Pro Forma Kursus

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kajian Tindakan I - Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Kaedah dan Pelaksanaan) (Action Research I – Primary Malay Language (Method and Implimentation)) BMM 3113 3(2+1) 45 JAM Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua

Kod Kursus Kredit Jam Interaksi Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Sinopsis

Kursus ini memberi pengetahuan pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research, implementing the research, analysing and interpreting the research data, and documenting the action research findings in a report or article.

43

Kajian Korelasi • Penyelidikan Kualitatif . Ciri-Ciri. Menyatakan Kesahan dan Kebolehpercayaan Instrumen Kajian • Menentukan Prosedur Pengumpulan Data. Membina Instrumen Kajian. Merancang Kaedah Kajian. Penilaian • Pengenalan Kepada Pelbagai Jenis Reka Bentuk Penyelidikan Pendidikan . Melaporkan Kajian Pelaporan Penyelidikan Pendidikan • Cadangan Penyelidikan • Laporan Penyelidikan • Format Penulisan: APA Kajian tindakan • Definisi. Kaedah Inkuiri (Positivis. Kritikal) dalam Penyelidikan • Pendekatan Penyelidikan Di Sekolah Pendekatan Kuantitatif. Model John Elliott .Kod Etika Penyelidikan Jenis-Jenis Penyelidikan Di Sekolah • Penyelidikan Asas. Kajian Sejarah Kajian Naratif Prosedur Penyelidikan Pendidikan • Menyatakan Masalah Kajian. konsep. Model Jack Whitehead 44 Jam 3 2 3 3 3 4 3 5 3 . Membincang Hasil Kajian.Penyelidikan Kuantitatif . ciri-ciri. Gunaan.Kajian Etnografi. Membentuk Soalan Kajian. Mereka Bentuk Kajian.Kajian Tinjauan. Tindakan. Menganalisis Data.Model Stephen Kemmis. Menentukan Prosedur Persampelan. Pendekatan Kualitatif • Etika dalam Penyelidikan Pendidikan . Menghasilkan Hipotesis Kajian • Melakukan Tinjauan Literatur. Menetapkan Objektif Kajian. Kuasi-Eksperimental . Interpretif.Tajuk 1 Kandungan Pengenalan kepada Kaedah Penyelidikan dalam Pendidikan • Tujuan.Kajian Eksperimental. Kajian Kes.Model Dave Ebbutt.Aspek-Aspek Penting dalam Etika Penyelidikan . kepentingan • Model-model kajian tindakan .

Log. Model Kurt Lewin Jam 6 • • • • Kajian Tindakan Jenis Kajian Tindakan Kajian Tindakan Kritikal Kajian Tindakan Praktikal Isu Pendidikan Berkaitan Kajian Tindakan Kitaran Kajian Tindakan: . Perbelanjaan. Cadangan Tindakan. Laporan Jurnal • 3 9 Pertimbangan Semasa Mengumpul Data Kajian Tindakan Kesahan dan Kebolehpercayaan Data Kesahan Kajian Tindakan: .Membuat Refleksi Terhadap Tindakan.Model Jean mcniff. Soal Selidik Rakaman Video Dan Kaset.Tajuk Kandungan . Peserta Sebagai Pemerhati. Diari. Mengumpul Data . Triangulasi Data Kajian • Instrumentasi Kajian Tindakan Senarai Semak Pemerhatian. Semi-Struktur. • Subjek Kajian.Kritikan Dalaman (Ketepatan Data) • Keupayaan Data Kajian Digeneralisasi • Etika Kajian Tindakan • • 3 45 . Merancang Kitaran Kedua Refleksi Refleksi Sebelum. Soalan Kajian. Portfolio. Merancang Tindakan . Sumber Literatur. Borang Catatan Temu Bual. Sumber Rujukan 3 7 3 8 Strategi Pengumpulan Data Kajian Tindakan Temu Bual: Temu Bual Berstruktur. Tidak Bersetruktur • Pemerhatian: Pemerhati Penuh. Semasa dan Selepas Tindakan Cadangan Kajian Tindakan • Fokus Kajian/Masalah Kajian.Kritikan Luaran (Keaslian Data) .Melaksana Tindakan. Mengambil Tindakan Susulan. Strategi Pengumpulan Data • Jadual Kerja. Pemerhatian Penuh • Data Berbentuk Dokumentasi. Slid. Nota Lapangan Fotografi.Mengenal Pasti Masalah Berkaitan Amalan.

dab Kaedah Analisis Peristiwa Analisis Data Kajian Tindakan • Data Kualitatif .Analisis Deskriptif: Frekuensi. Mengekodkan Data – Memproleh Corak dan Makna . Rancangan Seterusnya Penyebaran Hasil Kajian Tindakan • Seminar • Penerbitan • Rangkaian Kajian Tindakan (On-Line Networks) Jam 3 11 3 12 3 13 3 14 3 15 3 45 JUMLAH 46 . Mengenal Pasti Tema . Kaedah Taksonomi • Kaedah Induksi Analitik.Merumus dan Membincang Hasil Kajian Menulis Laporan Kajian Tindakan • Latar Belakang Kajian. Langkah Seterusnya. Min. Sumber Literatur untuk Membantu Menyatakan Masalah • Startegi Pengumpulan Data. Mod.Mengkategorikan Data. Kaedah Analisis Matrik • Kaedah Analisis Statistik Kuasi. Sisihan Piawai. Implikasi. Menganalisis Data.Tajuk 10 Kandungan Kaedah Analisis Data Kajian Tindakan Secara Sistematik • Kaedah Tipografi. Rancangan Tindakan • Refleksi. Pekali Korelasi • Menghuraikan Data Kajian Tindakan . Sumber Rujukan Menulis Artikel/Makalah Kajian Tindakan • Abstrak.Analisis Kandungan. Fokus Kajian. Rancangan Tindakan • Prosedur Perlaksanaan Rancangan Tindakan. Strategi Pengumpulan Data.Mengintegrasikan Data Dengan Pengalaman Personal .Menghubungkaitkan Data Dengan Literatur . Peratusan. Tindakan Susulan. Fokus Kajian/Mengenal Pasti Masalah Kajian. Analisis Data • Refleksi. Median.Menyusun Data Dalam Grid Analisis Analisis Data Kajian Tindakan Data Kuantitatif . Konteks.

Osman Lebar. London: Continuum. The art of action research in the classroom. D. Ohio: Prentice Hall. G. Kaedah Kajian. and evaluating quantitative and qualitative research. Shah Alam: McGraw-Hill Education. Jones. Fraenkel. J. N. Kaedah penyelidikan. (2000). Planning. Cohen. J. K. London: Routledge Falmer.). Management skills in school. W. P. How to design and evaluate research in education. Macintyre. (2006). Mills. Research methods in education (5th. USA: McGraw-Hill 47 . Manion. Y. Kembar. Dr. (2001). . E. J. A guilde for the teacher researcher. Universiti Pendidikan Sultan Rujukan Tambahan Creswell.E. Action research. London: David Fulton Publishers Ltd. London: Paul Chapman Publishing. conducting. Ohio: Prentice Hall. C. Action learning and action research. L. & Morrison. (2003).(1990). ( Idris.R. ). The research interview. (2005). B. (2005). & Wallen. L. Gillham. London: Kogan Page. (2000). Eds. Educational research.Tajuk Kandungan Jam Penilaian Kerja kursus – Cadangan kajian tindakan (2500 patah perkataan atau 10 muka surat) 60% Peperiksaan Akhir 40% Rujukan Asas Chua. (2000).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful