9816183.

xls Enunt Enunţul "sarcinile electrice nu pot fi create si nici distruse, ci doar mutate" reprezintă: Permitivitatea este o mărime: Valoarea intensităţii câmpului electric produs de o sarcină electrică la distanţa r este: Conform Legii lui Coulomb, forţa de atracţie sau de repulsie care se exercită între sarcinile electrice este: Potenţialul scalar în punctul M este egal cu lucrul mecanic efectuat cu un corp încărcat cu sarcina q pentru: Un corp conductor situat într-un câmp electric de intensitate E se încarcă cu electricitate: Câmpul electrostatic este descris prin: Care dintre relaţiile următoare este adevărată: Fluxul electric total, emis de o sarcină electrică de valoare q printr-o suprafaţă închisă care o înconjoară, este egal cu: Capacitatea echivalentă a 2 condensatoare, fiecare având capacitatea C, montate în serie este egală cu: Cantitatea de electricitate cu care se încarcă o baterie de n condensatoare montate în serie, fiecare de capacitate C, este: Diferenţa de potenţial la bornele a n baterii de condensatoare montate în serie este egală cu: Energia electrostatică a unui conductor izolat în spaţiu, încărcat cu o sarcină q şi aflat la un potenţial V este egală cu: Unitatea de măsură a sarcinii electrice este: Valoarea conductivităţii electrice este în ordine crescătoare la următoarele materiale: Prima lege a lui Kirchhoff, pentru o reţea electrică buclată cu N noduri, ne dă, pentru curenţii care circulă prin reţea: A doua legea lui Kirchhoff, pentru o reţea electrică cu N noduri şi L laturi, ne furnizează, pentru analiza unui circuit electric: Enunţul "suma algebrică a forţelor electromotoare dintr-o buclă a unei reţele electrice este egală cu suma algebrică a căderilor de tensiune din buclă" reprezintă: Un conductor în care circulaţia curentului electric nu se supune legii lui Ohm se numeşte circuit: Legile lui Kirchhoff se aplică: Varianta a legea conservării sarcinii electrice electrică direct proporţională cu r direct proporţională cu patratul distanţei aducerea acestuia de la infinit în pct. M prin conducţie Varianta b legea lui Coulomb magnetică direct proporţională cu patratul lui r invers proporţională cu pătratul distanţei aducerea acestuia din punctul M la origine prin inducţie Varianta c legea lui Laplace chimică invers proporţională cu patratul lui r direct proporţinală cu distanţa transportul acestuia din pct. M la infinit prin magnetizare inducţia magnetică

intensitatea câmpului electric inducţia electrică

inducţia electrică = inducţia electrică = intensitatea inducţia electrică=sarcina x permitivitatea x intensitatea câmpului electric/ permitivitate intensitatea câmpului electric câmpului electric valoarea numerică 2q valoarea numerică q valoarea numerică q/2 2C aceeaşi cu care se încarcă fiecare element component C/2 suma capacităţilor fiecărui element în parte C

egală cu de două ori cantitaea de electricitate cu care se încarcă fiecare condensator suma diferenţelor de diferenţa de potenţial la bornele diferenţa de potenţial a unui potenţial la bornele fiecărui fiecărui condensator în parte condensator împărţită la n condensator 1/2 q V qV 2qV V/m aluminiu, argint, cupru N-1 relaţii distincte L+N-1 ecuaţii distincte Prima lege a lui Kirchhoff liniar numai circuitelor liniare Coulomb argint, cupru, aluminiu N relaţii distincte L-N +1 ecuaţii distincte a doua lege a lui Kirchhoff neomogen Farad aluminiu, cupru, argint N+1 relaţii distincte N-L+1 ecuaţii distincte Legea Joule -Lenz neliniar circuitelor liniare şi circuitelor neliniare nu depinde de distanţa dintre conductoare o rezistenţă

numai circutelor cu elemente neliniare Forţa electrodinamică exercitată între două conductoare este direct proporţională cu este invers proporţională cu filiforme, paralele, lungi,aflate la distanţa r, străbătute de distanţa r dintre conductoare distanţa r dintre conductoare câte un curent: o tensiune Expresia B x i x l , unde i este intensitatea curentului care o forţă străbate un conductor de lungime l, situat perpendicular pe câmpul de inducţie magnetică de mărime B, reprezintă: Tesla este unitatea de măsură a: inducţiei magnetice Permeabilitatea este o mărime: magnetică Circulaţia câmpului magnetic pe un contur închis este suma algebrică a curenţilor egală cu: care străbat conturul Intensitatea câmpului magnetic într-un punct exterior unui invers proporţinală cu r conductor rectiliniu străbătut de curentul continuu de intensitate i, aflat la distanţă r de conductor este: Henry este unitatea de măsură pentru: fluxul magnetic Inductanţa proprie a unei bobine prin care trece un curent fluxul propriu al bobinei de intensitate i este raportul între....... şi acest curent Energia electromagnetică produsă de curentul i care parcurge un circuit care conţine o inductanţă L este egală cu: Intr-un tor (solenoid de formă circulară bobinat), energia magnetică produsă de un curent care stăbate bobinajul torului este localizată: Forţa F care se exercită asupra unei sarcini electrice q aflată într-un câmp electric de intensitate E are expresia: 1/2 L i fluxului magnetic electrică zero

intensităţii câmpului magnetic mecanică suma căderilor de tensiune de-a lungul conturului direct proporţională cu patratul direct proporţională cu r lui r inductanţă inducţia magnetică 1/2 Li **2 inducţia magnetică forţa electromotoare Li

integral în câmpul magnetic integral în câmpul magnetic din 1/2 din energie este din volumul torului afara torului înmagazinată în volumul torului, iar 1/2 în afara torului F=E/q F=qE F=q/E L/R 1

Factorul de atenuare al unui circuit format dintr-un R/L rezistor de rezistenţă R înseriat cu o bobină de inductanţă L, alimentate de o forţă electromotoare constantă este egal cu:

Page 1 of 14

9816183.xls Constanta de timp a unui circuit format dintr-un rezistor de rezistenţă R înseriat cu un condensator de capacitate C, este: Pentru materialele magnetice, relaţia dintre inducţia magnetică şi intensitatea câmpului magnetic: Mărimea caracteristică circuitelor magnetice şi care este analoagă cu rezistenţa circuitelor electrice se numeşte: Unitatea de măsură a frecvenţei mărimilor periodice se numeşte: Frecvenţa unei mărimi periodice este inversul: Valoarea medie pătratică a unei mărimi periodice se mai numeşte şi: Mărimea periodică alternativă este o mărime a cărei valoare medie în decursul unei perioade este egală cu: Curentul electric alternativ poate fi produs numai prin fenomene: Puterea electrică reactivă: Dacă printr-un condensator circulă un curent alternativ sinusoidal, la bornele sale se produce o cădere de tensiune: Într-un circuit serie format dintr-un rezistor de rezistenţă R, o bobină de inductanţă L şi un condensator de capacitate C, curentul din circuit este defazat în urma tensiunii la borne dacă: Susceptanţa unui circuit de curent altenativ sinusoidal este inversul: În cazul circuitelor de curent alternativ, teoremele lui Kirchhoff sunt întotdeuna satisfăcute pentru: Rezonanţa se obţine într-un circuit electric de curent alternativ dacă: RC este liniară impedanţă Weber amplitudinii amplitudine 1 termice permite definirea limitelor de utilizare ale unui aparat electric defazată cu 90 de grade în urma curentului R/C este o egaltate reluctanţă Hertz perioadei valoare efectivă zero chimice 1/(RC) este neliniară permeanţă Henry fazei valoarea eficace 38719 de inducţie

produce transformarea energiei este variaţia în timp a energiei electrice în energie mecanică magnetice şi electrice defazată cu 90 de grade înaintea curentului în fază cu curentul

reactanţa totală a circuitului reactanţa totală a circuitului X reactanţa totală a circuitului X este > 0 este <0 este =0 impedanţei rezistenţei valorile efective ale tensiunilor şi curenţilor reactanţa inductivă este mai mare decât reactanţa capacitivă energie activă şi reactivă nulă reactanţei modulele fazorilor asociaţi tensiunilor şi curenţilor reactanţa capacitivă este mai mare decât reactanţa inductivă numai energie reactivă egală cu 1/2

valorile instantanee ale tensiunilor şi curenţilor reactanţele inductivă şi capacitivă în valoare absolută sunt egale În cazul apariţiei fenomenului de rezonanţă într-un circuit numai energie activă de curent alternativ, alimentat de la o sursă, aceasta furnizează circuitului: Suma forţelor electromotoare ale unui sitem trifazat egală cu 1 simetric este: Sistemul de tensiuni ale unui sistem electric trifazat întotdeauna simetric racordat la un generator electric care produce tensiuni electromotoare simetrice este: Pierderile de putere într-o line electrică prin care se mai mici transportă o putere activă P la un factor de putere =0,9, faţă de cazul când se transportă aceeaşi putere la un factor de putere=0,8 sunt: Inversa rezistenţei echivalente a n rezistoare legate în suma rezistenţelor celor n paralel este egală cu: rezistoare Prin adăugarea, pe toate laturile pornind din acelaşi nod circulaţia de curenţi al unei reţele buclate, a unor forţe electromotoare (f.e.m.) existentă anterior în reţea nu egale şi la fel orientate faţă de nod (teorema lui Vaschy): se modifică Dacă o f.e.m. E, montată în latura AB a unei reţele un curent - (minus) I pasive,produce în latura CD a reţelei un curent I, montarea f.e.m. E în latura CD va produce: O sursă de tensiune cu f.e.m. E şi impedanţa interioară Z Z Y = 1 poate fi înlocuită printr-o sursă de curent de intensitate J şi admitanţă interioară Y, dacă sunt îndeplinite condiţiile: Un motor electric sincron, care funcţionează subexcitat: Sistemele simetrice de fazori în care se descompun sistemele de tensiuni sau de curenţi dezechilibraţi: Componenta simetrică directă produce, în cazul unui motor electric: Două sisteme de fazori trifazaţi oarecare, care au vârfuri comune şi origini diferite care se descompun în componente simetrice: În cazul în care rezultanta unui sistem de fazori (de tensiune sau de curent) este nulă: Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit într-o reţea prin metoda componentelor simetrice, reţeaua inversă se compune din: Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit al unei faze a reţelei trifazate direct la pământ (monofazat) se compune din: Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit trifazat al unei reţele izolat de pământ se compune din: absoarbe putere activă şi putere reactivă corespund unor realităţi fizice cuplul util

este nesimetric dacă fazele sunt este simetric dacă fiecare fază neegal încărcate este egal încărcată egale mai mari

suma inverselor rezistenţelor celor n rezistoare se pot modifica curenţii din laturile cu f.e.m. adăugate un curent I J=YE

suma pătratelor rezistenţelor celor n rezistoare se modifică circulaţia de curenţi din laturile pe care nu se adaugă f.e.m. un curent I/2 Z=Y

absoarbe putere activă şi produce putere reactivă reprezintă artificii de calcul cuplul de frânare

produce putere activă şi putere reactivă numai sistemul direct corespunde unei realităţi fizice oscilaţii ale rotorului

au aceleşi componete directe au aceleaşi componente inverse au aceleaşi componente homopolare sistemul nu are componentă sistemul nu are componentă simetrică inversă simetrică homopolară impedanţe identice cu ale impedanţe diferite de ale reţelei reţelei directe pentru directe pentru maşini rotative elemente statice schemele de secvenţă directă, schemele de secvenţă directă, inversă, homopolară inversă, homopolară conectate conectate în paralel în serie schemele de secvenţă directă, schema de secvenţă directă inversă, homopolară conectate în serie sistemul are componentă simetrică inversă impedanţe diferite de ale reţelei directe pentru elemente statice schemele de secvenţă directă şi inversă conectate în paralel schemele de secvenţă directă şi inversă conectate în paralel

Page 2 of 14

9816183.xls Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit între două faze ale unei reţele izolat de pământ se compune din: Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit trifazat al unei reţele la pământ cu arc se compune din: Curentul produs într-un circuit care conţine elemente neliniare şi care este alimentat cu o tensiune sinusoidală este: Regimul deformant este un regim energetic în care: schema de secvenţă directă schema de secvenţă directă înseriată cu triplul impedanţei arcului întodeauna nesinusoidal schemele de secvenţă directă şi schemele de secvenţă directă şi inversă conectate în paralel inversă conectate în paralel schema de secvenţă directă

schema de secvenţă directă înseriată cu schema de secvenţă inversă întotdeauna sinusoidal nesinusoidal sau sinusoidal, depinde de natura elementelor neliniare undele de curent şi tensiune undele de curent şi de tensiune undele de curent şi tensiune nu sunt periodice sunt ambele periodice şi sunt periodice iar una este nesinusoidale nesinusoidală Două funcţii periodice sinusoidale sunt armonice între ele raportul perioadelor lor este au aceeaşi perioadă raportul perioadelor lor este dacă: un număr întreg oarecare egal cu 1/2 Sensul puterii deformante într-un circuit format dintr-un de la generator spre bobină întotdeuna de la bobină spre poate avea oricare sens, în generator care produce o undă sinusoidală şi o bobină cu generator funcţie de încărcarea miez de fier saturat este: generatorului Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni mult mai deformat decât sinusoidal mai puţin deformat decât nesinusoidale la bornele unui condensator este: tensiunea care i-a dat tensiune care i-a dat naştere naştere mai puţin deformat decât sinusoidal Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni mult mai deformat decît nesinusoidale la bornele unei bobine este: tensiunea care i-a dat tensiunea care i-a dat naştere naştere Valoarea medie a inductanţei de serviciu pentru o linie egală mai mare mai mică electrică aeriană trifazată este.........faţă de cea a unui cablu subteran. Valoarea medie a capacităţii lineice pentru o linie egală mai mică mai mare electrică aeriană trifazată este.........faţă de cea a unui cablu subteran. Inductanţa de serviciu a unei linii electrice lungi este puterea reactivă absorbită puterea reactivă produsă de un pierderile Joule disipate într-un definită prin: într-un element de linie element de linie infinit mic element de linie infinit mic infinit mic Singurele mărimi fizice reale în curent alternativ sunt: mărimile efective de curent mărimile instantanee de curent valorile medii de curent sau de sau de tensiune sau de tensiune tensiune Mărimea adimensională care reprezintă variaţia pe care o constanta de propagare a constanta de atenuare a liniei constanta de distorsiune a liniei suferă amplitudinea şi faza undei de tensiune sau curent liniei când parcurge 1 km de linie (lungă ) se numeşte: La funcţionarea în gol a unei linii electrice tensiunea la creşte faţă de tensiunea la scade faţă de tensiunea la sursă nu se modifică receptor: sursă proporţional cu proporţional cu lungimea liniei pătratul lungimii liniei O linie electrică lungă funcţionând în gol: produce putere reactivă absoarbe putere reactivă nu produce şi nu absoarbe putere reactivă O linie electrică lungă funcţionând în scurtcircuit: absoarbe putere reactivă produce putere reactivă nu produce şi nu absoarbe putere reactivă Pentru o linie electrică care alimentează un receptor ce se numeşte putere este independentă de lungimea este independentă de tensiunea are impedanţa egală cu impedanţa caracteristică a liniei, caracteristică sau putere liniei liniei puterea activă la extremitatea receptoare: naturală Pentru o linie electrică care alimentează un receptor ce energiile reactive, inductivă energia reactivă inductivă este energia reactivă capacitivă este are impedanţa egală cu impedanţa caracteristică a liniei: şi capacitivă, se mai mare decât cea capacitivă mai mare decât cea inductivă compensează O linie electrică foarte lungă se comportă ca o linie: care alimentează un receptor funcţionând în scurtcircuit ca o linie funcţionând în gol cu impedanţă egală cu impedanţa sa caracteristică unor forţe electromotoare Efectul pelicular al unui curent care străbate un unor curenţi simetrici capacităţii conductorului faţă conductor masiv se datorează: paraziţi induşi în conductor induse datorită variaţiei de pământ curentului Efectul pelicular al curentului este utilizat în: încălzirea materialelor prin eliminarea dezechilibrelor din eliminarea distordiunilor inducţie reţeaua electrică undelor de curent Dacă două conductoare parcurse de curenţi în acelaşi densitatea de curent scade în densitatea de curent creşte în densitatea de curent este sens sunt aşezate paralel, unul lângă altul: părţile apropiate ale părţile mai depărtate ale uniformă pe ambele părţi ale conductoarelor conductoarelor conductoarelor Pentru micşorarea pierderilor de putere prin curenţi se execută piesele metalice se realizează piesele din tole cu se evită plasarea pieselor turbionari în piesele metalice masive parcuse de fluxuri din tole de oţel subţiri izolate adaus de siliciu pentru mărirea metalice masive în câmpuri magnetice variabile: între ele rezistivităţii magnetice variabile S=E+H S=HxE S=ExH Energia transmisă de undele electromagnetice cu intensitatea câmpului electric E şi intensitatea câmpului magnetic H se propagă după un vector: Încălzirea înfăşurărilor statorice ale generatoarelor temperatura mediului tensiunea între faze pierderile Joule-Lenz electrice este determinată în principal de: ambiant Curentul din circuitul statoric al unui generator este cu tensiunea între faze cu puterile active generate cu puterile reactive generate direct proporţional: Producerea dublei puneri la pământ a bobinajului rotoric curentul prin circuitul rotoric tensiunile electromotoare nu apar scântei la periile al unui generator sincron are următoarele efecte negative. creşte foarte mult mai sunt sinusoidale colectorului Cele mai des utilizate pentru serviciile interne ale centralelor electrice sunt: Principalul avantaj al motoarelor de curent continuu îl constituie: Principalul avantaj al motoarelor asincrone cu rotorul în scurtcircuit cu simplă colivie îl constituie: motoarele de curent continuu motoarele sincrone permit reglarea în limite largi a turaţiei curentul mic de pornire nu necesită întreţinere permanentă pornirea fără dispozitiv de pornire motoarele asincrone nu necesită instalaţii speciale de pornire cuplul de pornire foarte bun

Page 3 of 14

9816183.xls Mărirea cuplului de pornire şi micşorarea curentului de pornire la motoarele asincrone cu rotorul în scurtcircuit se face: Motoarele sincrone se utilizează rar pentru antrenarea mecanismelor de servicii proprii din centralele electrice deoarece: În cazul scăderii sau întreruperii tensiunii de alimentare, motoarele asincrone se pot opri, iar la restabilirea tensiunii: Unitatea de măsură a fluxului electric este: 3 condensatoare având capacitatea C1=100 microF, C2=50 microF, C3=100 microF legate în paralel, au capacitatea echivalentă. Capacitatea de serviciu Cs a unei linii electrice aeriene simetrice, având capacităţile C12=C23=C31 =C este: Câmpuri fără surse sunt: Curentul electric generat prin deplasarea cu viteza v a unui corp încărcat cu o sarcină electrică se numeşte: Un receptor electric de rezistenţă R conectat la bornele AB ale unui circuit de alimentare oarecare absoarbe puterea maximă dacă: Forţa care se exercită între două conductoare străbătute de curenţi electrici se numeşte: Forţa care se exercită asupra unui conductor rectiliniu, parcurs de curentul i, aflat în câmpul de inducţie magnetică B se numeşte: Teoremele (formulele) Biot Savart Laplace se referă la: prin deconectarea şi reconectarea lor la reţeaua de alimentare nu permit variaţia turaţiei în limite largi ele autopornesc, indiferent de tipul rotorului în scurtcircuit nu are denumire proprie 25 microF Cs=3 C câmpul curenţilor de conducţie curent electric de conducţie rezistenţa R este egală cu rezistenţa totală a circuitului văzută prin bornele AB forţă electrocinetică forţă electromagnetică (Laplace) prin utilizarea motoarelor cu rotorul în dublă colivie excitatoarea cu colector din circuitul acestora este un element puţin fiabil pentru a reporni necesită dispozitiv de pornire se utilizează Coulombul 250 microF Cs=C/3 câmpul de inducţie electrică curent electric de convecţie rezistenţa R este egală cu rezistenţa internă a sursei de t.e.m. forţă electrodinamică forţă electrodinamică forţa electrromagnetică prin utilizarea motoarelor cu rotorul în colivie cu bare înalte au randament mai mic decât al celorlalte tipuri de motoare numai motoarele asincrone cu rotor în dublă colivie autopornesc Faradul 50 microF Cs=C câmpul de inducţie magnetică curent electric de deplasare (Maxwell) reistenţa R tinde spre zero forţă magnetomotoare forţă magnetomotoare forţa exercitată între două conductoare paralele parcurse de curenţi

intensitatea câmpului magnetic produs de un curent care circulă printr-un conductor Forţa electomotoare de inducţie care apare într-un circuit direct proporţională cu închis, prin variaţia fluxului magnetic, este: variaţia în timp a fluxului magnetic Principalele elemente feromagnetice sunt: Fierul, nichelul şi cobaltul 31,5 A Curentul care circula printr-un circuit de curent alternativ, având rezistenta r = 3 ohm, reactanta de 4 ohm si la bornele caruia se aplica o tensiune de 220 V este: Într-un circuit de curent alternativ în care puterea activa absorbita este 4 kw iar puterea reactiva este de 3 kvar, factorul de putere este: Unitatea de masura pentru puterea reactiva este: Un circuit de curent alternativ, pentru care factorul de putere este egal cu 1, este un circuit: Legea lui Ohm pentru o portiune de circuit este valabila: Într-un circuit de curent continuu, având rezistenta R=5 ohm si la bornele caruia se aplica o tensiune de 100 V, curentul este de: Rezistenta echivalenta a trei rezistoare ,având fiecare rezistenta de 2 ohm, montate în serie este: Rezistenta echivalenta a trei rezistoare, având fiecare rezistenta de 3 ohm, montate în paralel, este: Într-un circuit R-L serie de curent altenativ, tensiunea la bornele rezistorului este de 100 V, iar tensiunea la bornele bobinei este de 70 V. Tensiunea la bornele circuitului R-L este: Unitatea de masura a capacitatii unui condensator este: Sigurantele fuzibile sunt aparate utilizate pentru protectie la: Descarcatoarele cu oxid de zinc protejeaza echipamentele din retele împotriva: Unitatea de masura a fluxului magnetic este: Bobinele de stingere din statiile electrice de transformare sunt echipamente pentru: Descarcatoarele cu coarne sunt echipamente destinate: Releul termic se foloseste pentru: 0.8 kVAr pur rezistiv doar în curent continuu 20 A 5 ohm 3 ohm 170V

invers proporţională cu variaţia dependentă de modul în care în timp a fluxului magnetic este produs fluxul magnetic Fierul, cuprul, zincul 44 A Fierul, aluminiul, cuprul 53,4 A

0,75 kVA pur inductiv doar în curent alternativ 500 A 0.66 ohm 1 ohm 30 V

4/3 kW pur capacitiv indiferent de natura circuitului 95 A 6 ohm 9 ohm 122 V

F supratensiuni supratensiunilor Tesla compensarea curentilor capacitivi protectiei personalului de exploatare împotriva electrocutarii protejarea motoarelor electrice la scurtcircuit

Axh supracurenti supracurentilor Weber compensarea factorului de putere protectiei împotriva supratensiunilor

A/h supratemperatura solicitarilor mecanice Farad dotari PSI protectiei împotriva supracurentilor

Daca la un circuit al unei statii de 6 sau 20 kV care scade de 1,41 ori functioneaza cu neutrul izolat apare o punere monofazatã netã la pamânt, tensiunea fata de pamânt a celorlalte doua faze: Când este o protectie selectiva ? protectia deconecteaza numai consumatorul defect Unitatea de masura ohm x mmp / m este pentru: rezistivitate Rezistivitatea unui conductor electric depinde de: natura materialului

protejarea generatoarelor si protejarea motoarelor electrice motoarelor electrice împotriva împotriva suprasarcinilor temperaturilor înalte ramane constanta creste de 1,73 ori

protectia deconecteaza toti consumatorii greutate specifica lungime, direct proportional

protectia deconecteaza o jumatate dintre consumatori coeficient de dilatatie masa, direct proportional

Page 4 of 14

9816183.xls Transformatoarele de masurare a curentilor se construiesc pentru curenti secundari de: Transformatoarele de masurare de tensiune se construiesc pentru tensiuni în secundar de: La masina sincrona turatia variaza în functie de sarcina astfel: Sigurantele electrice sunt aparate electrice care împiedica: La generatorul sincron viteza de rotatie a câmpului magnetic al statorului fata de viteza de rotatie a rotorului masinii este: Extinderea domeniului de masurare la ampermetre se realizeaza cu: Extinderea domeniului de masurare la voltmetre se realizeaza cu: Functionarea în doua faze a unui transformator trifazat are ca efect: La transformatoarele la care comutarea ploturilor se face cu transformatorul în sarcina, comutatorul de ploturi se monteaza: Câmpul magnetic poate fi produs: 1 sau 5 A 10 V creste când sarcina creste cresterea tensiunii peste o valoare limita mai mare rezistente aditionale shunturi supraîncalzirea acestuia 5 sau 10 A 50 V scade când sarcina scade cresterea curentului peste o valoare limita mai mica shunturi rezistente aditionale suprasarcina 1 sau 10 A 100 V ramâne constanta la variatia sarcinii scaderea curentului sub o valoare limita egala bobine înseriate condesatoare montate în paralel reducerea puterii tranzitate pe oricare dintre înfasurari de magneti permanenti si de electromagneti fãrã curent, fãrã tensiune sau sub tensiune, fãrã curent tensiunea zero

Un separator pe un circuit de înalta tensiune poate fi manevrat: tensiunea de linie La un transformator cu grupa de conexiuni Y0 d-5 alimentat cu un sistem simetric de tensiuni, între neutru si pamânt, în regim normal si simetric de functionare avem: Miezul magnetic al rotorului unei masini electrice asincrone se relizeaza din tole pentru: Într-un circuit electric monofazat cu caracter inductiv tensiunea este defazata fata de curent: La o instalatie cu mai multe condensatoare conectate în serie, caderea de tensiune pe fiecare condensator este: În tubul de portelan al unei sigurante de înalta tensiune, nisipul are rolul: Atunci când se compenseaza energia electrica reactiva prin baterii de condensatoare, tensiunea în reteaua electrica: Transformatoarele de masurare de curent:

pe înfasurarea de tensiune pe înfasurarea de tensiune mai mai mica, deoarece tensiunea mare, deoarece curentul este este mai mica mai mic numai de magneti numai de electromagneti permanenti sub tensiune si cu curent cu curent fara tensiune tensiunea de faza

reducerea curentilor turbionari înainte cu 90 de grade direct proportionala cu capacitatea de a consolida elementele fuzibile scade

reducerea tensiunii electromotoare induse cu zero grade (sunt în faza) invers proportionala cu capacitatea de a mari puterea de rupere a sigurantei nu se modifica

din motive constructive cu 90 de grade în urma nu depinde de capacitate de a mentine temperatura constanta a sigurantei creste nu pot fi racordate in circuitul primar cu înfasurarea secundara deschisa nu indica aparatele de masurare pot fi puse sub tensiune cu înfasurarea secundara in scurtcircuit utilizare de compensatoare sincrone f = 60 p / n de a face posibila umplerea cu ulei a transformatorului kW/h cresc tensiunile pe fazele R si T, iar pe faza defecta S ramâne neschimbata când o înfasurare este conectata la retea, iar cealalta este deschisa un regim inadmisibil

pot fi racordate în circuitul pot fi lasate în exploatare cu primar cu înfasurarea infasurarea secundara deschisa secundara deschisa Un transformator de masurare de curent nu poate fi lasat împiedica circulatia apar supratensiuni periculoase cu secundarul în gol, deoarece: curentului primar in secundar Transformatoarele de masurare de tensiune: nu pot fi lasate în exploatare nu pot fi lasate în exploatare cu cu înfasurarea secundara înfasurarea secundara în deschisa scurtcircuit Nivelul de tensiune în sistem se regleaza prin: încarcarea generatoarelor încarcarea generatoarelor cu cu putere activa putere reactiva Formula de calcul a frecventei produsa în sistemul f =n p / 60 f = 60 n / p electroenergetic de un generator cu n [rot/min] si p perechi de poli este: de a asigura o suprafata de de a asigura spatiul necesar Rolul conservatorului de ulei la transformatoarele de forta este: contact a uleiului cu aerul dilatarii si contractarii uleiului mai mica Unitatea de masura pentru masurarea puterii active este: kWh kW În cazul punerii nete la pamânt a fazei S într-o retea de 20 tensiunea pe fazele R si T tensiunea pe fazele R si T creste kV cu neutrul izolat: ramâne neschimbata , iar la valoarea tensiunii de linie iar tensiunea fazei defecte S se pe faza S se apropie de 0 apropie de 0 Se considera ca un transformator functioneaza în gol sarcina tranformatorului este curentul primar si curentul atunci când: foarte mica secundar sunt foarte mici Functionarea în suprasarcinã a unui transformator un regim de avarie reprezintã: Pentru asigurarea selectivitatii, între curentii nominali a doua trepte, pe scara doua sigurante de acelasi tip înseriate trebuie sa fie o standardizata a acestor diferenta de: curenti Pentru o putere aparenta data puterea activa are valoarea când factorul de putere =1 maxima: Un motor electric trifazat legat în stea este în functiune si 0,4 kV alimentat la 0,4 kV. Tensiunea între neutrul stelei si una dintre faze este: Reglarea puterii active debitate de generatorul sincron se tensiunea de excitatie face variind: La o masina electrica asincrona turatia variaza: cu sarcina Raportul nominal de transformare al unui transformator raportul dintre tensiunea de putere este: primara si secundara de mers în gol un regim temporar admisibil

o treapta, pe scara trei trepte, pe scara standardizata a acestor curenti standardizata a acestor curenti când factorul de putere = 0 0V admisia agentului primar la turbina cu frecventa raportul dintre curentul primar si secundar la sarcina nominala când U = U max 230 V curentul statoric cu curentul de excitatie raportul dintre tensiunea primara si secundara la sarcina nominala

Page 5 of 14

9816183.xls Într-o retea cu neutrul legat la pamânt, valoarea cea mai monofazat mare a intensitatii curentului de scurtcircuit, pentru acelasi punct de defect, corespunde, de regulã, defectului: La pornirea motoarelor electrice asincrone se urmãreste: reducerea vibratiilor rotorului O sigurantã mai mare în alimentarea consumatorilor de retele radiale energie electrica se realizeaza prin: Alunecarea s a unui motor asincron are valori: cuprinse între 1 si 0 Rolul dominant pentru reglarea nivelului de tensiune pe o circulatia de putere activa linie electrica îl are: Pierderile de putere activã si reactivã pe o linie electricã, patratul curentului la aceeasi putere aparentã vehiculatã, sunt invers proportionale cu: În instalatiile de joasa tensiune, legarea la pamânt este din motive economice justificatã: Metoda transfigurarii retelelor electrice este folosita pentru a: Energia electrica reactiva: reduce pierderile de putere activa în retea este o energie electrica complementara, care serveste la magnetizarea bobinajelor direct proportinala cu sectiunea conductorului patratul frecventei trifazat bifazat

reducerea curentului electric absorbit de motor retele buclate cu functionare radialã cuprinse între -1 si 0 circulatia de putere reactiva patratul tensiunii pentru diminuarea suprasolicitarilor echipamentelor electrice simplifica structura retelelor echivalente pentru a reduce volumul de calcule se poate transforma în energie mecanica direct proportionala cu pãtratul intensitãtii curentului patratul tensiunii retelei

reducerea tensiunii la bornele de alimentare ale motorului retele buclate diferite de marimile indicate mai sus nici una din cele doua patratul puterii active pentru securitatea muncii diminua consumul specific de material conductor se poate transforma în energie luminoasa invers proportionala cu rezistenta conductorului patratul curentului creste curentul de alimentare a instalatiei de a masura nivelul de izolatie asigura protectia personalului

Cantitatea de cãldurã produsã la trecerea curentului electric printr-un conductor este: Pierderea de putere activa într-un element de retea (transformator, LEA, LEC) , la aceeasi putere aparentã vehiculatã, este direct proportionalã cu: În cazul producerii unui scurtcircuit într-o instalatie, are loc urmatorul fenomen: Separatorul, ca echipament în cadrul unei statii electrice, are rolul: Sigurantele electrice au rolul de a:

creste tensiunea de creste impedanta echivalenta a alimentare a instalatiei instalatiei de a proteja circuitul la de a separa vizibil un circuit supracurenti proteja instalatia din aval la face trecerea din linie electrica defecte la scurtcircuit ca si la aeriana în line electrica în suprasarcini de lunga durata cablu aluminiu direct proportionala cu curentul de pornire cupru invers proportionala cu curentul de pornire

Care dintre materialele electrotehnice admit o densitate de curent mai mare: Reactanta supratranzitorie a unui motor este: În echipamentul electric, uleiul electroizolant are urmatoarele functii: Valoarea frecventei în sistemul electroenergetic este determinata în principal de: Care element nu se foloseste la reglarea tensiunii în retelele electrice: În cazul pornirii stea triunghi a motoarelor asincrone, curentul de pornire la conexiunea stea este: Folosirea conductoarelor jumelate în constructia LEA are ca scop principal: Sectionarea barelor colectoare în statiile electrice are scopul: Puterea nominala a unui motor electric se defineste astfel:

ambele amit aceeasi densitate de curent invers proportionala cu patratul tensiunii de alimentare

izoleaza partile sub tensiune stinge arcul electric care apare asigura ungerea mecanismelor între ele si fatã de masã in intrerupatoare de actionare bilantul puterilor active circulatia puterii reactive modul de tratare a neutrului retelei bobina de compensare transformatorul rezistorul

1/3 din curentul de pornire la de 3 ori curentul de pornire la de 2 ori curentul de pornire la conexiunea triunghi conexiunea triunghi conexiunea triunghi reducerea pierderilor reducerea solicitarilor mecanice reducerea curentilor de Corona ale stalpilor scurtcircuit de limitare a curentilor de de a reduce costul instalatiei de a reduce pierderile de putere scurtcircuit puterea activã absorbitã de puterea activã transmisã prin puterea mecanicã debitatã de motor de la retea când este intrefierul motorului cand este motor la arbore când este alimentat la Un si absoarbe alimentat la Un si absoarbe In alimentat la Un si absoarbe In In Expresia matematica a legii lui Ohm pentru o portiune de I = U / R I = UxR I=U-R circuit este: Culoarea verde-galben pentru izolatia conductoarelor si faza nul de lucru nul de protectie cablurilor se foloseste pentru marcarea conductorului de: Care este energia consumata de o rezistenta electrica r = 200 Wh 10 ohm, prin care trece un curent de 2 A timp de 10 ore: Functionarea transformatoarelor electrice are la bazã: fenomenul inductiei electromagnetice Functionarea contoarelor de inductie are la bazã: curentii turbionari 400 Wh 800 Wh curentii turbionari forta electrostatica deconectarea rezistentei de stingere tensiunea de linie este egalacu 1,73x tensiunea de faza curentul de fazã este mai mare de de 1,73 ori decât curentul de linie curentul ajunge la valoarea U/R dupa un timp

efectul temic al curentului electric efectul termic al curentului electric Reglarea puterii reactive debitate de generatorul sincron modificarea curentului de deschiderea apaartului director se face prin: excitatie al turbinei În cazul conexiunii în stea la transformator: tensiunea de linie este egala curentul de linie este egal cu cu tensiunea de faza 1,73 x curentul de faza Relatia între curentii de linie si de fazã în sisteme cu curentul de linie este mai curentul de linie este egal cu generatoare si receptoare conectate în triunghi este: mare de 1,73 ori decât curentul de fazã curentul de fazã Într-un circuit format dintr-un rezistor de rezistenta R în curentul creste instantaneu la curentul nu circula prin acest serie cu o bobina de inductanta L, în momentul valoarea U/R circuit alimentarii de o sursa de curent continuu cu tensiune U:

Page 6 of 14

9816183.xls Supratensiunile de origine atmosferica pot fi: Durata de viata a lampilor cu incandescenta; Bobinele pentru limitarea curentilor de scurtcircuit au: Regulatorul automat de tensiune (RAT) asigurã: directe sau indirecte (induse) rapide sau lente creste odata cu cresterea frecventei rezistenta mare deconectarea automatã a liniilor la suprasarcinã scade odata cu scaderea tensiunii inductanta mare conectarea automatã a unui transformator de rezervã micsoratã cresterea curentilor de scurtcircuit u= L di/dt putin mai mare decât 1 forta electromotoare ne si rezisteta r/n de rezonanta sau de ferorezonanta scade odata cu cresterea tensiunii inductanta mica modificarea curentului (tensiunii) de excitatie la generatoarele sincrone divizatã în mai multe unitãti nici un efect du=i/C dt mult mai mare decât 1 forta electromotoare e si rezistenta nr

Pentru limitarea curentilor de scurtcircuit, puterea totalã maritã instalatã într-o statie trebuie: O retea electricã trifazatã de medie tensiune are neutrul deplasarea neutrului transformatoarelor tratat prin bobina.Pentru regimul normal de functionare sa se precizeze efectul bobinei: Legea a 2-a a lui Kirchhoff pentru un circuit de curent u=Ri alternativ monofazat inductiv are forma: Materialele feromagnetice au permeabilitatea relativa: mai mica decât 1 Un numar de n surse fiecare având tensiunea forta electromotoare e si electromotoare continua e si rezistenta interioara r, legate rezistenta r/n în paralel pot fi înlocuite printr-o sursa echivalenta având: Formula e = B l v, unde e este forta electromotoare, B este teoremelor Biot-Savart inductia magnetica, l este lungimea unui conductor, v este viteza de deplasare a acestuia, reprezinta o forma particulara a: Într-un conductor curentul alternativ are densitatea: uniforma Legea lui Coulomb exprimã: Intensitatea câmpului electric într-un anumit punct se mãsoarã prin:

legii inductiei electromagnetice legii circuitului magnetic

mai mare în centrul mai mare la periferia conductorului conductorului forta de interactiune dintre fluxul electric printr-o suprafata diferenta de potential între corpuri punctuale încarcate sferica doua puncte cu sarcini electrice raportul dintre forta derivata în raport cu spatiul cu raportul dintre tensiunea exercitata asupra unei semn schimbat a potentialului în aplicata unui conductor si sarcini electrice în acel punct acel punct rezistenta acestuia si marimea sarcinii

Page 7 of 14

9816183.xls

Page 8 of 14

9816183.xls

Page 9 of 14

9816183.xls

Page 10 of 14

9816183.xls

Page 11 of 14

9816183.xls

Page 12 of 14

9816183.xls

Page 13 of 14

9816183.xls

Page 14 of 14