‫‪Pashto‬‬

‫اﯾﺎ ﺗﺎﺳو ﺎﻜﻠﯥ وﺧت ﺧطﺎ ﻜړې؟‬
‫ﺧﭘﻠﯽ ﻧرﺳﯥ ﺳرﻩ د وﺧت ﺑﻠﯥ ﺎﻜﻧﯥ ﭘﻪ ارﺗﺑﺎط‬
‫ﺧﺑرﻩ وﻜړۍ۔ دا ﻻزﻣﯽ دﻩ ﭼﯽ ﻪ دﻓﺎع ﻟﭘﺎرﻩ‬
‫ﺗﺎﺳو ول۔ درې واړﻩ ﺧوراﻜﻪ واﺧﻠ ۔‬
‫ﻣﻬرﺑﺎﻧﯽ داﺧﺑرﻩ هﯾرﻩ ﻧﻜړۍ ﭼﯽ دﺳرطﺎن‬
‫ازﻣﯾﻧت )ﺳرواﯾﻜﻞ ازﻣﺎﺋﯾﻧﻪ( ﭘرﻻﭘﺳﯽ ﻻزﻣﯽ دﻩ‬
‫ﺧواﻜﻪ ﺗﺎﺳو ‪ HPV‬واﻜﺳﯾن اﻏﺳﺗﯽ وﯼ ﯾﺎ ﻧﻪ۔‬
‫ﻧورې زﯾﺎﺗﯥ ﺧﺑرﺗﯾﺎوې‬
‫‪ www.nhs.uk/hpv‬ﺗﻪ ﺎن ورﺳوۍ ﭼرﺗﻪ ﭼﯽ‬
‫ﺗﺎﺳو د ﭘ ﺗﻧو او د واﺑوﻧو ﭘﺎ ﻪ ﺛﺑﺗوﻟﯥ ﺷ او دا‬
‫ﺑﻪ ﭘدﻏﻪ ﭘﺎ ﻪ ﻜﯥ ر ﻧد ﺷوﯼ ﭘﻪ زﯾﺎﺗو ﻣوﺿو ﺎﻧو‬
‫اطﻼع ﺑراﺑرﻩ ﻜړﯼ۔‬
‫ﺳرواﯾﻜﻞ ازﻣﺎﺋﯾﻧﯽ ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ زﯾﺎﺗو اطﻼﻋﺎﺗو‬
‫ﻟﭘﺎرﻩ‬
‫‪www.cancerscreening.nhs.uk‬‬
‫او ورۍ۔‬
‫ﺗﺎﺳو ﭘﻪ ‪ 0845 602 3303‬ﻧﻣرﻩ ﻣرﺳﺗﯽ‬
‫ﻟﭘﺎرﻩ ﯾﻠﯽ ﻓون هم ﻜوﻟﯥ ﺷ ۔*‬
‫* ﯾﻠﯽ ﻓون ﭘﻪ اﻧ ﻠﯾﻧډ او وﯾﻠس ﻜﯥ ﻣوﺟود دې۔ ‪ BT‬ﭘروت ﯾﻠﯽ ﻓون ﺧﻪ‬
‫دﻏږﻩ ﻜوﻟو ﺑﯾﻌﻪ ﯾوﯼ دﻗﯾﻘﯽ ﭘﻪ ﺣﺳﺎب ‪ 5‬ﭘﻧس۔ ﻟﻪ ﻣوﺑﺎﯾﻞ ﯾﺎ ﻧورو وﺳﯾﻠو‬
‫ﺧﻪ دﻏږ ﺑﻌﯾﻪ زﯾﺎﺗﻪ دﻩ۔ هرﯾو ﯾﻠﯽ ﻓون ﻧﻣﺑر ﻟﭘﺎرﻩ ﺑﻪ ﺳﺗﺎﺳو ﺧﻪ ﻜﻣﺗر‬
‫ﻜﻣﻪ ﺑﻌﯾﻪ ﺗﺎدﯾﻪ ﻜړﯼ ﺷﯽ۔‬

‫‪ HPV‬ﻣﺻﺋوﻧﯾت ﭘﻠو‬
‫ﺳﺗﺎﺳو ﻻر وﻧﻪ‬

‫‪i mmunisation‬‬
‫د ﺎن دﻓﺎع ﻟﭘﺎر ﻩ ﺗر وﻟو ﻣﺣﻔوظ طر ﯾ ﻘ ﻪ ۔‬

‫د ﺳرواﯾﻜﻞ ﺳرطﺎن درﻣﻠﻧﻪ‬

‫وﺧت ﭘﻪ وﺧت ﻜﯾدوﻧﻜﯽ ﭘ ﺗﻧﯥ د‬
‫‪ HPV‬ﻣﺻﺋوﻧﯾت ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ‬
‫ﻣﺎ اورﯾدﻟﯽ دﯼ ﭼﯽ ﻣﺻﺋوﻧﯾت ﺧﻪ وروﺳﺗﻪ اوږدﯼ‬
‫ﻣودې ﻟﭘﺎرﻩ ﺳﺗﺎﺳو ﻣټ ﺧوږﯾږﯼ ﯾﺎ وﭘړﺳﯾږﯼ۔ اﯾﺎ دا‬
‫رﯾ ﺗﯾﻪ دﻩ؟‬
‫ﺧوږواﻟﯥ ﯾﺎ ﭘړﺳوب ﭼﯽ ﺗﺎﺳو ۍ ﭘﺧﭘﻞ ﻣټ ﺗرﻻﺳﻪ ﻜوﯼ‬
‫ﯾو و ﺳﺎﻋﺗو ﺧﻪ دوو ور و ﭘورې وﯼ۔‬
‫ﻣﺎ ﺧﭘﻞ ﻣﺻﺋوﻧﯾت ﺧطﺎ ﻜړې۔ اﯾﺎ زﻩ ۍ اوس هم ﺗرﻻﺳﻪ‬
‫ﻜوﻟﯥ ﺷم؟‬
‫هو۔ ﻜﻪ ﭼرې ﺗﺎ ﯾﻧﯽ ﻋﻠت ﻟﻪ ﻜﺑﻠﻪ ﻣﺻﺋوﻧﯾت ﺧطﺎ ﻜړې وﯼ‪ ،‬ﺑﺎﯾد‬
‫ﭼﯽ ﺧﭘﻠﯥ ﻧرﺳﯥ ﯾﺎ ډاﻜ رې ﺳرﻩ وﺧت ﺎﻜﻠو ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﺧﺑرﻩ‬
‫وﻜړۍ۔ داﺑﻪ ﻪ وﯼ ﭼﯽ زر ﺗر زرﻩ وﺧت و ﺎﻜ ۔ ﺗر وﻟو ﻣﻬﻣﻪ‬
‫دادﻩ ﭼﯽ ول درې واړﻩ ﺧوراﻜﻪ واﺧﻠ ۔ دا ﻜﺎر ﺗرﺳرﻩ ﻜوﻟوﻟﯥ‬
‫هﯾ ډهﯾﻞ ﻧﺷﺗﻪ۔‬

‫اوس ﻣﺎ ﺳﺗﻧﯥ اوهﻠﯽ‪ ،‬اﯾﺎ زﻩ اوس هم ﺳروﯾﻜﻞ‬
‫ازﻣﺎﺋﯾﻧﻪ د ﺗرﺳرﻩ ﻜوﻟو ﺿرورت ﻟرم؟‬
‫هو۔ ﺑﺎﯾد ﭼﯽ هﺎﻏﻪ وﻟﯥ ﺧزې ﭼﯽ ﭘﯾﻐﻠﯽ ﺷﯽ )ﭘﻪ اﻧ ﻠﯾﻧډ ﻜﯥ‬
‫‪ 25‬ﯾﺎ ﺑﺎﻧدﯼ ﻋﻣرﻩ( زر ﺗر زرﻩ د ﺳرطﺎن ازﻣﺎﺋﯾﻧﯽ )ﺳروﯾﻜﻞ‬
‫ازﻣﺎﺋﯾﻧﻪ( ﺗرﺳرﻩ ﻜړﯼ۔ واﻜﺳﯾن د ﺑﺷرﯼ ﭘﭘﯾﻠوﻣﻪ واﺋﯾرس‬
‫‪ 70%‬ډوﻟو ﭘرﺿد دﻓﺎع ﻜوﻟﯥ ﺷﯽ ﭼﯽ دﺳرواﺋﯾﻜﻞ ﺳرطﺎن‬
‫ﺳﺑب ر ﯽ۔ ﻟدﯼ اﻣﻠﻪ ﺗﺎﺳو اوس هم د ازﻣﺎﺋﯾﻧﯽ اړﺗﯾﺎ ﻟرۍ‬
‫ﭼﯽ ﻧور ‪ HPV‬ډوﻟوﻧو ﭘﻪ ﺳﺑب د ﺳرواﺋﯾﻜﻞ ﻏﯾر ﻋﺎدﯼ ﺗوب‬
‫ﭘﺗﻪ وﻟ وﻟﯥ ﺷ ﭼﯽ ﭘﻪ ﻧﺗﯾﺟﻪ ۍ ﺳرطﺎن ﺧورﯾدې ﺷ ۔‬

‫اﯾﺎ هﺎﻏﻪ ﺟﻠﻜ ﭼﯽ ﻟﻪ ﻣﺧﻜﯥ ﺧﻪ ۍ ﺟﻧﺳﯽ رواﺑط‬
‫ﻟرﻟﯽ د ﻣﺻﺋوﻧﯾت اړﺗﯾﺎ ﻟرﯼ؟‬
‫ﺑﯾﺷﻜﻪ۔ ﻜﻪ ﭼرې ﺗﺎﺳو ﺟﻧﺳﯽ راﺑطﻪ ﻟرﻟﯥ او د ﻋﻣر ﭘﻪ ﻜرﻩ‬
‫ﭘړاو ﻜﯥ ﯾ ﺑﯾﺎهم واﻜﺳﯾن اﻏﺳﺗﻠﯥ ﺷ ۔‬

‫واﻜﺳﯾن اﻏﺳﺗﻠو ﺳرﻩ ﺑﻪ ﻧوروﺟﻧﺳﯽ ﻧﺎروﻏﯾو ﻣﺛﺎل‬
‫ﭘﻪ ډول ﻜﻠﯾﻣﺎﺋﯾډﯾﺎ ﺧﻪ ﺳﺗﺎﺳو دﻓﺎع وﻧﻪ ﺷﯽ او داﺑﻪ‬
‫اﻣﯾدوارﻩ ﺟوړﯾدوﻜﯥ ﺧﻧډ را ﻧﻪ وﻟﯽ۔‬
‫ﺑدې اﻏﯾزې‬
‫زﯾﺎﺗرﻩ ﺳﺗﻧو ﭘﻪ ﺷﺎن‪ ،‬د ‪ HPV‬واﻜﺳﯾن ﺑدې‬
‫اﻏﯾزﯼ د ﻧش ﺑراﺑر دﯼ‪ ،‬ﭘﻪ ﻣټ د ﭼﯾﭼﻧﯽ او د‬
‫ﺧوږ اﺛرات ﻋﺎم دﯼ ﻻﻜن ﯾو دوو ور و ﻜﯥ ﺳم‬
‫ﺷﯽ۔ ډﯾر زﯾﺎت ﺟدﯼ ﺑدې اﻏﯾزې ډﯾرې ﻜﻣﯥ وﯼ‬
‫او ﻧرﺳﻪ ورﺳرﻩ ﭘﻪ ﭼﻠﻧد ﻜوﻟو ﻪ ﭘوهﯾږﯼ۔ ﭘﻪ‬
‫ﺑرطﺎﻧﯾﻪ او ﻧور اروﭘﺎﺋﯽ هﯾوادوﻜﯥ دﻏﻪ واﻜﺳﯾن د‬
‫اﺣﺗﯾﺎط ﺳﺗر ﻣﻌﯾﺎروﻧﻪ ﻟرﯼ۔‬
‫‪ www.nhs.uk/hpv‬او ورۍ ﻜﻪ ﭼرې‬
‫ﺗﺎﺳو ﺑدواﻏﯾزو ﭘﻪ ﻟړ ﻜﯥ ﻧورﻩ زﯾﺎﺗﻪ ﺧﺑر‬
‫ﺗﯾﺎ ﻏواړۍ۔‬
‫ﭘﻪ ﺑرطﺎﻧﯾﻪ ﻜﯥ ﺟﻠﻜﯾو ﺗﻪ د واﻜﺳﯾن ﻪ ﻟﭘﺎﺳﻪ‬
‫‪ 700,000‬ﺧوراﻜﻪ ﻟﻪ ﻣﺧﻜﯽ ﻧﻪ ورﻜړﯼ‬
‫ﺷوﯼ۔‬
‫ﻣﻧظورﯼ ورﻜول‬
‫ﺗﺎﺳو ﺑﻪ ﺷﺎﯾد ﻏواړۍ ﭼﯽ ددﻏﻪ واﻜﺳﯾن ﭘﻪ ﻟړﻜﯥ‬
‫اطﻼع ﯾﺎ ﺧﺑرﺗﯾﺎ ﺧﭘﻞ ﻣور او ﭘﻼر ﺗﻪ ورﻜړۍ او‬
‫ﺑﺣث ﭘرې وﻜړۍ۔ ﻜﻪ ﭼرې وﻧ ﯽ ﻜﯥ ﺗﺎﺳوﺗﻪ‬
‫دﻏﻪ واﻜﺳﯾن ورﻜړۍ ﻜﯾږﯼ ﻧوﺗﺎﺳوﺗﻪ ﺑﻪ د‬
‫ﻣﻧظورﯼ ﯾوﻩ ﻓورﻣﻪ ورﻜړﯼ ﺷﯽ۔ ﺳﺗﺎﺳو ﻣور او‬
‫ﭘﻼر‪ ،‬ﺳﺎﺗوﻧﻜﯽ ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘدﯼ اﻣزﻩ ﻜول وﯼ ﭼﯽ‬
‫ﺳﺗﺎﺳو ﺗﻪ دﻏﻪ واﻜﺳﯾن د ورﻜوﻟو ﻣﻧظورﯼ‬
‫ورﻜړﯼ ﺷوﯼ۔‬
‫وﺧت ﺎﻜﻠو ﭘﻪ وﺧت ډاﻜ رﻩ ﯾﺎ ﻧرﺳﻪ ﺑﻪ ﺳﺗﺎﺳو ﺳرﻩ ﭘﻪ‬
‫‪ HPV‬واﻜﺳﯾن ﺑﺣث وﻜړﯼ او د هر راز داﺳﯥ ﭘ ﺗﻧو‬
‫واب ﺑﻪ ورﻜړﯼ ﻜﻪ ﭼرې ﺗﺎﺳو ﭘﻪ ذهن ﻜﯥ ﻟرۍ۔‬

‫‪) HPV‬ﺳرواﯾﻜﻞ ﺳرطﺎن( واﻜﺳﯾن‬
‫دﺑﺷرﯼ ﭘﭘﯾﻠوﻣﻪ واﯾرس ﻧږ ډوﻟوﻧﻪ دﯼ۔ ‪HPV‬‬
‫واﻜﺳﯾن ﭘدې ﻜﯥ دوو ډوﻟوﻧو ﺧﻪ دﻓﺎع ﻜوﯼ‬
‫ﭼﯽ زﯾﺎﺗرﻩ ) ﻪ ﻟﭘﺎﺳﻪ ‪ (70%‬ﺳرواﯾﻜﻞ‬
‫ﺳرطﺎن ﺧوروﯼ۔‬

‫ﺳرواﯾﻜﻞ ﺳرطﺎن ﻪ ﺗﻪ واﺋﯽ؟‬
‫ﺳرواﯾﻜﻞ ﺳرطﺎن ﭘﻪ ﺳروﯾﻜس )رﺣم ﺗﻪ‬
‫دورﻧﻧوﺗو ﺎﯼ – ﻻﻧدې ﻧﻘﺷﻪ او ورۍ( ﻜﯥ‬
‫ﺧورﯾږﯼ۔ دا ﺑﺷرﯼ ﭘﭘﯾﻠوﻣﻪ واﯾرس ﯾﺎ ‪ HPV‬ﭘﻪ‬
‫ﻧﺎﻣﻪ واﯾرس ﻟﻪ ﻜﺑﻠﻪ ﭘﯾدا ﻜﯾږﯼ۔‬

‫ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﻜﯽ ﭼﯽ دﻏﻪ واﻜﺳﯾن وﻟو ډوﻟوﻧو‬
‫ﭘر ﺿد ﺳﺗﺎﺳو دﻓﺎع ﻧﻪ ﻜوﯼ‪ ،‬ﭘدې وﺟﻪ ﺗﺎﺳو ﺗﻪ‬
‫د ﺳرطﺎن ازﻣﺎﺋﯾﻧﯽ )د ﺳرواﯾﻜﻞ ازﻣﯾﻧت ﭼﯽ‬
‫ﺳروﯾﻜس ﻜﯥ ﻜﯾدوﻧﻜﯽ د ﭘﯾﻞ ﻧ ﯽ ﻧ ﺎﻧﯽ‬
‫ﭘر وﺗﻪ ﻜوﯼ( اړﺗﯾﺎوﯼ‪ ،‬او دا ﻋﻣر زﯾﺎﺗﯾدوﺳرﻩ۔‬

‫ﺳرواﯾﻜﻞ ﺳرطﺎن د ﻓﻜر وړ دې۔ دﺗﯽ ﯾﺎ دﺳﯾﻧﯽ‬
‫ﺳرطﺎن ﺧﻪ وروﺳﺗﻪ دا ﭘﻪ ﻧړۍ ﻜﯥ د ﺧزو ﺗر‬
‫وﻟو ﻋﺎم ﺳرطﺎن دې۔ ﭘﻪ ﺑرطﺎﻧﯾﻪ ﻜﯥ هرﻜﺎل د‬
‫داﺳﯥ ‪ 3000‬ﻣرﯾﺿﺎﻧو ﺗداوې ﻜﯾږﯼ او د دې ﻟﻪ‬
‫ﻜﺑﻠﻪ ﺷﺎوﺧواﻩ ‪ 1000‬ﺧزﯼ ﻣرﯼ۔‬

‫هﺎﻏﻪ ﺟﻠﻜﯽ ﭼﯽ دﻏﻪ ﺳﺗﻧﯽ ۍ وهﻠﯽ وﯼ د‬
‫ﺳرواﯾﻜﻞ ﺳرطﺎن ﺧطرﻩ ۍ ‪ 70%‬ﻜﻣﻪ ﺷﯽ۔‬
‫ﻣﺻﺋوﻧﯾت اﻏﺳﺗﻞ‬
‫ﺷﺎوﺧواﻩ ‪ 6‬ﻣﯾﺎﺷﺗو ﭘﻪ وﻗﻔﻪ ﺗﺎﺳوﺗﻪ د ‪ 3‬ﺳﺗﻧو‬
‫ﺿرورت وﯼ ﭼﯽ د ﺎن ﻪ دﻓﺎع وﻜړﯼ ﺷ ۔ دا‬
‫ﻻزﻣﯽ دﻩ ﭼﯽ ﺗﺎﺳو ول ‪ 3‬ﺧوراﻜﻪ وﻟرۍ۔ ﻧرﺳﻪ‬
‫ﺑﻪ ﭘﻪ ﺑرﻧﯽ ﻣټ ﺗﺎﺳو ﺗﻪ داﺳﺗﻧﯥ اوه ۔‬
‫ﺳﺗﺎﺳو وﻧ ﯥ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻟﯽ ‪ NHS‬ﺑﻪ ﺳﺗﺎﺳو‬
‫ﺳرﻩ ﺗﻣﺎس وﻧﯾﺳﯽ هرﻜﻠﻪ ﭼﯽ د ﻣﺻﺋوﻧﯾت‬
‫وﺧت راﺷﯽ۔‬
‫ﭘﻪ ﯾﺎ د وﻟرۍ ﭼﯽ هﺎﻏﻪ وﻟﯥ ﺟﻠﻜ ﭼﯽ وﻧ ﯽ‬
‫ﻜﯥ ‪8‬م وﻟ ﯥ ﻜﯽ وﯼ )‪ 12‬ﻧﻪ ‪ 13‬ﻜﺎﻟو ﭘﻪ ﻋﻣر‬
‫ﻜﯥ( او هﺎﻏﻪ ﺟﻠﻜ ﭼﯽ م ﻜﺎل ‪1990‬م ﺳﺗﻣﺑر د‬
‫ﻣﯾﺎﺷﺗﻪ ﭘﻪ ﻟوﻣړﯼ ﻧﯾ ﻪ ﯾﺎ ددﯼ ﻧﻪ وروﺳﺗﻪ ﯾدﻟﯽ‬
‫وﯼ‪ ،‬ﭘدﻏﻪ ﭘرو رام ﻜﯥ د ‪ HPV‬ﻣﺻﺋوﻧﯾت‬
‫ﺳﭘﺎرﺧت ۍ ﻜﯾږﯼ۔‬

‫ﻧورو زﯾﺎﺗو ﺧﺑرﺗﯾﺎ و ﻟﭘﺎرﻩ‬
‫‪ www.nhs.uk/hpv‬او ورۍ۔‬

‫ﻓﯾﻠوﭘﯾن ﯾوب‬
‫ﺗﺧﻣدان‬

‫ﺧﯾ ﻪ )رﺣم(‬
‫ﺳروﯾﻜس‬
‫ﻣﻬﺑﻞ‬

‫‪ HPV‬او ددې ﺧورﯾدل‬
‫ﺑﺷرﯼ ﭘﭘﯾﻠوﻣﻪ واﯾرس ډﯾر ﻋﺎم دې او ﯾوﺑﻞ داﺳﯽ‬
‫ﻧﻔر ﺳرﻩ ﭼﯽ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻧﺎروﻏﯽ ﻜﯥ اﺧﺗﻪ وﯼ‪ ،‬ﺟﻧﺳﯽ‬
‫راﺑطﻪ ﭘﻪ ﺟوړوﻟو ﺧورﯾږﯼ دا ډﯾر ﻋﺎم دې ﻟدﯼ‬
‫اﻣﻠﻪ زﯾﺎﺗرﻩ ﺧﻠﮎ د ژوﻧد ﭘﻪ ﯾﻧﯽ ﭘړاو ﭘدې ﻜﯥ اﺧﺗﻪ‬
‫ﻜﯾږﯼ۔ ﭘﻪ ﯾﻧﯽ ﺧزوﻜﯥ دا واﯾرس د ﺳرواﯾﻜﻞ‬
‫ﺳرطﺎن ﺳﺑب ﻧﻪ ﻜر ﯽ۔ ﻻﻜن واﻜﺳﯾن اﻏﺳﺗﻞ‬
‫ﻻزﻣﯽ دﻩ ﻜﻪ ﭼﯽ ﻣوﻧږ ﭘدې ﺧﺑر ﻧﻪ ﯾوﭼﯽ ﭼﺎ ﺗﻪ‬
‫ﺧطرﻩ دﻩ۔‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful