³îëþ þêëô îò íò¾ " è öîñè " ê ¼¾³ ë¾î ³¾þõ " ë õñ " š

ën n:o :':: :i " ¬ t' " ç , ç¬ :·:xr un··n: ' n ¡: :n:·¬: ' u·:o , ·¬ ' ¡nn ¬:¬ " nr ç " n·: c çns·
s: v::v·'x::cr " ' , ·¬ ' ¬i¬ :·r'n " ouxç::rr ¬r'o uo 'v: ç , ¬i¬: " xi ç " x:ixrxçr s , ':çn:
::x' " :·:x u:çr 'v o¬xu ç , ¦ix¬ :iç: n:v:o· 'v:t' ucitn:: , ::r " s· o¬xu i·v: : " : .
·u~p n5c ·¬vcu ] × :u " n¬n \ " s\ un×oc ¡:c·:× ·a¬ p " : [ u·cv5 nc5 , ¬·:··5 ·5
5·:n ¬: ¬p:~n n¬nc :a·p· ~c: n " nc:u uu :va p oo×µ::uu ·\ " v , ·:sa j5·¬unu
uo×p:·c ¬·va ··×·u: ¬n× ¬~u u·:u va¬× ¡uca , nxn ¬a ¬× ×u: ·5 " ¬·a :va p
pns· v::·>×::vu ·\ " a׬ n·nu v " uo×p:·c ¬·v~ ~ , n5·:n ·:·:c ~n×a u·:un ,¬·×a· ,
n¬n ·:ac ~n× uu: v·xn " p\··× pns· ·a¬ p a:oo·~·tu ·\ " ·a¬ xn·: ¬u× v ' v··vou
··a× ¬¬·o5 ¬n× , pn ·:·p\· ' ¬·¬:n ¬× ·p·:~na ·¬~·av ¬·×¬: ¡:n , :va :×u ¬¬nc:
pn ·:·p\ ¬× nc:u uu ' n5·:n ¬: ¬p:~n ¬vua uc× ·:× ¬×a ×: nc: , ·:·p\ ·: ¬5·u
pn ' a·uo·~·\c p·~sn ¬~·av ¬·×¬: ¡:nu , pn ·:·p\ ·5c nc:u uun ¬pn ' n׬ nc
n ¬p:~na p·~s ·¬·× :u ¬·¬: , pn ·:·p\· ' n×:5: ¬·:p··~a :5n ¬× ·: ¬uc , ¬x¬un \×
pn ·:·p\ uv nc:u uun ' ~n··c ¬~na , p·~s ·¬·× ¬~·ava n׬u nc :5 ·: ¬·aun· ,
n5·:n ¬: ¬p:~n ¬·:··5 ·~c·: n\a· . ) un×o n~·av ¬~·av , n·u " n p " s j~ a " · (
*
¬p:~n ¬n× ,·¬a·v ··n ×u·~p ×aun ·:·a¬ :s× ¡¬a: n5·:n ¬: " n5·:n ,vo·x × " ,
~n× ×·:u5×a u·:u· ··nu u·¬·na nc5 ··:5: ·¬av uv5 , ×aun ·:·a¬ un: ¬c×·
×u·~p , n:·~x n:··5a uv·: ·n·· ·¬c×· ·:·¬a: ¡::u u~·p ·5 , ·uv ,5· , ·v·xn ¬u×5·
×·:u5×: , :5·: xxn ·5 un·:·va ·×¬ , a ·:·s·:· " n . ) n ¡u~p ·~v·c ¬·¬·c\ " up¬ j~ a " a (
*
n¬n ¬5·u " ¬ n ' nuc uo··~ ,¬n× v " n , n¬n: u·¬·5 :v uv5 ×au " ¬ p ' ¡:c·:×
s\ u×oc " : , ·n· uv:×pna na5¬cn v·xnu5· ' :v ¬n× ·:x¬· nx¬~cn :v ¬n× ·:x¬
_¬×n , n¬n ··:× ux·: " ·: ¬c×· p : ux· ×: ¡·:× \·a ¬¬ua au·· ¬c׬ ,¬n× nuc ,
u·cv5 na¬n ·: ¬c×· , ux· ×: ¡·:× ¬·c× , · n× " ux· ×: ¡·:× ou5n v~·· n¬× :×u 5 ,
n·v ·: ¬c×· " 5 , ux· ×: ¡·:× ¬·c× , ¬· ' ·n ,¬n× nuc ' nuvcn n\c :na: , ·n ux u:c× '
,·:vn p·¬cc ·a¬nu ,·an ·5 v·x¬ . 5 au· ·¬·a: vu:u5 u·c· nc5 ¬n× " ~c:· n:·:a ×
× ¬~na u·:u· ··n n:a· ·¬·cn· ,' uv¬ vcu u·×¬5 , v¬·× nc ¬·×¬: ¡:n· , n׬u5·
u··¬× pvs oo·c¬n: :·n¬n ¬~nnu , ·¬cx: ¬~nn :5 :5:· ¬~nnc ·s¬· ·¬¬·v¬: , u··a·
n¬nc :o¬×p ou×5 v·xn ··¬n×:u " s\ u×oc p " :5n v~··u : , ·:·s·: u:·5u n5sc·
p\: u·u un: v¬·× ×:· . ) n u·:p\ n·u " 5u j~ × " × (
*
¬ ×u·~p ×aun ·:·a n n¬·¬: ¬·:v: n:u·· ¬u¬5 ¬aua xn·: n· ,·¬n×: , ¬× ׬p·
·x· u·~× _¬×a ·5:c ¬u× u·5:cn n:×· :u nu¬5n ,' a¬ ¬·¬¬·v¬na , ¬× ׬pu ¡¬~5
nu5 :u ·v·au· n¬·u ¬aua n¬·un , \ :u ,·:vn :5 \·c¬ ¬×\n nu¬5a ·5 ' ·¬·c~ ,·5:c
u·:5 ¬¬·au· , n ·v~··: u·v·~·n " , , nxun ·:va· n¬·s ·u:× ··n ,5 ::x· , ,·:·x¬ ··nu
¬au :v ×·a: n:u·· ¬u¬5 . ) ¬·¬·c\ un×o ¡·u~p ·~v·c , n " :p¬ j~ a " n (
*
n¬n ¬5·uu ×:5 ¬a~ ,··s: ··×¬ " ¬ n ' ·: _¬×··u :cv: ¬u× " · . \· " : : ×·:o ×:··n ~5 , ×a
aun ·:·a¬ uv5 " n:·~xn ·¬·n× ¬·a: p , ¬·a: ·u:5na j5·¬· , ns:n ¬a~ ¬5u: :·n¬n
v n\·× :s× uv5 v¬·×u _¬×n u nu5 :·:a ¬~un ·5¬va , ·~·a u5¬5n :o: u5¬5: ·v·xnau ,
,·¬×x:·× ,·u:a ·csv: :×u· , navn npuca ·× ¡¬n npuca ·:ao× u×n , ] ·5 ' n:c ·cna
¬u·¬na ·× , [ vn a·un· ¬\n· " ·csva n , navna ·:ao× ·:·s¬a ×:u ·× ·:·s¬a . ×: ,a·c5
pn ·:·a¬ ¬:··5 ::5 ·¬:an ' ·\:n ns:n ¬a~ ·¬5ua . u·:u ·¬·n× n5¬s·n ,5 ·¬n× ¬·a¬
nv·u·: , ~·×c ¡¬ n¬·n nc~ ·5 , n·¬·: :v ¬·av: n5¬s·n· , n·c~ ¬× nav:· p\n: . \×
·¬v~a ·¬aun , n·a¬ ¬:··5 ¬×\ n¬·n ¬u5× " ·\ ¬·5·ua p , n¬¬s ¬va n: ¬·\v: . ) ·~v·c n~xn
c j~ un×o ¡u~p " × (
*
nxnc ·¬vcu " ¬ s ' o·:u ¬v··:¬·o n~·n· " × ] s\ " : [ np~ a¬ : nao ·¬u:o , vcuu
5 ·:¬n·c " ·c~× p " ¬ ov:nu - p·s\ un×o " : , n¬n ··a×u " ¬ p ' \ un×oc ¡:c·:× " ·n : '
vu·: a:t×>a> n¬n: " \ p·~s: ·asn p " : , n ncn:ca ·c·a· · ' n¬n " \ a·\×:ac p " :
v·~·5 ouv5×~·aa , n¬n ··:× vu:· " ¬ p ' \ ¡:c·:× " ouv5×~·a: : , ·¬a·~u u·¬a~n ¡·¬a·
a n¬n :×u un·:· " \ a·\×:ac p " n¬n: : " \ un×oc p " vx·:a xn·: ×·n ¡·× : " uv ¡·pv:
,·5:׬a " , n:·n¬ ¡¬ac unc n\·× :v , n¬n ¬o·u5 xn·:u ¬c×· " n p " n5¬an :5·n "
×:¬×u×µu \ " ··n :v u~·p ¡¬a: : " u , n¬n ·:cc up·a· " \ a·\×:ac p " u5·¬ u¬×· ¬··n :
u5·xn:c ·5: n5:n ·vap·· na·u· , c p·u5·u ·nnoa·u ¡5 x·n:: , ·: n·oan· , xn:c n:n·
n¬n " \ un×oc p " ·n : ' ·n nv·u: n\·×c ¬\nu5 ' u·vx¬ n\·× :v ·u¬~c ¬·a: u:5:
¬5ua :5¬un· , n×· " ·¬·a: u:5: 5 , cn·a: \× u:5:u5· " :v :5: u·¬5un ,·¬× :× ux·:· ~
¬5u n\·× _¬×n , ·n·axn· , n ·n·axnu5· · ' n¬n :u ·¬5u " \ ×:¬×c×pc p " ·× :v n·¬5 : ·¬
··n :v u~·p ¡¬a: u·~ uu a¬5u j~n " ·5· u ' :5· " : , ×·n ¬a~ ×:nu \× n׬· , 5· ' a¬5c
n¬n: ouv5×~·a: " \ p·~s: ·asn p " ·xn:c ¬·:u: n·oanu uxnu : , ,c ,c·u ·n·×¬n :a×
n¬n xn:c5 x·n:·~ u·cun " ×:¬×c×pc p , n¬n ·: a¬5· " \ a·\×:ac p " p~·s ×·n~ : .
) :¬ ¬·× nv·u· v·cuc " o (
*
u: un×oa ¬··n: u·¬·5: ·¬v - n¬n :s× " ¬ s ' s\ ···×: ¡:c·:× " ·\ : " v - n·n ×·n·
·nu ~n×· ~n× :5 ¬× u·¬·5a ¡¬ac ' : " u·:an ¬5¬a uv u·:a ·5·un v , \c¬ ¬c×·
n:·xcnc " : u·uv:· u·¬5\: ·:×n u·c·n· " , ·×5: u·¬5\ p:n: u·:·5·u " ·:ac × :׬u·
v·\ " × . ) ¬·a× ·¬a , v¬ ~·cv ju·· ¬·a " \ (
*
¬ uua ~n× ~·un ×u·~p ×aun :× ×a u·¬·5n u··a uv5 ' \ ¬v~··· :×p\n· " ·n : " ~
n·nu u·:aa vu··n: p·p\ , aun ·: ·:×u· " ·5· ¬~ ×·nu u·pca a·¬·v u· u× p ' ·5· ,'
¬c\: ×u·~p ×aun ·~a·5· " n·cu ¡·¬a " , ¬n× uv5 ¬c·\· , ou·: ×u·~p ×aun ·: ¬c×
··\× , uv5n ~·v ¬c\¬ , ×aunu aun· ¬n× ,·x·: ns·¬ ×u·~p , ¬·:u uv5 ¬c·\· ,5 nuv
¬n× ,·x·:a , ··\× ou·: ×u·~p ×aun ·: ¬c× ¬c\: ¬cxu5 u:c× , \ · uv5n ~·v ¬c , n:n·
¬·a·¬n uv ¬c\·u ,··5c ×u·~p ×aun ·5 ,·:vn ,·an " ·5· ,·¬5~ ,·:a ·: an·¬· " , ,5 nuv·
:n ¬·a·¬n uv uv5n ~·v ,x·:· " : , ·~a·5 ,x:: ¬cxu5· aun ×u·~p × ,·· ¬·u·5 nc5 uv ,
v·u ,·×·u·: ¬ncua ·:s× j¬¬u·u ··:v n··s· u n:n ·¬~5: :s× u·¬·5 ¬n× a·¬p ,c\a n
a :u ·¬a ×s:·¬5u : n¬n · " ¬ p ' u··n u nc: ov:nu s\ " : , n¬n ¬5·u· " n¬ p " ou·nc u
s\ " n··n ,5u : , ¬u ' n· \ ,·×·u·:n ¬ncua j¬¬un :×p , ·:a ¬c·\ n·sc :u ,·~·p·¬n ¬va·
n n¬ " ¬ p ' ¬v\··: ' ·5¬~5 n:ap ¡¬~a ,·\·¬n : , aun· " ~·×c ,·n·cn ¬·:~xa n·n p , pvs·
¬: ' ¬v\··: ' : " x·:vx x·:vx " , u·×:5 u·¬a~ nuv· , n¬n: ·:u :c··¬oun ¬× p¬\u " ¬ n '
:n :×p\n· " : , ,·~·p·¬ ¬vua ·¬¬·xna \n×·u ·: n·s· , u·×:5 u·:·:v ~·v· , ·: :v5u ~v
nv·u·n , ¬· ' n· \ u··: :×p u·:aa \× v , u·:a nc5 ·: n·n· , ×aun ·: ,¬:u ¬·u·5n ¬5uc5
u·¬·5a ×u·~p . ) un×o u·¬·5n ·c· , 5 j~ " ~ (
*
un×oa ¬~u ~n×a n·n nuvc , ¬ ·cu· ' a··: p·s·× , ¬·:¬n ¬× ¬·sn: n:·cc n·n ×·n
u¬~cn ¬·an :u u·:×5a u·· :5a , ·:·p\ ·:5: ·csv ¬·5\n u·¬·5a ,··n n¬uca ¬n× uv5
pn ' aa n:·~x n·5 , ×asn ·:5: as··¬n: ··:v u·¬·5 ,u·u u··a ¬¬nc: ·5 , c× ¬ ·:·p\ ·:
pn ,' ,vc·pp·¬·s ouv·· ·~ , ¬×~ ¡·~ j ¬×5 ×~ ,a×n ,vc ' u¬~cn ¬·a , , u u··a ¬¬nc: u· ,
u·¬·5 , pn ·:·p\ :u ,n:un ¬5·¬v ·~5 ¡·¬a ,' ¬ v·xn ' u¬~cn ¬·a: n¬\n a··: p·s·× ,
¬ ~·unn ·¬·× :×u ' vn u··n \ _¬×··u u¬ " a nuv: nc : ·~ ¡: , ¬ ·: ¬5·u ' a··: p·s·× ,
×asn ¬u ·¬·× n׬ ¬u×5 , ,·¬×x:·× ,·u:a ·: ¬c× : ¡c·pc ,×5 ,·× , ¡:·: ¡·¬s n¬× ·5
:5cvon :× ) u¬~cn ¬·aa ·:··n ( , pn ·:·p\ ¬u× ,·u: ·¬·× ucc ' ·: ¬c× . ) n·u n~·av ¬~·av " p
n " 5p j~ a " a (
*
îòñ öè îòò¼ ³þêô î³þî³ îòð¼ë ±ñ þ¾îî
íéøôåñå íéøôñ éôî åè÷ìðù àìåìéä ìòáî íéøåôéñå úåãáåò
‡ÓÂÈ ‡ÏÂÏȉ„ Ï ‚‰ Ô‡ „˜‰ Ô¯Ó
È·¯ µñôñê · Ô ¯ È· óñî¾ô ¾õ ÈÊ " Ú
¾íê¬ô ¾íê¬ô ¾íê¬ô ¾íê¬ô
× " ¾³ îñ½× è " è õñ " š
þôêô ë ’þ þþ þ ï ï ï ï ( (( ( óíòë íþþ¾ íþ³ ³îðð ] ®ï ïòê®ô öþô öë " íþíñ ñ " ëþ š
®ï ¾íê¬ô ¾õ óñî¾ô " ñ [ ³ ðô , ñï ìîñ¾ñ óñèþ îíî " óîñ¾ ³½þõ ï .
êêî " ší ï ’ ] ôþ " õ ¾íê¬ô [ ³ëî¬ñ íëþí ñ¼õî í¾¼ ³ëî¬ñ íëþí ñ¼õî í¾¼ ³ëî¬ñ íëþí ñ¼õî í¾¼ ³ëî¬ñ íëþí ñ¼õî í¾¼ þêô ëþ ³šð® þêô ëþ ³šð® þêô ëþ ³šð® þêô ëþ ³šð®
½òí ñ¼ë ½òí ñ¼ë ½òí ñ¼ë ½òí ñ¼ë , óì þëðí ð ñ¼ íñíò³í¾ , ðí × " íšð® ñ¼ íòîôô íí ì
¼îð× ±þêñ ±îìë îï , îï íšð®ë î³îñî¼õ ñ¼ ëî¬í ³þ×í ³îêñî îï íšð®ë î³îñî¼õ ñ¼ ëî¬í ³þ×í ³îêñî îï íšð®ë î³îñî¼õ ñ¼ ëî¬í ³þ×í ³îêñî îï íšð®ë î³îñî¼õ ñ¼ ëî¬í ³þ×í ³îêñî ,
êêñ óì þëðí ó¼õ ìñ¾ " ší ï ’ îòô ìîñ¾ôñ ³ , óþš ³î½î× í¾ñ¾ ,
ší òšï îòë ¾þ íñê ³î½î×ô ðìêî ’ ] µñôñê ëþ ¾íê¬ô ¾íê¬ô ¾íê¬ô ¾íê¬ô - íðî " ñ
× " îñ½× è [ , îíñê ñ¾ ½î× ðîë×ñ ì½õ ññë îë ¾ô³¾íî , íêò ½î× ííî
ðîêô , ðîêô þšî šïì ñꬽþš ñ¾ , óòîòë ³î½î× í¾ñ¾ µþ¼× îñðîèî .
) ¾íê¬ íðîë¼ ³ðîë¼ , ¾ ì " ì š " ×þ ¹ð ë " ï (
o··t na::n ' |>:n: ¶·v:u ' t·× v×:: nµ~x ·~ ;·× ' ;·¬~nun ;u ;·¬~nu '
>>:a ·¬u:o v:n >va ¬·×u ·a¬ nµ~x> n:u:nn

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful