äò Á£Êí

101.Å¢ÕóÐìÌ Åó¾Å÷ ¦ºòРŢØó¾¡÷¸û; ¦ºòÐô §À¡ÉÅý Å¢ÕóÐìÌ
Åó¾¡ý ¡÷? ¡÷? «õ§É¡ý , ¬Á¡ý, Ä¡ºÕ. 2º¡Ó. 13:20-29;
±Š.7:1-10; §Â¡Å¡ý 12:2
102. ¸£úôÀÊ¡Áø Á¡¢ò¾Ð ¡÷? Á¡¢ò¾À¢ý ¸£úôÀÊó¾Ð ¡÷? ¬¾õ Ä¡ºÕ. ¬¾¢. 2:17 ; 3:3 ; §Â¡Å¡ý 11:43,44.
103."¯Â¢§Ã¡§¼ ¦ºò¾Åû" ¡÷? ͸§À¡¸Á¡ö Å¡ú¸¢ÈÅû. 1¾£§Á¡.5:6
104. "¯Â¢§Ã¡§¼ ¦ºò¾Åý" ¡÷? ¡÷? ¬¾¡õ , ¿¡À¡ø , þ¨ÇÂÌÁ¡Ãý.
¬¾¢.2:17; 3:3 ; 1º¡Ó 25:37,38 ; æììŠ 15:24,32.
105. ¯Â¢§Ã¡§¼ À¡¾¡Çò¾¢ø þÈí¸¢ÉÅ÷¸û ¡÷? §¸¡Ã¡¸¢ý Üð¼ò¾¡÷.
±ñ.16:26-35.
106. ¯Â¢§Ã¡§¼ ¸ó¾¸õ ±¡¢¸¢È ¸¼Ä¢ø ¾ûÇôÀð¼¡÷¸û ±É §Å¾ò¾¢ø
¦º¡øÄôÀð¼ þÕÅ÷ ¡÷? ¡÷?«ó¾¢ì ¸¢È¢ŠÐ, ¸ûÆò¾£ì¸¾¡¢º¢.
¦ÅÇ¢.19:20..
107. ¯Â¢ÃüÈ¢ÕóÐõ ¯Â¢ÕûǾ¡ö ¸¡ñÀ¢ò¾ º¨À ±Ð? º÷¨¾ º¨À.
¦ÅÇ¢.3:1.
108. ¯Â¢ÃüÈÅ÷¸¨Æ ¯Â¢÷ôÀ¢ì¸¢ÈÅ÷ ¡÷? þ¤ÂÍ ¸¢È¢ŠÐ. ±¤À.2:1,5
; 1 ¦¸¡¡¢.15:22,23.
109. Á¡¢ò¾ÅÉ¡ø Á¡¢ò¾Åý ¯Â¢÷ ¦ÀüÈÐ ±í§¸? ±Ä¢º¡Å¢ý ¸øĨÈ¢§Ä.
2 þá.13:20,21.
110. Á¡¢òÐõ þýÛõ §À͸¢ÈÅý ¡÷? ¬§Àø. ±À¢.11:4
111. Á¡¢ò¾¢õ ¯Â¢¤Ã¡ÊÕ츢ÈÅ÷¸û ¡÷? ¸¢È¢ŠÐ×ìÌû Á¡¢ò¾Å÷¸û.
±§À.2:1,5; ¦¸¡§Ä¡.2:13.
112. Á¡¢Â¡ÁÄ¢Õì¸×õ ÅÆ¢ ¦º¡ýÇÅ÷ ¡÷? þ¤ÂÍ ¸¢È¢ŠÐ. ¤Â¡Å¡ý
8:51: 11:25,26.
113. Á¡¢ò¾¢õ «¼ì¸õÀñ½ôÀ¼¡¾Åû ¡÷? §Ä¡ò¾¢ý Á¨ÉÅ¢. ¬¾¢.19:26.
114. Á¡¢ò¾¢õ «¼ì¸õÀñ½ôÀð¼Å¨É ¿¢òò¨Ã¼ó¾¢Õ츢ȡý ±ýÈР¡÷?
þ§ÂÍ. §Â¡Å¡ý 11:11
115. Á¡¢ò¾À¢ý §¾ÅÉ¡ø «¼ì¸õÀñ½ôÀð¼Åý ¡÷? §Á¡§º. ¯À¡.34:5,6.
116. Á¡¢òÐ «¼ì¸õÀñ½ôÀð¼À¢ý ãýÈ¡õ ¿¡û ¯Â¢÷ò¦¾Øó¾Ð ¡÷?
þ§ÂÍ. Á¡üÌ 9:31; 10:34; æ측 8:22; 24:34,46.
117. "Áýò¾¢üÌõ ±ÉìÌõ ´Õ «Ê àÃÁ¡ò¾¢Ãõ þÕ츢ÈÐ" ±ýÈР¡÷?
¾¡Å£Ð 1º¡Ó 20:3
118. "¿¡ý Á¡¢ôÀ¡¾üÌõ ¬Âò¾Á¡Â¢Õ츢§Èý" ±ýÈР¡÷? À×ø
«ô.21:13.
119. º¡¸ô ÀÂóÐ «Ø¾ «Ãºý ¡÷? ±§ºì¸¢Â¡. 2þá.20:1-7.
120. "¿¡ý ¦ºò¾¡Öõ º¡¸¢¤Èý? ±ýü «Ãº¢ ¡÷? ±Š¾÷. ±Š.4:16.
121. Á¡¡¢ò¾À¢ý ¸ÇõÀñ½ô Àð¼Åý ¡÷?±¤ºì¸¢Â¡ ს. 2
¿¡Ç¡.32:33
122. Å¢ÕõÒÅ¡¡¢øÄ¡Áø þÈóÐ §À¡Åý ¡÷? §Â¡Ã¡õ. 2 ¿¡Ç¡. 32:33
123. ¦ºò¾¡ý - ¦ºò§¾ §À¡Å¡ý ; ¦ºò¾Öõ À¢¨ÆôÀ¡ý, º¡¸¡ÁÖÁ¢ÕôÀ¡ý
±ýÈ ÅºÉí¸û ±í§¸ ¯ûÇÉ? æ측 15:23; 2º¡Ó.14:14; §Â¡Å¡ý
1`1:25,26; 21:20-23; 1 ¦¸¡¡¢.15:51-53; 1 ¦¾º.4:16,17.
1

ÌÁ¡ÃÕõ. §Â¡É¡ 4:6-8 137. 2 º¡Ó. 23:35 139. Å墅 ¦ÅÊò¾¢ ̼ø º¡¢óÐ ¦ºò¾¢ô¤À¡ÇÅý ¡÷? 価Š.º¢Á¢Â¡¾¢ý ÌÁ¡Ãý ¤Â¡Š¸¡÷. ¾í¸û ს¨Å «ùý ÀÎ쨸¢¤Ä ¨Åò¾¢ ¦¸¡¨Ä ¦ºö¾ þÕ °Æ¢Â측Ã÷ ¡÷?¡÷? ¤Â¡Å¡Š ს . 1 º¡Ó. Áò. 143. ´Õ ¸Ø¾º¢Â¢ý À ¾¡¨¼ ±ÖõÀ¡ø ¦ÀÄ¢Š¾¡¢ø ¬Â¢Ãõ¤À¨Ãì ¦¸¡ýÈÅ¡ý ¡÷? º¢õ§º¡ý. À¨Æ ²üÀ¡ðÊø ¿¡ýÚ¦¸¡ñÎ ¦ºò¾Åý ¡÷? «¸¢ò§¾¡ô§Àø. 132. 1 º¡Ó. 12:20. ¿¢Â¡. 1 º¡Ó 31:1-13: 1 ¿¡Ç¡.31:1-6. ´Õ ს×õ «Åר¼Â ôû¨Æ¸éõ ´ÕÁ¢ì¸î ¦ºò¾÷¸û «Å÷¸û ¡÷? º×Öõ . ¿¡ý ¯Â¢§Ã¡ÊÕ츢Ȩ¾ô À¡÷츢Öõ º¡¸¢ÈÐ ¿ÄÁ¡Â¢Õì̦ÁýÚ ¦º¡ýÉ ¾£÷츾¡¢º¢ ¡÷? §Â¡É¡. 10:1-14.3:31. 25:1-9: 1 ¦¸¡¡¢. 142.1:6 128. ±ñ.14. 2 ¿Ç¡. 130.124. 133.8. 24:12-25 140. Àò¾¢ô§À÷ ÝúóÐ «ÊòÐì ¦¸¡øÄôÀð¼Åý ¡÷?«ôº§Ä¡õ.15:6 : 14:1. ¤¾¤ÃÍ.¬Á½ìÌî ¦ºÊ¢ý ¸£ú ¯ð¸¡÷óÐ ¦¸¡ñÎ. §¾Å¡ÄÂòÐìÌõ ÀÄ¢À£¼òÐìÌõ ¿Î§Å ¦¸¡¨Ä ¦ºöÂôÀð¼Åý ¡÷? À¡¸¢Â¡Å¢ý ÌÁ¡Ãý º¸¡¢Â¡. §º¡§Á¡¢ý ÌÁ¡Ãý §Â¡ºÀ¡ò 2 þá. Å¢üÈ¢ø ®ðÊ¢ǡø Ìò¾ôÀðÎ Á¡¢ò¾ ÕÕ„ý ¡÷? Š¾¢¡£ ¡÷?º¢õ¡¢. ¾ý ®ðÊ¢ɡø ¾¡§É ÌòÐñÎ ¦ºò¾Åý ¡÷?º×ø. 2:21-23 144. 19:4-8 136.21. 25:6. Á¡¢ò¾À¢ý ¤À¡÷Š ¦ºÅ¸Û¨¼Â ®ðÊ¢ɡø ŢġŢø Ìò¾ôÀð¼Å÷ ¡÷?þ¤ÂÍ ¸¢È¢ŠÐ. À¢¼¡¢ ÓÈ¢óÐ ¦ºò¾¢ô§À¡ÉÅý ¡÷? ²Ä¢.27:4. 129. Áò. 2 . 131. ¿¢Â¡. 134.34.15.1:18.19. ¾¡Å£Ð სŢý ¿¡û¸Æ¢ø ¯ñ¼¡ý ¦¸¡û¨Æ ¤¿¡Â¢Ç¡ø ¦ºò¾Å÷¸û ±ò¾¨É §À÷? ±ØÀ¾¢É¡Â¢Ãõ §À÷.5. ÀÄ¢À£¼í¸éìÌ ÓýÀ¡¸ ¦¸¡ýÚ §À¡¼ôÀð¼ ⺡¡¢ ¡÷? Á¡ò¾¡ý 2 þá. 127. 135. Á¡¢òÐõ º¾¡ ¸¡Äí¸Æ¢Öõ ¯Â¢¤Ã¡ÊÕ츢ÈÅ÷ ¡÷? þ¤ÂÍ ¸¢È¢ŠÐ. Áò. þŠÃ¤ÅÄ÷ ¤Åº¢ò¾ÇõÀñ½¢Ç¾¢Ç¡ø Å¡¨¾Ôñ¼¡¸¢ ¦ºò¾Å÷¸û ±ò¾¨Ç §À÷? þÕÀòÐ ¿¡Ä¡Â¢Ãõ §À÷. ¦ÅÇ¢ 1:18.18:14.18. 2º¡Ó. Õ¾¢Â²üÀ¡ðÊø ¿¡ýÖ¦¸¡ñÎ ¦ºò¾Åý ¡÷? 価Š. 24:26. ãýÚ ÅøÄÂí¸Ç¢É¡ø ¦¿ïº¢ø Ìò¾ôÀðÎ. ±Š. 2 º¡Ó. 2º¡Ó.15 126. 11:18 138. ¿¢Â¡. ´Õ ¾üÖ줸¡Ä¡ø ¦ÀÄ¢Š¾¡¢ø «ÖáÖ ¤À¨Ã ÓȢ «Êò¾Åý ¡÷? ºõ¸¡÷. «ô. ¾¸ôÀÛõ Á¸éõ ´§Ã ºÁÂõ Í𦼡¢ì¸ôÀð¼Ð ±í§¸? ¾¢õÉ¡ò.10:8 141. ¾í¸û ს¨Å Å÷Áõ ¨ÅòÐì ¦¸¡¨Ä ¦ºö ¿¢¨Çò¾ þÕ ¸¡Åø¸¡Ã÷¸û ¡÷? ¡÷? «¸¡Š¤ÅÕ Ã¡ƒ¡¨Å .ݨÃî ¦ºÊ¢ý ¸£ú ¯ð¸¡÷óÐ ¾¡ý º¡¸ §ÅñΦÁýÚ ¦º¡øÄ¢ì ¦¸¡ñÊÕó¾ ¾£ì¸¾¡¢º¢ ¡÷? ±Ä¢Â¡ 1 þá. ¤Â¡Å¡ý 19:33. 125.4:18.27:5.3:31. ¸ŠÀ¢.À¢ì¾¡ý . ±ñ.17:23.

150. À¡É¡ . 1 º¡Ó.20:7 . ´Õ Á¨ÉÅ¢ ¸¢¨¼ì¸ 200 §À¨Ãì ¦¸¡ýÈÅý ¡÷? Á¨ÉŢ¢ɢÁ¢ò¾õ 30 §À¨Ãì ¦¸¡ýÈùý ¡÷? ¾¡Å£Ð. ¸÷ò¾Õ¨¼Â Ôò¾ò¾¢üÌ («õ§Á¡É¢Â§Ã¡Î ¿¼ó¾Ôò¾õ) §À¡É¾¢É¢Á¢ò¾õ ¾ý Á¨ÉÅ¢¨Â ÀȢ¢ɢÁ¢ò¾õ ¾ý Á¨ÉÅ¢¨Â ÀÈ¢¦¸¡Îò¾Åý ¡÷? ¯¡¢Â¡ ¾ý Á¨ÉÅ¢ Àò§ºÀ¡¨Ç.þŠ¤À¡¤ºò ს. 2 º¡Ó. ¾í¸û ს ÀûƢ¨Ã¢ø ¸ðÊÄ¢ø ÀÎò¾¢ÕìÌõ ¤À¡Ð «Å¨Ç ¦ÅðÊ ¦¸¡¨Ä ¦ºö¾ À¨¼ò¾¨ÄÅ÷¸Ç¡¸¢Â þÕ º§¸¡¾Ã÷¸û ¡÷?¡÷? §Ã¸ô. ¬¾¢. 147. 23:1-20. º¢õ§º¡ý. 2 ¿¡Ç¡. 149. სš¸¢Â ¾í¸û ¾¸ôÀý. 11:1-17. º§Ãò§º÷ ºÇ¦¸¡¢ô ს¨Å 2 þá.145.19:36. 148. 3:14. 2 º¡Ó 4:1-10 146. ¤¸¡Å¢Ä¢ø À½¢óÐ ¦¸¡ûØõ¤À¡Ð «Å¨Ç ¦ÅðÊ ¦¸¡¨Ä ¦ºöò þÕ º§¸¡¾Ã÷¸û ¡÷? ¡÷?«òÃÁ§Äì. 2 º¡Ó. 16:14.18:27. ¿¢Â¡ 14:1-19. Á¡¢ì¸¢È¾üÌ Óý¤Ç ¾ÇìÌî ¦º¡ó¾ì ¸øÄ¨È ¯ñ¼¡ì¸¢ ¨Åò¾ ს ¡÷? ¬º¡. 3 .37. ´Õ Á¨ÉÅ¢¨Â «¼ì¸õÀñ½ ¸øÄ¨È âÁ¢ Å¡í¸¢É ¾£÷츾¡¢º¢ ¡÷? ¬À¢Ã¸¡õ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful