T!YÐ N TÂ P NH!

NC ÐA I THO PHO NHA C 1
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com


Mu c Iu c

Tha nh phô fình yôu va nô I nho ............................................................... 3
So I nho so I fhuong .................................................................................... 5
Nam nam rô I không ga p.......................................................................... 7
TIa na ng ha f mua..................................................................................... 9
Nguo I ha ng xo m...................................................................................... 10
Ðâ f cho f frôn bô n do ngang ................................................................... 12
Ia ÐIôu bông ........................................................................................... 14
Ngâ m ngu I ............................................................................................... 16
Cuô I cu ng cho mô f fình yôu................................................................... 17
Xuân ÐIô u................................................................................................ 19
ChIô u........................................................................................................ 20
Truo ng Son Ðông, Truo ng Son Tây...................................................... 21
ÐôI ma f nguo I Son Tây........................................................................... 23
ChIô u........................................................................................................ 25
Co n mô f chu f gì dô nho .......................................................................... 26
Ðm vâ n do I anh vô .................................................................................. 27
Hoa fra ng fhôI ca I frôn a o fim............................................................... 29
Ðôn cu a sô ................................................................................................ 32
Tu fình duo I hoa..................................................................................... 34
Tu â y ........................................................................................................ 36
Tho fình nguo I Iinh bIô n........................................................................ 37
Ðu ng nhìn om nhu fhô ........................................................................... 39
Ong dô ...................................................................................................... 41
T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 2
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
Ma u fim hoa sIm..................................................................................... 43
Tho sâ u ru ng ........................................................................................... 46
TIô ng sa o fhIôn fhaI................................................................................ 47
Tho Ðu I Công MInh................................................................................ 48
Quô huong ............................................................................................... 50
Huong fhâ m............................................................................................ 52
Tru c da o................................................................................................... 54
Chu a Huong............................................................................................ 56
Không dô go I mu a dông.......................................................................... 62
Quô huong - ba I ho c dâ u cho con........................................................... 63
Chu f fình dâ u.......................................................................................... 65
Iy qua câ u............................................................................................... 67
Tho fình cuô I mu a fhu............................................................................ 68
Thuyô n va bIô n ....................................................................................... 70
A o Iu a Ha Ðông....................................................................................... 72
Tuô I muo I ba............................................................................................ 74
Cu I om duo I quô Ia ng............................................................................. 76
Cho mô f nga y sInh.................................................................................. 78
Tô ng bIô f ha nh........................................................................................ 79
Nho ........................................................................................................... 81
Io I fo fình frôn da o Ong Ðon ................................................................ 82
Ra ng xua co gIa fu quan........................................................................ 84
Nga y xua Hoa ng Th¦ .............................................................................. 85
Ða m vô ..................................................................................................... 88
Ðây fhôn VI Ða ....................................................................................... 89
Tình quô................................................................................................... 90
Nu hoa va ng mu a xuân.......................................................................... 92
Va m Co Ðông .......................................................................................... 94
Ðo I ............................................................................................................ 96
HaI sa c hoa fI gôn................................................................................... 97
Tho vIô f o bIô n......................................................................................... 99

T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 3
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.comThu nh phó lình yêu ru nó i nho
Nguyc n Nbâ t A nb

Ha ng mo xanh nga f
Co fu bao gIo
Ma nay du ng do
Cho om Ia m fho
Con duo ng fa qua
Ðô n nay bao fuô I
Ðm qua fram fuô I
Ðm Ia I nghìn Iâ n
Sao co n bô I rô I
KhI câ m fay anh.
Ðâ u fro I hình vuông
Na m frôn cao ô c
Ma f fro I du ng nâ p
Sau nhu ng ma I nha
Ðô da nh bo ng ma f
Cho nguo I dI xa.
T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 4
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
Ðm oI, Ia ng faI
Ngho fha nh phô fho
Ða ng fIô ng so ng vô
Ðuo I nhu ng fhân fa u
Ða ng huong ru ng gIa
Trôn vaI bô dô I
Ða ng huong dô ng nô I.
Thanh nIôn xung phong
Ða ng mu I dâ u xang
Ða ng bao fIô ng dô ng
Âm fhanh cuô c sô ng.
Co dô n nga y dôm
Anh dI cu ng om
Qua fram go c phô
Io ng cha ng hô quôn
Tu ng vIôn da nho .
Nay chIô n fruo ng xa
Ðâ u nhIô u gIan khô
Tra I fIm fha nh phô
Vâ n dâ p frong nguo I
Nhu Ia cuô c sô ng
Nhu Ia fình yôu
Nhu Ia nô I nho
Suô f do I mang fhoo.


T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 5
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.comSo i nho so i lhuong
Tbuy Bá c

Truo ng Son dông
Truo ng Son fây
Ðôn na ng dô f
Ðôn mua quây
Ðm dang fay
Ðm xoo fay
Cha ng fhô xua fan mây
Cha ng fhô na o
cho anh duo c
Ru f so I fhuong
Cha p ma I Io p
Ru f so nho
Ðan vo m xanh
T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 6
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
NghIông suo n dông
Cho mua anh
NghIông suo n fây
Xoa bo ng ma f
Ro p fro I fhuong
Ma u xanh suô f
Ðm nghIông hô f
Vô phuong anh.
1973T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 7
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.comNdm ndm ró i hhóng gd p
Pba m Ván Bìnb

... Nam nam rô I không ga p
Tu khI om Iâ y chô ng
Anh da m fruo ng mô ma I
Ðo I chIa haI nha nh sông
Phong fhu fình ngây da I
Va vaI môI râ f mô m
Nhu ng ho n ho cuô ng quy f
Trôn Iô I xua fhIôn duo ng
Nga y nha om pha o nô
Anh cuô n mình frong chan
Nhu con sâu Ia m fô
Trong fra I va I cô don
Nga y nha om pha o nô
Tâm hô n anh ro m ma u
OI nha f cho m hu vô
OI nha f cho m hu vô
T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 8
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
Nam nam rô I dI bIô f
Ðuo ng xua quôn Iô I vô
Trong dìu hIu gIo cuô n
Na m cho vo ga c chuông
Nam nam rô I fro Ia I
Mô f ma u fang ngu f fro I
Chu a buô n frôn fha nh gIa
Ma f nha f nhoa mua qua
Nam nam rô I không ga p
Tu khI om Iâ y chô ng
Thuong nguo I om nam cu
Thuong goa phu bôn sông


T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 9
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.comTiu nd ng hu l muu
Lc Bìnb

Hình nhu frong fu ng fIa na ng
Co no f fInh ngh¦ch ba n fraI
Hình nhu frong fu ng fIa na ng
ÐIô f chIô u fIô ng vo ngân da I.
Hình nhu frong fu ng ha f mua
Co nu cuo I duyôn ba n ga I
Hình nhu frong fu ng ha f mua
Co do ng Iuu bu f do ng Ia I...
TIa na ng ha f mua fro ma I
Ma u hoa phuo ng do vô fu
Ða n oI, du ng fra ch vô co
Ia m buô n fIa na ng ha f mua!T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 10
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.comNguo i hu ng xo m

Nha na ng o ca nh nha fôI
Ca ch nhau ca I gIâ u mu ng foI xanh ro n
HaI nguo I sô ng gIu a cô don
Na ng nhu cu ng co nô I buô n gIô ng fôI.
CIa du ng co gIâ u mu ng foI
Thô na o fôI cu ng sang choI fham na ng
TôI chIôm bao râ f nho nha ng
Co con buo m fra ng fhuo ng sang bôn na y...
Ðuo m oI, buo m ha y va o dây
Cho fôI ho I nho câu na y chu f fhôI
Cha bao gIo fhâ y na ng cuo I
Na ng hong fo uo f ra ngoa I ma I hIôn
Ma f na ng dam da m frông Iôn
Con buom buo m fra ng vô bôn â y rô I
Ðô ng dung fôI fhâ y bô I hô I
TôI buô n fu ho I: hay fôI yôu na ng7
Không, fu ân a I nho nha ng
Tình fôI fhan Ia nh fro fa n Ia m sao!
T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 11
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
To hong na ng cha câ f va o
Con buom buo m fra ng hôm na o cu ng sang.
Mâ y hôm nay cha ng fhâ y na ng
CIa fôI cu ng co fo va ng ma hong
Ca I gì nhu fhô nho mong7
Nho na ng, không, quyô f Ia không nho na ng
Vâng, fu ân a I nho nha ng
Io ng fôI rIông nho ba n va ng nga y xua.
Tâ m fâ m gIo I cu dô mua
Hô f hôm nay nu a Ia vu a bô n hôm!
Cô don buô n Ia I fhôm buô n
Ta nh mua buom buo m bIô f co n sang choI7
Hôm nay mua da fa nh rô I
To không hong nu a, buo m Iuo I không sang
Ðôn hIôn vâ n va ng bo ng na ng
Rung rung fôI gu c xuô ng ba n... rung rung
Nho con buo m fra ng Ia Iu ng
Nho fo va ng nu a, nhung không nho na ng
Ho I oI buo m fra ng fo va ng
Mau vô ma ch¦u fang na ng dI fhôI
Ðôm qua na ng da chô f rô I
Ngho n nga o fôI kho c, qua fôI yôu na ng
Hô n frInh co n o frâ n gIan
Nhâ p vô buo m fra ng ma sang bôn na y

T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 12
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.comBð l cho l lrên bê n Jo ngung
Ðynb Trâ m Ca

ChIô u qua bô n do ngang
fình co ngho ba I ha f cu
nguo I ha nh khâ f mu va cô ga I nho
cây guIfar Ia c phim
cu mo m
chIô c fhau nhôm mo p mo o
va ng ô
nhu ng dô ng fIô n
Cô bo ha f
nô I dau mônh mông cu a nguo I fình phu
chIô u bay mua hIu ha f do ng sông
kha ch qua do cuô I nam Iua fhua
co nguo I du ng Ia I
mo bo p
fôI cho fay va o fu I
rô ng không
T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 13
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
Mâ y muoI nam rô I nguo I con ga I qua sông
fôI vIô f Io I ca sao buô n qua vâ y7
nhu ng Io I ca cho Io ng fôI fhu a â y
aI bIô f bây gIo
bô con nguo I ha nh khâ f du ng dô ha f an xIn
ChIô u rây rây nhu ng buI mua ôm
ky nIô m cu không hô sô ng Ia I
frong fôI chI Ioo Iôn câu ho I
bIô f bô con nguo I ha f rong kIô m du sô ng không7
T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 14
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.comLu Diêu bóng
H6a ng Câ m

Va y Ðình Ða ng buông chu ng cu a vo ng
Ch¦ fhâ n fho dI fìm
Ðô ng chIô u
Cuô ng ra
Ch¦ ba o
- Ðu a na o fìm duo c Ia ÐIôu bông
Tu nay fa go I Ia chô ng
HaI nga y Ðm fìm fhâ y Ia
Ch¦ chau ma y
- Ðâu pha I Ia ÐIôu bông
Mu a dông sau Ðm fìm fhâ y Ia
Ch¦ Ia c dâ u
frông na ng va n bôn sông
Nga y cuo I ch¦
Ðm fìm fhâ y Ia
Ch¦ cuo I
xo chI â m frôn kIm
Ch¦ ba con
T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 15
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
Ðm fìm fhâ y Ia
Xoo fay phu ma f
Ch¦ không nhìn
Tu fhuo â y
Ðm câ m chIô c Ia
ÐI dâ u non cuô I bô
Co quô vI vu f go I
ÐIôu bông ho I...!
... O I ÐIôu bông!...

T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 16
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.comNgð m ngu i

Na ng chIa nu a ba I, chIô u rô I...
Vuo ng hoang frInh nu xô p dôI Ia râ u.
So I buô n con nhô n gIang mau;
Ðm oI! Ha y ngu ... anh hâ u qua f dây.
Io ng anh mo vo I qua f na y;
Tram con chIm mô ng vô bay dâ u gIuo ng.
Ngu dI om, mô ng bình fhuo ng!
Ru om sa n fIô ng fhuy duong mâ y bo ...
Cây da I bo ng xô ngâ n ngo...
- Hô n om da chin mâ y mu a fhuong dau7
Tay anh om ha y fu a dâ u,
Cho anh ngho na ng fra I sâ u ru ng roI...

T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 17
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.comCuó i cu ng cho mó l lình yêu
Trtnb Cung

! fhôI om vô
ChIô u mua dông fo I
Ðây gIo anh vuI
HaI ba n fay do I
Ðây gIo anh vuI
HaI ba n chân mo I
Tho I gIan noI dây
Ðây gIo anh vuI
Mô f IInh hô n rô I
Tình yôu xu na y.
Mô f Iâ n yôu fhuong
Mô f do I ba o nô I
CIa fu gIa fu
ChIô u mua dông fo I
Ðm oI om oI!
Sâ u fhôI xuô ng dâ y
Ia m sao om nho
T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 18
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
Mua ngoa I song bay
Io I ca anh nho
Nô I Io ng anh dây.
1958T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 19
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.comXuðn Diê u

Trang nhâ p va o dây cung nguyô f Ia nh,
Trang fhuong, frang nho , ho I frang ngâ n!
Ða n buô n, da n Ia ng, ôI da n châ m,
Mô I gIo f suong fa n nhu Iô ngân.
Mây va ng fro I frong, dôm fhu y fInh
IInh Iung bo ng sa ng bô ng ru ng mình,
Vì ngho nuong fu frong câu ha f
Ða chô f dôm ra m fhoo nuo c xanh.
Thu Ia nh, ca ng fhôm nguyô f fo ngo I,
Ða n ghô nhu nuo c, Ia nh, fro I oI.
Iong Ianh fIô ng so I vang vang hâ n:
Trang nho Tâ m Ðuong, nha c nho nguo I...
Ðô n bô a nh ba c bIô n pha Iô;
ChIô c da o hô n fôI ro n bô n bô ...
Suong ba c Ia m fhInh, khuya nin fho
Ngho sâ u âm nha c dô n sao Khuô.
T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 20
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.comChiê u
Xuân Dic u

Hôm nay fro I nho Iôn cao
TôI buô n không hIô u vì sao fôI buô n...
Ia hô ng roI Ia ng ngo fhuôn
Suong frInh roI kin fu nguô n yôu fhuong
Phâ f pho hô n cu a bông huo ng
Trong hoI phIôu ba f co n vuong ma u hô ng
Ngho chu ng gIo y qua sông
Ð bôn Iau Ia ch fhuyô n không va ng bo
Không gIan nhu co dây fo
Ðuo c dI so du f, dô ng ho so fIôu
Ðm ôm chIô u ngâ n ngo chIô u
Io ng không sao ca , hIu hIu kho buô n...
T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 21
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.comTruo ng Son Dóng, Truo ng Son Tðy
Pba m Tic n Duâ t

Cu ng ma c vo ng frôn ru ng Truo ng Son
HaI du a o haI dâ u xa fha m
Ðuo ng ra frâ n mu a na y do p Ia m
Truo ng Son Ðông nho Truo ng Son Tây
Mô f da y nu I ma haI ma u mây
NoI na ng noI mua, khi fro I cu ng kha c
Nhu anh vo I om, nhu Nam vo I Ða c
Nhu Ðông vo I Tây mô f da I ru ng IIô n
Truo ng Son Tây anh dI, fhuong om
Ðôn â y mua nhIô u, con duo ng ga nh ga o
Muô I bay ru ng gIa cho da I fay a o
Rau hô f rô I, om co Iâ y mang không7
Ðm fhuong anh bôn Tây mu a dông
Nuo c kho ca n, buo m bay Io n da
ÐIô f Io ng anh say mIô n dâ f Ia
Cha c om Io duo ng cha n bom fhu .
T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 22
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
Anh Iôn xo, fro I dô con mua
Ca I ga f nuo c xua dI nô I nho
Ðm xuô ng nu I na ng vô ru c ro
Ca I nha nh cây ga f nô I rIông fu.
Ðông sang Tây không pha I duo ng fhu:
Ðuo ng chuyô n da n va duo ng chuyô n ga o
Ðông Truo ng Son, cô ga I "ba sa n sa ng" xanh a o
Tây Truo ng Son bô dô I a o ma u xanh
Tu noI om gu I dô n noI anh
Nhu ng doa n quân fru ng fru ng ra frâ n
Nhu fình yôu no I Io I vô fâ n
Ðông Truo ng Son nô I Tây Truo ng Son


T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 23
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.comDói md l nguo i Son Tðy
Quang Du ng

Ðm o fha nh Son cha y gIa c vô
TôI fu chInh chIô n cu ng ra dI
Ca ch bIô f bao nga y quô Ðâ f Ða f
ChIô u xanh không fhâ y bo ng Ða Vì
Vâ ng fra n om mang fro I quô huong
Ma f om dìu d¦u buô n Tây Phuong
TôI nho xu Ðoa I mây fra ng Ia m
Ðm co bao gIo om nho fhuong7
Mo fôI, om co ga p dâu không
Ðao xa c gIa nua ngâ p ca nh dô ng
TôI cu ng co fha ng con bo da I
Ðao nhIôu rô I xa c fro frôI sông!
Tu dô fhu vô hoang bo ng gIa c
ÐIôu fa n ôI Ia I nô I dIôu fa n!
Ðâ f da ong khô nhIô u ngâ n Iô
Ðm da bao nga y Iô chu a chan7
T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 24
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
ÐôI ma f nguo I Son Tây
! uâ n chIô u Iuu Ia c
Ðuô n vIô n xu khôn khuây
Cho nho Io ng nho fhuong
Ðm mo gIu m fôI nho
Ðo ng nga y maI quô huong
Ðuo ng hoa khô ra o Iô
Ðao gIo fro Ia I dô ng Ðuong Câ n
Vô nu I Sa I Son nga m Iu a va ng
Sông Ða y châ m nguô n quanh Phu Quô c
Sa o dIô u khuya khoa f fhô I dôm frang
Ðao gIo fôI ga p om Iâ n nu a
Cha c da fhanh bình rô n fIô ng ca
Ða hô f sa c mu a chInh chIô n cu
Co n co bao gIo om nho fa7
1949T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 25
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.comChiê u
H6 D:ccb

Trôn duo ng vô nho dâ y
ChIô u châ m dua chân nga y
TIô ng buô n vang frong mây...
ChIm ru ng quôn câ f ca nh
CIo say fình ngây ngây
Co pha I sâ u va n cô
Chô f frong hô n chIô u nay7
TôI Ia nguo I Iu kha ch
Mây chIô u kho Ia m khuây
Ngo Io ng mình Ia ru ng,
Ngo hô n mình Ia mây,
Nho nha châm dIô u fhuô c
Kho I huyô n bay Iôn cây...


T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 26
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.comCo n mó l chu l gì Jê nho
Vu Hu u Ðtnb

Phô nu I cao phô nu I dâ y suong
Phô nu I cây xanh fro I fhâ p fhâ f buô n.
Anh kha ch Ia dI Iôn dI xuô ng
May ma co om do I co n dô fhuong.
Phô nu I cao phô nu I fro I gâ n
Phô xa không xa nôn phô fình fhân
ÐI dam phu f da vô chô n cu
Mô f buô I chIô u na o Io ng bô ng bâng khuâng.
Ðm PIoIku ma do môI hô ng
O dây buô I chIô u quanh nam mu a dông
Nôn ma f om uo f va fo c om uo f
Ða om mô m nhu mây chIô u frong.
XIn ca m on fha nh phô co om
XIn ca m on mô f ma I fo c mô m
MaI xa Ia c bôn dô I bIôn gIo I
Co n mô f chu f gì dô nho dô quôn
T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 27
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.comEm rð n Jo i unh rê
Lc Giang

Nam fha ng dô I mua ru ng
Nga y dôm vu I suong nu I
Ðm vâ n cho vâ n do I
Anh so vô vo I om...
Ðo I phu f gIây bình yôn
Cho da n bom ra o fa nh
Ðô duo c ngô I bôn anh
Ðô duo c yôu, duo c gIâ n.
Ðô duo c ho n, duo c ghon
Ðô vuI va uu phIô n
Ðô Ia m chô ng Ia m vo .
Nhu buô m cang do I gIo
Nhu fro I xanh do I chIm
Nhu do I kha f hoa bình
Nhu Io ng om kha f anh.
T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 28
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
Ðình yôn va chIô n franh
Mu a xuân va ba o fô
Nga y maI hay qua khu
Ma I ma I Ia bôn anh!
1.9.1979T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 29
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.comHou lrd ng lhói cu i lrên u o lím
Kicn Giang

Iâu qua không vô fham xo m da o
Tu nga y bInh Iu a cha y quô huong
Kho I bom cho Iâ p chân fro I cu
Cho ca nguo I fhuong no c gIa o duo ng.
Muo I nam fruo c om co n dI ho c
A o fim dIô m fô do I nu sInh
Hoa fra ng ca I duyôn frôn a o fim
Ðm Ia cô ga I fuô I bang frInh.
Quon bIô f nhau qua fình Iô I xo m
Cô ng fruo ng dô I dIô n ngo Iâ u chuông
Mô I Iâ n chu nhâ f om xom Iô
Anh ho c ba I ôn fruo c cô ng fruo ng.
Thuo â y anh hIô n va nha f qua
No p mình bôn ga c fha nh Iâ u chuông
Ðô ngho kho kho Io I om nguyô n
Tho fhâ n cho om fruo c fha nh duo ng.
T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 30
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
Mô I Iâ n fan Iô chuông ngu ng dô
HaI bo ng cu ng dI mô f Iô I vô
Ð Iô om câ u kInh nho nho
Tho n fhu ng anh du ng Ia I không dI.
Sau muo I nam Io anh fhôI ho c
Nu c no chuông fruo ng buô I bIô f Iy
Rô n ra fu ng hô I chuông xo m da o
TIô n na ng a o fim buo c vu quy.
Anh nhìn a o cuo I ma anh ngo
ChIô c a o fang IIô m mô f khô I sâ u
Hoa fra ng fhôI ca I frôn a o fim
CIu Ia m chI ky vâ f ban dâ u.
Ðm Iôn xo cuo I vô quô chô ng
Ðu ca ch do ngang ca ch mâ y sông
Vâ n nho bo ng vang fho I a o fim
Nôn fình fho u kin frong Io ng.
Tu Iu c gIa c ruô ng vô xo m da o
Anh Ia m chIô n sI gIu quô huong
CIu ma u a o fim, ma u hoa fra ng
CIu ca fruo ng xua, no c gIa o duo ng.
CIa c chIô m Iâ u chuông xây ga c su ng
Su ng gâ m rung dô ga ch nha fho
Anh gom ga ch dô xây fuo ng Iuy
ChIô m Ia I Iâ u chuông, gIô f Io fhu .
Nhung rô I nguo I ba n dô ng frang Iu a
Ða chô f hIôn ngang duo I bo ng co
Chuông dô ban chIô u om nu c no
TIô n anh ra kho I cô ng nha fho .
Hoa fra ng fhôI ca I frôn a o fim
Ma ca I frôn na p cô quan fa I
T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 31
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
ÐIô m fô công frâ n ba ng hoa fra ng
Hoa fuô I ho c fro ma I fha m fuoI.
Xo fang da khuâ f no o do I
Chuông nha fho kho c... fIô n nguo I nga n fhu
Tu dây, fo c ru khan sô
Ðm ca I hoa fra ng frôn mô nguo I xua.


T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 32
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.comBên cu u só
86ng Ha 6

Cao cao bôn cu a sô
co haI nguo I hôn nhau
haI nguo I râ f fro
ha y Im ngho
rì râ m duo ng phô
bôn cu a sô
co haI nguo I
hôn nhau
Ðôm chin rô I
râ f kho
frang oI ghon nho
co haI nguo I
yôu nhau
Hoa da Iy
dâng huong
dôm nay
hoa fInh fuo ng hon ca
T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 33
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
Nho ngho hoa
mu I huong fhâ f kho
Ma f frâ n dôm nay
bình yôn
anh Iinh vô fham phô phuo ng
Cô ga I vu a fan ca
haI nguo I dô n vo I hoa
hôn nhau
bôn cu a
co bao nguo I
dang yôu
hoa nho
dôm nay7
20-10-83
T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 34
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.comTu lình Juo i hou
Ðinb Hu ng

Chua ga p om fôI vâ n nghI ra ng:
Co na ng fhIô u nu do p nhu frang
Ma f xanh Ia bo ng du a hoang da I
Tham fha m nhìn fôI không no I nang.
Ða I fho ha nh ngô da frao fay
OI mô ng na o hon gIâ c mô ng na y7
Mu I phâ n om fhom mu a ha cu ,
Nu a nhu hoa I vo ng, nu a nhu say.
Ðm dô n nhu mây cha ng do I ky
Huong nga n gIo nu I dô ng ha ng mI
Tâm fu kho p kin dôI fa a o
Ho ho n Iâu rô I - om no I dI.
Ðm muô n dôI fa mô ng chô n na o7
!o c nguyô n da co ga c frang sao
Chuyô n fâm fình: duo I hoa fhIôn Iy
Co n Iô I bâng khuâng: Ngo fru c da o.
T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 35
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
Ðm cha ng fìm dâu cu ng sa n fho
Na ng frong hoa vo I gIo bôn hô
Ða nh rIông om dâ y. KhI fình fu
Ta so dI vô nhu ng ca nh xua.
Rô I buô I u sâ u om vo I fôI
Nhìn nhau cu ng du Ia ng quôn do I
VaI kô mô f ma I fho phong nguyô f
Ha nh phu c xa xa mIm mIô ng cuo I.

T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 36
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.comTu ð y
T6 Hu u

Tu â y frong fôI bu ng na ng ha
Ma f fro I chân Iy cho I qua fIm
Hô n fôI Ia mô f vuo n hoa Ia
Râ f dâ m huong va rô n fIô ng chIm...
TôI buô c Io ng fôI vo I mo I nguo I
Ðô fình frang fra I vo I fram noI
Ðô hô n fôI vo I bao hô n khô
Câ n gu I nhau fhôm ma nh khô I do I
TôI da Ia con cu a va n nha
Ia om cu a va n kIô p phôI pha
Ia anh cu a va n dâ u om nho
Không a o com, cu bâ f cu bo...
7.1938


T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 37
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.comTho lình nguo i Iính biê n
Trâ n Ðáng Kb6a

Anh ra khoI
Mây froo ngang fro I nhu ng ca nh buô m fra ng
Phu f chIa fay, anh da o frôn bô n ca ng
ÐIô n mô f bôn va om mô f bôn
ÐIô n ô n a o, om Ia I d¦u ôm
Ðm vu a no I câu chI rô I mIm cuo I Ia ng Io
Anh nhu con fâ u, Ia ng so ng fu haI phia
ÐIô n mô f bôn va om mô f bôn
Nga y maI, nga y maI khI fha nh phô Iôn do n
Ta u anh buông noo duo I chu m sao xa Ia c
Tham fha m nuo c frôI, nhung anh không cô dô c
ÐIô n mô f bôn va om mô f bôn
Ðâ f nuo c gIan Iao chua bao gIo bình yôn
Ða o fhô I chua ngu ng frong nhu ng va nh fang fra ng
Anh du ng ga c. Tro I khuya. Ða o va ng
ÐIô n mô f bôn va om mô f bôn.
T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 38
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
Vo m fro I kIa co fhô so không om
Không hIô u nu a. ChI co anh vo I co
Cho du fhô fhì anh vâ n nho
ÐIô n mô f bôn va om mô f bôn...
1981T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 39
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.comDu ng nhìn em nhu lhê
Lc Tbt Kim

Ðu ng nhìn om nhu fhô
Cha y Io ng om co n gì
Su nô ng na n cu a bô
Cuo p mâ f hô n om dI
Ðu ng nhìn om nhu fhô
Kha c gIo fha nh fhIôn fhu
Ma c no do I dâu bô
Ma c no do I fho sI
Ðm da nh Ia m chIm nho
Ðu ng ho f choI frong chIô u
Tha dôI Io I hoa co
Cho do I bo f f¦ch IIôu
Ðo I fình yôu co fhâ f
VInh cu u frong cuô c do I
Ðo I ghon fuông co fhâ f
Xuô ng mô rô I mo I fhôI
T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 40
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
Ðu ng nhìn om nhu fhô
Su d¦u da ng duo ng kIa
So Ia m om chô f nga f
Hô f mô f do I fho sI.
T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 41
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.comÔng Jó
Vu Ðìnb Licn

Mô I nam hoa da o no
Ia I fhâ y ông dô gIa
Ða y mu c fa u gIâ y do
Ðôn phô dông nguo I qua.
Ðao nhIôu nguo I fhuô vIô f
Tâ m fa c ngo I khon fa I:
"Hoa fay fha o nhu ng no f
Nhu phuo ng mu a rô ng bay".
Nhung mô I nam mô I va ng
Nguo I fhuô vIô f nay dâu7
CIâ y do buô n không fha m;
Mu c do ng frong nghIôn sâ u...
Ong dô vâ n ngô I dâ y,
Qua duo ng không aI hay.
Ia va ng roI frôn gIâ y;
Ngoa I fro I mua bu I bay.
T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 42
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
Nam nay hoa da o no ,
Không fhâ y ông dô xua.
Nhu ng nguo I muôn nam cu
Hô n o dâu bây gIo 7
T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 43
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.comMu u lím hou sim
Hu u L6an

Na ng co ba nguo I anh dI bô dô I
Nhu ng om na ng
Co om chua bIô f no I
KhI fo c na ng xanh xanh
TôI nguo I vô quô c quân
xa gIa dình
Yôu na ng nhu fình yôu om ga I
Nga y ho p hôn
na ng không do I may a o mo I
TôI ma c dô quân nhân
dôI gIa y dInh
bô f bu n dâ f ha nh quân
na ng cuo I xInh xInh
bôn anh chô ng dô c da o
TôI o don v¦ vô
Cuo I nhau xong Ia dI
Tu chIô n khu xa
Nho vô a I nga I
T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 44
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
Iâ y chô ng fho I chIô n bInh
Mâ y nguo I dI fro Ia I
Io khI mình không vô
fhì fhuong
nguo I vo cho
bo bo ng chIô u quô...
Nhung không chô f
nguo I fraI kho I Iu a
Ma chô f
Nguo I ga I nho hâ u phuong
TôI vô
không ga p na ng
Ma fôI ngô I bôn mô con dâ y bo ng fô I
ChIô c bình hoa nga y cuo I
fha nh bình huong
fa n Ia nh vây quanh
To c na ng xanh xanh
nga n chua dâ y bu I
Ðm oI gIây phu f cuô I
không duo c ngho nhau no I
không duo c nhìn nhau mô f Iâ n
Nga y xua na ng yôu hoa sIm fim
a o na ng ma u fim hoa sIm
Nga y xua mô f mình
do n khuya
bo ng nho
Na ng va cho chô ng fâ m a o
nga y xua...
Mô f chIô u ru ng mua
Ða nguo I anh frôn chIô n fruo ng Ðông Ða c
ÐIô f fIn om ga I mâ f
fruo c fIn om Iâ y chô ng;
T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 45
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
CIo so m fhu vô ro n ro n nuo c sông
Ðu a om nho Io n Iôn
ngo nga ng nhìn a nh ch¦
KhI gIo so m fhu vô co va ng chân mô chi
ChIô u ha nh quân
Qua nhu ng dô I sIm
nhu ng dô I sIm da I frong chIô u không hô f
Ma u fim hoa sIm
fim chIô u hoang bIô n bIô f
Nhìn a o ra ch vaI
TôI ha f
frong ma u hoa
|A o anh su f chI duo ng fa
Vo anh mâ f so m, mo gIa chua khâu...)

T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 46
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.comTho sð u ru ng
(Vð ng lrdng)

Tá ng H6a i Tbanb, nguo i ba n Jâ u ticn
Ja Jua /a i cb6 ta ca i buong ct say n6 ng
cu a cu6 c Jo i ca cu a cán cbuong
Vâ ng frang fu dô Iôn ngôI,
Nam nam bô n cu om ngô I quay fo.
Ðô fo c vuo ng vâ n fho sâ u ru ng,
Ma I fo c buô n fho cu ng buô n fhoo.
Nam nam fIô ng Iu a xo dô u...
Nhu ng nga y Ia nh ro f, gIo vo o frong cây.
Nho ba n fay, nho ba n fay,
Mu I huong ha ng xo m bay dâ y ma I dông.
NghIông nghIông ma I fo c huong nô ng,
Tho I gIan Ia ng ro f mô f do ng buô n fônh.


T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 47
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.comTiê ng su o lhiên lhui

A nh xuân Iuo f co xuân fuoI
Ðôn ru ng fhô I sa o mô f haI KIm Ðô ng.
TIô ng dua hIu ha f bôn Io ng,
Ðuô n oI! Xa va ng mônh mông Ia buô n...
TIôn nga fo c xoa bôn nguô n,
Ha ng fu ng ru rI frôn cô n dìu hIu;
Mây hô ng ngu ng Ia I sau do o;
Mình cây na ng nhuô m, bo ng chIô u không dI.
Tro I cao xanh nga f. O kìa
HaI con ha c fra ng bay vô Ðô ng IaI!
Thoo chIm fIô ng sa o Iôn khoI
Ia I fhoo do ng suô I bôn nguo I fIôn nga!
KhI cao, vu f fâ n mây mo
KhI gâ n va f vo o bôn bo cây xanh,
Ðm nhu Io f fIô ng fo fình;
Ðo p nhu Ngo c Nu uô n mình frong không.
ThIôn fhaI fhoa ng gIo mo mo ng
Ngo c Chân buô n fuo ng fIô ng Io ng xa bay...
T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 48
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.comTho Bu i Cóng Minh

Râ f da I va râ f xa
Ia nhu ng nga y mong nho
NoI sa ng Iôn ngo n Iu a
Ia fra I fIm yôu fhuong.
Anh dang mu a ha nh quân
Pha o Ian da I chIô n d¦ch
Ðô I hô I dôm xuâ f kich
Cho ngho fIô ng pha o ran
NgôI sao nhu ma f anh
Trong nhu ng dôm không ngu
CIa o a n om vâ n mo
Cho a nh sao bay va o
Nga y va dôm xa nhau
Ðâu chI da I va nho
Tho I gIan frong ca ch fro
Ðô f cha y ngo I Tình Yôu
Pha o anh frôn dô I cao
Na va o dâ u gIa c My
T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 49
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
Ðu c gIa ng duo I hâ m sâu
Ðm cu ng Ia chIô n sI
Ca I chô f cu I gu c dâ u
Cuô c do I xanh TuoI Tro
Nga y dôm fa bôn nhau
Nhu ng dôm nga y chIô n dâ u.


T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 50
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.comQuê huong
Giang Nam

Thuo co n fho nga y haI buô I dô n fruo ng
Yôu quô huong qua fu ng frang sa ch nho
"AI ba o chan frâu Ia khô 7"
TôI mo mang ngho chIm ho f frôn cao.
Co nhu ng nga y frô n ho c
Ðuô I buo m ca nh câ u ao
Mo ba f duo c...
Chua da nh roI na o da kho c
Co cô bo nha bôn
Nhìn fôI cuo I khu c khich...
Ca ch ma ng bu ng Iôn
Rô I kha ng chIô n fruo ng ky
Quô fôI dâ y bo ng gIa c
Tu bIô f mo , fôI dI
Cô bo nha bôn |co aI ngo )
Cu ng va o du kich
Hôm ga p fôI vâ n cuo I khu c khich
Ma f don fro n |fhuong fhuong qua dI fhôI!)
CIu a cuô c ha nh quân không no I duo c mô f Io I
T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 51
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
Ðon v¦ dI qua fôI ngoa I dâ u nhìn Ia I
Mua dâ y fro I nhung Io ng fôI â m ma I...
Hoa bình fôI fro vô dây
Vo I ma I fruo ng xua, ba I mia, Iuô ng ca y
Ia I ga p om
Tho n fhu ng no p sau ca nh cu a
Vâ n khu c khich cuo I khI fôI ho I nho
Chuyô n chô ng con |kho no I Ia m anh oI!)
TôI na m ba n fay nho nha n, ngâ m ngu I
Ðm vâ n dô yôn frong fay fôI no ng bo ng.
Hôm nay nhâ n duo c fIn om
Không fIn duo c du do Ia su fhâ f
CIa c ba n om rô I quang mâ f xa c
ChI vì om Ia du kich, om oI!
Ðau xo Io ng anh chô f nu a con nguo I!
Xua yôu quô huong vì co chIm, co buo m
Co nhu ng nga y frô n ho c b¦ do n roI
Nay yôu quô huong vì frong fu ng na m dâ f
Co mô f phâ n xuong fh¦f cu a om fôI.

T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 52
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.comHuong lhð m
Pban Tbt Tbanb Nba n

Cu a sô haI nha cuô I phô
Không hIô u vì sao không kho p bao gIo
ÐôI ba n nga y xua ho c cu ng mô f Io p
Cây buo I sau nha ngan nga f huong dua
CIâ u mô f chu m hoa frong chIô c khan fay
Cô ga I ngâ p ngu ng sang nha ha ng xo m
Ðôn â y co nguo I nga y maI ra frâ n
Ho ngô I Im không bIô f no I nang chI
Ma f cho f nhìn nhau rô I Ia I quay dI
Na o aI da mô f Iâ n da m no I7
Hoa buo I fhom cho Io ng bô I rô I
Anh không da m xIn
cô ga I cha ng da m frao
ChI mu I huong dâ m â m fhanh fao
Không gIâ u duo c cu bay d¦u nho
T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 53
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
Cô ga I nhu chu m hoa Ia ng Io
Nho huong fhom no I hô fình yôu
|Anh vô fình ma cha ng bIô f dIô u
TôI da dô n vo I anh rô I dâ y...)
Rô I fhoo fu ng hoI fho cu a anh
Huong fhom â y fhâ m sâu va o Iô ng ngu c
Anh Iôn duo ng
huong so fhoo dI kha p
Ho chIa fay
vâ n cha ng no I dIô u gì
Ma huong fhâ m fhom ma I buo c nguo I dI.
1969


T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 54
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.comTru c Ju o
Nguyc n Tâ t Nbicn

Tro I na o da fa nh con mua
Ma gIông fô cu vâ n chua muô n fa n
Nha nguo I, fa quyô f không sang
Thu nguo I, fôI cu ng dôm na m nghIô n rang
Quôn nguo I, nhâ f d¦nh fôI quôn
Ma sao ga p Ia I co n kIôn nhâ n cha o7
ChIô u xua co ngo n fru c da o
Mu a fhu Ia ru ng bay va o sân om
Mu a fhu Ia ru ng ôm dô m
Nhu cô vo I câ u cuo I duyôn da I kho
Ðo I vì haI du a ngây fho
Tình fôI da o â y Ia ngo ngâ n nhìn
Thô rô I, frang sa ng Iung IInh
Ðm muo I sa u fuô I gIâ n ho n vu vo
Sang nam muo I ba y, không ngo
Tình fôI nif nho ngô I mo cu ng fhu a
TôI muo I ba y fuô I buô n chua7
Ðâ u fIôn ho c mo I dâ m mua ca nga y!
ChIô u nay ngang cô ng nha aI
T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 55
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
Nhu Io ng, fôI chI nhìn cây fru c da o
Nhung ma không hIô u vì sao
Ca p nguo I xua Ia I nhìn nhau mIm cuo I!

T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 56
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.comChu u Huong
|ThIôn ky su cu a mô f cô bo nga y xua)
Nguyc n Nbuo c Pba p

Hôm nay dI chu a Huong
Hoa co mo hoI suong
Cu ng fhâ y mo om dâ y,
Ðm vâ n dâ u soI guong.
Khan nho , duôI ga cao,
Ðm doo da I yô m da o,
Quâ n IInh, a o fho mo I,
Tay câ m no n quaI fhao.
Mo cuo I: "Thâ y no frông!
Chân dI dôI do p cong,
Con fôI xInh xInh qua !
Ðao gIo cô Iâ y chô ng7"
- Ðm fuy mo I muo I Iam
Ma da Ia m nguo I fham
T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 57
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
Nho mô I maI dua fIô ng,
Khon fuoI nhu frang ra m
Nhung om chua Iâ y aI
Vì fhâ y ba o nguo I maI
Ra ng om co n bo Ia m
Y do I nguo I fa I fraI.
Ðm dI cu ng vo I mo,
Mo om ngô I ca ng fro.
Thâ y fhoo sau cuo I ngu a,
Tha f Iung da I do hoo.
Thâ y mo ra dI do ,
Thuyô n mâ p mônh bôn bo ,
Ðm nhìn sông nuo c cha y,
Ðua ca nh buô m Iô nhô.
Mo xa Ia I nghI gâ n.
Ðo I mâ y ko frI âm7
Thuyô n nan vu a Io buo c,
Ðm fhâ y mô f van nhân.
Nguo I dâu fhanh Ia nhuo ng!
Tuo ng ma o frông phI fhuo ng.
Iung cao da I, fra n rô ng.
Ho I aI nhìn không fhuong7
Cha ng ngô I bôn mo om.
Mo ho I chuyô n Ia m quon:
"Thua fhâ y dI chu a a 7
Thuyô n dông gIo I ôI chon!"
Cha ng fhua vâng fhuyô n dông,
Rô I nga m fro I mônh mông,
Xa xa mo nu I bIô c,
Phon pho f a ng mây hô ng.
T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 58
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
Ðo ng sông nuo c du c Io ,
Ngâm nga cha ng do c fho!
Thâ y khon hay, hay qua !
Ðm ngho rô I ngâ n ngo.
Thuyô n dI, bô n Ðu c qua.
Mô I Iu c ga p nguo I ra,
Tho n fhu ng om không no I:
"Nam mô A-dI-da !"
Ro o ra c suô I dua quanh,
Von bo , ngo n nu I xanh,
Цp câ u xa nho nho :
Ca nh do p gâ n nhu franh.
Sau nu I Oa n, Ca , XôI,
Ðao nhIôu Ia khI ngô I,
To I nu I con voI phu c,
Co du ca dâ u duôI.
Chu a Iâ p sau ru ng cây.
|Thuyô n fa dI mô f nga y)
Iôn cu a chu a om fhâ y
Hon mô f fram an ma y.
Ðm dI, cha ng fhoo sau,
Ðm không da m dI mau,
Nga I cha ng chô hâ p fâ p,
Sô gIan nan không gIa u.
Thâ y mo dô n dIô n fho .
Trâ m huong kho I foa mo .
Huong nhu Ia sao Ia c.
Io p so ng nguo I Iô nhô.
Chon va o fhâ f Ia m công
Thâ y mo om Iô xong
T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 59
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
Quay vô nha ngang ba o:
"MaI mo I va o chu a frong".
Cha ng haI ma do hô ng
Kôu vo I fha ng fIô u dô ng
Mang fu I fho bâ u ruo u:
"MaI fa va o chu a frong".
Ðôm hôm â y om mu ng!
Mu I frâ m huong bay Iu ng.
Ðm na m ngho fIô ng mo ,
Rô I chIm kôu frong ru ng.
Ðm mo, om yôu do I,
Mo nhIô u... VIô f fhô fhôI,
Ko o aI ma xom fhâ y
Nhìn om dô n nu c cuo I.
Ðm chua fInh gIâ c nô ng,
Mây nu I da pha hô ng.
Thâ y mo om sa p su a
Va ng huong va o chu a frong.
Ðuo ng mây da choo voo,
Hoa do , fim, va ng Ioo.
Vì fhuong mo qua mô f,
San so c cha ng dI fhoo.
Mo ba o: "Ðuo ng co n Iâu.
Cu vu a dI fa câ u
Quan Thô Âm bô fa f
Ia fha hô dI mau".
Ðm u7 Ðm không câ u,
Ðuo ng vâ n fhâ y dI mau.
Cha ng cu ng cho nhu fhô .
|Ra fa ho p fâm dâ u).
T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 60
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
KhI qua chu a CIa I Oan,
Trông fhâ y bu c fuo ng ngang.
Cha ng dua fay, Io bu f
Tha o ba I fho IIôn hoa n.
Tâ m fa c fhâ y khon hay,
Chu do p nhu rô ng bay.
|Ða I fho na y om nho
Nôn cha cho p va o dây)
OI! Chu a frong dây rô I!
Ðô ng fha m bo ng xanh ngo I
Câ m fhôu frâ n fha ch nhu ,
Ngo c nhuô m huong frâ m roI.
Mo vuI mu ng ha hô:
"Ta c! Con duo ng ma ghô!"
Thâ y kôu mau Iôn nho ,
ChIô u hôm nay fa vô .
Ðm ngho bô ng ru ng ro I!
Nhìn aI Iuô ng ngho n Io I!
CIo vuI do I co vâ y,
Thoa ng nga y vuI qua rô I!
Ia n gIo fhô I hây hây.
Ðm ngho fa a o bay,
Ðm fìm hoI cha ng fho !
Cha ng ôI, cha ng co hay7
Ðuo ng dây kIa Iôn gIo I.
Ta buo c fu a vaI cuo I,
Yôu nhau, yôu nhau ma I!
ÐI, fa dI, cha ng ôI!
Ngun ngu f kho I huong va ng,
Say frong gIâ c mo ma ng
T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 61
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
Ðm câ u xIn CIo I Phâ f
Sao cho om Iâ y cha ng.
|ThIôn ky su dô n dây Ia hô f. TôI fIn rô I haI nguo I Iâ y nhau,
vì không Iâ y duo c nhau fhì cô bo co n vIô f nhIô u. Iâ y nhau rô I Ia hô f
chuyô n).
(Ngu y xuu)


T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 62
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.comKhóng Jê go i mu u Jóng
Tba 6 Pbuong

Ðuo ng nhu aI dI ngang cu a
Hay Ia ngo n gIo ma I choI
Chu f na ng fhu va ng so nho
ChIô u nay
Cu ng bo fa rô I
Ia m sao vô duo c mu a dông
ChIô u fhu - cây câ u...
Ða ga y
Ia va ng chìm bô n fho I gIan
Ða n ca - Im Iìm - không quâ y
! , fhôI...
Mình ra kho p cu a
Vo nhu mu a dông dang vô .


T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 63
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.comQuê huong - bu i ho c Jð u cho con
Ð6 Trung Quân

Lo i me :
Quô huong Ia gì ho mo
Ma cô gIa o da y pha I yôu
Quô huong Ia gì ho mo
AI dI xa cu ng nho nhIô u
Quô huong Ia chu m khô ngo f
Cho con fro o ha I mô I nga y
Quô huong Ia duo ng dI ho c
Con vô ro p buo m va ng bay
Quô huong Ia con dIô u bIô c
Tuô I fho con fha frôn dô ng
Quô huong Ia con do nho
Ðm dô m khua nuo c von sông
Quô huong Ia câ u fro nho
Mo vô no n Ia nghIông cho
T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 64
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
Ia huong hoa dô ng co nô I
Ðay frong gIâ y ngu dôm ho
Quô huong Ia vo ng fay â m
Con na m ngu gIu a mua dôm
Quô huong Ia dôm frang fo
Hoa cau ru ng fra ng ngoa I fhô m
Quô huong Ia va ng hoa bi
Ia hô ng fim gIâ u mô ng foI
Ia do dôI bo dâm bu f
Ma u hoa son fra ng fInh khôI
Quô huong mô I nguo I chI mô f
Nhu Ia chI mô f mo fhôI
Quô huong co aI không nho ...
T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 65
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.comChu l lình Jð u
Ð6 Trung Quân

Nhu ng chIô c gIo xo cho dâ y hoa phuo ng
Ðm cho mu a ho cu a fôI dI dâu7
Chu m phuo ng vI om câ m Ia fuô I fôI muo I fa m
Thuo cha ng aI hay fhâ m Ia ng - mô I fình dâ u.
Mô I fình dâ u cu a fôI co gì7
ChI mô f con mua bay dâ y ngoa I cu a Io p
Ia a o nguo I fra ng ca gIâ c ngu mô
Ia ba I fho cu co n hoa I frong ca p
CIu a gIo choI mang dô n... Ia I mang vô .
Mô I fình dâ u cu a fôI Ia anh cha ng fô I nghIô p
Mu a ha Ioo cô ng fruo ng kha c nô I nho va o cây
Nguo I con ga I mu a fhu sau bIô f co co n ga p Ia I
Nga y khaI fruo ng a o Iu a gIo fhu bay...
Mô I fình dâ u cu a fôI co gì
ChI mô f cây da n nho
Râ f vu vo nho ba I ha f no I gIu m
T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 66
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
AI cu ng hIô u - chI mô f nguo I không hIô u
Nôn co mô f ga kho ngo ng ngh¦u ma I... fha nh câm.
Nhu ng chIô c gIo xo frua nay cho dâ y hoa phuo ng
Ðm ha I mu a ho frôn cây
Cho ky nIô m vô nha
Ðm cho mu a ho dI qua co n fôI du ng Ia I
Nho ngâ n nguo I fa a o Iu a na o xa.

T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 67
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.comLy guu cð u
Bc Kic n Qu6 c

Ða ng Io ng dI om...
Nhung ma anh da mâ f.
M¦f mu xa Nam - Ða c kho dua dâu.
Ða ng Io ng dI om...
Nu a maI rô I ca ch ma f.
Chuyôn fâm fình muô n no I dô chI dâu.
Ða ng Io ng dI om...
Ðâ u chI nho câu ha f.
Co chIô c xuô ng ba Ia cu a rIông nhau...
Ða ng Io ng dI om...
Mô I khI buô n muô n kho c.
Mô f mình anh ca dIô u Iy qua câ u...


T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 68
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.comTho lình cuó i mu u lhu

Cuô I fro I mây fra ng bay
Ia va ng fhua fho f qua
Pha I chang Ia vô ru ng
Mu a fhu dI cu ng Ia
Mu a fhu ra bIô n ca
Thoo do ng nuo c mônh mang
Mu a fhu va hoa cu c
ChI co n anh va om
ChI co n anh va om
Ia cu a mu a fhu cu
Cho f Ia n gIo hoo may
Thô I vô xao dô ng ca :
Iô I dI quon bô ng Ia
Co Iâ f fhoo chIô u mây
Ðôm vô suong uo f ma
HoI Ia nh qua ba n fay
Tình fa nhu ha ng cây
Ða bao mu a gIo ba o
T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 69
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
Tình fa nhu do ng sông
Ða yôn nga y fha c Iu .
Tho I gIan nhu Ia gIo
Mu a dI cu ng fha ng nam
Tuô I fhoo mu a dI ma I
ChI co n anh va om
ChI co n anh va om
Cu ng fình yôu o Ia I...
- Kìa bao nguo I yôu mo I
ÐI qua cu ng hoo may.T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 70
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.comThuyê n ru biê n

Ðm so kô anh ngho
Chuyô n con fhuyô n va bIô n
"Tu nga y na o cha ng bIô f
Thuyô n ngho Io I bIô n khoI
Ca nh ha I âu, so ng bIô c
Ðua fhuyô n dI muôn noI
Io ng fhuyô n nhIô u kha f vo ng
Va fình bIô n bao Ia
Thuyô n dI hoa I không mo I
ÐIô n vâ n xa... vâ n xa
Nhu ng dôm frang hIô n fu
ÐIô n nhu cô ga I nho
Thâ m fhì gu I fâm fu
Quanh ma n fhuyô n so ng vô
Cu ng co khI vô co
ÐIô n a o a f xô fhuyô n
|Vì fình yôu muôn fhuo
Co bao gIo du ng yôn7)
T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 71
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
ChI co fhuyô n mo I hIô u
ÐIô n mônh mông nhuo ng na o
ChI co bIô n mo I bIô f
Thuyô n dI dâu, vô dâu
Nhu ng nga y không ga p nhau
ÐIô n ba c dâ u fhuong nho
Nhu ng nga y không ga p nhau
Io ng fhuyô n dau - ra n vo
Nô u fu gIa fhuyô n rô I
ÐIô n chI co n so ng gIo "
Nô u pha I ca ch xa anh
Ðm chI co n ba o fô


T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 72
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com


A o Iu u Hu Dóng
Nguycn 8a

Na ng Sa I Co n anh dI ma cho f ma f
Ðo I vì om ma c a o Iu a Ha Ðông
Anh vâ n yôu ma u a o â y vô cu ng
Tho cu a anh vâ n co n nguyôn Iu a fra ng.
Anh vâ n nho om ngô I dây fo c nga n
Ma mu a fhu da I Ia m o chung quanh
IInh hô n anh vô I va v o chân dung
Ða y vô I va va o frong hô n mo cu a
Ca p mô f bu a anh da mu ng mô f bu a
Ca p haI hôm fha nh nh¦ hI cu a fâm hô n
Tho ho c fro anh châ f Ia I fha nh non
Va dôI ma f ngâ f ngây fha nh châ f ruo u.
Ðm không no I da ngho Iu ng gIaI dIô u
Ðm chua nhìn ma da rô ng fro I xanh
Anh da frông Iôn ba ng dôI ma f chung fình
Vo I fay fra ng om va o fho dIô m fuyô f
T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 73
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
Ðm cho f dô n, cho f dI, anh vâ n bIô f
Tro I cho f mua, cho f na ng cha ng vì dâu
Nhung sao dI ma không ba o gì nhau
Ðô anh go I, fIô ng fho buô n vo ng Ia I.
Ðô anh gIâ n ma f anh nhìn vu ng da I
CIâ n fho anh da no I cha ng nôn Io I
Ðm dI rô I, sa m hô I cha y frôn môI
Nhu ng nga y fha ng frôn vaI buô n bô ng na ng.
Ðm o dâu, ho I mu a fhu fo c nga n
CIu a hô anh ma u a o Iu a Ha Ðông
Anh vâ n yôu ma u a o â y vô cu ng
CIu hô anh ba I fho fình Iu a fra ng.


T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 74
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.comTuó i muo i bu
Nguycn 8a

Tro I hôm nay mua nhIô u hay râ f na ng7
Mua fôI cha vô bong bo ng vo dâ y fay
Tro I na ng ngo f nga o.... fôI o Ia I dây
Nhu mô f buô I hIôn nha na ng d¦u sa ng.
Tro I hôm â y muo I Iam hay muo I fa m7
Tuô I cu a na ng fôI nho chI muo I ba
TôI pha I van Ion ngoan nho , du ng ngo ....
TôI pha I dô nhu Ia ... fôI da nho n.
TôI pha I do I nhu Ia fôI da ho n
Pha I fho n fho nhu sa p cuo I hay vu a yôu
Pha I no I vo va o râ f vô I: nguo I yôu
Nô u aI co ho I fhâ m: aI fhô 7
TôI no I Iâu rô I.. nhung ngâ p ngu ng kho kho
Ðô gIâ n ho n chIm buo m cha gIu m fôI
Nhung rô I Io ng an u I "na ng chua phaI...."
Tình chua cu bo I vì fình chua mo I...."
T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 75
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
Ma vâ n do , do mô f ma u con ga I
Vo I nhu ng Io I hIô n d¦u nhung chua ngoa
Io ng vâ n ngo nga ng: fo c uo p ba ng fho
Sao huong sa c Iôn ma f mình fhI fu 7....
Va dôI ma f nhìn fôI ngâ p ngu ng chIa so
ÐôI ma f nhìn fro I nho nho mây nghIông
TôI bIô f no I gì7 Ca fram phu f dô u fhIông
Hay muô n no I nhung Io ng mình nguo ng nguo ng
Chân diu buo c va ma f nhìn vuong vuo ng
Na ng dô n gâ n fôI chI da m... quay dI
Ca nhu ng gIo bôn Io p ho c fruo ng fhI
Ta a o khuâ f fhì fhâ m "chua pha I Iu c...."
A'o na ng va ng fôI vô yôu hoa cu c...
A'o na ng xanh fôI mô n Ia sân fruo ng
So fhu fình không du nghIa yôu duong
TôI fhay mu c cho vu a ma u a o fim....
Cha co gì.... sao Io ng mình cu ng fho n
Ðô n nguo ng ngu ng bo ngo ... hay Ia aI7
Tr m buc fhu Iof gIây ko dong dôI
Ma no f chu co n run |du râ f nho )
TôI da vIô f hay chI fhâ m âu yô m kô
TôI da nhìn hay Ia ng Io say sua7
Nôn dôm vuI sao cu ng cho m buô n fhua
Va Io so khI Io ng mu ng qua dô I...
Rô I fra ch mo c: fro I không gâ n cho fay vo I
Va ca na ng hu qua , sao ma kIôu....
Nôn dô n fram Iâ n: "Nhâ f d¦nh mình chua yôu..."
Hôm nay nu a....
nhung Io ng mình sao Ia qua .....
T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 76
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.comGu i em Juo i guê Iu ng
H6 Ng6 c 8on

Cu I H
KhI chIô c Ia xa ca nh
Ia không co n ma u xanh
Ma sao om xa anh
Ðo I vâ n xanh ro I ro I7
Co gì dâu om oI
Tình yôu Ia su sô ng.
Anh dI xa bao nu I
Tình om nhu kho suô I
Iuu Iuyô n va nho fhuong
Cha y fhoo anh kha p duo ng.
Anh dI xa ca ng xa
Tình om nhu co hoa
Âu yô m va fhIô f fha
Thoo anh da I nuong râ y.
T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 77
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
Anh dI bIô f fha ng nga y
Tình om nhu sông da I...

T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 78
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.comCho mó l ngu y sinh
Ð6a n Tbt Ta 6
Ta ng ch¦ Ðoa n Iô

Thô Ia ch¦ oI!
Ru ng bông ga o do
O hay, fro I không nin gIo !
Cho nga y ch¦ sInh.
Nga y ch¦ sInh fro I cho Ia m fho,
Cho nô f buô n vuI bô n mu a fran fro ,
Cho Ia m mô f câu ha f cô ,
Ðô nguo I Iy IoI.
Vâ n vuong vo I so I fo fro I!
Tình rIông bo cho fình nguo I da doan.T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 79
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.comTó ng biê l hu nh
Tbâm Tâm

Ðua nguo I fa không dua qua sông
Sao co fIô ng so ng o frong Io ng7
Ðo ng chIô u không fha m không va ng vo f
Sao dâ y hoa ng hôn frong ma f frong7
Ðua nguo I, fa chI dua nguo I â y
Mô f gIa gIa dình, mô f du ng dung...
- Iy kha ch! Iy kha ch! Con duo ng nho
Chi Io n chua vô ba n fay không
Thì không bao gIo no I fro Ia I!
Ða nam mo gIa cu ng du ng mong.
Ta bIô f nguo I buô n chIô u hôm fruo c
Ðây gIo mu a ha son no nô f
Mô f ch¦, haI ch¦ cu ng nhu son
Khuyôn nô f om fraI do ng Iô so f
Ta bIô f nguo I buô n sa ng hôm nay
Tro I chua mu a fhu, fuoI Ia m fhay
T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 80
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
Ðm nho ngây fho dôI ma f bIô c
Co I fro n fhuong fIô c chIô c khan fay...
Nguo I dI7 ! nhI! nguo I dI fhu c!
Mo fha coI nhu chIô c Ia bay
Ch¦ fha coI nhu Ia ha f bu I
Ðm fha coI nhu hoI ruo u cay.
1940

T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 81
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.comNho
Nguyc n Ðìnb Tbi

NgôI sao nho aI ma sao Iâ p Ia nh
SoI buo c nguo I chIô n sI duo I nga n cây
Ngo n Iu a nho aI ma hô ng dôm Ia nh
Suo I â m nguo I chIô n sI gIu a do o mây.
Anh yôu om nhu anh yôu dâ f nuo c
Vâ f va dau fhuong fuoI fha m vô ngâ n
Anh nho om mô I buo c duo ng anh buo c
Mô I fô I anh na m mô I mIô ng anh an.
NgôI sao nho aI ma sao không fa f
Chu ng fa yôu nhau chIô n dâ u suô f do I
Ngo n Iu a frong ru ng bâ p bu ng do ru c
Chu ng fa yôu nhau, kIôu ha nh Ia m nguo I.T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 82
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.comLo i lo lình lrên Ju o Ông Den
Nam Tbicn

Anh no I yôu om buô I sa ng maI na y
Trôn fIô u da o bâ u fro I chan na ng ra o
Vô f gaI mo I Ia I xuo c frôn bâu a o
Ðô chI fình Ia I quâ n quy f do I fa
Cha ng pha I buô I dâ u mang na ng dI xa
Thuo chân ra o, chân fron da f Iôn vu ng dâ f mo I
Ia n fra I gIang ha ng frôn vu ng nô n da p nô I
Chuyô n gho buo c va o ngo f ma f fIn yôu
Ta da cho nhau na ng so m, mua chIô u
Ðân kIô n fuo ng quon cha o nhau frong da I hô I
Nôn dô sa ng maI na y fa no I
Nhu ng Io I fo fình frôn da o Ong Ðon
KhI dâ f co nguo I, dâ f cu ng co fôn
KhI anh yôu om, frang cu ra m ha nh phu c
TIô ng chIm Ia frôn ba I bô I go I gIu c
Ða f dâ u chân mình Iôn dâ u chân xua
Ðô maI dây xanh muo f bo ng du a
Nhu ng Iô I fha ng dI va o fuong IaI mo I
T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 83
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
Nho da p dâ p ngan frIô u
Nhu mình dôm fhuy chung ngan nhu ng dIô u gIan dô I
Ðâ u ma n, dâ u pho n, cây fra I cha ng chua ngoa
Sông muôn do I vâ n bu da p phu sa
Io ng fha m fhIô f fình nhu ng nguo I mo dâ f
Ðâ u â n ha o hoa mô f fho I sung su c nhâ f
Mô f fho I kha f khao su nghIô p, fình yôu
Anh fo fình, fha nh phô frông fhoo
Ðm-cho-no n-faI-bo o-cuo I nghông so ng nuo c
Ðuô I khsI sInh mô f nông fruo ng co bao dIô u mo uo c
Iu a fuô I mình dô n Iu c no I yôu nhau.T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 84
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.comRd ng xuu co giu lu guun
Pba m Tbicn Tbu

Ta vô ru a o mây frôI
Cô I frang da nh gIâ c bôn dô I da Ian
Ra ng xua co gIa fu quan
Iôn non fìm dô ng hoa va ng ngu say.
Ngu a xo qua a I suong na y
Co n ngho nha n Ia c kôu hoa I ba I sông
So ng xuôI go n go n mây hô ng
TIô ng ca Ia nh fhâ u hoa ng hôn gIu c do .
Hoa da o fuo ng bo ng da o xua
Thuyô n sang bô n no do ng mo kho I voI
Hoa duogn va ng nha f sâ u nguo I
Ta vô uô ng nuo c sông khuây khoa Io ng.
Ðua nhau dô cho n ruo u hô ng
MaI sau om co fhoo chô ng dâ f xa
Qua do go nh¦p cho o ca
Nuo c xuôI Ia m ruo u quan ha chuô c say.
T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 85
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.comNgu y xuu Hou ng Thj
Pba m Tbicn Tbu

Ðm fan fruo ng vô
Ðuo ng mua nho nho
ChIm non gIâ u mo
Ðuo I cô I hoa va ng
Ðuo c om fhônh fhang
A o fa nguyô f ba ch
Om nghIông ca p sa ch
VaI nho fo c da I
Anh dI fhoo hoa I
Co f gIa y fhâ m Ia ng
Ðuo ng chIô u u a na ng
Mua nho bâng khuâng
Ðm fan fruo ng vô
Cuô I duo ng mây do
Anh fìm fhoo Ngo
Ða ng Iau Ia ch buô n
T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 86
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
Tay nu hoa fhuôn
Vuong bo fo c suô I
Tìm Io I mo no I
Io ng sao ngâ p ngu ng
Io ng sao rung rung
Nhu fro I mây ngo p
Hôm sau va o Io p
Nhìn om nga I ngâ n
Ðm fan fruo ng vô
Ðuo ng mua nho nho
Trao vô I chu m hoa
Ð p va o cuô I vo
Thuong oI! Va n fhuo
ÐIô f no I chI nguôI
Ðm mim môI cuo I
Anh mang nô I nho
Ho sang phuo ng do
Rô I cha ng ga p nhau
OI mô I fình dâ u
Nhu dI frôn ca f
Ðuo c nho ma sâu
Ma cu ng nhoa mau
Tuo ng da phaI ma u
Ðuo ng chIô u hoa co
Muo I nam rô I Ngo
Tình co qua dây
Cây xua vâ n gâ y
PhoI ngIông da ng do
A o om nga y no
PhaI nha f mâ y ma u
Chân fìm fhoo nhau
Co n Ia vang vo ng
T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 87
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
Ðo I nhu bIô n dô ng
Xoa dâ u nga y qua
Tay nga f chu m hoa
Ma fhuong - ma nho !
Phô oI muôn fhuo
CIu vô f chân fình
Tìm xua quâ n quanh
AI mang bu I do
Ða ng om nho nho
Trong co I xa vo I
Tình oI! Tình oI!T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 88
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.comDd m rê
Nguyc n Ðìnb Ticn

MaI ch¦ vô om gu I gì không7
MaI ch¦ vô nho ma om hô ng
Ðuo ng dI không gIo fro I sao Ia nh
Ðu I vuo ng ngang dâ u mong nho mong.
Quô ch¦ vô xa fif da m xa
Ru ng fhu chIô u xao xa c canh ga
Suong buông kha p Iô I duo ng muôn nga
Ngu a Ia c ca nh hoang, qua Iuo f qua.
Ngu a ch¦ du ng bôn fha c frong voo
Io ng ch¦ buô n khI na ng qua do o
NoI dây Ia ra f vuong chân ngu a
Huou cha y fhoo da n, fhoo ngo fhoo.
Ru ng fhôm nhoa bo ng nho hoang mang
Ngu a ch¦ vu a qua fha c sao va ng
Sao frôI da y nuo c, roI chân ngu a
Ðuô n du ng dôI mI, nga n Ia I nga n.
T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 89
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.comDðy lhón Vì Du
Ha n Má c Tu

Sao anh không vô choI fhôn Vy 7
Nhìn na ng ha ng cau, na ng mo I Iôn,
Vuo n aI muo f qua xanh nhu ngo c,
Ia fru c cho ngang ma f chu dIô n.
CIo fhoo Iô I gIo , mây duo ng mây,
Ðo ng nuo c buô n fhIu, hoa ba p Iay.
Thuyô n aI dâ u bô n sông frang do 7
Co cho frang vô k¦p fô I nay7
Mo kha ch duo ng xa, kha ch duo ng xa,
A o om fra ng qua nhìn không ra
O dây suong kho I mo nhân a nh
AI bIô f fình aI co dâ m da 7T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 90
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.comTình guê
Ha n Má c Tu

Truo c sân anh fho fhâ n
Ðam dam frông nha n vô
Mây chIô u co n phIôu ba f
Iang fhang frôn dô I quô.
CIo chIô u quôn ngu ng Ia I
Ðo ng nuo c quôn frôI dI
Nga n Iau không fIô ng no I
Io ng anh duo ng dô mô.
Ca ch nhau nga n va n da m
Nho chI dô n frang fhô
Ðâ u aI không mong do I
Ðâ u aI không Ia ng ngho.
TIô ng buô n frong suong du c
TIô ng ho n frong Iuy fro
Ðuo I fro I fhu man ma c
Ða ng ba c kha p son khô.
T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 91
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
Ðâ u aI bôn bo IIô u
Ðâ u aI duo I ca nh Iô
Vo I nga y xuân ho hu ng
Cô quôn fình phu fhô.
Trong khI nhìn mây nuo c
Io ng xuân cu ng na o nô .


T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 92
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.comNu hou ru ng mu u xuðn
Kim Tuâ n

Anh cho om mu a xuân
Nu hoa va ng mo I no
ChIô u dông na o nhung nho
Ðuo ng Iao xao Ia dâ y
Chân buo c mo n vIa phô
Ma f buô n vIn ngo n cây
Anh cho om mu a xuân
Mu a xuân na y fâ f ca
Iô c non vu a frâ y Ia
Tho co n fhuong co I do I
Con chIm mu ng riu rif
VuI kho I chIô u choI voI
Ðâ f mo gâ y co Iu a
Ðô ng fa xanh mâ y mu a
Con frâu fu dô ng co
CIu c mo vô rô n khuya
Ngoa I dô dIô u fha ng ca nh
T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 93
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
Trong xo m vang chuông chu a
ChIô u In va o bo ng nu I
Câu ha f ho va ng dua
To c mo gIa mây ba c
Trang cho sau IIô p du a
Con sông da I mâ y nha nh
Ca f fra ng bo quô xua...
Anh cho om mu a xuân
Ða n fay fhom su a ngo f
Ða I dâ f hIô n chIm ho f
Nguo I yôu nhau fro n do I
Ma I nha aI mo I Io p
Tro du a vuI noI noI
Hô f buô n mua phô nho
Ho n cho nhau cuô c do I
KhI hoa va ng sa p no
Tro I sa p sang mu a xuân
Anh cho om fâ f ca
Tình yôu non nuo c na y
Ða I fho co n xao xuyô n
Na ng va ng frôn ngo n cây...
T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 94
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.comVu m Co Dóng
H6a i Vu

O fâ n sông Hô ng om co bIô f
Quô huong anh cu ng co do ng sông
Anh ma I go I vo I Io ng fha fhIô f:
Va m Co Ðông! OI Va m Co Ðông!
Ðây co n sông xuôI do ng nuo c cha y
Ðô n mu a soI fu ng ma nh mây fro I
Tu ng ngo n du a gIo dua pho phâ y
Ðo ng Iô ng frôn so ng nuo c choI voI.
Ðây con sông nhu do ng su a mo
Nuo c vô xanh ruô ng Iu a, vuo n cây
Va an â p nhu Io ng nguo I mo
Cho fình fhuong frang fra I dôm nga y.
Ðây con sông nhu do ng I¦ch su
Sa ng ngo I fôn fu fhuo cha ông
Ða bao phon doa n quân ca m fu
Vu I da y sông xa c gIa c fanh nô ng.
T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 95
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
OI Va m Co Ðông! OI con sông,
Nuo c xanh bIông bIô c cha ng fhay Io ng
Ðuô I Pha p dI rô I, nay duô I My
CIa c dI do I gIa c, sông ca ng frong.
Co fhô na o quôn nhu ng dôm fhâu
Thu c vo I sao dôm, anh da nh fâ u
Ma dôm com no ng ra công su
Ngho fa u My ru , gIu c "an mau".
Co fhô na o quôn cô ga I fho
ÐoI xuô ng fhoan fhoa f duo I frang mo
Ðua doa n "CIa I pho ng" qua sông so m
Ðôn sông, bo f gIa c du ng so so .
Co fhô na o quôn nhu ng con nguo I
To c co n xanh Ia m, fuô I dôI muoI
Ða m dô I fhân mình Iâ y fâ u gIa c
Nu cuo I khI chô f vâ n co n fuoI
Va m Co Ðông dây, fa quyô f gIu
Tu ng ma I nha no p duo I ra ng du a
Tu ng fhu a ruô ng ngo I don ma u mo
Tu ng mô I fình ho ho n so m frua...
O fâ n sông Hô ng, om co bIô f
Quô huong anh cu ng co do ng sông
Anh ma I go I vo I Io ng fha fhIô f:
Va m Co Ðông! OI Va m Co Ðông!
T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 96
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.comDo i
Vu Quâ n Pbuong

Anh du ng frôn câ u do I om
Ðuo I chân câ u nuo c cha y nga y dôm
Nga y xua da cha y, sau co n cha y
Nuo c cha y bôn Io ng, anh do I om
Anh du ng frôn câ u na ng ha
Na ng soI bôn â y Ia I bôn na y
Ðo I om. Ðm dô n7 Ðm không dô n7
Na ng fa f, co n anh du ng ma I dây!
Anh du ng frôn câ u do I om
Ðu ng mô f nga y dâ f Ia fha nh quon
Ðu ng mô f do I dâ f quon fha nh Ia
Nuo c cha y... kìa om, anh do I om.T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 97
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.comHui sd c hou li gón
T.T.KH

Mô f mu a fhu fruo c, mô I hoa ng hôn
Nha f ca nh hoa roI cha ng fhâ y buô n
Nhuô m a nh na ng fa qua ma I fo c,
TôI cho nguo I dô n vo I yôu duong
Nguo I â y fhuo ng hay nga m Ia nh Iu ng
Ða I duo ng xa vu f bo ng chIô u phong
Va phuong fro I fha m mo suong, ca f,
Tay vif dây hoa fra ng ca nh Io ng.
Nguo I â y fhuo ng hay vuô f fo c fôI
Tho da I nhu ng Iu c fhâ y fôI vuI
Ða o ra ng: "Hoa, da ng nhu fIm vo ,
Anh so fình fa cu ng vo fhôI!"
Thuo do , na o fôI da bIô f gì
Ca nh hoa fan fa c cu a sInh Iy
Cho nôn cuo I da p: "Ma u hoa fra ng
Ia chu f Io ng frong cha ng bIô n suy"
T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 98
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
Ðâu bIô f Iâ n dI mô f Io Ia ng,
Ðuo I fro I dau khô , chô f yôu duong.
Nguo I xa xam qua ! TôI buô n Ia m,
Trong mô f nga y vuI pha o nhuô m duo ng...
Tu dâ y fhu rô I, fhu, Ia I fhu,
Io ng fôI co n gIa dô n bao gIo 7
Chô ng fôI vâ n bIô f fôI fhuong nho ...
Nguo I â y, cho nôn vâ n hu ng ho .
TôI vâ n dI bôn ca nh cuô c do I
a I ân Ia f Io o cu a chô ng fôI,
Ma fu ng fhu chô f, fu ng fhu chô f
Vâ n dâ u frong fIm bo ng "mô f nguo I"
Ðuô n qua ! Hôm nay xom fIô u fhuyô f
Thâ y aI cu ng vi ca nh hoa xua
Sa c hô ng fu a fra I fIm fan vo
Va do nhu ma u ma u fha m pha!
TôI nho Io I nguo I da ba o fôI
Mô f mu a fhu fruo c râ f xa xôI...
Ðô n nay fôI hIô u fhì fôI da ,
Ia m Io fình duyôn cu mâ f rô I!
TôI so chIô u fhu pho f na ng mo ,
ChIô u fhu, hoa do ru ng. ChIô u fhu
CIo vô Ia nh Io o chân mây va ng,
Nguo I â y sang sông du ng ngo ng do .
Nô u bIô f ra ng fôI da Iâ y chô ng
Tro I oI! Nguo I â y co buô n không7
Co fhâ m nghI fo I Ioa I hoa... vo 7
Tu a fra I fIm phaI, fu a ma u hô ng7
T!YÐ N TÂ P NH! NC ÐA I THO PHO NHA C 99
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.comTho riê l o biê n
Hu u Tbtnb

Anh xa om
Trang cu ng Io
Ma f fro I cu ng Io
ÐIô n vâ n câ y mình da I rô ng fhô
Va ng ca nh buô m mô f chu f da cô don
CIo không pha I Ia roI
ma va ch nu I pha I mo n
Ðm không pha I Ia chIô u
ma nhuô m anh dô n fim
So ng cha ng dI dô n dâu
nô u không dua om dô n
Ðu so ng da Ia m anh
NghIông nga
Vì om.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful