P. 1
38121155 Pictura Gotica Transilvania

38121155 Pictura Gotica Transilvania

|Views: 46|Likes:
Published by Michael Usaty

More info:

Published by: Michael Usaty on Dec 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2012

pdf

text

original

Pictura mural` gotic` din Transilvania

Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a României Pictura mural` gotic` din Transilvania / foto: Noi Media Print S.R.L., Dana Jenei ; text: Dana Jenei ; grafica: Adrian Sorin Georgescu . - Bucure[ti : Noi Media Print, 2007 Bibliogr. ISBN 978-973-7959-90-4 I. Jenei, Dana (text ; foto.) II. Georgescu, Adrian Sorin (graf.) 75.052(498)

Pictura mural` gotic` din Transilvania
Dana Jenei

Cartea a ap`rut cu sprijinul Administra]iei Fondului Cultural Na]ional

.

jud. jud. Mure[ Capela Corporis Christi din Sânpetru. Emeric din Ghelin]a. Bra[ov Biserica Unitarian` din Dârjiu. Sibiu Biserica Reformat` din Sântana de Mure[. Sibiu Biserica Evanghelic` C. din Râ[nov. jud.Cuprins Transilvania între Orient [i Occident Arta gotic` în Transilvania Art` [i mentalitate în Transilvania medieval` Pictura mural` gotic` din Transilvania Ansambluri de pictur` mural` gotic` 68 72 78 80 84 88 94 102 106 113 116 Biserica Romano-Catolic` Sf. Bra[ov Capela catolicilor din Biertan.A. Sibiu Biserica “din Deal” din Sighi[oara. Mure[ Biserica Neagr` din Bra[ov Capela Bisericii Evanghelice C. A. jude]ul Covasna Biserica Evanghelic` C. jud. jud. din M`lâncrav. A. Bra[ov 8 18 34 46 68 Epilog Bibliografie selectiv` 120 122 . jud. jud. jud. din H`rman. Harghita Biserica Evanghelic` din Media[ [i Capela din Turnul Mariei. jud.

Nürnberg sau Roma. reflectând mentalitatea [i sensibilitatea religioas` comune Europei Catolice în Evul Mediu târziu. Austria. circula]ia me[terilor itineran]i. ca pretutindeni în aria de manifestare a acestui stil interna]ional prin excelen]`. Slovacia. c. colportori ai principalelor tendin]e. dar [i de refugiu în vreme de primejdie. erau menite s` sus]in` vizual adev`rurile [i valorile morale ale cre[tinismului. pictura mural` transilv`nean` exprim` totodat`. recompun istorii cu atmosfera de poveste proprie universului idealizat al artei cavalere[ti. 1400 6 Pictura mural` gotic` din Transilvania . mentalitatea. în timp ce piesele semnate. nivelul estetic diferit al operelor reflectând. datând între 1300 [i primele decenii ale secolului al XVI-lea. contribuind la configurarea datelor stilistice locale. ca zone sacrosancte. Împreun` cu operele celorlalte genuri ale artei figurative a Evului Mediu târziu. jude]ul Sibiu. limbajul artistic difuzat de principalele centre ale goticului european. Boemia. având ca nucleu Curtea Fran]ei.T ransilvania a fost zona extrem-estic` în care stilurile Evului Mediu occidental s-au manifestat în mod organic. Departe de aspectul imaterial al construc]iilor goticului nordic ce stau sub semnul metafizicii luminii. imaginile pictate ale sfin]ilor – modele [i protectori în acela[i timp –. a ajuns în Transilvania un secol mai târziu. bisericile transilv`nene erau loc de rug`ciune. exceptând experien]ele izolate ce au permis p`trunderea formelor artistice din vestul Europei pân` în Orientul Apropiat în timpul Cruciadelor. Goticul – stil ap`rut în Île-de-France în prima parte a secolului al XIIlea –. Corul bisericii evanghelice C. din M`lâncrav. într-un mod original. idealul estetic [i posibilit`]ile financiare ale donatorilor. În acest teritoriu de întâlnire a marilor culturi medievale. pictura gotic` transilv`nean` apare deopotriv` ca o crea]ie a me[terilor autohtoni forma]i uneori în importante centre artistice europene. Ansamblurile de pictur` mural` p`strate. cât [i a celor peregrini. urmând traseele principalelor drumuri comerciale. au decorat în special zidurile masive ale edificiilor de cult. a asigurat difuzarea formelor artistice. Slovenia au lucrat aici. Din aceast` perspectiv`. sc`ldate într-o cromatic` str`lucitoare. men]iunile scrise sau m`rturiile de ordin stilistic atest` c` me[teri din Germania. Mae[trii artei vechi transilv`nene sunt întâlni]i în documentele de la Viena. A. arta religioas` împlinindu-[i în plan spiritual rolul de ”Biblie pentru ne[tiutorii de carte”. ce ]ine locul luminii colorate filtrate de vitralii. Figuri gracile în posturi elegante.

7 Pictura mural` gotic` din Transilvania .

Transilvania în secolul al XVI-lea. Joannes Sambucus. fiul voievodului Iancu de Hunedoara murind în 1490. Moravia. [i cucerirea Regatului Ungariei de c`tre turci. într-o Vien` cucerit` cu cinci ani mai devreme. Regatul Ungariei a fost condus de regi din ramura napolitan` a familiei de Anjou – Carol Robert (1308-1342) [i Ludovic cel Mare (1342-1382). iar Albert de Habsburg (1435-1439) a fost rege al Ungariei. a ocupat totodat` tronul Sfântului Imperiu Romano-German din 1433. Viena. evenimente istorice majore aveau s` determine prefacerile ireversibile ce urmau s` schimbe evolu]ia ulterioar` a Europei: Reforma religioas` declan[at` de Martin Luther la Wittenberg. Austria de Sud. În primele decenii ale secolului al XVI-lea. în 1517. hart` inspirat` din lucr`rile umanistului [i reformatorului bra[ovean Johannes Honterus (1498-1549) 8 Pictura mural` gotic` din Transilvania . explic` evolu]ia lor cultural` diferit`. regatul avea s` cuprind` totodat` Silezia. În secolul al XIV-lea. În a doua jum`tate a secolului al XV-lea. teritoriu aflat la limita Orientului [i Occidentului. la frontiera spiritual` dintre Ortodoxie [i Catolicism. cultura [i arta Rena[terii. Succesorul lor. Transilvania a avut o istorie indisolubil legat` de istoria Europei Centrale medievale: dup` stingerea Arpadienilor. 1566. în timp ce ¥ara Româneasc` (în 1330) [i Moldova (în 1358) deveneau principate independente. iar în anii imediat urm`tori o parte din comunitatea catolic` adopt` religia reformat` [i. în 1526. Sigismund de Luxemburg (1387-1435). Drept consecin]`. Germaniei [i Boemiei. P`strând în permanen]` strânse rela]ii politico-economice cu ]`rile române. Transilvania devine un principat autonom sub suzeranitate otoman`. odat` cu ea. Transilvania era deja un voievodat autonom sub suzeranitate maghiar`.Transilvania între Orient [i Occident Confluen]e artistice I storia medieval` a celor trei mari provincii ale României. proclamat în 1541. în timpul domniei lui Matia Corvin (1458-1490). descenden]i ai Sfântului rege ßtefan (1301). Carintia. Stiria.

9 Transilvania între Orient [i Occident .

În partea de est a Transilvaniei. în condi]iile privilegiilor acordate de puterea central` [i autonomiei administrative [i ecleziastice. A[ezarea sa[ilor a avut loc în mai multe etape. ce au constituit. între 10 Pictura mural` gotic` din Transilvania . jude]ul Sibiu. au fost invita]i de regalitatea maghiar` ca s` contribuie la dezvoltarea economic` a zonei. odat` cu a[ezarea coloni[tilor originari din zonele dens populate ale Europei Centrale. numi]i în documente Theutones. pentru ap`rarea frontierelor de sud [i est ale regatului pe linia mun]ilor Carpa]i [i pentru consolidarea catolicismului în acest teritoriu locuit majoritar de români. secolul al XIII-lea Un flux masiv al civiliza]iei occidentale este resim]it în Transilvania secolelor al XII-lea [i al XIII-lea. au fost extinse treptat asupra tuturor teritoriilor locuite de sa[i între Or`[tie [i Dr`u[eni. mai întâi pe terenurile regale.Biserica fostei m`n`stirii a c`lug`rilor cistercieni din Câr]a. „libert`]ile sibienilor” – dup` cum sunt numite aceste drepturi în documentele referitoare la Transilvania –. Flandrenses sau Saxones. Conferite mai întâi Provinciei ßapte Scaune. Universitas Saxonum. Noii veni]i. în principal din cele de limb` german`. din 1485.

Fosta m`n`stire a c`lug`rilor cistercieni din Câr]a. în 1424. se afla ]inutul locuit de secuii care aveau ca obliga]ie ap`rarea acestei p`r]i a frontierei regatului. de c`tre regele Ungariei Andrei al II-lea. Ladislau” a germanilor din Transilvania. de ofensiva catolic` sus]inut` de ordinele monahale [i cavalere[ti. în plin` epoc` a Cruciadelor. Colonizarea teritorial`. bazat` pe ra]iuni de ordin economic. Decanatul de Sibiu (incluzând scaunele Cincu [i Nocrich) [i Bra[ovul aveau s` fie subordonate direct Arhiepiscopiei din Esztergom. Cenad [i Oradea în Bihor. cucerirea Transilvaniei fiind încheiat` prin actul de dona]ie a ¥`rii Bârsei teutonilor în 1211. politic [i militar. iar în 1191 Papa Celestin al III-lea confirma Prepozitura liber` regal` ”Sf. jude]ul Sibiu Districtele Bra[ovului [i Bistri]ei. toate celelalte capitluri catolice apar]inând Arhiepiscopiei Transilvaniei de Alba Iulia. Curtea de la Buda a sprijinit fondarea sediilor episcopale din Alba Iulia. a fost dublat`. . ce depindea direct de Vatican. Dup` desfiin]area acesteia. bucurându-se în schimb de privilegii similare celor avute de nobilimea maghiar`.

biserica Sf. urmeaz` c`lug`rii cistercieni din Burgundia. aducând arta de a construi din centrul Europei: dup` benedictini [i premonstratensi. A. fondatori în 1179 ai Aba]iei de la Igri[ din Banat. semnala]i în voievodat din secolul al XII-lea. au fost cea mai dinamic` 12 Pictura mural` gotic` din Transilvania . bisericile din Feldioara. Din deceniul al treilea al secolului al XIII-lea. sunt d`ruite de Bela al IV-lea Capitlului General al Ordinului de la Cîteaux din Fran]a. secolul al XIII-lea înseamn` generalizarea artei occidentale. care exercita. în timp ce secolele al XIV-lea [i al XV-lea sunt considerate epoca ei de înflorire. cu domeniile lor st`pânite anterior de cavalerii teutoni (între 1211 [i 1225). care întemeiaz` câteva decenii mai târziu m`n`stirea Câr]a din ¥ara F`g`ra[ului (1202). sunt în acela[i timp colportori ai civiliza]iei occidentale. Comunit`]ile urbane. aliatele devotate ale suveranilor împotriva nobilimii. dominicanii [i franciscanii se al`tur` eremi]ilor augustani în ora[e. al`turi de rege. R`stignirea lui Isus.Johannes de Rosenau. în direct` leg`tur` cu dezvoltarea exploziv` a ora[elor sus]inut` de regii Ungariei.). prerogative biserice[ti în ¥ara Bârsei. În 1240. de la Pontigny. detaliu. H`rman [i Bod. Pentru Transilvania. Sânpetru. Maria din Sibiu (ast`zi evanghelic` C. 1445 C`lug`rii ordinelor monahale catolice.

traseele comerciale func]ionând simultan ca veritabile ”coridoare culturale”. Pe lâng` ”na]iunile privilegiate”. Sighi[oara. dar [i cu cele din centrul Europei. Ora[ele libere regale. comunit`]ile s`se[ti fiind orientate firesc spre centrele artistice din Germania [i Austria. Bra[ov. înaltul cler catolic [i nobilimea maghiar`. din Ha]eg. situate pe principalele drumuri comerciale între Europa Central` [i Orientul Apropiat. În paralel. Patronajul artei de factur` occidental` a fost asigurat. Sebe[. Sibiu – capitala ”Universit`]ii s`se[ti” –. biserica Buna Vestire a m`n`stirii Moldovi]a. organizate în anul 1437 în Unio Trium Nationum. urmând exemplul Cur]ii de la Buda. când leg`turile suveranilor cu Italia sunt nemijlocite. au asigurat primenirea continu` a formelor artistice. jude]ul Suceava 1537 for]` social` [i principalele promotoare ale programelor artistice. Cluj. Rela]iile active cu a[ez`rile regatului. ca pretutindeni în Europa Occidental`. Bistri]a. cnejii români de la nord de Carpa]i. al`turi de comanditarii particulari. au devenit curând importante centre economice [i artistice. Zarand sau 13 Transilvania între Orient [i Occident . Media[. de breslele me[te[ug`re[ti sau confreriile religioase.R`stignirea lui Isus. de Magistratul ora[elor. mai ales în timpul Angevinilor [i al regelui Matia Corvin. arat` o deschidere statornic` spre arta din Peninsul`.

.

Tismana [i Kutlumus de la muntele Athos (numit` ”marea lavr` a ¥`rii Române[ti”). Ansamblurile care îi succed documenteaz` în premier` activitatea unor me[teri români autohtoni: în 1313-1314. Ca o excep]ie. jude]ul Hunedoara. Moldova [i ¥ara Româneasc`. Picturile au fost realizate prin grija domnitorilor Nicolae Alexandru (13521364) [i Vladislav Vlaicu (1364-1377). mo[tenirea spiritual` [i cultural` a cre[tinismului r`s`ritean. înlesnite de rela]iile politice [i economice active. arta figurativ` a voievodatelor de peste mun]i reflect` cu fidelitate canoanele stilistice [i iconografice ale Bisericii de rit grecesc. Spre deosebire de Transilvania catolic`. cel din urm` sus]inându-l ulterior pe c`lug`rul Nicodim în ctitorirea m`n`stirilor Vodi]a. Le[nic (la sfâr[itul secolului al XIV-lea) sau Ribi]a (1417) sunt exemple ale unui stil în care tradi]ia bizantin` [i gotic` sunt filtrate printr-o viziune popular`. În ¥ara Româneasc`. iar în 1377. aflat în leg`tur` cu decorul bisericii Chora din Constantinopol. sub îngrijirea arhiepiscopului Ghelasie. ce constituie unul dintre cele mai valoroase ansambluri murale ale artei bizantine din epoca împ`ra]ilor paleologi. Nicolae Domnesc din Curtea de Arge[ (1362-1366). picturile bisericii din Strei. avându-l drept ctitor pe Basarab I. continuând. 1397-1418). zugravul Teofil picta biserica din Streisângiorgiu (redecorat` în 1409). decorat` în formele specifice centrelor artistice de pe coasta Dalma]iei. în timp ce reciproca este evident` un secol [i jum`tate mai târziu. prin ceea ce Nicolae Iorga avea s` numeasc` ”Bizan] dup` Bizan]”. Cel mai vechi ansamblu cunoscut dateaz` din anul 1311 [i este p`strat în nava bisericii din Sântam`rie Orlea. frescele ctitoriilor cneziale – înrudite stilistic – din Cri[cior. Gheorghe din Strei. primul ansamblu cunoscut. biserica rupestr` din Corbii de Piatr`. datând din deceniul opt al secolului al XIV-lea. demonstreaz` deschiderea mediului nobiliar românesc fa]` de limbajul artistic occidental. în deceniul al treilea al secolului al XIV-lea. De aceea[i importan]`. Eviden]iate sub aspect stilistic. atest` o timpurie asimilare a unor solu]ii stilistice ale artei r`s`ritene contemporane în forme simplificate de reprezentare. Nedelia. ultima parte a secolului al XIV-lea Bihor. în preajma Reformei. sunt ctitorii unor biserici ce p`streaz` în majoritate un decor mural de sorginte bizantin`. în care pictura bizantino-balcanic` este îmbog`]it` de experien]ele central-europene [i italiene. când biserica parohial` a sa[ilor din Dârlos a fost împodobit` cu picturi de factur` postbizantin`. confluen]ele artistice dintre Transilvania. ansamblul pronaosului bisericii mari a m`n`stirii Cozia. dania domnitorului Mircea cel B`trân (1386-1395. Al`turi de acestea. au fost atestate documentar doar dup` anul 1500.Maria cu pruncul [i Sf. biserica ortodox` Sf. Aceea[i manier` este manifestat` plenar în pictura bisericii Sf. Mihul de la Cri[ul Alb realiza ansamblul bisericii m`n`stirii Râme]. dup` c`derea Constantinopolului sub turci în 1453. 15 Transilvania între Orient [i Occident . înnobila]i de regii maghiari pentru servicii militare [i asimila]i treptat nobilimii de confesiune catolic`.

Vorone] (în naos [i altar). la Pop`u]i sau Neam]. Ilie din Suceava. sfâr[itul secolului al XV-lea avea s` constituie. Domnia lui Petru Rare[ (1527-1538. Nicolae din B`line[ti. pictate integral la exterior. un model la care se vor întoarce sistematic genera]iile urm`toare de creatori. Domnul Moldovei se îngrije[te totodat` de ctitoriile de pe domeniile sale din Transilvania. Arta de factur` occidental` din Moldova este prezent`. nuan]ând-o prin realism [i monumentalitate. al`turi de arhitectura bisericii. Sinteza este des`vâr[it` în epoca lui ßtefan cel Mare (1457-1504). Mandylion. a[a cum vor face [i voievozii de la sud de Carpa]i – Vlad C`lug`rul [i Neagoe Basarab în ßcheii Bra[ovului. decorându-se în fresc` mai multe edificii construite anterior. Îngeri [i sfin]i. Bisericile din aceast` perioad`. P`tr`u]i. Biserica Sf. 1541-1546). detaliu din tabloul votiv. este caracterizat` pe plan artistic mai întâi de efortul continu`rii tradi]iei. sfâr[itul secolului al XV-lea 16 Pictura mural` gotic` din Transilvania . de la Vad [i Feleac. a[a cum se p`streaz` în ansamblurile din interiorul bisericilor din Mili[`u]i. în arhitectura religioas` tehnica de construc]ie gotic` fiind adaptat` exigen]elor spa]iului de cult ortodox. cât [i prin activitatea me[terilor transilv`neni chema]i s` lucreze pentru voievozi. Nicolae din B`line[ti. care a preluat selectiv zestrea iconografic` [i stilistic` bizantin` paleolog`. fiul lui ßtefan. B`line[ti – ctitorie a logof`tului Ioan T`utu pictat` de Gavril Ieromonah –. Sf. Biserica Sf. constituie contribu]ia cea mai valoroas` a Moldovei la istoria artei universale: Probota Gavril Ieromonah. atât datorit` comunit`]ilor catolice. când se poate vorbi totodat` despre [coala moldoveneasc` de pictur`.Gavril Ieromonah.

Tot acum este confirmat` documentar activitatea atelierelor transilv`nene de pietrari în Moldova. între care biserica Sf. prezen]a me[terilor din Transilvania este documentat` [i în ¥ara Româneasc`. Dumitru din Suceava. Arbore [i Moldovi]a (1541). domnitorul apelând la serviciile me[terului bistri]ean Johannes pentru construirea mai multor edificii.(1530). Simultan. Humor (1535). la curtea domnitorului Neagoe Basarab (1512-1521). unde. Gheorghe din Suceava (1534). a c`rui activitate este cunoscut` între anii 1508 [i 1525. se presupune c` a c`l`torit [i pictorul Vincentius din Sibiu. 17 Transilvania între Orient [i Occident . Sf. Vorone] (1547). stabilit la Bra[ov între 1520 [i 1524. al`turi de al]i me[teri. între care Veit Stoss cel Tânar din Nürnberg.

Turnul cu Ceas din Sighi[oara. dar [i edificiile religioase. castele senioriale. dezvoltate ulterior. regele Matia Corvin cerând în 1485 Magistratului Bra[ovului ”s` între]in` fortifica]iile. determin` în Transilvania epocii organizarea sistemului de autoap`rare. ora[ care dispunea. La ad`postul zidurilor de incint` s-a constituit un ]esut urban caracteristic ora[elor central-europene. fiind numit de Papa Eugen al IV-lea “bastion. a turcilor otomani. având un impact asupra Europei de Sud-Est. a fost ”castelul” din jurul bisericii Sf. la Sighi[oara ”în jurul Ora[ului de Sus” sau la Media[. în timp ce în 1432. cu front îngust spre strad` [i pinion triunghiular sau în trepte. care a culminat cu invazia din anii 12411242. înc` din anul 1366. împ`ratul Sigismund de Luxemburg supravegheaz` personal lucr`rile de edificare a incintei perimetrale mai multe luni în anul 1393. zid [i scut al Cre[tin`t`]ii”. unde cea mai important` fortifica]ie. ce aveau s` se încheie dup` invazia din 1421 (când întregul Sfat al ora[ului este dus în robie). primele fortifica]ii sistematice fiind semnalate la Sibiu. Cet`]i redutabile au fost construite [i în jurul celorlalte ora[e – la Cluj. echivalent cu cel generat de ciuma neagr` asupra Occidentului un secol mai târziu [i. de dou` incinte de ziduri de piatr` [i c`r`mid`. se ridic` cet`]i. Înt`rit cu turnuri [i bastioane construite [i ap`rate de breslele me[te[ug`re[ti. Regii maghiari ordon` ca ora[ele s` fie înconjurate cu ziduri de ap`rare. în 1495. care [i-a pus amprenta definitiv asupra siluetei a[ez`rilor. secolul al XV-lea Arta gotic` în Transilvania Biserica-cetate din Agnita. se p`streaz` într-un num`r A 18 Pictura mural` gotic` din Transilvania . Casele de locuit de tip francon. datând din perioada gotic`. cât [i o parte din edificiile publice monumentale conservate pân` ast`zi. poarta principal` a cet`]ii. secolele XIII-XV menin]area t`tarilor. ora[ul nu poate fi cucerit de c`tre turci în tot cursul secolului al XV-lea. sunt fortificate ora[ele. Margareta. care primesc aspectul arhitecturii unui stat aflat sub stare de asediu. parcelarul [i re]eaua stradal`. pân` la finalizarea incintei exterioare. armele [i muni]iile mereu în stare de preg`tire”. turcii nu mai reu[esc s` intre în cetate. jude]ul Sibiu. La Bra[ov. din 1394. Pericolul otoman r`mâne o amenin]are pentru Transilvania pe tot parcursul secolului al XV-lea.

.

Palatul voievodal din Turda. de halele de desfacere a m`rfurilor breslelor. prev`zute uneori cu portice pe stâlpi de piatr` spre pia]` – sistem ce va fi preluat de arhitectura renascentist` a ora[elor. cu p`strarea unor p`r]i de zid`rie sau a elementelor de decor arhitectural. secolul al XV-lea 20 Pictura mural` gotic` din Transilvania . Paralel fortific`rii ora[elor. se construiesc cet`]i [i castele. cele mai importante exemplare ale genului fiind ridicate sub semnul acestui stil la Bran (1377) [i la Hunedoara (secolul al XV-lea). de m`n`stiri [i capele. era completat` de casa sfatului. concentrat în jurul pie]ei principale [i al bisericii parohiale. majoritatea cl`dirilor fiind reconstruite pe funda]iile medievale. numite bol]i de vânzare.extrem de mic (doar câteva exemple la Sibiu). construite la limita secolelor al XV-lea [i al XVI-lea. Imaginea burgului medieval transilv`nean. Bisericile târgurilor Castelul din Hunedoara. La parterul caselor se aflau ateliere sau pr`v`lii. a[a cum se p`streaz` ßirul Sug`lete din Bistri]a sau în Pia]a Mic` din Sibiu. dar mai ales Prim`ria veche din Sibiu (1472-1491) sunt exemple izolate ale unor programe preten]ioase de arhitectur` civil`. Casa Matia Corvin din Cluj.

Bisericile-cet`]i transilv`nene impresioneaz` ast`zi prin originalitatea adapt`rii elementelor arhitecturii militare medievale la condi]iile locale. fiind de remarcat ansamblurile din Prejmer. Viscri. generalizându-se dup` incursiunile otomane din secolul al XV-lea. a fost semnalat` documentar înc` din 1291.[i satelor. fiind amenajate defensiv. Cinc[or. Deal Frumos – pe Valea Cincului [i Hârtibaciului. Biertan. fenomen constructiv neegalat ca amploare în Europa medieval`. Campania de fortificare a bisericilor. – pe Valea Târnavelor. Saschiz. Mo[na. dezvoltate mai târziu. Sânpetru – în ¥ara Bârsei. de cele mai multe ori singurele construc]ii de zid ale a[ez`rilor. Cincu. în urma c`reia numeroase a[ez`ri din p`r]ile Sibiului sunt incendiate [i aduse în stare de ruin`. fortificarea bisericilor se rezum` la construirea unor incinte perimetrale de amploare mai redus`. Ca]a – în Zona Rupea. 21 Arta gotic` în Transilvania . Homorod. În ¥inutul secuilor. erau ultimul refugiu al comunit`]ii. H`rman. în special dup` cea din 1493. având ca rezultat solu]ii defensive de o excep]ional` varietate de forme ce individualizeaz` fiecare monument.

unul dintre cei mai importan]i pietrari transilv`neni cunoscu]i. capiteluri cu cro[ete. Bra[ov. odat` cu supraîn`l]area turnului de vest [i construirea pridvoarelor pe nord [i sud. Vocabularul arhitecturii gotice timpurii aplicat unor planuri diferite caracterizeaz` totodat` bisericile din Prejmer (cca. Goticul cistercian [i-a pus totodat` amprenta asupra arhitecturii bisericilor-sal` din cea de-a doua jum`tate a secolului al XIII-lea. Cluj. 1250) [i Sf. Construc]ia de dimensiuni impresionante. secolul al XIII-lea 22 Pictura mural` gotic` din Transilvania . ce avea s` r`mân` romanic. H`rman sau Dr`u[eni (c. distrus` de invazia t`tar` din anii 1241-1242. A. început` c`tre mijlocul secolului al XIV-lea. În aceea[i perioad` sunt reconstruite corul Catedralei Sf. exemplele de la Nima (în nordul Transilvaniei) [i Sânt`m`rie Orlea (în ¥ara Ha]egului). Construc]ia se încheie în 1499. transept cu capele dreptunghiulare pe est.Apari]ia stilului gotic în arhitectura religioas` a Transilvaniei este legat` de reconstruc]ia m`n`stirii c`lug`rilor cistercieni din Câr]a. la Sic [i Bistri]a (ultimul sfert al secolului al XIII-lea) – în nordul Transilvaniei. reconstruit anterior anului 1382 la o scar` mai mare fa]` de corpul bisericii. afla]i în leg`tur` cu [antierele familiei de pietrari Parler din Nürnberg [i Praga. rozas` pe fa]ada de vest. este amplificat` în eleva]ie la nivelul navelor laterale. Bartolomeu din Bra[ov – în ¥ara Bârsei. înc` înfloritor în Transilvania. unde biserica Sf. Adev`ratele repere ale arhitecturii gotice mature [i târzii transilv`nene din secolele al XIV-lea [i al XV-lea aveau s` fie îns` bisericile de ora[. Biserica evanghelic` C. bogat decorat` cu sculpturi. concep]ie ce se va reg`si sistematic în arhitectura religioas` gotic` târzie din Transilvania. Biserica prezint` elementele specifice arhitecturii burgunde. H`lmeag (c. este de tip hal`. bol]i în cruce pe ogive [i sixpartite în nava central`. unde se afla mormântul Sf. dar [i în arc frânt. portal cu ambrazura bogat profilat`. c`rora li se adaug` formele goticului matur: plan bazilical cu trei nave în sistem legat. jude]ul Bra[ov. în aceast` ultim` etap` lucr`rile fiind conduse de Andreas Lapicida. de pietrari experimenta]i. în ¥ara F`g`ra[ului. ferestre polilobe. elemente ale acestui stil coexistând la Alba Iulia. Mihail din Alba Iulia. Maria. 1260). rege Ladislau (ast`zi disp`rut`). func]ionând ca modele pentru o serie de construc]ii mai modeste. Media[ sau Sighi[oara. cor poligonal. 1280) cu rudimente ale stilului romanic. atât la interior cât [i la exterior. construite de comunit`]ile urbane prospere din Sibiu. pentru a ob]ine spa]ialitatea unei hale (1471). Se presupune c` pietrarii de la Sebe[ s-au oprit mai întâi la Sibiu. iar la mijlocul secolului al XIV-lea Catedrala din Oradea (1342-1370). arhivolt` în arc frânt [i friz` de capiteluri. o bazilic` trinavat` cu transept. Cel mai impozant edificiu al acestui stil r`mâne corul din Sebe[. din Prejmer.

.

A. secolele al XIV-lea [i al XV-lea Biserica Sf. vedere interioar`. Maria din Sibiu (ast`zi evanghelic` C.). secolul al XV-lea . Mihail din Cluj.Biserica Sf.

.

26 Pictura mural` gotic` din Transilvania .

este considerat ultima sa oper`. Maria. singura lucrare p`strat` a sculptorilor Martin [i Gheorghe din Cluj – statuia ecvestr` din bronz a Sf. difuzat de [antierele central-europene ale familiei de pietrari Parler. portalul de vest reprezentând un moment de vârf al sculpturii goticului flamboyant în aceast` parte a Europei. Din prima parte a secolului al XV-lea dateaz` mai multe piese în rondebosse sculptate în piatr`. între 1383 [i 1477. În domeniul arhitecturii civile. portalul sacristiei. începe construc]ia bisericii Sf. la a c`rei edificare particip` în secolul urm`tor pietrari de pe [antierul Bisericii Sf. Interven]iile ulterioare. cum ar fi efigiile sfin]ilor regi ai Ungariei. Media[ [i Sighi[oara. Mihail. 1501 Me[terului sibian îi este atribuit` reconstruc]ia bisericii ”din Deal” din Sighi[oara (1483). au fost distruse în veacul al XVII-lea de turci. la Castelul din Hunedoara. cea mai important` lucrare care i se datoreaz` este Casa Altemberger din Sibiu.Weicherstil. jude]ul Sibiu. a c`ror contribu]ie este semnalat` ulterior la Bra[ov. Elisabeta din Kosice din Slovacia. Maria din Biertan. amplificat` prin prezen]a fiilor s`i la Bra[ov. de la mijlocul secolului al XV-lea îi sunt atribute pietrarului Conrad. realizat` în jurul anului 1400. Amvonul bisericii Sf. pentru care conduce lucr`rile m`n`stirii franciscane din Teiu[. realiz`rile artei transilv`nene din domeniul sculpturii sunt marcate de influen]a artistului nürenberghez Veit Stoss.Biserica Neagr` din Bra[ov. p`strat` la Muzeul Brukenthal din Sibiu. decorat cu reliefuri sculptate. în mod plauzibil. unde Biserica Neagr` a fost ridicat` în mai multe etape. 27 Arta gotic` în Transilvania . aflat` la Praga. Ladislau (1390). [i Crucifixul semnat de austriacul Petrus Lantrangen în 1417. în timp ce ancadramentul sculptat în piatr` al portalului casei parohiale din acela[i ora[ (1502). Sculptura gotic` figurativ` transilv`nean` st` sub semnul ”stilului molatic” .A. ale m`n`stirii eremi]ilor paulini din Buituri-Hunedoara [i. active în cea de a doua jum`tate a secolului al XIV-lea [i la începutul secolului urm`tor. La Cluj. secolul al XV-lea Andreas din Sibiu. Dedicat` ini]ial Sf. Cristian (1486-1498) [i Mo[na (1501) – monument care aplic` integral programul decorativ al goticului flamboyant. Dup` anul 1500. între care se remarc` Pietà. destinate decor`rii accesului principal al Catedralei din Oradea (1370) sau statuia din bronz aurit a Sf. biserica–hal` din Bra[ov se remarc` prin bog`]ia decorului sculptat. cet`]ean al Bra[ovului [i artist de curte al guvernatorului Iancu de Hunedoara. devanseaz` în mod surprinz`tor realiz`rile artistice ale momentului la nivel european. cunoscute prin intermediul unor schi]e [i descrieri sumare. biserica evanghelic` C. Pe fundalul lucr`rilor destinate în primul rând împodobirii bisericilor parohiale aflate în construc]ie în principalele ora[e ale Transilvaniei. din Mo[na. aflat în Capela Crucii din acela[i ora[. în timp ce documentele îi atest` activitatea la Câr]a (1495) –unde au loc lucr`ri de consolidare a vechii biserici cisterciene –. portalul de vest. în anul 1349. Alte lucr`ri ale arti[tilor clujeni. Gheorghe (1378). la A]el (1499).

28 Pictura mural` gotic` din Transilvania .

Biertan (partea central` din 1483). Dupu[. prezent la Bra[ov în 1454. a fost pictat de Toma din Cluj în 1427 [i se p`streaz` la Muzeul Arhiepiscopiei din Esztergom. R`stignirea lui Isus. Media[. expuse în fa]a bisericii reformate din Cluj Ulric din Bra[ov. Maria din Biertan (ast`zi evanghelic` C.Martin [i Gheorghe din Cluj. copie a statuii din 1378. 29 Arta gotic` în Transilvania . Gheorghe. Sf. Profe]ia lui Simeon. între 1522-1523 [i 1531-1532. A). respectiv la Bra[ov. din aceea[i perioad` datând [i retablul din Prejmer. jude]ul Sibiu. atribuit f`r` temei me[terului vienez Erhardus. provenind din bisericile de la Sândominic [i Sântimbru. semnate de pictorul Jonas Norinbergensis în 1493 [i dou` valoroase piese contemporane p`strate în ¥inutul Secuilor. la acestea ad`ugându-se panourile din Feldioara. amvonul bisericii Sf. a c`rui activitate este documentat` la Sibiu în 15061508. Cel mai vechi altar poliptic transilv`nean cunoscut. 1523 dateaz` probabil din 1523 [i este sigura lucrare cunoscut` a pietrarului Ulrich din Bra[ov. Altarele transilv`nene de factur` gotic` provin cel mai probabil din atelierele locale [i au fost realizate în ultimele decenii ale secolului pentru bisericile din M`lâncrav. Târnava.

Fi[er (1520-1522). unde particip` în 1523 la constituirea Breslei pictorilor. Cund. al c`rei staroste este ales în 1524. Sibiul este primul ora[ din Transilvania în care me[te[ugarii arti[ti se organizeaz`. partea central` din 1483 30 Pictura mural` gotic` din Transilvania . jude]ul Sibiu. Fratele s`u. B`gaciu. pe Johann. tâmplarilor. care îi preia atelierul în 1530 [i se c`s`tore[te cu v`duva sa.). Arhivele Statului din Bra[ov De[i manuscrisele ilustrate din epoca gotic` târzie erau destinate în majoritate cultului. Înaintea Bra[ovului. între ”oficiali”. orfevrul Martin. cel din urm` fiind terminat de ucenicul s`u. pictorul Symon solicit` Magistratului ora[ului confirmarea regulamentului breslei aflate sub patronajul spiritual al Sfântului Luca. autorul prezumtiv al frescelor bisericii ”din Deal”.Cartea Magistratului din Sighi[oara. fiul lui Veit Stoss. Tradi]ia artistic` a ora[ului Sighi[oara. din anii 1483 [i 1484. un remarcabil exemplu fiind constituit de Cartea Magistratului ora[ului Sighi[oara. din a c`rui conducere fac parte arti[ti la sfâr[itul secolului al XV-lea. În 1520. în timp ce Veit Stoss cel Tân`r – sculptor et pictor Vitus – este men]ionat la Bra[ov. este men]ionat Valentinus pictor. Christian. ßoro[tin [i Roade[. miniaturi de cea mai înalt` factur` decorau [i c`r]ile laice. sticlarilor [i constructorilor de orgi. în care. Sighi[oara. se stabile[te dup` un popas la Media[ tot la Sighi[oara. 1487. Atelierului s`u deosebit de activ îi sunt atribuite altarele de la Beia (1513). din anul 1487 (ast`zi la Arhivele Statului din Bra[ov). s` se stabileasc` aici câteva decenii mai târziu. se pare. A. „Articolele sibienilor” – preluate în anii 1523 [i 1531 la Altarul Bisericii Sf. Maria din Biertan (ast`zi evanghelic` C. îl determin`.

31 Arta gotic` în Transilvania .

în timp ce pietrarii sau pictorii din ora[e apar în documente între notabilit`]ile ora[elor. Gregorious a fost staroste al breslei în anii 1540 [i 1541. Gabriel este consul la Bistri]a în 1525. De[i mai târzie. fiind proprietari ai mai multor case amplasate în zonele reziden]iale ale patriciatului urban. a pictat în paralel ceasuri solare. astfel încât majoritatea autorilor sunt anonimi. iar nivelul artistic al lucr`rilor dep`[e[te rareori artizanalul. în paralel. A. pu]ine. documentat` între anii 1520 [i 1551. cel pu]in la prima vedere. indirecte sau lapidare. Pân` la noi. au ajuns pu]ine opere semnate [i. cuprind în linii mari prescrip]iile statutelor de bresle me[te[ug`re[ti mai vechi din Europa central`. Margareta din Media[ (ast`zi evanghelic` C. sfâr[itul secolului al XV-lea 32 Pictura mural` gotic` din Transilvania . de]inând nu de pu]ine ori func]ii în conducerea ora[elor. dup` cum arat` documentele. Steffan [i Bartolomeus. este relevant` pentru domeniul de crea]ie al unui pictor medieval. În cele mai multe cazuri. practicând deopotriv` pictura mural` [i cea de panou. canaturi de u[`. Autorul portretului judelui Lucas Hirscher. Valentinus este reprezentant al Magistratului între anii 1483 [i 1494 [i primar în 1490. steaguri [i scuturi. cele mai mari câ[tiguri fiindu-i aduse. sunt membri ai sfatului ora[ului. Conrad Lapicida din Bra[ov este r`spl`tit de Iancu de Hunedoara în anul 1454 cu mo[ii la H`rman [i ßercaia. în 1525. iar la Bra[ov. activitatea celui din urm`. de decorarea unei cale[ti pentru principele Ioan Zápolya. informa]iile documentare despre mae[trii artei transilv`nene medievale sunt. putând fi schi]ate totodat` primele biografii de autor. la fel Matthias. Majoritatea creatorilor cunoscu]i prin prisma documentelor au o situa]ie financiar` prosper` [i sunt membri influen]i ai patriciatului urban. Artist recunoscut [i respectat. se poate schi]a o imagine coerent` [i întru totul similar` ambian]ei artistice centraleuropene din care arta transilv`nean` face parte în mod nemijlocit. fac parte din conducerea Sibiului. Altarul bisericii Sf. când este atestat la Biertan. În limitele decalajului cronologic în care tradi]ia medieval` este perpetuat`. [i Gregorius Pictor. nume care de cele mai multe ori nu pot fi corelate cu lucr`rile conservate. La Sighi[oara.). oper` ce reprezint` o culme a artei transilv`nene. pictor men]ionat documentar între 1484 [i 1497.Bra[ov –. Referirile documentare tot mai numeroase din ultimele decenii ale secolului al XV-lea [i din secolul urm`tor arat` c` situa]ia artistului din Transilvania era similar` cu cea din restul Europei. în 1466. Paulus Moler. în 1493.

.

cât [i schimb`rile sociale rapide legate de dezvoltarea economic` [i urban` vor marca profund mentalul colectiv. simptomatic` pentru o lume aflat` în amurg. de criza valorilor [i a certitudinilor tradi]ionale. foametea. ciuma neagr` din 1348.Art` [i mentalitate în Transilvania medieval` rta figurativ` transilv`nean` este. spune Mircea Eliade. ”În acele vremuri de criz` [i disperare. la fel ca pretutindeni în Europa catolic` a Evului Mediu gotic. ”sentimentul e[ecului individual” (Ariès) sau al ”deziluziei [i descuraj`rii” (Huizinga) sunt simptome ale unei st`ri de spirit despre care vorbe[te neîncetat poezia “secolului negru” [i care se va reflecta într-una din temele predilecte ale culturii veacului al XVI-lea german: melancolia. aflate tot mai frecvent în contradic]ie. reflexul sensibilit`]ii religioase a omului medieval în fa]a unei existen]e marcate de nelini[te [i nesiguran]`. Biserica mediind simbolic pentru mântuire prin promovarea A Altarul bisericii din M`lâncrav donat de Clara [i Mihail I Apafi (+1469) 34 Pictura mural` gotic` din Transilvania . “captivitatea babilonian`” (1309-1378). Documentele p`strate arat` c` nobilii [i or`[enii boga]i transilv`neni î[i investesc averile în opere de binefacere. în timpul c`reia doi sau chiar trei papi î[i disput` legitimitatea. în timp ce dezvoltarea f`r` precedent a cultului lui Isus în Euharistie – Corpus Christi. Biserica Roman` este sfâ[iat` de crize f`r` precedent: mutarea sediului papalit`]ii la Avignon. contribuie considerabil la difuzarea unei sensibilit`]i religioase axate pe grija fa]` de via]a de dup` moarte. r`zboaiele. pe fundalul declinului puterilor universale – Imperiul [i Papalitatea. Sub influen]a c`lug`rilor predicatori [i a Devotio moderna are loc dezvoltarea piet`]ii personale a laicilor. Catastrofele naturale. dorin]a ducerii unei vie]i religioase autentice cre[te [i se r`spânde[te. caracterizând starea de spirit a epocii. ”Nelini[tea mântuirii”. iar c`utarea experien]ei mistice devine uneori obsedant`”. incluzând Purgatoriul. Noua concep]ie a cre[tinismului apusean asupra ”lumii de dincolo”. urmat` de schisma din anii 1378-1417. care a afectat [i Transilvania (Cronicon Dubnicense se refer` în 1358 la victime [i în aceast` parte a Europei). al Mariei [i al sfin]ilor în general favorizeaz` în popor o devo]ionalitate instinctiv` [i spontan`.

35 Art` [i mentalitate în Transilvania medieval` .

”De r`zboi. iar devo]iunile confreriilor transilv`nene.) 36 Pictura mural` gotic` din Transilvania . Legatele testamentare în favoarea artei [i arhitecturii religioase îi transform` pe transilv`nenii pio[i în patroni ai artelor în Evul Mediu. fiind picta]i în imaginile votive la picioarele sfin]ilor.testamentelor. realizate probabil dup` invazia turceasc` din 1493. Johannes de Rosenau. considera]i ”armata anticristului” [i cauza apropiatului sfâr[it al lumii. Biserica Sf. în timp ce picturile capelei Turnului Catolicilor din Biertan. au ca particularitate pe lâng` obiectivele comune celor din restul Europei catolice. în general. Ocrotirea Maicii Domnului contra ciumei este implorat` întrun imn înscris în Cartea liturgic` a confreriei capitlului din Sighi[oara. desf`[oar` în imagini un mesaj similar. fiind amintit` în documente [i descris` în predici. indulgen]elor [i. cruzimea otomanilor. 1445. a ofrandelor pentru suflete. Paginile unui Missale p`strat în Biblioteca Muzeului Brukenthal din Sibiu au fost completate în cea a doua parte a secolului al XV-lea. de cium` [i de foamete. în timp ce imageria devo]ional` înf`]i[eaz` un Dumnezeu ofensat de p`catele oamenilor. Textele [i imaginile invoc` deopotriv` protec]ia sfin]ilor împotriva dezastrelor percepute ca pedepse divine [i semne ale timpului ce anun]` iminen]a Judec`]ii de Apoi. preg`tit s` trimit` asupra lor s`ge]ile acestor calamit`]i. ce a fost urmat` de doi ani de foamete [i o nou` epidemie. cu rug`ciuni contra paganos. Pontifii acord` indulgen]e celor ce servesc Biserica în cruciadele târzii. A. Isus în mormânt [i donatori. invocarea p`cii ”în toat` Cre[tin`tatea” [i protec]ie în fa]a turcilor. Maria din Sibiu (ast`zi evanghelic` C. mântuie[te-ne Doamne !” este una dintre rug`ciunile cele mai r`spândite în epoc`.

Oglinda mântuirii/Speculum Humanae Salvationis. în 146. Operele p`strate arat` c` me[terii transilv`neni au folosit acelea[i surse grafice ca pretutindeni în Europa timpului: caietele de modele [i manuscrisele miniate. sfâr[itul secolului al XV-lea. cât [i gravurile arti[tilor germani: Maestrul E. între c`r]ile donate de Jacobus de Roderbach. m`n`stirii dominicane din Bra[ov. suport al rug`ciunii [i medita]iei. modelând mentalit`]ile. 37 Art` [i mentalitate în Transilvania medieval` . ce au hr`nit imaginariul medieval european. Motiv inspirat din lucrarea Defensorium Beatae Virginis Mariae / Ap`rarea Fericitei Fecioare Maria. în jurul anului 1400. În cea de-a doua parte a secolului al XV-lea. A. num`rându-se. Ap`rarea Preafericitei Fecioare Maria/Defensorium Beatae Virgine Mariae. în configurarea imagisticii pot fi identificate motive preluate din c`r]ile ilustrate de larg` circula]ie: Biblia s`racilor/Biblia Pauperum. literatura apocrif`. Albrecht Dürer. Martin Schongauer [i. jude]ul Bra[ov. Cultul popular al imaginii este încurajat de Biseric` prin indulgen]e. era recomandat` ca ”ajutor în exersarea ochiului interior” [i trebuia privit`. doctor al Bisericii Latine [i p`rinte al doctrinei Purgatoriului. dup` 1500. din H`rman. redactat` de dominicanul Franz von Retz. cu devotament [i compasiune. capela bisericii evanghelice C. pân` la apari]ia gravurii.Na[terea Pruncului Isus cu simboluri ale purit`]ii Mariei. imagistica medieval` având ca surs`. de pild`.S.. Scrierile Sfântului Pap` Grigore cel Mare. Israel van Meckenen. la Viena Imaginea. care au format baza tradi]iei artistice din Evul mediu. dup` Sfânta Scriptur`. dup` cum spunea misticul german Heinrich Suso (1295-1366). textele teologilor [i misticilor beatifica]i de Biseric`. sunt consemnate documentar [i în Transilvania. confesor la Viena.

care «trebuie s` fie din damasc alb»”. destinat capelei funerare a m`n`stirii cartuziene franceze din Villeneuve-lèsAvignon. din H`rman. document la care istoriografia de specialitate nu înceteaz` s` revin` datorit` minu]iozit`]ii [i lungimii sale excep]ionale. este cel care a reglat totul. Un preot. pe care le-am putea crede izvorâte din imagina]ia unui pictor. artistul nu a avut nici libertatea de a alege culoarea ve[mântului Sfintei Fecioare. sfâr[itul secolului al XV-lea Din arhivele occidentale afl`m c` programul iconografic era prescris de preot sau ”expert”. Émile Mâle comenta în urm` cu un secol: ”Suntem uimi]i. Despre contractul încheiat în anul 1453 pentru panoul Încoron`rii Fecioarei. (…) Un contract trecut prin fa]a notarului a stabilit c` pictorul Enguerrand Charonton nu a avut nimic s`-[i imagineze. jude]ul Bra[ov. A. când studiem îndeaproape arta de la sfâr[itul Evului mediu s` recunoa[tem c` anumite opere. Jean de Montagnac. care reflect` atât rela]ia dintre artist [i comanditar. capela bisericii evanghelice C. dup` cum îl nume[te un document francez din 1471.Majestas Domini [i R`stignirea lui Isus. cât [i gradul de libertate al creatorului. în contracte detaliate. au fost amendate în toate detaliile lor de un cleric. 38 Pictura mural` gotic` din Transilvania .

Polonia. pictura gotic` nu a avut niciodat` rigurozitatea artei ortodoxe. Cu toate acestea. înf`]i[eaz` Biserica lui Cristos. detaliu. apostoli [i profe]i. biserica “din Deal” din Sighi[oara. prezente [i în Transilvania. De[i controlat` de teologi. în jurul lui Isus în maiestate/Majestas Domini. Fran]a sau Italia.În Transilvania medieval` nu se p`streaz` contracte de me[ter. a c`ror prezen]` simultan` subliniaz` simetria între Vechiul [i Noul Testament. În ansamblurile gotice târzii. Sanctuarul bisericii [i capela. figurând evangheli[ti. iar din programele iconografice ale ansamblurilor de pictur` transpare erudi]ia clerului catolic transilv`nean. ca expresie sensibil` a armoniei existente între cele dou` legi. dar nu exist` aspect de ordin formal pe care s` nu îl reg`sim în documentele de acest tip p`strate în Occidentul medieval. sfâr[itul secolului al XV-lea în distribu]ia temelor în cadrul spa]iului sacru. în programul iconografic al Bisericii Catolice pot fi stabilite mai multe constante. [colit la marile universit`]i europene din Austria. apostolii [i profe]ii – figuri ale celor dou`zeci 39 Art` [i mentalitate în Transilvania medieval` . o mai mare libertate putând fi constatat` [i Judecata de Apoi. care îi preia uneori iconografia. Germania. peretele de est al navei.

Sursa literar` a reprezent`rilor este Evanghelia lui Matei – text ce st` la baza întregii concep]ii medievale asupra lumii de dincolo. ce mijlocesc pentru omenire. tem` ce sintetizeaz` escatologia cre[tin`. Cicluri hagiografice completeaz` 40 Pictura mural` gotic` din Transilvania . 1483 [i patru de b`trâni din Apocalips` –. de regul`. În axul sanctuarului figureaz`. ar`tându-[i r`nile între Maria [i Ioan Botez`torul. este motivul Deisis/Isus în glorie. H`rman). în timp ce Apocalipsa apocrif` a Sfântului Pavel descrie Raiul [i un Iad plin de pedepse. În direct` leg`tur` cu semnifica]ia Judec`]ii de apoi. arcul de triumf. Sic. H`rman). biserica “din Deal” din Sighi[oara. figureaz` uneori la intradosul arcului de triumf sau pe fa]a sa estic` (Sântana de Mure[. În aceast` perioad` a ”cre[tinismului atotputernic”. la interior (Ghelin]a. Al`turi de reprezent`rile din sanctuar inspirate de cea de-a doua venire a lui Cristos dup` Apocalipsa lui Ioan. motive euharistice ce marcheaz` totodat` prezen]a Preasfântului Sacrament în tabernacolul de pe peretele nordic al absidei.V`lul Veronic`i. imaginea lui Isus în mormânt/Vir Dolorum (Strei. Sighi[oara) sau la exteriorul bisericii (Media[). spaimele apocaliptice recurente. Judecata de Apoi. M`lâncrav) [i R`stignirea (Sebe[. poart` filactere cu fragmente din rug`ciunea Crezului (H`rman [i Media[). în jurul c`ruia se dezvolt` uneori întregul ciclu al Patimilor lui Cristos (M`lâncrav. hr`nite de revela]ii supranaturale. Râ[nov). Pilda evanghelic` a celor zece fecioare. este nelipsit` din iconografia picturii transilv`nene medievale. Motivul central al reprezent`rii celei de-a doua Parusii. alimenteaz` cre[terea simultan` a cultului sfin]ilor. fiind reprezentat` de regul` în nav`.

din Homorod. direct pe perete. În Occidentul medieval. sunt modele reproduse la scar` larg`. biserica evanghelic` C. icoanele grece[ti erau considerate dovezi de net`g`duit ale divinit`]ii. de Sfântul Nicodim . iar textul indulgen]ei apare scris al`turi de imagine pe hârtie sau. Isus pe cruce. reprezent`rile didacticonarative fiind înlocuite în goticul târziu cu imagini de pietate. dup` cum se credea.Pietà. în pictura mural`. un act devo]ional pentru invocarea protec]iei divine [i ob]inerea iert`rii de p`catele m`rturisite. putea fi constituit. Sudariul Domnului Isus p`strat în Bazilica San Pietro din Roma (V`lul Veronic`i/Vera Icon/Mandylion). al`turi de relicva-imagine. pictat. Pietá 41 Art` [i mentalitate în Transilvania medieval` . A. În practica religioas`. în fapt o icoan` bizantin` de la 1300. ultima parte a secolului al XIV-lea programul iconografic catolic transilv`nean. pe lâng` spovedanie [i împ`rt`[anie. peretele de nord al vechiului cor. Bra[ov. din rug`ciuni rostite în fa]a anumitor reprezent`ri privilegiate. la fel ca [i Scriptura. Sunt totodat` preferate reprezent`rile ce reitereaz` imagini miraculoase sau revelate misticilor. prin indulgen]ele acordate de Biserica Roman` legate de credin]a în Purgatoriu.martor al r`stignirii [i Fecioara cu pruncul atribuit` Evanghelistului Luca. cum ar fi. jud. Imaginea de cult prime[te astfel o pozi]ie central` ca suport pentru devo]iuni.

peretele de nord. jude]ul Bra[ov. Toate aceste motive. înzestrate de Biseric` cu indulgen]e. în secolul al XV-lea. o list` de devo]iuni [i indulgen]e. cum ar fi Rug`ciunea de pe muntele m`slinilor.Opere de caritate. iar rug`ciunile pentru mor]i. paroh la ßura Mare. care se acordau pentru rostirea unei rug`ciuni Tat`l nostru – Pater noster în fa]a imaginii Instrumentelor Patimilor lui Cristos/Arma Christi. 1400 sau Gr`dina Paradisului. se rosteau în fa]a imaginii lui Isus în mormânt. copiat` [i miniat` în 1394 de Michael. c. Laudele Mariei se citeau în fa]a Madonnei cu pruncul. indulgen]ele ata[ate motivelor iconografice explicând recuren]a anumitor motive în arta medieval`. Documentele arat` c` în Transilvania existau [i alte reprezent`ri privilegiate. la fel ca în restul Europei catolice. se num`r` în Transilvania. s-a ad`ugat. În Cartea confreriei capitlului din Sibiu. inspirate de viziunea Sfântului Pap` Grigore cel Mare. 42 Pictura mural` gotic` din Transilvania . Capela Corpus Christi din Sânpetru. printre cele mai r`spândite reprezent`ri ale artei devo]ionale. incluzând efigiile sfin]ilor protectori împotriva mor]ii subite [i calamit`]ilor.

cum sunt Sfânta Fa]` a lui Isus sau Sf. protector împotriva mor]ii subite. În artele figurative figurau adesea Mihail [i Gheorghe – ca sfin]i biruitori ai r`ului. era figurat` frecvent în 43 Art` [i mentalitate în Transilvania medieval` . c. extrem de r`spândite fiind Femeia Apocalipsei. Încoronarea Mariei [i Maica ocrotitoare. Cristofor. 1400 Sfânta Fecioar` era invocat` în mod explicit pentru a oferi ocrotire în fa]a marilor flagele ale timpului – ciuma [i turcii – Maria fiind considerat` principalul intercesor între Dumnezeu [i oameni. Ana. privite. protectoare împotriva mor]ii f`r` împ`rt`[anie. jude]ul Bra[ov. Plan[ele acestei devo]iuni îi înf`]i[au uneori. Sebastian [i Rocus – protectori împotriva ciumei [i imagini care. al`turi de Maria.Miracolul Transsubstan]ierii. peretele de nord. Capela Corpus Christi din Sânpetru. protejau de ”moarte rea”. refugiu împotriva ispitelor celui r`u [i scut împotriva dezastrelor omenirii. Imaginile în care Maica Domnului este adorat` în ultimele decenii ale secolului al XV-lea în artele vizuale sunt legate de Devo]iunea Rozariului. pe Sf. Barbara. pe Apostoli [i Profe]i sau pe to]i sfin]ii Bisericii triumf`toare.

Capela Corpus Christi din Sânpetru. peretele de est. uneori împreun` cu celelalte ”fecioare capitale” – Doroteea [i Margareta sau cu întregul cortegiu de sfinte martire: Ursula.Maria [i cele „patru fecioare capitale”. jude]ul Bra[ov. redactat` în Transilvania în formula ei dezvoltat` cu sfintele neamuri ale Mântuitorului. c. Ca o particularitate mai ales pentru secolul al XIV-lea transilv`nean. Maria [i Isus). între care se num`r` Erasmus [i Sf.patronul Transilvaniei [i unul dintre ”cei paisprezece sfin]i ajut`tori la necaz”. În pictura transilv`nean` mai apar sfin]ii diaconi ßtefan [i Lauren]iu . Ladislau [i Emeric. Aca]iu. Agnes.”mari martiri ai Cre[tin`t`]ii”.000 de solda]i martiri de pe muntele Ararat (motiv ce figureaz` în acela[i timp pe imaginile împotriva ciumei). Sfântul Nicolae . 1400 imagini al`turi de Ecaterina. Dominic [i Francisc – fondatori ai principalelor ordine religioase. Apollonia. reprezenta]i în semn de omagiu fa]` de Casa regal`. cât [i cultul regilor ßtefan. este de subliniat devo]iunea fa]` de Ana întreit`/Mettercia (Ana. conduc`torul celor 10. încadrând-o pe Maria cu Pruncul. 44 Pictura mural` gotic` din Transilvania . comun` provinciilor Ungariei istorice.

Sfin]ii regi ßtefan. din M`lâncrav. c. 1400 45 Art` [i mentalitate în Transilvania medieval` . Emeric [i Ladislau. jude]ul Sibiu. A. biserica evanghelic` C.

Craina. voievodatul istoric al Transilvaniei. Mihail din Cisn`dioara. se presupune c` pictura mural` a avut anterior un caracter cel pu]in sporadic. a fost pictat în jurul anului 1300 la Homorod în vechiul cor al bisericii parohiale [i p`streaz` în plin` epoc` gotic` caracterul artei romanice. jude]ul Bra[ov. Friuli.Pictura mural` gotic` din Transilvania I Isus in majestate între simbolurile apocaliptice ale evangheli[tilor. [i Cenad. Ungaria. cele de la T`ma[da. iradieri ale picturii nord-italiene din Trecento. cât [i pe baza men]iunilor documentare ce atest` existen]a a[ez`mintelor monastice. aflat într-o stare extrem de avansat` de degradare. Slovacia [i Slovenia de ast`zi. Primele exemple cunoscute nu dateaz` mai devreme de anul 1300. Cel mai vechi ansamblu mural. c. Din aproximativ dou` sute de monumente transilv`nene în care se p`streaz` sau sunt semnalate fragmente de pictura mural` de factur` gotic`. bolta absidei vechiului cor. “goticul interna]ional” sau ”stilul frumos” în varianta boemianoaustriac`. biserica evanghelic` C. Tirolul de Sud. sau de pe pere]ii bisericii fostei m`n`stiri a c`lug`rilor cistercieni de la Câr]a nu permit îns` mai mult decât o simpl` semnalare. care. de[i degradate. singurele exemple integral conservate fiind la Sânpetru [i H`rman. Istria. în timp ce alte reprezent`ri se afl` înc` acoperite cu var. din Homorod. În conca absidei figureaz` 46 Pictura mural` gotic` din Transilvania . cu un canon iconografic relativ unitar [i mai multe tendin]e subsumate goticului: stilul ”liniar-narativ”.A. urmele de policromie vizibile înc` la biserica Sf. în Bihor. ”arta de curte”. Oradea. dar prin analogie cu arta zonelor corelate cultural. exist` mai pu]in de zece edificii cu ansambluri vaste. cercet`torii punând în eviden]` tr`s`turile fondului artistic comun al unui vast teritoriu ce cuprinde Carintia. având ca surs` Cur]ile Fran]ei [i Burgundiei. 1300 maginea actual` a picturii murale medievale din Transilvania este mult afectat` de pierderea total` sau par]ial` a unor ansambluri. Stiria. pot fi studiate sub aspect iconografic. reflectat în stil [i iconografie. al`turi de episcopiile de la Alba Iulia. Majoritatea picturilor murale realizate înainte de mijlocul secolului al XVlea în Europa se p`streaz` la nivel rural. la care se adaug` picturile de la Biertan [i Media[.

Scenele din ciclul Patimilor Mântuitorului p`strate pe pere]ii corului. Factura arhaizant`. dintre care se mai disting. biserica romano-catolic` Sf. prima parte a secolului al XIV-lea varianta apocaliptic` a reprezent`rii Judec`]ii de Apoi cu Isus în tetramorf între cei dintâi sfin]i ce mijlocesc pentru iertarea omenirii – Fecioara Maria [i Ioan Botez`torul –. Coborârea de pe Cruce. Purtarea crucii. asimilat fondului artistic autohton. în timp ce în registrul inferior al pere]ilor sunt figura]i apostoli sub arcade în sacra conversazione. simplificat` a reprezent`rilor ce contureaz` expresiv formele pe fonduri deschise. Emeric din Ghelin]a.Logodna mistic` a Sf. conven]ionale [i tematica dublat` de maniera descriptiv` de relatare a subiectului permit încadrarea acestui prim ansamblu în limitele stilului ”liniar-narativ”. pe sud. R`stignirea. jude]ul Covasna. el va persista ca filon subiacent pe care se vor grefa de-a lungul timpului elementele caracteristice ale diferitelor stiluri. care ajunge s` se confunde în timp cu arta popular`. peretele de sud. Plângerea [i Punerea în mormânt certific` în acela[i timp influen]a major` a ilustra]iei de carte de tipul Speculum Humanae Salvationis asupra picturii murale. curent de larg` r`spândire în ariile culturale marginale. 47 Pictura mural` gotic` din Transilvania . Ecaterina din Alexandria.

48 Pictura mural` gotic` din Transilvania .

pe vest. ve[mintelor personajelor sau cadrului natural sugerat prin stânci [i copaci stiliza]i. unde se p`streaz` scene din via]a Sf. Rege Ladislau. într-o versiune stilistic` derivat` din maniera rafinat` a miniaturii gotice de curte este redat` Legenda Sfintei Ecaterina din Alexandria. Slovenia [i Slovacia de ast`zi. Rege Ladislau. Realizate spre mijlocul secolului al XIV-lea în partea superioar` a peretelui nordic. picturile afirm` în limbajul prevalent grafic al stilului ”liniarnarativ”. Emeric din Ghelin]a. Slovenia [i Transilvania. peretele de nord. iar pe sud.Sf. Emeric din Ghelin]a. studii aprofundate arat` c` legenda acestui ”erou de frontier`” a fost elaborat` sub patronajul spiritual al regilor angevini în mediul teologic al centrului episcopal din Oradea. fiind reprezentate [i scene din Via]a Sf. nord [i sud (imaginea Învierii). Iacob cel Mare. cel mai vast ansamblu al ”goticului liniar-narativ” p`strat pe peretele nordic al navei principale a bisericii din M`lâncrav constituie o adev`rat` sintez` a istoriei mântuirii redactat` pe baza relat`rii celor dou` Testamente. peretele de nord al navei. care compune. considerat în urma mai multor miracole ap`r`tor absolut împotriva n`v`litorilor de la r`s`rit. Realizat imediat dup` mijlocul secolului al XIV-lea. prin prezen]a simultan` în primele decenii ale secolului al XIV-lea. aduc în discu]ie ecourile picturii italiene p`trunse de-a lungul timpului în arta transilv`nean` direct. În ceea ce prive[te tema iconografic` a vie]ii regelui Sfânt Ladislau (10771095). biserica unitarian` din Cr`ciunel. Ciclurile regelui Ladislau cel Sfânt al Ungariei [i cel Cristologic din partea inferioar` a pere]ilor. este compensat` de stilizarea expresiv` a formelor [i volumelor. Margareta din Antiohia. Mâinile 49 Pictura mural` gotic` din Transilvania . figur` emblematic` a cavalerului maghiar. a diferitelor tendin]e ale picturii gotice în decorul aceluia[i edificiu: stilul “liniar-narativ”. sau prin Tirol. jude]ul Harghita. pe vest. Slovacia. Lipsa de dinamism a figurilor. ce compun scenele dispuse în registre suprapuse. realizate de un autor diferit. una dintre cele mai expresive ilustr`ri ale b`t`liei de la Chirale[. ce au totodat` rolul de a demarca scenele. s-a constatat o recuren]` a sa în pictura bisericilor din zonele cele mai expuse pericolului invaziilor din Ungaria de Nord. Episoade din via]a regelui. prima parte a secolului al XIV-lea Sf. în care armata lui Ladislau îi învinge pe cumani. În partea superioar` a peretelui a fost pictat` în aceea[i etap` imaginea Judec`]ii de apoi. a pictat suitele similare de la M`rtini[ [i P`dureni (cunoscute din copii mai vechi) [i Cr`ciunel (descoperit recent). preferin]a epocii pentru ciclurile narative. deosebiri minimale fiind operate la nivelul cromaticii. printr-o desf`[urare epic` impresionant`. unde erau p`strate relicvele sfântului. reiterând cu exactitate aceea[i compozi]ie în toate cazurile. Me[terul de la Ghelin]a. prima parte a secolului al XIV-lea Relevante în acest sens sunt picturile bisericii Sf. factura rustic` [i stâng`ciile de redare sunt compensate aici de for]a de sugestie a liniei. biserica romano-catolic` Sf. scenografiei [i recuzitei. ce reflect` totodat` o situa]ie simptomatic` pentru arta transilv`nean` a epocii. este înf`]i[at` [i la Mugeni. al`turi de Ladislau. jude]ul Covasna.

50 Pictura mural` gotic` din Transilvania .

A. pe peretele nordic al bisericii din Dr`u[eni. biserica biserica reformat` din Mugeni. peretele de sud. din Dr`u[eni. Fecioara cu pruncul. jude]ul Harghita. Vir dolorum – în axul sanctuarului – [i sfin]i ierarhi. jude]ul Bra[ov. ultima parte a secolului al XIV-lea personajelor. pe peretele opus. b`t`lia de la Chirale[.Sf. Execu]ia filosofilor [i a împ`r`tesei convertite. rege Ladislau. la origini o capel` de curte cnezial`. Al`turi de Grozie a lucrat [i un pictor de forma]ie italienizant`. caracterizat de o tratare grafic` cu un pronun]at caracter decorativ. ultima parte a secolului al XIV-lea Sf. Ecaterina din Alexandria cu episoadele: Disputa cu cei o sut` de filosofi. Reg`sim aici un limbaj liniar [i decorativ care nareaz` episoadele Ciclului Sf. iar pe pere]i. Minunea ro]ii. fiul me[terului Ivani[” venit. c`ruia îi pot fi atribuite imaginile de sfin]i p`strate în partea inferioar` a peretelui 51 Pictura mural` gotic` din Transilvania . peretele de nord. picturile sunt semnate în chirilice pe peretele sudic al altarului de ”Grozie. Supliciul Ecaterinei. biserica evanghelic` C. p`streaz` imaginile bol]ii – Majestas Domini în tetramorf. o friz` de aceea[i întindere a[tept` s` fie scoas` de sub var. de cele mai multe ori singurele elemente în mi[care ale compozi]iilor statice. În interiorul bisericii ortodoxe din Strei. ansamblul sanctuarului. se pare. figuri de apostoli sub arcade. Ecaterina din Alexandria. amplificate de mimica facial` ce ajunge la paroxism al expresiei în pictura semnat` de Magister S. din zona actual` a Dalma]iei de Nord. concentreaz` mesajul substratului narativ în gesturi [i atitudini codificate.

p`strat` pe peretele nordic al fostului cor al bisericii din Homorod. documenteaz`.de nord al navei. Ladislau din Oradea. biserica ortodox` Sf. plâns de Maria [i Ioan Evanghelistul. prezen]a nemijlocit` a pictorilor din Peninsul`. ctitorul presupus al picturii. prime[te danii din partea voievodului Transilvaniei pentru ”credincioas` slujb`”. în dreptul sacramentariului cu care se afl` în direct` conexiune simbolic`. jude]ul Hunedoara. înt`rite în acela[i an de rege. Apostoli. a treia parte a secolului al XIV-lea . Aceea[i înrâurire este mai pu]in pregnant`. dup` unii autori. între 1342 [i 1370. prin iconografia de sorginte similar`. reconstruit` cu sprijin regal. O figur` fragmentar` de sfânt episcop – unic martor p`strat ast`zi la Esztergom. din decorul catedralei Sf. fiul lui Zaicu. când Petru. dar evident` în scena Judec`]ii de Apoi din interiorul bisericii Grozie. familia cnezial` de Strei este atestat` în 1377. absida altarului. Prezen]a acestor me[teri itineran]i în ¥ara Ha]egului a fost pus` în leg`tur` cu participarea nobilimii române[ti la campaniile lui Ludovic cel Mare din sudul Italiei. Gheorghe din Strei. Influen]a picturii italiene de dup` Giotto transpare cu claritate [i în imaginea devo]ional` Pietà cu Isus.

tat`l sculptorilor Martin [i Gheorghe. Maniera aceluia[i atelier se reg`se[te la Sic. în partea inferioar` a peretelui de nord al navei. Picturile p`strate fragmentar în biserica. jude]ul Hunedoara. înl`untrul “stilului frumos”.Martiriul celor zece mii de tebani. în dominanta lor liric`. ast`zi reformat`. a treia parte a secolului al XIV-lea la Mugeni. c`ruia îi sunt subsumate toate tendin]ele înregistrate în arta european` de la sfâr[itul secolului al XIVlea [i începutul secolului urm`tor. mai multe detalii anectdotice [i necanonice au re]inut aten]ia cercet`torilor. Flore[ti. din aceea[i perioad` datând [i alte picturi din jurul Clujului. Gheorghe din Strei. la Vlaha. din Sântana de Mure[. oglindesc plenar absorb]ia armonioas` a tr`s`turilor picturii italiene. atribuite de unii cercet`tori atelierelor de pictur` din ora[ul de pe Some[. cum sunt reprezentarea cerului [i p`mântului sub forma unor sfere amenin]ate de vechiul [arpe sau ilustrarea credin]ei catolice în dou` judec`]i ale sufletelor dup` moarte. biserica ortodox` Sf. peretele de sud al navei. al c`rei stil este marcat de provincialism. îndeosebi imaginea de hram de pe peretele absidei corului. detaliu. Vi[tea (ast`zi sub var). Sub aspect iconografic. unde în al treilea sfert al secolului al XIV-lea lucra Nicolae. 53 Pictura mural` gotic` din Transilvania .

jude]ul Mure[. de factur` provincial`. împ`ratului Sigismund. Se p`streaz`. voievodului Iancu de Hunedoara [i legatului papal Branda Castiglioni. La Sânpetru în interiorul capelei funerare Corpus Christi. [i a condotierului florentin Filippo Scolari. detaliu. maestrul lui Masaccio. marcat` de grija fa]` de via]a de dup` moarte. Masolino da Panicale (1483-1447).Ana întreit` cu sfintele neamuri. comun mai multor zone ale Ungariei istorice. comitele de Timi[oara pentru care. în Lombardia. ansamblul p`strat pe peretele sudic al navei 54 Pictura mural` gotic` din Transilvania . în care sugestiile picturii nord-italiene din Trecento se întâlnesc cu elemente ale ”goticului de curte”. biserica reformat` din Sântana de Mure[. în schimb. se afl` unul dintre pu]inele ansambluri transilv`nene p`strate integral [i reflect` gândirea teologic` complex` a Evului Mediu târziu. portretele [panului de Timi[. realizate în 1435 de pictorul florentin în interiorul baptisteriului din Castiglione Olona. Concomitent sunt realizate mai multe ansambluri într-un stil de sintez`. Apropiat ca factur`. a pictat mai multe ansambluri ast`zi pierdute. cultivat` prin prezen]a lui Andrea Scolari pe tronul episcopal din Oradea (1409-1426). într-un cadru tipologic simplificat. ultima parte a secolului al XIV-lea Prezen]a artei italiene continu` s` se resimt` în primele decenii ale secolului al XV-lea în Cri[ana [i Banat. în leg`tur` cu atmosfera cosmopolit` a Cur]ii lui Sigismund de Luxemburg (1383-1435).

Gheorghe cu balaurul. Bartolomeu din Bra[ov (capela sudic`) [i Cisn`die (peretele de nord al corului bisericii parohiale). Noul limbaj artistic comun întregii Europe între 1370 [i 1450. datând din deceniul al treilea al secolului al XIV-lea. fiind. este opera mai multor autori. biserica reformat` din Mugeni. exponen]i ai aceleia[i sinteze stilistice. unde pe acela[i perete de sud al corului. Praga regelui Václav al IV-lea de Luxemburg (1378-1419). în primul rând. ultima parte a secolului al XIV-lea centrale din biserica Sf. Margareta din Media[.Judecata de Apoi. este reiterat` într-o stilizare expresiv` compozi]ia Luptei Sf. a p`truns în Transilvania în varianta [colii boemiene. unul dintre cele mai efervescente centre ale stilului cultivat la marile cur]i ale Europei. 55 Pictura mural` gotic` din Transilvania . peretele de nord al navei. descoperite în înc`perea de la baza turnului bisericii ”din Deal” din Sighi[oara. Aceleia[i familii stilistice îi apar]in mai multe scene suprapuse. Ansamblul ce ilustreaz` în mod exemplar ”stilul frumos” în pictura transilv`nean` din jurul anului 1400 se p`streaz` în interiorul corului reconstruit al bisericii patronate de familia nobiliar` Apafi din M`lâncrav sub a c`rui autoritate par s` fi fost realizate decorul sanctuarului bisericii din Nem[a [i picturile de la Alma pe Târnava. jude]ul Harghita. al`turi de Paris. Pictura sfâr[itul secolului al XIV-lea [i începutul secolului urm`tor st` îns`. cât [i ansamblurile aflate într-o avansat` stare de degradare la Sf. sub semnul ”goticului interna]ional”. Dijon sau Milano. detaliu.

Suprafe]ele sunt vibrate prin acela[i procedeu liniar. întruchipat [i de subiectul reprezentat pe peretele nordic al navei: Legenda regelui Ladislau cel Sfânt. A. biserica Sf. la Remetea. Reprezent`rile se desf`[oar` pe fundaluri decorate cu flori de crin. în care apare unul dintre cele mai cunoscute portrete ale împ`ratului Sigismund de Luxemburg sub înf`]i[area Arborele lui Ieseu. 1420 56 Pictura mural` gotic` din Transilvania . Toma din Cluj picta altarul poliptic dedicat Patimilor lui Isus pentru m`n`stirea benedictin` Hronsky Svaty Benadik din Slovacia. unde este p`strat` o alt` reprezentare a vie]ii regelui-cavaler. În 1427. între care Clujul ocupa un loc predominant. în Bihor. Pe lâng` calit`]ile artistice indiscutabile ale lucr`rii. În imaginea central`.În 1419. preluate din miniatura aulic` francez` prin intermediul artei centraleuropene [i exceleaz` prin pre]iozitatea detaliilor. Bibor]eni sau Daia Secuiasc`. Margareta din Media[ (ast`zi evanghelic` C. capodoper` târzie a “stilului interna]ional”. cum ar fi R`stignirea cu donator din biserica de la Homorod (în prezent pierdut`) [i picturile bisericii din Mih`ileni î[i înso]ea picturile din interiorul bisericii din Dârjiu cu o inscrip]ie ce reflect` nemijlocit spiritul cavaleresc al ”artei de curte”. peretele de sud al navei principale. retablul atest` disponibilitatea artistic` a ora[elor transilv`nene. c. ce reflect` din nou leg`turi cu [coala austriaco-boemian` de pictur`.). me[terul c`ruia îi pot fi atribuite pe temei stilistic mai multe ansambluri transilv`nene. care se adaug` ansamblurilor din secolul al XIV-lea [i din primele decenii ale veacului urm`tor de la Chilieni.

jude]ul Sibiu. În acest context este de men]ionat faptul c` în 1413 numele de Johannes de Rosenau [i Thomas de Clausenburg figureaz` în matricolele Universit`]ii din Viena. f`r` s` existe îns` certitudinea c` apar]in pictorilor transilv`neni. ulterior fiind realizate [i imaginile de pe pere]ii laterali ai navelor (Fecioara cu Pruncul între sfinte. Spre mijlocul secolului al XV-lea. biserica evanghelic` C. o sfânt` cu donator). peretele de sud al corului. unul dintre cei mai importan]i creatori ai „goticului interna]ional”. pot fi identificate detalii preluate din R`stignirea de la Berlin atribuit` artei boemiene (cca. A. Mihail din Cluj scene din Patimi [i Judecata de Apoi).R`stignirea lui Isus. R`stignirea. în care noul realism domin` arta Europei are ca exemplu notabil monumentala imagine a R`stignirii lui Isus pictat` în 1445 de Johannes de Rosenau (Râ[nov?) pe peretele nordic al corului bisericii din Sibiu. 1350). din M`lâncrav. 57 Pictura mural` gotic` din Transilvania . 1400 centurionului convertit. maniera pictorului clujean situându-se în descenden]a [colii Maestrului din Tfiebon. pictura transilv`nean` continu` s` reflecte în mod original tendin]ele înregistrate în arta european` contemporan`. reflectând totodat` rela]iile statornice cu arta sud-german` [i austriac`. ast`zi p`strate fragmentar. În aceea[i perioad` au fost pictate în interiorul capelei din col]ul sud-vestic al bisericii romano-catolice Sf. c. Un prim scurt moment.

peretele de nord al vechiului cor. jude]ul Bra[ov. peretele de nord al navei. marcheaz` crea]ia artistic` transilv`nean` a ultimelor decenii ale secolului al XV-lea. difuzat în întreaga Europ` prin intermediul artei germane pe fundalul unui adev`rat revival al culturii cavalere[ti. biserica unitarian` din Dârjiu. reflectat` în arta altarelor poliptice transilv`nene din secolul al XVI-lea. prelungindu-se în mod coerent pân` dup` anul 1500. ale c`ror steme sunt incluse reprezent`rii. 1420 Dup` 1460. A. Pictorul regelui este un artist de prim` m`rime. figurat` pe timpanul portalului de sud-est al Bisericii Negre din Bra[ov. biserica evanghelic` C. Cele mai valoroase realiz`ri ale picturii transilv`nene de la sfâr[itul secolului al XV-lea par a fi legate de centre din Germania [i Boemia. Naturalismul empiric al [colii neerlandeze din ”cea de-a doua genera]ie” a lui Rogier van der Weyden (1399/1400-1464) [i Dierk Bouts (14201475). c. jude]ul Harghita. Din timpul regelui Matia Corvin [i al so]iei sale Beatrix de Aragon. mai mult sau mai pu]in intens în interiorul noului val de interna]ionalizare a stilului gotic [i va cunoa[te adev`rata afirmare sub impulsul Rena[terii germane. dateaz` imaginea Fecioarei cu pruncul încoronat` de îngeri între sfintele Ecaterina [i Barbara. afirmându-se subiacent. aflat la curent cu gravurile lui Martin Via]a Sf. 1419 58 Pictura mural` gotic` din Transilvania .R`stignirea lui Isus. întru totul dominate de arta neerlandez`. din Homorod. realismul r`mâne în plan secund. Rege Ladislau.

1450-1491). de]inând înl`untrul ultimului val al artei gotice strânse leg`turi cu pictura contemporan` boemian`. dar [i cu operele lui Hans Memling (1430/40-1494) pe care este posibil s` le fi cunoscut nemijlocit. în 1483. de mai multe echipe de me[teri ce lucreaz` în paralel în zone diferite ale construc]iei. 59 Pictura mural` gotic` din Transilvania . De aceea[i înalt` factur` artistic`. frecvent men]iona]i în documentele timpului. sunt frescele bisericii ”din Deal” din Sighi[oara realizate dup` amplificarea edificiului. notabilit`]i ale ora[ului. între care Valentinus [i Matthias.Schongauer (cca.

bisericile gotice transilv`nene nu au fost pictate integral. Maria din Sibiu (ast`zi evanghelic` C. detaliu.Johannes de Rosenau. spre Rena[tere. la fel ca în Occident. în anul 1500. a c`ror iconografie unitar` este extrem de relevant` pentru mentalitatea unei epoci în care salvarea sufletului era scopul suprem. A. imagini devo]ionale disparate luând locul ciclurilor hagiografice. câteva capele p`streaz` ansambluri coerente. imitând iluzionist elemente de arhitectur` gotic` târzie. În interiorul capelei situate la nivelul inferior al Turnului Mariei al ”castelului” din jurul bisericii Sf. biserica Sf. 1445 O viziune monumental` ce dep`[e[te spiritul artei gotice târzii. peretele de nord al corului. Dac` la sfâr[itul secolului al XV-lea. Reprezent`rile figurative ilustreaz` tema Credo/Simbolul credin]ei. caracterizeaz` ciclul Patimilor [i Învierii lui Isus.). pictat pe peretele nordic al corului bisericii parohiale din Râ[nov. R`stignirea lui Isus. Margareta din Media[ se afl` un valoros ansamblu. o variant` a aceluia[i subiect decorând [i 60 Pictura mural` gotic` din Transilvania . caracterizat de decorul ce articuleaz` pere]ii.

detaliu Sf. 1476-1490 61 Pictura mural` gotic` din Transilvania . în interiorul capelei funerare. vin s` ilustreze subtilit`]ile dogmatice ale teologiei apusene prin imagini rare. În mod firesc. programul iconografic meticulos [i doctrinal graviteaz` în jurul unor teme majore ale mântuirii universale. Repertoriul extrem de bogat care decoreaz` în special bol]ile edificiului. Biserica Neagr` din Bra[ov. unde figurile au fost pictate pe scuturi heraldice dispuse la intersec]ia nervurilor. ce indic` [i la acest nivel leg`turile culturale cu Austria [i Franconia. de[i nu se ridic` la acela[i nivel artistic. cu motive grote[ti ascunse în trama vegetal`. geometric – expresie vizual` a energiilor divine increate [i vegetal – evocare a florei Gr`dinii Paradisului. La H`rman. Fecioara cu pruncul între sfinte. face introducerea unei mode r`spândite în arta medieval` târzie central-european` de pictura mural` a a[a numitelor ”camere verzi” – Grüne Runkmalerei din re[edin]ele princiare [i nobiliare. Barbara. timpanul accesului de sud-est.bolta în re]ea a corului bisericii Sf. Alte picturi realizate la sfâr[itul secolului al XV-lea. Margareta.

62 Pictura mural` gotic` din Transilvania .

filactere inscrip]ionate.Motive decorative [i groteschi. jude]ul Harghita. cât [i prin apeten]a sa cultural` cunoscut`. jude]ul Harghita. în paralel cu succesele de ultim` or` ale Rena[terii italiene la care regele avea acces. pe aceea[i tem` a iubirii cavalere[ti. A. dar mai pu]in abil. bolta corului. atât prin alian]ele dinastice cu cele mai importante familii din Peninsul`. dup` cum arat` copiile în acuarel` p`strate. ast`zi pierdute. biserica reformat` din Daia. 1501-1516 . din H`rman. capela bisericii evanghelice C. Ansamblul peretelui opus al loggiei. 1501-1516 Paginile 64-65: Bolta corului bisericii reformate din Daia. pe un fundal decorativ format din vrejuri vegetale. din motive r`spândite prin intermediul gravurii – steme dispuse în friz` în partea superioar` [i ”oameni s`lbatici” în turnir. decora]ia vegetal` cu însemne heraldice. Vrejuri vegetale [i groteschi. formele arhitectonice ale goticului flamboyant este asociat` unor scene figurative ce par s` ilustreze o genealogie legendar` a Huniazilor. consta. droleries preluate din ilustra]ia de carte [i motive ce imit` iluzionist la fel ca la Media[. La Hunedoara. relat`ri mai vechi vorbesc despre alte picturi. jude]ul Bra[ov. sfâr[itul secolului al XV-lea pentru decorarea loggiei regelui Matia Corvinul de pe latura nordic` a Castelului din Hunedoara s-a recurs la acela[i limbaj formal. arta curtean` aflat` în amurg fiind extrem de apreciat` în cele mai elevate medii.

.

.

suprafe]e întinse sunt tratate într-o manier` simplificat`. la nord de Carpa]i. iar pe tavanul casetat din lemn al bisericii din Goganvarolea (1501-1520). ]es`tura de vrejuri vegetale sus]ine reprezent`ri religioase [i profane. Maria din Biertan a fost încadrat` de droleries [i groteschi. copiind motivele difuzate prin gravuri. blazoane. la fel ca pictura de panou. capodoper` a genului ce face trecerea spre Rena[tere. figuri umane. [i T`rpiu – aflat înc` în mare m`sur` sub var. 1522 66 Pictura mural` gotic` din Transilvania . exemplu izolat al stilului picturii postbizantine în mediul catolic. inscrip]ia dedicatorie pictat` în 1522 deasupra arcului de triumf al bisericii Sf. Între acestea se num`r` ansamblurile de la Ocna Sibiului . sau ca excep]ie. În acela[i spirit. picturile murale ale bisericii din Dârlos. Maria din Biertan (ast`zi evanghelic` C. pân` la mijlocul secolului al XVI-lea. unul dintre pu]inii arti[ti transilv`neni cu o activitate bine documentat`. groteschi. În capela din Turnul Catolicilor a ansamblului fortificat din jurul bisericii.A. vechiul spirit al artei catolice medievale. cu motive ce imit` ]es`turi brocate realizate cu [ablonul. cele mai importante exemple ale acestui program ornamental se p`streaz` îns` în interiorul unor edificii de cult. La Daia Secuiasc` decorul bol]ii corului bisericii parohiale (1501-1516) include m`[ti. Biserica Sf. Picturile murale din Transilvania realizate dup` 1500 sunt pu]ine [i exprim`. ca semn al decaden]ei genului. ce p`streaz` nealterat. în timp ce programul iconografic oglinde[te în mod simptomatic temele predilecte ale sensibilit`]ii societ`]ii occidentale din Evul Mediu târziu.). vocabularul stilistic al Rena[terii germane asimilat gradat.În Transilvania. arcul de triumf [i bolta corului.pictat în 1521 de Vincentius.

67 Pictura mural` gotic` din Transilvania .

prima parte a secolului al XIV-lea . edificiu romanic de tip sal`. cu un cor reconstruit gotic [i interven]ii ulterioare din secolele al XVII-lea [i al XVIII-lea. Perfecta continuitate a stratului-suport al frescelor. fiind executat într-o singur` etap` de lucru. Pe peretele de vest au fost pictate în stil ”liniar-narativ” mai multe scene din Biciuirea lui Isus. datând din prima parte a veacului al XIV-lea. jude]ul Covasna I n interiorul bisericii romano-catolice de la Ghelin]a.Ansambluri de pictur` mural` gotic` Biserica romano-catolic` Sf. peretele de nord. arat` ca programul a fost gândit unitar pentru întreaga suprafa]` interioar` a navei. Stilul picturilor îns` difer`. se p`streaz` unul dintre cele mai valoroase ansambluri de pictur` mural` din Transilvania. putând fi stabilite zonele decorate de autorii diferi]i care au lucrat în paralel. jude]ul Covasna. biserica romano-catolic` Sf Emeric din Ghelin]a. Emeric din Ghelin]a.

peretele de nord Via]a Sf. în zona central`. ast`zi extrem de deteriorate.R`stignirea lui Isus. Patimile lui Isus. majoritatea reprezent`rilor fiind p`strate fragmentar. Picturi de factur` italienizant` decoreaz` registrul inferior al pere]ilor de vest. Decapitarea [i Ducerii relicvelor sfintei de c`tre îngeri pe muntele Sinai. Ierusalimul ceresc. [i încheiate cu imaginea Învierii . Biciuirea. zon` în care figureaz` sistematic în programul iconografic al celor cincizeci de biserici. rege din . apostoli [i. Maria reprezentat` ca Maic` ocrotitoare. Ladislau I. Ion Botez`torul. Austriei [i Sloveniei. Disputa cu cei 100 de filosofi. în partea sa dreapt`. Pe sud. începând cu episodul Intr`rii în Ierusalim .pe sud. Iacob cel Mare. de pe teritoriile actuale ale României. sunt mai bine conservate. în care se p`streaz` sau a fost semnalat`. Ungariei. figureaz` Legenda Sfintei Ecaterina din Alexandria cu scenele Logodnei mistice. într-un stil grafic asociat cu elemente de decor tipice goticului nordic. nord [i sud cu imagini din Ciclul Cristologic. Slovaciei. În partea superioar` a aceluia[i perete figureaz` Judecata de apoi. figura lui Isus în glorie încadrat` de Sf. din care se mai pot distinge. îngeri. Aceluia[i autor i se datoreaz` ilustrarea Vie]ii regelui Ladislau cel sfânt al Ungariei. reprezentat` în partea superioar` a peretelui nordic.pe nord.

peretele de nord. mai ales în zona Carpa]ilor Orientali). existaser` cu siguran]` reprezent`ri ale vie]ii sale. P`dureni (ast`zi pierdute) [i Cr`ciunel a pictat o imagine p`strat` fragmentar. copiate de me[terii peregrini. Picturile sunt caracterizate de un eclectism în care registrul cromatic înc` romanic se întâlne[te cu tr`s`turi stilistice legate de experien]ele italobizantine subsumate goticului. Sf. reprezentându-i probabil pe Sfin]ii regi ai Ungariei. Centrul cultului sus]inut de regii angevini a fost la Oradea. reprezentate în principal în p`r]ile r`s`ritene ale Regatului Ungariei (în Transilvania. în care oastea sa îi învinge pe cumani. a fost canonizat ca sfânt un secol mai târziu. Pe acela[i perete exterior de nord al monumentului s-a descoperit reprezentarea fragmentar` mai târzie a unor cavaleri cre[tini c`lare – miles Christi. ce r`pise fata pe care eroul o salveaz`. amintind ciclurile istorice militare din Peninsul`. me[terul de la Ghelin]a. urm`rirea [i uciderea în duel a unui ”p`gân”. nu lipsesc episoadele b`t`liei de la Chirale[. autor al ciclurilor similare de la M`rtini[. La exteriorul bisericii. Din ansamblurile ce ilustreaz` epopeea regelui-cavaler. în interiorul catedralei. rege Ladislau. prima parte a secolului al XIV-lea . [i odihna lui Ladislau.dinastia Arpadienilor între ani 1077 [i 1092. locul în care se afla mormântul s`u [i unde.

Biserica romano-catolic` Sf. vedere de ansamblu 71 Biserica romano-catolic` din Ghelin]a . Emeric din Ghelin]a.

Sanctuarul a fost reconstruit în stil gotic [i decorat în timpul lui Nicolaus. scene din via]a Mariei [i a unor sfin]i martiri. se p`streaz` doar pe peretele de nord al navei [i constituie cel mai vast ansamblu de pictur` mural` în stil ”gotic liniar-narativ” din Transilvania. biserica evanghelic` C. realizate în jurul anului 1350. oglindesc statornice reminiscen]e ale iconografiei bizantine preluate în pictura occidental`. între care poate fi identificat` Sf. Ciclul Cristologic. Ferestre bifore înalte. singular` în tematica picturii de factur` occidental` din Transilvania. Sibiu Biserica familiei nobiliare Apafi.A. imaginile din registrele superioare. siluetele sfin]ilor se deta[eaz` cu elegan]a rafinat` proprie acestui curent. unul dintre cei mai importan]i membri ai familiei Apafi. cât [i caracterul amplificat al unor reprezent`ri. Imaginile. reprezentat ca prunc pe genunchii Tat`lui. aflate mai departe de câmpul vizual. Atât redactarea Genezei. jude]ul Sibiu. în axul corului se p`streaz` o inscrip]ie sgrafitat`. fiind de dimensiuni mai mari decât cele din partea inferioar` a edificiului. A. Aspecte iconografice inedite. a fost men]ionat` documentar pentru prima dat` în anul 1320. Treime înainte de întruparea lui Isus. construit` ca o bazilic` trinavat` cu turnclopotni]` pe vest. prin intermediul ilustra]iei de carte. care consemneaz` anul 1404 sau 1405. apar [i în pictura contemporan` de pe teritoriul actualei Slovacii cu care frescele de la M`lâncrav par a fi corelate [i stilistic.Biserica evanghelic` C. De remarcat la picturile din nava bisericii este preocuparea autorului medieval de a asigura unitatea de percep]ie a ansamblului. p`strat integral. dispuse în cinci registre suprapuse. cum ar fi Sf. în timp ce sculpturi decorative pun în valoare elementele de arhitectur` ale absidei [i corului: cheile bol]ilor ogivale. Aceea[i dubl` surs` o au elementele decorative ce imprim` un aspect inconfundabil Ciclul Cristologic. ilustreaz` Facerea lumii. înguste. men]ionat documentar între 1398 [i 1451. în colaje iconografice inedite în care se întâlnesc pictura nordic` [i Trecento-ul italian. la care se adaug` tabernacolul de pe nord. din M`lâncrav. Adormirea Sf. cu traforuri în partea superioar` str`pung pere]ii. este indiscutabil unul dintre cele mai spectaculoase exemple ale curentului “gotic interna]ional” din pictura mural` european` din jurul anului 1400. peretele de nord al navei. consolele [i baldachinele ni[elor pentru statui. jud. ilustrând episoadele istoriei sfinte din jurul Na[terii [i Învierii lui Isus. Fecioare Maria. Picturile murale. cu episodul rar al Ridic`rii Crucii. Pe fundalul de un albastru intens al corului. Ansamblul picturilor corului bisericii din M`lâncrav. din M`lâncrav. Ecaterina din Alexandria. cum sunt detalierea motivului Adormirii Maicii Domnului în trei scene sau R`stignirea. mijlocul secolului al XIV-lea 72 Ansambluri de pictur` mural` gotic` .

73 Biserica evanghelic` C. din M`lâncrav . A.

.

din M`lâncrav. vedere de ansamblu 75 Biserica evanghelic` C. doctori ai Bisericii Catolice.Scene din copil`ria lui Isus. bolta corului Biserica evanghelic` C. din M`lâncrav . A. simboluri apocaliptice ale evangheli[tilor.A.

de sorginte italian`. [antier imperial coordonat de Teodoric din Praga [i Nicolaus Wurmser din Strassbourg în jurul anului 1360. iar pe pere]i. peretele de nord al corului 76 Ansambluri de pictur` mural` gotic` . din anii 1402-1403. [i bandourile decorative cu capete de expresie în medalioane [i animale fantastice. de factura ilustra]iilor Gradualului Lucernsky. reiterând totodat` anumite detalii preluate din mai vechile picturi de la Karlstejn.ansamblului – motivul tipic gotic al norilor festona]i. de sfinte martire. figura]i ca “pietre vii” ale Bisericii lui Cristos. provenit din atelierul regelui Václav al IV-lea de Luxemburg. picturile par s` aib` ca surs` miniatura boemian`. sfin]i sub arcade. Patimile lui Isus. pe bolta absidei. Sub aspect stilistic. Programul iconografic este completat pe bolta corului de figurile doctorilor Bisericii Latine reprezenta]i în asociere cu simbolurile apocaliptice ale evangheli[tilor.

A. din M`lâncrav .77 Biserica evanghelic` C.

Mure[ În anul 1375. al`turi de Ana. Cromatica str`lucitoare. sintetizat` în imaginea Sfintei Ana întreite cu fericitele neamuri. Ana. Pictura bisericii. magistrul Mihail Ponya de Teremia dona o mo[ie bisericii parohiale din Sântana de Mure[. primele martore ale Învierii. în axul absidei. Reprezentarea figureaz` pe peretele absidei bisericii [i constituie una dintre cele mai timpurii exemple ale temei în Europa. sfâr[itul secolului al XIV-lea . Alte reprezent`ri p`strate par]ial la nivelul arcului de Ana întreit` cu sfintele neamuri. se p`streaz` ast`zi fragmentar [i reflect` întâlnirea armonioas` a picturii italiene cu stilul ”gotic interna]ional”. de Vir dolorum. jud. pe surorile Sfintei Fecioare – Salomea [i Maria lui Cleopa. viitori apostoli. biserica reformat` din Sântana de Mure[. realizat` în mod verosimil în aceea[i perioad`. eviden]iate cu rafinament pe fundalul albastru închis. [i fiii lor. la fel ca proza religioas` medieval`. ”din devo]iune special` fa]` Sf. mama preaglorioasei Fecioare Maria”. glorificând. tonurile sidefii sau de ocru-auriu. între îngeri muzican]i [i apostoli. Fragmentele p`strate arat` c` ansamblul bol]ii sanctuarului era completat probabil de imaginea lui Isus în tetramorf [i.Biserica reformat` din Sântana de Mure[. Maria [i Isus. atest` calit`]ile de sensibil colorist ale pictorului. jude]ul Mure[.

datând din ultimele decenii ale domniei lui Ludovic cel Mare (1342-1382). În configurarea imaginilor. nu se ridic` la acela[i nivel artistic [i atest` leg`turi stilistice cu ansamblurile realizate sub autoritatea me[terului presbiteriului din Octiná în anii 1360-1380. cum ar fi cele zece fecioare ale parabolei evanghelice. din zona Gemer a Slovaciei de ast`zi. Sf. . în timp ce în Transilvania ecourile atelierului de la Sântana de Mure[ pot fi identificate în primul rând în picturile bisericii din Sic.triumf al bisericii. figuri de profe]i reprezenta]i în medalioane. pot fi identificate modele compozi]ionale [i elemente decorative preluate de me[terii locali din picturile capelei palatului arhiepiscopal din Esztergom (1330-1349). focar de iradiere a artei italiene în aceast` parte a Europei. la fel ca în cazul mai multor ansambluri slovace din zona mai sus men]ionat`. Ludovic al Fran]ei sau Judecata de Apoi pe peretele de vest.

servind cerin]ele practicilor pioase legate de amplificarea cultului mor]ilor în Occidentul medieval. cât [i în zona rural`. sunt ofrandele celor vii ce ajut` sufletele penitente s` p`r`seasc` locul isp`[irii. Pe pere]ii capelei. familiilor. Documentând aceea[i mentalitate. Ansamblul în fresc` din interiorul capelei a fost realizat probabil în timpul lui Nicolaus. Scena central` a registrului inferior. de plan dreptunghiular. în acest spa]iu cu nedisimulate valen]e funerare. capele funerare au fost construite în Transilvania catolic` a timpului. jud. vizibile în zonele în care stratul-suport al frescei s-a pierdut. împreun` cu domeniile lor. le sunt opuse în scop didactic. conferite. figurat simbolic. aceea[i credin]` [i acelea[i necesit`]i de cult. Imaginilor exemplare ale martiriilor sfin]ilor diaconi ßtefan [i Lauren]iu. Acest fenomen reflect` noile forme de devo]iune. aflânduse ast`zi la parterul unui turn de ap`rare. 7-9) – deasupra accesului pe vest. iar pe est. confreriilor sau ordinelor religioase. Iadul [i Raiul sunt reprezentate simbolic prin imagini alegorice dispuse conven]ional – Pedepsirea lui Lucifer de c`tre Arhanghelul Mihail (cu sursa în Apocalipsa lui Ioan 12. Bra[ov Începând cu secolul al XIV-lea. dovad` stând crucile de consacrare imprimate cu var pe tencuial`. În partea superioar` a spa]iului interior. Prejmer [i Feldioara. cei din urm` fiind figura]i în medalioane patrulobe la intradosul vechiului acces. cu bol]i în cruce pe ogive [i osuar la nivel subteran. Edificiul a fost sfin]it [i folosit un timp f`r` s` fie pictat. ajutorarea s`racilor. daniile f`cute Bisericii – sugerate prin figura Arhanghelul Mihail cânt`rind sufletele –. paroh între 1395 [i 1416 [i decan al diecezei Bra[ovului în 1395. odat` cu a[ez`mintele din H`rman. Ordinului Cistercian din Fran]a. reflect` escatologia cre[tin`. atestat` documentar în anul 1240. atât în ora[e. de un didacticism sporit. iar imaginile destinate s` le decoreze pere]ii. Liturghia Sfântului Pap` Grigore cel Mare. sunt reprezenta]i evangheli[ti. în întreaga Europ` este semnalat` apari]ia unui num`r covâr[itor de capele apar]inând comunit`]ilor parohiale. reune[te dou` reprezent`ri rare ale iconografiei catolice: Liturghia 80 Ansambluri de pictur` mural` gotic` . ce ilustreaz` în acela[i timp hramul capelei – Corpus Christi. în jurul chipului lui Isus ce decoreaz` cheia de bolt`. doctori ai bisericii [i profe]i. c`ruia îi poate fi atribuit` concep]ia programului iconografic coerent [i erudit. Construc]ia simpl`. ilustrate pe peretele sudic.Capela Corporis Christi din Sânpetru. Capela Corpus Christi din Sânpetru este amplasat` în partea de nord a bisericii parohiale. a fost integrat` în secolul al XV-lea ansamblului cet`]ii din jurul bisericii. Încoronarea Fecioarei [i motivul Deisis dezvoltat într-o rug`ciune a sfin]ilor pentru suflete. reprezent`ri ce arat` credincio[ilor sufragiile necesare salv`rii sufletelor din Purgatoriu.

vedere de ansamblu. 1400 81 Capela Corporis Christi din Sânpetru .Capela Corpus Christi din Sânpetru. c. jude]ul Bra[ov.

se adaug` comuniunii [i intercesiunii sfin]ilor – Bisericii triumf`toare –. recuzit` [i decor. Pedepsirea lui Lucifer. peretele de vest. se înscrie în cadrul comun al picturii gotice provinciale din jurul anului 1400. prin compozi]ii. peretele de sud Sufragii pentru sufletele din Purgatoriu: Missa Sfântului Pap` Grigore cel Mare. ßtefan. a sufletelor din Purgatoriu. peretele de nord . Sf.sufletelor [i Miracolul Transsubstan]ierii. Stilul picturilor de la Sânpetru. pe bolt` Lapidarea Sf. pentru salvarea Bisericii în suferin]`. Arhanghel Mihail cânt`rind sufletele. Isus se arat` sfin]ilor [i îi binecuvânteaz` pe cei mântui]i. cu elemente preluate din pictura italian` din Trecento la nivelul cromaticii. în Slovenia. în care figura lui Isus apare deasupra ostiei sfin]ite sub binecuvântarea preotului. Ofrandele Bisericii militante (cea înc` tr`itoare pe p`mânt). din 1392. sfin]i p`rin]i ai Bisericii Catolice. de la Martijanci. motivelor decorative cosmate[ti [i modelajului figurilor [i aminte[te maniera eclectic` a unuia dintre colaboratorii me[terului stirian Johannes Aquila. Liturghia mor]ilor. bazat pe expresivitatea liniei. Fapte de caritate. ar`tând prezen]a Sa real` în Euharistie.

.

pe peretele de sud. Pe stindardul sus]inut de unul dintre solda]ii din escort`. se p`streaz` o inscrip]ie. peretele de nord al navei. Arhanghelul Mihail cânt`rind sufletele [i Convertirea Sf. jude]ul Harghita. c`zând la p`mânt. ce ilustreaz` momentul în care. din prima etap` de construc]ie fiind p`strat` doar nava. figureaz` trei figuri de sfin]i episcopi. jud. care reflect` nemijlocit spiritul literaturii 84 Ansambluri de pictur` mural` gotic` .Biserica Unitarian` din Dârjiu. din care o parte se afl` înc` sub var. rege Ladislau. odat` cu ridicarea zidului de incint` exterior înt`rit cu turnuri de plan rectangular. 1419 Biserica din Dârjiu a fost edificat` în etape între secolele al XIII-lea [i al XV-lea. În nav`. în scen` apare [i Sf. Harghita Sf. primind un etaj defensiv. În secolul al XVI-lea. Pavel. monumentul a fost fortificat. Biserica unitarian` din Dârjiu. pe drumul spre Damasc. În interiorul bisericii se p`streaz` decorul în fresc`. aude vocea lui Isus. Anania. viitorul apostol este înv`luit de lumin` din cer “ca de fulger” [i.

an(no) d(om)ini m(illesi)mo cccc(m)ox(mo) nono. Pe peretele opus a fost pictat`. Realizarea noilor bol]i ale navei. reprezentarea de la Dârjiu fiind considerat` drept cea mai elaborat` figurare a vie]ii sfântului cavaler. Ladislau. Scriam [i aveam în minte o fat` frumoas`” (hoc op(u)s fec(it) d(e) pingere seu p(rae)pararae mag(is)ter Paul(u)s fili(us) Stephani d(e) Ung. fiul lui ßtefan din Ung. magistrul Paul. la sfâr[itul secolului al XV-lea. acoperind par]ial [i reprezentarea Martiriului celor zece mii de tebani. scriptum scribebat et pulchram puella(m) i(n) mente tenebat). Anul Domnului 1419. din care se poate vedea doar un fragment. Legenda Sf. f`când referire [i la data realiz`rii picturilor: ”Aceast` oper` a pus s` fie pictat` [i preparat`. 85 Biserica Unitarian` din Dârjiu . în acela[i spirit.cavalere[ti a epocii. [i construc]ia unei tribune pe vest afecteaz` unitatea ansamblului.

Sf. rege Ladislau, detaliu peretele de nord al navei, 1419

Picturile, de o valoare artistic` remarcabil`, reflect` o alt` fa]et` a stilului ”gotic interna]ional”, în care fundaluri abstracte decorate cu flori de crin – elemente preluate din miniatura aulic` francez`, prezente [i în arta boemian` sau german` –, coexist` cu blicurile albe [i pre]ioase detalii suprapuse grafic, ce amplific` efectul decorativ.

Convertirea Sf. Pavel peretele de sud al navei, 1419

87

Biserica Unitarian` din Dârjiu

Biserica Evanghelic` din Media[ [i Capela din Turnul Mariei, jud. Sibiu
Biserica Sf. Margareta din Media[, o bazilic` gotic` trinavat`, construit` în cursul secolelor al XIV-lea [i al XV-lea, p`streaz` la interior, în partea sudic` a navei centrale [i a colateralei, un vast ansamblu în fresc`, realizat, conform inscrip]iei ce înso]e[te reprezent`rile, dup` anul 1420. Al`turi de imagini simbolice, figuri de sfin]i, scene din Patimile lui Cristos [i din Judecata de Apoi, juxtapuse în parte ca imagini independente, sunt de remarcat prin raritate reprezent`rile ample ale Arborelui lui Ieseu [i Martiriul celor zece mii de tebani, în care figurile sfin]ilor în supliciu se contureaz` dramatic pe fundalul întunecat. Ansamblul este opera colectiv` a unor me[teri, colportori ai stilului „gotic interna]ional“, îmbog`]it cu elemente preluate din pictura italian` la nivel compozi]ional [i în registrul decorativ, în care predomin` motivele cosm`te[ti. În partea de est, sub acest strat de pictur`, a fost descoperit un fragment dintr-o reprezentare mai veche a Inchin`rii magilor, datând din ultimele decenii ale secolului al XIV-lea. În cea de-a doua parte a secolului al XV-lea, modific`rile aduse monumentului, în urma c`rora nivelul de în`l]ime a colateralei sudice este ridicat la nivelul navei principale, afecteaz` frescele, stâlpii de sus]inere a noilor bol]i fiind adosa]i pere]ilor picta]i. Dup` Historia Transilvaniae a lui Georg Soterius, construc]ia bisericii ar fi fost încheiat` în anul 1488; monograma regelui Vladislav II Jagello (1490-1512), prezent în Transilvania în 1494, este inclus` decorului sacristiei, caz tipic pentru goticul târziu (cu raze în jurul intersec]iei nervurilor [i filactere cu inscrip]ii religioase), ar`tând c` [antierul a fost activ ulterior acestei date. Din aceast` perioad` par s` dateze picturile de pe bolta în re]ea a sanctuarului bisericii, unde cheile în form` de scut sunt decorate cu imaginea Mielului, figur` a Mântuitorului în mijlocul Bisericii sale simbolizate de Maria, dar [i de prezen]a simultan` a evangheli[tilor, sfin]ilor doctori ai Bisericii Catolice [i a celor doisprezece apostoli. Ace[tia î[i poart` atributele cunoscute, având al`turi câte un filacter cu un fragment din rug`ciunea Crezului. Într-o formulare diferit`, programul iconografic este reluat în interiorul Capelei Mariei situat` la parterului turnului de est al “castelului“ din jurul bisericii, unde se p`streaz` un valoros ansamblu în care suprafe]ele pere]ilor [i bol]ii sunt decorate cu o re]ea ce imit` elemente de arhitectur` proprii stilului gotic flamboyant, pictate în grisailles. Pe bolta

Martiriul celor zece mii de solda]i tebani biserica Sf. Margareta din Media[ (ast`zi evanghelic` C. A.), peretele de sud al navei principale, c. 1420

Sf. Nicolae, C`derea manei, Încoronarea cu spini, peretele de sud al navei principale, c. 1420

88

Ansambluri de pictur` mural` gotic`

Pe plan stilistic. Acest ansamblu oglinde[te gândirea teologic` medieval` târzie a Bisericii Catolice. compunând motivul Deisis . care domin` arta european` la sfâr[itul secolului al XV-lea. Margareta din Media[. imagine a compasiunii divine în care Dumnezeu Tat`l sus]ine trupul Fiului mort. În centru se mai distinge figura Mielului mistic între cei patru evangheli[ti reprezenta]i ca f`pturi apocaliptice hibride cu trup uman. doctori ai Bisericii Catolice. tema Credo. re]eaua sus]ine cinci medalioane în care sunt înscrise elementele figurative ale compozi]iei. influen]a picturii ¥`rilor de Jos. bolta corului bisericii. caracterizat` de o multitudine de sensuri suprapuse între care cel escatologic primeaz`. vedere de ansamblu Mielul lui Dumnezeu între evangheli[ti. se reflect` în maniera de redare a personajelor. figureaz` Sfânta Treime. în varianta iconografic` a temei numite Tronul Gra]iei. Biserica Sf. desenul expresiv [i sigur ce descrie figuri idealizate cu portrete îngrijit pictate [i anatomie corect redat`. sfâr[itul secolului al XV-lea .nucleu central al temei Judec`]ii de apoi. domeniu în care artistul anonim de la Media[ exceleaz`. ce poart` filactere [i c`r]i cu primele versete ale Evangheliilor. Trinitatea este flancat` de Ioan Botez`torul (cu mielul) [i Sfânta Fecioar` (a c`rei figur` este aproape în întregime pierdut`). Pe peretele de est. tratând suprafa]a pictural` prin treceri delicate ton în ton.semicilindric`. conceput asemeni unui triptic compus din elemente decorative ce imit` piatra sculptat`. sus]inând în mod explicit filactere cu versete din Crez. Maria cu pruncul. a c`rei semnifica]ie este argumentat` [i de prezen]a celor doisprezece apostoli reprezenta]i pe pere]ii laterali ai capelei.

91 Biserica Evanghelic` din Media[ .

apostoli cu fragmente din Crez.Capela din Turnul Mariei Treimea îndurerat` între Maria [i Ioan Botez`torul. sfâr[itul secolului al XV-lea 92 Ansambluri de pictur` mural` gotic` .

Tema Credo. pe bolt` 93 Capela din Turnul Mariei . peretele de nord. Simbolul apocaliptic al evanghelistului Luca.

Deasupra reprezent`rii fragmentare figureaz` Instrumentele patimilor sus]inute de un înger. aflat în prelungirea tradi]iilor precre[tine. Nava a fost ridicat` în forma actual` între 1429 [i 1483. concentreaz` datele fizionomice de vârste diferite ale Tat`lui. a[a cum este men]ionat` documentar pentru prima dat` în 1345). Fiului [i Sfântului Duh. R`stignirea [i Sfânta Treime între profe]ii Avraam [i Ieremia. Imaginile fac parte din exemplele stilului ”gotic interna]ional” în Transilvania. în perioada imediat urm`toare având loc lucr`ri de decorare a bisericii cu picturi. Cele mai vechi reprezent`ri au fost descoperite în s`p`tura arheologic`. cu numele înscrise pe filacterele pe care le sus]in. ce le delimiteaz` unitar. în centrul imaginii stând crucea. jud. a fost denun]at de teologul Jean Gerson ca ”monstruos [i sacrileg”. fiind identice cu sursa. Ioan. Treimi într-un chip. iar organizarea compozi]ional` trimite f`r` echivoc la ilustra]ia omiliilor lui Geoffroy d’Admont. în timp ce la baza turnului bisericii au fost puse în valoare trei imagini suprapuse p`strate in situ: Sfântul Nicolae (reprezentare legat` de hramul bisericii. Motivul. Mure[ Având la baz` construc]ii de epoc` romanic`. în secolul al XVI-lea. Antonin din Floren]a [i finalmente condamnat de Conciliul din Trento. pictorul de la Sighi[oara folosind scheme compozi]ionale de larg` circula]ie în Europa timpului. motivele chenarului. care au fost în parte distruse de instalarea noului tabernacol anterior anului 1500. Biserica “din Deal” din Sighi[oara. criticat de Sf. biserica “din Deal” din Sighi[oara a fost reedificat` în etape ca hal` gotic`. este singurul personaj p`strat dintr-o presupus` R`stignire. fragmentele provenind dintr-un ansamblu figurativ pictat în stil ”liniarnarativ”. momentul primei atest`ri documentare.Biserica “din Deal” din Sighi[oara. încadrat` simetric de Sf. au fost pictate ulterior dou` imagini devo]ionale cu conota]ii euharistice. datând probabil din prima parte a secolului al XIV-lea. din secolele al XII-lea [i al XIII-lea. spre est. [i 1370. Picturile dateaz` dup` 1370. Re]ine aten]ia reprezentarea rar` a Sf. construc]ia corului pe funda]ii mai vechi situându-se între 1345. imagine care pentru a simboliza unitatea lui Dumnezeu în trei persoane. cu coroana de spini reprezentat` ca o cunun` de lauri a biruin]ei. Ursula cu s`geata [i Barbara cu turnul. vedere de ansamblu 94 Ansambluri de pictur` mural` gotic` . Pe peretele de nord al absidei. moment în care faza de reconstruc]ie în stil gotic a p`r]ii estice a bisericii a fost încheiat`.

.

în partea superioar` a peretelui nordic al corului. bolta navei. reprezentant proeminent al consiliului ora[ului între anii 1483–1494 [i primar în anul 1490. Treime într-un singur trup între profe]ii Avraam [i Ieremia. 1483 Cele mai importante picturi p`strate în interiorul bisericii ”din Deal” sunt cele realizate dup` amplificarea edificiului. figurat` deasupra arcului de triumf a determinat atribuirea frescelor lui Valentinus Pictor. patricieni de frunte ai ora[ului. la Sighi[oara au lucrat mai mul]i pictori. În paralel cu Valentinus. între figurile donatorilor deasupra arcului de triumf (1483). Magdalena adorat` de un donator (1484). sfâr[itul secolului al XIV-lea Pagina 97: Valentinus Pictor. singurele imagini p`strate pe bolta bisericii: Sf. care îi atest` mecenatul artistic. iar Michael. Documentele arat` c` Matthias pictor in Segesvár este prezent în 1497 [i la Biertan. Sf. când lucr`rile au fost sus]inute prin implicarea nemijlocit` a membrilor familiei Polner. Mihail [i Evanghelistul Matei – d`ruite de breasla bl`narilor (1483) [i Sf. pe lâng` ampla desf`[urare a V`lului Veronic`i sus]inut de îngeri. al`turi de anul încheierii lucr`rilor – 1483 –. un alt demnitar al ora[ului men]ionat între anii 1484 [i 1497. înc`perea de la baza turnului de vest. Doctor Marcus este preot paroh. ca principal element heraldic în cadrul stemei donatorului. incluzând decorul absidei cu elemente de arhitectur` redate în perspectiv`. Unei echipe conduse de Matthias. unde 96 Ansambluri de pictur` mural` gotic` . numele lui figurând incizat în glaful unei ferestre din partea de sud a navei. În aceast` perioad`. îi pot fi atribuite în mare parte imaginile pictate în registrul inferior al pere]ilor bisericii ”din Deal”. Arhanghel Mihail. Lui Valentinus îi apar]in. [antierul bisericii parohiale antrenând activitatea me[terilor locali [i str`ini.Sf. O mân` cu un penel. primar.

97 Biserica “din Deal” din Sighi[oara .

în sens devo]ional. pe peretele estic al navei se p`streaz` o Judecat` de Apoi de mari dimensiuni. în rame figurate iluzionist – un alt aspect comun cu ansamblul capelei din Turnul Catolicilor din Biertan. Cristofor. îmbog`]e[te iconografia picturii medievale transilv`nene cu o rar` reprezentare a Limbului copiilor. Iadul. peretele de est al înc`perii de la baza turnului. simbolizând p`catele capitale. Patimile lui Isus – Ecce homo [i Dezbr`carea. În cele dou` ansambluri sunt reiterate cli[ee compozi]ionale difuzate în pictura gotic` târzie european` din ultimele decenii ale secolului al XV-lea prin intermediul gravurii germane. Sursele grafice ale picturilor lui Valentinus din Sighi[oara au fost folosite [i pentru unele imagini ale retablului Mariei din Biertan. Compozi]ia.capela din Turnul Catolicilor p`streaz` picturi realizate în maniera atelierului sighi[orean. peretele de est al navei. Judecata de Apoi – Isus în glorie între Maria [i Ioan Botez`torul. motiv ce reflect` viziunea Bisericii Catolice asupra ”geografiei lumii de dincolo”. înc` gotic`. sfâr[itul secolului al XV-lea Sf. Limbul copiilor. realizat` într-o manier` ce atest` progrese în asimilarea noii gramatici a formelor renascentiste. Gheorghe în lupt` cu balaurul. intens folosite [i în mediul artistic transilv`nean. Cristofor. Pe lâng` aceste reprezent`ri. figurat deasupra Iadului. [i ale c`rui leg`turi cu altarul din Schottenschift. Raiul. Unele imagini au fost încadrate. învierea mor]ilor. ce poart` aceea[i dat` – 1483. iar pe cel de nord. figurate asemeni voleurilor unui altar pe peretele de vest al înc`perii turnului de vest al bisericii din Sighi[oara de Johannes Kendlinger din Sankt Wolfgang. Pe pere]ii laterali ai bisericii au fost pictate. Viena (1469-1475) au fost deja demonstrate. La acela[i celebru model vienez fac trimitere [i cele patru scene ale Patimilor Mântuitorului pictate în 1488. Sf. Erasmus. [i dou` reprezent`ri diferite ale Sf. purtându-l pe Isus copil peste o ap` plin` de creaturile acvatice ale bestiarul medieval. peretele de nord al navei Paginile 100-101: Jacobus Kendlinger din Sank Wolfgang. asemeni unor tablouri. îngeri cu instrumentele patimilor.1488 . mai multe figuri de sfin]i: pe cel de sud. Sf.

99 Biserica “din Deal” din Sighi[oara .

100 Ansambluri de pictur` mural` gotic` .

101 Biserica “din Deal” din Sighi[oara .

celelalte p`r]i compilând alte lucr`ri ale maestrului german. Maria citind Scripturile. imaginea de la Bra[ov trimite în acela[i timp. la compozi]iile simetrice ale Mariei cu Pruncul între sfin]i [i donatori. luna sub picioare [i o cunun` de dou`sprezece stele deasupra capului. de Hans Memling sau de mae[trii anonimi ai [colii din Köln. tronând între sfintele Barbara [i Ecaterina – virgo inter virgines – într-o gr`dina închis` – hortus conclusus. 1476-1490 102 Ansambluri de pictur` mural` gotic` . ale c`ror steme se p`streaz` în col]urile inferioare ale imaginii. Leg`turi stilistice ale picturii de la Bra[ov pot fi stabilite în primul rând cu ansamblul capelei Smisek a bisericii Sf. Fecioar` este ea îns`[i o floare a Duhului Sfânt (rosa mystica). având. ale c`rei virtu]i î[i g`sesc un rapel metaforic în tot ceea ce o înconjoar` – flori [i fecioare. În ansamblul ei. În lumina misticii mariale [i a simbolismului paradisiac.Biserica Neagr` din Bra[ov Imaginea Mariei cu Pruncul între sfintele Ecaterina [i Barbara. la rândul S`u. pe linia tradi]iei lui Jan van Eyck [i Robert Campin. unde se întâlnesc într-o manier` considerat` de cercet`tori f`r` concuren]` în Fecioara cu pruncul între sfintele Ecaterina [i Barbara. Fecioara Apocalipsei. partea central` a imaginii decalchiaz` gravura lui Martin Schongauer Madonna cu papagal (1473). fiind atribuit` munificen]ei regelui Matia Corvinul (1458-1490) [i a so]iei sale Beatrix de Aragon. [i construc]iile sale de mult disp`rute. Barbara din Kutna Hora. Fecioar` în Evul Mediu târziu: Maria Regina Cerului încoronat` de îngeri. Pictura o înf`]i[eaz` pe Maria glorificat`. pictate în ¥`rile de Jos în ultimele decenii ale secolului al XV-lea. dup` textul Apocalipsei lui Ioan (12. în Boemia. Reprezentarea Mariei cu Pruncul în Gr`dina Paradisului . decoreaz` timpanul portalului de sud-est al Bisericii Negre.subiect predilect al picturii europene din secolul al XV-lea. v`zut dinspre vest. un trandafir s`lbatic.1). în timp ce în fundal figureaz` probabil Bra[ovul medieval. de devo]iunea Rozariului Mariei. Toat` aceast` succesiune de conota]ii simbolice ilustreaz` acest motiv preferat al literaturii [i iconografiei misticii renane. Sf. în ultimele decenii ale secolului al XV-lea. Sub aspect compozi]ional. capodoper` a picturii europene p`strat` la Bra[ov. între care capelele dedicate sfintelor Ecaterina [i Barbara. legat de curentul spiritual Devotio moderna [i. provenit din literatura claustral` ce dezvolt` la infinit acest motiv al Cânt`rii Cânt`rilor – se conjug` la Bra[ov cu celelalte teme ce o înf`]i[eaz` pe Sf. portalul de sud-est al Bisericii Negre din Bra[ov. Pruncul Isus ]ine în mân`. aflat` sub influen]a picturii neerlandeze în aceast` epoc` a ”regoticiz`rii generale a stilului”.

.

afla]i în imediata descenden]` a lui Dierk Bouts. dar [i cu lucr`rile lui Hans Memling. pe care este posibil s` le fi cunoscut nemijlocit. Autorul picturii se manifest` ca un pictor de prim` m`rime. La Bra[ov. Fecioara cu pruncul Sf. coeren]a intern` a stilului ce p`streaz` intact` poezia picturii nordice gotice târzii dep`[ind rigiditatea pictorilor din Köln. într-o epoc` în care circula]ia arti[tilor confer` stilurilor un caracter interna]ional. reg`sim acela[i firesc [i aceea[i gra]ie în atitudinea personajelor. aflat la curent cu gravurile lui Schongauer.centrul Europei la sfâr[itul secolului al XV-lea. Ecaterina 104 Ansambluri de pictur` mural` gotic` . arta grafic` a lui Schongauer [i experien]a Quattrocento-ului umbrian. iar înal]ii comanditari manifest` un gust estetic deschis deopotriv` spre Europa de Nord [i Rena[terea italian`. pictura ¥`rilor de Jos.

105

Biserica Neagr` din Bra[ov

Capela bisericii evanghelice C.A. din H`rman, jud. Bra[ov

La parterul turnului de est al cet`]ii din jurul bisericii parohiale atestate documentar în anul 1241 se afl` capela funerar` dedicat` probabil Fecioarei Maria, ce p`streaz` valoroase picturi murale în stil gotic târziu. Tematica picturii de natur` escatologic` ilustreaz` dubla func]iune – liturgic` [i funerar` – a capelei. Stilul [i programul iconografic meticulos [i doctrinal dateaz` ansamblul în ultimii ani ai secolului al XV-lea, documentele amintind prezen]a la H`rman în 1486 a unor pictori ce decorau biserica parohial`. Programul iconografic dezvolt` temele: R`stignirea lui Isus, Judecata de Apoi [i Glorificarea Mariei. Pictura p`r]ii de est a capelei ilustreaz` ”priveli[tea cereasc`”, inspirat` de textul Apocalipsei lui Ioan (4,2), ce îl înf`]i[eaz` pe Mântuitor la cea de-a doua venire, în mijlocul Bisericii sale. Pe bolt`, Cristos troneaz` în majestate, în ”curcubeu cu înf`]i[area smaraldului”, între evangheli[ti [i p`rin]i ai Bisericii Latine, serafimi [i îngeri. Pe est, Isus pe cruce între Maria [i Evanghelistul Ioan, sunt flanca]i de personajele Parabolei evanghelice a vame[ului [i fariseului [i de cele trei st`ri

Tema Credo, apostoli [i profe]i, peretele de sud,

Profe]i, peretele de nord, sfâr[itul secolului al XV-lea

între marile ansambluri ale Evului Mediu târziu. peretele de nord Încoronarea Sf. înconjurat` de simboluri ale purit`]ii Mariei. grupuri de sfin]i se al`tur` apostolilor [i profe]ilor ce poart` pasaje din Crez. de altfel. Sfânta Fecioar` este încoronat` ca Regin` a Cerului [i P`mântului de o Treime triandric`. scris de dominicanul Franz von Retz în jurul anului 1400. [i ampla desf`[urare a Judec`]ii de Apoi de pe pere]ii traveii vestice. într-o rug`ciune a Bisericii triumf`toare. prin complexitatea sa. figuri simbolice ale Bisericii militante. ale c`rei ilustra]ii au fost sistematic folosite ca surs` de inspira]ie de arti[ti. Pe pere]ii adiacen]i. beneficiaz` de o redactare rar`. ce o glorific` pe Maria ca ”imagine vie a unit`]ii Bisericii în inima Trinit`]ii”. care evoc` scenele similare din pictura din Nordul Moldovei.ale lumii medievale – cei care se roag`. Na[terea pruncului. Pe bolt`. Adormirea Sf. cunoscut` probabil de unul dintre pictorii de la H`rman. Fecioare. la fel ca Biblia Pauperum sau Speculum Humanae Salvationis. Acestui autor îi apar]ine. programul iconografic al capelei din H`rman înscriindu-se. una dintre c`r]ile de larg` circula]ie în epoc`. Fecioare. cu ilustrarea Parabolei bogatului nemilostiv deasupra scenei Iadului [i a operelor de caritate reprezentate în leg`tur` cu imaginea Raiului. sub deviza evanghelic` obi[nuit` a celei de-a doua veniri a lui Cristos din Evanghelia lui Matei: Venite benedicti Pat(ris me)i. Între scenele dedicate Sfintei Fecioare. cei care se lupt` [i cei care muncesc. bolt` . ce are ca surs` tratatul de teologie Defensorium inviolatae virginitatis Beatae Virgine Mariae.

.

Judecata de Apoi. traveea de vest 110 Ansambluri de pictur` mural` gotic` .

Judecata de Apoi – Raiul.A. din H`rman . peretele de sud 111 Capela bisericii evanghelice C.

.

Deasupra accesului. cultul Inimii Preasfinte a lui Isus. apoi. Fecioara Maria cu Pruncul ofer` o coroan` unei sfinte. la o analiz` atent`. Petrus. În plan secund pare s` fie redat` biserica-cetate din Biertan. detaliu . o invazie turceasc` este urmat` de doi ani de foamete [i. succesiunea de motive pictate alc`tuind ceea ce era cunoscut în Evul Mediu târziu. de cium`. când. 1497 În anul 1493. Biertan. sunt reprezenta]i Arhanghelul Mihail. cu mantia sa ocrotitoare. capela din Turnul Catolicilor. aflate în leg`tur` cu [antierul bisericii “din Deal” din Sighi[oara. în care. pe sud. peretele de sud. Gheorghe. c. Un viciu de tehnic` face ca acest ansamblu s` fie ast`zi extrem de degradat. ca o –”imagine contra ciumei” – Pestbild. cu o enun]are a dogmei Întrup`rii prin scenele Bunei Vestiri [i Închin`rii magilor. figurate pe suprafa]a unui scut ]inut de un înger. confirmarea Bulei de indulgen]` acordat` bisericii Sf. Imediat dup` aceea încep lucr`rile de modernizare a bisericii. Programul figurativ al interiorului st` sub semnul Judec`]ii de Apoi. Una dintre s`ge]i este oprit` de ”Instrumentele mor]ii [i suferin]ei lui Cristos” – Arma Christi. reprezentat` pe peretele de vest. parohul Martinus Schezer ob]inea din partea auditorului general al Papei. în timp ce în partea dreapt` a imaginii. Pe est. la fel ca picturile realizate de acela[i atelier la Sighi[oara. probabil Ecaterina. Sibiu Buna Vestire. ”conduc`torul o[tirilor cere[ti”. figureaz` V`lul Veronic`i. Deasupra lor. Un sens devo]ional explicit de]in reprezent`rile peretelui nordic. [i Sf. 113 Capela catolicilor din Biertan . ]inând atributul s`u caracteristic. jud. Mesajul picturilor de la Biertan pare s` reflecte reac]ia sensibilit`]ii religioase în fa]a evenimentelor care marcheaz` ultimul deceniu al secolului al XV-lea în Transilvania. între 1493 [i 1495. iar prin form`. episcop de Cesena. halebarda.Capela catolicilor din Biertan. ”soldatul lui Dumnezeu” –. se afl` regele Ladislau. condus probabil de pictorul Matthias. Maria din Biertan în 1402. sus]inut de doi îngeri în zbor. protectori ai sufletelor împotriva r`ului. în care Dumnezeu Tat`l lanseaz` s`ge]ile dezastrelor asupra omenirii protejate de Vir Dolorum [i de Maria – Maica Îndur`rii. se p`streaz` o imagine extrem de degradat`. ce simbolizeaz` prin culoarea ro[ie patimile sângeroase ale Domnului. care este atestat în anul 1497 la Biertan. se pot observa figurile sfin]ilor c`rora le era dedicat` capela: în centru.Arhanghelul Gabriel. imagine de pietate care în mentalitatea timpului proteja de moarte subit`. extrem de r`spândit în epoc`. în paralel fiind realizate [i picturile capelei din interiorul Turnului Catolicilor. jude]ul Sibiu. în partea central` a peretelui.

Fecioara cu pruncul între Ecaterina [i Ladislau. în partea superioar` a accesului .

Imagine contra ciumei – Dumnezeul Tat`l. Isus ar`tându-[i r`nile. scut cu instrumentele patimilor. peretele de nord . Maica Ocrotitoare.

Matthias (ast`zi evanghelic` C. jud. este cunoscut doar ansamblul peretelui nordic al corului. ucenicul lui Veit Stoss. Purtarea Crucii – realizat` dup` un model similar celui folosit de maestrul Pavol din Levoca. suita de la Râ[nov cuprinde totodat` imagini rare care subliniaz` dramatismul reprezent`rilor.Biserica Evanghelic` C.). Matthias din Râ[nov. reprezentând Ciclul Patimilor [i Învierii lui Isus. din Râ[nov. Magdalena Purtarea Crucii [i Coborârea de pe Cruce.A. 1500 116 Ansambluri de pictur` mural` gotic` . Biserica Sf. Sf. Ecce Homo. cum sunt Isus în a[teptarea r`stignirii sau Punerea pe Coborârea de pe Cruce. ridicat` în secolul al XIII-lea [i transformat` la sfâr[itul secolului al XV-lea. pot fi identificate scenele Cina cea de tain`. având ca surs` gravurile lui Martin Schongauer [i Israel von Meckenen. Sub influen]a teatrului religios [i a practicilor de pietate ale Evului Mediu târziu ce aduc arta în centrul spiritualit`]ii. Rug`ciunea de pe Muntele M`slinilor. peretele de nord al corului. Bra[ov Din decorul pictat al bisericii Sf. o construc]ie de plan bazilical. jude]ul Bra[ov. De[i se afl` în parte sub var. A. Râ[nov. detaliu.

A. din Râ[nov .117 Biserica Evanghelic` C.

o memorabil` Coborâre de pe cruce. Punerea în mormânt – imagine în care figureaz` anul realiz`rii ansamblului. 1500. amplasate în timpanele pere]ilor celor dou` travee ocupate de desf`[urarea iconografic`.cruce. Ordinea narativ` a episoadelor nu este respectat`. [i Învierea. pentru a pune în eviden]` cele mai importante episoade ale ansamblului – Cina cea de tain` [i R`stignirea –. c`rora la urmeaz` scenele obi[nuite: R`stignirea. Punerea în mormânt [i Învierea lui Isus 118 Ansambluri de pictur` mural` gotic` .

119 Biserica Evanghelic` C. în care limbajul goticului nordic este îmbog`]it de experien]ele artistice ale Rena[terii italiene. în timp ce stilul reprezent`rilor ilustreaz` prin expresie. forme [i tipuri compozi]ionale un ultim moment al picturii medievale. din Râ[nov .Ansamblul de la Râ[nov este caracterizat sub aspect compozi]ional de interpretarea liber` a unor motive preluate din opere celebre ale picturii neerlandeze din cea de-a doua parte a secolului al XV-lea [i r`spândite în Europa Central` [i de Est prin intermediul gravurii germane. A.

”deoarece erau opere de art` vii în ochii credincio[ilor”. Primele studii ale artei vechi transilv`nene se datoreaz` acestei epoci. în unele cazuri fiind acoperite sau repictate abia în secolul al XVIII-lea. Pe tot parcursul secolului al XIV-lea întâlnim ansambluri realizate în stil ”liniar narativ”. picturile din Transilvania se înscriu în tendin]ele curente înregistrate în Evul Mediu târziu. ce vor fi g`site în ora[ sau în localit`]ile scaunului. considerat ”neîndemânatic [i barbar”. fiind drastic condamnate de Ludovic al II-lea al Ungariei. se înregistreaz` ecouri ale picturii nord-italiene. Astfel. suport` o vast` nuan]are. Sinodul lutheran din 1557. [i. altare [i picturi murale de dinaintea Reformei au supravie]uit pân` ast`zi. numeroase opere de art` catolic` au fost distruse. Parte a peisajului artistic al goticului european. la Ghelin]a. arta sa. cu întregul s`u cortegiu de consecin]e.Epilog Primele ecouri ale Reformei sunt receptate în Transilvania relativ devreme. spiritul Romantismului avea s` reevalueze Evul mediu. Homorod (imaginea devo]ional` Pietà). Magistratul ora[ului Sibiu dorea ca în parte acestea s` fie p`strate. La mijlocul secolului al XVI-lea. cu o larg` r`spândire în ariile culturale marginale. Cu toate acestea. iar ansamblurile descoperite de atunci pân` ast`zi. Mugeni. i-au întregit sistematic imaginea. acceptând reprezent`rile biblice [i ale istoriei Bisericii. De[i înl`turarea imaginilor din biserici fusese cerut` principial. iar arta sa ”gotic`”. Mugeni (Judecata de Apoi) [i. cu doi ani înaintea dezastrului de la Mohács. prin implicarea umanistului [i reformatorului bra[ovean Johannes Honterus (1498-1549). amintind tonul critic al adep]ilor umanismului clasicist al Rena[terii în fa]a Evului Mediu târziu. Noua religie avea s` fie oficializat` în Principat abia în 1541. la M`lâncrav (în nav`). a[a cum se p`streaz` la Homorod. În veacul al XIX-lea. în 1524. Cele dintâi comentarii de ordin estetic asupra vechilor picturi dateaz` din aceea[i perioad` a ra]ionalismului. 120 Epilog . regele poruncea Magistratului din Sibiu s` ard` scrierile lui Martin Luther. În paralel. instalarea Reformei în Transilvania. sau Dr`u[eni. odat` cu el. incluzând noul statut al imaginii sacre.

dar extrem de pre]ioase prin iconografie. 121 Epilog . aflate sub influen]a major` a picturii neerlandeze. de frescele de la Dârjiu. aducând o contribu]ie original` [i valoroas` la civiliza]ia Occidentului medieval. ce reflect` o dezvoltare particular` a imageriei devo]ionale promovate de Biserica Roman`. sunt probabil legate de centrele artistice din sud-vestul Germaniei [i Boemia. sau de altarul realizat de Toma din Cluj în 1427. de regele Matia Corvin Bisericii Negre din Bra[ov.picturile bisericii “din Deal” de la 1483 sau imaginea Fecioarei cu Pruncul între sfinte donat`. oglind` fidel` a mentalit`]ii [i afectivit`]ii secolelor în care a fost creat`. pictura transilv`nean` se va afla sub influen]a noului val al artei gotice. Sfâr[itul secolului al XIV-lea [i primele decenii ale celui urm`tor sunt marcate de ”goticul interna]ional”. Spre mijlocul secolului al XV-lea sunt resim]ite leg`turi cu realismul artei sud-germane. în care sugestii ale picturii italiene coexist` cu elemente ale ”stilului curtean”. Cele mai valoroase realiz`ri ale picturii murale transilv`nene de la sfâr[itul secolului al XV-lea . Simultan. la Sântana de Mure[. iar dup` 1460. Sânpetru sau Media[. se poate vorbi despre un stil de sintez` de factur` provincial`. la Vlaha. constituie sub toate aspectele o dovad` definitorie a culturii acestui teritoriu. al c`rei reviriment este declan[at de succesele picturii din ¥`rile de Jos în întreaga Europ`. în deceniile din jurul anului 1400. prin tradi]ie. sunt ansamblurile p`strate în interiorul capelelor funerare de la H`rman [i Biertan.într-o expresie particularizat`. într-un cadru tipologic simplificat. din anul 1419. Pictura gotic` transilv`nean`. ilustrat remarcabil de pictura corului de la M`lâncrav. F`r` s` ating` acela[i nivel artistic.

1985 122 Bibliografie selectiv` . New York. Bucure[ti. Repertoriul picturilor murale medievale din România (sec. 1983 Vasile Dr`gu]. Schmitz. Bucure[ti. 1974 Vasile Dr`gu] (coordonator).37 Bálogh Jolán. Massechusets. Cluj. 1989 -1990. 1990 Hans Belting. I. 1993 Ion Ciortan. ClujNapoca. seria Arta plastic`. 2. Octavian Ion Penda. 1998 Otto Benesch. Bucure[ti. Paris. XIV – 1450). în Monumente Istorice [i de Art`. Autour de la traduction picturale du Credo au Moyen Âge (XIIe -XVe siècle). 1986 Jean Delumeau. H. Sculptura gotic` din Transilvania. The Art of the Renaissance in Northern Europe. tom 36 . Paris. Bucure[ti. 1976 Francois Boespflug. 1990 F. Bucure[ti. Bucure[ti. Illuminated Manuscripts in Hungary. Beth. M`riuca Radu. 1996 Gheorghe Arion. I. Arta româneasc`. 1975 Jurgis Baltrusaitis. The Art of the Renaissance in Eastern Europe. Jahrhunderts. Az erdely Renaissance. Arta gotic` în România. 1978 Michael Baxendall. Gr`dina desf`t`rilor. Calamit`]ile naturale din trecutul României (pân` la 1800). I-II. 2004 Jean Delumeau. Poland. Bucure[ti. 1460-1541. 1977 Paul Cernovodeanu [i Paul Binder. Pagini de Veche Art` Româneasc`. London. Mélanges offerts a Pierre-Marie Gy. Die deutsche Malerei der Renaissance. München. Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst. Omul în fa]a mor]ii. Bucure[ti. 1943 Jurgis Baltrusaitis. Berlin. 1974 Ilona Bercovits. Evul mediu fantastic. Cavalerii Apocalipsului. Budapest. Metamorfozele goticului. I-II. ¥ara F`g`ra[ului în secolul al XIII-lea. I. Burger. Hungary. 2000 Richard Cavendish. M`n`stirea cistercian` Câr]a. Studii [i Cercet`ri de Istoria Artei. Frica în Occident (secolele XIV-XIII). I-II. I. 1969 Jan Bialostocki. O cetate asediat`. The Limewood Sculptors of the Renaissance Germany.Bibliografie selectiv` Philippe Ariès. Bucure[ti. XI – XVI Centuries. Bucure[ti. 1957 Dan-Nicolae Busuioc von Hasselbach. Legenda “eroului de frontier`“ în pictura medieval` din Transilvania. Plastica figurativ` din piatr`. L’image et son Public au Moyen Âge. O istorie a paradisului. 1997 Werner Deusch. London. Cluj. Noi aspecte iconografice în pictura mural` gotic` din Transilvania: H`rman [i Sânpetru. 1936 Vasile Dr`gu]. Berlin. I – II. 1980 Hans Belting. 1979 Vasile Dr`gu]. Descriptio Romaniae. Visions of Heaven and Hell. Bild und Kult. 1974 Ruxandra Balaci. Rituels. Deutsche Malerei des 15. Its relation to the contemporary spiritual and intelectual Movements. Bohemia.

cultur`. X-XI. O istorie a românilor. 2003 Dana Jenei. Bucure[ti. I-II. istorie. Timi[oara. Wien. Cluj-Napoca. în New Europe College. 1983 Stephen Fischer-Gala]i. Art and Mentality in late Middle Age Transylvania. Bucure[ti. Karel Stejskal. în Art`. Kovács Péter. 1964 Vlasta Dvofiáková. în Ars Transilvaniae. München. Hind. 1300-1378. I. Mittelalterlichen Wandmalerei in Österreich. Leipzig. 1970 Max Geisberg. Sepsi-Szentgyörgy. Gündisch. Cele trei ordine sau imaginarul feudalismului. Pictura mural` a capelei din H`rman. Tema Credo în pictura mural` din Transilvania medieval`. Early Netherlandish Painting. în Ars Transilvaniae. 1967 Jánó Mihály. Istoria credin]elor [i ideilor religioase. Le Mystere de la Chute des Anges de Raymond Boterie. Gelence. und die Plastic der Spätgotik. 2004 Dana Jenei. Amurgul evului mediu. Josef Krasa. L’art gothique. Die Anfange des Deutsches Kupferistiches und der Master E. Josef Krasa. Urkundenbuch zur Geschichte des Kisder Kapitels vor der Reformation und der auf dem Gebiete desselben ehdem befindlichen. 2001-2002. Hermannstadt-Heidelberg. 1987 Georges Duby. 1993 Hans Huth. Confrerii medievale în Transilvania. Stfiedovûká nástûná malba na Slovensku. I. Josef Kràsa. Le Courronement de la Vierge. Cluj-Napoca.Georges Duby. Colmar. Colmar. 1998 Hermann Fabini. Le musée de Villeneuve-les-Avignon. Václav Mencl. Gothic mural painting in Bohemia and Moravia. 1982 Karl Fabritius. Berlin. Filippo Scolari. Friedländer. o tem` rar` a picturii europene. 1994 Dana Jenei. 980-1420. Karel Strejkal. Hermannstadt. Giurescu. E. Köln-Weimar-Wien. Cluj-Napoca. 2000 – 2001 123 Bibliografie selectiv` . Mathias Corvinus. Die Kunst des Meisters E. ClujNapoca. Die Altdeutsche Malerei. New York. 2004 Konrad G. Jaroslav Pesina. 1923 Lidia Gross. Pzdnû Gotické umûni v âechnách. Leiden-Brussels.S. Künstler und Werkstatt der Spätgotik. Studii critice. 1998 Vlasta Dvofiáková. Dinu C. Praha. Londra. Bucure[ti. Atlas der Siebenbürgisch-Sächsischen Kirchenburgen und Dorfkirchen. Arta [i societatea. 1998 Hermann Fabini. Un condotier italian pe meleaguri dun`rene. 1509-1510. XII-XIII. Defensorium Mariae. 1910 Alain Girard. 1969 Wilhelm Frodl.. 1988 Alain Erlande-Brandemburg. Budapest. Das Patriziat siebenbürgischer städte im Mittelater. GETTY-NEC Program 20002001. 2002-2003 Dana Jenei. 14711526. 1875 Max J. 1997 Edith Heissing. 1963 Jaromir Homolka. Cluj-Napoca.XIV. 1993 Ioan Ha]egan. Josef Petrán. Sibiul gotic. Paris. III. 1990 Mircea Eliade. An Introduction to a History of Woodcut. 1978. 1935 Arthur M. 1985 Johan Huizinga.S. Bucure[ti. Darmstadt. Bucure[ti. 1989 Curt Glaser. Praha. Ioan-Aurel Pop (coordonatori). AneÏka Merhantova. Studii în onoarea lui Marius Porumb. Bucure[ti. 1988 Alain Girard.

Mittelalterliche Wandmalerein in Petersberg. Paris 1990 Émile Mâle. Budapest. tez` de doctorat. 41/13 oktober 1994 Gernot Nussbächer. Originile Rena[terii italiene – Trecento. Contribu]ii la istoria Transilvaniei. Deutsche Sprach-Denkmäler aus Siebenbürgen. II. 1983 Elga Lanc. Art e Dossier. III. Massechussets. Zu einer Theorie der süddeutschen Sakralkunst. 2000 – 2001 ßtefan Pascu. L’art religieux du XIIIe siècle en France. Kapelle in der Kirchenburg. Ansambluri din secolul al XV-lea (teza de doctorat). Via]a [i opera sa în imagini. Altdeutsche Malerei. Sântana de Mure[. Köln-Weimar-Wien. Civiliza]ia Occidentului medieval. Garten und Wald. Musper. Thaur bei Innsbruck. 1991 Paul Niedermaier. Wien. Il gotico internationale. 1977 Stefania Macioce.Dana Jenei. 2001 Thomas Nägler (editor). Die Bergkirche zu Schässburg und die Mittelalterliche Baukunst in Siebenbürgen. Martin Schongauer. în Le Beau Martin. Relic Veneration in the late Middle Ages. L’art religieux de la fin du Moyen Âge en France. 1971 Keith Moxey. 1954 124 Bibliografie selectiv` . Beiträge zur siebenbürgischen Heimatkunde. Bucure[ti. 1995 Carter Lindberg. Der Stifstsbibliothek Kremsmünster. Bukarest. 1970 Emese Nagy. în In memoriam Radu Popa. Bukarest 1990 Gernot Nussbächer. 1994 Henk Van Os. Pictura germanilor din sudul Transilvaniei pân` la 1800. Étude sur l’iconographie du Moyen Âge et sur ses sources d’inspiration. Bucure[ti. în Karpatenrundschau. I. Bucure[ti. Pictura mural` a Bisericii Reformate. 1949 Viorica Guy Marica. 1986 H. 1984 Jacques Le Goff. Kirschbaum. Arta german` între Gotic [i Rena[tere. The European Reformation. Colmar. Na[terea Purgatoriului. 1981 Charles Ilsley Minott. 2002 László Gyula. Laube. Actes du colloque. Me[te[ugurile din Transilvania pân` în secolul al XVI-lea. Cluj-Napoca. II. 2000 Cristoph Machat. Pictura mural` din Transilvania. Johannes Honterus. Kiss Lorand. Siebenbürgische Städte. 1979 Manuela Niesner. 2005 Dana Jenei. Pál Petér. München 1962 Henk Van Os. Bukarest. Das Speculum Humanae Salvationis. Wien. Corpus der mittelalterlichen Wandmalereien Österreiches. 1987 Gernot Nussbächer. Aus schriftlichen Quellen des zwölften bis sechzehnten Jahrhunderts. 7. Aus Urkunden und Chroniken. 1995 Gernot Nussbächer. Bucure[ti. Corpus der mittelalterlichen Wandmalereien Österreichs. 1991 Jacques Le Goff. 1986 Jacques Le Goff. în Festschrift fur Hans Sedlmayr. Amsterdam. A Szent László-legenda középkori falképei. Seeing through Schongauer. 1993 Victor Lazarev. The Art of Devotion. Musée d’Untetrlinden. The Way to Heaven. Bucure[ti. în Annual of Medieval Studies at Central European University. Imaginariul medieval. Th. Firenze. Bucure[ti. Bistri]a-N`s`ud. Études et mises au point. 2003 Andrei Kertesz. München. 800 de ani de Biseric` a Germanilor în Transilvania. 1977 Karl Oettinger. 1989 Émile Mâle. Amsterdam. 1998 E. Bucure[ti. Stuttgart. Steiermark. Green Chamber Iconography from Saxony to Székelydálya (Daia Secuiasc`): a Case Study. Lexicon der Christlichen Ikonographie. Din cronici [i hrisoave. 1970 Elga Lanc. Bucure[ti. Wien und Niederösterreich. Temeiuri ale civiliza]iei române[ti în context european. New York. I-II. 1991 Friedrich Müller. Kronstadt. Paris. Étude sur l’iconographie du Moyen Âge et sur ses sources d’inspiration. Bucure[ti. 34.

ßtefan Pascu. Bucure[ti. Budapest. Master Cz and Master WB. 1935 I. 1979 Maja Philippi. D. Die deutsche Kunst in Siebenbürgen. Mittelalteriche Malerei in Hungarn. Capela în arhitectura gotic` din Transilvania. München-Berlin. 1971 Alan Schestack. în Ars Transilvaniae. Teutsch. Die Bürger von Kronstadt im 14. în Archiv des Vereins. VIII-IX. în ¥ara Bârsei. A középkori magyarország falkepei. Philadelphia. în Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde.S. Centenar Virgil V`t`[ianu. 1988 Mária Prokopp. Erdélyiek egytemjárasá a középkorban. Deutsche Malerei der Gotik. 1881 R. 1882 Tereza Sinigalia. 1881 Tonk Sándor. und 15. Wien. Monumenta Artis Slovenicae. în Art` româneasc`. 1983 Radocsáy Denes. X. Cluj-Napoca. ¥ara Ha]egului. Ra]iunea gesturilor. Italian Trecento influence on murals in east central Europe. tome XXI. 1-2. Paris. ßtef`nescu. Oradea. de c`tre Bela IV. La începuturile Evului Mediu Românesc. Bucure[ti. Ein Betrag zur Kulturschichte Siebenbürgens. 1998 Jean-Claude Schmidt. Bukarest. Nicolae [i istoria ora[ului Sighi[oara. Mátyás Kyrály és a magyarországi Reneszánsz (1450-1541). în Revue Roumaine d’Histoire de l’Art. 1961 Alfred Stange. 1478-1520. 1993 Tarnóc Márton. 1963 Alan Schestack. 4. 1967 Alan Schestack. 1969 Hans Martin Schmidt. Paris. Avatarurile unui act de dona]ie. D. Deutsche Malerei der Gotik. Österreich und der ostdeutsche Siedelungsraum von Danzig bis Siebenbürgen in der zeit von 1400 bis 1500. I. 1954 Denes Radocsáy. XIII. 1979 125 Bibliografie selectiv` . în Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. Budapesta. Lichtenstein. 1998 Gustav Seiwert. la 17 martie 1240. Franken. 1977 Louis Réau. în Revista Istoric`. Deutsche Malerei der Gotik. Bucure[ti. Master E. 1978 Jean-Claude Schmitt. 1938 Michel Tanase. D. 1992 Victor Roth. Nouvelles recherches. Strigoii. 1969 Francè Stelè. Budapest. A Survey of Medieval Model Books. Sibiu. 1969 Alfred Stange. II. Particularly Hungary. Scheller. tomes I-III. Lichtenstein. New York. Thaur bei Innsbruck. The complete engravings of Martin Schongauer. Voievodatul Transilvaniei. Art` european`. Série Beaux-Arts. 1984 Alfred Stange. 1986 Corina Popa. Südwestdeutschland in der Zeit von 1400 bis 1450. Pictura mural` a “Bisericii din Deal” Sf. 2002 Corina Popa. 1998-1999 Radu Popa. W. Teutsch. 1994 G. Die Brüderschaft des heiligen Leichnams in Hermannstadt. 1934 Johann Michael Salzer. Siebenbürgische Flügelaltäre. Dona]ia f`cut` cistercienilor. Le retable de Biertan. Budapest. Bucure[ti. 1890 G. IX. Siebenbürger Mitglieder der Bruderschaft des Hospitals zum Heiligen Geist in Rom. L’art byzantin et l’art lombard en Transylvanie. 1907-1935 Gisela und Otmar Richter. Ljublijana. Haarlem. Viii [i mor]ii în societatea medieval`. Ein Beitrag zur Geschichte Siebenbürger Sachsen. Meister des Marienlebens und sein Kreis. Iconographie de l’Art Chrétiene. Boehmen und Thüringen-Sachsen in der zeit von 1400 bis 1500. Düsseldorf. La peinture murale au moyen âge. Siebenbürger Studiererde auf der Hochschule in Wien. II. New York. Der Markt Birthälm in Siebenbürgen. Five Hunderth anniversary exhibition. Jahrhundert.

Paris. L’image médiévale. 1999 xxx Documente privind istoria României. I. Jiri Fajt. 1946 Jacques de Voragine. Die Dörfer des Siebenbürgens. Leipzig. Budapest. 1983/2 Jean Wirth. Paris. Transilvania. IV. I / IV. 1996 Wehli Tünde. Les Âmes du Purgatoire ou le travail du deuil. Bucure[ti. 1886 / 1915 xxx Quellen zur Geschichte Siebenbürgens aus sächsischen Archiven. 1928 xxx Documente privind istoria ora[ului Bra[ov. Paris. Ein Marienlied.II. 1954 126 Bibliografie selectiv` . 1972 xxx Lexikon der Kunst. 1991 xxx Lexikon der christliche Ikonographie. Kronstadt. Budapest. III. IV. Praga. Königsten im Taunus. 2/1872 Martin Zlatohlávec. Études et mises au point. Milena Bartlová. Bucure[ti. La legende dorée. I . 14 novembre 1991 – 16 février 1992 xxx Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt. századi falfestészet. V. Kronstadt. Hermannstadt. Könyvfestészeti és grafikai elöképek az 1470 elötti magyarországi falfestészetben. în Ars Hungarica. Istoria artei feudale în ]`rile române. I. Kronstadt. Documente de breasl`.Virgil V`t`[ianu. III. Paris. 1993 xxx Le beau Martin. 1989 Heinrich Wittstock. Naissance et développements (VIe-XIe siecle). seria C. 1978 xxx Martin Schongauer. Hana Hlaváãová. 1951 xxx Istoria artelor plastice în România. Colmar. 1989 xxx Katalog der Tafelmalerei in Nürnberg 1350-1550. în Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. Kronstadt. 1420 – 1580. Maître de la gravure Rhenane vers 1450 – 1491. Az Esztergomi föszékesegyházi könyvtár negyvenlapos Blockbuch Biblia Pauperuma. Kronstadt. L’Eucharistie dans l’art. Actes du Colloque. 1907 Michel Vovelle. Paris. 1966 xxx Das Burzenland. Bucure[ti. 1968 xxx Johannes Aquila és a 14. IV. 1929 xxx Das Burzenland. 1880 xxx Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte. 1959 Maurice Vloberg. The Bride in the Enclosed Garden. Berlin. Stuttgart. 1995 xxx Biblia Pauperum. Musée d’Unterlinden. Musée du Petit Palais. IX. Jan Royt.

.

18 Bloc Dalles.Text si legende Dana Jenei Fotografii NOI Media Print Dana Jenei Grafic` [i copert` Adrian Sorin Georgescu DTP Gabriel Nicula Redactare Irina Spirescu Emil Stanciu Editori Ovidiu Morar Adrian Manafu Tiparit la Alföldi Printing House Hungary © NOI Media Print B-dul.: 021 222 79 72 Fax: 021 202 91 82 e-mail: nmp@nmp.ro . Nicolae B`lcescu nr. Bucure[ti Tel.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->