P. 1
ماجرای روحانیت و مردم سالاری - بخش یک

ماجرای روحانیت و مردم سالاری - بخش یک

|Views: 39|Likes:
Published by Arash Honarvar
: برخی سایت ها مرا روحانی منتقد "هویت سیاسی" روحانیت و مدافع "هویت مدنی" آن نامیده اند و دوستانی از من پرسیده اند که مراد از این عبارت چیست و از کجا سرچشمه می گیرد؟ واقع امر این است که با دوستان بند 350 اوین هم در آخرین جلسات کلاس های "فقه سیاسی" و هم در جلسات مقدماتی جلساتی که با برخی هم بندیان تحت عنوان "تاریخ تحولات سیاسی در حوزه علمیه قم" داشتیم، این گونه عبارات به تعبیر آمد و اینچنین مباحثی تقریر شده بود و این جمله سایت ها از درون بند 350 زاده شده، اما شرح حال این بحث را سپس در بند ویژه روحانیت در مختصر مقال زیر خلاصه کرده ام که بخش یکم آن را تقدیم می شود:
: برخی سایت ها مرا روحانی منتقد "هویت سیاسی" روحانیت و مدافع "هویت مدنی" آن نامیده اند و دوستانی از من پرسیده اند که مراد از این عبارت چیست و از کجا سرچشمه می گیرد؟ واقع امر این است که با دوستان بند 350 اوین هم در آخرین جلسات کلاس های "فقه سیاسی" و هم در جلسات مقدماتی جلساتی که با برخی هم بندیان تحت عنوان "تاریخ تحولات سیاسی در حوزه علمیه قم" داشتیم، این گونه عبارات به تعبیر آمد و اینچنین مباحثی تقریر شده بود و این جمله سایت ها از درون بند 350 زاده شده، اما شرح حال این بحث را سپس در بند ویژه روحانیت در مختصر مقال زیر خلاصه کرده ام که بخش یکم آن را تقدیم می شود:

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Arash Honarvar on Dec 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/05/2012

pdf

text

original

ییوخ یعاجش رورنه )شرآ( قداصدمحم

یرلاس مدرم و تیناحور یارجام – کی شخب
دوبن یشیورد نییآ وگتفگ
میتشاد اهارجام وت اب هن رو
)ظفاح(
:هراشا نم زا یناتسود و دنا هدیمان نآ "یندم تیوه" عفادم و تیناحور "یسایس تیوه" دقتنم یناحور ارم اه تیاس یخرب
دنب ناتسود اب هک تسا نیا رما عقاو ؟دریگ یم همشچرس اجک زا و تسیچ ترابع نیا زا دارم هک دنا هدیسرپ 053 مه نیوا
سلج رد مه و "یسایس هقف" یاه سلک تاسلج نیرخآ رد خیرات" ناونع تحت نایدنب مه یخرب اب هک یتاسلج یتامدقم تا
هلمج نیا و دوب هدش ریرقت یثحابم نینچنیا و دمآ ریبعت هب تارابع هنوگ نیا ،میتشاد "مق هیملع هزوح رد یسایس تلوحت
دنب نورد زا اه تیاس 053 رصتخم رد تیناحور هژیو دنب رد سپس ار ثحب نیا لاح حرش اما ،هدش هداز ریز لاقم
هک ما هدرک هصلخ ار نآ مکی شخب :دوش یم میدقت
هرابرد اه شسرپ نیرت هتسیاب زا ود نیا نایم هطبار یواکاو و یرلاس مدرم و تیناحور تبسن یجنسزاب
و تسا تیناحور نورب یهاگدید زا – یتیناحور یسایس یاه شنک و اهراتفر وس کی زا دناوت یم
درم دنیارف ربارب رد تیناحور شبنج راهچ هژیو هب نایناریا یمدرم یاه شبنج و ناری یرلاس م
نمهب بلقنا ،تفن تعنص ندش یلم تضهن ،یهاوخ هطورشم 7531 ریخا یاه لاس یضارتعا شبنج و
و اشگهار دناوت یم یوس رگید زا و دنک ریذپ مهف ار هک هجیت نیا هب لین تروص رد هک دشاب ییامنهار
ان یرلاس مدرم و تیناحور ای و میرادرب ناشیا زا دیما مشچ هنابلط یسارکومد یاه شلت رد ،دنراگزاس
رد ناشیا یاه تیلباق و اه تیفرظ زا تسراگزاس یرلاس مدرم دنیارف اب هک هجیتن نیا هب لین تروص رد
.میوش نآ ناهاوخ لب ،هدادن هار لد هب ساره ناش یهارمه زا و میریگب یرای رما نیا
هب مه هژاو نیا و تسا هدشن فیرعت یرورض یرما هباثم هب "تیناحور" عیشت و ملسا رد هک رما نیا
لیبق زا یحیسم گنهرف ناگژاو همجرت ناونع clerics یمک تیاهن و هطورشم تایبدا زا نآ لاثما و
زا ،دوش عقاو تلفغ دروم دیابن نآ ییانعم توافت و تسا هدش ام نابز دراو نآ زا رتشیپ و تسا تاملسم
،دنتشاد هژاو نیا هب یصاخ تیساسح مه )هرس سدق( یرون ییحی جاح هملع موحرم دننام املع یخرب
و گنهرف رد هک یزیچ و دننآ لاثما و "اهقف" ،"انثیداحا ةاور" ،"املع" میراد ملسا رد ام هچنآ هک ارچ
و ادخ نایم یرورض هطساو ،دوش یم هدیمان "یناحور" یحیسم تایبدا تسا ناسنا – رد مک تسد ای
تساجرباپ روصت نیا کیلوتاک بهذم - لقا ل و تسا هطساولب یرما ینید هبرجت ملسا رد هک یلاح رد
"نامیا" رما رد ار )ملسلا هیلع( موصعم ریغ هکلب ،تسین بارعا زا یلحم لاعتم دنوادخ اب شطابترا و
یرش عیقوت و رکذ هیآ و رفن هیآ نوچ یتایآ بجوم هب هک اجنآ زا ملاع هک دید حوضو هب ناوت یم... و ف
و شنامز رد یحو نابطاخم نایم ملسا رد نوچ عقاو رد و هتفرگ رارق عوجر لحم ،تسا ملع هطساو
هک اجنآ زا و دنک یم مازلا ار ماکحا هب ملع رما نیا ،تسین یقرف فیلکت ثیح زا نیسپ راصعا نادنمرواب
دقم یمولع مزلتسم ماکحا هب ملع هن ار سکره و دزاس ریذپ ناکما ار اهنآ طابنتسا هک تسا یلآ و یم
نارگید هک دنیآ یم مزل یناملاع ،تسا ملسلا مهیلع تیب لها مولع لیصحت لیامت هن و ناوت هن و فیلکت
زا ار ملاع و تسا تیلع هب رعشم فصو مه صوصن رد و .دننک لیصحت ار ماکحا هب تفرعم اهنآ زا
شندوب ملاع ثیح .دهد یم رارق دیلقت عجرم و عوجر لحم و دهن یم جرا شندوب ثیدح یوار و
،نید ریسفت نوچمه ییاه هژیوراک یاپ رب هک تسا یعامتجا یدنبرشق کی تیناحور زا ام دارم اما
زا یعرش هوجو یروآدرگ و ماکحا ییارجا و ینید یاه نییآ یرازگرب و نید یاه هزومآ زا یرادساپ
تجا یاه هورگ رگید کبس ،ششوپ عون ،یشزومآ نوتم ،شرورپ و شزومآ هژیو یوگلا .دنزیامتم یعام
و یگدنز انایحا یخرب ،یراتفگ و یراتفر صاخ بولسا و دمآ رد عبانم نیا هب هک دنتسه ییاه یگژیو
،"یرلاس مدرم و تیناحور"،یوسوم ریم یلع دیس:دیرگنب رتشیب حیضوت یارب( دنهد یم صخشت هورگ
یناحور و هزوح ( اه درکراک و اه بیسآ ،لئاسم؛ت 7 صص،) 37 – 35 .)
هک مینک تقد اما .تسا هجو نم صوصخ و مومع ینید ناملاع و نایناحور نایم تبسن اجنیا ات نیربانب
ییاه هژیوراک و فادها ققحت یاتسار رد هک هناماس و تلیکشت یاراد تسا ینامزاس نینچمه تیناحور
آ ناوت یم تهج نیا زا و هدمآ دیدپ هار رد هک تسا ینامزاس داهن زا روظنم اریز ،دناوخ "داهن" ار ن
،تیعجرم زا معا ینامزاس تلیکشت هعومجم "تیناحور داهن" و تسا هدش هداهن ناینب یصخشم فده
زا رت عیسو یا هنماد میوگ یم هک "تیناحور" نیربانب .دریگ یم رب رد ار نآ ریغ و هیملع یاه هزوح
رد ار "نایناحور" فرص .تسا رظن دم "تیناحور داهن" و مراد رظن
یداهن دوخ یدوخ هب ،منک فصتم "یسایس تیوه" و "یندم تیوه" هب ار نآ هکنآ زا شیپ تیناحور داهن
هب دقتعم ام تنس لها فلخ رب هک اجنآ زا ییوس زا ؛تسا "رادتقا" هلوقم هب تبسن هنوگود و هناگود
کح اموزل هک مییوگ یم ینعی میا "هئطخت" هکلب ،تسین لاعتم دنوادخ مکح رب قبطنم و ربارب دهتجم م
و ءارآ عونت و ددعت نیربانب و نیدهتجم و عجارم رثکت و ددعت هارمه هب رما نیا ،دشابن ای دشاب تسا نکمم
ناشاواتف ،دوخ ناداتسا شنیزگ رد بلط یدازآ و دیلقت عجرم باختنا رد دارفا یدازآ نوچ یروما و
حور هک دنا یتاهج و هیحور تیناحور یلاب حوطس و هزوح یلخاد هندب رد و "زیرگرادتقا" یا هیور و هی
زا هک تیناحور ندوب یبتارم هلسلس ییوس زا اما .دنهد یم تیناحور داهن هب "زیتسرادتقا" یدرکیور
بلط ،نیغلبم ،لضف ،ردقیلاع نیسردم ،ناشتویب و ناشزربم نادرگاش و ناشنایفارطا ،دیلقت عجارم
ح یامعز و عجارم یتیامح ماظن و یعرش هوجو شخرچ یگنوگچ اصوصخ و دراد هدش یدنب هجرد یتلا
هب و دهد یم شیازفا ار "ریذپرادتقا" یاه هبنج تیناحور نییاپ حوطس رد هژیو هب ،نایناحور زا هزوح
حب هب ناوت یم زین رما نیا رد ار حطس ود نیا یسایس درکلمع توافت روطس نیا هدنراگن رظن .داهن ث
نودب ار کرتشم یاه شزرا و فادها ،عفانم اب طابترا رد یعمج شنک هک ییاه "داهن" ،فیرعت هب انب
دنا "یندم هعماج" هدنهد لیکشت یاهدحاو هک دنا "یندم یاهداهن" ،دنهد یم ناماس "تیرمآ" و "رابجا" و
اد همه زا رت مهم و للقتسا ،نارگشنک ،یدنب تروص عونت اهنآ زراب هجو .تساهنآ ندوب هنابلطو
عامتجا یلصا یاهزاین زا یکی هیاپ رب هتفرگ لکش ینامزاس لصا رد هک اجنآ زا زین تیناحور – ینعی
نآ تخانش و نید هب زاین - رازگراک "یندم تیناحور" و دیآ یم رامش هب یندم یاهداهن زا یکی ،تسا
یسایس" ورگ رد ییوس زا داهن نیا "تیندم" .تسا "یگنهرف نید" ماظن زا نآ للقتسا ظفح" و "ندشن
للقتسا" .تسا نآ "یدمآراک" و "یعامتجا رابتعا و تلزنم ظفح" یورگ رد ییوس زا و تسا "مکاح
"تلاخد" و "تیرمآ " زا نآ ندوب غراف یانعم هب هکلب ،تسین یگتسسگ و یگناگیب یانعم هب "تیناحور
تسانعم نیا هب داهن نیا "ندش یسایس" .تسا نامکاح تردق ای تلود هب رگید یسایس یاهداهن نوچمه هک
لاح ،دشاب هتشاد روشک هرادا یارب "یریگ میمصت" تردق "یسایس رادتقا" هیاپ رب و هتشاد یگتسب یسایس
دننام ییاهراک و زاس هار زا یمومع روما یارب "یریگ میمصت" رد "یندم یاهداهن" تکراشم هکنآ
دریگ یم تروص "بازحا" و "تاباختنا" مزل طرش ود "ندوب هنابلطواو" و "عونت ظفح" اهنیا رب نوزفا .
دننام "یوهام روما" رد مه و "یلکش روما" رد مه "رثکت" و "عونت" هک دنداهن نیا "تیندم" یارب رگید
و "نید زا هنایارگراصحنا تشادرب مدع" رگید نایب هب و تسا رظن دروم ینید یاه هزومآ و نید تفایرد
یربارب " صرف .تسا تیناحور داهن تیندم ظفح طرش "ینید یاه هزومآ زا توافتم یاه تفایرد حرط ت
نآ یهد ناماس هب طوبرم یاه شنک رد مه و داهن نیا زا نتسسگ و نتسویپ دروم رد مه ندوب هنابلطواد
اهنآ "یهدناماس" رد یشقن تلود و هدوب "ناماسدوخ" دیاب اموزل یندم یاهداهن و تسا رگید یطرش
ادن صص،نامه( دشاب هتش 31 - 35 .)
یکیکفت نودب هک تسا نیا هدنراگن تسخن یاعدم هب تیناحور و "یندم یداهن" هباثم هب تیناحور نایم
هچ ،میهد خساپ ای هدرک حرط یتسرد یاه شسرپ تیناحور باب رد میناوت یمن ،"یسایس یداهن" هباثم
هک "یندم یداهن" هباثم هب تیناحور ایآ .میتسه ناریا رد داهن نیا هنوگ ود ره روضح دهاش هزورما هکنیا
نایناحور رب قبطنم رتشیب یداهن" هباثم هب تیناحور اب هسیاقم رد ،تسا مق هیملع هزوح "یفجن فیط"
تسا مق هیملع هزوح "یمق فیط" رب قبطنم رتشیب هک "یسایس – " و "لاعف نایوج تکراشم" زا معا
تیوقت ار ینامگ نینچ هلاقم نیا مود شخب رد ؟دنراد "یرلاس مدرم" اب یتوافتم یاه تبسن "ناشنموریپ
ومن مهاوخ د دبایب یراگزاس یرلاس مدرم دنیارف اب "دناوت یم" یندم تیناحور هک داد مهاوخ ناشن و ،
سپس :مهنب تشگنا مه یرگید هتکن رب مهاوخ یم نداد شخرچ لصاح هک تیناحور نایم ینونک یگراپود
روضح" هب نید ناملاع "یرازفا مرن روضح" لیدبت و "یسایس تیوه" هب "یندم تیوه" زا تیناحور
س هک تسا یدنیارف نآ اقیقد ینیمخ ا تیآ موحرم تسد هب اه تضهن رد یبلقنا نایناحور "یرازفا تخ
نایم ینونک یگراپ ود هکنآ هچ ،هداد یرلاس مدرم و تیناحور هصغ و هصق هب یصاخ یگدیچیپ
نآ ندرک "شیدنا کچوک" و هزوح رد "یندم تیناحور" ندرک یوزنم اب دوخ یدوخ هب زین تیناحور اه
زا و یعامتجا و یسایس "تاینیع" و "تایعقاو" زا هتسسگ و ضحم یاه "ییارگ تینهذ" یاه هدودحم رد
هب "یسایس تیناحور" یعامتجا و یندم تلزنم تفا و "تیعورشم نارحب" ضراوع یّ رست اب رگید یوس
مه عنام لمع و ارظن هعماج رد "یندم تیناحور" رادتقا هرتسگ لوزن و "یندم تیناحور" بولطم یهار
.دوش یم ،دراد یراگزاس رس یرلاس مدرم اب هک زین "یندم تیناحور" نیمه
یم ایآ ؟دوش لح لکشم نیا ات تفای ناوت یم ییاهراکهار هچ هکنیا هب دراد صاصتخا مثحب موس هتکن
تفای ،دش هزوح رد نآ یناب و ثعاب ینیمخ ا تیآ هک یشخرچ هب تبسن سوکعم یریسم و یریس ناوت
و هراپ ود نایم ی"لدابت" و "لماعت" ناوت یم ایآ .مبای یمن هنایارگ عقاو ار رظن نیا ؟درب شیپ ار نآ
هک متفایرد سپس یلو ،دوب نیا میوزرآ اه لاس ؟سیسات و درک فیرعت تیناحور "یسایس" و "یندم"
وربور تیناحور ماظن رد یراتخاس و یرظن یعناوم اب ناریا رد یرلاس مدرم یگنیداهن زا اهنت و تس
"هزوح لخاد رد یندم هب یسایس تیناحور زا راذگ" و داهن نیا یندم یاه هیوس تیوقت و یزاسزاب هیواز
.دیشیدنا ییاهراک هار ناوت یم
71 رهم 7531 - نیوا نادنز تیناحور هژیو دنب

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->