PHẦN II:KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4. I.

Đặc điểm và phân loại nguyên vật liệu I.1) Đặc điểm của nguyên vật liệu Công ty CP tư vấn xây dựng Điện 4 là đơn vị chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, nên chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ lệ nhỏ (2% tổng giá thành), nguyên vật liệu trong công ty dùng chủ yếu phục vụ cho công tác thiết kế, văn phòng, phục vụ cho công tác khảo sát. I.2) Phân loại nguyên vật liệu Nguyên vật liệu trong công ty được phân loại theo tài khoản kho 15221 – Nguyên liệu, vật liệu chính 1523 – Nguyên vật liệu, phụ tùng I.3) Đánh giá vật liệu Đánh giá nguyên vật liệu là xác định giá trị của chúng theo những nguyên tắc nhất định đảm bảo yêu cầu chân thực và thống nhất. Trong kế toán nói chung, kế toán vật tư nói riêng nguyên tắc cơ bản là hạch toán theo giá thực tế. I.3.1) Đánh giá thực tế vật liệu nhập kho Tại công ty CP tư vấn xây dựng Điện 4, các nghiệp vụ kinh tế không diễn ra thường xuyên, liên tục nên Công ty đã sử dụng giá thực tế để đánh giá NVL. I.3.2) Đánh giá thực tế vật liệu xuất kho: Đối với nguyên vật liệu xuất kho có thời điểm nhập và thời điểm xuất khác nhau thì Công ty áp dụng giá xuất kho vật liệu là giá thực tế theo phương pháp bình quân thời điểm. II. Hạch toán NVL tại Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 4 II.1) Chứng từ và thủ tục nhập kho. a) Mua NVL nhập kho : Theo chế độ kế toán qui định tất cả các loại vật tư khi về đến Công ty đều phải tiến hành kiểm nhận theo đúng thủ tục kế toán. Khi NVL về đến Công ty, thủ kho tiến hành nhận vật tư, kiểm tra về chất lượng vật liệu, số lượng, quy cách, đơn giá vật liệu, nguồn mua và tiến độ thực hiện hợp đồng rồi lập Biên bản kiểm nghiệm. Sau đó, phòng thiết bị vật tư lập Phiếu nhập kho, cán bộ phụ trách cung ứng vật tư ký vào phiếu nhập kho, chuyển cho thủ kho nhập NVL, ghi thẻ kho rồi chuyển lên cho kế toán vật tư ghi sổ và bảo quản. LƯU ĐỒ CHỨNG TỪ NHẬP KHO

* Tại kho: Thủ kho sử dụng thẻ kho để ghi chép. thủ kho sắp xếp lại chứng từ. tồn kho vật liệu. xuất hàng ngày. khi nhận các chứng từ kế toán về nhập. kế toán NVL đối chiếu số liệu trên sổ kế toán chi tiết NVL với thẻ kho. phản ánh tình hình nhập.2) Chứng từ và thủ tục xuất kho Quy trình luân chuyển phiếu xuất kho là: Khi có nhu cầu sử dụng NVL. phòng thiết bị vật tư sẽ lập Phiếu xuất kho chuyển cho thủ kho. tổ vật tư lập phiếu yêu cầu xin lĩnh vật tư gửi lên TGĐ. Cuối kỳ. tồn kho. thủ kho kiểm tra tính hợp pháp. Khi nhận được các chứng từ nhập. tồn kho NVL được theo dõi cả ở phòng kế toán và ở kho. tồn của từng thứ vật liệu theo chỉ tiêu số lượng. Mỗi chứng từ được ghi trên một dòng và được thủ kho sắp xếp theo từng loại để tiện cho việc sử dụng thẻ kho trong công tác kiểm tra. Sau khi sử dụng các chứng từ để ghi vào thẻ kho. xuất. xuất. thủ kho và kế toán NVL cùng ký vào phiếu giao nhận này. xuất. Theo đó việc hạch toán chi tiết nhập. ký phiếu xuất kho. . duyệt phiếu yêu cầu xin lĩnh vật tư. kế toán NVL ghi sổ chi tiết NVL. Số liệu của lấy từ các chứng từ nhập. LƯU ĐỒ CHỨNG TỪ XUẤT KHO II. thực xuất vào các thẻ kho. hợp pháp của chứng từ. TGĐ xem xét. xuất và chuyển các chứng từ nhập. thủ kho lập phiếu giao nhận chứng từ nhập. hợp lý của chứng từ rồi tiến hành ghi số lượng thực nhập.Sau đó.II. chuyển chứng từ đó cho phòng kế toán. xuất. bảo quản và lưu trữ. Thủ kho xuất NVL. đối chiếu số liệu và phục vụ cho yêu cầu quản lý. * Tại phòng kế toán: Hàng tuần. ghi thẻ kho. Sổ chi tiết NVL theo dõi NVL cả về số lượng và giá trị. xuất cho kế toán NVL.3) Hạch toán chi tiết NVL Công ty sử dụng phương pháp thẻ song song để hạch toán chi tiết NVL . sau khi kiểm tra tính hợp lý. từ đó lấy số liệu lập Bảng tổng hợp nhập. Hàng ngày. xuất. chuyển cho kế toán NVL ghi sổ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful