NDD

-

rSwfwrf;wifESifhokawoeXme

Network for Democracy and Development
Documentation and Research Department
P.O Box 179, Mae Sod, Tak, 63110, Thailand. Phone: +66 (0) 89 267 8417.
E-mail: ndddrd@csloxinfo.com; ndddrd07@gmail.com

wpfywftwGif;jrefrmhEdkifiHa&;owif;tusOf;csKyf (095§2011)
၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ (၁၃) ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႔အထိ
ႀကံ့ဖံြ႔အစိုးရ

ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အမွန္တကယ္လုပ္ေဆာင္းျခင္းရွိမရွိကို လာေရာက္ေလ့လာသည့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီး အင္ဒရုးမစ္ခ်ယ္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုစဥ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္းက ႏုိင္ငံတြင္း ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမ်ားကို

အမွန္တကယ္ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ၎ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္

ေနာက္ေၾကာင္းျပန္၍မရေတာ့ေၾကာင္း ေျပာၾကား

လိုက္သည္။ (BBC 161111) Read More…

ပဏာမသေဘာတူညီခ်က္အတိုင္း အပစ္ရပ္နယ္ေျမအတြင္း အစိုးရဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ား ျပန္လည္ခ်ထားေရးအတြက္ သွ်မ္းျပည္
နယ္စပ္ေရးရာလံုၿခံဳေရးဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္သူက အထူးေဒသ ၄ မိုင္းလားသို႔ ႏို၀င္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔က ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း
မိုင္းလားတပ္ဖဲြ႔ႏွင့္နီးစပ္သူတစ္ဦးကေျပာသည္။ (S.H.A.N 161111) Read More…

သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္ေျမာက္ပိုင္း SSPP-SSA အား စည္းရံုးမ်ားေခၚရန္ မၾကာခင္ေထာင္မွ လႊတ္ေျမာက္လာသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဆထဲန္႔
ကို ႏိုဝင္ဘာအေစာပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္အမိန္႔ျဖင့္ ရမခ (အရွ႕ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္) က တရုတ္လုပ္စလြန္းကား ၃ စီးေပးေၾကာင္း
စစ္တိုင္းရံုးႏွင့္နီးစပ္သူတစ္ဦးကေျပာသည္။ (S.H.A.N 161111) Read More…

မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရး ျဖစ္ေျမာက္ရန္အတြက္ မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအုန္းျမင့္က ျပည္တြင္းရွိ မြန္ေခါင္းေဆာင္
၅ ဦးကို အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္မ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ MNSP ႏွင့္ ၂ ရက္ၾကာသြားေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့ရာတြင္
ေနာက္ထပ္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ အလားအလာေကာင္းေၾကာင္း အက်ဳိးေဆာင္အဖဲြ႔ဝင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။ (IMNA 161111) Read
More…

မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတရားပြဲလုပ္ခဲ့သည့္ သံဃာ ၅ ပါးကို မႏၱေလးၿမိဳ႕ေပၚမွ ေက်ာင္းတိုက္မ်ားတြင္ ဆက္လက္သီတင္းသံုးခြင့္
မျပဳေတာ့ေၾကာင္း သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနအပါအဝင္ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္းစုံအားလုံးႏွင့္ မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ႀကီးပါ တာဝန္ယူၿပီး ဇာတိ
နယ္ေျမ မုံရြာသို႔ ျပန္ခုိင္းလုိက္ေၾကာင္း ဆႏၵျပသံဃာေတာ္တစ္ပါးက မိန္႔ၾကားလုိက္သည္။ (DVB 171111) Read More…

ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္း သေဘာထားတင္းမာသူမ်ားရိွေနသည္ဆိုသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားသည္ မမွန္ကန္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး
၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းက ေ၀ါစထရိ ဂ်ာနယ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္းတြင္ ေျပာဆုိလုိက္သည္။ (DVB 171111) Read More…

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အာဆီယံဥကၠဌရာထူး တာဝန္ယူရန္ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အတည္ျပဳလုိက္ျခင္းသည္ အာဆီယံ
စိတ္ဓါတ္ကို ျပသလုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႀကံ့ဖံြ႔အစိုးရ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းက
ေျပာၾကားလုိက္သည္။ (BBC 171111) Read More…

အစိုးရျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ စာေပဗိမာန္ စာအုပ္တိုက္မွ ေနျပည္ေတာ္တုိင္မ္းဟု အမည္ေပးထားသည့္ အပတ္စဥ္ထုတ္
ဂ်ာနယ္သစ္တစ္ေစာင္ကုိ ႏို၀င္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔က စတင္ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိလုိက္ကာ ၎ဂ်ာနယ္သည္ အစိုးရေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို
ဦးစားေပးေဖၚျပထားေၾကာင္း အမည္မေဖၚလိုသူ ယင္းဂ်ာနယ္အယ္ဒီတာတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (Mizzima 181111) Read More…

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမုိကေရစီေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္သြားရန္အတြက္ အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေန
ေၾကာင္း၊ ယင္းသိ႔ေ
ု ဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား၌ က်င့္သုံးသည့္ဒီမိုကေရစီစံနစ္ႏွင့္ ထပ္တူျဖစ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ျမန္မာ
သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ျပဳလုပ္သည့္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခုတြင္ ေျပာဆုိလုိက္သည္။ (BBC 191111) Read More…

2011-Edk0ifbmv

wpfywftwGif;jrefrmhEdkifiHa&;owif;tusOf;csKyf

pmrsufESm - 1-

NDD•

rSwfwrf;wifESifhokawoeXme
အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေဝးအတြင္း ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္း
ႏွင့္သီးသန္႔ေတြ႔ဆုံမႈတစ္ခုတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔လာေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားခ်က္အပၚ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းက လက္ခံႀကိဳဆိုလုိက္သည္။
(BBC 191111) Read More…

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က အာဆီယံထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ သတင္းေကာင္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရ၏ပကတိအားလုံး
အေကာင္းမဟုတ္ေသးေသာ္လည္း ျပဳျပင္စရာမ်ား၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာစရာမ်ားရိွေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုလုိက္သည္။ (BBC
191111) Read More…

ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ားကို ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ကိုင္တြယ္ခဲ့သည့္
တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သူဦးရဲျမင့္ကို မ်ားစြာခ်ီးက်ဴးေသာ္လည္း ေအာက္ေျခအဆင့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားက ယခင္
အတုိင္းသာ ဆက္ရိွေနေသးေၾကာင္း ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ေသာတစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးစိန္လွကေျပာဆုိ
လုိက္သည္။ (Myanmar Times Vol.28, No.544 18-241111) Read More...

တပ္မေတာ္
(က) စစ္ဆင္ေရး

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း အစိုးရတပ္ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ KIA တပ္တို႔အၾကား တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနၿပီး
ေနာက္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၆ ရက္ေန႔ မံစီၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္မိုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ တိုက္ပြဲမ်ားပိုမိုျပင္းထန္လာသျဖင့္ ေဒသခံလူထုမ်ားက ေထာင္ခ်ီ
ထြက္ေျပးေနရသည္ဟု ေဒသခံမ်ားကေျပာသည္။ (DVB 161111) Read More…

ပဲခူးတုိင္း-ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ ၎တို႔ေရွ႕တန္းတပ္စခန္းခ်ရာ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ခ႐ိုင္ႏွင့္ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္သို႔ ရိကၡာ ပို႔ေဆာင္
ေပးေနသည့္ ႀကံ့ဖံြ႔အစိုးရစစ္တပ္မ်ားသည္ ၎တို႔ရိကၡာပို႔ေဆာင္ရာလမ္းတေလွ်ာက္ရွိ မသကၤာဖြယ္ရာေနရာမ်ားကို ေမာ္တာျဖင့္
ပစ္ခတ္ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားထိတ္လန္႔ေနၾကသည္။ (KIC 161111) Read More…

(ခ) လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖါက္မႈမ်ား

အစိုးရတပ္မေတာ္ တန္းျမင့္ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ကရင္နီျပည္နယ္ ဖ႐ူဆိုၿမိဳ႕နယ္အတြင္း သိမ္းဆည္းထား
သည့္ေျမေနရာမွ စိုက္ခင္းမ်ားကို အျမန္ဆံုးရိတ္သိမ္းေပးရန္ ေဒသခံအစိုးရစစ္တပ္မွ အမိန္႔ေပးလိုက္သည္။ (KIC 141111) Read
More…

ရခိုင္ျပည္နယ္

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္

ၾသရမေက်းရြာမွ

အသက္

၁၄

ႏွစ္အရြယ္

ခုႏွစ္တန္းေက်ာင္းသား

ေမာင္ရဲၿငိမ္းအား

ဘူးသီးေတာင္အေျခစုိက္ ေျချမန္တပ္ရင္း ၂၃၄က တပ္ၾကပ္ စိုးေအာင္ႏွင့္ တပ္သားေမာင္ျပားတို႔ကပညာသင္ၾကားေပးမည္ဟု
လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားကာ စစ္သားအျဖစ္စုေဆာင္းခဲ့ေၾကာင္း မိဘမ်ားႏွင့္နီးစပ္သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (Narinjara 171111) Read
More…

ႏုိဝင္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔က ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ခရိုင္၊ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ KIA ၏
ေရွ႕တန္းတပ္စခန္းတစ္ခုကို အစိုးရထပ္ တပ္မ ၈၈ လက္ေအာက္ခံတပ္ဖြဲ႔မ်ားက သိမ္းပိုက္လိုက္ၿပီး ဖကြန္ေက်းရြာထဲမွ ေနအိမ္
အခ်ဳိ႕ကိုလည္း မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္း KIA အရာရိွတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (DVB 181111) Read More…, S.H.A.N…

သွ်မ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕အနီးရွိ နတ္စဥ္ကုန္းတြင္ စခန္းခ်ထားသည့္ အစိုးရတပ္က နမ္းခမ္းၿမိဳ႕မွ ႏုိ႔စို႔အရြယ္ကေလးအပါအဝင္
ကခ်င္အမ်ဳိးသမီး ၄ ဦးကို မသကၤာမႈျဖင့္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔က ဖမ္းဆီးသြားၿပီးေနာက္ ယခုအခ်ိန္အထိ ျပန္မလႊတ္ေသးေၾကာင္း
ဖမ္းဆီးခံရၿပီး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသူ ပေလာင္အသင္းအုပ္ဆရာတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (RFA 191111) Read More…

လႊတ္ေတာ္

ျပည္ေထာင္စု

လႊတ္ေတာ္က

အတည္ျပဳလိုက္ေသာ

ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို

အေျခခံဥပေဒခုံ႐ုံးသို႔

ေပးပို႔ေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ႏိုဝင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပုံမွန္အစည္းအေဝး
တြင္ေျပာၾကားလုိက္သည္။ (The Voice 191111) Read More…

2011-Edk0ifbmv

wpfywftwGif;jrefrmhEdkifiHa&;owif;tusOf;csKyf

pmrsufESm - 2-

NDD-

rSwfwrf;wifESifhokawoeXme

ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္

ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း က်န္ရိွေနသူမ်ားကို ထပ္မံလႊတ္ေပးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး
ေကာ္မရွင္က သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံ ေမတၱာရပ္ခံ ေတာင္းဆိုစာတစ္ေစာင္ကို ႏုိဝင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔ ေန႔စြဲျဖင့္ ေပးပို႔ပန္ၾကားလုိက္
သည္။ (VOA 131111) Read More…

အျခားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား

အစိုးရႏွင့္ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ KIO အၾကား ျဖစ္ပြားေနသည့္စစ္ပြဲမ်ား ရပ္ဆုိင္းရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအသီးသီးတြင္
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက Vision of Peace ဆိုသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ကို ႏုိဝင္ဘာ ၁၂
ရက္ေန႔က ဖြဲ႔စည္းလုိက္ေၾကာင္း အဖြဲ႔အတြင္းေရးမွဴး ပူးရွန္းထြန္းကေျပာသည္။ (RFA 131111) Read More…

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု NDF ပါတီက လာမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအေယာက္ ၂၀ ဝင္
ေရာက္ယွဉ္ၿပိဳင္မည္ေၾကာင္း ပါတီေခါင္းေဆာင္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ေျပာသည္။ (DVB 151111) Read More…

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၏ကတိက၀တ္မ်ားအား

ေစာင့္ၾကည့္သည့္ေကာ္မတီႏွင္႔

တိုင္ၾကားစာလက္ခံသည့္ေကာ္မတီမ်ား

ထားရွိသင့္ေၾကာင္း ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္မွ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းမွ သတင္းမီဒီမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုပြဲ
တြင္ အႀကံျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။ (Myit Makha 161111) Read More…

လႊတ္ေတာ္တြင္ ၾကံ့ဖြ႔ံပါတီ USDP မွ တင္သြင္းထားသည့္ လယ္ယာေျမ ဥပေဒမူၾကမ္းသည္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို နစ္နာေစႏုိင္
သည့္အတြက္ အတည္မျပဳေသးဘဲဆုိင္းငံ့ထားရန္ ဒီမုိကေရစီ မိတ္ေဆြပါတီမ်ားအဖြဲ႔ ၁၀ ပါတီမွ ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔က
လႊတ္ေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားထံ စာေရးသားတိုက္တြန္းလုိက္ေၾကာင္း ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ) ဥကၠ႒ ဦးသုေ၀က ေျပာသည္။
(RFA 161111) Read More…

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီ

NDF

က

ပါတီစည္းရုံးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို

အားျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ရည္ရြယ္၍

တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိင
ု ္းအတာျဖင့္ လူငယ္လုပ္ငန္း ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖဲြ႔မ်ားကို ဖဲြ႔စည္းသြားရန္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔က ေဆြးေႏြး
ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ပါတီေခါင္းေဆာင္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ေျပာဆိုလုိက္သည္။ (RFA 161111) Read More…

ဒီဇင္ဘာလအတြင္း က်င္းပႏိုင္သည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သွ်မ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမပါဝင္ရန္ ရာခိုင္ႏႈန္း
မ်ားေၾကာင္း ရန္ကုန္ရံုးမွ SNDP တာဝန္ခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (S.H.A.N 161111) Read More…

အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ျပန္လည္ မွတ္ပံုတင္ကာ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္သည္ကို ၿပိဳင္ဘက္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားက
ႀကိဳဆိုလုိက္ၿပီး NLD ႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ဆႏၵရွိေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု NDF မူဝါဒေရးရာေကာ္မတီ ေခါင္းေဆာင္
ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ေျပာသည္။ (Mizzima 181111) Read More…

ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

(ျမန္မာ)

ဥကၠဌ

ဦးသုေ၀က ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ "ေရြးေကာက္ပြဲျပီးေတာ့

တိုင္းျပည္က သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲလာပါတယ္။ အရင္တုန္းက တစ္ပါတီပုံစံကေန အခုဆို ပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကိုသြားေနၿပီ။
ျပည္သူကေန ေရြးေကာက္လိုက္တဲ့ အစိုးရျဖစ္လာၿပီ။ အစိုးရသစ္ကိုယ္တိုင္ကလည္း ဒီလိုေျပာင္းလဲဖို႔ ဆႏၵရွိလာလို႔လည္း ျဖစ္ပါ
တယ္"ဟု ေျပာဆုိုလိုက္သည္။ (Myanmar Times Vol.28, No.544 18-241111) Read More...
အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ား (ျပည္တြင္း)
(က) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္

ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ

လြတ္ေျမာက္လာသည့္ေန႔

တစ္ႏွစ္ေျမာက္ေန႔သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္

ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္သည္ လြတ္လပ္သန္႔ရွင္းမႈမရွိေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္
သည္။ (Mizzima 141111) Read More…, Irrawaddy…

ႏို၀င္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔က အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္လာသည့္ေန႔ တစ္ႏွစ္ေျမာက္ေန႔အခမ္းအနား၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
က ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုးလြတ္ေျမာက္ေရးသည္ ဒီမိုကေရစီလုိလားသူမ်ားအားလံုး၏ အဓိကလိုလားခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း
ေျပာဆိုလိုက္သည္။ (VOA 141111) Read More…

2011-Edk0ifbmv

wpfywftwGif;jrefrmhEdkifiHa&;owif;tusOf;csKyf

pmrsufESm - 3-

NDD•

rSwfwrf;wifESifhokawoeXme
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ NLD က ျပဳစုထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားစာရင္းကို ႏုိဝင္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္လုိက္
ခဲ့ရာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစုစုေပါင္း ၅၉၁ ဦးရိွေၾကာင္း အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ဦးအုံးႀကိဳင္ကေျပာသည္။ (RFA 141111)
Read More…

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္တုိ႔ႏွင့္ မိမိေတြ႔ဆုံမႈမ်ား၏ ရလဒ္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္
မ်ားတြင္ အေျပာင္းအလဲအခ်ိဳ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ႏုိဝင္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ ေျပာဆုိလုိက္သည္။ (RFA 141111)
Read More…

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လႈိင္သာယာတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာအေမ့အိမ္ အခမဲ့စာသင္ေက်ာင္းအား ေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ ႏို၀င္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔က
ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က

ၿဗိတိသွ်ပါလီမန္အမတ္

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာနဝန္ႀကီး

အင္ဒရူးမစ္ခ်ယ္အား သြားေရာက္ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ (Irrawaddy 171111) Read More…

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္သင့္ေၾကာင္း
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ လူငယ္လုပ္ငန္းမ်ားေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔က ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ထုတ္ျပန္တုိက္တြန္းလုိက္ေၾကာင္း လူငယ္အဖြဲ႔ တာ၀န္ခံ (၁)
ကုိမ်ိဳးညြန္႔က ေျပာၾကားလိုက္သည္။ (RFA 171111) Read More…, Yoma3…

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD က ေနာင္လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု ႏို၀င္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔က
က်င္းပေသာ ဗဟိုဦးစီးေကာ္မတီ အစည္းအေဝးတြင္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ႐ုံးခြဲမ်ားမွ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႔ဝင္ ၁၀၆ ဦးလံုးက ကန္႔ကြက္သူမရွိ
ေထာက္ခံေဆြးေႏြးၾကၿပီး အသံျဖင့္မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္ဟု အဖဲြ႔ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ဦးအုန္းႀကိဳင္က ေျပာသည္။ (Mizzima 181111)
Read More… Yoma3

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖဲြ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒထဲမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးမရိွေစသည့္အခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္သြား
ႏိုင္ေရးသည္

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္

လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း

NLD

တရား၀င္ျပန္မွတ္ပံုတင္ၿပီးသည့္ေနာက္ပုိင္း

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က

ႏုိဝင္ဘာ

အဓိကထား၍လုပ္ေဆာင္ရမည့္
၁၈

ရက္ေန႔က

ျပဳလုပ္သည့္

အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားလုိက္သည္။ (VOA 181111) Read More…, BBC…, Irrawaddy…

သမၼတဦးသိန္းစိန္အပါအဝင္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ေတြ႔ဆုံမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း
ရလာသည့္ရလဒ္အရ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD အေနျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ အလားအလာမ်ားရိွေၾကာင္း
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဒု-ဥကၠဌ ဦးတင္ဦးက ေျပာဆုိလုိက္သည္။ (BBC 181111) Read More…

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္သည္ တရား၀င္ၿပီသား၊ ဘယ္သူမွ ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္လို႔မရေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ လႊတ္ေတာ္
ေပၚေပါက္ေရးေတာင္းဆုိခ်က္သည္

ယခုအခ်ိန္တြင္ လက္ေတြ႕မက်သည့္ ေတာင္းဆုိခ်က္ျဖစ္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ

ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏုိဝင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔ အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားလုိက္သည္။ (DVB 181111) Read
More…
(ခ) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ (CRPP)

မြန္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ (MNDF) သည္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းရွစ္ဦးႏွင့္ အင္အားျဖည့္တင္း၍ ပါတီေတာင့္
တင္းလာေစရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း MNDF အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ေဒါက္တာမင္းစိုးလင္းက ေျပာသည္။ (Mizzima
151111) Read More…

တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအပါအဝင္

ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊

သံဃာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား

အက်ဉ္းေထာင္ထဲ၌ ေထာင္ခ်ီက်န္ရွိေနေသးသျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အမႉးျပဳေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရးစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ၾကားျဖတ္
ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ ပါတီမွတ္ပံုတင္လိုက္ပါက သူမအေပၚ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ယံုၾကည္ေထာက္ခံမႈ ထိခိုက္ႏိုင္သည္ဟု သွ်မ္းတိုင္း
ရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ SNLD ေျပာခြင့္ရ စိုင္းလိတ္က ေျပာသည္။ (S.H.A.N 151111) Read More …

CRPP ကို ႏိုင္ငံေရးအရ ဦးေဆာင္ေနသည့္ NLD ပါတီက ႏိုဝင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ပါတီမွတ္ပံု ျပန္တင္မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ပါက “CRPP
ရဲ႕ အေနအထားကလည္း ပံုစံေျပာင္းရမယ့္ သေဘာရွိတယ္။” ဟု CRPP အဖြဲ႔ဝင္တစ္ခုျဖစ္ေသာ မြန္အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔မွ
ဦးႏိုင္ေငြသိန္းက ေျပာသည္။ (Mizzima 171111) Read More…

သွ်မ္းေခါင္းေဆာင္အပါအဝင္

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအခ်ဳိ႕ကို

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မေပးေသးဘဲ

ေထာင္ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ျခင္းႏွင့္

ပတ္သက္၍ အစိုးရသည္ မိမိစြမ္းေဆာင္မႈအားကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈမရွိ၍ျဖစ္ေၾကာင္း သွ်မ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
SNLD ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ စိုင္းလိတ္က ေျပာသည္။ (S.H.A.N 171111) Read More…

2011-Edk0ifbmv

wpfywftwGif;jrefrmhEdkifiHa&;owif;tusOf;csKyf

pmrsufESm - 4-

NDD-

rSwfwrf;wifESifhokawoeXme

(ဂ) အျခားတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူအင္အားစုမ်ား

အက်ဥ္းေထာင္လက္စြဲဥပေဒပါခံစားခြင့္မ်ားရရွိေရးအတြက္

အစာအငတ္ခံဆႏၵျပေနသည့္

အင္းစိန္ေထာင္ေဆးရံုမွႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း

သားမ်ားကို ေဆး၀ါးအျပည့္အ၀ကုသခြင့္ေပးရန္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမိသားစုမ်ား အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ယက္က ႏုိဝင္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔
ေန႔စြဲျဖင့္ ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ထုတ္ျပန္ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ (RFA 141111) Read More…

ေရႊဝါေရာင္သပိတ္ေၾကာင့္ အဖမ္းခံထားရသည့္ သံဃာေတာ္မ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ျပည္တြင္း
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ သံဃာေတာ္ ၅ ပါးက မႏၱေလးမဟာျမတ္မုနိဘုရားႀကီးဝင္းထဲတြင္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔ နံနက္ ၅
နာရီမွစတင္ကာ ဆႏၵျပေနၾကၿပီး အသံခ်ဲ႕စက္ႏွင့္ေဟာေျပာေနေၾကာင္း ဆႏၵျပသံဃာတပါးျဖစ္သည့္ ဦးမာဃကမိန္႔ၾကားလိုက္သည္။
(DVB 151111) Read More…

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ရေရး အခ်က္သံုးခ်က္အတြက္
မႏၱေလးဘုရားႀကီး မဟာဗုဒ၀
ၶ င္ျပတိုက္တြင္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည့္ သံဃာေတာ္ ၅ ပါးက သုံးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပြဲ ေပၚေပါက္ေရးအထိ
ဆက္လက္ေတာင္းဆုိသြားမည္ဟု သံဃာေတာ္ ၅ ပါးမွ တပါးျဖစ္သူ ဦးမာဃက မိန္႔ၾကားလုိက္သည္။ (DVB 161111) Read More…

မႏၲေလးၿမိဳ႕ မဟာျမတ္မုနိ ဘုရားႀကီးဝင္းအတြင္း ႏို၀င္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔က စတင္ခဲ့သည့္ သံဃာငါးပါး၏ ဆႏၵျပမႈသည္ မႏၲေလးတိုင္း
သံဃာ့နာယက ဥကၠ႒အပါဝင္ ဆရာေတာ္ႀကီး ၁၀ ပါး၏ ၾသဝါဒအရ ဆႏၵျပပြဲ အဆံုးသတ္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံမ်ားကေျပာသည္။
(Mizzima 161111) Read More…

ထိန္းသိမ္းခံထားရသည့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္တကြ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို ေထာင္ေျပာင္းေရႊ႕ရံု
မဟုတ္ဘဲ

ခြ်င္းခ်က္မရွိအျမန္ဆံုးလႊတ္ေပးရန္လုိအပ္ေၾကာင္း

(၈၈)

မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔က

ေတာင္းဆုိလုိက္သည္ဟု

အဖြဲ႔၀င္ ကုိစုိးထြန္းကေျပာသည္။ (RFA 171111) Read More…
(ဃ) မီဒီယာ

ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲသတင္းကို စာေပစိစစ္ေရးက အကန္႔အသတ္ျဖင့္
ေဖာ္ျပခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ႏို၀င္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ မႏၱေလးသံဃာဆႏၵျပပြဲသတင္းကိုလည္းပိတ္ပင္ထားေၾကာင္း ျပည္တြင္း
သတင္းဂ်ာနယ္ တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာတစ္ဦးကေျပာသည္။ (Irrawaddy 161111) Read More…

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ား

ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး KNU ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားက အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ မီးရထားဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း
ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္မၾကာမီၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားစတင္ေတာ့မည္ဟု KNU ဒု-ဥကၠဌ ပဒိုေစာေဒးဗစ္သာကေပါ
ကေျပာသည္။ (BBC 131111) Read More…

ကခ်င္ျပည္နယ္ မန္႔ဝိန္းႀကီးေက်းရြာအုပ္စု လြယ္ဟိုေစေတာင္ရွိ ႀကံ့ဖံြ႔အစိုးရတပ္ေျမေအာက္လိႈဏ္ေခါင္းတပ္စခန္းတစ္ခုအား KIA မွ
ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာ ဗိုလ္မႉးတစ္ဦးအပါအဝင္ တပ္သား ၅ ဦးက်ဆံုးကာ ၃ ဦး
ဒဏ္ရာရရွိေၾကာင္း KIA ေရွ႕တန္းစစ္ဘက္သတင္းရပ္ကြက္ကေျပာသည္။ (S.H.A.N 141111) Read More…

ယခုလဆန္းပုိင္းတြင္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ အပစ္ခတ္ရပ္ခဲ့ေသာ DKBA တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား ထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္၊ ဘုရားသုံးဆူၿမဳိ႕ႏွင့္ အနီးပတ္
ဝန္းက်င္သုိ႔

လက္နက္ကုိင္ေဆာင္

သြားလာခြင့္မျပဳေၾကာင္း

အမည္မေဖၚလုိသည့္

ျမန္မာအရာရွိတစ္ဦးကေျပာသည္။

(IMNA

141111) Read More…

ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္အေျခစုိက္ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီ KNPP ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ား
မၾကာခင္လာေရာက္မည္ဟုသတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနျခင္းသည္ မွန္ကန္မႈမရိွေသာ္လည္း သမၼတ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္းခ်က္ကို
ႀကိဳဆုိေသာအားျဖင့္ ဆက္သြယ္မႈမ်ားရိွလာလွ်င္လက္ခံမည္ဟု KNPP အတြင္းေရးမွဴး ဦးခူးဦးရယ္က ေျပာသည္။ (BBC 141111)
Read More…

ႏုိ၀င္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔က ကရင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KNLA) တပ္မဟာ ၇ တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ KNU တာ၀န္ရိွသူ
မ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ရင္း ၁၀၁၂ မွခြဲထြက္ခဲ့ေသာ ဗိုလ္မႉးေစာဘိဦးေဆာင္သည့္ တိုးတက္ေသာဗုဒၶဘာသာ
ကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ (DKBA) တပ္ဖဲြ႔သည္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး(KNU)၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ဆက္လက္ရပ္

2011-Edk0ifbmv

wpfywftwGif;jrefrmhEdkifiHa&;owif;tusOf;csKyf

pmrsufESm - 5-

NDD-

rSwfwrf;wifESifhokawoeXme
တည္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု KNLA တပ္မဟာ ၇ တပ္မႉး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေစာေဂ်ာ္နီက ေျပာသည္။ (Irrwaddy
151111) Read More…, KIC…

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ

MNSP

ဗဟုိစခန္းတြင္

လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ေသာ

မြန္ျပည္နယ္အစိုးရမွ

ေစလႊတ္လုိက္သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မွ အခ်က္ ၄ ခ်က္အျဖစ္ တင္ျပခဲ့သည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ MNSP တပ္ဖြဲ႔မ်ား ေနရာခ်ထားေရး၊ MNSP အတြက္
ဆက္ဆံေရးရုံးေနရာထားရိွေရးႏွင့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေနာက္တဆင့္ေဆြးေႏြးေရးတို႔ကို MNSP အေနျဖင့္ လာမည့္ဒီဇင္ဘာလ
ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးၿပီးမွသာ အေၾကာင္းျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေဆြးေႏြးေျဖၾကားခဲ့သည္ဟု MNSP အရာရိွတစ္ဦးက
ေျပာသည္။ (BBC 151111) Read More…

ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ ၂၁ ႀကိမ္ေျမာက္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္ အေျခခံစစ္သင္တန္းဆင္းပြဲတြင္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္
ဗုိလ္မွဴးႀကီး

ေဆာ္လမြန္က

ခ်င္းအမ်ဳိးသားေရးအတြက္

အႏွစ္

၂၀

ေက်ာ္

လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့ျခင္းသည္

အမ်ဳိးသား

ခုခံကာကြယ္ေရးအတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း သင္တန္းသားမ်ားအားမွာၾကားလိုက္သည္။ (Khonumthung 161111) Read More…

ကရင္ျပည္နယ္၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ဘက္ ၁၀ မုိင္ေက်ာ္အကြာတြင္ လႈပ္ရွားေနသည့္ အစုိးရစစ္တပ္ ခလရ(၂၀၂)၊
ခမရ(၃၅၇) တပ္ရင္းႏွင့္ KNLA တပ္ရင္း (၁၈)၊ တပ္ရင္း(၂၀၁)တို႔အၾကား ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္ေန႔မွ ၁၄ ရက္ေန႔အထိ ဆက္တုိက္ပဲြျဖစ္
ပြားခဲ့ရာ အစိုးရပ္တပ္သား ၁၄ ဦး က်ဆံုးၿပီး ၈ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း KNU ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံတစ္ဦးက
ေျပာသည္။ (KIC 171111) Read More…

အစိုးရအေနျဖင့္ စစ္ေရးနည္းအရ ကခ်င္လက္ႏွက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားကို ဖိအားေပးၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္ ႀကိဳးစားေနသည္ဆိုလွ်င္
မွားလိမ့္မည္ဟု ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ KIA ဒုတိယ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္က ေျပာဆုိလုိက္သည္။ (VOA
171111) Read More…

ကရင္ျပည္နယ္အစုိးရႏွင့္ ယာယီအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူထားသည့္ တုိးတက္ေသာဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္
(DKBA) ကလု႔ထ
ိ ူးေဘာအဖြဲ႔သည္ ယခုႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္ အစုိးရတပ္မ်ားႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ ၃ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တုိက္ပြဲ
မွတ္တမ္းဗီြဒီယိုအား အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္အတြက္ ႏို၀င္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ျဖန္႔ခ်ိလုိက္သည္။ (Irrawaddy 181111)
Read More…

ကခ်င္ျပည္နယ္

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕

သီတာရပ္ကြက္တြင္

ႏုိဝင္ဘာလ

၁၃

ရက္ေန႔ညက

မိဘမဲ့ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအိမ္ရာ

ဗံုးေပါက္ကဲြမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ KIO က ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း၊ ဗံုးေပါက္ကြဲသည့္ ျဖစ္ရပ္ကိုအမႈမွန္ေဖာ္ထုတ္ရန္
လိုအပ္ေၾကာင္း KIO ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးလနန္က ေျပာၾကားလိုကသ
္ ည္။ (Mizzima 181111) Read More…

ျမန္မာႏုိင္ငံကို လာမည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အာဆီယံအဖဲြ႔ အလွည့္က် ဥကၠ႒ တာ၀န္ေပးရန္ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားက သေဘာ
တူလုိက္ျခင္းသည္ အခ်ိန္ေစာေသးေၾကာင္း လက္နက္ကိုင္ တုိင္းရင္းသားတပ္ဖဲြ႔မ်ားက ေျပာသည္။ (KIC 181111) Read More…

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္

(NLD)

တရားဝင္ပါတီအျဖစ္မွတ္ပံုတင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ မြန္ျပည္သစ္

ပါတီက ေထာက္ခံႀကိဳဆိုေၾကာင္း ပါတီ ဥကၠ႒ နိုင္ေထာမြန္က ႏို၀င္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာဆိုလိုက္သည္။ (IMNA 181111) Read
More…

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ MNSP က UNFC တပ္ေပါင္းစုအေနျဖင့္သာ ျမန္မာအစိုးရနွင့္ ေဆြးေႏြလိုေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ႏို၀င္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔က အေၾကာင္းျပန္ၾကားလိုက္ေၾကာင္း MNSP ဥကၠဌ နိုင္ေထာမြန္ကေျပာသည္။ (IMNA
181111) Read More…

အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ား (ျပည္ပ)

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ေတြ႔ဆံုမႈသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပဖိအားမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ နည္းပရိယာယ္အရ
အစုိးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD အေနျဖင့္လည္း ပါတီမွတ္ပုံတင္ေရးကို ဘက္ေပါင္း
စုံမွသုံးသပ္ရန္ ျပည္ပအေျခစုိက္ ျမန္မာျပည္ဒီမုိကရက္တစ္ မဟာမိတ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ DAB က ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ထုတ္ျပန္တုိက္
တြန္းလုိက္သည္။ (RFA 151111) Read More…

ေရႊဝါေရာင္သပိတ္ေၾကာင့္ အဖမ္းခံထားရသည့္ သံဃာေတာ္မ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ျပည္တြင္း
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုေနသည့္ သံဃာေတာ္ ၅ ပါးအား မိမိတို႔အေနျဖင့္ေထာက္ခံေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ
သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု ျပည္ပတာ၀န္ခံက အရွင္ပညာေဇာတက မိန္႔ၾကားလိုကသ
္ ည္။ (VOA 151111) Read More…

သွ်မ္းျပည္မူးယစ္ေဆးဝါးေစာင့္ၾကည္အ
့ ဖြဲ႔က လႊတ္ေတာ္ထဲမွမူးယစ္ရာဇာ (Druglords in Parliament) ဟု အမည္ထားသည့္
အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကို ႏုိဝင္ဘာ ၁၆ ရက္ေန႔ ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီး ယခုစတုတၴေျမာက္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္

2011-Edk0ifbmv

wpfywftwGif;jrefrmhEdkifiHa&;owif;tusOf;csKyf

pmrsufESm - 6-

NDD-

rSwfwrf;wifESifhokawoeXme
လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၇ ဦး၏ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ မဲဲဆြယ္မႈရွိခဲ့သည့္အေၾကာင္းမ်ားကို ဦးစားေပးေဖာ္ျပထားသည္ဟု အဖြဲ႔ဥကၠ႒
ဦးခြန္းဆိုင္က ေျပာသည္။ (DVB 161111) Read More…

ရခိုင္ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအရံုး (AASYC) မွ ၁၉၉၀ ခုေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည့္ NLD ႏွင့္ ALD အပါအ၀င္
အျခားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္

ယခင္ထားရွိသည့္

မိမိတို႔ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို

ျပန္လည္သံုးသပ္၍

ေရွ႕ဆက္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

ဆက္လုပ္ရန္ ႏို၀င္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔က အိပ္ဖြင့္ေပးစာတစ္ေစာင္ေပးပို႔လိုက္ေၾကာင္း AASYC ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ကိုထြန္းေဇာ္က
ေျပာသည္။ (Narinjara 161111) Read More…
ႏိုင္ငံတကာ
(က) ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရအဖဲြ႔အစည္းမ်ား

ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ မစၥတာ ဗီေဂ်းနမ္ဘီးယား (Vijay Nambiar) က
မၾကာေသးမီက ၎၏ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရသည့္ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈမ်ားကို ႏိုဝင္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔၌ ျပဳလုပ္သည့္
ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စတ
ီ ံခါးပိတ္အစည္းအေ၀းတြင္ တင္ျပအစီရင္ခံခဲ့သည္ဟု မစၥတာ နမ္ဘီးယား၏ အာရွေရးရာေျပာေရး
ဆိုခြင့္ရွိသူ မစၥ ဆုမ္အား (Sohn Ah) ကေျပာသည္။ (VOA 141111) Read More…

အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ ဘာလီၿမိဳ႕တြင္ မၾကာမီက်င္းပမည့္ အာဆီယံ ထိပ္သီးညီလာခံအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မေျဖရွင္းႏုိင္ေသးသည့္
တုိင္းရင္းသားအေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ အေရးကိစၥမ်ားကိုေဆြးေႏြးၾကရန္ ျမန္မာ့အေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္
အာဆီယံ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအဖြဲ႔ AIPMC က တုိက္တြန္းလုိက္သည္။ (RFA 141111) Read More…

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၊ ဘာလီကြ်န္း၌ ႏို၀င္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔က စတင္က်င္းပေသာ အာဆီယံ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းတြင္
ျမန္မာႏိုင္ငံအား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ အာဆီယံအလွည့္က် ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ေပးရန္ သေဘာတူေၾကာင္း အာဆီယံ ႏုိင္ငံျခားေရး
၀န္ႀကီးမ်ားက ေျပာၾကားလုိက္သည္။ (Irrwaddy 151111) Read More…

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အာဆီယံအလွည့္က် ဥကၠ႒တာဝန္ ယူမည္ဆိုလွ်င္ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ ေနာက္ျပန္မလွည့္
ၾကည့္ႏုိင္သည့္

တိုးတက္သည့္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေဖာ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း

အာဆီယံႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ားမွ

ေမွ်ာ္လင့္ထား

အေၾကာင္း အင္ဒုိနီးရွား ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မာတီ နာတာလီဂါဝါက ႏုိဝင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတစ္ရပ္တြင္ ေျပာဆုိ
လုိက္သည္။ (VOA 161111) Read More…

ျမန္မာႏုိင္ငံကို အလွည့္က်ဥကၠ႒ျဖစ္ရန္ အာဆီယံအဖဲြ႔၏ ဆံုးျဖတ္မႈသည္ ႏိုင္ငံေရးအရသာျဖစ္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား
ရိွဆဲျဖစ္သည့္အတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ တုိးတက္မႈမ်ားေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ၏ လူ႔အခြင့္အေရးအထူးကိုယ္စားလွယ္
မစၥတာ ကင္တားနားက ေျပာဆိုလိုက္သည္။ (VOA 171111) Read More…

ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ ၂ဝ၁၄ အာဆီယံ ဥကၠ႒ ျဖစ္လာမည့္အခ်ိန္အထိ ေစာင့္မေနဘဲ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈအားလံုးကို
အျမန္ဆံုး လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴး ခ်ဳပ္ မစၥတာဘန္ကီမြန္းက သမၼတဦးသိန္းစိန္ကို တုိက္တြန္းလိုက္
သည္။ (RFA 191111) Read More…, VOA…

(ခ) အစိုးရ

ျမန္မာႏွင့္ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတုိ႔အၾကား ကာကြယ္ေရးက႑တြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားရန္အတြက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး
ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ငုယင္တန္ေဒါင္းတုိ႔က ႏုိဝင္ဘာ

၁၅ ရက္ေန႔က ဟႏိြဳင္း

ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးသေဘာတူညီခဲ့ၾကၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံတပ္မေတာ္မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာနားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ
တစ္ခုကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ရွိေၾကာင္း ဗီယက္နမ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကေျပာသည္။ (RFA 151111) Read More…

ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆို႔အေရးယူထားမႈမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးရန္အတြက္ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ Mark
Toner က ႏုိဝင္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔က ထပ္မံေျပာၾကားလုိက္သည္။ (RFA 151111) Read More…

ျမန္မာအစိုးရသစ္၏

အစစ္အမွန္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားဆက္လုပ္ရန္

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးလႊတ္ေပးမႈေပၚမူတည္ေနသည္ဟု

သံဓိ႒ာန္ခိုင္မာမႈရွိမရွိစမ္းသပ္မႈအေျဖသည္
ျမန္မာႏုိင္ငံကိုသြားေရာက္ခဲ့သည့္

က်န္ရွိေနေသးသည့္

အေမရိကန္လက္ေထာက္ႏိုင္ငံ

ျခားေရး၀န္ႀကီး မိုက္ကယ္ ပို႔စနာက ေျပာၾကားလိုက္သည္။ (VOA 161111) Read More…

2011-Edk0ifbmv

wpfywftwGif;jrefrmhEdkifiHa&;owif;tusOf;csKyf

pmrsufESm - 7-

NDD•

rSwfwrf;wifESifhokawoeXme
ျမန္မာႏိုင္ငံကို အာဆီယံအလွည့္က် ဥကၠ႒ ေနရာေပးေရးမေပးေရးသည္ အာဆီယံအသင္း၀င္ႏိုင္ငံမ်ားကသာ ဆံုးျဖတ္ရမည္ျဖစ္
ေၾကာင္း အကယ္၍ေပးအပ္ရာတြင္လည္း အသင္းႀကီး၏ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မႈ
ကို အေလးထားစဥ္းစားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အေမရိကန္အစိုးရကအာဆီယံကို တိုက္တြန္းလိုက္သည္။ (VOA 161111) Read More…

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေနဆဲအပါအဝင္ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္
ဆက္ဆံေရးပိုမိုေကာင္းမြန္ရန္အတြက္ ျမန္မာဘက္မွ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းဆက္ေျပာရပါလိမ့္
မည္ဟု အေမရိကန္ သမၼတ ဘရက္ခ္အုိဘားမားက ၾသစေတးလ်ႏုိင္ငံခရီးစဥ္တြင္ ေျပာဆုိလိုက္သည္။ (VOA 161111) Read
More…

အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္ သြားေရာက္မည့္ ဒီဇင္ဘာလ ခရီးစဥ္သည္ အေမရိကန္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးတြင္
အေရးပါသည့္ေျခလွမ္းျဖစ္ေသာ္လည္း

ျမန္မာလူထု၏ဆႏၵႏွင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုသာ

တုံျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

အေမရိကန္

ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနက ႏုိဝင္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားလုိက္သည္။ (VOA 181111) Read More…, Irrawaddy… Mizzima

အေမရိကန္အစိုးရႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရအၾကား ဆက္ဆံေရးတိုးျမႇင့္မႈသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကုိ အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္
မရွိသည့္အတြက္ တိုးတက္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ တ႐ုတ္အစိုးရက ႀကိဳဆိုသင့္ေၾကာင္း အေမရိကန္အစိုးရက ႏုိဝင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္
ေျပာဆိုလုိက္သည္။ (RFA 181111) Read More…

အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္ အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေရးရာ ဆပ္ေကာ္မတီဥကၠ႒ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဂ်င္မ္၀က္ဘ္ (Jim
Webb) က ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေရွ႕လ ဒီဇင္ဘာလထဲတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္သြားေရာက္မည့္ခရီးစဥ္
အား ႀကိဳဆိုလိုက္ေၾကာင္း ႏုိဝင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ေျပာဆုိလုိက္သည္။ (VOA 181111) Read
More…

ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္

ဒီမုိကေရစီႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရး

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုသည့္

ကတိကဝတ္မ်ားအတိုင္း

အျပည့္အဝေဆာင္ရြက္မွသာ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ အာဆီယံ အလွည့္က် ဥကၠ႒ အျဖစ္ ျမန္မာအစုိးရမွတာဝန္ယူက်င္းပမည့္ အေရွ႕အာရွ
ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၾသစေၾတလ်ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥ Julia Gillard က ေျပာဆုိလုိက္သည္။ (RFA
191111) Read More …, VOA…
(ဂ) အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖဲြ႔အစည္းမ်ား

ျမန္မာအစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္

ေဖၚေဆာင္ေနသည့္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို

ဆန္းစစ္ေလ့လာရန္အတြက္

ျမန္မာႏုိင္ငံကို

ေရာက္ရိွလာမည့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၀န္ႀကီး Andrew Mitchell သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွ အမွန္တကယ္
လိုအပ္ေနသည့္ဒုကၡသည္မ်ားထံ အကူညီမ်ားေရာက္ရွိရန္အတြက္ ေသခ်ာစြာလုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ျမန္မာ့
အေရးလႈပ္ရွားေနသည့္ Burma Campaign UK အဖြဲ႔ႀကီးက ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ (VOA 151111) Read More…

အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာမည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္
လူ႔အခြင့္အေရးစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို

ရွင္းရွင္းလင္းလင္းထားရွိရန္လုိအပ္ေၾကာင္း

လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္မႈအဖြဲ႔

HRW

က

ႏုိဝင္ဘာ ၁၆ ရက္ေန႔၌ တုိက္တြန္းလုိက္သည္။ (RFA 171111) Read More…

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD သည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ တရားဝင္ရပ္တည္ၿပီး ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရးသည္ ေကာင္းမြန္
သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဗဟုိေကာ္မတီအစည္းအေဝးမွတဆင့္ ဆုံးျဖတ္မည္ဆိုပါကလည္း ယင္းသည္ယခု
ေျပာင္းလဲလုိက္သည့္ ပါတီမွတ္ပုံတင္ဥပေဒေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ေဂ်ာ့ေတာင္းတကၠသိုလ္မွ ပါေမကၡ ေဒးဗစ္ စတုိင္းဘဂၤက ေျပာသည္။
(BBC 181111) Read More…

End of report/ Saturday, November 19, 2011

'Drdkua&pDESifhzGH‹òzd;wdk;wufa&;tiftm;pk/ rSwfwrf;wifESifhokawoeXmerS xkwfa0jzef@csdonf?
Documentation and Research Department (NDD)

2011-Edk0ifbmv

wpfywftwGif;jrefrmhEdkifiHa&;owif;tusOf;csKyf

pmrsufESm - 8-

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful