‫  ا

ا  ا‬  
‫و  ا
     و   و و‬

@@l
č aflŠÇž ⁄a@flåßč @bflèÛ@ČÝzfl ßfl @ü@ïčnÛa@ŽÝàfl ¦ a
Jumlah-Jumlah Yang Tidak Mempunyai I’rab

Jumlah yang tidak mempunyai I’rab adalah jenis kedua ayat dalam nahu Bahasa Arab. Ia
terbahagi kepada 10 jenis iaitu:
10- ‫ﻤ ﹴﻞ‬ ‫ﺟ‬ ‫ﻋ ﹶﻠﻰ‬ ‫ﻌ ﹸﻄﻮ ﹶﻓ ﹰﺔ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻊ‬ ‫ﺗ ﹶﻘ‬ ‫ﻲ‬‫ﻤ ﹸﻞ ﺍﻟﺘ‬ ‫ﳉ‬
‫ﺍﹸ‬

9-‫ﺐ‬
‫ﻟﻠ ﱠﻄﹶﻠ ﹺ‬ ‫ﻮﺍﺑﹰﺎ‬ ‫ﺟ‬ ‫ﻊ‬ ‫ﺗ ﹶﻘ‬ ‫ﻲ‬‫ﻤ ﹸﻞ ﺍﻟﺘ‬ ‫ﳉ‬
‫ﺍﹸ‬
Iaitu jumlah yang merupakan Jumlah
Jawab Tolab (spt jawab feel amar)

‫ﺏ‬
‫ﺮﺍ ﹺ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻦ ﺍ ِﻹ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻬﺎ‬ ‫ﺤﻞﱠ ﹶﻟ‬
 ‫ﻣ‬ ‫ﻬﺎ ﹶﻻ‬ ‫ﺒ ﹶﻠ‬ ‫ﹶﻗ‬
Iaitu jumlah yang terletak ma’tufah
terhadap jumlah sebelumnya

8-‫ﺔ‬ ‫ﺍﹺﺑ ﹶﻄ‬‫ﺔ ﹺﺑﺎﹾﻟ ﹶﻔﺎ ِﺀ ﺍﻟﺮ‬ ‫ﻧ‬‫ﺘ ﹺﺮ‬‫ﻣ ﹾﻘ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻭ ﹶﻏ‬ ‫ﺟﺎ ﹺﺯ ﹴﻡ ﹶﺃ‬ ‫ﻁ‬
 ‫ﺮ‬ ‫ﺸ‬
 ‫ﺑﺎ ﹶﻟ‬‫ﻮﺍ‬ ‫ﺟ‬ ‫ﻊ‬ ‫ﺗ ﹶﻘ‬ ‫ﻲ‬‫ﻤ ﹸﻞ ﺍﻟﺘ‬ ‫ﳉ‬
‫ﺍﹸ‬
Iaitu jumlah yang merupakan Jumlah Jawab Syarat Jazim
atau Jumlah Yang Tidak Diiringi ‘fa’

1-‫ﻴ ﹰﺔ‬‫ﺋ‬‫ﺪﺍ‬ ‫ﺘ‬‫ﺑ‬‫ﻊ ﺍ‬ ‫ﺗ ﹶﻘ‬ ‫ﺘﻲ‬‫ﻤ ﹸﻞ ﺍﻟ‬ ‫ﳉ‬
‫ﺍﹸ‬
Iaitu jumlah yang terletak pada awal
ayat

2-‫ﻴ ﹰﺔ‬‫ﻓ‬‫ﻨﺎ‬‫ﺘﹾﺌ‬‫ﺳ‬ ‫ﻊ ﺍ‬ ‫ﺗ ﹶﻘ‬ ‫ﻲ‬‫ﻤ ﹸﻞ ﺍﻟﺘ‬ ‫ﳉ‬
‫ﺍﹸ‬
Iaitu jumlah yang menyambung jumlah
sebelumnya yang menerangkan sebab
jumlah tersebut.

3-‫ﻴ ﹰﺔ‬‫ﺿ‬
 ‫ﺮﺍ‬ ‫ﺘ‬‫ﻋ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻊ‬ ‫ﺗ ﹶﻘ‬ ‫ﻲ‬‫ﻤ ﹸﻞ ﺍﻟﺘ‬ ‫ﳉ‬
‫ﺍﹸ‬

7-‫ﺟﺎ ﹺﺯ ﹴﻡ‬ ‫ﻴ ﹺﺮ‬‫ﻁ ﹶﻏ‬
 ‫ﺮ‬ ‫ﺸ‬
 ‫ﻟ‬ ‫ﻮﺍﺑﹰﺎ‬ ‫ﺟ‬ ‫ﻊ‬ ‫ﺗ ﹶﻘ‬ ‫ﻲ‬‫ﻤ ﹸﻞ ﺍﻟﺘ‬ ‫ﳉ‬
‫ﺍﹸ‬

Iaitu jumlah yang terletak pada
pertengahan ayat, selalunya berupa doa.

Iaitu jumlah yang merupakan Jumlah Jawab
Syarat Ghair Jazim

4-‫ﻳ ﹰﺔ‬‫ﻴ ﹺﺮ‬‫ﺴ‬
ِ ‫ﺗ ﹾﻔ‬ ‫ﻊ‬ ‫ﺗ ﹶﻘ‬ ‫ﻲ‬‫ﻤ ﹸﻞ ﺍﻟﺘ‬ ‫ﳉ‬
‫ﺍﹸ‬
6-‫ﺴ ﹺﻢ‬
 ‫ﻟ ﹾﻠ ﹶﻘ‬ ‫ﻮﺍﺑﹰﺎ‬ ‫ﺟ‬ ‫ﻊ‬ ‫ﺗ ﹶﻘ‬ ‫ﻲ‬‫ﻤ ﹸﻞ ﺍﻟﺘ‬ ‫ﳉ‬
‫ﺍﹸ‬
Iaitu jumlah yang merupakan Jumlah Jawab
al Qasam

5-‫ﺻﻮ ﹺﻝ‬
 ‫ﻮ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻟ ﹾﻠ‬ ‫ﺻﹶﻠ ﹰﺔ‬
 ‫ﻊ‬ ‫ﺗ ﹶﻘ‬ ‫ﻲ‬‫ﻤ ﹸﻞ ﺍﻟﺘ‬ ‫ﳉ‬
‫ﺍﹸ‬

Iaitu jumlah yang menerangkan dan
mensyarahkan jumlah sebelumnya

Iaitu jumlah yang terletak selepas
isim isyarat seperti (‫ا‬/‫)اي‬

www.studyarab.blogspot.com