Съвет за технологии и поддръжка

към Американската асоциация по тежкотоварно автомобилостроене
Трето издание (2004 г.)

1

ОТ СЪСТАВИТЕЛИТЕ
Процедурите, съдържащи се в настоящия наръчник, са разработени
посредством постигането на консенсус между членовете на Съвета по
технологии и поддръжка (ТСМ) относно средствата и методите, чрез които
могат да се постигнат най-добри резултати, основавайки се на опита на
членовете на съвета, присъствали на заседанията му. Процедурите, дадени
тук не претендират за изчерпателност.
Съветът по технологии и поддръжка не е в състояние да знае, прецени или
предвиди всички начини, по които дадена процедура би могла да се приложи в
цялата транспортна индустрия, нито пък би могъл да предвиди последиците
от прилагането на тази процедура. В зависимост от конкретните
обстоятелства по-подходящи могат да се окажат други процедури и методи.
Всички, които възнамеряват да прилагат процедурите, описани тук, трябва
предварително да се уверят, че подбраните методи няма да застрашат
безопасността на служителите или представителите им, нито безопасността
или целостта на други продукти.
Процедурите, описани тук, не са обвързани, нито предназначени за конкретно
лице, организация или продукт.
Материалите в този наръчник са компилирани от следните препоръчителни
практики, издадени от Съвета по технология и поддръжка:
• RP 216B, Наръчник за определяне състоянието на радиални гуми
• RP 219B, Видове износвания при радиалните гуми и причините за тях:
Наръчник за анализ на шарките при износване.
Това издание от 2004 г. допълва издадения през 1994 г от Съвета по
технологии и поддръжка „Наръчник за определяне състоянието на радиални
гуми”.
За информация относно закупуването на екземпляри от този Наръчник се
свържете с:
Technology & Maintenance Council
American Trucking Associaitons
2200 Mill Road
Alexandria, VA 22314
(703) 838-1763
tmc@trucking.org
http://tmc.truckline.com
или с:
ATA Marketplace
(800) ATA-LINE
http://www.truckline.com/store
Номер за поръчка: T0121

2

СЪДЪРЖАНИЕ
НАРЪЧНИК ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТОЯНИЕТО НА РАДИАЛНИ ГУМИ
Цел и обхват
Благодарности
Увод
Преглед на гумата
Речник на термините
Предговор към Наръчника за определяне състоянието на радиалните гуми

7
7
8
9
11
14

I. СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА НА (НОВА И РЕГЕНЕРИНА) ГУМА ………… 15
А. ЗОНА НА БОРДА

17

Повреди на борда от триене във фланеца на джантата
Повреда на борда поради претоварване
Разкъсване на борда
Усукани/изкривени бордове
Деформация на борда
Прегорели бордове
Повреди на борда от бордюри
Повреди от горива/масла
Отлепяне на защитния пръстен
Надлъжно напукване в зоната между долната част на страницата и
борда
Б. ЗОНА НА СТРАНИЦАТА

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29

Разширен/увреден кордаж
Отлепяне на страницата
Отлепяне на страницата, предизвикано от повреда
Отлепяне на страницата поради пробив в протектора
Отлепяне на страницата поради увреждане на борта
Увреждане на надписите
Прорези и резки
Повреди при транспортиране и боравене
Повреди от обекти, заклинени между сдвоени гуми
Повреди от вериги
Повреди, предизвикани от превозното средство/оборудването
Абразивно увреждане на страницата/защитния пръстен
Стареене/озонови пукнатини
Повреди от нефтохимически продукти
Радиално разцепване
Разцепване в следствие на удар
Издутини по страниците (цицини)
Диагонално напукване
Издутина в страницата поради презастъпване на шева
Отворен шев на страницата

3

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Пробив в страницата
Пукнатини по ръба на лентата на регенерата
Пропукване, дължащо се на прекомерно шлайфане на страницата
Периферно разкъсване в следствие умора на материала
Повреди от шофиране със спукана гума
Повреди от шофиране със спукана гума – само останали страници
В. ЗОНА НА ПРОТЕКТОРА

50
51
52
53
54
55
57

Пробиви и повреди, дължащи се на препятствия по пътя
Повреди, предизвикани от превозното средство
Локални повреди от прекомерно използване на спирачките
Повреди при транспортиране и боравене/прорези и резки
Видим кордаж
Разслояване
Напукване в основата на блоковете
Напукване/откъсване в основата на блоковете на регенерата
Оронване/отлюспване/отцепване на протектора
Повреди от камъчета, заклинени в протектора
Повреди при повторно изрязване на канали в протектора
Динамометрични повреди
Повреди от нефтохимически продукти
Прекомерно износване
Разкъсване на пояс от протектора
Разкъсване по защитния канал на протектора
Напукване на канал в протектора
Повреди от буксуване на гумата
Повреди от вериги
Повреди от електрически заряд
Пори по повърхността на протектора
Непълна отливка на протектора
Повреда от разместване/отлепяне на колана под протектора
Отлепяне на колана – след ремонт на гумата
Повдигане/отлепяне на протектора
Отлепяне на регенерирания протектор
Отлепяне на регенерирания протектор – след ремонт на гумата
Повдигане ръба на регенерата
Пори по линията на свързване на регенерата
Загуба на протектор в зона на неотремонтиран пробив
Повреда поради неправилна подготовка за ремонт
Криловидно отлепяне на регенерирания протектор
Разминаваща се шарка на протектора
Неподходяща ширина на протектора
Отлепване на регенерирания протектор при съединителния шев
Незатворен съединителен шев на регенерирания протектор

4

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

СЪДЪРЖАНИЕ
Къса лента на протектора
Деформиран протектор
Разцепване в следствие на удар
Остатъци от гуми по пътя

94
95
96
97

Г. ВЪТРЕШНОСТ НА ГУМАТА

99

Предмети, проникнали във вътрешността
Вътрешно разцепване при пробив
Увреждане на вътрешната обвивка от чужди тела при безкамерни гуми
Повреди от рязък удар
Разцепване в следствие на удар
Разкъсване, повреди при монтаж/демонтаж
Отворен шев по вътрешната обвивка
Издутини/цицини и отлепяне на вътрешната обвивка
Напукване на вътрешната обвивка
Разместени/разхлабени корди
Тънка вътрешна обвивка
Отвор в коланите на каркаса
Повреди от шофиране със спукана гума

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

ІI. НЕПОДХОДЯЩИ/НЕПРАВИЛНИ РЕМОНТИ В РАЗЛИЧНИ ЗОНИ ……… 114
Неправилен ремонт на борта
Ремонт без сваляне на гумата от джантата
Неправилен локален ремонт
Издутина, появила се след ремонт
Локален ремонт, който е трябвало да бъде по-обширен
Неправилен ремонт на пробив
Неправилно подравнени лепенки
Ремонт с проникване на въздух под лепенката
Неправилен ремонт на участък от гумата без отстраняване на повредата
Използвана лепенка за диагонална гума при радиална гума
Неправилно поставяне на лепенката
Ремонт без постигане на запълване на пробива
Напукване на армираната част на лепенката
Неуспешен ремонт на вътрешната обвивка
Неуспешен ремонт в резултат на понижено налягане
ІIІ. ВИДОВЕ ИЗНОСВАНИЯ НА РАДИАЛНИТЕ ГУМИ И ПРИЧИНИ
УВОД

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

……… 131
132

5

СЪДЪРЖАНИЕ
А. ГУМИ НА УПРАВЛЯЕМИ ОСИ
Износване ръба на протектора
Пълно износване на раменния пояс
Едностранно износване
Едностранно износване на всеки пояс от блокове на протектора
Ерозийно/речно износване
Вълнообразно износване на раменния пояс
Яйцевидно износване
Цялостно бързо износване
Износване на вътрешните пояси на протектора
Неравномерно износване на вътрешните пояси на протектора
Пълно износване на раменния пояс поради изместване ъгъла на
теглителното усилие
Износване поради сходимост на предните колела
Износване поради обратна сходимост на предните колела

144
145
146

Б. ГУМИ НА ДВИГАТЕЛНИТЕ ОСИ
Износване на ръба между протектора и страницата
Диагонално износване на блоковете на протектора
Редуващо се износване на блоковете (през един)
Локални повреди от прекомерно използване на спирачките
Цялостно бързо износване

147
148
149
150
151
152

В. ГУМИ ЗА ОСИ НА РЕМАРКЕТА
Износване от използване на спирачките/плоско петно
Диагонално износване
Износване с множество плоски петна
Бързо износване на единия от ръбовете
Награпяване/износване в раменната зона
Бързо износване и в двете раменни зони
Неравномерно износване
Едностранно износване
Ерозийно/речно износване
Износване на вътрешни пояси от блокове на протектора

153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

6

133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

ЦЕЛ И ОБХВАТ
Дадените тук фотографии и обяснения описват най-често
срещаните повреди по гумите и причините за тях.
Настоящият наръчник е разработен като източник на
данни, помагало за обучение или справочник за хората,
извършващи оценка на износването на гумите. Той
препоръчва на ползвателите да се консултират със
специалист (производител на гуми или на регенерат) за
окончателно определяне на причините, предизвикали
повредата в случаите, когато това се налага. Този
наръчник не може да се приема за единствено основание,

.

на базата на което да се отправят искове към
производителя на гумите или регенерата.
Наръчникът е разделен на две части. Първата се
занимава със състоянията срещани по каркасите на
безкамерните радиални гуми и по оригиналните гуми.
Състоянията, наблюдавани по регенерираните гуми също
могат да бъдат открити в тази част. Втората част
разглежда състоянията, откривани по протектора на
регенерираните и ремонтирани гуми. Трети раздел
разглежда видовете износване на радиалните гуми и
причините за тях.

БЛАГОДАРНОСТИ

Обновеното издание от 2004 г. на Наръчника за
определяне състоянието на радиалните гуми на ТМС бе
подготвено от Целевата група по обновяването RP 216/
219 в рамките на Групата за проучвания на гуми и джанти
S.2 към Съвета по технологии и поддръжка с председател
Кен Брасиър ІІ от Praxair; както и от Целевата група по
обновяването RP 222B с председател Пеги Фишер от
Fleet Tire Consulting; под ръководство на Изпълнителния
Директор на ТМС и Вицепрезидент на Съвета Карл Кърк и
Робърт Брасуел -Техническия директор на ТМС (който
изигра ролята на редактор и продуктов дизайнер на
проекта).
ТМС благодари на следните лица и техните фирми за
съществения принос в разработването на този труд:
• Ранди Патерсън, Bandag, Inc.
• Глайд Гил, Bandag, Inc.
• Бил Симрил, Bandag, Inc.
• Ал Кон, Goodyear Tire & Rubber Co.
• Гари Тейтъм, Goodyear Tire & Rubber Co.
• Трент Лонго, Goodyear Tire & Rubber Co.
• Клиф Балард, Yokohama Tire
• Дейв Лоби, Bridgestone/Firestone
• Гай Уаленга, Bridgestone/Firestone
• Марк Бери, Michelin North America, Inc.
• Дъг Джоунс Michelin North America
• Бил Джонсън, Tech Intl.
• Бък Блеър, Tech Intl.
• Боб Майевски, Sumerel Tire Service
• Лес Кук, Cooper Tire

• Пат Кийтинг, Hankook Tire
• Роджър Стенсби, Continental Tire
• Кевин Ролуинг, Tire Industry Association
• Том Уилямс, Sumitomo Tire
TMC би желал да благодари на следните фирми,
участвали в разработването на този Наръчник,
предоставяйки опита и фотографиите си:
• Aim Nationalease
• Bandag, Inc.
• Bridgestone/Firestone, Inc.
• Cooper Tire & Rubber Co.
• Continental General Tire, Inc.
• Fleet Tire Consulting
• Goodyear Tire & Rubber Co.
• Hankook Tire America Corp.
• Hawkinson Companies
• Hercules Tire & Rubber Co.
• International Marketing, Inc.
• Michelin North America, Inc.
• Oliver Rubber Co.
• Praxair, Inc.
• Rema Tip Top/North America, Inc.
• Sumitomo Tire
• Tire Industry Association
• Tech International
• Yokohama Tire Co.

7

8

УВОД
Определянето на причините, довели до бракуването на
гумите е от жизнено значение за собствениците на фирми
за автомобилни превози, тъй като гумите представляват
сериозна инвестиция. За да защитите направената в
гумите инвестиция е необходимо да познавате причините,
довели до изваждането от употреба на всяка една гума.
Указанията и насоките, дадени в настоящата публикация
ще ви помогнат да икономисате средства в следните
направления:
1. Елиминиране на причините за повредите, ако е
възможно.
2. Регенериране и ремонтиране на гумите и
връщането им за повторна експлоатация
3. Рекламация на гуми, когато е възможно
4. Подобряване поддръжката и подбора на гумите,
ако е необходимо.
Оценката на състоянието на дадена гума трябва да се
извърши преди изхвърлянето и на купа с бракувани гуми.
След демонтажа на гумата от джантата и преди да я
изтъркаляте през изхода на работилницата гумата трябва
да бъде обстойно прегледана, като едновременно с това

трябва да си отговорите на следните въпроси:
1. Може ли гумата да се използва още?
2. Възможно ли е да се ремонтира или регенерира?
3. Може ли да се използва за по-леки задачи?
4. Дали може да се поиска рекламация от
производителя на гумата или от производителя на
регенерата?
5. Ако никое от горните не е възможно – дали гумата
е пълен боклук?
На всички тези въпроси трябва да се отговори преди
изхвърлянето на купа с бракувани гуми, а не след това,
тъй като състоянието и в купа може само да се влоши
допълнително. Всяка гума, в която има още „хляб”, трябва
да бъде поставена на сухо и закрито място. След като
веднъж решите, че дадена гума е за брак, попълнете
информацията за нея в база данни за по-нататъшен
анализ. Точното и просто регистриране на фактите, като
причина за бракуването, модела на гумата, дълбочината
на протектора и т.н. може да се окаже изключително
важно и полезно при вземането на решение за закупуване
на нови гуми.

ПРЕГЛЕД НА ГУМАТА
Избършете мръсотията и водата от гумата и я
разгледайте внимателно на добре осветено място. За
целите на инспекцията, гумата може да бъде условно
разделена на седем зони (Виж Фиг. 1)
1. Протектор или контактна зона
2-3. Горна част на страницата и раменна зона (зона между
протектора и страницата) и от двете страни
4-5. Долна част на страницата и зона на борда и от двете
страни
6-7. Вътрешна част на гумата – и от двете страни
Започнете с прегледа на протектора. С ръце и визуално
проверете за пробиви, прорези, чужди тела или повреди
по протектора.
Продължете с горната и долната част на страницата.
Проверете дали в тези зони няма отлепяне от каркаса.
Това става ясно от наличието на пукнатини или издутини.
Проверете за повреди по борда и неговата армировка, за
влошаване състоянието на гумата в следствие на
въздействието на масла и греси, за стареене, прорези и
пробиви. След това огледайте и от двете страни
вътрешността на гумата за появата на бразди или
изкривявания по вътрешната облицовка, предизвикани от
кормуване със спукана гума или с гума с прекалено ниско
налягане, за блистери или издутини, пукнатини или
висящи части от облицовката.
Маркирайте всички повреди, пробиви и отлепяния с
тебешир веднага щом ги откриете. Ако се налага,
завъртете гумата, за да можете да я прегледате изцяло.
Използвайте шило за да определите произхода и обхвата
на повредата. Преди да определите причината за
повредата, прегледайте цялата гума (напр. често
отлепянето на страницата може да бъде предизвикано от
пробив на гвоздей, проникнал през протектора или от

ПРОТЕКТОР

ГОРНА
ЧАСТ НА
СТРАНИЦАТА

ГОРНА
ЧАСТ НА
СТРАНИЦАТА

Бордюрен
пояс

Бордюрен
пояс

ДОЛНА
ЧАСТ НА
СТРАНИЦАТА

ДОЛНА
ЧАСТ НА
СТРАНИЦАТА

БОРД

БОРД

БОРД

Фиг. 1

неправилен ремонт, който може да бъде забелязан само
при преглед на вътрешността на гумата). Възможно е
изваждането на гумата от строя да е предизвикано от
повече от една причина. Върху външната страна на
гумата маркирайте окончателната „диагноза”, базирайки
се на извършения преглед. Например: за ремонт, за брак
и т.н.
На Фиг. 2 е показан разрез на радиална гума и са
обозначени различни нейни компоненти. Познаването на
конструкцията на гумата ще улесни значително анализа
ви.

9

ПРЕГЛЕД НА ГУМАТА

(1) ПРОТЕКТОР
ПОДПРОТЕКТОРНА
ЗОНА

РАМО

(2) КОЛАНИ

(4) СТРАНИЦА
(3) СЛОЕВЕ

КЛИН ОТ
КОЛАНИ

(4) СНОП
НА БОРДА
(5) ВЪТРЕШНА
ОБЛИЦОВКА
ШИРИНА НА
БОРДА

ПОДСИЛВАНЕ (8) ЗАЩИТЕН
ПРЪСТЕН
НА КАРКАСА
ОБЪРНАТ СЛОЙ
(6) АПЕКС
(7) АРМИРОВКА
НА БОРДА

(1) Протектор— този елемент от гумата осигурява контакта между структурата на гумата и пътната повърхност.
Основната задача на елемента е да предава теглителната сила, промяната в посоката на движението и да бъде
устойчив на износване.
(2) Колан – слоевете на колана, особено стоманените, придават здравина на гумата, стабилизират протектора и
защитават вътрешната камера от пробиви.
(3) Радиален слой - радиалният слой, заедно със слоевете на колана, има за цел да удържа въздушното налягане в
гумата. Слоят прехвърля целият товар, спирачното усилие и усилията при промяна на посоката от джантата към
протектора.
(4) Страница – съставът на гумата за страницата е така подбран, че да издържа на огъване и удар с цел защита на
радиалния пласт.
(5) Вътрешна облицовка – тя представлява пласт от гума, който при безкамерните гуми е изработен от специално
подбран материал така, че да не допуска проникването на въздуха в него. Вътрешната облицовка на безкамерната
гума замества вътрешната гума.
(6) Апекси – това са гумени вложки със специално подбрани характеристики, които играят ролята на подсилващ
елемент и осигуряват плавен преход от твърдата зона на борда към гъвкавата страница.
(7) Армировка на борда – това е допълнителен усилващ слой върху радиалния, който обикаля около снопа на борда и
излиза от външната му страна, като укрепва и стабилизира преходната зона между борда и страницата.
(8) Защитен пръстен – използван като отправна точка за правилното позициониране на борда върху джантата.
(9) Сноп на борда – изработен от безшевна високоякостна стоманена тел, снопът на борда играе ролята на фундамент
за каркаса на гумата и задачата му е да запазва неизменен диаметъра на гумата спрямо джантата.

Фиг. 2 Сечение на радиална гума
10

РЕЧНИК НА ТЕРМИНИТЕ
Армирана платформа – частта от система за ремонт, в
която е концентриран армировъчният материал
Армиращи материали – всеки материал, обикновено
гума с тъкан, вулканизиран в гумата с цел повишаване
здравината кордажа след повреда; системи за ремонт.
Армировка на борда – платнен или телен слой, положен
върху радиалния пласт и обърнат от външната страна на
борда под водещия пръстен, който има за цел да
стабилизира преходната зона между борда и страницата.
Вертикален наклон на колелата – наклонът на вътре
или навън на колелата, погледнато откъм предницата на
превозното средство. Този ъгъл се придава на оста по
време на производствения процес.
Вулканизация – процесът на вуканизиране на каучука
при висока температура и налягане за определен период
от време.
Вътрешна облицовка – слоя или слоевете от гума, с
които е покрита вътрешната страна на безкамерните гуми,
чиято цел е да задържат налягането в гумата.
Горещ регенерат – регенерат, който се вулканизира в
пресформа, обикновено изработена от алуминий или
стомана, с помощта на която се отпечатва шарката на
протектора върху каучука, който се вулканизира.
Гъвкава зона – зоната от гумата, която се деформира по
време на движенето й. Тази зона обиконвено се простира
от ръба на колана до зоната на борда.
Двойно отстояние – разстоянието от центъра на едната
гума до центъра на другата гума при сдвоени гуми. То се
определя чрез събирането на две полудвойни разстояния

(при дискови джанти) или на два офсета на джантите
плюс дебелината на една дистанционна шайба (при
демонтируемите джанти).
Деламиниране – отлепяне на пластове от гумата.
Динамометър – инструмент, използван за измерване
мощността на двигателя, при който гумите на превозното
средство се поставят върху въртящи се стоманени валци.
Диференциално налягане – разликата в налягането от
външната и вътрешната страна на гумата по време на
вукланизацията на протектора.
ДОТ (DOT) Номер – идентификационен номер на
Департамента по транспорта на САЩ
Запечатка на облицовката – разтвор от латексова гума,
който се нанася върху вътрешната облицовка с цел
предотвратяване проникването на въздуха през
облицовката.
Защитен пръстен – в английската литература наричан
още чакълозащитен пръстен – разположен върху гумата
точно над фланеца на джантата.
Зона на борда – обобщаващ термин за зоната от края на
обърнатия армировъчен пласт на борда до вътрешния
ръб на борда.
Зона на протектора – зоната на гумата, обхващаща
протектора, включваща площта между ръбовете на
коланите.
Зона на страниците – онази част от гумата, която се
простира между протектора и зоната на борда.
Износване на борда – фрикционално износване на
борда при триенето му в джантата.

ЗОНА НА ПРОТЕКТОРА

ШИРИНА НА ПРОТЕКТОРА
РАМО

КОЛАНИ
СТРАНИЦА
СЛОЕВЕ НА
КАРКАСА

ВЪТРЕШНА
ОБЛИЦОВКА

ЗОНА НА
БОРДА

ОБЪРНАТ
СЛОЙ

СНОП НА
БОРДА

АРМИРОВКА НА БОРДА

РЪБ НА
БОРДА
ОСНОВА
ЛЕГЛО НА БОРДА
ПЕТА НА С НАКЛОН 150
НА
БОРДА БОРДА

БОРД НА БЕЗКАМЕРНА ГУМА

Фиг. 3 Безкамерна гума
11

РЕЧНИК НА ТЕРМИНИТЕ
Канал (жлеб) – отстоянието между два съседни реда от
блокове върху протектора.
Канал за разпределение на налягането - (виж
предпазен канал)
Канал на протектора – пространството между две
съседни ребра или блокове в протектора.
Каркас – корпусът на гумата, без шарката или гумата на
протектора.
Каучук – лепкав естествен продукт използван за ремонт и
надграждане на гумите.
Каучук за ремонт – невулканизиран каучук, използван за
запълване на повреди при ремонт на гумите.
Каучуков пълнител – каучук, използван за запълване на
пробойни по време на ремонт.
Колесна призма – ъгълът на събиране/раздалечаване на
колелата навътре или навън, при поглед отгоре на
превозното средство. Изместването между центровете
между предната и задната част на колелата се вижда
само при поглед отгоре на камиона. Колелата на
превозното средство с правилно регулирана призма
вървят право напред, като съответно и превозното
средство пътува право напред.
Корди (кордаж) – нишките тъкан или металните телове
оформящи слоевете и коланите на гумата.

Окисляване – реакцията на кислорода с гумата или
стоманата, обикновено водеща до промяна на външния
вид (обезцветяване), промяна във физическите
характеристики или появата на ръжда по телта.
Ос на теглич – ос, монтирана на устройство, върху което
има теглич, за закачване на полуремарке към друго
полуремарке.
Осово изместване – състояние, което настъпва, когато
осите не са перпендикулярни на рамата и успоредни една
на друга.
Осово отклонение – огъването на дадена ос под
тежестта на товара
Отлепяне (сепарация) – загубата на адхезия или кохезия
между съседни материали в гумата
Пакет от колани – слоевете от колани, които обезпечават
здравината на гумата и стабилизират протектора.
Периферен – разположен на 360° по обиколката на
гумата
Периферно разкъсване – цепнатина в гумата, която
навлиза в дълбочина през слоевете и се наблюдава по
периферията.
Пета на борда – зоната, с която борда ляга върху
джантата.

Ламели (блокове на протектора) – издигнатите блокове
елементи, образуващи шарката на протектора.

Плоско шлайфане – шлайфа се само горната част на
гумата (протектора) и след това се нанася протектор с
вертикални краища.

Линия на свързване –разделителната ивица по
напречното сечение на гумата между изшлайфаната
повърхност на оригиналната гума и новия регенерат.

Подготовка на каркаса – процедурите, извършвани при
подготовката на каркаса за регенериране, в които влизат
шлайфане, изрязване, циментиране и надграждане.

Линия на шлайфане – (като линия на свързване)

Подпротекторна зона – гумата между основата на
канала на протектора и най-горния колан.

Локална зона – изолирана зона, която не обхваща цялата
гума
Миграция на въздуха - движението на въздуха от едно
място на друго във вътрешността на гумата.
Миграция на каучука – изместване на материала за
протектора по време на вулканизация, което предизвиква
образуването върху протектора на петно от
невулканизиран материал.
Надлъжно напукване - разцепване на гумения състав,
обикновено в долната част на страницата.
Незапълване (непълна шарка) – дефект, появил се в
следствие на неправилно запълване на формата с каучук
по време на вулканизацията, който води до образуването
на блокове на протектора с неправилна форма или такива
със закръглени ръбове.
Облицовка - виж вътрешна облицовка
Озон – вреден газ, който се образува от кислорода,
обикновено посредством безшумни електрически
заряди.Той е окисляващ агент, който атакува гумата.

Позициониране на борда – позиционирането на борда
върху джантата
Пористост (порьозност) – състояние на гумата, при
което в нея се наблюдават множество малки пори,
обиконвено в резултат на недостатъчно загряване или
налягане по време на вулканизацията.
Протектор – частта от гумата, обезпечаваща връзката
между конструкцията на гумата и пътната настилка.
Основната му задача е да предава въртящия момент и да
бъде износоустойчив.
Прегорена гума – окисляване, предизвикано от
отделянето на прекалено много топлина по време на
процесите на шлайфане и почистване. Гумата изглежда
лъскава и синкава на цвят, което по-късно води до лоша
вулканизация.
Предпазен канал – канал, формован в раменните
блокове на протектора с цел намаляване или
елиминиране на неравномерното износване.

12

РЕЧНИК НА ТЕРМИНИТЕ
Пресформа – оборудване, в което се произвеждат новите
гуми или оборудване с помощта на което върху износена
гума се нанася нов протектор.

Свободно носещи оси – оси, върху които не се придава
двигателно усилие, като някои от управляемите оси и
осите на ремаркетата

Пълен регенерат – при него от каучук се формова не
само зоната на протектора, но и зоната на страниците.
Готовата регенерирана гума изглежда като нова.

Свързващи материали – каучукът и циментът,
използвани за свързване на протектора или лепенката
към каркаса

Радиално биене – измененията в радиуса на въртящо се
колело в резултат на движението нагоре на долу или на
„издутина”.

Сдвоени гуми – на осите на някои транспортни средства
се поставят сдвоени джанти с гуми за повишаване на
товароносимостта.

Радиално разположение – от единия към другия борд

Система за ремонт (лепенка) – армиран материал,
използван за усилване на зоната около повреда в гумата.

Радиус на короната – размерът на извивката от едното
до другото рамо на гумата при каркас, който ще се
регенерира.
Разбалансирано колело – имаме разбалансирано
колело тогава, когато съществува неравномерно
разпределение на масата по оста на въртене. В
балансировката трябва да бъдат включени гумата,
комплектът на джантата, спирачния барабан и тасът.
Раздалечени оси – сдвоени оси на ремарке, които са
разположени на разстояние една от друга с цел
повишаване на товароносимостта.
Раменна зона – като цяло зоната в която страницата се
допира до протектора
Раменен канал - (виж предпазен канал)
Ребра (ребра на протектора) - непрекъснати елементи
по обиколката на протектора.
Регенератна лента – частта от студения регенерат, която
покрива гумата до рамото.
Регенерирана гума – каркас, върху който е бил
вулканизиран нов протектор с цел удължаване живота на
гумата.
Ремонт на малък отвор – ремонт върху протектора на
гумата който има диаметър не повече от 3/8 инча (10 мм).
Ремонтна зона – зоната, в която се изрязват и
отстраняват гумата и коланите за да се извърши ремонт
или регенериране.
Ремонтна тапа – тапа от вулканизирана гума, която
служи за ремонтиране на повреда в гумата.
Ремонтни ограничения – максималната дължина и
ширина на дадена повреда в гумата, която може да бъде
ремонтирана.
Ремонтно стебло – (виж ремонтна тапа)
Ремонт по сечението – всеки структурен ремонт в
страницата или ремонти на пробиви, надвишаващи 3/8”
(10 мм) и простиращи се от каркаса до протектора.
Ръб на борда – онази част на борда, която гледа към
вътрешната страна на гумата от окисляването и другите
атмосферни влияния.
.

Слой – пласт от покрити с гума успоредно разположени
корди.
Смазка за пресформа – материал, чиято задача е
улесняване изваждането на гумата от пресформата след
вулканизацията.
Спирачно петно – плоско петно върху протектора,
появило се в резултат на прекомерното използване на
спирачката и влаченето на протектора по пътната
повърхност.
Стареене – появата на фини пукнатини с дебелина на
косъм по страниците на гумата, предизвикани Странично
биене – отклонението в напречната плоскост на въртящо
се колело
Студен регенерат (предварително вулканизиран
регенерат) – регенерат, чиято шарка на протектора е
вулканизирана предварително, преди поставянето му
върху изшлайфаната повърхност на каркаса.
Фланцова зона на борда – зоната от гумата, в която
фланецът на джантата влиза в контакт с гумата. Също
наричана носеща зона на борда.
Цялост на каркаса – качеството и здравината на гумата
като цяло
Чуждо тяло – тяло, което не е част от гумата, но често е
причина за повреждането й, като гвоздей, парче метал,
треска и др.
Шев на вътрешната облицовка – точката на
презастъпване на материала на вътрешната облицовка
във вътрешността на гумата.
Шев – съединението на краищата на който и да
компонент от гумата.
Шев на протектора – точката на съединение на
протектора.
Шлайфана повърхност – повърхността получила се чрез
шлайфане или пилене на гумата с цел отстраняване на
материал от нея при подготовка на повърхността й за
ремонт или регенериране.
Ъгъл на теглителното усилие – задни сдвоени оси,
които не са перпендикулярни на рамата, но са успоредни
една на друга и осигуряват придвижването на превозното
средство в посоката на въртенето си.

13

ПРЕДГОВОР КЪМ НАРЪЧНИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ
СЪСТОЯНИЕТО НА РАДИАЛНИТЕ ГУМИ
Дадените тук фотографии и обяснения описват най-често
срещаните повреди по гумите и причините за тях.
Настоящият наръчник е разработен като източник на
данни, помагало за обучение или справочник за хората,
извършващи оценка на износването на гумите. Той
препоръчва на ползвателите да се консултират със
специалист (производител на гуми или на регенерат) за
окончателно определяне на причините, предизвикали
повредата в случаите, когато това се налага. Този
наръчник не може да се приема за единствено основание,
на базата на което да се отправят искове към
производителя на гумите или регенерата.
Наръчникът е разделен на две части. Първата се
занимава със състоянията срещани по каркасите на
безкамерните радиални гуми и по оригиналните гуми.
Втората част разглежда състоянията, свързани с
износването протектора на регенерираните и
ремонтирани гуми.
Всяко едно състояние е обозначено с буквен и с цифрен
код на състоянието, отбелязан на всяка страница.

Читателите могат да използват тези кодове, които са
съобразени с ключови кодове 21 и 22 по Стандартите за
регистриране поддръжката на превозните средства на
Съвета по технологии и поддръжка – за целите на
отчетността и за анализ. Буквените кодове са дадени за
онези ползватели, които използват този метод на
кодиране. При съответните цифрови кодове е използвана
следната система за кодиране: Първата цифра „1”
обозначава гумата като цяло. Втората цифра обозначава
определен елемент от гумата, а именно:
1 – Зона на борда
2 – Зона на страницата
3 – Зона на протектора
4 – Вътрешност на гумата
5 – Неправилен/неуспешен ремонт
6 – Състояния, срещани в повече от една зона на гумата
7 – Неравномерно износване
Третата и четвъртата цифри обозначават конкретно
състояние

14

15

17

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА БОРДА

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА БОРДА

ПОВРЕДИ НА БОРДА ОТ ТРИЕНЕ ВЪВ ФЛАНЕЦА НА ДЖАНТАТА
Петата на борда е награпена и износена на по цялата обиколка на гумата. Явлението
обикновено се наблюдава и на двата борда. При по-тежки случаи, петата може да е
деформирана, а в зоната на гумата, намираща се в контакт с фланеца е възможно да
се наблюдават пукнатини.

ВЪНШЕН ВИД

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Ниско налягане, неподходящ размер на джантата, нащърбен или повреден фланец
на джантата или фланец на алуминиева джанта.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
FW
ЦИФРОВ
1101

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Ако се е показал кордажът, бракувайте гумата. Ако повредата е засегнала само гумата,
върнете я в употреба на ос, различна от управляемата.

ПО МПС

Огледайте цялото колело за повреди и се уверете, че джантата е с подходящ размер за
гумата.

VMRS
017
ОПЕРАЦИИ

Проверете фланците преди монтажа на гумата

VMRS
CONDITION
CODE

18

ПОВРЕДИ НА БОРДА ОТ ПРЕТОВАРВАНЕ

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Дълбоки следи по гумата, предизвикани от фланеца на джантата. Изкривяване и
деформиране в зоната на борда и в зоната на долната част от страницата.

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА БОРДА

ВЪНШЕН ВИД

Движение с товар над максимално допустимия за гумата или движение с гуми,
налягането, в които е недостатъчно, за да носят товара.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
во
ЦИФРОВ
1102

МЕРОПРИЯТИЯ
Бракувайте гумата.
ПО ГУМАТА

ПО МПС

Огледайте цялото колело за повреди, а така също и амортисьорите, ресорите и другите
компоненти от окачването.

VMRS
017
ОПЕРАЦИИ

Обезпечете правилното разпределение на товара и избягвайте претоварването

VMRS
CONDITION
CODE

19

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА БОРДА

РАЗКЪСВАНЕ НА БОРДА
Гумата на ръба на борда е скъсана или нарязана и се показва тъкан или метални
корди

ВЪНШЕН ВИД

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

• Неправилна работа с инструментите по време на монтажа/демонтажа или лошо
смазване.
• Увреждания при товаро-разтоварни операции, или
• Неправилно транспортиране на гумата.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
ТВ
ЦИФРОВ
1103

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Ако по откритите корди не се наблюдава ръжда, отремонтирайте и върнете гумата в
употреба. Ако кордите са ръждясали, намачкани, изкривени, скъсани, висят или са се
отделили от борда, бракувайте гумата,.
Няма.

ПО МПС

ОПЕРАЦИИ
017

Проверете процедурите и инструментите за монтаж/демонтаж. Обезпечете правилното
смазване на бордовете. Проверете също и процедурите по транспортиране на гумите.

VMRS
CONDITION

20

УСУКАНИ/ИЗКРИВЕНИ БОРДОВЕ

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Локални участъци с усуквания по дължината на контактната зона на борда с
джантата.

• Неправлина употреба на инструменти или неправилни техники при монтажа на
гумата, или
• повреда при транспортирането/боравенето.

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА БОРДА

ВЪНШЕН ВИД

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
КВ
ЦИФРОВ
1104

МЕРОПРИЯТИЯ
Бракувайте гумата.
ПО ГУМАТА
Няма
ПО МПС
VMRS

ОПЕРАЦИИ

Проверете процедурите и инструментите за монтаж/демонтаж. Обезпечете правилното
смазване на бордовете. Проверете също и процедурите по транспортиране и боравене с
гумите.

21

ДЕФОРМАЦИЯ НА БОРДА
СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА БОРДА

Нащърбване по цялата обиколка на борда.
ВЪНШЕН ВИД

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Ръждясали джанти, неправилно смазване на гумата/джантата, огънати или повредени
джанти, водещи до неправилно позициониране на борда. Претоварване или
недостатъчно налягане в гумата.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
BD
ЦИФРОВ
1105

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Ако се е показал кордажът, бракувайте гумата. Ако повредата е засегнала само гумата,
върнете я в употреба на ос, различна от управляемата.

Няма.
ПО МПС

ОПЕРАЦИИ

Проверете процедурите и инструментите за монтаж/демонтаж. Обезпечете правилното
смазване на бордовете. Проверете дали гумата има подходящ индекс на товар и дали е
напомпана до необходимото налягане за нормална експлоатация.

017

22

ПРЕГОРЕЛИ БОРДОВЕ

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Грапава, чуплива, изкривена и/или обезцветена твърда повърхност в зоната на
борда.

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА БОРДА

ВЪНШЕН ВИД

Прегряване предизвикано от активно използване на спирачките; неправилно
настроени спирачки; недостатъчно вентилиране на спирачките.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
ВВ
ЦИФРОВ
1106

МЕРОПРИЯТИЯ
Бракувайте гумата.
ПО ГУМАТА
Няма
ПО МПС
VMRS
017
ОПЕРАЦИИ

Открийте източника, предизвикващ прегряването и регулирайте спирачната система.

VMRS
CONDITION
CODE

23

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА БОРДА

ПОВРЕДА НА БОРДА ОТ БОРДЮРИ
Локална вълнообразност в зоната на борда, която е в контакт с фланеца, без да се
показва кордажът. В долната част от страницата могат да се наблюдават драскотини,
ожулвания и разкъсвания.

ВЪНШЕН ВИД

Триене в бордюри.
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
СD
ЦИФРОВ
1107

МЕРОПРИЯТИЯ
Свалете гумата от употреба и се консултирайте с производителя й.
ПО ГУМАТА
Няма.
ПО МПС
Проверете процедурите по кормуване.
017

VMRS
ОПЕРАЦИИ

CONDITION
CODE
(CODE KEY 21) :

24

ПОВРЕДИ ОТ ГОРИВА/МАСЛА

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Подуване, цицини и гъбообразност в зоната на борда. В по-напреднал стадий бордът
може да изглежда сух и чуплив. Може да се долавя мирис на петролни продукти.

Използване на нефтопродукти за смазка (като масло, нафта или антифриз) по време
на монтажа или демонтажа. Контакт с нефтопродукти по време на сервизното
обслужване.

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА БОРДА

ВЪНШЕН ВИД

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
PD
ЦИФРОВ
1601

МЕРОПРИЯТИЯ
Бракувайте гумата.
ПО ГУМАТА
Няма
ПО МПС
VMRS
017
ОПЕРАЦИИ

Използвайте подходящи смазки, които не са на нефтена основа.

VMRS
CONDITION
CODE

25

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА БОРДА

ОТЛЕПЯНЕ НА ЗАЩИТНИЯ ПРЪСТЕН
Пукнатини по обиколката над зоната на контакт между фланеца на джантата и борда
с видим кордаж.

ВЪНШЕН ВИД

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Неправилно позициониран борд; неподходящ размер на джантата; претоварване;
недостатъчно налягане в гумата; удар или евентуален производствен дефект.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
SC
ЦИФРОВ
1108

МЕРОПРИЯТИЯ
Свалете гумата от употреба и се консултирайте с производителя й.
ПО ГУМАТА
Няма.
ПО МПС

ОПЕРАЦИИ
017

Поставете джанти с подходящ размер. Прилагайте подходящи процедури по монтажа и
напомпването.

VMRS
CONDITION

26

НАДЛЪЖНО НАПУКВАНЕ В ЗОНАТА МЕЖДУ ДОЛНАТА ЧАСТ НА СТРАНИЦАТА И БОРДА
Пукнатини над борда без видим кордаж.

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Неправилно изграждане на тази част от гумата по време на производствения
процес.

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА БОРДА

ВЪНШЕН ВИД

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
FC
ЦИФРОВ
1109

МЕРОПРИЯТИЯ
Свалете гумата от употреба и се свържете с производителя й.
ПО ГУМАТА
Няма
ПО МПС
VMRS
017
ОПЕРАЦИИ

Няма

VMRS
CONDITION
CODE

27

29

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА СТРАНИЦАТА

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА СТРАНИЦАТА

РАЗШИРЕН/УВРЕДЕН КОРДАЖ
Вертикална, моливоподобна издутина върху страницата на радиалната гума.
ВЪНШЕН ВИД

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Отстояние между кордите по-широко от нормалното. Подобно състояние може да се
появи скоро след ремонтирането на дадена гума. Състоянието може да възникне и в
случай на увреждане на корда някъде по дължината на кордажа, без да е необходимо
това да е в ремонтиран участък.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
SC
ЦИФРОВ
1201

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Определете причината за издутината. Ремонтираните гуми често могат да бъдат върнати
и използвани на сдвоени джанти, освен ако издутината не превишава 3/8” (10 мм) в
напомпано състояние. Ако причината за издутината не е повреда или ремонт се свържете
с производителя на гумата.
Няма.

ПО МПС
Няма
017

VMRS
ОПЕРАЦИИ

CONDITION
CODE
(CODE KEY 21) :

30

ОТЛЕПЯНЕ НА СТРАНИЦАТА
Издутина с неправилна форма в средната или горната част от страницата. Може да
продължи да се разпространява, предизвиквайки пълно отлепяне на гумата на
страницата от каркаса с откриване на кордажа. По каркаса няма видими следи от
ремонти, разкъсвания, пробиви или замърсяване.
Загуба на адхезия (сила на свързване) между гумата на страницата и кордажа.
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА СТРАНИЦАТА

ВЪНШЕН ВИД

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
SS
ЦИФРОВ
1202

МЕРОПРИЯТИЯ
Свалете гумата от употреба и се свържете с производителя й.
ПО ГУМАТА
Няма
ПО МПС
VMRS
017
ОПЕРАЦИИ

Няма

VMRS
CONDITION
CODE

31

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА СТРАНИЦАТА

ОТЛЕПЯНЕ НА СТРАНИЦАТА ПРЕДИЗВИКАНО ОТ ПОВРЕДА
Издутина с неправилна форма в средната или горната част от страницата. Може да
продължи да се разпространява, предизвиквайки пълно отлепяне на гумата на
страницата от каркаса с откриване на кордажа. По каркаса има видими следи от
разкъсвания, пробиви, повреди по борда или други повреди.

ВЪНШЕН ВИД

Пробив, удар повреда във вътрешната облицовка или прорез в борда.
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН

ЦИФРОВ
1203

МЕРОПРИЯТИЯ
Бракувайте гумата
ПО ГУМАТА
Няма.
ПО МПС
Определете причината и предприемете съответните коригиращи действия.
ОПЕРАЦИИ

32

ОТЛЕПЯНЕ НА СТРАНИЦАТА ПОРАДИ ПРОБИВ В ПРОТЕКТОРА

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Издутина или липсващо парче от гумата на страницата в непосредствена близост до
пробив.

Миграция на въздух от вътрешността на гумата през каркаса до страницата,
предизвикана от пробива.

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА СТРАНИЦАТА

ВЪНШЕН ВИД

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН

ЦИФРОВ
1204

МЕРОПРИЯТИЯ
Бракувайте гумата
ПО ГУМАТА
Няма
ПО МПС
VMRS
017
ОПЕРАЦИИ

Няма

VMRS
CONDITION
CODE

33

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА СТРАНИЦАТА

ОТЛЕПЯНЕ НА СТРАНИЦАТА ПОРАДИ УВРЕЖДАНЕ НА БОРДА
Издутина или липсващо парче от гумата на страницата, обикновено на една линия с
повредата в борда. Отлепянето на страницата може да е разположено на
противоположната страна на гумата, но все пак е в една линия с оголения кордаж на
борда.

ВЪНШЕН ВИД

Миграция на въздуха през каркаса в резултат на повредата в борда.
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
SO
ЦИФРОВ
1205

МЕРОПРИЯТИЯ
Бракувайте гумата
ПО ГУМАТА
Проверете джантата за повреди.
ПО МПС
Проверете процедурите по монтаж/демонтаж.
ОПЕРАЦИИ

34

УВРЕЖДАНЕ НА НАДПИСИТЕ
Прегоряла гума около надписите на гумата, направени след производството й.
Дълбочината на буквите надвишава 2/32” (1.6 мм). След продължителна употреба,
около надписите могат да се появят пукнатини от напреженията в гумата.

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Предизвиква се от: прекалено дълбоко отпечатване на надписите; отпечатване на
неправилно място върху страницата, отпечатване с прекалено висока температура
или отпечатване под остър ъгъл.

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА СТРАНИЦАТА

ВЪНШЕН ВИД

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
ВМ
ЦИФРОВ
1206

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Гумите с пукнатини с дебелина на косъм могат да бъдат върнати в употреба. Ако кордажът
се е показал, бракувайте гумата.

Няма
ПО МПС
VMRS

ОПЕРАЦИИ

Следвайте инструкциите на производителя на гумата за отпечатването на надписи

35

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА СТРАНИЦАТА

ПРОРЕЗИ И РЕЗКИ
Драскотини, вдлъбнатини и прорези в страницата.
ВЪНШЕН ВИД

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Препятствия на пътя, бордюри, предпазни рейки на автомивки, парапети, вандализъм
и т.н.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
CU
ЦИФРОВ
1207

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Ако повредата не е предизвикала оголване на кордите, гумата може да продължи да се
експлоатира на двойна джанта. Ако кордите се виждат, ремонтирайте гумата, стига
повредите на кордите да са отстраними, и върнете гумата в експлоатация. Ако това е
невъзможно, бракувайте гумата.
Няма.

ПО МПС

ОПЕРАЦИИ

Ако подобни повреди се появят на няколко гуми, инспектирайте експлоатацията на
превозното средство, за да определите причината за пораженията.

36

ПОВРЕДИ ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ И БОРАВЕНЕ

Получават се по време на транспортиране и боравене с вилкови повдигачи.
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА СТРАНИЦАТА

Прорез или ударно увреждане при нови или регенерирани гуми.
ВЪНШЕН ВИД

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
FD
ЦИФРОВ
1602

МЕРОПРИЯТИЯ
Не използвайте гумите. Установете кой е отговорен за щетата.
ПО ГУМАТА
Няма
ПО МПС
VMRS

ОПЕРАЦИИ

Преглеждайте гумите при доставка.

37

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА СТРАНИЦАТА

ПОВРЕДИ ОТ ОБЕКТИ, ЗАКЛИНЕНИ МЕЖДУ СДВОЕНИ ГУМИ
Локални повреди, понякога включващи и износване, прорези и други щети.
Обикновено се наблюдават и на двете гуми от сдвоената джанта.

ВЪНШЕН ВИД

Чужди тела, заклинени между сдвоените гуми.
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
OD
ЦИФРОВ
1208

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Дайте гумата за преглед на своя доставчик на нови гуми или на регенерат, за да установи
щетите по коланите и кордажа, преди гумата да бъде върната в експлоатация.

Проверете двойното отстояние.
ПО МПС

ОПЕРАЦИИ

Елиминирайте източниците на подобни остатъци по площадките, използвайте подходящи
блокажни клинове и прегледайте правилата за паркиране. Коригирайте правилата за
преглед на МПС преди тръгване на път.

38

ПОВРЕДИ ОТ ВЕРИГИ

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА СТРАНИЦАТА

ВЪНШЕН ВИД

Множество вдлъбнатини и резки по обиколката на гумата, върху средната и горната
част от страницата.

Износване в резултат на употребата на хлабави или неподходящи по размер вериги;
продължителна употреба на вериги по сух път или неправилно поставяне на
веригите върху гумите.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
CN
ЦИФРОВ
1603

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Преместете гумата на сдвоена джанта, освен ако повредата не е обхванала и кордажа.
Ако кордите се виждат, се консултирайте с работилница за ремонт на гуми относно
възможностите за ремонт.
Няма

ПО МПС

ОПЕРАЦИИ

Подберете вериги с подходящ размер и вид. Спазвайте процедурите по поставяне и
сваляне на веригите. Използвайте вериги само когато пътните условия го налагат.

39

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА СТРАНИЦАТА

ПОВРЕДИ ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО/ОБОРУДВАНЕТО
Равномерно престъргване или изпиляване на значителна част от външната
повърхност на гумата, обикновено по цялата й обиколка.

ВЪНШЕН ВИД

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Контакт с елементи от превозното средство, като скоби от каросерията, измъкнати
скоби на пружинните ресори, висящи болтове, разхлабени престилки, калници и др.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
VD
ЦИФРОВ
1604

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

ПО МПС

Върнете гумата в употреба на сдвоена джанта, освен ако повредата не е обхванала и
кордажа. Ако кордите се виждат, се консултирайте с работилница за ремонт на гуми
относно възможностите за ремонт.
Анализирайте причината за появилото се състояние и я отстранете. Проверете дали
гумата не влиза в контакт с елементи от каросерията на превозното средство.

Преразгледайте програмата за проверка на превозното средство преди тръгване на път
ОПЕРАЦИИ

40

АБРАЗИВНО УВРЕЖДАНЕ НА СТРАНИЦАТА/ЗАЩИТНИЯ ПРЪСТЕН
Абразивно износване на големи зони от страницата, обикновено по цялата й
обиколка..

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Триене в бордюри и предпазни огради. Най-често се наблюдават в градския
транспорт.

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА СТРАНИЦАТА

ВЪНШЕН ВИД

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
АВ
ЦИФРОВ
1209

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Ако кордите се виждат, бракувайте гумата. Ако не, гумата може да бъде върната в
употреба. Ако гумата е универсална и няма определена посока на въртене, монтирайте
гумата на обратно – със здравата си страна към бордюра.
Няма

ПО МПС
Преразгледайте процедурите по кормуване.
ОПЕРАЦИИ

41

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА СТРАНИЦАТА

СТАРЕЕНЕ/ОЗОНОВИ ПУКНАТИНИ
Множество малки пукнатини по повърхността на гумата, обикновено по цялата й
обиколка.

ВЪНШЕН ВИД

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Нормално стареене на гумите, което може да бъде утежнено от дълги периоди на
престой и високи концентрации на озон. Озонът може да се генерира от много
източници, като изгорелите газове от двигателя, живачни лампи, електрически
генератори и др.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
WE
ЦИФРОВ
1210

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Всички гуми достигат до подобно състояние в края на ресурса си. Ако следите от
стареенето са малки, гумата може да се използва и на управляема ос, а при умерени
следи – на сдвоена джанта. Гуми с озонови пукнатини, по-дълбоки от 2/32” (1.6 мм),
трябва да минат проверка за изваждане от употреба.
Не позволявайте изгорелите газове да обдухват гумите.

ПО МПС

ОПЕРАЦИИ

Гумите не трябва да се складират в близост до източници на озон. Консултирайте се с
производителя си на гуми, ако очаквате продължителните периоди на престой.

42

ПОВРЕДИ ОТ НЕФТОХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ
СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА СТРАНИЦАТА

ВЪНШЕН ВИД

Страниците изглеждат раздути, меки и гъбообразни. В по-тежки случаи, страниците
са вълнообразни и изкривени. Може да се долавя мирис на петролни продукти.

Замърсяване с масло, нафта, антифриз или други химикали.
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Тази гума може да бъде върната
в употреба след цялостно
почистване

Тази гума трябва да бъде
изведена от употреба.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
PD
ЦИФРОВ
1601

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Ако замърсяването е слабо, почистете гумата и я върнете в употреба. Ако е влошена
здравината или някоя от страниците е по-издута от другата, бракувайте гумата.

Проверете превозното средство за течове
ПО МПС
Определете и елиминирайте източника на замърсяване.
ОПЕРАЦИИ

43

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА СТРАНИЦАТА

РАДИАЛНО РАЗЦЕПВАНЕ
Вертикално разцепване по вътрешната облицовка с възможно разцепване и на
страницата между две корди от слоевете, без разкъсване на кордите.

ВЪНШЕН ВИД

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Много силен удар. Тази ситуация може да настъпи при претоварени и/или прекалено
напомпани гуми.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
RS
ЦИФРОВ
1211

МЕРОПРИЯТИЯ
Гумата трябва да бъде прегледана за ремонтопригодност от доставчика ви на гуми.
ПО ГУМАТА
Няма.
ПО МПС
Преразгледайте процедурите по кормуване и проверка на налягането в гумите.
ОПЕРАЦИИ

44

РАЗЦЕПВАНЕ В СЛЕДСТВИЕ НА УДАР

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА СТРАНИЦАТА

ВЪНШЕН ВИД

Разцепване на страницата, навлизащо в дълбочината на каркаса . Това състояние
обикновено бързо се влошава и води до спукване на гумата.

Предизвиква се от внезапен удар в препятствие на пътя или при влизане в дълбока
дупка. Ситуацията се влошава, ако налягането в гумата е прекалено високо.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
ІМ
ЦИФРОВ
1605

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Консултирайте се с ремонтна работилница за гуми за възможността за ремонтиране на
гумата или я бракувайте.

Няма.
ПО МПС
Преразгледайте процедурите по кормуване и проверка на налягането в гумите.
ОПЕРАЦИИ

45

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА СТРАНИЦАТА

ИЗДУТИНИ ПО СТРАНИЦИТЕ (ЦИЦИНИ)
Малки, издути, произволно разпръснати зони по горната част на страницата, които
могат да се почувстват при поглаждане на гумата. В по-напреднал етап, по
страницата се наблюдават цицини, което може да доведе до разкъсването й.

ВЪНШЕН ВИД

Влошаване на вътрешната структура на гумата, обикновено с времето. Умора на
каркаса. Процесът се ускорява при претоварване/недостатъчно налягане в гумите.

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
SB
ЦИФРОВ
1212

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Свалете гумата от употреба. Ако състоянието възникне по време на гаранционния срок,
консултирайте се с производителя на гумата. В противен случай, бракувайте гумата.

Няма.
ПО МПС
Няма.
ОПЕРАЦИИ

46

ДИАГОНАЛНО НАПУКВАНЕ

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Диагонална пукнатина или пукнатини в горната част на страницата при гуми,
монтирани на двигателни оси или оси на ремаркета.

Често се получават от усилието за предаване на въртящия момент. Ситуацията се
утежнява при налягане в гумата, по-ниско от нормалното и при изключително ниски
температури. Това състояние не трябва да се бърка с прорезите от острите ръбове
на бордюрите или с онези, предизвикани от препятствия на пътя.

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА СТРАНИЦАТА

ВЪНШЕН ВИД

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
DC
ЦИФРОВ
1213

МЕРОПРИЯТИЯ
Свалете гумата от употреба и се консултирайте с производителя й.
ПО ГУМАТА
Няма.
ПО МПС
Преразгледайте процедурите за проверка на налягането в гумите.
ОПЕРАЦИИ

47

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА СТРАНИЦАТА

ИЗДУТИНА В СТРАНИЦАТА ПОРАДИ ПРЕЗАСТЪПВАНЕ НА ШЕВА
Тясна издутина, обикновено под ъгъл спрямо борда, която най-често се появява при
напомпана гума.

ВЪНШЕН ВИД

Силно презастъпване на гумата на страницата, допуснато в производствения
процес.

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
HS
ЦИФРОВ
1214

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Това състояние обикновено може да се отремонтира, но външния вид на гумата се
влошава. Консултирайте се с производителя на гумата.

Няма.
ПО МПС
Няма.
ОПЕРАЦИИ

48

ОТВОРЕН ШЕВ НА СТРАНИЦАТА
Равномерно и гладко отваряне на най-горния пласт от гумата на страницата, което
може да е вертикално или диагонално. Прилича на прорез, но отворът е под остър
ъгъл спрямо гумата на страницата. Не се виждат корди.

Грешка в производствения процес
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА СТРАНИЦАТА

ВЪНШЕН ВИД

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
OZ
ЦИФРОВ
1215

МЕРОПРИЯТИЯ
Свалете гумата от употреба и се консултирайте с производителя й.
ПО ГУМАТА
Няма.
ПО МПС
Няма.
ОПЕРАЦИИ

49

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА СТРАНИЦАТА

ПРОБИВ В СТРАНИЦАТА
Всяка повреда, предизвикана от обект, проникнал през страницата на гумата.
ВЪНШЕН ВИД

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Предмети по пътя и в някои случаи вандализъм, състоящ се в пробиване на гумите с
остър предмет.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
HS
ЦИФРОВ
1214

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Консултирайте се с ремонтна работилница за гуми за възможността за ремонтиране на
гумата.

Няма.
ПО МПС
Избягвайте препятствията по пътя.
ОПЕРАЦИИ

50

ПУКНАТИНИ ПО РЪБА НА ЛЕНТАТА НА РЕГЕНЕРАТА

Неправилно почистена основа.
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА СТРАНИЦАТА

Пукнатина по обиколката в основата на лентата на регенерата.
ВЪНШЕН ВИД

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
CW
ЦИФРОВ
1217

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Консултирайте се с производителя на регенерата относно прилагането на гаранционните
условия и възможностите за повторно регенериране или връщането на гумата в употреба.

Няма.
ПО МПС
Няма.
ОПЕРАЦИИ

51

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА СТРАНИЦАТА

ПРОПУКВАНЕ, ДЪЛЖАЩО СЕ НА ПРЕКОМЕРНО ШЛАЙФАНЕ НА СТРАНИЦАТА
Пукнатини по обиколката в зоната на раменния пояс с повърхностен произход.
ВЪНШЕН ВИД

Неправилно шлайфана основа.
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
СВ
ЦИФРОВ
1218

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Консултирайте се с производителя на регенерата относно прилагането на гаранционните
условия или бракувайте гумата.

Няма.
ПО МПС
Няма
ОПЕРАЦИИ

52

ПЕРИФЕРНО РАЗКЪСВАНЕ В СЛЕДСТВИЕ УМОРА НА МАТЕРИАЛА (ЦИП)
Разкъсване по обиколката в средната и горната част на страницата, при което се
открива равномерен ред разкъсани корди.

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Изключително ниско налягане или много голямо претоварване, което предизвиква
умора в кордажа на каркаса.

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА СТРАНИЦАТА

ВЪНШЕН ВИД

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
ZP
ЦИФРОВ
1219

МЕРОПРИЯТИЯ
Бракувайте гумата
ПО ГУМАТА
Няма.
ПО МПС

ОПЕРАЦИИ

Всяка гума, която се експлоатира при налягане под 80% от нормалното, трябва да бъде
свалена от употреба и третирана в съответствие с разпоредба TMC RP 209. Преди ремонт
или регенериране извършвайте внимателен оглед на гумите. При напомпването винаги
използвайте обезопасителна клетка..

53

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА СТРАНИЦАТА

ПОВРЕДИ ОТ ШОФИРАНЕ СЪС СПУКАНА ГУМА
По страниците се наблюдават назъбени пукнатини, обикновено по цялата обиколка
на гумата. Може да липсват парчета от страницата. В по-тежки случаи, гумата губи
протектора си и пакета от колани, оставайки най-накрая само по страници.

ВЪНШЕН ВИД

Загуба на налягане. В по-напреднал стадий определянето на причините за
спадането на налягането е практически невъзможно.

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
СВ
ЦИФРОВ
1218

МЕРОПРИЯТИЯ
Бракувайте гумата.
ПО ГУМАТА
Няма.
ПО МПС

ОПЕРАЦИИ

Преразгледайте процедурите за проверка на налягането в гумите и процедурите при
спукване.

54

ПОВРЕДИ ОТ ШОФИРАНЕ СЪС СПУКАНА ГУМА –САМО ОСТАНАЛИ СТРАНИЦИ

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Движение с изключително ниско налягане в гумите или със спукана гума през
продължителен период от време. Диагностицирането на причините за загубата на
налягане е много трудно или невъзможно.

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА СТРАНИЦАТА

Протектора и коланите липсват. Останали са само страниците.
ВЪНШЕН ВИД

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
RF
ЦИФРОВ
1606

МЕРОПРИЯТИЯ
Бракувайте остатъците от гумата
ПО ГУМАТА
Няма.
ПО МПС
Проверявайте често налягането в гумите и извършвайте прегледи преди тръгване на път.
ОПЕРАЦИИ

55

57

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА ПРОТЕКТОРА

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА ПРОТЕКТОРА

ПРОБИВИ И ПОВРЕДИ, ДЪЛЖАЩИ СЕ НА ПРЕПЯТСТВИЯ ПО ПЪТЯ
Следи от пробив или повреда в зоната на протектора, предизвикана от чужди тела.
Може да доведе до загуба на налягане и/или отлепяне.

ВЪНШЕН ВИД

Препятствие на пътя или чуждо тяло.
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
RH
ЦИФРОВ
1607

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Консултирайте се със сервиза, извършващ ремонта на гумите ви за възможностите за
отремонтиране. Ако повредата е твърде сериозна, за да се ремонтира и/или в случай на
отлепяне на протектора, бракувайте гумата.
Няма.

ПО МПС

ОПЕРАЦИИ

Елиминирайте отпадъците от паркинговата зона и преразгледайте процедурите за
проверка преди тръгване на път.

58

ПОВРЕДИ, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Следи от триене, прорези и липсващи части от протектора или раменната зона,
обикновено разположени по цялата обиколка на гумата.

Контакт с елементи от превозното средство, като скоби на калобраните, калници,
брони и т.н.

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА ПРОТЕКТОРА

ВЪНШЕН ВИД

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
VD
ЦИФРОВ
1604

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

ПО МПС

Ако прорезите не са по на дълбоко от дъното на каналите по протектора, върнете гумата
в употреба на сдвоена джанта. Ако повредата е по-дълбока, гумата може да се
регенерира. Ако състоянието на гумата е много лошо, бракувайте я.
Анализирайте причината за появилия се дефекти я отстранете. Уверете се, че гумата не
влиза в контакт с която и да е част от превозното средство.
Преразгледайте процедурите за кормуване и за проверка преди тръгване на път.

ОПЕРАЦИИ

59

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА ПРОТЕКТОРА

ПОВРЕДИ ОТ ПРЕКОМЕРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПИРАЧКИТЕ
Локално петно с голямо износване на протектора, със следи от плъзгането на
протектора по пътната настилка. Повредата може да достига и до каркаса.

ВЪНШЕН ВИД

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Спирачното петно обикновено се наблюдава на двигателните оси и осите на
ремаркета. Могат да се наблюдават усложнения при нови спирачки (голямо
сцепление, гумите още не са износени), разбалансирана спирачна система,
агресивна употреба на спирачките, шофьорски грешки и ненатоварено превозно
средство. Често се наблюдава при шофиране по трошенокаменна настилка.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
BS
ЦИФРОВ
1301

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Ако дълбочината на петното не превишава 2/32” (1.6 мм) от протектора, сдвоените гуми могат да бъдат
завъртени така, че петната им да отстоят на 1800 едно от друго. Тъй като плоските петна имат
тенденцията да се повтарят на същото место, трябва да се извърши ротация възможно най-бързо. Ако
повредата е по-сериозна, гумата може да бъде ремонтирана или регенерирана, стига повредата да не е
достигнала до коланите. Ако повредата е твърде голяма – бракувайте гумата.

Проверете елементите и балансировката на спирачната система.
ПО МПС
Преразгледайте процедурите за кормуване.
ОПЕРАЦИИ

60

ПОВРЕДИ ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ И БОРАВЕНЕ/ПРОРЕЗИ И РЕЗКИ

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Единични или множество прорези, обикновено в каналите, на отделни места по
протектора.

Получават се по време на транспортирането и товаро-разтоварните операции при
използването на вилкови повдигачи или друго подобно оборудване.

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА ПРОТЕКТОРА

ВЪНШЕН ВИД

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
FD
ЦИФРОВ
1602

МЕРОПРИЯТИЯ
Не пускайте гумите в употреба. Определете кой е отговорен за щетите.
ПО ГУМАТА
Няма.
ПО МПС
Преглеждайте новите гуми при получаването им.
ОПЕРАЦИИ

61

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА ПРОТЕКТОРА

ВИДИМ КОРДАЖ
Корди, които се показват през вътрешната или външната повърхност на гумата.
ВЪНШЕН ВИД

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Разместени или отлепени корди от борда или каркаса, обикновено свързани с
проникване на чуждо тяло в гумата.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
WW
ЦИФРОВ
1302

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Ако проникването на чуждото тяло е видимо, бракувайте гумата, ако не се консултирайте с
производителя на гумата.

Няма.
ПО МПС
Няма.
ОПЕРАЦИИ

62

РАЗСЛОЯВАНЕ

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Прекомерно смазване на пресформата, проблеми с компонентите на каучуковата
смес, повърхностно прогаряне на гумата на протектора или лошо позициониране в
пресформата.

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА ПРОТЕКТОРА

Виждат се отделни слоеве от гумата на протектора, които се белят.
ВЪНШЕН ВИД

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
DL
ЦИФРОВ
1303

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Ако състоянието не е много-тежко, може да продължите да използвате гумата, въпреки че
ресурсът и вероятно ще се намали. Можете да се консултирате с производителя си на
регенерат за възможностите за задействане на гаранционните условия и да регенерирате
гумата отново.
Няма.

ПО МПС
Няма.
ОПЕРАЦИИ

63

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА ПРОТЕКТОРА

НАПУКВАНЕ В ОСНОВАТА НА БЛОКОВЕТЕ НА ПРОТЕКТОРА
Една или повече пукнатини в гумата на протектора, разположени между и в основата
на блоковете му. При по-тежки случаи може да се наблюдава откъсване на блокове.

ВЪНШЕН ВИД

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Получава се от комбинираното въздействие на въртящия момент, натоварването и
топлината върху двигателната ос. Може да се дължи и на дефект в производствения
процес или в конструкцията на гумата, или да се предизвика от заклинването на
камъчета. Ситуацията се влошава при понижено налягане в гумите.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
LB
ЦИФРОВ
1304

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Ако пукнатините не достигат до кордите, продължете да използвате гумата. Ако
пукнатините достигат до кордите, консултирайте се с производителя на гумата.

Няма.
ПО МПС
Няма.
ОПЕРАЦИИ

64

НАПУКВАНЕ/ОТКЪСВАНЕ ОСНОВАТА НА БЛОКОВЕТЕ ПРИ РЕГЕНЕРАТ

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА ПРОТЕКТОРА

ВЪНШЕН ВИД

Наблюдават се пукнатини в основата на блоковете на протектора. При по-тежки
случаи може да се наблюдава откъсване на блокове.

Гумата има неподходяща шарка на протектора (за появата на това състояние може
да спомогне използването на неподходящо място на гума за единични оси, с висок
протектор за подобрено предаване на въртящия момент), неправилен подбор на
каучуковата смес, прекомерен или липсващ подпротекторен пласт или прекомерна
вулканизация.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
LB
ЦИФРОВ
1304

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Консултирайте се с производителя на регенерата за задействане на гаранционните
условия. Ако е възможно, регенерирайте гумата отново.

Няма.
ПО МПС

ОПЕРАЦИИ

Преразгледайте процедурите си за подбор на шарката на протектора според
приложението и работете съвместно с производителя на регенерата за решаване на
проблемите, възникнали в процеса на регенериране.

65

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА ПРОТЕКТОРА

ОРОНВАНЕ/ОТЛЮСПВАНЕ/ОТЦЕПВАНЕ НА ПРОТЕКТОРА
Награпена и износена повърхност на протектора, с множество малки отлюспвания
или оронвания по него.

ВЪНШЕН ВИД

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Получават се при преминаване през бордюри и релси или при силни локални удари.
Могат да се получат и при използването на гуми за шосе по трошенокаменни и черни
пътища. Несъответствие на употребата на гумата с предписанията. Ситуацията се
утежнява при висок въртящ момент, по-ниско или по-високо налягане в гумите, както
и при остро завиване, особено при гуми за двигателни оси.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
CC
ЦИФРОВ
1305

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Гумите с незначителни отлюспвания и оронвания могат да бъдат върнати в употреба. Ако
повредите са по-дълбоки от 2/32” (1.6 мм), регенерирайте гумата. Ако се е показал
стоманеният кордаж, се консултирайте с производителя на регенерат и регенерирайте.
Няма.

ПО МПС

ОПЕРАЦИИ

Преразгледайте процедурите за подбор и експлоатация на гумите, както и процедурите за
кормуване.

66

ПОВРЕДА ОТ КАМЪЧЕТА, ЗАКЛИНЕНИ В ПРОТЕКТОРА

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Повреди, предизвикани от заклинването на камъчета в протектора, които проникват
през основата му и могат да достигнат до коланите.

Прекалено високо налягане, специфична шарка на протектора или несъответствие
на употребата на гумата с предписанията (използване по трошенокаменни пътища, в
кариери и т.н.)

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА ПРОТЕКТОРА

ВЪНШЕН ВИД

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
DR
ЦИФРОВ
1306

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Отстранете набитите камъчета и върнете гумата в употреба. Ако камъчетата са
проникнали в коланите, консултирайте се с производителя на регенерат или
производителя на гумата. Ако регенерирането е невъзможно, бракувайте гумата.
Няма.

ПО МПС

ОПЕРАЦИИ

Прочетете отново спецификациите относно налягането в гумата и преразгледайте
процедурата за подбор на гуми

67

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА ПРОТЕКТОРА

ПОВРЕДИ ПРИ ПОВТОРНО ИЗРЯЗВАНЕ НА КАНАЛИ В ПРОТЕКТОРА
В основата на повторно изрязаните канали се виждат кордите на колана.
ВЪНШЕН ВИД

Повторното изрязване на каналите е твърде дълбоко.
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
RD
ЦИФРОВ
1307

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Консултирайте се с производителя на регенерата относно възможността за повторно
регенериране

Няма.
ПО МПС

ОПЕРАЦИИ

Преразгледайте изчисленията си за постигания икономически ефект от повторното
изрязване на каналите. За информация относно повторното изрязване се отнесете към
TMC RP 203.

68

ДИНАМОМЕТРИЧНИ ПОВРЕДИ

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Подута, гъбообразна зона, скрита в централния ред блокове/централното ребро на
гумата и простираща се по цялата й обиколка. Може да доведе до образуване на
плоски петна или локални кухини.

Прекалено загряване на гумата върху динамометър. Също така, използване на гума
с висок грайфер при високи скорости с налягане, по-високо от нормалното. Това
състояние може да възникне и при нови универсални гуми с дълбока шарка, които
се използват за транзитни превози.

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА ПРОТЕКТОРА

ВЪНШЕН ВИД

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
DD
ЦИФРОВ
1308

МЕРОПРИЯТИЯ
Консултирайте се с производителя на регенерата относно възможността за регенериране.
ПО ГУМАТА
Няма.
ПО МПС

ОПЕРАЦИИ

Преразгледайте процедурите за изпитване на динамометър. Преразгледайте процедурите
за подбор на гуми и проверете отношението натоварване/налягането в гумата, особено
при транзитни превози.

69

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА ПРОТЕКТОРА

ПОВРЕДИ ОТ НЕФТОХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ
Локално петно с издута, гъбообразна или компроментирана гума в зоната на
протектора.

ВЪНШЕН ВИД

Взаимодействие с химикали, които са атакували гумата на протектора
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
PD
ЦИФРОВ
1601

МЕРОПРИЯТИЯ
Бракувайте гумата.
ПО ГУМАТА
Няма.
ПО МПС
Определете и отстранете източника на замърсяване.
ОПЕРАЦИИ

70

ПРЕКОМЕРНО ИЗНОСВАНЕ

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Локално или износване на гумата по цялата обиколка до такава степен, че са
останали под 2/32” (1.6 мм) от протектора.

Гумата се използва прекалено дълго или е оставена в употреба след износване от
прекомерна употреба на спирачките.

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА ПРОТЕКТОРА

ВЪНШЕН ВИД

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
ЕХ
ЦИФРОВ
1309

МЕРОПРИЯТИЯ
Ако е възможно, регенерирайте гумата. В противен случай я бракувайте.
ПО ГУМАТА
Няма.
ПО МПС

ОПЕРАЦИИ

Преразгледайте процедурите по поддръжка и критериите за сваляне на гумата от
употреба.

71

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА ПРОТЕКТОРА

РАЗКЪСВАНЕ НА ПОЯС ОТ ПРОТЕКТОРА
Разкъсване в основата на главните канали на протектора, най-вече в раменния пояс.
ВЪНШЕН ВИД

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Появява се при преминаването през бордюри и релси или при силен локален удар.
Ефектът се усилва при раздалечени оси, по-ниско налягане от нормалното,
претоварване или остро завиване.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
RT
ЦИФРОВ
1310

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Ако се е показал кордажът, се свържете с производителя. Ако кордажът не се вижда,
регенерирайте гумата или я върнете в употреба на сдвоена джанта

Няма.
ПО МПС
Преразгледайте процедурите за кормуване.
ОПЕРАЦИИ

72

ПОВРЕДИ ПО ЗАЩИТНИЯ КАНАЛ В ПРОТЕКТОРА

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА ПРОТЕКТОРА

ВЪНШЕН ВИД

Разкъсване в основата на защитния канал (наричан още разединителен,
разпределителен, раменен, предпазен)

Появява се при преминаването през бордюри и релси или при силен локален удар.
Ефектът се усилва при остро завиване.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
DG
ЦИФРОВ
1311

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Ако се е показал кордажът, се свържете с производителя. Ако кордажът не се вижда,
регенерирайте гумата или я върнете в употреба на сдвоена джанта

Няма.
ПО МПС
Преразгледайте процедурите за подбор на гуми и кормуване.
ОПЕРАЦИИ

73

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА ПРОТЕКТОРА

НАПУКВАНЕ НА КАНАЛ В ПРОТЕКТОРА
Пукнатини в основата на канала.
ВЪНШЕН ВИД

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Това състояние се получава при прилагането на големи странични сили върху гума от
оребрен тип. Може да бъде предизвикано и от стареенето на гумата или от
обдухването й от изгорелите газове.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
GC
ЦИФРОВ
1312

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Ако пукнатините са повърхностни, гумата може да остане в употреба. Ако навлизат на
повече от 2/32” (1.6 мм) под дъното на канала се свържете с доставчика ви на гуми.

Изменете мястото, откъдето излизат изгорелите газове.
ПО МПС
Преразгледайте процедурите за подбор на гуми и за кормуване в остри завои.
ОПЕРАЦИИ

74

ПОВРЕДИ ОТ БУКСУВАНЕ НА ГУМАТА

Буксуване на гумите на двигателната ос върху лед, пясък, чакъл и т.н.
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА ПРОТЕКТОРА

Драскотини и резки по цялата обиколка на протектора.
ВЪНШЕН ВИД

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
SD
ЦИФРОВ
1313

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Върнете гумата в експлоатация, ако повредата не се простира под дъното на каналите на
протектора. Ако повредата достига до по-дълбоко, регенерирайте гумата, ако това е
възможно. В по-тежки случаи – бракувайте гумата.
Няма.

ПО МПС
Преразгледайте процедурите за подбор на гуми и кормуване.
ОПЕРАЦИИ

75

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА ПРОТЕКТОРА

ПОВРЕДИ ОТ ВЕРИГИ
Множество вдлъбнатини, равномерно разположени по обиколката на протектора.
ВЪНШЕН ВИД

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Износване, предизвикано от употребата на хлабави вериги или такива с неподходящ
размер. Продължителна употреба на вериги върху суха настилка, или неправилен
монтаж на веригите върху гумата.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
CN
ЦИФРОВ
1603

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Преместете гумата на сдвоена джанта , в случай че повредата не е засегнала пакета от
колани. Ако кордите се виждат, се консултирайте с ремонтната си работилница относно
възможностите за отремонтиране.
Няма.

ПО МПС

ОПЕРАЦИИ

Изберете вериги от подходящ вид и с подходящия размер. Прилагайте правилно
процедурите за поставяне и сваляне на веригите и ги използвайте само когато условията
го налагат.

76

ПОВРЕДИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЗАРЯД
Произволно ориентирани пукнатини по повърхността на гумата, понякога свързани с
дупки или пробиви, за чиято поява няма друго логично обяснение.

Контакт на превозното средство с електрически кабел или гръмотевичен удар.
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА ПРОТЕКТОРА

ВЪНШЕН ВИД

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
ED
ЦИФРОВ
1314

МЕРОПРИЯТИЯ
Бракувайте гумата.
ПО ГУМАТА
Няма.
ПО МПС
Няма
ОПЕРАЦИИ

77

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА ПРОТЕКТОРА

ПОРИ ПО ПОВЪРХНОСТТА НА ПРОТЕКТОРА
Пори по повърхността. Може да липсват части от протектора.
ВЪНШЕН ВИД

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Недостатъчно каучук в протектора, неправилна вулканизация или лошо
позициониране в пресформата.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
РО
ЦИФРОВ
1315

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Ако състоянието не е много-тежко, може да продължите да използвате гумата, въпреки че
ресурсът и вероятно ще се намали. Можете да се консултирате с производителя си на
регенерат за възможностите за задействане на гаранционните условия и повторно
регенериране на гумата.
Няма.

ПО МПС
Няма.
ОПЕРАЦИИ

78

НЕПЪЛНА ОТЛИВКА НА ПРОТЕКТОРА
СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА ПРОТЕКТОРА

Лъскави и заоблени ъгли на шарката на протектора.
ВЪНШЕН ВИД

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Гумата не е изшлайфана или не е регенерирана до необходимия размер. Попадане
на чужди тела или проникване на въздух в пресформата. Недостатъчно каучук в
пресформата.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
TN
ЦИФРОВ
1316

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

В зависимост от тежестта на дефекта се консултирайте с производителя на регенерата
или производителя на гумата относно задействането на гаранционните условия . В
противен случай извадете гумата от употреба.
Няма.

ПО МПС
Няма
ОПЕРАЦИИ

79

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА ПРОТЕКТОРА

ПОВРЕДА ОТ РАЗМЕСТВАНЕ/ОТЛЕПЯНЕ НА КОЛАН
ВЪНШЕН ВИД

Издутина или разцепване между горната част на страницата и раменната зона. При
проверка се вижда отлепянето. Върху протектора над отлепената зона може да се
наблюдава износено петно.

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Загуба на адхезия (сили на свързване) в гумата, при ръба на пакета от колани. Може
да бъде свързана с пробив, претоварване, по-ниско налягане в гумата или друга
повреда.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
BL
ЦИФРОВ
1317

МЕРОПРИЯТИЯ
Извадете гумата от употреба и се консултирайте с производителя й.
ПО ГУМАТА
Няма.
ПО МПС
Преразгледайте процедурите за поддържане на налягането в гумите.
ОПЕРАЦИИ

80

ОТЛЕПЯНЕ НА КОЛАН – СЛЕД РЕМОНТ НА ГУМАТА
От външната страна: Протекторът и един или повече колани са хлабави или липсват
частично или напълно. В зоната на отлепянето личат ремонтни работи или
зачиствана част.
От вътрешната страна: Лепенката може да е хлътнала, пропаднала или напукана.
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Лош ремонт или зачистване. Въздухът е проникнал през повредата и е предизвикал
отлепянето на коланите.

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА ПРОТЕКТОРА

ВЪНШЕН ВИД

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
BE
ЦИФРОВ
1318

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Консултирайте с производителя на регенерата относно задействането на гаранционните
условия . В противен случай бракувайте гумата.

Няма.
ПО МПС

ОПЕРАЦИИ

Преразгледайте ремонтните си техники заедно с отговорника по ремонтите или
доставчика на материали за ремонт.

81

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА ПРОТЕКТОРА

ПОВДИГАНЕ/ОТЛЕПЯНЕ НА ПРОТЕКОРА
Издутина върху раменната зона или повърхността на протектора, който може да е
придружена от разцепване по дъното на канал на протектора. Обикновено настъпва
локално износване над отлепената зона. Състоянието може да доведе до загуба на
част от протектора. Пакетът от колани е незасегнат.

ВЪНШЕН ВИД

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Загуба на адхезия (сили на свързване) между протектора и пакета от колани. Може да
се предизвика от пробив и/или прорез в протектора.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
TS
ЦИФРОВ
1319

МЕРОПРИЯТИЯ
Извадете гумата от употреба и се консултирайте с производителя й.
ПО ГУМАТА
Няма.
ПО МПС
Няма.
ОПЕРАЦИИ

82

ОТЛЕПЯНЕ НА РЕГЕНЕРИРАНИЯ ПРОТЕКТОР

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Само част от гумата на протектора се е надигнала и отлепила от изшлайфаната
повърхност.

Лоша изработка на регенерата и/или дефект в материала, като прегорена или
замърсена изшлайфана повърхност, стар материал за регенерата, неподходящи
условия за вулканизация, мокър цимент, неоткрит пробив в гумата или неправилен
ремонт.

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА ПРОТЕКТОРА

ВЪНШЕН ВИД

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
RE
ЦИФРОВ
1320

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Консултирайте с производителя на регенерата относно задействането на гаранционните
условия. Ако е възможно, регенерирайте гумата отново.

Няма.
ПО МПС
Няма.
ОПЕРАЦИИ

83

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА ПРОТЕКТОРА

ОТЛЕПЯНЕ НА РЕГЕНЕРИРАНИЯ ПРОТЕКТОР – СЛЕД РЕМОНТ
Част от протектора е отделена от изшлайфаната повърхност. Виждат се следи от
ремонт в зоната на отлепяне на протектора.

ВЪНШЕН ВИД

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Неправилен ремонт. През него преминава въздух или под протектора е останал
въздух, който в последствие е намалил силите на свързване между протектора и
останалата гума, което е довело до отлепянето.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
TR
ЦИФРОВ
1321

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Консултирайте с производителя на регенерата и/или извършилия ремонта относно
задействането на гаранционните условия. Ако е възможно, ремонтирайте и
регенерирайте гумата отново.
Няма.

ПО МПС

ОПЕРАЦИИ

Преразгледайте техниките за извършване на ремонтни работи по гумите с ремонтната
работилница.

84

ПОВДИГАНЕ РЪБА НА РЕГЕНЕРИРАНИЯ ПРОТЕКТОР

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА ПРОТЕКТОРА

ВЪНШЕН ВИД

Протекторът е прекомерно износен в раменната област на гумата. Ръбът на
протектора е хлабав и още по-износен в областта на отлепянето.

Предизвиква се от: проблеми с вулканизацията, проблеми свързани с подготовката
за регенериране, неправилно шлайфане на раменната зона, недостатъчен
свързващ каучук или неправилен подбор и изпълнение на протектора.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
ТЕ
ЦИФРОВ
1322

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Ако последствията са тежки, консултирайте с производителя на регенерата относно
задействането на гаранционните условия. Ако каркасът е здрав, регенерирайте гумата
отново. Ако случаят е лек, продължете да използвате гумата.
Няма.

ПО МПС
Няма.
ОПЕРАЦИИ

85

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА ПРОТЕКТОРА

ПОРИ ПО ЛИНИЯТА НА СВЪРЗВАНЕ НА РЕГЕНЕРАТА
ВЪНШЕН ВИД

Голяма част от протектора, а понякога и целия протектор, се е отлепил от каркаса.
Виждат се пори. Повърхността под протектора изглежда като гъба и често е лепкава.

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Неправилна вулканизация, т.е неспазване на времето, температурата или налягането
за вулканизация.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
ВР
ЦИФРОВ
1323

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Консултирайте с производителя на регенерата относно задействането на гаранционните
условия. Регенерирайте гумата отново и я върнете в експлоатация.

Няма.
ПО МПС
Няма.
ОПЕРАЦИИ

86

ЗАГУБА НА ПРОТЕКТОР В ЗОНА НА НЕОТРЕМОНТИРАН ПРОБИВ

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Част от протектора е отлепена от каркаса и върху линията на шлайфане се
забелязва неотремонтиран пробив. Тази ситуация настъпва скоро след
регенериране.

Вероятна причина:
Неоткрит и/или неотремонтиран пробив.

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА ПРОТЕКТОРА

ВЪНШЕН ВИД

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
МР
ЦИФРОВ
1324

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Консултирайте с производителя на регенерата относно задействането на гаранционните
условия. Ремонтирайте и регенерирайте гумата отново.

Няма.
ПО МПС
Няма.
ОПЕРАЦИИ

87

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА ПРОТЕКТОРА

ПОВРЕДА ПОРАДИ НЕПРАВИЛНА ПОДГОТОВКА ЗА РЕМОНТ
Прекомерно износване в областта на протектора или липсващ протектор в зона, в
която е извършван ремонт. По основата, върху която е бил извършван ремонт, може
да има ръжда, следи от обгаряне или свободни краища на корди.

ВЪНШЕН ВИД

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Неправилна подготовка на зоната за ремонт, което е довело до лошо прилепване
поради обгаряне, наличие на свободни краища на корди, мокър цимент и/или
неправилно запълване на зоната с материал, при което вътре е останал затворен
въздух.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
SF
ЦИФРОВ
1325

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Консултирайте с производителя на регенерата относно задействането на гаранционните
условия. Ако гумата подлежи на ремонт, ремонтирайте я и отново я регенерирайте

Няма.
ПО МПС

ОПЕРАЦИИ

Преразгледайте техниките за подготовка на повърхности за ремонт с производителя на
регенерата.

88

КРИЛОВИДНО ОТЛЕПЯНЕ НА РЕГЕНЕРИРАНИЯ ПРОТЕКТОР

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Лошо почистване на раменната зона или лошо позициониране в пресформата. Лошо
формоване на протектора, обгорена или замърсена изшлайфана повърхност и/или
неподходящ радиус на протектора. Недостатъчно свързващ каучук.

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА ПРОТЕКТОРА

Гумата в зоната между страницата и рамото на протектора виси свободно.
ВЪНШЕН ВИД

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
WL
ЦИФРОВ
1326

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Консултирайте с производителя на регенерата относно задействането на гаранционните
условия. Регенерирайте гумата отново.

Няма.
ПО МПС
Няма.
ОПЕРАЦИИ

89

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА ПРОТЕКТОРА

РАЗМИНАВАЩА СЕ ШАРКА НА ПРОТЕКТОРА
Протекторът не е центриран върху каркаса – може да има змиевидна форма или да
бъде странично отместен спрямо гумата.

ВЪНШЕН ВИД

Неправилно/лошо поставяне на протектора.
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
MT
ЦИФРОВ
1327

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Консултирайте с производителя на регенерата относно задействането на гаранционните
условия. Пуснете гумата в употребя или я върнете за повторно регенериране.

Няма.
ПО МПС
Няма.
ОПЕРАЦИИ

90

НЕПОДХОДЯЩА ШИРИНА НА ПРОТЕКТОРА

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Неподходяща ширина на подготвената повърхност или подбор на протектор с
неподходяща ширина в процеса на регенериране.

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА ПРОТЕКТОРА

ВЪНШЕН ВИД

Ширината на протектора е твърде малка. Ръбът на каркаса се простира извън ръба на протектора, което води до забележим
отстъп между протектора и рамото на каркаса. Често по ръба на протектора се забелязва пукнатина, която може да достигне до
коланите. Тази пукнатина се предизвиква от непълното покриване от протектора на пакета от колани по време на движение,
което променя точката на огъване на гумата. Резултатът може да бъде скъсване на коланите или на гумата по линията на
свързване между регенерирания протектор и каркаса. Ръбът на регенерата може да се отлепи от каркаса. При прекалено широк
протектор: Протекторът излиза извън ръба на каркаса, което води до забележимо провисване на протектора. Ръбът на
протектора може да се назъби или разкъса.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
ІТ
ЦИФРОВ
1328

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Консултирайте с производителя на регенерата относно задействането на гаранционните
условия. Ако е възможно, регенерирайте гумата отново.

Няма.
ПО МПС
Няма.
ОПЕРАЦИИ

91

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА ПРОТЕКТОРА

ОТЛЕПЯНЕ НА РЕГЕНЕРИРАНИЯ ПРОТЕКТОР ПРИ СЪЕДИНИТЕЛНИЯ ШЕВ
В зоната на шева на студения регенерат липсват части от протектора.
ВЪНШЕН ВИД

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Вероятни причини:
Грешка при изработката или замърсяване на шева.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
ТС
ЦИФРОВ
1329

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Поставете гумата на желаната от вас позиция или се консултирайте с производителя на
регенерата за нейния ремонт или за повторно регенериране, ако е възможно.

Няма.
ПО МПС
Няма.
ОПЕРАЦИИ

92

НЕЗАТВОРЕН СЪЕДИНИТЕЛЕН ШЕВ НА РЕГЕНЕРИРАНИЯ ПРОТЕКТОР

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Лоша изработка, лоша адхезия в краищата на протектора или при изработката
протекторът е бил отрязан по-къс от необходимото.

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА ПРОТЕКТОРА

Има пространство между ръбовете на протектора
ВЪНШЕН ВИД

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
ОТ
ЦИФРОВ
1330

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Прегледайте гумата и ако е в добро състояние я пуснете в употреба. Консултирайте с
производителя на регенерата относно задействането на гаранционните условия и ако е
възможно, регенерирайте гумата отново.
Няма.

ПО МПС
Няма.
ОПЕРАЦИИ

93

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА ПРОТЕКТОРА

КЪСА ЛЕНТА НА ПРОТЕКТОРА
Лентата на студеният регенерат на протектора е твърде къса и е добавено парче от
протектор, което противоречи на препоръките на производителя или спецификациите
на транспортната фирма.

ВЪНШЕН ВИД

Грешка в процеса на регенериране.
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
SH
ЦИФРОВ
1331

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Консултирайте с производителя на регенерата относно задействането на гаранционните
условия. Продължете да използвате гумата или я регенерирайте отново.

Няма.
ПО МПС
Няма.
ОПЕРАЦИИ

94

ДЕФОРМИРАН ПРОТЕКТОР

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

По повърхността на протектора и от вътрешната страна на гумата се наблюдават
неравности – при горещ регенерат.

Регенерираната гума е била прекалено голяма за пресформата, в която е
вулканизирана, което е предизвикало деформации в гумата в процеса на
вулканизацията.

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА ПРОТЕКТОРА

ВЪНШЕН ВИД

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
ВТ
ЦИФРОВ
1332

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Консултирайте с производителя на регенерата относно задействането на гаранционните
условия.

Няма.
ПО МПС
Няма.
ОПЕРАЦИИ

95

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА ПРОТЕКТОРА

РАЗЦЕПВАНЕ В СЛЕДСТВИЕ НА УДАР
Локално разцепване на гумата на протектора и на каркаса.
ВЪНШЕН ВИД

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Силен, концентриран в една точка удар в чуждо тяло или дълбока дупка. Ситуацията
се утежнява при по-високо налягане в гумата от нормалното и при висока скорост.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
ІМ
ЦИФРОВ
1605

МЕРОПРИЯТИЯ
Бракувайте гумата.
ПО ГУМАТА
Няма.
ПО МПС
Преразгледайте експлоатационните параметри на превозното средство.
ОПЕРАЦИИ

96

ОСТАТЪЦИ ОТ ГУМИ ПО ПЪТЯ

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ЗОНА НА ПРОТЕКТОРА

ВЪНШЕН ВИД

Остатъци от лента на протектора, с открити, протрити корди, обикновено откривани
по банкета на пътя.
A strip of tread with loose, exposed, frayed wires usually found along the side of the
road.
Загуба на вътрешна адхезия поради прегряване, в резултат на експлоатацията на
гумата гумата с налягане по-ниско от необходимото за носене на товара.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
RF
ЦИФРОВ
1606

МЕРОПРИЯТИЯ
Бракувайте остатъците от гумата.
ПО ГУМАТА
Няма.
ПО МПС

ОПЕРАЦИИ

Извършвайте чести проверки на налягането и прегледи на състоянието на гумите преди
тръгване на път

97

99

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ВЪТРЕШНОСТ НА ГУМАТА

ПРЕДМЕТИ, ПРОНИКНАЛИ ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА
СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ВЪТРЕШНОСТ НА ГУМАТА

Чужди тела, стърчащи от вътрешната повърхност на гумата
ВЪНШЕН ВИД

Сблъсък с препятствие на пътя
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
RH
ЦИФРОВ
1607

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Свалете гумата от джантата. Отстранете чуждото тяло. Установете степента на
увреждане. Ако щетите са в рамките на стандартните граници за възстановимост,
ремонтирайте гумата. Ако щетите са твърде големи - бракувайте гумата.
Няма.

ПО МПС
Няма.
ОПЕРАЦИИ

100

ВЪТРЕШНО РАЗЦЕПВАНЕ ПРИ ПРОБИВ
СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ВЪТРЕШНОСТ НА ГУМАТА

Разцепване на вътрешната облицовка между кордите в зона на пробив.
ВЪНШЕН ВИД

Нарастване на неремонтиран или неправилно отремонтиран пробив в разцепване.
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
LP
ЦИФРОВ
1401

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Консултирайте с работилницата за ремонт на гуми и ако е възможно отремонтирайте
гумата. Ако ремонтът е невъзможен – бракувайте гумата.

Няма.
ПО МПС
Преди ремонт винаги демонтирайте гумата и я подлагайте на цялостен преглед.
ОПЕРАЦИИ

101

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ВЪТРЕШНОСТ НА ГУМАТА

УВРЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА ОБЛИЦОВКА ОТ ЧУЖДИ ТЕЛА
Локално износване на вътрешността или множество неравномерно разположени
прореза или петна от износване по обиколката на цялата гума отвътре.

ВЪНШЕН ВИД

Проникнал обект или отпадъци, останали във вътрешността на гумата след монтажа.
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
FO
ЦИФРОВ
1402

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Проверете степента на увреждане и ремонтирайте, ако е възможно. Ако ремонтът е
невъзможен – бракувайте гумата.

Няма.
ПО МПС

ОПЕРАЦИИ

Преди монтажа оглеждайте вътрешността на всички гуми за попаднали чужди тела и
отпадъци в тях.

102

ПОВРЕДИ ОТ РЯЗЪК УДАР
Хоризонтална или сърповидна гънка или разцепване по вътрешната облицовка в
зоната на долната част на страницата. В увредената зона може да се появи и малка
издутина.

Рязък удар.
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ВЪТРЕШНОСТ НА ГУМАТА

ВЪНШЕН ВИД

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
PS
ЦИФРОВ
1403

МЕРОПРИЯТИЯ
Ако се вижда издутина, цицина или деформация – бракувайте гумата.
ПО ГУМАТА

ПО МПС

Проверете колелата и елементите от окачването на превозното средство за увреждане и
изкривяване.

Проверете експлоатационните параметри на превозното средство.
ОПЕРАЦИИ

103

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ВЪТЕРШНОСТ НА ГУМАТА

РАЗЦЕПВАНЕ В СЛЕДСТВИЕ НА УДАР
Пукнатина или сцепване по повърхността на вътрешната облицовка. Могат да бъдат
съпътствани от разместени или разхлабени корди. Може да има следи и от разкъсан
пакет от колани.

ВЪНШЕН ВИД

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Силен, концентриран в една точка удар в чуждо тяло, бордюр или дълбока дупка.
Ситуацията се утежнява при по-високо налягане в гумата от нормалното и при висока
скорост. Пълното спукване на гумата може да настъпи веднага или малко по-късно, в
зависимост от силата на удара.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
ІМ
ЦИФРОВ
1605

МЕРОПРИЯТИЯ
Бракувайте гумата.
ПО ГУМАТА
Няма.
ПО МПС
Проверете експлоатационните параметри на превозното средство.
ОПЕРАЦИИ

104

РАЗКЪСВАНЕ, ПОВРЕДИ ПРИ МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Неправилни техники по монтаж/демонтаж, недостатъчно смазка и/или неподходящи
или износени инструменти и оборудване за монтаж/демонтаж на гуми.

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ВЪТРЕШНОСТ НА ГУМАТА

Разкъсване/разрязване на материала в зоната на борда.
ВЪНШЕН ВИД

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
MD
ЦИФРОВ
1404

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Ако кордите на радиалния пласт са ръждясали, насечени, изкривени, скъсани, разхлабени
или отлепени – бракувайте гумата. Ако повредите не стигат до радиалните корди,
консултирайте се с производителя на регенерат за възможността за ремонт на гумата.
Няма.

ПО МПС

ОПЕРАЦИИ

Преразгледайте процедурите по монтаж/демонтаж на гуми и проверете състоянието на специализирани
инструменти и оборудване. Отстранете неизправното оборудване. Смазвайте добре бордовете на гумата
с одобрени смазки. (Вижте TMC RP 205A.) Преразгледайте процедурите за транспортиране и боравене с
гумите, за да избегнете повредите по време на работата с тях.

105

СЪСТОЯНИЕ НА КАРКАСА - ВЪТРЕШНОСТ НА ГУМАТА

ОТВОРЕН ШЕВ ПО ВЪТРЕШНАТА ОБВИВКА
Разцепване по шева на вътрешната обвивка, което може да е разположено в
съседство с тъмна ивица по обшивката.

ВЪНШЕН ВИД

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Загуба на адхезия в зоната на шева поради прекомерно огъване, дължащо се на
налягане в гумата, което е по-ниско от нормалното. Повредата може да бъде
свързана и с производствения процес.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
OL
ЦИФРОВ
1405

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Това състояние подлежи на ремонт, ако не са се оголили кордите. Консултирайте се със
специалиста по ремонтите относно възможността за извършване на ремонт или се
свържете с производителя на гумата.
Няма.

ПО МПС
Няма.
ОПЕРАЦИИ

106

ИЗДУТИНИ/ЦИЦИНИ И ОТЛЕПЯНЕ НА ВЪТРЕШНАТА ОБВИВКА

Загуба на адхезия между материала на вътрешната облицовка и каркаса.
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ВЪТРЕШНОСТ НА ГУМАТА

Издутина, цицина или отлепяне по вътрешната облицовка на гумата
ВЪНШЕН ВИД

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
LS
ЦИФРОВ
1406

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Ако издутините са малко на брой и малки по размер - вътрешната облицовка подлежи на ремонт и
гумата след това може да се върне в употреба. Консултирайте се със специалиста по ремонтите
относно възможността за извършване на ремонт. В противен случай, свалете гумата от употреба и
се свържете с производителя на гумата.

Няма.
ПО МПС
Няма.
ОПЕРАЦИИ

107

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ВЪТРЕШНОСТ НА ГУМАТА

НАПУКВАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА ОБВИВКА
Една или повече пукнатини по вътрешната обвивка на места, различни от шева на
обвивката.
One or more cracks in the inner liner at locations other than the inner liner splice.

ВЪНШЕН ВИД

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Експлоатация при изключително студено време, недостатъчно налягане в гумите или
натрупване на прекомерна топлина във вътрешността на гумата. Повредата може да
бъде свързана и с производствения процес.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
LC
ЦИФРОВ
1407

МЕРОПРИЯТИЯ
Свалете гумата от употреба и се свържете с производителя й.
ПО ГУМАТА
Няма.
ПО МПС
Няма.
ОПЕРАЦИИ

108

РАЗМЕСТЕНИ/РАЗХЛАБЕНИ КОРДИ

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Радиално хлътване или изпъкване по вътрешността на гумата. Отпечатъците на
радиалните корди се виждат през вътрешната обвивка.

Удари, пробиви, неправилни ремонти и ниско налягане в гумата, което е увредило
материала на кордите. Повредата може да бъде свързана и с производствения
процес.

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ВЪТРЕШНОСТ НА ГУМАТА

ВЪНШЕН ВИД

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
РС
ЦИФРОВ
1408

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Свалете гумата от употреба. Ако повредата е предизвикана от удар, неправилен ремонт
или пробив – бракувайте гумата. В противен случай се свържете с производителя на
гумата.
Няма.

ПО МПС
Няма.
ОПЕРАЦИИ

109

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ВЪТРЕШНОСТ НА ГУМАТА

ТЪНКА ВЪТРЕШНА ОБВИВКА
Радиалните корди се виждат под вътрешната обвивка. Може да са наблюдава в
раменната зона от вътрешната страна

ВЪНШЕН ВИД

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Тънко положена или разтеглена вътрешна облицовка по време на производствения
процес.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
ТІ
ЦИФРОВ
1409

МЕРОПРИЯТИЯ
Консултирайте се с производителя.
ПО ГУМАТА
Няма.
ПО МПС
Няма.
ОПЕРАЦИИ

110

ОТВОР В КОЛАНИТЕ НА КАРКАСА

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Необикновено голямо отстояние между кордите или липсваща корда от
конструкцията на гумата.

Раздалечени корди в
конструкцията

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ВЪТРЕШНОСТ НА ГУМАТА

Радиално хлътване във вътрешната обвивка на гумата.
ВЪНШЕН ВИД

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
PG
ЦИФРОВ
1410

МЕРОПРИЯТИЯ
Консултирайте с производителя на гумата.
ПО ГУМАТА
Няма.
ПО МПС
Няма.
ОПЕРАЦИИ

111

СЪСТОЯНИЯ НА КАРКАСА – ВЪТРЕШНОСТ НА ГУМАТА

ПОВРЕДИ ОТ ШОФИРАНЕ СЪС СПУКАНА ГУМА
ВЪНШЕН ВИД

Обезцветяване, издутини, набръчкване и/или отлепяне на вътрешната облицовка на
гумата.

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Продължителна експлоатация на гумата при налягане по-ниско от нормалното или в
претоварено състояние.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
RF
ЦИФРОВ
1606

МЕРОПРИЯТИЯ
Бракувайте гумата.
ПО ГУМАТА
Няма.
ПО МПС
Преразгледайте процедурите за проверка и поддържане на налягането в гумата.
ОПЕРАЦИИ

112

113

114

НЕПОДХОДЯЩИ/НЕПРАВИЛНИ РЕМОНТИ В РАЗЛИЧНИ ЗОНИ

НЕПРАВИЛЕН РЕМОНТ НА БОРДА

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Отвътре: Облицовката може да е отлепена и зоната на борда да е с оголена тъкан
или корди, пукнатини, висящи парчета гума или изкривен контур.
Отвън: Може да се наблюдава отлепяне на всеки от компонентите на гумата.
Отлепянето може да настъпи на место различно от местото, в което е бил
ремонтиран борда.

НЕПОДХОДЯЩ/НЕПРАВИЛЕН РЕМОНТ – ЗОНА НА БОРДА

ВЪНШЕН ВИД

Повредата е била твърде голяма за ремонт, лошо извършен ремонт, неправилна
вулканизация или неподходящ материал за запълване на повредата.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
BA
ЦИФРОВ
1601

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Извършете повторен ремонт, ако е възможно. В противен случай, бракувайте гумата.
Консултирайте се с доставчика ви на материали за ремонт относно възможностите за
задействане на гаранционните клаузи.
Няма.

ПО МПС

ОПЕРАЦИИ

Преразгледайте процедурите по монтажа/демонтажа, за да не се допуска увреждане на
борда. Преразгледайте техниките за ремонт с техника по ремонтите или с доставчика на
материали за ремонт.

115

РЕМОНТ БЕЗ СВАЛЯНЕ НА ГУМАТА ОТ ДЖАНТАТА
Отвън: може да се наблюдава отлепяне на компоненти от гумата.
Отвътре: Била е използвана гумирана корда или вулканизирана гумена тапа за запълване на
пробива, без да е използвана лепенка, която да армира повредата от вътрешната страна.
Могат да се наблюдават пукнатини или отлепяне в областта на пробива. Освен това, могат да
се наблюдават и други увреждания от проникнали тела. Може да има отлепяне в друга зона,
различна от зоната на първоначалната повреда.

ВЪНШЕН ВИД

Гумата не е била демонтирана, внимателно огледана и ремонтирана. Извършеният
вид ремонт не отговаря на промишлените стандарти.

НЕПОДХОДЯЩИ/НЕПРАВИЛНИ РЕМОНТИПРОТЕКТОР/СТРАНИЦИ/ВЪТРЕШНОСТ

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
OW
ЦИФРОВ
1602

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Извършете повторен ремонт, ако е възможно. В противен случай, бракувайте гумата.
Консултирайте се с доставчика ви на материали за ремонт относно възможностите за
задействане на гаранционните клаузи.
Няма.

ПО МПС

ОПЕРАЦИИ

Преразгледайте техниките за ремонт с техника по ремонтите/доставчика на материали за
ремонт/сервизните техници.

116

НЕПРАВИЛЕН ЛОКАЛЕН РЕМОНТ

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

НЕПОДХОДЯЩ/НЕПРАВИЛЕН РЕМОНТ – ЗОНА НА СТРАНИЦАТА

ВЪНШЕН ВИД

Запълващата гума на ремонтирания участък в зоната на страницата или протектора
липсва, пропаднала е или виси свободно, а понякога се наблюдават и пукнатини.

Лоша изработка, замърсена шлайфана зона, неподходящо циментиране, замърсен
или неподходящ материал за запълване, неправилно време или налягане при
вулканизацията, неправилно почистване на зоната на повредата, използван
прекалено малко или прекалено много запълващ материал, кръпката не е
окончателно обработвана след ремонта и др.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
BZ
ЦИФРОВ
1603

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Извършете повторен ремонт, ако е възможно. В противен случай, бракувайте гумата.
Консултирайте се с доставчика ви на материали за ремонт относно възможностите за
задействане на гаранционните клаузи.
Няма.

ПО МПС

ОПЕРАЦИИ

Преразгледайте техниките за ремонт с техника по ремонтите или доставчика на
материали за ремонт.

117

НЕПОДХОДЯЩ/НЕПРАВИЛЕН РЕМОНТ – ЗОНА НА СТРАНИЦАТА

ИЗДУТИНА, ПОЯВИЛА СЕ СЛЕД РЕМОНТ
Отвън: Голяма издутина (повече от 3/8” /9.5 мм/ над повърхността) в средната и горната част от
страницата, която може да има възли или пукнатини и се разширява до пълно отлепяне на гумата на
страницата от каркаса. Издутина с размер под 9.5 мм свързана с ремонт е приемлива, тъй като
кордите се разместват сами след ремонта. Свързаните с ремонт издутини трябва да се обозначават
със син триъгълник. Виж TMC RP 206.
Отвътре: Вътрешната деформация е разположена точно върху ремонта, а лепенката може да е

ВЪНШЕН ВИД

издута или хлътнала.
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Лепенката е била прекалено малка, неправилно поставена или зоната на повредата
не е била почистена добре по време на ремонта.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
RB
ЦИФРОВ
1604

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Консултирайте се със сервиза извършил ремонта относно възможността за задействане
на гаранционните условия. Ако издутината е над 3/8” (9.5 мм) – бракувайте гумата.

Няма.
ПО МПС

ОПЕРАЦИИ

Преразгледайте техниките за ремонт с техника по ремонтите или доставчика на
материали за ремонт.

118

ЛОКАЛЕН РЕМОНТ, КОЙТО Е ТРЯБВАЛО ДА БЪДЕ ПО-ОБШИРЕН

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Запълващата гума от локалния ремонт липсва или виси свободно. Може да се
виждат кордите. Около локалния ремонт може да има дълбоки пукнатини. Във
вътрешността на гумата може да се наблюдава изкривяване или отлепяне или в
зоната на ремонта се наблюдава издутина, когато гумата е напомпана.
Повредата е довела до нарушаване на конструкцията на гумата или до увреждане
на кордите. Ремонтът е трябвало да бъде по-обширен.

НЕПОДХОДЯЩ/НЕПРАВИЛЕН РЕМОНТ –ВЪТРЕШНОСТ/СТРАНИЦА

ВЪНШЕН ВИД

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
WR
ЦИФРОВ
1505

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Свалете гумата от употреба. Извършете повторен ремонт, ако е възможно или
бракувайте гумата. Консултирайте се със сервиза извършил ремонта относно
възможността за задействане на гаранционните условия.
Няма.

ПО МПС

ОПЕРАЦИИ

Преразгледайте техниките за ремонт с техника по ремонтите или доставчика на
материали за ремонт.

119

НЕПОДХОДЯЩ/НЕПРАВИЛЕН РЕМОНТ –ВЪТРЕШНОСТ/СТРАНИЦА

НЕПРАВИЛЕН РЕМОНТ НА ПРОБИВ
Отвън: В по-напреднал стадий може да се наблюдава отлепяне на елементи от
гумата.
Отвътре: От лепенката тръгва пукнатина или разцепване. Лепенката може да е
хлътнала, напукана или да виси. Може да се наблюдават признаци на прегряване,
като прахообразна или лепкава гума.

ВЪНШЕН ВИД

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Повреденото место не е било добре почистено. Повредата е била прекалено голяма
за точков ремонт. Пробивът не е бил запълнен с гума преди поставянето на
лепенката. Била е избрана неподходяща по вид и размер лепенка.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
IR
ЦИФРОВ
1506

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Извършете повторен ремонт, ако е възможно. В противен случай, бракувайте гумата.
Консултирайте се с доставчика ви на материали за ремонт относно възможностите за
задействане на гаранционните клаузи.
Няма.

ПО МПС

ОПЕРАЦИИ

Преразгледайте техниките за ремонт с техника по ремонтите или доставчика на
материали за ремонт.

120

НЕПРАВИЛНО ПОДРАВНЕНИ ЛЕПЕНКИ

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Отвън: Може да се наблюдава отлепяне на елементи от гумата.
Отвътре: Лепенката може да е хлътнала, повдигната или напукана. Стрелките за
подравняване на лепенката не сочат в правилната посока.

НЕПОДХОДЯЩ/НЕПРАВИЛЕН РЕМОНТ –ВЪТРЕШНОСТ/СТРАНИЦА

ВЪНШЕН ВИД

Неправилно поставена лепенка. Не са спазвани процедурите за извършване на
ремонта.

(В този случай стрелките, които трябва да
сочат към борда, не сочат към него)

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
ІА
ЦИФРОВ
1507

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Извършете повторен ремонт, ако е възможно. В противен случай, бракувайте гумата.
Консултирайте се техника, извършил ремонта/доставчика на регенерат относно
възможностите за задействане на гаранционните клаузи.
Няма.

ПО МПС

ОПЕРАЦИИ

Преразгледайте техниките за ремонт с техника по ремонтите или доставчика на
материали за ремонт.

121

НЕПОДХОДЯЩ/НЕПРАВИЛЕН РЕМОНТ –ВЪТРЕШНОСТ/СТРАНИЦА

РЕМОНТ С ПРОНИКВАНЕ НА ВЪЗДУХ ПОД ЛЕПЕНКАТА
Отвън: може да се наблюдава издутина върху страницата, а материалът на пълнителя може да
е напукан. Може да има отлепяне на компоненти от гумата.
Отвътре: Лепенката е сцепена или откъсната в раменната зона на гумата и свободно висяща в
централната си зона. Под лепенката може да има издута, полирана или лепкава зона,
породена от прегряване. Запълващия материал също може да бъде напукан.

ВЪНШЕН ВИД

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Неправилно поставяне на лепенката по време на ремонта, което е довело до
блокирането на въздух под лепенката. Вероятно бордовете на гумата са били
изтеглени настрани по време на поставянето на лепенката.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
BR
ЦИФРОВ
1508

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Извършете повторен ремонт, ако е възможно. В противен случай, бракувайте гумата.
Консултирайте се с доставчика ви на материали за ремонт относно възможностите за
задействане на гаранционните клаузи.
Няма.

ПО МПС

ОПЕРАЦИИ

Преразгледайте техниките за ремонт с техника по ремонтите, доставчика на материали за
ремонт или сервиза.

122

НЕПРАВИЛЕН РЕМОНТ НА УЧАСТЪК ОТ ГУМАТА БЕЗ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДАТА

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Отвътре: Разцепване/пукнатина, тръгваща изпод лепенката. Лепенката може да е
разкъсана, да виси свободно или да липсва.
Отвън: Може да има отлепени елементи от конструкцията на гумата, които откриват
ръждясали и хлабави корди.

НЕПОДХОДЯЩ/НЕПРАВИЛЕН РЕМОНТ –ВЪТРЕШНОСТ/СТРАНИЦА

ВЪНШЕН ВИД

Цялостната повреда и/или отлепяне не са били идентифицирани и отстранени.
Лоша изработка.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
IS
ЦИФРОВ
1509

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Извършете повторен ремонт, ако е възможно. В противен случай, бракувайте гумата.
Консултирайте се с доставчика ви на материали за ремонт относно възможностите за
задействане на гаранционните клаузи.
Няма.

ПО МПС

ОПЕРАЦИИ

Преразгледайте техниките за ремонт с техника по ремонтите или доставчика на
материали за ремонт.

123

НЕПОДХОДЯЩ/НЕПРАВИЛЕН РЕМОНТ –ВЪТРЕШНОСТ/СТРАНИЦА

ИЗПОЛЗВАНА ЛЕПЕНКА ЗА ДИАГОНАЛНА ГУМА ПРИ РАДИАЛНА ГУМА
Отвътре: лепенката е напукана или изкривена. Лепенките за диагонални гуми могат
да са кръгли или „Х” образни и нямат надпис "Radial" (всички армирани лепенки за
радиални гуми са обозначени с надпис "Radial").
Отвън: Може да се наблюдава отлепяне на компоненти от конструкцията на гумата.

ВЪНШЕН ВИД

Поставяне на неправилна лепенка. Неспазване на процедурите по ремонта.
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
ВІ
ЦИФРОВ
1610

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Извършете повторен ремонт, ако е възможно. В противен случай, бракувайте гумата.
Консултирайте се с доставчика ви на материали за ремонт относно възможностите за
задействане на гаранционните клаузи.
Няма.

ПО МПС

ОПЕРАЦИИ

Преразгледайте техниките за ремонт с техника по ремонтите или доставчика на
материали за ремонт.

124

НЕПРАВИЛНО ПОСТАВЯНЕ НА ЛЕПЕНКАТА

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Пукнатини по вътрешната обвивка в съседство с лепенката, в гъвкавата зона на
гумата.

НЕПОДХОДЯЩ/НЕПРАВИЛЕН РЕМОНТ –ВЪТРЕШНОСТ/СТРАНИЦА

ВЪНШЕН ВИД

Неправилен размер, поставяне или подравняване на лепенката в гъвкавата зона от
вътрешната стана на гумата.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
ІР
ЦИФРОВ
1511

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Извършете повторен ремонт, ако е възможно. В противен случай, бракувайте гумата.
Консултирайте се с доставчика ви на материали за ремонт относно възможностите за
задействане на гаранционните клаузи.
Няма.

ПО МПС

ОПЕРАЦИИ

Преразгледайте техниките за ремонт с техника по ремонтите или доставчика на
материали за ремонт.

125

НЕПОДХОДЯЩ/НЕПРАВИЛЕН РЕМОНТ –ВЪТРЕШНОСТ/ПРОТЕКТОР

РЕМОНТ БЕЗ ПОСТИГАНЕ НА ЗАПЪЛВАНЕ НА ПРОБИВА
Отвън: Забелязва се ръжда по незапълнен пробив.
Отвътре: Лепенката е хлътнала или напукана.

ВЪНШЕН ВИД

В пробива не е било поставено гумено стебло или запълващ материал.
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
LN
ЦИФРОВ
1512

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Извършете повторен ремонт, ако е възможно. В противен случай, бракувайте гумата.
Консултирайте се с доставчика ви на материали за ремонт относно възможностите за
задействане на гаранционните клаузи.
Няма.

ПО МПС

ОПЕРАЦИИ

Преразгледайте техниките за ремонт с техника по ремонтите или доставчика на
материали за ремонт.

126

НАПУКВАНЕ НА АРМИРАНАТА ЧАСТ ОТ ЛЕПЕНКАТА

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

През лепенката минава пукнатина, която се намира в края на армираната
платформа на лепенката.

НЕПОДХОДЯЩ/НЕПРАВИЛЕН РЕМОНТ –ВЪТРЕШНОСТ

ВЪНШЕН ВИД

Неправилен размер, поставяне или подравняване на лепенката в гъвкавата зона от
вътрешната стана на гумата.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
RC
ЦИФРОВ
1513

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Извършете повторен ремонт, ако е възможно. В противен случай, бракувайте гумата.
Консултирайте се с доставчика ви на материали за ремонт относно възможностите за
задействане на гаранционните клаузи.
Няма.

ПО МПС

ОПЕРАЦИИ

Преразгледайте техниките за ремонт с техника по ремонтите или доставчика на
материали за ремонт.

127

НЕПОДХОДЯЩ/НЕПРАВИЛЕН РЕМОНТ –ВЪТРЕШНОСТ

НЕУСПЕШЕН РЕМОНТ НА ВЪТРЕШНАТА ОБЛИЦОВКА
Отвътре: В гумата на лепенката има пукнатина. В ремонтната зона може да виждат
следи от зачистване. Ремонтната зона може да и покрита със запечатка за вътрешна
облицовка.
Отвън: Може да се наблюдава отлепяне на елементи от конструкцията на гумата

ВЪНШЕН ВИД

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Правен е опит да се ремонтират издутини по вътрешната облицовка или отворен шев
по вътрешната облицовка не е бил затворен успешно и не е успял да възпре
проникването на въздух от вътрешността на гумата в каркаса й, предизвиквайки
отлепяне на елементи от нея.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
FL
ЦИФРОВ
1514

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Консултирайте се с доставчика ви на материали за ремонт относно възможностите за
задействане на гаранционните клаузи.Бракувайте гумата.

Няма.
ПО МПС

ОПЕРАЦИИ

Преразгледайте техниките за ремонт с техника по ремонтите или доставчика на
материали за ремонт.

128

НЕУСПЕШЕН РЕМОНТ В РЕЗУЛТАТ НА ПОНИЖЕНО НАЛЯГАНЕ

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Пукнатини в лепенката, пукнатини, предизвикани от лепенката, отлепени краища на
лепенката, лепкава повърхност около ремонтната зона или под лепенката.

НЕПОДХОДЯЩ/НЕПРАВИЛЕН РЕМОНТ –ВЪТРЕШНОСТ

ВЪНШЕН ВИД

Експлоатация на гумата с налягане по-ниско от нормалното поради пробив,
изпускащо стебло на вентила, понижено налягане в гумите и др.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
RU
ЦИФРОВ
1515

МЕРОПРИЯТИЯ
Бракувайте гумата
ПО ГУМАТА
Няма.
ПО МПС

ОПЕРАЦИИ

Преразгледайте инструкциите за проверка на налягането в гумите и инструкциите за
натоварване .

129

131

УВОД КЪМ ВИДОВЕТЕ ИЗНОСВАНИЯ НА
РАДИАЛНИТЕ ГУМИ И ПРИЧИНИТЕ ЗА ТЯХ
За да бъде удължен максимално ресурсът на гумите и с
цел намаляване на разхода за гуми на километър, е от
особено значение да се минимизират неравномерното
износване на протектора и евентуалните повреди по
каркаса. Настоящите препоръчителни практики могат да
служат като справочник и наръчник, който да помогне на
ползвателя им да определи вида на износването и да
идентифицира причините, които след това да се
отстранят с цел намаляване до минимум на
неравномерното износване. Някой от найразпространените причини за различните видове
износвания са:
При поддръжката и експлоатацията: 
Несъосност на управляемата, двигателната и осите на
ремаркетата и полуремаркетата. 
Неподдържане на подходящо налягане в гумите. 
Монтаж на две неподходящи по размер гуми, особено
на сдвоени джанти. 
Неправилен монтаж на гумата върху джантата, водещ
до неправилно позициониране на борда. 
Разцентрован комплект на колелото – гума, джанта,
спирачен барабан, тас. 
Силен дисбаланс и/или износване 
Неподходящо натоварване на гумите по време на
експлоатацията. 
Неправилен подбор на гумите – използването на гума,
която не е подходяща за вида ос или за
експлоатационните условия 
Лошо поддържано окачване с разхлабени елементи или
с неправилно заменени части. 
Неправилна употреба на вериги или други средства,
подпомагащи теглителното усилие 
Лоша култура на управление на МПС.

Свързани с гумите: 
Разбалансираност и/или износване. 
Неподходяща шарка или конструкция на гумите.
Свързани с джантите/спирачните барабани/тасовете: 
Разбалансираност и/или износване. Концентричност на
гайките на джантата. 
Неправилен монтаж на гумата и джантата.
Неправилното налягане в гумите и несъосността на
управляемата, двигателната и осите на ремаркетата и
полуремаркетата са сред водещите причини за
неравномерното износване на гумите. Те са най-често
срещани и като цяло имат най-голям принос за
износването в сравнение с другите причини.
Неподдържането на подходящо налягане в гумите е един
непрекъснато действащ фактор, който често се
подценява. Цялостната несъосност на превозното
средство се разбира най-трудно и обикновено е
последната причина, която се търси и коригира. Обърнете
се към TMC RP 642, „Центроване на превозното средство
– препоръки за удължаване живота на гумите и на другите
елементи от конструкцията, свързани с центровките.” или
отделното издание на ТМС „Насоки за коригиране
съостността на превозното средство”. За да се справите с
неравномерното износване, е най-добре да откриете
причините за това неравномерно износване докато гумите
са все още на превозното средство. Ако гумите трябва да
бъдат свалени за обслужване, преди да ги свалите,
заедно с номера на превозното средство обозначете
върху тях на коя ос са били поставени и посоката им на
въртене. За процедурите по коригиране на съосността
вижте RP 642.

132

133

ИЗНОСВАНИЯ НА РАДИАЛНИТЕ ГУМИ – ГУМИ ЗА УПРАВЛЯЕМА ОС

ИЗНОСВАНЕ НА РЪБА НА ПРОТЕКТОРА
Равномерно износване на протектора в центъра със стъпаловидно износване в
раменната зона. Това се отнася до външния ръб, обикновено само на едното рамо.
Ако се наблюдава и на двете рамена, на едното от тях износването може да е пошироко.

ИЗНОСВАНЕ НА ГУМИТЕ – УПРАВЛЯЕМА ОС

ВЪНШЕН ВИД

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Типично за радиални гуми, използвани в приложения с бавно износване.
Износването може да варира според шарката на протектора и приложението на
гумата.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
СН
ЦИФРОВ
1701

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Ресурсът на гумата няма да се намали, стига разликите в дълбочината на протектора да
не са значителни. Гумите могат да останат на управляемата ос.

Няма.
ПО МПС
Няма.
ОПЕРАЦИИ

134

ПЪЛНО ИЗНОСВАНЕ НА РАМЕННИЯ ПОЯС
ВЪНШЕН ВИД

Силно износване, обхващащо целия раменен пояс до основен канал на протектора,
обикновено само в една от раменните зони.

ИЗНОСВАНЕ НА ГУМИТЕ – УПРАВЛЯЕМА ОС

Резултат от странично триене. Обикновено се предизвиква от неправилно събиране на колелата на
управляемата ос, несъосност на двигателната ос или на осите на ремаркето. До същия резултат могат да
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА
доведат увредени и/или лошо поддържани елементи от кормилната уредба/окачването. В случай на
събиране на колелата се износват външните раменни пояси на двете гуми на управляемата ос, докато
при обратно събиране се износват вътрешните раменни пояси. Несъосността на двигателната ос износва
вътрешния раменен пояс на едната гума и външния на противоположната гума на управляемата ос. Лошо поддържаните елементи от
окачването (като щанги, ресори и пружинни гнезда) могат да доведат до същите резултати. Неправилно позиционираните бордове също.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
FS
ЦИФРОВ
1702

МЕРОПРИЯТИЯ
Гумата може да бъде завъртяна на друга позиция или регенерирана.
ПО ГУМАТА

ПО МПС

Определете причината за несъосността, проверете елементите на окачването, проверете
позиционирането на борда и коригирайте според нуждите.

Няма.
ОПЕРАЦИИ

135

ЕДНОСТРАННО ИЗНОСВАНЕ
Силно износване от едната страна на гумата започващо от рамото и стигащо до
средата на протектора.

ИЗНОСВАНЕ НА ГУМИТЕ – УПРАВЛЯЕМА ОС

ВЪНШЕН ВИД

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Неправилния страничен наклон на колелата и несъосността на двигателната ос са
сред основните причини за това състояние. Подобно износване може да се получи и
при износени шенкелни болтове, неправилно прогонване на лагерите и големи
осови натоварвания.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
OS
ЦИФРОВ
1703

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

ПО МПС

В зависимост от степента на износване гумата може да бъде завъртяна на друга позиция
или регенерирана.

Определете и коригирайте несъосността според необходимостта. Проверете елементите
на окачването за прекомерно износване.

Няма.
ОПЕРАЦИИ

136

ЕДНОСТРАННО ИЗНОСВАНЕ НА ВСЕКИ ПОЯС ОТ БЛОКОВЕТЕ НА ПРОТЕКТОРА

ВЪНШЕН ВИД

Силни странични сили на триене, в резултат на несъосност, предимно събиране на
колелата. Може да се дължи на несъосност на двигателната ос, износени, липсващи
или увредени елементи от окачването, огънати щанги или други изкривявания по
шасито.

ИЗНОСВАНЕ НА ГУМИТЕ – УПРАВЛЯЕМА ОС

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Поясите от блокове на протектора са износени от единия към другия си край
(диагонално) гледано по напречното им сечение.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
FE
ЦИФРОВ
1704

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

ПО МПС

Ако едностранното износване на поясите от блокове е силно изразено, можете да
преместите гумата на друга ос за максимално оползотворяване на останалия протектор.

Определете причината за несъосността и коригирайте състоянието. Ако едностранното износване
на поясите от блокове е идентично и при двете гуми на двигателната ос, това е показател за
несъосност на двигателната ос или на елементите от шасито. Ако едностранното износване
противоположно разположено при гумите от една ос, проблемът е в събирането на колелата.

Няма.
ОПЕРАЦИИ

137

ЕРОЗИЙНО/РЕЧНО ИЗНОСВАНЕ
Периферно износване по дължината на редовете от блокове, в близост до
основните канали на протектора. Може да бъде вълнообразно и да варира по
ширина на различни места по обиколката на гумата.

ИЗНОСВАНЕ НА ГУМИТЕ – УПРАВЛЯЕМА ОС

ВЪНШЕН ВИД

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Характерно е при бавно износване на радиалните гуми на свободно носещи оси.
Може да варира при различните шарки на протектора и конструкции на гумата.
Често се наблюдава при линейни транспортни операции, при които товарите са
леки, а завоите чести.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
RW
ЦИФРОВ
1705

МЕРОПРИЯТИЯ
Ерозийното износване не е опасно
ПО ГУМАТА
Няма
ПО МПС
Няма.
ОПЕРАЦИИ

138

ВЪЛНООБРАЗНО ИЗНОСВАНЕ НА РАМЕННИЯ ПОЯС
ВЪНШЕН ВИД

Обикновено в резултат на умерен до силен дисбаланс на колелото, неправилен
монтаж на джантата към главината или друго отклонение в монтажа. Може да се
дължи и на липсата на амортизатори при някои видове окачване, или на разхлабени
шенкелни болтове или неправилно припасване на лагерите. Причина за такова
състояние може да бъде и недостатъчното налягане в гумата.

ИЗНОСВАНЕ НА ГУМИТЕ – УПРАВЛЯЕМА ОС

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Локални трапчинковидни зони с голямо износване, имащи форма подобна на
раковина, по раменния пояс на гумата. В по-напреднал етап износването може да
достигне и до съседните пояси.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
СР
ЦИФРОВ
1706

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

ПО МПС

Ако се влоши качеството на возене, обмислете поставянето на гумата на друга позиция
или регенерирането й.

Открийте причината за дисбаланса, като тя може да се крие в джантата, главината, таса
или спирачния барабан. Проверете елементите на окачването за прекомерно износване.
Извършете необходимите корекции.
Няма.

ОПЕРАЦИИ

139

ЯЙЦЕВИДНО ИЗНОСВАНЕ
Значителна разлика в дълбочината на протектора на две точки разположени на 180°
една от друга.

ИЗНОСВАНЕ НА ГУМИТЕ – УПРАВЛЯЕМА ОС

ВЪНШЕН ВИД

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Обикновено в резултат на значително радиално биене или друго отклонение в
параметрите на комплекта на колелото, включително болтовете на джантата,
главината/джантата или неправилно позициониране на борда на гумата върху
джантата. Може да се предизвика и от изкривени спирачни барабани. Възможно е да
се придружава от или да доведе до значителни вибрации.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
ОО
ЦИФРОВ
1707

МЕРОПРИЯТИЯ
Можете да преместите гумата на друга позиция или да я регенерирате.
ПО ГУМАТА

ПО МПС

Открийте частите/елементите, които предизвикват проблема. Ремонтирайте ги или ги
заменете.

Няма.
ОПЕРАЦИИ

140

ЦЯЛОСТНО БЪРЗО ИЗНОСВАНЕ
Равномерно, но много бързо износване
ВЪНШЕН ВИД

Може да се предизвика от пътните условия, като планински терен например, от
често и остро завиване, от абразивни пътни настилки в комбинация с
характеристиките на МПС, като хидравлика на управлението, голямо осово
натоварване, тесни калници, раздалечени оси, при трактори с къса база и бордови
камиони с дълга база.

ИЗНОСВАНЕ НА ГУМИТЕ – УПРАВЛЯЕМА ОС

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
OF
ЦИФРОВ
1708

МЕРОПРИЯТИЯ
Няма.
ПО ГУМАТА

ПО МПС

Консултирайте се с производителите на гумите или на превозното средство при подбора
на оборудване и гуми.

Няма.
ОПЕРАЦИИ

141

ИЗНОСВАНЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ ПОЯСИ НА ПРОТЕКТОРА
Един или повече пояси от блокове на протектора са износени под нивото на
съседните пояси по цялата обиколка на гумата.

ИЗНОСВАНЕ НА ГУМИТЕ – УПРАВЛЯЕМА ОС

ВЪНШЕН ВИД

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Основно се предизвиква от ниско налягане в гумите. Може да се предизвика от
липса на амортизатор при някои видове окачване, повреда в ресорното окачване,
отклонения като неправилно позициониране на борда, неподходящо припасване на
лагерите и дисбаланс в колелото. Задълбочава се при висока скорост и лек товар.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
DP
ЦИФРОВ
1709

МЕРОПРИЯТИЯ
Ако износването е значително, преместете гумата на друга позиция.
ПО ГУМАТА

ПО МПС

Подобрете практиките за поддържане на налягате в гумите или открийте механичната
повреда и я отстранете.

Няма.
ОПЕРАЦИИ

142

НЕРАВНОМЕРНО ИЗНОСВАНЕ НА ПОЯСИТЕ НА ПРОТЕКТОРА
ВЪНШЕН ВИД

Липса на амортизатор при някои видове окачвания. Неправилно припасване на
лагери, отклонения в колелото, като неправилно позициониране на борда и
дисбаланс. Може да бъде предизвикано и от прорези, създадени от камъни.
Задълбочава се при висока скорост и лек товар.

ИЗНОСВАНЕ НА ГУМИТЕ – УПРАВЛЯЕМА ОС

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Неравномерно износване на произволни места по обиколката на гумата (може да
прерастне в износване на вътрешните пояси от протектора).

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
RP
ЦИФРОВ
1710

МЕРОПРИЯТИЯ
Няма.
ПО ГУМАТА
Открийте механичната повреда и я отстранете.
ПО МПС
Няма.
ОПЕРАЦИИ

143

ИЗНОСВАНЕ НА ГУМИТЕ – УПРАВЛЯЕМА ОС

ПЪЛНО ИЗНОСВАНЕ НА РАМЕННИЯ ПОЯС ПОРАДИ
ИЗМЕСТВАНЕ ЪГЪЛА НА ТЕГЛИТЕЛНОТО УСИЛИЕ
Силно износване обхващащо целия раменен пояс и достигащо до основен канал в
протектора. Наблюдава се само на едното рамо. Износването се наблюдава върху
вътрешното рамо на едната гума и върху външното рамо на противоположната гума.

ВЪНШЕН ВИД

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

ГЕОМЕТРИЧНА
ОС

Несъосност на двигателните оси, водещо до изместване на ъгъла на теглителното
усилие.

Положителен (+)
ЪГЪЛ НА
ТЕГЛЕНЕ
ОС НА
ТЕГЛИТЕЛНОТО
УСИЛИЕ

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
ТА
ЦИФРОВ
1711

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

ПО МПС

В зависимост от степента на износване, гумите могат да бъдат преместени на друга
позиция, като например на осите на ремарке, или да бъдат регенерирани.

Извършете пълно центроване на превозното средство. Вижте TMC RP 642 „Центроване
на превозното средство – препоръки за удължаване живота на гумите и на другите
елементи от конструкцията, свързани с центровките.”
Проверявайте редовно гумите за равномерността на износването им.

ОПЕРАЦИИ

144

ИЗНОСВАНЕ ПОРАДИ СХОДИМОСТ НА ПРЕДНИТЕ КОЛЕЛА
ВЪНШЕН ВИД

Неправилна центровка.
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

СХОДИМОСТ

ПОГЛЕД
ОТГОРЕ

Ляво

ИЗНОСВАНЕ НА ГУМИТЕ – УПРАВЛЯЕМА ОС

Износване в раменния пояс, наблюдаващо се от външната страна и на двете гуми
на управляемата ос. Поясите от блокове имат странично износване при поглед по
напречното сечение.

Дясно
СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
TW
ЦИФРОВ
1712

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

ПО МПС

Преместете гумите на друга позиция, например на ремарке, разменете им местата или ги
регенерирайте.

Извършете пълно центроване на превозното средство. Вижте TMC RP 642 „Центроване
на превозното средство – препоръки за удължаване живота на гумите и на другите
елементи от конструкцията, свързани с центровките.”
Проверявайте редовно гумите за равномерността на износването им.

ОПЕРАЦИИ

145

ИЗНОСВАНЕ ПОРАДИ ОБРАТНА СХОДИМОСТ НА ПРЕДНИТЕ КОЛЕЛА
Износване в раменния пояс, наблюдаващо се от вътрешната страна и на двете гуми
на управляемата ос. Поясите от блокове имат странично износване при поглед по
напречното сечение.

ИЗНОСВАНЕ НА ГУМИТЕ – УПРАВЛЯЕМА ОС

ВЪНШЕН ВИД

Неправилна центровка.
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

ОБРАТНА
СХОДИМОСТ

ПОГЛЕД
ОТГОРЕ

Ляво

Дясно

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
TO
ЦИФРОВ
1713

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

ПО МПС

Преместете гумите на друга позиция, например на ремарке, разменете им местата или ги
регенерирайте.

Извършете пълно центроване на превозното средство. Вижте TMC RP 642 „Центроване
на превозното средство – препоръки за удължаване живота на гумите и на другите
елементи от конструкцията, свързани с центровките.”
Проверявайте редовно гумите за равномерността на износването им.

ОПЕРАЦИИ

146

147

ИЗНОСВАНИЯ НА РАДИАЛНИТЕ ГУМИ – ГУМИ ЗА ДВИГАТЕЛНА ОС

ИЗНОСВАНЕ НА РЪБА МЕЖДУ ПРОТЕКТОРА И СТРАНИЦАТА
Гумата е износена по ръба на рамото Износването е ограничено само във външната
част на раменния пояс. Износването може да е по-широко върху едното рамо,
отколкото върху другото. То първо се появява върху вътрешното рамо на вътрешно
разположената гума от сдвоената джанта на предната двигателна ос.

ИЗНОСВАНЕ НА ГУМИТЕ – ДВИГАТЕЛНА ОС

ВЪНШЕН ВИД

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Типично при бавно износване на протектора на радиалните гуми. Варира при
различните шарки на протектора и условията на експлоатация. Задълбочава се при
подвижни товари, осово изместване, тежки пътни условия, износени или повредени
елементи от окачването и износени или неправилно припасвани лагери.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
СН
ЦИФРОВ
1701

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Преместете гумата на друга двигателна ос. Не се отразява отрицателно върху цялостния
ресурс на гумата.

Проверете за износени или повредени елементи от окачването.
ПО МПС
Няма.
ОПЕРАЦИИ

148

ДИАГОНАЛНО ИЗНОСВАНЕ НА БЛОКОВЕТЕ НА ПРОТЕКТОРА
ВЪНШЕН ВИД

ИЗНОСВАНЕ НА ГУМИТЕ – ДВИГАТЕЛНА ОС

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Всеки блок по обиколката на гумата е износен диагонално от предния към задния си
ръб при поглед отстрани на гумата.

Най-често се получава при разлика в налягането или в диаметрите при гуми със
сдвоен монтаж. Определени условия на експлоатацията, като извършване на
доставки от врата до врата, висок въртящ момент и планински маршрути могат да
утежнят това състояние.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
нт
ЦИФРОВ
1714

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

ПО МПС

Продължете да използвате гумата на двигателна ос Ако износването е значително,
сменете посоката на въртене на гумата, до пълно износване на протектора.

Преразгледайте процедурите по поддръжка на превозното средство и при покупката на
нови гуми се консултирайте с производителя за пригодността им за специфичните условия
на експлоатация и за взаимозаменяемостта им.
Няма.

ОПЕРАЦИИ

149

РЕДУВАЩО СЕ ИЗНОСВАНЕ НА БЛОКОВЕТЕ (ПРЕЗ ЕДИН)
Редуващо се износване на блоковете от протектора до различна степен по цялата
обиколка на гумата. Може да се наблюдава при всеки втори блок, всеки трети блок и
т.н. или в някаква комбинация.

ИЗНОСВАНЕ НА ГУМИТЕ – ДВИГАТЕЛНА ОС

ВЪНШЕН ВИД

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Наблюдава се при разлика в налягането или в диаметрите при гуми със сдвоен
монтаж и определени условия на експлоатация, като извършване на доставки от
врата до врата или разлики в натоварването. Задълбочава се при бавно износване
на гумата, автомобили с въздушно окачване и при износени или зле поддържани
елементи от окачването.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
aw
ЦИФРОВ
1715

МЕРОПРИЯТИЯ
Продължете да използвате гумата до пълно износване и след това я регенерирайте.
ПО ГУМАТА
Проверете за износени или повредени елементи от окачването.
ПО МПС

ОПЕРАЦИИ

При покупката на нови гуми се консултирайте с производителя за пригодността им за
специфичните условия на експлоатация и за взаимозаменяемостта им. Подобрете
практиките си за подбор на гуми при сдвоен монтаж и за проверка и поддържане на
налягането в гумите.

150

ЛОКАЛНИ ПОВРЕДИ ОТ ПРЕКОМЕРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПИРАЧКИТЕ
ВЪНШЕН ВИД

Задълбочава се при нови спирачки (високо триене, спирачките още не са
напаснати), разбалансирана спирачна система, агресивно използване на спирачките
и лошо кормуване. Понякога се получава при потегляне на ново превозно средство.

ИЗНОСВАНЕ НА ГУМИТЕ – ДВИГАТЕЛНА ОС

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Плоско петно върху повърхността на протектора. По повърхностната текстура може
да има следи от триенето на протектора по пътната настилка, но повърхността на
гумата може да бъде и гладка. Често се наблюдава при повече от една гума на една
и съща ос.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
BS
ЦИФРОВ
1716

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Ако състоянието на гумата не е много лошо, гумите на сдвоена джанта могат да се
завъртят така, че плоските петна да отстоят на 180° едно от друго. Ако състоянието е
тежко, гумата може да се ремонтира или регенерира, стига повредата да не е стигнала до
коланите. Ако това се е случило – бракувайте гумата.
Проверете здравината и баланса на спирачките.

ПО МПС
Преразгледайте програмата си за подготовка на шофьори.
ОПЕРАЦИИ

151

ЦЯЛОСТНО БЪРЗО ИЗНОСВАНЕ
Равномерно, но много бързо износване.

ИЗНОСВАНЕ НА ГУМИТЕ – ДВИГАТЕЛНА ОС

ВЪНШЕН ВИД

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Може да се предизвика от неправилен подбор на шарката според приложението.
Освен това, може да се предизвика и от пътните условия, като планински терен, от
често и остро завиване, от абразивни пътни настилки и от спецификата на
автомобила, като единична двигателна ос, дълга колесна база, големи осови
натоварвания, голяма мощност на двигателя или разцентрована двигателна ос.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
OF
ЦИФРОВ
1708

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

ПО МПС

Продължете да използвате гумата и след това я сменете. Допитайте се до производителя
на регенерата, ако ситуацията се повтори.

Преразгледайте процедурата си по подбор на шарка на протектора. Подбирайте
внимателно оборудването подходящо за определеното приложение. Консултирайте се с
производителите на гумите или на превозното средство при подбора на оборудване и
гуми.
Няма.

ОПЕРАЦИИ

152

153

ИЗНОСВАНИЯ НА РАДИАЛНИТЕ ГУМИ – ГУМИ ЗА ОСИ НА РЕМАЛКЕТА

ИЗНОСВАНЕ НА ГУМИТЕ – ОСИ НА РЕМАРКЕТА

ИЗНОСВАНЕ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СПИРАЧКИТЕ/ПЛОСКО ПЕТНО
Плоско петно върху повърхността на протектора. По повърхностната текстура може
да има следи от триенето на протектора по пътната настилка, но повърхността на
гумата може да бъде и гладка. Често се наблюдава и при двете гуми при сдвоен
монтаж.

ВЪНШЕН ВИД

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Спирачното петно се наблюдава най-често при гуми на колесари, на двигателни оси
и оси на ремаркета. Задълбочава се при нови спирачки (високо триене, спирачките
още не са напаснати), разбалансирана спирачна система, агресивно използване на
спирачките, замръзнали спирачки и лошо кормуване, като използване само на
спирачките на ремаркето при спиране.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
BS
ЦИФРОВ
1716

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Ако състоянието на гумата не е много лошо, гумите на сдвоена джанта могат да се
завъртят така, че плоските петна да отстоят на 180° едно от друго. Ако състоянието е
тежко, гумата може да се ремонтира или регенерира, Консултирайте се с производителя
на регенерат. Ако износването е прекомерно – бракувайте гумата.
Проверете здравината и баланса на спирачките.

ПО МПС
Преразгледайте програмата си за подготовка на шофьори.
ОПЕРАЦИИ

154

ДИАГОНАЛНО ИЗНОСВАНЕ

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Локални плоски петна напреко на протектора, износени по ъгъл приблизително 25°35° спрямо него. Често се повтарят по цялата обиколка на гумата.

Неправилно напасване на лагер, обратна сходимост, неправилен монтаж на гумата
към джантата или на колелото към ремаркето, монтаж върху сдвоена джанта на
гуми с различен диаметър или неправилно налягане в гумите. Може да се появи
като плоско спирачно петно. Задълбочава се при висока скорост и празни курсове
или такива с малко натоварване.

ИЗНОСВАНЕ НА ГУМИТЕ – ОСИ НА РЕМАРКЕТА

ВЪНШЕН ВИД

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
DW
ЦИФРОВ
1717

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Сменете посоката на въртене на гумата. Ако износването е прекомерно, бракувайте или
регенерирайте гумата.

Открийте и отстранете причината за повредата.
ПО МПС
Няма.
ОПЕРАЦИИ

155

ИЗНОСВАНЕ С МНОЖЕСТВО ПЛОСКИ ПЕТНА
ИЗНОСВАНЕ НА ГУМИТЕ – ОСИ НА РЕМАРКЕТА

Множество зони с плоско износване по обиколката на протектора.
ВЪНШЕН ВИД

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Неравномерно натоварване на сдвоени гуми поради разлика в налягането или
размера на гумите, неправилно напасване на лагера, дисбаланс, въздушно окачване
с лоша амортизация, лошо използване на спирачките на ремаркето. Задълбочава се
при висока скорост и празни курсове.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
МF
ЦИФРОВ
1718

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Ако износването не е значително, продължете да използвате гумата. Ако остатъчният
протектор е под 2/32” (1.6 мм) – регенерирайте гумата.

Открийте и отстранете причината за повредата.
ПО МПС

ОПЕРАЦИИ

Проведете разговор с шофьора и преразгледайте процедурите по използване на
спирачките. Преразгледайте процедурите по проверка и поддържане на налягането в
гумите.

156

БЪРЗО ИЗНОСВАНЕ НА ЕДИНИЯ ОТ РЪБОВЕТЕ

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Гумата е износена по ръба на единия от раменните пояси, като понякога
износването стига до вътрешен пояс от блокове. Може да прерасне в диагонално
износване.

ИЗНОСВАНЕ НА ГУМИТЕ – ОСИ НА РЕМАРКЕТА

ВЪНШЕН ВИД

Прекомерен вертикален наклон на гумите, разцентрована или изкривена ос или
неправилно напасване на лагер.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
RO
ЦИФРОВ
1719

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Променете посоката на въртене на гумата. Ако износването на ръба е значително –
свалете и регенерирайте гумата.

Открийте причината за разцентроването или механичния дефект и ги отстранете.
ПО МПС
Няма.
ОПЕРАЦИИ

157

ИЗНОСВАНЕ НА ГУМИТЕ – ОСИ НА РЕМАРКЕТА

НАГРАПЯВАНЕ/ИЗНОСВАНЕ В РАМЕННАТА ЗОНА
Абразивно износване в горната част на страницата на гумата, в близост до ръба на
протектора. Може да се придружава от разкъсвания и пукнатини в раменната част
на гумата.

ВЪНШЕН ВИД

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Значително странично награпяване на протектора, особено при остро завиване с
горещи гуми. Среща се най-често при тежко натоварени ремаркета с раздалечени
оси. Разкъсването в областта на предпазния канал при подобни операции може да
доведе до изваждане на гумата от експлоатация.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
SZ
ЦИФРОВ
1720

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Преместете гумата на позиция с по малко триене. Ако износването е значително, може да
се наложи свалянето на гумата. Ако е възможно, регенерирайте.

Няма.
ПО МПС
Няма.
ОПЕРАЦИИ

158

БЪРЗО ИЗНОСВАНЕ И В ДВЕТЕ РАМЕННИ ЗОНИ

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Силно износване и в двете раменни зони. Често се появява при раздалечени оси в
резултат на нормалната експлоатация. Среща се и при оси на колесари поради
резките моменти на спиране/потегляне при тях.

Прекалено високо налягане или силно триене поради раздалечеността на осите или
използването на колесара.Повредата се задълбочава при висока скорост.

ИЗНОСВАНЕ НА ГУМИТЕ – ОСИ НА РЕМАРКЕТА

ВЪНШЕН ВИД

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
RZ
ЦИФРОВ
1721

МЕРОПРИЯТИЯ
Ако износването в раменната зона е значително, свалете гумата и я регенерирайте.
ПО ГУМАТА
Няма.
ПО МПС

ОПЕРАЦИИ

Разгледайте с производителя на гумите предназначението, за което смятате да ги
използвате. Преразгледайте процедурите за проверка и поддържане на налягането в
гумите.

159

НЕРАВНОМЕРНО ИЗНОСВАНЕ
ИЗНОСВАНЕ НА ГУМИТЕ – ОСИ НА РЕМАРКЕТА

Износени петна на произволни места по цялата обиколка на протектора.
ВЪНШЕН ВИД

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Липса на амортизатор при някои видове окачвания, разлика в размерите и/или
налягането при гуми на сдвоена джанта, неправилно припасване на лагер,
отклонения, като неправилно позициониране на борда, или разбалансиране,
Повредата се задълбочава при висока скорост или малко натоварване.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
EW
ЦИФРОВ
1722

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Ако износването не е значително, продължете експлоатацията на гумата. Ако износването
е значително – регенерирайте.

Открийте механичния проблем и го отстранете.
ПО МПС
Няма.
ОПЕРАЦИИ

160

ЕДНОСТРАННО ИЗНОСВАНЕ
Значително износване от едната страна на протектора.

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Прекомерно схождане на гумите или вертикален ъгъл, разминаващи се оси,
разбалансирано колело поради неправилно позициониране на борда върху
джантата или деформирана джанта.

ИЗНОСВАНЕ НА ГУМИТЕ – ОСИ НА РЕМАРКЕТА

ВЪНШЕН ВИД

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
OS
ЦИФРОВ
1703

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Ако износването не е значително, обърнете посоката на въртене на гумата. Ако
износването е значително – регенерирайте.

Открийте механичния проблем и го отстранете.
ПО МПС
Няма
ОПЕРАЦИИ

161

ИЗНОСВАНЕ НА ГУМИТЕ – ОСИ НА РЕМАРКЕТА

ЕРОЗИЙНО/РЕЧНО ИЗНОСВАНЕ
Периферно износване по дължината на редовете от блокове, в близост до
основните канали на протектора. Може да бъде вълнообразно и да варира по
ширина на различни места по обиколката на гумата.

ВЪНШЕН ВИД

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Характерно е при бавно износване на радиалните гуми на свободно носещи оси.
Може да варира при различните шарки на протектора и конструкции на гумата.
Често се наблюдава при линейни транспортни операции, при които товарите са
леки, а завоите чести.

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
RW
ЦИФРОВ
1705

МЕРОПРИЯТИЯ
Ерозийното износване не е опасно
ПО ГУМАТА
Няма.
ПО МПС
Няма.
ОПЕРАЦИИ

162

ИЗНОСВАНЕ НА ВЪТРЕШЕН ПОЯС БЛОКОВЕ НА ПРОТЕКТОРА

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Един или повече пояси от блокове на протектора са износени под нивото на
съседните пояси по цялата обиколка на гумата.

Липса на амортизатор при някои видове окачване, разлика в размера и/или
налягането на гуми на сдвоена джанта, по-ниско налягане в гумите, неподходящо
припасване на лагерите, отклонения като неправилно позициониране на борда, и
дисбаланс в колелото. Задълбочава се при висока скорост и празни курсове.

ИЗНОСВАНЕ НА ГУМИТЕ – ОСИ НА РЕМАРКЕТА

ВЪНШЕН ВИД

СИСТЕМЕН КОД
VMRS
(КЛЮЧ 31) :
017
КОД ПО
СЪСТОЯНИЕ
VMRS
(КЛЮЧ 21) :
БУКВЕН
DP
ЦИФРОВ
1709

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГУМАТА

Ако износването не е значително, продължете експлоатацията на гумата. Ако износването
е значително – регенерирайте.

Открийте механичния проблем и го отстранете.
ПО МПС
Няма.
ОПЕРАЦИИ

163

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.