NACIONALNO

I EVROPSI(O
PRNO

Naziv djela: Nacionalno i evropsko pravo Autori: Prof. dr. Veljko Trivun, redaktor Prof. dr. Miloš Trifković Mr. Vedad Silajdžić Mr. Jasmin Hošo Izdavač: Ekonomski fakultet Sarajevo Izdavačka djelatnost Fakulteta Glavni i odgovorni urednik: Dekan Prof. dr. Muris Čičić Urednik: Prof. dr. Dževad Šehić Recenzenti: Prof. dr. Milić Simić Prof. dr. Šefkija Čović Grafički urednik i DTP: Velija Hasanbegović Štampa: VMG grafika d.o.o. Mostar Odgovorno lice štamparije: Vencel Pralas
___________________________________________________ CIP- Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo 346 (497.6 : 4) (075.8) TRIVUN, Veljko Nacionalno i evropsko pravo / Veljko Trivun... (et al.). – Sarajevo : Ekonomski fakultet, 2007. – 447 str. ; 24 cm Bibliografija: str. 439-447 i uz tekst ISBN 978-9958-605-99-4 1. Trivun, Veljko COBISS. BH-ID 15846150 ___________________________________________________

SADR@AJ Predgovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 I UGOVOR O PRODAJI I PRAVO JAVNIH NABAVKI . .15 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. II 1. 2. 3. Pojam ugovora o prodaji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Osnovni principi ugovornog prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Obilje`ja ugovora o prodaji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Postupak zaklju~ivanja ugovora o prodaji . . . . . . . . . . . . . . .20 Posebne tehnike zaklju~ivanja ugovora o prodaji . . . . . . . . .22 Bitni elementi ugovora o prodaji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Predmet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Koli~ina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Cijena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Nebitni elementi ugovora o prodaji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Pojam i vrste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Kvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Ambala`a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Transportne klauzule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Obaveze prodavca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Obaveze kupca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Pojam javnih nabavki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Istorija prava javnih nabavki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Javne nabavke u pravu Evropske unije . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Osnovni ciljevi javnih nabavki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Principi javnih nabavki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Propisi o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini . . . . . . .36 Uloga i zna~aj lex specialis u pravu javnih nabavki . . . . . . .37 Pojedini pojmovi i definicije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Postupci u javnim nabavkama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Selekcioni kriteriji dodjele ugovora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 Kriteriji dodjele ugovora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 @albeni i revizioni postupci i procedure . . . . . . . . . . . . . . . .55 UGOVOR O ME\UNARODNOJ PRODAJI ROBE . . . .59 Pojam i definicija ugovora o prodaji . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 Vrste prodaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Pojam prodaje me|unarodnog poslovnog prava . . . . . . . . . .61
5

4. 4.1. 4.2. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.3.1. 6.3.2. 6.3.3. 6.4. 6.4.1. 6.4.2. 7. 7.1. 7.1.1. 7.1.2. 7.2. 7.2.1. 7.2.2. 7.2.3. 8. 8.1. 8.1.1. 8.1.2. 8.1.3. 8.1.4. 8.2. 8.3. 8.4. 8.4.1. 8.4.2. 8.4.3. 8.5. 8.6. 8.7.
6

Izvori prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 Izvori me|unarodnog privatnog prava . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 Izvori dr`avnog poslovnog prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 Sopstveni izvori me|unarodnog poslovnog prava . . . . . . . . .69 Me|unarodne konvencije i opšta na~ela me|unarodnog prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 Jedinstveni reglmani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 Me|unarodno autonomno poslovno pravo . . . . . . . . . . . . . .74 Sudska i arbitra`na praksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 Dr`avni prinudni propisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 Zaklju~ivanje ugovora o me|unarodnoj prodaji . . . . . . . . . .77 Nove tendencije i faze zaklju~ivanja ugovora . . . . . . . . . . . .77 Posebne tehnike zaklju~ivanja ugovora . . . . . . . . . . . . . . . . .80 Zaklju~ivanje ugovora prema Be~koj konvenciji . . . . . . . . .83 Ciljevi Be~ke konvencije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 Ponuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 Prihvat i perfekcija ugovora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 Uloga dr`ave u zaklju~ivanju ugovora o me|unarodnoj prodaji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 Dozvola i/ili odobrenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 Pravo BiH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 Elementi ugovora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 Bitni elementi ugovora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 Predmet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 Cijena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 Nebitni elementi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102 Koli~ina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102 Kvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103 Transportne klauzule i ambala`a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104 Obaveze prodavca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106 Isporuka robe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106 Pojam isporuke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106 Mjesto isporuke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 Na~in isporuke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108 Vrijeme isporuke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109 Predaja dokumenata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111 Prenos svojine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 Garancije saobraznosti isporu~ene robe sa ugovorom . . . .113 Uporednopravni pregled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 Pojam saobraznosti u Be~koj konvenciji . . . . . . . . . . . . . . .115 Garancija saobraznosti robe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117 Garancija za pravne nedostatke (zaštita od evikcije) . . . . .119 ^uvanje robe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 Ostale obaveze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123

9. 9.1. 9.2. 9.2.1. 9.2.2. 9.2.3. 9.2.4. 9.3. 9.4. 9.5. 9.5.1. 9.5.2. 9.5.3. 9.5.4. 10. 10.1. 10.2. 10.2.1. 10.2.2. 10.2.3. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 12. 12.1. 12.1.1. 12.1.2. 12.1.3. 12.1.4. 12.2. 12.2.1. 12.2.2. 12.2.3. 13. 13.1. 13.1.2. 13.2. 13.2.1 13.2.2. 14.

Obaveze kupca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124 Davanje specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124 Provjera saobraznosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 Pojam i zna~aj provjere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 Vrijeme provjere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 Mjesto provjere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127 Na~in provjere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 Prijem isporuke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 ^uvanje robe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 Pla}anje cijene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 Pojam pla}anja i izvori prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 Na~in pla}anja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132 Mjesto pla}anja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133 Vrijeme pla}anja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134 Prigovori zbog nesaobraznosti i pravnih nedostataka . . . . .136 Obavještenja i prigovori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 Reklamacija/obavještenje o nesaobraznosti robe . . . . . . . .137 Sadr`aj reklamacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 Vrijeme reklamacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138 Mjesto, na~in i dejstvo reklamacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139 Prigovor/obavještenje o pravnim nedostacima . . . . . . . . . .140 Sistem odgovornosti u Be~koj konvenciji . . . . . . . . . . . . . .141 Povreda ugovora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 Pojam i principi odgovornosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143 Odgovornost prodavca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146 Odgovornost za docnju sa isporukom . . . . . . . . . . . . . . . . .146 Sistem odgovornosti za docnju sa isporukom . . . . . . . . . . .146 Odgovornost za docnju sa jednokratnom isporukom . . . . .147 Odgovornost za docnju sa sukcesivnom isporukom . . . . . .152 ^iš}enje od zadocnjenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153 Odgovornost za nesaobraznost stvari i prava ili potra`ivanja tre}ih lica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154 Sistem odgovornosti za nesaobraznost i pravne nedostatke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154 Prava kupca kada ostaje pri ugovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . .155 Prava kupca kada raskida ugovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158 Odgovornost kupca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160 Odgovornost za docnju sa prijemom isporuke . . . . . . . . . .160 Pojedina prava prodavca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161 Odgovornost za docnju sa pla}anjem . . . . . . . . . . . . . . . . .162 Sistem odgovornosti za docnju sa pla}anjem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162 Pojedina prava prodavca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163 Prelazak rizika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164
7

. . . .2. .185 3.1. . .3. . . . . . . Izvori prava u Bosni i Hercegovini .167 ZAKLJU^IVANJE UGOVORA ELEKTRONSKIM PUTEM . . . . . .2.1. . . .171 2. Zaklju~ivanje ugovora prema Be~koj konvenciji . . . . .3. . . . . . . . . . . . . Zaklju~ivanje ugovora po UNIDROIT principima . . Opšti uslovi formularnih ugovora . .1. . . . . . . . . . . . . . .1.1. .1. . .1. .3. . . . . . . . .190 3. . . 14. . . . . . . . . . . . . . . .1. . .14.1. . . . . .2. .1. . . . .1. . . . Zakon o elektronskom potpisu Bosne i Hercegovine . . Me|unarodna trgovinska komora (ICC) .1. . Ekonomska komisija UN za Evropu–RG 4–CEFACT . . . . . . . . . . . . Pravni vodi~ o elektronskom prenosu sredstava . . . .3. . . . . . . . . . . Odluka Centralne banke BiH o reguliranju pravila za utvr|ivanje elemenata za vjerodostojnost elektronskog potpisa . . . . . . . . . . . . . . . . .176 2. . Izvori prava relevantni za zaklju~ivanje ugovora elektronskim porukama. . . .195 3.4. . . . . . . . . Uvod . . . .171 2. . . . . . . . . . . . . . . 14. . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . .184 3. . . .2. . . . . Direktiva o odre|enim pravnim aspektima elektronske trgovine na unutrašnjem tr`ištu E-Commerce Direktiva) . . . . . . . Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta o okviru Zajednice o elektronskim potpisima .188 3. .191 3. . . . . . . .1. . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . .1. . Opšte karakteristike rada me|unarodnih organizacija i njihove regulative elektronske trgovine . . . . . . . .3.189 3. . Zaklju~ivanje ugovora po Na~elima evropskog ugovornog prava (Landova na~ela) . .2. . III Pojam rizika i uporednopravni pregled . . .196 3. . . . .192 3.1. .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Model zakon UNCITRAL-a o elektronskoj trgovini . . . . .3.2. . . . . .173 2. . . . . . . .184 3. . . . . . . . . . . . Evropski model EDI sporazum . . . . . . Komisija UN za me|unarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL) . . . . . . . . .2. . . . . .3.179 2. . .2.194 3. . . Zaklju~ivanje ugovora po Zakonu o obligacionim odnosima u Federaciji BiH i Republici Srpskoj .165 Pravila za distancionu prodaju . .169 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . Nastanak ugovora po Na~elima evropskog ugovornog prava . . . . . . . odnosno upotrebom IKT . . . . Zakon o zaštiti potroša~a u BiH . . . . . . .193 3. . . . . . . . .198 3. Izvori prava u Evropskoj Uniji .5. .183 3. . . .182 3. . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . .3. . UNCITRAL Model zakon o elektronskim potpisima . .187 3. . .190 3. . .185 3. . . Me|unarodni pomorski komitet (CMI) .172 2.201 8 . . . . . Odluka Centralne banke BiH o minimalnim uvjetima koje mora ispunjavati kvalificirano certifikaciono tijelo koje izdaje kvalificirane certifikate za elektronski potpis . Izvori prava vezani za zaklju~ivanje ugovora . . .1. . .169 1. . . .164 Opšta pravila o prelasku rizika po Konvenciji . .4.

. . . . . . . . .223 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . .7. . .3. .8. . . . . . . Klauzula o ograni~enju ili isklju~enju odgovornosti za odre|ene slu~ajeve . . . . . . .213 4. . . . .230 4. odnosno putem IKT u pravu Evropske unije . . . . . .231 4. . . . .250 5. Digitalni potpis . . . . . . . Struktura budu}e e-legislative BiH . .1. . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212 4. . . . .226 4. .220 4. . . . . . . . . . . . . . . . Elementi zaklju~enja ugovora . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . .257 6. .7. . .217 4. . . . . . . . . . . . Na~in zaklju~enja ugovora . . . .248 5. . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . Geografske limitacije . . . .219 4. . . . . .239 5. . .6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XML standard . . . . . . . .8. . . . . . . . . . . . .1.227 4.1. . . .5. . . . Mjesto i vrijeme zaklju~enja ugovora . . . . . .1. . . . Ponuda . Zaklju~ivanje ugovora elektronskim proukama. . . . . . . . . . . . . . . . . Nacrt Uredbe o uslovima za povezivanje evidencija izdanih i opozvanih certifikata . . . . . .4. .5. . . . . .1.1. . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . odnosno upotrebom IKT u pravu BiH . valuta i na~in pla}anja . . . .7. . .211 4.233 4. . . . . . . . . .217 4.3. . . . . . . . . . .239 5. . . . .227 4. . . .3. .3. . . . .212 4. . . Nacrt zakona o odre|enim pravnim aspektima elektronskog pravnog i poslovnog prometa BiH . . . . . . .1. Kriptografija . . . . .2. . . . .222 4.4. . Tehnologija zaklju~ivanja ugovora .258 9 . . . . . .1.7. . . . . . .3. . . .5. . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . Nacrt Uredbe o ustrojstvu i vo|enju evidencija davaoca usluga certificiranja . . . .222 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238 5. Distinkcija izme|u ponude i poziva na davanje ponuda .4. . .217 4. . . . Punktacije . . . . . . . . . . . . . . . .3. .3. . . . . . Zaklju~ci . . .9.229 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .254 5. .3. . Isporuku ili na~in izvršenja ugovorne obveze . . . . . . . . .2. . . . . .2. . . . . . . . . . . . Zaklju~ivanja ugovora elektronskim porukama. . . . . . . . . . . . . . . . . .2.1.1. . . . . . . . . .3. . . . . . .7. . . . . . . Elektronski potpis i enkripcija .4.1. . Preliminarni kontakti (reklamiranje na internetu) . . . .3. . . . .219 4. . . . . . . . . . . . . . . Nacrt Uredbe o mjerama zaštite elektronskog potpisa . . . . . . . . . . . . . . Klauzula o opštim uslovima poslovanja . .239 5. . . .236 4. . . .2. . . Novi trendovi u zaklju~ivanju ugovora . Nacrt Uredbe o mjerama zaštite elektronskog potpisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6. . . . . . . . Mjerodavno pravo . . .6. . . . . . . Zakon o elektronskom poslovanju i elektronskom potpisu u entitetu RS . . . . . . . Elektronski potpis–problemi primjene elektronskog potpisa . . . . . . . . . . . . . .223 4. .256 5. . Cijena. . . . . .4. . . . . . Prihvat . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . EDI ugovori . . . . . . . . . .3. Elektronsko poslovanje u Nacrtu novog Zakona o obligacionim odnosima Federacije BiH i Republike Srpske . . . . .232 4. . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .283 Institucionalna organizacija zaštite prava potroša~a u pravu Bosne i Hercegovine . . . . . . . 7. . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . prava srodnih autorskim pravima i prava industrijske svojine . . .pravna/gra|ansko. . . . . . . . 5. . . .295 Pravna zaštita potroša~a u okviru trgovine na daljinu i sa aspekta korištenja informaciono-komunikacionih tehnologija . . . . . . . . . . 7.309 Zajedni~ki pravni propisi na nivou Bosne i Hercegovine i pravni osnov za zajedni~ko zakonodavstvo na nivou BiH 310 Zajedni~ki pravni propisi u oblasti autorskih prava. . . . . . . . . . . 7. . . .6. .312 Postoje}a zakonodavna regulativa/pravna vrela i pristup . . . .263 Istorijski razvoj prava zaštite potroša~a . . . . .263 Uvod . . . 6. .264 Zaštita potroša~a u pravu Evropske unije-istorijski razvoj . . . . . . 7. . . . . . . . . . . . 5. . 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266 Faze razvoja politike zaštite potroša~a u Evropskoj uniji . . . . . . . .7. . . . . . 6. . . . . . . . . . 4. . . . . . . . . IV 7. . . . . . . . . .275 Pravo potroša~a na glas i zastupljenost . . 11. . . . . . . . . .276 Ostala prava potroša~a . . . . . . .292 Harmonizacija pravne zaštite potroša~a prema pravilima komunitarnog prava . . .274 Pravo potroša~a na zdravu okolinu . . . . . . . . . . . 7. . . . . . .272 Pravo potroša~a na informisanje i obrazovanje . .268 Istorijat i izvori prava zaštite potroša~a u pravu Bosne i Hercegovine . . . . . . . . .270 Pojedina prava i pojam potroša~a . . . . . . 10 V PRAVNA ZAŠTITA POTROŠA^A . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . .306 PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE . . . . . . . . . .275 Pravo potroša~a na organizovanje . .4. . . 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267 Odnos potroša~kog prava Evropske unije i ostalih pravnih sistema ~lanica . . . . . . . . . . . . . . . . . .279 Sociološki.2. . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pravna zaštita autorskih prava . . .309 Uvod . . . . . . . . . . . . . . . 8. . .276 Pravo potroša~a na nadoknadu štete . . . 7. . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . .273 Pravo potroša~ na zaštitu zdravlja i sigurnosti potroša~a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.281 Aspekti pravne zaštite potroša~a putem pravila o nelojalnoj konkurenciji i opštih pravila obligacionog prava . . . . .321 Krivi~no-pravna i administrativno-pravna zaštita autorskih prava . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. . . . . . .315 Autorsko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . 7. . . 13. . . . . . . . .1. .303 Perspektive razvoja prava potroša~a u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine . . . . . . . . . . . . . . . kulturološki i politi~ki aspekti zaštite potroša~a .5. . . . . . . . 3. .293 Harmonizacija pravne zaštite potroša~a u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine . . . 12. . .331 . .3. . 13. . .276 Zaštita potroša~a kao sredstvo i mjera ekonomske i ekološke politike . 4. . .

. . . . . . .1. . . . . . .385 4. . . . . . .382 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. . . . . . . . . . . . . . .391 5. . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . .376 3. . . .1. . . . . . . .1. . . . . . . . . . Ste~ajni du`nik. . . . . . . . . .392 6. .1. . . .397 7. . . Pravo privrednih društava . . . .341 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . Pojam privrednog društva . .6. . . . Ste~ajni upravnik . . . . Pojam prava privrednih društava . . . . . . . .340 VI TIPOVI PRIVREDNIH DRUŠTAVA I OBLICI KORPORATIVNE ODGOVORNOSTI . . . . . . . . . .2. .345 3. .401 11 . . . . . .364 4. . Odgovornost osniva~a za obaveze privrednih društava . . Odgovornost personalnih privrednih društava za obaveze . . . . . . . . Odgovornost privrednih društava za obaveze . . .368 VII STE^AJNO PRAVO . . . . . . . . . . . . . . .349 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .363 4. . . . . . . . . . . . . .367 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pravne posljedice otvaranja ste~ajnog postupka vezane za ispunjenje pravnih poslova . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ste~ajno pravo i njegove posljedice . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . Organi za sprovo|enje likvidacionog postupka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Privredno društvo i javno preduze}e . .349 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sistematika privrednih društava . . . . . . . . . .7. . Probijanje pravne li~nosti . . . . . Opšte pravne posljedice otvaranja ste~ajnog postupka . . . . . . . Odgovornost za obaveze u osniva~koj fazi privrednog društva . . . Odgovornost društava kapitala za obaveze . . . . . Odbor povjerilaca . . . . . . . .347 3. . .355 4. . . . . .383 4. . . . . . . . . . . . Pravne posljedice otvaranja ste~ajnog postupka . . . Privredno društvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Razlika privrednih društava od drugih oblika organizovanja . . . . . . . . . . . .354 4. . . .342 2. . . . . . . . . Uvod . . .335 Radno-pravna zaštita autorskih prava . . . . . .378 4. 9. . . . . . . . . . .1. .337 Primjeri pojedinih klauzula o zabrani povreda autorskih prava . . . . . . .353 3. . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ste~ajni povjerioci i vo|enje ste~ajnog postupka .390 4.4.394 7. . . . . . Društva kapitala . . . . Organi za sprovo|enje ste~ajnog postupka . . . . . . . . . . . . . . Skupština povjerilaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posebni organizacioni oblici privrednih društava . . . . . . . . . . . . . . . .359 4. . . . . . . . . . . .5. . . . . . . . .3. . . . . . . . .1. . . . . . . . . 8. Odgovornost privrednih društava za obaveze drugih pravnih subjekata . . . . Personalna društva .354 4. . . . . . .375 1. . .341 1. . . . . . .397 7. . . . . . . . . .375 2. . . .2. . . . . . . . . . .345 2. . .353 3. . . . . . . . . . . . . .386 4. . . . Upravno-pravna zaštita autorskih prava . . Ste~ajni sudija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otvaranje ste~ajnog postupka . . . Privremeni ste~ajni upravnik . . . .

. . . . . . U~inci potvr|enog ste~ajnog plana . .435 IX KORIŠTENA LITERATURA . . . .5. . . . . . . .426 2. . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .420 15. . . . .6. . . .1. . .410 12. . . . . . . .425 1. .407 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . .430 3. . . . . . . . . . . . . . . . .431 3. . . . . . . . . .4. . . . . . Direktive o zaštiti potroša~a . . . . . . Sloboda pru`anja usluga . .4. . . . . . . . . Direktive o zaštiti voda . . . . . . .3. . . . . . Pravne posljedice otvaranja ste~ajnog postupka koje se odnose na prebijanje . . . . . . . . . . . . . . . .425 1.431 4. . . . . .428 2. . . . . . . . . .430 3. .3. . . . . . . . . . . . . .1. .5. . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . .433 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Direktive o okolišu . . . . . . . . . . . . . .439 12 . . Namirenje povjerilaca . . . . . . . . . . . .2. .428 2. . Direktive po pojedinim oblastima .429 3 Pojedine slobode u okviru komunitarnog prava EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekundarni izvori prava . . . . . . . . . . . .415 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .426 2. . . . . . . . . . . . . .6. . . . . . . . . . . .422 VIII KOMUNITARNO PRAVO EVROPSKE UNIJE . . . .432 4. .409 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. . . . . . . .418 14. . . . . . . . .430 3. . . . . . . . . . .7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .430 3. . . . Pravne posljedice otvaranja ste~ajnog postupka koje se odnose na pobijanje . . . . . . . . . . . . . . . Uloga Evropske komisije u provedbenom postupku . . . . . . . . Sloboda poslovnog nastanjivanja . .428 2. Slobodan promet robe . . . . . . . . . . . . . . . .433 4. . . . . . . . Priprema reorganizacije ste~ajnog du`nika . . . . . . . .403 8. . . . . . . . .plan reorganizacije u ste~ajnom postupku . . . . . . .426 1.2. . . Izvori evropskog prava . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . .432 4. . . . . . .1. . . . .435 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . Direktive o o~uvanju ~isto}e zraka . . . . . . . . . . . . .432 4. . . .429 2. . . . . . . Sloboda kretanja kapitala i pla}anja . . Primarno i sekundarno pravo Zajednice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Direktive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uvod . . . . . Sloboda kretanja i boravka . Me|unarodni sporazumi. . . . . . . . . Zaklju~enje ste~ajnog postupka . . . . . .434 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .434 4. Odluke . . .4. .427 2. . . . . . . Uredbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7. . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harmonizacija legislative Bosne i Hercegovine sa komunitarnim pravom EU . . . .404 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prihvatanje i potvrda plana . . . . . . Direktive o upravljanju otpadom . . . Direktive o cestama i sigurnosti saobra}aja . . . . . . . . . . . .2. . Primarni izvori prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . me|unarodno obi~ajno pravo i op}i pravni principi . . Direktive o energetskoj politici . Preporuke i mišljenja . . . . . . . . . . Nadzor nad ispunjenjem ste~ajnog plana . . . . . . . . . . . . . . . .

pokušaju obraditi najva`nija pitanja i pravni problemi sa kojima se danas privrednici susre}u u svom svakodnevnom radu i poslovanju. Sve to predstavlja preduslov punopravnog ~lanstva i pristupanja Bosne i Hercegovine ovim integracijama.Predgovor Pravni poredak Bosne i Hercegovine predstavlja primjer jednog od najslo`enijih oblika pravnih ure|enja koji proizilazi iz osnovnih postulata Dejtonskog mirovnog sporazuma. Javljaju se dvije vrste zakonskih akata. te kantona u okviru Federacije Bosne i Hercegovine dovodi i do mogu}nosti i realnosti pojave sukoba zakona u okviru jednog suvereniteta. Drugi su zajedni~ki zakoni koji va`e jedinstveno za oba entiteta. Naredne stranice predstavljaju pokušaj da se za potrebe studenata postdiplomskog studija Ekonomskog fakulteta u Sarajevu (MBA studij posebno) i Pravnog fakulteta u Sarajevu. Potom na red dolaze brojne ratifikovane me|unarodne konvencije kao i domašaji evropskog komunitarnog prava. komunitarnim pravom Evropske unije. Situacija se nadalje uslo`njava sa pojavom preuzete obaveze da se doma}e zakonodavstvo harmonizira sa. I ne samo sa komunitarnim pravom Evropske unije ve} i sa brojnim konvencijama pojedinih me|unarodnih i regionalnih organizacija. Prosto je nemogu}e danas na jednom mjestu sublimirati ili samo popisati sve one zakonske i podzakonske akte koji se kao imperativni susre}u na nacionalnom planu. okvirni zakonski akti koji daju zajedni~ke osnove za entitetsko zakonodavstvo. te se ~ak i nazivaju na taj na~in. Iz ovih obaveza proizišla je i jedna posebna situacija da se na dr`avnom nivou Bosne i Hercegovine. Kreiranje sadr`aja je izvršeno prilikom kreiranja syllabus-a za predmet: „Nacionalno i evropsko poslovno pravo“. pojavljuje sve ve}i broj zakonskih i podzakonskih akata koji ure|uju pojedina pitanja. prije svega. U ovakvoj situaciji uslovi poslovanja za privrednike postali su izuzetno slo`eni. Nadalje sve više je prisutna ~injenica primjene me|unarodnog prava u poslovanju uva`avaju}i ~injenicu da se poslovanje svakim danom sve više internacionalizuje. u zadnje vrijeme. Prvi su tzv. Postojanje entiteta. Radi se o obaveznom predmetu koji se izvodi na postdiplomskom MBA studiju organizovanom zajedni~ki od strane Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Torinu 13 .

ste~ajno pravo i komunitarno pravo Evropske unije.Scuola di Amministrazione Aziendalle. a posebno kod me|unarodne prodaje. Ujedno se prof. Izbor materije je izvršio prof. elektronskog poslovanja. ugovor o me|unarodnoj prodaji robe. godine 14 . te u razradu pojedinih dijelova uveo pojedine autore samostalno ili je to ura|eno zajedni~ki. juni 2007. Profesor dr. pravna zaštita potroša~a. dr Veljko Trivun pojavljuje i kao redaktor cjelokupnog teksta i samostalan obra|iva~ pojedinih tema. Pored svake od obra|enih pravnih tema navedeni su autori i autori i koautori ponaosob. Iz samog odabira tema vidljivo je da u njima preovladavaju teme koje najviše dodirnih ta~aka imaju sa poslovnim pravom. Redaktor i autori se nadaju da je izvršen adekvatan odabir oblasti i tema. ali i aspektima me|unarodnog poslovanja. elektronsko poslovanje. a što više daje na njihovom zna~aju i aktuelnosti. pravo intelektualne svojine. te elektronskog poslovanje i osnova evropskog komunitarnog prava. dr Veljko Trivun. Elemenat internacionalizacije je prakti~no prisutan u svim odabranim oblastima. Veljko Trivun Sarajevo. te da su iste obra|ene s obzirom na pozitivno stanje doma}e i me|unarodne legislative. Radi se o pokušaju da se obrade najva`nija pitanja i pravni problemi sa kojima se danas privrednici susre}u u svom svakodnevnom radu i poslovanju. Izbor je fokusiran na slijede}e teme: ugovor o prodaji i pravo javnih nabavki. tipovi privrednih društava i oblici korporativne odgovornosti. pravne zaštite potroša~a.

Iako ugovor predstavlja ki~mu posla prodaje. Ugovor o prodaji je neodvojivo povezan sa drugim ugovorima koji mogu da ~ine njegov sastavni dio ili pak da se prodaja pojavljuje kao pravni posao u okviru drugih kompleksnijih ugovora. dr Mili} Simi} i docent dr Veljko Trivun. predstavlja ugovor kojim se prodavac obavezuje da stvar preda kupcu tako da kupac stekne pravo raspolaganja. 15 . a kupac se obavezuje da prodavcu isplati cijenu.N . Svi oni su ~esto sastavni dio kompleksnijih poslovnih i pravnih operacija. Ekonomksi fakultet Univerziteta u Sarajevu. ugovori. Ekonomski fakultet u Sarajevu. list R BiH“. a to je da se prodaja koja se vrši od strane „dr`avnih organa“ ili tzv. prof. 13/93 i 13/94). on je ipak u`i pravni institut. Sarajevo. vrijedonosni papiri i pravo konkurencije“.2 Ekonomski posmatrano. da mu preda i stvar. Pravno. Sarajevo. Ugovor o prodaji je rezultat sporazuma stranaka o razmjeni robe za novac. prodaja predstavlja posao kojim se normativno ure|uje i pod zaštitu dr`ave stavlja razmjena robe za novac. Pojam ugovora o prodaji 1. Ugovor o prodaji. Savremeni poslovni `ivot unio je u posao prodaje neke nove elemente koji su rezultat kako primjene novih tehnika zaklju~enja pravnih poslova tako i rezultat potrebe da se poslovni promet odvija što br`e. prof. a kada vršenje tog prava zahtijeva i dr`anje stvari.R1. Sarajevo 2004.N1 . godine. broj 2/92. s tim što je prvi dio koji se odnosi na tradicionalne oblike ugovora o prodaji preuzet u skra}enoj verziji iz univerzitetskog ud`benika: „Poslovno pravo. 3 Prof. ugovori. dr Veljko Trivun. dr Miloš Trifkovi}. dr Veljka Trivun. prodaja je neposredni izraz procesa razmjene R . 2004. godine strana 21. dr Miloš Trifkovi}. posmatrano sa stanovišta legislative. odnosno pravo svojine. Posao prodaje obuhvata ukupnu pravnu regulativu ekonomskog odnosa stranaka.3 2. vrijedonosni papiri i pravo konkurenicje“. 2 Zakon o obligacionim odnosima („Sl. U slu~aju da je predmet prodaje pravo prodavac se obavezuje da kupcu pribavi prodato pravo. U prvom slu~aju govorimo o 1 Ovo poglavlje predstavlja samostalnu obradu re`ima javnih nabavki od strane prof. dr Mili} Simi} i doc. „Poslovno pravo. ~lan 454. prof.I UGOVOR O PRODAJI I PRAVO JAVNIH NABAVKI1 1. ugovornih organa potpada pod poseban pravni ekonomski re`im koji je neovisan od klasi~nih postulata ugovornog prava. Pored ovog trenda postoji i ve} je i u nas za`ivjela u praksi jedna nova tendencija. Ona je osnovni posao prometa robe i sastoji se u razmjeni robe za novac.

kupovina investicione opreme.5 Radi se o slijede}im posebnim vrstama ugovora o prodaji: prodaja sa pravom pre~e kupnje. Poslovnopravna prodaja se zaklju~uje masovno. Danas mo`emo govoriti o egzistiranju razli~itih tipova ugovora o prodaji. prodaja sa specifikacijom. Naravno da je najinteresantnija prodaja poslovnog prava koju kakaterišu privredna društva kao subjekti prodaje. Mo`e se govoriti o prodaji gra|anskog. U odnosu na osnovnu verziju ugovora o prodaji pojavljuju se i prodaje sa posebnima utana~enjima. Osnovni principi ugovornog prava 5. kao i drugi pojavni oblici. 20 i 25. Radi se o klasi~nim principima obligacionog prava koji su osnov i zaklju~ivanja pojedinih ugovora. prodaja sa zadr`avanjem prava raspolaganja. ~lan 8-18. Osnovi razlikovanja su: subjekti ugovora. pravni re`im u~esnika prodaje.poslovanju upotrebom informaciono-komunkacionih tehnologija ili elektronskom poslovanju. a u drugom slu~aju o pravu javnih nabavki. predmet ugovora.6 Ugovorno 4 Ibidem. prava javnih nabavki. trajno i profesionalno. me|unarodnog poslovnog prava. ~lan 527-551. Ugovorno pravo je zasnovano na odre|enim principima. pokretne stvari kao predmet. 3. Obaveza se mo`e ugasiti samo saglasnoš}u volja u~esnika u obligacionom odnosu ili na osnovu zakona“. Zbog toga je u njoj podjednaka pa`nja posve}ena i prelasku svojinskih prava i prelasku rizika. kupovina na probu. Savremeni promet stvara nove neimenovane slu~ajeve ugovora o prodaji ili druge vrste izvedenih ugovora: lizing. prodaja internetom. te prodaji uz upotrebu informaciono-komuniakcionih tehnologija (e-ugovori). te sredstva koja se koriste pri zaklju~enju ugovora. javljaju i fizi~ka lica isklju~ivo sa svojstvom kupca i to u onim slu~ajevima kada se javljaju kao kupci roba kod privrednih društava koji iste stavljaju u promet u okviru svoje registrovane djelatnosti. a njen osnovni cilj jeste sticanje prometnih vrijednosti stvari i dobiti. Kao subjekti poslovne prodaje danas se. te upotreba razli~itih sredstava komunikacije koja se koriste prilikom zaklju~ivanja ugovora. a u ovisnosti od fakti~kog stanja domašaji su mu razli~iti. 16 . elektronski ugovori. prodaja po uzorku ili modelu. odnosno prava svojine i prodaja sa obro~nim otplatama cijene. Sam princip pacta sunt servanda Zakonom je regulisan ~lanom 17 na sijede}i na~in: „U~esnici u obligacionom odnosu su du`ni da izvrše svoju obavezu i odgovorni su za njeno ispunjenje. 2.4 4. sve ~eš}e. 23. Svaki od principa je imanentan suštini ugovornog prava. str. 5 Zakon o obligacionim odnosima. 6 Zakon obligacionim odnosima. poslovnog prava. Razlikovanje pojedinih oblika prodaje mo`e se vršiti po osnovu razli~itih kriterija. prodaja od vrata do vrata.

Kao specifi~ni izdvajaju se i principi uzajamnosti me|usobnih davanja kao i princip pacta sunt servanda. od strane pravnog poretka. 6. ali u duhu osnovnih pretpostavki obligacionog odnosa. citat iz presude u slu~aju Paradine Jane iz 1647. osloba|a obaveze (lex non cogit ad impossibilia) va`ilo je pravilo „niste trebali da budete toliko ludi da stvarate apsolutnu obavezu i morate platiti za svoju ludost“. Beograd 1967. ~lan 1020 Opšteg imovinskog zakonika za Crnu Goru. 7. takvo lice ne}e odgovarati za neis7 „Razgovor je razgovor a ugovor je zakon strankama“. a ravnopravnost proisti~e iz rješenja koja su prisutna u pozitivnom zakonodavstvu. na prvi pogled. 17 . Uzajamnost me|usobnih davanja ili na~elo ekvivalencije. on je morao opraviti i onda kad bi izgorjela u po`aru ili bila porušena od neprijatelja… Umjesto da se ide za pravilom kontinentalnog pravnog sistema da se stranka. Me|utim. godine. dopušteni. time i ugovornim odnosima. ako je zakupac ugovorio da opravi ku}u.7 Bez obzira što pravni princip pacta sunt servanda poti~e iz rimskog prava suština njegovog domašaja najbolje se ogleda kroz primjere iz sudske prakse u Engleskoj i Francuskoj u XVII vijeku. Princip pacta sunt servanda svoje porijeklo vodi iz rimskog prava i njegova suština izra`ava se njegovim doslovnim prevodom da je ugovor zakon za ugovorne strane. 8 Citat prema Krulj dr Vrleta: „Promijenjene okolnosti i ugovorna odgvornost“. koju odgovorno lice bez svoje krivice ne mo`e izvršiti. Iz ovog perioda poti~u i elementi koji su vezani za nastanak teorije i pravnog instituta zelenaškog ugovora. bez obzira kako posmatrali ovaj princip on ide za tim da nije dozvoljeno pretjerano se bogatiti na ra~un drugog. godine strana 48. Prema tome. odnosno moraju biti. ne bi bilo imanentno tr`išnom privre|ivanju.8 Ovako postavljen princip apsolutnosti obaveze podrazumijevao je da ako je neka obaveza ustanovljena zakonom. moraju biti ravnopravni. Radi se o postulatu koji svoju egzistenciju duguje u~enju kanonskog prava koje se`e iz srednjeg vijeka još od vremena Tome Akvinskog. Razlog je taj što se u ove dvije zemlje najdu`e i u apsolutnoj formi zadr`alo dejstvo principa pacta sunt servanda. Me|usobni odnosi ne smiju biti contra legem. kao i prekomjernog ošte}enja. Domašaji principa ravnopravnosti se`u sve do klauzule nacionalnog tretmana u okviru re`ima direktnih stranih ulaganja. ona je du`na da to izvrši uprkos ma kakvom doga|aju koji je nastupio sa neminovnoš}u.pravo polazi od osnovnog principa slobode ure|ivanja obligacionih odnosa. U~esnici u obligacionim. U duhu prednjeg su i principi zabrane stvaranja i iskorištavanja monoploskog pola`aja. jer se on mogao protiv toga obezbijediti ugovorom koji je zaklju~io“. Ure|ivanje me|usobnih odnosa odvija se u skladu sa na~elom autonomije volje. „Kada jedna strana sopstvenim ugovorom stvori za sebe obavezu ili teret. ~ije je ispunjenje bez njene krivice postalo nemogu}e.

res sacra ili res extra commercium). Ugovor je bio ništav ako je ~inidba bila nemogu}a (npr.punjenje. to ne zna~i da ne treba uva`avati okolnosti koje su nastupile po zaklju~enju ugovora. Kanonsko pravo srednjeg vijeka. cit. godine. Ovakvi stavovi su zaokru`eni sa shvatanjima postglasatora (Andrea Aliati i De Luca) koji govore o „nastupanju nekih nepredvi|enih uzroka. op. Ova rješenja iz rimskog prava svoje ishodište nalaze u ideji da se od du`nika ne mo`e zahtijevati da ispuni ono što nije mogu}e.9 U francuskoj sudskoj praksi kasnije je došlo do ubla`avanja ovakvog stava donošenjem Zakona Faillat 1916. moral i društveni poredak zahtijevaju da ~ovjek dr`i rije~ koju je dao. prodaja stvari koja ne postoji) ili pravno nemogu}a (prodaja stvari koje su bile npr. Kasacioni sud je u ovom slu~aju zauzeo stav „da ni u kom slu~aju ne spada u nadle`nost sudova. ako bi se to lice ugovorom bezuslovno obavezalo da }e nešto u~initi. ma koliko izgledala pravedna takva odluka. Isto stanovište je zauzela i francuska sudska praksa u „vode}em slu~aju“ u sporu oko Kraponskog kanala. neka zakonodavac interveniše po potrebi u vanrednim periodima krize. Ali. odnosno o dva principa u vezi sa primjenom klauzule rebus sic stantibus. tako|er. a u bitnom su uticale na izvršavanje ugovornih obaveza. pod promijenjenim okolnostima. da uzme u obzir vrijeme i okolnosti u cilju izmjene onog što su stranke ugovorile i zamijene novim klauzulama one koju su stranke slobodno prihvatile … Ovakav stav je podr`ala i francuska pravna teorija kroz mišljenje da … pravda. str. Iako pravni princip pacta sunt servanda korijene vu~e iz rimskog prava i ono je poznavalo izuzetke koji su ubla`avali krutost ovog pravila. Postojalo je i pravilo da du`nik ne odgovara ako obavezu nije mogao ispuniti zbog više sile (vis maior). ono ne mo`e izbje}i odgovornost dokazuju}i da je ispunjenje s obzirom na razvoj doga|aja postalo nemogu}e. odnosno ako ugovorna obaveza nije ispunjena onako kako glasi (in forma specifica). a koja se primjenjuje kod ugovora sa du`im rokom trajanja ili kada postoje obaveze sa sukcesivnim prestacijama i ako izvršenje neke obaveze. povla~i za jednu stranu takvu štetu da bi to predstavljalo „fla9 Krulj dr Vrleta. Ispunjenje obaveze moralo je biti mogu}e u momentu zaklju~enja ugovora. Tako se u Gratiani Decretum navodi „da nema ni dvoli~nosti ni la`i ako se ne odr`i obe}anje zbog toga što je neka nepredvi|ena okolnost u~inila da njegovo izvršenje postane opasno ili posebno štetno za obvezno lice“. za sud mo`e biti mjerodavno samo jedno pravilo: poštovanje obe}ane vjere“. 25. kao i za slu~aj propasti individualno odre|ene stvari bez krivice du`nika. je uva`avalo odstupanja od pravnog principa pacta sunt servanda. Ovakav stav se susre}e i kod Svetog Tome Akvinskog: „… da bi jedan ~ovjek bio du`an da ~ini ono što je obe}ao treba da su sve okolnosti ostale iste… on nije nevjeran ako ne ispuni ono što je obe}ao jer su se uslovi promijenili“ (Suma Theologica Sancti Thomae Aquinatis). takvih da stranke ništa sli~no nisu mogle zamisliti“. 18 .

posti`e u bilo kojoj formi. No. Ugovor se zaklju~uje sporazumom stranaka i konsenzualan je. taki dug i sam prestaje (~lan 623)… kada je izvršenje slu~ajem postalo nemogu}e. Sli~na pravila sadr`i i austrijski Gra|anski zakonik (paragraf 878 i 1447) … „što je upravo nemogu}e ne mo`e biti predmet punova`nog ugovora… kad kakva odre|ena stvar sasvim slu~ajno propadne prestaje svaka obaveza i du`nik nije ni obavezan ni vrijednost iste stvari naknaditi…“ Isto tako. stav 2 Zakona o obligacionim odnosima (dalje: ZOO). du`nik treba da povrati što god je primio u ime onoga što bi trebalo da izvrši. nego kod prava i obaveza koja ih prate. tako da ugovor postoji i kad cijena nije odre|ena sporazumom stranaka. Time je on i lukrativne prirode. 11 Tako ~lan 40. Za njegov nastanak ili dejstvo nije potrebna predaja stvari koja je predmet ugovora. Fakti~ko je pitanje kako }e se dokazivati pojedini elementi ovog ugovora ukoliko je isti zaklju~en nekim od savremenih sredstava komunikacije. Forma tada dobija svojstvo bitnog elementa. ~lan 462. treba imati u vidu da se ova osobina ja~e ispoljava kod osnovnih. slu~ajno propadne.11 10 Citat prema Krulj dr Vrleta. teleprinterom ili neposrednom radio vezom smatra se kao ponuda prisutnom licu“. Naše pravo ne poznaje dokaznu formu (ad solemnitatem) i ugovor prodaje poslovnog prava tretira se kao neformalan pravni posao.. 19 . 3. ali uz pomenute izuzetke (~lan 914) tipa „što nije mogu}e nijesi ni du`an … kad se du`nik podvezao da }e dati ili u~initi nešto što je zasebno odre|eno. a dug dolazio od uzajamnog ugovora. prestaje obaveza sasvim lako. pa bez njegove krivice to postane nemogu}e. Sporazum stranaka se.grantnu nepravdu“. još neka komparativna rješenja iz prošlosti. ct. Komutativnost ozna~ava uzajamnu podudarnost obaveza i prava stranaka: ono što je obaveza jedne. Opšti imovinski zakonik za Crnu Goru je propisivao da ugovor treba ispuniti onako kako glasi (~lan 1020). u na~elu. stav 2 ZOO ka`e: „Ponuda u~injena telefonom. u ovom pogledu. strana 18. pravo je druge stranke. na koju se ko kao du`nik podvezao. U vrijeme izrade ZOO kao sredstva komunikacije pobrojana su ona koja su bila poznata u tom momentu. Teretnost se kod privredne prodaje pretpostavlja. i srpski Gra|anski zakonik (paragraf 538 i 912) „ugovor se mo`e samo o onim stvarima u~initi koje me|u ljudima prolaze i koje su mogu}e i dozvoljene… ako stvar jedna opredeljena. Izuzetno. da ni u ceni du`nik stvar propalu du`an naknaditi nije“. zakon za pojedine vrste prodaje propisuje pisanu formu ugovora. Obilje`ja ugovora o prodaji 8. ako li je nešto ve} izvršio tad }e se to srazmjerno ura~unati njemu u korist“ (~lan 624). Ugovor o prodaji je teretan. dvostrano obavezan i komutativan. op. što pak još primio nije ne mo`e više tra`iti.10 Ilustrativna su.

9. Dejstvo ugovora predstavljaju pravne i ekonomske posljedice koje on proizvodi. Te posljedice mogu biti prelazak svojine sa prodavca na kupca ili nastanak obaveze na isporuku stvari, ali i nastanak obaveze da se izvrši prijem stvari. Ugovor o prodaji ima stvarnopravna i obligacionopravna dejstva i ista mogu biti razli~ita u ovisnosti koje su stvari predmet prodaje. Ove stvari se tako dijele na: pokretne i nepokretne; generi~ke i individualizirane; sadašnje i budu}e; tu|e i propale stvari. Svaka od pobrojanih stvari nosi sa sobom specifi~nosti vezane za me|usobna prava i obaveze. Kao predmet ugovora o prodaji navedene su i nekretnine. Ovo nije karakteristika ugovora o prodaji izuzev kada se kao predmet prodaje javljaju nekretnine koje se stavljaju u promet na tr`ištu pravnim i fizi~kim licima kao krajnjim korisnicima. Tako bi se moglo govoriti o prodaji stanova i poslovnih prostora za tr`ište.12

4. Postupak zaklju~ivanja ugovora o prodaji
10. Savremeno pravo pod pritiskom potreba prakse i pod uticajem teorije prevazilazi koncept zaklju~ivanja ugovora o prodaji i drugih ugovora koji ovaj proces ograni~ava samo na radnje ponude i prihvata. Pravno zašti}eni pregovori predstavljaju posljednji legislativni izraz proširivanja postupka zaklju~ivanja posla (~lan 30 ZOO). Danas ona obuhvata sljede}e etape: eventualne faze, nu`ne faze, perfekciju ugovora13 i eventualnu intervenciju dr`ave u domenu nastanka pojedinih ugovora. Ova zadnja situacija je karakteristi~na za domen prava javnih nabavki. U eventualne faze zaklju~ivanja ugovora ubrajamo najprije, preliminarne kontakte. To su jednostrane fakti~ke, komercijalne radnje kojima jedno lice poziva drugo na pregovaranje ili tra`i informacije radi donošenja odluke o otpo~injanju pregovora. Drugu etapu predstavljaju pregovori kao dvostrani kontakti stranaka sa jasno izra`enim ciljem da se otpo~ne proces utvr|ivanja namjere u~esnika u pogledu budu}eg ugovora. Pismeno fiksirana saglasnost strana do koje se do|e u toku pregovora, a koja se ti~e pojedinih dijelova ugovora, naziva se punktacija (punktacije). Završnu, tre}u etapu, ~ini tzv. pripremni ugovor. On predstavlja projekat ugovora do koga se došlo pregovorima. Pripremni ugovor daje osnovu za upu}ivanje „~vrste ponude”. Nu`ne faze zaklju~ivanja ugovora su davanje ponude i prihvata. Obje etape su slo`ene i me|usobno povezane. Njihovu uslovljenost najbolje ilustruje institut kontraponude (~lan 41. ZOO).
12 U Francuskoj prema shvatanju jednog dijela doktrine, ako izvo|a~ pored rada daje i svoj materijal u pitanju je ugovor o kupoprodaji. Ovi autori se pozivaju na odredbu francuskog Gra|anskog zakonika prema kojem “ugovor kojim je na osnovu jedini~nih cijena ili za globalnu cijenu ugovorena izgradnja jedne gra|evine smatra se ugovorom o djelu i onda kada materijal daje lice za koga se gra|evina radi, a kada materijal daje poslenik, onda više nije ugovor o djelu ve} ugovor o prodaji”. 13 Do ove faze se radi o sistematici preuzetoj iz monografije Draški} dr Mladena: „Zaklju~ivanje ugovora o prodaji“, CRS, II izd., Beograd 1986, str. 16 - 21.

20

11. Po svojoj pravnoj prirodi ponuda je jednostrani gra|ansko pravni posao; nastaje izjavom samo jednog subjekta i stvara obavezu samo za njega. Obaveza ponudioca se sastoji u tome da se unutar perioda ozna~enog u ponudi ili, ako toga nema, u dispozitivnom propisu ostane pri ponudi. Ta obaveza u izjavi o ponudi mo`e biti izri~ito isklju~ena. Isklju~enje je mogu}e i na osnovu okolnosti posla (~lan 36 ZOO). Pošto ponuda u na~elu stvara strogu obavezu za ponudioca, razvili su se posebni postupci kojima se lice koje je ponudilac u ekonomskom smislu stavlja u pravnu poziciju ponu|enog. Ti posebni postupci su: licitacije, licitacije o podobnosti, tenderske procedure i prikupljanje ponuda. Svi ovi postupci se, kod slo`enijih ugovora, i kod ugovora ve}e vrijednosti obavljaju na osnovu prethodno izra|enog tendera. Tender izra|uje ili pribavlja lice koje je ponudilac u ekonomskom smislu, a ponu|eni u pravnom zna~enju rije~i. Tender predstavlja veoma detaljno sa~injen i obavezan obrazac ponude u kome su sadr`ani svi elementi koje ona mora da ima, osim cijene. Tender ne predstavlja ništa drugo nego poziv za davanje ponude. Onaj poslovni subjekt koji raspisuje tender u stvari vrši poziv za dostavljanje ponuda, te se fakti~ki nalazi u ulozi ponu|enog. 12. Prihvat je izjava ili ponašanje ponu|enog koje nesumnjivo ukazuje na saglasnost ponu|enog sa ponudom. Uzansa 3414 navodi neke primjere zaklju~ivanja ugovora o prodaji konkludentnim radnjama: raspolaganje primaoca robom u svoje ime i za svoj ra~un, ukoliko on ne zna da je roba poslana u druge svrhe; prijem dokumenata na osnovu kojih se mo`e raspolagati robom, ako primalac ne zna da su mu dokumenta predata u drugu svrhu; propuštanje kupca da robu predatu „na ogled“, „na probu“, vrati po isteku roka u kome je trabalo da da izjavu o tome da li `eli ili ne `eli zaklju~enje ugovora. Pod uslovima predvi|enim u Zakonu o obligacionim odnosima (~lan 42) ugovor o prodaji mo`e biti zaklju~en i šutnjom. Pošto šutnja predstavlja potpuno pasivno dr`anje ponu|enog, ona se mo`e smatrati prihvatom samo ako postoje sljede}e pretpostavke: stalna poslovna veza ponudioca i ponu|enog i to u pogledu odre|ene, a ne bilo koje robe, i propuštanje ponu|enog da se u ostavljenom roku ili odmah izjavi da ponudu odbija.15 13. Pod perfekcijom ugovora o prodaji podrazumijevaju se pravila koja odre|uju mjesto i vrijeme njegovog nastanka. Ona se razlikuju prema tome da li su stranke bile prisutne, ili su pak, bile odsutne kada je saglasnost postignuta. Tehnike komuniciranja kod kojih su stranke u neposrednoj vezi, iako su prostorno udaljene (telefon, telefaks, tele14 Opšte Uzanse za promet robom Glavne dr`avne arbitra`e iz 1954. godine („Sl. list FNRJ“, broj 15/54). 15 O va`enju i pravnim domašajima uzansi, kako posebnih tako i opštih, vidjeti kod: Simi} dr Mili} i Trifkovi} dr Miloš, „Poslovno pravo“, Ekonomski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 1999. godine, strana 87-88.

21

vizuelne veze, elektronska pošta, video telefon, mobilni telefon) kombinuju primjenu normi koje va`e me|u odsutnim (za mjesto zaklju~enja) i me|u prisutnim (za vrijeme nastanka ugovora). 14. Potpisivanje ugovora mo`e predstavljati etapu njegovog zaklju~enja u tri slu~aja. Prva dva obuhvataju situacije u kojima je prodaja po zakonu ili po sporazumu stranaka formalan pravni posao. Tre}i slu~aj regulisan je ~lanom 69, stav 3 ZOO koji ka`e: „Ako su ugovorne strane predvidjele posebnu formu samo da osiguraju dokaz svoga ugovora, ili da postignu što drugo, ugovor je zaklju~en kad je postignuta saglasnost o njegovoj sadr`ini, a za ugovara~e je u isto vrijeme nastala obaveza da ugovoru dadnu predvi|enu formu“. Forma mo`e biti zadovoljena zajedni~kim potpisom jednog ili odvojenim potpisima dva dokumenta identi~nog sadr`aja.16 Pravnu kvalifikaciju pisane forme ugovora o prodaji va`no je uvijek izvršiti zato što se za nju ve`u zna~ajne pravne posljedice u pogledu posebno usmeno dogovorenih nebitnih elemenata i na~ina kasnijih izmjena i dopuna ugovora.17

5. Posebne tehnike zaklju~ivanja ugovora o prodaji
15. Poslovnopravna prodaja se uvijek obavlja profesionalno, a njen naj~eš}i predmet su pokretne stvari odre|ene po rodu. Ove osobine, u uslovima masovnog prometa, po pravilu, dovode do tipizacije pojedinih elemenata i rješenja u ugovorima iste vrste. Na toj osnovi nastaje veliki broj tipskih i formularnih obrazaca i opštih uslova poslovanja, koji se po tendenciji primjenjuju jednako na sve u~esnike u poslu.18 Zato se nazivaju standardnim ili tipiziranim ili formularnim ugovorima. Ako se trgovina vrši inetrentom onda su to, u najve}em broju slu~ajeva, adhezioni ugovori. U njima su unaprijed dati tipizirani nebitni elementi ugovora. Bitni elementi se odre|uju u mjeri u kojoj je to mogu}e. Naj~eš}e se posebno sporazumijeva o koli~ini kao odrednici predmeta i o cijeni. Primjena standardnih kupoprodajnih ugovora uvodi u ovu oblast cjelokupnu problematiku formularnog prava.19 Ovdje je potrebno posebnu pa`nju skrenuti na re`im opštih uslova poslovanja (~lanovi 142 - 144 ZOO) i na zabranu stvaranja i iskorištavanja monopolskog ili dominantnog polo`aja na tr`ištu.20
16 Vidjeti Perovi} dr Slobodan: „Formalni ugovori gra|anskog prava“, Savez udru`enja pravnika Jugoslavije, Beograd 1964, str. 62 – 63. i Draški} dr Mladen: „Zaklju~ivanje ugovora o prodaji“, str. 295 296. 17 ^lan 67 i 71 ZOO naro~ito. 18 Sve ~eš}e se pominje termin „Beatl of Form“. 19 Vilus dr Jelena: „Opšti uslovi formularnih ugovora“, Institut za uporedno pravo, Beograd 1976. 20 ^lan 38 - 42 Zakona o trgovini („Sl. novine FBiH“, broj 2/95).

22

16. Zaklju~nica je pismena potvrda o usmeno zaklju~enom ugovoru. Daje se na unaprijed utvr|enom i odštampanom formularu ili na ad hoc sastavljenom obrascu. Pošto zaklju~nica ne predstavlja pismenu formu ugovora, on je punova`an i kada zaklju~nica nije izdata, odnosno potpisana. Zaklju~nici mo`e biti pridodato svojstvo obavezne ugovorne forme pravnog posla prodaje, samo nesumnjivim sporazumom stranaka. U sadr`aj zaklju~nice uvijek ulaze bitni elementi ugovora bez obzira na to da li su oni odre|eni zakonom, sporazumom stranaka ili prirodom posla. Pitanje je konkretnih okolnosti i stepena standardizacije posla u kojoj mjeri }e nebitni sastojci ugovora biti navedeni u zaklju~nici. Zaklju~nice veoma ~esto sadr`e izvode iz opštih uslova poslovanja ili klauzulu kojom ih stranke uklju~uju u svoj ugovor. Sve što se nalazi iznad potpisa stranaka, bilo u tekstu, bilo na margini, obavezuje stranke. Sadr`aj zaklju~nice u svemu mora „odgovarati usmeno zaklju~enom ugovoru”.21 Svaka stranka mo`e od druge zahtijevati ispostavljanje ili potpisivanje zaklju~nice, sve dok druga strana nije ispunila svoje ugovorne obaveze.22 Zaklju~nica se sastavlja najmanje u dva ravnoglasna primjerka. Stranka koja ju je sa~inila i potpisala, dostavlja zaklju~nicu drugom partneru oba primjerka na potpis sa zahtjevom da „joj vrati jedan primjerak pošto ga potpiše“. Opšte uzanse su za vra}anje potpisane zaklju~nice predvidjele rok od tri dana.23 Ako druga strana ne}e da potpiše ili vrati zaklju~nicu, spor }e se najprije rješavati „mirnim putem”, razgovorom stranaka. Ukoliko on ne da rezultate, strana koja je sastavila i potpisala zaklju~nicu mo`e tu`bom tra`iti od suda da utvrdi postojanje ugovora i njegov sadr`aj. Sud u parni~nom postupku, dakle uz izjašnjavanje druge strane, rješava spor. Ako usvoji tu`bene zahtjeve donije}e deklaratornu presudu kojom konstatuje da je ugovor zaklju~en i šta je njegov sadr`aj. Ovakva presuda, u svim slu~ajevima, predstavlja izuzetno jako dokazno sredstvo. Paralelno sa zahtjevom za utvr|ivanje ili nakon dobijanja povoljne presude, strana koja je potpisala zaklju~nicu mo`e od druge strane tra`iti naknadu štete koju je pretrpjela zato što nije imala zaklju~nicu. 17. Porud`bina ili narud`benica je poslovni naziv za komercijalni dokument sa razli~itim polo`ajem i funkcijama u postupku zaklju~ivanja i dokazivanja ugovora. Te ~injenice opredjeljuju njegovu pravnu kvalifikaciju. Porud`bina predstavlja ponudu kada kupac na osnovu prethodno pribavljenih informacija njome izra`ava ozbiljnu namjeru da zaklju~i odre|eni, u dokumentu definisani ugovor. Ako kupac šalje porud`binu na osnovu ve} primljene ponude prodavca, tada ona ima pravni karakter prihvata. Takva porud`bina mora u svemu biti saglasna sa ponudom. Postoje
21 Opšta uzansa broj 16. 22 Opšta uzansa 15. 23 Opšta uzansa 17.

23

li u porud`bini razlike u odnosu na ponudu, ona ima pravna svojstva kontraponude. Napokon, kada je ugovor ve} sklopljen, porud`bina ima svojstvo dokaznog sredstva i knjigovodstvenog dokumenta.

6. Bitni elementi ugovora o prodaji
18. Bitni elementi ugovora su oni sastojci koji ugovoru daju bilo osobine jednog definisanog tipa pravnog posla, bilo specifi~an sadr`aj i karakteristike koji odgovaraju zajedni~koj namjeri stranaka. Bitni elementi ugovora o prodaji dijele se na: propisane, utana~ene sporazumom stranaka i one koji u ugovor ulaze na osnovu njegove ekonomske suštine, odnosno po prirodi posla. Mi }emo se zadr`ati samo na posljednjoj vrsti elemenata i to u našem pravu. Kod prodaje poslovnog prava to su uvijek predmet i stvar, a koli~ina i cijena imaju ovo svojstvo samo pod odre|enim uslovima. 6.1. Predmet 19. Karakteristi~an predmet trgova~ke prodaje su pokretne stvari. To mogu biti: roba, energije i hartije od vrijednosti. Posebni pravni re`imi predvi|eni su za prodaju energija. Prodaja hartija od vrijednosti vrši se prema pravilima predvi|enim za pojedine vrste. Njihovu osnovu pre-dstavljaju re`imi mjeni~nog i dioni~arskog prava. Predmet prodaje poslovnog prava su pokretne tjelesne stvari koje se nalaze u pravnom i ekonomskom prometu. Predmet prodaje poslovnog prava mogu biti i stvari koje se nalaze u ograni~enom pravnom i poslovnom prometu. Obi~no se radi o stvarima koje se ti~u bezbjednosti kao i zaštite zdravlja stanovništva. Ograni~enja mogu biti subjektivne prirode, s obzirom na vrstu stvari, i objektivne prirode, s obzirom na preduslove koje moraju ispunjavati privredna društva da bi se bavila prometom pojedinih od ovih stvari. O pojedinim vrstama stvari je bilo govora u smislu njihovog nabrajanja. 6.2. Koli~ina 20. Koli~ina predstavlja fizi~ko, prostorno i kvantitativno odre|ivanje stvari koja je predmet prodaje. Koli~ina je uvijek sastavni dio predmeta prodaje. Njena pravna kvalifikacija zavisi od zna~aja koli~ine za ostvarivanje svrhe posla i od posljedica koje proizvodi neuredno ispunjenje ugovora u pogledu koli~ine. Koli~ina je bitan elemenat ugovora ako je tako izri~ito ugovoreno, ako na to upu}uje priroda stvari i kada to zahtijevaju specifi~ne okolnosti konkretnog posla. U svim ostalim slu~ajevima, koli~ina je nebitan elemenat ugovora. Bez obzira na pravnu
24

kvalifikaciju, koli~ina se uvijek odre|uje ugovorom. Prinudnih ili dispozitivnih propisa koji bi mogli da zamijene sporazum stranaka nema. Koli~ina najprije mo`e biti odre|ena ugovorom. Odre|ivanje se vrši nesumnjivim definisanjem u okviru usvojenog sistema mjera. To mo`e, ali i ne mora da bude metarsko-decimalni sistem. Na osnovu Uzanse 117 i zakonodavstva kojim se ure|uje sistem mjera, metarsko-decimalni sistem se pretpostavlja, ukoliko stranke nisu izri~ito navele neki drugi sistem. Prvi na~in odre|ivanja koli~ine jeste njeno numeri~ko preciziranje. Ako koli~ina nije bitan element posla ili ako se ne utvr|uje prema broju komada, odstupanje isporu~ene od ugovorene koli~ine za ± 2% smatra se urednom isporukom.24 Precizno odre|ivanje koli~ine mo`e se posti}i i upotrebom tehni~kih termina. Prema Uzansi 118, izraz „vagon”, bez bli`eg ozna~enja, zna~i deset hiljada kilograma bruto, a „cisterna” deset hiljada kilograma neto te`ine. Drugi na~in svodi se na pribli`no odre|ivanje koli~ine. Ako je uz naznaku koli~ine naveden izraz „circa“ ili sli~an, tolerancija u koli~ini iznosi ± 5%. Navo|enje koli~ine u rasponu, upotrebom izraza „od ... do“ ili „najmanje ... najviše“, zna~i da je predmet ugovora bilo koja koli~ina unutar datih granica.25 Tre}i metod sastoji se u upotrebi izraza „|uture”, „kako padne”, „vi|eno - odobreno” ili njima sli~nih. Njima se kao ugovorna koli~ina odre|uje ona koja se dobija uvidom u robu na odre|enom lokalitetu. Da bi ugovor o prodaji postojao, koli~ina mora biti barem odrediva. A to zna~i da u sporazumu stranaka moraju biti navedeni elementi koji omogu}avaju da se utvrdi šta one ta~no `ele u pogledu koli~ine. Konkretizacija ovih elemenata je i pravno i fakti~ko pitanje. 6.3. Cijena 21. Ekonomski posmatrano, cijena je vrijedonosna naknada za ustupljenu stvar i preneseno svojinsko pravo na njoj. U pravnom smislu, cijena je bitan elemenat ugovora koji predstavlja prete`no nov~anu protuvrijednost predmeta prodaje i svojinskog prava na njemu. U gra|anskoj prodaji cijena mo`e biti izra`ena ve}im dijelom u novcu, a manjim u stvarima. Ako se cijena iskazuje isklju~ivo u stvarima, postoji poseban ugovor o razmjeni, trampi.26 U poslovnoj praksi se ovo naziva pla}anje kompenzacijom. Za prodaju poslovnog prava karakteristi~no je iskazivanje cijene isklju~ivo u novcu. Struktura cijene veoma je slo`ena. O toj ~injenici treba voditi ra~una i prilikom kalkulacije i kod ugovornog odre|ivanja cijene. U cijenu, najprije, ulazi nov~ana protuvrijednost neto te`ine robe, ukoliko ugovorom nije izri~ito predvi|eno da ona obuhvata i te`inu ambala`e „bruto za neto”.27 Pošto je prema dispozitivnim pravi24 Opšta uzansa 121. 25 Opšta uzansa 119. 26 Vidjeti Zakon o obligacionim odnosima, ~lanove 552 i 553. 27 Uzansa 161.

25

lima pribavljanje ambala`e obaveza prodavca, to troškovi koje ona izaziva, tako|er, moraju biti uklju~eni u cijenu. Ovo pravilo se ne}e primijeniti, ako postoji izri~it suprotan sporazum stranaka ili kada to zahtijevaju osobine ambala`e. Troškovi robnog prometa u u`em smislu: porezi, takse, vozarine, izdaci povodom pripreme za isporuku ili uskladištenje itd., po pravilu, ulaze u cijenu u iznosima koje prodavac mora da snosi do mjesta i vremena isporuke.28 Ostali „zavisni troškovi” uklju~uju se u cijenu prema istom kriteriju. No, postoje i pravila za pojedine me|u njima, koja odvajaju obavezu izvršavanja odre|enih radnji od snošenja troškova koje te radnje izazivaju. Prema Uzansi 160 to je slu~aj sa pribavljanjem uvjerenja o porijeklu robe i sa njegovim legalizovanjem. Ako se prodavac pojavljuje kao izvoznik, on u cijenu mora da uklju~i izvozne carine zajedno sa troškovima izvoznog carinjenja.29 Prodavac koji je ujedno i uvoznik robe u cijenu mora da ukalkuliše uvozne carine i troškove uvoznog carinjenja, te da obra~una porez na dodanu vrijednost.30 Pored toga, na njega padaju i druge uvozne da`bine, što mora imati odraza u cijeni. Treba napomenuti da posebni propisi o porezima, carinama, te drugim procedurama vezanim za promet robom, mogu sadr`avati rješenja druk~ija od do sada izlo`enih. 22. Ovaj ugovor poslovnog prava postoji i onda kada u njemu nije odre|ena cijena, odnosno i kada nema elemenata na osnovu kojih bi ista bila barem odrediva. Ona se tada u krajnjoj liniji konstatuje na osnovu pravila dispozitivnog karaktera. Stoga smatramo opravdanim stav da cijena u ugovoru mora biti odre|ena ili bar odrediva. Na~ini na koje se cijena odre|uje su prinudni propis, ugovor i dispozitivni propis.

7. Nebitni elementi ugovora o prodaji
7.1. Pojam i vrste 23. Nebitni elementi posla prodaje su oni sastojci ugovora koji se u njemu ne moraju nalaziti niti po prirodi posla, niti radi sa~injavanja ugovora shodno klju~nim ciljevima stranaka. Ipak, odre|ivanje nebitnih elemenata izuzetno je zna~ajno i u ekonomskom i u pravnom smislu. Njima stranke posti`u potpunu prilago|enost ugovora svojim konkretnim potrebama. Upravo zbog toga nebitni elementi su ~est uzrok sporova. Osim bitnih elemenata prodaje, svi ostali sastojci posla pravno imaju karakter nebitnih elemenata ve} po pretpostavci. Suprotno mo`e biti propisano ili ugovoreno. Na osnovu izlo`enog je jasno da je broj nebi28 Uzansa 168. 29 Opšta uzansa 165. 30 Opšta uzansa 164.

26

tnih elemenata izuzetno velik. Ovdje }emo se zadr`ati na onima koji još nisu izlo`eni, ili o kojima ne}e ni kasnije biti posebno rije~i. Ti elementi su: kvalitet, transportne klauzule i ambala`a. 7.2. Kvalitet 24. Kvalitet je skup hemijskih, fizi~kih, estetskih, funkcionalnih i drugih svojstava stvari koje je ~ine upotrebljivom bilo za svrhe za koje se uobi~ajeno koristi, bilo za posebne namjene koje proisti~u iz ugovora ili okolnosti posla. To je, dakle, skup svojstava robe usljed kojih se ona mo`e korisno upotrijebiti. Ovakve definicije jasno ukazuju na ekonomski zna~aj i na pravnu slo`enost kvaliteta kao elementa ugovora. Zbog njih je kvalitet jedan od naj~eš}ih razloga za sporove me|u strankama. Kvalitet se odre|uje: ugovorom, dispozitivnim propisom ili imperativnim propisom. U ovisnosti od vrste robe koja je predmet ugovora o prodaji ovisi}e i na~in utvr|ivanja kvaliteta. 7.3. Ambala`a 25. Ambala`a je stvar, sredstvo pakovanja, a time i imovinska vrijednost.31 Mo`e se definisati i kao zaštitni omot robe. Ambala`u je mogu}e podijeliti na razli~ite na~ine.32 Juridi~ki su najva`nije podjele na potrošnu i nepotrošnu ambala`u, te obi~nu i originalnu („originalno pakovanje”). Prema ~lanu 75 Zakona o standardizaciji, „proizvodi u originalnom pakovanju”, su oni „koji su prije stavljanja u promet na tr`ištu upakovani na na~in koji osigurava da se sadr`aj pakovanja ne mo`e izmijeniti, utrošiti, odnosno upotrijebiti bez otvaranja ili ošte}ivanja pakovanja, a u cilju da se tako upakovan proizvod ponudi neposrednom potroša~u, odnosno korisniku”. Od ambala`e treba razlikovati zaštitu robe koja se ne pakuje. Ambala`a je bitan elemenat ugovora, ako je to propisano ili izri~ito ugovoreno. U svim ostalim slu~ajevima ona je nebitan sastojak. No, uprkos tome potrebno joj je posvetiti posebnu pa`nju. Obezbje|enje ambala`e i pakovanje robe je po dispozitivnim propisima obaveza prodavca. Isti pravni tretman ima i obaveza zaštite robe koja se posebno ne pakuje. Suprotna rješenja moraju biti nesumnjivo utana~ena. 7.4. Transportne klauzule 26. Transportne klauzule su tehni~ki trgova~ki termini kojima se prodavac i kupac na skra}en na~in dogovaraju o nizu pitanja od zna~aja za izvršavanje ugovora o prodaji. U ta pitanja spadaju: organizacija
31 Bukljaš dr Ivo: „Pravne norme i trgova~ki obi~aji za ambala`u”, Progres, Zagreb 1962, str. 5. 32 Bukljaš dr Ivo, isto djelo, str. 6-8 navodi sljede}e vrste ambala`e: neodvojiva i odvojiva, potrošna i nepotrošna, zamjenljiva i nezamjenljiva, investiciona i neinvesticiona, te sitna i krupna.

27

transportnim klauzulama mogu se urediti i druga kao što su: pla}anje carina. danas. Revizije INCOTERMS-a izvršene su 1953. Pored ovih. stav 1 ZOO). INCOTERMS je. 1967. Ove obaveze bi}e predmet posebnog izlaganja. zavisno od vrste klauzule i izvora za odre|ivanje njenog sadr`aja. Obaveza ~uvanja stvari je zajedni~ka du`nost saugovaratelja (~lan 520 . Du`nost obavještavanja kupca o svim momentima relevantnim za zaklju~enje i izvršavnje ugovora kod nas predstavlja konkretizaciju na~ela poštenja i savjesnosti. 27. a potrebno je posebno ista}i dvije: ~uvanje stvari i obavještavanje. 8. Rješenja transportne klauzule unesene u ugovor o prodaji bitno uti~u na sadr`aje ugovora koje prodavac ili kupac zaklju~uju sa špediterom. organizacija transporta. osigurava~em i drugim vršiocima usluga u prometu robe. Ona le`i na prodavcu onda kada je zbog kup~eve docnje sa prijemom isporuke rizik prešao na kupca. snošenje troškova isporuke i transporta. 1980. te prelaz rizika sa prodavca na kupca. sklapanje ugovora o transportnom osiguranju i snošenje troškova tog osiguranja. iako je relevantne zakonske odredbe o prodaji regulišu samo spo28 . 29. g. Postoje razli~ite klasifikacije ove grupe obaveza. njihova zastupljenost u dispozitivnom zakonodavstvu i zna~aj u praksi su mjerila prema kojima se du`nosti prodavca mogu podijeliti na osnovne i sporedne. Me|unarodna privredna komora u Parizu (1936) kodifikovala je najva`nije transportne klauzule. Sporedne obaveze su vezane za izvršavanje glavnih obaveza i za re`im odgovornosti prodavca. a dr`avina (posjed) stvari ostala kod prodavca (~lan 520. 1990. Zbog toga se mo`e smatrati da ona ima karakter opšte obaveze prodavca. Obaveze prodavca 28. prevoznikom. pribavljanje dozvola i sli~no.isporuke. Akt kojim je to u~injeno nosi naziv INCOTERMS (International Commercial Terms). Obaveze prodavca su du`nosti izvršavanja odre|enih radnji koje za njega proisti~u iz ugovora o prodaji. Ali. 1976. U osnovne du`nosti ubrajaju se isporuka. garancija za materijalne nedostatke. Vezanost pojedinih obaveza za ekonomsku suštinu posla prodaje. Posljednja revizija je u sebe uklju~ila zahtjeve novih transportnih tehnologija (multimodalni i rollov/rollott prevozi). garancija za pravne nedostatke i ispostavljanje fakture. te sve ~eš}e elektronske obrade podataka. transportne klauzule nikada neposredno ne ure|uju odnose izme|u prodavca ili kupca sa vršiocima usluga. i 2000. prakti~no postao dokumenat sa univerzalnom primjenom.522 ZOO).

Zbog toga njihovo pravno regulisanje treba uvijek precizno razgrani~iti. Obaveze prodavca tijesno su povezane sa elementima ugovora. Uporedno posmatrano. postoji i jedan dodatni elemenat. Najkarakteristi~niji primjeri su pregled robe i obavještavanje o nedostacima. u na~elu. Od onih koje su zasnovane na dispozitivnim odredbama Zakona o obligacionim odnosima treba ista}i obavezu ~uvanja stvari. su isti kao i kod obaveza prodavca. Ona le`i na kupcu kada mu je stvar 33 ^lan 473 ZOO. Obaveze kupca 31. Svaka od njih se sastoji od ve}eg broja relativno samostalnih radnji za koje va`e posebna pravila i za ~ije izvršenje moraju biti ispunjene predvi|ene pretpostavke. Osnovne du`nosti neposredno proisti~u iz bitnih sastojaka prodaje. 29 . Na~ini izvršavanja obaveza tipizirani su kroz njihove modalitete. a to je ~injenica da je kupac povjerilac za karakteristi~nu obavezu isporuke i ujedno aktualni ili potencijalni vlasnik stvari koja je predmet ugovora. Osnovne obaveze kupca u našem pravu su: pregled robe (provjera da li roba ima materijalnih nedostataka). Osnov obaveza kupca i faktori koji uslovljavaju njihov pojedina~ni izgled. du`nosti su povezane i sa odgovornoš}u prodavca za neizvršenje ili neuredno izvršenje ugovora. Ostale sporedne obaveze mogu biti fundirane u dispozitivnim propisima33 ili na ugovoru. Organizovanje prevoza. njegova odgovornost. Pored toga. tj. izme|u elemenata. Ukorijenjenost prodaje u osnovni prometni odnos i bogatstvo veza kroz koje se zadovoljavaju razli~ite potrebe stranaka. obaveza i odgovornosti postoje bitne pojmovne i funkcionalne razlike. Obaveze kupca su njegove du`nosti izvršavanja radnji koje proisti~u iz ugovora o prodaji. prijem isporuke. Pošto se reklamacijom materijalnih nedostataka obezbje|uje realizacija obaveza prodavca po osnovu garancije. oni se u zakonodavstvu odre|uju ili kao obaveza ili kao pravo kupca. Posljednja obaveza je uslovljena. obaveza reklamiranja ulazi u vanredan tok posla. ova varijabla dovodi do razli~ite kvalifikacije pojedinih radnji koje kupac kao poslovni subjekt preduzima. Uprkos ovome.radi~no. Ugovor o prodaji je sinalagmati~an. Sporednih obaveza kupca tako|e ima više. ako on postoji. 30. Zbog toga su obaveze prodavca istovremeno i prava kupca. 9. 32. Oni ozna~avaju vrste radnji koje treba preduzeti i na~in na koji to valja u~initi da bi se konkretna du`nost smatrala uredno ispunjenom. Ali. pla}anje cijene i obavještavanje o materijalnom nedostatku (reklamacija). ~ine od obaveza prodavca izuzetno slo`ene pojave.

Od du`nosti zasnovanih na ugovoru isti~u se: slanje ambala`e i dostavljanje specifikacije. prvo. Stoga }e pojedina rješenja iz našeg prava javnih nabavki biti prezentovana 34 O samom pojmu javnih nabavki pobli`e kod: Sue Arrowsmith.35 34. Sve ve}i pritisak javnosti doveo je do toga da se ~esto korišteni princip transparentnosti. strana 15. strana 1. Don Wallace Jr. Rregulating Public Procurement. Krajnji cilj je efikasna i racionalna potrošnja novca koji je prikupljen od poreza. ugovorni organi. Uva`avaju}i procese koji su prisutni u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine akcenat }e biti na re`imu javnih nabavki prava Evropske unije.uru~ena. EUPPP. stav 2 ZOO). Sadr`aj obaveze je isti kao i kod prodav~eve istovrsne du`nosti. sankcije za neizvršenje osnovnih obaveza nisu uvijek precizirane. odnosno novca kojim raspola`u tzv. te je u toku jedan proces koji nazivamo harmonizacija našeg pravnog sistema sa komunitarnim pravom Evropske unije. To je samo jedan od razloga obezbje|enja efikasne javne potrošnje. Napokon. postoje i obilje`ja koja su donekle specifi~na. Direktive Evropske unije o javnim nabavkama. Procjene govore da se u razvijenim zemljama pribli`no troši 17% GDP na javne nabavke. 2000. a on `eli da je vrati prodavcu bilo zbog nedostataka. John Linarelli. Naime.. izme|u ostalog. predstavljaju komplementarne pojmove povezane i sadr`inski (isporuka . 10. Obaveze kupca su tijesno vezane za obaveze prodavca.34 Radi se o potrebi da se pod nadzor stave svi oblici raspolaganja prilikom potrošnje bud`etskog. ne smije biti jedini. omogu}uje da podvrgnemo kontroli utrošak javnih sredstava. 35 O principima javnih nabavki bli`e kod: Marian Lemke. Pored toga. Kluwer Law International. godine.prijem isporuke) i funkcionalno (isporuka . Drugo. pri tome. ^esto se sastoje u gubitku nekih kup~evih prava. Kako bi se to obezbijedilo potrebno je bilo uvo|enje konkurentnosti kako bi se isti ili bolji kvalitet ostvario po ni`oj cijeni. One. odgovornost za neizvršenje sporednih obaveza je u velikoj mjeri izjedna~ena sa opštim re`imom odgovornosti za neizvršenje ili neuredno izvršenje ugovora. Opšte karakteristike obaveza kupca iste su kao i osobine du`nosti prodavca. Re`im javnih nabavki predstavlja jedan zaseban pravni okvir koji nam.pla}anje uz poštovanje na~ela istovremenosti). svjedoci smo te`nji Bosne i Hercegovine za punopravnim ~lanstvom u ovoj zajednici. u ovim slu~ajevima stavlja na pijedestal. 30 . bilo zbog raskida ugovora (~lan 520. ali njegov zna~aj ima svoje posebno mjesto. Konkurentnost. Sarajevo 2006. Cijenovni kriterij. Pojam javnih nabavki 33. transparentnost. otvorenost i nediskriminatorski karakter javnih nabavki su osnovni zahtijevi i prioriteti. odnosno javnosti.

Javni rashodi su se finansirali na fondovski na~in bez postojanja nekog posebnog plana. Pravo raspolaganja sa prihodima dr`ava bilo je u rukama vladara. odbrambenih utvrda. ali samo u onom domenu koji se odnosi na na~ine dodjele ugovora i rješavanje sporova povodom javnih nabavki. dr`avne uprave. Vladari su koristili novac i prihode koji su pribavljeni ubiranjem poreza i raznih nameta za razne oblike javnih radova. ~esto u koli~inama i iznosima koji prevazilaze o~ekivanja. Korupcija u javnim nabavkama je izvor astronomskog rasipanja 31 . Iako je pitanje da li je ovo stvarno naj~eš}i oblik korupcije u javnom sektoru. Rashodi obrazovanja. Pravo javnih nabavki izrasta u jednu novu pravnu disciplinu koju metodološki mo`emo postaviti u okvire tradicionalnog ugovornog prava ili u okvire poslovnog prava. ili da upotrijebimo izraz javne nabavke. Javne nabavke danas predstavljaju simbol korupcije. zadovoljenje ekoloških standarda itd. 11. kulture i socijalnog staranja bili su u domenu crkve. Teško da pro|e i dan.36 Tek poslije II svjetskog rata mo`emo govoriti da se 36 Na sam pomen korupcije u dr`avnim organima ve}ina odmah ima na umu podmi}ivanje radi sklapanja poslova sa dr`avom koji obuhvataju isporuku roba i usluga. on je bez sumnje široko rasprostranjen i svakako onaj o kome se najviše piše. a naj~eš}e u smislu pojavnih oblika korupcije. socijalnog i penzijskog osiguranja. Pravni razlozi le`e u ~injenici da se radi o posebnom pravnom re`imu koji u bitnome odstupa od tradicionalnih postulata ugovornog prava. Na~elo javnosti prihoda i rashoda na dr`avnom nivou postaje pravilo s kraja 18. Istorijski posmatrano neki rudimentarni oblici javnih nabavki su postojali i u robovlasni~ko i feudalno doba. Javlja se potreba za organizovanim finasiranjem: vojnih potreba. energetskih i drugih objekata za potrebe stanovništva. a da se negdje u svijetu ne otkrije još jedan veliki skandal u vezi sa nabavkama roba ili usluga za potrebe javnog sektora. Ti skandali su bili povod za brojna otpuštanja visokih javnih slu`benika. Naime. Pojedini usko pravni aspekti ove discipline imaju svoje mjesto i u okvirima upravnog prava. Na svakom nivou vlasti i u svim njenim organizacionim oblicima sprovode se nabavke roba i usluga. oblika finansijske kontrole i posebno bilo kog oblika odgovornosti. Istorija prava javnih nabavki 35. ~ak i za raspuštanje vlada pojedinih zemalja. obrazovanja. vijeka. Rashodi se vremenom višestruko uve}avaju. Koji su osnovni razlozi sve intenzivnijeg izu~avanja javnih nabavki. Sve do pojave modernih dr`ava ne mo`emo govoriti o mogu}nosti poštivanja pojedinih pravila kakva danas poznajemo. prisutan je zavidan nivo uticaja adminstrativnog prava i njegovih procedura. Prije svega to su ekonomski razlozi pošto je neophodno uva`avati ~injenicu obima potrošnje javnih sredstava. akvadukta i sl. Javne nabavke su i u vrijeme kapitalizma ~esto bile izvor spoticanja. Naravno da su ti radovi obavljani besplatno ali je nesporno da se novac koristio za izgradnju pojedinih infrastrukturnih objekata tipa puteva. izgradnje infrastrukture. Razlozi su dvojake prirode.i uporedo sa rješenjima iz prava javnih nabavki Eropske unije. sudstva. Malo je djelatnosti koje toliko izazivaju javne slu`benike da budu korumpirani i koje stvaraju toliko prilika za korupciju kao što su javne nabavke.

4. Zabranom bilo kog oblika diskriminacije. sa slabim vladama i loše pla}enim javnim slu`benicima. Jedino su na nivou tadašjih republika postojali propisi koji su nalagali obavezno sprovo|enje nekog oblika javnog tendera prilikom investiranja sredstava u društvenoj svojini. a posebno u dr`avnom. Inicijativa lako mo`e da potekne i od ponu|a~a ili njihovih opunomo}enika koji šalju ponude i prije nego što su tra`ene. Chapter 4. godine. The Law of Public and Utilities Procurement.37 Norme koje bi se direktno primjenjivale još ne postoje. 36. Sistem javnih tendera o kome se govori u stavu 1 treba da obezbedi pošteno i javno nadmetanje. Koordinacija postupaka javnih nabavki pri utrošku. Poslednjih godina su i najrazvijenije zemlje pru`ile obilje dokaza da praksa korupcije u javnim nabavkama prijeti da postane sastavni dio njihovog na~ina poslovanja. Nijedan dr`avni organ i nijedan dr`avni funkcioner niti bilo ko drugi ne}e se na neprimjeren na~in miješati u donošenje odluka i u rad tenderske komisije. a ne svoj. jer i oni koji nabavljaju i oni koji takve nabavke odobravaju ili o njima odlu~uju mo`da ne}e to raditi doma}inski. Temelji javnih nabavki su postavljeni sa uvo|enjem principa slobodne razmjene roba i slobodnog pru`anja i primanja usluga. Javne nabavke u pravu Evropske unije 37. Istorijski posmatrano re`im javnih nabavki u pravu SFRJ je bio nepoznat. 3. strana 342-368 i Professor Sue Arrowsmith. Korupcija u nabavci roba i usluga ne zavisi samo od kupca u ~ijim je rukama novac. 37 O javnim nabavkama u pravu Evropske unije pobli`e kod: Peter Trepte.pa se njima mo`e manipulisati na bezbroj na~ina bez velike opasnosti da nepravilnosti slu~ajno budu otkrivene. posebno firmi koje dolaze iz drugih zemalja. naravno. Oxford University Press. Ovaj se problem mora rješavati sa posebnom pa`njom. godine daje samo neke osnovne principe vezane za re`im javnih nabavki. ali i ~injenica s obzirom da je re`im tzv. dr`avne i društvene svojine podrazumijevao stroge oblike kontrole utroška svih sredstava. Thomson Sweet Mawwell. 2. Nabavljanje roba i usluga na bilo kom nivou vlasti bi}e regulisano zakonima donijetim u parlamentu dr`ave i zakonima pokrajina koji }e obezbijediti izbor nezavisnih i nepristrasnih komisija za razmatranje ponuda na tenderima u procesu javnih nabavki. kako u privrednom sektoru.postepeno izgra|uje jedan zaokru`en i konzistentan sistem pravnih normi koji reguliše oblast javnih nabavki. 12. U oba ova slu~aja pravo pitanje je. O svim odlukama tenderskih komisija vodi}e se zapisnik. jer pri javnim nabavkama troše novac institucije za koju rade. Nestru~nim licima poslovi javnih nabavki izgledaju komplikovano i tajanstveno što oni ~esto i jesu . 32 . postavljene su osnove pravnom re`imu javnih nabavki. šta se mo`e u~initi da bi se korupcija sprije~ila. a tenderske komisije na zahtjev zainteresovanih strana obrazlo`i}e svoje odluke. Ovo je vrlo interesantna tvrdnja. ne samo ekonomski zna~ajnoj oblasti posveti odgovaraju}a pa`nja. 2004. Na korupciju u javnim nabavkama ponekad se gleda kao na pojavu tipi~nu samo za zemlje u razvoju. Ova ~injenica govori u prilog pokušaja da se ovoj. Regulating Procurement. 2005. Javne nabavke koje postoje u današnjem savremenom obliku susre}emo tek u zadnjih desetak godina. Zna~aj javnih nabavki je toliki da im je Ju`na Afrika posvetila posebnu pa`nju u Ustavu iz 1994. Sporazum Evropske zajednice iz 1957. U odeljku 187 se ka`e: 1. Oni koji se u takvim okolnostima dobro snalaze i koji su spremni da pomo}u korupcije ostvare svoje ciljeve lako nalaze saradnike na drugoj strani.

38 U skladu sa osnovnim postulatima komunitarnog prava vezano za primjenu direktiva njihova primjena u nacionalnim zakonodavstvima zemalja ~lanica Unije se vrši njihovim adaptiranjem u nacionalne pravne sisteme. godine Direktiva 2004/18/EC regulisala je koordinaciju postupaka za dodjelu ugovora o javnoj nabavci radova. pri ~emu se isti definišu posebnim propisima kojima se regulišu javne nabavke. Osnovni ciljevi javnih nabavki 38.2006. usluge i radovi. saobra}aja i telekomunikacija i Direktiva Savjeta 89/665/EEC o usaglašavanju zakona. 13. klasi~ne direktive. Predmet javnih nabavki mo`e se odrediti i definisanjem ugovornih organa.01. EUPPP.po~inje od 1971. energije. To je slu~aj i sa Bosnom i Hercegovinom (dalje: BiH). a dvije revizione i `albene postupke. ~etiri konsolidovane direktive. Sarajevo. godine bila normirana i oblast javnih nabavki roba. 2006. Evropski sud pravde o javnim nabavkama-Izvod iz prakse. 33 . U cilju prevazila`enja prenormiranosti ne samo ove nego i drugih oblasti komunitarnog prava u toku 2004. godine. Posebni pravni re`im javnih nabavki je imanentan za uporedne pravne sisteme. Obaveza je bila svih dr`ava ~lanica da ove Direktive inkorporiraju u pravne re`ime svojih zemalja do 31. Dvije Direktive regulišu oblast javnih nabavki. Pravo javnih nabavki BiH u sebi uklju~uje i posebnu komponentu harmonizacije BiH legislative sa komunitarnim pravom Evropske unije. Ova Direktiva je zamijenila tzv. odnosno subjekata koji su obavezni na upotrebu i trošenje javog novca prema procedurama propisanim pozitivnim zakonodavstvom. Javne nabavke predstavljaju nezaobilazan faktor kontrole trošenja javnih sredstava bez obzira da li su predmet istih robe. radovi ili usluge. propise i administrativne odredbe koje se odnose na primjenu pravila Zajednice na postupke nabavke subjekata koji posluju u sektorima vode. godine. Prakti~no danas se pravo javnih nabavki u Evropskoj uniji svelo na tzv. „komunalnu direktivu“. Pored ovih direktiva na snazi su i: Direktiva 92/13/EEC koja uskla|uje zakone. roba i usluga. energije. Direktiva 2004/17/EC koja koordinira postupke nabavki organa koji su ekonomski operateri u sektorima voda. prevoza i poštanskih usluga zamijenila je tzv. 38 U vezi sa praksom Evropske unije oko nadle`nosti pojedinih organa i praksom Evropskog suda pravde pobli`e: Dariusz Piasta. propisa i administrativnih odredbi u domenu primjene postupaka revizije kod dodjele ugovora o javnim nabavkama i javnim radovima. godine regulisanjem javnih radova da bi 1976. Predmet javnih nabavki su: robe. a neovisno od vrste javnih nabavki ista }e se regulisati u okviru ovog posebnog pravnog re`ima.

te odgovornost prema javnosti. Kao komplementarni ciljevi name}u se: promocija doma}e industrije i zapošljavanje. . prije svega Evropske unije. odnosno harmonizacija doma}eg nacionalnog zakonodavstva sa zahtjevima me|unarodne zajednice. 41. 40. . sigurnost zajednice. transparentnost i javna odgovornost su komplementarni ciljevi koji u cijelosti podr`avaju sveukupne te`nje da se za javni novac dobije najbolja vrijednost. su ovisni od vrste nabavke. jedinstveni i zajedni~ki revizioni organi i zakonitost. regionalni razvoj. Rezultat je zakonodavstvo koje je uskla|eno sa direktivama Evropske unije iz oblasti javnih nabavki. obilje`ja prema nacionalnim ili me|unarodnim standardima).kvalitet proizvoda (npr. Pobrojani ciljevi ~ine sastavni dio politike javnih nabavki zbog toga što ugovorni organi imaju obavezu jednakog tretmana svih strana.39. sigurnost proizvoda). Efikasnost je glavni cilj javne nabavke na dr`avnom nivou. stvaranje tr`išne konkurencije. pouzdanost. kao što su: . socijalna sigurnost. 42. Pored ovih name}u se i slijede}i ciljevi: privredna sigurnost. Izuze}a od uobi~ajenih postupaka javne nabavke dozvoljavaju se za robe. zakonitost postupanja i procedura. zakonskih i podzakonskih akata. transparentnost. radove ili usluge koji su klasifikovani kao tajni ili onda kada nabavke moraju biti popra}ene specijalnim mjerama sigurnosti. Ugovorni organi i porezni obveznici `ele da dobiju najbolju vrijednost za javni novac. Ciljevi propisa o javnoj nabavci. transparentnost u sprovo|enju javnih nabavki. otvaranje tr`išta. kao primarni ciljevi name}u: dobijanje najbolje vrijednosti za javni novac. zaštita `ivota i zdravlja ljudi i drugo. ali se. Ekonomski kriteriji javnih nabavki su fokusirani na cijenu ili ekonomski najpovoljniju ponudu kada se obavezno uklju~uju i drugi kriteriji koji obezbje|uju ekonomsku korist za ugovorni organ. 43. Za dr`avnu ekonomiju veoma je va`na sama veli~ina javne nabavke. kvalitet. jedinstven re`im i sistem odgovornosti. sigurnost okoline. Postojanje potrebe za zadovoljavanjem posebnih ciljeva dovodi do toga da pojedine vrste roba zaslu`uju i poseban tretman. odnosno za javna sredstva potrošena na nabavku roba ili usluga. Jednak odnos prema svim stranama. postojanje nekih posebnih ka34 .pouzdanost i sigurnost proizvoda (npr. socijalna pravednost i zaštita zdravlja stanovništva.primjerenost svrsi javne nabavke (npr. Nezaobilazan cilj je i uskla|enost. ipak.

operativni troškovi javne nabavke (troškovi oglašavanja. 45. . pravi~na i otvorena konkurencija. Najekonomi~niji ugovor samim tim ne zna~i uvijek i najni`u cijenu. 14. . pravi kvalitet. ekonomi~nost (razmjena vrijednosti za novac) i zakonitost. uz minimum birokratije. Re`im javnih nabavki. 46.prate}i troškovi (npr. dok je istovremeno otvoren prema potrebama korisnika u ovisnosti od vrste roba koje se nabavljaju. obaveze i odgovornost svih u~esnika u postupku javnih nabavki i postupka za kontrolu javnih nabavki sa ciljevima kako bi se osiguralo slijede}e: . manipulacija i sl. transparentnost. a bez obzira na njihovu vrijednost.ukupni troškovi vezani za eksploataciju predmeta javne nabavke (npr. kako je definisano ~lanom 1. Prilikom dodjele ugovora o javnim nabavkama ugovorni organi treba da poštuju osnovne principe ZJN. Navedeni principi se primjenjuju za sve ugovore o javnim nabavkama koji su predmet Zakona o javnim nabavkama BiH (dalje: ZJN). . . za pravo mjesto i u pravo vrijeme. nediskriminacije i transparentnosti (~lan 1 ZJN). .rakteristika utvr|enih pozitivnim zakonskim i podzakonskim aktima). Efikasnost se postavlja kao jedan od osnovnih principa. uz ostvarivanje jednakog tretmana. prema pozitivnoj legislativi u BiH podrazumijeva slijede}e principe: princip jednakog tretmana (nediskriminacija).39 Efikasna javna nabavka podrazumijeva sistem koji funkcioniše na vrijeme.ugovorni organi treba da preduzmu sve potrebne mjere kako bi se osigurala pravi~na i aktivna konkurencija me|u potencijalnim dobavlja~ima.najefikasniji na~in korištenja javnih sredstava. Dobijanje vrijednosti za novac obi~no je sa`eto u slijede}ih „5 pravih ~inilaca“: kupiti pravu koli~inu. Svrha ZJN jeste uspostavljanje sistema javnih nabavki u BiH. 39 Citat prema: Priru~nik programa EUPPP .isporuka i dostupnost proizvoda i usluga ugovornom organu u odre|enom vremenskom periodu. troškovi odr`avanja i teku}i troškovi). 35 . prava. po pravoj cijeni. troškovi rada komisija. troškovi umno`avanja i drugo). transport. Principi javnih nabavki 44. skladištenje.) i .I dio.izvršenja nabavke i dodjeljivanja ugovora o javnoj nabavci. koji vrše ugovorni organi u skladu s postupcima utvr|enim ZJN i podzakonskim aktima.

51. 52/05.obezbje|uje jedinstvene procedure i postupke iz oblasti javnih naba36 . Radi se o primjeni propisa vezanih za javne nabavke i posebno lex specialis ~ija se primjena procjenjuje od slu~aja do slu~aja i ovisna je od predmeta javne nabavke. ispred ugovornog organa. Primjenjuju se jednistvena pravila upravnog postupka. to ne sprje~ava ugovorni organ da insistira na tome da samo kvalifikovane kompanije mogu da se natje~u ili da postave stroge standarde posebno kvaliteta i sigurnosti proizvoda koji treba da se nabave. odnosno selekcioni kriteriji su ti koji omou}avaju da se. Pa ~ak i dalje ovaj zahtjev se prote`e i na fazu revizije kao i izvršavanja ugovora. 94/05. Transparentan sistem ima jasna pravila i mehanizme koji osiguravaju uskla|enost sa tim pravilima. 8/06 i 24/06) se mo`e okarakterisati kao Zakon koji: . Odgovornost i zakonitost podrazumijevaju obavezu poštivanja i primjenjivanja pozitivnih propisa od strane onih koji provode nabavku u ime javnih tijela kao ugovornih organa kao i podnošenje negativnih posljedica-sankcija. Misli se na kriterije same dodjele ugovora. Eliminacioni. Jednak odnos prema svim subjektima zna~i da se ne postavljaju nikakva neprikladna ograni~enja prilikom takmi~enja za odre|eni ugovor. Jedinstveni i zajedni~ki organi kao i jedinstveni revizioni organi podrazumijevaju postojanje zajedni~kih tijela dr`avnog karaktera koji su jedini nadle`ni za rješavanje po prigovorima. Propisi o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini 52. Zakon o javnim nabavkama („Slu`beni glasnik BiH“. 49/04. Poštivanje ovog principa treba da bude osigurano od faze oglašavanja javne nabavke pa sve do okon~anja postupka dodjele ugovora. 50. 49. Zabranjeno je diskriminatorsko ponašanje ili uvo|enje kriterija koji diskvalifikuju pojedine ponu|a~e. 48.47. du`na da sprovode sve propise vezano za javne nabavke. 15. odaberu oni koji su najpodobniji i tr`išno najsposobniji pošto su „prošli“ prvi krug dodjele ugovora. 19/05. 92/05. Me|utim. br. Stoga arhive treba da su dostupne inspekciji od strane javnih revizora i drugih strana. Odgovorna lica su ta koja su. a protiv kona~nih upravnih akata dr`avnih tijela utvr|ena je nadle`nost Suda Bosne i Hercegovine. kao što su neuspješni ponu|a~i ili potencijalni ponu|a~i koji su imali legitiman interes za ulaganjem prigovora nadle`nom dr`avnom organu. izme|u potencijalnih dobavlja~a. a bez obzira što nisu u~estvovali u postupku javne nabavke.

17/05). i to: . . Ostali zakoni.Uputstvo o na~inu pripreme obavještenja o nabavci. Radi se o propisima koji su materijalno pravne prirode. koje kvalifikujemo kao lex specialis. ZJN zajedno sa podzakonskim provedbenim aktima predstavljaju propise procesno pravne prirode. U svakoj od tih faza mogu se 37 .Lista ugovornih organa po kategorijama koji su obavezni primjenjivati Zakon o javnim nabavkama BiH („Slu`beni glasnik BiH“. . . Osim ZJN. Krajnji rezultat je da ZJN sadr`i odredbe po uzoru na komunitarno pravo Evropske unije. mo`e vršiti u odnosu na predmet javne nabavke. .promoviše ekonomi~ne javne nabavke i ekonomi~nu javnu potrošnju kao jedne od osnovnih principa. br. relevantne izvore prava. br.uskla|en je sa Direktivama Evropske unije. Ovi materijalni propisi se odnose na razli~ite pravne oblasti. 3/05).ustanovljava odgovornost ugovornih organa za sprovo|enje re`ima javnih nabavki. sastoji se od podzakonskih akata koji su ura|eni na osnovu ZJN. . 55. a naspram propisa iz oblasti javnih nabavki koji su procesno pravne prirode. 3/05) . Generalno se mogu podijeliti na propise procesno pravne prirode i propise materijalno pravne prirode. . br.pooštrava poštivanje zakonitosti. 17/05) . postoje i drugi zakoni koji se primjenjuju u oblasti javnih nabavki. . . 16. Propisi koje karakterišemo kao lex specialis se mogu podijeliti u nekoliko grupa. tako|er. dodjeli ugovora i poništenju postupka nabavke („Slu`beni glasnik BiH“.uvodi transparentnost po pitanju oblika i postupaka javnih nabavki. obzirom na postojanje razli~itih faza u postupku dodjele ugovora.uvodi jedinstven re`im organa za `albene i revizione postupke. ZJN je ra|en po uzoru na Direktive o javnim nabavkama Evropske unije i relevantne presude Evropskog suda pravde. Uloga i zna~aj lex specialis u pravu javnih nabavki 54. Pored ZJN.reguliše sve vrste postupaka javnih nabavki.Uputstvo o na~inu vo|enja Zapisnika o otvaranju ponuda („Slu`beni glasnik BiH“. legislativa vezana za javne nabavke. Podjela se.vki na nivou BiH.Uputstvo o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH („Slu`beni glasnik BiH“. 53. predstavljaju. br.

zakona: Zakon o konkurenciji („Sl. glasnik BiH“. Ustavni sud Jugoslavije broj 363/86 -89. Ministarstvo sigurnosti. Objavljen u „Sl. 37/03). u obzir naj~eš}e dolazi primjena slijede}ih pravnih akata . br. 45/04).Br~ko Distrikta (Gradona~elnik Br~ko Distrikta). br. br. 180. Ministarstvo pravde Livanjskog kantona. br. 26/04-2337. („Sl. 4/04-293. novine FBiH“. Ministarstvo finansija FBiH. („Sl. 37/04). Ministarstvo finansija FBiH.Entiteta (npr. 30/01). Zakon o trgovini. 13/94 -189. („Sl. glasnik BiH“. („Sl. br. Zakon o ministarskim imenovanjima. br. primjera radi. br.Kantona (npr. glasnik BiH“. 45/89 -1195. Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine. („Sl. glasnik BiH“. .40 Zaklju~ak je da bez obzira na vrstu i obim javnih nabavki u obzir dolazi primjena ve}eg broja zakonskih i pozakonskih akata i to u svima fazama sprovo|enja samog postupka. Ministarstvo pravde. Zakon o ministarskim i vladinim imenovanjima Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH) objavljen je u „Sl.). Ministarstvo vanjskih poslova. itd. Krivi~ni zakon Federacije Bosne i Hercegovine.BiH (npr. br. listu SFRJ“. usluga i radova. . 36/03). Pojedini pojmovi i definicije 56. 399 i 410). („Sl. („Sl. glasnik BiH“. Zakon o opštoj sigurnosti proizvoda („Sl. ~lanovi 109. Zakon o obligacionim odnosima FBiH („Slu`beni list“ 2/92 -102. Agencija za dr`avnu slu`bu. 45/04). mo`e se posmatrati na slijede}i na~in: faza pripreme tenderske dokumentacije. post`albeni postupak. 37/03). Ministarstvo unutrašnjih poslova RS. 25/06). Direkcija za evropske integracije itd. br. br. glasnik BiH“. Zavodi za zdravstveno osiguranje itd. br. glasnik BiH“. br. Zakon o upravnom postupku. br. broj 29/78 -1181. Zakon o tehni~kim zahtijevima za proizvode i ocjenjivanje uskla|enosti („Sl. glasnik BiH“. Zakon o upravnim sporovima Bosne i Hercegovine. . 19/02. faza dodjele ugovora. 39/85 -1129 (izmj.). izvršenje ugovora-upravljanje ugovorom. 17/04-1652. 41 Tako. 16/02. faza potpisa ugovora. Tri su kategorije ugovornih organa: Organi na dr`avnom ili lokalnim nivoima uprave definisani ~lanom 3 stav 1 ZJN Organi uprave na nivou: . 7/03-185. 19/02). Zakon o zaštiti potroša~a u Bosni i Hercegovini („Sl. Zakon o dr`avnoj slu`bi u institucijama Bosne i Hercegovine. 12/04).). a koje dodjeljuju ugovorni organi prema ~lanu 3.pojaviti. Ministarstvo pravde RS. 29/02-783. 12/04). `albeni postupak. glasnik BiH“. Ministarstvo finansija i trezora BiH. Ministarstvo finansija KS. br. 40 Ta podjela izgleda na slijede}i na~in. 45/04). novine FBiH“. 57/89 -1428. Zakon o nadzoru nad tr`ištem u Bosni i Hercegovini („Sl. novine FBiH“. glasnik BiH“. glasnik BiH“. 7/05).41 17. ZJN. („Sl. Eti~ki kodeks za dr`avne slu`benike u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl. 38 . Krivi~ni zakon Bosne i Hercegovine. Odnos Zakona o javnim nabavkama ZJN. imenovanjima Vije}a ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegvine. ZJN-om je obuhva}ena dodjela ugovora ~iji je predmet nabavka roba. kao relevantni procesno pravni i materijalno pravni propisi. br. prema pojedinim fazama dodjele ugovora o javnim nabavkama. glasnik BiH“. 64/04).

osiguranje prilikom nezgoda. industrijske i trgova~ke komore. upravlja~ki ili nadzorni odbor u kojem su više od polovine ~lanova imenovali organi na dr`avnom ili lokalnom nivou uprave ili drugi javni subjekti definisani u ovom stavu. rekreacioni cen39 . a nema industrijski ili komercijalni karakter. biblioteke. Lista sadr`i samo primjere kategorija ugovornih organa. centri za obuku i sli~ne obrazovne institucije. javni organi dijele se na sljede}e kategorije: . . . organizacije koje promovišu turizam i sli~ne organizacije.Opštine (dr`avne škole. ili koji ima upravni. dr`avne bolnice. .Kultura – pozorišta. arhive.Poslovanje i ekonomija – poslovna.) ili . penziono osiguranje i druge institucije za socijalno osiguranje. zoološki i botani~ki vrtovi i zaštita prirodnog i kulturnog naslije|a. tehnologiju i inovacije. Prema listi. Ako dati organ nije definisan u listi. druge umjetni~ke i kulturne institucije. osnovne i srednje škole. profesionalna udru`enja.Socijalno osiguranje – fondovi za zdravstveno osiguranje. ili u kome nadzor nad upravljanjem vrše organi ili subjekti definisani u ovom stavu. poljoprivredna i zanatska udru`enja. moraju biti ispunjeni kumulativno. stav 2 ZJN Javni subjekt je svaki subjekt koji kumulativno zadovoljava slijede}e uslove: . medicinski centri.Obrazovanje – univerziteti.Grada (npr. istra`iva~ka. institucije koje promovišu nauku. .). obdaništa.Zdravstvo – bolnice.. muzeji. itd. . kako je ve} re~eno. Lista ugovornih organa je dodatni instrument za ugovorne organe koji su du`ni da primjenjuju ZJN. Grad Banja Luka itd. .Osnovan je u posebnu svrhu zadovoljavanja potreba od opšteg interesa. gimnazije. institucije za medicinsko istra`ivanje i druge zdravstvene institucije. organizacije koje promovišu poduzetništvo i ekonomski razvoj. to ne isklju~uje obavezu ugovornog organa da primjenjuje ZJN ako ispunjava uslove definisane ~lanom 3 ZJN.Socijalna skrb – jaslice. orkestri. nau~na društva i udru`enja. Javni subjekti definisani u ~lanu 3.Ve}inskim dijelom ga finansiraju organi na dr`avnom ili lokalnom nivou uprave ili drugi javni subjekti definisani u ovom stavu. bankarska i trgova~ka udru`enja. 2. istra`ivanje i razvoj – subjekti koji se bave istra`ivanjem. domovi za djecu. Grad Sarajevo.Ima svojstvo pravnog lica i . .Nauka. Ovi uslovi. Op}ina Usora.

nacionalni parkovi i sl.Izgradnja. za provo|enje postupaka javne nabavke. sa ili bez opcije otkupa roba. . u skladu s relevantnim zakonima. .ugovori koji se dodjeljuju u skladu sa procedurama me|unarodnih kreditnih ili donatorskih subjekata. 58. proizvodi. drugim propisima i upravnim odredbama va`e}im u BiH. stara~ki domovi.Sport – sportski centri i objekti.Sigurnost – vatrogasne brigade.Odr`avanje puteva – odr`avanje i popravka puteva.kupovina ili iznajmljivanje nekretnina. . Za provo|enje postupaka javne nabavke vrije40 . .Vodoprivreda – objekti za regulaciju vode gra|evinski radovi odvodnjavanja i navodnjavanja. vojnom opremom ili namjenskim materijalom. . u skladu sa Poglavljem II ZJN.Odlagališta sme}a – ~iš}enje ulica. lizing. . drugim propisima i upravnim odredbama va`e}im u BiH. . postoje i drugi ugovori o javnoj nabavci koji ne predstavljaju predmet ZJN. Ugovor o javnoj nabavci roba je definisan prema ZJN kao ugovor u pisanoj formi koji se zaklju~uje radi ostvarivanja finansijske koristi i odnosi se na kupovinu.. Za ovih 5 kategorija nabavki ZJN daje mogu}nost da isti budu izuzeti iz re`ima javnih nabavki. oprema i drugi artikli svih oblika i veli~ina.Zaštita potroša~a – Udru`enje potroša~a. agencije za izgradnju stambenih jedinica. zakup ili najamnu kupovinu. . Pored usluga navedenih u Aneksu II dio C ZJN. Spisak tih izuzetaka se nalazi u ~lanu 5 ZJN. . 57. drugi spasila~ke i hitne slu`be. . Posebnu vrstu izuzetka. . odlaganje otpada i kanalizacija. U skladu sa ~lanom 7 ZJN. predstavljaju koncesioni ugovori. centri zajednica i gra|ana.ugovori koji se odnose na dr`avne tajne. Robe se definišu kao: sirovine.ugovori iz oblasti odbrane koji se odnose na proizvodnju ili trgovinu oru`jem.tri. gra|evinarstvo i stambena pitanja – urbano planiranje. urbani razvoj.Šumarstvo – ustanove za gazdovanje šumama. kao što je definisano relevantnim zakonima. .Zaštita okoliša – odr`avanje parkova i zelenih površina.ugovori ~ije izvršenje mora biti popra}eno posebnim mjerama sigurnosti. ugovorni organ je obavezan imenovati Komisiju za nabavku. centri za nezbrinute. . uklju~uju}i neophodnu pripremu mjesta izvo|enja radova i usluga ugradnje. Ugovorni organi nisu obavezni da se pridr`avaju odredbi ZJN prilikom slIjede}ih ugovora o nabavkama: . u odnosu na prethodno pobrojane.

Sekretar komisije je osoba koja se obavezno nalazi u radnom odnosu kod ugovornog organa. Ugovorni organ je obavezan da. a ne postoji druga alternativa u okviru ugovornog organa. bez obzira na radno-pravni status. Komisija odluke donosi na sastancima prostom ve}inom glasova javnim glasanjem. a u slu~aju ugovora ~ija procijenjena vrijednost odgovara propisanom me|unarodnom vrijednosnom razredu. Svaki ~lan Komisije. ugovorni organ mo`e imenovati Komisiju za nabavku. Ugovorni organ mo`e prihvatiti ili odbaciti preporuku Komisije za javne nabavke. Kona~nu odluku o dodjeli ugovora donosi ugovorni organ. od najmanje 5 ~lanova. me|u ~lanovima Komisije. Uvijek je potreban neparan broj ~lanova koji glasaju. daje ugovornom organu preporuku. U zapisniku se navode razlozi na osnovu kojih je Komisija donijela odluku. zajedno s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke. Ukoliko ugovorni organ ne prihvati preporuku Komisije.dnosti manje od doma}eg vrijednosnog razreda. ugovorni organ mora osigurati da su odabrana lica upoznata sa ZJN i podzakonskim aktima i da barem jedno lice posjeduje stru~no znanje o datoj javnoj nabavci. Odluke Komisije unose se u zapisnik. Ugovorni organ tako|er imenuje i sekretara Komisije. mo`e u~estvovati u radu 41 . Zapisnik potpisuju svi ~lanovi Komisije koji su u~estvovali u radu i koji su prisutni. Ovi eksperti nemaju pravo glasa i svoje zadatake obavljaju po osnovu ugovora o djelu ili autorskog ugovora. arhivira dokumentaciju i obavlja ostale zadatke po nalogu predsjedavaju}eg Komisije. on je du`an sastaviti zapisnik o razlozima neprihvatanja preporuke Komisije te da isto obrazlo`i. Prilikom imenovanja ~lanova Komisije. kao i stru~njak anga`iran izvan ugovornog organa. Komisija se osniva aktom ovlaštenog lica ugovornog organa i sastoji se od najmanje 3 ~lana. priprema zapisnike sa sastanaka i izvještava o njenom radu. Komisija je odgovorna za ispunjavanje zadataka i obavlja samo one zadatke ili obaveze koje je ugovorni organ dostavio u pismenoj formi. Odredbe koje se odnose na osnivanje i rad Komisije za nabavku su definisane ~lanom 5 i 6 Uputstva o primjeni ZJN. koji snosi odgovornost za javnu nabavku. U slu~aju kada su neki ~lanovi zaposleni na osnovu ugovora o povremenim i privremenim poslovima oni ne mogu ~initi ve}inu ~lanova Komisije. u granicama datog ovlaštenja. bez prava glasa. primjena Poglavlja III. koji pru`a administrativnu podršku Komisiji. a nakon okon~anog postupka. a u skladu sa ZJN. Ugovorni organ ima pravo da pozove eksperte kada se zahtijeva specifi~no znanje za predmet nabavke. isti se obrazla`u i u zapisnik se unosi stav svakog ~lana Komisije s izdvojenim mišljenjem. a u ovisnosti od karaktera njihovog zadatka. ako za to postoje objektivni razlozi. Ugovorni organ postavlja zadatke koje Komisija obavlja i daje joj ovlaštenja za ispunjenje tih zadataka. Komisija djeluje u ime ugovornog organa. imenuje predsjedavaju}eg Komisije koji }e usmjeravati rad i osigurati pridr`avanje odredbi ZJN i Uputstva o primjeni ZJN.

Postupci u javnim nabavkama 59. Radi se o primjeni tzv. osim u slu~ajevima nabavke konsultantskih usluga koje se dodjeljuju putem ograni~enog postupka.pregovara~ki postupak sa objavljivanjem obavještenja o nabavci.otvoreni postupak. ~ime se potencijalni dobavlja~i obavještavaju da ugovorni organ namjerava dodijeliti ugovor korištenjem otvorenog postupka te se. selekcionih ili eliminacionih kriterija. Otvoreni postupak predstavlja postupak po kojem svaki zainteresovani dobavlja~ mo`e podnijeti ponudu. Sprovo|enje otvorenog postupka je detaljnije opisano ~lanom 28 ZJN. ujedno. Objavljivanje obavještenja o javnoj nabavci ima pravni karakter poziva za davanjem ponude/a. prilikom sprovo|enja javnih nabavki. Odjeljkom I Poglavlja II ZJN specificirane su vrste postupaka dodjele ugovora o javnim nabavkama. treba da bude usaglašen odredbama posebnih podzakonskih akata. Otvoreni postupak ne zna~i da se dozvoljava svim potencijalnim dobavlja~ima da se natje~u za dodjelu ugovora.Komisije tek nakon što potpiše izjavu o nepristrasnosti.konkurs za izradu idejnog rješenja. 42 . uslovi za korištenje postupka dodjele i mogu}e razloge za prestanak postupka dodjele ugovora. . usluga ili radova se dodjeljuje pomo}u jednog od slijede}ih postupaka pod uslovima koji su izlo`eni u ~lanu 11 ZJN: .pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci. 60. . ZJN uspostavlja pet razli~itih primarnih postupaka dodjele ugovora. Otvoreni postupak se uvijek pokre}e objavljivanjem obavještenja o nabavci. . Ugovorni organ utvr|uje koji su to sve zahtjevi u pogledu ponu|a~a koje moraju ispunjavati kao i tamo gdje je to primjereno. Otvoreni postupak je u potpunosti otvoren za natjecanje izme|u potencijalnih dobavlja~a pod uslovom da isti zadovolje selekcione kriterije. Ugovor o javnoj nabavci roba. posebno prilikom raspisivanja tendera prema odredbama Poglavlja II ZJN.ograni~eni postupak sa pretkvalifikacijom. kao i izjavu o povjerljivosti rada Komisije. a ugovorni organ svojstvo ponu|enog. 18. dok potencijalni ponu|a~i daju ponudu i imaju svojstvo ponu|a~a. Rad komisija. pozivaju da podnesu zahtjev za tendersku dokumentaciju kako bi stekli uslove da podnesu ponudu. Otvoreni postupak je primarni postupak dodjele ugovora. . Prema ZJN izbor postupka koji ugovorni organ mo`e koristiti podlo`an je ograni~enjima definisanim ~lanom 11 ZJN.

Ugovorni organ u prethodnom postupku eleminiše dobavlja~e koji ne ispunjavaju selekcione kriterije. Bilo koji oblici pregovoranja izme|u ugovornog organa i dobavlja~a na tenderu su zabranjeni. i koji su specificirani u obavještenju o nabavci. mo`e zatra`iti u~eš}e. biti proveden kao ubrzani postupak sa skra}enim vremenskim rokovima. U oba postupka svi zainteresirani dobavlja~i mogu u~estvovati. koji `eli postati kandidat. ~ime se potencijalni dobavlja~i obavještavaju da ugovorni organ namjerava dodijeliti ugovor korištenjem ograni~enog postupka. To su. tenderska dokumentacija mo`e se pripremiti u dva dijela. Ograni~eni postupak je po mnogo ~emu sli~an otvorenom postupku. Ograni~eni postupak se uvijek pokre}e objavljivanjem obavještenja o nabavci. Razlike se ogledaju u slijede}em. a ugovorni organ poziva samo kvalifikovane kandidate da podnesu ponudu. Ograni~eni postupak sa pretkvalifikacijom predstavlja postupak u kojem svaki dobavlja~. Provo|enje ograni~enog postupka je detaljnije opisano ~lanom 29 ZJN. a primjereno predmetu javne nabavke. de facto. Ograni~eni postupak mo`e. oni kandidati koji su zadovoljili selekcione kriterije. Oba postupka se pokre}u objavljivanjem obavještenja. na osnovu istih kriterija izbora koji se koriste u otvorenom postupku. U ograni~enom postupku ugovorni organ prima ponude samo od kvalificiranih ponu|a~a. te se pozivaju da podnesu zahtjev za u~eš}e u postupku. Postupak se sastoji iz dvije faze: otvorena pretkvalifikaciona faza i ograni~ena faza prikupljanja ponuda. Ne primaju se ponude nekvalifikovanih ponu|a~a. U ograni~enom postupku. u odre|enim slu~ajevima. U otvorenom postupku ugovorni organ mo`e primiti ponude od dobavlja~a koji ne ispunjavaju zahtjeve kvalifikacije. a koji odgovaraju pretkvalifikacijskoj fazi i fazi prikupljanja ponuda. Ograni~eni postupak je samo uslovno ograni~en. Ponuda se podnosi u drugoj fazi. Zbog razli~itih vremenskih rokova ograni~eni postupak traje du`e od otvorenog postupka. Ova vrsta postupka je du`a u odnosu na otvoreni postupak i o~igledno je da se radi o slo`enim nabavkama. Pretkvalifikacija ozna~ava postupak u kojem ugovorni organ vrši odabir.61. U svim ostalim 43 . Pretkvalifikacija je otvorena za sve zainteresovane dobavlja~e. Samo oni kandidati ~ije kvalifikacije ispunjavaju kriterije izbora. Ovaj postupak se koristi kod obimnih i slo`enih nabavki. imaju pravo biti pozvani da podnesu ponudu. O kojim se vrstama nabavki radi procjenjuje ugovorni organ. Otvaranje ponuda je javno. Primjena ograni~enog postupka sa pretkvalifikacijom je obavezna za dodjele ugovora o pru`anju konsultantskih usluga. a metode ocjene ponuda i kriteriji za dodjelu ugovora su isti. Provjera kvalifikacija kandidata vrši se u pretkvalifikacijskom procesu. Razli~iti su vremenski rokovi i za dodjelu ugovora koji je iznad me|unarodnih vrijednosnih razreda.

pravnim i drugim aspektima ugovora. ekonomskim. Nabavka roba ili usluga u pojedinim oblastima koje se brzo razvijaju i gdje u potpunosti nije mogu}e definisati predmet ugovora kako u pogledu njegovog obima. dok je ~lanom 31 propisana procedura. odnosno zahtjevi vezani za vo|enje pregovora. potrebom da se kroz pregovore omogu}i najoptimalnije definisanje predmeta javne nabavke. Pregovara~ki postupak sa objavljivanjem obavještenja o nabavci predstavlja postupak u kojem ugovorni organ pregovara o uslovima ugovora sa pozvanim.slu~ajevima ugovorni organ cijeni da li }e dodjelu ugovora o javnoj nabavci vršiti primjenom pravila ovog postupka. U fazi pregovaranja i prikupljanja ponuda. stav 3 ZJN pregovara~ki postupak se mo`e sprovoditi sa objavljivanjem obavještenja o javnoj nabavci. Opravdanje za izuze}e od otvorenog postupka mo`e da se opravda: nedostupnost znanja o stanju u nekoj oblasti. te da se donese kona~na odluka o dodjeli ugovora jednom dobavlja~u. kvalificiranim kandidatima. Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci predstavlja postupak u kojem ugovorni organ pregovara o uslovima ugovora sa jednim ili više dobavlja~a koje je pozvao. Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obav44 . koji su odabrani u otvorenom pretkvalifikacionom postupku. Kod pregovara~kog postupka ugovornom organu se dopušta da uputi pozive za prijedloge od odabrane grupe ponu|a~a. 62. Pregovara~ki postupak za dodjelu ugovora je manje transparentan od otvorenog ili ograni~enog postupka tako da se isti treba koristi u manjem broju slu~ajeva. s ciljem da se postave egzaktni uslovi ugovora. a gdje nije potrebno prethodno objaviti obavještenje o nabavci. a prema stavu 4 istog ~lana bez objavljivanja obavještenja o javnoj nabavci. Na osnovu ~lana 11. Pravila vezana za sprovo|enje pregovara~kog postupka propisana su ~lanom 30 ZJN. U pretkvalifikacijskoj fazi ugovorni organ. vrši izbor kandidata koji su kvalificirani da dobiju poziv za u~eš}e u pregovorima. cijene i sli~no podlije`e primjeni pregovara~kog postupka. te vodi pregovore sa ponu|a~ima u vezi sa njihovim prijedlozima. ulaganje know-how u pronala`enju rješenja za pojedini problem. Pregovara~ki postupak sa objavljivanjem obavještenja o nabavci sastoji se iz dvije faze: otvorena pretkvalifikacijska faza i faza pregovaranja i prikupljanja ponuda. vrste. kandidati se pozivaju da uzmu u~eš}e u pregovorima sa ugovornim organom. Osnovna razlika kod pregovara~kih postupaka u pore|enju s otvorenim i ograni~enim postupkom je ta što se dozvoljava vo|enje pregovora izme|u ugovornog organa i kvalificiranih dobavlja~a o tehni~kim. kvaliteta. na osnovu kriterija za odabir koji su isti kao i za odabir koji se koristi kod otvorenog i ograni~enog postupka.

Datim grafi~kim prikazima mo`e se vidjeti kako izgledaju dva postupka (otvoreni i ograni~eni) predstavljeni vizuelno sa zakonskim rokovima po pojedinim fazama.pru`anje roba ili usluga ~ije se cijene ~esto mijenjaju.42 Vizuelni prikazi mogu se koristiti kao model prilikom dodjele ugovora. 45 . ali sasvim za sigurno i mjeru u primjeni i strogosti pojedinih procedura. Okvirni sporazumi se dodjeljuju u slijede}im slu~ajevima: . naro~ito u pogledu predmeta ugovora. obima ili koli~ine. U nemalom broju slu~ajeva pokazalo se da strogo poštivanje ovakvih procedura ~esto dovodi do izigravanja same suštine javnih nabavki. Ugovorni organ dodjeljuje okvirne sporazume putem otvorenog ili ograni~enog postupka. Javne nabavke II dio. a okvirnim sporazumom bi se omogu}ilo smanjenje troškova nabavke. 63. .kada ugovorni organ treba dodijeliti više identi~nih ugovora u roku od jedne godine. Dodjeljivanje okvirnih sporazuma se propisuje ~lanom 32 ZJN. ali i narastaju}i problemi vezani za strogo poštivanje pojedinih procedura. 42 Vizuelni prikaz preuzet iz Priru~nika EUPPP. Okvirni sporazum podrazumijeva sporazum ograni~enog trajanja. a kada je to primjereno. ugovorni organ ima pravo. Neka srednja vrijednost odnosno moderiranje predstavlja jedan stav koji bi trebao da pomiri ove dvije krajnosti.stalne popravke ili radovi na odr`avanju. . kao i cijene. Nakon što je okvirni sporazum na taj na~in zaklju~en. bez primjene postupaka javne nabavke.pru`anje svakodnevnih usluga ili potrošne robe. odnosno zaklju~ivanja ugovora o pojedinim vrstama javnih nabavki. tokom perioda trajanja sporazuma. Ti vanredni slu~ajevi su pobli`e opisani ~lanom 11 stav 4 ZJN. stav 2. Na ovim primjerima mo`e se vidjeti uticaj tzv. .ještenja o nabavci predvi|en je za primjenu samo u vanrednim slu~ajevima. ograni~ava ili ugro`ava konkurencija. a njegova je svrha utvr|ivanje okvira za ugovore koji }e se dodjeljivati u tom periodu. Provo|enje pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci dalje je opisano u ~lanu 30. Ugovornim organima nije dopušteno korištenje okvirnih sporazuma na nepropisan na~in ili na na~in kojim se sprje~ava. Neophodno je praviti razliku izme|u forme i formalizma u njenom suštinskom zna~enju. da sa najuspješnijim ponu|a~em zaklju~i ugovore dodijeljene na osnovu okvirnog sporazuma. formularnog prava. i u pogledu predvi|enih vrijednosti. te u ~lanu 31 ZJN.

46 . Koji }e materijalno pravni propisi. neovisna od komisije ili komisija koje }e vršiti kasniju tehi~ku i/ili komercijalno finansijsku evaluaciju ponuda. Ova stalna komisija se bira za neki mandatni period što je uvijek po`eljno kako bi se zadovoljio zahtjev vezan za rotaciju pojedinih zaposlenika po komisijama ovakve vrste. kao i utvr|ivanja pojedinih selekcionih kriterija. kao i materijalno pravnih propisa. a ~esto postoji i jedna stalna komisija. Ovu fazu. uredbi. biti upotrijebljeni ovisi}e od predmeta javne nabavke. realizuje posebna komisija. ali.Dodjela ugovora treba da se odvija u skladu sa pravilima koja su propisana odredbama ZJN. a time i lex specialis. prije svega. Za pojedine privredne subjekte koji se u cijelosti nalaze u re`imu javnih nabavki obi~no se formira više ad hoc komisija. po pravilu. Izrada tehni~kih specifikacija predstavlja prvu fazu javne nabavke. naredbi. poslovnika. Primjena materijalno pravnih propisa dolazi u obzir prilikom izrade tenderske dokumenatcija i to: definisanja tehni~kih specifikacija. tehni~kih standarda i sli~no. Mo`e se raditi o zakonskim i podzakonskim aktima tipa: pravilnika. U obzir dolazi primjena pravila procesnog karaktera. u skladu sa osnovnim principima javnih nabavki. Postojanje više komisija po pojedinim fazama javne nabavke opravdano je kod slo`enijih javnih nabavki i javnih nabavki ve}e vrijednosti. Istom se opredjeljuju kvantitativni i kvalitativni elementi predmeta nabavke te postavljaju osnove za odre|ivanje selekcionih kriterija i kriterija dodjele ugovora.

47 .

48 .

64. kao i sve ostale tehni~ke uslove u vezi sa završnim radovima i materijalima ili dijelovima koji se koriste pri gradnji. superkolaudacija. posebna svojstva. Tehni~ke specifikacije ~ine va`an dio tenderske dokumentacije i iste moraju da uva`avaju principe jednakog tretmana i nediskriminacije. posebne tehni~ke karakteristike i drugo. sigurnost. zahtjeve za idejno rješenje. Ugovorni organ postavljanjem tehni~kih specifikacija definiše odgovaraju}i nivo kvaliteta predmeta ugovora. inspekciju i uslove tehni~kog prijema radova. u pravilu. funkcionalne karakteristike. U ovom slu~aju ugovorni organ je obavezan da navede da }e prihvatiti proizvode. izvršenje. ^lan 14 ZJN sadr`i pravila o tome kako ugovorni organi postavljaju tehni~ke specifikacije predmeta predvi|enog ugovora i principe za procjenu toga da li primljene ponude ispunjavaju utvr|ene tehni~ke specifikacije. kolaudacija. Tehni~ke specifikacije treba da na objektivan i nediskriminatoran na~in. Tehni~ke specifikacije moraju se postaviti objektivno u odnosu na svakog potencijalnog dobavlja~a na taj na~in da ni u kom pogledu ne mogu favorizirati niti stavljati u nepovoljan polo`aj bilo kog potencijalnog dobavlja~a. dimenzije. tipove ili odre|eno porijeklo ili proizvodnju radi favorizovanja ili eliminisanja odre|enih dobavlja~a. Tehni~ke specifikacije 49 . Tehni~ke specifikacije u slu~aju ugovora o pru`anju usluga su ~esto sadr`ane u sveukupnom opisu predmetne usluge. tako da se ispuni svrha javne nabavke. a sve kako bi se došlo do ekonomski najpovoljnije ponude. kako bi ispunili svoje obaveze kao javni organi ili subjekti. tehnike i metode gradnje. patente. Ugovorni organi imaju slobodu da postave svoje zahtjeve za stvari koje treba nabaviti. ili na robne marke. posebno pakovanje. etiketiranje i drugo. One se. testiranje i metode testova. Nije dozvoljeno da se postavljaju tehni~ke specifikacije koje favoriziju ili stavljaju u nepovoljan polo`aj pojedine dobavlja~e. usluge ili metode koji su ekvivalenti u pogledu njihovih osobina dodavanjem izraza „ili ekvivalent“ (~lan 14. osiguranje kvaliteta. Tehni~ke specifikacije moraju osiguravati i pravednu i aktivnu konkurenciju. Zabranjeno je pozivanje na robe odre|ene izrade ili izvore snabdijevanja ili na odre|eni proces. proizvoda ili metoda. amabala`iranje. opišu karakteristike predmeta ugovora. Tehni~ke specifikacije za radove uklju~uju pravila u vezi sa idejnim rješenjem i izra~unavanjem cijene koštanja. na nivou i do obima koje oni `ele. ozna~avanje. test. stav 5 ZJN). terminologiju. simbole. odnose na: kvalitet. zaštitu robe. Ova situacija je jedino legalna kada je ugovorni organ u nemogu}nosti da korištenjem objektivnih tehni~kih specifikacija navede opis predmeta ugovora koji je dovoljno precizan i u potpunosti razumljiv. Ugovorni organ je obavezan osigurati da su tehni~ke specifikacije usmjerene na to da obezbijede najbolji mogu}i pristup svim potencijalno zainteresiranim dobavlja~ima.

a ne samo na tehni~ke robe. Me|utim i u ovim slu~ajevima oni posjeduju neki organizacioni oblik. Misli se. u svrhu izvršavanja ugovora o javnoj nabavci. naftni derivati. Pitanje je kako se tuma~i pojam tehni~kih specifikacija. Pozivanje na standarde implicira da se pojam tehni~kih specifikacija shvata šire. svi prehrambeni proizvodi. fizi~ka ili pravna lica koja su u~estvovala u pripremi tenderske dokumentacije. Ne smije se praviti diskriminacija izme|u pravnih i fizi~kih lica. privatno pravnih i javno pravnih subjekata. Ovo se odnosi i na slu~ajeve anga`mana lica u komisiji za nabavke. Posebno je pravilo da ugovorni organ postavlja uslov dobavlja~u kome je dodjeljen ugovor o javnoj nabavci da nema pravo da zapošljava. Osnovno pravilo je da dobavlja~ kojem je dodijeljen ugovor ne}e sklapati podugovor ni o jednom bitnom dijelu ugovora bez prethodnog pismenog odobrenja ugovornog organa. U obzir mogu do}i sve vrste proizvoda. npr. arhitektonskih projekata i sl. sirovine za proizvodnju itd. ZJN sadr`i neke odredbe koje se odnose na podugovaranje. Svaki potencijalni ponu|a~ mo`e u~estvovati u postupku javne nabavke. 65. ne mo`e u takvom obliku da pristupi javnim nabavkma. Uspostavljen je i poredak po va`nosti standarda što zna~i da }e se pozivanje vršiti na standarde s pravom prednosti prema redosljedu nabrajanja prema ~lanu 14 stav 2 ZJN. a u periodu od najmanje 6 mjeseci po zaklju~enju ugovora. On to mo`e da radi jedino kada ima registrovano svojstvo obrtnika. od konkursa za najbolje idejno rješenje. 50 . Ovdje stoji samo ograda kod definisanja pojma fizi~kog lica. ^lanom 14 ZJN opisano je na koje se standarde mo`e pozivati ugovorni organ. te da se ovdje radi o specifkacijama koje se odnose i na druge vrste roba. doma}ih i inostranih u~esnika u postupku javne nabavke. da fizi~ko lice. usluge ili radovi koji suštinski ne ispunjavaju tehni~ke specifikacije sadr`ane u tenderskoj dokumentaciji. navode}i razloge u slu~aju odbijanja. Ugovorni organ obavijesti}e dobavlja~a o svojoj odluci u roku od 15 dana nakon prijema saopštenja. Dobavlja~ kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora. standarde koji su definisani u zakonima o standardizaciji u Bosni i Hercegovini. kao subjekt prava. a posebno standarda. odnosno pojavni oblik pravnog lica. na razli~ite oblike pravilnika i drugih podzakonskih akata kojima se definiše odgovaraju}i propisani ili minamalni nivo kvaliteta proizvoda. nafta. Pojava samog fizi~kog lica bi bila mogu}a npr. Elementi ugovora koji se podugovaraju i identitet podugovara~a obavezno se saopštavaju ugovornom organu blagovremeno prije sklapanja podugovora. Naravno. prije svega. Ugovornom organu je dato ovlaštenje da odbije sve ponude kojima se nude robe.uva`avaju obavezne tehni~ke propise i bh.

ili je obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti. Ugovor o javnoj nabavci se ne dodjeljuje dobavlja~u koji nije pouzdan ili kompetentan. Selekcioni kriteriji dodjele ugovora 66. Samo onim kandidatima ili ponu|a~ima ~ije kvalifikacije zadovoljavaju selekcione kriterije uspostavljene u tenderskoj dokumentaciji bi}e dozvoljeno da nastave postupak javne nabavke.njihove podobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti (~lan 24). .19. pouzdan i sposoban da izvrši ugovor. jasni i precizni. .njihove li~ne situacije (~lan 23). Stoga ZJN zahtijeva od ugovornog organa da predvidi u tenderskoj dokumentaciji da zahtjev za u~eš}e u ograni~enom postupku ili ponuda moraju biti odbijeni u slu~aju da je kandidat. da zahtijeva dokumente u skladu s ~lanovima 23. Ugovorni organ }e od dobavlja~a zahtijevati samo one informacije koje su neophodne da bi se utvrdilo da li dobavlja~ zadovoljava kvalifikacione uslove koje je postavio ugovorni organ. U svakom postupku javne nabavke ugovorni organ ocjenjuje i provjerava da li je kandidat ili ponu|a~ kompetentan. a koji su utvr|eni u tenderskoj dokumentaciji. 67. Ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji od kandidata i ponu|a~a tra`i obaveznu dostavu informacija i dokumenata o njihovoj kvalifikaciji. Odredbe vezane za ocjenu i verifikaciju kvalifikacijskih uslova nalaze se u Dijelu IV Odjeljka II. ve} i eksplicitno navesti koji dokumenti se zahtijevaju od dobavlja~a. u tenderskoj dokumentaciji. Oni ne smiju imati ograni~avaju}i efekat na konkurenciju i moraju biti razumni. do 26. Ovi uslovi ne smiju onemogu}avati ostvarivanje prava dobavlja~a na zaštitu intelektualne svojine i poslovnih tajni. Ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji navodi kriterije za kvalifikaciju dobavlja~a u pogledu: . Kandidati koji ne zadovolje selekcione kriterije ne mogu ni da pristupe procjeni ponude po osnovu kriterija dodjele ugovora. odnosno ponu|a~: . Procjena i provjera se vrši u skladu s minimumom zahtjevanih kvalifikacionih uslova koje kandidati i ponu|a~i treba da ispunjavaju. Minimalni kvalifikacioni uslovi koje je ugovorni organ odredio za kandidate i ponu|a~e obavezno trebaju biti srazmjerni predmetu ugovora i uskla|eni s istim. Ugovorni organ ne mo`e samo navesti. ili je ušao u odre|eni aran`man s povjeriocem.pod ste~ajem ili pred likvidacijom.njihovog ekonomskog i finansijskog stanja (~lan 25).te njihove tehni~ke i/ili profesionalne sposobnosti (~lan 26). ili je u 51 . .

. 52 .predmet postupaka za proglašenje ste~aja.osu|en u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u periodu od pet godina. b) ili c) osiguranje izvoda iz sudskog registra ili ekvivalentnog dokumenta koji je izdao nadle`ni sudski ili upravni organ u BiH. Agencija za javne nabavke sastavit }e listu organa u BiH koji su nadle`ni za izdavanje prethodno navedenih dokumenata.propustio da dostavi ili dostavio pogrešne informacije na tra`enje prema ~lanovima 23 do 26 ZJN. ili u zemlji porijekla ili zemlje iz koje to lice dolazi.u slu~ajevima navedenim pod: a).u slu~ajevima navedenim pod e) ili f). koji je prethodio datumu podnošenja zahtjeva ili ponude. takvi dokumenti ne mogu biti stariji od tri mjeseca. a koji pokazuje da su postavljeni zahtjevi ispunjeni. mo`e od ponu|a~a zahtijevati da doka`u svoju registraciju poslovne djelatnosti u odgovaraju}em sudskom ili drugom registru. U slu~ajevima kada ugovorni organ od kandidata ili ponu|a~a zahtijeva da pru`i dokaze da se nijedan slu~aj navedenog pod a).nije ispunio obaveze u vezi s pla}anjem poreza u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registrovan.analognoj situaciji koja proisti~e iz sli~nog postupka u skladu s relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan. za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma/aran`mana s povjeriocima. . . ugovorni organ du`an je da kao zadovoljavaju}e prihvati slijede}e dokaze: . ili bilo kojeg drugog sli~nog postupka u skladu s relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan. a izdao ga je nadle`ni organ u BiH ili nadle`ni organ odnosne dr`ave.proglašen krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina i da je taj prekršaj prethodio datumu podnošenja zahtjeva ili ponude. e) ili f) ne odnosi na njih. . a u ovisnosti od toga koji se dr`avni organ javlja kao registracioni organ. 68. prema tenderskoj dokumentaciji.nije ispunio obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registrovan. Posebno se mo`e zahtijevati posebna izjava ili referenca kojom se dokazuje pravo na obavljanje odre|ene profesionalne djelatnosti. Ugovorni organ. uvjerenje koje nije starije od tri mjeseca. . b). . . c).

Ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji precizira koju referencu ili reference kandidati. odnosno profesionalne sposobnosti kandidata ili ponu|a~a koje oni treba da ispunjavaju i da od njih zahtijeva da dostave jedan ili više dokaza koji su navedeni odredbama ~lana 26.69. Ugovori o javnim nabavkama se dodjeluju samo dobavlja~u koji je profesionalno i tehni~ki pripremljen i opremljen da ga adekvatno izvršava. Lista dokumenata koji se navode u ~lanu 25 ZJN je kona~na što zna~i da ugovorni organi ne mogu zahtijevati od dobavlja~a dokaze koji se ne spominju u ovoj odredbi. ukoliko je objavljivanje poslovnog bilanca zakonska obaveza u zemlji u kojoj je dobavlja~ registrovan. kada je to primjereno. kao dokaz da su ti uslovi ispunjeni.izjavu o ukupnom prometu dobavlja~a i. U tenderskoj dokumentaciji ili. 71. odnosno ponu|a~a mogu se osigurati na jedan ili više od slijede}ih na~ina: . odnosno ova lista se ne mo`e proširivati. odnosno po~etka poslovanja u predmetnom segmentu. kada je to primjereno. ili od datuma registracije. odnosno po~eo s radom prije manje od tri godine. o prometu u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora.bilans uspjeha za period ne du`i od tri posljednje finansijske godine za koje se raspola`e podacima. 70. ili od datuma registracije. mogu}e vršiti. odnosno po~eo s radom prije manje od tri godine.lista glavnih isporuka dobavlja~a izvršenih u posljednje dvije do tri godine. . stav 2. datumima i primaocima uz osiguranje dokumenata u formi potvrda izvršenih isporuka koje su izdali pri53 . dokaz o postojanju odgovaraju}eg osiguranja od profesionalnog rizika. poslovne bilanse ili izvodi iz poslovnih bilansa. . odnosno ponu|a~i moraju osigurati da bi dokazali svoju ekonomsku i finansijsku podobnost. 72. Kvantifikacije pojedinih selekcionih kriterija je. U postupcima za dodjelu ugovora o javnoj nabavci dokazi o tehni~koj sposobnosti kandidata. ako je dobavlja~ registrovan. za period ne du`i od tri posljednje finansijske godine za koje se raspola`e podacima. ako je to primjereno. 3 i 4 ZJN. sa vrijednostima. odnosno po~etka poslovanja u predmetnom segmentu. od njih mo`e zahtijevati da osiguraju jednu ili više od ni`e navedenih referenci: odgovaraju}a bankovna pisma ili. ako je dobavlja~ registrovan. tako|er. u dijelu tenderske dokumentacije koji se odnosi na pretkvalifikaciju. ugovorni organ utvr|uje minimalne uslove u pogledu ekonomske i finansijske podobnosti kandidata ili ponu|a~a i. Stoga ZJN zahtijeva da ugovorni organ utvr|uje minimalne zahtjeve u pogledu tehni~ke.

ukoliko se takve potvrde ne mogu osigurati iz razloga izvan dobavlja~eve kontrole. . te to konstatovati u izvještaju o postupku javne nabavke. bez obzira na to da li neposredno pripadaju dobavlja~u. ako je to potrebno. kao pokušaj radi ostvarivanja uticaja na radnju ili odluku ili tok postupka javne nabavke. . .navode o anga`ovanom tehni~kom osoblju ili tehni~kim organima. izuzetno. jasno utvr|enim referentnim navo|enjem odgovaraju}ih specifikacija ili standarda. 73. Ugovorni organ }e u pisanoj formi informisati ponu|a~a i direktora Agencije za javne nabavke o odbijanju takvog zahtjeva ili ponude i o razlozima odbijanja. opise i/ili fotografije proizvoda koji su predmet isporuke.uzorke. te. ili odnosnim internim pravilima. što zna~i da ugovorni organi ne mogu zahtijevati od dobavlja~a dokaze koji se ne spominju u ovoj odredbi. djeluju}i u skladu s relevantnim zakonskim propisima u BiH. Lista dokumenata koji se navode u ~lanu 26 kona~na je.saopštenje/naznake elemenata ugovora koje dobavlja~ namjerava podugovarati.uvjerenja koja su izdata od agencija za kontrolu kvaliteta ~ija je kompetentnost priznata.u slu~aju kada su proizvodi koji se nabavljaju slo`eni ili ukoliko se. Radi se samo o obavezi dosljedne primjene zakona BiH o dr`avnoj slu`bi kao i drugih relevantnih propisa u BiH koji regulišu materiju sukoba interesa. samo uz izjavu dobavlja~a o izvršenim isporukama. za posebne namjene. . i njegovih kapaciteta za prou~avanje i istra`ivanje. mjere za osiguranje kvaliteta i njegovu opremljenost i osposobljenost za ispitivanje i istra`ivanje. 54 . kao i mjera za kontrolu kvaliteta koju provodi ugovorni organ ili koju u njegovo ime provodi nadle`ni zvani~ni organ zemlje u kojoj je dobavlja~ registrovan. a ~iju je vrijednost dobavlja~ obavezan potvrditi ukoliko to ugovorni organ zahtijeva. ugovorni organ }e. a kojima se. osigurati efektivnu zaštitu svrsishodnog provo|enja ovog zakona. .maoci ili. osigurava provjera proizvodnih kapaciteta dobavlja~a.opis tehni~ke opremljenosti i osposbljenosti dobavlja~a. U ~lanu 27 ZJN se zahtijeva da ugovorni organ odbije zahtjev za u~eš}e u postupku javne nabavke ili ponudu ukoliko je kandidat ili ponu|a~ sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa dao ili je spreman dati mito. u vidu nov~anih sredstava ili u bilo kojem nenov~anom obliku. . U slu~aju da zahtjevi ili ponude koje je ugovorni organ primio u toku postupka javne nabavke prouzrokuju ili mogu prouzrokovati bilo kakav sukob interesa. potvr|uje podobnost proizvoda.

funkcionalne i ekološke karakteristike. legitimni interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci ima pravo ulo`iti prigovor ugovornom organu. tuima~i vrlo ekstenzivno.20. a koji se biraju javnim konkursom. prigovor mo`e da ulo`i i subjekt koji 55 . u praksi. u tom slu~aju. operativni troškovi. Radom Ureda rukovodi Predsjednik koji donosi i Pravilnik o unturašnjoj organizaciji Ureda. U slu~aju da se kao kriterij dodjele ugovora uzima ekonomski najpovoljnija ponuda kriteriji. pak. Kriteriji dodjele ugovora 74. Kriteriji dodjele ugovora su definisani ~lanom 34 ZJN kao ekonomski najpovoljnija ponuda ili kao najni`a cijena. moraju biti objektivni. odnosno upravna organizacija sa statusom pravnog lica. Kriteriji dodjele ugovora moraju biti u tijesnoj vezi sa predmetom nabavke i drugi uslov da se u kriterijima dodjele ugovora ne smiju ponavljati kriteriji koji su ve} bili definisani kao selekcioni. te da su u tijesnoj vezi sa predmetom javne nabavke. Radi se o Uredu za `albe (dalje: Ured) koji je formiran kao dr`avni organ uprave na nivou BiH. ekonomi~nost. transporta i strateškog poslovnog planiranja. 21. izmjena njihovih mjerila. U pogledu `albenih postupaka ZJN propisuje da svaki dobavlja~ koji ima tzv. Potrebno je da se zadovolje dva uslova. tehni~ka sposobnost. postprodajni servis i tehni~ka pomo}. Kriteriji koji ne udovoljavaju gornjim zahtjevima mogu da dovedu do ulaganja opravdanog prigovora. Tako. cijena. odnosno poništavanja postupka dodjele ugovora. Isklju~ena je bila kakva naknadna izmjena ve} objavljenih kriterija. Ured se sastoji od 6 ~lanova od kojih se tri biraju iz reda priznatih stru~njaka upravnog prava ili upravnog postupka i koji imaju svojstvo nezavisnih sudija. datum isporuke i period isporuke ili period izvršenja. javnih nabava. Pored ovih mogu se u obzir uzeti i drugi kriteriji koji udovoljavaju gore spomenutim zahtjevima. nediskriminatorski. odnosno ponderisanih veli~ina. ZJN je ~lanom 34. 76. @albeni postupci u re`imu prava javnih nabavki imaju dosta specifi~nosti. 77. Uglavnom se radi o primjeni pravila upravnog postupka. kao i o posebnom pravnom re`imu u okviru koga je izvršen izbor da o `albama na dodjele ugovora rješava poseban organ uprave. Prilikom definisanja kriterija dodjele ugovora ostavljena je sloboda ugovornom organu da definiše kriterije. Ova odredba ZJN se. Druga tri ~lana se biraju iz reda stru~njaka iz podru~ja izvo|enja radova. ta~ka a) predvidio slijede}e kriterije: kvalitet. uvo|enje novih kriterija ili. stav 1. @albeni i revizioni postupci i procedure 75. ?lanove Ureda imenuje Parlamentarna skupština BiH.

Nadle`ni organ ugovornog organa du`an je da razmotri ulo`eni prigovor i donese obrazlo`enu odluku u roku od 5 dana od dana prijema prigovora. Po prijemu prigovra Ured treba da se uvjeri da je ugovorni organ obustavio postupak dodjele ugovora na 5 dana osim uoliko Ured nije nalo`io nešto drugo.ako je. podnosilac prigovora mo`e ulo`iti pismenu `albu Uredu u roku od 5 dana. Prijemom prigovora u Uredu. privremenog naloga. Uslov je da se doka`e postojanje legitimnog interesa. Prije zaklju~enja samog ugovora Ured je ovlašten da. s obzirom na informacije kojima raspola`e. Ove odredbe se ne primjenjuju u slu~ajevima dodjele ugovora na osnovu direktnog sporazuma. doka`e da su uslovi tendera ili pak kriteriji dodjele ugovora bili diskriminatorske prirode. 78. u~ini slijede}e: . 79. Legitimni interes bi postojao kada neko npr. onda rok po~inje te}i od datuma kada je ugovorni organ obavijestio podnosioca prigovora o njegovom odbijanju. 80. Po prijemu prigovora ugovorni organ je u obavezi da odmah obustavi postupak dodjele ugovora sve do donošenja odluke po prigovoru. a po~ev od prvog radnog dana nakon isteka prvobitnog roka od 5 dana. te da najkasnije narednog radnog dana obavijesti podnosioca prigovora o donešenoj odluci.na~ini izjavu u vezi s pravnim pravilima ili na~elima koji se odnose na predmet `albe. ukoliko smatra da je odluka ili radnja ugovornog organa. ako je prigovor odbijen. Privremenim nalogom Ured ima ovlaštenje da obustavi postupak dodjele ugovora ili da obustavi provo|enje bilo koje odluke ili radnje ugovornog organa u slijede}im slu~ajevima: . U slu~aju da ugovorni organ propusti da u zakonom utvr|enom roku odlu~i o prigovoru ili ako prigovor odbije. pošto se jedan primjerak dostavlja i ugovornom organu. uvjeren da }e `alba biti riješena u korist `albenika i . ugovornoga organa ili ponu|a~a. 56 . ili da se vršilo skra}ivanje Zakonom odre|enih minimalnih rokova.uopšte nije u~estvovao u postupku nui|enjea nekog oblika javne nabavke. Prigovor se podnosi u pisanoj formi u roku od 5 dana od dana kada je podnosilac prigovora saznao ili je trebao saznati za povredu zakona. narušila bilo koju obavezu iz ZJN. isti je u obavezi da obustavi dodjelu ugovora za narednih 5 dana. Ured ima ovlaštenje da prije isteka roka od 5 dana donese odluku o izdavanju tzv. Izuzetak je prijem pismene intrukcije Ureda. Odnosno. ali ne i kasnije od godine dana od navodne povrede zakona.ako bi dalje sprovo|enje postupka prouzrokovalo nesrazmjernu štetu na ra~un javnoga interesa.

kao ponu|a~.00 KM. Odluka Ureda je podlo`na preispitivanju u upravnom postupku i protiv nje se mo`e jedino voditi upravni spor. kao ponu|a~. 81.donese odluku o naknadi štete `albeniku koji je. odluka Ureda je kona~na.. 82. koja se dodjeljuje ograni~ena je do iznosa troškova pripreme ponude. ili do 10% ponu|a~eve ponu|ene cijene. . Ured mo`e. što podrazumijeva i ovlast za otklanjanje bilo koje tehni~ke ili druge specifikacije koja nije u skladu sa ZJN. Rok za pokretanje spora iznosi 45 dana od dana kada je kona~na odluka upu}ena podnosiocu `albe. ovisno o tome koji je od ova dva iznosa ve}i. ukoliko je to opravdano. Visina odštete. pored naprijed pobrojanih ovlaštenja ima pravo i: podnijeti prekršajnu ili krivi~nu prijavu mjerodavnom sudu ili izre}i nov~ane kazne u iznosu do 4. . Poslije zaklju~enog ugovora o javnoj nabavi Ured ukoliko smatra da je radnja ili odluka ugovornog organa narušila bilo koju obavezu iz ZJN ima slijede}a ovlaštenja: . . ugro`avaju}i time njegovu svrhu Ured. pretrpio gubitak ili štetu.u cijelosti ili djelimi~no poništi bilo koji akt ili odluku ugovornoga organa koji nisu u skladu sa ZJN. Korištenje ovih mogu}nosti sigurno }e biti vrlo interesantno sa stanovišta poštivanja i pitanja obaveznosti primjene ZJN za ugovorne organe. 83.000. . U slu~aju da tu`ba nije podnesena sudu u predvi|enom roku.izda nalog za prekid postupka dodjele ugovora. ukoliko smatra da je odluka ili radnja ugovornog tijela narušila bilo koju obvezu iz ZJN. pretrpio gubitak ili štetu.dodijeli naknadu štete `albeniku koji je. a zbog po~injene povrede ovoga zakona. a zbog po~injene povrede ZJN. Zakonska je obaveza ugovornih organa da ako potpadaju pod neku od definicija ZJN imaju zakonsku obavezu prim57 .sa~ini izjavu u vezi s pravnim pravilima ili na~elima koja se odnose na predmet `albe i. Za rješavanje upravnog spora stvrano nadle`an je Sud Bosne i Hercegovine.izda ugovornom organu nalog da otkloni svaku povredu i da nastavi postupak dodjele ugovora u skladu sa nalogom. U slu~aju da smatra da je slu`bena osoba ugovornoga organa izvršila promišljenu i namjernu povredu ZJN. nalo`iti ugovornome organu da `albeniku nadoknadi troškove `albenoga postupka. Ovo pitenje je nesporno.

I još jedno interesantno pitanje. Što se ti~e mogu}nosti. kod definisanja uslova vezano za selekcione kriterije. str. Koja primjena procesnih propisa dolazi u obzir? Prije svega to su odredbe ZJN i svih ostalh podzakonskih akata. mora da u svom radu primjenjuje kako odredbe procesnih propisa tako i materijalnih propisa. ali samo u onoj situaciji ako se za pojedine slu~ajeve ne na|e dovoljno osnova za primjenu pravila upravnog postupka. 29/02. kao lex specilais. da postoje elementi prekršajne ili krivi~ne odgvornosti kod ugovornog organa prilikom sprovo|enja procedura javnih nabavki. U slu~aju primjene materijalnih propisa Ured ima sve kompetencije i ovlaštenja da ulazi u primjenu materijalnih propisa koji se tretiraju kao lex specialis. Da li Ured ima ovlaštenja da ulazi i u procjenu validnosti primjene materijalnih propisa? Ured za `albe kao upravni organ formiran na dr`avnom nivou ima ovlaštenja koja se nalaze na sredini izme|u redovnih sudova i organa uprave koji egzistiraju kao. 58 . a ugovorni organ mimo izri~ite zabrane zaklju~i predmetni ugovor. u obzir bi dolazila primjena propisa koji regulišu ovu oblast na dr`avnom nivou. Da li bi ovo bila zakonska obaveza Ureda? Mišljenja sam da se ova obaveza Ureda. 43 Vidjeti Zakon o opšte upravnom postupku („Sl. Druga situacija bi se odnosila na slu~aj kada Ured za `albe procijeni da je nastupila šteta po nekog od u~esnika u postupku javne nabavke na taj na~in da je ugovor dodijeljen drugom ugovornom subjektu mimo nalaza i rješenja Ureda. tradicionalne kategorije. 1191). Kod primjene pravila upravnog postupka pošto se radi o dr`avnom zakonu i dr`avnom organu uprave. Budu}nost treba da poka`e u kojoj mjeri }e ova vrlo zna~ajna odredba ZJN da za`ivi.jene pravila i procedura propisanih ZJN i podzakonskim aktima.43 Ove konstatacije. str. kao i primjena ovih procesnih propisa u obzir dolazi samo u slu~ajevima procjene zakonitosti primjene procedura kako u smislu rokova tako i u smislu zakonitosti sprov|enja samih procedura dodjele ugovora o javnim nabavkama. br. nesumnjivo. Ovo bi posebno bilo izra`eno u situaciji kada se vrši suspenizija zaklju~enja ugovora. 12/04. Samo izricanje nov~anih sankcija bi se primjenjivalo u onim slu~ajevima kada je ugovorni organ prekršio pravila vezana za sprovo|enje procedura javnih nabavki na taj na~in što nije ispoštovana odluka ili rješenje Ureda. ali i obaveze podnošenja prekršajne ili krivi~ne prijave ovo bi dolazilo u obzir u onim situacijama kada Ured za `albe zaklju~i. da ih nazovemo. Pored ovih akata u obzir dolazi primjena i odredbi svih procesnih propisa koji regulišu procedure upravnog postupka. Ured za `albe. 783. kao i kriterije dodjele ugovora. i njegovih ~lanova pojedina~no ne bi mogla izbje}i. glasnik BiH“. kao i odredbe i pravila parni~nog postupka. kao kolektivnog organa. Ova konstatacija se odnosi na sve slu~ajeve kada je predmet preispitivanja primjena materijalnih propisa. u okviru `albenog postupka.

kupcu . Slijede}i latinski naziv „emptio-venditio” (kupovina-prodaja).list RBiH“.06. preuzet i u sistem Bosne i Hercegovine. 59 . „Prodaja“ je termin koji korisiti i Nacrt Zakona o obligacionim odnosima FBiH/RS. stav 1: „Ugovorom o prodaji obavezuje se prodavalac da stvar koju prodaje preda kupcu tako da kupac stekne pravo raspolaganja.2003. a Zakon o obligacionim odnosima. Opšte uzanse za promet robe iz 1954. U porecima relevantnim za naše pravo postojale su razli~ite tradicije. Na ovaj na~in ekonomski promet biva nadgra|en pravnim .prodaja. Ova teorijska definicija suštinski odgovara pojmu prodaje koji daje naš Zakon o obligacionim odnosima u ~lanu 454.45 kao termin usvaja „prodaja”. francuski naziv je „la vente” .prodavac . a kupac 44 Autor ovog poglavlja u cijelosti je Prof. Na engleskom se koristi izraz „Sale” . U ekonomskom smislu posao prodaje se sastoji u razmjeni robe za novac. Bez obzira na veliki broj vrsta i tipova prodaje mogu}e je dati opštu teorijsku definiciju posla kojima se oni pravno uobli~avaju. U daljem tekstu koristi}e se i kratica ZOO.46 Na ovaj na~in je doma}a terminologija usaglašena sa onom koja dominira ne samo u uporednom pravu nego i u me|unarodnim izvorima.II UGOVOR O ME\UNARODNOJ PRODAJI ROBE44 1. odnosno pravo vlasništva. Objavljen je 16.prodaja.i da mu prenese najja~e stvarno pravo na njoj. a kupac se obavezuje da prodavcu preda odre|enu sumu novca i prenese najja~e stvarno pravo na njoj. dr Milš Trifkovi}. Juridi~ki posmatrano. Opšti imovinski zakon za Crnu Goru iz 1888. anglosaksonski kao i kontinentalni sistemi razli~ito nazivaju ovaj posao.razmjenom vlasni~kih prava na robi za vlasništvo na novcu. 46 Nacrt je izradila njema~ka GTZ. 45 „Sl. Dalje }e se citirati kao Nacrt ZOO. broj 2/92. prodaja predstavlja pravni posao kojim se normativno ure|uje i pod zaštitu dr`ave stavlja razmjena robe za novac. posao nazivaju „kupovinom i prodajom”.obavezuje da odre|enu stvar povodom koje posao nastaje preda (isporu~i) drugoj strani . Ugovor o prodaji je rezultat sporazuma stranaka kojim se jedna od njih . Pojam i definicija ugovora o prodaji 1. govori o „kupovini”. dok se u njema~kom upotrebljava rije~ „der Kauf” kupovina. 2.

188D. Uz ostale garancije. godine. Komercijalna tehnologija prodaje tako|er je podlo`na tipizaciji. po pravilu budu}a stvar. Ugovore o prodaji je mogu}e klasifikovati prema razli~itim kriterijima. 574. 49 Vidjeti Popov dr Danica: “Ugovor o kupoprodaji investicione opreme”. 48 ^lan 564 (1) Nacrta ZOO. ugovor o njenoj prodaji dobija specifi~na obilje`ja koja ovaj posao izdvajaju u poseban tip ugovora.).49 Ovaj ugovor posebno je regulisan autonomnim izvorima me|unarodnog poslovnog prava. 188A. ~vrsta goriva. Beograd. 420. 47 Uporedni pregled zakonodavstva vidjeti kod Draški} dr Mladen: “Me|unarodna prodaja prema uniformnim pravilima i uporednom pravu”. 574D. Najva`nije su: FOB i CIF prodaje. Vrste prodaje 3. Osvrnu}emo se na najva`nije razrede. 410.se obavezuje da prodavcu plati cijenu”.. Obaveza isporuke ~esto je povezana sa monta`om i drugim radnjama povodom opreme. Njegov predmet je individualno odre|ena. Me|unarodna prodaja. Subjekti i skup ekonomsko-pravnih karakteristika posla predstavljaju jedinstven kriterij za podjelu ugovora o prodaji na gra|anskopravne. one doma}eg poslovnog prava i ugovore o prodaji me|unarodnog poslovnog prava.INCOTERMS-u. a kupac se obavezuje da plati cijenu u novcu i preuzme stvar“. Nau~na knjiga. Re`im prodaje generi~kih stvari razli~it je od pravila koja va`e individualno za odre|ene stvari. Beograd. citrusovo vo}e. 1989. 50 Opšti uvjeti poslovanja Evropske ekonomske komisije.50 Pored opreme i druge stvari mogu biti podvrgnute posebnom trgova~kom i pravnom re`imu: trajna potrošna dobra.51 4. Ona je sintetizovana u Me|unarodnim pravilima za tuma~enje trgovinskih termina . drveni trupci i rezana gra|a itd. posljednja revizija 2000. Osnovni je svakako mobilnost stvari i on daje osnov za osnovnu klasifikaciju na prodaju nepokretnih stvari i prodaju pokretnih stvari. 5 (Dalje: Draški} dr Mladen.. koja je nezamjenjiva i nedjeljiva ~ak i kada se sastoji iz više pojedina~nih stvari. 574B. str. 60 .47 Nacrt ZOO prilago|ava definiciju ugovora o prodaji novom ekonomskom i pravnom sistemu: „Ugovorom o prodaji obavezuje se prodavac da prenese na kupca pravo vlasništva na prodatoj stvari i da mu je u tu svrhu preda. Exportpress. br. Pariz. 188. 52 Izdanje MTK. Ukoliko se kao predmet prodaje javlja investiciona oprema.48 2. br. prodavac jam~i kupcu i ispravno funkcionisanje opreme. 17 naro~ito. 5. 51 Opšti uvjeti poslovanja EEK. Njihov me|usobni odnos prikaza}emo šemom.52 Uticaj ova dva faktora je takav da se danas me|unarodne prodaje naro~ito sistematizuju i prema upotrijebljenoj INCOTERMS klauzuli. 1987. 188B. str. 312. Druga grupa mo`e se dalje razli~ito dijeliti.

naj~eš}e subjektivnog . Prema prvoj... 55 Diskusiju o ovom kriteriju vidjeti kod Draški} dr Mladen.53 U na~inu odre|ivanja i izbora elementa inostranosti kod ugovora o me|unarodnoj prodaji formirale su se tri koncepcije: subjektivna. 61 .56 i u Haškim jednoobraznim 53 Draški} dr Mladen.54 Mješovita teorija polazi od jednog kriterija .. njegovom objektu ili pravima i obavezama”.. 7-8. 56 Vidjeti tekst u “Me|unarodno trgova~ko pravo”. ugovor je me|unarodni ako u trenutku zaklju~enja ugovora stranke imaju pripadnost razli~itim dr`avno-pravnim porecima. Me|unarodna prodaja. objektivna i mješovita. Informator. urednik Goldštajn dr Aleksandar. Druga. 7. str. Zagreb.. 1970. objektivna teorija smatra da je za me|unarodni karakter posla bitno da u zaklju~enju ili izvršenju ugovora postoji „dodir teritorija pod raznim suverenitetima”. 7-8.kao dominantnog. subjektivnoj koncepciji. str. Me|unarodna prodaja. Me|unarodna prodaja. 54 Draški} dr Mladen. a njegove negativne posljedice koriguje sekundarnom primjenom drugih kriterija. On mo`e biti izra`en „u subjektu ugovora. Izvršeno upore|ivanje jasno pokazuje da se prodaja me|unarodnog poslovnog prava (dalje i MNPP) od prodaje doma}eg poslovnog prava razlikuje po postojanju elementa inostranosti. Ovaj dokument se ne primjenjuje od raspada Varšavskog pakta i Organizacije za me|usobnu ekonomsku pomo} socijalistiških zemalja (SEV). Pojam prodaje me|unarodnog poslovnog prava 6. str.55 Mješovita teorija je bila primijenjena u Opštim uslovima isporuke SEV-a iz 1968.3..

U teoriji se sjedištem smatra ono mjesto u kome stranka izvjesno vrijeme samostalno i nezavisno obavlja privrednu djelatnost. ili . se ne izjašnjava o ovom pitanju.”61 Upravo zbog zna~aja sjedišta. Ono mora biti poznato stranama iz ugovora. Ova interpretacija je va`na jer Konvencija upotrebljava izraz “place of business”. 1970.H. Muenchen 1990. Kod fizi~kih lica ovu funkciju ima mjesto „uobi~ajenog boravka”. U doktrini se prvi slu~aj naziva „direktna primjena“. BK.kad pravila me|unarodnog privatnog prava upu}uju na primjenu prava jedne dr`ave ugovornice”. the 1980.Bonell M.kad su te dr`ave ugovornice.60 odnosno ono u kome postoji „stalna i stabilna poslovna organizacija. U uslovima djelovanja transnacionalnih korporacija i slobode kretanja fizi~kih lica ovo rješenje nudi više pravne sigurnosti od dr`avljanstva/pripadnosti partnera. Informator Zagreb. januara 1988. isto djelo. Kao kriterij je uzeto sjedište stranaka. CISG) posve}uje veliku pa`nju sjedištu. ili u vrijeme zaklju~enja 57 Vidjeti ~lan 1 svake od konvencija kod “Me|unarodno trgova~ko pravo”. 49. Beck. 7.59 O~ito je da je ugovor definisan polaze}i isklju~ivo od subjektivne teorije. stav 1. odnosno o zaklju~ivanju tog ugovora. „mjesto poslovanja”. 56 – 58 navodi da je indirektna primjena u sudskoj i arbitra`noj praksi zatupljenija od direktne primjene. 59 Isto i Protokolom iz 1980. str. str.57 Subjektivna teorija je danas usvojena u konvenciji o zastarjelosti u oblasti me|unarodne prodaje iz 1974.: “Commentary on the International Sales Law. Stupila je na snagu 1. 58 U originalu: “places of business”. a ne njihovo dr`avljanstvo. Be~ka konvencija UN o me|unarodnoj prodaji je donesena 1980. a drugi „indirektna primjena“. djelo. Verlag C. Izme|u ovog termina i izraza “sjedište” i teorijski i fakti~ki mogu postojati bitne razlike. Giuffre. tj. Doslovan prevod je “mjesta poslovanja”. . te u Be~koj Konvenciji UN o me|unarodnoj prodaji robe iz 1980. 60 Caemmerer/Schlechtriem: “Kommentar zum Einheitlichen UN-Kaufrecht”. odnosno pripadnost. a ne “seat”. Konvencija o pravu koja se primjenjuje na prelazak svojine u slu~aju me|unarodne prodaje tjelesnih pokretnih stvari iz 1958. urednik Goldštajn dr Aleksandar. Jayme u Bianca C.M. 3 i 35. UN KoZ.J. a RBiH joj je pristupila kao dr`ava slijednica. Perovi} J. 30. ranije poslovne prakse ili posebnih obavještenja datih prije. 62 . Konvencija UN o me|unarodnoj prodaji robe (dalje: Konvencija. str. izmijenjeni ~lanovi 3. Vienna Sales Convention”. 61 E. i u Protokolu o izmjeni ove Konvencije iz 1980. Isto mjerilo primijenjeno je i u Konvenciji o zastarjelosti.zakonima o me|unarodnoj prodaji tjelesnih pokretnih stvari. Prema njenom ~lanu 1: „Ova konvencija primjenjuje se na ugovore o prodaji robe zaklju~ene izme|u strana koje imaju sjedišta58 na teritorijima razli~itih dr`ava: . Bivša Jugoslavija je ratifikovala ovu konvenciju. str. Milan 1987.

ono što su strane imale „na umu“ i izbor izme|u mjesta zaklju~enja i izvršenja ugovora moraju utvr|ivati tuma~enjem na osnovu konkretnih okolnosti svakog spornog slu~aja. Informator. U prvom slu~aju }e za me|unarodni karakter prodaje i primjenu BK biti mjerodavno sjedište komitenta (prodavca ili kupca). Sarajevo 2001. 66 Caemmerer/Schlechtriem.ugovora (~lan 1. isto djelo. budu}i da on u prometu djeluje u svoje ime.. str. Pri tome se moraju imati „na umu okolnosti koje su bile poznate stranama ili koje su strane imale na umu u bilo koje vrijeme prije ili u trenutku sklapanja ugovora“ (~lan 10 (a)). 9-13. U ugovor o me|unarodnoj prodaji ne spadaju. 47. mada za tu|i ra~un. stav 2). a ne fakti~kim obilje`jima. Zagreb. „Prete`nost” se ocjenjuje prema privrednim.. 3-9. a ne na rad i usluge (~lan 3. isto djelo. a u drugom sjedište komisionara. dalje. Jelena: „Bitna povreda ugovora .44 – 46 (dalje }e se citirati kao Perovi} J. str.1. hartija od vrijednosti. me|unarodna prodaja za koju Konvencija va`i jasno je odvojena od ugovora o investicionoj izgradnji i ugovora o djelu uopšte.. 65 Vidjeti Vilus dr Jelena. isto djelo. str. U ~lanu 2 Konvencije njena primjena je isklju~ena za ugovore o prodaji robe za li~nu potrošnju. te elektri~ne energije. Beograd 2004. stav 2). 64 Opširnije vidjeti kod Vilus dr Jelena: “Komentar Konvencije UN o me|unarodnoj prodaji robe”.62 U common law porecima }e odgovor na prethodno pitanje zavisiti od toga da li se radi o otvorenoj agenciji (disclosed agency) kod koje tre}e lice zna li~nost nalogodavca. Zbog toga smatramo da se „najtješnja veza“. Slu`beni list SCG. Slabost ovakvog rješenja le`i u potenciranju subjektivnih elemenata svijesti svake od involviranih strana. ~lanom 3. Posebni problemi u odre|ivanju sjedišta. brodova i zrakoplova. Ekonomski fakultet Sarajevo. ili o zatvorenoj agenciji (closed agency) kod koje tre}i ne zna za koga agent stvarno radi. i Perovi} J.63 Pored sjedišta. 325 – 359 i tamo citiranu literaturu. 63 . javne prodaje i prodaje pod sna`nim administrativno-pravnim re`imom.) 63 O common law institutu „Agency“ vidjeti Trifkovi} dr Miloš: „Me|unarodno poslovno pravo“. str.65 Konvencija }e se primijeniti i na mješovite ugovore kod kojih je prete`an dio obaveza i prava stranaka usmjeren na robu.. mjerodavno je za me|unarodni karakter prodaje ono „koje ima najtješnju vezu sa ugovorom i njegovim izvršenjem. Ako neka od strana ima više sjedišta. 64 -72. javljaju se kod ugovora o prodaji koji su zaklju~eni djelovanjem trgovinskog zastupnika ili komisionara kontinentalnih sistema. str.. isto djelo.Me|unarodna prodaja robe“. str. a time i me|unarodnog karaktera posla. stav 2 i ~lan 10.66 62 Vidjeti Perovi} dr. 1981. za definisanje me|unarodne prodaje po Konvenciji zna~ajna su i obilje`ja objekta. str.64 Pored toga. novca.

net/index_en. Sarajevo 2001. str.trenutak do koga prodavac snosi rizike povodom prodate stvari. ove konvencije. ratifkovala samo Italija. vidjeti kod Trifkovi} dr Miloš: „Me|unarodno poslovno pravo“. 67 Opšta izlaganja o me|unarodnom javnom pravu.04. Ona još nije stupila na snagu. Verlag C. Konvencije. 70 ^lan 2. ovu konvenciju su potpisale jedino Gr~ka i Italija.Aufl. kupac kome je priznato pravo vlasništva na osnovu internog poretka zemlje u kojoj su se stvari ranije nalazile ostaje i dalje vlasnik. Muenchen . Konvenciju je do 1972.2006. dakle u trenutku zaklju~enja ugovora. Herausgegeben von Jayme Erik/ Hausmann Reiner.1.1958. 47 – 69. Drugi izvori daju razli~ite podatke. Konvencije.120. Izvori prava 4. 68 Prema Uniform Law Review 1/1996 do po~etka 1996.vrijednost klauzula o rezervisanju prava vlasništva u korist prodavca.4. 64 .hcch. potpisalo devet zemalja. Uloga me|unarodnog privatnog prava (MPP) je od neposredne va`nosti za me|unarodnu prodaju. Podaci zaklju~no sa 31. str. 7.status&cid=31). pa }emo se ovdje zadr`ati samo na izvorima ove grane. Izvori me|unarodnog privatnog prava 8.moment do koga prodavac ima pravo zahtijevati naknadu štete koju je pretrpjela stvar i .69 Ova konvencija reguliše ~etiri pitanja: . . Prema «Internationales Privat-und Verfahrensrecht». pa i me|unarodnu prodaju.12. Beck. njegovim izvorima i izvorima me|unarodnog poslovnog prava generalno. u Hagu.moment do koga prodavac ima pravo na plodove prodate stvari. Ekonomski fakultet u Sarajevu. . Zadovolji}emo se time da najva`nije konvencije ove vrste navedemo na odgovaraju}im mjestima. Me|unarodno javno pravo (MNJP)67 postavlja osnove i okvir za ekonomske odnose sa elementom inostranosti u koje stupaju privredni subjekti.php?act=conventions. 9. pokazuju da je i Gr~ka ratifikovala ovu Konvenciju (http://www. 69 Vidjeti ~lan 1. 71 ^lan 3.H. Zbog toga su izvori MNJP od posrednog zna~aja i za me|unarodno poslovno pravo.68 Domen njene primjene u suštini se podudara sa va`enjem Be~ke konvencije UN iz 1980. Kod dokumentarne prodaje vlasnik je onaj kome je to pravo priznato sistemom dr`ave u kojoj su dokumenti primljeni.70 Prema tre}im licima se kao vlasnik pojavljuje onaj na koga upu}uje pravo zemlje u kojoj se nalazi stvar „u momentu u kome se daju izjave povodom nje”. Od me|unarodnih konvencija na prvom mjestu je Konvencija o pravu koja se primjenjuje na prelaz svojine u slu~aju me|unarodne prodaje tjelesnih pokretnih stvari i zaklju~ena je 15.71 Ipak.

godine (dalje: HK ’85).12. London . ali kao kriterij za njeno odre|ivanje uzima sjedište stranaka u razli~itim dr`avama (~lan 1. To se ogleda naro~ito u slijede}im rješenjima: .1958.HK ’85 ne sadr`i svoju definiciju me|unarodne prodaje. 74 ^lan 3.1. . 75 Usvojena je na Diplomatskoj konferenciji odr`anoj u Hagu izme|u 14. i bila ratifikovana od dvanaest zemalja.html.net/index_en. agencija i druga pitanja zastupanja.Nijhoff. HK ’85 je ura|ena pod sna`nim uticajem rješenja EZ Konvencije o pravu primjenjivom na ugovorne obligacije iz 1980. Ako se tu`ena strana. pojavi pred sudom neke od dr`ava ~lanica konvencije. a ratifikovala samo Argentina (prema Uniform Law Review 1/1996).2006.76 Osnovni cilj razmatrane konvencije jeste da bude komplementarna Be~koj konvenciji i stavljena u njenu funkciju. ali nije do`ivjela nijednu ratifikaciju. Konvenciji je pristupila još jedino Moldova (www. Tu spadaju. efekti ugovora prema tre}im i arbitra`e. zaklju~ena 15. potpisale su je 4 dr`ave.1996.2001. hcch. U slu~aju usmenih ugovora. Potpisale su je ~etiri evropske dr`ave (Austrija.72 Bez obzira na razlike u na~inu definisanja me|unarodne prodaje73 i ova konvencija je u cjelini primjenjiva na prodaje ure|ene Be~kom konvencijom. 72 Navedena prema Uniform Law Review 1/1996. HK ’85 isklju~uje svoju nadle`nost. Tre}a. naro~ito.10. (a)). na primjer. Njema~ka i Gr~ka). ali ne najmanje va`na.php?act=conventions. Belgija.net/e/status/stat31 e. 52-53.8. Ona priznaje isklju~ivo nadle`nost suda koju su stranke ugovorile ukoliko je to u~injeno pismeno. zrakoplove i elektri~nu energiju (~lan 3) i aukcione prodaje (~lan 9). prelaz svojine.Boston. Do 8.75 Predstavlja bitno promijenjenu verziju istoimene Haške konvencije koja je stupila na snagu 1964. . mora se dati naknadna pisana potvrda u vidu posebne izjave. u Hagu. 65 .) Nije stupila na snagu.tamo gdje postoje posebne konvencije vezane za me|unarodnu prodaju. Konvencije. smatra}e se da je tu`eni prihvatio nadle`nost tog suda.10. Graham and Trotman/ M.Dordrecht . i 30.ugovori koji su isklju~eni iz domena ove Konvencije podudarni su sa onim na koje se odnosi Be~ka Konvencija (~lanovi 2 i 4). 76 Mati} @eljko: “The Hague Comention on the Law Applicable to Contracts for the International Sale of Goods .Rules on the Applicable Law” u “International Contracts and Conflicts of Law” ed: P.1985. 1990. stav 4 primijenjeno je i negativno definisanje me|unarodne prodaje: samo ugovaranje nadle`nosti suda ili mjerodavnog prava ne ~ini prodaju me|unarodnom. (http://www. Stanje je isto i 31. Treba napomenuti da HK ’85 ipak kao predmet prodaje uklju~uje brodove. kome doma}e pravo dozvoljava da se proglasi nadle`nim. Druga je Konvencija o nadle`nosti ugovorenog suda u slu~aju me|unarodne prodaje tjelesnih pokretnih stvari. str.74 11. suprotno ugovoru. Do 1. Šar}evi}. je Haška konvencija o pravu koja se primjenjuje na ugovor o me|unarodnoj prodaji robe iz 1985.status&cid=31 73 U ~lanu 1.hcch.4. kojoj su prisustvovale i zemlje ~lanice UNCITRAL-a.

Izbor mo`e biti u~injen izri~ito. tre}e. Ovo rješenje sasvim jasno zahtijeva ispitivanje konkretnih osobenosti svakog pojedinog ugovora. str. isto djelo. stav 3). Isto rješenje postoji i u našem pravu. stav 1). 66 . izvršiti u zemlji kup~evog sjedišta.79 Da bi izbjegli nesporazum (HK ’85. stav 2). 65. Navodimo ih: .Konvencija iz Haga se ne primjenjuje ni na pitanja koja su riješena u Be~koj konvenciji ukoliko je ona va`ila u zemljama sjedišta prodavca i kupca u vrijeme zaklju~enja ugovora (~lan 5).ugovor izri~ito predvi|a da }e prodavac svoje obaveze. Kolizione norme su postavljene u tri nehijerarhijski ustrojena nivoa. . a ne preko agenta ili zastupnika.. 78 Mati} @eljko. 79 Mati} @eljko. isporuku prvenstveno. isto djelo. ako ništa nije ugovoreno. ne}e se primijeniti nijedno od prethodnih pravila „ako je u svjetlu svih okolnosti.. stav 2) izri~ito predvi|a tri takva slu~aja. Drugo. O~ito je. kada specijalne okolnosti „pokazuju da je pravo zemlje u kojoj kupac ima sjedište” tješnje povezano sa ugovorom nego pravo prodav~evog sjedišta. ~lan 8. Ozna~avanje kup~eve zemlje imenom mjesta uz INCOTERMS klauzule nije dovoljno.ugovor je zaklju~en prema uslovima koje je odredio poglavito kupac i to u javnom pozivu na slanje ponuda (a call for tenders). U posljednja dva slu~aja volja stranaka mora biti nesumnjiva (~lan 7. U tom pogledu naše je pravo izjedna~eno sa me|unarodnim.. Napokon. . Prisustvo mora biti li~no. za ugovor }e biti mjerodavno pravo sjedište kupca.pregovori su bar djelomi~no ra|eni u sjedištu kupca i ugovor je tu zaklju~en uz prisustvo obje strane. 57-58.77 Strankama je dozvoljeno da nadle`no pravo odrede i samo za dio ugovora („cijepanje ugovora”)78 i da kasnije promijene svoju odluku u pogledu ve} izabranog dr`avno-pravnog poretka (~lan 7. ugovor sasvim jasno više vezan za pravo koje nije pravo koje bi se ina~e trebalo primijeniti (~lan 8. 77 Mati} @eljko. Ona su primjera radi izri~ito navedena u ~lanu 12. Autonomija volje stranaka osnovni je princip u odre|ivanju mjerodavnog prava. da se Konvencija zadr`ala samo na sukobu zakona koji se ti~e materijalno-pravnih pitanja me|unarodne prodaje. dakle. str. „kao izuzetak”. str. Prvo. isto djelo. stav 1). posredno i prešutnim radnjama. na ugovor }e se primijeniti pravila “dr`ave u kojoj prodavac ima sjedište (place of business) u vrijeme zaklju~enja ugovora” (~lan 8. 57.

broj 2/92.. usvojen u pravni sistem RBiH u „Sl. Nomos. anglosaksonske i sisteme vjerskih.Simi}. Citira}emo ga kao ZRSZ. U kontinentalnim sistemima je zakon primaran izvor prava.)“ 84 ^lan 20.. statusnog i obligacionog prava”. Mihajlo – Kne`evi} dr. V. str. str. Ovako odre|en i konstatovan obi~aj primjenjuje se i u tuma~enju zakona. uzimaju se u obzir sve geografske (sedište stranaka . Aziz-Trifkovi} dr Miloš-Simi} dr Mili}: “Teorija dr`ave i prava. mesto izvršenja ugovora itd. stav 1. pod uslovom da se ona ispoljava u okviru prinudnih propisa.Trifkovi} .. 86-87. str..87 dok je obi~aj zajedno sa sudskom praksom nezamjenjiv instrument aktualizacije velikih starih kodifikacija trgova~kog prava. 86 Sultanovi} dr. str. Tako da danas Velika Britanija i USA imaju posebne zakone posve}ene prodaji.. str. Oni se mogu podijeliti na kontinentalne. 83 Dika – Kne`evi} – Stojanovi}.23. 1984.84 kao vršioca karakteristi~ne ~inidbe. str. Gašo – Stojanovi} dr.88 80 Objavljen u „Sl.. Beograd.82 Ukoliko mjerodavno pravo nije izabrano „i ako posebne okolnosti slu~aja ne upu}uju na drugo pravo”. U praksi postoji konvergencija ova dva velika sistema. broj 43/82. list SFRJ“. odnosno tradicionalnih prava.12. isto djelo.Kne`evi} – Stojanovi}. javnog poretka i dobrih obi~aja. Uniform Commercial Code u USA. ali i druge veze (valuta ugovora. pa i za prodaju zavise prvenstveno od vrste pravnog sistema u koju konkretni poredak spada. 81 Izabrano pravo se naziva i „lex contractus“. 146-149 i 153-159. Nadle`nost suda BiH mo`e se ugovoriti ako je bar jedna stranka naš dr`avljanin. list RBiH“. U istoj konstelaciji stranke se mogu sporazumjeti i o nadle`nosti stranog suda. odnosno sjedište prodavca”. ako ne postoji po zakonu isklju~iva nadle`nost doma}eg suda. 85 ^lan 49 ZRSZ.Kne`evi} – Stojanovi}. Masleša. Obrazlo`enja vidjeti kod Dika. mesto zaklju~enja.. Izvori dr`avnog poslovnog prava 13.83 za ugovor o prodaji pokretnih stvari mjerodavno je „pravo mjesta gdje se u vrijeme prijema ponude nalazilo prebivalište. 88 Sultanovi} .) 82 ^lanovi 3 – 5 ZRSZ. Sarajevo. Vidjeti detaljno kod Dika dr. ali ih mora (što je posebno bitno) i vrednovati. Izvori dr`avnog poslovnog prava uopšte..80 U odre|ivanju nadle`nog materijalnog prava ZRSZ polazi od autonomije volje (~lan 19)81. 72 – 77 (dalje: Dika..). 79 ukazuju na to da je sud „du`an da kvantifikuje veze ugovora u pitanju sa pojedinim zemljama. odnosno pravno lice sa sjedištem na podru~ju Bosne i Hercegovine. Kriterij vrednovanja je prepušten sudu. 87 Sale of Goods Act 1979. ta~ka 1 ZRSZ. 1991. isto djelo.86 Za anglosaksonske sisteme je karakteristi~na dominacija obi~aja utvr|enog sudskom odlukom sa osobinom precedenta. Sr|an: „Komentar Zakona o me|unarodnom i privatnom i procesnom pravu“. jezik ugovora . 12 . Obi~aj mo`e imati interpretativno svojstvo ili djelovati kao izvor onda kada zakon ne postoji. isto djelo.85 4. 67 .. isto djelo.2. Najva`niji doma}i izvor me|unarodnog privatnog prava je Zakon o rješavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u odre|enim odnosima.

Drugo. 14. On je primijenjen ne samo u vertikalnom smislu (me|unarodna konvencija . a time i anglosaksonskim sistemima. novine FBiH“. Zakoni o trgovini bh. podzakonski akti. ~lanove 581. glasnik RS“. 591 i 596 Nacrta ZOO 68 .89 autonomija volje stranaka i pravila me|unarodnog privatnog prava . na primjer. Eklatantan primjer je Zakon o obaveznim odnosima (dalje: ZOO). zakoni. postoje i drugi izvori. Njen izgled je u kontinentalnim sistemima pribli`no jednak. str. Druga dva osnova slu`e uklju~ivanju doma}ih dispozitivnih propisa u regulativu ekonomskih odnosa sa ino-elementom. 59-61. ratifikovane me|unarodne konvencije. Prvi osnov primjenjuje se naro~ito na one doma}e izvore u kojima je koncentrisan javni interes. izvršena je komercijalizacija zajedni~kog fonda normi za obje vrste prodaje. isto djelo. ugovori. 63-64. Tre}a osobina je unifikatorski metod. opšti akti privrednih subjekata. Isto i ~lan 17. uzanse. 92 Vidjeti. One su prilago|ene prije svega potrebama i praksi privrednika profesionalnih u~esnika u prometu.91 Isti zaklju~ak se dobija i analizom izmijenjenih i dopunjenih odredbi Nacrta ZOO o ugovoru o prodaji. Postoje tri osnova po kojima se dr`avni izvori uklju~uju u sistem vrela MNPP. Opširnije kod Mati} @eljko.zakon). Treba napomenuti da su iz teorijskih i prakti~nih razloga u hijerarhiju uklju~eni kako opšti. To su: imperativni propis doma}eg prava. 588. jasno su odvojena pravila za gra|ansku i za trgova~ku prodaju. tako i pojedina~ni pravni akti. broj 16/96 i 52/01 91 Opširnije vidjeti kod Trifkovi} dr Miloš: “Aktuelna pitanja pravne i samoupravne regulative spoljnotrgovinskih odnosa organizacija udru`enog rada”. Kao primjeri mogu se navesti zakoni o organizaciji sudstva i o kontroli cijena. te odluke sudskih i upravnih organa. entiteta90 tako|er mogu biti iskorišteni u ovu svrhu. Regulativa trgova~ke prodaje je u velikoj mjeri prilago|ena rješenjima haškog Jednoobraznog zakonika o me|unarodnoj prodaji. Ra~unovodstvo i financije br.Pored zakona.zakon) nego i u horizontalnom zna~enju (zakon . Haške konvencije o pravu primjenjivan na ugovor o me|unarodnoj prodaji robe iz 1985.92 89 Opširnije o ovome vidjeti Mlikotin-Tomi} dr Deša: “Ugovor o me|unarodnoj prodaji”. obi~aji.kolizione norme. Opredjeljenja 9/1987. Prvo. ali ne i identi~an. 90 „Sl. Po na~elima ustavnosti i zakonitosti oni se hijerarhijski organizuju u neprotivrje~nu cjelinu. Zbog svega navedenog ZOO mo`e da se koristi kao opšti vodi~ za tra`enje i ugovaranje rješenja u me|unarodnoj prodaji. Za funkcionisanje ZOO u oblasti me|unarodnog trgova~kog prometa zna~ajne su tri njegove karakteristike. gra|ansko pravo. str. 4. travnja 1994. U našem pravu se mo`e uspostaviti sljede}i sistem: ustav. 18-20. broj 64/04 i „Sl. Ovakav pristup odgovara tendencijama u uporednom pravu i omogu}ava nesmetano funkcionisanje ZOO u me|unarodnoj razmjeni i nakon stupanja na snagu Be~ke konvencije. str.

Konvencija UN o ugovorima o me|unarodnoj prodaji robe. me|unarodno poslovno pravo ima specifi~nu i relativno nerazu|enu hijerarhiju sopstvenih izvora. Ona nije kona~na. . 9-th Ed. Njihov zna~aj je u oblasti prodaje ogroman. 48 (dalje }e se citirati kao Gildeggen R. 2000. Uloga prve podgrupe je ve}a. S druge strane. Oni se. Stevens. Postoji ve}i broj multilateralnih me|unarodnih konvencija koje ure|uju materijalno-pravna pitanja prodaje robe sa elementom inostranosti.94 U te konvencije spadaju: . 93 Schmitthoff Clive: “The Law and Practice of International Trade”. Be~ 1980 (dalje: CISG). Hag 1964 (dalje: ULIS). Hag 1964. Na prvom mjestu se nalaze me|unarodne konvencije. New York 1974.Konvencija o jednoobraznom zakonu za zaklju~ivanje ugovora o me|unarodnoj prodaji tjelesnih pokretnih stvari (dalje: ULFIS). Me|unarodne konvencije i op{ta na~ela me|unarodnog prava 15.5. mi }emo se pridr`avati sistematike koja je usvojena u MNPP uopšte. Njihov zajedni~ki nazivnik je te`nja da se obezbijedi neutralan pravni re`im koji vodi ra~una o interesima obje strane. tako i na izvore drugih instituta ove grane.1. Sopstveni izvori me|unarodnog poslovnog prava 5. str.. izmijenjena Protokolom u Be~u 1980 (dalje: KoZ). . Sopstveni izvori me|unarodnog poslovnog prava obuhvataju niz vrela nastalih prvenstveno radi regulisanja odnosa koji su karakteristi~ni za me|unarodnu prodaju. svojim rješenjima sna`no uti~e kako na izvore me|unarodnog poslovnog prava uopšte. 16. Kao grana prava u razvoju. pa je izraz „me|unarodno zakonodavstvo” koji upotrebljava Schmitthoff u ovom slu~aju potpuno opravdan. nadopunjavaju.93 Konvencije mogu biti multilateralne i bilateralne. isto djelo. najprije. U tom kontekstu se stanje izvora prava za me|unarodnu prodaju mo`e smatrati zadovoljavaju}im. . @eneva 1983. str. 64-65 o Be~koj konvenciji.Konvencija o agenciji u me|unarodnoj prodaji robe. . str.Konvencija o jednoobraznom zakonu u me|unarodnoj prodaji tjelesnih pokretnih stvari. Franz Vahlen...Konvencija UN o zastarjelosti u me|unarodnoj prodaji robe. . Kako u teoriji ne postoji jedinstvena klasifikacija.) 69 . Muenchen. a broj znatan. me|unarodna prodaja kao središnja ta~ka me|unarodne poslovne operacije. 94 Gildeggen Reiner: „Internationale Handeslgeschaefte – Eine Einfuerung in das Reecht des grenzueberschreitenden Handels“. London. Veza izme|u opštih izvora i vrela za prodaju je dvostruka.

ali samo onda kada to proizlazi iz ugovora ili pregovora i izjava danih prije zaklju~ivanja ugovora. Konvenciji su pristupile 3 dr`ave (www.12.htm). godine Konvenciju je potpisalo 6 dr`ava. jer za njih va`i poseban pravni re`im.org/english/implement/i-83.2006.Konvencija o agenciji ne ure|uje pitanje prodaje direktno.htm) 96 ULIS je sa 31.uncitral./english/implement/i-64ulf.unidroit. ULFIS je sa 31. Njena namjena je bila da uredi pitanja zastare potra`ivanja iz ugovora o prodaji onako kako je on bio ure|en haškim Jednoobraznim zakonom o me|unarodnoj prodaji tjelesnih pokretnih stvari iz 1964.htm.zaloga.uncitral. 70 . UN Konvencija o me|unarodnoj prodaji robe je imala 70 ~lanica (www. godine.org/english/status/status-e.smrti ili tjelesnih povreda bilo koje osobe. To je u~injeno Protokolom o izmjeni KoZ u Be~u 1980.2006.org/english/status/status-e. Ovi zahtjevi imaju deliktni karakter i specifi~an na~in obra~una visine naknade. KoZ ne va`i za iste one ugovore o prodaji na koje se ne primjenjuje ni BK. Iako su ULIS i ULFIS stupile na snagu. 99 Uporediti ~lanove 4 i 6 KoZ sa ~lanovima 2 i 3 BK. Prema ~lanu 5 KoZ izuzeti su zahtjevi po osnovu: . ratifikovale 9 zemalja. Konvencija UN o zastarjelosti u me|unarodnoj prodaji robe donesena je u New Yorku 1974. unidroit.2006.2006.96 Pored toga.97 17. hipoteke i drugih sredstava obezbje|enja.12. Ostale štete izazvane neispravnim funkcionisanjem prodane stvari ostaju u domenu KoZ. Ni jedna dr`ava slijednica bivše SFRJ nije ~lanica ove konvencije. U slu~aju više sjedišta jedne strane i ovdje je mjerodavno ono koje sa ugovorom ima najtješnju vezu (~lan 2 KoZ). njihova rješenja su velikim dijelom preuzeta u Be~ku konvenciju.htm) je sljede}e: Konvenciju zajedno sa Protokolom iz 1980.unidroit. 97 Do 31. tj. a ratifikovale 5. ona se ipak ne primjenjuje na sve zahtjeve koji mogu da se pojave. (www.98 U odre|ivanju pojma ugovora o me|unarodnoj prodaji izme|u dvije razmatrane konvencije nema razlike. Preispitivanja UN Konvencije o zastarjelosti potra`ivanja (dalje: KoZ) prilikom izrade Be~ke konvencije pokazali su da je potrebno izvršiti samo manja usaglašavanja. 95 Do 31.org. potpisalo 12. Zato }emo se u daljim izlaganjima zadr`ati samo na Konvenciji o zastarjelosti i Konvenciji UN o me|unarodnoj prodaji robe.99 Ukoliko ugovor ulazi u domen KoZ.nuklearne štete prouzrokovane predmetom ugovora. „mjesta poslovanja” kupca i prodavca. je ratifikovalo 19 dr`ava. potpisalo 12. 98 Stanje 31. .org/english/implement/i-64ulis. Pored toga.2006. KoZ usvaja subjektivnu teoriju zasnovanu na razli~itosti sjedišta. broj ratifikacija je ostao veoma mali.12. . Vidjeti www.95 Dvije haške konvencije bivša Jugoslavija nije ratifikovala niti je to u~inila BiH. dok je Gambia pristupila Konvenciji. Vidjeti www.htm. ratifikovale 9 i pristupila jedna dr`ava.12.12.

isto djelo. u ugovorima o prodaji njenih subjekata sa licima koje imaju sjedište 100 Bonell u Bianca-Bonell. odnosno isklju~iti. 19. 18. Drugo. Za njih va`i jedinstven opšti zastarni rok od ~etiri godine (~lan 8 KoZ). od trenutka pada du`nika u docnju. str. Odredbe konvencije su prete`no prinudnog karaktera.. No 3. dakle. Prva karakteristika Be~ke konvencije (dalje BK ili CISG) jeste da ona predstavlja napor za daljim izjedna~avanjem prava u ovoj oblasti radi ubrzavanja globalizacije i ostvarivanja na~ela novog me|unarodnog ekonomskog poretka.sudske ili arbitra`ne odluke budu}i da su predmet izvršnog postupka. 80 – 83 za doktrinarne i sudske. Karakteristike KoZ koje su ovdje od posebnog interesa su naro~ito sljede}e. sud ili arbitra`a }e uva`iti zastarjelost zahtjeva samo ako se tu`eni na to pozove. odnosno arbitra`ne dileme. 2003. Vidjeti i Perovi} J. The Comparative and International Law Journal of Southern Africa.. odredbe Konvencije su ogromnim dijelom dispozitivne. 101 Vidjeti Perovi} J. KoZ. Da bi se i u ovakvim uslovima obezbijedila pravna sigurnost. Isti autor navodi da je BK bitno uticala na novo ugovorno pravo Kine. odnosno od dana raskida ugovora. Rok po~inje u principu te}i od dospjelosti potra`ivanja.100 Pri tome treba imati na umu da }e ugovorni izbor prava dr`ave ~lanice BK po pravilu zna~iti primjenu pravila Konvencije.mjenica. Prema ~lanu 23. Razumije se da su fakti~ka obilje`ja specifi~nih situacija dovela do posebnih pravila o po~etku toka zastarjelosti. ~ekova i drugih obveznica (promisory note). str. rok zastare ne mo`e trajati du`e od deset godina od dana njegovog otpo~injanja u skladu sa ovom konvencijom. te o produ`enju rokova koje mogu da izvrše stranke (~lan 22). 56 smatra da su tipi~ni slu~ajevi isklju~enja primjene Konvencije: ugovaranje prava dr`ave koja nije ~lanica BK ili ugovaranje rješenja razli~itih od onih u Konvenciji.101 Prakti~ne posljedice ovakvog rješenja su velike. Stranke ih mogu izri~ito ili pre}utno mijenjati. Na najva`nija me|u ovim pitanjima skrenu}emo pa`nju kod izlaganja pojedinih rješenja Be~ke konvencije. ukoliko to normom Konvencije nije izri~ito zabranjeno (~lan 6).. KoZ ne dozvoljava suviše dugo trajanje perioda zastare. str. Mehanizam funkcionisanja zastarjelosti isti je kao i u pojedinim dr`avno-pravnim porecima. . a ne odredaba nacionalnih trgova~kih ili gra|anskih propisa koji regulišu ugovor o prodaji. isto djelo. Be~ka konvencija je de facto uspostavila jedinstveno pravo prodaje Evropske Unije. Vol XXXVI. 309. str. tj.dokumenata koji su po pravu nadle`ne zemlje odmah izvršni i . 102 Zeller Bruno: „The parole evidence rule and the CISG – a compartive analysis“ . isto djelo. ure|uje pitanja zastare materijalnih obligacionih prava zasnovanih na neurednom izvršenju ili raskidu ugovora o prodaji.102 Za BiH. U KoZ su data pravila o spre~avanju i prekidu zastarjelosti (~lan 13-21). 74 – 85. Napokon. Autonomna prava stranaka tako|er se moraju vršiti u skladu sa pravilima koja su za to predvi|ena. 71 .

komentari uz pojedine citirane ~lanove. 1981. u odnosu na haške Jednoobrazne zakone. No.opšti dio obligacionog prava. Vidjeti i Vilus dr Jelena. 103 ^lan 1(b) CISG omogu}ava i primjenu Konvencije na osnovu pravila me|unarodnog privatnog prava. Be~ka konvencija va`i kad god nije u samom sporazumu stranaka druk~ije riješeno. To su u~inile USA (Vidjeti Gabriel Henry “Practicioners Guide to the Convention on Contracts for International Sale of Goods (CISG) and the Uniform Commercial Code (UCC)”. O odnosu izme|u haških Jednoobraznih zakona i Be~ke konvencije vidjeti Draški} dr Mladen. a time i u odnosu na ZOO. 4 ed. . Ona ne reguliše: .prodaje koje su zbog svog karaktera u ve}oj mjeri podvrgnute re`imu imperativnih nacionalnih propisa (~lanovi 2 i 3). Sweet and Maxwell. 5. a ako njih nema .G. Tako i Gildeggen. Konvencija je jedinstven akt.b. str.prelazak svojine (~lan 4). u vanjskotrgovinskoj razmjeni funkcioniše na isti na~in na koji ZOO djeluje u doma}em prometu robe. Konvencija ne ~ini razliku izme|u gra|anske i trgova~ke prodaje. 1994.74 106 „Benjamin’s Sale of Goods”. potroša~ke prodaje su izri~ito isklju~ene iz domena BK (~lan 2 (1). . odnosno na drugi na~in usvojiti. 72 . Zagreb. Razradu pojedinih isklju~enih instituta vidjeti kod Perovi} J. str. New York-London-Rome. ^etvrto.pitanja ure|ena ranijim me|unarodnim sporazumima. 104 ^lan 92. kao ni za pitanja na koja su pojedine potpisnice stavile rezerve. str. isto djelo. stati~nost. str. 17-19. V-XI. Be~ka konvencija ispoljava odre|ene pravno-tehni~ke razlike. dakle. ugovori. Be~ke konvencije. ali je komercijalizacija rješenja u njoj o~ita.. Tre}e. Nedostatak se vidi i u tome što dispozitivni karakter konvencije stvara probleme u prodajama koje se zaklju~uju na osnovu standardnih formulara. I sedmo.o.punova`nost ugovora (~lan 4).deliktnu odgovornost za štete od stvari (~lan 5)..103 Ona. Najva`nijim smatramo: nepotpunost ili nedore~enost pojedinih rješenja.... U Velikoj Britaniji se Konvenciji posebno zamjera to što se ne bavi standardnim tipovima prekomorske prodaje kao što su c. .105 Šesto. London 1992. 48.104 Peto. isto djelo. supsidijarna rješenja utvr|uju se prema opštim na~elima na kojima Konvencija po~iva. general editor Guest A.f. Informator. ograni~enost javnim prinudnim propisima ~lanica. . mogu}nost razli~itog shvatanja pojedinih termina i veliku upotrebu pravnih standarda. isto djelo. 919 – 920.” autora Vilus dr Jelene. dr`ave na ovo mogu staviti rezervu.i. Konvencija ima i nedostataka. domen va`enja Be~ke konvencije je ograni~en u predmetnom smislu. Jedna od najva`nijih ti~e se dispozitivnih pravila o na~inu odre|ivanja cijene u ugovoru o prodaji.106 To su ujedno glavni razlozi zbog kojih ova dr`ava nije ratifikovala Konvenciju.u zemljama koje su naši najve}i spoljnotrgovinski partneri. i f. str. (a)). 7 i 8. 72 . ali se njen Dio II (zaklju~ivanje ugovora) i Dio III (prodaja robe) mogu posebno ratifikovati. Me|unarodna prodaja. 105 Opširnije o ovim pitanjima vidjeti Goldštajn dr Aleksandar: “Uvod” za “Komentar Konvencije UN.. .prema pravu koje je shodno me|unarodnom privatnom pravu mjerodavno za konkretni ugovor (~lan 7 (2) BK).. Ipak. str. Oceana Publications Inc.

Dodataka: Me|unarodni ugovori. INCOTERMS ure|uje odnose izme|u prodavca i kupca.111 Tu su najzna~ajnije dvije vrste akata: . 110 „Sl. str.Konvencija u ugovorima o me|unarodnoj prodaji robe je potpisana 11.108 Sli~an akt je potpisan sa Republikom Hrvatskom.4. glasnik BiH“. RBiH je sa Malezijom potpisala i ratifikovala sporazum o trgovinskoj saradnji. izdaci za administrativne procedure i prelaz rizika sa prodavca na kupca. Oni spadaju u tzv.107 20. a stupila je na snagu nakon desete ratifikacije 1. 109 Zagreb 23. Do februara 2007. Tre}e.1988. Drugo. zadovolji}emo se time da ovdje skrenemo pa`nju na neke njegove osobine va`ne za svakodnevnu upotrebu.2. 5.. Drugu veliku podgrupu izvora ~ine bilateralne konvencije.1980. broj 13/94. pa ih ovdje nema potrebe detaljno izlagati. Me|u njima su USA i najva`niji vanjskotrgovinski partneri BiH iz Evrope.akti Me|unarodne trgova~ke komore u Parizu (dalje: MTK). 22. INOCTERMS se u ugovor uklju~uje bilo preuzimanjem pojedinih odredbi u tekst ugovora.model zakoni. a ne izme|u nekog od njih i vozara. bilo pozivom na odre|enu klauzulu. koje pripremaju pojedine nevladine institucije ili organizacije UN i .109 Republikom Slovenijom110 i nizom drugih dr`ava. str. snošenje troškova transporta i transportnog osiguranja.org 108 „Sl. godine CISG je ratifikovana u 70 zemalja. Do kraja 2006. Jedinstveni reglmani 21. 73 . list RBiH“. 7-52. uniformno pravo kojim se nastoje prevazi}i razlike izme|u nacionalnih sistema i otkloniti juridi~ke prepreke odvijanja me|unarodne trgovine. od kojih je za ugovor o prodaji najva`niji INCOTERMS. 13 – 17. Drugi 107 Vidjeti www. odnosno me|unarodnog poslovnog prava. Sljede}u skupinu izvora predstavljaju opšta na~ela me|unarodnog prava. 112 Detaljno vidjeti kod Schmitthoff. isto djelo.4. Pošto se INCOTERMS mo`e smatrati poznatim112.uncitral . Prvo. godine sve dr`ave nastale disolucijom bivše SFRJ su postale ~lanice Konvencije. Na prodaju se primjenjuju shodno. U ovu grupu ulaze jedinstveni reglmani nedr`avnog karaktera.1. isto djelo. u ovome reglmanu su riješena sljede}a pitanja: organizovanje i troškovi isporuke. 9/02 111 Vidjeti Perovi} J. Proces pregovaranja o zaklju~ivanju ovih sporazuma sa velikim brojem ostalih zemalja je u toku. X ed. revizija 2000. Treba ipak napomenuti da Belgija i Ujedinjeno Kraljevstvo nisu na listi ~lanica.1995.

116 Sve navedene osobine pokazuju da su i odre|ivanje vrsta ovih izvora i njihova sistematizacija u velikoj mjeri stvar shvatanja i konvencije.Rome. Oni postaju sve va`niji. unaprijed („me|unarodne kodifikacije”) i a posteriori ili unazad („unifikacija metodom me|unarodne normalizacije”). tako da se smatra da su ovi akti danas. Zbog toga je klasifikacija izuzetno teška i uvijek subjektivnog karaktera. Sve to isklju~uje primjenu INCOTERMS-a napamet i na bazi iskustva. budu}i da je on posljednjom revizijom pribli`an Spoljnotrgovinskim definicijama SAD iz 1941. Šesto.3. ^etvrto. tzv.113 Treba imati na umu da one nisu potpuno podudarne sa istoimenim klauzulama INCOTERMS-a. terminologija INCOTERMS 2000 je prilago|ena terminologiji Be~ke konvencije. Metod primijenjen za regulisanje mo`e biti a priori. 16. bilo sre|eni u sistem tehnikom koja se ugleda na zakonodavnu. stranke mogu ugovoriti i druga prava i obaveze. 113 Vidjeti UCC 2-319.117 te tipski ugovori pojedinih trgova~kih asocijacija. 202. str. . Zagreb. „`enevski ugovori”. 115 Vilus dr Jelena. 2-320. najva`niji: .London . FOB i CIF.metod je bolji jer je precizniji.114 5. Peto.Opšti uslovi poslovanja. 1970. a i u dogledno vrijeme „glavni izvori prava za regulisanje odnosa u~esnika u me|unarodnom prometu”. po našem mišljenju. isto djelo. bilo u obliku spiska ugovornih klauzula. Informator. 117 Tekst “`enevskih ugovora” nalazi se u zbirci “Me|unarodno trgova~ko pravo-Konvencije-Pravila-Op}i uvjeti poslovanja”. 2-321. 74 .115 Mogu biti formirani na organizovan i spontan na~in. zna~enje pojedinih transportnih klauzula u Opštim uzansama za promet robe i u INCOTERMS-u se zna~ajno razlikuje. U prvom slu~aju u~eš}e mogu uzeti me|uvladine i nevladine organizacije. u poslovanju sa firmama iz SAD se danas u ve}oj mjeri nego ranije mo`e osloniti na zna~enje klauzula u INCOTERMS-u. New York .Tipski ugovori: me|u njima su za prodaju naro~ito zna~ajnii oni koje je utvrdila Ekonomska komisija UN za Evropu. str. Me|unarodno autonomno poslovno pravo 23. tj. 24. 1994. Navodimo one koji su. I UCC daje svoje definicije tri naj~eš}e transportne klauzule: FAS. Napokon. 116 Opširna izlaganja o ovim pravnim vrelima nalaze se u svakom od do sada citiranih djela iz oblasti me|unarodnog privrednog prava. Zato uvijek treba imati na umu da se u me|unarodnom saobra}aju podrazumijeva primjena INCOTERMS-a. Ova grupa pravnih vrela je izuzetno dinami~na. Pored toga. sadr`aj pojedinih klauzula je veoma opse`an i slo`en. Sljede}u grupu predstavljaju izvori me|unarodnog autonomnog poslovnog prava. Oceana Publications. 114 Gabriel Henry: “Practicioner’s Guide to Convention on Contracts for International Sale of Goods (CISG) and the Uniform Commercial Code (UCC)”.

Sudska i arbitra`na praksa 25. te po na~inu nastanka odgovaraju našim posebnim uzansama. http//www. 119 Vidjeti na primjer http//www.org/uncitral/en/case_law/digest/cisg. Ova pretpostavka se odnosi samo na me|unarodne. kako bi je Konvencija priznala kao izvor prava. U slu~aju sukoba obi~aja formiranih u me|unarodnoj trgovini sa obi~ajima koji nastaju unutar pojedinih regija ili lokalno. stav 2 BK).unifreiburg. Pojmovno oni odgovaraju trgovinskim poslovnim obi~ajima doma}eg prava. ^lan 7 BK zahtijeva da se u tuma~enju i primjeni vodi „ra~una o njezinu me|unarodnom karakteru i potrebi da se unaprijedi jednakost njene primjene i poštovanja savjesnosti u me|unarodnoj trgovini“.edu.Me|unarodne uzanse. Zato je potrebno da su stranke znale ili trebalo da znaju za trgova~ke obi~aje u konkretnoj vrsti prodaje (~lan 9 (2) CISG).Me|unarodni poslovni i proizvodni standardi. uzanse i standardi neposredno }e funkcionisati kao izvor prava za me|unarodnu prodaju na osnovu ~lana 9 CISG. izvjesnost.pace.law.html 75 . str. ne i na doma}e poslovne obi~aje. Svjesni potrebe stvaranja i o~uvanja pravne sigurnosti. U pogledu postojanja i sadr`aja obi~aja i prakse oni mogu imati samo interpretativnu i dokaznu funkciju. http//www. smatramo da prednost imaju obi~aji karakteristi~ni za me|unarodnu prodaju. Osobine ovih obi~aja su: razumnost.de/ipr1/cisg/urteile/text/thtm. kao ugovorni instrumenti. notornost i široka prihva}enost od strane privrednika u trgova~koj struci (~lan 9.4. stranke su vezane i „praksom uspostavljenom me|u njima“ (~lan 9. stav 1).. stav 2 BK). koje po predmetu i metodu regulisanja. Osnov njihovog va`enja u me|unarodnoj prodaji je ili izri~iti pristanak stranaka ili konvencijska pretpostavka o prešutnom prihvatanju poslovnih obi~aja konkretne branše koji su im bili poznati ili nisu mogli ostati nepoznati (~lan 8. O~ito je da se zahtjevi za priznavanjem normativne snage fakti~kog isti u doma}oj i u me|unarodnoj trgovini. Pored prihva}enih obi~aja. sami tvorci Konvencije su dali smjernice za unifikaciju sudske i arbitra`ne prakse.pace.uncitral. Poslovna praksa se mora uspostaviti izme|u konkretnih stranaka. 5. 103.Poslovna praksa konkretnih stranaka i .Me|unarodni trgova~ki obi~aji.cisg. . www.119 118 Vidjeti: Caemmerer/Schlechtriem. Petu grupu sa~injava sudska i arbitra`na praksa. To se posti`e po dva osnova: izri~itim prihvatanjem. isto djelo.jura. Tipski ugovor i opšti uslovi poslovanja ne mogu se. Ona mora biti legalna.edu/cases/.law. ustaljena i razumna. Ovome cilju slu`i i zna~ajan broj baza podataka o sudskim i arbitra`nim odlukama koje se odnose na Konvenciju.cisg3.118 . odnosno ustanovljavanjem prakse i konvencijskom pretpostavkom o pristanku stranaka na primjenu ovih vrela. direktno podvesti pod ~lan 9. Me|unarodni trgova~ki obi~aji.

Druga grupa zakona u domenu me|unarodne prodaje ima operativni karakter. Dr`avni prinudni propisi 27.46 122 „Sl. str. FBiH nije ukinula entitetski Zakon o vanjskotrgovinskom poslovanju. Zbog toga }emo se osvrnuti na relevantne akte FBiH. Informator. broj 2/95. 26. Miloš „Me|unarodno poslovno pravo“. 1987. godine. U principu.Kod sudske prakse treba imati u vidu da su odluke sudova ja~i izvor prava u anglosaksonskim. U nomotehni~kom smislu sve citirane odredbe dijele opšte osobine spoljnotrgovinske regulative. glasnik BiH“. Me|unarodne sudske institucije nadle`ne za poslovno-pravne sporove za sada ne postoje. Na drugom mjestu je Zakon o nadzoru kvaliteta odre|enih proizvoda pri uvozu i izvozu124. broj 7/98 123 „Sl. nego u kontinentalnim sistemima.120 Upravo zato arbitra`na praksa funkcioniše i kao jedan od najva`nijih stvaralaca novog lex mercatoria. 121 O Lex mercatoria vidjeti Trifkovi} dr. Materijal za savjetovanje. Sarajevo.121 Na~ini na koje se to posti`e bi}e izlo`eni kasnije. broj 13/03 125 „Sl. broj 2/95 (dalje: ZVTP). Obje grupe u sistemu BiH imaju karakter akata kojima se uspostavlja re`im ekonomske razmjene sa inostranstvom. 126 Vidjeti Trifkovi} dr Miloš: “Pregled.1998.11.125 ^lan 5 FBiH Zakona o tr`išnoj inspekciji odre|uje nadle`nost tr`išne inspekcije za kontrolu kvaliteta proizvoda pri uvozu i izvozu. oktobar 1995.126 120 Teorijsku obradu i izvore arbitra`nog prava vidjeti kod Goldštajn Aleksandar-Triva Siniša: “Me|unarodna trgova~ka arbitra`a”. 5. 124 „Sl.5. U ZVTP FBiH je za prodaju najva`niji odsjek III – „Oblici izvoza i uvoza” (~lanovi 9-19). novine FBiH“. 42 . te nacionalnih i nadnacionalnih. Sarajevo 2001. glasnik BiH“. Prema donosiocu prinudni propisi se mogu podijeliti na dr`avne i entitetske. 4-6 i opšta izlaganja o izvorima me|unarodnog poslovnog prava u prvom dijelu ove knjige. novine FBiH“. Ovu prazninu nacionalni sudovi nastoje da popune me|usobnim ujedna~avanjem sopstvene prakse u mjeri u kojoj to granice dr`avno-pravnih poredaka dopuštaju. Na ovaj na~in zahtjevi za ujedna~avanjem sudovanja i ja~anjem pravne sigurnosti mogu efikasno da budu ostvareni i u me|unarodnoj prodaji. Najva`nije akte prve skupine smo ve} razmotrili. broj 20/95 i „Sl. U sopstvene izvore MNPP ulaze i doma}i prinudni propisi. Zagreb. Od zakonskih akata su najva`niji Zakon o vanjskotrgovinskoj politici BiH122 i entitetski Zakon o vanjskotrgovinskom poslovanju123. Prema ~lanu 45 Zakona o vanjskotrgovinskoj politici BiH citirani entitetski zakoni trebalo je da prestanu da va`e 11. str. PKBiH. nema razlike u ulozi institucionalnih i ad hoc arbitra`a. dok je RS to u~inila 2006. list RBiH“. U ovu skupinu se mogu uvrstiti i entitetski Zakoni o tr`išnoj inspekciji. Ekonomski fakultet Sarajevo. 76 . Oni se mogu podijeliti na zakone i podzakonske akte. Arbitra`na praksa kao izvor prava vu~e svoju snagu iz ovlaštenja stranaka da biraju nadle`nu sudsku instituciju. principi i problemi pravne regulative vanjske trgovine”.

preciznije . str. ili . Zaklju~ivanje ugovora o me|unarodnoj prodaji 6. govore ovdje o “objektivnom sadr`aju izjave koji }e biti utvr|en tuma~enjem”. broj 3/99. Beograd.onako kako bi ih shvatila „razumna osoba istih svojstava . tj.1. Caemmerer/Schlechtriem. CRS. u istim okolnostima“.128 6. 7.131 Pri tome }e se voditi „ra~una o svim va`nim okolnosti127 „Sl. Ugovor je rezultat sporazuma stranaka do koga dolazi saglasnoš}u volja stranaka. 77 . 130 Detaljna monografska obrada zaklju~ivanja ugovora data je kod Draški} dr Mladen: “Zaklju~ivanje ugovora o prodaji”. 128 Trifkovi} dr Miloš.28. Me|u podzakonskim aktima moraju se ista}i dva: . na~inu u~estvovanja preduze}a u raspodjeli izvoznih i uvoznih kontingenata. 97. izjave volje se u me|unarodnoj prodaji u krajnjoj liniji interpretiraju objektivizirano . dok se postupci unutar upravnih organa regulišu Zakonom o opštem upravnom postupku i pravilima internog karaktera. Njima se ure|uju odnosi upravnih organa i stranaka. Zbog toga se u ovoj oblasti posebno jasno uo~avaju promjene u zna~enju pojedinih principa i pojava novih rješenja.127 Od svih karakteristika podzakonskih akata naveš}emo samo jednu. isto djelo.Odluka za uvoz robe radi izvoza.129 Ta opšta pravila vrijede i za ugovor o prodaji.saglasnoš}u njihovih izjava volja. str. te . kao i postupak u vezi sa dodjeljivanjem tih kontingenata. glasnik BiH“. stvarnu volju druge strane.. 131 Vidjeti ~lan 8 Be~ke konvencije. te procedure postizanja saglasnosti regulisani su obligacionim pravom.130 Evolucija ekonomskih odnosa i komercijalnih tehnologija odra`ava se i na procesu nastanka ugovora. Ukoliko jedna strana nije znala niti mogla znati „namjeru“.Pravilnik o kriterijima.. isto djelo. Naveš}emo najva`nije me|u njima: . Uslovi koje moraju da ispune: stranke. uklju~uju}i i me|unarodnu prodaju. Ona je naro~ito prisutna u oblasti me|unarodne prodaje. 1986. I podzakonski akti se mogu podijeliti na isti na~in kao i zakoni. razlog posla. Nove tendencije i faze zaklju~ivanja ugovora 29.volja stranaka ostaje klju~ni i polazni element za nastanak i tuma~enje ugovora. 129 Vidjeti ~lan 26-78 ZOO. objekt ugovora.

58.134 . Rezultat ukupnih promjena u procesu ugovaranja jeste i nova podjela radnji i faza ugovaranja.. isto djelo. 313 .319 naro~ito 135 Vidjeti Schmitthoff. navedeni pristup je bli`i kontinentalnim133 nego common law sistemima u kojima postoji pravilo da se usmeni dokazi ne mogu koristiti u tuma~enju i promjeni pisanih ugovora ukoliko im protivrije~e ili ih mijenjaju (parol evidence rule). „Zaklju~ivanje ugovora o prodaji“. Nacrt ZOO u ~lanu 33 posebno reguliše „Narud`be elektronskim putem“ imaju}i u vidu isklju~ivo poslovno-pravne ugovore. isto djelo. str. danas tvore obaveznu fazu postupka zaklju~ivanja ugovora o prodaji. Prva me|u njima naziva se preliminarni kontakti.. smatramo da odgovornost za ove akte ne postoji. str. ali se sve više ograni~ava prinudnim propisima. 57. kroz ius cogens i neposredno. str. tvorci Konvencije su se izjasnili za dinami~ko. 1156 – 1160 Code civil) .ultimatuma. . str. str. Njihova suština jeste ili pribavljanje informacija o mogu}im strankama i budu}em ugovoru ili poziv na pregovaranje. Najprije. 15-37. 17. III Novela ABGB). isto djelo. 64-65. Pošto se radi o unilateralnim komercijalnim postupcima..ma slu~aja. I tre}e. 914. 78 . 139 Suprotno tvrdi Draški} dr Mladen. 157 BGB) itd.. 138 Vidjeti Draški} dr Mladen. upotreba telefaksa i elektronskih poruka136.autonomija volje ostaje fundamentalni princip ugovaranja. Francuske (pp. Gildeggen R. 137 Vidjeti Draški} dr Mladen. 133 Vidjeti npr. praksu koju su strane me|usobno uspostavile. dr`ava posredno. obi~aje i svako kasnije ponašanje strana“. 134 Opširnije vidjeti kod ZellerB. 54 smatra da uticaj e-mail komunikacije na mjesto i vrijeme zaklju~enja ugovora o prodaji prema BK još nije definitivno riješen. Fakultativna faza dijeli se na nekoliko relativno samostalnih etapa ~iji je krajnji cilj definisanje ponude .stvaraju se nova obligaciono-pravna rješenja: opoziva ponuda.135 . koji otvaraju niz novih problema – “sukob formulara” (Battle of forms) naro~ito. naro~ito u ugovorima o prodaji.. pregovore.razvijaju se nove tehnike ugovaranja i dokazivanja: formularni ugovori i opšti uslovi poslovanja prvenstveno. X Ed. Njoj prethodi veoma slo`ena eventualna ili fakultativna faza pregovaranja.. Njema~ke (p. te druge. str. . javne nabavke. 319. 17. isto djelo. Ponuda i prihvat. a ne za stati~ko shvatanje ugovora. šutnje kao prihvat. sa svim svojim modifikacijama. isto djelo. relativizacija pismene forme itd. R. isto djelo. isto djelo.132 Drugo. davanjem odobrenja i dozvola postaje „tre}a stranka”. Nacrt ZOO u ~lanovima 135–138 ide korak dalje u pribli`avanju rješenjima koja su usvojena i u BK.137 30. Izlo`eno rješenje ima tri zna~ajne posljedice. str. str. ~lan 99-100 ZOO.afirmisane su nove procedure zaklju~ivanja ugovora: privatno-pravne ofertalne licitacije. 136 Gildeggen. uklju~uju}i . Konvencija je usvojila „jednostavniji pristup u utvr|ivanju namjere stranaka i shodno tome davanju zna~enja ugovoru“.139 132 Zeller B.. Sastoji od jednostranih138 fakti~kih radnji bilo koga od potencijalnih stranaka. Rješenja sli~na našima postoje u pravu Austrije (p.

one se 140 O problemima vezanim za ovu vrstu dokumenata vidjeti Lake Ralph – Draetta Ugo: “Letters of Intent and Other Precontractual Documents–Comparative Analysis and Forms”. str. 143 O deliktnoj zaštiti. Vukmir dr Branko: “Ugovori o zajedni~kim ulaganjima”. zaštiti putem culpa in contrahendno i stanju u uporednom pravu vidjeti Draški} dr Mladen. praksu koju su me|usobno uspostavile. One se sastoje u pisanom fiksiranju pojedinih klauzula ugovora. Sa~injavanje punktacija je krajnji trenutak za uklju~ivanje pravnika u proces zaklju~ivanja ugovora. isto djelo. 79 . Pregovori i punktacije imaju i zna~ajnu interpretativnu funkciju: „prilikom utvr|ivanja namjere jedne strane ili shvatanja koje bi imalo razumno lice. odgovara za štetu nastalu vo|enjem pregovora” (~lan 30. isto djelo. 282 – 284 (dalje }e se citirati kao Merkt H. zadr`ava ista rješenja.141 Ogromna sredstva.) 141 O Confidentiality letter vidjeti Lake-Draetta. 23-37. str. stav 2 ZOO)142. isto djelo. Butterworths. i Merkt Dr.. London.129. isto djelo . pa je zato sa njom izjedna~en prekid pregovora bez osnovanog razloga (~lan 30. kako bi se izbjegla mogu}nost tuma~enja ovoga pisma kao obavezuju}eg dokumenta. stav 3 Be~ke konvencije). du`ina pregovora i rezervisanje kapaciteta pojedinog partnera naveli su tvorca ZOO da pregovore zaštiti. vodi}e se ra~una o relevantnim okolnostima slu~aja. Odsustvo namjere se teško dokazuje. 284 286 142 Nacrt ZOO u ~lanu 26. tj. Stranka koja „je vodila pregovore bez namjere da sklopi ugovor. str. sastavljanju aneksa ili formulacijama termina. Razumije se da ovakav sporazum ili klauzula mogu biti uneseni i u pismo namjere.. obi~aje i svako docnije ponašanje stranaka” (~lan 8. Hano: „Internationaler Unternehmenskauf“. Ova namjera se ~esto uobli~ava i potvr|uje posebnim dokumentima. Koeln. Confidentiality agreement).Druga faza su pregovori. RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH. Pored toga.. 2 neubearbeitete Auflage. str. 121-123. naj~eš}e kao ponude. 2003. uklju~uju}i njihove pregovore. Informator. Naj~eš}i me|u njima je „pismo namjere” ili Letter of intent.143 Tre}a faza su punktacije. . stav 1 ZOO)... Ovim rješenjima se naš zakonodavac opredijelio za zakonsku i ugovornu zaštitu pregovora. Njih karakteriše bilateralnost. pregovore svaka „strana mo`e prekinuti kad ho}e” bez ikakvih sankcija (~lan 30.140 Budu}i da se namjera stranaka ne odnosi na obvezivanje. Informacije i dokumenti iz faze pregovora mo}i }e se koristiti za utvr|ivanje namjere stranke ili stranaka samo ako ih one nisu svojim sporazumom stavile van snage (~lan 8 BK) Ovakve klauzule su ~este naro~ito u ve}im i slo`enijim poslovima. ozbiljno izra`ena namjera oba u~esnika da razgovaraju o elementima i mogu}nostima zaklju~enja konkretnog ugovora. str. Upravo zbog toga se u pripremi slo`enijih ugovora sre}e i pismeno obavezivanje stranaka da }e sve podatke koje saznaju u toku pregovora ~uvati kao poslovnu tajnu (Secreecy agreement. Zagreb 1995. U njegovom formulisanju potrebna je velika pa`nja. stav 3 ZOO). str. Merkt H. Njene radnje se po pravilu prepli}u sa fazom pregovora.

doveli su do izgradnje posebnih tehnika kojima se prevazilazi zatvorenost postupka pregovaranja i ugovaranja na samo dva subjekta. Ova faza po~inje davanjem ~vrste ponude ili „ponude ultimatuma”. odnosno pravne radnje”. „Zaklju~ivanje ugovora o prodaji“. dr`avnog interesa. Be~ka konvencija je uredila postupak zaklju~ivanja ugovora o me|unarodnoj prodaji u svom Dijelu II. `elja da se izbjegnu kruta pravila o vezanosti ponudom i postojanje javnog. 19.8. str. 147 Opširnije kod Draški} dr Mladen. 146 Opširnije vidjeti kod Draški} dr Mladen. 40. tj. Zbog toga se o ovim pitanjima ne}e ovdje više raspravljati.146 Uspješnim završetkom obavezne faze zaklju~ivanja posla dolazi do perfekcije ugovora. Rezultat ove faze je tekst prijedloga ugovora koji predstavlja ponudu-ultimatum. bilo po pravu koje je mjerodavno za sadr`inu pravnog posla. 9/403 od 19. Obavezna faza zaklju~ivanja ugovora obuhvata radnje davanja ponude i prihvata. 148 Preambula UNCITRAL-ovog modela Zakona za nabavku robe.148 144 Draški} dr Mladen: „Zaklju~ivanje ugovora o prodaji“. primijeni}e se rješenja pravnog poretka na koji upu}uju kolizione norme. ona „ve} sadr`i sporazumno utvr|ene neophodne elemente za zaklju~enje”.zbog postojanja parol evidence rule sre}u i u poslovima sa partnerima ~ije doma}e pravo spada u common law sisteme. Velika vrijednost poslova prodaje. potreba da se me|u zainteresovanim partnerima uspostavi konkurentski odnos. A/CN. pa „mo`e dovesti do ugovora na osnovu prostog pristanka druge strane”. Vrijeme perfekcije je zna~ajno jer se po njemu odre|uje sjedište prodavca kao ta~ka vezivanja nadle`nog nacionalnog prava (~lan 20 ZRSZ). ekonomske i pravne tvorevine. str. Pod njom se podrazumijevaju mjesto i vrijeme nastanka ugovora kao posebne sociološke.1994.2.147 6. 145 Vidjeti ~lan 32-43 ZOO. str. Ukoliko to ne u~ine. Posebne tehnike zaklju~ivanja ugovora 32. ^etvrtu etapu ~ini sastavljanje „pripremnih ugovora”.144 Za ponudu i prihvat va`e opšta pravila nadle`nog nacionalnog prava.145 Pored toga. Ponuda ultimatum „predstavlja sintezu prethodnog rada u toku pregovora”. navodi i druge razloge. izgradnju objekata i usluga. 236-262. 80 . mjesto zaklju~enja ugovora (lex loci contractus) je jedno od alternativnih pravila za procjenu vrijednosti forme ugovora o prodaji. Stranke mogu ugovorom o prodaji odrediti mjesto i vrijeme njegovog nastanka. 31. „smatra se da su pravni posao i pravna radnja u pogledu oblika punova`ni ako su punova`ni bilo po pravu mjesta gdje je pravni posao sklopljen. Dakle. Prema ~lanu 7 ZRSZ. jedne ili više verzija prednacrta ugovora. odnosno pravna radnja preduzeta. „Zaklju~ivanje ugovora o prodaji“.

njihova je primjena ~eš}a u masovnijim i slo`enijim procedurama zaklju~enja ugovora.Ovi postupci. 152 Zakon o prometu robe i usluga sa inostranstvom („Sl. 151 U Uvodu za ovaj akt je riješeno da je njegov cilj da poslu`i kao model dr`avama u evaluaciji. 157-159. Odre|ivanje sadr`aja `eljenog ugovora mo`e se izvršiti opisom u pozivu. uslugama i ustupanju radova. Ukoliko je kupac dr`ava koja djeluje iure gestionis. broj 34/86). dakle kao me|unarodni „trgovac”.152 Zbog toga više ne va`e ni raniji podzakonski akti. 154 Opširno vidjeti kod Bovis. Prikupljanje ponuda je upu}ivanje nejavnog poziva odre|enom broju potencijalnih partnera da dostave svoje ponude za prodaju odre|enog objekta.153 Kako drugi propisi nisu doneseni.7 Uredbe o postupku nabavke… Ova procedura mora se provesti kada je vrijednost robe koja se nabavlja iznad 50. mogu ali ne moraju biti zasnovani na opštim uslovima i tipskim formularima. 155 „Sl. str. isto djelo. na osnovu tipskog formulara i/ili opštih uslova. 41. 41-45. 81 . isto kao i neposredno ugovaranje. list SFRJ2. modernizaciji i eventualnom uvo|enju zakonodavstva o nabavkama. U prvoj grupi naro~ito su zna~ajna pravila velikih me|unarodnih financijskih organizacija kao što su Svjetska banka za obnovu i razvoj (IBRD) i Me|unarodno udru`enje za razvoj. 156 Vidjeti ~lan 4 . Pravo EZ izuzetno precizno reguliše ovu oblast. novine FBiH“. broj 66/85) je sadr`avao ovakve odredbe.. isto djelo. javna ili ofertalna licitacija i licitacija za utvr|ivanje podobnosti. 97-143. 33. 153 Odluka o uvozu robe na osnovu prethodno odr`anog javnog nadmetanja ili na osnovu prikupljanja ponuda. 150 Opširnije kod Popov dr Danica. izgradnju objekata i usluga151 predstavlja prelaz od me|unarodne ka unificiranoj nacionalnoj regulativi. te na bazi te149 Vidjeti Sultanovi}-Trifkovi}-Simi}.154 Slijede}i njegova rješenja..149 Ipak.000. isto djelo.150 UNCITRAL-ov model Zakona za nabavku robe.00 KM. situacija je radikalno druk~ija. Izvori prava u ovoj oblasti mogu biti me|unarodni i dr`avni. FBiH je donijela Uredbu o postupku nabavke robe. izbor i primjena posebnih tehnika ugovaranja prepušteni su autonomiji volje velikih privatnih kupaca. Posebne tehnike zaklju~ivanja ugovora razvijene su prvenstveno u me|unarodnoj prodaji investicione opreme i kod ugovora o investicionoj izgradnji. Svode se na tri osnovne vrste: prikupljanje ponuda. Zakoni u BiH posve}eni vanjskotrgovinskom poslovanju više ne sadr`e odredbe o obavezi uvoznika da primijene neku od ovih tehnika. Vrela doma}eg prava mogu se podijeliti na dr`avna i autonomna. („Sl. broj 31/98 (dalje: Uredba o postupku nabavke…).155 koja je detaljno uredila posebne tehnike zaklju~ivanja ugovora. robe. list SFRJ“. potrebno je da sjedište pozvanih bude u drugoj dr`avi.156 Da bi ova procedura imala me|unarodni karakter. Vidi i str. str.

isto djelo. Sama procedura predstavlja kompromis izme|u zahtjeva za brzinom i sigurnoš}u zaklju~enja ugovora. 45. uklju~uju}i obrasce ugovora i garanciju. kupac me|u ponudiocima otvara konkurenciju u cijenama i drugim uslovima ugovora. te postupak investitora sa ponudama. str.zbirke dokumenata. Ovdje ih je dovoljno samo nabrojati. U suštini. ako je potrebno izvršiti prilago|avanje ugovora specifi~nostima konkretnog posla. Da bi se prikupljanje smatralo uspjelim. U našim uslovima. onoj koja se po pravilu javno upu}uje neodre|enom broju osoba.osim cijene. pravno dobija polo`aj ponu|enog. objavljivanje javnog poziva na slanje ponuda. koji je u ekonomskom smislu ponudilac. uklju~uju}i i Uredbu o postupku nabavke… obi~no zahtijevaju da se jave barem tri ponu|a~a. te . Ovom tehnikom odabira prodavca kupac. . 34. Ofertalna ili ponudbena licitacija predstavlja odstupanje od opšte ponude. Takav prijedlog „va`i kao ponuda ako druga~ije ne proizlazi iz okolnosti slu~aja ili obi~aja”. ona je i stvorena sa namjerom da se izbjegne kvalifikovanje javnog prijedloga za zaklju~enje ugovora kao ponude. Rok i na~in dostavljanja ponude moraju biti navedeni.uputstava ponu|a~ima. Tender se sastoji od: . „U postupku izbora najpovoljnijeg ponu|a~a u~estvuje samo komisija koja sprovodi postupak. Postupak ima više faza.157 Upravo u tome le`i jedna od najva`nijih razlika izme|u ove procedure i ofertalne licitacije. . To su: donošenje odluke o ofertalnoj licitaciji. mo`e biti odre|en i manji broj. obi~no bez prisustva ponudilaca”.tehni~kih planova sa specifikacijama. propisi. ZOO u ~lanu 33 govori o op}oj ponudi. Tender je skup dokumenata kojim su precizno i detaljno odre|eni: sadr`aj `eljene ponude . Sponu izme|u njih predstavljaju tender i postupak ofertalne licitacije. na bazi autonomije volje privatnog kupca. 82 .posebnih uslova. Umjesto takmi~enja ponu|enih u brzini dostave ponude. . Time je i njegova poslovna pozicija znatno poboljšana. stavljanje dokumentacije na uvid i dodatno informisanje 157 Popov dr Danica. Ofertalna licitacija je jednostrani gra|anskopravni posao kojim se kupac javno obavezuje da }e primiti i razmotriti sve ponude za zaklju~enje odre|enog ugovora o me|unarodnoj prodaji koje odgovaraju uslovima javnog poziva i da }e preduzeti i druge radnje vezane za eventualno zaklju~enje konkretnog ugovora.opštih uslova ugovora kojima se determiniše sadr`aj ugovora.ndera.

83 . . kupac dostavlja ponude ili ih poziva da otkupe tender i u~estvuju u ofertalnoj licitaciji.. javni poziv sadr`i i detaljan spisak uslova koje treba da ispunjava u~esnik na konkursu.prevazila`enje problema koji mogu nastati uslijed toga što sukcesivnost ponude i prihvata nije nu`an uslov (conditio sine qua non) nastanka ugovora”. Me|unarodna prodaja prema .interesenata. Naime. izbor najpovoljnijeg ili najpovoljnijih ponu|a~a. Da bi se on riješio. Zaklju~ivanje ugovora prema Be~koj konvenciji 6. 29-30. . Problem kvalifikovanosti ponu|a~a mo`e se postaviti i kod zaklju~ivanja ugovora prikupljanjem ponuda i pri izboru ofertalne licitacije. Ishod je nešto druk~iji. On po pravilu obuhvata navode sli~nih obavljenih poslova (referens lista). podnošenje ponuda u skladu sa javnim pozivom i uputstvima ponu|a~ima. 20.159 Prijem ponude i eventualno zaklju~enje ugovora sa subjektom koji se nije kvalifikovao predstavlja osnov za tu`bu za naknadu poništenje poziva. javno otvaranje ponuda.3. daljnji pregovori sa izabranim ponu|a~ima i zaklju~enje ugovora sa najpovoljnijim od njih.1. Ciljevi Be~ke konvencije 36.158 35. poslovne veze itd. godina 1981. stanje kadrova i opreme. Popov dr Danica..integrisanje dva haška jednoobrazna zakona u jedinstven akt. 37-44: ~lanovi 23-36 UNICTRAL-ovog modela Zakona iz 1994. Pored detaljnog opisa robe ili ~ak kompletne tenderske dokumentacije. otkup tendera. davanje odgovora na eventualne prigovore u~esnika u javnoj licitaciji ponudama.. 159 Vidjeti ~lan 7 UNICTRAL-ovog modela Zakona iz 1994. ne utvr|uju se samo najkvalifikovaniji nego svi oni koji su ispunili uslove iz javnog oglasa i licitacione dokumentacije. str. 99-112. odnosno donošenje odluke da se ugovor ne zaklju~i. bez obzira na to kome sistemu pripadaju i .stvaranje jedinstvenog sistema zaklju~ivanja ugovora koji mo`e da neutrališe razlike u nacionalnim pravima. primijeni}e se kod slo`enije robe ili zahtjeva za neuobi~ajeno velikim koli~inama. 160 Draški} dr Mladen. str. Kvalifikovanim prodavcima i samo njima.160 158 Vidjeti ^ovi} dr Šefkija: “Zaklju~ivanje kupoprodajnog ugovora putem javne licitacije i prikupljanja ponuda”. podatke o finansijskom bonitetu.prevazila`enje razlika izme|u anglosaksonskih i kontinentalnih sistema u ovoj oblasti.3. S obzirom na to da je ovaj postupak relativno dug i skup. isto djelo. 6. Redaktori Dijela II Be~ke konvencije imali su ~etiri osnovna zadatka: . Postupak je isti kao i kod ofertalne licitacije. razmatranje ponuda. Ekonomski glasnik br. str. odnosno zaklju~enog ugovora i naknadu štete kvalifikovanim ponudiocima. provodi se licitacija o podobnosti.

dozvoljava da se pri ratifikaciji Dijela II stavi rezerva na primjenu odredaba ~lanova 11 i 29 koji se ti~u same forme ugovora. stav 1 BK). Zbog toga je i dozvoljeno posebno ratifikovanje Dijela II i Dijela III (~lan 92 BK). zaklju~nicu. 43-44.S.164 Konvencija reguliše obaveznu fazu zaklju~ivanja ugovora u Dijelu II. str. isto djelo. Prema dispozitivnom pravilu ~lana 11. Konvencije). Zna~ajno je da mogu}nost neratifkovanja postoji i za Dio III.2. 163 Vidjeti ~lan 92 Konvencije. ~lanovi 2-201 U. 164 ^lan 96 Konvencije 165 Caemmerer/Schlechtriem. dalje. Ponuda 38.A UCC ne dozvoljava sudsko ostvarivanje zahtjeva iz ugovora o prodaji ~ija je cijena iznad 500 UDS. 84 . 162 Suprotno BK.166 Ovom definicijom su odre|eni i bitni konvencijski elementi ponude kao jednostranog pravnog posla. tj.prema pravilima me|unarodnog privatnog prava (~lan 7. Konvencija nije mogla da zadovolji sve interese. niti je podvrgnut bilo kojim drugim zahtjevima što se ti~e oblika ugovora“. Tome je potrebno prilagoditi na~in djelovanja stranaka u postupku pregovora i pri zaklju~ivanju ugovora. 185. ~lanovi 14 – 24. To su: Odre|enost ponu|enog ili ponu|enih. 166 Istorijat ove definicije vidjeti kod Vilus dr Jelene. 123 kao primjere odstupanja od “tradicionalne teorije” navode ukrštene ponude i “trgova~ku pisanu potvrdu”. isto djelo. „Prijedlog za zaklju~enje ugovora upu}en jednom ili više odre|enih lica predstavlja ponudu ako je dovoljno odre|en i ako upu}uje na namjeru ponudioca da se obave`e u slu~aju prihvatanja” (~lan 14. Ipak. ona je ostala otvorena prema rješenjima iz fakultativnih etapa pregovaranja. Pitanja koja nisu obuhva}ena odredbama Dijela II riješi}e se najprije prema opštim principima na kojima po~iva konvencijska regulativa zaklju~ivanja ugovora. Konvencija. Pri tome }e biti nu`no korištenje i uporednopravnog metoda.2.3.161 37.Bez obzira na uspješnost u ostvarivanju postavljenih ciljeva. treba imati u vidu da }e i sudovi i arbitra`e prednost dati pisanim dokazima. 6. Tu su ure|ena tri glavna instituta: ponuda. Ukoliko je prijedlog u~injen neo161 Ustupak je u~injen ondašnjem Sovjetskom Savezu. str.163 Kako bi proširila domene svoje primjene. Be~ka konvencija polazi od veoma široko formulisanog principa neformalnosti ugovora. „ugovor o prodaji ne mora se sklopiti niti potvrditi pismeno. U skladu sa tim je dozvoljeno dokazivanje postojanja i sadr`aja ugovora bilo kojim sredstvima „uklju~uju}i i svjedoke“. Izlo`i}emo detaljnije tri osnovna instituta. ukoliko nisu sa~injeni u pisanoj formi. onaj koji reguliše odnose povodom ve} zaklju~enog ugovora o me|unarodnoj prodaji. prihvat i perfekcija ugovora.165 Bez obzira na ograni~avanje regulative na obaveznu fazu zaklju~ivanja. isto djelo. Ovako liberalan pristup162 je još jedan od razloga zbog kojih je Konvencija dozvolila dr`avama da je ratifikuju uz izuzimanje Dijela II. Danas je relevantan za druge zemlje koje imaju administrativno-planski privredni sistem. str. ako njih nema . Vidjeti i Vilus dr Jelena.

isto djelo. isto djelo. isto djelo. 2 BK. Ustupak anglosaksonskim sistemima u~injen je razlikovanjem „povla~enja” i „opoziva” ponude. dakle. 170 Caemmerer/Schlechtriem. 168 Caemmerer/Schlechtriem. 133. te izri~ito ili pre}utno utvr|ivanje koli~ine i cijene. Konvencija je. „smatra}e se samo kao poziv da se u~ine ponude. dakle. stav 2 BK). Pravno dejstvo ponude u svim pravnim sistemima. str. Iako su one u krajnjoj instanci više teorijske nego prakti~ne prirode. str. Ako se namjera za obavezivanje ni ovako ne mo`e utvrditi. što mo`e da izazove probleme u praksi jer se radi o unutrašnjem. pa i u Konvenciji. isto djelo. Prema ~lanu 15 BK „Ponuda proizvodi pravno dejstvo od trenutka kada stigne ponu|enom”. To su eksplicitno ozna~avanje robe. Minimalni zahtjevi su. Razli~ito.169 Upravo zbog toga se teorija zala`e za objektivizirana shvatanja zna~enja izjave koje treba da predstavlja ponudu. 130. Da bi ubla`ila opasnost ovako široko postavljenog pravnog standarda. stav 1 BK). Njime se ponudilac „osloba|a od ponude” ~ak i kad je ponudu odredio kao „neopozivu“. Eorsi u Bianca-Bonell. od našeg zakonodavstva167. 147. „Opoziv” se pojavljuje u drugoj fazi zaklju~enja ugovora . Ponuda se mo`e povu}i ako izjava o tome stigne ponu|enom „prije ili u isto vrijeme kada i ponuda” (~lan 15. Nacrta ZOO. 172 Eorgi u Bianca-Bonell. odnosno elemenata za njihovo odre|ivanje (~lan 14. a ne ponudi. Od ove ta~ke pa dalje postoje ozbiljne razlike u uporednom pravu. te okvirni ugovori. Sadr`aj ponude mora biti dovoljno odre|en. odre|enost robe po vrsti i odredivost koli~ine i cijene. ponuda koju je ponu|eni dobio na neovlašten na~in je neva`e}a. str. A to zna~i da je za punova`nost otposlane171 ponude. Konvencija precizira njegove elemente. 169 Vilus dr Jelena.172 O~ito je da su navedena rješenja mogu}a jedino na osnovama teorije prijema. jeste vezanost ponu|a~a svojim odre|enim i ozbiljnim prijedlogom za zaklju~enje ugovora. Konvencija se kod ponuda javnosti opredijelila za shvatanje da se radi o pozivu na direktno slanje ponuda ili na ofertalnu licitaciju. str. str. Opoziv zna~i da ponudilac „`eli da poništi ponudu”.170 39. izuzev ako lice koje ~ini takav prijedlog jasno uka`e na suprotno” (~lan 14. koristi}e se naro~ito obi~aji i praksa me|u strankama. „Povla~enje”. Vidjeti ~lan 8. dakle. subjektivnom elementu.u periodu od prispije}a ponude do nastanka ugovora. prihva}ena kontinentalna teorija prijema izjave. Treba uo~iti da je rješenje doma}eg prava uslovljeno zahtjevom da iz okolnosti slu~aja ili obi~aja ne proizlazi da se radi o pozivu na slanje ponuda. 167 ^lan 33. isto djelo. 137. Prilikom konstatovanja da li su koli~ina i cijena dovoljno uredni.dre|enom broju lica. radi se o pozivu na davanje ponuda. Standardi za njeno odre|ivanje nisu uspostavljeni u Konvenciji. stav 2 BK).168 Namjera na obavezivanje (animus contrahendi). ipak. 47. ne i ugovora. 171 Caemmerer/Schlechtriem. morala da ih prevazi|e. djeluje u prvoj fazi zaklju~ivanja ugovora. 139. 85 . str. ZOO i ~lan 29. Tada se smatra da ponuda nije ni data. isto djelo.

155. stav 1 BK). 86 . u njegovom redovnom boravištu” (~lan 24 BK). 9 th Ed. odnosno poštanske adrese. isto djelo. 177 Vilus dr Jelena.178 Ponuda je neopoziva „ako je ponu|eni razumno vjerovao da je ponuda neopoziva i ponašao se saglasno tome” (~lan 16. stav 1 BK mo`e smatrati suvišnim. smatra da ~lan 16 (2) ipak ne usvaja koncept “~vrste ponude” prema UCC. 178 Eorgi u Bianca . str. ~ak i kad je neopoziva.179 „Ponuda. stav 1 ZOO: “Ponudilac je vezan ponudom izuzev ako je svoju obavezu da odr`i ponudu isklju~io ili ako to isklju~enje proizlazi iz okolnosti posla”. str. stav 2.175 Opoziv ponude nije mogu} u dva slu~aja. isto djelo. Treba zapaziti da relevantnu vremensku granicu predstavlja trenutak slanja prihvata. Be~ka konvencija polazi od principa opozivosti ponude.176 Najkarakteristi~niji primjer je navo|enje roka va`enja ponude. ili na drugi na~in uru~eno njemu li~no ili predato u njegovom sjedištu ili na njegovu poštansku adresu. isto djelo str.Bonell. jasno je da se oba slu~aja neopozivosti mogu realizirati „jedino ako ponuda nije poslana neposrednim sredstvima saopštavanja”. “neopoziva” itd. 176 Koriste se izrazi: “~vrsta”. Prvi postoji kada je u ponudi izri~ito nazna~eno da je ponuda neopoziva. Ponuda prestaje opozivom. 142-148. ali i drugih slu~ajeva zasnovanih na teoriji prijema. 61. 180 Vilus dr Jelena. 56. Schmitthoff Clive. Za razliku od našeg173 i brojnih drugih sistema. 56. Zna~enje drugih izraza bi}e mjerodavni i poslovni obi~aji odre|enog kruga privrednika.177 Drugi slu~aj je koncesija anglosaksonskim sistemima. ponuda mo`e da se opozove ukoliko opoziv stigne ponu|enom prije nego što je on otposlao svoj prihvat” (~lan 16. 50. str. U sistemu BK ova situacija se naziva „povla~enje“ ponude. str. „Sve dok se ugovor ne zaklju~i. Zbog toga se prvi dio re~enice u ~lanu 16. ^lan 37 ZOO i ~lan 35 Nacrta ZOO. isto djelo. 90 za anglosaksonske sisteme. str. BK je odredila kada smatra da je bilo koje izra`avanje namjere „stiglo” primaocu. Zbog toga što ovakav postupak mo`e ozbiljno da remeti poslovnu i pravnu sigurnost i dr`avno-pravni poreci i Be~ka konvencija su mu posvetili posebnu pa`nju.180 Konvencija je svoje 173 ^lan 36.174 Ovakvo rješenje odstupa od stavova nacionalnih prava. 179 Vilus dr Jelena. Caemmerer/Schlechtriem isto djelo. isto djelo. Treba zapaziti da su uslovi u drugom slu~aju postavljeni kumulativno i da to zna~i objektivizaciju kriterija za procjenu unutrašnjih psihi~kih stanja ponu|enog. 174 ?lan 18. str. Zbog stavova pojedinih prava da neopozive ponude ne prestaju odbijanjem. To }e biti trenutak u kome mu je ono „saopšteno usmeno. str. U svjetlu opšteg pravila o opozivosti ponude.Zbog ovog. isto djelo. Razlog le`i u ~injenici da kompromis po sistemu “fifty-fifty” nije mogu} u suštinskom smislu. 175 Vilus dr Jelena. Gabriel Henry. Ovo rješenje je ustupak kontinentalnim sistemima. ta~ka (b) BK). 58-59. stav 1 BK: “Prihvat ponude proizvodi dejstvo od trenutka kada izjava o saglasnosti stigne ponudiocu”. isto djelo. Opoziv predstavlja gašenje ponude izjavom ponudioca. prestaje da va`i kada izjava o njenom odbijanju stigne primaocu” (~lan 17 BK). Isto i ~lan 34 Nacrta ZOO. a ne moment njegovog prispije}a i nastanka ugovora. odbijanjem i zaklju~ivanjem ugovora. ili ako nema sjedišta. 40.

na primjer. 87 .184 42. 183 Vilus dr Jelena isto djelo. str. pregovori. Opširnije vidjeti str.rješenje eksplicitno navela. U njema~kom pravu relativizacija se obavlja kroz dejstvo trgova~kih obi~aja (Caemmerer/Schlechtriem. Iako ona. Prihvat i perfekcija ugovora 41. 62. Opšte je pravilo da se ponuda gasi.183 Bitno je ista}i da posebno obavještavanje ponudioca o izvršenju navedenih radnji nije po Konvenciji obavezno. zaklju~enjem ugovora. prakse izme|u stranaka ili obi~aja (~lan 18. otvaranje akreditiva ili slanje dokumenata”. 124). tj. kao i ne~injenje.Bonell.šutnja. 184 Vidjeti ~lan 42 ZOO i ~lan 40 Nacrta ZOO. 152-153. on je obavezan za ponu|enog. str. Zbog toga ovo rješenje nije posebno istaknuto u tekstu Konvencije. Ovo }e se desiti onda kada na šutnju kao prihvat ukazuju okolnosti posla. Konvencija ne odre|uje na~in na koji se mora otposlati ponudiocu. samo po sebi ne zna~i prihvat.3. str. u pojedinim slu~ajevima mo`e imati i takav efekt. utvr|uje se na osnovu ponude. Dejstvo urednog prihvata jeste nastanak ugovora. ranije uspostavljena praksa izme|u istih stranaka ili njihovo ponašanje nakon faze pregovora. isto djelo.3. Na ovaj na~in je relativiziran princip da se ne sla`e onaj koji šuti (Qui tacet consentire non videtur). Za trenutak njegovog nastanka usvojena je teorija prijema: „prihvat ponude proizvodi 181 Vilus dr Jelena. Kao najo~itiji primjeri u Konvenciji su navedeni odašiljanje robe i pla}anje cijene. isto djelo. Izjava mora biti jasna.182 Drugi na~in davanja prihvata su konkludentne radnje. Po stavu 3 šutnja je prihvat u datim okolnostima. ako se odbijanje ne u~ini odmah ili u ostavljenom roku. 63 navodi kao primjere i: “otpo~injanje proizvodnje. nije dovoljno. ali da je u praksi veoma korisno. te obi~aji (~lan 8 BK). prestaje da postoji i njenim prihvatanjem. Njime se ponu|ena strana štiti od posljedica zakasnjelog saznanja ponudioca za izvršenje radnje. 166. neutralno obavještenje o prispije}u i razmatranju ponude. ali postoje i druge ~inidbe. Ukoliko je ponudilac u ponudi odredio na~in davanja prihvata. Interesantno je da je za va`enje izjave o odbijanju usvojena teorija prijema.181 ponu|eni mora da ga izabere vode}i ra~una o potrebi odr`avanja blagovremenosti prihvata. Prihvat je „izjava ili drugo ponašanje ponu|enog koje ukazuje na saglasnost s ponudom i smatra se prihvatanjem” (~lan 18. Tre}i na~in davanja izjave jeste . stav 3 BK). Da radnja „ukazuje na saglasnost”. Ona prakti~no zna~i da ponu|eni mo`e da opozove svoje odbijanje dok ono ne „stigne” ponudiocu u skladu sa odredbama ~lana 24 BK. 6. isto djelo. 182 Eorgi u Bianca . str. Kako je to prepušteno praksi. stav 1 BK).

170. ^lanom 21 BK ure|ene su dvije osnovne situacije ove vrste. Rješenja za pismom upu}ene ponude su nešto slo`enija. npr. stav 2 BK). U praksi ovo zna~i da ponu|eni mora prihvat poslati istim ili br`im sredstvom. Da bi 185 ^lan 42. Prva postoji kada je ponu|eni kriv za zadocnjenje. on najprije mora biti blagovremen. Nacrta ZOO. Blagovremenost zavisi od na~ina komuniciranja stranaka. te odredi sudbinu ugovora pripada ponudiocu. Isto rješenje zadr`ano je i u ~lanu 38. isto djelo. Ukoliko su oni poštovani.185 Za pisani prihvat postoje dva alternativna rješenja. str. telefon.). ali i ponuda u~injenih „drugim neposrednim sredstvom saopštavanja”. U nejasnim slu~ajevima ili u onima u kojima rok nije odre|en. po~inje te}i od trenutka u kome ponuda stigne ponu|enom. Navedeni rokovi va`e i za prihvat u~injen konkludentnim radnjama. prihvat mora sti}i u tom roku. str. 186 Caemmerer/Schlechtriem. datum preduzimanja radnje smatra se datumom zaklju~enja ugovora. isto djelo. stav 3 ZOO “Ponuda u~injena telefonom. 189 Caemmerer/ Schlechtriem. Zvani~ni praznici i neradni dani ura~unavaju se u rok ako padaju na po~etak ili unutar roka. Ukoliko se nalaze na kraju perioda. 88 . Rok za prihvatanje usmenih ponuda.dejstvo od trenutka kad izjava saglasnosti stigne ponudiocu” (~lan 18. Usmene ponude moraju biti prihva}ene odmah. izuzev ako okolnosti ne upu}uju na druk~ije rješenje.189 Potrebe prometa i na~elo dobre vjere (bona fides) zahtijevali su ubla`avanje stroge primjene pravila o blagovremenosti prihvata. str. 74. 188 Vilus dr Jelena. Elektronski prenesene poruke ne smatraju se usmenim. 28. isto djelo. pravo da procijeni blagovremenost prihvata. U slu~ajevima u kojim radnje sa efektom prihvata nisu same po sebi i obavještenje ponudioca (slanje robe brodom. stav 2 BK). Telegramske ponude imaju kao mjerodavan trenutak u kome je „telegram predat za odašiljanje”. za valjanost ponude potrebno je poslati i posebno obavještenje. teleprinterom ili neposrednom radio-vezom smatra se kao ponuda prisutnoj osobi”. str. a ako njega nema datum na koverti. 187 Forinsmartli u Bianca-Bonell. radio). isto djelo.prihvatanje mora sti}i u razumnom roku koji se odre|uje po okolnostima posla. Radi zaštite ponudioca188 mjerodavan je najprije datum na pismu. „rok se produ`ava do prvog narednog radnog dana”. Ako nije .187 Odr`avanje rokova koji se odnose na prihvat zavisi od odre|ivanja trenutka u kome oni po~inju te}i. On mo`e odlu~iti da uva`i zadocnjenje ponu|enog. pa se zbog toga obavještenje o prihvatu ne mo`e uru~iti. 154-155. Zbog toga je ovo pitanje detaljno ure|eno u ~lanu 20 BK. Odluka o sudbini prihvata tada je u rukama ponudioca. Da bi prihvat bio uredan. Tehnika usmenog komuniciranja stranaka ovdje je irelevantna (direktno. Ako je ponudilac izri~ito ili opisno186 odredio rok do koga se smatra vezanim. „uklju~uju}i brzinu sredstava komunikacije koja je koristio ponudilac” (~lan 18.

179. str. Prihvat. Mo`e se. mo`e povu}i. 77. Isto i ~lan 41 ZOO Farnsworth u Bianca-Bonell. Ve} po samoj Konvenciji ovo }e biti slu~aj sa dopunom ili izmjenama ponude koji se ti~u koli~ine. On se mo`e odrediti kao „pristanak na klauzule ugovora projektovanog u ponudi”. Vidjeti Caemmerer/Schechtrime.194 Strogost navedenog principa je poslije dugih rasprava195 ubla`ena u pravu me|unarodne prodaje. isto djelo. obima odgovornosti i na~ina rješavanja sporova (~lan 19.196 Neprakti~nost 190 Neka sporna pitanja vidjeti kod Vilus dr Jelena. str. ne smije da odstupa od bitnih elemenata ponude. isto djelo. Povla~enje je pravovaljano ukoliko izjava o njemu stigne ponudiocu prije ili u trenutku u kome bi prihvat proizveo pravno dejstvo. Opravdani interesi ponudioca zahtijevali su da mu se ostavi mogu}nost da bez odga|anja obavijesti ponu|enog o tome da smatra da se ponuda ugasila. 89 . 161.se izbjegla pravna nesigurnost. on nije mogu}.190 Ako je ponu|eni na vrijeme poslao prihvat i ako nije kriv za njegovo prispije}e sa zadocnjenjem. a koji sadr`i dodatke. 192 Caemmerer/Schechtriem. Gabriel Henry. Zaklju~ivanje ugovora o prodaji. str. 54). 77. 193 Draški} dr Mladen. stav 1 BK). 196 U jednom britanskom slu~aju sud je zauzeo stav da odre|ivanje uslova pla}anja i preciziranje roka isporuke izjavu ponu|enog od prihvata pretvaraju u kontraponudu (Northland Airelines Ltd v. „Odgovor na ponudu koji ukazuje na prihvatanje. isto djelo. Prihvat se. 175. zbog zakašnjenja. kao i ponuda. Dennis Ferranti Metere. X Ed. 195 Vidjeti raspravu kod Vilus dr Jelene. isto djelo. 191 Vilus dr Jelena. Po ~lanu 43 ZOO zakasnjeli prihvat se smatra novom ponudom. modaliteta isporuke. str. str. cijene. mora u svemu biti saglasan sa ponudom. 43.193 Ovaj pristanak u svim pravima. osim ameri~kog. odnosno od onih koji predstavljaju samu suštinu projektovanog i predlo`enog posla. isto djelo.192 Pošto u ~lanu 22 BK ne govori o opozivu prihvata. str. ponudilac mora bez odga|anja o svome pozitivnom stavu obavijestiti ponu|enog sredstvima neposrednog saopštavanja ili pismeno. nastao. obaveze pla}anja. postoji pretpostavka o blagovremenosti prihvata. dakle. stav 3 BK). Navedeno prema Schmitthoff. 45. str. pa i u Be~koj konvenciji.191 Ovo rješenje ne mora uvijek biti u skladu sa ~lanom 27 BK koji formuliše „teoriju odašiljanja” za potrebe me|unarodne prodaje. ograni~enje ili druge izmjene je odbijanje ponude i predstavlja kontraponudu” (~lan 19. isto djelo. str. Zadocnjeli prihvat ove vrste proizvodi pravno dejstvo od trenutka u kome je stigao ponudiocu. Drugi uslov urednosti prihvata je njegov sadr`aj. a ne od momenta u kome je po redovnom roku stvari trebalo da stigne. isto djelo. naime. isto djelo. 67-73. str. kritikuje rješenje CISG zato što ono “dozvoljava ponudiocu da vlada ponudom”. 77. Prihvat u~injen konkludentnim radnjama ne mo`e se povu}i. 178 govori o: pravilu “slike u ogledalu”. str. desiti da se prihvatilac smatra vezanim ugovorom i djeluje u skladu sa tim i prije nego što je ugovor. 194 Vilus dr Jelena.

odre|eno je u ~lanu 24 BK uz puno uva`anje teorije prijema izjave. str.199 6. ugovaranje uslova izme|u stranaka (~lan 74-76 ZOO).1. Dodatna su. budu}i da su one tretirane kao obaveze. Uloga dr`ave u zaklju~ivanju ugovora o me|unarodnoj prodaji 6.197 Ukoliko ponudilac bez odga|anja usmeno ili pismeno ne obavijesti ponu|enog da ne prihvata izmjene elemenata ponude. 182. To su: uslovljavanje ovlaštenja zastupnika da potpiše ugovor zasnovano na opštem aktu pravnog lica (~lan 55 ZOO). str. 79. str. 198 Vilus dr Jelena. str. Kada je prihvat stigao. 79.200 unošenje u registre zasnovane na posebnim propisima (lex specialis) i zakonsko odre|ivanje saglasnosti tre}e osobe kao uslova za zaklju~ivanje ili dejstvo ugovora (~lan 29 ZOO). On se ravna najprije prema prinudnim propisima zemlje koja je predvidjela saglasnost. Ako propisi o saglasnosti imaju 197 Farnsworth Bianca-Bonell. me|utim. Ukoliko postoji više izjava sa obilje`jima prihvata. Pošlo se od toga da vrijeme zaklju~enja determiniše i mjesto nastanka ugovora i da stoga nema potrebe za ure|ivanjem ovog pitanja. ugovor se smatra zaklju~enim sa sadr`ajem koji je naveden u prihvatu (~lan 19. Vrijeme perfekcije se mora utvrditi shodno ~lanu 24 Konvencije. Suprotno Farnsworth u Bianca-Bonell.198 Konvencija uopšte ne sadr`i pravila o mjestu perfekcije iako su ona veoma zna~ajna.4. odnosno rizici stranaka. posebno za formu ugovora. isto djelo. isto djelo. 200 Nacrt ZOO u ~lanu 84 – 87 nije promijenio rješenja ZOO. „Ugovor o prodaji je zaklju~en u trenutku prihvatanja ponude u skladu sa odredbama ove konvencije” (~lan 23 BK). Postoje ~etiri na~ina uslovljavanja nastanka ili dejstva ugovora. 200: odre|ivanje mjesta zaklju~enja ugovora uopšte nije predmet Konvencije. A to zna~i da je ugovor zaklju~en u trenutku u kome uredan prihvat blagovremeno „stigne” do ponudioca. tuma~enjem se mora utvrditi koja od njih u konkretnom slu~aju ima to svojstvo.4. Vidjeti i Gabriel Henry. 59-62. isto djelo. str. 199 Vilus dr Jelena. 44. str. Sli~no Caemmerer/Schlechtriem. isto djelo. dva ~lana koja govore o zaštiti uslovnog prava. Dozvola i/ili odobrenje 45. Konvencija nije uzela u obzir uticaj administrativnih dozvola i odobrenja na nastanak ugovora. isto djelo. Dopunski ili razli~iti uslovi koji suštinski ne mijenjaju uslove ponude ne mijenjaju karakter izjave o prihvatu. stav 2 BK). 90 . Za zaklju~ivanje ugovora o me|unarodnoj prodaji relevantan je ~etvrti vid uslovljavanja. isto djelo.ovakvog rješenja kod manjih i nebitnih promjena navela je redaktore da ubla`e izlo`eni princip. 178-179 smatra rješenja ~lana 19 BK sredstvom za rješavanje “bitke formulara ponudioca i ponu|enog”. pa se izmjena ne mo`e tuma~enjem ni utvr|ivati.

„Retroaktivno dejstvo odobrenja ne uti~e na punova`nost raspolaganja preduzetih prije danog odobrenja na predmetu pravnog posla od strane davaoca odobrenja ili putem mjera prinudnog izvršenja“. Odobrenje dr`avni organ daje naknadno. Tuma~enjem se dolazi do zaklju~ka da subjekti odobrenog ugovora ne mogu tra`iti restituciju od dr`ave za oduzetu robu ili pla}ene da`bine i poreze. Pored toga . 46. Nacrt ZOO u ~lanu 23 reguliše opozivost dozvole. 201 Nešto stariji pregled vidjeti kod Goldštajn dr Aleksandar: “Dr`avni akti i vanjskotrgovinski ugovori”. dakle i kupcu. Sa stanovišta me|unarodne trgovine je interesantno da se prema Nacrtu ZOO opoziv dozvole mo`e izjaviti bilo kojoj strani. Forma ugovora odre|uje i formu saglasnosti. Takvo „mišljenje” pravno ne obavezuje i zato se ne uvrštava u sredstva uslovljavanja ugovora. naro~ito. odnosno prodavcu sa sjedištem u inostranstvu. 1966. Zagreb. U me|unarodnoj trgovini dominiraju uvozne dozvole. 154-183. ukoliko su te radnje dr`ave uslijedile u periodu izme|u zaklju~enja posla i dobivenog odobrenja. ili poslije njegova sklapanja. Saglasnost mo`e biti vezana za nedr`avne ili dr`avne subjekte. a u ~lanu 24 retroaktivno dejstvo odobrenja. Zakonom mo`e biti propisano i tra`enje mišljenja tre}eg lica o ugovoru. pošto je ugovor ve} sklopljen. on bi bio apsolutno ništav. Saglasnost tre}e osobe na zaklju~enje ugovora „mo`e biti dana prije sklapanja ugovora. Izvozne dozvole su rje|e. U skladu s tim ~lan 23 Nacrta ZOO predvi|a da se dozvola „mo`e opozvati sve do zaklju~enja pravnog posla“. Dozvolu dr`avni organ daje prije zaklju~ivanja ugovora i ona djeluje ubudu}e. Isto rješenje sadr`i i ~lan 21 Nacrta ZOO. Dr`avni organi pojavljuju se kao davaoci saglasnosti naro~ito u oblasti me|unarodnog poslovnog i finansijskog prometa.dispozitivni karakter. Ovdje }emo razmotriti slu~ajeve koji se ti~u me|unarodne prodaje.201 Teorijski se dozvola i odobrenje jasno razlikuju. sporazum je punova`an i djeluje od trenutka u kome je postignut. a njihovo uvo|enje je naj~eš}e motivisano razlozima nacionalne bezbijednosti. kao dozvola. str. a to zna~i u nekom prinudom propisu doma}eg prava. Jedini izuzetak od pravila opozivosti dozvole mo`e se nalaziti u pravnom odnosu na osnovu koga je dozvola data. Nacrt ZOO dozvoljava da u samom odobrenju moment punova`nosti posla bude druk~ije odre|en. 91 . sva relevantna pitanja uredi}e se poretkom one dr`ave na koji upu}uju pravila me|unarodnog privatnog prava. a to zna~i do zaklju~enja ugovora o me|unarodnoj prodaji. kao odobrenje. Ugovor se bez dozvole ne mo`e zaklju~iti. Informator. Dejstvo odobrenja je retroaktivno. a ako bi stranke ipak postigle sporazum prije dobijanja dozvole. ako zakonom nije propisano što drugo” (~lan 29 ZOO).

ispituje se da li je du`na stranka preuzela apsolutnu obavezu da pribavi dozvolu ili se samo obavezala da }e ulo`iti svu du`nu pa`nju u njenom dobijanju. 203 Goldštajn dr Aleksandar. što nije slu~aj sa mogu}noš}u vo|enja upravnog spora. dozvola se mora pribaviti unaprijed. Zaklju~ivanje ugovora o prodaji. Sporazum stranaka postignut prije dobijanja dozvole ne smatra se ugovorom i nije punova`an. ukoliko se 202 Draški} dr Mladen. 47. ima retroaktivno dejstvo.Retroaktivno dejstvo dozvola i druge pravne tehnike relativizirale su podjelu saglasnosti na odobrenja i dozvole. akt kojim se oni daju jeste upravni akt sa obilje`jima rješenja. U njihovoj osnovi uvijek le`i `elja dr`ave „da podvrgne kontroli materijalne operacije izvoza i uvoza robe koje su predmet punova`nog ugovora”. Postojanje uvoznih i izvoznih dozvola utvr|uje se propisom.206 Prakti~no. Drugi sistem postoji u Velikoj Britaniji.202 a ne da ograni~i autonomiju volje stranaka. str.203 Naknadnim dobijanjem dozvole ugovor se smatra zaklju~enim od trenutka postizanja sporazuma. Ono mo`e biti vezano ili diskreciono. 1044: obavezna strana u ovoj situaciji „obviously does not warrant that one will be obtained“. Ako je ugovor uslovljen dobijanjem dozvole (subject to licence. Dvostepenost u odlu~ivanju o ovoj vrsti upravnih akata je uvijek obezbije|ena. 205 O standardu „du`ne pa`nje“ vidjeti „Benjamin’s Sale of Goods”. Strogost i neprakti~nost ovakvog rješenja ubla`ena je stavom da se radi o uslovnoj ili pendentnoj nepunova`nosti „s kojom je povezana du`nost suradnje na dobivanju dozvole”. Prema ~lanu 31 Zakona o vanjskoj trgovini. koja znatno ubla`ava krutost ovoga sistema. dakle. str. 1041 i dalje. Prvi je sistem dozvole u pravno-tehni~kom zna~enju. One ne uti~u na punova`nost ugovora. Broj diskrecionih akata proporcionalan je mjeri dr`avne intervencije u me|unarodnu razmjenu robe. On je karakteristi~an za njema~ko pravo. godine. Mogu}e su dvije situacije. „ugovor o prodaji mo`e biti apsolutan ili uslovljen”. str. 161. Uporedni pregled dozvoljava da se utvrde tri osnovna sistema davanja i djelovanja dr`avnih administrativnih akata na ugovor o me|unarodnoj prodaji. 318. str. Zaklju~ivanje ugovora o prodaji. quota).. 204 Draški} dr Mladen. a stranke same svojim sporazumom ure|uju odnose povodom dobijanja dozvole i posljedice propusta da se one obezbijede.205 Pretpostavlja se preuzimanje apsolutne obaveze.204 Dozvola.. 318. Administrativnoj i sudskoj praksi ostaje da se izjasne o tome da li }e prihvatiti pendentnu punova`nost. str. Dr`avni akti. Prema 3(2) Sale of Goods Act iz 1979. Iz izlaganja o Nacrtu ZOO. Bez obzira na to dali se radi o odobrenju ili dozvoli. 206 Suprotno „Benjamin’s Sale of Goods“. jasno je da }e naše pravo usvojiti prvi dio njema~kog sistema. 92 .

glasnik BiH“. 171. 36-37. str.4. prodavac se ne osloba|a odgovornosti ni kad doka`e svoje korektno postupanje. list RBiH“. a primjenjuje se na osnovu odgovaraju}eg Zakona RBiH o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona koji se u Bosni i Hercegovini primjenjuju kao republi~ki zakoni („Sl. a to zna~i i od slobode u zaklju~ivanju ugovora o me|unarodnoj prodaji.210 Nova rješenja Nacrta ZOO. 211 Vidjeti ~lan 9 stav 1 Zakona (Dalje }e se citirati i kao ZVTP FBiH).. 318.. Osnovni princip Zakona o vanjskotrgovinskoj politici BiH je slobodan protok robe i usluga. list SFRJ – Me|unarodni ugovori“. 210 Draški} dr Mladen: Zaklju~ivanje ugovora o prodaji.207 U drugom slu~aju „prodavalac je oslobo|en isporuke ako mo`e dokazati da unato~ du`ne pa`nje i poduzetih svih razumnih koraka nije bio u mogu}nosti pribaviti dozvolu ili postupiti u skladu sa propisima”. sva roba je posebnom odlukom Vije}a ministara klasifikovana na onu koja se uvozi i izvozi slobodno – re`im LB i onu za ~iji je spoljnotrgovinski promet potrebna dozvola – re`im D. Pravo BiH 48.`eli druga solucija. odnosno strana koja je bila du`na da pribavi dozvolu odgovara za neispunjenje ugovora. str. koja smo izlo`ili. ali djeluju na mogu}nost njegovog izvršenja. 1986.212 Prilikom izdavanja dozvola organi vlasti u BiH se. London. str. X Ed. 93 . Vidjeti i izlaganja o izvorima prava u ovoj knjizi. ili sli~na.208 Kad je ugovorena apsolutna garancija izvršenja. 212 ^lan 1 Odluke o klasifikaciji roba na re`ime izvoza i uvoza („Sl. Uvozne ili izvozne dozvole ne uti~u na nastanak i punova`nost ugovora. 170. Njihov cilj jeste zaštita vitalnih interesa dr`ave i potrebe kontrole nad ekonomskim bilansima u razmjeni sa inostranstvom. 208 Goldštajn dr Aleksandar. Draški} dr Mladen. Nepribavljanje dozvole ili njeno neblagovremeno pribavljanje zna~e nemogu}nost ili zadocnjenje u izvršenju ugovora one strane koja je imala du`nost da obezbijedi dozvolu. pored doma}ih propisa. nije ni unesena u ugovor.213 207 Christian Richard: “International Agency.. 318.. Longman. isto djelo. Schmitthoff. 209 Goldštajn dr Aleksandar. to mora biti izri~ito i precizno navedeno u ugovoru kao klauzula osloba|anja du`nika od odgovornosti (egzoneracija). Dr`avni akti. broj 13/81. moraju pridr`avati i i GATT/ WTO Sporazuma za izdavanje uvoznih dozvola. 6. Dr`avni akti. Kako bi se postavljeni zadatak ostvario. Zakon o vanjskotrgovinskom poslovanju FBiH tako|er polazi od na~ela slobode izvoza i uvoza.211 Mogu}a ograni~enja predvi|ena su u zakonima. Zaklju~ivanje ugovora o prodaji. broj 22/98) 213 Sporazum je objavljen u „Sl. odnosno odsustvo krivice. Samim tim ona snosi i odgovaraju}u vrstu ugovorne odgovornosti. nisu prepreka zadr`avanju postoje}e sudske prakse u BiH. str.209 Tre}i sistem dominira u uporednom pravu.2. str. Distribution and Licensing Agreements”. Ukoliko klauzula „subject to licence“. broj 2/92 i 13/94). 114 –116. sudovi }e po pravilu smatrati da je preduzeta apsolutna garancija i da prodavac. str. a usvojen je kroz sudsku praksu i kod nas.

Napokon. . donijeti neku od zaštitnih mjera. mogu}nost uvo|enja ovih mjera }e od 2010.stavljanje robe na re`im dozvole (~lan 9. a dozvolu izdaje ministarstvo trgovine entiteta. Odobrenja za proizvode koji mogu biti štetni po ljude. `ivotinja ili biljaka. Potpisivanjem Sporazuma o CEFTA 2006.215 u zakonodavstvu FBiH postoji pet instrumenata kojima se mo`e ostvariti uticaj dr`ave na robnu razmjenu: . 94 . Budu}i da ZVTP FBiH još nije formalno ukinut. glasnik BiH“. slobodan promet robe u izvozu i uvozu mo`e biti ograni~en ako to zahtijevaju razlozi javnog morala. javne politike ili javne sigurnosti. Ove kategorije su precizirane u daljem nabrajanju kao zaštita: zdravlja i `ivota ljudi. Administrativni akt sa pravno-tehni~kim obilje`jima „dozvole” pojavljuje se u slu~ajevima b). stav 6). godine ukinula svoj Zakon o vanjsko-trgovinskom poslovanju.privremene mjere radi otklanjanja poreme}aja u spoljnotrgovinskoj razmjeni i platnom bilansu zemlje (~lan 57 ZVTP FBiH). . a za vrijeme ratnog stanja i u slu~aju a) „kontingenti”. Ista rješenja vrijede i za zaštitu od subvencioniranog uvoza (~lan 40). godine biti znatno ote`ana. broj 22/98). nacionalnog kulturnog bogatstva. Zaštitne mjere ekonomske prirode uspostavljaju se po prethodno pribavljanom mišljenju nadle`nih organa entiteta. Kontrolu poštovanja ovog re`ima vrše carinski organi. . te industrijsko-komercijalne svojine.regionalno usmjeravanje uvoza i izvoza (~lan 10) i . III i IV Odluke o klasifikaciji roba na re`ime uvoza i izvoza („Sl. 214 Vidjeti ~lanove II.Prema ~lanu 6. na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine. uklju~uju}i i dozvolu za uvoz.odre|ivanje koli~ina koje se mogu uvesti ili izvesti (~lan 9. apsolutno ili relativno u odnosu na doma}u proizvodnju i pod takvim uslovima pod kojima se prouzrokuje ili prijeti opasnost ozbiljnije povrede doma}e proizvodnje istih ili sli~nih proizvoda”. 215 RS je krajem 2006. Vije}e ministara mo`e. stav 2 i ~lanovi 14-16 ZVTP FBiH). stav 2 ZVTP BiH.214 Zaštita ekonomskih interesa nacionalne privrede usmjerena na ograni~avanje uvoza ure|ena je u ~lanu 31 ZVTP. `ivotinje ili biljke izdaju nadle`na ministarstva entiteta. ove mjere se mogu primijeniti radi eliminacije droga i štetnih otpadnih materijala.zabrana uvoza radi zaštite zdravlja stanovništva (~lan 11. Ispita}emo njihov pravni re`im u doma}oj legislativi. Za ostale proizvode na re`imu dozvole nadle`na ministarstva samo daju mišljenje. Ako se neki proizvod „uvozi u Bosnu i Hercegovinu u pove}anim koli~inama. stav 3 ZVTP FBiH). d) i e). Vije}e ministara izdaje jedinstvene kriterije za izdavanje odobrenja za uvoz i izvoz.

uklju~uju}i i dozvole. str. „prethodna saglasnost” (~lan 10) i „saglasnost” (~lan 57).A2. Publikacija MTK „Viša sila i promijenjene okolnosti” upu}uje na ugovornu stranu koja ima sjedište ili boravište u zemlji ~ija javna vlast treba da izda dozvolu ili drugi administrativni akt. 221 Detaljnija analiza se nalazi kod Draški} dr Mladen. Ono mo`e biti stipulisano: izri~ito.216 Na ovaj na~in posti`e se objedinjavanje podataka i stvaranje osnove Vije}u ministara za vo|enje politike vanjskotrgovinske razmjene BiH. 315-216 i 318-319.217 Sli~an stav zauzima i engleska sudska praksa. i doktrina i ranija sudska praksa223 ~vrsto su stajale na poziciji da administrativni akti. prodavac obezbje|uje izvozne. FAS . FCA . str. glasnik BiH“. nedobivanje dozvole ili drugog akta javne vlasti ne predstavlja višu silu. 219 Vidjeti. sljede}e klauzule INCOTERMS-a: EXW . a kupac uvozne dozvole i druge administrativnim pravom predvi|ene dokumente. Zaklju~ivanje ugovora o prodaji. Naro~ito su zna~ajne strane 71. isto djelo. Terminološka i nomotehni~ka preciziranja izvršena u nacrtu ZOO zahtijeva}e da se ubudu}e „saglasnost“ tretira kao „odobrenje“ u smislu ~lana 24 Nacrta. str. Dr`avni akti. 223 Vidjeti Goldštajn dr Aleksandar. nego zavisi od okolnosti slu~aja koje su podlo`ne dokazivanju.. 216 ^lan V Odluke o klasifikaciji na re`ime izvoza i uvoza („Sl. tj. 220 Vidjeti ta~ku 3. 95 . Me|utim. 319-320. 110-111 . ako nije druk~ije ugovoreno.A2. Terminologija ZVTP FBiH je razli~ita: „dozvola” (~lan 9).222 Naši zakoni ne sadr`e ni odredbe o posljedicama propuštanja da se pribavi potrebna dozvola. str. 222 „Benjamin’s Sale of Goods”.Ministarstva trgovine entiteta su du`na da do desetog dana teku}eg mjeseca dostave Ministarstvu vanjske trgovine izvještaj o izdanim dozvolama sa precizno odre|enim podacima. Usvajanje ovog zaklju~ka u engleskom pravu se ne pretpostavlja. Prema publikaciji MTK „Viša sila i promijenjene okolnosti”. i princip pravi~nosti upu}uje na izlo`enu soluciju. odgovor se mora potra`iti najprije u autonomnom MNPP. X Ed. str. Radi se o dozvolama u pravno-tehni~kom smislu. broj 22/98). 218 Schmitthoff.220 Isti zaklju~ak se mo`e izvu}i i tuma~enjem tipskih ugovora i opštih uslova poslovanja EEK. Zbog toga se rješenje najprije treba potra`iti u ugovoru. 87-92.. CFR . 217 Publikaciju je bez navo|enja broja i godine izdavanja izdao Nacionalni odbor MTK bivše SFRJ. s tim da je njegovo va`enje uslovljeno okolnostima svakog konkretnog slu~aja. Zaklju~ivanje ugovora o prodaji. ugovaranjem pojedinih transportnih klauzula219 i pre}utno . Vidjeti ta~ku 3. Pregled je dat i kod Draški} dr Mladen.218 U doma}em zakonodavstvu nije izri~ito re~eno ko treba da pribavi dozvolu. Zna~enje je u suštini isto. FAS . Prakti~no.221 Napokon.A2. na primjer. 1037-1038. 49.kada se utvr|uje tuma~enjem. Ukoliko ugovor šuti o ovom pitanju. te 91-92.A2 i B2 itd.B2. aktu koji djeluje ubudu}e (pro futuro).

Na kraju. 96 . Ukoliko ugovor sa stranim partnerom. Bitni elementi se 224 Odlukom Savjeta i Komisije EU br. procedure i ovjera ovih dokumenata. Gildeggen R. od snošenja troškova kako administrativnih. Drugi vid komplikovanja izlo`enog modela postoji onda kada se u njega uklju~i više dr`ava. odnosno nemogu}nost njegovog izvršenja. bilo specifi~ne karakteristike i sadr`aj koji odgovaraju zajedni~koj namjeri stranaka. Treba ista}i da su i naše pozitivno pravo i Nacrt ZOO tako koncipirani da njihovo sistemsko tuma~enje i ne dozvoljava druk~ije rješenje. nego samo na mogu}nost. A to zna~i da strana na kojoj le`i obaveza obezbje|ivanja konkretne dozvole odgovara drugoj za štetu prouzrokovanu nemogu}noš}u ispunjenja ili urednog izvršenja ugovora zbog nedostatka dozvole. Elementi ugovora 7. npr. Vlada RBiH je prihvatila ovu odluku aktom br. Predmet 51. tj. a nadle`no ministarstvo Entiteta mokrim `igom i potpisom. 225 Vidjeti. I dalje. Izdavanje Prior Import Licence je sa stanovišta doma}ih uvoznika de facto bila uvozna dozvola. Pribavljanje dozvola.ne uti~u na nastanak ili postojanje ugovora. izlo`eni sistem uticaja dr`ave na me|unarodnu prodaju predstavlja samo osnovni model.226 7.. Na podru~ju bivše Jugoslavije odre|ena rezolucijama SB UN 757 i 820. a ~esto i sa koordiniranim djelovanjem dr`avnih i nedr`avnih subjekata privrednih komora na primjer. Bitni elementi ugovora su oni sastojci koji ugovoru daju osobine bilo jednog definisanog tipa pravnog posla. prinudni propisi ili me|unarodni ugovori tra`e da ti dokumenti budu ovjereni od bh. 2656/92 od 8.1. U praksi je on povezan sa nizom drugih dokumenata. Mora se razlikovati obaveza izvršavanja radnji pribavljanja dozvole od pla}anja za to. isto djelo. 05-054-40/92. ukoliko stranke suprotno ne ugovore. uvedena je dozvola za izvoz iz zemalja ~lanica Unije.1992. 226 ^lan 8 ZVTP BiH.1.1. tako i komercijalnih.224 50. Ministarstvo vanjske trgovine je ovlašteno da donese i podzakonski akt kojim se utvr|uju subjekti. valja dodati još dvije napomene. Bitni elementi ugovora 7. ZVTP BiH zahtijeva da Ministarstvo vanjske trgovine to u~ini suhim `igom i potpisom.225 Neki od njih imaju privatni. vlasti. odobrenja i drugih administrativnih akata koji prate me|unarodnu prodaju uvijek je vezano sa velikim brojem dokumenata koje treba obezbijediti.9. Karakteristi~an primjer za to je bila Prior Import Licence. str. 90 – 94. a drugi javni karakter.

231 Pregled vidjeti kod Sultanovi}-Trifkovi}-Simi}. .predmeti za li~nu i porodi~nu upotrebu. dakle. što je posebno va`no. Ugovor o prodaji robe.231 227 Opširnije o ovome vidjeti Sultanovi} dr Aziz-Trifkovi} dr Miloš-Simi} dr Mili}: “Ugovor o prodaji robe u uporednom. 97 . Zbog toga analiza bitnih elemenata po prirodi posla mora voditi ra~una i o rješenjima uporednog prava. 14-15.vrijednosni papiri i novac. bilo od prodavca”. Pod robom se podrazumijeva „tjelesna pokretna stvar”.elektri~na energija. str.. 1990.stvari koje se prodaju na javnoj dra`bi ili pod drugim prinudnim administrativnim re`imom. Predmet je dovoljno definisan i ako su u ugovoru samo odre|eni kriteriji prema kojima se on mo`e odrediti (~lan 14 i ~lan 35 BK). str.227 Mi }emo se zadr`ati samo na posljednjoj vrsti elemenata i to kod ugovora o me|unarodnoj prodaji po Be~koj konvenciji. te o stavovima našeg Zakona o obligacionim odnosima. Za predmet Konvencija ve} u naslovu koristi termin „roba”.. od dr`avnog prava koje se prema pravilima me|unarodnog privatnog prava primjenjuje kao sekundarni izvor. ako se ne radi o investicionoj opremi. tj. me|utim. 29-30. pravni re`im predmeta zavisi}e od ugovora. odre|ene sporazumom stranaka i one koje u odre|eni posao ulaze po njegovoj prirodi. no on nema isto zna~enje kao „roba” u smislu opšte ekonomske teorije.stvari koje tek treba da se proizvedu.stvari kod kojih se prete`an dio obaveza isporu~ioca sastoji u pru`anju usluga ili izvršavanju nekog rada. U predmet ugovora.229 . Ugovor o prodaji robe.230 Predmet ugovora o me|unarodnoj prodaji je. Dalje }e se citirati kao: Sultanovi}-Trifkovi}-Simi}. Sarajevo. bilo od kupca. Sli~nost rješenja u uporednom pravu dozvoljava da se ovdje izlo`e neke karakteristike predmeta prodaje u pravnom smislu.. pa ni u „robu” ne spadaju: . obuhva}ene Konvencijom. . Me|unarodna prodaja prema.brodovi i vazduhoplovi. 230 Vidjeti ~lan 3 BK. Teorija ovo rješenje veoma široko interpretira: dovoljno je „malo više od puke indikacije. ponudi. izuzev ako naru~ilac ne daje bitan dio materijala.228 52. To je u~injeno prvenstveno kroz odredbe o oblasti primjene Konvencije. 15-18 i Draški} dr Mladen. isporuci i pla}anju. doma}em i me|unarodnom pravu”. . str. 228 Nacrt ZOO u ~lanovima 567 – 575 nije promijenio rješenja va`e}eg Zakona o obligacionim odnosima 229 Do sada navedeni slu~ajevi sadr`ani su u ~lanu 2 BK. Isto i ~lan 4 KoZ. Ekonomski fakultet. Analiza njenog teksta pokazuje da se bitni elementi odre|uju posredno. Pošto daljnjih konvencijskih odrednica nema. Sve tjelesne pokretne stvari nisu. poslovnih obi~aja i.. kao i ~lan 2 BK.. tjelesna pokretna stvar odre|ena prema vrsti i koli~ini. te .dijele na propisane. Prvi bitan element po prirodi posla je predmet. . ^lan 6 KoZ sadr`i isto rješenje..

Vidjeti Caemmerer/ Schlechtriem. slo`enost cijele 232 Sultanovi}-Trifkovi}-Simi}. 132-133. Vidjeti ~lan 2 (6) Zakona o prodaji robe Velike Britanije). barem na prvi pogled. zavisi od nacionalnog prava koje se primjenjuje kao sekundaran izvor. tu|e ili nepostoje}e stvari obavezuju prodavca. odredba ~lana 55 BK koja predvi|a na~in odre|ivanja cijene.. Me|unarodna prodaja prema… str.postoje}a ili budu}a (~lan 31. str.Predmet ugovora o me|unarodnoj prodaji mo`e biti tjelesna pokretna stvar: . str. 16-17.234 7. 33-35. 2 BK).svoja ili tu|a. pod uslovom da vrijednost novca bude ve}a od polovine cijene. Stoga odgovor na pitanje da li se ona mora sastojati samo u novcu. ugovor o prodaji se pretvara u ugovor o razmjeni iz ~lanova 552 – 553 ZOO.. . 17. 233. 234 Vidjeti Sultanovi}-Trifkovi}-Simi}.propala.235 Na ovaj na~in se. 233 U anglosaksonskim pravima se razlikuje ugovor o prodaji od sporazuma o budu}oj prodaji (Draški} dr Mladen. Ugovori nastali povodom stvari izvan prometa. On je tada du`an da do vremena isporuke pribavi stvar shodno ugovoru. 29-30. ili mo`e biti odre|ena u novcu i stvarima. str.2.1.. Ne u~ini li tako. 231. na Konvenciji odr`avaju razli~iti po~etni stavovi nacionalnih zakonodavstava po rimskom principu po kome bez cijene nema prodaje (sine praetio non est venditio) i tendencije njihovog pribli`avanja putem sudske prakse. Ugovor o prodaji robe.. O mogu}im rješenjima i teorijskim stavovima povodom odnosa ~lanova 14 i 55 BK. 235 Vidjeti Draški} dr Mladen. Me|unarodna prodaja prema… str. u stvari. No.. smatra se da je posrijedi povreda ugovora za koju se odgovara u skladu sa Konvencijom. str.generi~ka ili individualizirana (~lan 31. U suprotnom. Ugovor o prodaji robe. Tretman cijene kao bitnog elementa po prirodi posla za Be~ku konvenciju proizlazi prvenstveno iz ~lana 14 koji definiše „dovoljnu odre|enost ponude”.. 98 . Me|unarodna prodaja prema… str. 236 Pregled se nalazi kod Draški} dr Mladen.237 Kod nas je usvojen stav da se cijena mo`e odrediti u novcu i u stvarima. 2 BK).koja se nalazi u slobodnom ili ograni~enom prometu (in commercio). . 237 Vidjeti Draški} dr Mladen. 33-35. Cijena je u principu naknada vrijednosti robe. Me|unarodna prodaja prema. isto djelo. shodno relevantnom dr`avnom pravu. odnosno samo u stvarima.236 Cijena kao vrijednosna naknada za ustupljenu stvar nije strukturalno odre|ena u Konvenciji. ako ona nije u ugovoru fiksirana. Sa njim je u kontradikciji.233 .Cijena 53.232 .

Neum 7. 22-23.240 Treba imati na umu da ~lan 463 ZOO.. ukoliko cijena nije u ugovoru odre|ena ili odrediva „u odsustvu bilo kakve indikacije o suprotnom”. smatra}e se da „su strane pre}utno pristale na cijenu koja se u trenutku zaklju~enja ugovora redovno napla}ivala u odnosnoj trgova~koj struci za takvu robu prodanu pod sli~nim okolnostima“..238 Me|u njima izdvajamo: . na~elno do mjesta i vremena isporuke. 134-150. U njemu se mo`e primijeniti metod preciziranja svote ili korištenja razli~itih tehni~kih termina. str. odnosno ~lan 572 Nacrta ZOO. u rasponu ili samo kao minimalnu. uz vo|enje ra~una o mogu}em razli~itom tretmanu izvoznih i uvoznih da`bina. Izrazi „teku}a cijena”. .. ~lan 464 ZOO (~lan 573 Nacrta ZOO) daje zakonsku definiciju „teku}e cijene“ 99 .1987. Ugovor o prodaji robe.ambala`a. „fabri~ka cijena” i sli~ni interpretiraju se prvenstveno prema mjestu zaklju~enja ugovora. Prema njemu. Za njih. “Pravni aspekti kalkulacije u me|unarodnim ugovaranjima”.239 Ako je cijena utvr|ena prema te`ini robe.8.3. . „razumna cijena”. 239 Vidjeti Trifkovi} dr Miloš.da`bine. Bez obzira na to u ~emu se izra`avala i šta sadr`avala.troškove robnog prometa („zavisni troškovi”). cijena ne obuhvata vrijednost ambala`e. Tre}i metod odre|ivanja cijene predstavlja dispozitivni propis sadr`an u ~lanu 55 Konvencije. 240 Sultanovi}-Trifkovi}-Simi}. Prema pravnoj snazi na prvom mjestu nalaze se nacionalni prinudni propisi. 19-21. 238 Opširnije o njima vidjeti Sultanovi}-Trifkovi}-Simi}. pod odre|enim uslovima. Oni cijenu mogu odrediti fiksno. str. U ovoj varijanti. Materijal za simpozij SRFR. 241 Na prijer. Na~ini odre|ivanja cijene su raznovrsni. 54.transakcije u me|unarodnom prometu zahtijeva da se u nju uklju~e i drugi elementi.carine. kao i za druge elemente i na~ine odre|ivanja cijena nazna~ene u ugovoru bi}e relevantni mjerodavni nacionalni poredak.241 me|unarodni trgova~ki obi~aji i konkretna praksa izme|u stranaka u datom ugovoru (~lan 9 BK). Ugovor o prodaji robe. dakle. cijena mora biti odre|ena ili bar odrediva. . str. odnosno maksimalnu. Na drugom mjestu nalazi se ugovor. polaze od pretpostavke da je cijena propisana kao fiksna. „cijena konkurencije”.. O tome na koga padaju navedeni i drugi troškovi posebnu pa`nju treba posvetiti prilikom kalkulisanja cijene u spoljnotrgovinskom poslovanju. u slu~aju sumnje se uzima da ona va`i za netto te`inu (~lan 56 BK).

44. isto djelo. njegovo isklju~ivanje na osnovu autonomije volje stranaka ili poslovnih obi~aja i prakse stranaka. isto djelo. isto djelo. Barem dva elementa pri tome igraju klju~nu ulogu: stanje cijena u danoj trgova~koj struci i konkretna obilje`ja transakcije (koli~ina. Utvr|ivanje zna~enja ~lana 55 je od po~etka rada na kodifikaciji bilo daleko manje sporno od njegovog odnosa sa regulativom odre|enosti ponude u ~lanu 14 BK. No. isto djelo. 521. str. 1 BK. mjesto isporuke. str.246 Ne manji sporovi od ve} izlo`enih postojali su povodom ~lana 55 BK i na pravno-politi~kom nivou. 244 Istorijat vidjeti kod Eorsi u Bianca-Bonell. str. Prvo.243 55. najprije.Ne zahtijeva se postojanje više argumenata – „indicija” protiv primjene ovog dispozitivnog rješenja. Drugo. isto djelo. 243 Eorsi u Bianca . str. Gabriel Henry.244 Rasprave još traju. 100 . 519-520. posljednja ima prednost. Razlozi za to mogu biti: neratifikovanje Dijela II od strane relevantne dr`ave. isto djelo.Redovna trgova~ka cijena utvr|uje se objektivizirano. . ve}u pravnu snagu nesumnjivo ima zahtjev za odre|enoš}u ponude iz ~lana 14.Bonell. u slu~aju sumnje ili sukoba te cijene sa „svjetskom” cijenom. prihvatanje cjenovnika). Suprotan stav zauzima Eorsi u Bianca-Bonell. U odsustvu bilo kakve suprotne indicije. str. 520. krajnji ishod interpretacije mo`e se svesti na prešutni sporazum stranaka da se cijena odredi u skladu sa ~lanom 55. str. isto djelo. Usvojeno dispozitivno odre|ivanje cijene u Konvenciji predstavlja jedno od njenih najve}ih odstupanja u odnosu na haški Jednoobrazni zakon o me|unarodnoj prodaji tjelesnih pokretnih stvari. zna~i da }e ~lan 55 BK samostalno ure|ivati cijenu u onim ugovorima za koje ne va`e odredbe Dijela II Konvencije. 408. isto djelo. ukoliko konvencijska pravila o zaklju~ivanju ugovora va`e. Ne ulaze}i u dublju analizu pojedinih doktrinarnih stavova. U ~emu je promjena? Polaze}i od principa novog me|unarodnog 242 Eorsi u Bianca .Bonell. U njegovoj konkretizaciji mora se voditi ra~una i o mjestu zaklju~enja ugovora. 408-409. 246 Caemmerer/Schlechtriem. na~in pla}anja i sli~no).Mjesto utvr|ivanja cijene nije odre|eno. sukob izme|u ~lanova 14 i 55 mora se riješiti širokim tuma~enjem sadr`aja ugovora u skladu sa ~lanom 8 Konvencije. pošto ~lan 55 va`i samo za ugovore koji su „valjano zaklju~eni” i ulaze u domen va`enja Konvencije. 406-407: “^lan 55 va`i upravo za slu~ajeve gdje cijena nije odrediva”. Jedan element iz pregovora ili stav u ugovoru su dovoljni (upu}ivanje na ranije ugovore. naveš}emo samo sistemske odgovore koje smatramo prihvatljivim. str.Dogmati~ka analiza pokazuje da je u ~lanu 55 potrebno ista}i nekoliko momenata: . 401-405 i Caemmerer/Schlechtriem.242 . 245 Caemmerer/Schlechtriem.245 A to.

ugovor ne postoji.. tre}e lice imenuje predsjednik suda. Prema prvima. Interesi kupaca iz nerazvijenih zemalja time su dobili ve}u zaštitu.250 Napokon. ugovor ne postoji jer nema sporazuma stranaka o jednom od dva bitna elemenata posla. Stoga i ovo pitanje mora biti riješeno uzimaju}i u obzir nadle`no nacionalno pravo. Me|unarodna prodaja prema..247 U našem sistemu. a ako nje nema razumnu cijenu kao dispozitivna rješenja za odre|ivanje cijene. stav 2 našeg ZOO. strana kojoj je prepušteno odre|ivanje cijene mora to urediti u granicama „razumnosti i poštenja”. 250 Vidjeti Sultanovi}-Trifkovi}-Simi}. Iz citiranih odredbi o ponudi jasno je da je primarno rješenje ono po kome to ~ine prodavac i kupac zajedni~ki. str. U uporednom pravu postoje tri sistema. kao što su klizna skala. Ako se stranke nisu sporazumjele o promjeni cijene. Naše pravo spada u posljednju grupu. treba napomenuti da je ~lan 55 BK u~inio ~lan 462. Obrasci ovih klauzula sadr`ani u tipskim ugovorima i opštim uslovima EEK pri tome mogu biti od znatne pomo}i. neusaglašenim sa me|unarodnim poslovnim pravom.ekonomskog poretka. 249 ^lan 1473 talijanskog Codice civile. Ugovor o prodaji robe. ona se ravna prema doma}im propisima na koje upu}uje me|unarodno privatno pravo.. Po drugima. str. 36-38 i Sultanovi}-Trifkovi}Simi}. 248 Opširnije kod Draški} dr Mladen. kao predstavniku tre}e grupe prava.. Pri tome treba imati u vidu da romanska i anglosaksonska prava striktno poštuju princip Pacta sunt servanda i da ne uva`avaju 247 ^lan 2-305 UCC. koji je zasnovan na haškom Jednoobraznom zakonu. 23-24. indeksna skala i drugi su dopušteni i zato ih treba koristiti u poslovima prodaje koji su podvrgnuti Konvenciji. ugovorni metodi promjene cijene. zavisi od nacionalnog prava koje slu`i kao supsidijaran izvor.248 Konvencija ne sadr`i ni odredbe o tome šta }e biti ako tre}e lice koje su odredile stranke ne}e ili ne mo`e da utvrdi cijenu.. 101 . Pošto je Nacrt ZOO u ~lanu 571 zadr`ao redovnu prodav~evu cijenu. Konvencija ne rješava ni pitanje ko odre|uje cijenu. 56.249 dok tre}i smatraju da se i tada imaju primijeniti dispozitivna pravila o odre|ivanju cijene. smatra se da cijena nije ni ugovorena i da treba primijeniti pravila koja va`e za tu situaciju (~lan 466 ZOO).. Ugovor o prodaji robe. u koji spada poredak USA. Po drugome. jasno je da }e BiH i dalje imati nejednak dispozitivni re`im cijene za doma}e i me|unarodne prodaje. A ono mo`e spadati u jednu od tri grupe sistema. Da li }e biti pravovaljan ugovor u kome je cijenu odredilo samo jedno lice. str. Prema prvome. Na kraju. ~lan 55 BK zamjenjuje „redovnu prodav~evu cijenu” kao subjektivisti~ki postavljen kriterij sa objektiviziranim tr`išnim mjerilom redovne cijene „u odnosnoj trgova~koj struci”. 24.

58. u pravnom smislu. uklju~uju}i i naš. Koli~ina 57.1.2. pribli`no (circa.transportne klauzule i . uz posebno isticanje elemenata na koje ukazuje Be~ka konvencija. od . Njima stranke posti`u potpunu prilago|enost ugovora svojim konkretnim potrebama. Kvalifikacija koli~ine je va`na za kvalifikaciju ove povrede ugovora kao nebitne ili bitne i za posljedice djelomi~nog ispunjenja.do 251 ^lanovi 133 – 136 ZOO.ambala`u. bilo kao nebitan element. niti radi definisanja ugovora shodno klju~nim ciljevima stranaka. Nebitni elementi su oni sastojci ugovora koji se u njemu ne moraju nalaziti niti po prirodi posla.koli~inu.djelovanje promijenjenih okolnosti i prekomjernog ošte}enja na cijenu. . Germanski pravni sistemi. ali u njega uvodi izvjesne izmjene. . Od nebitnih elemenata posebno }emo razmotriti: .priroda stvari. Koli~ina mora u ugovoru biti odre|ena ili odrediva.kvalitet. Odre|ivanje se vrši izri~ito. pa i u Konvenciji. Pri tome }emo se pridr`avati sistema koji uspostavljaju nacionalna prava i teorija. Nacrt ZOO u ~lanovima 176 – 179 zadr`ava ovaj institut. U svim ostalim slu~ajevima koli~ina je nebitan element. koli~ina mo`e da se odredi bilo kao bitan. 7. sa stanovišta zna~aja za stranke i posljedica po ugovor.251 priznaju dejstvo klauzule o promijenjenim okolnostima i u ugovorima poslovnog prava.2. Pri ugovaranju treba imati na umu da najve}i broj sporova iz ugovora o prodaji nastaje upravo povodom nebitnih elemenata. sporno je da li je koli~ina bitan ili nebitan sastojak ugovora.sporazum stranaka. Prvi nebitan element je koli~ina. . 102 . No. Koli~ina je bitan sastojak ako na to upu}uju: . Jasno je da ona kao odrednica predmeta uvijek ulazi u bitne elemente (~lanovi 14 i 35 BK). Odre|ivanje nebitnih elemenata ipak je izuzetno zna~ajno i u ekonomskom i u pravnom smislu.okolnosti posla ili . U zakonodavstvu. Nebitni elementi 7.

str. str.odstupanje od uzorka ili modela ne smije biti osim ukoliko prodavac nije u ugovoru izri~it. funkcionalnih i drugih osobina robe koji je ~ine upotrebljivom bilo za svrhe za koje se roba uobi~ajeno upotrebljava.253 bilo za svrhe koje su prodavcu izri~ito ili pre}utno stavljene do znanja u vrijeme zaklju~ivanja ugovora (~lan 35 (2) BK).2.257 . a ne sama Konvencija. propisani izvozni standardi i sli~no).256 ili nije u vezi sa pregovorima nesumnjivo ukazao kupcu da uzorak. Postoji izuzetno veliki broj metoda na koje to mo`e biti u~injeno. Kada je izri~ito ugovoreno. Vidjeti slu~aj „Kadmium mušula“ (BGHZ 129. potrebno je da mu je kupac barem pre}utno (odre|ivanjem zemlje u kojoj }e se roba koristiti. isto djelo.). Kvalitet mo`e biti odre|en najprije prinudnim propisom nadle`nog nacionalnog prava. kvalitet je bitan element ugovora. 282-283. isto djelo. obavezni standardi.. na primjer) stavio do znanja i ovaj kriterij za utvr|ivanje kvaliteta.2.. ta~ka c) BK).u doma}em pravu opis ima prednost nad svim drugim na~inima sa kojima je u sukobu. isto djelo.” str. 60. str. stav 2.opis robe . 255 Bianca u Bianca . . str. S. 257 Rješenje našeg prava i teorijska razmatranja vidjeti kod Sultanovi}-Trifkovi}-Simi}.. Kvalitet je skup fizi~kih. 321.252 7. 59 – 60). 28-34. te Sultanovi}-Trifkovi}-Simi}.nebitan. Ugovor o prodaji.uzorak ili model .. 113. 103 . isto djelo. 254 Vilus dr Jelena. isto djelo. 18-19. 253 Isto. str.. Caemmerer /Schlechtriem.255 Drugi na~in odre|ivanja kvaliteta je ugovor. Treba imati na umu da je osnov obaveznosti ovdje doma}i propis. 256 Caemmerer/Schlechtriem. Zna~aj kvalifikacije je isti kao kod koli~ine. Da bi postojala odgovornost prodavca za nesaobraznost robe sa prinudnim propisima.. bilo za promet (merchantibility). 75 – 86) u kojoj je njema~ki kupac mušula bio obavezan da plati švajcarskom prodavcu isporuku mušula koje su sadr`avale koli~inu kadmijuma iznad propisanih u BRD zato što u ugovoru nije bilo nazna~eno gdje }e kupac dalje preprodavati robu (navedeno prema Gildeggen R. 30-31. odnosno model pokazuje samo radi pribli`nog odre|ivanja kvaliteta (~lan 35 (2) BK). prema Konvenciji uzorak ili model su pravno ja~i na~ini odre|ivanja kvaliteta ugovorom (~lan 35.) i pojedinim tehni~kim terminima („cisterna”.i u nacionalnim pravima i u me|unarodnom saobra}aju ugovaranje kvaliteta specifikacijom vodi posebnoj vrsti prodaje specifikacionoj prodaji.itd.. „vagon” itd. U suprotnom . str.Bonell. Kvalitet 59. Navodimo najva`nije: . Ugovor o prodaji. ako na to ukazuju priroda stvari ili okolnosti posla. U Be~koj konvenciji specifikacija je ure|ena 252 Neka pravna pitanja vidjeti kod Draški} dr Mladen: “Me|unarodna prodaja prema. 323.specifikacija . str.254 On tada obavezuje stranke bez obzira na pravnu tehniku kojom je to u~injeno (minimalni kvalitet. hemijskih.

prodav~eva specifikacija postaje obavezna. Zna~enje tehni~kih izraza odre|uje se prema mjestu i vremenu zaklju~ivanja. Izjedna~enost (harmonizacija) INCOTERMS-a sa Spoljnotrgovinskim definicijama SAD iz 1942. Zbog toga on mora biti korišten oprezno. Vidjeti: Bianca u Bianca-Bonell.srednji kvalitet. Tipi~no zna~enje transportnih klauzula je utvr|eno u INCOTERMS-u 2000 koji je ve} generalno obra|en u ovome materijalu. Recht der Internationalen Wirtschaft (RIW) 7/2000. samo potvr|uju opravdanost ovog zaklju~ka.posebnu pa`nju treba posvetiti autenti~noj mustri i mustri koju kod sebe ~uva posrednik.standard. 275. nesumnjivo je da }e se ova pravila primjenjivati kad god je neka transportna klauzula unesena u ugovor uz naznaku INCOTERMS 2000. 260 Vidjeti izlaganja o izvorima me|unarodnog poslovnog prava. 262 Profesor Piltz dr Burghard: “INCOTERMS 2000-ein Praxisueberblick”.takva. 344..” str. str. naj~eš}e. a ako se to ne mo`e znati.. da se isporu~uje roba koja odgovora poznatoj svrsi za koju }e kupac koristiti stvar. U nacionalnim pravima oni predvi|aju. . Pri tome posebnu pa`nju treba posvetiti ~lanovima 8 i 9 BK. isto djelo.posebnim ~lanom (~lan 65). .262 Smatramo da }e to naj~eš}e biti slu~aj.tip. onda . 32. .upotrebom razli~itih tehni~kih termina (kakva . 263 Vidjeti i izlaganja o sopstvenim izvorima me|unarodnog poslovnog prava. prodavac je du`an o svojoj specifikaciji obavijestiti kupca i ako on u razumnom roku ne dadne drugu . Transportne klauzule i ambala`a 61. “Me|unarodna prodaja prema. potrebno je posebno utvr|ivati da li u skladu sa ~lanom 9 BK primjena INCOTERMS 2000 ujedno predstavlja i utvr|en poslovni obi~aj. Ukoliko se samo navede skra}ena oznaka klauzule. Tre}i na~in ugovaranja kvaliteta jeste oslonac na dispozitivne propise. Isto i Bianca u Bianca-Bonell. 261 Draški} dr Mladen: “Me|unarodna prodaja prema. isto djelo. pa ni o INCOTERMS-u. 487. 104 . 259 U prilog ovome rješenju govori i ~lan 8 BK prema kome se izjave jedne strane interpretiraju po njenoj namjeri. vi|eno .3.mustra . ukoliko je ta namjera (upotreba robe u našem slu~aju) bila poznata drugoj strani. 274. Ukoliko se desi.258 Na ovakva rješenja posredno upu}uje i ~lan 35 BK tra`e}i da kvalitet „odgovara zahtjevima ugovora”. 280-281). na osnovu va`enja obi~aja.odobreno i sli~no).” str. str.259 7.261 Ipak. .260 Be~ka konvencija ne sadr`i odredbu o trgova~kim terminima uopšte.263 258 Draški} dr Mladen.2. Prema Konvenciji je odre|ivanje specifikacije ugovorna du`nost kupca ~ije neispunjenje u sporazumom utvr|enom roku ili u razumnom roku po prijemu zahtjeva prodavca za slanjem specifikacije vodi stvaranju prava prodavca da sam sa~ini specifikaciju. ovaj autor skre}e pa`nju da navedeni stav nije u Konvenciji izri~ito izra`en (str. Ipak.. str..

270 264 Isto Schmitthoff. Ambala`a se u nacionalnim pravima samo izuzetno odre|uje prinudnim propisima.. onda prodavac mora da obezbijedi ambala`u koja je podobna „da sa~uva i zaštiti robu”. Sli~no postupa i ~lan 35(2) ta~ka d) Konvencije. pa i našeg. 128 ne spominje cijenu transporta robe kao element za utvr|ivanje da li je pakovanje odgovaraju}e. Ugovor o prodaji. „što se procenjuje prema ustaljenom na~inu pakovanja u konkretnoj grani trgovine“. 34-35. potrebno je da to izri~ito ugovori. Zbog toga se pretpostavlja da je ukalkulisana u cijenu. str. Pod kategorijom „ambala`a” mo`e se podrazumijevati i svaki drugi vid zaštite robe.267 Praksa stranaka mo`e i kod ovog elementa biti izvor za odre|ivanje na~ina na koji prodavac treba da ispuni svoju obavezu (~lan 9. Ovakva situacija postoji i u našem pravu. 268 Uporedni pregled vidjeti kod Draški} dr Mladen: “Me|unarodna prodaja prema. a ako njih nema prema obi~ajima u sjedištu prodavca. a sporazum stranaka ne indicira druk~ije.” str.265 „Ustaljeni na~in pakovanja“ procjenjuje se prema globalnim poslovnim obi~ajima.268 Pla}anje ambala`e zavisi od toga šta je ugovoreno.. Ako je koli~ina odre|ena po te`ini. 223-224. X Ed. str.62. Ugovor o prodaji. 130-131. 269 Vidjeti Sultanovi}-Trifkovi}-Simi}. X Ed. str. te kod Trifkovi} dr Miloš. Rješenja nacionalnih prava. str. 267 Schmitthoff.. s tim da odredbe Opštih uzansi još va`e. pa i u našem. kako u pogledu sigurnosti. isto djelo. Pošto su u pitanju pravni standardi. obi~aj i dispozitivna pravila. str. budu}i da ona va`i za netto koli~inu robe. komentar uz ~lan 35 BK. isto djelo.. ne primjenjuju se automatski. 144-146. Pravni aspekt kalkulacije u me|unarodnim ugovaranjima. Be~ka konvencija smatra obezbje|enje odgovaraju}e ambala`e samostalnom obavezom prodavca (~lan 35. Pri tome uvijek treba uzimati u obzir i zahtjeve transporta. str. ako ugovorom nije druk~ije odre|eno. 138 266 Bianca – Bonell. Na ovome posebno insistira ~lan 35 (1) BK. 270 Sulatnovi}-Trifkovi}-Simi}.. Ako ambala`a nije ugovorena.269 Ukoliko prodavac `eli vra}anje ambala`e. prodavac treba da obezbijedi uobi~ajenu ambala`u.264 U ostalim slu~ajevima izvori su: ugovor. 265 Perovi} J. isto djelo. 35.. po ~lanu 56 BK smatra se da ambala`a nije ura~unata u cijenu.266 Ukoliko ni jedan obi~aj ne postoji.. realna obaveza prodavca zavisi od okolnosti slu~aja.. isto djelo. stav 1 BK). tako i u pogledu cijene. 105 .. To se ~ini uglavnom onda kada tako tra`e razlozi zaštite zdravlja i bezbijednosti. (1) BK) Reguliše je isklju~ivo u okviru nesaobraznosti robe (~lan 25 (2) BK). U ostalim slu~ajevima je obazbje|enje ambala`e u na~elu obaveza prodavca. Time se odstupa od rješenja koja vladaju u mnogim sistemima. Ambala`a je zaštitni omot robe.

277 Predmet isporuke ne mora biti identi~an predmetu ugovora.1. 68-69.276 I tre}e. 40-41.8. Najprije. str. odvojeno se regulišu distanciona i nedistanciona isporuka. potrebna je njena teorijska definicija.izjave volje date izri~ito ili pre}utno . 252).275 To posebno nije mogu}e kod me|unarodnih prodaja sa otpremom stvari ili sa prodajom u mjestu opredjeljenja. te plodove i koristi nastale od vremena u kome je trebalo izvršiti isporuku (~lan 468 ZOO). str. str. 276 Draški} dr Mladen. No.. 272 Draški} dr Mladen. str. Tako je prodavac du`an da prema našem pravu pored predmeta ugovora u ispravnom stanju preda i pripatke stvari.. 274 Sultanovi}-Trifkovi}-Simi}. 130 i 131. isporuka se mora sastojati barem iz jedne fakti~ke radnje i jedne pravne radnje . fakti~ke i pravne radnje moraju biti izvršene dobrovoljno.. X Ed. isporuka se ne mo`e reducirati samo na tu vrstu ~inidbi. 106 . Drugo. iz sistema prava kupca kod nesaobraznosti isporuke vidi se da se ona smatra izvršenom i kad u svemu ne odgovora ugovoru. Me|unarodna prodaja prema. isto djelo. Ugovor o prodaji. fakti~ke radnje se naj~eš}e sastoje u stavljanju robe u posjed kupcu.koja objašnjava razlog vršenja materijalnih ~inidbi. nego se ona samo navodi kao prva obaveza prodavca (~lan 30 BK). Obaveze prodavca 8. Ugovor o prodaji. u Konvenciji predvi|enim pravima. ~lan 473 ZOO. str. isto djelo. Prvo. 271 Vidjeti Vilus dr Jelena.. 127... isto djelo. odnosno u stavljanju kupca u mogu}nost da preuzme posjed. Isporuka robe 8. Pojam isporuke 63. str. Me|unarodna prodaja prema..272 Pošto Be~ka konvencija ne odre|uje pojam isporuke. 277 Schmitthoff.273 Ona predstavlja „sistem fakti~kih i pravnih radnji koje prodavac mora da izvrši prema svim relevantnim izvorima da bi kupac mogao ste}i posjed stvari i najja~e stvarno pravo na njoj”. ^lanu 19 haškog Jednoobraznog zakona o me|unarodnoj prodaji (ULIS) sadr`i slijede}u definiciju: „Isporuka se sastoji u predaji stvari saobrazne ugovoru”. I tre}e. Drugo.1. 273 ^lan 31 BK kroz odre|ivanje mjesta isporuke posredno odre|uje i njen sadr`aj (Caemmerer/ Schlechtriem.. Problemi koji su postojali u vezi sa ovakvim odre|enjem271 naveli su redaktore Be~ke konvencije da u tri zna~ajne ta~ke odstupe od haškog Jednoobraznog zakona.274 Tri momenta iz ove definicije treba posebno ista}i. 41.2. 99-101. Sli~no rješenje postoji i u drugim sistemima. 275 Sultanovi}-Trifkovi}-Simi}. Kupac se tada mo`e koristiti odre|enim. ne daje se definicija isporuke. str.

. Kod translativnih (romanska prava) svojina prelazi na kupca zaklju~ivanjem ugovora o prodaji. Mjesto isporuke odre|uje i tip prodaje...prodaja sa otpremom (distanciona) i . tradicioni i mješoviti sistemi prelaska svojine sa prodavca na kupca. britanskog Sale of Goods Act iz 1979.282 8. No. str. ukoliko nisu ure|ene ugovorom. Ugovor o prodaji . pa isporuka ima karakter ostvarivanja vlasni~kih ovlaštenja kupca. str... Zbog toga i isporuka u njima mo`e imati dvostruki pravni karakter. 43-46. pošto odre|ivanje relevantnog prava zavisi dobrim dijelom od isporuke robe. 284 Draški} dr Mladen.1. str.278 Prelaz svojine ure|uje se mjerodavnim nacionalnim pravom. 280 Draški} dr Mladen. U Konvenciji je izri~ito istaknuto da ona ne reguliše „dejstvo koje bi ugovor mogao imati na svojinu prodate robe” (~lan 4 BK). Me|unarodna prodaja prema. i 18. Kod tradicionalnih sistema (germanski i naš). str. a potom i neka pravno-tehni~ka rješenja zavise od odnosa isporuke i prelaska svojine. Za mjesto isporuke se vezuju: prelaz rizika. 107 . . Ugovor o prodaji.prodaja u mjestu opredjeljenja (distanciona). Vidjeti naro~ito ~lanove 17. U kontinentalnim pravima razlikuju se translativni..281 Treba ista}i da su razlike u praksi daleko manje od konceptualnih. 283 Opšta rješenja vidjeti kod Sultanovi}-Trifkovi}-Simi}. 125-126. 6. onih gdje je za prenos svojine potrebno i uru~enje stvari. Shodno tom kriteriju one mogu biti: . Mjesto isporuke je geografska lokacija ili lokalitet na kojima sve radnje koje u konkretnom slu~aju ulaze u isporuku moraju biti završene.2. prelaz troškova i pravila koja regulišu modalitete isporuke. Me|unarodna prodaja prema. 127. Mjesto isporuke 65.. 282 Sultanovi}-Trifkovi}-Simi}. naro~ito u me|unarodnom privrednom poslovanju. str.279 Pravni karakter isporuke.prodaja u mjestu (nedistanciona). opravdano je tvrditi da je isporuka „centralna os celog sistema prava prodaje” u me|unarodnim relacijama. što omogu}uje relativno lako odvijanje me|unarodne trgovine.284 278 Vidjeti ~lanove 66-71 Be~ke konvencije. 281 Sultanovi}-Trifkovi}-Simi}. a tradicioni na generi~ke stvari. što je krajnji cilj ugovora o prodaji.. str. Me|unarodna prodaja prema.283 Otuda je zna~aj mjesta isporuke veliki. 279 Draški} dr Mladen. isporuka je obaveza prodavca i sredstvo prenosa svojine.280 Kod mješovitih sistema (švajcarski) translativni sistem se primjenjuje na individualizirane. Stoga primarna posljedica isporuke u doma}em i me|unarodnom poslovnom pravu jeste prelazak rizika sa prodavca na kupca.. 5-7. Ugovor o prodaji... 125..64. U common law sistemima se prelazak svojine ure|uje ugovorom i to na jedan od izlo`enih na~ina.

dakle. Posljednje pravilo ujedno je i opšte pravilo. 287 Vidjeti teorijska razmatranja kod Sultanovi}-Trifkovi}. stvar predati u mjestu u kome djeluje.287 Dajemo teorijsku podjelu: .Prema na~inu predaje stvari isporuka mo`e biti: realna.286 8. Na~in isporuke 67. te poslovna praksa izme|u konkretnih subjekata me|unarodne prodaje. Konvencije. Uslov za to je da su stranke u trenutku zaklju~enja ugovora znale za to mjesto.1. str. 252..Simi}. U ostalim slu~ajevima distancione prodaje i kod nedistancione prodaje mjesto isporuke je mjesto „u kome je prodavac u trenutku zaklju~enja ugovora imao svoje sjedište” (~lan 31. 286 Vidjeti i Vilus dr Jelena. str. Ukoliko stranke nisu znale za to mjesto. primijeni}e se dopunsko (supletorno) pravilo . dokumentarna i simboli~ka.Mjesto isporuke odre|uje se prvenstveno ugovorom. Na~in isporuke obuhvata sve vrste radnji i modalitete tih radnji koje prodavac treba da izvrši da bi predmet isporuke stavio na raspolaganje kupcu. Bude li mjesto isporuke navedeno u posebnoj odredbi suprotno mjestu koje je dodano transportnoj klauzuli. Sistematizacija ima teorijski karakter. shodno ~lanu 9. 108 . Za njega mogu va`iti i poslovni obi~aji. Na~in isporuke zavisi od vrste robe i od ugovora. U slu~aju distancione prodaje mora se. 104. isto djelo. ve}u pravnu snagu ima specijalni uglavak. Sporazumom stranaka to mo`e biti u~injeno izri~ito ili pre}utno. Ovdje. Ugovor o prodaji. brodar) i ako ugovor ne upu}uje na nešto drugo.285 Ako o mjestu isporuke u ugovoru ništa nije re~eno. (b) BK). uklju~uju}i i Be~ku konvenciju je priznaju kroz regulisanje specifi~nih odnosa.3. 66. (c) BK). Ona zavise od vrste robe. a izvori prava. a potom dispozitivna pravila Konvencije. Be~ka konvencija od predaje dokumenata koji se 285 Caemmerer/Schleshtriem. Izri~ito odre|ivanje naj~eš}e se vrši transportnim klauzulama. str. Kod generi~ke robe razlikuje se distanciona od nedistancione prodaje. Isporuke se prema na~inu izvršenja mogu razli~ito podijeliti. nije dovoljna mogu}nost ili obaveza znanja. na osnovu ~lana 31 (a) Konvencije. Individualizirane stvari. za njegovo odre|ivanje primijeni}e se najprije mjerodavni poslovni obi~aji i praksa konkretnih stranaka (~lan 9 BK). generi~ke stvari koje se moraju izdvojiti iz odre|ene mase i budu}e stvari moraju se isporu~iti u mjestu u kome se nalaze odnosno u kome }e se „proizvesti ili izraditi” (~lan 31.ono koje va`i za stvari odre|ene po rodu. isto djelo. prvi samostalni prevoznik ukoliko to zahtijeva priroda transporta (`eljeznica.. 46-49.

262-263. „Prvi prevozilac” mora biti transportno preduze}e nezavisno od prodavca. Ako se vrijeme odre|uje pravnim standardima. Ovo obavještenje je neopozivo289 zato da nesavjesni prodavac ne bi mogao da na teret kupca kalkuliše u pogledu mogu}ih transportnih rizika. Da li špediter spada u „prevoznike” je i fakti~ko i pravno pitanje.. Vrijeme isporuke je trenutak ili period u kome sve radnje koje predstavljaju isporuku treba da budu završene. a ta~no utvr|ivanje njihovog sporazuma vrši se prema dispozitivnim pravilima.” str. 253-255. 291. str. Radnje kojima }e se predaja prevozniku obaviti. prakse strana. 8. „prodavac je du`an poslati kupcu obavještenje o otpremi kojim se bli`e odre|uje roba” (~lan 32 (a) BK). 128. 289 Caemmerer/Schlechtriem. 290 Draški} dr Mladen: “Me|unarodna prodaja prema. To je “trenutak vremena po~evši od koga kupac mo`e zahtjevati izvršenje isporuke”. osim prethodno izlo`enog. Na~in isporuke kod distancione prodaje sastoji se „u predaji robe prvom prevoziocu u cilju dostavljanja kupcu” (~lan 31 (a) BK). str. onda }e pravila o predaji robe od strane vozara primaocu biti ujedno i izvor za odre|ivanje na~ina isporuke.1. odre|ivanje na~ina isporuke je stvar obi~aja. isto djelo.290 Ako je ugovorom izri~ito predvi|ena prodaja u mjestu opredjeljenja. Predaja posjeda nad robom prevoznika je u svakom slu~aju minimum koji mora biti ispunjen.odnose na robu ~ini posebnu obavezu prodavca i ve`e za njeno izvršenje i specifi~na rješenja (~lan 34). 131 definiše druk~ije rok isporuke. Ukoliko roba nije jasno identifikovana kao roba namijenjena za izvršenje konkretnog ugovora. isto djelo. te rješenja mjerodavnog nacionalnog prava.. Vrijeme isporuke 69.Prema vremenu predaje cijele koli~ine isporuke su: jednokratne i sukcesivne. U poslovanju prevladavaju situacije u kojima se stranke sporazumijevaju o vremenu isporuke. isto djelo. str. Opšte je rješenje uporednog i me|unarodnog poslovnog prava da se vrijeme isporuke ugovorom mo`e utvrditi: 288 Opširno kod Caemmerer/Schlechtriem. Na str.. 291 Draški} dr Mladen: “Me|unarodna prodaja prema.” str. London u Binaca-Bonell. Kod nedistancionih prodaja i u svim drugim slu~ajevima. prije svega. .288 prvenstveno od toga da li špediter sam vrši prevoz ili anga`uje druga lica da to u~ine. 253 i ovaj autor insistira na nezavisnom prevozniku. poslovnim obi~ajima i praksom ili dispozitivnim propisima. 68.4. 109 .291 Vrijeme isporuke odre|uje se ugovorom. njihovo zna~enje se konstatuje i prema poslovnim obi~ajima. kao i modaliteti tih postupaka zavise od vrste robe i na~ina transporta. Odgovor na njega zavisi od tuma~enja svih relevantnih okolnosti datog slu~aja..

293 ali i prema obi~ajima. Ukoliko ugovor i obi~aji šute o vremenu isporuke. 107.” str. Odre|ivanje perioda vrši se izri~itim navo|enjem datuma koji determinišu period ili upotrebom tehni~kih termina (od-do. Ukoliko stranke stoje u trajnijem poslovnom odnosu. Za naše pravo vidjeti Sultanovi}-Trifkovi}-Simi}. pravo izbora pripada prodavcu (~lan 33 (b) BK). prodavac mo`e dokazivati da je zadocnio zbog smetnje „van njegove kontrole” i da stoga ne odgovara za docnju. 133. 70. Ona se u uporednom pravu razlikuju.fiksno odre|enim ili iz ugovora odredivim datumom (~lan 33 (a) BK) i ..294 Ova mogu}nost kupcu ne stoji na raspolaganju kada datum isporuke odre|uje prodavac. Bude li kupac ovlašten da odredi datum isporuke. usvojena u suštini ve} u haškom Jednoobraznom zakonu (~lan 22). Sva izlo`ena pravila }e se primijeniti pod uslovom poštovanja principa jednovremenosti isporuke i pla}anja. on o tome mora blagovremeno obavijestiti prodavca.). str. U prvom slu~aju datum se shva}a u kalendarskom smislu.ta~no odre|enim ili iz ugovora odredivim vremenskim periodom (~lan 33 (b) BK). Jedino pravno pitanje se otvara u slu~aju u kome je vrijeme isporuke odre|eno periodom. sredinom mjeseca itd. 293 Sli~no je i rješenje ~lana 470 ZOO. Izuzev kada okolnosti posla (na primjer: obezbje|enje broda od strane kupca) ili ugovor ukazuju na to da je kupac ovlašten da odredi datum isporuke. primijeni}e se pravila dispozitivnih propisa.. po kome prodavac treba da izvrši isporuku „u razumnom roku poslije zaklju~enja ugovora” (~lan 33 (c) BK). Iako u uporednom pravu i teoriji postoji spor oko toga od kada rok isporuke te~e. isto djelo. Za sukcesivne isporuke nema posebnih pravila. Ako to nije mogu}e. Ne u~ini li tako. ^lan 58 (1) BK izri~ito predvi|a ovlaštenje prodavca da uslovi „predaju robe ili dokumenta pla}anjem cijene”. Ugovor o prodaji. pa }e se izlo`ena rješenja shodno primjenjivati i za pojedine obroke. str. mo`e se smatrati da su rješenja Be~ke konvencije jasna.292 Be~ka konvencija je preuzela rješenje common law sistema. va`i}e mjerodavno nacionalno pravo.. i njihova me|usobna praksa mo`e po Be~koj konvenciji da uti~e na utvr|ivanje du`ine razumnog roka. ili od zaklju~enja ugovora. mada poslovni obi~aji u mnogim strukama zahtijevaju da se sve potrebne radnje obave do kraja uobi~ajenog radnog vremena odre|enog datuma. Rok po~inje te}i od ugovorenog datuma po~etka perioda. 49-54. 110 . U slu~aju distancione prodaje ovo svoje ovlaštenje 292 Pregled vidjeti kod Draški} dr Mladen: “Me|unarodna prodaja prema. Razuman rok odre|uje se prema okolnostima posla i prirodi stvari. 294 Vilus dr Jelena...

a ne neznatna povreda ugovora. Ugovor o prodaji.. Svoje pravo zadr`avanja isporuke prodavac mo`e izvršiti najprije tako što isporuku ne}e izvršiti.Kupac ne}e mo}i da izvrši „bitan dio” svojih obaveza. te uvjerenje o porijeklu robe i fitopatolška potvrda. 111 . Dakle. Da bi izbjegla sporove oko tuma~enja ovog momenta. Prvi je „ozbiljan nedostatak” sposobnosti da se obaveza izvrši ili kreditna nesposobnost (~lan 71 1 BK). što zna~i nesumnjiva. 214. predstoji fundamentalna. Me|u robnim razlikujemo tri osnovne vrste: .295 Postoji još jedna situacija u kojoj prodavac ima pravo da bez štetnih posljedica odgodi izvršenje isporuke. 1.2. Privatnopravne dokumente mogu}e je dalje klasifikovati na finansijske i robne. ~lana 71 BK mo`e se zaklju~iti da je cilj obavještavanja omogu}avanje kupcu da pru`i adekvatna sredstva obezbje|enja urednog izvršenja svojih obaveza. Oni se mogu podijeliti na dokumente koji proisti~u iz dr`avne intervencije i one koji interesuju samo stranke. str. b) BK).Budu}a povreda je „o~ita”. Prodavac mo`e zadr`ati isporuku (suspend the performance) pod slijede}im uslovima: .296 Me|u javno-pravnim dokumentima najve}u ulogu imaju oni koje izdaju carinske vlasti. Ugovor o me|unarodnoj prodaji prati ve}i broj dokumenata od onih koji se sre}u u trgova~kim prodajama unutar zemlje. 8. ukoliko je robu otpremio prije nego što je postala o~ita nesposobnost druge strane. 296 Draški} dr Mladen. Me|unarodna prodaja prema. .Obaveza je nastala na osnovu ugovora. Iz stava 3. No. bilo spre~avanjem njenog uru~enja kupcu.dokumenti koji u sebi sadr`e pravo vlasništva na robi i slu`e njegov295 O jednovremenosti vidjeti Sultanovi}-Trifkovi}-Simi}... Ona je zasnovana na opštem pravilu o ovlaštenju na zadr`avanje ispunjenja iz ~lana 71 BK. Prodavac je du`an da odmah (immediately) obavijesti kupca o zadr`avanju isporuke. Drugi je ponašanje kupca „u pripremama za izvršenje ili u izvršenju ugovora” (~lan 71. . str. 53-55. Teret dokazivanja svih relevantnih ~inioca le`i na prodavcu. Prodavac ova dva prava ima ~ak i onda kada kupac ve} dr`i dokumente koji ga ovlaš}uju da raspola`e robom.. ali još nije dospjela.prodavac mo`e ostvariti zadr`avanjem predaje robe i dokumenata kupcu dok on ne plati cijenu. Predaja dokumenata 71. Konvencija taksativno navodi dio osnova po kojima se on utvr|uje. prodavac mo`e svoje ovlaštenje realizovati bilo zadr`avanjem robe u transportu. Pri tome prava tre}ih lica ne mogu biti ošte}ena.

298 Stav Be~ke konvencije o ovom pitanju nije tako jasan. Obaveza predaje dokumenata ure|ena je u istom odsjeku sa isporukom. Napokon. police transportnog osiguranja itd. bilo izme|u kupca i tre}ih lica (uputstva o upotrebi. 112 . Me|unarodna prodaja prema. 215-216. 91. 308 smatraju da nema bitnih razlika izme|u haškog Jednoobraznog zakona o me|unarodnoj prodaji i BK. razne vrste faktura. razli~ite pravne prirode i diverzificiranih funkcija dokumenata u me|unarodnoj prodaji. skladišnica i sli~ni).). Glava II.om prenosu (teretnica. 304 Pregled vidjeti kod Draški} dr Mladen. Na to upu}uje i mogu}nost ispravke i dopune nesaobraznih dokumenata ukoliko su predani prije ugovorenog roka (~lan 34 BK).transportni dokumenti koji ne daju vlasništvo na robi (špediterska potvrda o prijemu robe. ~iji je osnovni zadatak da omogu}e i olakšaju promet robom bilo izme|u stranaka (potvrda o koli~ini i kvalitetu. ~lanove 50 i 51 haškog akta. isto djelo. Odsjek II Be~ke konvencije.299 On je u izvjesnoj mjeri ~ak i protivrje~an.297 . Polaze}i od velikog broja. haški Jednoobrazni zakon je predaju dokumenata jasno izdvojio u posebnu obavezu prodavca.302 To }e biti naro~ito va`no onda kada je ugovoreno obezbje|enje pla}anja dokumentarnim akreditivom. 72. 216.. Ukoliko to nije u~injeno. Dalje. 299 Caemmerer/Schlechtriem. 303 Draški} dr Mladen.) i .301 odredbe ~lana 34 BK mogu da se primijene kako u sklopu dokumentarne isporuke.. 301 Vilus dr Jelena. str. str. odsjek II... 302 Gildeggen R. isto djelo. Me|unarodna prodaja prema.304 Mjesto i vrijeme predaje dokumenata se odre|uju ugovorom. U tipskim ugovorima i opštim uslovima EEK navo|enju dokumenata posve}ena je mnogo ve}a pa`nja. ali je ona uzeta u obzir u dijelu koji govori o kup~evoj obavezi pla}anja (~lan 58 BK). 298 Vidjeti Glavu III. garantni listovi za robu namijenjenu trajnoj upotrebi i drugo). isti~e da se u ovoj grupi prepli}u re`imi trgova~kog i prava vrijednosnih papira. zbog toga „što se nije napravila razlika izme|u tako va`nih dokumenata kao što su konosman. isto djelo. s jedne strane i ostalih”. str. str. str.. Ugovorna rješenja se dopunjuju trgovinskim obi~ajima303 i prinudno-pravnim re`imima vanjske trgovine koji su relevantni za konkretni posao. 300 Vidjeti Dio III. tovarni list i drugi sli~ni dokumenti. otpremnica itd. To je prepušteno najprije ugovoru. Koje robne dokumente treba predati. prenosivi tovarni list.komercijalni dokumenti. prodavac mora da vodi ra~una najprije o zahtjevima prin297 Gildeggen R. isto djelo. 108. tako i na predaju dokumenata kao samostalnu obavezu. Strankama se preporu~uje da budu detaljne u ugovornom nabrajanju dokumenata. odredbe o isporuci ne sadr`e posebna pravila o dokumentarnoj isporuci. str.300 ali u posebnom ~lanu (~lan 34 BK).. 90. nije precizirano u Konvenciji.

stav 3 BK (okolnosti slu~aja. ~ak i kad je to slu~aj. Justinijanovom kodifikacijom je ona protegnuta na sve dvostrano obavezuju}e.1.306 8. 307 Vilus dr Jelena. str. Uporednopravni pregled 75. On je definisan mjerodavnim nacionalnim pravom. kupac zadr`ava pravo na naknadu štete predvi|ene Konvencijom. 113 .309 Današnje 305 Caemmerer/Schlechtriem.4. str. Treba imati na umu da su u me|unarodnom poslovnom pravu rokovi za predaju dokumenata po pravilu veoma kratki. No. 96-97. osim ako druk~ije nije bilo utvr|eno ugovorom (Caveat emptor). 102. a sve drugo se razlikuje”. Ako su nesaobrazni dokumenti predati na vrijeme.305 Dokumenti moraju biti predati saobrazno ugovoru. prodavac mo`e do tog roka da ispravi nedostatke.udnih propisa. str. Od ishoda ove analize zavise i pravne posljedice neispunjenja ili neurednog ispunjenja prodav~eve obaveze da preda dokumenta. u ~lanu 30 BK se kao tre}a du`nost prodavca predvi|a prenos svojine na kupca. str. Ovo pravo nije bezuslovno. Zagreb.307 74. U doba carstva se u trgovini stokom i robovima pojavljuje na pretorskom ediktu zasnovana odgovornost prodavca za skrivene mane. 306 Caemmerer/Schlechtriem. str. Garancije saobraznosti isporu~ene robe sa ugovorom 8. isto djelo. Njen zna~aj. isto djelo. 102. Ukoliko nesaobrazni dokumenti budu predati prije roka za izvršenje ove obaveze. me|usobna praksa i kasnija ponašanja obje stranke). Ipak.3. U izlaganjima o izvorima prava i isporuci utvr|eno je da Konvencija ne reguliše prenos svojine. Starije rimsko pravo po~ivalo je na principima neodgovornosti prodavca za osobine prodate stvari. Kako shvatiti postojanje ove du`nosti u ~lanu 30 BK? Konvencija uspostavlja obavezu prenosa svojine na kupca. sinalagmati~ne ugovore. Njime se mo`e koristiti samo ako se time kupcu ne prouzrokuju „ni nerazumne nepogodnosti ni nerazumni troškovi” (~lan 34 BK). kao bitne ili nebitne povrede odre|uje se prema uslovima konkretnog slu~aja. Sarajevo 1977. isto djelo. 425-429. 314. Prenos svojine 73. pravo na raskid ugovora mu ne pripada. Ovako se moralo postupiti budu}i da je samo „to osnovna obaveza prodavca zajedni~ka svim pravnim sistemima. isto djelo. ^ovi} dr Šefkija: “Saobraznost isporuke robe sa ugovorom o me|unarodnoj prodaji”. str. ali ne reguliše na~in na koji }e se to izvršiti. 309 Vidjeti Eisner dr Bertold .Horvat dr Marjan: “Rimsko pravo”.308 8. u pitanju je povreda ugovora. Svjetlost.4. a potom i o kriterijima uspostavljenim u ~lanu 8. pregovori. 1949. 310. 308 Vilus dr Jelena. Ipak.

Kontinentalni sistemi poznaju dva slu~aja neizvršenja.313 76.. Fizi~ki nedostaci. Da bi se prevazišle razlike izme|u kontinentalnih i common law sistema. 87-89. „mane”. Oni se nalaze izme|u uslova i garancija. budu}i da se pretpostavlja da su stranke klauzulu o garanciji unijele u ugovor i kada ona nije izri~ito ili posredno navedena (implied term). Da bi prevazišao ove razlike i pribli`io doma}e pravo haškom Jednoobraznom zakonu o prodaji. isto djelo. U obje velike grupe sistema rezultat povrede ugovora je i povreda te garancije i vodi odgovornosti prodavca. Podjela slu~ajeva neizvršenja ugovora uslovila je izgled sistema odgovornosti za nepoštivanje ugovora. 114 . 311 Vidjeti ~lan 587 i dalje. obrnuto nije slu~aj. U kontinentalnim postoje dva: za docnju i za „mane”. naj~eš}e se manifestuje kao isporuka neodgovaraju}eg kvaliteta.. 62-64. Ugovor o prodaji. Ovako kruta podjela ne odgovara više trgova~kim potrebama. i 14. Ono što je zajedni~ko za obje grupe poredaka jeste postojanje garancije prodavca da }e ugovor ispuniti uredno. Na osnovu svega izlo`enog. pa se stoga odgovornost za njihove prekršaje mo`e procjenjivati prema fakti~kim okolnostima i te`ini povrede ugovora. 312 Prema Schmitthoff. jasno je da i koli~inski nedostaci uvijek predstavljaju prekršaj ugovora. Ta garancija u kontinentalnim sistemima ima zakonski karakter. ali se mo`e manifestovati i kao koli~inski nedostatak. Sale of Goods Act.310 Zadr`ava je i Nacrt ZOO311 Anglosaksonski sistemi slu~ajeve neizvršenja ili neurednog izvršenja ugovora ne dijele prema njihovim fakti~kim obilje`jima. X Ed. 62-64..stanje uporednog prava rezultat je razli~ite recepcije rimskih rješenja i specifi~ne pravne tehnike svakog od sistema.. str. Naslov odsjeka je „Odgovornost za materijalne nedostatke“. 313 Opširnije kod Sultanovi}-Trifkovi}-Simi}. str.isti za sve povrede ugovora. Svaki „condition“ uklju~uje u sebe i „warranty“. odnosno neurednog izvršenja ugovora o prodaji: docnju sa isporukom i isporuku stvari sa fizi~kim ili pravnim nedostacima. str. ZOO uvodi kategoriju „materijalnih nedostataka” (~lan 479).312 Na ovaj na~in podjela prekršaja ugovora prema njihovom zna~aju postaje još va`nija. Ugovor o prodaji. Odredbe koje su bitne za ostvarivanje namjere stranaka i ~ije kršenje zadire u sam „korijen sporazuma” nazivaju se condition („uslov“). Zbog toga je sudska praksa razvila i tre}i tip ugovornih elemenata – „neimenovane uslove“ (innominate terms ili intermediate terms). nego prema zna~aju za ostvarivanje ciljeva ugovora. To podvla~e i ~lanovi 13. a u anglosaksonskim samo jedan . a u common law pravima – ugovorni. u me|unarodnoj regulativi prodaje je od samog po~etka rada pri310 Vidjeti Sultanovi}-Trifkovi}-Simi}. a one koje nemaju taj zna~aj – waranty („garancija“).

Za to je potrebno i sistemsko tuma~enje Konvencije. str. 316 Vidjeti Perovi} J.. isto djelo. isto djelo. 17-36. 273.320 No. 318 Vidjeti Draški} dr Mladen: “Me|unarodna prodaja prema.. Koji se. i Perovi} J. ili ako takav na~in ne postoji. Pojam saobraznosti u Be~koj konvenciji 77. 100. Zbog njihovog zna~aja u cjelini }emo citirati prva dva stava ovog ~lana.314 On je sadr`an i u ~lanu 35 Be~ke konvencije. 315 Vilus dr Jelena. 319 Vilus dr Jelena. Be~ka konvencija ne predvi|a kao nesaobraznost nedostatke u koli~ini i predaju druge. 135. str.” str. isto djelo.Bonell.. str. isto djelo. Institut saobraznosti poti~e iz prava USA316 Njegov istorijat pokazuje da mu se zna~enje mijenjalo. str. na na~in koji je podoban da sa~uva i zaštiti robu”.321 Ovo utoliko prije što siguran kriterij „za odre|ivanje granica izme|u mane i 314 Vilus dr Jelena. Saobraznost isporuke.315 8. U ve}ini nacionalnih prava ovo se smatra neizvršenjem isporuke i ne povezuje se sa odgovornoš}u za mane.. isto djelo.. 163. 111.2. 111. nedostaci mogu svrstati u „nesaobraznost isporuke”? 78. dakle.hva}en novi koncept . Na osnovu stilizacije usvojene u Konvenciji još se ne mo`e izvu}i definitivna sistematika slu~ajeva koji ulaze u nedostatak saobraznosti.317 Zbog toga je kategoriju „saobraznost robe” neophodno odrediti pozitivno pravno. To je u~injeno u ~lanu 35 BK. 134. 115 . isto djelo. „(1) Prodavac je du`an isporu~iti robu u koli~ini. O tome vidjeti Vilus dr Jelena..nije pakovana ili zašti}ena na na~in uobi~ajen za takvu robu. 110. umjesto ugovorene stvari (aliud). str. str. U odnosu na haški Jednoobrazni zakon o prodaji.4.” str. (2) Izuzev ako su se strane druk~ije sporazumjele.319 To }e posebno biti slu~aj onda kada isporu~ena roba ne odgovara ni opštem opisu predmeta u ugovoru. stava 1 i stava 2 daje osnova i za svrstavanje razmatranog slu~aja u „nesaobraznost robe”. mada se u njima polazi od mana robe i njihove podele na vidljive i skrivene”. smatra se da roba nije saobrazna ugovoru ukoliko: . isto djelo.. 321 Isto i Draški} dr Mladen: “Me|unarodna prodaja. 317 Pregled vidjeti kod ^ovi} dr Šefkija. Njegovo definisanje se „indirektno bazira na common law sistemu”. 164. Prvi je predaja druge stvari ili stvari drugog roda (aliud. kvalitetu i vrsti kako je to predvi|eno ugovorom i pakovanu ili zašti}enu na na~in predvi|en ugovorom.ne posjeduje kvalitete robe koje je prodavac kupcu predo~io u vidu uzorka ili modela.garancija za saobraznost („conformity of the goods“). lat). str.. 320 Raspravu o ovome “testu” vidjeti kod Bianca u Bianca . .318 I ~lan 35 BK se mo`e tuma~iti na isti na~in. ali „ono nije suprotno ni sistemu kontinentalnih prava.nije podobna za svrhe za koje se roba uobi~ajeno koristi. str. povezano tuma~enje ~lana 35. njenih ~lanova 36 i 37 naro~ito. .

168 i Vilus dr Jelena. stav 1. Nesaobraznost.323 Ni kvantitativni nedostaci nisu izri~ito spomenuti u ~lanu 35.327 322 Draški} dr Mladen: “Me|unarodna prodaja prema. 111-112. isto djelo.324 Ovakvo odre|enje odgovara funkcionalnom i objektivnom pojmu mane. 116 . izri~ito ili pre}utno ugovorenu svrhu (~lan 35. razlika izme|u kvantitativnih i kvalitativnih nedostataka. stav 2.” str. Tre}a manifestacija „nesaobraznost robe” jeste postojanje kvalitativnih nedostataka. Tako i Gabriel Henry. Zato je va`no ista}i da se Nacrt ZOO u ovom slu~aju nije poveo za BK. No. Pored toga. stav 2 BK.. odnosno „fizi~kih mana robe”. Opravdan je i stav da je formulacija ~lana 479. Ako je koli~ina bitan element ugovora. koji nesumnjivo predstavljaju „manu” i ulaze u „nesaobraznost robe” je i u nacionalnim pravima relativna. tako i nemogu}nost iskorištavanja u trgovini (merchantibility) anglosaksonskih prava. 325 Draški} dr Mladen: “Me|unarodna prodaja prema. Drugi slu~aj su nedostaci u koli~ini ili kvantitativni nedostaci.aliud nije utvr|en”. 326 Draški} dr Mladen: “Me|unarodna prodaja prema. ta~ka (b) BK).169. 323 Isto Perovi} J. str.. 135. onda je isporuka robe sa kvantitativnim nedostacima nesumnjivo i „nesaobraznost robe” iz ~lana 35. Teret dokazivanja le`i na strani koja se poziva na oslanjanje kupca na prodav~evu stru~nost. ta~ka (a) BK).. Perovi} J. 163. Ona je razra|ena u ~lanu 35. isto djelo.” str. Nepodobnost za naro~itu. stav 2 BK. bilo manja koli~ina od ugovorene. stav 2.. u prilog svrstavanju u „nesaobraznost robe” govore isti razlozi kao i kod aliud. osim u slu~aju kada mu je kupac na imperativne propise skrenuo pa`nju. stav 2 Zakona o obligacionim odnosima bolja od one koja je usvojena u BK..” str.. stava 2. 112. govori o „probatio diabolica“. stav 2. 106 pozivom na UCC 2-314.. Tu spadaju: Nepodobnost stvari za uobi~ajene svrhe u koje se roba iste vrste upotrebljava (~lan 35. 324 Vidjeti Draški} dr Mladen: “Me|unarodna prodaja prema... 167. a njeno odre|ivanje je slo`eno. str. On je u svakom slu~aju izuzetno te`ak i u tom smislu je odgovornost prodavca za ovaj slu~aj nesaobraznosti ograni~ena. ta~ka (b) BK. isto djelo.322 U praksi je stoga korisno provjeriti da li se isporuka druge stvari ili stvari drugog roda iz ~lana 35. str. Od rezultata toga postupka zavisi}e i pravna pozicija kupca u svakom konkretnom slu~aju. Pod njima se podrazumijevaju kako nepodobnost za redovnu upotrebu kontinentalnih sistema.. 327 Vilus dr Jelena. Oni postoje bilo da je isporu~ena ve}a. str. odnosno mana ne}e postojati ako se prema okolnostima slu~aja doka`e da se kupac nije oslonio niti se mogao osloniti na stru~nost i prosu|ivanje prodavca.” str.325 U teoriji se smatra da „prodavac nije obavezan da poznaje ”imperativne“ propise kup~eve zemlje”326 i da stoga ne odgovara za nepodobnost stvari. isto djelo. mo`e kvalifikovati i kao neka od situacija navedenih u ~lanu 35.

171-173 citiranog djela. I on je porijeklom iz prava USA331 Nesaobraznost postoji ako roba nije upakovana ili zašti}ena na ugovoreni na~in.” str. 113. str. 65.4.329 odnosno ako se radi o tipskom uzorku. O problemima vidjeti i str.. str. stav 2. str. 332 Prema ~lanu 35 (3) BK nesavjestan kupac je onaj koji je „u vrijeme sklapanja ugovora . ta~ka (d)). To je rješenje usvojeno i kod nas.332 Drugim rije~ima.334 da ugovorom isklju~i ili ograni~i svoju odgovornost za „mane”.Svrha mora biti vidljiva iz ugovora.” str.. Na ovakvo pribli`avanje anglosaksonskim sistemima upu}uje stilizacija ~lana 35 BK. Garancija saobraznosti robe 79.333 Iako je sadr`ana u Konvenciji. 333 Caemmerer/Schlechtriem. U mnogim nacionalnim pravima ovaj propust predstavlja posebnu povredu ugovora. str. prodavac jam~i kupcu za svaki „nedostatak saobraznosti koji je postojao u trenutku prelaska rizika” (~lan 36 BK). garancija saobraznosti ima ugovorni karakter. 330 Draški} dr Mladen: “Me|unarodna prodaja prema. 174. Tretman nedostataka u pakovanju kao posebnog slu~aja nesaobraznosti same robe rezultat je ~injenice da cijela Konvencija ima prvenstveno u vidu distancionu prodaju.. izuzeci su dopušteni ako je nešto u ugovoru izri~ito promijenjeno. stav 2. 117 . Suprotno Draški} dr Mladen: “Me|unarodna prodaja.. Ugovor o prodaji. na na~in koji je uobi~ajen ili onaj koji je „podoban da sa~uva i zaštiti robu” (~lan 35. koji se u odre|ivanju saobraznosti osvr}e isklju~ivo na ugovor. 174. pokazuje još jednom da su prakti~ne razlike manje od konceptualnih. stav 2... isto djelo.” str. 331 Perovi} J. 171. „materijalne nedostatke” po ZOO. 326. Roba u na~elu mora u svemu da bude podudarna uzorku ili modelu. Mogu}nost prodavca u kontinentalnim sistemima. 328 Draški} dr Mladen: “Me|unarodna prodaja prema. ta~ka (d) BK). 137. ^etvrti pojavni oblik kvalitativnog nedostatka jeste nesaobraznost u pakovanju ili zaštiti robe (~lan 35. bez obzira na eventualno odsustvo krivice prodavca. 8. 334 Sultanovi}-Trifkovi}-Simi}. pa i u našem. ne iz nekog drugog..znao za tu neuskla|enost ili mu ona nije mogla ostati nepoznata“.. tj.3. isto djelo. Garancija za postojanje saobraznosti robe ugovoru mo`e se definisati kao jam~enje prodavca savjesnom kupcu da }e isporu~ena roba biti saobrazna onome što je ugovoreno. jednostranog ili dvostranog akta stranaka.328 Nesaobraznost sa uzorkom ili modelom koje je prodavac predo~io kupcu (~lan 35. Nepoštivanje ovoga jamstva povla~i za sobom odgovornost u skladu sa ~lanom 36 Konvencije.. a ne radi odre|ivanja kvaliteta.. 329 Vilus dr Jelena.330 te o uzorku koji je pokazan samo radi obavještenja.. ta~ka (c) BK).

Ovdje je potrebno primijetiti dvije stvari. 337 Vilus dr Jelena. 108.. str. stav 3 BK).80.335 Sastoji se od pet elemenata koji moraju postojati istovremeno.do datuma odre|enog za isporuku prodavac mo`e otkloniti nedostatke saobraznosti koji postoje na ranije ve} isporu~enoj robi.prodavac mo`e ugovorom dati posebnu garanciju da }e „roba za neko vrijeme ostati podobna za njenu redovnu ili naro~itu svrhu ili da }e zadr`ati odre|ena svojstva ili karakteristike” (~lan 36. stav 1 BK. tj. a dijelom se dobijaju njenom sistemskom interpretacijom. Tre}i uslov jeste savjesnost kupca. Tada garantuje i za nedostatke koji se pojave nakon prelaska rizika. uklju~ivo i naš. Ugovor o prodaji.337 Savjesnost prodavca. 336 Gabriel Henry. „~ak i ako je nedostatak saobraznosti postao o~it kasnije” (~lan 36. pravilo identi~no izlo`enom postoji u svim dr`avnim pravnim porecima. Oni su dijelom izri~ito navedeni u Konvenciji. Uslovi. Njihov sustav veoma je sli~an onome koji postoji u pravu BiH kod garancije za materijalne nedostatke. s tim što kupac uvijek zadr`ava pravo na naknadu štete prema Konvenciji (~lan 37 BK). stav 2 BK). Teret dokazivanja le`i na kupcu. tj. posredno je uva`ena kontinentalna koncepcija „mane” i njene podjele na vidljive i skrivene. I dalje. Drugo. Prvi uslov jeste da se radi o ugovoru o prodaji na koji se primjenjuje Be~ka konvencija. U ovom slu~aju ~etverogodišnji rok zastarjelosti te~e od dana u kome je kupac obavijestio prodavca o postojanju nesaobraznosti kao osnova svog zahtjeva. ali ne kasnije od isteka garantnog roka (~lan 11 KoZ). str. nedostatak saobraznosti mora da postoji u ~asu prelaska rizika sa prodavca na kupca. dakle. Navedeni standard je „veoma blizu” stvarnom znanju u pogledu postojanja nedostataka. moraju biti ispunjeni uslovi predvi|eni Konvencijom. U Be~koj konvenciji sadr`ane su. str. . A to zna~i da ni otklanjanje nesaobraznosti robe ne smije kupcu prouzrokovati nerazumne nepogodnosti i troškove. (~lanovi 587 – 610) nije promijenio sistem iako su unesene neke pravno-tehni~ke novine. Najprije. 65-67. On je ve} detaljno ispitan. isto djelo. Vršenje ovog prava uslovljeno je na isti na~in kao i kod otklanjanja nesaobraznosti dokumenata. Nacrt ZOO u Odsjeku II „Odgovornost za materijalne nedostatke“. stav 1 BK). Pravo na raskid ugovora kupac nema ni u ovom slu~aju.336 Ovo pravilo se ne odnosi na situacije iz ~lana 35. me|utim. imaju kumulativan karakter. na osobine robe izri~ito predvi|ene ugovorom. Da bi obaveza garancije za saobraznost postojala. Prodav~eva garancija saobraznosti robe sa ugovorom ne postoji „ukoliko je kupac u vrijeme zaklju~enja ugovora znao za tu nesaobraznost ili mu ona nije mogla biti nepoznata” (~lan 35.. 114. isto djelo. i dvije dopunske varijante: . 118 . njegovo znanje ili mogu}nost 335 Sultanovi}-Trifkovi}-Simi}.

179.. ^etvrti uslov ti~e se odr`avanja garancije saobraznosti robe sa ugovorom na snazi. Ona su koncentrisana u oblasti kategorijalnog aparata i uslova za nastanak obaveza po osnovu garancije. isto djelo. tj. razvili su se u kontinentalnim i anglosaksonskim sistemima re`imi garancije za preneseno pravo veoma sli~ni onima koji postoje kod garantovanja za svojstva stvari. 340 U teoriji su mišljenja o ovom pitanju podijeljena (vidjeti Perovi} J.340 Pravni nedostaci se u Konvenciji se definišu kao „prava ili potra`ivanja tre}ih lica” na stvari koja je predmet ugovora. Pošto je u pitanju reklamacija. Zaklju~enjem ugovora kupac `eli da stekne mirnu i nesmetanu dr`avinu stvari i najja~e. potrebno je da garancija saobraznosti nije u ugovoru izri~ito ili pre}utno isklju~ena. Garancija za pravne nedostatke (za{tita od evikcije) 81.. objektivna. ako ne i va`nije od osobina stvari. Fakti~ke razlike izme|u ovog i drugih slu~ajeva neizvršenja ugovora dovele su do nekih specifi~nih rješenja. Draški} dr Mladen. Pravni nedostaci ne spadaju u „nesaobraznost robe“. I peto. Odgovornost prodavca za nesaobraznost je.339 Razlike izme|u ove dvije grupe poredaka zahtijevale su da Konvencija posebno uredi i ovu obavezu prodavca. po~evši od rimskog prava. Me|unarodna prodaja prema. slobodno od bilo kakvih tereta. Osnovne argumente za naš stav vidimo u sistematici Konvencije i posebnom regulisanju pravnih nedostataka u ~lanovima 41-44 BK. str.znanja su pravo irelevantni. Prenos svojine na kupca jedna je od osnovnih obaveza prodavca prema Be~koj konvenciji (~lan 30).. o njoj }e kasnije biti više rije~i. ona je priznata i postavljena kao specifi~an vid odgovornosti prodavca. U Konvenciji. Ugovor o prodaji. 119 . Prodavac je odgovoran za nedostatak saobraznosti i kad nije kriv za njihovo postojanje. vlasni~ko pravo na njoj. 8.. ali proizilazi iz njene dispozitivne prirode338 i ugovornog karaktera odgovornosti po BK. str. 339 Vidjeti Sultanovi}-Trifkovi}-Simi}. Na ovoj osnovi. dakle. On se mo`e ukratko izraziti kao postojanje urednog obavještenja prodavca od strane kupca o postojanju saobraznosti (~lan 39 BK). Zbog toga i garancija za pravne nedostatke mora biti prirodan sastojak ugovora. 71-74. 201 – 203). odgovornosti za pravne nedostatke. Isti sistem odgovornosti za dvije povrede ugovora nije razlog za njihovo konceptualno izjedna~avanje.5. Razlikovanje subjektivnih 338 ^lan 6 Konvencije. 82. Ovaj uslov nije eksplicitno sadr`an u Konvenciji. str. Zbog toga su za njega osobine primljenog prava isto tako va`ne..

Uslovi za nastanak garancije za pravne nedostatke i za odgovornost prodavca za njih su odre|eni u Konvenciji zavisno od toga da li su u pitanju prava industrijske svojine344 ili druga prava. Polaze}i od navedene sistematizacije slu~ajeva. Rok zastarjelosti u slu~aju nesavjesnog prodavca po~inje te}i od trenutka u kome se prevara (fraud) mogla razumno otkriti. tzv.spre~avaju nastanak prava kupca. garancija za pravne nedostatke se mo`e. 342 Vilus dr Jelena. te na pravo dr`ave u kojoj kupac ima sjedište u svim drugim situacijama. isto djelo. ne odgovara se samo za postoje}a subjektivna prava tre}ih lica ili za ta prava koja su tre}a lica uspješno ostvarila prema kupcu. isto djelo.342 jeste poseban tretman prava industrijske svojine u funkciji „prava ili potra`ivanja tre}e strane”. ako su to stranke imale u vidu pri zaklju~ivanju ugovora.onemogu}avaju nastanak prava kupca shodno ugovoru i . 344 Analizu ovih prava iz ugla ~lana 42 BK vidjeti kod Caemmerer/Schlechtriem. isto djelo. Suprotno ve}ini nacionalnih prava.341 Druga zna~ajna specifi~nost Konvencije.343 83. 353-357. str. 120 . Shodno izlo`enim stavovima Konvencije. Upravo na ovu situaciju odnosi se ~lan 10. Ve} i samo ozbiljno potra`ivanje.spre~avaju nastanak prava kupca u predvi|enom obimu. prvi uslov za realizaciju garancije za neke vrste pravnih nedostataka je nesavjesnost prodavca. 346 isti~u da sasvim neosnovana potra`ivanja. isto djelo. . Nesavjesnost se mora odnositi na pravni poredak zemlje u kojoj }e se roba dalje prodavati ili koristiti. str. Procjena postojanja nedostataka vrši se naj~eš}e prema pravu zemlje prodavca. str. isto djelo. koje za kupca mo`e da predstavlja zna~ajne probleme i štete. definisati kao jam~enje prodavca kupcu da preneseno pravo nema ni jedan od spomenutih nedostataka. 123. Navedeni uslovi u stvari zna~e stvaranje 341 Vilus dr Jelena.prava (rights) i potra`ivanja (claims) je zna~ajno jer se njime proširuje domen zaštite. str. 343 Caemmerer/Schlechtrem. pravni nedostatak postoji onda kada se tre}e lice javlja sa stvarno-pravnim ili obligacionim pravom ili potra`ivanjem koji: . ~ak i u odnosu na haški Jednoobrazni zakon. 122. nisu obuhva}eni ~lanom 41 BK. str. Ona to svojstvo ima isklju~ivo ako se radi o pravu industrijske svojine i ako su ispunjeni uslovi iz ~lana 42 Konvencije. Caemmerer/Schlechtriem. “trivijalni zahtjevi”.spre~avaju nesmetano korištenje prava koja su prenesena u skladu sa ugovorom. ~ini osnov za korištenje pravima iz garancije. Za razliku od garancije za osobine stvari. . 3 KoZ. Ti uslovi su brojni i slo`eni. 346.

Le`i na svakoj od stranaka onda kada su posjed robe i snošenje rizika na njoj podijeljeni. Ona postoji i u ~lanu 520 ZOO. ^uvanje robe 84. 217 ukazuje na skandinavska prava kao izvor ovih rješenja. prodavac je du`an da 345 Caemmerer/Schlechtriem. Sastoji se u obavezi o~uvanja stvari u na~elno nepromijenjenom stanju.obaveze prodavca da se informiše o stanju prava industrijske svojine povodom robe u navedenim zemljama. isto djelo. str. Drugi postoji kod jednovremene isporuke i pla}anja ako kupac ne plati cijenu u skladu sa ugovorom (~lan 85 BK). ali ne i izmakle dobiti (~lan 44 BK). 347 Draški} dr Mladen. Na tre}em mjestu je obavještenje (reklamacija) na pravne nedostatke (~lan 43). str. 121 . Me|unarodna prodaja prema. 718. 125. Obavještenje mora da se odnosi na prirodu nedostatka i da bude dostavljeno prodavcu „u razumnom roku” pošto je kupac „saznao ili morao da sazna za postojanje takvog prava ili zahtjeva” (~lan 43). 356. Posljednje rješenje je kritikovano kao i ista solucija kod nedostatka saobraznosti. Drugi uslov jeste nepostojanje pristanka kupca da stvar uzme sa pravnim nedostatkom (~lan 41).. Prodavac je prema Konvenciji du`an u dva slu~aja da ~uva stvari (custodia). Kada kupac „ima razumno opravdanje što nije poslao tra`eno obavještenje”. Dakle. Prvi je docnja kupca sa preuzimanjem isporuke.. i ova vrsta garancije prodavca ima ugovornu prirodu. 346 Vilus dr Jelena. mo`e sniziti cijenu srazmjerno pravnom nedostatku ili zahtijevati naknadu stvarno pretrpljene štete. Konvencija ne postavlja nikakve zahtjeve u pogledu na~ina saznanja. str. Dispozitivni karakter Konvencije je došao do izra`aja i u ovome rješenju. Taj uslov nije izri~ito predvi|en u Konvenciji.346 ^etvrti zahtjev odnosi se na nepostojanje ugovornog isklju~enja ili ograni~enja garancije za pravne nedostatke. Reklamacija nije uslov za realizaciju obaveze iz ove garancije ako je prodavac bio nesavjestan (~lan 43 (2) BK). isto djelo. ^uvanje robe je i u uporednom pravu347 i prema Be~koj konvenciji zajedni~ka du`nost ugovara~a. 8.345 Ovi uslovi se ne}e primijeniti ako je kupac znao za nedostatak ili ako je dao planove i naloge prodavcu koji su doveli do postojanja povrede industrijske svojine. U svim ostalim slu~ajevima i kod svih ostalih prava savjesnost prodavca je irelevantna (~lan 42 BK). ali proisti~e iz njenog dispozitivnog karaktera. Caemmerer/Schlechtriem. ali ne mora da bude zahtjev tre}eg ili sudsko obavještavanje o sporu. str. To mo`e. Ta obaveza mo`e ugovorom biti prenesena na kupca.6. isto djelo. Bez obzira na razlog.

One se najprije odre|uju prema svim okolnostima slu~aja. pod odre|enim uslovima i du`nost prodaje robe koju prodavac ~uva.. ali se kao „~uvari” mogu pojaviti špediteri. prodavac ima pravo na naknadu troškova za ~uvanje. S obzirom na stilizaciju ~lana 88. Vidjeti Sultanovi}-Trifkovi}-Simi}.353 Ako je to mogu}e. stav 2 BK). izbor prava }e zavisiti od mjerodavnog dr`avnog sistema. 52-57.352 86. 350 Caemmerer/Schleschtriem. koja koristi termin „da robu zadr`i”. 169-170. Ugovor o prodaji. Konvencija ne 348 ^lan 85 BK. prodaja preko privatnih aukcijskih firmi i neposredna prodaja. Njihova konkretizacija zavisi od okolnosti slu~aja i od nadle`nog prava.. 349 Vidjeti Sultanovi}-Trifkovi}-Simi}. preduze}a luka i drugi sli~ni subjekti. mada nije isklju~en. isto djelo. str. To }e na prvom mjestu biti javna skladišta. Prodavac mo`e najprije da robu ~uva sam pa`njom dobrog privrednika.351 Pošto se ~uvanje vrši za ra~un kupca. 352 Za sredstva obezbje|enja u našem pravu vidjeti Trifkovi} dr Miloš: “Sredstva obezbje|enja pla}anja”. 728. u “Nastavne teme škole za samostalne ra~unovo|e”.350 ali je u praksi uvijek korisno. Konvencija izri~ito ne odre|uje. Sa obaveznom ~uvanja povezana je. 85. knjiga. Postoji više na~ina na koje se ova du`nost mo`e izvršiti. prodavac mora preduzeti „razumne mjere” da robu proda (~lan 88. 351 Caemmerer. potrebno je da prodavac ima ili posjed robe ili da mo`e njome raspolagati svojim pravnim radnjama (~lan 85 BK). Ona postoji u dva slu~aja: . Deponovanje robe kod tre}eg ne zna~i izvršenje isporuke.preduzme razumne mjere za o~uvanje stvari. Kada su uslovi ispunjeni. Schlechtriem. prodavac ima pravo zaloge i/ili retencije na ~uvanim stvarima sve dok njegovi izdaci ne budu namireni.. a potom i od mogu}nosti koje pru`a mjerodavno dr`avno pravo. isto djelo. Ugovor o prodaji prema.ako je roba podlo`na „brzom kvarenju” ili . 171-172. str. 353 Vidjeti Sultanovi}-Trifkovi}-Simi}. str. Ugovor o prodaji.ako bi „njeno ~uvanje iziskivalo nerazumne troškove” (~lan 88.. 170. Ako su troškovi razumni. Iz stilizacije ~lana 87 se ipak mo`e zaklju~iti da se radi o subjektima koji u sklopu svoje redovne djelatnosti dr`e robna skladišta. str. str. Da bi ova obaveza nastala i postojala. U principu u obzir dolaze: javna sudska prodaja. stav 2 BK). stav 2 BK). 2. 729. naro~ito str.349 Obavještenje kupcu da je roba uskladištena nije obaveza prodavca. prodavac je du`an obavijestiti drugu stranu „o svojoj namjeri da robu proda” (~lan 88. 122 . na trošak i rizik kupca. Ko mo`e biti to tre}e lice. Sudski depozit je malo vjerovatan.. Granicu naknade predstavlja „razumnost” tih troškova (~lanovi 85 i 87 BK). str. Sarajevo 1995.348 Roba se mo`e predati nekom tre}em na ~uvanje ako troškovi ~uvanja nisu nerazumno visoki (~lan 87 BK).. 43-67.

kao vlasnik. Neke su sporadi~no obuhva}ene Konvencijom. Ona se tada ravna prema sporazumu stranaka i relevantnim pravilima osiguranja. Ugovor o prodaji. ali je o~ito da je on ovdje. Obaveza osiguranja robe le`i na prodavcu kada je to izri~ito ugovoreno ili ako na nju upu}uju transportne klauzule. Prema njima postoje ~etiri obilje`ja ove obaveze: . ukoliko ih blagovremeno dobije. primijeni}e se dispozitivna rješenja sadr`ana u ~lanu 32. Naj~eš}e se navode sljede}e: pakovanje robe. uskladištenju i osiguranju. Obaveza organizovanja transporta javlja se kod distancionih prodaja. .Uslovi ugovora moraju biti „uobi~ajeni za tu vrstu prevoza”. Ostale obaveze 87. Tada mora na zahtjev kupca da mu dostavi sve „raspolo`ive podatke koji su mu potrebni za izvršenje osiguranja“ (~lan 32. budu}i da su ostale ve} obra|ene na odgovaraju}im mjestima. 171-172. prodavac ima i niz drugih obaveza. 88.. stav 3 BK). stav 2 BK. „On je du`an višak predati drugoj strani” (~lan 88.354 Kada je prodaja tre}em licu izvršena. tehnološke karakteristike pojedinih vrsta transporta i rokovi i . A to zna~i da }e u njenom konkretnom utvr|ivanju veliku ulogu imati interpretativni kriteriji iz ~lana 8. obavještavanje druge strane o relevantnim ~injenicama. dok druge proisti~u iz konkretnog ugovora i okolnosti posla.govori o reakcijama kupca.Ako nije ugovorena. 123 . Tu }e naj~eš}e biti uklju~eni: ugovor o špediciji. str. 8. po pravilu. odnosno staviti joj ga na raspolaganje. vrsta prevoza se odre|uje prema okolnostima konkretnog slu~aja i to tako da bude „odgovaraju}a”. Ako nije ure|ena izri~itim sporazumom ili navo|enjem transportne klauzule.7. gospodar posla (dominus negotii) i da se prodavac mora pridr`avati njegovih uputstava. 355 Vidjeti Sultanovi}-Trifkovi}-Simi}. a ne samo ugovor o prevozu. rizik sa prodavca prelazi na kupca. U faktore zna~ajne za odluku o izboru ulaze po pravilu: osobine robe. Konvencije. mada to ne mora uvijek biti slu~aj.. Zbog toga je Konvencija regulisala samo obaveze prodavca ako nije du`an da robu osigura. 733. otprema robe i transportno osiguranje. prodavac je ovlašten da od dobijene sume zadr`i iznos razumnih troškova koje je imao. To je ujedno i mjesto u kome. Pada u o~i veliki broj upotrijebljenih pravnih standarda. 354 Suprotno: Caemmerer/Schlechtriem. isto djelo.355 Zadr`a}emo se samo na posljednje dvije. mjesta opredjeljenja. str. Pored navedenih. .Prevoz se organizuje do odre|enog mjesta.Prodavac mora zaklju~iti sve potrebne ugovore „za prevoz”.

„specifikacija koju je u~inio prodavac je obavezna” (~lan 65. 1 BK prodavac u ovom slu~aju ima i pravo na raskid ugovora. Konvencija mu name}e obavezu da obavijesti kupca o pojedinostima specifikacije i da mu ostavi razuman rok u kome kupac ima pravo da sa~ini sopstvenu specifikaciju. Davanje specifikacije 89. Obaveze kupca 9.1.Bonell. Pod specifikacijom se podrazumijeva svaki ugovorni uglavak ili jednostrana izjava jedne od stranaka kojima se bli`e odre|uju „oblik. 477. specifikacija se mora dati „do isteka razumnog roka” od prijema prodav~evog zahtjeva za specifikaciju. Nepoštovanje ove obaveze povla~i pravo prodavca da sam sa~ini specifikaciju „u skladu sa kup~evim potrebama koje su mu mogle biti poznate” (~lan 65. U skladu sa ~lanom 64. Njen pravni re`im u Konvenciji i ZOO je gotovo identi~an.stav 3 BK).356 Zadr`a}emo se samo na rješenjima Be~ke konvencije. str. Na~elo poštenja i savjesnosti. stav 1 BK). Ako on nije ozna~en u ugovoru. 357 Knapp u Bianca . str.358 90. tako i onome što je u prometu uobi~ajeno. stav 2 BK). Svojstva robe koja nisu odre|ena specifikacijom ravna}e se prema mjerodavnom pravu. 31.. Izjava prodavca djeluje od dana u kome ju je kupac primio. mjere i druga obilje`ja robe” (~lan 65.. 356 ^lan 539 ZOO govori o specifikacionoj prodaji samo ako kupac ima pravo da “kasnije” odredi specifikaciju. Ne odgovori li kupac u ostavljenom roku. Uporedno pravo se sla`e u tome da nespecificirane osobine moraju odgovarati kako specifikaciji. stav 1 BK). Obaveza kupca da prodavcu dostavi specifikaciju ~ini od posla prodaje opšteg tipa posebnu vrstu . isto djelo.specifikacionu prodaju. Pošto znanje prodavca za potrebe kupca ne mora biti ni aktualno. 124 . Kupac je du`an da specifikaciju obezbijedi do ugovorenog datuma. te standard pa`nje dobrog privrednika zahtijevaju da se dostave i podaci koji nisu izri~ito tra`eni. o~ito je da oni moraju biti detaljniji od obi~ne ugovorne klauzule kojom se bli`e definiše predmet posla. ni precizno.357 Iako Konvencija ne govori o obimu i tehnici odre|ivanja obilje`ja robe. Ugovor o prodaji. Generalna odredba da }e kupac specificirati poru~enu robu je bez ikakvih pravnih efekata. 358 Vidjeti Sultanovi}-Trifkovi}-Simi}. 9. ali mogu biti od zna~aja za zaklju~ivanje ugovora o datom transportnom osiguranju.

2.. stav 1 ZOO. koje treba preduzeti da bi kupac došao do relativno sigurnog stava o tome da li isporu~ena roba odgovara onome što je ugovoreno. mjesto. o kojima su se stranke saglasile. Prinudni propisi velikog broja zemalja zahtijevaju da se roba koja }e se uvesti provjeri prije otposlanja (pre-shipment inspection). X Ed. U uporednom pravu je provjera u najve}em broju sistema pravo kupca. 361 Vidjeti i Schmitthoff. Ugovor o prodaji. Pri tome }emo obuhvatiti sljede}e modalitete ove obaveze: vrijeme. koji je zaklju~en u okviru GATT/ WTO. Tako i Schmitthoff. Provjera saobraznosti 9.2. Izuzeci su tako|er odre|eni.. X Ed. isklju~uje mogu}nost pregleda robe. S obzirom na to da je pregled obaveza kupca. Provjeru }emo izlo`iti tako da se dobije sistem sli~an doma}em. Ako se poka`e da je roba nesaobrazna. isto djelo. odnosno dispozitivnim propisom. Prema ~lanu 58. 125 .2.360 Regulativa Be~ke konvencije je takva da provjera saobraznosti predstavlja posredno konstituisanu obavezu kupca. 81-94. ili ukoliko drugi na~in isporuke i pla}anja. 9. Vrijeme provjere 93.359 Taj stav ne izuzima i ZOO. Na me|unarodnom 359 Vidjeti Draški} dr Mladen: “Me|unarodna prodaja prema. str. 81. 92.. tipi~an je primjer.” str. Zna~aj pregleda je po Konvenciji isti kao i u nacionalnim pravima. Pojam i zna~aj provjere 91.2. Ono mo`e biti odre|eno prinudnim propisom ili ugovorom.. na~in i troškovi.361 U postupke obavezne kontrole robe spada i grani~na kontrola. Naš sistem. kupac mo`e troškove pregleda. snosi i troškove pregleda. on. uredan pregled je i fakti~ka i pravna pretpostavka uspješne reklamacije. 91 naro~ito. Modaliteti ove provjere ure|eni su posebnim Sporazumom o inspekciji prije otposlanja. prema Konvenciji. 360 Vidjeti opširno kod Sultanovi}-Trifkovi}-Simi}.9. str. stav 3 BK: „Kupac nije du`an isplatiti cijenu prije nego što je imao mogu}nost da robu pregleda”. isto djelo. Pored navedenog. zajedno sa njihovim modalitetima. Nacionalna prava ovdje imaju razli~ite pristupe. oli~en u Opštim uzansama. 182. str. Obaveza pla}anja i prije pregleda postoji ako na to upu}uju dokumentarni na~in isporuke. uslov za valjano reklamiranje i jednu od pretpostavki o~uvanja prava na naknadu štete. Vrijeme provjere je najslo`eniji pravni modalitet ovog postupka. prema opštim pravilima Konvencije da zahtijeva u vidu naknade stvarno pretrpljene štete.1. Provjera (ne)saobraznosti je sistem fakti~kih i pravnih radnji. ^lan 481.

str. Posebna rješenja za vrijeme provjere tako|er postoje u Konvenciji.razlikovanje pregleda radi izvršenje ugovora o prodaji od pregleda radi izvršenja ugovora o prevozu. koje se odre|uje ugovorom ili dispozitivnim propisom. isto djelo. isto djelo. U ovom kontekstu zna~ajno je nekoliko momenata: . Slo`enost rješenja zahtijeva da se posebno izlo`e. vrijeme provjere odre|uje se na dva na~ina: generalno i za neke posebne situacije. isto djelo. str.362 Vrijeme provjere privatnopravnog karaktera.365 95. 117. str. 126 .364 Ovo je osnovno rješenje. takav da se mogao utvrditi tek posebnim pregledom ili upotrebom stvari.stranke mogu vrijeme pregleda uvijek posebno ugovoriti ne pridr`avaju}i se dispozitivnih rješenja Konvencije. i sli~no. Sli~no Gabriel Herny. Upravo zbog toga se u teoriji smatra da je i „štih proba” dovoljna za odr`avanje rokova pregleda. 363 Gabriel Henry. kada se „nedostatak saobraznosti odnosi na ~injenice koje su mu bile poznate ili mu nisu mogle biti nepoznate. Posebno }emo ih izlo`iti. a on ih nije otkrio kupcu” (~lan 40 BK). list RBiH“.4. Iako se ocjena pravnih standarda uvijek vrši i prema okolnostima konkretnog slu~aja. list SFRJ – Me|unarodni ugovori“ od 5. konkretne okolnosti su unesene u ~lanu 38 (1) BK da bi se ubla`ila strogost stilizacije i roka koju on sadr`i. 120 smatra da je CISG i u ovom slu~aju uspostavila “standard aktuelnog znanja” za nedostatak saobraznosti. Prvo se ti~e distancione prodaje. kupac ima pravo opcije u pogledu odre|ivanja (mjesta) vremena provjere i 362 Dodatak „Sl.363 vrijeme utvr|ivanja nesaobraznosti nije ni~im ograni~eno. „Pregled se mo`e odgoditi do stizanja robe u mjesto opredjeljenja” (~lan 38 (2) BK). tj. To zna~i da se vrijeme pregleda odga|a za period transporta i da kupac mora dokazivati da eventualna nesaobraznost nije nastala u toku prevoza.1985 i „Sl. U slu~aju vidljive nesaobraznosti. vrijeme utvr|ivanja se odre|uje zavisno od toga da li je nedostatak saobraznosti bio vidljiv ili skriven. . str.ako ništa nije ugovoreno. Niko se ne mo`e pozivati na posljedice svojih nesavjesnih radnji (Nemo turpitudinem suam alegans!). isto djelo. nego prije predaje za transport. Kada je prodavac nesavjestan. Pregled (provjera) vidljivih nedostataka mora se izvršiti „u što je mogu}e kra}em roku zavisno od okolnosti” (~lan 38 (1) BK). 365 Caemmerer/Schlechtriem. 94. Pravilima o jednovremenosti isporuke i pla}anja iz ~lana 58 Konvencije u praksi se posti`e da se vrijeme provjere (ne)saobraznosti ve`e za vrijeme isporuke. Ako je prodavac bio savjestan. . 115.planu je ure|ena Konvencijom o uskla|ivanju grani~nih kontrola robe. 333. broj 2/92. tj. 364 Vilus dr Jelena. tako|er ima dva osnovna slu~aja: kada je prodavac savjestan i kada nije savjestan.

9. Prema dispozitivnim odredbama Konvencije. 366 Bianca u Bianca .366 U Konvenciji nema zahtjeva da se mjesto opredjeljenja mijenja „bez pretovara”.. Mjesto provjere 97. 367 Vilus dr Jelena. Caemmerer/Schlechrtiem. kao što to ~ine haški Jednoobrazni zakon i naš ZOO. izuzev kada je taj rok nesaglasan sa ugovornim garantnim rokom” (~lan 39 (2) BK). Pregled se mo`e odgoditi dok prodavac kupcu ne stavi na raspolaganje „dokumenta na osnovu kojih se mo`e raspolagati robom” (~lan 58 (1) BK).. naro~ito ako su u pitanju generi~ke stvari. a to prakti~no zna~i za vrijeme produ`enog transporta. 368 Draški} dr Mladen.mjesto gdje se stvari nalaze. mjesto provjere se odre|uje prema vremenu provjere. U ovom slu~aju va`e i druga rješenja iz prethodnog slu~aja. “Me|unarodna prodaja prema. 298. str.mjesto opredjeljenja. .mjesto predaje prvom prevozniku radi prevoza kod distancionih prodaja.” str. Primjenom ovog kriterija mo`e se dobiti sljede}a nomenklatura: . Rok je objektivan i prekluzivan. 96. isto djelo. tj. Ovaj zaklju~ak se dobija tuma~enjem.368 . a po~iva na uslovljenosti provjere nesaobraznosti i reklamacije. .3. str. str. Pod reekspedicijom se podrazumijeva promjena pravca ili destinacije robe bez postojanja razumne mogu}nosti da se roba prije toga pregleda. Kod skrivene nesaobraznosti (skrivenih nedostataka) provjera se mo`e izvršiti u krajnjem roku od dvije godine „ra~unaju}i od dana stvarne predaje robe kupcu. ako je u pitanju skrivena nesaobraznost. Drugo specifi~no rješenje se odnosi na reekspediciju (~lan 38(3) BK).367 Namijenjen je prvenstveno zaštiti od skrivenih nedostataka. Bio je predmet velikih sporova prilikom usvajanje Konvencije.u mjestu opredjeljenja kupac tako|er ima obavezu da u skladu sa okolnostima da robu na provjeru „u što je mogu}e kra}em roku”. isto djelo. od nesaobraznosti koja nije vidljiva prilikom prijema robe. Kod reekspedicije pregled mo`e da se odgodi „do prispije}a robe u novo mjesto opredjeljenja” (~lan 38 (3) BK). pod uslovom da je prodavac u trenutku zaklju~enja ugovora znao ili morao znati za dalju otpremu. On ugovorom mo`e biti isklju~en (~lan 58 (1) BK). isto djelo. 127 . 119-120. 336.2. 184.mjesto isporuke. Tre}i slu~aj obuhvata jednovremenosti isporuke i pla}anja.Bonell..kona~na destinacija kod reekspedicije i .

370 Me|unarodna prodaja ima prete`no distancioni karakter.369 bilo da se radi o primarnom mjestu upu}ivanja. isto djelo. u slu~aju šutnje ugovora...2. Samo rezultati dobi369 Vilus dr Jelena. Za na~in pregleda su prvenstveno mjerodavni me|unarodni poslovni obi~aji. IUP. a ukoliko njih nema. va`i pravilo Haškog zakona o prodaji po kome se „na pregled primenjuju pravila mesta na kome se kontrola vrši”. Analiza teksta Konvencije pokazuje da ona te`ište stavlja na mjesto opredjeljenja. U vezi sa na~inom provjere tri momenta su u praksi posebno zna~ajna.98. 128 . valja ista}i da se prema ~lanu 20 našeg Zakona o sukobu zakona ne mo`e do}i do stava koji bi bio podudaran sa rješenjima Konvencije. Drugo. 1970. 297-298. bilo društveni postupci propisani prinudnim propisima ili fiksirani u ugovoru. str.. Prvo. Zna~ajno je napomenuti da jedinstvena me|unarodna pravila za kontrolu još ne postoje. Zbog toga je u praksi veoma prisutno i mjesto predaje robe prvom prevozniku kao lokacija na kojoj se vrši provjera. primijeni}e se odredbe Glave XXIII ZOO – „Ugovor o kontroli robe i usluga” za situaciju u kojoj je provjera prepuštena tre}im licima. isto djelo. 116. 9. ali ne mora da bude podudaran sa pravilima provjere u mjestu isporuke.374 Ukoliko kontrolu saobraznosti robe vrši kupac. kod na~ina provjere uvijek treba pa`ljivo razlikovati tehni~ke od društvenih procedura. Beograd.” str.371 Drugo mišljenje je zasnovano na širem tuma~enju Be~ke konvencije i zato nam se ~ini prihvatljivim.372 Takav na~in provjere mo`e. Na~in pregleda zavisi prvenstveno od vrste robe i sporazuma stranaka. str. Posebno se isti~e da ovo pravilo va`i i kad lokalni obi~aji ne postoje. 370 Draški} dr Mladen. Na~in provjere 99. 373 Draški} dr Mladen: “Me|unarodna prodaja prema. str. str. X Ed.” st. Na~in pregleda obuhvata sve vrste radnji i njihove modalitete koje kupac treba da izvrši radi provjere saobraznosti isporuke. 371 Vilus dr Jelena. kupac mora da ispita robu na razuman na~in. bilo o sekundarnom. ako su bilo tehni~ki. 372 Bianca u Bianca-Bonell. rješenja izvora prava se moraju striktno poštovati. Schmitthoff. Stoga. isto djelo. 186. 100. onom koje se pojavljuje kod reekspedicije.4. pa mu Konvencija ne posve}uje posebnu pa`nju. 117. 183.. a da se rješenja uporednog prava me|u sobom zna~ajno razlikuju. “Me|unarodna prodaja prema. va`i}e odredbe ZOO o provjeri materijalnih nedostataka. Ovo rješenje odgovara dominiraju}em stavu u uporednom pravu.373 Tako|er. prema pojedinim autorima. isto djelo. 89-90 naro~ito. Ukoliko va`i pravo BiH. 374 Vidjeti Vilus dr Jelena: “Odre|ivanje i kontrola kvaliteta robe kod ugovora o prodaji”.

X Ed.“ Ekonomski institut Sarajevo.379 ZOO je zauzeo stav da se radi o njegovoj obavezi i time se priklonio rješenjima me|unarodnog poslovnog prava. Nacrt ZOO je u ~lanovima 630 – 632 prihvatio isto rješenje. Za me|unarodnu prodaju je va`no da svako preuzimanje robe ne mora da zna~i i njen prijem. Ovakve situacije su ~este. 129 . 381 Vidjeti Schmitthoff. 535. isto djelo.376 9. Interesantno je da linija podjele ne ide izme|u kontinentalnih i common law sistema. 378 Sultanovi}-Trifkovi}-Simi}.375 I tre}e. 91-93.380 102. davanje instrukcija za otpremu robe. 92–93.. isto djelo. a u drugom posebni (in personam). Test za kvalifikovanje fakti~kog preuzimanja robe kao prijema isporuke je stanje volje kupca. X Ed. Preuzimanje isporuke je sistem fakti~kih i pravnih radnji koje kupac prema ugovoru i drugim izvorima prava mora da izvrši da bi „omogu}io prodavcu da izvrši isporuku” (~lan 60 BK)377 i da bi on sam preuzeo robu.3. 173-174. kupac mora obaviti sve radnje „koje se razumno od njega o~ekuju” (~lan 60 BK). Sarajevo. 379 ^lan 2 Sale of Goods Act. Ovo nije slu~aj sa pravom USA. Prijem isporuke 101. Konvencija zahtijeva od 375 Vidjeti kod Schmitthoff. 95. Opširnije vidjeti kod Gabriel Henry. 377 Caemmerer/Schlechtriem. isto djelo. str. 78–79. to nimalo ne uti~e na njihovu pravnu samostalnost. shodno ~lanu 8 BK. str. Ve}ina dr`avnih poredaka izri~ito smatraju da je u pitanju pravo kupca..378 Preuzimanje isporuke je pandan isporuci i ~esto se radnje ispunjavanja ove dvije obaveze prepli}u. Njihovo navo|enje mo`e se izvršiti u ugovoru ili drugim izvorima. U uporednom pravu je pravna priroda preuzimanja isporuke sporna. postupak provjere se danas u mnogim slu~ajevima (zlo)upotrebljava i kao na~in posrednog isklju~ivanja ili ograni~avanja odgovornosti prodavca. naro~ito kod reekspedicije. stavljanje robe na raspolaganje. 376 Vidjeti Trifkovi} dr Miloš: “Analiza ugovornog regulisanja poslovne saradnje izvozne privrede . Schmitthoff.jeni na taj na~in su juridi~ki relevantni i mogu da poslu`e kao osnova za urednu reklamaciju.. str. ~lan 91 ŠZO. U prvom slu~aju se izdaju standardni certifikati (in rem). rizik je prešao na kupca.381 Kada je isporuka izvršena. isto djelo. No. X Ed. str. Sa ovoga stanovišta se svi na~ini provjere i njihovi rezultati mogu podijeliti na one koji se ti~u utvr|ivanja standardnog kvaliteta i drugih zahtjeva vezanih za robu i one koji odgovaraju specifi~no ugovorenim klauzulama. zaklju~ivanje ugovora o prevozu i davanje specifikacije. ^lan 2-301 UCC sadr`i rješenja koja su podudarna sa CISG. ~lan 2 -606 i 2-607 UCC. 1988. Usprkos tome. str. str. isto djelo. Ukoliko to nije u~injeno. Radnje preuzimanja isporuke odnose se na period prije i u toku isporuke. 380 ^lan 519 je smješten u odsjek o obavezama kupca. Ugovor o prodaji. odnosno postojanje ili nepostojanje pomo}nog pravnog posla kao elementa prijema.. Kao primjere navode: slanje ambala`e. Sastoji se iz najmanje jedne fakti~ke i jedne pravne radnje i zato predstavlja pomo}ni pravni posao.

kupac je du`an „da preduzme sve mjere za ~uvanje robe koje su prema okolnostima razumne” (~lan 86. . .5. Pojam pla}anja i izvori prava 105.382 Kad god je ovlašten da odbije robu koja se ve} nalazi u njegovom posjedu. str. ako su ispunjeni Konvencijom predvi|eni uslovi. Mjere ~uvanja i zadr`avanja robe ure|ene su na isti na~in kao i u prvom slu~aju.kupca i da preuzme robu. ^uvanje robe 103. Stoga za kupca na koga pada ova obaveza u principu va`i isti re`im kao i za prodavca. Postoje dvije osnovne situacije. Druga situacija postoji kod distancione prodaje. kao razlog. Ona. Analiza teksta Konvencije pokazuje da prva tri uslova moraju biti ispunjeni kumulativno. Pla}anje cijene 9. . Prva ima opšti karakter. 104. bilo da se radi o sopstvenom slu`beniku. Pla}anje cijene je klju~na obaveza kupca. bilo o ugovornom partneru (špediter. fakti~ki ili posredstvom dokumenata.preuzimanje i ~uvanje robe ne prouzrokuju kupcu nerazumne troškove. Ve} je navedeno da je i u uporednom pravu i prema Be~koj konvenciji ~uvanje robe zajedni~ka du`nost obje stranke.4. a u common law sistemima razlog (consideration) za preuzimanje du`nosti prodavca uopšte. u kontinentalnim sistemima predstavlja kauzu (causa).1. 9. Kao i prodavac.5. Analogno isporuci 382 Caemmerer/Schlechtriem isto djelo. da je ~uva. 130 . stav 1 BK). Specifi~nosti ipak postoje i vezane su za pravo kupca da robu odbije. a isporuke i prenosa vlasništva posebno. 9. agent).preuzimanje i ~uvanje robe ne stvaraju kupcu nerazumne nepogodnosti. ^etvrti uslov je samostalan i kupac ima pravo.preuzimanje robe je mogu}e bez isplate njene cijene. Cilj ovakvog rješenja je osloba|anje prodavca od obaveze da se o njoj stara.1 BK za distancione poslove sporno mo`e biti. ne i obavezu da se njime koristi. kupac u ovom slu~aju ima pravo da zadr`i robu dok mu se ne naknade razumni troškovi koje je imao povodom ~uvanja. Ima ih ukupno ~etiri: .u mjestu opredjeljenja prodavac nema lice ovlašteno da preuzme brigu o robi. Kupac je u mjestu opredjeljenja du`an da preuzme robu „za ra~un prodavca”. 723 smatraju da va`enje ~lana 86.

str. otvaranje akreditiva. ona kod nas ulazi u „pla}anje po teku}im transakcijama sa inozemstvom”. No.pla}anje se mo`e definisati kao sistem fakti~kih i pravnih radnji koje kupac mora da preduzme u skladu sa ugovorom. dispozitivnim i prinudnim propisima. isto djelo.. izdaci robnog prometa i sami troškovi pla}anja. ni sporazumnom stranaka. kupac treba da zadovolji i propise zemlje u kojoj se pla}anje vrši. 388 Na podzakonske akte izri~ito upu}uje francuski original ~lana 54 BK. ukoliko nije isklju~ena ugovorom.388 Pošto ovdje ne postoji mogu}nost da se mjerodavno pravo odredi bilo sporazumom stranke. obezbje|enje bankarske garancije. str.385 Ako valuta nije predvi|ena ni prinudnim propisima. 384 Maskow u Bianca-Bonell. Ako ništa drugo nije izri~ito ili prešutno ugovoreno. str.386 Pravna priroda obaveze pla}anja u me|unarodnoj prodaji je dvostruka.384 Naj~eš}e formalnosti vezane za ispunjenje du`nosti pla}anja su: pribavljanje dozvole za pla}anje.387 Isto stanje postoji i u uporednom pravu. da bi prodavcu prenio odre|enu koli~inu novca i najja~e stvarno pravo na njoj. 106. Pored toga. 386 Maskow u Bianca-Bonell. Obaveza pla}anja izvršava se u ugovorenoj valuti.. Ona je najprije ugovorna du`nost kupca. sa stanovišta javnog prava. 399-400. Da bi omogu}io prodavcu da do|e u posjed novca. 398. ukoliko ih je znao ili morao znati. Ugovor o prodaji. isto djelo. 131 . utvrdi}e se tuma~enjem u skladu sa ~lanovima 8 i 9 BK. mjerodavni su najprije propisi zemlje iz koje se pla}anje vrši. ukoliko to nije suprotno mjerodavnim deviznim propisima. U predmet obaveza pla}anja ulaze cijena predmeta prodaje. 98-98. a potom o deviznom zakonodavstvu i pridru`enim podzakonskim aktima. naj~eš}e dr`ave kup~evog sjedišta. prinudnim propisima i drugim izvorima. U teoriji se sa pravom isti~e da posljednja obaveza nije teška za kupca budu}i da su formalnosti prijema pla}anja znatno manje od onih koje postoje kod izvršenja nov~anih obaveza. izdavanje i prenos mjenice. Od izvora me|unarodnog poslovnog prava za ure|ivanje ove obaveze na prvom mjestu se nalazi Be~ka konvencija. Od prinudnih propisa ove grane najprije treba voditi ra~una o ratifikovanim bilateralnim ugovorima. kupac mora da izvrši niz radnji ure|enih ugovorom. Engleski tekst govori samo o zakonima (“laws”). bilo kolizionom normom. 385 Vidjeti Zakon o deviznom poslovanju FBiH 10/94. 387 Vidjeti Zakon o deviznom poslovanju FBiH.383 Be~ka konvencija u ~lanu 54 sadr`i sli~nu definiciju ove du`nosti: „Kup~eva obaveza da isplati cijenu podrazumijeva preduzimanje mjera i ispunjavanje formalnosti predvi|enih ugovorom ili odgovaraju}im zakonima i propisima da bi se omogu}ilo izvršenje pla}anja”. za kupca }e biti mjerodavni 383 Opširnije vidjeti kod Sultanovi}-Trifkovi}-Simi}.

. Zagreb 1994. str.razmjena... Pitanja koja nisu riješena prethodno navedenim izvorima ure|uju se mjerodavnim doma}im pravom. Najprije.. Sarajevo.390 Na~in pla}anja u Be~koj konvenciji nije konkretno regulisan.395 389 Vidjeti Sultanovi}-Trifkovi}-Simi}. str. 108.. Zbog toga se ovdje na njima ne}emo zadr`avati. str. Ugovor o prodaji.uncitral. Njihova sadr`ina odre|ena je posebnim propisima. 271 – 281. 231. Ugovor o prodaji. Me|unarodna prodaja prema.5. 1995.2. Ipak. mada su oni po svojoj ekonomskoj funkciji i pravnoj prirodi instrumenti obezbje|enja pla}anja.393 Stilizacija ~lana 54 BK ne isklju~uje mogu}nost pla}anja robom. Ugovor o prodaji. 1992. Zbornik sa Savjetovanja u Beogradu 16. 19-20. ako je pla}anje unaprijed i u cjelini ugovoreno u robi. tako i posebne odredbe o pla}anju cijene u ugovoru o prodaji. str. str. na~in upotrebe tako|er. U praksi se dokumentarni akreditiv. Beograd. Na~in pla}anja obuhvata instrumente pla}anja. 100-101. 525 isti~u da je pla}anje nalogom izjedna~eno sa pla}anjem u gotovini.. 1995. 392 Caemmerer/Schlechtriem. Institut za uporedno pravo. str.propisi njegove zemlje. 393 Sultanovi}-Trifkovi}-Simi}. Tada za njih va`e kako opšta pravila o izvršenju nov~anih obaveza. godine je UNCITRAL izradio Legal Guide on International Countertrade Transactions (vidjeti www. potrebno je ista}i da Zakon o deviznom poslovanju (dalje i ZDP) zahtijeva da se platni promet sa inozemstvom obavlja preko banaka. 391 Uporedni pregled i rješenja doma}eg prava vidjeti kod Sultanovi}-Trifkovi}-Simi}.org) 132 . Na~in pla}anja 107. tako|er smatraju instrumentima pla}anja. postoji specifi~an posao .. countertrade ili barter. 85-90. Draški} dr Mladen. radnje koje se povodom njih moraju izvršiti i modalitete tih radnji.389 9. a za prodavca pravo dr`ave u kojoj se nalazi mjesto pla}anja. nacionalna prava nisu saglasna u tome da li se pla}anje mo`e uopšte ili bar djelomi~no ugovoriti i izvršiti u stvarima. i 17. str. 394 ^lanovi 552-553 ZOO. 395 Mlikotin-Tomi} dr Deša: “Pravo me|unarodne trgovine”. isto djelo.. Naj~eš}i instrumenti pla}anja su nalog banke kupca banci prodavca392 i izdavanje ~eka. str. str. 1995. 102-108 i Draški} dr Mladen. 236-241. ako samim tim zakonom nije druk~ije odre|eno.394 odnosno kompenzacija. skripta. Dalje. te izdavanje i prenos mjenice. ali obje pojave zadr`avaju svoju pravnu samostalnost. 390 Trifkovi} dr Miloš: “Sredstva obezbje|enja pla}anja” u “Nastavne teme škole za ra~unovo|e”. Pla}anje robom otvara niz osjetljivih pravnih pitanja. Me|unarodna prodaja prema.. Markovi}Bajalovi} mr Dijana: „Pravna forma me|unarodnih kompenzacionih poslova“ u „“Novi ugovori od zna~aja za privredni razvoj Jugoslavije“. knjiga 2. pa }e se na ugovorna rješenja primijeniti relevantna me|unarodna regulativa391 i pravila mjerodavnog dr`avnog prava.. Na~in pla}anja se po pravilu kombinuje sa instrumentima obezbje|enja pla}anja. 59-67 o bankarskim garancijama.

str. 133 . Prva je da li se izvoz robe mora napla}ivati isklju~ivo uvozom robe ili se cijena mo`e naplatiti uvozom usluga? Sa stanovišta vanjskotrgovinskog re`ima smatramo da su obje varijante dozvoljene. Drugo sporno pitanje se ti~e uslova pod kojim se ovaj posao mo`e obavljati. Mjesto pla}anja je lokacija na kojoj sve radnje pla}anja moraju biti završene. odnosno preciznije. Zadatak je povjeren ministarstvima trgovine entiteta (~lan 22 ZVTP BiH). Smatramo da navedena rješenja va`e i onda kada prodavac jednostrano promijeni mjesto pla}anja. promijenio svoje sjedište (~lan 57. broj 22/98. a da 396 „Sl. Ugovor o prodaji.3. naziv i tarifna oznaka.. radi objedinjavanja evidencija. glasnik BiH“. 112-114 i Draški} dr Mladen... U uporednom397 i u našem pravu398 tri principa dominiraju odre|ivanjem mjesta pla}anja: obaveza je donosiva. 397 Sultanovi}-Trifkovi}-Simi}. Do desetog dana teku}eg mjeseca podaci za prethodni mjesec se moraju dostaviti Ministarstvu vanjske trgovine BiH. a postupak ure|en posebnim Uputstvom Vije}a ministara o evidenciji izvršenog kompenzacionog posla. Pošto izme|u kontinentalnih i anglosaksonskih prava u ovom pogledu ne postoje bitne razlike. 398 ^lan 516. Mjesto pla}anja 109. Tuma~enje ove odredbe otvara neke dileme.5. lokacija na kojoj cijena mora biti stavljena prodavcu na raspolaganje. nakon zaklju~enja ugovora. No privatnopravni posao bartera sa elementom inostranosti postoji samo onda ako se vrši razmjena robe za robu.Kod nas je kompenzacioni posao definisan ~lanom 22 ZVTP BiH: „Preduze}e mo`e zaklju~ivati ugovore o izvozu roba i usluga koje se pla}aju uvozom roba i usluga». Troškove pla}anja u pravilu snosi kupac. Prodavac snosi pove}ane troškove pla}anja koji nastanu zato što je. te vrijednost robe koja se izvozi i uvozi iskazana u DEM. Dostavljaju se podaci o robi. Ovo ministarstvo ima obavezu da sastavlja polugodišnje i godišnje analize o kompenzacionoj razmjeni sa inostranstvom. Spoljnotrgovinski efekti barter aran`mana ipak su zahtijevali da se njihovo obavljanje organizovano evidentira. Be~ka konvencija nije imala razloga za stvaranje posebnih rješenja. 9. stav 2 ZOO. str. 2 BK).396 Preduze}e je du`no u roku od 15 dana po izvršenju posla evidentirati kompenzaciju kod ministarstva trgovine entiteta. 238-239.. stav 2 jasno pokazuje da posao bartera nije više podvrgnut re`imu administrativnih dozvola. Me|unarodna prodaja prema. nalazi se pod uticajem pravila o vremenu i na~inu pla}anja i vezana je za na~elo uzajamnosti ispunjenja. Povezano tuma~enje stava 1 sa stavovima 2 i 3 istog ~lana i sa generalnom odredbom o slobodi protoka robe iz ~lana 1.

procjena pravnog okvira i njegovo unapre|enje“. 401 Moskow u Bianca-Bonell. isto djelo.5. Prizma. Isto i Maskow u BiancaBonell. str. smatramo da je mjesto pla}anja ono u kome akreditivna. ta~ka (b) biti primjenjiva kod nedistancione prodaje. 403 Ovo rješenje postoji i u našem pravu. str. za prodaju uskladištene robe i za distancionu prodaju kod koje nije ugovoreno pouze}e. „netto kasa”. Sistemskim povezivanjem ove odredbe sa stavom 2.404 te kod dokumentarnih isporuka u kojima papiri pru`aju kupcu dovoljno garancije o saobraznosti robe (skladišnica. Ako se pla}anje vrši dokumentarnim akreditivom. 3 ZOO. 525. 400 O mogu}nostima faktoringa u BiH vidjeti WB – SEED projekt: „On Establishment of a Factoring Company in Bosnia and Herzegovina“. Vrijeme pla}anja je trenutak u kome ili period unutar koga sve radnje pla}anja moraju biti završene i dugovana cijena stavljena na raspolaganje prodavcu. 526-527. 405 Caemmerer/Schlechtriem. 110. isto djelo. stav 1. maj 2005. prenosivi tovarni list `eljeznice itd. 415.401 niti uti~e na pravila o tome ko snosi troškove isplate.4. str. 402 Slu~ajevi su navedeni prema Caemmerer/Schlechtriem. Ovo rješenje se mo`e prihvatiti samo ako je avizo banka sporazumom stranaka odre|ena kao isplatno mjesto (platište). Sarajevo: 2005. ta~ka (a) BK).402 Kada je pla}anje ugovoreno uz isporuku robe ili predaju dokumenata. 37 – 41. isto djelo. 413. isto djelo. 419. za prodaje „putuju}e” i „plivaju}e” robe. kod faktoringa. str. 404 Vidjeti Caemmerer/Schlechtriem. Ukoliko prodavac treba da isporuku robe izvrši kao svoju prethodnu obavezu. mjesto pla}anja je ono u kome se izvrši uru~enje robe. Ovo mjesto pla}anja bi}e mjerodavno za prodaje kod kojih je ugovoreno slanje robe sa otvorenim ra~unom („na otvoreno“). str. Moskow u Bianca-Bonell. isto djelo. konfirmiraju}a ili banka platac ima svoje sjedište. stav 1.). str. isto djelo. str. Vrijeme pla}anja 111. 6. 367 – 394 i „Osnovni pravni aspekti faktoring posla“. juli-august 2005. mjesto pla}anja je sjedište prodavca (~lan 57. 134 . isto djelo. str. Vidi ~lan 516. istog ~lana dolazi se do zaklju~ka da je to mjesto u kome prodavac ima sjedište u trenutku zaklju~enja ugovora.399 Cesija prava na naplatu. me|unarodni simpozij JAFIS. Vrijeme pla}anja treba razlikovati od trenutka u kome 399 Caemmerer/Schlechtriem. „neto kasa po prijemu i provjeri”. 528 navode i sjedište aviziraju}e banke kao mjesto pla}anja. Osnovni rezultati projekata su objavljeni. Kod distancione prodaje }e pla}anje uz predaju robe ili dokumenata biti mogu}e samo ako prevoznik ima pravo da naplati cijenu od primaoca (pouze}e). Miloš – Trivun dr Veljko: „Pravni okvir faktoring posla u legislativi Bosne i Hercegovine“. npr. Sarajevo 2004.pri tome ne mijenja svoje sjedište (mjesto poslovanja).405 9. Ostali rizici izvršenja nov~ane obaveze ostaju na kupcu.400 ne mijenja sama po sebi mjesto pla}anja.403 odnosno dokumenata. 524. str. Vidjeti Trifkovi} dr. Analiza pojedinih komercijalnih vrsta prodaje pokazuje da }e izlo`ena rješenja ~lana 57. i Svjetska Banka i SEED projekt „Faktoring .

se smatra da je pla}anje izvršeno. stav 1 BK). ukoliko je zadovoljen uslov da je kupac mogao pregledati robu. 407 Vilus dr Jelena. Ukoliko vrijeme pla}anja nije ugovoreno. p. Zakon o deviznom poslovanju (dalje i ZDP)411 u ~lanu 39 zahtijeva od doma}ih pravnih lica da pla}enu robu uvezu u roku od 90 dana od dana kad je banka izvršila nalog za pla}anje prema inozemstvu. shodno našim deviznim propisima. ono mora biti ugovoreno i izvršeno unutar perioda od 90 dana po isporuci. 146.D.407 Kada se dan pla}anja utvrdi ne samo ugovorom nego i na osnovu izlo`enih rješenja Konvencije. 238. bilo dokumenta na osnovu kojih se robom mo`e 406 ^lan 1651 francuskog Code civile. broj 35/98 135 . Vrijeme pla}anja odre|uje se najprije ugovorom (~lan 58. 534. Ono mo`e biti utvr|eno tako da pada prije isporuke. ~lanovi 2-511 UCC. str. 408 Vilus dr Jelena. novine FBiH“. Rimsko na~elo po kome rok opominje umjesto du`nika (Dies interpelat pro homine) ovdje je dosljedno primijenjeno. 1062 AGZ. U uporednom pravu nema bitnih razlika u pogledu vremena pla}anja.” (Cash before Delivery). isto djelo. str. Teorija je kritikovala ovo rješenje utoliko što ne sadr`i pozivanje na obi~aje. ~lan 28 Sale of Goods Act.410 „pla}anje uz dokumenta” (Kasse gegen Dokumenten). isto djelo. str. 410 Draški} dr Mladen. obaveza kupca dospijeva „kad prodavac. „pla}anje po prijemu fakture” (Kasse gegen Faktura). Naj~eš}e klauzule kojima se to ~ini su „pla}anje po pozivu” (Zahlung bei Abruf). stavi kupcu na raspolaganje bilo robu.409 112. str. ~lan 1489 talijanskog Codice civile.B. 411 „Sl. 409 Caemmerer/Schlechtriem. kupac je du`an platiti bez posebnog zahtjeva „ili neke druge formalnosti” od strane prodavca. Osnovni princip je jednovremenost isporuke i pla}anja. Ako je ovo slu~aj. Kod izvoznih poslova naših firmi situacija je nešto druk~ija. 146. U ~lanu 59 Konvencije sadr`ano je jedno rješenje koje odstupa od nekih nacionalnih prava. isto djelo. U suprotnom se smatra da se radi o davanju kredita stranom kupcu i tada se naplata mora izvršiti u rokovima koji su predvi|eni ugovorom o kreditu (~lan 38 ZDP).408 te zato što kupca stavlja u veoma te`ak polo`aj kada je pla}anje povezano sa isporukom ~ije vrijeme kupac ne mo`e da predvidi. odnosno utvr|ivanju da li docnja kupca postoji ili ne. Ako pla}anje pada nakon isporuke. Druga navedena kategorija je fakti~ke prirode i slu`i ocjeni urednosti pla}anja. u skladu sa ugovorom i ovom konvencijom.. „C. Izuzetak ipak postoji.. U oba razmatrana slu~aja uobi~ajeno je tra`enje sredstava obezbje|enja pla}anja.406 Rješenja Konvencije su analogna onim u nacionalnim pravima. Me|unarodna prodaja prema.

tada se mo`e govoriti o „obavještenju” u u`em pravno-tehni~kom smislu. U praksi dominira primanje obavještenja bilo od prodavca. tada se radi o posebnom institutu. Ovaj slu~aj se naziva i naplata pouze}em. str. str. odnosno isplate. Neizvršavanje obaveze davanja ovakvih „obavještenja“ je po svojoj pravnoj prirodi gra|anski delikt. prodavac ima i jedan dodatni na~in obezbje|enja pla}anja. Ugovor o prodaji. odnosno dokumenata. odnosno uredno izvršenim i da ima namjeru da se koristi nekim od prava koja mu po tom osnovu pripadaju. Prodaja uskladištene robe se tako realizira kao dokumentarna prodaja. Ukoliko se radi o distancionoj prodaji. primjenjene komercijalne tehnike i na~in transporta uti~u i ovdje na izgled konkretnih rješenja. Ako se one svode samo na obavezu naknade štete prouzrokovane propuštanjem ili neblagovremenim davanjem obavještenja. Pod prigovorom podrazumijevamo izjavu ugovornog povjerioca kojom on ukazuje du`niku na ~injenicu da ugovor ne smatra izvršenim. kupac „nije du`an isplatiti cijenu prije nego što je imao mogu}osti da robu pregleda. a trgovina „plivaju}om” robom kao prodaja „roba za novac” s tim da brodar ima funkciju izvršioca isporuke.413 412 Opširnije vidjeti Caemmerer-Schlechtriem.. Potreba za nesmetanim odvijanjem trgovine. 530-532. Njihova pravna kvalifikacija zavisi od sadr`aja. „Stavljanje na raspolaganje” obuhvata fakti~ke i pravne radnje prodavca kojima se kupcu omogu}ava preuzimanje posjeda robe. „Prodavac mo`e usloviti predaju robe ili dokumenata pla}anjem cijene” (~lan 85. bilo od njegovih punomo}nika. 116 136 . stav 3). stav 1 BK).412 Sigurnost stranaka se ovdje posti`e uslovljavanjem isporuke. zaštita pravne sigurnosti i na~elo poštenja i savjesnosti kreirali su i u uporednom pravu i u Be~koj konvenciji velike obaveze na davanje razli~itih obavještenja drugoj strani. Prigovori zbog nesaobraznosti i pravnih nedostataka 10.1. S druge strane. 413 Sultanovi}-Trifkovi}-Simi}. Obaveza kupca dospijeva ~im je za to saznao na bilo koji na~in. Vrste prodaje. tj. Obavje{tenja i prigovori 113..raspolagati” (~lan 58. izuzev ako na~in isporuke ili pla}anja sa kojim su se strane saglasile isklju~uje takvu mogu}nost” (~lan 85. On mo`e zabraniti predaju dokumenata kupcu u mjestu opredjeljenja dok kupac ne isplati cijenu. o „prigovorima”. od informacija koje nose i od pravnih posljedica vezanih za propuštanje obavještenja. stav 1 BK). 10. Ukoliko je davanje obavještenja uslov za o~uvanje i za ostvarivanje nekih prava davaoca. isto djelo.

.2.” str.obavještenje jedne strane dato drugoj da ima namjeru da raskine ugovor. Njih }emo posebno razmotriti. str. stav 1 BK). Sadr`aj reklamacije odre|en je Konvencijom.obavještavanje jedne strane dato drugoj da }e odgoditi izvršenje svojih obaveza jer je jasno da druga strana ne}e izvršiti bitan dio svojih obaveza (~lan 71.. Sadr`aj reklamacije 115. stav 1 BK). Konvencija poznaje i dva slu~aja prigovora u pravno-tehni~kom zna~enju toga pojma: . Reklamacija/obavje{tenje o nesaobraznosti robe 10. On mora da obuhvati 414 Vidjeti Draški} dr Mladen: “Me|unarodna prodaja prema. ^lan 39 (1) Konvencije govori o „obavještavanju” koje kupac mora da pošalje prodavcu „o prirodi nedostatka” ako `eli da se koristi nekim pravom koje mu po tom osnovu pripada. stav 1 BK). mada uti~e na rokove za tu`bu.. ako ne dobije dovoljno obezbje|enje za izvršenje obaveza druge strane (~lan 72. pravna radnja kojom kupac obavještava prodavca da isporu~ena roba ima po njegovom mišljenju i nalazima konkretan nedostatak i kojom mu stavlja do znanja da ima namjeru da se koristi nekim od prava koja po tom osnovu ima. 10. To su: .. a potom i opšta pravila o svim obavještenjima koje stranke daju jedna drugoj (~lanovi 8 i 9 BK). stav 2 BK) i . 137 . 116.prigovor zbog postojanja pravnog nedostatka (~lan 43. 415 Sultanovi}-Trifkovi}-Simi}. U romanskim pravima reklamacija nije uslov za ostvarivanja prava na naknadu štete zbog vidljivih nedostataka.obavještavanje jedne strane dato drugoj o nastupanju više sile koja onemogu}ava izvršenje ugovora (~lan 79.prigovor zbog nesaobraznosti robe (~lan 32.415 Na „obavještenje” o nesaobraznosti po Be~koj konvenciji se primjenjuju najprije specijalna pravila o ovom institutu. mada sa razli~itim dejstvom. 117-119. 188.obavještavanje kupca od strane prodavca da je roba otpremljena radi isporuke (~lan 32. Ugovor o prodaji. . Be~ka konvencija poznaje više slu~ajeva obavještenja u u`em pravno-tehni~kom zna~enju.114. Po svojoj pravnoj prirodi reklamacija je obaveza kupca i neformalan pravni akt.. „Obavještenje” je drugi termin za „reklamaciju” koju poznaju sva kontinentalna prava. stav 4 BK). stav 1 BK) i .1.414 Reklamacija je pomo}ni pravni posao.2.

” str. Ipak. ali ona vrijede i bez njih. Vrijeme reklamacije 117. str. kupac mo`e obavještenje o nedostacima saobraznosti poslati pravovaljano bez ikakvih vremenskih ograni~enja. 420 Draški} dr Mladen: “Me|unarodna prodaja prema. odnosno arbitra`nog spora. reklamacija je neva`e}a.. a arbitra`e i sudovi uva`avaju i opšte izjave o reklamaciji ukoliko su u razumnom roku potkrijepljene potrebnim konkretnim izjavama i dokumentima. Be~ka konvencija ne tra`i da kupac pozove prodavca da se uvjeri u postojanje nedostatka. 188. 10.. 421 Draški} dr Mladen: “Me|unarodna prodaja prema.2.421 Kada je prodavac savjestan. isto djelo.. vidjeli smo. U praksi to zna~i pozivanje na bitne rezultate izvršenog pregleda robe. u „obavještenju” se mora nalaziti i ono što je uobi~ajeno bilo me|u konkretnim strankama.” str. 418 To mo`e biti u~injeno i u opštim uslovima poslovanja (Caemmerer/Schlechtriem. U suštini. „Opšta izjava o postojanju nedostatka nije dovoljna”..418 mora se striktno poštovati. Svi prate}i papiri moraju biti legalizovani.. Be~ka konvencija ne zahtijeva ni odre|enje prava kojim kupac `eli da se koristi. 416 Draški} dr Mladen: “Me|unarodna prodaja prema. str. na~in legalizacije shodno ~lanu 8 ZVTP BiH vrše Ministarstvo vanjske trgovine i ministarstvo trgovine odgovaraju}eg entiteta. 338) 419 Tu spadaju isto~noevropska prava..420 Kod nas. Bude li sadr`aj reklamacije preciziran u ugovoru.416 jer bi na taj na~in kupac bio stavljen u povoljniji polo`aj..417 U ovakvim slu~ajevima uopštena izjava slu`i prvenstveno obavještavanju prodavca o problemima i o~uvanju kup~evih prava koja mu pripadaju po ugovoru i Konvenciji. Razlozi za ovaj „propust” su prakti~ne prirode i proizlaze iz potrebe prilago|avanja zakonskih rješenja uslovima distancione prodaje. Ako je prodavac nesavjestan. Draški} dr Mladen.. 417 Draški} dr Mladen: Me|unarodna prodaja prema.” str.„prirodu nedostatka”.419 Izuzetak je sadr`an u ~lanu 46 (3) Konvencije: „Zahtjev za popravku mora da se u~ini bilo istovremeno sa obavještenjem poslanim na osnovu ~lana 39. Sistem odre|ivanja blagovremenosti reklamacije analogan je sistemu utvr|ivanja blagovremenosti provjere saobraznosti. trgova~ka praksa poznaje. Kupac treba da sa~uva originale radi eventualnog sudskog. U suprotnom. a to zna~i da mora da bude dovoljno konkretan. kao što to ~ini naš ZOO. reklamacija tada nije ni potrebna. vrijeme reklamiranja se odre|uje prema tome da li je nedostatak vidljiv ili skriven. bilo u poslovnim obi~ajima uopšte (~lan 9 BK). 192.2. Dokumenti se po pravilu prila`u reklamaciji. Zbog toga se utvr|ivanje vremena uredne reklamacije mo`e izlo`iti bez pretjeranih ula`enja u detalje. 191. Pored toga. 192. 138 . ili u razumnom roku poslije tog obavještenja”.” str. 191-192.

str.2.423 Ako je u skladu sa ~lanom 36 BK prodavac dao kupcu poseban garantni rok du`i od dvije godine.subjektivnom – „razumnom” po otkrivanju ili nastanku uslova u kojima se nedostatak „morao otkriti” (~lan 39 (1)) i .objektivnom – „najkasnije u roku od dvije godine ra~unaju}i od dana stvarne predaje robe kupcu” (~lan 39 (2) BK). „Razuman rok” se kvalifikuje u pravnoj teoriji kao rok koji je du`i od „kratkog” i koji treba da omogu}i „kupcu da proceni svoje interese i donese odluku bez velike `urbe“. kupac mo`e reklamaciju izvršiti. Du`ina razumnog roka se odre|uje prema okolnostima slu~aja. str. Pri tome i vrsta prodaje ima veliku ulogu. 120. isto djelo. uz poštovanje subjektivnog roka. odnosno arbitra`a paze po slu`benoj du`nosti. sve do isteka garantnog perioda. Shodno ~lanu 27 on se mo`e odrediti kao: neformalan i „odgovaraju}i datim okolnostima”. Mjesto. isto djelo. 139 . Ni na~in slanja obavještenja o nesaobraznosti nije posebno regulisan. 339. Zadocnjelo prispije}e obavještenja o nesaobraznosti va`i ako su ispunjeni uslovi iz ~lana 27 Konvencije. Ovaj rok je prekluzivan. 93. str. 424 Sono u Bianca . 10. isto djelo. Odredbe Konvencije o nesaobraznosti i obavještavanju o njoj ne sadr`e rješenja o mjestu na kome reklamiranje treba da bude izvršeno.118. primijeni}e se dispozitivna odredba ~lana 27 istog akta. 423 Caemmerer/Schlechtriem. Pod istim uslovima vrijedi i obavještenje koje prodavac uopšte nije primio.425 jasno je da je po Be~koj konvenciji sjedište kupca odre|eno kao mjesto reklamiranja.. ili od trenutka kada je ona prema okolnostima konkretnog slu~aja morala biti završena.424 Na protek objektivnog roka sud. 425 Vilus dr Jelena. Skriveni nedostatak mora se reklamirati u dva roka: . Ovo prakti~no zna~i da rizici prenosa obavještenja padaju na prodavca. 312.Bowell.” str. pa ne podlije`e produ`avanju ili prekidu.3. Odgovor je u 422 Draški} dr Mladen: “Me|unarodna prodaja prema. na~in i dejstvo reklamacije 119.422 Rok stvarno po~inje te}i od trenutka blagovremeno provedene provjere saobraznosti. A to je fakti~ko pitanje. A to zna~i da reklamacija koju prodavac primi nakon isteka konvencijskih rokova proizvodi pravna dejstva ako je kupac reklamirao u skladu sa odredbama Konvencije i „na na~in koji se smatra odgovaraju}im u datim okolnostima”. 190.. Pošto je u njemu prihva}ena teorija odašiljanja. Vidljivi nedostaci se moraju reklamirati „u razumnom roku” od trenutka kada ih je kupac „otkrio ili morao otkriti” (~lan 39 (1) BK). Prema tome.

nedistanciona ili distanciona prodaja). izuzev izgubljene dobiti. Ugovor o prodaji. Caemmerer/Schlechtriem. Bude li na~in reklamiranja odre|en u ugovoru. Ona se sastoji u tome da se kupac mo`e pozivati na obavještenje o nesaobraznosti ~ak i kad ga prodavac nije primio (~lan 27 BK). 140 . str. 431 Isto i: Vilus dr Jelena. 125. 428 Draški} dr Mladen: “Me|unarodna prodaja prema. isto djelo. 119-126. str. str. 326. odgovor na pitanje šta je uredan na~in reklamiranja zavisi i od poslovnih obi~aja. isto djelo. 360. 430 ^lan 509 ZOO.. 191. 1. Sultanovi}-Trifkovi}-Simi}. Upravo zbog toga naš ZOO zahtijeva da se u sadr`aj ovog prigovora unese i pravo kojim kupac namjerava da se koristi. Samo reklamacija data u skladu sa sporazumom stranaka vodi o~uvanju prava kupca po osnovu nesaobraznosti robe.431 426 Za naše pravo vidjeti Sultanovi}-Trifkovi}-Simi}.429 U nacionalnim sistemima se pravni re`imi prigovora na materijalne i pravne nedostatke donekle razlikuju. mora biti striktno poštovan.427 Izuzetak od ovog pravila unesen je u Konvenciju na samoj konferenciji o njenom usvajanju.” str. str. 427 Caemmerer/Schlechtriem.428 10. isto djelo. mo`e sniziti cijenu ili zahtijevati naknadu štete. Sono u Bianca-Bonell. te prakse konkretnih ugovornih stranaka. Propuštanje reklamacije ili njeno zadocnjelo slanje u principu zna~e gubitak prava na raskid ugovora i na popravljanje štete izazvane nesaobraznoš}u. odnosno da nije konstituisano na na~in i u obimu predvi|enom u ugovoru i kojim mu daje na znanje da namjerava da se koristi nekim od prava koja proisti~u iz ovakve situacije.430 Be~ka konvencija odstupa od rješenja poznatih u dr`avnim porecima.426 121..velikoj mjeri determinisan vrstom prodaje i njenim komercijalnim modalitetima (npr. str. te zbog pravnih problema u vezi sa protivzahtjevima prodavca. 120-121.. Prigovor na pravne nedostatke je izjava kojom kupac obavještava prodavca da pravo koje je trebalo biti preneseno nije uopšte konstituisano. ako se ona izme|u njih ve} razvila.. str. Ako kupac ima „razumno opravdanje” što nije poslao tra`eno obavještenje. str.. uz zadr`avanje obaveze kupca na pla}anje cijene. isto djelo. Pa`ljivo ispitivanje obi~aja je potrebno i zato što je za reklamiranje na „odgovaraju}i na~in” predvi|ena pozitivna sankcija. Osnovno dejstvo uredne i blagovremene reklamacije jeste o~uvanje prava kupca na popravljanje štete (~lan 44 BK). 338. U teoriji je ovo rješenje kritikovano zbog reme}enja brzine prometa i pravne sigurnosti. Osnov za to predstavlja ~injenica da tre}e lice dokazuje kupcu vjerodostojnost svoga prava.3.. I on je sadr`an u ~lanu 44. 336. str. Prigovor/ obavje{tenje o pravnim nedostacima 122. Caemmerer/Schlechtriem. U osnovi njenog koncepta le`i izjedna~avanje prigovora zbog nesaobraznosti stvari sa prigovorom zbog nesaobraznosti prenesenog prava. Pored toga. 429 Sultanovi}-Trifkovi}-Simi}. isto djelo. Ugovor o prodaji.

na~in na koje ono to ~ini. Izostavljanje prigovora ili njegovo neblagovremeno slanje zna~e gubitak prava kupca. 433 Caemmerer/Schlechtriem. U stvari. Iako se Konvencija o tome izri~ito ne izjašnjava. navedenu formulaciju ne treba shvatiti doslovno. Sistem odgovornosti u Be~koj konvenciji 11. ali samo prema savjesnom prodavcu. isto djelo. stav 1 BK. ako je mogu}e. 141 . Nedostatak mora biti ozna~en po vrsti. str. „Ako ima razumno opravdanje što nije poslao tra`eno obavještenje”. ali ne i izgubljene dobiti (~lan 44 BK). tre}e lice koje osporava kup~eva prava. Za razliku od prigovora zbog nesaobraznosti robe. isto djelo. sadr`aj prigovora mora biti takav da omogu}ava prodavcu preduzimanje mjera protiv zahtjeva ili pretenzija tre}eg lica. 11.123. 361. Nesavjestan prodavac odgovara za pravne nedostatke bez obzira na to što je reklamacija izostala. Najva`niji kriteriji su obim i na~in povrede. mada 432 Caemmerer/Schlechtriem. ^ak i kada je prodavac savjestan. 361. Konvencija sadr`i i jedno neuobi~ajeno ograni~enje dejstva prigovora na pravne nedostatke. Prema ~lanu 43. kupac propuštanjem uredne reklamacije ne gubi sva svoja prava.435 dijele povrede ugovora prema fakti~kim obilje`jima. str. onome koji nije znao za pravo ili potra`ivanje tre}eg i njihovu prirodu (~lan 43. str. odre|ivanje zastarjelosti prepušteno je dr`avnom poretku na koji upu}uje me|unarodno privatno pravo. Po~etak njegovog toka pokazuje da Konvencija zahtijeva pove}anu pa`nju kupca u pogledu sudbine prava koje je stekao ugovorom o me|unarodnoj prodaji.1. isto djelo. 435 Vidjeti ~lan 262 ZOO. 126. Razuman rok je pravni standard koji zavisi od okolnosti slu~aja i pravila tuma~enja Konvencije. stav 2 BK).432 Prigovor mora biti upu}en prodavcu „u razumnom roku” pošto je kupac „saznao ili morao da sazna za postojanje takvog prava ili zahtjeva”. Kontinentalni sistemi. Vidjeti ~lan 587 i dalje. I ovo je jedno od rješenja na liniji ostvarivanja novog me|unarodnog ekonomskog poretka. reklamacija mora da sadr`i prirodu pravnog nedostatka. Nacrt ZOO nije promijenio na~in odre|ivanja nedostataka. Polaze}i od ~injenice da se pravni nedostaci otkrivaju kasnije nego materijalni433 i da se mnogi sastoje u apsolutnim pravima industrijske svojine tre}ih lica. pa i naš. 434 Vilus dr Jelena. Potrebno je navesti. ali ne samo po njoj. kupac mo`e sniziti cijenu srazmjerno nedostatku ili zahtijevati naknadu stvarne štete. ovdje ne postoji dvogodišnji prekluzivni rok. Povreda ugovora 124.434 Njime se uva`avaju fakti~ki organizacioni i kadrovski problemi privrednih subjekata u velikom broju nedovoljno razvijenih dr`ava. eventualno pokretanje spora itd.

isto djelo.439 U slu~aju prekršaja ugovora nevina strana i u common law sistemima mo`e ostati pri ugovoru i tra`iti naknadu štete. Anglosaksonski sistemi istu sadr`inu izra`avaju na druk~iji pravno-tehni~ki na~in. isto djelo.Fifoot: “The Law of Contract”.. povrede ugovora se mogu klasifikovati na sljede}i na~in: . 530. vidjeti kod Perovi} J. 439 Cheshire .). 441 Cheshire . str. „potpuna promjena izvršenja ugovora“ itd. isto djelo. 1969. 440 Cheshire . 111 – 121.zadocnjenje i . Evoluciju teorije o raskidu ugovora zbog neispunjenja u kontinentalnim pravima. osnovno je pravilo kontinentalnih sistema da nevina strana mo`e zahtijevati naknadno ispunjenje ugovora u primjerenom roku i naknadu štete zbog neurednog ispunjenja.djelomi~no neizvršenje ugovora. 436 Primjeri su fiksni poslovi. str.Fifoot. 531 navode: ”zadiranje u korijen i konsideraciju (“consideration”) ugovora”. “frustriranje cilja poduhvata”. Oni operišu sa kategorijom „prekršaj ugovora” koji se dešava onda kada „stranka odbije ili propusti da izvrši jednu ili više obaveza koje su joj nametnute ugovorom”. 7-th Ed.neizvršenje obaveza povredom ostalih modaliteta (mjesto izvršenja. nevina strana mo`e raskinuti ugovor.437 125. 438 Cheshire .izri~ita izjava du`nika da ne}e ispuniti ugovor i .dovo|enje du`nika u situaciju da ne mo`e ispuniti ugovor i to sopstvenim radnjama. London. francuskom naro~ito. bilo izjavom du`nika da to ne}e u~initi. str.440 Problem nastaje onda kada u odsustvu izri~ite izjave du`nika treba procijeniti da li je prekršaj ugovora „vitalan” ili nije. oni kod kojih je rok bitan element posla.436 Teorijski posmatrano. Ako druga strana izjavi izri~ito ili prešutno da ne}e ispuniti svoju obavezu. ili da se ugovorne obaveze izvrše u cjelini.Fifoot. . neuredno izvršavanje du`nosti ugovorne strane. I u tom slu~aju povjerilac ima pravo na naknadu štete. Butterworths. tj. str. ukoliko se on ve} po samom zakonu ne smatra raskinutim i tra`iti naknadu štete zbog raskida.neispunjenje ugovorne obaveze u roku.potpuno neizvršenje ugovora. nevina strana mo`e raskinuti ugovor. . odnosno „fundamentalan“ za ugovor kao cjelinu. str. docnja npr. Ako nastupi neka od navedenih povreda. ovaj put zbog raskida ugovora. bilo propuštanjem izvršavanja svih obaveza. 530. 531.Fifoot. Sudska praksa je razvila niz „metafora”. ili ako je prekršaj „vitalan”.i zna~aj povrede ponekad igra va`nu ulogu. 437 ^lan 124 ZOO.438 Prekršaj ugovora se pojavljuje u jednom od tri na~ina: . Protekne li naknadni primjereni rok bez uspjeha. . Vidjeti ~lanove 125 i 126 ZOO. tj. propuštanje da se izvrše neke ugovorne obaveze.441 tj. isto djelo. 142 .

532. 206. 443 Will u Bianca-Bonell. isto djelo.kriterija kojima se pokušava dati odgovor na postavljeno pitanje. str.2. niti bi je predvidjelo razumno lice istih svojstava u istim okolnostima. 448 Perovi} J.. Odgovornost je jednostrano obvezni obligacioni odnos u kome jedno lice. isto djelo. a ne na pojedinoj obavezi i njenoj povredi. tj. Be~ka konvencija je kao svoje osnovno polazište usvojila common law koncept. Oni su u teoriji rezimirani na sljede}i na~in: “. 11. Relevantne povrede ugovora povla~e za sobom odgovornosti du`nika. str. 143 . ima pravo da od štetnika ili du`nika zahtijeva ljudsku radnju popravljanja štete u novcu i/ili naturi. Ovako definisana imovinsko442 Cheshire .447 Primjedbe su utoliko opravdanije kada se zna da Konvencija ne odre|uje trenutak prema kome se „predvidivost“ ocjenjuje. 152 – 165. Mislimo da se kao kriterij mo`e uzeti i vrijeme izvršenja isporuke. jer mo`e da odlu~i o `ivotu ili smrti ugovora”. 205-221. str. Isto i Grabriel Henry. Zato treba citirati ~lan 25 BK: „Povreda ugovora koju ~ini jedna strana smatra}e se bitnom ukoliko se njome prouzrokuje takva šteta drugoj strani da je suštinski lišava onog što je opravdano o~ekivala od ugovora. I drugo. 74-79. 124 – 125.445 Treba ista}i dvije zna~ajne karakteristike ovog rješenja. str. obavještenje druge strane itd. isto djelo.443 Ona sve povrede ugovora dijeli na bitne i nebitne. 74 za pravo USA. 445 Raspravu vidjeti kod Vilus dr Jelena. 446 Will u Bianca-Bonell.. UCC koji govore o “Substantial Impairment”.Fifoot. 205. 444 Will u Bianca-Bonell. isto djelo. isto djelo. 126. prekršaji ugovora smatraju se nebitnim i daju samo pravo na naknadu štete. str. 209 opominje da doktrina “Fundamental Breach” u BK nema ništa zajedni~ko sa istoimenim institutom u common law. 447 Vidjeti Perovi} J. a druga strana ima obavezu da te radnje u~ini. tj. iz ugla „razumne osobe”.446 Unošenje subjektivnog kriterija kroz element „predvidljivosti“ nastanka štete u teoriji je s pravom kritikovano.prema shva}anju štetnika ili ošte}enog. prevladavati primjena objektiviziranog kriterija ocjene prekršaja ugovora. prekršaj koji spre~ava bitno izvršenje je razlog za raskid”. Ova autorica se opredijelila za vrijeme zaklju~enja ugovora.. str.448 Zbog teško}a dokazivanja u praksi }e. str.444 Dakle. zavisno od karaktera prekršaja ugovora razlikuju se na~ini odgovornosti stranaka. tako i subjektivno . ošte}eni ili povjerilac. str. Njihovo „razlikovanje je od kardinalne va`nosti za sistem pravnih lijekova. str. Detaljno vidjeti str. isto djelo. ipak. 83-92 i Will u Bianca-Bonell. isto djelo. zna~aj povrede se procjenjuje kako objektivizirano. isto djelo. 160 navodi razli~ite momente na koje ukazuje doktrina: zaklju~enje ugovora. Tako i Perovi} J. isto djelo. isto djelo. Pojam i principi odgovornosti 127. Ono insistira na ugovoru kao cjelini. str. vrijeme povrede. sankcije kojima su izlo`ene i postupak kojim nevina strana ostvaruje svoja prava.442 Ostale povrede. izuzev ako takvu posljedicu nije predvidjela strana koja ~ini povredu.

Te`ina tereta dokazivanja naro~ito je zna~ajna kod konstituisanja osnova odgovornosti. 450 Tallon u Binaca-Bonell. Zbog toga je primjena Konvencije mogu}a pred nacionalnim sudovima pojedinih dr`ava. a ne iz diferenciranja komercijalnih i pravnih pozicija prodavca i kupca. kako ih vide kontinentalni sistemi. 449 Sli~no Caemmerer/Schlechtriem. str. Drugo. Za svaku od ovih vrsta odgovornosti nacionalna prava imaju niz posebnih rješenja. To se u punoj mjeri odrazilo i u pojedinim rješenjima. Iako je po ugledu na common law sisteme Konvencija ovu odgovornost ~vrsto vezala za ugovor. odnosno njegov “prekršaj” shodno anglosaksonskoj terminologiji. instrumente koji u analognoj situaciji stoje na raspolaganju prodavcu (~lanovi 61-65) i zajedni~ke odredbe za obje vrste subjekata (~lanovi 7184). ravna se prema pravilima mjerodavnog nacionalnog prava. Razlika izme|u ove dvije vrste odgovornosti nije samo akademska. bez obzira na to da li je njihov pravni poredak anglosaksonskog ili kontinentalnog tipa. razlike izme|u pojedinih povreda. u Konvenciji su posebno ure|eni najva`niji slu~ajevi povreda obaveza svake strane. ipak je uticaj kontinentalnih sistema jasno vidljiv u njenim dispozitivnim rješenjima. str. Odgovornost za deliktne štete koje jedna strana nanese drugoj povodom ugovora uopšte. 379.449 Razlike u obavezama proisti~u iz fakti~kog karaktera povrije|ene du`nosti. Konvencija u posebnim odsjecima ure|uje sredstva kojim raspola`e kupac u slu~aju povrede obaveze od strane prodavca (~lanovi 4552). u osnovi sistema odgovornosti po Konvenciji nalazi se povreda ugovora. Prvo principijelno rješenje o odgovornosti prema Be~koj konvenciji jeste da ona ima ugovornu pravnu prirodu. 576 isti~e da je ovo u skladu sa globalnom koncepcijom Konvencije. Na ovaj na~in je pravno pokriveno cijelo podru~je odgovornosti u oblasti me|unarodne prodaje. a za one na stvarima posebno. 144 . 128. isto djelo. Iako se povrede ugovora u principu dijele na bitne i nebitne. Ovo je u~injeno kako zbog njihovog zna~aja. Tre}e. Teret dokazivanja (onus probandi) kod ugovorne odgovornosti le`i na štetniku. Pored formalnog. tako i zbog fakti~kih razlika u pojedinim slu~ajevima.450 ^etvrto. jedinstvo sistema je obezbije|eno i na suštinskom nivou. Na ostale obaveze se primjenjuju opšta pravila sadr`ana u zajedni~kim odredbama o odgovornosti obje strane. isto djelo. došle su do izra`aja i u Konvenciji. a kod deliktne na ošte}enom.pravna odgovornost mo`e nastati povredom ugovora (ugovorna odgovornost) ili prouzrokovanjem štete bez postojanja prethodnog imovinskog odnosa izme|u strana (gra|anski delikt).

452 A to zna~i da je Konvencija usvojila princip ili sistem objektivne odgovornosti. Pri ocjeni postojanja povrede ugovora i uzro~ne veze treba imati u vidu da se du`nik ne mo`e koristiti neispunjenjem obaveza druge strane kao osloba|aju}im. (str. vidjeli smo da se u slu~aju bilo kakve povrede ugovora on ne raskida po samoj Konvenciji. 104 i 106). Iako se standard razumnog o~ekivanja. Sastoji se od elemenata svijesti i volje. Pretpostavke za njen nastanak su: povreda. isto djelo. 455 Kao ilustraciju vidjeti izlaganje o povredi ugovora. i kontinentalni i common law sistemi odgovornost ugovornog du`nika za nenov~ane obaveze zasnivaju na krivici. str.propuštanjem pa`nje koja se o~ekuje od stru~njaka ili zanemarivanjem pa`nje koja se razumno o~ekivala od du`nika. formulacija ~lana 70 BK su tako date da se mogu primijeniti i u sistemima koji odgovornost ve`u isklju~ivo za krivicu. 104) i element njegove neotklonjivosti je posredno prisutan. Tallon u Binaca-Bonell. Budu}i da je frustriraju}i doga|aj takvog intenziteta da “efektivno “ubija” ugovor”. da izbjegne ili savlada takvu smetnju i njene posljedice”. predvi|anja i ponašanja ~esto spominje u Konvenciji. 240-242. isto djelo. Definisanje jedinog osnova osloba|anja od odgovornosti u ~lanu 79 BK451 odgovara pojmu više sile u kontinentalnim i anglosaksonskim sistemima. isto djelo. Na ovaj na~in je stepen pravne sigurnosti 451 ^lan 79. ekskulpiraju}im osnovom. str. str. Zna~ajna su i izlaganja na str.456 Šesto. stav 1: “Ako jedna strana ne izvrši neku od svojih obaveza. U takvim porecima }e procjena krivice biti svedena na elemente ~lana 79 i znatno objektivizirana. Oba elementa cijene se objektivizirano . 1972. IUP. ona ne}e biti odgovorna ako doka`e da je do neizvršenja došlo zbog smetnje koja je bila van njene kontrole i da od nje nije bilo razumno o~ekivati da u vrijeme zaklju~enja ugovora smetnju uzme u obzir. Na isti zaklju~ak upu}uje i analiza koju daje Tallon u Bianca-Bonell. a) BK koji govori o pravu kupca da raskine ugovor u slu~aju da druga strana ne ispuni svoje obaveze i ~lan 64. 655666. isto djelo. u kome su ure|ena prava prodavca kada kupac ne izvrši svoje obaveze uredno. Najprije. str. str. šteta kod povjerioca i uzro~na veza izme|u povrede ugovora i štete. 578-584. 453 Opširnije kod Caemmerer/Schlechtriem. (2). X Ed. ukoliko je sam du`nik prouzrokovao neispunjenje (~lan 80 BK). ona ipak bitno odstupa od rješenja uporednog prava. Teorijska razmatranja kod Trifkovi} dr Miloš: “Odgovornost prevoznika za neizvršenje obaveze iz opšteg tipa ugovora o prevozu stvari drumom u doma}em transportu”. (2) b). str. 578 isti~e da “ovi elementi konstituišu tradicionalne elemente više sile”. 454 Isto Caemmerer/Schlechtriem. Schmitthoff. 456 Teorijsku raspravu vidjeti kod Caemmerer/Schlechtriem str. odsustvo krivice bilo koje strane i nepredvidivost doga|aja (str.455 I drugo. 51-68. te ~lan 49.453 Krivica du`nika . odnosno prekršaj ugovora. 658. isto djelo. isto djelo. 384-385 i 679-680. Od elemenata se izri~ito spominju: spoljni doga|aj. Krivica je psihi~ki odnos u~inioca povrede ugovora prema štetnoj radnji i šteti kao njenoj posljedici. te upore|ivanje CISG i UCC koje je izvršio Gabriel Henry.štetnika se ne zahtijeva kao pretpostavka odgovornosti. 452 Vidjeti ~lan 177 ZOO. sporadi~na rješenja Konvencije koja putem usvajanja subjektiviziranih elemenata djelovanja ukazuju na usvajanje krivice kao osnova odgovornosti imaju prvenstveno ekskulpatornu funkciju i zadatak o~uvanja principa pravi~nosti. Beograd.Peto. 145 . 654.454 Dvije napomene su ipak neophodne. 104 i dalje u izlaganju povezuje klasi~nu common law doktrinu o frustration i kategoriju više sile. str. 383-384.

Odgovornost za docnju je odnos koji nastaje povodom radnji popravljanja štete izazvane vremenski neurednim ispunjenjem ugovora. za raskid nije potrebno prethodno dati naknadni rok za ispunjenje. Za nastanak odgovornosti je potrebno da se uz štetnu radnju ostvare i druge pretpostavke. Odgovornost za docnju sa isporukom 12. str. barem na nivou izuzetaka. Ugovor o prodaji. Prema njemu. onda „u razumnom roku poslije zaklju~enja ugovora”. sedmo. 387.1. a ako toga nema. 459 Uporedni pregled vidjeti kod Sultanovi}-Trifkovi}-Simi}. 115.460 Ona stoga docnju sa isporukom ne izdvaja u posebnu vrstu povreda. Napokon.458 Docnja je ~injenica koja se sa stanovišta odgovornosti kvalifikuje kao štetna radnja povrede ugovora. „vitalan”. Za raskid je uvijek potrebna i posebna izjava povjerioca kao nevine strane. fakti~ka obilje`ja docnje zahtijevala su njeno posebno regulisanje i sa stanovišta odgovornosti. Oni se mogu sastojati u novcu i/ili naturi .. str.461 Sistem odgovornosti je. 146 . „Be~ka konvencija polazi od jedinstvenog pojma povrede. 300 – 308. Odgovornost prodavca 12. 132-144.. str.podignut u odnosu na pravne sisteme koji u slu~aju neispunjenja obaveza poznaju raskid ugovora ipso iure. Caemmerer/Schlechtriem. Utvr|en je ~lanom 45 Konvencije. isto djelo.1. 458 ^lan 33 BK predvi|a odre|ivanje roka isporuke ugovorom (datum i period). prekršaja ugovora (breach of contract)“. Docnja sa isporukom je neizvršenje svih radnji predaje robe u ugovorenom ili u roku odre|enom Be~kom konvencijom. 460 Draški} dr Mladen: „Me|unarodna prodaja prema.457 Ukoliko je prekršaj ugovora bitan. Forma izjave nije propisana. Doma}e pravo je izlo`eno na str. Pošto izjava ima pravni u~inak ako je o njoj obaviještena druga strana (~lan 26 BK). ipak.. isto djelo.1. kupac za bilo koju povredu obaveze prodavca mo`e: 457 Teorijske dileme vidjeti kod Perovi} J. 131. teret dokazivanja u praksi dovodi do dominacije pisanih izjava o raskidu. Sistem odgovornosti za docnju sa isporukom 129. jedinstven. No. ali se tra`i da ona bude data „na na~in koji se smatra odgovaraju}im u danim okolnostima“ (~lan 27 BK).. 1 KoZ).” str.459 Padanjem prodavca u docnju po~inje da te~e ~etverogodišnji zastarni rok (~lanovi 8 i 10. 12. Kod nebitnih povreda mora se dati naknadan razuman rok. 461 Vidjeti ~lanove 49 i 52 Konvencije na primjer.što je zna~ajan ustupak kontinentalnim sistemima. obešte}enje se vrši kombinacijom alternativnih i kumulativnih vidova naknade..

naima izjedna~ena sa ostalim povredama ugovora. i osloba|anje od odgovornosti je postavljeno jedinstveno za sve povrede. u izlaganjima }emo po}i od osnovnih prava koje kupac ima u ovome slu~aju. Pored toga. prema zna~aju povrede ugovora docnjom sa isporukom. pa i sa docnjom. Sistem prava kupca u slu~aju docnje sa isporukom zavisi od toga kakvi su: . Za ove dvije situacije u Konvenciji postoje posebna rješenja. Odgovornost za docnju sa jednokratnom isporukom 131.zahtjev za izvršenje isporuke u naknadnom razumnom roku. isporuka mo`e biti fiksna ili nefiksna. Ono se u suštini svodi na odre|ivanje više sile putem elemenata: smetnje kao spoljnog djelovanja. odnosno prema bitnom ili nebitnom karakteru roka. Razmotri}emo razli~ite situacije koje nastaju kombinacijom prethodnih elemenata. u sistemu Be~ke konvencije nema potrebe za njenim posebnim razmatranjem sa stanovišta odgovornosti za docnju. neizbje`nosti i neotklonjivosti (~lan 79). 130. Iako tada nastaje slo`en sistem povezanih prava i obaveza obje stranke. Napokon.2.raskid ugovora. .karakter roka. I za ovu varijantu Be~ka konvencija predvi|a posebne solucije.1. Ona je. osnov za osloba|anje uopšte.zahtijevati naknadu štete „i ako se poslu`io drugim sredstvom“. Prema na~inu predaje stvari isporuka mo`e biti: realna. 147 .„koristiti se pravom predvi|enim u ~lanovima 46 do 52“. Razmotri}emo najprije slu~aj odgovornosti za docnju sa jednokratnom isporukom. 12. Razrada iznesenih rješenja Konvencije daje rezultate koji su veoma sli~ni odgovornosti za docnju sa isporukom u uporednom pravu i kod nas. odnosno karakter povrede ugovora docnjom sa isporukom. dokumentarna i simboli~ka. Prava kupca mogu se svrstati u ~etiri osnovne grupe: ..„zahtijevati naknadu štete predvi|enu u ~lanovima 74 do 77“ i . nepredvidivosti. . u ovom slu~aju kupca (~lan 80). Po kriteriju vremena isporu~ivanja cijele koli~ine isporuka mo`e biti jednokratna i sukcesivna. pa i za ekskulpaciju za docnju je radnja druge strane.vrsta isporuke i . Pošto se predaja dokumenata tretira kao jedna od osnovnih obaveza prodavca. Kao i odgovornost.

465 Vilus dr Jelena. pa i za blagovremeno izvršenje isporuke. str. tj. nego vrijeme koje je urednom prodavcu potrebno da isporu~i u osnovi ve} pripremljenu robu.popravljanje štete izazvane bilo docnjom. 466 Pravo na raskid ugovora prije isteka roka za ispunjenje obaveze je motivisano zaštitom povjerioca od sigurne budu}e povrede. Zbog toga Glava V Konvencije ova prava u potpuno istom obliku daje i kupcu i prodavcu 467 Perovi} J. str.Predstoji bitna povreda ugovora. 463 Caemmerer/Schlechtriem.” str.. Te okolnosti mogu biti objektivne i/ili subjektivne. . 446-451. isto djelo. isto djelo. predvi|a dvije osnovne situacije. isto djelo. osloba|anjem povjerioca od ispunjenja njegovih obaveza i umanjenjem štete koju predstoje}e neispunjenje mo`e da prouzrokuje (Perovi} J.462 Ako se ne radi o bitnoj povredi ugovora. str.restitucija eventualno pla}enih iznosa. 251. U drugim slu~ajevima se izvjesnost budu}e povrede i njena „bitnost” moraju utvr|ivati tuma~enjem ugovora i svih okolnosti konkretnog posla. isto djelo. isto djelo. . kupac ne mo`e zahtijevati raskid ugovora dok dodatni razuman rok ne protekne bez uspjeha. 132. 464 Pregled uporedno pravne prirode vidjeti kod Draški} dr Mladen: „Me|unarodna prodaja prema. kupcu. str. stav 1 Konvencije. Prema stavu 3 istog ~lana. Raskid ugovora je veoma slo`en institut.. Zahtjev za izvršenje isporuke u dodatnom razumnom roku zasnovan je na ~lanu 47. isto djelo.464 Dodatni razuman rok „zavisi}e od okolnosti slu~aja”.463 Ova mogu}nost stoga se ispoljava i kao privilegija i kao obaveza kupca..465 To ni u kom slu~aju ne}e biti novi cjelovit rok za isporuku.Budu}a bitna povreda mora biti „jasna”. 145. 248). str. to je nesumnjivo slu~aj kada du`nik izjavi da ne}e izvršiti svoju obligaciju. Konvencija za sve obaveze.. Pravo na prijevremeni raskid se ne mo`e vršiti ako je u izgledu nebitna povreda. Prva je konkretna manifestacija opšteg prava povjerioca na raskid ugovora prije dospjelosti obaveze du`nika (anticipatory breach): „Ako je prije datuma izvršenja ugovora jasno da }e jedna strana izvršiti bitan prekršaj ugovora. druga strane mo`e izjaviti da ugovor raskida” (~lan 72. Caemmerer/Schlechtriem. Njome je Konvencija pribli`ena velikoj grupi kontinentalnih prava koja imaju sli~an sistem.467 Teret dokazivanja le`i na povjeriocu.466 Postoji više uslova pod kojima izlo`ena mogu}nost va`i. 386 upu}uju na njema~ko pravo kao izvor spomenutog rješenja. 387: Ovo je jedini slu~aj u kome bezuspješan protok naknadnog roka automatski vodi pravu na raskid ugovora. bilo raskidom i . tako i u slu~aju docnje sa isporukom. 133. 148 . str. kada su za to ispunjeni uslovi Konvencije. 462 Opširna izlaganja o naknadnom roku nalaze se kod Caemmerer/Schlechtriem. 132. Tra`eni uslovi moraju biti ispunjeni kumulativno: . kako generalno..Obaveza druge strane nije dospjela. 1 BK).

Bez obzira na raspolo`ivo vrijeme. 1 KoZ). 149 . stav 2). 2 BK). Obavještenje djeluje od trenutka u kome ga je du`nik primio. ona se uvijek mora posebno dati i to predstavlja obavezu kupca (~lan 49 u vezi sa ~lanom 26 BK). Davanje dodatnog roka ne podrazumijeva i izjavu o raskidu ugovora. kako bi du`nik mogao da pru`i adekvatna sredstva obezbje|enja urednog ispunjenja. Druga situacija se odnosi na raskid ugovora uopšte. Zastarjelost po~inje te}i od datuma u kome je obavezu trebalo izvršiti (~lan 12. Izjava djeluje od dana kada ju je du`nik primio. pošto je obaveza ve} dospjela. kupac ne smije vršiti nijedno svoje pravo po osnovu raskida ugovora. U prvoj varijanti se ugovor raskida prije nego što je prodavac isporu~io robu. isto djelo. Pošto teorija prijema dominira Be~kom konvencijom. 469 Vilus dr Jelena. 93.Izjava povjerioca o raskidu. Ako je izjava o raskidu u~injena. I tu postoje dvije osnovne varijante. Dok dodatni rok te~e. nego i princip realnog ispunjenja ugovora. Unutar nje postoje dvije situacije: . pa i kad du`nik izjavi da ne}e ispuniti ugovor.468 Ovim se ne štiti samo du`nik.. 254 – 255. b) i ~lan 41. 1. ~ime je jasno naglašeno da „nema automatskog raskida ugovora”. raskid je mogu} tek poslije bezuspješnog proteka naknadnog razumnog roka za isporuku (~lan 49.. ali zadr`ava pravo na naknadu štete zbog zadocnjenja. str. . 1 KoZ). obzirom da je vremenska mogu}nost obavještavanja ve} istaknuta u tekstu Konvencije. povjerilac mora du`niku dati „razumno obavještenje” o namjeri raskida. kad ga prodavac obavijesti da ugovor ne}e ispuniti (~lan 47. Smatramo da se „razumnost“ obavještenja odnosi isklju~ivo na njegov komercijalni sadr`aj. Ona je potrebna u svim slu~ajevima. povjerilac ovu izjavu ne mora dati kada je du`nik ve} izjavio da ne}e ispuniti ugovor. 1 BK). str. pa i zbog neblagovremenog ispunjenja isporuke. Prije isteka naknadnog roka kupac mo`e izuzetno raskinuti ugovor i tra`iti popravljanje štete.„Ako vrijeme dozvoljava” (~lan 72. Dalja izlaganja koncentrisa}emo na odgovornost prodavca u slu~aju raskida ugovora zbog neblagovremene isporuke.469 468 Teorijske dileme vidjeti kod Perovi} J. „Izjava o raskidu ima pravno dejstvo jedino ako je o njoj obaviještena druga strana“ (~lan 26 BK). smatramo da je to datum u kome je du`niku i stiglo povjerio~evo obavještenje o prijevremenom raskidu.Ako docnja ne predstavlja bitnu povredu ugovora. rokovi zastare bilo kakvih zahtjeva po osnovu raskida ugovora po~inju te}i onoga „datuma na koji je izjava o raskidu u~injena drugoj strani” (~lan 12.

Ako isporuka bude izvršena u dodatnom razumnom roku. tako i kontinentalnim pravnim porecima. 194. „s obzirom na ~injenice koje su. 134. davanje dodatnog roka nije potrebno. U svim ostalim slu~ajevima je neophodno prema konkretnim okolnostima kvalifikovati docnju kao bitnu povredu ugovora. isto djelo...471 U situacijama u kojima mo`e biti sporno da li je rok isporuke bitan ili nebitan element ugovora. analogno anglosaksonskim sistemima. 474 Perovi} J. U nedostatku odgovaraju}e klauzule zaklju~ak o fiksnosti roka mora se izvu}i tuma~enjem ugovora i okolnosti u kojima je on zaklju~en. ako izjavu o raskidu da „u razumnom roku ra~unaju}i od trenutka kad je saznao da je isporuka izvršena” (~lan 49. odnosno da li docnja predstavlja bitnu ili nebitnu povredu ugovora. Druga varijanta postoji onda kada je prodavac izvršio isporuku. Popravljanje šteta izazvanih bilo docnjom. kupac ima pravo na naknadu štete. Ona se.470 Ako docnja predstavlja bitnu povredu ugovora. str. I kod naknade štete postoje dvije osnovne situacije: docnja i raskid.472 Ukoliko je naknadni dodatni rok dat. Primljenu robu mora ~uvati. Kupac i tada mo`e raskinuti ugovor. mada sa zadocnjenjem. 148. isto djelo. 150 . str. shodno ~lanu 74 BK.473 Drugi karakteristi~an i teorijski nesporan slu~aj bitne povrede ugovora predstavlja „ozbiljna i kona~na“474 izjava prodavca da ne}e izvršiti isporuku. „logi~no bi bilo o~ekivati da }e kupac odrediti prodavcu naknadni rok razumne du`ine za izvršenje njegovih obaveza“. izra`en na str. da prodavac ima pravo da „povu~e svoju izjavu o odbijanju izvršenja isporuke“ prije nego što kupac izjavi da raskida ugovor. ta~ka a). isto djelo. mo`e odmah raskinuti davanjem izjave o raskidu. str. 472 Perovi} J. 608-626.. stav 2.. str. Sistem naknade je u Konvenciji postavljen u skladu sa opštim pravilima reparacije koja postaje kako u anglosaksonskim. Naknada štete u novcu ovdje ima samostalan karakter i ne kumulira se sa drugim vidovima popravljanja štete koje 470 Isto i Perovi} J. Granicu naknade predstavlja predvidivost tih šteta kao mogu}ih posljedica povrede ugovora u trenutku zaklju~enja ugovora. isto djelo. 471 Ne postoji automatski raskid ugovora.U drugoj situaciji docnja predstavlja bitnu povredu ugovora. tada bile poznate ili morale biti poznate” (~lan 74 BK). Vidjeti ~lan 87 BK. 194. To }e najprije biti slu~aj ugovaranja fiksnog roka isporuke. isto djelo. 458. 191 473 Posredno se ovo mo`e zaklju~iti na osnovu izlaganja kod Caemmerer/Schlechtriem. bilo raskidom ugovora tako|er predstavlja slo`en podsistem obaveza prodavca.475 Usvojena rješenja omogu}avaju premoš}ivanje razlika koje postoji izme|u ove dvije grupe sistema.. Iz komercijalnih razloga smatramo spornim stav citiranog autora.. str. polo`aj kupca je isti kao u prethodnom slu~aju. odnosno prava kupca. i ugovor se. 475 Opširan pregled vidjeti kod Caemmerer/Schlechtriem. sastoji u nadokna|ivanju proste štete i izgubljene dobiti.

str. 690. 480 Caemmerer/Schlechtriem. kupac mo`e zahtijevati naknadu štete u novcu samo da bi postigao potpuno obešte}enje. 477 Caemmerer/Schlechtriem. Stoga }e se opravdanost ovakvog zahtjeva jedne strane cijeniti prema poslovnim obi~ajima i praksi partnera. stav 2 BK).). 690. kupac mo`e svoje pravo restitucije ostvariti samo istovremeno sa vra}anjem stvari koje je preuzeo po osnovu ugovora (~lan 81 BK). Ako je dio isporuke primljen. isto djelo. Obaveza obavještavanja o namjeravanoj kupovini ne postoji. „primijeni}e se teku}a cijena u trenutku preuzimanja” (~lan 76.478 ili . odnose stranaka nakon raskida ugovora i na naknadu štete. isto djelo. Ukoliko se vrši druga prava koja sti~e raskidom ugovora. te prema okolnostima konkretnog slu~aja. Bude li ugovor raskinut pošto je isporuka ve} izvršena. Isto i Knapp u Bianca .Naknada razlike u cijeni . onda u razumnom mjestu . Konvencija ne predvi|a obra~un i prebijanje onoga što stranke moraju da vrate.479 135. Prestaju da va`e prava i obaveze stranaka. 151 . Ukoliko su obje strane izvršile ugovor barem djelomi~no. osim onih koji se odnose na: na~in rješavanja sporova (arbitra`ne klauzule npr. isto djelo. Kada do|e do raskida ugovora. ^etvrto pravo kupca u slu~aju raskida jeste vra}anje iznosa koje je po osnovu ugovora ve} platio prodavcu. U tom slu~aju pored razlike u cijeni kupac ima pravo i na naknadu štete (~lan 75 BK).kupovina radi pokri}a mora se izvršiti u razumnom roku i na razuman na~in. isto djelo.476 Dalje. str. restitucija se vrši istovremeno. 634: obra~unava se na bazi hipoteti~ke kupovine radi pokri}a. stav 1 BK). Ostala prava koja stoje na raspolaganju kupcu su: . 633). strana koja je ugovor izvršila u cjelini ili djelomi~no. 478 Ova rješenja su bila predmet velikih sporova na samoj Konferenciji u Be~u (vidjeti Caemmerer/ Schlechtriem. Kada su stvari nepotrošene ili nepromijenjene. nastupaju najprije opšte posljedice iz ~lana 81 BK. str. isto djelo. a ako tu nema cijene.supstitutu (~lan 76 BK). Upravo zbog toga i postoji zahtjev u Konvenciji da se u periodu dodatnog roka kupac ne mo`e koristiti drugim sredstvima predvi|enim za povredu ugovora (~lan 47.ona se kao vid apstraktne štete477 utvr|uje tako da se od ugovorne cijene odbije teku}a tr`išna cijena u trenutku raskida ugovora u mjestu u kome je isporuka trebalo da bude izvršena.480 476 Caemmerer/Schlechtriem. U slu~aju da je jedna strana vratila više. ima pravo na restituciju. kupac mo`e zahtijevati naknadu stvarne štete kao i izgubljene dobiti u svojstvu jedinog reparatornog zahtjeva. I drugo. za razliku }e se primijeniti nov~ana restitucija po sistemu prebijanja koristi na osnovu ~lana 84.Kupovina radi pokri}a . 479 Obaveza obavještavanja mo`e se ipak konstituisati na osnovu ~lana 77 BK.Konvencija omogu}ava. 533. str. str.Bonell.

Detaljno upore|ivanje dva akta vidjeti kod Perovi} J. Smatramo da ovu formulaciju treba tuma~iti u duhu teorije prijema koja dominira Be~kom konvencijom (~lan 24. Posebna rješenja koncentrisana su u pravu kupca da raskine ugovor. 1 KoZ). za ovu situaciju va`e osnovna rješenja koja smo ve} izlo`ili kod jednokratne isporuke. ali kupac mo`e osnovano zaklju~iti „da }e do}i do bitne povrede ugovora u odnosu na budu}e isporuke” (~lan 73. Shodno tome.483 tj. stav 2 BK). 137. stav 3 BK).. Kupac tada mo`e u razumnom roku izjaviti da ugovor raskida „za ubudu}e”. Izjava o odustanku je i ovdje potrebna. Za razliku od nacionalnih prava i od opšteg rješenja ~lana 72 BK.Docnja sa isporukom obroka sama po sebi ne predstavlja bitnu povredu ugovora.481 Centar izlaganja bi}e upravo na njima. str. odnosno da li zadocnjenje sa isporukom obroka predstavlja ili ne predstavlja bitnu povredu ugovora. isto djelo. 606: „Ciljna zavisnost” izme|u obroka procjenjuje se po objektivnim i subjektivnim elementima. Ona se razlikuju prema tome da li je koli~ina nebitan ili bitan element ugovora. kupac mo`e izjaviti da 481 Specifi~nosti o kojima }emo govoriti prvi put su na me|unarodnom nivou ure|ene haškim Jednoobraznim zakonom o me|unarodnoj prodaji robe. 152 . npr). ima i zna~ajnih specifi~nosti. tj. . kupac tada mo`e bez davanja dodatnog roka raskinuti ugovor.482 Kada je koli~ina bitan element ugovora.Sva do sada navedena prava kupca u slu~aju raskida ugovora po~inju te}i od dana u kome je „izjava u~injena drugoj strani” (~lan 12. Odgovornost za docnju sa sukcesivnom isporukom 136. isto djelo. i za još nedospjele obroke.1. Kada je koli~ina nebitan element ugovora. 482 Perovi} J. BK je neznatno modifikovala njegova rješenja. a ne obaveza kupca. isto djelo. U na~elu. str. kada postoji me|uzavisnost svih obroka s obzirom na „svrhu koju su stranke imale u vidu prilikom zaklju~ivanja ugovora” (~lan 73.Docnja sa isporukom obroka predstavlja bitnu povredu ugovora. ali samo za obrok sa kojim je prodavac u docnji. Drugi veliki kriterij podjele posljedica docnje sa isporukom jeste postojanje obaveze na sukcesivnu isporuku. 280 smatra da ovaj slu~aj de facto predstavlja jednu vrstu raskida ugovora „pre isteka ugovornog roka – anticipatory breach“. mogu u slu~aju docnje sa isporukom obroka nastati dvije situacije: . 483 Caemmerer/Schlechrtiem. 12. Smatramo da je tra`enje obezbje|enja za urednu isporuku budu}ih obroka pravo.3. No. 274 – 275. mogu}nost tra`enja garancija za dalju urednu isporuku obroka se i ne spominje. Mislimo da izme|u dva razmatrana pod-instituta postoji suviše pravo-tehni~kih razlika da bi se oni mogli izjedna~iti.. str. kupac mo`e svojom izjavom raskinuti ugovor za budu}e obroke i bez insistiranja na dopunskim garancijama urednog izvršenja ugovora. Kriterij procjene je “razuman ~ovjek”.

stav 2 BK). uz pravo na naknadu štete. A to zna~i i za ve} primljene obroke i za obrok sa kojim je prodavac u docnji i za budu}e obroke. .1.ugovor raskida u cjelini. Brojnost uslova pod kojim je naknadno izvršenje po inicijativi prodavca dopušteno.4. i zahtjev kupcu da prodavcu saopšti svoju odluku. . str.naknadna isporuka mora se izvršiti „bez nerazumnih nepogodnosti za kupca”. . Ne u~ini li to. dakle od teorije otposlanja koja kao opšti princip va`i za druge akte obavještavanja i zahtjeve (~lan 27 BK). naveli su redaktore Konvencije da u nju unesu rješenja koja }e doprinijeti izvjesnosti kod prodavca u pogledu po`eljnosti njegovog ~iš}enja od zadocnjenja. stav 2 BK). 484 Caemmerer/Schlechtriem. Uva`avaju}i princip realnog ispunjenja ugovora. Obavještenje prodavca o namjeravanom naknadnom izvršenju ugovora sadr`i u sebi. Odstupa se. 139. po sili Konvencije. ^iš}enje od zadocnjenja 138. tj. Taj instrument je zahtjev prodavca kupcu da se izjasni da li prihvata naknadno izvršenje ugovora (~lan 48. 12. U tom slu~aju kupac. Ni ovdje kupac ne mora tra`iti obezbje|enje uredne isporuke budu}ih obroka.naknadna isporuka ne smije stvoriti neizvjesnost kod kupaca u pogledu mogu}ih budu}ih troškova. (1) BK). ne mo`e se koristiti drugim sredstvima koja su suprotna izvršenju ugovora od strane prodavca (~lan 48.naknadnu isporuku prodavac mora da izvrši o svom trošku.potrebno je da kupac ve} nije raskinuo ugovor. Svi ovi uslovi moraju biti ispunjeni kumulativno.naknadna isporuka mora se izvršiti „bez nerazumnog odga|anja”. ima pravo i obavezu restitucije svega što je po osnovu raskinutog ugovora primljeno (~lan 82. za vršenje ovog prava prodavca predvi|eni su brojni i strogi uslovi: . njihova kumulativna primjena i široko polje dejstva determinsano brojnim pravnim standardima. Zahtjev za obavještenje djeluje „samo ako ga je kupac primio”. 461 isti~u da se ovo sredstvo koristi prvenstveno kod isporuke nesaobrazne robe. na prava kupca da raskine ugovor i na princip zaštite opravdanih interesa kupca. 153 . Konvencija predvi|a mogu}nost da se prodavac „o~isti od zadocnjenja” (purgatio morae). isto djelo.484 S obzirom na princip Pacta sunt servanda. Kupac mora u razumnom roku odgovoriti na zahtjev. . da naknadno i bez zahtjeva kupca ispuni zadocnjelu isporuku (~lan 48 BK).

mo`e da predstavlja bitnu ili nebitnu povredu ugovora. Pošto je teorijski ve} obra|en. Isto va`i i za opšte pretpostavke za nastanak odgovornosti u ovome slu~aju prekršaja ugovora. odnosno od trenutka u kome je roba ili stvarno uru~ena kupcu ili od onog u kome je kupac odbio da primi ponu|enu robu (~lan 10.2. „obavještenje”.1. Pri tome }emo nastojati 485 Vidjeti naslove „Provjera saobraznosti”. u kojoj je te`nja za jedinstvenim regulisanjem sankcija protiv svih obaveza prodavca jedno od njenih osnovnih obele`ja.193. Njegovo odre|enje dato je u ~lanu 25 Konvencije.“ str. Sistem odgovornosti za nesaobraznost i pravne nedostatke 140. Zbog toga je i sistem odgovornosti u ovome slu~aju u principu podudaran onome koji postoji kod docnje.. 154 . 486 Vidjeti naslov naveden pod 1. odnosno pravni nedostatak.486 141. Uslov za to je nesavjesnost prodavca (~lan 10. Stoga „ni Be~ka konvencija.12.” str. „Reklamacija/ obavještenja o nesaobraznosti” i „Pojam i principi odgovornosti“ u ovom tekstu. Kada se povreda ugovora manifestuje kao vidljiv nedostatak saobraznosti. Nedostatak saobraznosti ili pravni nedostatak. 487 Prema Draški} dr Mladen: “Me|unarodna prodaja prema. rokovi zastarjelosti zahtjeva za popravljanje štete po~inju te}i od momenta isporuke. 194. Fakti~ke razlike izme|u docnje sa isporukom robe saobrazne ugovoru i blagovremene isporuke nesaobrazne robe. Rok zastare u slu~aju skrivene nesaobraznosti te~e od momenta u kome se nedostatak mogao otkriti. te sporost i neizvjesnost zahtjeva za naknadu štete zbog raskida487 navele su redaktore Be~ke konvencije da u nju unesu posebna rješenja u pogledu odgovornosti za nedostatak saobraznosti..485 ne}emo se na njemu ovdje zadr`avati.”488 U daljim izlaganjima }emo te`ište staviti na specifi~nosti sistema sankcija za nedostatak saobraznosti bilo robe bilo prava svojine. stav 2 KoZ). nije uspela da asimilira u potpunosti odgovornost za nesaobraznost sa odgovornoš}u za neizvršenje drugih obveza prodavca. opasnost od prekida kruga „koji treba da slijedi roba”. Uslovi za nastanak odgovornosti za nedostatak saobraznosti i pravne nedostatke su: uredno utvr|ivanje postojanja nesaobraznosti pregledom robe i uredna reklamacija... stav 3 KoZ). Odgovornost za nesaobraznost stvari i prava ili potra`ivanja tre}ih lica 12. 488 Draški} dr Mladen: “Me|unarodna prodaja prema. Odgovornost za materijalne i pravne nedostatke isporu~ene stvari je u Be~koj konvenciji uklju~ena u širi institut odgovornosti za bitne povrede ugovora. Ova dva uslova ve} su obra|ena.2. kao i docnja.

2 BK).489 12. 159-164). 169). Prva tri prava se koriste alternativno. uz razumljivo uva`avanje pravno-tehni~kih razlika. isto djelo. Shodno tome. 143. Konvencija ne poznaje ni raskid ugovora po samom pravu ukoliko je evikcija potpuna. 155 . U ovom slu~aju bi se radilo o estoppel–u koji je izvršen radnjama ili propuštanjem nekih radnji koje je trebalo u~initi.otklanjanje nedostatka. Pravo kupca da zahtijeva zamjenu nesaobrazne stvari je ograni~eno kako fakti~ki. Oxford – N..2. Uvo|enje ovog ograni~enja Perovi} J.. 212 smatra instrumentom zaštite prodavca. kod CIF prodaja na primjer. str. 418. Analogno izlaganje o odgovornosti za pravne nedostatke nije mogu}e (vidi str. Ovdje je vidljiv uticaj anglosaksonskog instituta „estoppel”. 491 Estoppel je „pravilo dokazivanja ili materijalnog prava koje spre~ava osobu da pori~e istinitost izjave koju je sama dala ili da pori~e ~injenicu za koju je tvrdila da postoji“ („Oxford Dictionary of Law“. Tre}e. isto djelo. Gabriel Henry. jasno je da }e se on rje|e pojavljivati u common law sistemima. Ako ostaje pri ugovoru. Zbog toga se u praksi koristi manje od ovlaštenja da se tra`i popravak stvari. str.srazmjerno sni`enje cijene i . I kada je to slu~aj. Be~ka konvencija. Prava kupca kada ostaje pri ugovoru 142.. .490 Zamjena se mo`e zahtijevati samo ako su predmet ugovora stvari odre|ene po rodu (genus).2.Y.. str. 145-146. ne pravi razliku izme|u potpune i djelomi~ne evikcje. 4 th ed. 1997. Zamjena se ne mo`e tra`iti ako je kupac ve} po~eo da se koristi nekim drugim odštetnim pravom koje je nespojivo sa zamjenom (~lan 46. 1 BK).naknada štete koja nije pokrivena nekim od prethodnih ovlaštenja. Konvencija postavlja brojne uslove juridi~kog karaktera.492 onda kada su u pitanju manje ili nebitne povrede ugovora. potrebno je da nedostatak predstavlja bitnu povredu ugovora (~lan 46.da ih izlo`imo analogno re`imu odgovornosti za materijalne nedostatke u doma}em pravu.zamjena robe. Naknada štete se izra`ava u novcu i slu`i potpunom obešte}enju kupca. tako i pravno. na primjer. . 489 O uporednom i doma}em pravu vidjeti Sultanovi}-Trifkovi}-Simi}. ukoliko se ne koristi nekim sredstvom koje bi bilo suprotno takvom zahtjevu” (~lan 46 (1) BK). Ugovor o prodaji. Prva opšta mogu}nost koju kupac ima jeste da ostane pri ugovoru i da zahtijeva „od prodavca izvršenje njegovih obaveza. isto djelo. 490 Caemmerer/Schlechtriem.491 Drugo. Oxfords University Press. Prvi uslov ima generalnu prirodu. str. onda pod uslovima iz Konvencije kupac ima mogu}nost da bira izme|u sljede}ih prava: . Osnovni pravno-politi~ki razlog za ovakvo rješenje le`i u potrebi ograni~avanja ili izbjegavanja duplih transportnih troškova. Naknadu štete u ovom slu~aju kupac mo`e zahtijevati samo kumulativno sa nekim od tri prva ovlaštenja. 133 smatra da ~lan 46 CISG “izra`ava kup~evo pravo da dobije specifi~no izvršenje” (Specific performance). S obzirom na ovlaštenje suda da u skladu sa ~lanom 28 CISG odbije ovaj vid naknade. str. kao što to ~ini naš ZOO i brojni drugi nacionalni poreci.

str. odnosno ~ija restitucija nije mogu}a.roba je u cjelini ili djelomi~no propala ili ošte}ena uslijed „opravdanog pregleda”.. 499 Caemmerer/Schlechtriem. Kao i u nacionalnim pravima495 i u Konvenciji su predvi|eni zna~ajni496 izuzeci od ovog uslova. kupac mora prodavcu naknaditi sve koristi koje je imao od stvari koja se djelimi~no ili u cjelini vra}a. na druga kup~eva prava koja nisu sa njim inkompatibilna.zahtjev mora biti postavljen blagovremeno. onoga koji je izvršen radi provjere saobraznosti. 612. 710-711. ~etvrto. prera|ena ili potrošena prije nego što je nesaobraznost otkrivena ili trebalo da bude otkrivena. Jasno je da je ovo rješenje veoma povoljno za kupca. 494 Draški} dr Mladen: “Me|unarodna prodaja prema.onda kada popravak stvari ne uspije. Vidjeti ZOO.500 Na~in njihovog obra~una utvr|uje se prema pravilima nadle`nog dr`avnog prava. str. 204. 493 Ovo je izuzetak od pravila uporednog prava po kome reklamacija ne mora sadr`avati izabrano pravo kupca. isto djelo. isto djelo. 498 Caemmerer/Schlechtriem.. ^lan 46. Ugovor o prodaji.494 Napokon. vršenje ovog ovlaštenja ne uti~e. Tako kupac mo`e zahtijevati naknadu ostalih šteta i kad zamjena bude uredno izvršena.” str. 500 Caemmerer/Schlechtriem. ono je i iz pravno-sistemskih razloga oštro kritikovano u teoriji. 501 Tallon u Bianca-Bonell. 697. str. isto djelo. Za odre|ivanje razumnog roka va`e opšta pravila. Pored toga. 497 Caemmerer/Schlechtriem. 496 Caemmerer/Schlechtriem. 699. Najprije.. 495 Vidjeti ZOO i Sultanovi}-Trifkovi}-Simi}.prema normalnom toku poslovanja ili upotrebi stvari roba je dalje prodana. 156 . zamjena se mo`e tra`iti i kao sekundarno rješenje . Napokon. Ista obaveza le`i na kupcu i onda kada se ugovor ne raskida nego uredno izvršava isporukom nove saobrazne stvari (~lan 84 BK). kupac mo`e zahtijevati zamjenu samo ako stvari mo`e vratiti „u suštinski istom stanju u kome ih je primio” (~lan 82.499 Dalje. Tri dalje napomene su potrebe uz prava kupca da tra`i zamjenu. isto djelo. str. str. 2 BK daje dvije alternativne mogu}osti ispunjenja ovog uslova: zamjena se mora tra`iti ili ve} u reklamaciji493 ili „u razumnom roku poslije toga”. 429.501 492 Caemmer/Schlechtriem. 426.. 1 BK). . Na ovaj na~in se prvobitni zahtjev za vra}anje mo`e pretvoriti u prebijanje koristi i šteta.nemogu}nost restitucije nije prouzrokovana radnjom ili propuštanjem radnje od strane kupca. isto djelo. isto djelo. 695-696. str. ovo zna~i da rizici slu~aja i više sile le`e isklju~ivo na prodavcu. isto djelo. kupac ima pravo da zahtijeva raskid ugovora (~lan 82 BK). str.497 . Ukoliko zahtjev za zamjenu ne bude usvojen ili se ne mo`e postaviti jer nisu ispunjeni svi potrebni uslovi. ako je ugovor raskinut.498 tj. To su prema stavu 2 istog ~lana: .

str. str.. povoljniji ~ak od onog koji ima po pojedinim nacionalnim pravima. Pri tome ne treba izgubiti iz vida i ~injenicu da i prodavac ima pravo da izvrši zamjenu ili da otkloni nedostatak ako je robu isporu~io prije roka. 508 Isto: Caemmerer/Schlechtriem. njema~kom npr. Ne postoje ni vremenska ograni~enja kojima se mora povinovati. ne iz anglosaksonskih sistema koji posljedice neizvršenja saniraju gotovo isklju~ivo nov~anom naknadom štete.. 498. moraju se ste}i i one iz Konvencije. „Razumnost” zahtjeva se cijeni sa stanovišta prodavca.” str. Ono je u Konvenciju ušlo iz kontinentalnih.507 Najve}i problem kod ovog prava predstavlja uspostavljanje kriterija po kojima }e se utvr|ivati srazmjernost sni`enja cijena. kao ni onda kada je odbio da primi isporuku (~lan 50).503 Pored toga. 438-439: oba ovlaštenja su suštinski zasnovana na stavu 1 ~lana 46. Kupac ovo pravo mo`e vršiti samostalno kako u odnosu na prodavca. odnosno ako po isteku roka za isporuku kupac još nije stekao pravo da raskine ugovor ili ga nije raskinuo premda pravo na raskid ve} ima. isto djelo. Naj~eš}e }e se smatrati da je izbor kupca „nerazuman” ako je otklanjanje nedostatka „nesrazmjerno” skupo. isto djelo. 503 Caemmerer/Schlechtriem. kupac mo`e srazmjerno sni`enje cijene tra`iti za široko shva}en nedostatak saobraznosti.506 a to zna~i za isporuku druge stvari (aliud).” str. U uporednom pravu postoje tri metoda. 372. I pravo kupca da zahtijeva popravak stvari je ograni~eno na isti na~in kao i ovlaštenje na zamjenu.502 Popravak najprije treba da bude tehni~ki mogu} s obzirom na prirodu stvari i na osobine nesaobraznosti. Konvencija usvaja relativni metod508 i definiše ga na sljede}i na~in: srazmjerno sni`enje jednako je „razlici izme|u vrijednosti stvarno isporu~ene robe u vrijeme isporuke i vrijednosti koju bi 502 Caemmerer/Schlechtriem. 506 Vidjeti temu “Provjera saobraznosti” u ovom tekstu. str. 505 Will u Bianca-Bonell. bilo u razumnom roku poslije nje. isto djelo. str.504 Koncipirano je tako da kupca stavlja u izrazito povoljan polo`aj. 370. Will u Bianca-Bonell. Kada fakti~ke pretpostavke postoje. Po ~lanu 46 (3) zahtjev za popravku mora biti razuman „uzimaju}i u obzir sve okolnosti”. 507 Draški} dr Mladen: “Me|unarodna prodaja prema . 157 . 499. tako i na sud. djelomi~nu isporuku kvalitativna i kvantitativna odstupanja. isto djelo.505 Kupac ne mo`e da se koristi ovim pravom ako je prodavac prije ili poslije isporuke otklonio nesaobraznost (~lan 37 ili 48 BK).. ne postoji u nekim nacionalnim pravima prodaje.144. ovaj zahtjev tako|er mora biti upu}en bilo u reklamaciji.. isto djelo. str. str. onako kako je on ve} interpretiran. Isto Caemmerer/Schlechtriem. 440. isto djelo. Ako su uslovi ispunjeni. 198. Srazmjerno sni`enje cijene je tre}e mogu}e pravo kupca u ovom slu~aju. 504 Vidjeti pregled kod Draški} dr Mladen: “Me|unarodna prodaja prema. Zbog toga je i ovo rješenje Konvencije kritikovano. Specificiranje uslova je izvršeno zato što institut popravka stvari. 145. 198.

511 Mjesto u kome se cijena odre|uje nije predvi|eno u Konvenciji.510 Ako to nije tr`išna cijena. str. Treba ista}i da teorija o ovom pitanju nije jedinstvena. restitucija) va`e i ovdje. ^etvrto pravo je pravo na naknadu štete shodno odredbama ~lanova 74 -77 Konvencije. Po njemu. daje sljede}u formulu: vrijednost isporu~ene robe x 100 Razlika u cijeni = ——————————————————————vrijednost robe saobrazne ugovoru 510 Caemmerer/Schlechtriem.3. Konvencije je tako stilizovan da se ovo pravo mo`e koristiti i samostalno. Pored toga.” str. stav 1. Ako je nesaobraznost bitna povreda ugovora.2. Utoliko je odre|ivanje relevantne cijene va`nije.. kupac koji je odbio da primi robu mo`e u bilo koje vrijeme i bez posebnih temporalnih ograni~enja izjaviti da 509 Caemmerer/Schlechtriem. 200. Prava kupca kada raskida ugovor 147. imaju}i u vidu prvenstveno distancione prodaje.512 146. 137 isti~e da je mjesto utvr|ivanja razlike u cijeni relativno neva`no. primijeni}e se ~lan 49.. str. isto djelo. odnosno neizvršenje isporuke. isto djelo. smatramo da se mjesto isporuke mo`e uzeti kao mjerodavno. odluku }e u krajnjoj liniji donijeti sud. 512 Vilus dr Jelena. Bitan kriterij za sistematizaciju polo`aja stranaka u ovom slu~aju je karakter povrede koja se sastoji u nesaobraznosti izvršenje. isto djelo. ^lan 74. 200. Ono je dopunsko pravo za slu~aj da se kupac koristio nekim od prethodnih ovlaštenja. 501 smatraju da je va`nost ovog prava relativno mala.u to vrijeme imala roba saobrazna ugovoru” (~lan 50 BK)509 Na ovo sni`enje cijene kupac ima pravo i kad je prodavac oslobo|en odgovornosti za neizvršenje ugovora i obaveze naknade štete.. Njegovi pravni moraliteti ve} su izlo`eni kod odgovornosti za docnju. 12. 511 Draški} dr Mladen: “Me|unarodna prodaja prema. Ovim se mjesto procjene ve`e za vrijeme isporuke na koje se poziva ~lan 50 BK. (a) i stav 2 BK). 158 . Druga generalna mogu}nost koja stoji na raspolaganju kupcu jeste raskid ugovora (~lan 49. Caemmerer/Schlechtriem. isto djelo.. stav 1 Konvencije. Pošto se umanjenje vrijednosti robe procjenjuje sa stanovišta interesa kupca. str. 504 insistiraju na mjestu opredjeljenja (“Bestimmungsort”). 503 daju sljede}e formule za obra~un umanjenja cijene: smanjenje cijena vrijednost isporu~ene robe —————————— = —————————————————————— x umanjena cijena ugovorna cijena hipoteti~ka vrijednost robe bez nedostatka ili vrijednost isporu~ene robe x ugovorna cijena smanjenje cijena = ————————————————————————————— hipoteti~ka vrijednost robe bez nedostatka” Draški} dr Mladen: “Me|unarodna prodaja prema.” str. str. Opšte posljedice raskida iz ~lanova 82 i 84 Konvencije (prestanak obaveza. Naknada štete po opštim pravilima se smatra va`nijim sredstvom u rukama kupca. postoje i specifi~na rješenja. odnosno arbitra`a.

515 Caemmerer/Schlechtriem. ta~ka b). 513 Razlog za ovakav stav su ~injenice da ni ~lan 25. a to zna~i od dana u kome je izjava o raskidu stigla prodavcu.. ni ~lan 49 BK ne spominju otklonjivost ili neotklonjivost nedostataka. Smatramo da kupac ima ovo pravo bez obzira na to da li je bitan nedostatak neotklonjiv ili otklonjiv513. str. Bez obzira na to da li ostaje pri ugovoru ili ga raskida. Kupac mo`e izjaviti da odbija prijem i prije prispije}a robe. KoZ). odnos se ravna prema stavu 2 istog ~lana. Tada se mo`e koristiti samo pravima na naknadu štete koju ima po osnovu nesaobraznog ispunjenja ugovora. isto djelo. . Raspravu o razli~itom polo`aju kupca kod neotklonjive i otklonjive bitne nesaobraznosti vidjeti kod Perovi} J. isto djelo. ~lan 49. stav 2. 196 – 198. str. 159 . kupac mo`e samo onda ako „djelomi~no neizvršenje ili nedostatak saobraznosti predstavlja bitnu povredu ugovora” (~lan 51 BK). kupac nema pravo da ga raskine. ako je iz okolnosti posla jasno da roba ne}e biti saobrazna ugovoru.514 Tada kupac mo`e da se koristi pravima za slu~aj raskida koja su ve} izlo`ena kod docnje. Bude li nesaobraznost nebitna povreda ugovora.raskida ugovor. 492-496. 148. isto djelo. 516 Opširnije kod Caemmerer/Schlechtriem. kupac ima pravo na popravljanje štete jedino u onom dijelu koji nije saobrazan ugovoru. kupac mo`e odustati od ugovora samo pod uslovom da u razumnom roku izjavi da ugovor raskida. Taj razuman rok te~e: . str.1. Ako je kupac primio isporuku.515 Tad. .od isteka dodatnog roka koji je kupac dao prodavcu za uredno izvršenje obaveze u skladu sa ~lanom 47 ili pošto je prodavac izjavio da ne}e izvršiti urednu isporuku. Njihovo naknadno unošenje u Konvenciju putem interpretacije mo`e bitno da ote`a polo`aj kupca kao nevine strane.po isteku svakog dodatnog roka koji je prodavac odredio kupcu u skladu sa ~lanom 48. usprkos ~injenici da je izvršena bitna povreda ugovora.2 Konvencije ima najve}i zna~aj upravo u ovom slu~aju. 94.516 U oba slu~aja rokovi zastarjelosti potra`ivanja po osnovu naknade štete po~inju te}i od dana u kome su potra`ivanja dospjela (~lan 9. 514 Schmitthoff. Raskinuti cijeli ugovor i zahtijevati naknadu neispunjenja u cjelini i onda kada nije saobrazan samo jedan dio robe. 493. isto djelo.pošto je kupac saznao ili morao saznati za nedostatak (~lan 49. a koji se ti~e izjave kupca o prihvatanju ili odbijanju izvršenja ugovora. X Ed. str.

Okolnosti pojedinog slu~aja mogu ukazivati na suprotno.517 On nema sljede}a prava: . prijem isporuke. Prva je docnja sa prijemom isporuke. Ugovor o prodaji. Odgovornost kupca 13. U slu~aju docnje sa prijemom isporuke. Kod translativnih (romanska prava) prijem isporuke je pravo kupca i zato se prodavac mo`e osloboditi obaveze deponovanjem stvari kod tre}ih lica. tj. prodavac ima tri osnovne grupe prava:522 . 518 Vilus dr Jelena. isto djelo. 147. 517 Vilus dr Jelena. No.523 . uklju~ivo i naš.. Sistem odgovornosti za docnju sa prijemom isporuke 149.521 Be~ka konvencija u osnovi usvaja anglosaksonski re`im.na srazmjerno smanjenje cijene.13.519 Sli~no je i u švajcarskom pravu. Me|unarodna prodaja prema. str. 160 . Njegove posljedice se procjenjuju prema tome da li je povreda bitna ili nebitna.raskinuti ugovor i . 521 Uporedni pregled vidjeti kod Sultanovi}-Trifkovi}-Simi}. smatraju da docnja sa prijemom isporuke po pravilu nije bitna povreda ugovora. Odgovornost za docnju sa prijemom isporuke 13.. Odgovornosti kupca je u Konvenciji ure|ena ~lanovima 61-65.518 Rješenja o odgovornosti kupca na~elno su ista za povrede svih obaveza. ~lan 1657 Codice civile 520 ^lan 519 ZOO. 150. pravna sredstva koja se priznaju prodavcu „manje su komplikovana”. privredne osobine pojedinih du`nosti dozvoljavaju da se re`im odgovornosti izlo`i kroz dvije karakteristi~ne obaveze. 255-256. . str. 547. isto djelo. sa ili bez dozvole suda.da odbije prijevremenu isporuku.ostati pri ugovoru i tra`iti njegovo uredno ispunjenje. 522 ^lan 61 BK 523 Caemmerer/Schlechtriem. isto djelo.1. 167-169 i Draški} dr Mladen.tra`iti naknadu štete.1. 147. 519 ^lan 1264 Code civile. U tradicionim sistemima..na djelomi~ni raskid ugovora i . Pravni tretman docnje sa prijemom isporuke unutar kontinentalnih sistema zavisi od toga da li pojedini poredak spada u translativne ili tradicione. str.. str.1. Common law poreci tretiraju odbijanje prijema isporuke kao i svaki drugi prekršaj ugovora. str. Oni uspostavljaju sistem koji je uglavnom analogan re`imu odgovornosti prodavca. Zbog fakti~kih okolnosti.520 prijem isporuke je obaveza kupca.

524 Pored toga. ugovor se mo`e raskinuti izjavom prodavca tek pošto bez uspjeha protekne naknadni rok razumne du`ine (~lan 64. Vršenje ovih prava nije ni~im uslovljeno ukoliko kupac nije platio cijenu.Kada se prodavac koristi bilo kojim od navedenih sredstava. prodavac gubi pravo na raskid ukoliko to nije u~inio kod docnje sa prijemom isporuke prije nego što je saznao da je kupac ipak primio isporuku. stav 2 primjenjuje na sve povrede ugovora. Dok taj rok traje i/ili dok kupac unutar njega ne izjavi da ne}e primiti isporuku.528 recimo kod djelomi~nog prijema.. kada je rok za ispunjenje prodav~evih obaveza ve} prošao. stav 1). prodavac ne mo`e izjaviti da odustaje od ugovora. on „mo`e odrediti kupcu dodatni rok razumne du`ine za izvršenje njegove obaveze” (~lan 63 BK). 548 utvr|uju da se ~lan 64. I ono mo`e biti anticipativno. isto djelo. ugovor više ne mo`e biti raskinut“.529 524 Vilus dr Jelena. davanjem posebnog obavještenja (~lan 64. 544. 526 Perovi} J. Kritiku ovog rješenja BK vidjeti na str. „sud ili arbitra`a ne mo`e odobriti kupcu produ`enje roka” za prijem isporuke (~lan 61. Kod bitnih povreda prodavac ugovor mo`e raskinuti odmah. prije isteka roka za prijem isporuke (~lan 72 BK) ili naknadno. Ukoliko se prodavac nije ve} opredijelio za neko sredstvo suprotno zahtjevu za naknadni prijem isporuke.2. 235. Razmotri}emo svaku od spomenutih mogu}nosti. 528 Caemmerer/Schlechtriem.525 152. pravo na raskid postoji dok prodavac ne sazna ili dok nije morao saznati za povredu. Ona je determinisana sa dva faktora. ako je cijena pla}ena (~lan 64. Najprije. Bitno je ista}i da „prodavac ne gubi svoje pravo da raskine ugovor sve dok cena u celini ne bude pla}ena”. isto djelo. str. isto djelo str. 529 Vilus dr Jelena. 13.2 (a) BK). isto djelo. str. str. str.527 Kod drugih povreda. isto djelo. stav 3 BK). isto djelo.526 Ako je docnja sa prijemom isporuke nebitna povreda ugovora. 151. ~im kupac izvrši svoju obavezu preuzimanja i ~im prodavac za to sazna.1. odnosno dok ne dobije izjavu kupca da svoju obavezu ne}e izvršiti. Navedeno rješenje je usvojeno zbog toga što se pretpostavlja da u toku razumnog roka prodavac još nije siguran da li se radi o bitnoj povredi ugovora. . Ovim se ne dira u pravo prodavca na naknadu štete zbog docnje kupca (~lan 63. stav 2 BK). 1 i ~lan 26 BK). 152: „Drugim re~ima. 149. a ne samo na docnju sa prijemom isporuke koja je ure|ena ta~kom “a”. Pošto za anticipativni raskid va`e opšta pravila. Drugo prodav~evo pravo jeste raskid ugovora. str. njegovo „vezuju}e dejstvo” slu`i i zaštiti kupca. Me|utim. 150 527 Perovi} J. U teoriji postoji stav da je definitivno odbijanje preuzimanja robe bitna povreda ugovora. 525 Caemmerer/Schlechtriem. a potom da li je kupac cijenu platio ili nije. da li se radi o bitnoj ili nebitnoj povredi ugovora. ovdje }emo se zadr`ati samo na drugoj varijanti. 161 . Pojedina prava prodavca 151.

530 Code civile. str.534 155. Pošto su izlo`eni kod odgovornosti prodavca za docnju sa isporukom. Sistem odgovornosti za docnju sa pla}anjem 154. Docnja sa pla}anjem postoji kada kupac ne izvrši svoju dospjelu obavezu isplate cijene.2.. Postupak ostvarivanja prava prodavca na naplatu cijene razli~ito je ure|en u kontinentalnim sistemima. London 76. stav 2 BK). Codice civile. usvojen je princip Dies interpellat pro homine (rok opominje za ~ovjeka). Ugovor o prodaji. Ono postoji paralelno sa ostalim. tako i anglosaksonskih. str. str. Naknada štete u sebe uvijek uklju~uje i iznos zatezne kamate. 535 Perovi} J. pa i „privatna opomena” koju daje prodavac. ~lan 1219 i 1183. 13. Ugovor o prodaji. Ako je rok ugovoren. 531 ^lan 284 BKB. 237. Mercantile Law. Talijansko pravo dozvoljava i vansudsku opomenu. Tre}e pravo jeste naknada štete prema opštim i zajedni~kim pravilima ~lanova 74 do 77 BK. ~lan 102 SZO. 533 Stevens and Borrie. U teoriji se smatra da dilema ne postoji jedino onda kada je rok pla}anja bitan element posla. 162 . najprije. Be~ka konvencija u ovom domenu bitno odstupa od nacionalnih prava. 174-175. Posljedice raskida ugovora i pravila o naknadi štete zajedni~ka su za odgovornost prodavca i kupca. Ona. ovdje ih nema potrebe posebno izlagati.. izjedna~ava re`im odgovornosti za povredu ove sa na~inom odgovornosti za povrede ostalih obaveza kupca (~lan 61 BK). Treba podvu}i da su rješenja prava USA u ovom domenu razra|enija od onih koja postoje u engleskom poretku.532 ili za urednim izvršenjem pla}anja i naknadom štete zbog docnje.535 I drugo. Ovo izme|u ostalog zna~i da u svakom konkretnom slu~aju nepla}anja treba utvr|ivati da li se radi o bitnoj ili nebitnoj povredi ugovora.531 U principu su dozvoljeni zahtjevi za raskidom ugovora.153. 534 Sultanovi}-Trifkovi}-Simi}. translativni sistemi zahtijevaju sudsku opomenu za pla}anje.1.. kako kontinentalnih.. 260. ne pravi se nikakva razlika izme|u situacija u kojima kupac nije postao vlasnik robe i u kojima je to svojstvo ve} stekao. Stevens. st. isto djelo. Vidjeti Sultanovi}Trifkovi}-Simi}.. U anglosaksonskim sistemima docnja sa pla}anjem se po pravilu ne smatra bitnom povredom ugovora.2.533 Mogu}nost raskida ugovora zavisi od toga da li je kupac ve} postao vlasnik ili nije. 532 Njema~ko pravo ne dozvoljava raskid ugovora kada je kupac ve} postao vlasnik. do sada izlo`enim ovlaštenjima i prodavac ga ne gubi time „što koristi svoja prava u pogledu drugih sredstava” (~lan 61. 176.530 U tradicionim sistemima dovoljna je bilo kakva. Ako ugovor šuti o ovom pitanju. Odgovornost za docnju sa pla}anjem 13. ~lan 1139.

Budu}i da je zatezna kamata po svojoj pravnoj priro536 Vilus dr Jelena. Caemmerer/Schlechtriem.zahtijevati naknadu štete kao dopunski ili samostalni vid obešte}enja (~lan 61. nije precizirano na koju vrstu kamate se misli. niti uti~e na nju.Osnovni princip koji dominira obavezom pla}anja jeste jednovremenost isporuke i pla}anja. a neispla}eno potra`ivanje. Obavještenje se mora poslati nezavisno od toga da li je roba još kod prodavca ili je ve} u transportu. pravo na kamatu je potpuno samostalno. pla}anje cijene. 645. prodavac ima pravo na kamatu. prodavac ima pravo da sprije~i njeno izru~enje. Tada mora obavijestiti kupca o odga|anju isporuke i zatra`iti od njega dovoljno obezbje|enja pla}anja.539 I drugo. tj. str.537 . 163. Prvo.536 Ni kupac ne odgovara za docnju ako na osnovu principa jednovremenosti pla}anja i isporuke ne izvrši i svoju obavezu pla}anja onda kada je ona po ugovoru dospjela. isto djelo. 163 . Ovo je manifestacija opšteg rješenja Konvencije po kome svaka strana ima pravo na naplatu kamate za bilo koje dospjelo.2. 537 Caemerer/Schlechtriem. 13. Po osnovu prigovora neispunjenja ugovora. Ovlaštenja prodavca u slu~aju docnje kupca sa pla}anjem cijene imaju neke specifi~nosti koje proisti~u iz karaktera nov~ane obaveze. str. Ako je prodavac po~eo sa korištenjem navedenih. jasno je da se ovdje radi o zateznoj kamati. prava. Prvo. 546-547 isti~u da docnja sa pla}anjem u principu nije bitna povreda ugovora. sud i arbitra`a ne mogu odobriti kupcu rok za produ`enje pla}anja. isto djelo. I kod docnje za pla}anjem prodavac ima tri osnovna prava shodno ~lanu 61 BK: . 2 BK). Izuzetak predstavljaju fiskni rokovi pla}anja naro~ito ~esti kod jakih fluktuacija kurseva. a da time ne gubi pravo da tra`i naknadu štete koja joj pripada na osnovu ~lana 74” (~lan 78 BK). Ukoliko nemogu}nost kupca da izvrši pla}anje postane jasna nakon otpreme robe. ono niti zavisi od naknade štete. str. ako raspola`e potrebnim dokumentima za to. 539 Caemmerer/Schlechtriem. 538 Prilikom usvajanja Konvencije ovo rješenje je bilo veoma sporno.2. 644-645. druga strana ima pravo na kamatu na takav iznos. Iz pravila tuma~enja Konvencije sadr`ana u ~lanu 7 i iz ~injenica da ~lan 78 BK izri~ito spominje docnju sa pla}anjem. pa }emo se na njih posebno osvrnuti.538 Analiza citiranog ~lana pokazuje dvije stvari. str. Pojedina prava prodavca 156. prodavac mo`e odbiti da isporu~i robu ako postane jasno da kupac ne}e izvršiti bitan dio svojih obaveza zbog nedostatka kreditne sposobnosti. „Ako jedna strana ne plati cijenu ili neki drugi iznos sa kojim je u zaostatku.ostati pri ugovoru i tra`iti njegovo uredno ispunjenje.raskinuti ugovor i . isto djelo. isto djelo.

dobijeno rješenje relativizira teorijski stav o punoj odvojenosti ovog instituta od naknade štete. Kriteriji za odre|ivanje stope (zatezne) kamate nisu navedeni. „Me|unarodna prodaja prema. Teorijski posmatrano. 121-122. 157.. Spor postoji i u teoriji.544 Smatramo da rizik treba definisati polaze}i od opšteg 540 Nicholas u Bianca-Bonell. pravo/obaveza na naknadu štete i ostala prava i obaveze predvi|eni za slu~aj raskida (~lan 81). kao opšte pravilo za sve dato i primljeno po osnovu ugovora. 542 ^lan 456 ZOO: “Do predaje stvari kupcu rizik slu~ajne propasti ili ošte}enja stvari snosi prodavalac. IUP.“ str. 570 sugeriše da se u nedostatku pravila u mjerodavnom sistemu sud osloni na pravila zemlje u kojoj povjerilac ima svoje “mjesto poslovanja”. }e se ovdje rje|e primjenjivati (~lan 81 BK). 1972. ~lan 2-509 UCC. rizik. cena”. stav 1 Nacrta ZOO 543 Draški} dr Mladen. isto djelo. 237.Svojina.1. Tako i Gabriel Henry. pa se ona utvr|uju prema mjerodavnom nacionalnom pravu.540 Tek tako dobijen iznos je mjerodavan za ocjenu da li prodavcu pripada i dodatno pravo na naknadu proste štete i izgubljene dobiti „koji je druga strana koja je povrijedila ugovor predvidjela ili morala predvidjeti u trenutku zaklju~enja ugovora. Isto i Nicholas u BiancaBonell. 14. Zbog na~ela jednovremenosti ispunjenja. 541 ^lan 1138 Code civile. Drugo. str. Prelazak rizika 14. str. Isto i ~lan 565. str. Tako na snazi ostaju klauzule o rješavanju sporova. Prva dva dejstva ugovora su do sada ve} razmotrena.. ugovor o prodaji mo`e imati tri dejstva: nastanak prava i obaveza. 164 . 556. Krulj dr Vrleta: “Dejstva ugovora o kupoprodaji . 544 Caemmerer/Schlechtriem. s obzirom na ~injenice koje su joj tada bile poznate ili morale biti poznate” (~lan 74 BK). Beograd. Neka nacionalna prava definišu rizik. Budu}i da je u prodajama robe doma}eg i me|unarodnog poslovnog prava akcent upravo na prelasku rizika i da Be~ka konvencija ovome posve}uje posebnu pa`nju (~lanovi 66-70). 484.di naknada apstraktne pretpostavljene štete. str. isto djelo. predaja. pojam rizika ve`e i za opšti pojam slu~aja. 323-324. dejstva raskida su donekle specifi~na.543 Druga skupina autora. isto djelo. str. restitucija. obradi}emo ovo pitanje detaljnije.541 dok druga to ne ~ine. Na prakti~nom nivou stanje je daleko jasnije. Pojam rizika i uporednopravni pregled 158. prelaz svojine kod translativnih sistema i prelaz rizika. isto djelo. a s predajom stvari rizik prelazi na kupca”. Zna~ajna grupa pisaca „slu~aj” kao pravno-tehni~ku kategoriju koja predstavlja rizik ve`e samo za neskrivljenu radnju jedne od stranaka u poslu prodaje.542 Be~ka konvencija ne zauzima jasan stav o ovom pitanju. Ostala dejstva raskida su ista kao i u drugim slu~ajevima.

546 Drugim rije~ima. skra}eno izra`eno. 546 Caemmerer/Schlechtriem. str. isto djelo. isto djelo. str. niti granicom izme|u kontinentalnih i anglosaksonskih prava. 165 . isto djelo . ali samo u slu~aju da je roba u tranzitu ošte}ena usljed nenormalnih uslova prevoza..teorijskog koncepta slu~aja. Ako su okolnosti slu~aja takve da kupac ne mo`e sigurno znati koja roba je namijenjena isporuci. Kra}a definicija rizika glasi: „mogu}nost nastupanja štete na predmetu prodaje za koju niko ne odgovara”. dakle za stvari. Pored svih istaknutih razlika.547 Drugu. 557. 550 Schmitthoff. 14. 547 ^lan 185 ŠZO. U prvom rizik prelazi zaklju~enjem ugovora ~ak i onda kada se svojina sti~e isporukom. Potrebno je ista}i da navedena klasifikacija sistema ne ide ni linijom razgrani~enja translativnih i tradicionalnih poredaka. Ostali poslovni rizici nisu uklju~eni u ovu kategoriju U uporednom pravu postoje tri sistema prelaska rizika i svi su dispozitivnog karaktera.548 U tre}u skupinu ulaze oni sistemi koji prelaz rizika ve`u sa isporukom. ^lan 66 BK pojam rizika vezuje isklju~ivo za „propast ili ošte}enje robe”. „rizik” obuhvata one doga|aje opasne za robu koji se mogu pokriti redovnim (transportnim) osiguranjem.2. 551 Vilus dr Jelena. 56. str. mogu}nost nastupanja štete na predmetu prodaje koja bi bila izazvana neskrivljenom štetnom radnjom bilo kojeg lica ili štetnim doga|ajem za koji niko ne odgovara. 548 ^lan 20 engleskog Sale of Goods Act iz 1979. 545 Sultanovi}-Trifkovi}-Simi}. (Vidjeti Schmitthoff. Identifikacija se mo`e izvršiti u toku isporuke ili naknadno. Ona se mogu klasifikovati na opšta rješenja i pravila koja va`e za distancionu prodaju. str. 549 Pregled vidjeti kod Sultanovi}-Trifkovi}-Simi}. Ovakav stav se sre}e i u sudskoj praksi Engleske. Be~ka konvencija je morala voditi ra~una i o upotrebi INCOTERMS klauzula prema kojima. Ugovor o prodaji. i najve}u grupu predstavljaju prava u kojima se rizik prenosi zajedno sa svojinom (Res perit domino). roba mora biti „jasno identifikovana kao roba namijenjena za izvršenje ugovora” (~lan 69. rizik prelazi na kupca kada prodavac više nema obavezu da ~uva robu. Tu na prvom mjestu stoje oni koji su povezani s aktima javne vlasti. Be~ka konvencija zauzima stav „po kome se dr`avina (posjed) i svojina potpuno odvajaju”. 77. on mora biti i posebno obaviješten o izvršenoj identifikaciji robe.551 Da bi rizik mogao da se prenese.545 159. isto djelo. str.. str. Izraz „identifikovana” se koristi kako bi se istaknulo da se pravilo odnosi i na generi~ke i na individualizirane stvari. 56-57.549 Tu spada i naše pravo (~lan 456 ZOO).550 Sve to je rješenja BK u~inilo slo`enim. Op{ta pravila o prelasku rizika po Konvenciji 160. X Ed. Ugovor o prodaji. 77–78). 159. X Ed. Rizik je. dakle. stav 3 BK).

Roba se naj~eš}e nalazi kod tre}eg. ~lana 69 predvi|en upravo za prodaju robe koja se nalazi u javnom skladištu. 553 Caemmerer/Schlechtriem. odnosno sa momentom u kome kupac treba da preuzme isporuku.554 I drugo. isto djelo. sve štete snosi kupac i uz to mora da plati i cijenu. stav 1 BK). 555 Schmitthoff. 166 . isto djelo. Ako se gubitak ili ošte}enje robe. kupcu mora biti poznato „da mu je roba stavljena na raspolaganje u tom mjestu” (~lan 69. isto djelo. „rizik prelazi na kupca od ~asa kada je on preuzeo robu. pored logi~nog vezivanja posjeda i rizika. „On bi. ili ako to ne u~ini blagovremeno. mjesto isporuke nije i sjedište prodavca. 556 Caemmerer/Schlechtriem. izuzev kad su gubitak ili ošte}enje posljedica radnje ili propusta prodavca” (~lan 66 BK). Drugim rije~ima. 159. I tre}e. 503 smatra da je ovaj stav orijentisan na prodavca. ne mogu pripisati prodavcu. dakle. citirana rješenja Konvencije pretpostavljaju da se isporuka vrši u sjedištu prodavca. Caemmerer/Schlechtriem. X Ed. stav 2 BK). 568.552 Tri momenta se ovdje moraju posebno ista}i. „Pošto je rizik prešao na kupca. 568. a rizik je ipak prešao na kupca bilo po opštim. ali da pokriva i slu~ajeve distancione prodaje. 77. isto djelo. Postoji posebno ure|ena situacija u kojoj rizik prelazi na kupca u trenutku „kad je isporuka trebalo da se izvrši”. Bitno je ista}i da ova pravila va`e i kada je rije~ o generi~koj robi koja još nije jasno identifikovana radi isporuke. str. to ne spre~ava „kupca da se koristi sredstvima koja mu stoje na raspolaganju u slu~aju takve povrede” (~lan 70 BK). ako kupac ne preuzme isporuku. isto djelo. mogao da zahti552 Nicholas u Bianca-Bonell. a on ~ini povredu ugovora time što je ne preuzme” (~lan 69. str. 557 Vilus dr Jelena. ~ime ~ini povredu ugovora. ako su gubitak ili ošte}enje posljedica povreda ugovora ili bilo koje druge radnje556 koju u~ini prodavac. Najprije. Sama mogu}nost znanja kupca za mjesto u kome se roba nalazi nije dovoljna za primjenu ove odredbe. rizik prelazi u stvari sa preuzimanjem isporuke. Dva su uslova za va`enje ove norme. u ~asu kada je roba stavljena na raspolaganje. isto djelo. pak.553 Drugo.555 161. str. str. 568 smatraju da je stav 2.Kada je roba identifikovana.557 Ukoliko je prodavac u~inio bitnu povredu ugovora. str. kupac ne snosi rizik za robu i ne mora platiti cijenu. rizik prelazi na njega u ~asu kada mu je roba stavljena na raspolaganje. le`i i ideja stavljanja neurednog kupca u nepovoljan polo`aj sa stanovišta snošenja štetnih posljedica slu~aja propasti stvari. Prvo. U osnovi ovakvog rješenja. str. str. 554 Vilus dr Jelena. bilo po pravilima za distancionu prodaju. isto djelo. ovaj je du`an platiti cijenu bez obzira na gubitke ili ošte}enja robe. u javnom skladištu na primjer. 153-150 o problemima u formulisanju ovog rješenja. iako on propuštanjem preuzimanja ne ~ini povredu ugovora.

3.561 O~ito je da u ovakvim situacijama kupac preuzima znatan rizik na sebe.” Da bi ovo pravilo va`ilo. „na vagonu“ ili sli~no). 14. isto djelo. obavještenjem koje je poslano kupcu ili na drugi na~in” (~lan 67 BK). Tada je mjesto isporuke i prelaska rizika mjesto predaje robe vozaru.. potrebno je da roba bude „jasno idnetifikovana kao roba namijenjena za izvršenje ugovora obilje`avanjem na njoj. isto djelo. mogu da uka`u da je rizik prešao na kupca u trenutku predaje robe vozaru koji je izdao transportne dokumente. 560 ukazuju na to da transportne klauzule imaju zna~aj ~lana 67 za praksu. budu}i da je kod navedene vrste prodaje teško utvrditi stvarno mjesto nastupanja štetnog doga|aja. I tre}e. raskida i njegovih posljedica. 559 Caemmerer/Schlechtriem. stav 1 BK). Zbog toga Konvencija sadr`i rezervno 558 Vilus dr Jelena. U`i lokalitet prelaska rizika i na~in predaje po pravilu se odre|uju transportnim klauzulama. Rizik prevoza do tog odre|enog mjesta snosi prodavac. str. prelazi na kupca u trenutku zaklju~enja ugovora” (~lan 68 BK).jeva izvršenje ugovora ili bi mogao da raskine ugovor bez obzira na to što je rizik prešao na njega”.559 U okviru distancione prodaje postoje tri situacije koje su posebno ure|ene Konvencijom. „rizik”. Nicholas u Bianca-Bonell. 560 Caemmerer/Schlechtriem. 560-561. str. a prodavac nije obavezan da robu preda prevozniku o u odre|enom mjestu. stav 1 BK „rizik prelazi na kupca kada je roba predata prvom prevoziocu da je preveze kupcu u skladu sa ugovorom o prodaji. str. razli~itom od sjedišta prodavca. stav 1 BK). str. isto djelo. 167 . 160. isto djelo. Prema ~lanu 67. Pravila za distancionu prodaju 162. U ovom slu~aju rizik prelazi sa prodavca na kupca retroaktivno. ako se roba mora predati nezavisnom prevozniku u odre|enom mjestu.. str. 564. isto djelo str.558 U obje situacije primijeni}e se zajedni~ka pravila o odgovornosti prodavca i kupca koja se ti~u povrede ugovora. dokumentima o prevozu. Zadr`avanje dokumenata na osnovu kojih se mo`e raspolagati robom ne uti~e na rješenja o prelasku rizika (~lan 67.560 Drugo. ako se roba u trenutku prodaje nalazi na putu („plivaju}a”. 163. Navedeno rješenje je usvojeno iz prakti~nih razloga. 497. me|utim. isto djelo. 561 Caemmerer/Schlechtriem. Okolnosti posla. Da bi se posebna pravila o prelasku rizika u ovoj vrsti prodaje primijenila. roba mora biti predana nezavisnom prevozniku. Prva postoji kada je potrebno izvršiti transport. Nicholas u Bianca-Bonell. Distanciona prodaja je ona kod koje se roba mora transportovati radi izvršenja ugovora. a to zna~i skladište prodavca. rizik prelazi na kupca „tek kada je roba predata prevoziocu u tom mjestu” (~lan 67. a ne špediteru ili drugim agentima prodavca. 490.

isto djelo. str. ne mo`e pozivati na pravila o retroaktivnom prelasku rizika. 211-212. Ovo jasno normativno rješenje u praksi nosi sa sobom brojne probleme562 budu}i da se primjenjuje naj~eš}e u situacijama u kojima posrednik organizuje prevoz i vrši prodaju robe koja se nalazi u tranzitu. 499-500. u trenutku zaklju~enja ugovora o prodaji prodavac znao ili morao znati da je roba izgubljena ili ošte}ena. 563 Gabriel Henry.563 562 Vidjeti Nicholas u Bianca-Bonell. str. isto djelo.pravilo. „Ako je. dakle. Nesavjestan prodavac se. i tu ~injenicu nije saopštio kupcu. pak. 168 . rizik za takav gubitak ili ošte}enje snosi prodavac” (~lan 68 BK).

EFT) koji se odvija izme|u banaka putem sigurnih privatnih mre`a. Email). Procjenjuje se da je 1995. Elektronsko poslovanje mo`e se promatrati sa razli~itih aspekata. Sa poslovne perspektive to je primjena tehnologije u svrhu automatizacije poslovnih transakcija i poslovanja. Uvod 1. te elektronsko pla}anje korištenjem kompjuterskih i drugih komunikacijskih mre`a. nastankom elektronskog prijenosa gotovine (engl. 169 . Kasnih sedamdesetih i ranih osamdesetih razvila su se i po~ela koristiti dva nova oblika elektornskog poslovanja. Autori su se koristili i iskustvima ste~enim kroz rukovo|enje i u~estvovanje u projektu UNDP e-legislation. EDI) i elektronska pošta (engl. Elektronsko poslovanje je opšti koncept koji obuhva}a sve oblike poslovnih transakcija ili razmjene informacija koje se izvode korištenjem informacione i komunikacione tehnologije. ~ekova. uklju~uju}i tu i pla}anje kreditnim karticama u maloprodaji. Sa stanovišta usluga elektronsko poslovanje je alat koji omogu}uje smanjenje troškova poslovanja uz istovremeno pove}anje kvalitete i brzine pru`anja usluga. izme|u kompanija i njihovih kupaca ili u okviru samih kompanija.) i pove}anje automatizaci564 Kao autori ovog poglavlja pojavljuju se mr Vedad Siljadzic i prof. Obje ove tehnologije omogu}ile su znatno smanjenje koli~ine papira u upotrebi (npr.III ZAKLJU^IVANJE UGOVORA ELEKTRONSKIM PUTEM564 1. U ve}em dijelu radi se o prilago|enoj i a`uriranoj magistarskoj tezi mr Vedada Silajd`i}a na temu: „Zaklju~ivanje ugovora putem elektronskih poruka i primjenom informaciono-komunikacionih tehnologija u pravima Evropske unije i Bosne i Hercegovine“. Electronic fund transfer. i to me|u kompanijama. EFT danas ima više ina~ica. Sa stanovišta komunikacija elektronsko poslovanje predstavlja elektronsku isporuku informacija. Ono uklju~uje elektronsku trgovinu dobrima i uslugama. godine 55% svih pla}anja ameri~ke vlade napravljeno korištenjem EFT-a. elektronska razmjena podataka (engl. proizvoda i usluga. Electronic data Interchange. Elektronsko poslovanje ima korijene u sedamdesetim godinama. narud`bi itd. dr Veljko Trivun.

prvi je put omogu}ila jednostavan rad na mre`i i jeftino publiciranje i širenje informacija. na~ina pregovaranja. Elektronska razmjena podataka omogu}uje kompanijama slanje i primanje poslovnih dokumenata u standardizovanom elektronskom obliku. Ugovorno pravo koje je tradicionalno vezano za ugovore u pisanoj formi materijalizovane na papiru i li~no potpisane od ugovornih strana stavljeno je pred novi izazov. Male firme su tako dobile mogu}nost korištenja elektronskog poslovanja na isti na~in kao i veliki privredni subjekti. elektronski potpisi. Prvi korak u obezbje|enju sigurnosti predstavlja veoma slo`eno pitanje adekvatne pravne regulative ili tako zvane e-legislative. tj. u okviru Interneta. To je izazov ugovaranja u novoj digitalnoj sferi razmjenom elektronskih poruka posredstvom IKT. Devedesetih godina pojava World Wide Weba. elektronski pe~ati pravnih lica). 2. Tehnika zaklju~ivanja elektronskog ugovora postaje specifi~na naro~ito zbog medija u kojem se elektronski ugovor manifestuje (pojava Interneta). zaštita kreditnih kartica prilikom kupovine putem mre`e i sl. treba da omogu}i nesmetanu percepciju i nadgradnju svjetskih dostignu}a ne samo u oblasti IKT. Svaka prodaja robe ili usluga kao i prenos svojine su bazirani na ugovorima.je poslovanja. Najve}i problem je sigurnost poslovanja na Internetu. U ovoj oblasti je posebno vidljiva zakonitost neprekidnog pove}anja slo`enosti i strogosti standarda elektronskog poslovanja. nego i kreiranju informati~kog društva. Ona. sticajem istorijskih okolnosti. Drugi i konkretniji rezultat razvoja e-legislative treba da bude percepcija rješenja poznatih na svjetskom nivou i u 170 . E-legislativa ozna~ava normativno ure|enje specifi~nosti koje upotreba Informaciono komunikacionih tehnologija (dalje: IKT) prouzrokuje u pojedinim pravnim institutima i granama. što zna~ajno unapre|uje poslovanje kompanija. Razvojna uloga e-legislative je višestruka. U tome le`i njena propulzivna snaga i sinergi~nost. najprije. Radi se o re`imu poslovanja pod poznatijim nazivom paperless. 3. Pravna regulativa primjene IKT ima izrazito povoljne efekte. Omogu}eni su raznovrsni oblici relativno jeftinog poslovanja. zaštita podataka od neovlaštenog pristupa i promjena sadr`aja. Zna~aj e-legislative za Bosnu i Hercegovinu se ogleda u tome da ona slu`i kao preduslov razvoja i prevazila`enja zaostajanja kome je Bosna i Hercegovina (dalje: BiH). kao i u upotrebi hardverskih i softverskih sredstava koji se koriste kod izjavljivanja volje za sklapanje ugovora (elektronske poruke. bila izlo`ena. i to putem sigurnih privatnih mre`a. Ugovorno pravo je osnov svakog privrednog sistema. Pored ogromnih prednosti u elektronskom poslovanju postoji nekoliko barijera. za ~ije }e otklanjanje biti potrebni veliki napori i dugi vremenski period.

Krajnji cilj je da se uka`e na rješenja koja treba da omogu}e najsigurniji na~in zaklju~enja ugovora upotrebom IKT. Globalni domet IKT i univerzalni karakter e-poslovanja. Smanjenje rizika na najmanju mogu}u mjeru.1. da se kao poseban izvor ugovornog prava javljaju pravila u okviru evropskog komunitarnog prava. kod zaklju~ivanja ugovora u elektronskom obliku. godine. Navedeni problemi postoje u pravu EU i BiH. 2. Ova konvencija primjenjuje se na ugovore o prodaji robe 171 . Cilj je da se izvrši njihova sistematizacija i podjela na me|unarodne i doma}e. je jedan od osnovnih ciljeva. Izvori prava vezani za zaklju~ivanje ugovora 4. Bez obzira na razlike koje postoje u pojedinim re`imima zaklju~ivanja ugovora cilj je da se uka`e na razlike koje egzistiraju izme|u „tradicionalnih“ oblika zaklju~ivanja ugovora i zaklju~ivanja ugovora upotrebom IKT. S obzirom na postojanje razlika izme|u ova dva na~ina zaklju~ivanja ugovora poseban predmet obrade }e biti izvori prava vezani za elektronsko zaklju~ivanje ugovora. Tre}i. Kroz prikaz prijedloga BiH legislative u ovoj oblasti posebno }e se prezentovati rješenja koja namjeravaju da se u BiH legislativi implementiraju. Izvori prava vezani za zaklju~ivanje ugovora mogu se podijeliti na razli~ite na~ine. kako u evropskom. Ugovor zaklju~en putem elektronskih poruka i primjenom IKT (dalje }e se koristiti izraz „elektronski ugovor“ koji se naj~eš}e koristi u uporednom pravu) ima sasvim posebnu tehniku zaklju~ivanja koja se razlikuje od tehnike standardnog zaklju~ivanja ugovora. Zaklju~ivanje ugovora prema Be~koj konvenciji 5. Distrikta Br~ko mogu da u~ine izlišnim i skupim. ali ne najmanje va`an rezultat razvoja e-legislative bi}e ja~anje jedinstvenog ekonomskog prostora u BiH. tako i u ugovornom pravu BiH. postojanje entitetskih i drugih parcijalnih tr`išta. Pored ekonomskih prednosti. identifikaciju potpisnika i potvr|ivanje vjerodostojnosti potpisanog elektronskog zapisa u slu~aju spora. 2.Evropskoj uniji (dalje: EU) posebno. Naravno. ovakav ishod ima i zna~ajne pozitivne politi~ke posljedice: ubrzano pribli`avanje ka EU i prijem u ~lanstvo WTO. kao npr. Stupila je na snagu 1988. godine. Najva`niji problemi elektronskog poslovanja odnose se na: tehniku zaklju~ivanja ugovora putem elektronskih poruka uz primjenu IKT. Be~ka konvencija Ujedinjenih nacija o me|unarodnoj prodaji (dalje: Konvencija) je donesena 1980. Pore|enjem ova dva na~ina bi}e jasno povu~ene granice i utvr|ene razlike koje postoje izme|u njih.

Sarajevo. 9-30. U skladu sa tim smatrali su da je njihov zadatak da komparativnom metodom otkriju podudarnosti i da nakon upore|ivanja iz zajedni~kog jezgra formulišu konkretne odredbe u Na~elima. Magistrat. 567 Vidjeti Hartley B. brodova i zrakoplova.565 Ona se ne primjenjuje na ugovore o prodaji: robe za li~nu potrošnju. Northwestern Journal of enc. str. hartija od vrijednosti. prihvat i perfekcija ugovora. Osnovni ciljevi Konvencije su: integrisanje dva haška Jednoobrazna zakona u jedinstven akt. Pitanja koja nisu regulisana ovim odredbama rješavaju se najprije prema opštim principima Konvencije. DiMatteo.2. bez obzira kom sistemu pripadaju. Sarajevo. prevazila`enje razlika izme|u anglosaksonskih i kontinentalnih sistema u ovoj oblasti. 7.. a naro~ito u oblasti privatnog prava.7-63. „The Interpretive Turn in International Sales Law”. „Pravo EEZ”. Pošto je ve}ina evropskih dr`ava potpisnica ove konvencije njena primjena je zna~ajna u EU za ugovore o prodaji izme|u subjekata sa sjedištima u razli~itim dr`avama ~lanicama EU. 6. (2001). a pravila me|unarodnog privatnog prava upu}uju na primjenu prava te dr`ave ugovornice. a ako njih nema prema pravilima me|unarodnog privatnog prava. 2. Rimskim Ugovorom o osnivanju Evropske ekonomske zajednice566 pred Zajednicu je postavljen. (2001). 172 . ^lanovi Komisije su u svom radu pošli od pretpostavke da izme|u nacionalnih prava dr`ava ~lanica postoje zna~ajne sli~nosti. str. prevazila`enje problema koji mogu nastati usljed toga što sukcesivnost ponude i prihvata nije nu`an uslov nastanka ugovora. Be~ka konvencija dispozitivnim pravilima reguliše obaveznu fazu zaklju~ivanja ugovora.zaklju~ene izme|u strana koje imaju sjedište na teritorijama razli~itih dr`ava. „Pravo EEZ”. novca. kao i u poslovanju subjekata od kojih je jedan sa sjedištem u EU. Unutar njih su ure|ena tri glavna instituta: ponuda. te elektri~ne energije. i to: kada su te dr`ave ugovornice ili kada je samo jedna dr`ava ~lanica Konvencije. kao jedan od ciljeva i uskla|ivanje pravnih propisa u mjeri u kojoj je to potrebno za uspješno djelovanje zajedni~kog tr`išta. 566 Vidjeti Nevenko Misita. stvaranje jedinstvenog sistema zaklju~ivanja ugovora koji mo`e da neutrališe razlike u nacionalnim pravima. a drugi sa sjedištem izvan EU.567 U tom cilju Komisija Evropske zajednice je podr`ala osnivanje posebne Komisije za evropsko ugovorno pravo poznate kao Landova komisija. 565 Vidjeti Larry A. Zaklju~ivanje ugovora po Na~elima evropskog ugovornog prava (Landova na~ela) 8. Sve ovo je potanje izlo`eno u prethodnom poglavlju.

pravni vodi~ EU za pripremu sopstvenih zakona i drugih propisa.pravo koje }e primjenjivati sudovi na ugovore u okviru EU. Ona }e se primjeniti u slu~ajevima kada su se ugovorne strane sporazumjele da ih u~ine sastavnim djelom ugovora ili kada su se sporazumjele da }e ta na~ela biti mjerodavna za ugovor. Pravni fakultet u Kragujevcu. Djelovi su podjeljeni u poglavlja. Njihova primjena se jedino preporu~uje. 9. . nego i na stvaranje novih pravila. Revija za Evropsko pravo. str. ni me|unarodnog. Na~ela predstavljaju set pravila koja nemaju snagu ni nacionalnog. „Na~ela Evropskog ugovornog prava i jugoslovensko pravo“. Udru`enje za pravo Evropske unije. Nastanak ugovora po Na~elima evropskog ugovornog prava 10. . ni komunitarnog prava. Kragujevac. Na~ela se mogu primjenjivati na sve ugovore. . a ovi u ~lanove. i kao takva ona predstavljaju polaznu ta~ku za usvajanje jedinstvenog Evropskog gra|anskog zakonika. me|utim. Rezultati rada prva dva saziva ove Komisije su Na~ela evropskog ugovornog prava. mogu primjeniti i kad su ugovorne strane ugovorile da }e za ugovor biti mjerodavna „opšta pravna na~ela“. „lex mercatoria“ i sl. Na~ela se. (2001).izabrano pravo koje }e se primjenjivati na ugovore od strane i izme|u evropskih ugovornih strana. neizvršenje i pravna sredstva uopšte i posebna pravna sredstva zbog neizvršenja569. . 29-57. Vukadinovi}. Beograd (2002). Ona izra`avaju savremeno lex mercatoria ili soft law. Na~ela sadr`e devet djelova koji su naslovljeni kao: opšte odredbe. bio baziran samo na konstatovanju postoje}ih sli~nosti568.1.osnova za budu}e kodifikacije gra|anskog prava u dr`avama ~lanicama. sadr`ina i dejstvo ugovora. ovlaštenja agenata. „Da li je Evropa spremna za zakonik evropskog prava”?.2. nastanak ugovora. 173 . U tom pogledu Na~ela se primjenjuju kao opšta pravila ugovornog prava EU.Rad komisije nije. godine). 41-63. tuma~enje. a neka ~ak i na rješenjima izvan evropskog pravnog kruga. valjanost. 569 Vidjeti Radovan D. Nova pravila su bazirana na rješenjima iz prava evropskih dr`ava. na primjer na ameri~kom Jednoobraznom trgova~kom zakoniku ili na drugom izdanju Restatements of Contracts (sistematizovana zajedni~ka pravila zasnovana prvenstveno na sudskoj praksi a potom i na postoje}im propisima iz 1981. Svrha Na~ela je višestruka i mogu slu`iti kao: . str. dalje. 2. U njima se ne pravi razlika izme|u gra|anskih i trgovinskih ugovora kao ni na unutrašnje i me|unarodne ugovore.osnova za kasnije formulisanje jedinstvenog Evropskog zakona o privatnom pravu. Ugovor je zaklju~en ako ugovorne strane imaju namjeru da se pravno obave`u i postignu dovoljnu saglasnost bez ikakvih daljih uslo568 Opširnije Irena Banov~anin.

572 Obe}anje koje je u~injeno u namjeri da pravno obave`e obe}avaoca i bez prihvatanja ponude. niti postoje neki drugi zahtjevi u pogledu forme. obaveze i sporazumi postanu sastavni dio ugovora. 257-330. ~ak i ako je druga strana potpisala ispravu. samo ako je strana koja se na te uslove poziva preduzela razumne korake da o njima obavijesti drugu stranu u trenutku zaklju~enja ugovora ili prije toga. 257-330. a u kojoj se navodi da su svi uslovi ugovora obuhva}eni u tom pismenu (klauzula stapanja) sadr`i samo ono što je u tekstu izri~ito navedeno. Ponuda predstavlja prijedlog ugovora ako je u~injena u namjeri da dovede do ugovora. obavezuje ga kao jednostrani pravni posao.571 Ako klauzula stapanja nije bila predmet posebnih pregovora. Dovoljna saglasnost postoji. ugovor ne nastaje sve dok se ne postigne saglasnost o tom pitanju. str. obaveze ili sporazumi koji nisu preto~eni u pismeno. str. Ne smatra se da je drugoj strani na odgovaraju}i na~in skrenuta pa`nja na uslove ako se isprava u kojoj je sadr`an ugovor samo poziva na te uslove. Prethodne izjave ugovornih strana mogu se koristiti za tuma~enje ugovora. Kragujevac. ne ulaze u sastav ugovora. Pravni fakultet u Kragujevcu. ako su ugovorne strane u dovoljnoj mjeri odredile uslove ugovora da bi se ugovor mogao izvršiti. ona samo stvara predpostavku da strane nisu imale namjeru da njihove prethodne izjave. ukoliko jedna od ugovornih strana izjavi da ne}e zaklju~iti ugovor ukoliko se ne postigne saglasnost o odre|enom pitanju. 11. Eventualne prethodne izjave. On ne mora biti zaklju~en u pismenoj formi. ukoliko ga druga strana prihvati i ako sadr`i 570 Ibid.va. Me|utim. Vukadinovi}. Ugovorne strane ne mogu isklju~iti niti ograni~iti primjenu ove odredbe. Ova odredba preuzeta je iz ameri~kog Jednoobraznog trgova~kog zakonika. 572 Vidjeti Radovan D. 174 . 257-330. Uslovi ugovora o kojima se nije pojedina~no pregovaralo mogu se ista}i u odnosu na drugu stranu koja za te uslove nije znala. 571 Ibid.570 Namjera ugovorne strane da bude pravno vezana ugovorom utvr|uje se na osnovu izjava ili ponašanja te strane kao i smisla koje im druga strana razumno pridaje (objektivni princip tuma~enja). str. (2001). odnosno radnje (~lan 2:105). „Na~ela Evropskog ugovornog prava i jugoslovensko pravo“. Pismeno zaklju~eni ugovor sa klauzulom koja je bila predmet posebnih pregovora. Ugovorne strane mogu svojim kasnijim izjavama ili radnjama sebe lišiti prava da se pozovu na klauzulu stapanja ukoliko se druga strana razumno oslonila na te izjave. uklju~uju}i i svjedoke (~lan 2:101). Postojanje ugovora mo`e se dokazivati svim dokaznim sredstvima.

Potiskivanje zna~aja kauze predstavlja savremenu tendenciju u globalizaciji privatnog prava i prihva}ena je i u UNIDROIT na~elima. odnosno ponude u~injene u javnom oglasu ili katalogu. u skoro svim pravnim školama.dovoljno odre|ene uslove da ugovor nastane ~inom prihvata. Za odre|ivanje vremena zaklju~enja ugovora prihva}ena je teorija prijema. str. Prihvatanje ponude se sastoji od bilo koje izjave ili radnje ponu|enog kojom se izra`ava pristanak na ponudu. odnosno dok isporu~ilac mo`e da pru`a navedene usluge. ili izlaganjem robe. Do sada je ponuda javnosti. Da bi prihvat proizveo dejstvo on mora biti u~injen i dostavljen u roku koji je ponudioc odredio. Nastanak ugovora ne vezuju se za postojanje kauze. Prijedlog da se isporu~e robe ili usluge po odre|enoj cijeni u~injen u javnom oglasu ili katalogu. sve dok se zalihe robe ne iscrpe. Opozivanje ponude je identi~no rješeno kao kod Be~ke konvencije. Ova odredba predstavlja posebno rješenje Na~ela koja na sasvim druga~iji na~in rješava pitanje ponude reklamiranjem. Ponuda prestaje da va`i kada odbijanje ponude bude dostavljeno ponudiocu. Smatra se da je ugovor zaklju~en kada prihvat bude dostavljen ponudiocu. prakse koju su ugovornice me|u sobom uspostavile ili obi~aja. U slu~aju prihvatanja koje se sastoji u nekoj radnji. ukoliko to ne proizilazi iz prakse ugovornih stranaka ili iz obi~aja. U slu~aju neblagovremenosti ako je ponu|eni zakasnio svojom krivicom ponudilac ima mogu}nost da i takav prihvat dozvoli. 175 . odnosno odre|enim licima ili javnosti. ponu|eni mo`e prihvatiti ponudu izvršenjem neke radnje bez slanja obavještenja. U slu~aju ponude konkludentnim radnjama opoziv je mogu} prije momenta u kome se smatra da je ugovor zaklju~en. predstavljalo poziv da se u~ini ponuda. ali on mora o tome bez odlaganja da obavijesti ponu|enog.573 12. Tada se smatra da je ugovor zaklju~en u momentu kada ponu|eni otpo~ne preduzimanje radnje. ili izlaganjem robe. Slijede}a karakteristika Na~ela je da u pogledu opoziva ponude prihvata riješenje iz anglosaksonskog prava prema kome ponuda mo`e biti opozvana ako opoziv stigne ponu|enom prije nego što je on otposlao svoj prihvat. 27. Ponuda se mo`e uputiti odre|enom licu. ugovor je zaklju~en kada obavještenje o toj radnji bude dostavljeno ponudiocu ili ako na osnovu ponude. smatra se kao ponuda za prodaju ili isporuku po toj cijeni. ^utanje ili ne~injenje ponu|enog samo po sebi ne zna~i prihvatanje ponude. a u slu~aju da takvog roka nema onda u razumnom vremenu. Ova rješenja su identi~na ve} opšte prihva}enim stavovima Be~ke konvencije o me|unarodnoj prodaji i UNIDROIT na~ela. Ako je ponu|eni na vrijeme 573 Ibid.

ponu|eni je uslovio svoje prihvatanje prijemom obavještenja od ponudica da je saglasan sa dodatnim ili razli~itim uslovima. Kragujevac. kada ti uslovi suštinski mjenjaju uslove ugovora ili kad primalac bez odlaganja stavi prigovor na te uslove.poslao svoj prihvat i ako nije kriv za njegovo prispje}e sa zadocnjenjem postoji predpostavka o blagovremenosti prihvata. . str. ne smije da odstupa od bitnih elemenata ponude. ograni~enja ili druge izmjene je odbijanje ponude i predstavlja kontraponudu“. 2. Na~ela evropskog ugovornog prava prihvataju elasti~no i komerecijalizovano rješenje moderne teorije: „odgovor na ponudu koji ukazuje na prihvatanje. ali koje sadr`i dodatne ili razli~ite uslove. Oni imaju za cilj da uspostave set pravnih pravila koja }e omogu}iti pravi~nost i sigurnost u me|unarodnim transakcijama.u ponudi je izri~ito navedeno da se mo`e prihvatiti samo pod uslovima koji su u njoj navedeni.2005. 575 Vidjeti http://www. Pravni fakultet u Kragujevcu. posljednji posjet 12.ponudilac je bez odlaganja usmeno ili pismeno obavjesti ponu|enog da ne prihvata nebitne izmjene elemenata ponude. a koji sadr`i dodatke. ti uslovi }e se smatrati sastavnim dijelom ugovora. UNIDROIT principi me|unarodnih trgovinskih ugovora. (2001). Budu li profesionalni trgovci zaklju~ili ugovor koji nisu sastavili u vidu kona~ne isprave.574 Prihvat. Dopunski ili razli~iti uslovi koji suštinski ne mjenjaju ponudu ne mijenjaju karakter izjave o prihvatu. Ako su ugovorne stranke postigle saglasnost. Uslov urednosti prihvata je podudarnost njegovog sadr`aja sa ponudom. izuzev u slu~aju. 176 . 257-330.575 Ona se primjenjuju u slu~ajevima kada su se ugovorne strane sporazumjele da ih u~ine 574 Vidjeti Radovan D. Ona ne djeluje ako ponudilac bez odlaganja obavijesti ponu|enog o tome da smatra da se ponuda ugasila.com. osim u tome što se svaka od ugovornih strana poziva na druga~ije opšte uslove poslovanja smatra se da je ugovor zaklju~en. a ponudilac ne dostavi takvo obavještenje u odre|enom ili razumnom roku. UNIDROIT principi slu`e kao opšta pravila za me|unarodne trgovinske ugovore. izuzev ako je jedna ugovorna strana unaprijed izjavila da se ne}e smatrati obavezanom ugovorom ili ako bez odlaganja obavjesti drugu ugovornu stranu da se ne smatra obavezanom ugovorom. Zaklju~ivanje ugovora po UNIDROIT principima 13. Vukadinovi}.03. „Na~ela Evropskog ugovornog prava i jugoslovensko pravo“. Izjava koja bitno ne mijenja uslove ponude ipak ne}e biti prihvat u nekim taksativno odre|enim slu~ajevima: . predstavljaju rješenja specijalno izra|ena za potrebe me|unarodnih trgovinskih transakcija. pa jedan od njih bez odlaganja pošalje pismeno koje treba da bude potvrda ugovora. dakle. .law.3.

Ovo rješenje je tako|er preuzeto iz anglosaksonskog sistema. ili u situacijama u kojima nije izri~ito izabrano mjerodavne pravo ili sistem pravnih pravila. Ukoliko je ponudilac izri~ito ili opisno odredio rok do kad se smatra vezanim ponudom.7. ona moraju odgovarati brzini sredstava koje je koristio ponudilac. prihvat. prihvat mora biti dostavljen ponudiocu u razumnom roku.576 Opoziv ponude nije mogu} ako je u ponudi nazna~eno da je neopoziva ili ako je ponu|eni razumno vjerovao da je ponuda neopoziva i ponašao se u skladu s tim.law. Suština principa koji se ti~u zaklju~ivanja ugovora su sljede}e: . Ponuda se smatra odbijenom kada odbijanje ponude bude dostavljeno ponudiocu. .ja~anje zna~aja poslovne prakse izme|u ugovornih stranaka.2. „lex mercatoria“ i sl. prije momenta kada se smatra da je ugovor zaklju~en.ugovor se mo`e dokazivati svim sredstvima. Da bi prihvat proizveo dejstvo on mora biti u~injen i dostavljen u roku koji je ponudioc odredio.ugovor se smatra zaklju~enim prihvatom ponude ili konkludentnim radnjama koje ukazuju na prihvat ponu|enog (~lan 2.6. što se odre|uje prema okolnostima posla.).sastavnim djelom ugovora ili kad su stranke predvidjele da }e za ugovor biti mjerodavna „opšta pravna na~ela“. Osnovne karakteristike ovih principa su: .).za valjanost ugovora nije predvi|ena posebna forma. U praksi ovo zna~i 576 Vidjeti http://www. . izuzev ako okolnosti slu~aja ukazuju druga~ije. Na usmene ponude prihvat se mora dati odmah. obavještenja itd. . .).2005. uklju~uju}i i svjedocima. Prihvat je izjava ili drugo ponašanje ponu|enog koje ukazuje na saglasnost s ponudom (~lan 2. U pogledu opoziva ponude prihva}eno je riješenje iz anglosaksonskog prava prema kome ponuda mo`e biti opozvana ako opoziv stigne ponu|enom prije nego što je on otposlao svoj prihvat ili u slu~aju konkludentnih radnji.generalno je prihva}en princip prijema u svim vidovima komunikacije izme|u stranaka (ponuda. posljednji posjet 12.). prihvat mora sti}i u tom roku.). .autonomija ugovornih stranaka.1.prijedlog za zaklju~enje ugovora predstavlja ponudu ukoliko sadr`i sve bitne elemente i ukazuje na namjeru da se pravno obave`e ako druga strana prihvati te uslove ( ~lan 2. Ne bude li u ponudi odre|en rok prihvata. a u slu~aju da takvog roka nema onda u razumnom vremenu (~lan 2.03. Za pisani prihvat postoje dva alternativna rješenja.com. Ako sredstva otposlanja prihvata nisu odre|ena ponudom. 14. 177 .

Ako je ponu|eni na vrijeme poslao svoj prihvat i ako nije kriv za njegovo prispje}e sa zadocnjenjem postoji pretpostavka o blagovremenosti prihvata.12. 15.). Vrijeme za prihvat telegramski upu}enih ponuda po~inje od trenutka u kome je telegram predat na odašiljanje. obaveze i sporazumi postanu sastavni dio ugovora. Ako je ugovor ve} zaklju~en.11. osim u tome što se svaka od ugovornih strana poziva na druga~ije opšte uslove poslovanja smatra se da je ugovor zaklju~en. dakle. Prihvat. Rok za prihvat usmenih ponuda ili ponuda u~injenih neposrednim sredstvima saopštavanja te~e od trenutka kada ponuda stigne ponu|enom. smatra}e se da ugovor nije zaklju~en dok se takva saglasnost ne postigne (~lan 2. ne mijenjaju njen karakter prihvata.8.9. Ponudilac je mo`e staviti van snage tako što }e bez odlaganja da obavijesti ponu|enog o tome da smatra da se ponuda ugasila (~lan 2.). koji suštinski ne mjenjaju ponudu. Sli~no je i kod ponuda podnesenih pismom: rok te~e od datuma na pismu.). a u kojoj se navodi da su svi uslovi ugovora obuhva}eni u tom pismenu (klauzula stapanja). Dopunski ili razli~iti uslovi. obaveze ili sporazumi koji nisu preto~eni u pismeno. ti uslovi }e se u principu smatrati sastavnim dijelom ugovora. Tada on mora bez odlaganja da obavijesti ponu|enog. Izuzeci postoje kada uslovi iz pisane potvrde suštinski mjenjaju uslove ugovora ili kad primalac bez odlaganja stavi prigovor na te uslove (~lan 2. ugovor se smatra zaklju~enim sa sadr`ajem koji je naveden u prihvatu (~lan 2. osim ako je 178 .da ponu|eni mora prihvat poslati istim ili br`im sredstvom. Bude li u toku pregovara jedna od strana insistirala da se ugovor ne}e smatrati zaklju~enim sve dok se ne postigne saglasnost o specifi~nim stvarima ili u specijalnoj formi. Kada ugovor zaklju~en u pismenoj formi sadr`i klauzulu koja je bila predmet posebnih pregovora. Prihvat koji sadr`i dodatke. Ukoliko ponudilac bez odlaganja usmeno ili pismeno ne obavijesti ponu|enog da ne prihvata izmjene elemenata ponude sadr`ane u prihvatu. Ako su ugovorne stranke postigle saglasnost. predstavlja samo osnov za pretpostavku da strane nisu imale namjeru da njihove prethodne izjave.). a jedan stranka bez odlaganja pošalje pismenu potvrdu ugovora koja sadr`i dodatne ili razli~ite uslove.13. eventualne prethodne izjave. Odr`avanje rokova koji se odnose na prihvat zavisi od odre|ivanja trenutka u kome oni po~inju te}i. ne ulaze u sastav ugovora. Klauzula stapanja koja nije bila predmet posebnih pregovora.11. a ako njega nema onda od datuma na koverti (~lan 2. ne smije da odstupa od bitnih elemenata ponude.).). Zadocnjeli prihvat uzrokovan krivicom ponu|enog je riješen na na~in da se mo`e smatrati kao blagovremen ako ponudilac takav prihvat dozvoli. ograni~enja ili druge izmjene je odbijanje ponude i predstavlja kontraponudu (~lan 2.

Ugovori koji se zaklju~uju putem elektronskih poruka577 i primjenom IKT se naj~eš}e sklapaju u re`imu formularnih ugovora. a posebno prema vanjskom izgledu ugovora. Opšti uslovi formularnih ugovora postaju sastavni dio nekog ugovora samo onda ako odre|iva~ prilikom zaklju~ivanja ugovora: drugu ugovornu stranu izri~ito uputi ili. Odredbe u opštim uslovima formularnih ugovora koje su prema okolnostima.2005. 179 . U slu~aju neslaganja opštih uslova i posebnih pogodbi va`e posebne pogodbe. kao i Yee Fen Lim. tako neobi~ne da ugovorni partner odre|iva~a sa njima ne mora ra~unati. te dobrim poslovnim obi~ajima.22. posljednji posjet 12. “The Internet and E-Commerce Legal Handbook“.com. Ugovorne strane mogu za odre|enu vrstu pravnih poslova unaprijed dogovoriti va`enje odre|enih opštih uslova formularnih ugovora. 2.law. bilo da se na njih ugovor poziva. Prima Lifestyles (2001).03. “Izazovi elektroni~kog poslovanja“.tako ograni~ava bitna prava i obaveze koje proizilaze iz prirode ugov577 Opširnije Scott W. Nisu punova`ne ni klauzule formularnih ugovora koje ugovornog partnera odre|iva~a znatnije ošte}uju. Narodne novine Zagreb (2002). ako je izri~ita uputa zbog na~ina zaklju~ivanja ugovora mogu}a samo uz nesrazmjerne poteško}e. Pink. bilo da su sadr`ani u ispravi ugovora.).stavlja u situaciju koja znatnije odstupa od njegovog opravdanog o~ekivanja ili . obezbijedi mogu}nost drugoj ugovornoj strani da se na prihvatljiv na~in upozna sa njihovim sadr`ajem i ako je druga ugovorna strana saglasna sa njihovom primjenom. uz poštovanje gore navedenih zahtjeva. Opšti uslovi formularnih ugovora dopunjuju posebne pogodbe utvr|ene me|u strankama i po pravilu obavezuju kao i ove. 17. ne postaju sastavni dio ugovora.579 Opšti uslovi formularnih ugovora su svi uslovi ugovora unaprijed formulisani za ve}i broj ugovora koje jedna ugovorna strana (odre|iva~) postavlja drugoj ugovornoj strani kod zaklju~ivanja ugovora. str.dovodi u zna~ajno nejednak polo`aj u pogledu prava i obaveza ili . str.4. 578 Vidjeti @eljko Panian.578 Zbog toga }e se ukratko izlo`iti opšti uslove formularnih ugovora. Oxford University Press (2002). “Cyberspace Law“. 373-431. Smatra se da znatnije ošte}enje postoji ako neka odredba opštih uslova ugovornog partnera odre|iva~a: . 579 Vidjeti http://www. suprotno na~elima savjesnosti i poštenja. vidljivim oglašavanjem na mjestu zaklju~ivanja ugovora uputi na njih.jedna ugovorna strana unaprijed izjavila da se ne}e smatrati obavezanom ugovorom ili ako bez odlaganja obavjesti drugu ugovornu stranu da se ne smatra obavezanom ugovorom (~lan 2. 33. Op{ti uslovi formularnih ugovora 16.

. .predvi|a da izjava odre|iva~a od posebnog zna~aja va`i kao da ju je druga ugovorna strana primila.predvi|a pove}anje nov~ane naknade za robe ili ~inidbe koje su trebale biti isporu~ene ili ispunjene u roku od ~etiri mjeseca nakon zaklju~enja ugovora. . ako je ugovornom partneru odobren primjereni rok za davanje izri~ite izjave i ako se odre|iva~ obavezuje da ugovornog partnera kod po~etka roka uputi na predvi|eni zna~aj njegovog ponašanja. ili drugoj ugovornoj strani onemogu}ava dokaz o tome da šteta ili umanjenje vrijednosti uopšte nisu ni nastali ili da su znatno manji od paušala. . .mo`e zahtijevati neprimjereno visoku naknadu za korištenje ili upotrebu neke stvari ili nekog prava ili za izvršene ~inidbe ili mo`e zahtijevati neprimjereno visoku naknadu za izdatke u slu~aju da druga ugovorna strana odustane od ugovora ili otka`e ugovor.predvi|a da obe}anu ~inidbu mo`e izmijeniti ili od nje odstupiti isklju~ivo uzimaju}i u obzir svoj interes. .predvi|a da sebe bez stvarno opravdanog i u ugovoru navedenog razloga oslobodi od obaveze izvršenja. .ugovara paušalni iznos naknade štete ili naknade umanjene vrijednosti. . 180 . U opštim uslovima formularnih ugovora nisu punova`ne odredbe kojima odre|iva~: . .isklju~uje ili ograni~ava pravo odbijanja ~inidbe ili pravo zadr`avanja.za slu~aj neprimanja ili zadocnjelog primanja ~inidbe. koje ugovornom partneru odre|iva~a pripada po pravilima o istovremenom ispunjenju obaveza.oduzima ugovornom partneru ovlaštenje da izvrši prebijanje sa vremenski neograni~enim ili pravosna`no utvr|enim potra`ivanjem. .ora da je ugro`eno postizanje svrhe ugovora. ako paušalni iznos prelazi štetu koja se u propisanim slu~ajevima i prema uobi~ajenom toku stvari mo`e o~ekivati ili prelazi umanjenje vrijednosti koje uobi~ajeno nastaje.utvr|uje da izjava ugovornog partnera odre|iva~a kod preduzimanja ili propuštanja odre|ene radnje va`i kao da je od njega data ili kao da nije data. bez obaveze da bez odlaganja informiše ugovornog partnera o nemogu}nosti raspolaganja i da nadoknadi protu~inidbe ugovornog partnera bez odlaganja.sebe osloba|a zakonske obaveze da drugu ugovornu stranu opomene ili da rok za ispunjenje ~inidbe. .pridr`ava pravo na neprimjereno duge ili nedovoljno odre|ene rokove za prihvatanje ili odbijanje neke ponude ili obavljanja neke ~inidbe.odstupaju}i od pravnih propisa. . pridr`ava pravo na neprimjereno dug ili nedovoljno odre|en dodatni rok za ~inidbu na koju je obavezan.zadr`ava pravo da se oslobodi obaveze na ispunjenje ugovora kod nemogu}nosti raspolaganja ~inidbom. osim. .

koji ima za predmet redovnu isporuku roba ili redovno obavljanje usluga ili proizvodnih ~inidbi od strane odre|iva~a. . . odnosno ograni~ava prethodnim upu}ivanjem da se prava prema tre}im licima (proizvo|a~ima dijelova) ostvare sudskim putem.drugoj ugovornoj strani ne prizna pravo da raskine ugovor.otklanjanje nedostataka prethodnom isplatom cjelokupne ugovorene cijene ili njenog ve}eg dijela. odredi da ugovor vezuje drugu stranu du`e od dvije godine. ako djelimi~no ispunjenje ugovora za nju ne predstavlja nikakav interes.na teret druge ugovorne strane odredi otkazni rok du`i od tri mjeseca prije isteka ranije dogovorenog ili pre}utno produ`enog trajanja ugovora. Ako opšti uslovi nisu potpuno ili djelimi~no postali sastavni dio ugovo181 . nesrazmjernog nedostacima. u slu~aju da je odre|iva~ djelimi~no odgovoran za povredu ugovorne obaveze. . . ako ugovorom nije izri~ito druga~ije predvi|eno. .ograni~ava zahtjeve protiv sebe samo na naknadno ispunjenje .kojom odre|iva~ zastupniku druge ugovorne strane nametne vlastitu odgovornost ili obavezu preuzimanja posljedica. .uslovljava naknadno ispunjenje . .stipuliše da su izjave koje se imaju dati odre|iva~u ili nekom tre}em vezane za stro`iju formu od pismene ili od zakonom propisane za posebne slu~ajeve.otklanjanja nedostataka. .otklanjenje nedostataka. . .. a naro~ito na taj na~in što nametne odgovornost za okolnosti za koje po zakonu odgovara odre|iva~.u slu~aju skrivljene povrede ugovorne obaveze odre|iva~a isklju~uje ili ograni~ava pravo druge ugovorne strane da raskine ugovor ili da zahtijeva naknadu štete zbog neispunjenja ugovora. . .predvidi da neko tre}i umjesto odre|iva~a mo`e preuzeti prava i obaveze iz kupoprodajnih ugovora ili ugovora o djelu. osim ako je u toj odredbi tre}i naveden po imenu.ugovorni odnos koji drugu stranu vezuje pre}utno produ`ava za više od godinu dana.skrati rok za stavljanje prigovora zbog nedostataka stvari ili za prava na raskid ugovora odnosno smanjenja obaveze na rok kra}i od jedne godine. te name}e pretpostavku da je druga ugovorna strana potvrdila postojanje odre|enih ~injenica i bez njene izri~ite izjave. bez posebne izri~ite izjave koja je na to usmjerena.mijenja obavezu dokazivanja na štetu druge ugovorne strane.od ugovora o isporukama novoproizvedenih stvari i ~inidbi svoju odgovornost za nedostatke u cjelini ili djelimi~no isklju~uje.isklju~uje pravo druge ugovorne strane da zahtijeva naknadu štete zbog neispunjenja cijelog ugovora ili da raskine cjelokupni ugovor.kod nekog ugovornog odnosa. . ili u slu~aju zastupanja bez punomo}i nametne odgovornost koja prelazi odgovornost propisanu ovim zakonom za takav slu~aj. .isklju~uje ili ograni~ava obaveza odre|iva~a da snosi potrebne troškove naknadnog ispunjenja .

Malik Had`iomerovi}.5.582 Zaklju~ivanju ugovora obi~no prethode neke predradnje. 150. sa izuzetkom da se kod privrednih odnosa pojedina pitanja mogu urediti i na druga~iji na~in. 2. str. Zabranjeno je svo|enje neke nepunova`ne odredbe opštih uslova na njen preostali dopušteni sadr`aj (isklju~enje redukcije kojom se zadr`ava va`enje). odnosno slobode ugovaranja i ona trpi jedino ograni~enja upravljena na zaštitu „javnog poretka“.580 Bitno obilje`je odredbi Zakona je i njihova dispozitivnost što zna~i da se primjenjuju ukoliko voljom ugovornih stranaka nije šta druga~ije utana~eno. Ponuda predstavlja jednostranu izjavu volje koja obavezuje samo ponudioca da ostane pri ponudi u periodu vremena koji je sam odredio. Ponuda i prihvat ponude predstavljaju tzv. nadalje su citirana i parafrazirana zajedno. Tadija Bublovi}. Tadija Bublovi}.581 Pošto su rješenja entitetskih Zakona o obligacionim odnosima u pogledu zaklju~ivanja ugovora ista. Ugovor ne}e opstati ni kao djelimi~no punova`an ako bi to znatno ote`avalo polo`aj jedne od ugovornih strana ili se ne bi mogla ostvariti svrha ugovora. Iz ovog razloga postoji odgovornost za naknadu štete zbog vo|enje pregovora bez namjere da se zaklju~i ugovor ili odustajanja od pregovora bez opravdanog razoga. Zaklju~ivanje ugovora po Zakonu o obligacionim odnosima u Federaciji BiH i Republici Srpskoj 18. kao i poštivanje osnovnog principa ugovornog prava pacta sut servanda. 582 Zakon o obligacionim obnosima FBiH („Slu`bene novine RBiH”. nu`ne faze u postupku zaklju~ivanja ugovora. (1999).ra ili su nepunova`ni. 19. Ovim je prihva}en princip autonomije volje. 182 .” Zakoni Bosne i Hercegovine”. Norstedts Juridik. pregovori koji su neobavezna faza ugovaranja. str. Zakon o obligacionim odnosima (dalje: Zakon) je kao polazno na~elo prihvatio sistem jedinstvenog ure|ivanja pojedinih odnosa izme|u fizi~kih i pravnih lica. Ugovor je zaklju~en kada su se ugovorne strane saglasile o bitnim sastojcima ugovora (~lan 26 Zakona). broj 2/92). Malik Had`iomerovi}. 131. Radi se o tzv. kao npr. Zakon je u ~lanu 30 predvidio da se ugovara~i u ovoj fazi zaklju~ivanja ugovora ponašaju u skladu sa na~elima savjesnosti i poštenja. to pravilo trpi odre|eno ograni~enje. i svaka ih strana mo`e prekinuti kada to `eli.” Zakoni Bosne i Hercegovine”. Ponuda je prijedlog za zaklju~enje ugovora u~injen 580 Dubravka Alagi}. Ugovor predstavlja rezultat saglasnosti izjava volja koja proizvodi odgovaraju}e pravno i ekonomsko dejstvo. Norstedts Juridik. (1999). ugovor u preostalom dijelu ostaje punova`an. 581 Dubravka Alagi}. Iste norme se va`e i za fizi~ka i za pravna lica. negativnom ugovornom interesu. Pregovori ne obavezuju. Ipak.

uzima mjesto otposlanja ponude. E-pla}anje. Prihvat ponude teko|er predstavlja izjavu volje ponu|enog da u svemu prihvata ponudu. Naravno da ovim nisu obuhva}eni svi pojavni 583 Ibid. Beograd. ugovor o prometu nekretnina podlije`e pismenoj formi i ovjeri potpisa kod nadle`nog suda)585 ili ako same stranke nisu odredile posebnu formu. po dispozitivnim pravilima iz Zakona. me|u njima i nepostojanje adekvatne pravne regulative. 588 Vidjeti Jelena Vilus.588 Najva`niji predmet normiranju su: komercijalni dokumenti. Elektronsko poslovanje posljednjih godina uzima izuzetno veliki zamah. 152. odnosno prebivalište ponudioca u trenutku kad je u~inio ponudu. koji sadr`i bitne sastojke ugovora ~ijem je zaklju~enju namijenjen ukoliko drug~ije ne proizilazi iz okolnosti slu~aja ili obi~aja. Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir UN. str. Narodne novine Zagreb (2002). veliki broj me|unarodnih organizacija je po~eo da regulatorno djeluje u ovome domenu. 586 Opširnije @eljko Panian. Vrijeme i mjesto zaklju~enja ugovora je definisano ~lanom 31 Zakona. U pogledu vremena zaklju~enja ugovora. 183 . 3.584 Zna~aj kontraponude je u tome što se kao mjesto zaklju~enja ugovora. (2004). Izmjena bitnih uslova u ponudi od strane ponu|enog predstavlja kontraponudu i on se tada nalazi u ulozi ponudioca. Izvori prava relevantni za zaklju~ivanje ugovora elektronskim porukama.586 Da bi se otklonile pravne prepreke587 i ubrzao razvoj elektronskog poslovanja. „Zakoni Bosne i Hercegovine”. E-ra~uni. a ponudilac u ulozi ponu|enog (~lan 41 Zakona). (2000). 22-130. Kako se radi o globaloj trgovini koja ne poznaje granice. Malik Had`iomerovi}. Tadija Bublovi}. E-ugovori. Norstedts Juridik. 587 Vidjeti Legal Barriers in E-business. Brussels. „Izazovi elektroni~kog poslovanja“. 585 Dubravka Alagi}. E-bankarstvo. (1999). odmah su uo~ene brojne barijere. str. Zakon je u principu stao na stajalište da zaklju~ivanje ugovora ne podlje`e nikakvoj formi osim ako Zakon nije za pojedine ugovore druga~ije odredio (npr. E-potpisi.583 Zakon poznaje i opštu ponudu koja je definisana kao prijedlog za zaklju~enje ugovora u~injen neodre|enom broju lica. odnosno upotrebom IKT 21. Ovo predstavlja specifi~nost rješenja Zakona jer u svim ostalim analiziranim izvorima ponuda u~injena neodre|enom broju lica smatra}e se pozivom da se u~ini ponuda. „Elektronsko trgova~ko pravo“. 584 Ibid.odre|enom licu. str. koje sadr`i sve bitne sastojke ugovora tako da bi se njegovim prihvatanjem mogao zaklju~iti ugovor (~lan 32 Zakona). Commission Staff Working Paper. 20. uzima se momenat prijema izjave ponu|enog da prihvata ponudu (teorija prihvata ponude). 5-56. Mjesto zaklju~enja ugovora je sjedište.

Legal Infrastructure of Information Society“. pla}anje dokumentiranim akreditivom.1. 3. Komisija je usmjerila svoje aktivnosti i u druge oblasti od kojih je u kontekstu ovog rada svakako najinteresantnija unifikacija pravnih pravila u oblasti elektronske trgovine. Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir UN. str. Svaka od pobrojanih kategorija u sebi nosi posebnu sistematiku i podjelu prema pojedinim specifi~nim vrstama pojedinih poslova.oblici elektronskog biznisa. Me|unarodni pomorski komitet (CMI).2005. Me|unarodna trgovinska komora (ICC). od prije desetak godina. Direktiva EU o odre|enim pravnim aspektima elektronske trgovine na unutrašnjem tr`ištu.4 (CEFACT) i Evropska ekonomska zajednica.591 Najzna~ajniji dokumenti kojima je to u~injeno su: Pravni vodi~ o elektronskom preno589 UNDP ICT.Evropska Unija. Pravila Me|unarodne trgovinske komore o standby akreditivima i Model zakona Uncitral-a o elektronskim potpisima. „Elektronsko trgova~ko pravo“.Forum.Forum. (2000). pla}anje izme|u gra|ana. „Infrastructure of An Information Society. 7-45. pla}anje korporativnim karticma od strane ovlaštenih lica u privrednim društvima. Glavne oblasti rada UNCITRAL-a su: me|unarodna prodaja robe. 591 Jelena Vilus. posljednji posjet 23. Legal Infrastructure of Information Society“. godine. 590 Vidjeti http://www. Evropski kodeks ponašanja u oblasti elektronskih pla}anja. Pravila Me|unarodnog pomorskog komiteta za elektronske konosmane. Conference material. Najva`niji propisi vezani za elektronsku trgovinu na me|unarodnom i regionalnom planu su:589 Model zakona Uncitral-a o elektronskoj trgovini.1. Conference material. Od me|unarodnih organizacija koje djeluju u ovome domenu moraju se spomenuti naro~ito: Komisija UN za me|unarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL). me|unarodni prevoz i me|unarodna arbitra`a. Model zakona Uncitral-a o me|unarodnom prenosu sredstava.03. UNCITRAL je osnovan Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija broj 2205 (XXI) 1966. str. Beograd.590 Pored ovih.1. 184 . Op{te karakteristike rada me|unarodnih organizacija i njihove regulative elektronske trgovine 22. Sarajevo. Oblast E-pla}anja mo`emo razdvojiti na: pla}anje izme|u privrednih subjekata u zatvorenim bankarskim sistemima. 7-45. Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta o okviru zajednice o elektronskim potpisima. kao i UNDP ICT. pla}anje putem kreditnih kartica usluga i roba.uncitral. pla}anje otvaranjem bankarske garancije itd. me|unarodni instrumenti pla}anja. Sarajevo. Komisija UN za me|unarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL) 23. (2003) „Infrastructure of An Information Society. 3.org. Ekonomska komisija za Evropu– RG. (2003).

elektronsku poštu. .1. slanje. nepravilnom rukovanju i postupanju po uputstvima o prenosu kao i odgovornost s tim u vezi.1. Model zakona UNCITRAL-a o elektronskoj trgovini 25. .uncitral. greškama.uncitral. 185 .org. Sadr`i pet poglavlja koja se odnose na: opšta pitanja elektronskog prenosa sredstava.1. ali ne obuhvata lice koje je djelovalo kao posrednik u odnosu na tu poruku. poslata. 593 Vidjeti UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures Wth Guide to Enactment 2001. Pravni vodi~ o elektronskom prenosu sredstava 24. odnosno šifriranih. telegram.uncitral.1. www.03. 592 Vidjeti UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures With Guide to Enactment 2001. . Pravni vodi~ je objavljen kao posebna publikacija UNCITRAL-a 1987. Tako zna~enje pojedinih izraza izgleda: .„Informacioni sistem” je sistem za generisanje. 3. teleks ili faks. ili u ~ije ime se smatra da je. ^lan 2 je posve}en definicijama pojmova svojstvenih elektronskoj trgovini koje Model zakona koristi“. .org. sporazum o prenosu sredstava i uputstvo o prenosu. posljednji posjet 23.„Adresat poruke“ je lice koje nalogodavac smatra da je primalac poruke. poruka generisana prije nego što je eventualno sa~uvana. prevarama. primanje.„Posrednik” u odnosu na konkretnu poruku je lice koje za ra~un drugog lica šalje. Model zakona o elekronskoj trgovini593 Komisija je usvojila 1996. ~uvanje ili drugu obradu poruka.„Elektronska razmjena podataka“ (EDI) ozna~ava elektronski prenos informacije od ra~unara do ra~unara koriš}enjem ugovornog standarda kojim je informacija struktuirana.594 ^lanom 1 je istaknuto da se ovaj Zakon primjenjuje na sve informacije u obliku poruke koja se koristi u kontekstu trgova~kih aktivnosti. godine.1. godine i on bi trebalo da poslu`i nacionalnim zakonodavcima prilikom izrade propisa kojima bi se regulisala materija zaklju~ivanja ugovora koriš}enjem elektronske tehnologije.2005. struktuiranih kodova (UN/EDIFACT standarda).2.„Nalogodavac poruke“ je lice ~ija je.su sredstava i Model zakona UNCITRAL-a o elektronskoj trgovini. prima i ~uva tu poruku ili obezbje|uje druge usluge u odnosu na tu poruku.„Poruka“ ozna~ava informaciju koja je generisana. . 594 Vidjeti http://www. ali se ne ograni~ava na elektronsku razmjenu podataka (EDI). www. kona~nosti prenosa sredstava i pravna pitanja koja se javljaju u vezi sa prenosom.org. ali ne obuhvata lice koje je djelovalo kao posrednik u odnosu na tu poruku. opti~kim ili sli~nim na~inom i obuhvata. primljena ili sa~uvana elektronskim.592 3.

Pismeni oblik informacije. Taj metod mora biti pouzdan u mjeri koja se smatra odgovaraju}om za svrhu za koju je poruka generisana ili komunicirana u svjetlu svih okolnosti.03. Smatra se da poruka pripada nalogodavcu: . takvom ugovoru se ne}e oduzeti valjanost ili izvršnost isklju~ivo na osnovu ~injenice što je za tu svrhu korištena poruka (~lan 11). 596 Vidjeti http://www. ~lan 9 zabranjuje da se u bilo kojim pravnim postupcima predvide rješenja koja bi zna~ila negiranje dopuštenosti poruke kao dokaza (isklju~ivo na osnovu toga što je poruka). 186 . Pravno priznanje poruka ure|eno je ~lanom 5 ovog akta.596 Kada se Zakonom zahtjeva da informacija bude data u pisanom obliku. posljednji posjet 23.ako je poslata preko informacionog sistema koji je programirao nalogodavac ili neko drugi u njegovo ime da djeluje automatski. Ako se poruka koristi prilikom zaklju~enja ugovora.ako je poslata od strane lica koje je imalo ovlaštenje da postupa u ime nalogodavca u odnosu na tu poruku ili . str. Legal Infrastructure of Information Society“. onako kako je definiše Model zakona. zaklju~enje i valjnost ugovora.595 Pored toga. U slu~aju da Zakon zahtijeva potpis jednog lica.org. nalogodavac zahtjeva ili se slo`io sa adresatom da se prijem poruke potvrdi. Sarajevo. poruka ispunjava taj uslov ako je informacija koja je u njoj sadr`ana pristupa~na i iskoristiva u kasnijim referencama. Model zakona je riješio u svojim ~lanovima 11-15. valjanost ili izvršnost koji se zasnivaju samo na tome što je data u obliku „poruke“. (2003) „Infrastructure of An Information Society. ukoliko je pravilno primjenio postupak koji je u tom cilju prethodno ugovoren sa nalogodavcem ili je poruka koju je primio adresat rezultat djelovanja lica ~iji odnosi sa nalogodavcem ili sa bilo kojim zastupnikom nalogodavca omogu}avaju takvom licu da ima pristup metodu koji koristi nalogodavac da bi identifikovao poruku kao njegovu. Ostala pitanja vezana za: slanje poruke. potpisa i originala informacije Model zakona je riješio u ~lanovima 6. Conference material.ako je on tu poruku li~no poslao ili . 7-45. osim u slu~ajevima kada u vrijeme ili prije slanja poruke.26. 27. 7 i 8. on se smatra pravovaljanim ukoliko je korišten metod kojim se identifikuje to lice i njegova saglasnost sa informacijom koju poruka sadr`i.Forum. vrijeme i mjesto slanja i prijema poruke. Adresat je ovlašten da smatra poruku kao da pripada nalogodavcu i da postupa u tom uvjerenju. Vrijeme i mjesto slanja i prijema poruke Model zakona je riješio 595 UNDP ICT. te da }e se informaciji u obliku poruke dati odgovaraju}a dokazna snaga. ili putem takve poruke.uncitral. uklju~uju}i svaki relevantni sporazum.2005. Predvi|eno je da se informaciji ne}e oduzeti pravno dejstvo.

teleks ili faks. Re`im prevoznih isprava regulisan je ~lanovima 16 i 17 Model zakona. 187 .03.„Certifikat” predstavlja elektronsku poruku koja potvr|uje vezu izme|u potpisnika i njegovog elektronskog potpisa. „Elektronsko trgova~ko pravo“. a ako poruka nije poslata preko odre|enog informacionog sistema. Klju~ne definicije utvr|ene Zakonom su: .2005.Forum. UNCITRAL Model zakon o elektronskim potpisima 28.org. Model zakona o elektronskim potpisima usvojen je 2001. prijem nastupa u trenutku kad poruka u|e u odre|eni informacioni sistem. 29.„Poruka² ozna~ava informaciju koja je generisana. kao i UNDP ICT. Conference material. Ukoliko se Zakonom zahtjeva pismena forma bilo koje radnje ili korištenjem papirne isprave. (2000). . Beograd.1. Legal Infrastructure of Information Society“.„Certificirani servis provajder” predstavlja lice koje izdaje certifikate i obezbje|uje druge usluge koje se odnose na elektronske potpise. smatra se da je poruka poslata u trenutku kada je ušla u informacioni sistem koji je van kontrole nalogodavca ili lica koje poruku šalje u ime nalogodavca. elektronsku poštu. 7-45 599 Vidjeti http://www. primljena ili sa~uvana elektronskim. prijem je ostvaren u trenutku kada poruka u|e u informacioni sistem adresata. . Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir UN. Ovaj Zakon se primjenjuje kad se elektronski potpisi koriste u kontekstu trgova~kih aktivnosti (~lN . Pored elektronskog potpisa istim ~lanom su definisani i drugih relevantni pojmovi kao što su: certifikat.ukoliko je adresat odredio informacioni sistem u cilju prijema poruka.1.org. 3.599 godine i sadr`i 12 ~lanova. 597 Vidjeti UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures Wth Guide to Enactment 2001. opti~kim ili sli~nim na~inom i obuhvata. posljednji posjet 23. taj zahtjev je ispunjen bude li radnja obavljena korištenjem jedne ili više poruka. . poslata. (2003) „Infrastructure of An Information Society.uncitral.598 Trenutak prijema poruke se utvr|uje na slijede}i na~in: . ^lanom 2 elektronski potpis je definisan kao poruka u elektronskom obliku koja je prilo`ena ili se logi~ki povezuje sa drugim elektronskim porukama i slu`i da identifikuje potpisnika poruke i njegovu saglasnost sa sadr`ajem poruke. certifikacioni servis provajder itd. u trenutku kada je adresat poruku primio. Sarajevo.3.~lanom 15. telegram. potpisnik.1). ali se ne ograni~ava na elektronsku razmjenu podataka (EDI). www.ako adresat nije odredio neki informacioni sistem. 598 Jelena Vilus. elektronska poruka. str.uncitral.597 Ukoliko nije druga~ije dogovoreno izme|u nalogodavca i adresata.

elektronski potpis u vrijeme potpisa bio pod kontrolom potpisnika. te sa odre|enim kvalitetnim hardverskim i softverskim sistemima (~lan 10). Beograd. bez obzira na geografsku lokaciju izdavanja ure|ena je ~lanom 12 Zakona. One se sastoje prvenstveno u savjesnoj upotrebi i obavještavanju certifikat servis provajdera da je certifikat kompromitovan. Ukratko. Me|unarodna trgovinska komora (ICC) 31.org. Obzirom na globalni karakter elektronske trgovine.elektronski potpis povezan sa potpisnikom a ne nekom drugom osobom. Ujedno se tra`i da taj metod bude pouzdan u mjeri koja se smatra odgovaraju}om za svrhu za koju je poruka generisana ili komunicirana u svjetlu svih okolnosti. Obaveze potpisnika su sadr`ane u ~lanu 8 Zakona. Legal Infrastructure of Information Society“.2. (2003) „Infrastructure of An Information Society.601 U cilju razvijanja povjerenja certifikat servis provajder mora da raspola`e sa odre|enim finansijskim i ljudskim resursima. U okviru ovog projekta pa`ljivo se izu~ava praksa elektronske trgovine. informati~ka sigurnost i uloga tijela za izdavanje certifikata. kao i UNDP ICT. dokumentima. 30. „Elektronsko trgova~ko pravo“. ova odredba je izuzetno zna~ajna. a ne nekog drugog.„Potpisnik” poruke je lice koje posjeduje elektronski potpis i djeluje u svoje ime ili u ime osobe koju predstavlja. uklju~uju}i svaki relevantni sporazum. Du`nosti certifikat servis provajdera su sadr`ane u ~lanu 9 Zakona. obezbje|ivanju sigurnosti elektronskog potpisa i a`urnom unošenju u sistem svih relevantnih promjena.Forum. 188 .obezbje|ena pouzdanost i integritet poruke na koju se odnosi.. odnosno da postoji mogu}nost da je certifikat kompromitovan. Na planu elektronske trgovine MTK je pokrenula tzv. Metod }e se smatrati pouzdanim kad je: . Najva`niji donešeni dokument su Jednoobrazna 600 Vidjeti UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures Wth Guide to Enactment 2001. Conference material. Pravno dejstvo elektronskog potpisa je ure|eno ~lanom 6 Model zakona. Njime su obuhva}ene radne grupe (RG) o: elektronskom kreditu. godine sa sjedištem u Parizu.1. 601 Jelena Vilus. 3. taj uslov se smatra ispunjenim u odnosu na datu poruku. str. Sarajevo.600 Ako se Zakonom zahtjeva potpis jednog lica.uncitral. e-terms i digitalnoj autentikaciji. ukoliko je korišten metod kojim se identifikuje potpisnik i njegova saglasnost sa informacijom koju poruka sadr`i. 7-45. . . Me|unarodna trgovinska komora (dalje: MTK) je osnovana 1919. www. E-1000 projekat. one se sastoje u djelovanju po pravilima struke i svojih propisa. elektronskom transportu. Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir UN. (2000). Obaveza priznavanja stranih certifikata i elektronskog potpisa.

^lanom 9 daje se strankama mogu}nost dogovora o primjeni posebne zaštite. privatni klju~ i predaja. Ovlaštenje postoji za neke ili sve podatke koji su me|usobno razmjenjuju. Conference material.Forum. Ovaj akt je donešen 1988. Donijet je u cilju stvaranja opšteg harmonizovanog okvira za obezbje|enje sigurnih digitalnih poruka koje se baziraju na postoje}em pravu i praksi u razli~itim društvenim sistemima. potvrde sadr`aja. pravila postupka. mjerodavno pravo. godine i sadr`i 11 pravila. str. Zna~ajno je napomenuti da su ova pravila u potpunosti kompatibilna sa drugim dijelom UNCITRAL Model zakona o elektronskoj trgovini. (2003) „Infrastructure of An Information Society. poruka i prenos. kriptografijom za digitalne potpise i ulogom povjerljivih tre}ih lica koja se nazivaju „certifikatori”.602 3. kao i UNDP ICT. Njima se ure|uju: podru~je primjene. Ure|eni su: definicije.pravila ponašanja za telekomunikacione prenose. ili na drugi na~in koji je predvi|en odnosnim TDI-AP koji sadr`i na~ine provjere formata o potpunosti i vjerodostojnosti formata prenosa. Me|unarodni pomorski komitet je osnovan u Antverpenu 1896. Legal Infrastructure of Information Society“. šifrovanjem ili na drugi na~in. Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir UN.1. godine i ona sadr`e jedanaest ~lanova. Pravila za elektronske konosmane su donesena 1990. godine kao me|unarodna nevladina organizacija u kojoj su zastupljeni trgova~ki interesi na polju pomorskog transporta. Sarajevo. definicije. 7-45. (2000). „Elektronsko trgova~ko pravo“. prava prijema pismenog dokumenta i konstataciju da elektronski podaci odgovaraju pismenom obliku. Treba napomenuti da CMI pravila za elektronske konosmane nemaju snagu zakona i da se primjenjuju samo ukoliko se ugovorni partneri na njih pozovu. ^lan 6 zahtijeva da poruka identifikuje pošiljaoca i primaoca tehnikom koja se primjenjuje za sam prenos.3. Me|unarodni pomorski komitet (CMI) 33. Njegova uloga na polju elektronske trgovine se najbolje ogleda u izradi pravila za elektronske konosmane. zaštite i ~uvanja podataka kao i tuma~enja. zahtjev je ispunjen ako je radnja obavljena korištenjem jedne ili više poruka”. On se koristi javnim klju~em. oblik i sadr`aj poruke o prijemu. Drugi dokument su Opšte uzanse o bezbjednoj digitalnoj trgovini. pravo raspolaganja i prijenosa. Najzna~ajnija novina ovih Pravila je sadr`ana u ~lanu 4: „U svim slu~ajevima u kojima zakon predvi|a obavljanje radnje u pismenoj formi ili koriš}enjem papirne isprave. 32. potvrde prijema i prenosa. primjene. 602 Opširnije Jelena Vilus. Beograd. Ovaj dokument je zasnovan na UNCITRAL-ovom Model zakonu. potrebna pa`nja. kada je to dopušteno. Jednoobrazna pravila upu}uju na protokole o primjeni razmjene trgova~kih poruka (APTDI-AP). 189 .

603 Zna~ajan broj drugih standarda je u pripremi. Legal Infrastructure of Information Society“.Forum. 7-45.DOCADV (avizo o dokumentarnom akreditivu).3. Conference material. 3.DOCAPP (zahtjev za izdavanje dokumentarnog akreditiva).Forum. 190 . e-business i intelektualna svojina. Dokumentarni akreditiv je pravni posao koji pretpostavlja postojanje papirnih dokumenta. Izvori prava u Evropskoj Uniji 35. 603 Jelena Vilus. . Ekonomska komisija UN za Evropu–RG 4–CEFACT 34. Beograd. .2. Legal Infrastructure of Information Society“. uspostavljanje minimalnog zajedni~kog sadr`aja. Za razliku od pristupa koji postoji kod drugih me|unarodnih organizacija karakteristike ujedna~avanja nacionalnih prava na kojima insistira EU su: obaveznost. Evropska unija posvetila je veliki broj direktiva/smjernica vezanih za elektronsko poslovanje. Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir UN. str.DOCAMI (informacija o izmjeni dokumentarnog akreditiva). Department of Trade and Industry. Ovi standardi su usaglašeni sa JOP 500 MTK. Oni treba da omogu}e uspješno funkcionisanje elektronske trgovine. Osnovana je 1947. . (2003) „Infrastructure of An Information Society.DOCAMA (obavještenje o izmjeni dokumentarnog akreditiva). . U domenu e-biznisa najzna~ajniji su standardi UN/EDI-FACT. .1. kao i UNDP ICT. (2003) „Infrastructure of An Information Society. Conference material. Nove ICT i njima generisana ekonomska praksa su zahtijevale iznala`enje elektronskog ekvivalenta papirnim dokumentima. horizontalno dejstvo. (2000). Sarajevo. 604 Vidjeti: A Guide for Business to The Electronic Commerce (EC Directive)Regulations 2002. Ekonomska komisija za Evropu jedna je od ~etiri regionalne ekonomske komisije UN-a koje su osnovane sa ciljem podizanja privredne djelatnosti u njihovim regijama i u~vrš}enja ekonomskih odnosa na intraregionalnom i interregionalnom planu. 7-45. July 2002.605 Pravna filozofija koja stoji iza ove regulative je horizontalna unifikacija. godine. Na pravnom planu ECE je svoj najve}i doprinos dala izradom tipskih ugovora i opštih uslova poslovanja kao i izradom pravila o arbitra`i.4.DOCINF (informacija o dokumentarnom akreditivu). str.604 One se mogu grubo podijeliti u tri oblasti: regulativa IKT. Sarajevo. Odnosi vezani za dokumentarni akreditiv ure|eni su Jednoobraznim pravilima i obi~ajima za dokumentarne akreditive (JOP 500) MTK. Zbog toga je ECE izradila sedam poruka u EDIFACT standardu. „Elektronsko trgova~ko pravo“.DOCARE (odgovor na izmjenu dokumentarnog akreditiva). 605 Vidjeti: UNDP ICT. Do sada je prihva}eno šest standarda: .

223-311. (2000).net.606 Interesantno je napomenuti da se ni EU nije odrekla primjene soft law tehnike u ovom domenu. mjerodavno pravo i dejstvo. Julia Hornie. 610Opširnije Lillian Edwards. „Me|unarodno poslovno pravo“. a za koju nije razumno da o~ekuje da se uzme u obzir vrijeme zaklju~enja sporazuma i ~ije posljedice nije bilo mogu}e izbje}i ili prevazi}i. Definicija EDI-a data je u ~lanu 2 kao „elektronski prenos od ra~unara do ra~unara trgova~kih i administrativnih podataka korištenjem kompjutera“. “ E-Commerce Law and Practice in Europe“. A Publication of the ECLIP Network Woodhead Publishing. Hart Publishing (2004). u slu~aju kad su takva docnja ili propust posljedice smetnje koja je van kontrole te stranke. str. Akcioni plan e-Europe 2002. docnje. 211-256. 606 Miloš Trifkovi}. bezbjednost poruka.609 3. odgovornost.02. Evropski model EDI sporazum 36. izmjene.611 EDI sporazumi imaju i nedostataka.sloboda u izboru metoda usaglašavanja i mogu}nost da se na osnovu direktnog dejstva na ove smjernice pozovu i privatni subjekti.2005. 141-211. „The New Legal Framework for E-Commerce in Europe” . 60-70. pa tako oni ne obavezuju tre}a lica koja nisu stranke u transakciji niti su u primjeni na Internetu. uništenja ili gubitka. Ekonomski fakultet u Sarajevu. Julia Hornie. Izdava~ka djelatnost. do koje je došlo usljed docnje ili propusta izvršavanja. (2001). povjerljivost i zaštitu li~nih podataka. Sporazum sadr`i 14 ~lanova koji se odnose na sljede}a pitanja: predmet i obim. 608 Vidjeti http://english. valjanost i sklapanje ugovora.vipgroup. godine i predstavlja Preporuku Komisije EEZ o pravnim aspektima elektronske razmjene podataka (EDI). str. te Pripremni dokumenti Akcionog plana e-Europe 2005. Sarajevo. ^lanom 9 je predvi|eno da ni jedna strana ne}e odgovarati za bilo koji gubitak ili štetu nastalu drugoj strani. 191 . “E-Commerce Law and Practice in Europe“. tehni~ke specifikacije i zahtjeve. Ovo odre|enje odgovara kategoriji više sile koja se koristi kao opšti ugovorni osnov osloba|anja od odgovornosti. A Publication of the ECLIP Network Woodhead Publishing (2000). Evropski model EDI sporazum je donesen 1994. str. Bezbjednost EDI poruke je rješena ~lanom 6: stranke }e primjenjivati i odr`avati postupke i mjere kojima se obezbje|uje zaštita poruka od rizika neovlaštenog pristupa.610 Model sporazum ukazuje na korištenje UN/EDIFACT standarda. 611Vidjeti Ian Walden.2. 607 Lillian Edwards. definicije. “The New Legal Framework for E-Commerce in Europe” Hart Publishing (2004). obradu i potvrdu prijema poruke. dopustivost podataka kao dokaza. 609 Ian Walden. operativne zahtjeve za EDI. izmjene i djeljivost. te „niz segmenata struktuiranih korištenjem dogovorenih standarda u kompjuterizovano ~itljivom formatu koji su podobni da budu automatski i nedvosmisleno obra|eni”. posljednji posjet 12. rješavanje sporova.607 Najzna~ajniji primjer te vrste je Evropski EDI sporazum608 koji predstavlja preporuku Evropske komisije o ure|ivanju elektronske razmjene podataka.1. 37.

2. barem o: .3.614 612 Vidjeti: Ian Walden. Ovom direktivom se zahtijeva od dr`ava ~lanica da osiguraju u nacionalnim zakonodavstvima mogu}nost zaklju~ivanja i pravno priznavanje ugovora zaklju~enih elektronskim putem. . Sarajevo.jezicima koji stoje na raspolaganju za zaklju~ivanje ugovora i . Prispje}e narud`be poduzetnik je du`an bez odlaganja potvrditi korisniku elektronskim putem. Kod ugovora zaklju~enih elektronskim putem Pru`alac usluga informacionog društva du`an je na jasan na~in informisati kupca. 614 Vidjeti A Guide for Business to The Electronic Commerce (EC Directive)Regulations 2002. Ovom Direktivom se pokušao urediti pravni okvir za odre|ene aspekte elektronskog pravnog i poslovnog prometa.612 Korisniku treba na raspolaganje staviti uslove ugovora uklju~uju}i opšte uslove poslovanja tako da ih mo`e memorisati i reprodukovati.613 Ove odredbe se odnose na ugovore zaklju~ene preko web stranica. 613 Opširnije Steve Hedly. str. (2000). July 2002. Najva`nija novina prijedloga ove direktive je osnivanje Informati~kog društva servis provajdera. kao i o mogu}nostima elektronskog pristupa ovim pravilima. str.tehni~kim sredstvima za prepoznavanje i korekciju grešaka kod unošenja podataka prije predaje narud`be. utvr|ivanje pojma trgova~ke komunikacije. U njoj je obra|eno pet osnovnih problema: osnivanje informati~kog društva.pojedina~nim tehni~kim koracima koji vode zaklju~ivanju ugovora. „Statutes on IT and E-Commerce“. E-Commerce Direktiva (2000/31/EC) ne odnosi se na cjelovito elektronsko poslovanje ve} prevashodno na Pru`aoce usluga informacionog društva. 192 . Direktiva o odre|enim pravnim aspektima elektronske trgovine na unutrašnjem tr`ištu (E-Commerce Direktiva) 38. str. Oxford University Press (2002). zaklju~ivanje on-line poslovnih transakcija.2. kojima podlije`e poduzetnik. 223-311. Ova rješenja se ne odnose na ugovore zaklju~ene isklju~ivo putem razmjene e-maila ili sli~ne individualne komunikacije. . Julia Hornie. Department of Trade and Industry. 33-67. „Infrastructure of Information Society“.pravilima ponašanja. Tanja Aplin. „E-Commerce Law and Practice in Europe“.da li se nakon zaklju~ivanja ugovora tekst ugovora memoriše i da li je on pristupa~an korisniku. . Conference material. obaveze davaoca usluga u vezi informisanja. koji prevashodno obuhvata preduzimanje i pru`anje usluga informacionog društva. A Publication of the ECLIP Network Woodhead Publishing. odgovornost posrednika i primjena. 7-45. zaklju~ivanje ugovora i odgovornost davaoca usluga.

618 Napredni elektronski potpis se definiše funkcionalno.int. Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta o okviru Zajednice o elektronskim potpisima usvojena je 1999. . Tanja Aplin. 123-211.da je kreiran koriste}i sistem bez poznatih slabosti koje bi mogle ugroziti njegovu autenti~nost. godine. pravno ili fizi~ko lice koje izdaje cer615 Vidjeti opširnije http://europa. 618 Vidjeti Chris Reed.616 Ova Direktiva se temelji na tehnološki neutralnim standardima u obezbje|enju uslova za sigurnost potpisa i certifikacionoj instituciji. 619 Vidjeti Ian Walden.11.da se promjena na podacima za koje je potpis vezan mo`e otkriti i .620 Ona predstavlja „entitet. posljednji posjet 12. 123-211. Prema ovoj Direkivi elektronski potpis ozna~ava poruke u elektronskom obliku koje su prilo`ene ili se logi~ki povezuju sa drugim elektronskim porukama i slu`e kao metod za svrhe autentifikacije (utvr|ivanja vjerodostojnosti). July 2002.3. Zbog uspostavljanja pravne sigurnosti u~esnika u elektronskoj trgovini kroz primjenu elektronskog potpisa uvodi se i tre}a strana koja se naziva provajderom certifikacione usluge (dalje certifikaciona institucija).615 Izra|ena je pod velikim uticajem Vodi~a Ameri~kog udru`enja pravnika vezanog za digitalne potpise i UNCITRAL Model Zakona o elektronskom potpisu. str. 211-256. . 193 . „Statutes on IT and E-Commerce“. Department of Trade and Industry. Opširnije Lillian Edwards. 40. 616 Vidjeti opširnije http://www. 620 Opširnije Steve Hedly. 334. „Computer Law“. utvr|ivanjem zahtjeva koje elektronski potpis mora ispuniti da bi se kvalificirao kao napredni. str. Zahtjevi koje treba da ispuni napredni elektronski potpis odnose se na odnos potpisa i potpisnika i potpisa i podataka. Naprednom elektronskom potpisu priznat }e se u odnosu na podatke u elektronskoj formi u~inak jednak svojeru~nom potpisu na papirnom dokumentu (~lan 5 Direktive). John Angel. Julia Hornie.2005. posljednji posjet 10. „E-Commerce Law and Practice in Europe“. 33-67. Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta o okviru Zajednice o elektronskim potpisima 39. A Publication of the ECLIP Network Woodhead Publishing (2000). Oxford University Press (2002). Ian Walden.da je ovjeren od strane ovlaštenog davaoca usluge certificiranja.2004. Oxford University Press (2003). A Publication of the ECLIP Network Woodhead Publishing (2000).eu.619 ^lan 2 Direktive predvi|a da napredni.da se na osnovu potpisa mo`e pouzdano utvrditi identitet potpisnika.2.eurunion. 617 Vidjeti A Guide for Business to The Electronic Commerce (EC Directive)Regulations 2002.617 Direktivom su utvr|ena dva oblika elektronskog potpisa: elektronski potpis i napredni elektronski potpis. „The New Legal Framework for E-Commerce in Europe” Hart Publishing (2004).3. elektronski potpis ozna~ava elektronski potpis koji ispunjava slijede}e uslove: .01.org.da postoje takve mjere zaštite da se ne mo`e koristi bez volje potpisnika za ~iji je identitet povezan. str. str. . Julia Hornie. “E-Commerce Law and Practice in Europe“. str.

finansijske izvore dovoljne da pokriju rizik od odgovornosti za štetu. tehni~ku sigurnost.Forum. kantona i BiH u pojedinim oblastima zahtijevaju upotrebu IKT. Prije donošenja ovog zakona Centralna banka je donijela dvije odluke koje se ti~u certifikacije i autorizacije potpisa. kao u drugim zemljama. a stupa na snagu u roku šest mjeseci od dana objavljivanja. broj 91/06). Tre}e. Novi propisi entiteta. odnosno nadle`nosti Centralne banke za donošenje predmetnih Odluka. godine („Slu`beni glasnik BiH“. Donošenje ovih Odluka je ~esto pravdano sintagmom „bolje je imati ikakav propis nego nikakav”.” Da bi se certifikaciona institucija smatrala pouzdanom ona mora da ispuni odre|ene zahtjeve prije i nakon izdavanja certifikata. Smatramo da se navedeno opravdanje ne mo`e prihvatiti. str 7-45. Pravni okvir u BiH formirao se na ~etiri osnovna na~ina: preuzimanjem propisa ex-SFRJ. Drugi problem je materijalne prirode: da li su pitanja koja se ure|uju ovim odlukama uopšte pitanja koja se mogu ure|ivati odlukom ili trebaju da se ure|uju zakonom.622 Napokon.3. Preuzeti propisi nisu. Povodom ovih odluka se u postoje}em pravnom okru`enju postavilo više pitanja. Imaju}i u vidu nejedinstvenost pravnog podru~ja BiH navedeni pragmatizam mo`e znatno ote`ati rad na izgradnji pravnog sistema koji je je pogodan za razvoj e-biznisa. Ono mo`e otvoriti praksu donošenja „ikakvih“ propisa od nenadle`nih organa. Izvori prava u Bosni i Hercegovini 41.tifikate i obezbje|uje druge usluge koje se odnose na elektronske potpise. 621 Vidjeti UNDP ICT. legislativnom djelatnoš}u entiteta. 3. Prvo pitanje se ti~e pravnog osnova. Ovim Zakonom ure|uju se osnove formiranja i upotrebe elektronskog potpisa i pru`anja usluga u vezi s elektronskim potpisom i ovjeravanjem. bili dizajnirani prema potrebama IKT. domen primjene odluke mo`e biti sporan od trenutka kada se ona primijeni izvan domena poslovanja banaka.621 U BiH je donesen Zakon o elektronskom potpisu na dr`avnom nivou 14. Certifikaciono tijelo izdavanjem certifikata postaje odgovorno za štetu koju bi imalo bilo koje pravno ili fizi~ko lice koje se oslonilo na certifikat (~lan 6 Direktive). 194 . novembra 2006. ~etvrto pitanje je pravno-politi~ke i filozofske prirode. Sarajevo. Conference material. Legal Infrastructure of Information Society“. 622 Ibid. kantonalnim zakonodavstvom i donošenjem propisa dr`ave BiH. Obavezni uslovi se odnose na: odgovaraju}e osoblje. zbog vremena nastanka. (2003) „Infrastructure of An Information Society.

3.3.1. Odluka Centralne banke BiH o minimalnim uvjetima koje mora ispunjavati kvalificirano certifikaciono tijelo koje izdaje kvalificirane certifikate za elektronski potpis

42. Odluka o minimalnim uvjetima koje mora ispunjavati certifikaciono tijelo koje izdaje kvalificirane certifikate za elektronski potpis (dalje: Odluka) donešena je 27. marta 2002. godine.623 Ovom Odlukom propisuju se minimalni uslovi koje mora ispunjavati kvalificirano certifikaciono tijelo koje `eli izdavati certifikate za kvalificirani elektronski potpis, kojim se potpisuju nalozi za pla}anje izdati u elektronskoj formi prilikom obavljanja platnih transakcija u konvertibilnim markama i elementi koje mora sadr`avati kvalificirani elektronski certifikat.624 Ovom Odlukom regulišu se pitanja: kvalificiranog certifikacionog tijela, vezano za poslove platnog prometa, dok isto to pitanje vezano za komercijalne transakcije ostaje neriješeno.625 Firma koja ima namjeru da obavlja poslove kvalificiranog certifikacionog tijela koje izdaje kvalificirane certifikate za elektronski potpis, kojim se potpisuju nalozi za pla}anje izdati u elektronskoj formi prilikom obavljanja platnih transakcija u konvertibilnim markama je, shodno ~lanu 2 Odluke, du`na da: - Pouzdano obezbijedi sve potrebne elemente za izdavanje kvalificiranog elektronskog certifikata; - Pouzdano obezbijedi servis prikaza lista va`e}ih i povu~enih certifikata; - Obezbijedi neophodnu preciznost vezano za datum i vrijeme izdavanja ili povla~enja certifikata; - Pouzdano verifikuje identitet vlasnika certifikata i ako je potrebno bilo koji drugi specifi~an atribut vlasnika; - Zapošljava radnike koji posjeduju ekspertna znanja, iskustva i kvalifikacije neophodne za servise koje obezbje|uje. Posebno na upravnom nivou, ekspertizu u oblasti elektronskog potpisa i dobro poznavanje svih procedura kojima se propisuju mjere bezbjednosti i sigurnosti kojima se obezbje|uje zaštita elektronskog potpisa; - Koristi provjerene sustave i proizvode koji obezbje|uju tehni~ku i kriptografsku bezbjednost procesa koji se podr`avaju primjenom ovih sustava; - Primjenjuju mjere protiv kompromitacije certifikata i garantira tajnost procesa kreiranja kvalificiranog elektronskog potpisa; - Ima dovoljno finansijskih sredstava koja obezbje|uju siguran i bezbjedan rad;
623 Vidjeti UNDP ICT- Forum, (2003), „Infrastructure of An Information Society, Legal Infrastructure of Information Society“, Conference material, Sarajevo, str. 7-45. 624 Odluka Centralne banke BiH o minimalnim uvjetima koje mora ispunjavati kvalificirano certificiono tijelo koje izdaje kvalificirane certifikate za elektronski potpis, („Slu`beni glasnik BiH“, broj, 10/02). 625 Vidjeti UNDP ICT- Forum, (2003), “Infrastructure of An Information Society, Legal Infrastructure of Information Society“, Conference material, Sarajevo, str. 7-45.

195

- Ima evidenciju svih relevantnih informacija koje se ti~u certifikata u odgovaraju}em razdoblju (posebno za slu~ajeve kada se zahtjeva uvid u evidenciju certifikata u pravne svrhe). Ove evidencije mogu biti elektronske; - Ne ~uva ili kopira podatke za kreiranje kvalificiranog elektronskog potpisa vlasnika certifikata za koje obezbje|uje servis upravljanja klju~evima; - Da precizno upozna osobu koja zahtjeva certifikat sa svim uvjetima korištenja certifikata; - Koristi provjerene sustave za ~uvanje certifikata u formi koja se mo`e verificirati sa sljede}im karakteristikama: - Isklju~ivo autorizovane osobe mogu pristupati sustavu i vršiti izmjene; - Mogu}nost provjeravanja autenti~nosti informacija; - Javna dostupnost informacija o certifikatima; - Operater ne mo`e vršiti bilo kakve tehni~ke promjene koje mogu uticati na - Kompromitaciju bezbjednosnih zahtjeva operatera. Kvalificirani elektronski certifikat mora sadr`avati sljede}e elemente: - Indikaciju da je elektronski certifikat izdat kao kvalificirani elektronski certifikat; - Indikaciju kvalificiranog certifikacionog tijela koje je izdalo dati certifikat i dr`avu u kojoj je to realizirano; - Ime i pseudonim vlasnika certifikata; - Obezbje|enje mogu}nosti uklju~ivanja specifi~nog atributa vlasnika certifikata koji mo`e biti relevantan za odre|enu svrhu za koju je dati certifikat namjenjen; - Podatke za verifikaciju kvalificiranog elektronskog potpisa koji odgovaraju podacima za kreiranje kvalificiranog elektronskog potpisa pod punom kontrolom potpisnika; - Indikaciju po~etka i kraja validnosti certifikata; - Kvalificirani elektronski potpis svih podataka u certifikatu kreiran od strane kvalificiranog certifikacionog tijela; - Odre|ena ograni~enja za korištenje izdatog certifikata ako je potrebno; - Odre|ena ograni~enja vezano za vrijednost transakcija za koje izdati certifikat mo`e biti korišten ako je potrebno. Centralna banka vodi registar kvalificiranih certifikacionih tijela koja na teritoriji Bosne i Hercegovine izdaju kvalificirane certifikate i podatke o podobnosti takvih tijela. Registar se objavljuje na Web stranici Centralne banke.
3.2.2. Odluka Centralne banke BiH o reguliranju pravila za utvr|ivanje elemenata za vjerodostojnost elektronskog potpisa

43. Odluka o reguliranju pravila za utvr|ivanje elemenata za vjerodostojnost elektronskog potpisa (dalje: Odluka) donijeta je radi obezbje|enja
196

sigurnosti pri obavljanju platnih transakcija u unutrašnjem platnom prometu elektronskim sredstvima. Bez obzira na ~injenicu da se taj promet obavlja u okviru zatvorenih sistema zasnovanih na ugovorima izme|u odre|enog broja ugovornih strana, propisuju se uslovi kojima se ure|uje vjerodostojnost elektronskog potpisa na nalogu za pla}anje.626 Navodimo najva`nija rješenja ove Odluke. Nalog za pla}anje izdat u elektronskoj formi mora biti potpisan kvalificiranim elektronskim potpisom.627 Elektronski potpis ima jednaku validnost kao i pisani potpis ovjeren pe~atom. Ne mo`e mu se pore}i pravosna`nost ili prihvatljivost u smislu dokaza samo iz razloga što je u elektronskoj formi ili što nije zasnovan na kvalificiranom certifikatu ili certifikatu izdatom od kvalificiranog certifikacionog tijela ili što nije kreiran putem sredstava za kreiranje kvalificiranog elektronskog potpisa. Kvalificirani elektronski potpis, verificiran kvalificiranim certifikatom, jednak je autografskom potpisu i ima jednaku pravosna`nost i prihvatljivost kao dokaz. Fizi~ka lica ili pravni subjekti koji proizvode sredstva za kreiranje kvalificiranog elektronskog potpisa, moraju odgovaraju}im tehni~kim i proceduralnim sredstvima, minimalno obezbjediti ili korištenjem infrastrukture osigurati da: - su podaci za kreiranje kvalificiranog elektronskog potpisa unikatni i da je njihova tajnost obezbje|ena na odgovaraju}i na~in; - podatke za kreiranje kvalificiranog elektronskog potpisa nije mogu}e u odgovaraju}e vrijeme i odgovaraju}im sredstvima izvesti ili falsfikovati na temelju raspolo`ive tehnologije; - se podaci za kreiranje kvalificiranog elektronskog potpisa mogu pouzdano zaštititi od neovlaštenog pristupa; - se sredstvima za kreiranje kvalificiranog elektronskog potpisa ne smiju mijenjati potpisani podaci, a potpisnik se obavezno mora upoznati sa podacima za potpisivanje prije procesa potpisivanja. Procedurama kojima se ure|uje verifikacija elektronskog potpisa mora se osigurati da: - podaci korišteni za provjeru elektronskog potpisa odgovaraju podacima pokazanim verifikatoru; - je potpis pouzdano verifikovan i da je rezultat verifikacije korektno prikazan; - verifikator mo`e, ako je neophodno, da pouzdano ustanovi sadr`aj potpisanih podataka;
626 Vidjeti UNDP ICT- Forum, (2003), „Infrastructure of An Information Society, Legal Infrastructure of Information Society“, Conference material, Sarajevo, str. 31-45. 627 Odluka Centralne banke BiH o reguliranju pravila za utvr|ivanje elemenata za vjerodostojnost elektronskog potpisa, („Slu`beni glasnik BiH“, broj 10/02).

197

- je vjerodostojnost potpisnika pouzdano verifikovana i da je njegov identitet korektno prikazan; - je korištenje pseudonima jasno indicirano; - bilo koje promjene u podacima budu pouzdano detektovane.
3.3.3. Zakon o zaštiti potroša~a u BiH

44. Zakon o zaštiti potroša~a u BiH („Slu`beni glasnik BiH“, br. 25/06 od 04.04.2006. godine) posvetio je du`nu pa`nju elektronskom poslovanju. U Glavi X, odnosno Glavi XIII Zakon o zaštiti potroša~a u BiH (dalje: Zakon) utvrdio je mogu}nost prodaje na daljinu kao i mogu}nosti pla}anja nekim od elektronskih sredstava pla}anja. Kao ugovor o prodaji na daljinu definisan je svaki ugovor koji se odnosi na prodaju proizvoda ili usluga, organiziranu od trgovca putem nekog sredstva za prodaju na daljinu,628 a zaklju~uje se izme|u trgovca i potroša~a. Kao sredstvo na daljinu ili daljinsku komunikaciju definišu se sva sredstva bez stvarnog fizi~kog prisustva trgovca i potroša~a. Kao primjer navode se: štampani materijali, pisma, štampana reklamna poruka, poruka sa narud`benicom, katalog, telefon, video telefon sa ekranom, telefaks, radio, tv, kablovska televizija, elektronska pošta i drugo. O~igledno je da je zakonodavac prilikom definisanja sredstava za komunikaciju na daljinu koristio i mogu}nost da se ovakve vrste ugovora mogu zaklju~iti i nekim drugim sredstvima veze i komunikacije koja se mogu pojaviti u budu}nosti. Ovo je neovisno od mišljenja da se prema odredbama Zakona o obligacionim odnosima (~lan 40, stav 2) ugovor mo`e zaklju~iti i sredstvima veze tipa elektronske pošte. 45. Odredbe Zakona vezane za zaklju~ivanje ugovora na daljinu ne odnose se na: ugovore zaklju~ene putem prodajnih automata, ugovore o prodaji nekretnina izuzev njihovog najma i ugovore zaklju~ene na licitacijama. Prilikom zaklju~enja ugovora na daljinu trgovac ima zakonsku obavezu da potroša~a, putem sredstava za komunikaciju, obavijesti o slijede}em: - svim podacima samog trgovca koji su relevantni za njegovu identifikaciju (mati~ni broj, poreski broj, adresa itd.), - imenu proizvoda koji se prodaje, odnosno usluge koja se koristi, - glavnim svojstvima robe, odnosno usluge koja se nudi, - cijeni, prate}im troškovima i porezu proizvoda tj. usluge koja se nudi, - na~in pla}anja, - rokovi isporuke, - uslovi ispunjenja i raskida ugovora,
628 Vidjeti UNDP ICT- Forum, (2003), „Infrastructure of An Information Society, Legal Infrastructure of Information Society“, Conference material, Sarajevo, str. 7-45.

198

- podatke o garancijama, garantnim rokovima i servisnoj mre`i, - pravu na odustanak od ugovora, - opciji ponude i cijene, - najkra}em trajanju ugovora i - sudskoj nadle`nosti i primjeni materijalnog prava u slu~aju rješavanja spora. Svi gore navedeni podaci moraju biti, prije isporuke, dostavljeni potroša~u u trajnoj formi, a zakonska je obaveza da prije svake komunikacije trgovac treba da sopšti svoj identitet i jasnu trgova~ku namjeru. Pravo je potroša~a da bez troškova i obrazlo`enja odustane od ugovora u roku 15 dana i tada je potroša~ u obavezi da samo nadoknadi troškove vra}anja proizvoda. Rok od 15 dana po~inje te}i od dana kada je potroša~ primio robu. Kod usluga ovaj rok po~inje te}i od dana zaklju~enja ugovora. Odustajanje od ugovora proizvodi i kontraobavezu kupca da vrati potroša~u kupoprodajnu cijenu najkasnije 15 dana od dana kada je primio obavijest o raskidu ugovora. Radi se o dosljednoj primjeni opštih pravila obligacionog prava o vra}anju onog što je dato, odnosno primljeno u slu~aju raskida ugovora (~lan 132 Zakona o obligacionim odnosima). Iz stilizacije odredbi ~lana 48 Zakona proizilazi da potroša~ mo`e da odsutane od prava na raskid ugovora. Ovo bi moralo biti posebno ugovoreno i naravno da bi dejstvo ovakvog ugovornog utana~enja podrazumjevalo savjesnost ugovornih strana. Ako druga~ije nije ugovoreno potroša~ ne mo`e odustati od prava na raskid u vezi sa ugovorima: - o pru`anju usluga ako je uz njihov pristanak po~eo sa radom prije nego što je istekao rok od 15 dana za odustajanje od ugovora, - o uslugama igara na sre}u, - o prodaji proizvoda ili usluga ako cijena proizvoda ili usluga zavisi od promjena na finansijskom tr`ištu na koje potroša~ ne mo`e uticati, - o prodaji robe kada se proizvod zbog njegove prirode ne mo`e vratiti, - kod isporuka audio i video snimaka ili ra~unarskog uputstva koje je potroša~ upotrijebio i - kod isporuke štampe, periodike i ~asopisa. Stilizacija i jezi~ko zna~enje gornjih odredbi Zakona (~lan 48) nije do kraja jasno. S obzirom na sadr`inu obaveza, koje su numerus clausus pobrojane, norma bi trebala da glasi da potroša~ u pobrojanim slu~ajevima nema pravo na odustanak od ugovora. Jezi~kim tuma~enjem sti~e se sasvim obrnut dojam. Obaveza je trgovca da isporuku naru~ene robe ili usluge izvrši u roku od 15 dana od dana kada je potroša~ poslao narud`bu. Zabranjeno je isporu~ivan199

je roba ili usluga koje potroša~ nije naru~io iako takva isporuka zahtijeva pla}anje. Potroša~ koji primi proizvod ili uslugu koju nije naru~io ima prvo da ih zadr`i bez obaveze pla}anja ili obavještavanja trgovca. Šutnja se ne mo`e tretirati kao pristanak potroša~a. Ujedno je zabranjeno da, bez prethodnog pristanka potroša~a, trgovac mo`e da prema potroša~u upotrijebi pojedina~na sredstva za daljinsku komunikaciju. 46. U poglavlju XIII ovog Zakona govori se o elektronskim instrumentima pla}anja (dalje: EIP). Kao EIP se smatraju instrumenti pla}anja na daljinu koji korisniku i vlasniku omogu}uju pristup finansijskim sredstvima na njihovom ra~unu kod neke nov~ane ustanove, radi obavljanja prijenosa nov~ane vrijednosti (transakcije). Prilikom EIP transakcije redovno se tra`i identifikacijski broj i/ili sli~an dokaz identiteta. Prema ~lanu 71 Zakona, postoje tri vrste lica koji su u odnosu sa EIP-om, i to: - Izdavalac EIP-a je lice koje je drugom licu, u okviru svog poslovanja stavilo na raspolaganje EIP na osnovu me|usobno zaklju~enog ugovora u pisanoj formi; - Vlasnik EIP-a je osoba koja je, na osnovu ugovora s izdavaocem, zaklju~enog u pisanoj formi vlasnik EIP-a; - Korisnik EIP-a je lice koje na osnovu ugovora zaklju~enog s vlasnikom u pisanoj formi raspola`e EIP-om, s tim što korisnik mo`e biti i sam vlasnik EIP-a. Interesantno je da je ~lanom 72629 propisano da izdavalac EIP treba, prilikom zaklju~enja ugovora, a u svakom slu~aju prije isporuke EIP-a, u pisanom, a po mogu}nosti i u elektronskom obliku, zainteresiranoj stranci saopštiti veliki broj podataka: od opisa EIP-a, preko tehni~kih zahtjeva koji se odnose na primjenu odgovaraju}e komunikacione opreme, pa sve do prava koje se primjenjuje na ugovor.630 Ukoliko se EIP mo`e upotrijebiti za poslove s inozemstvom, izdavalac }e vlasniku ili korisniku EIP-a saopštiti iznos svih taksi i cijena za zamjenu stranog sredstva pla}anja, a po potrebi i devizni kurs, te referentni kurs za obra~un posla, uklju~uju}i i datum deviznog kursa. Zakon je predvidio obaveze vlasnika i korisnika EIP-a. Obzirom na poseban status izdavaoca EIP-a, zakonom su razdvojene obaveze od odgovornosti izdavaoca EIP-a. Izdavalac EIP-a brine se da korisnik EIPa mo`e u svako doba dana i no}i prijaviti gubitak ili kra|u EIP-a, a funkcionalne greške ure|aja ili EIP-a ne smiju za vlasnika ili korisnika EIP-a prouzrokovati štetu koju izdavalac EIP-a ne bi razumno nadoknadio. Nepostupanje na na~in kako je to predvidio ovaj Zakon predstavlja prekršaj ka`njiv nov~anom kaznom.
629 Ibid 630 Ibid.

200

47. Radi ostvarenja pravne zaštite, shodno odredbama u Glavi XIX, protiv trgovca se mo`e podnijeti tu`ba nadle`nom sudu kako bi sud svojim aktom naredio prestanak bilo kog ~ina ili prakse, koja je u suprotnosti sa odredbama ovog Zakona ili drugih propisa, a koji štete zajedni~kim interesima potroša~a. Na pokretanje spora su ovlašteni subjekti pobrojani ~lanom 98 Zakona. To su slijede}e institucije i udru`enja: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ombdusman za zaštitu potroša~a BiH, Vije}e za zaštitu potroša~a BiH, Konkurencijsko vije}e BiH, nadle`ni organi entiteta i Br~ko Distrikta BiH, Ured za konkurenciju i zaštitu potroša~a u Federaciji BiH i Republici Srpskoj, Udru`enje potroša~a, obrazovne institucije i mediji, inspekcijski i drugi organi u skladu sa zakonom. Postupak se smatra hitnim, a sud ima ovlaštenje da nalo`i objavljivanje presude u cijelosti ili djelimi~no u medijima ili da zatra`i korektivnu izjavu od tu`ene strane. Sud ima ovlaštenje da odlu~i o nametanju finansijskih sankcija za svaki dan zakašnjenja u izvršenju sudske odluke. Odre|enu dilemu i zabunu stvara nemogu}nost vo|enja spora vezano za zaštitu potroša~a od strane samih potroša~a kao pojedinaca. Samim tuma~enjem odredbi Zakona nedvosmisleno je da aktvinu legitimaciju imaju samo pobrojani subjekti, odnosno institucije. Izgleda donekle nelogi~no da se zaštita potroša~a, kao pojedinaca, prepusti samo institucijama koje za to nisu osposobljene ili pak institucijama koje još ni ne postoje. U svakom slu~aju pravila vezana za pravo konkurencije, kao i opšta pravila obligacionog prava, vezana za nadoknadu štete su ta koja omogu}uju individualnu zaštitu potroša~a.
3.3.4. Zakon o elektronskom potpisu Bosne i Hercegovine

48. Zakon o elektronskom potpisu BiH donešen je 14. novembra 2006. godine („Slu`beni glasnik BiH“, broj 91/06; dalje: Zakon), a stupa na snagu u roku šest mjeseci od dana objavljivanja. Ovim Zakonom ure|uju se osnove formiranja i upotrebe elektronskog potpisa i pru`anja usluga u vezi s elektronskim potpisom i ovjeravanjem. Odredbe ovog Zakona se mogu primjenjivati i u zatvorenim sistemima, koji su u potpunosti ure|eni govorima izme|u poznatog broja ugovornih strana, ako se njihova primjena ugovori.631 Odredbe ovog Zakona se primjenjuju i u otvorenoj elektronskoj komunikaciji sa sudom i drugim institucijama, osim ako posebnim zakonom nije druga~ije odre|eno. 49. ^lanom 3 ovog zakona definisani su izrazi/pojmovi koji su upotrebljeni i to: - Eelektronski potpis su podaci u elektronskom obliku koji prate druge podatke u elektronskom obliku ili su s njima logi~ki povezani i omogu}avaju utvr|ivanje identiteta potpisnika;
631 ^lan 2 Zakona o elektronskom potpisu BiH.

201

- Potpisnik je fizi~ko lice kojem su dodijeljeni podaci za formiranje potpisa i odgovaraju}i podaci za provjeru potpisa i kojem je, u njegovo ili u ime tre}eg lica, formiran elektronski potpis, ili ovjerilac koji koristi potvrdu za pru`anje usluga u vezi s elektronskim potpisom ili ovjeravanjem; Siguran elektronski potpis je elektronski potpis koji je: - dodijeljen isklju~ivo potpisniku, - omogu}ava identificiranje potpisnika, - formiran upotrebom sredstava koja su u potpunosti pod kontrolom potpisnika, - povezan s podacima na koje se odnosi tako da se mo`e utvrditi svaka naknadna promjena tih podataka, - zasnovan na kvalificiranoj potvrdi i formiran upotrebom tehni~kih sredstava i postupaka koji su u skladu sa sigurnosnim zahtjevima ovog Zakona i na osnovu njega donesenih podzakonskih propisa; - Podaci za formiranje potpisa su jedinstveni podaci, kao što su šifre ili posebni šifrirani klju~evi koje potpisnik koristi za formiranje elektronskog potpisa; - Sredstva za formiranje potpisa su software ili hardware koji se koristi za obradu podataka za formiranje potpisa; - Podaci za provjeru potpisa su jedinstveni podaci, kao što su šifre ili posebni šifrirani klju~evi koji se koriste za provjeru elektronskog potpisa; - Sredstva za provjeru potpisa su software ili hardware koji se koristi za provjeru elektronskog potpisa; - Potvrda je elektronska potvrda, s podacima za provjeru potpisa koji su dodijeljeni odre|enom licu ~iji je identitet utvr|en; - Kvalificirana potvrda je potvrda koja sadr`i slijede}e podatke:632 - oznaku da se radi o kvalificiranoj potvrdi, - ime ili firmu i naziv dr`ave prebivališta ili sjedišta ovjerioca, - ime, odnosno pseudonim potpisnika, uz obavezno nazna~avanje da se radi o pseudonimu, - dodatne podatke o potpisniku, koji su propisani za namjenu za koju se potvrda upotrebljava, a koji ne smiju biti u suprotnosti s namjenom upotrebe pseudonima, - podatke za provjeru potpisa koji odgovaraju podacima za formiranje potpisa koji su pod kontrolom potpisnika, - podatke o po~etku i prestanku va`enja potvrde, - jedinstvenu oznaku potvrde, - ograni~enja u vezi s upotrebom potvrde, ako ih ima, - ograni~enja u pogledu vrijednosti transakcija za koje se potvrda mo`e upotrijebiti, ako ih ima. Kvalificirana potvrda mora biti potpisana sigurnim elektronskim potpisom povjerioca, pri ~emu je:
632 ^lan 6 Zakona o elektronskom potpisu BiH.

202

pravnih poslova ili podnesaka koji zahtijevaju slu`benu ovjeru. vremenskog pe~ata. . ili zbog toga što nije formiran upotrebom tehni~kih sredstava i postupaka iz ovog Zakona. . izdavanje.Povjerilac fizi~ko ili pravno lice koje izdaje potvrde ili vremenski pe~at ili obavlja druge usluge u vezi s elektronskim potpisom i ovjeravanjem. kao i ra~unarske i savjetodavne usluge u vezi s elektronskim potpisom. ako posebnim zakonom ili sporazumom ugovornih strana nije druga~ije odre|eno. ugovora zaklju~enog primjenom IKT u slu~aju sudskog spora. registar potvrda. sudsku ili notarsku provjeru autenti~nosti ili notarsku ispravu. Ovo se mo`e smatrati jednom od najva`nijih odredbi ovog Zakona jer se ovim odredbom garantuje da }e sudovi prihvatati elektronske dokumente potpisane sigurnim elektronskim potpisom kao dokumente u pisanoj formi svojeru~no potpisane i time olakšati dokazivost elektronskog ugovora. .. . u odre|enom momentu.Vremenski pe~at je elektronski potpisana potvrda ovjerioca koja potvr|uje da su odre|eni podaci bili prisutni u elektronskom dokumentu. 51.izjava volje. Ovim Zakonom je predvi|eno da se elektronski potpis mo`e koristiti u pravnom i poslovnom prometu koji je formiran postupcima razli~itih nivoa sigurnosti i zasnovan na potvrdama razli~itih klasa.Proizvod je software ili hardware ~ije se specifi~ne komponente koriste za formiranje ili provjeru elektronskog potpisa. 203 . pri kojem ovjerilac ne mo`e zadr`ati osnovni zahtijevani nivo sigurnosti. sudska ili notarska provjera autenti~nosti ili notarska isprava. ili koje ovjerilac koristi za pru`anje usluga u vezi s elektronskim potpisom i potvrdama.633 ^lanom 5 ovog Zakona je predvi|eno da siguran elektronski potpis zadovoljava pravne zahtjeve za svojeru~ni potpis i naro~ito pisanu formu.Kompromitiranje je narušavanje sigurnosnih mjera ili sigurnosne tehnike. pru`anje usluga opoziva. 50. ili kvalificiranoj potvrdi akreditiranog ovjerioca.Usluge u vezi s elektronskim potpisom i ovjeravanjem su stavljanje na raspolaganje proizvoda i postupaka povezanih s elektronskim potpisom. . .pravnih poslova iz oblasti porodi~nog i nasljednog prava koji zahtijevaju pisanu formu ili ispunjavanje stro`ijih zahtjeva forme.drugih izjava volje ili pravnih poslova za ~ije se va`enje zahtijeva slu`bena ovjera. tj. Pravno djelovanje elektronskog potpisa i njegova upotreba kao dokaznog sredstva ne mo`e se isklju~iti zbog ~injenice da je elektronski potpis dostupan jedino u elektronskoj formi ili zbog toga što nije zasnovan na kvalificiranoj potvrdi. Siguran elektronski potpis nema pravno djelovanje pisane forme kod: . 633 ^lan 4 Zakona o elektronskom potpisu BiH. obnavljanje i upravljanje potvrdama.

. broj 91/06) 204 . .izjava garancija koje su izdala lica iz oblasti svog zanatskog. Zakon je predvidio da je ovjerilac koji izdaje kvalificirane potvrde du`an: . kao i za pokri}e eventualnih zahtjeva za naknadu štete. i primjenjuju administrativne i upravlja~ke postupke i propise. siguran vremenski pe~at) i osigurati za sve slu~ajeve da se datum i vrijeme izdavanja ili opoziva potvrde mogu ta~no utvrditi. bez odlaganja. 52.zapošljavati pouzdana lica. gdje je to primjenjivo.radi unosa u zemljišne knjige. .pouzdano provjeriti identitet i. Ako koristi postupke za siguran elektronski potpis du`an je u sigurnosnom konceptu utvrditi na koji }e na~in zadovoljiti sigurnosne zahtjeve propisane ovim zakonom i na osnovu ovog Zakona donesenim podzakonskim propisima. bez odlaganja. . prilikom po~etka rada. Ovjerilac je du`an. a mo`e koristiti potvrde koje je sam izdao samo ako je to neophodno za pru`anje usluga u vezi s elektronskim potpisom i ovjeravanjem. Zakon je predvidio da za po~etak rada i pru`anje usluga u vezi s elektronskim potpisom i ovjeravanjem ovjeriocu nije potrebna posebna dozvola. iskustvo i stru~ne kvalifikacije i naro~ito upravlja~ke sposobnosti i poznavanje tehnologije elektronskog potpisa i odgovaraju}ih sigurnosnih postupaka.za kvalificirane potvrde. koja za pru`anje usluga imaju potrebna specijalisti~ka znanja. bilo koja druga zna~ajna pravna obilje`ja lica koje tra`i potvrdu.634 Ako izdaje potvrde du`an je u sigurnosnom konceptu opisati u kojoj formi se vodi registar potvrda.evidentirati sve okolnosti i ~injenice zna~ajne za kvalificirane 634 ^lan 7 Zakona o elektronskom potpisu BiH („Slu`beni glasnik BiH”. . u skladu s va`e}im pravilima struke.demonstrirati pouzdanost koja se zahtijeva za pru`anje usluga u vezi s elektronskim potpisom i ovjeravanjem. . poslovnog ili stru~nog svojstva. kao i prilikom bilo koje promjene u vezi s pru`anjem usluga. obavijestiti nadzorni organ o svim okolnostima koje ga spre~avaju ili mu onemogu}avaju obavljanje djelatnosti u skladu s internim pravilima o pru`anju usluga i sigurnosnim konceptom. obavijestiti nadzorni organ o po~etku rada. . kao i za registar potvrda i pru`anje usluga opoziva. ili drugi slu`beni registar. koristiti podatak o vremenu koji je nesumnjivo kvalitetan (npr. kao i dostaviti interna pravila o pru`anju usluga i sigurnosni koncept za svaku uslugu u vezi s elektronskim potpisom i ovjeravanjem koju pru`a.voditi brz i siguran registar potvrda i osigurati pru`anje neodgodive i sigurne usluge opoziva. Ovjerilac je du`an.imati finansijsku sposobnost za obavljanje djelatnosti u skladu s ovim zakonom i na osnovu njega donesenim podzakonskim propisima.

Za generiranje i ~uvanje podataka za formiranje potpisa i za formiranje i ~uvanje kvalificiranih potvrda ovjerilac je du`an koristiti tehni~ka sredstva i postupke koji zadovoljavaju slijed}e uslove:635 . 53.Za generiranje i ~uvanje podataka za formiranje potpisa te za formiranje sigurnog elektronskog potpisa moraju se koristiti tehni~ka sredstva koja omogu}avaju pouzdano otkrivanje falsificiranja potpisanih podataka i pouzdano spre~avaju neovlašteno koriš}enje postupaka formiranja podataka za elektronski potpis. . da se podaci za kvalificirane potvrde ne mogu neopa`eno iskonstruirati ili falsificirati i da su ove potvrde. . a njihova pouzdanost mora biti zagarantirana. vjerovatno}a da }e se pojaviti samo jednom mora biti blizu sigurnosti. Ovjerilac koji izdaje kvalificirane potvrde du`an je.elektronski potpis mora biti pouzdano provjeren i rezultati provjere korektno prikazani licu koje radi provjeru. Du`an je. . preduzeti odgovaraju}e mjere kojima se osigurava tajnost podataka za formiranje potpisa. tako|er. 205 .lice koje radi provjeru mo`e utvrditi podatake na koje se elektronski potpis odnosi. . Podaci za formiranje potpisa moraju biti osigurani. proizvode i postupke koji su tehni~ki zašti}eni od izmjena i koji pru`aju tehni~ku i kriptografsku sigurnost. . tokom vremena njihove primjene. naro~ito u sudskom postupku. . za pru`anje usluga u vezi s elektronskim potpisom i ovjeravanjem.Tehni~ka sredstva i postupci koji se koriste za provjeru sigurno potpisanih podataka moraju osigurati da: .Tehni~ka sredstva i postupci koji se koriste za formiranje sigurnog elektronskog potpisa moraju osigurati da podaci koji se potpisuju nisu promijenjeni i da podaci koji se potpisuju budu prikazani potpisniku prije potpisivanja. kao i za formiranje i ~uvanje potvrda. tako da se ne mogu izvesti. i da u slu~aju upotrebe pseudonima. tako da se ovjeravanje mo`e dokazati.Za formiranje i ~uvanje kvalificiranih potvrda moraju se koristiti tehni~ka sredstva i postupci koji spre~avaju konstruiranje i falsificiranje potvrda. koristiti pouzdane sisteme. 635 ^lan 14 Zakona o elektronskom potpisu BiH.preduzeti odgovaraju}e mjere. njegova upotreba uvijek bude nazna~ena.lice koje radi provjeru mo`e pouzdano utvrditi potpisnika ~iji je elektronski potpis ostvaren.potpisani podaci nisu promijenjeni. dostupne javnosti. tako da ovjerilac ili tre}a lica ne mogu ~uvati ili kopirati podatke za formiranje potpisa. samo uz pristanak potpisnika. . te ~uvati ove podatke trajno i u elektronskom obliku.potvrde.

a registar potvrda i pru`anje usluga opozi206 . 56. .opoziv potvrde zahtijeva potpisnik ili u potvrdi imenovani ovlaštenik. list Evropskih zajednica“. 54. zavisno od stanja tehnike. navesti u kvalificiranoj potvrdi podatke o ovlaštenju za zastupanje ili druge va`ne pravne informacije.je potvrda izdata na osnovu neta~nih podataka. Njihovo zadovoljavanje sigurnosnih zahtjeva ovog Zakona i na osnovu njega donesenih podzakonskih propisa mora potvrditi posebno tijelo. Kod izdavanje kvalificiranih potvrda Zakon je predvidio. ovjerilac je du`an provjeriti siguran elektronski potpis zasnovan na kvalificiranoj potvrdi. sveobuhvatno i redovno provjeravati. Tehni~ka sredstva i postupci koje. . bez odlaganja. pouzdano utvrditi identitet i druge potrebne podatke lica koje tra`i kvalificiranu potvrdu. Opoziv potvrde je regulisan na na~in da je ovjerilac du`an. opozvati potvrdu ako: . u ~lanu 9. navesti pseudonim umjesto imena potpisnika. Na zahtjev suda ili druge institucije. u skladu s internim pravilima o pru`anju usluga. ili je prestao postojati ili da su se promijenile ~injenice potvr|ene u potvrdi.sazna da je potpisnik izgubio poslovnu sposobnost.. ako se to zahtijeva. Tehni~ka sredstva i postupci za formiranje sigurnog elektronskog potpisa moraju se. str. a potvrde o zadovoljavanju sigurnosnih zahtjeva.prestane obavljati djelatnost. uti~e na sigurnost potpisanih podataka bude vidljiva. u skladu s internim pravilima o pru`anju usluga. ili uredno ovjerenim dokumentima za pravno lice. 55. i ako lice koje tra`i kvalificiranu potvrdu doka`e te podatke ovjeriocu. Na zahtjev lica koje tra`i potvrdu. o okviru Zajednice za elektronski potpis. . pomo}u zvani~nog identifikacionog dokumenta s fotografijom za fizi~ka lica. ovjerilac mo`e u potvrdi. koje su izdala tijela dr`ava ~lanica Evropske unije ili ~lanica Evropskog ekonomskog prostora iz ~lana 3 stav 4 Direktive 1999/93 EZ Evropskog parlamenta i Vije}a od 13. L 13 od 19. Pseudonim ne smije biti uvrjedljiv ili o~igledno zbunjuju}i u vezi s imenom ili potpisom. umro. decembra 1999.svaka promjena. januara 2000. Ovo pravno lice du`no je provjeriti identitet lica koje tra`i kvalificiranu potvrdu. br. na bilo koji na~in. o okviru Zajednice za elektronski potpis („Sl. koja. na osnovu ~lana 3 stav 5 Direktive 1999/93 EZ Evropskog parlamenta i Vije}a od 13. Ovjerilac je du`an. decembra 1999. da je ovjerilac du`an. Zahtjev za kvalificiranu potvrdu mo`e biti podnesen pravnom licu koje ovlasti ovjerilac. 12). prihvataju se kao i potvrde tijela iz ovog Zakona. utvrdi Evropska komisija zadovoljavaju sigurnosne zahtjeve ovog Zakona i na osnovu njega donesenih podzakonskih propisa.

postoji opasnost od zloupotrebe potvrde. Ako se gore navedene ~injenice ne mogu odmah nesumnjivo utvrditi. du`an je u svojim internim pravilima o pru`anju usluga i sigurnosnom konceptu utvrditi na koji na~in }e zadovoljiti zahtjeve za pru`anje usluge utvr|ene ovim zakonom i na osnovu njega donesenim podzakonskim propisima. opozvati va`e}e potvrde. 636 ^lan 11 Zakona o elektronskom potpisu BiH („Slu`beni glasnik BiH”. Suspenzija i opoziv moraju sadr`avati datum i vrijeme od kada proizvode djelovanje.va nije preuzeo drugi ovjerilac. obavijestiti potpisnika o suspenziji ili opozivu. . U slu~ajevima prestanka obavljanja djelatnosti ovjerilac je du`an. Opoziv i suspenzija s povratnim djelovanjem nisu dozvoljeni. a njegov registar potvrda i pru`anje usluga opoziva nije preuzeo drugi ovjerilac. ovjerilac mora koristiti tehni~ka sredstva i postupke koji osiguravaju da je navedeno vrijeme ta~no i autenti~no. djelovanje proizvode od momenta kad se unesu u registar potvrda. obavijestiti potpisnike o prestanku obavljanja djelatnosti i opozivu ili preuzimanju.636 Povjerilac je du`an dokumentirati sigurnosne mjere koje je preduzeo u skladu s odredbama ovog Zakona i na osnovu njega donesenih podzakonskih propisa. kao i osigurati da se usluga opoziva pru`a i ako su potvrde opozvane.opoziv naredi nadzorni organ. 57. broj 91/06) 207 . suspendirati potvrdu. u trenutku prestanka obavljanja djelatnosti. Izdavanje potvrda o ispunjavanju sigurnosnih zahtjeva mo`e izdavati javno ili privatno tijelo koje je za tu svrhu akreditirano kod Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine. ili osigurati da najmanje registar potvrda. Ovjerilac je du`an. Nadzorni organ du`an je. Podaci i njihova vjerodostojnost. bez odlaganja. preuzme drugi ovjerilac.ovjerilac prestane obavljati djelatnost.je ovjeriocu zabranjeno obavljanje djelatnosti. Ako ovjerilac pru`a usluge vremenskog pe~ata. i pru`anje usluga opoziva. . obavijestiti nadzorni organ o prestanku obavljanja djelatnosti. bez odlaganja. suspenziju i opoziv potvrda. Za pru`anje usluga sigurnog vremenskog pe~ata. pru`anje usluge opoziva. osigura}e nadzorni organ. te trenutak njihovog upisivanja u sistem protokola moraju biti uvijek dostupni provjeri. Ako je postupak opoziva ili suspenzije proveden. bez odlaganja. Ako ovjerilac ne osigura pru`anje usluge opoziva. Ovjerilac je tako|er du`an. na teret ovjerioca. bez odlaganja. opozvati potvrde ako: . ovjerilac je du`an. kao i izdavanje. a njegov registar potvrda i pru`anje usluga opoziva nije preuzeo drugi ovjerilac ili . Ovjerilac je du`an. bez odlaganja.

58. naro~ito poznavanje elektronskog potpisa i odgovaraju}ih sigurnosnih postupaka. 208 .demonstrira pouzdanost potrebnu za obavljanje svojih aktivnosti. suzdr`ati se od njihovog proslje|ivanja i sprije~iti neovlašten pristup tim podacima u mjeri u kojoj je to mogu}e o~ekivati. 637 ^lan 16 Zakona o elektronskom potpisu BiH. bez odlaganja. . }e podzakonskim propisom objaviti ove kriterije. prije zaklju~ivanja ugovora. obavezama potpisnika i specifi~noj odgovornosti ovjerioca. Podnosilac zahtjeva za akreditaciju mora ispunjavati i kriterije koje utvrdi Evropska komisija. koja tehni~ka sredstva i postupci i drugi ure|aji zadovoljavaju odredbe ovog Zakona o formiranju i provjeri sigurnog elektronskog potpisa. Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine akreditirat }e javno ili privatno tijelo na njegov zahtjev.garantira potrebnu nezavisnost i nepristrasnost. kao što su ograni~enja u vezi s upotrebom ili ograni~enja u pogledu vrijednosti transakcija za koje se potvrda mo`e upotrijebiti. i gdje je to primjenjivo. i bilo koje posebne postupke za rješavanje sporova. Zakon je kao opšte obaveze ovjerioca naveo da je ovjerilac du`an upoznati lice koje tra`i potvrdu jasno i sveobuhvatno s internim pravilima o pru`anju usluga i sigurnosnim konceptom. na osnovu ~lana 3 stav 4 Direktive 1999/93 EZ Evropskog parlamenta i Vije}a od 13. Prilikom izdavanja kvalificirane potvrde ovjerilac je tako|er du`an upoznati imaoca potvrde s uvjetima upotrebe. ovjeriocu dostaviti sve potrebne podatke i informacije o promjenama koje uti~u ili mogu uticati na ta~nost utvr|ivanja potpisnika. kao i upoznati lice koje tra`i potvrdu s mogu}im pravnim djelovanjem postupka za elektronski potpis koji je upotrijebljen.ima zadovoljavaju}a tehni~ka sredstva i ure|aje i finansijsku i ekonomsku sposobnost za obavljanje aktivnosti i . i napomenuti dobrovoljnu akreditaciju. decembra 1999 godine o okviru Zajednice za elektronski potpis. Ovjerilac je nadalje du`an upoznati lice koje tra`i potvrdu o tome koja su tehni~ka sredstva i postupci podesni za potpisivanje. ako: . iskustvo i stru~ne kvalifikacije. na prijedlog ministra nadle`nog za informaciono društvo.637 Kao obaveze potpisnika Zakon je naveo da je potpisnik du`an ~uvati podatke za formiranje elektronskog potpisa. komunikacionih i „smart-card“ tehnologija i tehni~ke evaluacije ovih sredstava. kao i da bez odlaganja. On je du`an.zapošljava pouzdana lica. koja za obavljanje aktivnosti imaju specijalisti~ka znanja. . zatra`i opoziv potvrde ako su podaci za formiranje elektronskog potpisa neta~ni ili ako postoji osnovana sumnja da su kopirani ili da su neovlaštena lica došla u posjed ovih podataka. Vije}e ministara Bosne i Hercegovine. u pisanoj formi ili upotrebom trajnog nosa~a podataka. kriptografije. ili ako su se ~injenice potvr|ene u potvrdi promijenile.

tako|er je odgovoran da proizvodi. Ako kvalificirana potvrda sadr`i ograni~enja u pogledu vrijednosti transakcija za koje se mo`e upotrijebiti. postupci i drugi ure|aji. Ovjerilac je du`an dokumentirati dostavljanje. prilikom primjene proizvoda i postupaka koje mu je ovjerilac stavio na raspolaganje ili. i da su za generiranje i ~uvanje podataka za formiranje potpisa i formiranje i ~uvanje kvalificiranih potvrda korištena tehni~ka sredstva i postupci koji zadovoljavaju odredbe ovog Zakona.ta~nost podataka u kvalificiranoj potvrdi u trenutku njenog izdavanja. .opoziv potvrde bez odlaganja. za sljede}e: . ekvivalentnih koje sam koristi. Nadzorni organ u okviru inspekcijskog nadzora: .da su podaci za formiranje potpisa i s njima usaglašeni podaci za provjeru potpisa zajedno. . ovjerilac }e dostaviti podatke o potpisnikovom identitetu ako za utvr|ivanje identiteta postoji preovla|uju}i pravni interes u smislu odredbi propisa kojima se ure|uje zaštita podataka. u trenutku izdavanja potvrde bio u posjedu svih podataka za formiranje potpisa. Što se ti~e odgovornosti ovjerilaca za prouzrokovanu štetu Zakon je predvidio da ovjerilac koji izdaje potvrde kao kvalificirane ili garantira za takve potvrde u skladu s ovim Zakonom odgovoran je za štetu svakom licu koje se pouzda u potvrdu. koje koristi ili preporu~uje kao odgovaraju}e za formiranje elektronskog potpisa i prikaz podataka koji se potpisuju.da su zadovoljene odredbe ovog Zakona. . i da potvrda sadr`i sve podatke propisane za kvalificiranu potvrdu. 59. naveden u kvalificiranoj potvrdi. Kao Nadzorni organ Zakon je odredio Ured za nadzor i akreditaciju ovjerilaca pri ministarstvu nadle`nom za informaciono društvo.?lanom 18 Zakon je predvidio da ovjerilac mo`e koristiti samo one li~ne podatke koji su potrebni da bi se usluga pru`ila. po ulaganju odgovaraju}eg zahtjeva.provjerava da li su interna pravila o pru`anju usluga i sigurnosni koncept ovjerilaca u skladu s odredbama ovog Zakona i na osnovu njega 209 . ovjerilac se ne}e smatrati odgovornim za štetu koja je nastala u vezi s upotrebom potvrde izvan ograni~enja. i da je postupak opoziva raspolo`iv. A ako je korišten pseudonim. Ovjerilac koji koristi postupke za siguran elektronski potpis. ako ne doka`e da je šteta nastala bez njegove krivice. koji odgovaraju podacima za provjeru potpisa sadr`anim u potvrdi. A ako je upotreba kvalificirane potvrde ograni~ena. od tre}e strane. On je odgovoran. . zadovoljavaju odredbe ovog zakona. Ovi podaci mogu se pribaviti samo neposredno od lica o kojem se radi ili uz njegovu saglasnost.da je potpisnik. odgovaraju}i u komplementarnom smislu. ovjerilac se ne}e smatrati odgovornim za štetu nastalu u vezi s upotrebom potvrde za transakcije ~ija je vrijednost izvan ovih ograni~enja.

U ovim slu~ajevima ovjerioci su obavezni nadoknaditi troškove aktivnosti nadzornog organa u skladu s propisima donesenim na osnovu ovog Zakona. sve vrijeme obavljanja djelatnosti. . nadzorni organ vodi registar potvrda ovjerilaca koji sadr`i kvalificirane potvrde ovjerilaca za pru`anje usluga u vezi s elektronskim potpisom i ovjeravanjem. Ovi registri moraju biti.registrira ovjerioce koji podnesu obavještenje o po~etku rada i akreditira ovjerioce u skladu s odredbama ovog Zakona. Nadzorni organ vodi elektronski registar ovjerilaca sa sjedištem u Bosni i Hercegovini.utvr|uje ekvivalentnost izvještaja o provjeri iz tre}ih dr`ava. zadovoljava odredbe ovog Zakona i na osnovu njega donesenih podzakonskih propisa i svojih internih pravila o pru`anju usluga i sigurnosnog koncepta. 60. stalno dostupni upotrebom sredstava informacionih i komunikacionih tehnologija. Potvrda Nadzornog organa objavljuje se u „Slu`benom glasniku BiH“. .pru`a uslugu opoziva. ako je ovjerilac prestao pru`ati usluge u vezi s elektronskim potpisom i ovjeravanjem ili mu je pru`anje usluga zabranjeno. Nadzorni organ stavlja svoj sigurni elektronski potpis na registre koje vodi. ili narediti ovjeriocu opoziv potvrda638. Tako|er. Ovakve potvrde mo`e izdavati i Nadzorni organ. nadzire upotrebu tehni~kih sredstava i postupaka iz ovog Zakona. Prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora. generalno. Nadzorni organ ovlašten je preduzeti mjere kojima se osigurava da su obaveze odre|ene ovim zakonom i na osnovu njega donesenim podzakonskim propisima ispunjene.provjerava da li ovjerilac. akreditiranih ovjerilaca i ovjerilaca sa sjedištem u tre}im dr`avama za ~ije potvrde garantira ovjerilac sa sjedištem u Bosni i Hercegovini u skladu s odredbama ovog Zakona. . 210 . kao i izvršiti opoziv potvrda ovjerioca ili potpisnika. . On mo`e zabraniti upotrebu neodgovaraju}ih tehni~kih sredstava i postupaka ili pru`anje svih ili pojedinih usluga u vezi s elektronskim potpisom i ovjeravanjem.provjerava da li tijelo akreditirano za izdavanje potvrda o ispunjavanju sigurnosnih zahtjeva ovog Zakona i na osnovu njega donesenih podzakonskih propisa ispunjava organizacione kriterije iz ovog Zakona. Nadzorni organ }e ovjeriocu zabraniti pru`anje svih ili pojedinih usluga u vezi s elektronskim potpisom i ovjeravanjem ako: 638 ^lan 21 Zakona o elektronskom potpisu BiH. . . a pru`anje usluge opoziva nije preuzeo drugi ovjerilac u smislu ovog Zakona.donesenih podzakonskih propisa.ako ovjerilac pru`a usluge u vezi sa sigurnim elektronskim potpisom.

iskustvo i stru~ne kvalifikacije. Legal Infrastructure of Information Society“. . 640 Vidjeti UNDP ICT. A potvrde koje su izdali ovjerioci sa sjedištem u tre}im dr`avama i ~iju validnost Bosna i Hercegovina mo`e provjeriti bit }e priznate u Bosni i Hercegovini. kao i elektronsko poslovanje u sudskim.. Citiranim Zakonom RS ure|uje se elektronsko poslovanje. 211 . 61. koji koriste postupke za siguran elektronski potpis i koji doka`u da zadovoljavaju odredbe ovog Zakona i na osnovu njega donesenih podzakonskih propisa. Iznije}emo najva`nije karakteristike ovoga zakona. (2003) „Infrastructure of An Information Society. . Sarajevo. .ovjerilac ili njegova zaposlena lica ne demonstriraju pouzdanost koja se zahtijeva za usluge u vezi s elektronskim potpisom i ovjeravanjem koje pru`aju.ne ispunjava obaveze u vezi s opozivom i suspenzijom. upravnim i drugim postupcima. primjena elektronskog potpisa u pravnom prometu.5. 31-45. Ovjerioce. 3. u skladu s odredbama ovog Zakona i na osnovu njega donesenih podzakonskih propisa. Entitet RS donio je Zakon o elektronskom poslovanju i elektronskom potpisu (dalje: Zakon RS). prava. obaveze i odgovornosti subjekata koji u~estvuju u elektronskom pravnom prometu. me|usobni odnosi.639 Njime su ure|eni osnovni elementi elektronskog poslovanja. Potvrde koje su izdali ovjerioci sa sjedištem u dr`avi ~lanici Evropske unije ili dr`avi koja je ~lanica Evropskog ekonomskog prostora i ~iju validnost Bosna i Hercegovina mo`e provjeriti tretiraju se isto kao i doma}e potvrde.nema na raspolaganju potrebna finansijska sredstva.ne pru`a usluge u vezi s elektronskim potpisom i ovjeravanjem u skladu s internim pravilima o pru`anju usluga i sigurnosnim konceptom. korištenje podataka u elektronskom obliku. akreditirati i ovjerioce sa sjedištem izvan Bosne i Hercegovine. Conference material. Nadzorni organ akreditirat }e na njihov zahtjev. Nadzorni organ mo`e.Forum. broj 36/02). ako su ispunjeni uvjeti za priznavanje njihovih potvrda u Bosni i Hercegovini. Akreditiranje ovjerilaca regulisano je ~lanom 23 Zakona.ovjerilac ili njegova zaposlena lica nemaju potrebna specijalisti~ka znanja.ne vodi registar potvrda u skladu s odredbama ovog Zakona i na osnovu njega donesenih podzakonskih propisa. Kvalificirane potvrde ovih ovjerilaca imaju isto pravno djelovanje kao doma}e kvalificirane potvrde. . pod istim uvjetima. 639 Zakon o elektronskom poslovanju i elektronskom potpisu Republike Srpske („Slu`beni glasnik RS”. str.640 Ve} iz sadr`aja Zakona RS vidljivo je da je primjena elektronskog poslovanja veoma široko posmatrana. Zakon o elektronskom poslovanju i elektronskom potpisu u entitetu Republika Srpska 62.3. .

na ugovore iz oblasti porodi~nog prava i na ugovore iz nasljednog prava. (2000). (2004). Osim ovoga. Commission Staff Working Paper. Uslovi koji moraju da se ispune: stranke. 643Vidjeti Legal Barriers in E-business. 4. Beograd. ali je sigurno da je jedan od najzna~ajni~jih postulata elektronskog poslovanja sa stanovišta zaklju~enja ugovora utvr|en u ~lanu 5. str. odnosno putem IKT u pravu Evropske unije 4. Razumije se da se citirana odredba ne primjenjuje na ugovore koji.Za razliku od naprijed navedenih odluka Centralne banke. „E-Commerce Law and Practice in Europe“. Smatrati neku odredbu u Zakonu manje ili više va`nom je nezahvalno. 645 Opširnije Mladen Draški}. 211-256. Hart Publishing. Ian Walden.644 Ona je naro~ito prisutna u zaklju~ivanju ugovora645 641 Zakon o elektronskom poslovanju i elektronskom potpisu Republike Srpske („Slu`beni glasnik RS“. ili preciznije saglasnoš}u njihovih izjava volja. (1986). moraju da se registriraju kod organa sa javnim ovlaštenjima. Brussels. ovaj Zakon se primjenjuje na sve vrste odnosa izme|u subjekata koji u~estvuju u elektronskom pravnom prometu. Opširnije Lillian Edwards. 8-111. 644 Opširnije Steve Hedly. 123-211. U njemu je nazna~eno da se elektronskim dokumentima i porukama nemo`e pore}i punova`nost ili dokazna snaga samo zato što su u elektronskom obliku. objekt ugovora. (2004). Julia Hornie. Oxford University Press. osnov radi koga se posao stvara. ugovoru zaklju~enom elektronskim putem ne mo`e se oduzeti valjanost ili izvršnost isklju~vo na osnovu ~injenice što je u elektronskom obliku. 642 Ibid. „The New Legal Framework for E-Commerce in Europe”.1. koje se primjenjuju samo na platni promet. 33-67.643 Evolucija ekonomskih odnosa i komercijalnih tehnologija odra`ava se i na procesu nastanka ugovora. str. Novi trendovi u zaklju~ivanju ugovora 63. 212 . u cilju njihove valjanosti. „Zaklju~ivanje ugovora o prodaji“. A Publication of the ECLIP Network Woodhead Publishing. str. Ugovor je rezultat sporazuma stranaka do koga dolazi saglasnoš}u volja stranaka. koja utvr|uje da je elektronski oblik ravnopravan sa pismenom formom kada je zakonom ili drugim propisom odre|ena pismena forma. te procedure postizanja saglasnosti regulisani su nacionalnim ugovornim pravom ili u slu~aju me|unarodnih ugovora mjerodavnim izvorima opštih pravila ugovornog prava.641 Na ovu odredbu se nadovezuje i odredba ~lana 8.642 Donošenjem dr`avnog Zakona o elektronskom potpisu rješenja ovog entitetskog Zakona u segmentu regulisanja elektronskog potpisa prestaju da va`e. Zaklju~ivanje ugovora elektronskim proukama. (2002). Tanja Aplin. „Statutes on IT and E-Commerce“. str. broj 36/02).

Akcenat se sa volje prenosi na izjavu volje a ista se intrepretira objektivizirano. Sweet and Maxwell London. posljednji posjet 12. U klasi~nom na~inu poslovanja reklamiranje ne predstavlja preliminarne kontakte. „Compjuter Law: Evidence and Procedure“.2005. Afirmisane su nove procedure zaklju~ivanja ugovora: zaklju~ivanje ugovora putem elektronskih poruka i primjenom informaciono komunikacionih tehnologija. 213 . str.2. Prema rije~ima renomiranog stru~njaka za marketing Seth Godina. „The Internet and E-Commerce Legal Handbook“. „Law of Contract“. 650 Vidjeti Scott W.putem elektronskih poruka primjenom informaciono komunikacionih tehnologija. pregovaranje. Northwestern Journal of International Law and Business. šutnje kao prihvata. Preliminarni kontakti (reklamiranje na Internetu) 64. 4. 373-431. „The Interpretive Turn in International Sales Law”. Autonomija volje ostaje fudamentalni princip ugovaranja uz imanentno uva`avanje principa pacta sunt servnda. Razvijaju se nova obligaciono pravna rješenja: opoziva ponude.646 Zbog toga se u ovoj oblasti posebno jasno uo~avaju promjene u zna~enju pojedinih principa i pojava novih rješenja.649 Najve}a promjena desila se u pravnom tretmanu reklamiranja.H. 647 Vidjeti David Bender. tako se i preliminarni kontakti u novom mediju razlikuju od klasi~nog na~ina poslovanja. Pink.net. marke646 Vidjeti Larry A. Razvijaju se i nove tehnike ugovaranja i dokazivanja: formularni ugovori i opšti uslovi poslovanja na web stranicama ponudioca i sl.647 Naveš}emo najva`nije me|u njima. (2004). 648 Vidjeti G. uvo|enje elektronske forme ugovaranja itd. 649 Vidjeti opširnije http://www. Prima Lifestyles (2001).650 Mnoge kompanije su prepoznale navedene potencijale Interneta. 23-47. Treitel. (1982). ali su najva`niji interaktivnosti web stranica i e-pisama. str. Njoj predhodi eventualna ili fakultativna faza pregovaranja. Više razloga zahtijevalo je ovakvo rješenje.01. u skladu sa standardima koji se primjenjuju u poslovnom prometu. Fakultativne faze se dijele na: preliminarne kontakte.ebusinesslex. Primjena IKT otvorila je najviše novih pitanja u oblasti preliminarnih kontakata. Rezultat ukupnih promjena u procesu ugovaranja648 jeste i nova podjela radnji i faza ugovaranja. mjesto i na~in za dobijanje svih potrebnih informacija prije zapo~injanja pregovaranja i samog zaklju~ivanja ugovora. punktacije i ponekad pripremne ugovore. Ponuda i prihvat sa svim svojim modifikacijama danas tvore obaveznu fazu postupka zaklju~ivanja ugovora. relativizacija pismene forme. Na Internetu reklamiranje to jeste. (1995). Kao i samo zaklju~ivanje ugovora. pa }emo se dalje zadr`ati samo na njima. str. Mathew Bender New York . Zahvaljuju}i njima poruke ne slu`e samo kao jednostrano reklamiranje nego i kao sredstvo. DiMatteo. 1-28.

tj. a od prijatelja klijenti“. uslugama i prilikama za zaradu. Drugu kategoriju ~ini oglašavanje koje se temelji na dobrovoljnom prihva}anju kao rezultatu izgradnje konstruktivnog odnosa izme|u oglašiva~a i klijenta.651 Prvu kategoriju ~ini nametljivo oglašavanje koje ima za cilj uhvatiti kupca spuštena garda. Financial Times Prentice Hall. 47-93. 2002.12.ac. Pošto potencijalni klijent dobrovoljno ulazi u razmjenu informacija o mogu}em ugovoru. Na taj na~in izgra|uje se povjerenje koje predstavlja savršenu podlogu za dalje pregovore. U affiliate marketingu tvrtka dijeli profit od prodaje sa svojim posrednikom (affiliate) koji je oglašavanjem putem 651 Andrew Sparrow.wien. te tra`enjem dopuštenja da se te potrebe zadovolje. elektronsko poslovanje svakako predstavlja konkurentnu prednost u fazi preliminarnih kontakata. 65. Problem se me|utim javlja kada se taj pristup primjenjuje do neu~inkovitosti zbog averzije koju razvija kod potroša~a. Tim pristupom se prema Godinu „od stranaca stvaraju prijatelji. Koncept mre`nog marketinga temelji se na komunikaciji.wu.654 U odnosu na spori i nisko u~inkovit tradicionalni na~in prenosa informacija od osobe osobi. “The Emerging Role of Eletronic Market places on The Internet”.. Affiliate marketing se mo`e definirati kao svojevrsni oblik zajedni~kog brandinga putem Interneta.2005.02. (2003). str.653 Taj se odnos ostvaruje prikupljanjem informacija o potrebama i `eljama klijentele.2004. 7 dana tjedno (“24/7’’).tinške taktike mo`emo podijeliti u dvije kategorije. a naj~eš}e i za direktno (bez daljih pregovora) zaklju~ivanje ugovora.mcgraw-hill. http. Digital and Ehical Environment“. Prentice Hall. prekinuti ga u njegovim aktivnostima.com. posljednji posjet 21. 654 Henry Cheeseman. 214 . Tako distributer sve potrebne informacije mo`e staviti na raspolaganje potencijalnim kupcima 24 sata dnevno. „E-Commerce and the Law: the Legal Implications of Doing Business Online“ (FT Managements Briefings).at. Global.652 Takav pristup u odre|enoj mjeri ostvaruje svoj cilj jer se oglašiva~i rukovode logikom prema kojoj je bolje ostaviti bilo kakav dojam nego ne ostvariti ga uopšte. te neovisno o mediju skrenuti pa`nju na svoj oglas. 652 Vidjeti opširnije http://highered. kao i od opasnosti od tu`bi zbog zabranjenog spam marketinga. širenju informacija o proizvodima. ova se kategorija oglašavanja mo`e smatrati i preliminarnim kontaktima. posljednja posjeta 23. Umjesto uznemiravanja ne`eljenim ponudama ugovorne strane se me|usobno upoznavaju i zatim pristupaju daljnjim kontaktima. Budu}i da ne djeluje na volju potencijalnih partnera ovom na~inu Internet oglašavanja se ne mo`e pridati dejstvo preliminarnih kontakata. „Contemporary Business and E-Commerce Law: The Legal. 653 Vidjeti Bakos Y. Jeftina elektronska komunikacija osloba|a potrebe za fizi~kom prisutnoš}u u obavljanju marketing djelatnosti.

hotmail.2005. Virusni marketing podrazumijeva marketinške strategije koje poti~u korisnike da proslje|uju dobivenu poruku tre}im osobama. str. 215 . na svoje web stranice.hotmail. toj tvrtki usmjerio kupce i ostvario sa njima preliminarne kontakte655.com. u raznim tr`išnim sektorima. jednog od prvih besplatnih pru`atelja besplatnih e-mail usluga na Internetu. Prvi korak je ponuditi besplatan web e-mail servis na http://www. „Contemporary Business and E-Commerce Law: The Legal. 321-509. posljednji posjet 12. provode affiliate marketing i pla}aju Internet posrednicima za dovo|enje kupaca na njihove web stranice. Internet omogu}uje pristup velikom broju potencijalnih kupaca. tradicionalni na~ini tr`išnog komuniciranja („poruke od uha do uha“. 321-509.uio. Partnerstvo funkcionira na na~in da posrednici postavljaju link kompanije ~ije proizvode oglašavaju. virusnim marketingom. odlaze na web stranicu kompanije. newsletterima. „lan~ana pisma” i sl.) posrednik zara|uje unaprijed ugovorenu proviziju. Global. stvaraju}i pri tome potencijal za eksponencijalni rast izlo`enosti marketinškoj poruci i njenom utjecaju na primatelje. Osim što sni`ava ulo`eni napor i trošak posrednika.jus.commerce. 657 Vidjeti http://www. Prentice Hall. U Internet eri. Ukoliko oni ispune `eljenu akciju od strane tvrtke (ispune neki formular. koji }e potom vidjeti poruku na dnu e-maila.) zamijenjeni su tzv. newsletter izdanja ili pla}ene oglase na Internet tra`ilicama i na taj na~in usmjeravaju surfere na web stranice kompanije. Digital and Ehical Environment“. 2002.bannera i linkova smještenih na svojim web stranicama. i to na globalnoj razini. a za vrijeme njenog trajanja ponešto i kupiti. Affiliate program poslu`itelji upravljaju svim tim akcijama na na~in da prate klikove i sve elemente akcija putem sofisticiranih softvera i kodova smještenih u linku.no/lm/electronic. odgovore na anketu i sl.02.com-a. Strategija je imala sljede}i koncept.657 66. takve strategije imaju karakteristiku brzog multipliciranja daljnjim proslje|ivanjem poruke hiljadama i milionima drugih primaoca. Klasi~ni primjer primjene virusnog marketinga mo`emo vidjeti analiziraju}i strategiju Hotmail. str. kupe nešto.com. Kada potencijalni kupci kliknu na takav link. kliknuti na link u poruci koji }e ih odvesti 655 Ibid. e-mailu ili pla}enim oglasima na internetskim pretra`iva~ima. Na dno svakog poslanog e-maila sa njihovog besplatnog servisa automatski dodati re~enicu: „Otvorite besplatni privatni e-mail na http://www. Poput virusa. Potrebno je sa~ekati da korisnici šalju e-mailove svojim prijateljima i suradnicima. 656 Henry Cheeseman. Zbog toga mnoge kompanije. Time se umanjuje problem mre`nog marketinga – nesposobnost ili nemogu}nost tradicionalnih posrednika da osiguraju dovoljan broj osoba koje }e poslušati njihovu prodajnu prezentaciju.656 Affiliate program poslu`itelji omogu}uju sklapanje partnerstva kompaniji i posredniku.

prezime i dr. da li }e se ostvariti svrha preliminarnog kontakta.) koji je sadr`avao u sebi i elektronski katalog. te dati primaocima dodatnu vrijednost. Global.hotmail. troškovno nizak. promocije i ponovnog privla~enja posjetitelja na web stranice je i izdavanje redovnog newslettera. Prednost virusnog marketinga je u tomu što se lako komponuje u ostale marketinške Internet akcije658 i time postaje va`an dio ukupnog plana marketinga i ostvarivanja preliminarnih kontakata.660 Njena marketing strategija se mo`e uzeti kao najbolji primjer razvijanja preliminarnih kontakta dobrom upotrebom newsletter-a. pru`iti dovoljno potrebnih informacija i pota}i dobrovoljna reakcija primaoca ponude.659 Izdavanje kvalitetnog newslettera. Virusni marketing ima pozitivne rezultate kada korisnik razumije i prihva}a virusnu poruku i kada je motiviran da je proslje|uje dalje. Global. Digital and Ehical Environment“. Prentice Hall. osigurava povezivanje sa ~itateljima i stvaranje lojalnih posjetitelja web stranice.com. „Contemporary Business and E-Commerce Law: The Legal. tj. 2001. HTML oblikovan newsletter u~itao se u e-mail klijent primaoca za samo 5 658 Roger Miller. str. Kvalitetna izdanja newslettera osigura}e zadovoljstvo primaoca i njihovu lojalnost izdava~u newslettera. ^im su newsletter izdanja originalnija i informativnija to }e izdava~ lakše pove}avati broj potencijalnih klijenata. South Western College Publishing. prona}i jednostavan. 660 Opširnije o ovom slu~aju Henry Cheeseman. Strategija se sastoji u testiranju prihva}enosti prazni~nog e-maila koji sadr`i kompanijin e-katalog proizvoda i usluga. Ona nudi široku paletu proizvoda i servisa kreiranih s ciljem promoviranja zabavne vo`nje plovilima. tjedne ili mjese~ne cirkulacije. Odnosno. Digital and Ehical Environment“. 216 . 77-154. Zbog toga }emo se kratko osvrnuti ovaj slu~aj. gdje }e potom otvoriti svoj besplatni privatni e-mail i zatim šalju}i e-mailove sa novootvorenog „besplatnog“ web maila proslje|ivati poruke tre}im osobama. na~in distribucije kompanijinih kataloga i pri tome ponuditi posjetiteljima web trgovine ugodno iskustvo pri kupnji i pretvoriti katalog kupce u online kupce. Jasan cilj newslettera olakša}e proces osmišljavanja sadr`aja newslettera. „Contemporary Business and E-Commerce Law: The Legal. 659 Henry Cheeseman. Prvo va`no pitanje jeste. kataloga proizvoda i web stranica.. a istra`ivanja pokazuju da pove}ava i brand awereness (prisutnost trgova~kog `iga). str. 373-391. 2002. Kompanija West Marine poslala je e-mailom personaliziran newsletter (uklju~ivao ime. 373-391. Jedan od na~ina preliminarnih kontakata. Ciljevi kampanje su: pove}anje online prazni~ne prodaje putem e-mail marketinga. 67. Kompanija West Marine je vode}i ameri~ki dobavlja~ opreme i servisa za plovila. da li }e pošiljalac poruke putem newslettera edukovati primaoce. Kkampanja ima slijede}i tok. bilo dnevne. „Law for E-Commerce“. Prentice Hall. 2002.na http://www. str.

4. što tako|e isklju~uje preciziranje i posebno formulisanje pojedinih klauzula. Sadr`aj ponude mora imati obilje`ja odre|enosti ili odredivosti. bez obzira da li je ponudilac imao namjeru da njegovo ponašanje ili izjava budu tuma~eni na taj na~in. Rezultati kampanje su bili vidljivi nakon dvije sedmice slanja ponuda-kataloga. str.sekundi (broadband Internet) iako je sadr`avao 64 stranice e-kataloga. Ponuda 69. duplim klikom na postavljeno pitanje na web stranici da li prihvatate ponudu). 217 . Prijedlog za zaklju~enje ugovora upu}en jednom ili više odre|enih lica predstavlja ponudu ako je dovoljno odre|en i ako upu}uje na namjeru punudioca da se obave`e u slu~aju prihvatanja.1. South Western College Publishing. Ako je preko web stranice u~injen poziv na slanje ponuda te ponude moraju biti u standardizovanoj formi koja nije ništa drugo do tipizirani formularni ugovor koji se nalazi na web stranici i koju ponudilac mora da popuni. Pregovaranja i stvaranja punktacija je teoretski mogu}e i mo`e se pojaviti jedino kod zaklju~ivanja ugovora putem elektronske pošte. Kao ponuda se smatra svaka izjava ili ponašanje koje razumna osoba mo`e shva}atiti kao ponudu. Punktacije 68.662 Ovom definicijom su odre|eni bitni elementi ponude kao jednostranog pravnog posla. Elektronsko ugovaranje je prevashodno bazirano na zaklju~ivanju ugovora putem formularnih tipiziranih ugovora gdje pregovaranje nije mogu}e. ali se onda mora izri~ito naglasiti da se radi o ponudi jer u suprotnom smatra}e se da je dat poziv na davanje ponuda (prihva}ena rješenja iz Be~ke konvencije). “E-Commerce and the Law: The Legal Implications of Doing Business Online“ (FT Managements Briefings). Analizom rezultata utvr|eno je da je 5. pretra`ivati i kupiti `eljeni proizvod direktno iz njihovog e-mail klijenta sigurno i jednostavno.661 4. 2002. kompanija West Marine poslala je prazni~ni Newsletter email na više od 250.3. Financial Times Prentice Hall. „The Legal and Regulatory Environment of E-Business Law for the Converging Economy“. str. 44-190. Elementi zaklju~enja ugovora 4.000 adresa svojih kupaca i klijenata.4. Primaoci e-maila mogli su listati. (2003).600 osoba od ukupno poslanih emailova otvorilo email. 4. te da je njih 900 kliknulo na `eljeni proizvod iz e-kataloga i kupilo proizvod. Ugovori se zaklju~uju automatizovano (npr. 12-33. Nakon testnog e-maila i zadovoljavaju}ih rezultata. 661 Opširnije Andrew Sparrow. 662 Opširnije John Bagby. Mogu}e je ponudu dati i neodre|enom broju lica. Na prvom mjestu to je odre|enost ponu|enog ili ponu|enih.

kao i Henry Cheeseman.99 £ umjesto 299 £. na web stranici Argosa je postojao softverski sistem koji je automatski obra|ivao primljene ponude. ponudilac mo`e biti obvezan ne`eljenim ugovorima. ve} pitanje materijalizacije njihovih izjava volje u elektronskom obliku. 45-65. Shodno tome. Scot Schneberger. „Law for E-Commerce“. McGraw-Hill Education.663 Objavljivanje elektronskog dokumenta na web stranici. 665 David B. Irwin McGraw-Hill. (2000). „E-Commerce Law: Issues for Business“. str. 7-9. (2002).distinkciju izme|u ponude i poziva na davanje ponuda.665 70. 663 Vidjeti John Bagby. autentifikacija poruke i identifikacija pošiljaoca kod elektronskih poruka poslatih elektronskom poštom (otvoreni sistemi) ili na neki drugi na~in koji su stranke dogovorile za slanje i primanje elektronskih poruka (zatvoreni sistemi) su pitanja od zna~aja. 666 Vidjeti Sid L. Argos bi mogao odbiti zaklju~enje ugovora odbijanjem ponude koju mu je poslao svaki potencijalni kupac ili jednostavno šutnjom. Da bi se izbjegla ta opasnost. Canton. Ali. zbog brzine i jednostavnosti zaklju~ivanja ugovora elektronskim porukama. South Western College Publishing 2001. 664 Roger Miller. za elektronske poruke sem bitnih elemenata ponude treba na jasan na~in odrediti: .Ono što je specifi~no za elektronsko zaklju~ivanje ugovora i u ~emu le`i njegova najve}a opasnost nije tuma~enje volje stranaka. John E. „Legal Landmines in E-Commerce“. Prentice Hall. Pošto nije bilo rije~i o ponudi ve} o pozivu na slanje ponuda. str. Samim time je Argos postao obvezan za ispunjavanje na taj na~in zaklju~enih ugovora. Michael Parent. Kao što smo vidjeli iz prethodnog primjera. kao i ~injenice da je mogu}e da takva ponuda bude u~injena cijelom svijetu. odnosno narud`be i automatski slao potvrde o prijemu narud`bi putem e-maila koje su imale sojstvo prihvata primljenih ponuda. „Business Law: Legal. US. u klasi~nom na~inu komuniciranja ugovor još ne bi bio zaklju~en. South Western College Publishing 2002. Peter Newson. 218 . Huff. Preko milion ponuda je došlo na njegovu stranicu. 2003.666 Kompanija Argos je na svojoj web stranici reklamirala prodaju televizora. E-Commerce.664 Nepa`ljivo davanje izjava na ovaj na~in ili slabo konstruisana web stranica mo`e prouzrokovati stvaranje ne`eljenih ponuda upu}enih cijelom svijetu kod otvorenih sistema ili ve}em broju lica kod zatvorenih sistema. To dalje mo`e prouzrokovati obvezivanje ne`eljenim ugovorima koji su nastali kada ponu|eni da prihvat na u~injenu ponudu. Michael Wade. Zbog tipografske greške cijena proizvoda je ozna~ena 2. Spor je na`alost završen vansudskom nagodbom tako da nemamo presudu koja bi mogla biti korisna sudska praksa za druge sudove pri rješavanju sporova u vezi sa elektronskim poslovanjem. Jedan od najboljih primjera ne`eljenih ugovora nastalih lošom elektronskom materijalizacijom volje je slu~aj Argos. Ethical and International Environments“.. 321-509. “Cases in Electronic Commerce”.

219 . tako da sudovi. . 33-44. str. Ako je u pitanju poziv na slanje ponuda ili poziv na pregovaranje pošiljalac zadr`ava pravo izbora ugovornog partnera. Pošto su uvjek nametnuti od jedne strane. ponu|eni prostim prihvatom. Standardni uslovi poslovanja su skoro uvjek inkorporisani u sam ugovor.3. valutu i na~in pla}anja. modem. naru~iti robu i usluge ili davanjem prihvata sklopiti ugovor razmjenom elektronskih poruka. „E-Commerce Law: Issues for Business“.1. odgovaraju}i program i konekciju na Internet putem jednog od pru`aoca Internet usluga (dalje: ISP) mo`e pristupiti sistemu. Copenhagen Business School Press. bilo putem elektronske pošte ili web stranice nazna~iti da li se radi o ponudi ili pozivu na davanje ponuda. To nije zatvoreni sistem kao kod telefaksa.cijenu. Da bi se minimalizirao rizik od ne`eljenih sudskih presuda ponudilac mora jasno na svojoj elektronskoj poruci ili dokumentu.klauzulu o opštim uslovima poslovanja. (2003). na primjer. „Communication Practice E-Commerce Law: Doing Business Online“.2. 4. naj~eš}e telefonske linije. Svako ko ima moderni kompjuter.na~in zaklju~enja ugovora.668 Ako sadr`aj elektronske pošte ili web stranice ukazuje da je rje~ o ponudi.. Za ovo bi bilo potrebno izdejstvovati sudsku presudu.klauzulu o ograni~enju ili isklju~enju odgovornosti za odre|ene slu~ajeve. . slanje reklama i drugih promotivnih dokumenata. ako se doka`e da je rje~ o nefer klauzuli mogu da im oduzmu pravno dejstvo. tj. a samim tim moraju biti jasno vidljivi u ponudi. South Western College Publishing. . 4. Klauzula o opštim uslovima poslovanja 72.geografska ograni~enja.3.isporuku ili na~in izvršenja ugovorne obveze. ve} otvoreni sistem razli~itih mre`a i sistema.1. poslati poruku elektronskom poštom. nisu rezultat pregovaranja oni su pod strogom kontrolom vezanom za nefer klauzule. 667 Vidjeti opširnije Simmons&Simmons. (2002). . . 668 Vidjeti opširnije John Bagby.mjerodavno pravo. Distinkcija izme|u ponude i poziva na davanje ponuda 71.1. Za ovaj na~in elektronskog poslovanja naj~eš}e se koristi elektronska pošta.667 Pod tim se misli da korisnik mo`e pristupiti informacijama sa web stranice. Internet koristi modernu digitalnu tehnologiju. Pozivom na davanje ponuda smatra se slanje elektronskih kataloga proizvoda i usluga. . u ovom slu~aju ispoštovanom procedurom za zaklju~ivanje ugovora (npr. duplim klikom na postavljeno pitanje na web stranici da li prihvatate ponudu) sklapa ugovor i ponudilac je obavezan na taj na~in zaklju~enim ugovorom.

ponudilac mora znati da li nacionalna prava dr`ava u kojima njegovi potencijalni klijenti imaju sjedište dozvoljavaju klauzule egzoneracije. Commission Staff Working Paper. 670 Ibid. Zbog toga je preporu~ljivo da elektronska ponuda odredi mjerodavno pravo. crva. Copenhagen Business School Press. Brussels. Dodatnu komplikaciju unošenju klauzula o ograni~enju ili isklju~enju odgovornosti ~ini razli~itost pravnog regulisanja. kao i John Bagby. 33-44. Zbog toga odre|ivanje mjerodavnog prava mo`e predstavljati veliku teško}u. Na primjer. 671 Vidjeti opširnije Simmons&Simmons.dio ponude koja se prvo mora pro~itati da bi se došlo do mogu}nosti da kliknete na dugme „prihvatam“ i da tako zaklju~ite ugovor. (2003). 220 . .670 Sem uobi~ajenih klauzula o ograni~enju ili isklju~enju odgovornosti u elektronskom poslovanju putem web stranica pojavljuju se klauzule isklju~enja odgovornosti za štetu pruzrokovanu:671 . a ne nametanjem. str.3. 4. South Western College Publishing (2002). .hiperlink u sentenci koja bi izgledala: klikom na dugme „prihvatam“ potvrdili ste da ste upoznati i da prihvatate uslove iz ponude. ponudilac sa sjedištem u EU šalje ponudu elektronskom poštom klijentima u SAD. „E-Commerce Law: Issues for Business“.669 Ova pravila su opšte prihva}ena. Klauzula o ograni~enju ili isklju~enju odgovornosti za odre|ene slu~ajeve 73.napadima kompjuterskih virusa. (2004). klauzula egzoneracije u pravima dr`ava ~iji dr`avljani se mogu pojaviti kao ugovorne strane. tj.3. trojanskih konja i drugih destruktivnih programa. Klauzula o ograni~enju ili isklju~enju odgovornosti za odre|ene slu~ajeve je ugovoreni dozvoljeni na~in ograni~enja odgovornosti ponudioca za doga|aje koji se mogu desiti a bez krivice i odgovornosti ponudioca. pa va`e i u situacijama elektronskog zaklju~ivanja ugovora. Japanu i Norveškoj.1. te u kojem obimu i za koji slu~aj se one eventualno mogu ugovoriti. „Communication Practice E-Commerce Law: Doing Business Online“.hiperlink prikazan na dnu stranice preko kojeg se jednostavnim klikom na njega dolazi do standardnih uslova iz ponude. Internet i elektronsko poslovanje ne poznaju pojam dr`avnih granica. Da bi klauzula proizvodila efekte ona mora proizi}i iz pregovora ugovornih strana. 669 Vidjeti Legal Barriers in E-business.Postoje tri tipizirana na~ina za prezentaciju standardnih uslova ponude na web stranici: . iskorištavanjem nekog oblika dominantnog polo`aja jedne od ugovornih strana. Ukoliko to nije slu~aj.

7-9. „Legal Landmines in E-Commerce“. crva. 221 .promjenama uslova na web stranici ili sadr`aja web stranice. str. Zbog dinami~nosti elektronskog poslovanja kao i specifi~nosti medija u kojem se pojavljuje potrebno je konstantno nadopunjavati i mjenjati sadr`aj web stranice. Korisnik tako|er preuzima odgovornost za štete nastale zbog toga što snimljeni ili na drugi na~in primljeni dokumenti sa web stranice ponudioca sadr`e viruse ili druge destruktivne programe. Zbog toga ponudioci na svoje web stranice postavljaju klauzulu o isklju~enju rizika od napada kompjuterskih virusa. Razmotri}emo svaku od ovih klauzula posebno budu}i da su one karakteristi~ne jedino za davanje ponuda i zaklju~ivanje ugovora elektronskim putem. (2002). Radi predupre|ivanja svoje odgovornosti za takve propuste ponudilac na svojoj web stranici postavlja klauzulu o isklju~ivanju odgovornosti zbog štete u~injene promjenama uslova na web stranici ili sadr`aja web stranice. Izdvajamo formulaciju iz prakse koja sintetizira egzonerativne napore ponudioca: „Informacije sadr`ane na web stranici mogu sadr`avati odre|ene tehni~ke neta~nosti ili tipografske greške.presretanjem primljenih poruka. McGraw-Hill Education. . Canton. kao i zaštitu hardvera i softvera tre}ih lica koji imaju pristup korisnikovom sistemu“.. Njena uobi~ajena formulacija glasi: „Korisnik preuzima punu odgovornost za zaštitu svog kompjutera i kompjuterskog sistema uklju~uju}i hardver i softver.promjenama specifikacije robe u~injene na web stranici.672 Zbog toga ponudilac na svojoj web stranici po pravilu postavlja klauzulu o isklju~ivanju odgovornosti za štete nastale navedenim nedozvoljenim postupcima tre}ih lica. zaštitu baza podataka u svom sistemu. Korisnik prihvata rizik da poslata poruka kompaniji mo`e biti presretena prije primitka od strane kompanije kao i da njegova poruka koja je primljena od kompanije mo`e biti neovlašteno iskorištena od tre}eg lica. Pri tome se mogu potkrasti greške tipografske ili sadr`ajne prirode pogodne da dovedu korisnika u zabludu. Samim tim postoji opasnost da kompjuteri klijenata koji pristupaju web sajtu ponudioca usljed sigurnosnih propusta od strane ponudioca budu napadnuti bilo virusima bilo nekim drugim destruktivnim programima. Jedna od standardizovanih verzija takve klauzule glasi: „Kompanija }e preuzeti razumne mjere da obezbijedi da elektronske poruke primljene putem web stranice ne}e biti dostupne neovlaštenim tre}im osobama. 74.. Kompanija ne preuzima odgovornost za obezbje|enje poruka od postupaka neovlaštenih tre}ih lica“. Internet kao medij u kojem se naj~eš}e obavlja elektronsko poslovanje je baziran na korištenju kompjutera. . 672 David B. trojanskih konja i drugih destruktivnih programa. John E. Otvorenost poslovanja preko Interneta mo`e rezultirati presretanjem poruka i dostupnoš}u klijentovih podataka neovlaštenim osobama na neki drugi na~in.

133-187. nego u klasi~nom na~inu poslovanja. Vergleichende Rechts-Wissenschaft.4. Library Association Publishing (1999). str.3. C. One ne osloba|aju ponudioca du`nosti da svoje obaveze izvrši na vrijeme i uredno. kao i spora nastalog korištenjem ove web stranice“. (2004). odre|ivanje mjerodavnog prava je va`nije u elektronskom. nastalog na ovaj na~in. Na~in zaklju~enja ugovora 77. 75. Hamburg. kao prethodna pitanja }e se otvoriti sukob zakona i jurisdikcija.5. „The Grean Paper on a Future Rome I Regulation-on the Road to Renewed European Private International Law of Contracts”. 77-92.673 Zbog toga ponudilac naj~eš}e na svojoj web stranici ili u poruci putem elektronske pošte postavlja klauzulu o mjerodavnom pravu. a po kvalitetu je isti ili bolji od specifikacije u~injene na web stranici“. forma sadr`aj. Armstrong. pravo da umjesto proizvoda isporu~i njegov supstitut ukoliko on po svojim materijalnim svojstvima odgovara upotrebi za koju je namjenjen. Peter Mankovski. U literaturi se kao dobar primjer navodi slijede}a formulacija: „Ugovor zaklju~en preko ove web stranice je u potpunosti podlo`an pravu sjedišta ponudioca-engleskom pravu i smatra se da je zaklju~en u Engleskoj. prilikom eventualnog spora povodom ugovora. Zbog toga što Internet ne poznaje geografske ni dr`avne granice. Zbog razli~itih stavova nacionalnih 673 Ulrich Magnus. Metod i procedura za prihvat ponude. Ukoliko mjerodavno pravo nije navedeno u samoj ponudi. va`enje i uslovi ponude su obavezni dio elektronske ponude. str. Sve informacije koje su dostupne na web stranici su date sa svrhom informisanja i ne sadr`avaju nikakvu garanciju za njihovu ta~nost“.Informacije mogu biti promjenjene ili nadopunjene bez prethodnog obavještenja. Kompanija zadr`ava pravo modifikacije specifikacije bilo kojeg proizvoda ako nije u mogu}nosti da nabavi taj proizvod. ispunjenje i validnost ovog ugovora se procjenjuje po engleskom pravu i engleski sud }e imati isklju~ivu jurisdikciju za rješavanje sporova povodom ugovora zaklju~enog putem ove web stranice. Kao standardna mo`e se navesti sljede}a kaluzula: „Sve robe prodaju su po specifikaciji koja se nalazi na web stranici. 674 Opširnije.3. 222 . Mjerodavno pravo 76.1.1. Ove kaluzule imaju osoba|aju}i efekat samo u pogledu predmeta obaveze. J. Zbog velikog broja klijenata kojima se elektronska ponuda šalje postoji realna mogu}nost da prodavac ne mo`e da odgovori svima onima koji su poslali prihvat. Ukoliko za robu postoji supstitut. „Staying Legal: A Guide to Issues and Practice for Users and Publishers of Electronic Resources“. ponudioci ~esto na svoje web stranice unose klauzulu kojom obezbje|uju pravo da ugovor izvrše isporukom supstituta. 4.674 4.

6-26. vrijeme i na~in isporuke. valutu i na~in pla}anja kao i sve poreze koji su uklju~eni u cijenu proizvoda ili usluge. duplim klikom na postavljeno pitanje na web stranici da li prihvatate ponudu).C.676 Kao naj~eš}i instrument elektronskog pla}anja pojavljuje se digitalni novac. Primjer: “Roba }e biti isporu~ena kupcu u prodav~evoj fabrici. Copenhagen Business School Press. 677 Vidjeti opširnije Simmons&Simmons. 77-92. “Communication Practice E-Commerce Law: Doing Business Online“. Dalje se utvr|uje da prihvat ne obavezuje kompaniju dok ga ona ne primi. Digitalne nov~anice677 za razliku od tradicionalnih (papirnih i metalnih) sastoje se od izvesnog broja bitova. „Communication Practice E-Commerce Law: Doing Business Online“. valuta i na~in pla}anja 79. Isporuka ili na~in izvršenja ugovorne obveze 78. Jedna od karakteristika elektronskog poslovanja je i elektronsko pla}anje koje nekad ima i funkciju davanja prihvata konkludentnim radnjama. Copenhagen Business School Press. Rizik i pravo vlasništva nad robom }e prilikom isporuke u fabrici pre}i na kupca. kao i troškove transporta robe i njenog osiguranja. str. Ponuda u~injena elektronskim porukama mora sadr`avati cijenu. kada se smatra da je ugovor zaklju~en. South Western College Publishing (2002).3. a realno ispunjenje ugovornih obaveza zahtijevaju da ponudilac u ponudi precizira i mjesto. Napokon. str. kao i John Bagby. zbog svojstava Interneta kao medija i sredstava (hardver i softver) putem kojih se ponuda šalje. (2003).675 Kada kompanija primi prihvat u ponudom nalo`enoj standardizovanoj formi sa web stranice. 223 . Pri tome je poslovni standard da su modaliteti ispunjenja ponudio~evih obaveza povezani modalitetima pla}anja kao osnovnom obavezom prihvatioca. smatra}e se da je dat prihvat kada ponudilac da nalog za elektronsko pla}anje. Cijena. elektronske ponude sadr`e i objašnjenja same procedure davanja prihvata (npr. Kupac }e snositi sve troškove doma}ih i inostranih poreza. Library Association Publishing (1999). tj. 4.(2002). 133-194. str. ponuda u~injena elektronski obavezno sadr`i i podatak. elektronskih podataka. Klauzula o na~inu zaklju~enja ugovora po pravilu odre|uje da sve narud`be moraju biti date u standardizovanoj formi koja se nalazi na web stranici (formularni ugovor).6. tj.1. notifikacija }e biti poslana elektronski pošiljaocu prihvata. Predstavljanje realnog novca u elektronskom obliku nu`no zahtijeva pres675 Vidjeti opširnije Simmons&Simmons. 676 Opširnije. „E-Commerce Law: Issues for Business“. J. „Staying Legal: A Guide to Issues and Practice for Users and Publishers of Electronic Resources“.7.3. odnosno pošiljaocu narud`benice. odnosno izvršenja druge ugovorne radnje.” 4.prava o tome kada je ponuda primljena.1. Armstrong. Virtualna elektronska forma ponude i prihvata.

finansijska institucija mora da evidentira serijske brojeve svih prispjelih digitalnih nov~anica. Prvi je upotrebom specifi~nih kriptografskih metoda ~ime se mo`e posti}i anonimnost digitalnog novca. Klijent šalje digitalnu nov~anicu.likavanje karakteristika realnog novca. što garantuje anonimnost. Trgovac odmah 678 Ibid. postoje dvije razli~ite vrste novca zasnovanog na digitalnim nov~anicama. Postoji razlika izme|u on–line i off–line pla}anja. sa šifriranim serijskim brojem. „Slijepa metoda“ funkcioniše na slijede}i na~in. a od 1995. Klijent zatim dešifruje serijski broj. U slu~aju off–line pla}anja digitalne nov~anice se mogu koristiti više puta. Pri svakoj kupovini preko Interneta. „slijepe metode“ i skladište ga na fiksnom disku svog ra~unara.swlearning. 224 . serijski broj nije poznat finansijskoj instituciji. Kada je u pitanju on–line pla}anje autenti~nost nov~anica mora biti provjerena odmah.11. Najpoznatiji on–line sistemi su E-Cash firme DigiCash i Net Cash. U suštini. Finansijska institucija „ovjerava“ nov~anicu i šalje je nazad klijentu. E–Cash je ponudila i DeutsheBank AG iz Frankfurta. Trenutno na Internetu postoji nekoliko sistema elektronskog novca zasnovanih na „digitalnim nov~anicama“ (digitalni novac). u okviru pilot-projekta. Finansijska institucija mora da provjeri autenti~nost koriš}enjem spiska svih nov~anica koje su emitovane.2004. Da bi se sprije~ila dvostruka potrošnja. Osvrnu}emo se na njih.679 Potroša~i povla~e digitalni novac sa svog E–Cash ra~una upotrebom tzv. kao što su anonimnost. Anonimnost mo`e biti garantovana. ne mogu uspostaviti vezu izme|u potroša~a i nov~anica koje je on koristio. To zna~i da se neka digitalna nov~anica koristi samo jednom. Prema tome. E–Cash sistem razvila je firma DigiCash.com. E–Cash je anonimni digitalni novac ~ija se ispravnost provjerava on-line. Pored toga.678 Najpoznatiji of–lajn sistemi su Mondex i VisaCash. godine nudi ga Mark Twain Bank iz Sent Luisa. autenti~nost i mogu}nost sitnih pla}anja. Drugi slu~aj su nov~anice sa mogu}noš}u identifikacije potroša~a koje omogu}avaju finansijskoj instituciji da identifikuje potroša~a i da prati pla}anja u kojima je data nov~anica bila koriš}ena. U cilju izbjegavanja dvostrukog trošenja neophodno je smjestiti informacije o korisniku ili korisnicima na samu nov~anicu kako bi se provjera mogla obaviti kasnije. a od strane odgovaraju}e finansijske institucije. ni trgovac. 679 Vidjeti poširnije http://www. 80. Finansijska institucija zna kom potroša~u su nov~anice prenijete na po~etku. posljednji posjet 12. a finansijska institucija }e koristiti ove informacije samo u slu~aju otkrivanja dvostrukog trošenja. potroša~ daje digitalne nov~anice trgovcu. od oktobra 1997. finansijskoj instituciji. U tom slu~aju ni finansijska institucija.

~ak i kada nisu šifrirani. 134 -163. First Virtual platni sistem jedinstven je po tome što ne koristi enkripciju. Danas se E–Cash–om obavlja velika ve}ina digitalnih transakcija na Internetu. 81. 680 Vidjeti opširnije Simmons&Simmons. Troškovi provjere autenti~nosti digitalnih nov~anica su relativno veliki. Copenhagen Business School Press. Trgov~eva banka registruje brojeve emitovanih digitalnih nov~anica. transakcije se obavljaju upotrebom First Virtual-ovog li~nog identifikacionog broja (FV PIN) koji se odnosi na kup~ev ra~un kod First Virtual-a. Glavni cilj kompanije First Virtual Holdings bio je da se stvori platni sistem na Internetu koji je jednostavan za upotrebu.2005. 225 . 681 John Bagby.netlitigation. Umjesto koriš}enja brojeva kreditnih/debitnih kartica. posljednji posjet 23. a sa radom je otpo~eo oktobra 1994. 82. Bezbjednost E–Casha posti`e se upotrebom asimetri~nog kriptografskog algoritma. Kona~no. bez mogu}nosti identifikacije potroša~a koji ih je utrošio. a trgovac isporu~uje proizvode/usluge. str. ako je sve u redu. Ra~un neke osobe se nikada ne zadu`uje dok ona. First Virtual platni sistem zasnovan je na postoje}im Internet protokolima. Registrovanjem serijskih brojeva digitalnih nov~anica sprje~ava se dvostruko trošenje digitalnog novca. „E-Commerce Law: Issues for Business“. jer provjera treba da se obavi on-line. zbog toga što je on otvorena mre`a. First Virtual koristi elektronsku poštu za komunikaciju sa kupcem.682 Od kupaca i prodavaca ne zahtjeva se instaliranje novog softvera mada im je na raspolaganju softver za automatsku obradu prodaje. ne mogu da se koriste za zadu`ivanje kup~evog ra~una. putem elektronske pošte. (2002). 27-36. Prodavci koriste elektronsku poštu. Osnovna filozofija njihovog platnog sistema jeste da izvjesne informacije ne treba da „putuju“ Internetom. saldo na ra~unu trgovca pove}ava se za dati iznos. koji treba da potvrdi zadu`enje svog ra~una. Ovi li~ni identifikacioni brojevi mogu da se šalju preko Interneta jer. Svaka osoba koja ima E–Cash ra~un mo`e da prima E–Cash nov~anice. To zna~i da je pogodnost ovog sistema za mikro-pla}anja (pla}anja u veoma malim iznosima) pod znakom pitanja. mo`ete prodavati ili kupovati preko Interneta upotrebom First Virtual sistema. ne potvrdi da prihvata zadu`enje.681 ali je njegova budu}nost neizvjesna zbog odlu~nog insistiranja na potpunoj anonimnosti. Ako imate pristup elektronskoj pošti preko Interneta. South Western College Publishing (2002). „Communication Practice E-Commerce Law: Doing Business Online“. godine.02. First Virtual (FV) je jedan od prvih platnih sistema na Internetu. 682 Vidjeti http://www.680 Pristup ra~unu mo`e dodatno biti zašti}en upotrebom li~nih lozinki.com. str. ~ime je ukinuta bilo kakva mogu}nost pra}enja transakcija.prebacuje ove nov~anice u svoju banku. kako bi provjerio da li su ispravne. a okosnicu sistema ~ini Internet elektronska pošta i MIME standard.

83. SET (Secure Electronic Tramnsaction) PAYMENT PROTOKOL je industrijski standard sponzoriran od strane MasterCarda i VISA za siguran (šifrovan) „end-to-end” proces pla}anja. Prihvat je izjava ili drugo ponašanje ponu|enog koje ukazuje na saglasnost sa ponudom.686 4. Ovaj se na~in naj~eš}e 683 Vidjeti Ian Walden.Telnet ili automatizovane programe koji koriste First Virtual-ov SMXP protokol za provjeru ra~una i iniciranje transakcije pla}anja. 684 Ibid. 123. Ni kupac ni prodavac ne moraju da instaliraju dodatni softver da bi koristili ovaj sistem. 685 Vidjeti http://www. „The New Legal Framework for E-Commerce in Europe” Hart Publishing (2004).8. Kupovina je. Sve što je potrebno da bi neka osoba prodavala robu/usluge preko Interneta je obi~an ~ekovni ra~un. 686 Vidjeti Andrew Sparrow. kao i Lillian Edwards. (2003). str.3.2005. „E-Commerce and the Law: The Legal Implications of Doing Business Online“ (FT Managements Briefings) Financial Times Prentice Hall. ponudilac rizikuje da bude obavezan ne`eljenim ugovorima.683 Kupci su skoro stoprocentno zašti}eni od prevare jer se njihov ra~un ne zadu`uje bez njihovog odobrenja.uk zadni posjet 12. ili prodavac u First Virtual sistemu jer First Virtual ne provjerava trgovce.687 Ako ova klauzula ne postoji. 687 Opširnije Scott W. Prihvat 85. First Virtual ima vrlo male provizije u pore|enju sa drugim platnim modelima na Internetu. odnosno ugovorima koje ne mo`e izvršiti i samim tim snosi naknadu štete zbog neizvršenja ugovora. str. u suštini. anonimna budu}i da trgovac od First Virtual-a nikada ne dobija ime kupca. Geografske limitacije 84. 222-231. 53-59. 222-231. period izme|u momenta prodaje i momenta deponovanja sredstava na ra~un trgovca iznosi 91 dan. Osim toga.co. 178-190. pa ~ak i u odnosu na direktnu obradu kreditnih/debitnih kartica.weblaw. Posluju}i preko Interneta posluje se sa cijelim svijetom. First Virtual sistem ima dosta dobrih strana. 4. “The Internet and E-Commerce Legal Handbook“. što je izuzetno duga~ak period.1. str. Kona~no. (2000). Ukoliko je ponudilac u ponudi odredio na~in davanja prihvata on je obavezan za ponu|enog. Ukoliko su roba i usluge koji se nude dostupni samo u nekim dr`avama ponudilac u svojoj ponudi mora unijeti klauzulu „geografske limitacije” u kojoj }e odrediti za koje klijente i iz kojih zemalja se ponuda odnosi. niti od njih zahtijeva da imaju posebne poslovne ra~une kod ove banke. „E-Commerce Law and Practice in Europe“. 226 . Veoma je lako postati trgovac. Prima Lifestyles (2001). str. Pink.684 Osnovni nedostatak ovog sistema je taj što trgovac snosi sav rizik. Julia Hornie.02.685 SET je grupa protokola dizajniranih za sigurno pla}anje kreditnom karticom preko Interneta. A Publication of the ECLIP Network Woodhead Publishing.4.

odnosno kad elektronska poruka koja predstavlja prihvat u|e u informacioni sistem ponudica. Analogno tome. „Communication Practice E-Commerce Law: Doing Business Online“.688 4. smatra se da je slanje elektronske poruke izvršeno iz mjesta gdje pošiljalac ima svoje sjedište. 688 Lillian Edwards. Mjesto i vrijeme zaklju~enja ugovora 86. Ako nije dogovoreno druga~ije. elektronska poruka poslana iz mjesta u kome pošiljalac ima boravište u vrijeme slanja poruke. odre|uje softversku aplikaciju preko koje se daje prihvat (npr. Tada je.690 Ne bude li dogovoreno druga~ije. kao i Simmons&Simmons. 54. Ponudilac odre|uje na~in za davanje prihvata. str. 54. dupli klik na kvadrati} na kojem piše da se prihvataju uslovi iz ponude i da ste u potpunosti saglasni sa elementima ponude ili prosto davanjem naloga za pla}anje što predstavlja prihvat konkludentnim radnjama). Za trenutak njegovog nastanka usvojena je teorija prijema. postoji i pretpostavka da je poruka primljena u mjestu gdje primalac ima sjedište ili prebivalište u vrijeme prijema poruke. Copenhagen Business School Press. “The New Legal Framework for E-Commerce in Europe” Hart Publishing (2004). poruka je primljena u trenutku u kome elektronska poruka u|e u odre|eni informacioni sistem. odnosno prebivalište u vrijeme slanja elektronske poruke. Tehnološka revolucija je ovu mogu}nost u~inila specifi~nom i ona se naj~eš}e pojavljuje u obliku kup~evog davanja naloga za pla}anje preko web stranice prodavca koja se ima smatrati prihvatom.691 Ako je primalac odredio informacioni sistem za svrhu primanja elektronskih poruka. str. Smatra se da je elektronska poruka primljena u mjestu u kome primalac ima boravište u trenutku prijema poruke. str. smatra se primljenom kada primalac elektronske poruke otvori poruku. 56 691 Ibid. Smatra se da elektronska poruka dolazi od pošiljaoca ako je poslana od strane pošiljaoca ili od strane osobe koju ovlasti pošiljalac. 689 Ibid. 690 Ibid. tj. Ukoliko je elektronska poruka poslana na informacioni sistem koji se razlikuje od odre|enog informacionog sistema. vrijeme prijema elektronske poruke je vrijeme kada elektronska poruka u|e u informacioni sistem primaoca.5.689 U skladu sa prethodnim stavom riješeno je i pitanje mjesta slanja i prijema elektronskih poruka u slu~aju da pošiljalac ili primalac nemaju stalno prebivalište. Dejstvo urednog prihvata je nastanak ugovora.primjenjuje u elektronskom poslovanju. 227 . (2002). pravno posmatrano. str. 56. Davanje prihvata konkludentnim radnjama nije rijetkost u elektronskom poslovanju.

Julia Hornie. Ova pretpostavka ne podrazumijeva da poslana elektronska poruka odgovara primljenoj elektronskoj poruci. Ako primalac u razumnom roku ne pošalje potvrdu prijema.692 Pošiljalac. pretpostavlja se da je primalac primio odnosnu elektronsku poruku. Ovim rješenjima pokušali su se riješiti nesigurnost i strah od automatizovanog slanja poruka. postupaju}i sa pa`njom koja se u prometu zahtjeva. odnosno koji je programiran nalogom pošiljaoca da djeluje automatski ili ako je primalac utvrdio porijeklo poruke primjenom postupka ili tehnologije koja je unaprijed dogovorena izme|u pošiljaoca i primaoca. 96-123. str. A Publication of the ECLIP Network Woodhead Publishing. 692 Opširnije Ian Walden. (2000). gdje nekad bez krivice mo`e do}i do ponavljanja poruka i do obvezivanja ne`eljenim ugovorima.87. da se radi o ponovljenoj poruci. 228 . potvrda se mo`e dati na bilo koji na~in. Izuzetak postoji ako je primatelj.ako je primatelj znao ili je postupaju}i sa pa`njom koja se u prometu zahtijeva mogao znati da elektronska poruka ne potje~e od pošiljaoca ili nije koristio dogovorenu tehnologiju ili postupke. Ukoliko pošiljalac nije sa primaocem dogovorio odre|eni oblik potvrde prijema elektronske poruke. Smatra se da elektronska poruka ~ije je va`enje uslovljeno prijemom potvrde nije primljena dok pošiljaoc od primaoca ne dobije tra`enu potvrdu o prijemu. odnosno osobe koja je poslala elektronsku poruku u ime pošiljaoca. ima pravo da od primaoca u razumnom roku zatra`i potvrdu o prijemu poruke. „E-Commerce Law and Practice in Europe“. Izlo`ena osnovna pravila dalje su precizirana. kako bi se pravna rješenja prilagodila mogu}nostima IKT. Prethodno se ne odnosi na slijede}e slu~ajeve: . smatra}e se da elektronska poruka nikada nije ni bila poslana. znao ili mogao znati. uklju~uju}i i radnje koje su dovoljne da uka`u pošiljaocu da je elektronska poruka primljena. Kada pošiljalac dobije primao~evu potvrdu prijema. osim ako druga~ije nije ugovoreno. Primalac ima pravo da svaku primljenu elektronsku poruku smatra samostalnom i da djeluje na osnovu te pretpostavke. Slanje elektronske poruke je izvršeno kada ona u|e u informacioni sistem koji je van kontrole pošiljaoca.kada je primatelj primio obavijest od pošiljaoca da elektronska poruka ne potje~e od pošiljaoca i imao razumno vrijeme da djeluje u skladu sa tim ili . Tako }e se pretpostaviti da elektronska poruka dolazi od pošiljaoca i onda ako je poruka poslana od strane informacionog sistema kojeg je programirao sam pošiljalac. u svakom slu~aju.

2002. 694 Vidjeti A Guide for Business to The Electronic Commerce (EC Directive)Regulations 2002. Kupac prima certifikate i generiše zahtjev za kupovinu koji }e poslati prodavcu. Zaklju~ivanje ugovora putem elektronskih poruka i primjenom IKT uklju~uje procese pretra`ivanja (npr. koju zahtjeva kupac. 229 . Zahtjev za iniciranje kupovine kupac šalje prodavcu. uklju~uju}i dvostruki potpis. Zahtjev za kupovinu je elektronska poruka koja se sastoji iz dva dijela. koju zavisno od formulacije na web stranici prodavca mo`e dati u obliku ponude ili prihvata (u zavisnosti da li je data ponuda ili je u~injen poziv da se daju ponude). koji sadr`i naziv kreditne kartice (dalje kartice) koju vlasnik koristi. IEEE. Prodavac prima zahtjev kupca za iniciranje kupovine i vra}a odgovor koji sadr`i certifikate. uklju~uju}i opis proizvoda ili usluga i ukupnu cijenu. „Staying Legal: A Guide to Issues and Practice for Users and Publishers of Electronic Resources“. Softver instaliran na web stranici prodavca prima informaciju o narud`bi. Odgovor uklju~uje certifikate prodavca koji }e se kasnije koristiti za enkripciju poruka. Potom prodavac prima zahtjev za iniciranje kupovine.4.6. Certfikat provjerava~a bit }e korišten za zaštitu informacije pla}anja koja mu se šalje.694 Kupac pristupa web stranici prodavaca. pretra`ivanje web stranice ponudioca). (2004).W. autorizaciju pla}anja i samo pla}anje kao na~in prihvat konkludentnim radnjama. Nakon toga daje narud`bu.695 Ovaj zahtjev tra`i kopiju prodav~evog certifikata koji sadr`i njegov javni klju~ i kopiju certifikata provjerava~a koji sadr`i njegov javni klju~ – klju~ razmjene. odnosno prihvata. 89.693 davanja ponude. pretra`uje podatke o proizvodima i uslugama i priprema narud`bu koja mora biti u standardizovanoj formi sa web stranice (formularni ugovor). „A Three-layer Architecture fo E-Contract Enforcement in an E-Service Environment”. J. Dva dijela poruke su instrukcija narud`be (O). July. Softver kupca kreira zahtjev za iniciranje kupovine (purchase initiate). Kad prodavac primi prihvat u propisanoj standardizovanoj formi koja se nalazi na web stranici. Proces zaklju~ivanja ugovora po~inje kada kupac prodavcu pošalje zahtjev iniciranja (PINIT). Tehnologija zaklju~ivanja ugovora 88. Prodavac je spojen sa sistemom provjerava~a i taj sistem obezbijedit }e mu kopiju certifikata provjerava~a. Prodavac prima ovaj zahtjev i šalje odgovor. (1999). koju zahtijeva trgovac i instrukcija pla}anja (PI). odnosno pošiljaocu narud`benice i dati instrukciju pla}anja. Library Association Publishing. prevoz i isporuku. odgovora i digitalno je potpisuje provla~e}i odgovor kroz hash funkciju 693 C. Certifikat prodavca bit }e korišten za zaštitu instrukcije narud`be koja mu se šalje. Armstrong. Chiu. 695 Vidjeti Dickson K. Prodavac generiše poruku. Department of Trade and Industry. obavještenje o primljenoj narud`bi (notifikacija) }e biti poslana elektronski pošiljaocu prihvata.

Grefen P. kupljeni proizvodi }e biti dostavljeni ili }e naru~ene usluge biti izvršene. Prodavac procesira poruku zahtjeva za kupovinu. elektronski potpis.”B2B eContract Handling-A Survey of Projects. koju procesira prodavac i instrukcija pla}anja. ukoliko na ra~unu ima dovoljno novca.W. Grefen P.696 90. 699 Vidjeti Dickson K.. te da on mo`e o~ekivati isporuku proizvoda. IEEE. 230 . 2003. šifruje se privatnim klju~em prodavca. Provjerava~ odabire odgovaraju}u mre`u bankovne kartice (private bank card network) za odre|enu kreditnu karticu i šalje zahtjev za autorizaciju koriste}i protokol odgovaraju}i za tu mre`u. The Netherlands.7. Prodavac ~uva ovaj capture token sve dok naru~eni proizvodi ili usluge ne budu isporu~eni.699 Ukoliko je transkacija odobrena. 2003.. Grefen P. Ovo odobrenje garantuje prodavcu da }e primiti novac za naru~ene proizvode ili usluge i on onda mo`e nastaviti sa isporukom proizvoda ili izvo|enjem usluga koje je tra`io kupac. Prodavac kupcu šalje odgovor. 4.698 Kupac prima odgovor od prodavca.klju~ razmjene.. The Netherlands.(funkcija koja poruku melje. svoj certifikat koji sadr`i javni klju~ i certifikat provjerava~a koji sadr`i javni klju~ .. University of Twente.problemi primjene elektronskog potpisa 91. Autorizacija pla}anja obezbje|uje odobrenje transkacije od strane izdava~a kreditne kartice (finasijske institucije vlasnika kartice). Papers and Standards”. Kada provjerava~ primi zahtjev za autorizaciju. kao što je ranije objašnjeno. Ova poruka se sastoji iz dva dijela: instrukcija narud`be. University of Twente. 698 Vidjeti Angelov S. Proces za ostvarivanje autorizacije pla}anja po~inje kada prodavac pošalje zahtjev za autorizaciju.. U tradicionalnom okru`enju transakcije se obavljaju direktno „licem u lice“. Kratak prikaz. ”A Three-layer Architecture fo E-Contract Enforcement in an E-Service Environment”. IEEE. Ovaj zahtjev se sastoji iz dva dijela. koju procesira provjerava~. Chiu. Angelov S. Papers and Standards”. on verificira konzistentnost izme|u dva dijela zahtjeva koriste}i dvostruki potpis i idenetifikator transakcije. (2004). izvod poruke koji se dobije na ovaj na~in.”A Three-layer Architecture fo E-Contract Enforcement in an E-Service Environment”.. ”B2B eContract Handling”. Chiu. koji mu govori da je zahtjev za kupovinu prihva}en. 697 Vidjeti Angelov S. „B2B eContract Handling-A Survey of Projects. Poruka pla}anja koju je prvobitno poslao kupac u okviru zahtjeva za kupovinu i poruka autorizacije koju je kreirao prodavac. što kao rezultat daje elektronski potpis. tj. Slijede}i je korak da kupac prodavcu šalje zahtjev za pla}anje.W. Elektronski potpis . Kao I.697 Ova dva dijela su povezana korištenjem dvostrukog potpisa. U~esnici koji su uklju~eni u transakciju mogu identitet drugog 696 Vidjeti Dickson K. (2004). koji sadr`i ‘capture token’ koji }e prodavac koristiti za zahtjev izvršenja pla}anja. pretvara u algoritam). Ako je zahtjev odobren. provjerava~ prodavcu šalje odgovor za autorizaciju.

„Staying Legal: A Guide to Issues and Practice for Users and Publishers of Electronic Resources“. Papers and Standards”. 231 . 707 Vidjeti opširnije Simmons&Simmons. ne~iji kompjuterom skenirani potpis. voza~ke dozvole. Copenhagen Business School Press. „Legal Landmines in E-Commerce“. J.702 Implementacija i odr`avanje sigurnog elektronskog poslovanja jedan je od najizazovnijih zadataka današnjice. Canton. uklju~uju}i sisteme. Pojam elektronskog potpisa je generi~ki pojam koji u sebi obuhvata razli~ite na~ine na koji se elektronski dokument707 mo`e potpisati. str. 4.705 To uklju~uje zaštitu mre`e i sistema kompnije od razli~itih oblika napada. putem li~ne karte. ocrtavanje ne~ije e-mail adrese na vrhu elektronskog pisma. 27-36. esencijalno je da se u vo|enju elektronskog poslovanja fokusiramo na centraliziranu autentifikaciju i autorizaciju. The Netherlands. (2004) 706 Vidjeti opširnije David B. 700 Vidjeti Angelov S. 2003. elektronski potpis koji u sebi uklju~uje postupak enkripcije i digitalnog certifikata i biometri~ki potpis–identifikaciju koja se sastoji u sposobnosti kompjutera odnosno kompjuterskog sistema da prepoznaje DNK o~nu mre`nja~u ili drugu li~nu osobinu potpisnika. Brussels. Commission Staff Working Paper. 702 Opširnije.The Lessons of the Go Digital Initiative and the Chalenges Ahead.. The European Economic and Social Committee and The Committee of the Regions. 703 Vidjeti Adapting E-business Policies in a Changing Environment . „Communication Practice E-Commerce Law: Doing Business Online“. University of Twente.nytimes. str. zaštiti baze podataka i aplikacije. Prema tome. 705 Vidjeti Legal barriers in E-business.1. (1999).700 Samim tim sigurnost se podrazumijeva. John E. Izazovi sigurnosti e-commerca su: prepoznati u~esnike u transakciji. The European Parliament. (2002).. Pojam obuhvata: otipkano ne~ije ime na kraju elektronskog pisma. 77-92. Brussels.. Canton. (2002). C. 704 Vidjeti http://www. ali se oni moraju raditi na druga~iji na~in.701 Elektronsko okru`enje zahtijeva isti nivo sigurnosti.704 mre`e i podatke. U elektronskom poslovanju. U~esnici u pravnom prometu `ele biti sigurni da njihovi podaci (npr. Elektronski potpis i enkripcija 92. 701 Vidjeti opširnije David B. (2003). no tra`i neke druga~ije tehnike.com.2005. broj kreditne kartice. McGraw-Hill Education. još uvijek se moraju izvršavati tradicionalni zadaci.). Library Association Publishing.partnera verificirati na razli~ite na~ine (npr. Communication from The Commission to The Council.7.706 Tako|er se zahtjeva da su komunikacije izme|u kupca i aplikacije sigurne i povjerljive. (2002). ”B2B eContract Handling-A Survey of Projects. a sve sa aspekta povjerljivosti i integriteta. John E. “Legal Landmines in E-Commerce“. McGraw-Hill Education. Armstrong.03. identitet i sli~no) ne mogu biti otkriveni ili korišteni od strane neautorizovanih osoba.703 Elektronsko poslovanje mora jam~iti sigurnost i zaštitu za infrastrukturu i aplikacije.. Grefen P. posljednji posjet 22. putne isprave i sl. te obezbijediti objekte organizacije.

Uvijek postoji mogu}nost da neko neovlaš}eno prati komunikaciju korisnika i to kasnije zloupotrebi. 712 Ibid. ra~un. „Staying Legal: A Guide to Issues and Practice for Users and Publishers of Electronic Resources“. 717 Vidjeti Schulze C. Chiu.net. (2004)..W. (2002). IEEE.715 Dešifrovanje je postupak vra}anja šifrovanog teksta u ~itljiv oblik716 i klju~ je za po~etnu vrijednost algoritma kojim se vrši šifrovanje. Kriptografija 93. The Netherlands. Canton. European Commission Electronic Commerce Team. 2003. Internet je otvorena javna mre`a dostupna svima. (1999). University of Twente. 232 . “Don’t Panic.714 Šifrovanje je postupak transformacije ~itljivog teksta u oblik ne~itljiv za onoga kome taj tekst nije namjenjen.2005. posljednja posjeta 22.712 Kriptografija je nauka koja se bavi metodama o~uvanja tajnosti informacija i koja pru`a rješenje ovog problema. Kada primi poruku „B“ je mo`e dešifrovati 708 Opširnije. 4. „B2B eContract Handling-A Survey of Projects.gc.justice. osoba „A“ `eli da pošalje osobi „B“ poruku (fakturu. „Legal Landmines in E-Commerce“. 714 Vidjeti http://canada. Papers and Standards”.03. podatke o kreditnoj kartici) on }e je šifrovati svojim tajnim klju~em. „A Three-layer Architecture fo E-Contract Enforcement in an E-Service Environment”. 713 Vidjeti opširnije Simmons&Simmons.J. C. 709 Vidjeti opširnije David B. pojam elektronski potpis se naj~eš}e koristi za ozna~avanje elektronskog potpisa koji u sebi uklju~uje postupak enkripcije i digitalnog certifikata.. 715 Vidjeti Dickson K. str. str. „Communication Practice E-Commerce Law: Doing Business Online“.. Do e-commerce”. „A Three-layer Architecture fo E-Contract Enforcement in an E-Service Environment”. www. 94.. 711 Ibid.708 Ispitat }emo ih posebno. (2004).1. potrebno je objasniti osnovne elemente kriptografije. Prvi sistem je metod šifrovanja tajnim klju~em.ca.2005. Grefen P.W.717 To zna~i da i pošiljalac i primalac poruke koriste isti tajni klju~. Šifrovanje tajnim klju~em („Simetri~no šifrovanje“) je šifarski sistem kod koga je klju~ za šifrovanje identi~an klju~u za dešifrovanje.710 integritet informacija (spre~avanje neovlaš}ene izmjene informacija)711 i autenti~nost informacija (definisanje i provjera identiteta pošiljaoca). Chiu. John E. 718 Vidjeti Dickson K. IEEE. 27-36.713 Prije nego što se pre|e na prikaz i objašnjenje razli~itih sistema šifrovanja podataka koji su danas u upotrebi. 710 Vidjeti Angelov S. Internetpolicy.03. (2002). Library Association Publishing.1. McGraw-Hill Education. posljednji posjet 23. 77-92. Copenhagen Business School Press.709 Zbog toga se u cilju ozbiljne primjene Interneta u savremenom poslovanju mora prona}i mehanizam koji }e obezbediti zaštitu tajnosti informacija (spre~avanje otkrivanja njihovog sadr`aja).718 Ako npr.Trenutno. 716 Ibid.7.Armstrong.

Postoji još jedan problem.J. 22. str. 77-92. McGraw-Hill Education. „Legal Landmines in E-Commerce“. Iako su razli~iti. Copenhagen Business School Press. Rješenje ovih problema je prona|eno u vidu sistema šifrovanja javnim klju~em („Asimetri~ni šifarski sistem“). (2002). ko presretne ovu komunikaciju i pored toga što poznaje javni klju~ osobe „B“ ne mo`e otkriti sadr`aj poruke.7.Armstrong.C. 721 Opširnije. Svako ko na bilo koji na~in sazna njegovu algoritamsku vrijednost mogao bi da ~ita i modifikuje sve poruke koje me|usobno razmjenjuju „A“ i „B“. Poruku mo`e dešifrovati samo „B“ koriš}enjem svog tajnog klju~a. „Staying Legal: A Guide to Issues and Practice for Users and Publishers of Electronic Resources“. John E. U njemu svaki u~esnik u komunikaciji koristi dva klju~a. (2002). Digitalni potpis 95.2. a da to ostane neprimje}eno. kako bi se izbjegla mogu}nost da bilo koji primalac ~ita poruke koje mu nisu namjenjene.720 koji je svima dostupan (mogao ga je dobiti putem email-a. str. dok je drugi tajni i dostupan je samo njegovom vlasniku. Ostaje otvoreno pitanje kako da „B“ bude siguran da je poruka koju je primio zaista poslao A. definisanje i provjera identiteta pošiljaoca posti`e se upotrebom digitalnih potpisa i digitalnih certifikata. preuzeti sa njegovog web sajta i sl).samo ako posjeduje kopiju tog klju~a. Library Association Publishing. Najbitnije je da se tajni klju~ u cjelom postupku komunikacije nigde ne šalje jer ne postoji potreba da bilo ko sem njegovog vlasnika bude upoznat s njim. Svrha digitalnog potpisa je da potvrdi autenti~nost sadr`aja poruke (dokaz da poruka nije promjenjena na putu od pošiljaoca do primaoca). Ako se „A“ i „B“ nalaze na fizi~ki udaljenim lokacijama javlja se problem obezbje|enja sigurnog kanala za distribuciju tajnog klju~a. klju~evi su me|usobno povezani odre|enim transformacijama. Ako ponovo pogledamo prethodni primjer sada je situacija bitno druga~ija. Obezbje|enje autenti~nosti informacija. 719 Vidjeti opširnije David B. 720 Vidjeti opširnije Simmons&Simmons. Ovaj sistem predstavlja rješenje za prva dva zahtjeva koja smo na po~etku postavili . Canton. Tajnost i autenti~nost poruke kod ovog sistema zasnivaju se na tajnosti klju~a. tj. 233 .. Ukoliko „A“ `eli da komunicira sa više poslovnih partnera mora da obezbjedi razli~it klju~ za svakog primaoca.719 To zna~i da pošiljalac mo`e bilo kome da pošalje šifrovanu poruku ako zna javni klju~ osobe kojoj dokument šalje.zaštitu tajnosti informacija i o~uvanje njihovog integriteta. svojim tajnim klju~em mo`e da dešifruje poruku. str. Bilo ko. Jedan klju~ je javni i mo`e se slobodno distribuirati.721 4. „A“ šifruje poruku „B“ upotrebom njegovog javnog klju~a. Poznavanje jednog klju~a i algoritma transformacije ne omogu}ava dobijanje drugog klju~a. a samo primalac. 27-36. „Communication Practice E-Commerce Law: Doing Business Online“. (1999).

str. (2004). Ako je sve u redu. 724 Vidjeti Dickson K. Chiu. John E.Certificate Authority . str. Canton.To prakti~no zna~i da svaka promjena u sadr`aju poruke dovodi do promjene potpisa.digitalna li~na karta u syber prostoru. (2002). „A Three-layer Architecture fo E-Contract Enforcement in an E-Service Environment”. 27-36. primalac „B“. Neko je mogao poslati primaocu „B“ svoj javni klju~ tvrde}i da je od pošiljaoca „A“. proslje|uje svoj javni klju~ za koji CA kreira digitalni potpis. Rješenje ovog problema pru`a upotreba digitalnih certifikata. “Don’t Panic. i dalje postoji mogu}nost prevare. IEEE. koja je certitikacioni autoritet. pojavile su se kompanije koje imaju ulogu „tre}e strane“ .kao i da obezbijedi garantovanje identiteta pošiljaoca poruke. jer on to zaista i jest . Copenhagen Business School Press.W. 234 . Do e-commerce”.Internetpolicy. mo`e biti siguran da je poruku zaista poslao pošiljalac „A““(jer je njegovim javnim klju~em uspješno dešifrovao potpis) i da je ona stigla do „B“ nepromjenjena (jer je utvrdio da su potpisi identi~ni). sredstvo kojim }e pošiljalac i osoba sa kojom se komunicira dokazati identitet na Internetu..2005. Nakon toga CA izdaje certifikat kojim se potvr|uje da taj javni klju~ zaista pripada licu „A“. Ako 722 Schulze C. Primjer: pošiljalac „A“ kreira digitalni potpis na osnovu poruke koju `eli da pošalje primaocu „B“. (2002).724 Pošto na Internetu nema policije koja bi provjerila podatke i izdala li~nu kartu. CA provjerava njegov identitet na osnovu li~nih dokumenata koje im je prikazao pri podnošenju zahtjeva. „Legal Landmines in E-Commerce“. European Commission Electronic Commerce Team. 25.Certifikacioni autoritet (CA).725 Kako to funkcioniše u praksi? Lice „A“ podnosi zahtjev za izdavanje certifikata CA kompaniji. Primalac „B“ po prijemu poruke dešifruje potpis pošiljaoca „A“ njegovim javnim klju~em. Ako su potpisi identi~ni. „Communication Practice E-Commerce Law: Doing Business Online“. 725 Vidjeti opširnije David B. Zadatak CA je da provjere i utvrde ne~iji identitet i nakon toga mu izdaju digitalni certifikat.net.03.723 96. Zatim primjenom istog postupka kao i pošiljalac „A“ i primalac „B“ kreira potpis na osnovu poruke koju je primio i upore|uje ga sa primljenim potpisom. McGraw-Hill Education. a zatim slati poruke za koje bi on mislio da ih šalje pošiljalac „A“. Pošiljalac primjenom odre|enih kriptografskih algoritama prvo od svoje poruke koja je proizvoljne du`ine stvara zapis fiksne du`ine (pr.. 512 ili 1024 bita) koji u potpunosti oslikava sadr`aj poruke. Digitalni certifikat mo`emo nazvati i digitalnom li~nom kartom. Ovako dobijen zapis on dalje šifruje svojim tajnim klju~em i tako formira digitalni potpis koji se šalje zajedno sa porukom. I pored velike sigurnosti koju pru`a ovaj metod zaštite.722 Osnovu digitalnog potpisa ~ini sadr`aj same poruke. Šifruje ga svojim tajnim klju~em i šalje zajedno sa porukom. www. lice „A“ kompaniji. 723 Vidjeti opširnije Simmons&Simmons. posljednja posjeta 22.

„Legal Landmines in E-Commerce“. javni klju~. (2002). „A Three-layer Architecture fo E-Contract Enforcement in an E-Service Environment”. Postoje i drugi na~ini koji se koriste.728 Sva opisana rješenja vezana za kriptografiju i digatilni potpis nisu bila dovoljna za punu sigurnost e-businessa. Copenhagen Business School Press. datum do koga va`i javni klju~. Ako privredni subjekt `eli da na svojoj web stranici (prodavnici) omogu}i kupcima pla}anje kreditnim karticama ili prodaju i pru`anje povjerljivih informacija. . Chiu. str. str. Postoje dvije sigurnosne komponente firewalla koje se koriste za zaštitu aplikacija i baza podataka kompanije od potencijalnih vanjskih kradljivaca preko Interneta. 97.zaštita integriteta kompanije protiv napada zlonamjernim kodom..skrivanje adrese da se obezbijedi nivo povjerljivosti. (2004). 727 Ibid. S obzirom da svi poznatiji komunikacioni programi u sebi ve} imaju uklju~ene javne klju~eve CA kompanija kojima se vjeruje. Svi navedeni podaci formiraju certifikat koji se na kraju šifruje koriste}i tajni klju~ CA.lice „A“ kasnije `eli da komunicira sa drugim subjektom pri prvom kontaktu mu šalje digitalni certifikat i svoj javni klju~. Naj~eš}e koriš}eni standard za digitalne certifikate je X. primalac po prijemu ove poruke lako utvr|uje validnost tog certifikata. ime CA koji je izdao digitalni certifikat i jedinstveni serijski broj. mo`e biti siguran u ispravnost certifikata.jedinstven sign-on za autentifikaciju korištenjem listi za kontrolu pristupa. IEEE. Sigurnosni zahtjevi i upravljanje uklju~uju: . dodatne podatke za identifikaciju. . Zbog toga }emo u nastavku spomenuti još neke na~ine obezbje|enja e-businessa. 45. Prvi je osiguranje e-businessa korištenjem filtriranja paketa i aplikacijskih firewalla. Ako korisnik ima povjerenja u CA i ima CA javni klju~. beckup/recovery-a. „Communication Practice E-Commerce Law: Doing Business Online“. Canton.729 Screening routers su programi koji obavl726 Vidjeti Dickson K. 728 Vidjeti opširnije Simmons&Simmons. 235 .dostupnost komponenti preko redudantnosti. 729 Vidjeti opširnije David B. Ovdje je opisan samo jedan dio primjene digitalnih certifikata. (2002). McGraw-Hill Education. Veoma je vjerovatno da Web browser koji korisnik posjeduje ve} sadr`i javni klju~ CA jer su Netscape i Microsoft procijenili kojim se CA mo`e najviše vjerovati tako da su njihove javne klju~eve uklju~ili u svoje browsere.W.726 Neophodan uslov za sve ovo je da privredni subjekt zatra`i i dobije digitalni certifikat za svoj server od nekog Certifikacionog autoriteta (CA).727 Digitalni certifikat servera izdat od strane CA mora da sadr`i sljede}e: naziv organizacije. njegov web server (server na kome se nalazi prezentacija) mora imati mogu}nosti da radi kao Secure Web Server. 98. 27-36. John E.509. fault tolerance-a i .

Library Association Publishing (1999).731 U ovom scenariju. fault tolerance-a i digitalni certifikati za autentifikaciju. Do e-commerce”. “Don’t Panic. Drugi metod je osiguranje e-businessa korištenjem SET-a (Secure Electronic Transactions). Najrazvijeniji i najsigurniji na~in elektronskog ugovaranja je postizanje sporazuma putem elektronskog trgova~kog partnerskog sporazuma (TPA). Number 1.2005. Volume 104.. „Impact of Standardization on EDI in B2B Development”..jaju efektivno filtriranje paketa. IP tuneliranje uvedeno je izme|u dvije intranet mre`e ili gatewaya. posljednja posjeta 22. Mre`ni saobra}aj je jedostavno tuneliran izme|u klijenta i destinacijskog gatewaya. Corporate Web server obavlja ulogu autentificiranja klijenata preko digitalnih potpisa i certifikata. Postoji Certificate Authority koji vodi ra~una da su u~esnici u transakciji zaista oni za koje se predstavljaju. EDI ugovori 99. aplikacijske proxyje i circuitlevel gateway. 4. Lin B. 236 . dostupnost komponenti preko redudantnosti. dostupnost komponenti preko redudantnosti.8. 732 Vidjeti Hsieh C. Sigurnosni zahtjevi i upravljanje su: sna`na enkripcija da se osigura povjerljivost. zaštita integriteta kompanije protiv napada zlonamjernim kodom. kao tip korištene operacije. Sigurnosni zahtjevi i upravljanje uklju~uju: sna`nu enkripciju i IP tuneliranje da bi se osigurala povjerljivost.730 Komponente firewall-a korištene su da obezbijede sigurno okru`enje i uklju~uju sreening routere. www. Industrial Management-Data Systems. Kada udaljeni korisnici zahtjevaju pristup aplikacijama i bazama podataka kompanije..03. Armstrong.net. (2004). Na ovaj na~in je host adresa (adresa doma}ina) uvijek zašti}ena od vanjskih u~esnika jer se vidi samo adresa gatewaya. fault tolerance-a. a kako bi se izbjegli nesporazumi. oni koriste IPSec transport mode. J. „Staying Legal: A Guide to Issues and Practice for Users and Publishers of Electronic Resources“. back/recovery-a. kontrolu pristupa uklju~uje filtriranje paketa. backup/recovery-a. Tre}i na~in osiguranja e-businessa posti`e se korištenjem VPN-a (Virtual Private Network). zaštitu integriteta kompanije protiv napada zlonamjernim kodom. European Commission Electronic Commerce Team. 731 Vidjeti Schulze C. Aplikacijski proxy su programi koji proširuju zaštitu analiziraju}i pakete da bi zaštitili podatke i aplikacije kompanije od neautorizovnih pristupa. C. str. Sigurnosne komponente corporate firewall-a bazirane su na SET protokolu.732 Ova vrsta sporazuma specificira termine i uslove pod kojima }e 730 Opširnije. aplikacijski gateway i listu kontrole pristupa. 77-92.Internetpolicy.

000 ovih poruka. kao zatvoreni sistemi elektronskog poslovanja obuhvataju mnoge razli~ite forme EDI-a. Sarajevo. Sarajevo. . naloge i ostale transakcije koji se vrše u bankarstvu.736 Ti sporazumi moraju regulisati:737 733 Ibid. Oxford University Press. finasijama i osiguranju. trgovini i transportu. odnosno elektronskom poslovanju izme|u kompanija. finansijama. (2003). TPA („Trade Partner Agreements“). Beograd. Svaki proizvod u EU mora da ima EAN robni kod. kao i UNDP ICT. Beograd.IATSA („International Air Transport Association“) je standardizovani sistem razmjene elektronskih poruka koji se primjenjuje u avio transportu. Ovaj sistem koristi preko 7. „Infrastructure of An Information Society. „Statutes on IT and E-Commerce“. „Elektronsko trgova~ko pravo“. Svaki dan se transmituje više od 3. 734 Jelena Vilus. Tanja Aplin.000.EAN („European Article Numbering“) predstavlja sistem standardizovanih elektronskih poruka koji je baziran na UN/EDIFACT standardima.000 bankarskih institucija. Legal Infrastructure of Information Society“.Forum. str. .ANSI ASC X12 standardi („American National Standards Institute Accredited Standards Committee X12“) je jedan od utemeljitelja UN/EDIFACT. tj. (2003). Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir UN. Ovi standardi su uspostavljeni radi elektronske razmjene poruka izme|u kompjuterizovanih informacionih sistema i prevashodno se koriste u trgovini robom. Ti sporazumi su zasnovani na primjeni EDI-a (Electronic Data Interchange/Elektronske razmjene poruka) koja omogu}ava automatske elektronske tranasakcije. 737 Vidjeti Steve Hedly. Legal Infrastructure of Information Society“. administraciji. Conference material. . str. kao i UNDP ICT. Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir UN. 7-45.ugovorne strane zaklju~ivati elektronske ugovore. odnosno elektronski poslovati. transportu. 7-45. vladi. „Elektronsko trgova~ko pravo“. 735 Ibid.Forum. naro~ito u segmentu rezervacija i kupovine avio karata. On u sebi obuhvata standarde koji se koriste u obrazovanju. distribuciji i skladištenju. (2002). (2000). izjave. (2000). 736 Jelena Vilus. „Infrastructure of An Information Society.734 Ovaj na~in poslovanja dominira u B2B poslovanju.UN/EDIFACT standardi Ujedinjenih Nacija735 za elektronsku razmjenu poruka u administraciji.733 EDI sistem omogu}ava da ponudilac i ponu|eni elektronskim porukama na siguran na~in u okviru zatvorenog sistema šalju ponudu i prihvat. osiguranju. 237 .SWIFT („Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications“) je set standardizovanih elektronskih poruka za me|unarodna pla}anja. da zaklju~uju ugovore. Conference material. 100. . Najrasprostanjeniji EDI standardi su: .

UK. XML standard 101.Opšte uslove poslovanja (sve uslove i ograni~enja koji se odnose na ovaj sistem poslovanja). 134-176. . The Electronic Library. Volume 19.S. .Obuhvat sporazuma (stranke.739 Tako je nastao novi standard za opisivanje podataka koji se prenose Internetom. kao i odrešivanje elektronskog potpisa). John Angel. EDI poznaje dvije vrste greški. . bilo je potrebno prona}i na~in da se razmjenjuju podaci izme|u razli~itih platformi..Odre|ivanje provajdera (pošto se EDI transakcije vrše preko tre}eg lica provajdera. London.Sistem identifikacije i autentifikacije (uspostavljanje šifri.Komunikacione protokole kojima se odre|uje koje vrste dokumenata i poruka se mogu slati ovim sistemom. str.Sigurnosni protokoli (odre|ivanje sigurnosnih mjera koje mora da poduzme svaka strana radi obezbje|enja sigurnog slanja i primanja poruka). . tj. enkripcije. kao i vrijeme trajanja sporazuma). ”Developing an XML Framework for an eletronic document delivery system”. 738 Vidjeti Chris Reed. 238 . a druga vrsta pogreški su kompjuterske greške.Vlasništvo nad podacima (koji podaci koji su primljeni ovim sistemom se mogu koristiti i na koji na~in zbog problema poslovne tajne). 4. (2002). klijentovog browsera ili bilo koje klijentove aplikacije. juni 2004. Number 2. Kako je Internet postao osnova elektronskog poslovanja. Prva je ljudska greška. tzv. godine pod pokroviteljstvom World Wide Web konzorcijuma s ciljem rješavanja problema razmjene podataka na Internetu. kao i odre|ivanje kad se poruka smatra primljenom. 740 Vidjeti XML . ispravljanje greški. greške kod unosa podataka ili kod transmisije. Taj razvoj je omogu}io razvoj novog formata i jezika web-a. potrebni hardver i softver (svaka strana mora imati zahtjevani softverski i hardverski sistem koji je kompatibilan sa sistemom druge strana). Svaka strana je odgovorna za greške u svom sistemu ili u sistemu svog provajdera. „Computer Law“.740 XML rješava dva klju~na problema web-a: razmjenu informacija Internetom i pronala`enja odgovaraju}eg formata u kojem su iskazane informacije. vrstu EDI standarda koje se odnose na transakcije (UN/EDIFACT ANSI ASC X12. 739 Vidjeti Chen R.738 Razvoj XML-a po~eo je 1994. vrstu transakcija koju obuhvata.Odre|ivanje na~ina za obavještavanje o primljenoj poruci i na~ina arhiviranja tih poruka). Primjenom XML-a omogu}ava se obrada informacija pomo}u programa za pretra`ivanje Interneta (web browsera).Temelj svih temelja. (2001). XML. programskih jezika i programskih koncepcija. . . Magazin INFO. IATSA itd). sporazumom se odre|uje preko kojeg tre}eg lica provajdera }e se to vršiti).. . Blackstone Press.9.

Struktura budu}e e-legislative BiH 102. koje se odnose na usluge informacionog društva. izra|en od strane Vije}e ministara Bosne i Hercegovine u partnerstvu sa UNDP BiH (Razvojnim programom Ujedinjenih nacija) u projektu e-legislativa BiH. koji obuhvata preduzimanje i pru`anje usluga informacionog društva.5. Ovim zakonom se ne mijenjaju propisi iz oblasti oporezivanja.zastupanje stranaka i odbrana njegovih interesa pred sudovima. Nacrt Uredbe o registru davatelja usluga certificiranja elektronskih potpisa koji izdaju kvalificirane certifikate i Nacrt Uredbe o evidenciji davatelja usluga certificiranja elektronskih potpisa. odnosno upotrebom IKT u pravu BiH 5. dokument usvojen na 69 sjednici Vije}a ministara BiH. 5. Zaklju~ivanja ugovora elektronskim porukama.djelatnost javnog bilje`nika ili ekvivalentnih profesija.741 To je razlog zbog koga je Vije}e ministara Bosne i Hercegovine u partnerstvu sa UNDP BiH (Razvojni program Ujedinjenih nacija) izradilo nacrte kompletne e-legislative Bosne i Hercegovine. zaštite podataka. u mjeri u kojoj je uklju~ena direktna i specifi~na veza sa obavljanjem funkcija javnih organa. Nju sa~injavaju: sada ve} usvojeni Zakon o elektronskom potpisu BiH. Nacrt Uredbe o mjerama zaštite elektronskog potpisa. obaveze davaoca usluga u vezi informisanja.1. 741 Strategija razvoja informacionog društva Bosne i Hercegovine. 27-30. . Vije}e ministara BiH i Razvojni program Ujedinjenih nacija BiH. Nacrt Zakona o odre|enim pravnim aspektima elektronskog pravnog i poslovnog prometa BiH 103.742 ^lanom 2 ovog Nacrta zakona je predvi|eno da se odredbe ovog zakona. Nacrtom ovog zakona ure|uje se pravni okvir za odre|ene aspekte elektronskog pravnog i poslovnog prometa. Nacrt Uredbe o uslovima za povezivanje evidencija izdanih i opozvanih certifikata. te propisi koji se odnose na sporazume izme|u preduze}a. 239 . za koje se pla}a ulog sa nov~anom vrijednoš}u. ne primjenjuju na sljede}e usluge informacionog društva: . te nacrti zakona i podzakonskih akata: Nacrt Zakona o odre|enim pravnim aspektima elektronskog pravnog i poslovnog prometa BiH. zaklju~ivanje ugovora i odgovornost davaoca usluga. str.nagradne igre i igre na sre}u. Pravno regulisanje elektronskog poslovanja treba da bude na dr`avnom nivou. 742 Nacrt Zakona o odre|enim pravnim aspektima elektronskog pravnog i poslovnog prometa BiH.1. uklju~uju}i lutrije i kla|enje.1. .

. mašinska. ne ~ine. što uklju~uje prije svega elektronsku razmjenu podataka i elektronsku poštu. kojem je pošiljalac namijenio elektronsku poruku.posrednik elektronske poruke: lice koje za drugo lice pošalje.davalac usluga: svako fizi~ko ili pravno lice koje pru`a usluge informacionog društva. poslani. na daljinu. u svrhu profesionalnih rezultata ili druga~ije. naro~ito u svrhu da dobije informacije ili ih u~ini dostupnim. koje je samo poslalo elektronsku poruku ili je poruka bila poslana u njeno ime. . komunikacijska i druga oprema koja djeluje samostalno ili u omre`ju i namijenjena je sakupljanju. sa~uvani. u skladu sa njenom voljom. kao i usluge kojim se prenose informacije putem elektronskog omre`ja i omogu}ava pristup takvom omre`ju. primi. . posrednik elektronske poruke se ne smatra za pošiljaoca ove elektronske poruke. procesovanju. sami po sebi. na pojedina~ni zahtjev korisnika.primalac elektronske poruke: lice koje je primilo elektronsku poruku. .korisnik: svako fizi~ko ili pravno lice koje. pri ~emu prisustvo i korištenje tehni~kih sredstava i tehnologija koje se tra`e radi nu|enja usluge. on-line nu|enje informacija.elektronska poruka: niz podataka. elektronski pretra`iva~i i mogu}nosti tra`enja podataka. upotrebi i drugoj obradi podataka u elektronskom obliku. koristi usluge informacionog društva. na neodre|eni vremenski period. primljeni ili izmjenjivi na elektronski na~in. ili ~uvaju informacije korisnika. a naro~ito: on line prodaja roba i usluga.osnovani davalac usluga: davalac usluga koji uspješno vodi ekonomsku aktivnost koriste}i odre|eno ure|enje. sa~uva elektronsku poruku ili nudi druge usluge u vezi sa elektronskom porukom.podaci u elektronskom obliku: podaci koji su formirani. . on-line reklamiranje. distribuciji. koji su poslani ili primljeni na elektronski na~in.informacioni sistem: programska. posrednik elektronske poruke se ne smatra za primaoca ove elektronske poruke. . Definicije su sadr`ane u ~lanu 3 istog nactra i u smislu ovog zakona zna~e: .odluke koje donose udru`enja preduze}a ili praksu uskla|enu sa sporazumima u svrhu podjele tr`išta ili fiksiranja cijena (cartel law). elektronskom opremom za obradu (uklju~uju}i i digitalnu kompresiju) i pohranjivanje podataka. 104. .pošiljalac elektronske poruke: lice. .naslovnik elektronske poruke: lice. 240 . . osnivanje davaoca usluga. .usluga informacionog društva: usluga koja se uobi~ajno obavlja za naknadu.

ili .ako je primalac znao ili je mogao znati. direktno ili indirektno. slanju. industrijsku ili zanatsku djelatnost.slobodnih. ili da je upotrijebio dogovorenu tehnologiju i postupak.ako je naslovnik elektronske poruke. koji se odnose na robe. izme|u pošiljaoca i primaoca elektronske poruke (u daljem tekstu: primalac). . kao i . kao što su domain name ili e-mail adrese. trgovinsku. da je postupio sa pa`njom dobrog 743 Nacrt Zakona o odre|enim pravnim aspektima elektronskog pravnog i poslovnog prometa BiH. ili ugleda kompanije (poduzetnika).ako je pošalje lice koje je pošiljalac ovlastio.743 U odjeljku koji govori o porijeklu elektronske poruke zakon je odredio da }e se smatrati da elektronska poruka poti~e od pošiljaoca elektronske poruke (u daljem tekstu: pošiljalac): . li~no. ili . usluge ili ugled kompanije (poduzetnika). ~uvanju ili drugoj obradi elektronskih poruka druk~ije nego što je ovim zakonom odre|eno. i primalac imao razumno vrijeme da djeluje u skladu s tim. osim ako je znao ili je mogao znati. 241 .ako je pošalje informacioni sistem kojim upravlja sam pošiljalac ili neko drugi po njegovom nalogu da djeluje samostalno. 106. i naro~ito. da je postupio sa pa`njom dobrog doma}ina. ili . izra|en od strane Vije}e ministara Bosne i Hercegovine u partnerstvu sa UNDP BiH (Razvojnim programom Ujedinjenih nacija) u projektu e-legislativa BiH.ako je pošalje pošiljalac.potroša~: svako fizi~ko lice koje djeluje u svrhu koja ne spada u njegovu ili njenu. Zakonom je predvi|eno da lica mogu urediti svoje odnose pri stvaranju. ili se bavi regulisanom profesijom. Zakon je tako|e naveo da primalac ima pravo da svaku primljenu elektronsku poruku smatra samostalnom i da postupa u skladu s tim. osim: . organizacije ili lica koje vrši komercijalnu.komercijalna komunikacija: reklamiranje i druge forme komunikacije koje promovišu.podataka koji omogu}avaju direktan pristup radu poduzetnika. 105. Ove odredbe se ne primjenjuju u slu~aju: . ne proizilazi šta drugo. prijemu. poslovnu ili profesionalnu aktivnost. odnosno dobrog privrednika. ako iz pojedine odredbe ovog zakona. robe i usluge. u tu svrhu unaprijed dogovorenu tehnologiju i postupak. za potvrdu izvora elektronske poruke. upotrijebio. ili iz njenog smisla. bez finansijske protivusluge ura|enih podataka. ili ..ako je pošiljalac obavijestio primaoca da elektronska poruka nije njegova. organizacije ili lica. da elektronska poruka nije pošiljao~eva.

smatra 744 Nacrt Zakona o odre|enim pravnim aspektima elektronskog pravnog i poslovnog prometa BiH. ili da je upotrijebio dogovorenu tehnologiju i postupak. i naveo da elektronsku poruku uslovljava potvrdom o prijemu. da se radi o ponovljenoj elektronskoj poruci. pošiljalac mo`e obavijestiti primaoca da nije primio potvrdu o prijemu i odrediti primjeren naknadni rok u kojem mora primiti potvrdu o prijemu. dogovorenom roku ili razumnom roku. odnosno ponašanje primaoca koje je dovoljno da pošiljalac zna ili mo`e znati da je elektronska poruka primljena. ili je sa primaocem dogovorio da se potvrdi prijem elektronske poruke. po prethodnom obavještenju primaoca. 108. bez obzira na gore navedeno. Kao momenat prijema elektronske poruke smatra se momenat kada elektronska poruka u|e u informacioni sistem primaoca. smatra se da je elektronska poruka neposlana.ako je elektronska poruka poslana na drugi informacioni sistem. Ako je pošiljalac prije ili prilikom slanja elektronske poruke ili u samoj elektronskoj poruci zahtijevao. 242 .doma}ina. ako nije druk~ije dogovoreno. momenat kada primalac preuzme elektronsku poruku. Mjesto slanja i mjesto prijema elektronske poruke regulisano je ~lanom 11 Nacrta zakona i navedeno je da se.744 107. Ako pošiljalac sa primaocem nije dogovorio formu potvrde o prijemu. smatra se da je naslovnik elektronske poruke primio tu elektronsku poruku. ako rok nije odre|en ili dogovoren. A u slu~ajevima da pošiljalac ne navede da elektronsku poruku uslovljava potvrdom o prijemu i ne primi potvrdu o prijemu u odre|enom. smatra se da elektronska poruka nije bila poslana dok pošiljalac ne primi potvrdu o prijemu. Ako je primalac odredio poseban informacioni sistem za prijem elektronskih poruka. momenat prijema elektronske poruke je momenat: . odnosno dobrog privrednika. Ako pošiljalac primi od primaoca potvrdu o prijemu. Ukoliko pošiljalac ni u tom roku ne primi potvrdu o prijemu. ali se ne smatra da je poslana elektronska poruka jednaka primljenoj elektronskoj poruci.kada elektronska poruka u|e u taj informacioni sistem. ako nije druk~ije dogovoreno. za mjesto iz kojeg je elektronska poruka poslana. ili . izra|en od strane Vije}e ministara Bosne i Hercegovine u partnerstvu sa UNDP BiH (Razvojnim programom Ujedinjenih nacija) u projektu e-legislativa BiH. smatra se da je elektronska poruka poslana u momentu kad u|e u informacioni sistem koji je izvan kontrole pošiljaoca ili lica koje je elektronsku poruku poslalo u ime pošiljaoca i u skladu sa voljom pošiljaoca (~lan 9 Nacrta zakona). Ako nije druk~ije dogovoreno. potvrdom o prijemu se smatra bilo koja samostalna ili druga potvrda primaoca.

ako su podaci sadr`ani u elektronskom dokumentu ili zapisu. 746 Nacrt Zakona o odre|enim pravnim aspektima elektronskog pravnog i poslovnog prometa BiH. . zapisi ili podaci ~uvaju. smatra se da je elektronski oblik odgovaraju}i. odnosno daju pouzdanu garanciju u pogledu nepromjenjivosti poruke. Kao mjesto prijema elektronske poruke. Obaveza ~uvanja dokumenta. ukoliko su zadovoljeni gore navedeni uslovi. 243 . Kada zakon ili drugi propis odre|uje da se odre|eni podaci predstavljaju ili ~uvaju u izvornom obliku.746 Ovom odredbom obezbje|uje se da }e sudovi prihvatati elektronske dokumente potpisane sigurnim elektronskim potpisom kao dokumente u pisanoj formi svojeru~no potpisane i time olakšati dokazivost elektronskog ugovora.745 Kao najva`nije rješenje ovog Nacrta zakona je zasigurno ~lan 12 u kome je regulisano pravno dejstvo podataka u elektronskom obliku i njihova upotreba kao dokaznog sredstva. Kada zakon ili drugi propis odre|uje da se odre|eni dokumenti. 109. izra|en od strane Vije}e ministara Bosne i Hercegovine u partnerstvu sa UNDP BiH (Razvojnim programom Ujedinjenih nacija) u projektu e-legislativa BiH. smatra se mjesto sjedišta ili prebivališta primaoca u momentu prijema elektronske poruke. poslane ili primljene podatke. zapisa ili podataka se ne odnosi na podatke ~ija je jedina namjena da omogu}e prijem ili slanje elektronske poruke (komunikacioni podaci).ako je iz sa~uvane elektronske poruke mogu}e utvrditi od koga poti~e. Ove odredbe se ne primjenjuju za podatke za koje ovaj zakon propisuje stro`ije ili posebne uslove ~uvanja. ugovora zaklju~enog primjenom IKT u slu~aju sudskog spora. dostupni i podesni za kasniju upotrebu. poslani ili primljeni ili u drugom obliku koji vjerodostojno predstavlja formirane. mogu se ~uvati u elektronskom obliku: . kome je poslana. . te vrijeme i mjesto slanja ili prijema elektronske poruke i .ako su podaci sa~uvani u obliku u kojem su bili formirani.ako upotrebljena tehnologija i postupci u dovoljnoj mjeri onemogu}avaju izmjenu ili brisanje podataka. tj. i to na na~in da se istina ne mo`e isklju~iti zbog ~injenice da su u elektronskom obliku. ako nije druk~ije dogovoreno.mjesto sjedišta ili prebivališta pošiljaoca u momentu slanja elektronske poruke. Glavom III Nacrta zakona regulisani su pravni aspekti preduzimanje i pru`anje usluga informacionog društva i to na na~in da za preduzimanje i pru`anje usluga. davaocu usluga nije potrebna posebna slu`bena 745 Ibid.

ako djelatnost podlije`e administrativnom nadzoru. Tako|e.dozvola.747 Pravni propisi kojima se ure|uje izdavanje dozvola za preduzimanje ili obavljanje poslovne. izra|en od strane Vije}e ministara Bosne i Hercegovine u partnerstvu sa UNDP BiH (Razvojnim programom Ujedinjenih nacija) u projektu e-legislativa BiH. . Ako usluga informacionog društva sadr`i cijene.ako davalac usluga podlije`e pravnim propisima o regulisanim profesijama. obrtni~ke ili strukovne djelatnosti. Informacije koje mora sadr`avati komercijalna komunikacija sadr`ane su u ~lanu 16 i predvi|aju da je davalac usluga du`an obezbjediti. da li su u cijenu uklju~eni porez na dodanu vrijednost. lako i neposredno. podatke o profesionalnom udru`enju ili drugoj instituciji kod koje je registrovan. najmanje sljede}e informacije: .ako postoji. kao i obavijest o pravnim propisima o regulisanim profesijama koji se primijenjuju. podaci o nadzornom organu nadle`nom za davaoca usluga. da komercijalna komunikacija. . stalno dostupne za raspolaganje. na osnovu kojih korisnik mo`e s njim brzo i neposredno stupiti u kontakt. svoj registarski broj.podatke. ili ekvivalentno sredstvo identifikacije u navedenom registru. Isto vrijedi i za pravne propise koji se odnose na obaveze objave ili koncesione obaveze telekomnikacionih usluga.svoje ime ili svoju firmu.geografsku adresu na kojoj je osnovan. trgova~kom ili sli~nom javnom registru u kojem su uneseni njegovi podaci. one se prikazuju tako da ih prosje~ni posje}uju}i gledalac mo`e lako razumjeti i dodijeliti. identifikacioni broj koji se odnosi na porez na dodanu vrijednost. . saglasnost. ostaju nepromijenjeni.748 110. kao i drugi porezi i dodaci.ako je registrovan u sudskom. kao i pristupu ovim propisima. profesionalni naziv i dr`avu u kojoj je naziv dodijeljen. koja je dio usluge informacionog društva ili predstavlja takvu uslugu. . . mora biti nedvosmisleno prepoznatljivo. uklju~uju}i svoju elektronsku poštansku adresu. . a koji ne vrijede isklju~ivo za usluge informacionog društva. jasno i nedvojbeno: 747 Ibid 748 Nacrt Zakona o odre|enim pravnim aspektima elektronskog pravnog i poslovnog prometa BiH. Davalac usluga je du`an korisnicima obezbjediti. 244 . kao i podatke o tom registru. ili zadovoljavanje drugih zahtjeva jednakog pravnog dejstva. odobrenje ili koncesija. te troškovi dostave.

razumljivo i nedvosmisleno informisati o: . zatim u cilju osiguranja poslovne tajne i pridr`avanja jasnijeg odnosa prema klijentima i drugim pripadnicima profesije. premije i nagrade. Regulatorna agencija za komunikacije du`na je voditi listu u koju se. koji ograni~avaju komercijalnu komunikaciju za pripadnike ovih profesija. promotivnih takmi~enja i igre. jasno. da li }e tekst ugovora koji se zaklju~uje. kao i uslove koji se moraju ispuniti da bi se u njima u~estvovalo.jezicima. Komercijalna komunikacija u vezi regulisanih profesija ure|ena je na na~in da je davaocima usluga. kao i uslove koji se moraju ispuniti za njihovo korištenje. ugleda i ~asti zvanja. 112. kao takva.razli~itim tehni~kim koracima koji slijede u postupku davanja njegove ugovorne izjave volje i zaklju~ivanja ugovora. kao što su sni`enje cijena. bez prethodne saglasnosti primaoca. koje je sastavni dio njihove usluge informacionog društva. kao što su pravni propisi o dopustivosti promotivne ponude. 111. 245 . na kojima se ugovor mo`e zaklju~iti. Davaoci su du`ni poštovati ovu listu. . . od strane davaoca usluga biti pohranjen. naro~ito u cilju o~uvanja nezavisnosti. Zaklju~ivanje ugovora regulisano je ~lanovima 19 do 23 Nacrta zakona i to na na~in da je davalac usluga du`an korisnika. prilikom njenog prijema kod korisnika. .tehni~kim sredstvima za prepoznavanje i ispravljanje unesenih grešaka prije davanja ugovorne izjave volje. Pravni propisi o dozvoljenom i nedozvoljenom dostavljanju komercijalne komunikacije putem elektronske pošte ostaju neizmijenjeni. ostaju neizmijenjeni. dozvoljeno komercijalno komuniciranje. šalje komercijalne komunikacijske poruke.podatak.. sredstvima elektronske pošte.nazna~i fizi~ko ili pravno lice na ~iji zahtjev je sa~injena komercijalna komunikacija. . du`an osigurati da je komercijalna komunikacija. ostaju nepromijenjeni.bude prepoznatljiva kao takva. jasno i nedvosmisleno prepoznatljiva.promotivne ponude. prije davanja njegove ugovorne izjave volje (ponuda za zaklju~ivanje ugovora ili izjava o prihvatanju ponude). bez naknade. . nazna~i kao takve. kao i mogu}nost pristupa takvom tekstu ugovora. nazna~i kao takve. . mogu upisati sva fizi~ka i pravna lica koja su isklju~ila opciju da im se dostavlja komercijalna komunikacija putem elektronske pošte. ili predstavlja takvu uslugu. Pravni propisi o regulisanim profesijama. Ostale obaveze informisanja u vezi sa komercijalnom komunikacijom.promotivna takmi~enja ili igre. koji podlije`u pravnim propisima o regulisanim profesijama. Netra`ena komercijalna komunikacija regulisana je na na~in da davalac usluga koji. 113.

gore navedene. Ove odredbe se ne mogu isklju~iti na štetu potroša~a. On je du`an. bez odlaganja. Ove obaveze davaoca usluga ne mogu se isklju~iti na štetu potroša~a. Obaveze informisanja. Prenos informacija i osiguravanje pristupa. ne mogu se isklju~iti na štetu potroša~a. Davalac usluga je du`an staviti korisniku na raspolaganje ugovorne odredbe i opšte uslove poslovanja.ne izabere naslovnika prenesenih informacija i . One ne vrijede za ugovore zaklju~ene isklju~ivo putem elektronske pošte ili njoj jednake individualne komunikacije. i ako se informacije ne ~uvaju du`e nego što je to uobi~ajeno potrebno za prenos. kojoj su odre|ene. nije odgovoran za informacije dobivene na upit. Davalac usluga koji korisnicima stavlja na raspolaganje mašinu za pretrage i druga elektronska pomagala u cilju tra`enja informacija tre}ih lica. ako on: . efikasna i dostupna tehni~ka sredstva. Elektronske ugovorne izjave volje. mo`e primiti. Ove obaveze se ne mogu isklju~iti na štetu potroša~a. ili obezbje|uje pristup do komunikacijske mre`e. prepoznati i ispraviti unesene greške. pomo}u kojih mo`e. ako ovo privremeno pohranjivanje slu`i jedino za proslje|ivanje prenosa u komunikacijskoj mre`i. ako on: . Davalac usluga je du`an korisniku staviti na raspolaganje adekvatna.ne izabere. uklju~uje i automatsko. od strane korisnika obezbje|ene (unesene) informacije. One ne vrijede za ugovore koji se zaklju~uju isklju~ivo putem elektronske pošte ili njoj jednake individualne komunikacije. prolazno pohranjivanje informacija koje se prenose. 246 .ne izabere naslovnika tra`enih informacija i . privremeno. prenosi u komunikacijskoj mre`i. prije davanja svoje ugovorne izjave volje. kada ih strana. . Odgovornost davaoca usluga regulisana je ~lanovima 23 do 28 Nacrta zakona i to na na~in da davalac usluga koji. . tako da ih mo`e sa~uvati i reprodukovati. pod uobi~ajenim okolnostima. potvrditi korisniku prijem elektronske ugovorne izjave volje. nije odgovoran za informacije koje prenosi. 115. niti promijeni prenesene informacije.ne izabere niti promijeni tra`ene informacije. smatraju se primljenim.114. druge pravno zna~ajne elektronske izjave i elektronske potvrde o prijemu.ne inicira prenos. Davalac usluga du`an je nazna~iti dobrovoljne kodekse poslovanja koje primjenjuje i obezbjediti informacije o elektronskom pristupu ovim kodeksima.ne inicira prenos tra`enih informacija. elektronskim putem.

utvr|enim opštepriznatim industrijskim standardima u upotrebi.~im je dobio ova saznanja ili upoznat. pohrani. ili davalac usluga informacije tre}ih lica predstavlja kao svoje. da je informacija kod prvog izvora prenosa uklonjena iz mre`e ili je pristup do nje bio onemogu}en. ili u~inili dostupnim. Davalac usluga koji.postupi u skladu sa propisima za a`uriranje informacija. ili 247 .bez odlaganja ukloni informacije koje je pohranio ili onemogu}i pristup do njih. Davalac usluga koji. Obim obaveza davaoca usluga regulisan je ~lanom 28 i to na na~in da davaoci usluga. nije upoznat sa ~injenicama ili okolnostima iz kojih je o~igledna protivpravna aktivnost ili informacija. koje slu`i jedino formiranju u~inkovitijeg prenosa informacija drugim korisnicima. ako: . ~im dobije pouzdano saznanje o tome.116. Prethodna rješenja se ne primjenjuju. 117. . gore navedeni. tako|e.nije postupio suprotno dopustivoj upotrebi tehnologije za sakupljanje podataka o korištenju informacija. nije odgovoran za informacije pohranjene na zahtjev korisnika. Davalac usluga koji. ili ~im je dobio ova saznanja ili je upoznat. od strane korisnika obezbje|ne (unesene) informacije. omogu}ava pristup informacijama tre}ih lica. od strane korisnika obezbje|ene (unesene) informacije. . ili da je sud ili drugi nadle`ni organ nalo`io uklanjanje ili onemogu}avanje pristupa. ako on: nema pouzdano saznanje o protivpravnoj aktivnosti ili informaciji. . sredstvima elektronskog povezivanja. utvr|enoj opštepriznatim industrijskim standardima u upotrebi. prolazno pohranjivanje.nema pouzdano saznanje o protivpravnoj aktivnosti ili informaciji. privremeno. i iz zahtjeva za naknadu štete. ako on: .ne promijeni informacije. . nisu obavezni generalno nadgledati informacije koje su pohranili.postupi u skladu sa uslovima za pristup informacijama. bez odlaganja pristupi uklanjanju elektronske veze. nije odgovoran za automatsko. 118. na njihov zahtjev. prenosi u komunikacijskoj mre`i. i iz zahtjeva za naknadu štete. ili . ako je lice od kojeg informacije poti~u podre|eno davaocu usluga ili je pod njegovim nadzorom. bez odlaganja pristupi uklanjanju ili onemogu}avanju pristupa informaciji. tako|e. nije odgovoran za takve informacije. nije upoznat sa ~injenicama ili okolnostima iz kojih je o~igledna protivpravna aktivnost ili informacija. prenijeli.

5. Oni su du`ni.samoinicijativno tra`iti oklonosti koje ukazuju na protivpravne radnje. . .organizaciju rada koja garantuje kvalitet izvo|enja usluge certifikovanja.2. ~ini zna~ajnu pretpostavku za pravno procesuiranje. sa kojima su zaklju~ili sporazume o pohranjivanju informacija. sa kojim su zaklju~ili sporazum o pohranjivanju informacija.lica koja su kvalifikovana za obavljanje odgovaraju}ih stru~no-tehni~kih poslova davaoca usluga certifikovanja. na zahtjev inspektora. Davalac usluga je du`an odrediti lice koje }e. du`ni su. ako tre}a lica imaju preovla|uju}i pravni interes za utvr|ivanje identiteta korisnika i odre|enog protivzakonitog ~injeni~nog stanja. naknada na ime osiguranja i sli~no. omogu}iti pristup ra~unarskoj opremi i ure|ajima i pru`iti bilo koju drugu potrebnu pomo}.tehni~ku i programsku osnovu koja podr`ava me|unarodne standarde za provo|enje usluga certifikovanja.finansijska i druga materijalna sredstva potrebna za trajnije izvo|enje usluga certifikovanja i pokrivanje mogu}ih šteta. dostaviti ovom sudu sve informacije. ako znanje ovih informacija ~ini zna~ajnu pretpostavku za izvršavanje obaveza tog organa. . na zahtjev tre}ih lica. Du`ni su i na osnovu odgovaraju}eg akta organa uprave. Uredbom je predvi|eno da davalac usluga certifikovanja mo`e obavljati usluge certifikovanja ako ima: . rasvijetli ili procesuira sudski ka`njivo djelo. Davaoci usluga. .sistem fizi~ke zaštite ure|aja. te u~ine vjerovatnim da znanje ovih informacija. Nacrt Uredbe o mjerama zaštite elektronskog potpisa 119. opreme i podataka i 248 . dati ime i adresu bilo kojeg korisnika svojih usluga. u cilju da se sprije~i. omogu}iti pristup u poslovne prostorije u toku radnog vremena. Nacrtom ove uredbe ure|uju se uslovi i postupak izdavanja elektronskih certifikata u BiH. gore navedeni. na osnovu odgovaraju}eg akta za to zakonski ovlaštenog suda. dostaviti imena i adrese korisnika svojih usluga. Inspekcijski nadzor nad primjenom ovog zakona obavljaju inspektori ministarstva nadle`nog za informaciono društvo. istra`i.1. Davalac usluga je du`an dostaviti ili pripremiti za inspekciju relevantne poslovne knjige i dokumentaciju i obezbjediti potrebne informacije. vo|enje registra potpisnika i zaštite li~nih podataka. pomo}u kojih se korisnici njihovih usluga sa kojima su zaklju~ili sporazume o prenošenju ili pohranjivanju informacija. mogu istra`ivati.

te za provo|enje odgovaraju}ih administrativnih i upravlja~kih postupaka u skladu sa priznatim standardima. . . davalac usluga izdavanja kvalifikovanih certifikata mora ispunjavati i slijede}e uslove:749 .obezbje|eno ta~no utvr|ivanje datuma i vremena (minute i sata) izdavanja ili opoziva certifikata. naro~ito na rukovodnom nivou.. naro~ito za pokrivanje rizika odgovornosti za štete. Pored navedenih. uklju~uju}i bilo koja ograni~enja u korištenju. primjenu tehnologija elektronskog potpisa i odgovaraju}ih procedura bezbjednosti. sa specijalisti~kim stru~nim kvalifikacijama.finansijske resurse za rad u saglasnosti sa zahtjevima postavljenim za djelovanje finansijskih institucija.tehni~ke sposobnosti koje dozvoljavaju da informacije. posebno za pru`anje evidencije certifikata za potrebe odre|enih postupaka.bezbjedonosna rješenja zaštite od neovlaštenog pristupa i ošte}enja informacija. .bezbjedonosni sistem koji onemogu}uje snimanje i kopiranje podataka za izradu potpisa za lica u ime kojih se pru`a uluga certifikovanja. .zaposlena lica. koje mogu biti dostavljene elektronski. 749 Nacrt Uredbe o mjerama zaštite elektronskog potpisa BiH.sistem ~uvanja relevantnih informacija o kvalifikovanim certifikatima za odre|eno vrijeme. Najni`i osigurani iznos sa kojim davalac usluga osigurava odgovornost od šteta je 50. a u slu~ajevima u kojima generiše podatke elektronskog potpisa . .000. kao i o postupcima za rješavanje pritu`bi i `albi.750 . . odnosno opoziva usluge certifikovanja na zahtjev potpisnika. na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku i }irili~nim/latini~nim pismom.sistem informisanja lica koja tra`e uslugu certifikovanja o ta~nim uslovima korištenja usluga. . . . 249 .zašti}en i povjerljiv proces generisanja takvih podataka.pouzdane proizvode i sisteme koji su zašti}eni od neovlaštenih promjena i osiguravaju tehni~ku i kriptografsku bezbjednost procesa. budu napisane i pripremljene u razumljivom obliku. znanjima i iskustvima koja su potrebna za pru`anje usluge certifikovanja.instrumente za propisanu provjeru identiteta i. 750 Nacrt Uredbe o mjerama zaštite elektronskog potpisa BiH. te provo|enje bezbjednog i trenutnog prekida. ako je potrebno.pouzdane mjere protiv krivotvorenja. .ostvarene pretpostavke za djelovanje bezbjednog i a`urnog registra potpisnika.dokazanu sposobnost bezbjednog provo|enja usluge certifikovanja. izra|en od strane Vije}e ministara Bosne i Hercegovine u partnerstvu sa UNDP BiH (Razvojnim programom Ujedinjenih nacija) u projektu e-legislativa BiH. bilo kojih dodatnih obilje`ja lica za koja se izdaje certifikat.00 KM. izra|en od strane Vije}e ministara Bosne i Hercegovine u partnerstvu sa UNDP BiH (Razvojnim programom Ujedinjenih nacija) u projektu e-legislativa BiH.

u skladu sa odredbama ove Uredbe. te Evropske norme (dalje: EN) koje se odnose na postupke osiguravanja i zaštite opreme i prostora. moraju biti u skladu sa: Odlukom i odredbama Agencije za zaštitu podataka BiH i me|unardno priznatim preporukama i sigurnosnim principima. mjere i procedure propisane od strane Nadzornog organa ili nadle`nog ministarstva za informaciono društvo (dalje: Nadzorni organ). Pravila DU. ITU i Evropske unije ili koji su u upotrebi dugi niz godina.3. pored hardverskih i softverskih. izra|en od strane Vije}e ministara Bosne i Hercegovine u partnerstvu sa UNDP BiH (Razvojnim programom Ujedinjenih nacija) u projektu e-legislativa BiH. Smatra}e se da su hardver. Certifikaciska institucija }e posebnim pravilnikom propisati vrstu. DU koristi sigurnosne metodologije bazirane na upravljanju rizikom. obuhvataju i posebne mjere.pouzdan sistem pohranjivanja certifikata koji omogu}ava provjeru kako bi: unose promjene radila samo ovlaštena lica. Smatra se da su me|unarodno priznati standardi i preporuke oni koji su objavljeni i usvojeni od strane IETF. 5.. kako fizi~ke tako i elektronske zaštite. kriterijima ili uslovima prihva}enim u Evropskoj uniji i objavljenim u Slu`benom glasniku Evropske zajednice. informacije mogle biti provjerene u cilju utvr|ivanja autenti~nosti. 751 Nacrt Uredbe o mjerama zaštite elektronskog potpisa BiH. Na osnovu procjene rizika za svaki objekat uklju~en u procesu stvaranja elektronskog potpisa posebnim pravilima DU moraju biti definisane odgovaraju}e mjere tehni~ke zaštite. softver i procedure u skladu sa ovom Uredbom ako su u skladu sa standardima. sadr`aj i na~in dostave dokumentacije o ispunjavanju uslova iz ove uredbe. Davalac usluga je po ovoj Uredbi u obavezi da primjenjuje sve postupke. To uklju~uje realnu procjenu vjerovatno}e da se incident dogodi kao i štete koje bi taj incident mogao prouzrokovati. iz prethodnog stava ovog ~lana. certifikat bio javno raspolo`iv za pretra`ivanje samo u onim slu~ajevima za koje je registrovani potpisnik dobio ovlaštenje i bilo koja tehni~ka promjena koja bi mogla narušiti zahtjeve bezbjednosti i bila poznata davaocu usluga certifikovanja.1.dostupnost releventnih dijelova informacija na zahtjev tre}ih lica koja koriste certifikat i . Davalac usluga certificiranja koji izdaje kvalifikovane certifikate (dalje: DU) mora primjenjivati smjernice Evropske unije. Nacrtom ove uredbe utvr|uju se tehni~ka pravila i mjere vezane za osiguranje zaštite elektronskog potpisa. Nacrt Uredbe o mjerama zaštite elektronskog potpisa 120.751 Predvi|eno je da su svi ovlašteni davaoci usluga certificiranja u obavezi da se pridr`avaju pravila i tehni~kih normativa utvr|enih ovom Uredbom. Tehni~ka pravila i mjere zaštite. 250 .

Tokom procesa sigurnosne ovjere moraju se kreirati dokumenti koji detaljno opisuju na~in implemetirane fizi~ke i elektronske zaštite sistema.Princip „Sigurnog pada“ zahtijeva da. u slu~aju greške u sistemu ili prestanka rada nekih funkcija. Sve mjere sigurnosti zajedni~ki ~ine sigurnosni sistem. izra|en od strane Vije}e ministara Bosne i Hercegovine u partnerstvu sa UNDP BiH (Razvojnim programom Ujedinjenih nacija) u projektu e-legislativa BiH 251 .Princip „Najmanje privilegije“ obezbje|uje da svaki korisnik sistema treba da ima samo privilegije neophodne da obavlja povjerene zadatke. DU mora da koristi slijede}e principe pri razvoju sigurnosne politike: .Princip „Podjele odgovornosti“ name}e razdvajanje izvršne i kontrolne funkcije.753 Agencija za zaštitu podataka BiH }e izdavati ovlaš}enja privrednim subjektima da obavljaju poslove sigurnosne ovjere. moraju pro}i sigurnosnu ovjeru od strane Nadzornog organa.752 Predvi|eno je da redovna provjera poštovanja propisanih pravila mora biti sprovo|ena od strane ovlaštenog organa pri Nadzornom organu.121. u slu~ajevima gdje je procijenjeno da su štete koju bi incident mogao prouzrokovati velike. Na~in i mjere fizi~ke zaštite bi}e propisane posebnim Pravilnikom od strane Direktora Nadzornog organa. 753 Nacrt Uredbe o mjerama zaštite elektronskog potpisa BiH.Princip „Treba-da-zna” osigurava da su informacije dostupne samo onim licima koje treba da ih imaju. sistem ne smije dozvoliti da njegova sigurnost bude kompromitovana ~ak i po cijenu davanja usluga. . 122. 752 Ibid. Taj dokument se naziva: „sigurnosni zapis sistema” (dalje: SZS). Sigurnosna ovjera va`i samo za dati SZS. . Sistem fizi~ke sigurnosti mora koristiti principu dubinske zaštite. Svi pristupni putevi objektu moraju biti adekvatno fizi~ki i elektronski osigurani. Pri ovome je potrebno osigurati saradnju dvije ili više osoba razli~itih profila i ovlaštenja kako bi se sprije~ila zloupotreba sistema ili da bi se isprovocirao incident. Uredbom je predvi|eno da svi sistemi uklju~eni u izradu elektronskog potpisa. uklju~ujivo i backup sistem. Sistem mora automatski prestati da radi ukoliko se otkrije neka neispravnost koja mo`e kompromitovati sigurnost. . odnosno kada postoje}i SZS nije adekvatan postoje}em stanju sistema. Odgovorna osoba za sprovo|enje sigurnosnih pravila mora biti identifikovana i mora imati ovlaštenja i sredstva da sprovodi propisana sigurnosna pravila.Princip „Dubinske zaštite“ tra`i da fizi~ke i elektronske mjere sigurnosti budu implementirane na svim nivoima sistema. . Fizi~ka zaštita ne smije biti bazirana na samo jednom parametru i ona mora biti organizovana na bazi koncetri~nih krugova zaštitite. Sigurnosna ovjera se mora ponavljati svaki put kada se promjeni stanje sistema.

a bez nenajavljenih prekida u servisu. . . 123.generisanje kriptografskih asimetri~nih klju~eva.sigurnu dostavu klju~eva i certifikata korisnicima.registracija korisnika kojima je odobreno da koriste servise. . 252 .jedinstveno identifikovati svakog korisnika sistema i provjeriti deklarisani identitet prije nego mu dozvole pristup sistemu. izra|en od strane Vije}e ministara Bosne i Hercegovine u partnerstvu sa UNDP BiH (Razvojnim programom Ujedinjenih nacija) u projektu e-legislativa BiH. koji nisu više potrebni za redovno funkcionisanje sistema moraju se uništiti na na~in koji eliminiše rizik od neovlaštenog korištenja zapisanih informacija.dopustiti ovlaštenom administratoru da upravlja elementima sistema i sigurnosnim funkcijama.sigurno uništavanje tajnih klju~eva kada se za to uka`e potreba. .bezbjednu zamjenu klju~eva i certifikata kojima je istekao rok va`enja. . . .kreirati zapis o akcijama svih korisnika sistema i sve sigurnosno osjetljive doga|aje i taj zapis mora biti osiguran od promjena ili uništavanja. . Pored toga. bilo u elektronskoj ili papirnoj formi. . u sistem moraju biti uklju~eni elementi sposobni da otkriju gubitak integriteta podataka ili fajlova.onemogu}iti korištenje ve} korištenih podataka za utvr|ivanje identiteta. .zaštiti povjerljivost senzitivne komunikacije izme|u sebe ili sa vanjskim svijetom. Informaciono-telekomunikacijska infrastruktura Nadzornog organa mora zadovoljavati brojne sigurnosno-funkcionalne zahtjeve. . pravila ponašanja ovlaštenih radnika i pravila ponašanja posjetilaca. Sistem mora: .kontrolisanje i pra}enje certifikata i klju~eva i njihov status.Predvi|eno je da }e Nadzorni organ propisati posebnim pravilnikom ostale mjere sigurnosti koje najmanje treba da obuhvate slijede}e oblasti: sigurnost okoline. unutrašnja sigurnost zgrade.dozvoliti ovlaštenom korisniku da koristi samo funkcije sistema za koje korisnik ima ovlaštenja.sigurno povla~enja klju~eva koji su kompromitovani ili su izgubljeni.754 Svi dokumenti. . Infrastruktura za izradu i dstribuciju certifikata i klju~eva mora u sebi sadr`avati slijede}e funkcije: . vanjsku sigurnost zgrade.dodjelu kriptografskih klju~eva ili certifikata. Elementi sistema moraju posjedovati na~in detekcije pokušaja eskaliranja privilegije ili neovlaštenog isklju~ivanja ili mijenjanja sigurnosnih mehanizama. . 754 Nacrt Uredbe o mjerama zaštite elektronskog potpisa BiH.posjedovati na~ine da dozvoli ili onemogu}i protok paketa na nivou aplikacije na osnovu definisane sigurnosne politike.generisanje certifikata na osnovu narud`be i asimetri~nog klju~a. .

otkrivanje greške u eksploataciji dijelova sistema i preduprije|ivanje kompromitovanje senzitivnih podataka korištenih za kreiraje e-potpisa ili utvr|ivanje identiteta potpisnika koje ta greška mo`e prouzrokovati. . Ove procedure ~ini}e sastavni dio SZS. a time i sa ostalim sistemima. Oni moraju imati mogu}nost uvida u obaveze i prava koja proizlaze iz sadr`aja koji se potpisuje. Elektronski potpis koriste potpisnik i primalac u skladu s utvr|enom politikom upotrebe elektronskog potpisa. li~ne podatke.potpuno dokumentovanje informacija o stanju svih komponenata sistema koji se koriste da kreiraju ili utvrde identitet elektronskog potpisa ili potpisnika. 124. biometrijske informacije. uklju~uju}i ra~unarsku memoriju ili smart kartice. atribute kvalifikovanih certifikata i ostale elektronske proizvode. Isto va`i i za sistem pohranjivanja certifikata i klju~eva. PINove i pasvorde.onemogu}avanje nedozvoljenog objavljivanja informacija koje su korištene za kreiranje ili utvr|ivanje identiteta vlasnika e-potpisa. 126. . stvaranje ili utvr|ivanje identita elektronskog potpisa ili potpisnika. koji se koriste za kreiranje. certifikate. atribute certifikata. DU }e svojim internim procedurama utvrditi standarde na osnovu kojih }e raditi i generisati klju~eve. . a posebno je 253 . uklju~uju}i kriptografske klju~eve. 125. Politika upotrebe potpisa mora se iskazivati u dokumentu ~itljivom korisnicima elektronskog potpisa. Ispunjavanjem prethodnih zahtjeva obezbje|uje se da certifikat i kvalifikovani certifikat posjeduju atribute koji su kompatibilni sa me|unarodno priznatim standardima.. Sistem za kreiranje kriptografskih asimetri~nih klju~eva mora zadovoljavati me|unarodno priznate standarde radi kompatibilnosti sa ostalim sistemima i radi izbjegavanja slabih algoritama koji se mogu lako kompromitovati. Sistem za kreiranje klju~eva i certifikata mora omogu}iti izdvajanje podataka elektronskog potpisa i certifikata u formi koja zadovoljava me|unarodno priznate standarde radi kompatibilnosti sa ostalim sistemima.sigurnosni zahtjevi u oblasti sigurnosti elektronskog potpisa moraju biti postavljeni visoko. Korisnik elektronskog potpisa du`an je slijediti sve upute vezane za ispravno korištenje certifikata i kriptografskih klju~eva. . Implementacija sigurnosnih riješenja mora posti}i slijede}e ciljeve: .zaštitu cijelokupnog sistema i svih dijelova sistema koji se koristi za izradu elektronskog potpisa od neovlaštenog korištenja i specijalno od neovlaštenog potpisivanja.pravno funkcionisanje u uslovima redovne eksploatacije svih dijelova sistema.

755 Da bi se to postiglo prema korisniku sistema certificiranja moraju se omogu}iti najmanje slijede}e pretpostavke: . . Kontrole sigurnosti uklju~uju provjeru da li je infrastruktura sigurna. Nadzorni organ je obavezan voditi evidenciju o svemu što ustanovi u toku kontrole. Zbog toga je davalac usluga certificiranja. Navedene su najzna~ajnije karakteristike ove uredbe. .primanje i slanje kriptiranih zapisa.757 Postupak povezivanja sistema certificiranja bazira se na primjeni dogovorenih obrazaca za slijede}a podru~ja: certifikati. Nacrt Uredbe o uslovima za povezivanje evidencija izdanih i opozvanih certifikata 127. Davalac usluga certificiranja mora obezbijediti jedinstvenost podataka za ovjeru elektronskog potpisa na na~in koji obezbje|uje nedvosmislenu identifikaciju potpisnika.slanje i primanje elektronski potpisanih sadr`aja. Nacrtom ove uredbe utvr|uju se tehni~ka pravila za osiguranje povezanosti evidencija izdanih i opozvanih certifikata u Bosni i Hercegovini. 254 .upotrebu i provjeru kvalifikovanih certifikata.4. izra|en od strane Vije}e ministara Bosne i Hercegovine u partnerstvu sa UNDP BiH (Razvojnim programom Ujedinjenih nacija) u projektu e-legislativa BiH 756 Ibid. o poduzetim intervencijama i izre~enim kaznama zbog neispunjavanja uslova iz ove Uredbe. poruke.upotrebu smart kartica ili drugih medija za kriptografsku obradu. Za ta~nost i ispravnost podataka u zahtjevu potpisnik odgovara materijalno i pravno. da li svi sistemi funkcionišu neometano i da li je u me|uvremenu bilo upada ili pokušaja upada u sistem od strane neovlaštenih osoba koje su pokušale pristupiti opremi ili podacima DU izdavanja certifikata. 757 Nacrt Uredbe o uslovima za povezivanje evidencija izdanih i opozvanih certifikata BiH. . razmjena certifikata i poruka i prenos certifikata i poruka. .756 5.provjeravanje primljenih certifikata putem liste opozvanih cerifikata. Predvi|eno je da Nadzorni organ provodi konstantnu kontrolu sigurnosnih sistema fizi~ke i elektronske zaštite DU. izra|en od strane Vije}e ministara Bosne i Hercegovine u partnerstvu sa UNDP BiH (Razvojnim programom Ujedinjenih nacija) u projektu e-legislativa BiH. koji je ovlašten za izdavanje certifikata du`an razmotriti podatke koje je potpisnik predao u zahtjevu za izda755 Nacrt Uredbe o mjerama zaštite elektronskog potpisa BiH.provjeravanje primljenih certifikata putem najmanje tri nivoa.du`an da štiti senzitivne podatke od neovlaštenog modifikovanja ili korištenja.1. . Predvi|eno je da lice koje tra`i uslugu certificiranja (potpisnik) mora li~no u odgovaraju}oj slu`bi Nadzornog organa podnijeti zahtjev za dobrovoljnu registraciju.

davalac usluga donosi rješenje o opozivu certikata. Opozvani certifikati moraju se upisati u listu opozvanih certifikata. . Sadr`aj certifikata se upisuje u Registar izdatih certifikata. Ona mora biti dostupna svim subjektima koji imaju pristup sistemu certificiranja. .758 Svaki sistem certificiranja mora omogu}iti trenuta~an i nesmetani uvid u listu opozvanih certifikata kod potvr|ivanja valjanosti (od strane primaoca elektronski potpisanog sadr`aja) certifikata koji je izdao.datum izrade liste. 129.istekom roka na koji je izdat.ime davaoca usluga certificiranja. .na zahtjev potpisnika. preuzeti certifikat. Potpisnik kojem je odobreno izdavanje certifikata mora li~no. .na zahtjev davaoca usluga certificiranja u slu~ajevima neispunjavanja tehni~kih uslova. kod davaoca usluga certificiranja ili na drugom za te poslove odre|enom mjestu. u prisustvu potpisnika. Vremensko va`enje izdatog kvalifikovanog certifikata je 3 godine za pravna lica registrovana na teritoriji BiH. . izra|en od strane Vije}e ministara Bosne i Hercegovine u partnerstvu sa UNDP BiH (Razvojnim programom Ujedinjenih nacija) u projektu e-legislativa BiH 255 . a za sve ostale subjekte taj rok je 2 godine. Podaci ispravnih i odobrenih zahtjeva za izdavanje certifikata arhiviraju se u informacionom sistemu davaoca usluga certificiranja. odnosno na dan prestanka va`enja. Kada su uslovi za prestanak va`enja ispunjeni. 758 Nacrt Uredbe o uslovima za povezivanje evidencija izdanih i opozvanih certifikata BiH.elektronski potpis davaoca usluga certificiranja.vanje certifikata te provesti. odnosno pravnog lica kod kojeg je potpisnik zaposlen u momentu podnošenja zahtjeva za opoziv certifikata. fizi~ku identifikaciju potpisnika na osnovu relevantnog dokumenta kojim se potvr|uje istinitost podataka sadr`anih u zahtjevu za izdavanje certifikata. odnosno ako nije bilo promjena u roku ne du`em od 30 dana. . . odnosno ako se pri upotrebi elektronskog potpisa ne postupa na propisani na~in. odgovaraju}eg tijela dr`avne uprave. Lista opozvanih certifikata mora sadr`avati najmanje slijede}e elemente: . 128.redni broj radne verzije liste. Lista opozvanih certifikata mora se trenutno obnoviti kod svake nastale izmjene.na slu`beni zahtjev suda. Osnovi za prestanak va`enja certifikata su: .kriptografski algoritam korišten pri izradi elektronskog potpisa davaoca usluga certificiranja.

jedini~ni skup podataka o potpisniku. njegovo jednozna~no ime i njegov certifikat. . njegovo jednozna~no ime. Predvi|eno je da sadr`aj elektroni~kog imenika mora biti izra|en primjenom obrasca kodiranja ISO/IEC 10646-1:2000 Universal Multiple Octet Coded Character Set – Basic Multiple plane. Nacrtom ove uredbe je predvi|eno da se pri Nadzornom organu i nadle`nom ministarstvu za informaciono društvo (dalje: Nadzorni organ) ustanovljavaju i vode slijede}e evidencije: . izdvojeno od sistema certificiranja u upotrebi. Svi potpisnici i subjekti sistema certificiranja upisuju se u elektroni~ke imenike. odnosno u skladu sa adekvatnim obrascem u okru`enju i srodnih operacijskih sistema. Nacrt Uredbe o ustrojstvu i vo|enju evidencija davaoca usluga certificiranja 130. Evidencija izdanih i opozvanih certifikata vodi se pri Nadzornom organu u obliku Registra izdatih i Liste opozvanih certifikata. Podaci o potpisnicima. Nazivi subjekata u elektroni~kom imeniku moraju sadr`avati slijede}e podatke: ime subjekta u imeniku – fizi~ko ili pravno lice. izdati certifikati. njegov certifikat i podatke o listi opozvanih certifikata i .jedini~ni skup podataka o davaocu usluga certificiranja.5. naziv pravnog lica. 5. liste opozvanih certifikata kao i tehni~ki podaci nastali bilje`enjem rada sistema certificiranja moraju se arhivirati na medije koji obezbije|uju trajnost zapisa od najmanje 10 godina.evidencija pravnih lica kojima su izdati certificirani elektronski potpisi.evidencija opozvanih elektronskih pe~ata. mjesto i adresa. i to: .1. . dr`ava. 256 . Arhivirani podaci se moraju zaštiti od neovlaštenog pristupa i mogu}ih gubitaka u zapisu. .evidencija izdatih elektronskih pe~ata.759 U svrhu obezbje|enja ~uvanja ovih zapisa izra|uju se i bezbijednosne kopije koje se smještaju na drugu lokaciju. 759 Ibid. naziv organizacione jedinice. Svaki elektroni~ki imenik mora sadr`avati dvije grupe podataka. Potpisnik mo`e zatra`iti kod davaoca usluga certificiranja povremeno provjeravanje podataka za izradu kao i podataka za ovjeru elektronskog potpisa. .evidencija opozvanih certificiranih elektronskih potpisa.evidencija izdatih certificiranih elektronskih potpisa.Svaki opozvani certifikat u listi opozvanih certifikata obavezno sadr`i serijski broj dodijeljen certifikatu prilikom izdavanja i datum opoziva.

ta~nost i istinitost svih evidencija.evidencija subjekata kojima su izdata ovlaštenja za izdavanje certificiranih elektronskih potpisa. . . kako u elektronskom. .evidencija subjekata kojima su izre~ene kaznene sankcije.evidencija subjekata kojima su opozvana ovlaštenja za izdavanje certificiranih elektronskih potpisa i .zaštitu tajnosti evidencija i podataka kada je to propisano pravnim propisom ili normativnim aktom u Nadzornog organa ili od nje ovlaštenih subjekata. .evidencija pravnih lica kojima su opozvani certificirani elektronski potpisi. izra|en od strane Vije}e ministara Bosne i Hercegovine u partnerstvu sa UNDP BiH (Razvojnim programom Ujedinjenih nacija) u projektu e-legislativa BiH 257 . . .2. . Elektronsko poslovanje u Nacrtu novog Zakona o obligacionim odnosima Federacije BiH i Republike Srpske 131.evidencija subjekata kojima su opozvani elektronski pe~ati. Monitoring nad sprovo|enjem i poštivanjem propisanih procedura vrši rukovodilac Nadzornog organa ili od njega ovlašteno lice. . tako i u papirnom mediju. .evidencija subjekata kojima su izdati elektronski pe~ati.povezanost svih evidencija. Ne samo nacrt nove e-legislative. .povezanost evidencija i podataka izme|u Nadzornog organa i od njega ovlaštenih subjekata.pristupa~nost odgovaraju}im evidencijama i podacima koji se vode kod Nadzornog organa ili od nje ovlaštenih subjekata. 5. Sve ove evidencije Nadzorni organ vodi i u elektronskoj i u hard copy formi.preglednost svih podataka vezanih za vo|enje bilo kog oblika evidencija. Nabrojane evidencije. Njegovim odredbama se omogu}uje nesmetano vo|enje svih evidencija iz ove Uredbe.a`urnost evidencija i podataka.evidencija fizi~kih lica kojima su izdati certificirani elektronski potpisi. nego i Nacrt budu}eg Zakona o obligacionim odnosima nagovještava bitne promjene u domenu e-poslo760 Nacrt Zakona o Ceritfikacionoj instituciji BiH.. uz obavezu njihovog trajnog ~uvanja. .evidencija fizi~kih lica kojima su opozvani certificirani elektoronski potpisi. . imaju karakter javnih registara i iste su dostupne svim pravnim i fizi~kim licima. Rukovodilac Nadzornog organa760 propisuje Pravilnikom procedure vo|enja evidencija. kao i njihove izmjene. Procedure treba da omogu}e slijede}e: .

2003.pravilima ponašanja. djelotvorne i pristupa~ne tehni~ke mogu}nosti.tome da li se nakon zaklju~ivanja ugovora tekst ugovora memoriše i da li je on .06. Pri tome }emo se zadr`ati jedino na odredbama koje se odnose na elektronsko zaklju~ivanje ugovora. Zaklju~ci 133.jezicima koji stoje na raspolaganju za zaklju~ivanje ugovora i . 132. 761 Nacrt Zakona o obligacionim odnosima za oba entiteta. Nacrt Zakona o obligacionim odnosima za oba entiteta izradio je GTZ. Elektronsko poslovanje je op}i koncept koji obuhva}a sve oblike poslovnih transakcija ili razmjene informacija koje se izvode korištenjem i upotrebom IKT. Koristi}emo se verzijom koja je datirana na 16. du`an je svojim kupcima staviti na raspolaganje primjerene.tehni~kim sredstvima za prepoznavanje i korekciju grešaka kod unošenja podataka prije predaje narud`be. kojima podlije`e poduzetnik. korišten sa stanjem Nacrta zakona sa danom 16. 762 Ibid. .762 Naru~iocu treba na raspolaganje staviti uslove ugovora uklju~uju}i opšte uslove poslovanja tako da ih mo`e memorisati i reprodukovati. Mo`e se obavljati me|u kompanijama (B2B).pristupa~an korisniku. Poduzetnik je du`an prije predaje takve narud`be informisati kupca barem o: . . kao i izme|u kompanija i vlada (B2G i G2B). ili ako se izme|u poduzetnika dogovori nešto drugo. unutar samih kompanija. izme|u kompanija i njihovih kupaca (B2C). 6.pojedina~nim tehni~kim koracima koji vode zaklju~ivanju ugovora. uz ~iju pomo} kupac mo`e uo~iti i otkloniti greške unošenja podataka prije predaje narud`be.761 Po ovom ~lanu Nacrta ZOO poduzetnik koji se radi zaklju~enja ugovora o isporuci roba ili pru`anja usluga poslu`i telekomunikacijskim ili medijskim uslugama (ugovor o elektronskom poslovanju).2003. Elektronsko poslovanje obuhvata elektronsko trgovanje dobrima i uslugama.06. Prispje}e narud`be poduzetnik je du`an bez odlaganja potvrditi elektronskim putem. .vanja. izra|en od strane GTZ. Ova rješenja ne va`e ako je ugovor zaklju~en isklju~ivo putem razmjene e-maila ili sli~ne individualne komunikacije. kao i o mogu}nostima elektronskog pristupa ovim pravilima. 258 . Izme|u va`e}eg Zakona o obligacionim odnosima i Nacrt novog Zakona (dalje: Nacrt ZOO) bitna razlika postoji u ~lanu 33 Nacrta ZOO koji reguliše narud`be elektronskim putem.

Najva`niji predmet normiranju su: komercijalni dokument. iz ~ega proizilazi da su osnovna pitanja u poslovanju primjenom IKT. veliki broj me|unarodnih organizacija po~eo je regulatorno da djeluje u ovom domenu. u slu~aju spora. Nacionalna prava svih razvijenih zemalja su veoma rano po~ela da tra`e odgovore na pravna pitanja koja IKT i elektronsko poslovanje postavljaju. Pravni re`im potpisa davaoca izjave ili ugovorne strane. e-pla}anje. U BiH. odre|ivanju i autentifikaciji sadr`aja ugovora. Osnovne. U principu. na~inu pregovaranja. e-ra~uni. e-potpisi. ovaj zakon je ostao samo mrtvo slovo na papiru jer do danas u RS nije izdat niti jedan elektronski potpis. Time je potvr|ena hipoteza da se. Dosadašnja legislativa predstavlja samo parcijalno rješavanje goru}ih problema. e-bankarstvo. niti je formirana institucija koja bi mogla da izdaje. Na `alost.nacionalnim pravima i u me|unarodnoj regulativi. Nasuprot trendu u me|unarodnom i uporednom pravu. samo u tehnici zaklju~ivanja ugovora. prvenstveno zbog Interneta. Tehnika zaklju~ivanja elektronskog ugovora postaje sve specifi~nija zbog medija u kojem se elektronski ugovor manifestuje. e-ugovori. U tu svrhu u virtualnom svijetu se koristi elektronski po259 . pravna rješenja vezana za zaklju~ivanja elektronskih ugovora razlikuju od standardnih na~ina zaklju~ivanja ugovora. kako se izvršavaju obaveze i kako. nije promijenjen.134. elektronski pe~ati pravnih lica). šta je sadr`aj ugovora. odnosno preko web stranice (Interneta). Ta zakonitost va`i i u sferi zaklju~ivanja elektronskog ugovora. tj. opšte karakteristike tehnike zaklju~ivanja elektronskih ugovora se navode pojedina~no. u BiH se nije. Da bi se otklonile prepreke i ubrzao razvoj elektronskog poslovanja. upotrebi hardverskih i softverskih sredstava koji se koriste kod izjavljivanja volje za sklapanje ugovora (elektronske poruke. da certificira elektronske potpise. 136. kao uslov za nastanak ugovora i za o~uvanje dokazne snage pisanog dokumenta. kako izvršiti identifikaciju potpisnika. 138. 135. Na entitetskom nivou Republika Srpska je donjela Zakon o elektronskom poslovanju i elektronskom potpisu. pratilo kretanje u oblasti elektronskog poslovanja i njegovo pravno regulisanje. elektronski potpisi. na adekvatan na~in. potvrditi vjerodostojnost potpisanog elektronskog zapisa. na dr`avnom nivou postoji jedino Zakon o elektronskom potpisu koji je nedavno donesen. 137. ugovaranje izme|u stranaka je izraz njihove usaglašene volje. perfekciji ugovora i pravnom re`imu koji za njega va`i. Ta se specifi~nost ogleda prvenstveno u identifikaciji lica. Standardi elektronskog poslovanja postaju sve slo`eniji i stro`iji. kako dati pravno valjane i relevantne izjave volja u procesu ugovaranja.

elektronsko ugovaranje je prevashodno bazirano na zaklju~ivanju ugovora putem formularnih tipiziranih ugovora. Isto va`i i za lice koje reaguje na eletronsku ponudu ili poziv. Za razliku od klasi~nog prava. Nacionalna prava i me|unarodni izvori usvajaju razli~ite teorije o vremenu i mjestu prijema ponude i prihvata.tpis. Eventualne faze zaklju~ivanja ugovora su ovim izgubile na zna~aju. crvi itd). Iako reklamiranje u klasi~nom na~inu poslovanja ne predstavlja preliminarne kontakte. U elektronskom poslovanju kontakti se uspostavljaju Internet marketingom. ono na Internetu to jeste. Izuzetak je postalo pravilo! Zbog toga pregovaranje u principu nije mogu}e. Tehni~ka. tj. tehnološka i proceduralna slo`enost davanja. Razlog le`i u interaktivnosti web stranica i e-pisama koji ne slu`e samo reklamiranju nego i kao mjesto i na~in za dobijanje svih potrebnih informacija prije zapo~injanja pregovaranja i samog zaklju~ivanja ugovora. tj. ali je njihov zna~aj u elektronskom ugovaranju bitno ograni~en. I ne samo to! Potpis kao bivši privatno-pravni akt u~esnika u transakciji sada je podvrgnut veoma sna`noj intervenciji dr`avne sfere oli~ene u administrativnom pravu. duplim klikom na postavljeno pitanje na web stranici da li prihvatate ponudu). elektronska ponuda obavezno sadr`i i podatak kada se smatra da je ugovor zaklju~en. Ugovori se zaklju~uju automatizovano (npr. Uzimaju}i u obzir karaktreristike Interneta kao medija kojim se šalju. Ovo je jedna od najve}ih komercijalnih i pravnih novina koju donosi primjena IKT. Time na~ela autonomije volje i slobode ugovaranja nisu formalno povrije|ena. Zbog razli~itih rješenja u pojedinim nacionalnim pravima i unutar me|unarodnih izvora pošiljalac elektronske poruke ili dokumenta mora jasno nazna~iti da li se radi o ponudi ili pozivu na davanje ponuda. Sem uobi~ajenih klauzula o ograni~enju ili isklju~enju odgovornosti u elektronskom poslovanju putem Web stranica pojavljuju se klauzule isklju~enja odgovornosti za štetu prouzrokovanu: napadima destruktivnih programa (kompjujterski virusi. reklamiranjem putem Interneta. Ugovori se zaklju~uju razmjenom elektronskih poruka (ponude i prihvata) u~injenih elektronskom poštom ili putem elektronskih poruka u~injenih primjenom XML standarda na web stranici jedne od ugovornih strana. subjekat koji odgovara mora da nazna~i da li se radi samo o daljem tra`enju informacija ili o prihvatu. On je sredstvo za identifikaciju ugovornih strana i autentifikaciju. autentifikacije i verifikacije elektronskog potpisa su toliki da su doveli do niza posrednika u izra|ivanju ovog pravnog ~ina. nepromjenjenost sadr`aja poruke koja je poslata elektronskim putem. Ako uopšte postoje uslovi za to. presretanju primljenih 260 .

tako da sudovi više ne mogu odbijati kao dokaz dokument samo zato što je zaklju~en u elektronskom obliku. promjenama specifikacije robe u~injene na web stranici itd. Zbog toga drugu veliku grupu pravnih problema predstavljaju oni koji se ti~u odre|ivanja mjerodavnog prava za predmetni ugovorni odnos. ve} prilogo|avanje postoje}ih pravila novim tehnikama poslovanja. 261 . te nije ni bilo dileme koji propis }e se primjeniti.poruka promjenama uslova na web stranici ili sadr`aja web stranice. poslovni odnosi su naj~eš}e uspostavljani na lokalnom nivou. U principu je va`ilo pravo mjesta obavljanja posla. a potom i pravnim tretmanom dokazne snage elektronske forme ugovora. prezentaciju na web-sajtu izvršiti u drugoj zemlji. U trenutku kontaktiranja. Kao krajnji zaklju~ak se name}e stav da izme|u zaklju~ivanja ugovora razmjenom elektronskih poruka i primjenom IKT i na klasi~an na~in razlika postoji samo u tehnici zaklju~ivanja ugovora i mediju u kojem se to ~ini. elektronskih podataka. Ono što je karakteristi~no za pla}anje kod elektronskih ugovora jeste praksa da je ~in pla}anja uz svojstvo konkludentne radnje dobio i karakateristike uslova za zaklju~ivanje ugovora. naru~ivanja i zaklju~ivanja ugovora o prodaji robe ili usluge se ne zna dr`avna teritorija sa kojih potencijalna ili aktualna stranka djeluje. tj. Ona je u svim izvorima izjedna~ena sa drugim dokaznim sredstvima. U prodaji putem Interneta situacija je bitno razli~ita. Kao sredstvo pla}anja pojavljuje se digitalni novac. ali su u eri elektronskog poslovanja dobila potpuno nove tipizirane sadr`aje. digitalne nov~anice. U sklopu tradicionalnog na~ina privre|ivanja. Sistem elektronskog pla}anja nije ništa manje slo`en od na~ina zaklju~ivanja elektronskih ugovora. Ona se ostvaruje najprije standardizacijom tehni~kih i tehnoloških zahtjeva i rješenja. Ova regulativa ni na koji na~in nije promjenila opšta rješenja ugovornog prava tako da ona va`e i za ugovore koji su zaklju~eni primjenom IKT. primiti robu iz tre}e zemlje. Klasi~na rješenja o isklju~enju i ograni~enju odgovornosti su izdr`ala zahtjeve novih tehnologija. Prva oblast u kojoj se harmonizacija ogleda jeste tehnika zaklju~ivanja ugovora elektronskim putem. 139. a pla}anje izvršiti u ~etvrtoj zemlji. Izbor nadle`nog prava potencijalno ote`ava ~injenica da jedna ugovorna strana mo`e imati sjedište u jednoj zemlji. tj. Pregled najva`nije regulative koja se bavi elektronskim poslovanjem i elektronskim potpisom jasno pokazuje zakonitost harmonizacije rješenja na me|unarodnom nivou. Drugo polje harmonizacije ti~e se pravne sigurnosti. Ova situacija ne zahtijeva promjenu postoje}ih pravila me|unarodnog privatnog prava. koje se za razliku od tradicionalnih (papirnih i metalnih) sastoje od izvjesnog broja bitova.

Opravdano je o~ekivati da }e usvajanjem i primjenom ove legislative u BiH ubrzati pridru`ivanje ne samo Evropskoj uniji. 141. Tehnološke osobine Interneta kao medija preko koga se zaklju~uju ovi ugovori. koji su ura|eni u okviru UNDP zadovoljavaju upravo ovu potrebu ne samo pravnog poretka. Prate}i opšti razvoj pravne regulative elektronskog poslovanja i potrebe otpo~injanja pregovora o SAA sa Evropskom unijom. Razloge za to vidmo u ~injenici da u modernom svijetu samo ure|ena upotreba IKT i solidno konstituisano informati~ko društvo mogu pojedincu obezbijediti bolji i humaniji `ivot. sredstava za izradu elektronskog potpisa i naprednog elektronskog potpisa i sistema certificiranja i obaveznog osiguranja davatelja usluga izdavanja kvalificiranih certifikata. E-legislativa je. ~ine tehniku zaklju~ivanje elektronskog ugovora specifi~nom unutar svih pravnih sistema i pravnih tradicija prisutnih u Evropskoj uniji.140. 262 . nego i razvijenim zemljama. Nju sa~injavaju ve} usvojeni Zakon o elektronskom potpisu BiH: Nacrti Zakona o odre|enim pravnim aspektima elektronskog pravnog i poslovnog prometa BiH. Uredbe o evidenciji davatelja usluga certificiranja elektronskih potpisa. Vije}e ministara BiH u partnerstvu sa UNDP BiH (Razvojni program Ujedinjenih nacija) je izradilo kompleksan skup zakona i uredbi koje predstavljaju budu}u e-legislativu BiH. nego i cjelokupnog BiH društva. Nacrti Zakona i uredbi o elektronskom poslovanju. Zna~aj EU kao partnera Bosne i Hercegovine i proces njenog pribli`avanja Evropskim integracijama name}u potrebu harmonizacije prava BiH sa Acquis communautaire. Uredbe o registru davatelja usluga certificiranja elektronskih potpisa koji izdaju kvalificirane certifikate. pri tome. Uredbe o tehni~kim pravilima i uvjetima povezivanja sistema certificiranja elektronskih potpisa. nezaobilazan instrument na tom putu. Uredbe o mjerama i postupcima upotrebe i zaštite elektronskog potpisa i naprednog elektronskog potpisa.

kompleksniji i u sebi nosi razli~ite oblike organizovane zaštite. U cilju zaštite potroša~a. Pravne aspekte zaštite prava potroša~a obradio je prof. Bli`e i šire dr`avno i privredno okru`enje. dr Veljko Trivun. postaju sve više kategorija koja opredjeljuje izbor roba i usluga. ovlaštenja i rada Konkurencijskog vije}a Bosne i Hercegovine i entitetskih Ureda za konkurenciju i zaštitu potroša~a. a naro~ito u kontekstu sve 763 Autori ovog poglavlja su mr Jasmin Hošo i prof. Uvod 1. ve} i samih potroša~a. mjere za zaštitu potroša~a u okviru svojih ekonomija. na globalnom planu. kao i interesa vezanih za zaštitu vlastitih nacionalnih ekonomskih interesa. On podrazumijeva njihovo postojanje ali u skladu sa dr`avnim zakonodavstvom.IV PRAVNA ZA[TITA POTRO[A^A763 1. Javnopravni aspekti ove zaštite su sve zastupljeniji. Bosna i Hercegovina izabrala je rješenje da osnovi materije zaštite potroša~a budu regulisani na dr`avnom nivou. u jednom dijelu. o a`uriranoj verziji magistarskog rada mr Jasmina Hoše na temu: „Sistem zaštite potroša~a u pravu Evropske Unije i pravu Bosne i Hercegovine“. I ovdje se radi. posmatra i u svjetlu mjera ekonomske politike. odnosno gra|ansko-pravne zaštite. Borba za potroša~e sve više postaje i mjerilom ekonomske uspješnosti. postupanje sudova. Naravno da ovakav koncept ne isklju~uje potrebu postojanja entitetskog zakonodavstva. kao ciljane marketinške kategorije. uklju~ivo i prometnu i sferu pru`anja razli~itih vrsta usluga. Prakti~no su sve oblasti privre|ivanja. 263 . Slijede}a faza }e biti uskla|ivanje entitetskih zakonodavstava u razli~itim sferama: inspekcijski nadzor. formiranje udru`enja za zaštitu potroša~a. pri ~emu pojedini zakoni koji determinišu ovu materiju tako|er egzistiraju kao dr`avni. te u tom kontekstu posebno za`ivljavanje funkcija. svi oblici zaštite potroša~a po~ev od krivi~no-pravne pa do civilne. Nezaobilazna je i oblast prava konkurencije. Prvi korak ka ovom cilju je u~injen donošenjem Zakona o zaštiti potroša~a u Bosni i Hercegovini. postale jedan svojevrstan poligon u okviru koga se vodi borba vezana ne samo za zaštitu vlastitih nacionalnih i dr`avnih ekonomskih interesa. dr Veljko Trivun. instrumentarij njihove zaštite postaje sve razu|eniji. Potroša~i.

765 Pobli`e vidjeti kod: Prof. shva}enog u uobi~ajenom zna~enju tog pojma. str. kao nova pravna i ekonomska disciplina u nastajanju. pravne i marketinške discipline koja se naziva konzumerizam.ve}eg uticaja dr`ave na nacionalne ekonomije. Nesumnjivo je da }e ova oblast dobivati sve više na svome zna~aju. a prije svega mjera ekonomske politike. Pisani izvori se susre}u u Lex duodecim tabularum. Zagreb.765 Vremenom su se razvila i pravila tzv. Moralo se raditi o takvim svojstvima da ih kupac. kao i ~injenicom da su potroša~i. predstavlja jedno od efikasnih sredstava zaštite ove zna~ajne kategorije. godine p. a posebno kada se posmatra u funkciji ostvarivanja više razli~ito definisanih ekonomskih i drugih ciljeva. Radilo se o onim manama kada prodana roba nije imala svojstva za koja se. 1989. svakim danom dobivaju sve više. kurilskih edila vezanih za potrebu javnog objavljivanja mana prodatih robova i stoke. kao krajnji konzumenti pojedinih dobara i usluga. 2. Ostvarenje ovog zahtjeva ne}e biti samo u funkciji našeg pristupanja Evropskoj uniji i drugim regionalnim i širim integracijama. Narodne novine. ve} }e biti i u funkciji ostvarenja pojedinih privrednih i ekonomskih ciljeva.764 ali i one suzdr`anije koji ne idu dalje od kraja prošlog i po~etka ovog stolje}a. Ante Romac. „Rimsko pravo“. 2. 264 . prilikom sklapanja ugovora. Rimsko pravo je poznavalo postojanje stvarnih ili fakti~kih nedostataka na prodanoj stvari. tvrdilo da ih ta roba i ima. ni uz uobi~ajenu pa`nju. Pravo zaštite potroša~a predstavlja i jednu od poluga i sredstava ekonomije kako bi se u ovoj sferi ispoštovali sve slo`eniji zahtjevi vezani za zaštitu ekonomskih interesa pojedinih dr`ava. izgleda da se sve bitno povodom prava zaštite potroša~a. Pravo zaštite potroša~a. kao i zaštite potroša~a koji se kategorijalno javljaju kao najve}i konzument nacinalnih dobara. n. 764 Hamurabijev zakonik. desilo u proteklih nekoliko desetlje}a. Istorijski razvoj prava za{tite potro{a~a 3. Ako se zanemare pokušaji da se tragovi prate unazad sve do Hamurabija. 1780. e. 310311. Ovo je opredjeljeno i izabranim ekonomskim pristupom zaštiti potroša~a. Potroša~i i njihova zaštita na svom zna~aju. kategorija koja snosi zna~ajan dio ve} spomenutih poreskih optere}enja. nije mogao uo~iti. dr. na dr`avnom nivou. treba da usvoji i primjeni moderne obrasce ponašanja u oblasti zaštite potroša~a. Nesporno je postalo da i Bosna i Hercegovina. Svjedoci smo stvaranja jedne zasebne ekonomske. a u slu~aju Evropske unije i jednog jedinstvenog tr`išta.

premda su razlozi njegovog postojanja vezani za nedostatke imanentne kapitalisti~kom proizvodnom i tr`išnom odnosu. str.766 Tek na tragu ekonomskog poleta nakon II svjetskog rata stvorena je ono što bi se moglo nazvati ekonomsko-socijalnom kriti~nom masom koja je neposrednu pravnu intervenciju. Consumer Law. relativno obuhvatnu kodifikaciju u ovoj oblasti tzv. autonomne pravne regulacije („soft law“) i samoorganizovanju potroša~a. zahtijevalo se da za svaku stvar i uslugu bude odre|ena pravi~na cijena (justum pretium). 768 Smjernice Ujedinjenih nacije Rezolucija br.768 Pri tome su jasno uo~ljive i odre|ene razlike. artikulacija neo-liberalnog konzumerizma. lepeza pravnih instrumenata kojima se vrši intervencija na strani potroša~a je izuzetno široka i raznolika. Dakle. Pod ovim uticajem. ništa se zna~ajnije nije dešavalo. Pitanje u kojoj je mjeri poslanica iz 1962. konstituisanja pravnog institua ošte}enja preko polovine (leasio enormis). u cilju zaštite potroša~a. International Organization of Consumers Union-IOCU. g. U drugim je ta uloga prepuštena raznim vidovima tzv. Second edition. i utoliko „retorika potroša~kih prava“. tek posljednjih nekoliko desetlje}a svjedo~e akciju. U tom smislu pravo zaštite potroša~a je prvenstveno dio onog što se naziva socijalnim in`injeringom u okvirima dr`ave blagostanja. jedna strana bogati na ra~un druge strane. a što je ovdje u drugom planu. Ova shvatanja su se zasnivala na tuma~enju osnovnih normi hriš}anskog morala da je nedopušteno da se. u okviru kanonskog prava. Ako izuzmemo. London 2000. u drugima je šire korišteno upravno. politi~kim i kulturnim specifi~nostima. U pojedinim pravnim sistemima efikasnost zaštite je posredovana dr`avnim i paradr`avnim organima i naglaskom na kolektivnoj zaštiti. Re~eno prije svega vrijedi za pravo SAD.F. prije svega zakonodavaca. izme|u ostalog. Razvoj ove teorije doveo je i do toga da se s vremenom po~elo vršiti i administrativno tarifiranje robe i usluga. putem ugovora.Kennedya ameri~kom Kongresu s po~etka šezdesetih godina u kojoj su interesi potroša~a dobili prominentno mjesto. Ona uklju~uje: ustavne odredbe. Dok su u nekim zemljama akcentirani metodi i tehnike privatnog prava. Balckstoun Press Limited. potroša~ke zakonike („Consumer code“). na tr`ištu u~inila neophodnom i po`eljnom. 39/248. gdje ga sublimira ~uvena poslanica predsjednika J. posebne zakone 766 Pobli`e vidjeti kod: David Oughton & John Lowry. U skladu s tim. Ovdje je potrebno spomenuti shvatanja pisaca kanonista o uticaju promijenjenih okolnosti (rebus sic stantibus) na dejstvo ugovora. 767 U poslanici je posebno istaknuto nekoliko osnovnih prava potroša~a. a u kojoj dio socijalne pravde. na posebnoj pravnoj zaštiti potroša~a kao slabijeg partnera u procesu tr`išne razmjene. tako i socijalnim.Srednji vijek nije donio nešta zna~ajno u ovoj sferi. 12 i 13. 265 . prekršajno i krivi~no pravo.767 Ilustrativne su i smjernice Ujedinjenih nacija. uslovljene kako osobenim pravnim tradicijama. kao i smjernice Me|unarodne organizacije saveza potroša~a.

Izdava~ka djelatnost djelatnost.. je specificirana i u~injena manje spornom i najzad uzdignuta na ustavni 769 Vidjeti opširnije. odnosno Evropske unije. www. te direktivi Evropske unije vezanu za zaštitu potroša~a. 346.koji pokrivaju zna~ajnije segmente zaštite potroša~a. zakone o zaštiti potroša~a. Ekonomski fakultet u Sarajevu. te pojedina~ne zakone ili intervenciju u postoje}e opšte propise kojima se reguliše ponašanje na tr`ištu. Wyatt DerickDashwood Alan: “The Substantive Law of the EEC”. 3. Penguin Books. London 1998. dr Miloš Trifkovi} i doc. “Comments to the Green Book”. 1995. U obzir treba uzeti i brojne podzakonske akte kao i uvijek ilustrativnu sudsku praksu.cl. Sweet and Maxwell. nadnacionalna tvorevina grupe dr`ava. London 1987.cam. Ugovora o osnivanju Evropske Unije. ali to ne zna~i da nije bila razmatrana na Savjetu Ministara i da oni nisu donosili propise koji se ti~u zaštite potroša~a. ex. ~lan 100a. str. Potroša~evo pravo na informisanje. g.769 Pod pojmom evropskog prava ili komunitarnog prava podrazumjevamo korpus pravnih pravila koji ure|uje društvene odnose u okviru Evropske zajednice. Evropska unija je po mnogo ~emu osobena.. Sarajevo 2001.jussemper.772 Tek Amsterdamskim novelama komunitarna nadle`nost.uk.770 Društveni odnosi koji se ti~u zaštite potroša~a nisu oduvjek bili dio izvorne nadle`nosti komunitarnog prava. 771 Vidjeti opširnije: Dennis Swann: „The Economics of the Common Market”.771 Slobodno se mo`e re}i da se politika zaštite potroša~a razvijala uporedo sa razvojem zajedni~kog tr`išta Evropske zajednice. Za{tita potro{a~a u pravu Evropske unije . prof. www. ~lan 129a i u ~lana 95.Uvod u ustavno i upravno pravo Evropske zajednice”. Sve te mjere su bile sporadi~ne i slu`ile su kao sredstvo za ostvarenje cilja stvaranja zajedni~kog tr`išta Unije. ex.istorijski razvoj 4. S obzirom na osnovnu koncepciju rada istorijski razvoj zaštite potroša~a dalje }e se posmatrati isklju~ivo u okvirima njegovog razvoja u pravu Evropske unije. Nigel Foster: “EC Law”.: „Osnovi prava Evropske zajednice . kao i u propisima sadr`anim u Zelenoj knjizi o zaštiti potroša~a. dr Sanjin Omanovi}: “Me|unarodno poslovno pravo i arbitra`e”. Specifi~na nadle`nost za donošenje propisa iz ove oblasti nije bila sadr`ana u osniva~kom ugovoru.org. Blackstone press limited.ac.C. g. u ovom polju. a samim tim i njen pravni poredak predstavlja me|unarodno pravni fenomen. tzv. Hartley T. Zbog toga ne postoji jedinstven stav o njegovoj pravnoj prirodi. Pravni centar. 770 Vidjeti opširnije. 266 . 772 „Green Book on Consumers Protection in the European Union”. obrazovanje i samoorganizovanje su sadr`ani u ~lanu 153. Sarajevo 1998.

64. Sarajevo: Magistrat. godine. Ugovor o osnivanju Evropske ekonomsku zajednice (dalje: EEZ) iz 1957. Beograd . potroša~kom društvu. „Pravna zaštita potroša~a i uporednopravna studija sa posebnim osvrtom na prava potroša~a u Evropskoj uniji”. U njegovim institucionalnim i pravnim strukturama radilo se primarno na stvaranju slobodno-tr`išnih odnosa ~ime se `elio stvoriti veliki jedinstven prostor za proizvodnju i distribuciju. kao i razvoj institucija koje }e potroša~e obavještavati i pou~avati. kao i prava na predstavljanje u tijelima koja odlu~uju o stvarima od interesa za potroša~e. „Osnovi prava Evropske unije”. Generalna skupština Ujedinjenih nacija donijela je smjernice o zaštiti potroša~a kojima je potaknula zemlje ~lanice na zakonsko ure|ivanje ovog podru~ja. Italija. . prava na udru`ivanje sa svrhom zaštite njihovih interesa. Cilj politike zaštite potroša~a je ja~anje pozicije potroša~a kroz izjedna~avanje tr`išno politi~ke podre|enosti potroša~a i kroz pove}anje transparentnosti na tr`ištu. 18. str. Belgija i Luxemburg 267 . „EU Verbraucherrecht”. 775 Misita. Norbert.775 Rezolucijom 39/248776 iz 1985. ve} i na ukupno ja~anje kolektivne mo}i 773 Vidjeti opširnije: Nevenko Misita. g. 777 Njema~ka.o. Radi se o politi~kom i pravnom odgovoru na specifi~ne uslove djelovanja i rizike individua. 6.Sremska Mitrovica: Eco Tech d. 2002. prava na zaštitu od opasnosti za `ivot. a koja se sastoje od: prava na zaštitu ekonomskih interesa. Ja~anje pozicije ne odnosi se samo na potroša~a kao individuum. Šest zemalja777 potpisnica Ugovora o osnivanju EEZ potpisanog u Rimu 1957. str. godine Evropsku povelju o obavještavanju i zaštiti potroša~a s njihovim pravima. Francuska. 774 Reich. Faze razvoja politike za{tite potro{a~a u Evropskoj uniji 5. te štititi njihova prava. 3. Nevenko.. 2003. Baden Baden: Nomos Verlagsgesellschaftstr. cit. 4 Auflage. donijele su krajem 1973.774 Osnovni cilj EEZ bio je uspostavljanje zajedni~kog tr`išta. Zemlje ~lanice Evropske zajednice su u šezdesetim i sedamdesetim godinama prošlog stolje}a po~ele da razvijaju koncept za poboljšanje prava potroša~a. Holandija..o. str. op. str. 1996. prava na pravnu zaštitu i podršku dr`ave. odnosno potroša~kog kolektiva u tzv. na tim principima.nivo. prava na obavještavanje i školovanje potroša~a. 14.773 Mo`e se re}i da je to posljedica „društvene stvarnosti” jer su ove promjene proistekle nakon niza skandala vezanih za proizvodnju hrane. 4. transparentnosti tr`išne distribucije i marketinga. Od tada do danas. bio je prije svega proizvodno orijentisan. Jelena. 776 Vilus. odnosno nepoštivanje elementarnih zahtjeva odr`ive i `ivotnoj okolini primjerene proizvodnje hrane. zdravlje i imovinu prilikom stjecanja proizvoda i usluga na tr`ištu. u EEZ je nastalo bogato i razu|eno zakonodavstvo za zaštitu potroša~a.

781 Sprovo|enje prava je u rukama dr`avnih ustanova. Disseldorf.. Reich/Micklitz. našla je u zemljama ~lanicama EEZ dosta heterogeno razvijeno pravo zaštite potroša~a. 5. Od EEZ inicirane aktivnosti slijede mogu}nost ostvarenja pristupa pravu potroša~a kao individue i kao grupe.potroša~a. Ostvarivanje prava potroša~a. 1979. 1085. Consumer Legislation in Belgium and Luxembourg. „Die Rechtsetzungkompetenzen der Europaeischen Gemeinschaft auf dem Gebiet des Verbraucherschutzes.778 Zajedni~ko obilje`je svih modernih demokratskih dr`ava je zaštita interesa ekonomski slabije strane u poslovnim transakcijama na tr`ištu. 780 O tome pobli`e: Fontaine/Bourgoignie. Kada je po~etkom sedamdesetih godina Evropska komisija stupila na scenu i postepeno po~ela preuzimati politiku zaštite potroša~a. Legal Irritants: Good Faith in Brits Law or How Unifying Law Ends Up in New Divergentes. je centralno pitanje politike zaštite potroša~a. sve dok se ne obezbjedi efikasan pravni okvir. 781 Korisno: Teubner. koji sadr`e konkretne mjere. Odnos potro{a~kog prava Evropske unije i ostalih pravnih sistema ~lanica 7. germanska i skandinavska. 779 Reich. Consumer Legislation in The EC Countries. 268 . Korporacijske strukture su slabo 778 Zischka. i odnosi se ne samo na interese potroša~a. ve} i na ostale difuzne interese u podru~jima kao što su polna diskriminacija. str. 61(1998) Modern Law Review. Dakle. zaštita okoliša i ograni~avanje stranaca u ostvarivanju njihovih prava. „Access to justice” svoj je vrhunac do`ivio u sedamdesetim godinama. Do kraja osamdesetih godina Evropska komisija nije uspjela razviti stvarnu politiku zaštite potroša~a.780 Krajem šezdesetih i po~etkom sedamdesetih godina EEZ se sastojala od devet ~lanova. str. kao individue i kao kolektiva. cit. Oni se zala`u za precizno regulisanje u usko ograni~enim djelatnim poljima i vjeruju osim toga u samoregulaciju. Stoga se u tim zemljama zakonima o zaštiti potroša~a štite potroša~i na tr`ištu proizvoda i usluga koje kupuju za svoje li~ne ili porodi~ne potrebe. 11.779 Me|utim. Ulrike. Kroz materijalno pravo obezbje|ena zaštitna pozicija ostaje bezuspješna. 1997. Takozvani skandinavski element bio je zastupljen sa Danskom. uvo|enjem akcionih planova. op. 1982. Norbert. Zemlje common law pravnog kruga reaguju na potroša~ko-politi~ka pitanja pragmati~no. unter besonderer Beruecksichtigung des Werberechtes“. „access to justice” prevazilazi politiku zaštite potroša~a. evropsko-kontinentalni sistem i u okviru njega pravne škole: romanska. situacija se zna~ajno mijenja. 12. str. tako da su se ve} tada mogla odrediti dva pravna sistema i ~etiri razli~ite pravne škole: sistem i škola common law.

izgra|ene i to predstavlja razlog što potroša~ke organizacije imaju podre|enu ulogu u promjenama. Input zemalja comon law pravnog kruga u kojima je zaštita potroša~a bila i ostvarena uglavnom se ograni~avao na oblasti prava na sigurnost proizvoda i prava na natjecanje.782 Sa svojim politi~kim na~elima, a vezano za kaznene odredbe, romanske zemlje se dvoume izme|u principa liberalnog kapitalizma (laisses-faire) i intervencionizma. Potroša~ka politika je izlo`ena jakim politi~kim previranjima i usko je vezana sa razli~itim društvenim strujama. Sprovo|enje politike zaštite potroša~a organizovano je centralnobirokratski. Akcije francuske vlade rezultirale su preuzimanjem vode}e uloge romanskih zemalja na poljima informisanosti potroša~a i ugovornog prava potroša~a. Zemlje njema~ke pravne tradicije vjeruju u dugoro~no postavljanje politi~kih polja. Pravno intervencionisti~ka zaštita potroša~a orijentiše se na sistemati~nosti i koherenciji u pravnom sistemu. Sprovo|enje prava je koncentrisano na sudskoj zaštiti. Dominiraju korporacijske strukture u kojima udru`enja za zaštitu potroša~a imaju vode}u ulogu. Njema~ka, odnosno prostori koji su pod pravno-njema~kim uticajem, „zauzeli” su u sedamdesetim godinama samo djelove potroša~kog prava i bavili se uglavnom „vru}om” diskusijom o adekvatnoj kontroli opštih uslova poslovanja, a koja se`e još od Vajmarske republike. Skandinavske zemlje koncipiraju pravo zaštite potroša~a kao samostalno pravo ponašanja na tr`ištu. Regulacijski zahvati se mijenjaju izme|u privatizacije i etatizacije. Kod sprovo|enja dominiraju dr`avno-centralne agencije koje nastaju}a konfliktna polja rješavaju primarno putem kooperacije. Potroša~ke organizacije osiguravaju dr`avno podre|eno pravo zaštite potroša~a. Izra|eni sistem pravnih odredbi pod vodstvom potroša~kog ombdusmena brinuo se za visoki stepen pravila pravne zaštite ne samo u oblasti zaštite proizvoda nego i u oblasti zaštite ekonomskih interesa. Gusta mre`a izvansudskih ustanova garantuje efikasnu pravnu zaštitu. 8. Sa izdavanjem prvog programa za zaštitu potroša~a 1975 godine drasti~no su se promijenili po~etni uslovi izme|u zemalja ~lanica i Evropske komisije. Diskusija o pravnom na~elu jemstva na proizvode ovdje mo`e biti paradigmati~na. Naime, ova tema se od šestdesetih godina nalazila na dnevnom redu svih zemalja ~lanica EEZ. Sa izdavanjem prvog programa o zaštiti potroša~a stvoreno je uvjerenje da se mora na}i rješenje o problematici jemstva na nivou ~itave EEZ. Unutar nekoliko godina Komisija je preuzela politi~ku inicijativu i pokušala putem jedne
782 Whindcup, „Consumer Legislation in The United Kingdom and The Republic of Ireland“, 1980.

269

politi~ke maksimalizacije da ve`e razli~ite pokušaje ure|enja. Zemlje ~lanice su bile politi~ki rastere}ene jer su mogle da predaju Evropskoj komsiji nacionalno, kompleksno, heterogeno i vrlo konfliktno polje potroša~ke politike. Me|utim, desilo se nešto što se nije moglo predvidjeti. Komisija je preuzela zadatak da oblikuje ne samo politiku i pravo zaštite potroša~a nego je vodila i aktivnu politi~ku akciju usmjerenu ka procesu evropske integracije.783 Name}e se pitanje, da li EZ reprezentira sopstveni pravni sistem koji potiskuje spomenute pravne sisteme i pravne škole, odnosno da li je i u kolikoj mjeri sopstveno evropsko komunitarno pravo komplementarno sa nacionalnim pravnim kulturama i tradicijama svojih ~lanica. Hipoteza je da nacionalni pravni sistemi sa svojim razli~itim pravnim kulturama i tradicijama opstaju u sprovo|enju prava dok se komunitarno pravo zaštite potroša~a etablira kao samostalni pravni sistem. Pod vode}im principom strategije maksimalizacije, evropsko pravo zaštite potroša~a ujedinjuje pragmatizam common-law zemalja, centralizam romanskih, njema~ki perfekcionizam, te eficijenciju i efikasnost skandinavskih zemalja.784 Formiranjem Evropskog biroa potroša~kih udru`enja (BEUC) zaokru`en je sistem organizovanja potroša~a na nivou Evropske unije. Slijedilo je formiranje zasebnih evropskih organizacija vezano za pojedina potroša~ka dobra, kao i zasebne organizacije koja koordinira potroša~ke akcije na planu standardizacije (Secretariate de Coordination pour la Normalization-SECO).785 Naravno da uticaja imaju i nevladine organizacije od kojih se sa svojom aktivnoš}u posebno isti~e Grupa za evropsko pravo potroša~a (ECLG) sastavljena od stru~njaka i univerzitetskih profesora. Ova Grupa, izme|u ostalog, publikuje i svoje stavove u eminentnom Journal of Consumer Policy.

6. Istorijat i izvori prava za{tite potro{a~a u pravu Bosne i Hercegovine
9. U zemljama bivše Jugoslavije potroša~ki pokret i njegov uticaj nisu bili posebno izra`eni. Dr`ava se nametala kao institucija koja zna i mo`e podjednako pravi~no da štiti interese svih: proizvo|a~a i trgovaca, potroša~a i naravno dr`ave. Za vrijeme trajanja tzv. administrativnog
783 Hans.- W. Miklitz, „Zur Notwendigkeit eines neuen Konzepts fuer die Fortentwicklung des verbraucherrechts in der EU“; http://www.vur-online.de/beitrag/36.html 784 Ibid; http://www.vur-online.de/beitrag/36.html 785 Pobli`e vidjeti kod: Nevenko Misita, „Osnove prava zaštite potroša~a Evropske zajednice“, Sarajevo: Pravni centar Fond otvoreno društvo Bosne i Hercegovine, 1997, str. 103-109.

270

socijalizma borba protiv nelojalne utakmice, a time i zaštita potroša~a, ne samo da nije bila aktuelna ve} se smatralo da nije ni mogu}a. Osnovni razlog za to je bilo nepostojanje roba, kao i nepostojanje konkurencije me|u preduze}ima. U tom periodu postoje tragovi institucionalnog potroša~kog organizovanja kroz savjete potroša~a koji su bili jedan od organa Saveza socijalisti~kog radnog naroda na republi~kom nivou. Njihovo djelovanje bilo je marginalno, kao i djelovanje Zavoda za doma}instvo. U zakonodavnom pogledu zaštita potroša~a je bila normirana putem pravila o suzbijanju nelojalne utakmice i suzbijanju zaklju~ivanja sporazuma u cilju sticanja monopolskog ili drugog povlaštenog polo`aja na tr`ištu.786 Na istom stanovištu je bila i sudska praksa.787 Kasnijim donošenjem Zakona o suzbijanju nelojalne utakmice i monopolisti~kih sporazuma788 pitanje zaštite potroša~a se potencira u okviru materija nelojalne utakmice. Raspadom SFRJ djelovanje organizacija potroša~a je u potpunosti zamrlo i svelo se samo na ulogu pojedinaca. Izuzetak su Republika Slovenija i Republika Makedonija koje su imale izvjestan napredak u razvoju potroša~kih organizacija, a koje su izrasle upravo iz republi~kih Zavoda za doma}instvo. Istorijat prava zaštite potroša~a na našim prostorima mo`e se posmatrati kroz dvije etape. Prva se odnosi na zaštitu prava potroša~a u okviru pravnog re`ima ex Jugoslavije,789 a druga na poslijeratni razvoj ove pravno-ekonomske discipline u okvirima Bosne i Hercegovine kao samostalne dr`ave. Ova druga faza razvoja limitirana je i oskudna sama po sebi iz više razloga. Pobroja}u samo neke: politi~ke prilike, su`en ustavni a time i pravni okvir, sociološki i kulturološki razlozi itd. U Bosni i Hercegovini postoji nekoliko neformalnih i formalnih grupa koje rade sa potroša~ima i pokušavaju ostvariti uticaj potroša~a (Tuzla, Mostar, Banja Luka, Sarajevo). Rad ovih grupa je još uvijek marginalan, neprepoznatljiv, institucionalno su nepovezani, a bez programa rada na nivou Bosne i Hercegovine. Na pitanje jesu li udru`enja potroša~a u BiH u dovoljnoj mjeri uklju~ena u formulisanje politike koja se bavi zaštitom potroša~a u BiH, ili su pak mišljenja da bi ova udru`enja trebala uzeti ve}e u~eš}e u tom pogledu, potroša~i u BiH pokazuju najve}i
786 Zakon o prometu roba i usluga sa inostranstvom („Sl. list FNRJ“, br. 27/62) i Zakon o regulisanju poslovnih odnosa na tr`ištu („Sl. list FNRJ“, br. 30/62). 787 „Za postojanje djela nelojalne utakmice nije dovoljno da je po~injena radnja protivna dobrim poslovnim obi~ajima i na~elima zdrave utakmice, ve} ista mora da bude podobna da ošteti drugog takmi~arakonkurenta ili da kroz takmi~arski odnos i posredno potroša~a ili privredu zemlje.” Presuda Vrhovnog privrednog suda Pk`-88/65 od 17. 01. 1966. g. Citat prema: Zoltan Biro, Komentar Zakona o suzbijanju nelojalne utakmice i monopolisti~kih sporazuma, Privredna štampa, Beograd 1976. 788 „Sl. list SFRJ“, br. 24/74. 789 O pojedinim etapama pobli`e vidjeti: Miloš dr Trifkovi}, „Pravo konkurencije”, Sarajevo: Svjetlost, 1981, str. 41-44.

271

stupanj uniformnosti mišljenja. Naime, ~ak 82,3% ispitanih gra|ana smatra da udru`enja potroša~a u BiH nisu dovoljno uklju~ena u formuliranje politike zaštite potroša~a, te da bi se u tom pogledu trebala više anga`ovati. U pore|enju sa zemljama ~lanicama Evropske unije, u BiH je za oko 25% ve}i postotak onih koji su ovog mišljenja.790 10. Sasvim je vjerovatno da bi evidentni zastoj na razvoju ove discipline i dalje bio prisutan da se kroz potrebu harmonizacije našeg pravnog sistema sa pravom Evorpske unije nije pojavila i potreba pravnog ure|enja ovog pitanja. Harmonizacijom pravnog sistema Bosne i Hercegovine sa komunitarnim pravom Evropske unije do}i }e do pojave organizacionih formi koje }e baviti zaštitom potroša~a. Nesumnjivo je da }e i uloga dr`ave biti nezaobilazan podsticajni faktor. Sistem izvora za zaštitu potroša~a bavi se kroz: krivi~no pravo, pravo konkurencije, administrativno pravo, gra|ansko pravo, pravo zaštite okoline i pravo za zaštitu potroša~a.

7. Pojedina prava i pojam potro{a~a
11. Pojedina prava potroša~a dalje }e biti razmatrana na dva na~ina. Prvi je izlaganjem osnovnih obilje`ja pojedinih prava potroša~a. Drugi na~in je izlaganjem koje se odnosi na pojedine ”potroša~ke” direktive. Ovaj pristup usvajamo zbog toga što se kroz pojedine direktive prepli}e materija više potroša~kih prava. Posebno }e biti rije~i o rješenjima u našem pravnom sistemu kako bi se komparativnom metodom ukazalo koje smo institute preuzeli iz evropskog prava zaštite potroša~a. Pojam „potroša~“ je prvenstveno dio ekonomskog diskursa i njegovo prenošenje u pravni kontekst podrazumjeva niz kontroverzi. Jedni autori generalno dovode u pitanje mogu}nost pravne definicije potroša~a,791 odnosno upozoravaju da potraga za njom vodi krajnje neprimjerenoj simplifikaciji problema impliciranih ovom pravnom regulativom. Pojedini autori potroša~e smatraju samo krajnjim potroša~ima, ali ipak idu}i tragom doktrinalnih i pozitivnopravnih stavova, jasno su uo~ljivi širi i u`i pristup definisanju potroša~a. Osnovna karakteristika ovog prvog, šireg pristupa je liberalan stav naspram ekstenzije pojma potroša~a na tzv. male i srednje firme, zanatlije, profesionalne djelatnike i razli~ita pravna lica.792 Tako|er, da bi se sagledala ova definicija mora se posmatrati i kroz subjektivni i kroz objektivni pristup, s tim da je u prvom slu~aju naglasak na pravnom statusu subjekata, a u drugom na predmetu pravnog odnosa. I kona~no, za pojmovno odre|enje potroša~a bitnu ulogu igra i kolektivna
790 Detaljan izvještaj na str. 85-95. 791 Definiranje potroša~a je „gotovo nemogu}e“, Goldring, 1990. g.; p. 116; „Indetermination de la notion de consommateur“, Cas/Ferrier. 792 Hodges izra`ava ~u|enje da još ne postoji „kona~na definicija“ potroša~a, Hodges, 1995, str. 51.

272

dimenzija. U ovom smislu tipi~an je nordijski pravni krug u kojem je uo~ljiv naglasak na kolektivnim pravima potroša~a i kolektivnim vidovima zaštite potroša~a – potroša~ki Ombudsman.793 Po~etna ta~ka i ograni~avaju}a znamen mjesta djelovanja direktive je potroša~. Ovdje ne}emo govoriti o tome šta je evropski (i njema~ki, francuski, italijanski i drugi; ali i bosanski i hrvatski) pojam potroša~a, jer se spoznajna vrijednost takve diskusije za ovaj rad ~ini manje zna~ajnom. Pojam potroša~a je ionako, u skoro svim direktivama EZ isti: potroša~ je quasi subtraktivno definisan kao ne-poduzetnik. Evropski sud polazi u „di Pinto“ odluci794 od jednog uskog, apstraktnog pojma potroša~a.795 Zakon o zaštiti potroša~a Bosne i Hercegovine796 (dalje: ZZP BiH) potroša~a definiše na slijede}i na~in: „potroša~ je svako fizi~ko lice koje kupuje, sti~e ili koristi proizvode ili usluge za svoje li~ne potrebe i za potrebe svoga doma}instva“ (u daljem tekstu: potroša~). 797 Kao što se vidi sama definicija potroša~a u našem zakonodavstvu je zapravo „u`a“ definicija potroša~a, opšteprihva}ena u komunitarnom pravu Evropske unije. 7.1. Pravo potro{a~a na informisanje i obrazovanje 12. Na~elo informisanja i obrazovanja potroša~a jedno je od temeljnih na~ela prava zaštite potroša~a Evropske unije. U Bosni i Hercegovini to pitanje nije posebno ure|eno. Zakonom o zaštiti potroša~a u Bosni i Hercegovini, u naše se zakonodavstvo preuzima Direktiva 84/450/EEZ i Direktiva 97/55/EEZ o prevarnoj reklami, te Direktiva 98/6/EEZ o zaštiti potroša~a pri ozna~avanju cijena proizvoda. Tim se direktivama ure|uje pravo potroša~a na potpuno i ta~no informisanje o proizvodu. Što se ti~e obrazovanja potroša~a Zakon o zaštiti potroša~a u BiH, za razliku od Zakona o zaštiti potroša~a Republike Hrvatske,798 ne sadr`i takve odredbe. Naime, prema odredbama ~lana 104 Zakona o zaštiti potroša~a Republike Hrvatske odre|uje se da programi osnovnog i srednjeg školovanja trebaju sadr`avati i osnovna znanja o obavezama, pravima i zaštiti potroša~a. Prema tome, bi se obrazovanje o pravima, obavezama i zaštita potroša~a trebalo bi se provoditi na nekoliko nivoa.
793 Otud u ovim zemljama potroša~ke organizacije imaju gotovo marginalnu ulogu na onu koja im je data, na primjer u Njema~koj ili Francuskoj. Tim povodom: Wilhelmsson 1996. 794 EuGH od 14. 03. 1991. g.; Rs C-361/89 Slg. 1991 I-1189. 795 Opširnije: Remien, Oliver, „AGB-Gesetz und Richtlinie ueber Verbrauchervertragsklauseln“, ZEuP 1994, str. 34, 39ff. 796 „Sl. glasnik BiH“, br. 25/06 797 ZZP Opšte odredbe, ~lan 1. 798 Zakon o zaštiti potroša~a Republike Hrvatske, „Narodne novine“, broj 96/03

273

Po~etak ostvarivanja edukacije nalazi se svakako u školi što zahtijeva anga`man prosvjetnih radnika. Potrebno je imati više znanja o navedenoj problematici. Ukoliko ne bi bili propra}eni adekvatnim akcijama, edukativni programi dali bi samo ograni~ene rezultate. U izvršenju takvih akcija potrebno je anga`iranje svih društvenih faktora od porodice, škole, društvene zajednice, sredstava javnih komunikacija, omladinskih i sportskih organizacija. Upravo tu dolazi do izra`aja odgojna uloga, koja je okrenuta djeci i mladima, a manifestuje se u podizanju opšte kulture, razvijanju smisla za zaštitu potroša~a, društvenoj disciplini i odgovornosti za svoje postupke. 13. Pravo na infomisanje se danas smatra sastavnim djelom slobode informisanja. Klasi~ni oblici informisanja potroša~a su izdavanje stru~nih ~asopisa, letaka i brošura za potroša~e. Sadr`aj takvih ~asopisa, letaka i brošura obuhvata teme bitne za potroša~e. Uz izdavanje stru~nih ~asopisa za potroša~e, va`ni su i drugi oblici informisanja potroša~a, a tu spadaju izdavanje informativnog materijala za potroša~e, seminari, radionice kojima je cilj podizanje nivoa svijesti potroša~a. Zna~aj informisanja potroša~a danas je tako veliki da se u nekim zemljama, kao i u me|unarodnim organizacijama, donose posebni propisi kojima se pitanje infofrmisanja detaljno reguliše.799 7.2. Pravo potro{a~a na za{titu zdravlja i sigurnosti potro{a~a 14. U podru~ju zaštite zdravlja i sigurnosti potroša~a postoji niz propisa EZ, koji su ve}inom tehni~kog karaktera. Pravo je potroša~a da bude zašti}en od proizvoda, proizvodnih procesa i usluga koji su štetni po njegov `ivot i zdravlje. Uskla|ivanje na ovom podru~ju usko je vezano sa uskla|ivanjem tehni~kog zakonodavstva. Od 1985. godine u pravu EEZ postoji tzv. novi pristup tehni~kom ujedna~avanju, prema kojem se direktivama utvr|uju samo opšti ciljevi i osnovni sigurnosni standardi, a detaljna se specifikacija provodi pravilima Zajednice o zajedni~kim standardima. Temelj su zaštite zdravlja i sigurnosti potroša~a Direktive 92/59/EEZ i 2001/95/EZ o opštoj sigurnosti proizvoda. Kao posebne propise o sigurnosti proizvoda potrebno je još navesti Direktivu 89/109/EEZ o ujedna~avanju prava dr`ava ~lanica u pogledu materijala i proizvoda koji dolaze u dodir s prehrambenim proizvodima, Direktive 76/768/EEZ i 94/32/EZ o ujedna~avanju prava dr`ava ~lanica u pogledu kozmeti~kih proizvoda, Direktivu 88/378/EEZ o ujedna~avanju prava dr`ava ~lanica u pogledu sigurnosti igra~aka, Direktivu 87/357/EEZ o ujedna~avanju
799 Vidjeti opširnije: Vilus, Jelena. op. cit., str. 39.

274

prava dr`ava ~lanica u pogledu proizvoda koji, zbog toga što izgledaju kao ono što nisu, ugro`avaju zdravlje i sigurnost potroša~a, te Uredbu Evropske komisije 1873/97 o podacima koji moraju postojati na etiketama prehrambenih proizvoda koji su proizvedeni od sastojaka genetski modificiranih organizama. 7.3. Pravo potro{a~a na zdravu okolinu 15. ^ovjek ima osnovno pravo na slobodu i jednakost u zadovoljavaju}im uslovima `ivota, u okolini ~iji kvalitet treba da mu omogu}i da `ivi u dostojanstvu i blagostanju. Iz ovog proizilazi pravilo humanog korištenja `ivotne okoline prema kome ~ovjek ima pravo na zdravu `ivotnu sredinu. Ovo pravo se svrstava u tzv. tre}u generaciju prava ~ovjeka i kao takvo je ve} razra|eno u mnogim me|unarodnim instrumentima globalne i regionalne prirode.800 Posljednjih decenija potroša~i zahtjevaju od proizvoda ne samo kvalitet u pogledu funkcionalnosti i izdr`ljivosti ve} i ekološki kvalitet. Kupnju ekološki prihvatljivih proizvoda potroša~i prihvataju onda kada im to donosi neposrednu korist, ali u rijetkim slu~ajevima iz razloga posredne koristi. Potroša~i su ona ciljna skupina koja u kona~nici odlu~uje o potra`nji proizvoda, budu}i da potroša~i tako|er moraju brinuti za kvalitetu okoliša, posebno za kvalitetu zdravlja i kvalitetu `ivljenja. Nivo ekološke svijesti mogu}e je podi}i ve}om prisutnoš}u ekoloških tema u medijima, te aktivnostima povezanim sa odgojno obrazovnim procesom. 7.4. Pravo potro{a~a na glas i zastupljenost 16. Potroša~i treba da budu zastupljeni kako u procesu donošenja i sprovo|enja politike vlade, tako i u organima koji se bave razvojem novih proizvoda i usluga. Ova potroša~ka prava proizilaze iz Smjernice 5 Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. U zemljama sa visokim `ivotnim standardom, potroša~i su zastupljeni u samim vrhovima vlasti, dok u mnogim dr`avama potroša~i nisu ni svjesni da im Ujedinjene nacije ova prava priznaju. Svjesni mo}i potroša~kih organizacija, nacionalne, regionalne i me|unarodne organizacije koje se bave pitanjima zaštite potroša~a sve više insistiraju da se potroša~i uklju~e u procese koji su za njih od interesa. Potroša~i se u ove procese uklju~uju preko svojih udru`enja, asocijacija ili organizacija koje su po pravilu, nevladine, neprofitne i nepoliti~ke organizacije.
800 Villus, Jelena. op. cit., str. 141.

275

7.5. Pravo potro{a~a na organizovanje 17. U dr`avama koje su donijele posebne propise o pravnoj zaštiti potroša~a naj~eš}e se predvi|a pravo potroša da se udru`uju. Neovisne potroša~ke organizacije imaju jedinstvenu ulogu u identificiranju i koherentnom izra`avanju problema s kojima se potroša~i susre}u, te u zastupanju interesa potroša~a. Sposobne su pridobiti povjerenje potroša~a savjetima, educiranjem, usmjeravanjem i reprezentacijom. Nevladino organizovanje potroša~a karakteristika je modernog civilnog društva, koje u pravilu nema nametnutih institucionalnih oblika. U ve}ini dr`ava, a posebno SAD, te u dr`avama Evropske unije interese potroša~a zastupaju sna`ne udruge potroša~a koje su va`an faktor u razvoju zaštite prava potroša~a. U savjetodavnoj grupi za zaštitu potroša~a kod Evropske komisije zastupljeno je pet evropskih udru`enja za zaštitu potroša~a. Djelovanje dviju organizacija (BEUC i ANEC) finansijski podupire Evropska komisija. BEUC ( Bureau Europaen des Unions dde Consommateurs) je evropska krovna organizacija. ^lanstvo u toj organizaciji je eksluzivno, što zna~i, da njena ~lanica mo`e biti samo jedna od nacionalnih potroša~kih organizacija iz svake dr`ave Evropske unije. Glavna uloga BEUC-a je lobiranje kod Evropske komisije za zakonodavstvo, koja štiti i ja~a polo`aj potroša~a na tr`ištu. 7.6. Pravo potro{a~a na nadoknadu {tete 18. Kada je rije~ o pravu potroša~a na naknadu štete treba razlikovati proizvode koji su uslijed nekog nedostatka pri~inili štetu `ivotu ili zdravlju potroša~a i proizvoda koje uslijed nedostatka potroša~ ne mo`e da koristi na na~in kako je pretpostavljao, pa otud trpi imovinsku štetu. Da bi potroša~ imao pravo na obešte}enje potrebno je utvrditi šta obuhvataju pojmovi kao što su šteta, naknada, opravdani zahtjevi, reklamacije i sl. Iako su ovo u velikoj mjeri teorijska pitanja, ona imaju izuzetno zna~ajne pravne implikacije jer predstavljaju uputstvo sudiji kako da obešteti potroša~a. U zavisnosti od pravnog sistema ova pitanja se razli~ito tuma~e. Me|utim, praksa pokazuje da je sudija gotovo uvijek u stanju da procjeni obim štete i povredu koju je potroša~u nanio proizvod ili usluga, jer pored propisa koji u tom pogledu postoje, sudija uzima u obzir i sve okolnosti slu~aja. 7.7. Ostala prava potro{a~a 19. Ovdje se, tako|er, `eli prikazati kako i u kojim oblastima je „evropski” zakonodavac putem direktiva ure|ivao pojedina prava potroša~a. Potrebno je napraviti pregled do sada izdatih direktiva u okviru EZ, a koje pokrivaju spektar onoga što je do sada ure|eno, odnosno normira276

1985. Nr. str. Nr. godine. AB1. 1985. To ne podrazumijeva da se ujedna~avanje prava vrši isklju~ivo putem direktiva. Direktive EZ upu}uju se zakonodavcu zemalja ~lanica i obavezuju iste u pogledu implementacije unutar vremenskog okvira koji je ~esto odre|en samom direktivom. Samo na ovaj na~in mo`e se odrediti trenutno mjesto direktive. te da osigurava njegov pristup pravu. Obaveza implementacije se objašnjava odgovaraju}im ograni~enjima suvereniteta zemalja ~lanica EZ. 277 . Prema ~lanu 1 i ~lanu 4 stav 1 svrha Direktive je da štiti potroša~a od zavaravaju}e reklame i njenih štetnih posljedica. Direktive namjeravaju da usklade pretpostavljenu specifi~nu podre|enost potroša~a. da osigura pouzdanu informisanost potroša~a. 09. Prva direktiva koja se mo`e pripisati zaštiti potroša~a je Direktiva o prevarnoj reklami802 iz 1984.801 što se izvodi iz ~lana 95.. Nakon toga je uslijedila Direktiva o prodaji na vratima stana iz 1985. direktiva je ona o jemstvu proizvoda iz 1985. L 371/31 805 Vidi opširno: Grundmann. 804 Direktiva 85/577/EWG koja se ti~e zaštite potroša~a u slu~aju sklopljenih ugovora izvan poslovnih prostorija od 20. „Europaeisches Schuldvertragsrecht. izme|u ostalog. str. da štiti njegovo zdravlje. Osim toga evropsko pravo zaštite potroša~a treba da doprinese pravednijoj raspodjeli rizika i jemstva.no. Das europaeische Recht der Unternehmensgeschaefte“. AB1. 206ff.805 Cilj direktive je bio da štiti potroša~a u jednoj tipi~noj situaciji od zaklju~ivanja nepromišljenih poslova. Stefan. 1999. 12. L 250/17. 801 Grundmann. Zemlje ~lanice su svojim pristupom u EZ. 07. Direktiva je najprikladniji instrument uskla|ivanja prava EZ. koji je npr. Nr. Ve}ina pravno-potroša~kih direktiva i time evropsko pravo zaštite potroša~a polaze od premise da je potroša~ strukturalno podre|en. 1984. i ~lana 94. godine. kao pravno obavezuju}eg akta. 803 Direktiva 84/374/ EWG za uskla|ivanje pravnih i upravnih propisa zemalja ~lanica o jamstvu feleri~nih proizvoda od 25. op. uvela pravo opoziva kod ugovora. ex. Bosna i Hercegovina je do svog pristupa EZ još djelimi~no suverena u svojim odlukama koje se ti~u implementacije direktiva i pri implementaciji imaju ve}u slobodu. godine. Druga. cit. godine.803 a koju pravni propisi zemalja ~lanica u oblasti jemstva proizvoda proširuju sa jednim specifi~nim jemstvom rizika kod feleri~nih proizvoda kako bi time povisili sigurnost proizvoda. zaklju~en sa kupcem pri posjeti zastupnika u vlastitoj ku}i ili na radnom mjestu. 100 Ugovora o osnivanju EEZ. u evropskom potroša~kom pravu. godine804 koja je. 802 Direktiva 84/450/ EWG za uskla|ivanje pravnih i upravnih propisa zemalja ~lanica o prevarnoj reklami od 10. ~l. AB1. L 210/29. 89ff. Stefan. odnosno saglasnoš}u sa promjenom osniva~kih ugovora prihvatile ovo ograni~enje. godine.

Bodewig Theo. 812 Direktiva 94/47/EWG za zaštitu stjecatelja s pogledom na odre|ene aspekte ugovora o stjecanju prava djelomi~nog korištenja nekretnina od 26. cit. kao prvo potencijalno loše svojstvo uslova ugovora. te da to naj~eš}e nepromijenjeno prihvati zato što ne prepoznaje. 06. L 61/14 807 Grundmann. op. Nova evropska Direktiva za tr`ište na daljinu. Direktiva o distancionoj prodaji od 20. odnosno davaoca usluge814 i potroša~a. 813 AB1. Stefan. godine806 ima za cilj da štiti potroša~a pri zaklju~ivanju ugovora o kreditiranju. od 22. odre|eni tip ugovora kod kojeg se empirijski pokazalo da je prosje~ni potroša~ bio u podre|enoj ulozi. 1990. Nr. 1997. godine.809 Odgovaraju}i tome ova Direktiva obavezuje turisti~kog agenta da informiše potroša~e. s. te da je bio iskorišten od strane putni~kih agencija. 1993.807 Direktiva o paket turisti~kim uslugama iz 1990 godine808 reguliše. EG Nr. str. 1986. str. godine. 1990. tako što je uvedena obaveza za davaoce kredita da primaoca kredita ta~no informiše o njegovim ugovornim obavezama npr. bez 806 Direktiva 87/102/EWG za uskla|ivanje pravnih i upravnih propisa zemalja ~lanica o potroša~kom kreditu. godine. godine813 treba da štiti potroša~a kod ugovora koji su zaklju~eni izme|u prodavca. Direktiva o time sharing ugovorima iz 1994. op. kao i Direktiva o potroša~kom kreditu. 05. 655ff. Zaštita potroša~a se posti`e tako što se prodavac obave`e na opširno informisanje potroša~a. da ga upozna sa kamatnim stopama i sl. koji name}e uslove ugovora i to naj~eš}e u svoju korist.. 808 Direktiva 90/314/EWG o paket turisti~kim aran`manima od 13. 602ff. 810 Direktiva 93/13/EWG o nepravi~nim odredbama u potroša~kim ugovorima od 05. op. AB1. Stefan. L 42/48.811 Tako|er. u engleskom izdanju je korišten pojam „Supplier“... a kao drugo mora sklopiti ugovor jer ga prodava~ samo pod tim uslovima zaklju~uje. 10. 1994. 278 . 811 Grundmann. 02. str. 1993 L 95/29. AB1. op. a potroša~u se omogu}i otkazni rok od sedam dana815 nakon dostavljanja dobara.Slijede}a Direktiva o potroša~kom kreditu iz 1987. 246ff. 3). 251. ova direktiva tretira ugovornu neravnote`u izme|u potroša~a i prodava~a. Direktiva o nepravi~nim ugovornim odredbama810 ne reguliše neki specijalni tip ugovora nego va`i za sve ugovore gdje sudjeluje potroša~ sa upotrebom prethodno formulisanih klauzula. 04. cit. godine. Nevenko.. str. L 144/19 814 Prema rije~ima direktive („unesre}en“. DZWir 1997. AB1.447 Fn. AB1. godine812 reguliše tipi~an ugovor o pravu korištenja nepokretne imovine u odre|enom vremenu tokom godine i to naj~eš}e u zemljama sredozemlja gdje je velika koncentracija turisti~kih objekata. Stefan. AB1. Odatle proizilazi problem da potroša~ nemo}no stoji naspram „sitno kucanog”. Nr. promijenjeno sa Direktivom 90/88/EWG od 22. a potroša~u daje dodatna prava. Nr. a kada obje ugovorne strane nisu bile prisutne pri zaklju~ivanju ugovora. 12. cit. 815 Misita. cit. L 280/83. godine. L 158/59 809 Grundmann. Nr.

tako i na lokalnom nivou. telefaxa itd. do nastojanja da se zaštita potroša~a iskoristi kao još jedan povod za radikalnu kritiku ovog posljednjeg i njegovog pravnog okvira. Lepeza mišljenja iznijetih ovim povodom je krajnje razu|ena i kre}e od negiranja posebne zaštite potroša~a kao neprihvatljive intervencije u kapitalisti~ko tr`išno tkivo. kao e-mail. Savremeno tehnološko društvo karakteriše sve ve}a zavisnost od sigurnosti funkcionisanja raznih kategorija proizvoda. u jedno mo`emo biti sigurni. preko vjere da se s njom mo`e ispravljati ono što se naziva „nedostatkom“ kapitalisti~kog tr`išta. i utoliko posebnog „evropskog prava zaštite potroša~a“. na~ina i ciljeva institucionalne podrške potroša~ima. konzumira potencijalno opasnu hranu i koristi proizvode sumnjivog porijekla? Kako da se nadoknadi gubitak u slu~aju da ipak pretrpi štetu ili povredu? 279 . odnosno da su se elementi ovog posljednjeg ve} dovoljno jasno uo~ljivi kao dio neizbje`nog „common law“ EZ. uzrokovane tehni~kom neispravnoš}u proizvoda. Za{tita potro{a~a kao sredstvo i mjera ekonomske i ekolo{ke politike 20. Oblasti djelovanja direktiva su iskorištavanjem tehnike obavještavanja. bile skoro nemogu}e. videotexta. današnje stanje je mnogo druga~ije.navo|enja razloga i bez mogu}ih posljedica. odnosno da je komunitarno pravo zaštite potroša~a tek „hirovito koncipirana“ skupina komunitarnog pravnog materijala. da upravo svjesni mogu}ih katastrofalnih posljedica najve}i broj proizvo|a~a slo`enih tehni~kih sistema u njih ugra|uje ~itav niz zaštitnih sklopova i ure|aja koji zna~ajno podi`u stepen sigurnosti. 8. pismena pošta i sl. Dok su prije samo dva vijeka globalne katastrofe. interneta. odnosno evropskog „ius commune“.). Odsustvo generalne suglasnosti o mjestu i ulozi kapitalisti~kog tr`išnog mehanizma u postindustrijskom okru`enju svoj refleks ima i u pravno-doktrinalnoj analizi potrebe. Ipak. Postavlja se pitanje da li isticati da to vrijedi samo na “normativnom planu”. ali i ugovori koji se zaklju~uju na tradicionalan na~in (trgovina pošiljkom. Iako na specifi~an na~in isto vrijedi i povodom komunitarnog prava i tu je mogu}e tvrditi da smo ve} svjedoci „acquis communautaire de consommation“. teleshoping-a. a da dostavlja~ i potroša~ nisu imali direktan kontakt. Da li je situacija na mikro planu nešto druga~ija? Koji mehanizmi zaštite stoje na raspolaganju obi~nom gra|aninu. grubo i obezli~eno nazvanim „potroša~em“ koji svakog dana rukuje nizom potencijalno opasnih proizvoda. Ova konstatacija va`i kako na globalnom. zaklju~eni ugovori. Na taj na~in se stepen rizika pokušava svesti na minimum.

poslednjih godina. Opšte politi~ko ekonomsko stanje u BiH uslovilo je. a koje su izazvane defektnim proizvodima i uslugama. budu}i je broj onih koji se osje}aju zašti}enima kao potroša~ima u svojoj zemlji oko 4 puta ve}i me|u ispitanicima u istra`ivanju koje je sprovedeno od strane European Opinion Research Group (EEIG). Na taj na~in je otvoren put za proizvode sumnjivog porijekla i još sumnjivijeg kvaliteta. Intervencija dr`ave }e biti neophodna. Da bismo u ovom kontekstu mogli razaznati polo`aj BiH. Ovakva situacija uslovila je i drasti~an pad ionako minimalnih standarda vezanih za zaštitu potroša~a. jasno je da se gra|ani BiH. U tom pogledu. Naime. osje}aju znatno manje zašti}enima sa stanovišta potroša~a. u odnosu na neki referentni okvir. dok je cijena postala gotovo jedini faktor koji odlu~uje o kupovini. cvjetanju šverca i preseljenje prodaje širokog spektra roba na pijace. Prosje~an kupac naj~eš}e ne zna ~ime je ta jeftino}a pla}ena. 21. kao i neodlo`na primjena usvojenih standarda. ~ak ¾ svih ispitanika potvrdilo je da kao potroša~i u BiH ne osje}aju visok nivo zaštite.Rezultati sprovedenog istra`ivanja jasno ukazuju na to da se ve}ina gra|ana BiH ne osje}e dovoljno zašti}enima sa stanovišta potroša~a. u usporedbi sa gra|anima razli~itih zemalja ~lanica Evropske unije. ove smo podatke usporedili sa stavovima gra|ana zemalja ~lanica Evropske unije o istom pitanju. mnoge dr`ave svijeta donose propise kojima se štite potroša~i. ali zato za proizvode koji su jeftiniji. Uo~avaju}i va`nost ovog pitanja. Te promjene se ogledaju prije svega u osiromašenju širokih slojeva potroša~a i svo|enje zahtjeva kod kupovine na pokrivanje elementarnih `ivotnih potreba sa cijenom u prvom planu. Harmonizacija potroša~kog prava sa komunitarnim pravom Evropske unije samo je prvi korak na tom putu. velike promjene na tr`ištu. a sve je to pra}eno padom poslovnog morala. Za nas u BiH odbrana od proizvoda neodgovaraju}eg kvaliteta predstavlja problem ~ije rješenje ne trpi odlaganje. organizovanje potroša~a tako|er. Veliki pad kupovne mo}i najve}eg dijela stanovništva potisnuo je pitanje kvalitete proizvoda u drugi plan. ulice i male privatne prodajne jedinice sa neodgovaraju}im uslovima za primjenu propisa iz oblasti prometa. nego me|u ispitanicima u istra`ivanju sprovedenom u BiH. ponudi robe ~esto nepoznatog i sumnjivog porijekla i kvaliteta gdje je u prvom planu li~na korist na ra~un društvenih interesa i interesa potroša~a. 280 . ograni~avaju rizici upotrebe slo`enih tehni~kih sredstava i obezbje|uju mehanizmi za nadoknadu štete.

kako }e se obuhvatiti relevantnost okoliša kod potrošnje iznad pojedina~nih primjera? Koje posljedice za okolinu se mogu pripisati potroša~u. Pored ~esto citirane ekološke dimenzije okvirni uslovi koji uti~u na odluke potroša~a. Upravo ova razli~itost strategijskih po~etaka. London: Blackstone Press Ltd. Aker/ George S. nego zajedni~ki pravac za mnoge razli~ite kulture i `ivotne stilove. ovdje shva}ena kao potrošnja doma}instava je tek onda trajna kada tome pridonese da se gore navedeni kompleksni ciljevi sprovedu onoliko koliko je to u mogu}nosti doma}instava i njihovih odluka. ali mogu dati pravce u smjeru ve}e trajnosti.. demokratskog i pluralisti~kog društva. ekonomska i participativna. ve} i u uticaju na druge privredne grane u smislu izbora potroša~kih dobara. a koje ostalim privrednim akterima? 816 Oughton/Lowry. 817 David A. Potroša~i na stanje okoliša utje~u stepenom i na~inom potrošnje. nivo i podjela prihoda. Radi se dakle o normativnom konceptu. a s druge strane sposobnost da se `ivi sa suprotnostima. Day. Skoro sve što ljudi u svojoj svakodnevnici kupe od dobara ili usluga ima posljedice na okoliš. 2000. kao što su navike. U njih se ubrajaju politi~ko postavljanje granica. što tako|er spada u trajni `ivotni stil. Zna~aj doma}instava u odnosu prema kvaliteti okoliša ne ogleda se samo u njihovom direktnom uticaju na okoliš. društvene norme i grupno specifi~ne slike vodilje. predstave vrijednosti i sl. ne postoji trajni model potrošnje. dostupne tehnologije. Individualnost odluka potroša~a je konstitutivni element modernog. Sociolo{ki. nastavljaju se kroz upotrebu istih i djeluju nakon toga još dugo vremena nakon što je proizvod izgubio svoju svrhu.). kao i oblici sprovo|enja zahtijevaju s jedne strane postavljanje prioriteta. Trajna potrošnja. Ove posljedice po~inju sa proizvodnjom dobara. tj. Ali. socijalna je. dakle. cijene. Drugim rije~ima.9. 281 . kulturolo{ki i politi~ki aspekti za{tite potro{a~a 22. New York: The Free Press. nije štetna za okoliš. kao i uticaj reklame i marketinga. o jednom konceptu u kojem se na osnovu društveno definiranih ciljeva zaklju~uju mjere koje se trebaju poduzeti. 1982.816 Ipak na odluke potroša~a danas i ubudu}e uti~u okvirni uslovi. „Consumerism – Search for the Consumer Interest”. što se ne osporava u scenarijima trajnog na~ina `ivota. sadr`e tako|er i socijalnu dimenziju sa zahtjevom za osiguranje sklada društva u najširem smislu. te odabirom proizvoda i usluga. 4th Edition. „Consumer law”. ekonomsku (osiguravanje privredne sposobnosti i funkcionisanja kao osnove) kao i institucionalnu dimenziju (ne samo zadovoljavanje potreba oblikovanja društvenih organizacija nego i neformalnih institucija. Potrošnja.817 U svakoj od ove ~etiri dimenzije mogu se oblikovati glavni ciljevi koji ne mogu i ne trebaju dati detaljne upute djelovanja.

Odgovaraju}i tome sve više se uzima potrošnja resursa radi ocjenjivanja i mjerenja optere}ivanja okoline. str. kako sa ekološkog tako i sa ekonomskog i radno-znanstvenog-sociološkog stajališta strateška polja djelovanja. Neka od strateških polja djelovanja mo`emo identificirati. Centralna polja djelovanja su: ekološko oblikovanje strukturnog preokreta putem fiskalnih instrumenta i informacija. Ekologizacija potrošnje se odnosi na objektivno optere}enje okoliša integrisano preko svih kategorija optere}enja.819 kvalifikacijske mjere. Kako bi se potencijalne štete za okolinu i time optere}enje za ~ovjeka odr`ale na najmanjem nivou nudi se da se ve} smanjivanjem iskorištavanja okoline na input-strani cjelokupnog optere}enja tako smanji i ugro`avanje na output-strani.23. što zna~i da su prije obuhva}eni dr`avnim djelovanjem nego putem doma}instava. podr`avanje inovacija putem obrazovanja. Ipak redukcija potrošnje resursa pridonosi i u ovakvim slu~ajevima rješavanju problema. pri ~emu ipak postoji bitan stepen slobode od konkretnog politi~kog oblikovanja. Po|e li se od toga da se i budu}e korištenje zdravstveno i za okoliš štetnih pojedinih materijala mora kratkoro~no pravno regulisati. 818 Neosporno je da opasni materijali zahtijevaju pravnu regulaciju. Svakom od ovih polja pripada jedan broj klju~nih strategija bez kojih jedna sveobuhvatna socijalno-ekološka reforma nije mogu}a. razgradnja spolne diskriminacije. a vezano za unapre|enje ekoloških zahtijeva. ali tako|er mogu} i isplativ.818 Svaka ljudska aktivnost zahtijeva materijal za konkretizaciju. Za jednu tako integrisanu trajnu strategiju nije dovoljno da se osloni na jedno politi~ko polje (bilo to potrošnja ili neko drugo) ili na jedan ograni~eni instrument (npr.. U scenarijima razvijenih tr`išnih privreda obuhva}ene su strategije koje pri razli~itom oblikovanju pojedina~no predstavljaju. Kako bi se postigli uspjesi u smislu jedne trajne potrošnje specifi~ni problemi razli~itih grupa moraju biti ciljano obra|ivani. Umjesto toga je potreban jedan politi~ki i metodi~ki pluralizam. socijalno oblikovanje strukturalnog preokreta putem ja~anja socijalne sigurnosti. eko-porez). jer manji kvanititet sumnjivog materijala nosi manji potencijal štete. op. koji }e se obratiti razli~itim grupama društva na odgovaraju}i na~in. cit. 425. 819 Reich. Norbert. energiju za njeno sprovo|enje. 282 . istra`ivanja i razvoja. obu~avaju}ih organizacija i preokret potrošnje koji prije svega nastaje putem ekoloških i socijalnih posljedi~nih troškova sa izra`enim oblikovanjem cijena. klju~ni resursi. onda je smanjivanje osnovnog optere}enja dugoro~ni zadatak trajne potrošnje. kao i obilje`avanjem i ponudom alternativa. kao i mjesto gdje }e se sve to odr`ati kao tzv. izvan i unatar pogonske participacije.

što se više udaljavamo od kontinentalnog kodifikatorskog i pravno-sistemskog epicentra. odnosno jedinstvenog gra|anskog zakonika. Sa jedne strane rije~ je društvenom i pravnom fenomenu novijeg datuma. a sa druge izdvajanje pojedinih segmenata iz onog što prete`an dio kontinentalne pravne tradicije još uvijek tretira kao pitanje jedinstva privatnopravnog tkiva. odnosno o „tematskom okviru“ koji obuhvata propise opšeg trgova~kog prava. da se radi o pravilima koja mogu biti nazvana pravom zaštite potroša~a. prije svega. aktuelni prehrambeni proizvodi iz ekološke proizvodnje. Za one koji su neodlu~ni i koji se ne mogu pridobiti samo argumentacijom (iako obrazovanje korisnika igra va`nu ulogu). op. Da bi pojedinci kao potroša~i mogli ispuniti svoje zada}e moraju biti ispunjneni slijede}i uslovi. 10. postaje mnogo le`erniji. cit. Po prirodi stvari ne mo`e se ra~unati na doktrinarni konsenzus. da je pravo zaštite potroša~a „više proces“ nego koherentan skup pravila. standardiziranim. str. Norbert. npr. tj. kao i vrijeme potrebno da se one prerade i sprovedu. Slijede}e. ili bar kao novo podru~je prava. izgradi sa ekonomski opravdanim cijenama.24. sudskoj interpretaciji i doktrinarnoj analizi. pristup pravu zaštite potroša~a. Potrebno je da se dobro dostupna ponuda ekološko. i koliko je mogu}e socijalno optimiziranih dobara i usluga. Ukoliko su ova tri uslova ispunjena onda se mo`e ubrzo ra~unati na ja~u ekologizaciju potrošnje. Aspekti pravne za{tite potro{a~a putem pravila o nelojalnoj konkurenciji i op{tih pravila obligacionog prava 25. 283 . kako bi se ekološki smisao pokazao i ekonomski povoljnijim. pouzdane informacije koje mogu slu`iti kao osnova za potroša~ke odluke. kao npr. moraju se rezultati jedne odgovaraju}e oblikovane ekološke financijske reforme za to pobrinuti. 820 Reich. Otud je mogu}e dokazivati da je pravo zaštite potroša~a dio trgova~kog prava. ta~nije njegovoj legislativnoj obradi. 413. Skandinavski pravni realizam je i u tom smislu plasti~na ilustracija. da je rije~ o amalgamu Markt-und Verbraucherrecht. Za one koji sumnjaju va`ne su.820 Drugi primjer je savjetovanje potroša~a koje ukazuje na mogu}nost zamjene dobara. odnosno disciplinu prava. od Francuske i Njema~ke. status ove pravne regulacije još uvijek je predmet spora. Jedan daljnji uslov takvog preokreta potrošnje nije samo postojanje informacija nego i njihov pristup (ovdje nadaleko nisu iscrpljene mogu}nosti novih medija). Iako mnogi pravo zaštite potroša~a tretiraju kao posebnu granu. trajno vezanim i neovisno kontrolisanim oznakama.

posebno pojedine vrste ugovora. gotovo sa nipodaštavanjem. u okviru odjeljka vezanog za obavljanje i uslove za pru`anje trgovinskih usluga. Tako se ZOT-om ure|uje: obavljanje i uslovi za obavljanje trgovine i trgovinskih usluga. Pojedina od ovih pitanja regulisana su i Zakonom o obligacionim odnosima. Donošenjem Zakona o trgovini822 u odnosu na raniju verziju ovog Zakona pitanje zaštite potroša~a se podi`e na kvalitativniji nivo. 143. rad tr`nica na veliko. na tragu common law tradicije. Zakon o trgovini RS823 nudi sli~na rješenja tako da }e se u nastavku izlaganja koristiti rješenja Zakona o trgovini FBiH. 821 Sve što je potrebno u~initi da bi se došlo do nje jeste „zaviriti ispod površine“. narušavanje konkurencije.. usluge kontrole kvaliteta i kvantiteta robe. zastupni~ke usluge. a koje dovode u pitanje slobodu ugovora. 64/04. br. protive}i se tako onom što ve}ina common law pravnika smatra nepotrebnim stegama pravno sistemske obrade. 823 Zakon o trgovini RS („Sl. Ipak. mjere privremenog ograni~avanja tr`išta. usluge skladištenja. o engleskim pravnicima koji pravo zaštite potroša~a shvataju „. 822 Zakon o trgovini FBiH („Slu`bene novine Federacije BiH“. osnivanje i prestanak rada trgova~kih radnji. sti~e se dojam da mnogima kao da više smeta na~in. uslijedi}e donošenje ve}eg broja podzakonskih akata. Atiyah. 284 . franšizing.as a distinct subject“. br. A to zna~i da ovisi o doktrinarnom i vrijednosnom polazištu. Istina da se više radi samo o definisanju pojedinih oblika i vrsta trgovinskih usluga.. nadzor i druga pitanja koja su od zna~aja za obavljanje trgovine na teritoriji Federacije BiH. Posebno se. predstavlja jedan od osnovnih izvora prava vezano za zaštitu potroša~a. nazivaju evropskim pravnim teoriteziranjem.Kona~no. marketing usluga. tretiraju pitanja vezana za: posredni~ke usluge. Slijedom ZOT-a. forma. ZOT uvodi novine vezane za: obavljanje i uslove za obavljenje trgovine. nesvjesni da i sami de facto elaboriraju teoriju821 prava zaštite potroša~a. ne samo u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine. ali i propisivanju uslova vezano za obavljanje istih. Pravo konkurencije. trgovinskih centara. str. pravno sistemski status zaštite potroša~a i njegovo mjesto u okviru pravnog studija dijeli sudbinu mnogih segmenata prava. mogu}e je negirati potrebu bilo kakve „teorije“ u ovom kontekstu. vašara i sajmova. usluge otpremanja i dopremanja robe. glasnik RS“. Ovo vrijedi za one koji povodom prava zaštite potroša~a brane „common sence“ i slobodu ugovora od neprimjerenog upada onog što. Ovako posmatrano. 27. 1987. dalje }e se citirati kao: ZOT). kada je rije~ o common law tradiciji. 26. a ne suština. sto~nih pijaca. a u cilju njegove implementacije. ali ono što je zna~ajno je propisivanje osnovnih pretpostavki za obavljanje pojedinih vrsta usluga vezano za organizacione oblike. 16/96). uklju~uju}i i njenu ideološku artikulaciju. obavljanje i uslove za pru`anje trgovinskih usluga. komisione usluge. tr`nica na malo. zaštita potroša~a.

ili posebo u generalne klauzule. a kako bi se pristupilo njegovoj potpunoj implementaciji.825 Sam ZOT. glasnik BiH“. 45/04). o potrebi donošenja propisa koji su „tehni~ke prirode“. oglašavanje. danas zasebne grane prava. prodaju od vrata do vrata (direktna prodaja). 826 Zakon o zaštiti potroša~a u Bosni i Hercegovini („Sl. sanitarne i druge uslove za obavljanje pojedinih djelatnosti. vidi standardna upotreba termina koji se koriste u okviru prava zaštite potroša~a Evropske unije. nelojalne konkurencije.824 Zajedni~ko ure|ivanje oblasti zaštite potroša~a. 827 Ovdje je potrebno napomenuti da su svi pobrojani pravni instituti u potpunosti preuzeti iz ranijeg Zakona o trgovini („Sl. garancije i garantne rokove. Zakon o nadzoru nad tr`ištem u Bosni i Hercegovini („Sl. ne samo u sferi korištenja prehrambenih proizvoda. Zakon o tehni~kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje uskla|enosti („Sl. br. dalje }e se citirati kao: ZZP). daje samo naznaku da sve što je u vezi sa zaštitom potroša~a. glasnik BiH“. donošenjem zajedni~kih zakona. odnosno koji treba da propišu tehni~ke. br. sve više izdi`e na dr`avni nivo. prodaju na kredit. Brojni su i drugi zakonski projekti i akti koji su karakteristi~ni za ovu oblast. odnosila bi se na sektore pru`anja komunalnih usluga. ve} i tehi~kih roba postaje imanentno našem pravnom sistemu. a ono što nije regulisano ovim Zakonom. kao i imenovane slu~ajeve nesporno je da je jedan od osnovnih ciljeva ove. elektronske instrumente pla}anja. Nije samo donošenje podzakonskih akata simptomati~no i potrebno za implementaciju ZOT-a. novine Federacije BiH“. turisti~ke paket aran`mane i vremenski zakup turisti~kih objekata (time sharing). 45/04). 2/95 i 19/96). 17/02. ali u obzir dolazi i pru`anje drugih vrsta usluga. br. i zaštita potroša~a kao pojedinaca. Ova materija se. 45/04) i Zakon o flaširanim pitkim vodama Bosne i Herecgovine („Sl. br. glasnik BiH“. prodaja na daljinu. 285 .826 Oblast zaštite potroša~a. kao i Evropskog telekomunikacionog instituta (ETSI). glasnik BiH“. 45/04). a sve u ovisnosti od vrste materije koja se ure|uje. gra|anima kao potroša~ima. vezanih posebno za: deklarisnje proizvoda. glasnik BiH“. dalja poglavlja ZOT-a ure|uju materiju prava konkurencije kroz pravne institute: monopolisti~kog djelovanja.posebno na kantonalnom nivou u Federaciji BiH. iz samih zakonskih tekstova. primjenjiva}e se Zakon o zaštiti potroša~a u Bosni i Hercegovini. Ovo posebno kada se. u vezi sa zaštitom potroša~a. Radi se. usluge osiguranja. 825 Tako ~lanom 3 Zakona o tehni~kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje uskla|enosti vrši se pozivanje na harmonizirane evropske standarde neke od evropskih organizacija za standardizaciju (CEN) ili standarde Evropskog komiteta za elektrotehni~ke standarde (CENELEC). uklju~ivo i ~injenicu da ova materija ne mo`e da trpi entitetske granice. Cilj svih njih je dalje „usavršavanje“ sistema i mjera zaštite potroša~a. br. u svom esencijalnom pogledu. kroz primjenu odredbi Zakona o zaštiti potroša~a. prije svega.827 Ne ulaze}i u enumeraciju pojedinih instituta prava konkurencije. br. špekulacije i ograni~avanja tr`išta. 824 Tako: Zakon o opštoj sigurnosti proizvoda („Sl. Ono što je interesantno. potroša~ke kredite.

ugovori. 444.831 Ove se pretpostavke odnose na inostrane privredne subjekte tako da je konzistentno ure|ivanje materije zaštite potroša~a i pretpostavke zaštite potroša~a od nelojalnog nastupanja inostranih subjekata. Zakon o konkurenciji828 unosi odre|ene novine. naspram ove ciljane kategorije. konkurenciji i ugovorima ili pojedinim odredbama ugovora izme|u privrednih subjekata kojim se. Osnove ovog usaglašavanja ugra|ene su u Zakon o vanjskotrgovinskoj politici. Svi pojedina~ni instituti usmjerni su. 286 . sloboda ugovaranja i sloboda utakmice. 459-503. u po~etku. dovode u neravnopravan polo`aj korisnici roba i usluga (potroša~i). Poslovno pravo. ~lan 3-8 ZOK-a. 444-450. prete`no represivan karakter sankcija i postojanje specifi~nosti u podsistemu sankcija za svaki institut prava konkurencije ponaosob. za privredne entitete. kao i eksplicitno spominjanje zaštite potroša~a na prvom mjestu. prof. do sada pobrojane zakonske akte. a time i zaštite prava potroša~a. dalje }e se citirati kao: ZOK). na ostvarivanje osnovnih. br. Miloš Trifkovi}. dr. U odnosu na materiju ZOT-a. 831 Trifkovi} dr Miloš.832 ali i u sve. 833 Pobli`e o ovom pitanju vidjeti kod: Prof. op.830 Bosna i Hercegovina i na ovom planu prati intencije koje su prisutne i u ranije pobrojanim propisima. izuzetno bitna. br. i na me|unarodnom planu. 460 832 Zakon o vanjsko-trgovinskoj politici Bosne i Herecgovine („Sl. str. str. Ekonomski fakultet u SarajevuIzdava~ka djelatnost. Ovakva praksa je. prije svega.833 Radi se o posebnim obilje`jima metoda prava konkurencije koje. vrijedonosni papiri i pravo konkurencije“.. Miloš Trifkovi}.28. karakteriše: uklju~enost društvenih i pravnih sankcija. dr. „Poslovno pravo . 2004. Sarajevo. prije svega. dr.834 Pravo konkurencije ne poznaje postojanje posebne tu`be o ništavosti 828 Zakon o konkurenciji („Sl. 834 Citat prema: Prof. 2001.. a to su: sloboda organizovanja privrednih subjekata. a potom i za sve potroša~e. „Me|unarodno poslovno pravo i arbitra`e“. 830 Pobli`e vidjeti kod: Trifkovi} dr Miloš i Omanovi} dr Sanjin. Radi se o slijede}im kategorijama: monopolskom djelovanju. str. dr. 29.. 829 Specifi~nost pojedinih od pobrojanih pravnih instituta jeste njihovo regulisanje na dr`avnom nivou. na zabranu restriktivne poslovne prakse. kao i njihova kumulacija. cit. 30/01. glasnik BiH“. Sarajevo: Ekonomski fakultet u Sarajevu-Izdava~ka djelatnost. bez obzira da li su isti donešeni na dr`avnom ili entitetskom nivou. op. glasnik BiH“. 829 Poglavlje II. Veljko Trivun. a odnose se na usaglašavanje ove materije sa brojnim me|unarodnim konvencijama. bitnih ili opštih preptostavki ove grane prava.. mogu}nost kumulativne primjene pojedinih vrsta sankcija za isto po~injeno djelo. Osnovni ciljevi brojnih me|unarodnih konvencija usmjereni su. Mili} Simi} i doc. u pogledu re`ima sankcija. Pravo konkurencije karakteriše izuzetno slo`en sistem sankcija.. str. cit. bitna i vezana. 12/97).

To ne isklju~uje mogu}nost primjene opštih pravila obligacionog prava. stavljanje robe van prometa i njeno uništenje. oduzimanju robe. Zakon o suzbijanju nelojalne utakmice i monopolisti~kih sporazuma iz 1974. Sarajevo: Svjetlost..pravna sredstva sa kojima raspola`u potroša~i.835 Umjesto primjene opštih pravila obligacionog prava sa novim zakonodavstvom mogu}a je primjena pravila prema ZZP-u. str. Presude donešene u ovim slu~ajevima imaju dejstvo erga omnes.839 Zna~i da bi konkretan tu`beni zahtjev bio usmjeren na zabranu daljnjeg vršenja djela protivnog pravilima vezanim za pravo konkurencije.837 Neovisno od ovih rješenja. 835 Vidjeti Zakon o obligacionim odnosima. Mjere koje se mogu primjeniti kre}u se od: zabrane obavljanja trgovine do otklanjanja nepravilnosti. „Pravo konkurencije“. zatvaranja poslovnog prostora. ~lanove 47 i 51. cit. 287 . posebno sa stanovišta podnošenja tu`be od strane potroša~a kao pojedinca. Miloš. str. 447-448.pravnih akata vezanih za nedopuštena konkurencijska djela. 836 Pobli`e o ovome vidjeti kod: Trifkovi} dr. dr. 839 ^lan 154 ZOO. poznavao je postojanje tri specifi~ne konkurencijske tu`be. prema kome se protiv trgovca mo`e podnijeti tu`ba nadle`nom sudu ako: u pravnom prometu sa potroša~ima primjenjuje naprihvatljive opšte uslove poslovanja ili prilikom zaklju~enja ugovora ponudi formularne ugovore koji sadr`e odredbe nepovoljne za potroša~a ili su u suprotnosti sa dobrim poslovnim obi~ajima i odredbama ovog zakona.836 ZOT poznaje samo mjere iz upravnog postupka koje mogu da preduzimaju tr`išni inspektori i to u okviru obavljanja svoje nadzorne funkcije nad primjenom odredbi zakona. pa do podnošenja prijave Uredu za konkurenciju i zaštitu potroša~a. 837 ^lanovi 54-60 ZOT-a. odnosno fizi~kog lica.Poslovno pravo. Ni ZOT. 838 O ovome posebno vidjeti: Prof.838 Na prvom mjestu se nalazi zahtjev da se otkloni izvor opasnosti. 1981. 30. Miloš Trifkovi}. posebno nas interesuju tu`be . i to: zabrana daljnjeg vršenja djela nelojalne utakmice i/ili monopolisti~kog sporazuma.. a ni ZZP ne poznaju postojanje posebnih konkurencijskih tu`bi koje je poznavalo zakonodavstvo ex SFRJ. a koja su u nadle`nosti inspekcijskih dr`avnih organa. a s obzirom da se radi o nedopuštenim obligacijama. Ovu tu`bu mo`e da podnese svako pravno lice u ~ijoj je nadle`nosti zaštita prava i interesa potroša~a. Radilo bi se o primjeni pravila vezanih za apsolutnu ništavost pojedinih pravnih akata ili obligacija u konkretnom slu~aju. a koje posluje najmanje godinu dana prije pokretanja sudskog spora. Odgovornost za ova djela bi bila objektivne prirode. otklanjanje stanja stvorenog tim djelima i objavljivanje presude u sredstvima javnog informisanja. Dometi ove tu`be nisu upotrebljivi u punoj mjeri u pravu konkurencije tako da se i dalje treba zadr`ati mogu}nost pozivanja na opšta pravila obligacionog prava. op. Za podnošenje tu`be ovlašteno je poslovno udru`enje ili komora kod koje je trgovac u~lanjen. g. 131-142 i 150-152.

To bi zaslu`ivalo pa`nju posebnog rada.841 ^etvrta tu`ba bi se odnosila na nadoknadu nov~ane štete. a koja u sebi uklju~uju opšti re`im zaštite. Djela nelojalne konkurencije u sebi nose poseban stepen društvene opasnosti. u sebi inkorporiše više problema. Posljednja bi bila posebna konstitutivna tu`ba koja bi bila upravljena na utvr|ivanje postojanja izvršenog djela. Ova tu`ba ima opšte dejstvo. Radilo bi se o tu`bi kojom bi se tra`io povrat u pre|ašnje stanje. mogla deifinisati kao obi~na šteta i izmakla dobit. Radi se o devijantnim oblicima 840 ^lanovi 157 i 198 ZOO. 32. Iz ovog dijela izlaganja vidljivo je zašto se o modalitetima zaštite prava potroša~a govori kroz pravila vezana za pravo konkurencije. a u vezi sa pravilima oko nadoknade nematerijalne štete. uz svaku od tu`bi. a u ovisnosti od fakti~kog stanja i konkretnog tu`benog zahtjeva bi se.op.. 31. Me|unarodno. u tom slu~aju.844 Me|utim. 844 Posebno vidjeti kod Trifkovi} dr Miloš. kao i zaštitu od nelojalnog postupanja kako trgovaca tako i potroša~a. opet. radi se o pitanju koje.842 Ova šteta. Drugi zahtjev bi se odnosio na prestanak povrede prava li~nosti. na taj na~in. jedinstveno posmatraju i pravna sredstva vezana za zaštitu po opštim pravilima obligacionog prava.843 Posebno. Razlog le`i u ve} izlo`enoj ~injenici da pravo konkurencije više ne poznaje postojanje posebnih konkurencijskih tu`bi. najprije. te da je i proizvelo negativne posljedice. str. u obzir bi došla i primjena odredbi ~lanova 199-205 ZOO. 841 ^lanovi 165 i 185 ZOO. 503. a sve do okon~anja sudskog postupka. a ovdje se ovo pitanje spominje iz razloga što bi. cit.. Ovdje u obzir mogu do}i i pravila vezana za eksteritorijalnu primjenu antitrustovskog prava. Ovo je posebno interesantno sa stanovišta direktnih stranih ulaganja. prema pravilima me|unarodnog privatnog prava. a što podrazumijeva da je djelo protivno pravilima lojalne konkurencije ve} u~injeno.samo što bi se teret dokazivanja nalazio na tu`iocu. Pravila vezana za privremene mjere }e se prosu|ivati po pravilima vezanim za parni~ni i izvršni postupak. u slu~aju spora došlo do sukoba zakona. Zna~i u obzir bi došla primjena doma}eg. a kada se na doma}em tr`ištu pojave inostrani subjekti. Nepostojanje posebnih konkurencijskih tu`bi dovodi do toga da se ova pitanja ure|uju kroz opšta pravila obligacija ~ime se. 288 . 843 Za razliku od prethodnih tu`bi u ovom slu~aju osnov za podnošenje iste ja Zakon o parni~nom postupku ~lan 187. To je jedan od razloga što ova djela u sebi mogu da nose i elemente bi}a pojedinih krivi~nih djela. Posebna je tu`ba za naturalnom restitucijom. odnosila na imenovane slu~ajeve nelojalne konkurencije.840 Radi se o širenju i pronošenju neistinitih navoda tako da bi se ova tu`ba. Njen domašaj }e ovisiti od na~ina preciziranja konkretnog tu`benog zahtjeva. mo`e se tra`iti i izricanje privremene mjere. ali i primjene principa lex loci delicti commisi. odnosno našeg nacionalnog prava. 842 ^lanovi 154 i 185 ZOO.

br. Kao osnovni izvor prava pojavljuje se Zakon o obligacionim odnosima. str. poslovanja i sigurnosti platnog prometa. u obzir dolazila na dva polja.. 850 Zakon o obligacionim odnosima preuzet je u pravni re`im Bosne i Hercegovine („Sl. Skoro istovjetnu stilizaciju sadr`i i ~lan 204 Krivi~nog zakona Bosne i Hercegovine.ponašanja u~esnika u privrednom prometu. odnosno o povredi pravila materijalnog i finansijskog poslovanja. dualizam. U ovom drugom slu~aju se mora povu}i razlika izme|u deliktne subjektivne odgovornosti naspram objektivne odgovornosti. 846 Krivi~ni zakon Federacije BiH („Sl. „Kada zajednica ne bi dr`ala u ruci odgovornost za štete. Prema Krivi~nom zakonu Federacije BiH846 zaprije~ena je povreda ravnopravnosti u vršenju privredne djelatnosti. 47/03). 20/04). U nedostatku pojedinih zakonodavnih rješenja ostaje otvorena mogu}nost korištenja instituta ove grane prava. 848 ^lan 55 ZOT-a.. novine Federacije BiH“. Radi se o krivi~nom djelu gdje se susre}emo sa zloupotrebom slu`benog ili uticajnog polo`aja kojim se ograni~ava slobodno kretanje ljudi. 3/03. 448. S obzirom na specifi~nost materije pitanja zaštite potroša~a se ~esto posmatraju izvan konteksta klasi~nih pravila obligacionog prava. glasnik BiH“. novine R BiH“. usluga i kapitala ovdje se odnosi na privredni saobra}aj izme|u entiteta i Distrikta Br~ko.848 Novinu predstavlja uvo|enje pojma prekršaja na dr`avnom nivou. odnosno u obligacionom pravu je vladao svojevrstan monizam. Odgovornost za prouzrokovanu štetu ima svoje i društveno i zaštitno zna~enje. roba i kapitala na teritoriji Fedracije BiH. Primjena ZOO bi. br. u daljem tekstu: ZOO).849 Radi se o pandanu privrednih prestupa. dr Miloš Trifkovi}. glasnik BiH“. Štete se dešavaju kako pravnim licima tako i pojedincima.. br.847 Ograni~avanje slobodnog kretanja ljudi.850 Cijelo obligaciono pravo se zasnivalo na ugovoru. 289 . štete bi se 845 Pobli`e kod: Prof. Zaprije~ena je zatvorska kazna od 6 mjeseci do 5 godina.Me|unarodno. Zaprije~ene su nov~ane sankcije. Ova koncepcija je zadr`ana do danas i istu je usvojio i ZOO. dok drugo polje obuhvata opšti re`im odgovornosti za naknadu štete. ~lan 241. tako i odgovorna lica u pravnom licu. br.op. Vremenom se struktuiraju razlike izme|u ugovornog i vanugovornog prava ~ime u obligacionom pravu dolazi do cijepanja prava u tzv. odnosno njenih posebnih slu~ajeva. 849 Zakon o prekršajima Bosne i Hercegovine („Sl.. 847 Krivi~ni zakon Bosne i Hercegovine („Sl. 37/03).. Prvo se odnosi na re`im ugovorne odgovornosti.845 Radi se o krivi~nim djelima protiv privrede. kako za pravna lica. kod zaštite potroša~a. cit. Krivi~na djela su posebno taksativno pobrojana i ova materija je ure|ena na dr`avnom i entitetskom nivou. Od daljnjih sankcija ZOT tako poznaje privredne prestupe za povrede pravila vezanih za lojalno konkurisanje pri ~emu su zaprije~ene nov~ane sankcije. roba.

str. imala isklju~ivo ugovorni karakter. o opštim postulatima ugovornog prava koji su. kao zasebna kategorija isti~e u ~lanu 8 i ~lanu 9 ZOO gdje se u~esnicima u prometu name}e obaveza da ne smiju da nanose štetu drugim u~esnicima na tr`ištu. tako|er. Kako se. Ugovorna odgovornost zaštite potroša~a definisana je u okviru odjeljka vezanog za zaklju~ivanje ugovora. U okviru ovih na~ela potroša~ se. Radi se. Na~ela obligacionog prava svoj zna~aj imaju u ~injenici da ista uvijek mogu da predstavljaju pravni osnov za podizanje tu`benog zahtjeva. u obzir uvijek treba uzeti i poštivanje osnovnih principa obligacionog prava. za oba oblika odgovornosti jesu osnovna na~ela obligacionog prava. du`nost ispunjavanja obaveza i ponašanje u~esnika na tr`ištu u izvršavanju obaveza i ostvarivanju prava. Osnovni instituti su: sposobnost ugovornih strana.Odsjek 1. opšta obilje`ja ugovora kao izvora obligacije. Glava I Osnovna na~ela. pravna nauka.852 Ovo je. kao takvi. i polazni osnov za odre|ivanje ugovorne odgovornosti. Zajedni~ko. kao i dijelova koji se odnose na: zaklju~ivanje ugovora i opšta dejstva ugovora. opšti principi i pravna na~ela itd. prema ZOO. Odsjek 4. treba posebno izdvojiti slijede}a: ravnopravnost u~esnika u obligacionim odnosima. Zagreb: Prosvjeta. Glava II Nastanak obaveza . zabrana prouzrokovanja štete. a u smislu krajnjih konzumenata potroša~kih dobara i usluga. pored propisa mogu upotrebljavati i: dobri poslovni obi~aji. savjesnost i poštenje. Neva`nost ugovora. kao prvi osnov zaštite potroša~a. kao u~esnike u prometu. a sa stanovišta zaštite potroša~a? Osnovi te zaštite nalaze se u osnovama obligacionih odnosa i to u okviru osnovnih na~ela. Odsjek 2 ZOO posebno tretira pitanja: zastupanja.pretvorile u nasilje i pravo ja~ega“. sudska i arbitra`na praksa. ujedno. Zaklju~ivanje ugovora. 33. mane volje i forma za pojedine vrste ugovora. Odsjek 5. 1971.851 Istorijski posmatrano odgovornost za štete je. Dvostrani ugovori i Odsjek 6. odnosno realizaciju svog subjektivnog prava prinudnim putem. Naime i dalje se zadr`ao stav da se kao kriterij ponašanja u~esnika u prometu. potroša~ima i društvenoj zajednici u cjelini. Ona su primjenljiva i na potroša~e. a koja su u funkciji zaštite potroša~a. ovlaštenja trgovinskog putnika i ovlaštenja lica koja oba851 Mihajlo Vukovi}. jednaka vrijednost uzajamnih davanja. Time se. 9. zabrana zloupotrebe prava. Od ostalih na~ela. na~in zaklju~enja ugovora. Opšta dejstva ugovora. 290 . manifestuje šteta i odgovornost za istu. zabrana stvaranja i iskorištavanja monopolskog polo`aja. poslovnog punomo}ja. Ovo posebno s obzirom na princip jedinstvenosti pravnih normi iz ZOO na postupanja pravnih i fizi~kih lica. 852 ZOO. primjenljivi i na potroša~e. obilje`ja predmeta obaveze. „Odgovornost za štete“. prvobitno. Radi se o principima i pravilima koja se danas mogu posmatrati kao univerzalna. punomo}stva.

Svaka od pobrojanih pravnih kategorija. U pogledu posebnih odredbi ZOO poseban interes zaslu`uju odredbe vezane za slijede}e imenovane ugovore: prodaja. odnosno pravnih instituta. djelo. Odgovornost po osnovu krivice. Kod objektivne odgovornosti u obzir bi dolazila primjena posebnih pravila vezanih za odgovornost proizvo|a~a stvari sa nedostatkom.nastanak obaveza. 291 . prekomjernog ošte}enja. 854 Odjeljak 2. Njegova pravila }emo detaljno ishoditi. u okviru ove glave svoje mjesto su našli i ostali izvori obligacija. Od posebnih oblika odgovornosti pa`nju zavrje|uje odgovornost preduze}a i drugih pravnih lica prema tre}em. Odsjek 4. kao i opštih uslova ugovora. zelenaških ugovora.vljaju odre|ene poslove. odnosno obaveza. zajam. Prouzrokovanje štete. organizovanje putovanja.853 Bez obzira što materija vanugovorne odgovornosti sistematikom ZOO svoje mjesto nalazi u okviru iste Glave II . ostava. a time i poslovnog prava. Odsjek 5. Radi se o klasi~nim pravilima obligacionog prava gdje se odgovornost dijeli na: subjektivnu ili odgovornost po osnovu krivice za štete prouzrokovane namjerno ili nepa`njom i odgovornost objektivne prirode za štete od opasne stvari ili opasne djelatnosti. mogao bi biti predmet posebne obrade. zajam i djelo. Odgovornost preduze}a i drugih pravnih lica prema tre}em. nesporno je da se radi o posebnim pravnim institutima. poseban zna~aj imaju odredbe vezane za: odgovornost za materijalne i pravne nedostatke ispunjenja ugovorne obaveze.854 Zakonodavac je išao logikom da se i ugovor i delikt tretiraju kao posebni izvori obligacije.855 34. Odsjek 2. Mimo posebnih odredbi ZOO. Sa stanovišta pravne zaštite potroša~a u obzir bi dolazila subjektivna koncepcija kada je proizvo|a~ i/ili pravno lice koje pru`a usluge štetu prouzrokovalo namjerno ili nekim od oblika nepa`nje. U pogledu nadoknade štete zadr`a}emo se na osnovnoj podjeli na nadoknadu materijalne i nematerijalne štete. ali to cilj ovog rada ne zahtjeva. Odsjek 1. prevoz. prigovor neispunjenja ugovora. nemogu}nost ispunjenja. Poseban zna~aj imaju pravila vezana za ništave i rušljive ugovore. dejstvo promijenjenih okolnosti. Ve}ina ovih ugovora su posebno obra|eni i u Zakonu o zaštiti potroša~a Bosne i Hercegovine kao lex specialis. Opšta na~ela. kontrola roba i usluga. Posebni slu~ajevi odgovornosti. raskidanje ugovora zbog njegovog neispunjenja. Sljedstveno tome. licenca. Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti i Odsjek 6. 855 ^lanovi 179 i 184 ZOO. osiguranje i bankarski ugovori. Materijalna šteta se definiše na razli~ite na~ine i obi~no se tretira kao umanjenje postoje}e 853 Izuzeci bi se odnosili na: prodaju. kao i odgovornost u vezi sa vršenjem poslova od opšteg interesa. koje se odnose na pojedine imenovane ugovore obligacionog.

kao i paleta rješenja koja nam daje ZOO. Potroša~i imaju svijest o „mo}i“ kojom raspola`u. nov~ana naknada za slu~aj smrti. Iz ovog dijela izlaganja jasno je da su klasi~ni instituti obligacionog prava nezaobilazan obrazac ponašanja u svim oblastima `ivljenja pa tako i na polju pravne zaštite potroša~a. imaju jako razvijene. bilo kao supsidijarna rješenja. komunitarno pravo zaštite potroša~a. U slu~aju nepostojanja legislativnih rješenja lex specialis priorode uvijek nam na raspolaganju ostaje korištenje nekog od pravnih instituta obligacionog prava. mo}ne i uticajne. ali i doktrinu supremacije komunitarnog prava i njegove izravne primjene i izravnog dejstva povodom nadle`nosti EZ i efe856 Pobli`e o vrstama šteta i njihovoj nadoknadi kod: Obren Stankovi}. Kao što }e se vidjeti. Visokorazvijene zemlje i tr`išne ekonomije. str. Njihova „mo}“ normirana je u propisima i institucionalizirana u organizacijama za zaštitu potroša~a.imovine (prosta šteta) ili nenastupanje njenog pove}anja koje se redovno moglo o~ekivati (izgubljena dobit). Razvojem robne proizvodnje i razvojem agresivnih metoda prodaje. kao nad i transnacionalnoj tvorevini. Nematerijalna šteta bi bila ona šteta koja ne poga|a pojedinca u imovini ili tijelu. U slu~aju postojanja posebnih rješenja obligaciono-pravni postulati }e uvijek na}i svoje mjesto za primjenu bilo kao principi. kao i kodeksi ponašanja proizvo|a~a. I prva i druga situacija su primjenljive na zaštitu potroša~a. neminovno je i refleks ne samo nacionalnih pravnih rješenja. 11. najprimjernija bi bila primjena: objavljivanja presude o trošku štetnika. odnosno kada naturalna restitucija ili ispla}eni novac nisu dovoljan ekvivalent za prouzrokovanu štetu. 1998. nego i osobenog na~ina na koji se elemenat zajedništva iskazuje u komunitarnom pravu. Institucionalna organizacija za{tite prava potro{a~a u pravu Bosne i Hercegovine 35. 23-39. Pored toga. kao i naknada budu}e predvidljive štete. odnosno davalaca usluga. organizacije i udru`enja za zaštitu potroša~a. razvijaju se razli~iti oblici organizovanja potroša~a i razli~iti instrumenti zaštite potroša~a. Vezano za nematerijalnu štetu. sud potroša~a i mišljenje javnosti vrlo je bitno i odre|uje tr`išnu poziciju proizvo|a~a i distributera svih proizvoda. „Naknada štete“. koliko god da je posebna cjelina. Brojni su pravni osnovi. kod zaštite potroša~a. nov~ana naknada za pretrpljene fizi~ke bolove i umanjenje `ivotne aktivnosti. a posebno prehrambenih. U isto vrijeme. to prije svega vrijedi za princip subsidijarnosti. Beograd: Nomos. Danas postoje razvijeni i usaglašeni parametri i instrumenti kontrole kvaliteta proizvoda i usluga. 292 .856 Nematerijalna šteta uvijek egzistira u onim situacijama kada naknada u naturi ili nov~ana nadoknada nisu adekvatne šteti.

12. udru`enja potroša~a. brojnost pozitivnih propisa. Neki od njih djeluju na lokalnomopštinskom planu. slo`ena dr`avna struktura Bosne i Hercegovine. sva pravna na~ela za zaštitu ekonomskih interesa potroša~a. Posebnim propisima. ali i drugih u~esnika u poslovnim odnosima su: nadle`ni redovni sudovi. Prema odredbama Zakona o opštoj sigurnosti proizvoda to su: dr`avno i entitetska ministarstva trgovine. Pravno–politi~ki gledano formula minimalne harmonizacije ima kompromisni karakter. Prema odredbama Zakona o trgovini to su: Ministartsvo trgovine Federacije BiH i tr`išni i inspekcijski organi organizovani prema posebnim zakonima. kao i oni koji egzistiraju na dr`avnom nivou. ostvarivanju jedinstva komunitarnog prava i prava u EU slu`e principi negativne i minimalne harmonizacije. Ministarstvo trgovine Federacije BiH. Vije}e za zaštitu potroša~a Bosne i Hercegovine. Brojnost instituta u okviru prava potroša~a. kako zakonskih tako i podzakonskih. Posebno mjesto zauzima pravo za naknadu pretrpljene štete jer pravno na~elo jemstva za proizvode cilja na potpunu harmonizaciju. kao organi koji se nalaze direktno u slu`bi zaštite interesa potroša~a. za informisanje i obrazovanje i za pravo na predstavljanje etabliraju samo minimalnu zaštitu. Komisija je dobila sa Jedinstvenim evropskim aktom nadle`nosti u oblastima potroša~kog prava koje su bile oja~ane 293 . obrazovne institucije. a zemljama ~lanicama ostavlja samo ograni~eni prostor djelovanja. Harmonizacija pravne za{tite potro{a~a prema pravilima komunitarnog prava 37.kta komunitarnog prava. kao i na kantonalne propise u Federaciji BiH. glavni su od razloga postojanja velikog broja kontrolnih i regulatornih organa u ovoj oblasti. tu`ilaštva kod postojanja obilje`ja krivi~nog djela i arbitra`e kao nedr`avni sudovi. Sa iznimkom mjera koje je obuhvatila EZ kako bi ostvarila pravo potroša~a na zaštitu zdravlja i sigurnosti. inspekcijski i drugi organi u skladu sa zakonom. potom postoje entitetski. Misli se na entitetske zakone. 36. Kada je rije~ o njegovom sadr`inskom oblikovanju. drugi na kantonalnom. Subjekti odgovorni za zaštitu potroša~a u Bosni i Hercegovini prema ZOK su: Konkurencijsko vije}e na nivou Bosne i Hercegovine i Uredi za konkurenciju i zaštitu potroša~a na entiteskom nivou. mediji i štampane publikacije. Ministarstvo trgovine i turizma RS. Prema odredbama ZZP-a to su: organi prema odredbama ZOK-a i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

858 KOM (2002) 278. Što intenzivnije EZ bude forsirala jedinstveno tr`ište utoliko }e manje trpiti samostalne akcije.858 Naj~eš}e mjere politike zaštite potroša~a.ugovorima iz Mastriha i Amsterdama. Ako je to tako. 2002. a ne samo direktivama. 06. Komisija je vjerovala fleksibilnijim pravilnicima. U suštini. kao i pravno dogmatski precjenjuje. Vjerovatno se zna~aj principa o minimalnoj harmonizaciji pravno teoretski. do sada. UEZ. Uz pomo} ovog principa se odr`avaju nacionalne tradicije i kulture naspram pristupa komunitarnog prava. ex. pozivala na djelovanje. odnosno sudjeluju}e krugove. Evropska komisija se. nejednako upotrebljavaju. ~l. pa tako i u oblasti potroša~kog prava. `ive sa divergentnim pravnim odredbama. 2002. 05. Razvijena pravna ure|enja. Komisija ni u jednom momentu nije ozbiljno razmotrila mogu}nost da putem uredbi zadire u pravno ure|enje zaštite potroša~a zemalja ~lanica. Dosadašnja diskusija se previše koncentriše na nivo materijalnog prava.857 Potpuna harmonizacija pretpostavlja i gašenje nacionalnih prava zaštite potroša~a zemalja ~lanica. da li razli~itosti u sprovo|enju prava izazivaju daleko ve}e posljedice nego razli~iti materijalni pravni standardi. 100a. pravne i kulturne tradicije pozivaju}i se na na~ela minimalne harmonizacije. u razli~itim pravnim krugovima i razli~itim pravnim kulturama. 294 . 38. bazirala na direktive kao najprikladnije sredstvo ujedna~avanja prava Zajednice. a bez direktnih sankcija za njihove prestupe. Pored pravno obavezuju}ih akata ~lana 249 stav 5. 06. temeljene na stvaranju 857 COM (2002) 208 final. ex. Ona zanemaruje da se ~ak i jednaki pravni standardi. O~igledno da na taj na~in. 189 stav 5 poznaje preporuke kao pravno neobavezuju}e akte. Kao uistinu novi pravni instrument pojavljuje se u diskusiji o evropskom pravu koregulacija. Iako odredbe ~lana 95. govore o mjerama. kao u SAD. rije~ je o spajanju obligacionih prava sa neobavezuju}im pravilima. odnosno sa razli~itim intenzitetom upotrebe. sa kojima je zemlje ~lanice. 08. Evropska komisija se programski prebacuje na novi politi~ki cilj potpune harmonizacije. onda se treba razjasniti. Komisija više ne}e dozvoljavati da zemlje ~lanice i dalje njeguju svoje „potroša~ke baštice”. Zemlje ~lanice brane svoje nacionalne. ~l.

Posebno }e biti rije~i o pravnim sredstvima vezanim za zaštitu prava potroša~a. Posebno su pobrojana 859 EuGH. str. Diskusija dobija oblike u raspravi oko nosivosti i dalekose`nosti strukturne nadle`nosti po pitanju da li i dokle se mo`e podr`avati evropsko ugovorno pravo sa ~lanom 153. odnosno ~lanom 95. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. U ~lanovima 1. jer radi se o modernom zakonu zasnovanom na direktivama Evropske unije o zaštiti potroša~a. Ova nadle`nost nije neograni~ena. 4. Harmonizacija pravne za{tite potro{a~a u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine 39. Nova verzija Zakona o zaštiti potroša~a usvojena je 04. da odre|enom zajedni~ko-pravnom stanju regulacije nacionalnom sudu da pravce koje u budu}nosti mo`e samostalno slijediti. Iza visokog nivoa ustavne podjele nadle`nosti krije se daljnji problem koji nastaje iz rastu}e prakti~ne va`nosti komunitarnog prava.10..860 Dakle. odr`anoj 20. nego i „tehni~kih rješenja“ vezano za usaglašavanje ove materije sa pravom Evropske unije. što potvr|uje Evropski sud Tabak-presudom od 05. C-376/98. juna 2002. 33. ako se na to ograni~ava. To izlaganje }e indirektno uputiti i na rješenja u okviru prava konkurencije i klasi~nih pravila obligacionog prava o kojima je ve} bilo rije~i. kao i pojam proizvoda.jedinstvenog tr`išta.4 ZZP-a potroša~ se definiše na ve} opisani na~in.2006. a) Ustava Bosne i Hercegovine. 2000.859 Evropski sud je otkrio sa tabak-presudom krhku osnovu strukture nadle`nosti u pravu zaštite potroša~a. Pošto nam je ZZP temeljni zakon dalje se nedaje samo pregled pojednih instituta. proizvo|a~a. Rs. 5. godine na sjednici Pralamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. 295 . cit. Sam sadr`aj je jako sli~an sadr`aju prethodno navedenih i pojašnjenih direktiva. godine i na sjednici Doma naroda. 860 Reich. kako bi im pomogao pri tuma~enju komunitarnog prava. 13. u tekstu opštih odredbi se daju definicije: trgovca. na sjednici Predstavni~kog doma. Unutar njemu odre|ene jurisdikcije Evropskom sudu preostaje samo. do sada je Komisija koristila ~lan 95. kako bi sprovela pravna na~ela za zaštitu potroša~a. godine usvojila je Zakon o zaštiti potroša~a u Bosni i Hercegovini. 10. U nastavku izlaganja vezanog za sam ZZP napravi}e se kratak osvrt na zna~ajnije detalje.2000. odr`anoj 25. Na osnovu ~lana IV. odnoso davaoca usluga. op. Norbert. juna 2002. Nacionalni sudovi sve ~eš}e pozivaju Evropski sud. Dalje. godine. nalaze svoje uporište u ~lanu 95 UEZ.04.

. u kontekstu tvrdnje da zaštita potroša~a pred sudovima mo`e da se odvija i po osnovu individualnih zahtjeva potroša~a.pravo na `ivot i rad u zdravoj i odr`ivoj okolini. 40.pravo na izbor. Nala`e se. . . a ne samo institucija pobrojanih u ZZP. . Ovo poglavlje definiše: isticanje cijene proizvoda. 43. ambala`iranje roba. . Prodaja proizvoda i pru`anje usluga mora se odvijati u skladu sa dobrim poslovnim obi~ajima. 41. tako|er. radi o entitetskim zakonima o obligacionim odnosima. Tre}i dio ZZP je posve}en prodaji proizvoda i pru`anju usluga. Nesumnjivo je da se. a prodaja roba i pru`anje usluga mora da se odvija pod istim uslovima prema svim potroša~ima.pravo na informisanje. Zabranjena je diskriminacija potroša~a po bilo kom osnovu. u ovom slu~aju. O kom obliku odgovornosti }e se raditi u ovisnosti je od slu~aja da li se radi o odgovornosti za puštanje u promet tehni~kog proizvoda sa nedostatkom ili drugih potroša~kih dobara.pravo na obrazovanje o pitanjima potroša~a. 296 . Ovo poglavlje definiše i pojam rasprodaja i na~in oglašavanja i sprovo|enja iste. ozna~avanje svojstava proizvoda. Glava peta samo jednim ~lanom reguliše pojam odgvornosti za proizvod. . Drugi dio je vezan za obavezu obavljanja trgovinske djelatnosti na pošten na~in. Ova odredba ZZP je. ZZP reguliše da }e proizvo|a~ biti odgovoran za štetu prouzrokovanu greškom u njegovom proizvodu u skladu sa odredbama zakona kojim se ure|uju obligacioni odnosi u Bosni i Hercegovini. Deklarisanju proizvoda je posve}ena posebna ~etvrta glava ZZP. napisanu na jednom od slu`benih jezika u upotrebi u BiH. Radi se o slijede}im pravima: . .pravo pristupa osnovnim robama i uslugama. tehni~kim i drugim propisima.pravo na naknadu štete i kompenzaciju. O njima }e biti rije~i kod poglavlja vezano za sudsku zaštitu prava potroša~a. U svakom slu~aju radi}e se o primjeni pravila o objektivnoj i subjektivnoj odgovornosti. ovim poglavljem da proizvodi moraju imati deklaraciju u skladu sa Zakonom.pojedina osnovna prava potroša~a. odnosno standardima.pravo na sigurnost i zaštitu zdravlja ljudi. 42. te nedostataka proizvoda. Odgovornost za promovisanje i implementaciju prava potroša~a odgovorni su nadle`ni organi u Bosni i Hercegovini.pravo da bude saslušan i zastupan.

Pod oglašavanjem se podrazumijeva bilo koji oblik komunikacije u vezi sa trgovinom. grijanje). Novinu predstavlja i uvo|enje odgovornosti za oglašiva~e i njihove agencije za oglašavanje u slu~ajevima prevarnog oglašavanja. Kao ugovor o prodaji na daljinu. Rok za osiguranje rezervnih dijelova za tehni~ki slo`ene proizvode ne mo`e biti kra}i od 10 godina od prestanka proizvodnje predmetnih proizvoda. Ovom glavom su utvr|ene osnovne obaveze davaoca pobrojanih usluga. nezakonitog uporednog oglašavanja ili u slu~ajevima nekorektnog oglašavanja. odnosno 5 godina za druge slo`ene tehni~ke proizvode. Posebno se nala`e za tehni~ki slo`ene proizvode da se u tehni~kom uputstvu navede rok osiguranja servisa i snabdjevanje tr`išta rezervnim dijelovima. društvena i kulturna prava. isporuka energije (struja. Glava šesta je posve}ena garanciji za proizvod ili uslugu. poštanske usluge i javni transport se defini~u kao „ekonomske usluge od opšteg inetersa“. dvosmisleno i treba poštivati dobre poslovne obi~aje. Ovim uslugama je posve}ena glava osma ZZP. Posebno se propisuju uslovi vezani za uporedno oglašavanje i uslove pod kojim je istim dozvoljeno. 47. poslovanjem. privredna. definisan je svaki ugovor koji se odnosi na prodaju proizvoda ili usluga. Samo oglašavanje proizvoda ili usluga ne smije biti u suprotnosti sa zakonima i drugim propisima. vode. 45. kao i prava potroša~a kao korisnika usluga. ne smije da krši osnovna ljudska. Samo uporedno oglašavanje je svako oglašavanje koje eksplicitno ili implicitno identifikuje konkurenta ili robe ili usluge ponu|ene od konkurenata. nedoli~no upotrebljavati rezultate istra`ivanja. tj. ne smije biti prevarno. Oglašavanju proizvoda i usluga posve}ena je sedma glava ZZP. Prema ovim odredbama prodavac je odgovoran za nedostatke na robi koji postoje u trenutku prenosa rizika na potroša~e. Ovaj rok ne smije biti kra}i od 3 godine za ku}anske aparate. Ugovori zaklju~eni izvan poslovnih prostorija predstavljaju ugovore koje trgovac zaklju~i tokom poslovnog puta ili tokom posjete ku}i potroša~u ili na njegovom radnom mjestu ili je pak rezultat neo~ekivanog pristupa trgovca potroša~u u sredstvima javnog prevoza ili na bilo kom drugom javnom mjestu. kome je posve}ena glava X ZZP. Oglasi ne smiju dovoditi potroša~e u zabludu. organiziranu od trgovca putem nekog sredstva za prodaju na 297 .44. plin. 46. telekomunikacione usluge. Ispunjavanje osnovnih potreba potroša~a. Radi se o pokušaju da se na jednom mjestu utvrde prava i obaveze potroša~a i davaoca usluga koji na tr`ištu BiH i dalje imaju legalno formirani dominantan polo`aj. zanatom ili profesijom kako bi se promovisala nabavka roba i usluga uklju~ivo i sve oblike prometa nekretninama.

elektronska pošta i drugo. a zakonska je obaveza da prije svake komunikacije trgovac treba da sopšti svoj identitet i jasnu trgova~ku namjeru.glavnim svojstvima robe. . . radio. 7-45. usluge koja se nudi.uslovi ispunjenja i raskida ugovora. . video telefon sa ekranom. . O~igledno je da je zakonodavac prilikom definisanja sredstava za komunikaciju na daljinu koristio i mogu}nost da se ovakve vrste ugovora mogu zaklju~iti i nekim drugim sredstvima veze i komunkacije koja se mogu pojaviti u budu}osti.). ugovore o prodaji nekretnina izuzev njihovog najma i ugovore zaklju~ene na licitacijama.na~in pla}anja.sudskoj nadle`nosti i primjeni materijalnog prava u slu~aju rješavanja spora. obvijesti o slijede}em: . štampana reklamna poruka. 298 . Legal Infrastructure of Information Society“. dostavljeni potrša~u u trajnoj formi. tv. . „Infrastructure of An Information Society. Rok od 15 dana po~inje te}i od dana kada je 861 Vidjeti UNDP ICT. putem sredstava za komunikaciju. poreski broj. pisma. stav 2) ugovor mo`e zaklju~iti i sredstvima veze tipa elektronske pošte. tj. Pravo je potroša~a da bez troškova i obrazlo`enja odustane od ugovora u roku 15 dana i tada je potroša~ u obavezi da samo nadoknadi troškove vra}anja proizvoda. odnosno usluge koja se nudi.imenu proizvoda koji se prodaje. Svi gore navedeni podaci moraju biti.svim podacima samog trgovca koji su relevantni za njegovu identifikaciju (mati~ni broj. .daljinu.pravu na odustanak od ugovora.cijeni. (2003). adresa itd. Kao sredstvo na daljinu ili daljinsku komunikaciju definišu se sva sredstva bez stvarnog fizi~kog prisustva trgovca i potroša~a. Sarajevo. telefon. Conference material.opciji ponude i cijene. katalog.podatke o garancijama.861 a zaklju~uje se izme|u trgovca i potroša~a. . prate}im troškovima i porezu proizvoda. telefaks. Kao primjer navode se: štampani materijali. . . Ovo je neovisno od mišljenja da se prema odredbama Zakona o obligacionim odnosima (~lan 40. poruka sa narud`benicom. prije isporuke. str. Odredbe Zakona vezane za zaklju~ivanje ugovora na daljinu ne odnose se na: ugovore zaklju~ene putem prodajnih automata.najkra}em trajanju ugovora i .Forum. odnosno usluge koja se koristi. .rokovi isporuke. garantnim rokovima i servisnoj mre`i. kablovska televizija. Prilikom zaklju~enja ugovora na daljinu trgovac ima zakonsku obavezu da potroša~a.

Iz stilizacije odredbi ~lana 48 Zakona proizilazi da potroša~ mo`e da odsutane od prava na raskid ugovora. Poglavlje XI posve}eno je kategoriji potroša~kih kredita. Ujedno je zabranjeno da.kod isporuke štampe. Pod ugovorima o kreditu se smatra ugovor kojima kreditor dodjeljuje ili obe}ava da }e dodijeliti potroša~u kredit u formi odgo|enog pla}anja. Ovo bi moralo biti posebno ugovoreno i naravno da bi dejstvo ovakvog ugovornog utana~enja podrazumijevalo savjesnost ugovornih strana. .o prodaji robe kada se proizvod zbog njegove prirode ne mo`e vratiti. Kod usluga ovaj rok po~inje te}i od dana zaklju~enja ugovora. Radi se o dosljednoj primjeni opštih pravila obligacionog prava o vra}anju onog što je dato. Šutnja se ne mo`e tretirati kao pristanak potroša~a. trgovac mo`e da prema potroša~u upotrijebi pojedina~na sredstva za daljinsku komunikaciju. 48. Zakonodavac uvodi niz obaveza za kreditore u pogle299 . Zabranjeno je isporu~ivanje roba ili usluga koje potroša~ nije naru~io iako takva isporuka zahtijeva pla}anje.potroša~ primio robu. Specifi~nost ovih odredbi je što se. po prvi put. . Ako druga~ije nije ugovoreno potroša~ ne mo`e odustati od prava na raskid u vezi sa ugovorima: .o uslugama igara na sre}u. jednim zakonskim aktom utvr|uje pojam realne godišnje kamate na kredit. Obaveza je trgovca da isporuku naru~ene robe ili usluge izvrši u roku od 15 dana od dana kada je potroša~ poslao narud`bu. Potroša~ koji primi proizvod ili uslugu koju nije naru~io ima prvo da ih zadr`i bez obaveze pla}anja ili obavještavanja trgovca.kod isporuka audio i video snimaka ili ra~unarskog uputstva koje je potroša~ upotrijebio i .o prodaji proizvoda ili usluga ako cijena proizvoda ili usluga zavisi od promjena na finansijskom tr`ištu na koje potroša~ ne mo`e uticati. periodike i ~asopisa. bez prethodnog pristanka potroša~a. Stilizacija i jezi~ko zna~enje gornjih odredbi Zakona (~lan 48) nije do kraja jasno. Jezi~kim tuma~enjem sti~e se sasvim obrnut dojam.o pru`anju usluga ako je uz njihov pristanak po~eo sa radom prije nego što je istekao rok od 15 dana za odustajanje od ugovora. S obzirom na sadr`inu obaveza koje su numerus clausus pobrojane norma bi trebao da glasi da potroša~ u pobrojanim slu~ajevima nema pravo na odustanak od ugovora. . Odustajanje od ugovora proizvodi i kontra obavezu kupca da vrati potroša~u kupoprodajnu cijenu najkasnije 15 dana od dana kada je primio obavijest o raskidu ugovora. zajma ili sli~ne finansijske pogodnosti. . odnosno primljeno u slu~aju raskida ugovora (~lan 132 Zakona o obligacionim odnosima).

Vlasnik EIP-a je osoba koja je. zakonom su razdvojene obaveze od odgovornosti izdavaoca EIP-a. . U poglavljem XIII ovog zakona govori se o elektronskim instrumentima pla}anja (dalje: EIP). zainteresiranoj stranci saopštiti veliki broj podataka: od opisa EIP-a. Obzirom na poseban status izdavaoca EIP-a. 300 . Kao zasebno definisano je samo pravo potroša~a na raskid ugovora. kao i na pravne lijekove. u okviru svog poslovanja stavilo na raspolaganje EIP na osnovu me|usobno zaklju~enog ugovora u pisanoj formi. 49. Prema ~lanu 71 Zakona. preko tehni~kih zahtjeva koji se odnose na primjenu odgovaraju}e komunikacione opreme. s tim što korisnik mo`e biti i sam vlasnik EIP-a. kao i sa posebnim propisima o osiguranju. svakoj promjeni kamatne stope i troškova. radi obavljanja prijenosa nov~ane vrijednosti (transakcije). bez navo|enja razloga. pa sve do prava koje se primjenjuje na ugovor. Izdavalac EIP-a brine se da korisnik EIP-a 862 Ibid 863 Ibid. u pisanom. Utvr|eno je samo da ovi ugovori moraju biti u skladu sa propisima kojima su regulisani obligacioni odnosi u BiH. Zakon je predvidio obaveze vlasnika i korisnika EIP-a. a po mogu}nosti i u elektronskom obliku. . Novom verzijom ZZP osiguranju su posve}ena samo dva ~lana glave dvanaeste. 50. a po potrebi i devizni kurs. a u svakom slu~aju prije isporuke EIP-a. Prilikom EIP transakcije redovno se tra`i identifikacijski broj i/ili sli~an dokaz identiteta.863 Ukoliko se EIP mo`e upotrijebiti za poslove s inozemstvom.Korisnik EIP-a je lice koje na osnovu ugovora zaklju~enog s vlasnikom u pisanoj formi raspola`e EIP-om. uklju~uju}i i datum deviznog kursa.Izdavalac EIP-a je lice koje je drugom licu. Jedini uslov koji se mora ispoštovati je pismena notifikacija osiguravatelja. te referentni kurs za obra~un posla.du obavještavanja potroša~a o: uslovima kreditiranja. Interesantno je da je odredbom ~lana 72862 propisano da izdavalac EIP treba prilikom zaklju~enja ugovora. u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora. i to: . na osnovu ugovora s izdavaocem zaklju~enog u pisanoj formi vlasnik EIP-a. Kao EIP se smatraju instrumenti pla}anja na daljinu koji korisniku i vlasniku omogu}uju pristup finansijskim sredstvima na njihovom ra~unu kod neke nov~ane ustanove. izdavalac }e vlasniku ili korisniku EIP-a saop}iti iznos svih taksi i cijena za zamjenu stranog sredstva pla}anja. postoje tri vrste lica koji su u odnosu sa EIP-om.

Postupak se smatra hitnim. koja je u suprotnosti sa odredbama ovog Zakona ili drugih propisa. protiv trgovca se mo`e podnijeti tu`ba nadle`nom sudu kako bi sud svojim aktom naredio prestanak bilo kog ~ina ili prakse. Izgleda. odustajanju od ugovora. nadle`ni organi entiteta i Br~ko Distrikta BiH. Ured za konkurenciju i zaštitu potroša~a u Federaciji BiH i Republici Srpskoj.mo`e u svako doba dana i no}i prijaviti gubitak ili kra|u EIP-a. kao i opšta pravila obligacionog prava vezana za nadoknadu štete su ta koja omogu}uju individualnu zaštitu potroša~a. 51. Posebno je ~lanom 96 ZZP definisano koje odredbe opštih uslova formularnih 301 . U slu~aju nedoumice vezano za zna~enje pojedinih odredbi ugovora ide se sa zna~enjem koje je povoljnije za potroša~a. 52. Ova poglavlja daju: pojam ugovora. a sud ima ovlaštenje da nalo`i objavljivanje presude u cijelosti ili djelimi~no u medijima ili da zatra`i korektivnu izjavu od tu`ene strane. Odredbe ugovora koje su nepravedne ili koje bi prouzrokovale šetu potroša~u ništave su. odnosno institucije. odnosno ako su mu ugovoreni uslovi trebali biti poznati prije zaklju~enja ugovora. informisanju potroša~a. obrazovne institucije i mediji. 53. pak. Glava ~etrnaesta ZZP je posve}ena turisti~kim paketima-aran`manima. kao i opštim uslovima formularnih ugovora. shodno odredbama u Glavi XIX. a funkcionalne greške ure|aja ili EIP-a ne smiju za vlasnika ili korisnika EIP-a prouzrokovati štetu koju izdavalac EIP-a ne bi razumno nadoknadio. a koji štete zajedni~kim interesima potroša~a. Sud ima ovlaštenje da odlu~i o nametanju finansijskih sankcija za svaki dan zakašnjenja u izvršenju sudske odluke. Konkurencijsko vije}e BiH. Ombdusman za zaštitu potroša~a BiH. U svakom slu~aju pravila vezana za pravo konkurenicje. raskidu ugovora. Nepravedne odredbe u potroša~kim ugovorima su regulisane odredbama glave šesnaeste ZZP. Radi ostvarenja pravne zaštite. institucijama koje još ni ne postoje. Na pokretanje spora su ovlašteni subjekti pobrojani ~lanom 98 Zakona. Nepostupanje na na~in kako je to predvidio ovaj Zakon predstavlja prekršaj ka`njiv nov~anom kaznom. Samim tuma~enjem odredbi Zakona nedvosmisleno je da aktvinu legitimaciju imaju samo pobrojani subjekti. a glava XV vremenskom zakupu turisti~kih objekata. uslove pru`anja usluga. To su institucije i udru`enja: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. donekle nelogi~no da se zaštita potroša~a kao pojedinaca prepusti samo institucijama koje za to nisu osposobljene ili. inspekcijski i drugi organi u skladu sa zakonom. Tao odredbe ugovora obavezuju potroša~a samo ako je bio upoznat sa istima prije zaklju~enja ugovora. udru`enje potroša~a. Vije}e za zaštitu potroša~a BiH. Odre|enu dilemu i zabunu stvara nemogu}nost vo|enja spora vezano za zaštitu potroša~a od strane samih potroša~a kao pojedinaca.

To su institucije i udru`enja: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. 56. Kaznene odredbe su utvrdile brojne oblike kršenja pojedinih odredbu ZZP. shodno odredbama u Glavi XIX. obrazovne institucije i mediji. Glave sedmnaest i osmnaest posve}ene su nosiocima zaštite potroša~a. ugovori o pru`anju telefonskih i poštanskih usluga i drugi ugovori imaju karakter formularnih ugovora. Samim tuma~enjem odredbi zakona nedvosmisleno je da akitvnu legitimaciju imaju samo pobrojani subjekti. Sud ima ovlaštenje da odlu~i o nametanju finansijskih sankcija za svaki dan zakašnjenja u izvršenju sudske odluke. a koji štete zajedni~kim interesima potroša~a. Vrste mjera su brojne i kompleksne. Izgleda. te za to predvidjele samo nov~ane sankcije. Na pokretanje spora su ovlašteni subjekti pobrojani ~lanom 98 Zakona. Vije}e za zaštitu potroša~a BiH. Domašaji odredbe ~lana 96 po prvi put detaljno definišu uslove i klauzule formularnih ugovora koje nisu punova`ne.ugovora nisu punova`ne. donekle nelogi~no da se zaštita potroša~a kao pojedinaca prepusti samo institucijama koje za to nisu osposobljene ili. Radi ostvarenja pravne zaštite. Radi se o organima od dr`avnog do opštinskog nivoa. udru`enje potroša~a. Ombdusman za zaštitu potroša~a BiH. Odredbe ovog ~lana su primjenljive na više vrsta ugovora. inspekcijski i drugi organi u skladu sa zakonom. odnosno institucije. odnosno prava potroša~a. ZZP je jedna moderna tvorevina. U svakom slu~aju pravila vezana za pravo konkurencije. Ured za konkurenciju i zaštitu potroša~a u Federaciji BiH i Republici Srpskoj. sve vrste bankarskih usluga. Konkurencijsko vije}e BiH. koja je u suprotnosti sa odredbama ovog Zakona ili drugih propisa. sve vrste trgova~kih ugovora. 54. a sud ima ovlaštenje da nalo`i objavljivanje presude u cijelosti ili djelimi~no u medijima ili da zatra`i korektivnu izjavu od tu`ene strane. Kao što se moglo vidjeti iz prethodnih elemenata. pak. Ugovori o osiguranju. kao i opšta pravila obligacionog prava vezana za nadoknadu štete su ta koja omogu}uju individualnu zaštitu potroša~a. potpuno zasnovana na direktivama i savremenim rješenjima iz uporednih pravnih sistema. 55. Postupak se smatra hitnim. ZZP je koristio tehniku kojom je 302 . odnosno nadzoru nad tr`ištem i upravnim mjerama koje se preduzimaju u postupku zaštite potroša~a. Odre|enu dilemu i zabunu stvara nemogu}nost vo|enja spora vezano za zaštitu potroša~a od strane samih potroša~a kao pojedinaca. ugovori o isporuci elektri~ne enrgije. protiv trgovca se mo`e podnijeti tu`ba nadle`nom sudu kako bi sud svojim aktom naredio prestanak bilo kog ~ina ili prakse. Ono što je specifi~no to je situacija u kojoj se javlja jako širok krug organa vezanih za nadzor i zaštitu potroša~a. Sigurno je da }e se sa~ekati sa njihovom punom implementacijom s obzirom na to da pojedini organi nisu ni formirani. institucijama koje još ni ne postoje. nadle`ni organi entiteta i Br~ko Distrikta BiH.

Jelena Vilus.Me|unarodni komitet za pomorsko pravo. 13. Me|utim statistike pokazuju da 80% E-commerce aktivnosti potje~u iz Business-to-Businness (B2B) podru~ja.Global Arbitrationand Mediation Assocation. 865 Model Zakona UNCITRAL-a o elektronskoj trgovini jedan je od najzna~ajnih akata u ovoj oblasti. „Elektronsko trgova~ko pravo”. ali je sve prisutnija i kod potroša~a kao fizi~kih lica. Svjedoci smo. ECE . Drugim dijelom ZZP utvr|ena su prava potroša~a kod pojedinih vrsta ugovora. Bez obzira na zna~ajne prednosti trgovine elektronskim putem ona u sebi nosi i brojne zamke i prepreke. dr. Poslovanje na ovaj na~in briše granice.864 Va`nost ove oblasti doveo je do toga da se najve}i broj pravila vezano za elektronsko poslovanje unificira na me|unarodnom planu. radnom vremenu i geografskoj lokaciji. pobli`e na site: http://www. Broj Online-sklopljenih ugovora izme|u potroša~a je još na niskom nivou. uklanja razne vrste barijera. Tre}im dijelom utvr|ena je slo`ena struktura organa i mjera koje se mogu preduzeti u cilju zaštite pojedinih potroša~kih prava. 864 O pojedinim aspektima elektronske trgovine pobli`e: Prof. 866 Radi se o mre`i GAMA .com/ 303 . a samo preostalih 20% iz podru~ja Business-to-Consumer (B2C). Najve}i doprinos tome daje UNCITRAL . ali je u stalnom porastu. Internet nudi potroša~ima bezbroj mogu}nosti za brzo i jednostavno sticanje roba i usluga svake vrste neovisno o vremenu. I dalje se o~ekuje dominacija prvog. Ovo je bitno iz razloga što se formularni ugovori danas javljaju kao naj~eš}i oblik ugovora prilikom prodaje proizvoda i/ili pru`anja usluga. brzog razvoja elektronske trgovine. mjestu. Pravna za{tita potro{a~a u okviru trgovine na daljinu i sa aspekta kori{tenja informaciono .definisao osnovna prava potroša~a pri ~emu je ostavio mogu}nost uvo|enja i drugih instituta.865 Pored nje isti~u se i: ICC . Sektor koji je interesantan sa stanovišta zaštite potroša~a je i sektor pru`anja bankarskih usluga i obavljanja transakcija pla}anja roba i usluga elektronskim putem.Ekonomska komisija Ujedinjenih nacija za Evropu i Evropska ekonomska zajednica sa svojim brojnim tijelima. te istovremeno doprinosi br`em i sigurnijem obavljanju poslova po principu „paperless“.1. Beograd: Evropski centar za mir i razvoj. Elektronska trgovina se ne javlja samo u trgovinskoj sferi. CMI .Komisija Ujedinjenih nacija za me|unarodno trgovinsko pravo.Me|unarodna trgovinska komora.komunikacionih tehnologija 57. Istina ova vrsta trgovine i saobra}aja dominantnija je u oblasti rada privrednih društava.866 58.gama. Bez obzira što nema zna~aja za ovaj rad kao ilustracija se mo`e spomenuti postojanje mogu}nosti i obavljanja trgova~ke arbitra`e putem interneta. a posebno su utvr|eni uslovi u vezi sa formularnim ugovorima. 2000.

donose sa sobom mnoge rizike. U praksi }e potroša~ mo}i odustati od takvog ugovora samo ako je E-commerce-preduze}e takav odustanak ve} ugovorom predvidjelo ili ako na njega naknadno pristane. Posljednjih godina je. elektronskim putem sklopljeni poslovi. dok su negativne naj~eš}e skrivene. Me|utim. Problemi koji se ovdje ~esto javljaju su zakašnjelo pla}anje naru~ene robe i sa tim povezani visoki troškovi opomena. Svim do sada donesenim nacionalnim zakonima na tom podru~ju su zajedni~ka neka 304 . Prezentacije na televiziji ili PC-u potroša~a su izvrsno prikazane s naglašenim pozitivnim osobinama. Prije toga je bitno napomenuti. naru~ivanje robe telefonom ili preko TV-a. da li se potroša~ mo`e pozvati na neku zakonsku podlogu za takvo pravo odustanka. da je za uobi~ajeno trgovanje na daljinu i za naru~ivanje preko kataloga karakteristi~no da se ugovor sklapa s odre|ene prostorne udaljenosti. Ovakav oblik naru~ivanja je isproban i ne predstavlja ve}e probleme u praksi korištenja Interneta.Za potroša~e. stoga. mnoga preduze}a mu odobravaju pravo povrata unutar 14 dana. Ovdje se posebno misli na trgovanje na daljinu. u stvarnosti ne ispunjava njegova o~ekivanja. Ako neki proizvod koji je kupac izabrao iz kataloga. od ve}ine nacionalnih pravnih poredaka. Upravo kod trgovanja na daljinu. odnosno pravo zamjene. Zato zaštita potroša~a u elektronskom trgovanju predstavlja jedno od najva`nijih podru~ja pravne zaštite na globalnoj mre`i. postoji problem da potroša~ u pravilu nema mogu}nosti stvoriti objektivnu sliku o proizvodu prije davanja svoje ugovorne izjave. Zbog toga je potrebno zaštititi potroša~e od takve opasnosti posebnim pravnim normama. koja je povezana s mogu}noš}u trenutnog naru~ivanja. Pitanje koje se ovdje javlja je. da li on taj proizvod uopšte `eli imati. to pitanje postaje problemati~no u slu~aju kad posjetilac neke Web-stranice ponu|enu robu mo`e kupiti jednostavnim pritiskom na dugme i time se ugovor smatra sklopljenim. gdje preduze}a ne navode cijene svojih proizvoda samo na papiru. nego i na Web-stranicama svojih Online-kataloga. Neka spretna prezentacija proizvoda na monitoru. treba u`ivati odre|enu pravnu zaštitu. U takvim se slu~ajevima lako mo`e zamisliti da se potroša~ tek nakon pritiskanja tipke „kupiti“ pita. što zna~i da se ugovorne strane ne susre}u neposredno i li~no. mo`e zavesti potroša~a na nepromišljeno sklapanje ugovora. Osnovni razlog le`i u tome što ne postoji mogu}nost prethodnog razgledavanja i isprobavanja robe. Navo|enje na nepromišljenu narud`bu na temelju dojmljivog predstavljanja proizvoda u nekom Web-katalogu ne razlikuje se bitno od narud`be na uobi~ajen na~in u trgovanju na daljinu kao npr. op}enito priznato da potroša~ kod svakog oblika pravnog trgovanja (bilo elektronskog ili uobi~ajenog) s nekim preduze}em.

00 KM. u SAD-u: Consumer Credit Protection Act: http://www4.1979/index.00 KM. a koje se sastoje u oduzimanju predmeta kojima je po~injeno predmetno krivi~no djelo. da se uka`e na cijene i njihov kvalitet. 36/03) posve}uje Glavu XXXII .edu/uscode/15/ch41.htm#two. 867 Usp. ra~unarsko krivotvorenje. Francuski zakon od 10. zatvoreni sistemi u okviru pojedinih poslovnih banaka. prisutni tzv. 870 Posebno vidjeti ~lan 51 ZZP-a koji kao sredstvo daljinske komunikacije spominje i elektronsku poštu. godine o zaštiti potroša~a u vezi sa distancionim ugovorima. Ilustrativno je da za neke vrste ovih krivi~nih djela zaprije~ena i zatvorska kazna u trajanju do 12 godina. zaštita od zloupotrebe i od neprikladnih.act. pravo opoziva. 59. ometanje rada sistema i mre`e elektronske obrade podataka. Greške i prevare posebno su vrlo ~este.000.867 Postojanje brojnih prednosti i izazova dovelo je do toga da je u Evropskoj uniji još 1998. za~eci elektronske trgovine se nalaze u ZZP i to u okviru odredbi o: prodaji na daljinu870 i elektronskim instrumentima pla}anja.tradingstandards. Naravno da postoje i mjere bezbjednosti. u Engleskoj: Sale of Goods Act 1979: http://www. o zaštiti potroša~a od pru`anja usluga.868 Tako je naše krivi~no zakonodavstvo pretrpilo zna~ajne izmjene i u ovoj oblasti. U Bosni i Hercegovini. Na niovou Evropske unije. Ono što je za nas interesantno je da ova direktiva obezbje|uje da: svi gra|ani Evropske unije. treba da ostvare pove}ani pristup robama i uslugama boljeg kvaliteta.cornell. Elektronsko bankarstvo postaje sve više interesantno za krajnje potroša~e.goods.000. izuzetno osjetljiva oblast.html. Tako su kao krivi~na djela zaprije~ena: ošte}enje ra~unarskih podataka i programa. godine donešena Direktiva o pravnim aspektima elektronske trgovine na unutrašnjem tr`ištu.net/pages/safety.Svetske organizacije za zaštitu intetelektualne svojine o izradi digitalne agende koja bi promovisala razvoj elektronske trgovine ali i utvr|ivala odgovornost On-line service provajdera u slu~aju sporova oko prava intelektualne svojine.of. tako|er. 01. neovlašteni pristup zašti}enom sistemu i mre`i elektronske obrade podataka i ra~unarska sabota`a.odre|enja.869 Pored trgovinske sfere elektronski prenos novca i oblici elektronskog pla}anja su. i u ovoj oblasti. ra~unarska prevara. 305 .law. I u BiH postoje razli~ite inicijative da se navedeni slu~ajevi preduprijede. odnosno da se otkriju i sankcionišu kada ve} nastupe.html. npr. Mogu}nosti prevara i zloupotreba su brojne u ovoj sferi.no/lm/england. 1978. g. Ovdje su. br. kao i da se obezbijedi bolji kvalitet `ivota. Consumer protection Act 1987: http://www.sale.jus. Ujedno pojedine nov~ane sankcije idu i do 500. Ovo se posebno odnosi na ra~unarske prevare ako pribavljena protivpravna imovinska korist prelazi 50. odnosno prevarnih klauzula. Entitetskim krivi~nim zakonima zaprije~ena su posebna djela protiv elektronske obrade podataka. a posebno potroša~i.uio. Art 1641-1645 Code civil. u velikoj mjeri. odnosno investicionih grupacija.Krivi~na djela protiv sistema elektronske obrade podataka. 868 Tako je interesantna inicijativa WIPO . 869 Krivi~ni zakon Federacije BiH („Sl. postoji posebna Direktiva iz 1997. obaveza garancije i sl. novine Federacije BiH“.

Jelena. prodaja od vrata do vrata (direktna prodaja). nije samo u nadle`nosti dr`avnih. deklarisanje (ozna~avanje proizvoda). garantni list. pravovremeno novelirao. kao i potroša~a naspram pojedinih davaoca usluga. ve} i u sferi interesa 871 O me|unarodnim izvorima za oblast potroša~kog prava pobli`e vidjeti: Vilus. bez dijeljenja kantonalno. po prvi put. Za ostvarivanje ZZP-a potrebno je kontinuirano pratiti njegovu primjenu kao bi se isti. pravo zaštite potroša~a kao zasebno pravo ili se pak prou~ava u okviru prava konkurencije. 1996. nosioci zaštite potroša~a. vode. Sam ZZP u sebi sadr`i odredbe koje svojim sadr`ajem odre|uju obligacione odnose izme|u kupaca – potroša~a i prodavaca. Kao zasebna pravna disciplina u nastajanju. „Pravna zaštita potroša~a. elektronski instrumenti pla}anja. pri tome. Implemenatcija samog ZZP-a. prodaja na daljinu. 306 . Potrebno je podvu}i da je. garancija za proizvod ili uslugu. telekomunikacijskih. prodaju ili pru`aju usluge u okviru registrovane djelatnosti. i to: prodaja proizvoda i pru`anje usluga. vode. telekomunikacione. garancija za zdravstvenu ispravnost `ivotnih namirnica i predmeta opšte upotrebe. rasprodaje. prije svega. osiguranje. na prodaju energije. prodaja energije. na prvom mjestu inspekcijskih organa. Pozivaju}i se na zaštitu svih potroša~a u BiH. vremenski zakup turisti~kog objekta (time sharing). ukoliko se poka`e potrebnim. uveden oblik zaštite potroša~a naspram javnih korporacija koje na monopolskoj osnovi pru`aju pojedine vrste usluga. nacionalno ili vjerski. organizacioni ili vlasni~ki oblik. Perspektive razvoja prava potro}a~a u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine 60. odgovornost za proizvod. Ova vrlo zna~ajna materija je ure|ena jedinstvenim zakonom za teritoriju BiH. Beograd: Eco-Tech. inspekcijski nadzor i upravne mjere i pravna zaštita potroša~a.13.2. 3-38. entitetski. str. se konstituiše tzv. Misli se. turisti~ki paket aran`mani.871 Prema zahtjevima savremenog poslovanja zakonodavna materija je podjeljena po pojedinim oblastima. bez obzira na njihov pravni. potroša~ki krediti. u razvijenim zemljama. oglašavanje proizvoda i usluga. ugovorne odredbe. jednim pravnim propisom. komunalnih i drugih usluga. a istim se na jednom mjestu na moderan na~in ure|uju sva pitanja vezana za uslove i na~in pod kojim se prodaju potroša~ima ili isporu~uju proizvodi. Zakon o zaštiti potroša~a Bosne i Hercegovine obavezuje i „tjera” i entitetske i dr`avne zakonodavne organe da ubrzaju sa procesima donošenja ostalih zakona kojima bi bio uokviren jedinstven ekonomski prostor Bosne i Hercegovine. komunalne i druge usluge.

307 . Donošenje ovih zakona je samo zakonodavna strana odre|ivanja tr`išta. kao i da se podignu institucije za njihovu implementaciju. U mjeri u kojoj potroša~i budu organizovani uveliko }e ovisiti i krajnji efekti primjene ovog pravnog propisa. još nisu donešeni odgovaraju}i podzakonski akti koji bi sa ve} pobrojanim zakonima ~inili set pravnih propisa kojima se reguliše prostor jedinstvenog tr`išta Bosne i Hercegovine.samih potroša~a. Evropska unija ula`e posebne napore da se ubrza proces donošenja ovih zakona. Na`alost. Naravno da organizovanost potroša~a kroz udru`enja ne}e biti mogu}a bez jasne i nedvosmislene podrške institucija BiH. ali implementacija tih zakona je mnogo te`a i ozbiljnija obaveza pred kojom se nalazimo.

.

a što implicira druge poteško}e vezane za zajedni~ki nastup naspram me|unarodne zajednice. Bez obzira na tendencije me|unarodne zajednice da se ovlaštenja Vije}a ministara prošire. Na prvom mjestu radi se o vrsti slo`enog dr`avnog ure|enja gdje je BiH dr`ava sastavljena od dva entiteta: Federacije BiH i Republike Srpske. bez koje ne bi postojao ni sadašnji nivo zajedni~kog ure|enja pojedinih vitalnih pitanja privrednog i poli872 Autor ovog poglavlja je u cijelosti prof. Pored ovoga. kao posebnu specifi~nost. dr Veljko Trivun. a u pogledu zakonodavnih kompetencija. ono što je bitno za ovaj rad su zajedni~ki zakoni na nivou BiH. Daljnja specifi~nost ure|enja PS BiH je u tome što je broj pravnih propisa jedinstvenih za teritoriju cjelokupne BiH i dalje minoran. Iz ovako zadatog oblika slo`enog dr`avnog ure|enja proistekle su i brojne specifi~nosti u pogledu raspodjele zakonodavnih ovlaštenja. je pove}an sa tri na osam. a u okviru same Federacije BiH. na nivou BiH. Tako egzistiraju zakoni koji su jedinstveni za cijelu teritoriju BiH. odnosno razli~itih me|unarodnih organizacija i asocijacija. odnosno ustavna rješenja koja proizilaze iz Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ne ulaze}i u brojnost propisa. Tek sa donošenjem novog Zakona o vije}u ministara broj zajedni~kih ministarstava. Posebnu pa`nju zaslu`uje ste~ajno zakonodavstvo koje egzistira na entitetskom nivou. kao i njihova uskla|enost sa zahtjevima me|unarodne zajednice. Federacije BiH i u deset kantona zasebno. a što se sve name}e kao jedan od preduslova za pristup me|unarodnim integracijama. treba ista}i i ulogu Visokog predstavnika za BiH.V PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE872 1. a sama Federacija BiH objedinjuje deset kantona sa zna~ajnim nivoom zakonodavnih ovlaštenja. zakoni koji postoje na nivou Republike Srpske. Uvod 1. njegove kompetencije su i nadalje ograni~ene. Pravni sistem Bosne i Hercegovine (dalje: PS BiH) determinisan je specifi~nostima koje sa sobom nosi naše ustavno ure|enje. 309 . 2. Kako bi se ovakva situacija prevazišla bi}e potrebno još mnogo rada na daljnjoj dogradnji PS BiH. ali predstavlja pozitivan primjer uskla|enosti zajedni~kih rješenja.

br. 17/02). Zakon o prenosu. br. treba spomenuti: Zakon o politici direktnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini („Sl. glasnik BiH“. 32/02). glasnik BiH“. Zakon o vazduhoplovstvu u BiH („Sl. glasnik BiH“. br. br. 310 . br.ti~kog `ivota. Zakon o vanjsko trgovinskoj politici („Sl. Kao posebno interesantni zakoni izdvajaju se: Zakon o politici direktnih stranih ulaganja (dalje: ZDSU). a koji su u funkciji provedbenih akata ve} pobrojanih zakona. 12/00). Zakon o industrijskom vlasništvu (dalje: ZIV). Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima u Bosni i Hercegovini („Sl. glasnik BiH“. glasnik BiH“. br. Zakon o osnovama Javnog radio televizijskog sistema i o Javnom radio televizijskom servisu u Bosni i Hercegovini („Sl. Zakon o zaštiti potroša~a u BiH (dalje: ZOP). Zakon o 873 Izvori: „Slu`bene novine FBiH“ i „Slu`beni glasnik BiH“. Zakon o dr`avnoj slu`bi u institucijama Bosne i Hercegovine („Sl. Zakon o slobodnim zonama u Bosni i Hercegovini („Sl. 2. S obzirom da je ova materija postala aktuelna tek u 2002. br. Zajedni~ki pravni propisi na nivou Bosne i Hercegovine i ravni osnov za zajedni~ko zakonodavstvo na nivou BiH 3. kao i one koji su donešeni ranije. Zakon o koncesijama u Bosni i Hecegovini („Sl.873 4. godini donešeni ili proglašeni od strane Visokog predstavnika slijede}i zakoni: Zakon o me|unarodnom i me|uentitetskom drumskom prevozu („Sl. glasnik BiH“. Zakon o slobodnim zonama (dalje: ZOS). br. br. 1/97). glasnik BiH“. Od zna~ajnijih zakona u periodu do 2002. glasnik BiH“. glasnik BiH“. br. Zakon o zaštiti potroša~a u Bosni i Hercegovini („Sl. 3/00). Tako su u 2002. 21/98). br. 32/02) i Zakon o savjetu ministara BiH („Sl. 7/00). NIO JP Slu`beni list. br. glasnik BiH“. regulatoru i operateru sistema elektri~ne energije u Bosni i Hercegovini („Sl. glasnik BiH“. 3/02). Pored pobrojanih pravnih propisa. br. glasnik BiH“. g.zakona na nivou Bosne i Hercegovine egzistira i odgovaraju}i broj zakonskih i podzakonskih akata usvojen i proglašen od strane Vije}a ministara. a imaju zna~aja za privredne tokove. 38/02). Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (dalje: ZAP). 1/00). godini ovdje }emo za po~etak samo pobrojati sve zajedni~ke propise koji su doneseni na nivou Bosne i Hercegovine u 2002. 13/00 ). 7/00). br. glasnik BiH“. Predmet ovog rada time je ome|en postoje}om pravnom i fakti~kom situacijom i odnosi se na dva ve} istaknuta problema: zajedni~ki pravni propisi na nivou BiH kao dr`ave i uskla|enost ovih propisa sa zahtjevima koji su u vezi sa pristupanjem me|unarodnim integracijama. Zakon o industrijskom vlasništvu u Bosni i Hercegovini („Sl. 7/98) i Zakon o carinskoj politici Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“.

4 za donošenje zakona za sprovo|enje odluka Predsjedništva BiH ili za sprovo|enje nadle`nosti skupštine po Ustavu BiH. U pogledu proceduralnih ovlaštenja Parlamentarna skupština BiH je ovlaštena ~lanom IV. godine kao sastavni dio Dejtonskog mirovnog sporazuma. a koja naro~ito vrši poslove koji se odnose na uskla|ivanje aktivnosti tijela vlasti u BiH.1 Ustava BiH kao nadle`nost institucija BiH utvr|ena su slijede}a pitanja: vanjska politika. drugih propisa i smjernica koje se odnose na izvršenje poslova koje je BiH du`na poduzimati kako bi se uklju~ila u procese evropske integracije. uspostavljanje i funkcionisanje zajedni~kih i me|unarodnih komunikacija. finansiranje institucija i pla}anje me|unarodnih obaveza BiH. Pored ovog Direkcija obavlja i druge poslove koji se odnose na pokretanje inicijativa i savjetovanje o pitanjima uskla|ivanja ukupnih procesa i aktivnosti tijela vlasti u BiH na ispunjenju obaveza prema evropskim integracijama.875 6. Ovaj zakon je time i polazna osnova za sve ostale pobrojane zakone donešene na nivou Bosne i Hercegovine. u~estvovanje u aktivnostima ili izradi nacrta i prijedloga politika. provo|enje me|unarodnih i me|uentiteskih politika. zakona. Zasebnim Zakonom o vije}u ministara BiH kao zna~ajna novina uvodi se institucija pod nazivom Direkcija za EU integracije (~lan 23 Zakona). Naravno. a u cilju o~uvanja suvereniteta. 5/03) za svako od resornih ministarstava u okviru njegovih nadle`nosti propisan je i odgovaraju}ni nivo me|unarodne saradnje. ^lanom III. glasnik BiH“. Ujedno je drugim stavom ovog ~lana predvi|eno uklju~ivanje i drugih pitanja unutar nadle`nosti institucija BiH. kao jedan pravni okvir i osnov posebno mjesto zauzimaju Ustav BiH i Zakon o vije}u ministara BiH. br. str. kao što su korištenje energetskih resursa i zajedni~ki ekonomski projekti. spoljnotrgovinska politika. izbjeglice i azil. Kao zasebna egzistiraju ovlaštenja Visokog predstavnika za BiH u pogledu njegove zakonodavne nadle`nosti. monetarna politika.874 5. regulisanje me|uentitetskog transporta i kontrola zra~nog prometa. teritorijalnog integriteta. imigracija.javnim nabavkama i Zakon o elektronskom potpisu. 876 Pobli`e o harmonizaciji pravnih sistema u okviru Evropske unije vidjeti: Cristopher Bovis.876 Zasebnim pravnim propisom Zakonom o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine („Sl. Prvi i najviši pravni osnov za zajedni~ko zakonodavstvo na nivou Bosne i Hercegovine (dalje: BiH) predstavlja Ustav BiH iz 1995. Business Law in the European Union. Tako je za Ministarstvo vanjskih poslova. politi~ke nezavisnosti i me|unarodnog subjektiviteta BiH. izme|u ostalog. carinska politika. 17-19. 1997. Pod ta~kom 5 ~lana III Ustava BiH predvi|ene su dodatne nadle`nosti. Sweet and Maxwell Ltd. utvr|ena obaveza saradnje sa me|unarodnim organizacijama i pra}enje stanja i razvoj me|unarodnih odnosa BiH sa 874 Izvori kao pod 1. 875 Izvori kao pod 1. 311 .

potom u~estvovanje u aktivnostima ili izradi nacrta zakona. provjeru uskla|enosti svih nacrta zakona koje Vije}u ministara dostavljaju ministarstva i upravne organizacije sa direktivama Bijele knjige – Pripreme pridru`enih zemalja Centralne i Isto~ne Evrope za integraciju u unutrašnje tr`ište Unije i procedurama zadovoljavanja zahtijeva relevantne direktive. drugih propisa i smjernica koje se odnose na poslove koje je BiH du`na preduzimati u procesu uklju~ivanja u evropske integracije. Dalje je ustanovljena i obaveza uskla|ivanja aktivnosti organa i institucija u BiH koje se odnose na odgovaraju}e aktivnosti potrebne za evropske integracije. Prava 312 . entiteta i Br~ko Distrikta BiH u odnosu na sve aktivnosti potrebne za evropske integracije. Na osnovu citiranog vidimo da je ovaj posljednji pravni propis u potpunosti zaokru`io pravni okvir vezan za uvo|enje obaveze na uskla|ivanju pravnih propisa BiH sa zahtjevima me|unarodne zajednice. Zajedni~ki pravni propisi u oblasti autorskih prava. Naravno da je za sprovo|enje ovog postupka osnovna pretpostavka donošenje zajedni~kih propisa na nivou BiH. Nadle`nost Direkcije za evropske integracije ovim Zakonom je pobli`e definisana tako što je utvr|eno da je Direkcija nadle`na za koordiniranje poslova na uskla|ivanju pravnog sistema BiH sa standardima za pristupanje Evropskoj uniji (komunitarno pravo). Oblast autorskih prava. kao tehni~ko operativno tijelo. a s obzirom na ~injenicu da u oblasti prava intetelektualne svojine postoji visok stepen unifikacije rješenja na me|unarodnom planu. kao i me|usobna uskla|enost entitetskih propisa. a ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice za pra}enje i provo|enje me|unarodnih konvencija i drugih dokumenata iz oblasti ljudskih prava i osnovnih sloboda. djelovanje kao glavni operativni partner institucija Evropske komisije u procesu stabilizacije i pridru`ivanja. Ova Direkcija je zadu`ena. kao i koordinacija pomo}i Evropske unije BiH. ma|unarodnim organizacijama i drugim subjektima me|unarodnog prava. Ministarstvo pravde BiH ima obavezu obezbje|ivanja da zakonodavstvo BiH i njegova provedba na svim nivoima budu u skladu sa oabvezama BiH koje proizilaze iz me|unarodnih sporazuma. Direkcija za evropske integracije je nadle`na i za koordinaciju nad provo|enjem odluka koje donose nadle`ni organi i institucije BiH. prava srodnih autorskim pravima i prava industrijske svojine 7. prava srodnih autorskim pravima i prava industrijske svojine jedna je od najinteresantnijih vezano za temu ovog rada. Ministarstvo finansija i trezora nadle`no je za odnose sa me|unarodnim finansijskim institucijama. za kontakte sa Evropskom komisijom. 3.drugim dr`avama. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa je nadle`no za odnose sa me|unarodnim organizacijama i institucijama iz oblasti vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

877 Reforma BiH zakonodavstva u ovoj oblasti je bila neophodna kao preduslov pristupanja BiH Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i potpisivanju TRIPS sporazuma. . u ovoj oblasti.Kao zasebne uvedene su kaznene sankcije i to za krivi~na djela prema fizi~kim licima i posebno sankcije za prekršaje prema pravnim lici877 Pobli`e o me|unarodno-pravnoj zaštiti vidjeti: Prof. pravo javnog saopštavanja i pravo emitovanja. a kompjuterski programi sada su svrstani u posebno zašti}eno djelo koje se tretira kao pisano knji`evno djelo. . i to prava proizvo|a~a fonograma i organizacija za radio difuziju. . 218-232 i 350-365. . . .Izvršeno je uskla|ivanje kaznenih sankcija prema novim oblicima povrede autorskih prava i prava srodnih autorskom pravu. a posebno kada se radi o ra~unarskim programima i bazama podataka.intelektualne svojine jedna su od temeljnih ljudskih prava koja su neodvojivo vezana uz li~nost ~ovjeka i kao takva zašti}ena su po najvišim me|unarodnim standardima o ljudskim pravima. Prema ZAP osnovna pitanja koja su ure|ena prema zahtjevima me|unarodne zajednice su slijede}a: . kao i nosilaca ostalih srodnih prava. Vesan Besarovi}. pravo umno`avanja. .Ukinuto je pravo emitovanja autorskih djela bez odobrenja autora i izvedbi bez odobrenja izvo|a~a. kao zbirki autorskih djela. a posebno autorskih prava.Izvršeno je preciziranje civilne. . odnosno gra|ansko pravne zaštite.Produ`eno je trajanje autorskih imovinskih prava na 70 godina. str. .Adekvatnije su formulisana osnovna imovinska prava autora.Uvedeno je pravo iznajmljivanja kako to nala`e TRIPS.Produ`eni su rokovi trajanja prava umjetnika izvo|a~a. pravo stavljanja u promet. 8. . 313 . kao i iz razloga suzbijanja nezakonitog umno`avanja i stavljanja u promet pojedinih prava intelektualne svojine. ^igoj štampa. . Jedinstveno regulisanje prava intelektualne svojine dobija na va`nosti zbog njihove velike uloge i u~eš}a u svjetskoj trgovinskoj razmjeni.Na adekvatniji na~in se tretira autorsko djelo stvoreno u radnom odnosu.Uvedene su zasebne mjere carinskog nadzora nad uvozom autorskih djela.Izvršeno je uskla|ivanje prekršajnih sankcija prema novim oblicima povrede autorskih prava i prava srodnih autorskom pravu.Ukinuto je pravo na prevo|enje djela bez odobrenja autora. . kao sporazuma o trgovinskim aspektima intelektualnog vlasništva. Reforma BiH zakonodavstva. .dr. Beograd 2000. odnosno oni su time inkorporisani u dio jedinstvenog PS BiH. „Intelektualna svojina“. izvršena je na taj na~in da su donešena dva ve} citirana zakona jedinstveno za prostor BiH.Uvedena su i regulisana sva prava srodna autorskim pravima prema Rimskoj konvenciji.Uvedena je zaštita baza podataka.

Pod proizvodom. tako da su predmet zaštite slijede}e kategorije: . uklju~uju}i dijelove za sastavljanje u kompleksan proizvod.Znak koji je podoban za razlikovanje roba.Pronalazak koji se štiti patentom. 10. u`ivaju ista prava kao i doma}a fizi~ka i pravna lica i sa njima izjedna~ena lica. Za autorska prava i srodna prava i za prava industrijske svojine sticanje i zaštita ovih prava vrši se putem jedinstvene institucije na nivou BiH. Moralna prava pronalaza~a. U pogledu prava industrijske svojine.Novi oblik proizvoda ili njegovog dijela štiti se industrijskim dizajnom i . odnosno patentom sa skra}enim trajanjem. odnosno koje je ratifikovala BiH. a pod istom se podrazumjevaju oznake koje ozna~avaju da roba poti~e sa odre|ene teritorije. ako to proizilazi iz me|unarodnih konvencija i ugovora kojima je pristupila. Strana pravna i fizi~ka lica. na kojoj se odre|eni kvalitet. kontura. kao druge kategorije prava intelektualne svojine. ZIS-om su prihva}ena savremena rješenja. 9. odnosno industrijski dizajn. regije ili mjesta na toj teritoriji. dijele se na materijalna i moralna prava i ista se sti~u priznanjem. mjere i intelektualno vlasništvo BiH (dalje: Institut).ma i odgovornim licima u pravnom licu i . odnosno registracijom prava industrijskog vlasništva. ZIS je u znatnoj mjeri redizajnirao pojedina prava industrijske svojine. Novinu u ZIS predstavlja definisanje industrijskog dizajna kojim se štiti izgled cijelog ili dijela proizvoda koji je nov i ~iji je individualni karakter rezultat posebnih obilje`ja. Materijalna prava industrijskog vlasništva obuhvataju isklju~iva prava privrednog iskorištavanja i raspolaganja u skladu sa zakonom. odnosno usluga štiti se `igom. linija. odnosno materijala proizvoda samog po sebi ili njegovih ornamenata. modne krojeve. odnosno odobrenje Instituta. podrazumjeva se bilo koji industrijski ili zanatski proizvod. ambala`u. odnosno autora industrijskog dizajna. boja. je da se radi o agenciji koja je za te poslove dobila ovlaštenje. grafi~ke simbole i topografske oznake. oblika.Oznaka koja ozna~ava geografsko porijeklo proizvoda štiti se geografskom oznakom. prema ZIS. postavljen prema ZAP. Izuzetak se odnosi na autorska prava i prava srodna autorskim kod kojih se problemima vezanim za njihovu zaštitu mo`e baviti i ovlaštena agencija registrovana za te poslove. Jedini uslov. grupe ili kompozicije proizvoda. u smislu prethodne definicije. su prava da bude nazna~en u prijavi i u svim ispravama koje se odnose na patent. u pogledu zaštite prava industrijskog vlasništva u BiH. Prava koja se sti~u. . a to je Institut za standarde. isklju~uju}i ra~unarske programe i poluprovodne proizvode.Uvedena je nadle`nost Suda BiH za krivi~na djela i prekršaje utvr|ena ovim zakonom. I raniji pojam oznake porijekla proizvoda je redefinisan i sada se ozna~ava kao geografska oznaka. reputacija ili 314 . . ili uz primjenu reciprociteta ~ije se postojanje pretpostavlja dok se protivno ne doka`e.

Zakon o tr`išnoj inspekciji („Sl. utvr|ene ovim zakonom. br. kao i ugovore o radu sa zaposlenicima. geografska oznaka se mo`e upotrebljavati za ozna~avanje prirodnih proizvoda. Pored klasi~ne civilne. glasnik BiH”. tako|er. br. Kao zasebna grupa kaznenih mjera zaprije~ena su krivi~na djela i to kao blanketna krivi~na djela s obzirom da ista nisu sadr`ana u krivi~nom zakonodavstvu. nadle`ni su entitetski sudovi. 315 . 7/02) koji je stupio na snagu 18. Pored pobrojanog. novine F BiH”. uklju~uju}i poljoprivredne. isklju~enje iz prometa ili uništavanje uvezene robe a kada se u~ini vjerovatnim da bi uvozom odre|ene robe u dr`avu bila povrije|ena isklju~iva prava nosioca prava industrijske svojine. isto kao i kod autorskih i srodnih prava.03. pod uslovom da je upravni postupak okon~an pred Institutom ili da je u skladu sa Madridskim sporazumom o me|unarodnom registrovanju `igova pred Svjetskom organizacijom za intelektualno vlasništvo. 2/95). Geografska oznaka. Zakon o porezu na promet proizvoda i usluga („Sl. U pogledu vo|enja postupka za prekršaje. Svojim prelaznim odredbama ZIS je zadr`ao validnost prava industrijske svojine koja su priznata odlukama Saveznog zavoda za patente bivše SFRJ do 01. br. Novine F BiH”. se mo`e. a to su privredni prestupi. odnosno gra|ansko pravne zaštite. Osnovni doma}i izvor prava za ovu nau~nu disciplinu je Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima u Bosni i Hercegovini („Sl. industrijske ili zanatske proizvode. Kao autonomni izvori prava za ovu nau~nu disciplinu javljaju se svi normativni akti pravnih lica kojima se reguliše postupak zaštite autorskih prava uklju~ivo i pojedina~ne autorske i izdava~ke ugovore. Za ovu grupu prava industrijske svojine jedinstveno je i rješenje da je za vo|enje postupka za krivi~na djela utvr|ena ovim zakonom. Postoje}a zakonodavna regulativa/pravna vrela i pristup 11. Posebna novina kod prava industrijske svojine. koji uvode nov~ane kazne za prekršioce. Autorska i njima srodna prava su jedne od rijetkih pravnih disciplina koje su pravno ure|ene jedinstveno za prostor BiH. br. g. Zakon o obligacionim odnosima („Sl. kao i mjere carinskih organa vezane za oduzimanje. Zakon o trgovini („Sl. godine. br. list R BiH”. 4. 2/92.1992. jesu posebni i poja~ani oblici zaštite ovih prava.2002. 43/99). odnosno za pravna lica i odgovorna lica u pravnom licu. novine F BiH” br. 23/93 i 13/94). kao i za donošenje rješenja u drugom stepenu za prekršaje nadle`an Sud BiH. 6/95 i 14/97). novine F BiH”. Kao doma}i izvori prava javljaju se još Zakon o radu („Sl. kao i odgovaraju}i procesni propisi koji se primjenjuju u slu~aju spora i/ili vo|enja odgovaraju}eg postupka vezano za zaštitu autorskih prava.04.neka druga karakteristika robe mo`e dovesti u vezu sa njenim geografskim porijeklom. 2/95 i 14/97). posebno se predvi|ene privremene mjere i mjere vezane za osiguranje dokaza. Pored krivi~nih djela posebno egzistira i zasebna kategorija kaznenih djela. registrovati za naziv robe koji je dugom upotrebom u privrednom prometu postao poznat kao znak da roba poti~e sa odre|enog lokaliteta ili regije.

Za razliku od evropsko-kontinentalnog prava gdje u`ivanje autorskih prava ne podlije`e nikakvim formalnostima. 13. „Intelektualna svojina – industrijska svojina i autorska prava”. Beograd 2000. str. Vesan Besarovi}. a u cilju osavremenjavanja Bernske konvencije. a autori su ostvarivali samo pravo na nov~anu naknadu. ^igoj štampa.direktiva o pravu davanja u zakup i na poslugu primjeraka autorskih djela i primjeraka prava srodnih pravima industrijske svojine. „Autorsko pravo”. . „Opomena štamparima”. 2001.879 12. Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine iz 1994. god. Zagreb 2002.harmonizacija postoje}ih nacionalnih propisa zemalja ~lanica. i to: .. Informator. Radi se o slijede}im direktivama: . Zna~aj ovih direktiva je u tome što je njihova sadr`ina na odgovaraju}i na~in inkorporisana i u naš Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima u Bosni i Hercegovini. Koriste}i povod kra|u jednog njegovog manusskripta iz štamparije u Vitembergu i njegovog izdavanja u Nirnbergu Martin Luter se zala`e za zaštitu rada i troškova izdava~a. . Informator. .Na me|unarodnom planu kao izvori prava za ovu nau~nu disciplinu javljaju se Bernska konvencija za zaštitu knji`evnih i umjetni~kih djela iz 1886. ali i za zaštitu autora od saka}enja njihovih djela. Na nivou Evropske unije ovaj proces se odvija u dva smjera. 365-366. ima karakter harmonizacije nacionalnih propisa.direktiva o uskla|ivanju odre|enih autorskih i srodnih propisa koji se odnose na satelitsko emitovanje i kablovsku reemisiju. u pravu SAD 878 Tekst konvencija vidjeti prema: Igor Gliha. Tako su vladari odobravali privilegije u cilju stimulacije ove privredne aktivnosti. god. Izdavanje knjiga postaje privredna aktivnost s kraja 15-og vijeka.. god.direktiva o harmonizaciji roka trajanja autorskog prava i odre|enih srodnih prava i .878 Kao ilustrativna za ovu nau~nu disciplinu. U sferi autorskog prava pravna regulativa.unifikacija nacionalnih prava zemalja ~lanica u cilju stvaranja nadnacionalnog prava u ovoj oblasti i . Kao zna~ajan korektiv u ovoj oblasti bio je rad Martina Lutera iz 1525. a putem odgovaraju}ih direktiva. je i regulativa iz oblasti autorskog prava u okviru Evropske unije. god. ali su dobijali i nadoknadu od izdava~a i imali su mogu}nost uvida u izdava~ku djelatnost uklju~ivo i pravo na cenzuru. na nivou Evropske unije. god. i Ugovor o autorskom pravu koji je usvojila Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu 1996.direktiva o pravnoj zaštiti ra~unarskih programa. i pobli`e Ivan Henneberg.. Univerzalna konvencija o autorskom pravu iz 1952.direktiva o pravnoj zaštiti baze podataka. Ove privilegije su bile uvedene u cilju zaštite izdava~a. Zagreb. 316 . Za oblast autorskog prava doneseno je pet direktiva. 879 Podrobnije vidjeti: dr. „Pravni propisi – autorsko pravo”.

filmska djela i djela stvorena na na~in sli~an filmskim djelima. Vrste autorskih djela su naro~ito: .). nauke. enciklopedije. Predmet interesa su nam doma}i. arhitekture i grafike.koreografska i pantomimska djela. vajarstva. i to su zakonski i podzakonski pravni akti koji definišu pojedine pravne institute ove nau~ne discipline. skice i plasti~na djela. matemati~ke operacije. topografske karte i sl. zbornici i sli~no) gdje je taj broj autorskih primjeraka manji. depozit i registracija djela. . 14. po narud`bi i kolektivno autorsko djelo (~lanovi 24-28 Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH (u daljem tekstu: ZAP). na~ela. te ostala djela likovnih umjetnosti. . izmjenu i primjenu odgovaraju}ih pravnih propisa u ovoj oblasti. .pisana djela (knjige. . arhitekturu ili drugu nau~nu ili umjetni~ku oblast. koja se odnose na geografiju.govorna djela (predavanja. pravo autora na odre|eni broj besplatnih autorskih primjeraka ili ~asopisa u kom je objavljen autorski prilog i sl. koncepti. Potom pravni obi~aji (npr. govori i druga djela iste prirode). Izuzetak bi bila kolektivna djela (npr.planovi. .fotografska djela i djela proizvedena postupkom sli~nim fotografskom. umjetnosti i drugih oblasti stvaralaštva bez obzira na vrstu. topografiku.ideje. brošure.djela iz oblasti slikarstva. Autor mo`e objaviti djelo i bez ispunjavanja formalnih uslova i djelo u`iva zakonsku zaštitu (statutary protection) za period od 5 godina. sudska praksa i pravna nauka koji tako|er imaju znatan uticaj na stvaranje. nacionalni propisi. .zvani~ni tekstovi iz oblasti zakonodavstva. 317 . Predmet autorsko-pravne zaštite ne mogu biti: .) i . . bez obzira na materijal od kojeg su na~injena. ~lanci i ostali natpisi i kompjuterski programi). s rije~ima ili bez rije~i. .zadr`ane su formalnosti koje se ogledaju u: obavezi stavljanja oznake „copyright“. . knji`evni tekstovi. 880 U izdava~koj praksi je obi~aj da autoru pripada odre|eni broj besplatnih primjeraka i taj broj se kre}e u rasponu od 5 do 15 primjeraka.muzi~ka djela.880 Kao posebno interesantna oblast javljaju se autorska djela stvorena u radnom odnosu. postupci. otkri}a.djela svih grana primijenjenih umjetnosti i industrijskog oblikovanja. U svakom slu~aju ovo pitanje treba urediti izdava~kim ugovorom. Ako se po proteku ovog roka ne ispune zakonom tra`eni uslovi djelo pada u javni domen. uprave i sudstva. Radi se o odnosima koji moraju biti regulisani autorskim i izdava~kim ugovorom. Pojmovi koji }e se dalje koristiti imaju slijede}e zna~enje: Autorsko djelo predstavlja individualnu duhovnu tvorevinu iz oblasti knji`evnosti. na~in i oblik izra`avanja (~lan 6 stav 1 ZAP-a).dramska i dramsko-muzi~ka djela.kartografska djela (geografske karte. . radne metode.

prilago|avanja. Prijevodi. ili zbirke druge sli~ne gra|e. str. zahvaljuju}i stvarala~koj aktivnosti sastavlja~a. slu`beni akt ili sli~an rad nastao u vršenju radnih obaveza u privrednoj ili drugoj djelatnosti. predstavljaju samostalne individualne duhovne tvorevine.12.882 . 14/65. koje same po sebi ne predstavljaju zašti}ena autorska djela ako te zbirke. 115. te da je spomenuto djelo iz oblasti arhitekture rezultat zajedni~ke zamisli koja bi dovela do njihove tijesne saradnje u kojoj bi svaki od njih dao svoj doprinos“.stru~ni izvještaj. referat. zašti}eni su kao i autorsko djelo. zbornici.Autorskim djelom se smatraju i zbirke autorskih djela. kao što su: enciklopedije. god. dok autor djela zadr`ava na tom djelu ostala autorska prava ukoliko ta prava Zakonom nisu ograni~ena“. s obzirom na izbor ili raspored gra|e. predstavljaju samostalne individualne duhovne tvorevine.Autorsko djelo stvoreno u radnom odnosu je ono djelo koje je stvorio posloprimac u izvršavanju svojih obaveza ili po uputstvima poslodavca (~lan 24 ZAP-a). koje. 9. Pregled sudske prakse br. s obzirom na izbor ili raspored i na~in izlaganja gra|e. Odluka Vrhovnog privrednog suda Sl. na originalan na~in rješavaju odre|eni problemi“. bez tra`enja posebne dozvole od autora i bez pla}anja naknade za korištenje.883 881 „Zbirka propisa. muzi~ke zbirke. Presuda Vrhovnog suda Hrvatske Rev-17/84 od 11. 631/61 od 05..1985.881 . Autorskim djelom smatraju se i zbirke narodnih knji`evnih i umjetni~kih tvorevina. onda organ.1961. što zna~i i pravo da bude priznat i ozna~en kao tvorac djela“. pa je tu`ena izdava~ka organizacija u obavezi da svakom od njih isplati polovinu od odre|enog iznosa po autorskom tabku“. antologije. 53.06. knjiga 7. . Presuda Okru`nog suda u Beogradu P-4461/79. 883 „Kada je autorsko djelo stvoreno u radnom odnosu. „Radnik – autor djela stvorenog u radnom odnosu. muzi~ke obrade i druge prerade izvornih autorskih djela koja predstavljaju samostalnu individualnu tvorevinu. kao i baze podataka bilo da su ~itke mašinski ili u drugoj formi. Obrasci mogu predstavljati autorsko djelo samo ako se pomo}u njih.Kaoautori su tvorci autorskog djela kao nedjeljive cjeline koje je stvoreno saradnjom dva ili više fizi~kih lica i gdje svim koautorima pripada nedjeljivo autorsko pravo (~lan 15 ZAP-a). 13-14/81. god. . Odluka Vrhovnog suda Srbije Rev-1678/81. god.1966. i ne mo`e se smatrati originalnom tvorevinom.1969. ima isklju~ivo pravo da to djelo iskorištava u okviru svojih zadataka. 29/86.07.. privredna i društvena organizacija u ~ijoj slu`bi je autorsko djelo stvoreno. 823/66 od 14. Zbirka odluka Vrhovnih sudova 1963. pa prema tome to nije autorsko djelo i pored toga što je za isti rad potrebna odre|ena stru~nost“. str. str. Bilten sudske prakse br. 190. fotografske zbirke i sl. sudskih odluka.04. ukoliko predstavlja uobi~ajen na~in sre|ivanja odre|enog zakonskog materijala. god. nije stvarala~ki rad. 318 . 882 „Da bi se radilo o koautorstvu potrebno bi bilo da postoji zajedni~ko intelektualno stvaranje koje je potaknuto zajedni~kom inspiracijom.Autor djela je fizi~ko lice koje je stvorilo djelo i ~ije je ime i prezime ili pseudonim ozna~en na djelu dok se suprotno ne doka`e (~lanovi 12 i 13 ZAP-a). str. Bilten sudske prakse br. zadr`ava autorska moralna prava na tom djelu. koji se štampa kao jedna cjelina u cilju olakšavanja upotrebe istog. ve} tehni~ki posao. pa po pravilu ne predstavlja duhovnu tvorevinu koja bi se mogla smatrati autorskim djelom. „Koautorima objavljene drame pripada nedjeljivo autorsko pravo. Odluka Vrhovnog privrednog suda Sl. Odluka Vrhovnog suda Jugoslavije Rev-2825/64 od 30. „Sastavljanje obrazaca je stru~no tehni~ki posao. dokumenata.

ne sti~e nikakva autorska ovlaštenja na tim radovima“. tu`ilac nema pravo na isplatu naknade na ime autorskog honorara jer poslodavac u ~ijoj je slu`bi autorsko djelo stvoreno od strane tu`ioca u radnom odnosu.08. 1976. . zbornici. str.Autor zbirke autorskih djela je fizi~ko lice koje je tu zbirku sa~inilo (~lan 14 ZAP-a). 25. .stavljanje u promet originala ili umno`enih primjeraka. ~lan 29 ZAP-a. 15-16/82. Proizilazi iz dikcije norme da je rije~ o pravu pokajanja – droit de repentir autora.javno predstavljanje. . baze podataka (~lan 28 ZAP-a). 884 „Autor mo`e u svako doba povu}i iz prometa odnosno otkupiti primjerke svog objavljenog djela (pravo pokajanja). Odluka Vrhovnog suda Srbije G`-1695/81. „Radnik koji u izvršenju svojih obaveza izradi stru~ni izvještaj.davanje odobrenja za objavljivanje. str. god. Savremena administracija.01.884 . Bilten sudske prakse br.Autorska prava su imovinsko pravna ovlaštenja autora (imovinska prava) i li~no-pravna ovlaštenja (moralna prava). . . . str. uklju~uju}i njihov uvoz.. god.biti priznat i ozna~en kao stvaralac djela pod svojim imenom. 75. izradio uputni eleborat i kada je tu`eni za rad u saglasnosti sa tu`iocem primio izradu tog elaborata za ra~un naru~ioca. 149. stav 1 ZAP-a) kao: . str. ima isklju~ivo pravo da to djelo iskorištava“. Odluka Vrhovnog suda Jugoslavije Rev-814/62 od 22. 43. referat ili stru~ni rad. „Kada je tu`ilac. god. 319 . odnosno vlasniku djela”. .Autorsko djelo po narud`bi je ono djelo koje se stvoreno na osnovu ugovora o djelu i gdje sva autorska prava pripadaju autoru ako ugovorom druga~ije nije odre|eno (~lan 27 ZAP-a).Imovinska prava autora su isklju~ivo ovlaštenje autora na ekonomsko i drugo iskorištavanje (upotrebu) djela (~lan 30. kao lice u radnom odnosu sa tu`enikom. u ~ijem stvaranju je u~estvovao ve}i broj lica i koje se koristi pod imenom naru~ioca. saopštavanje javnosti. Citat prema: Jezdimir Mitrovi}: “Autorsko pravo i pravo industrijske svojine kroz sudsku praksu”. ra~unarski programi. . kao enciklopedije..povla~enje iz prometa i uskra}ivanje daljeg korištenja djela ako za to postoje ozbiljni moralni razlozi (~lanovi 33 i 34 ZAP-a).1988.suprotstaviti se svakoj upotrebi djela koja bi vrije|ala njegovu ~ast ili ugled (~lan 31 ZAP-a). Beograd.suprotstaviti se svakom deformisanju. .odlu~iti kada }e i u kojoj formi njegovo djelo biti prvi put objavljeno.prilago|avanje ili iskorištavanje u bilo kom drugom obliku.1982. pod pseudonimom ili na njegovo ime ili anonimno. 40/89.prevo|enje. emitovanje.javno izvo|enje. . Pregled sudske prakse br. Odluka Privrednog suda Hrvatske P`-2460/87 od 12. Bilten Okru`nog suda u Beogradu br. a ne o du`nosti izdava~a da o tome vodi ra~una na što ukazuje izravno i tekst norme da je autor du`an prethodno naknaditi štetu korisniku. . .Kolektivno autorsko djelo je djelo stvoreno na podsticaj i u organizaciji fizi~kog ili pravnog lica.Moralna prava autora su neotu|iva i neprenosiva ovlaštenja da mo`e: . saka}enju ili drugom mijenjanju djela. 11-12/81. .

udru`enje. ali se ne ozna~e ime i prezime autora izvornog djela i porijeklo pozajmice“. Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu . god. 320 . fondacija. veli~ina i zna~aj korištenja dijelova autorskog djela i posljedice korištenja na tr`ištu. ta~ka a) ZAP-a). u svakom konkretnom slu~aju. .organizaciona jedinica Izdava~ka djelatnost). stav 1. stav 2 ZAR-a). Radi se o doktrini fer korištenja djela (fair use doctrine).Izdava~ je pravno lice kome je izdavanje autorskih djela djelatnost ili pravno lice koje je ovlašteno na izdavanje autorskog djela (npr.05. dr`avno tijelo.) u sporu „Horper & Raw v. govori namijenjeni javnosti. stav 1 ZAP-a). stav 1 ZAR-u.10. ta~ka g) ZAP-a). Beograd.Izdava~ka djelatnost je osnovna ili sporedna djelatnost registrovana prema va`e}im propisima kod nadle`nog suda.. odnosno umno`avanjem (~lan 64.objavljivanje izvještaja o objavljenim nau~nim djelima u kojima se sadr`aj tih djela reprodukuje na originalan i skra}en na~in (~lan 51.davanje kra}ih izvještaja o predavanjima u dnevnoj i povremenoj štampi i putem radio difuzije.Izdava~ki ugovor je vrsta autorskog ugovora zaklju~enog u pismenoj formi kojim autor prenosi na izdava~a pravo objavljivanja autorskog djela štampanjem. te da se prilikom citiranja nazna~i izvor i ime autora ako se njegovo ime nalazi u izvoru (~lan 51. god. str.886 . . 1998. te objavljivanje na javnim sastancima i slu`benim sve~anostima (~lan.doslovno navo|enje odlomaka – citata (vidi ta~ku 13. Obavezno se zaklju~uje u pismenoj formi u pro885 U autorskom pravu SAD ovo pitanje je ure|eno na specifi~an na~in.). Ovakav fleksibilan stav. . odnosno umno`avanjem (npr. ta~ka 3 ZAP-a).585/92 od 13. a koja je upravljena na objavljivanje autorskog djela štampanjem. (~lan 53.1985. Citat prema Dimitrije Mili}: „Komentar zakona o autorskom pravu i srodnim pravima sa sudskom praksom”. stav 1.) .885 . . .1992. 53.Korištenje autorskog djela bez dozvole autora na teritoriji BiH je mogu}e u slijede}im slu~ajevima: . 82. Nomos. . Nation Enterprises“ nije prihvatio doktrinu o fer korištenju djela u tom smislu da se dozvoli neovlašteno korištenje memoara Predsjednika Geralda Forda. Rješenje Vrhovnog suda Srbije G`. u obzir uzimaju slijede}i kriteriji: svrha i priroda korištenja autorskog djela.Autorski ugovor je ugovor kojim autor svoja prava na iskorištavanje djela prenosi na drugo lice. Tako Vrhovni sud SAD (Odluka od 20. stav 1. zadu`bina i sl. koji je našao mjesto i u Zakonu o autorskom pravu SAD (~lan 107) nije uvijek potvr|en i u sudskoj praksi. 886 „Postoji povreda autorskog moralnog prava iz Zakona o autorskom pravu i u slu~ajevima kada se tu|e autorsko djelo koristi sa manje od 1/4 djela. Njema~ka doktrina poznaje teoriju „nadzakonskog stanja nu`de“ po kojoj je u odre|enim slu~ajevima mogu}e pozivanje na javni interes u vezi sa slobodom informisanja ili nau~nog istra`ivanja da bi se isklju~ila protivpravnost korištenja predmeta zaštite. Fer korištenje autorskog djela nije povreda autorskog prava ali se za tu ocjenu.).reprodukovanje nau~nog djela ili takvog djela manjeg obima u ~itankama i ud`benicima u svrhe nastave i nau~nog rada (~lan 29.objavljivanje putem štampe i radio-televizije radi obavještavanja o teku}im doga|ajima.Citiranje autorskog djela je doslovno navo|enje odlomaka iz djela koje je na zakonit na~in postalo pristupa~no javnosti uz uslov da bude u skladu sa dobrim obi~ajima i u mjeri opravdanoj svrhom koja se ima posti}i.

164. citat prema Jezdimir Mitrovi}. op. u Njema~koj jednim izdanjem se smatra tira` od 1. Povreda autorskog prava mo`e nastati zbog povrede zakona ili autorskog. Odluka Okru`nog suda u Beogradu P 873/61 od 11. ZAP-a). br. 321 . „Jednovremeno umno`avanje i stavljanje u promet jednog broja primjeraka na }irilici i jednog broja primjeraka na latinici predstavlja dva izdanja”. Tako ako broj izdanja nije odre|en ugovorom. „Istovremeno štampanje monografije na srpskom i engleskom jeziku bez promjene. Autorsko.tivnom ne proizvodi pravno dejstvo. cit. 32/94).000 primjeraka.pravna/gra|ansko . Zbirka sudskih odluka knjiga I str. Sud donosi odluku i obavezuje tu`enog da tu`itelju isplati sa kamatom i troškovima spora tra`eni autorski honorar.. Kako je djelo objavljeno tokom 1959.1961.cit. „Tu`eni Kosmos” iz Beograda obavezan je da isplati tu`itelju Agati Kristi. a ako nije odre|ena visina tira`a onda je to 500 primjeraka. op. Gra|ansko-pravna zaštita autorskih prava predstavlja najobuhvatniju zaštitu autorskih prava a do koje dolazi zbog povrede imovinskih ili moralnih prava autora. str. 42/98) i s obzirom na kantonalno ustrojstvo Zakonom o redovnim sudovima nekog od Kantona. U pogledu broja izdanja ilustrativani su i primjeri iz sudske prakse.05. ovo pitanje nadle`nosti redovnih sudova rješava se Zakonom o parni~nom postupku („Sl. U prvom stepenu u Federaciji nadle`ni su opštinski ili kantonalni sudovi. predstavlja dva izdanja pa autor ima pravo na autorsku naknadu za svako izdanje posebno”. 373.000 primjeraka. odnosno izdava~kog ugovora. U drugom entitetu.04. naziv autorskog djela.str.pravna za{tita autorskih prava 15.887 5. onda se smatra da se mislilo samo na jedno izdanje djela. Odluka Vrhovnog suda Srbije G` 167/88. godine pod naslovom „Pet svjedoka” a autorski honorar nije pla}en tu`itelju. novine F BiH“. ili npr. god. Odluka Vrhovnog privrednog suda Gs 2/56 od 26. kao podvrste autorskog ugovora. glasnik RS”. ako su u pitanju nastavni ud`enici za osnovne i srednje škole „uobi~ajeni” tira` }e biti znatno ve}i. Citat prema Dimitrije Mili}. s obzirom na druga~iji sitem teritorijalnog ustrojstva. Tako.1956. Republici Srpskoj. 83. god. Primjera radi u skandinavskim zemljama predvi|ena je maksimalna visina tira`a za knji`evna djela – 2. I ovo pitanje se u Federaciji BiH rješava odgovaraju}im Zakonom o redovnim sudovima na nivou Kantona. U slu~aju da autorski spor ima karakter privrednog spora (npr. U pogle887 Zakonodavac nije propisao tira`. br. na~in korištenja autorskog djela i naknada. u sporu se nalaze pravno lice kao nosilac autorskih prava za autorska djela stvorena u radnom odnosu naspram drugog pravnog lica koje ima svojstvo izdava~a) nadle`nost suda }e ovisiti i od vrijednosti predmeta spora. ako se djelo koristi uz naknadu. Dešava se da se ovo pitanje rješava u praksi. Nadle`nost suda u Federaciji BiH odre|ena je Zakonom o parni~nom postupku („Sl. Naravno da ovo pitanje ovisi i od vrste i namjene djela. (~lanovi 57-63. Bitni elementi su mu: ugovorne strane. knji`evnici iz Londona na ime autorskog honorara po osnovu pismeno zaklju~enog ugovora po kom je tu`eni na osnovu ovlaštenja tu`itelja objavio na srpskohrvatskom jeziku djela pod imenom „Five Litle Pigs” u jednom izdanju uz pla}anje ugovorenog autorskog honorara. niti broj izdanja kao bitan elemenat ugovora. Postupak za zaštitu autorskog prava pokre}e se tu`bom kod nadle`nog suda.

du ostalih na~ina zaštite. tu`ilac mo`e zahtijevati pla}anje ugovorenog ili za tu vrstu korištenja uobi~ajenog honorara ili naknade za tu vrstu korištenja uve}anu do 200% bez obzira da li mu je zbog u~injene povrede nastala imovinska šteta ili nije (~lan 113. Zakonodavac je. . primjerke izvo|enja ili drugih predmeta zašti}enih ovim zakonom. kao i preventivnu svrhu civilne kazne (~lan 113. stav 1 ZAP-a). Ova mogu}nost izricanja privremene mjere postoji i kada se povreda isklju~ivog prava u~ini vjerovatnom (~lan 113 ZAP-a). tako.da uništi ili preina~i protupravno proizvedene primjerke i ambala`u djela. 322 . pored procesnih propisa. mo`e presudom narediti slijede}e: . visinu ugovorenog ili uobi~ajenog honorara. imovinskih i moralnih prava (Glava XIV ~lan 112 ZAP-a). a ZOO propis kojim se utvr|uje vrsta štete. kao i budu}e povrede prava. Sud na zahtjev tu`ioca. dok obim naknade predstavlja fakti~ko pitanje i visinu štete utvr|uje nadle`ni sud u ovisnosti od okolnosti slu~aja. stav 2 ZAP).da se tu`enom zabrane radnje kojima se priprema povreda. su materijalni propisi i to: ZAP i Zakon o obligacionim odnosima (dalje: ZOO). s tim što postoje odre|ene specifi~nosti kod zaštite autorskih moralnih prava (~lan 113) i kod postupanja prekršioca iz namjere ili krajnje nepa`nje (~lan 113 ZAP-a). U odnosu na pravilo da se vrsta štete utvr|uje putem ZOO postoji izuzetak u ~lanu 114 ZAP-a koji normira da sud autoru. Posebno su odre|ene privremene mjere koje sud mo`e izre}i u slu~ajevima kada ovlašteno lice u~ini vjerovatnim da je neko njegovo isklju~ivo pravo povrije|eno. Izvori prava za gra|ansko-pravnu zaštitu autorskih prava. Prilikom odlu~ivanja o pla}anju i visini nadoknade štete sud }e u obzir uzeti naro~ito stepen krivice. predvidio da lice ~ije je autorsko pravo povrije|eno mo`e zahtijevati zaštitu tog prava zahtjevima predvi|enim ZAP-om i naknadu štete predvi|enu zakonom koji reguliše obligacione odnose. Zna~i ZAP predstavlja propis kojim su utvr|ene mjere koje nadle`ni sud mo`e preduzeti u pogledu zaštite autorskih prava. mo`e zbog povrede njegovih moralnih prava dosuditi i pravednu nov~anu naknadu u smislu odredbi ZOO o nov~anoj naknadi nematerijalne štete. . pored naknade imovinske štete. bit }e izlo`en posebno za svaki oblik autorsko-pravne zaštite. 16. nadle`nost sudova i postupak pokretanja zaštite. izvrši povreda. ZAP-om su jedinstveno nomirane povrede autorskih.da tu`eni ukloni stanje nastalo izvršenom povredom i uspostavi stanje koje je bilo prije nego što je povreda izvršena. kao ovlaštenog lica za tra`enje autorsko-pravne zaštite. Izuzeci su predvi|eni ZAP-om pa tako u slu~aju povrede autorskog imovinskog ili drugog prava koja je izvršena namjerno ili iz nepa`nje.

cit. tu`ilac mo`e tra`iti i izricanje spomenutih privremenih mjera.1985. str. negativi. kalupi ili druga sredstva kojima je po~injena povreda.09. str. Sud mo`e izre}i slijede}e privremene mjere: .1995.888 Izuzetak predstavlja mogu}nost tu`ioca da. 323 . 44/90 str. plo~e. god.889 U slu~aju da se izreknu ove mjere }e va`iti do pravosna`nog okon~anja sudskog spora – parnice.1991. a kao suspidijaran propis u njihovom izricanju. koji mogu biti postavljeni bilo pojedina~no bilo kumulativno.da se unište ili preina~e sprave koje su isklju~ivo ili prete`no namijenjene za provo|enje prava zašti}enog zakonom. odnosno primjenjuju se odredbe Zakona o izvršnom postupku („Sl. 174. koriste se i pravila izvršnog postupka. 235. op. 889 „Prema Zakonu o autorskom pravu sud mo`e na zahtjev lica koje u~ini vjerovatnim da je njegovo autorsko pravo povrije|eno.da se privremeno oduzmu ili isklju~e iz prometa predmeti. Odluka Vrhovnog suda Srbije. br. G`-449/91 od 15. god.god. i presuda se ima objaviti u dnevnim listovima koji izlaze u mjestima gdje se nalaze sjedišta tu`enika. te da zahtijeva da mu tu`eni ili vlasnik ustupi primjerke djela ili sprave uz naknadu troškova proizvodnje. Presuda Vrhovnog suda Srbije. kalupi ili druga sredstva kojima je po~injena povreda. Prvostepeni sud je postupio po ovoj odredbi kada je osporenim rješenjem zabranio tu`enom dalju distribuciju XVI-og izdanja Zbirke propisa. . plo~e. pošto se jedino na takav na~in mo`e u potpunosti zaštititi autorsko pravo tu`ioca“. privremenom mjerom isklju~iti iz prometa predmetne povrede ili zabraniti nastavljanje zapo~ete radnje povrede.05. Citat prema: Dimitrije Mili}. . negativi. Citat prema: Dimitrije Mili}.da se unište ili preina~e matrice. G`-67/95 od 19. 226. op. a pri tome je dao razlog koje ovaj sud prihvata“. pored ZAP-a.. Pregled sudske prakse br.cit. 16/92). ili bez ikakvog ugovora. a koje se nalaze u vlasništvu prekršioca. Odluka Privrednog suda Hrvatske P`-632/85 od 05. „Osnovano je objavljivanje sudske odluke zbog povreda nanijetih tu`iocu kao prire|iva~u i isplata moralne štete.09. umjesto zahtjeva za uništavanjem ili preina~avanjem protiv-pravno proizvedenih primjeraka i ambala`e djela zahtijeva i da se unište ili preina~e matrice. Pored pobrojanih zahtjeva prema sudu. odnosno sredstva kojima se povre|uje autorsko ili srodno pravo ili koja slu`e za povredu prava ili koja su nastala kao posljedica povrede autorskog 888 „Ako neko koristi autorsko djelo izvan ili iznad okvira iz autorskog ugovora sklopljenog u autorskom djelu.da se objavi presuda na trošak tu`enog u javnim glasilima na na~in i u obimu koji odredi sud. list R BiH”. Postupak izricanja privremenih mjera je hitan. autor ima pravo zahtijevati da sud takvom neovlaštenom korisniku djela zabrani svaku dalju neovlaštenu upotrebu autorskog djela i da se takva sudska odluka javno objavi na tu`enikov trošak“.

Posebno bi moglo biti govora u vezi sa predugovornom odgovornoš}u (~lan 45 ZOO). gdje povredu mo`e da u~ini samo ugovorna strana. str. kao i vo|enjem pregovora bez namjere da se zaklju~i ugovor ili kada se od vo|enja pregovora odustane bez osnovanog razloga (~lan 30 ZOO). nadokna|uje se samo obi~na šteta–negativni ugovorni interes. radi se o predugovornoj odgovornosti koja je u pogledu vrste štete izjedna~ena sa ugovornom odgovornoš}u. ili odustanka od pregovora na jedan od opisanih na~ina. Citat prema: Dimitrije Mili}. op. odustanku ili raskidu zaklju~enog predugovora.cit. a kada postoji zaklju~en predugovor. Kod odustanka od pregovora.1981. U prvom slu~aju. Tako i u Njema~koj prodaja svakog fotokopir aparata podlije`e obavezi pla}anja autorske naknade. Interesantno rješenje sadr`i Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima SRJ (~lan 35) koji ustanovljava obavezu naknade na osnovu prodatog ure|aja za fotokopiranje od strane proizvo|a~a. Odgovornost štetnika zbog nezaklju~ivanja glavnog ugovora.891 890 „Vrlo akutelan je problem neovlaštenog umno`avanja fotokopiranjem autorskih djela. uvoznika i prodavca kao solidarnih du`nika i naknadu od pravnog ili fizi~kog lica koje uz naplatu pru`a usluge fotokopiranja. 17. . ali da do toga nije došlo krivicom tu`enika. Presuda Vrhovnog suda Srbije G`-333/81 od 25. Ova naknada se od strane autora mo`e ostvariti samo preko organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnog prava. presu|uje se po opštim pravilima obligacionog prava. bilo fizi~ka. god. 127. bilo pravna.ili srodnog prava ili predmeti. odnosno sredstva koja mogu slu`iti kao dokazi o u~injenoj povredi autorskog ili srodnog prava. Nadokna|uje se i obi~na šteta i izgubljena dobit – pozitivni ugovorni interes. U uporednom pravu ovo se naziva reprografsko umno`avanje. Povredu autorskog prava mo`e u~initi bilo koje lice s obzirom da su autorska prava aspolutna i djeluju prema svima. Radi se o povredi ugovorne discipline koja se prosu|uje po odredbama ZAP-a i ZOO i radi se o ugovornoj odgovornosti a u pogledu nadoknade štete u obzir se uzima pozitivni ugovorni interes – nadoknada obi~ne štete i izgubljene dobiti. kao i sve ustanove koje imaju fotokopir aparate du`ne da pla}aju odre|enu nadoknadu za svaku na~injenu kopiju. Izuzetak od ovog pravila predstavlja povreda izdava~kog ili nekog drugog oblika autorskog ugovora. bez osnovanog razloga ili njihovog vo|enja bez namjere da se zaklju~i ugovor. te da je tu`enik du`an da shodno pravilima gra|anskog prava o predugovornoj odgovornosti tu`iocu naknaditi štetu“.da se zabrani nastavljanje zapo~etih radova kojima bi se mogla nanijeti povreda autorskom ili srodnom pravu ili da se zabrani nastavljanje radnji kojima se povre|uje autorsko ili srodno pravo. U pogledu legitimacije za pokretanje i vo|enje parnice zbog povrede autorskih prava pasivno legitimisana je svaka osoba.06. koja je prouzrokovala povredu. dok su vlasnici kopirnica.890 U slu~aju da postoji opasnost da bi kasnije izvo|enje dokaza o povredi autorskog prava moglo biti ote`ano ili onemogu}eno ili ako postoji opasnost nastupanju teško nadoknadive štete ili ako postoji opasnost da izre~ene privremene mjere ne}e biti djelotvorne. 324 . sud mo`e da odredi takve mjere i bez obavještavanja tu`enog. 891 „Imaju}i u vidu ~injeni~no stanje Okru`ni sud je pravilno zaklju~io da se tu`ilac po datoj ponudi ponašao u dobroj vjeri i da je preduzeo sve potrebne mjere da do|e do zaklju~enja ugovora i izdavanja njegovog djela.

stav 1 ZAP-a) s tim što i ovdje postoji izuzetak u odnosu na ra~unarske programe gdje autorska imovinska prava pripadaju naru~iocu djela. a uz odobrenje Instituta za standarde. stav 2 ZAP-a). s obzirom da je pravo iskorištavanja autorskog djela na njega preneseno ex lege (~lan 27 ZAP-a). Izuzetak. odnosno po osnovu ugovora o djelu sva imovinska ovlaštenja pripadaju autoru (~lan 27. zna~i od dana objavljivanja autorskog djela. Ovo pravo poslodavca je vremenski ograni~eno i ono isti~e protekom vremenskog perioda od 5 godina od dana završetka ove vrste autorskog djela (~lan 25. Ako se radi o koautorskom djelu svi koautori su aktivno legitimisani i mogu svi zajedno da vode spor. odnosi se na anonimna autorska djela i djela objavljena pod pseudonimom. Radi se o posebnoj vrsti specijalizovanih organizacija koji za djelatnost imaju ostvarivanje autorskih prava. mjere i intelektualnu svojinu BiH (~lanovi 87-90 ZAP-a). su razli~iti u ovisnosti da li se radi o zaštiti imovinskih ili moralnih autorskih prava. stav 1 ZAP-a). U slu~aju da se radi o koautorskom djelu rok od 70 godina se ra~una od smrti koautora koji je umro posljednji. stav 2 ZAP-a). stav 1 ZAP-a). zbornici. u ~ijem stvaranju je u~estvovao ve}i broj lica i koje se koristi pod imenom naru~ioca. Radi se o kolektivnom autorskom djelu kao što su enciklopedije. ra~unarski programi i baze podataka (~lan 28. ili da ovlaste jednog od koautora ili tre}e lice da istupa pred sudom u njihovo ime i za njihov ra~un na osnovu posebne pismene punomo}i. Ra~unarski programi i baze podataka stvoreni u radnom odnosu daju poslodavcu pravo na ostvarivanje imovinskih prava bez vremenskog ograni~enja (~lan 26 ZAP-a).U pogledu pokretanja parnice kao aktivno legitimisano lice javlja se autor djela li~no ili njegov zastupnik. Istekom zakonskog roka trajanja autorsko-pravne zaštite za pla}anje 325 . Ako se radi o autorskom djelu koje je stvoreno u radnom odnosu kao aktivno legitimisan za vo|enje parnice javlja se poslodavac. Na prethodni na~in. u pogledu ra~unanja rokova. ako ugovorom nije odre|eno nešto drugo (~lan 27. pri ~emu imaju svojstvo odgovaraju}ih suparni~ara. odnosno tu`beni zahtjev za zaštitu autorskih prava. Posebna punomo} je potrebna i ako se zaštita autorskih prava ostvaruje putem specijalizovanih organizacija autora za zaštitu autorskih prava. Ovaj izuzetak se odnosi i na djela stvorena na podsticaj i u organizaciji fizi~kog ili pravnog lica. ra~una se rok zaštite ako je nosilac autorskog prava pravno lice ali samo za ra~unarske programe i baze podataka koji su stvoreni u radnom odnosu (~lan 26 ZAP-a) i na osnovu ugovora o djelu (~lan 27. Specifi~nost i izuzetak se susre}e kod ra~unarskih programa i baza podataka kao posebne vrste autorskih djela. stav 2 ZAP-a). ZAP-om je propisano da autorska prava traju za `ivota autora i 70 godina nakon njegove smrti (~lan 84. Kod autorskih djela stvorenih po narud`bi. Rokovi u kojim se mo`e podi}i tu`ba. kod kojih rok od 70 godina po~inje te}i od dana objavljivanja autorskog djela. Ovaj rok se ra~una od 1-og januara naredne godine od godine u kojoj je umro autor.

nadoknade od strane izdava~a mo`e se posebnim zakonom uvesti poseban doprinos (~lan 85 ZAP-a). 18. Istekom roka od 70 godina post mortem auctoris imovinsko-pravni zahtjevi bi se mogli postavljati jedino u slu~aju da su u skladu sa odredbama ~lana 85. Kao aktivno legitimisani. ili poravnanjem pred sudom ili drugim nadle`nim organom (~lan 379 ZOO). Ovaj rok je specifi~an. Tu`ba za zaštitu ovih prava mo`e se podi}i i poslije isteka roka od 70 godina.) primjenjuju se klasi~na pravila obligacionog prava. U pogledu samog roka za zaštitu imovinskih prava. Na~elni stav 17-te zajedni~ke sjednice Saveznog suda. Ovi se rokovi primjenjuju kod ostvarivanja zaštite imovinskih autorskih prava s obzirom da se radi o obligacionim-relativnim pravima koja zastarjevaju. ali je iz stilizacije odredbi Zakona vidljivo da se kao predmet javljaju i ugovori o pru`anju usluga. Svi ovi rokovi se ra~unaju od dana nastupanja štetnog doga|aja. 7-8. Posebno bi se moglo govoriti o vreme892 „Zastarjelost zahtjeva za naknadu štete ravna se prema propisu ~lanovi 376 i 377 ZOO. 326 . Poseban rok je desetogodišnji rok za potra`ivanja koja su utvr|ena pravosna`nom sudskom odlukom ili odlukom drugog dr`avnog organa. a u skladu sa odredbama Zakona o naslje|ivanju („Sl. pravne posljedice proteka roka zastare itd. bez obzira da li se naknada zahtijeva za ve} nastalu štetu ili za štetu za koju je po redovnom toku stvari izvjesno da }e sukcesivno nastojati u budu}nosti”. list SR BiH”. zaštita se mo`e tra`iti u rokovima koji su odre|eni ZOO (~lanovi 360-393 Odjeljak 4 Zastarjelost). posebnom roku od 3 godine za potra`ivanja naknade štete (~lan 376 ZOO). odnosno odredbe ZOO. Radi se o roku od 5 godina kao opštem roku zastarjelosti (~lan 371 ZOO). odnosno nasljednici poslije smrti. republi~kih i pokrajinskih vrhovnih sudova i Vrhovnog vojnog suda. odnosno od dana kada je povjerilac imao pravo da zahtijeva ispunjenje obaveze. Što se ti~e zaštite autorskih moralnih prava radi se o apsolutnim pravima koja djeluju prema svima tako da ista ne zastarjevaju. str. autorsko djelo stvoreno u radnom odnosu ili ra~unarski programi i baze podataka) a njihovo iskorištavanje se prenosi posebnim ugovorom na izdava~a. kod ovog vida autorsko-pravne zaštite. posebnom roku od 3 godine izme|u pravnih lica po osnovu ugovora o prometu roba i usluga (~lan 374 ZOO). zastoj. autorska imovinska prava se prenose na nasljednike. 7/80). U hipoteti~koj situaciji ovaj bi se posebni rok zastare imao primijeniti kada se kao nosilac autorskih imovinskih prava javlja pravno lice (npr. 9-10/81. br. u okviru generalnog roka od 70 godina post mortem auctoris. Što se ti~e situacije poslije smrti autora. Bilten sudske prakse br.892 U pogledu ostalih pravila vezanih za institut zastare (npr. ZAP-a). te organizacija autora kojoj je umrli autor pripadao ili kojoj bi pripadao s obzirom na vrstu autorskog djela (~lan 83. ZAP-a uvede posebna nadoknada –„doprinos” za imovinsko iskorištavanje autorskih prava. javljaju se autor za `ivota. prekid.

god.09.na utvr|ivanje povrede autorskog prava. 138.na utvr|ivanje odre|enog lica kao autora autorskog djela. Polazište za ovu teoriju je u~enje D`ona Loka o svojini kao posljedici rada. Rev. G`-16/86. odnosno prenosu iskorištavanja autorskog djela. Citat prema: Jezdimir Mitrovi}. 323.na naknadu materijalne i nematerijalne štete i . . . op. . Odluka Vrhovnog suda Srbije. 87/94 od 01. Pravo na naknadu štete nastale povredom autorskih moralnih prava prelazi na nasljednike i kad u momentu smrti autora nije utvr|eno pravosna`nom odlukom ili pismenim sporazumom”.na utvr|ivanje odre|enih autorskih prava ili . a u skladu sa zahtjevima i obavezama preuzetim po osnovu me|unarodnih konvencija. „Izdava~ autorskog djela du`an je da nasljednicima autora naknadi štetu u visini autorskog honorara. Ovo iz razloga što je obim i predmet zaštite autorskih prava postavljen dosta ekstenzivno. str. str.1994. „Moralna prava autora. onda izvršilac autorskog testamenta. u pravilu. god. ve`u za li~nost autora i smatraju se neodvojivim od njegove li~nosti. 19.cit. Prema ovoj teoriji i autor djela. dok ovo pravo traje.na raskid ili izmjenu ve} zaklju~enog ugovora zbog postojanja okolnosti 893 „Za svako iskorištavanje autorskog djela od strane drugog lica. str. Citat prema: Jezdimir Mitrovi}. Odluka Vrhovnog suda Srbije G`-635/84. Vašington 1948. Citat prema: Dimitrije Mili}. op. . op. 80. 97. Citat prema: Vesna Besarevi}. kao njegov tvorac ima na njemu apsolutno i isklju~ivo pravo svojine.na naturalnu restituciju.. a koje je predstavljala reakciju na dotadašnje privilegije izdava~a. U ostvarivanju gra|ansko-pravne zaštite autorskih prava mogu se koristiti svi oblici tu`benih zahtjeva koje poznaje procesno pravo. 327 .na zaklju~enje glavnog ugovora po predugovoru. Presuda Vrhovnog suda Makedonije.cit.na zabranu daljnje povrede autorskih prava. str.nskom trajanju zaštite autorskih moralnih prava kada se i po isteku roka od 70 godina pojavi imovinski zahtjev za naknadu nematerijalne štete zbog povrede autorskih moralnih prava. „Poslije smrti autora. a ako testament ne postoji onda najbli`i srodnici”. autoru. str. a ako oni nisu u `ivotu.cit. Zna~i da su apsolutna i da djeluju erga omnes – prema svima. odnosno njegovim nasljednicima. odnosno njegovog nasljednika vezana su za li~nost pa ne mogu pre}i na drugog ugovorom o iskorištavanju. ukoliko je djelo izdao bez ugovora sa njima”. zahtjev za obnovu copyright-a za novi rok od 28 godina mo`e podnijeti bra~ni drug ili djeca autora. 94. . Howell H.konstitutivna tu`ba radi ostvarivanja prava autora: .893 Još u vrijeme liberalnog kapitalizma nastala je teorija svojine. The copyright law. op. pripada naknada”.cit. Autorska prava se.deklaratorna tu`ba upravljena: .kondemnatorna tu`ba upravljena: . Tri su osnovna modela gra|ansko-pravnih tu`bi: .

Osnov odgovornosti za povredu autorskih prava je krivica (~lanovi 158-163. U odnosu na tri osnovna modela tu`bi tu`beni zahtjevi se mogu definisati šire. . dok visina njene naknade predstavlja za svaki konkretan slu~aj fakti~ko pitanje. promijenjene okolnosti.tu`beni zahtjev za zaklju~enje glavnog ugovora. stav 1 ZOO). odnosno uspostavljanjem stanja koje je postojalo prije povrede autorskog prava.koje su utvr|ene Zakonom (npr. Svaka skrivljena povreda autorskog prava povla~i za sobom odgovornost štetnika za naknadu materijalne štete nosiocu autorskog prava. .tu`beni zahtjev za prestanak vršenja povrede prava. Tako tu`beni zahtjevi mogu biti upravljeni prema: . .tu`beni zahtjev za uništenje sprava i opreme ili preina~enje predmeta kojim je u~injena povreda autorskih prava. ošte}enje preko polovine. Štetnik treba da doka`e da šteta nije prouzrokovana njegovom krivicom. ZOO).tu`beni zahtjev za objavljivanje presude na trošak tu`enog u javnim glasilima.tu`beni zahtjev za naturalnom restitucijom. Vrste šteta su kao takve utvr|ene odredbama ZOO (~lanovi 154-209 ZOO).tu`beni zahtjev za izmjenu-reviziju zaklju~enog autorskog ugovora. Jedino treba razlikovati kod nepa`nje njena dva pojavna oblika: krajnju i obi~nu nepa`nju. Pored pobrojanih kao posredni tu`beni zahtjevi vezani za ostvarivanje i adekvatnu zaštitu autora i autorskih prava mogu se pojaviti i: . . . U vezi sa pitanjem nadoknade štete postavljaju se dva osnovna pitanja: vrsta štete i utvr|ivanje visine štete. Skrivljeno ponašanje podrazumijeva povredu autorskog prava namjerno ili iz nepa`nje. što zna~i da tu`ena strana trpi teret dokazivanja. uz ispunjavanje ostalih pretpostavki koje tra`i zakonodavac. 20.tu`beni zahtjev za zabranu radnje kojom se priprema povreda autorskog prava.tu`beni zahtjev za naknadu štete i . tako da }e se i u ovom slu~aju odgovarati za oba stepena krivice: i namjeru i nepa`nju. . .tu`beni zahtjev za utvr|ivanje da je odre|eno lice autor odre|enog autorskog djela.tu`beni zahtjev za raskid zaklju~enog autorskog ugovora i . a po osnovu zaklju~enog predugovora. Dalje 328 . da štetnik isplati manju naknadu nego što je visina utvr|ene štete. U pogledu vrste krivice zakonodavac je usvojio sistem pretpostavljene krivice (~lan 154. Ovu razliku podvla~i zakonodavac (~lan 191.tu`beni zahtjev za utvr|ivanje postojanja povrede autorskog prava. zelenaški ugovor. .tu`beni zahtjev zbog neosnovanog boga}enja. nemogu}nost ispunjenja). stav 2 ZOO) daju}i mogu}nost.

posjeduju posebna svojstva u odnosu na druga bilo fizi~ka. autorima. po jednom autorskom tabaku od dinara 500 isplati po jednom autorskom tabaku po dinara 8. da do|e uslijed razli~itih okolnosti koje su utvr|ene zakonom.894 894 „Mijenjaju se odredbe autorskog ugovora o djelu koji se odnosi na visinu autorskog honorara i obavezuje tu`ena izdava~ka organizacija da tu`iocima.11. op. tako da šteta treba da bude posljedica štetne radnje koju je preduzeo štetnik.šteta kao promjena u spoljnjem svijetu u vidu imovinske štete koja opet mo`e biti obi~na šteta i izgubljena dobit i kao nematerijalna šteta usljed povrede autorskih moralnih prava. za redigovanje i dopunu teksta knjige Vase Pelagi}a “Narodni u~itelj” koja je do`ivjela više izdanja. a s obzirom da i nosilac autorskog prava i pretpostavljeni štetnik. . bilo pravna lica. stav 1 ZOO). Citat prema: Dimitrije Mili}. godine i za naredna izdanja”.štetnik. stanje nu`de. 115-118. umjesto ugovorenog autorskog honorara u 1969. o ~emu je bilo rije~i kod pasivne legitimacije. god. izuzev nastupanja doga|aja koji se kvalifikuje kao nemogu}nost ispunjenja i viša sila. u slu~aju povrede autorskog prava.1985. god. a u odre|enim situacijama samo pravno lice. zelenaški ugovor (~lan 141 ZOO) i viša sila (~lan 177. To su: godine `ivota (~lan 160 ZOO). u pravilu.je potrebno da se ispune opšte pretpostavke obligacionog prava da bi se pristupilo utvr|ivanju visine štete: .cit.uzro~na veza kao veza izme|u štetne radnje i prouzrokovane štete. . str. mogao pozivati na neki od pobrojanih razloga za osloba|anje od odgovornosti. . tako|er. Radi se o specifi~nim pravnim situacijama koje mogu biti predmet posebnog projekta. Presuda Okru`nog suda u Beogradu P-904/82-84 od 21. odnosno lice koje je povrijedilo autorsko pravo. U pogledu osloba|anja od odgovornosti za prouzrokovanu štetu va`e. Razlozi za tra`enje izmjene (revizije) ugovornih odredbi ili raskidanja ugovora su: promijenjene okolnosti (~lanovi 133-136 ZOO). 329 . otklanjanje štete od drugog (~lan 161 ZOO). prekomjerno ošte}enje (~lan 139 ZOO). Razlozi za osloba|anje od odgovornosti kod gra|anskih delikta su vrlo specifi~ni u odnosu na oblast autorskog prava. opšta pravila obligacija sadr`ana u ZOO.protivpravnost štetne radnje je sadr`ana u krivici samog štetnika i povredi pravne norme i to zakonske i/ili ugovorne.štetna radnja ili gra|anski delikt koji se mo`e sastojati bilo u povredi zakona i/ili u povredi ugovornog odnosa i ugovorne discipline. nu`na odbrana. poslovna nesposobnost (~lan 159 ZOO). . Teško je pretpostaviti da bi se neki od štetnika. i to mo`e biti svako fizi~ko i pravno lice. Kod povrede ugovorne discipline do osloba|anja od odgovornosti mo`e. nemogu}nost ispunjenja (~lanovi 137-138 ZOO). Ujedno to su one okolnosti koje se uva`avaju jedino uz intervenciju nadle`nog suda.000 za izdanje iz 1980. a njihov uticaj treba da se procjenjuje od slu~aja do slu~aja. 21. tako|er. dozvoljena samopomo} (~lan 162 ZOO) i pristanak ošte}enika (~lan 163 ZOO).

a u slu~aju da se radi o tu`benom zahtjevu za naknadu štete. odgovorno lice je u obavezi da ostatak štete nadoknadi u novcu.10. Ovdje se radi o tzv. Presuda Vrhovnog privrednog suda br. 506/55 od 08. U slu~aju. pored potpune naknade štete. kod povrede autorskih prava. a radi se o iznosu koji je potreban da se ošte}enikova materijalna situacija dovede u ono stanje u kome bi se nalazila da nije bilo štetne radnje ili propuštanja. 93. tako|er. 41/98. na ime naknade štete isplatit }e se odgovaraju}i iznos novca. troškovi informisanja saradnika i poslovnih partnera i drugo. ima pravo na naknadu štete i po ovom osnovu (nematerijalna naknada štete)”. pripada ošte}enom. god. Visina naknade štete se utvr|uje. Nosiocu autorskog prava pripada pravo na potpunu naknadu štete (~lan 190 ZOO). Na~elni stav 39-te zajedni~ke sjednice svih sudova od 26.09. Pregled sudske prakse br. koristiti i u slu~aju povrede ugovorne discipline. Naravno da se metoda prisutna kod utvr|ivanja konkretne štete mo`e. u vrijeme donošenja sudske odluke. Ovaj vid štete se sastoji u razlici vrijednosti ugovorne obaveze u vrijeme zaklju~enja ugovora i vrijednosti u vrijeme neispunjenja ugovora. 289. s tim što se naknada za isti gubitak ne mo`e po oba zahtjeva kumulirati”. „Autor ~ije je autorsko pravo povrije|eno na na~in koji škodi njegovom ugledu ili ~asti. Posebna je metoda koja se zasniva na premisi da dobit koju je ostvario štetnik povredom autorskog prava. str. Ujedno se mo`e koristiti metoda putem koje se obra~unava iznos 895 Tako se kao troškovi mogu pojaviti i troškovi otkrivanja povrede autorskog prava i po~inioca povrede. naturalna restitucija nije mogu}a. Diferencijalna metoda podrazumijeva da se utvrdi i nov~ano iska`e razlika u imovini tu`ioca koja postoji kada se uporedi stanje u kom bi se njegova imovina nalazila da nije došlo do povrede autorskog prava sa stanjem u kome se njegova imovina nalazi poslije povrede autorskog prava. u pogledu vremena.. mogu}a u odre|enim situacijama a što }e ovisiti od vrste autorskog djela i vrste protivpravne radnje. da. godine.1988. prema okolnostima slu~aja. 330 . apstraktne štete i on se mo`e koristiti kod povrede autorskog prava uslijed povrede ugovorne discipline.Visina naknade štete obuhvata obi~nu štetu i izmaklu dobit. kao i pripadaju}e kamate.895 Zakonodavac. konkretnoj šteti.896 Prilikom odre|ivanja visine naknade štete mogu se koristiti razli~ite metode. Citat prema: Vesna Basarovi}. Kada naturalna restitucija ne mo`e da dovede do potpunog otklanjanja štete. propisuje i obavezu naturalne restitucije. Naturalna restitucija je. str. 896 „Osoba ~ije je autorsko pravo povrije|eno mo`e zahtijevati isplatu naknade štete kako po pravilima o uzrokovanju štete tako i po pravilima o sticanju bez osnova ako su ispunjeni uslovi za podnošenje oba zahtjeva. Drugi metod se sastoji u utvr|ivanju tzv. U slu~aju da se potra`uje nov~ani iznos (npr.cit. kamata }e se obra~unavati od dana podnošenja tu`be sudu. odnosno autoru. odnosno uspostavljanja stanja koje je postojalo prije nego što je šteta nastala. op.1955. neispla}eni autorski honorar) kamata se ra~una od dana kada se isplata odre|ene sume novca trebala izvršiti.

ta~ka a) . Tako je materija krivi~nog zakonodavstva regulisana na entitetskom nivou. Zadr`a}emo se samo na autorskim pravima. a u vezi sa potpunom naknadom štete. utvr|ena u ZAP-u. prenese ili na drugi na~in saopšti javnosti tu|e autorsko djelo na kojem je ozna~eno ime ili pseudonim autora ili na nedozvoljen na~in 897 Tako Kazneni zakon Republike Hrvatske (Narodne novine br. prika`e.898 Ovaj drugi metod je prisutan u našem pravnom sistemu. 898 Isti pristup ima i SRJ u Zakonu o autorskim i srodnim pravima („Sl. Ovim se metodom direktno sankcionišu odre|ene radnje. br. prika`e.pravna i administrativno-pravna za{tita autorskih prava 22.897 Drugi pristup ide za tim da se samim zakonom koji reguliše materiju autorskih i srodnih prava utvrde krivi~na djela koja predstavljaju povredu autorskih i srodnih prava. u`ivaju odgovaraju}i stepen krivi~no-pravne zaštite. blanketnim krivi~nim djelima koja su utvr|ena putem lex specialis (u ovom slu~aju i ZAP). list SRJ“. a koje imaju obilje`je bi}a krivi~nog djela. stav 1.kod pod svojim imenom ili pod imenom drugog objavi. Kaznene odredbe ZAP-a su sadr`ane u 16-oj glavi (~lanovi 120-123) i iste se odnose na zaštitu i autorskih i srodnih prava. Krivi~no . smatra autorskim djelom ili dozvoli da se to u~ini (~lan 120. predstavljaju i sastavni dio entitetskih krivi~nih zakonodavstava. 331 . Pošto se ZAP primjenjuje jedinstveno na teritoriji BiH onda u svakom slu~aju treba prihvatiti rješenje da blanketna krivi~na djela. 6. izvode. koje se u skladu sa ZAP-om. izvode. i pri ~emu ta krivi~na djela predstavljaju sastavni dio krivi~nog zakonodavstva. 24/98). Radi se o tzv.ko bez navo|enja imena ili pseudonima autora objavi. Ova posljednja metoda utvr|ivanja konkretne štete ~ini se najpribli`nijom i najadekvatnijom za primjenu u pogledu obra~unavanja visine prouzrokovane štete. 110/98) govori o „Povredi prava autora ili umjetnika izvo|a~a”. s obzirom da iste najviše odgovaraju zahtjevu zakonodavca iz ~lana 190 ZOO. Prvi na~in je da se u postoje}em krivi~nom zakonodavstvu regulišu. gledano komparativno. prenese ili na drugi na~in saopšti javnosti tu|e djelo. s tim što se isti reguliše na dva na~ina.uobi~ajene naknade koju bi tu`eni platio tu`iocu da je legalno iskorištavao autorsko djelo. s tim da slo`enost pravnog sistema na nivou cijele BiH uzrokuje odre|ene specifi~nosti. Zakonodavac je kao krivi~no djelo povrede autorskih prava predvidio slijede}a ponašanja: . ona djela koja se odnose na povredu prava autora i autora srodnih prava. a materija autorskih i srodnih prava jedinstveno za cijelu teritoriju BiH. Autorska prava. kao posebna grupa krivi~nih djela. ~lanovi 229-231.

a po~inilac je postupao sa ciljem pribavljanja te imovinske koristi ili prouzrokovanju te znatne štete. odnosno lica koje je ovlašteno dati odobrenje kada je to odobrenje potrebno.000. Prekršaj predstavlja vrstu posebnog deli899 Pobli`e vidjeti: „Pravna enciklopedija”.00 KM do 10. stav 1.unese dijelove tu|eg djela u svoje autorsko djelo ili dozvoli da se to u~ini (~lan 120. ili su nastali izvršenjem krivi~nog djela.00 KM ili kazna zatvora do 3 godine. u~ini dostupnim javnosti. Za ovaj kvalifikovani oblik protivpravnog ponašanja predvi|eno je izricanje kazne zatvora u trajanju od 6 mjeseci do 5 godina. str. izmijeni tu|e djelo (~lan 120. 1085-1091.00 KM. stavi u promet. umno`i. nagrdi ili na drugi na~in bez odobrenja autora.000.899 Njihova pravna priroda je sporna s obzirom da ih jedni smatraju „specijalnim krivi~nim djelima“ ili najlakšom vrstom krivi~nih djela.000.000. izobli~i.ko uništi.00 KM do 50. dok su po drugima to „upravno-kaznena djela“.000. Kao sankcija predvi|ena je nov~ana kazna u rasponu od 5. suprotno njihovoj zabrani. stav 1. stav 4). Kvalifikovani oblik opisanog krivi~nog djela postoja}e u onim slu~ajevima kada je izvršenjem krivi~nog djela pribavljena znatna imovinska korist ili je prouzrokovana znatna šteta. Posebna grupa zaprije~enih i sankcionisanih djela su prekršaji. Te`i. Za ovu grupu krivi~nih djela zakonodavac je zaprije~io nov~anu kaznu u iznosu od 5. zakonodavac je predvidio da }e se predmeti koji su bili namijenjeni ili upotrijebljeni za izvršenje krivi~nog djela. 1979. Ono se odnosi na lica koja bez odobrenja autora ili drugog nosioca autorskog prava. ta~ka c). Za ovo krivi~no djelo zakonodavac je predvidio i sankciju za lice kod koga se zateknu predmeti koji su bili namijenjeni ili upotrijebljeni za izvršenje ili su nastali izvršenjem opisanog krivi~nog djela. reprodukuje. Za ovaj oblik protivpravnog ponašanja zaprije~ena je sankcija u vidu nov~ane kazne od 5. Nov~ane sankcije za kvalifikovani oblik pobrojanih krivi~nih djela nisu predvi|ene. stav 1. ta~ka b) i . Beograd. uveze. moglo ili bilo du`no da zna. obradi ili na drugi na~in upotrijebi autorsko djelo. kod izvršenja ovog krivi~nog djela. prilagodi. oduzeti i uništiti (~lan 121. a po~inilac krivi~nog djela je postupao sa ciljem pribavljanja imovinske koristi ili prouzrokovanja štete.00 KM do 50. stav 3). 332 . Za ovaj kvalifikovani oblik protivpravnog ponašanja zaprije~ena je kazna zatvora u trajanju do 6 mjeseci (~lan 121. ta~ka a). Savremena administracija.000.00 KM ili kaznu zatvora do 3 godine. Kao posebnu posljedicu. prevede. a koje je to znalo. odnosno kvalifikovani oblik ovih djela }e postojati u slu~aju da se njihovim izvršenjem pribavi znatna imovinska korist ili se prouzro~i znatna šteta. U oblasti autorskih prava zakonodavac je kao krivi~no djelo predvidio još jedno ponašanje (~lan 121. iznajmi.

. izvede ili na bilo koji drugi na~in saop}i javnosti njegovo autorsko djelo. saop}i sredstvima javnog saop}avanja. prenese ili na drugi na~in saop}i javnosti tu|e autorsko djelo ili dopusti da se to u~ini. izvede.901 . reprodukuje ili umno`i. kada je takvo odobrenje prema odredbama ovog zakona potrebno ili. objavi. Prekršaji se od krivi~nih djela razlikuju po tome što je za njih zaprije~ena isklju~ivo imovinska sankcija (nov~ana kazna kao bud`etski prihod u korist dr`ave) i u pojedinim slu~ajevima zaštitne mjere. god. . bez autorizacije i u skra}enom obliku po~inio je takvim postupanjem povredu autorskih moralnih prava.bez odobrenja autora uništi. prika`e. str. prika`e. 333 . 29/86. sistemu odgovornosti i funkciji gonjenja. prilagodi. prika`e. str. skra}enju ili drugom mijenjanju djela.900 . suprotno njihovoj zabrani. kada je takvo odobrenje prema odredbama ovog zakona potrebno ili suprotno njihovoj zabrani. obradi ili na drugi na~in preradi autorsko djelo ili iskoristi djelo u bilo kojem drugom obliku. Kada je nesporno da je tu`enik sa`etak objavio bez dozvole i znanja autora. op. a u slu~ajevima kada se kao prekršioci javljaju pravna lica. izobli~i. Razlika u odnosu na krivi~na djela je i u tome što se kod krivi~nih djela kao odgovorna. osim ako autor `eli ostati nepoznat. Odluka Privrednog suda Hrvatske P` 782/90. snimi.bez odobrenja autora pod svojim imenom ili imenom drugog lica objavi.04. dok su to kod prekršaja pravno lice i fizi~ko lice. Ovakav zaklju~ak proizilazi i iz same stilizacije odredbi ZAP-a. Tako }e se za prekršaj kazniti pravno lice ako: . objavi. kao odgovorno lice u pravnom licu. emituje.bez navo|enja imena ili pseudonima autora.1985.cit.bez odobrenja autora ili drugog nosioca autorskih prava. izvede. uveze ili stavi u promet original ili umno`ene primjerke djela. . Dosljedno tome tu`iteljica ima pravo na naknadu štete zbog tako u~injene povrede u smislu ~lana 200 stav 1 ZOO. organizacije autora ili drugog pravnog lica specijalizovanog za ostvarivanje autorskih prava iz ~lana 87. Radi se o specifi~noj vrsti kaznenih djela koje se uvode kako bi se i u sferi autorskih prava postigla adekvatna zaštita. nagrdi ili na drugi na~in izmijeni autorsko djelo ili upotrijebi djelo na na~in kojim se vrije|a ~ast ili ugled autora. Razlike se ogledaju i u stepenu društvene opasnosti.bez odobrenja autora ili drugog nosioca autorskih prava organizacije autora ili drugog pravnog lica specijalizovanog za ostvarivanje autorskih prava iz ~lana 87. Presuda Višeg privrednog suda Hrvatske P`-478/85 od 23.kta koji su propisani odgovaraju}im zakonom i za koje su predvi|ene prekršajne kazne i zaštitne mjere. javljaju isklju~ivo fizi~ka lica. prevede. 95. 155. Pregled sudske prakse br. odnosno opisa bi}a ove vrste kaznenih djela. 901 „Autorska prava ~ine pravo autora da se usprotivi svakom deformisanju.. iznajmi 900 „Osoba koja je objavila djelo bez dozvole autora i bez oznake autorova imena povrijedila je time autorsko pravo bez obzira na to što je to u~inila na temelju ugovora sklopljenog sa osobom na koju je autor prenio pravo iskorištavanja djela”. Citat prema: Jezdimir Mitrovi}.

nov~ana kazna za odgovorno lice u pravnom licu u rasponu od 20. starateljstvo i sl. filmskog ili s njime izjedna~enog djela ili djela ugra|enog na fonogram. Pošto je oblast autorskih i srodnih prava o~igledno oblast od posebnog društvenog interesa kao prekršaj je sankcionisano i sprovo|enje zaštite autorskih i srodnih prava bez odobrenja Instituta (~lan 132 ZAP-a).nov~ana kazna za pravno lice u rasponu od 20.).00 KM. U slu~aju da je prekršilac pravne norme pravno lice. ako su imali odgovaraju}a ovlaštenja.000.000.000. s tim što }e ostvarivati pravo na regres prema pravilima obligacionog prava. .nov~ana kazna za pravno lice u rasponu od 5. 23. Ista situacija }e postojati i u slu~aju da 334 .00 KM do 20.000. i to: . u tom slu~aju odgovorno lice je to fizi~ko lice ili lice koje odgovara za to lice u slu~aju da to fizi~ko lice nema odgovaraju}u sposobnost (npr.00 KM i .nov~ana kazna za odgovorno lice u pravnom licu u rasponu od 5. eventualno izvršnim direktorima.00 KM. U ovom slu~aju zaprije~ene su slijede}e sankcije: .000. .000.00 KM do 50. Zakonodavac je predvidio i izricanje zaštitinih mjera (~lan 129 ZAP-a) koje se sastoje u oduzimanju predmeta koji su bili namijenjeni ili koji su bili upotrijebljeni za izvršenje prekršaja ili su nastali izvršenjem prekršaja i njihovom uništavanju bez obzira u ~ijem se vlasništvu nalaze.00 KM. Ako je povredu autorskog prava prouzrokovao radnik na radu u pravnom licu.00 KM do 50.000. Kvalifikovani oblik prekršaja }e postojati kada je neko od opisanih kaznenih djela u~injeno radi sticanja imovinske koristi (~lan 133 ZAP-a).00 KM do 200.000. odnosno zakonski zastupnik tog pravnog lica.00 KM. Ako je prekršilac pravne norme fizi~ko lice.za fizi~ko lice je zadr`an isti iznos nov~ane kazne i za ovaj kvalifikovani oblik protivpravnog ponašanja.000.000. odnosno predsjedniku uprave i. odgovorno lice }e biti statutarni.a ako prekršaj po~ini fizi~ko lice nov~ana kazna u rasponu od 5. za takve delikte }e odgovarati pravno lice. Sankcije su za opisana protivpravna ponašanja razdvojene. ograni~ena poslovna sposobnost.original ili umno`ene primjerke ra~unarskog programa. U svakom slu~aju radi se o direktoru u pravnom licu. S obzirom na prirodu autorskih djela mala je vjerovatno}a da se kao prekršioci jave lica koja nemaju poslovnu sposobnost.00 KM za odgovorno lice u pravnom licu i za fizi~ko lice. . Izricanje nov~ane kazne za ovakvo ponašanje predvi|eno je u jedinstvenom rasponu od 5.00 KM do 20. Pojam odgovornog lica se posmatra dvojako. godine `ivota.000.00 KM do 20.000. pa u okviru datih ovlaštenja izvršili povredu nekog autorskog prava.

urednik i glavni i odgovorni urednik…. Uopšteno govore}i. kod neovlaštenog izvo|enja: izvo|a~i i organizator izvo|enja. inspekcijskom ili nekom drugom kontrolnom organu ili nadle`nom ministarstvu unutrašnjih poslova. Ovu zaštitu obezbje|uju nadle`ni inspekcijski organi na opštinskom i kantonalnom nivou. Ovaj vid zaštite se preduzima i preventivno i represivno. operater projektora u bioskopu nisu po~inioci povrede prava koja je po~injena protivpravnim predstavljanjem djela ili prikazivanjem filma. “Primjera radi pasivno su legitimisani kod izdavanja plagijata: lice koje je sa~inilo plagijat. Nadle`nost ovih organa i mjere koje poduzimaju odre|eni su Zakonom o tr`išnoj inspekciji. br. br. vlasnika knji`are i prodavca. štampar i izdava~. Carinski zakon. pitanjem da li je on znao ili bio du`an da zna da rastura primjerke novina kojima se vrije|a tu|e autorsko pravo. 7. ZAP i opštih (kao zajedni~kih) odredbi Krivi~nog zakona („Sl. Za ova dva vida protivpravnog ponašanja utvr|ena je. novinskog urednika i slovoslaga~a. a u cilju zaštite autorskih prava. 335 . novine F BiH“. raznosa~a novina. Upravno-pravna zaštita autorskih prava je onaj vid zaštite koji preduzimaju organi uprave.je povreda autorskog prava izvršena na osnovu odluke nadle`nog organa u pravnom licu. a kada je rije~ o povredi prava protivpravnim ponašanjem i stavljanjem u promet autorskog djela. Ovdje je nedostatak pasivne legitimacije zasnovan isklju~ivo na terenu doktrine o adekvatnoj uzro~nosti. Carinske mjere se preduzimaju u slu~aju sumnje da predstoji uvoz ili izvoz robe proizve902 Interesantan stav se sre}e kod Slobodan Markovi} „Autorsko pravo i srodna prava”. kod neovlaštenog umno`avanja filmskih djela na videotrake: lice koje je naru~ilo kopiranje. Beograd 1999. Ista va`i i za slovoslaga~a u štampariji. razvodnik u pozorištu ili bioskopu. Radi se specijalnim zakonima u pogledu njihove primjene pošto je na nivou BiH ZAP-om predvi|eno preduzimanje odgovaraju}ih imovinskih mjera (~lanovi 116-119 ZAP-a). Pored ZAP-a i ovdje se primjenjuje specijalni zakon. kod neovlaštenog objavljivanja i izdavanja autorskog djela u novinama: izdava~.902 Zakonodavac je u pogledu nadle`nosti suda za vo|enje postupka za krivi~na djela i prekršaje uveo jednu novinu. Slu`beni glasnik. 363. u prvom stepenu. vjerovatno}a postojanja pasivne legitimacije zaposlenog proporcionalna je stepenu njihove samostalnosti u donošenju odluka prilikom izvršavanja njegovih radnih zadataka. lice koje je izvršilo kopiranje. Bitno je da se razumije da nedostatak pasivne legitimacije raznosa~a novina u slu~aju povrede autorskog prava stavljanjem u promet primjeraka novina nema veze s pitanjem vinosti. novine F BiH“. jasno je da postoji ogromna razlika izme|u npr. nadle`nost Suda Bosne i Hercegovine (~lan 134 ZAP-a). 47/98). tj. u principu smatra se da prodavac bioskopskih ili pozorišnih karata. Dalji postupak se vodi po slu`benoj du`nosti u skladu sa odredbama Zakona o krivi~nom postupku („Sl. Ovakvo rješenje govori i u prilog tvrdnje da su privredni prestupi samo jedna vrsta kaznenih djela koja se uvodi da bi se postigla i odgovornost pravnih lica za povredu autorskih prava. televizijskog urednika i kamermana. a podnesene nadle`nom tu`ilaštvu.pravna za{tita autorskih prava 24. Upravno . Odgovornost za povredu autorskih i srodnih prava nije uslovljena krivicom. 43/98). Sam postupak se pokre}e na osnovu prijave lica koje ima pravni interes. U tom smislu. str. prodavca na kiosku i sli~no.

Zakonom nije odre|eno. stav 1) . Postupak sa zaplijenjenom robom je regulisan odredbama Carinskog zakona („Sl. izme|u ostalog. alineja 2) . a ostvarena sredstva od prodaje predstavljaju bud`etski prihod. Zakon o tr`išnoj inspekciji je propisao inspekcijski nadzor od strane tr`išnih inspekcija i u oblasti zaštite autorskih prava (~lan 1).dene protivpravno.uvid i u sve druge objekte i dokumenta koji su po ocjeni tr`išnog inspektora od zna~aja za inspekcijski nadzor (~lan 11.uvid u rješenje o upisu u sudski registar. Nadzor. Sam postupak i procedure vezane za prodaju zaplijenjene robne regulisan je posebnim propisom Odlukom o na~inu prodaje carinske robe i rasporedu sredstava dobijenih prodajom te robe („Sl. ure|aja i opreme. 336 . stav 1. stav 1). kao organi uprave koje se formiraju na svim nivoima dr`avnog – entitetskog organizovanja. Za pretpostaviti je da se radi o nadzoru nad radom Instituta. stav 1. stav 1). kantonu i Federaciji. samostalne radnje i druga pravna i fizi~ka lica. 5/96). Predmetna roba se mo`e zadr`ati od strane nadle`nog carinskog organa pod uslovom da nosilac autorskog prava u~ini vjerovatnim da bi uvozom ili izvozom robe bilo povrije|eno isklju~ivo autorsko pravo. alineja 10). odnosno odobrenje za rad (~lan 11. isprava. kod povrede autorskih prava. Ovlaštenja inspekcijskih organa su brojna pa. Takva roba podlije`e prodaji putem javne licitacije. br. gradu. prava industrijske svojine i drugih potencijalnih i licencnih prava (~lan 11. tehni~kih unapre|enja i znakova kvaliteta (~lan 5. diskova sa informacijama. zate~ene predmete i robu…. nadle`na carinarnica }e izvršiti pljenidbu zadr`ane robe. a analogijom se mo`e zaklju~iti da se pod ovim podrazumijeva i nadzor nad radom organizacija koje su dobile odobrenje Instituta da se bave zaštitom autorskih prava u skladu sa odredbama ZAP-a. U svakom slu~aju. poslovnih knjiga. zahtjev bi se mogao uputiti bilo opštinskom. odnosno kontrolu obavljaju tr`išne inspekcije. br. ostvaruju pravo na: . Kaznene odredbe Carinskog zakona spadaju uopšte me|u najbrojnije i odnose se na krivi~na djela (~lanovi 334-338). (~lan 11. i to kao: privredna društva. privredne prestupe (~lanovi 339341) i prekršaje (~lanovi 342-369).izricanje upravnih i drugih mjera (~lan 7. 3/95 i 9/96). novine F BiH“. . Upravno-pravne mjere u vezi sa zaštitom autorskih prava najefikasnije treba da sprovode inspekcijski organi.uvid u dokaze o pravu na korištenje autorskih prava. dokumenata i ugovora. alineja 7) . U slu~aju da se prednje u~ini vjerovatnim. Subjekti koji mogu biti kontrolisani odre|eni su u najširem obimu. bilo kantonalnom inspekcijskom organu u formi prijave. novine F BiH“. 2/95. i to u opštini. Koji organ bi konkretno bio zadu`en za zaštitu autorskih prava. ali je propisano da Federalni organ tr`išne inspekcije obavlja neposredni nadzor i u oblasti zaštite i izuma. stav 1.pregled poslovnih i pripadaju}ih prostorija.

stav 1. stav 1) Pored pobrojanog inspektori Finansijske policije su ovlašteni i na podizanje krivi~ne prijave u slu~aju. Prvi se odnosi na zaštitu koja se ostvaruje u okviru pravnih lica.izvrše pregled prostorija. tr`išni inspektor je u obavezi da odmah. Tako su inspektori Finansijske policije ovlašteni da: . stav 1. stav 1 Zakona). br.privremeno oduzmu robu (~lan 9. alineja 2). a vezano za ostvarivanje imovinsko-pravnih ovlaštenja za autorska djela stvorena u radnom odnosu. Pod upravno-pravne mjere zaštite autorskih prava mogu se podvesti i mjere i aktivnosti koje je ovlaštena da preduzima i Finansijska policija.00 do 8. alineja 6).zabrane vršenje odre|enih radnji (~lan 9. . . stav 1). ure|aja i opreme (~lan 9.000. 2/95). Radno.privremeno oduzmu novac. stav 1. robe. privredni prestup ili krivi~no djelo. Kazne su zaprije~ene u raspon od 2. u svakom slu~aju. Radno-pravna zaštita autorskih prava mo`e se posmatrati u dva pravca. Iz ovih ovlaštenja tr`išnih inspektora vidljivo je da se.00 – 4.000. Tr`išni inspektori su ovlašteni i na privremeno oduzimanje predmeta kojim je po~injeno krivi~no djelo. . odnosno ako se radi o davanju neta~nih podataka (~lanovi 28-31). alineja 1). Drugi pravac se odnosi na preduzimanje 337 .000. odnosno prijavu za pokretanje postupka zbog privrednog prestupa.privremeno zabrane obavljanje djelatnosti (~lan 12.U slu~aju da se prilikom vršenja kontrole utvrdi da je povredom propisa u~injen prekršaj. I ovaj vid upravno-pravnih mjera mo`e biti direktno upravljen na zaštitu autorskih prava. novine F BiH“. Vrlo širok dijapazon mjera i ovlaštenja inspektora Finansijske policije daje mogu}nost vrlo efikasne zaštite isto kao u slu~ajevima postupanja tr`išnih inspektora. stav 1. ona odnose i na ona djela koja su upravljena na povredu autorskih prava. privredni prestup ili prekršaj (~lan 22. odnosno krivi~nog djela (~lan 21. vrijednosne papire. . . alineja 8). predmete i drugu dokumentaciju koja mo`e u prekršajnom ili krivi~nom postupku poslu`iti kao dokaz (~lan 11. a najkasnije u roku 3 dana podnese zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.00 KM. 8.000. U pogledu nov~anih kazni Zakon propisuje kazne za prekršaje ako se tr`išnom inspektoru ne omogu}i nadzor i ako se uskrati davanje tra`enih podataka. stav 1). a u skladu sa odredbama Zakona o finansijskoj policiji („Sl. odnosno u drugom slu~aju od 1.pravna za{tita autorskih prava 25. da prilikom vršenja kontrole utvrde da uo~ene protivpravne radnje imaju obilje`je krivi~nog djela (~lan 17).00 KM.privremeno zatvore radnju (~lan 2.

Pod ovom vrstom djela se ne podrazumijevaju djela koja su stvorena po osnovu ugovora o djelu. a vezano za zaštitu autorskih prava. kao momenat stvaranja autorskog djela mo`e se uzeti momenat kada je autor predao djelo poslodavcu. pa autor djela koje je stvoreno u radnom odnosu. a nemaju svojstvo izdava~a. izdava~i). a s obzirom da postoji realna mogu}nost da se vrši neovlašteno umno`avanje autorskih djela i njihovo stavljanje u promet. ako to ugovorom nije druga~ije utvr|eno. Drugi izuzetak ide u prilog autora i on se odnosi na sabrana djela. ako to ugovorom nije isklju~eno. U pogledu ovakvog postupanja od strane fizi~kih lica. a pod uslovom da su ispunjene sve pretpostavke za njegovo izdavanje. Ovakav zaklju~ak proizilazi iz odredbi Zakona (~lan 27. Tako je poslodavac nosilac imovinskih prava. i takvo djelo je stvoreno za pravno lice kod koje je autor u radno-pravnom statusu (odnosu) i koje ga za to pla}a. Kod „ostalih“ autorskih djela. stav 2 ZAP-a). Radi se. Što se ti~e autorskih moralnih prava ona ostaju nepromijenjena. pri ~emu se radi o djelu koje je stvorio posloprimac u izvršavanju svojih radnih obaveza ili po uputstvima poslodavca. Mnoga autorska djela se stvaraju u radnom odnosu. Ovaj aspekt radnopravne zaštite autorskih prava odnosio bi se i na ona pravna lica koja se bave poslovima umno`avanja (kopiranja). Prvi aspekt radno-pravne zaštite odnosi se na autorska djela stvorena u radnom odnosu. ili neki drugi oblik uslu`nog organizovanja. U vezi sa ra~unanjem roka od 5 godina. koja su stvorena po osnovu ugovora o djelu. a na osnovu analogije. Imovinska autorska ovlaštenja poslodavca prestaju protekom roka od 5 godina od dana kada je djelo stvoreno. s obzirom da u takvoj situaciji postoji pove}an stepen opasnosti da do|e do neovlaštene upotrebe autorskih djela. Izuzetak od prethodnih pravila predstavljaju dva specifi~na autorska djela. Kod ovoga vida radno-pravne 338 . javlja kao subjekt koji neovlašteno umno`ava i stavlja u promet autorska djela. Radi se o zakonskoj pretpostavci ukoliko ugovorom o radu nije nešto druga~ije ure|eno. pri objavljivanju svojih sabranih djela. ali vremenski ograni~eno za period od 5 godina od dana kada je autorsko djelo završeno. ono je zaprije~eno kao krivi~no djelo (~lan 121 ZAP-a) o ~emu je ve} bilo govora. Ovaj problem se posmatra neovisno od problema kada se samo pravno lice.odgovaraju}e zaštite u okviru specijalizovanih pravnih subjekata. s obzirom da je propisano da i kod ugovora o djelu autorska imovinska prava pripadaju naru~iocu. na ra~unarskim programima i bazama podataka. Imovinska prava po osnovu autorskog djela stvorenog u radnom odnosu pripadaju poslodavcu. štampanja i sli~nog. obi~no. mo`e da koristi to djelo i bez saglasnosti poslodavca. Ovakva mogu}nost se mo`e isklju~iti ugovorom o radu. i po preteku roka od 5 godina. o onim pravnim subjektima koji se bave stavljanjem u promet autorskih djela (npr. sva autorska prava pripadaju autoru.

Što se ti~e radno-pravnih mjera iste trebaju biti normirane u pojedina~nom ugovoru o radu zaklju~enom izme|u poslodavca i autora (zaposlenika). prema zakonskim odredbama. odnosno dejstvo ove zakonske odredbe. a od strane pravnog lica. U protivnom radilo bi se o ugovoru o djelu. Pravno lice }e imati pravo regresa prema svom radniku. krivi~no-pravnim i upravno-pravnim ovlaštenjima a u pogledu zaštite imovinskih prava. Predmetni rok se ugovorom o radu ne bi mogao produ`iti i takva odredba ne bi proizvodila pravno dejstvo. Ova sredstva stoje na raspolaganju naspram autora i svih tre}ih lica. a sam radnik. Ugovor o autorskom djelu ne bi mogao sadr`avati takvu odredbu. pošto za zaklju~enjem istog nema potrebe. u okviru roka od 5 godina. u ovisnosti od karaktera djela mo`e da odgovara u krivi~nom ili prekršajnom postupku. Posmatrano striktno poslodavac ima pravo na sva imovinska ovlaštenja u periodu od 5 godina tako da mu na raspolaganju stoje sva zakonska sredstva zaštite njegovih prava. 339 . ukoliko se ispune zakonske pretpostavke. Drugi aspekt radno-pravne zaštite odnosio bi se na mjere koje treba da se preduzimaju u okviru specijalizovanih pravnih lica koja se bave poslovima izdavaštva. Radi se o autorsko-pravnim (gra|ansko-pravnim). povrijedi autorska prava. pa je pretpostavka da je to djelo stvoreno u izvršavanju redovnih radnih obaveza. U tom slu~aju opet }e postojati opisana odgovornost pravnog lica i odgovornog lica. štampanja i drugih oblika umno`avanja pisanih materijala. Odgovorno lice u pravnom licu bi. Druga je situacija ako radnik u takvom pravnom licu. tako da poslodavcu za period od 5 godina pripadaju sva imovinska prava. da autor ostvaruje dio svojih imovinskih prava. U slu~aju da se takvom nedozvoljenom aktivnoš}u bavi samo pravno lice postoja}e prekršajna odgovornost i upravno-pravna odgovornost pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu. Ugovorom o radu taj bi se rok. Pretpostavka je da ta pravna lica raspola`u sa tehni~kim mogu}nostima koje im omogu}avaju da izvrše neovlašteno umno`avanje autorskog djela. tj. moglo da podlije`e i krivi~no-pravnoj odgovornosti. materijalnim sredstvima poslodavca. odnosno radno-pravno prema pravnom licu u kome je bio zaposlen. mogli isklju~iti. U pogledu prava regresa pravnog lica prema odgovornom radniku primjenjivat }e se klasi~na pravila obligacionog prava vezano za odgovornost i naknadu štete. neovlaštenom upotrebom opreme. jer se radi o specifi~nom djelu koje je nastalo uslijed propuštanja. Radi se o autorskom djelu stvorenom u radnom odnosu.zaštite zakonska je pretpostavka da je autorsko djelo stvoreno na osnovu rada u okviru radnog odnosa. potpadao pod drugi re`im ostvarivanja imovinskih autorskih prava. Generalno posmatrano ne postoji zakonska smetnja da se autor odrekne svojih imovinskih prava u korist poslodavca ili izdava~a. bez obzira na zakonsku formulaciju. kao što i ne postoji smetnja. rok skratiti. a koji bi.

umno`avanje.Autor zadr`ava sva prava po osnovu ovog djela. ta~ka g).Sva imovinska autorska prava po ovom djelu pripadaju izdava~u. Bilo koji oblik upotrebe ovog djela bez saglasnosti autora predstavlja krivi~no djelo. stav 1. . 340 . . Ni`e se daju primjeri pojedinih vrsta klauzula vezano za upozorenje. . štampanje. izuzev pod uslovima iz ~lan 50. . neozna~avanje autora. Niti jedan dio ove publikacije ne mo`e biti reprodukovan u bilo kom obliku bez prethodne pismene dozvole autora. . Primjeri pojedinih klauzula o zabrani povreda autorskih prava 26.Reprodukcija.Svaka neovlaštena upotreba ovog djela (kopiranje. stavljanje u promet bez saglasnosti autora) predstavlja krivi~no djelo. stav 1 ta~ka a) i ~lan 51. odnosno zabranu neovlaštene upotrebe autorskih prava. Niti jedan dio ove publikacije ne mo`e biti reprodukovan u bilo kom obliku bez prethodne pismene dozvole izdava~a.Bilo koji oblik neovlaštene upotrebe ovog autorskog djela predstavlja krivi~no djelo.9. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH. . .Iskorištavanje ovog autorskog djela bez saglasnosti autora predstavlja krivi~no djelo. umno`avanje i stavljanje u promet ovog djela bez saglasnosti izdava~a predstavlja krivi~no djelo. .Reprodukcija.Sva autorska prava po ovom djelu su zadr`ana. umno`avanje i stavljanje u promet ovog djela bez saglasnosti autora predstavlja krivi~no djelo.

U vezi sa pravnom prirodom pravnih lica postoje brojne teorije.906 2. Samo fizi~ko lice nije sposobno da izvede takve poduhvate.905 Sa stanovišta ove pravne discipline nisu nam tako interesantne.VI TIPOVI PRIVREDNIH DRU[TAVA I OBLICI KORPORATIVNE ODGOVORNOSTI903 1. str. Napuštanjem koncepcije organizovanja privredne aktivnosti u re`imu društvene svojine putem organizacija udru`enog rada stvorile su se pre903 Autor ovog poglavlja je u cijelosti prof. ali tako da odre|ene pravne posljedice nisu ura~unate njima nego cijeloj organizaciji koja se naziva pravno lice. Pravni poredak mo`e nekoj društvenoj tvorevini priznati svojstvo pravnog subjekta. Zagreb. Pravo privrednih dru{tava 1. Postojanje organizovanih oblika obavljanja ljudske aktivnosti je i istorijska kategorija. nositelja prava i obaveza. a posmatrano istorijski ni socijalisti~ki oblici društvenog i dr`avnog ure|enja nisu mogli zaobi}i ovaj na~in organizovanog vo|enja privrednih aktivnosti. str.904 Priznavanje svojstva pravnog lica pojedinim ljudskim tvorevinama i kreacijama je rezultat zahtjeva privredne prirode. Beograd 2001. Narodne novine. Budimir Košuti}. 341 . „Slu`beni list SR“. 1998. Dragan Mitroiv}: „Uvod u pravo“. tj. dr Veljko Trivun. Ovo se odnosi na sve oblike vo|enja biznisa. 904 Martin Vedriš i Petar Klari}. 40-47. 906 Radomir Luki}. od fizi~ke osobe. Obavljanje bilo kog oblika organizovane aktivnosti koja za posljedicu ima potrebu pravnog ure|enje obavljanja takve aktivnosti povla~i za sobom potrebu normiranja takvog ljudskog djela. iako je takva tvorevina potpuno razli~ita od ~ovjeka. ali i zahtjeva koji se mogu okarakterisati kao sociloški jer su vezani za potrebu politi~ke vlasti da stavi pod kontrolu sve ove oblike organizovanja kako bi se isti posmatrali i tretirali i sa fiskalnog aspekta. Suština pravnog lica sastoji se u tome što su to društvene organizacije u kojima u~estvuje više ljudi koji vrše izvjesna ovlaštenja i du`nosti. 437. Ono što se doima bitnim jeste potreba da se u tr`išnoj privredi pojedini poslovni poduhvati ne mogu izvesti sa svojstvom fizi~kog lica. Ibidem. str. 905 Pobli`e vidjeti. „Gra|ansko pravo“. 37.

egzistiranje posebnih oblika organizovanja koji se podvode pod re`im lex speicalis su samo neki od razloga koji daju za pravo da ova meterija zavrje|uje zasebnu obradu. i to kao: . Izdvajanje iz materije poslovnog ili privrednog prava. imaju namjeru da se bave vo|enjem nekog oblika biznisa. Zagreb. stavovi. Vrste privrednih društava su odre|ene principom numerus clausus. doktrine. razvoj berzanskog poslovanja. pak. re`im odgovornosti. Pojedina rješenja se pojavljuju. ali brojna zakonska rješenja. organizaciju. „Pravo društava“. odnosno razdvajanje pojedinih pravnih materija uslovilo je potrebu sveobuhvatnog tretiranja isklju~ivo privrednih društava. odnosno rješenja. jedno~lanog društva. Period razvoja prava društava je dosta kratak da bi mogli govoriti o njegovoj ekstenzivnosti. pojava privatizacionih i investicionih fondova. knjiga prva. a da se ne pozna ni osnovni ratio donošenja pojedinih zakonskih i podzakonskih akata.dioni~ko društvo. kao i pravila vezana za organizovanje društava sa više ~lanova. a koji su na ovim prostorima u periodu iza drugog svjetskog rata bili nepoznanica.društvo ograni~ene odgovornosti.1 Pojam prava privrednih dru{tava 3. . Razli~itost pojavnih oblika privrednih društava. Poznavanje osnovnih rješenja u zakonodavstvu poslovnog okru`enja postalo je jedan od imperativa svih onih koji se danas bave. 1.907 Najburniji razvoj do`ivjela je zakonodavna meterija. Organizator. 342 . Op}i dio. Razlog le`i u ~injenici da i jedno~lana društva prilikom njihovog organizovanja prolaze sve faze. Pravo privrednih društava ure|uje sistem i re`im normi kojim se propisuju na~in organizovanja i zaštite interesa lica koja su se organizovala u formi privrednog društva radi obavljanja zakonom dopuštene djelatnosti. odnosno da se da osvrt na uporednopravna rješenja. kao i uslovi i na~in prestanka njihovog postojanja.tpostavke da se pravo privrednih društava tretira kao zasebna pravna disciplina. Sve ve}a internacionalizacija poslovanja name}e nu`nu potrebu da se posebno analiziraju. Ova konstatacija se odnosi i na slu~ajeve kada se organizovanje vrši i u formi tzv. rad. 1999. 4. Reforma privrednog zakondavstva koja je zapo~ela s kraja prošlog vijeka dovela je do toga da su se po~eli konstituisati novi pravni instituti. ili. 907 O pojedinim istorijskim aspektima prava društava pobli`e vidjeti u: Jakša Barbi}. sudske prakse govore nam u prilog tvrdnje da su sasvim opravdani napori da se pravo društava tretira kao jedna zasebna pravna disciplina ne u nastajanju nego u njenom punom razvoju. Pravo privrednih društava time obuhvata skup pravila kojima se ure|uju: pravila vezana za njihovo organizovanje.

Zakon o društvima za osiguranje u privatnome osiguranju („Sl. Klasifikacija privrednih društava bi}e posebno izlo`ena u okviru odjeljka vezano za pojam javnog preduze}a. glasnik RS“. o finansijskom sektoru. novine Federacije BiH“. bi}e citiran kao: ZOP („Sl. 66/02. bi}e citiran kao: ZOP („Sl. 50/03.društvo neograni~ene solidarne odgovornosti i . br. a društva lica kao: . Zakon opreduze}ima. i 38/03). br. 62/02. prije svega. novine Federacije BiH“. Posebni zakoni su. 70/04) 343 .911 Pojam privrednog društva treba razlikovati od pojma društva koji je puno širi pojam koji u sebi uklju~uje i druge oblike organizovanja više ljudi u formi pravnog lica kako bi se 908 Zakon o privrednim društvima. br.komanditno društvo koje mo`e biti „obi~no“ komanditno društvo i komanditno društvo na dionice ako mu je osnovni kapital izdjeljen na dionice. Zakon o privatizacionim investicionim fondovima („Sl.komanditno društvo. zakonima koji se imaju smatrati za lex specialis. novine Federacije BiH“. 48/01 i 58/02). propisali i njihov obavezni oblik organizovanja u formi dioni~kog društava. 910 Pored ovog pojma koristi se i pojam javno trgov~ako društvo. 911 Zakon o bankama („Sl. i to o depozitnim organizacijama-bankama. 44/02. broj 24/00). U Republici Srpskoj909 Zakonom je predvi|eno postojanje dva oblika preduze}a i to: privredno društvo i javno preduze}e. kao i posebnih oblika organizovanja. 41/98. 27/02. 39/98. 45/00. odnosno akcije.orta~ko društvo i . Zašto baš dioni~kog društva bi}e posebno rije~i. 24/05). 5. bez obzira na postojanje lex specialis i ti oblici moraju biti organizovani u jednoj od ~etiri pobrojane forme. br. Sistematika entitetskih zakona je ista samo što je orta~ko društvo u ZOP-u pandan društvu neograni~ene solidarne odgovornosti910 prema ZOPD i razlika je u tome što ZOP ne poznaje postojanje komanditnog društva na dionice. 24/98. Radi se.akcionarsko društvo i . 2/02.. ~ak. 6/02 i 29/03). 62/02.društvo sa ograni~enom odgovornoš}u. 66/02. 23/99. br. Za ove oblike organizovanja zna~i postoje posebni propisi. Zakon o mikrokreditnim organizacijama („Sl. novine Federacije BiH“. 36/99. novine Federacije BiH“. Poseban je slu~aj organizovanje privrednih društava prema posebnim propisima. i 38/03) 909 Zakon o preduze}ima. br. glasnik RS“. sektoru osiguranja i investicionim fondovima. 24/98. No. Postojanje ili uvo|enje nekog drugog tipa društva izvan onih koji su kao takvi utvr|eni Zakonom908 nije mogu}e. 36/00. Društva kapitala se osnivaju kao: . 32/00. Privredna društva se osnivaju kao društva lica ili kao društva kapitala. bi}e citiran kao: ZOPD („Sl.

Njihovo organizovanje u nekom od oblika personalnih društava je neprihvatljivo s obzirom na osnovnu „filozofiju“ osnivanja ovih društava i njihov dominantno personalni karakter. javnim preduze}ima914 koja su organizovana radi zadovoljavanja odre|enih javnih servisa ili su organizovana zbog potrebe jedinstvenog funkcionisanja odre|enih tehnoloških i tehni~kih sistema ili se. strana 5 koji pod društvima podrazumijeva: ortakluk prema Zakonu o obligacionim odnosima.osnovi prava i obligacija. prava i obaveze ~lanova. radi o preduze}ima koja još nisu privatizovana. kod tre}e kategorije. odgvornost za obaveze. Ova društva time imaju dvostruko ozna~avanje: javno preduze}e dioni~ko društvo ili društvo ograni~ene odgovornosti. novine Federacije BiH“. Pravni faklutet Univerziteta u Sarajevu. str. str. I ova preduze}a posluju u formi privrednog društva samo što imaju i posebnu odrednicu da se radi o javnim preduze}ima samo u jednoj od formi tzv. poreske obaveze. U`e poimanje privrednih društava je opravdano iz više razloga. 8/05) 915 O oblicima privrednih društava vidjeti kod profesor Šefkija ^ovi}. društvo za uzajamno osiguranje i njegovo preddruštvo prema Zakonu o osiguranju i zadruga i zadru`ni savez i njihova preddruštva prema Zakonu o zadrugama. Sarajevo 2003.913 Osnovni cilj organizovanja privrednih društava je sticanje profita dok je kod ostalih tipova društava cilj zadovoljavanje odre|enih interesa koji nemaju karakter sticanja zarade. trgova~aka društva prema Zakonu o trgova~kim društvima. Obavljanje privredne djelatnosti na komercijalnoj osnovi je dodatni razlog koji je prisutan i kod onih oblika organizovanja koji u svojoj vlasni~koj strukturi imaju dominantan dr`avni kapital. 913 O osnovnim kriterijima za odre|ivanje subjekata u doma}em pravu vidjeti kod prof. „Poslovno pravo“. ustrojstvo organa. rad i prestanak privrednih društava. motivi osnivanja. br. op. na~in funkcionisanja i nadle`nosti pojedinih organa. Predmet ove pravne discipline su pravila vezana za: organizovanje. društava kapitala. pravila vezana za finansijsko poslovanje. Ekonomski fakultet u Sarajevu.zadovoljili odre|eni interesi. korporativno upravljanje. „Poslovno pravo . 95.915 7. Svi ovi elementi bi}e izlo`eni posebno. Iskazivanje dobiti se time name}e kao jedan od osnovnih i temeljnih kriterija njihove distinkcije u odnosu na ostala društva. 39. Njegova misija. na~in organizovanja. Bez namjere da se ve} sada ulazi u sisematizaciju privrednih društava mo`e se zaklju~iti da pravo privrednih društava predstavlja samostalnu pravnu disciplinu kojom se ure|uju sva bitna pitanja za osnivanje. 344 .912 6. dr Miloš Trifkovi}. dr Mili} Simi} i prof. tajno društvo prema Zakonu o trgova~kim društvima. cit. privredna/trgova~ka društva“. Radi se o tzv. Prvo obilje`je da se radi o javnom preduze}u govori nam da se radi o takvom obliku organizovanja sa dominantno dr`avnim kapitalom. dok drugo odre|enje govori u kojoj organizacionoj formi je to preduze}e organizovano i registrovano. iskazivanje i obra~un dobiti. Cilj ili misija zbog kog se osniva pojedino društvo je osnov razlikovanja privrednih od ostalih vrsta društava. statusne promjene i na~in prestanka postojanja privrednih društava. 912 Vidjeti kod Jakša Barbi}. 914 Zakon o javnim preduze}ima u Federaciji BiH („Sl. pravila vezana za ste~aj i redovnu likvidaciju su neki od razloga koji opravdavju distinkciju. Materija treba da obuhvati sva relevantna pitanja. 1999.

pru`anje usluga javnog prevoza itd. dioni~ko društvo ili društvo ograni~ene odgovornosti. Pojam privrednog dru{tva 8. Osnovni od njih su: vrsta djelatnosti. 917 Pobli`e vidjeti Nomenklaturu djelatnosti u Federaciji BiH („Sl. obavljaju radi sticanja profita. Da bi odre|eni subjekt prava dobio karakter privrednog društva irelevantno je koju vrstu djelatnosti obavlja. novine Federacije BiH“. predškolski odgoj. Privredno društvo je subjekt prava koji je organizovan po posebnim pravnim propisima. npr. broj 6/95. Posebno je pitanje tzv. S toga je. Pru`anjem npr. u ovom drugom slu~aju. op. danas prihvatljivije korištenje pojma privrednog društva u njegovom širem smislu. 22/04). ^injenica je da se danas. privredno društvo je takav oblik organizovanja koji je organizovan radi obavljanja privredne djelatnosti.917 Da bi dobili svojstvo privrednog društva subjekt prava se mo`e baviti i djelatnoš}u koja se mo`e smatrati kao proizvodna. 345 .916 Pojam privrednog društva mo`emo posmatrati u u`em i u širem smislu. Naravno. Privredno dru{tvo 2. komunalnih usluga se mogu baviti javne kompanije ili „privatna“ privredna društva kojima su ti poslovi povjereni na osnovu koncesije ili u re`imu javnih nabavki. U tom kontekstu je mo`da prijem~ljiviji pojam trgova~kog društva. da se temelji na pravnom poslu kao osnovi udru`ivanja i da je usmjerena postizanju zajedni~kog cilja. o~igledno. cit. javnih kompanija koje imaju tzv. Ovakvo poimanje pojma privrednog društva je danas prevazi|eno s obzirom da je klasi~na podjela na privredne i neprivredne djelatnosti prevazi|ena. Šta sve podrazumijeva ovaj širi pojam ovisno je od više faktora. strana 107 pod pojmom društva podrazumijeva privatno pravnu zajednicu za koje moraju biti ispunjene tri kumulativne pretpostavke: da je posrijedi udru`enje osoba kao pravna zajednica. U u`em smislu. koji su organizovani radi obavljanja privredne djelatnosti i sticanja profita. Lege artis posmatrano bitno je jedino da li je upisana djelatnost u skladu sa nomenklaturom djelatnosti.2. karakter osniva~kog kapitala i ciljevi osnivanja privrednog društva. obrazovanje. kao opšti pojam naspram pojma privredno društvo. ili da to radite kao javno pravna ustanova organizovana sa svojstvom pravog lica ali ne radi sticanja profita. Opredijeljenost terminu privredno društvo je više posljedica korištenja legislativne terminologije nego suštinskog opredjeljenja. Tako Jakša Barbi}. da se takve vrste poslova. uslu`na ili neka druga vrsta. konsalting usluge. dopušteni dom916 Postoje razli~ite definicije i shvatanja pojma privrednog društva. U obzir mogu do}i npr. Ona mogu biti organizovana kao privatno pravna ili javno pravna privredna društva u ovisnosti od ~injenice ko im se javlja kao osniva~ te koju vrstu djelatnosti obavljaju. poslovima visokog obrazovanja mo`ete da se bavite kao privredno društvo tipa npr. a u cilju sticanja profita. vrsta osniva~a.1. 9.

919 ZOP to ~ini na kra}i na~i definišu}i da je preduze}e pravno lice koje obavlja djelatnost radi sticanja dobiti. poslovanje i uopšte ponašanje odvija pod posebnim pravnim propisima i pravilima u odnosu na rad i ponašanje fizi~kih lica. stav 1 i 5 ZOP. No. Naravno. Ova obilje`ja moraju biti ispunjena kumulativno. a pod djelatnoš}u se podrazumijeva proizvodnja i promet robe i vršenje usluga na tr`ištu. U svemu poseban tretman i mjesto zauzima i jedan poseban pravni odnos izme|u ~lanova. 919 ^lan 2 ZOPD 920 ^lan 1. ali bez obzira na ~injenicu sve ~eš}eg osnivanja jedno~lanih društava radi se o odnosu korporativne prirode kada se rad. Ovaj odnos je donekle specifi~an kod jedno~lanih društava. javnih privrednih društava koji posluju kao bud`etske institucije. imaju isti tretman kao i ostala privredna društva. 918 Radi se poslovima proizvodnje i distribucije elektri~ne energije. da se postojanje ovih oblika organizovanja subjekata prava ne mo`e zanemariti.918 One tako|er posluju kao i ostala privredna društva a radi sticanja profita. Ono što je još interesantno da i ovi subjekti posluju i rade pod istim pravnim propisima kao i kod ostalih privrednih društava. Ovim se cilj osnivanja pojavljuje kao osnovno pravno obilje`je privrednog društva. Na njihov rad i poslovanje primjenjuju se istovjetni pravni propisi vezani za iskazivanje rezultata poslovanja i oporezivanje kao i kod ostalih privrednih društava. njihov osnovni cilj je zadovoljenje odre|enih potreba stanovništva i dr`avne zajednice. odnosno za tre}a lica.920 10. odnosno dobiti. 921 Ovo se posebno odnosi kod iskazivanja rezultata poslovanja i kod obra~una i izmirivanja poreskih obaveza. o~igledno. Pitanje profitabilnosti poslovanja mo`e biti predmet posebnog razmatranja iz razloga postojanja sve ve}eg broja tzv. poštanskim uslugama i uslugama telekom operatera. odnosno osniva~a privrednog društva. 11.inantni polo`aj. Iz ovih obilje`ja proizilaze ona koja su imanentna za sve subjekte prava koji imaju svojstvo pravnog lica. Osnovno obilje`je razlikovanja je cilj njegovog osnivanja. Naime. To su: organizacija i imovinski supstrat. ZOPD je društvo definisao kao pravno lice koje samostalno obavlja djelatnost proizvodnje i prodaje proizvoda i vršenja usluga na tr`ištu radi sticanja dobiti. Oni. samostalnosti i imovinskog supstrata su ostala pravna obilje`ja pojedinog privrednog društva. Privredno društvo je subjekt prava organizovan radi obavljanja zakonom dopuštene djelanosti u cilju sticanja dobiti. bez obzira na tu ~injenicu ovi pravni subjekti sve ~eš}e dio svojih aktivnosti obavljaju i za potrebe tr`išta.921 Postojanje organizacije. 346 . Isto je i sa ve} pomenutim tzv. javnim kompanijama koje imaju dominantno dopušteni polo`aj. Njihov osnovni cilj je sticanje profita. O~igledno je da se radi o opštim elementima pravnog lica kao subjekta prava. a ne profitabilnost.

podrazumijeva postojanje ugovora o osnivanju trgova~kog društva. Romanski sistem za postojanje trgova~kog društva pretpostavlja postojanje udru`ivanja više pravnih i/ili fizi~kih lica radi obavljanja trgovinske djelatnosti. cilj osnivanja. Za ovaj oblik privrednog organizovanja mo`e se susresti i naziv „unlimited partnership“ pošto izme|u njegovih ~lanova nema razlike u pogledu vrste i obima odgovornosti za obaveze ovog tipa privrednog društva. Romanski sistem. One se kre}u od razlike u nazivu zakona do razlike u poimanju privrednog društva od pojma preduze}a. Ono što nedostaje gra|ansko pravnim društvima jeste lukrativni karakter. U anglosaksonskom pravnom krugu ne postoji jedinstveno definisanje pojma trgova~kog društva. dok se za gra|ansko pravna društva koristi termin „association“. Za trgova~ko društvo se koristi termin „societe“. I za ove oblike privrednog organizovanja se podrazumijeva da je cilj njihovog osnivanja isklju~ivo lukrativne prirode. Tako zakonodavstvo Velike Britanije koristi tri zakonska akta radi definisanja osnivanja i rada razli~itih oblika trgova~kih društava. i to pod realnim ili personalnim imenom sa ciljem ostvarivanja dobiti. Uporedno posmatrano u zemljama germanskog pravnog kruga koriste termine „gesellschaft“ i „verein“ za trgova~ko. privrednih 347 . Iz ovog zakonskog akta proizilaze i dva naj~eš}a oblika organizovanja. prije svega francuska pravna škola.12. Razlika mo`e biti samo jezi~ke prirode. 3. tj. ali u suštini ona bi se sastojala od toga da je pojam preduze}a ipak širi od pojma privrednog društva. Cilj ovakvog oblika organizovanja mora biti lukrativne prirode. ukulju~ivo i privatnog preduzetnika. Sistematika privrednih dru{tava 13. Ve} smo spomenuli podjelu privrednih društava koja postoji u doma}em-entitetskom zakonodavstvu. Pojam preduze}a obuhvata svaki pojavni oblik preduzetništva. Ovaj pojam najviše odgovara kontinentalnom pojmu društva ograni~ene odgovornosti i dioni~kog društva kao društava kapitala. I tre}i pojam koji se korisiti u anglosaksonskom pravnom krugu je pojam „limited partnership“. Prvi pojam koji se koristi je pojam „partnership“. Osnov razlikovanja od ostalih oblika organizovanja pravnih lica jeste cilj njihovog osnivanja. odnosno postojanje lukrativnog cilja osnivanja je osnov i njihovog razlikovanja. Pojmu „company“ odgovara pojam „corporation“ s tim što ovi oblici organizovanja mogu. Na prvi pogled sistematika privrednih društava bi trebala biti dosta ujedna~ena ili jednoobrazna. odnosno privredno društvo. a koji najviše odgovara pojmu javnog trgova~kog društva ili kako se u našem pravnom sistemu ovaj oblik organizovanja naziva društvo neograni~ene solidarne odgovornosti. U slu~aju da ovi oblici organizovanja nemaju lukrativni cilj osnivanja onda se radi o gra|ansko pravnim društvima. ali i ne moraju da imaju lukrativni cilj osnivanja. Profitni karakter.

Nosioci preduze}a nisu ništa drugo nego preduzetnici kao trgovci i fizi~ka lica. 923 O ovome posebno vidjeti kod: Jakša Barbi}.922 U svom širem smislu preduze}e bi obuhvatilo sve objektivne elemente koji se nalaze u vlasništvu samog preduze}a. privredna ili trgova~ka društva bila samo jedna vrsta preduze}a. tehni~ki uslovi preduze}a imaju i svoje subjektivne elemente. ali i potrebna kvalifikaciona svojstva ukoliko osniva~i obavljaju i neku odgovornu funkciju u posebnim oblicima organizovanja. O kojoj bi se djelatnosti radilo obi~no se definiše zakonskim ili podzakonskim aktima kojima se odre|uje nomenklatura djelatnosti. privredna društva i javna preduze}a. Kod ovoga se razvio u pravnoj teoriji i pojam tzv. cit.društava. strana 26-27. javnih preduze}a i pojavnih oblika povezanih ili zavisnih društava. broj osniva~a. kao i vršenje usluga. U svakom slu~aju pod pojmom koji se nekada nazivao privredna djelatnost podrazumijeva se kako proizvodnja tako i promet proizvoda. U samoj pravnoj teoriji preduze}e nema svojstvo subjekta prava ve} predstvalja oblik preduzetništva pri ~emu je veoma blizak sa ekonomskom kategorijom. tako|er. Kod ovih pojmova radi se o sinonimima. cit.op. strana 189-204.923 U osnovi sve ih povezuje obavljanje privredne ili trgova~ke ili gospodarske djelatnosti. Ono što je osnovni cilj svih pojavnih oblika preduze}a na tr`ištu jeste obavljanje zakonom dopuštene djelatnosti radi sticanja dobiti. Poslovno pravo. nosioca preduze}a. O posebnim objektivnim i subjektivnim elementima kod posebnih oblika privrednih društava bi}e posebno govora. Dalje }emo se ograni~iti na izlaganje o privrednim društvima uz nezaobilazno razgrani~enje pojma privrednih društava od ostalih pojavnih oblika preduze}a koja.. Baš iz razloga nepostojanja pravne sposobnosti na strani preduze}a u pravne i poslovne odnose sa tre}im licima ulazi nosilac preduze}a. 348 . Sistematika ZOPD je ograni~ena samo na privredna društva u u`em smislu rije~i. svoju djelatnost obavljaju sa ciljem sticanja dobiti na odre|enom tr`ištu. Klasi~ni pojam preduze}a koji je podrazumijevao obavljanje privredne djelatnosti je odavno prevazi|en. Stoga je danas mogu}e da se u obliku preduze}a na tr`ištu bavite pru`anjem usluga špedicije ili obrazovanja i isto tako da se bavite nekim oblikom proizvodnih aktivnosti. op. U subjektivne elemente bi spadali motivi i ciljevi osnivanja preduze}a. Preduze}e predstavlja zakonom organizovani oblik koji slu`i za obavljanje zakonom dopuštene djelatnosti i koji je istim pravnim aktom konkretizovan. Pojam preduze}a treba uzimati kao generi~ki pojam prema kome bi npr. Pravo društava. 922 Pobli`e kod: Mirko Vasiljevi}. a kao što su: visina osnovnog kapitala.. Pored objektivnih elemenata odre|enih zakonom.

te }e se kroz ukazivanje na razlike povu}i paralela i ukazati na neke specifi~nosti njihovog organizovanja. Povu}i razliku izme|u privrednih društava i drugih oblika organizovanja nije teško. Oni se sastoje u `elji i namjeri da se grupa ljudi ili osniva~a na organizovan na~in bave odre|enim aktivnostima.1. javnog sektora. donekle. u pravilu. kao i dr`avnom nivou. Javna preduze}a predstavljaju onaj oblik privrednog organizovanja u ~ijoj vlasni~koj strukturi je dominantan dr`avni kapital. pokazalo prevazi|enim posebno u 349 . a na~in kontrole rada i poslovanja obavljaju drugi organi. ali se to radi na sasvim drugi na~in i na drugim osnovama. penzionera. O ovim oblicima organizovanja bi}e posebno rije~i kada se budu obra|ivala društva kapitala. Radi se o kapitalu koji je u vlasništvu nekog dr`vanog organizacionog oblika. odnosno djelatnostima koje se tretiraju kao djelatnosti koje se obavljaju u interesu svih gra|ana. kantonalnom.1. Radi se o djelatnostima tzv. ne iskazuju dobit. Ovo pravilo se. 3. izme|u ostalog. Njihovi organi su organizovani na druga~iji na~in.3. kao što je to slu~aj u Bosni i Hercegovini. ovisi i od vrste privredne aktivnosti koja se obavlja. npr. Pod ovim se misli na razliku koja postoji izme|u „profitabilnih i neprofitabilnih“ oblika organizovanja. nadalje. To. Razlikovanje privrednih dru{tava od drugih oblika organizovanja 14. zaštitom ineteresa odre|ene populacije.1. karitativnim aktivnostima. Tako ovi oblici organizovanja. O kojem }e se organizacionom obliku i nivou dr`avnog organizovanja raditi ovisi od njene komunalne organizacije. Mo`e biti govora o preduze}ima na opštinskom. Mo`e se raditi o intencijama ekološke naravi. Ciljevi kod ovih oblika pravnih lica nisu ostvarivanje zarade nego prosto zadovoljenje odre|enih potreba koje mogu biti razli~ite vrste. da se obavljaju na jedinstvenim tehni~ko-tehnološkim osnovama. Bez ovog zahtjeva ni njihovo adekvtano obavljanje ne bi dolazilo u obzir. kao i ciljevima koji se `ele posti}i. Privredno društvo i javno preduze}e 15. Osnov njihovog razlikovanja je u motivima osnivanja. Neprofitabilni oblici organizovanja imaju sasvim druge motive njihovog organizovanja. Iskazivanje njihovih rezultata rada je zakonska obaveza. a obra~un poslovanja vrše po drugim pravilima u odnosu na privredna društva. a bez namjere da se ostvari dobit. Za preduzimanje odre|enih akcija njima je potrebno i da imaju svojstvo pravnog lica. entitetskom. a to je sticanje dobiti. Motivi osnivanja privrednih društava su ostvarenje zacrtanih ciljeva u smislu udru`ivanja kako bi se na zajedni~koj osnovi i razli~itim doprinosom ostvario osnovni cilj. Ovi oblici organizovanja svoje aktivnosti obvaljaju prema sasvim drugoj vrsti pravnih propisa. Ovdje se radi i o djelatnostima koje treba.

Tako privatizovanim dijelom javnog sektora upravljaju tzv. i to: prema odredbama ZOP-a i odredbama posebnog zakonskog akta kojim se definišu uslovi i na~in obavljanja djelatnosti od opšteg interesa. da se radilo o krajnostima od kojih ni jedna nije mogla dati optimalne rezultate. distribucija gasa i vode. privatni ili dr`avni. Prvi na~in je dodjelom koncesije za odre|eni vremenski period. Naravno. Prema odredbama ZJP pod javnim preduze}em se podrazumijeva preduze}e. Dr`ave. postojali razli~iti trendovi. a pri ~emu se fiskalna izdvajanja samo uve}avaju. tokom ekonomske istorije. `eljezni~ki transport. Vidimo da privredno zakonodavstvo u Republici Srpskoj ostavlja mogu}nost da tzv. razli~ite komunalne usluge. ZOPD ne sadr`i odredbe vezano za pravni status javnog preduze}a. a bez obzira ~iji se kapital iza toga nalazio. Danas je nesumnjivo to da dr`ava ima nezobilaznu ulogu u kreiranju pravila tr`išne utakmice. odnosno jedinica lokalne samouprave. u prošlom vijeku. infrastrukturni radovi i sli~no. kako je ve} re~eno. Zakonom o javnim preduze}ima. One kompanije koje nisu privatizovane povjeravaju se privatnim kompanijama na upravljanje putem posebnih upravlja~kih ugovora. Danas je najprisutnije shvatanje o simbiozi javnog i privatnog sektora ili ideja o njihovom partnerstvu. što zna~i oni oblici privrednog organizovanja koje nazivamo privredna društva. U Federaciji BiH javno preduze}e se definiše posebnim zakonskim aktom. 350 . pored posebnog zakonskog akta sadr`i norme kojima se vrši opšte odre|enje pojma javno preduze}e. Nesumnjivo je da }e naredne godine obilje`iti partnerstvo dr`ave i privatnog preduzetni~kog sektora tako da }e i pravna nauka i legislativa morati dati odgovore na njihove zahtjeve. Djelatnosti od opšteg interesa mogu da obavljaju i drugi oblici preduze}a utvr|eni ZOP-om. a drugi na~in je dodjeljivanjem pojedinog javnog preduze}a na upravljanje privatnom preduze}u. U ovoj oblasti su.današnjim uslovima kada tehnološki progres omogu}uje tehni~ka dostignu}a koja nam do unazad desetak godina nisu bila poznata. postojao prvo period velikih nacionalizacija da bi iza toga nastupila sasvim druga ekonomska politika koja je išla ka sveobuhvatnoj privatizaciji. Naj~eš}i oblici tzv. javnih djelatnosti ili javnih servisa kako se još nazivaju su u oblastima proizvodnje i distribucije elektri~ne enrgije. nisu više u mogu}nosti da udovolje brojnim potrebama i zahtjevima njenih podanika. posebno u gradovima. Osnivanje javnih preduze}a se vrši dvojako. poslove od opšteg interesa obavljaju privredna društva. odnosno preduze}a u privatnoj svojini.924 16.925 Javno preduze}e je preduze}e koje obavlja djelatnost od opšteg interesa. 17. usluge telefonskih operatera. ZOP. a koje osniva dr`ava. 925 ^lanovi 386 i 387 ZOP-a. javni transport. To se mo`e raditi na dva na~ina. legislativi definiše na slijede}i na~in. Javno preduze}e se u bh. i one ekonomski najmo}nije. registrovane kompanije. odnosno pravno lice 924 Iskustvo javnog sektora u Engleskoj je kreiralo razli~ita rješenja u ovoj oblasti. Tako je.

komunikacije. domovi za djecu. kao i preduze}e u kojem opština. 18. osnovne i srednje škole. Nadalje. Sport – sportski centri i objekti. zoološki i botani~ki vrtovi i zaštita prirodnog i kulturnog naslije|a. centri za obuku i sli~ne obrazovne institucije. gradovi. pru`anju usluga i ustupanju gra|evinskih radova.928 Drugi su javni subjekti definisani u ~lanu 3 stav 2 926 ^lan 2 ZJP. Radi se o obliku organa dr`avne uprave tipa: ministartstva. Prema listi. istra`iva~ka. tehnologiju i inovacije. odlaganje otpada i kanalizacija. penziono osiguranje i druge institucije za socijalno osiguranje. bankarska i trgova~ka udru`enja. kanton ili Federacija BiH ima udio u vlasništvu u iznosu od najmanje 50% plus jedna dionica. medicinski centri.927 Zašto se ovdje spominje kategorija javnih nabavki. Sigurnost – vatrogasne brigade. institucije za medicinsko istra`ivanje i druge zdravstvene. organizacije koje promovišu turizam i sli~ne organizacije. Zdravstvo – bolnice. rekreacioni centri. industrijske i trgova~ke komore. koje obavlja djelatnsoti od javnog društvenog interesa (energetika. Lista sadr`i samo primjere kategorija ugovornih organa. nau~na društva i udru`enja. Socijalna skrb – jaslice. drugi spasila~ke i hitne slu`be. profesionalna udru`enja. Na prvom mjestu to su organi na dr`avnom ili lokalnim nivoima uprave definisani ~lanom 3 stav 1 ZJN i koji nam nisu interesantni sa stanovišta prava privrednih društava. Razlog je u ~injenici što se pod pojmom ugovornih organa podrazumijevaju i pojedini privredni subjekti koji imaju svojstvo javnog preduze}a. istra`ivanje i razvoj – subjekti koji se bave istra`ivanjem. komunalne djelatnosti. 351 . organizacije koje promovišu poduzetništvo i ekonomski razvoj. to ne isklju~uje obavezu ugovornog organa da primjenjuje ZJN ako ispunjava uslove definisane ~lanom 3 ZJN. 928 Lista ugovornih organa je dodatni instrument za ugovorne organe koji su du`ni da primjenjuju ZJN. osiguranje prilikom nezgoda. obdaništa. Tri su kategorije ugovornih organa. poljoprivredna i zanatska udru`enja. ugovorni organi.926 Javna preduze}a se mogu organizovati samo kao društva kapitala i to kao dioni~ko društvo ili kao društvo ograni~ene odgovornosti. Odlagališta sme}a – ~iš}enje ulica. upravljanje javnim dobrima) i druge djelatnosti od javnog društvenog interesa. Socijalno osiguranje – fondovi za zdravstveno osiguranje. Zakon postavlja i posebne uslove. Iz ove odredbe ~lana 3 ZJP nedvosmisleno proizilazi da je pojam preduze}e samo teorijske prirode i generi~ki pojam za sve pojavne oblike obavljanja neke preduzetni~ke aktivnosti. Posebnima zakonskim aktom na dr`avnom nivou Zakonom o javnim nabavkama (dalje: ZJN) definisani su tzv. broj 49/04). javni organi dijele se na sljede}e kategorije: Obrazovanje – univerziteti. centri zajednica i gra|ana. stara~ki domovi. opštine itd. institucije koje promovišu nauku. Radi se o dodjeli ugovora o kupovini roba. glasnik BiH“. Nauka. nezavisno od toga kojom se djelatnosti bavi. odnosno udio. grad. 927 Zakon o javnim nabvakama Bosne i Hercegovine („Sl. nacionalni parkovi i sl. a to je da takvo javno preduze}e upošljava najmanje 50 radnika. gimnazije.upisano u sudski registar kao privrendo društvo definisano kao takvo posebnim propisom. Radi se o dr`avnim organima koji troše}i bud`etski novac prikupljen od fiskalnih prihoda imaju zakonsku obavezu da taj novac troše transparentno i po posebnim pravilima. centri za nezbrinute. Poslovanje i ekonomija – poslovna. Ako dati organ nije definisan u listi. Zaštita okoliša – odr`avanje parkova i zelenih površina.

agencije za izgradnju stambenih jedinica. ili koji ima upravni.Osnovan je u posebnu svrhu zadovoljavanja potreba od opšteg interesa.eksploatacije geografske lokacije sa svrhom: istra`ivanja ili crpljenja nafte. uglja. . Tre}a kategorija su djelatnosti koje obavljaju javna društva prema odredbama ~lana 3. . ili u kome nadzor nad upravljanjem vrše organi ili subjekti definisani u ovom stavu. Vidljivo je i iz ove liste da se u ovim slu~ajevima pod pojmom ugovornog organa mogu na}i privredna društva. ne}e odre}i barem svoje regulatorne uloge u pobrojanim sektorima.rada mre`a koje pru`aju usluge javnog prevoza putem `eljeznice.Ima svojstvo pravnog lica i . plina. upravlja~ki ili nadzorni odbor u kojem su više od polovine ~lanova imenovali organi na dr`avnom ili lokalnom nivou uprave ili drugi javni subjekti definisani u ovom stavu.Ve}inskim dijelom ga finansiraju organi na dr`avnom ili lokalnom nivou uprave ili drugi javni subjekti definisani u ovom stavu. 352 . ili drugih ~vrstih goriva ili smještaja zra~ne. morske ili rije~ne luke ili drugih terminala za prevoznike u zra~nom. a prema odredbama ZJP. egzistirati i u doglednoj budu}nosti. gra|evinarstvo i stambena pitanja – urbano planiranje. metroa. gra|evinski radovi odvodnjavanja i navodnjavanja. sasvim zasigurno. Vidimo da su javna preduze}a nezaobilazan privredni faktor. trolejbusa.osiguranja ili rada fiksnih mre`a sa ciljem pru`anja javnih usluga u vezi sa proizvodnjom. plinom ili toplotnom energijom. 19. ZJN. Ovo su i uporedna rješenja i iskustva. predmetne djelatnosti se sastoje od: .ZJN koji kumulativno zadovoljava slijede}e uslove: . Radi se o djelatnostima koje obavljaju javna društva (preduze}a). transportom ili distribucijom: vode. Postala je sasvim uobi~ajena stvar da se npr. Zaštita potroša~a – Udru`enje potroša~a. urbani razvoj. Ona }e. neke komunalne usluge. tramvaja. ni u kom slu~aju. Vodoprivreda – objekti za regulaciju vode. morskom ili rije~nom saobra}aju. elektri~ne energije ili plina ili toplotne energije ili snabdjevanja takvih mre`a vodom. I ove djelatnosti se zna~i obavljaju u nekom od kapitalnih oblika privrednih društava. Iza ove kategorije se nalaze privredna društva koja obavljaju djelatnosti u obliku nekog od društava kapitala. Dalje je prisutna tendencija Odr`avanje puteva – odr`avanje i popravka puteva. Dr`ava se. a nema industrijski ili komercijalni karakter. gazdovanje šumama ili pak odr`avanja javnih cesta vrši od strane „komunalnih“ javnih preduze}a organizovanih bilo kao dioni~ko društvo bilo kao društvo ograni~ene odgovornosti. Izgradnja. . autobusa ili `i~are. Šumarstvo – ustanove za gazdovanje šumama. Takva se društva susre}u u pravu Federacije BiH na kantonalnom nivou. elektri~nom energijom.

Kao društva kapitala postoje: dioni~ko ili akcionarsko društvo i društvo ograni~ene odgovornosti. ZOP koristi termi353 . 3. na osnovu zakona. Dodatni razlog le`i u ~injenici da dr`ava mo`e da „licitira“ sa svojim kontrolnim paketom dionica.2. Društva kapitala predstavljaju poseban oblik organizovanja privrednih društava kod kojih su izra`eni imovinski interesi ili elementi. odnosno akcije. društvo ograni~ene odgovornosti se nalazi negdje ne sredini izme|u društva kapitala i personalnog društva. na razli~ite oblike regulatornih organa. 20. posebno u slu~aju ukoliko ima `elju da izvrši njegovu prodaju. U svakom slu~aju to }e biti kapitalni oblici organizovanja: dioni~ka društva i društva ograni~ene odgovornosti. Ona se obi~no zasniva na rodbinskim ili u`im porodi~nim odnosima. uvede novog operatera ili. Pojedine ekonomske i tehni~ke funkcije prelaze.uvo|enja mehanizama kod onih preduze}a koja treba da onemogu}e bilo koji oblik politizacije kod obavljanja ovih djelatnosti. 3. Podjela privrednih društava na društva kapitala i personalna društva predstavlja tradicionalnu podjelu. Dru{tva kapitala 21.3. Njihova uloga sve više dobiva na zna~aju i najzamjetnija je u sektorima energije i svih oblika komunikacija. Naime. Ovdje je nu`an jedan osvrt. prije svega uslu`ne. To je bio povod da se ova tradicionalna klasifikacija privrednih društava dovodila u sumnju. što ne zna~i da kod pojedinih od ovih oblika organizovanja ne mogu postojati i ovi elementi. Osnovni je u tome što dr`ava mo`e da ostvaruje dodatne koristi na tr`ištu kapitala posebno kada se radi o profitabilnim javnim preduze}ima. komanditno društvo i komanditno društvo na dionice. dovrši proces privatizacije prodajom svog paketa dionica. Ovo je sistematika koja je primjenjena u ZOPD. Razloga je više. ali i privredne funkcije ovisi od više faktora. Imovinski interesi su izra`eni i kod privrednih društava personalnog tipa samo što je kod njih veza izme|u ~lanova samog personalnog društva znatno tješnja. odnosno osniva~a privrednog društva. Ovaj element nedostaje kod društava kapitala. pak. ali se ona zadr`ala i do danas. Kod onih javnih preduze}a koja su organizovana na dr`avnom nivou sasvim je zasigurno da je dioni~arski oblik organizovanja mnogo prihvaljiviji. Personalna dru{tva 22. Koji }e se od ova dva oblika izabrati ovisi}e i od ciljeva koje sebi postavlja ve}inski vlasnik kapitala. Personalna društva su: društvo neograni~ene solidarne odgovornosti. U kom obliku }e se obavljati. Interesi kapitala su dominantniji u odnosu na personalna obilje`ja ~lanova.

analogijom }e se primjenjivati odredbe ZOPD. 4. Odgovornost podrazumijeva više pojavnih oblika kako s obzirom na vrste društva tako i za pojedine faze njegovog egzistiranja. polo`aja ~lana društva. Bez obzira na razli~ite nazive za ovaj tip privrednih društava karakteristi~no je postojanje personalnih elemenata koji su preovla|uju}i. njegovo odgovorno lice ili }e postojati i kumulativna odgovornost ovisi}e od više faktora. mikrokreditne organizacije. odnosno ZOP. Pored ovog termina za ovaj oblik personalnog organizovanja koristi se i pojam javno trgova~ko društvo. 3. Ovo su opšte forme privrednih društva. je u re`imu odgovornosti za obaveze u pravnom. To }e ovisiti od tipa privrednog društva. Sam prestanak postojanja mo`e da dovede i do posebnog oblika odgovornosti osniva~a. I ovdje egzistira osnovni cilj. U slu~aju da ZOPD. Osnovna razlika. u odnosu na privredna društva kapitalnog tipa. kao i samih fakti~kih okolnosti pod kojima je nastupila odgovornost privrednog društva za obaveze. odnosno ZOP na razli~it na~in tretiraju pojedino pitanje primjeni}e se lex speicialis. I ako neko pitanje nije ure|eno sa lex specialis. a to je sticanje dobiti. odnosno bivših vlasnika privrednog društva. Odgovornost privrednog društva za obaveze podrazumijeva više pravnih i ekonomskih aspekata. Ono što je za ove oblike organizovanja specifi~no je to da je ZOPD. berze. odnosno poslovnom prometu. javna preduze}a. odnosno ZOP opšti pravni akt koji se primjenjuje na re`im njihovog osnivanja i rada. U ove specijalizovane oblike bi spadali svi oni oblici organizovanja na koje se primjenjuje neki lex specialis. Odgovornost privrednih dru{tava za obaveze 24. Postojanje personalnih elemenata ne zna~i da je cilj osnivanja ovih privrednih društava razli~it od ciljeva koji su prisutni kod privrednih društava kapitalnog tipa. osiguravaju}a društva.4. Odgovornost privrednog društva za obaveze je njemu imanentna kategorija s obzirom da ono u cilju 354 . Pored pobrojanih podjela koje obuhvataju 5 razli~itih oblika privrednog organizovanja poznate su i neke druge podjele. Me|utim. Da li }e za obaveze privrednog društva odgovarati samo društvo. Odgovornost je imanentna za cjelokupan rad društva i to po~ev od njegovog osnivanja pa sve do prestanka postojanja. investicioni fondovi. a pojavljuju se i posebni organizacioni oblici. bez obzira na njihove posebnosti oni se ipak klasifikuju u neki od pobrojanih pet oblika privrednih društava. Tu spadaju: poslovne banke. Posebni organizacioni oblici privrednih dru{tava 23.nologiju orta~ko društvo za društvo neograni~ene solidarne odgovornosti.

odnosno drugim privrednim društvima. 355 .sticanja dobiti stupa u poslovne odnose sa tre}im licima. Pojam i elemente odgovornosti treba odvojeno posmatrati u odnosu na poslovni rizik i gubitke koji se ostvare tokom poslovanja privrednog društva.929 Pošto za preuzete obaveze prema tre}im licima neko mora da odgovara ZOPD je izabrao jedno logi~no rješenje. odnosno osnovati. odnosno osniva~a. zaklju~ivanju ugovora npr. te samim tim ne mo`e ni biti tu`ena pošto još ne egzistira. Razlika postoji izme|u odgovornosti privrednog društva za obaveze od odgovornosti za obaveze njegovih ~lanova. a kod personalnog društva tipa komanditnog društva opet postoji razlika u odgovornosti izme|u dvije vrste njegovih ~lanova. Da bi se osnovalo jedno privredno društvo potrebno je da se prije samog ~ina registracije preduzme niz obaveza koje su nu`ne da bi se uopšte moglo osnovati samo privredno društvo. o zakupu poslovnog prostora itd. Jedino je normirano da društvo sti~e svojstvo pravnog lica danom upisa u registar društava. nabavci odre|ene opreme. kao i li~ne uspješnosti u vo|enju poslovanja. Odredbe ZOPD ipak govore o ovoj mogu}nosti. te da prije upisa u registar društava niko ne mo`e istupati u ime društva. Ovom pitanju ZOPD ne pridaje potrebnu va`nost. pri ~emu preuzima razli~ite obaveze. Posmatrano u u`em smislu. a koji su rezultat tr`išnih okolnosti. 4. ali koje je ipak u uporednim pravnim re`imima rješeno na druga~iji na~in.930 ZOPD kod osniva~kog akta dioni~kog 929 ^lan 5 ZOPD. Odgovornost za obaveze u osniva~koj fazi privrednog dru{tva 25. kao i fizi~kim licima. Rješenje ZOPD ide logikom da ako još nemate svojstvo pravnog lica nemate ni pasivnu legitimaciju za rješavanje odre|enog sudskog spora. Stoga je zakonodavac i pribjegao opisanom rješenju. stav 1 ta~ka 14 ZOPD. Posljedi~no ovome rješenju ZOPD posebno propisuje da lice koje postupi suprotno ovoj odredbi odgovara za stvorene obaveze cjelokupno svojom imovinom. Nadle`ni sud bi odabcio tu`bu pošto tu`ena strana još nije upisana u registar privrednih društava. da istupa ispred privrednog društva koje }e se tek regostrovati. a ako nastupa više lica za preuzete obaveze odgovaraju neograni~eno solidarno.1. Poseban re`im odgovornosti postoji kod kapitalnih društava u odnosu na društva personalnog karaktera. Mo`e se raditi o podizanju zajmova. 930 ^lan 110. I postoji pomenuta razlika u pogledu odgovornosti privrednog društva u njegovim razli~itim fazama egzistiranja. Ovakvo postupanje neminovno dovodi do toga da se neko u prakti~nim slu~ajevima i primjerima legitimiše. domašaj ove odredbe bi mogao imati negativno dejstvo u tom smislu da bi se zbog strogog oblika odgovornosti izbjegavalo preuzimanje obaveza koje su nu`ne kako bi se privredno društvo registrovalo.

Problem }e se.932 Zna~i da se kod ovog rješenja radi o prostoj sukcesiji obaveza koje. 356 . a osniva~i odgovaraju saglasno odredbama ugovora sa tre}im licem. a de se ne preduzmu odre|ene radnje preduzete od strane osniva~a. U praksi je neizvodljivo da se izvrši registracija privrednog društva i stekne pravna i poslovna sposobnost. predstavljao pojam predstavljanja. 26. poslije registracije. u ovom slu~aju. U tom slu~aju problem bi se rješavao primjenom opštih pravila obligacionog prava vezanim za ispunjenje ugovornih obaveza. Ovdje bi se radilo o zajedni~kom predstavniku koji mo`e biti i zastupnik ukoliko raspola`e sa sposobnostima da preduzima pravne radnje pred sudovima i eventualno drugim dr`avnim organima koje su isklju~ivo upravljene ka registraciji privrednog društva. Pošto se radi o poslovima i obavezama koje se preuzimaju u ime budu}eg pravnog lica onda bi bila dovoljna i samo odredba da osniva~i odgovaraju. solidarno. Propisano je da preduze}e sti~e svojstvo pravnog lica upisom u sudski regsitar. privrednog društva. S obzirom na strog re`im odgovornosti za obaveze koje se preuzimaju u osniva~koj fazi privrednog duštva skloniji smo u`em tuma~enju ovog pojma.931 Šta bi. Predstavljanje se tretira kao postupanje u ime i za ra~un privrednog društva u odnosima neimovinske prirode. te da tre}a lica upoznaje sa ~injenicom da se pojedine aktivnosti vrše kako bi se privredno društvo registrovalo i time steklo pravni subjektivitet. za preuzete obaveze. a za razilku od pravnog posla zastupanja. u ovim situacijama javiti kada ne bi došlo do registracije privrednog društva ili se ne bi izvršavale preuzete obaveze. ZOP sadr`i posebno rješenje za odgovornost u osniva~koj fazi preduze}a. odnosno preuzeli osniva~i prelaze na preduze}e bez saglasnosti povjerioca. Analogijom ova odredba se mo`e primijeniti i na osnivanje društva ograni~ene odgovornosti. a posebno kada se zna da zastupnik postupa u tu|e ime i za tu|i ra~un. Pošto se radi o odgovornosti fizi~kih lica onda je spominjanje u samom tekstu ZOPD neograni~ene solidarne odgovornosti nepotrebno. Bilo bi nelogi~no da samo odre|eno lice na sebe preuzima cjelokupnu odgovornost. a da upisom preduze}a u sudski registar prava i obaveze koje su stekli. a koje su preduzete u ime i za ra~un privrednog društva koje }e tek ste}i svojstvo pravnog lica.društva govori da osniva~ki ugovor sadr`i i odredbu o imenu i prezimenu lica koje predstavlja dioni~ko društvo u postupku njegovog osnivanja. moraju 931 Radi se primjeni ~lana 310 ZOPD koji predvi|a da se odredbe ZOPD o dioni~kom društvu primjenjuju na društvo sa ograni~enom odgovornoš}u ako posebnim odredbama Zakona nije druga~ije odre|eno. Zastupstvo bi postojalo kada bi se tre}em licu na osnovu posebne punomo}i povjerilo obavljanje pojedinih pravnih poslova usmjerenih isklju~ivo na registrovanje privrednog društva. Fizi~ko lice }e uvijek za preuzete obaveze odgovarati svom svojom imovinom. Radilo bi se o licu koje je ovlašteno od strane drugih osniva~a da se legitimiše da postupa i u njihovo ime. 932 ^lanovi 5 i 6 ZOP-a.

I ovdje se postavlja pitanje šta }e se dešavati ako se preduze}e iz nekog razloga ne registruje. strana 38 i 39. Osniva~kim ugovorom potrebno je urediti. Pravo SAD govori o li~noj odgovornosti ~lanova budu}eg privrednog društva ukoliko se ugovor sa tre}im licem zaklju~i prije upisa drušva u registar. Pravo društava. Primjenjivala bi se opšta pravila obligacionog prava vezano za odgovornost kod neizvršavanja ugovornih obaveza. pak. Mo`e se re}i i da je ovo oblik cesije koji nastaje na osnovu zakona. cit. Nesaglasnost vremena nastanka obaveze ili prava sa njenim poslovnim evidentiranjem. Ovo je naro~ito zna~ajno u onim uporednim pravnim sistemima u koji933 Tako Zakon o trgova~kim društvima Republike Hrvatske. odnosno knji`enjem nema prakti~nog zna~aja u smislu pravnih posljedica. Ovo rješenje izgleda prakti~nije i ono se nalazi na sredini izme|u rješenja iz ZOPD i rješenja koje je u uporednom pravu poznato kao pravni institut preddruštva. Ovakvi i sli~ni ugovori mogli bi se zaklju~ivati i pod suspenzivnim uslovom tako da bi proizvodili pravno djestvo tek po registraciji preduze}a. bez obzira koja se koncepcija kod ovog oblika odgovornosti prihvata. francusko pravo. op. Tako ima govora da se radi o gra|anskom ortakluku. Društvo koje postoji od sklapanja pravnog posla na kojemu se temelji društvo do njegovog upisa u sudski registar. naziva se preddruštvo. Uporedni pravni sistemi poznaju jednu posebnu pravnu formu koja se naziva preddruštvo. predugovoru ili privrednom društvu u osnivanju ili. Registracijom preduze}a taj bi se ugovor ex lege smatrao ugovorom kod koga su ugovorne strane preduze}e i zakupodavac. 357 . odnosno do prestanka društva odgovaraju}om primjenom odredbi o prestanku onog društva koje tek treba nastati kao pravna osoba. Situacija bi se rješavala na isti na~in kao i u prethodno opisanom slu~aju. cit.biti evidenitrane kao poslovne promjene koje su preuzete u ime i za ra~un preduze}a. austrijsko pravo i razlike izme|u njih postoje samo u tome kojim se zakonskim aktom definiše pravni status preddruštva. vidu pravne fikcije gdje se fingira postojanje društva koje je gra|anskog karaktera i koje nastaje momentom zaklju~enja pravnog posla koji predstavlja zakonsku osnovu za registrovanje privrenog društva. strana 148.op.935 Preddruštvo nastaje zaklju~enjem ugovora o osnivanju privrednog društva. me|usobne odnose izme|u samih osniva~a. njema~ko pravo. pak. 27. 934 O pojedinim pravnim shvatanjima vezano za pravni re`im preddruštva pobli`e vidjeti kod: Mirko Vasiljevi}.934 Mo`e se govoriti i da se radi o jednoj posebnoj pravnoj konstrukciji ili. Kako bi se ovo realizovalo u praksi.. Mogu}e je zaklju~iti ugovor kojim se recimo iznajmljuje poslovni prostor i da se u istom navede de se ovo radi u ime preduze}a koje }e tek biti osnovano. Poslovno pravo. o ugovoru koji se zaklju~uje u korist tre}eg lica. 935 Jakša Barbi}. odnosno donošenjem osniva~kog akta u slu~aju da se radi o jedno~lanom privrednom društvu.. Za razliku od ovog englesko pravo poznaje fiducijarnu du`nost osniva~a u odnosu na privredno drušvo koje }e tek biti registrovano.933 Postoje brojna i razli~ita pravna shvatanja o tome o kakvoj se pravnoj konstrukciji radi.

te konsekventno tome rješavanja pitanja odgovornosti za preuzete obaveze. strana 156-169. Osnovni cilj postojanja forme preddruštva je regulisanje pitanja preuzimanja prava i obaveza u osniva~koj fazi privrednog društva. Razlozi se nalaze u potrebi davanja pravne valjajnosti pravim poslovima koji se zaklju~e u osniva~koj fazi privrednog društva. a ne odvojenu imovinu pojedinih ~lanova budu}eg privrednog društva. odre|enu opremu u privredno društvo. sada se postavlja pitanje zašto uopšte postoje preddruštva kada im se ne priznaje svojstvo pravnog lica.ma se poznaje zakonska forma preddruštva. a po osnovu re`ima direktnih stranih ulaganja. 936 O posebnim aspektima svojine preddruštva vidjeti kod: Jakša Barbi}. cit. preuzele brojne obaveze nov~ane prirode. Postojanje preddruštva daje mogu}nost da ono u~estvuje u pravnom i poslovnom prometu. Posebno bi se moglo govoriti o brojnim obavezama kod sukcesivnog osnivanja dioni~kog društva. op. u ovom slu~aju. odnosno koje je u osniva~koj fazi. a ako je obavezu preuzelo više lica onda oni za preuzete obaveze odgovaraju solidarno. a bez obzira o kojoj se formi uloga radi. kao i preuzetih obaveza. imati svojstvo parni~ne stranke pošto ne mo`e ni biti pasivno legitimisano. Prema tre}im licima bi se. u pravnim sistemima koji poznaju preddruštvo su pravno valjani. Prava i obaveze koja se steknu tokom egzistencije preddruštva predstavlja njegovu imovinu. Ako se kao ulaga~ pojavljuje strano pravno ili fizi~ko lice koje unosi.936 Ono što je još specifi~no za pravni re`im predruštva jeste da ono u pravnom prometu istupa u ime i za ra~un privrednog društva koje }e se tek osnovati. pošto nema svojstvo pravnog lica. Ovo posebno dolazi do izra`aja kada se u budu}e privredno društvo unose osniva~ki ulozi. Posmatrano na ovaj na~in proizilazi da je egzistencija preddruštva neophodna kako bi privredno društvo ili preduze}e steklo ~inom upisa u sudski registar i pravnu sposobnost. vrlo ~esto. Ovi pravni poslovi. pak. odnosno privrednih društava personalnog tipa. odnosno svojstvo pravnog lica. Pravo društava. nu`no je sprovesti carinski postupak vezan za osloba|anje pla}anja carinskih pristojbi. Ukoliko ovo pitanje nije ure|eno ili se radi o jedno~lanom privrednom društvu na odgovornost }emo primjenjivati na ve} opisani na~in. odbijanjem suda da izvrši registraciju privrednog društva zbog neispunjavanja zakonom propisanih uslova. Iz izlo`enog proizlazi da ni preddruštvo. ne mo`e u slu~aju vo|enja sudskog spora. odnosno odustankom od njegovog osnivanja ili. Posebno se razgrani~ava odgovornost preddruštava kod privrednih društava kapitala. Preddruštvo prestaje da postoji upisom privrednog društva u sudski regsitar. te potrebi evidentiranja svih ste~enih prava. U pogledu obaveza koje se preuzmu odgovaraju ona lica koja su preuzela konkretnu obavezu. Posljedi~no. 358 . opšta pravila obligacionog prava o ugovornoj odgovornosti.

Odgovornost se odnosi na sve vrste obaveza bez obzira na njihovo prorijeklo i osnov. Izuzetak je primjena pravila vezanih za pravni institut probijanja pravne li~nosti. potra`ivanja po osnovu hartija od vrijednosti.2. nenapla}ena potra`ivanja. Nadalje. za svoje obaveze odgovaraju cjelokupnom imovinom društva. Od odgovornosti iz obaveze privrednog društva treba odvojiti poslovni rizik osniva~a privrednog društva koji je ve} spomenut. Na kraju dolazi tzv. ZOPD na nekoliko mjesta koristi pojam 937 ^lan 6 ZOPD i ~lan 53 ZOP-a koji dodatno reguliše da preduzetnik za svoje obaveze odgovara svojom cjelokupnom imovinom. I sve se ove pravne i ekonomske kategorije izra`avaju se nov~ano u poslovnim knjigama koje se vode po posebnim zakonskim i podzakonskim aktima. Izuzetak se odnosi kod susvojine i zajedni~ke svojine kao posebne pravne kategorije gra|anskog prava. 359 . Ona se mo`e pove}avati i smanjivati. Odgovornost se prote`e na sve vrste obaveza koje su nastale bez obzira da li im je osnov ugovorne prirode ili se radi o vanugovornoj odgovornosti. Osniva~i dioni~kih društava i društava ograni~ene odgovornosti za obaveze privrednih društava odgovaraju do visine vrijednosti svojih dionica. Pojam imovine je dosta slo`ena kategorija i zavrje|uje posebnu pa`nju. bez ozira na tip. Imovina ima obilje`je jedinstvenosti tako da ona predstavlja jedinstvo prava i obaveza. ipak. Naime. Imovina je vidimo jedna ukupnost prava koja pripadaju jednom bilo pravnom bilo fizi~kom licu. Nju obuhvataju ne samo stvari pokretne i nepokretne nego i nov~ana sredstva. Odgovornost dru{tava kapitala za obaveze 28. Imovina time ne mo`e pripadati ve}em broju lica. Bez obzira što vlasnici privrednog društva za obaveze odgovaraju samo do visine svojih kontribucija posredno }e biti pogo|en i njihov imovinski udio u cjelokupnoj knjigovodstvenoj vrijednosti imovine privrednog društva. pojam nedodirljive aktive ili good-will kojim se izra`ava najviše tr`išna pozicija pojedinog privrednog društva.937 Ovo se odnosi i na one ~lanove koji su naknadno pristupili privrednom društvu. Ova konstatacija se odnosi na cjelokupnu imovinu. bez obzira što vlasnici privrednog društva posjedovanjem dionica ili udjela ne sti~u vlasništvo nad privrednim društvom ta kontribucija je. Sva privredna društva. izraz veli~ine njihovog u~eš}a u imovini privrednog društva. Njeno smanjenje ili pove}anje ima}e reperkusije i na knjigovodstvenu i tr`išnu vrijednost kontribucija ~lanova privrednog društva.4. bilo fizi~ko. kao i udjeli ili dionice u drugim privrednim društvima. Poslovanjem privrednog društva i njegova imovina mo`e da se smanjuje ili pove}ava. Ovdje je potrebno razlikovati odre|ene pojmove. imovinu obuhvataju i prava intelektualne svojine: autorska prava i prava industrijske svojine. ali je uvijek vezana zajedno subjekta prava. bilo pravno lice. 29. odnosno udjela.

Kakva }e vrijednost imovine biti uvijek je fakti~ko pitanje i ovisi}e od tr`išnih okolnosti. ~esto posmatra kao neki predmet ili stvar kojim raspola`u njegovi vlasnici. Prodajom dionica ne sti~e novi vlasnik pravo stavrnopravne prirode. Upisnici su time pravno tehni~ki kupovinom odre|enog broja dionica postajali vlasnici i alikvotne protivvrijednosti cjelokupne imovine sada ve} dioni~kog društva. Kada se imovinski supstrat smanji ispod minimuma odre|enog zakonom nala`e se da se sprovede likvidacioni postupak ili ste~ajni postupak a u ovisnosti od stanja u poslovnim knjigama. u ovom kontekstu. Radi se o tzv. Poslije ovoga slijedio je upis dionica na jedan od zakonom propisanih na~ina. Sve dok postoji imovina egizstira i samo privredno društvo. prema stanju u poslovnim knjigama. ekonomskom i fiskalnom re`imu.938 Ova kategorija obuhvata cjelokupnu imovinu privrednog društva na opisani na~in koja je knjigovodstveno evidentirana i koja je evidentirana i u drugim poslovnim dokumentima. Uplata udjela ili kupovina dionica. bez obzira na izmjenu vrijednosti npr. da se otpiše na tr`ištu mo`e. Prodajom dionica na tr`ištu kapitala oni ne prodaju dio imovine nego samo odre|eno obligaciono ili tra`beno pravo. Ne radi se o stvarnom pravu gra|anskog prava bez obzira na ulo`eni kapital.knjigovodstvene imovine privrednog društva. Vrijednost njihovih dionica je nešto sasvim drugo u odnosu na imovinu privednog društva. Stvarna ili tr`išna vrijednost mo`e biti viša ili ni`a u odnosu na vrijednost izra`enu u poslovnim knjigama. onda se njena knjigovodstveno izra`ena vrijednost dijeli sa odre|enom nov~anom vrijednoš}u (naj~eš}e sa 10 ili 100) kako bi se dobio ukupan broj dionica. 360 . neke opreme u poslovnim knjigama na tr`ištu ista nema pro|u. imati sasvim drugu vrijednost. Privredno društvo se. Stoga je identifikovanje vlasništva nad dionicama ili udjelima sa pravom svojine na imovinom privrednog društva nespojivo. principu integriteta osnovnog kapitala. ali nikada ne smije da se spusti ispod minimuma odre|enog zakonom. Tako neka imovina koja je amortizovana i mo`e. O ovome }e se odlu~ivati odlukom nadle`nog redovnog suda. ako prepostavimo da je cjelokupna imovina dr`avnog preduze}a bila u dr`avnoj svojini. usljed dejstva razli~itih okolnosti. Ta imovina se sada nalazi u sasvim drugom pravnom. bez obzira u kojoj fazi egzistiranja privrednog društva se desila ne mo`e da vodi stvaranju identiteta izme|u li~ne i imovine privrednog društva. Vrijednost knjigovodstveno iskazane imovine treba razlikovati od njene stvarne ili tr`išne vrijednosti. Osnovni kapital se. ^esta je i obrnuta situacija da. Jedina situacija koja bi se pribli`avala ovakvom stavu jeste situacija koja se javlja prilikom sprovo|enja privatizacije dr`avnih preduze}a. No ova tehnika im ne daje za pravo da smatraju da su vlasnici idealnog dijela preduze}a. U ovom slu~aju. u toku poslovanja privrednog društva. Razloga za ovakav stav je više. Jedino stvarno pravo koje on sti~e 938 Tako ~lan 246 ZOPD. mo`e smanjivati i pove}avati. a u ovisnosti od stanja u poslovnim knjigama.

Ako uzmemo drugu situaciju da recimo uplatimo odre|eni broj dionica na osnovu javnog poziva za upisom dionaca npr.939 Sli~no je riješeno i pitanje kod obaveze dioni~kog društva da obavezno otkupi dionice zaposlenih (radni~ke dionice) isplatom po pravi~noj tr`išnoj vrijednosti na dan prestanka svojstva zaposlenog. Ono što on sti~e u suštinskom pogledu jeste potra`ivanje odgovaraju}eg iznosa novca. ali sada kao fizi~kih lica. izvrši povrat novca. u sebi nosi i ~lanska prava ali o tome posebno. kod istupanja ~lana društva ograni~ene odgovornosti iz društva. Novac je investiran i mi mo`emo da sa njime raspola`emo samo na na~in odre|en zakonom. U slu~aju smrti njihovog vlasnika dionice i poslovni udjeli ulaze u ostavinsku masu. 940 ^lan 218 ZOPD. društvo ima obavezu da otkupi njegove dionice. Radi se o tr`išnoj protivvrijednosti udjela na dan prestanka ~lanstva u društvu ograni~ene odgovornosti. odnosno udjela.941 U sklopu odredbi o zaštiti prava manjine i ZOP sadr`i jedno rješenje. da ni u kom slu~aju ne raspola`emo sa mogu}noš}u da nam emitent. Ista situacija je i sa udjelima u društvu ograni~ene odgovornosti. Ova obaveza se ima realizovati u roku od tri mjeseca od dana prijema zahtjeva uz isplatu po pravi~noj tr`išnoj vrijednosti. Naime akcioniari koji imaju ili predstavljaju najmanje jednu desetinu osnovnog kapitala mogu od upravnog odbora zahtijevati sazi939 Tako ~lan 342 ZOPD. Cjelokupna imovina privrednog društva se u svim poznatim registrima evidentira isklju~ivo na njegovu firmu.940 Postoji u ZOPD još jedno specifi~no rješenje koje u potpunosti ide u prilog prednjih shvatanja. Društvo je u obavezi da isplati adekvatnu protivvrijednost njegovog udjela. U slu~aju prodaje dionica. a u ovisnosti od tr`išne vrijednosti te dionice. Naravno. Radi se o rješenju po kome dioni~ar koji je nadzornom odboru dao pisanu izjavu da se protivi prijedlogu odluka skupštine koje prouzrokuju zna~ajne promjene u društvu ili pravima dioni~ara. naredne emisije. pove}at }e se vrijednost imovinske mase bivših ~lanova privrednog društva. Uplatom tog iznosa mi zasnivamo ~lansko pravo u tom dioni~kom društvu i ostvarujemo pravo da trgujemo sa tim dionicama. 361 . Da su ~lanovi privrednog društva vlasnici njegove imovine govore i odredbe npr. Kada ne bi bilo ove logike onda bi vlasnici dionica i udjela mogli da tra`e civilnu diobu i da se upiše njihov idelani dio vlasništva npr. na nekretninama koje su u vlasništvu isklju~ivo privrednog društva. kao korporativna hartija od vrijednosti. Dionica.jeste pravo svojine nad dionicom kao prostom hartijom od vrijednosti. 941 ^lan 255 ZOPD. Dionice i udjeli u privrednim društvima kapitalnog tipa dio njihove imovinske mase kao fizi~kih lica samo što se sa njom upravlja po posebnim propisima koji se odnose na rad i poslovanje privrednih društava. na naš zahtjev. Da li }e takav prihod biti oporeziv drugo je pitanje. Vlasništvo nad dionicama i poslovnim udjelima u privrednom društvu je nasljedna kategorija.

Mogu to da ~ine sami. ovo je je samo teoretski mogu}e. po ovom zahtjevu. postoji i odredba vezano za rad i poslovanje društva ograni~ene odovornosti. bez obzira što zakon predvi|a ovu mogu}nost. vlasnici je mogu preuzeti i prenijeti u svoj imovinski supstrat. ili pak mogu da poslove upravljanja i rukovo|enja povjere tre}im licima. Ujedno privredno društve ne mo`e ni odgovarati za obaveze svog ~lana koje je on preuzeo kao fizi~ko lice. ukoliko je to ugovoreno ili predvi|eno zakonom. Ukoliko. To se.943 Do protivvrijednosti imovine privrednog društva. te koju }e djelatnost obavljati. Tako se dionice mogu prodati ili. preostane neka imovina. Pored pobrojanih razloga i ~injenica egzistira još jedna mogu}nost. U slu~aju neredovne otplate kredita nastupi}e posljedice koje su ure|ene zakonom. vlasnici privrednog društva. Mogu se zalagati npr.vanje skupštine uz navo|enje razloga za njeno sazivanje. posebno kod privrednih društava kapitalnog tipa. posebno se to radi u po~etnoj fazi poslovanja. koji tip društva }e odabrati. po izmirenju svih obaveza. 943 ^lan 371 ZOP-a. Ukoliko se. danas. ex lege. ^lanovi privrednog društva imaju slobodu i 942 ^lan 247 ZOP-a. mo`emo do}i kada prodamo svoje dionice ili svoj udio. Radi se o slu~aju sprovo|enja postupka redovne likvidacije.942 Skoro identi~na odredba. ali pod uslovom da se izmire eventualne fiskalne obaveze. tako|er u vezi sa zaštitom prava manjine. Imovinu privrednog društva još u jednom slu~aju mo`emo prenijeti u naš li~ni imovinski supstrat kao fizi~kog lica. Pri tome zadr`avaju svoju svojinsku ulogu ~ime uvijek. Dionice i poslovni udjeli se mogu zalagati. 362 . radi uzimanja kredita. odnositi na sprovo|enje izvršenja na imovini ~lana društva kao fizi~kog lica. ^lanovi. Kada bi postojalo jedinstvo imovine privrednog društva sa imovinom njenih ~lanova. u naturalnom obliku. Isto se odnosi i u slu~aju da poslije sprovo|enja ste~ajnog postupka nešto preostane u imovinskoj masi ste~ajnog du`nika. kroz odlu~ivanje u organima. onda bi se sam izvršni postupak mogao sprovoditi i nad imovinom privrednog društva. mogu da izmijene uslove i re`im upravljanja i rukovo|enja. radi po osnovu posebnih menad`erskih ugovora. skupština ne sastane u roku od 15 dana akcionarsko društvo ovim akcionarima ima obavezu da otkupi akcije u skladu sa odredbama ZOP-a. u granicama odre|enim zakonom. s obzirom da se ste~aj sprovodi zbog nelikvidnosti ili prezadu`enosti privrednog društva. Istina. Jedan poseban vid analogije se mo`e. ali samo u vidu novca. prenese vlasništvo nad istim. 30. davalac kredita mo`e da na sebe. I iz ovog je sasvim jasno i nedvosmisleno vidljiva imovinska razdvojenost ~lanova kao osniva~a privrednog društva od ~lanova kao fizi~kih lica. slobodno odlu~uju i o upravljanju društvom. Prilikom osnivanja privrednog društva njegovi budu}i ~lanovi se slobodno opredjeljuju da li }e osnovati privredno društvo.

kao i po opštim pravilima obligacionog prava.3. a dio reinvestirati ili }e se cjelokupna dobit reinvestirati ovisi od njihove odluke. kao tajni drugari. Ovaj strogi re`im odgovornosti svoje opravdanje nalazi u ~injenici da kod ovog tipa privrednog društava preovla|uju persona363 . Koji }e re`im odgovornosti postojati. Ove pravne kategorije prati i poseban re`im odgovornosti za ~lanove uprave i nadzornog odbora. a ~lanovi ovih društava za obaveze samog društva odgovaraju i svom svojom li~nom neunešenom imovinom u društvo. odgovaraju samo do visine svog uloga. Privredna društva personalnog tipa za svoje obaveze odgovaraju svom imovinom društva. Koji su motivi i razlozi donošenja njihove takve odluke sasvim je irelevantno. odnosno udjelima. 4. U pogledu u~eš}a ~lanova privrednog društva u rezultatima njegovog poslovanja slobodni su u izboru podjele dobiti i pokri}u gubitaka. fiskalnih i ostalih ekonomskih i pravnih posljedica. odnosno orta~kog društva. Time sami vrše izbor zakonskih. Koje }e to posljedice proizvesti po samo privredno društvo i ovdje }e ovisiti od volje njegovih ~lanova. 31. Preko ovoga se ne mo`e i}i izuzev ako se ne dobije punomo} od strane drugih ~lanova da zastupaju njihove interese u odre|enim stvarima. ovisi od tipa privrednog društva kao i od ~injenice da li postoji zakonska obaveza formiranja pojedinih organa. Ovaj oblik odgovornosti se još naziva i neograni~ena solidarna odgovornost. vrstu djelatnosti. kao javni drugari. a u slu~aju da isti ne sadr`i takve odredbe onda po opštim pravilma sadr`anim u privredno pravnim zakonskim aktima. U ovisnosti od tipa privrednog društva ovisi}e i na~in povjeravanja funkcija upravljanja i rukovo|enja. Ta odluka samo treba da je rezultat njihove slobodno izra`ene volje. U ovoj imovinskoj sferi ~lanovi privrednih društava kapitalnog tipa ostvaruju svoja prava u privrednom društvu na osnovi vlasništva nad dionicama. Odgovornost personalnih privrednih dru{tava za obaveze 32. tako|er. organizacionu strukturu i drugo. neograni~eno solidarno. Da li }e se dobit podijeliti ili }e dio podijeliti.da izmijene po~etne uslove vezane za obavljanje djelatnosti. za obaveze društva odgovaraju kao i ~lanovi društva neograni~ene solidarne odgovornosti. dok komanditori. ^lanovima privrednog društva je na volju ostavljeno da društvo i likvidiraju ukoliko ne `ele više da se bave nekom privrednom djelatnoš}u. U slu~aju nesaglasnosti ~lanova oko ove odluke pitanje }e se rješavati na na~in odre|en osniva~kim ugovorom. Tako koplementari. Kod ovog oblika odgovornosti izjedna~eni su svi ~lanovi društva neograni~ene solidarne odgovornosti. Razlika postoji kod komanditnog društva s obzirom da njegovi ~lanovi imaju razli~it polo`aj u društvu. Da li }e pokriti gubitke ili }e i}i u ste~aj tako|er im je ostavljeno na volju.

Oni se odnose na imovinu koja po pravilima izvršnog postupka ne mo`e biti predmet izvršenja. postojala bi kada bi se izvršilo razvrgnu}e zajedni~ke imovine. predstavljanja. kada bra~ni drugovi nisu oba ~lanovi nekog privrednog društva personalnog tipa. odnosno dobra u opštoj upotrebi. Zajedni~ka te~evina bra~nih drugova. uloga. a što predstavlja i glavni razlog da se za obaveze odgovara na ovaj na~in. te ne istupaju pred javnoš}u niti u poslovnim odnosima. podjele dobiti. Kako }e se povjerioci namirivati u slu~aju sprovo|enja izvršenja ili ste~ajnog postupka? Redosljed namirenja bi išao prvo sa naplatom iz imovine privrednog društva. ^esta je praksa da se u sami naziv firma stavlja i oznaka privredno društva sa potpunom odgovornoš}u. Ovdje je jedino mjerodavna ~injenica njihovog upisa u registar privrednih društava. Ova odgovornost obuhvata cjelokupnu imovinu izuzev sredsatva koja su po pravilima izvršnog postupka izuzeta od izvršenja. pa do podjele rizika izme|u njih postoji pravo na regres. Zašto su izuzeti komanditori od ove odgovornosti? Razlog le`i u ~injenici da su oni tajni drugari. Bez obzira što postoji zakonska mogu}nost da im se povjeri funkcija zastupanja. Regresno pravo bi se aktiviralo u slu~aju kada bi jedan ili neki od ~lanova platio nešto više u odnosu na druge. oni i dalje. a druga je situacija kada bra~ni drugovi imaju svojstvo komplementara ili javnih drugara. Njihova odgovornost je solidarna. Ste~ajni postupak poznaje samo izuzimanje od izvršenja res publice. Ona ima poseban re`im i mo`e biti predmet izvršenja tek u dvije situacije.4. Osnovni oblik odgovornosti za obaveze je odgovornost za sopstvene obaveze. samo po sebi podrazumijeva. 33. Tek na tako podijeljenoj imovini moglo bi se sprovoditi izvršenje. a u slu~aju ako ta imovina ne bi bila dostatna onda bi se išlo na namirenje i iz li~ne neunešene imovine ~lanova ovog društva. a s obzirom na ~injenicu da su oni ravnopravni u svemu od zajedni~kog upravljanja. To je imperativna sopstvena odgovornost koja se još naziva i potpuna odgovornost. I kada ne postoji ova naznaka pošto se radi o imperativnoj normi ovo se.lni elementi. u formalnom smislu. da se ne upisuju u sudski regsitar. a prilikom izmirenja neke obaveze ili u slu~aju sprovo|enja ste~ajnog postupka ili nekog oblika izvršenja u izvršnom postupku. Odgovornost privrednih dru{tava za obaveze drugih pravnih subjekata 34. ne postoje za zakonodavca. Drugi izuzetak je zajedni~ka imovina bra~nih drugova. uz saglasnost svih komplementara. 364 . Prva je situacija kada bra~ni drugovi imaju svojstvo ~lanova društva neograni~ene solidarne odgovornosti. zastupanja. Od ovih pravila postoje i odre|eni izuzeci. 4.

Šta bi sve moglo da se podvede pod pojam obavezuju}ih pismenih uputstava? Ako bi se šire tuma~io ovaj pojam onda bi se pod njim podrazumijevali i npr. Naime. U obzir ne treba uzimati poslovni rizik. Pored ove odgovornosti u ste~ajnom postupku ve}insko društvo odgovara neograni~eno solidarno i za ostale obaveze koje su preuzete u pravnom i poslovnom promet. Ili da se u izvršenom postupku. nema. proizvodna i uslu`na orjentacija. u slu~aju sprovo|enja ste~aja nad ve}inskim privrednim društvom. razvojni planovi i programi. Radi se odgovornosti tzv. Kod ovih pitanja nema nekih posebnih teorijskih stavova niti sudske prakse. 945 ^lan 48 ZOPD. Zakon je izri~it kada govori da ovaj oblik odgovornosti postoji samo onda kada je zavisno privredno društvo izvršavalo obavezuju}a pismena uputstva ve}inskog društva. pa gubici nastupe kao rezultat loše tr`išne procjene. Ko bi sve obuhvatao pojam drugih subjekata prava? Na prvom mjestu radilo bi se o tzv. Povratne sprege. komercijalne i marketinške aktivnosti. Poslovni rizik se ne mo`e pokriti nekim oblikom odgovornosti bilo sopstvene bilo odgovornosti za obaveze drugog subjekta. Samostalna odgovornost privrednog društva za sopstvene obaveze mo`e biti „poja~ana“ na taj na~in da se odgovara i za obaveze drugih subjekata prava. ukoliko se povjerioci ne namire za ostatak obaveza odgovara ve}insko društvo. Preduslov za postojanje ovog strogog oblika odgovornosti je ako je ste~aj prouzrokovan izvršavanjem obavezuju}ih pisanih uputstava ve}inskog privrednog društva. povezanim licima ili drugim privrednim društvima koja imaju svojstvo zavisnog privrednog društva.945 U procesnom pogledu ovo bi zna~ilo da se tu`ba mo`e podnositi alternativno i to protiv supsidijarnog društva i drugotu`enog ve}inskog društva. U slu~aju sprovo|enja ste~ajnog postupka nad zavisnim preduze}em. Sigurno je da se kod procjenjivanja ovog oblika odgovornosti treba i}i za restriktivnim tuma~enjem pravne norme te njenu primjenu usloviti sa slu~ajem kada se doka`e da postoji direktna veza izme|u obavezuju}ih pisanih uputstava i prouzrokovane štete ili ste~aja. 365 . mati~nog preduze}a ili preduze}a koje ima ve}inski paket dionica u dioni~kom društvu ili ve}inski udio u društvu ograni~ene odgovornosti. Ve} je napomenuto da svako sam snosi posljedice lošeg poslovanja koje mogu da nastupe iz razli~itih razloga. Me|utim u ovom slu~aju radi se o poslovnom riziku koji je imanentan poslovanju na tr`ištu. ukoliko je ve}insko društvo 944 ^lan 50 ZOPD. što zna~i cjelokupnom imovinom privrednog društva.35. Kao interesantno bi se moglo pojaviti šire shvatanje ovog pojma. ako supsidijarno privredno društvo nema nov~anih sredstava na ra~unu da se izvršenje upravi ka sredstvima ve}inskog privrednog društva. Kao prvo se postavlja pitanje kada }e se aktivirati ovi strogi mehanizmi odgovornosti.944 Kako odgovara ve}insko privredno društvo? Odgovara neograni~eno solidarno.

usvajanjem. odnosno od slu~aja do slu~aja. odluka o spajanju. 37. Odgovornost za drugog mo`e biti i po osnovu promjene oblika privrednog društva. Kao poseban slu~aj odgovornosti za obaveze drugih subjekata mo`e se javiti odgovornost za obaveze koje su preuzete u poslovnom prometu prema drugim privrednim društvima. pripajanju. Kod statusne promjene pripajanja obaveze pripojenog društva prelaze na ono privredno društvo prema kome je izvršeno pripajanje. Radi se o solidarnoj odgovornosti i u slu~aju aktiviranja obaveza pravna pitanja }e se rješavati po opštim pravilima obligacionog prava o solidarnoj odgovornosti. Kod statusne promjene spajanja novo društvo preuzima sve obaveze privrednih društava koja se spajaju. nastaje po osnovu pravnog sljedništva ili univerzalne sukcesije.i ve}inski vlasnik onda zasigurno uprava supsidijarnog društva radi po nalozima vlasnika.946 Zakon propisuje obaveznu sadr`inu ovog plana. Naj~eš}i oblik ove transformacije 946 ^lanovi 64-68 ZOPD. Naime. Pošto se radi o planu koji po svojoj sadr`ini zahtijeva posebne vještine naro~ito iz ekonomske sfere po`eljno bi bilo da ovaj plan izra|uje neovisna revizorska ku}a koja je specijalizovana i za ove vrste poslova. podjeli ili promjeni oblika privrednog društva donosi se na osnovu plana reorganizacije koji priprema uprava i nadzorni odbor ili drugi organ svakog u~esnika ako je ovlašten osniva~kim aktom. kao i dometima bi}e posebno govora kod statusnih promjena kod privrednih društava. Me|utim i u ovoj situaciji dolazimo u sferu poslovnog rizika pa bi se i ovaj dio ovog problema morao rješavati kao fakti~ko pitanje. 366 . Ova odgovornost je solidarna i neograni~ena i predstavlja oblik odgovornosti utvr|ene zakonom tako da bi ugovorna odredba koja bi istu isklju~ila bila apsolutno ništava. ZOPD je kod statusnih promjena unio jednu novinu. Stvar je ovlaštenog organa u privrednom društvu kome }e povjeriti izradu plana reorganizacije. Radi se o svojevrsnoj transformaciji privrednog društva iz jednog u drugi organizacioni oblik. I kod statusne promjene podjele nova privredna društva odgovaraju neograni~eno solidarno za obaveze privrednog društva koje se ovom statusnom promjenom gasi. 36. Ova odgovornost. Ovaj oblik odgovornosti obuhvata samo one obaveze koje su nastale do momenta statusne promjene. 38. U vezi sa njegovom sadr`inom. Pozitivno zakonodavstvo dozvoljava da se daju jemstva i mjeni~ni avali za druga privredna društva. Odgovornost za drugog postoji i u slu~aju preduzimanja statusnih promjena. Ovo isto se odnosi i na slu~ajeve preuzimanja mjeni~nog jemstva samo što je odgovornost stro`ija u smislu br`e i naplate potra`ivanja. a bez obzira na vrstu statusne promjene.

Za štete koje nastupe po tre}a lica na osnovu njihovih nezakonitih odluka ili recimo nestru~nog rada zaposlenika odgovara privredno društvo. ali ne i prema organu privrednog društva. kao i sami zaposlenici rade u ime i za ra~un privrednog društva. Razdvojena je odgovornost osniva~a kod privrednih društava kapitalnog tipa u odnosu na privredna društva personalnog tipa. Privredno društvo }e za ove obaveze odgovarati kao solidarni jemac i opet }e se primjenjivati opšta pravila obligacionog prava. avala po mjenicama i drugo.susre}emo kod transformisanja dioni~kih društava u društva ograni~ene odgovornosti. mo`e otkazati ugovor o njegovom anga`ovanju za mandatni period. Ovo rješenje samo podcrtava razdvojenost li~ne imovine od imovine privrednog društva. odnosno raskinuti ugovor o radu dok se ~lanu organa. njegovi ~lanovi. Razloga za ovo je više. 39. Kod ove transformacije novo privredno društvo preuzima u potpunosti sve obaveze prethodnog društva koje se gasi. 40. Osnovni su jednostavniji re`im upravljanja. Tre}e lice tu`beni zahtjev upravlja prema privrednom društvu kome ostaje mogu}nost regresiranja prema zaposleniku i ~lanovima organa. Ova mogu}nost nije isklju~ena pozitivnim zakonodavstvom izuzev za javna preduze}a. fakultativnost obrazovanja organa i manji troškovi koji su potrebni za finansiranje rada obaveznih organa u dioni~kom društvu. Poseban oblik odgovornosti je i odgovornost privrednog društva za štete koje prouzorkuju njegovi radnici i organi samog privrednog društva.5. Oblik odgovornosti ~lana organa privrednog društva ovisi}e od vrste i na~ina prouzrokovane štete. O kojim se oblicima jemstava radi? To mogu biti jemstva po osnovu kredita. Odgovornost za drugog mo`e postojati i u onim slu~ajevima kada se izda jemstvo za fizi~ko lice kao subjekta prava. 4. Osniva~i za obaveze privrednog društva odgovaraju na ve} opisani na~in. Odgovornost osniva~a za obaveze privrednih dru{tava 41. Pitanje naknade štete posebno je ure|eno. Zaposleniku se mo`e otkazati. Koje }e posljedice snositi zaposlenik ili ~lan nekog organa ovisi}e od njegovog radno pravnog statusa. odnosno briše iz sudskog registra. Organi. oni uporedno snose cjelokupan rizik na taj na~in što }e cjelokupna imovina privrednog društva biti predmet generalne egzekucije. Ranije privredno društvo se ne likvidira pošto njegov cjelokupan imovinski supstrat u cijelosti prelazi na novoformnirano privredno društvo. Kod odgovornosti privrednih društava kapitalnog tipa. ako nije zaposlenik. bez obzira na ~injenicu da osniva~i odgovaraju samo do visine svojih uloga. Novo privredno društvo je univerzalni pravni sljedbenik prethodnog privrednog društva. Bilo kakvo stvaranje privida ili identiteta izme|u ove dvije imovinski i pravno odvojene kategorije vodilo bi ka mogu}oj primjeni 367 .

U ovom sporu Salomon se pojavio kao zalo`ni povjerilac prema kompaniji po osnovu svojih obveznica koje su bile obezbje|ene lebde}om zalogom tra`e}i pri tom prvenstveno namirenje za iznos od 10. 368 . godine. cit. Industrijalac Salomon je bio trgovac ko`om i proizvo|a~ ~izama. op. Neobezbje|eni povjerioci su.pravila vezanih za pravni institut probijanja pravne li~nosti. te da osniva~ ne odgovara za obaveze društva. @albeni sud je potvrdio prvostepenu presudu. na kraju. Ltd. vezanim za odgovornost osniva~a za obaveze privrednih društava kapitalnog tipa pove}ava zaniteresovanost za njegovim podrobnijim i obaveznim izu~avanjem. Porijeklo ovog pravnog instituta poti~e iz sudske prakse i vezan je za slu~aj Salomon v. odnosno dionica. Pod prednjim se mislilo na odgvornost fizi~kih lica za obaveze privrednog društva ~iji su oni osniva~i. distrikt ili sama dr`ava. Imovina dioni~kog društva bila je procijenjena na 6. Nadalje zaklju~eno je da Salomon nije prevario povjerioce pošto su se ve} naplatili povjerioci koji su imali obezbje|ena potra`ivanja. Ukoliko je osniva~ privrednog društva privredno društvo onda }e ono na ve} opisani na~in odgovarati za obaveze supsidijarnog ili zavisnog privrednog društva. U prvom stepenu sud je dao za pravo povjerioicma uz obrazlo`enje da je dioni~ko društvo samo punomo}nik Salomona kao stvarnog osniva~a. lebde}om zalogom. Salomonu je dato i pravo da se prioritetno naplati. Ve} slijede}e godine društvo je zapalo u krizu i pokrenut je ste~ajni postupak. Salomon Co. Imovina ovog tipa privrednih društava ima se smatrati odvojenom od li~ne imovine osniva~a. prije svega. Unosom dotadašnje imovine u dioni~ko društvo dobio je 20.000 otpla}enih dionica od po jednu funtu. entitet. onda je ona odgovorna za njegove obaveze s obzirom da ima svojstvo pravnog lica i svojstvo osniva~a. Motiv se nalazi i u ~injenici da je re`im odgovornosti mnogo povoljniji. Ukoliko je osniva~ privrednog društva „dr`ava“. Probijanje pravne li~nosti predstavlja zaseban pravni institut koji iz više razloga zaslu`uje posebnu pa`nju.947 Odgovornost za obaveze je jedan od osnovnih obilje`ja privrednog društva. Njegova uska veza sa drugim pravnim institutima.000 funti.000 funti dok su potra`ivanja neobezbje|enih potra`ivanja iznosila 8. bili tretirani kao povjerioci dioni~kog društava. Povjerioci koji nisu imali obezbje|ena potra`ivanja zahtijevali su od suda da pored društva odgovara i stvarni osniva~ Salomon budu}i da se radi samo o takozvanim kompanijama. Odgovara se samo do visine vrijednosti uloga.000 funti u gotovini i 10. a to mo`e biti opština. te da je ona radila samo kao Salomonov agent. u funkciji Vrhovnog suda.. Odlu~io je da svoje svojstvo trgovca transformiše u dioni~ko društvo. se opredjeljuju za kapitalna društva. ali sa drugim osnovom i obrazlo`enjem da se radilo o prevarnom postupanju. a od novog društva primio je 9. U slu~aju da osniva~ privrednog društva dolazi iz drugog suvereniteta on je odgovoran za obaveze privrednog društva na ve} opisani na~in i bez obzira da li se radi o fizi~kom ili pravnom licu. Citat prema: Mirko Vasiljevi}.. Me|utim kada se privredno društvo 947 Ovaj pravni institut se joša naziva i lifting the veil ili piercing the corporate veil pošto poti~e iz anglo saksonskog pravnog kruga. strana 54.6. kanton. Me|utim. Poslovno pravo. zauzeo je stav da je registrovano dioni~ko društvo sa svojom imovinom odvojeno od imovine osniva~a. Dom lordova. a ne povjerioci industrijlalca Salomona. grad. iz 1897. a privrednici dominantno. Stvarni osniva~ je bio samo industrijalac Salomon pošto su ostali osniva~i imali samo po jednu dionicu nominalne vrijednosti po jednu funtu. 4..000 funti što su mu ostali neobezbeje|eni povjerioci osporavali. Pošto su tadašnji engleski propisi zahtijevali za osnivanje dioni~kog društva najmanje sedam osniva~a on je u to društvo pored sebe uklju~io suprugu i njihovo petoro djece.000 funti obezbje|enih tzv. Probijanje pravne li~nosti 42. prilikom odabira tipa privrednog društva.

Kao 369 . ispunjavanja fiskalnih obaveza. naj~eš}e javlja kod privrednih društava kapitalnog tipa koja su jedno~lanog karaktera. u principu mnogo lakše. te samim tim ~inom garantuje i ve}i stepen zakonitosti prilikom odlu~ivanja. odvojen je od pravnog subjektiviteta svojih ~lanova. Privredno društvo. pak. da ako se i kod ovih vidova kontrola zakonitosti poslovanja utvrde nezakonitosti da postoji obaveza procesuiranja istih. drugi slu~aj. ?injenica razdvojenosti odgovornosti ne mora da zna~i da se mogu vršiti radnje koje imaju za cilj prikrivanje pravih namjera vlasnika privrednog društava ili. nego što je to slu~aj sa dioni~kim društvima. Ovo je ve} pitanje fakti~kih okolnosti. u praksi. prije svega. te stvar procjene suda. Ono je. U nekim zemljama ovaj pravni institut se uopšte ne tretira ve} se njegovo rješavanje prepušta sudskoj praksi. Mogu}nost eventualnih pojavnih obilika probijanja pravne li~nosti ne mo`e se eksplicitno odrediti. te da se sprije~e zloupotrebe kod vješta~ki „postavljenih“ ili „instaliranih“ privrednih društava. Podizanje pravnog vela je mnogo lakše kod jedno~lanih društava. te se ulazi na teren neograni~ene solidarne odgovornosti. Naravno. da se ide metodom numerus clausus. odnosno da se u pobrojanim i sli~nim slu~ajevima odgovara samo do visine kontribucija u privrednom društvu.koristi za postizanje nezakonitih ciljeva dolazi do aktiviranja pravnog instituta probijanja pravne li~nosti. Nepostojanje iole ozbiljnih oblika kontrole rada društava ograni~ene odgovornosti doprinosi potvrdama ovakvog stava. U ovom slu~aju prestaje djelovanje prednosti vlasnika kapitalnih privrednih društava. kao subjekt prava. Prvi je slu~aj korištenjem metoda generalne klauzule ili. Osnovni cilj je da se sprije~e prevare tre}ih savjesnih lica. Stroga pravila i posebni podzakonski akti rada regulatornih dr`avnih organa koji reglišu rad i poslovanje dioni~kih društava vode ka zaklju~ku da su mogu}nosti zloupotrebe znatno su`ene. od slu~aja do slu~aja. U uporednim zakonodavstvima ovo se pitanje rješava u pravilu na dva na~ina. Ona predstavljaju najpogodniji oblik manipulacije tako da nije bezrazlo`no uporedno pravno rješenje i sudska praksa da se kod jedno~lanih društava za preuzete obaveze u pravnom i poslovnom prometu odgovara neograni~eno solidarno cjelokupnom li~nom imovinom. izigravanje zakonskih akata. Osnovni razlog le`i u ~injenici što je upravlja~ka struktura dioni~kih društava sa obligatornim postojanjem organa mnogo slo`enija. Ovakve radnje ne bi mogle da dovedu do ekskulpacije u smislu odgovornosti. Probijanje pravne li~nosti je mnogo jednostavnije u jedno~lanim društvima nego u „izraslim“ korporacijama koje posluju du`i vremenski period na legalnoj osnovi i gdje postoji su~eljavanje poslovnih interesa i sli~no. Misli se na oblike kontrole u smislu revizijskih izvještaja i obavezne revizije poslovanja od strane ovlaštenih revizijskih „ku}a“. kod društava ograni~ene odgovornosti. Ovo se. Ni u kom slu~aju se ne misli o redovnim radnjama koje preduzimaju nadle`ne dr`avne institucije nadle`ne za kontrolu. Oni odgovaraju isto kao i vlasnici društava personalnog tipa. te posebno preduzimanje radnji koje u sebi imaju obilje`ja bi}a nekog krivi~nog djela.

Privredno društvo ima za jedan od ciljeva da se zadovolje interesi njegovih osniva~a. komisionih kredita. 370 . Naj~eš}e se radi o slu~ajevima korištenja firme i imena privrednog društva kako bi se postigli samo li~ni ciljevi. Da spomenemo samo neke. Ona se praktikuje u slu~ajevima kada se nabavka roba i opreme mogla vršiti bez obaveze pla}anja poreza na promet. odnosno kada je znala ili mogla znati za pravo stanje stvari. Ovo je naj~eš}i slu~aj u kome se vrši svojevrsna simbioza privatne sa korportivnom imovinom. Bez obzira što se. a posljedice razli~ite i uglavnom negativne. one se analogijom legis mogu primijeniti i na prodaju udjela i dionica sa korištenjem ove klauzule. prenijela na drugog privrednog subjekta ili na fizi~ko lice kako bi se postoje}a imovina umanjila ili svela na neku ni`u vrijednost. kao i dr`ave koja se pojavljuje 948 Ovo je naro~ito prisutno kod tzv. davanje nekog oblika pozajmica ~lanovima društva ili povezanim licima. odnosno ciljevi koji nisu kompatibilni sa ciljevima privrednog društva. odnosno ~lanova. Šta se dešava sa tzv. Uvo|enjem jedinstvene obaveze pla}anja poreza na dodanu vrijednost mogu}nosti vezane za manipulacije su znatno su`ene. O svakom bi moglo biti posebno rije~i. Ova situacija je tako|er vezana za sprovo|enje ste~ajnog postupka kada }e se posebno elaborirati. Ova situacija je vrlo ~esto u praksi. Ovdje u obzir dolaze svi razlozi na koje se odnosi primjena pravnog instituta pobojnih radnji u ste~ajnom postupku. u ovom slu~aju radi o odredbama ugovora o prodaji. U našoj praksi dominira stanovište po kome uvijek postoji identitet izme|u privatne i korporativne imovine. 44. Ina~e ste~ajno zakonodavstvo je zoran primjer vezan za prakti~ne aspekte ovog posebnog pravnog instituta.948 U obzir dolazi i primjena mogu}nosti vezane za stavljanje u ugovor klauzule vezane za isklju~ivanje odgovornosti za pravne i materijalne nedostatake. U obzir potom dolaze svi oblici davanja bilo kog oblika jemstva za osniva~e ili sa njima povezana lica. Poseban primjer mo`e biti i korištenje pozicije ve}inskog vlasnika u pojedinom privrednom društvu kapitalnog tipa kako bi se dio ili cijela imovina „otu|ila“. Pojavni oblici vezani za primjenu instituta probijanja pravne li~nosti su brojni. subjektivnom zloupotrebom ovlaštenja ili zloupotrebom pojedinih prava vezanih za zastupanje? 43. Izuzeci se mogu koristiti jedino u slu~aju kada je druga strana bila nesavjesna. Poseban je slu~aj iz sfere ste~ajnog zakonodavstva vezan za ~inidbu ~lana društva koja nadomješta kapital privrednog društva. Ovi interesi ne mogu biti u suprotnosti sa interesima tre}ih savjesnih lica. Razlozi su neracionalni. Ina~e pojavnih oblika je ima više.primjer se mo`e uzeti vrlo ~est slu~aj korištenja privrednog društva da bi se zadobili odre|eni privatni ciljevi. Svaki od njih treba da podlije`e pored sudske provjere i provjeri suda javnosti. Kakve }e krajnje posljedice biti sasvim je drugo pitanje.

949 Ova obaveza postoji i u slu~aju kada se ste~ajni postupak ne otvara iz razloga nepostojanja imovinske mase. stav 4 Zakona o ste~ajnom postupku. Prvo. Prilikom otvaranja ste~ajnog postupka postoji zakonska obaveza ste~ajnog suda. To ne mora uvijek biti slu~aj. 45. Ovdje treba spomenuti i jednu specifi~nu odredbu Zakona o ste~ajnom postupku. ~ak i u o~iglednim slu~ajevima prevarnog postupanja. Jednom upla}eni novac po onovu kupovine dionica ne mo`e biti predmet povrata od strane emitenta. Sudovi se ustru~avaju da koriste postulate ovog pravnog instituta. Primjer za to je sprovo|enje ste~ajnog postupka. Posebni su slu~ajevi prevarnog postupanja. odnosno nekog drugog oblika nezakonitog postupanja. prava kao i dodatnih ~inidbi kod društava ograni~ene odgovornosti. 950 ^lan 127. Inostrana sudska praksa je bogatija posebno u zemljama ~ija privreda ima dugu tradiciju tr`išne orjentacije. Neke zaslu`uju da se spomenu. odnosno sudije pojedinca. vrlo ~esto. Zašto je uvedeno ovakvo rješenje? Razlog le`i u ~injenici da je. a koja posluju du`e od šest mjeseci odgovornost osniva~a je neograni~ene solidarne prirode. Dionice mogu samo biti predmet prometa. Više je odredbi pozitivnog zakonodavstva koje idu u prilog ovih tvrdnji. Isto se ne odnosi samo na obavezu uplate novca nego i unošenja stvari. Pored pobrojanih razloga u obzir u uporednoj sudskoj praksi dolaze i slu~ajevi: po~etak poslovanja prije dobivanja rješenja o registraciji privrednog društva. Salomon ovaj pravni institut je na mala vrata polako ušao u sudsku praksu i primjenu. Radi se o odredbi koja propisuje da ste~ajni povjerioci mogu nakon zaklju~enja ste~ajnog postupka ostvarivati svoja preostala potra`ivanja prema opštim pravilima gra|anskog prava. Jedan od osnovnih principa kod rada i poslovanja dioni~kih društava javlja se princip nemogu}nosti povla~enja uplata po osnovu dionica. Iskustva Bosne i Hercegovine u ovoj oblasti su pionirske prirode.i sa svojstvom povjerioca naspram privrednog društva. Uvo|enje re`ima neograni~ene solidarne odgovornosti uvodi se iz više razloga. da primjerak rješenja o otvaranju ste~ajnog postupka dostavi i nadle`nom javnom tu`ilaštvu. odgovornosti za supsidijarna društva kod 949 ^lan 48. stav 1 Zakona o ste~ajnom postupku. Tek poslije opisanog slu~aja Salomon v. One se mogu kretati od obaveze naknade štete po opštim pravilima obligacionog prava pa sve do isklju~enja ~lana iz ~lanstva u privrednom društvu. Ubjedljivo je najbogatija sudska praksa Engleske i SAD. Teret dokazivanja na postojanju prevarne radnje je na onome ko tvrdi da postoji prevarno postupanje. 371 . poseban tretman imaju jedno~lana društva. Na prvom mjestu postoji odgovornost osniva~a za unošenje uloga u privredno društvo na na~in utvr|en osniva~kim aktom.950 Dometi ove odredbe još nisu poznati u našoj sudskoj praksi. Neunošenje uloga mo`e imati razli~ite posljedice. prouzrokovanje ste~aja rezultat nezakonitih radnji.

koristi društvo za prevaru ili ošte}enje svojih povjerilaca.upravlja imovinom društva kao sa svojom imovinom. 46. ostaci primjene postulata pravnog instituta ultra vires. la`nog prikazivanja pojedinih ~injenica i sl. evazija poreza. Dioni~ar u dioni~kom društvu. U pogledu zakonskog okvira ZOPD je ovo pitanje uredio korištenjem principa numerus clausus. .tzv.koristi društvo za postizanje li~nog cilja koji nije saglasan ciljevima drugih ~lanova i društva u cjelini. vlasnik udjela u društvu sa ograni~enom odgovornoš}u i komanditor u komanditnom društvu ne odgovaraju osim kada: .951 ZOPD jednim ~lanom ure|uje odgovornost ~lanova privrednih društava kapitalnog tipa. odnosno povoda. stvaranja privida pravne li~nosti. ^ak je i numeracija ~lana ista. Bez obzira što se radi o primjeni rješenja da se ide sa pobrojavanjem razloga za primjenu pravnog instituta probijanja pravne li~nosti svaki od pobrojanih slu~ajeva mo`e se šire tuma~iti na taj na~in da svaki od njih ~ini. prikrivanja stvarnog stanja u privrednom društvu. kao i neotkrivanje ~injenice da se postupa u ime i za ra~un privrednog društva. kao i ~lanove privrednih društava personalnog tipa. Ovdje imovinski supstrat ne treba procjenjivati prema visini osnovnog kapitala nego prema ukupnoj knjigovodstvenoj vrijednosti imovine privrednog društva. nefer postupanja. drugog oblika nezakonitog postupanja. generalnu klauzulu. 951 ^lan 6 ZOPD i ~lan 6 Zakona o trgova~kim društvima Rebuplike Slovenije. Pa ako uzmemo za primjer i komentar slu~aj pod ta~kom d) on u sebi mo`e imati razli~tih elemenata. a tek onda iz li~ne imovine. To mo`e biti rezultat prevarnog postupanja. stvaranje privida pravne li~nosti. 372 . Podrazumijeva se da }e se potra`ivanja prvenstveno namirivati iz imovine privrednog društva. Posebno bi se moglo govoriti o preuzimanju obaveza za koje ne postoji dovoljan imovinski supstrat. miješanja privatne sa korporativnom imovinom. Normirano je da svaki ~lan društva sa neograni~enom solidarnom odgovornoš}u i komplementar u komanditnom društvu odgovara za obaveze društva neograni~eno solidarno cjelokupnom svojom imovinom. ili uti~e da društvo preuzme obaveze iako je znao ili morao znati da društvo nije ili ne}e biti sposobno da izvršava svoje obaveze. sam za sebe. djelovanje diskvalifikovanih ~lanova uprave privrednog društva. djelovanje putem društva koje predstavlja samo zastupnika. . Rješenja koja su primjenjena u ZOPD se mogu smatrati kao moderna rješenja. .uti~e na smanjenje imovine društva u svoju korist ili korist tre}ih lica. Istovrsno rješenje postoji i u Zakonu o trgova~kim društvima Republike Slovenije.

Ovdje u obzir dolaze. prije svega.47. Interesantna su i pojedina rješenje vezana za konstituisanje razlu~nih prava. Posebni vidovi zloupotrebe mogu da se jave u onim slu~ajevima koji su odre|eni posebnim zakonskim aktima. Od posebnih propisa mo`e se spomenuti Zakon o preuzimanju dioni~kih društava kao i svi podzakonski akti i pravila vezana za rad dioni~kih društava koje propisuje Komisija za hartije od vrijednosti. odredbe ste~ajnog i likvidacionog zakondavstva. 373 . te odredbe koje se odnose na radnje propuštanja preduzete od strane ovlaštenih lica kod ste~ajnog du`nika. a posebno dijelovi koji se odnose na pobojne radnje ili radnje koje su preduzete prije otvaranja ste~ajnog postupka bez naknade ili uz neznatnu naknadu.

.

a što je opet jedan od preduslova za pristup Bosne i Hercegovine ovim integracijama. U pravnom sistemu Bosne i Hercegovine 1992. Pored ovog u obzir dolazi i primjena pojedinih ex specialis po na~elu lex specialis 952 Autor ovog poglavlja je u cijelosti prof. 2. Jedan od ciljeva svih ovih izmjena je pove}anje efikasnosti u sprovo|enju ste~aja. odnosno Federacije BiH. 375 . a posebno odredbe procesnog karaktera koje se odnose na sprovo|enje likvidacije privrednih društava. s obzirom da se radi o pravnim disciplinama ~ija se pravila supsidijarno primjenjuju u materiji ste~ajnog prava. pristupilo se izradi potpuno novih zakona. Sada je u potpunosti razdvojena materija ste~aja i likvidacije. tako da su usvojena dva potpuno nova zakona: Zakon o ste~ajnom postupku (u daljem tekstu: ZOS) i Zakon o likvidacionom postupku (u daljem tekstu: ZOL). Zbog postojanja nesaglasnosti ranijeg Zakona o ste~aju i likvidaciji u odnosu na rješenja iz Zakona o privrednim društvima izvršene su i odgovaraju}e izmjene Zakona o privrednim društvima. Donošenjem novih Zakona o ste~ajnom postupku i Zakona o likvidacionom postupku u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine. 953 „Slu`beni list Federacije BiH“ broj 29/03. odnosno izrada novog zakona je izvršena 1998. Izmjene Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: ZOPD) vršene su i iz drugih razloga.VII STE^AJNO PRAVO952 1. 32/04 i 42/06.953 U pogledu procesnih pravila za pitanja koja nisu ure|ena ZOS-om supsidijarno se primjenjuju odredbe Zakona o parni~nom postupku (u daljem tekstu: ZPP). Uvod 1.. nastupile su izmjene u oblasti ste~ajnog i likvidacionog prava koje }e zahtijevati i zna~ajne promjene u privrednom `ivotu. g. Izradu predmetnih zakona su pratile i odgovaraju}e izmjene. a u toku 2002. Odgovaraju}e izmjene. Preuzet je Zakon o ste~aju i likvidaciji iz pravnog sistema SFRJ. pravosu|u. odnosno usvajanje novih zakona u materiji parni~nog i izvršnog postupka. g. kao i brojnim institucijama koje neizbje`no prate normalno odvijanje privrednih tokova. dr Veljko Trivun. kao i uskla|ivanje doma}eg zakonodavstva prema zahtjevima me|unarodnih institucija i integracija.

954 3. Takav sistem rada doveo je do visokog stepena uskla|enosti ve}ine pravnih instituta u zakonodavstvu oba entiteta. Pošto zasebna procesna pravila. o primjeni nekih posebnih pravila vezanih za sprovo|enje ste~ajnog i/ili likvadaiconog postupka poslovnih banaka i osiguravaju}ih društava. S obzirom da je materija ste~ajnog prava u entitetskoj nadle`nosti postavlja se pitanje uskla|enosti ovih zakona na nivou entiteta. Pored toga susre}emo se sa primjenom pravnih propisa vezanih za osnivanje i rad privrednih društava. s obzirom da u sebi uklju~uje pravne norme i institute iz više pravnih disciplina i grana prava. na ste~ajnog upravnika i stalne sudske vještake. Ovaj problem je riješen kroz izbor medijatora i nosioca aktivnosti u izradi ovih zakona. Samo sprovo|enje ste~ajnog postupka zahtijeva visoku stru~nost i profesionalnost ne samo od strane ste~ajnog suda. Ste~ajno pravo i njegove posljedice 4. a u cilju realizacije ste~ajnog postupka. u okviru ste~ajnog prava. Predmetni zakoni su u drugom entitetu usvojeni u toku 2002. u velikom broju slu~ajeva je i posljedica razli~itih oblika nezakonitosti koje imaju obilje`ja bi}a krivi~nog djela. Misli se. obzirom da je ste~aj. opet kao zasebnih pravnih disciplina. prije svega. Nerijetko ova materija zadire i u sferu krivi~nog prava. Radi se. Pored normi materijalno-pravnog karaktera tu su i norme koje su imaju procesni karakter. kao i one zaposlenike sa kojima je ste~ajni upravnik zaklju~io ugovor o radu. u vremenu odre|enom zakonom. 5. nisu dovoljna to se u okviru materije ste~ajnog prava supsidijarno primjenjuju i odredbe parni~nog i izvršnog postupka. Sam ste~aj predstavlja oblik tzv. Njihova izrada je tekla u organizaciji njema~kog privrednog društva GTZ zajedno sa lokalnim ekspertima iz oba entiteta i predstavnicima njema~kih advokata specijalista za ste~ajno pravo. kao i sa svim propisima finansijske prirode. g. Ste~ajno pravo predstavlja slo`enu pravnu kategoriju. 2. ve} i svih onih drugih subjekata ste~ajnog postupka koji u~estvuju u njegovom sprovo|enju.derogat legis generali. a sadr`ane su isklju~ivo u okviru ste~ajnog prava. a u cilju namirenja povjerilaca na na~in i po postupku 954 U obzir bi se kao lex specialis uzela pravila iz Zakona o bankama i Zakona o osiguranju imovine i lica. treba napomenuti da su u oblasti ste~ajnog prava usvojena osnovna rješenja i principi germanske pravne škole. Pored ovoga. generalne egzekucije nad imovinom ste~ajnog du`nika koji je plate`no nesposoban. Ovo su samo neki od razloga koji govore u prilog ~injenice da ste~ajno pravo predstavlja jednu od najslo`enijih pravnih disciplina koja u sebi neizbje`no uklju~uje i ekonomske discipline. 376 . prije svega.

Cilj oba ova postupka je prestanak postojanja pravnog lica. 7. Ste~aj treba razlikovati od izvršnog postupka. Posebna materijalna pravila vezana za sprovo|enje likvidacionog postupka propisana su. ~ime se ono briše iz sudskog registra. za svaki pojedini oblik privrednog društva. odredbama ZOPD. Likvidacija se. sprovodi iz nekih drugih razloga. tako da se u pogledu razloga. odnosno vlasnicima privrednog društva koje se likvidira. odnosno unov~avanje. odnosno osnova za sprovo|enje likvidacionog postupka supsidijarno primjenjuju i odredbe ovog zakona. ali i u praksi. s obzirom da se kod izvršnog postupka sprovodi izvršenje samo na dijelu imovine du`nika. zna~i. U pogledu pravnih i ekonomskih posljedica sprovo|enja ste~aja i/ili likvidacije nekog privrednog društva. Ovo je bio i jedan od razloga za razdvajanjem materije ste~aja od materije likvidacije u dva odvojena zakonska projekta. Ekonomski cilj likvidacije je tako|er prodaja imovine privrednog subjekta radi podmirenja eventualnih potra`ivanja povjerilaca. namirili povjerioci. utvr|enih zakonom. odnosno subjekat prava. Likvidacija predstavlja takav na~in prestanka rada i postojanja privrednog društva gdje u obzir ne dolazi pitanje i problem namirenja povjerilaca. Ukoliko dio imovine preostane ista }e pripasti osniva~ima. kako bi se. 6. 377 .utvr|enom zakonom. odnosno u drugom slu~aju da se namire povjerioci. odnosno prezadu`enosti privrednog subjekta. postupak }e se nastaviti po pravilima koja va`e za ste~aj. a radi realizacije odre|enog potra`ivanja. odnosno subjekta koji se likvidira. a izvršenje se sprovodi kada se radi o prinudnoj naplati samo odre|enog potra`ivanja iz okvira redovnog privrednog poslovanja. Ukoliko se u toku sprovo|enja likvidacije privrednog društva poka`e da imovina ne mo`e da podmiri obaveze. Predmet prodaje po pravilima izvršnog postupka ne mora biti cjelokupna imovina likvidacionog subjekta te }e obim izvršenja ovisti od vrijednosti imovine naspram dospjelih i nepla}enih potra`ivanja. Same ekonomske posljedice kod ste~aja se ogledaju u prodaji cjelokupne imovine prezadu`enog i insolventnog ste~ajnog du`nika i naplati njegovih eventualnih potra`ivanja radi namirenja povjerilaca putem isplatnih redova koji su utvr|eni zakonom. a ostatak imovine da preuzme vlasnik ili vlasnici tog subjekta. Sprovo|enjem izvršenja ne dolazi u pitanje daljnji rad i opstanak privrednog društva kao pravnog lica. i ne javlja se problem plate`ne nesposobnosti. a po njihovom okon~anju. Kod likvidacije procijenjena vrijednost imovine privrednog subjekta je ve}a od povjerila~kih potra`ivanja. Ste~aj treba razlikovati i od postupka likvidacije s obzirom da se ovi termini ~esto miješaju u svakodnevnom govoru. u prvom slu~aju. cjelokupne imovine ste~ajnog du`nika. Ste~aj se sprovodi kada prezadu`eni privredni subjekt ne mo`e više da ispunjava svoju privrednu funkciju uopšte. krajnji cilj je prodaja.

godine. odnosno javni drugar u komanditnom društvu i osniva~. razni oblici zadruga. Ste~ajni zakon. od dana dobivanja obavijesti od strane ste~ajnog sudije. u pogledu unov~avanja imovine. Pod prednjom definicijom subjekata nad kojima se ne mo`e sprovoditi ste~ajni postupak treba podrazumjevati i kantone u Federaciji BiH. Plate`na nesposobnost po955 Pobli`e o ovim pojmovima kod: Zdravko Juna~ko. Kao razlog za otvaranje ste~ajnog postupka uzima se plate`na nesposobnost ste~ajnog du`nika. odnosno vlasnici udjela u društvu neograni~ene solidarne odgovornosti. kao i tzv. Prema terminologiji ZOPD radilo bi se o sva ~etiri oblika privrednih društava. mart 2004. odnosno kao du`nika pojedinca pod kojim se podrazumijeva komplementar. ovo pravo je prenešeno u nadle`nost federalnog ministra energije. Ste~ajni du`nik. odnosno javnim preduze}ima. pogotovu kada je uvedena i novina da se ste~aj mo`e sprovoditi i nad javnim korporacijama. a u okviru reforme u oru`anim snagama Bosne i Hercegovine. Ranije se ste~ajni du`nik definisao kao preduze}e i drugo pravno lice koje obavlja registrovanu privrednu djelatnost na teritoriji Federacije BiH prema propisima o standardnoj klasifikaciji djelatnosti. Saglasnost koja se ne da u roku 30 dana. odnosno u skladu sa odredbama Zakona o izvršnom postupku (u daljem tekstu: ZIP).) koji se registruju sa svojstvom pravnog lica po posebnim propisima. gradova i javnih fondova koji se djelimi~no ili u cjelini finansiraju iz bud`eta. Radi se zakonskom obliku solidarne odgovornosti koja se uvodi na osnovu posebnog propisa. Izmjenama ZOS-a. Bez obzira na vrstu i oblik organizovanja ste~ajnog du`nika ste~ajni postupak }e se. prijete}a plate`na nesposobnost.3. opština. strana 14-65. smatra}e se kao izdata saglasnost. Ste~ajni postupak se ne mo`e sprovoditi nad imovinom Federacije BiH. sprovoditi po pravilima izvršnog postupka. ali se tu svrstavaju i drugi oblici organizovanja (npr. jedina izmjena se odnosi na to što je. 378 . Što se ti~e odnosa naspram ste~ajnog du`nika koji proizvodi predmete naoru`anja i vojnu opremu za sprovo|enje ovog postupka potrebna je prethodna saglasnost federalnog ministra odbrane. O~igledno da je pojam ste~ajnog du`nika sada šire odre|en. Zakon ste~ajnog du`nika definiše kao pravno lice nad ~ijom se imovinom sprovodi ste~ajni postupak.Komentar i sudska praksa. ste~ajni povjerioci i vo|enje ste~ajnog postupka955 8. a sada se ova odgovornost prenosi na imenovanog funkcionera. individualni trgovci i sl. rudarstva i industrije. bila potrebna saglasnost Federalnog ministarstva odbrane. u tom slu~aju za obaveze ste~ajnog du`nika solidarno odgovara Federacija BiH. u ovom slu~aju to je ZOS. U ovom dijelu ovo je preuzeto rješenje iz ranijeg zakonodavstva. Posebno je definisana situacija kada federalni ministar odbrane odbije davanje saglasnosti. Zagreb. za sprovo|enje ste~ajnog postupka nad ovim subjektima.

probijanja pravne li~nosti moglo tra`iti i izvršenje na privatnoj imovini vlasnika privrednog društva. orta~kim društvima. Radi se o davanju mogu}nosti da se osniva~i. Vidimo da se kao novina u ZOS-u javlja širi krug subjekata nad kojima se mo`e sprovoditi ste~ajni postupak. odnosno tzv. odnosno drugih isprava koje imaju svojstvo izvršne isprave. u vrijeme dospjelosti. Od ovog oblika odgovornosti izuzeta je zajedni~ka te~evina. Me|utim. 9. Ovaj problem se u našem pravu rješava kroz pravila izvršnog postupka. Pored ovoga i dalje je zadr`ana mogu}nost pobijanja pravnih radnji ste~ajnog du`nika koje je on preduzeo radi ošte}enja povjerilaca. ono što je uvedeno kao novina jeste rješenje iz ZOS-a po kom poslije zaklju~enja ste~ajnog postupka ste~ajni povjerioci mogu ostvarivati svoja preostala potra`ivanja prema du`niku pojedincu prema opštim pravilima gra|anskog prava. Iz ovog razloga ste~ajni postupak mo`e da pokrene samo ste~ajni du`nik. mo}i da izvršava svoje obaveze. Rok za preduzimanje pobojnih radnji za raspolaganja bez naknade ili uz minimalnu naknadu produ`en je na 5 godina unazad. Ova mogu}nost je postojala i ranije i njenu primjenu je omogu}avala odredba ~lana 6 ZOPD gdje se kroz dokazivanje postojanja tzv. Zaklju~eno je da bi ovakvo rješenje bilo preuranjeno tako da nije ni našlo svoje mjesto u prijedlogu ZOS-a. odnosno zajedni~ka imovina bra~nih drugova. Novim rješenjem ZOS-a otvara se mogu}nost za primjenu ovog pravnog instituta. Postojala je inicijativa i prijedlog u~esnika u izradi ZOS-a da se krug ste~ajnih du`nika proširi i na fizi~ko lice kao pojedinca. pogotovu kada je posebno izvršeno definisanje šta se sve podrazumjeva pod pojmom tzv. odnosno radi pogodovanja pojedinih povjerilaca. odnosno vlasnici kroz parni~ni postupak tu`e kako bi se pljenidbom njihove privatne imovine namirila potra`ivanja ste~ajnih povjerioca. a od dana podnošenja prijedloga za otvaranje ste~ajnog postupka. povezanog lica. Jednoobrazno je rješenje i u uporednom pravu da oni odgovaraju za obaveze društva i svom svojom neunesenom imovinom u društvo. izuzev ako je bra~ni drug pristao da i ta imovina bude 379 . a na osnovu pravosna`nih sudskih odluka. Nije poznato da je ovo rješenje do sada korišteno u našoj sudskoj praksi. neograni~eno solidarno. tj. Što se ti~e novog rješenja iz ZOS-a naspram izvršenja na imovini komplementara u komanditnom društvu i vlasnika uloga u društvu neograni~ene solidarne odgovornosti radi se samo o dodatnom pojašnjenju primjene odredbi ZOPD vezano za imovinsku odgovornost vlasnika u društvima lica. Radi se o jednom zasebnom pravnom institutu koji poznaju zemlje tr`išne ekonomije i koji ima svoju istorijsku tradiciju u instituciji du`ni~kog zatvora.stoji kada ste~ajni du`nik nije u stanju izvršavati svoje dospjele nov~ane obaveze u neprekidnom trajanju od 30 dana. Radilo bi se o prodaji imovine prezadu`enog fizi~kog lica. koje nije u mogu}nosti da izmiruje svoje dospjele obaveze po raznim osnovama. Prijete}a plate`na nesposobnost postoji kada ste~ajni du`nik prema predvi|anjima ne}e.

Novinu predstavlja obaveza privremenog ste~ajnog upravnika da namiri potra`ivanja zaposlenika. kao i poslovne banke putem kojih se obavlja platni promet. odnosno prijedlog ovih organa za otvaranjem ste~ajnog postupka. Kao ste~ajni povjerioci i u novom zakonu se javljaju samo oni povjerioci koji pismeno prijave svoja potra`ivanja u zako