P. 1
Bai Tangocho Em

Bai Tangocho Em

|Views: 1|Likes:
Published by Vi Tieu Bao

More info:

Published by: Vi Tieu Bao on Dec 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2015

pdf

text

original

=========================== &

#
#
#
#
#
2
4
a
ˆ«
«
«
«
j
Töø
Baøi tango cho em Baøi tango cho em Baøi tango cho em Baøi tango cho em
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
ngaøy
ˆ
coù
ˆ
em
˙«
«
«
«
veà.
B
B
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ ˆ
Nhaø
ˆ
mình
Nhaïc vaø lôøi: Lam Phöông
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
traøn
ˆ
aùnh
ˆ
traêng
˙«
«
«
«
theà.
C
#
m
q
ll ll ll ll ll
============================ &
#
#
#
#
#
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ ˆ
C
#
m
q
Doøng nhaïc
ˆ
ˆ «
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
tình
ˆ
ñaõ
ˆ
taét
ˆ«
«
«
«
laâu.
F
#
S

Tuoân
ˆ«
«
«
«
j
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ.
traøo
F
#
S
ngoït
ˆ «
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
ngaøo
ˆ
nhö doøng
ˆ
ll ll ll ll
============================ &
#
#
#
#
#
˙»
»
»
»
suoái.
B
B
»
»
»
»
»
»
»
»
œ
Anh
œ
yeâu
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
œ
œ
phuùt ban
œ
˙«
«
«
«
ñaàu.
C
#
m
q
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
F
#
S
ˆ
Ñeøn nghieâng
ˆ »
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
œ
nghieâng
œ
daùng
œ
em
ll ll ll ll
============================ &
#
#
#
#
#
˙«
«
«
«
saàu.
B
B
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ ˆ
Trong
ˆ
maét
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
em

buoàn veà
ˆ
»
»
»
»
»
»
»
»
œ.
mau.
C
#
m
q
Em
œ
ôi!
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
œ
œ
Coù khi
œ
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
naøo
F
#
S
ˆ
laàn gaëp
ˆ
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
œ
ñaây
œ
cho
œ
mai
ll ll ll ll
============================ &
#
#
#
#
#
˙»
»
»
»
sau.
B
B
»
»
»
»
»
»
»
»
œ
Tieáng
b
œ
ñaøn
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
_
hoøa
ˆ
eâm
ˆ
˙«
«
«
«
aùi,
E
E
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
ˆ
nhòp böôùc
ˆ
em
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
ˆ
theâm laû
ˆ
˙«
«
«
«
lôi.
B
B
ll ll ll ll ll
============================ &
#
#
#
#
#
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
B
B
Cung
ˆ
ñieäu
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
ˆ
buoàn chôi
ˆ
˙»
»
»
»
vôi,
C
#
m
q
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
œ
F
#
S
œ
Ñoâi taâm
œ
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
hoàn
ˆ
rieâng
ˆ
theá
˙»
»
»
»
giôùi.
B
B
»
»
»
»
»
»
»
»
œ
Mình
œ
dìu
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
œ
œ
saùt ñi
œ
ll ll ll ll ll
============================ &
#
#
#
#
#
»
»
»
»
»
»
»
»
œ.
em,
E
E
ñeå
œ
»
»
»
»
»
»
»
»
œ
nghe
œ
laøn
œ»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
hôi
B
B
œ
chaùy
œ
trong
ˆ«
«
«
«
«
«
«
«
tim
ˆ
noàng
ˆ«
«
«
«
F
#
S
naøn.

ˆ«
«
«
«
j
Tieác
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
thöông
ˆ
F
#
S
chi
ˆ
trôøi
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
roäng
ˆ
theânh
ll ll ll ll
============================ &
#
#
#
#
#
œ»
»
»
»
thang.
C
#
m
q
Vöông
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
ˆ
vaán
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
ñeå
F
#
S
ˆ
roài
ˆ
moät
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
thôøi
ˆ
cöu
˙»
»
»
»
mang.
B
B
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
a
ˆ
Giôø mình
«
«
«
«
«
«
«
«
««
«
«
«
«
ˆ
ˆ
coù nhau
ˆ
˙«
«
«
«
roài.
B
B
ll ll ll ll ll ll
============================ &
#
#
#
#
#
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
B
B
ˆ
Ñôøi ñeïp
ˆ
«
«
«
«
«
«
«
«
««
«
«
«
«
«
ˆ

ˆ
tieáng em
ˆ
˙«
«
«
«
cöôøi.
C
#
m
q
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
C
#
m
q
ˆ
Vöôït ngaøn
ˆ
ˆ«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
truøng
ˆ
qua beå
ˆ
ˆ«
«
«
«
khôi,
F
F

daét
ˆ«
«
«
«
j
ll ll ll ll
============================ &
#
#
#
#
#
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ.
dìu
F
#
S
cuøng
ˆ «
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
veà
ˆ
caên nhaø
ˆ
˙»
»
»
»
môùi.
B
B
»
»
»
»
»
»
»
»
œ œ
Ta xaây
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
œ
œ
vaùch chung
œ
˙«
«
«
«
tình.
C
#
m
q
ll ll ll ll
============================ &
#
#
#
#
#
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
F
F
ˆ
Nhieàu choâng
ˆ œ»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
gai
œ
coù
œ
tay
˙«
«
«
«
mình.
B
B
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
B
B
ˆ
Xin caùm
ˆ
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
ôn

ñôøi
ˆ
coøn
ll ll ll ll
============================ &
#
#
#
#
#
œ. »
»
»
»
»
»
»
»
nhau,
C
#
m
q
ghi
œ
saâu
œ»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
œ
phuùt ban
œ
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
ñaàu
F
#
S
ˆ
baèng baøi
ˆ
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
œ
tan
œ
go -
œ
cho
˙»
»
»
»
em.
B
B
œ»
»
»
»
J

Œ
ll ll ll ””

»œ œ »œ »»»œ l « « ˆ »» »»» »»» l ˙ »» »J ‰ Œ »»» »» »» »»» ˆ « « « ˆ « =========================== ” & # »» l œ = » « nhau. Xin caùm ôn ñôøi coøn B . B Ta B xaây vaùch chung tình. Mình dìu saùt ñi E B « #### E »»œ »œ œ B »»œ »œ « « S ‰ « S « »œ. daét C#m C#m B q #### S « « « « « « œ »»œ »»» « »»»œ œ »»» »»» « « « ˆ »» # « « « « ˆ « l ˙ l »œ » l « =l ˙ « ˆ.#### « « « « ˆ ˙ »œ œ » « « « »»» »» « « « »» »»» œ « ˆ ˆ « « « »» œ »»» # « « « « « l » l »» » »» « « « l ˙ l »œ »»»œ »œ »»» œ l ˆ ˆ « ˆ « « « « ˆ =========================== & = ˆ » « B B q S C#m F# B B Cung ñieäu buoàn chôi vôi. F « « « q q « « #### B « « « « « « « « « « « « « ˆ ˆ « « « « ˆ « « l « ‰ « l « l « lˆ « « ˆ # « ˆ « « « « « « « ˆ j ˆ « « « « ˆ « « ˆ « ============================ & ˙ « ˆ « « ˆ ˆ « « « ˆ Ñôøi ñeïp vì tieáng em cöôøi. Tieác thöông chi trôøi roäng theânh B q B « a « « « B « S « #### œ « « « « « « « ˆ « « « « « « « ˆ « « « »»» ˆ »» ˙ ˆ « « ˆ « « ˆ « « « ˆ « « ˆ ˆ « « « « « « # « « « ˆ ˆ « ˆ ˙ « l l » l ll « ============================l & B C#m thang. Ñoâi taâm hoàn rieâng theá F# giôùi. Giôø mình coù nhau F roài.go cho em. ghi saâu phuùt ban ñaàu baèng baøi tan . C#m Nhieàu choâng gai coù tay F# mình. Vöôït ngaøn truøng qua beå khôi. « « ˆ ˆ « » =========================== & dìu F F# B C#m cuøng veà caên nhaø môùi. Vöông B vaán ñeå roài moät thôøi cöu mang. « »» » »» »» »»» œ » »» « ˆ « « « ˆ ˆ « l « ˆ «= « l « ˆ « « # ˆ j « « ˆ « ˆ « « « ˆ « « « » l » =========================== l & « em. ñeå nghe laøn hôi chaùy trong tim F# F# noàng naøn. B B #### F « « « « « œ œ œ »»» »»» »» « « ˆ « « « « « « ˆ # « ˆ « « « « « #ˆ « = « ˆ « « « ˙ ˆ « ˆ ˆ « ˆ « « « =========================== l l & » » l l « « « « S B #### q « « « »œ œ œ »œ.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->