BATIBAT ITI SARDAM

Reginald Ariz. Tagavilla Anping, Taiwan November 7, 2003 12:44AM Addanto latta agsapa Kadagiti di mapukaw a namnama, Ken burayok ti di agsarday A gagem ti kararua. Dagiti di agmawmaw a panagem-em Iti birbiroken a kaipapanan ti biag A mangbatbatibat iti datdatlag a sardam Kadagiti di agpatingga a panaglaylayag Ken pannakidangadang ni parsua. Rurosento ni ballaigi Ken leppayento ni balitok Dagiti siit ken nalaylay a sanga A naiputipot ken mangliplipot Iti kinabusnag ti puon Ket agrusingto Ti nalangto a puli Iti idadateng ti panagungar. Agadiwaranto ti ayamuom A mangtangep iti tangatang Ken mangpaksiat Kadagiti birrurokong A manglungsot Kadagiti arapaap Iti tagtagainep Ti nasalemsem a nagpatnag Ket addanto latta agsapa Kadagiti di mapukaw a namnama, Ken burayok ti di agsarday A gagem ti kararua.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful