ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ………………..

(Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

ΑΙΤΗΣΗ
Του Ι. Τ. του Ε. και της Ζ., κατοίκου
………………………………..

ΚΑΤΑ
Της εδρεύουσας στην Αθήνα (οδ. Πανεπιστημίου αρ.9)
Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» όπως εκπροσωπείται
νόμιμα
--------------------Με την υπ’ αριθμ. …./2001 απόφαση αυτού του
δικαστηρίου, η καθής ενέγραψε Γ’ προσημείωση
υποθήκης στο Υποθηκοφυλακείο ……….. στον τόμο …
και φύλλο …., μέχρι του ποσού των έξι εκατομμυρίων
(6.000.000) δραχμών ή 17.608,22 ευρώ, για
εξασφάλιση απαίτησής της εκ κεφαλαίου η οποία έχει
προκύψει από την με αριθμό ……/2001 ιδιωτική
σύμβαση δανείου σε εθνικό νόμισμα κυμαινόμενου
επιτοκίου που μου χορήγησε η καθής, εκ δραχμών
πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) που αντιστοιχεί σε
14.673,51 ευρώ το οποίο συνομολογήθηκε στην πόλη
…………….. μεταξύ της καθής ως δανείστριας και
εμού του αιτούντος ως οφειλέτη, επί του παρακάτω
ακινήτου μου, δηλαδή: Επί ενός οικοπέδου μετά της
επ’ αυτού οικοδομής, όπως παρακάτω περιγράφεται,
που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια
………………. του Δήμου …………………, συνολικής
έκτασης 142,52 μ2 το οποίο απεικονίζεται και
αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του
μηχανικού ……………….. που προσαρτάται στο με

αριθμό ……………… συμβόλαιο της συμβολαιογράφου
………………….. και το οποίο οικόπεδο φαίνεται με τα
αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α και συνορεύει
……………………... Η προαναφερόμενη οικοδομή έχει
ανεγερθεί δυνάμει της με αριθμό ……………..
οικοδομικής άδειας του Πολεοδομικού Γραφείου
…………………. (κ.λ.π. πλήρης περιγραφή ακινήτου,
τίτλων και τρόπου κτήσεως).
Ε π ε ι δ ή εξέλειπαν οι λόγοι για τους οποίους
ενεγράφη η παραπάνω προσημείωση καθόσον ήδη
εξοφλήθηκε η από την παραπάνω αιτία απαίτηση της
καθής και δεν έχει η τελευταία καμία άλλη απαίτηση
εναντίον μου.
Ε π ε ι δ ή η καθής συναινεί στην εξάλειψη
της παραπάνω προσημείωσης
Ε π ε ι δ ή επομένως συντρέχει νόμιμη
περίπτωση να διαταχθεί δικαστικά η ανάκληση της
υπ’ αριθμ. ………………. απόφασης αυτού του
Δικαστηρίου και η εξάλειψη της εγγραφείσας
προσημείωσης υποθήκης
Ε π ε ι δ ή η παρούσα αίτησή μου είναι νόμιμη
και ουσιαστικά βάσιμη, φέρεται δε για συζήτηση στο
αρμόδιο δικαστήριο.

ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ

Και όσα θα προσθέσω στη συζήτηση της παρούσας και
με τη ρητή επιφύλαξη και κάθε άλλου νομίμου
δικαιώματός μου

ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μου
Να ανακληθεί η υπ’ αριθμ. …………….. απόφαση αυτού
του δικαστηρίου
Να διαταχθεί η εξάλειψη της παραπάνω
προσημείωσης υποθήκης, εγγεγραμμένης στα βιβλία
υποθηκών του ενταύθα Υποθηκοφυλακείου στον τόμο
…….. και φύλλο …… επί του παραπάνω
περιγραφόμενου ακινήτου μου.

……………………………
………
Η πληρεξούσια δικηγόρος

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful