hasonló módszer szerint értékeljék a környezeti összhangot. bizonyos szempontoknál szubjektív megítélést használva lehet elkészíteni. . önkontrollunkat. és vezetheti ceruzánkat. a területen álló romos kôépület bontása. Az értékelés összesítése választ ad arra. . Ahogyan ô mondta: volt itt ugyan egy kômûves.területhasználat. azonban a jogi környezet miatt utópisztikusnak találták a használatát. Az angolszász jogrend a precedens-jog szerint épül fel. amely “Az elsô magyar szalmabála lakóház” címet viseli büszkén. így nem okozott számukra nehézséget az ezzel járó életforma vállalása. . ÉszakKelet Magyarország egyik történelmi kisvárosának külterületén.nincs is olyan sok joghézagból megtollasodott ügyvéd náluk. 2001 év tavaszán elkészült az épület két belsô teherhordó fala látszó kôszerkezetként. és az alapozás.települési környezet. a függetlenedô Skóciában . 2000-ben. és a építési hatósági munkát végzôk körében is feltûnést keltett. Vizsgáljuk meg tehát a szerintem . Ebben a módszerben a -5 és +5 között lehet pontozni.a high-techet csak kismértékben használó . de nem bírtam nézni.a beépített anyagok kérdései. A Környezeti Összhang értékelésére vállalkozó önértékeló módszer lényege. . Magyarországon is több fórumon ismertettem már az általam összeállított vizsgálati módszert. Itt erre a történelmi városnegyedek védelme miatt van különösen szükség.igazi ökoépületet ezen szempontrendszer alapján. természetes további részletezô szempontrendszer alapján.az energiafelhasználás.ESETTANULMÁNY racionálisan is lehet elemezni. . az ôszi idôszakban elkészült a kiterjedt gyümölcsöskertben a “tanya” helyének kijelölése. azonban a városközponttól mintegy csak 6 km-re fekvô közmûvesítetlen területen.NAGYBOZSOKY Történet: TANYA ÉRTÉKELÉSE A tanya tervezése 2000-ben kezdôdött.az építészeknek ma már minden beadott tervnél ki kell tölteni a 32 oldalas Építészek Munkafüzete címû segédlet alapján a Milyen Zöld Vagyok önértékelô ûrlapokat.a tervezési folyamat. AZ AMBRUS . . A leendô lakók a tanyai életformát már korábban kipróbálták a gyakorlatban (több hónapra béreltek egy szintén nem közmûvesített alföldi tanyát. hogy a gyönyörû kövekbôl mindenáron téglákat akar faragni. mely elemzés segíti gondolkodásunkat. hogy a vizsgált és kiértékelt épület mennyire teljesíti a környezeti összhang feltételeit. és megszerették ezt az életet). Máshol . a bontott anyag deponálása. Az ellentétpárba állított szempontokat pontokkal kell értékelni.

stb. több helyiségbôl álló.ESETTANULMÁNY megcsináltam magam. míg az utóbbi a nagyobb teljesítményeket igénylô berendezéseket üzemelteti. fürdôszobával és komposzttoalettel.) Szakmai szemmel is szép munkát végzett: a teherhordó. A fûtést egy központi fafûtéses kandalló-kályha szolgáltatja. vaskos kôfalat kétoldalról rakta. mindkét hosszú oldalán nagy tornácos épület további tartalékokat is tartalmaz: a tornác egyes részei beépülnek elôszobának. A nyári-ôszi idôszakban sor kerülhetett a falak vakolására. A késôbbiekben ettôl a munkafázistól kezdve a tanya építése igazi kalákamunkát mutatott: például az ôszi hétvégeken is rendre 5-10 fôs csoportokban jelentek meg az Ybl Miklós Mûszaki Fôiskolai Kar III. amelyet csak tárolásra kívánnak használni. Elektromos áramot szélgenerátorral. AZ ÉPÜLET ELRENDEZÉSE A tervezett épület alaprajzi elrendezése: földszintes. Az építtetôk számítása szerint ennél sokkal kevesebb pénzbôl meg tudják oldani az alternatív és autonóm épületgépészeti rendszereiket. Ezután elkészült a favázas szerkezet az épület kerülete mentén. üvegháznak. A család jelenleg 5 tagú. illetve tartalékenergiát szolgáltat (mosógép. Elôbbi a víztermelést segíti majd és az alacsonyfeszültségû berendezések mûködtetését (világítás. azonban a fúrt kút vize fogyasztásra 32 . a terület enyhe déli lejtôn található. A használati melegvizet napkollektorral biztosítják. A külterület miatt a telken semmilyen közmû nincsen. egyéb eszközök a gazdaságban). a nappali-konyha tér köré szervezett 3 hálószobás lakás. A födém mestergerendájába természetesen bevésették az évszámot. tornácos istálló és kamra. a rövid oldal mellett mûhelynek. a kemence megépítésére. és a szürke szennyvizet a telken belül tudják tisztítani nádgyökérzónás víztisztítási módszerrel. a gyermekek idejük nagy részét a lakáson kívül töltik jelenleg is. A fából készült létra-szerkezetû koszorúra. Korábban is gyümölcsös kert volt. Számomra különösen fontos volt. hûtôszekrény. A beépített nettó alapterület 90 m 2 a körbefutó tornác nélkül. és egy melegvizes kályhát helyeznek el a fürdôszobában is az esetleges hosszabb téli borús idôszakok esetére.ÉPÍTÉS SZALMABÁLA FELHASZNÁLÁSÁVAL . Az épület AZ ÉPÍTÉS HELYSZÍNE . a megfelelô kiszolgáló épületekkel: boros pince. így a 90 m2 elgondulásuk szerint elegendô lesz. Az épület nyílászáróinak elhelyezése után az elsô téli fûtési idôszak sok tapasztalatot jelenthet majd a további szalma-házak építéséhez is. hogy összesen mintegy 45-50 hallgató ismerte meg az építés történetét. napcellával és disel-olajos generátorral fognak termelni. A háromosztatú hagyományos népi épületekre utaló hosszanti elrendezésú. és kaptak gyakorlati bemutatót az ÖKOépítészetbôl. Ezek után került tetô az épületre. éves építészhallgatói. a belsô helyiségek feltöltésére. alkalmas. és a Bort-BúzátBálát-Békességet feliratot a tulajdonosok neve mellett. Természetesen az épületben komposzttoalett létesül. födémmel egyesített bakdúcos fedélszék került. A helyi áramszolgáltató 7-8 millió Ftért vezette volna ki az áramot. egyéb 12 V-os berendezések). az épület körüli drénezés kialakítására. KÖZMÛVEK ÉS KÖZMÛPÓTLÓK A választott telek mérete a szokásos szôlôsgyümölcsös kertek méretével megegyezô. stb. a három hálószobát megfelelônek tartják. és egy kissé borus kora nyári napon a szalmabálák elhelyezése a faváz kitöltésére. A tetôidom egyszerû nyeregtetô. ami még borús idôben is megtermeli a szükséges melegvíz 80 %-át. a fedés anyaga hódfarkú cserép. a vöröses kô színe a délutáni napsütésben melegen csillog. kettôs fedéssel. menetét.

ahol az élelmiszer-termelés elônyös. gyümölcsfeldolgozás. így további károkat ezzel nem okoznak. Jó termôterületet épít be / Rossz termôterületet épít be 0 pont A területen több évszázada kertgazdálkodás folyt. egyéb szabadidôs tevékenységekre. erôsen romos állapotú). A munkavégzés azonban részben a telken belül történik (kézmûves tevékenység. a gyümölcsöskert által biztosított termés egy része eladásra is kerül.ESETTANULMÁNY homlokzata azonban a jó arányok és a szép környezet miatt nem unalmas. azonban az épület által elfoglalt területen már korábban is állt épület. Megjegyzés: Ez a szempont különösen fontos olyan területen.) I. létrehoz termôtalajt +1 pont Az épület által a telken elfogalt helyen korábban is lakóépület állt (kôfalú. kirándulásra. azonban a telken belül nem terveznek további szilárd burkolatot. kevesebb tartósított élelmiszert kell fogyasztani. és nehezen fenntarthatók. és ahol lehetôség van rá a megfelelô értékelô pontozási rendszerrel is. vagy kerékpárral nem közelíthetôk meg. Megjegyzés: Ebbôl a szempontból például nagyon elônyösek az úgynevezett barna-mezôs beruházások. vagyis a meglevô infrastruktúra használata kiemelkedôen elônyös az új zöldterületeket beépítô lakóparkokkal szemben. Ennél azonban nagyobb területet foglal el az új épület. TERÜLETHASZNÁLATI SZEMPONTOK: Tönkreteszi a termôtalajt / Megvédi. A 33 . egyes területén zöldségtermelés folytatható. itt csak dísznövényt érdemes termeszteni. itt is lehetôség lesz kecske. A telek kôzúzalékos úton közelíthetô meg.ÉPÍTÉS SZALMABÁLA FELHASZNÁLÁSÁVAL . mert a természettôl rabolnak el további területeket. annak rekultiválása nem emelné jelentôs mértékben a kert termôképességét. TERÜLETHASZNÁLAT ÖSSZPONTSZÁMA: +6 II. hiszen az idényjellegû termékek helyben való megtermelése csökkenti a szállítási igényt. napi használatával nô. Természetesen nem javasolhatjuk a közlekedés miatt jelentôsen szennyezett telkeknél.) Az élelmiszer termelést kizárja / Saját használatra élelmiszert termel +5 pont A telek gazdálkodó jellege megmarad. Ezek e beépítések károsak. juh és szárnyasállat tartására a meglevô gazdasági épületek használatával. A városhoz való közelség. KÖRNYEZETI JELLEMZÔK Növeli a közlekedési terhelést / Csökkenti a közlekedési terhelést 0 pont A közlekedési terhelés az eddig gyümölcsöskertnek használt. Nézzük a további jellegzetességeket a táblázat szerint. és a táplálkozás változatossága megmarad. Megjegyzés: Az olyan jellegû új beépítések. és a kis forgalom ezen az útszakaszon azonban lehetôvé teszi a kerékpáros közlekedést. Megjegyzés: Itt nagyon sok esetben az úgynevezett lakóparkok -5 minôsítést kapnak. a már egyszer beépített területek átépítése. kisállattenyésztés a közelben napjainkban is jellemzô. A kert azonban nem monokulturás kialakítású. amelyek tömegközlekedéssel. ami szintén csökkenti a közlekedési igényt. és hetente csak néhányszor megközelített telek állandó. stb) így más szempontból viszont csökken a környezeti terhelés. A környék alkalmas sportolásra. vagyis a jelenleg öttagú család számára egy gépkocsi és a kerékpár elegendô. illetve gyalogos-kerékpáros távolságra nincsen ellátás egyértelmûen kerülendôk. nyári gyermektáborok szervezése.

hallás vagy szellemi fogyatékosokra is. azonban jól megfogható a környezeti elônye is: csökken a közlekedési terhelés. és a helyi munkaerô foglalkoztatása miatt jelentôs. azonban a lakásokra egyenlôre még nem vonatkozik. A TERVEZÉSI FOLYAMAT JELLEMZÔI A tervezés elkülönül a használótól / A tervezés összehangolt a használóval +3 pont A tervezés során a család elképzeléseit teljes mértékben figyelembe vették. Ebben az esetben sem csupán a mozgássérültekre kell gondolni. a tulajdonos és családja. Kanadai mérések és tapasztalatok szerint a jól mûvelt és fával telepített területen mintegy 2000 m2-es telekre van ahhoz szükség. az A helyi munkaerôt kizárja / Helyi munkaerôt foglalkoztat +5 pont Az épület részben helyi munkaerôvel épült. csupán lejtôk. Izraelben például az igen csekély fosszilis energia hozzáférhetôség miatt az építési törvény tartalmazza. Fontos továbbá a megfelelô megvilágítás és az egyszerû térkapcsolat kialakítása is. Megjegyzés: Ebbôl szempontból sokszor nehéz jól tervezni az olyan épületeket. barátaik.) ismerôseik igen tevékenyen vettek részt az építésben. 34 . hogy az újonnan tervezett lakásoknak már átalakíthatónak kell lenni az akadálymentességnek megfelelôn. KÖRNYEZETI JELLEMZÔ ÖSSZESEN: +17 III. ami a városi zártsorú beépítéseknél néha elkerülhetetlen. Jelen esetben a telek mérete ennek többszöröse. Svéd és USA-beli példa azonban az. szélgenerátor. Az újszerû szerkezet azonban kissé megnehezítette a részletek tervezését.ÉPÍTÉS SZALMABÁLA FELHASZNÁLÁSÁVAL . alacsony fûtési energiaigényû épületet fatüzeléssel tudjanak fûteni. akiket az építésmód . stb). Kizárja a mezôgazdasági tevékenységet / megengedi a mezôgazdasági tevékenységet +5 pont A korábban már említett körülmények miatt a telken mezôgazdasági tevékenység folytatható.ESETTANULMÁNY indukálják a gépkocsiforgalmat. bio-kazán. Az egyszintes kialakítás. Megjegyzés: Az akadálymentesség az esélyegyenlôségi törvénybôl következô követelmény. melyek egy fôhomlokzata északi tájolású. nem értelmezhetô Korlátozza a nap és szél energiáit / Befogadja a nap és szél energiáit +5 pont Aktív és passzív eszközökkel is befogadja a nap és szél energiáit (napkollektor. Idetartozik az erdôgazdaság és állattartás is. és az azzal járó környezetszennyezést. hogy egy-egy hétvégét önkéntes munkával töltsenek el.megismerése serkentett arra. az egyszerûen szervezett alaprajz és a megfelelô tágasságú terek az akadálymentes épületkialakítás kívánalmainak nagyrészt megfelelnek. hanem a látás. Az építés egyes fázisaiban olyanok is részt vettek (fôleg fôiskolai hallgatók). Nem akadálymentes / Akadálymentes környezetet eredményez +2 pont A telek enyhén lejtôs ugyan. hogy más napenergiáját nem lehet takarással elvenni. Megjegyzés: A helyi munkaerô foglalkoztatása társadalompolitikai kérdés is. Egynemû épülettípusokat alkalmaz / változatos épülettípusokat alkalmaz 0 pont Mivel egy épületrôl van szó. hogy egy megfelelôen tervezett. A napenergia befogadására azonban még ekkor is lehet törekedni. nô az építési kultúra színvonala. de nincsenek lépcsôk az épületen kívül.szalmabála szerkezet . Egy ekkora telek a fûtés szempontjából már autonóm lehet. Megjegyzés: A mezôgazdasági termelés decentralizálása a változatosság miatt.

sôt még a két kôfal is a helyi tradíciókhoz való alkalmazkodást mutatják. A szôlôskertek a múltban is befogadtak családokat állandó lakásra is. azzal teljes összhangban van. és nem üzeltfélnek tekinti a jövendô lakókat. Szerencsére mégis sokszor megvannak még a tradíciók.kevésbé érvényesül a szél hûtô hatása . stb.természetesen a táj és a természet védelme is az oka. pedig sajnos sokszor az építészek sem tartják annak. A befektetési lakásépítés még csak vevônek.ez jellemzôen 3000-4000 angol font . nádfedések. Sajnos egy-két év és megláthatjuk: a magyarországi építési magazinok eredményesebbek lesznek a falurombolásban. hogy elegánsabb nyílászárókat. az újszerû szerkezet ellenére. melyek elôre láthatóak lettek volna. Az épület alaprajza és formája szintén a helyi tradíciókat tükrözi.azonos terméket kínál.ESETTANULMÁNY építés során többször is a helyszínen kellett rögtönözni olyan dolgokban is. Például az alföldi kertségekbôl is állandó települések alakulnak ki. és ott ahol a lakáshoz való jutás állampolgári jog .ez nagyon fontos szemponttá vált. a tájolás. a messzirôl hozott anyagok felhasználása. Van ahol ezt elôírásban is rögzítik: Észak-Svédországban a Botteni öböl menti városokban az épületek lehetséges magasságát a környezô fák adják. Ezzel természetesen azt is elérik. Magyarországról viszik haza az ilyen épületeket bemutató színes magazinokat. tájolása és szerkezetei a természettel összhangban vannak.pl.sôt talán egész Közép-Európában . az építôanyagkereskedelem ráadásul szinte az egész országban . Az épület magassága. Ma már a nagy hagyományú építészeti emlékekkel bíró Erdély is ennek az áldozata: az ottani asszonyok innen. A TERVEZÉSI FOLYAMAT JELLEMZÔI ÖSSZESÉGÉBEN: +17 IV. Természetesen negatívan értékelendô a mûanyag vagy trópusi nyílászárók beépítése. mint a Debrecen környéki kertségek esetében is. Elfeledi a helyi építési hagyományokat / Figyelembe veszi az építési tradíciókat +5 pont A földszintes elrendezés. fagylalt színekben pompázó mai falukép. azoknál magasabb épületet nem lehet építeni! Ennek a jól felfogott energetikai szempontokon túlmenôen . amely idegen lenne a tájtól és kultúrától. vagy jobb minôségû burkolatot. hogy a lakók elégedettebbek lesznek a lakásukkal. kôbányából származó vagy erdôgazdasági faanyag felhasználása mind a pozitív oldalra billenti a mérleg nyelvét. esetleg valami különleges fürdôszoba kialakítást szeretne. Ennek köszönhetô a Tüzép-barokk. hogy egy bizonyos összeghatárig . és választhatja meg. Megjegyzés: Ez a szempont különösen fontos. Glasgow-ban . mégis meg tudjuk állapítani a környezeti összhangot. mint a Ceausescu rendszer volt. a telken belüli elhelyezés. Megjegyzés: A helyi építési hagyományok már nem mindenhol lelhetôk fel. Megjegyzés: Az úgynevezett lakáspiac számára tervezett épületek sajnos ebbôl a szempontból még nem megfelelôek.ÉPÍTÉS SZALMABÁLA FELHASZNÁLÁSÁVAL . Elfordul a természeti környezettôl / Figyelembe veszi a természeti környezetet +5 pont A tervezési folyamat figyelembe veszi a természeti környezetet. helyi téglagyári termékek. Pozitív példa azonban van már máshol: Skóca szociális lakásépítései során ma már elfogadott módszer. Megjegyzés: Bár szubjektívnek tûnik az értékelés. Nincs olyan része az épületnek. és ahol ezt látjuk érdemes ahhoz vissznyúlni: földfalak. Nem alkalmazkodik a helyi kultúrához / A helyi kultúrához alkalmazkodó +4 pont A tervezés az újszerû szerkezeti kialakítások ellenére is a helyi tradíciókon alapul.a leendô lakó szabadon költekezhet. A HASZNÁLAT ÉS FENNTARTÁS JELLEMZÔI 35 .

Ugyanakkor a megfelelô méretû víztartály lehetôvé teszi. és gyönyörû lesz utána a szônyeg. Nem változtatható elemek és funkciók / változtatható elemk és funkciók +2 pont Részben változtatható funkciókat tartalmaz. leterítették a játszótérre a hóba. és a túlhatározott alaprajz. a víz és melegvízfogyasztás kontrollálása. Itt különösen fontos a megfelelô nyílászáró szélesség. az asszonyok hordták le a szônyegeket. Ott porolták ki. Nincs lehetôség karbantartásra / a karbantartásra teret biztosít +5 pont 36 . Az egészséges öntevékenység és autonómia itt is pozitív hatással lesz a környezetre. de még az azt szabályozó automatikáknak sem. hogy az emberek egy része semmi felelôsséget nem érez környezete iránt. hogy a lakó ne legyen rabszolgája az épületnek.ÉPÍTÉS SZALMABÁLA FELHASZNÁLÁSÁVAL . A használók kizártak a mûködésbôl / A használók részesek a mûködésben +5 pont A használók részesei a mûködésnek: lehetséges az épület energiafogyasztásának szabályozása. A tervezett alternatív megoldások az esetleges havária-helyzetekben sem lehetlenítik el a lakás használatát. a nem túlméretezett épületek jobban szolgálják a család érdekét. Megjegyzés: Ez a szempont szintén tartalmaz szubjektív elemeket. a közös és az átmeneti terek építészetileg alacsony színvonalúak vagy lerobbantak. Érdekes módon erre még a városi lakótelepeken is van példa: emlékszem rá a nyolcvanas évekbôl. hogy a szélmotorral akkor húzassanak fel vizet. Megjegyzés: Az elmúlt 50 év egyik következménye az is. részben például a jelenlegi gazdasági épület használatával is. A családi házak építése során is figyelembe kell venni. és az egyszerû térkapcsolat. azonban ez a változtathatóság inkább a telek egészére értelmezhetô. a világos térszervezés. vagy ha igen a felelôsségérzete megáll bejárati ajtónál. de az épület egészével nem törôdnek. A család életmódjában is vállalja a rugalmasságot. mint azt elsô olvasásra gondolnánk. Ha nagyobb gyerekek is lesznek a háznál biztosítható számukra is a megfelelô tér.ESETTANULMÁNY A javítás nehézkes / A javítás lehetôvé teszi az öntevékenységet +5 pont Az épület kialakítása. az egyes épületrészek külön fûtése. ami közös használatú. Az összenyitható terek. amikor szeles az idôjárás. Sokszor látjuk. a nagymosást és sok melegvizet igénylô tevékenységet hajlandó arra az idôszakra csoportosítani. drága bútorokkal rendezik be. azonban beláthatjuk: az olyan alaprajzi kialakítás ahol a terek nem hotel-szerûen mûködô lakást szolgálnak ki eredményesebben alkalmazkodnak a családok változó életszakaszaihoz. Az épület nem adaptálható / az épület adaptálható +2 pont Az épület jelentôs részében adaptálható (csak egy szintes) azonban az egész telek nem és a melléképületek is csak a terep jelentôs rámpás átalakításával lesznek megközelíthetôk. sokszor szükségtelen elôlépcsôk mellôzése. mint a cellás-elrendezés. amikor bôvebben rendelkezésre áll a napenergiával termelt melegvíz. Megjegyzés: A használók alkalmazkodása nem annyira kényelmetlen dolog. hogy amikor Miskolcon a lakótelepen leesett az elsô 5-10 cm friss hó. hogy a lakásra nagy gondot fordítanak. a szerkezetek megvalósítása lehetôvé teszi az öntevékenységet. és a lakók a legcsekélyebb erôfeszítést sem teszik az olyan területek javítására. a szûk folyosók. nyilván még a szüleik hagyományát követve: a téli takarításkor a hó nagyon jól fogja a port.

Svédországban és az USA-ban számítógépes adatbankon keresztül lehet információkat kérni a fellelhetô anyagokról és szerkezetekrôl. hogy felújíthatók és javíthatók legyenek. a szerkezetek kialakítása megfelel annak a követelménynek.ESETTANULMÁNY A karbantartáshoz. a cserép. faváz és fa nyílászárók. a szalmabála a közeli szántóról. a további szükséges kôbányából. cserépfedés. az ajtók és az árnyékolók. Nem újrafelhasználható anyagokat használ / újrafelhasználható anyagokat épít be +4 pont Újrafelhasználható anyagok ennél az épüleznél: fafödém. 37 . Erre vonatkozó adatot már találhatunk a szakirodalomban is. felújításhoz megfelelô hely van. a teherhordó és hôtároló kôfalak bontott kôbôl. a burkolatok egy része. vagy egyéb egyedi szerkezetek) minél nagyobb arányban kell újrahasznosítani. bontott anyagként is újrafelhasználhatók lesznek. nálunk még csak “találni” lehet ilyeneket. valamint a padlószerkezet. Nagy energiaigényû a cementgyártás. kôfal) nem tartozik azonban ide a nagyméretû sávalapozás beton anyaga és a hódfarkú cserépfedés. A karbantartás fontos szempont: alacsony költséggel megelôzhetô a nagy beruházási igényû javítás is. kô a közeli az ablakokat és a tetôfedô cserepet azonban messzirôl szállították. aminek másodlagos újrafelhasználása igen kis százalékban történik meg egyenlôre. fafödém. A BEÉPÍTETT ANYAGOK JELLEMZÔI: Nem hasznosít bontásból anyagot / bontásból származó anyagot hasznosít +2 pont Részben hasznosít bontási anyagot: padlóburkolat és külsô térburkolatok egy része bontott téglából. ha azok másodlagosan. hogy mi lesz ha majd bontani kell az épületünket. Megjegyzés: A helyi anyag használata különösen fontos. A melléképületek a gazdaság mûködtetését is biztosítják. de sajnos nem ilyen a korszerû soküreges falazóblokkok nagy része. Nem újrafelhasználható. favázas szerkezet.ÉPÍTÉS SZALMABÁLA FELHASZNÁLÁSÁVAL . a feltöltéshez használt zúzott kô is a lebontott épület anyagának felhasználásával készült. Megjegyzés: Magas gyártási energiaigényû anyagok beépítése csak akkor elfogadható. így a beton is. A téglák közül újrafelhasználható a tömör és az ikersejt. amelyek kézmûipari technikákkal készültek (mint például az ablakok. az acél és a csempe stb. Messzirôl szállít anyagot / helyi anyagot használ +4 pont Részben helyi anyagot használ: fa az erdôgazdaságból. Megjegyzés: Ebben a szempontban érvényesülhet a már jól ismert elv: a nagy gyártási energiaigényû épületelemeket (mint például a tégla.) és azokat. és eléggé nem hangsúlyozható szempont: csökkenti a szállítási energiaigényt. Megjegyzés: A tervezés során természetesen nem tartozik az elsôdleges szempontok közé. A HASZNÁLAT ÉS FENNTARTÁS JELLEMZÔI ÖSSZESÍTVE: +19 V. azonban a természeti körforgásba visszailleszthetô anyagok ennél az épületnél: a szalmabála falszerkezet és a vályogvakolat. növeli a helyi tudást és ismereteket valamint a lokálpatriotizmust.) Magas gyártási energiájú anyagok / Alacsony gyártási energiájú anyagok +3 pont A nagy tömegben felhasznált anyagok alacsony gyártási energiájúak (szalmabála.

vagy acélgerendástéglaboltöves födém. ha akkor ez a szempont a súlyának megfelelôen szerepelt volna. AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS JELLEMZÔI Nem használ napenergiát / napenergiahasznosító +3 pont Ez az épület nagy mértékben napenergiahasznosító. a felületkezelések is természetes anyagokkal készülnek. hogy a hosszú pihentetés után felhasználható hôszigetelô anyag valóban már nem bocsát ki mérges gázmolekulákat. ha olyan szerkezeteket és építési módót tervezünk. mely a bontás után újrafelhasználható lesz. beépítés adataiból számítva) több mint 2000 kWh/m2 / kevesebb mint 500 kWh/m2 +5 pont Számításom szerint.ESETTANULMÁNY Mégis másképpen alakultak volna a lakótelepek is. melyet a BauBiodataBank adatainak felhasználásával készítettem . Megjegyzés: A megújuló források használata különösen fontos. Az épület tájolásánál és zónás kialakításánál fogva passzív napenergiahasznosító. Az Európai Úniós csatlakozás pedig tôlünk is megkívánja. cellulóz és nádhôszigetelés. és növeljük az erdôterületet (Cork-declaration). Nálunk azonban ez nem hozzáférhetô adat. gyártás. Megjegyzés: Érdemes lenne kiszámolni ebben az esetben a beépített anyagok környezeti terhelését CO2 egyenértékre. Ugyanis ha a szalma falat tekintjük. Honnan tudhatjuk. nem megújuló forrásból származik azonban az alapozás betonszerkezete. és a cserépfedés anyaga. Ilyen például a fafödém. hogy több emberi erôforrás és kevesebb nem megújuló természeti forrás felhasználásával kell az iparnak fejlôdnie. A használati melegvizet is napergiával termeli.hacsak nem víz és szélenergiát használtak a gyártáshoz . szalmabála falszerkezet. de nem ilyen a vasbeton és betonfödém. amely megfelel ennek a kívánalomnak. a festéshez sem használnak vegyipari termékeket. a BauBiodataBankban. Kutatások folynak azonban ezen adatok magyarországi megfelelôire. Mérgezô/szennyezô anyagokat használ / Nem használ ilyen anyagokat +5 pont Az építés során nem használ ilyen anyagokat.így minden termékre megtalálhatók a fajlagos széndioxid és kénmonoxid szennyezési értékek pl. A BEÉPÍTETT ANYAGOK JELLEMZÔI ÖSSZESÍTVE: +27 VI. hogy ezzel számítható legyen egyes szerkezetek és épületek környezeti terhelési értéke. kenderhôszigetelés. és tapasztalataik szerint ez igen sokba fog majd kerülni. és újra rengeteg környezeti terheléssel fog járni. Ilyen módon tehát elôtérbe kerülnek a mezôgazdasági termékek építôipari felhasználási lehetôségei: pl. valamint részben az elektromos áramot is. felújító aki az építés menetébôl számûzné a mérgezô anyagokat. és a harmadik évezred új paradigmája. és ha festékboltba megyünk igen kevés olyan terméket találunk. más részük nagy tömegben rendelkezésre áll: helyi kô. A szennyezés pedig egyébként is együtt jár a beépített energiatartalommal . olajos felületkezelések és festékek. könnyen pozitív is lehet a mérleg: a búzaszálak növekvésük során széndioxidot használnak fel és oxigént termelnek. A BauBiodataBank lényege az. Nem megújuló forrásokat használ / megújuló forrásokat használ +4 pont A nagy tömegben beépített anyagok nagy része megújuló forrásból származik: szalma és fa. Az építés során az építôanyagok beépített energiatartalma (kitermelés. Megjegyzés: Nincs könnyû helyzetben az az építkezô vagy lakás- 38 . a gyártók errôl nem közölnek információt. hogy csökkentsük élelmiszercélú mezôgazdasági termelésünket. Ma már sok országban bontják a hetvenes években épület lakótelepeket.a beépített energiatartalom mintegy 520 kWh/m2. Környezetünk és ezzel egészségünk védelmében járunk el tehát.ÉPÍTÉS SZALMABÁLA FELHASZNÁLÁSÁVAL .

ha a zónás tervezés teljesen megvalósulna. ugyanakkor a városi fûtômû is ezzel mûködik a téli idôszakban. ha egy kiemelten magas energiaigényû lakóépületet tervezünk. Ezt tovább javítja a kôfal és a kandalló kapcsolata. Akkor adhatnánk itt 5 pontot. Fontos tehát. hogy az éves fosszilis energiafelhasználást erôteljesen lecsökkentsük. A kandalló hulladékhôje a kôfalban tárolódik el. Norvégia) a szellôztetésnél a belsô. elhasznált levegô hôjével elômelegítik az igen hideg. A másik fontos terület: a hideg területeken (Svédország. Nem jelent különös környezeti elônyt. Uppsala tömegközelekdésének nagy részét egy ilyen bioszemétteleprôl származó gáz biztosítja egész évben. ha az nagy mennyiségben áll rendelkezésre: kórházak. Nem használ szél és bio energiát / szél és bioenergiahasznosító az épület +3 pont Szélenergiát hasznosít a víz felszínre hozásához. Máshol ezt a gázt a városi tömegközlekedésben buszok energiahordozóiként használják fel.ESETTANULMÁNY A tetôn további napenergiahasznosító berendezések is elhlyezhetôk lesznek: pl. Mellôzi a természetes szellôzést / számításba veszi a természetes szellôzést +5 pont Az épületnek csak természetes szellôzése van. Mivel az esetek túlnyomó többségében ez több gépészeti berendezés beépítését is jelenti. A szalma falak hôtároló kapacitása a vastgat vályogvakolattal azonban meghaladja a soküreges tégla-falszerkezetek hôtárolási képességeit. áramtermelésre. A környezet érdeke ebben az esetben háttérbe szorult. vagy a fûtési hôveszteségek . az elfolyó melegvizek. és magasabb pontértéket kapnak a biogáz hasznosító tömbfûtések és pelletkazánok.hasznosítása fontos eszköz az épületek fûtési hôigényének csökkentésére.ÉPÍTÉS SZALMABÁLA FELHASZNÁLÁSÁVAL . Sok helyen egész városrészek fûtését biztosítja a szelektív hulladékgyûjtés öko-hasznosítása során keletkezett biogáz. Megjegyzés: Itt nincs értelme egyenlôre további részletes adatok megadásának. azonban a szalma falak és a fafödém ennek mértékét csökkenti. Elvesztegeti a hulladékenergiát / hulladékenergiát hasznosít +4 pont A mellékterek és üvegezett tornác-szakaszok révén a hulladékhô nagy része hasznosul.pl. így bioenergiát hasznosít. megfigyelhetjük ugyanis hogy egyre terjed a légkondicionálók használata. hogy épületünkben legyen megfelelô hôtároló tömeg talajon fekvô padló vagy falszerkezet formájában. sportlétesítmények. vagy high-tech megoldásokkal. Megjegyzés: A hulladékenergia . és annak energiafogyasztását high-tech eszközökkel tesszük olcsóbbá. nagy szállás jellegû épületek esetében. sokszor -40 oC-45 oC külsô levegôt. amelyet a nyári idôszakban javít a kandalló kürtôje. ugyanakkor drága a máködtetése. valamint a nehéz padlószerkezet és a zónás kialakítás révén a hôtárolást figyelembe veszi. Megjegyzés: Ebbôl a szempontból jelentôsek lehetnek. Általában akkor tartjuk helyesnek az elfolyó melegvizek hôjének hasznosítását. és a levegô állandó minôségét pedig szinten tartja a kiváló lélegzô falszerkezet: a szalmabála és a vályogvakolat. Megjegyzés: A hôtárolás kérdése fôleg a nyári hôvédelem miatt fontos. mert a legfontosabb. Nem veszi figyelembe a hôtárolás / a hôtároló kapactást figyelembe veszi +3 pont A kôbôl épített belsô teherhordó falak. 39 . ami sokféle légúti megbetegedés forrása lehet. és levegôszennyezéssel terheli a környezetet. és ezt a csökkent igényt elégítsük ki aktív rendszerekkel. A fafûtéses kandalló-kályha és tûzhely is megvalósul.

vagy tisztítás után más célokra is. azonban tisztítás után a víz visszakerül a természetes körforgalomba. ez a lehûlés is csökken. A természetes források védelme. hogy a terület mennyire lesz kitéve a szelek hûtô hatásának. A magas szemöldökû ablakok lehetôvé teszik. hanem a fekete szennyvíz kibocsátását is megszünteti. vagyis az inkább keskenymagas nyílászárók az elônyösöek az úgynevezett szalagablakokkal szemben. A VÍZFELHASZNÁLÁS JELLEMZÔI Rombolja természetes forrásokat / óvja a természetes forrásokat +4 pont A természeti forrásokat igen kis mértékben terheli: a szürke szennyvíz helyi tisztításával. Megjegyzés: A vízfelhasználás kérdése egyre fontosabb szempont lesz nálunk is. aminek téli hôveszteségét csökkenteni lehet a külsô oldali hôszigetelô zsalutáblákkal. 40 . azonban számítással mintegy 90-110 kWh/m2/év jósolható. A komposztoalett tehát nem csupán a vízfelhasználást csökkenti (ami jelen esetben a vezetékes víz hiánya miatt különösen fontosw szempont). hogy a belsô terekben a megvílágítás értéke mindenhol egyenletes legyen. AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS JELLEMZÔI ÖSSZESÍTVE: +27 Itt újra dominált az a szempont. illetve a padlásfödém végleges hôszigetelése hogyan készül el. +4 pont Nagy mértékben hasznosítja az esôvizet. Lakóépületekben elképzelhetetlen. és a vízfeljhasználás csökkentése lassan stratégiai kérdés lesz. Az igen kiváló hôszigetelésû szalmafalak elônyét rontják a nagyfelületû nyílászárók. annak függvényében. A gyûjtés és tárolás bizosításával ezt esôvizet a gazdaságban is hasznosítja: locsolás. ha az ablakok szemöldöke magas. Megjegyzés: A szürkeszennyvíz felhasználása lehetséges a vízöblítésés WC-k esetében az öblítôvíz biztosítására. +4 pont Egyenlôre még nincsenek tapasztalati adatok. hogy a jól megtervezett alacsony energiaigényû épület elônyösebb. és talaj nedvességét biztosítja.) VII. Az ergonómiailag megfelelô megvilágítást segíti. ergonómiailag megfelelô. Nem hasznosítja az esôvizet / esôvizet hasznosít Az éves enegiafelhasználás értéke több mint 300 kWh/m2/év / kevesebb mint 80 kWh/m2/év.ÉPÍTÉS SZALMABÁLA FELHASZNÁLÁSÁVAL .ESETTANULMÁNY Megjegyzés: A természetes szellôzés biztosítása egyre fontosabb az energiamegtakarítási célú nyílászárófejlesztések miatt. Az esôvízfelhasználás csökkenti ivóvízhasználat mennyiségét. +5 pont A természetes megvilágítás értéke kiváló. mosás stb. azonban ha ezek külsô oldali táblás zsaluszerkezete is elkészül. hogy klímával helyettesítsük a természetes szellôzést. az Nem hasznosítja a szürke szennyvizet / szürke szennyvizet hasznosít 0 pont A szürke szennyvizet nem használja fel (komposztoalett van az épületben). mint a túlfogyasztó mégoly high-tech szolárépülettel szemben is. A konyhai és fürdôszobai elfolyó vizek különösen ha környezetbarát mosómosogató-és toalettszereket használnak a biológiai tisztításra alkalmasak. Mellôzi a természetes megvilágítást / természetes megvilágítást használ. Megjegyzés: A természetes világítás megfelelô méretû és jól elhelyezett üvegezett felületeket kíván meg.

ESETTANULMÁNY Ezt a megoldást ugyancsak nagyobb léptékû épületegyütteseknél szokták alkalmazni. sáros cipôvel. a fahulladékot tüzelésre. és öntevékenyen nagy arányban újrafelhasznál. Ami a lakóépületben hulladék. Az éves ivóvízfelhasználás nagyobb mint 54 m /fô/év (vagyis 150 l/fô/nap) / kevesebb mint 9 m3/fô/év (vagyis 25 l/fô/nap) 3 Pazarolja a szilárd hulladékot / lehetôvé teszi a hulladékhasznosítást +3 pont Mivel megfelelô hely és eszközök vannak erre. vegyes használatú telek esetében takarékosabb a hulladékgazdálkodás. mint a bio-hulladékhasznosítók. gazdaságban hasznosítható. Ugyanakkor a gazdálkodáshoz is szükséges egy bizonyos vízmennyiség. A kinti munkák során nem kell a lakóépületbe bemenni. ahol a keletkezett szürkeszennyvíz 24-48 órás cikluson belüli felhasználása biztosítható. illetve eltüzelhetô. a faanyagok esetében a leesô hulladék a Nem szelektál / szelektálva újrahasznosít +3 pont Szelektál. komposztálás. Szennyvízzel terhel / komposztoalettet használ +5 pont Komposztoalettet használ a lakóépületben és gazdaságban egyaránt. de nem iparilag szervezett. Ez a vízfogyasztás növekedését jelenti. Az ilyen. szigetelôanyagok. azonban ennek nincsen szervezett formája a környezetben. ennek szervezett megvalósítása különösen fontos a nagyobb települések esetében. +2 pont Egyenlôre nincs tapasztalati adat. a gazdaságban még felhasználható lehet. stb. munkaruhában. A telek területén belül található egy külsô komposzttoalet is. Sajnos a mai építôanyagipari választék mellett a bontási hulladékok nagy része veszélyes hulladéknak minôsül: beton. A VÍZFELHASZNÁLÁS JELLEMZÔI ÖSSZESÍTVE: +13 VIII. A HULLADÉKKEZELÉS JELLEMZÔI Pazarolja az építési hulladékot / bontási hulladékot hasznosít +5 pont Az építés során keletkezett építési hulladékot teljes mértékben újra felhasználták (bálákból származó szalmát a rések tömítésére.) Egyéb építési hulladék felhasználására is lehetôség volt: a kôfalak rakásakor keletkezett apró köveket feltöltésbe. Megjegyzés: A hulladékkezelés kérdései között újra elôkerül az építési hulladék anyagának és minôségének kérdése. újrafelhasználás a gazdaságban. 41 . mûanyag szerkezetek stb. A komposzt WC használata már önmagában is felére csökkentheti a szükséges vízfelhasználást. Nem víztakarékos / víztakarékos megoldásokat használ +3 pont Mivel a víz nem áll korlátlanul rendelkezésre a telken (szélenergiával kell feljuttatni a talaj mélyrétegébôl a felszíni tárolókba) a figyelmes használattal is biztosítják a víztakarékosságot. a hulladékhasznosítás helyben megoldott: tüzelés. azonban a komposzt WC már önmagában is jelentôsen csökkenti a felhasználást az átlagoshoz viszonyítva. amelynek egy részét az esôvíz biztosíthatja. hogy a lehetséges mértékben a helyszínen hasznosítuk az építési hulladékot.ÉPÍTÉS SZALMABÁLA FELHASZNÁLÁSÁVALÉPÍTÉS SZALMABÁLA FELHASZNÁLÁSÁVAL . Megjegyzés: A szilárd hulladék megfelelô szelektív gyûjtése és feldolgozása sokat jelent a környzete védelmében. Ezért is kiemelkedôen fontos.

Ebben az esetben kiemelkedôen magas értéket kapott a beépített anyagok és az energiafelhasználás jellemzôi. ami 86 %-os megfelelôséget jelent LEGROSSZABB L E H E T S É G E S É R T É K: -210 pont. szervezett szemétszállítás nincs ezen a területen. a felvett kölcsönök az alacsony rezsiköltségek miatt törleszthetôk lesznek. hogy minden szalmabála lakóház ilyen jó értékeket adna.5 m3/év/fô 0 pontaa Erre még nincsen tapasztalati adat. a komposztoalett használata egyértelmûen azzal az elônnyel jár. Az egyéb módon mosás. mosogatás . AMI AZ ÉPPEN ELFOGADHATÓ MEGOLDÁSOKAT JELENTI. A HULLADÉKKEZELÉS JELLEMZÔI ÖSSZESÍTVE: +16 AZ ÉRTÉKELÉS ÖSSZEGZÉSE: Ö S S Z P O N T S Z Á M: 142 pont . és a fekete szennyvízzel való terhelés megszûnik. és gondosan ügyeltek arra. hogy a vízfogyasztás jelentôsen csökken. nem szelektált és nem újrahasznosított hulladéktermelés nagyobb mint 3.) A0 PONTÉRTÉK 50 %-OT JELENT. hogy az építkezés nem terheli meg a szükségesnél jóval nagyobb mértékben a családot. a gazdaság mûködésébôl adódóan a minimumra kell majd törekedniük. Ebben az esetben az építtetôk különösen nagy gondot fordítottak a többi elemre is. 42 . és nagycsaládos életforma sem lesz a szegénység okozója esetükben. hogy az ésszerû emgoldások alkalmazása mellett a környzet is minél kevésbé sérüljön.ÉPÍTÉS SZALMABÁLA FELHASZNÁLÁSÁVAL . fürdés. A pontozásnál nehéz figyelembe venni (azonban az építés szempontjából és annak folyamata miatt igen jelentôs pozitívum).keletkezett szürke szennyvizek kezelése pedig jóval egyszerûbb feladattá válik. azonban a hulladéklerakót használhatják. Az éves szilárd. legmagasabb érték +210 pont. Mindazonáltal még ez sem jelenti azt.6 m3/év/fô / kisebb mint 0.ESETTANULMÁNY Megjegyzés: Mint már korábban is kiderült. Azonban ezen kívül is szinte minden vizsgált témakörben jó értékekkel rendelkezik az épület.

ÉPÍTÉS SZALMABÁLA FELHASZNÁLÁSÁVAL . 100 fh-es szálloda Balra: Mezôgazdasági épület energiatakarékos felújítása. külsô oldali szalmabála borítással Lent: Szalmabála csirkeól 43 .KÜLÖNLEGES ÉPÜLETEK Fent: Kisépület képe: Metorológiai mérôállomás képe (USA) Lent: A legnagyobb megépült szalmabála épület.

világítás kapcsolódoboz fagyapot tábla fagyapot tábla leszorító sáv. elôadási anyag Debrecen.) DANIEL D. CHIRAS The Natural House 44 . Gyôr. Székesfehérvár TEMPUS kurzus számára) NOVÁK ÁGNES: Elsô szalmabála lakóház Magyarországon (cikk.ÉPÍTÉS SZALMABÁLA FELHASZNÁLÁSÁVAL mosdó ágy konyha Falusi vendégfogadásra épített kerti lak.szalmahaz. 2000. Chelsea Green Publishing Co. DAVIS BRAINBRIDGE. DAVID EISENBERG: The Straw Bale House (2000. vízzáró gumilemez fedés. átfûzve lefeszítô és L végû tüskék padlólap Magyar nyelvû: MÉSZÁROS ATTILA: www. Chelsea Green Publishing Co. körben leszorítva lefeszítô L végû tüske külsô kapcsolódoboz fagyapot tábla elôregyártott impregnált fapanelek IRODALOMJEGYZÉK: Havária helyzetre kidolgozott épülettípus terve.hu NOVÁK ÁGNES: Szalmabála épületek összefoglaló ismertetése (kézirat. BILL STEEN.) ATHENA SWENTZELL STEEN. 2001 Szent István Egyetem lapja) MICHAEL BERGERON: BRUCE KING:Buildings of Earth and straw PAUL LACINSKY AND Serious Straw Bale (2000.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful