TR

N

O

N

Báo cáo bài tập lớn môn Quản lý dự án
ề tài: Các kỹ năng quản lý xung đột.

ác kỹ năng quản lý xung đột- Nhóm 01 [Year]

Trong bản báo cáo này, chúng em đã tập trung phân tích các vấn đề liên quan đến xung đột trong quản lý dự án. Phần trình bày của nhóm được xây dựng theo năm phần chính: 1. 10 vấn đề hàng đầu trong quản lý dự án. 2. Sơ lược về xung đột và các hình thức phản ứng với xung đột. 3. Lý thuyết chung về giải quyết xung đột. 4. Giải quyết xung đột trong quản lý dự án. 5. Giải quyết xung đột khi làm việc nhóm. Chúng em rất mong được thầy nhận xét, góp ý để sản phẩm của chúng em có thể hoàn thiện hơn.

Sau đây là các thành viên trong nhóm:

2

ác kỹ năng quản lý xung đột- Nhóm 01 [Year]

Mục lục

1.

10 vấn đề hàng đầu trong quản lý dự án. ................................................................ 6 1.1. Vấn đề #1: Dự án không thể bắt đầu đúng thời gian. ............................................ 6 1.3. Vấn đề #3: Người quản lý dự án không thể lưu lại toàn bộ các thông số của dự án. 7 1.4. Vấn đề #4: Thiếu liên kết chiến lược. .................................................................... 8 1.5. Vấn đề #5: Quản lý các bên liên quan. .................................................................. 8 1.6. Vấn đề #6: Các sự cố truyền thông gây ra những mục tiêu và mục đích dự án không rõ ràng. .................................................................................................................. 9 1.7. Vấn đề #7: Nảy sinh các khoảng cách trong đội ngũ nhân viên. ........................... 9 1.8. Vấn đề #8: Người quản lý dự án bỏ qua thảm họa đang tới gần. ........................ 10 1.9. Vấn đề #9: ội dự án bỏ qua giai đoạn thử nghiệm. ........................................... 10 1.10. Vấn đề #10: Sự sợ hãi về việc không dám thử dù biết là đúng. ....................... 11

2.

Sơ lược về xung đột và các hình thức phản ứng với xung đột............................. 13 2.1. Xung đột và quản lý xung đột là gì? .................................................................... 14 2.2. Tại sao phải hiểu thêm về xung đột và quản lý xung đột?................................... 15 2.3. Làm thế nào người ta phản ứng với xung đột? Chiến đấu hay bay lên từ đó ? ... 15 2.4. Những trạng thái nào mà người ta dùng để chỉ xung đột? ................................... 16 2.5. ách để nhận thức phương thức xung đột. .......................................................... 17 ua tranh.................................................................................................... 17 Loại trừ....................................................................................................... 17 Thích hợp. .................................................................................................. 18 Thỏa hiệp. .................................................................................................. 19

2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 2.5.4.
3

.............. 25 2...................3............................... 38 3.........2..................7.................................................................................................................10............... Hiểu biết lý thuyết: Các kiểu xung đột ......................... 44 3............2................................ác kỹ năng quản lý xung đột................. Làm thế nào một nhóm học sinh có thể áp dụng thông tin này để cải thiện cách tiếp cận của nó để có các kỹ năng trong việc quản lý xung đột trong nhóm? ..1.................8........ Giới thiệu .....................................3............... 3.......... 28 2............. 36 Lý thuyết chung về giải quyết xung đột.. 43 ước 3: Thống nhất vấn đề .. húng ta có thể lựa chọn phong cách quản lý xung đột thế nào? ..................1........................ 3........ ước 1: ặt ra bối cảnh ......4... 46 4.............. 44 ước 5: àm phán một giải pháp ........................................... Tổng kết.. Làm thế nào để các sinh viên tiếp nhận thông tin này để họ có thể nâng cao các kỹ năng quản lý xung đột?...................9.....................3.................. Cộng tác...........................................5................................................................. Sử dụng công cụ: Một quy trình giải quyết xung đột .......Nhóm 01 [Year] 2... 42 ước 2: Thu thập thông tin . Kết luận ....... 3...............3....................... ............................................................................... 46 4 ......... 20 2.......... 45 4............6..... 44 ước 4: ùng suy nghĩ giải pháp phù hợp ........5..........2....... Hiểu biết lý thuyết: Phương pháp quan hệ dựa sở thích ............................... Các nhân tố có thể ảnh hưởng đến hình thức xung đột.........3.................................................................. 20 2.............................3.........11... Làm thế nào một giảng viên có thể áp dụng thông tin trong khóa học của anh / cô ta? 31 2...............4............................. .. ..................... Tổng quan Quản lý dự án................ Giải quyết xung đột trong quản lý dự án ............3.......................................................................................... 41 3...1........... 39 3............. 22 2................... 3. 46 4........................ 3..............5........................ 42 3..

........................4............ 52 Giải quyết xung đột khi làm việc nhóm ................. 5................. ác phương pháp tiếp cận để giải quyết xung đột .............................. ....................................... 49 4.......................................................4...................................... 73 5 .......................................... Tóm tắt: ............... 70 Tài liệu tham khảo..................... 65 5...... Giải quyết xung đột trong các nhóm làm việc: ...................................... 60 5.... 60 5........Nhóm 01 [Year] 4...........ác kỹ năng quản lý xung đột...........................................2....................................... Nguồn gốc của xung đột trong các nhóm dự án .............. Quy trình giải quyết xung đột trong nhóm ... 60 5..................1.. Tìm hiểu về xung đột ..........................................3........3...................................................

họ dự kiến sẽ hoàn thành dự án đúng tiến độ. họ nên xác định việc phân công dự án hoặc công việc khác để đảm bảo hoàn thành dự án đúng thời hạn. 52. hẳng ngạc nhiên khi các nhà quản lý dự án phải đối mặt với những trận chiến khó khăn. 40% các dự án NTT bị huỷ bỏ trước khi hoàn thành. Thông thường. đây là mười trở ngại quản lý dự án khó khăn nhất mà ta thấy. 10 vấn đề hàng đầu trong quản lý dự án.1. và trung bình. Theo báo cáo OS Standish roup năm 2001. Vấn đề #1: Dự án không thể bắt đầu đúng thời gian. 1.Nhóm 01 [Year] 1. thậm chí chỉ là việc tập hợp nhóm và chia nhỏ nhiệm vụ cho từng cá nhân. nhìn vào những nhiệm vụ mà họ đang dành thời gian và xem xét lại độ ưu tiên của các công việc đó. Với kinh nghiệm hơn 25 năm trong tư vấn và quản lý dự án.7% sẽ chi phí 189% so với dự toán ban đầu. 6 . Những nhà quản lý dự án được phân công nhưng khó khăn đầy thách thức của dự án đã được thêm vào. mọi người thường đánh giá thấp việc lên kế hoạch. xung đột sẽ phát sinh chủ yếu từ sự tranh luận về 10 vấn đề mà chúng ta sẽ đề cập ở phần dưới đây.2. Trong lịch sử. Nếu người quản lý dự án vẫn còn lo ngại. iải pháp: Quan trọng là phải bắt đầu dự án. Người quản lý dự án cần phải đánh giá lại danh sách các dự án. 1. thời gian và khó nhọc cần thiết để triển khai và thực hiện một dự án lớn. Vấn đề #2: Dự án có những yêu cầu mơ hồ. 33% gặp bất lợi do ảnh hưởng bởi chi phí và vượt thời gian hoặc thay đổi trong phạm vi. chi phí.ác kỹ năng quản lý xung đột. Tuy nhiên.

Dự án bắt đầu với những mục tiêu và các mốc thời gian không rõ ràng.3. trong hầu như tất cả các dự án. Vấn đề #3: Người quản lý dự án không thể lưu lại toàn bộ các thông số của dự án. iải pháp: Phạm vi dự án phải được thu hẹp ngay từ đầu đủ để cung cấp một đường dẫn rõ ràng tới khi kết thúc. đặt nhiều thời gian vào công việc không phải là câu trả lời.Nhóm 01 [Year] ối với mỗi bước thực hiện. iải pháp: Nếu người quản lý dự án tin rằng trong một vài sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. ởi vì một dự án phối hợp thực hiện của rất nhiều hoạt động có liên quan đến nhau. Nhưng ngay cả khi điều này được thực hiện. các nhà quản lý dự án nên học cách đặt câu hỏi cho mỗi yếu tố mới trong dự án. họ nên xem xét việc đưa 7 . Dự án phát triển trong phạm vi công việc các thành viên của nhóm làm và nhiều nhiệm vụ hơn được giao. dự án cần có bốn bước nhìn lại. các nhà quản lý dự án nên thiết lập các số liệu ổn định hợp lý. sẽ có một mức độ điều chỉnh ưu tiên trong khi nghiên cứu các yêu cầu. Trước khi tiếp tục. Yêu cầu sự quản lý dự án các dự án hoặc các tính năng liên quan đến chiến lược hợp tác được bổ sung như thế nào và phần thêm vào này tác động đến mục tiêu hiện tại như thế nào.ác kỹ năng quản lý xung đột. ngay cả ở các thời điểm đưa ra quyết định – trước khi các yêu cầu được cố định 1. Những công cụ này kết hợp rất nhiều các biến để cung cấp dự đoán thực tế. Nếu quản lý dự án phải bổ sung thêm một bước cho dự án. Vấn đề này có thể được xử lý một cách dễ dàng với nhiều công cụ quản lý dự án trên thị trường.

Vấn đề #4: Thiếu liên kết chiến lược. đặc biệt là những người chiếm ít vai trò đối với các mục tiêu của dự án. Tất cả các bên liên quan cần phải được quản lý chu đáo để giảm thiểu những trở ngại thuộc loại này. 1. sắp xếp lại công việc và tiếp tục theo dõi tiến độ hướng tới mục tiêu mong muốn. iải pháp: Tạo một môi trường làm việc hợp tác thực sự tại đó tầm nhìn của các công việc liên quan đến dự án và thay đổi có khả năng xảy ra cho kết quả dự án có thể được phân tích. Vấn đề #5: Quản lý các bên liên quan. iải pháp: ảm bảo rằng mỗi dự án có điều lệ và giải thích lý do cơ bản thực hiện một dự án trong bối cảnh các trình điều khiển kinh doanh hiện tại của tổ chức.5. Quản lý các bên liên quan hiệu quả đòi hỏi việc xác định các cá nhân bị ảnh hưởng và / hoặc có thể ảnh hưởng đến kết quả thành công của một dự án. lưu lại các thông số dự án và đạt được kết quả mong muốn. Lý do này nên bao gồm những lợi ích đo lường được dẫn tới sự tiến bộ của các mục tiêu kinh doanh. Nếu người quản lý dự án gắn vào các bước sau. và thảo luận bởi các bên quan tâm và bị ảnh hưởng. đó là. uối cùng. các nhà quản lý dự án nên thiết lập một thời hạn mới. họ có nhiều khả năng để đạt được sự kiểm soát tronh dự án.4. Có một điều quan trọng hơn làm đúng dự án là làm dự án đúng. 1. Một lý do quá phổ biến khi dự án IT bị hủy bỏ bởi đó là họ không bao giờ nên bắt đầu. iều này đảm bảo tối thiểu 8 . không có bản đồ kiểm nghiệm được giữa các mục tiêu dự án và mục tiêu kinh doanh của tổ chức.ác kỹ năng quản lý xung đột.Nhóm 01 [Year] vào các nguồn lực bổ sung để giúp hoàn thành nhiệm vụ mới. điều chỉnh kế hoạch dự án.

Quyền sở hữu xác định rủi ro. Vấn đề #6: Các sự cố truyền thông gây ra những mục tiêu và mục đích dự án không rõ ràng. Luôn luôn bắt đầu với các tiêu chuẩn tài liệu để đạt được thành công. iải pháp: Làm việc mà không cập nhật. iều này không chỉ làm tăng cơ hội cho sự thành công dự án.7. nêu mục đích cũng có thể làm mờ tập trung dự án và giảm động lực của nhóm. ể tránh các sự cố truyền thông. nó còn hỗ trợ trong quản lý phạm vi dự án. chứ không phải giao tiếp tốt và hy vọng nhóm nghiên cứu thích ứng phù hợp. Nhóm nghiên cứu có một cá nhân quan trọng đối với sự thành công của đội.giải quyết xung đột.6. Yêu cầu nhà tài trợ dự án để xác định kết quả cuối cùng có thể đo lường. Vấn đề #7: Nảy sinh các khoảng cách trong đội ngũ nhân viên. lập kế hoạch. ột nhiên người đó thông báo anh ta hoặc cô không thể tiếp tục dự án. ánh dấu. 1. quản lý và theo dõi cũng phải được thực hiện. Quản trị có thể xem xét lại mục tiêu cho một dự án.ác kỹ năng quản lý xung đột.Nhóm 01 [Year] hóa những việc không chắc chắn và có đủ khả năng đảm bảo lợi ích của tất cả các bên. hông có người đó có thể gây nguy hiểm cho sự thành công của dự án. người quản lý dự án cũng nên tạo điều kiện giao tiếp tốt . sau đó được công bố với các bên liên quan thích hợp. và truyền đạt chúng một cách dễ hiểu. sự phối hợp và trao quyền. 1. iải pháp: Quản lý dự án xác định những người chủ chốt vào từ khi bắt đầu dự án và thiết kế luồng dữ liệu sao cho những người khác trong đội có thể được qua đào tạo để 9 . ghi lại và theo dõi các mục tiêu cấp doanh nghiệp và cấp dự án.

nếu không phải hàng đêm. Với đánh giá thường xuyên và kịp thời.8. chi phí và các khoản thu không thể bỏ qua. 10 . Vấn đề #9: Đội dự án bỏ qua giai đoạn thử nghiệm. yêu cầu bổ sung bất ngờ trong quá trình lập kế hoạch ban đầu và những thay đổi trong nhiệm vụ dự án. yêu cầu công nghệ mới.ác kỹ năng quản lý xung đột. Quản trị ghét sự bất ngờ và bất kỳ một trong những tình huống này có thể gây ra thảm họa trong vòng đời dự án. Sao lưu những người này chủ yếu thông qua công việc như vậy sẽ còn người nào đó quen thuộc với dự án khi một trong những người chủ chốt rời khỏi nhóm hoặc được chỉ định lại. hìa khóa để tránh cảnh"hủy diệt sắp xảy ra" là để theo dõi quy trình dự án một cách cẩn thận và cung cấp các báo cáo quản lý tình trạng thường xuyên hơn. 1. xem xét hàng tuần. iải pháp: hông có dự án hoàn hảo. Vấn đề #8: Người quản lý dự án bỏ qua thảm họa đang tới gần. 1. người quản lý dự án có thể dự đoán phân tích khách quan hơn vấn đề để trình bày để đưa ra cho sự quản trị. Sử dụng lịch trình và ngân sách như các công cụ. sự chậm trễ tiến độ. Một khi người quản lý dự án đặt ra một kế hoạch. Những thay đổi hàng ngày trong thời hạn. có thể để phản ánh thực tế thay đổi liên tục và duy trì việc quản trị được thông báo thường xuyên. phân bổ ngân sách.9. Với các công cụ phân tích dự án có sẵn trên thị trường. Vấn đề số một trong vòng đời phát triển là nhóm dự án sử dụng quá nhiều thời gian để thiết kế và không đủ thời gian để kiểm thử. so với hiệu suất thực tế của nhóm nghiên cứu. Quản trị xác định một kế hoạch và không khéo léo khi nói hay chỉ ra mục tiêu là khó có thể đạt được.Nhóm 01 [Year] đảm nhiệm những vị trí bị trống xảy ra vì bất kì lý do gì. Những vấn đề xảy ra vì dự đoán các mốc thời gian không chính xác.

hông phải tất cả mọi thứ đều sẽ bay bổng nhưng những ý tưởng đó đảm bảo sự cạnh tranh trong công ty.ác kỹ năng quản lý xung đột.10. hả năng suy nghĩ một cách sáng tạo truyền cảm hứng cho cả đội và khuyến khích các thành viên trong nhóm để nắm lấy những mục tiêu của dự án . Sự thành công của dự án phụ thuộc vào việc kiểm thử suốt vòng đời dự án. Các thành viên trong nhóm không dám suy nghĩ sáng tạo vì không cảm thấy không an toàn. Quá trình phân phối các dự án thành công. Người quản lý dự án cần lưu ý rằng nếu đội của họ dành tất cả thời gian để thiết kế và không có thời gian để kiểm thử. Vấn đề #10: Sự sợ hãi về việc không dám thử dù biết là đúng.Nhóm 01 [Year] iải pháp: Quản lý dự án đưa ra chi tiết các mục tiêu kinh doanh chiến lược và quy trình để đạt được ngân sách trong thời gian đáp ứng để kiểm tra đi kiểm tra lại. những tổ chức mà vận hành an toàn quá lâu sẽ trở thành cũ.đôi khi ta mở rộng vượt ra ngoài nhóm. ây chính là thông điệp mà người quản lý cần gửi cho tất cả những người tham gia đội 11 . iai đoạn này thường là giai đoạn đầu tiên phải làm đối với các ràng buộc về thời gian và ngân sách. 1. Người quản lý dự án cần phải có tầm nhìn xa trông rộng khi dự án được thực hiện.một phần không thể thiếu trong việc xây dựng nhóm. sau cùng. Thông thường. sẽ chứng minh được giá trị cao hơn so với tư tưởng quản lý. dự án sẽ có khả năng thất bại sau cùng rất cao. Tuy nhiên. iều quan trọng là để tạo ra một môi trường như vậy sai lầm có thể xảy ra. Các tổ chức khuyến khích việc có thể gây ra một vài rủi ro nếu thu được những kết quả sáng tạo. các vấn đề sẽ nảy sinh thêm chi phí. nó là một vấn đề văn hóa . iải pháp: hông có hai biến có ảnh hưởng nhiều hơn đến một môi trường sáng tạo và lưu lượng của những ý tưởng mới hơn so với sáng tạo và mạo hiểm.

hỉ có một số rất ít con đường dẫn tới thành công.ác kỹ năng quản lý xung đột. quản lý dự án được sử dụng trên toàn cầu bởi những tập đoàn hàng tỉ đô la.họ chỉ cần chú ý nhiều hơn.nhỏ và lớn – nhờ đó được hoàn thành đúng thời hạn và trong phạm vi ngân sách. hả năng lãnh đạo quản lý dự án là một kỹ năng luôn được tìm kiếm. 12 . Ngày nay. Các doanh nghiệp mới và tái kiến trúc xuất hiện trong thế kỷ 21 chính là các chuyên gia quản lý dự án. những người sẽ đóng một vai trò không thể thiếu trong sự thành công cuối cùng khi thực hiện. ó vô số con đường dẫn tới thất bại. ác yếu tố quản lý dự án thành công đã được ghi nhận trong nhiều năm qua . như những yêu cầu cạnh tranh toàn cầu mà các dự án mới . chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận nhỏ.Nhóm 01 [Year] dự án.

“ iảng viên cần có trách nhiệm giúp sinh viên phát triển các kỹ năng để tham gia vào lãnh đạo nhóm”. và họ đón nhận các nhiệm vụ này với trách nhiệm. niềm tin và đòi hỏi khác nhau cho đội phát triển của họ và những sự khác biệt này sẽ không thể tránh khỏi gây ra mâu thuẫn. ịnh nghĩa Một đội phát triển là một nhóm mà các thành viên với các kỹ năng đã được bổ sung đầy đủ. các giá trị. tin tưởng.ác kỹ năng quản lý xung đột. cách lãnh đạo. Vì thế. ra quyết định và các kỹ năng quản lý mâu thuẫn cho sinh viên và cung cấp động lực để sử dụng những kỹ năng này để làm việc nhóm có hiệu quả hơn.Nhóm 01 [Year] 2. hi xung đột là không thể tránh khỏi. Giới thiệu Các sinh viên cần đưa ra các ý tưởng. Mặc dù các đội sinh viêncó thể không thích hợp với các yêu cầu từ khải niệm vừa nêu. mục tiêu. thậm chí là khi cấp độ xung đột thấp. Sơ lược về xung đột và các hình thức phản ứng với xung đột. những người được giao cho thực hiện các mục tiêu thông thường và về hiệu năng. mức độ này thường xác định hiệu quả của họ. Lý do cơ bản Các sinh viên sẽ không đến trường mà được trang bị đầy đủ kỹ năng xã hội mà họ cần để cộng tác hiệu quả với nhau. một trong các cách để bộ phận giảng dạy có thể giúp đỡ được sinh viên phát triển khả năng của họ để hoạt động trong các nhóm đa ngành để phát triển nhận thức của họ về xung đột 13 . các giáo viên cần dạy cách giao tiếp phù hợp.

và thiết lập một cấu trúc quản lý xung đột trong môi trường của bạn.ác kỹ năng quản lý xung đột. Quản lý rủi ro là các quy tắc để tất cả các xung đột này có thể giải quyết một cách gọn nhẹ.1. Xung đột có thể leo thang và dẫn đến kết quả không đạt hiệu suất cao. ý tưởng. Xung đột có thể được định nghĩa như là một cuộc đấu giữa con người với những yêu cầu. Kết thúc phần này. 14 . Mặc dù có rất ít người quan tâm đến xung đột. Xung đột giữa các đội phát triển là không thể tránh khỏi. học để quản lý xung đôt là thực sự cần thiết với một đội phát triển cho năng suất cao. chúng tôi sẽ đưa ra một số câu hỏi như sau:  Xung đột và quản lý xung đột là gì?  Tại sao cần tìm hiểu thêm về xung đột và quản lý xung đột?  on người phản ứng thế nào với xung đột?  Những trạng thái nào mà người ta dùng để chỉ xung đột ?  Các nhân tố nào có thể ảnh hưởng đén các trạng thái xung đột?  Làm thế nào để bạn có thể chọn lựa phong cách quản lý xung đột?  Làm thế nào để bạn thu thập được thông tin? Xung đột và quản lý xung đột là gì? 2. tự nhận thức về các chế độ xung đột. tuy nhiên kết quả của xung đột lại không thể xác định được. các kết quả xung đột thường bắt nguồn từ sự thiếu gắn kết giữa người tham gia về yêu cầu. nhưng học để quản lý xung đột có thể làm giảm các nghịch lý của tính kém năng suất ngày càng tăng trong phần mềm. mục tiêu và giá trị. niềm tin. hoặc xung đột có thể được giải quyết hiệu quả và sản phẩm cuối cùng sẽ có chất lượng cao.Nhóm 01 [Year] và các khả năng quản lý và giải quyết xung đột. Bởi thế. ý tưởng. kỹ năng giao tiếp trong cuộc xung đột. thì dù có vẫn còn hơn không. Quản lý xung đột bao gồm các kỹ năng đến xử lý xung đột. giá trị và mục tiêu đối lập.

sẽ có nhiều cơ hội hơn cho bạn để được các đội phát triển mạnh và thành công chào đón. Nếu chung ta có tể học cách quản lý này. và làm việc nhóm được xếp vào tốp các kỹ năng mà người chủ cần tìm thấy được ở nhân viên mới của mình. ầu hết chúng ta có nhiều lý do để cải thiện kỹ năng quản lý xung đột của chúng ta. hi bạn học để quản lý hiệu quả và giải quyết mâu thuẫn với người khác.2. Những giảng viên nên giúp cho các sinh viên của mình phát triển các kỹ năng quản lý xung đột. Một số người trong chúng ta quan sát quản lý xung đột. ầu hết chúng ta sử dụng kỹ năng xung đột mà chúng ta quan sát khi chúng ngày càng tăng lên. sau đó chúng ta sẽ ít bị các hành vi phá hoại làm ảnh hưởng xấu đến đội phát triển. các chiến lược phát triển các kỹ năng giải quyết xung đột.3. ạn muốn tránh hay 15 . 2. Mặc dù xung đột có thể bị hiểu lầm và không được đánh giá cao. Rất nhiều người không giải quyết được xung đột vì họ đều có một tập kỹ năng không chuẩn hoặc/ và vì họ không biết tới các chính sách của tổ chức về quản lý xung đột. ãy suy nghĩ về khi nào bạn gặp phải xung đột. giao tiếp cá nhân. Tại sao phải hiểu thêm về xung đột và quản lý xung đột? ác kỹ năng nghe. trong khi những người khác lại quan sát quản lý xung đột không chuẩn. nghiên cứu cho thấy ràng các xung đột không giải quyết được có thể dẫn đến sự phá hoại. trừ khi chúng tôi đã thực hiện một nỗ lực có ý thức để thay đổi phong cách quản lý xung đột của chúng ta. giao tiếp bằng lời. Làm thế nào người ta phản ứng với xung đột? Chiến đấu hay bay lên từ đó ? Về mặt cơ học chúng tôi muốn phản ứng với xung đột theo hai cách. sự kiện rất có thể xảy ra gọi là xung đột (trung bình chúng tôi găp 5 xung đột mỗi ngày).Nhóm 01 [Year] 2. các phương pháp can thiệp.chúng tôi muốn tránh khỏi xung đột hoặc là chúng tôi sẵn sàng “làm việc cùng bất cứ ai đi trên con đường của chúng tôi”. Tất cả các thành viên đều cần biết phong cách xung đột của mình.ác kỹ năng quản lý xung đột.

 Loại trừ  Thích nghi. 16 . hông có phương thức nào bị coi là sai lầm nhưng với mỗi phương thức có những lúc sử dụng thích hợp và khồn thích hợp. thu được từ việc học các kỹ năng quản lý rủi ro. Thông tin này có thể giúp một thành viên trong đội phát triển có thể đặc trưng hóa mô hình của người ấy sử dụng trong quản lý xung đột. Những gì quan trọng cần phải học. iều này giống như chúng ta đóng góp rất nhiều để giải quyết vấn đề này bằng tay. Các mục dưới đây sẽ mô tả kỹ hơn 5 trạng thái. bất kể phản ứng tự nhiên của chúng ta ban đầu khi gặp xung đột. Mỗi phương thức này có thể được đặc trưng bởi hai thông số: tính khẳng định (assertiveness) và tính hợp tác (cooperation). Dưới đây là 5 trạng thái phản ứng với xung đột có thể được sử dụng trong sự xung đột.Nhóm 01 [Year] muốn chiến đấu khi xung đột xuất hiện? hông phản ứng cơ học nào là hoàn toàn tốt hay xấu. 2.  ua tranh. ất kể khi chúng ta cảm thấy muốn chiến đấu hoặc trốn khỏi xung đột.4. ằng việc liên tục lựa chọn phương pháp giải quyết xung đột thay vì xứ xung đột với nhau.  Dàn xếp  Cộng tác. Những trạng thái nào mà người ta dùng để chỉ xung đột? Tất cả mọi người đều có thể có những lợi ích cá nhân và cấp cao.ác kỹ năng quản lý xung đột. Chung tôi sẽ phản ứng lại xung đột theo e phương pháp sau. là chúng ta cố ý nên chọn phản ứng của chúng ta với cuộc xung đột.đó là tùy vào cá nhân. chúng ta có thể lựa chọn phương thức giải quyết xung đột dễ dàng hơn.

Loại trừ.1. Hình thức xung đột đua tranh có tính khẳng định và tính hợp tác thấp.5. ua tranh. khi mà các quyết định không phổ biến cần được thực hiện.ác kỹ năng quản lý xung đột. 17 . Lý thuyết Thomas-Killman về các công cụ trạng thái xung đột (TK5 được sử dụng rộng rãi để xác định các phương thức xung đột.2. 2.5. 2.  Sử dụng sự phân cấp hoặc ảnh hưởng. Sự ước định sẽ tốn ít hơn 15 phút để hoàn thiện và đánh điểm mức độ xung đột trong các trạng thái loại trừ.  Tác động vào các nguyện vọng và cảm nhận.  Tranh luận và suy nghĩ. đối mặt. dàn xếp. khi những vấn đè quan trọng cần được xử lý. Các kỹ năng đua tranh. hoặc khi trong nhóm có người đang bảo vệ lợi ích cá nhân của mình.5.  Nhãn hóa nền tảng của bạn.  Xác định vị trí của bạn một cách rõ ràng. thích nghi và cộng tác. ách để nhận thức phương thức xung đột.Nhóm 01 [Year] 2. Mỗi khi mà phương thức đua tranh thích hợp khi có các yêu cầu cần thục hiện hnhanh được đưa ra.

 Khả năng rời bỏ những thứ không thể giải quyết được.  Khả năng bước qua rào cản của các vấn đề. Một vài người sử dụng hình thức thích hợp hóa khi vấn đề hoặc yếu tố tác động bên ngoài không quan trọng lắm đối với họ.5. để cung cấp thêm thời gian. Ví dụ. Hoặc khi bạn đang ở vị trí quyền lục không cao. 18 . Hình thức này nên sử dụng khi cần đưa ra tính hợp lý. muốn giảm áp lực.  Khả năng hòa giải. 2. Hình thức thích hợp có thể bị mơ hồ khi người dùng sử dụng hình thức này để “giữ vững vật đối chiếu” hay nói cách khác là để trở thành “người chịu thiệt”.Nhóm 01 [Year] Hình thức loại trừ này có tính khẳng định và tính hợp tác thấp. và khi không cần qua giao tiếp của người khác với bạn. nếu bạn vẫn lưu danh sách số lần bạn hòa hợn với ai đó và sau này bạn hy vọng người đó nhận ra.ác kỹ năng quản lý xung đột.  Khả năng thu lợi tức. cô/ anh ấy nên thích hợp hóa với bạn lúc này.3.  Quên đi những gì bạn mong muốn. Thích hợp. Hình thức này được sử dụng bạn đã gặp vấn đề không quan trọng. tăng cường tính thể hiện. Hình thức thích hợp hóa có tính khẳng định thấp và có tính cộng tác cao.  Cảm tưởng về quá trình lập lịch.  Lòng vị tha. Các kỹ năng loại trừ. tạo ra những ý định tốt. Rất nhiều lần người ta tránh xa các xung đột với một nỗi sợ hãi rằng xung đột sẽ ngày càng tăng hoặc bởi họ không có sự tự tin trong các kỹ năng quản lý xung đột của mình. hoặc giữ không khí hòa bình. Các kỹ năng thích hợp.

Nhóm 01 [Year]  Các thủ tục về sự vâng lời.  Các giá trị tác động.4.5.ác kỹ năng quản lý xung đột. Thỏa hiệp.  àm phán. Các kỹ năng thỏa hiệp. Một vài người định nghĩa về thỏa hiệp giống như “từ bỏ nhiều hơn cái mà bạn muốn”. Hình thức thỏa hiệp có tính khẳng định vừa phải và tính cộng tác vừa phải. 19 .  Tạo sự nhượng bộ. Thỏa hiệp hay được sử dụng khi bạn đang làm việc với 1 vấn đề có mức độ quan trọng bình thường. hoặc khi bạn có một khả năng thực hiện mạnh mẽ cho một giải pháp. khi mà bạn cũng đang ở trạng thái quyền lực tương đối cao.  Tìm ra một vị trí trung gian. 2. Hình thức thỏa hiệu cũng có thể được sử dụng như một giải pháp tạm thời khi mà có ràng buộc vê thời gian. trong khi số người khác coi thỏa hiệp là cái mà đôi bên cùng có lợi.

Giải pháp tốt nhất được định nghĩa ở đây là một giải pháp năng động đối với xung đột mà không chỉ được đề xuất bởi một cá nhân đơn lẻ.6. 2.  ối chất không mang tính đe dọa.Mặt khác.5. 20 . Ví dụ.  Nhận diện các bên liên quan. Với những kết quả tích cực của cộng tác. khi tăng cường thực thi. nếu như đội phát triển của bạn đang xung đột về ăn trưa khi nào hôm nay. sau đó sử dụng hình thức cộng tác thì có thể khá hữu dụng. thời gian và tài nguyên cần cho sự hợp tác để giải quyết vấn đề là không quá lớn.  Phân tích đầu vào. Các kỹ năng cộng tác. nếu đội phát triển của bạn khởi tạo những biến số đầu vào cho nhiệm vụ tìm cách làm việc hiệu quả hơn cùng với nhau.  Lắng nghe chủ động.5. Cộng tác.ác kỹ năng quản lý xung đột. Tính cộng tác có thể mô tả như là đặt một ý tưởng lên trên một ý tưởng và cứ tiếp tục như vậy… để có thể thu được giải pháp tốt nhất cho xung đột. Tuy vậy. Vì thế hình thức cộng tác nên được sử dụng khi xung đột có đảm bảo về thời gian và tài nguyên. Hình thức cộng tác có tính khẳng định cao và tính cộng tác cao. Hình thức cộng tác sử dụng thích hợp khi xung đột là quan trọng với mọi người những ai đang khởi tạo hoặc tích hợp phương pháp giải quyết của mình.Nhóm 01 [Year] 2. khi cần kết hợp các triển vọng. khi phát triển các mối quan hệ hoặc khi học. kkhi vấn đề đưa ra là quá quan trọng để có thể thỏa hiệp. một số người sẽ tự cho rằng hình thức cộng tác thường là hình thức xung đột tốt nhất có thể sử dụng. Các nhân tố có thể ảnh hưởng đến hình thức xung đột. hình thức cộng tác thường tốn nhiều thời gian và tài nguyên.

nếu bạn phải chiến đấu. và khả năng thay đổi chế độ như trong khi cần thiết tham gia vào cuộc xung đột. (có nghĩa là bình đẳng. Ví dụ. và các xung đột là cá nhân hay vì nghề nghiệp?  hức vụ (quyền lực) tình trạng mối quan hệ quyền lực của chúng ta là gì. được dạy "luôn luôn đứng lên với ai đó.  Giới tính Một số người trong số chúng ta có tính xã hội hóa để sử dụng hình thức xung đột vì giới tính của chúng ta. ông sẽ có nhiều khả năng sử dụng chế độ xung đột quyết đoán so với sử dụng chế độ hợp tác. chúng ta có biết người mà chúng ta đang có mâu thuẫn với. cảm xúc và ý kiến có giá trị của chúng ta sẽ được lắng nghe của người mà ta đang xung đột không?  ỳ vọng chúng ta có tin rằng người khác hoặc nhóm của chúng ta muốn giải quyết cuộc xung đột?  Vị trí uộc xung đột xảy ra ở đâu.  Xác định hình thức tốt nhất Thông qua kiến thức về xung đột và thông qua thực tế chúng ta phát triển một cuộc xung đột "sự hiểu biết quản lý "và có thể dễ dàng và hạn chế mất công sức. một số con đực.Nhóm 01 [Year] Có một số yếu tố có thể gây ảnh hưởng đến cách chúng ta phản ứng lại với xung đột sẽ được liệt kê dưới đây với sự giảng giải làm thế nào những nhân tố này có thể ảnh hưởng chúng ta. húng ta có nghĩ rằng suy nghĩ. hoặc ít hơn) với những người mà chúng ta đang ở trong cuộc xung đột?  Thực hành Thực hành liên quan đến việc có thể sử dụng tất cả năm chế độ xung đột có hiệu quả." Nếu một người được xã hội hóa theo cách này.ác kỹ năng quản lý xung đột. điều này ảnh hưởng đến cách chúng ta tiếp cận cuộc xung đột. và. nhiều hơn. bởi vì họ là nam giới. xác định những gì xung đột chế độ để sử dụng với người 21 . thì hãy chiến đấu.  Tự khái niệm chúng ta suy nghĩ gi và cảm nhận như thế nào về bản thân. có thể để xác định những gì xung đột chế độ sẽ có hiệu quả nhất để giải quyết cuộc xung đột hay không.

húng ta có thể lựa chọn phong cách quản lý xung đột thế nào? 2. thích ứng với phong cách xung đột của chúng ta. Phần tiếp theo đây sẽ cung cấp cho chúng ta một số điểm mà ta cần xem xét khi xác định xem chúng ta sẽ thực hiện một tình huống xung đột hay không. Sáu biến sau đây cần được xem xét khi bạn quyết định xem có nên tham gia vào một cuộc xung đột. • Kinh nghiệm sống. Nhận thức được chúng ta quản lý xung đột như thế nào. 22 . • ỹ năng giao tiếp bản chất của giải pháp xung đột và quản lý xung đột là khả nănggiao tiếp hiệu quả. và suy nghĩ về giá trị của sự tham gia vào cuộc xung đột với những người khác rất quan trọng.Nhóm 01 [Year] đặc biệt mà chúng ta đang trong cuộc xung đột. tại sao chúng ta quản lý cuộc xung đột theo cách chúng ta đã làm. một cái gì đó tích cực có thể làm việc thông qua hoặc một cái gì đó tiêu cực để tránh đi và bỏ qua bằng mọi giá. Có lần khi chúng ta có một sự lựa chọn để tham gia hay tránh xung đột. Những người có và sử dụngtruyền thông hiệu quả sẽ giải quyết xung đột của họ với khả năng lớn là dễ dàng và thành công. cả về cá nhân và nghề nghiệp. inh nghiệm cuộc sống của chúng ta. Một số người trong chúng ta đã có mô hình vai trò rất lớn dạy cho chúng ta để quản lý xung đột và những người khác trong chúng ta về chúng ta có vai trò ít hơn . Với một sự hiểu biết tốt hơn chúng ta có thể đưa ra sự lựa chọn về cách chúng ta tham gia vào các xung đột và khi nào chúng tôi sẽ tham gia vào các cuộc xung đột.7. chúng ta thường thực hành các phương thức xung đột mà chúng ta đã thấy chính những người trông nom chúng ta khi bé đã sử dụng trừ khi chúng ta đã thực hiện một sự lựa chọn có ý thức như người lớn để thay đổi. đã dạy chúng ta phải đóng khung xung đột là một trong hai thứ.ác kỹ năng quản lý xung đột. Như đã đề cập trước đó.

Nhóm 01 [Year] 1. người thực thi sẽ được cho trước thời gian phục hồi trước khi họ phải chạy một cuộc đua khác. Vấn đề quan trọng như thế nào đối với bạn? Ngay cả khi mối quan hệ không phải là giá trị quá to lớn để bạn. 23 . ã có nhiều lần người dân sẽ tham gia vào xung đột và sau đó bị sốc bởi kết quả hay hậu quả của việc tham gia trong cuộc xung đột. Tư duy phản ánh về hậu quả. Trước khi tham gia vào một cuộc xung đột." Thường thì vấn đề sẽ không có bao nhiêu thời gian để giải quyết. thì tham gia vào cuộc xung đột là cần thiết. giá trị. hoặc một cơ hội cho một mối quan hệ làm việc tốt hơn. Nếu mối quan hệ và vấn đề đều quan trọng với bạn. Nếu bạn đánh giá giá trị một con người hoặc/ và một mối quan hệ. hoặc quy định mà bạn tin tưởng vào hoặc được thuê để thực thi. 2. người ta thường phải tham gia vào các cuộc xung đột nếu vấn đề này là quan trọng với bạn. "Không có thời gian để làm tất cả những gì tôi muốn làm trong một ngày. Làm thế nào đầu tư vào mối quan hệ? Tầm quan trọng của mối quan hệ làm việc / cá nhân thường bức chế nhau bất cứ khi nào bạn có tham gia vào một cuộc xung đột. có thể sẽ xuất hiện một nguy cơ đối với sự an toàn. như vậy thì thậm chí còn có nhiều lý do hơn để thuyết phục bạn tham gia vào các cuộc xung đột. Năng lượng. 4.ác kỹ năng quản lý xung đột. ạn có biết những hậu quả tiềm tàng. nếu vấn đề là một niềm tin. hữu ích được đưa vào để loại trừ xung đột. 3. nguy cơ mất việc làm. Bạn có năng lượng cho cuộc xung đột? Nhiều người trong chúng ta nói. việc đánh giá thông qua quá trình giải quyết xung đột là khá quan trọng. Ngay cả khi các yêu cầu được đáp ứng. suy nghĩ về hậu quả dự kiến khi tham gia vào cuộc xung đột là một bước đi khôn ngoan. thời gian không đang được quản lý trong những tình huống này. nhưng bao nhiêu năng lượng chúng tôi đã cho những gì chúng ta cần phải làm là đủ. Ví dụ. cả tích cực và tiêu cực. Ví dụ.

Nếu một người sẽ phải hy sinh một niềm tin cốt lõi của họ bằng cách tránh một cuộc xung đột cá nhân.Nhóm 01 [Year] 5. ợp đồng năm tới của cô ta sẽ không được gia hạn. hi những hậu quả cá nhân được chuyển đi từ cuộc xung đột lớn hơn tất cả các yếu tố khác. Ví dụ. ởi vì người này đã nghĩ thông qua các hậu quả của việc tham gia trong cuộc xung đột. đã được chuẩn bị để được mà không có một công việc trong một thời gian và có khả năng để kế hoạch tài chính và tinh thần đối với kết quả này. đạo đức của riêng mình. xác định xem bạn đang chuẩn bị cho những hậu quả của việc tham gia trong cuộc xung đột. ạn đã sẵn sàng cho những hậu quả? Sau khi phân tích những hậu quả tiềm năng. 24 . thì người ta thường phải tham gia trong cuộc xung đột. nhưng ví dụ này đã minh họa giá trị của suy nghĩ thông qua các hậu quả. người đó phải cẩn thận xem xét các hậu quả của việc trốn tránh xung đột. mất sự tôn trọng của người khác thì quyết định đó phải được xem xét. 6. ác hậu quả gì có thể xảy ra nếu bạn không tham gia vào các cuộc xung đột? ể tránh bị mất đi cảm giác tự tin.ác kỹ năng quản lý xung đột. ầu hết mọi người đều có giá trị cốt lõi. tín ngưỡng. thậm chí nếu một người không cảm thấy vui mừng khi đối mặt với cuộc xung đột. có những lúc bạn phải tham gia vào các cuộc xung đột. nhân viên đã suy nghĩ và tin tưởng mạnh mẽ về vấn đề mà cô đã tham gia vào các cuộc xung đột với ông chủ của cô. ầu hết các hậu quả của việc tham gia trong cuộc xung đột không phải là nghiêm trọng như ví dụ này này. những ý tưởng. Sau khi xem xét cẩn thận. Trong những trường hợp như thế này. một nhân viên đã dự kiến mất việc làm nếu cô tiếp tục tham gia vào các cuộc xung đột đã có với ông chủ của mình trong một vấn đề cụ thể.

Nhóm 01 [Year] 2. phương thức xung đột. ầu hết mọi người đều đã thiết lập các phản ứng xung đột. Tại sao tôi phải có cách để giải quyết xung đột? 4.ác kỹ năng quản lý xung đột. và các quá trình lựa chọn một hoặc nhiều phương pháp tiếp cận xung đột kèm theo cả hai yếu tố tự nhận thức và nâng cao nhận thức của những người khác tham gia trong cuộc xung đột. Tôi xung đột với ai? 3. 1. Làm thế nào mà tôi có thể can thiệp vào quá trình giải quyết/ quản lý xung đột? ọc hỏi thêm về cuộc xung đột cho phép ta chủ tâm trong việc lựa chọn một phản ứng xung đột. ình thức xung đột mà người khác sử dụng là gì? 4.8. suy nghĩ về các câu hỏi sau đây sẽ cung cấp thông tin hữu ích trong việc lựa chọn làm thế nào để tiếp cận một tình huống xung đột. việc nâng cao nhận thức của các bên khác tham gia vào một cuộc xung đột cũng có thể là hữu ích trong việc lựa chọn làm thế nào để tiếp cận một tình huống xung đột. ình thức xung đột nào tôi sử dụng để quản lý xung đột? hi mà cuộc xung đột liên quan đến ít nhất hai người. và phản ánh trên các 25 . Tôi có bị xung đột không? 2. ằng cách học tập thêm về các nguyên tắc của cuộc xung đột. ản chất của cuộc xung đột là gì. 1. iều gì có thể thúc đẩy một hoặc nhiều người khác tham gia giải quyết cuộc xung đột? 3. Suy nghĩ về các câu hỏi sau đây có thể cải thiện nhận thức của bên kia liên quan đến mâu thuẫn. tức là. Trong điều kiện của sự tự nhận thức. các yếu tố ảnh hưởng đến các mô hình quản lý xung đột. cuộc xung đột là những gì? 2. Làm thế nào để các sinh viên tiếp nhận thông tin này để họ có thể nâng cao các kỹ năng quản lý xung đột? p dụng các thông tin cho trước về năm hình thức khác nhau của quản lý xung đột.

ác kỹ năng quản lý xung đột- Nhóm 01 [Year]

câu hỏi trên, chúng ta sẽ có thể được tự ý quyết định một phản ứng xung đột. Sự chủ tâm có thể sẽ dẫn đến quản lý xung đột hiệu quả hơn. ác ví dụ sau đây sẽ cung cấp các ý kiến bổ sung cho rằng các cá nhân có thể sử dụng để cải thiện các kỹ năng quản lý xung đột của mình. Bài tập đánh giá của cá nhân Ngoài việc phản ánh trên các câu hỏi ở phần trên, Karl Smith6 cho thấy rằng bài tập sau đây có thể cung cấp cho các cá nhân với giá trị thông tin về quan điểm của họ về cuộc xung đột. Bài tập: Viết từ “cuộc xung đột” ở trung tâm của một tờ giấy trắng và vẽ một vòng tròn xung quanh nó. Nhanh chóng ghi lại tất cả các từ và cụm từ mà bạn liên kết với từ “cuộc xung đột” bằng cách sắp xếp chúng xung quanh vòng tròn của bạn. Xem lại danh sách của các hiệp hội tham gia và phân loại chúng như là tích cực,tiêu cực, hoặc trung tính. ếm tổng số của các hiệp hội tích cực, tiêu cực, và trung lập, và tính toán tỷ lệ phần trăm (%) là tích cực,tiêu cực, và trung lập. Bạn có nhiều hơn 90% tích cực? Bạn có hơn 90% tiêu cực? Các hiệp hội của bạn chỉ ra điều gì về quan điểm của bạn về cuộc xung đột và cách tiếp cận của bạn để cuộc xung đột?

Tìm hiểu về các hình thức xung đột của bạn Hãy xem lại mô tả ngắn gọn về năm chế độ và chọn chế độ xung đột chính của bạn. Bạn cần bổ sung phần đánh giá cá nhân về phương thức xung đột, bạn có thể tìm hiểu thêm về hình thức xung đột bằng cách sử dụng các công cụ có sẵn nếu có điều kiện. Karl Smith trong tài liệu book6 của ông đã cung cấp một bản sao của một bảng câu hỏi dựa trên mô hình xung đột Blake và Mouton (tài liệu 7). Hãy hoàn thành bảng câu hỏi, ghi câu trả lời của bạn, và suy nghĩ về câu trả lời của bạn có thể sẽ cung cấp các thông tin giá trị về phương pháp tiếp cận xung đột của bạn. TKI là một công cụ ra đời gần đây nhất là dựa
26

ác kỹ năng quản lý xung đột- Nhóm 01 [Year]

trên mô hình xung đột Blake và Mouton và cung cấp thông tin về chế độ xung đột của bạn. ánh giá của TKI sẽ cung cấp thông tin về hình thức xung đột chính của bạn. ược trang bị với thông tin này, sự phản ánh của cá nhân thêm vào sẽ giúp bạn xác định mức độ thoải mái hiện tại của bạn với phong cách giải quyết xung đột. Sau đó, bạn có thể quyết định xem bạn muốn thay đổi hay không.

Tạo một kế hoạch quản lý cá nhân để quản lý xung đột. Tạo một kế hoạch quản lý xung đột. Một kế hoạch quản lý xung đột là một quá trình suy nghĩ và hành vi người ta có thể làm theo khi ở trong cuộc xung đột. Một người sẽ tạo ra một danh sách các bước mà cô/anh ta có thể làm theo khi cuộc xung đột ngày một đi lên để người đó có thể quản lý/giải quyết cuộc xung đột một cách hiệu quả. ác bước này cần phải có sự suy nghĩ và các hành vi có thể được thực hiện thực tế. Tài liệu cho thấy rằng, nếu chúng ta có thể xác định chúng ta đang trong cuộc xung đột và có thể sau đó thực hiện một kế hoạch quản lý xung đột, cơ hội của chúng ta để giải quyết cuộc xung đột sẽ tăng lên đáng kể. Chúng ta sẽ xác định chúng ta đang trong cuộc xung đột bằng cách xác định các phản ứng sinh lý của chúng ta khi trong cuộc xung đột và bằng cách xác định suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta có bị kích thích khi chúng ta nhận ra rằng chúng ta đang trải qua một cuộc xung đột. ó ba bước để thực hiện kế hoạch cho cuộc xung đột. ầu tiên, viết ra những phản ứng sinh lý bạn có khi bạn biết bạn đang ở trong cuộc xung đột (ví dụ như lòng bàn tay của tôi là mồ hôi, tim của tôi đang chạy đua). Thứ hai, viết ra những suy nghĩ của bạn thường có khi trong một cuộc xung đột (Ví dụ, "Tôi muốn làm tổn thương anh ấy"; "Tôi muốn chỉ nhận được từ cô ấy"). Cuối cùng, đây là danh sách 4-8, các bước bạn có thể làm theo để giúp bạn quản lý suy nghĩ của bạn và cảm xúc một cách có hiệu quả để quản lý / giải quyết xung đột của bạn (ví dụ, 1, tôi sẽ mất một hơi thở sâu, 2 Tôi sẽ suy nghĩ về làm thế nào tôi muốn trả lời, vv). Hãy tham khảo để Algert và Watson8 để tìm hiểu thêm về việc tạo ra một kế hoạch quản
27

ác kỹ năng quản lý xung đột- Nhóm 01 [Year]

lý xung đột.

Nghe ngóng Cải thiện kỹ năng nghe là một trong những phương pháp tiếp cận để nâng cao kỹ năng quản lý xung đột. Eugene Raudsepp nói rằng "Nghiên cứu cho thấy, thật bất ngờ, chỉ có khoảng 10% trong chúng ta lắng nghe đúng ". ãy đọc bài viết Raudsepp9, ở đó có những bài kiểm tra nghe, và phát triển một kế hoạch hành động để cải thiện kỹ năng nghe của bạn.

Gợi ý tổ chức các hoạt động thêm vào Cuốn sách 50 Activities for Comflict Resolution10 có đề cập đến 25 hoạt động tự phát triển về cuộc xung đột. Các hoạt động bao gồm "Vai trò của giá trị trong Nghị quyết xung đột "," Giải quyết xung đột thông qua Kế hoạch "," ánh giá ỹ năng iải Quyết Xung ột của bạn, "và" Tìm hiểu về đề tài thảo luận ngầm."

2.9.

Làm thế nào một nhóm học sinh có thể áp dụng thông tin này để cải thiện cách tiếp cận của nó để có các kỹ năng trong việc quản lý xung đột trong nhóm?

Áp dụng các thông tin xác định trước về các hình thức khác nhau của quản lý xung đột, các yếu tố ảnh hưởng đến các mô hình quản lý xung đột, và quy trình lựa chọn một hoặc
28

yêu cầu nhóm nghiên cứu xác định thế mạnh tiềm năng cho sự kết hợp của các phong cách khác nhau và các vấn đề tiềm năng có thể xảy ra với sự kết hợp của phương thức quản lý xung đột. Tiếp theo.  Trong các loại đầu tiên của hoạt động nhóm. nhóm nghiên cứu phản ánh về những hành động của nó. Có hai loại cơ bản của hoạt động nhóm. Phối hợp với các chế độ khác nhau cho xung đột cá nhân Yêu cầu mỗi thành viên cần hoàn thành bài tập trên trang trước. yêu cầu mỗi thành viên nhóm cá nhân để chia sẻ chế độ chủ yếu riêng của mình trong quản lý xung đột và cung cấp các ví dụ minh họa chế độ đó. và phát triển cách thức để giải quyết xung đột xây dựng trong tương lai. các thành viên cá nhân tìm hiểu thêm về quan điểm và cách tiếp cận của họ xung đột thông qua một trong hai cá nhân phản ánh hoặc các dụng cụ thích hợp.  Trong các loại thứ hai. Phát triển một góc nhìn tích cực cho đội phát triển về xung đột 29 . học từ kinh nghiệm của mình. Sau đó. yêu cầu nhóm nghiên cứu phát triển các chiến lược để giảm thiểu các vấn đề tiềm tàng phát sinh và xây dựng phương pháp dựa trên các điểm mạnh. trong đó cô / anh ta xác định chế độ chính của họ quản lý xung đột. uối cùng. Các ví dụ sau đây cung cấp các gợi ý cho các hoạt động nhóm có thể xảy ra.Nhóm 01 [Year] nhiều phương pháp tiếp cận xung đột trong bối cảnh của một nhóm sinh viên quan tâm đến việc tăng nhận thức của mỗi người thành viên trong nhóm về cách thức các thành viên khác xem xung đột và nhóm các thành viên khác tiếp cận xung đột như thế nào. Sau đó. nhóm nghiên cứu tham gia vào một hoạt động mô phỏng một mức độ hy vọng thấp của xung đột. Sau đó. các cá nhân chia sẻ với các thành viên trong nhóm của họ những gì họ đã học được.ác kỹ năng quản lý xung đột.

nhóm có thể biết được hiệu quả của nó. Phát triển một quyết định đồng thuận Trong cuốn sách này trên Làm việc theo nhóm và quản lý dự án6 arl Smith yêu cầu đội phát triển xếp hạng mười lăm nguyên nhân thất bại tại oa ỳ của họ một cách thường xuyên. Tiếp theo. Các bài tập tương tự xếp hạng những gì cần thiết nhất được nêu ra tại http://www. ây là một trong các cách để kích động một mức độ thấp của xung đột trong nhóm nghiên cứu và học hỏi từ kinh nghiệm của mình.5 Tránh khỏi sự mất mát). yêu cầu nhóm nghiên cứu tất cả các hiệp hội đánh giá tiêu cực với cuộc xung đột và đưa ra cách thức mà sự tiêu cực có thể được loại bỏ.html hoặc là Joining Together11 bởi Johnson and Johnson (Bài 8. bài 8. ây là những loại bài tập có thể kích thích sự phát triển đội ngũ trong một số cách.eas. trong đó mỗi thành viên viết từ “cuộc xung đột” và các từ khác có liên quan hoặc cụm từ có xung đột. yêu cầu mỗi thành viên để chia sẻ những hiểu biết người đó đã học được thông qua sự phản ánh cá nhân. Sau khi hoàn thành bài tập.ác kỹ năng quản lý xung đột.asu. hoặc giảm thiểu. uối cùng. trong đó nhóm nghiên cứu có thể xem xung đột.Nhóm 01 [Year] ắt đầu với việc thực hiện phản ánh cá nhân trên trang trước. Sau đó.edu/ ~ asufc / teaminginfo / teams. Nhóm nghiên cứu có thể giải quyết một số câu hỏi như sau. bài 8.4 Ai nên dùng penicillin. yêu cầu tất cả các hiệp hội tích cực với cuộc xung đột và kết hợp chúng lại với nhau để xây dựng những cách tích cực.3 ứng trong sa mạc. ác khía cạnh tích cực trong cách chúng ta xử lý xung đột là gì? Làm thế nào mà các chế độ khác nhau của chúng ta có thể giúp hiệu suất của chúng ta nâng cao? Làm thế nào chế độ khác nhau của chúng ta trong quản lý xung đột có thể gây cản trở cho chúng ta và hiệu suất xủa nó? Làm thế nào chúng ta có thể cải thiện cách mà chúng ta quản lý xung đột trong nhóm của chúng ta? 30 .

Làm thế nào một giảng viên có thể áp dụng thông tin trong khóa học của anh / cô ta? ác đối tượng và các hoạt động học tập của bạn sẽ phụ thuộc vào sự trưởng thành của học sinh của bạn. hiệu quả hơn xung đột khi nó xảy ra.Nhóm 01 [Year] Truyền thông Intrateam (bên trong đội phát triển) ải thiện thông tin liên lạc intrateam có thể làm giảm khả năng xung đột và tăng cơ hội để quản lý nhanh hơn. Tổ chức oalition đã chuẩn bị một bản tóm tắt về truyền thông giữa các cá nhân / ntrateam hiệu quả có thể cung cấp thông tin và các hoạt động hữu ích. ợi ý cho hoạt động thêm uốn sách 50 Activities for Conflict Resolution10 sẽ đề cập đến 25 hoạt động phát triển nhóm nghiên cứu về cuộc xung đột. Một số các hoạt động đóng vai.10. 2. xung đột kịch bản sẽ cung cấp cơ hội cho các đội có thể tự mình xác định phong cách can thiệp tốt nhất "cho cuộc xung đột”. Ví dụ số 1: Nếu bạn đang giảng dạy một lớp học mà bạn sẽ sử dụng các nhóm học sinh và có khoảng hai mươi phút để quản lý xung đột. ác đoạn văn sau đây cung cấp ví dụ về các mục tiêu học tập và các hoạt động trong lớp học có thể xảy ra. kinh nghiệm sẵn có của mình và kiến thức về quản lý và các kỹ năng xung đột. bạn có thể thiết lập mục tiêu học tập và sử dụng hoạt động cho lớp như sau.ác kỹ năng quản lý xung đột. và số lượng thời gian học bạn chọn để đầu tư trong quản lý xung đột. 31 . Mục tiêu học tập: ọc sinh sẽ có thể mô tả phản ứng ban đầu của họ với xung đột và giải thích lợi ích của việc tham gia vào cuộc xung đột.

Yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm và thảo luận về những gì họ nghĩ về cuộc xung đột. cứu trợ. • Mô tả cách tiếp cận của họ với xung đột bằng 5 phương thức quản lý xung đột. tiến triển hơn). sau đó bạn có thể chọn các mục tiêu học tập và sử dụng các hoạt động lớp học sau đây. ọ không phải chỉ có chiến đấu hoặc chạy trốn khi một cuộc xung đột phát sinh. mối quan hệ được cải thiện. 32 . bất kể với các phản ứng sinh lý nào của họ. uối cùng. Thông qua việc xác định cách chúng ta tham gia vào các cuộc xung đột và nhận ra rằng tham gia vào cuộc xung đột có thể là tích cực. có kết quả tích cực hay tiêu cực? ãy để cho học sinh biết rằng. nhóm nghiên cứu mạnh mẽ hơn. họ cần chủ động để có thể chọn một chế độ xung đột mà họ muốn sử dụng trong cuộc xung đột.ác kỹ năng quản lý xung đột. Mục tiêu học tập: Học sinh sẽ có thể • Mô tả các kỹ năng cần thiết để có hiệu quả tham gia trong cuộc xung đột. ọ đã có kết quả tích cực hoặc tiêu cực khi họ tham gia trong cuộc xung đột tại nơi làm việc hay trường học? Tiếp theo. truyền thông tốt hơn. vv). chiến đấu hay bay cao đó. năng suất lớn hơn.Nhóm 01 [Year] oạt động trong lớp học: Thảo luận về trang đầu tiên của tài liệu này. hãy để các sinh viên xác định phản ứng sinh lý của họ với xung đột: chiến đấu hay là vươn cao nhờ xung đột. Phản ứng xung đột ban đầu. • Mô tả mức độ thoải mái của họ khi cuộc xung đột đã thay đổi (có hy vọng. Ví dụ số 2 Nếu bạn đang giảng dạy một lớp học mà ở đó bạn sẽ sử dụng các nhóm học sinh và có một khoảng thời gian cho toàn bộ lớp để giúp học sinh phát triển các kỹ năng quản lý xung đột của họ. yêu cầu học sinh xác định các kết quả tích cực có thể xảy ra từ tham gia trong cuộc xung đột( òa bình. chúng ta có nhiều khả năng tham gia vào các xung đột khi cần thiết. sự hiểu biết.

gia tăng) 33 .Nhóm 01 [Year] Hoạt động lớp học: Yêu cầu học sinh đọc hai trang đầu tiên của tài liệu trong lớp. Kêu gọi các đội lựa chọn cho các báo cáo về hoạt động này. Hỏi mỗi thành viên trong nhóm rằng anh ta / cô ấy có cảm thấy thoải mái với phong cách quản lý xung đột (hỏi hầu hết mọi người đều báo cáo "Không". trong khi nhiều thành viên hợp tác xã có thể trở thành thất vọng với các đối thủ cạnh tranh. vv).ác kỹ năng quản lý xung đột. ước gì họ có thể quyết đoán hơn hoặc hợp tác hơn) hay không. • Mô tả mức độ thoải mái của họ tham gia trong cuộc xung đột đã thay đổi (và hy vọng. Sau đó. theo nhóm. Mục tiêu học tập: ọc sinh sẽ có thể • Xác định phong cách quản lý xung đột • Mô tả các kỹ năng cần thiết để có hiệu quả tham gia trong cuộc xung đột • Mô tả cách tiếp cận của họ với cuộc xung đột và về 5 phương thức quản lý xung đột. thành viên trong nhóm nên thảo luận về nơi mà họ có thể có xung đột với nhau dựa trên phong cách xung đột khác nhau của họ (có thể thống trị các thành viên quyết đoán hơn. sau đó bạn có thể chọn các mục tiêu học tập sau đây và sử dụng sau đây các hoạt động lớp học. Ngoài ra. yêu cầu học sinh chia sẻ với nhau làm thế nào họ nghĩ rằng họ đã tiếp cận xung đột. Yêu cầu mỗi nhóm phát triển ý tưởng về cách họ sẽ tận dụng lợi thế của các phương thức quản lý xung đột của mỗi thành viên của nó. Ví dụ số 3 Nếu bạn đang giảng dạy một lớp học mà bạn sẽ sử dụng các nhóm học sinh và lựa chọn để đầu tư một giao bài tập về nhà và một lớp học bán trú sẽ giúp học sinh phát triển kỹ năng quản lý xung đột của họ. Yêu cầu các thành viên trong nhóm thảo luận với nhau lý do tại sao hiểu kiểu xung đột của người khác là rất quan trọng.

Thành viên trong nhóm nên đối thoại về chế độ xung đột để sử dụng khi người khác đang sử dụng một chế độ xung đột nào đó. Thực hành bằng cách sử dụng các chế độ khác nhau xung đột (nếu thích hợp) khi nhóm của bạn là trong cuộc xung đột hoặc khi bạn có một cuộc xung đột ở nhà. chúng tôi có hiệu quả nhất có thể giải quyết xung đột của chúng tôi.ác kỹ năng quản lý xung đột. yêu cầu học sinh hoàn thành ba hoạt động về quản lý xung đột. ướng dẫn các sinh viên nhận thức sâu sắc và thực hành là cách chính để phát triển thoải mái với việc sử dụng mỗi năm cho chế độ này. thử thách các học sinh viết một kế hoạch quản lý xung đột8. Yêu cầu học sinh chia sẻ 34 . với thời gian còn lại. Yêu cầu học sinh xem xét các tài liệu và mô tả các kỹ năng cần thiết để có hiệu quả tham gia trong cuộc xung đột.Nhóm 01 [Year] • Thể hiện các cải tiến trong thiết lập kỹ năng quản lý xung đột • Tạo một kế hoạch quản lý xung đột oạt động của lớp học: Yêu cầu học sinh đọc toàn bộ tài liệu trước khi đến lớp và yêu cầu họ viết với nội dung làm thế nào họ tiếp cận xung đột quản lý có thể được mô tả trong năm chế độ quản lý xung đột. các thành viên nên thảo luận những chế độ nào làm họ cảm thấy thoải mái bằng cách sử dụng và chế độ họ sẽ phải thực hành và sử dụng có hiệu quả. cho phép các sinh viên có những T trên đường dây5. ọc sinh nên xem xét những biến số cần được xem xét khi tham gia vào cuộc xung đột với một người khác. họn học sinh chia sẻ câu trả lời của họ trong lớp. Nếu có thể. Tiếp theo. ơn nữa. ác thành viên trong nhóm cần xác định thời gian mà mỗi lần sử dụng các chế độ này có hiệu quả. uối cùng. Thông qua việc này có thể xác định rằng chúng ta đang trong cuộc xung đột và thực hiện một thiết kế trước kế hoạch quản lý xung đột.

trang 157 Johnson và Johnson. Dưới đây là các hoạt động được đề xuất từ 50 hoạt động cho xung đột là Resolution10 và Together: Group Theory and Group Skills dễ tìm đâu. 91. trang 109 • Tại sao người Tránh ối phó với Nghị quyết xung đột. p.2 hành vi của bạn trong tranh luận (Trở thành ý thức hơn về hành động của bạn trong một tranh cãi) 35 . trang? 151 • Thực tế. p. trang 35 • Giả định: Nhu cầu thêm. và để đánh giá nếu họ tin rằng họ có thể quản lý thành công các cuộc xung đột đội bóng của họ khi chúng phát sinh.? 47 • BrainStorming: Trường hợp của Tài khoản bị đánh cắp. p. p. 155 • tiếp tục leo thang so với Xác nhận: Sự lựa chọn là Yours.1: tranh luận (nhóm bốn người tạo ra một bài báo mà họ đạt được đồng thuận về một vấn đề gây tranh cãi) • ài 8. 115 • hám phá hương trình nghị sự ẩn. so với ý kiến. 13 • Lợi ích và rào cản: Khám phá sự can thiệp của bên thứ ba.Nhóm 01 [Year] những gì họ đã học được về quản lý xung đột. Lambert và Myers. làm thế nào họ sẽ áp dụng thông tin này. 61 • Khám phá nguồn của xung đột. p. p. Joining Together: Group Theory and Group Skills • ài 8.ác kỹ năng quản lý xung đột. p. • Làm thế nào để đối phó với uttons ot. 139 • ỗ trợ nghe: điểm số của bạn là gì. 50 Activities for Conflict Resolution • Hoạt động xác định các kiểu truyền thông hữu ích.

13 ành vi của bạn trong tranh luận 2. Hầu hết mọi người đều sẵn sàng và quan tâm trong việc giải quyết các cuộc xung đột của họ. họ chỉ cần có các kỹ năng thích hợp thiết lập và có cơ hội để thực hành kỹ năng thiết lập này. cuộc xung đột leo thang và chúng tôi suy nghĩ và cảm xúc trở nên tiêu cực hơn. ơn nữa. khi chúng ta tránhxung đột. bằng cách thảo luận các vấn đề liên quan đến cuộc xung đột quản lý. những người muốn tránh xung đột sẽ hy vọng nó sẽ biến mất hoặc không muốn làm cho một "vấn đề lớn mà coi như không có gì.7 Tránh tranh luận(Sản xuất thông tin phản hồi về việc làm thế nào các thành viên nhóm khác nhìn thấy hành vi của bạn trong các tranh cãi và bất đồng) • ài 8. hầu hết các đội phát triển không bao giờ thảo luận về những gì xung đột 36 . Mục tiêu của tài liệu này là để cung cấp cho sinh viên và giảng viên các thông tin quản lý xung đột để có thể có lợi cả cá nhân và nghề nghiệp. Nếu không có một bộ kỹ năng xung đột. Tham gia một cách hiệu quả trong cuộc xung đột là luôn luôn có giá trị.11. các đội có thể thiết lập một giao thức dự kiến để được theo sau bởi các thành viên trong nhóm khi có xung đột.Nhóm 01 [Year] • ài 8." Nghiên cứu và kinh nghiệm cá nhân cho chúng ta thấy rằng. Một số người nghĩ rằng xung đột là một chủ đề không nên được thảo luận và chúng ta không nên tham gia vào các cuộc xung đột. Thông qua cuộc xung đột tự nhận thức. Tất cả các đội. Tuy nhiên. tổ chức có một cuộc xung đột văn hóa (các đội phản ứng xung đột).6 Trường Johnson (Xác định một vấn đề từ đa dạng thông tin).ác kỹ năng quản lý xung đột. Tổng kết. chúng ta có thể tăng hiệu quả quản lý xung đột của chúng ta và cụ thể hơn chúng ta có mối quan hệ nghề nghiệp và cá nhân. • ài 8.

Việc phí công thực hành các kỹ năng quản lý xung đột sẽ được bù lại bằng việc tham gia thành công hơn mong đợi trong cuộc xung đột với kết quả trong công việc. 37 .ác kỹ năng quản lý xung đột. do đó sẽ cung cấp cơ hội cho các thành viên trong nhóm cá nhân để làm cho giả định và có thể phản tác dụng với đội. . và năng suất lớn hơn cho cả hai cá nhân đang xung đột và cho nhóm phát triển.Nhóm 01 [Year] văn hóa. thu được sự hiểu biết tốt hơn về thông tin liên lạc.

các thành viên trong nhóm có thể tăng cường sự tôn trọng lẫn nhau.Nhóm 01 [Year] 3. Trong nhiều trường hợp. bạn có thể giải được nhiều vấn đề mà nó mang tới trên bề mặt. cũng như thu được các lợi ích mà bạn có thể không nghĩ tới ban đầu. sự xung đột ở nơi làm việc là một thực tế của cuộc sống. Thực tế rằng sự xung đột luôn tồn tại. Và chúng tôi đã thấy rất nhiều sự oán hận. đem đến cho họ sự hiểu biết sâu sắc về việc làm thế nào hó có thể đạt được mục đích của họ mà không ảnh hưởng tới những người khác. nó có thể dẫn tới sự phát triển cá nhân và chuyên nghiệp.ác kỹ năng quản lý xung đột. Thảo luận cần thiết để giải quyết xung đột mở rộng sự quan tâm của mọi người về tình huống. 38 .  Tăng cường kiến thức. và tăng tính sự hiệu quả của họ. Chúng tôi đã thấy mọi tình huống ở đó mọi người khác nhau với các mục đích khác nhau và đều dần tới sự xung đột. giúp họ tập trung vào vấn đề. iều tốt là bằng cách giải quyết xung đột thành công.  Tăng cường sự hiểu biết. giải quyết xung đột hiệu quả có thể tạo ra sự khác biệt giữa các tác động tích cực và tiêu cực. tuy nhiên. thù địch cá nhân là hệ quả của những tình huống này. Lý thuyết chung về giải quyết xung đột. giúp họ hiểu điều gì là quan trọng nhất với họ. Trong nhiều trường hợp.  Tăng cường liên kết nhóm. Khi sự xung đột được giải quyết hiệu quả. và sự tin tưởng trong khả năng của họ để làm việc cùng nhau. Sự xung đột đặt mỗi cá nhân phải xem xét các mục đích của họ một cách chi tiết. đó không hẳn là một điều xấu. Khi nào nó được giải quyết một cách ổn thỏa.

Họ thường hành động từ một vị thế mạnh như là vị trí cao. Tuy nhiên nó có thể để lại cảm giác tím tái. Và nó cũng rất dễ để kết thúc bằng tinh thần đi xuống và các hành động tiêu cực. và biết rằng họ cần gì. nếu sự xung đột không được xử lý hiệu quả.1. xếp hạng cao. phẫn uất cho người khác khi được sử dụng trong những tình huống không khẩn cấp. và khả năng thuyết phục. Tuy nhiên họ cũng chú thích rằng các kiểu khác nhau thì có lợi ích trong những tình huống khác nhau. Các mục tiêu xung đột có thể nhanh chóng dẫn tới sự bất đồng cá nhân. Kiểu này hữu ích khi đó là một vấn đề khẩn cấp và một quyết định cần được đưa ra nhanh chóng. Tài năng bị lãng phí khi mà mọi người loại bỏ nó khỏi công việc của họ. Các kiểu của Thomas và Kilmann là: Cạnh tranh: Mọi người đi theo kiểu cạnh tranh đưa ra một chỗ dựa vững chắc. Họ đã phát triển công cụ xác định xung đột Thomas-Kilmann (Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument – T bạn xác định kiểu nào cần được áp dụng khi có xung đột xảy ra. khi quyết định đó là không phổ thông. sự tinh thông.ác kỹ năng quản lý xung đột. Cộng tác: Người theo kiểu cộng tác cố gắng đạt được những yêu cầu trong các ý kiến của các người khác. Hiểu biết lý thuyết: Các kiểu xung đột Trong những năm 1970s enneth Thomas và Ralph ilmann đã xác định 5 kiểu xung đột dựa vào độ hợp tác và độ quyết đoán. 2 lý thuyết đằng sau việc giải quyết xung đột hiệu quả sau đây giúp ta làm được điều này. 3. Nhóm làm việc bị đổ vỡ. ọ cũng đồng ý rằng mọi người thường có các kiểu giải quyết xung đột ưa thích của mình. bạn cần thiết phải dừng việc tinh thần đi xuống sớm nhất có thể.Nhóm 01 [Year] Tuy nhiên. kết quả có thể gây thiệt hại. hoặc khi việc bảo vệ chống lại người nào khác cố moi móc tình huống một cách ích kỷ. Nếu bạn giữ cho nhóm của bạn hoặc tổ chức của bạn hoạt động hiệu quả. Những người này có thể có độ quyết đoán cao nhưng không giống như 39 ) để giúp . không hài lòng.

Dễ dãi: Người sử dụng kiểu này ngầm định một sự sẵn sàng đạt đồng tình các yêu cầu của người khác ở vị thế là đó cũng là yêu cầu của chính họ. 40 . Kiểu này hữu ích khi bạn cần tập trung các quan điểm lại với nhau để đưa ra giải pháp tốt nhất. Người theo kiểu dễ dãi thường biết khi nào theo ý kiến người khác. hoặc khi bạn muốn một tình huống để “lấy điểm” từ người khác. Nó có thể phù hợp khi chiến thắng trong xung đột là không thể. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp đây là một phương pháp yếu là không hiệu quả. Sự dễ dãi là phù hợp khi vấn đề xung đột là quan trọng hơn đối với các bên khác hơn là với mình. và sự xung đột là tầm thường. khi hòa bình giá trị hơn là chiến thắng.ác kỹ năng quản lý xung đột. hoặc khi tình huống và rất quan trọng mà không thể quyết định một cách đơn giản được. Loại người này không quyết đoán nhưng có độ hợp tác rất cao. khi có những xung đột trước đó ở trong nhóm. Lảng tránh: Người theo kiểu này cố lảng tránh hoàn toàn sự xung đột. chấp nhận các quyết định mặc định. Tuy nhiên mọi người có thể không để lại ấn tượng cho điều này. và những người thỏa hiệp này xác định sẽ đạt được một số điều khác thay vào. và không muốn làm tổn thường cảm giác của bất kì ai. nhưng có thể bị thuyết phúc để trì hoãn một vị thế khi không được bảo đảm. Nói cách khác thỏa hiệp nhằm đạt tới một trang thái mọi người đều cảm thấy ổn mặc dù quyết định cuối cùng không hoàn toàn như họ mong đợi ban đầu.Nhóm 01 [Year] những người theo kiểu cạnh tranh. hoặc khi ai đó khác ở một địa vị cao hơn trong việc giải quyết vấn đề đó. Mọi người đều xác định phải bỏ điều gì đó. họ hợp tác hiệu quả và thừa nhận rằng mọi người đều quan trọng. Thỏa hiệp: Mọi người theo kiểu thỏa hiệp thường cố tìm một giải pháp mà ít nhất một phần thỏa mãn được mọi người. và một cách tổng thể phương pháp này là không thích hợp để đem đến một tác động tốt nhất. Kiểu này là mẫu mực bằng cách giao phó các quyết định tranh cãi.

Nhận ra rằng trong nhiều trường hợp những người khác không chỉ là trở nên khó tính – các khác biệt thực tế có thể nằm đằng sau tình huống xung đột. Bằng cách tách rời vấn đề ra khỏi con người. Một cách lý tưởng bạn luôn có thể chọn một phương pháp phù hợp hoàn cảnh. lấy được sự ủng hộ của mọi người.  Chú ý tới các sở thích được bộc lộ: Bằng cách lắng nghe một cách cẩn thận bạn sẽ có thể hiểu được tại sao người đó lại có cách thực hiện như thế trong tình huống xung đột. và dần dần đúc rút bạn cần thay đổi nó như thế nào cho phù hợp với hoàn cảnh.Nhóm 01 [Year] Một khi bạn hiểu các kiểu khác nhau. 3.ác kỹ năng quản lý xung đột. bạn cần theo các luật sau:  ảm bảo rằng các mối quan hệ tốt ở tầm quan trọng cao nhất: Cố gắng nhất có thể được để đảm bảo rằng bạn đối xử với người khác nhẹ nhàng và rằng bạn có xây dựng sự tôn trọng lẫn nhau. Sử dụng phương pháp này trong giải quyết xung đột. giải quyết được vấn đề. Loại giải quyết xung đột này chú trọng tới sự tôn trọng các khác biệt cá nhân trong khi giúp đỡ mọi người tránh trở nên quá bảo thủ trong các trình huống cố định. Bạn có thể cugnx nghĩ về phương pháp đặc trưng của riêng bạn.2. và gắn kết các quan hệ. vấn đề thực sự có thể được thảo luận mà không làm xấu các quan hệ. 41 . Luôn cố gắng nhã nhẵn với người khác và duy trì tính xây dựng trước mọi áp lực. Hiểu biết lý thuyết: Phương pháp quan hệ dựa sở thích Lý thuyết thứ hai thường được nhắc tới là “phương pháp quan hệ dựa sở thích” ( nterestBased Relational Approach – IBR).  Giữ con người và vấn đề rời nhau. bạn có thể sử dụng chúng để nghĩ ra các phương pháp phù hợp nhất (hoặc kết hợp các phương pháp) cho tình huống mà bạn gặp phải.

3.1. và một đường lối đúng đắn để giải quyết xung đột nảy ra. Bằng cách theo các luật đó. iều này giúp ngăn chặn sự phản kháng và ghét bỏ thường rất dễ gây ra xung đột vượt khỏi tầm kiểm soát. ảm bảo rằng mọi người hiểu sự xung 42 . đồng ý với các điều luật của phương pháp xem xét sử dụng một phương pháp của riêng bạn). nhóm của bạn và hoặc tổ chức của bạn.ác kỹ năng quản lý xung đột. Nhìn vào các hoàn cảnh. lên tiếng sau: ể giải quyết vấn đề một cách hữu hiệu bạn cần phải hiểu từ đâu người khác đi tới tình huống đó trước khi bạn bảo vệ cho tình huống của mình. ước 1: ặt ra bối cảnh R (hoặc ít nhất Nếu phù hợp với tình huống. Sử dụng công cụ: Một quy trình giải quyết xung đột Dựa vào các phương pháp ở trên. điểm khởi đầu cho việc thích ứng với các xung đột là xác định các kiểu xung đột bởi chính bạn.  Trình bày “Thực tế”:  ồng ý và đưa ra các đối tượng. và nghĩ về kiểu mà có thể phù hợp.3. tuy nhiên đảm bảo rằng mọi người hiểu rằng các kiểu khác có thể dẫn tới các tình huống khác nhau. các thành phần quan sát được mà có một ảnh hưởng trong quyết định.3. ưa ra các lựa chọn cùng nhau: Luôn sẵn sàng với các ý tưởng từ một tình huống thứ 3 nếu tồn tại.Nhóm 01 [Year]  Lắng nghe trước. việc sử dụng các kiểu quản lý xung đột của mọi người dần khớp. và rằng bạn có thể đưa ra ý tưởng đó một cách hợp tác. bạn có thể giữ cho các thảo luận có khả năng gây ra sự bất đồng luôn tích cực và mang tính xây dựng. Thật tốt khi nhận thấy rằng kiểu này có thể được sử dụng hiệu quả. Qua thời gian. Sau đó sử dụng quy trình dưới đây để giải quyết xung đột: 3.

 Lắng nghe với thái độ thấu hiểu và xem xem sự xung đột từ các quan điểm của người khác. ũng cần cố gắng hiểu sự xung đột theo nghĩa mục đích: Nó có ảnh hưởng hiệu quả làm việc? gây tổn hại yêu cầu của khách hàng? hủy hoại nhóm làm việc? cản trở việc ra quyết định?.Nhóm 01 [Year] đột có thể là một vấn đề chung. Hỏi quan điểm của người khác và đảm bảo rằng bạn tôn trọng quyết định của anh ta hay cô ta và yêu cầu sự hợp tác của anh ta hay cô ta trong việc giải quyết bài toán. ước 2: Thu thập thông tin Tại bước này bạn đang cố gắng lấy ra các sở thích. Và đảm bảo rằng khi bạn nói.  Tổng hợp. nhấn mạnh thực tế rằng bạn đang cố gắn diễn tả sự nhận thức của vấn đề. và mối quan tâm đằng sau của mọi người. Nếu bạn nằm trong vấn đề xung đột. ảm bảo tập trung vào vấn đề công việc và loại bỏ yếu tố cá nhâu khỏi quyết định của bạn. 3. Cố gắng hiểu mục tiêu và động cơ của anh ta hay cô ta. yêu cầu.ác kỹ năng quản lý xung đột. quyết đoán hơn là một kiểu dễ phục tùng hoặc dễ dãi. bạn sử dụng một phương pháp người lớn. 43 .. và xem xem làm thế nào hành động của bạn có thể tác động tới nó.3..  Nhắc lại  Diễn giải. mà chỉ có thể giải quyết thông qua thảo luận và đàm phán hơn là qua các gây hấn đáng tiếc.2. Sử dụng kỹ năng lắng nghe chủ động để đảm bảo rằng bạn nghe và hiểu hoàn cảnh và nhận thức của người khác.

thì ít nhất. ôi khi những người khác nhau sẽ thấy các vấn đề khác nhưng chồng chéo nhau – nếu bạn không thể đạn được một thông nhất chung cho vấn đề. . ít nhất thỏa mãn mọi người. Bạn sẽ cần phải các vấn đề bạn cần phải giải quyết trước khi bạn tìm thấy một giải pháp được chấp nhận chung. khác.5. bao gồm những ý kiến bạn chưa bao giờ xem xét tới trước đây.  Sử dụng các mệnh đề “Tôi”. ây là khi một kỹ thuận như đàm phán 2 bên cùng thắng (win-win negotiation) có thể hữu ích để tìm ra một giải pháp mà. 3. 3. ước 4: ùng suy nghĩ giải pháp phù hợp Nếu mọi người cảm thấy thỏa mãn với quyết định. Suy nghĩ các giải pháp phù hợp.  Dùy trì sự linh hoạt.ác kỹ năng quản lý xung đột. và cởi mở với mọi ý kiến.  Làm rõ các cảm giác. và Tôn Trọng. nhưng thường các yêu cầu.Nhóm 01 [Year]  Xác định vấn đề rõ ràng và chính xác. Nhẫn Nại.3. ước 3: Thống nhất vấn đề ước này nghe có vẻ như là một bước trước.3.4. Có 3 nguyên tắc được dẫn ra ở đây: 44 iềm Tĩnh. ước 5: àm phán một giải pháp ác bên đã hiểu vị thế của những người Ở bước này.3. nó sẽ hữu ích nếu mọi người có các đóng góp cụ thể trong việc đưa ra giải pháp. sở thích và mục đích đằng sau khác nhau có thể gây cho mọi người nắm bắt các vấn đề rất khác nhau. 3.3. xung đột có thể được giải quyết. và một giải pháp thỏa mãn lẫn nhau có thể làm sáng tỏ mọi người. Tuy nhiên bạn có thể cũng cần tiết lộ các khác biệt thực tế giữa các tình huống của bạn. bạn cần phải hiểu những người khác nhìn vấn đề ở góc độ nào.

đặc biệt là trong các trường hợp các phương pháp sai lầm trong giải quyết xung đột được sử dụng. Kết luận Xung đột trong công việc có thể dẫn tới hậu quả lớn nhất là phá vỡ một nhóm làm việc tốt. Nếu các yếu tố trên được đảm bảo. Xử lý bằng cách thức sai lầm.4.Nhóm 01 [Year] 3. cần đưa và một phương pháp tích cực để giải quyết xung đột. và tập trung vào vấn đề công việc hơn là các vấn đề cá nhân. vấn đề và các giải pháp phù hợp. ể giải quyết các tình huống này. mạng lại các tình huống ở đó sự hợp tác bị đổ vỡ và nhiệm vụ của nhóm bị ảnh hưởng nặng nề. ở đó sự thảo luận là nhã nhặn và không đối địch. sự khác biệt thực tế giữa nhiều người có thể nhanh chóng vượt khỏi tầm quyết soát. xung đột có thể được giải quyết hữu hiệu. 45 .ác kỹ năng quản lý xung đột. cũng như mọi người lắng nghe cần thận và đưa ra các thực tế.

Giới thiệu Xung đột trong quản lý dự án là không thể tránh khỏi. và thời gian. và tính cách. Quản lý dự án hữu ích trong việc đạt được các mục tiêu này bằng cách tổ chức. Nguyên nhân của xung đột trong thành viên của nhóm dự án có thể liên quan đến sự khác biệt về giá trị. (1) Nó liên quan đến việc áp dụng kiến thức. kỹ năng. nhận thức. lập kế hoạch. chi phí. Áp dụng những 46 .1. Giải quyết xung đột trong quản lý dự án 4. Các mục tiêu chủ yếu của quản lý dự án bao gồm hiệu suất. định hướng làm việc cùng nhau để hoàn thành một nhiệm vụ phức tạp. Tổng quan Quản lý dự án Quản lý dự án là một cách tiếp cận có phương pháp để đạt được các kết quả thỏa thuận trong một khung thời gian quy định với các tài nguyên được xác định. Kỹ năng phù hợp trong việc đối phó với sự xung đột có thể giúp các nhà quản lý dự án và các thành viên tổ chức khác xử lý và giải quyết một cách hiệu quả các cuộc xung đột. cung cấp các dự án trong phạm vi ngân sách và hoàn thành các dự án đúng thời hạn.2. thái độ. giám sát. và điều chỉnh các hoạt động của dự án. nguồn lực. kỳ vọng. giữ môi trường làm việc lành mạnh. và kiểm soát thực hiện kế hoạch. nhu cầu. 4. (3) Sử dụng các nguyên tắc quản lý dự án mang lại giá trị cho một tổ chức. và kỹ thuật cho một loạt các hoạt động để đáp ứng các yêu cầu của một dự án.Nhóm 01 [Year] 4. lập kế hoạch các hoạt động cần thiết để xây dựng hệ thống thông tin hoặc sản phẩm. Tiềm năng xung đột trong các dự án phát triển hệ thống thông tin thường cao bởi dự án bao gồm các cá nhân khách nhau.ác kỹ năng quản lý xung đột. tập trung vào việc đáp ứng mong đợi của khách hàng. kiểm soát. Nhờ đó mà toàn bộ tổ chức có năng xuất hơn. công cụ. Những hoạt động này bao gồm việc tạo ra một môi trường hoàn toàn khả thi cho dự án.

2. riêng biệt và công việc cần thiết để hoàn thành các hoạt động cho từng dự án. Những quy trình và kỹ thuật được sử dụng để phối hợp với các nguồn lực nhằm thực hiện các kết quả dự đoán. làm việc trong phạm vi các dự án. kết hợp các nguyên tắc chất lượng. nhận định các nguy cơ trong tương lai trước khi chúng trở thành một vấn đề. và tạo ra một sản phẩm chất lượng cao hơn. Khởi tạo dự án iai đoạn đầu của quá trình liên quan đến thực hiện các hoạt động để đánh giá quy mô dự án. phác thảo các thủ tục giao tiếp giữa các nhà quản lý. và xây dựng một bảng tính dự án. phạm vi và mức độ khó khăn và để thiết lập các thủ tục hỗ trợ hoạt động của dự án sau này. một dự án có nhiều khả năng để thành công khi các quá trình quản lý dự án thông thường được áp dụng. Ví dụ về các hoạt động ở giai đoạn này là xác định phạm vi dự án. thành 47 .Nhóm 01 [Year] nguyên tắc này cung cấp cho nhà quản lý khả năng thiết lập các biện pháp thành công. sử dụng tài nguyên của tổ chức một cách tối ưu. định lượng giá trị tương ứng với chi phí. giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng hơn. triển khai thực thi kế hoạch chiến lược. Lập kế hoạch dự án iai đoạn thứ hai của quá trình liên quan đến việc xác định các hoạt động rõ ràng. cho phép tập trung và phân loại khách hàng. xác định cấu trúc công việc. (5) Mặc dù thành công là không bao giờ được đảm bảo. ước tính số lượng tài nguyên. phát triển các thủ tục quản lý hiệu quả.ác kỹ năng quản lý xung đột. xây dựng mối quan hệ khách hàng. Ví dụ về các hoạt động ở giai đoạn này là hình thành một nhóm bắt đầu dự án. Quản lý dự án dựa trên các quy trình và kỹ thuật đã được kiểm chứng và có thể lặp lại. Bốn giai đoạn của quá trình quản lý dự án được giải thích dưới đây. (6) 1.

quản lý thay đổi kế hoạch cơ bản. kỹ thuật. lập kế hoạch. và quản lý xung đột (6) Người quản lý dành 42% thời gian của họ để đi đến thỏa thuận với những người khác khi xung đột xảy ra. Vai trò của người này là để đánh giá tính khả thi của dự án và để tạo ra các kế hoạch hoạt động cần thiết để đáp ứng các mục tiêu. Triển khai dự án iai đoạn thứ ba của quá trình liên quan đến việc thực hiện kế hoạch được tạo trong giai đoạn trước đó.ác kỹ năng quản lý xung đột. 3. Người quản lý dự án chịu trách nhiệm về thực hiện các giai đoạn khởi đầu. Ví dụ về các hoạt động ở giai đoạn này là đánh giá các thành viên trong nhóm. (8) Quản lý xung đột trong môi trường làm việc nhóm đòi hỏi khả năng giải quyết vấn đề. 4. tiến hành đánh giá dự án phiên bản cuối cùng. xác định và đánh giá rủi ro. theo dõi tiến độ dự án. Người quản trị dự án phải có khả năng để xây dựng một môi trường trong đó dự án có thể được thực hiện đồng thời bảo vệ môi trường khỏi các yếu tố có thể cản trở sự tiến bộ quá trình. và khách hàng. mối quan hệ khách hàng. giải quyết những khác biệt cá tính. thực hiện.Nhóm 01 [Year] viên trong nhóm. (7) Một người quản lý dự án phải có nhiều kỹ năng . thành viên trong nhóm. đặt mục tiêu.quản lý. Sự thành công của một dự án phụ thuộc mạnh mẽ vào người quản lý dự án. lãnh đạo. và giải quyết xung đột. và khách hàng. Việc đào tạo cho người quản lý dự án trong lĩnh vực này là cần thiết cho 48 . lập kế hoạch các công việc cần được hoàn tất để đạt được mục tiêu. và giữ quá trình của dự án trong tầm kiểm soát. và kết thúc của một dự án. Kết thúc dự án iai đoạn cuối cùng của quá trình là kết thúc dự án. khởi tạo dự án và lập kế hoạch dự án. thỏa hiệp. và kết thúc hợp đồng của khách hàng. và phát triển một kế hoạch dự án cơ bản. Ví dụ về các hoạt động ở giai đoạn này là thực hiện kế hoạch cơ bản. và trao đổi tình trạng dự án cho người quản lý.

nếu xung đột không được quản lý đúng cách. nó có thể ngăn chặn các giải pháp hóa giải xung đột sớm và không phù hợp. sự gắn kết được hình thành giữa các thành viên trong nhóm. (14) Sự hiểu biết về lợi ích thực tế. có những nguyên nhân. cảm xúc. Xung đột có thể được mang tính xây dựng và giúp cho tổ chức khỏe mạnh. giữa những người đang giận dữ với nhau. Nó có thể hỗ trợ trong việc phát triển cá nhân và cải tiến tổ chức. đó là một quá trình cốt lõi. nó có thể gây phương hại cho tổ chức bằng cách đe dọa sự thống nhất tổ chức. mối quan hệ với đối tác kinh 49 . 4. trong đó có kết quả hoặc hiệu ứng. cần xét đến các yếu tố: sự phụ thuộc lẫn nhau. cảm nhận được bên kia là có lỗi. Ngoài ra.3. (10) Xung đột được xem như là một chu kỳ: "Như với bất kỳ quá trình xã hội nào. (15) Cuộc xung đột mang tính xây dựng là khi các thành viên thay đổi và phát triển cá nhân từ xung đột này. Những tác dụng này tác động trở lại nguyên nhân. Tìm hiểu về xung đột Xung đột là "một tình hình cạnh tranh mà các bên nhận thức được sự không tương thích của các vị trí tiềm năng trong tương lai và trong đó mỗi bên muốn chiếm một vị trí không tương thích với những mong muốn của các bên khác". (13) Xung đột có thể làm lộ ra những vấn đề cơ bản. và một giải pháp cho vấn đề này được tìm thấy. và hành vi.. và có hành động châm ngòi một vấn đề kinh doanh. bởi họ thường chịu trách nhiệm xử lý các xung đột trong một dự án." (11) ể hiểu được kỹ hơn về xung đột. sự tham gia của các cá nhân bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột tăng lên.Nhóm 01 [Year] thành công của họ. nhận thức. (12) Ví dụ. mục tiêu và nhu cầu tăng cường sự trao đổi về các vấn đề đang diễn ra. (9) Phần còn lại của bài viết này sẽ giải quyết xung đột và các giải pháp của nó trong quản lý dự án. cũng có thể. Nó có thể buộc người ta phải đối đầu với các khuyết tật có thể có trong một giải pháp và lựa chọn một giải pháp tốt hơn. (10) Tuy nhiên. xung đột xảy ra giữa các bên có nhiệm vụ phụ thuộc lẫn nhau.ác kỹ năng quản lý xung đột.

(17) Bằng cách học làm thế nào để xác định những vai trò không hiệu quả và làm thế nào để có xử lý hiệu quả mỗi vai trò của người tham gia. mối quan hệ nhóm.Nhóm 01 [Year] doanh. có lòng tự trọng thấp. Những vai trò này đã học được trong thời thơ ấu và được sử dụng trong suốt tuổi trưởng 50 . Các cá nhân trở thành người cứu hộ vì họ sẽ không nói "không" và miễn cưỡng đảm nhận trách nhiệm giải quyết vấn đề của nạn nhân. sợ hãi. tấn công nạn nhân dự định của hắn. năng lượng được lấy đi từ các hoạt động hoặc các vấn đề quan trọng hơn. buồn. bằng lời nói. Người giải cứu: một người sử dụng hành vi hoặc không quyết đoán hoặc hung hăng. Một cuộc tấn công có thể là trực tiếp hoặc gián tiếp. Hầu hết các cá nhân biết làm thế nào để đảm nhận ba vai trò sau đây: 1." ành vi này khuyến khích những người khác hoặc giải cứu hoặc ép buộc các nạn nhân. Vai trò nạn nhân thường được sử dụng bởi vì các cá nhân cảm thấy căng thẳng.ác kỹ năng quản lý xung đột. và các kết nối giữa các cá nhân. có sự phân nhóm trong nội bộ. (16) ác xung đột không mang tính xây dựng là khi không đưa ra được quyết định và vấn đề vẫn còn. Ngược lại. tinh thần của đội. Kẻ khủng: một người sử dụng hành vi hung hăng chống lại người khác. những người khác sẽ đảm nhận vai trò giải cứu để chứng minh tính ưu việt của mình so với các nạn nhân. ác hành động của kẻ khủng bố truyền tải một thông báo rằng "bạn không ổn" trong khi làm cho kẻ khủng bố cảm thấy hắn là người chân chính và siêu việt. cá nhân bị phá hủy. hoặc có tội. hoặc cả hai. các nhà quản lý có thể ngăn chặn một số cuộc xung đột xảy ra và giải quyết các nguyên nhân gây ra. 3. (10) Cuộc xung đột không xây dựng có một mô hình dự đoán được biết đến như là Tam giác Drama. Nạn nhân sẽ cảm thấy bất lực. hoặc là bị ép buộc bởi một người khác. 2. Nạn nhân: một người sử dụng hành vi không quyết đoán để những người khác xem họ như là "Tôi không sao. bằng hành động.

(18) - Nhận thức về mục tiêu trở thành một vấn đề khi thành công sẽ trở nên cạnh tranh hoặc "làm tốt hơn so với người khác. và động lực nội bộ của nhóm. Cách nhìn về hành động của người khác có thể là một vấn đề khi tình hình trở nên cạnh tranh thay vì hợp tác. Quan trọng là một người quản lý dự án phải hiểu được động lực của sự xung đột trước khi có thể giải quyết nó. Giao tiếp không cởi mở và trung thực.ác kỹ năng quản lý xung đột. định nghĩa của vấn đề. và các vấn đề ban đầu bị mất. Hành vi có thể bị nghi ngờ trong một môi trường cạnh tranh. Truyền thông trong một môi trường cạnh tranh có thể gây ra sự mất lòng tin và thông tin có thể bị khấu trừ hoặc có thể thiếu. sự liên lạc. cách nhìn về hành động của người khác. ác đặc điểm bên trong của sự xung đột bao gồm nhận thức về mục tiêu. - - - - 51 . ịnh nghĩa của vấn đề có thể dẫn đến xung đột leo thang khi kích thước của vấn đề mở rộng dần. ác hành vi hung hăng và không quyết đoán tồn tại trong các vai trò lãnh đạo này dẫn đến các kết quả người thắng kẻ thua và không cung cấp một cơ hội cho một giải pháp hai bên cùng có lợi.Sự tập trung được đặt vào các giải pháp chứ không phải việc đạt được mục tiêu. húng liên quan đến khả năng nhận thức không phù hợp hoặc không thể chấp nhận được của bản thân hoặc người khác.Nhóm 01 [Year] thành." Sự tương đồng và khác biệt được nhấn mạnh gây ra sự phân chia trong một nhóm. vấn đề bị hiểu sai. nhận thức về người khác. Nhận thức của người khác có thể tạo ra xung đột khi không khí trở thành "chúng tôi so với họ.

mềm mỏng. Sự phù hợp được nhấn mạnh và các nhiệm vụ chiếm ưu thế so với nhu cầu của các thành viên trong nhóm. Nó liên quan đến việc gặp mặt trực tiếp của các bên xung đột để phải đối mặt và hợp tác để đạt được một thỏa thuận đáp ứng những mối quan tâm của các hai bên. Trong một số trường hợp. tích hợp.Nhóm 01 [Year] - ộng lực nội bộ của nhóm có thể là tiêu cực khi các cấu trúc nhóm tập trung và cứng nhắc hơn là an toàn và mở. và tránh né. ương đầu cũng được mô tả như giải việc quyết vấn đề. ép buộc. năm chế độ cho giải quyết xung đột được giải thích và những tình huống khi chúng được sử dụng tốt nhất được xác định. cộng tác hay phong cách win-win (hai bên cùng có lợi). và kiểm soát.ác kỹ năng quản lý xung đột. lập lịch. thỏa hiệp. Phong cách này bao hàm việc giao tiếp cởi mở và trực tiếp dẫn đến phương pháp giải quyết vấn đề. Những đặc điểm này có thể ảnh hưởng mạnh đến phong cách hành vi của các thành viên trong nhóm và ảnh hưởng đến kết quả tiềm năng của các cuộc xung đột. việc người quản lý dự án thiếu các kỹ năng quản lý hiệu quả và giải quyết xung đột có thể là vấn đề. Các phương pháp tiếp cận để giải quyết xung đột Trong quản lý dự án: Một hệ thống phương pháp tiếp cận cho việc lập kế hoạch. (19) Các chế độ này là đối mặt. ương đầu nên được sử dụng khi: - Các hai bên cần phải giành chiến thắng Bạn muốn giảm chi phí Bạn muốn tạo ra một nền tảng quyền lực thông thường Kỹ năng là yếu tố bổ sung 52 .4. 4.

Các bên tranh chấp thương lượng để đạt được một giải pháp các bên chấp nhận. Xung đột không phải luôn luôn được giải quyết ở chế độ mềm mỏng. Mềm mỏng nên được sử dụng khi: - Mục tiêu đạt được là bao quát Bạn muốn để tạo ra sự biết ơn cho một sự cân bằng sau đó. Một bên có thể hy sinh mối quan tâm của mình hay mục tiêu để đáp ứng những mối quan tâm hoặc mục tiêu của bên kia. Nguy cơ là rất thấp ộ tin cậy hạn chế 53 . các lĩnh vực đồng ý được nhấn mạnh và các lĩnh vực không đồng ý được đánh giá thấp. Trong phương pháp này. Các bên từ bỏ một lợi ích đó để đạt được một quyết định và mỗi bên hài lòng ở một mức nhất định. Thỏa hiệp nên được sử dụng khi: - Cả hai bên cần phải giành chiến thắng Bạn đang trong bế tắc hông đủ thời gian Bạn muốn duy trì mối quan hệ giữa các bên liên quan.Nhóm 01 [Year] - ủ thời gian ó sự tin tưởng Học tập là mục tiêu cuối cùng Thỏa hiệp cũng được mô tả như là một phong cách "cho và nhận".ác kỹ năng quản lý xung đột. Bạn sẽ không nhận được gì nếu bạn không thỏa hiệp Nguy cơ là vừa phải Mềm mỏng cũng được gọi là phong cách dễ dãi.

Các nguyên tắc quan trọng bị đe dọa. Bạn muốn tiết kiệm thời gian. Nguy cơ là rất thấp. iều này dẫn đến trong một tình huống thắng thua mà một bên chiến thắng do sự mất mát của bên kia. 54 . Bạn muốn tiết kiệm thời gian. Nguy cơ cao. Ép buộc nên được sử dụng khi: - Tình huống hiện nay là “làm hay là chết” Nguy cơ là rất cao. kiểm soát. Ép buộc xảy ra khi một bên làm tất cả ra để giành được vị trí của nó trong khi bỏ qua các nhu cầu và mối quan tâm của các bên kia. Mối quan hệ giữa các bên là không quan trọng. Tránh né nên được sử dụng khi: - Bạn không thể giành chiến thắng. hoặc rút lui hoàn toàn. Bạn muốn tạo được không khí hài hòa và dẫn tới sự hài lòng của các bên.ác kỹ năng quản lý xung đột. nhưng bạn không chuẩn bị. Nó được coi như một giải pháp tạm thời bởi vì vấn đề và xung đột tiếp tục tái xuất hiện nhiều hơn sau này. Một quyết định nhanh chóng phải được thực hiện Tránh né cũng được mô tả như là phong cách rút lui. hoặc thống trị. Bạn sẽ không thua thiệt bằng bất cứ giá nào. ách tiếp cận này được xem như là trì hoãn một vấn đề.Nhóm 01 [Year] - ất kỳ giải pháp nào cũng thỏa đáng. Ép buộc còn được gọi là phong cách cạnh tranh.

Nhóm 01 [Year] - Bạn muốn duy trì sự trung lập hoặc danh tiếng. các cá nhân sử dụng phong cách cưỡng ép hoặc tránh né có xu hướng tạo ra một môi trường với xung đột công việc nhiều hơn. Các cá nhân sử dụng phong cách đương đầu tạo ra một môi trường với mức độ xung đột công việc thấp hơn. mềm 55 . Bạn giành chiến thắng bằng cách trì hoãn. phân phối. họ có xu hướng sử dụng nhiều chế độ hợp tác hơn. Một nghiên cứu khác đã đi một bước xa hơn và kiểm tra mối quan hệ giữa ba hình thức của sự công bằng trong tổ chức (thủ tục. làm tăng xung đột và căng thẳng trong các mối quan hệ. Nghiên cứu này cho thấy khi các nhân viên cảm thấy sự công bằng của tổ chức. chẳng hạn như đối mặt. (21) Các nhà nghiên cứu kết luận rằng sự công bằng cấp cao thuộc khía cạnh ảnh hưởng qua lại liên quan đến việc sử dụng phong cách đương đầu trong khi sự công bằng về phía cạnh phân phối thấp và công bằng về khía cạnh thủ tục cao. và ảnh hưởng qua lại) và các phong cách giải quyết xung đột. Trong khi đó. Cách thức mà một người phản hồi lại những bất đồng thuộc về tổ chức và sự không chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến phản ứng của những người khác và kinh nghiệm làm việc của cá nhân. Các nhà nghiên cứu kiểm tra tác động của các phong cách giải quyết xung đột được sử dụng bởi các cá nhân trong việc hình thành môi trường làm việc của họ và ảnh hưởng đến mức độ xung đột và căng thẳng đang diễn ra. Sử dụng phong cách tránh né có liên quan một cách tích cực đến công bằng về khía cạnh phân phối. Bạn nghĩ rằng vấn đề sẽ biến mất.ác kỹ năng quản lý xung đột. Nghiên cứu này cho thấy xung đột phát triển không chỉ do môi trường mà còn do phong cách mà cá nhân sử dụng khi đối mặt với xung đột. làm giảm xung đột và căng thẳng trong quan hệ. (20) Kết quả của nghiên cứu cho thấy rằng các cá nhân sử dụng các phong cách nhất định có thể tạo ra môi trường giải quyết xung đột với các chế độ khác nhau.

(22) Trong nghiên cứu. (23) Cách tiếp cận này xác định một nguồn gốc chính của sự xung đột ví dụ như sự khác biệt về nhận thức giữa các bên." Kết quả cho thấy rằng đánh giá của các cá nhân về xung đột giữa các cá nhân được hình thành dựa trên bất đồng. Cảm xúc tiêu cực được cho là một phần quan trọng trong nhận thức của một cá nhân trong sự xung đột giữa các cá nhân. các phong cách quản lý xung đột.Nhóm 01 [Year] mỏng. Mặc dù các phong cách quản lý xung đột đã được chứng minh là có tác động tích cực đến kết quả ISD. Phụ thuộc lẫn nhau không phải là một yếu tố trong đánh giá của họ. Al-Tabtabai và các đồng nghiệp làm suy yếu các phương thức giải quyết xung đột và đề xuất một kỹ thuật giải quyết xung đột bằng cách sử dụng một phương pháp tiếp cận phân tích nhận thức. và cảm xúc tiêu cực. phòng ngừa xung đột giữa các cá nhân cần được tập trung nhiều hơn. arki và artwick đã thử nghiệm một mô hình làm rõ bằng cách nào các thành viên của dự án phát triển hệ thống thông tin (ISD) nhận thức các xung đột giữa các cá nhân và kiểm tra các mối quan hệ giữa xung đột giữa các cá nhân. Tuy nhiên. và thỏa hiệp. Kết quả từ nghiên cứu này có ý nghĩa đối với tổ chức. xung đột giữa các cá nhân được định nghĩa như là "một hiện tượng xảy ra giữa các bên phụ thuộc lẫn nhau bởi họ trải nghiệm các phản ứng cảm xúc tiêu cực để nhận ra những sự bất đồng và sự can thiệp với việc đạt được các mục tiêu của họ. những tác động tiêu cực của cuộc xung đột giữa các cá nhân đối với các kết quả không giảm bớt. hông quan tâm đến sự xung đột đã được quản lý hoặc giải quyết như thế nào. Các nhà quản lý ở các cấp của một tổ chức cần được chú ý để nâng cao nhận thức của nhân viên của về công bằng của tổ chức để khuyến khích việc sử dụng của nhiều phong cách hợp tác hơn cho việc quản lý xung đột thuộc về tổ chức. và kết quả của ISD. nghiên cứu đã chứng minh rằng tác động của sự xung đột giữa các cá nhân được coi là tiêu cực.ác kỹ năng quản lý xung đột. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng việc quản lý và giải quyết thỏa đáng các cuộc xung đột giữa các cá nhân là quan trọng. can thiệp. Thông tin phản hồi được trình bày cung 56 . trong việc đối phó với xung đột.

Nhóm 01 [Year] cấp sự phân tích của sự phán xét của từng cá nhân và cung cấp sự so sánh với các đánh giá của các bên khác. Tạo ra các trường hợp xung đột 3. Truyền thông sự khác biệt của sự đánh giá (Phản hồi có nhận thức) 6. Xác định các miền xung đột 2. và các sự phán xét và xác định mối quan hệ giữa các tham số này. Tập dượt việc đánh giá 4. các tham số xa. Phân tích các kết quả 5. Lắng nghe tích cực là một kỹ thuật đã được chứng minh mà nhà quản lý có thể sử dụng 57 . Sáu bước của phương pháp này được liệt kê dưới đây. Thông tin phản hồi có nhận thức này cung cấp cái nhìn sâu sắc đến việc tranh chấp giữa các và tạo cho họ một cơ hội để đạt được một giải pháp chấp nhận được trong cuộc xung đột. ác phương pháp có hệ thống được đề xuất xác định và đo lường các chứng cứ. Ý kiến phản hồi có nhận thức cung cấp thông tin về lý do tại sao sự bất đồng xảy ra giữa các bên và các điểm cần được đưa ra giải quyết để đạt được một thỏa thuận. Những phát hiện từ nghiên cứu này cho thấy việc sử dụng thông tin phản hồi có nhận thức có thể được áp dụng có hiệu quả để giải quyết xung đột. 1. àm phán với các bên liên quan Việc sử dụng phương pháp phân tích có nhận thức đã dẫn đến kết quả có nhiều sự đồng thuận giữa các bên trong sự xung đột.ác kỹ năng quản lý xung đột. Cách tiếp cận này cho phép các thành viên dự án có liên quan đến cuộc xung đột tập trung vào sự khác biệt thực sự gây nên sự bất đồng hơn là chỉ thảo luận về tác động của cuộc xung đột.

xung đột có thể dẫn đến sự suy giảm của một tổ chức nếu nó không có sự quản lý hiệu quả. Một số lợi thế đã được xác định như tăng cường sự phát triển cá nhân và tinh thần. bày tỏ ý kiến mạnh mẽ. Lắng nghe là hữu ích trong việc đạt được một giải pháp thắng lợi bằng cách cho phép một nhân viên xác định các kết quả chấp nhận được. tăng cường truyền thông. và thể hiện niềm đam mê dành cho những ý tưởng. Khi một nhà quản lý có thể hiểu được nhu cầu và lợi ích của cá nhân. Sự tôn trọng điểm khác biệt giữa các cá nhân được chứng minh và được nuôi dưỡng môi trường của sự hiểu biết lẫn nhau. các nhà quản lý sẽ có thể thiết lập một môi trường mà trong đó sự sáng tạo và đổi mới được khuyến khích và mục tiêu dự án được thực hiện. 58 . Bằng cách sử dụng các nguyên tắc quản lý dự án. Thách thức đối với các nhà lãnh đạo tổ chức và nhà quản lý dự án là phải cố gắng duy trì sự cân bằng và cường độ của cuộc xung đột trong quản lý dự án. Xung đột trong quản lý dự án không nhất thiết phải là bất lợi khi có sự quản lý phù hợp. Như là một kết quả của quá trình này. Tuy nhiên.Nhóm 01 [Year] để giúp giải quyết xung đột. nhưng nó có thể cực kỳ hiệu quả khi đã thành thạo. và học cách tiếp cận để giải quyết xung đột. Lắng nghe cho phép các cá nhân có cơ hội không đồng ý. cơ hội giải quyết cuộc xung đột một cách thỏa đáng cho các bên dần tăng lên. (15) Một nhận thức về các phương pháp tiếp cận tiềm năng để giải quyết xung đột và sự hiểu biết hậu quả có thể cung cấp cho các nhà quản lý dự án một bộ công cụ vô giá để tạo ra một môi trường làm việc tối ưu. các cá nhân cũng tin tưởng và chấp nhận lắng nghe nhu cầu của người quản lý. và cho ra các kết quả dự án tốt hơn. (17) ể phát triển kỹ năng này cần có quá trình thực tế. hiểu biết sự năng động của xung đột.ác kỹ năng quản lý xung đột.

Nhóm 01 [Year] 59 .ác kỹ năng quản lý xung đột.

Khi ngày càng nhiều tổ chức tái cấu trúc lại các nhóm làm việc thì nhu cầu đào tao về giải quyết xung đột sẽ tiếp tục phát triển. Một lí do cho vấn đề này có thể là các nhà quản lý và các nhà lãnh đạo trong tổ chức không đưa ra lối thoát đủ chú trọng cho vấn đề giải quyết xung đột. xung đột có thể dẫn đến một kết quả có lợi cho một nhóm. Tuy nhiên. Tuy nhiên. sự đa dạng cũng tạo ra xung đột. Khi quản lý đúng cách. giá trị. Giải quyết xung đột khi làm việc nhóm 5. Nghiên cứu của Varney cho thấy rằng mặc dù hầu hết các nhà quản lý nhận thức được các bất đồng và đã được đào tạo về việc giải quyết xung đột. khác biệt của họ về quyền lực. Với tư tưởng này. xung đột không nhất thiết phải phá hủy. Giải quyết xung đột trong các nhóm làm việc: Một lợi thế lớn của một đội có nhiều hơn một cá nhân là sự đa dạng về nguồn lực.Nhóm 01 [Year] 5. cần thiết để các thành viên nhóm có những kỹ năng để giải quyết xung đột với nhau. Tóm tắt: Khi các tổ chức tiếp tục tái cơ cấu các nhóm làm việc. họ ít khi đặt ưu tiên cao cho giải quyết các vấn đề xung đột. và thái độ đã đóng góp vào việc tạo ra các xung đột.1. ể tránh những hậu quả tiêu cực có thể dẫn đến từ những bất đồng.ác kỹ năng quản lý xung đột. hầu hết các phương pháp giải quyết xung đột nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đổi phó với tranh chấp một các nhanh chóng và công khai. và khi các cá nhân lập thành nhóm. 60 .2. ngay cả khi lặp đi lặp lại các buổi đào tạo làm thế nào giải quyết xung đột và giảm thiểu tác động tiêu cực đến các thành viên trong nhóm. Varney (1989) báo cáo rằng xung đột vẫn là vấn đề số một cho hầu hết các nhóm hoạt động trong một công ty lớn. Xung đột nảy sinh từ sự khác biệt. 5. hiểu biết và ý tưởng. nhu cầu đào tạo về giải quyết xung đột sẽ tăng theo.

hệ thống khen thưởng. Rào cản trong giao tiếp là một trong các yếu tố quan trọng nhất và có thể là nguồn chính của sự hiểu lầm. Xung đột có thể phát sinh từ nhiều nguồn bên trong một thiết lập nhóm và thường rơi vào ba loại: các yếu tố giao tiếp. Xung đột có thể dẫn đến những ý tưởng và cách tiếp cận mới cho quy trình tổ chức. thái độ và các yếu tố xã hội. thiếu chia sẻ thông tin. xung đột trong các nhóm làm việc không nhất thiết phải phá hủy. Bất đồng về cấu trúc bao gồm kích thước của tổ chức. các thành viên của nhóm sẽ không có khả năng phối hợp công việc của họ. và thường phát sinh từ kế hoạch yếu kém. ể cho cuộc xung đột được giải quyết thành công. 61 . tất cả đều góp phần tạo ra xung đột. các yếu tố cấu trúc và các yếu tố cá nhân (Varney. Ông cung cấp danh sách các khu vực tiềm năng mà từ đó các xung đột thường xuyên phát sinh: Thủ tục hành chính: Nếu một nhóm thiếu nền tảng tốt cho những gì họ làm. các nhà quản lý và các thành viên nhóm phải hiểu tính bất ổn và tác động của nó với mỗi cá nhân và tập thể nhóm. giá trị. Các rào cản giao tiếp bao gồm các kĩ năng lắng nghe kém. và gia tăng lợi ích trong việc đối phó với các vấn đề. mức độ tham gia. Về mặt này. Tuy nhiên. Thường rất khó để vạch trần nguồn gốc xung đột. và một không khí gay gắt của sự ngờ vực và nghi ngờ phát triển (Bowditch & Buono.Nhóm 01 [Year] Xung đột nảy sinh từ những khác biệt.ác kỹ năng quản lý xung đột. Yếu tố cá nhân bao gồm những thứ như lòng tự trọng của một cá nhân. 1997). tỷ lệ doanh thu. Xung đột trở thành tiêu cực khi nó leo thang đến điểm mà mọi người bắt đầu cảm thấy bị đánh bại. sự khác biệt trong giải thích và tiếp thu. xung đột có thể được coi là tích cực vì nó tạo điều kiện đưa cung cấp cơ hội cho mọi người phát triển giao tiếp và kỹ năng giao tiếp. 1989). khác biệt của họ về quyền lực. Nelso (1995) cảnh bảo rằng xung đột tiêu cực có thể nhanh chóng phá hủy một nhóm. Khi các cá nhân tập hợp thành nhóm làm việc. và mức độ phụ thuộc lẫn nhau giữa các nhân viên. các mục tiêu cá nhân của họ. các giá trị và nhu cầu. và các tín hiệu không lời bị bỏ qua hoặc bị mất.

Kế hoạch làm việc: kế hoạch có ảnh hưởng lớn đến dự án của nhóm và điều này nên dễ dàng nhìn thấy. Nhận thức về tiềm năng cho cuộc xung đột tiêu cực xảy ra và thực hiện kế các bước cần thiết để đảm bảo kế hoạch tốt sẽ hỗ trợ. có năm phương pháp chấp nhận được để xử lý: Tiếp Cận Trực Tiếp. ưỡng Chế. Các thành viên trong nhóm nên cố gắng tránh xung đột tiêu cực xảy ra.ác kỹ năng quản lý xung đột. Thương Lượng. 1995). vì vậy một điều thật sự quan trọng là các lãnh đạo nhóm phải đảm bảo nguồn lực đầy đủ. Mỗi phương pháp có thể được sử dụng hiệu quả trong những hoàn cảnh khác nhau: 1. Tất cả thành viên nên sẵn sàng làm việc với nhau để giúp nhau đáp ứng thời hạn của họ. Vượt quá chi phí: Thường không thể tránh khỏi. Tập trung vào các nhà lãnh đạo phải đối mặt với vấn đề. vượt quá chi phí trở thành vấn đề khi các biện pháp thích hợp không được xem xét. Mặc dù 62 .Nhóm 01 [Year] Nguồn lực con người: Nếu nhóm không đủ nhân lực để thực hiện công việc. sẽ không thể tránh khỏi một số người sẽ thực hiện quá tải. Rút Lui và Giảm Nhẹ (Nelson. có thể tạo nên. Toàn nhóm nên biết sớm khi chi phí trở thành một vấn đề để nhóm có thể tìm kiếm tài trợ bổ sung. Trách nhiệm: Mỗi thành viên trong nhóm phải biết những gì được phân công và ai là người chịu trách nhiệm. Danh sách mục tiêu: bám sát dự án và tránh đi sai đường trong khi cố gắng gắn những thứ khác vào nó. Sự oán giận. thường xuyên không được biểu lộ. Chờ đợi và thực hiện những điều khác mà bạn muốn làm sau khi hoàn thành thành công dự án ban đầu. Bằng cách này khó khăn có thể được giải quyết trước khi nó trở thành một vấn đề cho ban quản lý. Tiếp cận trực tiếp: ây có thể là phương pháp tiếp cận tốt nhất cho tất cả trường hợp. Xử lý xung đột tiêu cực: hi xung đột tiêu cực xảy ra.

cần phải giúp đỡ để tìm thỏa hiệp. công việc đội ngũ và từ chối làm việc. kỹ thuật này có thể giúp phòng ngừa một sự cố nhỏ là kết quả của ai đó với một ngày tồi tệ trở thành một vấn đề thực sự mà đừng bao giờ nên xuất hiện.Nhóm 01 [Year] không thoải mái khi đối phó với xung đột. Thỏa hiệp liên quan đến việc cho và nhận của cả hai bên. 3. Cưỡng chế của quy định nhóm: Tránh sử dụng phương pháp này nếu có thể. Khi sử dụng trong môi trường thích hợp bởi nhà lãnh đạo có kinh nghiệm. Khi các bên nhận ra rằng có các lĩnh vực mà họ đang có trong hợp đồng. Rút lui: Chỉ sử dụng phương pháp này khi không thật sự bắt đầu với vấn đề. Thương lượng: ây là một kỹ thuật tuyệt vời khi cả hai bên đều có ý tưởng về một giải pháp nhưng vẫn không thể tìm thấy nền tảng chung. Nếu những lời chỉ chích được sử dụng. tuy nhiên thường thì kết thúc với việc cả hai đều không hài lòng.ác kỹ năng quản lý xung đột. Mặc dù chúng ta thường nhìn nhận xung đột theo 1 cách nhìn tiêu cực. Xung đột trong quá trình hợp tác làm việc có thể giúp giải quyết vấn đề hiệu quả hơn và đưa ra 63 . họ thường bắt đầu di chuyển theo một hướng mới. Bởi vì chỉ cần tránh hoặc làm việc xung quanh nó. Nếu ỹ thuật này chỉ được sử dụng khi rõ ràng một thành viên không muốn là một người tham gia ưỡng chế đã phải thực hiện đối với một cá nhân. 5. tuy nhiên làm việc theo nhóm cũng yêu cầu phải có những xung đột để làm việc một cách hiệu quả. tốt nhất người đó nên tìm một nhóm khác. Thường thì một bên thứ ba. 2. một nhóm trưởng có thể thường xuyên trì hoãn thời gian đủ dài để thành viên làm dịu. nó phải có tính xây dựng với người nhận. nó có thể mang đến cảm giác khó khăn với lãnh đạo và đội ngũ. Cách tiếp cận này tính vào các kỹ thuật giải quyết vấn đề và thường để lại trong mọi người cảm giác hòa giải. 4. chẳng hạn như trưởng nhóm. Giảm nhẹ: ây là một hình thức thương lượng mà trọng tâm là về các lĩnh vực của thỏa thuận. nhưng đó là tốt nhất để xem xem xét vấn đề khách quan và đối mặt với chúng. bởi vì các vấn đề được đưa lên bề mặt và xử lý.

nên đánh giá bản thân xem mình nghe tốt như thế nào. 1988). ác thành viên trong nhóm cũng cải thiện được kỹ năng giao tiếp của mình và nâng cao khả năng trong việc hiểu và lắng nghe thông tin họ tiếp nhận khi sự khác biệt được bộc lộ 1 cách tự do. Áp lực để giải quyết hiệu quả xung đột trong khi làm nhóm buộc các nhóm phải đương đầu với sự bất đồng quan điểm thông qua việc thảo luận vấn đề một cách thẳng 64 .ác kỹ năng quản lý xung đột. Nếu các thành viên hiểu làm thế nào để xử lí được vấn đề này thì những sự khác biệt phát sinh có thể mang lại hiệu quả cho làm việc nhóm. iều này sẽ thúc đẩy tính sáng tạo và khả năng giữa các thành viên trong nhóm. Nếu cần thiết. tìm kiếm 1 phương pháp giải quyết tối ưu và cùng nhau taaph hợp các ý kiến để đưa ra được những giải pháp tốt nhất ( Tjosvold. Ngoài ra. Khuyến khích mọi người đưa ra ý tưởng. Còn nếu chúng chỉ mang tính bề mặt. thì sự khác biệt này có thể giải quyết và mọi vấn đề có thể được xử lí. Hiểu không có nghĩa là đồng ý. phải hỏi rõ trước khi trả lời.việc tìm ra những khác biệt mang tính bề mặt có thể tìm ra được những ý tưởng tốt hơn và các giải pháp sáng tạo hơn.ý nghĩa. Ở cuối bất kì một cuộc hội thoại nào.Nhóm 01 [Year] quyết định thông qua việc yêu cầu mọi người cùng kiểm tra lại vấn đề. elgard. và Rayner (1995) đưa ra một số lời khuyên để nâng cao kỹ năng lắng nghe: Lắng nghe. Nếu sự khác biệt mang tính áp bức. Quá trình thực tế của việc tìm ra những sự khác biệt có thể giúp tăng cường tính gắn kết và hiệu quả của làm việc theo nhóm thông qua việc nâng cao sự quan tâm và khả năng tiềm tàng của mỗi cá nhân thường có trong quá trình này. iều quan trọng là phải hiểu làm thế nào để xử lý vấn đề mang tính xây dựng. bị lấn át thì làm việc nhóm sẽ không có hiệu quả. Sử dụng những kĩ năng lắng nghe khi tiếp nhận thông tin. Fisher. hi mọi người cùng chia sẻ quan điểm của mình và cố gắng tìm ra được sự đồng thuận chung thì có thể đạt được nhưng quyết định khả quan hơn.

ác kỹ năng quản lý xung đột. khả năng diễn đạt các ý tưởng hoặc lựa chọn thay thế khác nhau. xung đột cần được xử lí theo cách thông thường giữa các cá nhân có liên quan. điều đó sẽ giúp nhóm vượt qua được các thời kỳ của quá trình chuyển đổi và ngày càng gia tăng hiệu suất làm việc.3. iều này tạo ra một nhóm làm việc có hiệu suất và hiệu quả hơn rất nhiều. và tạo ra sự thích thú từ sự tương tác và sự tham gia tích cực. việc tranh chấp cần được đưa ra công khai thảo luận trong một cuộc họp nhóm. Nếu như xung đột vẫn chưa được giải quyết. kĩ năng và khả năng cần thiết( S s) để giải quyết xung đột. nếu được giải quyết đúng cách. Một khi xung đột không được giải quyết triệt để sẽ tạo ra tâm lí sợ hãi và né tránh của các thành viên trong nhóm. ầu tiên.Nhóm 01 [Year] thắn và cải thiện các quyết định được đưa ra (Rayeski & ryant. vì vậy cần phải tập trung vào việc làm thế nào để giải quyết xung đột đó. Quá trình leo thang của việc giải quyết xung đột trong nhóm tuân thủ những bước sau: 65 . điều quan trọng để các tổ chức có thể giúp các nhóm chính là việc xác định vốn kiến thức. Mặt khác. Họ cho biết cách này sẽ giúp các cá nhân có thời gian để giải quyết hoặc tự sửa đổi. 5. Việc giải quyết xung đột nhanh chóng và mang tính xây dựng sẽ nâng cao khả năng hiểu rõ vấn đề. sáng tạo. Việc giải quyết mây thuẫn một cách hiệu quả sẽ giúp nhóm tập trung hơn vào các mục tiêu của họ. Nếu không thể giải quyết vấn đề trong nội bộ nhóm. nó có thể dẫn đến sự ham học hỏi. Sau đó xây dựng kế hoạch để chuyển giao những kỹ năng và khả năng cho nhóm của họ. 1994). Khi các nhóm có trách nhiệm hơn trong việc quản lí nhóm mình. Quy trình giải quyết xung đột trong nhóm Rayeski và Bryant (1994) khuyên bạn nên áp dụng Quy trình giải quyết xung đột trong nhóm để giải quyết mâu thuẫn phát sinh trong nhóm. Nếu vẫn không đạt được cách giải quyết hợp lí. và phát triển khi làm việc nhóm. Bởi vì xung đột là điều không thể tránh khỏi khi làm việc theo nhóm. có thể cần 1 người hòa giải để giải quyết vấn đề này. cần đưa ra một quy trình kỷ luật chính thức.

Một lần nữa. nhóm. Tài liệu liên quan tới những mối quan tâm hoặc các vấn đề. và hòa giải đã được loại trừ.P . và có khả năng để duy trì khả năng trung lập. hiểu được các nguyên tắc và đạo đức và được tin cậy bởi các thành viên trong nhóm. hoặc các tổ chức. riêng tư. Thu thập dữ liệu và bàn về về vấn đề này với những người liên quan. hoặc không làm việc hiệu quả. Ông gọi đó là của Quy trình giải quyết tranh chấp 5. nhóm. 3. và biện pháp giải quyết nếu có cần được cả hai bên ký. Tài liệu cần được các bên kí. Tuy nhiên. không thích hợp. Hãy cởi mở và trung thực và tiến hành phiên hòa giải trong bối cảnh thân mật . Nhóm Tư vấn: hiện nay. Stulberg (1987) đưa ra mô hình chung cho tất cả các tranh chấp. trung thực và tiến hành phiên họp trong bối cảnh thân mật. tuy nhiên. 66 . hoặc tổ chức. Bất cứ ai trong nhóm có thể đưa vấn đề vào chương trình nghị sự trong nhóm. ngày tháng. cần 1 người hòa giải để xử lý các vấn đề. cần đưa ra nhiều dữ liệu khi có thể và liên kết các vấn đề liên quan tới nhu cầu của khách hàng. Bởi vì mỗi nhóm là khác nhau nên tranh chấp phát sinh sẽ khác nhau. 2. ưa ra nhiều dữ liệu khi có thể và liên kết các vấn đề liên quan tới nhu cầu của khách hàng. riêng tư. Hòa giải (một với một người trung gian): Nếu sự hợp tác không hiệu quả hoặc là không thích hợp. Tài liệu cần được các bên kí.Nhóm 01 [Year] 1. Sử dụng cá dữ liệu khi có thể và liên hệ vấn đề liên quan tới nhu cầu của khách hàng. riêng tư. Hãy cởi mở . Hợp tác (một với một): Xử lý vấn đề mới giữa 2 người với nhau. nhóm. Xử lý các xung đột tại một cuộc họp nhóm. đưa vấn đề vào chương trình nghị sự tiếp theo và mời các cá nhân cần thiết tới dự cuộc họp.Người hòa giải phải được đào tạo trong việc giải quyết xung đột. xung đột được định nghĩa là vấn đề của nhóm. hoặc các tổ chức. Hãy cởi mở và trung thực và tiến hành phiên hòa giải trong bối cảnh thân mật .ác kỹ năng quản lý xung đột. Hợp tác và / hoặc hòa giải có thể không được thực hiện. bước này nên được sử dụng chỉ sau khi quá trình hợp tác.

tranh đấu. Varney (1989) cho rằng đàm phán đó là cách hiệu quả nhất để giải quyết xung đột khi cả hai bên tham gia để đạt được một cái gì đó. àm phán thể hiện sự linh hoạt và khả năng tồn tại của các cách thức giải quyết ương ầu và sự giới hạn việc Truyền Tin. tiền bạc thiết bị cần thiết cho việc giải quyết xung đột sẽ phân theo mức độ phức tạp khác nhau của nó. Thực thi: Năng lực. ác vấn đề: ất kì ai liên quan đến xung đột xung đột. sự công bằng và tuân thủ nguyên tắc… 5. Stulberg đề xuất các mô hình này như một sự trợ giúp cho các hòa giải viên chính thức. nhượng bộ. và các tình huống đặc biệt là tất cả các yếu tố liên quan đến lý do tại sao mọi người giải quyết tranh chấp theo cách mà họ làm. xung đột khi chúng ta tìm cách để loại bỏ nguồn gốc của những cảm xúc tiêu cực. xung đột khác. nhưng không có một cách tốt nhất để giải quyết xung đột. tuy nhiên bất cứ ai giải quyết các xung đột có thể hưởng lợi từ sự hiểu biết các yếu tố phổ biến tới những bất đồng trong các quan điểm. sự tham gia. hòa giải… 4. Các tranh chấp phát sinh vì những lý do khác nhau và mỗi đội là duy nhất. và lo lắng khi có xung đột.ác kỹ năng quản lý xung đột. căng thẳng. quyết vấn đề dựa trên sự phân tích các giá trị cơ bản của chúng ta về hiệu suất. mỗi người đều có một số năng lự riêng và nó có sự phụ thuộc lẫn nhau. kiện tụng. 67 . 3. Hiếm khi nào chúng ta nhận thức được bất kỳ lợi ích nào liên quan đến sự tranh chấp. ác quy trình: ác nguyên tắc: ó nhiều cách khác nhau để giải quyết tranh chấp: chấn át xung húng ta cần xác định những ưu tiên trong các quy trình giải đột. Nhận thức tiêu cực của chúng ta tác động đến cách tiếp cận của chúng ta trong việc giải quyết xung đột. Nhận thức:Mọi người thường có những phản ứng tiêu cực như giận dữ. àm phán Mặc dù có mô hình chung. sợ hãi.Nhóm 01 [Year] 1. sự tự quan tâm. và thời gian. chẳng hạn như Né Tránh. 2.

Varney (1989) đề xuất các bên họp lại với nhau dưới sự hỗ trợ của bên thứ ba và phải tuân theo các câu hỏi sau đây: Vấn đề là gì. xem xét tác động của nó. Sau đó. và cần được đưa vào văn bản để ngăn chặn các hiểu lầm sau này.Nhóm 01 [Year] Quá trình đàm phán liên quan đến việc lắng nghe cả hai bên. Giải quyết vấn đề: Một quy trình với nhiều bước bao gồm cả thu thập dữ liệu. ể giải quyết các sự khác biệt. kiểm tra các lựa chọn thay thế. không có sự phòng bị lẫn nhau và khả năng tham gia vào một phương pháp giải quyết vấn đề nhất định. các bên thảo luận về định nghĩa và sự hiểu biết chung về vấn đề.ác kỹ năng quản lý xung đột. và đưa ra một kế hoạch hành động. tìm ra mối quan tâm và sự đồng thuận chung và xây dựng chúng để các cá nhân có thể hiểu được quan điểm của nhau. ọ nên được phép thể hiện cảm xúc của mình và không đưa ra sự thù địch trong giai đoạn này. iều này yêu cầu phải có sự lắng nghe tốt. Sự đồng thuận cần đạt được theo các bước sẽ được thực hiện để giải quyết vấn đề. 68 . Varney tin rằng có bốn kỹ năng cần thiết mà các lãnh đạo nhóm cần học hỏi và áp dụng để giải quyết một cách hiệu quả các bất đồng bằng thông qua việc sử dụng quy trình đàm phán: Tiên đoán: Tìm hiểu những quan điểm đồng thuận và bất đồng. nhưng cả hai bên phải sẵn sàng thừa nhận một phần trách nhiệm đối với vấn đề đó. Khởi đầu: Nêu ra những ý kiến bất đồng Lắng nghe: Không chỉ nghe những gì người khác nói mà còn phải quan tâm đến cả khía cạnh cảm xúc trong đó. tìm ra các giải pháp. khi bạn tiếp nhận nó? Người khác làm gì và đóng góp gì đối với vấn đề này? Những gì bạn muốn hoặc cần từ người khác? Bạn sẽ làm gì và đóng góp gì đối với vấn đề này? ước đầu tiên bạn có thể làm để giải quyết vấn đề? Mỗi bên cần được đặt câu hỏi trong khi người kia lắng nghe chỉ đặt câu hỏi cho mục đích làm rõ vấn đề.

Tìm kiếm để hiểu mọi góc độ của sự bất đồng quan điểm. trước khi những cảm xúc có khả năng lấn áp.có thể cho phép họ dễ dàng tìm thấy sự thỏa thuận chung. nó sẽ khó hơn rất nhiều để giải quyết. sau đó cùng nhau làm việc hướng tới giải quyết nó. Fisher và các cộng sự khác (1995) cung cấp một cách tiếp cận bao gồm năm bước tương tự nhau để giải quyết xung đột. Việc tiết lộ sớm nguồn gốc của sự mâu cho phép mọi người hiểu được sự thật của vụ tranh chấp. Phát triển một kế hoạch hành động mô tả những gì mỗi người sẽ làm gì để giải quyết vấn đề.ác kỹ năng quản lý xung đột. nhớ rằng sự hiểu biết khác với sự đồng thuận. huyến sự giận dữ và thù địch sang việc giải quyết vấn đề và lập kế hoạch hành động. hi xác định được khả năng thỏa thuận. họ nên tự tìm hiểu làm thế nào để giải quyết tranh chấp và chỉ yêu cầu sự giúp đỡ 69 . Theo cùng cách đó. các nhóm không nên tự động trì hoãn giải quyết vấn đề vì điều này sẽ làm giảm năng lực của nhóm. Thay vào đó. Tìm ra những điểm chung bằng cách đặt những xung đột vào trong quan điểm về các mục tiêu và mục đích của nhóm. iải quyết vấn đề chứ không phải đấu đá nhau.Nhóm 01 [Year] hìa khóa trong quá trình đàm phán của Varney chính là phơi bày những quan điểm khác nhau càng sớm càng tốt. Phương pháp này cho phép cả hai bên thừa nhận bản chất của sự xung đột. Sớm hay muộn. Xác nhận xung đột tồn tại. các vấn đề chưa được giải quyết có xu hướng nổi lên. sau đó mọi người có thể làm việc với nhau nhằm tiến tới đến một sự đồng thuận chung và tiến hành quá trình giải quyết các vấn đề trong tương lai. iống như phương pháp tiếp cận của Varney (1989). thường dưới các hình thức xấu hơn so với trước đây. chìa khóa của quá trình này đang đáp ứng một cách nhanh chóng và hiệu quả khi xung đột xuất hiện. ác nhóm được cảnh báo để tránh bao gồm các vấn đề có tính chất gây tổn thương. Nếu xung đột để lại cho nó nhen nhóm và sau đó biến thành một cuộc chiến tranh mở.

Mặc dù việc thừa nhận rằng xung đột có thể hữu ích không phải là mới (ví dụ. Thamhain & Wilemon. iều này được nêu ra trong loại xung đột thứ ba của ezsbom: giao tiếp và lưu lượng thông tin. được dẫn dắt bởi một loạt các người quản lý dự án trong khi lại báo cáo trực tiếp cho các nhà quản lý chức năng. giảm sự tin tưởng và tính thống nhất trong nhóm. 1956. 1969) nhưng một số vấn đề liên quan tới xung đột trong khi làm nhóm vẫn buộc các tổ chức phải giải quyết. iều này xảy ra khi các thành viên trong nhóm sợ để nói lên cảm xúc đối với nhóm do đó họ bắt đầu nói chuyện về các vấn đề trong nhóm trong khi nói chuyện với từng cá nhân. các tổ chức và các nhân viên thường thấy chính mình phục vụ trong một loạt các nhóm dự án. Nguồn gốc của xung đột trong các nhóm dự án oser. hi mối quan hệ báo cáo rất phức tạp. 1986. iều này khiến cho người ta có cảm giác rằng những mục đích và những vấn đề ưu tiên hàng đầu đã tăng lên trong danh sách khi mà các tổ chức đã phát triển chúng thành nhiều dự án và môi trường hoạt động được tổ chức hợp lí hơn. Fisher và các cộng sự khác (1995) nhấn mạnh rằng các thành viên trong nhóm nên được khuyến khích để chỉ ra mối quan tâm của họ trong các cuộc họp nhóm chứ không phải là bên ngoài cuộc họp nhóm nhằm tránh những gì họ gọi là Parking Lot ommentary (trang 212). Tính cách và các vấn đề giữa các cá nhân được xếp hạng hai trong danh mục môi trường công nghệ cao được trình bày theo cách có sự thay đổi đáng kể so với các nghiên cứu 70 .4. nó làm 5.ác kỹ năng quản lý xung đột. nó trở nên khó khăn hơn để chia sẻ thông tin. một nghiên cứu ( ezsbom năm 1992) đã tiến hành xem xét nguồn của xung đột giữa các nhóm dự án và đã nhận thấy vấn đề số một nảy sinh từ mục đích và các yêu cầu ưu tiên của nhóm.Nhóm 01 [Year] từ quản lý khi những nỗ lực của họ thất bại. Deutsh. Trong những xung đột mới nảy sinh này. 1975) cũng đã nêu ra nguồn gốc chính của xung đột chính là sự bất đồng về lịch làm việc mà nguyên nhân này được xếp ở vị trí thứ bảy trong nghiên cứu ezsbom. Ví dụ. Nền văn học thời kì trước (Posner. hi điều này xảy ra.

thông tin liên lạc phải được cải thiện. đồng thời nhấn mạnh việc sự đánh giá cao giá trị của sự khác biệt. xuất: ần giao tiếp trong nhóm thường xuyên hơn và nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin lên trên và xuống dưới hơn.ác kỹ năng quản lý xung đột. Tăng cường mối quan hệ trong việc đào tạo nhân lực và tạo điều kiện thuận lợi nhằm xây dựng nhóm năng động hơn. Nhìn chung. trong đó các cá nhân với nền tảng kỹ thuật phải dựa vào công việc của người khác để thực hiện công việc của mình. ho dù nhóm đó thuộc loại nào. sẽ không có phương pháp giải quyết xung đột nào hiệu quả nếu không có sự tôn trọng lẫn nhau và sẵn sàng để không đồng ý và giải quyết các bất đồng. 1997): lắng nghe. 71 ezsbom (1992) đưa ra một số đề . và các thành viên nhóm dự án. chủ tịch của tổng công ty Self-Management Communication tin rằng mỗi người trong nhóm phải sẵn sàng theo sau bốn bước dưới đây khi một cuộc họp nhóm bùng nổ thành một cơn bão (Weiss. ác tổ chức phải nhận thức được rằng xung đột phát triển từ sự khác biệt chứ không phải là do sự đổi mới. và giải quyết sự khác biệt. các nhà lãnh đạo dự án.Nhóm 01 [Year] trước đó. nghiên cứu này cung cấp những hiểu biết có giá trị cho các tổ chức. ghi nhận. ởi vì mục tiêu các vấn đề ưu tiên thường xuyên thay đổi. Donald Weiss. iều này đặc biệt minh họa tầm quan trọng của việc cung cấp nền đào tạo về giao tiếp và kỹ năng giao tiếp cho các thành viên nhóm liên chức năng. trả lời. Sự thay đổi này có thể liên quan đến việc sử dụng gia tăng của các nhóm chức năng chéo và tự định hướng hoạt động. Thường xuyên tổ chức các cuộc họp và các buổi đánh giá thực trạng để tăng cường thông tin liên lạc giữa các cơ quan chức năng và giảm thiểu những nhận thức không phù hợp về mục tiêu và các ưu tiên của dự án. Nếu nhóm dự án được đào tạo tốt về cách xử xự trong giao tiếp và kỹ năng xây dựng nhóm thì các biện pháp hiệu quả và chất lượng sẽ tăng lên.

Thay vào đó. hoặc " ãy tìm hiểu thêm ý kiến của bạn. Việc sẵn sàng đưa ra ý tưởng cũng đồng nghĩa với việc được đặt câu hỏi hoặc thách thức. ối với cá nhân để làm việc theo nhóm một cách có hiệu quả. iải quyết sự khác biệt: Xác định vấn đề thực sự bằng cách tìm kiếm những gì gây ra sự bất đồng. hãy chắc chắn rằng đó là mang tính xây dựng. Sau đó phân tích nó thành các phần có thể giải quyết. họ phải phát triển và cung cấp các chương trình cho nhân viên của họ trong đó cung cấp khóa đào tạo về kỹ năng và kĩ thuật giải quyết xung đột. Tôi hy 72 hi giải quyết các bất đồng. "Nếu tôi hiểu bạn. và sẵn sàng không đồng ý. ây giờ bạn có thể tạo ra giải pháp thay thế cho vấn đề này và chọn giải pháp thay thế mà tất cả mọi người có thể đồng ý. và nếu bạn không đồng ý với họ. họ phải có khả năng nói rõ ý kiến của mình để lắng nghe. điều đó có nghĩa là đầu ốc bạn không được sao lãng và không chỉ tập trung vào ngôn ngữ mà còn phải chú ý vào cử chỉ cái mà thường truyền đạt chín mươi phần trăm những gì người đó đang cố gắng để nói. bạn nghĩ chúng ta nên". ây giờ là lúc bạn được lắng nghe. Mặc dù điều này khá khó khăn." ạn có thể vẫn không đồng ý với họ. nhưng viêc học hỏi để đánh giá sự khác biệt của nhau phản ánh khả năng của một nhóm để giải quyết xung đột.ác kỹ năng quản lý xung đột. nhưng ít nhất họ biết bạn đã nghe họ.Nhóm 01 [Year] Lắng nghe: ể nghe những gì người khác nói không giống như lắng nghe. hãy đưa ra 1 ý tưởng thay thế. nhằm tránh sự phòng bị khi bạn trả lời. thường phải đối phó với những cảm xúc đầu tiên. ể nghe một cách hiệu quả. Nếu bạn đang đưa ra những lời chỉ trích về những ý tưởng của đồng đội của bạn. chúng ta phải học cách để chịu đựng được nó. Trả lời: ạn đã lắng nghe và ghi nhận những gì người khác nói. hi xung đột xảy ra chúng ta không được quay lưng lại và hy vọng nó sẽ biến mất. hi ngày càng có nhiều tổ chức nỗ lực nhằm tạo ra quá trình chuyển tiếp khó khăn cho các nhóm. ãy chỉ ra điều này bằng cách diễn đạt theo cách như :"Tôi hiểu rằng bạn đang tức giận". thậm chí còn chào đón nó vì giải quyết tốt các xung đột có thể là nguồn gốc của sự thay đổi và sự đổi mới. Thừa nhận: ạn có thể thừa nhận quan điểm của mọi người mà không đồng ý với họ. bạn .

thầy Lê ức Trung. Viện NTT&TT ại học ách hoa à Nội. Understanding Conflict and Conflict Management (The foundation Coalition team.htm). 5. 3. Conflict Resolution: Resolving conflict rationally and effectively(http://www.Nhóm 01 [Year] vọng những ý tưởng trong bài báo này có thể giúp các tổ chức và các nhóm của họ bắt đầu hoặc tiếp tục nhiệm vụ đầy thách thức này. Top 10 Project Management Problems.mindtools. Tài liệu tham khảo.com/pages/article/newLDR_81. Resolve Conflict in Work team (http://www. 73 . ài giảng môn học Quản lý dự án.htm).innovativeteambuilding.uk/pages/articles/conflicts. 4. CEO Artemis International. 1.org/teams).http://www.By Steve Yager.foundationcoalition.co. 2.ác kỹ năng quản lý xung đột.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful