PENGGUNAAN CARTA ALIR BAGI MENINGKATKAN KEFAHAMAN PELAJAR TERHADAP PROSES FOTOSINTESIS DI KALANGAN PELAJAR TINGKATAN 4

Nik Rabiatul Adawiyah Nik Zulkifeli D20081032257

LATAR BELAKANG  Penggunaan carta alir untuk menerangkan sub topik yang melibatkan proses dalam pengajaran dan pembelajaran dapat meningkatkan kefahaman pelajar. .

 .PERNYATAAN MASALAH Pelajar tidak dapat menguasai topik ini dengan baik  Ini kerana mereka sukar untuk membezakan perubahan yang berlaku antara tindak balas cahaya dengan tindak balas gelap.

 .OBJEKTIF Menggunakan kaedah carta alir bagi meningkatkan kefahaman pelajar mengenai proses fotosintesis Tingkatan 4  Mengenal pasti faktor yang menyebabkan pelajar sukar untuk memahami tindak balas gelap dan tindak balas cahaya.

INSTRUMEN KAJIAN Borang soal selidik  Ujian pra dan pos  .

JADUAL KERJA       Ujian Pra Pengenalan carta alir kepada pelajar dalam proses pengajaran Pelajar memahami konsep yang disampaikan menerusi kaedah carta alir Pelajar mengenal pasti istilah sains yang sesuai bagi setiap peringkat dalam carta alir Penilaian oleh guru Ujian Pos .

DAPATAN KAJIAN Soal Selidik  Taburan keseluruhan soal selidik  Keputusan ujian pra dan ujian pos  .

ANALISIS DATA Skor (Peratus) 80 60 40 20 0 100 79 59 39 19 Tahap Penguasaan Cemerlang Baik Sederhana Lemah Sangat Lemah Gred Pra A B C D E G TH 0 1 1 1 2 18 3 Bilangan Pelajar Pos 1 1 2 3 3 4 12 1 Pos 2 2 2 5 4 2 9 2 .

S1 S2 S3 S4 .

 .PERBINCANGAN Kaedah pengajaran carta alir telah berjaya meningkatkan minat pelajar terhadap matapelajaran biologi  Pelajar dapat menguasai proses yang terlibat dalam subjek Biologi bukan sahaja proses dalam topik Fotosintesis.

KESIMPULAN Penggunaan bahan bantu mengajar carta alir adalah bersesuaian untuk pengajaran yang berbentuk proses.  Bahan bantu mengajar carta alir ini mestilah disertakan dengan istilah yang bersesuaian.  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful