இந்திய அணுசக்தித் திட்டம்

கறறகளம உணைமயம
ச ுவ ்ர த ் ராஜு
அரசியல்ொபார ள
ு ாதார ஆ ய வ
் ு
க்கழ
ு ுவ ின ் (RUPE) ஆஸெபகடஸ ஆஃப இணடயா’ஸ ்
எகானமி – இத ழ ்எண ் 48 ல [ஜனவரி, 2010] ெவளியிடபபடடத.

1. அறிமுகம்
அணுசக்தி ொதாடர்பாக இந்தியாவில் நைடொபறும் பிரதான விவாதங்களில், ந வீனத த
் ு
வத த
் ு
கக
் ும, ் வலலரச எனற
தகதிககமான ஒர தரபபச சீடைடப ோபாலோவ அணசகதி ெநடநாடகளாகோவ மனனிறததபபடட வரகிறத. 1957 ல
இந்தியாவின்
முதல்
அணுவுைலையத்
துவக்கிைவத்துப்
ேபசும்ேபாது,
“அணுசக்திப்
பரடசி
எனபத
ெதாழிறபரடசிையப ோபானறோத; இந்தியா அணுசக்தித் துைறயில் மனோனறவிலைல எனறால அத மீணடம ஒரமைற
ோதாறறபோபாகம. நாம் இத்துைறயில் முன்ேனற ேவண்டும் இல்ைலேயல் பணிந்து பிறருக்கு வழிவிட்டுப் பின அோத
பாைதயில இழபட ோநரிடம” என்று ேநரு விவரித்தார்.[1]

அணுசக்தி ஒப்பந்தம் ொதாடர்பான சமீபத்திய விவாதத்தில் இவ்விரு கரததககளம [நவீனத்துவம், வலலரச] வலவாய
பதெதழசசி ெபறற நின்றன. உதாரணமாக, 2006-ஆம ஆணட ஜாரஜ பஷ இநதியா வநதிரநதோபாத, ைடம ்ஸ ் ஆ ஃப்
இந்தியா
நாேளடு
அவருடன்
நடத்திய
ேநர்காணைல
பிரம்மாண்டமாக
ெவளியிடடரநதத.[2]
அதன் முதல் பக்கத்தின் கால் பகுதிைய ஒேர ஒரு ோகளவிோய நிைறததிரநதத: “டாய் டு புஷ் [பஷ இடம ைடமஸ ஆஃப
இந்தியாவின் ேகள்வி]: இந்தியாைவ ஒரு ொபாறுப்பு மிக்க அணுசக்தி வல்லைமயுள்ள நாடாகக் கருதுகிறீர்களா?” பதில:
”ஆம, கரதகிோறன” [3]
இது மற்ற முதல் பககத தைலபபச ெசயதிகைளபோபால நானக மடஙக ெபரிதாக அச்சிடப்பட்டிருந்தது! இப்பதில்
சந்ேதகமில்லாமல், ைடம்ஸ் ஆஃப் இண்டியா ஆசிரியரகைளயம, இந்திய நிறுவனத்தின் பிற அங்கங்கைளயும் மகிழ்ச்சி
ெவளளததில ஆழததியத. எனினும், வலலரசக கரததகக ஆதரவான விவாதஙகள விரிநத அரசியல ஆதரைவப
ெபறறத தரவதறகப ோபாதமானதலல எனற காஙகிரஸ தைலைம உணரநதத. எனேவ, இந்த ஒப்பந்தம் நாம்
‘அணுசக்தித் துைறயில் அனாைதயாக’ இருக்கும் நிைலக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி ைவப்பதற்கு மட்டுமல்லாமல் நமது
’வளரசசி’ககம அததியாவசியமானத எனற வலியறததியத. ஜஜஜார எனற இடத்தில் அனல் மின் நிைலயம்
ஒன்றுக்கு அடிக்கல் நாட்டிய ேசானியா காந்தி, வளரசசிகக மினசாரம ோதைவ, மினசாரததகக இநத அணசகதி
ஒப்பந்தம் ோதைவ. ஆக, இந்த ஒபந்தத்ைத எதிர்ப்பவர்கள் நாட்டின் வளர்ச்சிக்கும் மனோனறறததககம எதிரிகள”
என்று விளித்தார்.[4]
பாராளமனறததில அணசகதி ஒபபநதம ெதாடரபாக நடநத விவாதததில இக்கருத்தும் பிரதானமாக இைழேயாடியது.
2007-ம ஆணட நவமபர, 28 அன்று நைடொபற்ற விவாதத்தில், “அடிமட்ட அளவிலான” (grass root level) வளரசசிகக “சிவில்
அணுசக்தித் ொதரிவு” [civilian nuclear option] அத்தியாவசியமானது என்றும் 2020-ல இநதியா 30,000 – 40,000 ெமகாவாட
அணுமின் உற்பத்தி ொசய்யும் ஆற்றைலப் ொபற்றிருக்கும் என்றும் காங்கிரஸ் தரபபின மதல ோபசசாளராக எழநத
ோஜாதிராதிதய சிநதியா கறினார. சிந்தியாைவப் ொபாருத்தவைர இந்த ஒப்பந்தம் இந்தியாைவ விசுவரூூபம் ொகாள்ளச்
ொசய்ய மிக அவசியமாக இருக்கிறது.[5]
2008 ஆம ஆணட ஜூைல 21 அன்று நம்பிக்ைகத் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதத்ைதத் ொதாடக்கி ைவத்த பிரணாப்
மகரஜி, ”ஆறறல அைனததககம ோதைவ” என்பைத விளக்கினார். அணுசக்தி இல்ைலேயல் 2050-ல நமத மினசகதிப
பறறாககைற 4,12,000 ெமகா வாடகளாக இருக்கும் என்ற அபாயத்ைதச் சுட்டிக் காட்டினார். அணுசகதி
இப்பற்றாக்குைறைய ொவறும் 7000 ெமகா வாடகளாகக கைறககம எனறம, மினசகதித ோதைவககான ெநரககடைய
நிவர்த்தி ொசய்யும் என்றும் விளக்கிக் கறினார. [6]
இந்தப் புள்ளிவிவரங்கள் எல்லாம் இந்திய அணுசக்தித் துைறயால் தரபபடடைவோய.
ஆனால, இந்த
பளளிவிவரஙகளகக ஏதாவத அடபபைட இருக்கிறதா? காஙகிரஸ ெபறற அரசியல ெவறறிககப பிறகம கட இநதக
ோகளவி மககியமானதாகோவ ெதாடரகிறத. மதலில, அொமரிக்க நிர்வாகத்தில் ஏற ்ப ட்ட மாற ்ற ம ் இந த
் ியா அ ொம ரிக க
்ா
இைடயிலான
அணுசக்திப்
ோபசசவாரதைதயின
ோவகதைத
மடடபபடததியத;
அணுசக்தி
ஒப்பந்தம்
அங்கீகரிக்கப்பட்டு ஓராண்டு கடந்த பின்னும் இந்த ேபச்சுவார்த்ைதகள் மடவகக வரவிலைல. அொமரிக்காவில்
இருந்து ொபறப்படும் அணு எரிொபாருளினூ் மறசழறசி பறறிய கரதத ோவறபாடைடக கைளவோத நவமபர 2009-ல
மனோமாகன சிங் அொமரிக்கா ொசன்றதன் முதன்ைமயான குறிக்ேகாள்களில் ஒன்றாக இருந்தது.[7]

இவ்வரசு ஏற்கனேவ ஏழு நாடுகளுடன் தனித்தனிேய அணுசக்தி உடன்படிக்ைககைளச் ொசய்து ெகாணடளளத.
அொமரிக்கா, பிரானச மறறம ரஷயாைவச ோசரநத நிறுவனங்களுக்கு அணுவுைல அைமப்பதற்கான நிலமும் ஒதுக்கீடு
ொசய்யப்பட்டுவிட்டது.[8]

இந்த சூூழலில், அரசால் முன்ைவக்கப்படும் அணுசக்தி உற்பத்தி இலக்குகளின் சாத்தியப்பாடுகள் பற்றிய ஒரு
மறபரிசீலைன அவசியம ெசயயபபட ோவணடயிரககிறத. இந்தியாவில் அணுசக்தி உற்பத்தி பற்றிய இதுநாளூ்
வைரயிலான வரலாறற அனபவம எனன கறகிறத? இந்தியாவின் மின்சாரத் ோதைவயில ஒர மககியப பஙகளிபைப
ொசலுத்த அண்ைம எதிர்காலத்தில் அணுசக்தித் துைறக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதா? அணுசக்தியில் சமூூக மற்றும்
இராணுவத் திட்டங்களுக்கு இைடயிலான இைணப்பு என்ன? அணுஆயுத உற்பத்தியின் மீத இநத அணசகதி
ஒப்பந்தத்தின் தாக்கம் என்ன? பிரமமாணடமான அணசகதி விரிவாககதைத ோநாககி இநத அரச மனோனறவிலைல

என்றால் அது ஏகாதிபத்திய சக்திகைள அண்டிப் பிைழக்கும் நிைலக்கு இந்தியாைவக் ொகாண்டுவிடுமா? இப்படிச் சில
ோகளவிகைளப பறறிக கீோழ விவாதிபோபாம.

2. அணு மின்சக்தி பற்றிய கணிப்புகள்:
அணுசக்தித் ேதைவ பற்றிய இந்த அரசின் வலியுறுத்தல்களில் இருந்து
ெதாடஙகோவாம. மனனர கறிபபிடடத ோபாலோவ, அடுத்த சில பத்தாண்டுகளில்
அைடயத்தக்கதாக சில ொபருத்த ஆவலாதித்தனமான கணிப்புகைள அணுசக்தித் துைற
மனைவததளளத. இந்தியா தனது நிதி ஆதாரங்கைள அணுசக்தி வளரசசிைய
ேநாக்கித் திருப்பேவண்டும் என்ற வாதத்ைதத் தூூண்டும்படியாக இந்த கணிப்புகள்
அைமந்துள்ளன.
பலோவற ஆயவகைளப பரிசீலிதத, 2050-களில இநதியாவின மினசாரத ோதைவ
ஆணடகக 8 டிரில்லியன் கிேலாவாட்-மணிகளாக (kWh) இருக்கும் என அணுசக்தித்
தைற 2004-ம ஆணடல மதிபபீட ெசயதத.[9,10] 2002-2003-ல மின
உறபததி 0.6 டிரில்லியன் கிேலாவாட்- மணிகளாக(kWh) இருந்தது என்றும், இது
13 மடஙக அதிகரிககம எனறம அணசகதித தைறயின ஆயவ
கறிபபிடகிறத. ோமலம, மககளெதாைக அதிகரிபைபக கரததில ெகாணடபின
(மககள ெதாைக அதிகரிபப சமார 1.5 பிலலியனில [150 ோகாட]நிைலொகாள்ளும் எனக் கணிக்கப்படுகிறது) நபர்வாரி மின்சாரப் பயன்பாடு 614
kWh யில இரநத 5305 kWh ஆக, சுமார் 9 மடஙக உயரம எனறம இநத
ஆயவ மனனறிவிககிறத.
அணு மின்சாரம் இல்லாமல் இவ்வளவு ொபரிய ேதைவைய சமாளிக்க சாத்தியமில்ைல
என்றும் இந்த ஆய்வு வாதிடுகிறது. 2050-களின ெமாதத மினசாரத ோதைவயில 25
சதவீதத்ைத அணுமின் சக்தி வழங்கும் என்றும் இந்த ஆய்வு மதிப்பிடுகிறது.
இக்கூூற்றின்படி, 275 ஜிகாவாட திறன ெகாணட அணமின நிைலயஙகள
நிறுவப்பட்டு ஆண்டுக்கு 2 டிரில்லியன் கிேலாவாட்-மணி(kWh) அளவுக்கான அணு
மினசாரம உறபததி ெசயயபபடம எனறாகிறத.
இருப்பினும், அணுசக்தித் துைறயின் இந்த ஆரம்ப ஆய்வு, பஷ- மனோமாகன சிங
அணுசக்தி ஒப்பந்தம் ைகொயழுத்தாவதற்கு முன்னால் 2004-ல ெவளியிடபபடடத.
அணுசக்தி ஒப்பந்தம் ொதாடர்பான விவாதங்கள் நைடொபற்று வந்த ேநரத்தில், இந்த
அணுசக்தி உற்பத்தி பற்றிய கணிப்புகள் எல்லாம் ேமலும் உயர்த்தப்பட்டன.
விவாதஙகளில இனற சடடககாடடபபடம அணசகதி உறபததி ெதாடரபான
அளவுகள் எல்லாம் அணுசக்தித் துைறயின் புதிய கணிப்புகளில் இருந்து
எடுத்தாளப்படுபைவ.
நவம்பர், 2009 மடய அணசகதித தைறயின தைலவராய இரநத அனில
கோகாதகர, (இடதுசாரிக் கட்சிகேளாடு தனது உறைவ முறித்துக்ொகாண்டு அணுசக்தி
ஒப்பந்தத்ைத முன்ொனடுத்துச் ொசல்ல அரசு முடிொவடுத்துவிட்ட சமயத்தில் ஜூூைல
4, 2008 அன்று,) இந்திய விஞ்ஞானக் கழகத்தில் உைரயாற்றியேபாதும்,[11] டாடா
அடிப்பைட ஆய்வு நிறுவனத்தில் (Tata Institute of Fundamental Research)
உைரயாறறியோபாதம (ஜூன 2009-ல) மின ோதைவ பறறிய தஙகளத கணிபபகைள
அப்படிேய இருத்திக்ொகாண்ட ேபாதிலும், அணுஉைலகளின் ொமாத்த உற்பத்தித் திறன்
பறறிய தஙகளத கணிபபகைள 250 சதவீதம் உயர்த்திக் காட்டினார். இந்த
அணுசக்தி ஒப்பந்தம் நிைறேவறி, இந்தியா குறிப்பிடத்தக்க அளவுக்கு ொமன்னீர்
அணுவுைலகைளயும் (LWR) எரிொபாருைளயும் (யோரனியம) இறக்குமதி ொசய்துொகாள்ள
அனுமதிக்கப்படுமானால், இந்த அணுஉைல எரிொபாருட் கழிவுகளின் மறுசுழற்சி
அணுவுைலகளின் உற்பத்தித் திறைன 650 ஜிகாவாடடகள அளவகக உயரததம
என்று அறுதியிட்டுக் கூூறினார்! இந்தப் புள்ளிவிவரங்கள்தான்
இருவாரங்களுக்குப் பின்னர் பாராளுமன்ற விவாதத்தில் பிரனாப் முகர்ஜியால்
எடுத்தாளப்பட்டன.
ஆக, 2050-ம ஆணட வாககில இநதிய மின உறபததியில 50 சதவீதத்துக்கும்
அதிகமான அளைவ அணுமின் சக்தி வழங்கும் என்று கேகாத்கர் அனுமானித்தார்.
இந்த அனுமான அளவானது, இன்ைறய இந்திய ொமாத்த மின் உற்பத்தியில் 2.64
சதவீதத்ைத மட்டுேம வழங்கும் 4.12 ஜிகாவாட அணமின உறபததித திறைனப
ோபானற சமார 150 மடஙக அதிகம எனபைதக கவனிககவம.[12] கோகாதகரின
கறறகக அடபபைடயான இரணட வைரபடஙகள அபபடோய படம 1 ல
தரபபடகிறத.
இந்திய அரசாங்கத்தின் உயர் அதிகார மட்டத்தில் உள்ேளாரால் இவ்வாறான
பளளிவிவரஙகள திரமபத திரமப எடததாளபபடகினறன. 2050 ம
ஆணடகளில 470 ஜிகாவாட மினசாரதைத அணசகதி வழஙகம எனற சமீபததில
இந்தியப் பிரதமர் தனது அனுமானத்ைத ொவளியிட்டார். [13] இக்கூூற்றுக்கான
பிறபபிடம எதெவனபத ெதளிவாய இலைல. எனினும், அது ஒருக்கால் க்ேகாத்கர்
தனத ோபசசில ெதரிவிதத பலவைக ெமனநீர உைலகள இறககமதி ெதாடரபான
இரண்டாவது சாத்தியப்பாட்ைட அடிப்பைடயாகக் ொகாண்ட கூூற்றாக இருக்கலாம்.
படம 1

3. அணு மின்சக்தி பற்றிய கணிப்புகளின் சுருக்கமான வரலாறு
இவ்வைக ஆர்வக்ேகாளாரான கணிப்புகைள அணுசக்தித் துைற கடந்த காலத்திலும்
பலமைற ெசயதளளத. 1987-ம ஆணடல நிறவபபடட அணசகதித திறன 18-20
ஜிகாவாட அளவகக இரககம என அணசகதித தைறயின மதல ெசயலர ோஹாமி

பாபா 1962-ம ஆணடல அறிவிததார.[14] எதார்த்தத்தில், 1987-ல அத
பாபாவின கணிபபில ெவறம 5% ஆக, அதாவது 1.06 ஜிகாவாடடகளாக மடடோம
இருந்தது.[15] “ொசயல்பாடு இலக்ைக ேமாசமாக நழுவ விட்டுவிட்டது” என்று
பாபாவகக அடதத வநத விகரம சாராபாய 1970-ம ஆணடோலோய
ஒப்புக்ொகாள்ளேவண்டி இருந்தது.[16] இருப்பினும், அச்சமயம் தனது
பததாணடககான ெசயல திடட அறிகைகைய (profile) ெவளியிடட சாராபாய,
1980-ல அணசகதி 2.7 ஜிகாவாடடகள எனற இலகைக அைடயம எனற
கறிபபிடடார. ஆனால, எதார்த்தத்தில் அது இந்த கணிப்பில் 5 ல ஒர
பஙகககம கைறவாக 510 ெமகாவாடடகளாகோவ இரநதத. இந்த பத்தாண்டு
ொசயல்திட்ட அறிவிப்புக்கு சற்று முன்னர்தான் மூூலதனச் ொசலைவ ஈடுகட்டும்
வைகயில 500 ெமகாவாட திறனெகாணட ெபரிய அணவைலகைள நிறவோவணடய ோதைவ
இருப்பதாக அவர் முடிவு ொசய்திருந்தார். அதன்படி, ”1972-73 ஆம
ஆணடககப பின ஒவெவார ஆணடம சமார 500 ெமகாவாட திறனெகாணட ஒர
பதிய அண மின நிைலயதைத அைமககோவணடய அதீதமான ெபாறபப நமகக
இருக்கிறது” என்று அவர் அறிவித்தார்.[17] இந்த அறிவிப்பு வந்து 35
ஆணடகள கடநத பினனரதான இநதியாவின மதல 500 ெமகாவாட அணமின
நிைலயம் – தாராபபர 4 – 2005-ம ஆணடல ெசயலபடத ெதாடஙகியத.
1974-ம ஆணடன ெபாகரான அணகணட ெவடபபப பரிோசாதைனககப பின
சிவில் அணுசக்தித் துைறயில் அன்னிய ஒத்துைழப்பு சரிந்தேத இலக்குகளில்
அைடந்த ேதால்விக்குக் காரணம் என்று சில ேநரங்களில் குறிப்பிடப்படுகிறது.
ஆயினம, 2000 ஆணட அளவில, 10000 ெமகாவாட அணமின உறபததித திறன
ெகாணட உைலகைள அைமததவிடோவாம என 1984-ம ஆணடல தனத அண சகதி ”ொசயல்
திடடஅறிகைக” (profile)யின வாயிலாக அணசகதித தைற அறிவிததத.
1989-ல அணசகதித தைறயால நியமிககபபடட கமிடட இநத இலகைக
மறபரிசீலைன ெசயத அதன சாததியபபாடைடக கணடறிநததடன நிலலாமல,
தன பஙககக மனைவககபபடட அநதத திறன இலகைக சறோற உயரததவம
ொசய்தது. இந்தத் திறன் இலக்கு பலமுைற ொவளிப்பைடயாக ேமற்ேகாள்காட்டிபூ்
ோபசபபடடளளத. உதாரணமாக, ” நாட்டின் ொமாத்த மின் உற்பத்தியில் சுமார்
3 சதவீதமாக இருக்கும் அணு மின்சக்தி 2000-ம ஆணடல 10% அளவுக்கு
அதிகரிக்கும்படியான ேவைலகள், 10000 ெமகாவாட அணமின உறபததிச ெசயல
திடட அமலாககம எனற வைகயில எடததகெகாளளப படடளளத” என அணுசக்தி
ஆைணயததின தைலவர 1989-ல எழதினார.[18]
இச் ொசயல் திட்டம் களமிறங்கி ஏறத்தாழ 15 ஆணடகள கடநத பினனால இநதிய
கணககத தணிகைக மதனைம அலவலர (Comptroller and Auditor General of
India) அதன் ொசயல்பாடுகைளப் பரிசீலைன ொசய்தார். அவர் தனது பரிசீலைனயினூ்
மடவாக, “மாரச 1998 மடய ர.5291.48 ோகாடகைள ெசலவழிதத இநதச ெசயல
திடடம அளிதத கடதல மின உறபததி ெபரிய பசசியோம” என
எழுதினார்.[19] [அழுத்தம் ேசர்க்கப்பட்டது] ோமலம, 2009 ம ஆணட
வைரயிலம கட இநத அணமினசகதி இநதிய ெமாதத மின உறபததியில அோத 3%
அளவுக்ேக நீடிக்கிறது.
இந்த அணுசக்தித் துைற தனது குறுகிய கால இலக்ைகக் கூூட எட்ட முடிந்ததில்ைல.
உதாரணமாக, “இன்றிலிருந்து நான்கு ஆண்டுகளில் அணுசக்தித் துைற 6800
ெமகாவாட உறபததித திறன இலகைக எடடம” என்று 2003-ம ஆணட கோகாதகர
அறிவித்தார்.[20] ஆனால, ஆற ஆணடகள கழிநத பினனம அணசகதி
உறபததித திறன 4120 ெமகாவாட எனற அளவிோலோய இரககிறத.[21]
4. மபபடநிைல அணமின திடடம
அணுசக்தித் துைற தனது முந்ைதய வாக்குறுதிகள் எைதயுேம நிைறேவற்றியதில்ைல
என்பது ொதள்ளத் ொதளிவு. இந்நிைலயில், அவர்களது தற்ேபாைதய கணிப்புகள்
நைடமுைற சாத்தியமானைவயா? மதனைமயான விசயம எனனெவனில, அணுசக்தித்
தைறயின கணிபபகள ஆவலாதித தனமானைவயாகவம, சர்வேதச அளவிலான
எதிர்பார்ப்புகைளயும் விஞ்சி ொவகுொதாைலவில் நிற்பைவயாகவும் உள்ளன.
உதாரணமாக, மசாசெசடஸ ெதாழிலநடபக கழகம (MIT) 2003-ம ஆணட நடததிய
விரிநத பலோநாகக ஆயவினபட, 2050-ம ஆணடல உலக அளவிலான அண
மினசகதி உறபததித திறன 1000 ஜிகா வாடடகளாக அதிகரிதத இரககம
என கணிக்கப்பட்டு இருக்கிறது.[22] இதற்கு சற்றும் ஒவ்வாத வைகயில்,
2050-ல இநதியா மடடம 650 ஜிகாவாட அணமின உறபததித திறன
ெபறறிரககம எனகிறத நமத அணசகதித தைற. அதாவது, உலக உறபததித
திறனில 65 சதவீதத்ைத இந்தியா மட்டுேம ொபற்றிருக்குமாம்!
அணுசக்தித் துைறயின் இந்த கணிப்புகள் எல்லாம் பாபாவால் முதன்முதலில்
1954-ம ஆணட மனெமாழியபபடட மபபடநிைல அணமின திடடததின
அடிப்பைடயில் அைமந்தைவ. இத்திட்டத்ைத பின்னர் விவரமாக ஆய்வுக்கூு
உடபடததோவாம. இைடேய, அதன் சாராம்சமான உண்ைமகள் இைவேய: திடடததில
உளள மனற படநிைலகளில மதல படநிைல மடடோம யோரனியதைத
எரிொபாருளாகக் ொகாள்ளும் வழைமயான அணுவுைலகைளக் ொகாண்டிருக்கிறது.
இரண்டாவது, மனறாவத படநிைலகள மைறோய வீரிய ஈனைலகள (F.B.Rs) மறறம
ோதாரிய அணவைலகைளக ெகாணடைவ. இந்த மூூன்று படிநிைலகளில் முதல் படிநிலைூ
அணுவுைலகள் மட்டுேம 50 ஆணடகளககம ோமலான காலததககப பின,
ஓரளவ க
ுக
் ுந ிைறவற ற
் ந ிைலயில் என ்ற ேபாத ில ு
ம ் , ொசயல்படுத்தப் பட்டுள்ளது.
இரண்டாவது, மனறாவத படநிைலகள உலக அளவில எஙகோம வணிக ரீதியாகவம,
விரிவாகவம பயனபாடடல இலலாத ஒர ெதாழிலநடபதைதச
சார்ந்திருக்கின்றன. வீரிய ஈனைலகள பல நாடகளில மயனறூு
ைகவிடபபடடைவ. இந்தியாவின் எதிர்காலக் கனவான ேதாரியம் உைலகள் எங்குேம
இதுவைர வணிகரீதியான ொசயல்பாட்டுக்கு வந்ததில்ைல.

இருப்பினும், நமது அணுசக்தித் துைறயின் மின் உற்பத்தி பற்றிய ேமற்படிக்
கணிபபில, மதல படநிைல அணவைலகளின பஙகளிபப எனற
ொசால்லிக்ொகாள்ளும் அளவுக்கு ஏதுமில்ைல. கணிபபின 90% மினனாறறல திறன
2 வத மறறம 3 வத படநிைல அணசகதித திடடஙகளில இரநத மடடோம
வரோவணட இரககிறத. ஆக, கிடடததடட அணசகதித தைறயின மின ஆறறல
பறறிய மனெமாழிவகள அைனததம இலலாத ெதாழிலநடபதைதயம,
சாத்தியமில்ைல என்று உலகளவில் ைகவிடப்பட்ட ொதாழில்நுட்பத்ைதயும் சார்ந்து
இருக்கிறது!
இது ொவொறாரு விசயத்துக்கு இட்டுச் ொசல்கிறது. சுயசார்ேப அைனத்திலுமூ்
மதனைமயானதாயக கரதபபடட காலகடடததில எழநத ெதாைலோநாககப பாரைவோய
இந்த முப்படிநிைல அணுமின் திட்டம். இந்தியாவின் யுேரனியத் தாதுவள
இருப்ேபா தரத்திலும், அளவிலும் மிகக் குைறவானது. உலக அளவிலான அணூு
உைலகளில யோரனியோம மலபெபாரளாகப பயனபடததபபடவதால ெபரிய அளவிலான
சுயசார்பு அணு சக்தித் திட்டைத இந்தியாவால் தாக்குப்பிடிக்க முடியாது.
எனேவ குைறந்த தரத்திலுள்ள எரிொபாருளில் இருந்து சாத்தியப்பட்ட அளவுக்கு
சக்திைய உறிஞ்சி எடுக்கும்படியாக இத்திட்டத்தின் இரண்டாவது படிநிைல
வடவைமககபபடடத. மனறாவத படநிைல இநதியாவில விரவிக கிடககம
ோதாரிய வளததில கவனம ெசலததியத.
உலகில அபரிமிதமான யோரனிய இரபப உளளதால பிநைதய ெதாழிலநடபஙகள
ோவெறநத நாடடலம பினபறறபபடவிலைல. அண்ைம எதிர்காலத்தில் இதூ்
ெதாழிலநடபஙகள மனனிைலகக வரவதறகான எநத வாயபபம இலைல.
”கைறநதபடசம அடதத 50 ஆணடகளககாவத ஒறைறச சழறசி எரிெபாரள
மைறோய சிறநத ெதரிவ” என்று முன்னர் குறிப்பிட்ட எம்.ஐ.டி ஆய்வு
வலியறததிக கறகிறத. அதாவது வழைமயான யுேரனிய அணுவுைலேய சிறந்த
ோதரவ எனகிறத.
இந்தியா தனது இரண்டாவது, மனறாவத படநிைலகைள சயசாரபாயக
கடடயைமபபதில ெவறறி காணவிலைல எனபதால, மபபடநிைல திடடம
ோதாறறவிடடத எனற ெசாலலவோத நலலத. இருப்பினும், இதில் முக்கியமான
விசயம எனனெவனறால, ெகாளைக வகபோபாரகக (சுயசார்ைப
மதனைமபபடததிய) இந்த முப்படிநிைல அணுமின் திட்டம் என்பது இனியும் ஒரு
ெபாரளறறத. ஏொனனில், கடநத இரபத ஆணடகளில சயசாரபககான
மககியததவம எனபத ெவகவாய நீரததப ோபாயவிடடத.
உணைமயில, இந்த அணுசக்தி ஒப்பந்தத்தின் முக்கியமான விைளவுகளில் ஒன்று,
சர்வேதச யுேரனிய வர்த்தகத்தில் பங்ேகற்கவும், ெவளிநாடகளில இரநத
அணுவுைலகைள இறக்குமதி ொசய்துொகாள்ளவும் இந்தியா
அனுமதிக்கப்பட்டிருப்பதாகும். வீரிய ஈனைல அலலத ோதாரியம அணவைல மலமூ்
தயாரிககபபடம மினசகதிகக ஆகம ெசலைவக காடடலம இவவைகயில
(யோரனியம அணவைல மலம) உறபததி ெசயயபபடம மினசகதி (இறக்குமதி
ொசய்யப்பட்ட ேபாதிலும்) மலிவாய இரககபோபாவதால மபபடநிைல அணசகதித
திடடததினபால ெசலததபபடம கவனமம அைமதியாகக ைககழவபபடக கடம.
[இந்திய அணுஆயுதத் திட்டத்திற்கு வீரிய ஈனுைலகள் ொதாடர்ந்து
மககியததவம வாயநதைவ. ஆகோவ கடடமானததில இரககம சில
அணுவுைலகளுக்கு அப்பால் ேமலும் சிலவும் கட்டியைமக்கப்பட சாத்தியம் உண்டு.
ஆனால, அதற்கும் மின்சக்தி உற்பத்தி பற்றிய முன்ொமாழிவுகளுக்கும் எந்த
சம்பந்தமும் கிைடயாது.]
இருப்பினும் மூூன்று படிநிைலகைளக் ொகாண்ட இந்திய அணுசக்தித் திட்டத்ைதப்
பறறி கீோழ விவாதிபோபாம.
4.1 சுருக்கமான ொதாழில்நுட்ப விவரிப்பு
இந்தியாவின் யுேரனியக் கனிமவள இருப்பு குைறவானது என்ற ஒப்புதேல இந்த
மபபடநிைலத திடடததகக அடபபைட. கோகாதகர கறியதோபால, ”அணு
மினசகதிகக இநதியாவில யோரனியம இலைல”.[23] பதிலாக, உலக அளவில
ஏராளமான ேதாரிய இருப்பு ொகாண்ட நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்று. இந்த சாதகதூ்
தனைமையப பயனபடததிகெகாளளம ெபாரடடதான மபபடநிைல வழிமைற
வடவைமககபபடடத.
இந்த முப்படிநிைலத் திட்டத்தின் அடிப்பைட ேநாக்கங்கள் பற்றிய நல்லொதாரு
ஆயைவ ெவஙகடராமன அவரகள எழதிய நலில காணலாம.[24] மறெறார ஆயைவ
பாபா அணசகதி ஆயவ ைமயததின வைலததளததில காணலாம.[25] இைத மிகச்
சுருக்கமாக இங்கு ொதாகுத்துத் தருகிேறாம். அணுசக்தித் திட்டத்தின் முதலூ்
படநிைல அதியழதத கனநீர அணவைலையப (PHWRs) பயனபடததகிறத.
இயற்ைகயில் கிைடக்கும் யுேரனியத்தில் 0.7% அளேவ யுேரனியம்-235 (U235)
உளளத. மறறத U238. அணுவுைலயில் பயன்படும் அணுப்பிளவு எரிொபாருள் U235.
எனேவ ொபரும்பாலும் இயற்ைகயில் கிைடக்கும் யுேரனியம், ைமய விலகக விைசைய
அடிப்பைடயாகக் ொகாண்ட அதிேவகக் கைடசல்கைளக் ொகாண்டு [centrifuges ] U238 ஐ
பிரிதெதடபபதன மலமாக U235 இன் விழுக்காட்ைட அதிகரித்து
ொசறிவூூட்டப்படுகிறது.
அதியழுத்த கனநீர் அணுவுைலயில் (PHWR) எரிொபாருைள ொசறிவூூட்டுத்தல் இன்றி
ேநரடியாகப் பயன்படுத்த முடியும். இது ொசறிவூூட்டுத்துதலுக்கான ொசலவைூ
மிசசபபடததகிறத. ஆனால, இவ்வைக அணுவுைலகளில் அணுக்கருப் பிளைவ ஒரு
வரமபககள கடடபபடததி நடததவதறகான தணிபபானாக [moderator]
ொசயல்படும் கனநீரின் விைல மிக அதிகம் என்பேத இந்த வைக உைலகளின் பாதக
அம்சமாகும். இந்த அணுவுைலகளின் ொசயல்பாட்டின்ேபாது U238 களில சில
பளோடானியம-239 (Pu239) ஆக மாறறமைடவதால பாபா இவவைக அணவைலகைளத
ோதரநெதடததார.

இரண்டாவது படிநிைலயில், வீரிய ஈனைலயில (FBR) ோமறெசானன பளோடானியம,
மதல படநிைலயில பயனபடததபபடட எஞசிய யோரனியக கழிவடன ோசரதத
எரிொபாருளாக அளிக்கப்படுகிறது. இவ்வுைலச் ொசயல்பாட்டின்ேபாது புளூூேடானியமூ்
எரிொபாருளாக எடுத்துக்ொகாள்ளப்படுைகயில் அதனுடன் ேசர்த்து அளிக்கப்பட்ட
யோரனியக கழிைவயம பளோடானியமாக மாறறி தனககான எரிெபாரைளத தாோன
ஈன ்ொற ட த
ுத
் ு
க ் ொகா ள க
் ிறத ு. ோகாடபாடடளவில, இந்த வழிமுைற யுேரனியக்
கழிைவயம பயனபடததிகெகாளவதால இயறைகயில கிைடககம யோரனியததின
மழ சகதிையயம உறஞசி எடததவிடகிறத.
மனறாவத படநிைல ோவறவிதமான ஒர தறெபரககதைதக ெகாணடத. வீரிய
ஈனுைலயின் அணுப்பிளவுச் ொசயல்பாட்டுப் பகுதி அல்லது ைமயம் ேதாரியம்-232
(Th232) ஆல ோபாரததபபடகிறத. இவ்வுைலயின் ொசயல்பாட்டின்ேபாதூு
ோபாரததபபடட ோதாரியம யோரனியமாக (மறெறார யோரனியத தனிமமாக- isotope )
U233 மாறறம அைடகிறத. இது ஒரு அணுப்பிளவு எரிொபாருளாகப் பயன்படக்
கடயத. [இைவ யுேரனியத்தின் ொபாதுவான இரு தனிமங்கள். அதாவது, ஒேர
இரசாயனக் கூூறுகைளயும் –properties- மாறபடட ெபௌதீகக கறகைளயம
ெகாணடைவ. அவற்றின் ேமல் குறிக்கப்பட்டுள்ள எண் –ெபாரணைம எண- அதன்
அணுக்கருவில் உள்ள ப்ேராட்டான் மற்றும் நியூூட்ரான்களின் கூூட்டுத்ொதாைகையக்
கறிககம. இக்கட்டுைர ொதாடர்பாக வாசகர் U என்ற வடிவம் தாங்கிய தனிமம்
அணுப்பிளவு எரிொபாருளாகப் பயன்படக் கூூடியது என்ற அளவுக்குத்
ெதரிநதெகாணடால ோபாதமானத] ோதாரியததில இரநத யோரனியமாக
உரமாறறபெபரம இநத ஆரமபத திரடசி மனறாவத படநிைல அணவைலயில
எரிொபாருளாக அளிக்கப்படுகிறது. இந்த அணுவுைலயின் ைமயமும் முந்ைதய வீரிய
ஈனுைலயில் ேபாலேவ ேதாரியத்தால் ேபார்த்தப்படக் கூூடியது. ஆக இநத
அணுவுைலகளின் ொசயல்பாடு கூூடுதலான யுேரனியத்ைத U233 உறபததி ெசயத வணணம
இருக்கும். எனேவ, இந்தியாவின் ஏராளமான ேதாரீய இருப்ைபப் பயன்படுத்துவதற்கு
இந்த முப்படிநிைல வழிமுைற வைக ொசய்யும் என்று பாபா பரிந்துைரத்தார்.
நடப்ைபக் கணக்கில் ொகாண்டு பார்க்ைகயில் இந்த முப்படிநிைல அணுசக்தித்
திடடம பறறிய பாபாவின பரிநதைரகள காலதைத மநதியைவயம நைடமைறச
சாத்தியம் அற்றைவயும் ஆகும் என்பது ொதளிவு. இந்தப் பரிந்துைரகளூ்
ொசய்யப்பட்டு 55 ஆணடகள கடநத பினனம திடடம மதல படயிோலோய
சிக்கிக் கிடக்கிறது.
5. மதல படநிைல
மதல படநிைல எனபத மபபடநிைலத திடடம ெதாடஙகபபடவதறகான மதல
பட எனற அளவகோக மககியமானத. பாபாவின மாெபரம திடடததின மீசிறூு
தளிோய இத. இந்தியாவின் யுேரனிய இருப்பு 10 ஜிகாவாட [1000 ெமகாவாட =
1 ஜிகாவாட] திறன ெகாணட அணவைலகள அைமககபபடவதறக மடடோம ோபாதமானத
என அணுசக்தித் துைற மதிப்பீடு ொசய்துள்ளது. அது கேகாத்கரின் 2050-ம
ஆணடககான இறதிக கணிபபில ெவறம 2% மடடோம.[11] இந்த சுேதசித்
திறனடன இறககமதி யோரனியம மறறம அணவைலத திறைனயம இைணகக
அணுசக்தித் துைற திட்டமிடுகிறது. இந்த இறக்குமதி அணுவுைலகளும் கூூட
அதிகரிக்கப்ேபாகும் மின்சக்தி 2050-களின அணசகதித திறனில அறபமான ஒர
பினனோம எனற ெவளிபபைடயாகோவனம அணசகதித தைற கறிகெகாளகிறத.
இருப்பினும், வணிகரீதியாக ெசயலபடததபபடப ோபாவத எனனோவா அணசகதித
திடடததின இநத மதல படநிைலைய மடடோம. நாம் முன்னர் குறிப்பிட்டதூு
ோபாலவம, பினனர விரிவாய விவாதிகக இரபபத ோபாலவம, இப்படித்தான்
நடக்க சாத்தியமுள்ளது. ஆக, இந்தியாவில் அணு மின் உற்பத்தி பற்றிய
நைடமுைற சாத்தியப்பாடுள்ள விவாதம் சாராம்சத்தில் அணுசக்தித் திட்டத்தின்
இந்த முதல் படிநிைலையப் பற்றியதாகேவ உள்ளது. இந்தப் படிநிைல (2 வத, 3 வத
நிைலகளுக்கு மாறாக) வழைமயான ெதாழிலநடபதைதக ெகாணடரபபதால இத
பறறிய விவாதம அண மினசகதி பறறிய உலகளாவிய விவாதததடன பினனிப
பிைணநதளளத.
கீழககணட மககியமான ோகளவிகைள நாம பரிசீலிபோபாம:
அணுசக்தி பற்றிய கருத்து உலகளாவிய புத்ொதழுச்சி கண்டிருப்பது ஏன்?
அணுசக்தி பற்றிய ொபாருளியல் கூூறுகள் பகர்வது என்ன?
அணுசக்தி அைமப்புகளால் ேதாற்றுவிக்கப்படும் பாதுகாப்பு மற்றும்
சுற்றுச்சூூழல் பாதிப்புகள் எத்தைகயைவ?
இக்காரணிகள் இந்தியாவுக்கு எப்படிப் ொபாருந்துகின்றன?
5.1 அணுசக்தி மறுமலர்ச்சி
ெபரதத மலதன உளளீட மறறம பாதகாபபக காரணஙகளால ஆணடகள பலவாய
மீளா உறககததில இரநத அணசகதித தைற, கறிபபாக ோமைலநாடகளில,
பதெதழசசி ெபறறத ோபால காணபபடகிறத. [சீனாைவப் ேபான்ற சில வளர்முக
நாடுகளும் அணுசக்தி விரிவாக்கத்துக்கான ஆவல்மிகு திட்டங்கைள
அறிவித்திருக்கின்றன] தடபெவபப மாறாடடம மறறம பசைமககடல வாய
ெவளிோயறறம ஆகியைவ ோதாறறவிதத பதறறம பகதியளவகக இநத
பதெதழசசிககக காரணமாக இரககிறத. இரண்டாவதும், ெபரிதம
ெவளிபபடததப படாததமான காரணம பவி-அரசியல் ஆகும். எகானமிஸ்ட் ஏடு
ெதரிவிபபதோபால, “எண்ைண, எரிவாயு வளங்கள் நம்பத்தகாத …அரசுகள் வசம்
இருப்பதாக ேமைல நாட்டு அரசுகள் அஞ்சுகின்றன. அணுசக்தித் துைறககத
ோதைவயான மலபெபாரள ஆஸதிோரலியா, கனடா ோபானற நடபப பிரோதசஙகளில
கிைடககினறன”[27]
கடநத சில ஆணடகளாக இபபடபபடட விரிவான விவாதஙகளம, அதற்குப்
ெபாரததமான ெகாளைக மாறறஙகளம நடநதவரம ோவைளயில, ெபரிதாய மன

தளளபபடம இநத அணசகதி மறமலரசசி ெபரதத பிரசசிைனகளில சிககித
தததளிககிறத. மகாராடடர மாநிலததின ெஜயதாபரில அணவைல நிரமாணிகக
இருப்பதாக அறியப்படும் அரிவா என்ற பிொரஞ்சு நாட்டு நிறுவனம் உலக அளவில்
மதன மைறயாக தைலமைற III ரக அணவைலைய பினலாநதில நிறவிவரகிறத.
இருப்பினும், இது கால இலக்கிற்கு மூூன்று ஆண்டுகள் தாமதமாகும் என்றும்,
திடடச ெசலைவவிட 60% கடதலாகம எனறம தறோபாத
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ோமறெசானன அரிவா நிரவனமம, இந்தியாவில் அணுவுைல அைமக்க இருக்கும்
ெவஸடஙஹவஸ எனற அெமரிகக நிறவனமம பிரிடடனில பதிய அணவைலக
கடடமானஙகைள ெசயய இரகினறன. அைவ தற்சமயம் ஒழுங்குமுைறபூ்
பிரசசிைனகளில சிககியளளன. இந்த நிறுவனங்களால் ேமற்ொகாள்ளப்பட
இருக்கும் அணுவுைலக் கட்டுமானங்கள் குறித்து பிரிட்டிஷ் சுகாதாரம்
மறறம பாதகாபப இயககனர [Health and Safety Executive] ஒரு அறிக்ைக
சமர்ப்பித்திருக்கிறார். அந்த கட்டுமானங்கள் பற்றிய தனது ஒத்த
அறிக்ைககளில் இந்த இரு நிறுவனங்களின் வடிவைமப்புகள் பற்றியும் தமது
அதிருப்திைய ொவளிப்படுத்தியதுடன், “இந்த வடிவைமப்புகளில் பாதுகாப்பு
ெதாடரபான ஏராளமான ஓடைடகைள நாஙகள இனஙகணடரககிோறாம… இைவ
திரபதிகரமாக சரிெசயயபபடவிலைல எனறால நாஙகள வடவைமபப ஒபபதல
அளிக்க மாட்ேடாம்” என்றும் கூூறியிருக்கிறார்.[28, 29] (இந்த அறிக்ைககளின்
சுருக்கம் கார்டியன் பத்திரிைகயில் ொவளிவந்துள்ளது.[30])
தடபெவபபநிைல மாறறம ெதாடரபான பிரசசிைனைய எதிரெகாளள வலலத
அணுசக்திேய என்ற வாதமும் வன்ைமயாக மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது. உதாரணமாக,
காறறாைல மறறம சிற நீரமின திடடஙகள உளளிடட மாறற சகதி
மலஙகைள மனனிரததி ெலாவினஸும ோஷககம விவாதிததளளனர.[31]
இவ்வாறான மாற்றுக் கருத்துகளுக்கு இைடயிலும், அணுவுைல விபத்ைதயும், பல
தைறகளில ஏறபடடளள ெதாழிலநடப மனோனறறதைதயம பறநதளளிவிடட
அடுத்த சில பத்தாண்டுகளில் அணுவுைலகள் பல நிர்மாணிக்கப்பட உள்ளதுேபால்
ெதரிகிறத.
எனேவ, மதலில இநத அண மின உறபததிச ெசலவ கடடபபடயாகக கடயதா,
அணுசக்தி பாதுகாப்பானதா என்பன பற்றியும்; அடுத்து, அணுசக்தி பற்றிய
உலகளவிலான விவாதம இநதியாவகக எவவைகயில ெபாரநதம எனபத பறறியம
மககியமான ோகளவிகைள எழபப ோவணடயளளத. கைறநதபடசம அடதத சில
பததாணடகளககாவத இநதியாவின மீத விதிககபபடம தடபெவபப
உடனபடகைககளின படயான கடபபாடகள வளரநத நாடகளின மீதான
கடபபாடகளில இரநத மாறபடடதாய இரககம. அடுத்து, மிகக கைறநத
யோரனிய வளதைதக ெகாணடளள இநதியாவின விரிநத அளவிலான அணசகதித
திடடஙகள எரிெபாரளககாக இநநாடைட ஏகாதிபததியஙகளகக அடபணியச
ொசய்யும். ெதளிவாக இவவிைளவ விரமபததககத அலல. இது பற்றியும்,
ோமலம சில பிரசசிைனகள கறிததம கீோழ விவாதிபோபாம.
5.2 அணுசக்தியின் ொபாருளியல்
அணுமின் உைலகளின் நிர்மாணச் ொசலவு ஏராளம். ஆனால, நிலக்கரி-அனல்
மினநிைலயஙகள ோபானறவறோறாட ஒபபிடமோபாத இவறறின இயககச ெசலவ
மிகவம சிககனமானத எனபத அணசகதி ெசலவீனம பறறிய ைமயமான உணைம.
எனேவ, பிற சகதி மலஙகோளாட அண மினசகதிகக ஆகம ெசலைவ ஒபபிடவதறக
“சமன்ொசய் ஆற்றல் ொசலவீனம்” [ levelized cost of energy] என்ற ொபாது
நிைலப்பாடு பயன்படுத்தப்படுகிறது. சுருக்கமாக, இந்த சமன்ொசய் ஆற்றல்
ொசலவீனம் l என்பது கீழ்க்காணும் சூூத்திரத்தால் வைரயறுக்கப்படுகிறது.
இங்கு Ct என்பது t என்ற ஆண்டில் நிர்மாணம், பராமரிபப, எரிொபாருள்
மறறம பிறவறைற உளளடககிய ெசலவீனததின ெமாததத ெதாைகையக கறிககிறத.
Et என்பது t ஆணடல உறபததி ெசயயபபடட மினசாரதைதக கறிககிறத. n
என்பது உைலயின் ஆயுட்காலத்ைதக் குறிக்கிறது; r என்பது தள்ளுபடி விைலையக்
( discount rate) கறிககிறத.
இங்கு ொசால்லப்பட்ட கருத்து எளிைமயானது. அணுவுைலயில் உள்ளீடு ொசய்யபபடட
மலதனம ோவறவைகயில பயனபடடரககக கடம. எனேவ இந்த மூூலதனம்
ஈட்டியிருக்கக்கூூடிய வருவாய்க்கு ஈடுொசய்யும் வைகயில் அணுவுைலயின்
இயக்கச் ொசலவு மலிவாய் இருக்கேவண்டும். [அதற்குப் ொபாருத்தமான] தளளபட
வீதததால இநத லாப சதவீதம உறதிெசயயபபடகிறத.
இந்த கருத்தாக்கத்ைதத் ொதளிவாய்ப் புரிந்துொகாள்ள உதவும் ஒரு எளிய
உதாரணதைதப பாரபோபாம. ஒரு அனல் மின் நிைலயம் அைமக்க ஆகும் ொசலவூு
ர.100 என்றும் அைத இயக்க ஆகும் ொசலவு ஆண்ொடான்றுக்கு ரூூ.10 என்றும்
ெகாளோவாம. அேத சமயம் அணுமின் நிைலயம் அைமக்க ரூூ.150-ம இயககவதறக
ஆணடகக ர.5-ம ஆவதாகக ெகாளோவாம. ோமலம, இரண்டும் ஏககாலத்தில்
திடெரன அைமககபபடவதாகவம, அவற்றின் ஆயுட்காலம் 15 ஆணடகளாகவம, அைவ
சம அளவு மின்சக்திைய உற்பத்தி ொசய்வதாகவும் ொகாள்ேவாம். ஒரு ொபாதுக்
கணககில, அணுமின் நிைலயத்தில் ஆனைதவிட (ர.225) அனல்மின் நிைலயத்தில்
அதிகச் ொசலவீனம் (ர.250) ஆகியளளத. ஆனால இக கணகக, அணுமின்
நிைலயத்தின் துவக்ககாலத்திேலேய உள்ளீடு ொசய்யப்பட்ட கூூடுதல் ொதாைகயான
ர.50 ோவெறஙகம பயனபடடரககக கடம எனபைதக கணககில
ெகாளளவிலைல. தளளபட விைல வீதம 10 ஆக இரககமோபாத அணமின
சக்தியும், 5% ஆக இரககமோபாத அனல மினசகதியம ெபரதத ெசலவீனமாக
இருப்பைத வாசகர் ேமற்படி சூூத்திரத்தில் ொபாருத்திப் பார்த்துக்ொகாள்ள
மடயம. இரண்டுக்குமான ொவட்டுப்புள்ளி 5.56% தளளபட விைலயில

கிைடககிறத. [என்ைனப் ேபான்ற, ோமறபட சததிரததில ெபாரததிப
பாரககத ெதரியாதவரகளககான எளிய வழி: ோமறெசானன உதாரணததில அனல
மினநிைலயததின பதிைனநத ஆணடகளககான சராசரி நிைல மலதனம+ மாறம
மலதனம ர.180. அணு மின்நிைலயத்தில் அது ரூூ.190. ஆக, கடதல மலதனமான
ர.10 கக ஈட ெசயய ோவணடய லாபக கைறவ வீதம (10/180 x 100) 5.555
அதாவது 5.6% .. ெமா-ர.]
5.2.1 இந்தியாவில் அணுசக்தியின் ொபாருளியல்
நாம் முன்னேர குறிப்பிட்டதுேபால, வழைமயானதிலிரநத சறோற மாறபடட
அணுவுைலகைள இந்தியா பயன்படுத்துகிறது. இயற்ைகயாகக் கிைடக்குமூ்
யோரனியதைத ெசறிவடடதல இனறி அபபடோய பயனபடததம சாதகத தனைம
இந்த வைக அணுவுைலகளுக்கு இருக்கிறது. இவ்வழியில் ொசறிவூூட்டும் ொசலவூு
மிசசமானாலம, இந்த அணுவுைலகள் விைல உயர்ந்த கனநீைரப்
பயனபடததகினறன. இந்திய அணுசக்தித் துைற எதிர்காலத்தில் இவ்வாறான
ோமலம பல அதிஅழதத கனநீர அணவைலகைள (PHBRs) நிர்மாணிக்கத்
திடடமிடடளளத.
இந்திய அணு மின்சக்தி பற்றிய ொபாருளியைல அறிந்துொகாள்வது இரண்டு
காரணககறகளால சிககலாககபபடடளளத. மதலாவதாக, கனநீர உறபததி
உளளிடட அண மினசகதி ெதாடரபான பலோவற அமசஙகளகக அளிககபபடம
மானியம பறறி தலலியமான மதிபபீடைடப ெபறவத கடனமாக உளளத.[32]
இரண்டாவதாக, பயனபடததபபடட எரிெபாரள மறசழறசி ெசயயபபடம
இடத்தில் அணுசக்தித் துைற ொசால்லப்படும் ஒரு “மடய சழறசி” [closed
cycle] மைறையப பயனபடததகிறத. இந்த மறுசுழற்சி முைற ொபருத்த ொசலவு
பிடககக கடயத. எனினும், தயாரிககபபடட மினசாரததின அடககவிைல
பறறிய அதிகாரபரவமான மதிபபீடடல இதறகான ெசலவ ோசரககபபடவிலைல.
அணுசக்தித் திட்டத்தின் இரண்டாவது படிநிைலயில் இந்த மறுசுழற்சி
ொசய்யப்பட்ட எரிொபாருள் இறுதியாகப் பயன்படுத்தப்படக் கூூடியது என்பேத
இதற்கான காரணமாக இருக்கிறது. இந்த இரண்டாவது படிநிைல இதுநாள் வைர
நைடமுைறக்கு வரவில்ைல என்பதால், உணைமயில இககாரணம அடபபைட ஏதம
அற்றது.
சில சமயங்களில் அணு மின்சக்தி அனல் மின்சக்திைய விட மலிவானது என்ற
வாதமம ைவககபபடகிறத.[33,34] ஆனால, அளிக்கப்படும் மானியம் மற்றும்
ோமறபட ெசலவீனஙகைள இநத வாதஙகள ெமாததமாகப பறநதளளிவிடடப
ோபசகினறன. கனநீர உறபததிகக அளிககபபடம மானியஙகள பறறிய
கைறநதபடச மதிபபீடடன அடபபைடயில[32] தளளபட விைல வீததைத ஆகக
கைறவாக 3 சதவீதத்தில் இருத்திப் பார்த்தாலும், அணுமின்சக்தி, அனல்
மினசகதியின உறபததிச ெசலோவாட ஒபபிடததகக வைகயில இலைல.
ோமறெசானன மறசழறசிகக ஆகம ெசலைவ மழைமயாக விலககிப பாரதத
பினனம இநத மடோவ உறதிெசயயபபடகிறத. [35,36]
சர்வேதச அளவிலான வைரயைரகளுக்கும் இந்த நிைலப்பாடு ொபாருந்தி நிற்பைதக்
கீோழ விவரிபோபாம.
5. 2. 2 சர்வேதச அளவில் அணு மின்சக்தியின் ொபாருளியல் சாத்தியப்பாடுகள்
ோமறெசானன எம.ஐ.டி. யின 2003-ம ஆணட ஆயவ, பலோவறபடட தளளபட
விைலகைளயம பரிசீலிதத பினனர, “கடடபபாடறற சநைதயில, நிலக்கரி
மறறம எரிவாய மினசாரததின அடகக விைலோயாட அண மினசகதியின
அடக்கவிைல தற்ேபாைதக்குப் ேபாட்டியிடும் நிைலயில் இல்ைல” என்று
இறுதிொசய்தது.[22] சிக்காக்ேகா பல்கைலக்கழகம் ேமற்ொகாண்ட விரிந்த ஆய்வும்
இேத முடிைவத்தான் வந்தைடந்தது. பிரானைசத தவிர, “ெபரமபாலான பிற
நாடுகளில் அணுசக்திக்கு ஆகும் ொபருத்த மூூலதனச் ொசலவு, அது நிலக்கரி,
எரிவாயுவைக மின்சாரத் ொதாழில்நுட்பங்களுடன் ேபாட்டியிடும் நிைலையத்
தடககிறத” என்றும் அந்த ஆய்வு குறிப்பிடுகிறது.[37] ோமலம, “மிகச
சாதகமான எடுத்துக்காட்டுகளிலும்” அொமரிக்காவின் முதன்ைமயான புதிய
அணுவுைலகளின் நிர்மாணச் ொசலவு நிலக்கரி மற்றும் எரிவாயு மின்
நிைலயங்களின் அதிகபட்ச நிர்மாணச் ொசலைவக் காட்டிலும் கூூடுதலாகேவ
இருக்கும் என்று அந்த ஆய்வு குறிப்பிடுகிறது. [ 1998 மதல மினசார
உறபததியின அடககவிைல பறறிய OECD-யின மதிபபீடகைள சிகாோகா
பலகைலககழகததின இநத ஆயவ பயனபடததியளளத. 2005-ம ஆணடல
OECD-யின மதிபபீடகள மாறறபபடட இரககினறன. அதன்படி அணூு
மினசகதியின உறபததிச ெசலவ பல நாடகளில மலிவாகி உளளதாக அதன
அறிக்ைகயில் காணப்படுகிறது.[39] பலநாடகளககம அனபபிய
ோகளவிபபடவததில ெபறற விவரஙகளின அடபபைடயில OECD-யின இநத
மடவ வநதைடயபபடடளளத. 2005-ம ஆணட அத பயனபடததிய
பளளிவிவரஙகள சநோதகததகக இடமானைவ. உதாரணமாக அநத அறிகைகயினூ்
43-ம பககததில, பினலாநதின அணவைலக கடடமானச ெசலவ
கிோலாவாடடகக சமார 2000 அொமரிக்க டாலர்கள் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
ஆனால பினலாநதில அரிவா நிறவனததால தறோபாத நிரமாணிககபபடட வரம
1600 ெமகாவாட திறனெகாணட அணவைலயின கடடமானச ெசலவ 6 பிலலியன
அொமரிக்க டாலர்களுக்கு ேமலாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதன்படி ஒரூு
கிோலாவாட மினசாரததககான அடகக விைல OECD எடுத்தாண்டைதப்ேபால இரு மடங்கு
ஆகம.]
“ெகாடடக கிடககம மலிவான சரகக” என்று இதன் ஆர்வலர்களால், மனனர
ோபராரவததடன கததாடபபடட அண மினசகதி அதறக மாறாக, 1970-ம ஆணட
ெதாடட ெபரதத ெசலவீனமானத எனபைதோய நிரபிததிரககிறத எனற
எகானமிஸ்ட் ஏடு ொதாகுத்துக் கூூறுகிறது. [42] இதன் காரணமாகேவ கடந்த 30

ஆணடகளாக அெமரிககாவில பதிய அணவைலக கடடமானததிறகான விணணபபம
ஏதுமில்ைல.
அணுசக்தியின் அடக்க விைல பற்றிய இந்த கணக்குகைள எல்லாம் கரியமில வாயு
ெவளிோயறறததின மீத சமததபபடம ஒர விைல மாறறிவிடமா எனபத
மறெறார ோகளவி. இது ொதாடர்பாக, “ஐேராப்பிய கார்பன் ொவளிேயற்ற வர்த்தகத்
திடடததின பட ெவளிோயறறபபடம ஒர டன காரபனகக €14 (யோராககள)
என்று விைல ைவக்கப்பட்டுள்ளது. அணுவுைலகைளக் கவர்ச்சிகரமானதாக்கும் என
மின உறபததி மதலாளிகள எதிரபாரதத € 50 விட இநத விைல மிகவம
கைறவாகிப ோபானத” என்று எகானமிஸ்ட் ஏடு குறிப்பிடுகிறது.[43]
எனேவ நிலக்கரி சக்திையக் காட்டிலும் அணுசக்தி மிகவும் ொசலவீனமானது எனும்
ஒருமித்த கருத்து சர்வேதச அளவில் நிலவுகிறது. [இருப்பினும், சூூரிய சக்தி
ோபானற சில மாறற சகதி வளஙகைளக காடடலம அணசகதி கணிசமான அளவ
மலிவானதாகோவ இரநதவரகிறத.] [இது ொபாதுவான உலக வழக்கு. ஆனால,
ஆணடோதாரம அதிகரிககம அணக கழிவப பராமரிபப மறறம
பாதகாபபகக ஆகம ெசலவ; சுமார் 25 ஆணடகளில மடவிழா காணம
அணுவுைலகள் அைமந்த இடமும் அதன் ொநருங்கிய சுற்றுவட்டாரமும்
பவிபபரபபில நிறநதரமாயப பயனறறப ோபாவதறகான இழபபீடடக கணகக;
ொசயல் முடக்கப்பட்ட உைலையப் பல்லாயிரம் ஆண்டுகாலம் ேபார்த்திப்
பாதகாபபதறக ஆகம ெசலவ .. இன்னும் பலவும் அணு மின்சக்தியின் அடக்க
விைலையக கணககிடைகயில ோசரககபபடவதாகோவ ெதரியவிலைல –ெமா-ர]
இந்தியாவும் இந்த வைரயைரயுடன் ஒத்துப்ேபாகிறது. இந்த ஆய்வு முடிவுகளூ்
அணுசக்தித் ொதாழிற்துைற வளர்ச்சிைய ேசார்வைடயச் ொசய்த ேபாதிலும், பதிய
அணுவுைலகள் கட்டப்படுவைதத் தடுத்து நிறுத்திவிடவில்ைல. மாறாக, அணுசக்தி
ெபரதத ெசலவீனமானத எனற இநத உணைம, சில சமயங்களில், அணுசக்தித்
தைறகக ெகாளைக ரீதியான உதவிகளம, மானியஙகளம வழஙகபபடவத அவசியம
என்ற வைகயில் சிந்திக்க ைவத்திருக்கிறது!
5.3 பாதகாபப மறறம சறறசசழல மீதான தாககம பறறி
மனனர கறியத ோபால தடபெவபப மாறறம ெதாடரபான கவைலகள அணசகதித
ெதாழிலின சமீபததிய பதெதழசசிககப பகதியளவக காரணமாக அைமகிறத.
அணு மின்சக்தி பசுைமக் குடில் வாயுக்கைள ொவளியிடுவதில்ைல என்ற சாதக
அம்சத்ைதப் ொபற்றிருக்கிறது. இதன் விைளவாக (ோவற சில அறபக காரணஙகளமூ்
உளளிடட) கரீனபீஸ அைமபபின ெசலவாகக மிகக மனனாள உறபபினர
பாடரிக மர ோபானற சில சழலியலாளரகள அணசகதியின பிரசசாரகரகள
ஆகியிரககிறாரகள. இருப்பினும், கரீனபீஸ அைமபபம பிற ெபரமபாலான
சுற்றுச்சூூழல் ஆர்வலர் குழுக்களும் இன்றளவும் அணு மின்சக்திைய
ஒப்புக்ொகாள்ள மறுக்கின்றன. அவர்களது முதன்ைமயான மறுப்புைரகளில் ஒன்றூு
அதிகரித்துவரும் அணுக் கழிவுகள் பற்றியது.
அணுவுைலகள் கதிரியக்கக் கழிவுகைள உற்பத்தி ொசய்கின்றன. அவற்றில் சில
நீண்ட ொநடுங்காலத்துக்கு அபாயகரமானதாகத் ொதாடரக்கூூடியைவ. உதாரணமாக,
அணுவுைலக் கழிவான புளூூேடானியத்தின் (Pu239 ) அைர ஆயுள் 24,000 ஆணடகள.
(அதாவது புளூூேடானியம் தன் கதிரியக்க சக்தியில் பாதிைய இழக்க 24000
ஆணடகள பிடககம. எஞ்சியதில் பாதிைய இழக்க ேமலும் 24000 ஆணடகள …
இப்படி)
தரதிஷடவசமாக, இக்கழிவுகைள ொவளிேயற்ற அங்கீகரிக்கப்பட்ட ொதாழில்நுட்பம்
ஏதுமில்ைல. அணுசக்தித் திட்டவியலாளர்களிைடேய இந்த நீண்ட காலப்ேபாக்கிலூ்
ஏற்பட்டிருக்கும் சற்ேற உடன்பாடான கருத்து, இந்தக் கழிவுகைள அழிக்கொவாண்ணா
அடியாழ இடுகாடுகளில் (geological repository) இட்டு மூூடிவிடுவது என்பேத.
இன்று வைர அத்தைகய ஒேர ஒரு இடுகாடு மட்டும்தான் –அொமரிக்க அணுக்கழிவு
தனிைமபபடததல மனமாதிரி இடகாட – அைமக்கப்பட்டுள்ளது. அதுவுமூ்
இராணுவம் ொதாடர்பான அணுக் கழிவுகைள இடுவதற்காகேவ இயங்குகிறது.
அணுசக்தியின் சமூூகப் பயன்பாடு ொவளிப்படுத்திய கதிரியக்கக் கழிவுகளில் ஒரு
பகதிைய யககா மைல அணககழிவ இடகாடடல ோபாடடவிடலாம என அெமரிககா
திடடமிடகிறத. ஆனால, அந்த இடுகாடு இன்னும் கட்டப்படவில்ைல. இது
ெதாடரபான திடடஙகள, அவற்றின் ொசயலாக்க வழிமுைறகள் பற்றிய விவாதங்கைள
அணுப் ொபாறியியல் ைகேயட்டில் காணலாம்.[44]
இந்தியாவில், எரிக்கப்பட்ட யுேரனியம் மறுசுழற்சி ொசய்யப்படுகிறது.
ஆயினம, இந்த மறுசுழற்சி முைறயும் அபாயகரமான கதிரியக்கக் கழிவுகைள
உறபததி ெசயகிறத. தறோபாைதகக இதன அளவ கைறவானோத. 2001-ம
ஆணடளவில இநதியாவில திரணடரககம இறதி நிைலக கதிரியககக கழிவின
( high-level-waste ) [”மா பாதகக கழிவின”] அளவு 5000 கனமீடடர (m3) என
மதிபபிடபபடடத (இது சுமார் இரு ொபரும் ஒலிம்பிக் நீச்சல் குளங்களின்
அளவுக்கு ஒப்பானது)[45]. இந்தக் கழிவுகளின் அளவு மளமளொவன அதிகரிக்க
இருக்கிறது. 2011-ம ஆணட ெதாடஙகி ஆணடகக 700 கனமீடடர அளவகக
இறுதி நிைலக் கதிரியக்கக் கழிவு உற்பத்தி ொசய்யப்படும் என இந்திய
அணுசக்தித் துைற 2004-ம ஆணடல மதிபபிடடரககிறத. இறுதியாக இந்தக்
கழிவகள அடயாழ இடகாடகளில பைதககபபடவதன மலம ெவளிோயறறபபடம
என்கிறது அணுசக்தித் துைற. ஆயினம, ”இந்த நடவடிக்ைகயின் சாத்தியப்பாடு
பறறிய ெசயல விளககம மறறம இநத வழிமைறயின பாதகாபபத தனைம
கறிதத விசயஙகள நம மன நிறகம ெபரதத சவாலாக இரககினறன” என்று
ஒப்புக்ொகாள்ளும் நிர்ப்பந்தத்திற்கு அணுசக்தித் துைற
உளளாகியிரககிறத.[46]
அணு மின்சக்தி ொதாடர்பான மற்ொறாரு கவைலக்குறிய அம்சம் அணுவுைலகளின்
பாதகாபப பறறியத. மனனாள ோசாவியத யனியனின உகைரன கடயரசிலூ்

இருந்த ொசர்ேனாபில் என்ற இடத்தில் 1986-ம ஆணட நிகழநத அணவைல
விபததினோபாத கதிரவீசசத தனைம ெகாணட ஏராளமான ெபாரடகள
வளிமணடலததில கலநதன. இைவ ேசாவியத் எல்ைலையத் தாண்டி வடக்ேக ொவகூு
ெதாைலவில இரநத ஸவீடன வைரயிலான அணைட நாடகளிலம பரவின. 2006-ம
ஆணட ெவளியான உலக சகாதார நிறவனததின மதிபபீடடனபட இநத விபததால
ெபரிதம பாதிககபபடட ஆற லடசம மககளின வாழநாளில
நாலாயிரத்துக்கும் ேமலாேனார் கதிர்வீச்சுப் பாதிப்பினால் புற்றுேநாய்
பீடதத இறநதனர. இவ்விபத்தால் “சீர்ேகடைடந்த பிற பகுதிகளில்” வாழநத
அறுபது லட்சத்துக்கும் ேமலான மக்களிடத்தில் இதன் காரணமாக ஏற்பட்ட
உயிரிழபப ஐயாயிரததககம ோமல. (உ.சு.நி அறிக்ைகயின் பட்டியல் எண்
12)[47]
எனினும் க்ரீன்பீஸ் அைமப்பு சுட்டிக்காடியது ேபால,[48] இப்படிப்பட்ட ஒரு
பாரிய ோபரழிவின ெதாடரபாக, “அதன் விைளவுகைள ஒருைமப்படுத்தியும்,
அதிகரித்த புற்றுேநாய் சாவுகள் பற்றிய மதிப்பீடாக ‘எளிைமப்படுத்தியும்’
காடட மயலம எநத விவரைணகளம, இவ்விபத்தால் மக்கள் அனுபவித்த
பனமகபபடட தயரஙகள அைனதைதயம ோமாசமான மைறயில
சிறுைமப்படுத்துவதாகேவ இருக்கும்”.
ொசர்ேனாபில் விபத்து ொபரும்பாலும் ேமாசமான வடிவைமப்பினாலும் இயக்குனரின்
(operator) தவறினாலம நிகழநதிரககிறத. கறிபபாக, இந்த அணுவுைல
மைறயான தடபபரணால சறறிவைளககபபடட இரககவிலைல. ோமலம, அந்த
விபதத நிகழநத ோநரததில, positive void coefficient விைளவ
ஏற்பட்டதாகத் ொதரிகிறது.[49] அதாவது அணுக்கருப் பிளவால்
ோதாறறவிககபபடம ெவபபதைதத தாஙகி ெவளிோயறறம களிரவிபபான
தபபிதத ெவளிோயறத ெதாடஙகியிரககிறத. இதன் விைளவாக, அணுக்கருப்
பிளவின கடடறற ெசயலபாடட தணடபபடடரககிறத. இவ்வாறூு
தணடபபடட கடடறற அணககரப பிளவ ஏராளமான களிரவிபபானகள ெவளிோயற
வழிெசயதிரககிறத. இவ்வாறாக ஒன்றுக்ொகான்று துைண ொசய்யும் படுபயங்கரமான
எதிர்விைன நிகழ்வு நடந்திருக்கிறது. (it seems to have had a positive
void coefficient,49 which meant that the escaping coolant increased
the intensity of the reaction which in turn caused more of the coolant
to escape, thus leading to catastrophic positive feedback. ) பதிய
அணுவுைலகள் தடுப்புறுதி மிக்கதாய் நல்ல முைறயில் வடிவைமக்கப் படுவதாகத்
ோதானறகிறத. இவ்விபத்தின் மூூலம் அணுசக்தித் ொதாழிற்துைற தனது ொபாறியியல்
பாடதைத நலலமைறயில படததிரககம எனற மடடோம ஒரவர எதிரபாரகக
மடயம.
நாம் ேமேல விவரித்தைதப்ேபால, அணுசக்தி என்பது உள்ளியல்பாகேவ விபரீதமானது.
இருப்பினும், அணுவுைலகளின் பாதுகாப்புத் தன்ைம குறித்த எந்த ஒரு
விவாதததிலம அணசகதிைய மனெனடபோபாரால ைவககபபடம பறககணிகக
மடயாத ஒர கரதத இரககிறத. அணுசக்தி ொபாதுவாகேவ, நாமும் ொசய்தது
ோபாலோவ, நிலக்கரியுடன் ஒப்பீடு ொசய்யப்படுகிறது. ஆயினம, நிலக்கரியும்
தீஙகானோத எனபோத அநத கரதத.
இதன் காரணமாகத்தான் நிலக்கரி சுரங்கங்களில் ஆண்டாண்டும் ஆயிரக்கணக்கான
மககள மடகிறாரகள. இதற்கு சீனா ஒரு அதிர்ச்சிகரமான உதாரணம்.
அதிகாரபூூர்வ புள்ளிவிவரப்படி 2006-ம ஆணட சீன நிலககரி சரஙகஙகளில
இறந்ேதாரின் எண்ணிக்ைக 4,746; 2007-ல அத 3,786. [50,51]
நிலக்கரி சுரங்கங்கள் இந்தியாவிலும் ஆண்டாண்டும் நூூற்றுக்கணக்காேனாைரப்
பாதிககிறத. ஆனாலூ், இங்கு இதுபற்றிய புள்ளிவிவரங்கள் சற்று
பிரசசிைனகக உரியதாய இரககினறன. நிலக்கரி அைமச்சகத்தின் விவரப்படி
இந்திய நிலக்கரி சுரங்கப்பணி மிகவும் பாதுகாப்பானது. இங்கு சாவூு
எண்ணிக்ைக நபர்வாரி சாராசரிக் கணக்கில் அொமரிக்காைவ விடக் குைறவு;
கிடடததடட ஆஸதிோரலியாவடன ஒபபிடம அளவககக கைறவானத.[52] இது
உளளபடோய நமபததககதாய இலைல. இருப்பினும், அைமச்சகம் அளித்த
விவரபபடோய பாரததாலம 2006-ல நிலககரிச சரஙகப பணியில
இறந்தவர்களின் எண்ணிக்ைக 128 ஆகவம பலதத காயமறோறாரின எணணிகைக 966
ஆகவம இரககிறத. 2007-ல அத மைறோய 69 ஆகவம 904 ஆகவம
இருக்கிறது.[52] [யோரனிய சரஙகப பணியம தீஙகானோத. இருப்பினும் அதூு
நிலக்கரி சுரங்கப்பணிேயாடு ஒப்பிடுைகயில் மிகச் சிறிய அளேவ நடப்பதால்
விபததம கைறவாகோவ நடககிறத] .
நமது சமுதாயத்தில் நிலவும் பாரதூூரமான ஏற்றத்தாழ்வும் இந்த நிைலைம ொதாடர
ஒரு காரணமாக இருக்கிறது. அணு விபத்து ேபரழிவு விைளக்கத் தக்கதாய்,
அைனவைரயும் பாதிப்பதாய் இருக்கிறது. எனேவ அணுசக்தி அைமப்புகளிலூ்
பாதகாபப கறிதத பாரிய கவனம ெசலததபபடகிறத. நூூற்றுக்கணக்கான
மககள ஆணடாணடம நிலககரிச சரஙகஙகளில ெசததாலம, அம்மக்களில்
ஆகப ெபரமபானைமோயார ஏைழகளாகவம, நாதியற்றவர்களாகவும் இருப்பதால் இந்த
விபததகள யாரத கவனதைதயம ஈரககவம இலைல, ெபரிதாய இதறக ஒர
எதிர்ப்பும் இல்ைல.
5.4 இந்தியாவுக்கான பிரத்திேயக அம்சங்கள்
இந்தியாவில் அணுசக்தியின் விருப்பார்வம் பற்றிய விவாதத்ைத மாற்றக்கூூடிய
இரண்டு அம்சங்கள் இருக்கின்றன.
மதலாவத அமசம, இந்தியாவின் ேமாசமான யுேரனியத் தாதுவள இருப்பு பற்றியது.
நாம் முன்னேர ொசான்னதுேபால, இந்தியாவின் யுேரனிய இருப்பு மிகக் குைறவு
என்பது மட்டுமல்ல, அதன் தரமும் ேமாசமானேத. திடடக கமிசனாலூ்
நியமிக்கப்பட்ட கிரித் பாரிக் தைலைமயிலான நிபுணர் குழு சக்திவளக் ொகாள்ைக

ெதாடரபான ஒர ஆயவறிகைகைய சமரபபிததத. அவ்வறிக்ைகயில், “இந்தியாவின்
யோரனிய வளம மிகக கைறவானத. கிைடககபெபறம யோரனியதைதக ெகாணட
ெமாததததில 10000 ெமகா வாட உயர அழதத கனநீர அணவைலகைள மடடோம
இயக்க முடியும். ோமலம, ெவளிநாடகளில சில இடஙகளில கிைடககம
தாதவளம 12-14% யோரனியதைதக ெகாணட இரகைகயில, இந்தியாவில்
ஒப்பீட்டளவில் மிகவும் குைறந்த தரத்திலுள்ள தாதுவிலிருந்து (0.1%
அளவுக்குத் தரம் குைறந்த யுேரனியத் தாது) யோரனியம
பிரிதெதடககபபடகிறத. இதன் காரணமாக இந்தியாவின் அணுவுைல எரிொபாருளினூ்
அடக்கவிைல சர்வேதச விைலேயாடு ஒப்பிடுைகயில் 2-3 மடஙக அதிகமாக
இருக்கிறது” என்று குறிப்பிடப் பட்டுள்ளது.[54] ஆக, விரிவான ஒர
அணுசக்தித் திட்டம் இறக்குமதி எரிொபாருைள நம்பிேய தாக்குப்பிடிக்க
மடயம எனபத இநத அறிகைகயில இரநத ெதளிவாகிறத. ோமலம, இந்த
இறக்குமதி அணு மின்சக்திைய ொசலவு மிக்கதாக்கி விடுகிறது.
இருப்பினும், இவ்வாறான யுேரனிய இறக்குமதி, எரிொபாருளின் நிைலத்த ேதைவையப்
ெபறவதறகாக ஏகாதிபததிய நாடகைள அணட இரககம நிைலகக நமத நாடைடக
ெகாணடவநத விடம எனபோத மிகவம அபாயகரமான விசயம ஆகம. 1974-ம
ஆணட நிகழததிய அணெவடபபப பரிோசாதைனககப பின தாராபபர
அணுவுைலக்கு அளித்துவந்த எரிொபாருைள அொமரிக்கா நிறுத்திவிட்டது. கடநத
ஆணட அணசகதி மலபெபாரள வரததகரகள கழவால [Nuclear Suppliers
Group] [சர்வேதச அணுசக்தி வர்த்தகத்ைதக் கட்டுப்படுத்தும் ஏகாதிபத்திய
நாடுகள் அடங்கிய சுயநலக் கும்பல். இதில் அொமரிக்கா ஆதிக்கம்
ொசலுத்துகிறது] அணுசக்தி வர்த்தகத்தில் ஈடுபட இந்தியாைவ அனுமதிக்கும்
படயான ஒர விலகக அளிககபபடடத. அொமரிக்காவின் உலகளாவிய
ோபாரததநதிரக கடடாளியாக இைணநததன காரணமாகோவ இநத விலகக
இந்தியாவுக்குப் ொபற்றுத்தரப்பட்டது. இறக்குமதி எரிொபாருைள நம்பி
ோமறெகாளளபபடம விரிவான அணசகதித திடடம எதிரகாலததில
ெபாறபபகக வரம எநத ஒர அரசம அெமரிககாவடனான உறைவத தணடதத
ெவளிோயற மடயாதபட பைதகழியில சிககியைதபோபால ஆககிவிடம.
இரண்டாவது முக்கியமான அம்சம், இங்கு அணுசக்தி அைமப்புகைள
ஒழுங்குபடுத்தும் உறுதியான நிர்வாகக் கட்டைமப்பு இல்ைல என்பேத.
நிலவுகின்ற ேமாசமான நிர்வாக வடிவத்தின் அடிப்பைடக் கூூறுகைள பாபா-ேநரு
இடத்தில் ேதடிக் காணமுடிகிறது. ”அணுசக்திைய வளர்த்ொதடுக்கும் ொபாறுப்பு
மிகச சிறிய உயர அதிகார அைமபபின வசம ஒபபைடககபபடோவணடம. ோமலாணைம
ொசலுத்தும் இைணப்பு ஏதுமின்றி, ேநரடியாகப் பிரதமருக்குப் பதில்ொசால்ல
ோவணடய நிைலயில, ொசயல் அதிகாரத்துடன் கூூடிய சுமார் மூூன்று நபர்கைளக்
ெகாணடதாக இவவைமபப இரககலாம .. .. அணுசக்தி ஆைணயம் என்று இைதக்
கறிபபிடலாம” என்று பாபா 1948-ல ோநரவகக எழதினார.[55] (அழுத்தம்
ேசர்க்கப்பட்டது). பாபா ஜனநாயகததில ெபரிதம நமபிகைக ெகாணடவர அலல
என்பது ொதளிவு. ோமலம பலவறைறப ோபால, இந்த விசயத்திலும், ேநருவுடன்
தனகக இரநத தனிபபடட ெநரககதைதப பயனபடததி அரசாஙகததின பிற
அங்கங்களில் ொசயல்படும் குைறந்தபட்ச கண்காணிப்பு மற்றும் சீர்ொசய்தல்
வழிமைறகளில இரநத தனைன விடவிததகெகாணடார பாபா. அணுசக்தி ஆைணயம்
1954-ல நிறவபபடட 55 ஆணடகள கடநதபினனம அோத ெகடடததடடபோபான
சிறிய அதிகாரவர்க்கக் கும்பல் இந்த நாட்டின் அணுசக்தி ொதாடர்பான அைனத்து
அம்சங்கைளயும் ொதாடர்ந்து கண்காணித்து வருகிறது. [தறோபாத இநத அணசகதி
ஆைணயம சறோற விரிவபடததபபடடளளத. டிசம்பர், 2009 ல அத
அணுசக்தித் துைறத் தைலவரின் தைலைமயின் கீழ், அவரும் ஒரு நாடாளுமன்ற
உறபபினரம – பிரதமர அலவலததில, அறிவியல் ொதாழில்நுட்ப ஸ்ேடட்
அைமச்சராக இருக்கும் ப்ரிதிவிராஜ் சவ்கான் – உளளிடட 12 உறபபினரகைளக
ெகாணடதாக இரககிறத]
பல பததாணடகளாகியம இநத அணசகதி நிறவனம ஒர சதநதிரமான
ஒழுங்குமுைற அைமப்பின் ேதைவையக் கூூட உணரவில்ைல. அணு மின்சக்தி அைமப்புகைள
நிறுவுதல் மற்றும் ொநறிப்படுத்துதல் ஆகிய இரண்டு ொசயல்கைளயும் அணுசக்தித்
தைறோய தனத ெபாறபபில ைவததிரநதத. அொமரிக்காவில் ொபன்சில்ேவனியூா
மாகாணததிலளள மனற ைமல தீவில 1979-ல நடநத பாரதரமான அணவைல
விபததககப பினனரதான தனியாக ஒர அணசகதி ஒழஙகமைற வாரியதைத
(AERB)அைமக்கும் நடவடிக்ைகைய அணுசக்தித் துைற ொதாடங்கியது.[57]
அணுசக்திப் பாதுகாப்ைப உறுதிப்படுத்தும் குறிக்ேகாளுடன் 1983-ல இநத
வாரியம அைமககபபடடத. இருப்பினும், இந்த வாரியம் (AERB) அணுசக்தித்
தைறத தைலவர தைலைமவகிககம அணசகதி ஆைணயததிடோம ோநரடயாக அறிகைக
அளிக்க ேவண்டியிருக்கிறது. இச்ொசயல், அணுசக்தித் துைறயிலிருந்து தனித்து
சுதந்திரமாகச் ொசயல்படும் ஒழுங்குமுைற அைமப்பு என்ற கூூற்ைற
ோகலிககறியதாகககிறத.
எதார்த்தவாதியான ஏ. ோகாபாலகிரஷணன அவரகள தைலைமயில 1995-ல இயஙகிய
இந்த வாரியம் (AERB) இந்திய அணுசக்தி அைமப்புகளில் காணப்பட்ட, உடனடக
கவனிபப ோதைவபபடட 95 பிரசசிைனகள உளளிடட 130 பாதகாபபப
பிரசசிைனகைளத ெதாகதத ஒர அறிகைக தயாரிததக ெகாடததத. அந்த
அறிக்ைக ொதாடர்பாக நடவடிக்ைக ஏதும் எடுக்கப்பட்டதா, என்ன நடவடிக்ைக
எடுக்கப்பட்டது என்பது பற்றி எதுவும் ொதரியவில்ைல.
இந்த வாரியத்ைத (AERB) விடட விலகிய பினனால, திர.ோகாபாலகிரஷணன,
“அணுசக்தித் துைறயின் அணுவுைல அைமப்புகளில் பாதுகாப்பு நிைலைம சர்வேதசத்
தர நிரணயததகக மிகவம பினதஙகி இரககிறத” என்றும், “உணைமயிோலோய
சுதந்திரமான ஒரு அணுசக்தி ஒழுங்குபடுத்தல் வழிமுைற இன்ைமயும், அணுசக்தித்

தைற வகிககம ஈடைணயறற அதிகாரமம, ொசல்வாக்கும், இவற்றுடன் இைணந்த
உணைமகைள மடமைறகக விரிவாயப பயனபடததபபடம அலவல கமகக
சட்டமும் (Official Secrets Act) ஆகிய இைவதான இநத படோமாசமான
நிைலைமகளுக்கு முதன்ைமயான காரணங்கள்” என்றும் எழுதினார்.[58]. இதற்குப்
பதிலளிககம மகமாக அண மினசார நிறவனம (Nuclear Power Corporation)
இந்த கவன ஈர்ப்புகைள ொவறும் “பதறறக கசசல” என்று புறந்தள்ளியதுடன்
ோகாபாலகிரஷணன “காறறடககம திைசயில பறககிறார” [“tilting at
windmills”] என்று தனது வருத்தத்ைதயும் ொவளியிட்டது. ோமலம, “இந்த
அணுசக்தி ஒழுங்குமுைற வாரியத்ைத நாங்கள் எதிரிகளாகக் கருதவில்ைல.
நாங்கள் அைனவரும், சிக்கனமானதும் பாதுகாப்பானதுமான முைறயில் அணுசக்தித்
தைறைய வளரதத அணசகதியின எணணறற பலனகைள நாடடகக வழஙகோவணட
நமது ேதசப்பிதாக்களால் பணிக்கப்பட்ட ஒேர அறிவியல் குடும்பத்தின்
சேகாதரர்கள்” என்றும் கூூறியது.[59]
இந்த சேகாதரத்துவ ஒத்துைழப்பு பற்றிய பரிந்துைர சந்ேதகத்துக்கு இடமின்றி
அடிொயாற்றிச் ொசல்லும் ேவைளயில், அணுசக்திையப் ேபான்றொதாரு அபாயகரமான
ெதாழிலநடபத தைறயில அதன ெநறியாளரகளம, அைமப்பாளர்களும் இவ்வளவு
ொநருக்கமாக இருப்பது ஓரளவுக்குப் பிரச்சிைனக்கு உரியதாகவும் இருக்கிறது.
உணைமயில இத, திர. ோகாபால கிரஷணன கறிபபிடவத ோபால, அணுசக்திப்
பாதகாபப ெதாடரபான சரவோதச நியதிைய மீறவதாக இரககிறத. அந்த
நியதிப்படி சம்பந்தப்பட்ட (இந்தியா உள்ளிட்ட) அைனவரும், “ஒழுங்குமுைற
அைமப்புக்கும் … அணுசக்திப் பயன்பாட்டுடன் .. ெதாடரபைடய .. ோவெறநத
அைமப்புக்கும் இைடேய திறம்படச் ொசயல்படத் தக்கொதாரு பிரிவிைனைய
உததரவாதபபடததத தகநத நடவடகைகைய எடககோவணடம”.[60]
அணு விபத்துகள் அறிதாய் நிகழ்பைவேய. எனேவ, நமது அணுசக்தித் துைற
ொசய்திருப்பது ேபான்று, பாதகாபப ெநறிமைறைய மீறகினற ெசயலகள
ெபரிதம சாததியமானைவயாகோவ இரககினறன. விபததககான வாயபபகளூ்
கைறவாயினம, ஒேர ஒரு விபத்ேத ேபரழிைவக் ொகாண்டுவரக் கூூடிய காரணத்தால்
பாதகாபப கறிதத பாரதரமான கவனம ெசலததபபடகிறத. ஆனால, இங்ேகா
ஒழுங்குமுைறக் கட்டைமப்பு சிதிலமைடந்து கிடப்பது ொதளிவு. இந்த
நிைலைமயில் அணுசக்தித் திட்டம் விரிந்த அளவில் முன்ொனடுக்கப்பட இருப்பது,
கறிபபாகப ெபரதத கவைலககறியதாக இரககிறத.
6. அணு சக்தித் திட்டத்தின் இரண்டாவது மற்றும் மூூன்றாவது படிநிைலகள் பற்றி
ோமறெசானனத ோபால, மபபடநிைல அண சகதித திடடததில மதலாவத படநிைல
மறற இரணட படநிைலகைளக காடடலம மிகச சிறியத. அணுசக்தித் துைறயின்
மனெமாழிவகளினபடோய மினசகதியின ெபரமபகதி வீரிய ஈனைல மறறம
ோதாரிய அணவைலகளாகிய இரணடாவத மறறம மனறாவத படநிைலகளில இரநோத
கிைடகக ோவணட இரககிறத எனபைதயம ோமோல விவரிதோதாம. தரதிஷடவசமாக,
பாபாவின ெதாடகககாலக கணிபபககப பின 55 ஆணடகள கடநத பினனம
இந்த இரு படிநிைலகள் ொதாடர்பான ொதாழில்நுட்பங்களும் நம்பிக்ைக அளவிேலேய
ெதாடரகினறன. ரஷயாவில இரககம 30 ஆணட பழைமயான ஒர வீரிய ஈனைலையத
தவிர [61] ோமறெசானன இர படநிைலகளககான ெதாழிலநடபஙகள உலகில
ோவெறஙகோம வரததக ரீதியான ெசயலபாடடல இலைல.
இரண்டாவது படிநிைலக்கான ொதாழில்நுட்பம் மூூன்றாவது படிநிைலயினைத விட
ஒரளவுக்கு அதிகமாக வளர்ந்திருக்கிறது. பலோவற நாடகள மனமாதிரி வீரிய
ஈனுைலகைள (Prototype Fast Breeder Reactor) நிர்மாணித்து, நிர்மாணித்த
ைகோயாட அைதக ைகவிடவம ெசயதிரககினறன. ஆனாலம, இந்தியா தனது ொசாந்த
மனமாதிரி வீரிய ஈனைலையக கலபாககததில நிரமாணிதத வரகிறத.
மனறாவத படநிைல என நமத மனககணணில விரிநத ோதாரியம அணவைல
ோபானறெதானைற கடடவதறகான மயறசிையககட யாரம இதவைர எடதததிலைல.
ோதாரியம எரிெபாரட சழறசி மைறைய வணிக ரீதியாக நைடமைறபபடததவதறக
பிரமமாணடமான ஆயவ மயறசிகள ோதைவ. ெதாழிலநடப ரீதியான ஏராளமான
தைடதாணடலகள இலைலோயல வழைமயான யோரனிய அணவைலகைளவிட ோதாரிய அணவைலகள
கணிசமான அளவகக ெபரதத ெசலவ பிடககக கடயைவயாய அைமயம.
(இந்தியாவில் இல்லாவிடினும்) உலகில மிகப ெபரம அளவில யோரனியம
கிைடபபதால இநத ோதாரிய அணவைல மயறசிகக உலகளவில ஒர ெபாரளாதார
உநததல இலைல. ோதாரிய அணவைலத திடடததினபால தனத ஆயைவத ெதாடரமூ்
நாடு உலகளவில் இந்தியா மட்டுேம.
மதல படநிைல “உலகத தரததிலான ெசயலபாடடலம”, இரண்டாவது படிநிைல
“உலகின மனோனறிய ெதாழிலநடபம” என்ற நிைலயிலும், மனறாவத படநிைல
“உலகளவில தனிததவமானத” என்ற நிைலயிலும் இருப்பதாக இந்த நிைலைமைய
அணுசக்தித் துைற வர்ணிக்கிறது! [11]
6.1 இரண்டாவது படிநிைல
ஒரு முன்மாதிரி வீரிய ஈனுைலையக் கட்டியைமக்க இந்தியா நீண்ட காலமாகத்
திடடமிடட வரகிறத. “ெபரியெதார 500 ெமகாவாட மனமாதிரி வீரிய ஈனைலைய
வடவைமததக கடடயைமபபத” என்பைத ”1970-80 ஆகிய பததாணடகளககான
ோவைலத திடட அறிகைக” தனத இலகககளில ஒனறாகக ெகாணடரநதத.
கலபாககததில அைமககபபடடவரம இநத PFBR 2010-ல ெசயலபடத
ெதாடஙகம எனற தறோபாைதய கால அடடவைணபபட கைறநதத 30 ஆணடகள
காலதாமதம ஆகியிரககிறத!
இன்ைறய நிலவரப்படி, எடுத்துக்ொகாண்ட இந்தப் பணி ொபருத்த காலதாமதமாகி
இருப்பதுடன் நிதி இலக்ைகயும் ெவகவாகத தாணடச ெசலகிறத. எனேவ, இந்த
காலகெகடவம கட நைடமைறச சாததியமிலைல எனபோத உணைம. இந்த அணுவுைலத்
திடடப பணி, ஒதுக்கீடு ொசய்யப்பட்ட நிதியான ரூூ.3492 ோகாடகளககள

ொசப்டம்பர், 2010 என்ற கால இலக்கில் முடிவைடயும் என திட்ட அமலாக்க
அைமச்சகம் மார்ச் 2009-ல, ெதாகததளிததத.[62] எனினும், சில மாதங்கள்
கழிதத ெவளியான பாவினி-யின (இந்த திட்டப்பணிைய ேமற்பார்ைவயிடுவதற்காக
அைமக்கப்பட்ட ெபாதததைற நிறவனம) ஆணடறிகைக 2009-ல ோவற வழியினறி
கறிபபிடபபடடரநதத எனனெவனறால, “திரததபபடட திடடச ெசலவ
ர.5,677 ோகாடகள ஆகம என மதிபபிடபபடடரககிறத” என்பேத.[63] இது
ெதாடகக நிைல திடடச ெசலைவ விட 60% அதிகம். ோமலம, “இந்த கட்டுமானப் பணி
ோம 31, 2008 அளவில் அைடந்திருந்த 35% மனோனறறதோதாட ஒபபிடமோபாத,
ோம 31, 2009 அளவில் 45% மனோனறியிரககிறத” என்றும் அந்த ஆண்டறிக்ைக
கறிபபிடடகிறத. இதிலிருந்து, இந்த திட்டப்பணி ொசப்டம்பர், 2010-ல
மடயபோபாவதிலைல எனற ெதளிவாக அனமானிகக மடயம.
உலகின பிற பகதிகளில இநத வீரிய ஈனைலகள ெதாடரபான வரலாறைறப
பரிசீலிபபத பயனளளதாக இரககம. பல நாடகள மனமாதிரி வீரிய
ஈனுைலகைளக் கட்டி அைமத்திருக்கின்றன. சர்வேதச அணுசக்தி முகாைம (IAEA)
யின விவரததிரடட பயனளள வைகயில இநத வரலாறைறப பரிசீலிககிறத.[64]
1980-களில பிரானச, ெஜரெமனி, பிரிடடன, அொமரிக்கா, ேசாவியத் யூூனியன்
மறறம ஜபபான ஆகிய நாடகள வரததக அளவிலான வீரிய ஈனைலகைள
நிர்மாணிக்கத் ொதாடங்கின. அந்த திட்டங்கள் ஒவ்ொவான்றும் ேதால்விேய கண்டன.
ெபரவாரியான மககள எதிரபபககப பினனர 1998-ல இநத வைக பிெரஞச
ஈனுைல மூூடப்பட்டது. ெபரதத ெபாரடெசலவில கடடமடககபபடட பினனமூ்
ெஜரமானிய ஈனைல இயககபபடோவ இலைல! இவ்வைக ஜப்பானிய ஈனுைல 1995-ல
பாரதரமான விபததகக உளளான பினனால நிரநதரமாக மடபபடடத.
அொமரிக்கத் திட்டமும் காலப்ேபாக்கில் கைறந்து மைறந்தது. நடப்பில்
இருக்கும் வர்த்தக ரீதியான வீரிய ஈனுைல ரஷயாவின 30 ஆணடகள பைழைமயான
ஒன்ேற ஒன்று மட்டுேம. இந்த எதார்த்த நிைலைமகள் வலியுறுத்திய வைகயிலூ்
“வீரிய ஈனைலகைள அைமபபதறகான ெபாரளாதார நிரபபநதம ஏதமிலைல எனபைத
ஒப்புக்ொகாள்ளத்தான் ேவண்டும்” என்று சர்வேதச அணுசக்தி முகாைம இது பற்றிய
தனத ெதாகபபறிகைகயில ெதளிவாகக கறிபபிடடரநதத. இத்திட்டத்தின்
மல மதிபபீடடன படோய கலபாககததில அைமககபபடட வரம PFBR ஒரு
சிக்கனமான சக்தி மூூலம் என எதிர்பார்க்கப் படவில்ைல.[65] திடடச ெசலைவ
அதிகப்படுத்தி இருக்கும் மறு மதிப்பீடு இந்த ேமாசமான நிைலைமைய ேமலும்
ெகாடைமயானதாககோவ உதவகிறத.
ோமலம, இந்த வீரிய ஈனுைலயின் பாதுகாப்பு அம்சம் பற்றிய மிகப் பாரதூூரமான
பிரசசிைனகள இரககினறன. ொசலைவ மிச்சப்படுத்த ேவண்டி அணுசக்தித் துறைூ
பலவீனமான தடபப மதிலகைளக ெகாணடதாக இநத வீரிய ஈனைலைய
வடவைமததிரககிறத எனற கமாரம ரமணாவம வாதிடகினறனர.[66]
அவர்களுைடய கணிப்பின்படி, வளிமணடலததில கதிரவீசைச ெவளிவிடமபடயான
ஒரு பாரிய விபத்து நிகழுமானால், அது இந்த அணுவுைலயின் தடுப்பு மதில்கைள
நிச்சயமாக உைடத்து ொவளிேயறும். இந்த ஆசிரியர்கள் தமது ஆய்வில்
விவாதிககம மிக ோமாசமான பிரசசிைன எனனெவனறால, இவ்வைக அணுவுைல (PFBR)
positive void coefficient என்ற குணாம்சத்ைதக் ொகாண்டிருக்கிறது. நாமூ்
மனனர விவரிததத ோபால, ொசர்ொனாபில் அணுவுைல ொவடிப்பு விபத்துக்குக்
காரணமான பணபகளில இதவம ஒனற. “அணுக்கருப் பிளவு நிகழ்த்தப்படும்
அணுவுைல ைமயத்ைத உைடத்து ொவளிேயறும் நிகழ்வு ொபரிதும் அசாத்தியமானது”
(voiding of the core is highly improbable) என்றும் “ோகாடபாடட
அளவிலானொதாரு ைமய ஒழுங்கு குைலவு விபத்து என்ற அளவுக்கு மட்டுேம இது
பாரககததககத” (is of concern only in the case of hypothetical core
disruptive accident) என்றும் அணுசக்தித் துைற தனது வடிவைமப்பு ொதாடர்பான
அறிக்ைகயில் வாதிடுகிறது. [67] அது ”ோகாடபாடடளவிலான” பிரசசிைனோய
என்று ொகாண்டாலும் ொபருநாசம் விைளவிக்கக் கூூடியதாய் இருப்பதால், இைதப்
பகபபாயவ ெசயவதில பாரதரமான அககைற எடததகெகாளள ோவணடம எனோற
ஒருவர் எதிர்பார்க்க முடியும். ஆனால அணசகதித தைறோயா (அனாமேதய
”ஆயவகைள” சுட்டிக்காட்டி) “positive void coefficient .. விைளவ
அனுமதிக்கத் தக்கதாகேவ கருதப்படுகிறது” என்று ொவறுமேன கூூறுகிறது.
அணுசக்தித் திட்டத்தின் இந்த இரண்டாவது படிநிைலதான் அணுசக்தித் துைறயால்
ெதரிவிககபபடடரககம அண மினசகதி உறபததித திறனில
ெபரமபகதிைய வழஙக ோவணடயிரககிறத எனபைத இஙோக வலியறததகிோறாம.
அணு மின்சக்தி பற்றிய இந்த சவடாைல எல்லாம் ொபரிதாய் எடுத்துக்ொகாள்ளக்
கடாத எனபத வாசகரகக இசசமயம ெதளிவாகி இரககம. இருந்தும்,
இன்னமும் ஒருவர் அணுசக்தித் துைறைய நம்புவாராயின், அணுசக்தித் துைறயின்
மின உறபததி பறறிய அனமானஙகள அடபபைடயிோலோய நிைலயறறைவ எனற
ரமணனம சசிதராவம வாதிடவைதப பாரககவம. [68] சுருக்கமாக, வீரிய
ஈனுைலகளின் வளர்ச்சி பற்றிய அணுசக்தித் துைறயின் மதிப்பீடுகள் இரட்டிப்பு
ேநரம் (doubling-time) என்ற கருத்ைத அடிப்பைடயாகக் ொகாண்டிருக்கிறது.
மனனர விவரிதததோபால இநத அணவைலகள தனத எரிெபாரைளத தாோன
தயாரிககினறன; ஆக, ஒரு குறிப்பிட்ட காலச் ொசயல்பாட்டில் ஒரு ஈனுைல
மறெறார அணவைலயில எரிெபாரளாக இடததகக பளோடானியதைத உறபததி
ொசய்கிறது.
இருப்பினும், இங்கு கவனிக்கத் தக்கது என்னொவன்றால், ோமறெசானன ெசயலபாட
(இரட்டிப்பு) ஒரு தாமதத்ைத உள்ளடக்கி இருக்கிறது. மதல அணவைலககத
ோதைவயான பளோடானியம மனனதாகோவ ஒதககி ைவககபபட ோவணடம.
இரண்டாவதாக, அந்த அணுவுைல குறிப்பிட்ட ேநரம் இயக்கப்பட்ட பின்னர்தான்
அதன் ைமயத்தில் இருந்து புளூூட்ேடானியத்ைதப் பிரித்ொதடுக்க முடியும்.

பிறக, மறெறார அணவைலயில பயனபடததவதறகாக இத மறசழறசிகக
உடபடததபபட ோவணடம. இதற்கு ஆகும் தாமதத்ைத அணுசக்தித் துறைூ
ெபாரடபடததியதாகத ெதரியவிலைல. அணுசக்தித் துைறயின் ேஜாசியமூ்
பலிககமானால, அவர்களிடம் “பளடோடானியம ஏதம மிசசமிரககாத”!
என்கிறது ரமணன் மற்றும் சுசித்ராவின் ஆய்வுக் கட்டுைர. அணுசக்தித் துறைூ
தனத கணிபபகைள சாதிகக மடயாத அலலத அதிகபடசம 40 விழககாடடகக
ோமல சாதிகக மடயாத எனறம இவரகள வாதிடகிறாரகள. இந்த அளவுக்கான
சாத்தியப்பாடும் கூூட அசாத்தியேம என்பைத நாம் விவாதித்த பிற கூூறுகள்
உடகிைடயாக வலியறததகினறன.
இந்த வீரிய ஈனுைலத் திட்டம் அணு ஆயுதத் திட்டத்துடனும் முக்கியமான
ெதாடரைபக ெகாணடரககிறத. இந்த அம்சத்ைதப் பின்னர் விரிவாய்க்
காணோபாம.
6.2 மனறாவத படநிைல
அணுசக்தி எரிொபாருளாகத் ேதாரியத்ைதப் பயன்படுத்துவது ொதாடர்பான
ெதாழிலநடபம இனனமம கைறவளரசசி கணடதாகோவ இரககிறத. யோரனியதைத
விடவம ோதாரியம மிகப ெபரம அளவில இபபவியின ோமறபரபபில ெகாடடக
கிடககிறத. ஆயினம, ோதாரிய எரிெபாரட சழறசி விரிவாய
வளரககபபடவிலைல எனபதறகான காரணம மிகச சாதாரணமானத. யோரனியததிலூ்
அணுப்பிளவுத் தன்ைமொகாண்ட ’ய’ இயற்ைகயாக அைமயப் ொபற்றிருக்கிறது. எனேவ,
இயற்ைகயாய்க் கிைடக்கும் அந்த தாதுைவ சுத்திகரித்தாேல எரிொபாருள்
கிைடததவிடகிறத. ோதாரியததில அவவாற இலைல. இயற்ைகயில் கிைடக்குமூ்
ோதாரியம அணககரப பிளவ எரிெபாரளாகப பயனபடததபபடக கடயத அலல.
ோதாரியம, அணுக்கரு ொவடிப்பு எதிர்விைனக்கு உட்படும்ேபாது அணுப்பிளவுத்
தனைமெகாணட யோரனியம-233 உறபததி ெசயயபபடகிறத. ஆக,
ோதாரியததிலிரநத எரிெபாரைள உறபததி ெசயவதறகான வழிமைற
சுத்திகரித்தல் ொபான்ற ேநரடி ொசயல்பாேடா, இரசாயன மாற்றேமா அல்ல. மாறாக,
அதற்கு ஒரு யுேரனிய அணுக்கரு ொவடிப்பினால் ஏற்படும் ேதாரிய அணுக்கருவின்
எதிர்விைன ொசயல்பாேட ேதைவப்படுகிறது.
ோமலம, இந்த வழிமுைறயும் கூூட சிக்கலான புதிர்கள் நிைறந்தது. அதற்கான
காரணஙகள இரணட. மதலாவதாக, இந்த யு-ைவ [ U233 ] உறபததி ெசயயம
அணுசக்தி எதிர்விைனயின்ேபாது ேவொறாரு யுேரனிய வைகத் தனிமமும் [ U232 ]
உறபததி ெசயயபபடகிறத. இந்தத் தனிமத்தின் சிைதவு ொபரிய அளவிலான காமூா
கதிரவீசைசத ோதாறறவிககம. எனேவ, எரிொபாருள் உருவாக்கம் மற்றும்
மறசழறசி ெசயலபாடகள ெவகெதாைலவில ைகயாளபபட ோவணடயைவ.
இரண்டாவதாக, ோதாரிய எரிெபாரள சழறசிமைற ோமறெசானன வைகயிலான
தறெபரககததிறக உடபடததப படோவணடம. எரிொபாருளின் முதல் ொதாகுப்பூு
(ெபரதத ெபாரடெசலவில அறிதாயத தயாரிககபபடட இத) அணுவுைலயில்
இடப்பட்ட பின்னால், எரிக்கப்பட்ட கழிவும் மறுசுழற்சி ொசய்யப்பட்டு
மீணடம உைலயில இடபபட ோவணடம. இருப்பினும், காமாக கதிரவீசசப
பிரசசிைனகக அபபாலம ெகடடததடடப ோபானதம கைரகக மடயாததமூ்
ோவதிவிைன அறறதமான ோதாரியம-ைட-ஆகைசட எஞசி நிறகிறத.
உணைமகள இவவாற இரகக, உலகில ோவற எநத நாடடலம ோதாரியதைதப
பயனபடததவதறகான ஒர ெசயலதிடடம இலலாதத ஆசசரியபபடத தகக
ஒன்றல்ல. இந்தியா இந்த அபாயகரமான பாைதயில் ொதாடர்வதுதான் உண்ைமயிலூ்
வியபபளிககிறத. உலக அணசகதிச சஙகம கறிபபிடவத ோபால, “ பல
ஆணடகளாக இநதியா மடடோம தனிதத நினற ோதாரியப பயனபாடடககான
ெபரதத ஆயவ மயறசிகைள எடததவரகிறத”[69]
ோமறெசானன பிரசசிைனகளினபால சிறித மனோனறறம கணடரபபதாகவம [70]
ோதாரிய சழறசி பறறிய அனபவதைதப ெபறவதறகாக மனோனறிய கனநீர
அணுவுைலைய (AHWR) கடடவதறகத தறோபாத திடடமிடட வரவதாகவம
அணுசக்தித் துைற அறிவிக்கிறது. இருந்தேபாதிலும், இந்தத் தைடகைள எல்லாம்
கடநத மனோனறவதறக மிகப பிரமமாணடமானதம ஏராளமான ெசலவ பிடககக
கடயதமான ஆயவப பணிகள ோதைவ. யோரனிய எரிெபாரள சழறசிமைற
மனஹாடடன திடடததிறகப பினனரதான வளரதெதடககபபடடத.
இந்த பகீரத ஆய்வுகளின் முடிவில், ோதாரிய வழி மினசாரம எபோபாதாவத
ெபாரளாதார ரீதியில ோபாடடயிடத தககதாக உறபததி ெசயயபபட மடயமா
என்பது விளங்காமேலேய உள்ளது. தனிதத நினற ோதாரிய எரிெபாரள சழறசித
ெதாழிலநடபதைத வளரதெதடபபதறக ெசயயபபடம ஏராளமான ெசலவகள
நியாயமானைவதானா? ெகாடபபிைனயறற வைகயில, ெவளிபபைடயறற தனைமயம,
ஜனநாயக பரவமான விவாதம இனைமயம நிலவம இநதியாவில இபபட ஒர
ோகளவி எழபபபபடம அலலத ெவளிபபைடயாக விவாதிககபபடம எனற
ோதானறவிலைல.
7. அணுஆயுதமயமாக்கம்
அணுசக்தியின் இராணுவ அம்சமான அணுகுண்டுகளில் இருந்து அதன் சமூூக அம்சமான
அணுமின்சாரத்ைதத் தனித்துப் பார்ப்பது ொபருங் கடினம். பாபா, ேநரு
இருவருேம இைத உணர்ந்திருந்தனர். “அணுசக்தித் ொதாழிற்துைற வளர்ச்சி, பல
நாடுகளின் கரங்களில் ஏராளமான அணுப்பிளவுப் ொபாருட்கைளக் குவிக்கும்;
அவற்றில் இருந்து அணுகுண்டு தயாரிப்பது என்பது ஒப்பீட்டளவில் மிக எளிதான
ொசயல்” என்று பாபா குறிப்பிட்டார்.[71] பினனாளில பாபா அணசகதி ஆயவ
ைமயம எனப ெபயர மாறறபபடட அண சகதி நிறவனதைத டராமோபயில ெதாடககி
ைவதத உைரயாறறைகயில, ”எனது அரசாங்கத்தின் சார்பாகவும் … ஒரு
நம்பிக்ைகயின் அடிப்பைடயில் எதிர்காலத்தில் அைமயவிருக்கும் எந்த ஒரு
இந்திய அரசாங்கத்தின் சார்பாகவும், … நாங்கள் அணுசக்திைய அழிவுப் பணிக்கு

எந்நாளும் பயன்படுத்த மாட்ேடாம் எனக் கூூற விரும்புகிேறன்” என்று ேநரு
கறினார. அணுசக்தியின் சிவில் மற்றும் இராணுவத் தன்ைமகள் எனதூ்
தனிததப பிரிககெவாணணாத தனைமைய ோநரவம உணரநதிரநதார. பல
ஆணடகள மனனர, அரசியல் நிர்ணய சைப விவாதங்களின்ேபாது, “ நீங்கள் இந்த
இரண்ைடயும் (அணுசக்தியின் அைமதிவழி மற்றும் இராணுவப் பயன்பாடுகள்) எப்படி
ோவறபடததிப பாரககிறீரகள எனற எனககப பரியவிலைல” என்று (தனத
இப் புரிதலுக்கு) ஒப்புதல் அளித்திருந்தார். (p.49 [72])
இருப்பினும், அடுத்த நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு, அடுத்தடுத்து பதவிக்கு வந்த
இந்திய அரசுகள் ேதாற்றத்தின் அளவில் இந்த ேவறுபாட்ைடத் ொதாடரேவ விரும்பின.
1974-ல மதல ெபாகரான அணகணடப பரிோசாதைனககப பின, இது
அணுொவடிப்பின் சமூூகப் பயன்பாட்டுச் சாத்தியப்பாடுகைள அறிவதற்காக
ொசய்யப்பட்ட பரிேசாதைனேய என விவரிக்கப்பட்டது. ஆகோவ, இது ”அைமதிக்கான
அணுசக்தி ொவடிப்பு” என அைழக்கப்பட்டது. [பரவலாய நமபபபடவதறக மாறாக,
இந்த ேகாளாறான ொசாற் பிரேயாகம் இந்திய அரசின் கண்டுபிடிப்பு அல்ல.
காலவாயகைள விரிவபடதததல ோபானற சமக நடவடகைககளகக அணசகதிக
கரவிகைளப பயனபடததவத ெதாடரபாக அெமரிகக அரச ெநடஙகாலமாக
விவாதிதத வரகிறத. “அணுொவடிப்பின் அைமதிவழிப் பயன்பாடுகள்” பறறிய
இப்படிப்பட்ட ஒரு அொமரிக்க ஆய்வில் இருந்து ொபாருத்தமான அந்த ொசாற்ொறாடைரப்
ெபயரதெதடததப பயனபடததிகெகாணடார பாபா]
“நாங்கள் அணு ஆயுதத்ைத ைவத்திருக்கவில்ைல என்று முற்றிலும் ொதளிவான
மைறயில நான கறமடயம” என்று ராஜீவ் காந்தி 1985-ல அறிவிததார. (p
. 267 [73]). இந்தக் கூூற்றுகள் எல்லாம் 1998-ம ஆணட ெபாகரான
ெவடபபடன மடவகக வநதன. “எதிர்கால அரசின்” அந்த ேநரத்துப்
பிரதிநிதியான பிரோமாத மகாஜன, அணு ஆயுதங்கள் ”பாதகாபப சமபநதபபடடைவ
அல்ல”. ”இந்தியா எங்கு இருக்கிறது என்பைத இனி உலகம் அறிந்துொகாள்ளும்.
ஆதலால, எந்த இந்தியனும் தனது பாஸ்ேபார்ட்ைடக் காட்டத் ேதைவயில்ைல”.
இதுேவ இந்த ொபாக்ரான் ொவடிப்பின் முக்கியத்துவம் என்று ொதளிவுபடுத்தினார்.
1974-ன் ”அைமதிக்கான அணுொவடிப்பு”, 1998-ன் அணுகுண்டுப் பரிேசாதைன ஆகிய
இரண்டுக்குமான ஆய்வு ொபரிதும் பாபா அணுசக்தி ஆய்வு ைமயத்தில்தான்
ோமறெகாளளபபடடத. அணுசக்தி ஆைணயத்தின் முன்னாள் தைலவர் பி.ோக.
அய்யங்கார், “அணு ொவடிப்ொபாருைள ொவடிக்கச் ொசய்த இந்த நடவடிக்ைக…
டிராம்ேபயில் விஞ்ஞானிகள், ெபாறியாளரகளால ோமறெகாளளபபடம வழைமயான
ொசயல்பாடுகளில் இருந்து சற்ேற விலகிய நடவடிக்ைகேய. ெமாதத
திடடபபணிகளம இரகசியமாக இரபபதறக … இதுேவ காரணம்” என்று இது பற்றி
நன்கு புரிந்துொகாள்ளத்தக்க வைகயில் விவரிக்கிறார். [75]
ஆயவின ஒனறகெகானற ெதாடரபைடய தனைம எனற பிரசசிைனகக அபபால
அணுப் பிளவுத் தன்ைமயுைடய ொபாருட்களின் குவிப்பு என்ற முக்கியமானொதாரு
பிரசசிைனயம உளளத. இந்தியாவின் அணுொவடிப்பு ஆராய்ச்சிி
பளோடானியதைதப பயனபடததியளளத. ெபாதவாய அணகணடகளிலூ்
பயனபடததபபடம பளோடானியம ஆயதத தரததிலான பளோடானியம எனற
அைழக்கப்படுகிறது. இதன் வைரயைறப்படி இந்த ப்ளூூேடானியம் 93
விழககாடடககம அதிகமான Pu239 ைவக ெகாணடரககிறத.
நாம் ஏற்கனேவ விவரித்தபடி, மினசார உறபததிககான அணவைல
ொசயல்பாட்டிலும் கூூட, யோரனியம ஒர நியடராைன உடகிறகிககம ோபாத,
[நியூூட்ரானால் யுேரனிய அணுக்கரு சிைதக்கப்படும் ொபாழுது] இந்த
Pu239 உறபததியாகிறத. இருப்பினும், ஒரு அணுவுைல மின்சாரத்
தயாரிபபககானதாக இரககமோபாத யோரனிய எரிெபாரள தணடகள [rods]
சாத்தியமான அளவுக்கு அதிகபட்ச யுேரனியத்ைதப் பயன்படுத்திக்ொகாள்ளும்
வைகயில, உைலயில நீணட ோநரததிறக ைவககபபடகினறன. இந்த காலபூ்
ோபாழதில பிற அணசகதி எதிரவிைனகளம நிகழகினறன. அதன் விைளவாக இந்த
அணுவுைலகளில் இடப்பட்ட எரிொபாருட் கழிவில் Pu240 உளளிடட பிற பளோடானியத
தனிமஙகளம கலநதிரககினறன. இந்த வைகயிலான அணுவுைலத் தர
பளோடானியததில கலநதிரககம இனனபிற பளோடானியத தனிமஙகள
அவற்றிலிருந்து அணுகுண்டு தயாரிப்பைதக் கடினமானதாக்கி விடுகின்றன. (இது
ெதாடரபான விவாததைத அெமரிகக அணசகதித தைறயின வைகபிரிககபபடாத
ஆவணததில பககம 37-39-ல பாரககவம[76])
எனினும், ஆயவ அணவைலகளில ெசலததபபடம யோரனிய எரிெபாரள தணடகள
கைறநத அளவ எரிபபககப பினனர ெவளிோய இழககபபடகினறன. ஆயததூ்
தரததிலான பளோடானியதைத உறபததி ெசயய எரிககபபடட இநத தணடகைளப
பயனபடதத மடயம. 1974-ம ஆணடன ெபாகரான ெவடபபில
பயனபடததபபடட அணபபிளவ எரிெபாரள ‘சிரஸ்’ (CIRUS) ஆயவ
அணுவுைலயில் இருந்து ொபறப்பட்டேத. இந்த சிரஸ் பற்றிய வரலாறூு
சுவாரசியமானது.[72,73] ெகனடயன இநதியன ரியாகடர, ய.எஸ் என்பேத
‘சிரஸ்’ என்பதன் விரிவு ஆகும். ஏொனனில், இந்த அணுவுைலயின் வடிவைமப்பு
கனடாவினத, பயனபடததபபடம கனநீர அெமரிககாவினைடயத மறறம
எரிொபாருள் இந்தியாவினுைடயது. இந்த அணுவுைலயில் இருந்து எடுக்கப்படுமூ்
எரிொபாருள் எப்படிப் பயன்படுத்தப்பட ேவண்டும் என்பது பற்றிய
கடடபபாடகள எைதயம கனடா விதிககவிலைல. இந்த எரிொபாருைள அைமதிி
வழிகக மடடோம பயனபடததோவாம எனற இநதியத தரபபின கடபபாட,
உணைமயில, இந்த உடன்படிக்ைகயின் இரகசிய இைணப்பு ஒன்றில் மட்டுேம இடம்
ெபறறிரநதத. ோமலம பாரகைகயில, எரிொபாருள் கனடாவில் இருந்து
அளிக்கப்படும் என்பேத ொதாடக்கநிைலக் கருத்தாக இருந்தது. எனினும், இதற்கு
வாயபபிலலாத வைகயில இநதியத தரபப மநதிகெகாணட அநத அணவைலயில

பயனபடததவதறகான எரிெபாரள தணடகைளக கறிதத காலததககள
சுயசார்பாகத் தயாரித்துவிட்டது. இந்த ொசயல், என்ன இருந்தாலும்
அணுவுைலயில் எரிக்கப்பட்ட எரிொபாருள் இந்தியாவினுைடயது தாேன, அைதத் தன்
விரபபததிறகப பயனபடததினால எனன எனற வாததைத மனைவகக
வழிெசயதத.
அைமதிவழி அணுசக்தித் ொதாழில்நுட்பம் அளிக்கப்படுவதன் விைளவாக நிகழும் அணு
ஆயதப பரவல பறறிய விவாதஙகளில, ‘சிரஸ்’-ல இரநத ெபறற
பளோடானியததின அண ெவடபபப பயனபாட அடககட சடடககாடட
விவாதிககபபடகிறத. [“அணுஆயுதப் பரவல்” என்ற பதப் பிரேயாகம் ஐயப்பாடான
ஒன்றாகேவ இருக்கிறது. ஏொனனில், இது ஏகாதிபத்திய அரசுகளின்
கடடபபாடடகக அபபால நிகழம ோபரழிவ ஆயதஙகளின பரவைல மடடோம
கறிககப பயனபடததபபடகிறத] ஆபரகாம ோபானற சிலரத பதிவகள இத
ெதாடர நிகழவகைள, நல்ொலண்ணம் ொகாண்ட ஆனால், சற்ேற ஏமாளித்தனமான கனடாவினைர
வஞசகமான இநதியரகள சழசசிததிறனால ெவனறவிடடாரகள எனபதோபால
படமபிடககினறன. ோமைல நாடகள எபோபாதோம நலெலணணம ெகாணடைவ எனற
மதைரயின ெவளிபபாடாகோவ இவவைக மடவகள வநதைடயபபடகினறன.
இவ்வாறான விவரைணகைளப் பாரதூூரமாகக் கருதத் ேதைவயில்ைல. ஆயதத தரததிலான
அணுப்பிளவுப் ொபாருட்கைள உற்பத்தி ொசய்வதற்கு இது இந்தியாவுக்கு உதவும்
என்று சந்ேதகத்துக்கு இடமற்ற வைகயில் ொதள்ளத் ொதளிவாகத் ொதரிந்துதான்
இந்த கனடாவின் ொதாழில்நுட்பக் ைகயளிப்பு நடந்துள்ளது. இது ொதாடர்பாககூ்
ோகடகபபடோவணடய ெபாரததமான ோகளவி, “தனைன அணஆயதபாணி
ஆககிகெகாளளமபட இந்தியாைவ ஊக்குவிக்க ஏகாதிபத்திய உலைகத் தூூண்டிய
கணிபபகள எைவ?” என்பதுதான்.
உணைமயில, சில ஆண்டுகள் கழித்து, அொமரிக்கா கிட்டத்தட்ட ேநரடியாக
அணுகுண்ைடேய இந்தியாவிற்கு வழங்க இருந்தது! சீனாவுக்கு எதிராகப்
பிரோயாகிபபதறகாக “ஆசிய நடப” இராணுவச் சக்திகளின் ைகயில் ”அொமரிக்கக்
கடடபபாடடன கீழ அணஆயதஙகைள வழஙகவதன சாததியபபாடகைளப”
பரிசீலிககம ஒர இரகசிய ஆயைவ அெமரிககப பாதகாபபத தைற 1964-ல
நடத்தியது என்று ொபர்ேகாவிச் விவரிக்கிறார்.[73 – பககம 90-93] அேத
காலகடடததில, ‘சமூூகத்’ ோதைவகளககாக இநதியா அண ெவடபபப
பரிோசாதைனகைள நடதத உதவவதன சாததியபபாடகைள ‘தனிபபடட மைறயில’
அொமரிக்க அணுசக்திக் கமிஷன் பரிசீலித்து வந்தது. இந்த இரண்டு
சாத்தியப்பாடுகளும் நைடமுைறயற்றுப் ேபானாலும், இந்தியாவின் கரங்களில் அணு
ஆயதஙகள இரபபத பறறி அெமரிககாைவ ஆளம ோமடடககடகள
நிம்மதியற்று இருக்கிறார்கள் என்ற ொபாத்தாம்ொபாதுவான கற்பிதம் ஒரு அபத்தம்
என்பைதேய இைவ காட்டுகின்றன. அொமரிக்காவைூ ஆளம நிறவனததளளம இதறகான
எதிர்ப்புச் சக்திகள் இருக்கின்றன. நாம் கீேழ விவாதிக்க இருப்பது ேபால,
அைதப் ொபரிதும் ஒத்த பதட்டம் இன்றும் ொதாடர்ந்து அவர்கைள இயக்குகிறது.
1985-ம ஆணட ’தரவா’ என்ற ொபயரில் ‘சிரசுக்கு’ [CIRUS] ஒரு கூூட்டாளிைய
இந்தியா கட்டியைமத்தது. சிரைச ஒத்த, ஆனால கணிசமான அளவ ெபரிதாக,
அணுஆயுதத் திரம் ொகாண்ட புளூூேடானியத்ைத உற்பத்தி ொசய்யத் தக்க வைகயில்
தரவா அைமககபபடடத. சிரஸ் மற்றும் துருவாவில் இருந்து 500 கிோலா
அணுஆயுதத் தரத்திலான புளூூேடானியத்ைத இந்தியா உற்பத்தி ொசய்து
கவிததளளத எனற மியான எட அல-ன் ஆய்வு மதிப்பிடுகிறது.[77] இது
நூூற்றுக்கும் ேமலான அணுஆயுத ஏவுகைணயின் ொவடிப்பு முைனைய நிரப்பப்
ோபாதமானத.
நாம் முன்னர் குறிப்பிட்டது ேபால, மினசகதி உறபததிககான அணவைலகளில
உறபததியாகம பளோடானியததில இரநத அண ஆயதஙகைளத தயாரிபபத
கடனமானத. எனினும், இது அறேவ முடியாதது அல்ல; மின அணவைலத தர
பளோடானியததில இரநதம அணகணடகள தயாரிககபபட மடயம.
உணைமயில, 1998-ம ஆணட அணெவடபபில மின அணவைலத தர பளோடானியோம
பயனபடததபபடடத எனபதறக சில சானறகள உள.[73] இது உண்ைமயானால்,
அணுவுைல எரிொபாருட் கழிவுகள் மைலொயனக் குவிந்து இருப்பதால், இந்திய அரசின்
ைகயிலளள அணெவடபபப ெபாரடகளின இரபப, ோமறெசானன மதிபபீடகைளவிட
கணிசமான அளவ அதிகமாக இரககம.
மபபடநிைல அணசகதித திடடததின இரணடாவத நிைலயான வீரிய ஈனைலத
திடடம இஙோக ெபரதத மககியததவம வாயநததாய இரககிறத. நாமூ்
மனனர கறிபபிடடதோபால, இந்த வீரிய ஈனுைலகள் அதன் ைமயத்தில் இடப்பட்ட
எரிொபாருளுடனும், யோரனியப ோபாரைவயடனம இயஙககினறன. இந்த யுேரனியபூ்
ோபாரைவ அணஆயதத தரததிலான பளோடானியதைதப ெபறெறடககிறத.
கலபாககததில கடடமானததில உளள PFBR மடடோம ஆணடாணடம 140 கிோலா
கிராம பளோடானியதைத உறபததி ெசயய மடயம என களாசர மறறம ரமணா
ஆகிோயார மதிபபிடகினறனர. [78] இது மிகப்ொபரிய அளவில் அணுஆயுதக்
கவிபைப ெசயதெகாளள இநதிய அரசகக வழிவைக ெசயயம.
இந்த வீரிய ஈனுைலத் திட்டம் சர்வேதச அணுசக்தி முகாைமயின் கண்காணிப்பின்
கீழ ெகாணடவரபபடமா எனபத பறறிய ோகளவி இநதியா அெமரிககா இைடயிலான
ஆரமப காலக கரதத ோவறபாடகளில மககியமான ஒனறாக இரநதைத இநத
சூூழலில் கவனிப்பது ொபாருத்தமானதாக இருக்கும்.[79] இந்த ஈனுைலகள்
கணகாணிபபின கீழ ைவககபபடமா எனற ோகளவிகக, “சாத்தியமில்ைல.
ஏொனனில் இது நமது ேபார்த்தந்திர நலைனப் பாதிக்கிறது” என்றும் இவ்வாறு ஆவைத
விட இநத ஒபபநததைத மழகடதத விடவோத ோமல எனறம கோகாதகர
பதிலளிததார. [80]
இறுதிொசய்யப்பட்ட ஒப்பந்தத்தில் இந்த வீரிய ஈனுைலகள் ஐ.ஏ.ஈ.ஏ

கணகாணிபபின கீழ ெகாணடவரபபடவிலைல. இந்த முடிைவ இந்தியாவினூ்
ோபரமோபாசம திறைம எனோறா, அொமரிக்கர்களின் அறியாைம அல்லது சூூதுவாதற்ற
தனைம எனோறா மீணடம ஒரமைற கறபிததக கறவத ஒரவரின
அைரேவக்காட்டுத்தனத்ைதேய காட்டும். அொமரிக்காைவ ஆளும் ேமட்டுக்குடிபூ்
பிரிவினரிைடோய இத பறறிய மரணபடட கரதத ெவளிபபைடயாக நிலவியத.
ொசல்வாக்கு மிக்க ப்ரூூகிங்ஸ் கழகத்தின் ஸ்டீஃபன் ேகாஹன், “நாங்கள்
(அொமரிக்கா) வீரிய ஈனைலத திடடததின மீத பல கடடபபாடகைள
விதிததிரநதிரபோபாம”. இருப்பினும், “பஷ ோபசசவாரதைதைய
நிறுத்திவிட்டார்” என்று கூூறுகிறார் .[81] எனேவ, இது ஒரு அரசியல்
மடவாகோவ இரநதத. ’சிரஸ்’ விசயததில நடநதத ோபாலோவ, இந்தியா
அணுஆயுதம் தரித்து நிற்பதற்கு ஏகாதிபத்திய ஆளும் வர்க்கத்தின் ஒரு பிரிவு
தனத ெசாநத நலைன மனனிடட அனமதி வழஙக மடெவடததவிடடதாகோவ
ோதானறகிறத. இந்தியாைவ சீனாவுக்கு எதிராக அணுஆயுதம் தரித்த பிராந்திய
சக்தியாக வளர்க்க ேவண்டிச் ொசய்யப்பட்டைவேய இைவ என்று ேமற்ொசான்ன இரு
நிகழ்வுகளில் இருந்தும் ஒரு முடிவுக்கு வர நியாயமிருக்கிறது.
ெவகவாய ெசறிவடடபபடட யோரனியமம இராணவத ோதைவகக ஆகககடயோத.
யோரனிய ெசறிவடடலககான இநதிய அைமபபகள ஓரளவகக தறககைறவானைவோய.
பாபா அணசகதி ஆயவ ைமயததில ஒனறம, ைமசரகக அரோக
ரததிஹலலி-யில ஒனறமாக, இரண்டு வாயுவழி ைமய விலக்கு விைசயாற்றல்
ொசறிவூூட்டு நிைலயங்கள் – gas centrifuge enrichment facilities –
இந்தியாவில் உள்ளன. இந்தியா சுமார் 400-700 கிோலா அளவகக 45-30%
ொசறிவூூட்டப்பட்ட யுேரனியத்ைதத் தயாரித்துக் குவித்திருக்கிறது என்கிறார்
மியன எட அல . இந்தியாவின் வசம் 94 கிோலா அளவகக 90% ொசறிவூூட்டப்பட்ட
யோரனியம இரககலாம எனகிறத மறெறார ஆயவ. [82] இந்தியாவின்
அணுசக்தி நீர்மூூழ்கிக் கப்பல் திட்டத்தில் இந்த ொசறிவூூட்டப்பட்ட
யோரனியம சநோதகததிறக இடமினறி பயனபடததபபடடளளத. ோமலமூ்
இைதக்ொகாண்டு அணுகுண்டு தயாரிக்கவும் முடியும்.
இத் தைலப்பின் கீழான விவரங்கைளத் ொதாகுத்துக் கூூறுேவாமாயின், இந்திய
அணுசக்தித் திட்டம் தன் முதன்ைம அங்கமாக அணுஆயுத அம்சத்ைதக்
ெகாணடரககிறத எனபத ெதளிவ. வீரிய ஈனைல ோபானற சில விசயஙகளில,
அணுவுைலகளின் குறிக்ேகாள் மின்சார உற்பத்தி என்பதாகத் ேதான்றவில்ைல.
மாறாக, ஆயதத ெதாழிறசாைல எனற ெபாரைள மைறபபதறகான மடயாகோவ மின
உறபததி எனற ெசால உணைமயில பயனபடததப படடரககிறத. விரிவாகபூ்
பாரததால, அணுசக்தித் திட்டம் மின் உற்பத்தி ொசய்வதில் அைடந்த ொபரும்
ோதாலவிககப பினனரம அரசின ோபராதரைவப ெபறறத
திகழவதறகக காரணம
இந்தியாவின் அணுகுண்டுத் தயாரிப்புக்கு அதன் பங்களிப்ேப எனக் ொகாள்ளலாம்.
இது ொதாடர்பான ஒரு இைழைய, உறதிெசயயப படாதெதனினம, இங்கு குறிப்பிடுவது
ெபாரநதம. சாராபாய், ேஹாமி ேசத ன
் ா க ாலத த
் ில் பிரத மர ்இந த
் ிரா க ாந த
் ியின ்
அறிவியல் ஆேலாசகராக இருந்தவர் அேசாக் பார்த்தசாரதி. இவர், அணு மின்சக்தி
உறபததியில அணசகதித தைற கணட ோதாலவிைய ெதாடரசசியாக மன நிறததி
வாதிடடதாகவம, அதன் விரிவாக்கத் திட்டங்கைள மறுதலித்துப் ேபசியதாகவும்
கறகிறார. “நமது அணுசக்தித் திட்டத்திற்கு அணு மின்சக்திையக்
காடடலம ெபரிய கறிகோகாளகள இரககினறன. எக்காரணம் ொகாண்டும் இந்த
கறிகோகாளகைள நாம விடடகெகாடகக மடயாத” என்ற விளக்கத்தின் மூூலம்
இறுதியாக, பி.என். ஹக்சர் தனது கருத்ைத வீழ்த்தினார் என்றும் இவர்
கறிபபிடகிறார. [அழுத்தம் அவருைடயது] [83]
8. மடவைர
இந்தியாவில் அணுசக்தி பற்றிய விவாதம் ேநர்ைமயின்ைமயின் உச்ச கட்டத்தில்
இருப்பைதத் ொதளிவாய் உணர முடிகிறது. ஒவ்ொவாரு முைறயும் குப்புற
விழவதறகாகோவ, நமது அணுசக்தித் துைற தான் உற்பத்தி ொசய்ய இருக்கும்
மினசாரததின அளவ பறறித ெதாடரநத அசததம மன அறிவிபபகைள
ெவளியிடட வணணம இரககிறத. இவ்வாறான கணிப்புகள் ொசன்ற ஆண்டு (2008)
அணுசக்தி ஒப்பந்தத்திற்கு ஆதரவாக வாதிடுவதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டன.
எக்ேகடுொகட்டாலும், அணுசக்தித் துைறயில் ஏராளமான முதலீடு ொசய்வது என்ற
மடவில அரச உறதியாக இரபபதோபால ெதரிகிறத. அணுசக்தி விரிவாக்கம
மபபடநிைல அணசகதித திடடததின வழிநினற நடநோதறம எனற
அணுசக்தித் துைற உறுதியாகக் கூூறுகிறது. ஆனால, இது ொபரிதும்
அசாத்தியமானது. யோரனியதைத எரிெபாரளாகக ெகாணட வழைமயான சோதசி மறறமூ்
இறக்குமதி அணுவுைலகள் மூூலம் அணு மின்சக்தி அதிகரிக்கப்படுவதற்ேக இன்ைறய
சூூழலில் அதிகபட்ச சாத்தியப்பாடு இருக்கிறது.
தடபெவபப மாறாடடம காரணமாக உலெகஙகம அணசகதி மீதான ஆரவம
ஓரளவுக்குப் புத்ொதழுச்சி ொபற்றிருக்கிறது. இருப்பினும், நிலக்கரி ேபான்ற
ஒப்பிடத்தக்க சக்தி மூூலங்கைள விட அணுசக்தி ொபருத்த ொசலவு பிடிக்கக்
கடயதாகோவ ெதாடரகிறத. இந்தியாவின் யுேரனியத் தாதுவள இருப்பு அளவிலும்,
தறததிலம கைறவானதாக இரபபதால, ெபரிய அளவிலான அணசகதி விரிவாகக
நடவடிக்ைக தவிர்க்க ஒண்ணாமல் ஏகாதிபத்திய நாடுகைள அண்டிப் பிைழக்கும்
நிைலக்கு இந்தியாைவ இட்டுச் ொசல்லும். ோமலம, இங்கு ஒரு முைறயான
ஒழுங்குமுைற கட்டைமப்பு இல்லாததால் பாதுகாப்பு ொதாடர்பான பிரச்சிைனகள்
படோமாசமாகி உளளன.
அணுசக்தித் திட்டத்தில் சிவில் மற்றும் இராணுவ அம்சங்கள் எப்ேபாதும்
பினனிப பிைணநதளளன. அணுஆயுதத் தயாரிபூ்ப அணசகதி விரிவாககத

திடடததின ெபரமககியததவம வாயநத அமசமாகவம இரககிறத. பதிய
மனமாதிரி வீரிய ஈனைலயம அணசகதி ஒபபநததைதத ெதாடரநத கிைடகக
இருக்கும் ஏராளமான யுேரனியமும் இந்தியாவின் ொபருத்த அணுஆயுதக்
கவிபபகக வழிவகககம. இந்த ஆயதமயத திடடதைத அெமரிககா
ெதாடரநத ஊககவிதத வரகிறத. இச்ொசயல், ஆசியாவில கணமடததனமான
ஆயதப ோபாடடையக கடடவிழதத விடம அபாயதைதத தனனகதோத
ெகாணடரககிறத.
தறோபாத நிலவகினற சமக அைமபப மைற எனற கடடைமபபககப ெபரிதம
உடபடட வைகயிோலோய அணசகதி பறறிய நமத விவாதம அைமநதிரககிறத எனபைத
நாம் இங்கு வலியுறுத்துகிேறாம். கறிபபாக, தாராளவாத மதலாளிததவ
வளரசசிகக மடவிலா மினசகதி அதிகரிபப ோதைவபபடகிறத.
பலோவறபடட மனிதப பயனபாடகளகக மினசாரம ோதைவயாய இரகைகயில,
நிலவுகின்ற வளர்ச்சி மாதிரிேயா மின் ேதைவைய எல்ைலயற்ற அளவுக்கு
நீட்சியுறச் ொசய்கிறது. அளப்பறிய ேதைவ பற்றிய இக் கருத்தாக்கம் கடுைமயாக
எதிர்க்கப்பட ேவண்டிய ஒன்று. இருப்பினும், அவக்ேகடான வைகயில்,
நிலவுகின்ற புதிய தாராளவாத முதலாளித்துவ வளர்ச்சிக் கட்டைமவின் உள்ளும்
கட ோமாசமான ெகாளைககளால அணசகதி விரிவாககம திடடமிடபபடடளளத.
9. இைணப்பு : அணுசக்தி ஒப்பந்தத்தின் அரசியல்.
ோமறகணட நமத பகபபாயவின ெதாடரசசியாக ஒர சவாரசியமான ோகளவி
எழுகிறது: இந்த அணுசக்தி ஒப்பந்தத்துக்கு ஒப்புதல் ொபறேவண்டித் தன்ைனேய
பலிககடாவாக நிறததத தணியம அளவகக காஙகிரச அரசகக எனன
அவசியம் வந்தது? இந்த கட்டுைரயின் ைமயப் ொபாருளில் இருந்து சற்ேற
விலகியதாய இரபபினம, இக்ேகள்வி தன்னளவிேலேய சுவாரசியமானதும்,
மககியததவம வாயநததம கட. இக்ேகள்வி ேவறு இடங்களிலுமூ்
விவாதிககபபடடரககிறத. [84]
இது பற்றிய விவாதம் சரியான காலத்ொதாடர்புடன் ொபாருத்திப் பார்க்கப்பட
ோவணடம . இந்த அரசு (2008-ம ஆணட மததியில) அணுசக்தி ஒப்பந்ததைத
நிைறேவற்றத் தீர்மானித்தைத ஒட்டி ஐ.ம. அரசுக்கு அளித்துவந்த ஆதரைவ இடது
சாரிக் கட்சிகள் விலக்கிக் ொகாண்டன. எனேவ இந்த முடிவு ஒரு அரசியல்
ொநருக்கடிைய முன் தள்ளியது. இறுதியாக, காஙகிரச அரச இநத
ொநருக்கடியில் இருந்து சிறிதும் பாதிப்பில்லாமல் தப்பியேதாடு, கடதல
ெபரமபானைமோயாட மீணடம ஆடசிகக வநதத. எனினும், பினனர அைடயப
ெபறற இநத ெவறறிகள அநத ோநரததில ெதளிவானதாக இலைல. இந்த அரசூு
நம்பிக்ைகத் தீர்மானத்தில் ேதால்வி அைடந்து வீழ்ந்திருக்கக் கூூடியதாய்
இருந்தது. ோமலம, அது ேதர்தைல சந்திக்க உகந்த ேநரமாகவும் இல்ைல.
இதற்கான பிற காரணங்களுக்கு மத்தியில், அப்ேபாது பணவீக்க விகிதம் கடந்த 13
ஆணடகால உசசததில இரநதத.[85] இந்த சூூழலில் காங்கிரசு தனது அரைச
ஆடடஙகாணச ெசயவத தறெகாைலகக ஒபபானதாக இலைலயா? இப்படி ஒரு
விசிததிரமான நடதைதைய ோமறெகாளளத தணடய பலம வாயநத சகதிகள எைவ?
தைலபப 1-ன் கீழ் நாம் பார்த்ததுேபால, ஆறறல உததரவாதததிறக அணசகதி
ஒப்பந்தம் அவசியம் என்ற வாதத்ைத இந்த அரசு முன்ைவத்தது. எனினும்,
ோமறகணட பரிசீலைனயினபட, இந்தியாவின் சக்தித் ேதைவக்கு அணுசக்தி
மககியததவமறற ஒனறாக இரககிறத, இருக்கவும் ேபாகிறது. சர்வேதச
யோரனியம கிைடககப ெபறம வாயபப உளநாடட யோரனியத தாதவளதைத
ஆயதத ோதைவகக என விடவிககம எனறாலம, அணுப்பிளவுப் ொபாருட்களின்
மதனைமயான கவிபப சோதசி ஈனைலகளில இரநோத வரககடயதாக இரககிறத.
ஆக, இந்தியாவின் அணுஆயுதத் திட்டத்துக்கும் இந்த ஒப்பந்தம் அவசியமான
ஒன்றல்ல.
தனத ெசாநத பிரசசாரததிறக இநத அரச தாோன பலியாகிவிடடத எனெறார
வாதமம இரககிறத. எனினும், ோமோல ெசாலலபபடட பளளிவிவரஙகள எலலாம
மறறிலம ெவளிபபைடயானைவ. கணிபபகள ஏதம நடபபகக வர
சாத்தியமில்ைல என்பதும் நன்கு அறிந்தேத. ோமலம, அணுசக்தித் துைறயின்
மனைவபபகளினபடோய கட வரவிரககம பல ஆணடகளகக இநதியாவின
சக்திக் கலைவயில் அணுசக்தி குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பு ொசய்யப்ேபாவதில்ைல.
ஆக, இவ்வைகயான வாதம், பல பததாணடகளககப பினனால இநதியாவின
சக்திவள உறுதிப்பாட்டிற்குக் கிைடக்க இருக்கும் சிறியொதாரு
அனுகூூலத்திற்காக இன்ைறய தனது அரைசத் தியாகம் ொசய்யும் அளவுக்கு காங்கிரசு
ெதளிநத ெதாைலோநாகக உைடயத எனற கரதைத ோநாககித தளளகிறத. இந்த
வாதம சரியலல எனபத ெவளிபபைட.
தளளாடகெகாணடரககம தனத மின உறபததித திடடததிறக உயிரப
பிசைச ோதைவயாய இரநததால, இந்திய அணுசக்தி நிருவனேம இந்த அணுசக்தி
ஒப்பந்தத்ைத முன் தள்ளியது என்கிறது மற்ொறாரு வாதம்.[86] இது ஒரு
காரணககறாக இரபபினம, ஒரு சில ொதாழில்நுட்பவாதிகளின் ொசல்வாக்கால்
இவ்வாறான ஒரு பாரிய அரசியல் முடிவு எடுக்கப்படுவது அசாத்தியமானது.
ெபரிதம ஏறகததகக ஒர பதிைல பஷ நிரவாகததின மககிய ஆோலாசகரகளில
ஒருவரன ஆஷ்லி ொடல்லிஸ் அளித்திருக்கிறார். [87] இந்த ஒப்பந்தம் ”
மிகவம மககியததவம வாயநதத” என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார். ோமலமூ்
கறைகயில, “நம்பிக்ைகயின் புதிய அத்தியாயத்ைதக் கட்டியைமக்கும் அதிபர்
மறறம பிரதமரின கடமயறசியில அஸதிவாரமாகத திகழகினற ெவளிபபைடயான
காரணததிறகாகோவ வரவிரககம அைனததககமான ஈரபப ைமயமாக இநத
ஒப்பந்தம் திகழ்கிறது… … எனது கருத்துப்படி, ஏன் இந்த ஒப்பந்தம் ேதாற்க
மடயாதத, ோதாறகக கடாதத எனபதறக அறதிக காரணமாக அைமவத இதோவ.
ஏொனன்றால், உணைமயிோலோய அதிமககியததவம வாயநத கறிபபிடட ஏோதா ஒனைற

ொசய்யும் முயற்சியில் இரு தைலவர்களும் கட்டுண்டு கிடக்கிறார்கள். அந்த
ஏேதா ஒன்று தனது உறைவ நீட்டிப்பதற்கு வலியுறுத்திக் ேகாருவது,
நம்பகத்தன்ைம, கடைமயில உறதிபபாட மறறம இறதியாக பரஸபர நமபிகைக
ெதாடரபான ெசயலபாடகைளோய” என்று ஆஷ்லி ொடல்லிஸ் குறிப்பிடுகிறார்.
இருப்பினும், அொமரிக்காவுடனான கூூட்டு என்ற நிைலயில், இந்த
“நம்பகத்தன்ைம” , “கடபபாட” ோபானற ெசாறகள உணரததம உணைமப ெபாரள
என்ன? அொமரிக்க ொவளியுறவுக் ொகாள்ைகயின் அடிப்பைடத் ேதைவையப் பூூர்த்தி
ொசய்வதுதான் இச்ொசாற்கள் உணர்த்தும் ொபாருள் என்பது ொவட்டொவளிச்சமானது.
அொமரிக்க நலன்கைள உறுதியாய் பற்றி நிற்பைதத் தடுக்கும் ஜனநாயக அரசியல்
நிர்ப்பந்தங்கைள அனுமதிக்காதைவேய இந்த நம்பத்தக்க அரசுகள். இந்த அம்சமூ்
அதி முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்று. ஏறுமாறாய் இருக்கின்ற மூூன்றாம் உலக
வாசிகளடன ோசரநத இயஙகவைத அெமரிககாைவ ஆளம ோமடடககடகள
விரமபவதிலைல. ஜனநாயக அரசியைல நனக சமாளிதத, தனத ‘சர்வேதசக்
கடைமகைள’ வழவாத நிறகம நாட எதோவா அதோவ ’நம்பத்தக்க கூூட்டாளி’.
“[ஈராக்கிற்கு எதிரான] ோபாரககான அணிதிரடடலினோபாத ஜனநாயகதைதப பறறிய
அணுகுமுைற என்றுமில்லாத் ொதளிவுடன் தன்ைன ொவளிப்படுத்திக்ொகாண்டது” என்று
சாம்ஸ்கி குறிப்பிடுகிறார் [88]. ”மககளின கரததகக இணஙகோவணடய
நிர்ப்பந்தம் ஈராக் மீதான ேபாைர ஆதரிக்கவிடாமல் பிரான்சு, ெஜரெமனி ோபானோறா
நாடுகைளத் தடுத்துவிட்டன. எனேவ, தனத மநைதய ோமறகததியக கடடாளிகளான
இவர்களும் “பைழய ஐோராபபா”ைவ ோநாககித தளளபபடடனர. பைழய மறறம பதிய
ஐேராப்பிய அரசுகள் ஒேர ஒரு எளிய வைரயைறயால் ொதளிவாய் ேவறுபடுத்திக்
காடடபபடகினறன. பிரசசிைனயில தனத ஆகபெபரம கடமககளின நிைலையத
தானம எடதத, வாஷிஙடன ஆைணகைளப பினபறற மறததால, மறதததாோலோய
ஒரு அரசு அநீதியான பைழய ஐேராப்பாவில் ேசர்ந்துவிடுகிறது” என்றும்
கறிபபிடகிறார சாமஸகி .
இது பற்றி அொமரிக்கா மற்றும் இந்தியாவின் ொசல்வாக்கு மிக்க நபர்களும்
ஒத்த கருத்துைடயவர்களாகேவ இருக்கிறார்கள். இந்த ஒப்பந்தத்தின் ேதால்வி
இந்தியாைவ “அறேவ நம்பத்தகாத நாடு” என்ற நிைலக்குத் தள்ளிவிடும் என்று
அொமரிக்காவுக்கான இந்தியத் தூூதர் ேரானன் ொசன் விவரிக்கிறார். (ஒருவரூ்
மாறறி ஒரவர வரமபடயான) “சுழற் கதவு” அரசாங்கங்கள் அைமயும்
நிைலைமக்கு இைடேய, இந்தியாைவத் தனித்துக் காட்டும் ஓர் அம்சம், இது ஏேதா
ஜனநாயக நாட எனபதலல … நாம் நமது கடப்பாடுகளுக்கு என்றும் மதிப்பளித்து
வரகிோறாம எனபோத” என்றும் அவர் குறிப்பிடுகிறார். மாநிலஙகள அளவிலூ்
எப்ேபாதும் அது அவ்வாறு இல்ைல என்று ொதரிவிப்பதுடம், “ அதற்கு ஒரு
உதாரணமாக … ஒரு ேதர்தலுக்குப் பின் வந்த மாநில அரசு ஒரு ஒப்பந்தத்ைத
மாறறிவிடடத, அதுதான் என்ரான் ஒப்பந்தம்”! என்றும் வருந்துகிறார்.
ொசன்-ஐப் ொபாருத்தவைர, எவ்வளவு கடுைமயானதாகவும், நியாயமற்றதாகவும்
இருந்தேபாதிலும் பன்னாட்டு நிறுவனங்களுடேனா அல்லது அொமரிக்க அரசுடேனா
ொசய்துொகாண்ட ஒப்பந்தக் கடைமகைள நிைறேவற்றுவதற்கு ேதர்தல்கேளா மக்களின்
விரபபஙகோளா கறககீட ெசயயககடாத.
”உலக ஒழஙகைமவ, ெபாரளாதார வளரசசி மறறம அணசகதிப பாதகாபப
ோபானற விசயஙகளில இநதிய அதிகாரவரககததினரம அரசப பிரதிநிதிகளம
தமத தனிததவதைதப ோபணவதில உறதிமிககவரகள எனற ெபரைமமிக
பாரமபரியம ெகாணடவரகள” என்று கிளிண்டன் நிர்வாகத்தில் ஒரு உறுப்பினராக
இருந்த அஷ்டன் கார்டர் அொமரிக்க ொசனட் சைபக்கு விளக்கினார். எனினும்,
“இந்தியா .. ஒரு ஜனநாயக நாடாக” இருப்பதால் “திலலியின எநத அரசம
அொமரிக்க நலன்களுக்கு ஆதரவாக விரிவான பல நடவடிக்ைககைள எடுக்க முடியாது”
என்றும் அவர் வருத்தத்துடன் ொதரிவித்தார்.
இந்தியாைவ ஆளும் ேமட்டுக்குடிகளுக்கு இந்த உண்ைமயும் ொபருங் கசப்பாய்
இருந்தது. இடதுசாரிக் கட்சிகள் அணுசக்தி ஒப்பந்தத்ைத முன்ேனறவிடாமல்
தடததோபாத “மடெவடககம திறைன இநதிய ஜனநாயகம ெபரிதம
மடகககிறத… இந்த ேபாக்கு மாறேய தீரேவண்டும்” என்று அறுதியிட்டுக்
கறினார சிதமபரம. [91] பலகடசி ஜனநாயக அைமபபமைறயின பயனபாட
பறறிோய ோகளவி எழபபம அளவகக மனம ெநாநத ோபானார மனோமாகன சிங.
கடடாடசிக ோகாடபாட பறறிய மாநாட ஒனறில ோபசமெபாத, “ஒரு கட்சி
ஆடசி ஏோதனம சாதக அமசஙகைளக ெகாணடரககினறதா” என்றும்
“ோதசீய-அரசுகள் ொபரிதும் ொசயல்படுத்திக் காட்ட ேவண்டிய வைகயில் பயனுள்ள
ஒரு ஒற்றுைமையக் கூூட்டரசு வழங்க சாத்தியமிருக்கிறதா” என்றும் வினவினார்.
மடவ எனனெவனறால, நீண்ட ேதக்கநிைலக்குப் பிறகு, ஜபபானில G8
நாடுகளின் கூூட்டத்திற்கு மன்ேமாகன் சிங் ொசல்வதற்கு ஒரு வாரம் முன்பு
இடதுசாரிக் கட்சிகளுடன் ஒரு சண்ைடைய விைரவுபடுத்தியது காங்கிரசு. ைடம்ஸூ்
ஆஃப இணடயா விவரிததத ோபால, “சர்வேதச சமூூகத்தின் முன்னால் காங்கிரஸ்
தைலைமகக ஒர தைலகனிவ ஏறபடம எனற மனோமாகன ெதாடரசசியாக
கறிபபிடட வநதார”.[93] ஆக, மனோமாகன சிங இநத ஒபபநததைத
நிைறேவற்றிேய தீரேவண்டும் என்று ஒற்ைறக்காலில் நின்றது, மினசாரத
ோதைவையப பரததி ெசயய ோவணடம எனபதறகாக அலல. மாறாக, தாஙகள
நம்பத்தக்க ஏகாதிபத்தியக் ைகக்கூூலி என்ற தகுதிையத் தக்கைவத்துக்
ெகாளவதறகாகோவ எனபத இதிலிரநத ெதளிவாகிறத. எல்லா இடர்பாடுகைளயும்
கடநத அரகள தமத ெதாடரநத இரபபககான சிறபபரிைம ெபறறிரககினறன
என்ற கருத்தாக்கத்ைத இந்தியப் பாராளுமன்ற அைமப்பு முைற தனது
அடிப்பைடயாகக் ொகாண்டு இருக்கிறது. அொமரிக்காவுக்குத் தான் ொகாடுத்த
வாககறதிைய நிைறோவறறவதறகாக காஙகிரச இநத அடபபைடக ோகாடபாடைட
மீற மைனநததம, தனத ெசாநத அரசின இரததைலோய அபாயததகக உளளாகக

விரமபியதமான எதாரதத உணைம ஏகாதிபததியததிடம அத ெகாணடரககம
ொநருக்கத்தின் உறுதிப்பாட்ைட ொவளிப்படுத்தும் அம்சமாக இருக்கிறது.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful