Trang 1

Chöông I

GIÔÙI THIEÄU CHUNG


I.1. ÑAËT VAÁN ÑEÀ

Nguoàn goác moïi söï bieán ñoåi veà moâi tröôøng soáng ñang xaûy ra
hieän nay treân theá giôùi cuõng nhö ôû nöôùc ta laø caùc hoaït ñoäng kinh
teá , phaùt trieån cuûa xaõ hoäi loaøi ngöôøi. Caùc hoaït ñoäng naøy moät
maët laøm caûi thieän chaát löôïng cuoäc soáng cuûa con ngöôøi , maët
khaùc laïi ñang taïo ra haøng loaït khan hieám , caïn kieät nguoàn taøi
nguyeân thieân nhieân, gaây oâ nhieãm , suy thoaùi moâi tröôøng khaép moïi
nôi treân theá giôùi. Vì vaäy, baûo veä moâi tröôøng trôû thaønh vaán ñeà
toaøn caàu, laø quoác saùch cuûa haàu heát caùc nöôùc treân theá giôùi.
Vieät Nam ñang trong giai ñoaïn thöïc hieän coâng nghieäp hoaù, hieän
ñaïi hoaù ñaát nöôùc. Neàn kinh teá thò tröôøng laø ñoäng löïc thuùc ñaåy söï
phaùt trieån cuûa moïi ngaønh kinh teá , trong ñoù coù ngaønh cheá bieán
löông thöïc , thöïc phaåm taïo ra caùc saûn phaåm coù giaù trò phuïc vuï cho
nhu caàu tieâu duøng trong nöôùc cuõng nhö xuaát khaåu. Tuy nhieân,
ngaønh naøy cuõng taïo ra moät löôïng lôùn chaát thaûi raén, khí, loûng. laø
moät trong nhöõng nguyeân nhaân gaây ra oâ nhieãm moâi tröôøng chung
cuûa ñaát nöôùc. Cuøng vôùi ngaønh coâng nghieäp cheá bieán löông thöïc,
thöïc phaåm thì ngaønh cheá bieán thuyû saûn cuõng trong tình traïng ñoù.
Do ñaëc ñieåm coâng ngheä cuûa ngaønh, ngaønh cheá bieán thuyû saûn
ñaõ söû duïng moät löôïng nöôùc khaù lôùn trong quaù trình cheá bieán. Vì
vaäy, ngaønh ñaõ thaûi ra moät löôïng nöôùc khaù lôùn cuøng vôùi caùc
chaát thaûi raén, khí thaûi. Vaán ñeà oâ nhieãm nguoàn nöôùc do ngaønh
cheá bieán thuyû saûn thaûi tröïc tieáp ra moâi tröôøng ñang laø moái quan
taâm haøng ñaàu cuûa caùc nhaø quaûn lyù moâi tröôøng. Nöôùc bò nhieãm
baån seõ aûnh höôûng ñeán con ngöôøi vaø söï soáng cuûa caùc loaøi thuyû
sinh cuõng nhö caùc loaøi ñoäng thöïc vaät soáng gaàn ñoù. Vì vaäy, vieäc
nghieân cöùu xöû lyù nöôùc thaûi ngaønh cheá bieán thuyû saûn cuõng nhö
caùc ngaønh coâng nghieäp khaùc laø moät yeâu caàu caáp thieát ñaët ra
khoâng chæ ñoái vôùi nhöõng nhaø laøm coâng taùc baûo veä moâi tröôøng
maø coøn cho taát caû moïi ngöôøi chuùng ta.


Trang 2

I.2. MUÏC ÑÍCH

Vôùi hieän traïng moâi tröôøng nhö vaäy, vaán ñeà nghieân cöùu coâng
ngheä thích hôïp xöû lyù nöôùc thaûi cho ngaønh cheá bieán thuyû saûn laø
caàn thieát. Ñeà taøi naøy ñöôïc thöïc hieän nhaèm muïc ñích nghieân cöùu
vaø ñeà xuaát coâng ngheä xöû lyù thích hôïp cho moät tröôøng hôïp cuï
theå, ñoù laø Coâng ty cheá bieán thuyû saûn xuaát khaåu Kieân Giang.

I.3. PHAÏM VI

Vieäc öùng duïng coâng ngheä xöû lyù chung cho moät ngaønh coâng
nghieäp laø raát khoù khaên , do moãi nhaø maùy coù ñaëc tröng rieâng veà
coâng ngheä, nguyeân lieäu, nhieân lieäu. neân thaønh phaàn vaø tính
chaát nöôùc thaûi khaùc nhau. Phaïm vi öùng duïng cuûa ñeà taøi laø xöû lyù
nöôùc thaûi cuûa Coâng ty cheá bieán thuyû saûn xuaát khaåu Kieân Giang
vaø moät soá coâng ty khaùc neáu coù cuøng ñaëc tính chaát thaûi ñaëc
tröng.


Chöông II
Trang 3

TOÅNG QUAN VEÀ NGAØNH THUYÛ HAÛI
SAÛN VAØ CAÙC VAÁN ÑEÀ OÂ NHIEÃM
MOÂI TRÖÔØNG


II.1. TOÅNG QUAN VEÀ NGAØNH CHEÁ BIEÁN THUYÛ HAÛI SAÛN ÔÛ
VIEÄT NAM

Nöôùc ta coù khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa , aåm öôùt cuõng nhö
chòu söï chi phoái cuûa caùc yeáu toá nhö gioù , möa , ñòa hình , thoå
nhöôõng , thaûm thöïc vaät neân taïo ñieàu kieän hình thaønh doøng chaûy
vôùi heä thoáng soâng ngoøi daøy ñaëc . Khoâng keå ñeán caùc soâng suoái
khoâng teân thì toång chieàu daøi cuûa caùc con soâng laø 41.000 km.
Theo thoáng keâ cuûa Boä thuyû saûn thì hieän nay chuùng ta coù hôn
1.470.000 ha maët nöôùc soâng ngoøi coù theå duøng cho nuoâi troàng thuyû
saûn . Ngoaøi ra coøn coù khoaûng 544.500.000 ha ruoäng truõng vaø
khoaûng 56.200.000 ha hoà coù theå duøng ñeå nuoâi caù . Tính ñeán nay
caû nöôùc xaây döïng ñöôïc 650 hoà , ñaäp vöøa vaø lôùn , 5.300 hoà vaø
ñaäp nhoû vôùi dung tích xaáp xæ 12 tæ m
3
, ñaëc bieät chuùng ta coù
nhieàu hoà thieân nhieân vaø nhaân taïo raát lôùn nhö hoà Taây ( 10 ÷ 14
trieäu m
3
) , hoà Thaùc Baø (3000 trieäu m
3
) , hoà Caám Sôn (250 trieäu m
3
)
Maët khaùc , chuùng ta coù bôø bieån daøi treân 3200 km , coù raát
nhieàu vònh thuaän lôïi keát hôïp vôùi heä thoáng soâng ngoøi , ao hoà laø
nguoàn lôïi to lôùn ñeå phaùt trieån ngaønh ngheà nuoâi troàng , ñaùnh baét
vaø cheá bieán ñoäng thöïc vaät cheá bieán thuyû haûi saûn . Rong bieån
vaø caùc loaøi thuyû saûn thaân meàm , caù vaø caùc loaøi nhuyeãn theå ,
giaùp xaùc coù trong bieån , ao , hoà , soâng suoái laø nguoàn protit coù giaù
trò to lôùn , giaøu caùc vitamin vaø caùc nguyeân toá vi löôïng , laø nguoàn
nguyeân lieäu cho ngaønh coâng nghieäp , laø kho taøng vaø taøi nguyeân
voâ taän veà ñoäng vaät , thöïc vaät. Bieån Vieät Nam thuoäc vuøng bieån
nhieät ñôùi neân coù nguoàn lôïi voâ cuøng phong phuù . Theo soá lieäu
ñieàu tra cuûa nhöõng naêm 1980- 1990 thì heä thöïc vaät thuyû sinh coù tôùi
1300 loaøi vaø phaân loaøi goàm 8 loaøi coû bieån vaø gaàn 650 loaøi rong ,
gaàn 600 loaøi phuø du , khu heä ñoäng vaät coù 9250 loaøi vaø phaân loaøi
trong ñoù coù khoaûng 470 loaøi ñoäng vaät noåi , 6400 loaøi ñoäng vaät
ñaùy , treân 2000 loaøi caù , 5 loaøi ruøa bieån , 10 loaøi raén bieån . Toång
tröû löôïng caù ôû taàng treân vuøng bieån Vieät Nam khoaûng 1.2 ÷ 1.3
trieäu taán , khaû naêng khai thaùc cho pheùp laø 700-800 nghìn taán/ naêm
. Theo soá lieäu thoáng keâ chöa ñaày ñuû thì toâm he khoaûng 55- 70 nghìn
Trang 4
taán/naêm vaø khaû naêng cho pheùp laø 50 nghìn taán/naêm. Caùc nguoàn
lôïi giaùp xaùc khaùc laø 22 nghìn taán/naêm. Nguoàn lôïi nhuyeãn theå
(möïc) laø 64-67 nghìn taán/naêm vôùi khaû naêng khai thaùc cho pheùp laø
13 nghìn taán /naêm .Nhö vaäy nguoàn lôïi thuyû saûn chuû yeáu laø toâm
caù , coù khoaûng 3 trieäu taán/ naêm nhöng hieän nay môùi khai thaùc hôn 1
trieäu taán/naêm.
Cuøng vôùi ngaønh nuoâi troàng thuyû saûn , khai thaùc thuyû saûn thì
ngaønh cheá bieán thuyû saûn ñaõ ñoùng goùp xöùng ñaùng chung trong
thaønh tích cuûa ngaønh thuyû saûn Vieät Nam. Nguoàn ngoaïi teä cô baûn
cuûa ngaønh ñem laïi cho ñaát nöôùc laø cuûa ngaønh cheá bieán thuyû saûn
. Trong ñoù maët haøng ñoâng laïnh chieám khoaûng 80%. Trong 5 naêm
(1991-1995) ngaønh ñaõ thu veà 13 trieäu USD, taêng 529,24% so vôùi keá
hoaïch 5 naêm (1982-1985) vaø taêng 143% so vôùi keá hoaïch 5 naêm
(1986-1990) , taêng 49 laàn trong 15 naêm. Toác ñoä trung bình trong 5 naêm
(1991-1995) ñaït treân 21% / naêm, thuoäc nhoùm haøng taêng tröôûng
maïnh nhaát cuûa ngaønh kinh teá quoác doanh Vieät Nam ( trong naêm
1995 ñaït 550 trieäu USD ). Toång kim ngaïch xuaát khaåu (1991-1995) coù
ñöôïc laø do ngaønh ñaõ xuaát khaåu ñöôïc 127.700 taán saûn phaåm (
taêng 156,86% so vôùi naêm 1990 ) cho 25 nöôùc treân theá giôùi, trong ñoù
coù tôùi 75% löôïng haøng ñöôïc nhaäp cho thò tröôøng Nhaät, Singapore,
Hong Kong, EU, ñaït 30 trieäu USD/ naêm. Saûn phaåm thuyû haûi saûn cuûa
Vieät Nam ñöùng thöù 19 veà saûn löôïng, ñöùng thöù 30 veà kim ngaïch
xuaát khaåu, vaø ñöùng haøng thöù naêm veà nuoâi toâm .
Ngaønh cheá bieán thuyû saûn laø moät phaàn cô baûn cuûa ngaønh
thuyû saûn, ngaønh coù heä thoáng cô sôû vaät chaát töông ñoái lôùn, böôùc
ñaàu tieáp caän vôùi trình ñoä khu vöïc, coù ñoäi nguõ quaûn lyù coù kinh
nghieäm, coâng nhaân kyõ thuaät coù tay ngheà gioûi. Saûn löôïng xuaát
khaåu 120.000 ÷ 130.000 taán/ naêm, toång dung löôïng kho baûo quaûn
laïnh laø 230 ngaøn taán, naêng löïc saûn xuaát nöôùc ñaù laø 3.300 taán/
ngaøy, ñoäi xe vaän taûi laïnh hôn 1000 chieác vôùi troïng taûi treân 4000
taán, taøu vaän taûi laïnh khoaûng 28 chieác, vôùi toång troïng taûi 6150 taán.
Cheá bieán nöôùc naém ñöôïc duy trì ôû möùc 150 trieäu lít/ naêm. Ñoái vôùi
haøng cheá bieán xuaát khaåu, ngaønh ñang chuyeån daàn töø hình thöùc
baùn nguyeân lieäu sang xuaát khaåu caùc saûn phaåm töôi soáng, saøn
phaåm aên lieàn vaø saûn phaåm baùn leû sieâu thò coù giaù trò cao hôn.
Tuy vaây, giaù trò caùc maët haøng ñoâng laïnh cuûa nöôùc ta chæ baèng
1/2 hay 2/3 giaù trò xuaát khaåu caùc maët haøng töông töï cuûa Trung
Quoác, Ñaøi Loan, Thaùi Lan . Hieän nay caû nöôùc coù khoaûng 168 nhaø
maùy, cô sôû cheá bieán ñoâng laïnh vôùi coâng suaát toång coäng khoaûng
100.000 taán saûn phaåm/ naêm.
Quy trình coâng ngheä cheá bieán haøng ñoäng laïnh ôû nöôùc ta
hieän nay chuû yeáu döøng ôû möùc ñoä sô cheá vaø baûo quaûn ñoâng
laïnh. Chuû yeáu laø ñöa toâm caù töø nôi ñaùnh baét veà sô cheá, ñoùng
Trang 5
goùi, caáp ñoâng, baûo quaûn laïnh . vaø xuaát khaåu. Veà thieát bò, ñaïi
ña soá caùc nhaø maùy vaø cô sôû cheá bieán thuyû haûi saûn ñoâng laïnh
ñöôïc xaây döïng sau 1975, taäp trung vaøo nhöõng naêm 80 cho neân coøn
töông ñoái môùi, trang bò baèng maùy caáp ñoâng kieåu tieáp xuùc 2 baêng
chuyeàn .


II.2. CAÙC VAÁN ÑEÀ OÂ NHIEÃM MOÂI TRÖÔØNG ÑOÁI VÔÙI NGAØNH
COÂNG NGHIEÄP CHEÁ BIEÁN THUYÛ SAÛN.

II.2.1. Caùc loaïi chaát thaûi coù theå sinh ra trong quaù trinh saûn
xuaát

II.2.1.a. Chaát thaûi raén
Chaát thaûi raén sinh ra trong quaù trình cheá bieán toàn taïi döôùi
daïng vuïn thöøa : taïp chaát , ñaàu , ñuoâi , xöông vaåy ,. phaàn lôùn caùc
chaát naøy ñöôïc taän duïng laïi ñeå cheá bieán thaønh caùc loaïi thöùc aên
gia suùc. Tuy nhieân, vaãn coøn xoùt laïi moät löôïng chaát thaûi raén troâi
theo doøng nöôùc thaûi do quaù trình laøm veä sinh nhaø xöôûng khoâng
kyõ, löôïng chaát thaûi naøy coù theå laø nguoân gaây oâ nhieãm khoâng khí
boå sung do muøi töø chuùng boác leân, gaây khoù chòu vaø aûnh höôûng
ñeán söùc khoûe cuûa coâng nhaân trong coâng ty vaø cö daân ôû khu vöïc
laân caän.

II.2.1.b. Khí thaûi
Khí thaûi sinh ra töø caùc loø ñoát (loø ñoát daàu cuûa loø hôi),
maùy phaùt ñieän coù chöùa caùc chaát gaây oâ nhieãm nhö : NO
2
, SO
2
,
buïi vôùi möùc ñoä oâ nhieãm dao ñoäng theo thôøi gian vaø möùc ñoä vaän
haønh theo loø hôi. Tuy vaäy, caùc chaát oâ nhieãm naøy ñeàu coù noàng
ñoä nhoû hôn tieâu chuaån cho pheùp (TCVN 5937 - 1995). Trong ngaønh
cheá bieán thuûy haûi saûn, caùc chaát gaây oâ nhieãm khoâng khí khaù
ñaëc tröng ñoù laø H
2
S vôùi noàng ñoä coù khaû naêng ñaït töø 0,2 ÷ 0,4
mg/m
3
, sinh ra chuû yeáu töø söï phaân huyû caùc chaát thaûi raén (ñaàu,
ruoät, vaåy,.) cuûa caùc vi khuaån vaø NH
3
sinh ra töø muøi nguyeân lieäu
thuûy saûn hoaëc do söï thaát thoaùt töø caùc maùy neùn khí cuûa caùc
thieát bò ñoâng laïnh. Caùc khí naøy coù ñaëc ñieåm khoâng phaùt taùn ñi xa
neân möùc ñoä oâ nhieãm chæ giôùi haïn trong khu vöïc phaùt sinh chuùng.
Nhìn chung, caùc chaát gaây oâ nhieãm khoâng khí cuûa ngaønh cheá bieán
thuûy haûi saûn laø khaù ña daïng nhöng ôû möùc ñoä nheï vaø coù theå
khaéc phuïc.

II.2.1.c. Nöôùc thaûi
Trang 6
Cuøng vôùi söï phaùt trieån theo töøng naêm thì ngaønh cheá bieán
thuûy haûi saûn cuõng ñöa vaøo moâi tröôøng moät löôïng nöôùc thaûi khaù
lôùn, gaây oâ nhieãm nghieâm troïng nguoàn nöôùc. Nöôùc thaûi ngaønh
naøy chöùa phaàn lôùn caùc chaát thaûi höõu cô coù nguoàn goác töø ñoäng
vaät vaø coù thaønh phaàn chuû yeáu laø protein vaø caùc chaát beùo. Trong
hai thaønh phaàn naøy, chaát beùo khoù bò phaân huûy bôûi vi sinh vaät.


II.2.2. Thaønh phaàn tính chaát nöôùc thaûi thuûy saûn

Vôùi caùc chuûng loaïi nguyeân lieäu töông ñoái phong phuù cuøng
ñoái vôùi ñieàu kieän cuûa nöôùc ta neân thaønh phaàn caùc chaát thaûi
trong nöôùc thaûi thuûy saûn cuõng raát ña daïng. Nöôùc thaûi thuûy saûn
coù theå chia thaønh ba nguoàn khaùc nhau: nöôùc thaûi saûn xuaát , nöôùc
thaûi veä sinh coâng nghieäp vaø nöôùc thaûi sinh hoaït . Caû 3 loaïi nöôùc
thaûi treân ñeàu coù tính chaát gaàn töông töï nhau . Trong ñoù nöôùc thaûi
saûn xuaát coù möùc ñoä oâ nhieãm cao hôn caû . Nöôùc thaûi cuûa phaân
xöôûng cheá bieán thuyû saûn coù haøm löôïng COD dao ñoäng trong
khoaûng töø 300- 3000 (mg/L) , giaù trò ñieån hình laø 1500 (mg/L) , haøm
löôïng BOD
5
dao ñoäng töø 300-2000 (mg/L) , giaù trò ñieån hình laø 1000
(mg/L) . Trong nöôùc thöôøng coù caùc vuïn thuyû saûn vaø caùc vuïn naøy
deã laéng , haøm löôïng chaát raén lô löõng dao ñoäng töø 200-1000 (mg/L) ,
giaù trò thöôøng gaëp laø 500 (mg/L) . Nöôùc thaûi thuyû saûn cuõng bò oâ
nhieãm chaát dinh döôõng vôùi haøm löôïng Nitô khaù cao töø 50-200 (mg/L)
, giaù trò ñieån hình laø 30 (mg/L). Ngoaøi ra , trong nöôùc thaûi cuûa ngaønh
cheá bieán thuyû haûi saûn coù chöùa caùc thaønh phaàn höõu cô maø khi
bò phaân huyû seõ taïo ra caùc saûn phaåm trung gian cuûa söï phaân huyû
caùc acid beùo khoâng baûo hoaø , taïo muøi raát khoù chòu vaø ñaëc tröng ,
gaây oâ nhieãm veà maët caûm quan vaø aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán söùc
khoeû coâng nhaân laøm vieäc . Ñoái vôùi caùc coâng ty thuûy saûn coù saûn
xuaát theâm caùc saûn phaåm khoâ , saûn phaåm ñoùng hoäp thì trong daây
chuyeàn saûn xuaát seõ coù theâm caùc coâng ñoaïn nöôùng , luoäc , chieân
thì trong thaønh phaàn nöôùc thaûi seõ coù chaát beùo , daàu . Giaù trò caùc
thoâng soá oâ nhieãm ñaëc tröng cuûa nöôùc thaûi cheá bieán thuyû saûn
ñöôïc toùm taét qua baûng sau :
Baûng 2.1: Baûng caùc thoâng soá oâ nhieãm ñaëc tröng cuûa nöôùc thaûi
thuyû saûn.

Caùc thoâng soá oâ nhieãm Tieâu chuaån phaùt thaûi
(TCVN 5945 - 1995 , Ioaïi B )
pH : 6,5 7,5
BOD
5
: 300 2000 mg/L
COD : 500 3000 mg/L
pH : 5,5 9
BOD
5
: 50 mg/L
COD :100 mg/L
Trang 7
SS : 200 1000 mg/L
N : 50 200 mg/L
P : 10 100 mg/L
SS :100 mg/L
N : 60 mg/L
P : 6 mg/L

Trang 8
Chöông 3


TOÅNG QUAN VEÀ COÂNG TY CHEÁ BIEÁN
THUYÛ SAÛN XUAÁT KHAÅU KIEÂN GIANG


III.1. GIÔÙI THIEÄU CHUNG VEÀ COÂNG TY

Teân cô sôû: COÂNG TY CB THUÛY SAÛN XUAÁT KHAÅU KÌEÂN
GÌANG
Ñòa chæ: 62 Ngoâ Thôøi Nhieäm, An Hoaø ÷ Raïch Giaù ÷ Kieân
Giang.
Naêm thaønh laäp: thaùng 10/1996.
Naêm baét ñaàu hoaït ñoäng : 1997.
Tình hình saûn xuaát kinh doanh:

Naêm 2000 Naêm 2001 Naêm 2002
Saûn phaåm Möïc, Gheï, Caù Toâm, Möïc,
Gheï
Toâm
Saûn löôïng 1500 taán 2800 taán 3080 taán
Kim ngaïch 12.000.000 USD 20.645.000 USD 22.709.500 USD
Thò tröôøng Chaâu aâu,
Nhaät, Haøn
Quoác,.
Myõ, Chaâu
AÂu, Nhaät,
Haøn Quoác,
Myõ, Chaâu
AÂu, Nhaät,
Haøn Quoác,.

III.2. CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC

Coâng nhaân
Toång soá coâng nhaân saûn xuaát : 363 ngöôøi.
Soá löôïng coâng nhaân taïi thôøi ñieåm cao nhaát/ca saûn xuaát: 363
ngöôøi. Trong ñoù:
Khu tieáp nhaän nguyeân lieäu : 12 ngöôøi.
Khu vöïc sô cheá: 98 ngöôøi.
Khu vöïc cheá bieán : 121 ngöôøi.
Khu vöïc caáp ñoâng bao goùi : 26 ngöôøi.
Khu vöïc khaùc : 82 ngöôøi.
Khu vöïc baêng chuyeàn ÌQF : 24 ngöôøi.
Cô caáu toå chöùc em phuï luïc)

Trang 9

III.3. TOÙM TAÉT HIEÄN TRAÏNG SAÛN XUAÁT:

III.3.1. Nhaø xöôûng

Toång dieän tích caùc khu vöïc saûn xuaát chính: 2.916,34 m
2
.
Trong ñoù:
Khu vöïc tieáp nhaän: 84,00m
2

Khu vöïc sô cheá: 182,00m
2
.
Khu vöïc cheá bieán: 227,94m
2
.
Khu vöïc caáp ñoâng: 926,40m
2
.
Khu vöïc kho laïnh: 261,00m
2
.
Khu vöïc saûn xuaát khaùc: 1232,00m
2
.

oâ taû hieän traïng ñieàu kieän cô sôû vaät chaát nhaø xöôûng
vaø keát caáu: Keát caáu nhaø xöôûng khung theùp tieàn cheá, töôøng xaây
gaïch thu hoài, maùi lôïp tol maï keõm, xung quanh beân trong oáp gaïch men
cao 1,25m. Caùc vaùch ngaên baèng nhoâm, kính. Neàn baèng ñaù maøi
maøu traéng, traàn taám nhoâm soùng. Trang bò caùc thieát bò laïnh, quaït
thoâng gioù.

III.3.2. Trang thieát bò chính


STT Teân trang thieát bò Nöôùc saûn
xuaát
Soá
Iöôïng
Naêm ñöa
vaøo söû
duïng
1 Heä thoáng caáp ñoâng
tieáp xuùc 1taán/meû.
Sabro ÷ HM128L
Ñan Maïch 04 boä 1997
2 Heä thoáng kho tröõ ñoâng
200 taán Capland 15HP
Myõ 04 boä 1997
3 Heä thoáng haáp- Caáp
ñoâng ÌQF 500kg/h-
Carnitech-Mycom
Ñan Maïch 01 boä 2002
4 Heä thoáng kho tröõ ñoâng
150 taán Bitzer + Surely
Ñöùc + Nhaät 01 boä 2002
5 Caùc thieát bò khaùc:
Maùy huùt chaân khoâng
Maùy doø kim loaïi
Noài hôi
Maùy laøm laïnh nöôùc
Maùy SX ñaù vaåy

Ñaøi Loan
Nhaät
Vieät Nam
Ñan Maïch
Vieät Nam

01
01
01
01
01

2002
2002
2002
2002
1997
Trang 10
15taán/ngaøy
Heä thoáng xöû lyù, loïc
nöôùc 60m
3
/giôø
Vieät Nam 01 1997


Nhaän xeùt chung veà hieän traïng hoaït ñoäng cuûa caùc thieát
bò: Caùc loaïi trang thieát bò ñang hoaït ñoäng toát.


III.3.3. Heä thoáng phuï trôï

III.3.3.1. Nguoàn nöôùc söû duïng cho khu vöïc saûn xuaát

Nguoàn nöôùc ñang söû duïng: Nöôùc gieáng khoan vôùi ñoä saâu
140m. Phöông phaùp ñaûm baûo chaát löôïng nöôùc cung caáp cho khu vöïc
saûn xuaát (keå caû khu vöïc saûn xuaát nöôùc ñaù)
Heä thoáng coù laéng loïc vôùi 01 beå chöùa coù dung tích
400m
3
.
Heä thoáng khöû truøng duøng Chlorine ñònh löôïng.

III.3.3.2. Nguoàn nöôùc ñaù

Töï saûn xuaát : ñaù vaåy vôùi coâng suaát 15taán/ngaøy.
Mua ngoaøi : ñaù caây vôùi coâng suaát 120taán/ngaøy.

III.3.3.3. Heä thoáng xöû lyù chaát thaûi

oâ taû toùm taét heä thoáng thoaùt, xöû lyù nöôùc thaûi:
Nöôùc thaûi Möông noåi oáng PVC chìm Coáng ngaàm Haàm xöû lyù
Ao xöû lyù Soâng.
Chaát thaûi raén: Chaát thaûi raén chöùa trong thuøng nhöïa ñaäy
naép kín, vaän chuyeån ra baõi ñoå.


Danh muïc caùc loaïi hoaù chaát:

Teân hoaù chaát Nöôùc saûn
xuaát
Muïc ñích söû duïng
Chlorine boät, nöôùc Nhaät Khöû truøng beà maët tieáp
xuùc saûn phaåm , xöû lyù
Trang 11
nöôùc.
Muoái aên Vieät Nam Baûo quaûn, ngaâm quay

III.4. QUY TRÌNH SAÛN XUAÁT CUÛA COÂNG TY

III.4.1. Ñaëc tính nguyeân lieäu - nhieân lieäu

III.4.1.a. Nguyeân lieäu

Nguoàn nguyeân lieäu chuû yeáu ñöôïc vaän chuyeån veà coâng ty
laø caùc loaïi haûi saûn nhö toâm, cua, caù, möïc phuïc vuï cho vieäc cheá
bieán caùc saûn phaåm ñoâng laïnh xuaát khaåu. Soá löôïng nguyeân lieäu
ñöôïc vaän chuyeån töø caùc ñòa phöông veà coâng ty luoân thay ñoåi tuyø
theo ñôn ñaët haøng vaø nhu caàu cuûa thò tröôøng . Tuy nhieân trong naêm
2002 coâng ty cheá bieán chuû yeáu maët haøng toâm ñoâng laïnh .
Do caùc loaïi thuyû haûi saûn töôi soáng raát deã bò hoûng hoaëc giaûm
phaåm chaát neáu khoâng ñöôïc chuyeân chôû , giao nhaän , toàn tröõ ñuùng
kyõ thuaät neân nguyeân lieäu thuyû haûi saûn ñöôïc chuyeân chôû vaø giao
nhaän baèng caùc xe laïnh chuyeân duøng cuûa coâng ty vaø ñöôïc toàn tröõ
trong caùc kho laïnh vôùi thôøi gian quy ñònh chaët cheõ.

III.4.1.b. Nhieân lieäu

Nhieân lieäu ñöôïc söû duïng chuû yeáu laø daàu DO duøng cho loø
hôi , chaïy maùy phaùt ñieän . Ngoaøi ra coøn coù nöôùc ñeå röûa nguyeân
lieäu , hoaù chaát khöû truøng. Ñoái vôùi hoaù chaát khöû truøng duøng trong
cheá bieán thuyû saûn ñoâng laïnh thì coâng ty söû duïng Chlorine . Muïc ñích
cuûa vieäc khöû truøng laø nhaèm baûo quaûn saûn phaåm vaø veä sinh
nhaø xöôûng theo tieâu chuaån cuûa ngaønh.

III.4.2. Quy trinh saûn xuaát

Caùc quy trình coâng ngheä cheá bieán ñoâng laïnh cuûa coâng
tyQUY TRÌNH CHEÁ BIEÁN TOÂM VOÛ LAËT ÑAÀU (HLSO) ÑOÂNG
LAÏNH

Sô ñoà quy trình


Trang 12


QUY TRÌNH CHEÁ BIEÁN TOÂM THÒT (PD, PUD, PTO) ÑOÂNG
LAÏNH

Sô ñoà quy trình :

NGUYEÂN LÌEÄU
RÖÛA LAÀN 1
SÔ CHEÁ
PHAÂN CÔÛ, HAÏNG
RÖÛA LAÀN 2
NGAÂM
NGAÂM, QUAY
RÖÛA LAÀN 3
CAÂN ÑOÂNG ÌQF
XEÁP KHUOÂN
BAO GOÙÌ, BAÛO
QUAÛN
MAÏ BAÊNG
CAÁP ÑOÂNG
CAÂN
TAÙÌ ÑOÂNG
BAO GOÙÌ, BAÛO QUAÛN
MAÏ BAÊNG
NGUYEÂN LÌEÄU
RÖÛA LAÀN 1
SÔ CHEÁ

Trang 13


Trang 14
III.5. VAÁN ÑEÀ GAÂY OÂ NHIEÃM CUÛA COÂNG TY

Töông töï nhö caùc coâng ty cheá bieán thuûy saûn khaùc noùi rieâng vaø
ngaønh cheá bieán thuûy saûn noùi chung, vaán ñeà gaây oâ nhieãm moâi
tröôøng maø coâng ty caàn quan taâm trong quaù trình saûn xuaát laø oâ
nhieãm moâi tröôøng do khí thaûi, buïi, muøi, oâ nhieãm moâi tröôøng do
chaát thaûi raén vaø oâ nhieãm moâi tröôøng do nöôùc thaûi.

III.5.1. OÂ nhieãm do khí thaûi, buïi, muøi

OÂ nhieãm muøi phaùt sinh töø chaát thaûi raén, caùc chaát naøy laø
pheá lieäu boû ra töø nguyeân lieäu chính (ñaàu toâm, vaây caù, xöông
caù,.). Neáu ñeå laâu ngaøy seõ dieãn ra quaù trình phaân huûy laøm phaùt
sinh muøi hoâi, aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng beân trong vaø ngoaøi nhaø
maùy. Do ñoù caàn xöû lyù trieät ñeå löôïng chaát thaûi raén phaùt sinh
nhaèm haïn cheá oâ nhieãm muøi.
Khí thaûi phaùt sinh töø nhaø maùy chuû yeáu töø caùc loø hôi söû
duïng daàu DO, maùy phaùt ñieän, caùc maùy neùn khí cuûa caùc thieát bò
ñoâng laïnh vôùi caùc loaïi khí nhö: NH
3
, NO
2
, SO
2
,, buïi, H
2
S. Tuy vaäy
möùc ñoä oâ nhieãm khoâng lôùn vaø coù theå khoáng cheá neáu coâng ty
thöôøng xuyeân quan taâm ñeán vieäc baûo quaûn vaø söûa chöõa trang
thieát bò.

III.5.2. OÂ nhieãm do chaát thaûi raén

Vôùi löôïng chaát thaûi raén thaûi ra ngaøy caøng nhieàu trong quaù
trình saûn xuaát maø khoâng coù bieän phaùp xöû lyù kòp thôøi thì seõ gaây
oâ nhieãm muøi , aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng xung quanh . Nhaèm
traùnh hieän töôïng naøy , coâng ty ñaõ coù bieän phaùp taùch rieäng chaát
thaûi raén töø khu vöïc saûn xuaát vôùi chaát thaûi sinh hoaït , chaát thaûi
raén töø khu saûn xuaát ñöôïc ñöa ra khoûi nhaø maùy vaø mang ñi xöû lyù
theo quy ñònh chung . Chaát thaûi raén töø khaâu bao bì , ñoùng goùi . vaø
chaát thaûi raén sinh hoaït ñöôïc taäp trung veà vò trí rieâng vaø ñöôïc cô
quan quaûn lyù coâng trình veä sinh coâng coäng maø coâng ty hôïp ñoàng
vaän chuyeån ra baõi ñoã.

III.5.3. OÂ nhieãm do nöôùc thaûi

Nguoàn nöôùc thaûi phaùt sinh trong quaù trình hoaït ñoäng
Nöôùc thaûi saûn xuaát : Nöôùc thaûi saûn xuaát phaùt
sinh chuû yeáu töø khaâu röûa nguyeân lieäu trong quaù trình tieáp nhaän ,
sô cheá haûi saûn . Ñaây laø loaïi nöôùc thaûi coù ñoä oâ nhieãm cao nhaát.
Trang 15
Nöôùc thaûi veä sinh coâng nghieäp : Ñaây laø löôïng
nöôùc caàn duøng cho vieäc röûa saøn nhaø moãi ngaøy , ngoaøi ra coøn
duøng cho vieäc röûa maùy moùc , thieát bò , röûa xe .
Nöôùc thaûi sinh hoaït : Nöôùc thaûi ra töø vieäc taém
giaët , veä sinh cuûa toaøn boä coâng nhaân , caùn boä trong xí nghieäp.

Caû 3 loaïi nöôùc thaûi treân ñöôïc thoaùt chung ñeán khu vöïc xöû lyù
nöôùc cuûa coâng ty . Toång löu löôïng cuûa 3 loaïi nöôùc thaûi naøy dao
ñoäng khoaûng 400 m
3
/ng.ñ (guoàn töø coâng ty)

Keát quaû xeùt nghieäm nöôùc thaûi

Sau ñaây laø baûng keát quaû xeùt nghieäm caùc thoâng soá oâ nhieãm
trong nöôùc thaûi ñöôïc laáy töø möông thoaùt nöôùc thaûi.


STT Chæ tieâu Ñôn vò Keát quaû Tieâu
chuaån
1 pH 6,5 7,1 5,5 9
2 Nhieät ñoä
0
C 27 33 40
3 BOD
5
mgO
2
/L 600 800 < 50
4 COD mgO
2
/L 700 1200 < 100
5 Toång caën lô löûng
SS
mg/L 250 400 < 100
Toång Nitô mg/L 80,45 < 60
7 Toång Photpho mg/L 9,56 < 6
Nguoàn : Phoøng thí nghieäm khoa Moâi Tröôøng ÷ Tröôøng Ñaïi Hoïc
Baùch Khoa TP.HCM

Do thôøi gian laøm luaän vaên vaø kinh phí coù giôùi haïn neân chæ
coù theå khaûo saùt söï bieán thieân cuûa caùc thoâng soá nhö : COD , BOD
5

, SS , pH . Neáu coù ñieàu kieän nghieân cöùu tieáp theo seõ khaûo saùt
theâm haøm löôïng Nitô , Photpho ..
Qua keát quaû phaân tích vaø heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi hieän taïi
cuûa coâng ty , ta nhaän thaáy nöôùc thaûi cuûa coâng ty khoâng ñaït tieâu
chuaån xaõ thaûi vaøo moâi tröôøng . Do vaäy , vieäc thieát keá traïm xöû lyù
nöôùc thaûi cho coâng ty laø vaán ñeà caàn thieát vaø caáp baùch.CHÖÔNG IV
Trang 16


TOÅNG QUAN VEÀ CAÙC PHÖÔNG PHAÙP
XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI


IV.1. XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP CÔ HOÏC

Phöông phaùp xöû lyù cô hoïc söû duïng nhaèm muïc ñích taùch caùc
chaát khoâng hoaø tan vaø moät phaàn caùc chaát ôû daïng keo ra khoûi
nöôùc thaûi .Nhöõng coâng trình xöû lyù cô hoïc bao goàm :

IV.1.1. Song chaén raùc

Song chaén raùc nhaèm chaén giöû caùc caën baån coù kích thöôùc
lôùn hay ôû daïng sôïi: giaáy, rau coû, raùc . ñöôïc goïi chung laø raùc .Raùc
ñöôïc chuyeån tôùi maùy nghieàn ñeå nghieàn nhoû ,sau ñoù ñoå trôû laïi
tröôùc song chaén raùc hoaëc chuyeån tôùi beå phaân huyû caën (beå
meâtan) .Ñoái vôùi caùc taïp chaát < 5 mm thöôøng duøng löôùi chaén raùc
.Caáu taïo cuûa thanh chaén raùc goàm caùc thanh kim loaïi tieát dieän chöû
nhaät ,hình troøn hoaëc baàu duïc. Song chaén raùc ñöôïc chia laøm 2 loaïi di
ñoäng hoaëc coá ñònh .Song chaén raùc ñöôïc ñaët nghieâng moät goùc 60 ÷
90
0
theo höôùng doøng chaûy .

IV.1.2. Beå laéng caùt

Beå laéng caùt duøng ñeå taùch caùc chaát baån voâ cô coù troïng
löôïng rieâng lôùn hôn nhieàu so vôùi troïng löôïng rieâng cuûa nöôùc nhö xæ
than , caùt .. ra khoûi nöôùc thaûi . Caùt töø beå laéng caùt ñöa ñi phôi
khoâ ôû saân phôi vaø caùt khoâ thöôøng ñöôïc söû duïng laïi cho nhöõng
muïc ñích xaây döïng .

IV.1.3. Beå laéng

Beå laéng duøng ñeå taùch caùc chaát lô löûng coù troïng löôïng rieâng
lôùn hôn troïng löôïng rieâng cuûa nöôùc. Chaát lô löûng naëng hôn seõ töø
töø laéng xuoáng ñaùy, coøn chaát lô löûng nheï hôn seõ noåi leân maët
nöôùc. Duøng nhöõng thieát bò thu gom vaø vaän chuyeån caùc chaát baån
laéng vaø noåi (ta goïi laø caën ) tôùi coâng trình xöû lyù caën .
Trang 17
Döïa vaøo chöùc naêng , vò trí coù theå chia beå laéng thaønh
caùc loaïi : beå laéng ñôït 1 tröôùc coâng trình xöû lyù sinh hoïc vaø beå
laéng ñôït 2 sau coâng trình xöû lyù sinh hoïc .
Döïa vaøo nguyeân taéc hoaït ñoäng, ngöôøi ta coù theå chia ra
caùc loaïi beå laéng nhö : beå laéng hoaït ñoäng giaùn ñoaïn hoaëc beå laéng
hoaït ñoäng lieân tuïc .
Döïa vaøo caáu taïo coù theå chia beå laéng thaønh caùc loaïi
nhö sau : beå laéng ñöùng , beå laéng ngang ,beå laéng ly taâm vaø moät
soá beå laéng khaùc .

IV.1.3.1. Beå laéng ñöùng

Beå laéng ñöùng coù daïng hình troøn hoaëc hình chöû nhaät
treân maët baèng. Beå laéng ñöùng thöôøng duøng cho caùc traïm xöû lyù
coù coâng suaát döôùi 20.000 m
3
/ng.ñ . Nöôùc thaûi ñöôïc daãn vaøo oáng
trung taâm vaø chuyeån ñoäng töø döôùi leân theo phöông thaúng ñöùng .
Vaän toác doøng nöôùc chuyeån ñoäng leân phaûi nhoû hôn vaän toác cuûa
caùc haït laéng . Nöôùc trong ñöôïc taäp trung vaøo maùng thu phía treân
.Caën laéng ñöôïc chöùa ôû phaàn hình noùn hoaëc choùp cuït phía döôùi .

IV.1.3.2. Beå laéng ngang

Beå laéng ngang coù hình daïng chöû nhaät treân maët baèng
,tyû leä giöõa chieàu roäng vaø chieàu daøi khoâng nhoû hôn ¼ vaø chieàu
saâu ñeán 4m .Beå laéng ngang duøng cho caùc traïm xöû lyù coù coâng
suaát lôùn hôn 15.000 m
3
/ ng.ñ. Trong beå laéng nöôùc thaûi chuyeån ñoäng
theo phöông ngang töø ñaàu beå ñeán cuoái beå vaø ñöôïc daån tôùi caùc
coâng trình xöû lyù tieáp theo , vaän toác doøng chaûy trong vuøng coâng
taùc cuûa beå khoâng ñöôïc vöôït quaù 40 mm/s . Beå laéng ngang coù hoá
thu caën ôû ñaàu beå vaø nöôùc trong ñöôïc thu vaøo ôû maùng cuoái beå .

IV.1.3.3. Beå laéng ly taâm

Beå laéng ly taâm coù daïng hình troøn treân maët baèng
,ñöôøng kính beå töø 16 ñeán 40 m (coù tröoøng hôïp tôùi 60m) ,chieàu cao
laøm vieäc baèng 1/6 ÷ 1/10 ñöôøng kính beå .Beå laéng ly taâm ñöôïc duøng
cho caùc traïm xöû lyù coù coâng suaát lôùn hôn 20.000 m
3
/ng.ñ . Trong beå
laéng nöôùc chaûy töø trung taâm ra quanh thaønh beå .Caën laéng ñöôïc
doàn vaøo hoá thu caën ñöôïc xaây döïng ôû trung taâm ñaùy beå baèng heä
thoáng caøo gom caën ôû phaàn döôùi daøn quay hôïp vôùi truïc 1 goùc 45
0

.Ñaùy beå thöôøng laøm vôùi ñoä doác Ì = 0,02 ÷ 0,05 .Daøn quay vôùi toác
ñoä 2-3 voøng trong 1 giôø .Nöôùc trong ñöôïc thu vaøo maùng ñaët doïc
theo thaønh beå phía treân .
Trang 18
IV.1.4. Beå vôùt daàu môõ

Beå vôùt daàu môû thöôøng ñöôïc aùp duïng khi xöû lyù nöôùc thaûi
coù chöùa daàu môû (nöôùc thaûi coâng ngieäp) ,nhaèm taùch caùc taïp
chaát nheï .Ñoái vôùi thaûi sinh hoaït khi haøm löôïng daàu môû khoâng cao
thì vieäc vôùt daàu môû thöïc hieän ngay ôû beå laéng nhôø thieát bò gaït
chaát noåi .

IV.1.5. Beå loïc

Beå loïc nhaèm taùch caùc chaát ôû traïng thaùi lô löûng kích thöôùc
nhoû baèng caùch cho nöôùc thaûi ñi qua lôùp loïc ñaëc bieät hoaëc qua lôùp
vaät lieäu loïc , söû duïng chuû yeáu cho moät soá loaïi nöôùc thaûi coâng
nghieäp . Quaù trình phaân rieâng ñöôïc thöïc hieän nhôø vaùch ngaên xoáp
,noù cho nöôùc ñi qua vaø giöõ pha phaân taùn laïi .Quaù trình dieãn ra döôùi
taùc duïng cuûa aùp suaát coät nöôùc .

!höông phaùp xöû lyù cô hoïc : coù theå loaïi boû ñöôïc ñeán 60%
taïp chaát khoâng hoaø tan coù trong nöôùc thaûi vaø giaûm BOD ñeán 30% .
Ñeå taêng hieäu suaát coâng taùc cuûa caùc coâng trình xöû lyù cô hoïc coù
theå duøng bieän phaùp thoaùng sô boä ,thoaùng gioù ñoâng tuï sinh hoïc
,hieäu quaû xöû lyù coù theå ñaït tôùi 75% theo haøm löôïng chaát lô löûng
vaø 40-50 % theo BOD.
Trong soá caùc coâng trình xöû lyù cô hoïc coù theå keå ñeán beå töï
hoaïi , beå laéng hai voû , beå laéng trong coù ngaên phaân huyû laø nhöõng
coâng trình vöøa ñeå laéng vöøa ñeå phaân huyû caën laéng .

IV.2. XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP HOÙA LYÙ

Baûn chaát cuûa quaù trình xöû lyù nöôùc thaûi baèng phöông phaùp
hoaù lyù laø aùp duïng caùc quaù trình vaät lyù vaø hoaù hoïc ñeå ñöa vaøo
nöôùc thaûi chaát phaûn öùng naøo ñoù ñeå gaây taùc ñoäng vôùi caùc taïp
chaát baån ,bieán ñoåi hoaù hoïc , taïo thaønh caùc chaát khaùc döôùi daïng
caën hoaëc chaát hoaø tan nhöng khoâng ñoäc haïi hoaëc gaây oâ nhieãm
moâi tröôøng .Giai ñoaïn xöû lyù hoaù lyù coù theå laø giai ñoaïn xöû lyù ñoäc
laäp hoaëc xöû lyù cuøng vôùi caùc phöông phaùp cô hoïc , hoaù hoïc , sinh
hoïc trong coâng ngheä xöû lyù nöôùc thaûi hoaøn chænh .
Nhöõng phöông phaùp hoaù lyù thöôøng ñöôïc aùp duïng ñeå xöû lyù nöôùc
thaûi laø : keo tuï, tuyeån noåi , ñoâng tuï , haáp phuï , trao ñoåi ion , thaám
loïc ngöôïc vaø sieâu loïc .v.v.Trang 19

IV.2.1. !höông phaùp ñoâng tuï vaø keo tuï

Quaù trình laéng chæ coù theå taùch ñöôïc caùc haït raén huyeàn
phuø nhöng khoâng theå taùch ñöôïc caùc chaát gaây nhieãm baån ôû daïng
keo vaø hoaø tan vì chuùng laø nhöõng haït raén coù kích thöôùc quaù nhoû
.Ñeå taùch caùc haït raén ñoù moät caùch coù hieäu quaû baèng phöông
phaùp laéng ,caàn taêng kích thöôùc cuûa chuùng nhôø söï taùc ñoäng töông
hoå giöõa caùc haït phaân taùn lieân keát thaønh taäp hôïp caùc haït ,nhaèm
taêng vaän toác laéng cuûa chuùng .Vieäc khöû caùc haït keo raén baèng
laéng troïng löôïng ñoøi hoûi tröôùc heát caàn trung hoaø ñieän tích cuûa
chuùng ,thöù ñeán laø lieân keát chuùng vôùi nhau .Quaù trình trung hoaø
ñieän tích thöôøng ñöôïc goïi laø quaù trình ñoâng tuï (coagulation) , coøn
quaù trình taïo thaønh caùc boâng lôùn hôn töø caùc haït nhoû goïi laø quaù
trình keo tuï (flocculation).

IV.2.1.a. !höông phaùp ñoâng tuï

Quaù trình thuyû phaân caùc chaát ñoâng tuï vaø taïo thaønh caùc
boâng keo xaûy ra theo caùc giai ñoaïn sau :
Me
3
+ HOH ÷ Me(OH)
2+
+ H
+
Me(OH)
2+
+ HOH ÷ Me(OH)
+
+ H
+
Me(OH)
+
+ HOH ÷ Me(OH)
3
+ H
+

Me
3+
+ 3HOH ÷ Me(OH)
3
+ 3 H
+

Chaát ñoâng tuï thöôøng duøng laø muoái nhoâm ,saét hoaëc hoaëc hoãn
hôïp cuûa chuùng . Vieäc choïn chaát ñoâng tuï phuï thuoäc vaøo thaønh
phaàn ,tính chaát hoaù lyù , giaù thaønh , noàng ñoä taïp chaát trong nöôùc ,
pH .
Caùc muoái nhoâm ñöôïc duøng laøm chaát ñoâng tuï :
Al
2
(SO
4
)
3
.18H
2
O , NaAlO
2
, Al(OH)
2
Cl, Kal(SO
4
)
2
.12H
2
O , NH
4
Al(SO
4
)
2
.12H
2
O
.Thöôøng sunfat nhoâm laøm chaát ñoâng tuï vì hoaït ñoäng hieäu quaû pH =
5 ÷ 7.5

, tan toát trong nöôùc , söû duïng daïng khoâ hoaëc daïng dung dòch
50% vaø giaù thaønh töông ñoái reõ .
Caùc muoái saét ñöôïc duøng laøm chaát ñoâng tuï : Fe(SO)
3
.2H
2
O ,
Fe(SO
4
)
3
.3H
2
O , FeSO
4
.7H
2
O vaø FeCl
3
. Hieäu quaû laéng cao khi söû duïng
daïng khoâ hay dung dòch 10 -15%.

IV.2.1.b. !höông phaùp keo tuï

Keo tuï laø quaù trình keát hôïp caùc haït lô löûng khi cho caùc chaát
cao phaân töû vaøo nöôùc. Khaùc vôùi quaù trình ñoâng tuï , khi keo tuï thì
söï keát hôïp dieãn ra khoâng chæ do tieáp xuùc tröïc tieáp maø coøn do
Trang 20
töông taùc laãn nhau giöõa caùc phaân töû chaát keo tuï bò haáp phuï treân
caùc haït lô löûng .
Söï keo tuï ñöôïc tieán haønh nhaèm thuùc ñaåy quaù trình taïo boâng
hydroxyt nhoâm vaø saét vôùi muïc ñích taêng vaän toác laéng cuûa chuùng .
Vieäc söû duïng chaát keo tuï cho pheùp giaûm chaát ñoâng tuï , giaûm thôøi
gian ñoâng tuï vaø taêng vaän toác laéng .
Cô cheá laøm vieäc cuûa chaát keo tuï döïa treân caùc hieän töôïng
sau : haáp phuï phaân töû chaát keo treân beà maët haït keo ,taïo thaønh
maïng löôùi phaân töû chaát keo tuï .Söï dính laïi caùc haït keo do löïc ñaåy
Vanderwalls .Döôùi taùc ñoäng cuûa chaát keo tuï giöõa caùc haït keo taïo
thaønh caáu truùc 3 chieàu ,coù khaû naêng taùch nhanh vaø hoaøn toaøn ra
khoûi nöôùc .
Chaát keo tuï thöôøng duøng coù theå laø hôïp chaát töï nhieân vaø
toång hôïp chaát keo töï nhieân laø tinh boät , ete , xenlulo , dectrin (C
6
H
10
O
5
)
n

vaø dioxyt silic hoaït tính (xSiO
2
.yH
2
O).

IV.2.2. Tuyeån noåi

Phöông phaùp tuyeån noåi thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå taùch caùc
taïp chaát (ôû daïng raén hoaëc loûng) phaân taùn khoâng tan , töï laéng
keùm ra khoûi pha loûng . Trong xöû lyù nöôùc thaûi ,tuyeån noåi thöôøng
ñöôïc söû duïng ñeå khöû caùc chaát lô löûng vaø laøm ñaëc buøn sinh hoïc
.Öu ñieåm cô baûn cuûa phöông phaùp naøy so vôùi phöông phaùp laéng laø
coù theå khöû ñöôïc hoaøn toaøn caùc haït nhoû hoaëc nheï , laéng chaäm ,
trong moät thôøi gian ngaén .Khi caùc haït ñaõ noåi leân beà maët ,chuùng
coù theå thu gom baèng boä phaän vôùt boït
Quaù trình tuyeån noåi ñöôïc thöïc hieän baèng caùch suïc caùc boït
khí nhoû (thöôøng laø khoâng khí ) vaøo trong pha loûng .Caùc khí ñoù keát
dính vôùi caùc haït vaø khi löïc noåi cuûa taäp hôïp caùc boùng khí vaø haït
ñuû lôùn seõ keùo theo haït cuøng noåi leân beà maët ,sau ñoù chuùng taäp
hôïp laïi vôùi nhau thaønh caùc lôùp boït chöùa haøm löôïng caùc haït cao
hôn trong chaát loûng ban ñaàu .

IV.2.3. Haáp phuï

Phöông phaùp haáp phuï ñöôïc duøng roäng raõi ñeå laøm saïch trieät
ñeå nöôùc thaûi khoûi caùc chaát höõu cô hoaø tan sau khi xöû lyù sinh hoïc
cuõng nhö xöû lyù cuïc boä khi nöôùc thaûi coù chöùa moät haøm luôïng raát
nhoû caùc chaát ñoù .Nhöõng chaát naøy khoâng phaân huyû baèng con
ñöôøng sinh hoïc vaø thöôøng coù ñoäc tính cao .Neáu caùc chaát caàn khöû
bò haáp phuï toát vaø khi chi phí rieâng löôïng chaát haáp phuï khoâng lôùn
thì vieâc öùng duïng phöông phaùp naøy laø hôïp lyù hôn caû .
Trang 21
Caùc chaát haáp phuï thöôøng ñöôïc söû duïng nhö : than hoaït tính
,caùc chaát toång hôïp vaø chaát thaûi cuûa vaøi ngaønh saûn xuaát ñöôïc
duøng laøm chaát haáp phuï (tro , ræ , maït cöa .). Chaát haáp phuï voâ cô
nhö ñaát seùt , silicagen , keo nhoâm vaø caùc chaát hydroxit kim loaïi ít
ñöôïc söû duïng vì naêng löôïng töông taùc cuûa chuùng vôùi caùc phaân töû
nöôùc lôùn . Chaát haáp phuï phoå bieán nhaát laø than hoaït tính , nhöhg
chuùng caàn coù caùc tính chaát xaùc ñònh nhö : töông taùc yeáu vôùi caùc
phaân töû nöôùc vaø maïnh vôùi caùc chaát höõu cô , coù loã xoáp thoâ ñeå
coù theå haáp phuï caùc phaân töû höõu cô lôùn vaø phöùc taïp , coù khaû
naêng phuïc hoài .Ngoaøi ra ,than phaûi beàn vôùi nöôùc vaø thaám nöôùc
nhanh .Quan troïng laø than phaûi coù hoaït tính xuùc taùc thaáp ñoái vôùi
phaûn öùng oxy hoaù bôûi vì moät soá chaát höõu cô trong nöôùc thaûi coù
khaû naêng bò oxy hoaù vaø bò hoaù nhöïa .Caùc chaát hoaù nhöïa bít kín
loå xoáp cuûa than vaø caûn trôû vieäâc taùi sinh noù ôû nhieät ñoä thaáp .

IV.2.4. !höông phaùp trao ñoåi ion

Trao ñoåi ion laø moät quaù trình trong ñoù caùc ion treân beà maët
cuûa chaát raén trao ñoåi vôùi ion coù cuøng ñieän tích trong dung dòch khi
tieáp xuùc vôùi nhau .Caùc chaát naøy goïi laø caùc ionit (chaát trao ñoåi ion)
,chuùng hoaøn toaøn khoâng tan trong nöôùc .
Caùc chaát coù khaû naêng huùt caùc ion döông töø dung dòch ñieän ly goïi
laø cationit ,nhöõng chaát naøy mang tính axit . Caùc chaát coù khaû naêng
huùt caùc ion aâm goïi laø anionit vaø chuùng mang tính kieàm .Neáùu nhö
caùc ionit naøo ñoù trao ñoåi caû cation vaø anion goïi laø caùc ionit löôõng
tính .
Phöông phaùp trao ñoåi ion thöôøng ñöôïc öùng duïng ñeå loaïi ra
khoûi nöôùc caùc kim loaïi nhö : Zn , Cu , Cr , Ni , Pb , Hg , Mn ,.v.v.,caùc
hôïp chaát cuûa Asen , photpho , Cyanua vaø caùc chaát phoùng xaï .
Caùc chaát trao ñoåi ion laø caùc chaát voâ cô hoaëc höõu cô coù
nguoàn goác töï nhieân hay toång hôïp nhaân taïo . Caùc chaát trao ñoåi ion
voâ cô töï nhieân goàm coù caùc zeolit , kim loaïi khoaùng chaát , ñaát seùt ,
fenspat , chaát mica khaùc nhau .v.v. voâ cô toång hôïp goàm silicagen
,pecmutit (chaát laøm meàm nöôùc ) , caùc oxyt khoù tan vaø hydroxyt cuûa
moät soá kim loaïi nhö nhoâm , croâm , ziriconi .v.v. Caùc chaát trao ñoåi
ion höõu cô coù nguoàn goác töï nhieân goàm axit humic vaø than ñaù
chuùng mang tính axit , caùc chaát coù nguoàn goác toång hôïp laø caùc
nhöïa coù beà maët rieâng lôùn laø nhöõng hôïp chaát cao phaân töû .

IV.2.5. Caùc quaù trinh taùch baèng maøng

Maøng ñöôïc ñònh nghóa laø moät pha ñoùng vai troø ngaên caùch
giöõa caùc pha khaùc nhau .Vieâc öùng duïng maøng ñeå taùch caùc chaát
Trang 22
phuï thuoäc vaøo ñoä thaám cuûa caùc hôïp chaát ñoù qua maøng . Ngöôøi
ta duøng caùc kyõ thuaät nhö : ñieän thaåm tích , thaåm thaáu ngöôïc , sieâu
loïc vaø caùc quaù trình töông töï khaùc .
Thaåm thaáu ngöôïc vaø sieâu loïc laø quaù trình loïc dung dòch qua
maøng baùn thaåm thaáu ,döôùi aùp suaát cao hôn aùp suaát thaám loïc .
Maøng loïc cho caùc phaân töû dung moâi ñi qua vaø giöõ laïi caùc chaát
hoaø tan . Söï khaùc bieät giöõa hai quaù trình laø ôû choå sieâu loïc thöôøng
ñöôïc söû duïng ñeå taùch dung dòch coù khoái löôïng phaân töû treân 500
vaø coù aùp suaát thaåm thaáu nhoû (ví duï nhö caùc vi khuaån , tinh boät ,
protein , ñaát seùt .) . Coøn thaåm thaáu ngöôïc thöôøng ñöôïc söû duïng
ñeå khöû caùc vaät lieâu coù khoái löôïng phaân töû thaáp vaø coù aùp
suaát cao .

IV.2.6. !höông phaùp ñieän hoaù

Muïc ñích cuûa phöông phaùp naøy laø xöû lyù caùc taïp chaát tan vaø
phaân taùn trong nöôùc thaûi , coù theå aùp duïng trong quaù trình oxy hoaù
döông cöïc , khöû aâm cöïc , ñoâng tuï ñieän vaø ñieän thaåm tích . Taát caû
caùc quaù trình naøy ñeàu xaûy ra treân caùc ñieän cöïc khi cho doøng ñieän
1 chieàu ñi qua nöôùc thaûi.
Caùc phöông phaùp ñieän hoaù giuùp thu hoài caùc saûn phaåm coù
giaù trò töø nöôùc thaûi vôùi sô ñoà coâng ngheä töông ñoái ñôn giaûn , deã
töï ñoäng hoaù vaø khoâng söû duïng taùc chaát hoaù hoïc
Nhöôïc ñieåm lôùn cuûa phöông phaùp naøy laø tieâu hao ñieän naêng
lôùn
Vieäâc laøm saïch nöôùc thaûi baèng phöông phaùp ñieän hoaù coù
theå tieán haønh giaùn ñoaïn hoaëc lieân tuïc
Hieäu suaát cuûa phöông phaùp ñieän hoaù ñöôïc ñaùnh giaù baèng 1
loaït caùc yeáu toá nhö maät ñoä doøng ñieän , ñieän aùp , heä soá söû
duïng höõu ích ñieän aùp , hieäu suaát theo doøng , hieäu suaát theo naêng
löôïng .

IV.2.7. !höông phaùp trích ly

Trích ly pha loûng ñöôïc öùng duïng ñeå laøm saïch nöôùc thaûi chöùa
phenol , daàu , axit höõu cô , caùc ion kim loaïi . Phöông phaùp naøy ñöôïc
öùng duïng khi noàng ñoä chaát thaûi lôùn hôn 3-4 g/l ,vì khi ñoù giaù trò
chaát thu hoài môùi buø ñaép chi phí cho quaù trình trích ly .
aøm saïch nöôùc thaûi baèng phöông phaùp trích ly bao goàm 3
giai ñoaïn :

iai ñoaïn thöù nhaát : Troän maïnh nöôùc thaûi vôùi chaát trích
ly (dung moâi höõu cô ) trong ñieàu kieän beà maët tieáp xuùc phaùt trieån
Trang 23
giöõa caùc chaát loûng hình thaønh 2 pha loûng . Moät pha laø chaát trích
vôùi chaát ñöôïc trích , coøn pha khaùc laø nöôùc thaûi vôùi chaát trích .
iai ñoaïn thöù hai : Phaân rieâng hai pha loûng noùi treân
iai ñoaïn thöù ba : Taùi sinh chaát trích ly .
Ñeå giaûm noàng ñoä taïp chaát tan thaáp hôn giôùi haïn cho pheùp
caàn phaûi choïn ñuùng chaát trích vaø vaän toác cuûa noù khi cho vaøo
nöôùc thaûi .


IV.3. XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP HOAÙ HOÏC

Caùc phöông phaùp hoaù hoïc duøng trong xöû lyù nöôùc thaûi goàm
coù : trung hoaø , oxy hoaù vaø khöû . Taát caû caùc phöông phaùp naøy
ñeàu duøng caùc taùc nhaân hoaù hoïc neân laø phöông phaùp ñaét tieàn .
Ngöôøi ta söû duïng caùc phöông phaùp hoaù hoïc ñeå khöû caùc chaát hoaø
tan vaø trong caùc heä thoáng caáp nöôùc kheùp kín . Ñoâi khi caùc phöông
phaùp naøy ñöôïc duøng ñeå xöû lyù sô boä tröôùc xöû lyù sinh hoïc hay sau
coâng ñoaïn naøy nhö laø moät phöông phaùp xöû lyù nöôùc thaûi laàn cuoái
ñeå thaûi vaøo nguoàn .

IV.3.1. !höông phaùp trung hoaø

Nöôùc thaûi chöùa caùc axit voâ cô hoaëc kieàm caàn ñöôïc trung hoaø
ñöa pH veà khoaûng 6,5 ñeán 8,5 tröôùc khi thaûi vaøo nguoàn nöôùc hoaëc
söû duïng cho coâng ngheä xöû lyù tieáp theo .
Trung hoaø nöôùc thaûi coù theå thöïc hieän baèng nhieàu caùch
khaùc nhau :
Troän laãn nöôùc thaûi axit vôùi nöôùc thaûi kieàm
Boå sung caùc taùc nhaân hoaù hoïc
Loïc nöôùc axit qua vaät lieäu coù taùc duïng trung hoaø
Haáp thuï khí axit baèng nöôùc kieàm hoaëc haáp thuï
amoniac baèng nöôùc axit
Vieäc löïa choïn phöông phaùp trung hoaø laø tuyø thuoäc vaøo theå
tích vaø noàng ñoä nöôùc thaûi , cheá ñoä thaûi nöôùc thaûi , khaû naêng
saún coù vaø giaù thaønh cuûa caùc taùc nhaân hoaù hoïc . Trong quaù trình
trung hoaø , moät löôïng buøn caën ñöôïc taïo thaønh . Löôïng buøn naøy
phuï thuoäc vaøo noàng ñoä vaø thaønh phaàn cuûa nöôùc thaûi cuõng nhö
loaïi vaø löôïng caùc taùc nhaân söû duïng cho quaù trình .

IV.3.2. !höông phaùp oxy hoaù khöû

Muïc ñích cuûa phöông phaùp naøy laø chuyeån caùc chaát oâ nhieãm
ñoäc haïi trong nöôùc thaûi thaønh caùc chaát ít ñoäc hôn vaø ñöôïc loaïi ra
Trang 24
khoûi nöôùc thaûi .Quaù trình naøy tieâu toán moät löôïng lôùn caùc taùc
nhaân hoaù hoïc , do ñoù quaù trình oxy hoaù hoaù hoïc chæ ñöôïc duøng
trong nhöõng tröôøng hôïp khi caùc taïp chaát gaây oâ nhieãm baån trong
nöôùc thaûi khoâng theå taùch baèng nhöõng phöông phaùp khaùc . Thöôøng
söû duïng caùc chaát oxy hoaù nhö : Clo khí vaø loûng , nöôùc Javen NaOCl ,
Kalipermanganat KMnO
4
, Hypocloric Canxi Ca(ClO)
2
, H
2
O
2
, Ozon .


IV.3.3. Khöû truøng nöôùc thaûi

Sau khi xöû lyù sinh hoïc , phaàn lôùn caùc vi khuaån trong nöôùc thaûi
bò tieâu dieät .Khi xöû lyù trong caùc coâng trình sinh hoïc nhaân taïo
(Aerophin hay Aerotank ) soá löôïng vi khuaån giaûm xuoáng coøn 5% , trong
hoà sinh vaät hoaëc caùnh ñoàng loïc coøn 1-2%. Nhöng ñeå tieâu dieät
toaøn boä vi khuaån gaây beänh ,nöôùc thaûi caàn phaûi khöû truøng Chlor
hoaù ,Ozon hoaù , ñieän phaân , tia cöïc tím .
!höông phaùp phoå bieán nhaát hieän nay laø phöông phaùp
Chlor hoaù :

Chlor cho vaøo nöôùc thaûi döôùi daïng hôi hoaëc Clorua
voâi. Löôïng Clor hoaït tính caàn thieát cho moät ñôn vò theå tích nöôùc thaûi
laø : 10 g/m
3
ñoái vôùi nöôùc thaûi sau xöû lyù cô hoïc , 5 g/m
3
sau xöû lyù
sinh hoïc hoaøn toaøn . Clor phaûi ñöôïc troän ñeàu vôùi nöôùc vaø ñeå
ñaûm baûo hieäu quaû khöû truøng ,thôøi gian tieáp xuùc giöõa nöôùc vaø
hoaù chaát laø 30 phuùt tröôùc khi nöôùc thaûi ra nguoàn .Heä thoáng Clor
hoaù nöôùc thaûi Clor hôi bao goàm thieát bò Clorato , maùng troän vaø beå
tieáp xuùc . Clorato phuïc vuï cho muïc ñích chuyeån Clor hôi thaønh dung
dòch Clor tröôùc khi hoaø troän vôùi nöôùc thaûi vaø ñöôïc chia thaønh 2
nhoùm : nhoùm chaân khoâng vaø nhoùm aùp löïc . Clor hôi ñöôïc vaän
chuyeån veà traïm xöû lyù nöôùc thaûi döôùi daïng hôi neùn trong banlon
chòu aùp. Trong traïm xöû lyù caàn phaûi coù kho caát giöõ caùc banlon
naøy. Phöông phaùp duøng Clor hôi ít ñöôïc duøng phoå bieán .
!höông phaùp Clor hoaù nöôùc thaûi baèng Clorua voâi :

Aùp duïng cho traïm nöôùc thaûi coù coâng suaát döôùi 1000
m
3
/ngñ .Caùc coâng trình vaø thieát bò duøng trong daây chuyeàn naøy laø
caùc thuøng hoaø troän , chuaån bò dung dòch Clorua voâi , thieát bò ñònh
löôïng maùng troän vaø beå tieáp xuùc .
Vôùi Clorua voâi ñöôïc hoaø troän sô boä taïi thuøng hoaø troän cho ñeán
dung dòch 10 -15% sau ñoù chuyeån qua thuøng dung dòch . Bôm ñònh
löôïng seõ ñöa dung dòch Clorua voâi vôùi lieàu löôïng nhaát ñònh ñi hoaø
troän vaøo nöôùc thaûi . Trong caùc thuøng troän dung dòch , Clorua voâi
Trang 25
ñöôïc khuaáy troän vôùi nöôùc caáp baèng caùc caùnh khuaáy gaén vôùi truïc
ñoäng cô ñieän .
!höông phaùp Ozon hoaù

Ozon hoaù taùc ñoäng maïnh meõ vôùi caùc chaát khoaùng
vaø chaát höõu cô , oxy hoaù baèng Ozon cho pheùp ñoàng thôøi khöû
maøu , khöû muøi , tieät truøng cuûa nöôùc . Baèng Ozon hoaù coù theå xöû
lyù phenol , saûn phaåm daàu moû , H
2
S , caùc hôïp chaát Asen , thuoác
nhuoäm . Sau quaù trình Ozon hoaù soá löôïng vi khuaån bò tieâu dieät
ñeán hôn 99. Ngoaøi ra ,Ozon coøn oxy hoaù caùc hôïp chaát Nito ,Photpho
. Nhöôïc ñieåm chính cuûa phöông phaùp naøy laø giaù thaønh cao vaø
thöôøng ñöôïc öùng duïng roäng raõi trong xöû lyù nöôùc caáp .

IV.4. XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP SINH HOÏC

Phöông phaùp xöû lí sinh hoïc laø söû duïng khaû naêng soáng, hoaït
ñoäng cuûa vi sinh vaät ñeå phaân huyû caùc chaát baån höõu cô coù trong
nöôùc thaûi. Caùc vi sinh vaät söû duïng caùc hôïp chaát höõu cô vaø moät
soá khoaùng chaát laøm nguoàn dinh döôõng vaø taïo naêng löôïng. Trong
quaù trình dinh döôõng,chuùng nhaän caùc chaát dinh döôõng ñeå xaây
döïng teá baøo ,sinh tröôûng vaø sinh saûn vì theá sinh khoái cuûa chuùng
ñöôïc taêng leân . Quaù trình phaân huyõ caùc chaát höõu cô nhôø vi sinh
vaät goïi laø quaù trình oxy hoaù sinh hoaù . Phöông phaùp xöû lyù sinh hoïc
coù theå thöïc hieän trong ñieàu kieän hieáu khí( vôùi söï coù maët cuûa oxy)
hoaëc trong ñieàu kieän kî khí( khoâng coù oxy).
Phöông phaùp xöû lyù sinh hoïc coù theå öùng duïng ñeå laøm saïch
hoaøn toaøn caùc loaïi nöôùc thaûi chöùa chaát höõu cô hoaø tan hoaëc
phaân taùn nhoû. Do vaäy phöông phaùp naøy thöôøng ñöôïc aùp duïng sau
khi loaïi boû caùc loaïi taïp chaát thoâ ra khoûi nöôùc thaûi.

Quaù trinh xöû lyù sinh hoïc goàm caùc böôùc :

Chuyeån hoaù caùc hôïp chaát coù nguoàn goác cacbon
ôû daïng keo vaø daïng hoaø tan thaønh theå khí vaø thaønh caùc voû teá
baøo vi sinh
Taïo ra caùc boâng caën sinh hoïc goàm caùc teá baøo vi
sinh vaät vaø caùc chaát keo voâ cô trong nöôùc thaûi
Loaïi caùc boâng caën ra khoûi nöôùc thaûi baèng quaù
trình laéng .


IV.4.1. Xöû lí nöôùc thaûi baèng phöông phaùp sinh hoïc trong ñieàu
kieän töï nhieân
Trang 26

Ñeå taùch caùc chaát baån höõu cô daïng keo vaø hoaø tan trong
ñieàu kieän töï nhieân ngöôøi ta xöû lí nöôùc thaûi trong ao , hoà( hoà sinh
vaät) hay treân ñaát( caùnh ñoàng töôùi, caùnh ñoàng loïc.).

IV.4.1.1. Hoà sinh vaät

Laø caùc ao hoà coù nguoàn goác töï nhieân hoaëc nhaân taïo coøn
goïi laø hoà oxy hoaù, hoà oån ñònh nöôùc thaûi,. laø hoà ñeå xöû lí nöôùc
thaûi baèng phöông phaùp sinh hoïc. Trong hoà sinh vaät dieãn ra quaù trình
oxy hoaù sinh hoaù caùc chaát höõu cô nhö vi khuaån, taûo vaø caùc loaïi
thuyû sinh vaät khaùc, töông töï nhö quaù trình laøm saïch nguoàn nöôùc
maët. Vi sinh vaät söû duïng oxy sinh ra töø reâu taûo trong quaù trình quang
hôïp cuõng nhö oxy töø khoâng khí ñeå oxy hoaù caùc chaát höõu cô, rong
taûo laïi tieâu thuï CO
2
, photphat vaø nitrat amon sinh ra töø söï phaân huyû,
oxy hoaù caùc chaát höõu cô bôûi vi sinh vaät. Ñeå hoà hoaït ñoäng bình
thöôøng caàn phaûi giöõ giaù trò pH vaø nhieät ñoä toái öu. Nhieät ñoä
khoâng ñöôïc thaáp hôn 6
0
C.
Theo baûn chaát quaù trình sinh hoaù, ngöôøi ta chia hoà sinh vaät ra
caùc loaïi hoà hieáu khí, hoà sinh vaät tuyø tieän (Faculative) vaø hoà sinh
vaät yeám khí.

IV.4.1.1.a. Hoà sinh vaät hieáu khí

Quaù trình xöû lí nöôùc thaûi xaûy ra trong ñieàu kieän ñaày
ñuû oxy, oxy ñöôïc cung caáp qua maët thoaùng vaø nhôø quang hôïp cuûa
taûo hoaëc hoà ñöôïc laøm thoaùng cöôõng böùc nhôø caùc heä thoáng
thieát bò caáp khí .Ñoä saâu cuûa hoà sinh vaät hieáu khí khoâng lôùn töø
0,5-1,5m.

IV.4.1.1.b. Hoà sinh vaät tuyø tieän

Coù ñoä saâu töø 1,5 ÷ 2,5m , trong hoà sinh vaät tuøy tieän
,theo chieàu saâu lôùp nöôùc coù theå dieãn ra hai quaù trình :oxy hoaù hieáu
khí vaø leân men yeám khí caùc chaát baån höõu cô .Trong hoà sinh vaät
tuyø tieän vi khuaån vaø taûo coù quan heä töông hoå ñoùng vai troø cô baûn
ñoái vôùi söï chuyeån hoaù caùc chaát .

IV.4.1.1.c Hoà sinh vaät yeám khí:

Coù ñoä saâu treân 3m ,vôùi söï tham gia cuûa haøng traêm
chuûng loaïi vi khuaån kî khí baét buoäc vaø kî khí khoâng baét buoäc . Caùc
vi sinh vaät naøy tieán haønh haøng chuïc phaûn öùng hoaù sinh hoïc ñeå
Trang 27
phaân huyû vaø bieán ñoåi caùc hôïp chaát höõu cô phöùc taïp thaønh
nhöõng chaát ñôn giaûn deã xöû lyù . Hieäu suaát giaûm BOD trong hoà coù
theå leân ñeán 70% .Tuy nhieân nöôùc thaûi sau khi ra khoûi hoà vaãn coù
BOD cao neân loaïi hoà naøy chæ chuû yeáu aùp duïng cho xöû lyù nöôùc
thaûi coâng nghieäp raát ñaäm ñaëc vaø duøng laøm hoà baäc 1 trong toå
hôïp nhieàu baäc .

IV.4.1.2. Caùnh ñoàng töôùi - Caùnh ñoàng loïc

Caùnh ñoàng töôùi laø nhöõng khoaûng ñaát canh taùc , coù theå
tieáp nhaän vaø xöû lyù nöôùc thaûi . Xöû lyù trong ñieàu kieän naøy dieãn ra
döôùi taùc duïng cuûa vi sinh vaät , aùnh saùng maët trôøi , khoâng khí vaø
döôùi aûnh höôûng cuûa caùc hoaït ñoäng soáng thöïc vaät , chaát thaûi bò
haáp thuï vaø giöõ laïi trong ñaát , sau ñoù caùc loaïi vi khuaån coù saún
trong ñaát seõ phaân huyû chuùng thaønh caùc chaát ñôn giaûn ñeå caây
troàng haáp thuï . Nöôùc thaûi sau khi ngaám vaøo ñaát , moät phaàn ñöôïc
caây troàng söû duïng . Phaàn coøn laïi chaûy vaøo heä thoáng tieâu nöôùc
ra soâng hoaëc boå sung cho nöôùc nguoàn .

IV.4.2. Xöû lyù nöôùc thaûi baèng phöông phaùp sinh hoïc trong
ñieàu kieän nhaân taïo

IV.4.2.1. Beå loïc sinh hoïc

Beå loïc sinh hoïc laø coâng trình nhaân taïo , trong ñoù nöôùc thaûi
ñöôïc loïc qua vaät lieäu raén coù bao boïc moät lôùp maøng vi sinh vaät .
Beå loïc sinh hoïc goàm caùc phaàn chính nhö sau : phaàn chöùa vaät lieäu
loïc , heä thoáng phaân phoái nöôùc ñaûm baûo töôùi ñeàu leân toaøn boä
beà maët beå , heä thoáng thu vaø daån nöôùc sau khi loïc , heä thoáng
phaân phoái khí cho beå loïc .
Quaù trinh oxy hoaù chaát thaûi trong beå loïc sinh hoïc dieån ra
gioáng nhö treân caùnh ñoàng loïc nhöng vôùi cöôøng ñoä lôùn hôn nhieàu
.Maøng vi sinh vaät ñaõ söû duïng vaø xaùc vi sinh vaät cheát theo nöôùc
troâi khoûi beå ñöôïc taùch khoûi nöôùc thaûi ôû beå laéng ñôït 2 .Ñeå ñaûm
baûo quaù trình oxy hoaù sinh hoaù dieãn ra oån ñònh ,oxy ñöôïc caáp cho
beå loïc baèng caùc bieän phaùp thoâng gioù töï nhieân hoaëc thoâng gioù
nhaân taïo .Vaät lieäu loïc cuûa beå loïc sinh hoïc coù theå laø nhöïa Plastic ,
xæ voøng goám , ñaù Granit..

IV.4.2.1.a. Beå loïc sinh hoïc nhoû gioït

Trang 28
Beå coù daïng hình vuoâng , hình chöû nhaät hoaëc hình troøn
treân maët baèng , beå loïc sinh hoïc nhoû gioït laøm vieäc theo nguyeân taéc
sau :
Nöôùc thaûi sau beå laéng ñôït 1 ñöôïc ñöa veà thieát bò phaân
phoái , theo chu kyø töôùi ñeàu nöôùc treân toaøn boä beà maët beå loïc .
Nöôùc thaûi sau khi loïc chaûy vaøo heä thoáng thu nöôùc vaø ñöôïc daãn ra
khoûi beå .Oxy caáp cho beå chuû yeáu qua heä thoáng loã xung quanh
thaønh beå .
Vaät lieäu loïc cuûa beå sinh hoïc nhoû gioït thöôøng laø caùc
haït cuoäi , ñaù . ñöôøng kính trung bình 20 ÷ 30 mm. Taûi troïng nöôùc
thaûi cuûa beå thaáp (0,5 ÷ 1,5 m
3
/m
3
vaät lieäu loïc /ngñ) . Chieàu cao lôùp
vaät lieäu loïc laø 1,5 ÷ 2m. Hieäu quaû xöû lyù nöôùc thaûi theo tieâu chuaån
BOD ñaït 90% . Duøng cho caùc traïm xöû lyù nöôùc thaûi coù coâng suaát
döôùi 1000 m
3
/ngñ
IV.4.2.1.b. Beå loïc sinh hoïc cao taûi

Beå loïc sinh hoïc cao taûi coù caáu taïo vaø quaûn lyù khaùc
vôùi beå loïc sinh hoïc nhoû gioït , nöôùc thaûi töôùi leân maët beå nhôø heä
thoáng phaân phoái phaûn löïc .Beå coù taûi troïng 10 ÷ 20 m
3
nöôùc thaûi /
1m
2
beà maët beå /ngñ. Neáu tröôøng hôïp BOD cuûa nöôùc thaûi quaù lôùn
ngöôøi ta tieán haønh pha loaõng chuùng baèng nöôùc thaûi ñaõ laøm saïch .
Beå ñöôïc thieát keá cho caùc traïm xöû lyù döôùi 5000 m
3
/ngñ

IV.4.2.2. Beå hieáu khí coù buøn hoaït tính - Beå Aerotank

Laø beå chöùa hoån hôïp nöôùc thaûi vaø buøn hoaït tính , khí ñöôïc
caáp lieân tuïc vaøo beå ñeå troän ñeàu vaø giöõ cho buøn ôû traïng thaùi lô
löûng trong nöôùc thaûi vaø caáp ñuû oxy cho vi sinh vaät oxy hoaù caùc
chaát höõu cô coù trong nöôùc thaûi . Khi ôû trong beå , caùc chaát lô löûng
ñoùng vai troø laø caùc haït nhaân ñeå cho caùc vi khuaån cö truù , sinh saûn
vaø phaùt trieån daàn leân thaønh caùc boâng caën goïi laø buøn hoaït tính .
Vi khuaån vaø caùc vi sinh vaät soáng duøng chaát neàn (BOD) vaø chaát
dinh döôõng (N , P) laøm thöùc aên ñeå chuyeån hoaù chuùng thaønh caùc
chaát trô khoâng hoaø tan vaø thaønh caùc teá baøo môùi . Soá löôïng buøn
hoaït tính sinh ra trong thôøi gian löu laïi trong beå Aerotank cuûa löôïng
nöôùc thaûi ban ñaàu ñi vaøo trong beå khoâng ñuû laøm giaûm nhanh caùc
chaát höõu cô do ñoù phaûi söû duïng laïi moät phaàn buøn hoaït tính ñaõ
laéng xuoáng ñaùy ôû beå laéng ñôït 2 , baèng caùch tuaàn hoaøn buøn veà
beå Aerotank ñeå ñaûm baûo noàng ñoä vi sinh vaät trong beå . Phaàn buøn
Trang 29
hoaït tính dö ñöôïc ñöa veà beå neùn buøn hoaëc caùc coâng trình xöû lyù
buøn caën khaùc ñeå xöû lyù .Beå Aerotank hoaït ñoäng phaûi coù heä
thoáng cung caáp khí ñaày ñuû vaø lieân tuïc .

IV.4.2.3. Quaù trinh xöû lyù sinh hoïc kî khí - Beå UASB

Quaù trình xöû lyù sinh hoïc kî khí laø quaù trình söû duïng caùc vi
sinh vaät trong ñieàu kieän khoâng coù oxy ñeå chuyeån hoaù caùc hôïp
chaát höõu cô thaønh Metan vaø caùc saûn phaåm höõu cô khaùc .
Quaù trình naøy thöôøng ñöôïc öùng duïng ñeå xöû lyù oån ñònh
caën vaø xöû lyù nöôùc thaûi coâng nghieäp coù noàng ñoä BOD ,COD cao .
Quaù trình chuyeån hoaù chaát höõu cô trong nöôùc thaûi baèng vi
sinh yeám khí xaûy ra theo 3 giai ñoaïn :
Moät nhoùm vi sinh töï nhieân coù trong nöôùc thaûi thuyû
phaân caùc hôïp chaát höõu cô phöùc taïp vaø lypit thaønh caùc chaát höõu
cô ñôn giaûn coù troïng löôïng nheï nhö Monosacarit , amino axit ñeå taïo ra
nguoàn thöùc aên vaø naêng löôïng cho vi sinh hoaït ñoäng
Nhoùm vi khuaån taïo men axit bieán ñoåi caùc hôïp chaát
höõu cô ñôn giaûn thaønh caùc axit höõu cô thöôøng laø axit acetic , nhoùm
vi khuaån yeám khí taïo axit goïi laø nhoùm axit focmô
Nhoùm vi khuaån taïo meâtan chuyeån hoaù hydro vaø
axit acetic thaønh khí metan vaø cacbonic .Nhoùm vi khuaån naøy goïi laø
meâtan focmô , chuùng coù raát nhieàu trong daï daøy cuûa ñoäng vaät nhai
laïi ( traâu ,boø.) vai troø quan troïng cuûa nhoùm vi khuaån metan focmô
laø tieâu thuï hydro vaø axit acetic , chuùng taêng tröôûng raát chaäm vaø
quaù trình xöû lyù yeám khí chaát thaûi ñöôïc thöïc hieän khi khí meâtan vaø
cacbonic thoaùt ra khoûi hoån hôïp .

Beå UASB :

Nöôùc thaûi ñöôïc ñöa tröïc tieáp vaøo döôùi ñaùy beå vaø ñöôïc phaân
phoái ñoàng ñeàu ôû ñoù , sau ñoù chaûy ngöôïc leân xuyeân qua lôùp buøn
sinh hoïc haït nhoû (boâng buøn) vaø caùc chaát baån höõu cô ñöôïc tieâu
thuï ôû ñoù .
Caùc boït khí meâtan vaø cacbonic noåi leân treân ñöôïc thu baèng
caùc chuïp khí ñeå daån ra khoûi beå.
Nöôùc thaûi tieáp theo ñoù seõ dieãn ra söï phaân taùch 2 pha loûng
vaø raén . Pha loûng ñöôïc daån ra khoûi beå , coøn pha raén thì hoaøn löu
laïi lôùp boâng buøn .
Söï taïo thaønh vaø duy trì caùc haït buøn laø voâ cuøng quan troïng
khi vaän haønh beå UASB.


Trang 30


CHÖÔNG V

NGHIEÂN CÖÙU THÖÏC NGHIEÄM XÖÛ LYÙ
NÖÔÙC THAÛI COÂNG TY CHEÁ BIEÁN
THUYÛ SAÛN XUAÁT KHAÅU KIEÂN GIANG


V.1. GIÔÙI THIEÄU VEÀ VI SINH VAÄT TRONG QUAÙ TRÌNH XÖÛ LYÙ
NÖÔÙC THAÛI

V.1.1. Vai troø Vi sinh vaät trong quaù trinh xöû lyù nöôùc thaûi

Muïc ñích cô baûn cuûa quaù trình xöû lyù sinh hoïc laø lôïi duïng caùc
hoaït ñoäng soáng vaø sinh saûn cuûa vi sinh vaät ñeå loaïi boû caùc chaát
oâ nhieãm höõu cô coù chöùa Cacbon , keo tuï caùc caùc chaát raén khoâng
laéng ñöôïc ôû daïng keo , oån ñònh caùc chaát höõu cô ñoøi hoûi phaûi söû
duïng nhieàu loaïi vi sinh vaät , chuû yeáu laø vi khuaån . Vi sinh trong quaù
trình xöû lyù coù nhieäm vuï chuyeån hoaù caùc hôïp chaát höõu cô coù
chöùa cacbon ôû daïng hoaø tan vaø daïng keo thaønh caùc chaát khí vaø
caùc teá baøo môùi , taïo ra caùc boâng caën sinh hoïc goàm caùc teá baøo
Trang 31
vi sinh vaø caùc chaát keo voâ cô trong nöôùc thaûi , do caùc boâng caën
naøy coù troïng löôïng rieâng lôùn hôn nöôùc neân coù theå loaïi boû nhôø
quaù trình laéng troïng löïc.
Moät ñieàu quan troïng caàn löu yù trong quaù trình öû lyù sinh hoïc laø ,
neáu caùc teá baøo saûn sinh ra khoâng ñöôïc loaïi boû khoûi nöôùc thaûi thì
quaù trình öû lyù seõ khoâng ñaït yeâu caàu vì baûn thaân caùc teá baøo
môùi cuõng laø caùc chaát höõu cô vaø cuõng aùc ñònh baèng thoâng soá
BOD ôû ñaàu ra cuûa nöôùc thaûi . Do vaäy , nöôùc thaûi ôû ñaàu ra seõ
khoâng ñaït tieâu chuaan aû thaûi vaøo moâi tröôøng.

V.1.2. Quaù trinh trao ñoåi chaát cuûa vi sinh vaät

Ñeå coù theå sinh tröôûng , phaùt trieån vaø sinh saûn , baát kyø sinh
vaät naøo cuõng caàn coù:V.1.2.1. Cacbon vaø nguoàn naêng löôïng

Hai nguoàn cacbon quan troïng nhaát ñeå sinh vaät söû duïng taïo
teá baøo môùi laø cacbon trong caùc hôïp chaát höõu cô vaø cacbon dioxide
(CO
2
) . Sinh vaät söû duïng caùc hôïp chaát cacbon höõu cô ñeå taïo teá
baøo goïi laø vi sinh vaät dò döôõng (heterotrophs) . Sinh vaät söû duïng CO
2

ñeå taïo teá baøo goïi laø vi sinh vaät töï döôõng autotrophs). Söï chuyeån
hoaù CO
2
thaønh caùc hôïp chaát höõu cô caáu taïo teá baøo laø quaù trình
khöû vaø ñoøi hoûi phaûi cung caáp naêng löôïng . Do vaäy , caùc sinh vaät
töï döôõng söû duïng nhieàu naêng löôïng cho quaù trình toång hôïp teá baøo
hôn caùc sinh vaät dò döôõng neân sinh vaät töï döôõng coù toác ñoä phaùt
trieån nhìn chung laø thaáp hôn caùc sinh vaät dò döôõng
Naêng löôïng caàn thieát cho quaù trình toång hôïp teá baøo coù theå ñöôïc
laáy töø aùnh saùng hoaëc töø caùc phaûn öùng oxy hoaù caùc hôïp chaát
hoaù hoïc . Sinh vaät coù khaû naêng söû duïng aùnh saùng laøm nguoàn
naêng löôïng goïi laø sinh vaät quang naêng (phototrophs) . Sinh vaät quang
naêng coù theå laø loaïi sinh vaät töï döôõng (taûo) hay dò döôõng (vi khuaån
löu huyønh) . Sinh vaät söû duïng naêng löôïng sinh ra trong caùc phaûn öùng
oxy hoaù goïi laø sinh vaät hoaù naêng (chemotrophs) . Töông töï nhö sinh
vaät quang naêng , caùc sinh vaät hoaù naêng cuõng coù theå laø sinh vaät
dò döôõng ( ñoäng vaät nguyeân sinh , naám vaø phaàn lôùn vi khuaån )
hoaëc töï döôõng (vi khaån nitrat hoaù) . Caùc sinh vaät hoaù naêng thuoäc
loaïi töï döôõng laáy naêng löôïng sinh ra trong quaù trình oxy hoaù caùc hôïp
chaát voâ cô coù tính khöû nhö amonia (NH
3
) , nitrit vaø sunfide . Sinh vaät
hoaù naêng thuoäc loaïi dò döôõng thöôøng laáy naêng löôïng sinh ra trong
quaù trình oxy hoaù caùc hôïp chaát höõu cô.
Trang 32
Muïc ñích chuû yeáu trong caùc quaù trình xöû lyù nöôùc thaûi baèng phöông
phaùp sinh hoïc chính laø vieäc khöû caùc thaønh phaàn höõu cô hieän dieän
trong nöôùc . Ñeå thöïc hieän ñöôïc ñieàu naøy thì söï hieän dieän cuûa caùc
vi sinh vaät hoaù naêng thuoäc loaïi dò döôõng (chemoherertrophic
organisms) laø raát quan troïng vì chuùng seõ söû duïng caùc hôïp chaát
höõu cô trong nöôùc thaûi laøm nguoàn cacbon vaø nhaän naêng löôïng töø
caùc phaûn öùng oxy hoaù khöû caùc hôïp chaát naøy.

V.1.2.2. Chaát dinh döôõng

Vi sinh vaät tieâu thuï caùc chaát höõu cô ñeå soáng vaø hoaït
ñoäng vaø ñoøi hoûi moät löôïng chaát dinh döôõng Nitô vaø Photpho ñeå
phaùt trieån, tyû leä naøy thöôøng trong khoaûng BOD : N : P = 100 : 5 : 1.
Ngoaøi ra caàn moät löôïng nhoû caùc khoaùng chaát nhö canxi, magie, saét,
ñoàng, keõm, mangan . Caùc chaát naøy thöôøng coù ñuû trong nöôùc thaûi
sinh hoaït. Khi xöû lyù nöôùc thaûi coâng nghieäp baèng vi sinh , nhieàu
tröôøng hôïp phaûi boå sung N vaø P vaø khöû tröôùc caùc kim loaïi naëng
gaây ñoäc haïi ñeán noàng ñoä cho pheùp . Ngoaøi caùc chaát dinh döôõng
treân , moät soá vi sinh vaät söû duïng caùc chaát dinh döôõng höõu cô laøm
thaønh phaàn teá baøo cuûa chuùng vì chuùng khoâng theå toång hôïp caùc
thaønh phaàn teá baøo töø caùc nguoàn cacbon khaùc . Caùc chaát dinh
döôõng höõu cô daïng naøy coù theå laø caùc amino acids , purines vaø
pyrimidines vaø caùc vitamin.

Hinh 5.1 Quaù trình trao ñoai chaát cuûa vi sinh vaät hoaù naêng
dò döôõng

Saûn
phaåm
cuoái
Baõ höõu

Toång
hôïp teá
baøo
Chaát
höõu cô
Chaát
dinh
döôõng
aêng
löôïng
Hoâ haáp
Trang 33
V.1.3. AÛnh höôûng cuûa caùc yeáu toá moâi tröôøng

Hai yeáu toá moâi tröôøng quan troïng nhaát ñoái vôùi quaù trình soáng
vaø phaùt trieån cuûa vi khuaån chính laø nhieät ñoä vaø ñoä pH . Moät
caùch toång quaùt , quaù trình phaùt trieån toái öu cuûa vi khuaån chæ dieãn
ra trong moät khoaûng giôùi haïn heïp veà nhieät ñoä vaø pH cho duø chuùng
vaãn coù theå soáng ñöôïc khi hai yeáu toá naøy bieán thieân treân moät
khoaûng giôùi haïn roäng . Söï thay ñoåi nhieät ñoä naèm beân döôùi
khoaûng nhieät ñoä toái öu gaây aûnh höôûng ñaùng keå hôn so vôùi söï thay
ñoåi nhieät ñoä naèm beân treân khoaûng toái öu. Ngöôøi ta ñaõ chöùng
minh ñöôïc raèng , toác ñoä phaùt trieån cuûa vi khuaån seõ taêng gaáp ñoâi
khi nhieät ñoä taêng leân 10
0
C cho ñeán khi ñaït ñeán khoaûng nhieät ñoä
toái öu . Döïa treân khoaûng nhieät ñoä toái öu cuûa töøng loaïi vi khuaån
maø ngöôøi ta coù theå phaân chuùng thaønh caùc loaïi : psychrophilic ,
mesophilic hoaëc thermophilic . Moãi loaïi vi khuaån ñeàu coù khoaûng nhieät
ñoä toái öu rieâng ñöôïc cho trong baûng sau :
Loaïi vi khuaån Nhieät ñoä ,
0
C
Khoaûng dao ñoäng Khoaûng toái öu
Psychrophilic -10 30 12 18
Mesophilic 20 50 25 40
thermophilic 35 75 55 65

guoàn : Waste-water Engineering . Metcalf & Eddy)

Ñoä pH cuûa nöôùc thaûi cuõng laø yeáu toá quan troïng ñoái vôùi söï
phaùt trieån cuûa vi khuaån. Phaàn lôùn vi khuaån khoâng chòu ñöôïc giaù trò
pH treân 9,5 hoaëc döôùi 4. Nhìn chung, giaù trò pH thích hôïp ñeå vi khuaån
phaùt trieån toát naèm trong khoaûng 6,5 8,5.

V.1.4. Caùc daïng trao ñoåi chaát cuûa vi sinh vaät

Ngöôøi ta cuõng coù theå phaân chia vi sinh vaät hoaù naêng dò
döôõng döïa theo daïng trao ñoåi chaát vaø nhu caàu oxy hoaù cuûa chuùng.
Vi sinh vaät taïo ra naêng löôïng baèng caùch vaän chuyeån electron nhôø
enzym trung gian töø chaát cho electron ñeán chaát nhaän electron ôû beân
ngoaøi teá baøo ñöôïc goïi laø vi sinh vaät trao ñoåi chaát hoâ haáp (
respiratory metabolism). Ngöôïc laïi , caùc chaát nhaän electron ôû beân
ngoaøi teá baøo khoâng tham gia vaøo quaù trình trao ñoåi chaát leân men (
Trang 34
fermentation metabolism ). Do ñoù, söï trao ñoåi chaát leân men khoâng taïo
ra nhieàu naêng löôïng baèng trao ñoåi chaát hoâ haáp .

Khi phaân töû oxy ñöôïc söû duïng laøm chaát nhaän electron trong
trao ñoåi chaát hoâ haáp thì quaù trình ñöôïc goïi laø hoâ haáp hieáu khí .
Caùc vi sinh vaät phuï thuoäc vaøo quaù trình hoâ haáp hieáu khí chæ coù
theå soáng ñöôïc khi ta cung caáp oxy cho chuùng neân goïi laø vi sinh vaät
hieáu khí baét buoäc ( obligately aerobic ). Ngoaøi ra , caùc hôïp chaát voâ cô
bò oxy hoaù nhö nitrat vaø nitrit cuõng coù theå ñöôïc moät soá vi sinh vaät
trao ñoåi chaát hoâ haáp duøng laøm chaát nhaän electron khi moâi tröôøng
khoâng coù oxy.

Caùc vi sinh vaät taïo ra naêng löôïng nhôø quaù trình leân men
chæ soáng ñöôïc trong moâi tröôøng khoâng coù oxy vaø ñöôïc goïi laø vi
sinh vaät kî khí baét buoäc ( obligately anaerobic). Caùc vi sinh vaät naøy
ñöôïc söû duïng trong quaù trình xöû lyù nöôùc thaûi baèng phöông phaùp
sinh hoïc kî khí . Ngoaøi ra cuõng coù caùc vi sinh vaät coù theå thích nghi
trong caû hai ñieàu kieän hieáu khí vaø kî khí vaø ñöôïc goïi laø vi sinh vaät kî
khí tuyø tieän ( facutative anaerobic)

V.1.5. Söï taêng tröôûng cuûa vi sinh vaät

Vi sinh vaät voù theå naûy nôû theâm nhieàu nhôø sinh saûn phaân
ñoâi , sinh saûn giôùi tính vaø naûy maàm nhöng chuû yeáu chuùng phaùt
trieån baèng caùch phaân ñoâi. Thôøi gian caàn ñeå phaân ñoâi teá baøo
thôøi goïi laø thôøi gian sinh saûn coù theå dao ñoäng khoaûng 20 phuùt
ñeán haøng ngaøy. 'í duï: neáu thôøi gian sinh saûn laø 30 phuùt moät vi
khuaån coù theå sinh ra 16.777.216 vi khuaån sau thôøi gian 12 giôø. Vi
khuaån khoâng theå tieáp tuïc sinh saûn ñeán voâ taän bôûi vì quaù trình sinh
saûn phuï thuoäc vaøo moâi tröôøng . Khi thöùc aên caïn kieät , pH vaø
nhieät ñoä thay ñoåi ra ngoaøi trò soá toái öu, vieäc sinh saûn seõ ngöøng
laïi.

V.1.5.1. Söï taêng tröôûng cuûa vi khuaån veà soá löôïng

Söï taêng tröôûng cuûa vi khuaån veà soá löôïng coù theå ñöôïc
chia thaønh 4 giai ñoaïn nhö sau :
iai ñoaïn phaùt triean chaäm : giai ñoaïn phaùt trieån chaäm
theå hieän khoaûng thôøi gian caàn thieát ñeå vi khuaån laøm quen vôùi moâi
tröôøng môùi vaø baét ñaàu phaân ñoâi.

iai ñoaïn taêng tröôûng veà soá löôïng theo Logarit : trong
suoát thôøi kyø naøy caùc teá baøo phaân chia theo toác ñoä xaùc ñònh bôûi
Trang 35
thôøi gian sinh saûn vaø khaû baêng thu nhaän vaø ñoàng hoaù thöùc aên
(toác ñoä taêng tröôûng theo phaàn traêm laø khoâng ñoåi).

iai ñoaïn phaùt triean oan ñònh : ôû giai ñoaïn naøy soá löôïng
vi khuaån trong meû quan saùt ñaït ñeán soá löôïng oån ñònh do :
Vi khuaån ñaõ aên heát chaát neàn vaø chaát dinh döôõng.
Soá vi khuaån môùi sinh ra vöøa ñuû buø cho soá vi
khuaån giaø coõi cheát ñi.

iai ñoaïn vi khuaan töï cheát : trong suoát giai ñoaïn naøy toác
ñoä töï cheát cuûa vi khuaån vöôït xa toác ñoä sinh saûn ra teá baøo môùi .
Toác ñoä cheát laø haøm soá cuûa soá löôïng teá baøo ñang soáng vaø ñaëc
tính cuûa moâi tröôøng , ôû vaøi tröôøng hôïp soá logarit cuûa soá löôïng teá
baøo cheát töông ñöông vôùi trò soá logarit cuûa soá löôïng teá baøo sinh ra
ôû giai ñoaïn sinh tröôûng nhöng coù daáu ngöôïc laïi.

Döïa vaøo keát quaû thí nghieäm veà söï taêng tröôûng cuûa vi khuaån
veà soá löôïng theo thôøi gian , ngöôøi ta ñaõ döïng ñöôïc ñöôøng cong bieåu
dieån caùc giai ñoaïn phaùt trieån cuûa vi khuaån veà soá löôïng theo thang
Logarit.
Hinh 5.2 Ñöôøng cong bieau dieãn caùc giai ñoaïn phaùt triean cuûa vi
khuaan veà soá löôïng theo thang Logarit.

Thôøi
gian
iaù
Trò
log
cuûa
soá
löôïng
vi
khuaå
n
iai
ñoaïn
phaùt
triean
chaäm
iai ñoaïn
taêng
tröôûng
theo quy
luaät
logarit
iai ñoaïn
oan ñònh
iai ñoaïn
cheát theo
Logarit
Trang 36

V.1.5.2. Söï taêng tröôûng cuûa vi sinh vaät veà khoái löôïng (
sinh khoái)

Töông töï nhö söï taêng tröôûng cuûa vi sinh vaät veà soá löôïng
, söï taêng tröôûng cuûa vi sinh vaät veà sinh khoái cuõng bao goàm 4 giai
ñoaïn nhö sau :

iai ñoaïn taêng tröôûng chaäm : laø giai ñoaïn vi khuaån caàn
thôøi gian ñeå thích nghi vôùi moâi tröôøng dinh döôõng . Giai ñoaïn taêng
tröôûng chaäm cuûa sinh khoái khoâng daøi baèng giai ñoaïn phaùt trieån
chaäm cuûa soá löôïng vi khuaån bôûi vì sinh khoái baét ñaàu taêng ngay
tröôùc khi söï phaân chia teá baøo xaûy ra ( teá baøo lôùn leân roài môùi
phaân chia )

iai ñoaïn taêng sinh khoái theo Logarit : ôû giai ñoaïn naøy
luoân coù thöøa thöùc aên bao quanh vi khuaån vaø toác ñoä trao ñoåi chaát
vaø taêng tröôûng cuûa vi khuaån chæ phuï thuoäc vaøo khaû naêng xöû lyù
chaát neàn cuûa vi khuaån.

iai ñoaïn taêng tröôûng chaäm daàn : toác ñoä taêng sinh khoái
giaûm daàn ñi vì söï caïn kieät daàn cuûa chaát dinh döôõng bao quanh.

iai ñoaïn hoâ haáp noäi baøo : vi khuaån buoäc phaûi thöïc
hieän quaù trình trao ñoåi chaát baèng chính caùc nguyeân sinh chaát coù
trong teá baøo bôûi vì noàng ñoä caùc chaát dinh döôõng caáp cho teá naøo
ñaõ caïn kieät . Trong giai ñoaïn naøy xaûy ra hieän töôïng giaûm daàn sinh
khoái khi ñoù caùc chaát dinh döôõng coøn laïi trong caùc teá baøo ñaõ cheát
khuyeách taùn ra ngoaøi ñeå caáp cho teá baøo coøn soáng.


Thôøi
gian
iai
ñoaïn
taêng
sinh
khoái
chaä
m
iaù
Trò
log
cuûa
soá
löôïng
vi
khuaå
n
iai
ñoaïn
taêng
sinh
khoái
theo quy
luaät
logarit
iai ñoaïn
taêng
chaäm
daàn
iai ñoaïn
hoâ haáp noäi
baøo
Trang 37

Hinh 5.3 Ñöôøng cong bieau dieãn caùc giai ñoaïn taêng sinh khoái
cuûa vi khuaan trong meû nuoâi caáy theo thang Logarit

V.1.5.3. Söï taêng tröôûng trong moâi tröôøng hoån hôïp

Phaàn lôùn caùc quaù trình xöû lyù sinh hoaù xaûy ra trong moâi
tröôøng hoãn hôïp goàn nhieàu chuûng loaïi vi sinh taùc ñoäng leân moâi
tröôøng vaø coù taùc ñoäng töông hoã vôùi nhau. Moãi loaïi vi khuaån coù
ñöôøng cong sinh tröôûng vaø phaùt trieån rieâng , vò trí vaø daïng cuûa
ñöôøng cong taêng tröôûng theo thôùi gian cuûa moãi loaïi trong heä phuï
thuoäc vaøo thöùc aên vaø chaát dinh döôõng coù saún vaø vaøo caùc ñaëc
tính moâi tröôøng nhö pH , nhieät ñoä , ñieàu kieän yeám khí hay hieáu khí .
coù nhieàu loaïi vi khuaån ñoùng vai troø quan troïng trong quaù trình oån
ñònh caùc chaát höõu cô coù trong nöôùc thaûi.


V.1.5.4. Ñoäng hoïc cuûa quaù trinh xöû lyù sinh hoïc

Ñeå ñaûm baûo cho quaù trình xöû lyù sinh hoïc dieãn ra coù hieäu
quaû thì phaûi taïo ñöôïc caùc ñieàu kieän moâi tröôøng nhö pH, nhieät ñoä,
chaát dinh döôõng , thôøi gian . toát nhaát cho heä vi sinh. Khi caùc ñieàu
kieän treân ñöôïc ñaûm baûo, quaù trình dieãn ra nhö
sau :
Taêng tröôûng teá baøo: ôû caû hai tröôøng hôïp nuoâi
caáy theo töøng meû hay nuoâi caáy trong caùc beå coù doøng chaûy lieân
tuïc , nöôùc thaûi trong caùc beå naøy phaûi ñöôïc khuaáy troän moät caùch
hoaøn chænh vaø lieân tuïc. Toác ñoä taêng tröôûng cuûa caùc teá baøo vi
sinh coù theå bieåu dieãn baèng coâng thöùc sau :

r
t
= µ . X (5-1)
Trong ñoù:

r
t
: Toác ñoä taêng tröôûng cuûa vi khuaån
( khoái löôïng / ñôn vò theå tích trong moät ñôn vò thôøi gian (g/m
3
.s) )
µ : Toác ñoä taêng tröôûng rieâng (
s
1
)
X : Noàng ñoä vi sinh trong beå hay noàng ñoä buøn hoaït
tính ( g/m
3
= mg/l )
Trang 38

Coâng thöùc (5-1) coù theå vieát döôùi daïng :
r
t
=
dt
dx
= µ X (5-2)

Chaát neàn - iôùi haïn cuûa taêng tröôûng : Trong
tröôøng hôïp nuoâi caáy theo meõ , neáu chaát neàn vaø chaát dinh döôõng
caàn thieát cho söï taêng tröôûng chæ coù vôùi soá löôïng haïn cheá thì chaát
naøy seõ ñöôïc duøng ñeán caïn kieät vaø quaù trình sinh tröôûng ngöøng
laïi. ÔÛ tröôøng hôïp nuoâi caáy trong beå coù doøng caáp chaát neàn vaø
chaát dinh döôõng lieân tuïc thì aûnh höôûng cuûa vieäc giaûm bôùt chaát
neàn vaø chaát dinh döôõng coù theå bieåu dieãn baèng phöông trình Monod.

r
g
=
$
$
s
m
+
µ
(5-3)
Trong ñoù:


m
µ : Toác ñoä taêng tröôûng rieâng toái ña ( 1/s )
S : Noàng ñoä chaát neàn trong nöôùc thaûi ôû thôøi
ñieåm söï taêng tröôûng bò haïn cheá ( khoái löôïng/ ñôn vò theå tích )
K
s
: Haèng soá baùn toác ñoä , ñaây chính laø noàng
ñoä chaát neàn ôû thôøi ñieåm toác ñoä taêng tröôûng baèng moät nöûa toác
ñoä cöïc ñaïi ( khoái löôïng / ñôn vò theå tích).

Aûnh höôûng cuûa noàng ñoä chaát neàn ñeán toác ñoä taêng
tröôûng rieâng ñöôïc theå hieän treân ñoà thò sau :
Noàng ñoä chaát neàn
(S)
µ
m
: Toác ñoä cöïc ñaïi
µ
2
m
µ

K
s

Trang 39

Hinh 5.4 Aûnh höôûng cuûa söï haïn cheá noàng ñoä chaát neàn ñeán
toác ñoä taêng tröôûng


V.1.5.5. Quan heä giöõa söï taêng tröôûng cuûa teá baøo vaø toác
ñoä tieâu thuï chaát neàn

Ñoái vôùi caû hai tröôøng hôïp nuoâi caáy theo meõ vaø nuoâi caáy
trong beå coù doøng chaûy lieân tuïc , moät phaàn chaát neàn ñöôïc chuyeån
thaønh caùc teá baøo môùi , moät phaàn ñöôïc oxy hoaù thaønh chaát voâ cô
vaø höõu cô oån ñònh (saûn phaåm sau cuøng) . Bôûi vì soá teá baøo môùi
sinh ra laïi haáp thuï chaát neàn vaø sinh saûn tieáp neân coù theå thieát laäp
quan heä giöõa toác ñoä taêng tröôûng vaø löôïng chaát neàn ñöôïc söû
duïng theo phöông trình sau :

r
g
= -Yr
su
(5-4)

Trong ñoù:

Y : Heä soá naêng suaát söû duïng chaát neàn cöïc
ñaïi (mg/mg). Ñaây laø tyû soá giöõa khoái löôïng teá baøo vaø khoái löôïng
chaát neàn ñöôïc tieâu thuï ño trong moät thôøi gian nhaát ñònh ôû giai ñoaïn
taêng tröôûng Logarit.
r
su
: Toác ñoä söû duïng chaát neàn ( khoái löôïng /
ñôn vò theå tích trong 1 ñôn vò thôøi gian )
Ñaët k =
Y
m
µ
, ta suy ra :

r
su
= -
) ( $ Y
$
s
m
+
µ
= -
$
$
s
+
(5-5)

V.1.5.6. AÛnh höôûng cuûa trao ñoåi chaát ( hoâ haáp ) noäi sinh

Trong caùc coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi , khoâng phaûi taát caû
caùc teá baøo vi sinh vaät ñeàu coù tuoåi nhö nhau vaø ñeàu ôû trong giai
ñoaïn sinh tröôûng Logarit maø coù moät soá ñang ôû giai ñoaïn cheát vaø
giai ñoaïn sinh tröôûng chaäm . Khi tính toaùn toác ñoä taêng tröôûng cuûa
teá baøo , ta phaûi xeùt ñeán toå hôïp cuûa caùc hieän töôïng naøy . Ñeå cho
vieäc tính toaùn ñöôïc ñôn giaûn , ta giaû thieát raèng söï giaûm khoái löôïng
cuûa caùc teá baøo do cheát vaø taêng tröôûng chaäm tyû leä vôùi noàng
ñoä vi sinh vaät coù trong nöôùc thaûi vaø goïi söï giaûm khoái löôïng naøy
Trang 40
laø do phaân huyû noäi baøo ( endogenous decay) . Quaù trình hoâ haáp noäi
baøo coù theå bieåu dieãn ñôn giaûn baèng phaûn öùng vaø coâng thöùc
toaùn hoïc sau :

Vi khuaån
C
5
H
7
NO
2
+ 5O
2
5CO
2
+ 2H
2
O + NH
3
+ naêng löôïng
(5-6)

r
d
= - k
d
X
(5-7)
Trong ñoù :

r
d
: Toác ñoä phaân huyû noäi baøo (khoái löôïng / ñôn vò theå
tích trong 1 ñôn vò thôøi gian )
k
d
: Heä soá phaân huyû noäi baøo (1/s)
X : Noàng ñoä teá baøo ( noàng ñoä buøn hoaït tính ) (khoái
löôïng / ñôn vò theå tích)

Keát hôïp phöông trình (5-7) vôùi (5-3) vaø (5-4) ta coù toác ñoä taêng
tröôûng thöïc cuûa teá baøo laø :

r
,
g
=
$
$
s
m
+
µ
- k
d
X = - Yr
su
- k
d
X (5-8)

Khi ñoù, toác ñoä taêng tröôûng rieâng thöïc seõ laø :

µ
,
= µ
m
$
$
s
+

- k
d
(5-9)


V.1.5.7. AÛnh höôûng cuûa nhieät ñoä

Nhieät ñoä cuûa nöôùc coù aûnh höôûng raát lôùn ñeán toác ñoä
cuûa caùc phaûn öùng sinh hoaù trong quaù trình xöû lyù nöôùc thaûi . Nhieät
ñoä khoâng chæ aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng chuyeån hoaù cuûa vi sinh
vaät maø coøn coù taùc ñoäng lôùn ñeán quaù trình haáp thuï khí oxy vaøo
nöôùc thaûi vaø quaù trình laéng caùc boâng caën vi sinh ôû beå laéng ÌÌ.
Aûnh höôûng cuûa nhieät ñoä ñeán toác ñoä phaûn öùng sinh hoaù trong
quaù trình xöû lyù nöôùc thaûi ñöôïc bieåu dieãn bôûi coâng thöùc :

r
T
= r
20
¿
(T-20)

Trong ñoù :
Trang 41

r
T
: Toác ñoä phaûn öùng ôû T
0
C
r
20
: Toác ñoä phaûn öùng ôû 20
0
C
¿ : Heä soá hoaït hoaù do nhieät ñoä
T : Nhieät ñoä cuûa nöôùc ño baèng
0
C

Giaù trò ¿ trong quaù trình xöû lyù sinh hoïc dao ñoäng töø 1,021,09.Giaù
trò thöôøng söû duïng 1,04.

V.2. NGHIEÂN CÖÙU MOÂ HÌNH BUØN HOAÏT TÍNH HIEÁU KHÍ ÖÙNG
DUÏNG TRONG QUAÙ TRÌNH XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI COÂNG NGHIEÄP CHEÁ
BIEÁN THUYÛ SAÛN TAÏI COÂNG TY CHEÁ BIEÁN THUYÛ SAÛN XUAÁT
KHAÅU KIEÂN GIANG

V.2.1. Noäi dung nghieân cöùu

Xaùc ñònh khaû naêng phaân huyû sinh hoïc cuûa buøn hoaït
tính hieáu khí
Xaùc ñònh thoâng soá ñoäng hoïc quaù trình buøn hoaït tính
hieáu khí.

V.2.2. !höông phaùp nghieân cöùu

V.2.2.1. Ñoäng hoïc sinh tröôûng cuûa vi sinh vaät

Khi teá baøo ñöôïc nuoâi caáy trong moâi tröôøng thích hôïp ,
söï taêng tröôûng cuûa quaàn theå vi sinh vaät seõ tuaân theo ñöôøng cong
sinh tröôûng goàm 4 giai ñoaïn , nhö ñaõ trình baøy ôû phaàn treân.

V.2.2.2. Xaùc ñònh caùc thoâng soá ñoäng hoïc cuûa quaù
trinh sinh hoïc hieáu khí

Caùc thoâng soá ñoäng hoïc cuûa quaù trình sinh hoïc hieáu
khí bao goàm:

K
s
: Haèng soá baùn vaän toác , mg/L
k : Toác ñoä söû duïng cô chaát toái ña
µ
m
: Toác ñoä vi khuaån sinh tröôûng rieâng toái ña
(1/s)
Trang 42
Y: Heä soá saûn löôïng toái ña
k
d :
Heä soá phaân huyû noäi baøo, ngaøy
-1


Caùc thoâng soá ñöôïc xaùc ñònh theo 2 phöông trình sau (Metcalf &
Eddy, 1991):

$ $

-

¿
=
$

s
-
+

1


c
¿
1
= Y

$ $
-

-
¿
- k
d
Trong ñoù :

X : Haøm löôïng buøn hoaït tính MLSS , mg/L
¿ : Thôøi gian löu nöôùc , ngaøy
¿
c
: Thôøi gian löu buøn , ngaøy
S
0
: Haøm löôïng COD hoaëc BOD ban ñaàu , mg/L
S : Haøm löôïng COD hoaëc BOD ñaàu ra , mg/L

Döïa vaøo soá lieäu thí nghieäm , baèng phöông phaùp hoài quy tuyeán
tính , xaùc ñònh moái quan heä baäc nhaát ( y = ax + b ) giöõa caùc thoâng
soá ñoäng hoïc treân.
Töø ñoù xaùc ñònh caùc thoâng soá ñoäng hoïc thoâng qua caùc heä
soá a, b cuûa phöông trình y = ax + b.

V.2.2.3. Caùc thoâng soá hoaït ñoäng thöôøng duøng trong
quaù trinh buøn hoaït tính

V.2.2.3.a. Tyû soá F/
F/M =

$
¿

Trong ñoù :

F/M : Tyû soá thöùc aên chia vi sinh , ngaøy
-1

S
0
: Noàng ñoä BOD hoaëc COD ñaàu vaøo , mg/L
¿ : Thôøi gian löu nöôùc trong beå thoåi khí , ngaøy
X : Noàng ñoä chaát raén lô löûng bay hôi trong beå thoåi khí ,
mg/L

Thoâng soá naøy chæ taûi löôïng höõu cô trong heä thoáng buøn hoaït
tính . Tyû soá F/M ñöôïc kieåm soaùt baèng toác ñoä thaûi boû buøn hoaït
Trang 43
tính , toác ñoä thaûi boû buøn caøng cao thì tyû soá F/M caøng cao . Ñoái
vôùi beå thoåi khí khuaáy troän hoaøn chænh , tyû soá F/M = 0.2 ÷ 0.6 .

V.2.2.3.b. Thôøi gian löu nöôùc (¿ )

Thôøi gian löu nöôùc laø thôøi gian moät doøng nöôùc thaûi phaûi maát
trong beå thoåi khí , thôøi gian löu nöôùc trong beå ñöôïc tính nhö sau :

¿ =
Q
J
, ( ngaøy)
Trong ñoù:
V : Theå tích beå thoåi khí , m
3

Q : Löu löôïng nöôùc thaûi , m
3
/ ngaøy.

V.2.2.3.c. Thôøi gian löu buøn (¿
c
)

Thôøi gian löu buøn laø thôøi gian löu truù trung bình cuûa vi sinh vaät
trong heä thoáng . Khi thôøi gian löu nöôùc coù theå laø vaøi giôø , thôøi gian
löu truù cuûa teá baøo coù theå vaøi ngaøy (3 ÷ 15 ngaøy ñoái vôùi beå thoåi
khí khuaáy troän hoaøn chænh ). Thôøi gian löu buøn ñöôïc cho bôûi coâng
thöùc sau :

¿
c
=
0 0
Q $$ Q $$
J ML$$
- + -
-
(ngaøy)

Trong ñoù:
MLSS : Haøm löôïng chaát raén lô löûng trong beå thoåi khí ,
mg/L
V : Theå tích beå thoåi khí , m
3

SS
e
: haøm löôïng chaát raén lô löûng trong nöôùc thaûi ñaàu ra ,
mg/L
Q
e
: Löu löôïng nöôùc thaûi ra , m
3
/ngaøy
SS
w
: haøm löôïng chaát raén lô löûng trong buøn thaûi , mg/L
Q
w
: Löu löôïng buøn thaûi , m
3
/ngaøy

V.2.2.3.d. Chæ soá theå tích buøn (SVI)

Chæ soá theå tích buøn laø theå tích do 1g buøn khoâ choaùn choã
tính baèng mL sau khi ñeå dung dònh buøn laéng tónh 30 phuùt . Buøn hoaït
tính laéng toát khi chæ soá theå tích buøn naèm trong khoaûng 50 -150 , SVÌ
ñöôïc tính nhö sau :

Trang 44
SVÌ =
ML$$
J

x 1000 ( mL/g)

Trong ñoù:

V
30'
: Theå tích buøn laéng sau 30 phuùt , ml/L
MLSS : Noàng ñoä buøn lô löûng trong dung dich , mg/L


V.2.3. oâ hinh thí nghieäm

V.2.3.1. iôùi thieäu

Moâ hình thí nghieäm goàm coù caùc coâng trình sau :
Thuøng pha nöôùc thaûi : Pha loaõng nöôùc thaûi vôùi noàng ñoä
mong muoán
Thuøng chöùa nöôùc thaûi : Thu gom löôïng thaûi sau khi xöû lyù
ôû beå sinh hoïc
Beå sinh hoïc : Beå sinh hoïc coù daïng hình truï , dung tích 18 lít
, vôùi toång chieàu cao 0,5m . Beân trong coù boá trí 4 cuïc ñaù boït phaân
phoái khí ñöôïc phaân boá ñeàu treân dieän tích beà maët beå ñeå taïo söï
khuaáy troän hoaøn chænh . Khí ñöôïc cung caáp töø maùy thoåi khí , daïng
maùy duøng cho caùc hoà caù , sao cho noàng ñoä oxy hoaø tan trong nöôùc
duy trì trong khoaûng töø 3 ÷ 5 (mg/l). Beân ngoaøi boá trí caùc van xaû
nöôùc sau khi xöû lyù , van xaû buøn. Beå sinh hoïc vöøa coù chöùc naêng
taùch caùc boâng buøn ra khoûi nöôùc thaûi sau khi xöû lyù baèng quaù trình
laéng.

V.2.3.2. Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa beå sinh hoïc trong moâ
hinh

Beå sinh hoïc trong moâ hình thí nghieäm laøm vieäc theo daïng
töøng meõ keá tieáp nhau ( Sequecing Batch Reactor ÷ SBR ) bao goàm caùc
böôùc sau :
Böôùc 1 : Nöôùc thaûi ñöôïc pha loaõng ñeán noàng ñoä vaø
theå tích xaùc ñònh roài ñöôïc ñöa vaøo beå baèng cheá ñoä töï chaûy hay
baèng bôm.
Böôùc 2 : Taïo phaûn öùng sinh hoùa giöõa nöôùc thaûi vaø
buøn hoaït tính baèng suïc khí hay laøm thoaùng beà maët ñeå caáp oxy
Trang 45
vaøo nöôùc vaø khuaáy troän ñeàu hoãn hôïp. Thôøi gian laøm thoaùng phuï
thuoäc vaøo nöôùc thaûi , yeâu caàu vaø möùc ñoä xöû lyù.
Böôùc 3 : Laéng trong nöôùc , quaù trình laéng dieãn ra trong
moâi tröôøng tónh , hieäu quaû thuyû löïc cuûa beå ñaït 100%. Thôøi gian
laéng trong vaø coâ ñaëc buøn thöôøng keát thuùc sôùm hôn 2 giôø.
Böôùc 4 : Thaùo nöôùc ñaõ laéng trong ôû phaàn treân cuûa beå
ra nguoàn tieáp nhaän.
Böôùc 5 : Chôø ñôïi ñeå naïp meõ môùi , thôøi gian chôø ñôïi
phuï thuoäc vaøo thôøi gian vaän haønh 4 quy trình treân vaø vaøo soá löôïng
beå.Thöù töï naïp nöôùc nguoàn vaøo beå do ngöôøi thieát keá quyeát ñònh.

V.2.4. Trinh töï tieán haønh

Thí nghieäm ñöôïc tieán haønh treân moâ hình tónh , nghóa laø coù
doøng vaøo vaø doøng ra khoâng lieân tuïc . Thí nghieäm ñöôïc chia laøm 2
giai ñoaïn : giai ñoaïn thích nghi vaø giai ñoaïn taêng taûi troïng.

V.2.4.1. Caùc böôùc chuaån bò

Nöôùc thaûi ñöôïc laáy 3 laàn trong moät tuaàn taïi coáng thoaùt
nöôùc thaûi cuûa coâng ty , do quaûng ñöôøng töø coâng ty veà phoøng thí
nghieäm xa neân nöôùc thaûi ñöôïc bao quaûn laïnh ,do ñoù khoâng theå
khoâng xeùt ñeán khaû naêng phaân huyû cuûa nöôùc thaûi , tuy nhieân khaû
naêng phaân huyû laø khoâng cao neân khoâng aûnh höôûng nhieàu ñeán
keát quaû thí nghieäm . Caùc maãu nöôùc thaûi ñöôïc vaän chuyeån veà
phoøng thí nghieäm khoa Moâi Tröôøng ñeå xaùc ñònh caùc thoâng soá nhö
COD , SS , BOD
5
, pH , toång Nitô , toång Photpho ñeå kieåm tra khaû naêng
xöû lyù sinh hoïc cuûa nöôùc thaûi. Nhìn chung , nöôùc thaûi thuyû saûn coù
haøm löôïng chaát höõu cô , chaát dinh döôõng khaù cao , hoaøn toaøn phuø
hôïp cho vieäc xöû lyù baèng phöông phaùp sinh hoïc maø khoâng caàn boå
sung theâm dinh döôõng.
Buøn hoaït tính duøng ñeå xöû lyù nöôùc , ñöôïc laáy töø coâng ty Formost ,
sau ñoù tieán haønh xaùc ñònh haøm löôïng chaát raén lô löûng (SS) , cuõng
nhö khaû naêng laéng cuûa buøn (SVÌ) nhaèm kieåm tra chaát löôïng buøn.
Chuaån bò caùc thieát bò vaø vaät lieäu thí nghieäm nhö : tuû saáy , maùy ño
pH , giaáy loïc ashless coù kích thöôùc loã 0,45mm , hoaù chaát ñeå phaân
tích COD , BOD , duïng cuï thí nghieäm ..

V.2.4.2. Tieán haønh thí nghieäm
Trang 46

Quaù trình thí nghieäm ñöôïc chia laøm 2 giai ñoaïn:

V.2.4.2.a. iai ñoaïn thích nghi

Buøn nuoâi caáy ban ñaàu cho vaøo moâ hình ôû haøm löôïng
MLSS khoaûng 3000 ÷ 3500 mg/L . Giai ñoaïn thích nghi baét ñaàu vôùi haøm
löôïng COD khoaûng 500mg/L vaø thôøi gian löu nöôùc laø 24 giôø. Giai
ñoaïn thích nghi ñöôïc tieán haønh theo caùc böôùc sau :
Pha loaõng nöôùc thaûi ñeán noàng ñoä COD khoaûng 500 mg/L
, sau ñoù hoaø troän vôùi löôïng buøn nuoâi caáy ñeå taïo neân 15 lít hoãn
hôïp coù MLSS khoaûng 3000 ÷ 3500 mg/L , ño pH .
Tieán haønh suïc khí , sau 24 giôø taét maùy thoåi khí ñeå laéng
tænh trong 30 ÷ 60 phuùt .
Sau ñoù duøng van xaõ phaàn nöôùc trong beân treân vaø giöû
laïi khoaûng 5 lít hoãn hôïp nöôùc vaø buøn laéng phía döôùi.
Xaùc ñònh caùc thoâng soá COD , pH , MLSS , SVÌ
Tieáp tuïc thöïc hieän caùc böôùc treân cho ñeán khi buøn keát
cuïm thaønh daïng boâng , deã laéng . Khi ñoù giai ñoaïn thích nghi ñaõ
hoaøn thaønh vaø tieán haønh thí nghieäm .

V.2.4.2.b. iai ñoaïn thay ñoåi noàng ñoä

Thay ñoåi noàng ñoä COD ôû ñaàu vaøo vaø tieán haønh khaûo
saùt söï thay ñoåi COD , pH , MLSS ôû ñaàu ra theo thôøi gian löu nöôùc.
Tröôùc moãi laàn thay ñoåi noàng ñoä COD , kieåm tra khaû naêng laéng
cuûa buøn qua chæ soá SVÌ vaø xaõ bôùt löôïng buøn dö.

Tuy quaù trình tieán haønh thí nghieäm ñöôïc chia laøm 2 giai ñoaïn
rieâng bieät ÷ thích nghi vaø taêng noàng ñoä ÷ nhöng thöïc chaát chuùng
coù lieân heä vôùi nhau khaù chaët cheõ . Moãi laàn thay ñoåi noàng ñoä
COD ôû ñaàu vaøo , ta ñeàu phaûi tieán haønh laïi giai ñoaïn thích nghi
tröôùc khi khaûo saùt caùc thoâng soá ôû ñaàu ra nhaèm ñaûm baûo keát
quaû thu thaäp ñöôïc chính xaùc.
Caùc thoâng soá COD , pH , MLSS , SVÌ ñöôïc xaùc ñònh theo giaùo
trình thí nghieäm nöôùc vaø nöôùc thaûi ÷ STANDARD METHODS taïi
phoøng thí nghieäm khoa Moâi Tröôøng ÷ Tröôøng Ñaïi hoïc baùch Khoa
TPHCM.

Trang 47

V.2.5. Keát quaû thí nghieäm

Keát quaû thí nghieäm vôùi COD ñaàu vaøo = 42,8 mg/L


Thôøi
gian löu
nöôùc (
giôø)
COD
vaøo

(mg/L)
COD
ra

(mg/L)
Hieäu
suaát
khöû
COD
(%)
pH
vaøo
pH
ra
MLSS
(mg/L)
0
426,8
426,8 0
6,85
6,85 3150
1 232,8 45,38 7,54 3180
2 115,4 72,96 7,65 3220
3 85,2 80 7,63 3240
4 56,2 86,83 7,54 3270
5 50,2 88,23 7,51 3280
6 35,5 91,68 7,48 3310
7 34,5 91,91 7,36 3300
8 40,3 90,55 7,33 3290
.. .. .. .. ..
24 90 78,91 6,9 3200
Töø baûng treân , ta xaây döïng ñöôïc caùc ñoà thò bieåu dieãn chaát löôïng
nöôùc ôû ñaàu ra theo thôøi gian löu nöôùc nhö sau :

Trang 48
BI EÁN THIEÂN CODra THEO THÔØI GIAN LÖU NÖÔÙC
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
0 5 10 15 20 25 30
Thôøi gian Iöu nöôùc (giôø)
C
O
D

ñ
a
à
u

r
a

(
m
g
/
L
)

Bieåu ñoà 5.1: Bieán thieân COD
ra
theo thôøi gian löu nöôùc.
BI EÁN THIEÂN HIEÄU QUAÛKHÖÛCOD THEO THÔØI
GIAN LÖU NÖÔÙC
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 5 10 15 20 25 30
Thôøi gian Iöu nöôùc (giôø)
H
i
e
ä
u

q
u
a
û

k
h
ö
û

C
O
D

(
%

Bieåu ñoà 5.2: Bieán thieân hieäu quaû khöû COD theo thôøi gian
löu nöôùc.
Trang 49
BI EÁN THIEÂN pH THEO THÔØI GI AN LÖU NÖÔÙC
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
0 5 10 15 20 25 30
Thôøi gian Iöu nöôùc (giôø)
p
H
pH ra pH vaøo

Bieåu ñoà 5.3: Bieán thieân pH cuûa nöôùc thaûi theo thôøi gian löu
nöôùc.BI EÁN THIEÂN NOÀNG ÑOÄVI SI NH VAÄT (MLSS) THEO
THÔØI GI AN LÖU NÖÔÙC
3140
3160
3180
3200
3220
3240
3260
3280
3300
3320
0 5 10 15 20 25 30
Thôøi gian Iöu nöôùc (giôø)
M
L
S
S
(
m
g
/
L
)

Bieåu ñoà 5.4 : Bieán thieân SS cuûa nöôùc thaûi theo thôøi gian
löu nöôùc.


Keát quaû thí nghieäm vôùi COD ñaàu vaøo 55,2 mg/L.
Trang 50


Thôøi
gian löu
nöôùc (
giôø)
COD
vaøo

(mg/L)
COD
ra

(mg/L)
Hieäu
suaát
khöû
COD
(%)
pH
vaøo
pH
ra
MLSS
(mg/L)
0
655,2
655,2 0
6,78
6,78 3080
1 465,9 28,89 7,68 3110
2 201,2 69,29 7,89 3150
3 92,3 85,91 7,77 3190
4 75,2 88,52 7,63 3210
5 60,3 90,79 7,54 3250
6 59,2 92,19 7,39 3250
7 43,8 93,31 7,34 3260
8 42,5 93,51 7,2 3250
.. .. .. .. ..
24 110 83,21 6,3 3130

Töø baûng treân , ta xaây döïng ñöôïc caùc ñoà thò bieåu dieãn chaát löôïng
nöôùc ôû ñaàu ra theo thôøi gian löu nöôùc nhö sau :

BI EÁN THIEÂN CODra THEO THÔØI GIAN LÖU NÖÔÙC
0
100
200
300
400
500
600
700
0 5 10 15 20 25 30
Thôøi gian Iöu nöôùc (giôø)
C
O
D

ñ
a
à
u

r
a

(
m
g
/
L
)

Bieåu ñoà 5.5 : Bieán thieân COD
ra
theo thôøi gian löu nöôùc.


Trang 51
BI EÁN THIEÂN HI EÄU QUAÛKHÖÛCOD THEO THÔØI
GIAN LÖU NÖÔÙC
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 5 10 15 20 25 30
Thôøi gian Iöu nöôùc (giôø)
H
i
e
ä
u

q
u
a
û

k
h
ö
û

C
O
D

(
%

Bieåu ñoà 5.6: Bieán thieân hieäu quaû khöû COD theo thôøi gian löu
nöôùc.

BI EÁN THI EÂN pH THEO THÔØI GI AN LÖU NÖÔÙC
6.6
6.8
7
7.2
7.4
7.6
7.8
8
0 5 10 15 20 25 30
Thôøi gian Iöu nöôùc (giôø)
p
H
pH ra pH vaøo

Bieåu ñoà 5.7: Bieán thieân pH cuûa nöôùc thaûi theo thôøi gian löu
nöôùc.
Trang 52
BI EÁN THI EÂN NOÀNG ÑOÄVI SI NH VAÄT (MLSS) THEO
THÔØI GI AN LÖU NÖÔÙC
3060
3080
3100
3120
3140
3160
3180
3200
3220
3240
3260
3280
0 5 10 15 20 25 30
Thôøi gian Iöu nöôùc (giôø)
M
L
S
S

(
m
g
/
L
)

Bieåu ñoà 5.8: Bieán thieân SS cuûa nöôùc thaûi theo thôøi gian
löu nöôùc.


Keát quaû thí nghieäm öùng vôùi COD ñaàu vaøo 834,9 mg/L


Thôøi
gian löu
nöôùc (
giôø)
COD
vaøo

(mg/L)
COD
ra

(mg/L)
Hieäu
suaát
khöû
COD
(%)
pH
vaøo
pH
ra
MLSS
(mg/L)
0
834,9
834,9 0
6,82
6,82 3150
1 486,4 41,74 7,71 3180
2 246,2 70,51 7,83 3220
3 148,3 82,23 7,76 3240
4 112,3 86,55 7,74 3270
5 97,5 88,32 7,69 3280
6 83,2 90,03 7,62 3310
7 50,8 93,91 7,60 3300
8 49,4 94,08 7,59 3290
.. .. .. .. ..
24 97,3 88,34 6,8 3200

Trang 53
Töø baûng soá lieäu treân , ta xaây döïng caùc ñoà thò bieåu dieãn chaát
löôïng nöôùc ôû ñaàu ra theo thôøi gian löu nöôùc nhö sau:


BI EÁN THIEÂN COD THEO THÔØI GI AN LÖU NÖÔÙC
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
0 5 10 15 20 25 30
Thôøi gian Iöu nöôùc (giôø)
C
O
D

ñ
a
à
u

r
a

(
m
g
/
L
)

Bieåu ñoà 5.9: Bieán thieân COD
ra
theo thôøi gian löu nöôùc.
BI EÁN THIEÂN HI EÄU QUAÛKHÖÛCOD THEO THÔØI
GIAN LÖU NÖÔÙC
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 5 10 15 20 25 30
Thôøi gian Iöu nöôùc (giôø)
H
i
e
ä
u

q
u
a
û

k
h
ö
û

C
O
D

(
%

Bieåu ñoà 5.10: Bieán thieân hieäu quaû khöû COD theo thôøi gian
löu nöôùc.


Trang 54


BI EÁN THIEÂN pH THEO THÔØI GI AN LÖU NÖÔÙC
6.6
6.8
7
7.2
7.4
7.6
7.8
8
0 5 10 15 20 25 30
Thôøi gian Iöu nöôùc ( giôø)
p
H
pH ra pH vaøo

Bieåu ñoà 5.11 Bieán thieân pH cuûa nöôùc thaûi theo thôøi gian
löu nöôùc.


BI EÁN THIEÂN NOÀNG ÑOÄVI SI NH VAÄT (MLSS) THEO
THÔØI GI AN LÖU NÖÔÙC
3140
3160
3180
3200
3220
3240
3260
3280
3300
3320
0 5 10 15 20 25 30
Thôøi gian Iöu nöôùc (giôø)
M
L
S
S

(
m
g
/
L
)

Bieåu ñoà 5.12: Bieán thieân SS cuûa nöôùc thaûi theo thôøi gian
löu nöôùc.
Trang 55


Keát quaû thí nghieäm öùng vôùi COD ñaàu vaøo 1045, mg/L


Thôøi
gian löu
nöôùc (
giôø)
COD
vaøo

(mg/L)
COD
ra

(mg/L)
Hieäu
suaát
khöû
COD
(%)
pH
vaøo
pH
ra
MLSS
(mg/L)
0
1045,6
1045,6 0
6,92
6,92 3290
1 625,8 40,15 7,88 3360
2 439,4 57,97 7,9 3420
3 323,7 69,04 7,81 3470
4 185,1 82,29 7,79 3510
5 136,8 86,91 7,73 3550
6 110,9 89,39 7,67 3580
7 82,3 92,12 7,58 3570
8 60,2 94,24 7,53 3570
.. .. .. .. ..
24 109,8 89,49 6,85 3410

Töø soá lieäu cuûa baûng treân , ta xaây döïng caùc ñoà thò bieåu dieãn
chaát löôïng nöôùc ôû ñaàu ra theo thôøi gian löu nöôùc.

BI EÁN THIEÂN COD THEO THÔØI GI AN LÖU NÖÔÙC
0
200
400
600
800
1000
1200
0 5 10 15 20 25 30
Thôøi gian Iöu nöôùc (giôø)
C
O
D

ñ
a
à
u

r
a

(
m
g
/
L
)

Trang 56
Bieåu ñoà 5.13 Bieán thieân COD
ra
theo thôøi gian löu nöôùc.BI EÁN THIEÂN HIEÄU QUAÛKHÖÛCOD THEO THÔØI
GIAN LÖU NÖÔÙC
0
20
40
60
80
100
0 5 10 15 20 25 30
Thôøi gian Iöu nöôùc (giôø)
H
i
e
ä
u

q
u
a
û

k
h
ö
û

C
O
D

(
%

Bieåu ñoà 5.14: Bieán thieân hieäu quaû khöû COD theo thôøi gian löu
nöôùc.


BI EÁN THIEÂN pH THEO THÔØI GI AN LÖU NÖÔÙC
6.6
6.8
7
7.2
7.4
7.6
7.8
8
0 5 10 15 20 25 30
Thôøi gian Iöu nöôùc (giôø)
p
H
pH ra pH vaøo

Bieåu ñoà 5.15: Bieán thieân pH cuûa nöôùc thaûi theo thôøi gian löu
nöôùc.
Trang 57


BI EÁN THIEÂN NOÀNG ÑOÄVI SI NH VAÄT (MLSS) THEO
THÔØI GIAN LÖU NÖÔÙC
3250
3300
3350
3400
3450
3500
3550
3600
0 5 10 15 20 25 30
Thôøi gian Iöu nöôùc (giôø)
M
L
S
S

(
m
g
/
L
)

Bieåu ñoà 5.16 Bieán thieân SS cuûa nöôùc thaûi theo thôøi gian löu
nöôùc.V.2.6. Nhaän xeùt keát quaû :

Töø caùc keát quaû thu ñöôïc ôû caùc baûng soá lieäu vaø caùc ñoà
thò , ta ruùt ra ñöôïc moät soá nhaän xeùt sau:

Nhaän xeùt veà söï thay ñoåi noàng ñoä COD ôû ñaàu ra vaø hieäu
quaû khöû COD:
Ta thaáy raèng caû 4 tröôøng hôïp thí nghieäm öùng vôùi caùc
tröôøng hôïp COD ôû ñaàu vaøo khaùc nhau ñeàu coù ñaëc ñieåm chung laø
trong khoaûng thôøi gian ñaàu cuûa quaù trình xöû lyù ( thôøi gian löu nöôùc
töø 1-8 giôø) , noàng ñoä COD ôû ñaàu ra giaûm daàn , hieäu quaû xöû lyù
COD taêng daàn. Trong khoaûng thôøi gian sau ( töø 8 ÷ 24 giôø) thì noàng
ñoä COD ôû ñaàu ra taêng daàn, hieäu quaû khöû COD giaûm daàn. Söï
bieán ñoåi COD vaø hieäu quaû khöû COD nhö treân hoaøn toaøn coù theå
ñöôïc giaûi thích döïa vaøo quaù trình phaùt trieån cuûa vi khuaån trong beå
xöû lyù. Sau giai ñoaïn thích nghi vôùi moâi tröôøng môùi , trong khoaûng
thôøi gian ñaàu tieân ( töø 1 ÷ 8 giôø) , do nguoàn höõu cô , chaát dinh
döôõng doài daøo vaø vôùi noàng ñoä phuø hôïp , vi khuaån seõ tieâu thuï
thöùc aên vaø phaùt trieån nhanh , laøm cho COD giaûm nhanh . Luùc naøy
Trang 58
giai ñoaïn taêng tröôûng vaø taêng sinh khoái theo Logarit trong quaàn theå vi
sinh vaät laø giai ñoaïn chieám öu theá so vôùi caùc giai ñoaïn coøn laïi. Töø
8 ÷ 24 giôø , chính laø giai ñoaïn oån ñònh vaø böôùc ñaàu chuyeån sang giai
ñoaïn phaân huyû noäi baøo , sinh khoái taêng chaäm daàn vaø baét ñaàu
giaûm . ÔÛ thôøi ñieåm naøy , nguoàn thöùc aên cuûa vi khuaån giaûm
ñaùng keå , ñeå duy trì naêng löôïng toái thieåu cho teá baøo toàn taïi , vi
khuaån buoäc phaûi tieán haønh phaân huyû caùc hôïp chaát höõu cô trích
töø teá baøo cuûa caùc vi khuaån ñaõ giaø hoaëc cheát . Tuy vaäy , chæ coù
khoaûng töø 50 ÷ 60 % caùc hôïp chaát höõu cô naøy ñöôïc söû duïng ,
phaàn coøn laïi laø caùc phöùc chaát coù ñoä hoaø tan thaáp , khoâng thích
hôïp ñeå vi khuaån söû duïng. Vì theá neân ta thaáy raèng noàng ñoä COD
ôû ñaàu ra khoâng coøn giaûm nhanh nhö thôøi gian ñaàu maø chæ dao
ñoäng moät vaøi giaù trò gaàn nhau roài baét ñaàu taêng daàn leân. Hieäu
quaû xöû lyù ñaït ñeán moät giaù trò toái ña roài baét ñaàu giaûm. Neáu tieáp
tuïc duy trì thôøi gian laâu hôn 24 giôø thì ta seõ nhaän thaáy COD ñaàu ra
cuûa nöôùc seõ caøng taêng leân vaø hieäu quaû khöû COD seõ caøng
giaûm xuoáng.

Nhaän xeùt veà söï thay ñoåi pH theo thôøi gian löu nöôùc:

Töông töï nhö söï bieán thieân noàng ñoä COD ôû ñaàu ra vaø
hieäu quaû khöû COD , ôû thôøi ñieåm ban ñaàu pH taêng daàn leân ñeán
moät giaù trò cöïc ñaïi sau ñoù pH giaûm daàn. Söï bieán thieân pH theo
thôøi gian löu nöôùc ñöôïc giaûi thích döïa treân caùc phaûn öùng phaân huyû
caùc hôïp chaát höõu cô. Thaät vaäy , trong caùc phaûn öùng phaân huyû
caùc hôïp chaát höõu cô hoaø tan vaø coù khaû naêng phaân huyû sinh hoïc
cuûa vi khuaån , coù phaûn öùng amoni hoaù , töùc laø phaûn öùng chuyeån
hoaù Nitô coù trong caùc amoni acide hoaëc trong caùc hôïp chaát höõu cô
khaùc thaønh NH
3
ñeå thuaän tieän cho vieäc taïo voû teá baøo. NH
3
sinh ra
seõ ñöôïc caùc vi khuaån Nitrat hoaù ñeå oxy hoaù thaønh Nitrat (NO
3
-
). Moät
phaàn NH
3
tham gia vaøo quaù trình Nitrat hoaù seõ ñöôïc ñoàng hoaù
thaønh voû teá baøo cuûa vi khuaån. Neáu löôïng NH
3
sinh ra nhieàu hôn
nhu caàu söû duïng cuûa vi khuaån Nitrat hoaù thì seõ toàn taïi moät löôïng
NH
3
hoaø tan trong nöôùc döôùi daïng ion NH
4
+
. Ìon naøy coù tính kieàm
neân pH cuûa nöôùc thaûi seõ taêng leân . Luùc naøy giai ñoaïn taêng
tröôûng vaø taêng sinh khoái theo Logarit trong quaàn theå vi sinh vaät laø
giai ñoaïn chieám öu theá so vôùi caùc giai ñoaïn coøn laïi vì nguoàn thöùc
aên vaån coøn doài daøo. Taïi thôøi ñieåm sau , do nguoàn thöùc aên baét
ñaàu giaûm daàn vaø ñeán khi caïn kieät thì haøm löôïng ion NH
4
+
trong
nöôùc seõ khoâng taêng nöõa vaø löôïng ion NH
4
+
naøy seõ laø nguoàn dinh
döôõng cho vi khuaån Nitrat trong phaûn öùng Nitrat hoaù ( Chuyeån NH
4
+

thaønh NO
3
-
) , laøm cho pH cuûa nöôùc thaûi giaûm xuoáng.

Trang 59
NH
4
+
+ O
2
NO
2
-
+ 2H
+
+ H
2
ONhaän xeùt söï thay ñoåi noàng ñoä vi sinh vaät (SS) theo thôøi
gian löu nöôùc:

Nhìn chung , söï bieán thieân cuûa noàng ñoä vi sinh vaät trong beå
phaûn öùng tuaân theo ñoà thò bieåu dieãn caùc giai ñoaïn phaùt trieån vi
khuaån veà soá löôïng theo thang Logarit vaø ñoà thò bieåu dieãn caùc giai
ñoaïn taêng sinh khoái cuûa vi khuaån theo thang Logarit. ÔÛ giai ñoaïn ñaàu
khi nguoàn thöùc aên coøn doài daøo , vi khuaån phaùt trieån nhanh veà soá
löôïng cuõng nhö sinh khoái , sau ñoù laø giai ñoaïn oån ñònh vi khuaån ít
bieán thieân veà soá löôïng cuõng nhö sinh khoái , ñaây cuõng laø daáu hieäu
cho thaáy caùc chaát höõu cô deã phaân huyû sinh hoïc ñaõ ñöôïc vi khuaån
tieâu thuï ñaùng keå. ÔÛ giai ñoaïn cuoái , khi nguoàn thöùc aên ñaõ caïn
kieät daàn , vi khuaån baét ñaàu töï phaân huyû noäi baøo ñeå duy trì nguoàn
naêng löôïng toái thieåu caàn thiaát cho hoaït ñoäng soáng , luùc naøy thì
noàng ñoä vi sinh vaät cuõng nhö veà sinh khoái baét ñaàu giaûm.

Keát Iuaän chung veà keát quaû thu ñöôïc

Caên cöù vaøo keát quaû thí nghieäm ta thaáy raèng vieäc löïa
choïn thôøi gian löu nöôùc ñoùng vai troø quan troïng trong vieäc xöû lyù
chaát oâ nhieãm ñeå ñaït ñöôïc keát quaû nhö mong muoán . Neáu thôøi gian
löu nöôùc trong beå ñöôïc löïa choïn taïi thôøi ñieåm vi khuaån ñaït ñöôïc
traïng thaùi oån ñònh trong chu kyø phaùt trieån thì ta khoâng nhöõng ñaït
ñöôïc hieäu quaû xöû lyù mong muoán maø coøn giaûm ñöôïc nhu caàu cung
caáp khí vaø theå tích beå phaûn öùng do vaäy tieát kieäm ñöôïc chi phí xaây
döïng vaø vaän haønh. Töø keát quaû thí nghieäm ta thaáy raèng thôøi gian
löu nöôùc thích hôïp cho quaù trình xöû lyù laø töø 68 giôø.

V.2.7. Xaùc ñònh caùc thoâng soá ñoäng hoïc quaù trinh buøn hoaït
tính hieáu khí

V.2.7.1. Xaùc ñònh caùc thoâng soá k , K
s
cuûa quaù trinh buøn
hoaït tính hieáu khí

Soá thöù töï 1 2 3 4
S
0
( mg/L) 426,8 655,2 834,9 1045,6
Trang 60
S (mg/L) 35,5 59,2 83,2 110,9
S
0
- S (mg/L) 391,3 596 571,7 934,7
X ( mg/L) 3310 3250 3290 3580
¿ (ngaøy) 0,25 0,25 0,25 0,25
¿.X (mg ngaøy/L) 827,5 812,5 822,5 895
$ $

¿
(ngaøy)
2,1147 1,3633 1,0942 0,9575
$
1
(L/mg)
0,028 0,01689 0,012 0,009

Töø caùc soá lieäu ta xaây döïng ñöôøng hoài quy tuyeán tính y = ax +
b ñeå xaùc ñònh k vaø K
s
nhö sau :


y =
$ $

-

¿
a =

sx =
$
1
b =

1
Trang 61

y = 1.425x + 0.3707
0
0.5
1
1.5
2
2.5
0 0.01 0.02 0.03

Ñöôøng thaúng hoài quy tuyeán tính xaùc ñònh caùc thoâng
soá k,K
s


Töø ñoà thò ta coù ñöôøng thaúng hoài quy tuyeán tính : y = 1.425x +
0.3707

Nhö vaäy ta coù :
a = 61.425
b = 0.3707

Trong ñoù :
b =

1
= 0,3707 k = 2,69 ngaøy
-1

a =

s
= 61,425 K
s
= 2,69 - 61,425 = 165,23 mg/L

Vaäy :
Haèng soá baùn vaän toác : K
s
= 165, 23 mg/L
Heä soá söû duïng chaát neàn cöïc ñaïi : k = 2,69 ngaøy
-1

Trang 62
V.2.7.2. Xaùc ñònh thoâng soá Y , k
d
cuûa quaù trinh buøn hoaït
tính hieáu khí


Soá thöù töï 1 2 3 4
S
0
( mg/L) 426,8 655,2 834,9 1045,6
S (mg/L) 35,5 59,2 83,2 110,9
S
0
- S (mg/L) 391,3 596 571,7 934,7
X ( mg/L) 3310 3250 3290 3580
¿
c
(ngaøy) 7,1 4,54 3,58 3,1
¿ (ngaøy) 0,25 0,25 0,25 0,25
¿.X (mg ngaøy/L) 827,5 812,5 822,5 895

$ $

¿

(ngaøy)
0,4728 0,7335 0,914 1,044
c
¿
1
(ngaøy
-1
)
0,14 0,22 0,28 0,323


Töø caùc soá lieäu treân ta xaây döïng ñöôøng hoài quy tuyeán tính y =
ax + b ñeå xaùc ñònh k
d
, Y nhö sau :

y =
c
¿
1
a = Y

x =
¿
$ $

b = - k
d

Trang 63
y = 0.320x - 0.0129
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0 0.5 1 1.5

Ñöôøng thaúng hoài quy tuyeán tính xaùc ñònh caùc thoâng
soá Y, k
d


Töø ñoä thò ta coù ñöôøng thaúng hoài quy tuyeán tính : y = 0,320x -
0,0129

Nhö vaäy ta coù :
a = 0,3206
b = - 0,0129

Trong ñoù :
a = Y = 0,3206
b = - k
d
= - 0,0129 k
d
= 0,0129


Vaäy :
Heä soá phaân huyû noäi baøo : k
d
= 0,0129 ngaøy
-1

Heä soá saûn löôïng cöïc ñaïi : Y = 0,3206


Khaûo saùt khaû naêng Iaéng cuûa buøn trong giai ñoaïn thay ñoåi
noàng ñoä
Trang 64

Tröôùc moãi laàn thay ñoåi noàng ñoä , ta caàn phaûi kieåm tra khaû
naêng laéng cuûa buøn qua chæ soá SVÌ. Sau ñaây laø baûng keát quaû
kieåm tra khaû naêng laéng cuûa buøn öùng vôùi boán noàng ñoä khaùc
nhau , sau thôøi gian löu nöôùc laø 24 giôø.


Thôøi gian
(phuùt)
Theå tích buøn Iaéng (mI/L)
COD =
42,8 (
mg/L)
COD =
55,2
(mg/L)
COD =
834,9
(mg/L)
COD = 1045,
(mg/L)
0 1000 1000 1000 1000
5 600 630 620 650
10 510 510 530 550
15 450 460 450 460
20 410 420 420 430
25 380 380 370 390
30 340 340 350 360


Töø keát quaû ta tính ñöôïc giaù trò SVÌ theo coâng thöùc:

SVÌ =
ML$$
J

- 1000 (mg/L)


SVÌ öùng vôùi noàng ñoä COD = 426,8 mg/L vaø MLSS = 3200

SVÌ =
2

- 1000 = 106,25

SVÌ öùng vôùi noàng ñoä COD = 655,2 mg/L vaø MLSS = 3130

SVÌ =
1

- 1000 = 108,62

SVÌ öùng vôùi noàng ñoä COD = 834,9 mg/L vaø MLSS = 3200

SVÌ =
2

- 1000 = 109,37

SVÌ öùng vôùi noàng ñoä COD = 1045,6 mg/L vaø MLSS = 3410
Trang 65

SVÌ =
1

- 1000 = 105,57KHAÛNAÊNG LAÉNG CUÛA BUØN HOAÏT TÍ NH THEO
THÔØI GI AN
0
200
400
00
800
1000
1200
0 5 10 15 20 25 30 35
Thôøi gian Iaéng ( phuùt)
T
h
e
å

t
í
c
h

b
u
ø
n

I
a
é
(
m
L
/
L
)
COD = 42,8 mg/L COD = 55,2 mg/L
COD = 834,9 mg/L COD = 1045 mg/L

Ñoà thò bieån dieãn khaû naêng laéng cuûa buøn hoaït tính ôû caùc
noàng ñoä khaùc nhau

Nhaän xeùt keát quaû laéng

Theo keát quaû töø ñoà thò ta thaáy trong 510 phuùt ñaàu buøn hoaït
tính laéng raát nhanh , sau ñoù quaù trình laéng chaäm daàn . Nhìn chung ,
ôû caû 4 noàng ñoä khaùc nhau thì giaù trò SVÌ ñeàu naèm trong giôùi haïn
laéng toát ( SVÌ töø 50150 ) ñieàu naøy chuùng toû thí nghieäm buøn hoaït
tính dieãn ra toát vaø chuùng hoaøn toaøn coù theå xöû lyù nöôùc thaûi
baèng moâ hình buøn hoaït tính hieáu khí
CHÖÔNG VI


Trang 66
TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ
LYÙ NÖÔÙC THAÛI COÂNG TY CHEÁ BIEÁN
THUYÛ SAÛN XUAÁT KHAÅU KIEÂN GIANG


VI.1. ÑEÀ XUAÁT SÔ ÑOÀ COÂNG NGHEÄ
Döïa vaøo tính chaát ñaëc tröng, noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm vaø
keát quaû nghieân cöùu thöïc nghieäm, ta coù theå ñeà xuaát quy trình coâng
ngheä xöû lyù nöôùc thaûi cho coâng ty cheá bieán thuyû saûn xuaát khaåu
Kieân Giang nhö sau :

Thuyeát minh quy trinh coâng ngheä
Toaøn boä nöôùc thaûi töø khu saûn xuaát ñöôïc daãn theo coáng
thoaùt nöôùc thaûi cuûa coâng ty tôùi hoá thu gom qua song chaén raùc ñeå
giöû laïi vaø loaïi boû caùc loaïi raùc vaø taïp chaát voâ cô coù kích thöôùc
lôùn hôn 16 mm (nhö bao nylon , raùc , voû toâm ,xöông , vaãy ,,,) Sau ñoù ,
nöôùc thaûi tieáp tuïc ñöôïc bôm vaøo beå ñieàu hoaø .Taïi beå ñieàu hoaø
,nöôùc thaûi seõ ñöôïc oån ñònh veà löu köôïng , noàng ñoä . Do thôøi gian
löu nöôùc laø 4 giôø ,neân ôû beå ñieàu hoaø coù heä thoáng xaùo troän
baèng khí neùn .Sau thôøi gian löu nöôùc , nöôùc thaûi seõ ñöôïc chaûy vaøo
beå laéng ñöùng ñôït 1 .Taïi ñaây , nhöõng taïp chaát thoâ khoâng hoaø tan
seõ ñöôïc giöõ laïi ôû ñaùy beå nhôø troïng löôïng rieâng cuûa caùc taïp chaát
thoâ lôùn hôn troïng löôïng rieâng cuûa nöôùc neân laéng xuoáng ñaùy beå .
Nöôùc thaûi löu trong beå laéng ñôït 1 sau 2,6 giôø ñöôïc bôm vaøo beå
Aerotank . Phaàn caën töø beå laéng ñôït 1 seõ ñöôïc bôm veà ngaên chöùa
buøn dö . Taïi beå Aerotank , löôïng nöôùc thaûi keát hôïp vôùi buøn hoaït
tính tuaàn hoaøn töø beå laéng ñôït 2 vaø löôïng oxy cho vaøo beå nhôø
maùy neùn khí ñeå thöïc hieän quaù trình oxy hoaù nhöõng chaát höõu cô
deã bò oxy hoaù .Sau thôøi gian laøm vieäc laø 7 giôø , nöôùc thaûi seõ ñöôïc
chaûy vaøo beå laéng ñöùng ñôït 2 . Taïi beå naøy ,löôïng caën laéng seõ
laéng xuoáng vaø bôm vaøo ngaên chöùa buøn, moät phaàn löôïng buøn seõ
ñöôïc tuaàn hoaøn trôû laïi beå Aerotank ,vaø moät phaàn buøn dö seõ ñöôïc
bôm tôùi beå chöùa buøn .Sau khi ra khoûi beå laéng ñöùng ñôït 2 ,nöôùc
thaûi seõ ñöôïc khöû truøng baèng clorua voâi vaø vaøo beå tieáp xuùc vôùi
thôøi gian löu nöôùc laø 30 phuùt .Sau khi ra khoûi beå tieáp xuùc , nöôùc
thaûi ñaït tieâu chuaån loaïi B , ñöôïc xaû vaøo nguoàn tieáp nhaän . Taïi beå
chöùa buøn , nöôùc trong seõ ñöôïc bôm veà hoá thu gom nöôùc thaûi. Phaàn
buøn laéng sau 6 thaùng seõ ñöôïc huùt ra 1 laàn vaø vaän chuyeån tôùi baûi
ñoå.
Trang 67

Sô ñoà coâng ngheä : ( xem phuï luïc )

VI.2. TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ CAÙC COÂNG TRÌNH ÑÔN VÒ

Caùc thoâng soá thieát keá
Q
ngaøy
TB
: 400 m
3
/ ngaøy
Q
giôø
TB
: 16,67 m
3
/giôø
Q
giôø
max
: 25 m
3
/giôø
BOD
5
: 715 mg/L
COD : 1045,6 mg/L
SS : 300 mg/L
Toång Nitô : 80,45 mg/L
Toång Photpho : 9,56 mg/L
pH : 6,9

Yeâu caàu sau xöû lyù ñaït tieâu chuaån
COD = 100 mg/L
BOD = 50 mg/L
SS = 100 mg/L
pH = 5,5 ÷ 8,5
Nhieät ñoä < 40
0
C

Caùc coâng trinh xöû lyù:

1. HOÁ THU O

Chöùc naêng
Giuùp caùc coâng trình sau khoâng phaûi thieát keá aâm saâu döôùi ñaát.

Tính toaùn

Thôøi gian löu t = 10 phuùt
Theå tích hoá thu :
V =
2-
-t Q
TB
ngay
=
2
1
-
-
= 2,78 m
3

Choïn V = 3 m
3

Kích thöôùc hoá thu nöôùc x B x H = 2m x 1m x 1,5m

Bôm nöôùc thaûi vaøo beå ñieàu hoaø
Trang 68

O Löông löôïng bôm Q = 400 m
3
/ngaøy = 0,0046 m
3
/s
O Coät aùp bôm H = 8m
O Coâng suaát bôm

N =

8
1
gH Q
=
1
1 1
-
- - -
= 0,45 (kW)

: hieäu suaát chung cuûa bôm töø 0,72 ÷ 0,93 , choïn =
0,8

Choïn maùy bôm coù coâng suaát : 0,5 (kW)

Caùc thoâng soá thieát keá hoá thu gom

STT Teân thoâng soá Ñôn

Soá Iieäu
thieát keá
1 Chieàu roäng hoá
thu
m 1
2 Chieàu daøi hoá thu m 2
3 Chieàu saâu hoá thu m 1,5
4 Coâng suaát bôm kW 0,5


2. SON CHAEN RAÙC

Chöùc naêng

Giöõ laïi caùc thaønh phaàn raùc coù kích thöôùc lôùn nhö : voû toâm ,
vaãy caù , xöông . Nhôø ñoù traùnh laøm ngheït bôm , ñöôøng oáng hoaëc
keânh daãn . Ñaây laø böôùc quan troïng nhaèm ñaûm baûo an toaøn vaø
ñieàu kieän laøm vieäc cho caùc coâng trình sau .

Tính toaùn
Theo taøi lieäu "öû lyù nöôùc thaûi_Laâm Minh Trieát&Traàn Hieáu
hueä naêm 1978" thì song chaén raùc ñöôïc tính nhö sau:

O Chieàu saâu lôùp nöôùc trong möông ñaët song chaén ñöôïc laáy
baèng chieàu saâu lôùp nöôùc trong möông daãn h
1
= 0,03 m

O Soá khe hôû n giöõa caùc thanh song chaén raùc ñöôïc xaùc ñònh
theo coâng thöùc :
Trang 69

q = W.v
s
= b.n.h
1
.v
s

n =
s
v h b
q
- -
1
max


Trong ñoù:

O q
max
: löu löôïng toái ña cuûa nöôùc thaûi , m
3
/s . q
max
=0,007 m
3
/s.
O b : chieàu roäng khe hôû giöõa caùc thanh , choïn b = 0,016m
O W : tieát dieän öôùt cuûa song chaén , m
2

O v
s
: toác ñoä nöôùc qua song chaén raùc , m/s . Choïn v
s
= 0,7 m/s
O h
1
: chieàu saâu lôùp nöôùc qua song chaén ,m . Choïn h
1
= 0,03 m

- Coâng thöùc treân khoâng tính tôùi ñoä thu heïp cuûa doøng chaûy khi
duøng caøo. Ñeå tính tôùi ñoä thu heïp ta duøng heä soá k
0
= 1,05
Khi ñoù :
n =
s
v h b
q
- -
1
max
. k
0

=
7 1
7
- -
. 1,05 =20,8 < 21 khe

Chieàu roäng toång coäng cuûa song chaén laø :

B
s
= s.( n ÷ 1) + b.n

Trong ñoù :

O s: chieàu daày moãi thanh . Ta choïn thanh hình chöõ nhaät vôùi s =
0,008m
Suy ra : B
s
= 0,008.( 21 ÷ 1) + 0,016. 21 = 0,496m

Choïn B
s
= 0,5m.

Toån thaát aùp löïc qua song chaén raùc:

Toån thaát aùp löïc h
s
qua song chaén coù theå xaùc ñònh theo
coâng thöùc :

h
s
= .
g
v
2
2
.K
Trong ñoù :
Trang 70

O v: Toác ñoä nöôùc chaûy trong möông tröôùc song chaén ,m/s (öùng
vôùi löu löôïng lôùn nhaát ); v= 0,7 m/s
O K: heä soá tính ñeán söï taêng toån thaát aùp löïc do vöôùng maéc raùc
.
Ta coù : K = 3,36.v
s
÷ 1,32
= 3,36. 0,7 ÷ 1,32 = 1,032

O g : gia toác troïng tröôøng , g= 9,82 m/s
2
.
O : heä soá toån thaát cuïc boä qua song chaén raùc , phuï thuoäc vaøo
hình daïng , tieát dieän cuûa thanh .
Ta coù :
= . (
b
s
)

. sin-
Trong ñoù:
O - : goùc nghieâng ñaët song chaén , - = 60
0

O s : chieàu daày moãi thanh , s = 0,008m
O b : chieàu roäng moãi khe hôû , b = 0,016m
O . : heä soá phuï thuoäc vaøo tieát dieän ngang cuûa song chaén raùc .
Choïn . = 2,42 theo "baûng 4-1, trang 69" taøi lieäu öû lyù nöôùc
thaûi_Laâm Minh Trieát&Traàn Hieáu hueä naêm 1978)

Suy ra :
= 2,42 (
1

)

. sin60
0
= 0,83

Toån thaát aùp löïc ñöôïc xaùc ñònh nhö sau :
h
s
= 0,83 .
1 2
7
2
. 1,032 = 0,21m
Chieàu saâu xaây döïng möông ñaët song chaén raùc laø :
H = h
1
+ h
s
+ h
bv

Trong ñoù :

O h
1
: chieàu saâu lôùp nöôùc qua song chaén , m , h
1
= 0,3m
O h
s
: toån thaát aùp löïc cuûa song chaén , h
s
= 0,021m
O h
bv
: chieàu saâu baûo veä , choïn h
bv
= 0,3m.

Vaäy : H = 0,03 + 0,021 + 0,3 = 0,351 m.
Choïn H = 0,4m.

Chieàu daøi xaây döïng möông ñaët song chaén raùc laø :
Trang 71
L = l
1
+ l
2
Trong ñoù :

O l
1
: chieàu daøi tröôùc song chaén , choïn l
1
= 0,3m.
O l
2
: chieàu daøi sau song chaén .

Ta coù : l
2
=

tg
H
=

tg
= 0,23 m.
( Vôùi H laø chieàu saâu xaây döïng möông ñaët song chaén vaø
60
0
laø goùc nghieâng ñaët song chaén )

L = 0,3 + 0,23 = 0,53m


Caùc thoâng soá thieát keá song chaén raùc

STT Teân thoâng soá Ñôn

Soá Iieäu
thieát keá
1 Soá khe hôû Khe 21
2 Chieàu roäng song chaén m 0,5
3 Chieàu daøi möông ñaët song
chaén
m 0,53
4 Chieàu saâu möông ñaët song
chaén
m 0,35
5 Toån thaát aùp löïc qua song
chaén
m 0,21
3. BEÅ ÑIEÀU HOAØ

Chöùc naêng
Ñieàu hoaø löu löôïng vaø noàng ñoä chaát höõu cô , traùnh caën
laéng vaø laøm thoaùng sô boä qua ñoù oxy hoaù moät phaàn caùc chaát
baån höõu cô.

Tính toaùn
Ñeå xaùc ñònh chính xaùc dung tích cuûa beå ñieàu hoaø , ta caàn coù
caùc soá lieäu veà ñoä bieán thieân löu löôïng nöôùc thaûi theo töøng
khoaûng thôøi gian trong ngaøy , löu löôïng trung bình cuûa ngaøy. ÔÛ ñaây ,
do khoâng coù ñieàu kieän ñeå ñieàu tra cuï theå veà ñoä bieán thieân löu
Trang 72
löôïng nöôùc thaûi cuûa nhaø maùy theo töøng khoaûng thôøi gian trong
ngaøy neân ta chæ coù theå tính theå tích cuûa beå ñieàu hoaø moät caùch
gaàn ñuùng nhö sau :

Theå tích beå ñieàu hoaø :
W = Q
giôø
TB
x T
Trong ñoù :

O Q
giôø
TB
: löu löôïng giôø trung bình cuûa nöôùc thaûi , Q
giôø
TB
= 16,67
m
3
/giôø.
O T : thôøi gian löu nöôùc trong beå ñieàu hoaø , T = 4 giôø

Vaäy :
W = 16,67 x 4 = 66,68 m
3

Choïn kích thöôùc beå ñieàu hoaø : L x B x H = 5 x 4 x 3,5
m

Löu löôïng khoâng khí caàn cung caáp cho beå ñieàu hoaø:
L
khí
= Q
giôø
TB
- a
Trong ñoù :

O Q
giôø
TB
: Löu löôïng thaûi trung bình theo giôø Q
giôø
TB
= 16,67 m
3
/giôø
O a: Löu löôïng khoâng khí caáp cho beå ñieàu hoaø , a = 3,74 m
3
khí/ m
3
nöôùc thaûi ( theo W. Wesley Eckenfelder, Ìndustrial Water Pollution
Control, 1989)

L
khí
= 16,67 - 3,74 = 62,34 m
3
/giôø

Khí ñöôïc cung caáp baèng heä thoáng oáng PVC coù ñuïc
loã, moãi ngaên bao goàm 3 oáng ñaët doïc theo chieàu daøi beå(5m), caùc
oáng caùch nhau 1m.

- Löu löôïng khí trong moãi oáng :
q
oáng = 7 2

2

hi
L
m
3
/giôø
- Vaän toác khí trong oáng 10 ÷ 15 m/s. Choïn v
oáng
= 10m/s

- Ñöôøng kính oáng daãn khí:

d
oáng
=

- -
-
4ng
4ng
v
q
6
=
1 1
7 2
- -
-
= 0,027 m = 27 mm
Trang 73

Choïn oáng = 27 mm

- Ñöôøng kính caùc loã 2 ÷ 5 mm. Choïn d
loã
= 5 mm = 0.005 m
- Vaän toác khí qua loã 5 ÷ 20 m/s. choïn v
loã
= 15m/s.

- Löu löôïng khí qua moät loã

q
loã
= v
loã

1

2
2
-
-
-
-
-
6 6
4
d
= 1,06 m
3
/h

- Soá loã treân moät oáng
N =
1
7 2

4
4ng
q
q
< 20 loã
Soá loã treân moät meùt daøi oáng

n =

2

= 4 loã/m
Choïn n = 4 ( loã/m oáng)

Tính toaùn maùy thoåi khí

Aùp löïc caàn thieát cuûa maùy thoåi khí
H
m
= h
1
+ H

Trong ñoù:

O h
1
: toån thaát trong ñöôøng oáng vaän chuyeån h
1
= 0,4 m
O H : ñoä saâu ngaäp nöôùc cuûa oáng H = 3,5 m

H
m
= 0,4 + 3,5 = 3,9 m

Choïn H
m
= 4 m = 0,4 atm

- Naêng suaát yeâu caàu
L
khí
= 16,67 - 3,74 = 62,34 m
3
/h = 0,0173 m
3
/s

- Coâng suaát cuûa maùy thoåi khí

P
maùy
=
¦
¦
|
¦

¸

¦
¦
'
+

'

1
7 2
2
1
2 1
5
5
n0
#T

Trang 74
Trong ñoù:

O P
maùy
: coâng suaát yeâu caàu cuûa maùy neùn khí, kW
O G : troïng löôïng cuûa doøng khoâng khí, kg/s
O G = L
khí

hi
8 - = 0,0173 - 1,3 = 0,0225 kg/s
O R :haèng soá khí , R= 8,314 KJ/K.mol
0
K
O T
1
: Nhieät ñoä tuyeät ñoái cuûa khoâng khí ñaàu vaøo, T
1
= 273 + 25
= 298
0
K
O P
1
: aùp suaát tuyeät ñoái cuûa khoâng khí ñaàu vaøo , P
1
= 1 atm
O P
2
: aùp suaát tuyeät ñoái cuûa khoâng khí ñaàu ra P
2
= H
m
+ 1 = 0,4
+ 1 = 1,4 atm
n =

1
= 0,283 ( K = 1,395 ñoái vôùi khoâng khí )
O 29,7 : Heä soá chuyeån ñoåi
O e : Hieäu suaát cuûa maùy , choïn e = 0,8

Vaäy P
maùy
=
¦
¦
|
¦

¸

¦
'
+

'

- -
- -
1
1
1
2 7 2
2 1 22
2
< 1 kW4. BEÅ LAÉNG ÑÔÏT 1

Chöùc naêng
Duøng ñeå taùch caùc chaát lô löûng coù khaû naêng laéng ñöôïc döôùi
taùc duïng cuûa troïng löïc
Tính toaùn
Choïn beå laéng ñöùng , coù maët baèng hình troøn.
Löu löôïng nöôùc thaûi xöû lyù Q
ngaøy
TB
= 400 m
3
/ngaøy.

- Toång chieàu cao vuøng laéng h
1
= 3,5m ( Choïn theo baûng 4-4 ,
Tính toaùn thieát keá caùc coâng trình öû lyù nöôùc thaûi_Trònh uaân
Lai )

- Taûi troïng beà maët v
0
= 40 m
3
/m
2
.ngaøy
- Dieän tích beà maët caàn thieát cuûa beå laéng:

F
1
=

v
Q
TB
ng
=

= 10 m
2
.
Ñöôøng kính beå laéng ñöôïc xaùc ñònh baèng coâng thöùc:
Trang 75

D
beå
=
6
) (
1 tt
f F +

Trong ñoù :

O f
tt
: Dieän tích tieát dieän buoàng phaân phoái trung taâm , vôùi ñöôøng
kính buoàng phaân phoái trung taâm : d
tt
= (15-20%).D
beå
theo Tính
toaùn thieát keá caùc coâng trình öû lyù nöôùc thaûi_Trònh uaân
Lai). Choïn d
tt
= 20% D
beå
.

f
tt
=

2
tt
d - 6
=

) 2 (
2
b0
- 6


F
1
: Dieän tích phaàn laéng , F
1
= 10 m
2


Thay f
tt
vaøo phöông trình treân ta tính ñöôïc D
beå
= 3,65m .
- Choïn ñöôøng kính beå D
beå
= 4m
- Ñöôøng kính buoàng phaân phoái trung taâm d
tt
=4-20% = 0,8
m.
- Ñöôøng kính oáng loe
d' = 1,35- d
tt
= 1,35- 0,8
= 1,08 m

- Chieàu cao oáng loe (h'= 0,2 0,5 m) . Choïn h'= 0,3 m.
- Ñöôøng kính taám chaén
d''= 1,3 - d'
= 1,3 - 1,08
= 1,4 m
- Chieàu cao töø oáng loe ñeán taám chaén (h'' = 0,2 0,5 m) .
Choïn h'' = 0,3 m.

Tính laïi dieän tích beà maët caàn thieát cuûa beå laéng

F
1
=

2
b0
- 6
=

2
- 6
= 12,56 m
2


Xaùc ñònh laïi taûi troïng beà maët cuûa beå theo Q
giôø
TB


U
0
TB
=
1
2
F
Q-
=
12
2 7 1 -
= 31,85 (m
3
/m
2
.ngaøy)
Trang 76
Giaù trò naøy naèm trong khoaûng cho pheùp 31 ÷ 50 (m
3
/m
2
.ngaøy)

Xaùc ñònh laïi taûi troïng beà maët cuûa beå theo Q
giôø
max


U
0
max
=
1
max
2
F
Q -
=
12
2 2-
= 47,77 (m
3
/m
2
.ngaøy)
Giaù trò U
0
max
phuø hôïp vôùi caùc thoâng soá tính toaùn beå laéng Ì
cho trong baûng 4-3 giaùo trình Tính toaùn thieát keá caùc coâng trình öû lyù
nöôùc thaûi_ Trònh uaân Lai.

Beå laéng coù daïng hình truï coù ñoå theâm beâ toâng döôùi ñaùy beå
ñeå taïo ñoä doác 20%. Hoá thu gom buøn ñaët ôû chính giöõa beå vaø coù
theå tích nhoû vì caën seõ ñöôïc thaùo ra lieân tuïc , ñöôøng kính hoá thu
gom buøn laáy baèng 20% ñöôøng kính beå.

- Chieàu cao phaàn choùp ñaùy beå , coù ñoä doác 20% höôùng
veà taâm
h
c
=
2
b0

x 0,2 = 2 x 0,2 = 0,4 m.
- Chieàu cao döï tröõ treân maët thoaùng h
dt
= 0,3 m

- Chieàu cao toång coäng cuûa toaøn beå

H
beå
= h
1
+ h
dt
= 3,5 + 0,3 = 3,8 m

- Theå tích phaàn coâng taùc cuûa beå

V
ct
=

2
b0
- 6
- h
1
=

1
2
-
- 3,5 = 43,96 m
3
- Theå tích toång coäng cuûa beå

V
c
= -
-

2
b0
6
H
beå
=

1
2
-
- 3,8 = 47,73 m
3


- Thôøi gian löu nöôùc trong beå laéng

T =
TB
ng
ct
Q
J
=

= 2,6 giôø
- Vaän toác giôùi haïn trong vuøng laéng
V
H
=
2 / 1
) 1 (
¦
|
¦

¸

f
gd 8

Trang 77
Trong ñoù :

O k: Haèng soá phuï thuoäc vaøo tính chaát caën , choïn k=0,06 (tính
toaùn thieát keá caùc coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi_Trònh Xuaân Lai)
O 8 : tyû troïng haït , choïn 8 = 1,25 Tính toaùn thieát keá caùc coâng
trình öû lyù nöôùc thaûi_Trònh uaân Lai)
O g: gia toác troïng tröôøng , g= 9,81
O d: ñöôøng kính töông ñöông cuûa haït , choïn d= 10
-4
m. Tính toaùn
thieát keá caùc coâng trình öû lyù nöôùc thaûi_Trònh uaân Lai)
O f: heä soá ma saùt , heä soá naøy phuï thuoäc vaøo ñaëc tính beà maët
cuûa haït vaø heä soá Reynold cuûa haït khi laéng , choïn f=0,025 Tính
toaùn thieát keá caùc coâng trình öû lyù nöôùc thaûi_Trònh uaân Lai)

V
H =
2 / 1

2
1 1 ) 1 2 1 (
¦
|
¦

¸
- - - -

= 0,0686 m/s


- Vaän toác nöôùc chaûy trong vuøng laéng öùng vôùi Q
h
max

V
max
=
) (

2
max
- -
-
b0
h

Q
6
=
1
2
2
- -
-
= 0,00055 m/s

Ta thaáy raèng V
max
< V
H
Ñieàu kieän ñaët ra ñeå kieåm tra thoaû
maõn.

Maùng thu nöôùc sau laéng ñöôïc boá trí saùt thaønh
ngoaøi beå vaø oâm theo chu vi beå . Maùng raêng cöa ñöôïc neo chaët vaøo
thaønh trong beå nhaèm ñieàu chænh cheá ñoä chaûy löôïng nöôùc traøn
qua ñeå vaøo maùng thu.

- Toång chieàu daøi maùng raêng cöa
L = 6 - D
beå
= 3,14 - 4 = 12,56 m

- Taûi troïng thuyû löïc cuûa maùng thu
U
tl
=
L
Q
TB
ng
=
12

= 31,85 m
3
/ngaøy

Xaùc ñònh hieäu quaû khöû BOD
5
vaø SS
R=
t b a
t
- +

Trong ñoù
O t: thôøi gian löu nöôùc , t= 2,6 giôø
Trang 78
O a,b : caùc haèng soá thöïc nghieäm ( Choïn theo baûng 4-5 Tính toaùn
thieát keá caùc coâng trình öû lyù nöôùc thaûi_ Trònh uaân Lai).Ñoái
vôùi BOD
5
thì a= 0,018 vaø b= 0,020 ; ñoái vôùi SS thì a= 0,0075 vaø
b= 0,014

R
BOD
=
2 2 1
2
- +
= 37,14%

R
SS
=
2 1 7
2
- +
= 59,23%

- Löôïng buøn khoâ sinh ra moãi ngaøy
G=
1
2
-300
L
mg
- 10
-6

mg
g
- 400
ngay
m

-1000

m
L

G= 71 kg/ngaøy


- Theå tích buøn sinh ra moãi ngaøy
V
buøn
=
C

Trong ñoù :

O G: löôïng buøn sinh ra moãi ngaøy , G= 71 kg/ngaøy
O C: Haøm löôïng chaát raén trong buøn naèm trong khoaûng 40-120 g/L
= 40-120 kg/m
3
, laáy trung bình C= 80 kg/m
3


V
buøn
=

71
= 0,9 m
3
/ngaøy


5. BEÅ SUÏC KHI

Chöùc naêng
Loaïi boû caùc chaát höõu cô coù khaû naêng phaân huyû sinh hoïc nhôø vi
sinh vaät hieáu khí

Tính toaùn
Nöôùc thaûi sau khi qua beå ñieàu hoaø thì haøm löôïng BOD
5
vaø
COD seõ giaûm khoaûng 10%
BOD
5
= 715 ÷ (715- 10%) = 643,5 mg/L
Trang 79
COD = 1045 ÷ (1045,6 - 10%) = 941,5 mg/L
Nöôùc thaûi sau khi qua beå laéng ñôït 1 seõ giaûm 37,14%
BOD
5
= 643,5 ÷ ( 643,5- 37,14%) = 404,5 mg/L
COD = 941,5 ÷ (941,5 - 37,14%) = 591,5 mg/L
Haøm löôïng chaát raén lô löûng qua beå laéng ñôït 1 giaûm 59,23%
SS = 300 ÷ (300- 59,23%) = 122,31 mg/L

Caùc thoâng soá thieát keá

O Löu löôïng nöôùc thaûi Q= 400m
3
/ngaøy
O Haøm löôïng BOD
5
ôû ñaàu vaøo 404,5 mg/L
O Haøm löôïng COD ôû ñaàu vaøo 591,5 mg/L
O Haøm löôïng SS : 122,31 mg/L
O Nhieät ñoä duy trì trong beå 30
0
C

O Nöôùc thaûi sau xöû lyù ñaït tieâu chuaån nguoàn loaïi B:

BOD ôû ñaàu ra <50 mg/L
Caën lô löûng ôû ñaàu ra SS
ra
= 50 mg/L (thaáp hôn tieâu chuaån
nguoàn loaïi B) goàm coù 65% laø caën coù theå phaân huyû
sinh hoïc
O Nöôùc thaûi khi vaøo beå Aerotank coù haøm löôïng chaát raén lô
löûng bay hôi ( noàng ñoä vi sinh vaät ban ñaàu) X
0
= 0
O Tyû soá giöõa löôïng chaát raén lô löûng bay hôi (MLVSS) vôùi löôïng
chaát raén lô löûng (MLSS) coù trong nöôùc thaûi laø 0,7

ML$$
MLJ$$
= 0,7 ( ñoä tro cuûa buøn hoaït tính Z = 0,3)

O Noàng ñoä buøn hoaït tính tuaàn hoaøn ( tính theo chaát raén lô löûng )
10.000 mg/L
O Noàng ñoä chaát raén lô löûng bay hôi hay buøn hoaït tính (MLVSS)
ñöôïc duy trì trong beå Aerotank laø : X = 3200 mg/L
O Thôøi gian löu cuûa teá baøo trong heä thoáng ¿
c
= 10 ngaøy
O Heä soá chuyeån ñoåi giöõa BOD
5
vaø BOD
20
( BOD hoaøn toaøn) laø
0,68
O Heä soá phaân huyû noäi baøo k
d
= 0,013 ngaøy
-1

O Heä soá saûn löôïng toái ña ( tyû soá iöõa teá baøo ñöôïc taïo thaønh
vôùi löôïng chaát neàn ñöôïc tieâu thuï ) Y = 0,32
O Loaïi vaø chöùc naêng beå : Beå Aerotank khuaáy troän hoaøn chænh


Trang 80
Tính toaùn beå Aerotank

aùc ñònh noàng ñoä BOD
5
hoaø tan trong nöôùc thaûi ôû ñaàu raSô ñoà laøm vieäc cuûa heä thoáng:


Q,S
0
Beå Q
e
, S,X
e

Q
r
, X
r
, S

Q
w
, X
r


Trong ñoù

O Q , Q
r
, Q
w
, Q
e
: löu löôïng nöôùc ñaàu vaøo , löu löôïng buøn tuaàn
hoaøn , löu löôïng buøn xaõ vaø löu löôïng nöôùc ñaàu ra , m
3
/ngaøy
O S
0
, S : noàng ñoä chaát neàn (tính theo BOD
5
) ôû ñaàu vaøo vaø
noàng ñoä chaát neàn sau khi qua beå Aerotank vaø beå laéng , mg/L
O X , X
r
, X
c
: noàng ñoä chaát raén bay hôi trong beå Aerotank , noàng
ñoä buøn tuaàn hoaøn vaø noàng ñoä buøn sau khi qua beå laéng ÌÌ ,
mg/L

- Phöông trình caân baèng vaät chaát:

BOD
5
ôû ñaàu ra = BOD
5
hoaø tan ñi ra töø bea Aerotank + BOD
5
chöùa trong
löôïng caën lô löûng ôû
ñaàu ra
Trong ñoù :

Beå
Iaéng
Beå
Aerotank
Trang 81
O BOD
5
ôû ñaàu ra : 50 mg/L
O BOD
5 hoaø
tan ñi ra töø beå Aerotank laø S, mg/L
O BOD
5
chöùa trong caën lô löûng ôû ñaàu ra ñöôïc xaùc ñònh nhö sau :
4 Löôïng caën coù theå phaân huyû sinh hoïc coù trong caën lô
löûng ôû ñaàu ra : 0,65 - 50 = 32,5 mg/L
4 Löôïng oxy caàn cung caáp ñeå oxy hoaù heát löôïng caën coù
theå phaân huyû sinh hoïc laø : 32,5 - 1,42 (mgO
2
/mg teá baøo)
= 46,15 mg/L . Löôïng oxu caàn cung caáp naøy chính laø giaù
trò BOD
20
cuûa phaûn öùng . Quaù trình tính toaùn döïa theo
phöông trình phaûn öùng:


4 C
5
H
7
O
2
N + 5O
2
F 5CO
2
+ 2H
2
O + NH
3
+ Naêng löôïng
113 mg/L 160 mg/L
1 mg/L 1,42 mg/L

4 Chuyeån ñoåi töø giaù trò BOD
20
sang BOD
5

BOD
5
= BOD
20
- 0,68 = 46,15 - 0,68 = 31,38 mg/L
Vaäy :
50 (mg/L) = S + 31,38 (mg/L)
S = 18,62 mg/L

Tính hieäu quaû öû lyù

- Tính hieäu quaû xöû lyù tính theo BOD
5
hoaø tan:

E =

$
$ $
- 100 =
2
2 1 2
- 100 = 95,6%
- Hieäu quaû xöû lyù cuûa toaøn boä sô ñoà

E
0
=
2
2
- 100 = 88,28%

- Theå tích beå Aerotank

V =
) 1 (
) (

c d
c

$ $ QY
¿
¿
+

Trong ñoù :

O V: Theå tích beå Aerotank , m
3

O Q: Löu löôïng nöôùc ñaàu vaøo Q = 400 m
3
/ngaøy
Trang 82
O Y: Heä soá saûn löôïng cöïc ñaïi Y= 0,32
O S
0
÷ S = 404,9 ÷ 18,62= 385,88 mg/L
O X: Noàng ñoä chaát raén bay hôi ñöôïc duy trì trong beå Aerotank , X=
3200 mg/L
O k
d
: 0,013 ngaøy
-1

O ¿
c
= 10 ngaøyV =
) 1 1 1 ( 2
1 2
- + -
- - -
= 118,7 m
3


Thôøi gian löu nöôùc trong bea

¿ =
Q
J
=

7 11
< 7 giôø

Löôïng buøn phaûi aõ ra moãi ngaøy

- Tính heä soá taïo buøn töø BOD
5


Y
obs
=
d c

Y
¿ + 1
=
1 1 1
2
- +
= 0,28

- Löôïng buøn hoaït tính sinh ra do khöû BOD
5
(tính theo MLVSS)
P
x
(VSS) = Y
obs
- Q - (S
0
÷ S )
= 0,28 - 400 - 358,88 - 10
-3
= 42,3 kg/ngaøy

- Toång caën lô löûng sinh ra trong 1 ngaøy

Ta bieát
ML$$
MLJ$$
= 0,7 MLSS =
7
MLJ$$

P
x
(SS) =

7
J$$ !
x
=
7
2
= 61,7 kg

- Löôïng caën dö haèng ngaøy phaûi xaõ ñi
P
xaû
= P
xl
÷ Q - 60- 10
-3
= 61,7 - 400-50-10
-3
= 41,7
kg/ngaøy

- Tính löôïng buøn xaû ra haèng ngaøy (Q
w
) töø ñaùy beå laéng
theo ñöôøng tuaàn hoaøn buøn
Trang 83
¿
c
=
0 0
Q Q
J
+

Q
w
=
c
0 0 0

Q J
¿
¿Trong ñoù
O
V: Theå tích beå Aerotank V= 118,7 m
3
O X: Noàng ñoä chaát raén bay hôi trong beå Aerotank X= 3200 mg/L
O ¿
c
: Thôøi gian löu buøn ¿
c
= 10 ngaøy
O Q
e
: Löu löôïng nöôùc ñöa ra ngoaøi töø beå laéng ñôït ÌÌ ( löôïng nöôùc
thaûi ra khoûi heä thoáng ). Xem nhö löôïng nöôùc thaát thoaùt do
tuaàn hoaøn buøn laø khoâng ñaùng keå neân Q
e
= Q = 400 m
3
/ngaøy
O X
e
: Noàng ñoä chaát raén bay hôi ôû ñaàu ra cuûa heä thoáng X
e
=0,7-
SS
ra
= 0,7 - 50 = 35 mg/L
O X
r
: Noàng ñoä chaát raén bay hôi coù trong buøn hoaït tính tuaàn
hoaøn X
r
= 0,7- 10.000 = 7.000 mg/L

Q
w
=
1 7
1 2 7 11
-
- - -
= 3,4 m
3
/ngaøy

Tính heä soá tuaàn hoaøn -) töø phöông trình caân baèng vaät chaát
vieát cho bea laéng II em nhö löôïng chaát höõu cô bay hôi ôû ñaàu ra
cuûa heä thoáng laø khoâng ñaùng kea)

Ta coù:
X(Q+Q
r
) = X
r
Q
r
+ X
r
Q
w

Q
r
=

Q Q
r
r

Q
r
=
2 7
7 2

- -
= 330,57 m
3
/ngaøy
Vaäy ta coù:
- =
Q
Q
r
=

7
= 0,83

Tính löôïng oy caàn cung caáp cho bea Aerotank döïa treân BOD
20


- Löôïng oxy caàn thieát trong ñieàu kieän tieâu chuaån
OC
0
=
f
$ $ Q ) (

- 1,42P
x

Trang 84
Vôùi f laø heä soá chuyeån ñoåi giöõa BOD
5
vaø BOD
20
, f= 0,68
OC
0
=
1
) 2 1 (
-
-
- 1,42 - 43,2
= 165,6 kgO
2
/ngaøy

- Löôïng oxy thöïc teá caàn söû duïng cho beå
OC
t
= OC
0

L s
s
C C
C

Trong ñoù

O C
s
: Noàng ñoä baõo hoaø oxy trong nöôùc ôû nhieät ñoä laøm vieäc C
s

= 9,08 mg/L
O C
L
: Löôïng oxy hoaø tan caàn duy trì trong beå C
L
= 2 mg/L

OC
t
= 165,6-
2

= 212,4 kgO
2
/ngaøy

Kieam tra tyû soá F/M vaø taûi troïng thea tích cuûa bea :

Chæ soá F/M

M
F
=

$
- ¿

=
2 2

-
= 0,43 (mgBOD
5
/mg VSS ngaøy)
Giaù trò naøy naèm trong khoaûng cho pheùp cuûa thoâng soá thieát
keá beå (0,2-0,6 )

- Taûi troïng theå tích cuûa beå Aerotank

L=
J
Q $ -

=
7 11
1

- -

= 1,36 (kgBOD
5
/m
3
ngaøy)
Giaù trò naøy trong khoaûng thoâng soá cho pheùp khi thieát keá beå
(0,8 -19)

- Tính löôïng khoâng khí caàn thieát ñeå cung caáp vaøo beå
Q
kk
=
&
C
t
- f
Trong ñoù

O OC
t
: Löôïng oxy thöïc teá caàn söû duïng cho beå : OC
t
= 212,4
(kgO
2
/ngaøy)
Trang 85
O OU : Coâng suaát hoaø tan oxy vaøo nöôùc thaûi cuûa thieát bò phaân
phoái
O Choïn daïng ñóa xoáp , ñöôøng kính 170 mm , dieän tích beà maët
F=0,02 m
2

O Cöôøng ñoä thoåi khí 200 L/phuùt ñóa
O Ñoä saâu ngaäp nöôùc cuûa thieát bò phaân phoái h = 4m ( laáy gaàn
ñuùng baèng chieàu saâu beå)
Tra baûng 7.1 trang 112 " Tính toaùn thieát keá caùc coâng trình öû lyù
nöôùc thaûi_Trònh uaân Lai¨ ta coù Ou = 7 gO
2
/ m
3
.m

OU = Ou - h = 7- 4 = 28 g O
2
/m
3

O f: heä soá an toaøn , choïn f = 1,5
Q
kk
=

1 2
212

- 1,5 = 11378,57 (m
3
/ngaøy) = 7901,17 (L/phuùt)

- Soá ñóa caàn phaân phoái trong beå
N =
) / ( 2
) / (
dia 5hut L
5hut L Q

=
2
17 71
< 40 ñóa

Kích thöôùc bea Aerotank

O Theå tích beå V
b
= 118,7 m
3
< 120 m
3

O Chieàu saâu chöùa nöôùc cuûa beå h = 3,5 m
O Chieàu daøi beå L = 7 m
O Chieàu roäng beå B = 5m
O Chieàu cao döï tröû treân maët nöôùc h
dt
0,5m
O Chieàu cao toång coäng cuûa beå H = h+ h
dt
= 3 + 0,5 = 4m

Vaäy beå Aerotank coù kích thöôùc nhö sau
L - B - H = 7 - 5 - 4 m

Tính toaùn caùc thieát bò phuï

Tính toaùn maùy thoåi khí

- Aùp löïc caàn thieát cuûa maùy thoåi khí
H
m
= h
1
+ h
d
+ H
Trong ñoù

O h
1
: Toån thaát trong heä thoáng oáng vaän chuyeån h
1
= 0,4m
O h
d
: Toån thaát qua ñóa phun , h
d
= 0,5m
O H : Ñoä saâu ngaäp nöôùc cuûa mieäng voøi phun H = 3,5m
Trang 86

H
m
= 0,4 + 0,5 + 3,5 = 4,4m
Choïn H
m
= 4,5m = 0,45atm

- Naêng suaát yeâu caàu
Q
tt
= 11378,57 m
3
/ngaøy = 44,1 m
3
/h = 0,132 m
3
/s
- Coâng suaát maùy thoåi khí

P
maùy
=
n0
#T
7 2
1
¦
¦
|
¦

¸

¦
¦
'
+

'

1
2
1
2
5
5

Trong ñoù

O P
maùy
: Coâng suaát yeâu caàu cuûa maùy neùn khí , kW
O G: Troïng löôïng cuûa doøng khoâng khí , kg/s
G = Q
tt
- 8
khí
= 0,132 - 1,3 = 0,1716 kg/s
O R : haèng soá khí , R = 8,314 KJ/K.mol
0
K
O T
1
: Nhieät ñoä tuyeät ñoái cuûa khoâng khí ñaàu vaøo T
1
= 273 + 25 =
298
0
K
O P
1
: aùp suaát tuyeät ñoái cuûa khoâng khí ñaàu vaøo P
1
= 1 atm
O P
2
: aùp suaát tuyeät ñoái cuûa khoâng khí ñaàu ra P
2
= H
m
+ 1 = 1,5
atm
n=

1
= 0,283 ( K = 1,395 ñoái vôùi khoâng khí )
O 29,7 : heä soá chuyeån ñoåi
O e: Hieäu suaát cuûa maùy , choïn e= 0,7

Vaäy : P
maùy
=
7 2 7 2
2 1 171
- -
- -
¦
¦
|
¦

¸

¦
'
+

'

1
1
1
2
= 8,75 kW

Tính toaùn ñöôøng oáng daãn khí

- Vaän toác khí trong oáng daãn khí chính , choïn V
khí
= 15 m/s
- Löu löôïng khí caàn cung caáp , Q
k
= 11387,57 m
3
/ngaøy = 0,132 m
3
/s
- Ñöôøng kính oáng phaân phoái chính

D=
6
hi

J
Q
=
1 1
12
-
-
= 0,106 m
Choïn oáng saét traùng keõm D= 110 mm


Trang 87
- Töø oáng chính ta phaân laøm 6 oáng nhaùnh cung caáp khí cho bea
, löu löôïng khí qua moãi oáng nhaùnh
Q'
k

=

Q
=

12
= 0,022 m
3
/s
- Vaän toác khí qua moãi oáng nhaùnh v'
khí
= 15 m/s
- Ñöôøng kính oáng nhaùnh

d =
6
hi

v
Q

=
1 1
22
-
-
= 0,043 m = 43 mm
Choïn loaïi oáng saét traùng keõm d= 45 mm

- Kieam tra laïi vaän toác
+ Vaän toác khí trong oáng chính
V
khí
=
2

Q

6
=
2
11 1
12
-
-
= 13,9 m/s
Vaäy V
khí
naèm trong khoaûng cho pheùp (10-15 m/s)
+ Vaän toác khí trong oáng nhaùnh
v'
khí
=
2

d
Q

6
=
2
1
22
-
-
= 13,8 m/s
Vaäy v'
khí
naèm trong khoaûng cho pheùp (10-15 m/s)

Tính toaùn ñöôøng oáng daãn nöôùc thaûi vaøo beå

- Choïn vaän toác nöôùc thaûi trong oáng : v = 1 m/s
- Löu löôïng nöôùc thaûi : Q = 400 m
3
/ngaøy = 0,0046 m
3
/s
- Choïn loaïi oáng daãn nöôùc thaûi laø oáng PVC , ñöôøng kính cuûa
oáng

D =
6 v
Q
=
1 1

-
-
= 0,076 m
Choïn oáng oáng PVC 80mm

- Tính laïi vaän toác nöôùc chaûy trong oáng
v=
2

Q
6
=
2
1

-
-
= 0,92 m/s

Choïn maùy bôm nöôùc thaûi vaøo beå Aerotank

- Löu löôïng bôm : Q = 400 m
3
/ngaøy = 0,0046 m
3
/s
- Coät aùp bôm :H = 8m

Trang 88
N =

8
1
gH Q
=
1
1 1
-
- - -
= 0,45 kW
: hieäu suaát chung cuûa bôm töø 0,72-0,93 , choïn =
0,8

Tính toaùn ñöôøng oáng daãn buøn tuaàn hoaøn

- Löu löôïng buøn tuaàn hoaøn Q
r
= 330,57 m
3
/ng. = 0,0038 m/s.
- Choïn vaän toác buøn trong oáng v= 0,5 m/s

D =
6 v
Q
=
1

-
-
= 0,098 m =98mm
Bôm buøn tuaàn hoaøn

- Löu löôïng bôm :Q'
r
= 330,57 m
3
/ngaøy = 0,0038 m
3
s
- Coät aùp cuûa bôm :H= 8m
- Coâng suaát bôm
N =

8
1
gH Q
r
=
1
1 1
-
- - -
= 0,37 kW
: hieäu suaát chung cuûa bôm töø 0,72-0,93 , choïn =
0,8

Bôm buøn dö ñeán beå chöùa buøn

- Löu löôïng bôm Q
w
= 3,4 m
3
/ngaøy = 0,14 m
3
/h
- Coâng suaát bôm

N =
1
8gH Q

=
1
1 1 1
- -
- - -
= 0,0025 kW
: hieäu suaát chung cuûa bôm töø 0,72-0,93 , choïn = 0,8

Tính toaùn ñöôøng daãn buøn dö

- Löu löôïng buøn dö Q
w
=3,4 m
3
/ng. = 0,000039 m/s.
- Choïn vaän toác buøn trong oáng v= 0,5 m/s

D =
6 v
Q
=
1

-
-
= 0,01 m =10 mm

Trang 89

. BEÅ LAÉNG 2

Chöùc naêng
Loaïi boû buøn hoaït tính ra khoûi nöôùc thaûi baèng phöông phaùp troïng löïc

Tính toaùn
- Dieän tích phaàn laéng cuûa beå

S
laéng
=
L t
4
J C
C Q ) 1 ( - +

Trong ñoù

O Q : löu löôïng nöôùc xöû lyù Q = 400 m
3
/ngaøy = 16,67 m
3
/giôø
O C
o
: noàng ñoä buøn duy trì trong beå aeroten (tính theo chaát raén
lô löûng) C
o
= 3.200/0,7 = 4571 mg/l = 4571 g/m
3

O - : heä soá tuaàn hoaøn - = 0,83
O C
t
: noàng ñoä buøn trong doøng tuaàn hoaøn C
t
= 10.000 mg/l =
10.000 g/m
3

O V
L
: vaän toác laéng cuûa beà maët phaân chia öùng vôùi C
L
, xaùc
ñònh baèng thöïc nghieäm. Tuy nhieân, do khoâng coù ñieàu kieän
thí nghieäm neân ta xaùc ñònh V
L
baèng coâng thöùc sau
V
L
= V
max
.

1

t
C
0
Trong ñoù

4 C
L
: noàng ñoä caën taïi maët laéng L (beà maët phaân chia)
4 C
L
=
2
1
C
t
=
2
1
10.000 = 5.000 mg/l = 5000 (g/m
3
)
4 V
max
= 7 m/h
4 K = 600 (caën coù chæ soá theå tích 50 < SVÌ < 150)

V
L
= 7.

1

- -
0 = 0,35 m/h
- Vaäy dieän tích phaàn laéng cuûa beå
S =
1
71 ) 1 ( 7 1
-
- + -
= 39,8 m
2

- Dieän tích cuûa beå neáu beå theâm buoàng phaân phoái trung
taâm
S = 1,1-39,8 = 43,8 m
2

Trang 90
- Ñöôøng kính beå

S =

2

6
1

2 2
6
$
= 7,47 m
Choïn D = 7,5m
- Ñöôøng kính buoàng phaân phoái trung taâm
d
tt
= 0,2-D = 0,2- 7,5 = 1,5 m
- Ñöôøng kính oáng loe
d' = 1,35- d
tt
= 1,35- 0,8
= 1,08 m
- Chieàu cao oáng loe (h'= 0,2 0,5 m) . Choïn h'= 0,3 m.
- Ñöôøng kính taám chaén
d''= 1,3 - d'
= 1,3 - 1,08
= 1,4 m
- Chieàu cao töø oáng loe ñeán taám chaén (h'' = 0,2 0,5 m) .
Choïn h'' = 0,3 m.
- Dieän tích buoàng phaân phoái trung taâm
F = 6d
2
/4 = 3,14-1,87
2
/4 = 2,75 m
2

- Dieän tích vuøng laéng cuûa beå
S
L
= 43,8 ÷ 2,75 = 41,05 m
2

- Taûi troïng thuyû löïc
a =
L
$
Q
=
1

= 9,74 m
3
/m
2
.ngaøy
- Vaän toác ñi leân cuûa doøng nöôùc trong beå
v =
2
7
= 0,405 m/h
- Maùng thu ñaët ôû voøng troøn coù ñöôøng kính baèng 0,8
ñöôøng kính beå
D
maùng
= 0,8-7,5 = 6 m
- Chieàu daøi maùng thu nöôùc
L = 6 - D
maùng
= 3,14- 6 = 18,84 m

- Taûi troïng cuûa nöôùc treân moät meùt daøi cuûa maùng
a
L
=
L
Q
=
1

= 21,23 (m
3
/m daøi.ngaøy) < 125
- Taûi troïng buøn
b =
L
4 r
$
C Q Q
-
+
2
) (
=
1 2
1 71 ) 7 (

-
- - +

= 3,4 kg/m
2
.h

Trang 91
aùc ñònh chieàu cao bea

- Choïn chieàu cao beå H = 4 m, chieàu cao döï tröõ treân maët
thoaùng h
1
= 0,3 m. Chieàu cao coät nöôùc trong beå 3,7 m bao goàm
:
+ Chieàu cao phaàn nöôùc trong h
2
= 1,8 m
+ Chieàu cao phaàn choùp ñaùy beå coù ñoä doác 10% veà taâm
h
3
= 0,1- (D/2) = 0,1- (7,5/2) = 0,375 m
+ Chieàu cao chöùa buøn phaàn hình truï
h
4
= 3,7 - h
2
- h
3
= 3,7 ÷ 1,8 ÷ 0,375 = 1,525 m
- Theå tích phaàn chöùa buøn trong beå
V
b
= S -h
4
= 43,8 - 1,525 = 66,8 m
3

- Noàng ñoä buøn trung bình trong beå
C
tb
=
2
1
2
+

+
T L
C C
= 7.500 kg/m
3

- Löôïng buøn chieám trong beå laéng
G
buøn
= V
b
-C
tb
= 66,8-7,5 = 501 kg

- Thôøi gian löu nöôùc trong bea laéng

- Dung tích beå laéng
V = 3,7-S = 3,71-43,8 = 162 m
3

- Löôïng nöôùc ñi vaøo beå laéng
Q
L
= (1 + - )-Q = ( 1+ 0,83) - 400 = 732 m
3
/ngaøy
- Thôøi gian löu nöôùc vaø buøn trong beå laéng
t =

"
'
=
72
12
-24 = 5,3 giôø
- Dung tích phaàn laéng
V
L
= 1,8 - S = 1,8 - 43,8 = 78,84 m
3

- Thôøi gian laéng
t
l
=
L
L
Q
J
=
72
7
- 24 = 2,6 giôø.

7. NGAÊN CHÖÙA BUØN

Chöùc naêng
Chöùa buøn tuaàn hoaøn ñeå bôm veà beå Aerotank vaø chöùa buøn
dö ñeå bôm veà beå chöùa buøn
Trang 92
Tính toaùn
Ngaên chöùa buøn bao goàm hai ngaên : ngaên chöùa buøn tuaàn
hoaøn vaø ngaên chöùa buøn dö .

O aùc ñònh kích thöôùc ngaên thöù nhaát

- Toång theå tích buøn ñöôïc chuyeån qua ngaên thöù nhaát trong 1
ngaøy
Q
buøn
= Q
w
+ Q
r
= 3,4 + 330,57 = 333,97 m
3
/ng
- Choïn thôøi gian löu buøn trong ngaên thöù nhaát laø t
1
= 20 phuùt ,
theå tích cuûa ngaên thöù nhaát laø
V
1
= Q
r
- t
1
=
2
7
-
- 20 = 4,6 m
3

- Kích thöôùc cuûa ngaên thöù nhaát :L-B-H = 3-2-1 (m)

O aùc ñònh kích thöôùc ngaên thöù hai

- Choïn thôøi gian löu buøn cuøa ngaên thöù hai laø t
2
=2 ngaøy , theå
tích ngaên thöù hai laø:
V
2
= Q
w
- t
2
= 3,4 - 2 = 6,8 m
3

- Kích thöôùc cuûa ngaên thöù hai :L-B-H- = 3-2,5-1 (m)


8. BEÅ TIEÁP XUÙC - KHÖÛ TRUØNG

Chöùc naêng
Khöû truøng laø giai ñoaïn cuoái cuøng trong quaù trình xöû lyù
nöôùc tröôùc khi thaûi vaøo nguoàn tieáp nhaän . Khöû truøng nhaèm muïc
ñích phaù huyû , tieâu dieät caùc loaïi vi khuaån gaây beänh nguy hieåm chöa
öôïc hoaëc khoâng theå khöû boû trong caùc coâng trình xöû lyù phía tröôùc.Caùc coâng trinh , thieát bò söû duïng trong vieäc khöû truøng
Hoaù chaát khöû truøng ñöôïc choïn laø Clo loûng , ñaây laø moät
daïng Clo nguyeân chaát coù maøu vaøng xanh , troïng löôïng rieâng 1,47kg/l
. Clo loûng ñöôïc saûn xuaát trong caùc nhaø maùy hoaù chaát vaø ñöïng
trong bình chöùa coù dung tích töø 50500 lít , aùp xuaát trong bình töø 68
at . Khi söû duïng , ñeå pha Clo loûng döôùi aùp suaát cao vaøo nöôùc ,
ngöôøi ta duøng thieát bò giaûm aùp suaát , luùc ñoù Clo boác thaønh hôi vaø
hoaø tan vaøo trong nöôùc
Thieát bò chuyeân duøng ñeå ñöa Clo vaøo nöôùc goïi laø Cloratô .
Cloratô coù chöùc naêng pha cheá vaø ñònh löôïng Clo hôi bay vaøo nöôùc ,
Trang 93
ñöôïc chia laøm 2 loaïi : Cloratô aùp löïc vaø Cloratô chaân khoâng . Ñoái vôùi
Cloratô aùp löïc , Clo ñöôïc ñöa vaøo nöôùc vôùi aùp suaát cao neân hay bò
roø hôi Clo ra ngoaøi gaây nguy hieåm , neân ta söû duïng Cloratô chaân
khoâng , trong ñoù aùp löïc khí Clo hoaø vaøo nöôùc thaáp hôn aùp löïc khí
quyeån. Nöôùc Clo töø Cloratô seõ ñöôïc daãn vaøo beå tieáp xuùc.

Tính toaùn

- Xaùc ñònh löôïng Clo hoaït tính caàn thieát ñeå khöû truøng nöôùc
thaûi theo coâng thöùc:

V
max
= a. Q
h
TB


O a: lieàu löôïng clo hoaït tính (g/m
3
) , ñöôïc xaùc ñònh
döïa theo quy phaïm . Ñoái vôùi nöôùc thaûi sau khi ñöôïc xöû lyù
sinh hoïc hoaøn toaøn , ta laáy a= 3 g/m
3


V
max
= 3 - 16,67 m
3
/h = 50 g/h = 1200 g/ngaøy = 1,2 kg/ngaøy.

- Ngaên tieáp xuùc khöû truøng ñöôïc thieát keá keát hôïp ñeå thoaû
maõn 2 yeâu caàu:
O Hoaù chaát vaø nöôùc thaûi tieáp xuùc ñoàng ñeàu
O Clo hoaït tính phaûn öùng khöû truøng nöôùc thaûi

- Thôøi gian löu nöôùc trong beå tieáp xuùc laø 30 phuùt
- Vaäy theå tích cuûa beå tieáp xuùc laø
V = Q - t
tx
=
2

-
- 30 = 8,33 m
3

- Kích thöôùc cuûa beå tieáp xuùc laø L-B-H = 4-2-1,5 (m)

Ñeå ñaûm baûo cho söï tieáp xuùc giöõa hoaù chaát vaø nöôùc thaûi laø
ñoàng ñeàu , trong beå tieáp xuùc khöû truøng , ta xaây theâm caùc vaùch
ngaên ñeå taïo söï khuaáy troän trong ngaên.

9. HOÀ CHÖÙA OÅN ÑÒNH CAËN YEÁM KHÍ VAØ NEÙN CAËN

Chöùc naêng
Phaân huyû caën , laøm giaûm ñoä aåm cuûa caën.

Tính toaùn
Theo taøi lieäu "Tính toaùn thieát keá caùc coâng trình öû lyù nöôùc
thaûi_Trònh uaân Lai¨ , hoà chöùa caën yeám khí ñöôïc tính toaùn nhö sau:

Trang 94
Caùc thoâng soá thieát keá:

O Löôïng caën khoâ töø beå laéng ñôït 1 ñöa vaøo hoà chöùa
caën moãi ngaøy, G
1
= 71 kg/ng
O Löôïng caën khoâ töø beå laéng ñôït 2 ñöa vaøo hoà chöùa
caën moãi ngaøy, G
2
= 41,7 kg/ng
O Toång khoái löôïng caën ñöa vaøo hoà moãi ngaøy, G = G
1

+ G
2
= 112,7 kg/ng
O Toång löu löôïng töø beå laéng ñôït 1 vaø beå laéng ñôït 2
ñöa vaøo hoà moãi ngaøy, Q= 0,9 + 3,4 = 4,3 m
3
/ng
O Caën laéng ôû caû 2 beå bao goàm : 25% caën voâ cô,
75% caën höõu cô
O Chu kyø laáy caën ra khoûi hoà, T=1 naêm.

Ta coù:
- Caën voâ cô khoâng bi phaân huyû trong hoà
G' = 25%.G
1
+ 25%.G
2

= 0,25- 71 + 0,25- 41,7
= 28,175 kg/ng

- Caën höõu cô deã bò phaân huyû yeám khí
G'' = 75%.G
1
+ 75%.G
2

= 0,75- 71 + 0,75- 41,7
= 84,52 kg/ng

- Toång löôïng caën tích trong hoà 9 thaùng
+ Caën voâ cô sau 9 thaùng laø:
G
v
= 28,175- 9 -30 = 7607 kg
+ Caën höõu cô sau 9 thaùng laø:
G
H
= 84,52 - 9 - 30 = 22820 kg

- Sau 1 naêm caën voâ cô khoâng bò phaân huyû neân G
V
=
7607 kg
- Caën höõu cô bò phaân huyû : quaù trình phaân huyû xaûy ra 9
thaùng tích caën vaø 3 thaùng ngöøng tích caën.

- Sau 1 naêm, löôïng caën höõu cô coøn laïi laø:
W
t
= W
0
-
t
d
0
-
theo tính toaùn thieát keá caùc coâng
trình öû lyù nöôùc thaûi_Trònh uaân Lai)

Trong ñoù:
Trang 95
O W
t
: khoái löôïng caën höõu cô khoâng bò phaân huyû sau thôøi gian
t , kg
O W
0
= W
H
: khoái löôïng caën höõu cô ban ñaàu , W
0
= 22820 kg
O k
d
: heä soá phaân huyû yeám khí, naêm
-1
, k
d
=(0,4 0,5)naêm
-1
,
choïn k
d
= 0,4 naêm
-1

O t : thôøi gian phaân huyû, t = 1naêm

Vaäy:
W
t
= 22820-
1 -
0 = 15296,7 kg < 15,3 taán

- Vaäy toång löôïng caën trong hoà sau 1 naêm
G
t
= G
V
+ W
t

= 7,607 + 15,3 = 22,907 taán

- Phaàn traêm khoái löôïng caën laéng coøn laïi trong hoà
P
cl
% =

t


Trong ñoù :
O G
t
: toång löôïng caën coøn laïi trong hoà sau 1 na8m, G
t
=
22,907 taán
O G : toång löôïng caën ban ñaàu ,
G = 112,7 kg/ng =
1
27 7 112 -
= 30,43 taánVaäy :
P
cl
% =

7 22
= 75,3 %

- Phaàn traên khoái löôïng caën neùn laø :
P
neùn
% = 100% - 75,3% = 24,7%

- Tyû troïng cuûa caën neùn ñöôïc tính laø:
- Löôïng caën ñöa vaøo beå 1 ngaøy laø :G= 112,7 kg
- Caën voâ cô tyû troïng 2,5T/m
3
chieám 25% : töùc 0,25-
112,7
= 28,175 kg/ng
- Caën höõu cô tyû troïng 1,5T/m
3
chieám 75% : töùc
0,75- 112,7 =
84,525 kg/ng
Trang 96
- Sau khi xöû lyù oån ñònh löôïng caën höõu cô giaûm 50%
theo taøi lieäu Tính toaùn thieát keá caùc coâng trình öû lyù
nöôùc thaûi_Trònh uaân Lai)
+ Vaäy löôïng caën höõu cô coøn laïi laø :
2
2
< 42,3
kg/ng
+ Toång löôïng caën coøn laïi : 28,175 + 42,3 = 70,475 kg

- Sau khi khöû bôùt caën höõu cô, tyû troïng caën khoâ ñöôïc tính
theo taøi lieäu "Tính toaùn thieát keá caùc coâng trình öû lyù nöôùc
thaûi_Trònh uaân Lai" laø :

C
$

=
J
J
$

+
H
H
$

Trong ñoù:
O W
C
: troïng löôïng caën khoâ, W
C
= 70,43 kg/ng
O W
V
: troïng löôïng caën voâ cô, W
V
= 28,175 kg/ng
O W
H
: troïng löôïng caën höõu cô, W
H
= 42,3 kg/ng
O S
V
: tyû troïng caën voâ cô, S
V
= 2,5T/m
3
= 2500 kg/m
3

O S
H
: tyû troïng caën höõu cô, S
H
= 1T/m
3
= 1000 kg/m
3

O S
K
: tyû troïng caën khoâ, T/m
3


Suy ra:

$
7
=
2
17 2
+
1
2

S
K
= 1,32 T/m
3


- Caën neùn sau 1 naêm coù noàng ñoä % cuûa caën neùn P=
24,72% vaø tyû troïng S
K
= 1,32 T/m
3
chieám theå tích laø :
V
C
=
! $

t
-
, m
3

Trong ñoù :
O V
C
: theå tích cuûa caën neùn
O G
t
: toång löôïng caën coøn laïi sau 1 naêm, G
t
= 22,907 taán
O S
K
: tyû troïng cuûa caën neùn , S= 1,32 T/m
3

O P : noàng ñoä phaàn traêm cuûa caën neùn , P% = 24,72%

Suy ra : V
C
=
272 2 1
7 22
-
= 70,2 m
3


- Dieän tích cuûa hoà chöùa buøn
Trang 97
F=
1
h
J
C
, m
2

Trong ñoù:
O
V
C
: theå tích cuûa caën, V
C
= 70,2 m
2
O h
1
: chieàu cao phaàn neùn buøn , choïn h
1
= 1,5m theo taøi lieäu
"Tính toaùn thieát keá caùc coâng trình öû lyù nöôùc thaûi_Trònh
uaân Lai" )

Suy ra :
F =
1
2 7
= 46,8 m
2

- Theå tích phaàn nöôùc ( lôùp nöôùc treân maët buøn) laø :
V
2
= h
2
- F , m
3


Trong ñoù:
O h
2
: chieàu cao lôùp nöôùc treân maët buøn , h
2
= 1m theo taøi lieäu
"Tính toaùn thieát keá caùc coâng trình öû lyù nöôùc thaûi_Trònh
uaân Lai" )
O F : dieän tích hoà chöùa buøn, F = 46,8 m
3


Suy ra :
V
2
= 1- 46,8 = 46,8 m
3

- Thôøi gian löu nöôùc ñeå laéng laø
t
l
=
q
J
C
, ngaøyTrong ñoù
O V
C
: theå tích caën neùn , V
C
= 70,2 m
3

O q : toång löu löôïng caën ñöa vaøo hoà moãi ngaøy, q = 4,3 m
3
/ng

Suy ra:
t
1
=

2 7
= 16,32 ngaøy
- Chieàu saâu toång coäng cuûa hoà chöùa caën laø:
H = h
1
+ h
2
+ h
3
, m

Trong ñoù:
O h
1
: chieàu cao phaàn buøn neùn , h
1
= 1,5m
O h
2
: chieàu cao lôùp nöôùc treân maët buøn, h
2
= 1 m
Trang 98
O h
3
: chieàu cao döï tröõ , h
3
= 0,5m
Suy ra:
H = 1,5 + 1 + 0,5 = 3m
- Kích thöôùc cuûa hoà ñöôïc xaùc ñònh
+ Choïn chieàu roäng cuûa hoà: B= 6 m
+ Chieàu daøi cuûa hoà : L =
B
F
=

= 7,8 m
Choïn L= 8m
- Vaäy kích thöôùc cuûa hoà laø
L - B - H = 8 - 6- 3 ,m
- Do kích thöôùc cuûa hoà lôùn neân ta chia hoà laøm 2 ngaên baèng
nhau , moãi ngaên coù kích thöôùc nhö sau:
L
1
- B
1
- H
1
= 8- 3 - 3 ,m

Vaäy cöù 1 naêm chia laøm 2 laàn huùt buøn caën vaø vaän
chuyeån tôùi baõi ñoå. Do ñoù ngaên thöù 1 seõ tích buøn trong 4,5
thaùng vaø ngöøng huùt buøn trong 1,5 thaùng, sau ñoù seõ chuyeån
qua ngaên thöù 2 ñeå tích buøn.CHÖÔNG VÌÌ

KHAÙI TOAÙN COÂNG TRÌNH XÖÛ LYÙ NÖÔÙC
THAÛI

VII.1. VOÁN ÑAÀU TÖ CHO TÖØNG HAÏNG MUÏC COÂNG TRÌNH

VII.1.1. Phaàn xaây döïng


Trang 99

STT Haïng muïc-Quy
caùch
Theå
tích
(m
3
)
Soá
Iöôïng

Ñôn giaù
(ñoàng)
Thaønh tieàn
(ñoàng)
1
Hoá thu gom 3 1 800.000 2.400.000
2
Beå ñieàu hoaø 70 1 800.000 56.000.000
3
Beå laéng ñôït 1 47,73 1 800.000 38.184.000
4
Beå Aerotank 140 1 800.000 112.000.000
5
Beå laéng ñôït 2 175,2 1 800.000 140.160.000

Ngaên chöùa buøn 13,5 1 800.000 10.800.000
7
Beå khöû truøng 12 1 800.000 9.600.000
8
Hoà oån ñònh caën 144 1 800.000 115.200.000
9
Traïm Cloratô 1 10.000.000 10.000.000
10
Nhaø ñieàu haønh 1 15.000.000 15.000.000
Toång coäng
509.344.000
VII.1.2. Phaàn thieát bò


STT Haïng muïc-Quy caùch Soá
Iöôïng

Ñôn giaù
(ñoàng)
Thaønh tieàn
(ñoàng)
1
Song chaén raùc 1
5.000.000

5.000.
000
2
Ñæa phaân phoái khí 42 150.000
6.300.
000
3
Heä thoáng van , ñöôøng
oáng , caùc loaïi phuï
kieän
25.000.000
25.000
.000
4
Vaän chuyeån, laép ñaët, 20.000.000
Trang 100
höôùng daãn vaän haønh 20.000
.000
5
Maùng raêng cöa ôû beå
laéng 1
1 300.000
300.00
0

Maùng raêng cöa ôû beå
laéng 2
1 500.000
500.00
0
7
Giaøn quay ôû beå laéng
1
1 25.000.000
25.000
.000
8
Giaøn quay ôû beå laéng
2
1 40.000.000
40.000
.000
9
Maùy neùn khí ôû beå
ñieàu hoaø (1kW)
2 1.500.000
3.000.
000
10
Maùy neùn khí ôû beå
Aerotank (9kW)
2 11.000.000
22.000
.000
11
Bôm chìm ôû hoá thu
gom
2 12.000.000
24.000
.000
12
Bôm nöôùc thaûi 4 10.000.000
40.000
.000
13
Bôm buøn tuaàn hoaøn 2 8.500.000
17.000
.000
14
Bôm buøn ôû beå laéng 2 8.500.000
17.000
.000
15
Bôm buøn dö 1 1.500.000
1.500.
000
1
Bôm nöôùc taùch buøn 1 1.500.000
1.500.
000
17
Bôm buøn xaõ 1 10.000.000
10.000
.000
18
Daây daãn ñieän, linh 5.000.000
Trang 101
kieän PVC baûo veä
daây ñieän
5.000.
000
Toång coäng
23.10
0.000


- Toång chi phí ñaàu tö cho caùc haïng muïc coâng trình:
S
ñt
= 509.344.000 + 263.100.000 = 772.444.000 (ñoàng)

- Chi phí ñaàu tö ñöôïc tính khaáu hao trong 10 naêm
S
cb
= 772.444.000 / 10 naêm = 77.244.400 (ñoàng)


VII.2. CHI PHÍ QUAÛN LYÙ VAØ VAÄN HAØNH

VII.2.1 Chi phí nhaân coâng

- Coâng nhaân : 3 ngöôøi - 900.000 ñoàng/thaùng - 12 thaùng =
32.400.000
- Caùn boä : 2 ngöôøi - 1.500.000 ñoàng/thaùng - 12 thaùng =
36.000.000

Toång coäng : 32.400.000 + 36.000.000 = 68.400.000

VII.2.2 Chi phí hoaù chaát

- Lieàu löôïng Clo = 1,2 kg/ngaøy = 438 kg/naêm
- Giaù thaønh 1 kg Clo < 200 ñoàng.

Chi phí hoaù chaát duøng cho 1 naêm : 438 - 200 = 87.600 ñoàng.

VII.2.3 Chi phí ñieän naêng
Chi phí ñieän naêng tính cho 1 naêm :

Haïng muïc Coâng suaát
(kW)
Chi phí
(ñoàng)
Bôm nöôùc töø hoá thu 0.45 3.942.000
Bôm nöôùc vaøo beå Aerotank 0.45 3.942.000
Bôm nöôùc thaûi vaøo beå
tieáp xuùc
0.45 3.942.000
Bôm buøn tuaàn hoaøn 0.37 3.241.200
Trang 102
Bôm buøn ôû beå laéng 0.37 3.241.200
Bôm buøn dö 0.0025 365.060
Maùy neùn khí ôû beå ñieàu
hoaø
1 8.760.000
Maùy neùn khí ôû beå
Aerotank
9 78.840.000
Caùc hoaït ñoäng khaùc (sinh
hoaït , daân duïng. )
2.000.000
Toång coäng 108.273.40
(Ghi chuù : 1kW = 1.000 ÑVN)

- Toång chi phí quaûn lyù vaän haønh 1 naêm :
S
ql
= 68.400.000 + 87.600 + 108.273.460 = 176.761.060 ñoàng.

VIII.2. TOÅNG CHI PHÍ ÑAÀU TÖ

- Toång chi phí ñaàu tö cho coâng trình
S = S
cb
+ S
ql
= 77.244.400 + 176.761.060 = 254.005.460 (ñoàng)
- Giaù thaønh xöû lyù 1m
3
nöôùc thaûi
S
xl
=
-
$
=

2
-
< 1750 (ñoàng)

- Laõi suaát ngaân haøng : i = 0.8%/thaùng
- Giaù thaønh thöïc teá ñeå xöû lyù 1m
3
nöôùc thaûi
S
tt
= S
xl
( 1+ 0.008-12 ) = 1750 ( 1+ 0.008-12) < 1900 (ñoàng)

Vaäy giaù thaønh ñeå xöû lyù 1m
3
nöôùc thaûi xaáp xæ 2.000
(ñoàng).Trang 103


CHÖÔNG VÌÌÌ

QUAÛN LYÙ VAØ VAÄN HAØNH
HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI

Coù 3 giai ñoaïn trong vaän haønh moät heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi
Chaïy thöû
Vaän haønh haøng ngaøy
Caùc söï coá vaø bieän phaùp khaéc phuïc

VIII.1. CHAÏY THÖÛ

Khi baét ñaàu vaän haønh moät heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi môùi hay
khôûi ñoäng laïi heä thoáng cuõ sau khi bò hoûng caàn tuaân thuû moät soá
nguyeân taéc sau:
- Caàn taêng daàn taûi löôïng cuûa heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi. Khi
xaây döïng 1 heä thoáng môùi thì chæ cho 1 phaàn nöôùc thaûi vaøo beå suïc
khí ñeå vi sinh vaät daàn daàn thích nghi .
- Löôïng DO (oxy hoaø tan) caàn giöõ ôû möùc 2-3 mg/L vaø khoâng
suïc khí quaù nhieàu (caàn ñieàu chænh doøng khí moãi ngaøy)
- Kieåm tra löôïng DO vaø SVÌ trong beå suïc khí. Theå tích buøn seõ
taêng , khaû naêng taïo boâng vaø laéng cuûa buøn seõ taêng daàn trong giai
ñoaïn thích nghi.

VIII.2. VAÄN HAØNH HAØNG NGAØY

Vaän haønh heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi sinh hoïc haøng ngaøy caàn
phaûi ñaûm baûo caùc yeáu toá sau:
- Giöõ löôïng DO trong beå suïc khí oån ñònh ( töø 2-4 mg/L)
- Ñieàu chænh löôïng buøn dö baèng caùch chænh doøng buøn tuaàn
hoaøn ñeå giöõ cho theå tích buøn ôû möùc oån ñònh.
- Laøm saïch maùng traøn
- Laáy raùc ôû song chaén raùc.
- Vôùt vaät noåi treân beà maët cuûa beå laéng.
Trang 104
- Kieåm tra , baûo döôõng caùc thieát bò.
Ngoaøi caùc hoaït ñoäng haøng ngaøy coøn coù caùc hoaït ñoäng theo
ñònh kyø nhö : laáy maãu , baûo döôõng vaø thay theá thieát bò.

VIII.3. CAÙC SÖÏ COÁ VAØ BIEÄN PHAÙP KHAÉC PHUÏC

Moät soá söï coá thöôøng gaëp khi vaän haønh heä thoáng xöû lyù nöôùc
thaûi vaø bieän phaùp xöû lyù:

- Caùc coâng trình bò quaù taûi : phaûi coù taøi lieäu veà sô ñoà coâng
ngheä cuûa heä thoáng xöû lyù vaø caáu taïo cuûa töøng coâng trình , trong
ñoù ngoaøi caùc soá lieäu veà kyõ thuaät caàn ghi roõ löu löôïng thieát keá
cuûa coâng trình.
- Nguoàn dieän bò ngaét khi traïm ñang hoaït ñoäng: coù nguoàn ñieän
döï phoøng kòp thôøi khi xaûy ra söï coá maát ñieän (duøng maùy phaùt
ñieän)
- Caùc thieát bò khoâng kòp thôøi söûa chöõa : caùc thieát bò chính
nhö maùy neùn khi hoaëc bôm ñeàu phaûi coù thieát bò döï phoøng ñeå heä
thoáng ñöôïc hoaït ñoäng lieân tuïc
- Vaän haønh khoâng tuaân theo qui taéc quaûn lyù kyõ thuaät : phaûi
naém roõ quy taéc vaän haønh cuûa heä thoáng.

oät soá söï coá ôû caùc coâng trinh ñôn vò nhö:

- Song chaén raùc : muøi hoaëc bò ngheït nguyeân nhaân laø do nöôùc
thaûi bò laéng tröôùc khi tôùi song chaén raùc. Caàn laøm veä sinh lieân tuïc.

- Beå ñieàu hoaø : chaát raén laéng trong beå coù theå gaây ngheït
ñöôøng oáng daãn khí. Caàn taêng cöôøng suïc khí lieân tuïc vaø taêng toác
ñoä suïc khí.

- Beå suïc khí : Boït traéng noåi treân beà maët laø do theå tích buøn
thaáp vì vaäy phaûi taêng haøm löôïng buøn hoaït tính. Buøn coù maøu ñen
laø do haøm löôïng oxy hoaø tan trong beå thaáp , taêng cöông thoåi khí. Coù
boït khí ôû moät soá choå laø do thieát bò phaân phoái khí bò hö hoaëc
ñöôøng oáng bò nöùt , caàn thay theá thieát bò phaân phoái khí vaø haøn laïi
ñöôøng oáng , tuy nhieân ñaây laø moät coâng vieäc raát khoù khaên do heä
thoáng hoaït ñoäng lieân tuïc vì vaäy khi xaây döïng vaø vaän haønh chuùng
ta phaûi kieåm tra kyõ.

- Beå laéng : Buøn ñen noåi treân maët laø do thôøi gian löu buøn quaù
laâu , caàn loaïi boû buøn thöôøng xuyeân. Nöôùc thaûi khoâng trong laø do
Trang 105
khaû naêng laéng cuûa buøn keùm, caàn taêng haøm löôïng buøn trong beå
suïc khí.
CHÖÔNG ÌX

KEÁT LUAÄN - KIEÁN NGHÒ

IX.1. KEÁT LUAÄN

Qua quaù trình khaûo saùt, nghieân cöùu nöôùc thaûi taïi Coâng ty cheá
bieán thuyû saûn xuaát khaåu Kieân Giang em coù moät soá nhaän xeùt nhö
sau :
Nöôùc thaûi coâng ty cheá bieán thuyû saûn xuaát khaåu KG coù
haøm löôïng chaát dinh döôõng vaø chaát höõu cô deã phaân huyû sinh hoïc
töông ñoái cao neân vieäc aùp duïng phöông phaùp xöû lyù sinh hoïc mang
laïi hieäu quaû cao. Ñaây laø phöông phaùp phoå bieán nhaát hieän nay , öu
ñieåm cuûa phöông phaùp naøy laø chi phí ñaàu tö vaø vaän haønh thaáp,
phuø hôïp vôùi ñieàu kieän khí haäu Vieät Nam , khoâng gaây ñoäc haïi cho
moâi tröôøng, hieäu quaû xöû lyù cao. Tuy nhieân, phöông phaùp naøy vaãn
coøn coù moät soá haïn cheá laø do thôøi gian phaân huyû laâu neân caàn
coù maët baèng lôùn ñeå xaây döïng coâng trình , caùc coâng trình ña soá
phaûi xaây döïng kieân coá khi caàn di dôøi seõ khoâng taän duïng ñöôïc,
khoù thay theá vaø söûa chöõa. Neáu khoâng quaûn lyù toát vaø chaët cheõ
seõ daãn ñeán hö hoûng vaø gaây oâ nhieãm moâi tröôøng.
Heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi hieän taïi cuûa coâng ty khaù ñôn giaûn
vaø khoâng vaän haønh thöôøng xuyeân neân chaát löôïng nöôùc sau khi xöû
lyù khoâng ñaït tieâu chuaån thaûi vaøo nguoàn tieáp nhaän do ñoù maø
vieäc xaây döïng hoaëc caûi taïo laïi heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi cuûa
coâng ty laø moät yeâu caàu caàn thieát vaø caáp baùch.

IX.1. KIEÁN NGHÒ

Sau khi tìm hieåu tình hình moâi tröôøng taïi coâng ty, em coù moät soá kieán
nghò nhö sau:

Xaây döïng heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi caøng sôùm caøng toát ñeå
khoâng laøm aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng.
Trang 106
Ñoàng thôøi ñaøo taïo caùn boä chuyeân traùch veà moâi tröôøng ,
caùn boä kyõ thuaät ñeå coù theå vaän haønh heä thoáng xöû lyù, theo doõi
hieän traïng moâi tröôøng cuûa coâng ty.
Thöôøng xuyeân theo doõi hieän traïng cuûa heä thoáng thoaùt nöôc ,
caùc thieát bò saûn xuaát, nhaèm giaûm thieåu toái ña löôïng chaát thaûi
phaùt sinh ra ngoaøi.
Giaùo duïc yù thöùc baûo veä moâi tröôøng cho toaøn boä caùn boä,
coâng nhaân vieân trong toaøn coâng ty.

  & B 

'0397,M32497 33;, ;,E3N0303.:.43 309J.M5P3.9,P.43, 3.0E-0E39:P8,P3, .,390E9 B09, 3, NM.9M. 03 3,G22:M. NJ. 303.: ;, N0 :,E9 .43 30 P 9J. M5 .4 249 97 3 M5 .:M 90 N4, 439.0E-0E39:P8,P3:,E9,:03,3   

! ' 
'0.3/:M3.4330P.:3.42493, 3.43 305, 7,E94,H3 /4243, 2,.4N,I.973703;0 .43 30 3:03 0: 303 0: 303 9, 3 5,3 ;, 9J3 .,E93.9,P,.3,: !,M2;3/:M3.:P,N09, , P 3.9,P.:P,439.0E-0E39:P8,P3 :,E9,:03 ,3 ;, 249 84E .43 9 ,. 30E: .4 .: 3 N,I. 9J3 .,E9 9,P N,I. 973  
 

     3 
 %7,3

 

% ?"&' [%&  $ '[ ' B   %#C [   

 % ? "& ' [   %&  $ 
'>% 

. 9, .4 J ,: 309 N 4 2: , ,2 9 .:3 3 .: 8M . 54E .:P, .,. 0E: 94E 3 4 2, N, K3 94 33 9,P2 9M. ;,9 303 9,M4 N0: 03 K3 9, 3 /4 3 .,P ;094E384334 /, N,I. 430N0E3.,.8438:4E 439039K943.0:/, .:P,.,..43843, 2 %0494E30.:P,49:P8,P39K033,.:39,.43  ,2,I93.84334 .490/: 3.43:497439:P 8,P3 4, 7, .4 3 .4 4,P3  , 7:43 97:3 ;, 4,P3  , 4 .4 90 /: 3 N0 3:4 ., %J3 N0E3 3, .,P 3. , /M3 NM.  4 N,5 ; , ;, 3   4 ;, N,5 34P ; /:3 9J. ,E5  9 2 N,I. -09 .:3 9, .4 30: 4 903 303 ;, 3,3 9,M4 7,E9 3 3 4 %,   970:2 4%,.,  970:2 4,E2$3 970:2 ,I9 ,. .:3 9, .4 - -03 /, 9703  2 .4 7,E9 30: ;3 9:,3 M 0E9 M5 ; 0 94E3 843 34  ,4 4, 3:43M943N05,997033, 3303:49743 N,3-,F9 ;, .0E -0E3 N43 9M. ;,9 .0E -0E3 9:P ,P 8,P3 #43 -03 ;, .,.4, 9:P8,P39,3202 .,;, .,.4, 3:0390 ,5,..49743-03 ,4 4 8438:4E, 3:4357499.4, 97943 , :.,.;9,23;, .,.3:0394E;M3 , 3:43 3:03 0: .4 3, 3 .43 305 , 4 9, 3 ;, 9, 3:03 ;4 9,3 ;0 N43 ;,9 9M. ;,9 03 '09 ,2 9:4. ;: 3 -03 309 N 303 .4 3:43 M ;4 .: 3 543 5: %04 84E 0: N0:97,.:P,333,H2 
9K09M.;,99:P83.49 4, ;, 5,34, 424, .4P-03;, ,3 4, 743 ,3 4, 5: /: :0N43;,9.4 4, ;, 5,34, 9743 N4 .4 4,P3  4, N43 ;,9 34   4, N43 ;,9 N, 9703 4, ., 4, 7: ,-03 4, 7,F3-03 %43 97P M3 ., P 9,3 9703 ;: 3 -03 '09 ,2 4,P3   970:9,E3 ,P3,H3,9,..4505,  
3K39,E3

N.H2 %0484E0:94E30.N:P9K94204.P3 3K3  %7.3..3 .

E3.9.

 3K39.P3.H3.H2.3.E3..4505. .

 .E3..  3K3 9...3:43 M . .H2 .3.5 .

E3. 3K39.H2 :43 M 3:03 90 2M.3. .

 3K3 9.9.H3.4505.3....E3 .P3.H2.

.P3 .H2 .P3970:9. 3:43 M 9:P 8. 942 .E3. .:P 0E: .44.3..

3 970:9.H233033.9..2.E3.3.

3.397433.3. 39:P8.:P.H2  9. 33:497439:P8.H2  .4N. 3 N.M...3. 3.9:P8.P3 .3 .I9 .9:.9. 3.:P. 0E 4.-..H2 %4E.. 3 . 3N02. 3. 9.P3 %743 N4 2. 3.0E -0E3 9:P 8.P3'09.P3 .H2  3.3.M9 9703 .P3 N.P3  %743 3.M90.M.H3.0E 4. 39J.H2 : 3.N497:3-K397433.2 :43 34.0970:&$ 9.E93.:3 9743 9.H3 84 .M.0E2 4.:P. N43 45 3 N.H2  N.P39K 3.M3 .0E-0E39:P8. 3 N43 .H3 84. .

 .H2 9:4.M9 970:&$ %432 3. /4 3.M9 970:&$.3.4 9 97 3 .H3 97P3 2.: NM.4 NM.H2 .  9.4 9 M3 .2 9743 3.E9 .43.970390E 9743N4 .2  9.H3 84.:  .5470 4343 & N. :. 3. 3 3 90E 6:4E.E9 . 3 N.H2 N. /4. 3.P3 5.:P. 3 NM.M3 3. 3 9.E9 . 342 .M.9 $3.3 '09 .E3 8.5 . 3. :.

393. 3.P35.M.H2.4 3 302 .3 9:.9 .3 .0E-0E39:P8.4 N4 3: 6:.: 90E5 .43 3..E3.8P..P3 . 97K3 N4 : . N3.P8.3.4 9. .0 8.P3 3. 3.E9 .:P. 2495.E993N4E3 -.4094E3.03:4942 .3. N.E9..P3.P3 M3 N3 9  . 30 4P $.:P. -. '09 .: . 3.P3 M3 :.9. :. 3 9:P8.0 2 3.P3.H2 $.M..2 N3 9 .P3.:    9.29:P.

P4 6:.   9.P3 :.E9 3.P3 .E3 3.E3.H2 943 /:3 M3 4 -. N. 3 9. 8. .H3 M.  3.M3 . 3.

.P .F2NM.943974M39.M34.39.E3 0E-0E33. .3..M3 3  .  N4 0 . 974M3 9./:97KP2.3 9. :. 970:J9.P.P 9703  9.0E.0E.P3. 3.E3 9. .P 9.

:P. . . 97 .3 3:03 0: 8. -.3 :.2-.P3 5.H2 B4E.. 8. 3 .0E -0E3 :..4 3 %: .4. ..E9 .:03 /.. 3. 3 N.G3 .2 9 84E3 8.: . 3 N43 .I9 .P35.2.3 .3 9 K3 9. 9..97..: 3.30P80:9. -.H303.. 8. 3 5.M3 .E9 .3. 2.

 . .

4.I9 . . 97 :.0E-0E3N43.438:. 2. %7:3 ":4E. B.:P...3 033.P3 9.P33..E38. 2.434.44.E9 .: .. .2.P35.8P..M3.P3. 3 93 9M .3 %.E9943...

0E N43  %7.3.M3 P 3. N4 8 .:P 0E: / 3 P 2.3 .3 -. 9 3 N.0E -0E3 .F9 . N.H2 ": 97K3 .0 8 .P4 6:.43 30 ..0E . 9. .. -.P3 N43 . 03 3.M3 :P 0E: . 3 N43 . 942 .

4.439.4 3 93N4E2 97.E99. .4N439049 . 2..4 ...3   - J9.3.E9   .E9 .. 2 .: '0 90E9 - N.4 .430243J -4 8:3 /4 2: 9 . 4 302 3   $  -:M..:3 -4E.3...P4 6:.... 9 .. 5. 03 ..33..P8..4 505 %'   %743 3.: N:4 3.0E -0E3 9:P .M9..MN0. 9./M38.4303.M/ /.:M39 .:P. 3 .3P:.P3 . N.M3. 4333.: 9..P 83 7. 3. .....F3837.97436:.P J 9. 3:43.. $ .3 .M3 ..E93.M3 NM.E9 9.M9 9   2.597:3.0E-0E39.E9 N.P 3.3 .4 3 49 . ..E9 4 302 3.9 N03 .490.H3 ... .9. 2.39743. 5. .E99...3.P3 :.3--.M5.E5 N43 -.P /4 6:..F3 974 904 /4 3 3. 4 N4E9 4 N4E9 /.3 . .E9 . 97K3 .P3 . %: 303 .4 343 N4 34P 3 90: .0E-0E39:P. .P3 P3 N0E38.84E.97436:... ..97K3. . . 973 N4 . 4  2.H3 N.P3N43.. NM...E99. :.: .M 249 M3 .:.H3 .0 83 3.4P0.9.433.E9 .P 7. 4 302 43 J .3/:M3.97K38./.I. 343 N4 . 3 904 4  %: ..-. .N4.. P3 43 M3.:P.P7. N0: . 4 .N44302/.0E-0E39439...490837..M..P 8.P3..P7.2.F3 . .:03      ' B    %#C [ B >! %& $  ' [   .E99.H2 . 8:.4 .E5N430:90E5:.M N.8P.G32.M.: ..4.P.

P3 .M3 .3N.5:M. . .0E-0E3 9:P . 2..P  %7.9. N. . ..E9 9.I.983. N4 30M ..99...:.5.P 7.9 9 .: 7:49 .E9...N02435.... /4 8M 9. . 837.F3 N.P3 4. 303 J .M.2 83 7.:P 0E: 9 8M 5. 90E9-N43.M3 33 P 2. .I.430243J.3. ..4N. /. 3032..E9 94.9 2: 3:030: 9:P 8.F.P 8.:3 K3.N44302..3 :P .4 90 .:P.3 .3... . 3...M39743:..   .J3..:3 . .:P.:P.

P. 9. 9.:P.9.M 3:03 0: 93 N4E 543 5: . 35.P3 .N44302.P3 ..E9 3.P 8... 9. 3.39J3.:P0E:..M3..83.P9:P8..: 3.E9 9. 3 5.E99.4 .P 3.P.33.4 N43 9743 4.:3N...P3 ' .997039049 33..P3 9   2.. .3 P3 .33.9.. 3 . ..083.P4. 42497 3249M33. 35.0E -0E3 9:P 8. .E93. 9. 35.490.9.42.0E-0E3 9:P.P3 ..P 9:P 8. ..3:P-P...8M5..P9703N0:.49J3.P83 4. 3..: %743N43.M3 . 3..3.P 9:P 8.9. 3 3. /. 9.5.:P3 4.43 305. 574903.P3:.: 3 N4E .43:434E.P.P .49.3..P:.:3 7..9.:P.P3:. 9.3 .3:43. N0: 03 . 2 M3  /.9 N43 . 303 9.P3. 4 302 302 974M3 3:43 3.P8..9.43...E9..M9 . .P 9743 3.5..9..3939M3...P8. 9.E9-044-5.9. . .9    %.E9-04 %743 .E9 N.H29K3. 3-.:3.E9.

  2. 97 N03 K3 .  .

2 M3  /.4 N43 9   2.  .

  .  2. 97 N03 K3 .

...9 3..F33/..:M33.4.. /0. .P3.:M39:P8.F3 .4N439  2.E97. 2M3. %7433...

  .I5.979 3.  2.

 ...:3-4 302.49  2.E9/3/3.. 2M39.9..P3.P9:P8.

97N03K3. .  2.

P3.8M5.P3:.97. -5...3:P .973 .I.E980.9.P 9:P8.48. B4E.I.P35.M47..E94. 9.P %' 4.P80.8.35.P35.P8.94384E4302 %0:. 35. 943 84E 4 302 N...I9.P3  .:P..F96:. 973 .297:3.33.9.99..: .3 :.2N43459K9743/.P3 NM..... N.94384E4302N.0E-0E39:P ..P3. 9.24 8.433. .43N4.:P.: ..P.:P.:.:.3:P809.I. 3 .P26:.03 9K97439.P38. 35.3.4399:P8.P3P397M.02.4902.:P.. 2.P3.3.M42: 7. 97433.:038. 3.P44..0.E9902.973.9.3../-0443-..9..-.2. .M333 :4.P3 ...8. 4..3..P35.4302.4...P ..E9-04 /. .3.9429.90E5N0E38. 40P..M 5  5  2..P3 :..0E -0E3 9:P 8..4. 7.

  2.

  2.

  2.

  %7.3 .

$$ 2.

  2.

 ! 2.

 $$ 2.

 2.

 !2.

  %7.3 .

3 

% ?"&' %  %& $ & %?& 
  

 

%>&&' 

% 

 

%03 . 8P  % %& $ & % ?&  B, .  4 % 02 3 4,  #,M. , 03 ,3 ,H29, 3,59,3

 ,H2-,F9N,:4,M9N43 %K3K38,P3:,E93/4,3 ,H2 ,H2 M. 0M , %42 M. 0M 9,E3 9,E3 &$  &$ ,: ,:  ,: ,9 , 3 : ,9 ":4E. , 3":4E. ,H2 %42  9,E3   &$  ,: : ,9 , 3":4E. 

 $,P35,2 $,P3M3 23,M. %97 3  

 &% ?C 
433,3 %4384E.433,38,P3:,E93  $4EM3.433,39,M9 N02.,43,E9

.,8,P3:,E9 3 %743N4 :90E53,33:030:3  :;M.8.0E3  :;M..0E-0E33  :;M..,E5N43-,443  :;M.,.3  :;M.-,H3.:03"3  .,E:94.. 025:M:M.  
 %7,3

P3 :... : ..0E 2  :. 0E9. 3..M.M3 6:.. 2  4 9.. 9. P3:3905903..G3 342 J3 03 -. . 2.M.3..E9 3.203 ..M02 :36:.M..3-0397434E5.3 2  :.P3 $4E .E9 . 8P .H2N.M. .M3 N0: 03 .P 03 97..E5N43 2  :.P3:.M.M...M.. P3 .. :.4 2 .E:3.0E-0E3 2  :.8.J3  2 %743N4  :.9:4 2.390E9-.9 .M. 90E9 - .3 9. 8..G3 N..M.4. -4 90E5 :.M.F3 97.E9 M3 .8..  %  %A%>%# $ & %  .8.E2 342 843 %7.M5942.M3 2  :. .E:0E9.J3  $%% %0397.E3.390E9- . P3 %43 /03 9J.H3 -.. 2.E5 N43 B.90E53. 48P /:M3 0 94E3 .E9.0E 9 3.M9 9434   %7. : 97.3 - .

M.3/! 0 94E3 .-74  0 94E3 4 97 N43 -4  9.20P $.E5 .E5 B.E3.5. -4  N43 " .3.

7390.9 -4  9.9   4 '09..3   .M33. . $ N.3 . . B.42 0 94E3 4 97 N43 B.2   %7.. .343 B.   ../4 24. '09.E3907 $:70 ..M.:9..3. 2.   .90E9-.M . 4. .2   .

E3.9.

 2. 3. '09.3.2 0 94E3 P  4M.

M..:P.4/:39J.38P/:M3.8.4.P3:.3.. .M9N4394E9    094E35:M97M   :433.P3:.M9 N43 ..M.0E34.390E9-N..E3. 2  094E3P97: 3/: 34730N3M3    :433.E5.N48..8P/:M3.:3.438:.E9N.E9  :433.  %M8.E9 0.. -0.M97.P4.:3 .   .  094E3.4:.P3:.P:.3 09 .4:...N.F34M..E99.0 03 97.P2-.34.. 90E9 -.P3:..M3 4.: 2 !35.E9M33.4.8.5N. 8.N.N.M....E93.

.34.E9 9. N.3..E3.  :..438:..

..9 P 3.4.M4.2 .3.F3.P 334 4E3!'. 8..F5J3 ...P7.E99..N.F9 0 94E3 94.P .P 942 9.9 P 97: 3 -0 2.8P/:M3 :.E9 %034.2P 4P $43 .-.I9 90E5 :.P3 :M.2 P  %7.P 4 9.9.E99. 8.    094E3P. 3.32:M.:037.F3..N4    .P7. 9..K2 4E33.97439: 33M..NJ. .3 .E99.E9 4730-49 3.3.P3 5.E9 ..

I9. 3:.. 3.2 . %  "&%# $ & %&   B.G2 -. NM.P3 3 942 .0E-0E3N43..P...P3:..439 . 3   ":97K38.:03/: 3.:P0E:.. 5:M.6:97K3.26:. .0E-0E39:P8.3.439:439.P3NM. 3.M3.M2.3 . P390490:.439...: /: 3..3:03 0: 4.3... .53.:P.M3. .P3 5.36:N3.:039 .... 4.4330. .H2 .0.:P...0 83 3.0.NJ.3.44  .:4E..I.P3 5.P3 3.G3. ..0.5.I9...P3N43.:P0E:NM....H3  '09.:P.4 3.I.2 3. P 97: 3 ..4398P/:M34730 :M.P2 5.2 N43 .93033:030:9:P.N.8P/:M3.2. 2M.4 .3-.439.E9P97: 3/: 39743 .P ..: $4E M3 3:03 0: NM.0E-0E3..9J33:030: 3030:   . /.:03.N07P.:03.M3..M 9:P .43.E930E:43NM.P 8.997 3 %:30397433.N49: 904N3N.E9 .0.M39K...P46:. . :030: :433:030:.P8.4.3 94397N:3 9:.:P.. .0E -0E3 .P4 6:.9N03 4.:P0E:2..E9 ..E9 /0 - 4P3 4.:P.0   - 030: 030:NM.M3 :.43 9  "&%#  % ' %B & $ B   $N46:97K3   %7..:.43.4 3.:.0.:.E9P97: 3 B4E.I9. .M3 4 . 3942N43. .P 8. 7. 4.P3 8.4.:M .3.P3 9 84E3 7. 8. .:03.94397 9743.9 ...M .

3 .                 & >& #C  $  #C  !    "& #C   B " !&   !B % B   "&%#  %    $N46:97K3 "&  % % ! !& !% B    "&    & >& #C  $  %7.

      %7.3 .

 97K38.P 8.083.43 9 .G2 97..E9 9..P 83 4.E92.3039M33.:3 .4-035.P5. ..0E43022:  J 9.34703.97K34.E9 3.P3:.P    302/4J9.E9 .... 4. 3 .439 M5 N43 . ...P8.9 83 9 3.0E-0E39:P8.P3 P3 N0E3 24 97 3 :3 6:.-.:3 .. ... NM. .98397436:. 0E:N0.6:.703..P 7.9. 8.E9 5.F3 ' M3 .3 6:.P3 :.E9 9.F3 5.439 9 3 :03 6:. 43022497 3/43..3..9. 34. ..3 9.9839 .E9 9. . 3..9 N03 .P -:M 2:  3022: 5.:3. 2..M3. . 9 3:03 0: .0E 30E:.E99.E9 9.4904E3 .3 .. 43..P3. 2. 2.E99.M3.0 . 3.E99.3 9.5P59 9K80. 80/037.P3 :.P7.P.. .E9 9.P3:.97K35..P4 6:..36:.P3. 6:..439N.:-.M9N43 ...59.P 7.432. .. -.F3 9.N.. 9.F3 83 4.J3 N..9.P 8.F3.F39 :8.E9 .F39 . 303J.4P3. . 9.3:P.M J 3   $  -:M $ %: .E3 N0 .. .:P... 2.P3 :.90E9- N43 ..E9 .P 7.P7. .9.. 2.3 .P :433.P7.0E. 3 . 9.N4    302/43.3NP 9046:N3.0E -0E3 9:P 8. N44 302433..:P 0E: 9 .4397K3.. 25.P 7.:P0E:9 .P3 34 .7.E9  %7.: 2. ' B   & % %39M3.9 83 3.2 9743 6:..P3 B. 4 302 24 97 3 2. 8P. 97K3 8.:037.P 7...4N44302.G2.F3 .. 3. 4.P3P3N0E32497 3-039743.M9 NM.P3 :.. 50E 0: -4P 7.:7P.43.9 83.9 832: 4 ..: 942 .3 8. .P 7. 3 30: 9743 6:.5 97:3 .4-035.439.97K390E5 3. 97. 4 N4 .5.0.M. 2.E99.4-K N434 ....43..E9 9. 97J 703 .F3 9 : .P3 .P 5. 4 302 2:  .M9 .P7.2 N0E3 .3 90E9-    302/4. 4 302 24 97 3 /4 J 9.M3 ..E9NM. 3:03 0:9743 6:.3 P 9709 N0 M3 . 4  8P /:M3/..P -:M 2:  4 302 24 97 3 /4 ...

3 .P9703NM.433.3-49743J305  .4 3 /: 3.0 83 .:P.94. M3 3. 9.P 3. /. .2.P . 7.4 N434.0.7P.9.4.:3N0E3:. 3 3. 9. .43 9 %43 : M3 .M9 .9.:P.F2 . 3-4. 24 3. 8.. 9 .24.P4. 7P. .P 7.0  .43 305 B.P 3.P 83 4.3 /: 3 .0. 9. 9. .M. 4.94. .M3. 9.:P.P3 2..083.0.M 3.  34. 90E9- 7P. .4 .I9 .

9..3 5    09N4    2 ..: N.P  $%% 90: B3. 0E96:. -.439  0E96:. 943 84E 4 302 97433.P $.9.93.9.PNM.3 N :439 .P3 0E9 6:.:. .P093023..P 09 302 .E9 2394.P %0: .

     2 .

    %43 ..I3 P3 2.

   $$ %439 2.

   %43!4954 2.

.M990: .%!  4 9 . 2 :. 4 %7 3 %7 3 B. .3 .3.4 N0: 03 303 . 3 5J .9.M .9.39J..90E90E97.:P.4.E3N0.P. .:.390E9.M3 303 .9. 094E3P3.4..43943 N.439.39.:P.3 .M 4M.. .: 90E5 904 80 .94384E3   $$ 5 0E: ..0E96:..H3 ..9 902.  :43 !4 3 9J 302 4..P..0..P5....9.M2P 3.E5-.   C '  %7. .490.:P.3 .4 .P.. 42497 3 4.P4 8.439 9.98M-0E3903.E 3.P48.. . 3...P039. 2M39 !4954 ":.

4 33 2:M. 9.P .E9229 3/: 3.3 .M5.... : 33390E9-9:42.. 8P /:M3 3.E:9..E9P3 3.9.I3 -0 209.:P.F3 7..9.M4.I9 3.3. NM.3.M3 04 7... N 5 4 P 8.9..3 .M/ N434.3 .... 9.-.4P 7..E9 43 4. 24.9 9 -0 ..3 ..I. .:/:M..9 N. .3 . 4P 3.3 .. 9.NM.-.. .M38M. .42. NJ.P  '  0..3 :P . $43 ..F37. 3..4397K3P.G2 . 249 5....9 0 ..F3/: 3N09..:P.... .4M.4M.3 .3..F3 P ...P/.:03 9 2. 303 N0 303 34P 8.NJ. . ..9 K3974 34. 8P /:M3 .4397K3P.I. 843 ..3 B4E..F37.4 3 . .974M3M3703..P 3.:03 9 -0 5..... 9....E 7.I3 -...F37..4M..4EN3 $43.4 . 34 9.I93032494.F3. 4.NM..:3.F3 :4E3 N..F3 .M 97.3 5 .E9-.9 7..I.F3 7.F3.F37.E9 P3 30M 3 80 34 03 2. .. NM.324..9 4 9 3 NM. . 3.. . $43. 4M...E9 -.9...3 9../M3  '  0.9 /: 3 N0 9.. 4P 3.M .3.E9 P /... #..4974M3M3703 3 3974M3M3703.G2 2:M..5 P .:03. ..442 '  $43.... % ?"&' !C ! ! C C %  ' C C % !C ! !  !3 5.: N4 N4 97P .:P.N.   9043/4 3. 7. .P 3.F3 .I3 3809 9 .:.I3 9.4 974M3 M37033330:84..I3  %7. .F37.M90E9/03.F3 0. .E9P3.4 J.

...M9N43 3 9. 3.F3NM98.G3 0 . 3 .. .: -0 . 4.M4 .M 3 8.4.4 90 . .F.7.3 -0 .K3. M. 97J ..M34..:.4 90 .E9/ 2.F3 3..4 ..F3.M -0 .. ..9 9703 2.F33-0..F3 N3 -0 .M3K3974 34.M2 P .P3.490.4/..F3 4.4. .438:.  M.F3N3. 4 .-0.F3N3 0.F3 N3 9 3 /: 3 . 4 .F3 9. 97. 249 84E-0..I9 -.4397K3P834M. 43:039. 3 .E: 9.I...4. -0 .3N4. -0 .M9N43039:M.. M.F3 NM9 97.F3 9.  '  0.M-0. -0 ..2 . 4.43 97K3 P 83 4M.F34.F3 9.M9N43... ...H3 .I.

45.F3NM.M2 P . .3 9: 5J.394E.F3 .M3..F3 3...:P./.G3 9P0.0:/.0: 8.E933 2.3 /: 3 .0:743.:03N43035.I.F33. .3. ..997032.9.394E.4 .:03 N43 9 / 03 904 53 9.P34P3.3K33434. 9743 NM.4 .. 4 2... 4334P3 .. .P3. ..F33.I3.. 9703 ./4 33.P5..3 N3 '.43 8:.PNM.M9 .:M95J. 44E3 97:3 9.: N0E3 2 0 .5 97:3 .3...3 N .4K3/.. 9. 97..I9-.2 .3 0../  '  0.

P 9743 .3 9 ...: 3 .P. 22. /4 3 .3 N %743-0.9.:4E -0 .3 9 N..:P. .F33.:03N43 904 53 3.43 9.-043NM.M96:...3 94E.: -0 N0E3 ...43 97K3 P 90E5 904 . /. NM..

M3 K3 974 3 9703 2.4974 3M59 2 . 3.8 0. 4P2.F33.4 /.3.2 .:4E-0  '  0..F39.G3 N 3J3-09 N0E3 2 .9:.G3.:-0.F3 9...44E 9:.9743NM.3.0.0:..4 .2 0 .I3PN.I9 -. 2.-.

 .

4.M2P.E933 2..438:.97../: 3 . N 3J3-0 0.4.F39.2NM.

...3 . . 9: .I3 . 3-05J.3 N %743-0 . 9743 NM.M5. /43.3 9.94E.-0-..P 9 97:3 9.I3NM. 2.F3 NM.3//.4. 36:..97:M.9703  %7.. N4  . 44E9:.F3 3.2 7. 36:./M3P97:39. 9049..I3P5.I9 /4M.2N. 442..  .N4/4E. 6:. B.G30 94E3.3 N.-09 3. 4 2.4 3 9743  . 3 -0 .

.M3PN4. . 33 ..:2 0 .4M. 9.E9-.5 . 9.9.3.  904  %74384E.3:P.P.3M. 4 302 2497 3 .P.3 -0E3N44.0. 8P /:M3 .54. .4M.E9.M9.4M. 9. ..9.. .5 94.P ..97K3/037.P2 N0E3  B09.033 .3703NM. .535.5/:M3.I.3 4 N43 9:M 83 4M.N0..M5 .497433.F3  ' C C % !C ! !  .:P.H35.3 .6:.3 33 43 N4..E2 4M.9 /. P -0 .9.P .3.N05..4 .5 4..I3. 2M3/.4900 N0E3-09M 4.: 2P 9M.H30:8:..:P. . 9...4 90 N.P333.4397K3. 9...-094..97K35..9 /.../:M3.I.G3. ..5P.I.F3 3 90E9 - . 9.G3 53 5.5 /:M3 P 3.9. ...E930M B4E.4397K3P. 3. 0 4M. .P -.    %7... 3.PN6:..M5.E95.4M.. 3.P4.:2P43.E9 .E9434.E934  '  04M. 9..G2 9.39...F39743.P3 ..I.:P 0E: . P3 J. 2 M3 . 5... 4N4N0.43.9.9 3NM.'  0. 9....N6:.//.4P -0. 34P-... ... 9.97K3..4M.. 6:.N43.E9.E9 P3 .M5 .5.  !35.3:P.9.E55:M 97.P.H34E5 34.3.: 2P 3.4 249 84E 4..9M.M 3.P . 80:4M.M9 ..M49.: 3.. 049:M 9:0334 N439:M .9/...E9 4.54.3 8 -4 94.43 305 3. 4.M3 ../ 9.. .: 2P 9 3 NM.M3 9.6:. 9.5/:M3N0P3...N0N.439...4 9K .43 305 ":. 0: 6:.I.E9.E9 P 97.N4.54M..4904..... .4397K3 P.I3 4. 97K3 P 3.F3.F3..5. 3 3535. N0E3 9.9...M 4. .P.9.G2 9.. 4. /.M9 9 904 ..M ":.9743.P834.M-4P NM.58:. .4330P3. 83 4M.4N443 9.P P . .43. ..N4..9 0: 4M.:P.493.M3P4..N. 03 3...43.490.4 90 /: 3 -03 5.4M.4M.M -0. 4 3..

 .. -4304. P .34P B0 9.. /4 90E5 :.4 90 9. N03 9J... 97K3 N43 9:M  04 9:M 9K 8M 0E9 M5 /03 7.F3.... 43 .E9. 6:. .. 97K3 97:3 4.F3 974M3 M3 N4 4P 97.M95.F3 -.M97. .4M3 . 9.97K39:P5. 0E9 .E9N439:M.M3 04.. 3 343N49. 9./:3/. .9...M9N430:6:.:3 .3 9J3. . 6:. 43 M5 .39...E9 ....E997433.-43339 ..E9 N43 9:M 9 3 /: 3 ..M49... 4.M34.P.. 0 0:6:.5.39.F3 N4 249 .. .. 6:... 8P/:M3/.NM.302-. NM.. '  !35..P7.3 9P .3.M9 7.4..M9P3.. 97K3049:M 14. 049:M ":.... .. 4. 2 .:3 9 N0E3 . 97M.E9 N43 9:M  $   . 2:4E 342 NM.P5  9..3 94E.F3 ..F3 :03 5: 3343909.3.:P..5M5.E9 N43 9:M 5:M 9:4.N4.M9 3.E9 N43 9:M 0 $   0 $   0$  .I. ..   .. !35. .:P.3 .943  .G3 53 5../. . N03 9J.48P/:M3 /.M5. 4M .F3 ..M38. 3..9.4 0: 6:.F3 .:.:P. 97K3 N43 9:M ...:3 '0.. 2 .3 97:3 4.. .4 5. .:3..5N439:M ":. 3 5.: 0  0   0   0   0   0   0  0   .H3 .4.. $   $   % 38:31.P -.. .9342.I.. 393N4E70 .5049:M 049:M. .. 90E5 2. .M9 7.9.F9 4...3030E99.M3/:3/. . 97K3 .K4.:3 '0.K..M344.G3 .5N439:M.. .. /: 3 . 2:4E 342 8.N4393 4..943  '  .97K30E9M5. 3..: ":.:33 8M9.6:.:. 03 0E9 ..3P/.904..F9 NM.E94.. 3.G2 9.M9 04 7.F3..:P. 39.M934P4M. 5 .9.. . 6:.4J.H3J.97K39. 2..   '  - !35.. 33.... 2:4E 8..4 3 /4  %7. 4 3. .E9 N439:M. 4 9. 9 3 NM. .I..394E997433. /: 3 .4 3 6:.M49.

...E9 34P . .M4 9...33.F3 4. .3... /498.6:. ...M4 9.M99J3 $   '  %:0334 !3 5./: 37437..E9049:M-.E55:M433 9K.N. 97K3 9:03 34 NM.53. 43J . 2N.4 0E:.5 9:03 34 9 3 NM.M904/4M.E9 9M 303 .F3. 3.....P3.2 9743 249 9 .I9 8.: .3 :P -...F9.M ..3P -.E9 P /. 4P3. . 37. M5 . M.M.E9 04 9703 -0 2.F3.:P.3N439:M.. 9703 .535..:M.E55:M9703 ..I9 . 394..394E.39P.4..9709 N03.JN40E9 /J3. 8..9-4M9 ":.M9 N:P38004904..E9 04 9:M .. 3 2.9.I9 ... ..30M .3 9.5 M5 .4.973  3 ..M35.F3 02 7...E55:M !35.3/07. 03 -..M5 ...-43J.M3 7..38.249.P 9:03 34 9 3 NM.E5 5:M 5.. 28. 9M.:3 '0. C:N02.535.4 90 .4P3 ..: 9.M4-43 /749342.3/:M3535.M9.E9N439:M ..8P/:M3N0P.. 84. 4P 5..:33P.M9.. ..M. . -4M9 J34P 9 3.:P.:39... N43 .I. .. . 4P3 %743 P 3.M9 04 9. 2 ..E9.3 9M ... .8 9.... 9.9.3N. ..G3 .P3. .3.:.E9049M303.:P.M9P3 $M049:MNM.3 ..:P.G29:.P4P..4505.E9:. . 5 -4M9 . 9 3..M934P4. 9. 33. 9. 3 .E:97:.394E.9J3. 943M5.. 4. 497435..8P/:M3.2:M.E9....5M5. . 43 5. 93-49 090 03:4 /0.97K39....E94P3-..4. .M9 ..:3 . 03 9M3 8.0... .: 33403-02...E9049:M $M/J3.53. 2 M3 .:  '  .5. 3.E9 04 9:M /M.G3-45..E9 3.43 N 3834M... . 8:M.0E .0: .490PNM.90E3..P29 .3 3.NJ.. ..9.39P. 3.5J703M3.. 8P /:M3 N0 9.5. 2:M37.4 39743.:N4. 4P3 5.G3 .3 9P .0..P. 34 03 -0 2.E9P3...N0...:P834M.E9049:M.P2.F3  .P  %7.-.3 43 9.E55:MNM.E9 N4 3 . .I.-: 3834M.-43.939.F3.H3....4909:42-.34.3..4.E9 04 9:M 9 3 /: 3 .4N4...H39..9.M9 04 9.H3. '.. 9.5. M53.N.I.E55:M94E9.. 394.4..:P..M9 N.F3 ..

E997..N034M . 9..4 3:43 4E.4 N4 43 .. 5. 3..E9.43/39 /:3/. .:P....2:99 ..4.5..E55:M 974 7 2.I9 . 33M5...E9 943 M5 .P. 394. 5. 3. 3..4 N4.E9.049 24.E5 5:M 9 3 NM..4..:3 2. N3 3O.I..:3 2.M9..4393.M3342 .P 3..E9 NM. 3.:P. .9J3..3 974M3 ....3.444E594N0 .4949.. - 4. .:P. 9.E9 809 8...3... 3 N. .... 43 9703 -0 2.....E9 N..4N443 . ..H3 .9439 33..9 ..E5  '  !35.E9.03 04 342 .-P.E9 .E93.:P.E997.E2 3. . 2.F397.E9  %7... 90E5:..39P  '  . . .943M53.... .24.E9.P .G32.. .9. ...5.4N4..: . 3 8.9743/:3/. 3.5 97.3 9J3 .E9 /749 2 4.E9 ..6:. ..E997..4 ....:3.97433.E97.P 3.9. .742 7..4......9. . 2. 249 6:. 3 N09.N33939..4 3:43 4E.3.3.39P3.: .E9 97. 7..2 4M..M 7...4-02.943..4.M9 9J3 . .45.E9 :.M9 9J3 3 .E55:M.4N443 %7. ..P . 3 /:M3 N0 4. . 43 ..H3M3939.39J3.E9 .:34. ... ...397433..43 ..:3.. 9. ...E9..:P. .P3.M33 : 7 !- 3 . M5.E9. . .M4 . ....3 5.97K39. 97K3 9743 N4 . 9. .9 :2.3 N..0E:...: 3 N039J..P -03 .M5 .803 54954 .439 .5.: '0..490 ...4 ... ....I97033.3. .3439 .3 4.3 9J3 02 0E: 3 ..9 . 3 . .3 ..E5 5:M 54 -0E3 3.E9 4. /749..03 50.39P :. 2. 9.. . 3M. 4N497.....P3 :..P.E9. 24984E24.E92.-.H3 5:M. 5.M4. ..3:. /: 3.E9809 10385.39P 3..43.E9 3.0.. 249 5. 22023.K3...8334P309N49..943 M5428.. N43 .4. .E9 9.E9.. .. 8P /:M3 3 9.. 3M..9M30342.E9:. 3 NM.. 3M... ..4 N4 43 .4393 9J3 !3 5. 943 M5 ..K24984E. .M9 9J3 :. 9. 4P3.P3..E55:M... 974 3. .4 N4 43 9 3 NM...3434M. : . 4...4 3:434E..P397P.3 ":.8P/:M3.9 .E9543.39.3.E9 ...4N443 . -J9 J3 44E5. 9. ...:P.M ... ..3 5.3 4.4. 9M 303 42 . .. 4M.E5 N4E . 4 4..4.H3 - 4 4.P334 4..H3:9. 3 .4N4 43 : .4..4 4.4.597.9M303...M3.H3 :9 .M J9 NM. 3439.E9 .3 /:M32.9. ...

.:P. 8. %..535.P.E: / . .E:34P . P.. .E9.I. 3 4M.N. .979 3.3 9.E99.M. NM.3...9 3 NM..53.4 3 . 0E: 94E 3 2. 9.4 .P ..9...9.597J.6:.. .39.97K3.6:.3... 53 5. 5. 3.P -.2 9.M.4 4E M3 5.4 . .E9 4. .:.E9 . 80: 4M.433093N4EN3.490.3.NJ..P 3 3  .3N4.9.29J.M9 .M34./: 3.53.:P.E2 4M..5N034..5/:M397436:.5N034. P.. 438P/:M39.3 $M.93N039. .2 9.E2.  .397433.-.G3 4.97K3939M.-09.M !35...P7.9 0: ..E9904/4 3 0:8:.. 4N49..3/:M3N0....58:.2 .E9. P.:P.: .4 4E M3 5.53.P .5 8:.NM.P.N03. .. 9 3 NM..N03.P3 5.H3 3 '0.4...9. 8P /:M3 N0 P .5 0 84E 8P /:M3:J.9703.E94. 3 /:M3 343 N4 .5 N03 4. M.9. /3. 2. 6:.480:4M..E99.9:.4/4 3N03 ..H3 M3  '  !35.M. %7J.97K344.3 9P /:3 24 N 6:.E:3M..5 8:.. .N023. . . 8P /:M3 N0 9. 9..M.29. .. 90:.4M.5 0:8:.. 5034 /.E9N46:. /:3 /. :5 9: 4 .6:. 2 8..3 9P 9.5.. 28.P .2. %.G3 53 5. . N439:MN03.... ..8N4.29..5:M9:4..E: 3M.J/:M3...3 9P 9703  .M5.0:N6:..4  '  !35.5 8:..M.. 3  9.. 9.9:. 97K3 4M.97K33..4 .E5 .. 5.M5.. /:3 /.E9 9..:P. 3 -. :M.039:M.4324.9 N4 /4 3 N03 N03 . .M ..535..3 93-49 574903 N.P3 /0 9MN434..E9 9.2 9. 6:.3.5 N03 4.E99043.E9. .4P3NM.E9 809  4 3 9.4 9090E3. 0:8:..E: 3M.. N039.535.4N033.29J.2.. 80: 4M. N0:. 3.

9.5J.3 .442 . /:324: .E997J.M3  .E9%7432.M393.K N4 . 97 .M33.P-.N4.-.5.46:.I990E5 :. .9.3.N4.E99:42-: N.G3535.M. ..97K397J.597J. 9743 N0:03-02.F5. 28.99703  %7..P..

9..M39-.  4 4. 43:43  '  !35.: %743.3.P. 3.83...E9 . 3.05J3 B4.  .4M3 N:3 .!.97K3 97:3 4.3 94E..E9 9. 9743.-.4M.. NM.P.9. .3 9..P834M. 4M.243.9. 34 .3703.. 8P/:M3. NM. M3.5 4.53.:P. 4M.P  ' C C % !C ! !  .P2 343 N4 9.P 3.34.E94302 N4. .. .. . 3 5.3.G33.H3 8.  .9.4M3 53 5.094E3..M97433.3.3..E9 97J.P..9. 9..4. %7436:...3.N4.4M...G3 3.. 3.. 53 5.P3 N0E3 97.3..535.  249 M3 -: 3 . B0 .M5 .. ..4M. 5:M9:4.535.P9.8.4 90 9M.. ..9...5 3.:4E N09...4P3349703 ...49.4. 9.597:34..9. ..M39..3 4.. .. .: .I.54.96:.3 .E9 4P3 K3 9.P 3... .E5 3 ..3.P. .. 4M.I..P .:33 4./: 39743 P 3.9.4.9. 02 4.M33. 3.E53.E997J.  %7...97:34.02.04...5. 303. . . 4 90 9J..E94. 4343N4.  . 4 3.3NM.M7. ..E5 9:M J . ..544.9.46:..53 5.4.I3 NM. .....NJ.G3 30: .E9NM.M..P.9 '0.3 5..9.90:...P :M..I.P.../:M397:34..P.4 35..53..9.34./: 3N0P8-497..3. 249535. ..E997J.9.... N0:/: 3.8P/:M3.9 -. .. 9.E9 97J..%...F9903  9.. ...P42 . 03 -.4330P90E5904 %7:3 4.3.:P.3...4. 4P3 49 5..5..38P/:M3.33. 9. 35. 535..:03. 3..5 97:3 4.4. 9.N4.9.P02 48:3. 43:433..M3 .P .535.P .3....E5 9:M .. 3 M3 -: 3 3. 9: 9:4.5P3..9.43N4.4 .4 97:3 4. M.97J.4 505 .P . N.P . P %.E9J9N4.:P.N0P.0E N4 9.9. 9.9. 343 N4 3.M4 9.97K3  '  !35.5 N.:P. 3.3.

-.M4 07453.94. 535. 4 3.9. 47:.. N035..33..P / /. % 3 8P/:M3.:.. /: 3 9743 33 97 3 M5 .3N434M.. 4 302 -..4 3 9743 483.3. 3-4.:.3. 9..PP97: 347 4.. 4M.3.M.. 3.P.9. 47 . 90: 94E3 249 M3 3 .. . 9.43 97K3 83 4M. 4M.9.:P834M..3.35.   43  '  P97: 33.4 3 3N090:/09 94.3 84EM3.. 4. ..4 .G333535..3 9..E944..397433.P . 3.M3  4. NM....5072.M99J3. /4 N4 6:.4249N3.E9033.3.P ":.3 9.554-0E33. 97K3 4 4.34J.-03 3.5..9.4 M3474.I. 9.47.P $.E9 . 9..P43909.909J.. 434.M5 .P - 90: /09 P 9743 . ..390E9.3..P2:4E3. 5.  .3 4. ....3 9743 3.. 4P3 3.03.5 474.4P 3.93 54. 97K3 3.0749.I.9J2  !35...:.9.

2 N4E.3.P8. .9.: P . 4M.

 .3.497. 9743 N0: .. .P2 -.: . 3:43 0 94E3 47 4.5 %743 97.P47-.P-.5 M.: P 83 4M.4. .3 5.39743. 47 97... 3.E9 . 3.:M . 9743 . 47 NM.E9/ 2.M2 P .M23.  5:9 97.3 .. 3 /:3 /.9.4 5/:M3. !35.343 .:03 ... 3 47 5. NM.343 3.P . .M3 303 9743 -.0 97.438:.44290E9-47...P NM..P .:03 47 9. 9.G347:. .9.3 90E5 :.P 7.P..P P 97: 3 9 . 3... 3. 9.4 4 . 47. N0 N.P / /. -0 90E5 :.4 2:M. 4. 342 .E9 .9.28.. .3. 4. 3 94. 4. 3 342 342 .94 5:M. -. . 9.5/: 347J9NM. .94 2.M2 P 3.P4 0: 6:. NJ..5474./: 354-0E3  !35. 9.3 43 .

 ..P %743 . .47:.:03 3. /:3 /. 9.4 NM.4 . 9743 .:03 6:. 0: M3 3. 47:.  8.M 9: 3 4.4  %7. 9743 . 2 N3 M3 80 N.39743. 4. 4 3... . . -090E5:. .. 9: 3 /:3 /. . 9743 8 -4 9.:.. ' 47:.3 . 47:. 9743 .E9 N3 N 4..3N . 9: 3 9743 /:3 /. 90E9-/: 39743/..3 -/:3/.9: 3 4..: N4 .4 N0E3 /:3 /..4 90E9- N3 M32.4397K3..

 4 4..G3535.I9.5 434.E9 /3 /3 N0 . 9...M5. ...I3 7.4 .: 6:.42.J3 .. 3 .H3 M3 %743 6:.E9 .H384E3 4.E5  ' C C % !C ! !$ !35.83. -43 ..9.. 43 4...E9:.P .3 9.F3  '  PJ3. . 83 . .M9..E9-..3 : .9. 97K3 /3 /3 .E994 !4954 M. /M390E-...M5.P -..9N05.90E-.I....M-4P.. 28.. 9. 97K3 5. .M9 N43....3:...I...E5-.9743N0:03LJ 43. 838..M47..5P834M.4.4 344.M 3. 3 94. 8P/:M3.4P3.9.4903/:M3 N0.9. 3 .-43.E9947. .334P 4..G3 434.E9 .P  ":. 83.5/:M38. !35.97K3P834M. 3 . 4.:P.535.97433.4 3:43 4E.8M.94M..2 /. 9.P .9743P3.P3.-43 P /..K90E834E..5 P834M.E9 803 9:4E..3 . -.5 3...3 .. 9.3:P.98P/:M3.G3 6:.83 %. N43.9.N03  !35.E9 : . 4P 3.97:M....3 .3 - 90: /09 N0E33 4.4 505 N43 9 P 2.:P..G3 43 ..M3 20 ..E9743. 43...5 PJ83 4M. 9 3NM.490P 5034 8. M5 .:.M..E9 : ...:P.. 9.44 !35.E.E904.. 6:. . . 84E M3 ... 9.. 4. ... 4.F3..4909M.P 3.:3 NM.. N02 . 9..-....NM..:P.834. 3 90 J . /...P-.3.H3 03 ":.53...42.97K344. M5 . .. : P2: 90997: 3.3:.:3 3..E9 4. 4.5834M..4.3 4..M5. 3:42 $.9743N0: 039M303  %7..42.M3 04 . 2 3:43 /3 /3 . 9 3NM. 4 8397P3. 4.M . 3 ..M4 3.I3834M..: 24P $ .3..83. ...P 4. :..3 ..039743N0:030E:J ..G3.P3 5... 7.  :03 4.E9 : .49743 3. . 5....3/:M37437. 9..M3 4.39. 97K3 43 4. .. 97K3. 53 5. N43 2.4 4.4P 90E -.: 4. 249 84E 4. . .. 9.:P.

P . . 4....:P..9.M... ....M3 04 .9 9: 903 . .99: 903 904..:97032 .. 3:43 3.P4 ..G3535.9.. N:P4 4 NM..483.9.97K3834. P J 3. 743 9. .39..:..4 4 4 83 .... 443N33. /. B0 9.M4... 03 203 0E2 J .. 93 9M 3 6:..0 .9 . 483..3N434M..90E:J ":. . 9....9 70:9.9 9: 903.9 .P-..H2 .E9 : .9 3. 444.I.:P. ..E9 : .3 M5.3:P 4 4... .M90:9:M 5495.99: 903 4N48.E5 J B4 8. 309 N4 94E : 09 N4 43NM.P 7..8M. 0 94E3 90E9 - .P3.P4.9.E9  '  ..3.P497436:.:3..3.6:.. . 97K3 P J 3. 83 .. 3 6:. 3 .P4 4..I9 94..E9 -.E9 -. . 3 .P .. 4.. -P .-.M 4 0E: J 4 83 .. 97K3 . 3 .E9 .3 M5 ..3LJ-... 4 83 . 83 4M. 2 8.:M.E96:. 397.M.90E2J 4 N48. 9.3 : .9 8M5. 9. 9.:3 3 4 9 43 J N0 4 4. %743 4 83 .30934N43.90E2J  '  . N0  %7..P .9703N.P3 3 4.46:.. %743483. 83 4. 2.97K3 4 4..E53  %04-. 4N0PJ3. 397.3.9/037.. 4.3N439 ..3 -...43:434E.0:8.3 9743 N0: 03 9M 303 3 9.E9 : .9 0E: J 43 3 9  2  '  - 483..6:.:P34.F9-:4. 4 83 . 97 5 . :.. .5834M.9 B0 4 4.97K344. 5.. 4 NM..P 9743 .97. ..P3 N4E.3 5.F9-:4.243837..: .:034. 9743 N0: 03 N.. 9.3 9.483.:53.9 . 2 94.. 9.3 : .4 3 4M. .2.0E: J .9. 90E3 .I.:P..2. .. .:9  2 9743483.8M9...  '  483.E56:.P4.. 83 . 3 9..M 9:P 83 .974 .. .3 .3 ...:. LJ43-.:.44.97K36:.9M3034.98P/:M34837. 3 .I9 '83.490/037. ...M9 N43 -K3 9 3 ..

4 3. ..3 9743 N.90: 4M.. 3 N4 3 3 30: .9.. . 9.I9 -0 0 94E3 9: .4  ./:M3. 3 33.3. 4.I.. 43 N3 4 NM..3 .39.3N434M.4 -0 4M.G3 .  . 0 94E3 5. P3. 4P 4 . 3M. . 83 4M..M...9. ":. . N.4 P 3.32.P..-04M..F3 .5.:3.P2 -.  '  .4P3. /037.. 04M.E9N3...3.. 9. 6:.P .G3 53 5.E9 N. /03 7.5 83 4M. 4094E390:3..83.  .8434. 83 .5.39.:P 0E: .9.. 9.. 2 4 -.834M.9 04M. 83 .: N4 . 04M.-48:3. 973 4 4.9 .43 305 7.39  '  .P2 -.354EJ.M4 9743N43. -.P NM..M5 9. /..5 /:M3 .F3NM9 B0N.3.PP-0..3 :P .490.3 .3.M 9743 N..: 4M.E9 .3 9. 3 ..:P.P 8..3 54E 3.. 9. /.97438P/:M3 !.4 303 4.43.... 4N.P3/0P 0:8:. 83 .E59:M .89.9 N.E9 9.M4 '  04M. 97K3 4 4..P3 N.I997 43J.5 943 4 9M 303 4.I.834M.4 8. /: 3 .9.3:43  '    P 3.. .. 7.4 34E2 N. 0 94E3 5. 3 .4-04M.4 90 03 N0E3  %: 303 3.42.P2 97434.. .I..34P4M9  %7.38.:5.3 3.4397K33. 8P /:M3 . 4M..9 0: 7.P4 6:. 33 .: 7.E9 : .P4 9 N0: 03 94.M4 '.M . ..3 N43 9 .0E9 904 3.!. 8. -03 5.M 4 3..E9 2495. 249 5 2.. .E99. M5 .9 . 9743 N0:033..:P.4 90 90E53.P- ... 943 4 3. 9743 94 M530:-.. 3 ...9. 4E3 3 9703 .E5 . 9743.39.. :.E9 N3 .:P.. -0E3 N4 .. 5.4 -.P -.P 9743 -0 4M. . 4...J338.3NM..E5 9:M . .9 ..3N439 .7. 33 4.E9 8..M9 N4384E39M.P3 N0 .P8. ..E2.:3 9.2 N. 83 4.P3 P3. . /03 7.4 -4M. 3 -4 -0 2.90:4M....3 .834M.834M.3 :P . .E9. /9.3 N43 4M..834M.E9 80 5. .P P9743N0:033. 9744P-0NM.

:P 0E: 6:. 4P -0 .:43 K3 .:4 N. K3 974 3 97032.F3NM9NM...-09. N 3 J3 97:3 -K3   22 %.9 4..M9 .:4M. 0 94E3 4 :3 6:. 4094E39:3.0.9.G3 -04M.P 3.9. 9703 94. 2. NM. 3 -4 -0 2..I9-.I9 -0 4M.090E9-5.N. 9. -0 83 4M. 3-0  '.9 0: 4M.:-0.834M.37. 8.3 54E 904 .:P.P..E5  2.M3 K3 .P.F..34P4M9..: .4 /.0 .:P./. .E5 . .:  9 N0: 3.P8. .. .9043:039.P 974M3 3.3 9.4 -0 .I..P8. 34P 4M9 9 3 .

.90:4M..2.

P.4.9.97...3N 0:..:. 9.  2 0:6:.3  N.45 ..PP3..M9 : 3.4.90:4M.M2 P 3.E9 / 2.P90490:.438:.

4 9..49.P3 .3N   '  - 04M. .4 .9.834M..P.E: 9.9.P .-04M.34P4M9 3..P9032. 0. .49.354E5.834M.. 83 4M..I9-03 0 94E35.P974M3  23.. 6:.M4 .P 0 4M.P3M.

 2 -02.I9-0.

4.:P.9. 0NM. 28.PN.3 3 9.90E90E.M2P/ 2.9.3.3.4.3N 0E:97 3M5 ..M.:3-..90E3.P6:. 35..97.G33.

3N0.M93. -0.3-: 3  %7. .3 .3 .G3.... 3. 9. /4 N4 5..3.3 : .4-: 34.P 8P /:M3 .0 -00749. 9743 9 .E9:.E9 303  . . 9.99743-0 !. .. ...9 4 4..M9 9J3 N.. 83 .9..9.P .E9P3 N43....497433.:.4 .F3:4E3N.M99J3 00749.3. 83 . 3.... 5.P2-..:N..M99J3 JNM. .P23. .34. P3 9743 3. . M3 3.3 -: 3 4.3N0N..E5039:M.. .4.83..M39.9.E9 /3 /3 ! . 49743-043N:P.974 ..:03 4... ...99703/..F3NM9 -......H3 N0.P.3 .E997434... 42 $4EM3-: 3 4. 29. 9.P3 ...M99J3 ' :..3N. -: 34.M 9743 -0 0749. 3-: 3.I34M. .:39....-43.9 84E3 /: 3 . .P P9743-0 .P4343N4. -: 34. 3.3039..90E-. 4-0N09743N0:.M9 9J3 83 7..... 2..M 249 5.3N '  00E:J..3.4-: 3P97.3 .43M53..97: 838.P-0.E5 N:P 4 .. .E9 : .:P.P-..9:.

4,M9 9J3 / NM. N, ;0 -0 303 -: 3 4,I. .,. .43 97K3 P -: 3 .,I3 ,. N0 P 0 0749,3 4,M9 N43 5,P .4 0 94E3.:3.,E5JN,N:P;, 039:M.  '  ":,97K3P834M.LJ 
0&$ ":,97K3P834M.LJ, 6:,97K38P/:M3.,.; 83 ;,9 9743 N0: 03 43 .4 4 N0 .:03 4, .,. M5 .,E9:.9, 309,3;, .,.8,P35,2:.,. ":, 97K3 3, 9 3 NM. 3 /:M3 N0 P 43 N3 .,I3;, P3.9,P.43305.4343N4  .,4 ":,97K3.:034,.,E9:.97433.9,P-,G3; 830E2J,P7,904,N4,M3 49342;839M303.497433.9,P9:P 5,3.,.M5.,E9:.5.9,M5;, 599, 3.,..,E9: .N3,P3.4974M3M330M34348,.,79 ,234,9N09,M47, 3:439.,H3;, 3,H3M3.4;834,M9N43 42;:,39,M4203,9-0E3N4.,.M5.,E9 :.N3,P39, 3.,.,9:.9 3, ,9,.09. 342 ;:,30E2J9,M4,94M, 342,914.2 42 ; :,3 9,M4 209,3 .:03 4, /74 ;, ,9 ,.09. 9, 3 J 209,3 ;, .,.-43. 42 ; :,3 3, 4M , 209,314.2 .:3.47,E930:9743/,M/, .:P,N43;,93, ,M 97,: -4 ;, 974 6:,3 974M3 .:P, 342 ; :,3 209,3 14.2 , 90: 9:M /74 ;, ,9 ,.09. .:3 9,H3 97P3 7,E9 .,2 ;, 6:,97K3P0E2J.,E99,PNM.9M.03J209,3;, .,.-43.94,97,4P43M5  0&$ .9,PNM.N,97M.90E5;, 4/N,-0;, NM.5,3 54EN43N0:PN4 8,:N4.,P3M.03:036:,5-: 3 83 4M. ,M9 34P -43 -: 3 ;, .,. .,E9 -,3 : . NM. 90: 9:MPN4 ,. -4M9 J 209,3 ;, .,.-43. 34 03 9703 NM. 9: -,G3 .,..:M5JN0/,37,4P-0 . 9,P 90E5 904 N4 80 /03 7, 8M 5,3 9,. 5, 4P3 ;, 7,F3 !,4P3NM./,37,4P-0 .4 35,7,F39K4, 3: ,M5-43-: 3 $M 9,M4 9, 3 ;, /: 97K .,. ,M9 -: 3 , ;4 .: 3 6:,3 974M3 ;,3, 3-0&$  
 %7,3

        

 C ' 
C &%C >C  C % %  %& $ & %?& 


'   
C 

%>& ' ' $ '>% %# "& %# C  % 

'  ',974 '83;,997436:,97K3P3.9,P :M.NJ..-,P3.:P,6:,97K3P834M., M/:M3.,. 4,M9 N4384E3;, 838,P3.:P,;83;,9 N04,M-4P.,..,E9 4302:..4.,,.-43 049:M.,..,..,E97,F343 ,F3NM.P/,M304 43N3.,..,E9:.N4 4P5,P8P /:M330:4,M;83;,9 .:P0E:, ;:,3 '8397436:, 97K3 P .4 302 ;:M .:03 4, .,. M5 .,E9 : . .4 ., .,.-43 P /,M3 4, 9,3 ;, /,M3 04 9, 3 .,. .,E9 J ;, .,.90E-, 42 9,M47,.,.-43.,I3834M.42.,.90E-, 4 
 %7,3 

; 83 ;, .,. .,E9 04 ;4 . 9743 3. 9,P /4 .,. -43 .,I3 3, .4 974M3 M3 703 3 3 3. 303 .4 90 4,M -4P 3 6:,97K3,F3974M3M. 49 N0: 6:,3 974M3 .,3 : 9743 6:, 97K3 P 83 4M. ,  30E:.,.90E-, 48,P3837,43NM.4,M-4P4P3.9,P9K 6:, 97K3 P 80 43 N,M9 0: .,: ;K -,P3 9,3 .,. 90E -, 4 2.:3, .,..,E9:.;, .:3,.N3-,G394384E  P N,: 7, .:P, 3. 9,P 4 ;, 3. 9,P P N,: 7, 80 43N,M990:.:,3,P9,P;, 42497 3  '  ":,97K397,4N4.,E9.:P,;83;,9 B0.4908397P3 5,99703;, 838,P3 -,E9 83 ;,93, 4.:3.,3.4  '  ,.-43;, 3:433,H3M3 , 3:43 .,.-43 6:,3 974M3 3,E9 N0 83 ;,9 8P /:M3 9,M4 90E-, 42, .,.-439743.,.M5.,E9:.;, .,.-43/4/0   $3 ;,9 8P /:M3 .,. M5 .,E9 .,.-43 : . N0 9,M4 90E -, 44M, ;83;,9//3 0907497458 $3;,98P/:M3 N0 9,M4 90E -, 4 4M , ; 83 ;,9 9M /3 ,:9497458 $M .:03 4, 9, 3.,.M5.,E9:..,E:9,M490E-, 4, 6:,97K3 P;, N4 4P5,P.:3.,E53,H3M3 4;, .,.83;,9 9M/38P/:M330:3,H3M3.46:,97K3943M590E-, 4 3.,.83;,9//330383;,99M/3.494E.N45,9 97033K3.:3, 9,E53.,.83;,9//3 ,H3M3.,390E9.46:,97K3943M590E-, 4.490NM. ,E 9 ,3 8,3 4,I. 9 .,. 5,P3 3 4 4, .,. M5 .,E9 4, 4M. $3 ;,9 .4 ,P 3,H3 8P /:M3 ,3 8,3 , 2 3:43 3,H3M34M, 83;,96:,33,H3 549497458 $3;,96:,3 3,H3.490, 4,M83;,99M/3 9,P4 ,//3 ;:,3 :: 3 $3;,98P/:M33,H3M3837,9743.,.5,P33 4 4, 4M , 83 ;,9 4, 3,H3 .02497458  %3 9M 3 83 ;,96:,33,H3 .,.83;,94,3,H3.:3.490, 83;,9 / /3 N43 ;,9 3:03 83 3,E2 ;, 5,3 3 ; :,3 4,I.9M/3 ;,3 397,9 4, ,.83;,9 4, 3,H39:4. 4,M9M/3,E3,H3M3837,97436:,97K344,.,.M5 .,E9 ;4 . .4 9J3 P 3 ,243,  3979 ;, 8:31/0 $3 ;,9 4, 3,H3 9:4. 4,M / /3 9 3 ,E 3,H3 M3 83 7, 9743 6:,97K344,.,.M5.,E9:. 
 %7,3

 3:43 . 9K8M03/03.E9 6:. 3.3828 .E5 M3 :.. 2 9.M9  P 3.M / /3 .K.:P0E:9743.4N4....P .3..97K3P3.98P/:M3.... 7...:P.. !.0.23  $. 47. .97433.P3 !  4.5834M. 83 30: 97 3 M55.. /..E93. 572/308.:P.3 2.. 3 5..P-.E9 /3 /3 : ..9.N4.9 4.3.H3 //3 /3  %7.99703 9P03. 9 3..:4E  .. 83 .E9/3/3 ' 83 .3249M334P.4505 4.P-48:3.3 90E -.3 .:P.N0:3..03NM..P..97K397.. .9.H3 .E9 4..M5.03/03 97433. . P97.:3 80 8P /:M3 ..F9 N43 02 2.. 23:43..0 8...24.  '  . 35..9..9 90: 9:M ...P.. B09M... . .234 .H3 9:4..E9. 9. ..3...E9 /3 K3 ":.E93. 4....M9 N43 .94.4 90 .. M5 ..390E-. M590E -.. 4 9 .P3344..9..   . .4.NJ.E9 :.E9/3/3 9703 24984E.....: %43 ..5.:34390943M5.:3.3:.P. 9.M3 3...M3.P 83 4.83. 7. 4..6:.E93..9.....H3M39 .. ... 4.P3 5.I3 ..4N:P97433.02407079745. 3.. 9 39743 4.G3 . 4 . .:M.. .33.E9 /3 /3 9 .83..2 ... N4 4P 249 M3 ...-43...G353 5.E9 : .. 35.K .-43 .J3./8 5:7308 .MN0E3343N4. !4954 N0 5.3 974M3 . N0 84E3 ..43 305 -.E9/3/3:.3 .

8M 5. .3 09N4   4.. 44.3 .99703.44.6:.P3. 0E: 94E 3..9743 3 03297:3.   907245.G3 94E..M397..3974M33. :. 90E -.:P..E9 3.:... 4439.P3 309 N4 94E : .I.907330073 09.....:.890 .'  3P3.907245. 4M .33.4N4.3 .97K397.4N43 4..P394E: !8. 3.P3309N494E:.:3 9.3..9759J.49743-. . 309 N4 .P38....H3 / /3/M. 3.M397. N.9743 P -03 34.:3 ' 83 .M9 N0E3 4. 4. 90E-.4 90 84E3 NM../..3 .M. 20845..4 N0E3 N..4N4. .9970394E93.E9 4 . 5.   0845.9 4.:.:P.300..:P. :..9743P-03 34.E9.97432494.4 90 5.9 97.E9.H3 M3 -.:NM.30384.M5N0.9970394E:. 9 3 4.:P.M30M5.:3 . 0E:94E6:. 46:.9 9703 .97K35.745.E903203  %7.400.3 23NM.9743 N0E3.4 90 5.P3 309 N4 94E : M..83.-482 M.8M9..3 00.97K384E3 .M .E9N4E.. N4 5 49 .G2 -03 9703 4. .:P.:..3 .:44. 5. .9436:.3 2. 83 .9 9..9.9  9.947 209.0E:94E2497 36:.9 6:.H3 03  .3809...G3 . N4 309 N4 3.P3309 N494E:703NM..N45..:.39 .:P.:.M .. . N4 309 N4 3.H3.:3 .P3/.1 //  B45. 83 .745. 4 NM.P3 94E :  9.M4 7.M 58.E9 3.P3P3N.M3 743 $M 9.0E:94E2497 3 . 3 .3 5.:P....3 !..G2 -03 / 4..3974M3N4E.4 N4 .M.G297434. 3 9.:.E9.4.:3.:   4. .J3 .:P.904/./ K3...3N0:. .3 .7. -0E3 903 9703 249 4.  :43.P.P3   '  . 9703 4..:3 .I.97 59703 4.99703.4/: .E5 70857.0309N4.3 .:03 00..3.P3 .. .E5N4 309 N4 9.4N4. 3:.:P.2.. . /03 7.343.

.M338. 3.M4 7.5 83 4M.  'J /:M 30E: 9 ...E54.3 83 8.074-. .E93.9 . 3 397.9 97.. 4 24 97 3  9.N3-P  %7.P -..9 5:M 9:4. 83 8.4M. 97K3 NM. N4. 9743 24 97 3 43 .M3 09 5 ..3N4  .490NM..3-P.9 '83.P3 . 2.E5 0E: J .30:3..E5/: 3. 83 .9. . :. 3 9743.084EM3.2 90034. L J 4. 4 6:.2 . 97K3 03 203 .44  .P3N0E3.:3. NM. . . -..P3P90230:3 838.E93.1072039.4N4. 3. 4 .3 N4 83 8.390E9N0.  '  $M9.. 83 .83. 3.3 ..:3 5. . 83 ..P3 9J3 .3  ' :.4N4. 4M .9. 34..24 97 32. 97K3 4 ..90 .4 N4 ..F9-:4.9 0E:J-.9.3 .G3 53 5.3 N0 5.M  '  $M9.:P. .H3 97P3 . 97K3 P 3. 5.. 3979.4..E5  5. 83 .. 4M ...83.H3 M3 3 6:.0.E5 0E: J .9 3..3 83 8.24984E. 4.3439090E59:M.:P.. NM.9 L J -. 7. 2.83.:.H397P3.. 9 .. NM. 45.E9 4 . N4. . .F9N.3.M3 5.P39 .E903203439.97432497 3 43..0 84E M3 904 4.4. N4...83.  5:9 249 .N4.4 90 9J.  . LJ.300.:33034M.N0:030E:J. ... 4-..:9.2 33 .4 N43 4. -4 4.3 N4 % .4 90 /.H397P3.0... 7.79 9743 8:4E99 3.P.074-.4 90 83 7.P 2.3.G3 ...... 309 N4 9.. 26:03.E5 9K 6:.4 4 . ..490 NM.90494E.P3 5:M 9:4. .90E-.4N4. 8P /:M3 9743 6:.-482 4N4 8M97.9L J9: 903 1..N4.8P/:M3.9 9703 .E94.9. 3 3..3 N4 90E -..3..M3 5.. . 83 . .9 9703 -.: .P3 .F9 -:4. N4 7.K6:. 9.H397P3.4 .49.:.3.G397.:P..4 9084E3NM.9 9703 . 4 9 4M .P35.3 8.H3M3-...3. 97 84E 94E : .084EM3 $M9.943209..39P4NM.: 9 .:5. 4-. ..:P 0E: .M3 9.838.3.3 . 84E3 NM.M5.E94. .9 9. :. .:.:3 .P3 80 3 3 .E9.90.97439743 97.97K383 8.9.3.M4 7.300.P3  5:9 N0E3 .H3 ...:3.4903.074-..

.9N.2497 3 P.M9N0E384EM343N3/4 ':.43-0:/03.384E3.84EM390E-.90E-. 94E.43-0: /03.0E9904 5..M33. N:P -: .:P. 9.N4.99703.N 3.M35. .N49.E9/3/3  $4E . .:P. 84EM3 .H2. ..M3 . :.H3 94E.084EM39049.34..9784E4.M38397P333.H397P3.94E..:P..:P.N4.N4.9 .:P.3 2 83 7. :. P. .3.. 43N4  .N4. 42 %4E.9 .0E9N  .E:3M. 97 3M584E4.3N.:.M3 %7 43N3 .N4.99703. .M9.084EM39049. 40E96:.M35.P9J302.I.M  M.79 9703 9046: .84EM390E -.H3 N4.P37.9 97P3 4 4.3 4.:.H397P39045.:P.3 .M3 9..3 .2 84E 4.N4838.:.. N49M. 4N.0E9.M3 .. ..08M9.3  %7. N.4 84E .N4.84EM390E-.3 .4.397. 9J3..M3 3.H3 9: 3.:P. 3   K3 B 3.38. 284E.H30E9. :. :.3 83 8.P3 ..39M.0E9.E9303... 4837.3. .79.N4.3.79.9970343N3P....3 3 9..:P.084EM39049 .M3. % :.4/..0E997438:4E9.:.N4.:P.N4./M3NM.P -.79     .3.M35. 4.N4. .N..3974320P6:.N4.:.79 M3 .0E993N3. .79 .. N43 4.

H3 83 4E 904 4..M3 9. .4 384E3  . .46:.. 83 . 5:M9:4.M338. N4.M3 .3 N0 9J.:.:P.79 :.H3 97P3 .:P.490E-.394E....2 9.N4.H397P3.9. 4 .9...M3 .G3 .E9 . 84E M3 .:P..3 .:P.H3 N4.K343N4.490E3. N4.3. 97... 90E -..0E9 :0E...3.E9/3/3.3 -:4.3 -P .H3 97P3 ..J3 .9.M3 4 .3 .E5 34 -.M3 3..G3 .83.M33....  ..3  . N4.M3 9.M309/.3. -..H3834E .H3 97P3 ..9. 4..K8M.:P.N49.:. :.83..0 83 4E .:P.4 3.M309 %743.E5.:P..K 83 4E -. '  $M9.. .M3 9. 3:03 83 .E9 -. 8M 5. .3 .3.. 4 83 /.2 .039M3. 4 3 03 74 2 5..M3 5.:..H3P ..E9/3/3.H3 9.3.H3 4 -.N4..H3-.:P.. 3 . N4..37.9 9703 . 5. :43.H397P3. 24 97 3 /3 /3 ..:3 -. 9.383 4EN4. :.2 ..46:. 83 4E 43 /.P2/. N4.4 N4 .04EM3 834E  %39M38M9. 9046: 2 :..9 . ..H3 3.E9/3/3-. 4E 4E 84E M3 .E5.N4.34.:P..79 P .084EM3 8M 9.M3 %7 4..M3 9.E534 . N4.F9 N. N4.49 .4 42 .: 9.3 83 .2/.P 9M.3  ..M3 N4.2 .P3.N4. :..90E-.. 4. 4 .:  .E9 .4N4.P2/.3 9 . 97K3 97.E9303.4 974390E-...9 . . 90E -. 4. 3    % %7.P7.H397P3.P 7.M39.H397P3.. 4N.M9743. 03 6:.3N. 4 N. N4..N497. N0. 4-P. 94E.3 .

H397P3..P4 6:. 4..I.6:. K3  B 3 . 97K3 43 N3.. 974 6:.E9049 320P .0E:J .H397P3..E9049.34. 3. N43 93 4 ..974324 97 3 43 M5 43 30: ..43 83 97P3 .97K3P834M.: 79 3   %743N4  79%4E.P    '  B434M.M .P2-.97K3P834.. /.M4NM..:P.:..P9.P .3974320P3:4.-03. 039:M. 83..:P.N.:.. ...N0:032497 335 309N4 . . .4 30: 4.97K3/037.E9.H3 83 4E ... 5. :.:P..E9/3/3.: %.E9743249.M .4 N 3 .E9743.3 974M3 9743 6:. . 5.:P. 3.3 8.9. 4. 83 9.4 /4 3.:P3 4./037.H397P397432497 343M5 !. 3......N49. 9J32497 335 309N4 N0:030E2J. 4 P .N.90E-.3 N43 .:P.3 94E9 3. B0N.M 9743 0 5:M 9:4.H3 97P3 90E -..43 -0: /03 .-0. N43 03 24 97 3 .H3. 3:4..8..M .. 97 3 M5 3:4 .46:..79 '  $M9.P7.3 4EM3..... 97J ..PNM...H3 97P3 904 9 .97K3P834M.9 9703 703 .G3. :.3.P2-..48.. 24 4. N0: 039703NM.P03 9:M...4 0.497433.M3 9.M3 .. .3 .490-0:/03-.E9 /3/3 9 ..9. N49.83 ..:P..: 4 4.E9:.439..:..3 .40: 6:.P9K5.6:. 49.P9743... N4.4 9. 4.43 9.. N 3 .. %4E.P4.33... 3.

9743249N3.9 .3 .N3.909J.

H397P3703   43N4.2 8  3 %4E.839743-0.343N4-: 34.M9 9J3 .N49.

22.

3 8 .  %7.

 /: 3 N0E3 .390E9.H3 97P3 %743 97 3M53:4..N49. 97K3 83 97P3 3 3 .M3 .E90420 30E:..E9 /3 /3 03 9:M..4..84EM3. .E5 ..E9/3/3.:P..M3. 80 NM.P2 -9 .E9 303..G35397K3434/  7 3 2 $ 8 $  79 / 3   /9    %743N4  3 2 %4E...0E9K.E9 303 . 439. . .E9303.E9 3.H397P3.0E9//. ....4 /4 3 .M3  ..E9 303  .E 9743 -0 ... . 6:.48M9.H397P370394EN.490-0:/03-.. .E9/3/3 .0. 9. . 9K .  .P3 P3 .M3 09 .:P.M  97 3 M5 3:4 .490.

0E 4EM3.H397P3-.M3..PP9 N028M9.E930397433.9.8  $43N4.

M 4EM3.  8.94E.M..394E.N49..E9303P9 N0294E.909J. N4.N4 N.H397P3-.J3.N.G384E-.G32493P. 343 N4.N3.

N..E9 303 N0E3 94E.E9303 $ %7..  P3 P3 .N3.:  3 32%4E.909J.M.:P.90039703N498.H3 97P3703NM.3 . 343 N4 .N4. N4 9.M   32    8  43N4.

.E9 303 NM.:P. 3...... 42 837.H38:..E9303...M3 .E9303 B4E. 2495.. 8P /:M39045397K38.:.E59:M.E98P/:M3.97 3M53:4.:P...M. 94E.P039:M..N49.P390E5303.90E-.H3 97P3 .43N3 8.28. 3:4....:03 9.M.P. 8M .H397P3  '  ":.: 7 78:    %743N4  084E3. 94E.E9 303 N0E3 94E.8M9.E9.E9303NM.30.44. 3.E90420...5 6:. 838. . 42 2495.M 2.4/4 3. M3 .3.H397P3.P35. N4 9. 4.. :.0E 343 N4 ..3 0 .K84E90E-.E 9743-0. N490:9:M.E9303.90E-.3NM.9. K3  P3 P3 .: 3 P..49090E9. N.4.

...E9303NM.M3 9.33.79  78:%4E.4EM390E-.90:9:MN497432499 .2 B.E9 303 4EM3. N48P/:M3. 9P84E. 4.. 4EM3 .N4.E9N3P.H397P34.

.8:7.:P. 4 /4 .4N4.3 94E.4 9:4 3 3.P2 4E M3 3.2 9P 0 ..3NM. 9.I9 32 9.P . N3. 4M 8M .9 N0: .97.79 2.: .:P.. 83 .:P.9 . . B0.9J394.4 9743 3.P90E97. 90E-. 343 N4 ..P . 90E -.H3 97P3 ... 90E -. 4 9...:P..0E9 . N4.909J.0. .9...E9 4..9743N3.E9.4 249 84E N.4397K3P3. N4 9. 9..G38M. N4.3 ..E5 3483 %743.2  9J3 94.M3 83 97P3 4.P9.039M33.   78: 3 2 $ $    8 $ 8 $ B.N3.M3 83 97P3 . 4 ..3   '   3P3.H3 97P3 . 83 . N0: P 9743 .. .P3 9..5..9 .P 435.0E9 ..  %7.P24EM3 .4 ..M3 . N4.3 P ..P09N0E394M5.

. 94..3 :P 34 -. .P3 3 . 4 4EM3 . 4 . ":.97K34.P3 -.34M.: ':. /45.E534 -.H3M3   7/ /       %743N4  7/ %4E.4 90 -0: /03 N3 . N4 5.8.G3 5.3     3. 4 03/4034:8/0.43 9.3:P34-..

4 . 90 9J. N3 .9743N3.3:P34-.3  /084E5.9 .

8   43 N4 90E -. 4 343 N4 -: 3 4.M9 9J3 4E M3.

97K3P3. 309 N4 N0E3 94E.3 .F3  P3 P3 .-0:/03-P.:P.E9 3 N0E3 94E.H3 97P39M.97K3 .9.. N4 5..P 09 N443 .4 94E.   9.4 . N4 9.:P.M9N43..      09 N4 .PNM. .P33834.P .  . .P3 P3 N0E3 4.. 3.92.97436:. . 4 3.4 3.   7%7 7 %  %743N4 7 3 2 $ / 78: /  8 $ N4 94E.E59:MJ4.5.90E-..439.F3 .97K3P3. N433 N0E36:. .:P.P3 3 83 4. 3 32 $ 8 $ /   '   3P3.:P.  0E9 M5 53 97K3  . 4.83 .:P.9. -43 . 97K3 ..N49..:P. 83 P -0 .. 9743 6:.H397P37039M... N4 .49... 6:.P3 P3 7..909J.I3 .80.:03 4..N3.309N4  %7. 9.

 N3 . 4NM..G3 .N45.  7%%4E.442  8.:P.3 :P 83 4M. 0E: J-.P 3.83..83.H3 5.0E:J .3.5303.:  .:  '  B434M.3904 N 3. 97K3 -: 3 4.6:.:P..G384E-..9 90E-.H397P3. .. P5.394E. N3 . .43 8397P342.. -: 3 4.:P.P33P 7084E4.39703  '    .97K3-..M3 3N.6:.97K383 4M./.N45. 6:.M5 8M9.97K3P834M.N4-.3:4.:P.M9 9J3 0E:J  '  !35..:P..:P.4N439  .97797436:.P33P%  7 %4E. 6:. 943 84E N43 4M..3.N4..M9 9J30E:J . N3 943 84E N43 4M.M94.E97432497 39J. 2.94384E N43 4M. 979 38P/:M3    &[  % %  &  C & %# "& %# C C % >!  %& $ %  %   %& $ & % ?&   '     C &  '  4/:3303.8397P3./4309N4 %09N4. 97K3834M.390..9809:.

.3 83 97P3 703 94E N. :.N48P/:M3. .E994EN.. 32 %4E. %4E. N4 .

3 .8  %7.

M99J3$$ 2. /084E5.: 09. 4 3..P3M394EN. %743N4  . 084E8..1 //    L7 8  L$ $ $ $ $  L / 7L 7.  .3:P34-. N3 904 53 97K3 8. 2M3-: 34. . 943 84E NM..

 -. 7% .% . $ .3:-: 3 3.3:3.: 2. 7. 3. 2M3 4.3N.I.

I. N. 2. $. 2M3 4.:7.

N324E6:.E9 ....:P. -..94384EN434M.97K3-: 34..943 84EN434M.N3.9436:...546:9:0E3 9J3 ..G3535.30-.M9 N43 9 3 /: 3 9743 6:.3.0 84E. 484E0:9J302 -..9703 % N4... M.M99J3 '  . - ... 943 84E 4. %P84E..5397K3. -  '    .

 .

 %743N4  .

.83 3. 4 2...H3..  $ 43N4 4.%P84E9.:. N.I.

 7% .9743-094J 3.3:3..E9 7.   43 N4 . 9743 -0 94 J 2.F3 P3 -.

. $ 7 %4384E3.PM3:. 9.9743094E3-: 34.M9 9J3 %P 84E .

 02 84.3 .P -4P -: 3 4. N4 9.9 -.G3 94E. NM.M9  %7.

3 .. N4 9.9J3 94E.P -4P -: 3 ..4 9K 9P 84E .

E97434.-094J:..4 B4E . 3. 3 . . 3 9P84E..

: 7 '  3.P5. 9 .3249/4 33.P 2.9743-0NM.  " %743N4 '%09J.3:3.3:3.9J338.   '  - % .9.3:3. 7  % .P2..E9 9743-094J 9 .9.-094J 2 ":M33.

:P..3.90E-.490. %743N4 $$ .  3.83.3:-: 3 7. 3 % .E9743 4.E9 7. N4E.4-P.  % .8. % ..3:97:97:3-K3...  9 .43 9.490...3:-: 3 NM. 9 .  '  .3:3. 3.:P. 4.. .-094 J:.3:-: 3.3 :97:.9 9743094E3 9 . 2 M3 .: 7.F3 P3 9743 -0 94 J 2. 3.

9.E97.PN..:7.-094J 2 $$0.F3P397433. 2. 2M3. '%09J.

P7. "0:M33.9. 2.

 $$.F3P39743-: 39.3. 2M3.E97.P 2..

P 2. ":M3-: 39.

 /4 -: 3 4 .  $$ 0 L "0 $$ L "   %7.3 .:N0/:3/3-: 3.F394E9. -: 3 .G297434.3 .: $$ L ' 3.3.G328. '  / 84E909J.4 9J3-.M9 9J3.9J338. 90 9J.-: 3 $'   84E 90 9J.4.F39O3 5:9 : 34. 84E909J.-: 33.P3  $' NM.

$' %743N4    '  2.

 $$ ' %09J.: 5:9 2.-: 3.F38.

 2. $$43N4-: 3P39743/:3/.

4.E59 2.0:.9. /: 97K 9743 4.3 54E J NM. '  4K39J302 '  90: 4K39J30242.343N4 2432:4E3 %: 3... 5.P8.P.:M.943..3. 3. -0 2.-4M95./: 3..33.I9 -0 N0 9.3.M3 2.4-4E97J.4343N444. 0834M. N.4.4397K38.4/..4.9.P3 9   2.:3.P!.M3K397:M /:39J.4...4.94J /..0834M. 8..4 2 039743.J9 ..E97434..P%:42M39. 3 JNM.:P P-0834M. 9.: %: 35.9.397433.M4 8M :.3 -4E N0: 9703 /03 9J.

. 2.P3 3 83 4. 5.97K3 ..974324 K3 0834M.0E N4 9M .M9N43. 4 -0 -.P-: 3 083 4M.G3-2  ..P .P .8..M4 5.974324K39J302.G3 . 4. ..P NM.:P.P 3. . 9.: . -.:P-.442. 90 9J.#0.904/.F3  '  :039.G3 8:M. -. 03 34.9.P8.. -4E 97J .. . 3.F.3 ..M9 9J3 -..4..  .-43-: 37.E5 4  %7.H3 9.. .: $06:0. 2 94.4.8.9. J .3 .3 N0E3 343 N4 . -: 3 4...3.M3 9 3200E90E53.-0834M...947 $# -... 9.3 -0 2. .  %.4P3.. 3.:P . N.0.I9 N0 .. N3 74 NM.3 .. .G36:.

3.P3 .F3 /03 7.4 /4 3..M9  % .P 9J 302 . 43.:M9J302  '  %0E3...N4. 9743 24 97 3 9O3 0: 6:. /4 37..35:M 9:4. 43 .E4M. 39J302  %7.P9:P8.3.0 54 39J3024.:3 3. 3...:P.9...94384E3  $$  5 9439 943!4954N00297.P 9:303. 2 . 97K3 .9..  /:M3.. .E97.H35..M5 20 2 9 .4 4.3 .-: 39 30E99:. ...F39743P5.3.:N490E3. .3- ..N4. 90E3 . 4-0/43 90E90E6:0E9N3    '  %7K39M90E3.P3 P3 30: N0E3 0E9 6:.3:P..4 22 4.90:9J30239:P8.P974M3  '  .4N.:P.F3 9743 3.: 3.3..3 9743 249 9:.P-.E9M3-: 3 :.E9 . .4 .P.. 4.N4P  ..  .N4..P 3..-.3 .M53..5834M.4%7 3N0.. 9..823  ...P3.. .3.P NM...P K3.9..P NM..3.E9/3/3.-0 7.4 303 43 ..0. 3 %J 302 NM.9.43039:M.3 9J..M99J3/: 3N0P3.:P.:P...:P. 35: M5.H3 5.. 294.4..:3 3. .P3.G20297. 2M3.3  . 9.M39J.F3P3 $$ .. 43.F39743. 484EM3 -0 %9M3.N4 5 .E9 N05.G3535.9 3. %J302NM.E 2.439472489 8.E .2.H39.:03 .4J.P 9:P M.4 6:.9.%.439 /46:..3:4390E53. ..M3..3 9.P3.. 2.:.F3..8088.:P. 43.39703.E9:. NM..43.M3 /4 N4 43 90 4309N0E3.E9743N0:43M5 % .. 2M3.P 0:. 303 3. 49 . . 3 9703 24 K3 9O3 3O. 2..9.3-4 8:3902/3/3 : 34. 36:97K39703.4E3 94.   NM N0 3.N.3 :P .054 39J 302 .90E9-.3:43.P3 N 39 . . 9.H3.3-.3 .M .P3.N3..:.P NM.3 . :. . NM 5:M9:4.439..I. 6:.H3 P834M. -0 N.-: 3 $' 3.. -.M39.N3.. 394..

.4.3 : 3 3:4. 424K3P ...97K39J302NM.3 N.N4.M3 '  .. .:. ":..M39J. 2M3 $$4. 2.P3  2.N4.E-.

.F9N.P3 2.M39J. .:. 2 M3  4.3-.N4.

  .-..8.M39J. 9 . .: !.3 : 3.9.P3 2...33.3NM.PN0E3343N4 4. 3904.90E3. . N4.4.

4$$4.M4 303 J9 43 M5.: N4 4. 8.E N0 9. M3 -: 3 3:4 .P3  2. 9743 ..

5. N4.P 90E3 . .9 . N4. 90E3.:M2 9.M3 703 -09 9J. 2 . 97K3 90E3 .. 3.:P.P2 -.M3 9J. 4. 24 .N4.98M9.. . 943 84E P N.:7. N4 343 N4  02 97.4 97K3 9J 302 3.:N4/: 3. -.-: 36:...M 4M.:. .. 4 9.:3 . %7.H3 ..N4 5 $$PN. N0: 5.3:3. -: 3.H3 343 N4 33 9M..M4. .9M.P4 0E9 6:..94384E 5 $$ $' %0E59:M.. N4 343 N4  P N.. 38:M..9703.M3 9J... 3 /. 4. N45  %0E3.9049 .: 7.P4 8..M3 -43 /0 . 3 . 3.P $%# % $ 9. 9.: 9..M39...G2 N. P ..F92.E9 . . 3 97.. N4. N3904.94JN0.0 4 ..F3  N4 .3 .N3. . .3 9.. .N4343N4 %.F3 9 39743  5:9  $.: .94384E 5 $$ $' NM.F3 ..I9 . 3.3 9. .5NM. 90E3.F35J.: . 3.. %!     %7..3.4 03 0 .4 N0E3-: 30E9 .-.N4343N4 PN.M 54 3 9J 302 4. 4 %7 3 %7 3 B.P 3. 3. .. 84E$'. 3 N.M .J3.33..9743-039703. 39. 39J302  '  - .P9:9.03. 3 ./  . 3 9J 302 NM.-9M3-: 3/  %: 6:. 9..J 8.P3J943M53. 4.P4 8.

.3 : 2. 4 7.     '  0E96:.P9J302  %  . .

 2.

4 2..:. 3.   0E96:. N.P9J302.

 2. 0: 5 5 $$ 8:.E9 . 4 7..

:7. P                                                        % -...E9M3 3.N49-0:/03..9049 .3 ./M3NM.PN.38.P39703 9..:  %7..3:3.

 % 7. 2.% % [ C&C  N.:7.

 0:N4 0E3903 7.3:3.  %> "&C % % [ & C&C 0:6:.3:3 .9049 .3 :3.PP 9049 .PP          %.    %7.3:3 .3 . 0:N4 0E39030:6:.        %.

3: 3..3:3 .P9049 . 5. %5% % [ C&C               5 %.3.9. 0:N4 0E39035.:P.   % B > '$ '>  $$ % % % [ C&C   57.4 $$ 2.

4 2.   0E96:.    0:N4 0E3903$$.:.P9049 . N.3 :3..:P.9.P9J302.     %.3:3 .3.

3 .  %7.

 %  . .. 4 7.3 : 2.

 2.

4 5 7.E9 P            5 . 3.                      0: 8:.. $$ 2.

PN...9049 .3:3.N49-0:/03..% % [ C&C  N.. 2./M3NM.P39703 9.:7.:7.E9M3 3..38.:  % 7.                           % -.

3:3.3:3 .       %.3 . 0:N4 0E3903 7.   %7.9049 .

PP  %.3: 3.3.:P.3: 3.    0:N4 0E39030:6:.PP 9049 .3:3 .3 ..3:3 . % > "&C % % [ & C&C       0:6:.4 0:N4 0E39035.9.P9049 .    %7.  % 5% % [ C&C     5        %. 57. 5.

 % B > $ '> $$ % ' % % [ C&C          $$ 2.

 N.:.3:3 . 9. 3.P 904 9 .3 :3. %..    0: N4  0E3 903 $$ .   0E96:.P9J3023.:P. 4 2.

 $$ 2.. 0: 8:. 4 5 7.E9 P             5 .

 .3 : 2.  %  . 4 7..

 2.

 3.                                                %7.3 .

:  % % % [ C&C          N.PN..% -.38. 2..E9 M33.3:3. /M3 ..:7.P3 84E 0: 9703 9. .9049 .:7. N4 9 -0: /03 .

3:3 . 0:N4 0E3903 7.PP 9049 .3 .3:3 .3:3. 0:N4 0E39030:6:.3 :3.   %7. %.  % > "&C % % [ & C&C 0:6:.9049 .PP          %.

.4 0:N4 0E39035.3.9.  %5% % [ C&C            5 %.:P.3 :3.3:3 .   % B > '$ '>  $$ % % % [ C&C          $$ 2. 57. 5.P9049 .

  %7. 3. 0: N4   0E3 903 $$ .:P.P 904 9 .3 :3.3 . %. 9.3:3 .

  %  .. .3 : 2. 4 7.

 2.

 N.P9J3023. 3.:.            0E96:.. 4 2.

. 4 5 7. 0: 8:.E9 P            5 . $$ 2.

PN... /M3 .  % % % [ C&C   N.9049 .:P.P3 9703 9.E9M33. 2. -.                                      % 84E 0: .:7.3:3.:7. N4 9 -0: /03 .. .

  %7.3:3 .3 .      %.

3.0:N4 0E3903 7.9049 . 5.3 .P9049 . 0:N4 0E39030:6:.3: 3.   %5% % [ C&C     5        %.:P..3: 3. 57. 0:N4 0E39035.3:3 .PP       %.4  %7.3:3.   %> "&C % % [ & C&C 0:6:.3:3 .9.PP 9049 .

  % B > $ '> $$ % ' % % [ C&C  $$ 2.

0: 6:.P2 /. 394..3 0:6:. 97434. 3.3 .P2/.. :.NM. 0:N4 0E3903$$. 2.9.E9 /3 /3 /4 /.:N0:.: 903 9    /4 3:43 : .M3 9J.97K3P 9 .39743-0 P  $. 5. 3 .I.H3 /. 343 N4 5: M5 .:P..3090E96:.3: 3..PP %..3 :.3:3.E 7..P9J..3. N4 9 9...6:.H3/. .:7.P3 9 .490 NM../M.3 $M -0E3N4 .:P.  %7..P 97 3 M5 9J 302 3 . 97 3M5 PN.3:3 .P9049 .:7.08M9.N4343N4 PN.P % .3N.:P.:  . 9.: 9  9K343 N4  P N..4N.:..:.3098.       %.: .: 7. .:3.3 N. 46:.PP 9.. 9  343N4 PN..99703.P39 . 4 .7:97..H3.97K35.38.N02. 0E9 6:.:.3 %7434..G3 .   '  .PP 39703 4. 24 97 3 2 9743 4...309..P P  .P3 84E 0: ..997033.. 9.3.. 0:6:. P .P23.3.3 0: 6:.24984E3.3 . N4. 4. -.P39 .P 9: NM. .4 .3 80 90: 9:M 9. ..

:P.:. .M .3 9. 3./:97K9 .M %   . 4. 3  .94. N43 4.3 03 0: 6:..:P.K 3:43 9..3.E N..P3 3 5.P2 /.M3 ..2 . 9743 .P P  P 9 N02 -. 5.:P.P33.3 3 9 . 0: 6:..N4.H3834E9044.397.. ..4.H397P3..H3 /.. ..E9:. .  3:43 9.: 5 9.9.M3 43  43 3.I.08M9. N4.. 9.P2 3.P335.. .3 0E: M3 83 7.P3 9    .M3 . .P.N459049 .9 4..4 N43 249 . M5 ..F9 N. 97J..3 . .4 4.I.: . .M3 5.M9N0E3249.45.38P/:M3 'K90E 3039.9 4. . 4 6:.3 ../0 4.3 .3 03 N0E3 249 . M5 .9.N.79 9743 6:. 9743 . 9. %3 9M 3 8M -0E3 903 343 N4  P N..9  49 5.M3.:P..H3 ..: 9. .3 3. N0E3 . :03  9..... 9.3./M..9K809439.3 $M -0E3 903 5 904 9 . 3.80439. 4 . .P2 /.4.H3 . 9 90E-. N4.P2  9 N02 3.9794EN.3 :P ...74-. 97K3 97.9703.P33.H3 83 4E 904 4.M39.45..M. N.:8P/:M3.H3 03 . .7997436:.H33.P2:4E3  .4 3 .9 ..: /4 3:43 9.PPN.:7.H3 M3 94E 90: . 9.3.: 3 9K9.N044. .397.:.P3 3 97.E9. 4 837.4 9J3 02 303 5 . 9.: 7..:03 4. .3 . 80 ..E9 : .. .P2 0E:90E5 9:M.. /..M5..3. -. :. 3.P3.2434.:P. .3 .9.M343N3..: 74 -.. 3:43/3 /3 . 9.39.: 7.3903.9 . 3N09:.9. 3 9.M 9 N02 8.H3 97P3 .3 9743 3...H3 03 :.3 0 N0 /: 97K 3.H3 .:.3 90 .M .. N4.4.:P.M249M3 4.M. M343 3. 8P /:M3 5.9 9743 5.M3 9.: 2. 83..M 8.3.3N.. 3 .9.3:P834M.3:P .P2:4E3   %7. M5 ... .. M5 .4 3 .. . 5.243 . :.. 43 .:..3:3.4N44.NM. . . 4.M4.H35.309.: N4 5 . %. N4. 97 .4 3.5. 2.3 -:4. 4 %.E7....94. 83 .2 /. 80. 30: 3 3: . 5. 4 943 9. 2 M3 43  9743 3.3 .3 N..0E2 : 90E 84 .. 0: 6:.4 .. 9. 80 3.P 80 9. M5 N0 .:P.4P90E-. 80 NM.E9 : .4 3 /4 /.3 N.. 80NM....M3.F9 N. 97 .P 90E3 . ..P9J.G3 343 N4 P N. / /. .4P 90E -.F9N.:. 3 .N4. 3.E5 439J.H3 /. :..N4. -.. 9. 3 5. 4 83 4E 9.0E2:90E84.4 9743 ..3:3..F9 N. :.:038. 9 .E9 : .3 :P .390.: .39. NM.:..M3 09 9K .H3 -.5.E9 : .3 97.9.4 3.. ..:.:P. .. 397.P P  80 .0E9 %:.P2 N.3 :P 34 -.4 90E -.J3...N4...0.

6:. 9743 -0 NM.E94302N0N.94384EN434M. P . M.4M3 9.3 0  .:.4 3. . .P2NM.M3 9.3 974M3 9743 .79 3:439.3 4.3:P834M.:9M5.N4.G3 .3 N.:3 8M-0E3903.NM.83.3:3. .3 J9 -0E3903..M3 5.3 9.:.P33/4. :.. 9.3. N49-0:/03. 97.:P. 9K 343N4.H3 N.97K3P..4 3/4/.:4E  3:43 9.M9 NM..E:0: .4 4.9.P 9J 302 9. 974 6:. 909J.E. .00E96:.M3N.M 9 N02 . .3-.3 90: 9:M N.0:6:.0E96:.9 9703 9K 9.0.:..0834E-.:.99743-0 5.. 43 N3 9743 . :.4M3 9 .3 : 3..:33834E N. 4 .: N4 . 43 33 N. :.9 $$ 9049 .34.M3 .. 4 0E9 6:..3 .:3 ..:3.9J../05.83.3098M9.M3 43 N3 .6:.084E M3 ..F9N.3:P34-.94384E 8..-05.3.H3 ..P32432:4E3 0E:9 . N4.084EM39049.E9:.M9 N43 84E3 :. 4N0/:97K3:43 3. .N3.:.: N4.H3. .G39 ..:3 3 83 4E 8. N4.39049.90E902NM.M3 09/.H3 M3 94E 90: .N4343N4..E9 . 9  '  . .M99J30E:J $4E99M   $ 2.3.:33.79.E7.N.P3 3 9:. /M3.P9J3029. 3.. M...M39.3:.35...97K3-: 3 4..:  5.3 :3. N43 ...M9NM.M9 NM.E5J.M9 9J30E:J '  .0..46:. 3 % 0E96:.997033.M5.9 9703 .49.084EM3.. N4.:.3 : 3.F9N.N3.3...E 7.97K3-: 34. .:P...PP2432:4E32..343N4.:3.3 904 N4 9 -0: /03 ..       . /..5J. ..P2  0E9:.:P.9.83.H3834E..P9:NM. K3. .

       %7.3 .

$ 2.

 $ $ 2.

  2.

 7 23. . 7 3.

 $ $  . 7 3.

 8   -   %7. -N0..3 .2 $                        % . 838...N3..84E0:9.:      $ L7  $ $ ../M3N 346:9:0E39J3.

3 4 6: 9:0E3 9J3 ...  8 L 2...       B 3 9. 8    -   3..9.4 .4 N 3 9.3 4 6: 9:0E3 9J3     . -  %743N4  . . 943 84E 8 % N4 9 9. N3 .

 .G384E-.3.394E..8 2. '.

 084E8P/:M3.       %7.N.M.M 3.3 .E9303..

6:.M9 9J30E:J  $4E99M   $ 2.97K3-: 34..'  .:P.N394384E /.

 $ 2.

 $ $ 2.

  2.

 3.                              7 23.  7 3. . 7.

 .N3/ 38. - /  %7.  $ $ 3...:     $ $  7  7. -N0.  7.84E0:97039.3 .  7  3.   % .../M3N 346:9:0E39J3 .

P3.         B 39.N4.346:9:0E39J3   .M.N3.:P..P48.9.4N 39.N4 343N4  %7.H3...P3M3.N.4 .943 84E / % N499.-: 39743.M39.  -  %743N4 ..3:P34-.F3.. 084E5.  084E8.3 . 4/ 3.346:9:0E39J3..9.  - /  /  '.M     .

:P.H3 .: N. %7.F3 . -: 3 3 ..P3 0E9 6:. .3 %09J.   % . -. . -4E3 343 N4 ..P 3. 3. .:9 .P 02 97.3:3. 24 .H3 .F3 .-: 3.P 02 97.P 3. .:P.F3 2. . N4 343 N4 9.3 9.: 8. -: 3 6:.3 5. 84E $' $..

 5:9          2.

 2.

 2.

 2.

9J3NM.                                   % 0E96:.343N4  2.439.97$'904..P9. $'     $'3.

.. $$  %7.3 ' L 2.

 $$ $'3.343N4 2.

..343N4 2. $$ $' L   $'3.

$$ $' L   $'3..343N4 2..

.. $$ $' L   .

 $'  A &&[ %% %  % [   %09J.F 2.-: 3.

F 5: 3 9  L    2.      %.3.

  2.

  2.

  2.

9.P.M9 9J3.. .:3 4.F3.F394E9 $'9  N0:3..:9K. B4 9 -03 /03 .E9743 5:9N. 3 . -: 3 4..M99J30E:J C '   %7..:P..:-: 34..3 K3.: N46:.. 3.F3 .F37.P9 N499.M9 9J3 P .4 90 P 3.2/.M3 .3.P 3.G324K3-: 34.P -.97K3. 94E9 .M9 9J3 /03 7.:394P9J302-: 34. .:3 P.97$'N0: 3. 9.:  .3 . 3 94.3090E96:.E9 3.H3 . 343N4.3 8.G29743.F3 %040E96:.P 343 N4.

..M5..M NM.MN. .P90E59:M.3M3-: 380 NM.. 43.P .4E3 94. ..9.-: 3 3.E9 . .F3:4E3N.  5:9 $.47:.0:M3 343 N4 49 .M-0N0:4.3.... 9 .:.G3.P.. 9. 4P -0 90E5 :.974380NM..0E-0E39:P8... -2. -: 3 $.M 7.P : 9743 -0 . 43:4390E53. .F3 N3 NM9  %.3..-: 3 2495. 49J3.P 0E9 M5 ..P80NM.380NM.0.E9. 0E96:.4 0 94E3 .93.:9M. 9.. $.:   NM.338. 4 -0... %. 3322 3-.34.E9N.9.E994434. M3 4 .P80NM. 4..I3 ..43994E9:426:.. $. 9.3 . 303 J N0 9M..3 %.F37. 3..F38.P80NM.P97: 3-.3 : 3..-2.3 M3 3.. 2495...4 J.3:3.04E9:423.3 !.9.N0 P . 9.03.:9 .43 30P3. 4P -0 .   303 P -0 N0: 4.:P. -: 3 4. 4 -0 0749. 4.MPN.3 : 3.M990:.:97..9.M-00749.E9 9433974M3M3703..M -0 0749.P80NM..NM.:P. 9. 397P.4 . 3.P3 :. 3 9 -0 . 3.P303. .: %:0E9236:97K3..P. 4 -0 . 3 -4 3.M .E9 : ..303.% % % % >% C  C % %  %& $ & %?&  ' B & %$ B > M. /0-44.M -0 3.I. 4-090E5:..4P942 3 .. -2 9 -0 .439.G3J303 $.3-: 3/80NM. 33 .. 2.843..F3N3NM9 %..3 -: 3. 9. 4-0N0:4.: 7. 03 6:.E96:97K3. .M-0 .H3.-03 974M3M3703..3.4.-0 .9.M -4P .F3 80 ..9:.3 80NM.M9 9J3 9:. 9.H3..43N3..9.P N4  %7.4 . -: 3 / %.P3:.E94302..:9.F3 N3 NM9 3.3 . M3 .3 4.3 904 .9. 4 -0 3 2.E9 NM... .4330 %4.4 9743 -...P 9 : 8.-2.490N0:.P !...-2.973 343N4.F3 NM9 . ..F3:4E3.F3 NM9 8.P..34.302 9. /.3...: 7..:P... 339.M5 . 9. .  3.4343 7.: 03.3. 97K3 4 4.I39 -0.9.4..F3NM980NM.:N4 3.P.M5.PN.:9 .:039-. -2 .

4330 025:M:M..94384E90E90E "3.  $N4. % 2. %# B ' ' % % % %    .

3. " % 2.

 " 2.2.

  2.

  2.

 $$ 2.

 %439 2.

 %43!4954 2.

3  2.:8.:.:PN.. 5  0:.M990:.

  2.

 $$ 2.

3:9 5:9 %09J.28.3  % .E9  %J394.3 .:435. 4-0N0:4.   %7.4397K3P  %&  .4E9: "3..H3 :5.4E9:3.9.22 2 23..3.P..:/N.4397K38. 5  09N4  ..9. % ' L9 L  L  2 L  4M3'2 J.P90E90E...

 O 3M3-2" 2.

3. 2.

 . NM. 2.0:8..:3..2 3 %70E9 %7..E9   .:  %J394. 35.F37.P2 -.. 9743 23 N.3.3 %04 9..94384E90E90E4E9:42     $%% %0394384E B3 .3.974323/.9..E9-2 $4E 0: 90E90E    $  A#  .  %7.:53.M..4M3  "8 L L  L     L  4M32..3 974M3 3. 6:. 0: P 3.P4 .H3 .. 3 . N0:03. 3 N497. 4E9: 2 0:8.: 5 3.H2 9K843.3843..G2 N.4. 9. -..33.I9 843 .3 94.0.3 B.F37..I.G3. . N3 904.3 . .9J338..4397K38. 03 /..4J.3 2 O $4E0 P 3.:P..439.8 O 49.-2..NM.: O 0: 8.-29   .E9.P*.37.E9-2  0:8:...438:.:4E9: 2 438:.... 230M9-2 N 34E34.3 0E: :03.F3 NM. 0: 743 4E 2 9: 0:/.4P942 .9.4..9.E -.5-22 O 438:.

. 6 .8- 3 .P 2.8 3 %743N4 62.:P.9.3.:M394EN.

8 62. 2.

6:.4M3- 2 90E9/039..F3 2 .843.0:7430P.N43..8 -.:P.3 .843.F37...894E.. 2..9.

8 2.8 4M3.

 8 6:..8    2 4M38 2   %439.6:.F3.4 90 .. . N3 904 .5M.439..P /: 3.5 M.3 K3 .4M3 9. 24 9.843.43.:P.E9 .. 8 %743N4 .9 . 8   0 L L  0:743943. 8 2 $:7. 9703 43 9J3 9 N4 9: 0M5 ..3 %. 3.843. %43 9. 8 O O O O O  43 9.  ..6:.:P. 843 .0:8.3 .843. .:53..0: /. 88 3  - 3  %743N4 O 8 ..E9. /4 3 .F3 2 4M3 2 6 2.F3 . 4 B09J39N49:0M59.8 .   %7.L L .F37.L L ./: 3084E  N4 3 6 2.

.. .F3 2. 843 .P 9743 23 97. O . %4E. N4 3.

:M333.E9 .8 3 . 2.

..E9.94E.32.H39439.974M397 3 2.4 .5M.8      O .7.F./4. %.8 O 084E9J3N0E38M9.

.23%70E9 %7.I9843.. 490E9/033.0:/.9.8 O084E9439.F37.0 ..F3 - O 8.:53.0:743240P - 2 O. 9.3 %..:P.  8 -.:-.E9.... 5:M9:4.249..F37.:M. %743N4 O .0:8.3  9.P3  97.4 8 .    83  %439.I9843.E9.843...:P.3.H2  $:7.   2 4M3 2   0:/. 4 K3/.:..:P./M323N.-46:. 0: P 3.4M3-.30E::03.  %7.E9..F3 2 2 O 89439.6:..3  .: 8   2  0:8..5M..  904 -.5M.M3 90E9/03..I9843.N338..  83- %743N4 O-4./M323N.F37.. 2  '. 4M3 .F3 8 2 O -.P4.NM.P*. .843.0:8.3 8 2 O -.843.843..084E5:M9:4.F37..303N...

 6:.. . /4 43 .  .. .3 B0.-0N0:4.0:/..303N.:23N.F3   ?B & [ .I3 .. .4 N0: 03 N0 N0: 97.3 .E9 ...  %J394. 9.  %743N4 O . 90E90E $4E0P 0  0:743843.0 N4 -0E3 903 : M3 3.:M 90 . : M3 .J3.843. 84E 0: .I9843 2 .4M3 2 O .N3.3..3 8 -4 6:.3 .F37.397433.P39 .E9 : . 8./:39J. 343 N4 .94384E90E90E843.. 97..0:8.. 843 2 .F3.3:..F3 %43 9. 249 5. 4. 9./M323N..E9 -.P 904 9 3 4. $%% %0394384E B3 $4E 0: . 23N...F3 . 97... 2 94.:843..3 .. ...F3 2  0:/.. N4 4 4.0:/...0 N4 -0E3 903 :  %7.F3 ..4   2 9 9 '. :M397:3-K3.F3 %.I9843 2 .3.I9843..H3 B0: 4.5 M.:.I9843.F3 0:8..4 .:P.F3    2  .  N.:P.3..

.. 249.3N:338.4909J3909J. 9..-0N0:4.:P. 904 9 3 4. 3039.3 9743 3.:P..P3 9 . 9.P . 2.:  %09J.M3 3.:P. 3. 3. . .P " %  2. " %% %743N4 O " % : M3  97:3 -K3 .-0N0:4.

 %  '.  2  :M343J.:3.-0N0:4.3:3.P97:3-K3904 " % 2.  2  4M3J.3.. O %9 .4-0N0:4.E5.9743-0N0:4. %743N4 O " %:M39.. J" %L.9.

 O .4-0N0:4.E5. . 2J.:M343J..

 .2 3.P 904  080 .0310/07 3/:897. 9.907 !4:943 43974  J L 2.

3.0:/.H3-. 4 243.904.:3.  JNM. 4E3..4424E3N.4N:M..E5-.:2   :M3J9743244E3      64E3    2..I9/4M....G3094E34E3!'. -0 2 .

394E.  '.J97434E3 2.

4E3 2.8 4M3.

3  . 43 L   L  222  L L  %7.3J /4E3 L 643 6 L .8 B 3J34E3/.

           4M34E3 22 B 3J3..4 22 4M3/422 2 '.394E..J6:.4 2.

8 .4M3.42.

2494 64.4 L 6 L / 4 6 L   L L  2 .8 :M3J6:.

4E3  3  4.  $4E497032494E3  643 64   4  $4E49703249209/.

2    4M33 4.

94J  5M.390E9.53.H38:.24E3  %J394.:P.E90:.3.4E3 2          2  2 4M322 .32..94J  2  %743N4 O 9439.E99743N 34E3.: J L  2.:3.2..:P.92 ....:03 2 O N48.

 2.

94J #% !2.:P.  30 5 5   %7.8 438:.2.3 .E9.

:P./4 343J .:P.:.438:.. %743N4 O O O O O !2..E90:.303J 974M3M3.2.

8 J L 8  L .

8 #.G384EJ # .

I9-.:7.43JN.H3 : 3N09.3.E99:09N4E.:P..E99:09N4E. ..!2  ./:M3..P3./ 9..:03N4 O 00:8:. 4 !.:P..9. 4 %  O !.43J  O 084E.58:..G3K3974 3 :M33. %J394.:P.F3NM.2.43JN.92 O !.:P..:P. % 2..42.:.3  4M3-0.974M3M. L  L  L L    ?AB % .:.58:..4.E9.4M30    '.PP"3.!2.F3N3 .43JN.E9P3.92  3   N4E. 24 %09N49:09N4E.H3.

4.: 3.3.F3 2 4M3904-.P3  %J394.P974M3-02..  %. 2.  %43.390E90E....I9.P*%73:.9.0:.3 .4397K3 P3.

I9.  %7.439.F3  " % 3 .390E9...2 3.-02.3 ..G3.  2  B 3J3-0. 039J.-0.N3-.:P.F3NM.

.90E9/03-:435.N3.390E9.43 97K3 P 3.3 .-0 2  4M3N 3J3-0-02 B 3J3-:435. 45397K397039.P*%73 :.5.I9. 9.199.M9.354E97:39..49 4E340N0E39.F3 2 %. .2 .N 3 J3 -:43 5.F3 6 L -0 6 L  2  %   .-0904" & %  L " L   2.E2.M/039J.P974M3-02.3 54E 97:3 9.:P.I9.. -0  1 99 6 %743N4 O 199039J.354E97:39.3.F3  2  4M3 2      %J3.-02. 4M3/99 -0  6 L -0 6 L / 99 199    039J.....9J3NM.2/99L  2  B 3J34E340 / L/99  L   2 0:.E2.:P.44E340  2 4M3 2 B 3J39.-0..2 /99   -0 904 %J3 94..F3 / L/  L  2 0:.3 90E9 0E .

3 .2 3.    %7.

3.G297434.4505  2.973.P3..

 L  L  2.M9.:P. 2.N3.I9.2 3.   .P974M3-02.-0904" " & 2.. 2. 2.

 3 .43..-0 .E-. 03 9:M..09.4N4/4E.4 7.P3 .3.J3.4 90 9J.P*%73:..4943.5.F3 % '.   .-0 6 L -0  L  '.I3 80 NM. 943 84E 9J3 94.3 -0 .3.-0 %09J.-0 N09.M3K397:M.. .9.45N.439.390E90E.9 "3 %    .G3 N 3J3-0  0:..43.49743-. 34P ..94.2 3. 4E9:42-: 3N.497K3%J394.45.3/9 2  0:..I9P. N 3 J3 4E 9: 42-: 3. L -0 L 2   % ..3:3.943.9743-0.3.K .F3. 97 & 5: M5 .-0.  0..4397K3P 3.. 3-0  6 L -0  L  L L 2 '.:P..4/. . 9.I994..F3 . -0  2  0:.9  -0 /9  2 %09J.2 .M4N4/4E.:P.4N4902-0943/N.:P.4/M9797032.

3 ..F3 8 / ' 1  %7.M39743.: 3. '.394E.

...9J3-02.3..P*%73:. .3 90E90E.4M3 /  2 %J3 94.4M31 %J3 94. O ..8.390E90E.M9 .9.P9743..9. O  8 9P 974M3 ...M9. ..F33.4M3  9J3 94. 5:M9:4. 4 9J3 .4M3 8  %J3 94..G3 84E 5:M 9:4.:P....:P.%743N4 O .M9.394E. O 1084E2.  2.:P. L " L '2.P*%73:.43 97K3P3.94E.E9 .9 084E3....974M397 3  O / N 3 J3 93 N3 .4397K3P3.3."2.4397K3P3.M9 .3. .P*%73:. 4N.  '  '.4397K3P3.P*%73:...9.3 90E9 0E .: 3.9.3.390E90E.I3 ...I9 . 084E#034/..3.I.F3 .

8 6 L -0 L  L  L 2. L L  L  L  .

 2.

 6L-0 L 2 %.9 9.NM.N0... 2.I97. 3 6:.39: &9  "3 %   2.P974M39:PM.I9.37.H3. 4 9. -0.39:  %43. 3 .P M3 3.304.:..9.3 9: 3....0:/.-0 . 3 9743 -0 3.P 2.37.F3 NM.E7.' B0:03 N.:P.0E N4 .G3'2. 42.8 %.G2 N0: .94. -4E 97J 8.H3. 8. 97..3  . N00297.2. 42904. 3 34..: .

-L9 %743N4 O 99 .PP ..  .3. $$ # 9 ..N30:6:.3 . 9   %7.3:3.

O . 2   L    L  . B4E .. 9K..3 90E90E.P*%73:.243..4397K3P3...9. .P3 %J394..3.  2  2 L L L L   2 3... - N4E.G384E9M. -.$$9K. . -  #  #$$ M3-: 34837.302 4M3904-.

-: 3837. .3.243. '-: 3  %743N4 O M3-: 3837.243.  %09J.

2M3..F39743-: 33. O .3.E97.G297434.P3 .

  .

2 .E97:3-K3 .

2 '-: 3   2.

. 9K..  ?$&   .P3    L  2.P8.90E:J  %J394. 83.  80..P24.3 .9.M-4P.3:P834M.:6:.3.4.H35..E9:.H3 4..3 ..P3..-0N0:4. 2M3 .3.

3 .  %7.

      L  2.

P8.P2    L  2.:6:.-0.F3NM980. .9.

    L  2.

2M3.F3P36:.P2 $$  L  2..E97.-0. .F3NM9.

9..P" 2.  .94384E90E90E O O O O O :M33.

. 4 2. .3.:. 2M3 PN.

.:. 4 2. 2M3 PN. .

 . 2M3$$ 2.

9.:7.M  PN.33:434.M990:.:. 09N4/:97K9743-0   O .:PN.P8. 2.

I3P3PN. .$$7.:7. 2.

4 .I3 .F3P3  2.F3P3 $$ .M3 .E97.M3.M99J39:.E5390:.   '$$  N4974. 4 -0 0749.3 :P 834M. 9.497433.P.83.9-. O .3 .9.:P.M  42 .:. '$$ .-: 34. 9. 2 M3 ....4 90 5.M99J3  $$ O 43N4-: 34..3N.E97.:  O %P84E. 3 9J3904. 343N4.E97.F3 P3-.3 3:43 4.P ... .F3P3-.34..4 .E9 7.

F3 P3 -. -: 3 4.E9 7. O 43 N4 .3. .M9 9J3 '$$ NM../:97K9743-00749. 2.

 O % .90E-.  O 084E5. 394.M.:P.3. 4/ 3.3:. .   4. O 084E.9.. 3. 3   %7.M3. 9P84E.90:9:M  O 4.3:.E97434.3 . 3 .H3-000749. 3..M49. 4NM. 49743094E37.3:P34-. .P3M394EN.. 3 ..  O 084E8.90E-.E9303NM.:03N4.

 2.: .3 . %J394.0.N..9.PPN.. 9.3   0 "0 $ 0 0 . 3 :M3-: 3.:P.3 4..094E3  " $     %743N4  0 0749.:7... 4 : M3 -: 3 9:. 2. N.:7.F3  "7 7 $    " 7 O " "7 " "0 : M3 3.N3343N4 4.3-00749.       $N4.397433. :M33.

3.E93038.. 343N4.:6:. O $  $ 343 N4 . 4 .. -0...E9 303 9J3 904  P N.3.: .-00749.F3 2..

.34.E97. 343 N4. O  7 . 9743-00749.F3-.F3 2..:6:.3 343 N4-: 39:.-0. 343N4-: 38. 3.

.I3  P3 P N.E9  PN.9743 M3 .3N7.:7..3 . 4.3 .9 -00749.:7. %743N4  %7.3-. !397K3.G3. 9.9....

 2.O PN.:7.

3.9 -00749. O 4. 9.3N7. $ 2.

3 :P 83 4M.: 4 M3 .:7.I3P3PN.NM..I3 P3PN. O ..9743.:7...I3 . L 2.. .4 90 5.4 9743 ..N338.

.3 .I3 .. 0E9 M3 .3:P834M.E5 N0 4 4.. L 2 . 4 M3 4 .4 905..:3 .

290E-. 4   2.

 5. 97K3 9J3 94. M3 4: .3 /M.:P.P3 3 ":.3 . . 97  ..:3 .J3 .E5 3.H3M3 2. 904 5397K35.P33  4  F   . ..

 2.

 2.

 2.

97 8. 4 :03N49 .3   L L 2.

 '.  2.

 $  2.

 $ 2.

3-48N4   %09J.:P.3  $ $   L L   $ 0:6:..3 2 O ":M33.94.N.  %J30:6:. 4" 2.  L   %743N4 O '%09J.PP %J30:6:. $ $   /7 .PP9J3904 4.3 ' "7 .-00749.-00749.:. 9.PP.

3 .  %7.3.

P3M3.M.N.M O $ $   2.O 084E8.

.3  2.NM.F3-. O 43N4.E97./:97K9743-00749.

 O / 3.9743-0 7 '   "  L L L  2 L  L  M3-: 35.  O7.   '  % .M99J3837.P. 3.243.3:3./4P 9J3904'$$ ! '$$ 4-8L"L $ $  L L L .M4-: 39  4-8 M3-: 34.  %J3084E9.7.

 %.-0E9 '$$ '$$  $$ $$ ! '$$   ! $$      L  7.N !.P ! " L L    L L   ..97433.G33.I3P3837./ M3. 5..  %43.P.3.I3/.

3.3 .G33.  %J3M3-: 3. 3-: 3  %7.P7. " 9 N.-0.34.F3 904N 39:..

7..  %743N4 '%09J.9743-00749.F3-.E97.-00749. ' " "0 0 ' "0 07 0 " 7 .3 2.3' 2 O 43N4.

 4P 0 94E3 02 3 M3 3.30303"0" 2. 9 -0. O "0:M33. 3-: 3. O7. 9. 3.F3NM9 M33. 43N.7.3:-: 37.E9 94.P 7.34.34.% .9 /4 9:.N. 9.

.F3-.PN. O 043N4.:7.:P. L 2.E97.094E30 L $$7..3.

37 L 2.F3 -..M9 9J3 9:.E9 7.4 9743 -: 3 4.3 4. . O 7 43 N4 .

 O "  L  L L  2.

3 .094E3.G3 .30  %.3 4.:P. 43N.:7.4 " "7 7"7 7" " 7 " 7  L  L  2...PN.E9:. 9 53 97K3 .4-0.F3 023M3.3 -.E9 ...-.3.. .9 .0E9.  L  %J3 0 84E 9:.

9703  M34.390E99743N0:0390:...3.9.4-00749.E5.4 -  %J3M34.3/M.. "7  "7 '.3  " $ $  ! 1 %7..:3.3.3 "7   "  .:.

.'1.  1   9  %743N4  L    L  L . .:03N4. 084E.

. 2. 497433.4-0 8 8  O 843N4-.  M349M.44.38P/:M3.P309N4.3.0.90E.8 2.

3/:97K9743-02. O M344.3. 9..

 9 L    .

  $     2 .3.

  7 L L  0297.2'$$3.9P84E.

.-0 84E.. 9.:P.P974M3909J..

:P.G2 9743 4.P974M3909J.P3 .4 505 .:P.-00749.3  $ L "  L  L   . 97 3. .. 3. 943 84E 90E9 0E-0   %.

4-0 " %743N4 9 L1 & O 9 M3 4 9M.23.4 -0  . 97434.  '  .450590E90E-0   %J3M343J.3 8P /:M3 .:3..E5. 90E .390E9N0....P394384E .97 3.

 9   %7.3.3 .

43.P.90E9-5.E94.9.M3 NO.3 54E O 4M3 /.:P.I9 2 O 3N494J . 9.34. 4E5 N 3 J3  22 /03 9J. -0 2.. &438:.

0:8.-.:-0 %7.5:9NO...53.3.. 9.3 %J394.9.390E90E...P*%73:.4 : .90E9-5.354E2 .:3.G3.4397K3 P 3. O B48.E.P3 97.:P.3 N:3-.

2 2 O & :LL .

394.2 O 1084E. 3 .4M31 "  L  2.

3.   .

43.:P..9. -02 0:743-02 0:.4/M97P97032..:P.354E9743-0   J.4943.35.3 O O O O O O %09J.I93.../9 2 0:..-0 2 0:/..5:9   $4ENO.:.3.-00749.-0'- 2 2 0:8.-0 /9 2 " .

5:9   NO.  .

5:3 / 2 O B48.3.:P.94J 2 / %743N4 O %439.-00749..4J..32.NO. 5:9 /.3.:P.94J 5M.203.38.9.:3.90E9-5:M  %J394.3 .390E9.E96:.E99743094E34E3.2...:03 2 O /%439.53..4 5:3 2  %7.  '.3..: LLLL2  %J394.

.: "99 2.92 . 2   2 4M32 2 .H38:.E90:.

 2.3.

 2.

E92.:P..E90:.  30 5 5  %743N4 O !2./4 343J .:.2.8 438:.94J #% !2.:P.303J O %74M3M3.438:.

8 "99L8J L .

G384EJ # .8 O #.

43J  O 084E.:03N4 O 00:8:.!2  .:P.:P.3J '. 4%  O !.E99:09 N4E.:.E99:09N4E. 4!..92 O ! .58:.394E.4M3'J2.43JN.3J.2.92 3   N4E.58:.J3 .E9.  %J394. .43JN.:7.3N 34E3/.J97434E3/..43J N.4M30  '.:P.:P.:. 24 O %09N49:09N4E.

..8 :M3J.E5 " 2.:3.3.

 2.3.

302 22 .J3    %7.354E.F997.3 " L   2 '6 L  !2. L  L  L L    4M34E38.8 B 3J34E35.

3.3. 24E33.5.J39.:3..4-0 :M3J6:.244E33.E5J.3 " "  2. % 4E3.

J6:.3.8  '.394E.244E33. J2.

8 B 3J34E33. '.J97434E3.J3  'J " L  2.M.394E.394E.3 / 0297...

302/22 '.'J3.4505 2.M4E38.F997.8  L 6 "  L  222 . 6 L  4M34.G297434.P3.

394E. J  "  L  2.8 '.J97434E33.3 .

G297434.4505 2. J3.P3..8 6/  L  '.

8  %J394.9.P. 4-0 4M3.3N 34E3/.3.33.2..P97434E3..394E.9.

8 :M33.9.P" 2.

 2.3.

P97434E3 ..9.6 L  4M34E34E3!' 22 %J3.33..3.394E.   %7.:P.P.3 L  "  2.M.8 4M34. 4E3!' N 3J3.. 4E3  " L  2 .M4E3/.

.3 :M3-2" 2.P.-23.9.8 6  L  4M32. 4-00749.

3. 2.

8 49.5-22 .

:P.:3 .3N 34E3/.34. 3 :M3-: 39:. 3"7 2.E9 .34.4M3  %J394.  "8 L L  L    L  0: 8:. -2 9   .3-: 39:.

3 2.

394E.-: 397434E3. 2..8 4M3.

3 :M3-2" 7 2.34.8  " L  222 .6 L   2-: 39:.

E9 .. -2 9   .:P.5.-: 3 :M3-2" 2.-22 438:.4M3  2-: 3/N0E3-0.E9-2  " 7 8 L L  L    L  0: 8:. 28 49.3.:3 .:P.

 2.3.

:3.3N 3/.-29  .4M3  %J394.E9.3-: 3/ :M3-: 3/" 2.E9-2 " 8 L L  L     L L   0:8:.:P. 438:.

3 2.

 2.-: 397434E3.8 4M3..394E.

8 " L  2 22 .3 .6 L   %7.

M-4P-: 34.5974M3M.3 039J.3.P-.9.:P. ?A  .  %J394.4P3.G3535.F3 %743N4 O ":M33.3.-0 $.5.M99J37.P" 2.H3 4.F3.

 2.3.

F3 P3 4 ..074903 9J3904.E97. O 4343N4-: 3/:97K9743-0.

2.

.

084E9:.3 4. 3 9  2.34.2 O . 3 . O 9  343 N4 -: 3 9743 /4 3 9:.

  .

I95.G3.8.-02.M2.3.I39.  9 " .:  ''2.G39M.I95.394E... 302 %: 303 /443.4 N0:03 9J3023039.N3'-..:P.. .3..F3.3..2 O '. N3-.F3 -02. 0  %743N4 4 343N4..439.4 9 ' 4 9  2.I9..

 .

2 4 '2.2.

I3.-0 $  L  L  2 L    ' 0 L L 2. $'       '.. 4  .5.:P.3.4.F3. 84E909J./039J.

2  039J.354E97:3 $ L 2 %7.-030E:-0902-:435.  9.3 ..:P.

E2..2 /99 L L 2 B 3J34E340 / L/99  L   2 0:..44E340  2 4M3 2 B 3J39.354E97:39.2  6/.F3 / L/   L   2 0:.F3  2  4M3 2  039J.E2..354E97:39..      B 3J3-0 $ 6   $ 2  6       4M3 2 B 3J3-:435.49 4E340N0E39.-:435.

 L .

:P.: 3.F3.. "  2. 2 039J.P974M39:PM.   .-0  $  2 %.

2 3.  $   2.

3 9: N.3.N03.4 N 3 J3 -.9743-0 .  .9703249209/.3   . .   6 L2.P974M3. "  2. '.4 3 974 3 .:P.3 L 2   %. 2.394E.39:3./4 33.:P.3    %7.2.3 L 2  0:/.G3 N 3J3-0  2.:P.I9 P .

 3.   %.P974M3-: 3 " "7 4  L L  -  .2/.

2  L  L $ .

45N.I9 94.493.-0.4 -0  2 .4 /M 97 9703 2.45.0: .0:.9743-0 2-. . .45.2   L .N3..442  0:..09....4N4/4E.4-0  4M3 .3.0: .9743 2  0:.3 2 0:...4.33.

 L .

..3.4. 2  0:.-: 35.-: 39743-0  '-$L L 2 43N4-: 397:3-K39743-0  9-  %   ..3K397:M       2 %09J.5.

-0.F3  "  .L"  L 2.3:3.2  M3-: 3.F3  :39J.F3  -: 3'-L9- L  % ..N. 4-0.9743-0.F3  ' L$ L 2 M33.0E29743-0.

-: 39:..F3       9 ' L  " :39J..3.3 .3. .F3 9 '  L  "  C &[ .3.3.3 4.0-00749.5.-: 3  %7.3:3.-: 3 /N0-2.0-0..H3 .F3 ' L$ L 2 % .  % . -: 39743-0..3.. 3 N0-2.

..H3. -: 3 NM. %J394. -: 3 9:. 3. 3.H3 9 3. -: 3 -.3 .4 42 .3.. 3.-: 3/  O .H3 3.:03 6:.. 3..H3 .3 4.9. "-: 3" "7  2. .N3J.E9 9743 3.E9  %43 90 9J.H3 .H393.

H3 P 97: 3 .3 4M39 .:4E . 93..3:-: 3.N3J.. '"L9 L 2 J.P .H39.. N4. 97...5.-033:02.H393.3 974M3M3703 . 9. NJ.M343:03.4.M3 . 4 3:43 90E5 3.42.. M.E9.4397K3P5J.3.:P 90:/09.. 9 5:9 909J.E9. '"7L9  L 2 L J.H39.P97: 3 4..3.3..:P..H39.3.4397K3 90E9-8P/:M39743.3.:P.3. .E9LLLL 2  O ..4390P-4P9743. 44P3 N..   . . 249 /.H39..9.E9.9...:P.3. :.: 3 9743 6:.:..G2 2:M.H393. 3.3.H393.97.M.I..: .3 P 97: 3 3.0. .4..3:-: 397433. 4M39 .9. 97K3 P 3.LLLL L 2   ?% !& C %#&[  .4M3 .E9 P 97: 3 NM. 90 9J. .

9..9 47.. 43.9  J9 ....9.3..:03/: 3N0N.0E.E9 9743 . 3 9.. 4.9  8P /:M3 N0 5. 43. 2.. 3.. 497433... 4.P3 :.N44-4E.58:.3..4.4/:39J. 8.  %7. 47./: 390E9-.4 .5 8:.E9 . 3.4. %0E9-. NM3 9743-K3.. 4 3.E9 ..E9 :.3 .. 4 4P3 NM.9. .H35.5:.E99743-K39 .4M. N3M34-.P2. 4 4P3 / ..

.9 . 47.P904.3.390E9N0P97: 33.0:M3.  %J394.9.3 .  '2. 34.... 24...E53.4303..9..5M.M99J3... 4-090E5:. . 9. 47. 43. "% O. 3: 02 303 9. 8P /:M3 47.N.N3M344.5M.980NM./. 4NM.44.E9. 43..5M.9.M47.J 6:03 ..58:..9.439.343 B4E.- 74  4 7. .3 43 9743N4.NM..49 47...5M..J44.M99J3 .

E... 3 9. 394.3.P 834M.2 NM.M2 B4E.P8..9.N3 /M.:NM..4.9046:5.

2  '2.L 2.

 .

 .

3. .

9.H3N09.P33P97: 33. P 97: 3 9..  '"L99 L 2 L J.P4 . .P90E5:. 3.P2 -. 3. .3 90E9 0E . 9.P % .9.338..P .. 90E9 0E 0E9 M5 N0 94....E974397433. 902 .M99J35.909J.I3  %J394.-090E5:.   . 3.:P.P*%73:. N43 N0: 9743 -0 90E5 :.3..3:P.-090E5:.H3 90E5 :.:  %7..9.9J394.. ..3 %04 9.:P. 5:9 '.H3 !.. 9.: O 4.P 2.. 0: %J3 94.3. 2.3.N43N0: O 44.2.H3   C ?B  '[   .. 4.I3 .. LLLL 2  B0 N....3:3.I30E2JNM.3 .9743-090E5:....E9 .43 97K3 P 3.M48M:. .E9.30:.. 4.:P.P2N4.4 8M 90E5 :. P 97: 3 NM.. ..

.94384E90E90E O M3.. 44.I3243.I349 -0. . .F3NM9N.. ....

.  .I3243. . 44.F3NM9N...I349 -0..3 O M3..

44243.I3N..3 O %434EM3..  ..

44243. "  2.3 O %43:M39 -0... -0.F3NM9.F3NM9 N..

P -0 -.3 O .4P4 %3.. O : .4 .F3 P .4.3:P97434     L L   .I3 . ...I3:.43-5.4 ..I3 .I37..E.I3.4 42  .H2  %.

3 .3:P0E2J     L L   .I3:./0-5.

8.:3.3:P6:.3.I3:.:9.  %743N4 /  %7. .9.33 39J.974349.I3:.97K35.I3:. 9..H2 M3.-5.8..3 :P 303 '  .3.3. 9.I3..: 3.H2 .I3 .4 3.3:P.I39J.4.3 90E9 0E ..I3  $..  9  L 0 L9   904 9J3 94.P*%73:.  LL    $..I3. LL  .3 . 43 - 5.39J...43 97K3P3...4 .:9.P7.M..3 . .3 %43M3.

3:P 93.:9 .F3.-.943M3.3 9 O  4EM3.E3 O 943M3. %743N4 O 9 943 M3 .3:P8..M 9743 4 8.3N.H2 '..E3 !.3N.H2 O 99 .I3:.H2  .E3 '.397..I3 ..I3:..3 :P 0E2 J 3.43-5.I3-. 9 L 0 L  9.H2 9' 9    9.I3.:3.4 3..2 9  9.:  .4M3/ 3.O 94EM3.35.4 3 .H2  /  3.H24EM3.M97434 !.:  O / 0 84E 5.: 3.I3974348.

.:P.I3303.. 4-03. !..  M3.. !. .4.9J3.397.I3N.3  '.I3.9P974M3 %..H34EM3.I3303NM..    . !303   %P974M3.

2.0E29. L     .

 9P 974M3 %.3  .I3 : .

0E2  9. L  .2 .

E3 9   .3  %7.3     L  9.

9.: P 43 N3 M3 .P2  904 9. ..43 97K3 P 3.I3 : .  '..M . .4 3 . . M3 ..3 90E9 0E .  .P*%73:..  $. 0: %J3 94.I3 : .3.

 9.9J3 904 9..I34NM..3 %43M3..I3. 0: %J3 94.  $     %743N4 O 974M3M3.M   $.I3:..P*%73:.4 3.I34  .:P-9. ..3 90E9 0E . 9P974M3..43 97K3 P 3.3. .

 ' .3 O '974M3M3.4..I3.

I3:.3 O 974M3M3.  ..

4.3 O $'9P974M3.I3.. $' %.

2 .

. $%.2 O $9P974M3.I3:.

2 .

I34 %.2 O $9P974M3..

2 $:7.     $ ' $' $  $ %.

4 343 N4 .I3 303 8. 9P974M3$ %..:P.2 . ..: 3.H2 .I3 303 ! .

 ' 9 2 $ L !  %743N4 O '909J.E3 O $9P974M3.M8...2.:P..:3.I3303 $ %.H2 9 9.I3...:P..I3303 O 9943M3.0E2909J.4 3..

:P...3 .4.I3303 !  $:7.'   2  L  039J..:P.-: 3  %7.397..2 O !343N45.H2.

0: %J3 94.43 97K3 P 3. .I9-: 3 2 9049.:P.... 9..I3 ' 2 O .I9-: 3 .453. 6 2.. 'L 2 % .97032. 0: %J3 94.N0. 9.  $:7.5.  O /039J.3.97032..P*%73 :. ' 2 %743N4 O '909J.0:.0:..3 90E9 0E .3 303-: 3 . 53.4M3 2 9049..P*%73 :.-: 3 2 $:7.4...3 90E9 0E .F3. 44243...   2  %09J.43 97K3 P 3. 9  %743N4 O '909J.3:3.33.I3N.  'L 2 %743N4 O ..45.. .3.I3303 ' 2 O 6943:M3..

3-: 3303 2 O .3 .   2 %743N4 O ..97032. 6 0:8.0:...:943. 9  3.0:.I9-: 3 2  %7...4.45.43.:P.453.3 $:7.I3.  ' 3.

:P.4.4/M97 2 $:7.H2 .9.N3 4M3....:P.3. .3 ..3.4. -: 3 9743  9. .4J.H3.9.: N480 .G3 3.H3 9 80 9J.: LLLL 2 '. 2 .9..J.: 243...4   2  4M32 '... .433039.0:.   2 J./M3 %# %# C C %    %7.3.0:743.   LLLL 2 4J.I3 .H3-. 23.3 .38.42 0:/. .O ..-: 3       C '  %  ' ' B &%C %C[ &  '  !.4NM. .:P.9.:03 6:.. N4 4 N4 3. 3 3 :9-: 39743 9.:P.:03 9 -.:P.. 3.H39N09J.3 8.3 :9 -: 3 .

4.F3NM9 ..:03 .M247.43 '  !. 3 %0 9J.F37. 3903 N43                %43. $43.3 .3 N 3 4E3 ..F3NM9 00749. 0.3. 2         $4E M3      B3.354EJ 094E3.F5N.9 .M32:M.H3.. ": .5.. $%%            ..M5:M 03 '.. N43           %... N43   %... ":..I3 %7.-: 3 0P97: 3 443N3. 3903 N43            %7.3 0. B . 4E9:42 0N0:4.I9 $4E M3   B3.390E9-  $%% .M32:M. N0:.

37.3  2..P-0.P-0.F3 . 36:.3/.3. 3                                               ./.F3 .F3 .P-0 .37.9.303JP-0 0749.3N03 3         %7..-: 3 2-: 3.F3 .34.3..P 2-: 39:.K2P4E9: 42 23..H3.3 .  .H3.P-0 .F3 2-: 3/ 23.303JP-0 N0:4. . 36:.9. 3 2-: 3P-0.

- .5JN.03!'-.E:.9J3.43     %43.4.0 /..:9NM..N03 %43.4397K3 $N9     N43  5JN.:9.49743 3.H2 $...P4.M32:M.

33 L N43. 3.H2  N43  ' ! "& '['>[ ' 5J3.43 433.3.

3  .3L9.3-43 L N43.9.

.E9 0:M34 .3L9.43    ' 5J4.3  %43..9.

3. .

34 N43  5J4..H2L  N43  ' 5JN033..43. 4-00749.9 4E9:   23. 2-: 39:.9.E9/: 3.H3 5JN033.9.M32:M. 3    %7. 4-0   90E5:.3 . 438:..34.3   23.3..E9 5J  N43 23.H39J3..H2  .43.P.H2 .

P3. 33.. 3 .M9N43.5J6:.P $ .3. 83  4.4.. 3P23.- $6      N43 .:9.3.3 .9.4397K3 $$.M9 /.5JN.E93..2-: 3P-0.4.9.303JP-0   0749.: B'  %43.303JP-0N0:   4.F3   2-: 3/   .43   .8:.3/:M3  %43.H2 $6       N43  ' % ?! B &%C %43. .

90EN0P23. 39M.9.P $99$  L   L  N43  '.E5   N43         %7. 3 N0 P 2 3. .9.9.3 . 9.3 $    N43  L  L  .P . 9.

45.  .3  M3  4 4..5.5:M..83. . JN0.3/.F.   C ' "& '['>[ >% C C %  4. 9.9.3 P 2.33. 3249094E3P3.39.3 .8M.39:.H3/.F.:P.. PN43.3.:.:-4P3. '  %C  -..  2.:8.P2.P .N4.M9P '.9.PM3.39.4E.094E3P3.39J.9/..P.M094E3..F9N. 3.P . 33. 3249094E3P3.39:P24984E 3:039.. 4-08:M./M3094E329K.3.9..M39743.3.: .9. -035.8.

.P3.M3 .M4-43. 33. $'9743-08:M.3N0:.F3.P2-.-: 380 9.3 5. .M39J...: M3 9743-08:M.39743.J6:.H3/.H39.9.0E:94E8..H3 . 43 8:M. .J %09J.30: ..:P.3  ' '>[[[ '.J43N3 9 2. .-: 3809. 3/4 3J243. 3094E3P3.3....PN.P834M. N4.P4.  0297.

 3/4 3-: 39:.4909J.3 .43N3 .G3..-0. 3N0.. 3M3-: 3/-.-: 3P2.F37. B0:. 3 .M.I9.F3  %7.9349703-02. '9...P843...397.:P.2.3 4.. 28.E7.

H3/40 94E34.P 3.3 54E J - 4.M2N./M3..F37.M9 N43 904 N3 3.-30M93:033.9. /43.I9.5P . .. 30M9 N 34E3/.I.3 74: M3 90E9 0E .3.F397.E5.4397K3 9743 N4 34. .F997..F3 349703-02..354EJ.. /49 ..3.90E90E9-5.43 30. 3094E3P3.90E90E9-  '  $C '[>! !A!&  4984E8M.3 $43.E9 7... /4  %7..P0297.3034. 3.:P..4 3 .4EP.P.M4..M-4P-: 39 3:03 . .3 .6:.M9 N43 .4 .F3 9743 -0 .P 7.43:43N03 /M 54 3 5 9  . 5.:P. 9. 2..4397K3-6:.-: 3 9..094E3P..39046:9. 2M3-: 34.3:-: 36:..H3.P4/3.J4M997.E5 9....I9.E94.H3.094E3  4984E8M.3.J  08:M.3.F3 . .3J .. -035. -..P439743.I....M9N43039:M.I5...F3: 3N033497032.P9..4397K3 :43/03-3. .-2N0:5. .P39:.9843.E:9.H394E.P.. 0297. 38:M. '.. 3.9 . 3. /4.34.M9N43039:M..39.I.K.: -.4 90 .F2746:9..34. 9.H3.5.43.K.P4/3.4E 2.. 90E9 - .. 3439:.394J 4 -4M9 J P 249 84E .490E9-/M54 3N00 94E3NM.49.  0 N0: 4. . .J039:M. 0:.9. 9. 4..42.3. N 34E3-39 .E2.M N 34E3 9:303N. :N03 .  .:P.3.39.P-..M99J3 : 3..  0.F.2: 4. 3 3.F. 8M . N48:M. .0 9:..4. 84E 0: .F37...J3 32. .P5.90E9- 4..E9 N03 /: 3 2. /4909J.:3 9.5.M9N43.083039:M. 90E9 - 43 5 9 8P.9 N03  .9 3.P. 9.39743-09.08N4. 4. 2M344.4397K3N3. 249.: .0.4 . 9.95. /4 90E9 - 5....:P.7..4E9 3.

90E.M3. .E9033. 39 3:03303. .:P 43 N..43 97K3 .E9/3/3... 43. .0.. 49.35..4 B. 6:.E5 5: M5. /M3 03 ...P3 .G3 3 N0 .P .P394E9.P .0E.3 . /49 . 2M3. 4 3:43 90E5 3.2.9.9.4303.N4.:P.. .43 97K3 N.3 /:M3 NM.P3 :.4 %:303 535. 535...439. 2M3-: 39743-0 8:M. /M3 ...M4 .I.P.N3.H3.P . .390E9.3N0E34P3..     $. 0E:436:.5 3.0 80/.424984E3.M..: 3. 93N4E..:..M 43 9 .. 8P.43 9 . 9.0E -0E39:P8..I9 -.J   C  %&>    %&> ":.3. .3 /4 N4 2. .M0:6:.: ...E9.302.M9 90: .424984E0E3 338. .3 .4 . 9.P3:.P039..5P834M.: 9 . 2490:.M.-: 302 .P 9.P .0E -0E3 9:P 8.4 24984E .:03. 3 9. 84E 5.E9:.39.: 303 . 2.439.F3.3 .M 0 94E3 P 3.4E . 9.N0:03J.P4 8.. .:'09.P..8.4 3.: ..:9K20:9K3K32497 39... .P3. 97K3 .:P.3 9.PP.3:P834M..2 43. 5J N. .0. /M3 4. 382... .E9 ./M3094E3P3. 53 5.53.5/:M3535.:.. ..:P.3093 8. 394E9N0 43..M..3 . : N02 ..3 .43022497 3 094E3P3.4 2.9 303 .P3P3N0E32497 3  %7.I9.3 / / 80 43 9.E9M33.P 9.:P.H3.: .4 2497 3 0:6:.3 :P..439 02..554-0E33.E5-../05.

4 /:M.3...93.P2 90: 94E N.:P.P3 :.4 94.:03 97.M32497 3.:P.. 90E9 - 8. 4 9..3 -4 . 9..  .E9 9.0 24 97 3 .E9 3..9N0.3-49:. 3 -4 . 3094E3P 904/4 0397.M4 .G2 . M3 . 3.0 24 97 3 .M3.3 ..439 % 3:03904/40397.P 5.439   %7.03974394. -.433. ..B43 9 N. .34..094E394.3.490.9837.3 -4 .P4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful