Kolamba Jihad

කකොළඹ කකොනකපාල

ගැටයන්ට ජිහාඩ්
ඉන්විකේෂන් මීටිම අදයි.
Posted: දදවැම්බර් 22, 2011 in ACJU, AMAM (Al Muslimu Akhul
muslim) foundation, අන්තලාදී මුව්ලිම් වංවිධාන, Sri Lanka Islamic
Students' Movement, Wahabist movement
ටැග:මයිල් අද඼වි කරන ද඼බ්දබ (අද඼වි මවු඼ානා), ලශාබි ඉව්඼ාම්
ශැතිකරය, සුෆී ඉව්඼ාම් ශැත්ත
0

ACJU කියන්දන් දැනට ඼ංකාදේ තිදයන දශව් ගනන් ඉව්඼ාම්
අන්තලාදී වංගම් ලලින් දරුණුම එක. දැනට ආයුධ අතට අරන් නැතත්
ආයුධ ගන්න උන්ල බිහි කරන්දන දම්දකන්. අපි ජනගශනදයන්
10% ඳමණ වුනාට මශජනතාලදග නි඿්ඳාදකයන්දගන් අවුරුදු ඳතා
බද්දක් ගන්නල අදේ උ඼මා ශ඼ාල් වශතිදක් දදන්න. ඒක කෆීර්඼ට
දනෝන්ඩි දල඼ා තිබ්දබ දමදශමයි . ඒ වල්ලි තමයි අපි අදේ ජිශාඩය
දලනුදලන් ඼ැශැව්ති දලන්න දයොදන්දන. අද සිකුරාදා අපි ද඼ක්චර්ව්
දා඼ තිදයනල දම් ඇඩ් එදක කියන තැන. දම්ක බැලුලම ඕන

දගොදනක්ට දත්දරනල දලන්න යන්දන දමොකක්ද කිය඼. ඒක නිවා
තමයි අපි මුව්ලිම් අය අතදර් විතරක් දම්ක යලන්දන. අපි වාමදේ
ආගම කිය඼ මාකට් කරන නිවා දකොටින්ම ආණ්ඩුදලන් ලත් අපිට
බාදාලක් නැශැ. ඕනම දේමක් එලිපිටම දී඼ අත්දදක පිශදාගන්න
පුළුලන්.

ඳශ඼ තිදයන්දන අදේ ක්‍රියාකා ඉ ඉව්඼ාම් ඳමණයි වංවිධාන පයඳයක්,
ACJU ලිපිණයත් එක්ක. අපි ශැදමෝදගම එකම සිහිනය තමයි
වඳරිව්ථාන්.
All Ceylon Jamiyyathul Ulama
6B 1/1, Alfred House Road, Colombo 3, Sri Lanka
Sri Lanka Islamic Students’ Movement,
204/1,Dematagoda Road,
Colombo-09, Sri Lanka
AMAM (Al Muslimu Akhul muslim) foundation
69, Richmond Hill Road, Galle. Sri Lanka.
ශැබැයි ඉතින් අපි කෆීර්඼ට දකලින්න දවට් දලනදකොට, ඳේ
ඳ඼දදනල කියනල ලදග අපිට අදේ ලශාබි ශැත්තදගන් බඩු බනිව්
දලන්න යන එකත් කියන්න ඕදන. මම කලින් ලශාබි කට්ටිය ගැන
දඳෝව්ට් එකක් දැම්මදන්. දමදා දඳොදට් ශජ් ල඼ට බාදා කද඼ොත්
දතොට දකද඼ෝනල කිය඼ කෆීර් ඇමති මර්වින් ට ඳලා දඳොර දටෝකව්
දීපු අදේ මයිල් අද඼වි කරන ද඼බ්දබ (අද඼වි මවු඼ානා) ලශාබි
ශැත්තට දේම දදන්න කෆීර් ආණ්ඩුදල ඳව්ව ද඼ල කන නිේව් එකක්
දම් Islam site ලින්ක් එදක් තිදයනල.
http://www.ceylontoday.lk/newsdetail.php?news_id=1072&news_category_id=16
දම්ල දබොදශොම ලැරදි ලැඩ. කෆීර්඼ත් එක්ක අපි කිසිම ගණුදදනුලක්
දශො඲ නැශැ. අනික අදේ ඉව්඼ාම් – ඉව්඼ාම් ප්‍ර඾්ණ කෆීර්඼ත්
දැනගන්නල දම්ලලින්. අදේ ප්‍ර඾්ණ අපිම බ඼ා ගන්න ඕදන. නැත්නම්
ඒක ඉව්඼ාම් විදරෝධියි. දම් නාකි දකොනකඳා඼ය මයි඼ක් දදකක්

අද඼වි කරදගන තමන් දන්න කර්මාන්දතන් රැදකන් නැතුල
යනලදන කෆීර් නායකයදග කකුල් ද඼ල කන්න. ඳාශර නාකි ශමා.
ශැබැයි ඉතින් නැදගනහිර ආයුධ ලලින් අල්඼න්න යන ලශාබි ශැත්ත
කෆීර් ආණ්ඩුල දා඼ ඉලත් කර඼ ඊට ඳව්දව දකොෂඹ අල්඼ාදගන යන
අදේ සුෆී ඉව්඼ාම් ශැතිකරයට පුළුලන් දම් කෆීර් ජාතියම නැතිකර඼
රටම අල්඼න්න. ඒකත් නරකම නැශැ දබොදල් දන්ද?
දම් ලශාබි ඉව්඼ාම් ශැතිකරය ගැන ඳ ඉක්඿ණ කරන State
Intelligence Service (SIS) එකම අද඼වි මවු඼ානා නායකත්ලය දදන
සුෆී ඉව්඼ාම් ශැත්ත ගැනත් දශේදලොත් එදශම දැනගන්න පුළුලන්
අදේ උන් ආයුධ නැතුල රට පුරාම කරන ජිශාඩ් යුද්දධ තරම. ඳෂාත්
පයයක් දැනටම අපි වශමුලින් යටත් කරදගනද මං අශන්දන?.
඼ංකාදල ඉව්඼ාම් ඳල්ලි විතරක් දශ දාශ ඳන්නනල.

This Post:

http://wp.me/p1yy2Y-8X

Site:

http://musalmanuwa.wordpress.com/

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful