ბრძანება N 465/ო - სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული

ნივთიერებების, ამ ნივთიერებათა წამლის ფორმების, მათი შემცველი
კომბინირებული პრეპარატების გამოსაწერი რეცეპტის ბლანკის
ფორმების დამტკიცების, მათი დანიშვნისა და გამოწერის დროებითი
წესების შესახებ
მიღებულია - 29.11.1999 წ
ძალაშია - 16.02.2000 წ
23.10.2008 წ - მდგომარეობით

სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებების, ამ ნივთიერებათა
წამლის ფორმებისა და მათი შემცველი კომბინირებული პრეპარატების დანიშვნისა
და გამოწერის მოწესრიგების მიზნით, "წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის
შესახებ" საქართველოს კანონის მე-20 და 21-ე მუხლების შესაბამისად, ვბრძანებ:
1. დამტკიცდეს:
ა) ნარკოტიკული საშუალების გამოსაწერი რეცეპტის ბლანკის ფორმა 1 (დანართი
1);
ბ) სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული არანარკოტიკული სამკურნალო
საშუალებების გამოსაწერი რეცეპტის ბლანკის ფორმა 2 (დანართი 2);
გ) სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების
დანიშვნის, გამოწერისა და სპეციალური რეცეპტის ბლანკის შეძენის, შენახვის,
აღრიცხვის, გაცემის, ჩამოწერისა და განადგურების დროებითი წესი (დანართი 3);
დ) რეცეპტის ბლანკების სააღრიცხვო ჟურნალის ფორმა (დანართი 4);
ე) ფორმა, რომლის მიხედვითაც უნდა განისაზღვროს რეცეპტის ერთ ბლანკზე
გამოწერისათვის ნებადართული და საქართველოში რეგისტრირებული სპეციალურ
კონტროლს დაქვემდებარებული არანარკოტიკული ნივთიერებების, ამ
ნივთიერებათა წამლის ფორმების, მათი შემცველი კომბინირებული პრეპარატების
ზღვრული ოდენობები (დანართი 5);
2. ნება დაერთოთ სამკურნალო-პროფილაქტურ დაწესებულებებს სპეციალურ
კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებები გამოწერონ
ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრის 1997 წლის 14 აგვისტოს N 304/ ო "რეცეპტის
ბლანკების ფორმების დამტკიცების შესახებ" ბრძანებით დამტკიცებული
სპეციალური რეცეპტის ბლანკებზე, მათი მარაგის ამოწურვამდე.
3. რეცეპტის ბლანკზე (ფორმა 2) გამოწერას დაექვემდებაროს საქართველოში
რეგისტრირებული, სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული არანარკოტიკული
სამკურნალო საშუალებები, გარდა კალიუმის პერმანგანატისა.
4. კალიუმის პერმანგანატი გაიცეს ურეცპეტოდ, ერთ ხელზე არაუმეტეს 5 გრამისა.
5. ექსტემპორალურად მოსამზადებელი ნებისმიერი კომბინირებული წამლის
ფორმა, რომელიც არ მიეკუთვნება ნარკოტიკულ საშუალებათა ჩამონათვალს, მაგრამ
მის შემადგენლობაში შედის ნარკოტიკული საშუალება, გამოიწერება ფორმა 2
რეცეპტის ბლანკზე.
6. ექსტემპორალურად მოსამზადებელი ნებისმიერი კომბინირებული წამლის
ფორმა, რომელიც არ მიეკუთვნება სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ
საშუალებათა და ნივთიერებათა ჩამონათვალს, მაგრამ მის შემადგენლობაში შედის
სპეცკონტროლირებადი არანარკოტიკული ერთი ან რამდენიმე ნივთიერება,
გამოიწერება ფორმა 2 რეცეპტის ბლანკზე.

გაცემის. ა.1 ქვეპუნქტები. თომაძე) ნარკოტიკებზე კონტროლის ინსპექციას (თ. კვირკველია). გამოწერისა და სპეციალური რეცეპტის ბლანკის შეძენის. აფთიაქებს ეკრძალებათ წამლის გაცემა ამ ბრძანების დანართი 3-ით გათვალისწინებული წესების დარღვევით გამოწერილი რეცეპტის ბლანკების (ფორმა 1. 11.სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების დანიშვნის. ნარკოტიკული საშუალებების.რეცეპტის ბლანკების სააღრიცხვო ჟურნალის ფორმა დანართი N 5 . 10. ნანეიშვილი) 1 თვის ვადაში მოამზადონ ამ ბრძანების მე-5 დანართით გათვალისწინებული ფორმის შესაბამისი ინფორმაცია. შენახვის.შენახვის.1. გაუქმდეს ა) ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრის 1997 წლის 14 აგვისტოს N 304/ ო "რეცეპტის ბლანკების ფორმების დამტკიცების შესახებ" ბრძანების 1. ბ) საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრის 1997 წლის 17 სექტემბრის N361/ო ბრძანებით დამტკიცებული "აფთიაქში სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული შხამების.სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული არანარკოტიკული სამკურნალო საშუალებების გამოსაწერი რეცეპტის ბლანკის ფორმა რეცეპტის ბლანკი მწვანე ფერის დანართი N 3 .ნარკოტიკული საშუალებების გამოსაწერი რეცეპტის ბლანკის ფორმა (რეცეპტის ბლანკი ყვითელი ფერის) დანართი N 2 .2 და 2. ნარკოლოგიისა და ფსიქიატრიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების დირექტორებს (გ. კონტროლი ბრძანების შესრულებაზე დაევალოს მინისტრის პირველ მოადგილეს ბატონ ა. 12. აღრიცხვის. 9. დაევალოს წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტს (ა. 1. გ. ჩამოწერისა და განადგურების დროებითი წესი დანართი N 4 . ფორმა 2) საფუძველზე. ძლიერმოქმედი ნივთიერებების და ფარმაცევტული პრეპარატების მიღების. ბრძანება გამოქვეყნდეს გაზეთ "მედიცინაში" და ოფიციალურ ბეჭდვით ორგანო "საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში". აღრიცხვისა და გაცემის წესების " 29-ე პუნქტი".7. ლეჟავა. 8. გამყრელიძეს. დაევალოთ წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტს (ა. თომაძე) ორი თვის ვადაში უზრუნველყოს ამ ბრძანებით გათვალისწინებული რეცეპტის ბლანკების საჭირო რაოდენობით სტამბური წესით დაბეჭდვასთან დაკავშირებული საორგანიზაციო სამუშაოები და ფინანსური გათვლები. ჯორბენაძე დანართი N 1 .

ბ) რეცეპტის ბლანკი იბეჭდება დაცვის მქონე სპეციალურ ქაღალდზე. .დანართი N 1 .ნებადართულია მხოლოდ დადგენილი წესით დაშვებული შემოკლებანი რეცეპტი ვარგისია 7 დღის განმავლობაში გამოწერის დღის ჩათვლით შენიშვნა: ა) რეცეპტის ბლანკს აქვს წარწერა "განსაკუთრებული აღრიცხვის დოკუმენტი". ლათინურ ენაზე.ნარკოტიკული საშუალებების გამოსაწერი რეცეპტის ბლანკის ფორმა (რეცეპტის ბლანკი ყვითელი ფერის) დამტკიცებულია საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრის 1999 წლის N ბრძანებით ექიმის სამახსოვრო დაწესებულების შტამპი ფორმა 1 რეცეპტში სამკურნალო საშუალება იწერება გენერიკული დასახელებით.ერთ ბლანკზე გამოიწერება მხოლოდ ერთი სამკურნალო საშუალება. . . ლურჯი ან შავი ბურთულიანი კალმით.

ერთ ბლანკზე გამოიწერება მხოლოდ ერთი სამკურნალო საშუალება. დ) რეცეპტის გამომწერი ექიმის სახელი და გვარი. გადამღები ქაღალდის მეშვეობით.: ექიმის ხელმოწერა (სახელი. მამის სახელი. 2. გვარი. გამოწერილ რეცეპტში (ფორმა 1) აღნიშნული უნდა იყოს: ა) ავადმყოფის სახელი.დანართი N 2 . თ) გამოწერის თარიღი. ასაკი. 3. ნარკოტიკული სამკურნალო საშუალებები გამოიწერება ყვითელი ფერის სპეციალური რეცეპტის ბლანკზე (ფორმა 1. . პირველი პირი გაიცემა ნარკოტიკული საშუალების მიმღებზე. აღრიცხვის.ნებადართულია მხოლოდ დადგენილი წესით დაშვებული შემოკლებანი რეცეპტი ვარგისია 14 დღის განმავლობაში გამოწერის დღის ჩათვლით შენიშვნა: ა) რეცეპტის ბლანკს აქვს წარწერა "განსაკუთრებული აღრიცხვის დოკუმენტი".: S. გ) რეგისტრაციის ნომერი ნიშნავს სპეციალურ სააღრიცხვო ჟურნალში გატარებული იმ დმყოფის რიგით ნომერს.სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების დანიშვნის. "ნარკოტიკული საშუალებების მისაღებად").შენახვის. გაცემის. გამოწერისა და სპეციალური რეცეპტის ბლანკის შეძენის. გვარი) ამბულატორიის ბარათის ან რეგისტრაციის N RP. ჩამოწერისა და განადგურების დროებითი წესი 1. დანართი N 3 . ხოლო მეორე პირს . რეცეპტი ნარკოტიკული საშუალების მისაღებად გამოიწერება ორ ცალად. ე) გამოწერილი ნარკოტიკული საშუალების დასახელება. ბ) რეცეპტის ბლანკი იბეჭდება დაცვის მქონე სპეციალურ ქაღალდზე. გ) დიაგნოზი. რომელზეც გაიცა რეცეპტი. ვ) ერთჯერადი და სადღეღამისო დოზა.სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული არანარკოტიკული სამკურნალო საშუალებების გამოსაწერი რეცეპტის ბლანკის ფორმა რეცეპტის ბლანკი მწვანე ფერის დაწესებულების შტამპი ფორმა 2 რეცეპტის ფნ N 000000 სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული არანარკოტიკული სამკურნალო საშუალებების მისაღებად გამოწერის თარიღი ავადმყოფი (სახელი. ლათინურ ენაზე. ბ) ამბულატორიული ბარათის ნომერი. გვარი) ექიმის პირადი ბეჭედი ბეჭედი რეცეპტისათვის დამტკიცებულია საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრის 1999 წლის N ბრძანებით ექიმის სამახსოვრო რეცეპტში სამკურნალო საშუალება იწერება გენერიკული დასახელებით. ზ) მიღების წესი. ლურჯი ან შავი ბურთულიანი კალმით. .

ფორმა 2) გამოწერის წესი რეგულირდება წინამდებარე დანართის 14-25 პუნქტებით. გამოწერილი რეცეპტი (ფორმა 2) ძალაშია 14 დღის განმავლობაში. ხოლო იმ ადგილზე. გვარი.უკეთდება წარწერა "ასლი" და ინახება პოლიკლინიკის პასუხისმგებელ პირთან 5 წლის განმავლობაში. 16. სადაც მინიშნებულია "სამკურნალო დაწესებულების შტამპი". ე) რეცეპტის ბლანკების ექიმზე გაცემის თარიღი. ვ) ექიმზე გაცემული რეცეპტის ბლანკების რაოდენობა სერიისა და ნომრის მითითებით. დ) რეცეპტის ბლანკების გამოტანის თარიღი. კერძო პრაქტიკის ექიმის მიერ რეცეპტის ბლანკის გამოწერის ყოველი ფაქტის შესახებ ჩანაწერი კეთდება ავადმყოფის ინდივიდუალურ ბარათში და სპეციალურ ჟურნალში. რომელიც ინახება 5 წლის განმავლობაში. 7. რეცეპტის ბლანკი (ფორმა 2) ივსება გარკვევით. გამოწერილ რეცეპტში (ფორმა 2) აღნიშნული უნდა იყოს: ა) ავადმყოფის სახელი. სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული არანარკოტიკული სამკურნალო საშუალებები გამოიწერება მწვანე ფერის სპეციალური რეცეპტის ბლანკზე (ფორმა 2 . ინდივიდუალურ საექიმო საქმიანობაზე შესაბამისი ლიცენზიის მფლობელი ფიზიკური პირის (შემდგომში კერძო პრაქტიკის ექიმი) მიერ რეცეპტის (ფორმა 1. ბ) ამბულატორიული ბარათის ან რეგისტრაციის ნომერი. ბ) გამოტანილი რეცეპტის ბლანკების რაოდენობა სერიებისა და ნუმერაციის მითითებით. რეცეპტის ბლანკის (ფორმა 2) აღრიცხვა ხორციელდება ზონარგაყრილ. 8. აგრეთვე. ჟურნალში. დანომრილ. გარკვეული მიზეზების გამო ცხოვრობს ნათესავთან ან სხვა ახლობელთან. 10. ე) ერთჯერადი და სადღეღამისო დოზა. ბეჭდით "რეცეპტებისათვის" და ექიმის პირადი ბეჭდით. ფორმა 2) მოწმდება პირადი ბეჭდით და ხელმოწერით. ზ) რეცეპტის ბლანკების მიმღები ექიმის ხელმოწერა (გარკვევით) და თარიღი. 4. ფორმა 2) გამოწერის უფლება აქვს მხოლოდ შესაბამისი ლიცენზიის მფლობელ იმ კერძო პრაქტიკის ექიმს. გამოწერის დღის ჩათვლით. 17. 9. რომელიც აღრიცხვაზე იმყოფება ნარკოტიკებზე კონტროლის ინსპექციაში და გააჩნია შესაბამისი ცნობა. 5. თ) განადგურებული რეცეპტის ბლანკების სერიები და ნომრები. მელნით ან ბურთულიანი კალმით და მასში ყოველგვარი შესწორების შეტანა აკრძალულია. . ფიქსირდება: ა) რეცეპტის ბლანკების გამცემი დაწესებულებიდან გამოტანილი რეცეპტის ბლანკების დასახელება. ერთ რეცეპტზე (ფორმა 2) დასაშვებია მხოლოდ ერთი დასახელების მედიკამენტის გამოწერა. რეცეპტის (ფორმა 1. 11. აკრძალულია რეცეპტის ასლის შტამპითა და ბეჭდით დამოწმება. ტერიტორიალური პოლიკლინიკა ვალდებულია დადგენილი წესით აღრიცხვაზე აიყვანოს ასეთი ავადმყოფი (ამ უკანასკნელის მიმართვის შემთხვევაში) და გაუწიოს ყველა სახის ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური დახმარება. 14. 15. აკრძალულია ბეჭედდასმული და ხელმოწერილი ნარკოტიკული საშუალების რეცეპტის ბლანკის (ფორმა 1) შენახვა. დ) გამოწერილი სამკურნალო საშუალების დასახელება. დაწესებულების ბეჭდითა და ხელმძღვანელის ხელმოწერით დალუქულ სპეციალურ სარეგისტრაციო ჟურნალში. გაცემის და გამოწერის წესი რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. შენახვის. ავადმყოფის ინდივიდუალურ ბარათში მიეთითება გამოწერილი სამკურნალო საშუალების რაობა და რაოდენობა. იმ შემთხვევაში. 6.სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული არანარკოტიკული სამკურნალო საშუალებების მისაღებად"). ზ) გამოწერის თარიღი. ნარკოტიკული საშუალებების გამოსაწერი რეცეპტის ბლანკების შეძენის. გ) ანგარიშ-ფაქტურის ნომერი. გამოწერამდე მათი შტამპითა და ბეჭდით დამოწმება. რომელსაც აწარმოებს დაწესებულების ხელმძღვანელის მიერ ბრძანებით გამოყოფილი პირი. რეცეპტის ბლანკის დედნისა და ასლის სერიები და ნომრები იდენტურია. აღრიცხვის. სამკურნალო დაწესებულებაში გამოწერილი რეცეპტი (ფორმა 2) მოწმდება დაწესებულების შტამპით. კერძო პრაქტიკის ექიმის მიერ გამოწერილი რეცეპტი (ფორმა 1. ვ) მიღების წესი. 12. თუ ავადმყოფი. 13. რომელიც საჭიროებს ნარკოტიკული საშუალებებით სიმპტომატურ მკურნალობას. იწერება ფიზიკური პირის დასახელება და შესაბამისი სერტიფიკატის ნომერი. გ) რეცეპტის გამომწერი ექიმის გვარი.

რომელიც არ ეწინააღმდეგება 14-25 პუნქტებს. რეცეპტის ბლანკის ნომერი და გამოწერის თარიღი. 18. რომელიც კერძო პრაქტიკის ექიმის მიერ გამოწერილი რეცეპტის (ფორმა 1) საფუძველზე გასცემს ნარკოტიკულ საშუალებას. განცხადებაზე დაფიქსირებული ჩანაწერი რეცეპტის ბლანკის გამცემი ორგანიზაციისათვის წარმოადგენს რეცეპტის ბლანკის გაცემის საფუძველს. რომელშიც აღნიშნული უნდა იყოს: ა) შესაბამისი სამსახურიდან რეცეპტის შეძენის თარიღი. 31. რეცეპტის ბლანკის გამცემი ორგანიზაცია ვალდებულია ათი დღის ვადაში მიაწოდოს ინსპექციას წერილობითი ინფორმაცია კერძო პრაქტიკის ექიმზე გაცემული რეცეპტის ბლანკის (ფორმა 1) შესახებ. გაუვარგისებული რეცეპტის ბლანკის განადგურება ხდება თვეში ერთხელ. . რეცეპტის ბლანკების საჭირო რაოდენობას. აფთიაქი. ამოწმებს ხელმოწერით და პირადი ბეჭდით. მაშინ რეცეპტში (ფორმა 1. ამოწმებს ხელმოწერით. კერძო პრაქტიკის ექიმი ვალდებულია დაიცვას ამ წესით გათვალისწინებული ყველა მოთხოვნა. კერძო პრაქტიკის ექიმს უნდა გააჩნდეს რეცეპტის ბლანკების სარეგისტრაციო ჟურნალი. ფორმა 2) გადაიხაზება ჯვარედინად. 24. ინსპექციის ხელმძღვანელი პირი განცხადებაზე აკეთებს შესაბამის ჩანაწერს. რომელშიც მიუთითებს რეკვიზიტებს. რეცეპტის ბლანკების საჭირო რაოდენობას. 25. ერთჯერადი ან სადღეღამისო დოზა. ბ) შეძენილი რეცპტების რაოდენობა სერიებისა და ნუმერაციის ჩვენებით. დაწვის გზით. რომელიც ავადმყოფების საჭიროებისათვის ნარკოტიკული საშუალებების გამოწერის სურვილს გამოთქვამს. იხვრიტება და ინახება განადგურებამდე რეცეპტის ბლანკების აღრიცხვაზე პასუხისმგებელ პირთან. 23. რომელიც აღემატბა ერთჯერად მაქსიმალურ დოზას. თუ ექსტემპორალურად მოსამზადებელი წამლის შემადგენლობაში შედის სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერება. რაოდენობა.მისი დანიშვნის დასაბუთება. პირადი ბეჭდით და ნარკოტიკებზე კონტროლის ინსპექციაში აღრიცხვაზე აყვანის დამადასტურებელ ცნობასთან ერთად წარუდგენს რეცეპტის ბლანკის გამცემ დაწესებულებას. ექსტემპორალურად მომზადებული წამალი. კერძო პრაქტიკის ექიმზე რეცეპტის ბლანკები (ფორმა 2) ერთჯერად გაიცემა არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ცალისა. 28. შესაბამისი სერტიფიკატის ნომერს. 20. რასაც ამოწმებს ინსპექციის ბეჭდით და ხელმოწერით. 19. გამოწერილი სამკურნალო საშუალების რაობა. კერძო პრაქტიკის ექიმი რეცეპტის ბლანკებს უნდა ინახავდეს სეიფში. რომელიც შეიცავს ნარკოტიკულ საშუალებებს ან სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ შხამს. რომელიც უფლებამოსილია გამოყენებული ნარკოტიკული საშუალებების ცარიელი ამპულების (სტაციონარულ-სამკურნალო დაწესებულებაში) ან დაბრუნებული ნარკოტიკული საშუალებების განადგურებაზე (ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური დაწესებულებები). 21. აფთიაქის ფარმაცევტს უფლება არა აქვს გასცეს წამალი დადგენილი უმაღლესი გამოსაწერი დოზის ნახევარ ოდენობაზე მეტი. რეცეპტის ბლანკის ნომერის და გამოწერის თარიღი. რაზეც ხელს აწერს წამლის მიმღები. გაუვარგისებული რეცეპტის ბლანკი (ფორმა1. შესაბამისი სერტიფიკატის ნომერს. რეცეპტის ბლანკების (ფორმა 1) მიღებაზე ნებართვისათვის განცხადებით მიმართავს ნარკოტიკებზე კონტროლის ინსპექციას. იმ კომისიის მიერ. ამ შემთხვევაში ფარმაცევტი ვალდებულია რეცეპტის უკანა გვერდზე გააკეთოს ჩანაწერი ფაქტიურად გაცემული რაოდენობის მითითებით. ფორმდება სიგნატურით და აფთიაქიდან გაიცემა დალუქულ მდგომარეობაში. 22. 26. აკრძალულია სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სანარკოზო საშუალებების რეცეპტის ბლანკზე გამოწერა. ფორმა 2) ის გამოიწერება დასაწყისში. 27. რეცეპტზე (ფორმა 2) გამოსაწერი სამკურნალო საშუალების ისეთი ოდენობით გამოწერისას. რეცეპტის ბლანკების მიმღები ფიზიკური პირის დასახელების და გაცემული რეცეპტის ბლანკების რაოდენობის (ფიზიკური პირის დასახელების და რეცეპტის ნუმერაციის ჩვენებით) ჩვენებით. ვალდებულია აღნიშნული რეცეპტის ბლანკების შესახებ მონაცემები (რეცეპტის გამომწერი ფიზიკური პირის დასახელება და რეცეპტის ნომრები) 10 დღის ვადაში წერილობით აცნობოს ინსპექციას. გ) ანგარიშ-ფაქტურის ნომერი. 30. 29. კერძო პრაქტიკის ექიმი. რომელშიც მიუთითებს რეკვიზიტებს. ხოლო სპეციალურ ჟურნალში ფიქსირდება ავადმყოფის სახელი და გვარი. რეცეპტის ბლანკების (ფორმა 2) მისაღებად კერძო პრაქტიკის ექიმი წერს მოთხოვნას რეცეპტის გამცემი დაწესებულების ხელმძღვანელის სახელზე.

მაშინ გაუვარგისებული რეცეპტების განადგურებას ახდენს ამ დაწესებულების ხელმძღვანელის ბრძანებით გამოყოფილი კომისია. ბ) რეცეპტის ცარიელი ბლანკების (ფორმა 2) აღრიცხვა. რეცეპტი (ფორმა 1) აფთიაქში ინახება 5 წლის. რომელიც არ პასუხობს ამ წესით დადგენილ რომელიმე მოთხოვნას. 32.რაოდენობა ვისზე გაცემის რაოდენობა რეცეპტის ბლანკის სერია.რეცეპტის ბლანკების სააღრიცხვო ჟურნალის ფორმა N 1 შემოსავალი განადგურებული რეცეპტის რეცეპტის შემოტანის ანგარიშ. 34. 35. 33. ითვლება ძალადაკარგულად და მის საფუძველზე წამლის გაცემა აკრძალულია. გაუვარგისებული რეცეპტის ბლანკების განადგურება და გამოწერილი რეცეპტის საფუძველზე წამლის გაცემა ხორციელდება წინამდებარე წესით გათვალისწინებული მოთხოვნების სრული დაცვით. დანართი N 4 . რეცეპტი (ფორმა 1.თუ დაწესებულებას არ გააჩნია მუდმივმოქმედი კომისია. N სახეობა(ფორმა1. თარიღი ფაქტურის სერია და N გაიცა თარიღი სერია და N მიმღები ფორმა2) N და (ექიმის ექიმის და განადგურების თარიღი თარიღი გვარი) ხელმოწერა 2 3 4 გასავალი 5 6 7 8 9 10 . განადგურებული რეცეპტის ბლანკების სერიები და ნომრები ფიქსირდება ამ წესის მე-11 პუნქტით გათვალისწინებულ სპეციალურ სარეგისტრაციო ჟურნალში. გ) ექიმებს ეკრძალებათ ნარკოტიკული საშუალების გამოსაწერი რეცეპტის ბლანკის (ფორმა 1) გამოყენება. ხოლო რეცეპტი (ფორმა 2) .3 წლის განმავლობაში. 36. ამ წესის 35-ე პუნქტით გათვალისწინებული ღონისძიებების ჩატარებისას: ა) რეცეპტის ცარიელი ბლანკები (ფორმა 2) ინახება მათ შენახვაზე და აღრიცხვაზე სპეციალური ბრძანებით გამოყოფილ პასუხისმგებელ პირთან. რომელიც უნდა შედგებოდეს არანაკლებ სამი პირისაგან. ავადობის აქტიური გამოვლინების და პროფილაქტიკური ღონისძიებების სახელმწიფო პროგრამების განხორციელებისას ნებადართულია არანარკოტიკული სამკურნალო საშუალებების გამოსაწერი რეცეპტის ბლანკების (ფორმა 2) გამოყენება. ექიმებზე გაცემა. ფორმა 2).

დანართი N 5 ფორმა. ამ ნივთიერებათა წამლის ფორმების. რომლის მიხედვითაც უნდა განისაზღვროს რეცეპტის ერთ ბლანკზე გამოწერისათვის ნებადართული და საქართველოში რეგისტრირებული სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული არანარკოტიკული ნივთიერებების. მათი შემცველი კომბინირებული პრეპარატების ზღვრული ოდენობები N 1 სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალების დასახელება სავაჭრო გენერიკული 2 3 წამლის ფორმა ზომის ერთეული ერთ რეცეპტზე გამოსაწერი მაქსიმალური დოზა 4 5 6 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful