တိပိဋကဓရ၊

ကဓရ၊ တိပိဋကေကာဝိဒ၊ ဓမၼဘ႑ာဂါရိကဆရာေတာ္
ဘဒၵႏ ၱIႏၵပါလ၏
ါလ၏ တရားပြဲဖိတ္ၾကားလႊာႏွင့္ ဆရာေတာ္၏ ေထရုပၸတၱိေတာ္ 
IIE
 

E 
IU -U2 IU E
() (-- ) !"#E2$E!2 
$ & E
U( E $ EA
+ &* E
E+,-I! IU2& IU !* & .-&IU 2!* & 2$! 1
2$ 
& E
&3-4 5 

E
4 -U2 $ 4
&E6U 
7-U2 U! E
(7) E!2$ 
& & ! A8 ! 9! A2 4IU2 E 
E
&3-4 5 9! 2 4 2 & 
4
4! 

Я&; 
I*<-$2E 

7 -U2 $

4
4! 
Я4I(&; 
I*<$-2E 
IU2IU

E2IUEA 
&

E
&3-4 5 
&! &
2IU >$ ?7-U2 & -U2 8I ( )1I& IU IU ( ( -E4
II E$ * E 

E& $-1 II IIE 
I+<$-2E 

E
 EA 
& E,8$! -
!> ()
E& 
II IIE 
I+
E
2 E
&3-4 5 II IIE 
I+
<$-2E
4 &! &
2IU >2 &A 
2IU >A4( 4( I .U+B
EIU 
<$-2& 
$ A ->U 2 A A!
A& >U <$-2E 
2 4 5
8IU&&E4 
E
4 -U2 $ တရားဘ႑ာတိုက္ကိုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သူ- 93E4

AIC* 4 

II&;<D
"I<$-2E 
IU 

E
4

A!* !* A $

 >IE
&3-4 5 

I*1I
4 IU & 

*UA

4
4!
2U"F9A4 & 

E8 

4 E
&
E 
U G+!  >
& 
IU &8UH E 

E E
&3 IU !* $ IU !* E >U&
E 
U G+!  & .-&IU3!* A$ I
& IE+! 
& 
IU & I$-I U4E E4
3&UE U ! & 
IU $& $& &> E 
$
E E
&3 E Я3 E 
& $! 
E
<U
1( K & $! II!I
*E 
IU
1( IU 

(&>AU U &U

&9
!
* 
! &

8& E


4
4! 
UE
&3-2 4 5 

II IIE 
I+ &;<D
"I
E
4 -U2 +(Я <
- E!2$
"! 2IU > IUIU&IU 2 !AI<I $ I E8+I*1IE
E
1( 4IU2 4
4! 
U(
1$E 

4( 4>U E
&3 IE!4 5 ၂၀၁၁၂၀၁၁-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃၂၃-ရက္ေသာၾကာေန႔
သာၾကာေန႔ ညေန ၆နာရီAခ်ိန၊္ AိခဲဘုကုေရာဘူတာAနီးရွိ ခန္းကုိးပလာဇာ (၇)-ထပ္ (မီးခုိးေခါင္းတုိင္Aနီး) တရားေဟာခန္းမၾကီး၌
!I.L
! E 
E1

E+4!
E 
& UI

E9
1 
( & & 2 42 

&;&I E$&
AE!2 

1>UE 
1>U- & <U
K4
E
II IIE 
I+ &;<D
"I
E 
IU

1$E 
23 E& 
! E 

E+4!
E
&

!
*3& 4
2IU 1!

2IU E 
IU $!

A 4  
 
2  U4UI UE
&31! UI $! A 4 5
AI! ! E!2 UI 4IU1! 5
ေန႔ရက္။

။ ၂၃၂၃-၁၂၁၂-၂၀၁၁၂၀၁၁-ခုနွစ္၊ ေသာၾကာေန႔

Aခ်ိန္။

။ ညေန ၆-နာရီAခ်ိန္

ေနရာ။

။ AိခဲဘုကုေရာဘူတာAနီးရွိ ခန္းကုိးပလာဇာ ၇-ထပ္
E Я3 $ 
2  

$-2 E& 
E
E8M+I*1IE
E

U1& AA2$-2 (!AI<)I 

$- & O! E&U>

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful