Wxuelqdv Klguäxolfdv h Frqgxwrv Iruêdgrv

Dqwrqlr Vlpøhv Frvwd Pduêr/ 5336 41 Lqwurgxêær
D jhudêær gh hqhujld klguhoìwulfd id} xvr gh wxuelqdv klguäxolfdv txh dflrqdp gluhwdphqwh rv klgurjhudgruhv1 Wuív wlsrv gh wxuelqdv vær odujdphqwh xwlol}dgdv/ ghshqghqgr gdv frqglêøhv orfdlv gd xvlqd/ h hp sduwlfxodu gd dowxud gd äjxd hp uhodêær dr qðyho gd wxuelqd= wxuelqdv Showrq rx gh lpsxovr/ wxuelqdv Iudqflv rx gh uhdêær h wxuelqdv Ndsodq rx gh kìolfh1 Wrgdv hodv dsuryhlwdp d hqhujld gd äjxd dupd}hqdgd hp xp uhvhuydwöulr fxmr qðyho ì frqvlghudyhophqwh hohydgr hp uhodêær dr qðyho gd wxuelqd1 D äjxd ì frqgx}lgd dwì d wxuelqd dwudyìv gh xp wxexodêær fkdpdgd frqgxwr iruêdgr/ vhqgr srvwhulruphqwh ghvfduuhjdgd yld frqgxwr gh vxfêær hp xp fxuvr g*äjxd dedl{r gd wxuelqd1 Qdv vhêøhv vhjxlqwhv/ vhuær ghvfulwrv fdgd xp grv wlsrv gh wxuelqdv dflpd phqflrqdgrv/ ehp frpr r frqgxwr iruêdgr h lqvwdodêøhv d hoh dvvrfldgdv1

51 Wxuelqdv Showrq rx gh Lpsxovr
D wxuelqd Showrq rx gh lpsxovr ì jhudophqwh xwlol}dgd hp xvlqdv fxmd dowxud g*äjxd ì pdlru gr txh 2Df p/ hperud vhmd wdpeìp xwlol}dgd sdud dowxudv phqruhv1 Kä lqvwdodêøhv qrv Doshv hxurshxv rqgh d dowxud fkhjd d txdvh Hff p1 Dv wxuelqdv gh lpsxovr vær jhudophqwh gh hl{r krul}rqwdo/ frp r jhudgru prqwdgr dr odgr gd wxuelqd1 R urwru gd wxuelqd ì dflrqdgr gluhflrqdqgr0vh r x{r g*äjxd frqwud dv säv dwudyìv gh lqmhwruhv/ gh prgr d wludu suryhlwr gd judqgh txdqwlgdgh gh prylphqwr gd äjxd1 D Ilj1514 prvwud hvtxhpdwlfdphqwh xpd wxuelqd Showrq hp txh xp ýqlfr lqmhwru ì xwlol}dgr +hperud pýowlsorv lqmhwruhv srvvdp vhu xvdgrv sdud gluhflrqdu d äjxd hp gluhêær ãv säv,1 Ì wdpeìp lqglfdgr qd jxud xp glvsrvlwlyr h{wudwru sdud guhqdu d äjxd gdv säv txdqgr hvwdv vh prylphqwdp qr vhqwlgr dvfhqghqwh/ gh prgr d dxphqwdu d hflíqfld gd xqlgdgh1 D uhjxodêær gh yhorflgdgh gh wxuelqdv Showrq ì uhdol}dgd dmxvwdqgr0vh r x{r gh äjxd qrv lqmhwruhv dwudyìv gh yäoyxodv gh djxokd txh srghp vhu ghvorfdgdv orqjlwxglqdophqwh d p gh yduldu d dehuwxud gr lqmhwru1 D Ilj1 515 loxvwud hvwh hvtxhpd/ txh srgh vhu frpsdudgr ã uhjxodjhp gr x{r gh äjxd hp fhuwrv wlsrv gh pdqjxhludv gh mduglp1 R dmxvwh gd yäoyxod gh djxokd vh suhvwd d yduldêøhv uhodwlydphqwh shtxhqdv qd yd}ær g*äjxd h frqvhtxhqwhphqwh qd srwíqfld gd wxuelqd1 Hvwh hvtxhpd qær vh suhvwd d judqghv yduldêøhv výelwdv gh yd}ær/ frqwxgr/ mä txh wxuelqdv gh lpsxovr vær xwlol}dgd sdud judqghv dowxudv h frqgxwrv iruêdgrv orqjrv1 D ud}ær sdud lvwr ì txh xpd yduldêær výelwd gh yd}ær suryrfd r ihq÷phqr frqkhflgr frpr jrosh gh duðhwh1 Hvwh frqvlvwh hp xpd rqgd gh suhvvær yldmdqwh txh vh ghvorfd dr orqjr gr frqgxwr iruêdgr/ frp srwhqfldo gh fdxvdu gdqrv qhvwd

Iljxud 514= Wxuelqd Showrq wxexodêær1 Frqvhtxhqwhphqwh/ rxwurv phlrv ghyhp vhu xvdgrv sdud gh hwlu d äjxd gdv säv gd wxuelqd hqtxdqwr r lqmhwru ì ihfkdgr ohqwdphqwh1 Xpd pdqhlud gh uhdol}du lvwr ì yld gh hwruhv gr mdwr gäjxd/ frqiruph lqglfdgr qdv Iljv1 515 h 5161 Yhulfd0vh sruwdqwr txh r uhjxodgru gh yhorflgdgh gh xpd wxuelqd gh lpsxovr ghyh frqwurodu d yäoyxod gh djxokd gr lqmhwru sdud yduldêøhv qrupdlv/ pdv ghyh wdpeìp uhvsrqghu d xpd uhmhlêær gh fdujd ghvorfdqgr udslgdphqwh d sodfd gh hwrud gr mdwr g*äjxd1 Iljxud 515= Lqmhwru h yäoyxod0djxokd gh xpd wxuelqd Showrq1 Hp wxuelqdv gh lpsxovr/ d txhgd wrwdo gh suhvvær gd äjxd rfruuh qr lqmhwru/ qær kdyhqgr txhgd gh suhvvær txdqgr r mdwr g*äjxd hqwud hp frqwdwr frp dv säv1 Wrgd d hqhujld gh hqwudgd fhglgd dr hl{r ghyh0vh ã hqhujld flqìwlfd gd äjxd/ txh ì wudqvirupdgd qr wudedokr phfåqlfr gh dflrqdu r hl{r rx ì glvvlsdgd vre d irupd dwulwr1 Lghdophqwh/ d yhorflgdgh gd äjxd ì uhgx}lgd d }hur ghsrlv txh hod lqflgh vreuh dv säv gd wxuelqd1 Qd suäwlfd/ sruìp/ xp uhvðgxr gh hqhujld flqìwlfd dlqgd shupdqhfh/ d txdo ì shuglgd txdqgr d äjxd ì gh hwlgd sdud r gxwr gh vxfêær1 D srwíqfld gd äjxd qd vdðgd gr lqmhwru/ hp g` ì gdgd sru= ? ' g M ' 5 +514. .

Iljxud 516= Dêær gh ghvylr gr x{r gh äjxd shor gh hwru1 rqgh g ì xpd frqvwdqwh txh ghshqgh gdv fdudfwhuðvwlfdv gd äjxd h gd jhrphwuld gd dehuwxud gr lqmhwru/ M ì d dowxud gd äjxd hp phwurv h ' ì d yd}ær/ hp 6.

R pä{lpr uhqglphqwr gd wxuelqd gh lpsxovr vlwxd0vh hqwuh Hf h bf I D yd}ær ' ghshqgh gd yhorflgdgh gd äjxd/ gd dowxud h gr frhflhqwh gr lqmhwru1 Vh  ì d äuhd gr mdwr g*äjxd qr lqmhwru h T ì d yhorflgdgh gr mdwr/ whprv txh= ' '  T 6. *r1 Vh # | ì r uhqglphqwr gd wxuelqd/ d srwíqfld hqwuhjxh dr hl{r gd wxuelqd vhuä gdgd sru= | ' g M ' #| +515.

txh flufxqgd dv säv pöyhlv h xl dwudyìv gh säv {dv qd gluhêær udgldo sdud r lqwhulru gd wxuelqd1 D äjxd hqwær sdvvd shor urwru qr vhqwlgr ghvfhqghqwh/ h{hufhqgr suhvvær frqwud dv säv pöyhlv/ ghvwd irupd dflrqdqgr r urwru gd wxuelqd1 R jhudgru qrupdophqwh ì dflrqdgr shor suösulr hl{r gd wxuelqd/ frqiruph prvwudgr qd Ilj1 6141 Hqfrqwudp0vh wxuelqdv gh uhdêær wdqwr gh hl{r krul}rqwdo txdqwr gh hl{r yhuwlfdo/ sruìp hvwh ýowlpr duudqmr ì pxlwr pdlv frpxp1 R surmhwr gh wxuelqdv Iudqflv ì edvwdqwh yhuväwlo/ vhqgr dsolfäyho d lqvwdodêøhv frp dowxudv gh txhgd ghvgh phqrv gh f 6 dwì fhufd gh 2Df 61 R frqwuroh sdud xpd wxuelqd gh uhdêær ì h{huflgr vre d irupd gh dohwdv0jxld pöyhlv/ fkdpdgdv frohwlydphqwh gh Glvwulexlgru/ sru rqgh d äjxd xl dqwhv gh dofdqêdu r urwru gd wxuelqd1 D srvlêær gr glvwulexlgru srgh id}hu frp txh d äjxd whqkd xpd yhorflgdgh wdq0 jhqfldo txdqgr sdvvd shor urwru gd wxuelqd1 Qhvwd srvlêær/ txh fruuhvsrqgh qrupdophqwh d Hf  bf I gd dehuwxud wrwdo/ r urwru rshuduä hp vxd pä{lpd hflíqfld1 Hp txdotxhu rxwud srvlêær gr glvwulexlgru/ xpd sduwh gd hqhujld ì shuglgd ghylgr d xpd dqjxodêær 6 . 61 Wxuelqdv Iudqflv rx gh Uhdêær Qdv wxuelqdv gh lpsxovr/ d dowd suhvvær qr frqgxwr iruêdgr vh wudqvirupd hp txdqwlgdgh gh prylphqwr/ gh prgr txh qær rfruuh txhgd gh suhvvær qd wxuelqd1 Qd wxuelqd gh uhdêær/ sru rxwur odgr/ xpd sduwh gd txhgd gh suhvvær rfruuh qr lqmhwru h r uhvwdqwh vh gä qd suösuld wxuelqd1 Frqvhtxhqwhphqwh/ d äjxd rfxsd frpsohwdphqwh d fdylgdgh rfxsdgd shor urwru h/ dr xlu sru hod/ wudqvihuh wdqwr d hqhujld gh suhvvær txdqwr d hqhujld flqìwlfd ãv säv gr urwru1 Frpr wrgdv dv säv gd wxuelqd vær hqyroylgdv qhvwh surfhvvr gh wudqvihuíqfld gh hqhujld/ r glåphwur gh xpd wxuelqd gh uhdêær ì phqru gr txh gh xpd wxuelqd gh lpsxovr gh fdsdflgdgh htxlydohqwh1 D pdlru sduwh gdv wxuelqdv gh uhdêær hp xvr fruuhqwh vær gr wlsr gh x{r udgldo/ frq0 khflgdv frpr wxuelqdv Iudqflv1 Qhvwh surmhwr/ d äjxd vre suhvvær hqwud hp xp frqgxwru hp hvsludo +fdudfro. *r +516.

Iljxud 614= Duudqmr wðslfr gh xpd wxuelqd Iudqflv gh hl{r yhuwlfdo1 phqrv hflhqwh gr x{r gh äjxd1 Sru pdlv txh r glvwulexlgru vhmd ehp surmhwdgr/ qær ì lqfrpxp txh rfruudp ydvdphqwrv qd srvlêær frpsohwdphqwh ihfkdgd/ mä txh r phvpr hvwä vxmhlwr ã suhvvær lqwhjudo gr frqgxwr iruêdgr1 Srulvvr xpd yäoyxod gh ihfkdphqwr ì iuhtxhqwhphqwh lqvwdodgd d prqwdqwh gd wxuelqd sdud shuplwlu r ghvoljdphqwr wrwdo gd xqlgdgh1 R gxwr gh vxfêær ì xpd sduwh lqwhjudo h lpsruwdqwh gd wxuelqd gh uhdêær/ h whp gxdv qdolgdghv= shuplwh txh r urwru gd wxuelqd txh dflpd gr qðyho gh ghvfdujd/ h uhgx} d yhorflgdgh gh ghvfdujd gh prgr d uhgx}lu dv shugdv gh hqhujld flqìwlfd1 Qd Ilj1 614/ r gxwr gh vxfêær ì r wxer hqfxuydgr d bfJ dedl{r gr urwru gd wxuelqd1 D lpsruwåqfld gr gxwr gh vxfêær wruqd0vh hylghqwh txdqgr vh frqvlghud d hqhujld gd äjxd txh ghl{d r urwru1 Hp dojxqv surmhwrv/ hvwd hqhujld srgh vhu gh fhufd gh Df I gd hqhujld wrwdo glvsrqðyho1 Vhp r gxwr gh vxfêær/ hvwd hqhujld flqìwlfd vhuld shuglgd1 Frqwxgr/ frp r gxwr gh vxfêær frpsohwdphqwh yhgdgr dr du/ irupd0vh xp yäfxr sdufldo ghylgr ã dowd yhorflgdgh gd äjxd1 Hvwd edl{d suhvvær whqgh d dxphqwdu d txhgd gh suhvvær qdv säv gr urwru/ dxphqwdqgr dvvlp d hflíqfld joredo gd wxuelqd1 Dv phvpdv iöupxodv +514. ghvhqyroylgdv sdud wxuelqdv gh lpsxovr vh dsolfdp ljxdophqwh d wxuelqdv gh uhdêær1 R frqwuroh gh yhorflgdgh gh xpd wxuelqd gh uhdêær ì ihlwr phgldqwh d dowhudêær gd srvlêær gr glvwulexlgru1 Dv frpsruwdv gr glvwulexlgru vær gh hwlgdv vlpxowdqhdphqwh dwudyìv gd urwdêær gh xp dqho gh frpdqgr qr txdo fdgd frpsruwd hvwä duwlfxodgd1 D iruêd qhfhvväuld sdud prylphqwdu hvwh frqmxqwr ì frqvlghuäyho/ vhqgr xvxdophqwh qfhvväulr r xvr gh grlv vhuyrprwruhv sdud hvwh p1 7 . d +516.

Xp vhjxqgr glvsrvlwlyr gh frqwuroh xvdgr hp wxuelqdv gh uhdêær ì r uhjxodgru gh suhvvær rx yäoyxod gh doðylr/ txh ì xpd yäoyxod dflrqdgd shor dqho gh frpdqgr gr glv0 wulexlgru1 Vh kä xpd uhmhlêær euxvfd gh fdujd h r glvwulexlgru ì ihfkdgr pxlwr udslgdphqwh hp uhvsrvwd dr frpdqgr gr uhjxodgru gh yhorflgdgh/ r uhjxodgru gh suhvvær ì dehuwr uds0 lgdphqwh1 Lvwr hylwd d rfruuíqfld gh jrosh gh duðhwh frqwud r glvwulexlgru1 R uhjxodgru gh suhvvær hp vhjxlgd ihfkd ohqwdphqwh sdud ohydu d äjxd dr uhsrxvr gh irupd judgxdo1 71 Wxuelqdv Ndsodq D wxuelqd gr wlsr kìolfh ì qd yhugdgh xpd wxuelqd gh uhdêær/ srlv xwlol}d xpd frpelqdêær gh suhvvær h yhorflgdgh gd äjxd sdud dflrqdu r hl{r1 Qr hqwdqwr/ hod hpsuhjd d yhorflgdgh gd äjxd hp pdlru judx gr txh d wxuelqd Iudqflv1 D ydqwdjhp gd wxuelqd gr wlsr kìolfh frp säv dmxvwäyhlv ghvhqyroylgd sru Ndsodq hp 4<4< ì r dowr uhqglphqwr vreuh xp hvshfwur gh dowxudv gh txhgd h dehuwxudv gr glvwulexlgru1 Wdqwr d dehuwxud gr glvwulexlgru txdqwr r åqjxor gdv säv srghp vhu dmxvwdgrv frp d xqgdgh hp ixqflrqdphqwr1 Lvwr shuplwh rwlpl}du d hflíqfld gd wxuelqd vreuh xpd odujd idl{d gh frqglêøhv gh rshudêær1 Dv jxudv 714 h 715 loxvwudp dv glihuhqêdv hqwuh rv urwruhv gdv wxuelqdv Iudqflv h Ndsodq1 Iljxud 714= Urwru gh wxuelqd Iudqflv1 Dv dohwdv gr urwru vær lghqwlfdgd sru D h r x{r gh äjxd sru Z1 Iljxud 715= Urwru gh wxuelqd Ndsodq1 Dv dohwdv gr urwru vær lghqwlfdgd sru D h r x{r gh äjxd sru Z1 8 .

Dv wxuelqdv Ndsodq vær xvdgdv hp lqvwdodêøhv frp dowxudv gh txhgd gh D 6 d Sf 61 Frpsdudgd ã wxuelqd Iudqflv/ dv xqlgdghv Ndsodq rshudp d yhorflgdghv pdlv dowdv sdud xpd phvpd dowxud gh txhgd1 D yhorflgdgh gd äjxd dwudyìv gd wxuelqd wdpeìp ì pdlru1 R surmhwr gr gxwr gh vxfêær ì ljxdophqwh lpsruwdqwh qdv dsolfdêøhv gd wxuelqd Ndsodq1 R åqjxor gdv säv gr urwru ì dmxvwdgr dwudyìv gh xp vhuyrprwru klguäxolfr/ xvxdophqwh lqvwdodgr qr qýfohr gr urwru1 Rv urwruhv wíp hp jhudo gh txdwur d vhlv säv/ hperud xp qýphur pdlru gh säv srvvd vhu xwlol}dgr sdud dowxudv gh txhgd pdlruhv1 D uhodêær fruuhwd hqwuh åqjxor gdv säv gr urwru h d yd}ær gh äjxd dgplwlgd shor glvwulexlgru gd wxuelqd ì ghwhuplqdgd sru xp phfdqlvpr gh fdphv rshudgdv sru xp vhuyrprwru/ txh sru vxd yh} ì frpdqgdgr d sduwlu gr uhjxodgru gh yhorflgdgh1 Txdqgr vh h{ljh ghvhpshqkr öwlpr vreuh xpd odujd idl{d gh dowxudv gh äjxd qr uhvhuydwöulr/ yäulrv phfdqlvprv frpr hvwh srghp vhu qhfhvväulrv/ gh prgr d frpshqvdu dv yduldêøhv gh dowxud gh äjxd hp fdgd shuðrgr gh whpsr frqvlghudgr1 Hvwd h{lelolgdgh ì sduwlfxoduphqwh ydqwdmrvd txdqgr rfruuhp yduldêøhv vd}rqdlv vljqlfdwlydv qd dowxud g*äjxd1 D srvlêær gdv säv gr glvwulexlgru/ txh frqwurodp r x{r gh äjxd gh hqwudgd sdud d wxuelqd/ srgh vhu dmxvwdgd hp frqmxqwr frp dv dqjxodêær gdv säv gr urwru/ frp r remhwlyr gh dvvhjxudu pä{lpd hflíqfld gh rshudêær1 D Ilj1 716 prvwud xpd frpsdudêær txdolwdwlyd gh ghvhpshqkr hqwuh wxuelqdv Nd0 sodq/ Iudqflv h wxuelqdv gh kìolfh vhp frqwuroh gd srvlêær gdv säv gr urwru1 Revhuyd0vh txh dv wxuelqdv Ndsodq wíp frqglêøhv gh pdqwhu xpd erd hflíqfld vreuh xpd idl{d ehp pdlv dpsod gh frqglêøhv gh rshudêær txh dv ghpdlv1 D glihuhqêd gh ghvhpshqkr ì sduwlfxoduphqwh dfhqwxdgd frp uhodêær ã wxuelqd gh kìolfh frp säv {dv qr urwru1 Iljxud 716= Frpsdudêær gh ghvhpshqkr gd wxuelqd Ndsodq frp rxwurv wlsrv gh wxuelqd1 R dxphqwr gh hflíqfld gdv wxuelqdv Ndsodq lpsolfd hp fxvwrv dglflrqdlv1 Rv fxvwrv gh ideulfdêær vær pdlv hohydgrv/ dvvlp frpr rv fxvwrv gh pdqxwhqêær1 R htxlsdphqwr gh rshudêær gd wxuelqd ì pdlv frpsoh{r h kä xpd uhgxêær gh frqdelolgdgh txdqgr vh id} d frpsdudêær frp wxuelqdv gh x{r d{ldo gh säv {dv1 9 .

Wudglflrqdophqwh r hl{r gh xpd wxuelqd Ndsodq ì yhuwlfdo/ sruìp h{lvwhp surmhwrv gh hl{r krul}rqwdo1 Hvwhv ýowlprv vær dghtxdgrv sdud pätxlqdv gh edl{d srwíqfld rshudqgr frp dowxudv gh txhgd pxlwr shtxhqdv1 Hvwh wlsr gh wxuelqd ì hpsuhjdgr hp xvlqdv pduì0prwul}hv qd Iudqêd/ sru h{hpsor1 81 Frqgxwrv Iruêdgrv h Fkdplqìv gh Htxloðeulr Qr txh vh vhjxh/ vhuä vxsrvwr txh r yroxph gr uhvhuydwöulr gd xvlqd klguhoìwulfd ì vx0 flhqwhphqwh judqgh sdud txh d dowxud gh txhgd srvvd vhu frqvlghudgd frqvwdqwh gxudqwh rv shuðrgrv gh lqwhuhvvh sdud dqäolvh gh frqwuroh1 Hp rxwudv sdodyudv/ d irqwh gh äjxd vhuä frqvlghudgd frpr xp eduud lqqlwd1 Iljxud 814= Frqgxwr iruêdgr h fkdplq*ì gh htxloðeulr1 D äjxd ì frqgx}lgd gr uhvhuydwöulr sdud d wxuelqd dwudyìv gr frqgxwr iruêdgr1 R x{r gh äjxd dwudyìv gr frqgxwr iruêdgr suryrfd xpd shugd gh fdujd/ fxmr hihlwr ì htxlydohqwh d xpd uhgxêær qd dowxud gh txhgd1 Xp grv sureohpdv pdlv vìulrv dvvrfldgrv dr surmhwr h rshudêær gh frqgxwrv iruêdgrv ì r ihq÷phqr gr jrosh gh duðhwh1 Hvwh ì ghqlgr frpr d yduldêær hp suhvvær/ dflpd rx dedl{r gd suhvvær qrupdo/ fdxvdgd sru výelwdv yduldêøhv qd yd}ær qr frqgxwr iruêdgr1 Hp vhjxlgd d xpd uäslgd yduldêær gd fdujd hoìwulfd/ r uhjxodgru gh yhorflgdgh uhdjh/ suryrfdqgr d dehuwxud rx r ihfkdphqwr gr glvwulexlgru1 Lvwr id} frp txh xpd rqgd gh suhvvær shufruud r frqgxwr iruêdgr/ d txdo srgh suryrfdu judqghv hviruêrv vreuh vxdv sduhghv1 D rqgd gh suhvvær ì uh hwlgd qr rxwur h{wuhpr gr frqgxwr iruêdgr h rvflod dr orqjr gr phvpr dwì vhu dpruwhflgd sru hihlwr gr dwulwr1 Hp frqvhtÿíqfld/ dv sduhghv gr frqgxwr iruêdgr ghyh vhu ehp uhiruêdgdv qær dshqdv suö{lpr ã wxuelqd/ pdv hp wrgd vxd h{whqvær1 R ihq÷phqr gh jrosh gh duðhwh srgh fdxvdu ylrohqwdv rvflodêøhv gh suhvvær txh srghp lqwhuihulu frp d rshudêær gd wxuelqd1 R uhjxodgru gh suhvvær dx{lold qr frqwuroh gr jrosh gh duðhwh srvlwlyr +rqgd yldmdqgr qr vhqwlgr glvwulexlgru0uhvhuydwöulr.1 Sdud frqgxwrv iruêdgrv orqjrv/ frvwxpd0vh xwlol}du xp glvsrvlwlyr fkdpdgr fkdplqì gh htxloðeulr sdud dolyldu wdqwr r jrosh gh duðhwh srvlwlyr txdqwr r qhjdwlyr1 Wudwd0vh gh : . pdv qær dolyld r jrosh gh duðhwh qhjdwlyr +hp vhqwlgr frqwuäulr.

.1 Sdud pä{lpd hflíqfld/ d fkdplqì gh htxloðeulr ghyhuld hvwdu r pdlv suö{lpr srvvðyho gd wxuelqd1 Sruìp/ frpr ghyh vhu vxflhqwhphqwh dowd sdud uhvlvwlu d jroshv gh duðhwh srvlwlyrv vhp wudqverugdu/ hod ì jhudophqwh lqvwdodgd qr lqðflr gd ghvflgd pdlv lqfolqdgd gr frqgxwr iruêdgr1 D fkdplqì gh htxloðeulr ghyh vhu dowd r vxflhqwh sdud hylwdu txh du vhmd vxjdgr sdud ghqwur gr frqgxwr iruêdgr1 .xpd hvsìflh gh wdqtxh orfdol}dgr hp xp gdgr srqwr gr frqgxwr iruêdgr +yhu Ilj1 814.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful