P. 1
proekt_zakonu_Ukr

proekt_zakonu_Ukr

Views: 22|Likes:

More info:

Published by: Иванова Светлана on Dec 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/26/2015

pdf

text

original

Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про національну культурну спадщину
Цей Закон регулює правові, організаційні, соціальні та економічні відносини у
сфері охорони культурноï спадmини з метою ïï зôереxеннx, використаннx оô'єктів
культурноï спадmини у суспільному xитті, захисту традиційного характеру
середовиmа в інтересах ниніmнього і майôутніх поколінь, а такоx визначає правові
форми міxнародного співроôітництва в цій сфері.
Oô'єкти культурноï спадmини, xкі знаходxтьсx на територіï Vкраïни, а такоx xкі
знаходxтьсx в реxимі тимчасового вивезеннx аôо незаконно вивезені з митноï
територіï Vкраïни, охоронxютьсx дерxавою.
Oхорона оô'єктів культурноï спадmини є одним із пріоритетних завдань органів
дерxавноï влади та органів місцевого самоврxдуваннx.
Розділ I. ЗАГА!Н" ПОО#$НН%
&татт' (. )изна*+нн' т+р,іні-
V цьому Законі наведені ниxче терміни вxиваютьсx в такому значенні:
автентичність - властивість оô`єкта культурноï спадmини, mо характеризуєтьсx
зôереxеністю його історичноï матеріально-технічноï структури, форми та первісного
виглxду разом з цінними історичними наmаруваннxми і дозволxє розглxдати оô`єкт
xк документ історіï та твір мистецтва.
археологічна розвідка вид наукового дослідxеннx археологічноï спадmини, не
пов'xзаний з руйнуваннxм культурного mару (крім оôмеxеного mурфуваннx длx
визначеннx товmини культурного mару) оô'єкта археологічноï спадmини і
спрxмований на виxвленнx, локалізацію (картографуваннx), інтерпретацію оô'єктів
археологічноï спадmини, уточненнx даних про вxе відомі оô'єкти археологічноï
спадmини;
археологічні розкопки - вид наукового дослідxеннx археологічноï спадmини,
спрxмований на поmук і вивченнx археологічних залиmків на територіï оô'єкта
археологічноï спадmини, mо здійснюєтьсx mлxхом систематичного оôстеxеннx
земноï чи підводноï поверхні та включає землxні і підводні роôоти, наслідком xких
моxе ôути часткове аôо повне руйнуваннx дослідxуваного оô'єкта;
археологічні предмети рухомі предмети, mо походxть з оô`єктів археологічноï
спадmини, одерxані в результаті проведеннx археологічних дослідxень аôо
випадково виxвлені на територіï Vкраïни
ôуферна зона виділена відповідно до міxнародних вимог та вимог цього
Закону територіx навколо оô`єкта, включеного до Cписку всесвітньоï спадmини, в
меxах xкоï встановлюєтьсx відповідний реxим використаннx з метою заôезпеченнx
зôереxеннx такого оô'єкта;
відкритий лист посвідченнx установленого зразка, mо визначає фаховий рівень
дослідника;
виxвленнx оô'єкта культурноï спадmини - сукупність науково-дослідних,
поmукових заходів з метою визначеннx наxвності та культурноï цінності оô'єкта
культурноï спадmини;
дерxавна реєстраціx оô`єктів культурноï спадmини занесеннx оô`єкта
культурноï спадmини до ¡ерxавного реєстру нерухомих пам`xток Vкраïни аôо
Pепрезентативного списку нематеріальноï культурноï спадmини Vкраïни, Mузейного
фонду Vкраïни, Hаціонального архівного фонду з метою упорxдкуваннx інформаціï
про наxвні на територіï Vкраïни оô`єкти культурноï спадmини длx заôезпеченнx ïх
охорони;
дерxавний оôлік оô`єктів культурноï спадmини заходи, mо здійснюють
спеціально уповноваxені органи охорони культурноï спадmини, спрxмовані на
виxвленнx, наукове дослідxеннx, класифікацію, складаннx оôліковоï документаціï,
дерxавну реєстрацію оô`єктів культурноï спадmини;
дослідник археологічноï спадmини (далі - археолог) - вчений (громадxнин
Vкраïни, іноземець аôо осоôа ôез громадxнства), xкий має відповідну фахову освіту і
кваліфікацію, професійно здійснює археологічні дослідxеннx із складеннxм науковоï
звітності та пуôлікацією наукових результатів;
зміна оô'єкта культурноï спадmини - діï, mо призводxть чи моxуть призвести до
часткового аôо повного зникненнx предмета охорони оô'єкта культурноï спадmини;
зони охорони пам'xтки (далі - зони охорони) - встановлювані навколо пам'xтки
охоронна зона, зона регулюваннx заôудови, зона охоронюваного ландmафту, зона
охорони археологічного культурного mару, в меxах xких діє спеціальний реxим ïх
використаннx з метою зôереxеннx пам`xтки;
інвентаризаціx оô`єктів культурноï спадmини комплекс організаційних,
науково-дослідних і практичних заходів з перевірки наxвності оô`єктів культурноï
спадmини, отриманнx інформаціï про ïх сучасний стан зôереxеннx, утриманнx та
коригуваннx даних оôліку;
історичний ареал населеного місцx частина населеного місцx, mо зôерегла
оô`єкти культурноï спадmини і пов`xзані з ними розплануваннx та форму заôудови,
xкі походxть з попередніх періодів розвитку, типові длx певних культур аôо періодів
розвитку;
наукова археологічна експертиза діxльність, метою xкоï є виxвленнx оô`єктів
археологічноï спадmини, mо здійснюєтьсx mлxхом оôстеxеннx територій та водних
оô'єктів, вивченнx архівних матеріалів, а такоx підготовка науково оôrрунтованих
експертних висновків mодо наxвності на оôстеxуваних територіxх оô'єктів
археологічноï спадmини, визначеннx ïх меx і реxимів використаннx, моxливості та
умов виконаннx містоôудівних, архітектурних і ландmафтних перетворень, інmих
землxних і підводних роôіт на оô'єктах експертизи;
наукове дослідxеннx - науково-поmукова, науково-практична діxльність,
спрxмована на одерxаннx новоï інформаціï про оô'єкти культурноï спадmини,
історичні населені місцx, традиційний характер середовиmа, xкий є типовим длx
певних культур аôо періодів розвитку тоmо;
консерваціx сукупність науково оôrрунтованих заходів, xкі дозволxють
захистити оô'єкти культурноï спадmини від подальmих руйнувань і заôезпечують
зôереxеннx ïхньоï автентичності з мінімальним втручаннxм у ïхній існуючий виглxд;
національна культурна спадmина сукупність успадкованих людством від
2
попередніх поколінь матеріальних та нематеріальних оô`єктів культурноï спадmини,
наxвних на територіï Vкраïни;
музеєфікаціx сукупність науково оôrрунтованих вироôничих заходів mодо
приведеннx оô'єктів культурноï спадmини у стан, придатний длx екскурсійного
відвідуваннx;
наукове дослідxеннx археологічноï спадmини наукова діxльність, спрxмована
на здоôуттx нових знань про оô'єкти археологічноï спадmини, закономірності
розвитку давнього суспільства і людини на основі результатів аналізу археологічних
матеріалів і документованоï інформаціï (пуôлікацій, наукових звітів тоmо)
археологічного характеру;
оô'єкт культурноï спадmини оô`єкт, предмет, xвиmе, процес, ïх частини,
комплекси (ансамôлі), mо існують в матеріальній формі аôо втілені (зафіксовані) у
ôудь-xкій матеріальній форм xк результати діxльності людини аôо пов`xзані з ïï
діxльністю, аôо створені природою та людиною, xкі донесли до наmого часу цінність
з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного,
мистецького, наукового чи худоxнього поглxду і зôерегли свою автентичність;
оô`єкт всесвітньоï спадmини оô`єкт культурноï спадmини, включений до
Cписку всесвітньоï спадmини аôо до Pепрезентативного списку нематеріальноï
культурноï спадmини людства;
охорона культурноï спадmини - система правових, організаційних, фінансових,
матеріально-технічних, містоôудівних, інформаційних та інmих заходів з оôліку
(виxвленнx, наукове дослідxеннx, класифікаціx, дерxавна реєстраціx), запоôіганнx
руйнуванню аôо заподіxнню mкоди, заôезпеченнx захисту, зôереxеннx, утриманнx,
відповідного використаннx, консерваціï, реставраціï, ремонту, реаôілітаціï,
пристосуваннx та музеєфікаціï оô'єктів культурноï спадmини;
пам'xтка культурноï спадmини (далі - пам'xтка) - оô'єкт культурноï спадmини,
xкий занесено до ¡ерxавного реєстру нерухомих пам`xток Vкраïни;
предмет охорони оô'єкта культурноï спадmини - характерна властивість оô'єкта
культурноï спадmини, mо становить його історико-культурну цінність, на підставі
xкоï цей оô'єкт визнаєтьсx пам'xткою;
пристосуваннx - сукупність науково оôrрунтованих заходів mодо створеннx
умов длx сучасного використаннx оô'єкта культурноï спадmини ôез зміни
притаманних йому властивостей, xкі є предметом охорони оô'єкта культурноï
спадmини, в тому числі реставраціx елементів, xкі становлxть історико-культурну
цінність;
реаôілітаціx - сукупність науково оôrрунтованих заходів mодо відновленнx
культурних та функціональних властивостей оô'єктів культурноï спадmини;
регенераціx сукупність науково оôrрунтованих заходів з реставраціï і
пристосуваннx пам`xток, зôереxеннx та реставраціï оô`єктів культурноï спадmини,
елементів ôлагоустрою, ландmафту, розпланувально-просторовоï структури,
композиційноï цілісності та функціональних властивостей історичних населених
місць, ïх історичних ареалів, архітектурних комплексів (ансамôлів);
ремонт - сукупність науково оôrрунтованих заходів, спрxмованих на
покраmеннx технічного стану та підтриманнx в експлуатаційному стані оô'єкта
3
культурноï спадmини ôез зміни властивостей, xкі є предметом охорони оô'єкта
культурноï спадmини;
ремонтно-реставраційні роôоти сукупність вироôничих заходів mодо
зôереxеннx оô`єктів культурноï спадmини на основі науково-проектноï
документаціï, xкі включають в сеôе реставрацію, реаôілітацію та пристосуваннx
оô`єкта культурноï спадmини;
реставраціx - сукупність науково оôrрунтованих заходів mодо укріпленнx
(консерваціï) фізичного стану, розкриттx найôільm характерних ознак, відновленнx
втрачених аôо поmкодxених елементів оô'єктів культурноï спадmини із
заôезпеченнxм зôереxеннx ïхньоï автентичності;
традиційний характер середовиmа - історично успадкований виглxд та оô'ємно-
просторова структура історичного населеного місцx, територій та зон охорони
пам`xток.
&татт' .. Класи/ікаці' о012кті- культурно3 спадщини
1. За групами оô`єкти культурноï спадmини поділxютьсx на:
нерухомі оô`єкти культурноï спадmини оô`єкти, xкі не моxуть ôути перенесені
на інmе місце ôез втрати ïх цінності з археологічного, естетичного, етнологічного,
історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи худоxнього поглxду та
зôереxеннx своєï автентичності;
культурні цінності рухомі предмети матеріальноï та духовноï культури,
елементи аôо комплекс предметів, xкі становлxть археологічну, естетичну,
етнологічну, історичну, архітектурну, мистецьку, наукову аôо культурну цінності;
оô`єкти нематеріальноï культурноï спадmини - звичаï, оôрxди, форми показу та
вираxеннx, знаннx, навички, mо передаютьсx від поколіннx до поколіннx, постійно
відтворюютьсx спільнотами та групами під впливом ïхнього досвіду, оточеннx,
взаємодіï з природою, історіï та формують у них почуттx самоôутності та
наступності, сприxючи таким чином повазі до культурного розмаïттx і творчості
людини.
2. Hерухомі оô`єкти культурноï спадmини поділxютьсx:
1) за типами на:
споруди (витвори) - твори архітектури та інxенерного мистецтва, твори
монументальноï скульптури та монументального малxрства, археологічні оô'єкти,
печери з наxвними свідченнxми xиттєдіxльності людини, ôудівлі аôо приміmеннx в
них, mо зôерегли автентичні свідченнx про визначні історичні подіï, xиттx та
діxльність відомих осіô;
комплекси (ансамôлі) - топографічно визначені сукупності окремих аôо
поєднаних міx соôою оô'єктів культурноï спадmини;
визначні місцx - зони аôо ландmафти, територіï чи водні оô`єкти, природні,
природно-антропогенні витвори, mо донесли до наmого часу цінність з
антропологічного, археологічного, естетичного, етнографічного, історичного,
архітектурного, мистецького, наукового чи худоxнього поглxду.
2) за видами на:
археологічні реmтки xиттєдіxльності людини (нерухомі оô'єкти культурноï
4
спадmини: городиmа, кургани, залиmки стародавніх поселень, стоxнок, укріплень,
військових таôорів, вироôництв, іригаційних споруд, mлxхів, могильники, культові
місцx та споруди, ïх залиmки чи руïни, мегаліти, печери, наскельні зоôраxеннx,
ділxнки історичного культурного mару, полx давніх ôитв, а такоx пов'xзані з ними
рухомі предмети), mо містxтьсx під земною поверхнею та під водою і є невідтворним
дxерелом інформаціï про зародxеннx і розвиток цивілізаціï;
історичні - ôудинки, споруди, ïх комплекси (ансамôлі), окремі похованнx та
некрополі, місцx масових поховань померлих та померлих (загиôлих)
військовослуxôовців (у тому числі іноземців), xкі загинули у війнах, внаслідок
депортаціï та політичних репресій на територіï Vкраïни, місцx ôойових дій, місцx
загиôелі ôойових кораôлів, морських та річкових суден, у тому числі із залиmками
ôойовоï техніки, озôроєннx, амуніціï тоmо, визначні місцx, пов'xзані з ваxливими
історичними подіxми, з xиттxм та діxльністю відомих осіô, культурою та поôутом
народів;
оô'єкти монументального мистецтва - витвори монументальноï скульптури та
монументального малxрства xк самостійні (окремі), так і ті, mо пов'xзані з
архітектурними, археологічними чи інmими пам'xтками аôо з утворюваними ними
комплексами (ансамôлxми);
оô'єкти архітектури - окремі ôудівлі, архітектурні споруди, mо повністю аôо
частково зôереглисx в автентичному стані і характеризуютьсx відзнаками певноï
культури, епохи, певних стилів, традицій, ôудівельних технологій аôо є творами
відомих авторів;
оô'єкти містоôудуваннx - історично сформовані центри населених місць, вулиці,
квартали, плоmі, комплекси (ансамôлі) із зôереxеною розпланувальною і оô`ємно-
просторовою структурою та історичною заôудовою, у тому числі поєднаною з
ландmафтом, залиmки давнього розплануваннx та заôудови, mо є носіxми певних
містоôудівних ідей;
оô'єкти садово-паркового мистецтва - поєднаннx паркового ôудівництва з
природними аôо створеними людиною ландmафтами;
культурні ландmафти - історично сформовані природно-антропогенні територіï,
xкі сформуваласx в результаті взаємодіï природи та діxльності людини, mо донесли
до наmого часу антропологічну, археологічну, естетичну, етнографічну, історичну,
архітектурну, мистецьку, наукову чи худоxню цінність.;
оô'єкти науки і техніки - унікальні промислові, вироôничі, науково-технічні,
інxенерні, інxенерно-транспортні, видоôувні оô'єкти, mо визначають рівень
розвитку науки і техніки певноï епохи, певних наукових напрxмів аôо промислових
галузей.
3. Kультурні цінності поділxютьсx:
1) за типами на:
предмети, пов`xзані з нерухомими оô`єктами культурноï спадmини - елементи,
групи елементів оô'єкта культурноï спадmини, mо моxуть ôути відокремлені від
нього, але історично складають з ним єдину цілісність, і відокремленнx xких
призведе до втрати археологічноï, естетичноï, етнологічноï, історичноï,
архітектурноï, мистецькоï, науковоï аôо інmоï культурноï цінності оô'єкта;
5
предмети, xкі мають самостійне худоxнє, історичне, археологічне, духовне,
етнографічне та наукове значеннx;
колекціï однорідні аôо підіôрані за певними ознаками різнорідні предмети, xкі,
незалеxно від культурноï цінності коxного з них, зіôрані разом становлxть худоxню,
історичну, археологічну, духовну, етнографічну чи наукову цінність;
2) за видами на:
предмети, пов'xзані з ваxливими подіxми в xитті Vкраïни та інmих краïн,
розвитком суспільства і дерxави, історією національно-визвольних змагань і
революційних рухів та громадxнських воєн, ôоротьôою за зôереxеннx миру, а такоx
з розвитком науки і техніки, культури та поôуту народів, xиттxм політичних,
дерxавних, військових діxчів, діxчів науки, літератури, мистецтва, народних героïв,
учасників історичних подій;
предмети, mо походxть з оô`єктів археологічноï спадmини, розтаmованих на
територіï Vкраïни, одерxані в результаті проведеннx археологічних дослідxень,
окремі випадкові знахідки археологічного характеру (археологічні предмети);
твори оôразотворчого та декоративно-прикладного мистецтва;
предмети і колекціï геологіï, палеонтологіï, мінералогіï, rрунтознавства,
ôотаніки, антропологіï, зоологіï та інmі природничі матеріали;
рукописи, рукописні книги, стародруки, рідкісні виданнx всіх видів друку
(періодичні виданнx та ілюстраціï до них, відозви, листівки тоmо), автографи,
mоденники, мемуари, листуваннx та ін.;
унікальні акти дерxавності, інmі ваxливі архівні матеріали, кіно-, фото- і
фонодокументи, старовинні рукописи, рідкісні друковані виданнx;
твори монументального мистецтва, ïх складові частини і фрагменти;
негативи на склі, плівці та інmих матеріалах, фотовідôитки на папері, кераміці,
металі та інmих матеріалах; діапозитиви на склі чи плівці;
воскові валики длx фонографів, платівки длx грамофонів, патефонів,
електрофонів (моно, стерео аôо квадро), магнітні стрічки та диски;
інmі предмети і колекціï, mо мають культурну цінність.
4. Oô`єкти нематеріальноï культурноï спадmини (нематеріальні культурні
цінності) поділxютьсx:
за типами:
фіксовані нематеріальні культурні цінності, xкі моxуть ôути повністю
зафіксовані і не залеxати від ïх творців;
втілені нематеріальні культурні цінності, зміст аôо відмітні духовні, худоxні та
(аôо) документальні достоïнства xких повністю аôо частково втрачаютьсx з
зникненнxм ïх творців, носіïв аôо зміною умов ïх існуваннx;
за категоріxми на:
категоріx ,A¨ культурні цінності, повна автентичність і точність xких є
ôезумовними і незмінними;
категоріx ,F¨ культурні цінності, xкі повністю аôо частково відновлено
6
(зафіксовано) на вторинному матеріалі аôо відмітні духовні, худоxні та/аôо
документальні достоïнства xких оô'єктивно з часом моxуть змінюватисx;
за видами на:
усна народна творчість (фольклор);
мова, діалекти;
виконавське мистецтво;
звичаï, традиціï, оôрxди, свxткуваннx;
знаннx та практика, mо стосуютьсx природи та всесвіту;
зміст геральдичних, топонімічних оô`єктів і творів народного мистецтва
(народного декоративно-прикладного мистецтва);
традиційні ремесла;
інmі нематеріальні проxви творчості людини.
&татт' 4. Осно-ні засади д+р5а-но3 політики у с/+рі о6орони культурно3
спадщини
Oсновними засадами дерxавноï політики у сфері охорони культурноï спадmини
є:
1) заôезпеченнx правових, організаційних і фінансових умов длx зôереxеннx
оô`єктів культурноï спадmини та ïх налеxного утриманнx і упорxдкуваннx;
2) усуненнx загроз, mо моxуть заподіxти mкоду оô`єктам культурноï спадmини;
3) запоôіганнx поmкодxенню, руйнуванню, зниmенню оô`єктів культурноï
спадmини та ïх невідповідному використанню;
4) контроль за станом зôереxеннx та функціонального використаннx оô`єктів
культурноï спадmини;
5) протидіx розкраданню, втраті та незаконному вивезенню за кордон
культурних цінностей, поверненнx в Vкраïну культурних цінностей;
6) врахуваннx вимог охорони культурноï спадmини при плануванні територій на
дерxавному, регіональному та місцевому рівнxх, розроôленні, планів управліннx
земельними ресурсами, затвердxенні і виконанні відповідних програм економічного
і соціального розвитку;
7) заôезпеченнx охорони, зôереxеннx, відродxеннx та розповсюдxеннx надôань
традиційноï культури;
8) затвердxеннx методик та правил дослідxеннx та охорони оô'єктів культурноï
спадmини;
9) залученнx різних верств населеннx до охорони культурноï спадmини,
зôереxеннx цінностей традиційноï культури;
10) заôезпеченнx умов длx:
наукового дослідxеннx та документуваннx оô`єктів культурноï спадmини;
здійсненнx консерваціï, реставраціï, реаôілітаціï, музеєфікаціï, ремонту та
пристосуваннx оô`єктів культурноï спадmини длx сучасних потреô;
7
використаннx матеріалів, методів і технологій, заснованих на традиціxх,
дослідxеннx моxливості ïх застосуваннx в сучасних умовах;
заôезпеченнx високоï xкості роôоти через системи підготовки кадрів, визначеннx
професійноï кваліфікаціï та акредитаціï окремих осіô, підприємств та установ.
використаннx оô`єктів культурноï спадmини у спосіô, mо заôезпечує зôереxеннx
ïх культурноï цінності;
11) популxризаціx і поmиреннx знань про оô`єкти культурноï спадmини та ïх
значеннx длx історіï та культури;
12) реалізаціx прав громадxн на інформацію про оô`єкти культурноï спадmини
та доступ до них;
13) заôезпеченнx розвитку міxнародного співроôітництва у сфері охорони
культурноï спадmини.
&татт' 7. 8ор,и о6орони па,1'ток
1. uормами охорони пам`xток є:
1) дерxавна реєстраціx оô`єктів культурноï спадmини;
2) оголоmеннx комплексів (ансамôлів) нерухомих пам`xток історико-
культурними заповідниками та територій історико-культурними заповідними
територіxми;
3) оголоmеннx територій чи водних оô`єктів охоронюваними археологічними
територіxми;
4) визнаннx населеного місцx історичним;
5) примусовий викуп у дерxавну власність оô`єктів культурноï спадmини, xким
загроxує поmкодxеннx, руйнуваннx, зниmеннx, конфіскаціx оô`єктів культурноï
спадmини, mодо xких вчинені діxннx, mо тxгнуть за соôою кримінальну
відповідальність відповідно до закону,
6) придôаннx длx дерxавноï частини музейного, ôіôліотечного та архівного
фондів культурних цінностей, заxвлених до вивезеннx;
7) контроль за вивезеннxм, ввезеннxм та поверненнx культурних цінностей;
8) встановленнx порxдку вивезеннx, ввезеннx та поверненнx культурних
цінностей;
9) запровадxеннx дозвільних процедур длx правовоï охорони оô'єктів
культурноï спадmини;
10) укладеннx охоронних договорів на оô`єкти культурноï спадmини;
11) призначеннx охоронних заходів mодо оô`єктів культурноï спадmини;
12) заôорона діxльності, xка створює загрозу длx оô`єктів культурноï спадmини;
13) врахуваннx вимог охорони культурноï спадmини при відведенні земельних
ділxнок, плануванні територій;
14) здійсненнx наглxду за проведеннxм роôіт на пам`xтках, ïх територіxх, в
зонах ïх охорони, на охоронюваних археологічних територіxх, в історичних ареалах
населених місць;
8
15) встановленнx зон охорони навколо пам`xток, історико-культурних
заповідників, історико-культурних заповідних територій, охоронюваних
археологічних територій, музеïв-садиô, музеïв просто неôа;
15) залученнx громадськості до справи охорони культурноï спадmини.
РОЗ9" "". УПРА)"НН% О:ОРОНО; КУ!<УРНОЇ &ПА9=ИНИ
&татт' >. Ор?ани упра-лінн' у с/+рі о6орони культурно3 спадщини
1. ¡ерxавне управліннx у сфері охорони культурноï спадmини покладаєтьсx на
Kаôінет Mіністрів Vкраïни та спеціально уповноваxені органи дерxавного
управліннx у сфері охорони культурноï спадmини.
¡о спеціально уповноваxених органів охорони культурноï спадmини (далі -
органи охорони культурноï спадmини) налеxать:
центральний орган виконавчоï влади у сфері охорони культурноï спадmини;
територіальні органи центрального органу виконавчоï влади у сфері охорони
культурноï спадmини в Aвтономній Pеспуôліці Kрим, оôластxх, містах Kиєві та
Cевастополі, районах, районах у містах, містах оôласного, респуôліканського
значеннx (Aвтономноï Pеспуôліки Kрим).
органи охорони культурноï спадmини місцевого самоврxдуваннx.
Зазначені органи складають єдину систему органів охорони культурноï
спадmини Vкраïни.
2. Hа територіï зони відчуxеннx і зони ôезумовного (оôов'xзкового) відселеннx,
mо зазнала радіоактивного заôрудненнx внаслідок uорноôильськоï катастрофи, та в
умовах виникненнx інmих надзвичайних ситуацій техногенного і природного
характеру управліннx охороною культурноï спадmини здійснюєтьсx центральним
органом виконавчоï влади, xкий заôезпечує реалізацію дерxавноï політики у сферах
управліннx зоною відчуxеннx і зоною ôезумовного (оôов'xзкового) відселеннx
відповідно до Закону Vкраïни "Про правовий реxим територіï, mо зазнала
радіоактивного заôрудненнx внаслідок uорноôильськоï катастрофи" і цього Закону.
3. Oргани охорони культурноï спадmини місцевого самоврxдуваннx
утворюютьсx органами місцевого самоврxдуваннx населених пунктів, занесених до
Cписку історичних населених місць Vкраïни, за погодxеннxм із центральним
органом виконавчоï влади у сфері охорони культурноï спадmини.
4. Pіmеннx (розпорxдxеннx, дозволи, приписи, постанови) органів охорони
культурноï спадmини, прийнxті в меxах ïхньоï компетенціï, є оôов'xзковими длx
виконаннx юридичними і фізичними осоôами.
5. Pіmеннx територіальних органів охорони культурноï спадmини, органів
охорони культурноï спадmини місцевого самоврxдуваннx, mо суперечать
Kонституціï Vкраïни, інmим актам законодавства, ріmеннxм Kонституційного Cуду
Vкраïни та актам міністерств, інmих центральних органів виконавчоï влади, моxуть
ôути скасовані центральним органом виконавчоï влади у сфері охорони культурноï
спадmини.
&татт' @. По-но-а5+нн' Ка0ін+ту Aіністрі- Укра3ни у с/+рі о6орони
культурно3 спадщини
¡о повноваxень Kаôінету Mіністрів Vкраïни у сфері охорони культурноï
9
спадmини налеxить:
здійсненнx дерxавноï політики;
здійсненнx дерxавного контролю;
занесеннx оô'єктів культурноï спадmини національного значеннx до ¡ерxавного
реєстру нерухомих пам'xток Vкраïни та внесеннx змін до нього mодо пам'xток
національного значеннx;
занесеннx нематеріальних культурних цінностей до Pепрезентативного списку
нематеріальноï культурноï спадmини Vкраïни;
поданнx у відповідні міxнародні інстанціï пропозиціï про включеннx пам'xтки
до Cписку всесвітньоï спадmини, нематеріальних культурних цінностей до
Pепрезентативного списку нематеріальноï культурноï спадmини людства;
наданнx дозволу на переміmеннx (перенесеннx) пам'xтки національного
значеннx;
затвердxеннx Cписку історичних населених місць Vкраïни та змін, внесених до
нього;
оголоmеннx комплексів (ансамôлів) пам'xток історико-культурними
заповідниками дерxавного значеннx та територій історико-культурними
заповідними територіxми;
затвердxеннx нормативів і методик гроmовоï оцінки пам'xтки, археологічних
предметів і колекцій;
затвердxеннx планів управліннx оô`єктами всесвітньоï спадmини;
спрxмуваннx і координаціx діxльності центральних і місцевих органів
виконавчоï влади у сфері вивезеннx, ввезеннx та поверненнx культурних цінностей;
установленнx порxдку видачі свідоцтв на право вивезеннx (тимчасового
вивезеннx) рухомих оô`єктів культурноï спадmини з територіï Vкраïни та проведеннx
дерxавноï експертизи культурних цінностей і розмірів плати за ïï проведеннx;
затвердxеннx зразка свідоцтва на право вивезеннx (тимчасового вивезеннx)
рухомих оô`єктів культурноï спадmини з територіï Vкраïни.
&татт' B. По-но-а5+нн' ц+нтрально?о ор?ану -икона-*о3 -лади у с/+рі
о6орони культурно3 спадщини
Центральний орган виконавчоï влади у сфері охорони культурноï спадmини в
меxах своєï компетенціï:
1) заôезпечує реалізацію дерxавноï політики у сфері охорони культурноï
спадmини, розроôлxє пропозиціï mодо ïï формуваннx;
2) здійснює контроль за виконаннxм цього Закону, інmих нормативно-правових
актів про охорону культурноï спадmини;
3) узагальнює практику застосуваннx законодавства з питань, mо налеxать до
його компетенціï, розроôлxє пропозиціï mодо вдосконаленнx законодавчих актів,
актів Президента Vкраïни, Kаôінету Mіністрів Vкраïни, нормативно-правових актів
міністерств;
4) розроôлxє та погодxує дерxавні програми охорони культурноï спадmини;
10
5) веде ¡ерxавний реєстр нерухомих пам'xток Vкраïни, здійснює координацію
та контроль за паспортизацією нерухомих оô'єктів культурноï спадmини;
6) координує роôоти з виxвленнx, дослідxеннx та документуваннx оô'єктів
культурноï спадmини;
7) готує пропозиціï Kаôінетові Mіністрів Vкраïни:
про занесеннx оô'єктів культурноï спадmини національного значеннx до
¡ерxавного реєстру нерухомих пам'xток Vкраïни та про внесеннx змін до нього
mодо пам'xток національного значеннx;
про занесеннx нематеріальних культурних цінностей до Pепрезентативного
списку нематеріальноï культурноï спадmини Vкраïни;
про переміmеннx (перенесеннx) пам'xтки національного значеннx;
про затвердxеннx Cписку історичних населених місць Vкраïни та про внесеннx
змін до нього;
про включеннx оô`єктів культурноï спадmини до Cписку всесвітньоï спадmини
та Pепрезентативного списку нематеріальноï культурноï спадmини людства;
8) заносить оô'єкти культурноï спадmини місцевого значеннx до ¡ерxавного
реєстру нерухомих пам'xток Vкраïни та вносить зміни до нього mодо пам'xток
місцевого значеннx;
9) оголоmує топографічно визначені територіï чи водні оô'єкти, в xких містxтьсx
оô'єкти культурноï спадmини аôо моxлива ïх наxвність, охоронюваними
археологічними територіxми;
10) заôезпечує юридичним і фізичним осоôам доступ до інформаціï, mо
міститьсx у ¡ерxавному реєстрі нерухомих пам'xток Vкраïни та Pепрезентативному
списку нематеріальноï культурноï спадmини Vкраïни;
11) заôезпечує пуôлікацію ¡ерxавного реєстру нерухомих пам'xток Vкраïни та
внесених до нього змін;
12) затвердxує дерxавні норми та правила з питань охорони культурноï
спадmини;
13) затвердxує правила встановленнx та утриманнx охоронних доmок,
охоронних знаків, інmих інформаційних написів, позначок на пам'xтках аôо в меxах
ïхніх територій, затвердxеннx ïхніх зразків;
14) здійснює науково-методичне керівництво у питаннxх охорони культурноï
спадmини, розроôленнx науково-проектноï документаціï з визначеннx меx і реxимів
використаннx зон охорони пам`xток, охоронюваних археологічних територій,
історичних ареалів населених місць;
15) укладає охоронні договори на пам`xтки, виxвлені оô`єкти культурноï
спадmини, ïх частини;
16) затвердxує методики, де5рxавні норми та правила з питань охорони
культурноï спадmини, у тому числі дослідxеннx оô'єктів культурноï спадmини;
17) погодxує:
програми та проекти містоôудівних, архітектурних та ландmафтних
перетворень, ôудівельних, меліоративних, mлxхових, землxних роôіт на пам'xтках
11
національного значеннx, ïх територіxх, в історико-культурних заповідниках, на
історико-культурних заповідних територіxх, у зонах охорони, на охоронюваних
археологічних територіxх, в історичних ареалах населених місць, а такоx програми і
проекти, реалізаціx xких моxе позначитисx на оô'єктах культурноï спадmини;
науково-проектну документацію на проведеннx роôіт на оô`єктах всесвітньоï
спадmини та в ïх ôуферних зонах;
науково-проектну документацію на проведеннx роôіт з консерваціï, реставраціï,
реаôілітаціï, музеєфікаціï, ремонту та пристосуваннx пам`xток національного
значеннx, пам`xток археологіï;
проведеннx масових і видовиmних заходів у меxах історико-культурних
заповідників, віднесених до сфери його управліннx, історико-культурних заповідних
територій;
проекти землеустрою mодо відведеннx земельних ділxнок, місцx розтаmуваннx
оô'єктів землеустрою на територіï пам'xток та в ïх охоронних зонах, на
охоронюваних археологічних територіxх, в історичних ареалах населених місць в
порxдку, визначеному земельним законодавством;
розміmеннx зовніmньоï реклами на пам`xтках, в зонах ïх охорони, на оô`єктах
всесвітньоï спадmини та в ïх ôуферних зонах, в історичних ареалах населених місць;
історико-архітектурні опорні плани;
історико-містоôудівні оôrрунтуваннx;
18) надає дозволи:
на переміmеннx (перенесеннx) пам'xток місцевого значеннx, mойно виxвлених
оô`єктів культурноï спадmини;
на проведеннx роôіт з консерваціï, реставраціï, реаôілітаціï, музеєфікаціï,
ремонту та пристосуваннx пам`xток національного значеннx, пам`xток археологіï та
оô`єктів всесвітньоï спадmини;
на проведеннx ôудівельних, меліоративних, mлxхових, землxних та інmих роôіт
на пам'xтках національного значеннx, в меxах територіï, на xкій вони розтаmовані, та
в зонах ïх охорони, на територіï оô`єктів всесвітньоï спадmини та в ïх ôуферних
зонах, в меxах історико-культурних заповідниках, історико-культурних заповідних
територіxх, на охоронюваних археологічних територіxх, в історичних ареалах
населених місць;
на зміну призначеннx пам'xтки національного значеннx, ïï частин та елементів;
здійсненнx написів, позначок на пам`xтці національного значеннx, на ïï територіï
та в ïï охоронній зоні;
на виконаннx польових, підводних археологічних дослідxень на територіï
Vкраïни;
на дослідxеннx реmток xиттєдіxльності людини, mо містxтьсx під земною
поверхнею, під водою на територіï Vкраïни;
на володіннx, користуваннx археологічними предметами і колекціxми;
19) здійснює наглxд за виконаннxм роôіт з дослідxеннx, консерваціï,
реаôілітаціï, реставраціï, ремонту, пристосуваннx й музеєфікаціï пам'xток та інmих
12
роôіт на пам'xтках;
20) призначає відповідні охоронні заходи mодо пам'xток та ïхніх територій у
разі виникненнx загрози ïх руйнуваннx аôо поmкодxеннx внаслідок діï природних
факторів аôо проведеннx ôудь-xких роôіт;
21) заôоронxє ôудь-xку діxльність юридичних аôо фізичних осіô, xка створює
загрозу оô'єкту культурноï спадmини аôо поруmує законодавство у сфері охорони
культурноï спадmини;
22) видає розпорxдxеннx та приписи mодо охорони пам'xток, припиненнx роôіт
на цих пам'xтках, ïхніх територіxх та в зонах охорони, на охоронюваних
археологічних територіxх, в історичних ареалах населених місць, xкmо ці роôоти
здійснюютьсx за відсутності затвердxених аôо погодxених з органами охорони
культурноï спадmини програм та проектів, передôачених цим Законом дозволів аôо з
відхиленнxм від них;
23) управлxє в установленому законом порxдку історико-культурними
заповідниками, підприємствами, установами, організаціxми, віднесеними до сфери
його управліннx;
24) формує і розміmує дерxавне замовленнx, укладає з цією метою контракти на
виxвленнx, дослідxеннx, консервацію, реставрацію, реаôілітацію, музеєфікацію,
ремонт, пристосуваннx пам'xток та інmі заходи mодо охорони культурноï спадmини;
25) заôезпечує поmук рухомих оô`єктів культурноï спадmини Vкраïни, mо
переôувають за ïï меxами, та вxиває заходів mодо ïх поверненнx;
26) приймає в установленому порxдку ріmеннx mодо придôаннx у дерxавну
власність заxвлених до вивезеннx культурних цінностей;
27) визначає дерxавні установи та заклади, xким надаєтьсx право проводити
експертизу культурних цінностей;
28) затвердxує порxдок оôчисленнx витрат, пов`xзаних з ідентифікацією
культурних цінностей Vкраïни, проведеннxм ïх експертизи, зôеріганнxм,
реставрацією, передачею інmій дерxаві (транспортні витрати);
29) веде оôлік тимчасово ввезених культурних цінностей, культурних цінностей,
mодо xких прийнxто ріmеннx стосовно вивезеннx (тимчасового вивезеннx),
повернутих культурних цінностей Vкраïни та культурних цінностей, переданих у дар
Vкраïні;
30) розроôлxє та заôезпечує здійсненнx заходів, спрxмованих на виконаннx
міxнародних зоôов`xзань Vкраïни mодо вивезеннx, ввезеннx та поверненнx
культурних цінностей;
31) надає науково-методичну допомогу у проведенні поmуку та поверненні
культурних цінностей;
32) приймає ріmеннx mодо передачі в установленому порxдку длx постійного
зôеріганнx дерxавним музеxм, ôіôліотекам, архівним установам та у передôачених
законодавством випадках релігійним організаціxм культурних цінностей,
вилучених митними аôо правоохоронними органами, а такоx конфіскованих за
ріmеннxм суду та оôернених відповідно до закону в дохід дерxави;
33) заôезпечує разом з митними та правоохоронними органами здійсненнx
13
заходів, спрxмованих на запоôіганнx незаконному оôігу культурних цінностей та
ôоротьôу з ïх контраôандою;
34) затвердxує за погодxеннxм із спеціально уповноваxеним центральним
органом виконавчоï влади у галузі митноï справи перелік культурних цінностей xк
товарів із зазначеннxм ïх кодів згідно з Vкраïнською класифікацією товарів
зовніmньоекономічноï діxльності, на xкі видаєтьсx свідоцтво на право вивезеннx
(тимчасового вивезеннx) культурних цінностей з територіï Vкраïни;
35) інформує в установленому порxдку громадськість Vкраïни та інmих дерxав
про факти втрати аôо крадіxки культурних цінностей, здійснює інmі заходи mодо
поверненнx викрадених, незаконно вивезених і не повернутих в Vкраïну культурних
цінностей;
36) застосовує фінансові санкціï за поруmеннx цього Закону;
37) подає в установленому порxдку пропозиціï mодо укладеннx міxнародних
договорів у сфері охорони культурноï спадmини;
38) визначає порxдок повідомленнx Kомітету Bсесвітньоï спадmини про намір
розпочати на оô`єктах, включених до Cписку всесвітньоï спадmини, ïх територіï та в
ôуферних зонах таких оô`єктів, великі за оôсxгом реставраційні роôоти аôо нове
ôудівництво, xкі моxуть вплинути на визначну світову цінність оô`єкта, склад
матеріалів, mо оôrрунтовують моxливість і неоôхідність проведеннx таких роôіт;
39) погодxує науково-проектну документацію на проведеннx роôіт на
нерухомих оô`єктах всесвітньоï спадmини та в ïх ôуферних зонах;
40) здійснює підготовку плану управліннx нерухомим оô`єктом всесвітньоï
спадmини;
41) заôезпечує здійсненнx заходів mодо моніторингу нерухомих оô`єктів
всесвітньоï спадmини;
42) подає Hаціональній комісіï Vкраïни у справах RHECKO інформацію длx
наданнx Kомітету всесвітньоï спадmини mорічного звіту про стан зôереxеннx
нерухомих оô`єктів всесвітньоï спадmини та періодичного звіту про виконаннx
Kонвенціï про охорону всесвітньоï культурноï і природноï спадmини;
43) інформує Kомітет всесвітньоï спадmини про затвердxеннx ôуферних зон
нерухомого оô`єкта всесвітньоï спадmини через центральний орган виконавчоï
влади, xкий заôезпечує проведеннx зовніmньоï політики дерxави і координацію
діxльності у сфері зовніmніх зносин Vкраïни;
44) залучає громадxн до охорони культурноï спадmини на правах громадських
інспекторів;
45) визначає порxдок винагороди залучуваних фахівців та громадxн на правах
громадських інспекторів, відmкодуваннx ïм витрат, пов`xзаних з виконаннxм
доручень mодо охорони культурноï спадmини, а такоx винагороди осіô, xкі
випадково виxвили оô`єкти археологічного характеру;
46) здійснює інmі повноваxеннx відповідно до закону.
&татт' C. <+риторіальні ор?ани о6орони культурно3 спадщиниD ор?ани
о6орони культурно3 спадщини ,ісц+-о?о са,о-р'ду-анн'
1. Tериторіальні органи охорони культурноï спадmини створюютьсx Kаôінетом
14
Mіністрів Vкраïни в Aвтономній Pеспуôліці Kрим, оôластxх, містах Kиєві і
Cевастополі, районах, районах у містах, містах оôласного, респуôліканського
значеннx (Aвтономноï Pеспуôліки Kрим) і виконують функціï центрального органу
виконавчоï влади у сфері охорони культурноï спадmини у визначених ним меxах, а
такоx здійснюють дерxавний контроль і наглxд у сфері охорони культурноï
спадmини.
Полоxеннx про територіальні органи охорони культурноï спадmини затвердxує
центральний орган виконавчоï влади у сфері охорони культурноï спадmини.
2. Oргани охорони культурноï спадmини місцевого самоврxдуваннx в меxах
своєï компетенціï:
1) заôезпечують виконаннx цього Закону, інmих нормативно-правових актів про
охорону культурноï спадmини на відповідній територіï;
2) подають пропозиціï територіальному органу охорони культурноï спадmини
про занесеннx оô'єктів культурноï спадmини до ¡ерxавного реєстру нерухомих
пам'xток Vкраïни, внесеннx змін до нього, про занесеннx відповідноï територіï до
Cписку історичних населених місць Vкраïни, про включеннx оô`єктів нематеріальноï
культурноï спадmини до відповідного переліку нематеріальноï культурноï спадmини,
наxвноï на територіï юрисдикціï територіального органу охорони культурноï
спадmини;
3) заôезпечують юридичним і фізичним осоôам доступ до інформаціï, mо
міститьсx у витxгах з ¡ерxавного реєстру нерухомих пам'xток Vкраïни, переліків
нематеріальноï культурноï спадmини, наxвноï на територіï ïх юрисдикціï;
4) надають інформацію mодо програм та проектів ôудь-xких змін у зонах
охорони пам'xток та в історичних ареалах населених місць;
5) заôезпечують дотриманнx реxиму використаннx пам'xток місцевого значеннx,
ïх територій, зон охорони;
6) заôезпечують захист оô'єктів культурноï спадmини від загрози зниmеннx,
руйнуваннx аôо поmкодxеннx;
7) організовують:
розроôленнx відповідних програм охорони культурноï спадmини;
відповідні охоронні заходи mодо пам'xток місцевого значеннx та ïх територій у
разі виникненнx загрози ïх поmкодxеннx аôо руйнуваннx внаслідок діï природних
факторів чи проведеннx ôудь-xких роôіт;
8) надають висновки територіальному органу охорони культурноï спадmини:
mодо відповідних програм та проектів містоôудівних, архітектурних і
ландmафтних перетворень, ôудівельних, меліоративних, mлxхових, землxних роôіт
на пам'xтках місцевого значеннx, історико-культурних заповідних територіxх та в
зонах ïх охорони, на охоронюваних археологічних територіxх, в історичних ареалах
населених місць, а такоx програм та проектів, реалізаціx xких моxе позначитисx на
стані оô'єктів культурноï спадmини;
mодо відведеннx та наданнx земельних ділxнок, погодxеннx місцx
розтаmуваннx оô`єкта;
дослідxеннx оô'єктів культурноï спадmини, xкі потреôують рxтівних роôіт;
15
9) видають розпорxдxеннx та приписи mодо охорони пам'xток місцевого
значеннx, припиненнx роôіт на цих пам'xтках, ïх територіxх та в зонах охорони, xкmо
ці роôоти проводxтьсx за відсутності затвердxених аôо погодxених з органами
охорони культурноï спадmини виконавчоï влади програм та проектів, передôачених
цим Законом дозволів аôо з відхиленнxм від них;
10) укладають охоронні договори на пам'xтки та попередні договори про
укладеннx в майôутньому охоронного договору в меxах повноваxень, делегованих
органом охорони культурноï спадmини виконавчоï влади відповідно до закону;
12) заôезпечують в установленому законодавством порxдку виготовленнx,
встановленнx та утриманнx охоронних доmок, охоронних знаків, інmих
інформаційних написів, позначок на пам'xтках аôо в меxах ïх територій;
13) готують пропозиціï та проекти розпорxдxень mодо проведеннx роôіт з
консерваціï, реставраціï, реаôілітаціï, музеєфікаціï, ремонту та пристосуваннx
оô'єктів культурноï спадmини, відповідного використаннx пам'xток та подають ïх на
розглxд відповідному органу виконавчоï влади;
14) популxризують справу охорони культурноï спадmини на відповідній
територіï, організовують науково-методичну, експозиційно-виставкову та видавничу
діxльність у цій сфері;
15) виконують функціï замовника, укладають з цією метою контракти на
виxвленнx, дослідxеннx, консервацію, реставрацію, реаôілітацію, музеєфікацію,
ремонт, пристосуваннx оô'єктів культурноï спадmини та інmі заходи mодо охорони
культурноï спадmини;
16) готують пропозиціï до програм соціально-економічного розвитку
відповідноï територіï і проектів місцевого ôюдxету та подають ïх на розглxд
відповідному органу виконавчоï влади;
17) інформують органи охорони культурноï спадmини виконавчоï влади про
поmкодxеннx, руйнуваннx, загрозу аôо моxливу загрозу поmкодxеннx, руйнуваннx
пам'xток, mо знаходxтьсx на ïх територіï;
19) ôеруть участь в організаціï підготовки, перепідготовки та підвиmеннx
кваліфікаціï працівників у сфері охорони культурноï спадmини;
20) застосовують фінансові санкціï за поруmеннx цього Закону;
22) здійснюють інmі повноваxеннx відповідно до закону.
3. Oргани охорони культурноï спадmини місцевого самоврxдуваннx mорічно
звітують перед центральним органом виконавчоï влади у сфері охорони культурноï
спадmини та громадськістю про стан зôереxеннx оô'єктів культурноï спадmини.
&татт' E. Пор'док наданн' доз-олі-D по?од5+нь і -исно-кі- ор?ана,и
о6орони культурно3 спадщини
1. ¡озволи і погодxеннx, передôачені цим Законом, надаютьсx органами
охорони культурноï спадmини ôезоплатно.
2. Порxдок наданнx органами охорони культурноï спадmини дозволів і
погодxень, анулюваннx, зупиненнx, переоформленнx та видачі дуôлікатів дозволів і
погодxень визначаєтьсx Kаôінетом Mіністрів Vкраïни.
3. Hаôуттx суô'єктом господарюваннx права на провадxеннx ôудь-xких дій mодо
16
здійсненнx господарськоï діxльності на оô'єктах культурноï спадmини на підставі
поданнx деклараціï відповідності матеріально-технічноï ôази вимогам законодавства
заôоронxєтьсx.
4. ¡озволи, передôачені цим Законом, надаютьсx строком на один рік. Cтрок діï
дозволу оôчислюєтьсx починаючи від днx його реєстраціï, xкmо в ньому не
передôачено інmе. ¡ію дозволу моxе ôути продовxено одноразово на один рік.
Погодxеннx, передôачені цим Законом, надаютьсx строком до трьох років.
5. Oрган охорони культурноï спадmини зоôов`xзаний надати дозвіл чи
погодxеннx аôо письмову оôrрунтовану відмову у ïх наданні протxгом одного місxцx
з днx поданнx фізичною аôо юридичною осоôою відповідних документів.
Підставами длx відмови у наданні відповідних дозволів і погодxень,
передôачених цим Законом, є:
1) неподаннx документів, неоôхідних длx прийнxттx ріmеннx про наданнx
дозволу, погодxеннx, аôо виxвленнx в поданих документах недостовірноï
інформаціï;
2) невідповідність документів, поданих длx отриманнx дозволу, погодxеннx,
вимогам mодо ïх оформленнx;
3) невідповідність певного виду використаннx пам`xток (ïх частин), ïх територій
та зон ïх охорони, охоронюваних археологічних територій, історичних ареалів
населених місць встановленому реxиму ïх використаннx;
4) визначена експертним висновком за результатами науковоï археологічноï
експертизи наxвність на відповідній територіï нерухомих оô'єктів археологічноï
спадmини, xкі не моxуть ôути переміmені (перенесені) на інmе місце і підлxгають
консерваціï, музеєфікаціï та подальmому використанню в культурно-освітніх цілxх.
6. Підставою длx зупиненнx діï дозволу, погодxеннx є акт перевірки осоôи, mо
отримала відповідний документ, xким засвідчуєтьсx:
факт проведеннx роôіт аôо провадxеннx певноï діxльності, не передôачених
дозволом чи погодxеннxм;
факт проведеннx роôіт, проведеннx xких потреôує отриманнx окремого дозволу
чи погодxеннx, передôаченого цим Законом;
факт проведеннx роôіт аôо провадxеннx певноï діxльності з недотриманнxм
умов наданого дозволу чи з відхиленнxм від погодxеноï органом охорони культурноï
спадmини науково-проектноï, проектноï документаціï, xкmо виxвлені поруmеннx
немоxливо усунути у процесі провадxеннx діxльності, на xку видано дозвіл.
7. Підставами длx анулюваннx відповідного дозволу, погодxеннx,
передôаченого цим Законом, є:
1) заxва фізичноï чи юридичноï осоôи про анулюваннx дозволу, погодxеннx;
2) документ про припиненнx дерxавноï реєстраціï суô'єкта господарюваннx;
3) нотаріально засвідчена копіx свідоцтва про смерть фізичноï осоôи;
4) встановленнx факту наданнx в заxві та документах, mо додаютьсx до неï,
поданих длx одерxаннx дозволу, погодxеннx, недостовірноï інформаціï.
5) акт про засвідченнx факту використаннx пам`xтки чи ïï частини у спосіô, mо
17
становить загрозу ïï поmкодxеннx, руйнуваннx чи зниmеннx;
6) акт про засвідченнx факту неприпиненнx землxних роôіт у разі виxвленнx
знахідок археологічного аôо історичного характеру під час ïх проведеннx,
неповідомленнx відповідного органу охорони культурноï спадmини про виxвленнx
знахідок археологічного аôо історичного характеру під час проведеннx землxних
роôіт, відновленнx землxних роôіт до заверmеннx археологічних дослідxень
відповідноï територіï;
7) зміна меx та/аôо реxимів використаннx територій, пов`xзаних з охороною
культурноï спадmини, у разі коли реалізаціx проекту чи проведеннx певних роôіт,
mодо xких видано дозвіл, погодxеннx, не відповідають зміненому реxиму
використаннx відповідноï територіï, mо негативно вплине на реxим зôереxеннx
оô`єктів культурноï спадmини;
8) акт про засвідченнx факту невиконаннx ріmеннx органу охорони культурноï
спадmини про усуненнx поруmень, пов'xзаних з додерxаннxм основних вимог та
осоôливих умов провадxеннx діxльності, зазначених у виданому дозволі чи
погодxенні, вимог нормативно-правових актів, mо ôули підставою длx прийнxттx
ріmеннx про усуненнx таких поруmень;
9) акт про засвідченнx факту передачі дозволу аôо його копіï інmій юридичній
аôо фізичній осоôі длx провадxеннx діxльності, на xку видано дозвіл;
10) акт про засвідченнx факту відмови осоôи, mо отримала дозвіл, від
проведеннx органом охорони культурноï спадmини перевірки.
8. Hовий дозвіл, погодxеннx видаютьсx в установленому порxдку у разі
усуненнx факторів, xкі стали підставою длx його анулюваннx.
&татт' (F. Консультати-ні ор?ани з питань о6орони культурно3 спадщини
1. ¡лx розглxду наукових рекомендацій та пропозицій mодо розроôленнx
основних напрxмів розвитку охорони культурноï спадmини, оôговореннx
найваxливіmих програм, проектів з питань охорони культурноï спадmини
центральний орган виконавчоï влади у сфері охорони культурноï спадmини створює
науково-методичну раду з провідних учених і висококваліфікованих фахівців-
практиків.
Cклад науково-методичноï ради і полоxеннx про неï затвердxуютьсx
центральним органом виконавчоï влади у сфері охорони культурноï спадmини.
Bитрати на роôоту науково-методичноï ради здійснюютьсx центральним органом
виконавчоï влади у сфері охорони культурноï спадmини.
2. ¡лx погодxеного виріmеннx питань mодо охорони культурноï спадmини в
Aвтономній Pеспуôліці Kрим, на територіxх оôластей, міст Kиєва та Cевастополx,
інmих населених пунктів територіальні органи охорони культурноï спадmини
моxуть створювати консультативні ради з провідних учених і висококваліфікованих
фахівців-практиків.
Kонсультативні ради діють на підставі типового полоxеннx, mо затвердxуєтьсx
центральним органом виконавчоï влади у сфері охорони культурноï спадmини.
Cклад консультативноï ради затвердxуєтьсx керівником відповідного
територіального органу охорони культурноï спадmини. Bитрати на роôоту цих рад
здійснюютьсx зазначеними органами охорони культурноï спадmини.
18
&татт' ((. Залу*+нн' /а6і-ці-D підпри2,ст-D устано-D ор?анізаціG та
нас+л+нн' до о6орони культурно3 спадщини
1. Підприємства усіх форм власності, заклади науки, освіти та культури,
громадські організаціï, громадxни сприxють органам охорони культурноï спадmини в
роôоті з охорони культурноï спадmини.
uізичні та юридичні осоôи моxуть:
на правах громадських інспекторів з охорони культурноï спадmини ôрати участь
у проведенні спільно з представниками органів охорони культурноï спадmини
перевірок додерxаннx підприємствами, установами, організаціxми та громадxнами
вимог законодавства про охорону культурноï спадmини;
надавати допомогу органам охорони культурноï спадmини по запоôіганню
правопоруmеннxм у сфері охорони культурноï спадmини;
встановлювати mефство над оô`єктами культурноï спадmини з метою
заôезпеченнx ïх зôереxеннx та поmиреннx знань про них;
отримувати достовірну інформацію про оô`єкти культурноï спадmини;
ôрати участь у громадських оôговореннxх питань, пов`xзаних з охороною
культурноï спадmини;
ôрати участь у популxризаціï культурноï спадmини серед населеннx, сприxти ïï
вивченню дітьми та молоддю;
інmим чином сприxти дерxаві у здійсненні заходів з охорони оô`єктів
культурноï спадmини
2. Vкраïнське товариство охорони пам'xток історіï та культури, інmі громадські
організаціï, до статутних завдань xких налеxать питаннx, пов`xзані з охороною
культурноï спадmини, сприxють роôоті органів охорони культурноï спадmини та
залученню mироких верств населеннx до участі в охороні культурноï спадmини,
здійснюють пропаганду культурноï спадmини і законодавства про ïï охорону,
громадський контроль за ïï зôереxеннxм, використаннxм, консервацією,
реставрацією, реаôілітацією, музеєфікацією та ремонтом.
Hезалеxні групи спеціалістів з ініціативи оô'єднань громадxн, органів охорони
культурноï спадmини, а такоx інmих органів виконавчоï влади та органів місцевого
самоврxдуваннx за рахунок ïх власних коmтів аôо на громадських засадах моxуть
здійснювати громадську експертизу з питань охорони культурноï спадmини.
Bисновки даноï експертизи враховуютьсx органами виконавчоï влади та органами
місцевого самоврxдуваннx при прийнxтті відповідних ріmень згідно із законом.
3. Oргани охорони культурноï спадmини моxуть винагородxувати залучуваних
фахівців та громадxн на правах громадських інспекторів, а такоx відmкодовувати ïм
витрати, пов'xзані з виконаннxм доручень mодо охорони культурноï спадmини, за
рахунок коmтів, призначених длx фінансуваннx охорони культурноï спадmини в
порxдку, mо встановлюєтьсx центральним органом виконавчоï влади у сфері
охорони культурноï спадmини.
&татт' (.. &при'нн' ор?ані- -икона-*о3 -ладиD ор?ані- ,ісц+-о?о
са,о-р'ду-анн' ді'льності щодо о6орони культурно3 спадщини
Oргани виконавчоï влади, органи місцевого самоврxдуваннx сприxють:
19
діxльності Vкраïнського товариства охорони пам'xток історіï та культури, інmих
громадських, науково-дослідних, проектних організацій, установ та підприємств
різних форм власності mодо охорони культурноï спадmини;
підприємствам ôудівельних матеріалів і вироôів, спеціалізованим організаціxм
та майстернxм mодо виконаннx роôіт з ремонту, реставраціï, реаôілітаціï пам'xток;
підготовці фахівців з охорони культурноï спадmини.
&татт' (4. 9оступ до о0H2кті- культурно3 спадщини
Право ôезумовного доступу до оô'єктів культурноï спадmини з метою ïхнього
оôстеxеннx, ознайомленнx зі станом зôеріганнx, характером та спосоôом
використаннx, веденнx реставраційних роôіт, одерxаннx відповідних даних,
наукового вивченнx мають осоôи, уповноваxені на це органами охорони культурноï
спадmини.
Bласник оô'єкта культурноï спадmини аôо уповноваxений ним орган (осоôа),
осоôа, xка наôула права володіннx, користуваннx чи управліннx, виконавець
реставраційних роôіт зоôов'xзані допускати уповноваxених органами охорони
культурноï спадmини осіô длx виконаннx ними своïх оôов'xзків до оô'єктів
культурноï спадmини і на ïх територію та на вимогу цих осіô надавати документацію
mодо оô`єктів культурноï спадmини та роôіт, xкі на них проводxтьсx.
&татт' (7. $кскурсіGн+ -ід-іду-анн' па,H'ток
Oргани охорони культурноï спадmини заôезпечують по моxливості вільний
доступ до пам'xток з метою ïхнього екскурсійного відвідуваннx, xкmо вони
вваxаютьсx придатними длx цього. Bласник пам'xтки аôо уповноваxений ним орган,
осоôа, xка наôула права володіннx, користуваннx чи управліннx, зоôов'xзані за
погодxеннxм з органами охорони культурноï спадmини організувати такий доступ.
Порxдок цього доступу встановлюєтьсx охоронними договорами.
&татт' (>. Aі5-ідо,*а рада з питань -и-+з+нн'D --+з+нн' та по-+рн+нн'
культурни6 цінност+G
¡лx координаціï роôоти міністерств та інmих центральних органів виконавчоï
влади mодо управліннx та здійсненнx контролю за вивезеннxм, ввезеннxм і
поверненнxм культурних цінностей створюєтьсx Mіxвідомча рада з питань
вивезеннx, ввезеннx та поверненнx культурних цінностей. Посадовий склад
Mіxвідомчоï ради з питань вивезеннx, ввезеннx та поверненнx культурних цінностей
і полоxеннx про неï затвердxуютьсx Kаôінетом Mіністрів Vкраïни.
&татт' (@. Aі5-ідо,*а консультати-на рада з питань о6орони та
з0+р+5+нн' н+,ат+ріально3 культурно3 спадщини
¡лx координаціï роôоти міністерств, інmих органів виконавчоï влади, органів
місцевого самоврxдуваннx наукових, науково-дослідних установ mодо виxвленнx,
ідентифікаціï, документуваннx оô`єктів нематеріальноï культурноï спадmини, ïх
дерxавноï реєстраціï в центральному органі виконавчоï влади у сфері культури
створюєтьсx Mіxвідомча консультативна рада з питань охорони та зôереxеннx
нематеріальноï культурноï спадmини. Посадовий склад Mіxвідомчоï
консультативноï ради з питань охорони та зôереxеннx нематеріальноï культурноï
спадmини та полоxеннx про неï затвердxуєтьсx Kаôінетом Mіністрів Vкраïни.
20
РОЗ9" """. О:ОРОНА Н$РУ:ОAИ: ОI1JК<") КУ!<УРНОЇ
&ПА9=ИНИ
&татт' (B. 9+р5а-ниG р+2стр н+ру6о,и6 па,H'ток Укра3ни
1. Oô'єкти нерухомоï культурноï спадmини незалеxно від форм власності
відповідно до ïхньоï археологічноï, естетичноï, етнологічноï, історичноï, мистецькоï,
науковоï чи худоxньоï цінності підлxгають дерxавній реєстраціï занесенню до
¡ерxавного реєстру нерухомих пам'xток Vкраïни (далі ¡ерxавний реєстр) за
категоріxми національного та місцевого значеннx пам'xтки. Iз занесеннxм до
¡ерxавного реєстру на оô'єкт культурноï спадmини, на всі його складові елементи,
mо становлxть предмет його охорони, поmирюєтьсx правовий статус пам'xтки.
2. Hе підлxгають дерxавній реєстраціï оô'єкти, mо є сучасними копіxми
існуючих пам'xток аôо спорудами (витворами), створеними за старовинними
проектами чи науковими реконструкціxми, в тому числі масові тираxовані копіï.
&татт' (C. Зан+с+нн' н+ру6о,о?о о0H2кта культурно3 спадщини до
9+р5а-но?о р+2стру та -н+с+нн' з,ін до ньо?о
1. Занесеннx оô'єкта культурноï спадmини до ¡ерxавного реєстру та внесеннx
змін до нього (вилученнx з ¡ерxавного реєстру, зміна категоріï пам'xтки)
провадxтьсx відповідно до категоріï пам'xтки:
а) постановою Kаôінету Mіністрів Vкраïни mодо пам'xток національного
значеннx за поданнxм центрального органу виконавчоï влади у сфері охорони
культурноï спадmини;
ô) ріmеннxм центрального органу виконавчоï влади у сфері охорони культурноï
спадmини mодо пам`xток місцевого значеннx.
Порxдок визначеннx категорій пам`xток та ïх занесеннx до ¡ерxавного реєстру
визначає Kаôінет Mіністрів Vкраïни.
Cтосовно пам`xток, включених до Cписку всесвітньоï спадmини, у
¡ерxавному реєстрі роôитьсx відповідна відмітка про ïх світову культурну цінність.
2. Hа коxну пам`xтку складаєтьсx оôлікова документаціx: оôлікова картка та
паспорт, xкі у паперовому та електронному виглxді підлxгають постійному
зôеріганню в органах охорони культурноï спадmини. uорми оôліковоï картки та
паспорта пам`xтки затвердxує центральний орган виконавчоï влади у сфері охорони
культурноï спадmини.
Bідсутність оôліковоï документаціï не є підставою длx позôавленнx оô`єкта
культурноï спадmини правового статусу пам`xтки.
3. Hерухомі оô'єкти культурноï спадmини до виріmеннx питаннx про ïх
реєстрацію xк пам'xток вносxтьсx до переліків нерухомих оô'єктів культурноï
спадmини, xкі затвердxуютьсx ріmеннxми територіальних органів охорони
культурноï спадmини за місцем знаходxеннx оô`єктів культурноï спадmини.
Iз занесеннxм до Переліку нерухомих оô`єктів культурноï спадmини оô`єкт
культурноï спадmини наôуває правового статусу виxвленого оô'єкта культурноï
спадmини, про mо територіальний орган охорони культурноï спадmини в письмовій
формі повідомлxє власника цього оô'єкта аôо уповноваxений ним орган (осоôу).
Порxдок оôліку нерухомих оô'єктів культурноï спадmини визначає центральний
21
орган виконавчоï влади у сфері охорони культурноï спадmини.
4. Oргани охорони культурноï спадmини видають власникам пам'xток аôо
уповноваxеним ними органам (осоôам) свідоцтва про реєстрацію нерухомих оô'єктів
культурноï спадmини xк пам'xток.
5. Центральний орган виконавчоï влади у сфері охорони культурноï спадmини
надає територіальним органам охорони культурноï спадmини витxги з ¡ерxавного
реєстру mодо пам'xток, xкі налеxать до ïх юрисдикціï.
&татт' (E. )илу*+нн' па,1'тки з 9+р5а-но?о р+2стру
Пам`xтку моxе ôути вилучено з ¡ерxавного реєстру лиmе у разі, xкmо:
пам'xтку зруйновано внаслідок стихійного лиха чи діï інmих непереôорних
оôставин за немоxливості повного чи фрагментарного відтвореннx пам'xтки;;
пам'xтка археологіï, mо не виxвлена в наземних оôсxгових формах, дослідxена
на всій плоmі і по всій глиôині культурного mару і при цьому не виxвлено оô'єктів
культурноï спадmини, xкі підлxгають консерваціï аôо музеєфікаціï на місці та
подальmому використанню;
пам'xтка втратила предмет охорони.
&татт' .F. З0+рі?анн' о0ліко-о3 доку,+нтаці3 на н+ру6о,і о012кти
культурно3 спадщини
1. Центральний орган виконавчоï влади у сфері охорони культурноï спадmини
заôезпечує постійне зôеріганнx оôліковоï документаціï на нерухомі пам`xтки,
науково-дослідноï та науково-проектноï документаціï, веденнx відповідних
інформаційних ôаз даних.
2. Oдин примірник усіх видів науково-проектноï документаціï на консервацію,
реставрацію, реаôілітацію, музеєфікацію, регенерацію, ремонт та пристосуваннx та
нерухомих оô'єктів культурноï спадmини передаєтьсx на зôеріганнx до центрального
органу у сфері охорони культурноï спадmини аôо до визначеноï ним науковоï
установи.
&татт' .(. "сторикоKкультурні запо-ідники та історикоKкультурні запо-ідні
т+риторі3
1. Kомплекс (ансамôль) пам'xток з усією сукупністю компонентів, mо становить
культурну, історичну та наукову цінність, просторово, планувально і функціонально
виділений у структурі населеного пункту аôо локалізований поза його меxами, моxе
ôути оголоmений історико-культурним заповідником дерxавного аôо місцевого
значеннx.
Iсторико-культурним заповідником дерxавного значеннx оголоmуєтьсx
комплекс (ансамôль) пам'xток, mо має осоôливу культурну, історичну і наукову
цінність, справив значний вплив на розвиток культури, архітектури, містоôудуваннx,
ôезпосередньо пов'xзаний з видатними історичними подіxми.
Iсторико-культурним заповідником місцевого значеннx оголоmуєтьсx комплекс
(ансамôль) пам'xток, mо відоôраxає характерні осоôливості історіï, культури,
архітектури чи містоôудуваннx окремого регіону аôо населеного пункту.
2. Iсторико-культурною заповідною територією оголоmуєтьсx історично
сформована територіx, в меxах xкоï зôерегласx значна кількість оô'єктів культурноï
22
спадmини.
Oголоmеннx територіï історико-культурною заповідною територією
здійснюєтьсx ôез вилученнx пам'xток, ïх комплексів (ансамôлів), земельних ділxнок,
розтаmованих у меxах такоï територіï, у ïх власників аôо користувачів.
3. Залеxно від домінуючого виду оô'єктів культурноï спадmини історико-
культурні заповідники чи історико-культурні заповідні територіï моxуть ôути
історико-архітектурними, архітектурно-історичними, історико-меморіальними,
історико-археологічними, історико-етнографічними.
4. V меxах історико-культурного заповідника та історико-культурноï заповідноï
територіï заôоронxєтьсx діxльність, mо негативно впливає аôо моxе негативно
вплинути на стан зôереxеннx оô'єктів культурноï спадmини, реxим ïх охорони та
використаннx.
Проведеннx масових і видовиmних заходів здійснюютьсx:
у меxах історико-культурного заповідника - за погодxеннxм з органом, до
сфери управліннx xкого налеxить історико-культурний заповідник;
у меxах історико-культурноï заповідноï територіï - за погодxеннxм з
центральним органом виконавчоï влади у сфері охорони культурноï спадmини, на
підставі висновку органу, mо заôезпечує дотриманнx реxиму історико-культурноï
заповідноï територіï.
5. Полоxеннx про історико-культурний заповідник затвердxуєтьсx органом, до
сфери управліннx xкого він віднесений при прийнxтті ріmеннx про оголоmеннx
комплексу (ансамôлю) пам'xток історико-культурним заповідником.
Полоxеннx про історико-культурну заповідну територію затвердxуєтьсx
центральним органом виконавчоï влади у сфері охорони культурноï спадmини.
6. Mеxі, зони охорони, оôсxги і строки проведеннx роôіт з консерваціï,
реставраціï, реаôілітаціï, музеєфікаціï, ремонту і пристосуваннx оô'єктів культурноï
спадmини, ôлагоустрою історико-культурного заповідника та упорxдxеннx історико-
культурноï заповідноï територіï, а такоx заходи з охорони і використаннx оô'єктів
культурноï спадmини, зôереxеннx і відтвореннx традиційного характеру середовиmа
визначаютьсx відповідно у плані організаціï територіï історико-культурного
заповідника аôо плані організаціï історико-культурноï заповідноï територіï - науково-
проектній документаціï, mо розроôлxєтьсx відповідно до закону в порxдку,
визначеному центральним органом виконавчоï влади у сфері охорони культурноï
спадmини.
План організаціï територіï історико-культурного заповідника затвердxуєтьсx
органом, до сфери управліннx xкого він віднесений при прийнxтті ріmеннx про
оголоmеннx комплексу (ансамôлю) пам'xток історико-культурним заповідником.
План організаціï історико-культурноï заповідноï територіï затвердxуєтьсx
центральним органом виконавчоï влади у сфері охорони культурноï спадmини.
&татт' ... Пор'док о?олоL+нн' ко,пл+ксу Mанса,0лNO па,H'ток історикоK
культурни, запо-іднико, а0о т+риторі3 історикоKкультурноN запо-ідноN
т+риторі2N
1. Підготовку і поданнx клопотаннx про оголоmеннx комплексу (ансамôлю)
пам'xток історико-культурним заповідником аôо територіï історико-культурною
23
заповідною територією моxуть здійснювати фізичні та/аôо юридичні осоôи.
V клопотанні з урахуваннxм культурноï, історичноï та науковоï цінності
комплексу (ансамôлю) пам'xток чи окремоï територіï оôrрунтовуєтьсx неоôхідність ïх
оголоmеннx відповідно історико-культурним заповідником аôо історико-культурною
заповідною територією.
¡о клопотаннx додаютьсx документи, mо підтвердxують оôrрунтуваннx
неоôхідності оголоmеннx комплексу (ансамôлю) пам'xток чи територіï відповідно
історико-культурним заповідником аôо історико-культурною заповідною
територією.
2. Kлопотаннx про оголоmеннx комплексу (ансамôлю) пам'xток історико-
культурним заповідником аôо територіï історико-культурною заповідною територією
надаєтьсx органу охорони культурноï спадmини за місцезнаходxеннxм відповідних
комплексу (ансамôлю) пам'xток аôо територіï. Kлопотаннx розглxдаєтьсx у місxчний
строк з днx його отриманнx.
За наслідками розглxду клопотаннx орган охорони культурноï спадmини надає
висновок про доцільність оголоmеннx комплексу (ансамôлю) пам'xток історико-
культурним заповідником аôо територіï історико-культурною заповідною територією
разом з неоôхідними документами відповідному органу, визначеному частиною
третьою цієï статті.
Перелік документів, неоôхідних длx прийнxттx ріmеннx про оголоmеннx
комплексу (ансамôлю) пам'xток історико-культурним заповідником аôо територіï
історико-культурною заповідною територією, визначає Kаôінет Mіністрів Vкраïни.
3. Pіmеннx про оголоmеннx комплексу (ансамôлю) пам'xток історико-
культурним заповідником дерxавного значеннx аôо територіï історико-культурною
заповідною територією приймає Kаôінет Mіністрів Vкраïни.
Pіmеннx про оголоmеннx комплексу (ансамôлю) пам'xток історико-культурним
заповідником місцевого значеннx приймає відповідно Bерховна Pада Aвтономноï
Pеспуôліки Kрим, оôласна, Kиïвська і Cевастопольська міські ради.
&татт' .4. Осо0ли-ості упра-лінн' та /ункціону-анн' історикоK
культурни6 запо-ідникі-
1. З метою заôезпеченнx дотриманнx реxиму історико-культурного заповідника,
визначеного полоxеннxм про нього, орган, до сфери управліннx xкого налеxить
заповідник, утворює адміністрацію історико-культурного заповідника.
Aдміністраціx історико-культурного заповідника є закладом культури і
здійснює культурно-освітню, науково-дослідну діxльність у сфері охорони
культурноï спадmини та музейній справі, а такоx туристичну діxльність.
2. Завданнx, напрxми діxльності адміністраціï історико-культурного
заповідника, порxдок управліннx історико-культурним заповідником визначаютьсx
полоxеннxм про неï, mо затвердxуєтьсx органом, до сфери управліннx xкого
налеxить історико-культурний заповідник.
Tипове полоxеннx про адміністрацію історико-культурного заповідника
затвердxує Kаôінет Mіністрів Vкраïни.
3. Aдміністраціx історико-культурного заповідника відповідно до закону:
24
1) проводить роôоту з виxвленнx, фіксаціï, класифікаціï, складеннx оôліковоï
документаціï на оô'єкти культурноï спадmини, готує документацію длx ïх дерxавноï
реєстраціï;
2) інформує відповідний орган охорони культурноï спадmини про
поmкодxеннx, руйнуваннx, загрозу аôо моxливу загрозу поmкодxеннx, руйнуваннx
оô'єктів історико-культурного заповідника;
3) здійснює науково-методичне керівництво проведеннxм роôіт з дослідxеннx,
консерваціï, реаôілітаціï, реставраціï, ремонту, пристосуваннx і музеєфікаціï пам'xток
та інmих роôіт на територіï історико-культурного заповідника та в зонах його
охорони;
4) надає висновки відповідному органу охорони культурноï спадmини mодо
моxливості розміmеннx реклами на територіï історико-культурного заповідника та в
зонах його охорони;
5) вxиває заходів длx запоôіганнx і припиненнx поруmеннx вимог законодавства
про охорону культурноï спадmини, а такоx длx усуненнx негативних наслідків і
відmкодуваннx mкоди, завданоï такими поруmеннxми;
6) здійснює інmі заходи mодо охорони та зôереxеннx оô'єктів історико-
культурного заповідника.
З метою заôезпеченнx дотриманнx реxиму історико-культурного заповідника
його адміністраціx відповідно до закону моxе заôезпечувати охорону оô'єктів і
територіï заповідника.
4. Bідповідно до завдань та напрxмів діxльності адміністраціx історико-
культурного заповідника моxе надавати платні послуги, перелік xких
затвердxуєтьсx Kаôінетом Mіністрів Vкраïни.
5. Mайно історико-культурного заповідника, mо переôуває у дерxавній аôо
комунальній власності, передаєтьсx його адміністраціï на праві оперативного
управліннx і не підлxгає відчуxенню.
6. Земельні ділxнки в меxах історико-культурного заповідника надаютьсx його
адміністраціï в користуваннx відповідно до закону.
7. Iсторико-культурний заповідник моxе мати власну символіку.
&татт' .7. Осо0ли-ості упра-лінн' та /ункціону-анн' історикоK
культурни6 запо-ідни6 т+риторіG
1. Заôезпеченнx дотриманнx реxиму історико-культурноï заповідноï територіï з
розтаmованими на ній нерухомими оô'єктами культурноï спадmини, визначеного у
полоxенні про неï, здійснюєтьсx за ріmеннxм Kаôінету Mіністрів Vкраïни органом
охорони культурноï спадmини за місцезнаходxеннxм такоï територіï аôо
адміністрацією історико-культурноï заповідноï територіï чи адміністрацією історико-
культурного заповідника, з xким пов'xзана цx територіx.
2. V разі прийнxттx Kаôінетом Mіністрів Vкраïни ріmеннx про заôезпеченнx
дотриманнx реxиму історико-культурноï заповідноï територіï ïï адміністрацією така
адміністраціx створюєтьсx Kаôінетом Mіністрів Vкраïни.
3. З метою заôезпеченнx дотриманнx реxиму історико-культурноï заповідноï
територіï ïï адміністраціx виконує функціï, передôачені частиною третьою статті 23
25
цього Закону.
4. Завданнx та напрxми діxльності адміністраціï історико-культурноï заповідноï
територіï визначаютьсx в полоxенні про неï, mо затвердxуєтьсx Kаôінетом Mіністрів
Vкраïни.
&татт' .>. О6оронN-ані ар6+оло?і*ні т+риторі3
1. Tопографічно визначені територіï чи водні оô'єкти, в xких містxтьсx оô'єкти
культурноï спадmини аôо моxлива ïх наxвність моxуть за ріmеннxм центрального
органу виконавчоï влади у сфері охорони культурноï спадmини оголоmуватисx
охоронюваними археологічними територіxми на оôмеxений аôо неоôмеxений строк
у порxдку, визначеному Kаôінетом Mіністрів Vкраïни.
Правовий реxим охоронюваноï археологічноï територіï визначаєтьсx
центральним органом виконавчоï влади у сфері охорони культурноï спадmини.
Iнформаціx, mо стосуєтьсx оô'єктів культурноï спадmини таких територій чи
водних оô'єктів, моxе ôути визнана центральним органом виконавчоï влади у сфері
охорони культурноï спадmини конфіденційною. Oсоôи, xкі мають доступ до такоï
інформаціï у зв'xзку з виконаннxм ними слуxôових оôов'xзків, зоôов'xзані зôерігати ïï
конфіденційність.
&татт' .@. Зони о6орони па,H'токD істори*ні ар+али нас+л+ни6 ,ісць
1. З метою захисту традиційного характеру середовиmа окремих пам'xток, ïх
комплексів (ансамôлів), історико-культурних заповідників, історико-культурних
заповідних територій навколо них встановлюютьсx зони охорони пам'xток: охоронні
зони, зони регулюваннx заôудови, зони охоронюваного ландmафту, зони охорони
археологічного культурного mару.
Hавколо пам'xток, включених до Cписку всесвітньоï спадmини,
встановлюютьсx ôуферні зони, про затвердxеннx xких центральний орган
виконавчоï влади у сфері охорони культурноï спадmини в установленому порxдку
інформує Kомітет всесвітньоï спадmини через центральний орган виконавчоï влади,
xкий заôезпечує проведеннx зовніmньоï політики дерxави і координацію діxльності у
сфері зовніmніх зносин Vкраïни.
Mеxі та реxими використаннx територій пам`xток та зон ïх охорони, меxі і
реxими використаннx територій оô`єктів, включених до Cписку всесвітньоï
спадmини, та ïх ôуферних зон визначаютьсx відповідною науково-проектною
документацією і затвердxуютьсx у порxдку, визначеному центральним органом
виконавчоï влади у сфері охорони культурноï спадmини.
2. З метою захисту традиційного характеру середовиmа населених місць, xкі
зôерегли повністю аôо частково історичний ареал, вони заносxтьсx до Cписку
історичних населених місць Vкраïни ріmеннxм Kаôінету Mіністрів Vкраïни за
поданнxм центрального органу виконавчоï влади у сфері охорони культурноï
спадmини.
B історичних населених місцxх, занесених до Cписку історичних населених
місць Vкраïни визначаютьсx історичні ареали. Mеxі та реxими використаннx
історичних ареалів населених місць, оôмеxеннx господарськоï діxльності на
територіxх історичних ареалів населених місць визначаютьсx на основі історико-
архітектурних опорних планів відповідною науково-проектною документацією, xка
26
затвердxуєтьсx центральним органом виконавчоï влади у сфері охорони культурноï
спадmини аôо уповноваxеними ним територіальними органами охорони культурноï
спадmини.
Порxдок визнаннx населеного місцx історичним, Порxдок визначеннx меx та
реxимів використаннx історичних ареалів населених місць, оôмеxеннx
господарськоï діxльності на територіï історичних ареалів населених місць
визначаютьсx Kаôінетом Mіністрів Vкраïни.
Cписок історичних населених місць Vкраïни розміmуєтьсx на офіційному веô-
сайті центрального органу виконавчоï влади у сфері охорони культурноï спадmини.
3. Mістоôудівні, архітектурні чи ландmафтні перетвореннx, ôудівельні,
меліоративні, mлxхові, землxні роôоти на охоронюваних археологічних територіxх, у
меxах зон охорони пам`xток, історичних ареалах населених місць Vкраïни
здійснюютьсx за письмовим дозволом органу охорони культурноï спадmини.
¡озвіл на проведеннx ôудівельних, меліоративних, mлxхових, землxних та
інmих роôіт на пам'xтках, в меxах територіï, на xкій вони розтаmовані, та в зонах ïх
охорони, на охоронюваних археологічних територіxх, в історичних ареалах
населених місць надаєтьсx органом охорони культурноï спадmини на підставі
погодxеноï з ним науково-проектноï документаціï.
&татт' .B. Пра-о-иG р+5и, т+риторіGD по-H'зани6 з о6ороноN культурно3
спадщини
1. Землі, на xких розтаmовані пам'xтки, історико-культурні заповідники,
історико-культурні заповідні територіï, охоронювані археологічні територіï налеxать
до земель історико-культурного призначеннx, включаютьсx до дерxавних земельних
кадастрів, містоôудівного кадастру, планів землекористуваннx, проектів
землеустрою, інmоï проектно-планувальноï та містоôудівноï документаціï.
2. Pеxими використаннx, встановлені у меxах територій пам`xток та зон ïх
охорони, у меxах територій оô`єктів, включених до Cписку всесвітньоï спадmини, та
ïх ôуферних враховуютьсx при плануванні територій на дерxавному, регіональному
та місцевому рівнxх, складанні та коригуванні містоôудівноï документаціï.
3. Bстановленнx зон охорони пам'xток та затвердxеннx меx історичних ареалів
населених місць не моxе ôути підставою длx примусового вилученнx з володіннx
(користуваннx) земельних ділxнок у юридичних та фізичних осіô за умов
дотриманнx землевласниками та землекористувачами правил використаннx земель
історико-культурного призначеннx.
&татт' .C. За0орона зн+с+нн'D з,іниD за,іни н+ру6о,и6 о012кті- культурно3
спадщини та пор'док 36 п+р+,іщ+нн' Mп+р+н+с+нн'O
Знесеннx, зміна, заміна, переміmеннx (перенесеннx) пам`xток, виxвлених
оô`єктів культурноï спадmини на інmі місцx, реконструкціx та проведеннx
капітального ремонту, xкий призводить до втрати предмету охорони пам`xтки,
заôоронxєтьсx.
Переміmеннx (перенесеннx) пам'xтки, виxвленого оô`єкта культурноï спадmини
на інmе місце допускаєтьсx xк винxток у випадках, коли ïх немоxливо зôерегти на
місці, за умови проведеннx комплексу наукових дослідxень з вивченнx та фіксаціï
пам'xтки, виxвленого оô`єкта культурноï спадmини (оôміри, фотофіксаціx тоmо).
27
uінансуваннx всіх заходів з вивченнx, фіксаціï, переміmеннx (перенесеннx)
пам'xток, виxвлених оô`єктів культурноï спадmини, mо підлxгають переміmенню
(перенесенню) відповідно до цього Закону, провадитьсx за рахунок коmтів
замовника роôіт, xкі викликали неоôхідність переміmеннx (перенесеннx) пам'xтки,
виxвленого оô`єкта культурноï спадmини. ×кmо переміmеннx (перенесеннx)
пам'xтки, виxвленого оô`єкта культурноï спадmини є неоôхідним внаслідок діï
непереôорноï сили, вивченнx та фіксаціx пам'xтки, виxвленого оô`єкта культурноï
спадmини провадxтьсx за рахунок коmтів ¡ерxавного ôюдxету Vкраïни.
&татт' .E. За6ист о0H2кті- культурно3 спадщини
Fудівельні, меліоративні, mлxхові та інmі роôоти, mо моxуть призвести до
руйнуваннx, зниmеннx чи поmкодxеннx нерухомих оô'єктів культурноï спадmини,
проводxтьсx тільки післx повного дослідxеннx цих оô'єктів.
Pоôоти на виxвлених оô'єктах культурноï спадmини здійснюютьсx за наxвності
письмового дозволу органу охорони культурноï спадmини на підставі погодxеноï з
ним науково-проектноï документаціï.
З метою захисту нерухомих оô`єктів культурноï спадmини, в тому числі
археологічних оô`єктів, mо моxуть ôути виxвлені, відчуxеннx (наданнx) земельних
ділxнок із земель дерxавноï чи комунальноï власності, здійснюєтьсx за погодxеннxм
органів охорони культурноï спадmини згідно із законом.
Погодxенню проектів відведеннx земельних ділxнок на територіxх пам`xток
археологіï, в зонах ïх охорони, на охоронюваних археологічних територіxх, в
історичних ареалах населених місць у випадках, передôачених цим Законом, передує
повне археологічне дослідxеннx територіï аôо проведеннx науковоï археологічноï
експертизи.
Програми та проекти містоôудівних, архітектурних та ландmафтних
перетворень, ôудівельних, меліоративних, mлxхових, землxних роôіт, в зонах
охорони пам`xток, на охоронюваних археологічних територіxх, в історичних ареалах
населених місць погодxуютьсx з органами охорони культурноï спадmини згідно із
законом.
V разі зміни землевласника, землекористувача на територіï пам`xток, в зонах ïх
охорони, на охоронюваних археологічних територіxх, в історичних ареалах
населених місць, осоôа, xка наôула права власності чи права користуваннx
земельною ділxнкою, зоôов`xзана у п`xтиденний строк з дати наôуттx такого права
направити до органу охорони культурноï спадmини, на територіï xкого розтаmована
земельна ділxнка, повідомленнx про наôуттx такою осоôою права власності чи права
користуваннx земельною ділxнкою разом копією документа, mо посвідчує право
власності чи користуваннx земельною ділxнкою. Повідомленнx про зміну
землевласника, землекористувача на територіï пам`xтки та в зонах ïï охорони
приєднуютьсx до оôліковоï документаціï на пам`xтку.
&татт' 4F. &у0H2кти пра-а -ласності на па,H'тки
Пам'xтка, крім пам'xтки археологіï, моxе переôувати у дерxавній, комунальній
аôо приватній власності. Cуô'єкти права власності на пам'xтку визначаютьсx згідно із
законом.
Vсі пам'xтки археологіï, в тому числі ті, mо знаходxтьсx під водою, моxуть
переôувати у дерxавній чи комунальній власності. Pухомі предмети, пов`xзані з
28
оô`єктами археологічноï спадmини, є дерxавною власністю і підлxгають віднесенню
до дерxавноï частини Mузейного фонду Vкраïни, оôліку та зôереxенню у порxдку,
визначеному законодавством.
Право власності на скарô, mо становить культурну цінність, визначаєтьсx в
порxдку, встановленому Цивільним кодексом Vкраïни з урахуваннxм осоôливостей,
встановлених цим Законом.
Bідомості mодо правового реxиму нерухомого майна xк пам`xтки культурноï
спадmини вносxтьсx в ¡ерxавний реєстр речових прав. V документі, xкий посвідчує
право власності на пам'xтку (ïï частину) вказуютьсx категоріx пам'xтки, дата і номер
ріmеннx про ïï дерxавну реєстрацію.
Землі, на xких розтаmовані пам'xтки археологіï, переôувають у дерxавній та
комунальній власності аôо вилучаютьсx (викуповуютьсx) у дерxавну чи комунальну
власність в установленому законом порxдку, за винxтком земельних ділxнок, на xких
розтаmовуютьсx пам'xтки археологіï - полx давніх ôитв.
&татт' 4(. ЗдіGсн+нн' пра-а -ласності на о0H2кти культурно3 спадщиниD що
2 па,H'тка,и
1. Oô'єкти культурноï спадmини, mо є пам'xтками (за винxтком пам'xток
археологіï та пам`xток, відчуxеннx аôо передача xких оôмеxуєтьсx законодавчими
актами Vкраïни) моxуть ôути відчуxені, а такоx передані власником аôо
уповноваxеним ним органом у володіннx, користуваннx чи управліннx інmій
юридичній аôо фізичній осоôі з дотриманнxм вимог, встановлених цим Законом.
Пам'xтка моxе ôути відчуxена з дерxавноï чи комунальноï власності лиmе за
умови укладеннx майôутнім власником з відповідним органом охорони культурноï
спадmини попереднього договору про укладеннx в майôутньому охоронного
договору на пам'xтку (ïï частину) з викладеннxм його істотних умов, у тому числі
mодо цільового використаннx пам'xтки, роôіт, xкі майôутній власник зоôов'xзуєтьсx
провести на пам'xтці з метою утриманнx ïï в налеxному стані.
Перелік пам'xток, xкі не підлxгають відчуxенню аôо передачі з дерxавноï
(комунальноï) власності, затвердxуєтьсx Bерховною Pадою Vкраïни.
2. Bласник пам`xтки чи ïï частини аôо уповноваxений ним орган (осоôа)
зоôов`xзаний у 5-денний строк з дати наôуттx права власності на пам`xтку чи ïï
частину, а такоx з дати укладеннx договору про передачу пам`xтки чи ïï частини у
володіннx, користуваннx чи управліннx інmій осоôі направити до органу охорони
культурноï спадmини за місцем знаходxеннx пам`xтки повідомленнx про наôуттx
такою осоôою права власності на пам`xтку чи ïï частину, а такоx про передачу
пам`xтки чи ïï частини у володіннx, користуваннx чи управліннx інmій осоôі, разом із
копією документа, mо посвідчує право власності, володіннx, користуваннx
управліннx пам`xткою чи ïï частиною. Повідомленнx разом із доданими до них
документами приєднуютьсx до оôліковоï документаціï на пам`xтку.
3. V разі повного дослідxеннx земельноï ділxнки на територіï археологічноï
пам`xтки та відсутності в меxах дослідxеноï територіï археологічних оô`єктів, xкі не
моxуть ôути переміmені (перенесені) на інmе місце і підлxгають консерваціï,
музеєфікаціï та подальmому використанню в культурно-освітніх цілxх, mо
підтвердxуєтьсx звітом за результатами археологічного дослідxеннx, така земельна
ділxнка моxе ôути відчуxена із земель дерxавноï чи комунальноï власності із
29
застереxеннxм стосовно реxиму ïï використаннx та заôезпеченнx доступу на ïï
територію археологів, xкі мають відповідний дозвіл длx здійсненнx археологічних
дослідxень із застосуваннxм новітніх методів і технологій.
&татт' 4.. ГроLо-а оцінка па,H'тки
Kоxна пам'xтка має майнову цінність, mо оôчислюєтьсx у гроmовій одиниці
Vкраïни. Пам'xтки підлxгають гроmовій оцінці за нормативами і методикою, mо
затвердxуютьсx Kаôінетом Mіністрів Vкраïни.
&татт' 44. Пра-о при-іл+2-о3 купі-лі па,H'ток
1. V разі продаxу пам'xтки (крім пам'xтки, xка не підлxгає приватизаціï) власник
аôо уповноваxений ним орган (осоôа) зоôов'xзаний у письмовій формі повідомити
про це центральний орган виконавчоï влади у сфері охорони культурноï спадmини із
зазначеннxм ціни та інmих умов продаxу.
2. Центральний орган виконавчоï влади у сфері охорони культурноï спадmини
має право привілеєвоï купівлі пам'xтки.
V разі відмови від здійсненнx цього права чи нездійсненнx його протxгом
одного місxцx з днx одерxаннx повідомленнx власник аôо уповноваxений ним орган
має право на продаx пам'xтки.
&татт' 47. Засади утри,анн' і -икористанн' па,1'ток
1. Vтриманнx і використаннx пам`xток не повинно погірmувати ïх технічний
стан, а такоx змінювати ïх автентичний виглxд.
2. Bимоги дерxавних органів поxеxноï, санітарноï, екологічноï ôезпеки та
інmих зацікавлених органів mодо умов утриманнx та використаннx пам'xток не
моxуть призводити до змін автентичного виглxду пам'xток, погірmувати ïх
естетичну, історичну, мистецьку, наукову чи худоxню цінність.
3. Bикористаннx пам'xток, ïх комплексів (ансамôлів), у тому числі періодичне
(длx проведеннx громадських заходів і акцій), повинно здійснюватисx з урахуваннxм
культурно-історичній функціï пам'xток та норм суспільноï моралі.
&татт' 4>. Утри,анн' і -икористанн' н+ру6о,и6 о012кті- культурно3
спадщини
1. Bласник аôо уповноваxений ним орган (осоôа), користувач пам`xтки,
виxвленого оô`єкта культурноï спадmини відповідають за ïх зôереxеність і
зоôов'xзані дотримуватисx вимог органів охорони культурноï спадmини, утримувати
пам'xтку, виxвлений оô`єкт культурноï спадmини в налеxному стані, своєчасно
провадити ремонт, захиmати від поmкодxеннx, руйнуваннx аôо зниmеннx відповідно
до цього Закону.
Rридичні та фізичні осоôи зоôов'xзані заôезпечити зôереxеність пам'xток на
землxх, xкими вони користуютьсx.
2. Bикористаннx пам'xтки, виxвленого оô`єкта культурноï спадmини повинно
здійснюватисx відповідно до реxимів використаннx, встановлених органами охорони
культурноï спадmини, у спосіô, mо потреôує xкнайменmих змін і доповнень
пам'xтки, виxвленого оô`єкта культурноï спадmини та заôезпечує зôереxеннx ïх
матеріальноï автентичності, просторовоï композиціï, а такоx елементів оôладнаннx,
упорxдxеннx, оздоôи тоmо.
30
Pеxим використаннx пам'xтки, виxвленого оô`єкта культурноï спадmини чи ïх
частин, у тому числі територій, на xких вони розтаmовані, встановлюєтьсx
охоронним договором.
3. Заôоронxєтьсx змінювати призначеннx пам'xтки, ïï частин та елементів,
роôити написи, позначки на ній, на ïï територіï та в ïï охоронній зоні ôез дозволу
органу охорони культурноï спадmини.
Зміна характеру функціонального використаннx нерухомоï пам`xтки моxлива за
погодxеннxм з органом охорони культурноï спадmини за умови, xкmо така зміна не
суперечить засадам утриманнx і використаннx нерухомих пам`xток, визначеним цим
Законом.
4. V разі виникненнx загрози длx зôереxеності нерухомоï пам'xтки ïï власник
аôо уповноваxений ним орган, осоôа, xка наôула права володіннx, користуваннx чи
управліннx, зоôов'xзані негайно повідомити про це орган охорони культурноï
спадmини, до юрисдикціï xкого налеxить пам`xтка.
5. Pозміmеннx реклами на пам`xтках, в меxах зон охорони цих пам'xток,
історичних ареалів населених місць дозволxєтьсx за погодxеннxм з органом охорони
культурноï спадmини.
Заôоронxєтьсx розміmеннx зовніmньоï реклами на оô`єктах, включених до
Cписку всесвітньоï спадmини RHECKO, та в ïх ôуферних зонах, на пам`xтках
національного значеннx та в зонах ïх охорони, xкmо зовніmнx реклама негативно
впливає на візуальне сприйнxттx таких оô`єктів та поруmує традиційний характер ïх
середовиmа.
&татт' 4@. О6оронні до?о-ори
1. Vсі власники пам'xток, виxвлених оô'єктів культурноï спадmини чи ïх частин
аôо уповноваxені ними органи (осоôи) незалеxно від форм власності на ці оô'єкти,
осоôи, у володінні, користуванні чи управлінні xких знаходxтьсx земельні ділxнки,
на xких розтаmовані пам`xтки археологіï, виxвлені оô`єкти культурноï спадmини
археологічного характеру, зоôов'xзані укласти охоронний договір з органом охорони
культурноï спадmини, до юрисдикціï xкого налеxить пам`xтка, виxвлений оô`єкт
культурноï спадmини.
2. Oхоронний договір передôачає заôезпеченнx власником, користувачем,
уповноваxеною осоôою:
1) утриманнx і використаннx пам`xтки, виxвленого оô`єкта культурноï спадmини
(ïх частин) відповідно до реxиму, встановленому охоронним договором;
2) своєчасне проведеннx ремонтно-реставраційних роôіт з урахуваннxм вимог,
встановлених цим Законом;
3) доступу до пам`xтки, виxвленого оô`єкта культурноï спадmини
представникам органів охорони культурноï аôо уповноваxеним ними осоôам длx
здійсненнx контролю за використаннxм пам`xтки, виxвленого оô`єкта культурноï
спадmини (ïх частин), територіï та зон охорони пам`xтки;
4) доступу до пам`xтки, виxвленого оô`єкта культурноï спадmини фахівців, xкі
мають завданнx ïï дослідxеннx;
5) періодичного доступу длx екскурсійного відвідуваннx пам`xтки, xкmо вона
придатна длx цього;
31
6) повідомленнx про оô`єкти культурноï спадmини, у тому числі рухомі
предмети, виxвлені на територіï пам`xтки, виxвленого оô`єкта культурноï спадmини;
7) негайного інформуваннx органу охорони культурноï спадmини про
оôставини, xкі загроxують зôереxеності пам`xтки, виxвленого оô`єкта культурноï
спадmини;
8) своєчасного поновленнx акта технічного стану пам`xтки та поданнx його
органу охорони культурноï спадmини длx внесеннx змін до оôліковоï документаціï;
9) внесеннx змін до охоронного договору у разі зміни функціонального
використаннx пам`xтки, виxвленого оô`єкта культурноï спадmини.
3. Порxдок укладеннx охоронних договорів та ïх типові форми затвердxуютьсx
Kаôінетом Mіністрів Vкраïни.
4. При передачі пам'xтки, виxвленого оô'єкта культурноï спадmини чи ïï (його)
частини у володіннx, користуваннx чи управліннx інmій осоôі істотною умовою
договору про таку передачу є заôезпеченнx осоôою, xкій передаєтьсx пам'xтка,
виxвлений оô'єкт культурноï спадmини чи ïï (його) частина, зôереxеннx пам'xтки,
виxвленого оô'єкта культурноï спадmини чи ïï (його) частини відповідно до вимог
цього Закону та умов укладеного власником аôо уповноваxеним ним органом
(осоôою) охоронного договору.
5. Bідсутність охоронного договору не звільнxє осоôу від оôов'xзків, mо
випливають із цього Закону.
&татт' 4B. Конс+р-аці'D р+ста-раці'D р+а0ілітаці'D ,уз+2/ікаці'D р+,онт та
пристосу-анн' па,H'ток
1. Hа пам`xтках допускаєтьсx проведеннx роôіт з консерваціï, реставраціï,
реаôілітаціï, музеєфікаціï, ремонту, пристосуваннx, головною метою xких є
зôереxеннx автентичності пам`xток, умов розкриттx та експонуваннx ïх історичних,
архітектурно-худоxніх, конструктивних та мистецьких xкостей.
Hауково-проектна документаціx на проведеннx роôіт з консерваціï, реставраціï,
реаôілітаціï, музеєфікаціï, ремонту, пристосуваннx пам`xток повинна відповідати
вимогам науковоï оôrрунтованості та історичноï достовірності проектних ріmень,
передôачати оôмеxене втручаннx в історичну матеріальну структуру пам`xток,
зôереxеннx традиційного характеру ïх середовиmа.
2. Kонсерваціx, реставраціx, реаôілітаціx, музеєфікаціx, ремонт, пристосуваннx
пам`xтки здійснюютьсx лиmе за наxвності письмового дозволу органу охорони
культурноï спадmини, до юрисдикціï xкого налеxить пам`xтка, на підставі
погодxеноï з ним науково-проектноï документаціï.
3. Pоôоти на оô`єктах культурноï спадmини проводxтьсx згідно з
реставраційними нормами та правилами, затвердxеними за погодxеннxм з
центральним органом виконавчоï влади у сфері охорони культурноï спадmини.
Fудівельні норми та правила застосовуютьсx у разі проведеннx роôіт із зôереxеннx
оô'єкта культурноï спадmини лиmе у випадках, mо не суперечать інтересам
зôереxеннx цього оô'єкта.
4. Pозроôленню проектів консерваціï, реставраціï, реаôілітаціï, музеєфікаціï,
ремонту, пристосуваннx пам'xток передує проведеннx неоôхідних науково-дослідних
роôіт, у тому числі археологічних і геологічних. Mетою проведеннx науково-
32
дослідних роôіт є дослідxеннx історіï формуваннx пам'xтки, одерxаннx наукових
даних длx оцінки ступенx зôереxеності конструкцій, матеріалів і архітектурних форм
та наукового оôrрунтуваннx ріmень mодо ïх зôереxеннx та реставраціï.
Hауково-дослідні роôоти у разі неоôхідності моxуть продовxуватисx під час
проведеннx роôіт з консерваціï, реставраціï, реаôілітаціï, музеєфікаціï, ремонту,
пристосуваннx пам'xток до повного ïх заверmеннx.
Hатурні дослідxеннx пам'xтки, пов'xзані з застосуваннxм руйнівних методів
(mурфуваннx, зондаx, демонтуваннx елементів), здійснюютьсx за погодxеннxм з
відповідним органом охорони культурноï спадmини.
5. Bироôничим роôотам з консерваціï, реставраціï, реаôілітаціï, пристосуваннx
та музеєфікаціï пам'xток передують науково-проектні роôоти, xкі включають
виmукуваннx, дослідxеннx, проектуваннx.
Cклад, зміст, порxдок розроôленнx, погодxеннx та затвердxеннx науково-
проектноï документаціï з консерваціï, реставраціï, реаôілітаціï, пристосуваннx та
музеєфікаціï оô'єктів культурноï спадmини визначаєтьсx центральним органом
виконавчоï влади у сфері охорони культурноï спадmини.
Протиаварійні роôоти на пам'xтках виконуютьсx невідкладно на підставі
документаціï, розроôленоï в оôсxзі, достатньому длx виведеннx пам'xтки аôо ïï
елементів з аварійного стану.
6. Cклад, зміст і мета комплексних науково-дослідних та науково-проектних
роôіт, принципові підходи, технічні вимоги та основні заходи mодо консерваціï,
реставраціï, реаôілітаціï, музеєфікаціï, ремонту, пристосуваннx пам`xтки
визначаютьсx реставраційним завданнxм на розроôленнx науково-проектноï
документаціï, xке затвердxуєтьсx органом охорони культурноï спадmини, до
юрисдикціï xкого налеxить пам`xтка.
V разі виxвленнx в процесі проведеннx ремонтно-реставраційних роôіт на
пам`xтці новоï інформаціï, xка потреôує додаткового дослідxеннx та врахуваннx при
здійснені таких роôіт, орган охорони культурноï спадmини моxе своïм ріmеннxм
зупинити роôоти до заверmеннx дослідxеннx та затвердxеннx в установленому
порxдку скоригованоï науково-проектноï документаціï.
Hауково-проектна документаціx на проведеннx комплексноï реставраціï
пам`xтки національного значеннx, а такоx на проведеннx масmтаôних роôіт в зонах
охорони пам`xток національного значеннx погодxуєтьсx органом охорони
культурноï спадmини післx схваленнx науково-методичною радою центрального
органу виконавчоï влади у сфері охорони культурноï спадmини.
7. ¡лx здійсненнx науково-методичного керівництва науково-дослідними,
проектними та вироôничо-технічними роôотами на пам`xтках, розроôленнx
концептуальних підходів mодо ïх консерваціï, реставраціï, реаôілітаціï, музеєфікаціï,
ремонту, пристосуваннx, контролю xкості науково-проектноï документаціï,
здійсненнx координаціï та авторського наглxду за виконаннxм реставраційних роôіт
до повного ïх заверmеннx призначаєтьсx науковий керівник.
V складі організаційно-функціональноï структури підприємства виконавцx
роôіт з консерваціï, реставраціï, реаôілітаціï, музеєфікаціï, ремонту, пристосуваннx
пам'xток мають передôачатисx підрозділи та/аôо фахівці, xкі заôезпечують
виконаннx відповідних вироôничо-технічних, вироôничих функцій.
33
Iоловний архітектор проекту, керівники та виконавці роôіт повинні мати
відповідні освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні длx налеxного проведеннx роôіт.
8.Pезультати науково-дослідних та вироôничих роôіт з консерваціï, реставраціï,
реаôілітаціï, пристосуваннx та музеєфікаціï пам`xтки оформлюютьсx у виглxді
науково-реставраційного звіту, примірник xкого підлxгає передачі органу охорони
культурноï спадmини, до юрисдикціï xкого налеxить пам`xтка.
&татт' 4C. За0+зп+*+нн' за6оді- щодо о6орони па,H'ток
1. V разі, коли пам'xтці загроxує неôезпека поmкодxеннx, руйнуваннx чи
зниmеннx, власник аôо уповноваxений ним орган, осоôа, xка наôула права
володіннx, користуваннx чи управліннx, зоôов'xзані привести цю пам'xтку до
налеxного стану (змінити вид аôо спосіô ïï використаннx, провести роôоти з ïï
консерваціï, реставраціï, реаôілітаціï, музеєфікаціï, ремонту та пристосуваннx).
2. ×кmо власник аôо уповноваxений ним орган, осоôа, xка наôула права
володіннx, користуваннx чи управліннx, самостійно не здійснюють заходів,
передôачених у частині перmій цієï статті, орган охорони культурноï спадmини моxе
зоôов'xзати ïх здійснити ці заходи, видавmи відповідне розпорxдxеннx.
3. V разі, коли власник аôо уповноваxений ним орган (осоôа), осоôа, xка наôула
права володіннx, користуваннx чи управліннx, не виконує розпорxдxеннx органу
охорони культурноï спадmини mодо охорони пам'xтки, у тому числі у зв`xзку з
тимчасовою немоxливістю заôезпеченнx його виконаннx з поваxних причин, орган
охорони культурноï спадmини моxе вxити таких заходів:
самостійно (повністю аôо частково), профінансувати роôоти з усуненнx
неôезпеки поmкодxеннx, руйнуваннx чи зниmеннx пам`xтки за рахунок спеціальних
коmтів на фінансуваннx охорони культурноï спадmини;
звернутисx до суду з позовом про відmкодуваннx витрат на виконаннx роôіт з
усуненнx неôезпеки поmкодxеннx, руйнуваннx чи зниmеннx пам`xтки, здійснених за
рахунок спеціальних коmтів на фінансуваннx охорони культурноï спадmини;
звернутисx до суду з позовом про примусовий викуп пам`xтки.
&татт' 4E. При,усо-+ -ід*у5+нн' па,H'ток
1. Oргани охорони культурноï спадmини виносxть попередxеннx власникам
пам`xток аôо уповноваxеним ним органам у разі, xкmо в результаті ïх дій аôо
ôездіxльності пам`xтці загроxує поmкодxеннx аôо зниmеннx.
2. V разі невxиттx власником аôо уповноваxеним ним органом (осоôою) заходів
длx зôереxеннx пам`xтки, суд за позовом органу охорони культурноï спадmини моxе
прийнxти ріmеннx про примусовий викуп пам`xтки у дерxавну власність.
Bикупна ціна пам'xтки визначаєтьсx за згодою сторін, а в разі спору - судом.
V викупній ціні пам`xтки враховуютьсx витрати, xкі неоôхідно здійснити длx
усуненнx неôезпеки поmкодxеннx, руйнуваннx чи зниmеннx пам`xтки та приведеннx
ïï у налеxний стан.
3. V разі невідкладноï неоôхідності заôезпеченнx умов длx зôереxеннx пам'xтки
позов про ïï примусовий викуп у дерxавну власність моxе ôути пред'xвлено ôез
попередxеннx.
&татт' 7F. О0о-H'зки /ізи*ни6 та Nриди*ни6 осі0D ді'льність 'ки6 ,о5+
34
н+?ати-но позна*итис' на стані па,H'ток
Hа фізичну аôо юридичну осоôу, діxльність xкоï негативно позначаєтьсx на
стані пам'xтки (створює загрозу зниmеннx, руйнуваннx, поmкодxеннx, спотвореннx
пам'xтки), покладаєтьсx оôов'xзок вxити заходів, погодxених з органом охорони
культурноï спадmини, длx запоôіганнx такій загрозі та підтриманнx пам'xтки в
налеxному стані за власні коmти.
&татт' 7(. За0орона ді'льностіD 'ка ст-орN2 за?розу па,H'тка,
Oргани охорони культурноï спадmини зоôов'xзані заôоронити ôудь-xку
діxльність юридичних аôо фізичних осіô, mо створює загрозу пам'xтці аôо поруmує
законодавство, норми і правила у сфері охорони культурноï спадmини.
Приписи органів охорони культурноï спадmини є оôов'xзковими длx виконаннx
всіма юридичними та фізичними осоôами.
Oргани місцевого самоврxдуваннx, на територіï xких не створено органів
охорони культурноï спадmини, зоôов'xзані заôоронити ôудь-xку діxльність
юридичних аôо фізичних осіô, mо створює загрозу пам'xтці, негайно повідомивmи
про це територіальний орган охорони культурноï спадmини, до юрисдикціï xкого
віднесена пам`xтка.
Oргани місцевого самоврxдуваннx зоôов'xзані повідомлxти органи охорони
культурноï спадmини про ôездіxльність власника пам`xтки аôо уповноваxеного ним
органу, осоôи, xка наôула права володіннx, користуваннx чи управліннx, mо створює
загрозу пам'xтці.
РОЗ9" "P. О&ОIИ)О&<" ЗАI$ЗП$Q$НН% О:ОРОНИ
АР:$ООГ"QНОЇ &ПА9=ИНИ
&татт' 7.. Принципи та -иди науко-и6 дослід5+нь ар6+оло?і*но3 спадщини
1. Принципами наукового дослідxеннx археологічноï пам'xтки є:
застосуваннx, де це моxливо, неруйнівних методів дослідxеннx;
завданнx xкнайменmоï mкоди оô'єктам археологічноï спадmини та запоôіганнx
тому, mоô оô'єкти археологічноï спадmини залиmалисx розкритими післx
заверmеннx польових дослідxень ôез заôезпеченнx ïхнього налеxного зôереxеннx,
консерваціï та раціонального використаннx;
проведеннx науковоï фіксаціï усіх етапів дослідxеннx і всіх виxвлених знахідок
та інmих матеріальних залиmків;
пуôлікаціx результатів наукового дослідxеннx археологічноï пам'xтки.
2. Hаукові дослідxеннx археологічноï спадmини включають:
вивченнx історико-архівних даних mодо оô'єктів археологічноï спадmини;
польові археологічні дослідxеннx (археологічні розвідки, розкопки, охоронні
дослідxеннx, інmі землxні і підводні роôоти);
післxпольові дослідxеннx (mифруваннx, реставраціx, замальовуваннx та
фотографуваннx знахідок, архівні, лаôораторні та інmі види вивченнx археологічних
пам'xток і предметів, знайдених під час польових дослідxень тоmо).
&татт' 74. 9оз-оли на про-+д+нн' польо-и6 Dпід-одни6 ар6+оло?і*ни6
дослід5+ньD дослід5+нь р+Lток 5итт2ді'льності лNдиниD що ,іст'тьс' під
35
з+,ноN по-+р6н+ND під -одоND інLи6 з+,л'ни6 ро0іт
1. Польові, підводні археологічні дослідxеннx, дослідxеннx реmток
xиттєдіxльності людини, mо містxтьсx під земною поверхнею, під водою на
територіï Vкраïни, а такоx проведеннx землxних роôіт на пам`xтках, ïх територіxх, в
зонах ïх охорони, на охоронюваних археологічних територіxх, в історичних ареалах
населених місць здійснюютьсx за відповідним дозволом центрального органу
виконавчоï влади у сфері охорони культурноï спадmини за умови його реєстраціï в
територіальному органі охорони культурноï спадmини за місцем проведеннx таких
роôіт.
V дозволі зазначаєтьсx використаннx металоmукачів, детекторів неоднорідності
rрунту чи ôудь-xкого інmого поmукового оôладнаннx аôо відповідноï технологіï.
Порxдок наданнx дозволів на проведеннx польових, підводних археологічних
дослідxень, на дослідxеннx реmток xиттєдіxльності людини, mо містxтьсx під
земною поверхнею, під водою на територіï Vкраïни установлює Kаôінет Mіністрів
Vкраïни.
¡озвіл на використаннx металоmукачів, детекторів неоднорідності rрунту,
інmого поmукового оôладнаннx, xке використовуєтьсx длx поmуку оô`єктів
археологічноï спадmини та пов`xзаних з ними рухомих цінностей, видаєтьсx
органами внутріmніх справ у порxдку, визначеному центральним органом
виконавчоï влади, xкий заôезпечує реалізацію дерxавноï політики у сфері захисту
власності, інтересів суспільства і дерxави від злочинних посxгань у встановленому
ним порxдку.
2. ¡озвіл на виконаннx польових, підводних археологічних дослідxень на
територіï Vкраïни, дозвіл на дослідxеннx реmток xиттєдіxльності людини на
територіï Vкраïни, mо містxтьсx під земною поверхнею, під водою, видаєтьсx
фізичній осоôі - археологу, xкий має практичний досвід проведеннx таких роôіт.
¡озвіл на дослідxеннx реmток xиттєдіxльності людини на територіï Vкраïни,
mо містxтьсx під земною поверхнею, під водою видаєтьсx згідно з програмами,
погодxеними з відповідним органом охорони культурноï спадmини, виконавцю
таких дослідxень, уповноваxеного на ïх здійсненнx організацією аôо установою, до
статутних завдань xкоï налеxить проведеннx відповідних дослідxень, за офіційною
заxвою такоï організаціï аôо установи.
Bідповідний орган охорони культурноï спадmини моxе призначати своïх
уповноваxених представників длx здійсненнx наглxду за проведеннxм польових
(підводних) археологічних дослідxень, дослідxень реmток xиттєдіxльності людини,
mо містxтьсx під земною поверхнею, під водою. Bиконавець таких роôіт
зоôов'xзаний сприxти представникам органів охорони культурноï спадmини у
здійсненні наглxду за проведеннxм таких дослідxень.
3. ¡озволи на проведеннx землxних роôіт на пам`xтках, ïх територіxх, в зонах ïх
охорони, на охоронюваних археологічних територіxх, в історичних ареалах
населених місць видаютьсx замовнику таких роôіт. Проведеннx землxних роôіт на
вказаних оô`єктах здійснюєтьсx під наглxдом археологів, xкі мають дозвіл на
проведеннx польових (підводних) археологічних дослідxень.
4. ¡озволи на проведеннx польових (підводних) археологічних дослідxень
надаютьсx за умови дотриманнx виконавцем роôіт вимог охорони культурноï
36
спадmини та на'-ності у ньо?о -ідкрито?о листаD -идано?о к-алі/ікаціGноN
радоN K кол+?іальни,D Н$ЗА$#НИA ОРГАНОA D -ідпо-ідальни, за /а6о-иG
рі-+нь -икона-ц' ро0іт.
Порxдок формуваннx та діxльності кваліфікаційноï ради затвердxуєтьсx
Kаôінетом Mіністрів Vкраïни.
¡о складу кваліфікаційноï ради входxть відповідні фахівці наукових установ,
виmих навчальних закладів, громадських організацій.
5. Bласник аôо користувач земельноï ділxнки (водного оô`єкта) у меxах
територіï пам'xтки, зон ïï охорони, охоронюваноï археологічноï територіï, історичних
ареалів населених місць зоôов`xзаний:
дотримуватисx вимог цього Закону mодо охорони і використаннx археологічних
оô'єктів аôо предметів;
виконувати всі неоôхідні роôоти вироôничого характеру згідно з дозволом;
негайно інформувати про виxвлені оô'єкти аôо предмети археологічного
характеру в меxах територіï, xку він використовує длx своєï діxльності;
не переmкодxати виконавцеві роôіт, xкий має дозвіл на проведеннx польових
(підводних) археологічних дослідxень на цій ділxнці;
сприxти ôудь-xким роôотам з виxвленнx, оôліку та вивченнx археологічних
оô'єктів;
Bласник аôо користувач земельноï ділxнки (водного оô`єкта), на xкій
проводxтьсx польові (підводні) археологічні дослідxеннx, має право на
відmкодуваннx mкоди, xкоï він зазнав у зв'xзку з проведеннxм таких роôіт.
&татт' 77. Припин+нн' з+,л'ни6 ро0іт у разі -и'-л+нн' зна6ідки
ар6+оло?і*но?о а0о істори*но?о 6аракт+ру
1. ×кmо під час проведеннx ôудь-xких землxних роôіт виxвлено знахідку
археологічного аôо історичного характеру, виконавець роôіт зоôов'xзаний зупинити
ïхнє подальmе веденнx і протxгом однієï доôи повідомити про це рекомендованим
листом відповідний орган охорони культурноï спадmини та орган місцевого
самоврxдуваннx, на територіï юрисдикціï xкого проводxтьсx землxні роôоти.
2. Oрган охорони культурноï спадmини протxгом п`xти роôочих днів з днx
отриманнx повідомленнx повинен заôезпечити оглxд уповноваxеною ним осоôою
місцx відкриттx знахідки археологічного характеру.
3. ×кmо в термін, визначений у частині другій цієï статті, оглxд не ôуде
проведений, землxні роôоти моxуть ôути продовxені.
4. Післx здійсненнx оглxду місцx відкриттx знахідки археологічного характеру,
орган охорони культурноï спадmини приймає ріmеннx:
1) про продовxеннx землxних роôіт, xкmо знайдений предмет не представлxє
археологічноï цінності;
2) про зупиненнx землxних роôіт і проведеннx археологічного дослідxеннx у
неоôхідному оôсxзі з віднесеннxм витрат на рахунок замовника землxних роôіт.
5. Pоôоти не моxуть ôути зупинені ôільmе ніx на mість місxців з днx прийнxттx
ріmеннx про ïх зупиненнx.
37
6. Землxні роôоти моxуть ôути відновлені післx заверmеннx археологічного
дослідxеннx відповідноï територіï, про mо виконавець таких роôіт зоôов`xзаний у
десxтиденний строк до початку відновленнx землxних роôіт направити до органу
охорони культурноï спадmини, на територіï xкого проводxтьсx землxні роôоти,
повідомленнx з доданим до нього коротким звітом за результатами проведених
археологічних дослідxень відповідноï територіï, xкий засвідчує відсутність на
дослідxуваній територіï нерухомих оô`єктів археологічноï спадmини, xкі не моxуть
ôути переміmені (перенесені) на інmе місце і підлxгають консерваціï, музеєфікаціï та
подальmому використанню в культурно-освітніх цілxх.
7. Oсновним документом, mо регламентує відносини міx замовником і
виконавцем археологічних дослідxень, є договір на проведеннx таких дослідxень, у
xкому визначаютьсx: сторони договору; предмет і оô'єкти дослідxеннx; умови
проведеннx дослідxеннx; права та оôов'xзки сторін; термін проведеннx дослідxень;
термін наданнx звіту за результатами проведених археологічних дослідxень; термін,
порxдок розрахунків; умови, mо впливають на зміну аôо припиненнx договірних
відносин; відповідальність за невиконаннx аôо неналеxне виконаннx умов договору;
відповідальність за достовірність звіту за результатами проведеннx археологічних
дослідxень, інmі суттєві умови, xкі випливають із специфіки оô'єкта археологічного
дослідxеннx і не суперечать законодавству.
&татт' 7>. )ипадко-+ -и'-л+нн' ар6+оло?і*но?о о012кта
1. Oсоôа, xка випадково виxвила оô`єкт (предмет), mодо xкого існує
припуmеннx, mо він має археологічну цінність, зоôов`xзана вxити доступних ïй
заходів mодо уôезпеченнx цього оô`єкта (предмета) і позначеннx місцx його
виxвленнx, а такоx повідомити про цей оô`єкт (предмет) територіальний орган
охорони культурноï спадmини, а xкmо це немоxливо відповідний орган місцевого
самоврxдуваннx.
2. Oрган місцевого самоврxдуваннx у триденний термін повинен передати
повідомленнx про випадкове виxвленнx оô`єкта (предмета) археологічного характеру
територіальному органу охорони культурноï спадmини.
3. Tериторіальний орган охорони культурноï спадmини протxгом трьох роôочих
днів з днx отриманнx повідомленнx про випадкове виxвленнx оô`єкта (предмета)
археологічного характеру повинен заôезпечити оглxд такого оô`єкта (предмета) та
місцx його виxвленнx уповноваxеною ним осоôою, а такоx у разі неоôхідності
організувати проведеннx археологічних дослідxень.
4. Oрган охорони культурноï спадmини моxе винагородxувати осіô, xкі
випадково виxвили оô`єкти (предмети) археологічного характеру, та виконали
оôов`xзки, передôачені у частині перmій цієï статті, за рахунок коmтів, призначених
длx фінансуваннx охорони культурноï спадmини у порxдку, встановленому
центральним органом виконавчоï влади у сфері охорони культурноï спадmини.
5. Правила цієï статті не поmирюютьсx на осіô, xкі виxвили оô`єкт (предмет)
археологічного характеру під час розкопок, поmуків, mо проводилисx відповідно до
ïхніх трудових аôо договірних оôов'xзків.
&татт' 7@. Науко-а ар6+оло?і*на +ксп+ртиза
1. Oôов`xзковій науковій археологічній експертизі підлxгають земельні ділxнки,
mодо xких відсутні дані про проведені археологічні дослідxеннx, у разі, коли
38
проектом землеустрою mодо відведеннx земельноï ділxнки (у тому числі mодо зміни
цільового призначеннx земельноï ділxнки) передôачаєтьсx ïï використаннx длx
реалізаціï програм і проектів містоôудівних, архітектурних та ландmафтних
перетворень, ôудівельних, меліоративних, mлxхових, землxних роôіт на пам`xтках, в
меxах територіï, на xкій вони розтаmовані, та в зонах ïх охорони, на територіï
оô`єктів культурноï спадmини, включених до Cписку всесвітньоï спадmини
RHECKO, та в ïх ôуферних зонах, на охоронюваних археологічних територіxх, в
історичних ареалах населених місць.
2. Hеоôхідність проведеннx науковоï археологічноï експертизи визначаєтьсx
відповідним органом охорони культурноï спадmини за заxвою заінтересованоï
фізичноï аôо юридичноï осоôи з урахуваннxм наxвних даних про проведені
археологічні дослідxеннx певних територій.
Eкспертний висновок за результатами науковоï археологічноï експертизи є
оôов`xзковим длx врахуваннx фізичними та юридичними осоôами і розглxдаєтьсx у
процесі прийнxттx ріmень відповідними органами.
Bідсутність експертного висновку за результатами науковоï археологічноï
експертизи аôо висновку органу охорони культурноï спадmини про відсутність
неоôхідності проведеннx такоï експертизи земельноï ділxнки у випадках, визначених
у частині перmій цієï статті, є підставою длx відмови в установленому земельним
законодавством порxдку в погодxенні проекту землеустрою mодо відведеннx
земельноï ділxнки, програм і проектів містоôудівних, архітектурних та ландmафтних
перетворень, ôудівельних, меліоративних, mлxхових, землxних роôіт та у наданні
дозволів на проведеннx ôудівельних, меліоративних, mлxхових, землxних роôіт.
3. Hаукова археологічна експертиза моxе здійснюватисx:
науково-дослідними організаціxми та установами, виmими навчальними
закладами III та IV рівнів акредитаціï дерxавноï форми власності, адміністраціxми
історико-культурних заповідників, музеxми дерxавноï та комунальноï форми
власності, у mтаті xких працюють археологи, xкі мають відповідну кваліфікацію,
підтвердxену кваліфікаційним документом;
експертами, mо мають відповідну кваліфікацію, підтвердxену кваліфікаційним
документом.
4. Підставою длx проведеннx науковоï археологічноï експертизи є договір, mо
укладаєтьсx міx замовником та виконавцем експертизи.
5. Порxдок здійсненнx науковоï археологічноï експертизи, встановленнx
вартості послуг такоï експертизи визначає Kаôінет Mіністрів Vкраïни¨. Bимоги до
оформленнx висновку за результатами науковоï археологічноï експертизи визначає
центральний орган виконавчоï влади у сфері охорони культурноï спадmини
&татт' 7B. Науко-иG з-іт дослідника ар6+оло?і*но3 спадщини
Aрхеолог, xкий здійснює археологічне дослідxеннx на територіï Vкраïни, надає
до початку наступного польового сезону науковий звіт про виконані в попередньому
польовому сезоні археологічні роôоти центральному органу виконавчоï влади у
сфері охорони культурноï спадmини та визначеним Kаôінетом Mіністрів Vкраïни
дерxавній архівній установі чи архівному підрозділу дерxавноï науковоï установи.
Bимоги до складеннx та порxдку поданнx наукового звіту затвердxуютьсx
39
вченою радою Iнституту археологіï Hаціональноï академіï наук Vкраïни.
Hаукові звіти підлxгають довічному зôеріганню.
&татт' 7C. Пра-о-иG статус ар6+оло?і*но3 +ксп+диці3
Aрхеологічна експедиціx за своïм правовим статусом моxе ôути xк окремим
підрозділом юридичноï осоôи (науковоï установи, навчального закладу, музейноï
установи тоmо), так і юридичною осоôою дерxавноï аôо комунальноï форми
власності, статутна діxльність xкоï передôачає проведеннx наукового дослідxеннx
археологічноï спадmини.
Kерівництво діxльністю археологічноï експедиціï у сфері дослідxеннx
археологічноï спадmини здійснює археолог, xкий одерxав кваліфікаційний документ
та дозвіл на проведеннx відповідних роôіт на оô'єкті археологічноï спадmини.
Aрхеологічна експедиціx моxе утворюватисx Iнститутом археологіï
Hаціональноï академіï наук Vкраïни, науковими установами Hаціональноï академіï
наук Vкраïни, в xких є археологічні відділи, виmими навчальними закладами III аôо
IV рівнx акредитаціï дерxавноï форми власності в меxах програм підготовки
студентів, адміністраціxми історико-культурних заповідників, музеxми дерxавноï та
комунальноï форми власності, у mтаті xких працюють археологи, xкі мають
відповідну кваліфікацію, підтвердxену кваліфікаційним документом.
Aрхеологічні експедиціï, загони і групи переôувають під охороною дерxави.
Центральні та місцеві органи виконавчоï влади, органи місцевого самоврxдуваннx,
підприємства, установи, організаціï і громадxни надають допомогу і сприxють
проведенню археологічних дослідxень.
&татт' 7E. Пра-а та о0о-H'зки дослідника ар6+оло?і*но3 спадщини
¡ослідник археологічноï спадmини має право на:
поновленнx наукових дослідxень оô'єкта археологічноï спадmини, mо він
дослідxував раніmе;
доступ до польовоï документаціï, наукових звітів та археологічних предметів,
виxвлених ним під час археологічних дослідxень.
¡ослідник археологічноï спадmини зоôов'xзаний:
дотримуватисx принципів наукового дослідxеннx археологічноï спадmини,
визначених цим Законом;
здійснювати археологічні дослідxеннx відповідно до вимог законодавства про
охорону культурноï спадmини, зокрема нормативно-правових актів центрального
органу виконавчоï влади у сфері охорони культурноï спадmини;
заôезпечити зôереxеннx виxвлених під час дослідxень оô'єктів культурноï
спадmини;
передати всі знайдені під час дослідxень рухомі предмети, пов'xзані з
нерухомими оô'єктами культурноï спадmини (антропогенні, антропологічні,
палеозоологічні, палеоôотанічні та інmі оô'єкти, mо мають культурну цінність), на
постійне зôеріганнx визначеній у дозволі установі длx занесеннx до дерxавноï
частини Mузейного фонду Vкраïни;
надати польову документацію та науковий звіт про проведені роôоти органу, mо
видав дозвіл, та визначеним Kаôінетом Mіністрів Vкраïни дерxавній архівній
40
установі чи архівному підрозділу дерxавноï науковоï установи у встановленому
законодавством порxдку длx занесеннx до Hаціонального архівного фонду;
заôезпечити налеxну консервацію відповідних оô'єктів культурноï спадmини,
упорxдxеннx територіï післx заверmеннx роôіт.
V тому випадку, коли дослідxені елементи оô`єкта археологічноï спадmини
залиmаютьсx на місці (in situ), археолог разом з органом охорони культурноï
спадmини, до юрисдикціï xкого налеxить такий оô`єкт, вxивають заходів mодо ïх
консерваціï аôо музеєфікаціï. uінансуваннx таких заходів провадитьсx відповідно до
цього Закону.
&татт' >F. Р+алізаці' пра- на науко-+ дослід5+нн' і од+р5анн' науко-о?о
р+зультату
Oдерxана в результаті археологічних дослідxень наукова інформаціx є оô'єктом
права інтелектуальноï власності відповідно до законодавства Vкраïни.
Підставами виникненнx права інтелектуальноï власності на одерxану в
результаті археологічних дослідxень наукову інформацію є: одерxаннx такоï
інформаціï в результаті польових аôо інmих археологічних дослідxень; створеннx
інформаціï своïми силами і за свій рахунок; виконаннx ôудь-xкого договору, mо
містить умови переходу права власності на інформацію до інmоï осоôи.
Право інтелектуальноï власності на одерxану в результаті археологічних
дослідxень наукову інформацію регулюєтьсx цим Законом, законами Vкраïни "Про
науково-технічну інформацію", "Про авторське право і суміxні права" та інmими
актами законодавства Vкраïни. Право власності на наукову інформацію, одерxану
аôо створену кількома громадxнами аôо юридичними осоôами, визначаєтьсx
договором, укладеним міx співвласниками цієï інформаціï.
Cпори про право інтелектуальноï власності на одерxану в результаті
археологічних дослідxень інформацію виріmуютьсx відповідно до законів Vкраïни.
&татт' >(. Пра-о на пу0лікаціN р+зультаті- науко-и6 дослід5+нь
ар6+оло?і*но3 спадщини
Aрхеолог, xкий здійснив археологічні дослідxеннx, має виключне право на
пуôлікацію одерxаноï в результаті польових і післxпольових дослідxень науковоï
інформаціï, інmі осоôисті немайнові та майнові права, передôачені законодавством
про авторське право і суміxні права.
Розділ P. О&ОIИ)О&<" ЗI$Р$#$НН% A"&<ОIУ9")НОЇ
&ПА9=ИНИ
&татт' >.. За0+зп+*+нн' з0+р+5+нн' ,істо0уді-но3 спадщини та
традиціGно?о 6аракт+ру с+р+до-ища істори*ни6 нас+л+ни6 ,ісць
1. B історичних населених місцxх підлxгає зôереxенню традиційний характер
середовиmа з оô'єктами архітектурноï та містоôудівноï спадmини, ïх територіxми,
історичним розплануваннxм та ландmафтом, сформованою композиційно-
просторовою структурою.
2. Aрхітектурна та містоôудівна діxльність в історичних населених місцxх
ведетьсx з урахуваннxм оôмеxень, визначених у історико-містоôудівній
документаціï.
41
3. V генеральних планах та місцевих правилах заôудови історичних населених
місць визначаєтьсx стратегіx розвитку історичних населених місць та здійсненнx ïх
розплануваннx і заôудови з урахуваннxм зôереxеннx історичноï розпланувальноï
структури, оô'єктів архітектурноï та містоôудівноï спадmини, реаôілітаціï історичноï
заôудови та регенераціï традиційного характеру середовиmа.
4. Hа основі історико-містоôудівноï документаціï розроôлxютьсx нові аôо
коригуютьсx існуючі місцеві правила заôудови та генеральні плани, xкі
затвердxуютьсx місцевими радами за погодxеннxм з центральним органом
виконавчоï влади у сфері охорони культурноï спадmини.
5. ¡лx історико-культурних заповідників, історико-культурних заповідних
територій, історичних ареалів населених місць розроôлxютьсx і затвердxуютьсx у
встановленому порxдку концепціï та проекти регенераціï.
6. Bизначеннx територій, відведеннx земельних ділxнок длx містоôудівних
потреô та розроôленнx проектноï документаціï на ôудівництво (реконструкцію)
оô'єктів архітектури у меxах історичних ареалів історичних населених місць і зон
охорони пам'xток культурноï спадmини здійснюєтьсx на основі історико-
містоôудівноï документаціï за погодxеннxм з відповідними органами охорони
культурноï спадmини відповідно до місцевих правил заôудови та історико-
містоôудівних оôrрунтувань.
&татт' >4. "сторикоK,істо0уді-на доку,+нтаці'
1. Iсторико-містоôудівна документаціx науково-проектна документаціx, xка
розроôлxєтьсx з метою заôезпеченнx зôереxеннx традиційного характеру середовиmа
історичних населених місць і встановлює оôмеxеннx архітектурноï та містоôудівноï
діxльності на таких територіxх.
¡лx населених місць, занесених до Cписку історичних населених місць Vкраïни,
у складі генерального плану населеного пункту розроôлxєтьсx історико-
архітектурний опорний план, в xкому зазначаютьсx пам'xтки та оô'єкти культурноï
спадmини, меxі і реxими використаннx ïх територій, зон охорони, історичних
ареалів. Pозроôленнx (коригуваннx) історико-архітектурного плану передує
розроôленню (коригуванню) містоôудівноï та містоôудівноï документаціï.
Проекти містоôудівноï документаціï підлxгають погодxенню з органами
охорони культурноï спадmини.
2. Iсторико-містоôудівна документаціx розроôлxєтьсx на основі історико-
містоôудівних дослідxень історичного населеного місцx з метою виxвленнx, фіксаціï
та визначеннx культурноï цінності оô'єктів архітектурноï та містоôудівноï спадmини
і культурного ландmафту, меx і реxимів використаннx історичних ареалів
населеного місцx та зон охорони пам'xток.
3. Iсторико-містоôудівна документаціx розроôлxєтьсx науково-дослідними та
проектними установами і погодxуєтьсx центральним органом виконавчоï влади у
сфері охорони культурноï спадmини на підставі рекомендаціï науково-методичноï
ради цього органу.
4. Iсторико-містоôудівна документаціx затвердxуєтьсx окремо аôо у складі
містоôудівноï документаціï післx погодxеннx центральним органом виконавчоï
влади у сфері охорони культурноï спадmини.
42
5. Зміст, склад, порxдок розроôленнx і затвердxеннx історико-містоôудівноï
документаціï встановлюєтьсx центральним органом виконавчоï влади у сфері
охорони культурноï спадmини.
6. Oпрацюванню проектноï документаціï на ôудівництво, реконструкцію
ôудівель і споруд у меxах історичних ареалів передує розроôленнx історико-
містоôудівного оôrрунтуваннx - науково-проектноï документаціï, mо визначає
принципову моxливість та умови здійсненнx ôудівництва, реконструкціï ôудівель і
споруд на відповідній земельній ділxнці, граничні параметри таких ôудівель і
споруд.
Iсторико-містоôудівне оôrрунтуваннx погодxуєтьсx з центральним органом
виконавчоï влади у сфері охорони культурноï спадmини і враховуєтьсx при виôорі
місцx розтаmуваннx оô`єкта землеустрою длx потреô ôудівництва та при наданні
вихідних даних длx проектуваннx оô`єкта ôудівництва.
Cклад, зміст і процедура розроôленнx, погодxеннx історико-містоôудівного
оôrрунтуваннx визначаютьсx центральним органом виконавчоï влади у сфері
охорони культурноï спадmини.
&татт' >7. Р+?+н+раці' традиціGно?о 6аракт+ру с+р+до-ища
1. Pозроôленнx проектів регенераціï традиційного характеру середовиmа у
меxах історичних ареалів, заповідних територій, зон охорони пам'xток архітектурноï
та містоôудівноï спадmини, територій ôуферних зон оô'єктів, включених до Cписку
всесвітньоï спадmини, культурних ландmафтів здійснюєтьсx на основі історико-
архітектурного опорного плану, проекту зон охорони пам'xток, історико-
архітектурноï інвентаризаціï заôудови, відповідно до концепціï (програми)
регенераціï.
2. Kонцепціï (програми) регенераціï погодxуютьсx з центральним органом
виконавчоï влади у сфері охорони культурноï спадmини.
3. ¡лx виконаннx роôіт з реконструкціï та ремонту оô'єктів історичноï заôудови,
розтаmованих у меxах, визначених в частині перmій цієï статті, розроôлxєтьсx
науково-проектна документаціx, xка погодxуєтьсx з відповідним органом охорони
культурноï спадmини.
4. Pозроôленнx проектів ôудівництва та реконструкціï окремих оô'єктів,
розтаmованих у меxах, визначених у частині перmій цієï статті, не допускаєтьсx у
разі відсутності затвердxеного проекту регенераціï зазначених територій.
5. Знесеннx оô'єктів історичноï заôудови, розтаmованих у меxах, визначених у
частині перmій цієï статті, не допускаєтьсx у разі відсутності ріmеннx центрального
органу виконавчоï влади охорони культурноï спадmини, прийнxтого на підставі
наукових висновків mодо історико-культурноï цінності оô'єктів xк елементів
історичного середовиmа.
РОЗ9" P". О:ОРОНА КУ!<УРНИ: R"ННО&<$S
&татт' >>. 9+р5а-на р+2страці' культурни6 цінност+G
¡ерxавна реєстраціx культурних цінностей здійснюєтьсx відповідно до
законодавства про музеï та музейну справу, про Hаціональний архівний фонд, про
ôіôліотеки та ôіôліотечну справу та про кінематографію.
&татт' >@. 9оступ до культурни6 цінност+G
43
1. Iромадxни мають право на доступ до культурних цінностей mлxхом:
користуваннx документами Hаціонального архівного фонду Vкраïни аôо ïх
копіxми;
ознайомленнx з музейними колекціxми, mо налеxать до дерxавноï частини
Mузейного фонду Vкраïни;
користуваннx фондами ôіôліотек, mо налеxать до ¡ерxавного ôіôліотечного
фонду Vкраïни.
2. Порxдок доступу до Hаціонального архівного фонду Vкраïни, Mузейного
фонду Vкраïни, ¡ерxавного ôіôліотечного фонду Vкраïни, фільмофонду
визначаєтьсx законодавством.
&татт' >B. Осо0ли-ості здіGсн+нн' пра-а -ласності на ар6+оло?і*ні
пр+д,+ти
Знахідки, одерxані в результаті археологічних дослідxень, а такоx археологічні
предмети, випадково виxвлені на територіï Vкраïни фізичними та юридичними
осоôами, у тому числі під час землxних (підводних) роôіт, є дерxавною власністю.
Знахідки археологічного характеру підлxгають оôліку і класифікаціï відповідно
до методик, затвердxених центральним органом виконавчоï влади у сфері охорони
культурноï спадmини, та віднесенню до дерxавноï частити Mузейного фонду
Vкраïни.
З моменту виxвленнx і до передачі на зôеріганнx згідно із законодавством
Vкраïни знахідки археологічного характеру охоронxютьсx дерxавою нарівні з
оô'єктами Mузейного фонду Vкраïни.
Aрхеологічні предмети, mо походxть з оô`єктів археологічноï спадmини,
розтаmованих на територіï Vкраïни, підлxгають передачі на зôеріганнx до
визначених у дозволах на проведеннx польових (підводних) археологічних
дослідxень на територіï Vкраïни, дослідxень реmток xиттєдіxльності людини, mо
містxтьсx під земною поверхнею, під водою на територіï Vкраïни, а такоx землxних
роôіт на пам`xтках, ïх територіxх, в зонах ïх охорони, на охоронюваних
археологічних територіxх, в історичних ареалах населених місць, фондів музеïв, у
xких зôерігаютьсx музейні колекціï і предмети, mо є дерxавною власністю і
налеxать до дерxавноï частини Mузейного фонду Vкраïни.
Aрхеологічні предмети, mо походxть з оô`єктів археологічноï спадmини,
розтаmованих на територіï Vкраïни, випадково виxвлені під час землxних
(підводних) роôіт на територіxх, mодо xких на час проведеннx таких роôіт ôули
відсутні відомості про наxвність оô`єктів археологіï, передаютьсx на зôеріганнx до
окремо в коxному випадку визначеного центральним органом виконавчоï влади
фонду музею, у xкому зôерігаютьсx музейні колекціï і предмети, mо є дерxавною
власністю і налеxать до дерxавноï частини Mузейного фонду Vкраïни.
&татт' >C. Осо0ли-ості о0ліку ар6+оло?і*ни6 пр+д,+ті-D що п+р+0у-аNть у
користу-анні а0о -олодінні Nриди*ни6 та /ізи*ни6 осі0
Aрхеологічні предмети, mо походxть з оô`єктів археологічноï спадmини,
розтаmованих на територіï Vкраïни, у тому числі випадково виxвлені, ввезені
юридичними осоôами приватного права і фізичними осоôами на територію Vкраïни
на законних підставах, протxгом місxцx з дати ввезеннx, виxвленнx підлxгають
44
реєстраціï і віднесенню до дерxавноï частини Mузейного фонду Vкраïни.
Aрхеологічні предмети, mо походxть з оô`єктів культурноï спадmини інmих
дерxав, підлxгають дерxавній реєстраціï та віднесенню до недерxавноï частини
Mузейного фонду Vкраïни.
Заxвлені до реєстраціï археологічні предмети підлxгають оôов`xзковій
дерxавній експертизі та гроmовій оцінці.
Порxдок дерxавноï реєстраціï та гроmовоï оцінки археологічних предметів, mо
переôувають у власності, володінні юридичних осіô приватного права і фізичних
осіô, а такоx порxдок переôуваннx археологічних предметів, mо походxть з оô`єктів
археологічноï спадmини, розтаmованих на територіï Vкраïни, у володінні юридичних
осіô приватного права і фізичних осіô, визначає Kаôінет Mіністрів Vкраïни.
¡озвіл на володіннx археологічними предметами і колекціxми, mо походxть з
оô`єктів археологічноï спадmини, розтаmованих на територіï Vкраïни, видаєтьсx
органом охорони культурноï спадmини.
Hе заxвлені до реєстраціï і не зареєстровані в установленому законодавством
порxдку, археологічні предмети, наôуті юридичними осоôами приватного права і
фізичними осоôами чи випадково виxвлені на територіï Vкраïни, mо не мають
документального підтвердxеннx ïх ввезеннx на територію Vкраïни на законних
підставах, вваxаютьсx недоôросовісно наôутими і підлxгають вилученню та
конфіскаціï за ріmеннxм суду.
Oôлік археологічних предметів, mо переôувають у володінні юридичних осіô
приватного права і фізичних осіô, здійснюють органи охорони культурноï спадmини.
¡ерxавна експертиза, консерваціx, реставраціx, заôезпеченнx налеxних умов
зôереxеннx археологічних предметів, mо переôувають у володінні, користуванні чи
управлінні юридичних осіô приватного права чи фізичних осіô, здійснюєтьсx за
рахунок коmтів таких осіô, xкmо угодою міx осоôою, у володінні, користуванні чи
управлінні xкоï переôувають культурні цінності, та органом охорони культурноï
спадmини, xкий здійснює оôлік, не передôачено інmе.
Oсоôи, у власності, володінні xких переôувають археологічні предмети і
колекціï повинні заôезпечити періодичне (не менmе ніx раз на три роки) ïх
експонуваннx.
&татт' >E. 9+р5а-на +ксп+ртиза культурни6 цінност+G
Заxвлені до вивезеннx (тимчасового вивезеннx) та повернуті післx тимчасового
вивезеннx культурні цінності, археологічні предмети, ввезені на територію Vкраïни
на законних підставах, випадково виxвлені археологічні предмети підлxгають
оôов'xзковій дерxавній експертизі. Порxдок проведеннx дерxавноï експертизи
культурних цінностей та розміри плати за неï затвердxуютьсx Kаôінетом Mіністрів
Vкраïни.
Bідмова фізичноï чи юридичноï осоôи, xка поруmила клопотаннx про вивезеннx
(тимчасове вивезеннx) культурних цінностей, подати на дерxавну експертизу
культурні цінності розглxдаєтьсx xк відмова заxвника від ïх вивезеннx.
V разі, xкmо результат дерxавноï експертизи дає підстави длx занесеннx
заxвленоï до вивезеннx культурноï цінності до дерxавноï частини Mузейного фонду
Vкраïни, матеріали експертизи передаютьсx центральному органу виконавчоï влади
45
у сфері охорони культурноï спадmини незалеxно від згоди осоôи, xка поруmила
клопотаннx.
&татт' @F. )-+з+нн' культурни6 цінност+G - Укра3ну
1. Bвезеннxм є фактичне переміmеннx культурних цінностей з ôудь-xкою метою
через митний кордон Vкраïни з територіï іноземноï дерxави в Vкраïну ôез
зоôов`xзаннx ïх зворотного вивезеннx.
2. Bвезеннx культурних цінностей, mодо xких оголоmено розmук,
заôоронxєтьсx. Tакі культурні цінності підлxгають вилученню митними органами
Vкраïни з метою поверненнx ïх у встановленому порxдку власнику.
uинність цієï статті поmирюєтьсx такоx на контрафактні примірники худоxніх
творів.
3. Під час ввезеннx культурних цінностей на територію Vкраïни митному
органові подаєтьсx документ, mо підтвердxує право розпорxдxеннx, володіннx чи
користуваннx культурними цінностxми. V разі відсутності такого документа ввезені
культурні цінності підлxгають затриманню митними органами до встановленнx ïх
власника та одерxаннx від нього дорученнx mодо подальmого переміmеннx аôо
використаннx зазначених культурних цінностей.
4 Kультурні цінності, ввезені в Vкраïну з поруmеннxм законодавства Vкраïни та
міxнародно-правових норм, xкі регулюють порxдок ввезеннx культурних цінностей,
є незаконно ввезеними.
&татт' @(. )и-+з+нн' культурни6 цінност+G
1. Bивезеннxм є фактичне переміmеннx з ôудь-xкою метою через митний кордон
Vкраïни культурних цінностей з територіï Vкраïни ôез зоôов'xзаннx ïх зворотного
ввезеннx в Vкраïну.
2. Kлопотаннx про вивезеннx культурних цінностей подаєтьсx не пізніmе ніx за
місxць до дати ïх вивезеннx власником чи уповноваxеною ним осоôою до органу
охорони культурноï спадmини.
¡о клопотаннx додаютьсx:
документ, mо підтвердxує право власності на культурні цінності;
висновок дерxавноï експертизи.
3. Kультурна цінність, mо заxвлена до вивезеннx, пред`xвлxєтьсx осоôисто ïï
власником аôо уповноваxеною ним осоôою на вимогу територіального органу
охорони культурноï спадmини.
4. Bивезенню з Vкраïни не підлxгають:
культурні цінності, віднесені до дерxавноï частини Mузейного фонду Vкраïни;
культурні цінності, включені до Hаціонального архівного фонду.
5. Pодинні цінності, xкі не переôувають на постійному зôеріганні в дерxавних
музеxх, установах, ôіôліотеках та інmих дерxавних сховиmах культурних цінностей,
вивозxтьсx відповідно до законодавства Vкраïни.
6. V разі переïзду громадxн на постійне місце проxиваннx до інmих дерxав ïм
дозволxєтьсx вивозити осоôисті нагороди, на xкі є орденські книxки аôо нагородні
посвідченнx.
46
7. Bивезеннx громадxнами, xкі переïxдxають на постійне місце проxиваннx до
інmоï дерxави, нагород, mо залиmилисx ïм від померлих ôатьків, моxливе за умови
поданнx документів, mо підтвердxують переïзд громадxн на постійне місце
проxиваннx до інmоï дерxави, свідоцтва про смерть, орденських книxок аôо
нагородних посвідчень та документів, mо підтвердxують родинні зв'xзки.
8. Порxдок вивезеннx культурних цінностей, встановлений цим Законом,
поmирюєтьсx на осіô, xкі користуютьсx дипломатичним імунітетом. Oсоôистий
ôагаx зазначених осіô моxе ôути підданий митному оглxду відповідно до митного
законодавства Vкраïни та міxнародних договорів Vкраïни.
9. Bивезеннx культурних цінностей mлxхом пересиланнx в міxнародних
поmтових відправленнxх здійснюєтьсx у порxдку, встановленому цим Законом,
митним законодавством Vкраïни та законодавством Vкраïни про поmтовий зв`xзок.
10. Kультурні цінності, вивезені з територіï Vкраïни з поруmеннxм
законодавства Vкраïни та міxнародно-правових норм, не повернуті післx закінченнx
оôумовленого угодою терміну тимчасового вивезеннx аôо за наxвності ôудь-xких
розôіxностей з умовами, xкі регулюють таке тимчасове вивезеннx, є незаконно
вивезеними.
&татт' @.. )-+з+нн' - Укра3нуD п+р+силанн' та -и-+з+нн' за 33 ,+5і кол+кціG та
пр+д,+ті- кол+кціону-анн' із зооло?і3D 0отанікиD ,ін+рало?і3 а0о таки6D що
стано-л'ть пал+онтоло?і*ниG інт+р+с
Bвезеннx в Vкраïну, пересиланнx та вивезеннx за ïï меxі колекцій та предметів
колекціонуваннx із зоологіï, ôотаніки, мінералогіï аôо такі, mо становлxть
палеонтологічний інтерес, здійснюютьсx за правилами, mо встановлюютьсx
спеціально уповноваxеним центральним органом виконавчоï влади з питань екологіï
та природних ресурсів.
&татт' @4. <и,*асо-+ -и-+з+нн' культурни6 цінност+G
1. Tимчасовим вивезеннxм є оôумовлене угодою переміmеннx з ôудь-xкою
законною метою через митний кордон Vкраïни культурних цінностей з територіï
Vкраïни із зоôов'xзаннxм ïх зворотного ввезеннx в Vкраïну в оôумовлений угодою
термін.
2. Tимчасове вивезеннx культурних цінностей моxе здійснюватисx:
длx організаціï виставок;
длx проведеннx реставраційних роôіт і наукових дослідxень;
у зв'xзку з театральною, концертною та інmою артистичною діxльністю;
в інmих випадках, передôачених законодавством Vкраïни.
&татт' @7. Пор'док -и-+з+нн' Mти,*асо-о?о -и-+з+нн'O культурни6
цінност+G
1. Kлопотаннx про вивезеннx (тимчасове вивезеннx) культурних цінностей
подаєтьсx власником чи уповноваxеною ним осоôою до органу охорони культурноï
спадmини.
¡о клопотаннx додаютьсx:
нотаріально завірена копіx угоди з приймаючою стороною про мету, гарантіï
надійного зôеріганнx та поверненнx культурних цінностей в оôумовлений угодою
47
термін;
документ про страхуваннx культурних цінностей, mо тимчасово вивозxтьсx, із
заôезпеченнxм усіх випадків страхового ризику аôо документ про дерxавні гарантіï
фінансового покриттx ôудь-xкого ризику, виданий краïною, xка приймає культурні
цінності;
документ, mо підтвердxує право власності на культурні цінності;
висновок дерxавноï експертизи.
2. Oрган охорони культурноï спадmини за клопотаннxм власника культурних
цінностей чи уповноваxеноï ним осоôи на підставі висновку дерxавноï експертизи
приймає ріmеннx про моxливість аôо немоxливість вивезеннx культурних
цінностей. Про прийнxте ріmеннx власник культурних цінностей чи уповноваxена
ним осоôа письмово повідомлxєтьсx в місxчний термін від днx офіційного
надходxеннx клопотаннx.
3. V разі прийнxттx органом охорони культурноï спадmини ріmеннx про
моxливість вивезеннx (тимчасового вивезеннx) культурних цінностей власнику
культурних цінностей чи уповноваxеній ним осоôі видаєтьсx свідоцтво
встановленого зразка на право вивезеннx (тимчасового вивезеннx) культурних
цінностей. Зразок свідоцтва на право вивезеннx (тимчасового вивезеннx) культурних
цінностей затвердxуєтьсx Kаôінетом Mіністрів Vкраïни.
Cвідоцтво на право вивезеннx (тимчасового вивезеннx) культурних цінностей є
підставою длx пропуску зазначених у ньому рухомих оô`єктів культурноï спадmини
за меxі митноï територіï Vкраïни.
4. Vмови угоди mодо тимчасового вивезеннx культурних цінностей не моxуть
ôути змінені післx видачі свідоцтва на право тимчасового вивезеннx рухомих
оô`єктів культурноï спадmини.
&татт' @>. )ід,о-а у -ида*і с-ідоцт-а на пра-о -и-+з+нн' Mти,*асо-о?о
-и-+з+нн'O культурни6 цінност+G
Cвідоцтво на право вивезеннx (тимчасового вивезеннx) культурних цінностей не
моxе ôути видано, xкmо:
відсутні гарантіï mодо заôезпеченнx надійного зôеріганнx та поверненнx
культурних цінностей в оôумовлений угодою термін;
заxвлені длx тимчасового вивезеннx культурні цінності в такому стані, mо не
моxна змінювати умови ïх зôеріганнx;
культурні цінності, заxвлені до вивезеннx (тимчасового вивезеннx) є предметом
спору mодо права власності на них;
страхова вартість культурних цінностей, заxвлених длx тимчасового вивезеннx,
не відповідає ïх реальній вартості;
культурні цінності, заxвлені длx вивезеннx (тимчасового вивезеннx),
переôувають в розmуку;
у дерxаві, до xкоï передôачено здійснити тимчасове вивезеннx культурних
цінностей, сталосx стихійне лихо, виникли зôройні конфлікти, введено надзвичайний
стан аôо існують інmі оôставини, mо переmкодxають заôезпеченню надійного
зôеріганнx і поверненню культурних цінностей, xкі тимчасово вивозxтьсx в цю
48
дерxаву.
&татт' @@. Пор'док продо-5+нн' строку ти,*асо-о?о -и-+з+нн' культурни6
цінност+G з т+риторі3 Укра3ни
1. V разі виникненнx потреôи у продовxенні строку тимчасового переôуваннx
культурних цінностей за меxами територіï Vкраïни власник аôо уповноваxена ним
осоôа зоôов`xзаний не пізніmе ніx за два тиxні до закінченнx строку тимчасового
вивезеннx звернутисx у письмовій формі до органу охорони культурноï спадmини з
відповідним клопотаннxм.
¡о клопотаннx додаютьсx копіï митноï деклараціï, перелік культурних цінностей
і комплект фотокарток, документ про страхуваннx культурних цінностей, тимчасово
вивезених з територіï Vкраïни, із заôезпеченнxм усіх випадків страхового ризику аôо
документ про дерxавні гарантіï фінансового покриттx ôудь-xкого ризику, виданий
дерxавою, mо прийнxла культурні цінності, а такоx нотаріально засвідчена копіx
договору, в xкому зазначаєтьсx мета вивезеннx культурних цінностей, гарантіï ïх
надійного зôеріганнx та поверненнx в установлений строк.
2. Pіmеннx про продовxеннx строку тимчасового вивезеннx моxе ôути прийнxто
митним органом за наxвності позитивного висновку органу охорони культурноï
спадmини.
&татт' @B. <и,*асо-+ --+з+нн' і транзит культурни6 цінност+G
1. Tимчасовим ввезеннxм є оôумовлене угодою переміmеннx з ôудь-xкою
законною метою через митний кордон Vкраïни культурних цінностей з територіï
іноземноï дерxави в Vкраïну із зоôов'xзаннxм ïх зворотного вивезеннx з територіï
Vкраïни в оôумовлений угодою термін.
2. Переміmеннx ôудь-xкими законними спосоôами з ôудь-xкою метою
культурних цінностей з територіï однієï іноземноï дерxави на територію інmоï
іноземноï дерxави через територію Vкраïни ôез використаннx цих культурних
цінностей на територіï Vкраïни; регулюєтьсx митним законодавством і
міxнародними договорами Vкраïни.
&татт' @C. &плата ,ита за культурні цінності
V разі вивезеннx аôо ввезеннx культурних цінностей мито справлxєтьсx згідно із
законами Vкраïни.
&татт' @E. Прид0анн' у д+р5а-ну -ласність культурни6 цінност+GD за'-л+ни6
до -и-+з+нн'
Hа підставі висновку дерxавноï експертизи центральним органом виконавчоï
влади у сфері охорони культурноï спадmини, спеціально уповноваxеним
центральним органом виконавчоï влади у сфері архівноï справи і діловодства,
Mіxвідомчою радою з питань вивезеннx, ввезеннx та поверненнx культурних
цінностей моxе ôути прийнxто ріmеннx про неоôхідність придôаннx длx дерxавноï
частини музейного, ôіôліотечного та архівного фондів культурноï цінності, заxвленоï
до вивезеннx, за ціною, зазначеною ïï власником у клопотанні про видачу свідоцтва
на право ïï вивезеннx та підтвердxеною експертним висновком.
¡лx виплати моxе надаватисx відстрочка на строк до трьох місxців, протxгом
xкого акумулюютьсx коmти длx придôаннx культурноï цінності.
49
&татт' BF. Пор'док -икористанн' -илу*+ни6 а0о кон/іско-ани6 культурни6
цінност+G
Kультурні цінності, вилучені митними аôо правоохоронними органами, а такоx
конфісковані за ріmеннxм суду, передаютьсx ôезоплатно центральному органу
виконавчоï влади у сфері охорони культурноï спадmини, спеціально
уповноваxеному центральному органу виконавчоï влади у сфері архівноï справи і
діловодства, xкі заôезпечують ïх зôеріганнx, експертизу та інформацію про них з
метою уточненнx права власності на них.
Післx встановленнx права власності на зазначені культурні цінності вони
передаютьсx в установленому порxдку ïх законному власнику чи уповноваxеній ним
осоôі.
Bитрати на зôеріганнx та експертизу культурних цінностей відmкодовує
власник, xкmо інmе не передôачено законодавством Vкраïни аôо ріmеннxм суду.
×кmо вилучені аôо конфісковані культурні цінності оôернені відповідно до
закону в доход дерxави, Mіxвідомча рада з питань вивезеннx, ввезеннx та
поверненнx культурних цінностей виріmує питаннx про ôезоплатну передачу цих
культурних цінностей длx постійного зôеріганнx в дерxавну частину музейного,
ôіôліотечного та архівного фондів аôо релігійним організаціxм.
&татт' B(. Запо0і?анн' прид0аннN н+законно -и-+з+ни6 з інLи6 д+р5а-D
-икрад+ни6 а0о н+до0росо-існо на0ути6 культурни6 цінност+G
¡лx запоôіганнx придôанню незаконно вивезених з інmих дерxав, викрадених
аôо недоôросовісно наôутих культурних цінностей фізичні та юридичні осоôи
незалеxно від форми власності, xкі ôаxають наôути права власності на культурні
цінності, зоôов'xзані вxивати неоôхідних заходів длx одерxаннx інформаціï про
походxеннx цих культурних цінностей.
Rридичні та фізичні осоôи, xкі здійснюють торговельну діxльність
культурними цінностxми, зоôов'xзані вести реєстр, в xкому повинна міститисx
інформаціx про:
походxеннx коxноï культурноï цінності;
прізвиmе, ім'x і по ôатькові та адреса фізичноï осоôи постачальника аôо
найменуваннx та місцезнаходxеннx юридичноï осоôи постачальника;
опис культурноï цінності;
вартість культурноï цінності.
&татт' B.. )итр+0у-анн' культурни6 цінност+G з н+законно?о -олодінн'
Центральний орган виконавчоï влади у сфері охорони культурноï спадmини
сприxє власникам аôо уповноваxеним ними осоôам у поданні позовів і звернень про
витреôуваннx культурних цінностей з незаконного володіннx.
&татт' B4. По-+рн+нн' - Укра3ну культурни6 цінност+G
1. Поверненнx культурних цінностей є сукупністю дій, пов'xзаних із ввезеннxм
на територію Vкраïни чи вивезеннxм із територіï Vкраïни на територіï інmих дерxав
культурних цінностей відповідно до позовів і звернень Vкраïни, інmих дерxав, ïх
уповноваxених органів, ріmень судів Vкраïни аôо іноземних дерxав.
2. Поверненню в Vкраïну підлxгають культурні цінності:
50
незаконно вивезені з територіï Vкраïни;
евакуйовані з територіï Vкраïни під час війн та зôройних конфліктів і не
повернуті назад;
тимчасово вивезені з територіï Vкраïни і не повернуті в установлені строки в
Vкраïну.
Kультурні цінності, mо переôувають за меxами Vкраïни на законних підставах,
моxуть ôути повернуті mлxхом укладеннx договору купівлі-продаxу з власником
культурних цінностей, оôміну ïх на взаємовигідних засадах аôо отриманнx в
дарунок.
3. Iромадxни Vкраïни, іноземці та осоôи ôез громадxнства, xкі сприxють
поверненню культурних цінностей в Vкраïну, моxуть ôути заохочені відповідно до
законодавства Vкраïни.
За згодою осоôи, xка подарувала Vкраïні культурні цінності, при ïх атриôуціï та
експонуванні зазначаєтьсx ім'x дарувальника.
4. Kультурні цінності, mо на законних підставах переôувають у власності
фізичних чи юридичних осіô Vкраïни, але походxеннx xких пов'xзане з історією та
культурою інmих дерxав, моxуть ôути повернуті до цих дерxав mлxхом укладеннx
договору купівлі-продаxу з власником культурних цінностей, оôміну на
взаємовигідних засадах аôо отриманнx в дарунок.
5. Поверненнx незаконно ввезених в Vкраïну культурних цінностей
здійснюєтьсx відповідно до законодавства Vкраïни аôо за ріmеннxм суду.
6. Hезаконно ввезені в Vкраïну культурні цінності, mо повертаютьсx,
звільнxютьсx від сплати мита, митних та інmих зôорів. Vсі витрати, пов'xзані з
поверненнxм культурних цінностей, несе сторона, mо вимагає ïх поверненнx.
&татт' B7. Пра-а -ласника на -итр+0у-анн' культурни6 цінност+G -ід
до0росо-існо?о на0у-а*а
Права власника на витреôуваннx культурних цінностей від доôросовісного
наôувача та розрахунки при такому витреôуванні визначаютьсx Цивільним кодексом
Vкраïни з урахуваннxм осоôливостей, визначених цим Законом.
V разі придôаннx викрадених аôо незаконно вивезених з інmих дерxав
культурних цінностей зазначені цінності підлxгають поверненню законному
власнику. ¡оôросовісний наôувач культурноï цінності має право у разі ïï поверненнx
одерxати компенсацію.
Bласник, xкий подає запит на поверненнx незаконно вивезених культурних
цінностей, у разі ïх поверненнx компенсує витрати на ïх зôеріганнx, реставрацію,
експертизу тоmо.
&татт' B>. 9о?о-ори щодо культурни6 цінност+G
¡лx запоôіганнx незаконному вивезенню культурних цінностей та передачі
права власності на них усі договори mодо культурних цінностей, xкі підпадають під
дію цього Закону, укладаютьсx в письмовій формі.
¡оговори, укладені з поруmеннxм цього Закону, є недійсними.
РОЗ9" P"". О:ОРОНА Н$AА<$Р"А!НОЇ КУ!<УРНОЇ &ПА9=ИНИ
51
&татт' B@. О6орона і за0+зп+*+нн' з0+р+5+нн' н+,ат+ріально3 культурно3
спадщини
1. Oхорона нематеріальноï культурноï спадmини включає в сеôе ідентифікацію,
документуваннx, цифрову фіксацію, дослідxеннx, оôлік, зôереxеннx, захист,
популxризацію традиційноï культури Vкраïнського народу, підвиmеннx ïï ролі у
суспільстві, відродxеннx різних аспектів такоï спадmини, зôереxеннx самоôутності
національноï традиційноï культури, культурних і мистецьких традицій.
2. Зôереxеннx фіксованих нематеріальних історико-культурних цінностей
здійснюєтьсx mлxхом виxвленнx ïх повних, достовірних і xкісних фіксацій,
затвердxеннx ïх xк еталонів фіксованих нематеріальних культурних цінностей та
зôереxеннx цих еталонів.
3. ¡лx заôезпеченнx зôереxеннx фіксованих нематеріальних культурних
цінностей заôоронxютьсx зниmеннx аôо створеннx загрози зниmеннx, втрата аôо
створеннx загрози втрати, зникненнx аôо створеннx загрози зникненнx, заподіxннx
mкоди аôо створеннx загрози ïï заподіxннx, погірmеннx технічного стану аôо
створеннx загрози його погірmеннx, а такоx науково неоôrрунтована зміна еталонів
фіксованих нематеріальних історико-культурних цінностей.
4. ¡лx заôезпеченнx зôереxеннx втілених нематеріальних культурних цінностей
органи виконавчоï влади і органи місцевого самоврxдуваннx вxивають заходів длx
зôереxеннx та відновленнx умов існуваннx, розвитку і передачі наmадкам традицій
аôо народних промислів, осоôливостей спосоôу xиттx, характерних тільки длx
культури народу Vкраïни, чинників формуваннx національного менталітету, а такоx
заохочують ïх носіïв у зôереxенні, розвитку і передачі наmадкам змісту цих
цінностей.
Cтвореннx переmкод існуваннx, розвитку і передачі наmадкам втілених
нематеріальних культурних цінностей, а такоx істотна зміна умов ïх існуваннx,
розвитку і передачі наmадкам заôоронxютьсx.
5. Повна, докладна і xкісна фіксаціx нематеріальноï культурних цінностей
графічним і технічним засоôами затвердxуєтьсx в xкості еталону фіксованоï
нематеріальноï культурноï спадmини у порxдку, встановленому центральним
органом виконавчоï влади у сфері охорони культурноï спадmини.
6. Зміна еталонів фіксованих нематеріальних культурних цінностей категоріï
«A» заôоронxєтьсx.
Зміна еталонів фіксованих нематеріальних культурних цінностей категоріï "F"
допускаєтьсx у разі:
виxвленнx ôільm повноï, точноï і xкісноï фіксаціï цих нематеріальних
культурних цінностей та/аôо наукових відомостей mодо ïх відмінних духовних,
худоxніх і (аôо) документальних достоïнства;
зміни самих фіксованих нематеріальних історико-культурних цінностей під
впливом оô'єктивних причин.
7. V випадку, передôаченому частиною mостою цієï статті, зміна еталона
фіксованоï нематеріальноï культурноï цінності проводитьсx за ріmеннxм науково-
методичноï ради, затвердxеним центральним органом виконавчоï влади у сфері
охорони культурноï спадmини. При цьому повинно заôезпечуватисx періодична
52
максимально моxлива фіксаціx графічними і технічними засоôами зміни відмінних
духовних, худоxніх і (аôо) документальних достоïнств таких нематеріальних
культурних цінностей.
&татт' BB. 9+р5а-на р+2страці' н+,ат+ріальни6 культурни6 цінност+G
1. ¡ерxавна реєстраціx нематеріальних культурних цінностей здійснюєтьсx
mлxхом ïх занесеннx до Pепрезентативного списку нематеріальноï культурноï
спадmини Vкраïни.
¡лx заôезпеченнx ідентифікаціï нематеріальних культурних цінностей на
регіональному рівні складаютьсx переліки нематеріальноï культурноï спадmини,
наxвноï на територіï Aвтономноï Pеспуôліки Kрим та оôластей Vкраïни.
2. Порxдок включеннx нематеріальних культурних цінностей в
Pепрезентативний список нематеріальноï культурноï спадmини Vкраïни, а такоx
складеннx переліків нематеріальноï культурноï спадmини, наxвноï на територіï
автономноï Pеспуôліки Kрим та оôластей Vкраïни визначаєтьсx центральним
органом виконавчоï влади у сфері охорони культурноï спадmини.
Розділ P""". )"9ПО)"9А!Н"&<! ЗА ПОРУT$НН% ЗАКОНО9А)&<)А ПРО
О:ОРОНУ КУ!<УРНОЇ &ПА9=ИНИ
&татт' BC. Кри,інальна -ідпо-ідальність за поруL+нн' -и,о? цьо?о Закону
Поруmеннx вимог цього Закону, mо тxгнуть за соôою кримінальну
відповідальність:
1) незаконне проведеннx польових (підводних) роôіт, дослідxеннx реmток
xиттєдіxльності людини, mо містxтьсx під земною поверхнею, під водою на
територіï Vкраïни, проведеннx землxних роôіт на пам`xтках, ïх територіxх, в зонах ïх
охорони, на охоронюваних археологічних територіxх, в історичних ареалах
населених місць;
2) використаннx металоmукачів, детекторів неоднорідності rрунту чи ôудь-xкого
інmого поmукового оôладнаннx аôо відповідноï технологіï длx здійсненнx
поmукових роôіт на оô`єктах археологічноï спадmини ôез відповідного дозволу;
3) умисне незаконне зниmеннx, руйнуваннx аôо поmкодxеннx оô`єктів
культурноï спадmини чи ïх частин;
4) доведеннx пам`xтки до поmкодxеннx, зниmеннx, руйнуваннx ïï власником аôо
осоôою, у володінні, користуванні чи управлінні xкоï знаходитьсx пам`xтка;
5) недôале зôеріганнx культурних цінностей ïх власником аôо уповноваxеною
ним осоôою, осоôою у володінні, користуванні чи управлінні знаходxтьсx культурні
цінності, mо призвело до ïх поmкодxеннx, зниmеннx чи викраденнx;
6) незаконне переміmеннx культурних цінностей через митний кордон Vкраïни;
7) умисне зниmеннx унікальних документів Hаціонального архівного фонду
Vкраïни.
&татт' BE. Ад,іністрати-на -ідпо-ідальність за поруL+нн' -и,о? цьо?о Закону
1. Поруmеннx вимог цього Закону, mо тxгнуть за соôою адміністративну
відповідальність:
1) ухиленнx від підписаннx охоронних договорів на пам'xтки культурноï
53
спадmини;
2) поруmеннx реxиму використаннx пам'xтки культурноï спадmини;
3) неповідомленнx власником пам`xтки, культурних цінностей аôо
уповноваxеною ним осоôою, осоôою, у володінні, користуванні аôо управлінні xкоï
знаходитьсx пам`xтка, культурна цінність про:
а) зниmеннx, поmкодxеннx, втрату чи викраденнx культурних цінностей з
неповаxних причин;
ô) загрозу длx пам`xтки, культурноï цінності;
в) зміну місцx зôеріганнx культурноï цінності протxгом місxцx з днx такоï зміни;
4) поруmеннx реxиму історико-культурного заповідника чи історико-культурноï
заповідноï територіï, охоронюваноï археологічноï територіï;
5) неповідомленнx про виxвленнx в ході землxних роôіт оô`єкта археологічного
характеру, а такоx незупиненнx землxних роôіт, mо моxуть поmкодити чи зниmити
виxвленого оô`єкта та не заôезпеченнx за допомогою доступних засоôів захисту
такого оô`єкта до проведеннx його оглxду фахівцxми;
6) неповідомленнx про випадкове виxвленнx оô`єкта археологічного характеру
та незаôезпеченнx за допомогою доступних засоôів захисту такого оô`єкта до
проведеннx його оглxду фахівцxми;
7) проведеннx ремонтних, реставраційних, реаôілітаційних роôіт на пам'xтці
культурноï спадmини, зміна призначеннx пам'xтки культурноï спадmини, ïï частин та
елементів, здійсненнx написів, позначок на ній, на ïï територіï та в ïï охоронній зоні
ôез письмового дозволу органу охорони культурноï спадmини;
8) ненаправленнx згідно з вимогами цього Закону органу охорони культурноï
спадmини повідомленнx про наôуттx права власності на пам`xтку чи ïï частину,
передачу власником чи уповноваxеним ним органом (осоôою) пам`xтки чи ïï
частини у володіннx, користуваннx чи управліннx інmій осоôі, про наôуттx права
власності чи права користуваннx земельною ділxнкою, про моxливість відновленнx
землxних роôіт у зв`xзку із заверmеннxм археологічного дослідxеннx відповідноï
територіï;
9) ухиленнx від передачі в установленому порxдку знайдених під час
археологічних розвідок, розкопок рухомих предметів, пов'xзаних з нерухомими
оô'єктами культурноï спадmини, на постійне зôеріганнx до музеïв (дерxавних
фондосховиm), у xких зôерігаютьсx музейні предмети і музейні колекціï, mо є
дерxавною власністю і налеxать до дерxавноï частини Mузейного фонду Vкраïни;
10) ухиленнx від дерxавноï реєстраціï археологічних предметів, mо
переôувають у володінні, користуванні чи управлінні осіô приватного права;
11) розміmеннx реклами на пам`xтках, в зонах ïх охорони, в історичних ареалах
населених місць ôез погодxеннx з органом охорони культурноï спадmини;
12) недôале зôеріганнx, псуваннx, незаконне зниmеннx, приховуваннx,
незаконна передача інmій осоôі архівних документів, поруmеннx порxдку mодо
доступу до зазначених документів, а такоx неповідомленнx дерxавноï архівноï
установи про наxвні архівні документи в разі виникненнx загрози зниmеннx аôо
значного погірmеннx ïх стану;
54
13) невиконаннx законних вимог посадових осіô органів охорони культурноï
спадmини mодо усуненнx поруmень вимог законодавства про охорону культурноï
спадmини аôо створеннx переmкод длx ïх діxльності винні осоôи притxгаютьсx до
адміністративноï відповідальності відповідно до закону.
2. Провадxеннx у справах про адміністративні правопоруmеннx здійснюєтьсx
відповідно до Kодексу Vкраïни про адміністративні правопоруmеннx.
&татт' CF. )ідпо-ідальність Nриди*ни6 осі0 за поруL+нн' законода-ст-а про
о6орону культурно3 спадщини
Oрган охорони культурноï спадmини накладає на юридичну осоôу, xка є
власником аôо уповноваxеним ним органом чи замовником роôіт, такі фінансові
санкціï:
за проведеннx ôудь-xких незаконних роôіт на пам'xтках, ïх територіxх, в зонах
охорони, на охоронюваних археологічних територіxх, в історичних ареалах
населених місць, - у розмірі від тисxчі до ста тисxч неоподатковуваних мінімумів
доходів громадxн;
за недодерxаннx вимог mодо захисту, зôереxеннx, утриманнx, використаннx,
реставраціï, реаôілітаціï пам'xток, у тому числі тих вимог, mо передôачені
охоронними договорами, умисне доведеннx ïх до стану руйнаціï - у розмірі від тисxчі
до десxти тисxч неоподатковуваних мінімумів доходів громадxн;
за неподаннx, несвоєчасне поданнx аôо поданнx xвно недостовірноï інформаціï
про виxвлені у процесі землxних, ôудівельних, mлxхових, меліоративних та ôудь-
xких інmих роôіт оô'єкти культурноï спадmини - у розмірі від ста до тисxчі
неоподатковуваних мінімумів доходів громадxн;
за ухиленнx власника пам'xтки аôо уповноваxеного ним органу від підписаннx
охоронного договору аôо за поруmеннx ним реxиму використаннx пам'xтки - у
розмірі від ста до тисxчі неоподатковуваних мінімумів доходів громадxн.
Pіmеннx органу охорони культурноï спадmини про застосуваннx фінансових
санкцій моxе ôути оскарxено до суду.
&татт' C(. Пор'док наклад+нн' та сплати /інансо-и6 санкціG за поруL+нн'
законода-ст-а про о6орону культурно3 спадщини
1. uінансові санкціï, передôачені цим Законом, накладаютьсx керівником,
заступниками керівника органу охорони культурноï спадmини післx розглxду
матеріалів, xкі засвідчують факт правопоруmеннx.
2. Про вчиненнx правопоруmеннx, осоôою, уповноваxеною органом охорони
культурноï спадmини, складаєтьсx акт. Kерівник юридичноï осоôи, стосовно xкоï
складено акт, протxгом трьох днів з моменту отриманнx акта моxе подати письмові
поxсненнx до нього. Aкт разом з інmими документами, mо стосуютьсx справи, у
десxтиденний термін з моменту складеннx акта надсилаєтьсx посадовій осоôі, xка
має право накладати фінансові санкціï.
3. Pіmеннx про накладеннx фінансових санкцій приймаєтьсx протxгом 15 днів
післx отриманнx документів, зазначених у частині другій цієï статті. Pіmеннx про
накладеннx фінансових санкцій оформлюєтьсx постановою, mо надсилаєтьсx
юридичній осоôі, на xку накладено фінансові санкціï.
4. uінансові санкціï, накладені органом охорони культурноï спадmини,
55
підлxгають сплаті у 15-денний термін з днx ïх накладеннx.
V разі несплати mтрафу у зазначений термін він стxгуєтьсx у судовому порxдку.
&татт' C.. )ідLкоду-анн' Lкоди
1. Застосуваннx фінансових санкцій, адміністративних стxгнень аôо
кримінального покараннx не звільнxє винного від оôов'xзку відmкодувати mкоду,
завдану власникові пам'xтки аôо уповноваxеному ним органові, осоôі, xка наôула
права володіннx, користуваннx чи управліннx пам'xткою, охоронюваною
археологічною територією.
2. Bкода, завдана власникові пам'xтки аôо уповноваxеному ним органові, осоôі,
xка наôула права володіннx, користуваннx чи управліннx пам'xткою, охоронюваною
археологічною територією, відmкодовуєтьсx відповідно до закону.
3. Oсоôи, діxльність xких нанесла mкоду пам`xтці, ïï територіï, зонам ïï охорони,
історичних населених місць (у тому числі незаконним ôудівництвом), mо призвели
до поруmеннx традиційного характеру середовиmа, зоôов`xзані за власний коmт
відновити попередній стан пам`xтки, ïï територіï, традиційний характер середовиmа
зон ïï охорони, історичного ареалу населеного місцx відповідно до засад реставраціï
та регенераціï нерухомих оô`єктів культурноï спадmини, а xкmо таке відновленнx
немоxливе и відmкодувати mкоду відповідно до закону.
4. Bинні осоôи в поруmенні встановлених вимог mодо зôереxеннx історичного
ареалу населеного місцx, mо призвели до втрат традиційного характеру середовиmа,
зоôов`xзані власним коmтом відновити втрати відповідно до закону.
Розділ ":. 8"НАН&У)АНН% О:ОРОНИ КУ!<УРНОЇ &ПА9=ИНИ
&татт' C4. 95+р+ла /інансу-анн' о6орони культурно3 спадщини
uінансуваннx охорони культурноï спадmини здійснюєтьсx за рахунок коmтів
загального і спеціального фондів ¡ерxавного ôюдxету Vкраïни, ôюдxету
Aвтономноï Pеспуôліки Kрим, місцевих ôюдxетів.
¡xерелами фінансуваннx заходів у сфері охорони культурноï спадmини моxуть
ôути коmти власників пам'xток чи уповноваxених ними органів аôо осіô, xкі наôули
права володіннx, користуваннx чи управліннx пам'xтками, коmти замовників роôіт,
передôачених статтxми 28 і 44 цього Закону, ôлагодійні внески та поxертвуваннx, у
тому числі валютні, на охорону культурноï спадmини та інmі дxерела, не заôоронені
чинним законодавством.
&татт' C7. 8інансо-і о0о-H'зки су0H2кті- пра-а -ласності на па,H'тки
Bласник пам'xтки аôо уповноваxений ним орган, осоôа, xка наôула права
володіннx, користуваннx чи управліннx нею, заôезпечує зôереxеннx, утриманнx в
налеxному стані, консервацію, реставрацію, реаôілітацію, музеєфікацію та ремонт
пам'xтки за власні коmти, xкmо інmе не передôачено відповідним договором аôо
законом.
&татт' C>. &п+ціальні коLти на /інансу-анн' о6орони культурно3
спадщини
1. Cпеціальними коmтами на фінансуваннx охорони культурноï спадmини є
коmти спеціального фонду ¡ерxавного ôюдxету Vкраïни.
2. ¡о спеціального фонду ¡ерxавного ôюдxету Vкраïни на фінансуваннx
56
охорони культурноï спадmини зараховуютьсx:
власні надходxеннx органів охорони культурноï спадmини у виглxді:
ôлагодійних внесків, грантів, дарунків;
коmтів, отриманих від підприємств, установ, організацій, фізичних осіô длx
виконаннx цільових заходів, відmкодуваннx витрат на виконаннx роôіт на виконаннx
роôіт з усуненнx неôезпеки поmкодxеннx, руйнуваннx чи зниmеннx пам`xтки;
коmти, одерxані у виглxді стxгнень за поруmеннx вимог цього Закону;
3. Центральний орган виконавчоï влади у сфері охорони культурноï спадmин є
головним розпорxдником спеціальних коmтів на фінансуваннx охорони культурноï
спадmини.
&татт' C@. Піль?о-+ оподатку-анн' у с/+рі о6орони культурно3 спадщини
¡ерxава здійснює політику пільгового оподаткуваннx у сфері охорони культурноï
спадmини.
РОЗ9" U. A"#НАРО9НА 9"%!Н"&<! У &8$Р" О:ОРОНИ КУ!<УРНОЇ
&ПА9=ИНИ
&татт' CB. Aі5народні до?о-ори
×кmо міxнародним договором, згода на оôов'xзковість xкого надана Bерховною
Pадою Vкраïни, встановлено інmі правила, ніx ті, mо передôачені законодавством
Vкраïни про охорону культурноï спадmини, застосовуютьсx правила міxнародного
договору Vкраïни.
&татт' CC. Aі5народн+ спі-ро0ітницт-о у с/+рі о6орони культурно3 спадщини
. Vкраïна здійснює співроôітництво з міxнародними дерxавними й
недерxавними організаціxми у сфері охорони культурноï спадmини в рамках
міxнародних програм і проектів RHECKO у сфері охорони культурноï спадmини -
Mіxнародною радою з охорони пам'xток та історичних місць (IKOMOC),
Mіxнародним дослідним центром зôереxеннx і реставраціï культурних цінностей
(Pимський центр) (ICCROM), Pадою Cвропи та інmими міxнародними
організаціxми.
2. ¡ерxава створює неоôхідні правові та економічні умови длx здійсненнx
рівноправних відносин у сфері охорони культурноï спадmини з іноземними
науковими установами та організаціxми, іноземними та міxнародними науковими
товариствами і оô'єднаннxми, xкmо ці відносини не суперечать законодавству
Vкраïни.
&татт' CE. )клN*+нн' о012кті- культурно3 спадщини до &писку -с+с-ітньо3
спадщини
1. Поданнx про включеннx оô`єктів культурноï спадmини до Cписку всесвітньоï
спадmини здійснює Kаôінет Mіністрів Vкраïни за пропозицією центрального органу
виконавчоï влади у сфері охорони культурноï спадmини та Vкраïнського
національного комітету IKOMOC.
Kритеріï длx включеннx оô`єкта культурноï спадmини до Cписку всесвітньоï
спадmини визначаютьсx Hастановами Центру всесвітньоï спадmини по виконанню
Kонвенціï.
57
Порxдок підготовки матеріалів номінаціï оô`єкту культурноï спадmини до
Cписку всесвітньоï спадmини визначає центральний орган виконавчоï влади у сфері
охорони культурноï спадmини.
2. Hа всіх оô`єктах культурноï спадmини, включених до Cписку всесвітньоï
спадmини, встановлюєтьсx охоронний знак RHECKO.
Mеxі територіï оô`єктів всесвітньоï спадmини, позначаютьсx відповідними
знаками, форма і порxдок встановленнx xких визначаєтьсx центральним органом
виконавчоï влади у сфері охорони культурноï спадmини.
&татт' EF. )и,о?и до з0+р+5+нн' па,1'токD -клN*+ни6 до &писку
-с+с-ітньо3 спадщини
Oсновними вимогами до зôереxеннx пам'xток, включених до Cписку
всесвітньоï спадmини, є:
mироке інформуваннx науковоï (в тому числі міxнародноï) громадськості
mодо заходів, пов`xзаних зі зôереxеннxм таких пам'xток;
залученнx в xкості експертів членів Vкраïнського національного комітету
IKOMOC до розглxду науково-проектноï документаціï mодо зôереxеннx таких
пам'xток;
встановленнx навколо пам'xток, включених до Cписку всесвітньоï спадmини,
ôуферних зон;
оôмеxеннx нового ôудівництва на територіxх оô`єктів, включених до Cписку
всесвітньоï спадmини, та в ïх ôуферних зонах відповідно до встановленого у меxах
таких територій реxиму;
створеннx наглxдових рад длx участі у моніторингу стану оô`єктів, включених
до Cписку всесвітньоï спадmини, та ïх територій.
&татт' E(. За0+зп+*+нн' о6орони і з0+р+5+нн' па,1'токD -клN*+ни6 до &писку
-с+с-ітньо3 спадщини
1. Hа оô`єктах всесвітньоï спадmини, на ïх територіï та у ïхніх ôуферних зонах
дозволxєтьсx проведеннx роôіт з консерваціï, реставраціï, реаôілітаціï, музеєфікаціï,
ремонту, пристосуваннx та регенераціï (включно із санацією і впорxдкуваннxм
територіï) а такоx землxні, mлxхові, інxенерні роôоти за погодxеннxм з
центральним органом виконавчоï влади у сфері охорони культурноï спадmини.
Oпрацюванню проектноï документаціï на регенерацію передує розроôленнx
історико-містоôудівного оôrрунтуваннx.
Oô`єкти, розтаmовані на територіxх та у ôуферних зонах оô`єктів всесвітньоï
спадmини, а такоx проектовані на таких територіxх та у зонах оô`єкти за складністю
архітектурно-ôудівельного ріmеннx відносxтьсx до IV та V категоріï складності.
2. Про наміри розпочати на оô`єктах всесвітньоï спадmини, ïх територіï та в
ôуферних зонах таких оô`єктів, великі за оôсxгом реставраційні роôоти аôо нове
ôудівництво, xкі моxуть вплинути на визначну світову цінність, повідомлxєтьсx
Kомітет всесвітньоï спадmини длx отриманнx рекомендацій стосовно поmуку
відповідних ріmень, xкі гарантуватимуть повну зôереxеність визначноï світовоï
цінності зазначених оô`єктів. Pекомендаціï Kомітету всесвітньоï спадmини
враховуютьсx при прийнxтті ріmень про моxливість проведеннx таких роôіт та при
розроôленні відповідноï науково-проектноï документаціï.
58
З метою отриманнx рекомендацій експертів RHECKO замовник роôіт аôо
уповноваxена ним осоôа через постійно діючий міxвідомчий орган при
центральному органі виконавчоï влади, xкий заôезпечує проведеннx зовніmньоï
політики дерxави і координацію діxльності у сфері зовніmніх зносин Vкраïни,
створений з метою заôезпеченнx участі Vкраïни в діxльності RHECKO, виходxчи з
міxнародних зоôов'xзань Vкраïни xк члена RHECKO, заôезпечує інформуваннx
Kомітету всесвітньоï спадmини про намір розпочати на оô`єктах всесвітньоï
спадmини, ïх територіï та в ôуферних зонах таких оô`єктів, великі за оôсxгом
реставраційні роôоти аôо нове ôудівництво, xкі моxуть вплинути на визначну
світову цінність оô`єкта. ¡о повідомленнx додаютьсx передпроектні пропозиціï з
відповідними оôrрунтуваннxми mодо проведеннx таких роôіт.
Порxдок повідомленнx Kомітету Bсесвітньоï спадmини про намір розпочати на
оô`єктах всесвітньоï спадmини, ïх територіï та в ôуферних зонах таких оô`єктів,
великі за оôсxгом реставраційні роôоти аôо нове ôудівництво, xкі моxуть вплинути
на визначну світову цінність оô`єкта, склад матеріалів, mо оôrрунтовують
моxливість і неоôхідність проведеннx таких роôіт, визначаєтьсx центральним
органом виконавчоï влади у сфері охорони культурноï спадmини за погодxеннxм
центрального органу виконавчоï влади, xкий заôезпечує проведеннx зовніmньоï
політики дерxави і координацію діxльності у сфері зовніmніх зносин Vкраïни.
3. Hа оô`єкти культурноï спадmини, запропоновані длx включеннx до Cписку
всесвітньоï спадmини та прийнxті до розглxду Kомітетом всесвітньоï спадmини, до
винесеннx Kомітетом ріmеннx mодо включеннx такого оô`єкту до Cписку всесвітньоï
спадmини аôо відхиленнx пропозиціï, поmирюютьсx вимоги, зазначені в статті 90 та
частинах 1 і 2 цієï статті.
&татт' E.. Осо0ли-ості упра-лінн' о012кто,D -клN*+ни, до &писку
-с+с-ітньо3 спадщини
Vправліннx оô`єктом, включеним до Cписку всесвітньоï спадmини,
здійснюєтьсx на основі плану управліннx, xкий визначає основні напрxмки та
програми mодо його захисту, зôереxеннx та інтеграціï в суспільне xиттx відповідно
до основних полоxень Kонвенціï з охорони всесвітньоï культурноï і природноï
спадmини та інmих міxнародних договорів Vкраïни.
Підготовку плану управліннx оô`єктом, включеним до Cписку всесвітньоï
спадmини, здійснює центральний орган виконавчоï влади у сфері охорони
культурноï спадmини.
План управліннx затвердxуєтьсx Kаôінетом Mіністрів Vкраïни за поданнxм
центрального органу виконавчоï влади у сфері охорони культурноï спадmини.
&татт' E4. З0+р+5+нн' традиціGно?о 6аракт+ру с+р+до-ища па,1'токD 36
ко,пл+ксі- Mанса,0лі-OD -клN*+ни6 до &писку -с+с-ітньо3 спадщини
1. B меxах територіï та ôуферноï зони пам`xтки, включеноï чи запропонованоï
до Cписку всесвітньоï спадmини, в історичних населених місцxх, територіï та/аôо
пам`xтки, комплекси (ансамôлі) xких входxть чи запропоновані до Cписку
всесвітньоï спадmини, зôерігаютьсx традиційний характер середовиmа із сукупністю
матеріальних складових, xкі формують ïï виглxд, а саме:
традиційний характер середовиmа історичного населеного місцx, xкий
визначаєтьсx мереxею вулиць і розплануваннxм на ділxнки (парцелxцією), а такоx
59
характером заôудови;
зв'xзок міx різними за характером міськими просторами: заôудованими,
вільними від заôудови та озелененими;
форма і виглxд ôудівель і споруд, оôумовлені ïх структурою, оô`ємом,
стилістикою, масmтаôом і масmтаôністю, матеріалом, кольором і декором;
зв`xзки історичного населеного місцx з навколиmнім середовиmем, природним і
створеним людиною;
соціальні функціï міста, наôуті ним під час історичного розвитку.
2. Oргани місцевого самоврxдуваннx історичних населених місць, на територіï
xких розтаmовані пам`xтки, включені аôо запропоновані до Cписку всесвітньоï
спадmини, здійснюють політику плануваннx та управліннx такими населеними
місцxми, длx xкоï зôереxеннx культурноï спадmини та регенераціx населених місць є
головною метою. B процесі соціально-економічного розвитку історичних населених
місць, на територіï xких розтаmовані пам`xтки, включені аôо запропоновані до
Cписку всесвітньоï спадmини, інтеграціï в xиттx суспільства цих оô`єктів, ïх видатна
всесвітнx цінність, автентичність не повинні піддаватисx ризику.
Mістоôудівна інфраструктура територій оô`єктів, включених аôо
запропонованих до Cписку всесвітньоï спадmини, аôо ïх ôуферних зон має
заôезпечувати реалізацію заходів, спрxмованих на дотриманнx традиційного
характеру середовиmа історичноï заôудови та ландmафту, усуненнx негативних
ефектів від транспортного та інmого техногенного навантаxеннx.
&татт' E7. Aоніторин? стану з0+р+5+нн' о012кті-D -клN*+ни6 до &писку
-с+с-ітньо3 спадщини
¡лx визначеннx та оцінки стану зôереxеннx оô`єкта, включеного до Cписку
всесвітньоï спадmини, центральний орган виконавчоï влади у сфері охорони
культурноï спадини заôезпечує здійсненнx комплексу заходів mодо моніторингу
цього оô`єкта.
За підсумками моніторингу Hаціональна комісіx Vкраïни у справах RHECKO за
поданнxм центрального органу виконавчоï влади у сфері охорони культурноï
спадини надає Kомітету Bсесвітньоï спадmини mорічний звіт про стан зôереxеннx
оô`єктів, включених до Cписку всесвітньоï спадmини, та періодичний звіт про
виконаннx Kонвенціï про охорону всесвітньоï культурноï і природноï спадmини.
&татт' E>. На?л'до-а рада дл' за0+зп+*+нн' постіGно?о ,оніторин?у стану
о012кті-D -клN*+ни6 до &писку -с+с-ітньо3 спадщини
¡лx участі у моніторингу стану оô`єктів, включених до Cписку всесвітньоï
спадmини, та ïх територій, центральним органом виконавчоï влади у сфері охорони
культурноï спадmини створюютьсx наглxдові ради за участю представників
центрального органу виконавчоï влади у сфері охорони культурноï спадmини,
експертів Kомітету всесвітньоï спадmини RHECKO, представників Hаціональноï
комісіï Vкраïни у справах RHECKO, Vкраïнського національного комітету
IKOMOC, фахівців відповідного профілю (істориків, архітекторів, мистецтвознавців,
археологів), представників ôалансоутримувачів та органів місцевого
самоврxдуваннx, громадських організацій, до статутних завдань xких налеxать
питаннx охорони культурноï спадmини.
60
Завданнxми наглxдовоï ради є:
Vчасть у моніторингу стану оô`єктів, включених до Cписку всесвітньоï
спадmини, та ïх територій;
розглxд містоôудівноï документаціï, реалізаціx xкоï моxе вплинути на визначну
світову цінність оô`єкту;
визначеннx напрxмів розв`xзаннx конфліктів потреô розвитку з потреôами
зôереxеннx оô`єкта, включеного до Cписку всесвітньоï спадmини;
визначеннx пріоритетів довгострокових наукових роôіт та розглxд ïх
результатів;
наданнx рекомендацій mодо перmочергових та перспективних організаційних,
проектних та фінансових заходів mодо зôереxеннx оô`єкта, включеного до Cписку
всесвітньоï спадmини.
:". ПРИК"НR$)" <А П$Р$:"9Н" ПОО#$НН%
1. Цей Закон наôуває чинності з днx його опуôлікуваннx, крім:
1) статті 58, xка наôуває чинності післx затвердxеннx Порxдку дерxавноï
реєстраціï, археологічних предметів, mо переôувають у володінні, користуванні чи
управлінні юридичних і фізичних осіô, а такоx оôмеxеннx кількості археологічних
предметів, xкі моxуть переôувати у володінні, користуванні та управлінні юридичних
і фізичних осіô;
2) підпункту 15 розділу XI ,Прикінцеві та перехідні полоxеннx¨, xкий наôирає
чинності одночасно із Законом Vкраïни ,Про Перелік документів дозвільного
характеру у сфері господарськоï діxльності¨ (Iолос Vкраïни від 16.06.2011, N 108).
2. Aрхеологічні предмети, наôуті (придôані) юридичними і фізичними осоôами
до наôраннx чинності цим Законом, повинні ôути заxвлені до дерxавноï реєстраціï
протxгом одного року з днx наôраннx чинності статтею 58.
3. Bизнати такими, mо втратили чинність:
Закон Vкраïни ,Про вивезеннx, ввезеннx та поверненнx культурних цінностей¨
(Bідомості Bерховноï Pади Vкраïни, 1999, N 48, ст. 405);
Закон Vкраïни ,Про охорону культурноï спадmини¨ (Bідомості Bерховноï Pади
Vкраïни, 2000, N 39, ст. 333);
Закон Vкраïни ,Про охорону археологічноï спадmини¨ (Bідомості Bерховноï
Pади Vкраïни, 2004, N 26, ст. 361.
4. Bнести до деxких законодавчих актів Vкраïни такі зміни:
1) статтю 92 Kодексу Vкраïни про адміністративні правопоруmеннx (Bідомості
Bерховноï Pади VPCP, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) викласти у такій редакціï:
,Cтаттx 92. Поруmеннx вимог законодавства про охорону культурноï спадmини
Поруmеннx вимог законодавства про охорону культурноï спадmини:
1) ухиленнx від підписаннx охоронних договорів на пам'xтки культурноï
спадmини;
2) поруmеннx реxиму використаннx пам'xтки культурноï спадmини;
3) неповідомленнx власником пам`xтки, культурних цінностей аôо
61
уповноваxеною ним осоôою, осоôою, у володінні, користуванні аôо управлінні xкоï
знаходитьсx пам`xтка, культурна цінність про:
а) зниmеннx, поmкодxеннx, втрату чи викраденнx культурних цінностей з
неповаxних причин;
ô) загрозу длx пам`xтки, культурноï цінності;
в) зміну місцx зôеріганнx культурноï цінності протxгом місxцx з днx такоï зміни;
4) поруmеннx реxиму історико-культурного заповідника чи історико-культурноï
заповідноï територіï, охоронюваноï археологічноï територіï;
5) неповідомленнx про виxвленнx в ході землxних роôіт оô`єкта археологічного
характеру, а такоx незупиненнx землxних роôіт, mо моxуть поmкодити чи зниmити
виxвленого оô`єкта та не заôезпеченнx за допомогою доступних засоôів захисту
такого оô`єкта до проведеннx його оглxду фахівцxми;
6) неповідомленнx про випадкове виxвленнx оô`єкта археологічного характеру
та незаôезпеченнx за допомогою доступних засоôів захисту такого оô`єкта до
проведеннx його оглxду фахівцxми;
7) проведеннx ремонтних, реставраційних, реаôілітаційних роôіт на пам'xтці
культурноï спадmини, зміна призначеннx пам'xтки культурноï спадmини, ïï частин та
елементів, здійсненнx написів, позначок на ній, на ïï територіï та в ïï охоронній зоні
ôез письмового дозволу відповідного органу охорони культурноï спадmини;
8) ненаправленнx згідно з вимогами цього Закону відповідному органу охорони
культурноï спадmини повідомленнx про наôуттx права власності на пам`xтку чи ïï
частину, передачу власником чи уповноваxеним ним органом (осоôою) пам`xтки чи
ïï частини у володіннx, користуваннx чи управліннx інmій осоôі, про наôуттx права
власності чи права користуваннx земельною ділxнкою, про моxливість відновленнx
землxних роôіт у зв`xзку із заверmеннxм археологічного дослідxеннx відповідноï
територіï;
9) ухиленнx від передачі в установленому порxдку знайдених під час
археологічних розвідок, розкопок рухомих предметів, пов'xзаних з нерухомими
оô'єктами культурноï спадmини, на постійне зôеріганнx до музеïв (дерxавних
фондосховиm), у xких зôерігаютьсx музейні предмети і музейні колекціï, mо є
дерxавною власністю і налеxать до дерxавноï частини Mузейного фонду Vкраïни;
10) ухиленнx від дерxавноï реєстраціï археологічних предметів, mо переôувають
у володінні, користуванні чи управлінні осіô приватного права;
11) розміmеннx реклами на пам`xтках, в зонах ïх охорони, в історичних ареалах
населених місць ôез погодxеннx з органом охорони культурноï спадmини;
12) недôале зôеріганнx, псуваннx, незаконне зниmеннx, приховуваннx,
незаконна передача інmій осоôі архівних документів, поруmеннx порxдку mодо
доступу до зазначених документів, а такоx неповідомленнx дерxавноï архівноï
установи про наxвні архівні документи в разі виникненнx загрози зниmеннx аôо
значного погірmеннx ïх стану;
13) невиконаннx законних вимог посадових осіô органів охорони культурноï
спадmини mодо усуненнx поруmень вимог законодавства про охорону культурноï
спадmини аôо створеннx переmкод длx ïх діxльності винні осоôи притxгаютьсx до
адміністративноï відповідальності відповідно до закону.¨;
62
2) у Kримінальному кодексі Vкраïни (Bідомості Bерховноï Pади Vкраïни, 2001
р., N 25-26, ст. 131):
статтю 298 викласти у такій редакціï:
,Cтаттx 298. Hезаконне проведеннx поmукових роôіт на оô'єкті археологічноï
спадmини, зниmеннx, руйнуваннx аôо поmкодxеннx оô'єктів культурноï спадmини
1. Hезаконне проведеннx археологічних розвідок, розкопок, інmих землxних чи
підводних роôіт на оô'єкті археологічноï спадmини -
караютьсx mтрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадxн аôо
оôмеxеннxм волі на строк до двох років, аôо позôавленнxм волі на той самий строк,
з позôавленнxм права оôіймати певні посади чи займатисx певною діxльністю на
строк до трьох років аôо ôез такого.
2. ¡іï, передôачені частиною перmою цієï статті, вчинені з використаннxм
металоmукачів, детекторів неоднорідності rрунту чи ôудь-xкого інmого поmукового
оôладнаннx аôо відповідноï технологіï, -
караютьсx mтрафом до п`xтисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадxн
аôо оôмеxеннxм волі на строк до п`xти років, аôо позôавленнxм волі на той самий
строк з конфіскацією поmукового оôладнаннx, з позôавленнxм права оôіймати певні
посади чи займатисx певною діxльністю на строк до трьох років.
3. ¡оведеннx пам`xтки до поmкодxеннx, руйнуваннx чи зниmеннx внаслідок
ôездіxльності власника пам`xтки аôо осоôи, у володінні, користуванні чи управлінні
xкоï знаходитьсx пам`xтка,
караютьсx mтрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадxн аôо
оôмеxеннxм волі на строк до двох років з конфіскацією пам`xтки.
4. Vмисне незаконне зниmеннx, руйнуваннx аôо поmкодxеннx оô'єктів
культурноï спадmини чи ïх частин -
караютьсx mтрафом до ста п'xтдесxти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадxн аôо оôмеxеннxм волі на строк до трьох років, аôо позôавленнxм волі на
той самий строк, з позôавленнxм права оôіймати певні посади чи займатисx певною
діxльністю на строк до трьох років аôо ôез такого.
5. ¡іï, передôачені частиною четвертою цієï статті, вчинені mодо пам'xток
національного значеннx, -
караютьсx позôавленнxм волі на строк до п'xти років з позôавленнxм права
оôіймати певні посади чи займатисx певною діxльністю на строк до трьох років аôо
ôез такого.
6. ¡іï, передôачені частинами четвертою аôо п`xтою цієï статті, вчинені з метою
поmуку рухомих предметів, mо походxть із оô'єктів археологічноï спадmини, -
караютьсx позôавленнxм волі на строк від двох до п'xти років з позôавленнxм
права оôіймати певні посади чи займатисx певною діxльністю на строк до трьох
років аôо ôез такого.
7. ¡іï, передôачені частинами четвертою аôо п`xтою цієï статті, вчинені
слуxôовою осоôою з використаннxм слуxôового становиmа, -
караютьсx позôавленнxм волі на строк від трьох до восьми років з позôавленнxм
права оôіймати певні посади чи займатисx певною діxльністю на строк до трьох
63
років аôо ôез такого.¨;
доповнити статтею 298
2
такого змісту:
,Cтаттx 298
2
. Hедôале зôеріганнx культурних цінностей
Hедôале зôеріганнx культурних цінностей ïх власником аôо уповноваxеною ним
осоôою, осоôою у володінні, користуванні чи управлінні xких знаходxтьсx культурні
цінності, mо призвело до ïх поmкодxеннx, зниmеннx чи викраденнx, -
караєтьсx mтрафом від ста до п`xтисот неоподатковуваних мінімумів доходів
громадxн аôо оôмеxеннxм волі на строк до трьох років, аôо позôавленнxм волі на
той самий строк, з позôавленнxм права оôіймати певні посади чи займатисx певною
діxльністю на строк до трьох років аôо ôез такого.¨;
3) у Земельному кодексі Vкраïни (Bідомості Bерховноï Pади Vкраïни, 2002 р., N
3 - 4, ст. 27)
пункт «в» частини третьоï статті 83 викласти в такій редакціï:
,в) землі під оô`єктами природно-заповідного фонду та оздоровчого
призначеннx, mо мають осоôливу екологічну, оздоровчу, наукову, естетичну
цінність, землі історико-культурних заповідників, землі під пам`xтками, mо внесені
до Переліку пам`xток, xкі не підлxгають відчуxенню аôо передачі з дерxавноï
(комунальноï) власності, та землі, на xких розтаmовані пам`xтки археологіï, за
винxтком земельних ділxнок, на xких розтаmовані полx давніх ôитв, xкmо інmе не
передôачено законом;¨
у статті 84:
пункти ,в¨ частини третьоï викласти в такій редакціï :
,в) землі під оô`єктами природно-заповідного фонду, mо мають національне та
загальнодерxавне значеннx, землі історико-культурних заповідників дерxавного
значеннx, xкmо інmе не передôачено законом;¨
пункт ,г¨ частини четвертоï викласти в такій редакціï:
,г) землі під оô`єктами природно-заповідного фонду та оздоровчого
призначеннx, mо мають осоôливу екологічну, оздоровчу, наукову, естетичну
цінність, землі історико-культурних заповідників, землі під пам`xтками, mо внесені
до Переліку пам`xток, xкі не підлxгають відчуxенню аôо передачі з дерxавноï
(комунальноï) власності, та землі, на xких розтаmовані пам`xтки археологіï, за
винxтком земельних ділxнок, на xких розтаmовані полx давніх ôитв, xкmо інmе не
передôачено законом;¨;
4) у Цивільному кодексі Vкраïни (Bідомості Bерховноï Pади Vкраïни, 2003 р.,
NN 40 - 44, ст. 356):
частини другу - п`xту статті 352 замінити частинами другою і третьою такого
змісту:
,2. V разі невxиттx власником аôо уповноваxеним ним органом (осоôою)
заходів длx зôереxеннx пам`xтки, суд за позовом органу охорони культурноï
спадmини моxе прийнxти ріmеннx про примусовий викуп пам`xтки у дерxавну
власність.
Bикупна ціна пам'xтки визначаєтьсx за згодою сторін, а в разі спору - судом.
64
V викупній ціні пам`xтки враховуютьсx витрати, xкі неоôхідно здійснити длx
усуненнx неôезпеки поmкодxеннx, руйнуваннx чи зниmеннx пам`xтки та приведеннx
ïï у налеxний стан.
3. V разі невідкладноï неоôхідності заôезпеченнx умов длx зôереxеннx пам'xтки
позов про ïï примусовий викуп у дерxавну власність моxе ôути пред'xвлено ôез
попередxеннx¨;
частину четверту статті 576 викласти в такій редакціï:
,4. Предметом застави не моxуть ôути:
меморіальні комплекси, історико-культурні заповідники та пам`xтки, mо входxть
до ïх складу, парки;
оô'єкти культури, mо налеxать до майнових комплексів установ Hаціональноï
академіï наук Vкраïни;
пам'xтки, включені до переліку пам'xток, xкі не підлxгають відчуxенню аôо
передачі з дерxавноï (комунальноï) власності;
пам'xтки археологіï;
архіви та документи з них;
музейні предмети, музейні колекціï та музейні зіôраннx, віднесені до дерxавноï
частини Mузейного фонду Vкраïни;
документи ¡ерxавного ôіôліотечного фонду Vкраïни;
вихідні матеріали та фільмокопіï, mо зôерігаютьсx у фільмофонді;
заклади культури, mо заôезпечують дерxавні соціальні нормативи у сфері
оôслуговуваннx населеннx закладами культури;
заклади освіти сфери культури¨;
5) V статті 16 Закону Vкраïни ,Про рекламу¨ (Bідомості Bерховноï Pади
Vкраïни, 1996, N 39, ст. 181; Bідомості Bерховноï Pади Vкраïни, 2004, N 8, ст. 62):
частину третю доповнити аôзацом такого змісту:
,на оô`єктах, включених до Cписку всесвітньоï спадmини RHECKO, та в ïх
ôуферних зонах, на пам`xтках національного значеннx та в зонах ïх охорони, xкmо
зовніmнx реклама негативно впливає на візуальне сприйнxттx таких оô`єктів та
поруmує традиційний характер ïх середовиmа¨;
частину четверту викласти у такій редакціï:
,4. Pозміmеннx зовніmньоï реклами на пам'xтках культурноï спадmини, в меxах
зон охорони цих пам'xток, історичних ареалів населених місць дозволxєтьсx за
погодxеннxм з органами охорони культурноï спадmини¨;
6) аôзац п`xтий пункту ,ô¨ частини другоï статті 5 Закону Vкраïни ,Про
приватизацію дерxавного майна¨ (Bідомості Bерховноï Pади Vкраïни, 1997 р., N 17,
ст. 122; 1999 р., N 51, ст. 453; 2000 р., N 41, ст. 341; 2001 р., N 9, ст. 38; 2003 р., N 27,
ст. 209; 2005 р., N 34, ст. 433; 2007 р., N 13, ст. 132; 2009, N 32-33, ст. 485) викласти
у такій редакціï:
,оô'єкти культури, мистецтва загальнонаціонального значеннx меморіальні
комплекси, парки, заповідники та пам`xтки, mо входxть до ïх складу, а такоx
65
пам'xтки, включені до переліку пам'xток, xкі не підлxгають відчуxенню аôо передачі
з дерxавноï (комунальноï) власності, пам`xтки археологіï;¨;
7) uастину четверту статті 4 Закону Vкраïни ,Про заставу¨ (Bідомості
Bерховноï Pади Vкраïни, 1992 р., N 47, ст. 642) викласти в такій редакціï:
,Предметом застави не моxуть ôути:
меморіальні комплекси, історико-культурні заповідники та пам`xтки, mо входxть
до ïх складу, парки;
оô'єкти культури, mо налеxать до майнових комплексів установ Hаціональноï
академіï наук Vкраïни;
пам'xтки, включені до переліку пам'xток, xкі не підлxгають відчуxенню аôо
передачі з дерxавноï (комунальноï) власності;
пам'xтки археологіï;
архіви та документи з них;
музейні предмети, музейні колекціï та музейні зіôраннx, віднесені до дерxавноï
частини Mузейного фонду Vкраïни;
документи ¡ерxавного ôіôліотечного фонду Vкраïни;
вихідні матеріали та фільмокопіï, mо зôерігаютьсx у фільмофонді;
заклади культури, mо заôезпечують дерxавні соціальні нормативи у сфері
оôслуговуваннx населеннx закладами культури;
заклади освіти сфери культури¨;
8) uастину третю статті 14 Закону Vкраïни ,Про іпотеку¨ (Bідомості Bерховноï
Pади Vкраïни, 2003 р., N 38, ст. 313) викласти в такій редакціï:
Предметом іпотеки не моxуть ôути:
меморіальні комплекси, історико-культурні заповідники та пам`xтки, mо входxть
до ïх складу, парки;
оô'єкти культури, mо налеxать до майнових комплексів установ Hаціональноï
академіï наук Vкраïни;
пам'xтки, включені до переліку пам'xток, xкі не підлxгають відчуxенню аôо
передачі з дерxавноï (комунальноï) власності;
пам'xтки археологіï;
заклади культури, mо заôезпечують дерxавні соціальні нормативи у сфері
оôслуговуваннx населеннx закладами культури;
заклади освіти сфери культури¨;
9) у Законі Vкраïни ,Про Перелік пам'xток культурноï спадmини, mо не
підлxгають приватизаціï¨ (Bідомості Bерховноï Pади Vкраïни, 2009, N 8, ст. 105):
назву Закону викласти у такій редакціï:
,Про Перелік пам`xток, xкі не підлxгають відчуxенню аôо передачі з дерxавноï
(комунальноï) власності¨;
назву Переліку, затвердxеного цим Законом, викласти у такій редакціï:
66
,Перелік пам`xток, xкі не підлxгають відчуxенню аôо передачі з дерxавноï
(комунальноï) власності¨;
10) у Законі Vкраïни ,Про ¡ерxавний ôюдxет Vкраïни на 2011 рік¨ (Oфіційний
вісник Vкраïни, 2010, N 99/1, ст. 3541):
статтю 4 доповнити пунктом 42 такого змісту:
,42) фінансові санкціï за поруmеннx законодавства про охорону культурноï
спадmини¨;
статтю 14 доповнити пунктом 54 такого змісту:
заходи, пов`xзані з охороною культурноï спадmини (за рахунок дxерел, визначених
пунктом 42 статті 4 цього Закону);
11) у Законі Vкраïни ,Про музеï та музейну справу¨ (Bідомості Bерховноï Pади
Vкраïни, 1995, N 25, ст. 191; 2010, N 5, ст. 45):
статтю 15 доповнити частиною mостою такого змісту:
,Aрхеологічні предмети та колекціï, mо походxть з оô`єктів археологічноï
спадmини, розтаmованих на територіï Vкраïни, xкі підлxгають віднесенню до
дерxавноï частини Mузейного фонду Vкраïни, ввезені на територію Vкраïни
юридичними осоôами приватного права та фізичними осоôами на законних
підставах, аôо випадково виxвлені на територіï Vкраïни моxуть переôувати у
володінні таких осіô за умови ïх дерxавноï реєстраціï та гроmовоï оцінки, у порxдку,
визначеному Kаôінетом Mіністрів Vкраïни¨;
частину другу статті 15
1
викласти в такій редакціï:
,¡о дерxавноï частини Mузейного фонду Vкраïни налеxать музейні предмети,
музейні колекціï, музейні зіôраннx, mо є дерxавною власністю, зôерігаютьсx у
дерxавних музеxх, у тому числі музейні предмети, музейні колекціï, музейні
зіôраннx, mо зôерігаютьсx в музеxх, xкі налеxать до сфери управліннx місцевих
органів виконавчоï влади та органів місцевого самоврxдуваннx, а такоx музеxх,
створених при підприємствах, установах, організаціxх і навчальних закладах
дерxавноï та комунальноï форм власності чи у ïх складі, а такоx археологічні
предмети і колекціï, mо переôувають у володінні, користуванні юридичних осіô
приватного права і фізичних осіô. ¡о дерxавноï частини Mузейного фонду Vкраïни
налеxать такоx предмети музейного значеннx, mо підлxгають внесенню до
дерxавноï частини Mузейного фонду Vкраïни, музейні колекціï, музейні зіôраннx,
mо зôерігаютьсx на підприємствах, в установах та організаціxх дерxавноï і
комунальноï форм власності.¨;
частину четверту статті 15
2
викласти в такій редакціï:
,Mузейні предмети, музейні колекціï, музейні зіôраннx, mо налеxать до
дерxавноï частини Mузейного фонду Vкраïни, в тому числі археологічні предмети і
колекціï, mо переôувають у володінні юридичних осіô приватного права і фізичних
осіô, та предмети музейного значеннx, mо підлxгають віднесенню до дерxавноï
частини Mузейного фонду Vкраïни, не підлxгають приватизаціï та не моxуть ôути
предметом застави. Mузейні предмети, музейні колекціï, музейні зіôраннx, mо
налеxать до недерxавноï частини Mузейного фонду Vкраïни, та предмети музейного
значеннx, mо підлxгають внесенню до недерxавноï частини Mузейного фонду
Vкраïни, не моxуть ôути предметом застави, xкmо заставодерxатель іноземний
67
громадxнин аôо осоôа ôез громадxнства, xка не проxиває в Vкраïні.»
частину перmу статті 19 викласти в такій редакціï:
,Mузейні предмети та предмети музейного значеннx, xкі зôерігаютьсx в музеxх
незалеxно від форм власності та підпорxдкуваннx, предмети музейного значеннx, xкі
зôерігаютьсx на підприємствах, в установах, організаціxх дерxавноï та комунальноï
форми власності, археологічні предмети, mо переôувають у власності чи володінні,
юридичних осіô приватного права і фізичних осіô, а такоx, підлxгають музейному
оôліку в порxдку, встановленому Kаôінетом Mіністрів Vкраïни.¨;
12) B Законі Vкраïни ,Про архітектурну діxльність¨ (Bідомості Bерховноï Pади
Vкраïни, 1999, N 3, ст. 246):
частину третю статті 7 доповнити словами ,крім випадків, передôачених
законом¨;
у частині перmій статті 9 слова ,Законом Vкраïни ,Про регулюваннx
містоôудівноï діxльності¨ замінити словом ,законом¨.
13) у Законі Vкраïни ,Про культуру¨ (Oфіційний вісник Vкраïни, 2011, N 2, ст.
91):
у частині третій статті 9 слово ,заповідників¨ замінити словами ,адміністрацій
історико-культурних заповідників, адміністрацій історико-культурних заповідних
територій»;
у аôзаці п`xтому частини другоï статті 12 слова ,історико-культурних
заповідників¨ замінити словами ,адміністрацій історико-культурних заповідників та
адміністрацій історико-культурних заповідних територій¨;
у статті 16:
в аôзаці четвертому частини перmоï слово ,заповідників¨ замінити словами
,історико-культурних заповідників¨;
частину третю виключити;
у статті 20:
частину третю викласти у такій редакціï:
,3. Hе моxуть ôути відчуxені з дерxавноï чи комунальноï власності, не моxуть
ôути предметом застави:
меморіальні комплекси, історико-культурні заповідники та пам`xтки, mо
входxть до ïх складу, парки;
оô'єкти культури, mо налеxать до майнових комплексів установ Hаціональноï
академіï наук Vкраïни;
пам'xтки, включені до Переліку пам'xток, xкі не підлxгають відчуxенню з
дерxавноï (комунальноï) власності;
пам'xтки археологіï;
архіви та документи з них;
музейні предмети, музейні колекціï та музейні зіôраннx, віднесені до дерxавноï
частини Mузейного фонду Vкраïни;
документи ¡ерxавного ôіôліотечного фонду Vкраïни;
68
вихідні матеріали та фільмокопіï, mо зôерігаютьсx у фільмофонді;
заклади культури, mо заôезпечують дерxавні соціальні нормативи у сфері
оôслуговуваннx населеннx закладами культури;
заклади освіти сфери культури¨;
частину п`xту виключити;
у статті 23:
у частині перmій слово ,заповідники¨ замінити словами ,адміністраціï історико-
культурних заповідників дерxавного значеннx, адміністраціï історико-культурних
заповідних територій¨;
у частині другій слово ,заповідники» замінити словами «адміністраціï історико-
культурних заповідників місцевого значеннx¨;
у статті 25 слово ,заповідники¨ замінити словами ,адміністраціï історико-
культурних заповідників¨;
14) у Законі Vкраïни ,Про регулюваннx містоôудівноï діxльності¨ (Iолос
Vкраïни від 12.03.2011, N 45):
пункт 5 частини перmоï статті 2 викласти в такій редакціï:
,5) визначеннx і раціональне взаємне розтаmуваннx зон xитловоï та громадськоï
заôудови, вироôничих зон, природних територій та оô'єктів, mо підлxгають
осоôливій охороні, оô'єктів культурноï спадmини та територій, пов'xзаних з
охороною культурноï спадmини;¨.
у статті 17:
частину третю статті 17 викласти в такій редакціï:
,3. ¡лx населених місць, занесених до Cписку історичних населених місць
Vкраïни, у складі генерального плану населеного пункту розроôлxєтьсx історико-
архітектурний опорний план, в xкому зазначаютьсx меxі і реxими використаннx
історичних ареалів, меxі територій розтаmованих в його меxах оô'єктів культурноï
спадmини, зон охорони пам'xток та реxими ïх використаннx.¨;
частину четверту доповнити словами ,спільно з центральним органом
виконавчоï влади у сфері охорони культурноï спадmини¨;
частину сьому доповнити пунктом 5 такого змісту:
,5) узгодxують проект генерального плану населеного пункту з органами
земельних ресурсів, охорони культурноï спадmини, охорони праці,
енергозôереxеннx, поxеxноï, техногенноï, xдерноï та радіаційноï ôезпеки, дерxавноï
санітарно-епідеміологічноï слуxôи, природоохоронним та інmим органам, xкі
відповідно до закону здійснюють розглxд містоôудівноï документаціï;¨;
V зв`xзку з цим пункти 5 і 6 вваxати відповідно пунктами 6 і 7;
в аôзаці 3 частини перmоï статті 18 слова ,оô'єктів історико-культурноï
спадmини" замінити словами ,оô'єктів культурноï спадmини".
доповнити статтею 19
1
такого змісту:
,Cтаттx 19
1
. Погодxеннx проектів містоôудівноï документаціï
1. З метою врахуваннx вимог до оô`єктів ôудівництва, встановлених
69
законодавством, проект містоôудівноï документаціï узгодxуєтьсx з органами
земельних ресурсів, охорони культурноï спадmини, охорони праці,
енергозôереxеннx, поxеxноï, техногенноï, xдерноï та радіаційноï ôезпеки, дерxавноï
санітарно-епідеміологічноï слуxôи, природоохоронними та інmими органами, xкі
відповідно до закону здійснюють розглxд містоôудівноï документаціï.
Pозділ проекту містоôудівноï документаціï (за відповідним напрxмом)
направлxєтьсx замовником вказаним у цій частині органам, xкі у термін до 30
календарних днів з днx надходxеннx розділу проекту містоôудівноï документаціï
надають замовнику письмовий висновок стосовно проекту з продовxеннxм у разі
неоôхідності терміну його розглxду до 45 календарних днів.
2. ¡оопрацьований з урахуваннxм зауваxень, викладених у висновках органів,
зазначених у частині перmій цієï статті, проект містоôудівноï документаціï підлxгає
повторному погодxенню такими органами, xкі у термін до 20 календарних днів з днx
надходxеннx доопрацьованого проекту містоôудівноï документаціï надають
замовнику письмові висновки стосовно проекту.
Післx погодxеннx зазначеними у цій статті органами проекту містоôудівноï
документаціï такі органи та ïх посадові осоôи не ôеруть участі у ôудь-xкий спосіô у
проведенні земельних торгів, процедурі наданнx аôо продаxу земельних ділxнок аôо
прав на них, розроôленні та погодxенні землевпорxдноï документаціï, не надають
документів дозвільного характеру, крім випадків, передôачених законами.¨;
5) статтю 20 викласти в такій редакціï:
,Cтаттx 20. Aрхітектурно-містоôудівні ради
1. ¡лx професійного оôговореннx проектів містоôудівноï документаціï та
проектних ріmень у сфері містоôудуваннx центральний орган виконавчоï влади з
питань ôудівництва, містоôудуваннx та архітектури, спеціально уповноваxені органи
містоôудуваннx та архітектури моxуть утворювати архітектурно-містоôудівні ради
xк дорадчі органи, mо діють на громадських засадах.
Tипове полоxеннx про архітектурно-містоôудівні ради затвердxуєтьсx
центральним органом виконавчоï влади з питань ôудівництва, містоôудуваннx та
архітектури.
2. Pіmеннx архітектурно-містоôудівноï ради стосовно розглxду проектів
містоôудівноï документаціï мають рекомендаційний характер і враховуютьсx під час
подальmого доопрацюваннx та затвердxеннx таких проектів.
Aрхітектурно-містоôудівні ради надають рекомендаціï з питань плануваннx,
заôудови та інmого використаннx територій у меxах історичних ареалів населених
місць, меx територій пам'xток культурноï спадmини та зон ïх охорони з урахуваннxм
висновків органів охорони культурноï спадmини.
3. Aрхітектурно-містоôудівна рада розглxдає проекти ôудівництва оô'єктів
містоôудуваннx за зверненнxм замовників таких проектів.
Pезультати розглxду радою зазначених проектів мають виключно
рекомендаційний характер¨;
у аôзаці третьому частини третьоï статті 29 післx слів «технічних умов»
доповнити словами «а такоx історико-містоôудівного оôrрунтуваннx¨;
у статті 31:
70
пункт 1 частини четвертоï післx слова ,довговічності¨ доповнити словами ,а
такоx вимог законодавства про охорону культурноï спадmини¨;
частину mосту доповнити словами ,крім випадків, передôачених законом¨;
14) пункт 13 частини перmоï статті 10 Закону Vкраïни "Про міліцію" (Bідомості
Bерховноï Pади, 1991, N 4, ст. 20) післx слів "виôухових речовин та матеріалів"
доповнити словами ,металоmукачів, детекторів неоднорідності rрунту, інmого
поmукового оôладнаннx¨;
15) V Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарськоï
діxльності, затвердxеному Законом Vкраïни ,Про Перелік документів дозвільного
характеру у сфері господарськоï діxльності¨ (Iолос Vкраïни від 16.06.2011, N 108):
Пункти 46, 47, 50, 57, 58, 92, 93 і 106 викласти у такій редакціï:
46 ¡озвіл на переміmеннx (перенесеннx) пам`xтки
культурноï спадmини, mойно виxвленого оô`єкта
культурноï спадmини
Закон Vкраïни ,Про
охорону культурноï
спадmини¨
47 ¡озвіл на проведеннx роôіт з консерваціï, реставраціï,
реаôілітаціï, музеєфікаціï, ремонту та пристосуваннx
пам`xток культурноï спадmини, mойно виxвленого
оô`єкта культурноï спадmини;
Закон Vкраïни ,Про
охорону культурноï
спадmини¨
50 ¡озвіл на проведеннx ôудівельних, меліоративних,
mлxхових, землxних та інmих роôіт на пам`xтках
культурноï спадmини, в меxах територіï на xкій вони
розтаmовані, та в зонах ïх охорони, на територіï
оô`єктів всесвітньоï спадmини та в ïх ôуферних зонах,
в меxах історико-культурних заповідників, історико-
культурноï заповідноï територіï, на охоронюваних
археологічних територіxх, в історичних ареалах
населених місць
Закон Vкраïни ,Про
охорону культурноï
спадmини¨
57 ¡озвіл на зміну призначеннx пам`xтки культурноï
спадmини, ïï частин та елементів
Закон Vкраïни ,Про
охорону культурноï
спадmини¨
58 ¡озвіл на здійсненнx написів, позначок на пам`xтці
культурноï спадmини, на ïï територіï та в ïï охоронній
зоні
Закон Vкраïни ,Про
охорону культурноï
спадmини¨
92 Погодxеннx науково-проектноï документаціï на
проведеннx роôіт з консерваціï, реставраціï,
реаôілітаціï, музеєфікаціï, ремонту та пристосуваннx
пам`xток культурноï спадmини, mойно виxвленого
оô`єкта культурноï спадmини
Закон Vкраïни ,Про
охорону культурноï
спадmини¨
93 Погодxеннx розміmеннx зовніmньоï реклами на
пам`xтках культурноï спадmини, в зонах ïх охорони,
на оô`єктах всесвітньоï спадmини та в ïх ôуферних
зонах, в історичних ареалах населених місць
Закон Vкраïни ,Про
охорону культурноï
спадmини¨
106 Погодxеннx програм та проектів містоôудівних,
архітектурних та ландmафтних перетворень,
Закони Vкраïни ,Про
охорону культурноï
71
ôудівельних, меліоративних, mлxхових, землxних
роôіт на пам`xтках культурноï спадmини, ïх
територіxх, в історико-культурних заповідниках, на
історико-культурних заповідних територіxх, у зонах
охорони, на охоронюваних археологічних територіxх,
в історичних ареалах населених місць, а такоx
програм і проектів, реалізаціx xких моxе позначитисx
на оô`єктах культурноï спадmини
спадmини¨, ,Про охорону
археологічноï спадmини¨
¡оповнити пунктами 144-146 такого змісту:
144 Погодxеннx науково-проектноï документаціï на
проведеннx роôіт на оô`єктах всесвітньоï спадmини
та в ïх ôуферних зонах
Закон Vкраïни ,Про
охорону культурноï
спадmини¨
145 Погодxеннx проектів землеустрою mодо відведеннx
земельних ділxнок, місцx розтаmуваннx оô`єкта
землеустрою*
Закони Vкраïни ,Про
охорону культурноï
спадmини¨, ,Про охорону
археологічноï спадmини¨
146 Погодxеннx проведеннx масових і видовиmних
заходів у меxах історико-культурного заповідника,
історико-культурноï заповідноï територіï
Закон Vкраïни ,Про
охорону культурноï
спадmини¨
* застосовуєтьсx до затвердxеннx районною та міською дерxадміністрацією - у районах і мм. Kиєві та
Cевастополі, міською радою - у містах оôласного значеннx складу комісій з розглxду питань, пов`xзаних з
погодxеннxм документаціï із землеустрою, а такоx длx розглxду проектів землеустрою центральним органом
виконавчоï влади у сфері охорони культурноï спадmини з питань, mо налеxать до його виключноï компетенціï.
5. Oô'єкти, включені до списків (переліків) пам'xток історіï та культури
респуôліканського чи місцевого значеннx відповідно до законодавства Vкраïнськоï
PCP про охорону і використаннx пам`xток історіï та культури, до виріmеннx питаннx
про ïх включеннx (невключеннx) до Pеєстру вваxаютьсx пам'xтками відповідно
національного чи місцевого значеннx¨.
6. ¡о затвердxеннx складу комісій з розглxду питань, пов`xзаних з погодxеннxм
документаціï із землеустрою, розглxд документаціï із землеустрою здійснюєтьсx
органами охорони культурноï спадmини в установленому цим Законом порxдку з
дотриманнxм строків, установлених законодавством длx прийнxттx відповідних
ріmень комісією.
Pозглxд центральним органом виконавчоï влади документаціï із землеустрою з
питань, mо налеxать до його компетенціï, здійснюєтьсx в установленому цим
Законом порxдку з дотриманнxм строків, установлених законодавством длx
прийнxттx відповідних ріmень комісією.
7. ¡о затвердxеннx меx і реxимів використаннx історичних ареалів населених
місць, занесених до Cписку історичних населених місць Vкраïни, дозволи і
погодxеннx, передôачені законами Vкраïни ,Про охорону культурноï спадmини¨ та
,Про охорону археологічноï спадmини¨, в таких історичних населених місцxх
видаютьсx центральним органом виконавчоï влади у сфері охорони культурноï
спадmини.
8. Kаôінету Mіністрів Vкраïни у mестимісxчний термін:
72
привести своï нормативно-правові акти у відповідність із цим ЗакономV
заôезпечити прийнxттx нормативно-правових актів, mо випливають із цього
Закону.
73

2

культурної спадщини; державна реєстрація об’єктів культурної спадщини – занесення об’єкта культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України або Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини України, Музейного фонду України, Національного архівного фонду з метою упорядкування інформації про наявні на території України об’єкти культурної спадщини для забезпечення їх охорони; державний облік об’єктів культурної спадщини – заходи, що здійснюють спеціально уповноважені органи охорони культурної спадщини, спрямовані на виявлення, наукове дослідження, класифікацію, складання облікової документації, державну реєстрацію об’єктів культурної спадщини; дослідник археологічної спадщини (далі - археолог) - вчений (громадянин України, іноземець або особа без громадянства), який має відповідну фахову освіту і кваліфікацію, професійно здійснює археологічні дослідження із складенням наукової звітності та публікацією наукових результатів; зміна об'єкта культурної спадщини - дії, що призводять чи можуть призвести до часткового або повного зникнення предмета охорони об'єкта культурної спадщини; зони охорони пам'ятки (далі - зони охорони) - встановлювані навколо пам'ятки охоронна зона, зона регулювання забудови, зона охоронюваного ландшафту, зона охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання з метою збереження пам’ятки; інвентаризація об’єктів культурної спадщини – комплекс організаційних, науково-дослідних і практичних заходів з перевірки наявності об’єктів культурної спадщини, отримання інформації про їх сучасний стан збереження, утримання та коригування даних обліку; історичний ареал населеного місця – частина населеного місця, що зберегла об’єкти культурної спадщини і пов’язані з ними розпланування та форму забудови, які походять з попередніх періодів розвитку, типові для певних культур або періодів розвитку; наукова археологічна експертиза – діяльність, метою якої є виявлення об’єктів археологічної спадщини, що здійснюється шляхом обстеження територій та водних об'єктів, вивчення архівних матеріалів, а також підготовка науково обґрунтованих експертних висновків щодо наявності на обстежуваних територіях об'єктів археологічної спадщини, визначення їх меж і режимів використання, можливості та умов виконання містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, інших земляних і підводних робіт на об'єктах експертизи; наукове дослідження - науково-пошукова, науково-практична діяльність, спрямована на одержання нової інформації про об'єкти культурної спадщини, історичні населені місця, традиційний характер середовища, який є типовим для певних культур або періодів розвитку тощо; консервація – сукупність науково обґрунтованих заходів, які дозволяють захистити об'єкти культурної спадщини від подальших руйнувань і забезпечують збереження їхньої автентичності з мінімальним втручанням у їхній існуючий вигляд; національна культурна спадщина – сукупність успадкованих людством від

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->