phóc anh computer

Trô së: Sè 3 Ph¹m Ngäc Th¹ch - Hµ néi- Tel: 04.5737383 (12 lines) - FAX: 04.5737347
Chi nh¸nh1: 91 Lý nam ®Õ - Hµ néi- Tel: 04.7337848 (6 lines) - FAX: 04.7472164

Chi nh¸nh2: Siªu thÞ m¸y tÝnh phóc anh, tÇng 1 nhµ a3 lµng quèc tÕ th¨ng long
trÇn ®¨ng ninh-cÇu giÊy - Hµ néi. Tel: 04.7545363

Email: phucanh@p

b¸o gi¸ phÇn mÒm
KÝnh göi: Qóy kh¸ch hµng

Ngµy

Hãy sử dụng phần mềm bản quyền cho máy tính của bạn.
TT

m· s¶n phÈm

néi dung

Gi¸

Vietkey

Vietkey

10

Lac Viet

Lạc Việt Mtd EVA 2002

12

VIRUS SOFTWARE
1

BkavPro

BkavPro for Win9x/2K/XP

2

Kaspersky

Internet Security

3

Bitdefender

Antivirus 2008

13

4

Bitdefender

Internet Security 2008 (1 User)

22

5

Bitdefender

Total Security 2008

25

6

Bitdefender

Total Security 2008 Pro Mo

25

7

Bitdefender

Internet Security 2008 (3 User)

8

Kingsoft

Internet Security 2007 (thẻ kích hoạt 12 tháng)

21.6

9

Kingsoft

Internet Security 2007 (thẻ kích hoạt 24 tháng)

38

Windows Vista Starter 32-bit English 1pk DSP OEI DVD

38

Windows Vista OEM
1 4CP-00439

28

2

66G-00613

Windows Vista Home Basic 32-bit English 1pk DSP OEM DVD

92

3

66I-00752

Windows Vista Premium 32-bit English 1pk DSP OEI DVD

131

4

66J-02289

Windows Vista Business 32-bit English 1pk DSP OEM DVD

141

5

66R-00765

Windows Vista Ultimate 32-bit English 1pk DSP3 OEI DVD

224

WINDOWS XP OEM
1

N09-02030

Windows XP Home Edition English w/SP2 OEM CD

90

2

E85-05103/04164

Windows XP Professional English w/SP2 OEM CD

140

3

E85-05205

Windows XP Pro Japanese SP2 OEM CD

186

4

E85-04905

Windows XP Pro Chinese Traditional SP2 OEM CD

186

5

E85-04786

Windows XP Pro Chinese Simlified SP2 OEM CD

186

OFFICE OEM
1

S55-02516

Office Basic 2007 W32 English 1pk DSP OEI w/OfcPro Trial(MLK) No Media CD

176

2

9QA-01758

Office SB 2007 W32 English 1pk DSP OEI w/OfcProTri(MLK) No Media CD

246

3

269-14068

Office Pro 2007 W32 English 1pk DSP OEI(MLK) No Media CD

326

4

Kingsoft

Office 2007 (thẻ kích hoạt)

78
486

Windows server OEM
1

T72-01849

Windows Svr SBS 2003 R2a English Win32 En OEM 1-2CPU 5Clt

2

P73-02766

Windows Svr Std 2003 R2a English Win32 En OEM 1-4CPU 5Clt

710

3

P72-02294

Windows Svr Enterprise 64bitX64 English OEM 1-8CPU 25Clt

2790

SQL server OLP
1

228-04455

SQL Svr Standard Edtn 2005 Win32 English OLP NL

978

2

810-04793

SQL Svr Enterprise Edtn 2005 Win32 English OLP NL

8490

3

359-01822

SQL CAL 2005 English OLP NL User CAL (Tối thiểu 5 CAL)

179

SQL Svr Standard/Enter Edtn 2005 Win32 English Disk kit (đĩa cài)

44

4

Exchange svr Standard OLP
1

312-03545

Exchange Svr 2007 English OLP NL

772

2

381-03097

Exchange Standard CAL 2007 English OLP NL User CAL (Tối thiểu 5 CAL)

74

Exchange Svr 2007 English Diskkit (Đĩa cài)

44

3

Exchange svr Enterprise OLP
1

395-03912

Exchange Svr Ent 2007 English OLP NL

2

381-03097

Exchange Standard CAL 2007 English OLP NL User CAL (Tối thiểu 5 CAL)

67

Exchange Svr Ent 2007 English Disk kit MVL CD (Đĩa cài)

44

3

4000

ISA svr Standard OLP
1

E84-01134

2
3
4

ISA Server Std Ed 2006 English OLP NL 1 Proc
ISA Server Std Ed 2006 English Disk kit MVL CD (Đĩa cài)

F89-01238

ISA Server Ent Edtn 2006 English OLP NL 1 Proc
ISA Server Ent Edtn 2006 English Disk kit MVL CD (Đĩa cài)

1296
44
5701
44

Office standard 2007 OLP
1

021-07856

2

Office 2007 English OLP NL (Tối thiểu 5 License)

407

Office 2007 Win32 English Disk kit (Đĩa cài)

39

Office Professional Plus 2007 English OLP NL (Tối thiểu 5 License)

528

Office Pro 2007 OLP
1

79P-00123

2
3

D87-03094

4

Office Pro 2007 Win32 English Disk kit (Đĩa cài)

39

Visio Pro 2007 English OLP NL (Tối thiểu 5 License)

501

Visio Pro 2007 Win32 English Disk kit (Đĩa cài)

44

Visual Studio Pro 2008 English OLP NL

592

Developer
1

C5E-00324

2
3
4

66J-00724

Visual Studio Pro 2005 English Disk kit (Đĩa cài)

44

Windows Vista Business English UPG OLP NL

207

Windows Vista Business English Disk kit (Đĩa cài)

44

H·y sö dông phÇn mÒm cã b¶n quyÒn ®Ó ®­îc, cËp nhËt c¸c phiªn b¶n söa lçi míi nhÊt.
M¸y tÝnh cña b¹n sÏ ch¹y æn ®Þnh nhÊt.

anh computer

: 04.5737383 (12 lines) - FAX: 04.5737347

el: 04.7337848 (6 lines) - FAX: 04.7472164

y tÝnh phóc anh, tÇng 1 nhµ a3 lµng quèc tÕ th¨ng long
- Hµ néi. Tel: 04.7545363

Email: phucanh@phucanh.com.vn

¸ phÇn mÒm

n cho máy tính của bạn.

16950
30/10/2008
16950

Gi¸ VN§

Ghi chó

170,000
203,000
299,000
299,000
220,000
373,000
424,000
424,000
475,000
366,000
644,000
644,000
1,559,000
2,220,000
2,390,000
3,797,000
1,526,000
2,373,000
3,153,000
3,153,000
3,153,000
2,983,000
4,170,000
5,526,000
1,322,000
8,238,000
12,035,000
47,291,000
16,577,000
143,906,000
3,034,000
746,000
13,085,000
1,254,000
746,000
67,800,000
1,136,000
746,000
21,967,000
746,000
96,632,000
746,000

Order

6,899,000
661,000
8,950,000
661,000
8,492,000
746,000
10,034,000
746,000
3,509,000

Order

746,000

Order

Phóc Anh Computer

phóc anh computer
Trô së: Sè 3 Ph¹m Ngäc Th¹ch - Hµ néi- Tel: 04.5737383 (12 lines) - FAX: 04.5737347

Chi nh¸nh1: 91 Lý nam ®Õ - Hµ néi- Tel: 04.7337848 (6 lines) - FAX: 04.7472164
Chi nh¸nh2: Siªu thÞ m¸y tÝnh phóc anh, tÇng 1 nhµ a3 lµng quèc tÕ th¨ng long
trÇn ®¨ng ninh-cÇu giÊy - Hµ néi. Tel: 04.7545363

Email: phucanh@ph

b¸o gi¸ linh kiÖn m¸y tÝnh
Quý kh¸ch cã thÓ xem th«ng tin khuyÕn m¹i chi tiÕt t¹i Website:
http://phucanh.vn/Desktop.aspx/Tin-Tuc/Tin-khuyen-mai/Khuyen_mai_thang_10_2008/

Ngµy

* B¸o gi¸ cña Phóc Anh ®· bao gåm thuÕ VAT, v× vËy Kh¸ch hµng lÊy H§TC kh«ng ph¶i tr¶ thªm bÊt cø mét kho¶n phÝ n
H§TC ngay sau khi nhËn hµng.
* B¸o gi¸ cña Phóc Anh rÊt c¹nh tranh vµ thùc tÕ. TuyÖt ®èi kh«ng b¸o gi¸ rÎ nh­ng kh«ng cã hµng.
* S¶n phÈm ®­îc b¸n víi gi¸ chÝnh x¸c nhÊt vµ b»ng víi gi¸ b¸n bu«n v× vËy quý kh¸ch sÏ kh«ng sî bÞ mua ®¾t.
* Phóc Anh cam kÕt chØ b¸n c¸c s¶n phÈm tõ chÝnh h·ng. TuyÖt ®èi kh«ng b¸n hµng gi¶, hµng chÊt l­îng kÐm.
Tªn thiÕt bÞ/ M« t¶

Gchó

Gi¸ ($)

CPU Intel (Bé Vi xö lý Intel)

Chóng t«i khuyÕn c¸o kh¸ch hµng nªn sö dông CPU hµng Box v× CPU lo¹i nµy ®­îc ®ãng gãi kÌm theo qu¹t tiªu chuÈn cña I
lo¹i nµy sÏ tr¸nh ®­îc hiÖn t­îng treo m¸y do CPU gi¶i nhiÖt kÐm (tr­êng hîp xÊu cã thÓ dÉn ®Õn ch¸y næ). H¬n n÷a INTEL
míi c¶ CPU vµ qu¹t trong suèt 3 n¨m.

CPU Socket 775
Celeron- 336 (2.8Ghz)

2.8GHz/ 256KB/ Bus 533/ 64bit - Tray

Celeron- 430 (1.8Ghz)

1.8GHz/ 512KB/ Bus 800/ 64bit, EDB(XD) - Box

35

Celeron Dual Core E1200

1.6GHz/ 512KB/ Bus 800/ 64bit, EDB(XD) - Box

48

Pentium Dual Core E2160

1.8GHz/ 1MB/ Bus 800/ 64bit-DualCore/ EDB(XD)+ EIST - Box

63

Pentium Dual Core E2180

2.0GHz /1MB/Bus 800/64 bit-Dual Core/EDB(XD)+EIST- Box

Pentium Dual Core E2200

2.2GHz /1MB/Bus 800/64 bit-Dual Core/EDB(XD)+EIST- Box

Pentium Dual Core E2220

2.4GHz /1MB/Bus 800/64 bit-Dual Core/EDB(XD)+EIST- Box

Pentium Dual Core E5200

2.5GHz/ 2MB/ Bus 800/ 64bit-DualCore/ EDB(XD)+ EIST - Box

84

Core 2 Duo E4500(2.2GHZ)

2.2GHz/ 2MB/ Bus 800/ 64bit-DualCore/ EDB(XD)+ EIST - Tray

115

Core 2 Duo E4500(2.2GHZ)

2.2GHz/ 2MB/ Bus 800/ 64bit-DualCore/ EDB(XD)+ EIST - Box

Core 2 Duo E4600(2.4GHZ)

2.4GHz/ 2MB/ Bus 800/ 64bit-DualCore/ EDB(XD)+ EIST - Box

Core 2 Duo E7200(2.53GHZ)

2.53GHz/ 3MB/ Bus 1066/ 64bit-DualCore/ EDB(XD)+ EIST - Box

122

Core 2 Duo E7300(2.66GHZ)

2.66GHz/ 3MB/ Bus 1066/ 64bit-DualCore/ EDB(XD)+ EIST - Box

127.5

Core 2 Duo E8200(2.66GHZ)

2.66GHz/ 6MB/ Bus 1333/ 64bit-DualCore/ EDB(XD)+ EIST + VT- Box

172

Core 2 Duo E8400(3.0GHZ)

3.0GHz/ 6MB/ Bus 1333/ 64bit-DualCore/ EDB(XD)+ EIST + VT- Box

177

Core 2 Duo E8500(3.16GHZ)

3.16GHz/ 6MB/ Bus 1333/ 64bit-DualCore/ EDB(XD)+ EIST + VT- Box

199

Core 2 QUAD Q6600(2.4GHZ)

2.4GHz/ 8MB/ Bus 1066/ 64bit-DualCore/ EDB(XD)+ EIST + VT- Box

Core 2 QUAD Q6700(2.66GHZ)

2.66GHz/ 8MB/ Bus 1066/ 64bit-DualCore/ EDB(XD)+ EIST + VT- Box

Core 2 QUAD Q9300(2.5GHZ)

2.5GHz/ 6MB/ Bus 1333/ 64bit-DualCore/ EDB(XD)+ EIST + VT- Box

265

Core 2 QUAD Q9400(2.66)

2.66GHz/ 6MB/ Bus 1333/ 64bit-DualCore/ EDB(XD)+ EIST + VT- Box

288

Core 2 QUAD Q9450 (2.66)

2.66GHz/ 12MB/ Bus 1333/ 64bit-DualCore/ EDB(XD)+ EIST + VT- Box

335

Core 2 QUAD Q9550 (2.83)

2.83GHz/ 12MB/ Bus 1333/ 64bit-DualCore/ EDB(XD)+ EIST + VT- Box

Core 2 QUAD QX9775 (3.2)

3.2GHz/ 12MB/ Bus 1600/ 64bit-DualCore/ EDB(XD)+ EIST + VT- Box

Xeon X3050 (2.13GHZ)

2.13GHz/ 2MB/ Bus 1066/ DualCore/ EDB(XD)+ EIST + VT- Box

119

Xeon X3210 (2.13GHZ)

2.13GHz/ 8MB/ Bus 1066/ QuadCore/ EDB(XD)+ EIST + VT- Box

200

Xeon E3110 (3.0GHZ)

3.0GHz/ 6MB/ Bus 1333/ QuadCore/ EDB(XD)+ EIST + VT- Box

188

Xeon X3350 (2.66GHZ)

2.66GHz/ 12MB/ Bus 1333/ QuadCore/ EDB(XD)+ EIST + VT- Box

330

New

New

39

66
76

Order

92

118
Order

119

203
Order

292

346
1650

CPU Socket 771 (FOR 2 WAYS SERVER SEGMENT)
Xeon E5310 (1.6GHZ)

1.6GHz/ 8MB/ Bus 1066/ QuadCore/ EDB(XD)+ EIST + VT- Box

313

Xeon E5405 (2.0GHZ)

2.0GHz/ 12MB/ Bus 1333/ QuadCore/ EDB(XD) + VT- Box

440

Xeon E5410 (2.33GHZ)

2.33GHz/ 12MB/ Bus 1333/ QuadCore/ EDB(XD) + EIST + VT- Box

498

Xeon E5420Phóc
(2.5GHZ)
Anh

Computer
2.5GHz/ 12MB/ Bus 1333/ QuadCore/ EDB(XD) + EIST + VT- Box

540

CPU AMD (Bé vi xö lý AMD)
CPU Socket AM2 (940)
Sempron LE-1200

Sempron - 2.1Ghz/ 384Kb/ 1600Mhz - Box

Athlon LE-1620

Athlon - 2.4Ghz/ 1152Kb/ 2000Mhz - Box

30
43

Athlon LE-1640

Athlon - 2.5Ghz/ 1152Kb/ 2000Mhz - Box

46.5

Athlon 64 X2 4600

Athlon 64 X2 4600+ - 2x512Mb/ 2400Mhz/ DualCore - 64 bit - Box

Athlon 64 X2 4800

Athlon 64 X2 4800+ - 2x1Mb/ 2500Mhz/ DualCore - 64 bit - Box

63.5

Athlon 64 X2 5000

Athlon 64 X2 5000+ - 2x512K/ 2600Mhz/ DualCore - 64 bit - Box

68

Athlon 64 X2 5000 B.E

Athlon 64 X2 5000+ - 2x640K/ 2600Mhz/ DualCore - (B.E: Black Edition)

Athlon 64 X2 5200

Athlon 64 X2 5200+ - 2x1Mb/ 2600Mhz/ DualCore - 64 bit - Box

73

Athlon 64 X2 5400

Athlon 64 X2 5400+ - 2x512K/ 2800Mhz/ DualCore - 64 bit - Box

87.5

Athlon 64 X2 5600

Athlon 64 X2 5600+ - 2x1Mb/ 2800Mhz/ DualCore - 64 bit - Box

96

Athlon 64 X2 6000

Athlon 64 X2 6000+ - 2x1Mb/ 3000Mhz/ DualCore - 64 bit - Box

101

Athlon 64 X2 6400 B.E

Athlon 64 X2 6400+ - 2x1Mb/ 3200Mhz/ DualCore - 64 bit - Box

162

phenom X3 8450

Phenom X3 8450 - 3x2.1Ghz/3x512Kb/ 3600Mhz/ TrippleCore - Box

106

phenom X3 8650

Phenom X3 8650 - 3x2.3Ghz/3x512Kb/ 3600Mhz/ TrippleCore - Box

130

phenom X4 9550

Phenom X4 9550 - 4x2.2Ghz/4x512Kb/ 3600Mhz/ QuadCore - Box

154

phenom X4 9750

Phenom X4 9750 - 4x2.4Ghz/4x512Kb/ 3600Mhz/ QuadCore - Box

179

phenom X4 9850 B.E

Phenom X4 9850 - 4x2.5Ghz/4x512Kb/ 4000Mhz/ QuadCore - Box

191

phenom X4 9950 B.E

Phenom X4 9950 - 4x2.6Ghz/4x512Kb/ 4000Mhz/ QuadCore - Box

201

CPU P4- SK478

cho CPU P4 SK478

4

CPU P4- SK478

(lâi ®ång) cho CPU P4 vµ CPU 2.53 trë lªn

6

CPU P4- SK775

cho CPU P4 SK775

9

CPU P4- SK775

CPU P4 (AQUA GATE S1 Cooler Master)

CPU P4- SK775

CPU P4 (Aqua R120 Cooler Master) lµm m¸t b»ng chÊt láng

CPU C.M vortex 752

T¶n nhiÖt cho CPU (Cooler Master)

34

CPU C.M hyper 212

T¶n nhiÖt cho CPU (Cooler Master)

52

CPU C.M aquagate s1

T¶n nhiÖt cho CPU (Cooler Master) lµm m¸t b»ng chÊt láng

79

CPU C.M GeminII

T¶n nhiÖt cho CPU (Cooler Master)

59

62

Order

84

fan for cpu (qu¹t cho cpu)

70
Order

88

Mainboard (bo m¹ch chñ)
Mainboard - SK 775
MSI Mainboard
G31M3-L v2

Chipset Intel G31, BUS1333/1066/ 800 (Core 2 Quad), Dual DDR2*2 800/667, max 4Gb,
VGA & Sound 8 channel & Lan onboard, 2PCI, 4SATA+IDE, 8USB2.0, PCI Express 16x, HT.

G31M-F v2

Chipset Intel G31, BUS1333/1066/ 800 (Core 2 Quad), Dual DDR2*2 800/667,
max 4Gb, VGA & Sound 8 channel & Lan Gigabit onboard, 2PCI, 4SATA+IDE,
4USB2.0, PCI Express 16x, HT.

P43 Neo-F

Chipset Intel P43, BUS 1600(O.C)1333/1066/ 800 (Core 2 Extreme), Dual DDR2*4
1066/800/667, max 16Gb, Sound 8 channel & Lan Gigabit onboard, 4PCI, 8SATA+IDE,
12USB2.0, PCI Express 16x.

P45 Neo-F

Chipset Intel P45, BUS 1600(O.C)1333/1066/ 800 (Core 2 Extreme), Dual DDR2*4
1066/800/667, max 16Gb, Sound 8 channel & Lan Gigabit onboard, 4PCI, 8SATA+IDE,
12USB2.0, PCI Express 16x.

128

P45 Neo2-FR

Chipset Intel P45, BUS 1600(O.C)1333/1066/ 800 (Core 2 Extreme), Dual DDR2*4
1066/800/667, max 16Gb, Sound 8 channel & Lan Gigabit onboard, 2PCI, 8SATA+IDE,
12USB2.0, 2PCI Express 16x, Raid.

166

P45 Platinum

Chipset Intel P45, BUS 1600(O.C)1333/1066/ 800 (Core 2 Extreme), Dual DDR2*4
1066/800/667, max 16Gb, Sound 8 channel & Lan Gigabit onboard, 2PCI, 8SATA+IDE,
12USB2.0, 2PCI Express 16x, Raid, IEEE1394.

215

P45D3 Platinum

Chipset Intel P45, BUS 1600(O.C)1333/1066/ 800 (Core 2 Extreme), Dual DDR3*4
1600/1333/1066/800, max 8Gb, Sound 8 channel & Lan Gigabit onboard, 2PCI,
8SATA+IDE, 12USB2.0, 2PCI Express 16x, Raid, IEEE1394.

225

P45 DIAMOND

Chipset Intel P45, BUS 1600(O.C)1333/1066/ 800 (Core 2 Extreme), Dual DDR3*4
1600/1333/1066/800, max 8Gb, Sound 8 channel & 2Lan Gigabit onboard, 2PCI,
8SATA+IDE, 12USB2.0, 2PCI Express 16x, Raid, IEEE1394.

310

P7N DIAMOND

Chipset nVidia nForce 780i SLI, BUS 1333/1066/ 800 (Core 2 Extreme), Dual DDR2*4
1333/1066/800/667, max 8Gb, Sound Creative SB X-Fi Xtreme & 2Lan Gigabit onboard,
PCI, 6SATA+IDE, 12USB2.0, 4PCI Express 16x, Raid, IEEE1394.

302

New

65

68

New

98

Phóc Anh Computer
Chipset Intel X48, BUS 1600/1333/1066/ 800 (Core 2 Extreme), Dual DDR3*4

X48 Platinum

X48C Platinum

1600/1333/1066/800, max 8Gb, Sound 8 channel & 2Lan Gigabit onboard, 2PCI,
6SATA+IDE, 12USB2.0, 4PCI Express 16x, Raid, IEEE1394.
Chipset Intel X48, BUS 1600/1333/1066/ 800 (Core 2 Extreme), Dual DDR3*4
1600/1333/1066/800, max 8Gb, DDR2 800/667, Sound 8 ch & Lan Gigabit, 3PCI,
4SATA+IDE, 12USB2.0, 2PCI Express 16x, Raid, IEEE1394.

268

298

BIOSTar
P4M900-M7FE

Chipset VIA P4M900, BUS 1333/1066 (Core 2 Duo), DDR2 667/533, VGA & Sound 6 ch &
Lan, PCI, 4SATA+IDE, 8USB2.0, PCI Express.

43

G31-M7/te

Chipset Intel G31, BUS 1600/1333/1066 (Core 2 Quad), DDR2 800/667, VGA & Sound 6
channel & Lan, PCI, 4SATA+IDE, 8USB2.0, PCIE 16x.

49

GF7100P-M7

Chipset Nvidia Geforce 7100P, BUS 1333/1066 (Core 2 Duo), DDR2 800/667, VGA &
Sound 6 ch & Lan, PCI, 4SATA+IDE, 8USB2.0, PCI Express.

50

P31-A7

Chipset Intel P31, BUS 1600/1333/1066 (Core 2 Quad), DDR2*2 800/667, Sound 8 ch &
Lan Gigabit on, PCI, 4SATA+IDE, 8USB2.0, PCI Express 16x.

56

Tseries I43
TP43D2-A7

Chipset Intel P43, BUS 1600/1333/1066 (Core 2 Quad), DDR2 1066/800/667, Sound 6
channel & Lan Gigabit onboard, PCI, 6SATA+IDE, 9USB2.0, PCI Express 16x.

99

Tpower I45

Chipset Intel P45, BUS 1600/1333/1066 (Core 2 Quad), DDR2 1200(O.C)/1066/800,
Sound 6 channel & Lan Gigabit onboard, PCI, 6SATA+IDE, 9USB2.0, PCI Express 16x.

199

ECS Mainboard (B¶o hµnh c¶ ch¸y næ)
G31T-M/ G31T-M7

Chipset INTEL G31& ICH7, BUS 1333/1066/800( Core 2 Quad), Dual DDRAMII 800/667,
VGA & Sound 8 channel & Lan onboard, 2PCI, 4SATA2+IDE, 8USB2.0, PCI Express1X,
PCI Express16x.

49

945 GCT-M2 (V1.OA)

Chipset INTEL 945GC, BUS1333/1066/ 800/533 (Core 2 Duo), Dual DDR2 667/533, VGA
& Sound 6 channel & Lan onboard, 2PCI, 4SATA+IDE, 4USB2.0, PCI Express16x, 2PCI
Express1x, HT.

48

GF7050VT-M5(V1.0)

Chipset GeForce 7050, BUS 1333/1066/800 (Core 2 Duo), Dual DDR2 800 /667/533,
VGA & Sound & Lan, 2PCI, 4SATA+IDE, 8USB2.0, PCIE 16x, Raid.

48

GF7100VT-M3(V1.0)

Chipset GeForce 7100, BUS1333/1066(Core 2 Quad), DualDDR2 800/667, VGA, DVI&
Sound8ch& Lan Giga, 2PCI, 4SATA+IDE, 10USB, PCIE16x, Raid.

67

945G-M3

Chipset INTEL945G, BUS 1066/800(Dual Core), Dual DDRAMII 667/533/400, VGA &
Sound 8 channel & Lan Gigabit onboard, 2PCI, 4SATA2+IDE, 8USB2.0, IEEE1394, PCI
Express1X, PCI Express16x

50

PF22 EXTREME

Chipset INTEL955P& ICH7R, BUS 1066/800(Dual Core), Dual DDRAMII 667/533, Sound 8
channel & Lan Gigabit onboard, 3PCI, 4SATA2+IDE, 8USB2.0, IEEE1394, PCI Express1X,
2PCI Express16x, RAID 0/1.

162

DM-G33T-M2

Chipset INTEL G33& ICH9, BUS 1333/1066 ( Core 2 Quad), Dual DDRAMII 800/667,
Sound 8 channel & Lan onboard, 2PCI, 4SATA2, 8USB2.0, IEEE1394, PCI Express1X, PCI
Express16x, RAID 0/1.

86

P35T-A

Chipset INTEL P35& ICH9DH, BUS 1333/1066 ( Core 2 Quad), Dual DDRAMII 800/667,
Sound 8 channel & Lan Gigabit onboard, 2PCI, 6SATA2+IDE, 8USB2.0, IEEE1394, PCI
Express1X, 2PCI Express16x, RAID 0/1.

92

P45T-A

Chipset INTEL P45 & ICH10R, BUS 1333/1066/800 (Core 2 Extreme), Dual DDR2
800/667, Sound 8 channel & Lan Gigabit, 2PCI, 6SATA+IDE, 12USB2.0, 2PCI Express1X,
2PCI Express16x, RAID.

129

X48T-A

Chipset INTEL X48 & ICH9R, BUS 1600/1333/1066/800 (Core 2 Extreme), Dual DDR3
1600/1333/1066/800, Sound 8 channel & 2Lan Gigabit, 2PCI, 6SATA+IDE, 12USB2.0,
2PCI Express1X, 2PCI Express16x, RAID 0/1.

227

ASUS MAINBOARD
P5GC-MX/ A3

Chipset Intel 945GC, Bus 1333(OC)/1066/800(A3) (Core 2 Duo), Dual DDR2 667/533,
VGA & Sound 6 channel & Lan onboard, 2PCI, 4SATA+IDE, 8USB2.0, PCI Express x16, HT.

59

P5N73-AM

Chipset GeForce 7050, BUS 1333/1066/800 (Core 2 Quad), DDR2*2 800/667, max 4Gb,
VGA & Sound 8 Channel & Lan onboard, 2PCI, 4SATA+IDE, 8USB2.0, PCI Express 16x,
Raid, HT.

79

P5L 1394

Chipset INTEL 945P, BUS 1066/800/533 (Core 2 Duo), Dual DDR2 667/533, Sound 6
Channel & Lan Gigabit onboard, 3PCI, 4SATA + IDE, 8USB2.0, PCI Express 16x, 2PCI
Express 1x, IEEE 1394, HT.

92

P5LD2-C/IPAT

Chipset INTEL 945GC, BUS 1066/800/533 (Core 2 Duo), Dual channel DDR2 667/533,
Sound 6 Channel & Lan Gigabit onboard, 5PCI, 4SATA + IDE, 8USB2.0, PCI Express 16x,
PCI Express 1x, Intel IPAT Platform.

69

P5KPL-AM

Chipset INTEL G31, BUS 1600(O.C)/1333/1066/800(Core 2 Quad), Dual DDR2*2
1066(OC)/ 800/667, max 4Gb, VGA & Sound 8ch & Lan on, 2PCI, 4SATA+IDE, 8USB2.0,
PCIE 16x.

69

P5KPL-CM

Chipset INTEL G31, BUS 1600(O.C)/1333/1066/800(Core 2 Quad), Dual DDR2 1066(OC)/
800/667, VGA & Sound 8ch & Lan Gigabit on, 2PCI, 4SATA+IDE, 8USB2.0, PCIE 16x.

72

Phóc Anh Computer
Chipset INTEL G31, BUS 1600(O.C)/1333/1066/800(Core 2 Quad), Dual DDR2 1066(OC)/

P5KPL/1600

800/667, Sound 8 Channel & Lan Gigabit onboard, 3PCI, 4SATA+IDE, 8USB2.0, 2PCI
Express 16x.

74

P5K SE/EPU

Chipset INTEL P35, BUS 1600/1333/1066/800 (Core 2 Quad), Dual DDR2
1200/1066/800, Sound 8 Channel & Lan Gigabit onboard, 2PCI, 4SATA+IDE, 10USB2.0,
PCI Express 16x, 3PCI Express 1x.

P5K PRO

Chipset INTEL P35, BUS 1333/1066/800 (Core 2 Quad), Dual DDR2*4 1066/800/667,
Sound 8 Channel & Lan Gigabit onboard, 2PCI, 4SATA + IDE, 12USB2.0, 2PCI Express
16x, PCI Express 1x, 2IEEE1394, Raid.

P5K-C

Chipset INTEL P35, BUS 1333/1066/800 (Core 2 Quad), Dual DDR3*2 1333/1066/800,
DDR2 1066/800/667, Sound 8 Ch & Lan Gigabit onboard, 3PCI, 4SATA+IDE, 12USB2.0,
2PCI Express 16x, IEEE 1394, Raid.

P5K-E

Chipset INTEL P35, BUS 1333/1066/800 (Core 2 Quad), Dual DDR2 1066/800/667,
Sound 8 Channel & Lan Gigabit onboard, 3PCI, 6SATA + IDE, 10USB2.0, 2PCI Express
16x, 2PCI Express 1x, IEEE 1394, Raid.

P5K-E wifi

Chipset INTEL P35, BUS 1333/1066/800 (Core 2 Quad), Dual DDR2 1066/800/667,
Sound 8 Channel & Lan Gigabit onboard, 3PCI, 6SATA + IDE, 10USB2.0, 2PCI Express
16x, 2PCI Express 1x, IEEE 1394, Raid, Wireless.

P5K WS

Chipset INTEL MCH P35, BUS 1333/1066/800 (Core 2 Quad), Dual DDR2 800/667,
Sound 8 Channel & Dual Lan Gigabit onboard, 2PCI, 6SATA + IDE, 12USB2.0, PCI Express
16x, IEEE 1394, Raid.

208

P5K Premium/WiFi-AP

Chipset INTEL P35, BUS 1333/1066/800(Core 2 Quad), Dual DDR2 1066/800/ 667,
Sound 8 Channel & Dual Lan Gigabit onboard, 3PCI, 6SATA+IDE, 10USB2.0, 2PCI Express
16x, Raid, Wireless, IEEE1394.

198

P5B-MX

Chipset INTEL 946GZ, BUS 1066(OC)/800(Core 2 Duo), DDR2 667/533, VGA/ Sound/ Lan
Giga, 2PCI, 4SATA+IDE, 6USB2.0, PCI Express 16x, HT.

64

P5B-VM SE

Chipset INTEL G965, BUS 1066/800/533 (Core 2 Duo), Dual DDR2 800/667, VGA &
Sound& Lan Gigabit, 2PCI, 4SATA + IDE, 10USB2.0, PCIE 16x, HT.

78

P5B

Chipset INTEL P965, BUS 1066/800/533 (Core 2 Extreme), Dual DDR2 800/667/533,
Sound 8 Channel & Lan Gigabit onboard, 3PCI, 4SATA + IDE, 10USB2.0, PCI Express 16x,
3PCI Express 1x, Raid.

101

P5E-VM SE

Chipset Intel G35, BUS 1333/1066/800 (Core 2 Extreme), Dual DDR2 800/667, VGA &
Sound 8 Channel & Lan Gigabit onboard, PCI, 4SATA+IDE, 12USB2.0, PCI Express 16x,
IEEE1394.

118

P5E-VM DO

Chipset Intel Q35, BUS 1333/1066/800 (Core 2 Extreme), Dual DDR2 1066/800/667,
VGA & Sound 8 Channel & Lan Gigabit onboard, 2PCI, 6SATA+IDE, 12USB2.0, PCI
Express 16x, Raid, IEEE1394.

129

P5E-VM HDMI

Chipset Intel G35, BUS 1333/1066/800 (Core 2 Extreme), Dual DDR2 800/667, Dual
VGA(RGB & HDMI/DVI) & Sound 8 Channel & Lan Gigabit onboard, PCI, 6SATA+IDE,
12USB2.0, PCI Express 16x, Raid, IEEE1394.

135

P5QL PRO

Chipset Intel P43, BUS 1600(O.C)/1333/1066/800 (Core 2 Extreme), Dual DDR2
1066/800/667, Sound 8 Channel & Lan Gigabit onboard, 3PCI, 6SATA+IDE, 12USB2.0,
PCI Express 16x.

116

P5QL-E

Chipset Intel P43, BUS 1600(O.C)/1333/1066/800 (Core 2 Extreme), Dual DDR2
1066/800/667, Sound 8 Channel & Lan Gigabit onboard, 3PCI, 6SATA+IDE, 12USB2.0,
PCI Express 16x, Raid, IEEE1394.

140

P5QL-EM

Chipset Intel G43, BUS 1333/1066/800 (Core 2 Extreme), Dual DDR2
1066(O.C)/800/667, VGA & Sound 8 Channel & Lan Gigabit onboard, PCI, 6SATA+IDE,
12USB2.0, PCI Express 16x, IEEE1394.

128

P5Q SE

Chipset Intel P45, BUS 1600/1333/1066/800 (Core 2 Extreme), Dual DDR2*4
1200/1066/800, max 16Gb, Sound 8 Channel & Lan Gigabit on, 3PCI, 6SATA+IDE,
12USB2.0, PCI Express 16x, IEEE1394.

142

P5Q

Chipset Intel P45, BUS 1600/1333/1066/800 (Core 2 Extreme), Dual DDR2
1200/1066/800, Sound 8 Channel & Lan Gigabit onboard, 3PCI, 6SATA+IDE, 12USB2.0,
PCI Express 16x, Raid, IEEE1394.

152

P5Q-VM

Chipset Intel G45, BUS 1600/1333/1066/800 (Core 2 Extreme), Dual DDR2*4
1066(O.C)/800/667, max 4Gb, VGA & Sound 8 Channel & Lan Gigabit onboard, PCI,
6SATA+IDE, 12USB2.0, PCI Express 16x.

159

P5Q-EM

Chipset Intel G45, BUS 1600/1333/1066/800 (Core 2 Extreme), Dual DDR2*4
1066(O.C)/800/667, max 4Gb, VGA & Sound 8 Channel & Lan Gigabit onboard, PCI,
6SATA+IDE, 12USB2.0, PCI Express 16x, Raid, IEEE1394.

169

P5Q PRO

Chipset Intel P45, BUS 1600/1333/1066/800 (Core 2 Extreme), Dual DDR2
1200/1066/800, Sound 8 Channel & Lan Gigabit onboard, 2PCI, 6SATA+IDE, 12USB2.0,
2PCI Express 16x, Raid, IEEE1394.

172

P5Q-E

Chipset Intel P45, BUS 1600/1333/1066/800 (Core 2 Extreme), Dual DDR2
1200/1066/800, Sound 8 Channel & 2Lan Gigabit onboard, 2PCI, 6SATA+IDE, 12USB2.0,
2PCI Express 16x, Raid, IEEE1394.

214

P5Q Deluxe

Chipset Intel P45, BUS 1600/1333/1066/800 (Core 2 Extreme), Dual DDR2
1200/1066/800, Sound 8 Channel & 2Lan Gigabit onboard, 2PCI, 6SATA+IDE, 10USB2.0,
2PCI Express 16x, Raid, IEEE1394.

244

P5Q3 Deluxe/WiFi

Chipset Intel P45, BUS 1600/1333/1066/800 (Core 2 Extreme), Dual DDR3
2000(O.C)/1600/1333/1066, Sound 8 Channel & 2Lan Gigabit on, 2PCI, 6SATA+IDE,
10USB2.0, 2PCI Express 16x, Raid, IEEE1394, Wireless.

289

New

98

132

Order

132

160

Order

165

P5N-D

Phóc Anh Computer
Chipset NVIDIA 750i SLI, BUS 1333/1066/800(Core 2 Duo), Dual DDR2 800/667/533,

Sound 8 Channel & Lan Gigabit onboard, 2PCI, 4SATA+IDE, 8USB2.0, 2PCI Express 16x,
Raid, HT.

160

P5N-T Deluxe

Chipset NVIDIA 780i SLI, BUS 1333/1066/800(Core 2 Quad), Dual DDR2
1200/1066/800/667, Sound 8 Channel & Lan Gigabit onboard, PCI, 6SATA+IDE,
10USB2.0, 3PCI Express 16x, Raid, IEEE1394.

240

P5E-ws pro

Chipset Intel X38, BUS1600/1333/1066(Core 2 Quad), DualDDR2 1200/1066 /800,
Sound8Ch& 2Lan Giga, 2PCI, 6SATA+IDE, 12USB2.0, 2PCIE 16x, Raid.

280

Striker II Formula

Chipset nForce 780i SLI, BUS 1333/1066/800 (Core 2 Extreme), Dual DDR2 1066/ 800/
667, Sound 8 Channel & Dual Lan Gigabit onboard, 2PCI, 6SATA+IDE, 10USB2.0, 3PCI
Express 16x, Raid, IEEE1394.

315

Maximus II Formula

Chipset Intel P45, BUS 1600/1333/1066/800 (Core 2 Extreme), Dual DDR2*4
1200/1066/800/667, max 16Gb, Sound 8 Ch & Dual Lan Gigabit on, 2PCI, 6SATA+IDE,
12USB2.0, 2PCI Express 16x, Raid, 2IEEE1394.

350

Maximus EXTREME

Chipset Intel X38, BUS 1600/1333/1066/800 (Core 2 Extreme), Dual DDR3
1800/1600/1333/1066, Sound 8 Ch & Dual Lan Gigabit on, 2PCI, 6SATA+IDE, 12USB2.0,
3PCI Express 16x, Raid, 2IEEE1394.

Rampage Formula

Chipset Intel X48, BUS 1600/1333/1066/800 (Core 2 Extreme), Dual DDR2
1200(OC)/1066/800/667, Sound 8 Ch & Dual Lan Gigabit on, 2PCI, 6SATA+IDE,
12USB2.0, 2PCI Express 16x(2.0), Raid, 2IEEE1394.

264

P5E3 Deluxe/WiFi

Chipset Intel X48, BUS 1600/1333/1066(Core 2 Quad), Dual DDR3 1800(O.C)/
1600(O.C)/1333/1066/800, Sound 8 Ch & Dual Lan Gigabit on, 2PCI, 6SATA+ IDE,
12USB2.0, 3PCI Express 16x, Raid, IEEE1394, Wireless.

329

P5E3 Premium Wifi

Chipset Intel X48, BUS 1600/1333/1066(Core 2 Quad), Dual DDR3 2000(O.C)/
1800/1600/1333/1066/800, Sound 8 Ch & Dual Lan Gigabit on, 2PCI, 6SATA+ IDE,
10USB2.0, 3PCI Express 16x, PCI Express 1x, Raid, IEEE1394.

410

Order

339

intel Mainboard
D945GCPE

Chipset INTEL 945GC, BUS 1066/800/533 (Core 2 Duo). DDR2 667/533. VGA & Sound &
Lan on board, 2PCI, 2SATA+IDE, 8USB2.0, HT.

60

D945GCPE Box

Chipset INTEL 945GC, BUS 1066/800/533 (Core 2 Duo). DDR2 667/533. VGA & Sound &
Lan on board, 2PCI, 2SATA+IDE, 8USB2.0, HT.

62

D945GCNL

Chipset INTEL 945GC, BUS 1066/800/533(Core 2 Duo). DDR2 667/533. VGA & Sound &
Lan Gigabit, 2PCI, 4SATA + IDE, 8USB2.0, PCIE 16x.

66

D945GCNL box

Chipset INTEL 945GC, BUS 1066/800/533(Core 2 Duo). DDR2 667/533. VGA & Sound &
Lan Gigabit, 2PCI, 4SATA + IDE, 8USB2.0, PCIE 16x.

dG31GL

Chipset INTEL G31, BUS 1333/1066/800 (Core 2 Quad), DDR2, DDR3 800/667, VGA &
Sound HD & Lan on, 2PCI, 2SATA+IDE, 8USB2.0.

63

dG31GL Box

Chipset INTEL G31, BUS 1333/1066/800 (Core 2 Quad), DDR2, DDR3 800/667, VGA &
Sound HD & Lan on, 2PCI, 2SATA+IDE, 8USB2.0.

68

dG31PR

Chipset INTEL G31, BUS 1333/1066/800(Core 2 Quad), DDR2 800/667, VGA & Sound
HD & Lan Gigabit on, 2PCI, 4SATA+IDE, 8USB2.0, PCIE 16x, PCIE 1x.

69

dG31PR Box

Chipset INTEL G31, BUS 1333/1066/800(Core 2 Quad), DDR2 800/667, VGA &
Sound HD & Lan Gigabit on, 2PCI, 4SATA+IDE, 8USB2.0, PCIE 16x, PCIE 1x.

76

dG33FBC Box

Chipset INTEL G33, BUS 1333/1066/800(Core 2 Quad), DDR2 800/667, VGA & Sound 6
Channel & Lan Gigabit onboard, 3PCI, 4SATA+IDE, 12USB2.0, PCI Express 16x, 3PCI
Express1x, IEEE1394, HT.

dG33BUC Box

Chipset INTEL G33, BUS 1333/1066/800(Core 2 Quad), DDR2 800/667, VGA & Sound 6
Channel & Lan Gigabit onboard, 2PCI, 4SATA+IDE, 12USB2.0, PCI Express 16x, PCI
Express1x, IEEE1394, HT.

dG35EC

Chipset INTEL G35, BUS 1333/1066/800(Core 2 Quad), Dual DDR2 800/667, VGA &
Sound & Lan Gigabit onboard, PCI, 4SATA+IDE, 10USB2.0, PCI Express 16x, 2PCI
Express1x, IEEE1394.

105

dG35EC Box

Chipset INTEL G35, BUS 1333/1066/800(Core 2 Quad), Dual DDR2 800/667, VGA &
Sound & Lan Gigabit onboard, PCI, 4SATA+IDE, 10USB2.0, PCI Express 16x, 2PCI
Express1x, IEEE1394.

110

Q35MPE Box

Chipset INTEL Q35, BUS1333/1066/800(Core 2 Quad), DDR2 800/667, VGA & Sound &
Lan Gigabit on, PCI, 6SATA+IDE, 12USB2.0, PCIE16x, 2PCIE1x.

126

dQ35JOE Box

Chipset INTEL Q35, BUS 1333/1066/800(Core 2 Quad), DDR2 800/667, VGA & Sound
HD & Lan Gigabit onboard, PCI, 6SATA+IDE, 12USB2.0, PCI Express 16x, 2PCI Express1x,
IEEE1394, Raid, HT.

136

dP35DPM Box

Chipset INTEL P35, BUS 1333/1066/800(Core 2 Quad), DDR2 800/667, Sound HD & Lan
Gigabit onboard, 3PCI, 6SATA+IDE, 12USB2.0, PCI Express 16x, 3PCI Express1x,
IEEE1394, Optical S/PDIF, Raid, HT.

134

dG33TLM Box

Chipset INTEL G33, BUS 1333/1066/800(Core 2 Quad), DDR2 800/667, VGA & Sound 8
Ch & Lan Gigabit on, PCI, 6SATA+IDE, 12USB2.0, PCIE 16x, 2PCIE 1x, IEEE1394, Optical
S/PDIF, Raid, HT.

141

Order

72

107

Order

110

GIGABYTE MAINBOARD
G31M-S2C

Chipset INTEL G31, BUS1333/1066/800(Core 2 Quad), Dual DDR2*2 800/667, max 4Gb,
VGA & Sound 6 channel & Lan onboard, 2PCI, 4SATA+IDE, 8USB2.0, PCI Express 16x, PCI
Express 1x, Dual BIOS.

69

G31M-ES2L

Phóc Anh Computer
Chipset INTEL G31, BUS1333/1066/800(Core 2 Quad), Dual DDR2*2 800/667, max

4Gb, VGA & Sound 8 channel & Lan Gigabit onboard, 2PCI, 4SATA+IDE, 8USB2.0, PCI
Express 16x, PCI Express 1x, Dual BIOS.

71

G31M-S2L

Chipset INTEL G31, BUS1333/1066/800(Core 2 Quad), Dual DDR2*2 800/667, max
4Gb, VGA & Sound 6 channel & Lan Gigabit onboard, 2PCI, 4SATA+IDE, 8USB2.0, PCI
Express 16x, PCI Express 1x, Dual BIOS.

72

G31M-S2L-AS

Chipset INTEL G31, BUS1600(O.C)/1333/1066/800(Core 2 Quad), Dual DDR2*2
800/667, max 4Gb, VGA & Sound 6 channel & Lan Gigabit onboard, 2PCI, 4SATA+IDE,
8USB2.0, PCI Express 16x, PCI Express 1x.

74

EG31M-S2

Chipset INTEL G31, BUS 1600(O.C)/1333/1066/800(Core 2 Quad), Dual DDR2*2
800/667, max 4Gb, VGA & Sound 8 channel & Lan Gigabit onboard, 2PCI, 4SATA+IDE,
8USB2.0, PCI Express 16x, Dual BIOS.

74

EG31MF-S2

Chipset INTEL G31, BUS 1333/1066/800(Core 2 Quad), Dual DDR2*4 800/667, max
4Gb, VGA & Sound 8 channel & Lan Gigabit onboard, 2PCI, 4SATA+IDE, 8USB2.0, PCI
Express 16x, IEEE 1394, Dual BIOS.

EG43M-S2H

Chipset INTEL G43, BUS 1333/1066/800(Core 2 Quad), Dual DDR284 800/667, max
8Gb, VGA & Sound 8 channel & Lan Gigabit onboard, 2PCI, 6SATA+IDE, 12USB2.0, PCI
Express 16x, IEEE 1394.

128

EG45M-DS2H

Chipset INTEL G45, BUS 1600(O.C)/1333/1066(Core 2 Quad), Dual DDR2*4
1066(O.C)/800/667, max 8Gb, VGA & Sound 8 channel & Lan Gigabit onboard, 2PCI,
6SATA+IDE, 12USB2.0, PCI Express 16x, IEEE 1394.

166

P31-S3G

Chipset INTEL P31, BUS1333/1066/800(Core 2 Quad), DDR2*2 1066/800/667, max
4Gb, Sound & Lan Gigabit on, 3PCI, 4SATA+IDE, 8USB2.0, PCIE 16x, Dual BIOS.

72

P31-ES3G

Chipset INTEL P31, BUS1333/1066/800(Core 2 Quad), DDR2*2 1066/800/667, max
4Gb, Sound & Lan Gigabit on, 3PCI, 4SATA+IDE, 8USB2.0, PCIE 16x, coaxial S/PDIF(c¸p
®ång trôc), Dual BIOS.

74

EP31-DS3L

Chipset INTEL P31, BUS1333/1066/800 (Core 2 Quad), Dual DDR2*4 1066(OC)/ 800/
667, max 4Gb, Sound 8 channel & Lan Gigabit onboard, 3PCI, 4SATA+IDE, 8USB2.0, PCI
Express 16x, Dual BIOS.

82

EP43-S3L

Chipset INTEL P43, BUS 1600(OC)/1333/1066/800 (Core 2 Quad), Dual DDR2*4
1200+/1066/800/667, max 16Gb, Sound 8 ch & Lan Gigabit on, 2PCI, 6SATA+IDE,
12USB2.0, PCI Express 16x, Dual BIOS.

106

EP43-DS3L

Chipset INTEL P43, BUS 1600(OC)/1333/1066 (Core 2 Quad), Dual DDR2*4
1200(OC)/1066/800, max 8Gb, Sound 8 ch & Lan Gigabit on, 2PCI, 6SATA+IDE,
12USB2.0, PCI Express 16x, Raid, Dual BIOS.

116

EP43-DS3

Chipset INTEL P43, BUS 1600(OC)/1333/1066 (Core 2 Quad), Dual DDR2*4
1200(OC)/1066/800, max 8Gb, Sound 8 ch & Lan Gigabit on, 2PCI, 6SATA+IDE,
12USB2.0, 2PCI Express 16x, Raid, IEEE1394, Dual BIOS.

140

EP45-DS3L

Chipset INTEL P45, BUS 1600/1333/1066/800 (Core 2 Quad), Dual DDR2*4
1200/1066/800/667, max 16Gb, Sound 8 ch & Lan Gigabit on, 2PCI, 6SATA+IDE,
12USB2.0, PCI Express 16x, Raid, Dual BIOS.

149

EP45-DS3LR

Chipset INTEL P45, BUS 1600/1333/1066/800 (Core 2 Quad), Dual DDR2*4
1333+/1066/800/667, max 16Gb, Sound 8 ch & Lan Gigabit on, 2PCI, 6SATA+IDE,
12USB2.0, PCI Express 16x, Raid, Dual BIOS.

152

EP45-DS3

Chipset INTEL P45, BUS 1600/1333/1066/800 (Core 2 Quad), Dual DDR2*4
1200/1066/800/667, max 16Gb, Sound 8 ch & 2Lan Gigabit on, 2PCI, 6SATA+IDE,
12USB2.0, 2PCI Express 16x, Raid, Dual BIOS, IEEE1394.

166

EP45-DS3R

Chipset INTEL P45, BUS 1600/1333/1066/800 (Core 2 Quad), Dual DDR2*4
1200/1066/800/667, max 16Gb, Sound 8 ch & 2Lan Gigabit on, 2PCI, 6SATA+IDE,
12USB2.0, 2PCI Express 16x, Raid, Dual BIOS, IEEE1394.

175

EP45-UD3R

Chipset INTEL P45, BUS 1600/1333/1066/800 (Core 2 Quad), Dual DDR2*4 1366
O.C/1300/1066/800, max 16Gb, Sound 8 ch & 2Lan Gigabit on, 3PCI, 8SATA+IDE,
12USB2.0, PCI Express 16x, Raid, Dual BIOS, IEEE1394.

216

EP45-UD3P

Chipset INTEL P45, BUS 1600/1333/1066/800 (Core 2 Quad), Dual DDR2*4 1366
O.C/1300/1066/800, max 16Gb, Sound 8 ch & 2Lan Gigabit on, 2PCI, 8SATA+IDE,
12USB2.0, 2PCI Express 16x, Raid, Dual BIOS, IEEE1394.

256

EP45-UD4P

Chipset INTEL P45, BUS 1600/1333/1066/800 (Core 2 Quad), Dual DDR2*4 1366
O.C/1300/1066/800, max 16Gb, Sound 8 ch & 2Lan Gigabit on, 2PCI, 6SATA+IDE,
12USB2.0, 3PCI Express 16x, Raid, Dual BIOS, IEEE1394.

298

EP45-DS4P

Chipset INTEL P45, BUS 1600/1333/1066/800 (Core 2 Quad), Dual DDR2*4
1200/1066/800/667, max 16Gb, Sound 8 ch & 2Lan Gigabit on, PCI, 6SATA+IDE,
12USB2.0, 3PCI Express 16x, Raid, Dual BIOS, IEEE1394.

248

EP45-DQ6

Chipset INTEL P45, BUS 1600/1333/1066/800 (Core 2 Quad), Dual DDR2*4
1200/1066/800/667, max 16Gb, Sound 8 ch & 4Lan Gigabit on, 2PCI, 10SATA+IDE,
12USB2.0, 2PCI Express 16x, Raid, Dual BIOS, IEEE1394.

355

EP45-Extreme

Chipset INTEL P45, BUS 1600/1333/1066/800 (Core 2 Quad), Dual DDR2*4
1200/1066/800/667, max 16Gb, Sound 8 ch & 2Lan Gigabit on, 3PCI, 6SATA+IDE,
12USB2.0, 2PCI Express 16x, Raid, Dual BIOS, IEEE1394.

355

X48-DS4

Chipset INTEL X48, BUS1600/1333/1066/800 (Core 2 Quad), Dual DDR2*4
1200/1066/800, max 8Gb, Sound 8 ch & Lan Gigabit, 2PCI, 6SATA+IDE, 12USB2.0, 2PCI
Express 16x, Raid, IEEE1394, Dual BIOS.

264

New

78

X48-DS5

Phóc Anh Computer
Chipset INTEL X48, BUS1600/1333/1066/800 (Core 2 Quad), Dual DDR2*4

1200/1066/800, max 8Gb, Sound 8 ch & Lan Gigabit, 2PCI, 8SATA+IDE, 12USB2.0, 2PCI
Express 16x, Raid, IEEE1394, Dual BIOS.

308

X48-DQ6

Chipset INTEL X48, BUS1600/1333/1066/800 (Core 2 Quad), Dual DDR2*4
1200/1066/800, max 16Gb, Sound 8 ch & Lan Gigabit, 2PCI, 8SATA+IDE, 12USB2.0, 2PCI
Express 16x, Raid, IEEE1394, Dual BIOS.

350

X48T-DQ6

Chipset INTEL X48, BUS1600/1333/1066/800 (Core 2 Quad), Dual DDR3*4
1900/1600/1333/1066/800, max 8Gb, Sound 10 ch & 2Lan Gigabit, 2PCI, 8SATA+IDE,
12USB2.0, 2PCI Express 16x, Raid, IEEE1394, Dual BIOS.

410

945GC_45CMX/ 45CMV

Chipset Intel 945G, Bus1333(OC)/1066/800 (Core 2 Duo), Dual DDR2 667/533, VGA,
Sound, LAN on, 2PCI, 4SATA+IDE, PCIE 16x, 8USB2.0

49

G31MV

Chipset Intel G31, Bus1333/1066/800(Core 2 Duo), Dual DDR2*2 800/667, max 4Gb,
VGA, Sound, LAN, PCI, 2SATA+IDE, PCIE 16x, 8USB2.0

50

G31MV-K

Chipset Intel G31, Bus1333/1066/800(Core 2 Duo), Dual DDR2*2 800/667, max 4Gb,
VGA, Sound, LAN Gigabit, PCI, 2SATA+IDE, PCIE 16x, 8USB2.0

G31MX-K

Chipset Intel G31, Bus1333(OC)/1066/800(Core 2 Quad), Dual DDR2 800/667, VGA,
Sound, LAN Gigabit on, 2PCI, 4SATA+IDE, PCIE 16x, 8USB2.0

55

P35AX-S

Chipset Intel P35, Bus1333/1066/800 (Core 2 Quad), Dual DDR2 1066/800 /667, Sound
8ch, LAN Gigabit on, 3PCI, 4SATA+IDE, 2PCIE 16x, 12USB2.0.

93

G33M-S

Chipset Intel G33, Bus1333/1066/800 (Core 2 Quad), Dual DDR2 800/667, VGA, Sound,
LAN Gigabit on, 2PCI, 4SATA+IDE, PCIE 16x, 12USB2.0, Raid, IEEE1394. TÆng Chuét
Genica Scroll

99

MARS

Chipset Intel P35, Bus1333/1066/800 (Core 2 Quad), Dual DDR2 1066/800/667, Sound
8ch, LAN Gigabit on, 3PCI, 6SATA+IDE, 2PCIE 16x, 12USB2.0, Raid, IEEE1394.

162

X38A

Chipset Intel X38, Bus 1333/1066/800 (Core 2 Quad), Dual DDR3 1333/1066/800, Dual
DDR2 1066(O.C)/800, Sound 8Ch & Dual Lan Gigabit on, 2PCI, 8USB2.0, 6SATA+IDE,
2PCI Express 16x, Raid, IEEE1394, HT.

258

X48 (BLACKOPS)

Chipset Intel X48, Bus 2000/1600/1333/1066/800 (Core 2 Quad), Dual DDR3
1600/1333/1066/800, Sound 8 Ch & Dual Lan Gigabit on, 3PCI, 12USB2.0, 6SATA+IDE,
3PCI Express 16x, Raid, IEEE1394, HT.

395

foxconn Mainboard

New

52

J&W Mainboard
JWT945GC-A2

Chipset Intel 945GC, Bus 1066/800/533(Core 2 Duo), Dual DDR2 667/533, VGA,
Sound, LAN on, 2PCI, SATA+IDE, PCIE 16x, USB2.0.

45

JW-IG31-MX

Chipset Intel G31, Bus 1333/1066/800(Core 2 Quad), Dual DDR2 800/667, VGA, Sound,
LAN Gigabit on, 2PCI, SATA+IDE, PCIE 16x, USB2.0

57

JW-IN7050-DS

Chipset nVidia GF 7050, Bus1066/800/533(Core 2 Duo), Dual DDR2 667/ 533, VGA &
Sound 8ch, LAN on, 2PCI, SATA+IDE, PCIE 16x, USB2.0, Raid.

51

JW-IN7100-HDMI

Chipset nVidia GF 7100, Bus1333/1066/800(Core 2 Quad), Dual DDR2 800/667/533,
VGA & Sound 8ch, LAN on, 2PCI, SATA+IDE, PCIE 16x, DVI, HDMI, USB2.0, Raid.

74

JW-IN7150-HDMI

Chipset nVidia GF 7150, Bus1333/1066/800(Core 2 Quad), Dual DDR2 800/667/533,
VGA & Sound 8ch, LAN on, 2PCI, SATA+IDE, PCIE 16x, DVI, HDMI, USB2.0, Raid, Dual
BIOS.

ECS GeForce 7050M-M

NVIDIA Geforce7050PV/nForce 630a, FSB 2000Mhz, Athlon X2/ Sempron, Dual DDR2
800/667/533, VGA & Sound 6ch & Lan on, 2PCI, PCI Express 16x, 4SATA+IDE, 4USB2.0,
RAID.

54

ECS A780GM-A

AMD 780G, FSB 2000Mhz, Phenom/ Athlon X2/ Sempron, Dual DDR2 800/667 /533, VGA
& Sound 8ch & Lan Giga on, 3PCI, PCI Express 16x, 5SATA+IDE, 12USB2.0, RAID.

76

ECS GF8200A

NVIDIA GeForce 8200, FSB 2000Mhz, Phenom/ Athlon X2/ Sempron, Dual DDR2
1066/800/667/533, VGA & Sound 8ch & Lan Gigabit on, 3PCI, PCI Express 16x,
5SATA+IDE, 6USB2.0, RAID.

76

ASUS M2N-MX SE Plus

NVIDIA GeForce 6100 - Athlon 64 X2/ Sempron, Bus 2000Mhz, Dual DDR2 1066/800/667,
PCIE16x, 2PCI, 2SATA+IDE, 8USB2.0, VGA/Sound/Lan, Raid.

59

ASUS M2A-MX

AMD 690V - Athlon 64 X2/ Sempron, Bus 2000Mhz, Dual DDR2 1066/800/667/533, PCI
Express 16x, PCI Express 1x, 2PCI, 4SATA+IDE, 10USB2.0, VGA & Sound & Lan Gigabit,
Raid.

64

ASUS M2N-VM

AMD Gefore 7050PV - Athlon 64 X2/ Sempron, Bus 2000Mhz, Dual DDR2
1066/800/667/533 max 8GB, PCIE 16x, 2PCI, 4SATA+IDE, 10USB2.0, VGA & Sound & Lan
Giga, Raid.

ASUS M2A-VM HDMI

AMD 690G - Athlon 64 X2/ Sempron, Bus 2000Mhz, Dual DDR2 800/667/533, PCI Express
16x, PCI Express 1x, 2PCI, 4SATA+IDE, 10USB2.0, VGA & Sound 6 channel & Lan Gigabit,
Raid, IEEE1394.

75

ASUS M2N-VM HDMI

NVIDIA GeForce7050PV - Athlon 64 X2/ Sempron, Bus 2000Mhz, Dual DDR2
1066/800/667/533, PCI Express 16x, 2PCI, 4SATA+IDE, 10USB2.0, Dual VGA(RGB &
DVI/HDMI) & Sound & Lan Gigabit, Raid.

78

Order

91

Mainboard sö dông cho CPU AMD - sk AM2 (940)

Order

68

Phóc Anh Computer
NVIDIA GeForce 8200 - Phenom/Athlon X2/ Sempron, Bus 5200/2000Mhz, Dual DDR2*4

ASUS M3N78-EH

1066/800/667/533, max 8Gb, PCI Express 16x, 3PCI, 6SATA+IDE, 12USB2.0, Sound 8ch
& Lan Gigabit, Raid.

90

ASUS M3N78-VM

NVIDIA GeForce 8200 - Phenom/Athlon X2/ Sempron, Bus 5200/2000Mhz, Dual DDR2*4
1066/800/667/533, max 8Gb, PCI Express 16x, 2PCI, 5SATA+IDE, 12USB2.0, VGA &
Sound 8ch & Lan Gigabit, Raid.

ASUS M3A78-CM

AMD 780V - Phenom FX/ Athlon FX/ Sempron, Bus 2600Mhz, Dual DDR2 1066/800/667,
PCI Express 16x, 2PCI, 6SATA+IDE, 12USB2.0, VGA & Sound 8 channel & Lan Gigabit,
Raid.

ASUS M3N78-EM

NVIDIA GeForce 8300 - Phenom/Athlon X2/ Sempron, Bus 5200/2000Mhz, Dual DDR2*4
1066/800/667, max 8Gb, PCI Express 16x, 2PCI, 5SATA+IDE, 12USB2.0, VGA & Sound
8ch & Lan Gigabit, Raid, IEEE1394.

110

ASUS M3N78 Pro

NVIDIA GeForce 8300 - Phenom/Athlon X2/ Sempron, Bus 5200/2000Mhz, Dual DDR2*4
1066/800/667/533, max 8Gb, PCI Express 16x, 3PCI, 6SATA+IDE, 12USB2.0, VGA &
Sound 8ch & Lan Gigabit, IEEE1394, Raid.

122

ASUS M3A78-EM

AMD 780G - Phenom/ Athlon 64 X2 Dual-Core/ Sempron, Bus 2600Mhz, Dual DDR2*4
1066/800/667, max 8Gb, PCI Express 16x, 2PCI, 5SATA+IDE, 12USB2.0, VGA & Sound 8
channel & Lan Gigabit, Raid, HDMI.

107

ASUS M3A32-MVP Deluxe

AMD 790FX - Phenom FX/ Athlon FX/ Sempron, Bus 5200/2000Mhz, Dual DDR2*4
1066/800/667/533, max 8Gb, 4PCI Express 16x, 2PCI, 4SATA+IDE, 10USB2.0, Sound 8
channel & Lan Gigabit, Raid, IEEE1394.

260

GA-M61PME-S2

GeForce 6100 - FSB 2000, Athlon 64 FX/ 64 X2 Dual-Core/ Sempron, Dual DDR2 800/667,
VGA& Sound& Lan, PCIE16x, 2PCI, 2SATA+IDE, 8USB, Raid.

60

GA-MA74GM-S2H

AMD 740G - FSB 2000Mhz, Phenom/ Athlon 64 X2 Dual-Core/ Sempron, Dual DDR2
800/667/533, VGA & Sound 8 channel & Lan Gigabit onboard, PCI Express 16x, 2PCI,
12USB2.0, 6SATA+IDE, Raid.

80

GA-MA770-S3

AMD 770 - FSB 2600Mhz(O.C), Phenom/ Athlon 64 X2 Dual-Core/ Sempron, Dual DDR2
1066(OC)/800/667, Sound 8 channel & Lan Gigabit onboard, PCI Express 16x (2.0), 2PCI,
10USB2.0, 4SATA+IDE, Raid, IEEE1394.

102

GA-MA770-DS3

AMD 770 - FSB 2600Mhz(O.C), Phenom/ Athlon 64 X2 Dual-Core/ Sempron, Dual DDR2
1066(OC)/800/667, Sound 8 ch & Lan Gigabit on, PCIE 16x (2.0), 2PCI, 10USB2.0,
4SATA+IDE, Raid, IEEE1394,support ECC RAM server

108

GA-MA78SM-S2H

GeForce 8200 - FSB 5200/2000Mhz, Phenom X4/ Athlon 64 X2 / Sempron, Dual DDR2
1066(OC)/800/667, VGA & Sound 8 ch & Lan Gigabit on, PCI Express 16x (2.0), 2PCI,
12USB2.0, 6SATA+IDE, Raid.

99

GA-MA78GM-S2H

AMD 780G - FSB 2600Mhz(O.C), Phenom X4/ Athlon 64 X2 / Sempron, Dual DDR2
1066(OC)/800/667, VGA & Sound 8 ch & Lan Gigabit on, PCI Express 16x (2.0), 2PCI,
12USB2.0, 5SATA+IDE, Raid, IEEE1394.

105

MA78GPM-DS2H

AMD 780G - FSB 5200/2000Mhz, Phenom/ Athlon X2 / Sempron, Dual DDR2*4
1066(OC)/800/667, max 16Gb, VGA/Sound 8 ch/Lan Gigabit, PCIE 16x (2.0), 2PCI,
12USB2.0, 5SATA+IDE, Raid, IEEE1394, Dual BIOS.

139

GA-MA78G-DS3H

AMD 780G - FSB 5200/2000MHz, Phenom X4/ Athlon 64 X2 / Sempron, Dual DDR2
1066(OC)/800/667, VGA & Sound 8 ch & Lan Gigabit on, PCI Express 16x (2.0), 2PCI,
12USB2.0, 6SATA+IDE, Raid, IEEE1394.

120

GA-MA790GP-DS4H

AMD 790GX - FSB 5200/2000Mhz, Phenom/ Athlon 64 X2/ Sempron, Dual DDR2*4
1066(OC)/800/667, max 4Gb, VGA & Sound 8 ch & Lan Gigabit, PCIE 16x (2.0), 2PCI,
12USB2.0, 6SATA+IDE, Raid, IEEE1394, DualBIOS.

185

GA-MA790Fx-DQ6

AMD 790FX - FSB 2600Mhz(O.C), Phenom/ Athlon 64 X2 Dual-Core/ Sempron, Dual DDR2
1066(OC)/800/667, Sound 8 ch & 2Lan Gigabit, 2PCIE 16x (2.0), 2PCI, 10USB2.0,
6SATA+IDE, Raid, IEEE1394, DualBIOS.

265

GA-M52L-S3

nForce 520LE - FSB 2000Mhz, Phenom/ Athlon 64 X2 Dual-Core/ Sempron, Dual DDR2
800/667/533, Sound 8 channel & Lan onboard, PCI Express 16x, 4PCI, 8USB2.0,
2SATA+IDE, Raid.

66

GA-M52S-S3P

nForce 520 - FSB 2000Mhz, Phenom/ Athlon 64 X2 Dual-Core/ Sempron, Dual DDR2
800/667/533, Sound 8 channel & Lan Gigabit onboard, PCI Express 16x, 4PCI, 10USB2.0,
4SATA+IDE, Raid.

72

MSI K9N2GM-FIH

GeForce 8200 - FSB 5200Mhz, Phenom/ Athlon 64 X2 Dual-Core/ Sempron, Dual DDR2*4
800/667, max 8Gb, Sound 8 channel & Lan Gigabit onboard, PCI Express 16x, 2PCI,
8USB2.0, 6SATA+IDE, Raid, IEEE1394.

80

MSI K9A2GM-FIH

AMD 780G - FSB 5200Mhz, Phenom/ Athlon 64 X2 Dual-Core/ Sempron, Dual DDR2*4
1066/800/667, max 8Gb, Sound 8 channel & Lan Gigabit onboard, PCI Express 16x, 2PCI,
8USB2.0, 4SATA+IDE, Raid, IEEE1394.

91

MSI K9A2 CF

AMD 790X - FSB 5200Mhz, Phenom/ Athlon 64 X2 Dual-Core/ Sempron, Dual DDR2*4
1066/800/667, max 8Gb, Sound 8 channel & Lan Gigabit onboard, 2PCI Express 16x,
2PCI, 8USB2.0, 4SATA+IDE, Raid.

102

MSI DKA790GX Platinum

AMD 790GX - FSB 5200Mhz, Phenom/ Athlon 64 X2 Dual-Core/ Sempron, Dual DDR2*4
1066/800/667, max 8Gb, Sound 8 channel & Lan Gigabit onboard, 2PCI Express 16x,
2PCI, 8USB2.0, 5SATA+IDE, Raid, IEEE1394.

188

J&W JWTN61S/ MCP61S

NVIDIA GeForce 6100, 2000Mhz, Athlon X2/Sempron, Dual DDR2 800/667 /533, VGA&
Sound 8 ch & Lan, 2PCI, PCI E 16x, 2SATA+IDE, RAID

47

J&W JWTN68PV

NVIDIA GeForce 7050, FSB 2000Mhz, Athlon X2/ Sempron, Dual DDR2 800/667 /533,
VGA(DVI, S-video, HDMI) & Sound 8ch & Lan Giga on, 2PCI, PCI Express 16x, 4SATA+IDE,
4USB2.0, RAID

68

99

New

99

Phóc Anh Computer
AMD 770X, FSB 5200Mhz, Phenom/ Athlon X2/ Sempron, Dual DDR2 1066/800/667,

J&W JW-RX770X-AM2+

71

Sound 8ch & Lan Giga on, 2PCI, 2PCI Express 16x, SATA+IDE, USB2.0, RAID

J&W JW-G82/ G82 Limited

nVIDIA MCP78, FSB 5200Mhz, Phenom, Hybrid Cross-Fire, Dual DDR2 1066/800/667,
VGA(DVI, HDMI) & Sound 8ch & Lan Giga, 2PCI, PCI Express 16x, SATA+IDE, USB2.0,
RAID.

J&W JW-RS780UVD-AM2+

AND 780G, FSB 5200Mhz, Phenom, Hybrid Cross-Fire, Dual DDR2 1066/800/667,
VGA(DVI, HDMI) & Sound 8ch & Lan Giga, 2PCI, PCI Express 16x, 6SATA+IDE, 4USB2.0,
RAID.

J&W JW-RX780X-AM2+

AMD 780X, FSB 5200Mhz, Phenom/ Athlon X2/ Sempron, Dual DDR2 1066/800/667,
Sound 8ch & Lan Giga on, 2PCI, 2PCI Express 16x, SATA+IDE, USB2.0, RAID

90

J&W JWTN570SLI

NVIDIA GeForce 570 LT SLI, FSB 2000Mhz, Athlon X2/ Sempron, Dual DDR2 800/667
/533, Sound 8ch & Lan Giga on, 3PCI, 2PCI Express 16x, 4SATA+IDE, 10USB2.0, RAID,
Dual BIOS

91

83

New

85

SERVER Mainboard - SK 771/ 775
intel SERVER Mainboard SK 775
S3000AHV

Chipset INTEL 3000, BUS 1066 (Xeon 3xxx vµ Desktop CPU), DDR2*4 667/533
ECC/nonECC (DC), VGA & Lan Gigabit on, 2PCI, 4SATA+IDE, 4USB2.0, 2PCIE 8x,
Raid(0,1,5,10).

180

S3000AH

Chipset INTEL 3000, BUS 1066 (Xeon 3xxx vµ Desktop CPU), DDR2*4 667/533
ECC/nonECC (DC), VGA & Dual Lan Gigabit on, 2PCI, 4SATA+IDE, 4USB2.0, 2PCIE 8x,
PCIE 4x, Raid(0,1,5,10).

210

S3210SHLC

Chipset INTEL 3210, BUS 1333 (CPU 45nm), DDR2*4 800/667 ECC/nonECC (DC), VGA &
Dual Lan Gigabit on, 2PCI, 6SATA+IDE, 5USB2.0, PCIE 16x, 2PCIE 8x, Raid(0,1,5,10).

275

S3210SHLX

Chipset INTEL 3210, BUS 1333 (Xeon 3xxx vµ Desktop CPU), DDR2*4 800/667
ECC/nonECC (DC), VGA & Dual Lan Gigabit on, PCI, 2PCI-X, 6SATA+IDE, 5USB2.0, PCIE
16x, PCIE 8x, Raid(0,1,5,10).

305

ASUS SERVER Mainboard SK 775
P5M2-E/4L

Chipset INTEL 3000, BUS 1066/800 (Xeon 3xxx vµ Desktop CPU), DDR2*4 667/533
ECC/nonECC, VGA & 4Lan Gigabit on, 3PCI, 4SATA+IDE, 4USB2.0, PCIE 8x, Raid(0,1,10).

210

intel SERVER Mainboard SK 771 (FOR 2WAY SERVER SEGMENT)
S5000VSA4DIMMR
FBDIMMS Max 8GB

Chipset INTEL 5000V, BUS 1333/1066 (Xeon 5000), Dual CPU, DDR2*4 667 ECC
FBDIMMS (DC), VGA & Dual Lan Gigabit on, PCI, 2PCI-X, 6SATA+IDE, 7USB2.0, 2PCIE 8x,
Raid(0,1,10).

420

S5000VSASATAR
FBDIMMS Max 16GB

Chipset INTEL 5000V, BUS 1333/1066 (Xeon 5000), Dual CPU, DDR2*8 667 ECC
FBDIMMS (DC), VGA & Dual Lan Gigabit on, PCI, 2PCI-X, 6SATA+IDE, 7USB2.0, 2PCIE 8x,
Raid(0,1,10).

450

S5000XVNSATAR

Chipset INTEL 5000X, BUS 1333/1066 (Xeon 5000), Dual CPU, DDR2*8 667 FBDIMMS
Max 32GB ECC (Quad Channel), Sound & Dual Lan Gigabit on, PCI, 2PCI-X, 6SATA+IDE,
7USB2.0, PCIE 16x, 2PCIE 8x, Raid(0,1,10).

550

S5000PSLSATAR
FBDIMMS Max 32GB

Chipset INTEL 5000X, BUS 1333/1066 (Xeon 5000), Dual CPU, DDR2*8 667 ECC (Quad
Channel), VGA & Sound & Dual Lan Gigabit on, PCI, 2PCI-X, 6SATA+IDE, 7USB2.0, 2PCIE
16x, 2PCIE 8x, Raid(0,1,10).

580

ASUS SERVER Mainboard SK 771 (FOR 2WAY SERVER SEGMENT)
Z7S WS

Chipset INTEL 5400, BUS 1600/1333/1066 (Xeon 5000), Dual CPU, DDR2*6 800/667,
max 24Gb, ECC FBDIMMS, Sound & Dual Lan Gigabit on, PCI, PCI-X, 6SATA+IDE,
5USB2.0, 3PCIE 16x, IEEE1394, Raid(0,1).

545

GRAPHICS CARD (card ®å ho¹)
Giao tiÕp AGP
ASUS CARD (AGP)
128MB A9550/TD

Radeon 9550SE/ TV out/ AGP 8X <Game Edition>/ 64bit

36

256MB FX5500

Geforce FX5500/ DVI/ DDR/ 128bit

41

256MB 6200

Geforce 6200/ DVI/ DDR2/ AGP 8X/ 64bit

45

Radeon X1650Pro/ TV out/ Dual DVI/ DDR2/ 128bit

69

64MB EN6200LE TC

Geforce 6200LE, DVI, (Up to 256Mb)

27

128MB EN7200GS/HTD/128

Geforce 7200GS, TV out, DVI, HDTV, 64bit (Up to 512Mb)

34

256MB EN6200LE TC512/TD

Geforce 6200LE/ Turbo Cache/ TV out, DVI, 64bit (Up to 512Mb)

31

256MB EN6200TC512/TD

Geforce 6200W/TC Turbo Cache, 64bit (Up to 512Mb)

59

256MB EN7200GS/HTD/256

Geforce 7200GS, TV out, DVI, HDTV, 64bit (Up to 512Mb)

37

INNO3D CARD (AGP)

HIS CARD (AGP)
256Mb X1650Pro IceQ

Giao tiÕp PCI Express
ASUS CARD (PCI Express)

256MB EN7300LE/hTD
Phóc Anh

Geforce 7300LE/ HDTV/ DVI/ 64bit (Up to 512Mb)
Computer

38

256MB EN7300GS/HTD

Geforce 7300GS/ TV out(HDTV)/ DVI/ 64bit (Up to 512Mb)

59

256MB EN8400GS
Silent/HTP/256M

Geforce 8400GS/ TV out(HDTV)/ DVI/ HDCP/ 64bit (Up to 512Mb)

39

256MB EN8500GT SILENT
MAGIC/HTP

Geforce 8500GT/ TV out(HDTV)/ HDCP/ DVI/ DDR2/ 64bit

61

256MB EN8500GT
SILENT/HTP/256M

Geforce 8500GT/ TV out(HDTV)/ HDCP/ DVI/ 128bit/ hç trî tèt nhÊt víi Windows Vista, sö
dông chipset míi cña Nvidia.

57

256MB EN8500GT TOP/HTP/256M

Geforce 8500GT/ TV out(HDTV)/ HDCP/ DVI/ DDR3/ 128bit/ hç trî tèt nhÊt víi Windows
Vista, sö dông chipset míi cña Nvidia.

75

256MB EN8600GT SILENT/HTDP

Geforce 8600GT/ TV out(HDTV)/ Dual DVI/ HDCP/ DDR3 128bit

86

256MB EN8800GT/HTDP/256

Geforce 8800GT/ TV out/ Dual DVI/ HDCP/ DDR3 256bit

157

384MB EN9600GSO/HTDP

Geforce 9600GSO/ TV Out (HDTV)/ Dual DVI/ HDCP/ DDR3/ 192bit

139

384MB EN9600GSO TOP /HTDP

Geforce 9600GSO/ TV Out (HDTV)/ Dual DVI/ HDCP/ DDR3/ 192bit

149

384MB EN8800GS/HTDP

Geforce 8800GS/ TV Out (HDTV)/ Dual DVI/ HDCP/ DDR3/ 192bit

152

384MB EN8800GS TOP/HTDP

Geforce 8800GS/ TV Out (HDTV)/ Dual DVI/ HDCP/ DDR3/ 192bit

162

512mB EN6200LE 1G/TC

Geforce 6200LE/ Turbo Cache/ DVI, HDTV, 64bit (Up to 1Gb)

36

512MB EN8400GS SILENT/HTP

Geforce 8400GS/ TV Out (HDTV)/ DVI/ HDCP/ DDR2/ 64bit (Up to 1Gb)

53

512MB EN8500GT
SILENT/HTP/512M

Geforce 8500GT/ TV out(HDTV)/ DVI/ 128bit/ hç trî tèt nhÊt víi Windows Vista, sö dông
chipset míi cña Nvidia.

80

512MB EN7300GT Silent/ HTD

Geforce 7300GT/ TV out (HDTV)/ DVI/ 128bit

59

512MB EN8500GT SILENT
MAGIC/HTP/512M

Geforce 8500GT/ TV out(HDTV)/ DVI/ 128bit/ hç trî tèt nhÊt víi Windows Vista, HDCP
Compliant

75

512MB EN8600GT Magic/ HTDP

Geforce 8600GT/ TV out(HDTV)/ DVI/ HDCP/ DDR2 128bit

89

512MB EN8600GT/HTDP/512M

Geforce 8600GT/ TV out(HDTV)/ Dual DVI/ HDCP Support/ DDR3 128bit, Game cùc m¹nh.

115

512MB EN8600GT
SILENT/HTDP/512M

Geforce 8600GT/ TV out(HDTV)/ Dual DVI/ HDCP Support/ DDR3 128bit, Game cùc m¹nh,
hç trî Win Vista

115

512MB EN8800 GT/G/HTDP

Geforce 8800GT/ TV Out(HDTV)/ DVI/ HDCP/ DDR3/ 256bit, Game cùc m¹nh

180

512MB EN8800GTs/HTDP

Geforce 8800GTS/ TV Out(HDTV)/ Dual DVI/ DDR3/ 256bit, Hç trî Game cùc
m¹nh.

215

512MB EN9500GT MAGIC/DI (2.0) Geforce 9500GT/ Dual DVI/ HDMI/ HDCP/ DDR2/ 128bit Hç trî Game cùc m¹nh

102

512MB EN9500GT TOP/DI (2.0)

Geforce 9500GT/ Dual DVI/ HDMI/ HDCP/ DDR2/ 128bit (Engine Clock 700Mhz). Hç trî
Game cùc m¹nh

135

512MB EN9600GT/HTDI (2.0)

Geforce 9600GT/ TV Out(HDTV)/ HDMI/ HDCP/ DVI/ DDR3/ 256bit

170

512MB EN9600GT TOP/HTDI (2.0)

Geforce 9600GT/ TV Out(HDTV)/ HDMI/ HDCP/ Dual DVI/ DDR3/ 256bit Hç trî Game cùc
m¹nh

192

512MB EN9600GT MATRIX/HTDI
(2.0)

Geforce 9600GT/ HDTV/ HDMI/ HDCP/ DVI/ DDR3/ 256bit Hç trî Game cùc m¹nh, gi¶i
ph¸p t¶n nhiÖt lai (FAN vµ Silent)

208

512MB EN9600GT OC GEAR/ HTDI Geforce 9600GT/ TV Out(HDTV)/ HDMI/ HDCP/ Dual DVI/ DDR3/ 256bit Hç trî Game cùc
(2.0)
m¹nh, cã pannel phÇn cøng cho OverClock

198

512MB EN9800GT HB /HTDI/
512M (2.0)

Geforce 9800GT/ TV Out(HDTV)/ HDMI/ HDCP/ Dual DVI/ DDR3/ 256bit Hç trî Game cùc
m¹nh.

195

512MB EN9800GT
TOP/HTDP/512M (2.0)

Geforce 9800GT/ TV Out(HDTV)/ HDCP/ Dual DVI/ DDR3/ 256bit Hç trî Game cùc m¹nh.

222

512MB EN9800GTX+ /HTDP/512M

Geforce 9800GTX+/ TV Out(HDTV)/ HDCP/ Dual DVI/ DDR3/ 256bit Hç trî Game cùc
m¹nh.

295

512MB EN9800GTX/HTDP/512M

Geforce 9800GTX/ TV Out(HDTV)/ HDCP/ DVI/ DDR3/ 256bit Hç trî Game cùc m¹nh.

345

768MB EN8800 GTX/HTDP

Geforce 8800GTX/ TV out(HDTV)/ Dual DVI/ HDCP Support/ DDR3 384bit, Game cùc
m¹nh

480

896MB ENGTX260/G/HTDP

Geforce GTX 260/ TV out(HDTV)/ Dual DVI/ HDCP/ DDR3 448bit, Game cùc m¹nh

385

896MB ENGTX260
TOP/HTDP/896M

Geforce GTX 260/ TV out(HDTV)/ Dual DVI/ HDCP/ DDR3 448bit, Hç trî Game cùc m¹nh

410

1GB EN8500GT/HTP/1G

Geforce 8500GT/ TV out(HDTV)/ DVI/ HDCP Support/ DDR2 128bit

1GB EN8800GT/HTDP (2.0)

Geforce 8800GT/ TV out(HDTV)/ Dual DVI/ HDCP Support/ DDR3 256bit, Game
cùc m¹nh.

200

1GB EN9600GT/HTDI/1G

Geforce 9600GT/ TV Out(HDTV)/ HDMI/ HDCP/ DVI/ DDR3/ 256bit

210

1GB EN9800GT HB /HTDI

Geforce 9800GT/ HDMI/ Dual DVI/ DDR3/ 256bit

216

90

Phóc Anh Computer
Geforce GTX 280/ TV out(HDTV)/ Dual DVI/ HDCP/ HDMI/ DDR3 512bit, Hç trî Game cùc

1GB ENGTX280/HTDI/1G

m¹nh

599

128MB EAX1550 SILENT/TD

Radeon X1550/ TV out/ DVI/ 64bit. (Up to 1Gb)

29

256MB EAX1550 SILENT/TD

Radeon X1550/ TV out/ DVI/ 64bit. (Up to 1Gb)

44

256MB EAX1050/TD/256

Radeon X1050/ TV out/ DVI/ 128bit. (Up to 1Gb)

47

256MB EAX1550/TD/256

Radeon X1550/ TV out/ DVI/ 128bit. (Up to 1Gb)

45

256MB EAH3450/DI/256M

Radeon HD 3450/ TV out/ DVI/ HDMI/ 64bit/ DDR2

38

256MB EAH3450/HTP

Radeon HD 3450/ TV out/ DVI/ HDTV/ HDCP/ 64bit/ DDR2

38

256MB EAH3650 Silent/ HTDI

Radeon HD 3650/ TV out/ DVI/ HDMI/ 128bit/ DDR3

72

256MB EAH3650 TOP/HTDI

Radeon HD 3650/ TV out/ DVI/ HDMI/ 128bit/ DDR3

75

256MB
EAH3850/G/HTDI/DVI/hdmi

Radeon HD 3850/ TV out/ HDTV/ HDMI/ DVI-I*2(1HDCP)/ 256bit/ DDR3

512MB EAH2600Pro/HTDI/512

Radeon HD 2600Pro/ TV out/ HDTV/ HDMI/ DDR2/ Dual DVI/ 128bit, HDCP compliant.

70

512MB EAH3650 SILENT
MAGIC/HTDP

Radeon HD 3650/ TV out/ DVI/ HDMI/ DDR2/ 128bit

75

512MB EAH3650 Silent/ HTDI/512 Radeon HD 3650/ TV out/ HDTV/ HDMI/ DDR3/ DVI/ HDCP/ 128bit

137

82

512MB EAH3850 MAGIC

Radeon HD 3850/ TV out/ DVI/ HDMI/ DDR2/ 256bit

132

512MB EAH3850/HTDI

Radeon HD 3850/ Dual DVI/ HDTV/ HDMI/ DDR3/ HDCP/ 256bit

155

512MB EAH3850 TOP/HTDI

Radeon HD 3850/ Dual DVI/ HDTV/ HDMI/ DDR3/ HDCP/ 256bit (Engine Clock 730Mhz)

165

512MB EAH3850 GEAR OC/HTDI

Radeon HD 3850/ TV out/ HDTV/ HDMI/ DDR3/ DVI/ HDCP/ 256bit (Memory
overclocking)

169

512MB EAH3870/G/HTDI/512

Radeon HD 3870/ TV out/ HDTV/ HDMI/ DDR4/ DVI/ HDCP/ 256bit

205

512MB EAH3870 TOP/G/
HTDI/512M

Radeon HD 3870/ TV out/ HDTV/ HDMI/ DDR4/ DVI/ HDCP/ 256bit (Engine Clock
851Mhz)

220

512MB EAH4850/HTDI

Radeon HD 4850/ TV out/ HDTV/ HDMI/ DDR3/ DVI/ HDCP/ 256bit.

228

512MB EAH4850 TOP/HTDI

Radeon HD 4850/ TV out/ HDTV/ HDMI/ DDR3/ DVI/ HDCP/ 256bit (Engine Clock
680Mhz)

255

512MB EAH4870/G/HTDI

Radeon HD 4870/ TV out/ HDTV/ HDMI/ DDR5/ Dual DVI/ HDCP/ 256bit

375

512MB EAX1950XTX/ HTVDP

Radeon X1950XT/TV out/Dual DVI/HDTV/ HDCP/ 256bit.

380

1GB EAH3650 SILENT/HTDI

Radeon HD 3650/ TV out/ HDMI/ DDR2/ DVI/ 128bit

1GB EAH3850 SMART OC/HTDI

Radeon HD 3850/ TV out/ HDTV/ HDMI/ DDR2/ DVI/ HDCP/ 256bit

188

1Gb EAH3870X2/G/3DHTI

Radeon HD 3870X2/ TVout/ 4DVI/ HDMI/ HDTV/ HDCP/ DDR3/ 512bit (lâi kÐp)

450

1Gb EAH3870X2 TOP/G/3DHTI

Radeon HD 3870X2/ TVout/ 4DVI/ HDMI/ HDTV/ HDCP/ DDR3/ 512bit (Engine Clock
851Mhz) (nh©n lâi kÐp)

480

90

GIGABYTE CARD (PCI Express)
128MB NX72G512E1-RH

Geforce FX7200GS/ TV out/ DVI/ HDTV/ 64bit (Up to 512Mb)

37

256MB NX72G512E2-RH

Geforce FX7200GS/ TV out/ DVI/ HDTV/ 64bit (Up to 512Mb)

40

256MB NX84S256HE

Geforce 8400GS/ TV out/ DVI/ 64bit (Up to 512Mb)

45

256MB NX85T256H-RH

Geforce FX8500GT/ Dual DVI/ HDCP/ DDR2/ 128bit

63

256MB NX85T256HP

Geforce FX8500GT/ Dual DVI/ HDCP/ DDR3/ 128bit

75

256MB NX86T256H

Geforce 8600GT/ TV out/ Dual DVI/ HDTV/ DDR3/ 128bit

84

256MB NX86T256H-ZL

Geforce 8600GT/ Dual DVI/ DDR3/ 32 pipelines/ 128bit, ZALMAN FANSINK

86

384MB NX96G384H (2.0)

Geforce 9600GSO/ TV out/ Dual DVI/ DDR3/ 192bit

139

384MB NX88G384H (2.0)

Geforce 8800GS/ TV out/ DVI/ DDR3/ 192bit

152

512MB NX84S512HP

Geforce 8400GS/ TV out/ DVI/ HDCP/ DDR2/ 64bit

55

512MB NX85T512HP

Geforce FX8500GT/ Dual DVI/ HDCP/ DDR2/ 128bit

75

512MB NX86T512H

Geforce 8600GT/ TV Out/ Dual DVI/ HDCP/ DDR2/ 128bit

95

512MB N94T-512H (2.0)

GeForce 9400GT/ TV Out/HDCP/ Dual DVI/ DDR2/ 128bit

86

512MB N95TOC-512H (2.0)

Geforce 9500GT/ TV out/ DVI/ HDMI/ HDCP/ DDR2/ 128bit

95

512MB N95TD3-512H (2.0)

Geforce 9500GT/ TV out/ DVI/ HDMI/ HDCP/ DDR3/ 128bit

112

512MB NX88T512HP (2.0)

Geforce FX8800GT/ TV out/ DVI/ HDTV/ HDCP/ DDR3/ 256bit

192

512MB NX88S512H-B (2.0)

Geforce 8800GTS/ TV out/ DVI/ DDR3/ 256bit

325

512MB NX96T512H

Geforce FX9600GT/ Dual DVI/ DDR3/ 256bit

170

512MB N98TZL-512H (2.0)

Geforce 9800GT/ Dual DVI/ HDCP/ DDR3/ 256bit, ZALMAN FANSINK

199

512MB NX98X512H-B (2.0)

Geforce 9800GTX/ TV out/ Dual DVI/ HDTV/ HDCP/ DDR3/ 256bit

342

Phóc Anh Computer
Geforce 9800GTX/ TV out/ Dual DVI/ HDTV/ HDCP/ DDR3/ 256bit Cùc m¹nh, chuyªn

512MB N98XP512H-B (2.0)

dµnh ®Ó O.C

342

896MB N26-896H-B (2.0)

Geforce GTX 260/ TV out/ Dual DVI/ HDTV/ HDCP/ DDR3/ 448bit

1GB N94TOC-1GH

Geforce 9400GT/ TV Out/ HDCP/ Dual DVI/ DDR2/ 128bit

380

1GB N95TOC-1GH

Geforce 9500GT/ TV Out/ HDMI/ HDCP/ DVI/ DDR2/ 128bit

112

1GB NX96T1GHP (2.0)

GeForce 9600GT/ TV out/ Dual DVI/ HDCP/ DDR3/ 256bit, Multi-Core

210

1GB N98TZL-1GH (2.0)

Geforce 9800GT/ Dual DVI/ HDCP/ DDR3/ 256bit, ZALMAN FANSINK

218

1GB N28-1GH-B (2.0)

Geforce GTX 280/ TV out/ Dual DVI/ HDCP/ DDR3/ 512bit

599

1GB NX98X1GHI-B (2.0)

Geforce 9800GX2/ TV out/ Dual DVI/ HDTV/ HDCP/ HDMI/ DDR3/ 2*256bit

650

256MB RX155256DeRH

Radeon X1550/ TV out/ DVI/ HDTV/ 4pipelines/ 64bit

36

256MB RX24P256H

Radeon X 2400Pro/ TV out/DVI/ HDTV/ 64bit

41

256MB RX24T256HP

Radeon X2400XT/ TV out/DVI/ HDTV/ HDMI/ HDCP/ DDR3/ 64bit

43

256MB RX165256D-RH

Radeon X1650/ TV out/ DVI/ HDTV/ 128bit

56

256MB RX26T256H

Radeon HD 2600XT/ TV out/DVI/ HDTV/ HDMI/ HDCP/ DDR3/ 128bit

256MB RX385256h-b (2.0)

Radeon X3850/ TV out/ DVI/ HDMI/ HDCP/ Silent-Piple II/ DDR3/ 256bit

512MB RX365512h (2.0)

Radeon HD 3650/ Dual DVI/ HDTV/ HDMI/ HDCP/ DDR2/ 128bit

79

512MB R435OC-512I (2.0)

Radeon HD 4350/ Dual DVI/ HDMI/ HDCP/ DDR2/ 64bit

79

512MB R467D3-512I (2.0)

Radeon HD 4670/ Dual DVI/ HDMI/ HDCP/ DDR3/ 128bit

100

512MB RX385512h (2.0)

Radeon X3850/ TV out/ DVI/ HDMI/ HDCP/ Silent-Piple II/ DDR3/ 256bit

140

512MB RX387512hP (2.0)

Radeon HD 3870/ Dual DVI/ HDMI/ HDCP/ DDR3/ 256bit

205

512MB R485-512H-B (2.0)

Radeon HD 4850/ TV out/ Dual DVI/ HDMI/ HDCP/ DDR3/ 256bit

218

512MB R485ZL-512H (2.0)

Radeon HD 4850/ TV out/ Dual DVI/ HDMI/ HDCP/ DDR3/ 256bit

240

512MB R487-512H-B (2.0)

Radeon HD 4870/ TV out/ Dual DVI/ HDMI/ HDCP/ DDR5/ 256bit

365

1GB R4850C-1GH (2.0)

Radeon HD 4850/ TV out/ DVI/ HDMI/ HDCP/ DDR3/ 256bit, phôc vô OC

278

1GB RX3871GhP (2.0)

Radeon HD 3870X2/ 4*DVI/ Dual HDMI/ HDCP/ DDR3/ 512bit

599

2GB R487X2-2GH-B (2.0)

Radeon HD 4870X2/ 2*DVI/ HDMI/ HDCP/ DDR5/ 512bit, chipset cao cÊp

650

96

71
218

MSI CARD (PCI Express)
256Mb N7300GT-TD256EH

Geforce 7300GT/ TV out/ DVI/ DDR2/ 128bit

56

256Mb NX8500GT-TD256E

Geforce 8500GT/ TV out/ DVI/ HDTV/ HDMI/ DDR2/ 128bit

59

256Mb NX8500GT-TD256EH

Geforce 8500GT/ TV out/ DVI/ HDTV/ HDMI/ HDCP/ DDR2/ 128bit

63

256Mb NX8500GT-TD256E-OC

Geforce 8500GT/ TV out/ DVI/ HDTV/ HDMI/ HDCP/ DDR3/ 128bit

69

256Mb NX8600GT-T2D256E-OC

Geforce 8600GT/ TV out/ Dual DVI/ HDTV/ HDMI/ HDCP/ DDR3/ 128bit, TÆng chuét
quang Intel Gaming

84

512Mb NX8400GS-TD512E

Geforce 8400GS/ Dual DVI/ HDTV/ HDCP/ DDR2/ 64bit

49

512Mb N9400GT-MD512

Geforce 9400GT/ Dual DVI/ HDMI/ HDCP/ HD DVD support/ DDR2/ 128bit

82

512Mb N9500GT-MD512/D2

Geforce 9500GT/ Dual DVI/ HDMI/ HDCP/ HD DVD support/ DDR2/ 128bit, TÆng chuét
quang Intel Gaming

88

512Mb N9500GT-MD512

Geforce 9500GT/ Dual DVI/ HDMI/ HDCP/ HD DVD support/ DDR3/ 128bit, TÆng chuét
quang Intel Gaming

108

512Mb N9600GT-T2D512-OC V801 FAN

Geforce 9600GT/ TV Out/ Dual DVI/ HDTV/ HDMI/ HDCP/ HD DVD support/ DDR3/ 256bit,
TÆng chuét quang Intel Gaming

158

512Mb N9600GT-T2D512 - V127
FAN

Geforce 9600GT/ TV Out/ Dual DVI/ HDTV/ HDMI/ HDCP/ HD DVD support/ DDR3/ 256bit,
TÆng chuét quang Intel Gaming

168

512Mb N8800GT-T2D512E-OC

Geforce 8800GT/ Dual DVI/ HDTV/ HDMI/ HDCP/ HD DVD support/ DDR3/ 256bit, TÆng
chuét quang Intel Gaming

182

512Mb N8800GTS-T2D512E

Geforce 8800GTS G92/ Dual DVI/ HDTV/ HDMI/ HDCP/ HD DVD support/ DDR3/ 256bit,
TÆng chuét quang Intel Gaming

199

512Mb N9800GTX-T2D512-OC

Geforce 9800GTX/ TV Out/ Dual DVI/ HDTV/ HDMI/ HDCP/ HD DVD support/ DDR3/
256bit, TÆng chuét quang Intel Gaming

255

896Mb N260GTX-T2D896-OC

Geforce GTX 260/ TV Out/ Dual DVI/ HDTV/ HDMI/ HDCP/ HD DVD support/ DDR3/
448bit, TÆng chuét quang Intel Gaming

379

1Gb N9600GT-T2D1G-OC

Geforce 9600GT/ TV Out/ Dual DVI/ HDTV/ HDMI/ HDCP/ HD DVD support/ DDR3/ 256bit,
TÆng chuét quang Intel Gaming

172

1Gb N9600GT Zilent 1G

Geforce 9600GT/ TV Out/ Dual DVI/ HDTV/ HDMI/ HDCP/ HD DVD support/ DDR3/ 256bit.
ZALMAN Speical Edition, TÆng chuét quang Intel Gaming

177

1Gb NX8800GT Zilent 1G

Geforce 8800GT/ TV Out/ Dual DVI/ HDTV/ HDMI/ DDR3/ 256bit. ZALMAN Speical
Edition, TÆng chuét quang Intel Gaming

199

1Gb N9800GX2-M2D1G

Geforce 9800GX2/ Dual DVI/ HDMI/ HDCP/ HD DVD support/ DDR3/ 2*256bit. (nh©n lâi
kÐp), TÆng chuét quang Intel Gaming

480

1Gb N280GTX-T2D1G-OC

Geforce GTX 280/ TV Out/ Dual DVI/ HDTV/ HDMI/ HDCP/ HD DVD support/ DDR3/
512bit, TÆng chuét quang Intel Gaming

599

128Mb RX1550-TD128EH

Radeon X1550/ TV out/ DVI/ HDTV/ 64bit

28

Phóc Anh
256Mb R3450-TD256H

Computer
Radeon HD3450/ TV out/ DVI/ HDTV/ HDMI/ HDCP/ DDR2/ 64bit

37

256Mb RX2600XT- T2D256E/D3

Radeon HD2600XT/ TV out/ Dual DVI/ HDTV/ HDMI/ HDCP/ DDR3/ 128bit. Suport ATI
CrossFireX

69

256Mb RX2600XT- T2D256EZ/D3

Radeon HD2600XT/ TV out/ Dual DVI/ HDTV/ HDMI/ HDCP/ DDR3/ 128bit. Heat-Pipe
Cooling Solution/ Suport ATI CrossFireX

71

256Mb R3650-MD256-OC

Radeon HD3650/ Dual DVI/ HDMI/ HDCP/ DDR2/ 128bit.

71

256Mb R3850-T2D256E-OC

Radeon HD3850/ Dual DVI/ HDTV/ HDMI/ HDCP/ DDR3/ 256bit.

512Mb R3650-MD512-OC

Radeon HD3650/ Dual DVI/ HDMI/ HDCP/ DDR2/ 128bit.

512Mb R3850-T2D512E-OC

Radeon HD3850/ Dual DVI/ HDTV/ HDMI/ HDCP/ DDR3/ 256bit.

139

512Mb R3870-T2D512E-OC

Radeon HD3870/ Dual DVI/ HDTV/ HDMI/ HDCP/ DDR4/ 256bit.

175

512Mb R4850-T2D512

Radeon HD4850/ TV Out/ Dual DVI/ HDTV/ HDMI/ DDR3/ 256bit.

218

512Mb R4870-T2D512-OC

Radeon HD4870/ TV Out/ Dual DVI/ HDTV/ HDMI/ DDR5/ 512bit.

358

1Gb R3870X2 T2D 1G-OC

Radeon HD3870/ Dual DVI/ HDTV/ HDMI/ HDCP/ DDR3/ 2*256bit. (nh©n lâi kÐp)

315

2Gb R4870X2-T2D2G-OC

Radeon HD4870/ TV Out/ Dual DVI/ HDTV/ HDMI/ DDR5/ 2*512bit. (nh©n lâi kÐp)

599

129
78

INNO3D CARD (PCI Express)
256MB 7200Gs

Geforce 7200GS/ DVI/ HDTV/ DDR2/ 64bit (Up to 512Mb)

37

256MB 8500GT

Geforce 8500GT/ DVI/ HDTV/ HDCP/ DDR3/ 128bit

68

256MB 8600GT

Geforce 8600GT/ Dual DVI/ HDTV/ HDCP/ DDR3/ 128bit - WIND

80

256MB 9500GT

Geforce 9500GT/ Dual DVI/ HDTV/ HDCP/ DDR3/ 128bit

82

512MB 8500GT

Geforce 8500GT/ DVI/ HDCP/ DDR2/ 128bit

65

512MB 9500GT

Geforce 9500GT/ Dual DVI/ HDTV/ HDCP/ DDR3/ 128bit

95

512MB 9600GT O.C

Geforce 9600GT/ Dual DVI/ HDTV/ HDCP/ DDR3/ 256bit - Artic Cooling Accelero L1
Cooler - Edition for Game

140

512MB 9600GT Ichill

Geforce 9600GT/ Dual DVI/HDTV/DDR3/256bit - Artic Cooling AcceleroX1

198

512MB 9600GT Ichill

Geforce 9600GT/ Dual DVI/ HDTV/ DDR3/ 256bit

182

512MB 9800GT O.C

Geforce 9800GT/ Dual DVI/ HDTV/ HDCP/ DDR3/ 256bit - Arctic Cooling Accelero L1
Cooler

183

512MB 9800GT Ichill

Geforce 9800GT/ Dual DVI/ HDTV/ DDR3/ 256bit - Arctic Cooling Twin Turbo Cooler.
Hç trî Overclock

195

512MB 9800GT Ichill

Geforce 9800GT/ Dual DVI/ HDTV/ DDR3/ 256bit - ZeroTherm Hurricane Cooler. Hç
trî Overclock

205

1GB 8500GT

Geforce 8500GT/ DVI/ HDCP/ DDR2/ 128bit

896MB GTX260

Geforce GTX260/ Dual DVI/ HDCP/ HDTV/ DDR3/ 448bit

350

1GB GTX280

Geforce GTX280/ Dual DVI/ HDCP/ HDTV/ DDR3/ 512bit

520

82

ECS CARD (PCI Express)
256Mb N7200GS-256DZ

Geforce 7200GS/ TV out/ DVI/ DDR2/ 64bit

38

256Mb N7300GT-256DZ

Geforce 7300GT/ TV out/ HDTV/ DVI/ DDR2/ 64bit

44

256Mb N7300GT-256DY

Geforce 7300GT/ TV out/ HDTV/ DVI/ DDR2/ 128bit

59

256Mb N8500GT-256DY

Geforce 8500GT/ DVI/ HDTV/ DDR2/ 128bit (Up to 512Mb)

63

256Mb N8600GT-256MX

Geforce 8600GT/ Dual DVI/ HDTV/ DDR3/ 128bit

79

512Mb N7300GT-512DZ

Geforce 7300GT/ DVI/ TV out/ DDR2/ 128bit

62

512Mb N8500GT-512DZ

Geforce 8500GT/ DVI/ HDTV/ DDR2/ 128bit

69

512Mb N8600GT-512DZ

Geforce 8600GT/ DVI/ HDTV/ DDR2/ 128bit

84

512Mb N8600GT-512MX

Geforce 8600GT/ TV Out/ Dual DVI/ HDTV/ DDR3/ 128bit

85

512Mb N9500GT-512DZ-F

Geforce 9500GT/ TV Out/ DVI/ HDTV/ HDCP/ DDR2/ 128bit

84

512Mb N9600GT-512MX-P

Geforce 9600GT/ TV Out/ Dual DVI/ HDTV/ HDCP/ DDR3/ 256bit

135

512Mb N9800GT-512MX-P

Geforce 9800GT/ TV Out/ Dual DVI/ HDTV/ HDCP/ DDR3/ 256bit

165

1Gb N9500GT-1GDS-F

Geforce 9500GT/ TV Out/ DVI/ HDTV/ HDCP/ DDR2/ 128bit

89

GALAXY CARD (PCI Express)
256Mb 7300LE

Geforce 7300LE/ DVI/ HDTV/ DDR2/ 64bit

45

256Mb GF7300GT

Geforce 7300GT/ TV out/ DVI/ HDTV/ DDR3/ 128bit OC3 Fan Cooling

68

256Mb 8500GT Fighting

Geforce 8500GT/ TV out/ DVI/ HDTV/ DDR2/ 128bit OC3 Fan Cooling

71

256Mb 8600GT Spirit

Geforce 8600GT/ DVI/ HDTV/ HDMI/ DDR3/ 128bit OC3 Fan Cooling

119

256Mb 8600GTS Shadow

Geforce 8600GTS/ TV out/ DVI/ HDTV/ DDR3/ 128bit Cooler master Heatpipe

189

256Mb 9600GT Major general

Geforce 9600GT Major general/ DVI/ HDTV/ HDMI/ DDR3/ 256bit Special Fan

189

256Mb 7200GS turbo

Geforce 7200GS/ DVI/ HDTV/ DDR2/ 64bit (Up to 512Mb)

45

256Mb 8600GT
Fighting
Geforce 8600GT Fighting/ DVI/ HDTV/ DDR2/ 128bit (Up to 512Mb)
Phóc
Anh Computer

109

512Mb 9600GT Lieutenant

Geforce 9600GT Lieutenant/ DVI/ HDTV/ HDMI/ DDR3/ 256bit

219

512Mb GF8800GT HDMI

Geforce 8800GT/ TV out/ DVI/ HDTV/ DDR3/ 256bit Cooler master Heatpipe

305

512Mb GF8800GTS

Geforce 8800GTS/ TV out/ DVI/ HDTV/ DDR3/ 256bit Special Fan

419

512Mb 9800GTX

Geforce 9800GTX/ Dual DVI/ HDTV/ DDR3/ 256bit Fan Cooling

460

1Gb 9800GX2

Geforce 9800GX2/ Dual DVI/ HDTV/ DDR3/ 512bit (nh©n lâi kÐp)

799

BIOSTAR CARD (PCI Express)
256Mb V7202GL26

Geforce 7200GS/ TV Out/ DVI/ DDR2/ 64bit (Up to 512Mb)

34

256Mb V8402GS26

Geforce 8400GS/ TV Out/ DVI/ DDR2/ 64bit (Up to 512Mb)

39

256Mb V7603GT21

Geforce 7600GT/ TV Out/ DVI/ DDR3/ 128bit

73

512Mb V8402GS56

Geforce 8400GS/ TV Out/ DVI/ DDR2/ 64bit (Up to 1Gb)

47

512Mb V8502GT51

Geforce 8500GT/ TV Out/ DVI/ DDR2/ 128bit

65

256Mb X1550 IFAN

Radeon X1550/ TV out/ DVI/ DDR2/ 64bit

32

256Mb X1650Pro IceQ

Radeon X1650Pro/ TV out/ Dual DVI/ DDR2/ 128bit

50

512Mb HD 4670 IceQ

Radeon HD 4670/ TV out/ Dual DVI/ DDR3/ 128bit

99

HIS CARD (PCI Express)

FAN For GRAPHICS CARD

3

Ram (Bé nhí)
DDRAm
128MB NIMBUS

SDRAM PC133

Kh«ng kÐn main

14

256MB ELIXIR

SDRAM PC133

Kh«ng kÐn main

21.5

512MB ELIXIR/ Gigaram

DDRAM Bus 400 (PC 3200)

19

1GB ElixIr/ GIGARAM

DDRAM Bus 400 (PC 3200)

37

512MB KINGSTON/Transcend

DDRAM Bus 400 (PC 3200)

1GB KINGSTON/ Transcend

DDRAM Bus 400 (PC 3200)

512MB KINGmax

DDRAM Bus 400 (PC 3200)

22

1GB Kingmax

DDRAM Bus 400 (PC 3200)

39

512MB ADATA

DDRAM Bus 400 (PC 3200)

20

1GB ADATA

DDRAM Bus 400 (PC 3200) t¶n nhiÖt cao cÊp dµnh cho Overclock

38

hµng chÝnh h·ng
hµng chÝnh h·ng

23
38

DDRAm II
512MB elixir/v.data

DDRAM II Bus 667 (PC2 5300)

9

512MB ELixir/ GIGARAM/ kingbox DDRAM II Bus 800 (PC2 6400)

9

1GB Elixir/ Gigaram/ kingbox

DDRAM II Bus 800 (PC2 6400)

15

512MB Gigaram

DDRAM II Bus 1066 (PC2 8500)

13

1GB Elixir/ Gigaram

DDRAM II Bus 1066 (PC2 8500)

23

512MB A.DATA

DDRAM II Bus 800 (PC2 6400)

12

1GB A.DATA

DDRAM II Bus 667 (PC2 5300)

16

1GB A.DATA

DDRAM II Bus 800 (PC2 6400)

17

2GB A.DATA

DDRAM II Bus 667 (PC2 5300)

33

2GB A.DATA

DDRAM II Bus 800 (PC2 6400)

34

1GB A.DATA

DDRAM II Bus 667 (PC2 5300), cã t¶n nhiÖt nh«m

23

1GB A.DATA

DDRAM II Bus 800 (PC2 6400), cã t¶n nhiÖt nh«m

24

2GB A.DATA

DDRAM II Bus 667 (PC2 5300), cã t¶n nhiÖt nh«m

43

2GB A.DATA

DDRAM II Bus 800 (PC2 6400), cã t¶n nhiÖt nh«m

45

2GB A.DATA vitesta + series

DDRAM II Bus 800 (bé KIT 2*1Gb), Dßng Ram Extreme Edition

68

2GB A.DATA vitesta + series

DDRAM II Bus 1066 (bé KIT 2*1Gb), Dßng Ram Extreme Edition

82

2GB A.DATA vitesta + series

DDRAM II Bus 1200 (bé KIT 2*1Gb), Dßng Ram Extreme Edition

196

4GB A.DATA vitesta + series

DDRAM II Bus 800 (bé KIT 2*2Gb), Dßng Ram Extreme Edition

132

4GB A.DATA vitesta + series

DDRAM II Bus 1066 (bé KIT 2*2Gb), Dßng Ram Extreme Edition

188

2GB A.data Vitesta G series

DDRAM II Bus 800 (bé KIT 2*1Gb) Ram Gaming Experience

64

Phóc Anh Computer
DDRAM II Bus 800 (bé KIT 2*2Gb) Ram Gaming Experience

4GB A.data Vitesta G series

122

1GB A.data Vitesta X series

DDRAM II Bus 800 (bé KIT 2*512Mb), Dßng Ram Extreme Edition

82

2GB A.data Vitesta X series

DDRAM II Bus 800 (bé KIT 2*1Gb), Dßng Ram Extreme Edition

512mB transcend

DDRAM II Bus 667 (PC2 5300),

1GB transcend

DDRAM II Bus 667 (PC2 5300),

hµng chÝnh h·ng

16

2GB transcend

DDRAM II Bus 667 (PC2 5300),

hµng chÝnh h·ng

35

512MB transcend

DDRAM II Bus 800 (PC2 6400),

hµng chÝnh h·ng

15

1GB transcend

DDRAM II Bus 800 (PC2 6400),

hµng chÝnh h·ng

17

2GB transcend

DDRAM II Bus 800 (PC2 6400),

hµng chÝnh h·ng

36

512MB KINGSTON

DDRAM II Bus 667 (PC2 5300),

hµng chÝnh h·ng

12

512MB KINGSTON

DDRAM II Bus 800 (PC2 6400),

hµng chÝnh h·ng

14

1GB KINGSTON

DDRAM II Bus 667 (PC2 5300),

hµng chÝnh h·ng

15

2GB KINGSTON

DDRAM II Bus 667 (PC2 5300),

hµng chÝnh h·ng

29

1GB KINGSTON

DDRAM II Bus 800 (PC2 6400),

hµng chÝnh h·ng

2GB KINGSTON

DDRAM II Bus 800 (PC2 6400),

hµng chÝnh h·ng

512MB KINGmax

DDRAM II Bus 800 (PC2 6400)

18

1GB KINGmax

DDRAM II Bus 667 (PC2 5300)

18

1GB KINGmax

DDRAM II Bus 800 (PC2 6400)

19

1GB KINGmax

DDRAM II Bus 1066 (PC2 8500)

24

2GB KINGmax

DDRAM II Bus 667 (PC2 5300)

36

2GB KINGmax

DDRAM II Bus 800 (PC2 6400)

37

2GB KINGmax

DDRAM II Bus 1066 (PC2 8500)

44

512MB Corsair

DDRAM II Bus 667 (PC2 5300) t¶n nhiÖt, Sản phẩm cao cấp

15

1GB Corsair

DDRAM II Bus 667 (PC2 5300) t¶n nhiÖt, Sản phẩm cao cấp

23

1GB Corsair

DDRAM II Bus 800 (PC2 6400) t¶n nhiÖt, Sản phẩm cao cấp

23

1Gb Visipro

DDRAM II Bus 667 (PC2 5300)

18

1GB KINGmax

DDRAM III Bus 1333 (PC3 10666)

69

1GB KINGmax

DDRAM III Bus 1600 (PC3 12800)

86

2GB KINGmax

DDRAM III Bus 1333 (PC3 10666)

128

2GB KINGmax

DDRAM III Bus 1600 (PC3 12800)

160

1GB ADATA

DDRAM III Bus 1066 Dµnh cho Overclock cã t¶n nhiÖt nh«m

1GB ADATA

DDRAM III Bus 1333 Dµnh cho Overclock cã t¶n nhiÖt nh«m

2GB ADATA

DDRAM III Bus 1066 Dµnh cho Overclock cã t¶n nhiÖt nh«m

88

2GB ADATA

DDRAM III Bus 1333 Dµnh cho Overclock cã t¶n nhiÖt nh«m

99

2GB Adata Vitesta G series

DDRAM III Bus 1066 (bé KIT 2*1Gb),Ram Gaming Experience

288

4GB Adata Vitesta G series

DDRAM III Bus 1066 (bé KIT 2*2Gb),Ram Gaming Experience

576

2GB Adata Vitesta X series

DDRAM III Bus 1600 (bé KIT 2*1Gb), Ram Extreme Edition

228

2GB Adata Vitesta X series

DDRAM III Bus 1900 (bé KIT 2*1Gb), Ram Extreme Edition

526

2GB Adata Vitesta X series

DDRAM III Bus 2000 (bé KIT 2*1Gb), Ram Extreme Edition

848

128

hµng chÝnh h·ng

10

15.5
New

30

DDRAm III

52
New

58

DDRam for server
256MB KINGSTON

DDRAM PC 2100

for Server

72

HDD (æ ®Üa cøng)

Lưu ý: Sản phẩm của Phúc Anh là hàng chính hãng. Khi mua sản phẩm của chúng tôi, quyền lợi bảo hành sẽ được các hãng sản xuất uy tín hàng đầu t
Việt Nam. Không như các hàng xách tay có giá rẻ hơn nhưng không rõ nguồn gốc xuất xứ.
- Trung tâm bảo hành của các hãng khuyến cáo: Không bảo hành đối với ổ cứng bị móp, sứt mẻ, nứt khe cắm...

Giao tiÕp IDE
hitachi 80GB- IDE

7200rpm (IDE, 2Mb caches)

Seagate 160GB- IDE

7200rpm (IDE, 8Mb caches)

BH t¹i h·ng

46
57

Seagate 250GB- IDE

7200rpm (IDE, 8Mb caches)

BH t¹i h·ng

73

Seagate 320GB- IDE

7200rpm (IDE, 8Mb caches)

BH t¹i h·ng

83

Seagate 500GB- IDE

7200rpm (IDE, 8Mb caches)

BH t¹i h·ng

135

Phóc
Anh Computer
Giao tiÕp
SATA
Samsung 80GB- SATA

7200rpm (SATA2, 8Mb caches)

BH t¹i h·ng

39

Samsung 160GB- SATA

7200rpm (SATA2, 8Mb caches)

BH t¹i h·ng

45

Samsung 200GB- SATA

7200rpm (SATA2, 8Mb caches)

Order

55

Samsung 250GB- SATA

7200rpm (SATA2, 16Mb caches)

BH t¹i h·ng

56

Samsung 320GB- SATA

7200rpm (SATA2, 16Mb caches)

BH t¹i h·ng

64

Samsung 400GB- SATA

7200rpm (SATA2, 16Mb caches)

BH t¹i h·ng

85

Samsung 500GB- SATA

7200rpm (SATA2, 16Mb caches)

BH t¹i h·ng

95

Samsung 750GB- SATA

7200rpm (SATA2, 32Mb caches). TÆng HDD Box Transcend 3.5"

BH t¹i h·ng

198

Samsung 1TB- SATA

7200rpm (SATA2, 32Mb caches). TÆng HDD Box Transcend 3.5"

BH t¹i h·ng

255

Seagate 80GB- SATA

7200rpm (SATA2, 2Mb caches)

BH t¹i h·ng

41

Seagate 160GB- SATA

7200rpm (SATA2, 2Mb caches)

BH t¹i h·ng

48

Seagate 250GB- SATA

7200rpm (SATA2, 8Mb caches)

BH t¹i h·ng

57

Seagate 320GB- SATA

7200rpm (SATA2, 8Mb caches)

BH t¹i h·ng

64

Seagate 500GB- SATA

7200rpm (SATA2, 16Mb caches)

BH t¹i h·ng

99

Seagate 750GB- SATA

7200rpm (SATA2, 16Mb caches)

BH t¹i h·ng

179

Seagate 1TB- SATA

7200rpm (SATA2, 32Mb caches)

BH t¹i h·ng

264

Maxtor 80GB- SATA

7200rpm (SATA, 8Mb caches)

40

Maxtor 160GB- SATA

7200rpm (SATA, 8Mb caches)

47

Maxtor 250GB- SATA

7200rpm (SATA, 8Mb caches)

57

Maxtor 500GB- SATA

7200rpm (SATA2, 16Mb caches)

Western 80GB- SATA

7200rpm (SATA2, 2Mb caches)

BH t¹i h·ng

42

Western 80GB- SATA

7200rpm (SATA2, 8Mb caches)

Order

39

Western 160GB- SATA

7200rpm (SATA2, 2Mb caches)

BH t¹i h·ng

44

Western 250GB- SATA

7200rpm (SATA2, 8Mb caches)

BH t¹i h·ng

58

Western 320GB- SATA

7200rpm (SATA2, 8Mb caches)

BH t¹i h·ng

59

Western 400GB- SATA

7200rpm (SATA2, 16Mb caches)

BH t¹i h·ng

95

Western 500GB- SATA

7200rpm (SATA2, 16Mb caches)

Order

102

Western 750GB- SATA

7200rpm (SATA2, 16Mb caches)

Order

199

Maxtor 80GB

2.5", 5400rpm, USB Mini Basic, cã kh¶ n¨ng b¶o mËt

Order

80

Maxtor 120GB

2.5", 5400rpm, USB Mini Basic, cã kh¶ n¨ng b¶o mËt

90

Maxtor 160GB

2.5", 5400rpm, USB Mini Basic, cã kh¶ n¨ng b¶o mËt

98

Maxtor 250GB

2.5", 5400rpm, USB Mini Basic, cã kh¶ n¨ng b¶o mËt

125

Maxtor 320GB

2.5", 5400rpm, USB Mini Basic, cã kh¶ n¨ng b¶o mËt

145

Maxtor 250GB

3.5", 7200ppm, USB Basic, æ cøng c¾m ngoµI

93

Maxtor 500GB

3.5", 7200ppm, USB Basic, æ cøng c¾m ngoµI

133

Maxtor 160GB

2.5", OneTouch IV Mini - USB, cã kh¶ n¨ng b¶o mËt, phôc håi hÖ thèng

114

Maxtor 250GB

2.5", OneTouch IV Mini - USB, cã kh¶ n¨ng b¶o mËt, lo¹i cÇm tay

145

Maxtor 320GB

3.5", OneTouch IV - USB, cã kh¶ n¨ng b¶o mËt

110

Maxtor 320GB

2.5", OneTouch IV Mini - USB, cã kh¶ n¨ng b¶o mËt, lo¹i cÇm tay

155

Maxtor 500GB

3.5", OneTouch IV - USB, cã kh¶ n¨ng b¶o mËt

145

Maxtor 500GB

3.5", OneTouch IV Plus - IEEE1394, cã kh¶ n¨ng b¶o mËt

Maxtor 750GB

3.5", OneTouch IV Plus - USB, IEEE1394, cã kh¶ n¨ng b¶o mËt

Maxtor 320GB

3.5", Network, USB, thiÕt bÞ sao l­u chuyªn nghiÖp

257

Maxtor 1TB

3.5", OneTouch IV - USB, cã kh¶ n¨ng b¶o mËt, phôc håi hÖ thèng

289

EXCELSTOR WAVE II 160GB

2.5" - USB, lo¹i cÇm tay, thêi trang, trÎ trung

90

EXCELSTOR WAVE II 250GB

2.5" - USB, lo¹i cÇm tay, thêi trang, trÎ trung

120

EXCELSTOR WAVE II 320GB

2.5" - USB, lo¹i cÇm tay, thêi trang, trÎ trung

140

Trancend STORJET 160GB

2.5" - USB, lo¹i cÇm tay, chèng sèc

110

Trancend STORJET 250GB

2.5" - USB, lo¹i cÇm tay, chèng sèc

145

Trancend STORJET 320GB

2.5" - USB, lo¹i cÇm tay, chèng sèc

155

SEAGATE 500GB

3.5", FreeAgent Desktop - USB, cã kh¶ n¨ng b¶o mËt

SEAGATE 750GB

3.5", FreeAgent Desktop - USB, cã kh¶ n¨ng b¶o mËt

189

SEAGATE 750GB

3.5", Triple - USB, IEEE1394, eSATA, cã kh¶ n¨ng b¶o mËt

230

SEAGATE 1TB

3.5", FreeAgent Triple - USB, IEEE1394, eSATA, cã kh¶ n¨ng b¶o mËt

299

Western 160GB

2.5", 5400rpm, 2Mb, Passport Essential, m· ho¸ b¶o vÖ d÷ liÖu, chèng sèc

89

Western 250GB

2.5", 5400rpm, 2Mb, Passport Essential, m· ho¸ b¶o vÖ d÷ liÖu, chèng sèc

119

113

Giao tiÕp USB, network

155
Order

Order

197

160

Phóc Anh Computer
2.5", 5400rpm, 2Mb, Passport Elite (Titanium/Bronze), USB, chÕ ®é tù sao l­u, truy suÊt

Western 250GB

137

d÷ liÖu tõ xa, hiÓn thÞ dung l­îng trèng.

Western 320GB

2.5", 5400rpm, 2Mb, Passport Essential, m· ho¸ b¶o vÖ d÷ liÖu, chèng sèc

146

Western 320GB

3.5", 7200rpm, 16Mb caches, Mybook Essential, USB, qu¶n lý th«ng minh, tù ®éng bËt t¾t nguån, thiÕt kÕ nhá gän.

101

Western 320GB

2.5", 5400rpm, 2Mb, Passport Elite (Titanium/Bronze), USB, chÕ ®é tù sao l­u, truy suÊt
d÷ liÖu tõ xa, hiÓn thÞ dung l­îng trèng.

182

Western 500GB

3.5", 7200rpm, 16Mb caches, Mybook Essential, USB, qu¶n lý th«ng minh, tù ®éng bËt t¾t nguån, thiÕt kÕ nhá gän.

125

Western 500GB

3.5", 7200rpm, 16Mb caches, Mybook Home/ Office Edition, USB, qu¶n lý th«ng minh, tù
®éng bËt - t¾t nguån, Standby, sao l­u d÷ liÖu.

144

Western 500GB

3.5", 7200rpm, 16Mb, World Edition, Gigabit Ethernet, hÖ thèng ®èi l­u nhiÖt, tù sao l­
u, qu¶n lý, chia sÎ d÷ liÖu qua internet.

162

Western 1TB

3.5", 7200rpm, 16Mb caches, Mybook Essential, USB, qu¶n lý th«ng minh, tù ®éng bËt t¾t nguån, thiÕt kÕ nhá gän.

215

Western 1TB

3.5", 7200rpm, 16Mb caches, Mybook Home/ Office Edition, USB, qu¶n lý th«ng minh, tù
®éng bËt - t¾t nguån, Standby, sao l­u d÷ liÖu.

255

Western 1TB (500Gb x 2)

3.5", 7200rpm, 16Mb, Home Edition, Raid, USB, tù ®éng sao l­u, standby. HiÓn thÞ
dung l­îng trèng. Raid gióp b¹n an toµn d÷ liÖu tuyÖt ®èi.

273

Western 1TB

3.5", 7200rpm, 16Mb, World Edition, Gigabit Ethernet, hÖ thèng ®èi l­u nhiÖt, tù sao l­
u, qu¶n lý, chia sÎ d÷ liÖu qua internet.

278

Western 1TB

3.5", 7200rpm, 16Mb, World II Edition, Gigabit Ethernet, Raid, hÖ thèng ®èi l­u nhiÖt, tù
sao l­u, chia sÎ d÷ liÖu tõ xa. Raid gióp an toµn d÷ liÖu.

296

Western 2TB (1Tb x 2)

3.5", 7200rpm, 16Mb, Home Edition, Raid, USB, tù ®éng sao l­u, standby. HiÓn thÞ
dung l­îng trèng. Raid gióp b¹n an toµn d÷ liÖu tuyÖt ®èi.

478

Western 2TB

3.5", 7200rpm, 16Mb, World Edition, Gigabit Ethernet, hÖ thèng ®èi l­u nhiÖt, tù sao l­
u, qu¶n lý, chia sÎ d÷ liÖu qua internet.

518

Western 2TB

3.5", 7200rpm, 16Mb, World II Edition, Gigabit Ethernet, Raid, hÖ thèng ®èi l­u nhiÖt, tù
sao l­u, chia sÎ d÷ liÖu tõ xa. Raid gióp an toµn d÷ liÖu.

538

Box-HDD 60Gb JVJ Protable

2.5" USB 2.0, æ cøng di ®éng g¾n ngoµI, chèng va ®Ëp

82

Box-HDD 80Gb JVJ Protable

2.5" USB 2.0, æ cøng di ®éng g¾n ngoµI, chèng va ®Ëp

95

Box-HDD 100Gb JVJ Protable

2.5" USB 2.0, æ cøng di ®éng g¾n ngoµI, chèng va ®Ëp

150

Box-HDD 120Gb JVJ Protable

2.5" USB 2.0, æ cøng di ®éng g¾n ngoµI, chèng va ®Ëp

175

Box-HDD 160Gb JVJ Protable

2.5" USB 2.0, æ cøng di ®éng g¾n ngoµI, chèng va ®Ëp

220

hép ®ùng æ cøng (Ch­a Vat)
HD Box C.M Xcraft 250

2.5" External USB 2.0 Cooler Master (for HDD notebook)

28.5

HD Box C.M Xcraft 350

3.5" External eSata Cooler Master (for HDD notebook)

47

HD/ CD box Data one

5.25" External USB 2.0 (cã qu¹t to¶ nhiÖt)

22

HD Box SATA+ IDE

3.5" External USB 2.0

25

HD Box Transcend IDE

2.5" External USB 2.0

18

HD Box Transcend SATA

2.5" External USB 2.0

18

HD Box Transcend SATA

3.5" External USB 2.0

30

Qu¹t HDD

3

Hép ®ùng æ cøng (§· cã VAT)
HD Box TMX TX-AL21US

2.5" (SATA HDD), Giao tiÕp USB 2.0, tho¸ng, nhÑ, S/B, tÆng mãc kho¸

15.5

HD Box TMX TX-AD21U2

2.5" (IDE HDD), Giao tiÕp USB 2.0, tho¸ng, nhÑ, Silver, tÆng bao da TMX

17

HD Box TMX TX-AD21US

2.5" (SATA HDD), Giao tiÕp USB 2.0, tho¸ng, nhÑ, Black, tÆng bao da TMX

19

HD Box TMX TX-AK21U2

2.5" (IDE HDD), Giao tiÕp USB 2.0, chèng sèc, Black, tÆng mãc kho¸

20.5

HD Box TMX TX-OT21U2

2.5" (IDE HDD), Giao tiÕp USB 2.0, White, tÆng bao da TMX

23.5

HD Box TMX TX-OT21US

2.5" (SATA HDD), Giao tiÕp USB 2.0, White/ Black, tÆng bao da TMX

HD Box TMX TX-KC21BU2

2.5" (IDE HDD), Giao tiÕp USB 2.0, Silver, tÆng mãc kho¸

HD Box TMX TX-OT21CS

2.5" (SATA HDD), Giao tiÕp USB 2.0, Black, tÆng bao da TMX

28

HD Box TMX TX-AL31US

3.5" (SATA HDD), Giao tiÕp USB 2.0, Silver, tÆng mãc kho¸

30

24
25.5

FDD (æ ®Üa mÒm)
FDD 1.44MB Mitsumi/Sony

6.5

Case ATX (Vá m¸y)
Delux MD 370/375

ThiÕt kÕ ®Ñp, cã nhiÒu mÉu ®Ó lùa chän, Cã USB port

Order

15

Delux MG 760

ThiÕt kÕ th«ng tho¸ng, gióp m¸y ch¹y æn ®Þnh, Cã USB port

Order

23

HUNTKEY A421

Case réng, th«ng tho¸ng, ch¾c ch¾n, qu¹t lµm m¸t phÝa tr­íc vµ sau

HUNTKEY H102

Case réng, th«ng tho¸ng, 4 cæng USB phÝa tr­íc, rÊt ®Ñp

23
24.5

HUNTKEY HS3308
Slim
Phóc Anh

Case nhá gän, thiÕt kÕ rÊt thêi trang, ch¾c ch¾n.
Computer

24

HUNTKEY HS3301 Slim

Case nhá gän, ch¾c ch¾n, qu¹t lµm m¸t phÝa tr­íc vµ phÝa sau.

25

HUNTKEY H401

RÊt ®Ñp, cæng USB trªn cïng rÊt tiÖn

25

HUNTKEY A501

RÊt ®Ñp, thiÕt kÕ bªn trong réng, tho¸ng m¸t

22

HUNTKEY Mecedes

2 mµu tr¾ng vµ ®en, thiÕt kÕ kiÓu d¸ng rÊt thêi trang

33

HUNTKEY H301

RÊt ®Ñp, thiÕt kÕ kiÓu d¸ng sµnh ®iÖu

38

HUNTKEY Hercules

ThiÕt kÕ kiÓu d¸ng rÊt thêi trang

52

HUNTKEY H001

RÊt ®Ñp, thiÕt kÕ cæng USB trªn cïng rÊt tiÖn

52

HUNTKEY H201

RÊt ®Ñp, cæng USB trªn cïng rÊt tiÖn, tÝch hîp ®Çu ®äc thÎ

75

JUMBO 2629/ 2631

KiÓu d¸ng trang nh· vµ rÊt ®Ñp

14

JUMBO 620/ 503/ 619/ 628

ThiÕt kÕ gän, nhÑ, cøng c¸p vµ ®Æc biÖt nhiÒu mÉu m· lùa chän

15

JUMBO 2008/ 9810/ 9820

ThiÕt kÕ ®Æc biÖt, sµnh ®IÖu, nhiÒu mÉu m· lùa chän

16

Jetek 7001BS/ 7002SB/ 7003BB/
7005BB

RÊt ®Ñp, cã èng hót nhiÖt hai bªn s­ên, rÊt nhiÒu mÉu m· ®Ó lùa chän

Jetek LS 01/02/03/04/05/06/07

C«ng nghÖ lµm m¸t míi nhÊt, rÊt ch¾c ch¾n

17

Jetek 7055BB/7055BBS/7006

C«ng nghÖ lµm m¸t míi nhÊt, rÊt ch¾c ch¾n

19

Jetek 6A05

C«ng nghÖ lµm m¸t míi nhÊt, rÊt ch¾c ch¾n

20

Jetek 5133C/ 6128B

C«ng nghÖ lµm m¸t míi nhÊt, rÊt ch¾c ch¾n

24

Jetek Q7062

C«ng nghÖ lµm m¸t míi nhÊt, rÊt ch¾c ch¾n

24

Jetek 6o55/6030/6062/6006

C«ng nghÖ lµm m¸t míi nhÊt, rÊt ch¾c ch¾n

23

Jetek 3101/ 3102

C«ng nghÖ lµm m¸t míi nhÊt, rÊt ch¾c ch¾n

40

luckey 2636/2638/26572003

KiÓu d¸ng rÊt gi¶n dÞ nh­ng l¹i rÊt ®Ñp

16

Microlab 4102/ 4103/ 4104

RÊt ®Ñp, thiÕt kÕ kiÓu d¸ng ®Æc biÖt, nh­ng kh«ng qu¸ cång kÒng

16

Maxima 6802/ 6810/ 6814

kiÓu d¸ng ®Ñp, gän nhÑ, cã nhiÒu mÉu m· ®Ó b¹n chän

19

Maxima 68/ 98/ K5/ K3

kiÓu d¸ng ®Ñp, gän nhÑ, cã nhiÒu mÉu m· ®Ó b¹n chän

19

Orient 2101B/2102B

RÊt ®Ñp, cã nhiÒu mÉu m· ®Ó lùa chän, case khoÎ vµ ch¾c

18

Orient 303/308/309/318/928

RÊt ®Ñp, cã nhiÒu mÉu m· ®Ó lùa chän, case khoÎ vµ ch¾c

19

Orient 826/ 827/ 828/ 831

RÊt ®Ñp, cã nhiÒu mÉu m· ®Ó lùa chän, case bÒn, ch¾c

20

Orient 901/ 902/ 904/ 906/905

RÊt ®Ñp, cã nhiÒu mÉu m· ®Ó lùa chän, case bÒn, ch¾c

20

Orient magic 1A

RÊt ®Ñp, thiÕt kÕ ®Æc biÖt gióp case tho¸ng m¸t

23

Orient 219/ 202/ 228

RÊt ®Ñp, cã nhiÒu mÉu m· ®Ó lùa chän, thiÕt kÕ rÊt thêi trang

27

Orient 603B/ 603W

RÊt ®Ñp, cã nhiÒu mÉu m· ®Ó lùa chän, thiÕt kÕ tho¸ng m¸t

29

Orient 604B/ 605B

RÊt ®Ñp, cã nhiÒu mÉu m· ®Ó lùa chän, thiÕt kÕ tho¸ng m¸t

28

Orient 701W

RÊt ®Ñp, thiÕt kÕ ®Æc biÖt gióp case tho¸ng m¸t

30

Orient 704K

RÊt ®Ñp, thiÕt kÕ ®Æc biÖt gióp case tho¸ng m¸t

31

Orient 701B

RÊt ®Ñp, thiÕt kÕ ®Æc biÖt gióp case tho¸ng m¸t

31

Pegasus 8516/ 8519/ 8523

kiÓu d¸ng ®Ñp, sµnh ®iÖu, cã nhiÒu mÉu m· ®Ó b¹n chän lùa

16

Pegasus 8526

kiÓu d¸ng ®Ñp, sµnh ®iÖu.

17

SP server codegen 9011

Cã cöa, cã kho¸, cã b¸nh xe ®Ó dÔ dµng di chuyÓn

52

Frontier Fatasy-FT08A-2

S¬n bãng tÜnh ®IÖn, rÊt ®Ñp, qu¹t s­ên.

15

Frontier IROCK-IR11A

S¬n bãng tÜnh ®IÖn, rÊt ®Ñp, qu¹t phÝa tr­íc.

16

Frontier PRODIGY-PR08A

S¬n bãng tÜnh ®IÖn, case ch¾c ch¾n, to, qu¹t s­ên.

17

Frontier ASTRO AS08A-2

S¬n bãng tÜnh ®IÖn, case ch¾c ch¾n, to, qu¹t s­ên.

18

Frontier FAMOUS-FA08A-2

Mµn h×nh LCD ®o nhiÖt ®é, s¬n bãng tÜnh ®IÖn, qu¹t s­ên.

19

Frontier GRANDEE-GR11A

Mµn h×nh LCD ®o nhiÖt ®é, s¬n bãng tÜnh ®IÖn, qu¹t s­ên.

17

Frontier blade-bl09A

Mµn h×nh LCD ®o nhiÖt ®é, s¬n bãng tÜnh ®IÖn, qu¹t phÝa tr­íc.

26

Golden fielD 8197B/8198B/82.3

kiÓu d¸ng ®Ñp, case ch¾c ch¾n, t¶n nhiÖt nhanh

17

Golden fielD 2719

kiÓu d¸ng ®Ñp, case ch¾c ch¾n, t¶n nhiÖt nhanh

17

Golden fielD 1318B/2866B

kiÓu d¸ng ®Ñp, case ch¾c ch¾n, t¶n nhiÖt nhanh

17

Golden fielD 1201B/ 1205B/
1203B/ 1288B

kiÓu d¸ng ®Ñp, case ch¾c ch¾n, t¶n nhiÖt nhanh

17

Golden fielD 6160

kiÓu d¸ng ®Ñp, case ch¾c ch¾n, t¶n nhiÖt nhanh

29

Golden fielD 2865BL

kiÓu d¸ng ®Ñp, case ch¾c ch¾n, t¶n nhiÖt nhanh

26

GIGABYTE GZ PPc1B-U/000

kÕt cÊu vững ch¾c, thÐp t¶n nhiÖt nhanh

20

GIGABYTE GZ PPc1C-U/000

kÕt cÊu vững ch¾c, thÐp t¶n nhiÖt nhanh

20

GIGABYTE GZ-X5SPD

kÕt cÊu vững ch¾c, thÐp t¶n nhiÖt nhanh, mµu b¹c

32

GIGABYTE GZ-X5BPD

kÕt cÊu vững ch¾c, thÐp t¶n nhiÖt nhanh, mµu ®en

32

GIGABYTE GZ-X3SP5Z2

kÕt cÊu vững ch¾c, thÐp t¶n nhiÖt nhanh, mµu b¹c

34

Order

16

GIGABYTE GZ-X3BP5Z2
Phóc Anh Computer
kÕt cÊu vững ch¾c, thÐp t¶n nhiÖt nhanh, mµu ®en

34

GIGABYTE GZ-X4SPD

kÕt cÊu vững ch¾c, thÐp t¶n nhiÖt nhanh

36

GIGABYTE GZ-X4BPD

kÕt cÊu vững ch¾c, thÐp t¶n nhiÖt nhanh

36

GIGABYTE GZ FX2

kÕt cÊu v÷ng ch¾c, thÐp t¶n nhiÖt nhanh, mµu ®en

40

GIGABYTE GZ triton 180 Silver

Dual FAN 12 inch + èng t¶n nhiÖt 38 đé, KiÓu d¸ng hiÖn ®¹i, chèng rung, t¶n nhiÖt yªn
tÜnh

69

GIGABYTE GZ triton 180 Black

Dual FAN 12 inch + èng t¶n nhiÖt 38 đé, KiÓu d¸ng hiÖn ®¹i, chèng rung, t¶n nhiÖt yªn
tÜnh

69

GIGABYTE GZ poseidon Silver

Dual FAN 12 inch + èng t¶n nhiÖt 38 đé + USB Ready for liquid cooling system / RoHS
ready

84

GIGABYTE GZ poseidon Black

Dual FAN 12 inch + èng t¶n nhiÖt 38 đé + USB Ready for liquid cooling system / RoHS
ready

84

GIGABYTE GZ poseidon 310 Black

Dual FAN 12 inch + èng t¶n nhiÖt 38 đé + VËt liÖu nh«m thÐp cao cÊp, dÔ dµng l¾p
t¶n nhiÖt, chèng rung chèng ån.

102

GIGABYTE GZ I-Solo 210 Metallic Dual FAN 12 inch + èng t¶n nhiÖt 38 đé, KiÓu d¸ng hiÖn ®¹i, t¶n nhiÖt nhanh gÊp 4 lÇn
Gray
thÐp th­êng

92

GIGABYTE GZ I-Solo 210 Metallic Dual FAN 12 inch + èng t¶n nhiÖt 38 đé, KiÓu d¸ng hiÖn ®¹i, t¶n nhiÖt nhanh gÊp 4 lÇn
Black
thÐp th­êng

92

GIGABYTE GZ I-Solo 220 Black

Dual FAN 12 inch + èng t¶n nhiÖt 38 đé, KiÓu d¸ng hiÖn ®¹i, t¶n nhiÖt nhanh gÊp 4 lÇn
thÐp th­êng

99

GIGABYTE GZ 3D Aurora Silver

t¶n nhiÖt nhanh gÊp 4 lÇn thÐp th­êng/ Dual FAN 12 inch + èng t¶n nhiÖt 38 độ + USB

126

GIGABYTE GZ 3D Aurora Black

t¶n nhiÖt nhanh gÊp 4 lÇn thÐp th­êng/ Dual FAN 12 inch + èng t¶n nhiÖt 38 đé + USB

126

GIGABYTE GZ 3D Aurora 570S
Silver

t¶n nhiÖt nhanh gÊp 4 lÇn thÐp th­êng/ Dual FAN 12 inch + Ống tản nhiệt 38 độ + USB

154

GIGABYTE GZ 3D Aurora 570S
Black

t¶n nhiÖt nhanh gÊp 4 lÇn thÐp th­êng/ Dual FAN 12 inch + Ống tản nhiệt 38 độ + USB

138

GIGABYTE GZ 3D Mercury Black

t¶n nhiÖt nhanh gÊp 4 lÇn thÐp th­êng/ Dual FAN 12 inch + Ống tản nhiệt 38 độ + USB.
KÌm hÖ thèng t¶n nhiÖt n­íc, kiÓu Server, khoang chøa réng

396

ISEA-010

RÊt ®Ñp, thiÕt kÕ case rÊt ch¾c ch¾n

in-win Alpha 360

kÕt cÊu vững ch¾c, thÐp t¶n nhiÖt nhanh, rÊt ®Ñp, silver

100

in-win F430

kÕt cÊu vững ch¾c, thÐp t¶n nhiÖt nhanh, rÊt ®Ñp, Black

125

Hanovo XX+33(1B)

kiÓu d¸ng thêi trang, chÊt liÖu bÒn, ch¾c ch¾n

16

Hanovo XX+36(2BS)

kiÓu d¸ng thêi trang, chÊt liÖu bÒn, ch¾c ch¾n

16

Hanovo AJ-3W

kiÓu d¸ng thêi trang, chÊt liÖu bÒn, ch¾c ch¾n

16

Hanovo AE-3W(8G)

kiÓu d¸ng thêi trang, chÊt liÖu bÒn, ch¾c ch¾n

16

Hanovo AE-2S(6Y)

kiÓu d¸ng thêi trang, chÊt liÖu bÒn, ch¾c ch¾n

16

Hanovo AE-2S

kiÓu d¸ng thêi trang, chÊt liÖu bÒn, ch¾c ch¾n

16

Hanovo AE-2S(8G)

kiÓu d¸ng thêi trang, chÊt liÖu bÒn, ch¾c ch¾n

16

Hanovo AD-2S

kiÓu d¸ng thêi trang, chÊt liÖu bÒn, ch¾c ch¾n

16

Hanovo AD-2S(6Y)

kiÓu d¸ng thêi trang, chÊt liÖu bÒn, ch¾c ch¾n

16

Hanovo 1073A

kiÓu d¸ng thêi trang, chÊt liÖu bÒn, ch¾c ch¾n

16

Hanovo 1076A

kiÓu d¸ng thêi trang, chÊt liÖu bÒn, ch¾c ch¾n

16

Hanovo 2120A

kiÓu d¸ng thêi trang, chÊt liÖu bÒn, ch¾c ch¾n

16

Hanovo 3002B

kiÓu d¸ng thêi trang, chÊt liÖu bÒn, ch¾c ch¾n

16

Hanovo HF+36(2S)

kiÓu d¸ng thêi trang, chÊt liÖu bÒn, ch¾c ch¾n

16

Hanovo AE-3W (BTX)

kiÓu d¸ng thêi trang, chÊt liÖu bÒn, ch¾c ch¾n

19

Hanovo AJ-3W (BTX)

kiÓu d¸ng thêi trang, chÊt liÖu bÒn, ch¾c ch¾n

19

coodmax X370C/ 370LA/ 370B/
310B/ 360A/ 310LB

KiÓu d¸ng ®Ñp, chÊt liÖu t¶n nhiÖt tèt, ch¾c ch¾n, case thiÕt kÕ th«ng tho¸ng. Cã kÌm
qu¹t 8cm.

28

cooler master

Elite 332 rÊt ®Ñp.

42

cooler master

Elite 335 rÊt ®Ñp, thiÕt kÕ th«ng tho¸ng, case chÊt liÖu ch¾c ch¾n

44

cooler master

Elite 331 rÊt ®Ñp, cã cöa sæ mica

48

cooler master

Elite 330 rÊt ®Ñp, cã cöa sæ

48

cooler master

Centurion 5CAC-T05UW, kh«ng cöa sæ mica

55

cooler master

Centurion 5CAC-T05W/ KW, víi cöa sæ Mica rÊt ®Ñp

60

cooler master

Centurion RC-531, thiÕt kÕ rÊt thêi trang

70

cooler master

Centurion RC-534, thiÕt kÕ rÊt ®Ñp

85

cooler master

Centurion RC-532, thiÕt kÕ rÊt ®Ñp

72

cooler master

Ammo RC-533

76

29

cooler master
Phóc

RC-690, thiÕt kÕ hiÖn ®¹i, th«ng tho¸ng to¶ nhiÖt tèt
Anh Computer

90

cooler master

Cavalier CAV-T01

82

cooler master

Centurion 590, thiÕt kÕ rÊt thêi trang

cooler master

Praetorian RC-732

144

cooler master

MyTique RC-632, hoµn toµn b»ng hîp kim nh«m siªu nhÑ

105

cooler master

Stacker 830 EVO, b»ng hîp kim nh«m siªu nhÑ, kiÓu d¸ng ®éc ®¸o.

241

cooler master

Stacker RC-831, b»ng hîp kim nh«m siªu nhÑ, kiÓu d¸ng ®éc ®¸o.

248

Antec Three Hundred

ThiÕt kÕ th«ng tho¸ng, kiÓu d¸ng ®Ñp phï hîp víi cÊu h×nh cho Game

Antec Titan

ThiÕt kÕ th«ng tho¸ng, kiÓu d¸ng ®Ñp, chÊt liÖu t¶n nhiÖt tèt nhÊt

110

Antec Nine Hundred

ThiÕt kÕ th«ng tho¸ng, kiÓu d¸ng ®Ñp phï hîp víi cÊu h×nh cho Game

149

75

70

Silver Stone SST-TJ05B/ B-T/ S/ S- T¶n nhiÖt nhanh h¬n nhiÒu lÇn thÐp th­êng/ Dual FAN, kiÓu d¸ng ®Ñp vµ sang träng.
t/ B-W/ B-X/ S-W/ S-X
ThiÕt kÕ th«ng tho¸ng dÔ dµng r¸p thªm thiÕt bÞ ngoµI.

180

Silver Stone SST-TJ09B/ S/ B-W/
S-W

T¶n nhiÖt nhanh h¬n nhiÒu lÇn thÐp th­êng/ Dual FAN, kiÓu d¸ng ®Ñp vµ sang träng.
ThiÕt kÕ th«ng tho¸ng dÔ dµng r¸p thªm thiÕt bÞ ngoµI.

310

Silver Stone SST-TJ07B/ S/ B-W/
S-W

T¶n nhiÖt nhanh h¬n nhiÒu lÇn thÐp th­êng/ Dual FAN, kiÓu d¸ng ®Ñp vµ sang träng.
ThiÕt kÕ th«ng tho¸ng dÔ dµng r¸p thªm thiÕt bÞ ngoµI.

350

Delux

ATX/ c«ng suÊt 400W/ 20 ch©n

Delux

ATX/ c«ng suÊt 420W/ 20 ch©n

Maxima

ATX/ Công suÊt 480w/ 20 vµ 24 ch©n 1 đổi 1 trong vòng 6 tháng

16.0

maxima

ATX/ c«ng suÊt 450W/ 20&24 ch©n 1 đổi 1 trong vòng 6 tháng

12

Frontier

ATX/ c«ng suÊt 420W/ 20+4 ch©n

14

Frontier

ATX/ c«ng suÊt 450W/ 20+4 ch©n

17

Frontier

ATX/ c«ng suÊt 500W/ 20+4 ch©n

18

orient

ATX/ c«ng suÊt 450W/ 24 ch©n

18

orient

ATX/ c«ng suÊt 480W/ 24 ch©n

orient

ATX/ c«ng suÊt 500W/ 24 ch©n

orient

ATX/ c«ng suÊt 600W/ 24 ch©n

Codegen

ATX/ c«ng suÊt 450W/ 24 ch©n

Codegen

ATX/ c«ng suÊt 520W/ 24 ch©n

22

Codegen

ATX/ c«ng suÊt 600W/ 24 ch©n

26

ARROW

ATX/ c«ng suÊt 420W/ 20&24 ch©n

16

ARROW

ATX/ c«ng suÊt 450W/ 20&24 ch©n

16

Jetek L480

ATX/ c«ng suÊt 480W/ 24 ch©n

15.0

Jetek W480i

ATX/ c«ng suÊt 480W/ 24 ch©n

17.0

Jetek G550

ATX/ c«ng suÊt 550W/ 20&24 ch©n

Jetek G500

ATX/ c«ng suÊt 500W/ 24 ch©n

19.0

Jetek HS620

ATX/ c«ng suÊt 500W/ 24 ch©n

47

Jetek HS650

ATX/ c«ng suÊt 600W/ 24 ch©n

56

Plus

C«ng suÊt ATX 480W/ 24 ch©n

18

Pegasus

C«ng suÊt ATX 400W/ 20&24 ch©n

12

Pegasus

C«ng suÊt ATX 450W/ 20&24 ch©n

15

Huntkey LW-6350

ATX/ c«ng suÊt 350W/ 20+4 ch©n

25.5

Huntkey LW-6350H

ATX/ c«ng suÊt 350W/ 20+4 ch©n, kÝch th­íc qu¹t giã lín

33

Huntkey HK400-52GP

ATX/ c«ng suÊt 400W/ 20&24 ch©n

26

Huntkey LW-6400H

ATX/ c«ng suÊt 400W/ 20+4 ch©n

25

Huntkey vista

ATX/ c«ng suÊt 400W/ 20&24 ch©n

38

Huntkey vista

ATX/ c«ng suÊt 450W/ 20&24 ch©n

40

Huntkey LW6500HG

ATX/ c«ng suÊt 500W/ 20&24 ch©n, tiªu thô ®iÖn n¨ng thÊp, gi¶m tiÕng ån

Huntkey vista

ATX/ c«ng suÊt 500W/ 20&24 ch©n

48

Huntkey DH

ATX/ c«ng suÊt 500W/ 20&24 ch©n

48

Huntkey LW6500-HDP

ATX/ c«ng suÊt 500W/ 20&24 ch©n

45

Huntkey DH6500

ATX/ c«ng suÊt 500W/ 20+4 ch©n, nhiÒu jack nèi Sata, PCI…

63

Huntkey LW6550HG

ATX/ c«ng suÊt 550W/ 20&24 ch©n, tiªu thô ®iÖn n¨ng thÊp, gi¶m tiÕng ån

48

Huntkey HK650-52PEP

ATX/ c«ng suÊt 650W/ 20&24 ch©n, tù ®iÒu chØnh tèc ®é quay cña qu¹t

99

Huntkey TITAN 650

ATX/ c«ng suÊt 650W/ 20+4 ch©n, nhiÒu jack nèi Sata, PCI…

85

Hct

ATX/ c«ng suÊt 450W/ 20&24 ch©n

16

ASUS

ATX/ c«ng suÊt 350W/ 24 ch©n

36

ASUS

ATX/ c«ng suÊt 450W/ 24 ch©n

54

Power supply (Nguån ATX)
14
15

18.0
Order

24
26.5

Order

10

29

43.5

ACBEL 325W
Phóc
PC7017-Z(G)E2
Anh Computer
ATX/ c«ng suÊt 325W/ 20+4 ch©n, ®iÒu khiÓn tèc ®é qu¹t

28

ACBEL 380W PC7019-Z(G)

ATX/ c«ng suÊt 380W/ 20+4 ch©n, ®iÒu chØnh tèc ®é qu¹t

31

ACBEL 430W PC7008-Z(G)

ATX/ c«ng suÊt 430W/ 20+4 ch©n, ®iÒu chØnh tèc ®é qu¹t, qu¹t bi

44

ACBEL 470W PC7004-Y(G)E2

ATX/ c«ng suÊt 470W/ 20+4 ch©n, ®iÒu chØnh tèc ®é qu¹t

39

ACBEL 470W PC7010

ATX/ c«ng suÊt 470W/ 20+4 ch©n, PCIE, ®iÒu chØnh AC vµo, qu¹t ®en

51

ACBEL 470W PC7011

ATX/ c«ng suÊt 470W/ 20+4 ch©n, PCIE, ®iÒu chØnh AC vµo, qu¹t mµu

58

ACBEL 510W PC7013

ATX/ c«ng suÊt 510W/ 20+4 ch©n, PCIE, ®iÒu chØnh AC vµo, qu¹t ®en

57

ACBEL 510W PC7006-Y(G)E2

ATX/ c«ng suÊt 510W/ 20+4 ch©n, ®iÒu chØnh tèc ®é qu¹t

42

ACBEL 560W PC7014

ATX/ c«ng suÊt 560W/ 24 ch©n, ®iÒu chØnh tèc ®é qu¹t, qu¹t ®en

73

ACBEL 660W PC7016

ATX/ c«ng suÊt 660W/ 24 ch©n, ®iÒu chØnh tèc ®é qu¹t, qu¹t ®en

89

ACBEL 660W PC7016

ATX/ c«ng suÊt 660W/ 24 ch©n, ®iÒu chØnh tèc ®é qu¹t, qu¹t mµu

103

ACBEL R8 PC6024G

ATX/ c«ng suÊt 700W/ 24 ch©n, ®iÒu chØnh tèc ®é qu¹t

137

ACBEL R8 PC7030G

ATX/ c«ng suÊt 800W/ 24 ch©n, ®iÒu chØnh tèc ®é qu¹t

149

Antec Earth Watts EA 430

ATX/ c«ng suÊt 430W/ 24 ch©n, nhiÒu ®Çu nèi më réng

79

Antec Earth Watts EA 500

ATX/ c«ng suÊt 500W/ 24 ch©n, nhiÒu ®Çu nèi më réng

99

Antec NeoPOWER 500

ATX/ c«ng suÊt 500W/ 24 ch©n, ®é æn ®Þnh cao, kh«ng ån

129

Antec NeoPOWER 550

ATX/ c«ng suÊt 550W/ 24 ch©n, ®é æn ®Þnh cao, kh«ng ån

140

Antec NeoPOWER 650 Blue

ATX/ c«ng suÊt 650W/ 24 ch©n, ®é æn ®Þnh cao, kh«ng ån

179

Antec truePOWER quattro 850

ATX/ c«ng suÊt 850W/ 24 ch©n, ®é æn ®Þnh cao, an toµn hÖ thèng tèi ®a, kh«ng g©y
ån, tÝch hîp nhiÒu ®Çu nèi më réng

249

Antec truePOWER quattro 1000

ATX/ c«ng suÊt 1000W/ 24 ch©n, ®é æn ®Þnh cao, an toµn hÖ thèng tèi ®a, kh«ng
g©y ån, tÝch hîp nhiÒu ®Çu nèi më réng

299

DELTA GIGABYTE OEM

ATX/ c«ng suÊt 300W/ 24 ch©n, an toµn hÖ thèng tèi ®a

26

HIPRO GIGABYTE OEM

ATX/ c«ng suÊt 400W/ 24 ch©n, an toµn hÖ thèng tèi ®a

33

GIGABYTE ORIGINAL

ATX/ c«ng suÊt 300W/ 24 ch©n, an toµn hÖ thèng tèi ®a

36

GIGABYTE ORIGINAL

ATX/ c«ng suÊt 350W/ 24 ch©n, an toµn hÖ thèng tèi ®a

43

GIGABYTE GE-P450N

ATX/ c«ng suÊt 550W/ 24 ch©n, an toµn hÖ thèng tèi ®a

50

GIGABYTE ORIGINAL

ATX/ c«ng suÊt 400W/ 24 ch©n, an toµn hÖ thèng tèi ®a

56

GIGABYTE ORIGINAL

ATX/ c«ng suÊt 460W/ 24 ch©n, an toµn hÖ thèng tèi ®a

62

c.m Extreme 350-PCAR

ATX/ c«ng suÊt 350W/ 24 ch©n

30

c.m RS-390 - PMSR-A3/PCAR

ATX/ c«ng suÊt 390W/ 24 ch©n

39

c.m RS-460 - Pcar-A3

ATX/ c«ng suÊt 460W/ 24 ch©n

48

c.m RS-500 - PCAR-A3

ATX/ c«ng suÊt 500W/ 24 ch©n

63.0

c.m RP-550 - PCAR

ATX/ c«ng suÊt 550W/ 24 ch©n

74

c.m RP-600 - PCAR

ATX/ c«ng suÊt 600W/ 24 ch©n, (SLI & CrossFire)

80

c.m RP-650 - PCAR

ATX/ c«ng suÊt 650W/ 24 ch©n, (SLI & CrossFire)

90

c.m RS-550 - ACAA

ATX/ c«ng suÊt 550W/ 24 ch©n, dïng cho m¸y chñ

118

c.m RS-650 - ACAA

ATX/ c«ng suÊt 650W/ 24 ch©n, dïng cho m¸y chñ

134

c.m RS-750 - ACAA

ATX/ c«ng suÊt 750W/ 24 ch©n, dïng cho m¸y chñ

152

c.m RS-520 - ASAA-A1

ATX/ c«ng suÊt 520W/ hç trî SLI, c¸p cã thÓ th¸o rêi

119

c.m RS-620 - ASAA-A1

ATX/ c«ng suÊt 620W/ hç trî SLI, c¸p cã thÓ th¸o rêi

149

c.m RS-700 - ASAA-A1

ATX/ c«ng suÊt 700W/ hç trî SLI, c¸p cã thÓ th¸o rêi

179

c.m Real power pro 850 emba

ATX/ c«ng suÊt 850W/ hç trî SLI, c¸p cã thÓ th¸o rêi

210

TAKO

ATX/ c«ng suÊt 450W/ 20+4 ch©n

14

Silver Stone SST-ST50F

ATX/ c«ng suÊt 500W, 24 ch©n/ ®iÒu chØnh AC vµo

79

Silver Stone SST-ST75ZF

ATX/ c«ng suÊt 750W, 24 ch©n/ hç trî SLI, ®iÒu chØnh AC vµo

175

Silver Stone SST-ST1000-NV

ATX/ c«ng suÊt 1000W, 24 ch©n/ hç trî SLI, ®iÒu chØnh AC vµo

299

Qu¹t nguån

Qu¹t lµm m¸t cho nguån & HÖ thèng

2

Qu¹t nguån 12*12

Qu¹t lµm m¸t cho nguån & HÖ thèng

4

Qu¹t nguån C.M 12*12

Qu¹t Cooler Master lµm m¸t cho nguån & HÖ thèng

17"- HP- S7540

0.24mm, 1280x1024 Digital control

17"- HP- V7650

0.28mm, 1280x1024 Digital control Mµn h×nh Siªu Ph¼ng

15"- SAMSUNG-591S

0.24mm, 1024x768 Digital control

Mµn h×nh th­êng

17"- SAMSUNG-793MG

0.2mm, 1280x1024 Digital control

Mµn h×nh Siªu Ph¼ng

17"- SAMSUNG-796MB

0.2mm, 1280x1024 Digital control

15

Monitor (Mµn h×nh CRT)
Mµn h×nh th­êng

Mµn h×nh Siªu Ph¼ng

Order

128
130
85

BH t¹i h·ng

104

BH t¹i h·ng

105

Phóc
17"- LG- 730SH

Anh Computer
0.24mm, 1280x1024 Digital control

17"- HCT- 17FDST

0.23mm, 1280x1024 Digital control

Mµn h×nh Siªu Ph¼ng

17"- HAIer HV-708CB/708CV

0.28mm, 1280x1024 Digital control

Mµn h×nh Siªu Ph¼ng

BH t¹i h·ng

96

17"- Gigabyte- GDCT17F01

0.25mm, 1600x1200 Digital control

Mµn h×nh Siªu Ph¼ng

Order

106

15"- GREatWALL- G501A

0.28mm, 1024x768 Digital control

BH t¹i FPT

75

17"- GREatWALL- G709F

0.28mm, 1024x768 Digital control

BH t¹i FPT

95

17"- Viewsonic-E70F

0.21mm, 1280x1024 Digital control

15"- Colorview 551A

0.28mm, 1024x768 Digital control Mµn h×nh th­êng

63

17"- Colorview 7002FP

0.25mm, 1280x1024 Digital control Mµn h×nh th­êng

94

17"- AOC- 779

0.21mm, 1280x1024 Digital control Mµn h×nh Siªu ph¼ng

BH t¹i FPT

90

19"- AOC- P9S90

0.21mm, 1600x1200 Digital control Mµn h×nh Siªu ph¼ng

BH t¹i FPT

149

15"- IBM- E54

0.28mm, 1024x768 Digital control Mµn h×nh th­êng

80

15"- Starview- ST-1508

0.28mm, 1024x768 Digital control. Mµn th­êng.

63

17"- Starview- ST-1786

0.25mm, 1280x1024 Digital control. Mµn th­êng.

80

17"- Starview- ST-777

0.25mm, 1600x1200 Digital control. Mµn h×nh siªu ph¼ng

92

15"- HP- L1506

8ms, 1024x768, Digital control

BH t¹i h·ng

179

17"- HP- L1750

8ms, 1280x1024, Digital control, dßng cao cÊp.

BH t¹i h·ng

230

17"- HP- L1710

8ms, 1280x1024, Digital control, Speaker

17"- HP- W17E

8ms, 1440x900, WideScreen, Digital control. TÆng bé trang trÝ mµn h×nh

19"- HP- L1910
19"- HP- L1908W

Mµn h×nh Siªu Ph¼ng

Ph¼ng tuyÖt ®èi

BH t¹i h·ng

96
92

Mµn h×nh Siªu Ph¼ng

98

Monitor LCD (Mµn h×nh tinh thÓ láng)

210
New

185

8ms, 1280x1024, Digital control

BH t¹i h·ng

240

5ms, 1440x900, 1000:1, 300cd/m2, Digital control

BH t¹i h·ng

220

19"- HP- L1908WM

5ms, 1440x900, 1000:1, 300cd/m2, DVI, HDCP, Digital control

BH t¹i h·ng

225

22"- HP- W2207H

5ms, 1680x1050 Mµn g­¬ng, Speaker, HDMI, USB, Digital control

BH t¹i h·ng

368

15.6"- SAMSUNG-632NW

8ms, 1360x768, Wide, 500:1, 250 cd/m2.

BH t¹i h·ng

137

17"- SAMSUNG-743NX

5ms, 1280x1024, Digital control, nót c¶m øng.

BH t¹i h·ng

172

17"- SAMSUNG-732N

5ms, 1280x1024, Digital control

19"- SAMSUNG-920NW

5ms, 1440 x 900, 300cd/m2, 700:1, Digital control.

19"- SAMSUNG-943NWX

5ms, 1440x900, Wide, 1000:1, 300cd/m2.

20"- SAMSUNG-2043NWX

5ms, 1680x1050, Mµn h×nh réng.

22"- SAMSUNG-2243NWX

2ms, 1680x1050, HDCP. Mµn h×nh réng.

22"- SAMSUNG-2253BW

2ms, 1680x1050, DVI-D, HDCP. Mµn h×nh réng.

Order

22"- SAMSUNG-2232BW

2ms, 1680x1050, DVI-D, HDCP. Mµn h×nh réng.

BH t¹i h·ng

361

15.6"- LG- L1642S-PF

8ms, 1360x768 WideScreen, Digital control

BH t¹i h·ng

151

17"- LG- 1742S

5ms, 1280x1024, Digital control

BH t¹i h·ng

177

17"- LG- L177WS

8ms, 1280x720 WideScreen, Digital control

BH t¹i h·ng

178

17"- LG- 1753S-sf

8ms, 1280x1024 Digital control

BH t¹i h·ng

185

17"- LG- L1753TR-BF

8ms, 1280x1024, DVI-D Digital control

BH t¹i h·ng

188

19"- LG- W1942S

5ms, 1440x900, 300cd/m2, 700:1, Digital control

BH t¹i h·ng

205

19"- LG- L1900R-BF

4ms, 1280x1024, DVI-D Digital control

20"- LG- L206WU

2ms, 1680x1050 Wide, DVI-D, chèng chãi

BH t¹i h·ng

284

22"- LG- M228WA

5ms, 1680x1050 Wide, DVI-D, TV out, chøc n¨ng TV

BH t¹i h·ng

320

15"- viewsonic- va503B

16ms, 1024x768, Digital control

168

17"- viewsonic- VA1716WB/
Va1701wb

8ms, 1280x1024 WideScreen, Digital control

162

19"- viewsonic- 1926W

5ms, 1440x900 WideScreen, DVI, Digital control

217

19"- viewsonic- 1932WM

2ms, 1440x900, DVI, Speaker, Digital control

276

19"- viewsonic- 1945WM

5ms, 1440x900, DVI, Speaker, Digital control

276

20"- viewsonic- vg2021M

8ms, 1400x1050, DVI, Speaker, Digital control

290

20"- viewsonic- 2030WM

5ms, 1680x1050 WideScreen, DVI, Speaker, Digital control

301

21"- viewsonic- VP2130B

8ms, 1600x1200, 1000:1, DVI, Digital control

950

22"- viewsonic- 2216W

5ms, 1680x1050 WideScreen, Digital control

315

22"- viewsonic- 2226W

5ms, 1680x1050 WideScreen, DVI, Digital control

325

17"- Dell-178wfb

12ms, 1024x768 Digital control, rÊt ®Ñp vµ gän nhÑ, mµn wide

176

15"- AOC- 156SA

8ms, 1024x768 Digital control

BH t¹i FPT

130

16"- AOC- 1619SW

8ms, 1366x768, Wide, Digital control, gãc nh×n réng

BH t¹i FPT

113

Order

188
BH t¹i h·ng

191

Order

247

BH t¹i h·ng

308

Order

17"- AOC- 731FW
Phóc

Anh Computer
5ms, 1280x720, Wide, 3000:1, 250cd/m2, Digital control

BH t¹i FPT

158

17"- AOC- 719VA

5ms, 1280x1024, DVI, Speaker, 10000:1, 300cd/m2

BH t¹i FPT

168.5

19"- AOC- 916VWa

5ms, 1440x900, Wide, Speaker, Digital control

BH t¹i FPT

160

19"- AOC- 913FW

5ms, 1440x900, Wide, Digital control

BH t¹i FPT

172

19"- AOC- 193FW

5ms, 1440x900, Wide, DVI, Digital control

BH t¹i FPT

204

19"- AOC- 917VW

5ms, 1440x900, Wide, DVI, Digital control, D-Sub, 3000:1

BH t¹i FPT

210

19"- AOC- 198PW

5ms, 1440x900, Wide, Speaker, chèng chãi, USB, Bluetooth, light-sensor

BH t¹i FPT

300

19"- AOC- 199P+

2ms, 1280x1024, DVI, Digital control, kÝnh chèng chãi

Order

308

22"- AOC- 2216VW

5ms, 1680x1050, Digital control, thiÕt kÕ cho giíi chuyªn nghiÖp

BH t¹i FPT

248

22"- AOC- 2218PH

2ms, 1680x1050, 12000:1, D-Sub, HDMI, Speaker, Wide, vá kim lo¹i nh«m

BH t¹i FPT

584

15"- IBM-LENovo

12ms, 1024x768, Digital control

BH t¹i h·ng

240

19"- IBM-LENovo

16ms, 1280x1024, Digital control

BH t¹i h·ng

275

15"- Acer- AL1516Wb/X153

8ms, 1280x800, Widescreen, mµn h×nh g­¬ng

BH t¹i h·ng

133

15.6"- Acer- AL1602W

8ms, 1366x768, Widescreen, 250cd/m2, 500:1

BH t¹i h·ng

142

16"- Acer- X163

8ms, 1280x1024, Digital control

BH t¹i h·ng

156

17"- Acer- X173

5ms, 1440x900, Widescreen, mµn h×nh g­¬ng

BH t¹i h·ng

177

19"- Acer- X193WB

8ms, 1440x900, DVI, Digital control, Mµn h×nh réng

BH t¹i h·ng

184

19"- Acer- P193Wb

5ms, 1440x900, DVI, Digital control, Mµn h×nh réng

BH t¹i h·ng

222

20"- Acer- f-20

8ms, 1680x1050, Speaker, DVI, Digital control, Mµn h×nh réng

BH t¹i h·ng

499

15"- Colorview 5005L11

16ms, 1024x768 Digital control

160

17"- Colorview 7005L11

8ms, 1280x1024 Digital control

185

17"- GREatWALL- L7FL

5ms, 1280x1024, DVI, 3000:1, 300cd/m2

BH t¹i FPT

171

17"- GREatWALL- M7MS

5ms, 1280x1024, DVI, 3000:1, 300cd/m2

BH t¹i FPT

171

17"- GREatWALL- L7HN

2ms, 1680x1050, DVI, Speaker, 3000:1, 300cd/m2

BH t¹i FPT

198

19"- GREatWALL- L9BG

5ms, 1280x1024, 3000:1, 300cd/m2

BH t¹i FPT

200

19"- GREatWALL- L9VB

5ms, 1440x900 Wide, DVI, 3000:1, 300cd/m2

BH t¹i FPT

195

19"- GREatWALL- L9RP4

5ms, 1440x900 Wide, DVI, 3000:1, 300cd/m2

BH t¹i FPT

195

22"- GREatWALL- L22AZ

5ms, 1680x1050 Wide, Speaker, 3000:1, 300cd/m2

BH t¹i FPT

280

22"- GREatWALL- L22BY

5ms, 1680x1050 Wide, 3000:1, 300cd/m2

BH t¹i FPT

280

22"- GREatWALL- L22AZ4

5ms, 1680x1050 Wide, DVI, 3000:1, 300cd/m2

BH t¹i FPT

280

22"- GREatWALL- L22BY TV

5ms, 1680x1050 Wide, DVI, S-video, Tivi, 3000:1, 300cd/m2

BH t¹i FPT

320

15.6"- ASUs- VW161D

8ms, 1366x768 Wide, 500:1, 250cd/m2

133

17"- ASUs- VW171D

8ms, 1280x1024, Digital control

156

17"- ASUs- VB171T

5ms, 1280x1024, DVI, HDCP, 300cd/m2, 3000:1, Speaker

195

19"- ASUs- VW198T

5ms, 1280x1024, Contrast 3000:1, DVI-D/HDCP, Digital control

230

19"- ASUs- VK192T

5ms, 1440x900, Wide Screen, DVI, 1000:1, 300cd/m2, Webcam

250

19"- ASUs- VW192C

5ms, 1440x900, Wide Screen (g­¬ng), DVI, HDCP, 4000:1, 330cd/m2

250

19"- ASUs- MB19SE

5ms, 1280x1024, Speaker 2*2W, Digital control

235

19"- ASUs- MM19TE

8ms, 1280x1024, Speaker2*1.2W, DVI, Digital control

225

19"- ASUs- PW191

8ms, 1440x900 Wide (g­¬ng), DVI, 330cd/m2, 600:1, Speaker, Xoay 90 ®é

270

20"- ASUs- PW201

8ms, 1680x1050 WideScreen, DVI, Speaker2*3W, Xoay 90 ®é

350

20.1"- ASUs- MW201U

2ms, 1680x1050 WideScreen, DVI, Speaker2*1W

230

20.1"- ASUs- VW202T/TR

2ms, 1680x1050 WideScreen, DVI, Speaker2*1W

238

20.1"- ASUs- VW202B

5ms, 1680x1050 WideScreen, USB2.0(EzLink), 300cd/m2, 3000:1

264

22"- ASUs- VW223T

5ms, 1680x1050 Wide, DVI, 300cd/m2, 3000:1, Speaker

280

22"- ASUs- MW221U

2ms, 1680x1050 Wide, DVI, HDCP, 300cd/m2, 700:1, Speaker

274

22"- ASUs- VK222U

2ms, 1680x1050 Wide, DVI, HDCP, 300cd/m2, 2000:1, Speaker, camera

350

22"- ASUs- VW222U

2ms, 1680x1050 WideScreen, DVI, Contrast 2000:1, Speaker2*1W

325

22"- ASUs- VW223B

5ms, 1680x1050 WideScreen, USB2.0, 300cd/m2, 3000:1

325

22"- ASUs- PG221H

2ms, 1680x1050 WideScreen, DVI, HDCP, Video in, Contrast 2000:1, Speaker2*5W,
Camera 1.3M, 3USB2.0, gÊp xoay nhiÒu chiÒu.

688

24"- ASUs- MK241H

2ms, 1920x1200 Wide, DVI, HDMI, 450cd/m2, 3000:1, Speaker, Camera

670

16"- CHIMEI- CMV 633A

8ms, WideScreen, 270cd/m2, 550:1, Digital Control. Mµn siªu s¸ng

159

19"- CHIMEI- CMV 933A

5ms, WideScreen, 330cd/m2, 3000:1, Digital Control

198

19"- CHIMEI- CMV 948A

5ms, WideScreen, 330cd/m2, 5000:1, Digital Control. Mµn siªu s¸ng

210

19"- CHIMEI- CMV 958D

5ms, WideScreen, DVI, 330cd/m2, 4000:1, Digital Control. Mµn siªu s¸ng

254

20"- CHIMEI- CMV T38D

8ms, 1400x1050 WideScreen, DVI, Digital Control. Mµn siªu s¸ng

264

22"- CHIMEIPhóc
CMV Anh
221D Computer
5ms, 1680x1050 WideScreen, DVI, Digital Control. Mµn siªu s¸ng

299

22"- CHIMEI- CMV 222H

5ms, WideScreen, DVI, HDMI, S-Video, 330cd/m2, 1200:1. Mµn siªu s¸ng

320

15"- Starview- 5005L

16ms, 1024x768 Digital control

159

17"- Starview- ST720LA

8ms, 1280x1024 Digital control

193

15"- BenQ- T52WA

8ms, 1280x800, 400:1, 200cd/m2 mµn h×nh g­¬ng

126

17"- BenQ- G700A

5ms, 1280x1024, 700:1, 300cd/m2

166

19"- BenQ- G900WD

5ms, 1440x900 Wide, 800:1, 300cd/m2, DVI

177

20.1"- BenQ- G2000WA

5ms, 1680x1050 Wide, 1000:1, 250cd/m2

200

21"- BenQ- G2110W

5ms, 1680x1050 Wide, 800:1, 300cd/m2, DVI

288

17"- HAIer HV-734TB

8ms, 1280x1024, Digital control

BH t¹i h·ng

205

17"- HAIer HV-732TBG

8ms, 1280x1024, Digital control

BH t¹i h·ng

218

19"- HAIer HV-934TBW

8ms, 1440x900, Speaker, DVI, WideScreen, Digital control

BH t¹i h·ng

235

Gigabyte- MKRM02CP

Bµn phÝm giao tiÕp PS2 ( mµu ®en, phÝm ªm, chèng ån )

7.5

Gigabyte- GZ PKB10

Bµn phÝm giao tiÕp PS2, Multimedia ( mµu ®en, phÝm ªm, chèng ån )

7.5

Gigabyte- gk6pb/7pb

Keyboard mµu ®en, ®Ñp vµ tiÖn dông

13

Genius KB06X

giao tiÕp PS/2

Genius KB110

RÊt ®Ñp, phï hîp víi ng­êi sö dông v¨n v¨n phßng

Genius KB220

Multimedia kÕt hîp nhiÒu phÝm t¾t, d¹ng máng, rÊt ®Ñp

9

Genius KB21E

Multimedia kÕt hîp nhiÒu phÝm t¾t, kiÓu d¸ng thêi trang

11

Genius KB380 VOIP

Bµn phÝm multi, giao tiÕp USB, chøc n¨ng m¸y tÝnh, SKYPE VOIP, LCD

29

Genius ERGO 500

PhÝm chuyªn dông cho Game, giao tiÕp USB

25

Genius ERGO 700

PhÝm siªu máng, Multimedia, tÝch hîp 2 jack c¾m Mic vµ Head

25

Genius LuxeMate 525

Bµn phÝm thêi trang, Multimedia, 2 jack c¾m Mic, Head, Game, B¶o mËt

40

Genius Slim Star 310

Bµn phÝm máng, giao tiÕp PS2, 14 phÝm nãng, kh«ng sî n­íc

15

Genius Slim Star 250

Bµn phÝm máng, giao tiÕp USB, PS/2. 23 phÝm nãng, rÊt ®Ñp

17

Genius Slim Star 335

Bµn multimedia, giao tiÕp USB, 26 phÝm nãng, rÊt ®Ñp

GENIUS Luxmate 300

Bµn phÝm máng USB/PS2 ( phÝm nãng cho Multimedia, Web..)

HP

Bµn phÝm multimedia, rÊt tiÖn dông, rÊt ®Ñp

Logitech classic Plus

Bµn phÝm PS/2, mµu ®en, bµn phÝm chèng n­íc, phÝm chèng mê

Logitech IVORY

Bµn phÝm th­êng giao tiÕp PS/2, mµu tr¾ng

Logitech EASY

Bµn phÝm th­êng giao tiÕp PS/2

8.5

Logitech newtouch 100

Bµn phÝm th­êng giao tiÕp PS/2, rÊt ®Ñp

10

Logitech newtouch 200

Bµn phÝm th­êng giao tiÕp USB, rÊt ®Ñp

13

Logitech multimedia

Bµn phÝm ®a chøc n¨ng, ®Ñp, rÊt tiÖn dông giao tiÕp USB

15

Logitech ultra flat

Bµn phÝm mµu ®en, ®Ñp, rÊt tiÖn dông, giao tiÕp USB

18

Logitech ELITE

Bµn phÝm Multimedia, giao tiÕp USB & PS/2

27

LOGITECH G15

Bµn phÝm ®a n¨ng, chuyªn dông cho c¸c Game thñ

Jupistar PS2

Bµn phÝm ®a n¨ng, giao tiÕp PS/2, cã cæng USB trªn bµn phÝm

Jupistar for Gaming

Giao tiÕp PS/2, kiÓu d¸ng ®Ñp phï hîp víi c¸c Game thñ

Jupistar mini

Bµn phÝm ®a n¨ng, giao tiÕp USB, nhá gän

Mitsumi

Bµn phÝm th­êng, giao tiÕp PS/2

7

Mitsumi

Bµn phÝm th­êng, giao tiÕp PS/2 (mµu ®en)

8

Mitsumi

Bµn phÝm ®a chøc n¨ng giao tiÕp PS/2

Mitsumi

Bµn phÝm kÕt nèi PS/2, c¸c phÝm tiÕng Trung Quèc

14

Mitsumi

Bµn phÝm kÕt nèi PS/2, c¸c phÝm tiÕng Ph¸p

14

NIMBUS

Bµn phÝm Multimedia, giao tiÕp USB,PS/2 cã khe tho¸t n­íc

DELUX DLK-7020P

Bµn phÝm kÕt nèi PS/2

DELUX DLK-7017P

Bµn phÝm kÕt nèi PS/2, Multimedia

7

DELUX DLK-5108U

Bµn phÝm kÕt nèi USB, Multimedia

7.5

DELUX DLK-5201U

Bµn phÝm kÕt nèi USB, Multimedia

8.5

Viewsonic- KU206

Bµn phÝm ®a chøc n¨ng, giao tiÕp USB

11

pleomaX

Bµn phÝm giao tiÕp PS2

ASUS AS-KBA000

Keyboard PS/2

Microsoft P58-00043

Chuét quang, giao tiÕo USB -Black (Wired)

Keyboard (bµn phÝm)

7
7.5

20
12.5
8
7.5
8

105
9
10
10.5

9

9
6.5

5.5
New

8.5

Mouse (con chuét)
17

Phóc Anh
Microsoft P58-00046

Computer
Chuét quang, giao tiÕo USB -Navy (Wired)

17

Microsoft U81-00011

Compact wired Optical Mouse, giao tiÕp PS2/ USB -Black

17

Microsoft U81-00006

Compact wired Optical Mouse, giao tiÕp PS2/ USB -White

17

Microsoft U81-00022

Compact wired Optical Mouse, giao tiÕp PS2/ USB -Silver

17

Microsoft U81-00023

Compact wired Optical Mouse, giao tiÕp PS2/ USB -Light Blue

17

Microsoft U81-00024

Compact wired Optical Mouse, giao tiÕp PS2/ USB -Orange

17

Microsoft BX3-00023

Chuét quang kh«ng d©y, 3000, tiÕo USB dµnh cho Notebook - Grey

32

Microsoft B2P-00012

Chuét quang kh«ng d©y, 4000, tiÕo USB dµnh cho Notebook - Grey

37

Microsoft

Chuét quang, giao tiÕo USB dµnh cho Game

43

Microsoft HaBU

Tia Laser, USB, dµnh cho Game

70

Intel

Chuét quang kh«ng d©y

15

Genius 120

Chuét quang, giao tiÕp PS/2

5

Genius 310

Chuét quang, giao tiÕp USB, mini

8

Genius eye

Chuét quang, giao tiÕp PS/2

6

Genius 100

Chuét quang, giao tiÕp USB

6.5

Genius 100V

Chuét quang, giao tiÕp USB, rÊt ®Ñp

Genius 311

Chuét quang, 1000dpi, giao tiÕp USB, PS/2

Genius 320 traveler

Chuét quang, 1200dpi, giao tiÕp USB, PS/2, cuén 4 chiÒu

18

Genius 535

Tia Laser USB, 2000dpi, l­u tr÷ th«ng minh 5 cÊu h×nh game yªu thÝch

41

Genius 915

Tia Laser USB, 1600dpi, kh«ng d©y, cuén 4 chiÒu

37

Genius T925

Tia Laser USB, 1600dpi, kh«ng d©y, cuén 4 chiÒu, rÊt ®Ñp

46

Genius P330 traveler

Chuét quang, 1200dpi, giao tiÕp USB, scroll, d©y rót, for notebook

17

Genius laser 220

Chuét Laser, 800-1600dpi, giao tiÕp USB.

9

Genius laser 305

Chuét Laser, 800-1600dpi, giao tiÕp USB

13

Genius laser 315

Laser, 800-1600dpi, giao tiÕp USB, cuén 4 chiÒu, chèng b¸m bôi

18

Genius laser 355

c«ng nghÖ Opto wheel "scroll c¶m øng", 800-1600dpi, giao tiÕp USB

26

Genius laser 525

c«ng nghÖ Opto wheel "scroll c¶m øng", 1600dpi, giao tiÕp USB

25

Genius laser Game 365

Tia Laser USB, 2000dpi, thÝch hîp víi c¸c Game thñ

34

Genius laser 555

3200dpi, mµn h×nh OLED, giao tiÕp USB, ®iÒu chØnh ®é ph©n gi¶i

49

Genius laser 335 Gaming

chÊt liÖu Carbon chèng trÇy, c«ng nghÖ Turbo truyÒn d÷ liÖu nhanh

35

Genius MiNi traveler

Tia Laser USB for notebook, 800-1600dpi, trªn hÇu hÕt mäi bÒ mÆt

17

Genius.Mini Navigator

Chuét quang kh«ng d©y, USB. Ho¹t ®éng trªn hÇu hÕt mäi bÒ mÆt

21

Genius Navigator P380

Chuét quang, USB, Mouse Talk (gäi ®iÖn tho¹i qua Internet), 1200dpi

38

Genius TRACKBALL 350

Trackball, d©y rót, giao tiÕp USB nhá gän tiÖn dông cho laptop

25

Genius ERGO 3000

Chuét quang kh«ng d©y, cuén 4 chiÒu, rÊt ®Ñp

26

Genius ERGO 720

Chuét quang kh«ng d©y, kiÓu d¸ng rÊt ®Ñp, dÔ sö dông

32

Genius 915 Bluetooth

Chuét quang kh«ng d©y, giao tiÕp Bluetooth, rÊt ®Ñp

62

HP

Chuét th­êng, giao tiÕp PS/2

3.5

JUPITEK/ Jupistar

Chuét quang, giao tiÕp PS/2 rÊt ®Ñp

Jupistar ML-171/ 105

Tia Laser, giao tiÕp USB, nhá gän, tiÕt kiÖm diÖn tÝch tèi ®a

Logitech IVORY

Chuét th­êng giao tiÕp PS/2

Logitech Office Wheel

Chuét th­êng, giao tiÕp PS/2, mµu ®en

4.5

Logitech neobasa

Chuét quang, giao tiÕp USB

10

Logitech apollo

Chuét quang, giao tiÕp PS/2

13

Logitech Football

Chuét quang, giao tiÕp USB

14

Logitech Lady bug

Chuét quang, giao tiÕp USB

14

Logitech Mini Plus/ Optical

Chuét quang, giao tiÕp USB, rÊt ®Ñp, rÊt hîp cho m¸y x¸ch tay

16

Logitech V150

Tia Laser, giao tiÕp USB dïng cho Notebook

27

Logitech V220

Chuét quang, giao tiÕp USB rÊt ®Ñp

33

Logitech Cordless

Chuét quang, giao tiÕp USB dïng cho m¸y notebook

35

Logitech Cordless V200

Chuét quang kh«ng d©y, giao tiÕp USB dïng cho Notebook

41

Logitech LX7

Chuét quang kh«ng d©y, giao tiÕp USB, thanh cuén 4 chiÒu.

45

Logitech MX518

Chuét quang, giao tiÕp USB, thiÕt kÕ ®Æc biÖt dµnh cho Game thñ

47

Logitech V320

Tia Laser, USB, dïng cho Notebook

44

9
8

6
12
4

Phóc
Logitech V470

Anh Computer
Tia Laser, USB, dïng cho Notebook, rÊt ®Ñp

58

Logitech Cordless V270

Chuét quang kh«ng d©y, giao tiÕp USB dïng cho Notebook

60

Logitech MX1000

Tia Laser kh«ng d©y, USB, dïng tèt trªn hÇu hÕt c¸c mÆt

66

Logitech VX NANO

Tia Laser kh«ng d©y, USB, dïng cho m¸y tÝnh x¸ch tay.

80

Logitech VX Revolution

Tia Laser kh«ng d©y, USB, dïng tèt trªn hÇu hÕt c¸c mÆt, kiÓu d¸ng ®éc ®¸o thÝch
hîp dïng cho m¸y tÝnh x¸ch tay.

80

Logitech MX revolution

Tia Laser kh«ng d©y, USB, dïng tèt trªn hÇu hÕt c¸c mÆt, kiÓu d¸ng ®éc ®¸o thÝch
hîp cho c¸c game thñ.

116

Mobility saka

Chuét quang, giao tiÕp USB dïng cho m¸y notebook

Mobility wireless

Chuét bi, kh«ng d©y, nhá gän thÝch hîp dïng cho notebook

Mitsumi

Chuét th­êng, giao tiÕp PS/2

Mitsumi

Chuét quang, giao tiÕo USB & PS/2

7.5

Mitsumi

Chuét quang, giao tiÕp USB dïng cho m¸y notebook

8.5

NIMBUS Deluxe

Chuét quang, giao tiÕp USB

NIMBUS Laser

Tia Laser, giao tiÕp USB, sö dông trªn mäi bÒ mÆt

DELUX DLM-352BP

Chuét quang, giao tiÕp USB

6

SAMSUNG- SW700B

Chuét th­êng, giao tiÕp PS/2

4

pleomaX

Chuét quang, giao tiÕp PS/2

4

Saitek

Chuét quang, giao tiÕp USB, nhiÒu nót bÊm, sö dông trªn mäi bÒ mÆt

10

Sakar

Wireless, giao tiÕp USB, nhá gän phï hîp víi m¸y tÝnh x¸ch tay

10

ASUS Optical M106

Mouse Optical USB

Microsoft

Keyboard + Mouse Optical, Multimedia, PS/2/ USB

19

Gigabyte- GZP-K/MS1A

Keyboard + Mouse giao tiÕp PS2/ USB

11

Gigabyte- gk-KM5000

Keyboard + Mouse Optical giao tiÕp PS/2, mµu ®en

14

Gigabyte- gkm-10s

Keyboard + Mouse Optical

16

Gigabyte- gk 9pb

Keyboard + Mouse Optical. TÝch hîp ®­êng ra Speaker

17

Gigabyte- MK6BP

Keyboard + Mouse Optical scroll wheels, PS/2, phÝm chèng ån.

14

Gigabyte- MK7BP

Keyboard + Mouse Optical scroll wheels, PS/2, phÝm chèng ån.

14

Gigabyte- GZ PMK10

Keyboard Multimedia + Mouse Optical, PS/2, phÝm chèng ån.

14

Gigabyte- GZ PKM1A-00R

Keyboard PS/2+ Mouse Laser 1600dpi, USB, phÝm chèng ån.

26

Genius Slim Star C100

Keyboard + Mouse Optical, phÝm siªu máng, 400dpi, PS/2

13

Genius eTouch

Keyboard Multimedia + Mouse (quang), giao tiÕp PS/2

14

Genius KBC200

Keyboard + Mouse (quang), giao tiÕp PS/2

12

GENIUS TwinTouch Luxmate Pro

Keyboard + Mouse 800dpi, bé s¹c+6pin, Kh«ng d©y, multi víi 12 phÝm nãng.

42

Genius TwinTouch Slim Star R600

Keyboard + Mouse Kh«ng d©y, bµn phÝm máng víi 12 phÝm nãng, chuét Laze 1600dpi
tiÕt kiÖm n¨ng l­îng.

42

9
14
4

5
18

6

Keyboard + Mouse (Bé phÝm chuét)

Genius TwinTouch Slim Star R610 Keyboard + Mouse +(bé s¹c+6pin) Kh«ng d©y

43

GENIUS TwinTouch Luxmate 810

Keyboard + Mouse, héi tô ®Çy ®ñ chøc n¨ng cña mét bµn phÝm, mouse vµ ®IÒu khiÓn
Media Player. Kh«ng d©y, d¹ng máng

66

Genius TwinTouch Slim Star R820

Keyboard + Mouse Kh«ng d©y, s¹c pin qua USB, c«ng nghÖ 2,4Ghz, ho¹t ®éng 10m, sö
dông n¨ng l­îng mÆt trêi, 800-1600dpi

76

Logitech Black internet

Keyboard + Mouse rÊt ®Ñp

18

LOGITECH- G1

Keyboard + Mouse Optical, Multi, thÝch hîp cho Game thñ

38

Logitech- EX90

Keyboard + Mouse Wireless-Optical, Multi (Kh«ng d©y - Quang)

38

Logitech- cordless elite duo

Keyboard + Mouse Wireless-Optical

45

Logitech- EX111

Keyboard + Mouse Wireless-Optical, Multi, Audio Control, PS/2

45

Logitech- cordless EX110

Keyboard + Mouse Wireless-Optical
n¨ng.

43

Logitech- cordless S510

Keyboard + Mouse Wireless-Optical
(Kh«ng d©y - Quang), bµn phÝm nhiÒu chøc
n¨ng, thiÕt kÕ rÊt tiÖn dông vµ rÊt ®Ñp.

69

LOGITECH- LX500

Keyboard + Mouse Wireless-Optical

63

LOGITECH- LX310

Keyboard + Mouse Laser, giao tiÕp USB

LOGITECH- LX700

Keyboard + Mouse Wireless-Optical

LOGITECH Desktop Wave

Keyboard + Mouse Optical, giao tiÕp USB

(Kh«ng d©y - Quang)

(Kh«ng d©y - Quang), bµn phÝm nhiÒu chøc

(Kh«ng d©y - Quang)

66
(Kh«ng d©y - Quang)

79
95

Phóc Anh
LOGITECH- Cordless
MXComputer
3200
Keyboard + Mouse kh«ng d©y, c«ng nghÖ tia laser, bµn phÝm ®a chøc n¨ng, thiÕt kÕ
Laser
®éc ®¸o, thÝch hîp cho sö dông Win Vista.

99

LOGITECH- Cordless MX 5000
Laser

Keyboard + Mouse kh«ng d©y Bluetooth, c«ng nghÖ tia laser, bµn phÝm ®a chøc
n¨ng, víi thiÕt kÕ ®éc ®¸o vµ sang träng.

Mitsumi

Keyboard + Mouse Wireless-Optical

(Kh«ng d©y - Quang)

36

DELUX K7016G+M500-RC11

Keyboard + Mouse Wireless-Optical

(Kh«ng d©y - Quang)

28

APPle

Keyboard + Mouse, kh«ng thÊm n­íc

169

13

æ ®Üa CDROM + DVD+ æ ghi CD
CD-ROM
SAMSUNG

CD-ROM 52X

ASUS

CD-ROM 52X

(Black/White)

LG

CD-ROM 52X

(Cã tem chÝnh hiÖu)

Liteon

CD-ROM 52X

BH t¹i h·ng

13.5
15.5

BH t¹i h·ng

13.5
15

dvd
SAMSUNG SATA

DVD 16X (Read CD 48X)

BH t¹i h·ng

19

SAMSUNG

DVD 16X (Read CD 48X)

BH t¹i h·ng

19

SAMSUNG

DVD 16X (Read CD 48X)

Box

ASUS

DVD 16X (Read CD 48X)

(Black/White)

ASUS

DVD 16X (Read CD 48X) SATA (Black/White)

LG GDR-H30N

DVD 16X (Read CD 48X)

20

Liteon

DVD 16X (Read CD 48X)

22.5

PIONEER DVD128A/D

DVD 18X (Read CD 48X)

22

hp 435i

DVD 16X (Read CD 48X) (Black)

22

sony- (DDU1632/1642)

DVD 16X (Read CD 48X) Box

22

sony- (DDU1671s) SATA

DVD 16X (Read CD 48X) Box

26

BH t¹i h·ng

21
21.5
22.5

cdrw
Liteon

CD-RW 52xW/32xRW/52xR IDE

Sony- (crx230EE)

CD-RW 52xW/24xRW/52xR IDE Box

23.5
Order

24

COMBO
SAMSUNG

CD-RW DVD 52xW/32xRW/52xR + 16xDVD IDE

BH t¹i h·ng

27.5

SAMSUNG

CD-RW DVD 52xW/32xRW/52xR + 16xDVD IDE, Box

BH t¹i h·ng

28.5

Liteon

CD-RW DVD 52xW/32xRW/52xR + 16xDVD IDE

27

hp 535i

CD-RW DVD 52xW/32xRW/52xR + 16xDVD IDE

30

sony- (crx320EE)

CD-RW DVD 52xW/24xRW/52xR + 16xDVD IDE

Order

30

sony- (crx320AE)

CD-RW DVD 52xW/24xRW/52xR + 16xDVD IDE Box

Order

31

PAnasonic (kxl-c545an)

CD-RW DVD 24xW/24xRW/24xR + 8xDVD External USB siªu máng
(Dïng cho m¸y Notebook). Made in Japan

180

DVDrw
SAMSUNG 20X

DVD±R/RW, CD/RW (8Wx6RWx18R for DVD) (32Wx24RWx52R for CD), t­¬ng thÝch c¶
DVD-RW, DVD+RW. Giao tiÕp chuÈn IDE

BH t¹i h·ng

37

SAMSUNG 22X

DVD±R/RW, CD/RW (8Wx6RWx20R for DVD) (32Wx24RWx52R for CD), t­¬ng thÝch c¶
DVD-RW, DVD+RW. Giao tiÕp chuÈn SATA

BH t¹i h·ng

38

ASUS (2014S1)

DVD R/RW- CD/RW (8Wx6RWx16xR for DVD) (40Wx32RWx48xR for CD) T­¬ng thÝch c¶
DVD +-RW vµ DVD-RAM Box.

40

ASUS (2014S1T) SATA

DVD R/RW- CD/RW (8Wx6RWx16xR for DVD) (40Wx32RWx48xR for CD) T­¬ng thÝch c¶
DVD +-RW vµ DVD-RAM Box.

41

ASUS (2014L1T) SATA

DVD R/RW- CD/RW (8Wx6RWx16xR for DVD) (40Wx32RWx48xR for CD) T­¬ng thÝch c¶
DVD +-RW vµ DVD-RAM Box. in nh·n trùc tiÕp

42

ASUS (2014L1)

DVD R/RW- CD/RW (8Wx6RWx16xR for DVD) (40Wx32RWx48xR for CD) T­¬ng thÝch c¶
DVD +-RW vµ DVD-RAM Box. in nh·n trùc tiÕp

42

LG (GSA-H55N)

DVD R/RW- CD/RW (16Wx12RWx16xR for DVD) (48Wx40RWx48xR for CD) Tương thÝch
c¶ DVD -RW, DVD+RW vµ DVDRam).

32

LG (GSA-4167B)

DVD R/RW- CD/RW (16Wx8RWx16xR for DVD) (48Wx32RWx48xR for CD) Tương thÝch c¶
DVD -RW, DVD+RW vµ DVDRam).

New
BH t¹i h·ng

43

LG (E60l/ E60N)

DVD R/RW- CD/RW 16X DVD±R,8X DVD+RW, 18Χ DVD-RW, 5X DVD-RAM, 2.4X DVD+R
Dual Layer, 48X CD-R, 32X CD-RW External USB.

BH t¹i h·ng

76

Liteon

DVD R/RW- CD/RW (8Wx6RWx16xR for DVD) (48Wx24RWx48xR for CD) T­¬ng thÝch c¶
DVD -RW, DVD+RW vµ DVD-RAM.

40

hp 1035i (Tray)

DVD R/RW- CD/RW (8Wx8RWx20xR for DVD) (20Wx32RWx48xR for CD) T­¬ng thÝch c¶
DVD -RW, DVD+RW vµ DVD-RAM, chuÈn IDE

34

hp 1035i

DVD R/RW- CD/RW (8Wx8RWx20xR for DVD) (20Wx32RWx48xR for CD) T­¬ng thÝch c¶
DVD -RW, DVD+RW vµ DVD-RAM, chuÈn IDE

36

Phóc Anh Computer
DVD R/RW- CD/RW (8Wx8RWx20xR for DVD) (20Wx32RWx48xR for CD) T­¬ng thÝch c¶

hp 1060i SATA (Tray)

35

DVD -RW, DVD+RW vµ DVD-RAM, chuÈn SATA

hp 1060i SATA

DVD R/RW- CD/RW (8Wx8RWx20xR for DVD) (20Wx32RWx48xR for CD) T­¬ng thÝch c¶
DVD -RW, DVD+RW vµ DVD-RAM, chuÈn SATA

37

hp 1040i (Tray)

DVD R/RW- CD/RW (8Wx8RWx16xR for DVD) (40Wx32RWx40xR for CD) T­¬ng thÝch
DVD -+RW vµ DVD-RAM, chuÈn IDE, in nh·n trùc tiÕp

37

hp 1040i

DVD R/RW- CD/RW (8Wx8RWx16xR for DVD) (40Wx32RWx40xR for CD) T­¬ng thÝch
DVD -+RW vµ DVD-RAM, chuÈn IDE, in nh·n trùc tiÕp

40

hp 1070i SATA

DVD R/RW- CD/RW (8Wx8RWx16xR for DVD) (40Wx32RWx40xR for CD) T­¬ng thÝch
DVD -+RW vµ DVD-RAM, chuÈn SATA, in nh·n trùc tiÕp

44

hp 1040e

DVD R/RW- CD/RW (8Wx8RWx16xR for DVD) (40Wx32RWx40xR for CD) T­¬ng thÝch
DVD -+RW vµ DVD-RAM, External USB, in nh·n trùc tiÕp

99

PLEXTOR- (740A)

DVD R/RW- CD/RW Dual, (16Wx8RWx16xR for DVD) (48Wx24RWx48xR for CD) - IDE

78

PLEXTOR- (740UF)

DVD R/RW- CD/RW (16Wx8RWx16xR for DVD) (40Wx24RWx48R for CD) Tương thÝch c¶
DVD -RW, DVD+RW - External USB + IEEE1394

SONY- (AD7200A-OB)

DVD R/RW-CD/RW (16Wx8RWx20R for DVD)(40Wx32RWx48xR for CD)- IDE

43

SONY- (DRU-840A)

DVD R/RW-CD/RW (16Wx8RWx20R for DVD)(40Wx32RWx48xR for CD)- IDE Box

44

SONY- (AD7190S-OB) SATA

DVD R/RW-CD/RW (16Wx8RWx16R for DVD)(40Wx32RWx48R for CD)

50

SONY- (DRU-845S) SATA

DVD R/RW-CD/RW (16Wx8RWx16R for DVD)(40Wx32RWx48xR for CD) LightScribe (ghi
nh·n ®Üa)- Box

58

SONY- (DRU-510A)

DVD±R/RW & CD/RW

66

SONY- (DRX-S70U) USB

DVD R/RW-CD/RW (8Wx6RWx8R for DVD)(24Wx8RWx24R for CD), Slim, Box

140

SONY Blu-ray- (BDU-X10S) SATA

BD/DVD/CD ROM (BD-ROM 2x, DVD-ROM 8x, CD-ROM 8x), ®äc tÊt c¶ c¸c ®Üa ghi ®Þnh
d¹ng Blu-ray, DVD, CD, ®Üa hai líp. Hµng Box

265

SONY Blu-ray- (BWU-200S) SATA

BDW/DVD/CD ROM (BD-W 4x, DVD-ROM 16x, CD-ROM 24x), ghi tÊt c¶ c¸c ®Üa ghi ®Þnh
d¹ng Blu-ray, DVD, CD, ghi l¹i…

550

PIONEER DVR-112

18x with DVD-R/+R single layer media, 10x on DVD-R/+R double layer, 8x on DVDRW

41

PIONEER DVR-212 SATA

18x with DVD-R/+R single layer media, 10x on DVD-R/+R double layer, 8x on DVDRW

42

PIONEER DVR-X152

18x DVD-R/+R Write Speed ,10x DVD-R/+R Double Layer Write Speed, External USB.

100

Creative

Blaster Audigy (Sound 5.1) - PCI

22

Creative

Blaster Audigy Value (Sound 7.1) - PCI

32

Creative

Blaster X-Fi Xtreme Audio ( Sound 7.1) - PCI

85

Creative

Blaster X-Fi Xtreme Audio for Notebook

148

Creative

X-Fi Xtreme Gamer (Sound 7.1) PCI

128

Creative

Xmod X-FI Technology, n©ng cÊp chÊt l­îng ©m thanh, USB, for notebook

Creative

X-Fi Platium (Sound 7.1) PCI, phÇn mÒm Creative MediaSource, ®iÒu khiÓn tõ xa, hç trî
EAX ADVANCED HD 5.0.

206

Creative

X-Fi Fatal1ty (Sound 7.1) PCI, hç trî EAX ADVANCED HD 5.0, ®iÒu khiÓn tõ xa víi X-Fi 24bit Crystalizer, X-Fi CMSS 3D, 3DMIDI vµ EAX.

286

Creative

X-Fi Elite Pro (Sound 7.1) PCI, phÇn mÒm Creative MediaSource, ®iÒu khiÓn tõ xa, 24bit Crystalizer, CMSS-3D surround, and 3DMIDI

Microlab B53 2.0

SubWoofer 2.0 (2 côc)

Microlab M106 2.1

17W, 3 côc, 1SubWoofer

22

Microlab M113 2.1

13W, 3 côc, 1SubWoofer

23

Microlab M580/119

20W, 3 côc, 1SubWoofer

24

Microlab M339 4.1

20W, 5 côc, 1SubWoofer

41

Microlab M200

20W, 3 côc, 1SubWoofer

23

Microlab M223

21W, 3 côc, 1SubWoofer

28

Microlab MD121 2.0

4.8W, 2 côc, for notebook

20

Microlab M280 2.1

SubWoofer 2.1 (3 côc)

Microlab M590 4.1

SubWoofer 4.1(5 côc), kiÓu d¸ng ®Ñp.

37

Microlab M820

SubWoofer 2.1 (3 côc)

39

Microlab M900 4.1

SubWoofer 4.1 (5 côc)

44

Microlab M500 5.1

SubWoofer 5.1(6 côc), c«ng suÊt 44W, kiÓu d¸ng ®Ñp.

73

Microlab A6322 2.1

SubWoofer 2.1 (3 côc)

40

Microlab X2 2.1

SubWoofer 2.1 (3 côc)

48

175

SoundCard (Card ©m thanh)

99

Order

396

Speakers (Bé loa)
16.5

30.5

Phóc2.0
Anh
Microlab MD129

Computer
8W, (2 côc), for notebook, ©m thanh m¹nh mÏ

52

Microlab FC330 2.1

38W, SubWoofer 2.1 (3 côc), ©m thanh trung thùc, kiÓu d¸ng ®Ñp

54

Microlab FC360 2.1

47W, SubWoofer 2.1 (3 côc), ©m thanh trung thùc, kiÓu d¸ng ®Ñp

48

Microlab FC361 2.1

49W, SubWoofer 2.1 (3 côc), ©m thanh trung thùc, kiÓu d¸ng rÊt ®Ñp

70

Microlab FC570 2.1

SubWoofer 2.1(4 côc), ©m thanh m¹nh, bé ®IÒu khiÓn ©m thanh rêi

69

Microlab FC550 2.1

SubWoofer 2.1(4 côc), ©m thanh m¹nh, bé ®IÒu khiÓn ©m thanh rêi

66

Microlab FC661 2.1

(4 côc), 40W, bé ®IÒu khiÓn rêi, ®IÒu khiÓn tõ xa, sang träng.

80

Microlab A6661 5.1

6 côc 99W, 1SubWoofer, 5Speaker. kiÓu d¸ng ®Ñp, cã ®k tõ xa

115

Microlab X2 5.1

SubWoofer 5.1 (6 côc)

Microlab Fc861

5.1 (6 côc loa + 1côc ®IÒu khiÓn) Cã ®k tõ xa, kiÓu d¸ng ®Ñp

124

Microlab X5 5.1

5.1 (6 côc) Cã ®iÒu khiÓn tõ xa

210

Microlab X10 5.1

5.1 (6 côc) Cã ®iÒu khiÓn tõ xa

235

Microlab X10D 5.1

5.1 (6 côc) Cã ®iÒu khiÓn tõ xa + §­êng c¸p quang

299

Microlab X25 5.1

5.1 (6 côc) 70W+35Wx5, LCD display, ®iÒu khiÓn tõ xa + ĐiÒu khiÓn tay kü thuËt sè,
sang träng hiÖn ®¹i, kiÓu d¸ng ®Ñp.

Order

380

Microlab X27 5.1

5.1 (6 côc) 110W+50Wx5, LCD display, cã ®iÒu khiÓn tõ xa + ĐiÒu khiÓn tay kü thuËt
sè, sang träng hiÖn ®¹i, kiÓu d¸ng ®Ñp.

Order

480

genius SP-S110

Loa ®«I - 100W, Headphone Jack - kiÓu d¸ng thêi trang

genius sp-E200

kiÓu d¸ng thêi trang, nhá gän, nh­ng ©m thanh th× rÊt thËt

14

genius sp-i201u

Cæng USB - ©m thanh chuÈn, kh«ng vì tiÕng khi volume max.

24

genius sp-i200u

Loa cho Notebook, cæng USB - kiÓu d¸ng thêi trang

27

genius Itempo 800

Loa cho m¸y nghe nh¹c Ipod - kiÓu d¸ng thêi trang

78

Nansin w666 2.1

3 côc, 25W, 1SubWoofer, kiÓu d¸ng ®Ñp

19

Delux DLS 2165 2.1

3 côc, 25W, 1SubWoofer, kiÓu d¸ng ®Ñp

20

Delux DLS 2115 2.1

3 côc, 25W, 1SubWoofer, kiÓu d¸ng ®Ñp

19

Delux DLS 2116A 2.1

3 côc, 27W, 1SubWoofer, kiÓu d¸ng ®Ñp

20

Delux DLS 2181 2.1

3 côc, 28W, 1SubWoofer, kiÓu d¸ng ®Ñp

25

Delux DLS 2101 2.1

3 côc, 28W, 1SubWoofer, kiÓu d¸ng ®Ñp

26

Delux DLS 2118 2.1

3 côc, 31W, 1SubWoofer, kiÓu d¸ng rÊt ®Ñp

35

Divoom 220 2.0

2 côc, 3W, mµu ®en, kiÓu d¸ng ®Ñp

12

Divoom Morro-221 2.1

3 côc, 25W, 1SubWoofer

17

Divoom 321 2.1

3 côc, 25W, 1SubWoofer, cã nót ®iÒu chØnh phÝa tr­íc

23

Divoom titan-717 2.1

3 côc, 31W, 1SubWoofer. RÊt ®Ñp, l¹ m¾t

25

Divoom titan-727 2.1

3 côc, 38W, 1SubWoofer. RÊt ®Ñp, l¹ m¾t

27

Divoom Titan-747 2.1

3 côc, 42W, 1SubWoofer. KiÓu d¸ng rÊt ®Æc biÖt, rÊt ®Ñp

31

Divoom titan-757 2.1

3 côc, 45W, 1SubWoofer. RÊt ®Ñp, l¹ m¾t

33

Divoom Titan-767 2.1

3 côc, 45W, 1SubWoofer. KiÓu d¸ng sang träng, ©m rÊt thËt

32

Divoom EiQ-808 2.1

3 côc, 31W, 1SubWoofer. RÊt ®Ñp, kiÓu d¸ng l¹ m¾t

31

Divoom EiQ-1000 2.1

3 côc, 41W, 1SubWoofer. RÊt ®Ñp

33

Divoom revo-3 2.1

3 côc, 60W, 1SubWoofer. RÊt ®Ñp, cã mµn h×nh LCD

38

Divoom wovoo-888 2.1

3 côc, 42W, 1SubWoofer. KiÓu d¸ng ®Ñp

35

Divoom ares-500 2.1

3 côc, 41W, 1SubWoofer. RÊt ®Ñp

37

Divoom xforce -1 2.1

3 côc, 75W, 1SubWoofer. RÊt ®Ñp

42

Divoom xforce -2 2.1

3 côc, 75W, 1SubWoofer. RÊt ®Ñp

50

Divoom xforce -3 2.1

3 côc, 75W, 1SubWoofer. KiÓu d¸ng ®Ñp m¾t

59

Divoom xforce -5 2.1

3 côc, 100W, 1SubWoofer. ¢m thanh trung thùc, rÊt ®Ñp

Divoom comet-d1 5.1

6 côc, 3500W, 1SubWoofer. KiÓu d¸ng ®éc ®¸o, ©m thanh tuyÖt h¶o

178

Divoom comet-d2 5.1

6 côc, 125W-3500W, 1SubWoofer. KiÓu d¸ng sang träng

167

Creative 5300 5.1

SubWoofer 5.1 (6 côc)

Creative sbs a30 2.0

SubWoofer 2.0 (2 côc), 4W, dïng cho PC, Notebook, MP3

Creative sbs 330 2.1

SubWoofer 2.1 (3 côc), 18W

Creative sbs a200 2.1

SubWoofer 2.1 (3 côc), mµu ®en, rÊt ®Ñp

24

Creative sbs A300 2.1

SubWoofer 2.1 (3 côc), loa siªu trÇm 11W, 2 loa vÖ tinh (5W/loa)

35

Creative sbs A500 5.1

SubWoofer 5.1 (6 côc), loa siªu trÇm 18W, 2 loa vÖ tinh (5W/loa)

68

Creative sbs 580 5.1

SubWoofer 5.1 (6 côc), loa siªu trÇm 16W, 5 loa vÖ tinh (5W/loa)

75

9

94

85
14
Oder

Oder

20

65

Phóc200
Anh
Computer
Creative i-trigue
2.0
SubWoofer 2.0 (2 côc), 2W/kªnh, chÊt l­îng tuyÖt h¶o

50

Creative i-trigue 3220 2.1

SubWoofer 2.1 (3 côc), 6W/kªnh, loa siªu trÇm 17W

88

Creative i-trigue 3000 2.1

SubWoofer 2.1 (3 côc), 6W/kªnh, loa siªu trÇm 12W

120

Creative i-trigue 3400 2.1

SubWoofer 2.1 (3 côc), 8.5W/kªnh, loa siªu trÇm 24W

114

Creative i-trigue L3800

SubWoofer 2.1 (3 côc), 9W/kªnh, loa siªu trÇm 30W, rÊt ®Ñp

155

Creative inspire sbs 245

SubWoofer 2.0 (2 côc), 2W/kªnh, thiÕt kÕ nhá gän

14

Creative inspire m2600

SubWoofer 2.1 (3 côc), 6W/kªnh, loa siªu trÇm 17W

53

Creative inspire t3030

SubWoofer 2.1 (3 côc), 6W/kªnh, loa siªu trÇm 17W

59

Creative inspire m4500

SubWoofer 4.1 (5 côc), 6W/kªnh, loa siªu trÇm 17W

59

Creative inspire T6060

SubWoofer 5.1 (6 côc), 8W/kªnh, loa siªu trÇm 22W, loa center 18W

85

Creative inspire T7900

SubWoofer 7.1 (8 côc), 8W/kªnh, loa siªu trÇm 24W, loa center 20W

143

Creative travel 250

Travel Sound Notebook, Dïng cho m¸y Notebook, MP3

60

Creative zenstone

Chuyªn dïng cho m¸y nghe nh¹c Zenstone

56

Creative GIGAWORKS G500

SubWoofer 5.1 (6 côc), 36W/kªnh, loa siªu trÇm 130W

294

Creative GIGAWORKS THX S750

SubWoofer 7.1 (8 côc), 70W/kªnh, loa siªu trÇm 210W, kiÓu d¸ng rÊt ®Ñp, ©m thanh
trung thùc ®Õn kh«ng ngê.

530

shockwave SC-5101 5.1

50W, 1SubWoofer, 5 satellites, rÊt ®Ñp

72

Edifier R1200 2.0 T

30W, thiÕt kÕ chÊt liÖu ®Æc biÖt, ©m chuÈn vµ ch¾c, rÊt ®Ñp

54

Edifier R1900 2.0 TIII

60W, thiÕt kÕ chÊt liÖu ®Æc biÖt, ©m thanh cùc chuÈn, rÊt ®Ñp

Edifier M1350 2.1

45W, 1SubWoofer, 2 satellites, thiÕt kÕ sang träng

26

Edifier MP221 2.1

35W, 1SubWoofer, 2 satellites, rÊt ®Ñp, ©m thanh m¹nh mÏ

27

Edifier MP220 2.1

50W, 1SubWoofer, 2 satellites, rÊt ®Ñp, ©m thanh m¹nh mÏ

31

Edifier MP230 2.1

50W, 1SubWoofer, 2 satellites, rÊt ®Ñp, ©m thanh m¹nh mÏ

36

Edifier M1335 2.1

25W, 1SubWoofer, 2 satellites, thiÕt kÕ thêi trang, ©m thanh trung thùc

38

Edifier E1100 2.1

50W, thiÕt kÕ cong, rÊt xinh x¾n mang phong c¸ch hiÖn ®¹i

59

Edifier E3300 2.1

50W, thiÕt kÕ kiÓu d¸ng rÊt ®Æc biÖt, mang phong c¸ch hiÖn ®¹i

72

Edifier E3350 2.1

47W, thiÕt kÕ kiÓu d¸ng rÊt ®Æc biÖt, mang phong c¸ch hiÖn ®¹i

77

Edifier MP300

lªn tíi 18W, rÊt xinh x¾n lµ vËt trang trÝ rÊt ®Ñp cho laptop

59

Edifier C1 2.1

45W, 4 côc, rÊt ®Ñp vµ sang träng, ©m thanh m¹nh mÏ, rÊt thùc

71

Edifier M2300 2.1

35W, 1SubWoofer, 2 satellites, kiÓu d¸ng ®Æc biÖt

61

Edifier M1550 5.1

30W, 1SubWoofer, 5 satellites, thiÕt kÕ kh¸ b¾t m¾t

55

logitech Z10 2.0

USB, ®IÒu khiÓn c¶m øng, dµnh cho Notebook, Ipod…

189

logitech S100 2.1

10W, SubWoofer, nhá gän

14

logitech S200 2.1

40W, 1SubWoofer, 2 satellites, rÊt thêi trang

36

logitech x240 2.1

45W, 1SubWoofer, 2 satellites, kh¸ ®Ñp, ©m thanh chuÈn

60

logitech x230 2.1

55W, 1SubWoofer, 2 satellites, kh¸ ®Ñp, ©m thanh chuÈn

55

logitech mm32

Loa dµnh riªng cho Ipod, 4 satellites, cã thÓ sö dông pin, rÊt ®Ñp

86

logitech Z4 2.1

80W, 1SubWoofer, 2 satellites, rÊt sang träng, ©m thanh cùc chuÈn

129

logitech Z2300 2.1

200W, 1SubWoofer, 2 satellites, tr×nh diễn cực tốt những bản nhạc rock, hip-hop, Dance
đầy tiếng trống.

195

logitech x530 5.1

70W, 1SubWoofer, 5 satellites, ©m thanh cùc chuÈn

108

logitech x540 5.1

70W, 1SubWoofer, 5 satellites, ©m thanh cùc chuÈn

132

logitech Z5300 5.1

280W, 1SubWoofer, 5 satellites, d¸ng sµnh ®IÖu, ©m thanh chuÈn

225

logitech Z5500 5.1

310W, 1SubWoofer, 5 satellites, ®IÒu khiÓn tõ xa b»ng Wireless

450

Altec Lansing VS2320 2.0

5W, Màu trắng bạc, màng chắn kim loại cứng c¸p, chắc chắn.

39

Altec Lansing VS2420 2.0

5W, màng chắn kim loại chắc chắn, lỗ cắm cho tai nghe và AUX.

46

Altec Lansing BXR1121

18W, 1SubWoofer, 2 satellites, kiÓu d¸ng rÊt ®Ñp

38

Altec Lansing ATP3 2.1

27W, 1SubWoofer, 2 satellites, kiÓu d¸ng rÊt ®éc ®¸o, ©m chuÈn

57

Altec Lansing VS2321 2.1

28W, 1SubWoofer, 2 satellites, rÊt ®Ñp, ©m thanh chuÈn

60

Altec Lansing VS2421 2.1

30W, 1SubWoofer, 2 satellites, rÊt ®Ñp, ©m thanh chuÈn

72

Altec Lansing VS4121 2.1

31W, 1SubWoofer, 2 satellites, rÊt ®Ñp, ©m thanh cùc chuÈn

86

Altec Lansing IM4 2.1

4W, 1SubWoofer, 2 satellites, kiÓu d¸ng rÊt ®éc ®¸o, for Notebook

96

Altec Lansing VS4221 2.1

31W, 1SubWoofer, 2 satellites, ®IÒu khiÓn tõ xa b»ng Wireless

129

Altec Lansing GT5051 5.1

80W, 1SubWoofer, 5 satellites, cùc ®Ñp, cã ®iÒu khiÓn tõ xa

165

Altec Lansing MX5021 2.1

90W, 1SubWoofer, 2 satellites, rÊt ®Ñp, cã ®iÒu khiÓn tõ xa

150

121

Phóc
Anh2.1
Computer
Altec Lansing
FX6021
75W, 1SubWoofer, 2 satellites, rÊt sang träng, cã ®iÒu khiÓn tõ xa

185

Altec Lansing M602

60W, ®IÒu khiÓn tõ xa, kÕt nèi ®a n¨ng, for Ipod, TV…, rÊt gän

250

Altec Lansing FX5051 5.1

90W, 1SubWoofer, 5 satellites, kÕt nèi USB, cã ®iÒu khiÓn tõ xa

270

MODEM (thiÕt bÞ kÕt nèi internet)
MODEM -adsl & router
D-LINK DSL 520T

ADSL2+ Router, 1 cæng WAN, Ethernet 1port, Plug & Play

BH t¹i h·ng

28

D-LINK DSL 522T

ADSL2+ Router, 1 cæng WAN, Ethernet 1port, Plug & Play

BH t¹i h·ng

30

D-LINK DSL 2542B

ADSL2+ Router, 1 cæng WAN, Ethernet 4port, hç trî VPN, NAT, DMZ, Firewal, cµI ®Æt
th«ng qua giao diÖn Web, Plug & Play.

BH t¹i h·ng

38

Zoom X5 5654

ADSL 2 Modem + Gateway + Router + Firewall - 4 port Ethernet & USB port - cã bé läc
t¸ch (Splitter)

54

Linksys- AM300

ADSL 2+, Gateway, 1 port Ethernet & USB, tù ®éng chuyÓn MDI/MDI-X

42

Linksys- AG241

ADSL 2, Gateway + Router + Fire wall - 4 port Ethernet & USB port, tù ®éng chuyÓn
MDI-X, VPN

74

SMC 7901BRA2

ADSL2+, 1port LAN, 1port USB, NAT Firewall, DHCP Server

38

SMC 7904BRA2

ADSL2+, 4port LAN, VPN pass-th, NAT Firewall, DHCP Server

49

ZyXEL (P-660R)

Router ADSL2+, 1port LAN, VPN, NAT, Firewall. TÝnh n¨ng ®Æc biÖt: Zero Configuration:
tù ®éng nhËn d¹ng ISP

33

ZyXEL (P-660H)

Router ADSL2+, 04port LAN, VPN, NAT, Firewall. Media Bandwidth Management (MBM),
®¸p øng Triple Play, Zero Configuration

43

TP-LINK 8810/8816

ADSL2+, Ethernet 1port, hç trî Bridge & NAT, DHCP server

25

TP-LINK 8811/8817

ADSL2+, Ethernet 1port, 01 USB, hç trî Bridge & NAT, DHCP server

26

TP-LINK 8840/8840T

ADSL2+, Ethernet 4port, hç trî Bridge & NAT, DHCP server

31

Draytek Vigor 110

ADSL 2/2+, 01port LAN, VPN, Multi-NAT, DHCP server, Firewall. B¶o mËt víi NAT, DoS,
P2P Blocking, URL Conten filter…

BH ch¸y næ 6
th¸ng ®Çu

59

Draytek V2700

ADSL 2/2+, 4port LAN, chia VLAN, ®iÒu khiÓn b¨ng th«ng, Dynamic DNS, multi-NAT,
Fire wall, VPN

BH ch¸y næ 6
th¸ng ®Çu

95

Draytek V2600V

ADSL, 4port LAN, chia VLAN, VPN Server, VoIP Gateway Router+Fire wall, Dynamic DNS,
multi-NAT

Draytek V2820

ADSL 2/2+, 3port LAN, 01 Gigabit LAN, USB port. C©n b»ng t¶i, VPN Server, ®iÒu khiÓn
b¨ng th«ng, multi-NAT, DHCP, Firewall, b¶o mËt NAT, DoS.

ASMi-52

Modem ASMi-52 theo c«ng nghÖ SHDSL dïng 2 hoÆc 4 d©y, sö dông c¸c giao diÖn:
V.35, G.703, G.704 vµ Ethernet. Tèc ®é truyÒn d÷ liÖu cao

710

AETHRA AC-2032

Bé thiÕt bÞ ®Çu cuèi m¹ng cã ®é linh ho¹t cao, kÕt nèi trùc tiÕp DTE víi serial / hoÆc
giao diÖn E1 tíi m¹ng ATM th«ng qua mét ®­êng d©y thuª bao sè víi tèc ®é bit cao.

870

143
BH ch¸y næ 6
th¸ng ®Çu

183

MODEM -adsl & router wireless (KÕt nèi kh«ng d©y)
D-LINK DSL G2640T

ADSL Router, 1 cæng WAN, chuÈn 802.11g , Ethernet 4 port víi c¬ chÕ MDI/MDIX (tù
đéng chuyÓn ®æi gi÷a c¸p chÐo vµ c¸p th¼ng). Hç trî NAT,VPN, DMZ, Firewall vµ
ADSL2, ADSL2+.

TP-LINK TD-W8910G

ADSL2+ Router, 4 Lan port, chøc n¨ng DHCP, NAT, firewall, VPN, DMZ.. tÝch hîp c«ng
nghÖ eXtended Range réng thªm vïng phñ sãng, ¡ng-ten rêi, truyÒn d÷ liÖu Wi-fi lªn tíi
54Mbps.

58

TP-LINK TD-W8920G

ADSL2+ Router, 4 Lan port, chøc n¨ng DHCP, NAT, firewall, VPN, DMZ.. tÝch hîp c«ng
nghÖ eXtended Range réng thªm vïng phñ sãng, ¡ng-ten rêi, truyÒn d÷ liÖu Wi-fi lªn tíi
108Mbps.

65

Linksys- WAG200G

ADSL 2+, Gateway + Router + Fire wall - 4 port Ethernet, tù ®éng chuyÓn MDI-X, tÝnh
n¨ng b¶o mËt kh«ng d©y WPA

86

Linksys WAG54G

ADSL2/2+ 54Mbps, 4 port, Gateway kÕt nèi víi tèc ®é cao, sè l­îng m¸y truy cËp nhiÒu,
hç trî VPN

Zoom X6 5590

ADSL Modem, Gateway, Rounter, Fire wall - 4Port Ethernet & USB - cã bé läc t¸ch
(Splitter). Cho phÐp kÕt nèi m¹ng kh«ng d©y

ASUS- AM604G

ADSL2+ - Router 4port/Firewall Ethernet + USB (with spliter)

92

SMC 7904WBRA2

ADSL2+ 54Mbps, 4port LAN, Firewall, DHCP Server

98

Draytek V2700Ge

ADSL 2/2+, 4port LAN, chia VLAN, ®iÒu khiÓn b¨ng th«ng, Rounter+Fire wall

Draytek V2800G

ADSL 2/2+, 4port LAN, chia VLAN, ®iÒu khiÓn b¨ng th«ng, 32 kªnh VPN Server,
Dynamic DNS, multi-NAT, DHCP server, Firewall

Draytek V2800VG

ADSL 2/2+, 4port LAN, chia VLAN, ®iÒu khiÓn b¨ng th«ng, 32 kªnh VPN Server, VoIP
Gateway Router+Fire wall, Dynamic DNS; multi-NAT

Draytek V2820n

ADSL 2/2+, 3port LAN, 01 Gigabit LAN, USB port. C©n b»ng t¶i. Wireless N, VPN Server,
multi-NAT, DHCP, Fire wall, b¶o mËt víi NAT, DoS.

BH t¹i h·ng

Oder

64

115
107

BH ch¸y næ 6
th¸ng ®Çu

103

Oder

189
209

BH ch¸y næ 6
th¸ng ®Çu

239

Phóc Anh Computer
Router Wireless-G ADSL2+, 04port LAN, VPN, NAT, Firewall. TÝnh n¨ng ®Æc biÖt: Media

ZyXEL (P-660HW)

Bandwidth Management (MBM), ®¸p øng Triple Play, Zero Configuration, ®¬n gi¶n ho¸
b¶o mËt víi c«ng nghÖ OTIST.

71

thiÕt bÞ m¹ng kh«ng d©y
card m¹ng kh«ng d©y chuÈn PCI cho desktop
D-Link (DWA-510)

Wireless LAN Card for PC chuÈn 802.11bg 54Mbps

29

D-Link (DWA-520)

Wireless LAN Card for PC chuÈn 802.11bg 108Mbps

32

D-Link (DWA-556)

Wireless LAN Card for PC chuÈn 802.11n 108Mbps

75

Netgear (WG311GE)

Wireless LAN Card for PC 54Mbps

36

SMC WPCIT-GAS

Wireless LAN Card for PC 108Mbps

41

Linksys (WMP54G)

Wireless LAN Card for PC 54Mbps

38

Linksys (WMP54GS)

Wireless LAN Card for PC 54Mbps, víi c«ng n ghÖ SpeedBooster T¨ng c­êng qu¸ tr×nh
thùc hiÖn kÕt nèi lªn ®Õn 35%

51

Surecom- EP9321GP

Wireless LAN Card for PC 108Mbps

30

TP-Link TL-353GD

Wireless LAN Card for PC 54Mbps

19

TP-Link TL-WN651G

Wireless LAN Card for PC 108Mbps

24

TP-Link TL-WN851N

Wireless LAN Card for PC 300Mbps, t­¬ng thÝch ng­îc ®­îc víi chuÈn 802.11bg, 2 ¡ngten ngoµi

34

TP-Link TL-WN951N

Wireless LAN Card for PC 300Mbps, t­¬ng thÝch ng­îc ®­îc víi chuÈn 802.11bg, 3 ¡ngten ngoµI

45

ZyXEL 370N

Wireless LAN Card for PC 54Mbps

91

CARD m¹ng kh«ng d©y chuÈn PCMCIA - dµnh cho m¸y Notebook
D-Link (DWL-G630)

54Mbps ¨ng ten ®­îc tÝch hîp bªn trong. ChÕ ®é b¶o mËt 64/128/152-bit WEP, AES,
IEEE 802.1x Wi-Fi Certified

D-Link (DWL-G650)

108Mbps ¨ng ten ®­îc tÝch hîp bªn trong. ChÕ ®é b¶o mËt 64/128/152-bit WEP, AES,
IEEE 802.1x Wi-Fi Certified

32

D-Link (DWA-643)

Wireless LAN Card for Notebook chuÈn 802.11n lµ chuÈn cã tèc ®é kÕt nèi nhanh gÊp
14 lÇn so víi chuÈn G, b¶o mËt theo WEP, AES,…

75

Netgear (WG511GE)

Wireless LAN Card for Notebook 54Mbps

36

Netgear (WPN511GE)

RangeMax Wireless LAN Card for Notebook 108Mbps

54

SMC WCBT-GAS

Wireless LAN Card for Notebook 108Mbps

41

Linksys (WPC54G)

Wireless LAN Card for Notebook 54Mbps

38

Linksys (WPC54GS)

Wireless LAN Card for Notebook 54Mbps, víi c«ng nghÖ SpeedBooster T¨ng hiÖu suÊt
lªn ®Õn 35%

56

Micronet (SP-908GK)

Wireless LAN Card for Notebook 54Mbps

26

TP-Link TL-WN310G

Wireless LAN Card for Notebook 54Mbps

18

TP-Link TL-WN510G

Wireless LAN Card for Notebook 54Mbps

20

TP-Link TL-WN560G

Wireless LAN Card chuÈn mini-PCI for Notebook 54Mbps

25

TP-Link TL-WN610G

Wireless LAN Card for Notebook 108Mbps

24

TP-Link TL-WN660G

Wireless LAN Card chuÈn mini-PCI for Notebook 108Mbps

32

TP-Link TL-WN811N

Wireless LAN Card for Notebook 300Mbps, t­¬ng thÝch ng­îc ®­îc víi chuÈn 802.11bg. 2
¡ng-ten rêi

34

TP-Link TL-WN861N

Wireless LAN Card chuÈn mini-PCI for Notebook 300Mbps, t­¬ng thÝch ng­îc ®­îc víi
chuÈn 802.11bg. 2 ¡ng-ten ngÇm

34

TP-Link TL-WN910N

Wireless LAN Card for Notebook 300Mbps, t­¬ng thÝch ng­îc ®­îc víi chuÈn 802.11bg. 3
¡ng-ten rêi

45

TP-Link TL-WN961N

Wireless LAN Card chuÈn mini-PCI for Notebook 300Mbps, t­¬ng thÝch ng­îc ®­îc víi
chuÈn 802.11bg. 3 ¡ng-ten ngÇm

45

DRAYTEK V560

Wireless LAN Card for Notebook, b¶o mËt víi WEP.

44

Zyxel G-120

Wireless LAN Card for Notebook

29

New

28

c¹c m¹ng kh«ng d©y chuÈn USB - dµnh cho m¸y Notebook & desktop
D-Link (DWA-110)

Wireless Adapter for Notebook & PC chuÈn 802.11bg 54Mbps

30

D-Link (DWA-120)

Wireless Adapter for Notebook & PC chuÈn 802.11bg 108Mbps

34

D-Link (DWA-140)

Wireless Adapter for Notebook & PC chuÈn 802.11n 108Mbps

83

Netgear (WG111)

Wireless Adapter for Notebook & PC 54Mbps

36

Netgear (WPN111)

RangeMax Wireless Adapter for Notebook & PC 108Mbps

54

SMC (WUSBT-GAS)

Wireless Adapter for Notebook & PC 108Mbps

43

Linksys (WUSB54GC/G)

Wireless Adapter for Notebook & PC 54Mbps

41

Linksys (WUSB54GS)

Wireless Adapter for Notebook & PC 54Mbps, víi c«ng nghÖ SpeedBooster T¨ng c­êng
qu¸ tr×nh thùc hiÖn kÕt nèi lªn ®Õn 35%

72

Phóc Anh Computer
Wireless Adapter for Notebook & PC 54Mbps, Wi-Fi Finder, dß t×m tÝn hiÖu kh«ng d©y

Linksys (WUSBF54G)

79

chuÈn b/g, rÊt nhá gän

TP-Link TL-WN322G/321G

Wireless Adapter for Notebook & PC 54Mbps

19

TP-Link TL-WN620G

Wireless Adapter for Notebook & PC 108Mbps, eXtended Range

28

TP-Link TL-WN821N

Wireless Adapter for Notebook & PC 300Mbps, t­¬ng thÝch ng­îc ®­îc víi chuÈn
802.11bg.

34

Zyxel 270S

Wireless Adapter for Notebook & PC 54Mbps

42

bé thu ph¸t cho m¹ng kh«ng d©y
Linksys (WAP-54G)

Wireless LAN Access Point 54Mbps, 1 port

76

Linksys (WRT-54G)

Wireless LAN Access Broadband Router 54Mbps, 4 port

65

Linksys (WRT-54GC)

Wireless LAN Access Broadband Router 54Mbps , 4 port, tÝch hîp nhiÒu tÝnh n¨ng, tÝnh
b¶o mËt cao, h×nh thøc nhá gän.

58

Linksys (WRT-54GS)

Wireless LAN Access Broadband Router 54Mbps, 4 port, víi c«ng nghÖ SpeedBooster
chia sÎ kÕt nèi víi tèc ®é cao.

D-LINK DIR 300

Wireless Router, 54Mbps, 4 port RJ45, t­¬ng thÝch 802.11bg

49

D-Link (DI-624)

Wireless Router, 108Mbps víi 4 cæng Ethernet, t­¬ng thÝch víi chuÈn 802.11g &
802.11b

66

D-LINK DIR 615

Wireless Router -N, bé ®Þnh tuyÕn kh«ng d©y chuÈn N (200-600Mbps) 108Mbps, 4 port
RJ45.

110

D-Link (DIR-655)

Draft 802.11n, tèc ®é lªn ®Õn 14x, vïng phñ sãng lín h¬n 6x. Gåm 4 port Gigabit LAN,
hç trî WEP, WPA. Support Dual Active Firewalls(SPI+NAT). 3 Antenna tr¸nh nhiÔu víi c¸c
m¹ng wireless kh¸c.

145

D-Link (DWL-2000AP+)

54Mbps Wireless Access Point víi 1 Antenna, 1 UTP LAN, b¶o mËt 64/128-bit WEP,
802.1x-EAP, kÕt nèi Wireless tíi Wireless Bridging qua Point-to-Point hoÆc Point-to-MultiPoint, Wireless Client.

54

D-Link (DWL-2100AP)

108Mbps Wireless Access Point víi 1 Antenna, 1 UTP LAN, b¶o mËt 64/128-bit WEP,
802.1x-EAP, hç trî IAPP Roaming Mode, Wireless Client, Palm-Top 802.11g Wire

79

D-Link (DWL-7100AP)

108Mbps Wireless Access Point, chÕ ®é ho¹t ®éng: Accesspoint, P-T-P Bridge, P-TMultipoint Bridge, Repeater, b¶o mËt 64/128/512bit WEP, WPA, 801x, läc ®Þa chØ MAC.
DualNon-detachable Dipole Antenna.

135

D-Link (DWL-3200AP)

108Mbps Wireless Access Point víi 2 Antenna, 1 UTP 10/100Mbps, b¶o mËt 64/128/512bit WEP, WPA-EAP/PSK, thuËt to¸n m· ho¸ AES, SNMP MIBs, Wireless kÕt nèi tíi Wireless
Bridging.

146

SMC WBR14S-N2

Wireless Router 802.11n, 04 LAN port, 01 WAN, b¶o mËt tèt nhÊt

63

SMC WBR14T-GEUA

Wireless LAN Access Point 108Mbps

75

MICRONET (SP918GK)

Wireless LAN Access Point, 01 LAN port, 54Mbps

55

Netgear WGr614

Wireless LAN Access Point 54Mbps, 4 port LAN, auto-sensing, support VPN, NAT, Firewall.
B¶o mËt WEP/WPA, tù ®éng nhËn d¹ng ISP.

58

TP-Link TL-WR541G

Wireless Router, 2.4GHz, 802.11g/b, tÝch hîp c«ng nghỌ̈ eXtended Range cho vïng phñ
sãng réng h¬n, 4-port Switch, supports PPPoE, Dynamic IP, Static IP, L2TP, BigPond
Cable Internet Access, Parental control, ¡ng-ten liÒn

38

TP-Link TL-WR542G

Wireless Router, 2.4GHz, 802.11g/b, tÝch hîp c«ng nghỌ̈ eXtended Range cho vïng phñ
sãng réng h¬n, 4-port Switch, supports PPPoE, Dynamic IP, Static IP, L2TP, BigPond
Cable Internet Access, 802.1X, Parental control, with fixed Antenna, Wi-fi lªn tíi 54Mbps.

39

TP-Link TL-WR641G

Wireless Router, 802.11g/b, tÝch hîp c«ng nghỌ̈ eXtended Range cho vïng phñ sãng
réng h¬n, 4-port Switch, supports PPPoE, Dynamic IP, Static IP, L2TP, BigPond Cable
Internet Access, 802.1X, Parental control, Wi-fi lªn tíi 108Mbps., ¡ng-ten liÒn

45

TP-Link TL-WR642G

Wireless Router, 2.4GHz, 802.11g/b, tÝch hîp c«ng nghỌ̈ eXtended Range cho vïng phñ
sãng réng h¬n, 4-port Switch, supports PPPoE, Dynamic IP, Static IP, L2TP, BigPond
Cable Internet Access, 802.1X, Parental control, with fixed Antenna, Wi-fi lªn tíi
108Mbps.

46

TP-Link TL-WA501G

Wireless LAN Access Point 54Mbps, tÝch hîp c«ng nghÖ eXtended Range, 802.11g/b,
Supports AP/AP Client/ Repeater/Bridge/Multi-Bridge mode, Supports WDS, Site Survey,
¡ng-ten rêi

41

TP-Link TL-WA601G

Wireless LAN Access Point 108Mbps, tÝch hîp c«ng nghÖ eXtended Range, 802.11g/b,
Supports AP/AP Client/ Repeater/Bridge/Multi-Bridge mode, Supports WDS, Site Survey,
¡ng-ten rêi

48

TP-Link TL-WR841N

Wireless Router 802.11n, t­¬ng thÝch ng­îc víi c¸c thiÕt bÞ chuÈn 802.11g/b. Wi-fi lªn
tíi 300Mbps cho vïng phñ sãng réng h¬n gÊp 3-4 lÇn, 4-port Switch. 2 ¡ng-ten rêi.

85

TP-Link TL-WR941ND

Wireless Router 802.11n, t­¬ng thÝch ng­îc víi c¸c thiÕt bÞ chuÈn 802.11g/b. Wi-fi lªn
tíi 300Mbps cho vïng phñ sãng réng h¬n gÊp 3-4 lÇn, 4-port Switch. 3 ¡ng-ten rêi.

95

ZyXEL (P-320W)

Wireless LAN Access Point, 04 LAN, 01WAN, 54Mbps, suppport WPA

51

Order

77

Phóc Anh Computer
FireWall Router Wireless Super G 108Mbps. Advanced Media Bandwidth Management

ZyXEL (G-570S)

CISCO AIRONET 1231

(MBM V2): B¶o mËt WEP/WPA/WPA2; VPN support; Wi-Fi Multimedia (WMM) support;
01WAN

98

Auto-sensing per device, DHCP support, power over Ethernet (PoE), BOOTP support, ARP
support, VLAN support, manageable

710

M¹ng kh«ng d©y dïng c«ng nghÖ MIMO cho tèc ®é æn ®Þnh vµ kho¶ng c¸ch xa h¬n
D-Link (DWL-G520M)

108Mbps giao tiÕp PCI, ¨ng ten tÝch hîp bªn trong, hç trî b¶o mËt 64/ 128/152-bit WEP,
AES, IEEE 802.1x, Wi-Fi Certified, hoạt ®éng ë c¸c chÕ ®é: Ad-hoc, Infrastructure vµ
Roaming Operation

44

D-Link (DWL-G650M)

108Mbps giao tiÕp PCMCIA, ¨ng ten tÝch hîp bªn trong, b¶o mËt theo c¸c ph­¬ng thøc
WEP, AES (64-152bit), ho¹t ®éng ë c¸c chÕ ®é: Ad-hoc, Infrastructure vµ Roaming
Operation

44

¨NG-TEN KHUYÕCH §¹I DïNG CHO C¸C THIÕT BÞ Wireless
TP-Link TL-ANT2402A

2.4GHz 1.8dBi Indoor Omni-directianal Antenna (¡ng-ten v« h­íng)

9.5

TP-Link TL-ANT2405C

2.4GHz 5dBi Indoor Omni-directianal Antenna (¡ng-ten v« h­íng)

12

TP-Link TL-ANT2406A

2.4GHz 6dBi Indoor Yagi-directianal Antenna (¡ng-ten ®¼ng h­íng)

23

TP-Link TL-ANT2409A

2.4GHz 9dBi Outdoor Yagi-directianal Antenna (¡ng-ten ®¼ng h­íng)

30

TP-Link TL-ANT2414A

2.4GHz 14dBi Outdoor Yagi-directianal Antenna (¡ng-ten ®¼ng h­íng)

99

TP-Link TL-ANT24EC5S

C¸p nèi dµI 5m dµnh riªng cho c¸c lo¹i ¡ng-ten & c¸c thiÕt bÞ Wireless

19

thiÕt bÞ c©n b»ng t¶i
TP-Link (TL-R480T+)

Bé céng gép tÝn hiÖu & c©n b»ng t¶i 2 ®­êng truyÒn internet, 3 LAN, 2 WAN, Firewall,
port Bandwidth Control, Port Mirror, Port-Based VLAN, DDNS, UPnP, VPN pass-through.

130

TP-Link (TL-R488T)

Bé céng gép tÝn hiÖu & c©n b»ng t¶i 4 ®­êng truyÒn internet, 1 LAN, 4 WAN, Firewall,
port Bandwidth Control, Port Mirror, Port-Based VLAN, DDNS, UPnP, VPN pass-through.

235

D-Link (DI-LB604)

Bé c©n b»ng t¶i, 4 LAN, 2 WAN tù ®éng dß t×m tèc ®é (auto -sensing) víi ®­êng xDSL,
Out-bound Load Balancing, Wan Port Binding, Firewall, qu¶n lý th«ng qua giao diÖn Web

Draytek V2910

New

130

Load Balancing 2port WAN, 4port LAN, chia VLAN, ®iÓu khiÓn b¨ng th«ng,
Router+Firewall, 32 kªnh VPN Server

BH ch¸y næ 6
th¸ng ®Çu

157

Draytek V2910G

Load Balancing 2port WAN, 4port LAN, chia VLAN, ®iÓu khiÓn b¨ng th«ng, 32 kªnh VPN
Server, Router+Firewall+Wireless

BH ch¸y næ 6
th¸ng ®Çu

179

Draytek V2910VG

Load Balancing 2port WAN, 4port LAN, chia VLAN, ®iÓu khiÓn b¨ng th«ng,
Router+Firewall+Wireless, Dynamic DNS, multi-NAT, 32 kªnh VPN Server

BH ch¸y næ 6
th¸ng ®Çu

194

DRAYTEK V3300B+

Load Balancing 3port WAN, 4port LAN, chia VLAN, ®iÓu khiÓn b¨ng th«ng,
Router+Firewall+Wireless, Dynamic DNS, multi-NAT

BH ch¸y næ 6
th¸ng ®Çu

Draytek V3300

Load Balancing 3port WAN, 4port LAN, chia VLAN, ®iÓu khiÓn b¨ng th«ng,
Router+Firewall+Wireless, Dynamic DNS, multi-NAT, 200 kªnh VPN Server

BH ch¸y næ 6
th¸ng ®Çu

360

Draytek V3300V

Load Balancing 4port WAN, 4port LAN, chia VLAN, ®iÓu khiÓn b¨ng th«ng,
Router+Firewall+Wireless, Dynamic DNS, multi-NAT, 200 kªnh VPN Server (ChØ hç trî
khe c¾m FXF vµ FXO)

BH ch¸y næ 6
th¸ng ®Çu

763

318

Lan card - switch
Card m¹ng

Bootrom 10/100 Mbps

2

Card m¹ng

Planet/ Cnet/ Link Pro/ TP-Link 10/100 Mbps (Chipset VIA)

Card m¹ng

TP-Link 10/100 Mbps (Chipset RealTek8139)

Card m¹ng DFE-528TX

D-link, 10/100Mbps, PCI

Card m¹ng

TP-Link PCMCIA, dïng d©y RJ45

14

Card m¹ng

NetGear PCMCIA, dïng d©y RJ45

16

Sw 5 port

TP-Link, Link Pro, Auto MDI/MDI-X, hç trî ®Þa chØ MAC

12

Sw 8 port

TP-Link/ Asus, Auto MDI/MDI-X, hç trî ®Þa chØ MAC

15

Sw 8 port FS8 V2 EUA

SMC 10/100Mbps

17

Sw 8 port DES-1008D/E

D-link 10/100Mbps

Sw 8 port

Planet 10/100Mbps

18

Sw 8 port

Linksys 10/100Mbps

30

Sw 8 port DES-1010G

D-Link 8 port 10/100Mbps, 2 port Gigabit

Sw 8 port ES-108A

Zyxel 10/100Mbps, Auto MDI/MDIX

18

Sw 16 port 6516TX3 EUA

SMC 10/100Mbps Unmanaged Switch

38

Sw 16 port TL-SF1016D

TP-Link, Auto MDI/MDI-X, egotiation, auto N-way, auto Uplink

35

Sw 16 port

Planet 10/100Mbps

42

Sw 16 port

3COM 10/100Mbps

100

Sw 16 port DES-1016D

D-link 10/100Mbps

5
4.5
BH t¹i h·ng

BH t¹i h·ng

BH t¹i h·ng

BH t¹i h·ng

6

18

102

37

Phóc Anh Computer
Sw 16 port DES-1316

D-link 10/100Mbps Smart Switch, cÊp nguån tõ xa qua c¸p m¹ng (PoE), tù ®éng ph¸t
hiÖn thiÕt bÞ cÇn PoE, hç trî MDI/DMIX, hç trî VLAN, cÊu h×nh dùa trªn giao diÖn Web.

Sw 16 port ES-116P

Zyxel 10/100Mbps, Auto MDI/MDIX

42

Sw 24 port TL-SF1024

TP-Link, Auto MDI/MDI-X, egotiation, auto N-way, auto Uplink

56

Sw 24 port

Planet 10/100Mbps

70

Sw 24 port DES-1024D/E

D-Link 10/100Mbps, MDI/MDIX

Sw 24 port EZ1024DT

SMC Auto MDIX, 10/100 upto 200Mbps, Rack-Mount(l¾p vµo tñ m¹ng)

Sw 24 port

3COM 10/100Mbps

Sw 24 port DES-1026G/E

D-Link 24 port 10/100Mbps, 2 port Gigabit

BH t¹i h·ng

125

Sw 24 port DES-1024R+

D-Link 24 port 10/100Mbps, Auto-sensing, MDI/MDIX

BH t¹i h·ng

179

Sw 24 port ES-124P

Zyxel 10/100Mbps, Auto MDI/MDIX

Sw 48 port TL-SF1048

TP-Link, Auto MDI/MDI-X, egotiation, auto N-way, auto Uplink

115

CISCO 2600

10/100Mbps

890

BH t¹i h·ng

BH t¹i h·ng

440

58
70
135

69

Giga Lan CARD - SWitchs
Card m¹ng

D-Link (530T)/ JUSTEC/ Micronet/ Cnet 10/100/1000Mbps (Gigabit)

17

Card m¹ng GN 680-T

Zyxel 10/100/1000Mbps (Gigabit)

26

Card m¹ng TG-3201/3269

TP-Link 10/100/1000Mbps, (Gigabit), 32Bit, Auto MDI/MDX

11

Sw 5 port TL-SG1005D

TP-Link, Auto MDI/MDI-X, egotiation, auto N-way, auto Uplink

67

Sw 8 port TL-SG1008D

TP-Link, Auto MDI/MDI-X, egotiation, auto N-way, auto Uplink

77

Sw 8 port

Micronet 100/1000Mbps (Gigabit)

Sw 8 port DGS-1008D/E

D-Link 100/1000Mbps, Auto- sensing, MDI/MDIX (Gigabit)

Sw 16 port TL-SG1016

TP-Link, Auto MDI/MDI-X, egotiation, auto N-way, auto Uplink

Sw 16 port

Micronet 100/1000Mbps (Gigabit)

Sw 16 port DGS-1016D

D-Link 100/1000Mbps, Auto- sensing, MDI/MDIX (Gigabit)

Sw 16 port TL-SG1024

TP-Link, Auto MDI/MDI-X, egotiation, auto N-way, auto Uplink

315

Sw 24 port

Micronet 100/1000Mbps (Gigabit)

428

Sw 24 port GX-1124B

Asus 100/1000Mbps (Gigabit), Auto MDI/MDIX, Plug & Play

430

Sw 24 port DGS-1024D

D-Link 100/1000Mbps, Auto- sensing, MDI/MDIX (Gigabit)

D-link DCS-3220

98
BH t¹i h·ng

90
235
280

BH t¹i h·ng

225

BH t¹i h·ng

349

Internet Camera, digital Zoom 4x, 30fps

BH t¹i h·ng

390

D-link DCS-3220G

54Mbps Wireless Internet Camera, Zoom 4x, 30fps.

BH t¹i h·ng

450

D-link DCS-5300

Pan/Tilt Internet Camera. Digital Zoom 4x, 30fps

BH t¹i h·ng

495

D-link DCS-5300G

54Mbps Wireless Pan/Tilt Internet Camera, 4x Digital Zoom, 30fps

BH t¹i h·ng

560

D-link DCS-6620

Pan/Tilt Internet. Optical Zoom 10X, camera 10x digital zoom

BH t¹i h·ng

785

D-link DCS-6620G

54Mbps Wireless, 10X Optical Zoom Pan/Tilt Internet Camera

BH t¹i h·ng

870

D-Link DP-301U

1 USB, 1 port Ethernet 10/100 BASE-TX

BH t¹i h·ng

55

D-Link DP-301P+

1 Port Parallel, 1 port Ethernet 10/100 BASE-TX

BH t¹i h·ng

55

D-Link DP-300U/E

USB, 0LPT,1LAN port

BH t¹i h·ng

74

D-Link DP-G310/E

Wireless 802.11g, 1 USB, 1 port Ethernet

BH t¹i h·ng

159

micronet-SP755A/ B

01LPT

Order

80

micronet-SP766

01LPT, 2USB

Order

113

TP-Link-TL-PS110P

01LPT, 01LAN port, Supports E-mail Alert

51

TP-Link-TL-PS110U

01USB, 01LAN port, Supports E-mail Alert

51

TP-Link-TL-PS210U

01USB, 01LAN port, dïng ®­îc c¶ cho m¸y in ®a chøc n¨ng (MFP)

65

TP-Link-TL-WPS510U

01USB, 01LAN port, Wireless, dïng c¶ cho m¸y in ®a chøc n¨ng(MFP)

85

10 U

KÝch th­íc : Cao 580 x Réng 540 x Dµi 530

105

15 U

KÝch th­íc : Cao 780 x Réng 580 x Dµi 650

170

20 U

KÝch th­íc : Cao 1000 x Réng 580 x Dµi 600

218

27 U

KÝch th­íc : Cao 1300 x Réng 600 x Dµi 600

330

32 U

KÝch th­íc : Cao 1600 x Réng 600 x Dµi 800

365

36 U

KÝch th­íc : Cao 1800 x Réng 600 x Dµi 800

410

42 U

KÝch th­íc : Cao 2100 x Réng 600 x Dµi 800

433

IP Camera

Print server

Tñ m¹ng

Printers (M¸y in)
M¸y IN LASER
CANON- LBP 1210

A4; 14ppm; 600X2400dpi, 2Mb, USB

BH t¹i h·ng

CANON- LBP 2900

A4; 12ppm; 600X2400dpi, 2Mb, USB

Order

137

CANON- LBPPhóc
3000 Anh

A4; 14ppm; 600X2400dpi, 2Mb, USB
Computer

Order

CANON- LBP 3200i

A4; 18ppm; 600X2400dpi, 2Mb, USB - in ®­îc lo¹i giÊy máng

BH t¹i h·ng

146

CANON- LBP 3500

A3; 21ppm; 600X1200 dpi; 8Mb

BH t¹i h·ng

658

EPSON- 6200L

A4; 20ppm; 600X2400dpi; USB & LPT

EPSON- N2500

A4: 25ppm; A3: 15ppm, 600dpi; USB & Parallel; 16Mb

HP- 1006
HP- 1005
HP- P2014

A4; 23ppm; 1200dpi; 32Mb.

HP- P2014

A4; 23ppm; 1200dpi; 32Mb.

HP- P2015

A4; 26ppm; 1200dpi; 32Mb.

HP- P2015

A4; 26ppm; 1200dpi; 32Mb.

HP- P2015D

A4; 26ppm; 1200dpi; 32Mb. Tù ®éng ®¶o giÊy.

HP- P2015D

A4; 26ppm; 1200dpi; 32Mb. Tù ®éng ®¶o giÊy.

BH t¹i h·ng

420

HP- P2015N

A4; 26ppm; 1200dpi; 32Mb. Network.

BH t¹i h·ng

488

HP- P3005

A4; Print 1200dpi, 35ppm; 48Mb, USB

BH t¹i h·ng

670

HP- P3005N

A4; Print 1200dpi, 35ppm; 80Mb upto 320Mb, USB. Network

BH t¹i h·ng

895

HP- P3005DN

A4; Print 1200dpi, 35ppm; 80Mb upto 320Mb, USB. Network, Tù ®éng ®¶o giÊy

BH t¹i h·ng

1110

HP- 4250N

A4; 43ppm; 1200dpi; 64MB; 600sheet; USB & Network

BH t¹i h·ng

1600

HP- 5200

A3; 35ppm; 1200dpi; 48MB; 350sheet; USB & parallel

BH t¹i h·ng

1160

HP- 5200N

A3; 35ppm; 1200dpi; 48MB; 350sheet; USB & parallel & Network

BH t¹i h·ng

1559

SAMSUNG- 1610

A4; 16ppm; 600dpi; 2Mb, USB.

SAMSUNG- 1640

A4; 16ppm; 1200x600dpi; 8Mb, USB.

BH t¹i h·ng

99

SAMSUNG- 1630

A4; 16ppm; 1200x600dpi; 8Mb, USB. ThiÕt kÕ tinh s¶o, hµng cao cÊp

BH t¹i h·ng

184

SAMSUNG- 2010

A4; 20ppm; 1200x600dpi; 8Mb, USB.

BH t¹i h·ng

97

SAMSUNG- 2240

A4; 22ppm; 1200x600dpi; 8Mb, USB.

BH t¹i h·ng

125

SAMSUNG- 3050

A4; Print 28ppm, 1200dpi, 16Mb, USB.

BH t¹i h·ng

285

SAMSUNG- 3470D

A4; Print 33ppm, 1200x1200dpi, 32Mb(Max288Mb), USB. In 2 mÆt

SAMSUNG- 3471ND

A4; Print 33ppm,1200x1200dpi, 32Mb(Max288Mb), USB. Network, In 2 mÆt.

Brother HL-2140

A4; 20ppm; 600X2400dpi, 8Mb, USB

BH t¹i h·ng

117

Brother HL-2070N

A4; 20ppm; 600X2400dpi, 16Mb, USB, tÝch hîp s½n card m¹ng

BH t¹i h·ng

299

Brother HL-5240

A4; 28ppm; 1200X1200dpi, 16Mb, USB.

BH t¹i h·ng

249

Brother HL-5250dN

A4; 28ppm; 1200X1200dpi, 16Mb upto 544Mb, USB, in 2 mÆt tù ®éng, tÝch hîp s½n
card m¹ng.

BH t¹i h·ng

395

BH t¹i h·ng

104

BH t¹i h·ng

1000

A4; 17ppm; 1200dpi; 8Mb. Gi¸ ®· trõ khuyÕn m¹i

BH t¹i h·ng

125

A4; 15ppm; 1200dpi; 2Mb.

BH t¹i h·ng

105
213

BH t¹i h·ng

296
250

BH t¹i h·ng

390
340

Order

Order
Order

M¸y IN LASER §A CHøC N¡NG (Print, Fax, Scan, Photocopy...)
HP- M1319F

A4; Print 1200dpi, 18ppm; 32Mb; Scan; Copy; Fax. USB

BH t¹i h·ng

328

HP- M1522N MFP

A4; Print 1200dpi, 23ppm; 64Mb; Scan; Copy; Network.

BH t¹i h·ng

360

HP- M1522NF MFP

A4; Print 1200dpi, 23ppm; 64Mb; Scan; Copy; Fax, Network.

BH t¹i h·ng

452

SAMSUNG- SCX-4200

A4; Print 600dpi, 18ppm; 8Mb; Scan; Copy,

BH t¹i h·ng

164

SAMSUNG- SCX-4300

A4; Print 600dpi, 18ppm; 8Mb; Scan; Copy,

BH t¹i h·ng

165

SAMSUNG- SF-565PR

A4; Print 600dpi, 17ppm; 8Mb; Scan; Copy; Fax

BH t¹i h·ng

280

SAMSUNG- SCX-4500

A4; Print 600dpi, 16ppm; 8Mb; Scan; Copy. ThiÕt kÕ tinh s¶o.

BH t¹i h·ng

278

SAMSUNG- SCX-4521F

A4; Print 600dpi, 20ppm; 16Mb; Scan; Copy; Fax

BH t¹i h·ng

258

SAMSUNG- SCX-4725FN

A4; Print 1200dpi, 24ppm; 32Mb; Scan; Copy; Fax. Network.

BH t¹i h·ng

350

Brother DCp-7030

A4; Print 2400dpi, 22ppm; 16Mb; Scan; Copy.

BH t¹i h·ng

235

Brother DCp-7040

A4; Print 2400dpi, 22ppm; 16Mb; Scan; Copy. Tù ®éng n¹p b¶n gèc

BH t¹i h·ng

277

Brother MFC-7220

A4; Print 1200dpi, 20ppm; 16Mb; Scan/ Copy/ Fax, nhËn vµ l­u 400 trang khi hÕt giÊy,
quay sè nhanh, göi Fax tõ m¸y tÝnh, tù ®éng n¹p b¶n gèc.

BH t¹i h·ng

262

Brother MFC-7340

A4; Print 2400dpi, 20ppm; 32Mb; Scan/ Copy/ Fax, nhËn vµ l­u 400 trang khi hÕt giÊy,
quay sè nhanh, göi Fax tõ m¸y tÝnh, tù ®éng n¹p b¶n gèc.

BH t¹i h·ng

319

Brother MFC-7420

A4; Print 2400dpi, 20ppm; 16Mb; Scan/ Copy/ Fax, nhËn vµ l­u 400 trang khi hÕt giÊy,
quay sè nhanh, göi Fax tõ m¸y tÝnh, tù ®éng n¹p b¶n gèc.

BH t¹i h·ng

312

Brother MFC-7450

A4; Print 2400dpi, 22ppm; 32Mb; Scan/ Copy/ Fax, nhËn vµ l­u 400 trang khi hÕt giÊy,
quay sè nhanh, göi Fax tõ m¸y tÝnh, tù ®éng n¹p b¶n gèc, göi Fax trong 2 gi©y

BH t¹i h·ng

373

Brother MFC-7840N

A4; Print 2400dpi, 22ppm; 32Mb; Scan/ Copy/ Fax, nhËn vµ l­u 400 trang khi hÕt giÊy,
quay sè nhanh, tù ®éng n¹p b¶n gèc, giao tiÕp USB2.0, cã s½n card m¹ng.

BH t¹i h·ng

427

Brother MFC-8460N

A4; Print 1200dpi, 28ppm; upto 544Mb; Scan; Copy; Fax. Hç trî 40 phÝm t¾t, göi Fax
trùc tiÕp tõ m¸y tÝnh.

BH t¹i h·ng

545

Phóc Anh Computer
A4; Print 1200dpi, 28ppm; 32Mb up 544Mb; Scan/ Copy/ Fax hai mÆt, 40 phÝm t¾t, göi

Brother MFC-8860DN

Fax tõ m¸y tÝnh, kho¸ an toµn, cã card m¹ng.

BH t¹i h·ng

710

PANASONIC mb262

A4; 18ppm; 600dpi, 32Mb, Scan, Copy, USB2.0

BH t¹i h·ng

290

PANASONIC mb772

A4; 18ppm; 600dpi, Scan, Copy, Fax, USB2.0

BH t¹i h·ng

375

CANON MF4122

A4; 20ppm; 600dpi, 32Mb, Scan, Copy, USB2.0

BH t¹i h·ng

260

CANON MF4150

A4; 20ppm; 600dpi, Scan, Copy, Fax, USB2.0

BH t¹i h·ng

414

CANON MF4680

A4; 20ppm; 600dpi, Scan, Copy, Fax, USB2.0, cã chøc n¨ng in 2mÆt

BH t¹i h·ng

615

CANON MF5750

A4; 20ppm; 600dpi, 64Mb, Scan, Copy, Fax, USB2.0

BH t¹i h·ng

520

CANON MF5770

A4; 20ppm; 600dpi, 64Mb, Scan, Copy, Fax, USB2.0, PC fax, in m¹ng

BH t¹i h·ng

650

samsung- CLP-300N

A4; 16ppm Black; 4ppm Color; 2400x600dpi; 64Mb, USB, Network.

BH t¹i h·ng

285

samsung- CLP-350N

A4; 9ppm Black; 5ppm Color; 2400x600dpi; 128Mb, USB, Network.

BH t¹i h·ng

385

samsung- CLP-610ND

A4; 20ppm Black; 20ppm Color; 2400x600dpi; 128Mb (Max 384Mb), USB, Network, In 2
mÆt.

BH t¹i h·ng

675

HP- 1600

A4; 8ppm Black; 8ppm Color; 600x600dpi; 16Mb, USB.

Order

385

HP- 2605

A4; 12ppm Black; 10ppm Color; 600x600dpi; 64Mb (upto 320Mb), USB

BH t¹i h·ng

435

HP- 2605DN

A4; 12ppm Black; 10ppm Color; 600x600dpi; 64Mb (upto 320Mb), USB, LAN, in 2 mÆt.

BH t¹i h·ng

530

HP- CP1515N

A4; 12ppm Black; 8ppm Color; 600x600dpi; 96Mb, USB, LAN.

BH t¹i h·ng

436

HP- CM1015 MFP

A4; 12ppm Black; 8ppm Color; 600x600dpi; 96Mb, USB.

BH t¹i h·ng

620

HP- 3600N

A4; 17ppm Black; 12ppm Color; 600x600dpi; 64Mb, in Network.

BH t¹i h·ng

770

HP- 3505

A4; 16ppm Black; 16ppm Color; 600dpi; 64Mb.

BH t¹i h·ng

881

HP- 3800

A4; 21ppm Black; 21ppm Color; 1200dpi; 64Mb.

BH t¹i h·ng

868

HP- 5550

A3; 28ppm Black; 27ppm Color; 600x3600dpi; 160Mb.

BH t¹i h·ng

3225

EPSON- C1100

A4; 24ppm Black; 5ppm Color; 600dpi; 96Mb.

BH t¹i h·ng

598

EPSON- C1100N

A4; 24ppm Black; 5ppm Color; 600dpi; 96Mb, LAN 10/100Mbps.

BH t¹i h·ng

788

Brother DCP-9040CN
(§a chøc n¨ng)

A4; Print 2400dpi, 20ppm; 64Mb; Scan 19200dpi; Copy 16ppm, LCD, USB, cã s½n card
m¹ng, tù ®éng n¹p b¶n gèc.

BH t¹i h·ng

788

Brother MFC-9440CN
(§a chøc n¨ng)

A4; Print 2400dpi, 20ppm; 64Mb up to 576Mb; Scan; Copy; Fax, l­u 400 trang khi hÕt
giÊy, quay sè nhanh, hç trî 16 phÝm t¾t, USB2.0, cã s½n card m¹ng, tù ®éng n¹p b¶n
gèc.

BH t¹i h·ng

1029

Brother MFC-9840CDW
(§a chøc n¨ng)

A4; Print 2400dpi, 20ppm; 128Mb up to 640Mb; Scan; Copy; Fax, l­u 400 trang khi hÕt
giÊy, quay sè nhanh, hç trî 40 phÝm t¾t, USB2.0, cã s½n card m¹ng Wireless, tù ®éng
n¹p b¶n gèc. In, Scan, Copy, Fax hai mÆt.

BH t¹i h·ng

1221

M¸y in Laser mµu

M¸y in PHUN mµu
CANON- IP1300

A4; 14ppm Black; 11ppm Color; 4800dpi; USB, (chØ kÌm mùc mµu) tÆng thªm hép mùc
®en.

CANON- IP1880

A4; 20ppm Black; 16ppm Color; 4800dpi; USB

BH t¹i h·ng

58

CANON- IP2200

A4; 22ppm Black; 17ppm Color; 4800dpi; USB, chØ kÌm mùc mµu

BH t¹i h·ng

98

CANON- IP3500

A4; 25ppm Black; 17ppm Color; 4800dpi; USB, in trùc tiÕp tõ camera

BH t¹i h·ng

99

CANON- IP4200

A4; 19ppm Black; 15ppm Color; 9600dpi; USB

BH t¹i h·ng

110

CANON- IP90

A4; 16ppm Black; 12ppm Color; 4800dpi, Pin + X¹c

Order

358

EPSON- T11

A4; 22ppm Black; 13ppm color; 5760dpi, USB, (sö dông 4 hép mùc rêi)

BH t¹i h·ng

62

EPSON- C110

A4; 37ppm Black, 20ppm Color, 5760dpi; USB. (sö dông 4 hép mùc rêi)

BH t¹i h·ng

115

EPSON- R230

A4; 15ppm black,15ppm color; 5760dpi, 6 mµu

Order

190

EPSON- R290

A4; 37ppm black,38ppm color; 5760dpi, 6 mµu

EPSON- R290

A4; 37ppm black,38ppm color; 5760dpi, 6 mµu

BH t¹i h·ng

210

EPSON- 1390

A3; 15ppm; 5760x1440dpi, USB, in khæ A4 trong 111gi©y(ë 720x720)

BH t¹i h·ng

415

EPSON- SP-R1900

A3; 12ppm black; 12ppm color; 5760x1440dpi; USB

BH t¹i h·ng

899

HP- 1460

A4; 16ppm Black; 12ppm Color; 1200dpi; USB

BH t¹i h·ng

46

HP- 1560

A4; 16ppm Black; 12ppm Color; 1200dpi; USB

BH t¹i h·ng

50

HP- 5300

A4; 23ppm Black; 18ppm Color; 4800dpi; 4MB

BH t¹i h·ng

150

HP- officejet K5400DN

A4; 12ppm Black; 10ppm Color; 4800dpi; 32MB, tù ®éng ®¶o mËt giÊy

BH t¹i h·ng

206

HP- K7100

A3; 11ppm Black; 8ppm Color; 4800dpi; 32MB, USB

BH t¹i h·ng

280

HP- OFFICEJET PRO K8600

A3; 24ppm Black; 21ppm Color; 4800dpi; 32MB, USB.

BH t¹i h·ng

403

lexmark x1185

A4; 14ppm black; 10.5ppm color; 4800dpi

BH t¹i h·ng

86

44

195

M¸y in PHUN mµu ®a chøc n¨ng (Print, Fax, Scan, Photocopy...)
EPSON- CX5500

A4; 5760 x 1440 dpi; Print: 25ppm; Scan: 1200dpi; copy 4sec, USB.

EPSON- CX5500

A4; 5760 x 1440 dpi; Print: 25ppm; Scan: 1200dpi; copy 4sec, USB.

BH t¹i h·ng

109

90

EPSON- TX200

A4; 5760 x 1440 dpi; Print: 34ppm; Scan: 2400dpi; copy 30ppm, USB, in trµn lÒ, sö dông
c«ng nghÖ mùc in DuraBrite Ultra, in trùc tiÕp tõ thÎ nhí

BH t¹i h·ng

149

Phóc Anh Computer
A4; 5760 x 1440 dpi; Print: 34ppm; Scan: 2400dpi; copy 30ppm, USB, in trµn lÒ, c«ng

EPSON- TX400

nghÖ mùc in DuraBrite Ultra, in trùc tiÕp tõ thÎ nhí, LCD 2.5

BH t¹i h·ng

175

EPSON- CX7300

A4; 5760 x 1440 dpi; Print: 32ppm; Scan: 2400dpi; copy 30ppm, USB, in trµn lÒ, sö dông
c«ng nghÖ mùc in DuraBrite Ultra

New
BH t¹i h·ng

150

EPSON- CX9300 FAX

A4; 5760 x 1440 dpi; Print: 32ppm; Scan: 2400dpi; copy 30ppm, Fax, USB, in trµn lÒ,
mµn h×nh 2.5", in trùc tiÕp tõ thÎ nhí, bé phËn load giÊy tù ®éng.

BH t¹i h·ng

245

EPSON- RX610

A4; 5760 x 1440 dpi; Print: 38ppm; Scan: 2400dpi; copy 37ppm, kÕt nèi USB, hång
ngo¹i, bluetooth. In ®Üa CD/DVD, mµn h×nh 2.5", in trùc tiÕp tõ thÎ nhí, in trùc tiÕp trªn
®Üa CD/DVD, sö dông c«ng nghÖ mùc in míi.

BH t¹i h·ng

310

lexmark x1290

A4; 17ppm; 4800dpi

CANON- MP145

A4; Print: 20ppm; 4800dpi; Scan:1200dpi; Copy:22ppm, USB

BH t¹i h·ng

CANON- MP160

A4; Print: 55s/p; 4800dpi; Scan:1200dpi; Copy:22ppm, USB

BH t¹i h·ng

99

CANON- MX308

A4; Print: 22ppm; 4800dpi; Scan:1200dpi; Copy:22p/m, Fax, USB.

BH t¹i h·ng

132

CANON- MP460

A4; Print: 55s/p; 4800dpi; Scan:2400dpi; Copy:22p/m, USB, in tõ thÎ nhí

BH t¹i h·ng

154

CANON- MX318

A4; Print: 22ppm; 4800dpi; Scan:1200dpi; Copy:22p/m, Fax tõ PC, USB.

BH t¹i h·ng

159

CANON- MP520

A4; Print: 30p/m; 4800dpi; Scan:2400dpi; Copy:30p/m, USB, in trùc tiÕp tõ thÎ nhí, in
nh·n ®Üa, LCD 2.0

BH t¹i h·ng

177

HP- Officejet 4355

A4; 1200dpi; Print: 30ppm; Scan: 1200dpi; Fax: 33.6kb, USB, 16Mb.

BH t¹i h·ng

152

Brother DCP-145C

A4; Print: 22ppm color; 1200x6000dpi; Scan:2400dpi; Copy:5ppm color, 32Mb, in trùc
tiÕp tõ USB.

BH t¹i h·ng

98

Brother DCP-135C

A4; Print: 20ppm color; 1200x6000dpi; Scan:2400dpi; Copy:18ppm, 16Mb, in ¶nh trùc
tiÕp tõ nhiÒu lo¹i thÎ nhí.

Order

Brother DCP-350C

A4; Print: 20ppm color; 1200x6000dpi; Scan:2400dpi; Copy:20ppm, LCD 2inch, USB, in
¶nh trùc tiÕp tõ nhiÒu lo¹i thÎ nhí.

BH t¹i h·ng

138

Brother DCP-330C

A4; Print: 20ppm color; 1200x6000dpi; Scan:2400dpi; Copy:18ppm, LCD 2inch, in ¶nh
trùc tiÕp tõ nhiÒu lo¹i thÎ nhí.

BH t¹i h·ng

150

Brother MFC-260C

A4; Print: 20ppm color; 1200x6000dpi; Scan:2400dpi; Copy:18ppm, in ¶nh trùc tiÕp tõ
thÎ nhí, göi fax trùc tiÕp tõ m¸y tÝnh.

BH t¹i h·ng

138

Brother MFC-3360C

A4; Print: 20ppm color; 1200x6000dpi; Scan:2400dpi; Copy:18ppm, in ¶nh trùc tiÕp tõ
thÎ nhí, göi fax trùc tiÕp tõ m¸y tÝnh, ®iÖn tho¹i.

BH t¹i h·ng

190

Brother DCP-540CN

A4; Print: 20ppm color; 1200x6000dpi; Scan:2400dpi; Copy:18ppm, LCD 2inch, tù ®éng
n¹p b¶n gèc, in ¶nh trùc tiÕp tõ nhiÒu lo¹i thÎ nhí.

BH t¹i h·ng

220

Brother mFC-665CW

A4; Print: 22ppm color; 1200x6000dpi; Scan: 2400dpi; Copy: 18ppm; Fax mµu, LCD 2.5",
tù ®éng n¹p b¶n gèc, 32Mb, in ¶nh trùc tiÕp tõ nhiÒu lo¹i thÎ nhí, tù ®éng tr¶ lêi ®iÖn
tho¹i, cã s½n card m¹ng Wireless chuÈn b/g.

BH t¹i h·ng

229

Brother mFC-685CW

A4; Print: 25ppm color; 1200x6000dpi; Scan: 2400dpi; Copy: 20ppm; Fax mµu, LCD 3.3",
tù ®éng n¹p b¶n gèc, 32Mb, in ¶nh trùc tiÕp tõ nhiÒu lo¹i thÎ nhí, tù ®éng tr¶ lêi ®iÖn
tho¹i, cã s½n card m¹ng Wireless chuÈn b/g.

BH t¹i h·ng

277

EPSON- LX-300+II

A4; 9 pin; 144 x 240 dpi; 337 cps

BH t¹i h·ng

190

EPSON- LQ-300

A4; 24 pin; 360 x 360 dpi; 300 cps

BH t¹i h·ng

210

EPSON- LQ-590

A4; 24 pin, 1 b¶n chÝnh, 4 b¶n sao, 440 ký tù/gi©y, LPT1

BH t¹i h·ng

421

EPSON- LQ-680 Pro

A4; 24 pin, 1 b¶n chÝnh, 5 b¶n sao, 413 ký tù/gi©y (10cpi)

BH t¹i h·ng

590

EPSON- FX-2175

A3; 9 pin; 360 x 360 dpi; 476 cps USB & LPT

BH t¹i h·ng

435

EPSON- LQ-2090

A3; 24 pin; 360 x 360 dpi; 400 cps

BH t¹i h·ng

593

EPSON- LQ-2180

A3; 24 pin; 360 x 360 dpi; 480 cps

BH t¹i h·ng

710

EPSON- DLQ-3500

A3; 24 pin, 1 b¶n chÝnh, 7 b¶n sao, 550 ký tù/gi©y, in th« (10cpi)

BH t¹i h·ng

1795

EPSON- DFX-9000

A3; 9 pin, 1 b¶n chÝnh, 9 b¶n sao, 1550 ký tù/gi©y, in th« (10cpi)

BH t¹i h·ng

3180

BH t¹i h·ng

3628

BH t¹i h·ng

6590

75
92

M¸y in kim

M¸y in khæ lín (m¸y vÏ)
Color LFP, up to 42 inch, 1200 x 600dpi, 32MB Memory (160MB Max), HP-GL/2 & HP RTL,
HP Designjet 500 Plus Printer (42
Windows & AutoCAD drivers, roll & sheet feed, automatic cutter, IEEE-1284-compliant
inch) -C7770F
parallel & USB 1.1
HP Designjet 800 Printer (42
inch) - C7780B

Color LFP, up to 42 inch, 2400 x 1200dpi on glossy media, 96MB (160MB Max), 6GB
HDD, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, ADI & Windows drivers, roll & sheet feed, automatic
cutter, 10/100 Base-TX print server.

M¸y in ho¸ ®¬n chuyªn dông
EPSON TMU 220 PD

In kim,1 liªn , xÐ giÊy b»ng tay. GiÊy céng khæ

BH t¹i h·ng

276

EPSON TMU 220 PB

In kim,1 liªn , c¾t giÊy tù ®éng. GiÊy céng khæ

BH t¹i h·ng

306

EPSON TMU 220 PA

In kim, 2 liªn, c¾t tù ®éng, cã bé phËn cuèn giÊy l­u. GiÊy céng khæ

BH t¹i h·ng

336

EPSON TMU295 P-081

In kim, ho¸ ®¬n khæ nhá(80Wx69L ®Õn 182Wx257L), 3 liªn. GiÊy rêi

BH t¹i h·ng

446

EPSON TMU590 P-081

In kim, ho¸ ®¬n khæ lín(70Wx70L ®Õn 210Wx297L), 5 liªn. GiÊy rêi

BH t¹i h·ng

580

EPSON TML90-041

In nhiÖt, m¸y in 2 trong 1, cã thÓ in tem nh·n hoÆc in ho¸ ®¬n

BH t¹i h·ng

524

Epson- V30

A4; 3200x9600dpi; 48bit, USB

BH t¹i h·ng

101

Epson- V200 PHOTO

A4; 4800x9600dpi; scan film d­¬ng b¶n 84gi©y, ©m b¶n 103gi©y, USB

BH t¹i h·ng

150

Scaner (M¸y quÐt)

Epson- V350
PHOTO
Phóc
Anh

A4; 4800x9600dpi; 48bit; scan film; USB, bé phËn tiÕp nhËn film tù ®éng
Computer

BH t¹i h·ng

236

Epson- PER 4990

A4; 4800x9600dpi; scan film ©m b¶n, d­¬ng b¶n; USB, IEEE1394

BH t¹i h·ng

360

Epson- V500

A4; 6400x9600dpi; scan film ©m b¶n, d­¬ng b¶n; USB.

BH t¹i h·ng

370

Epson- 4490 PHOTO

A4; 4800x9600dpi; scan film ©m b¶n, d­¬ng b¶n; USB

BH t¹i h·ng

340

Epson- 4490 Office

A4; 4800x9600dpi; scan film; USB, bé phËn n¹p vµ quÐt tµi liÖu tù ®éng

BH t¹i h·ng

440

Epson- V700

A4; 4800x9600dpi; Dual Lens; scan film; USB, IEEE1394

BH t¹i h·ng

615

Epson- GT-1500

A4; 1200x2400dpi; USB, scan 2 mÆt tù ®éng, bé phËn ®¶o giÊy, bé phËn tiÕp nhËn tµi
liÖu tù ®éng, tù ®éng chän card m¹ng.

BH t¹i h·ng

560

Epson- GT-2500

A4; 1200x1200dpi; USB, scan 2 mÆt tù ®éng, bé phËn ®¶o giÊy, bé phËn tiÕp nhËn tµi
liÖu tù ®éng, tù ®éng chän card m¹ng.

BH t¹i h·ng

830

Epson- GT-15000

A3; 600x1200dpi; 48bit mµu, USB, SCSI, tuú chän IEEE, Network

BH t¹i h·ng

1580

Epson- 10000XL

A3; 2400x4800dpi; USB, FireWire

BH t¹i h·ng

3225

HP- G2410

A4; 1200dpi optical; 9600 dpi enhanced, 48bit; USB

BH t¹i h·ng

82.5

HP- G3010

A4; 4800x9600dpi optical; USB

BH t¹i h·ng

127

HP- 4850

A4; 4800dpi optical; 48bit; scan film; USB, 4.6Kg

Order

206

HP- G4010

A4; 4800dpi optical; 96bit; scan film, copy; USB, 4.4Kg

BH t¹i h·ng

218

HP- G4050

A4; 4800dpi optical; 96bit; scan film, copy; USB, 5.3Kg

BH t¹i h·ng

281

HP- 8300

A4; 4800dpi optical; Edit text 48bit; scan film; USB, SCSI, Email

BH t¹i h·ng

464

HP- 5590

A4; 2400x2400dpi optical; 48bit; scan film; USB

BH t¹i h·ng

465

HP- N6010

A4; 600x600dpi optical; 48bit, 18ppm, copy, USB

BH t¹i h·ng

493

HP- 7800

A4; 1200x1200dpi optical; 48bit, 25ppm, copy, scan film, USB

BH t¹i h·ng

760

HP- 8270

A4; 4800x4800dpi optical; 48bit, 25ppm, copy, scan film, USB

BH t¹i h·ng

825

CANON- 4400F

A4; 4800x9600dpi optical, Scan film/ Copy/ File/ Email; USB

GENIUS 1200TA

A4 USB (1200x2400 nội suy đến 24,000dpi, màu 48bit, TPA quÐt nhiều h×nh 1 lóc),
Scan film.

72

GENIUS HR2400TA Slim

A4;USB (2400x4800 nội suy đến 65,000dpi), màu 48bit, Scan film

85

GENIUS HR8 Slim

A4;USB (2400x4800 nội suy đến 24,000dpi, TPA quÐt nhiều h×nh 1 lóc)

Santak TG500

C«ng suÊt 500VA

BH t¹i h·ng

40

Santak TG1000

C«ng suÊt 1000VA

BH t¹i h·ng

95

Santak Blazer -E

C«ng suÊt 600VA -Kh«ng cã cæng RS 232

BH t¹i h·ng

66

Santak Blazer

C«ng suÊt 600VA

BH t¹i h·ng

69

Santak Blazer -E

C«ng suÊt 800VA -Kh«ng cã cæng RS 232

BH t¹i h·ng

77

Santak Blazer

C«ng suÊt 800VA

BH t¹i h·ng

88

Santak Blazer -E

C«ng suÊt 1000VA -Kh«ng cã cæng RS 232

BH t¹i h·ng

127

Santak Blazer

C«ng suÊt 1000VA

BH t¹i h·ng

136

Santak Blazer -E

C«ng suÊt 1400VA -Kh«ng cã cæng RS 232

BH t¹i h·ng

141

Santak Blazer

C«ng suÊt 1400VA

BH t¹i h·ng

150

Santak Blazer -E

C«ng suÊt 2000VA -Kh«ng cã cæng RS 232

BH t¹i h·ng

174

Santak Blazer

C«ng suÊt 2000VA

BH t¹i h·ng

190

Santak online

C«ng suÊt 1000VA W/ Software, t­¬ng thÝch tèt víi m¸y ph¸t ®iÖn

BH t¹i h·ng

291

Santak online C1KR

C«ng suÊt 1000VA W/Rack Mount True 19"

BH t¹i h·ng

369

Santak online

C«ng suÊt 2000VA W/ Software, t­¬ng thÝch tèt víi m¸y ph¸t ®iÖn

BH t¹i h·ng

658

Santak online C2KR

C«ng suÊt 2000VA W/Rack Mount True 19"

BH t¹i h·ng

720

Santak online

C«ng suÊt 3000VA W/ Software, t­¬ng thÝch tèt víi m¸y ph¸t ®iÖn

BH t¹i h·ng

930

Santak online C3KR

C«ng suÊt 3000VA W/Rack Mount True 19"

BH t¹i h·ng

1098

Santak online C6KR

C«ng suÊt 6000VA W/Rack Mount True 19"

BH t¹i h·ng

1928

Santak online 6K(E)

C«ng suÊt 6000VA W/ Software (kh«ng cã chøc n¨ng kÕt nèi song song)

BH t¹i h·ng

1789

Santak online C6K

C«ng suÊt 6000VA W/ Software, t­¬ng thÝch tèt víi m¸y ph¸t ®iÖn

BH t¹i h·ng

1948

Santak online 10K(E)

C«ng suÊt 10.000VA W/ Software (kh«ng cã chøc n¨ng kÕt nèi song song)

BH t¹i h·ng

2839

Santak online C10K

C«ng suÊt 10.000VA W/ Software, t­¬ng thÝch tèt víi m¸y ph¸t ®iÖn

BH t¹i h·ng

3058

EMERSON PS600-AS off-line

C«ng suÊt 600VA

EMERSON ITON PS600-TN

C«ng suÊt 600VA, chèng sÐt. C«ng nghÖ Interactive (æn ¸p)

EMERSON ITON PS1000-TN

C«ng suÊt 1000VA, chèng sÐt. C«ng nghÖ Interactive (æn ¸p)

118

EMERSON GXT1000L-MT

C«ng suÊt 1000VA, chèng sÐt. Double conversion True - On-line, ch­a cã ¾c quy (Cã kh¶
n¨ng më réng thªm nhiÒu ¾c quy), phÇn mÒm

346

130

108

UPS (l­u ®iÖn)

35
65

Phóc Anh Computer
C«ng suÊt 1000VA, chèng sÐt. Double conversion True - On-line, cã phÇn mÒm ®iÒu

EMERSON GXT1000-MT

khiÓu.

Order

390

EMERSON GXT2000-MT

C«ng suÊt 2000VA, chèng sÐt. Double conversion True - On-line, cã phÇn mÒm ®iÒu
khiÓu.

Up Select- ULA

C«ng suÊt 500VA

BH t¹i h·ng

39

Up Select-ULA

C«ng suÊt 750VA

BH t¹i h·ng

56

Up Select- ULA

C«ng suÊt 1000VA

BH t¹i h·ng

95

Up Select-ULA

C«ng suÊt 1500VA

BH t¹i h·ng

152

Up Select-ULA

C«ng suÊt 2000VA

BH t¹i h·ng

179

Up Select-ULA

C«ng suÊt 2500VA

BH t¹i h·ng

218

Up Select-ULN 102 online

C«ng suÊt 1KVA

BH t¹i h·ng

292

Up Select-ULN 202 Online

C«ng suÊt 2KVA

BH t¹i h·ng

579

Up Select-ULN 302 ONline

C«ng suÊt 3KVA

BH t¹i h·ng

653

APC Be500R-AS

C«ng suÊt 500VA

APC

C«ng suÊt 1000VA

210

champion

C«ng suÊt 1000VA

78

650

43

Card TV (CARD dïng ®Ó thu tÝn hiÖu xem TV) (Ch­a VAT)
humax/ COEX TV

USB ®Çu thu kü thuËt sè thu c¸c kªnh truyÒn h×nh kü thuËt sè.

56

Inno DV 650

USB ®Çu thu kü thuËt sè thu c¸c kªnh truyÒn h×nh kü thuËt sè.

58

TAKO 140

ChÊt l­îng tèt, kiÓu d¸ng ®Ñp. Xem ®­îc truyÒn h×nh c¸p.

20

TAKO 210S

TV-Box nhiÒu chøc n¨ng, hç trî truyÒn h×nh c¸p c¸c lo¹i.

39

TV Box

Ext 3488/ 3688/ 2188/ 2488 Gadmei. Xem ®­îc truyÒn h×nh c¸p.

18

TV Box 5811/ 5821

Gadmei, dïng cho mµn LCD 17 & 19", cã loa ngoµI. Xem ®­îc truyÒn h×nh c¸p.

40

Snazzi Video CD

01 AV, 01 S-Video. ChuyÓn tõ ®Çu b¨ng, m¸y quay Digital sang VCD

108

Snazzi- 1600 DVD AViO

PCI, chuyÓn phim tõ b¨ng VHS thµnh file MPEG 2 (S-VCD, DVD)

225

Snazzi-DV.AVIO Pro

Trùc tiÕp nÐn tõ DV sang MPEG, WMV vµ AVI. TÝch hîp IN-OUT, cã cæng composite, SVideo, 1394 thÝch hîp cho mäi nguån ph¸t

340

Colovis CVC 2010

§é ph©n gi¶i 1.3M pixels, chÊt l­îng ®Ñp, h×nh kh«ng giËt.

14

Colovis U1009

§é ph©n gi¶i cao, chÊt l­îng h×nh ¶nh ®Ñp, h×nh kh«ng giËt.

20

TAKO-01

§é ph©n gi¶i cao, râ nÐt, h×nh kh«ng rung ®éng, 6 m¾t hång ngo¹i

13

TAKO-07

§é ph©n gi¶i 1.3M pixels, cã mic ®i kÌm, kiÓu d¸ng ngé nghÜnh

14

TAKO-09

§é ph©n gi¶i 1.3M pixels, kiÓu d¸ng rÊt ®Æc biÖt

14

TAKO-08

3ch©n ®øng, chÝp hç trî card mµn h×nh, ¶nh Zoom cã ®é nÐt cao

15

TAKO-10

ChÊt l­îng ®Ønh cao 1.3Mp, râ nÐt, ¶nh Zoom cã cã ®é nÐt cao

17

nimbus vista

ChÊt l­îng mµu thËt, h×nh kh«ng giËt.

20

Logitech quickcam go

Nhá, gän rÊt ®Ñp vµ nhiÒu tÝnh n¨ng

28

Logitech quickcam Messenger

Nhá, gän rÊt ®Ñp vµ nhiÒu tÝnh n¨ng

35

Logitech Zoom/ Pro 4000

Zoom Digital, phÇn mÒm ®a chøc n¨ng

36

Logitech quickcam chat

Nhá, gän rÊt ®Ñp vµ nhiÒu tÝnh n¨ng

36

Logitech quickcam IM

Nhá, gän rÊt ®Ñp vµ nhiÒu tÝnh n¨ng

43

Logitech STX

RÊt dÔ sö dông, h×nh ¶nh râ nÐt víi nhiÒu tÝnh n¨ng

56

Logitech quickcam dulux

Nhá, gän rÊt ®Ñp vµ nhiÒu tÝnh n¨ng

64

Logitech quickcam pro5000

Nhá, gän rÊt ®Ñp vµ nhiÒu tÝnh n¨ng

92

Logitech quickcam fusion

Nhá, gän rÊt ®Ñp vµ nhiÒu tÝnh n¨ng

102

Live! Cam notebook crative

Nhá, gän rÊt ®Ñp, h×nh ¶nh râ nÐt

29

Live! Cam notebook pro

Nhá, gän rÊt ®Ñp, h×nh ¶nh râ nÐt

58

vista

ChÊt l­îng mµu thËt, h×nh kh«ng giËt.

23

vista im

ChÊt l­îng mµu thËt, h×nh kh«ng giËt.

32

DELUX DLV B36

ChÊt l­îng mµu thËt, h×nh kh«ng giËt.

12

DELUX DLV B08

ChÊt l­îng mµu thËt, h×nh kh«ng giËt.

12

DELUX DLV B30

ChÊt l­îng mµu thËt, h×nh kh«ng giËt.

13

DELUX DLV B31

ChÊt l­îng mµu thËt, h×nh kh«ng giËt, tiÖn dông cho laptop

15

CARD Kü X¶o

Webcam (ch­a vat)

Phóc Anh Computer

headphone (ch­a vat)

V80

D©y v¶i rÊt bÒn, nhá gän thÝch hîp cho c¸c qu¸n Internet

2

002

Nhá gän kiÓu d¸ng ®Ñp rÊt thêi trang

5

tako-ta71

Bé tai nghe hçn hîp, ©m thanh trung thùc, kiÓu d¸ng ®Ñp

4

HS-02N

Bé tai nghe hçn hîp, cã volume control

6

HS-02i

Bé tai nghe hçn hîp, cã volume control, Micro control

7

HS-04A

Bé tai nghe hçn hîp, cã volume control, Lo¹i lín

11

HS-04SU

Bé tai nghe hçn hîp, cã volume control, Lo¹i lín

14

HQ-80 backphone

Bé tai nghe cã volume control, Lo¹i lín

14

HS-150 backphone

Bé tai nghe hçn hîp, cã volume control, Lo¹i lín

15

HP-04 live

Bé tai nghe, cã volume control, giao tiÕp USB, läc tiÕng ån, t¹p ©m

22

HS-400 crEative

Bé tai nghe hçn hîp, cã volume control, Lo¹i lín

27

HS-04U Game

Bé tai nghe hçn hîp, volume control, mic, giao tiÕp USB, läc tiÕng ån

45

nansin

D©y v¶I, quai ®eo chÊt liÖu mÒm, ch¾c ch¾n khi sö dông

4

somic

Quai ®eo chÊt liÖu mÒm, ch¾c ch¾n khi sö dông

5

OVANN

D©y v¶i rÊt bÒn, kiÓu d¸ng ®Ñp, sang träng, ©m thanh trung thùc

5

logitech indentity

Tai nghe dµnh cho MP3, gän nhÑ nh­ng ©m thanh sèng ®éng, c¶m gi¸c tuyÖt vêi nh­
®øng tr­íc giµn ©m thanh hiÖn ®¹i.

45

genius HS03U

Bé nghe hçn hîp cung cÊp ©m thanh tuyÖt h¶o, cho c¶m gi¸c thùc khi ch¬i game, läc
tiÕng ån.

30

genius HS04U

Bé nghe hçn hîp cung cÊp ©m thanh tuyÖt h¶o, cho c¶m gi¸c thùc khi ch¬i game, giao
tiÕp USB, läc tiÕng ån.

35

genius BT02N

Bé nghe nãi sö dông c«ng nghÖ Bluetooth, b¸n kÝnh ho¹t ®éng 9m, volume control,
next/ back, call. For Mobile phone, PDA, Laptop.

Altec Lansing AHP 625

¢m thanh trung thùc ®­îc thiÕt kÕ 50mm èng nghe neodim, cã thÓ ®iÒu chØnh qua l¹i,
bé tiÕp hîp ®iÒu chØnh ©m thanh trùc tiÕp.

Order

99
67

USB flash DISK
1GB ADATA

USB Flash Disk USB 2.0 (chèng va ®Ëp, chèng thÊm n­íc)

8

1GB ADATA C801/C802

USB Flash Disk USB 2.0, kiÓu d¸ng ®Ñp cã 2 mµu tr¾ng/®en sang träng

8

1GB ADATA PD14/16

USB Flash Disk USB 2.0, mÉu thêi trang, cã h×nh thái son, Ready Boost

11

1GB ADATA S701/S701E

USB Flash Disk USB 2.0, mÉu thêi trang, chèng sèc, Ready Boost

14

2GB ADATA

USB Flash Disk USB 2.0 (chèng va ®Ëp, chèng thÊm n­íc)

10

2GB ADATA C801/C802

USB Flash Disk USB 2.0, kiÓu d¸ng ®Ñp cã 2 mµu tr¾ng/®en sang träng

9

2GB ADATA C803

USB Flash Disk USB 2.0, KiÓu d¸ng thêi trang 2 mµu vµng chanh vµ ®en

10

2GB ADATA PD14/16

USB Flash Disk USB 2.0, mÉu thêi trang, cã h×nh thái son, Ready Boost

14

2GB ADATA S701/S701E

USB Flash Disk USB 2.0, mÉu thêi trang, chèng sèc, Ready Boost

16

2GB ADATA N702

USB Flash Disk USB 2.0, mÉu kim c­¬ng Style, chèng sèc, Ready Boost

19

4GB ADATA

USB Flash Disk USB 2.0 (chèng va ®Ëp, chèng thÊm n­íc)

16

4GB ADATA C801/C802

USB Flash Disk USB 2.0, kiÓu d¸ng ®Ñp cã 2 mµu tr¾ng/®en sang träng

14

4GB ADATA C803

USB Flash Disk USB 2.0, KiÓu d¸ng thêi trang 2 mµu vµng chanh vµ ®en

14

4GB ADATA PD14/16

USB Flash Disk USB 2.0, mÉu thêi trang, cã h×nh thái son, Ready Boost

19

4GB ADATA S701/S701E

USB Flash Disk USB 2.0, mÉu thêi trang, chèng sèc, Ready Boost

22

4GB ADATA N702

USB Flash Disk USB 2.0, mÉu kim c­¬ng Style, chèng sèc, Ready Boost

26

8GB ADATA C801/C802

USB Flash Disk USB 2.0, kiÓu d¸ng ®Ñp cã 2 mµu tr¾ng/®en sang träng

22

8GB ADATA C803

USB Flash Disk USB 2.0, KiÓu d¸ng thêi trang 2 mµu vµng chanh vµ ®en

22

8GB ADATA PD14/16

USB Flash Disk USB 2.0, mÉu thêi trang, cã h×nh thái son, Ready Boost

34

8GB ADATA S701/S701E

USB Flash Disk USB 2.0, mÉu thêi trang, chèng sèc, Ready Boost

35

8GB ADATA N702

USB Flash Disk USB 2.0, mÉu kim c­¬ng Style, chèng sèc, Ready Boost

42

16GB ADATA C801

USB Flash Disk USB 2.0, kiÓu d¸ng ®Ñp, mµu tr¾ng trÎ trung

39

16GB ADATA C803

USB Flash Disk USB 2.0, KiÓu d¸ng thêi trang 2 mµu vµng chanh vµ ®en

40

16GB ADATA PD14/16

USB Flash Disk USB 2.0, mÉu thêi trang, cã h×nh thái son, Ready Boost

72

16GB ADATA S701/S701E

USB Flash Disk USB 2.0, mÉu thêi trang, chèng sèc, Ready Boost

78

16GB ADATA N702

USB Flash Disk USB 2.0, mÉu kim c­¬ng Style, chèng sèc, Ready Boost

84

32GB ADATA C801

USB Flash Disk USB 2.0, kiÓu d¸ng ®Ñp, mµu tr¾ng trÎ trung

75

1GB Apacer

USB Flash Disk USB 2.0

5

2GB Apacer

USB Flash Disk USB 2.0

6.5

1GB sandisk

USB Flash Disk USB 2.0

4

4GB sandisk

USB Flash Disk USB 2.0, mµu ®á

1GB KINGSTON

USB Flash Disk USB 2.0

11
5

2GB KINGSTON
Phóc

USB Flash Disk USB 2.0
Anh Computer

6

4GB KINGSTON

USB Flash Disk USB 2.0

11.5

8GB KINGSTON

USB Flash Disk USB 2.0

23

1GB TRANSCEND

USB Flash Disk USB 2.0

4.5

2GB TRANSCEND

USB Flash Disk USB 2.0

5.5

2GB TRANSCEND V90C

USB Flash Disk USB 2.0, thiÕt kÕ rÊt thêi trang nh­ mét mãn ®å trang søc

2GB TRANSCEND V85

USB Flash Disk USB 2.0, thiÕt kÕ rÊt thêi trang, vá inox bãng

13

4GB TRANSCEND V85

USB Flash Disk USB 2.0, thiÕt kÕ rÊt thêi trang, vá inox bãng

20

4GB TRANSCEND V90C

USB Flash Disk USB 2.0, thiÕt kÕ rÊt thêi trang nh­ mét mãn ®å trang søc

18

4GB TRANSCEND

USB Flash Disk USB 2.0

9.5

8GB TRANSCEND

USB Flash Disk USB 2.0

22

16GB TRANSCEND

USB Flash Disk USB 2.0

50

1GB KINGmax

USB Flash Disk USB 2.0 (chèng thÊm n­íc, chèng va ®Ëp)

1GB KINGmax

USB Flash Disk USB 2.0 - Super Stick (Siªu máng, nh­ sim ®iÖn tho¹i)

2GB KINGmax

USB Flash Disk USB 2.0 (chèng thÊm n­íc, chèng va ®Ëp)

10

2GB KINGmax

USB Flash Disk USB 2.0 - Super Stick (Siªu máng, nh­ sim ®iÖn tho¹i)

11

4GB KINGmax

USB Flash Disk USB 2.0 (chèng thÊm n­íc, chèng va ®Ëp)

15

4GB KINGmax

USB Flash Disk USB 2.0 - Super Stick (Siªu máng, nh­ sim ®iÖn tho¹i)

16

8GB KINGmax

USB Flash Disk USB 2.0 (chèng thÊm n­íc, chèng va ®Ëp)

26

8GB KINGmax

USB Flash Disk USB 2.0 - Super Stick (Siªu máng, nh­ sim ®iÖn tho¹i)

29

16GB KINGmax

USB Flash Disk USB 2.0

58

1GB jvj A1

USB Flash Disk USB 2.0. (chèng thÊm n­íc, chèng va ®Ëp)

9.5

1GB jvj r2

USB Flash Disk USB 2.0. (chèng thÊm n­íc, chèng va ®Ëp)

9.5

2GB jvj A1

USB Flash Disk USB 2.0. (chèng thÊm n­íc, chèng va ®Ëp)

13.5

2GB jvj r2

USB Flash Disk USB 2.0. (chèng thÊm n­íc, chèng va ®Ëp)

13.5

4GB jvj A1

USB Flash Disk USB 2.0. (chèng thÊm n­íc, chèng va ®Ëp)

28

11.5

7
8

USB flash MP3
CREATIVE
1gb MUVO V100

USB Flash Driver + MP3/ WMA + Ghi ©m + FM, LCD

52

2gb MUVO T200

USB Flash Driver + MP3/ WMA + Ghi ©m + FM, LCD

88

2gb zen stone plus

USB Flash Driver + MP3/ WMA + Ghi ©m + FM, Blue OLED

95

2gb zen

USB Flash Driver + MP3/ WMA + Video MSPEG WMV9, LCD

148

4gb zen

USB Flash Driver + MP3/ WMA + Video MSPEG WMV9, LCD

188

8gb zen

USB Flash Driver + MP3/ WMA + Video MSPEG WMV9, LCD

210

Transcend
2GB T.SONIC 650

USB Flash Driver + MP3 + Ghi ©m, LCD mÇu, pin x¹c

65

2GB T.SONIC 820

USB Flash Driver + MP3 + Ghi ©m, LCD mÇu, pin x¹c

71

2GB T.SONIC 840

USB Flash Driver + MP3 + Ghi ©m, LCD mÇu, pin x¹c

75

4GB T.SONIC 650

USB Flash Driver + MP3 + Ghi ©m, LCD mÇu, pin x¹c

85

4GB T.SONIC 840

USB Flash Driver + MP3 + Ghi ©m, LCD mÇu, pin x¹c

89

4GB T.SONIC 850

USB Flash Driver + MP3 + Ghi ©m, LCD mÇu, pin x¹c

89

4GB T.SONIC 820

USB Flash Driver + MP3 + Ghi ©m, LCD mÇu, pin x¹c

92

4GB T.SONIC 630

USB Flash Driver + MP3 + Ghi ©m, LCD mÇu, pin x¹c

95

512MB X5

USB Flash Driver + MP3 + Ghi ©m + FM, Pin x¹c, mµn h×nh 7 mµu

34

1GB X5

USB Flash Driver + MP3 + Ghi ©m + FM, Pin x¹c, mµn h×nh 7 mµu

44

1GB X8 TF

USB Flash Driver + MP3 + Ghi ©m + FM + Play TEXT, hç trî thÎ Micro SD vµ Tran Flash,
Pin Lion, vá chèng x­íc, 2 Audio out.

48

1Gb M25

USB Flash Driver, MP3 + xem phim ®Þnh d¹ng MTV, khe c¾m thÎ nhí

58

2GB X8 TF

USB Flash Driver + MP3 + Ghi ©m + FM + Play TEXT, hç trî thÎ Micro SD vµ Tran Flash,
Pin Lion, vá chèng x­íc, 2 Audio out.

58

USB Flash Driver + MP3 + Ghi ©m, LCD

44

JVJ

JXD
512MB JXD 857

phô kiÖn
Tai nghe Ipod

3

Anh Computer
Tai nghe EPPhóc
220 Crative
6 màu

22

Bé x¹c Pin MP3 (Pin 2A; 3A)

3

vá thay thÕ cho MP3 Creative
zen v silicon skin

Tr¾ng hoÆc ®en

13

zen stone silicon skin

§en, xanh, hång

10

zen stone plus silicon skin

12

zen stone plus keychain case

13

zen neeon2 stik-on j-pop b

13

zen stone plus wrisband

19

USB flash MP4 (ch­a vat)
1GB Jvj M8 Camera

USB Flash Driver+Camera Zoom 4x+Videoplayer+MP3+FM+Xem video ®Þnh d¹ng MP4,
xem file ¶nh, hç trî thÎ nhí SD/MMC, LCD 2.0

73

1Gb jvj M3 touch

MP4/ nhiÒu ®Þnh d¹ng file nh¹c, FM, Play text, c¶m øng, hç trî thÎ SD

63

2Gb jvj M3 touch

MP4/ nhiÒu ®Þnh d¹ng file nh¹c, FM, Play text, c¶m øng, hç trî thÎ SD

73

M¸y ghi ©m chuyªn nghiÖp
Jvj
1Gb DVR 871

USB Flash Driver, MP3, thiÕt bÞ ghi ©m, cã loa ngoµI, läc ©m tèt

1Gb DVR 950

USB Flash Driver, MP3, thiÕt bÞ ghi ©m chuyªn nghiÖp, cã loa ngoµI

Order

58
84

SAFA
512Mb DVR M520F

USB Flash Driver, thiÕt bÞ ghi ©m chuyªn nghiÖp

108

512Mb DVR R300M

USB Flash Driver, MP3, thiÕt bÞ ghi ©m chuyªn nghiÖp, läc ©m tèt

110

1Gb Compact

Flash (CF card) Kingston/ Transcend/ Sandisk

16

2Gb Compact

Flash (CF card) Kingston/ Transcend/ Adata/ Sandisk

22

256MB SD/ SD MINI

SD Card Transcend/ Kingston/ Adata/ Kingmax

1GB Mobile

MMC card Transcend/ Kingston/ Adata

512MB Memory Stick

Pro Duo Sony, thÎ ng¾n

1GB Memory Stick

Pro Duo Sony, thÎ ng¾n

11

2GB Memory Stick

Pro Duo Sony, thÎ ng¾n

17.5

memory card - Card Reader (thÎ nhí - §Çu ®äc thÎ nhí)

4GB Memory Stick
1GB Secure Digital

2Gb Secure Digital
Mini

4GB Secure Digital
4Gb Secure Digital

12
10.5

Pro Duo Sony, thÎ ng¾n
Mini

1Gb Secure Digital

2Gb Secure Digital

5

26

Card 80x SD card Adata/ Transcend

11.5

Card 80x SD card Kingston/ Transcend/ Sandisk/ Adata

10

Card 80x SD card Kingston/ Transcend/ Sandisk/ Adata

13.5

Transcend/ Adata

14

Card 80x SD card Kingston/ Transcend/ Sandisk/ Adata/ Turbo

21.5

Transcend/ Adata

26

8Gb Secure Digital

Card 80x SD card Adata/ Transcend/ Kingston/ Sandisk

51

1GB XD Picture Card

XD card Fujifilm/ Oplympus

18

2GB XD Picture Card

XD card Fujifilm/ Oplympus

44

Card reader

29 trong 1 (®äc thÎ sè)

Card reader

35 trong 1 (®äc thÎ sè) sö dông l¾p trªn m¸y Desktop, giao tiÕp USB 2.0

10

Card reader Jupistar

§Çu ®äc thÎ nhí c¾m ngoµi, ®äc ®­îc tÊt c¶ c¸c lo¹i thÎ

9.5

Mini

7

m¸y ¶nh kü thuËt sè
CANON (Tất cả các máy ảnh CANON đều được tặng thẻ SD 1GB + Túi da. Riêng IXY 910IS được tặng thẻ SD 2Gb)
A460

5.0 Mega pixel, Zoom 4x, LCD 2.0", Pin AAA

BH t¹i h·ng

200

A470

7.1 Mega pixel, Zoom 3x, LCD 2.5", Pin AAA

BH t¹i h·ng

198

A580

8.0 Mega pixel, Zoom 4x, LCD 2.5", Pin AAA

BH t¹i h·ng

249

A650

10.0 Mega pixel, Zoom 6x, LCD 2.5", Pin AAA

Order

420

A570 IS

7.1 Mega pixel, Zoom 4x, LCD 2.5", Pin AAA

BH t¹i h·ng

249

A590 IS

8.0 Mega pixel, Zoom 4x, LCD 2.5", Pin AAA

BH t¹i h·ng

295

A720 IS

8.0 Mega pixel, Zoom 6x, LCD 2.5", Pin AAA

BH t¹i h·ng

290

ixy 910 IS

8.0 Mega pixel, Zoom 3.8x, LCD 3.0", Pin lithium. TÆng thÎ SD 2Gb

New

315

Ixus 80 IS

7.0 Mega pixel, Zoom 3x, LCD 2.5", Pin lithium

Order

320

Ixus 85 IS

Phóc Anh Computer
10.0 Mega pixel, Zoom 3x, LCD 2.5", Pin lithium

BH t¹i h·ng

380

Ixus 90 IS

10.0 Mega pixel, Zoom 3x, LCD 3.0", Pin lithium

BH t¹i h·ng

439

ixus 950 IS

8.0 Mega pixel, Zoom 4x, LCD 2.5", Pin lithium.

ixus 860 IS

8.0 Mega pixel, Zoom 3.8x, LCD 3.0", Pin lithium.

ixus 960 IS

BH t¹i h·ng

370

BH t¹i h·ng

440

12.1 Mega pixel, Zoom 3.7x, LCD 2.5", Pin lithium.

BH t¹i h·ng

475

SX 100

8.0 Mega pixel, Zoom 10x, LCD 2.5", Pin AAA

BH t¹i h·ng

380

S5 IS

8.0 Mega pixel, Zoom 12x, LCD 2.5", Pin AAA

BH t¹i h·ng

548

G9

12.1 Mega pixel, Zoom 6x, LCD 3.0", Pin lithium

BH t¹i h·ng

617

EOS 400D (Body)

10.1 Mega pixel, LCD 2.5", Pin lithium

BH t¹i h·ng

780

EOS 400D (KIT)

10.1 Mega pixel, èng kÝnh rêi EF-S 18-55, LCD 2.5", Pin lithium(gi¸ ®· kÌm èng kÝnh)

BH t¹i h·ng

875

EOS 450D (Body)

12.2 Mega pixel, LCD 3.0", Pin lithium

BH t¹i h·ng

921

EOS 450D (kit)

12.2 Mega pixel, èng kÝnh rêi EF-S 18-55, LCD 3.0", Pin lithium(gi¸ ®· kÌm èng kÝnh)

BH t¹i h·ng

1025

EOS 40D (BODY)

10.1 Mega pixel, LCD 3.0", Pin lithium

BH t¹i h·ng

1223

EOS 40D (KIT)

10.1 Mega pixel, èng kÝnh rêi EF-S 18-55 IS, LCD 3.0", Pin lithium

BH t¹i h·ng

1310

EOS 40D With EF-S 17-85IS

10.1 Mega pixel, èng kÝnh rêi EF-S 18-55 IS, LCD 3.0", Pin lithium

BH t¹i h·ng

1775

EOS 5D (BODY)

12.8 Mega pixel, LCD 2.5", Pin lithium

BH t¹i h·ng

2840

EOS 1D Mark III

10.1 Mega pixel, Bé xö lý h×nh ¶nh kÐp “DIGIC III”, LCD 3.0", Pin lithium

BH t¹i h·ng

5535

DSC - s730

7.2 Mega pixel, Zoom 3x, LCD 2.4", Pin AAA.

BH t¹i h·ng

172

DSC - s750

7.2 Mega pixel, Zoom 3x, LCD 2.5", Pin lithium.

BH t¹i h·ng

190

DSC - T2

8.1 Mega pixel, Zoom 3x, LCD 2.7", Pin lithium.

BH t¹i h·ng

427

DSC - T70

8.1 Mega pixel, Zoom 3x, LCD 3.0", Pin lithium.

BH t¹i h·ng

391

DSC - T300

10.1 Mega pixel, Zoom 5x, LCD 3.5", Pin lithium. Mµn hinfh c¶m øng

BH t¹i h·ng

445

DSC - W110

7.2 Mega pixel, Zoom 4x, LCD 2.5", Pin lithium.

BH t¹i h·ng

233

DSC - W120

7.2 Mega pixel, Zoom 4x, LCD 2.5", Pin lithium.

BH t¹i h·ng

231

DSC - W130

8.1 Mega pixel, Zoom 4x, LCD 2.5", Pin lithium.

BH t¹i h·ng

273

DSC - W150

8.1 Mega pixel, Zoom 5x, LCD 2.7", Pin lithium.

BH t¹i h·ng

330

DSC - W170

10.1 Mega pixel, Zoom 5x, LCD 2.7", Pin lithium.

BH t¹i h·ng

356

DSC - W300

13.6 Mega pixel, Zoom 3x, LCD 2.5", Pin lithium.

BH t¹i h·ng

400

DSC - H10

8.1 Mega pixel, Zoom 10x, LCD 3.0", Pin lithium.

BH t¹i h·ng

380

DSC - H50

9.1 Mega pixel, Zoom 15x, LCD 3.0", Pin lithium.

BH t¹i h·ng

515

SONY

FUJIFILM (Tất cả các máy ảnh FUJIFILM đều được tặng bao đựng máy ảnh + Thẻ nhớ SD 1Gb)
Finepix A850

8.1 Mega pixel, Zoom 3.0x, LCD 2.5", Pin AAA

BH t¹i h·ng

153

Finepix A920

9.0 Mega pixel, Zoom 4.0x, LCD 2.7", Pin AAA

BH t¹i h·ng

195

Finepix F480

8.2 Mega pixel, Zoom 4.0x, LCD 2.7", Pin lithium

BH t¹i h·ng

180

Finepix F50 FD

12 Mega pixel, Zoom 3.0x, LCD 2.7", Pin lithium

BH t¹i h·ng

281

Finepix J10 FD

8.2 Mega pixel, Zoom 3.0x, LCD 2.5", Pin Li-on

BH t¹i h·ng

195

Finepix J50 FD

8.2 Mega pixel, Zoom 5.0x, LCD 2.7", Pin Li-on

BH t¹i h·ng

217

Finepix Z10 FD

7.2 Mega pixel, Zoom 3.0x, LCD 2.5", Pin Li-on

BH t¹i h·ng

206

Finepix Z20 FD

10 Mega pixel, Zoom 3.0x, LCD 2.5", Pin Li-on

BH t¹i h·ng

255

Finepix Z100 FD

8.3 Mega pixel, Zoom 5.0x, LCD 2.5", Pin Li-on

BH t¹i h·ng

297

Finepix S1000 FD

10 Mega pixel, Zoom 12x, LCD 2.7", Pin AAA

BH t¹i h·ng

334

Finepix S5700

7.1 Mega pixel, Zoom 10x, LCD 2.5", Pin AAA

BH t¹i h·ng

265

Finepix S5800

8.0 Mega pixel, Zoom 10x, LCD 2.5", Pin AAA

BH t¹i h·ng

280

Finepix S8000 FD

8.0 Mega pixel, Zoom 18x, LCD 2.5", Pin AAA

BH t¹i h·ng

365

Finepix S8100 FD

10 Mega pixel, Zoom 18x, LCD 2.4", Pin AAA

BH t¹i h·ng

480

PANASONIC (Tất cả các máy ảnh Panasonic đều được tặng bao đựng máy ảnh + Thẻ nhớ SD 1Gb)
LumiX LS80

8.1 Mega pixel, Zoom 3x, LCD 2.5", Pin AAA

BH t¹i h·ng

149

LumiX LZ10

10.1 Mega pixel, Zoom 5x, LCD 2.5", Pin AAA

BH t¹i h·ng

237

LumiX FS3

8.1 Mega pixel, Zoom 3x, LCD 2.5", Pin Lithium

BH t¹i h·ng

205

LumiX FS5

10.1 Mega pixel, Zoom 4x, LCD 2.5", Pin Lithium

BH t¹i h·ng

266

LumiX FS20

10.1 Mega pixel, Zoom 4.0x, LCD 3.0", Pin Lithium

BH t¹i h·ng

296

Giá niêm yết
T.T

Giá
KM

KODAK (Tất cả các máy ảnh Kodak đều bảo hành tại hãng)
C913 Slvr

9.0 Mega pixel, Zoom 3x, LCD 2.4", Pin AAA (mµu b¹c)

201

M883 BLCK/SLVR
Phóc

Anh Computer
8.0 Mega pixel, Zoom 3x, LCD 3.0", Pin Li-Ion (mµu ®en/b¹c)

270

168

M863 BLCK/SLVR

8.2 Mega pixel, Zoom 3x, LCD 2.7", Pin Li-Ion (mµu ®en/b¹c)

248

198

M1063 BLCK/SLVR

10.3 Mega pixel, Zoom 3x, LCD 2.7", Pin Li-Ion (mµu ®en/b¹c)

282

232

M1033 BLCK/SLVR

10.1 Mega pixel, Zoom 3x, LCD 3.0", Pin Li-Ion (mµu ®en/b¹c)

336

275

Z1085 IS BLCK

10.0 Mega pixel, Zoom 5x, LCD 2.5", Pin Li-Ion (mµu ®en)

397

397

Z1012 IS

10.1 Mega pixel, Zoom 12x, LCD 2.5", Pin Li-Ion

455

455

M¸y quay kü thuËt sè
CANON
MD - 120

0.8M pixel, Zoom 32x, KTS 1000x, LCD 2.7", Pin lithium

BH t¹i h·ng

200

MD - 160

1.07M pixel, Zoom 35x, KTS 1000x, LCD 2.7", Pin lithium

BH t¹i h·ng

450

DC - 310

0.8M pixel, Zoom 37x, KTS 2000x, LCD 2.7", Pin lithium, l­u tr÷ DVD

BH t¹i h·ng

525

DC - 320

1.07M pixel, Zoom 37x, KTS 2000x, LCD 2.7", Pin lithium, l­u tr÷ DVD

BH t¹i h·ng

570

DC - 330

1.07M pixel, Zoom 37x, KTS 2000x, LCD 2.7", Pin lithium, l­u tr÷ DVD, remote

BH t¹i h·ng

645

DCR-DVD610E

0.8M pixel, Zoom 40x, KTS 2000x, LCD 2.7", Pin lithium, l­u tr÷ DVD, MS Duo

Order

437

DCR-DVD708E

1M pixel, Zoom 25x, KTS 800x, LCD 2.7", Pin lithium, l­u tr÷ DVD

BH t¹i h·ng

513

DCR-SR45E

0.8M pixel, Zoom 40x, KTS 2000x, LCD 2.5", Pin lithium, bé nhí trong 30Gb, MS Duo.

BH t¹i h·ng

552

DCR-SR46E

0.8M pixel, Zoom 40x, KTS 2000x, LCD 2.7", Pin lithium, bé nhí trong 40Gb, MS Duo.

BH t¹i h·ng

571

DCR-SR62E

1.07M pixel, Zoom 25x, KTS 2000x, LCD 2.7", Pin lithium, mµn h×nh c¶m øng, bé nhí
trong 30Gb.

Order

607

DCR-SR65E

1M pixel, Zoom 25x, KTS 2000x, LCD 2.7", Pin lithium, bé nhí trong 40Gb, MS Duo.

BH t¹i h·ng

683

DCR-SR85E

1M pixel, Zoom 25x, KTS 2000x, LCD 2.7", Pin lithium, bé nhí trong 60Gb, MS Duo.

BH t¹i h·ng

788

DCR-SR220E

4M pixel, Zoom 15x, KTS 180x, LCD 2.7", Pin lithium, bé nhí trong 60Gb, MS Duo. NhËn
d¹ng khu«n mÆt, quay tèc ®é chËm.

BH t¹i h·ng

813

HDR-HC9E

6.1M pixel, Zoom 10x, KTS 20x, LCD 2.7", Dual Rec, Pin lithium, L­u tr÷ b¨ng DV, chèng
rung, bé xö lý ¶nh cao cÊp, ®é nÐt cao.

BH t¹i h·ng

1233

HDR-SR10E

4M pixel, Zoom 15x, KTS 180x, LCD 2.7", Dual Rec, Pin lithium, bé nhí trong 40Gb, khëi
®éng nhanh, ®é nÐt cao.

BH t¹i h·ng

1023

HDR-SR11E

10.2M pixel, Zoom 12x, KTS 150x, LCD 3.2", Dual Rec, Pin lithium, bé nhí trong 60Gb,
khëi ®éng nhanh, ®é nÐt cao.

BH t¹i h·ng

1285

HDR-SR12E

10.2M pixel, Zoom 12x, KTS 150x, LCD 3.2", Dual Rec, Pin lithium, bé nhí trong 120Gb,
khëi ®éng nhanh, ®é nÐt cao.

BH t¹i h·ng

1495

SONY

ThiÕt bÞ chuyÓn ®æi (ch­a Vat)
Cæng hång ngo¹i (USB 2.0)

8

Cæng Bluetooth (USB 2.0)

9

Bluetooth VoiIP Phone

50

Bé chia USB 1 cæng ra 4 cæng

5

C¸p chuyÓn ®æi tõ USB sang Paralell (CD Driver)

15

C¸p chuyển đổi tõ cæng USB sang Com 2.0

17

Card chuyÓn PCI sang COM 2.0

17

Card chuyÓn PCI sang USB (Thªm 04 cæng USB)

9

Card chuyÓn ®æi tõ PCI sang IEEE1394 ( Thªm 03 cæng 1394)

16

Card chuyÓn ®æi tõ PCMCIA sang USB ( Dïng cho notebook)

17

Card chuyÓn ®æi tõ PCMCIA sang IEE1394 ( Dïng cho notebook)

19

Auto Switch 2 port

10

Auto Switch 4 port

14

Data Switch 2 port USB

7

Data Switch 4 port USB

9

Data Switch 2-1 & 2 Cable

5

Data Switch 4-1 & 4 Cable

7

Data Switch 6-1 & 6 Cable

9

Jack chuyÓn ®æi cæng bµn phÝm/chuét : PS2 -> USB

4.50

ThiÕt bÞ chuyÓn ®æi VGA (Ch­a VAT)
Multi VGA 1-8 (®· bao gåm Cable) 1 CPU ra 8 Monitor
KVM Switch DKVM-121 D-Link Cho phÐp KÕt nèi 2 CPU ®Ó sö dông mét mµn h×nh vµ mét bé Key, Mouse PS/2 (mét ng­êi
sö dông 2 CPU)

18
BH t¹i h·ng

29

Anh D-Link
Computer
KVM SwitchPhóc
DKVM-121
Cho phÐp KÕt nèi 2 CPU ®Ó sö dông mét mµn h×nh vµ mét bé Key, Mouse USB (mét ng­êi
sö dông 2 CPU)

BH t¹i h·ng

29

KVM Switch DKVM-4K D-Link Cho phÐp KÕt nèi 4 CPU ®Ó sö dông mét mµn h×nh vµ mét bé Key, Mouse PS/2 (mét ng­êi sö
dông 4 CPU)

BH t¹i h·ng

46

KVM Switch DKVM-8E D-Link Cho phÐp KÕt nèi 8 CPU ®Ó sö dông mét mµn h×nh vµ mét bé Key, Mouse PS/2 (mét ng­êi sö
dông 8 CPU)

BH t¹i h·ng

192

ENCORE ENTC-1000 thiết bị chia CPU, một máy tính dùng chung cho nhiều người
Micronet 4port, 2048x1536dpi. Cho phÐp KÕt nèi 4 CPU ®Ó sö dông mét mµn h×nh vµ mét bé Key+Mouse (mét ng­êi sö
dông 4 CPU)

170
80

C¸C Lo¹i c¸p (Ch­a VAT)
C¸p tÝn hiÖu VGA 1,5m/ C¸p Data/ c¸p m¸y in/ c¸p link (1,2 m)

2

C¸p tÝn hiÖu VGA 3m (PC-Monitor & PC-Profector)

5

C¸p tÝn hiÖu VGA 5m (PC-Monitor & PC-Profector)

7

C¸p tÝn hiÖu VGA 7m (PC-Monitor & PC-Profector)

8

C¸p tÝn hiÖu VGA 10m (PC-Monitor & PC-Profector)

12

C¸p tÝn hiÖu VGA 15m (PC-Monitor & PC-Profector)

18

C¸p tÝn hiÖu VGA 20m (PC-Monitor & PC-Profector)

24

C¸p Data/ c¸p m¸y in/ c¸p link (1m)

2

C¸p Data/ c¸p m¸y in/ c¸p link (3m)

3

C¸p Data/ c¸p m¸y in/ c¸p link (5m)

4

C¸p Data/ c¸p m¸y in/ c¸p link (7m)

6

C¸p link USB tõ m¸y Notebook sang m¸y PC

16

C¸p m¹ng AMP Cat5e (cuén)

39

C¸p m¹ng AMP Cat5e (305m/ cuén) (XÞn)

92

C¸p m¹ng b¸n lÎ AMP (m)

0.2

C¸p m¹ng b¸n lÎ AMP (m) (XÞn)

0.5

C¸p USB dïng cho M¸y in, M¸y quÐt

1.5

C¸p USB nèi dµi

1.5

C¸p æ cøng, Cable æ mÒm, C¸p nguån

0.5

others (Ch­a VAT)
Bé x¹c Pin ®IÖn tho¹i di ®éng USB

6

§Üa mÒm 1.44" Maxell cã vá

0.6

§Üa mÒm 1.44" Maxell kh«ng vá

0.4

§Üa CD ghi mét lÇn

0.4

§Üa DVD ghi mét lÇn

0.4

§Çu m¹ng RJ45 UTP (AMP)

0.2

§Çu m¹ng RJ45 UTP (AMP) Inox/ AMP (xÞn)

0.35

Hép §Çu m¹ng RJ45 nhùa (100c)

8.0

Hép §Çu m¹ng RJ45 Inox (100c)

28.0

K×m bÊm m¹ng TAKO RJ45 K3 315 (china)

6

K×m bÊm m¹ng RJ45 UTP TaiWan/ TAKO HT-210C

12

K×m bÊm m¹ng RJ45 UTP Micronet

32

Dao Ên ®Çu m¹ng AMP

6

Wallplate ®¬n

2.5

Wallplate ®«i

4.5

Card test Mainboard (KiÓm tra lçi Mainboard)

7

Card test M¹ng (KiÓm tra lçi ®­êng d©y m¹ng)

10

card Security

15

C¸p Fax modem com

4

Bé läc tÝn hiÖu dïng cho Modem ADSL

4

Adapter for modem Robotic

5

§Ìn chiÕu s¸ng mµn h×nh Notebook - Cæng USB

10

GiÊy in ¶nh khæ cì 10x15 Epson (30 tê)

8

GiÊy in ¶nh khæ A4 Epson (20 tê)

12

Pin CMOS

0.65

Tay cÇm ch¬I game (Ch­a VAT)
Logitech Dual Action GamePad 2

28

Logitech Cordless Rumble PAD (GamePad kh«ng d©y)

26

Logitech Force 3D (Joystick)

40

Logitech Momo Racing - Tay cÇm ch¬i game (USB - L¸I xe ®ua cã rung)

115

Genius Speed
Phóc
Wheel
Anh
- thiÕt
Computer
bÞ ch¬i game ®ua xe: v« l¨ng, ga, phanh, cã c¶m nhËn rung

51

Genius Twin Wheel - thiÕt bÞ ch¬i game ®ua xe: Bé v« l¨ng, ga, phanh,...cã c¶m nhËn rung. Dïng cho PC vµ Playstation 2

82

TABLET
Genius G-Pen 560

Bảng vẽ và viết không dây, giao tiếp USB. Kích thước giao diện làm việc: 4.5" x 6" tương đương
11.4cm x 15.2cm

43

Genius G-Pen 4500

Bảng vẽ, viết và mouse không dây, giao tiếp USB. Kích thước giao diện làm việc: 4" x 5.5" tương
đương 10.2cm x 14cm

49

Genius G-Note 7000

Sổ tay và bút kỹ thuật số, bộ nhớ 32MB hỗ trợ thẻ nhớ SD, cáp USB. Kích thước giao diện làm việc:
8.5" x 11" tương đương 21.6cm x 28cm (khổ A4)

130

Genius G-Note 7100

Sổ tay và bút kỹ thuật số, bộ nhớ 32MB, hỗ trợ thẻ nhớ SD, cáp USB. Kích thước giao diện làm việc:
8.5" x 11" tương đương 21.6cm x 28cm (khổ A4)

138

Media Genius Wireless Pointer USB - Bót Laser thuyÕt tr×nh

80

H×nh thøc thanh to¸n: Thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, sÐc hoÆc chuyÓn kho¶n.

Tû gi¸ thanh to¸n: Thanh to¸n theo tû gi¸ trung b×nh cña tû gi¸ b¸n ra t¹i Ng©n hµng ngo¹i th­¬ng vµ trªn thÞ
®iÓm thanh to¸n.

Chi tiÕt xin Quý kh¸ch vui lßng liªn hÖ phßng kinh doanh
ADD1: Sè 3 Ph¹m Ngäc Th¹ch - Hµ néi - Tel: 04.5737383 m¸y lÎ 102/ 103/ 104
ADD2: 91 Lý Nam §Õ - Hµ néi - Tel: 04.7337848/ 7470808

ADD3TÇng 1 nhµ A3 Lµng Quèc tÕ Th¨ng Long- TrÇn §¨ng Ninh-CÇu GiÊy - Hµ néi. Tel: (04)7
HoÆc truy cËp Website: http://phucanh.vn

C¶m ¬n sù quan t©m cña Quý kh¸ch! Chóc Quý kh¸ch thµnh

ter

Phóc Anh Computer

2 lines) - FAX: 04.5737347

s) - FAX: 04.7472164

1 nhµ a3 lµng quèc tÕ th¨ng long
363

Email: phucanh@phucanh.com.vn

m¸y tÝnh

ang_10_2008/

30/10/08

h¶i tr¶ thªm bÊt cø mét kho¶n phÝ nµo. Xin vui lßng lÊy

«ng cã hµng.
ý kh¸ch sÏ kh«ng sî bÞ mua ®¾t.

µng gi¶, hµng chÊt l­îng kÐm.
Gi¸ (VN§)

B. hµnh

tel)

ng gãi kÌm theo qu¹t tiªu chuÈn cña INTEL, sö dông CPU
dÉn ®Õn ch¸y næ). H¬n n÷a INTEL cßn b¶o hµnh ®æi

593,000

36 th¸ng

661,000

36 th¸ng

814,000

36 th¸ng

1,068,000

36 th¸ng

1,119,000

36 th¸ng

1,288,000

36 th¸ng

1,559,000

36 th¸ng

1,424,000

36 th¸ng

1,949,000

36 th¸ng

2,000,000

36 th¸ng

2,017,000

36 th¸ng

2,068,000

36 th¸ng

2,161,000

36 th¸ng

2,915,000

36 th¸ng

3,000,000

36 th¸ng

3,373,000

36 th¸ng

3,441,000

36 th¸ng

4,949,000

36 th¸ng

4,492,000

36 th¸ng

4,882,000

36 th¸ng

5,678,000

36 th¸ng

5,865,000

36 th¸ng

27,968,000

36 th¸ng

2,017,000

36 th¸ng

3,390,000

36 th¸ng

3,187,000

36 th¸ng

5,594,000

36 th¸ng

5,305,000

36 th¸ng

7,458,000

36 th¸ng

8,441,000

36 th¸ng

Phóc Anh Computer

9,153,000

36 th¸ng

509,000

36 th¸ng

729,000

36 th¸ng

788,000

36 th¸ng

1,051,000

36 th¸ng

1,076,000

36 th¸ng

1,153,000

36 th¸ng

1,424,000

36 th¸ng

1,237,000

36 th¸ng

1,483,000

36 th¸ng

1,627,000

36 th¸ng

1,712,000

36 th¸ng

2,746,000

36 th¸ng

1,797,000

36 th¸ng

2,204,000

36 th¸ng

2,610,000

36 th¸ng

3,034,000

36 th¸ng

3,237,000

36 th¸ng

3,407,000

36 th¸ng

MD)

pu)
68,000
102,000
153,000
1,187,000

12 th¸ng

1,492,000

12 th¸ng

576,000
881,000
1,339,000
1,000,000

hñ)

1,102,000

36 th¸ng

1,153,000

36 th¸ng

1,661,000

36 th¸ng

2,170,000

36 th¸ng

2,814,000

36 th¸ng

3,644,000

36 th¸ng

3,814,000

36 th¸ng

5,255,000

36 th¸ng

5,119,000

36 th¸ng

Phóc Anh Computer

4,543,000

36 th¸ng

5,051,000

36 th¸ng

729,000

36 th¸ng

831,000

36 th¸ng

848,000

36 th¸ng

949,000

36 th¸ng

1,678,000

36 th¸ng

3,373,000

36 th¸ng

831,000

36 th¸ng

814,000

36 th¸ng

814,000

36 th¸ng

1,136,000

36 th¸ng

848,000

36 th¸ng

2,746,000

36 th¸ng

1,458,000

36 th¸ng

1,559,000

36 th¸ng

2,187,000

36 th¸ng

3,848,000

36 th¸ng

1,000,000

36 th¸ng

1,339,000

36 th¸ng

1,559,000

36 th¸ng

1,170,000

36 th¸ng

1,170,000

36 th¸ng

1,220,000

36 th¸ng

Phóc Anh Computer

1,254,000

36 th¸ng

1,661,000

36 th¸ng

2,237,000

36 th¸ng

2,237,000

36 th¸ng

2,712,000

36 th¸ng

2,797,000

36 th¸ng

3,526,000

36 th¸ng

3,356,000

36 th¸ng

1,085,000

36 th¸ng

1,322,000

36 th¸ng

1,712,000

36 th¸ng

2,000,000

36 th¸ng

2,187,000

36 th¸ng

2,288,000

36 th¸ng

1,966,000

36 th¸ng

2,373,000

36 th¸ng

2,170,000

36 th¸ng

2,407,000

36 th¸ng

2,576,000

36 th¸ng

2,695,000

36 th¸ng

2,865,000

36 th¸ng

2,915,000

36 th¸ng

3,627,000

36 th¸ng

4,136,000

36 th¸ng

4,899,000

36 th¸ng

Phóc Anh Computer

2,712,000

36 th¸ng

4,068,000

36 th¸ng

4,746,000

36 th¸ng

5,339,000

36 th¸ng

5,933,000

36 th¸ng

5,746,000

36 th¸ng

4,475,000

36 th¸ng

5,577,000

36 th¸ng

6,950,000

36 th¸ng

1,017,000

36 th¸ng

1,051,000

36 th¸ng

1,119,000

36 th¸ng

1,220,000

36 th¸ng

1,068,000

36 th¸ng

1,153,000

36 th¸ng

1,170,000

36 th¸ng

1,288,000

36 th¸ng

1,814,000

36 th¸ng

1,865,000

36 th¸ng

1,780,000

36 th¸ng

1,865,000

36 th¸ng

2,136,000

36 th¸ng

2,305,000

36 th¸ng

2,271,000

36 th¸ng

2,390,000

36 th¸ng

1,170,000

36 th¸ng

Phóc Anh Computer
1,203,000

36 th¸ng

1,220,000

36 th¸ng

1,254,000

36 th¸ng

1,254,000

36 th¸ng

1,322,000

36 th¸ng

2,170,000

36 th¸ng

2,814,000

36 th¸ng

1,220,000

36 th¸ng

1,254,000

36 th¸ng

1,390,000

36 th¸ng

1,797,000

36 th¸ng

1,966,000

36 th¸ng

2,373,000

36 th¸ng

2,526,000

36 th¸ng

2,576,000

36 th¸ng

2,814,000

36 th¸ng

2,966,000

36 th¸ng

3,661,000

36 th¸ng

4,339,000

36 th¸ng

5,051,000

36 th¸ng

4,204,000

36 th¸ng

6,017,000

36 th¸ng

6,017,000

36 th¸ng

4,475,000

36 th¸ng

Phóc Anh Computer

5,221,000

36 th¸ng

5,933,000

36 th¸ng

6,950,000

36 th¸ng

831,000

36 th¸ng

848,000

36 th¸ng

881,000

36 th¸ng

932,000

36 th¸ng

1,576,000

36 th¸ng

1,678,000

36 th¸ng

2,746,000

36 th¸ng

4,373,000

36 th¸ng

6,695,000

36 th¸ng

763,000

36 th¸ng

966,000

36 th¸ng

864,000

36 th¸ng

1,254,000

36 th¸ng

1,542,000

36 th¸ng

915,000

36 th¸ng

1,288,000

36 th¸ng

1,288,000

36 th¸ng

1,000,000

36 th¸ng

1,085,000

36 th¸ng

1,153,000

36 th¸ng

1,271,000

36 th¸ng

1,322,000

36 th¸ng

sk AM2 (940)

Phóc Anh Computer

1,526,000

36 th¸ng

1,678,000

36 th¸ng

1,678,000

36 th¸ng

1,865,000

36 th¸ng

2,068,000

36 th¸ng

1,814,000

36 th¸ng

4,407,000

36 th¸ng

1,017,000

36 th¸ng

1,356,000

36 th¸ng

1,729,000

36 th¸ng

1,831,000

36 th¸ng

1,678,000

36 th¸ng

1,780,000

36 th¸ng

2,356,000

36 th¸ng

2,034,000

36 th¸ng

3,136,000

36 th¸ng

4,492,000

36 th¸ng

1,119,000

36 th¸ng

1,220,000

36 th¸ng

1,356,000

36 th¸ng

1,542,000

36 th¸ng

1,729,000

36 th¸ng

3,187,000

36 th¸ng

797,000

36 th¸ng

1,153,000

36 th¸ng

Phóc Anh Computer

1,203,000

36 th¸ng

1,407,000

36 th¸ng

1,441,000

36 th¸ng

1,526,000

36 th¸ng

1,542,000

36 th¸ng

3,051,000

36 th¸ng

3,560,000

36 th¸ng

4,661,000

36 th¸ng

5,170,000

36 th¸ng

3,560,000

36 th¸ng

7,119,000

36 th¸ng

7,628,000

36 th¸ng

9,323,000

36 th¸ng

9,831,000

36 th¸ng

9,238,000

36 th¸ng

610,000

36 th¸ng

695,000

36 th¸ng

763,000

36 th¸ng

1,170,000

36 th¸ng

458,000

36 th¸ng

576,000

36 th¸ng

525,000

36 th¸ng

1,000,000

36 th¸ng

627,000

36 th¸ng

1/ 775

å ho¹)

Phóc Anh Computer

644,000

36 th¸ng

1,000,000

36 th¸ng

661,000

36 th¸ng

1,034,000

36 th¸ng

966,000

36 th¸ng

1,271,000

36 th¸ng

1,458,000

36 th¸ng

2,661,000

36 th¸ng

2,356,000

36 th¸ng

2,526,000

36 th¸ng

2,576,000

36 th¸ng

2,746,000

36 th¸ng

610,000

36 th¸ng

898,000

36 th¸ng

1,356,000

36 th¸ng

1,000,000

36 th¸ng

1,271,000

36 th¸ng

1,509,000

36 th¸ng

1,949,000

36 th¸ng

1,949,000

36 th¸ng

3,051,000

36 th¸ng

3,644,000

36 th¸ng

1,729,000

36 th¸ng

2,288,000

36 th¸ng

2,882,000

36 th¸ng

3,254,000

36 th¸ng

3,526,000

36 th¸ng

3,356,000

36 th¸ng

3,305,000

36 th¸ng

3,763,000

36 th¸ng

5,000,000

36 th¸ng

5,848,000

36 th¸ng

8,136,000

36 th¸ng

6,526,000

36 th¸ng

6,950,000

36 th¸ng

1,526,000

36 th¸ng

3,390,000

36 th¸ng

3,560,000

36 th¸ng

3,661,000

36 th¸ng

Phóc Anh Computer

10,153,000

36 th¸ng

492,000

36 th¸ng

746,000

36 th¸ng

797,000

36 th¸ng

763,000

36 th¸ng

644,000

36 th¸ng

644,000

36 th¸ng

1,220,000

36 th¸ng

1,271,000

36 th¸ng

2,322,000

36 th¸ng

1,187,000

36 th¸ng

1,271,000

36 th¸ng

1,390,000

36 th¸ng

2,237,000

36 th¸ng

2,627,000

36 th¸ng

2,797,000

36 th¸ng

2,865,000

36 th¸ng

3,475,000

36 th¸ng

3,729,000

36 th¸ng

3,865,000

36 th¸ng

4,322,000

36 th¸ng

6,356,000

36 th¸ng

6,441,000

36 th¸ng

1,526,000

36 th¸ng

3,187,000

36 th¸ng

7,628,000

36 th¸ng

8,136,000

36 th¸ng

627,000

36 th¸ng

678,000

36 th¸ng

763,000

36 th¸ng

1,068,000

36 th¸ng

1,271,000

36 th¸ng

1,424,000

36 th¸ng

1,458,000

36 th¸ng

2,356,000

36 th¸ng

2,576,000

36 th¸ng

932,000

36 th¸ng

1,271,000

36 th¸ng

1,610,000

36 th¸ng

1,458,000

36 th¸ng

1,610,000

36 th¸ng

1,898,000

36 th¸ng

3,254,000

36 th¸ng

5,509,000

36 th¸ng

2,882,000

36 th¸ng

3,373,000

36 th¸ng

5,797,000

36 th¸ng

Phóc Anh Computer

5,797,000

36 th¸ng

6,441,000

36 th¸ng

1,627,000

36 th¸ng

1,898,000

36 th¸ng

3,560,000

36 th¸ng

3,695,000

36 th¸ng

10,153,000

36 th¸ng

11,018,000

36 th¸ng

610,000

36 th¸ng

695,000

36 th¸ng

729,000

36 th¸ng

949,000

36 th¸ng

1,203,000

36 th¸ng

3,695,000

36 th¸ng

1,339,000

36 th¸ng

1,339,000

36 th¸ng

1,695,000

36 th¸ng

2,373,000

36 th¸ng

3,475,000

36 th¸ng

3,695,000

36 th¸ng

4,068,000

36 th¸ng

6,187,000

36 th¸ng

4,712,000

36 th¸ng

10,153,000

36 th¸ng

11,018,000

36 th¸ng

949,000

36 th¸ng

1,000,000

36 th¸ng

1,068,000

36 th¸ng

1,170,000

36 th¸ng

1,424,000

36 th¸ng

831,000

36 th¸ng

1,390,000

36 th¸ng

1,492,000

36 th¸ng

1,831,000

36 th¸ng

2,678,000

36 th¸ng

2,848,000

36 th¸ng

3,085,000

36 th¸ng

3,373,000

36 th¸ng

4,322,000

36 th¸ng

6,424,000

36 th¸ng

2,915,000

36 th¸ng

3,000,000

36 th¸ng

3,373,000

36 th¸ng

8,136,000

36 th¸ng

10,153,000

36 th¸ng

475,000

36 th¸ng

Phóc Anh Computer

627,000

36 th¸ng

1,170,000

36 th¸ng

1,203,000

36 th¸ng

1,203,000

36 th¸ng

2,187,000

36 th¸ng

1,322,000

36 th¸ng

2,356,000

36 th¸ng

2,966,000

36 th¸ng

3,695,000

36 th¸ng

6,068,000

36 th¸ng

5,339,000

36 th¸ng

10,153,000

36 th¸ng

627,000

36 th¸ng

1,153,000

36 th¸ng

1,356,000

36 th¸ng

1,390,000

36 th¸ng

1,102,000

36 th¸ng

1,610,000

36 th¸ng

2,373,000

36 th¸ng

3,356,000

36 th¸ng

3,085,000

36 th¸ng

3,102,000

36 th¸ng

3,305,000

36 th¸ng

3,475,000

36 th¸ng

1,390,000

36 th¸ng

5,933,000

36 th¸ng

8,814,000

36 th¸ng

644,000

36 th¸ng

746,000

36 th¸ng

1,000,000

36 th¸ng

1,068,000

36 th¸ng

1,339,000

36 th¸ng

1,051,000

36 th¸ng

1,170,000

36 th¸ng

1,424,000

36 th¸ng

1,441,000

36 th¸ng

1,424,000

36 th¸ng

2,288,000

36 th¸ng

2,797,000

36 th¸ng

1,509,000

36 th¸ng

763,000

36 th¸ng

1,153,000

36 th¸ng

1,203,000

36 th¸ng

2,017,000

36 th¸ng

3,204,000

36 th¸ng

3,204,000

36 th¸ng

763,000

36 th¸ng

Phóc Anh Computer

1,848,000

36 th¸ng

3,712,000

36 th¸ng

5,170,000

36 th¸ng

7,102,000

36 th¸ng

7,797,000

36 th¸ng

13,543,000

36 th¸ng

576,000

36 th¸ng

661,000

36 th¸ng

1,237,000

36 th¸ng

797,000

36 th¸ng

1,102,000

36 th¸ng

542,000

36 th¸ng

848,000

36 th¸ng

1,678,000

36 th¸ng

51,000

237,000

12 th¸ng

364,000

12 th¸ng

322,000

36 th¸ng

627,000

36 th¸ng

390,000

36 th¸ng

644,000

36 th¸ng

373,000

36 th¸ng

661,000

36 th¸ng

339,000

36 th¸ng

644,000

36 th¸ng

153,000

36 th¸ng

153,000

36 th¸ng

254,000

36 th¸ng

220,000

36 th¸ng

390,000

36 th¸ng

203,000

36 th¸ng

271,000

36 th¸ng

288,000

36 th¸ng

559,000

36 th¸ng

576,000

36 th¸ng

390,000

36 th¸ng

407,000

36 th¸ng

729,000

36 th¸ng

763,000

36 th¸ng

1,153,000

36 th¸ng

1,390,000

36 th¸ng

3,322,000

36 th¸ng

2,237,000

36 th¸ng

3,187,000

36 th¸ng

1,085,000

36 th¸ng

Phóc Anh Computer

2,068,000

36 th¸ng

1,390,000

36 th¸ng

2,170,000

36 th¸ng

170,000

36 th¸ng

271,000

36 th¸ng

593,000

36 th¸ng

254,000

36 th¸ng

288,000

36 th¸ng

610,000

36 th¸ng

203,000

36 th¸ng

237,000

36 th¸ng

254,000

36 th¸ng

492,000

36 th¸ng

263,000

36 th¸ng

509,000

36 th¸ng

305,000

36 th¸ng

305,000

36 th¸ng

322,000

36 th¸ng

407,000

36 th¸ng

610,000

36 th¸ng

627,000

36 th¸ng

746,000

36 th¸ng

254,000

36 th¸ng

390,000

36 th¸ng

390,000

36 th¸ng

305,000

36 th¸ng

1,170,000

36 th¸ng

1,458,000

36 th¸ng

2,170,000

36 th¸ng

2,712,000

36 th¸ng

881,000

36 th¸ng

983,000

36 th¸ng

1,492,000

36 th¸ng

1,678,000

36 th¸ng

4,882,000

36 th¸ng

9,763,000

36 th¸ng

3,865,000

36 th¸ng

8,916,000

36 th¸ng

14,374,000

36 th¸ng

1,220,000

12 th¸ng

h sẽ được các hãng sản xuất uy tín hàng đầu thế giới đảm bảo ngay tại

ắm...

780,000

36 th¸ng

966,000

60 th¸ng

1,237,000

60 th¸ng

1,407,000

60 th¸ng

2,288,000

60 th¸ng

Phóc Anh Computer
661,000

36 th¸ng

763,000

36 th¸ng

932,000

36 th¸ng

949,000

36 th¸ng

1,085,000

36 th¸ng

1,441,000

36 th¸ng

1,610,000

36 th¸ng

3,356,000

36 th¸ng

4,322,000

36 th¸ng

695,000

60 th¸ng

814,000

60 th¸ng

966,000

60 th¸ng

1,085,000

60 th¸ng

1,678,000

60 th¸ng

3,034,000

60 th¸ng

4,475,000

60 th¸ng

678,000

36 th¸ng

797,000

36 th¸ng

966,000

36 th¸ng

1,915,000

36 th¸ng

712,000

36 th¸ng

661,000

36 th¸ng

746,000

36 th¸ng

983,000

36 th¸ng

1,000,000

36 th¸ng

1,610,000

36 th¸ng

1,729,000

36 th¸ng

3,373,000

36 th¸ng

1,356,000

36 th¸ng

1,526,000

36 th¸ng

1,661,000

36 th¸ng

2,119,000

36 th¸ng

2,458,000

36 th¸ng

1,576,000

36 th¸ng

2,254,000

36 th¸ng

1,932,000

36 th¸ng

2,458,000

36 th¸ng

1,865,000

36 th¸ng

2,627,000

36 th¸ng

2,458,000

36 th¸ng

2,627,000

36 th¸ng

3,339,000

36 th¸ng

4,356,000

12 th¸ng

4,899,000

12 th¸ng

1,526,000

24 th¸ng

2,034,000

24 th¸ng

2,373,000

24 th¸ng

1,865,000

24 th¸ng

2,458,000

24 th¸ng

2,627,000

24 th¸ng

2,712,000

36 th¸ng

3,204,000

36 th¸ng

3,899,000

36 th¸ng

5,068,000

36 th¸ng

1,509,000

36 th¸ng

2,017,000

36 th¸ng

Phóc Anh Computer

2,322,000

36 th¸ng

2,475,000

36 th¸ng

1,712,000

36 th¸ng

3,085,000

36 th¸ng

2,119,000

36 th¸ng

2,441,000

36 th¸ng

2,746,000

36 th¸ng

3,644,000

36 th¸ng

4,322,000

36 th¸ng

4,627,000

36 th¸ng

4,712,000

36 th¸ng

5,017,000

36 th¸ng

8,102,000

36 th¸ng

8,780,000

36 th¸ng

9,119,000

36 th¸ng

1,390,000

12 th¸ng

1,610,000

12 th¸ng

2,543,000

12 th¸ng

2,966,000

12 th¸ng

3,729,000

12 th¸ng

483,000

12 th¸ng

797,000

12 th¸ng

373,000

12 th¸ng

424,000

12 th¸ng

305,000

12 th¸ng

305,000

12 th¸ng

509,000

12 th¸ng

Vat)

51,000

263,000

18 th¸ng

288,000

18 th¸ng

322,000

18 th¸ng

347,000

18 th¸ng

398,000

18 th¸ng

407,000

18 th¸ng

432,000

18 th¸ng

475,000

18 th¸ng

509,000

18 th¸ng

110,000

12 th¸ng

254,000
390,000
390,000
415,000

Phóc Anh Computer

407,000
424,000
424,000
373,000
559,000
644,000
881,000
881,000
1,271,000
237,000
254,000
271,000
271,000
288,000
322,000
339,000
407,000
407,000
390,000
678,000
271,000
271,000
322,000
322,000
305,000
322,000
339,000
339,000
390,000
458,000
492,000
475,000
509,000
525,000
525,000
271,000
288,000
881,000
254,000
271,000
288,000
305,000
322,000
288,000
441,000
288,000
288,000
288,000
288,000
492,000
441,000
339,000
339,000
542,000
542,000
576,000

Phóc Anh Computer

576,000
610,000
610,000
678,000
1,170,000
1,170,000
1,424,000
1,424,000
1,729,000
1,559,000
1,559,000
1,678,000
2,136,000
2,136,000
2,610,000
2,339,000
6,712,000
492,000
1,695,000
2,119,000
271,000
271,000
271,000
271,000
271,000
271,000
271,000
271,000
271,000
271,000
271,000
271,000
271,000
271,000
322,000
322,000
475,000
712,000
746,000
814,000
814,000
932,000
1,017,000
1,187,000
1,441,000
1,220,000
1,288,000

Phóc Anh Computer

1,526,000
1,390,000
1,271,000
2,441,000
1,780,000
4,085,000
4,204,000
1,187,000
1,865,000
2,526,000
3,051,000
5,255,000
5,933,000

TX)
237,000

12 th¸ng

254,000

12 th¸ng

291,000

12 th¸ng

203,000

12 th¸ng

237,000

12 th¸ng

288,000

12 th¸ng

305,000

12 th¸ng

305,000

12 th¸ng

305,000

12 th¸ng

407,000

12 th¸ng

449,000

12 th¸ng

170,000

12 th¸ng

373,000

12 th¸ng

441,000

12 th¸ng

271,000

12 th¸ng

271,000

12 th¸ng

254,000

12 th¸ng

288,000

12 th¸ng

492,000

24 th¸ng

322,000

12 th¸ng

797,000

12 th¸ng

949,000

12 th¸ng

305,000

12 th¸ng

203,000

12 th¸ng

254,000

12 th¸ng

432,000

24 th¸ng

559,000

24 th¸ng

441,000

24 th¸ng

424,000

24 th¸ng

644,000

24 th¸ng

678,000

24 th¸ng

737,000

24 th¸ng

814,000

24 th¸ng

814,000

24 th¸ng

763,000

24 th¸ng

1,068,000

24 th¸ng

814,000

24 th¸ng

1,678,000

24 th¸ng

1,441,000

24 th¸ng

271,000

24 th¸ng

610,000

12 th¸ng

915,000

12 th¸ng

Phóc Anh Computer

475,000

12 th¸ng

525,000

12 th¸ng

746,000

12 th¸ng

661,000

12 th¸ng

864,000

12 th¸ng

983,000

24 th¸ng

966,000

24 th¸ng

712,000

12 th¸ng

1,237,000

24 th¸ng

1,509,000

24 th¸ng

1,746,000

24 th¸ng

2,322,000

36 th¸ng

2,526,000

36 th¸ng

1,339,000

36 th¸ng

1,678,000

36 th¸ng

2,187,000

60 th¸ng

2,373,000

60 th¸ng

3,034,000

60 th¸ng

4,221,000

60 th¸ng

5,068,000

60 th¸ng

441,000

24 th¸ng

559,000

24 th¸ng

610,000

24 th¸ng

729,000

24 th¸ng

848,000

24 th¸ng

949,000

24 th¸ng

1,051,000

24 th¸ng

509,000

24 th¸ng

661,000

24 th¸ng

814,000

24 th¸ng

1,068,000

24 th¸ng

1,254,000

24 th¸ng

1,356,000

24 th¸ng

1,526,000

24 th¸ng

2,000,000

60 th¸ng

2,271,000

60 th¸ng

2,576,000

60 th¸ng

2,017,000

60 th¸ng

2,526,000

60 th¸ng

3,034,000

60 th¸ng

3,560,000

60 th¸ng

237,000

12 th¸ng

1,339,000

36 th¸ng

2,966,000

36 th¸ng

5,068,000

36 th¸ng

34,000
68,000
254,000 6 th¸ng

T)
2,170,000

36 th¸ng

2,204,000

36 th¸ng

1,441,000

24 th¸ng

1,763,000

24 th¸ng

1,780,000

24 th¸ng

Phóc Anh Computer

1,627,000

24 th¸ng

1,559,000

24 th¸ng

1,627,000

24 th¸ng

1,797,000

24 th¸ng

1,271,000

36 th¸ng

1,610,000

36 th¸ng

1,661,000

36 th¸ng

1,068,000

24 th¸ng

1,593,000

24 th¸ng

1,526,000

36 th¸ng

2,526,000

36 th¸ng

1,356,000

12 th¸ng

1,068,000

24 th¸ng

1,356,000

24 th¸ng

1,559,000

24 th¸ng

3,034,000

36 th¸ng

3,899,000

36 th¸ng

3,560,000

36 th¸ng

3,136,000

12 th¸ng

4,068,000

36 th¸ng

3,729,000

36 th¸ng

3,814,000

36 th¸ng

6,238,000

12 th¸ng

2,322,000

24 th¸ng

2,915,000

24 th¸ng

thÓ láng)

-

24 th¸ng

3,187,000

24 th¸ng

3,237,000

24 th¸ng

4,187,000

24 th¸ng

5,221,000

24 th¸ng

-

24 th¸ng

6,119,000

24 th¸ng

2,559,000

24 th¸ng

3,000,000

24 th¸ng

3,017,000

24 th¸ng

3,136,000

24 th¸ng

3,187,000

24 th¸ng

3,475,000

24 th¸ng

-

24 th¸ng

4,814,000

24 th¸ng

5,424,000

24 th¸ng

2,848,000

36 th¸ng

2,746,000

36 th¸ng

3,678,000

36 th¸ng

4,678,000

36 th¸ng

4,678,000

36 th¸ng

4,916,000

36 th¸ng

5,102,000

36 th¸ng

16,103,000

36 th¸ng

5,339,000

36 th¸ng

5,509,000

36 th¸ng

2,983,000

12 th¸ng

2,204,000

36 th¸ng

1,915,000

36 th¸ng

Phóc Anh Computer

2,678,000

36 th¸ng

2,856,000

36 th¸ng

2,712,000

36 th¸ng

2,915,000

36 th¸ng

3,458,000

36 th¸ng

3,560,000

36 th¸ng

5,085,000

36 th¸ng

5,221,000

36 th¸ng

4,204,000

36 th¸ng

9,899,000

36 th¸ng

4,068,000

12 th¸ng

4,661,000

12 th¸ng

2,254,000

24 th¸ng

2,407,000

24 th¸ng

2,644,000

24 th¸ng

3,000,000

24 th¸ng

3,119,000

24 th¸ng

3,763,000

24 th¸ng

8,458,000

24 th¸ng

2,712,000

24 th¸ng

3,136,000

24 th¸ng

2,898,000

36 th¸ng

2,898,000

36 th¸ng

3,356,000

36 th¸ng

3,390,000

36 th¸ng

3,305,000

36 th¸ng

3,305,000

36 th¸ng

4,746,000

36 th¸ng

4,746,000

36 th¸ng

4,746,000

36 th¸ng

5,424,000

36 th¸ng

2,254,000

36 th¸ng

2,644,000

36 th¸ng

3,305,000

36 th¸ng

3,899,000

36 th¸ng

4,238,000

36 th¸ng

4,238,000

36 th¸ng

3,983,000

36 th¸ng

3,814,000

36 th¸ng

4,577,000

36 th¸ng

5,933,000

36 th¸ng

3,899,000

36 th¸ng

4,034,000

36 th¸ng

4,475,000

36 th¸ng

4,746,000

36 th¸ng

4,644,000

36 th¸ng

5,933,000

36 th¸ng

5,509,000

36 th¸ng

5,509,000

36 th¸ng

11,662,000

36 th¸ng

11,357,000

36 th¸ng

2,695,000

24 th¸ng

3,356,000

24 th¸ng

3,560,000

24 th¸ng

4,305,000

24 th¸ng

4,475,000

24 th¸ng

Phóc Anh Computer

5,068,000

24 th¸ng

5,424,000

24 th¸ng

2,695,000

24 th¸ng

3,271,000

24 th¸ng

2,136,000

36 th¸ng

2,814,000

36 th¸ng

3,000,000

36 th¸ng

3,390,000

36 th¸ng

4,882,000

36 th¸ng

3,475,000

24 th¸ng

3,695,000

24 th¸ng

3,983,000

24 th¸ng

127,000

12 th¸ng

127,000

12 th¸ng

220,000

6 th¸ng

119,000

12 th¸ng

127,000

12 th¸ng

153,000

12 th¸ng

186,000

12 th¸ng

492,000

12 th¸ng

424,000

12 th¸ng

424,000

12 th¸ng

678,000

12 th¸ng

254,000

12 th¸ng

288,000

12 th¸ng

339,000

12 th¸ng

212,000

12 th¸ng

136,000

6 th¸ng

127,000

6 th¸ng

136,000

6 th¸ng

144,000

6 th¸ng

170,000

6 th¸ng

220,000

12 th¸ng

254,000

12 th¸ng

305,000

12 th¸ng

458,000

12 th¸ng

1,780,000

12 th¸ng

153,000

12 th¸ng

170,000

12 th¸ng

178,000

12 th¸ng

119,000

6 th¸ng

136,000

6 th¸ng

153,000

6 th¸ng

237,000

6 th¸ng

237,000

6 th¸ng

153,000

3 th¸ng

110,000

3 th¸ng

119,000

3 th¸ng

127,000

3 th¸ng

)

144,000

3 th¸ng

186,000

06 th¸ng

93,000

03 th¸ng

144,000

12 th¸ng

288,000

12 th¸ng

Phóc Anh Computer

288,000

12 th¸ng

288,000

12 th¸ng

288,000

12 th¸ng

288,000

12 th¸ng

288,000

12 th¸ng

288,000

12 th¸ng

542,000

12 th¸ng

627,000

12 th¸ng

729,000

12 th¸ng

1,187,000

12 th¸ng

254,000

12 th¸ng

85,000

12 th¸ng

136,000

12 th¸ng

102,000

12 th¸ng

110,000

12 th¸ng

153,000

12 th¸ng

136,000

12 th¸ng

305,000

12 th¸ng

695,000

12 th¸ng

627,000

12 th¸ng

780,000

12 th¸ng

288,000

12 th¸ng

153,000

12 th¸ng

220,000

12 th¸ng

305,000

12 th¸ng

441,000

12 th¸ng

424,000

12 th¸ng

576,000

12 th¸ng

831,000

12 th¸ng

593,000

12 th¸ng

288,000

12 th¸ng

356,000

12 th¸ng

644,000

12 th¸ng

424,000

12 th¸ng

441,000

12 th¸ng

542,000

12 th¸ng

1,051,000

12 th¸ng

59,000

3 th¸ng

102,000

3 th¸ng

203,000

12 th¸ng

68,000

12 th¸ng

76,000

12 th¸ng

170,000

12 th¸ng

220,000

12 th¸ng

237,000

3 th¸ng

237,000

3 th¸ng

271,000

12 th¸ng

458,000

12 th¸ng

559,000

12 th¸ng

593,000

12 th¸ng

695,000

12 th¸ng

763,000

12 th¸ng

797,000

12 th¸ng

746,000

12 th¸ng

Phóc Anh Computer

983,000

12 th¸ng

1,017,000

12 th¸ng

1,119,000

12 th¸ng

1,356,000

12 th¸ng

1,356,000

12 th¸ng

1,966,000

12 th¸ng

153,000

3 th¸ng

237,000

3 th¸ng

68,000

6 th¸ng

127,000

6 th¸ng

144,000

6 th¸ng

85,000

3 th¸ng

305,000

3 th¸ng

102,000

6 th¸ng

68,000

3 th¸ng

68,000

3 th¸ng

170,000

12 th¸ng

170,000

6 th¸ng

102,000

12 th¸ng

322,000

6 th¸ng

186,000

3 th¸ng

237,000

12 th¸ng

271,000

6 th¸ng

288,000

6 th¸ng

237,000

6 th¸ng

237,000

6 th¸ng

237,000

6 th¸ng

m chuét)

441,000

6 th¸ng

220,000

12 th¸ng

237,000

12 th¸ng

203,000

12 th¸ng

712,000

12 th¸ng

712,000

12 th¸ng

729,000

12 th¸ng

1,119,000

12 th¸ng

1,288,000

12 th¸ng

305,000

12 th¸ng

644,000

12 th¸ng

644,000

12 th¸ng

763,000

12 th¸ng

763,000

12 th¸ng

729,000

12 th¸ng

1,170,000

12 th¸ng

1,068,000

12 th¸ng

1,119,000

12 th¸ng

1,339,000

12 th¸ng

1,610,000

12 th¸ng

Phóc Anh Computer

1,678,000

12 th¸ng

2,865,000

12 th¸ng

610,000

6 th¸ng

475,000

12 th¸ng

220,000

12 th¸ng

229,000

12 th¸ng

263,000

12 th¸ng

229,000

12 th¸ng

254,000

12 th¸ng

322,000

12 th¸ng

322,000

12 th¸ng

356,000

12 th¸ng

364,000

12 th¸ng

381,000

12 th¸ng

339,000

12 th¸ng

381,000

12 th¸ng

373,000

12 th¸ng

373,000

12 th¸ng

373,000

12 th¸ng

441,000

12 th¸ng

398,000

12 th¸ng

407,000

12 th¸ng

466,000

12 th¸ng

483,000

12 th¸ng

458,000

12 th¸ng

509,000

12 th¸ng

509,000

12 th¸ng

525,000

12 th¸ng

3,051,000

12 th¸ng

627,000

12 th¸ng

644,000

12 th¸ng

678,000

12 th¸ng

695,000

12 th¸ng

712,000

12 th¸ng

712,000

12 th¸ng

542,000

12 th¸ng

729,000

12 th¸ng

1,288,000

12 th¸ng

678,000

12 th¸ng

576,000

12 th¸ng

610,000

12 th¸ng

ghi CD

Phóc Anh Computer

593,000

12 th¸ng

627,000

12 th¸ng

627,000

12 th¸ng

678,000

12 th¸ng

746,000

12 th¸ng

1,678,000

12 th¸ng

1,322,000

12 th¸ng

2,966,000

12 th¸ng

729,000

12 th¸ng

746,000

12 th¸ng

848,000

12 th¸ng

983,000

12 th¸ng

1,119,000

12 th¸ng

2,373,000

12 th¸ng

4,492,000

12 th¸ng

9,323,000

12 th¸ng

695,000

12 th¸ng

712,000

12 th¸ng

1,695,000

12 th¸ng

373,000

12 th¸ng

anh)
542,000

12 th¸ng

1,441,000

12 th¸ng

2,509,000

12 th¸ng

2,170,000

12 th¸ng

1,678,000

12 th¸ng

3,492,000

12 th¸ng

4,848,000

12 th¸ng

6,712,000

12 th¸ng

280,000

6 th¸ng

373,000

12 th¸ng

390,000

12 th¸ng

407,000

12 th¸ng

695,000

12 th¸ng

390,000

12 th¸ng

475,000

12 th¸ng

339,000

12 th¸ng

517,000

12 th¸ng

627,000

12 th¸ng

661,000

12 th¸ng

746,000

12 th¸ng

1,237,000

12 th¸ng

678,000

12 th¸ng

814,000

12 th¸ng

Phóc Anh Computer

881,000

12 th¸ng

915,000

12 th¸ng

814,000

12 th¸ng

1,187,000

12 th¸ng

1,170,000

12 th¸ng

1,119,000

12 th¸ng

1,356,000

12 th¸ng

1,949,000

12 th¸ng

1,271,000

12 th¸ng

2,102,000

12 th¸ng

3,560,000

12 th¸ng

3,983,000

12 th¸ng

5,068,000

12 th¸ng

6,441,000

12 th¸ng

8,136,000

12 th¸ng

153,000

12 th¸ng

237,000

12 th¸ng

407,000

12 th¸ng

458,000

12 th¸ng

1,322,000

12 th¸ng

322,000

12 th¸ng

339,000

12 th¸ng

322,000

12 th¸ng

339,000

12 th¸ng

424,000

12 th¸ng

441,000

12 th¸ng

593,000

12 th¸ng

203,000

12 th¸ng

288,000

12 th¸ng

390,000

12 th¸ng

424,000

12 th¸ng

458,000

12 th¸ng

525,000

12 th¸ng

559,000

12 th¸ng

542,000

12 th¸ng

525,000

12 th¸ng

559,000

12 th¸ng

644,000

12 th¸ng

593,000

12 th¸ng

627,000

12 th¸ng

712,000

12 th¸ng

848,000

12 th¸ng

1,000,000

12 th¸ng

1,593,000

12 th¸ng

3,017,000

12 th¸ng

2,831,000

12 th¸ng

1,441,000

12 th¸ng

237,000

12 th¸ng

339,000

12 th¸ng

407,000

12 th¸ng

593,000

12 th¸ng

1,153,000

12 th¸ng

1,102,000

12 th¸ng

Phóc Anh Computer

848,000

12 th¸ng

1,492,000

12 th¸ng

2,034,000

12 th¸ng

1,932,000

12 th¸ng

2,627,000

12 th¸ng

237,000

12 th¸ng

898,000

12 th¸ng

1,000,000

12 th¸ng

1,000,000

12 th¸ng

1,441,000

12 th¸ng

2,424,000

12 th¸ng

1,017,000

12 th¸ng

949,000

12 th¸ng

4,983,000

12 th¸ng

8,984,000

12 th¸ng

1,220,000

12 th¸ng

915,000

12 th¸ng

2,051,000

12 th¸ng

441,000

12 th¸ng

458,000

12 th¸ng

525,000

12 th¸ng

610,000

12 th¸ng

644,000

12 th¸ng

1,000,000

12 th¸ng

1,220,000

12 th¸ng

1,305,000

12 th¸ng

1,000,000

12 th¸ng

1,203,000

12 th¸ng

1,034,000

12 th¸ng

932,000

12 th¸ng

3,204,000

12 th¸ng

237,000

12 th¸ng

610,000

12 th¸ng

1,017,000

12 th¸ng

932,000

12 th¸ng

1,458,000

12 th¸ng

2,187,000

12 th¸ng

3,305,000

12 th¸ng

1,831,000

12 th¸ng

2,237,000

12 th¸ng

3,814,000

12 th¸ng

7,628,000

12 th¸ng

661,000

12 th¸ng

780,000

12 th¸ng

644,000

12 th¸ng

966,000

12 th¸ng

1,017,000

12 th¸ng

1,220,000

12 th¸ng

1,458,000

12 th¸ng

1,627,000

12 th¸ng

2,187,000

12 th¸ng

2,797,000

12 th¸ng

2,543,000

12 th¸ng

Phóc Anh Computer

3,136,000

12 th¸ng

4,238,000

12 th¸ng

4,577,000

12 th¸ng

475,000

12 th¸ng

509,000

12 th¸ng

644,000

12 th¸ng

915,000

24 th¸ng

712,000

12 th¸ng

1,254,000

12 th¸ng

644,000

12 th¸ng

831,000

12 th¸ng

559,000

24 th¸ng

729,000

24 th¸ng

424,000

12 th¸ng

441,000

12 th¸ng

525,000

12 th¸ng

1,000,000

12 th¸ng

1,610,000

12 th¸ng

2,424,000

12 th¸ng

3,102,000

12 th¸ng

12,035,000

12 th¸ng

14,747,000

12 th¸ng

1,085,000

12 th¸ng

983,000

24 th¸ng

1,102,000

24 th¸ng

1,458,000

36 th¸ng

1,949,000

36 th¸ng

1,814,000

24 th¸ng

1,559,000

12 th¸ng

1,661,000

12 th¸ng

1,746,000

12 th¸ng

3,204,000

12 th¸ng

3,543,000

12 th¸ng

4,051,000

12 th¸ng

ternet)

Phóc Anh Computer
1,203,000

24 th¸ng

492,000

36 th¸ng

542,000

36 th¸ng

1,271,000

36 th¸ng

610,000

24 th¸ng

695,000

24 th¸ng

644,000

36 th¸ng

864,000

36 th¸ng

509,000

12 th¸ng

322,000

12 th¸ng

407,000

12 th¸ng

576,000

24 th¸ng

763,000

24 th¸ng

1,542,000

24 th¸ng

475,000

36 th¸ng

542,000

36 th¸ng

1,271,000

36 th¸ng

610,000

24 th¸ng

915,000

24 th¸ng

695,000

24 th¸ng

644,000

36 th¸ng

949,000

36 th¸ng

441,000

12 th¸ng

305,000

24 th¸ng

339,000

24 th¸ng

424,000

24 th¸ng

407,000

24 th¸ng

542,000

12 th¸ng

576,000

24 th¸ng

576,000

24 th¸ng

763,000

24 th¸ng

763,000

24 th¸ng

746,000

12 th¸ng

492,000

12 th¸ng

509,000

36 th¸ng

576,000

36 th¸ng

1,407,000

36 th¸ng

610,000

24 th¸ng

915,000

24 th¸ng

729,000

24 th¸ng

695,000

36 th¸ng

1,220,000

36 th¸ng

©y

Phóc Anh Computer

1,339,000

36 th¸ng

322,000

24 th¸ng

475,000

24 th¸ng

576,000

24 th¸ng

712,000

12 th¸ng

1,288,000

36 th¸ng

1,102,000

36 th¸ng

983,000

36 th¸ng

1,305,000

36 th¸ng

831,000

36 th¸ng

1,119,000

36 th¸ng

1,865,000

36 th¸ng

2,458,000

12 th¸ng

915,000

36 th¸ng

1,339,000

36 th¸ng

2,288,000

36 th¸ng

2,475,000

36 th¸ng

1,068,000

24 th¸ng

1,271,000

24 th¸ng

932,000

12 th¸ng

983,000

24 th¸ng

644,000

24 th¸ng

661,000

24 th¸ng

763,000

24 th¸ng

780,000

24 th¸ng

695,000

24 th¸ng

814,000

24 th¸ng

1,441,000

24 th¸ng

1,610,000

24 th¸ng

864,000

24 th¸ng

Phóc Anh Computer

1,661,000

24 th¸ng

12,035,000

24 th¸ng

746,000

36 th¸ng

746,000

36 th¸ng

xa h¬n

161,000
203,000
390,000
509,000
1,678,000
322,000

i
2,204,000

12 th¸ng

3,983,000

12 th¸ng

2,204,000

12 th¸ng

2,661,000

12 th¸ng

3,034,000

12 th¸ng

3,288,000

12 th¸ng

5,390,000

12 th¸ng

6,102,000

12 th¸ng

12,933,000

12 th¸ng

34,000

12 th¸ng

85,000

12 th¸ng

76,000

12 th¸ng

102,000

36 th¸ng

237,000

12 th¸ng

271,000

12 th¸ng

203,000

24 th¸ng

254,000

24 th¸ng

288,000

24 th¸ng

305,000

24 th¸ng

305,000

12 th¸ng

509,000

24 th¸ng

1,729,000

36 th¸ng

305,000

24 th¸ng

644,000

24 th¸ng

593,000

24 th¸ng

712,000

12 th¸ng

1,695,000

12 th¸ng

627,000

24 th¸ng

Phóc Anh Computer
7,458,000

36 th¸ng

712,000

24 th¸ng

949,000

24 th¸ng

1,187,000

12 th¸ng

983,000

36 th¸ng

1,187,000

24 th¸ng

2,288,000

12 th¸ng

2,119,000

36 th¸ng

3,034,000

36 th¸ng

1,170,000

24 th¸ng

1,949,000

24 th¸ng

15,086,000

12 th¸ng

288,000

12 th¸ng

441,000

12 th¸ng

186,000

12 th¸ng

1,136,000

24 th¸ng

1,305,000

24 th¸ng

1,661,000

24 th¸ng

1,526,000

36 th¸ng

3,983,000

24 th¸ng

4,746,000

24 th¸ng

3,814,000

36 th¸ng

5,339,000

24 th¸ng

7,255,000

12 th¸ng

7,289,000

12 th¸ng

5,916,000

36 th¸ng

6,611,000

12 th¸ng

7,628,000

12 th¸ng

8,390,000

12 th¸ng

9,492,000

12 th¸ng

13,306,000

12 th¸ng

14,747,000

12 th¸ng

932,000

12 th¸ng

932,000

12 th¸ng

1,254,000

12 th¸ng

2,695,000

12 th¸ng

1,356,000

12 th¸ng

1,915,000

12 th¸ng

864,000

12 th¸ng

hs

864,000

12 th¸ng

1,102,000

12 th¸ng

1,441,000

12 th¸ng

1,780,000

12 th¸ng

2,882,000

12 th¸ng

3,695,000

12 th¸ng

5,594,000

12 th¸ng

6,187,000

12 th¸ng

6,950,000

12 th¸ng

7,339,000

12 th¸ng

2,322,000
-

12 th¸ng
12 th¸ng

Phóc Anh Computer

-

12 th¸ng

2,475,000

12 th¸ng

11,153,000

12 th¸ng

1,763,000

12 th¸ng

16,950,000

12 th¸ng

2,119,000

12 th¸ng

1,780,000

12 th¸ng

3,610,000

36 th¸ng

5,017,000

36 th¸ng

4,238,000

36 th¸ng

6,611,000

36 th¸ng

5,763,000

36 th¸ng

7,119,000

36 th¸ng

8,272,000

36 th¸ng

11,357,000

12 th¸ng

15,170,000

12 th¸ng

18,815,000

12 th¸ng

27,120,000

36 th¸ng

19,662,000

36 th¸ng

26,425,000

36 th¸ng

-

12 th¸ng

1,678,000

12 th¸ng

3,119,000

12 th¸ng

1,644,000

12 th¸ng

2,119,000

12 th¸ng

4,831,000

12 th¸ng

-

12 th¸ng

-

12 th¸ng

1,983,000

36 th¸ng

5,068,000

36 th¸ng

4,221,000

36 th¸ng

6,695,000

36 th¸ng

5,560,000

12 th¸ng

6,102,000

12 th¸ng

7,661,000

12 th¸ng

2,780,000

12 th¸ng

2,797,000

12 th¸ng

4,746,000

12 th¸ng

4,712,000

12 th¸ng

4,373,000

12 th¸ng

5,933,000

12 th¸ng

3,983,000

12 th¸ng

4,695,000

12 th¸ng

4,441,000

12 th¸ng

5,407,000

12 th¸ng

5,288,000

12 th¸ng

6,322,000

12 th¸ng

7,238,000

12 th¸ng

9,238,000

12 th¸ng

Phóc Anh Computer

12,035,000

12 th¸ng

4,916,000

12 th¸ng

6,356,000

12 th¸ng

4,407,000

12 th¸ng

7,017,000

12 th¸ng

10,424,000

12 th¸ng

8,814,000

12 th¸ng

11,018,000

12 th¸ng

4,831,000

12 th¸ng

6,526,000

12 th¸ng

11,441,000

12 th¸ng

6,526,000

12 th¸ng

7,373,000

12 th¸ng

8,984,000

12 th¸ng

7,390,000

12 th¸ng

10,509,000

12 th¸ng

13,052,000

12 th¸ng

14,933,000

12 th¸ng

14,713,000

12 th¸ng

54,664,000

12 th¸ng

10,136,000

12 th¸ng

13,357,000

12 th¸ng

13,357,000

12 th¸ng

17,442,000

12 th¸ng

20,696,000

12 th¸ng

746,000

12 th¸ng

983,000

12 th¸ng

1,661,000

12 th¸ng

1,678,000

12 th¸ng

1,865,000

12 th¸ng

6,068,000

12 th¸ng

1,051,000

12 th¸ng

1,949,000

12 th¸ng

3,221,000

12 th¸ng

3,305,000

12 th¸ng

3,560,000

12 th¸ng

7,034,000

12 th¸ng

15,238,000

12 th¸ng

780,000

12 th¸ng

848,000

12 th¸ng

2,543,000

12 th¸ng

3,492,000

12 th¸ng

4,746,000

12 th¸ng

6,831,000

12 th¸ng

1,458,000

12 th¸ng

1,526,000

12 th¸ng

1,848,000

12 th¸ng

2,526,000

12 th¸ng

Phóc Anh Computer

2,966,000

12 th¸ng

2,543,000

12 th¸ng

4,153,000

12 th¸ng

5,255,000

12 th¸ng

1,271,000

12 th¸ng

1,559,000

12 th¸ng

1,678,000

12 th¸ng

2,237,000

12 th¸ng

2,610,000

12 th¸ng

2,695,000

12 th¸ng

3,000,000

12 th¸ng

2,576,000

12 th¸ng

1,661,000
-

12 th¸ng
12 th¸ng

2,339,000

12 th¸ng

2,543,000

12 th¸ng

2,339,000

12 th¸ng

3,221,000

12 th¸ng

3,729,000

12 th¸ng

3,882,000

12 th¸ng

4,695,000

12 th¸ng

3,221,000

12 th¸ng

3,560,000

12 th¸ng

7,136,000

12 th¸ng

10,001,000

12 th¸ng

7,373,000

12 th¸ng

10,051,000

12 th¸ng

12,035,000

12 th¸ng

30,425,000

12 th¸ng

53,901,000

12 th¸ng

61,495,000

12 th¸ng

111,701,000

12 th¸ng

4,678,000

12 th¸ng

5,187,000

12 th¸ng

5,695,000

12 th¸ng

7,560,000

12 th¸ng

9,831,000

12 th¸ng

8,882,000

12 th¸ng

1,712,000

12 th¸ng

2,543,000

12 th¸ng

Phóc Anh Computer

4,000,000

12 th¸ng

6,102,000

12 th¸ng

6,272,000

12 th¸ng

5,763,000

12 th¸ng

7,458,000

12 th¸ng

10,424,000

12 th¸ng

9,492,000

12 th¸ng

14,069,000

12 th¸ng

26,781,000

12 th¸ng

54,664,000

12 th¸ng

1,398,000

12 th¸ng

2,153,000

12 th¸ng

3,492,000

12 th¸ng

3,695,000

12 th¸ng

4,763,000

12 th¸ng

7,865,000

12 th¸ng

7,882,000

12 th¸ng

8,356,000

12 th¸ng

12,882,000

12 th¸ng

13,984,000

12 th¸ng

2,204,000

12 th¸ng

1,220,000

12 th¸ng

1,441,000

12 th¸ng

1,831,000

12 th¸ng

678,000

36 th¸ng

1,610,000

36 th¸ng

1,119,000

36 th¸ng

1,170,000

36 th¸ng

1,305,000

36 th¸ng

1,492,000

36 th¸ng

2,153,000

36 th¸ng

2,305,000

36 th¸ng

2,390,000

36 th¸ng

2,543,000

36 th¸ng

2,949,000

36 th¸ng

3,221,000

36 th¸ng

4,932,000

36 th¸ng

6,255,000

36 th¸ng

11,153,000

36 th¸ng

12,204,000

36 th¸ng

15,764,000

36 th¸ng

18,611,000

36 th¸ng

32,680,000

36 th¸ng

30,324,000

36 th¸ng

33,019,000

36 th¸ng

48,121,000

36 th¸ng

51,833,000

36 th¸ng

593,000

24 th¸ng

1,102,000

24 th¸ng

2,000,000

24 th¸ng

5,865,000

24 th¸ng

Phóc Anh Computer

6,611,000

24 th¸ng

11,018,000

24 th¸ng

661,000

36 th¸ng

949,000

36 th¸ng

1,610,000

36 th¸ng

2,576,000

36 th¸ng

3,034,000

36 th¸ng

3,695,000

36 th¸ng

4,949,000

36 th¸ng

9,814,000

36 th¸ng

11,068,000

36 th¸ng

729,000

24 th¸ng

3,560,000

24 th¸ng

1,322,000

12 th¸ng

949,000

12 th¸ng

983,000

12 th¸ng

339,000

12 th¸ng

661,000

12 th¸ng

305,000

12 th¸ng

678,000

12 th¸ng

1,831,000

12 th¸ng

3,814,000

12 th¸ng

5,763,000

12 th¸ng

237,000

12 th¸ng

339,000

12 th¸ng

220,000

12 th¸ng

237,000

12 th¸ng

237,000

12 th¸ng

254,000

12 th¸ng

288,000

12 th¸ng

339,000

12 th¸ng

475,000

6 th¸ng

593,000

6 th¸ng

610,000

6 th¸ng

610,000

6 th¸ng

729,000

6 th¸ng

949,000

6 th¸ng

1,085,000

6 th¸ng

1,559,000

6 th¸ng

1,729,000

6 th¸ng

492,000

6 th¸ng

983,000

6 th¸ng

390,000

6 th¸ng

542,000

6 th¸ng

203,000

6 th¸ng

203,000

6 th¸ng

220,000

6 th¸ng

254,000

6 th¸ng

em TV) (Ch­a VAT)

)

Phóc Anh Computer
34,000
85,000
68,000
102,000
119,000

06 th¸ng

186,000

06 th¸ng

237,000

06 th¸ng

237,000
254,000
373,000

12 th¸ng

458,000
763,000

12 th¸ng

68,000
85,000
85,000
763,000

12 th¸ng

509,000

12 th¸ng

593,000

12 th¸ng

1,678,000

12 th¸ng

1,136,000

12 th¸ng

136,000

12 th¸ng

136,000

24 th¸ng

186,000

24 th¸ng

237,000

24 th¸ng

170,000

12 th¸ng

153,000

24 th¸ng

170,000

24 th¸ng

237,000

24 th¸ng

271,000

24 th¸ng

322,000

24 th¸ng

271,000

12 th¸ng

237,000

24 th¸ng

237,000

24 th¸ng

322,000

24 th¸ng

373,000

24 th¸ng

441,000

24 th¸ng

373,000

24 th¸ng

373,000

24 th¸ng

576,000

24 th¸ng

593,000

24 th¸ng

712,000

24 th¸ng

661,000

24 th¸ng

678,000

24 th¸ng

1,220,000

24 th¸ng

1,322,000

24 th¸ng

1,424,000

24 th¸ng

1,271,000

24 th¸ng

85,000

12 th¸ng

110,000

12 th¸ng

68,000

12 th¸ng

186,000

12 th¸ng

85,000

12 th¸ng

Phóc Anh Computer

102,000

12 th¸ng

195,000

12 th¸ng

390,000

12 th¸ng

76,000

12 th¸ng

93,000

12 th¸ng

195,000

12 th¸ng

220,000

12 th¸ng

339,000

12 th¸ng

305,000

12 th¸ng

161,000

12 th¸ng

373,000

12 th¸ng

848,000

12 th¸ng

119,000

12 th¸ng

136,000

12 th¸ng

170,000

12 th¸ng

186,000

12 th¸ng

254,000

12 th¸ng

271,000

12 th¸ng

441,000

12 th¸ng

492,000

12 th¸ng

983,000

12 th¸ng

161,000

12 th¸ng

161,000

12 th¸ng

229,000

12 th¸ng

229,000

12 th¸ng

475,000

12 th¸ng

881,000

12 th¸ng

1,492,000

12 th¸ng

1,610,000

12 th¸ng

2,509,000

12 th¸ng

3,187,000

12 th¸ng

3,560,000

12 th¸ng

1,102,000

12 th¸ng

1,203,000

12 th¸ng

1,271,000

12 th¸ng

1,441,000

12 th¸ng

1,509,000

12 th¸ng

1,509,000

12 th¸ng

1,559,000

12 th¸ng

1,610,000

12 th¸ng

576,000

12 th¸ng

746,000

12 th¸ng

814,000

12 th¸ng

983,000

12 th¸ng

983,000

12 th¸ng

746,000

12 th¸ng

51,000

Phóc Anh Computer

373,000
51,000

220,000
170,000
203,000
220,000
220,000
322,000

at)
1,237,000

12 th¸ng

1,068,000

12 th¸ng

1,237,000

12 th¸ng

983,000

12 th¸ng

1,424,000

12 th¸ng

1,831,000

12 th¸ng

1,865,000

12 th¸ng

271,000

12 th¸ng

373,000

12 th¸ng

85,000

12 th¸ng

203,000

12 th¸ng

178,000

12 th¸ng

186,000

12 th¸ng

297,000

12 th¸ng

441,000

12 th¸ng

195,000

12 th¸ng

170,000

12 th¸ng

229,000

12 th¸ng

237,000

12 th¸ng

364,000

12 th¸ng

441,000

12 th¸ng

864,000

12 th¸ng

305,000

12 th¸ng

746,000

12 th¸ng

119,000

3 th¸ng

170,000

6 th¸ng

161,000

6 th¸ng

iÖp

- §Çu ®äc thÎ nhí)

Gb)
3,390,000

12 th¸ng

3,356,000

12 th¸ng

4,221,000

12 th¸ng

7,119,000

12 th¸ng

4,221,000

12 th¸ng

5,000,000

12 th¸ng

4,916,000

12 th¸ng

5,339,000

12 th¸ng

5,424,000

12 th¸ng

Phóc Anh Computer

6,441,000

12 th¸ng

7,441,000

12 th¸ng

6,272,000

12 th¸ng

7,458,000

12 th¸ng

8,051,000

12 th¸ng

6,441,000

12 th¸ng

9,289,000

12 th¸ng

10,458,000

12 th¸ng

13,221,000

12 th¸ng

14,831,000

12 th¸ng

15,611,000

12 th¸ng

17,374,000

12 th¸ng

20,730,000

12 th¸ng

22,205,000

12 th¸ng

30,086,000

12 th¸ng

48,138,000

12 th¸ng

93,818,000

12 th¸ng

2,915,000

24 th¸ng

3,221,000

24 th¸ng

7,238,000

24 th¸ng

6,627,000

24 th¸ng

7,543,000

24 th¸ng

3,949,000

24 th¸ng

3,915,000

24 th¸ng

4,627,000

24 th¸ng

5,594,000

24 th¸ng

6,034,000

24 th¸ng

6,780,000

24 th¸ng

6,441,000

24 th¸ng

8,729,000

24 th¸ng

2,593,000

24 th¸ng

3,305,000

24 th¸ng

3,051,000

24 th¸ng

4,763,000

24 th¸ng

3,305,000

24 th¸ng

3,678,000

24 th¸ng

3,492,000

24 th¸ng

4,322,000

24 th¸ng

5,034,000

24 th¸ng

5,661,000

24 th¸ng

4,492,000

24 th¸ng

4,746,000

24 th¸ng

6,187,000

24 th¸ng

8,136,000

24 th¸ng

2,526,000

12 th¸ng

4,017,000

12 th¸ng

3,475,000

12 th¸ng

4,509,000

12 th¸ng

5,017,000

12 th¸ng

3,407,000

12 th¸ng

Phóc Anh Computer

2,848,000

12 th¸ng

3,356,000

12 th¸ng

3,932,000

12 th¸ng

4,661,000

12 th¸ng

6,729,000

12 th¸ng

7,712,000

12 th¸ng

3,390,000

12 th¸ng

7,628,000

12 th¸ng

8,899,000

12 th¸ng

9,662,000

12 th¸ng

10,933,000

12 th¸ng

7,407,000

24 th¸ng

8,695,000

24 th¸ng

9,356,000

24 th¸ng

9,678,000

24 th¸ng

10,289,000

24 th¸ng

11,577,000

24 th¸ng

13,357,000

24 th¸ng

13,780,000

24 th¸ng

20,899,000

24 th¸ng

17,340,000

24 th¸ng

21,781,000

24 th¸ng

25,340,000

24 th¸ng

è

a Vat)
136,000

3 th¸ng

153,000

3 th¸ng

848,000

3 th¸ng

85,000
254,000
288,000
288,000

3 th¸ng

153,000

3 th¸ng

271,000

3 th¸ng

288,000

3 th¸ng

322,000

3 th¸ng

170,000

1 th¸ng

237,000

1 th¸ng

119,000

1 th¸ng

153,000

1 th¸ng

85,000

1 th¸ng

119,000

1 th¸ng

153,000

1 th¸ng

76,000

h­a VAT)
305,000
492,000

12 th¸ng

Phóc Anh Computer

492,000

12 th¸ng

780,000

12 th¸ng

3,254,000

12 th¸ng

2,882,000

12 th¸ng

1,356,000

12 th¸ng

T)
34,000
85,000
119,000
136,000
203,000
305,000
407,000
34,000
51,000
68,000
102,000
271,000
661,000
1,559,000
3,000
8,000
25,000
25,000
8,000
102,000
10,000
7,000
7,000
7,000
3,000
6,000
136,000
475,000
102,000
203,000
542,000
102,000
42,000
76,000
119,000
170,000
254,000
68,000
68,000
85,000
170,000
136,000
203,000
11,000

VAT)
475,000

6 th¸ng

441,000

6 th¸ng

678,000

6 th¸ng

1,949,000

6 th¸ng

Phóc Anh Computer

864,000

12 th¸ng

1,390,000

12 th¸ng

729,000

12 th¸ng

831,000

12 th¸ng

2,204,000

12 th¸ng

2,339,000

12 th¸ng

1,356,000

12 th¸ng

©n hµng ngo¹i th­¬ng vµ trªn thÞ tr­êng tù do t¹i thêi

phßng kinh doanh
Î 102/ 103/ 104
7470808

nh-CÇu GiÊy - Hµ néi. Tel: (04)7545363

phucanh.vn

óc Quý kh¸ch thµnh c«ng!

PHóc ANH COMPUTER
Trô së: Sè 3 Ph¹m Ngäc Th¹ch - Hµ néi- Tel: 04.5737383 (12 lines) - FAX: 04.5737347
Chi nh¸nh2: 91 Lý nam ®Õ - Hµ néi- Tel: 04.7470808/ 09 - FAX: 04.7472164
Chi nh¸nh3: Siªu thÞ m¸y tÝnh phóc anh, tÇng 1 nhµ a3 lµng quèc tÕ th¨ng long
trÇn ®¨ng ninh-cÇu giÊy - Hµ néi. Tel: 04.7545363

http://phucanh.vn

Email: phucanh@phucanh.com.vn

B¸o gi¸ m¸y notebook

Ngµy 30/10/08
KÝnh göi: Quý kh¸ch hµng
Quý kh¸ch cã thÓ xem th«ng tin khuyÕn m¹i chi tiÕt t¹i Website:
http://phucanh.vn/Desktop.aspx/Tin-Tuc/Tin-khuyen-mai/Khuyen_mai_thang_10_2008/
TT

Dµn m¸y tÝnh

Kho
hµng

Bé vi xö lý/Cache

RAM/
HDD

Mµn
h×nh

C¹c ®å ho¹

æ ®Üa
quang

Fax Modem/ Träng HÖ ®iÒu
C¹c m¹ng
l­îng
hµnh

APPLE MACBOOK
1

2

MB061ZP/A

MB062ZP/A

Order

Core 2 Duo T7200
2.0Ghz/4Mb

1024Mb
80Gb

128Mb Intel GMA
950

13.3"
WXGA

CD-RW/ DVD
IEEE1394

Gigabit
802.11bg
Bluetooth

2.0kg

MAC OS

Ready

Core 2 Duo T7400
2.16Ghz/4Mb

1024Mb
120Gb

128Mb Intel GMA
950

13.3"
WXGA

DVD-RW
IEEE1394

Gigabit
802.11bg
Bluetooth

2.0kg

MAC OS

Compaq
1

CQ40 124TU
(FU732PA)

30/10

Intel Celeron 575
2*2.0Ghz/1Mb

1024Mb
120Gb

128Mb Intel
X4500

14.0" WXGA

DVD-RW
Camera

56Kb-10/100
802.11bg

2.2kg

DOS
6 cell

2

CQ40 102AU
(FR770PA-UUF)

Ready

Sempron SI-40 2.0Ghz/512Kb

1024Mb
120Gb

128Mb

14.1" WXGA

DVD-RW
Camera

56Kb-10/100
802.11bg

2.4kg

DOS
6 cell

3

CQ40 107AU
(FR775PA-UUF)
TÆng 1000.000®

Ready

Athlon QL-60 1.9Ghz/1Mb

1024Mb
160Gb

128Mb Ati

14.0"
WXGA

DVD-RW
5in1 Card
Camera

56Kb-10/100
802.11bg
Bluetooth

2.2kg

DOS
6 cell

Ready

Pentium Dual Core T3200
2.0Ghz/1Mb

1024Mb
160Gb

128Mb Intel
X4500

14.0" WXGA

DVD-RW
Camera

56Kb-10/100
802.11bg

2.2kg

DOS
6 cell

4

CQ40 108TU
(FU667PA)

5

CQ45 203TU
(FW591PA)

Ready

Pentium Dual Core T3400
2.16Ghz/1Mb

1024Mb
120Gb

128Mb Intel
X4500

14.1" WXGA

DVD-RW
5in1 Card
Camera

56Kb-10/100
802.11bg
Bluetooth

2.4kg

DOS
6 cell

6

CQ45 205TU
(FW593PA)

Ready

Core 2 Duo T5800
2.0Ghz/2Mb

1024Mb
160Gb

128Mb Intel
X4500

14.1" WXGA

DVD-RW
5in1 Card
Camera

56Kb-10/100
802.11bg
Bluetooth

2.4kg

DOS
6 cell

7

CQ45 206TU
(FW594PA)

Ready

Core 2 Duo T5900
2.2Ghz/2Mb

2048Mb
160Gb

128Mb Intel
X4500

14.1" WXGA

DVD-RW
5in1 Card
Camera

56Kb-10/100
802.11bg
Bluetooth

2.4kg

DOS
6 cell

8

CQ60 101TX
(FY959PA)

Ready

Pentium Dual Core T3200
2.0Ghz/1Mb

1024Mb
160Gb

1024Mb nVidia
16.0" WXGA
9200M GF

DVD-RW
5in1 Card
Camera

56Kb-10/100
802.11bg

3.5kg

DOS
6 cell

9

CQ20 120TU
(FU680PA)

Ready

Core 2 Duo P7350
2.0Ghz/3Mb

1024Mb
160Gb

DVD-RW
2in1 Card

56Kb-10/100
802.11abg
Bluetooth

1.8kg

DOS
6 cell

1

Mini-note 2133 KZ980PAUUF
TÆng tói chèng va ®Ëp

Ready

VIA C7-M ULV 1.0Ghz/128KB

1024Mb
120Gb

64Mb VIA
Chrome 9

8.9" WXGA

56Kb-10/100
802.11bg

1.27kg

Linux

2

Mini-note 2133 KZ979PAUUF
TÆng tói chèng va ®Ëp

Ready

VIA C7-M ULV 1.2Ghz/128KB

1024Mb
120Gb

64Mb VIA
Chrome 9

8.9" WXGA

56Kb-10/100
802.11bg

1.27kg

Vista Basic

3

BU 6520S (122PA)

Ready

Core 2 Duo T5870
2.0Ghz/2Mb

1024Mb
120Gb

128Mb Intel
X3100

14.1" WXGA

DVD-RW
2in1 Card

56Kb-10/100
802.11b/g
Bluetooth

2.2kg

DOS
6cell

4

H520 565AA

Ready

Pentium Dual Core T2500
2.0Ghz/1Mb

1024Mb
120Gb

DVD-RW

56Kb-10/100
802.11abg

2.4kg

DOS
4 cell

5

H540_277AA (FS277AA)

Ready

Core 2 Duo T5270
1.40Ghz/2Mb

1024Mb
120Gb

DVD-RW
2in1 Card

56Kb-10/100
802.11b/g

2.4kg

DOS
6cell

128Mb Intel
X4500

12.1" WXGA

HP

128Mb Intel GMA
14.1" WXGA
950

128Mb Intel
X3100

14.1" WXGA

99

6

H540_299AA (FS299AA)

Ready

Core 2 Duo T5470
1.60Ghz/2Mb

1024Mb
160Gb

128Mb Intel
X3100

14.1" WXGA

DVD-RW
2in1 Card

56Kb-10/100
802.11abg

2.4kg

DOS
6cell

7

6530S (FV357PA-UU)

Ready

Intel Celeron 575
2*2.0Ghz/1Mb

1024Mb
120Gb

128Mb Intel
X4500

14.1" WXGA

DVD-RW
5in1 Card

56Kb-10/100
802.11b/g
Bluetooth

2.27kg

DOS
6cell

8

6530S (FV358PA-UU)

Ready

Core 2 Duo T5670
1.8Ghz/2Mb

1024Mb
120Gb

128Mb Intel
X4500

14.1" WXGA

DVD-RW
5in1 Card
Camera

56Kb-10/100
802.11b/g
Bluetooth

2.27kg

DOS
6cell

9

6530S (FV359PA-UUF)

Ready

Core 2 Duo T5870
2.0Ghz/2Mb

1024Mb
160Gb

128Mb Intel
X4500

14.1" WXGA

DVD-RW
5in1 Card
camera

56Kb-10/100
802.11b/g
Bluetooth

2.27kg

DOS
6cell

10

Pavilion DV4-1101TU
FW582PA

Ready

Pentium Dual Core T3400
2.16Ghz/1Mb

1024Mb
160Gb

128Mb Intel
X4500

14.1" WXGA

DVD-RW
SD Card
Camera

56K 10/100
802.11bg
Bluetooth

2.4kg

Vista Home
6 cell

11

Pavilion DV4-1102TU
FW583PA

Ready

Core 2 Duo T5800
2.0Ghz/2Mb

1024Mb
160Gb

128Mb Intel
X3100

14.1" WXGA

DVD-RW
SD Card
Camera

56K 10/100
802.11bg
Bluetooth

2.4kg

Vista Home
6 cell

12

Pavilion DV4-1103TU
FW584PA
NhËn d¹ng v©n tay

Ready

Core 2 Duo T5900
2.2Ghz/2Mb

2048Mb
160Gb

128Mb Intel GMA
14.1" WXGA
X4500

DVD-RW
SD Card
Camera

56K 10/100
802.11bg
Bluetooth

2.4kg

Vista Home
6 cell

13

Pavilion DV4-1106TX
FW585PA
NhËn d¹ng v©n tay

Ready

Core 2 Duo T7350
2.0Ghz/4Mb

2048Mb
160Gb

256MB
14.1" WXGA
NVIDIA 9200GS

DVD-RW
SD Card
Camera

56K 10/100
802.11agn
Bluetooth

2.4kg

Vista Home
6 cell

14

Pavilion DV2903TU
(FN367PA)

Ready

Pentium Dual Core T2410
2.0Ghz/1Mb

1024Mb
120Gb

128Mb Intel
X3100

14.1" WXGA

DVD-RW
5 in 1 card
Camera

56K 10/100
802.11abg
Bluetooth

2.54kg

Vista Home
6 cell

15

Pavilion DV2904TU
(FN368PA)

Ready

Core 2 Duo T5750
2.0Ghz/2Mb

1024Mb
160Gb

128Mb Intel
X3100

14.1" WXGA

DVD-RW
Camera

56K 10/100
802.11abg
Bluetooth

2.54kg

Vista Home
6 cell

16

Pavilion DV2905TU
(FN369PA)

Ready

Core 2 Duo T5850
2.16Ghz/2Mb

2048Mb
160Gb

128Mb Intel
X3100

14.1" WXGA

DVD-RW
5 in 1 Card
Camera

56K 10/100
802.11abg
Bluetooth

2.54kg

Vista Home
6 cell

17

Pavilion DV3003TX
(KS363PA)
NhËn d¹ng v©n tay

Ready

(Santa Rosa) Core 2 Duo
T8100 2.1Ghz/3Mb

2048Mb
250Gb

128MB
NVIDIA 8400M 13.3" WXGA
GS

DVD-RW
5 in 1 Card
Camera

56K 10/100
802.11abgn
Bluetooth

2.27kg

Vista Home
6 cell

18

Pavilion DV9808TX
KU788PA

Ready

(Santa Rosa) Core 2 Duo
T8300 2.4Ghz/4Mb

4096Mb
320Gb

DVD-RW
5 in 1 Card
Camera

56K 10/100
802.11agn
Bluetooth

3.52kg

Vista Home
8 cell

19

Pavilion DV5-1101TX
FN596PA
NhËn d¹ng v©n tay

Ready

Core 2 Duo P8400
2.26Ghz/3Mb

2048Mb
160Gb

512MB
15.4" WXGA
NVIDIA 9600GS

DVD-RW
SD Card
Camera

56K Gigabit
802.11agn
Bluetooth

2.65kg

Vista Home
6 cell

20

Pavilion DV7-1101TX
FN595PA
NhËn d¹ng v©n tay

Ready

Core 2 Duo P8600
2.4Ghz/3Mb

2048Mb
250Gb

512MB
17" WXGA
NVIDIA 9600GS

DVD-RW
SD Card
Camera

56K Gigabit
802.11agn
Bluetooth

3.46kg

Vista Home
8 cell

21

Pavilion TX2524AU
(FN372PA)
NhËn d¹ng v©n tay

Ready

AMD Turion ™ 64x2 TL70 2.0Ghz/1Mb

2048Mb
160Gb

128MB
NVIDIA Go
6150

12.1" WXGA

DVD-RW
5 in 1 Card
Camera

56K 10/100
802.11abg
Bluetooth

2.0kg

Vista Home
4 cell

22

NC2400 (RH155PA)
NhËn d¹ng v©n tay.
KM RAM 512MB
TÆng 1000.000®

Ready

Centrino Core Duo
U2500 1.2Ghz/2Mb

512Mb DDR2
60Gb

64Mb Intel
GMA 900

12.1"
WXGA

CDRW/ DVD
6in1 Card

56K Gigabit
802.11b/g
Bluetooth

1.8kg

XP Pro

512MB
NVIDIA 8600

17.0" WXGA

Ibm-Lenovo
1

S10 59015720/59015753/
59015750.
(White/Black/Pink)
TÆng tói chèng va ®Ëp

Ready

Intel Atom N270
1.6Ghz/512Mb

1024Mb
DDR2
160Gb

128Mb Intel GMA
10.2" WXGA
950

5in1 Card
Camera

56Kb- 10/100
802.11bg
Bluetooth

1.1kg

XP Home

2

G410 5901 4013

Ready

Pentium Dual Core
T2390 1.86Ghz/1Mb

2048Mb
DDR2
160Gb

128Mb Intel GMA
14.1" WXGA
X3100

DVD-RW
5in1 Card

56Kb- 10/100
802.11bg

2.3kg

DOS

3

Y410 59013975

Order

Core 2 Duo T5750
2.0Ghz/2Mb

1024Mb
DDR2
160Gb

128Mb Intel GMA
14.1" WXGA
X3100

DVD-RW
6in1 card
Camera

56Kb- 10/100
802.11bg

2.3kg

DOS

4

G430 59015973

Ready

Pentium Dual Core
T3200 2.0Ghz/1Mb

1024Mb
DDR2
250Gb

128Mb Intel GMA
14.1" WXGA
X3100

DVD-RW
5in1 card
Camera

56Kb- 10/100
802.11bg

2.2kg

DOS

100

5

G230 59016356

Ready

Pentium Dual Core
T3400 2.16Ghz/1Mb

2048Mb
DDR2
250Gb

128Mb Intel GMA
12.1" WXGA
X3100

DVD-RW
5in1 card
Camera

56Kb- 10/100
802.11bg

1.7kg

DOS

6

Y430 59015835

Ready

Core 2 Duo T5800
2.0Ghz/2Mb

2048Mb
DDR2
320Gb

128Mb Intel GMA
14.1" WXGA
X3100

DVD-RW
5in1 card
Camera

56Kb- 10/100
802.11agn
Bluetooth

2.2kg

DOS

7

Y330 59016560

Order

Core 2 Duo T5800
2.0Ghz/2Mb

2048Mb
DDR2
250Gb

13.3" WXGA

DVD-RW
6in1 card
Camera

56Kb- 10/100
802.11agn
Bluetooth

1.8kg

DOS

8

Y430 59015761

Ready

Core 2 Duo P7350
2.0Ghz/3Mb

2048Mb
DDR2
320Gb

128Mb Intel GMA
14.1" WXGA
X3100

DVD-RW
6in1 card
Camera

56Kb- 10/100
802.11agn
Bluetooth

2.2kg

DOS

9

Y330 59015075 Black
(Spiral texture)

Ready

(Montevina)Core 2 Duo
P7350 2.0Ghz/3Mb

2048Mb
DDR2
320Gb

128Mb Intel GMA
13.3" WXGA
X3100

DVD-RW
6in1 card
Camera

56Kb- 10/100
802.11abg
Bluetooth

2.3kg

DOS
6cell

10

Y510 59012542

Ready

Core 2 Duo T7500
2.2Ghz/4Mb

2048Mb
DDR2
250Gb

256Mb
GeForce
8600M

15.4" WXGA

DVD-RW
6in1 card
Camera

56Kb- 10/100
802.11abg

2.8kg

Vista
Home
6cell

11

U330 59014714

Ready

(Montevina)Core 2 Duo
P8600 2.4Ghz/3Mb

2048Mb
DDR2
320Gb

256MB ATI
HD3450

13.3" WXGA

DVD-RW
6in1 card
Camera

56Kb- 10/100
802.11abg
Bluetooth

1.67kg

Vista Home
6cell

12

U110 59013889
Red

Ready

Core 2 Duo LV7500
1.6Ghz/4Mb

2048Mb
DDR2
120Gb

128Mb Intel GMA
11.0" WXGA
X3100

DVD-RW
7in1 card
Camera

56Kb- 10/100
802.11bg
Bluetooth

1.3kg

Vista Home

13

U110 59013889
Black

Ready

Core 2 Duo LV7500
1.6Ghz/4Mb

2048Mb
DDR2
120Gb

128Mb Intel GMA
11.0" WXGA
X3100

DVD-RW
7in1 card
Camera

56Kb- 10/100
802.11bg
Bluetooth

1.3kg

Vista Home

14

T61 7660-A14
NhËn d¹ng v©n tay

Ready

Core 2 Duo T7300
2.0Ghz/4Mb

1024Mb
DDR2
120Gb

14.1" WXGA

DVD-RW

56Kb- Gigabit
802.11bgn
Bluetooth

2.2kg

Vista
Business

15

T61 7659-A21
NhËn d¹ng v©n tay
KM USB 2Gb

Ready

(Santa Rosa) Core 2 Duo
T7100 1.8Ghz/2Mb

1024Mb
DDR2
120Gb

128Mb Intel GMA
X3100 upto
14.1" WXGA
256Mb

DVD-RW

56Kb- Gigabit
802.11abg
Bluetooth

2.3kg

DOS

16

X61 7673-B67
NhËn d¹ng v©n tay

Ready

Core 2 Duo T7500
2.2Ghz/4Mb

1024Mb
DDR2
160Gb

128Mb Intel GMA
12.1" XGA
X3100

DVD-RW

56Kb-10/100
802.11agn
Bluetooth

1.3kg

DOS

Pentium Dual Core
T2130 1.86Ghz/1Mb

1024Mb
DDR2
120Gb

DVD-RW
5 in1 Card

56Kb-10/100
802.11b/g

1.85kg

DOS
6 cell

Core 2 Duo T5500
1.66Ghz/2Mb

1024Mb
DDR2
160Gb

DVD-RW
5 in1 Card
Camera

56Kb-10/100
802.11b/g

2.4kg

Vista Home
6 cell

5 in1 Card
Camera

10/100
802.11b/g

0.95kg

Linux

256MB ATI

128Mb ATi
X1400

CMS
1

S12A5331

Ready

128Mb Intel GMA
12.1" WXGA
950

ACER
1

ASPIRE 5583WXMi (068)

Ready

128Mb Geforce 14.1" WXGA

Aspire Gemstone
1

ASPIRE ONE A0A110 White, Blue

Ready

Intel Atom N270
1.6GHz/512Kb

1024Mb
128Mb Intel GMA
8.9" WVGA
DDR2 8Gb
950

2

ASPIRE ONE 2 A0A150
(014, 026)
White, Blue

Ready

Intel Atom N270
1.6GHz/512Kb

1024Mb
DDR2
120Gb

128Mb Intel GMA
8.9" WVGA
950

5 in1 Card
Camera

10/100
802.11b/g

1.1kg

XP Home
6 cell

3

ASPIRE ONE 150 (110)
Pink

Ready

Intel Atom N270
1.6GHz/512Kb

1024Mb
DDR2
160Gb

128Mb Intel GMA
8.9" WVGA
950

5 in1 Card
Camera

10/100
802.11b/g

1.26kg

XP Home
6 cell

4

ASPIRE 4330-570516Mn
(036)

Ready

Intel Celeron 575
2*2.0Ghz/1Mb

512Mb
DDR2
160Gb

128Mb Intel GMA
14.1" WXGA
4500

DVD-RW
5 in1 Card

56Kb-Gigabit
802.11b/g
Bluetooth

2.4kg

Linux

5

ASPIRE 4715Z-3A1G08Mi
(006)

Ready

Pentium Dual Core
T2370 1.73Ghz/1Mb

1024Mb
128Mb Intel GMA
14.1" WXGA
DDR2 80Gb
X3100

DVD-RW
Camera

56Kb-Gigabit
802.11b/g
Bluetooth

2.4kg

Vista
Starter

6

ASPIRE 4710-4A0508Mi
(030)
KM RAM 512Mb

Ready

Centrino Core Duo T2450
2.0Ghz/2Mb

512Mb
128Mb Intel GMA
14.1" WXGA
DDR2 80Gb
950

DVD-RW
5 in 1 Card
Camera

56Kb-Gigabit
802.11bg

2.4kg

Linux
6 cell

7

ASPIRE 4715Z-4A1G16Mi
(044)

Order

Pentium Dual Core
T2390 1.86Ghz/1Mb

DVD-RW
Camera

56Kb-10/100
802.11bg

2.6kg

Linux
6 cell

1024Mb
DDR2
160Gb

128Mb Intel GMA
14.1" WXGA
950

101

8

ASPIRE 4730Z-321G16Mn
(008)

Ready

Pentium Dual Core
T3200 2.0Ghz/1Mb

1024Mb
DDR2
160Gb

128Mb Intel GMA
14.1" WXGA
X4500

DVD-RW
5in1 Card
Camera

56Kb-Gigabit
802.11bgn

2.4kg

Linux
6 cell

9

ASPIRE 4730ZG322G25Mn (001)

Ready

Pentium Dual Core
T3200 2.0Ghz/1Mb

2048Mb
DDR2
250Gb

256Mb ATi
14.1" WXGA
Radeon HD 3470

DVD-RW
5in1 Card
Camera

56Kb-Gigabit
802.11bgn

2.4kg

Linux
6 cell

10

ASPIRE 4710G-101G16
(018)

Ready

Core 2 Duo T5500
1.66Ghz/2Mb

1024Mb
DDR2
160Gb

128Mb ATi
14.1" WXGA
Radeon HD 2300

DVD-RW
5 in 1 Card
Camera

56Kb-10/100
802.11b/g
Bluetooth

2.45kg

Vista
Home
6 cell

11

ASPIRE 4920-5A1G16Mi
(026)

Ready

Core 2 Duo T5550
1.83Ghz/2Mb

1024Mb
DDR2
160Gb

128Mb Intel GMA
14.1" WXGA
X3100

DVD-RW
5 in 1 Card
Camera

56Kb-Gigabit
802.11abg
Bluetooth

2.4kg

Linux
6 cell

12

ASPIRE 4920-5A2G16Mi
(023)

Ready

Core 2 Duo T5550
1.83Ghz/2Mb

2048Mb
DDR2
160Gb

128Mb Intel GMA
14.1" WXGA
X3100

DVD-RW
5 in 1 Card
Camera

56Kb-Gigabit
802.11abg
Bluetooth

2.4kg

Vista
Home
6 cell

13

ASPIRE 4920G-5A2G16Mi
(017)

Ready

Core 2 Duo T5550
1.83Ghz/2Mb

2048Mb
DDR2
160Gb

14.1" WXGA

DVD-RW
5 in 1 Card
Camera

56Kb-Gigabit
802.11abg
Bluetooth

2.4kg

Vista
Home
6 cell

14

ASPIRE 4920-301G16Mn
(016)

Ready

(Santa Rosa) Core 2 Duo
T7300 2.0Ghz/4Mb

1024Mb
DDR2
160Gb

128Mb Intel GMA
14.1" WXGA
X3100

DVD-RW
5 in 1 Card
Camera

56Kb-Gigabit
802.11abgn
Bluetooth

2.6kg

Linux
6 cell

15

ASPIRE 4920-602G32Mn
(061)

Ready

(Santa Rosa) Core 2 Duo
T7500 2.2Ghz/4Mb

2048Mb
DDR2
320Gb

DVD-RW
5 in 1 Card
Camera

56Kb-Gigabit
802.11abgn
Bluetooth

2.4kg

Linux
6 cell

16

ASPIRE 4920-601G16Mi
(060)

Ready

(Santa Rosa) Core 2 Duo
T7500 2.2Ghz/4Mb

1024Mb
DDR2
160Gb

128Mb Intel GMA
14.1" WXGA
X3100

DVD-RW
5 in 1 Card
Camera

56Kb-Gigabit
802.11abg
Bluetooth

2.6kg

Linux
6 cell

17

ASPIRE 4920-302G16Mn
(014)
Vá chèng trÇy x­íc

Ready

(Santa Rosa) Core 2 Duo
T7300 2.0Ghz/4Mb

2048Mb
DDR2
160Gb

128Mb Intel GMA
14.1" WXGA
X3100

DVD-RW
Camera

56Kb-Gigabit
802.11abgn
Bluetooth

2.4kg

Vista
Home
6 cell

18

ASPIRE 4920-602G16Mn
(017)
Vá chèng trÇy x­íc

Ready

(Santa Rosa) Core 2 Duo
T7500 2.2Ghz/4Mb

2048Mb
DDR2
160Gb

128Mb Intel GMA
14.1" WXGA
X3100

DVD-RW
Camera

56Kb-Gigabit
802.11abgn
Bluetooth

2.4kg

Vista
Home
6 cell

19

ASPIRE 4920G-302G25Mn
(033)
Vá chèng trÇy x­íc

Ready

(Santa Rosa) Core 2 Duo
T7300 2.0Ghz/4Mb

2048Mb
DDR2
250Gb

128Mb ATi HD
X2400XT upto
894Mb

14.1" WXGA

DVD-RW
Camera

56Kb-Gigabit
802.11abgn
Bluetooth

2.4kg

Vista
Home
6 cell

20

ASPIRE 4920G-602G25Mn
(037)
Vá chèng trÇy x­íc

Ready

(Santa Rosa) Core 2 Duo
T7500 2.2Ghz/4Mb

2048Mb
DDR2
250Gb

128Mb ATi HD
X2400XT upto
894Mb

14.1" WXGA

DVD-RW
Camera

56Kb-Gigabit
802.11abgn
Bluetooth

2.4kg

Vista
Home
6 cell

21

ASPIRE 5930-732G16Mn
(001)
Centrino2, chèng x­íc
NhËn d¹ng v©n tay

Ready

Core 2 Duo P7350
2.0Ghz/3Mb

2048Mb
DDR2
160Gb

128Mb Intel GMA
15.4" WXGA
X3100

DVD-RW
5 in 1 Card
Camera

56Kb-Gigabit
802.11agn
Bluetooth

3.0kg

Vista
Home
6 cell

22

ASPIRE 6920-603G32Mi
(091)
NhËn d¹ng v©n tay

Ready

(Santa Rosa) Core 2 Duo
T7500 2.2Ghz/4Mb

3072Mb
DDR2
320Gb

128Mb Intel GMA
X3100

16.0"
WXGA
HDMI

DVD-RW
Camera

56Kb-Gigabit
802.11a/b/g
Bluetooth

3.5kg

Vista
Home
8 cell

23

ASPIRE 6920G-833G32Bn
(452)
NhËn d¹ng v©n tay

Order

Core 2 Duo T8300
2.4Ghz/3Mb

3072Mb
DDR2
320Gb

1280MB TC
NVIDIA 9500M
GS

16.0"
WXGA
HDMI

DVD-Blu-ray
Camera

56Kb-Gigabit
802.11a/b/g
Bluetooth

3.5kg

Vista
Home

128Mb ATi
X2400

128Mb Intel
GMA X3100

14.1"
WXGA

TravelMate Profile:
1

TM 4330-570516Mni
(008)
TÆng RAM 512Mb

Ready

Celeron M 575
2.0Ghz/1Mb

512Mb
DDR2
160Gb

128Mb Intel GMA
14.1" WXGA
X3100

DVD-RW
5 in 1 Card
Camera

56Kb-10/100
802.11abg

2.4kg

Linux
6 cell

2

TM 6252-100512Mi (011)

Ready

Celeron M 540
1.86Ghz/1Mb

512Mb
DDR2
120Gb

128Mb Intel GMA
12.1" WXGA
X3100

DVD-RW
5 in 1 Card
Camera

56Kb-10/100
802.11abg

1.99kg

Linux
6 cell

3

TM 6252-200512Mi (013)

Ready

Celeron M 550
2.0Ghz/1Mb

512Mb
DDR2
120Gb

128Mb Intel GMA
12.1" WXGA
X3100

DVD-RW
5 in 1 Card
Camera

56Kb-10/100
802.11abg

1.99kg

Linux
6 cell

4

TM 5720-5B1G12Mi (010)

Order

Core 2 Duo T5670
1.8Ghz/2Mb

1024Mb
DDR2
120Gb

128Mb Intel GMA
15.4" WXGA
X3100

DVD-RW
5 in 1 Card

56Kb-10/100
802.11abg

2.4kg

Linux
6 cell

5

TM 4530-601G16Mn (009)
NhËn d¹ng v©n tay

Ready

AMD Althon QL-60
1.9GHz

1024Mb
DDR2
160Gb

128Mb Intel GMA
14.1" WXGA
X3100

DVD-RW
5 in 1 Card
Camera

56Kb-10/100
802.11abg
Bluetooth

2.4kg

Linux
6 cell

6

TM 4730-6B1G16Mi (010)
NhËn d¹ng v©n tay

Ready

Core 2 Duo T5870
2.0Ghz/2Mb

1024Mb
DDR2
160Gb

128Mb Intel GMA
14.1" WXGA
X3100

DVD-RW
5 in 1 Card
Camera

56Kb-10/100
802.11abg
Bluetooth

2.4kg

Linux
6 cell

102

7

TM 4720-5B1G16Mi (037)
NhËn d¹ng v©n tay

Ready

Core 2 Duo T5670
1.8Ghz/2Mb

1024Mb
DDR2
160Gb

128Mb Intel GMA
14.1" WXGA
X3100

DVD-RW
5 in 1 Card
Camera

56Kb-10/100
802.11abg
Bluetooth

2.4kg

Linux
6 cell

8

TM 4720-6A1G16Mi (033)
NhËn d¹ng v©n tay

Ready

Core 2 Duo T5750
2.0Ghz/2Mb

1024Mb
DDR2
160Gb

128Mb Intel GMA
14.1" WXGA
X3100

DVD-RW
5 in 1 Card
Camera

56Kb-10/100
802.11abg

2.4kg

Linux
6 cell

9

TM 4720- 301G16Mn
(040)
NhËn d¹ng v©n tay

Ready

(Santa Rosa) Core 2 Duo
T7300 2.0Ghz/4Mb

1024Mb
DDR2
160Gb

128Mb Intel GMA
14.1" WXGA
X3100

DVD-RW
5 in 1 Card
Camera

56Kb-10/100
802.11abg
Bluetooth

2.4kg

Linux
6 cell

10

TM 4720- 602G25Mn
(043)
NhËn d¹ng v©n tay

Ready

(Santa Rosa) Core 2 Duo
T7500 2.2Ghz/4Mb

2048Mb
DDR2
250Gb

128Mb Intel GMA
14.1" WXGA
X3100

DVD-RW
5 in 1 Card
Camera

56Kb-10/100
802.11abg
Bluetooth

2.4kg

Linux
6 cell

11

TM 4720- 603G32Mn
(044)
NhËn d¹ng v©n tay

Ready

(Santa Rosa) Core 2 Duo
T7500 2.2Ghz/4Mb

3072Mb
DDR2
320Gb

128Mb Intel GMA
14.1" WXGA
X3100

DVD-RW
5 in 1 Card
Camera

56Kb-10/100
802.11abg
Bluetooth

2.4kg

Linux
6 cell

12

TM 4720- 603G32Mn
(116)
NhËn d¹ng v©n tay

Ready

(Santa Rosa) Core 2 Duo
T7500 2.2Ghz/4Mb

3072Mb
DDR2
320Gb

128Mb Intel GMA
14.1" WXGA
X3100

DVD-RW
5 in 1 Card
Camera

56Kb-10/100
802.11abg
Bluetooth

2.4kg

Vista
Business
6 cell

13

TM 4720- 832G25Mn
(064)
NhËn d¹ng v©n tay

Ready

(Santa Rosa) Core 2 Duo
T8300 2.4Ghz/3Mb

2048Mb
DDR2
250Gb

128Mb Intel GMA
14.1" WXGA
X3100

DVD-RW
5 in 1 Card
Camera

56Kb-10/100
802.11abg
Bluetooth

2.4kg

Vista
Business
6 cell

14

TM 6292-301G16Mn (216)
NhËn d¹ng v©n tay

Ready

(Santa Rosa) Core 2 Duo
T7300 2.0Ghz/4Mb

1024Mb
DDR2
160Gb

128Mb Intel
GMA X3100

12.1"
WXGA

DVD-RW
5 in 1 Card
Camera

56Kb- 10/100
802.11a/g/n
Bluetooth

1.9kg

Vista
Business
6 cell

15

TM 6492-301G16Mi (003)
NhËn d¹ng v©n tay

Order

(Santa Rosa) Core 2 Duo
T7300 2.0Ghz/4Mb

1024Mb
DDR2
160Gb

128Mb Intel GMA
X3100

14.1"
WXGA

DVD-RW
5 in 1 Card
Camera

56Kb- 10/100
802.11a/g/n
Bluetooth

2.4kg

Vista
Business
6 cell

16

TM 6592G-302G25Mn
NhËn d¹ng v©n tay

Order

(Santa Rosa) Core 2 Duo
T7300 2.0Ghz/4Mb

2048Mb
DDR2
250Gb

128Mb ATi HD
2400XT upto
1085Mb

15.4"
WXGA HB

DVD-RW
5 in 1 Card
Camera

56Kb- Gigabit
802.11a/g/n
Bluetooth

3.0kg

Vista
Business
8 cell

17

TM 6592G-602G25Mn
NhËn d¹ng v©n tay

Order

(Santa Rosa) Core 2 Duo
T7500 2.2Ghz/4Mb

2048Mb
DDR2
250Gb

128Mb ATi HD
2400XT upto
1085Mb

15.4"
WXGA HB

DVD-RW
5 in 1 Card
Camera

56Kb- Gigabit
802.11a/g/n
Bluetooth

3.0kg

Vista
Business
8 cell

Toshiba
1

Satellite L300-N504
(U003)

Order

Celeron 560
2.13Ghz/1Mb

512Mb
DDR2
120Gb

128Mb Intel GMA
X3100

15.4"
WXGA
HBCSV

DVD-RW
5in1 Card
Camera

56Kb- 10/100
802.11bg

2.57kg

DOS
6cell

2

Satellite L300-N505
(00V003)
KM RAM 512MB
(§· l¾p trong m¸y

Ready

Pentium Dual Core
T2390 1.86Ghz/1Mb

512Mb
DDR2
120Gb

128Mb Intel GMA
X3100

15.4"
WXGA
HBCSV

DVD-RW
5in1 Card
Camera

56Kb- 10/100
802.11bg

2.57kg

DOS
6cell

3

Satellite L300-N507
(011003)

Ready

Core 2 Duo T5750
2.0Ghz/2Mb

1024Mb
DDR2
120Gb

128Mb Intel GMA
X3100

15.4"
WXGA
HBCSV

DVD-RW
5in1 Card
Camera

56Kb- 10/100
802.11bg

2.57kg

DOS
6cell

4

Satellite M200-E451
NhËn d¹ng v©n tay
KM RAM 512Mb

Ready

(Santa Rosa) Core 2 Duo
T7100 1.8Ghz/2Mb

512Mb
DDR2
120Gb

128Mb Intel GMA
X3100

14.1"
WXGA
HBCSV

DVD-RW
5in1 Card

56Kb- Gigabit
802.11ag
Bluetooth

2.23kg

Vista
Business

5

Satellite M300-E340
01P00N
NhËn d¹ng v©n tay
Thu ®µi FM

Ready

Core 2 Duo T8100
2.1Ghz/3Mb

1024Mb
DDR2
200Gb

128Mb Intel GMA
X3100

14.1"
WXGA
CSV

DVD-RW
5in1 Card
Camera

56Kb- Gigabit
802.11abg
Bluetooth

2.3kg

Vista
Home

6

Porte'ge' M800-A310
NhËn d¹ng v©n tay

Ready

Core 2 Duo T5550
1.83Ghz/2Mb

DVD-RW
5in1 Card
Camera

56Kb-Gigabit
802.11abg
Bluetooth

1.97kg

Vista
Home

7

Porte'ge' M800-E330
NhËn d¹ng v©n tay
Thu ®µi FM

Ready

Core 2 Duo T8100
2.1Ghz/3Mb

128Mb Intel GMA
13.3"
3100
WXGA CSV

DVD-RW
5in1 Card
Camera

56Kb-Gigabit
802.11abg
Bluetooth

1.97kg

Vista
Home
Premium

8

Porte'ge' M600-E363
NhËn d¹ng v©n tay

Order

Core 2 Duo T7250
2.0Ghz/2Mb

1024Mb
128Mb Intel GMA
13.3"
160Gb SATA
3100
WXGA CSV

DVD-RW
5in1 Card
Camera

56Kb-10/100
802.11a/g
Bluetooth

1.89kg

Vista
Business

9

Porte'ge' M600-E360
NhËn d¹ng v©n tay

Order

Core 2 Duo T7100
1.8Ghz/2Mb

1024Mb
128Mb Intel GMA
13.3"
120Gb SATA
X3100
WXGA CSV

DVD-RW
5in1 Card
Camera

56Kb-10/100
802.11a/g
Bluetooth

1.89kg

Vista
Business
5.2hours

10

Porte'ge' R500-E264
NhËn d¹ng v©n tay

Ready

Core 2 Duo U7700
1.33Ghz/2Mb

2048Mb
128Mb Intel GMA
12.1" WXGA
160Gb SATA
950

DVD-RW
SD Card

56Kb-Gigabit
802.11abg
Bluetooth

1.0kg

Vista
Business
6cell

11

Porte'ge' R400-S4831
NhËn d¹ng v©n tay
TÆng DVDRW Ext

Ready

Core Duo U2500
1.2Ghz/2Mb

1024Mb
128Mb Intel GMA
12.1" WXGA
80Gb SATA
950

56Kb-Gigabit
802.11abg
Bluetooth

1.7kg

Vista
Business
6cell

1024Mb
128Mb Intel GMA
13.3"
160Gb SATA
3100
WXGA CSV
1024Mb
200Gb
SATA

103

12

Qosmio G40-HD731
NhËn d¹ng v©n tay
Thu ®µi FM

Ready

Core 2 Duo T7500
2.2Ghz/4Mb

2048Mb
400Gb SATA

512Mb GeForce
8600M GT TC
1279Mb

17.0"
WUXGA
CSV

DVD-RW
5in1 Card
Camera

56Kb-Gigabit
802.11abg
Bluetooth

4.8kg

Vista
Home
Premium
9cell

DVD-RW
Card Reader

56Kb-10/100
802.11g
Bluetooth

2.4kg

DOS
6cell

Dell
1

Vostro AVN-1400N A840

NEW

Pentium Dual Core
T2390 1.86Ghz/1Mb

1024Mb
120GB

128Mb Intel
GMA X3100

14.1"
WXGA

2

Vostro AVN-1310N
M190D (80)

Ready

Core 2 Duo T5670
1.8Ghz/2Mb

1024Mb
80GB

128Mb Intel GMA
13.3" WXGA
X3100

DVD-RW
Card Reader
Camera

56Kb-Gigabit
802.11g
Bluetooth

2.02kg

DOS
4cell

3

Vostro AVN-1310N N247D
NhËn d¹ng v©n tay

Ready

Core 2 Duo T5870
2.0Ghz/2Mb

1024Mb
160GB

128Mb Intel GMA
13.3" WXGA
X3100

DVD-RW
Card Reader
Camera

56Kb-Gigabit
802.11g
Bluetooth

2.02kg

DOS
4cell

4

Vostro AVN-1310N
M190D (160)

Ready

Core 2 Duo T5670
1.8Ghz/2Mb

1024Mb
160GB

128Mb Intel GMA
13.3" WXGA
X3100

DVD-RW
Card Reader
Camera

56Kb-Gigabit
802.11g
Bluetooth

2.02kg

DOS
4cell

5

Vostro AVN-1310N H204C
NhËn d¹ng v©y tay

Ready

Core 2 Duo T8100
2.1Ghz/3Mb

1024Mb
160GB

128Mb Intel GMA
13.3" WXGA
X3100

DVD-RW
Card Reader
Camera

56Kb-Gigabit
802.11g
Bluetooth

2.02kg

DOS
4cell

6

Vostro AVN-1310N H205C
N0 L/W
NhËn d¹ng v©n tay

Ready

Core 2 Duo T8300
2.4Ghz/3Mb

2048Mb
160GB

128Mb NVIDIA
GeForce 8400M 13.3" WXGA
GS

DVD-RW
Card Reader
Camera

56Kb-Gigabit
802.11g
Bluetooth

2.02kg

DOS
4cell

7

Vostro AVN-1310N H205C
NhËn d¹ng v©n tay

Ready

Core 2 Duo T8300
2.4Ghz/3Mb

2048Mb
160GB

128Mb NVIDIA
GeForce 8400M 13.3" WXGA
GS

DVD-RW
Card Reader
Camera

56Kb-Gigabit
802.11g
Bluetooth

2.02kg

Vista
Business
4cell

8

Vostro AVN-1310N
DW721 No L/W
NhËn d¹ng v©n tay

Ready

Core 2 Duo T7250
2.0Ghz/2Mb

1024Mb
160GB

128Mb Intel GMA
13.3" WXGA
X3100

DVD-RW
Card Reader

56Kb-Gigabit
802.11g
Bluetooth

2.02kg

DOS
6cell

9

Vostro AVN-1310N
DW721
NhËn d¹ng v©n tay

Ready

Core 2 Duo T7250
2.0Ghz/2Mb

1024Mb
160GB

128Mb Intel GMA
13.3" WXGA
X3100

DVD-RW
Card Reader
Camera

56Kb-Gigabit
802.11g
Bluetooth

2.02kg

Vista
6cell

10

Vostro AVN-1400N K887D

Ready

Core 2 Duo T5670
1.8Ghz/2Mb

1024Mb
120GB

128Mb Intel GMA
14.1" WXGA
X3100

DVD-RW
Card Reader

56Kb-10/100
802.11g
Bluetooth

2.4kg

DOS
6cell

11

Vostro AVN-1400N HT158

Ready

Core 2 Duo T7250
2.0Ghz/2Mb

1024Mb
120GB

128Mb Intel GMA
14.1" WXGA
X3100

DVD-RW
Card Reader
Camera

56Kb-10/100
802.11g
Bluetooth

2.4kg

DOS
6cell

12

Vostro AVN-1400N YP953

Ready

Core 2 Duo T8100
2.1Ghz/3Mb

1024Mb
160GB

128Mb GeForce
14.1" WXGA
8400M GS

DVD-RW
Card Reader
Camera

56Kb-10/100
802.11g
Bluetooth

2.4kg

DOS
6cell

13

Vostro AVN-1510N J923D

Ready

Core 2 Duo T5670
1.8Ghz/2Mb

1024Mb
160GB

256Mb GeForce
15.4" WXGA
8400M GS

DVD-RW
Card Reader

56Kb-Gigabit
802.11g

2.6kg

DOS
6cell

14

Vostro AVN-1510N D965C

Ready

Core 2 Duo T8100
2.1Ghz/3Mb

1024Mb
160GB

256Mb GeForce
15.4" WXGA
8400M GS

DVD-RW
Card Reader
Camera

56Kb-10/100
802.11g
Bluetooth

2.6kg

DOS
6cell

15

Vostro AVN-1510N D963C

Ready

Core 2 Duo T9300
2.5Ghz/6Mb

1024Mb
160GB

256Mb GeForce
15.4" WXGA
8400M GS

DVD-RW
Card Reader
Camera

56Kb-Gigabit
802.11g
Bluetooth

2.6kg

DOS
6cell

16

Inspiron 1525
R561004VN- Black/ Blue/
Red

Ready

Pentium Dual Core
T3200 2.0Ghz/1Mb

1024Mb
160GB

128Mb Intel GMA
15.4" WXGA
X3100

DVD-RW
8in1 Card
Camera

56Kb-10/100
802.11bg

2.7kg

DOS
6cell

17

Inspiron 1525 R560989Street/ Blue/ Chill

Ready

Core 2 Duo T5750
2.0Ghz/2Mb

2048Mb
160GB

128Mb Intel GMA
15.4" WXGA
X3100

DVD-RW
8in1 Card
Camera

56Kb-10/100
802.11bg

2.7kg

DOS
6cell

18

Inspiron 1525 R560909Midnight Blue
Street Black Pattern
Chill White Pattern

Ready

Core 2 Duo T5850
2.16Ghz/2Mb

2048Mb
250GB

128Mb Intel GMA
15.4" WXGA
X3100

DVD-RW
8in1 Card
Camera

56Kb-10/100
802.11bg

2.7kg

DOS
6cell

19

Inspiron 1410 R560925Ruby Red

Ready

Celeron 560
2.13Ghz/1Mb

512Mb
80GB

128Mb Intel GMA
14.1" WXGA
X3100

DVD-RW
3in1 Card

56Kb-10/100
802.11bg

2.3kg

Linux
4cell

20

Inspiron 1410 R560926Ruby Red

Ready

Pentium Dual Core
T2390 1.86Ghz/1Mb

1024Mb
120GB

128Mb Intel GMA
14.1" WXGA
X3100

DVD-RW
3in1 Card

56Kb-10/100
802.11bg
Bluetooth

2.3kg

Linux
6cell

104

Inspiron 1420
K560901VN-Black/
White/Brown/Green/

Ready

Pentium Dual Core
T2410 2.0Ghz/1Mb

1024Mb
160GB

128Mb Intel GMA
14.1" WXGA
X3100

DVD-RW
Mini-Card
Camera

56Kb-10/100
802.11abg

2.45kg

DOS
6cell

22

Inspiron 1420
R560688/881Black/White/Brown/
Green/Red/ Yellow/ Blue/
Pink
TÆng 500.000®

Ready

Core 2 Duo T5750
2.0Ghz/2Mb

2048Mb
160GB

128Mb Intel GMA
14.1" WXGA
X3100

DVD-RW
Mini-Card
Camera

56Kb-10/100
802.11abg

2.45kg

DOS
6cell

23

Inspiron 1420
R560792/901-Black/
White/Brown/Green /Red/
Yellow/ Blue
Tặng 500.000đ

Ready

Core 2 Duo T5850
2.16Ghz/2Mb

2048Mb
250GB

128Mb NVIDIA
GeForce 8400M 14.1" WXGA
GS

DVD-RW
Mini-Card
Camera

56Kb-10/100
802.11abg

2.45kg

DOS
6cell

24

Inspiron 1318
R560923VN- Blue

Ready

Pentium Dual Core
T3200 2.0Ghz/1Mb

1024Mb
120GB

128Mb Intel GMA
13.3" WXGA
X4500

DVD-RW
8in1 Card
Camera

56Kb-10/100
802.11abg

2.0kg

Vista Home
6cell

25

Inspiron 1318
R560924VN- Blue

Ready

Core 2 Duo T5800
2.0Ghz/2Mb

2048Mb
160GB

128Mb Intel GMA
13.3" WXGA
X4500

DVD-RW
8in1 Card
Camera

56Kb-10/100
802.11abg
Bluetooth

2.0kg

Vista Home
6cell

26

Studio 1535 R560781/888
Black/Blue/Orange
§iÒu khiÓn tõ xa

Ready

Core 2 Duo T5850
2.16Ghz/2Mb

2048Mb
160GB

256Mb ATi
15.4" WXGA
Radeon HD 3450

DVD-RW
8in1 Card

56Kb-Gigabit
802.11bg
Bluetooth

2.78kg

Vista Home
6cell

27

Studio 1535 R560782/889
(2.1)Black/Blue/Green/
Orange
§iÒu khiÓn tõ xa

Ready

Core 2 Duo T8100
2.1Ghz/3Mb

3072Mb
250GB

256Mb ATi
15.4" WXGA
Radeon HD 3450

DVD-RW
8in1 Card

56Kb-Gigabit
802.11bg
Bluetooth

2.78kg

Vista Home
6cell

28

Studio 1535 R560782
(2.4)Blue
§iÒu khiÓn tõ xa

Ready

Core 2 Duo T8300
2.4Ghz/3Mb

3072Mb
250GB

256Mb ATi
15.4" WXGA
Radeon HD 3450

DVD-RW
8in1 Card

56Kb-Gigabit
802.11bg
Bluetooth

2.7kg

Vista Home
6cell

29

XPS M1330 R560693- Red

Ready

Core 2 Duo T5850
2.16Ghz/2Mb

1024Mb
160GB

128Mb Intel GMA
13.3" WXGA
X3100

DVD-RW
Mini-Card
Camera

56Kb-10/100
802.11abg
Bluetooth

2.0kg

Vista Home
6cell

30

XPS M1330 R560695/
R560987-Black/Red

Ready

Core 2 Duo T5850
2.16Ghz/2Mb

2048Mb
250GB

128Mb Intel GMA
13.3" WXGA
X3100

DVD-RW
Mini-Card
Camera

56Kb-10/100
802.11abg
Bluetooth

2.0kg

Vista Home
6cell

21

Red/Yellow/Blue/Pink

Tặng 500.000đ

Sony
1

VGN-CR390ECB
NhËn d¹ng v©n tay

Order

Pentium Dual Core
T2330 1.6Ghz/1Mb

1024Mb
120Gb

128Mb Intel GMA
X3100

14.1"
WXGA

DVD-RW
Camera

56Kb-10/100
802.11abgn
Bluetooth

2.4kg

2

VGN - NR280E/S

Order

Core 2 Duo T5440
1.66Ghz/2Mb

1024Mb
200Gb

128Mb Intel GMA
X3100

15.4"
WXGA

DVD-RW
MS card

56Kb-10/100
802.11abg

2.8kg

Vista
6 cell

3

VGN-SZ440N01

Ready

Core 2 Duo T5450
1.66Ghz/2Mb

1024Mb
60Gb

128Mb GeForce
7400

13.3"
WXGA

DVD-RW

56Kb-10/100
802.11abg

1.8kg

Vista

4

VGN-CR390NAB
NhËn d¹ng v©n tay

Ready

Core 2 Duo T7250
2.0Ghz/2Mb

1024Mb
120Gb

128Mb Intel GMA
X3100

14.1"
WXGA

DVD-RW
Camera

56Kb-10/100
802.11abgn
Bluetooth

2.4kg

Vista
6 cell

5

VGN - CR520E/W/L/P/RT

Ready

Core 2 Duo T8100
2.1Ghz/3Mb

3072Mb
320Gb

128Mb Intel GMA
X3100

14.1"
WXGA

DVD-RW

56Kb-10/100
802.11abg

2.4kg

Vista
6 cell

6

VGN - FW190ECH

Ready

Core 2 Duo P8400
2.26Ghz/3Mb

1024Mb
160Gb

128Mb Intel GMA
X4500

16.4"
WXGA

DVD-RW

56Kb-10/100
802.11abg

3.0kg

Vista
6 cell

7

VGN - NR480E/S

Ready

Core 2 Duo T5750
2.0Ghz/2Mb

1024Mb
200Gb

128Mb Intel GMA
X3100

15.4"
WXGA

DVD-RW

56Kb-10/100
802.11abg

2.8kg

Vista
6 cell

8

VGN - CR590EEB

Ready

Core 2 Duo T8100
2.1Ghz/3Mb

1024Mb
160Gb

128Mb Intel GMA
X3100

14.1"
WXGA

DVD-RW
Camera

56Kb-10/100
802.11abg

2.2kg

Vista
6 cell

9

VGN - FZ490NBB

Ready

Core 2 Duo T8100
2.1Ghz/3Mb

2048Mb
200Gb

128Mb Intel GMA
X3100

15.4"
WXGA

DVD-RW
Card MS/SD

56Kb-10/100
802.11abgn

2.8kg

Vista
6 cell

105

Vista

10

VGN - FZ490EAB

Order

Core 2 Duo T8300
2.4Ghz/3Mb

2048Mb
300Gb

128Mb Intel GMA
X3100

15.4"
WXGA

DVD-RW
Card MS/SD

56Kb-10/100
802.11abgn

2.8kg

Vista
6 cell

11

VGN - FZ490NCB
NhËn d¹ng v©n tay

Order

Core 2 Duo T8300
2.4Ghz/3Mb

2048Mb
250Gb

128Mb Intel GMA
X3100

15.4"
WXGA

DVD-RW
Camera

56Kb-10/100
802.11abgn
Bluetooth

2.8kg

Vista
6 cell

12

VGN-SZ740N01

Order

Core 2 Duo T5270
1.46Ghz/2Mb

1024Mb
120Gb

128Mb GeForce
8400M GS

13.3"

DVD-RW

56Kb-10/100
802.11a/b/g

1.8kg

Vista
6 cell

13

VGN - FZ340N/B

Ready

Core 2 Duo T7250
2.0Ghz/2Mb

3072Mb
250Gb

128Mb GeForce
8400M GS

15.4"
WXGA

DVD-RW

56Kb-10/100
802.11a/b/g

2.8kg

Vista
6 cell

14

VGN-CR590EDR

Ready

Core 2 Duo T8100
2.1Ghz/3Mb

3072Mb
250Gb

128Mb Intel GMA
X3100

14.1"
WXGA

DVD-RW
Camera

56Kb-10/100
802.11abg

2.4kg

Vista
6 cell

15

VGN - SZ660NC
NhËn d¹ng v©n tay

Ready

(Santa Rosa) Core 2 Duo
T7500 2.2Ghz/4Mb

2048Mb
160Gb

128Mb GeForce
8400M GS

13.3"
WXGA

DVD-RW
Camera

56Kb-10/100
802.11abgn
Bluetooth

1.95kg

Vista

16

VGN - SZ680N01
NhËn d¹ng v©n tay

Ready

(Santa Rosa) Core 2 Duo
T7250 2.0Ghz/2Mb

1024Mb
120Gb

128Mb GeForce
8400M GS

13.3"
WXGA

DVD-RW

56Kb-10/100
802.11abg
Bluetooth

1.95kg

Vista

17

VGN - SZ680N02
NhËn d¹ng v©n tay

Ready

(Santa Rosa) Core 2 Duo
T7250 2.0Ghz/2Mb

2048Mb
160Gb

128Mb GeForce
8400M GS

13.3"
WXGA

DVD-RW

56Kb-10/100
802.11abg
Bluetooth

1.95kg

Vista

18

VGN - SZ740N03
NhËn d¹ng v©n tay

Order

(Santa Rosa) Core 2 Duo
T8100 2.1Ghz/3Mb

1024Mb
120Gb

128Mb GeForce
8400M GS

13.3"
WXGA

DVD-RW
Camera

56Kb-10/100
802.11abgn
Bluetooth

1.95kg

Vista
6 cell

19

VGN-AR720E/B

Order

Core 2 Duo T7250
2.0Ghz/2Mb

2048Mb
2*160Gb

128Mb GeForce
8400M GT

17.0"
WXGA

Blu-Ray Rom
Camera

56Kb-10/100
802.11abg

3.5kg

Vista

fujitsu
æ ®Ýa quang, Pin/Adapter(china) chØ b¶o hµnh 12 th¸ng
1

LifeBook U1010 (251)
NhËn d¹ng v©n tay

Ready

Ultra Mobile Platform
A110 800Mhz/512Kb

1024Mb
40Gb

128Mb Intel GMA
950

5.6"
WSVGA

2in1 card
Camera

56Kb-10/100
802.11abg
Bluetooth

0.6kg

Vista
Premium
2cell

2

LifeBook U1010 (255)
NhËn d¹ng v©n tay

Ready

Ultra Mobile Platform
A110 800Mhz/512Kb

1024Mb
60Gb

128Mb Intel GMA
950

5.6"
WSVGA

2in1 card
Camera

56Kb-10/100
802.11abg
Bluetooth

0.6kg

Vista
Business
2cell

3

LifeBook V1020

Ready

Pentium Dual Core
T2370 1.73Ghz/1Mb

1024Mb
160Gb

128Mb Intel GMA
X3100

15.4"
WXGA

DVD -RW
SD Card Slot

56Kb-10/100
802.11abg

2.8kg

Vista
Home
6cell

4

LifeBook V1020 (043)

Ready

Pentium Dual Core
T2390 1.86Ghz/1Mb

1024Mb
160Gb

128Mb Intel GMA
X3100

15.4"
WXGA

DVD -RW
2in1 card

56Kb-10/100
802.11abg
Bluetooth

2.8kg

Vista
Home
6cell

5

LifeBook S7211

Ready

Pentium Dual Core
T2330 1.6Ghz/1Mb

1024Mb
160Gb

128Mb Intel GMA
X3100

14.1"
WXGA

DVD -RW
3in1 card
Camera

56Kb-Gigabit
802.11abgn
Bluetooth

2.2kg

Vista
Home
6cell

6

LifeBook S7211 (222)

Ready

Pentium Dual Core
T2390 1.86Ghz/1Mb

1024Mb
160Gb

128Mb Intel GMA
X3100

14.1"
WXGA

DVD -RW
5in1 card
Camera

56Kb-10/100
802.11abgn
Bluetooth

2.2kg

Vista
Home
6cell

7

LifeBook S7211 (154)

Ready

Core 2 Duo T5550
1.83Ghz/2Mb

1024Mb
160Gb

128Mb Intel GMA
X3100

14.1"
WXGA

DVD -RW
5in1 card
Camera

56Kb-10/100
802.11abgn
Bluetooth

2.2kg

Vista
Home
6cell

8

LifeBook S6410 (012)
NhËn d¹ng v©n tay

Ready

Core 2 Duo T8100
2.1Ghz/3Mb

1024Mb
160Gb

128Mb Intel GMA
X3100

13.3"
WXGA

DVD -RW
5in1 card
Camera

56Kb-10/100
802.11abgn
Bluetooth

1.8kg

Vista
Premium
6cell

9

LifeBook T2010
NhËn d¹ng v©n tay

Ready

Core 2 Duo Ultra U7600
1.2Ghz/2Mb

1024Mb
160Gb

128Mb Intel GMA
X3100

12.1"
WXGA

3in1 Card

56Kb-Gigabit
802.11abgn
Bluetooth

1.6kg

Vista
Business
6cell

10

LifeBook P8010
NhËn d¹ng v©n tay

Ready

Core 2 Duo SL7100
1.2Ghz/4Mb

2048Mb
250Gb

128Mb Intel GMA
X3100

12.1"
WXGA

DVD -RW
SD card slot
Camera

56Kb-Gigabit
802.11abgn
Bluetooth

1.2kg

Vista
Home
6cell

0.9kg

Linux 4cell

ASUS
(Notebook Eee PC pin+adapter bh 06 th¸ng)
1

Eee PC4G-BK024
Mµu ®en

Ready

Intel Celeron ULV 900Mhz

512Mb 4Gb

Intel UMA 900

7" XGA

MMC/SD Card
Camera

10/100
802.11bg

106

2

Eee PC4G-W036
Mµu tr¾ng

Ready

Intel Celeron ULV 900Mhz

512Mb 4Gb

Intel UMA 900

7" XGA

MMC/SD Card
Camera

10/100
802.11bg

0.9kg

Linux 4cell

3

Eee PC4G-PL/ 003
Mµu hång

Ready

Intel Celeron ULV 900Mhz

512Mb 4Gb

Intel UMA 900

7" XGA

MMC/SD Card
Camera

10/100
802.11bg

0.9kg

Linux 4cell

4

Eee PC4G-BU004
Mµu xanh da trêi

Ready

Intel Celeron ULV 900Mhz

512Mb 4Gb

Intel UMA 900

7" XGA

MMC/SD Card
Camera

10/100
802.11bg

0.9kg

Linux 4cell

5

Eee PC4G-GR006
Mµu xanh l¸ c©y

Ready

Intel Celeron ULV 900Mhz

512Mb 4Gb

Intel UMA 900

7" XGA

MMC/SD Card
Camera

10/100
802.11bg

0.9kg

Linux 4cell

6

Eee PC 900-BK018/ BK007
Mµu ®en
KM USB 4Gb

Ready

Intel Celeron ULV 900Mhz

1024Mb
20Gb

Intel UMA 900

8.9" SWVGA

MMC/SD Card
Camera

10/100
802.11bg

0.99kg

Linux 4cell

7

Eee PC 900-W024/ W012
Mµu tr¾ng ngäc trai
KM USB 4Gb

Ready

Intel Celeron ULV 900Mhz

1024Mb
20Gb

Intel UMA 900

8.9" SWVGA

MMC/SD Card
Camera

10/100
802.11bg

0.99kg

Linux 4cell

8

Eee PC 900H-BK072X/
W078X
Mµu ®en/ tr¾ng ngäc trai

Ready

Intel Celeron ULV 900Mhz

1024Mb
30Gb

Intel UMA 900

8.9" SWVGA

MMC/SD Card
Camera

10/100
802.11bg

0.99kg

XP Home
4cell

9

Eee PC 901-BK020/ W020
Mµu ®en/ tr¾ng ngäc trai

Ready

Intel Atom N270 1.6Ghz

1024Mb
20Gb

128Mb Intel GMA
MMC/SD Card
8.9" SWVGA
950
Camera

10/100
802.11bgn
Bluetooth

1.1kg

Linux + Sun
Office 6cell

10

Eee PC 1000H-BLK
057/051X
Mµu ®en/ tr¾ng ngäc trai

Ready

Intel Atom N270 1.6Ghz

1024Mb
160Gb

128Mb Intel GMA
10" SWVGA
950

MMC/SD Card
Camera

10/100
802.11bgn
Bluetooth

1.45kg

XP Home
6cell

11

F80L-1A4P (F80L-4P031)

Ready

Core 2 Duo T5550
1.83Ghz/2Mb

1024Mb
160Gb

Intel GMA X3100

14.1"
WXGA

DVD -RW
4in1 Card
Camera

56Kb-Gigabit
802.11bg

2.39kg

DOS 6cell

12

F80L-1A4P (F80L-4P032)
Vỏ bãng chèng x­íc, bµn
phÝm chèng n­íc

Ready

Core 2 Duo T5750
2.0Ghz/2Mb

1024Mb
160Gb

Intel GMA X3100

14.1"
WXGA

DVD -RW
4in1 Card
Camera

56Kb-Gigabit
802.11bg

2.39kg

DOS
6cell

13

F80L-1A4P (X82L-P042)

Ready

Core 2 Duo T5750
2.0Ghz/2Mb

1024Mb
160Gb

Intel GMA X3100

14.1"
WXGA

DVD -RW
4in1 Card
Camera

56Kb-Gigabit
802.11bg

2.39kg

DOS 6cell

14

F80S-2C4P (F80SCOT5750)

Ready

Core 2 Duo T5750
2.0Ghz/2Mb

2048Mb
160Gb

256Mb ATi
Radeon HD 3470

14.1"
WXGA

DVD -RW
4in1 Card
Camera

56Kb-Gigabit
802.11bg
Bluetooth

2.39kg

DOS 6cell

15

F80S-2C4P (F80SCOT5850)

Ready

Core 2 Duo T5850
2.16Ghz/2Mb

2048Mb
160Gb

256Mb ATi
Radeon HD 3470

14.1"
WXGA

DVD -RW
4in1 Card
Camera

56Kb-Gigabit
802.11bg
Bluetooth

2.39kg

DOS 6cell

16

F80S-2C4P (F80SCOT8100)

Ready

Core 2 Duo T8100
2.1Ghz/3Mb

2048Mb
160Gb

256Mb ATi
Radeon HD 3470

14.1"
WXGA

DVD -RW
4in1 Card
Camera

56Kb-Gigabit
802.11bg
Bluetooth

2.39kg

DOS 6cell

17

F8SG-1A4P (F8SG-4P054)
TÆng RAM 1Gb

Ready

Pentium Dual Core T2390
1.86Ghz/1Mb

1024Mb
120Gb

256Mb GeForce
Go 9300GS

14.1"
WXGA

DVD -RW
8in1 Card
Camera

56Kb-Gigabit
802.11agn
Bluetooth

2.6kg

DOS 6cell

18

F8SG-1A4P (F8SG-4P026)
NhËn d¹ng v©n tay
KM RAM 1Gb

Ready

Core 2 Duo T5550
1.83Ghz/2Mb

1024Mb
120Gb

256Mb GeForce
Go 9300GS

14.1"
WXGA

DVD -RW
8in1 Card
Camera

56Kb-Gigabit
802.11agn
Bluetooth

2.6kg

DOS 6cell

19

F8SG-1A4P (F8SCOT5550)
NhËn d¹ng v©n tay
KM RAM 1Gb

Ready

Core 2 Duo T5550
1.83Ghz/2Mb

1024Mb
160Gb

256Mb GeForce
Go 9300GS

14.1"
WXGA

DVD -RW
8in1 Card
Camera

56Kb-Gigabit
802.11agn
Bluetooth

2.6kg

DOS 6cell

20

F8SR-1A4P (F8SR-4P014)
NhËn d¹ng v©n tay
KM RAM1 Gb

Ready

(Santa Rosa) Core 2 Duo
T8100 2.1Ghz/3Mb

1024Mb
160Gb

256Mb ATi
Radeon 2400

14.1"
WXGA

DVD -RW
4in1 Card
Camera

56Kb-Gigabit
802.11agn
Bluetooth

2.6kg

DOS 6cell

21

F9SG-1B2P (F9SG-2P009)
NhËn d¹ng v©n tay

Ready

(Santa Rosa) Core 2 Duo
T8100 2.1Ghz/3Mb

1024Mb
120Gb

256Mb GeForce
Go 9300GS

12.1"
WXGA

DVD -RW
8in1 Card
Camera

56Kb-10/100
802.11agn
Bluetooth

1.6kg

DOS 6cell

107

22

U3S-1A3P (U3-3P047)
NhËn d¹ng v©n tay

Ready

(Santa Rosa) Core 2 Duo
T8100 2.1Ghz/3Mb

1024Mb
120Gb

128Mb GeForce
Go 8400M

13.3"
WXGA

External DVD
-RW
8in1 Card
Camera

56Kb-Gigabit
802.11abg
Bluetooth

1.7kg

DOS 6cell

23

U6EP-1B2P (U6EPCOT5750)
NhËn d¹ng v©n tay, nhËn
d¹ng khu«n mÆt

Ready

Core 2 Duo T5750
2.0Ghz/2Mb

1024Mb
120Gb

Intel GMA X3100

12.1"
WXGA

DVD -RW
8in1 Card
Camera

56Kb-Gigabit
802.11abg
Bluetooth

1.57kg

DOS 6cell

24

U6EP-1B2P (U6EP-2P025)
NhËn d¹ng v©n tay, nhËn
d¹ng khu«n mÆt

Ready

(Santa Rosa) Core 2 Duo
T8100 2.1Ghz/3Mb

1024Mb
120Gb

Intel GMA X3100

12.1"
WXGA

DVD -RW
8in1 Card
Camera

56Kb-Gigabit
802.11agn
Bluetooth

1.57kg

DOS 6cell

25

U6SG-1A2P (U6SGCOT5750)
NhËn d¹ng v©n tay, nhËn
d¹ng khu«n mÆt

Ready

Core 2 Duo T5750
2.0Ghz/2Mb

1024Mb
160Gb

256Mb GeForce
Go 9300GS

12.1"
WXGA

DVD -RW
8in1 Card
Camera

56Kb-Gigabit
802.11agn
Bluetooth

1.57kg

DOS 6cell

26

F9E-1B2P (F9E 2P174)

Ready

(Santa Rosa) Core 2 Duo
T8100 2.1Ghz/3Mb

1024Mb
120Gb

Intel GMA X3100

12.1"
WXGA

DVD -RW
8in1 Card
Camera

56Kb-10/100
802.11abg
Bluetooth

1.6kg

DOS 6cell

27

F6S-1B3P (F6S COT5750)
TÆng Pin 3cell

Ready

Core 2 Duo T5750
2.0Ghz/2Mb

1024Mb
120Gb

256Mb GeForce
Go 9300GS

13.3"
WXGA

DVD -RW
8in1 Card
Camera

56Kb-Gigabit
802.11abg
Bluetooth

1.8kg

DOS 6cell

28

F6S-1B3P (F6S COT8100)
KM RAM 1Gb + Pin 3cell

Ready

(Santa Rosa) Core 2 Duo
T8100 2.1Ghz/3Mb

1024Mb
120Gb

256Mb GeForce
Go 9300GS

13.3"
WXGA

DVD -RW
8in1 Card
Camera

56Kb-Gigabit
802.11abg
Bluetooth

1.8kg

DOS 6cell

29

F6S-1B3P (F6S COT8300)
NhËn d¹ng v©n tay
KM RAM 1Gb + Pin 3cell

Ready

(Santa Rosa) Core 2 Duo
T8300 2.4Ghz/3Mb

1024Mb
120Gb

256Mb GeForce
Go 9300GS

13.3"
WXGA

DVD -RW
8in1 Card
Camera

56Kb-Gigabit
802.11abg
Bluetooth

1.8kg

DOS 6cell

30

F8P-2A4P (F8P-4P073)
NhËn d¹ng v©n tay
KM RAM 1Gb

Ready

Core 2 Duo T5550
1.83Ghz/2Mb

1024Mb
120Gb

256Mb Radeon
2400 HM

14.1"
WXGA

DVD -RW
8in1 Card
Camera

56Kb-Gigabit
802.11abg
Bluetooth

2.6kg

DOS
6cell

31

F8P-2A4P (F8P-4P075)
NhËn d¹ng v©n tay

Ready

(Santa Rosa) Core 2 Duo
T8100 2.1Ghz/3Mb

1024Mb
160Gb

256Mb Radeon
2400 HM

14.1"
WXGA

DVD -RW
8in1 Card
Camera

56Kb-Gigabit
802.11abg
Bluetooth

2.6kg

DOS
6cell

32

A8E-1B4P (Z99E-4P132)
TÆng RAM 1Gb

Ready

(Santa Rosa) Core 2 Duo
T7500 2.2Ghz/4Mb

1024Mb
120Gb

Intel GMA X3100

14.1"
WXGA

DVD -RW
4in1 Card
Camera

56Kb-10/100
802.11abg
Bluetooth

2.39kg

DOS
6cell

33

Z37E-1A3P (Z37EPCOT7500)
NhËn d¹ng v©n tay
TÆng RAM 1Gb

Ready

(Santa Rosa) Core 2 Duo
T7500 2.2Ghz/4Mb

1024Mb
120Gb

Intel GMA X3100

13.3"
WXGA

DVD -RW
4in1 Card
Camera

56Kb-Gigabit
802.11abg
Bluetooth

1.9kg

DOS
6cell

34

U6SG-1A2P (U6S
COT8300)
nhËn d¹ng khu«n mÆt

Ready

(Santa Rosa) Core 2 Duo
T8300 2.4Ghz/3Mb

1024Mb
120Gb

256Mb GeForce
Go 9300

12.1"
WXGA

DVD -RW
8in1 Card
Camera

56Kb-Gigabit
802.11abg
Bluetooth

1.57kg

Vista
Business
6cell

35

U1E-1A1P (U1E COU7600)
TÆng Pin 3 cell

Ready

Core Duo U7600 1.2Ghz/2Mb

2048Mb
100Gb

128Mb Intel GMA
X3100

11.1"
WXGA

Ex DVD -RW
8in1 Card
Camera

56Kb-10/100
802.11abg
Bluetooth

1.0kg

Vista
Business
6cell

36

VX3-1B2P (VX3-2P010J)
NhËn d¹ng v©n tay
(Black), tËng pin 3cell

Ready

(Santa Rosa) Core 2 Duo
T9300 2.5Ghz/6Mb

4096Mb
320Gb

256Mb GeForce
Go 9300

12.1"
WXGA

DVD -RW
8in1 Card
Camera

56Kb-Gigabit
802.11abgn
Bluetooth

1.6kg

Vista32
Ultimate
6cell

37

VX3-1A2P (VX3-2P009J)
NhËn d¹ng v©n tay
(Yellow), tËng pin 3cell

Ready

(Santa Rosa) Core 2 Duo
T9300 2.5Ghz/6Mb

4096Mb
320Gb

256Mb GeForce
Go 9300

12.1"
WXGA

DVD -RW
8in1 Card
Camera

56Kb-Gigabit
802.11abgn
Bluetooth

1.6kg

Vista32
Ultimate
6cell

Linh kiÖn m¸y tÝnh X¸ch tay
1

Ram: 512Mb DDramII Aeneon/ Starex Bus 667

2

Ram: 1Gb DDramII Aeneon Bus 667

3

Ram: 256Mb DDramII Kingston Bus 533

4

Ram: 512Mb DDramII Kingston Bus 667

5

Ram: 1Gb DDramII Kingston Bus 667

6

Ram: 2Gb DDramII Kingston Bus 667

7

Ram: 2Gb DDramII Kingston Bus 800

8

Ram: 1Gb DDramII Kingmax Bus 667 c«ng nghÖ chipset d¸n

9

Ram: 2Gb DDramII Kingmax Bus 667

10

Ram: 2Gb DDramII Kingmax Bus 800

108

11

Ram: 512Mb DDramII Kingbox Bus 667

12

Ram: 512Mb DDramII Transcend Bus 667

13

Ram: 1Gb DDramII Transcend Bus 667

14

Ram: 2Gb DDramII Transcend Bus 800

15

Ram: 1Gb DDramII Adata Bus 667

16

Ram: 1Gb DDramII Adata Bus 800

17

Ram: 2Gb DDramII Adata Bus 667

18

Ram: 2Gb DDramII Adata Bus 800

19

HDD Western: 80Gb 5400RPM, BH t¹i h·ng

20

HDD Western: 80Gb SATA 5400RPM, BH t¹i h·ng

21

HDD Western: 120Gb 5400RPM, BH t¹i h·ng

22

HDD Western: 120Gb SATA 5400RPM, BH t¹i h·ng

23

HDD Western: 160Gb SATA 5400RPM, BH t¹i h·ng

24

HDD Western: 250Gb SATA 5400RPM, BH t¹i h·ng

26

HDD Samsung:60Gb SATA2 5400RPM (8Mb cache) Tem chÝnh h·ng, BH t¹i h·ng

27

HDD Samsung:80Gb 5400RPM (8Mb cache) Tem chÝnh h·ng, BH t¹i h·ng. TÆng HDD Box Transcend 2.5"

28

HDD Samsung:120Gb 5400RPM (8Mb cache) Tem chÝnh h·ng, BH t¹i h·ng. TÆng HDD Box Transcend 2.5"

29

HDD Samsung:120Gb SATA2 5400RPM (8Mb cache) Tem chÝnh h·ng, BH t¹i h·ng. TÆng HDD Box Transcend 2.5"

30

HDD Samsung:160Gb 5400RPM (8Mb cache) Tem chÝnh h·ng, BH t¹i h·ng. TÆng HDD Box Transcend 2.5"

31

HDD Samsung:160Gb SATA2 5400RPM (8Mb cache) Tem chÝnh h·ng, BH t¹i h·ng. TÆng HDD Box Transcend 2.5"

32

HDD Samsung:250Gb SATA2 5400RPM (8Mb cache) Tem chÝnh h·ng, BH t¹i h·ng. TÆng HDD Box Transcend 2.5"

33

HDD Samsung:320Gb SATA2 5400RPM (8Mb cache) Tem chÝnh h·ng, BH t¹i h·ng. TÆng HDD Box Transcend 2.5"

34

HDD Seagate: 80Gb 5400RPM (8Mb cache) Tem chÝnh h·ng, BH t¹i h·ng

35

HDD Seagate: 80Gb SATA 5400RPM (8Mb cache) Tem chÝnh h·ng, BH t¹i h·ng

36

HDD Seagate: 120Gb 5400RPM (8Mb cache) Tem chÝnh h·ng, BH t¹i h·ng

37

HDD Seagate: 160Gb 5400RPM (8Mb cache) Tem chÝnh h·ng, BH t¹i h·ng

38

Bµn phÝm sè Genius Numpad, giao tiÕp USB

39

Bµn phÝm sè, giao tiÕp USB

40

Keyboard IBM, giao tiÕp USB

41

FDD 1.44Mb USB

42

Card PCMCIA to IEEE 1394

43

Card PCMCIA to USB

44

AC Adapter for Notebook IBM 16v-3.36A/4.5A

45

AC Adapter for Notebook TOSHIBA/ SONY 15v-3A/4A/ 5A/ 6A/ 8A

46

Bé kh¨n lau vµ n­íc lau mµn h×nh/ bé kh¨n lau Notebook vµ mµn LCD

47

Kho¸ Notebook cã m·

48

Kho¸ Notebook kh«ng cã m·

49

CÆp Tagus/ ThinkPad

50

MiÕng d¸n b¶o vÖ mµn h×nh 12.0 inch

51

MiÕng d¸n b¶o vÖ mµn h×nh 12.1 inch

52

MiÕng d¸n b¶o vÖ mµn h×nh 13.0 inch

53

MiÕng d¸n b¶o vÖ mµn h×nh 13.3 inch

54

MiÕng d¸n b¶o vÖ mµn h×nh 14.0 inch

55

MiÕng d¸n b¶o vÖ mµn h×nh 14.1 inch

56

MiÕng d¸n b¶o vÖ mµn h×nh 15.0 inch

57

MiÕng d¸n b¶o vÖ mµn h×nh 15.4 inch

58

Gi¸ lµm m¸t cho Notebook

59

Notepal V1 gi¸ lµm m¸t cho Notebook (Cooler Master)

Order

Ghi chó: Gi¸ trªn ®· bao gåm thuÕ VAT
H×nh thøc thanh to¸n: Thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, sÐc hoÆc chuyÓn kho¶n.
Tû gi¸ thanh to¸n: Thanh to¸n theo tû gi¸ trung b×nh cña tû gi¸ b¸n ra t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng vµ trªn thÞ tr­êng tù do t¹i thêi ®iÓm

109

m.vn

0/08

USD

§¬n gi¸
Cã VAT
(VND)

SX /
B¶o
hµnh

1345

22,798,000

China
12th¸ng

1605

27,205,000

China
12th¸ng

10,199,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

670

11,357,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

765

12,967,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

12,499,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

910

15,425,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

999

16,933,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

1110

18,815,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

960

16,272,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

1185

20,086,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

615

10,424,000

Singapo
12th¸ng
t¹i h·ng

685

11,611,000

Singapo
12th¸ng
t¹i h·ng

795

13,475,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

680

11,526,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

750

12,713,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

110

810

13,730,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

610

10,340,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

805

13,645,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

870

14,747,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

935

15,848,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

1140

19,323,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

1305

22,120,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

1530

25,934,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

920

15,594,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

1120

18,984,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

1265

21,442,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

1392

23,594,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

1820

30,849,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

1565

26,527,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

1755

29,747,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

1399

23,713,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

1390

23,561,000

China
36th¸ng
t¹i h·ng

545

9,238,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

670

11,357,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

796

13,492,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

740

12,543,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

111

835

14,153,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

899

15,238,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

1035

17,543,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

1168

19,798,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

1144

19,391,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

1418

24,035,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

1870

31,697,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

2460

41,697,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

2460

41,697,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

1550

26,273,000

China
36th¸ng
t¹i h·ng

1190

20,171,000

China
36th¸ng
t¹i h·ng

1563

26,493,000

China
36th¸ng
t¹i h·ng

770

13,052,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

925

15,679,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

382

6,475,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

520

8,814,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

530

8,984,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

587

9,950,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

660

11,187,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

664

11,255,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

670

11,357,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

112

742

12,577,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

828

14,035,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

824

13,967,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

779

13,204,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

810

13,730,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

902

15,289,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

925

15,679,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

890

15,086,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

994

16,848,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

902

15,289,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

955

16,187,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

1008

17,086,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

1061

17,984,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

1157

19,611,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

1146

19,425,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

1718

29,120,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

597

10,119,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

601

10,187,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

635

10,763,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

697

11,814,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

761

12,899,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

850

14,408,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

113

758

12,848,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

804

13,628,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

820

13,899,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

936

15,865,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

993

16,831,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

1041

17,645,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

1252

21,221,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

1176

19,933,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

1375

23,306,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

1615

27,374,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

1505

25,510,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

599

10,153,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

670

11,357,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

790

13,391,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

1130

19,154,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

1265

21,442,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

1310

22,205,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

1475

25,001,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

1725

29,239,000

China
36th¸ng
t¹i h·ng

1775

30,086,000

China
36th¸ng
t¹i h·ng

2580

43,731,000

China
36th¸ng
t¹i h·ng

2870

48,647,000

China
36th¸ng
t¹i h·ng

114

3110

52,715,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

710

12,035,000

China
12th¸ng

866

14,679,000

Malaysia
12th¸ng

932

15,797,000

Malaysia
12th¸ng

890

15,086,000

Malaysia
12th¸ng

990

16,781,000

Malaysia
12th¸ng

1339

22,696,000

Malaysia
12th¸ng

1380

23,391,000

Malaysia
12th¸ng

1180

20,001,000

Malaysia
12th¸ng

1247

21,137,000

Malaysia
12th¸ng

860

14,577,000

Malaysia
12th¸ng

980

16,611,000

Malaysia
12th¸ng

1138

19,289,000

Malaysia
12th¸ng

1026

17,391,000

Malaysia
12th¸ng

1080

18,306,000

Malaysia
12th¸ng

1439

24,391,000

Malaysia
12th¸ng

802

13,594,000

Malaysia
12th¸ng

955

16,187,000

Malaysia
12th¸ng

996

16,882,000

Malaysia
12th¸ng

607

10,289,000

Malaysia
12th¸ng

712

12,068,000

Malaysia
12th¸ng

115

890

15,086,000

Malaysia
12th¸ng

925

15,679,000

Malaysia
12th¸ng

1136

19,255,000

Malaysia
12th¸ng

987

16,730,000

Malaysia
12th¸ng

1168

19,798,000

Malaysia
12th¸ng

1325

22,459,000

Malaysia
12th¸ng

1465

24,832,000

Malaysia
12th¸ng

1460

24,747,000

Malaysia
12th¸ng

1250

21,188,000

Malaysia
12th¸ng

1450

24,578,000

Malaysia
12th¸ng

1210

20,510,000

China
12th¸ng

1080

18,306,000

China
12th¸ng

1350

22,883,000

China
12th¸ng

1209

20,493,000

China
12th¸ng

1590

26,951,000

China
12th¸ng

1360

23,052,000

USA
12th¸ng

1130

19,154,000

China
12th¸ng

1430

24,239,000

USA
12th¸ng

1630

27,629,000

USA
12th¸ng

116

1690

28,646,000

USA
12th¸ng

1670

28,307,000

USA
12th¸ng

1380

23,391,000

USA
12th¸ng

1590

26,951,000

China
12th¸ng

1450

24,578,000

USA
12th¸ng

1950

33,053,000

Japan
12th¸ng

1930

32,714,000

China
12th¸ng

2060

34,917,000

China
12th¸ng

1685

28,561,000

China
12th¸ng

1905

32,290,000

China
12th¸ng

1230

20,849,000

Japan
36th¸ng
t¹i h·ng

1310

22,205,000

Japan
36th¸ng
t¹i h·ng

965

16,357,000

Japan
36th¸ng
t¹i h·ng

1025

17,374,000

Japan
36th¸ng
t¹i h·ng

1065

18,052,000

Japan
36th¸ng
t¹i h·ng

1110

18,815,000

Japan
36th¸ng
t¹i h·ng

1205

20,425,000

Japan
36th¸ng
t¹i h·ng

1720

29,154,000

Japan
36th¸ng
t¹i h·ng

2340

39,663,000

Japan
36th¸ng
t¹i h·ng

2465

41,782,000

Japan
36th¸ng
t¹i h·ng

290

4,916,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

117

290

4,916,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

290

4,916,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

290

4,916,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

290

4,916,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

365

6,187,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

365

6,187,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

435

7,373,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

490

8,306,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

539

9,136,000

China
12th¸ng
t¹i h·ng

820

13,899,000

China
24th¸ng
t¹i h·ng

850

14,408,000

China
24th¸ng
t¹i h·ng

855

14,492,000

China
24th¸ng
t¹i h·ng

960

16,272,000

China
24th¸ng
t¹i h·ng

999

16,933,000

China
24th¸ng
t¹i h·ng

1195

20,255,000

China
24th¸ng
t¹i h·ng

920

15,594,000

China
24th¸ng
t¹i h·ng

1035

17,543,000

China
24th¸ng
t¹i h·ng

1045

17,713,000

China
24th¸ng
t¹i h·ng

1250

21,188,000

China
24th¸ng
t¹i h·ng

1355

22,967,000

China
24th¸ng
t¹i h·ng

118

1455

24,662,000

China
24th¸ng
t¹i h·ng

1350

22,883,000

China
24th¸ng
t¹i h·ng

1455

24,662,000

China
24th¸ng
t¹i h·ng

1615

27,374,000

China
24th¸ng
t¹i h·ng

1255

21,272,000

China
24th¸ng
t¹i h·ng

1110

18,815,000

China
24th¸ng
t¹i h·ng

1220

20,679,000

China
24th¸ng
t¹i h·ng

1295

21,950,000

China
24th¸ng
t¹i h·ng

1085

18,391,000

China
24th¸ng
t¹i h·ng

1270

21,527,000

China
24th¸ng
t¹i h·ng

985

16,696,000

China
24th¸ng
t¹i h·ng

1095

18,560,000

China
24th¸ng
t¹i h·ng

2070

35,087,000

China
24th¸ng
t¹i h·ng

1960

33,222,000

China
24th¸ng
t¹i h·ng

3720

63,054,000

China
24th¸ng
t¹i h·ng

3720

63,054,000

China
24th¸ng
t¹i h·ng

10

170,000

36 th¸ng

19

322,000

36 th¸ng

8

136,000

36 th¸ng

14

237,000

36 th¸ng

19

322,000

36 th¸ng

33

559,000

36 th¸ng

34

576,000

36 th¸ng

30

509,000

12 th¸ng

52

881,000

12 th¸ng

58

983,000

12 th¸ng

119

12

203,000

12 th¸ng

10

170,000

12 th¸ng

26

441,000

12 th¸ng

39

661,000

12 th¸ng

30

509,000

12 th¸ng

32

542,000

12 th¸ng

48

814,000

12 th¸ng

50

848,000

12 th¸ng

59

1,000,000

36 th¸ng

59

1,000,000

36 th¸ng

71

1,203,000

36 th¸ng

71

1,203,000

36 th¸ng

89

1,509,000

36 th¸ng

159

2,695,000

36 th¸ng

60

1,017,000

36 th¸ng

62

1,051,000

36 th¸ng

73

1,237,000

36 th¸ng

74

1,254,000

36 th¸ng

93

1,576,000

36 th¸ng

92

1,559,000

36 th¸ng

164

2,780,000

36 th¸ng

85

1,441,000

36 th¸ng

59

1,000,000

60 th¸ng

59

1,000,000

60 th¸ng

69

1,170,000

60 th¸ng

81

1,373,000

60 th¸ng

11

186,000

12 th¸ng

15

254,000

06 th¸ng

15

254,000

06 th¸ng

27

458,000

06 th¸ng

19

322,000

03 th¸ng

17

288,000

03 th¸ng

25

424,000

02 th¸ng

25

424,000

02 th¸ng

4

68,000

7

119,000

5

85,000

25

424,000

9

153,000

9

153,000

9

153,000

9

153,000

10

170,000

10

170,000

10

170,000

10

170,000

10

170,000

30

509,000

®iÓm thanh to¸n

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

KM USB 1Gb khi
mua máy xách tay
tại Phúc Anh

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

KM USB 1Gb khi
mua máy xách tay
tại Phúc Anh

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

Phóc Anh Computer

Phóc anh computer
Trô së: Sè 3 Ph¹m Ngäc Th¹ch - Hµ néi- Tel: 04.5737383 (12 lines) - FAX: 04.5737347
Chi nh¸nh1: 91 Lý nam ®Õ - Hµ néi- Tel: 04.7337848 (6 lines) - FAX: 04.7472164
Chi nh¸nh2: Siªu thÞ m¸y tÝnh phóc anh, tÇng 1 nhµ a3 lµng quèc tÕ th¨ng long
trÇn ®¨ng ninh-cÇu giÊy - Hµ néi. Tel: 04.7545363

Email: phuc

Website: www.phucanh.vn

b¸o gi¸ m¸y tÝnh SUNPAC
KÝnh göi: Qóy kh¸ch hµng
C«ng nghÖ v­ît tréi:

Ngµy

Chóng t«i thiÕt kÕ SunPAC dùa trªn nÒn t¶ng c¸c c«ng nghÖ tiªn tiÕn víi c¸c tiªu chuÈn: HiÖu n¨ng - §é æn ®Þnh vËn hµnh - §
cÊp - Gi¸ c¶. Mçi m¸y tÝnh SunPAC tr­íc khi tíi tay ng­êi sö dông ®Òu ®­îc vËn hµnh ch¹y thö theo nh÷ng quy tr×nh kü thuËt kh¾t
hoµn toµn yªn t©m khi chän mua m¸y tÝnh SunPAC. M¸y tÝnh SunPAC kh«ng nh÷ng §¸p øng tèt mäi yªu cÇu hiÖn t¹i mµ cßn S½
phÝa tr­íc cña b¹n!

DÞch vô hËu m·i ®Æc biÖt:
Víi nh÷ng c«ng nghÖ v­ît tréi ®· ¸p dông cho SunPAC, chóng t«i rÊt tù tin ®­a ra cam kÕt b¶o hµnh nh­ sau:
* B¶o hµnh 24 th¸ng cho toµn bé m¸y
* B¶o hµnh 1 ®æi mét trong suèt thêi gian b¶o hµnh
* B¶o hµnh c¶ tr­êng hîp ch¸y næ IC
* B¶o hµnh t¹i n¬i sö dông trong mét n¨m ®Çu tiªn ( ChØ ¸p dông trong ph¹m vi néi thµnh)

Quý kh¸ch cã thÓ xem th«ng tin khuyÕn m¹i chi tiÕt t¹i Website:
http://phucanh.vn/Desktop.aspx/Tin-Tuc/Tin-khuyen-mai/Khuyen_mai_thang_10_2008/

- Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC là kỳ thi lập trình lâu đời, quy mô và có uy tín nhất thế giới. ACM/ICPC được tổ chức tại ĐH Công nghệ
25/11/2006, đây là lần đầu tiên Việt Nam giành quyền đăng cai ACM/ICPC. Tất cả các máy móc thiết bị phục vụ kỳ thi phải đạt tiêu chuẩn quốc tế củ
Thương hiệu Việt Nam SunPAC đã xuất sắc vượt qua các yêu cầu khắt khe nhất để trở thành Máy tính dành cho ACM/ICPI.
- SunPAC đề xuất sử dụng Windows XP

TT

CÊu h×nh chi tiÕt

1

SunPAC RB430 - 5G5180CD
Mainboard

Intel G31 Chipset

CPU

Intel Celeron 430

RAM

512MB Bus 667 MHz DDR2

VGA Card

Intel GMA 3100 upto 256MB

HD

80GB SATA

CD

CD 52x

NIC Card

10/100/1000 Mbps onboard

Sound Card

8 Channel onboard

CardReader

35in1

Case

SunPAC 500w

Keyboard+Mouse

P/S2 - Optical

Software

Backup/Restore Utility

Monitor

Option
SunPAC RB1200 - 5GC5180DV

Mainboard

Intel G31 Chipset

CPU

Intel Celeron E1200

RAM

512MB Bus 667 MHz DDR2

VGA Card

Intel GMA 3100 upto 256MB

HD

80GB SATA

2

Thiết kế cho các ứng dụng văn phòng.
Tích hợp tính năng Backup/ Restore
phục hồi hệ thống về trạng thái cài đặt
ban đầu, có khả năng nâng cấp lâu dài.

Thiết kế cho các ứng dụng văn phòng
trên nền tảng công nghệ vi xử lý lõi kép.
Tích hợp tính năng Backup/ Restore

Phóc Anh Computer
CD

DVD 16x

NIC Card

10/100/1000 Mbps onboard

Sound Card

8 Channel onboard

CardReader

35in1

Case

SunPAC 500w

Keyboard+Mouse

P/S2 - Optical

Software

Backup/Restore Utility

Monitor

Option
SunPAC RE1200 - 5G1016DV

Mainboard

Intel G31 Chipset

CPU

Intel Celeron E1200

RAM

1024MB Bus 667 MHz DDR2

VGA Card

Intel GMA 3100 upto 256MB

HD

160GB SATA

CD

DVD 16x

NIC Card

10/100 Mbps onboard

Sound Card

8 Channel onboard

CardReader

35in1

Case

SunPAC 500w

Keyboard+Mouse

P/S2 - Optical

Software

Backup/Restore Utility

Monitor

Option
SunPAC RE2180 - 5G1016DV

Mainboard

Intel G31 Chipset

CPU

Intel Pentium Dual-Core E2180

RAM

1024MB Bus 667 MHz DDR2

VGA Card

Intel GMA 3100 upto 256MB

HD

160GB SATA

CD

DVD 16x

NIC Card

10/100 Mbps onboard

Sound Card

8 Channel onboard

CardReader

35in1

Case

SunPAC 500w

Keyboard+Mouse

P/S2 - Optical

Software

Backup/Restore Utility

Monitor

Option
SunPAC RB2180 - 5G5180DC

Mainboard

Intel G31 Chipset

CPU

Intel Pentium Dual-Core E2180

RAM

512MB Bus 667 MHz DDR2

VGA Card

Intel GMA 3100 upto 256MB

HD

80GB SATA

CD

CDRW-DVD

NIC Card

10/100/1000 Mbps onboard

CardReader

35in1

Sound Card

8 Channel onboard

Case

SunPAC 500w

Keyboard+Mouse

P/S2 - Optical

Software

Backup/Restore Utility

Monitor

Option
SunPAC RE2220 - 5G1016DV

Mainboard

Intel G31 Chipset

CPU

Intel Pentium Dual-Core E2220

RAM

1024MB Bus 667 MHz DDR2

3

4

5

6

Thiết kế cho các ứng dụng văn phòng
trên nền tảng công nghệ vi xử lý lõi kép.
Tích hợp tính năng Backup/ Restore
phục hồi hệ thống về trạng thái cài đặt
ban dầu, có khả năng nâng cấp lâu dài.

Thiết kế cho các ứng dụng học tập và
giải trí trên nền tảng công nghệ vi xử lý
lõi kép, phù hợp sử dụng tại hộ gia đình
và trường học. Tích hợp tính năng
Backup/ Restore, có khả năng nâng cấp
lâu dài.

Thiết kế cho các ứng dụng học tập và
giải trí trên nền tảng công nghệ vi xử lý
lõi kép Pentium, phù hợp sử dụng tại hộ
gia đình và trường học. Tích hợp tính
năng Backup/ Restore, có khả năng
nâng cấp lâu dài.

Thiết kế cho các ứng dụng văn phòng
trên nền tảng công nghệ vi xử lý lõi kép
Pentium. Tích hợp tính năng Backup/
Restore phục hồi hệ thống về trạng thái
cài đặt ban dầu, có khả năng nâng cấp
lâu dài.

Phóc Anh Computer
VGA Card

Intel GMA 3100 upto 256MB

HD

160GB SATA

CD

DVD 16x

NIC Card

10/100 Mbps onboard

Sound Card

8 Channel onboard

CardReader

35in1

Case

SunPAC 500w

Keyboard+Mouse

P/S2 - Optical

Software

Backup/Restore Utility

Monitor

Option
SunPAC RB2200 - 5G5180DC

Mainboard

Intel G31 Chipset

CPU

Intel Pentium Dual-Core E2200

RAM

512MB Bus 667 MHz DDR2

VGA Card

Intel GMA 3100 upto 256MB

HD

80GB SATA

CD

CDRW-DVD

NIC Card

10/100/1000 Mbps onboard

Sound Card

8 Channel onboard

CardReader

35in1

Case

SunPAC 500w

Keyboard+Mouse

P/S2 - Optical

Software

Backup/Restore Utility

Monitor

Option
SunPAC RB2220 - 5G1080DR

Mainboard

Intel G31 Chipset

CPU

Intel Pentium Dual-Core E2220

RAM

1024MB Bus 667 MHz DDR2

VGA Card

Intel GMA 3100 upto 256MB

HD

80GB SATA

CD

DVD-RW

NIC Card

10/100/1000 Mbps onboard

Sound Card

8 Channel onboard

CardReader

35in1

Case

SunPAC 500w

Keyboard+Mouse

P/S2 - Optical

Software

Backup/Restore Utility

Monitor

Option
SunPAC RB4600 - 1GC5180DC

Mainboard

Intel 945GC Chipset

CPU

Intel Core 2 Duo E4600

RAM

512MB Bus 667 MHz DDR2

VGA Card

Intel GMA 950 upto 128MB

HD

80GB SATA

CD

CDRW-DVD

NIC Card

10/100/1000 Mbps onboard

Sound Card

8 Channel onboard

CardReader

35in1

Case

SunPAC 500w

Keyboard+Mouse

P/S2 - Optical

Software

Backup/Restore Utility

Monitor

Option
SunPAC RB7200 - 5G5180DCX

Mainboard

Intel G31 Chipset

7

8

9

10

Thiết kế cho các ứng dụng học tập và
giải trí trên nền tảng công nghệ vi xử lý
lõi kép Pentium, phù hợp sử dụng tại hộ
gia đình và trường học. Tích hợp tính
năng Backup/ Restore, có khả năng
nâng cấp lâu dài.

Thiết kế cho các ứng dụng văn phòng
trên nền tảng công nghệ vi xử lý lõi kép
Pentium. Tích hợp tính năng Backup/
Restore phục hồi hệ thống về trạng thái
cài đặt ban dầu, có khả năng nâng cấp
lâu dài.

Thiết kế cho các ứng dụng văn phòng
trên nền tảng công nghệ vi xử lý lõi kép
Pentium. Tích hợp tính năng Backup/
Restore phục hồi hệ thống về trạng thái
cài đặt ban dầu, có khả năng nâng cấp
lâu dài.

Thiết kế cho các ứng dụng văn phòng
trên nền tảng công nghệ vi xử lý lõi kép
Pentium. Tích hợp tính năng Backup/
Restore phục hồi hệ thống về trạng thái
cài đặt ban dầu, có khả năng nâng cấp
lâu dài.

Phóc Anh Computer
CPU

Intel Core 2 Duo E7200

RAM

512MB Bus 667 MHz DDR2

VGA Card

Intel GMA 3100 upto 256MB

HD

80GB SATA

CD

CDRW-DVD

NIC Card

10/100/1000 Mbps onboard

Sound Card

8 Channel onboard

CardReader

35in1

Case

SunPAC 500w

Keyboard+Mouse

P/S2 - Optical

OS

WindowsXP Pro

Software

Backup/Restore Utility

Monitor

Option
SunPAC RB7200 - 5G1080DR

Mainboard

Intel G31 Chipset

CPU

Intel Core 2 Duo E7200

RAM

1024MB Bus 667 MHz DDR2

VGA Card

Intel GMA 3100 upto 256MB

HD

80GB SATA

CD

DVD-RW

NIC Card

10/100/1000 Mbps onboard

Sound Card

8 Channel onboard

CardReader

35in1

Case

SunPAC 500w

Keyboard+Mouse

P/S2 - Optical

Software

Backup/Restore Utility

Monitor

Option
SunPAC RB7200 - 5G1080DRX

Mainboard

Intel G31 Chipset

CPU

Intel Core 2 Duo E7200

RAM

1024MB Bus 667 MHz DDR2

VGA Card

Intel GMA 3100 upto 256MB

HD

80GB SATA

CD

DVD-RW

NIC Card

10/100/1000 Mbps onboard

Sound Card

8 Channel onboard

CardReader

35in1

Case

SunPAC 500w

Keyboard+Mouse

P/S2 - Optical

OS

WindowsXP Pro

Software

Backup/Restore Utility

Monitor

Option
SunPAC RB7200 - 5G5180DC

Mainboard

Intel G31 Chipset

CPU

Intel Core 2 Duo E7200

RAM

512MB Bus 667 MHz DDR2

VGA Card

Intel GMA 3100 upto 256MB

HD

80GB SATA

CD

CDRW-DVD

NIC Card

10/100/1000 Mbps onboard

Sound Card

8 Channel onboard

CardReader

35in1

11

12

13

Thiết kế cho các ứng dụng văn phòng
trên nền tảng công nghệ vi xử lý lõi kép
Pentium. Tích hợp tính năng Backup/
Restore phục hồi hệ thống về trạng thái
cài đặt ban dầu, có khả năng nâng cấp
lâu dài.

Thiết kế cho các ứng dụng văn phòng
trên nền tảng công nghệ vi xử lý lõi kép
Pentium. Tích hợp tính năng Backup/
Restore phục hồi hệ thống về trạng thái
cài đặt ban dầu, có khả năng nâng cấp
lâu dài.

Thiết kế cho các ứng dụng văn phòng
trên nền tảng công nghệ vi xử lý lõi kép
Pentium. Tích hợp tính năng Backup/
Restore phục hồi hệ thống về trạng thái
cài đặt ban dầu, có khả năng nâng cấp
lâu dài.

Thiết kế cho các ứng dụng học tập và
giải trí trên nền tảng công nghệ vi xử lý
lõi kép Pentium, phù hợp sử dụng tại hộ
gia đình và trường học. Tích hợp tính
năng Backup/ Restore, có khả năng
nâng cấp lâu dài.

Phóc Anh Computer
Case

SunPAC 500w

Keyboard+Mouse

P/S2 - Optical

Software

Backup/Restore Utility

Monitor

Option
SunPAC RE7200 - 5G1016DV

Mainboard

Intel G31 Chipset

CPU

Intel Core 2 Duo E7200

RAM

1024MB Bus 667 MHz DDR2

VGA Card

Intel GMA 3100 upto 256MB

HD

160GB SATA

CD

DVD 16x

NIC Card

10/100 Mbps onboard

Sound Card

8 Channel onboard

CardReader

35in1

Case

SunPAC 500w

Keyboard+Mouse

P/S2 - Optical

Software

Backup/Restore Utility

14

năng Backup/ Restore, có khả năng
nâng cấp lâu dài.

Thiết kế cho các ứng dụng học tập và
giải trí trên nền tảng công nghệ vi xử lý
lõi kép, phù hợp sử dụng tại hộ gia đình
và trường học. Tích hợp tính năng
Backup/ Restore, có khả năng nâng cấp
lâu dài.

Monitor
Option
Ghi chó: Gi¸ trªn ®· bao gåm thuÕ VAT
H×nh thøc thanh to¸n: Thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, sÐc hoÆc chuyÓn kho¶n.

Tû gi¸ thanh to¸n: Thanh to¸n theo tû gi¸ trung b×nh cña tû gi¸ b¸n ra t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng vµ trªn thÞ tr­êng tù do t¹i th
®iÓm thanh to¸n

Phóc Anh Computer

4
ng long

Email: phucanh@phucanh.com.vn
30/10/08

vËn hµnh - §é bÒn - Kh¶ n¨ng n©ng
kü thuËt kh¾t khe. V× vËy Quý kh¸ch
t¹i mµ cßn S½n sµng cho t­¬ng lai

ĐH Công nghệ Hà Nội trong các ngày 24huẩn quốc tế của ACM/ICPC và Máy tính

USD

BH/ Gi¸ VND
24 tháng

290

4,916,000

24 tháng

306

5,187,000

Phóc Anh Computer

24 tháng

315

5,339,000

24 tháng

360

6,102,000

24 tháng

350

5,933,000

order

24 tháng

Phóc Anh Computer

370

6,272,000

24 tháng

348

5,899,000

order

24 tháng

370

6,272,000

order

24 tháng

366

6,204,000

24 tháng

Phóc Anh Computer

558

9,458,000

24 tháng

440

7,458,000

24 tháng

580

9,831,000

24 tháng

420

7,119,000

Phóc Anh Computer

24 tháng

445

êng tù do t¹i thêi

7,543,000

Phóc anh computer

Trô së: Sè 3 Ph¹m Ngäc Th¹ch - Hµ néi- Tel: 04.5737383 (12 lines) - FAX: 04.57
Chi nh¸nh1: 91 Lý nam ®Õ - Hµ néi- Tel: 04.7337848 (6 lines) - FAX: 04.74721
Chi nh¸nh2: Siªu thÞ m¸y tÝnh phóc anh, tÇng 1 nhµ a3 lµng quèc tÕ th
trÇn ®¨ng ninh-cÇu giÊy - Hµ néi. Tel: 04.7545363

b¸o gi¸ m¸y chñ
http://phucanh.vn

Em

KÝnh göi: Quý kh¸ch hµng
Model - Gi¸ (VND) /
CÊu h×nh chi tiÕt

TT

SunPAC SERVER
1

SunPAC X3050 TOWER - Giá:

16,781,000

990

2

SunPAC X3210 TOWER -

Bộ vi xử lý

Xeon Dual Core 3050 2.13GHz - 1066
MHz

Bộ vi xử lý

Bộ nhớ thứ cấp
Bộ nhớ mở rộng
Ổ đĩa cứng
Giao diện mạng
Ổ đĩa mềm
Ổ đĩa quang
Nguồn
Màn hình
Bảo hành
Hãng sản xuất

L2 Caches 2Mb
2048MB DDR2 800MHz
2*160Gb SATA with RAID
Dual 10/100/1000Mbps
None
DVD
500W
None
12 tháng
SunPAC

Bộ nhớ thứ cấp
Bộ nhớ mở rộng
Ổ đĩa cứng
Giao diện mạng
Ổ đĩa mềm
Ổ đĩa quang
Nguồn
Màn hình
Bảo hành
Hãng sản xuất

IBM SERVER
1

x3200 4362 - IBS TOWER - Giá:
Bộ vi xử lý

24,917,000

1470

Xeon Dual Core 3040 1.87GHz - 1066
MHz

Bộ nhớ thứ cấp
L2 Caches 2*1Mb
Bộ nhớ mở rộng
512MB PC2/ 8Gb
Ổ đĩa cứng
73GB SAS Hard Drive
Giao diện mạng
10/100/1000Mbps
Ổ đĩa mềm
None
Ổ đĩa quang
48X Max IDE
Nguồn
400W
Màn hình
E54 15"
Bảo hành
12 tháng
Hãng sản xuất
China
3
x3200 4362 - ILS TOWER - Giá:

20,171,000

2

x3200M2 4367-34A TOWER
Bộ vi xử lý

1190

Bộ nhớ thứ cấp
Bộ nhớ mở rộng
Ổ đĩa cứng
Giao diện mạng
Ổ đĩa mềm
Ổ đĩa quang
Nguồn
Màn hình
Bảo hành
Hãng sản xuất
4
x3200 4362 - ICS TOWER -

Bộ vi xử lý

Xeon Dual Core 3040 1.86GHz - 1066
MHz

Bộ vi xử lý

Bộ nhớ thứ cấp
Bộ nhớ mở rộng

L2 Caches 2Mb
512MB PC2/ 8Gb

Bộ nhớ thứ cấp
Bộ nhớ mở rộng

Ổ đĩa cứng

250GB S-ATA Simple-swap 3Gb/s HDD

Ổ đĩa cứng

Giao diện mạng

10/100/1000Mbps

Giao diện mạng

Ổ đĩa mềm
None
Ổ đĩa quang
48X Max IDE
Nguồn
400W NHS 1/1
Màn hình
E54 15"
Bảo hành
12 tháng
Hãng sản xuất
China
5
x3400 7975 - B2A TOWER - Giá:
Bộ vi xử lý

44,240,000

Bộ vi xử lý

Bộ nhớ thứ cấp
Bộ nhớ mở rộng
Ổ đĩa cứng
Giao diện mạng
Ổ đĩa mềm
Ổ đĩa quang
Nguồn
Màn hình
Bảo hành
Hãng sản xuất
8
x3400 7975-BJA TOWER -

2420

Intel Xeon Quad-Core E5405 2.0Ghz 1333MHz

Bộ nhớ thứ cấp
L2 Caches 12MB
Bộ nhớ mở rộng
1024Mb PC2/ 32GB
Ổ đĩa cứng
73.4Gb 15K HS SAS
Giao diện mạng
10/100/1000Mbps
Ổ đĩa mềm
None
Ổ đĩa quang
48X CD-ROM
Nguồn
835W HS 1/2
Màn hình
E54 15"
Bảo hành
36 tháng
Hãng sản xuất
China
9
x3500 7977 - B2A TOWER - Giá:
Bộ vi xử lý

Or

Intel Xeon Quad-Core E5310 1.6Ghz 1066MHz

Bộ nhớ thứ cấp
L2 Caches 8MB
Bộ nhớ mở rộng
1024Mb PC2/ 32GB
Ổ đĩa cứng
73Gb 15K HS Ultra320 SAS
Giao diện mạng
10/100/1000Mbps
Ổ đĩa mềm
None
Ổ đĩa quang
48X Max IDE
Nguồn
835W 1/2
Màn hình
E54 15"
Bảo hành
36 tháng
Hãng sản xuất
China
7
x3400 7975 - ABA TOWER - Giá:
41,019,000
Bộ vi xử lý

2610

51,698,000

Bộ vi xử lý

3050

Intel Xeon Quad-Core E5310 1.6Ghz 1066MHz

Bộ nhớ thứ cấp
L2 Caches 8MB
Bộ nhớ mở rộng
1024Mb PC2 /48GB
Ổ đĩa cứng
73Gb 15K HS Ultra320 SAS
Giao diện mạng
10/100/1000Mbps
Ổ đĩa mềm
None
Ổ đĩa quang
16x DVDROM
Nguồn
835W HS 1/2
Màn hình
E54 15"
Bảo hành
36 tháng
Hãng sản xuất
China
11
x3500 7977 - A2A TOWER - Giá:
48,986,000

Ổ đĩa mềm
Ổ đĩa quang
Nguồn
Màn hình
Bảo hành
Hãng sản xuất
6
x3400 7975 - C2A TOWER

Or

Bộ nhớ thứ cấp
Bộ nhớ mở rộng
Ổ đĩa cứng
Giao diện mạng
Ổ đĩa mềm
Ổ đĩa quang
Nguồn
Màn hình
Bảo hành
Hãng sản xuất
10
x3500 7977 - C2A TOWER
Bộ vi xử lý

2890

Bộ nhớ thứ cấp
Bộ nhớ mở rộng
Ổ đĩa cứng
Giao diện mạng
Ổ đĩa mềm
Ổ đĩa quang
Nguồn
Màn hình
Bảo hành
Hãng sản xuất
12
x3500 7977 - R2A TOWER

Bộ vi xử lý

Intel Xeon Quad-Core E5405 2.0Ghz 1333MHz

Bộ vi xử lý

Bộ nhớ thứ cấp
Bộ nhớ mở rộng

L2 Caches 12MB
1024Mb PC2/ 48GB

Bộ nhớ thứ cấp
Bộ nhớ mở rộng

Ổ đĩa cứng
73.4Gb 15K HS SAS
Giao diện mạng
10/100/1000Mbps
Ổ đĩa mềm
None
Ổ đĩa quang
16x DVDROM
Nguồn
835W HS 1/2
Màn hình
E54 15"
Bảo hành
36 tháng
Hãng sản xuất
China
13
x3650 7979-A2A Rack 2U - Giá:
Bộ vi xử lý

Bộ nhớ thứ cấp
Bộ nhớ mở rộng
Ổ đĩa cứng
Giao diện mạng
Ổ đĩa mềm
Ổ đĩa quang
Nguồn
Màn hình
Bảo hành
Hãng sản xuất

2990

Intel Xeon Quad-Core E5335 2.0Ghz 1066MHz

Bộ nhớ thứ cấp
L2 Caches 8MB
Bộ nhớ mở rộng
2048Mb PC2
Ổ đĩa cứng
73Gb 15K HS SAS
Giao diện mạng
Dual 10/100/1000Mbps
Ổ đĩa mềm
None
Ổ đĩa quang
DVD Combo
Nguồn
835W HS
Màn hình
E54 15"
Bảo hành
36 tháng
Hãng sản xuất
China
15
x3650 7979-C1A Rack 2U - Giá:
Bộ vi xử lý

50,681,000

Ổ đĩa cứng
Giao diện mạng
Ổ đĩa mềm
Ổ đĩa quang
Nguồn
Màn hình
Bảo hành
Hãng sản xuất
14
x3650 7979-B3A Rack 2U -

52,037,000

Bộ vi xử lý

3070

Or

Bộ nhớ thứ cấp
Bộ nhớ mở rộng
Ổ đĩa cứng
Giao diện mạng
Ổ đĩa mềm
Ổ đĩa quang
Nguồn
Màn hình
Bảo hành
Hãng sản xuất
16
x3650 7979-B1A Rack 2U -

Intel Xeon Quad-Core E5320 1.86Ghz 1066MHz
L2 Caches 8MB
2048Mb PC2/ 48GB
73Gb 15K HS Ultra320 SAS
10/100/1000Mbps
None
DVD Combo
835W HS 1/2
E54 15"
36 tháng
China

Bộ vi xử lý
Bộ nhớ thứ cấp
Bộ nhớ mở rộng
Ổ đĩa cứng
Giao diện mạng
Ổ đĩa mềm
Ổ đĩa quang
Nguồn
Màn hình
Bảo hành
Hãng sản xuất

HP SERVER
1

23,900,000
Intel Dual-Core Xeon 3065 2.33GHz Bộ vi xử lý
1333MHz
Bộ nhớ thứ cấp
L2 Caches 4MB
Bộ nhớ mở rộng
512MB DDR2 upto 8Gb
Ổ đĩa cứng
160Gb SATA
Embedded NC105i PCIe Gigabit Server
Giao diện mạng
Adapter
Ổ đĩa mềm
None
Ổ đĩa quang
16X SATA DVD
Nguồn
365W
Màn hình
None
Bảo hành
12 tháng
Hãng sản xuất
China
ML 310T05 445336-371 TOWER 5U - Giá:
3
32,036,000
ML110G5 444810-371 TOWER 4U - Giá:

1410

2

ML150G5 450163-371 TOWER 5U

Bộ vi xử lý
Bộ nhớ thứ cấp
Bộ nhớ mở rộng
Ổ đĩa cứng
Giao diện mạng
Ổ đĩa mềm
Ổ đĩa quang
Nguồn
Màn hình
Bảo hành
Hãng sản xuất
1890

4

ML 350T05 458246-371 TOWER

Intel Quad-Core Xeon 3210 2.13GHz 1066MHz
Bộ nhớ thứ cấp
L2 Caches 8MB
Bộ nhớ mở rộng
1024MB DDR2
Ổ đĩa cứng
None
Embedded NC326i Dual Port Gigabit
Giao diện mạng
Server Adapter
Ổ đĩa mềm
None
Ổ đĩa quang
SATA DVD
Nguồn
410W Non Hot plug
Màn hình
None
Bảo hành
12 tháng
Hãng sản xuất
China
ML 370T05 458345-371 TOWER 5U - Giá:
5
73,733,000
Intel Quad-Core Xeon E5430 2.66GHz Bộ vi xử lý
1333MHz
Bộ vi xử lý

Bộ vi xử lý
Bộ nhớ thứ cấp
Bộ nhớ mở rộng
Ổ đĩa cứng
Giao diện mạng
Ổ đĩa mềm
Ổ đĩa quang
Nguồn
Màn hình
Bảo hành
Hãng sản xuất
4350

6

DL 360Series 435943-371 RACK 1

Bộ vi xử lý

Bộ nhớ thứ cấp

L2 Caches 12MB

Bộ nhớ thứ cấp

Bộ nhớ mở rộng

2048MB PC5300 DDR2

Bộ nhớ mở rộng

Ổ đĩa cứng

None
Embedded NC373i Multifunction Gigabit
Giao diện mạng
Server Adapter
Ổ đĩa mềm
None
Ổ đĩa quang
16x DVDROM
Nguồn
800W/ Hot-Plug
Màn hình
None
Bảo hành
36 tháng
Hãng sản xuất
China
DL 380Series 433525-371 RACK 2U - Giá:
7
70,343,000
Intel Quad-Core Xeon E5335 2.00GHz Bộ vi xử lý
1333MHz
Bộ nhớ thứ cấp
L2 Caches 8MB
Bộ nhớ mở rộng
2048MB PC5300 DDR2
Ổ đĩa cứng
None
Dual embedded NC373i Multifunction
Giao diện mạng
Gigabit Server
Ổ đĩa quang
None
Nguồn
800W/ Hot-Plug
Bảo hành
36 tháng
Bao gồm:
(1)HP 72Gb 10K SAS 2.5 Hot-Plug
375861-B21
(1)Slimline CD-RW/DVD Combo
331903-B21

Ổ đĩa cứng
Giao diện mạng
Ổ đĩa quang
Nguồn
Bảo hành
Bao gồm:
375861-B21
331903-B21
4150

8

DL 380G5 458563-371 RACK 2U

Bộ vi xử lý
Bộ nhớ thứ cấp
Bộ nhớ mở rộng
Ổ đĩa cứng
Giao diện mạng
Ổ đĩa quang
Nguồn
Bảo hành
Bao gồm:
375861-B21
331903-B21

Ghi chó: B¸o gi¸ trªn ®· bao gåm thuÕ VAT 5%
H×nh thøc thanh to¸n: Thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, sÐc hoÆc chuyÓn kho¶n.

Tû gi¸ thanh to¸n: Thanh to¸n theo tû gi¸ trung b×nh cña tû gi¸ b¸n ra t¹i Ng©n hµng Ng
do t¹i thêi ®iÓm thanh to¸n
C¶m ¬n sù quan t©m cña quÝ kh¸ch! Chóc quÝ kh¸ch thµnh

c anh computer

h¹ch - Hµ néi- Tel: 04.5737383 (12 lines) - FAX: 04.5737347
Õ - Hµ néi- Tel: 04.7337848 (6 lines) - FAX: 04.7472164
hÞ m¸y tÝnh phóc anh, tÇng 1 nhµ a3 lµng quèc tÕ th¨ng long
nh-cÇu giÊy - Hµ néi. Tel: 04.7545363

o gi¸ m¸y chñ
Email: phucanh@phucanh.com.vn
Ngày 30/10/08

del - Gi¸ (VND) /
u h×nh chi tiÕt

USD

SunPAC SERVER
SunPAC X3210 TOWER - Giá:

19,493,000

1150

Xeon Quad Core 3210 2.13GHz - 1066
MHz
L2 Caches 8Mb
2048MB DDR2 800MHz
2*160Gb SATA with RAID
Dual 10/100/1000Mbps
None
Combo
500W
None
12 tháng
SunPAC

IBM SERVER
x3200M2 4367-34A TOWER - Giá:

25,595,000

1510

Xeon Dual Core E3110 3.0GHz 1333MHz
L2 Caches 6Mb
1024MB PC2/ 8Gb
73Gb HS SATA
10/100/1000Mbps
None
DVD
400W NHS
E54 15"
12 tháng
China
x3200 4362 - ICS TOWER - Giá:

27,968,000

Xeon Dual Core 3050 2.13GHz 1066MHz
L2 Caches 2*1MB
512Mb PC2/ 8GB
73GB 15K HS Ultra320
10/100/1000Mbps

1650

ST

None
48X Max IDE
400W NHS 1/1
E54 15"
12 tháng
China
x3400 7975 - C2A TOWER - Giá:

37,629,000

2220

Or

Intel Xeon Quad-Core E5320 1.86Ghz 1066MHz
L2 Caches 8MB
1024Mb PC2/ 32GB
73Gb 15K HS Ultra320 SAS
10/100/1000Mbps
None
48X Max IDE
835W 1/2
E54 15"
36 tháng
China
x3400 7975-BJA TOWER - Giá:
48,986,000

2890

Intel Xeon Quad-Core E5420 2.5Ghz 1333MHz
L2 Caches 12MB
1024Mb PC2
73Gb 15K HS SAS
10/100/1000Mbps
None
48X CD-ROM
835W HS
E54 15"
36 tháng
China
x3500 7977 - C2A TOWER - Giá:

54,071,000

3190

Or

4390

Or

Intel Xeon Quad-Core E5320 1.86Ghz 1066MHz
L2 Caches 8MB
1024Mb PC2/ 48GB
73Gb 15K HS Ultra320 SAS
10/100/1000Mbps
None
16x DVDROM
835W HS 1/2
E54 15"
36 tháng
China
x3500 7977 - R2A TOWER - Giá:
74,411,000
Intel Xeon Quad-Core E5450 3.0Ghz 1333MHz
L2 Caches 12MB
1024Mb PC2

73Gb 15K HS SAS
Dual 10/100/1000Mbps
None
16x DVDROM
835W HS
E54 15"
36 tháng
China
x3650 7979-B3A Rack 2U - Giá:

53,732,000

3170

Intel Xeon Quad-Core E5420 2.5Ghz 1333MHz
L2 Caches 12MB
2048Mb PC2
73Gb 15K HS SAS
Dual 10/100/1000Mbps
None
DVD Combo
835W HS
E54 15"
36 tháng
China
x3650 7979-B1A Rack 2U - Giá:

45,426,000

2680

Intel Xeon Quad-Core E5405 2.0Ghz 1333MHz
L2 Caches 12MB
2048Mb PC2/ 48GB
73.4Gb 15K HS SAS
10/100/1000Mbps
None
DVD Combo
835W HS 1/2
None
36 tháng
China

HP SERVER
49,833,000
Intel Quad-Core Xeon E5405 2.00GHz 1333MHz
L2 Caches 6MB
2048MB DDR2 upto 16Gb
None
Embedded NC105i PCIe Gigabit Server
Adapter
None
HP Half-Height SATA DVD
650W, Non Hot plug
None
12 tháng
China
ML 350T05 458246-371 TOWER - Giá:
55,088,000

ML150G5 450163-371 TOWER 5U - Giá:

2940

3250

Intel Quad-Core Xeon E5410 2.33GHz 1333MHz
L2 Caches 12MB
2048MB PC5300 DDR2
None
Embedded NC373i Multifunction Gigabit
Server Adapter
None
16x DVDROM
800W/ Hot-Plug, Redundant
None
36 tháng
China
DL 360Series 435943-371 RACK 1U - Giá:
55,088,000
Intel Quad-Core Xeon E5335 2.00GHz 1333MHz

3250

L2 Caches 8MB
2048MB PC5300 DDR2
None
Embedded NC373i Multifunction Gigabit
Server Adapter
None
700W/ Optional Redundant
36 tháng
Bao gồm:
(1)HP 72Gb 10K SAS 2.5 Hot-Plug
(1)Slimline CD-RW/DVD Combo

73,733,000
Intel Quad-Core Xeon E5440 2.83GHz 1333MHz
L2 Caches 12MB
2048MB PC5300 DDR2
None
Dual embedded NC373i Multifunction
Gigabit Server
None
800W/ Hot-Plug
36 tháng

DL 380G5 458563-371 RACK 2U - Giá:

4350

Bao gồm:
(1)HP 72Gb 10K SAS 2.5 Hot-Plug
(1)Slimline CD-RW/DVD Combo

sÐc hoÆc chuyÓn kho¶n.

×nh cña tû gi¸ b¸n ra t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng vµ trªn thÞ tr­êng tù

a quÝ kh¸ch! Chóc quÝ kh¸ch thµnh c«ng!

Phóc anh computer
Trô së: Sè 3 Ph¹m Ngäc Th¹ch - Hµ néi- Tel: 04.5737383 (12 lines) - FAX: 04.5737347
Chi nh¸nh1: 91 Lý nam ®Õ - Hµ néi- Tel: 04.7337848 (6 lines) - FAX: 04.7472164
Chi nh¸nh2: Siªu thÞ m¸y tÝnh phóc anh, tÇng 1 nhµ a3 lµng quèc tÕ th¨ng long
trÇn ®¨ng ninh-cÇu giÊy - Hµ néi. Tel: 04.7545363

B¸o gi¸ m¸y Nguyªn bé
KÝnh göi: Qóy kh¸ch hµng
TT

Dµn m¸y tÝnh

Kho
hµng

Bé vi xö
lý/Cache

Bo m¹ch chñ

RAM/
HDD

C¹c ®å
ho¹

Mµn
h×nh

ODD/ FDD

C¹c m¹ng

HÖ ®iÒu
hµnh

hp-compaq
1

DX2310MT
KQ861AV

Ready

Pentium Dual Core
E2200 2.2Ghz/1Mb

Chipset Intel

512Mb/
160Gb

128Mb

Option

DVD 16x

10/100Mbps
16in1 card Reader

DOS

2

DX2300 GY592PAAB4

Ready

Pentium Dual Core
E2180 2.0Ghz/1Mb

Chipset Intel

512Mb/
80Gb

128Mb

Option

DVD 16x

10/100Mbps
Media card Reader

XP Pro

3

DX2710 MT
KM253AV

Ready

Pentium Dual Core
E2220 2.4Ghz/1Mb

Chipset Intel

512Mb/
160Gb

128Mb

Option

DVD 16x

10/100Mbps
16in1 card Reader

DOS

4

DX2710 MT
KS794PA-AB4

Ready

Core 2 Duo E4500
2.2GHz/2Mb

Chipset Intel

1024Mb/
160Gb

128Mb

Option

CDRW-DVD

10/100Mbps
Media card Reader

DOS

5

DX2710 MT
KS797PA-AB4

Ready

Pentium Dual Core
E2220 2.4Ghz/1Mb

Chipset Intel

1024Mb/
160Gb

128Mb

Option

CDRW-DVD

10/100Mbps
Media card Reader

Vista

6

DX7400SFF
GD385AV

Ready

Core 2 Duo E7200
2.53GHz/3Mb

Chipset Intel

1024Mb/
160Gb

128Mb

Option

DVD 16x

10/100Mbps
16in1 card Reader

DOS

7

DX7400SFF
GD385AV

Ready

Core 2 Duo E7200
2.53GHz/3Mb

Chipset Intel

1024Mb/
160Gb

128Mb

Option

DVD 16x

10/100Mbps
16in1 card Reader

Vista

8

DX7400 MT
KY429PA-AB4

Ready

Core 2 Duo E4500
2.2GHz/2Mb

Chipset Intel

512Mb/
160Gb

128Mb

Option

DVD 16x

10/100Mbps
Media card Reader

DOS

9

DX7400 KN665PAAB4

Ready

Core 2 Duo E4500
2.2GHz/2Mb

Chipset Intel

512Mb/
80Gb

128Mb

Option

DVD 16x

10/100Mbps
16in1 card

DOS

10

DX7400 FP071PAAB4

Ready

Core 2 Duo E4500
2.2GHz/2Mb

Chipset Intel

512Mb/
80Gb

128Mb

Option

CDRW-DVD

10/100Mbps
Media card Reader

Vista

Ibm-Lenovo
1

K200 57083723

Ready

Pentium Dual Core
E2200 2.2GHz/1Mb

Chipset Intel

1024Mb/
250Gb

128Mb

Option

DVD-RW
16in1 Card

10/100Mbps

DOS

2

K210 57083752

Ready

Core 2 Duo E7200
2.53GHz/3Mb

Chipset Intel

1024Mb/
250Gb

128Mb

Option

DVD-RW
16in1 Card

10/100Mbps

DOS

acer
1

Aspire M1610
(006)

Order

Celeron 420
1.6GHz/512Kb

Chipset SIS
Mirage

512Mb/
160Gb

128Mb

Option

CDRW-DVD
9in1 Card

Gigabit

Linux

3

Aspire M1610
(056)

Order

Dual Core E2160
1.8Ghz/2Mb

Chipset SIS
Mirage

1024Mb/
160Gb

128Mb

Option

CDRW-DVD
9in1 Card

Gigabit

Linux

4

Aspire M1640
(026)

Order

1024Mb/
160Gb

128Mb

Option

DVD-ROM
9in1 Card

Gigabit

Linux

6

Aspire M3630
(002)
KM RAM 512Mb

Order

512Mb/
160Gb

128Mb

Option

DVD-ROM
9in1 Card

Gigabit

Linux

Pentium Dual Core
Chipset
E2200 2.2Ghz/1Mb GeForce 7050
Dual Core E2180
2.0Ghz/2Mb

Chipset Intel

172

DELL
1

Inspiron 530S
R260161

Ready

Pentium Dual Core
E2160 1.8Ghz/1Mb

Chipset Intel
G33

1024Mb/
160Gb

128Mb

Option

DVD-RW

10/100Mbps

DOS

2

Optiplex 330

Order

Core 2 Duo E4500
2.2GHz/2Mb

Chipset Intel
G31

512Mb/
160Gb

128Mb

Option

Combo

Gigabit

DOS

option monitor

L­u ý: - Víi nh÷ng bé m¸y b¶o hµnh 36 th¸ng th× bµn phÝm, chuét vÉn b¶o hµnh 12 th¸ng vµ xuÊt sø tõ Tr
- Víi nh÷ng s¶n phÈm cã quy ®Þnh b¶o hµnh theo nhµ s¶n xuÊt, chóng t«i cam kÕt thùc hiÖn theo
nhµ s¶n xuÊt vµ theo ®óng ®iÒu kiÖn b¶o hµnh cña nhµ s¶n xuÊt. (Mäi th«ng tin chi tiÕt xem trªn Webs

Ghi chó: B¸o gi¸ trªn ®· bao gåm thuÕ VAT
H×nh thøc thanh to¸n: Thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, sÐc hoÆc chuyÓn kho¶n.

Tû gi¸ thanh to¸n: Thanh to¸n theo tû gi¸ trung b×nh cña tû gi¸ b¸n ra t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th­¬
tr­êng tù do t¹i thêi ®iÓm thanh to¸n

C¶m ¬n sù quan t©m cña quÝ kh¸ch! Chóc quÝ kh¸ch thµnh c«ng!

173

mputer

04.5737383 (12 lines) - FAX: 04.5737347
.7337848 (6 lines) - FAX: 04.7472164
anh, tÇng 1 nhµ a3 lµng quèc tÕ th¨ng long
éi. Tel: 04.7545363

guyªn bé
Ngµy 30/10/08

USD

§¬n gi¸
Cã VAT
(VND)

SX / B¶o
hµnh

420.00

7,119,000

12th¸ng
t¹i h·ng

539.00

9,136,000

12th¸ng
t¹i h·ng

460.00

7,797,000

12th¸ng
t¹i h·ng

509.00

8,628,000

12th¸ng
t¹i h·ng

599.00

10,153,000

12th¸ng
t¹i h·ng

522.00

8,848,000

36th¸ng
t¹i h·ng

699.00

11,848,000

36th¸ng
t¹i h·ng

535.00

9,068,000

36th¸ng
t¹i h·ng

519.00

8,797,000

36th¸ng
t¹i h·ng

649.00

11,001,000

36th¸ng
t¹i h·ng

420.00

7,119,000

12th¸ng
t¹i h·ng

510.00

8,645,000

12th¸ng
t¹i h·ng

275.00

4,661,000

12th¸ng
t¹i h·ng

380.00

6,441,000

12th¸ng
t¹i h·ng

415.00

7,034,000

12th¸ng
t¹i h·ng

430.00

7,289,000

12th¸ng
t¹i h·ng

aq

vo

174

570.00

9,662,000

12th¸ng

690.00

11,696,000

36th¸ng

nitor

Én b¶o hµnh 12 th¸ng vµ xuÊt sø tõ Trung Quèc
uÊt, chóng t«i cam kÕt thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh cña
(Mäi th«ng tin chi tiÕt xem trªn Website: www.phucanh.vn).

huyÓn kho¶n.

gi¸ b¸n ra t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng vµ trªn thÞ

hóc quÝ kh¸ch thµnh c«ng!

175

Phóc Anh Computer

Phóc anh computer

Trô së: Sè 3 Ph¹m Ngäc Th¹ch - Hµ néi- Tel: 04.5737383 (12 lines) - FAX: 04.5737
Chi nh¸nh1: 91 Lý nam ®Õ - Hµ néi- Tel: 04.7337848 (6 lines) - FAX: 04.7472164
Chi nh¸nh2: Siªu thÞ m¸y tÝnh phóc anh, tÇng 1 nhµ a3 lµng quèc tÕ th¨n
trÇn ®¨ng ninh-cÇu giÊy - Hµ néi. Tel: 04.7545363

B¸o gi¸ m¸y chiÕu
Ngµy
KÝnh göi: Quý kh¸ch hµng
Model

ST

Độ sáng

Độ tương
phản

Độ phân giải

Màn hình

Trọng
lượng

Kết nối khác

SONY (B¶o hµnh 12 th¸ng cho toµn bé th©n m¸y, 180 giê hoÆc 3 th¸ng víi bãng ®Ìn chiÕu tuú
VPL-ES5
VPL-EX5
VPL-EX50
VPL-EW5
VPL-CS21

2000
2000
2500
2000
2100

300:1
900:1
900:1
700:1
300:1

SVGA 800x600
XGA 1024x768
XGA 1024x768
WGA 1280x800
SVGA 800x600

40-300”
40-300"
40-300"
40-300"
40-300”

3.0Kg
3.0Kg
3.0Kg
3.0Kg
1.9Kg

VPL-CX21

2100

300:1

XGA 1024x768

40-300”

1.9Kg

VPL-CX86

Order 3000

350:1

XGA 1024x768

48-408”

3.8Kg Wireless, MS

VPL-CX100

2700

300:1

XGA 1024x768

40-300"

4.1Kg

VPL-CX120

3000

300:1

XGA 1024x768

40-300"

4.1Kg

VPL-CX125

3000

300:1

XGA 1024x768

40-300"

4.1Kg

VPL-CX150

3500

300:1

XGA 1024x768

40-300"

4.1Kg

VPL-CX155

3500

300:1

XGA 1024x768

40-300”

4.1Kg LAN

PANASONIC (B¶o hµnh 12 th¸ng cho toµn bé th©n m¸y, 180 giê hoÆc 3 th¸ng víi bãng ®Ìn chiÕu tuú
PT-P1SD

1500

400:1

SVGA 800x600

38-300”

1.3Kg

Order 2000

400:1

SVGA 800x600

33-300”

1.8Kg

PT-LB51EA

2000

400:1

XGA 1024x768

33-300”

1.8Kg

PT-LB51NTEA

2000

400:1

XGA 1024x768

33-300”

1.7Kg Wireless

PT-LB60EA

3200

400:1

XGA 1024x768

33-300”

2.5Kg

PT-LB60NTEA

3200

400:1

XGA 1024x768

33-300”

2.5Kg Wireless

Order 3200

400:1

XGA 1024x768

33-300''

6.2Kg

PT-LB51SEA

PT-F100EA

BENQ

(B¶o hµnh 24 th¸ng cho toµn bé th©n m¸y, 500 giê hoÆc 3 th¸ng víi bãng ®Ìn chiÕu tuú tr­êng

MP511+

2100

2000:1

SVGA 800x600

30-300”

2.6Kg

MP612C

2200

2000:1

SVGA 800x600

24-300”

2.5Kg

MP612

2500

2000:1

SVGA 800x600

24-300”

2.5Kg

TOSHIBA (B¶o hµnh 36 th¸ng cho toµn bé th©n m¸y, 500 giê hoÆc 3 th¸ng víi bãng ®Ìn chiÕu tuú tr­ê
TDP-S35

2000

2000:1

SVGA 800x600

24.6-300”

TDP-SC35

2000

2000:1

SVGA 800x600

24.6-300”

3.9Kg Camera

TDP-T100

Order 2600

2000:1

XGA 1024x768

24.6-300”

2.9Kg

1500

2100:1

XGA 1024x768

31.7-300”

1.0Kg

Order 3000

2000:1

XGA 1024x768

24.6-300”

4.9Kg USB

TDP-P8
TDP-T250

3Kg

Phóc Anh Computer
TLP-X2000

LCD, 2000

400:1

XGA 1024x768

40-300”

2.8Kg

TLP-X2500

LCD, 2500

400:1

XGA 1024x768

40-300”

2.8Kg

TLP-X3000

LCD, 3000

400:1

XGA 1024x768

40-300”

2.8Kg

TLP-X4500

3LCD, 4500

750:1

XGA 1024x768

40-500”

7.7Kg USB

TLP-XC2000

LCD, 2000

400:1

XGA 1024x768

40-300”

4.0Kg Camera

TLP-XC2500

LCD, 2500

400:1

XGA 1024x768

40-300”

4.0Kg Camera

TLP-XC3000

LCD, 3000

400:1

XGA 1024x768

40-300”

4.0Kg Camera

TW95

2200

2000:1

XGA 1024x768

24.6-300”

2.9Kg Wireless

TW100

2600

2000:1

XGA 1024x768

24.6-300”

2.9Kg Wireless

TW355

Order 3500

2000:1

XGA 1024x768

40-300”

5.5Kg Wireless, USB

HITACHI
CP-X308

2600

500:1

XGA 1024x768

30-300”

4.0Kg Wireless, USB, LAN

CP-X251

Order 2100

500:1

XGA 1024x768

30-300”

3.0Kg

CP-X2

Order 2000

500:1

XGA 1024x768

30-300”

1.72Kg

CP-X200

2200

500:1

XGA 1024x768

30-300”

3.5Kg

CP-X301

2600

500:1

XGA 1024x768

40-500”

3.5Kg

EP-720/ DV-10

2200

2000:1

SVGA 800x600

36-300”

2.0Kg

EP-727

2200

2200:1

XGA 1024x768

24.6-300”

2.0Kg

EP-728

2600

2200:1

XGA 1024x768

24.6-300”

2.0Kg

EP-763

Order 3600

2500:1

XGA 1024x768

36-300”

2.9Kg

EP-721

2200

2000:1

XGA 1024x768

32-323”

2.0Kg

IN24+ Plus

2400

2000:1

SVGA 800x600

34.5-253”

2.7Kg

IN2102

2500

2000:1

SVGA 800x600

34.5-253”

3.1Kg

IN26+ Plus

2400

2000:1

XGA 1024x768

34.5-253”

2.7Kg

IN2104

2500

2000:1

XGA 1024x768

34.5-253”

3.1Kg

IN35 (DLP)

2500

1400:1

XGA 1024x768

34.5-253”

2.3Kg

IN10 (DLP)

Order 1800

1100:1

XGA 1024x768

2.7-22.2”

1.1Kg S-Video

IN36

3000

1000:1

XGA 1024x768

34.5-253”

2.3Kg

IN37

3000

1400:1

XGA 1024x768

34.5-253”

2.3Kg

IN35W

2500

1400:1

WXGA 1280x800

34.5-253”

2.3Kg

IN38

3500

2000:1

XGA 1024x768

34.5-253”

3.2Kg

EMP-S5

2000

500:1

SVGA 800x600

30-300”

2.6Kg

EMP-760

2500

400:1

XGA 1024x768

30-300”

1.7Kg USB

EMP-765

2500

400:1

XGA 1024x768

30-300”

1.8Kg Wireless, USB

EMP-1715

2700

400:1

XGA 1024x768

30-300”

1.7Kg Wireless, USB

EMP-7900

4000

700:1

XGA 1024x768

30-300”

5.6Kg USB, LAN

EMP-7950

4000

700:1

XGA 1024x768

30-300”

5.8Kg Wireless, USB

EMP-8300

5200

1500:1

XGA 1024x768

30-300”

11.2Kg USB, LAN

OPTOMA

INFOCUS

EPSON

Phóc Anh Computer

MÀN CHIẾU
Màn hình đứng 3 chân
DALITE WF70
DALITE WF118
DALITE WF120
DINON
DINON
DINON

70"x70"/
84"x84"/
96"x96"/
70"x70"/
84"x84"/
96"x96"/

1,78m
2.13m
2.44m
1,78m
2.13m
2.44m

x
x
x
x
x
x

1.78m
2.13m
2.44m
1.78m
2.13m
2.44m

70"x70"/
84"x84"/
96"x96"/
70"x70"/
84"x84"/
96"x96"/

1,78m
2.13m
2.44m
1,78m
2.13m
2.44m

x
x
x
x
x
x

1.78m
2.13m
2.44m
1.78m
2.13m
2.44m

Màn hình treo tường
DALITE WF70
DALITE WF114
DALITE WF140
DINON
DINON
DINON

Màn hình điện
DALITE WF70
DALITE WF118
DALITE WF120
DALITE WF140
DALITE WF150
DINON
DINON
DINON

70"x70"/ 1,78m x 1.78m
84"x84"/ 2.13m x 2.13m
96"x72"/ 2.44m x 1.83m
96"x96"/ 2.44m x 2.44m
120"x90"/ 3.05m x 3.05m
96"x96"/ 2.40m x 2.40m
120"x120"/ 3.00m x 3.00m
165"x165"/ 4.20m x 4.20m

Ghi chó: B¸o gi¸ trªn ®· bao gåm thuÕ VAT
H×nh thøc thanh to¸n: Thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, sÐc hoÆc chuyÓn kho¶n.

Tû gi¸ thanh to¸n: Thanh to¸n theo tû gi¸ trung b×nh cña tû gi¸ b¸n ra t¹i Ng©n hµng
thÞ tr­êng tù do t¹i thêi ®iÓm thanh to¸n
C¶m ¬n sù quan t©m cña quÝ kh¸ch! Chóc quÝ kh¸ch thµnh c«ng!

Phóc Anh Computer

FAX: 04.5737347
04.7472164
quèc tÕ th¨ng long

10/30/2008

Bảo
hành

Giá
VND

USD

n chiÕu tuú tr­êng hîp nµo ®Õn tr­íc)
24tháng
690
11,696,000
24tháng
810
13,730,000
24tháng
930
15,764,000
24tháng
1040
17,628,000
24tháng
1150
19,493,000
24tháng

1190

20,171,000

24tháng

2850

48,308,000

24tháng

1450

24,578,000

24tháng

1690

28,646,000

24tháng

1610

27,290,000

24tháng

1720

29,154,000

24tháng

1950

33,053,000

chiÕu tuú tr­êng hîp nµo ®Õn tr­íc)

12tháng

820

13,899,000

12tháng

850

14,408,000

12tháng

1120

18,984,000

12tháng

1260

21,357,000

12tháng

1780

30,171,000

12tháng

1999

33,883,000

12tháng

2110

35,765,000

u tuú tr­êng hîp nµo ®Õn tr­íc)

24tháng

735

12,458,000

24tháng

750

12,713,000

24tháng

935

15,848,000

Õu tuú tr­êng hîp nµo ®Õn tr­íc)

36tháng

820

13,899,000

36tháng

1200

20,340,000

36tháng

1740

29,493,000

36tháng

1520

25,764,000

36tháng

2540

43,053,000

Phóc Anh Computer
36tháng

1190

20,171,000

36tháng

1780

30,171,000

36tháng

1940

32,883,000

36tháng

4490

76,106,000

36tháng

1700

28,815,000

36tháng

2090

35,426,000

36tháng

3010

51,020,000

36tháng

1660

28,137,000

36tháng

2040

34,578,000

36tháng

3190

54,071,000

12tháng

1720

29,154,000

12tháng

1430

24,239,000

12tháng

1669

28,290,000

12tháng

940

15,933,000

12tháng

1140

19,323,000

24tháng

640

10,848,000

24tháng

1040

17,628,000

24tháng

1110

18,815,000

24tháng

1880

31,866,000

24tháng

750

12,713,000

24tháng

850

14,408,000

24tháng

870

14,747,000

24tháng

1070

18,137,000

24tháng

1090

18,476,000

24tháng

1420

24,069,000

24tháng

1640

27,798,000

24tháng

1525

25,849,000

24tháng

1745

29,578,000

24tháng

1855

31,442,000

24tháng

2400

40,680,000

24tháng

920

15,594,000

24tháng

1490

25,256,000

24tháng

1610

27,290,000

24tháng

1850

31,358,000

24tháng

3790

64,241,000

24tháng

4100

69,495,000

24tháng

7370

124,922,000

Phóc Anh Computer

12tháng
12tháng
12tháng
12tháng
12tháng
12tháng
12tháng
12tháng

75
160
210
75
154
210

1,271,000

70
125
200
70
125
210

1,187,000

320
430
500
570
630
490
730
1120

5,424,000

2,712,000
3,560,000
1,271,000
2,610,000
3,560,000

2,119,000
3,390,000
1,187,000
2,119,000
3,560,000

7,289,000
8,475,000
9,662,000
10,679,000
8,306,000
12,374,000
18,984,000

g©n hµng Ngo¹i th­¬ng vµ trªn

Phóc Anh Computer

Phóc Anh Computer

Phóc Anh Computer

Phóc Anh Computer

Phóc Anh Computer

Phóc Anh Computer

Phóc Anh Computer

Phóc Anh Computer

Phóc Anh Computer

Phóc Anh Computer

Phóc Anh Computer

Phóc Anh Computer

Phóc Anh Computer

Phóc Anh Computer

Phóc Anh Computer

Phóc Anh Computer

Phóc Anh Computer

Phóc Anh Computer

Phóc Anh Computer

Phóc Anh Computer

Phóc Anh Computer

Phóc anh computer

Trô së: Sè 3 Ph¹m Ngäc Th¹ch - Hµ néi- Tel: 04.5737383 (12 lines) - FAX:
Chi nh¸nh1: 91 Lý nam ®Õ - Hµ néi- Tel: 04.7337848 (6 lines) - FAX: 04.
Chi nh¸nh2: Siªu thÞ m¸y tÝnh phóc anh, tÇng 1 nhµ a3 lµng quèc
trÇn ®¨ng ninh-cÇu giÊy - Hµ néi. Tel: 04.7545363

Website: www.phucanh.vn

Email:

b¸o gi¸ m¸y photocopy
KÝnh göi: QuÝ kh¸ch hµng
Model

ST Khổ giấy

Tốc độ
Bộ nhớ
(bản/phút) (MB)

Độ phân
giải

K.t thu
phóng

Copy
liên tục

Khay
giấy+tay

CANON
IR - 1022

A5->A4

22

128

600x600

50-200%

1-99

500+100

IR - 2016J

A5->A3

16

128

600x600

50-200%

1-99

250+80

IR - 2018N

A5->A3

18

128

1200x600

50-200%

1-99

250+80

IR - 2020

A5->A3

20

128

600x600

50-200%

1-99

2x250+80

IR - 2022N

A5->A3

22

128

1200x600

25-400%

1-99

2x250+80

IR - 2230

A6->A3

22

256

600x600

25-400%

1-999

2x500 tờ

IR - 2030

A5->A3

21

256

600x600

50-200%

1-99

2x250tờ

IR - 3530

A6->A3

35

256
(+20Gb)

600x600

25-400%

1-999

2x550+50

IR - 3025

A6->A3

25

512
(+20Gb)

600x600

25-400%

1-9999

2x550+50

IR - 3035

A6->A3

35

512
(+20Gb)

600x600

25-400%

1-9999

2x550+50

IR - 3045

A6->A3

45

512
(+20Gb)

600x600

25-400%

1-9999

2x550+50

IR - 5055

A6->A3

55

1024
(+40Gb)

600x600

25-400%

1-9999

2x1500+2x5
50+50

IR - 5065

A6->A3

65

1024
(+40Gb)

600x600

25-400%

1-9999

2x1500+2x5
50+50

Power supply kit Q1
Additional Finisher Tray-C1
Automatic Duplex Unit-B1

Bộ nguồn
Ngõ ra giấy thêm
Bộ đảo mặt bản sao

Super G3 Fax Board AA1+Fax Panel B1

Bộ phận Fax

DADF-P2

Bộ nạp và đảo bản gốc tự động, dung lượng 50 tờ

RICOH (Digital)

(Bảo hành 12 tháng hoặc 40.000 bản chụp tuỳ theo điều kiện nào đến trước)

Aficio
MP161L

A6->A4

16

16 (+48)

600x600

50-200%

1-99

250+100

Aficio
MP1500

A6->A3

15

16

600x600

50-200%

1-99

250+100

Aficio
MP1600LE

A6->A3

16

16 (+48)

600x600

50-200%

1-99

250+100

Aficio
MP2000LE

A6->A3

20

16 (+48)

600x600

50-200%

1-99

2x250+100

Aficio
MP2591

A6->A3

25-30

384
(+40Gb)

600x600

25-400%

1-999

2x500+100

Aficio
MPC1500

A6->A3

Đen trắng: 15,
384
Màu: 6

600x600

25-400%

1-99

250+100

Aficio 240W

A4->A0

A1:4bản,
A0:2bản

600x600

25-400%

1-20

1cuộn+1tờ

80
(+40Gb)

Chân kê gỗ
Chân kê sắt
Chân kê thép
Ghi chó: Gi¸ trªn ®· bao gåm thuÕ VAT
H×nh thøc thanh to¸n: Thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, sÐc hoÆc chuyÓn kho¶n.

Tû gi¸ thanh to¸n: Thanh to¸n theo tû gi¸ trung b×nh cña tû gi¸ b¸n ra t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng vµ tr
®iÓm thanh to¸n

nh computer

l: 04.5737383 (12 lines) - FAX: 04.5737347
04.7337848 (6 lines) - FAX: 04.7472164
anh, tÇng 1 nhµ a3 lµng quèc tÕ th¨ng long
néi. Tel: 04.7545363

Email: phucanh@phucanh.com.vn

hotocopy
Ngµy 10/30/2008
Tính năng khác

Bảo
hành

USD

Giá VND

scan màu, máy photocopy kỹ thuật số, in
12tháng
laser với máy tính

920

15,594,000

chia bản chụp, 39.6kg, màn hình đơn sắc 12tháng

1280

21,696,000

scan màu, in laser với máy tính qua
mạng.

12tháng

1750

29,663,000

sao chụp 2mặt tự động, in laser

12tháng

1990

33,731,000

scan màu, in laser với máy tính qua
mạng.

12tháng

2280

38,646,000

máy Photocopy kỹ thuật số

12tháng

2620

44,409,000

Trọng lượng 43.7kg

12tháng

2850

48,308,000

Trọng lượng 69kg, máy photocopy kỹ
thật số, hệ thống xử lý ảnh đa chức năng 12tháng
(2 tia laser)

3970

67,292,000

màn hình giao diện: màu cảm ứng, khay
12tháng
giấy ra 500tờ, 70kg

3020

51,189,000

màn hình màu cảm ứng, 74kg, thiết bị
chọn thêm: nắp đậy trên, thiết bị nạp và 12tháng
đảo bản gốc

4820

81,699,000

74kg, công suất lớn nhất
35000trang/tháng, giao tiếp mạng RJ45 12tháng
& USB 2.0

5620

95,259,000

DADF có sẵn, quét ảnh 2mặt cùng lúc,
215kg, dung lượng khay nạp bản gốc
100 trang

12tháng

10661

180,704,000

215kg, tốc độ quét ảnh DADF
77trang/phút, kỹ thuật làm nóng cảm
ứng cao tần

12tháng

13561

229,859,000

44
176
330

746,000
2,983,000
5,594,000

550

9,323,000

660

11,187,000

u kiện nào đến trước)

kèm:mực+nắp máy, chia bộ điện tử xếp
12tháng
chồng

1290

21,866,000

kèm:mực+từ+nắp máy, chia bộ điện tử
xếp chồng

12tháng

1590

26,951,000

kèm:mực+từ+nắp máy, chia bộ điện tử
xếp chồng

12tháng

1890

32,036,000

kèm:mực+từ+nắp máy, chia bộ điện tử
xoay

12tháng

2330

39,494,000

điều khiển bằng màn hình cảm ứng

12tháng

3150

53,393,000

kèm:mực+nắp máy, chia bộ điện tử xếp
12tháng
chồng, quét laser, in phun

3450

58,478,000

kèm:mực+từ, quét laser, in phun, chia bộ
điện tử xếp chồng, sao chụp âm bản,
12tháng
dương bản

16200

274,590,000

50

550.000
848,000
1.270.000

©n hµng Ngo¹i th­¬ng vµ trªn thÞ tr­êng tù do t¹i thêi

PHóc ANH COMPUTER

Trô së: Sè 3 Ph¹m Ngäc Th¹ch - Hµ néi- Tel: 04.5737383 (12 lines) - FAX: 04.5737347
Chi nh¸nh1: 91 Lý nam ®Õ - Hµ néi- Tel: 04.7337848 (6 lines) - FAX: 04.7472164
Chi nh¸nh2: Siªu thÞ m¸y tÝnh phóc anh, tÇng 1 nhµ a3 lµng quèc tÕ th¨ng lo
trÇn ®¨ng ninh-cÇu giÊy - Hµ néi. Tel: 04.7545363

http://phucanh.vn

Email: phucanh

M¸y FAX, m¸y huû tµi liÖu, m¸y chÊm c«ng
KÝnh göi: Quý kh¸ch hµng
TT

Tªn m¸y

M« t¶

PANASONIC
C¾t giÊy tù ®éng, tù ®éng chuyÓn Tel/ Fax, 64 møc x¸m, danh b¹ l­u ®­îc 100
tªn ng­êi vµ sè ®iÖn tho¹i, ®iÒu chØnh ©m l­îng b»ng ®iÖn tö, fax cïng lóc
®Õn 20 ®Þa chØ, phÝm truy cËp nhanh, fax liªn tôc ®­îc 10 b¶n fax. Nhí ®­îc
28 trang khi hÕt giÊy.(In nhiÖt, giÊy nhiÖt)

1
KX-FT933CX

C¾t giÊy tù ®éng, tù ®éng chuyÓn Tel/ Fax, 64 møc x¸m, danh b¹ l­u ®­îc 100
tªn ng­êi vµ sè ®iÖn tho¹i, ®iÒu chØnh ©m l­îng b»ng ®iÖn tö, fax cïng lóc
®Õn 20 ®Þa chØ, phÝm truy cËp nhanh, fax liªn tôc ®­îc 10 b¶n fax. Ghi ©m
hai chiÒu lêi nh¾n vµ hai chiÒu kü thuËt sè 18phót, SP Phone hai
chiÒu - Nhí ®­îc 28 trang khi hÕt giÊy.(In nhiÖt, giÊy nhiÖt)

2
KX-FT937CX

M¸y fax giÊy nhiÖt kü thuËt sè lÇn ®Çu tiªn xuÊt hiÖn, nhí 20 trang khi
hÕt giÊy, c¾t giÊy tù ®éng, 64 møc x¸m. Tù ®éng chuyÓn Tel/Fax, nhËn fax
b»ng tay con, hiÖn sè gäi ®Õn vµ l­u 50 sè gäi ®Õn. HÖ thèng ghi ©m kü
thuËt sè, ghi ©m lêi nh¾n 18phót. (In nhiÖt, giÊy nhiÖt)

3
KX-FC961

M¸y fax giÊy th­êng in film míi nhÊt cña Panasonic, sö dông mùc phim KXFA52 dµi 30m, thêi gian truyÒn 12 gi©y/01 trang. Tèc ®é modem: 9.6 kbps,
Fax tõ bé nhí 25 trang. Fax liªn tôc 10 b¶n fax, nhí ®­îc 28 trang khi hÕt mùc.
Khay n¹p giÊy 20 b¶n (In phim, giÊy th­êng)

4
KX-FP206

M¸y Fax giÊy th­êng, sö dông mùc fax FA57 ®ộ dµi 70m, 64 møc x¸m: §iÒu
chØnh ®é s¸ng tèi khi Fax vµ Copy, chøc n¨ng Tel/Fax tù ®éng, fax liªn tôc 10
bản, truyÒn Fax víi tèc ®é cao 14.4kbps. Bé nhí 28 trang khi hÕt giÊy. Göi fax
theo giê. Khay chøa giÊy 50 b¶n. Tõ chèi fax kh«ng mong muèn. Danh b¹ 100
sè, 10 sè gäi nhanh. HiÓn thÞ vµ l­u 30 sè gäi ®Õn

5
KX-FP701

M¸y fax giÊy th­êng in film, sö dông mùc phim KX-FA57 dµi 70m, 64 møc x¸m:
§iÒu chØnh ®é s¸ng tèi khi Fax vµ Copy, chøc n¨ng Tel/Fax tù ®éng, fax liªn
tôc 10 b¶n, truyÒn fax víi tèc ®é cao 14.4kbps, bộ nhớ lưu 28 trang khi hÕt
giÊy, nhí ®­îc 100 tªn vµ sè. Ghi ©m lêi nh¾n vµ hai chiÒu kÜ thuËt sè
18phót, Speakerphone (loa ngoµi) hai chiÒu (In phim, giÊy th­êng)

6
KX-FP362

Trang 209

7
KX-FP218

M¸y Fax giÊy th­êng, sö dông mùc phim, thêi gian truyÒn 12 gi©y/trang, tèc ®é
modem 9.6kbps, fax tõ bé nhí 25 trang, fax liªn tôc 10 bn fax. Nhí ®­îc 28 trang
khi hÕt mùc, khay n¹p giÊy 20 bn, chøc n¨ng ghi ©m lêi nh¾n kü thuËt sè (18
phót), loa ngoµi 2 chiÒu

8

Tù ®éng nhËn fax. KÕt nèi m¸y tÝnh qua cæng USB. Fax, Print, Scan,
Copy, Fax qua m¸y tÝnh. Ghi ©m lêi nh¾n vµ hai chiÒu kÜ thuËt sè
18phót Bộ nhớ 28 trang khi hết giấy. Chức năng ghi ©m trả lời tự động, hệ
thống Sp-phone (in phim, giÊy th­êng)

9

M¸y Fax + Tay con kỹ thuật số. Nhớ 28 trang khi hết giấy, göi fax theo tr×nh
tù ®Õn 20 ®Þa chØ. Tay con 32 kiểu chu«ng, ©m thanh nổi. Hiển thị số gọi
đến. Nhớ được 100 số điện thoại. Fax liªn tục 10 bản, chøc n¨ng cÊm nhËn fax.
Khay nạp giấy 30 bản. Ghi ©m lêi nh¾n kÜ thuËt sè 18phót, nhËn fax
b»ng tay con (in phim, giấy thường)

10

M¸y Fax + Tay con kü thuËt sè. Tay con: 32 kiÓu chu«ng, ©m thanh næihiÖn sè gäi ®Õn, nhí 200 sè ®iÖn tho¹i. Nhí 100 sè ®iÖn tho¹i trªn m¸y fax.
Fax liªn tôc 10 b¶n, khay n¹p giÊy 30 b¶n. Nhí 28 trang khi hÕt giÊy, göi fax
theo tr×nh tù ®Õn 20 ®Þa chØ, chøc n¨ng cÊm nhËn fax. Ghi ©m lêi nh¾n
kÜ thuËt sè trªn m¸y fax, ghi ©m hai chiÒu kÜ thuËt sè trªn tay con. (in
phim, giÊy th­êng)

KX-FC241

M¸y Fax in Laser, chÊt l­îng in siªu nÐt: 600 dpi, Dung l­îng bé nhí 40 trang khi
hÕt giÊy, Tèc ®é göi fax vµ photo 6gi©y/1 trang, Göi fax 15 b¶n liªn tôc.
bé nhí 100 sè ®iÖn tho¹i vµ tªn, khay n¹p giÊy 200 b¶n, hiÓn thÞ sè gäi ®Õn
vµ l­u ®­îc 30 sè gäi ®Õn.

11
KX-FL402CX

M¸y Fax in Laser, chÊt l­îng in siªu nÐt: 600 dpi, Dung l­îng bé nhí 170 trang
khi hÕt giÊy, Tèc ®é göi fax vµ photo 5gi©y/1 trang, Göi fax 15 b¶n liªn
tôc. Khay n¹p giÊy 220 b¶n, hiÓn thÞ sè gäi ®Õn vµ l­u ®­îc 30 sè gäi ®Õn.
(In laser, giÊy th­êng)

12
KX-FL512

S¶n phÈm míi m¸y fax chuyªn nghiÖp. Chất lượng in siªu nÐt: 600dpi. Dung
lượng bộ nhớ: 170 trang khi hết giấy. Tốc độ 4.2 gi©y / 01 trang, gửi 20
bản Fax liªn tôc. Khay nạp giấy 250 bản. Hiển thị số gọi đến vµ l­u ®­îc 30
trang. (In laser, giÊy th­êng)

13
KX-FL612

M¸y fax ®a chøc n¨ng in laser, chÊt l­îng in siªu nÐt. Bé nhí 150 trang khi
hÕt giÊy, khay giÊy th¼ng, bé nhí 112 sè ®iÖn tho¹i vµ tªn. KÕt nèi m¸y
tÝnh lµm m¸y in, Scanner. Tèc ®é 6gi©y/1 trang, Göi 10 b¶n fax liªn
tôc. HiÓn thÞ vµ l­u ®­îc 30 sè gäi ®Õn.

14
KX-FLM652

M¸y fax ®a chøc n¨ng in laser, chÊt l­îng in siªu nÐt: 600dpi. Bé nhí 170 trang
khi hÕt giÊy. ThiÕt kÕ Fladbed (ThiÕt kÕ n»m ngang, khay giÊy n»m bªn
d­íi nh»m tiÕt kiÖm nhiÖt l­îng khi sÊy giÊy khiÕn cho thêi gian ra giÊy
trang ®Çu tiªn lµ ng¾n nhÊt. Photo chuyªn nghiÖp, thêi gian truyÒn fax
3gi©y/1phót, fax liªn tôc: 40 bản, bé nhí: 150 trang khi hết giấy, khay n¹p
giÊy: 250 b¶n, göi Fax theo tr×nh tù 20 địa chỉ một lóc, nhí 112 sè ®iÖn tho¹i,
kÕt nèi m¸y tÝnh. Tèc đé in 18 trang/phót, Scan: 600x1200dpi…

15

KX-FLB802

Trang 210

Fax liªn tôc 40 bản, bé nhí 150 trang, khay n¹p giấy 250 bản, göi Fax theo tr×nh
tự 20 địa chỉ một lóc, tốc độ göi Fax vµ copy 06gi©y/bản, kÕt nèi m¸y tÝnh. Tốc
độ in 18 trang/phót, Photocopy…

16
KX-FLB812

17
KX-FLB882

M¸y Fax ®a chøc n¨ng(In Laser, Fax, Scan, Photocopy). Fax liªn tôc 40 bản, bé
nhí 150 trang, khay n¹p giấy 250 bản, göi Fax theo tr×nh tự 20 địa chỉ một lóc,
tốc độ göi Fax vµ copy 06gi©y/bản. Tèc ®é in 21ppm, tÝch hîp Card m¹ng LAN,
tèc ®é copy nhanh.

Fax laser đa chøc năng. Tự động chuyển, nhận fax, söa lỗi (ECM). Điều khiển
©m l­îng ®iÖn tö, 3 khay tïy chän, ®µm thoại 2 chiÒu, h¹n chế cuéc gọi, hiÓn
thị gäi đi, đÕn 2 hệ (FSK, DTMF)…

18
KX-FLB852

CANON
1
TR-177

Tèc ®é truyÒn Fax: 11 gi©y/trang, khay n¹p giÊy 50 tê, khay n¹p b¶n gèc: 10
tê. bé nhí nhËn/ göi Fax: 40/ 15 trang, gäi b»ng 1 phÝm ®­îc 5 ®Þa chØ, gäi
b»ng 2 phÝm: 30 ®Þa chØ, tù ®éng nhËn Fax, cã tay nghe ®iÖn tho¹i. Chøc
n¨ng Photocopy: 360x360dpi.(In phim, giÊy th­êng)

M¸y fax in phim, cã handset, Khæ: A4 giÊy th­êng. Tèc ®é quÐt ¶nh 12
trang/phót. Tèc ®é in 6 trang/phót. §é ph©n gi¶i in 600x600 dpi. Bé nhí 60
trangSö dông. Mùc PG 40.

2
JX 201

Tèc ®é truyÒn Fax: 6 gi©y/trang, khay n¹p giÊy 50 tê, khay n¹p b¶n gèc: 15 tê,
bé nhí nhËn/ göi Fax: 120 trang, gäi b»ng 1 phÝm: 9 ®Þa chØ, gäi b»ng 2
phÝm: 70 ®Þa chØ, quay sè b»ng giäng nãi, tù ®éng nhËn Fax, quay l¹i sè.
Chøc n¨ng Photocopy: 360x360dpi.(In phun, giÊy th­êng)

3
B-820

Tèc ®é truyÒn Fax: 3 gi©y/trang, khay n¹p giÊy 100 tê, khay n¹p b¶n gèc 30 tê,
bé nhí nhËn/ göi Fax: 350 trang, tèc ®é in 6 trang/ phót, gäi b»ng 1 phÝm: 15
®Þa chØ, gäi b»ng 2 phÝm: 100 ®Þa chØ, göi Fax theo nhãm, tù ®éng nhËn
Fax, quay l¹i sè. Photocopy (In laser, giÊy th­êng)

4
L-220

Với c«ng nghệ G3 modem - chỉ với 3 gi©y/bản fax. Bộ nhớ lưu trữ tới 340 trang.
Tốc độ in 12 trang 1 phót. Khay cấp giấy tự động lªn tới 30 trang. Kết nối m¸y
tÝnh bằng cổng USB dễ dµng cho việc in ấn. Chế độ chuyển fax tuần tự - cã thể
gửi tới 131 địa chỉ. (In laser, giÊy th­êng)

6
L-120

Tèc ®é truyÒn Fax: 3gi©y/trang, khay n¹p giÊy 250 tê, khay n¹p b¶n gèc 50 tê,
mùc cartridge W, bé nhí nhËn vµ göi Fax: 510 trang, tèc ®é in 18 trang/phót, bé
nhí sè gäi b»ng 1 phÝm: 32 ®Þa chØ, bé nhí sè gäi b»ng 2 phÝm: 100 ®Þa chØ,
göi Fax theo nhãm: 131 ®Þa chØ, tù ®éng nhËn Fax, tù ®éng quay l¹i sè,
Photocopy, chøc n¨ng m¸y in (In laser, giÊy th­êng)

7
L-380S

BROTHER
1

236S

M¸y Fax giÊy nhiÖt : C¸ nh©n , v¨n phßng nhá. Tèc ®é Modem 9.6Kbps, tÝnh
n¨ng khãa hÖ thèng, tù ®éng c¾t giÊy, l­u b¶n Fax tiÕp theo, quay sè nhanh,
cho phÐp l­u 104 sè. ChÕ ®é copy, sö dông giÊy cuén 50m, ®é ph©n gi¶i : 203
x 932dpi.

Trang 211

2

827S

M¸y Fax giÊy th­êng, bé nhí 512kb, tèc ®é modem 9.6kbps, tÝch hîp s½n tai
nghe, tù ®éng nhËn bn fax vµ cuéc gäi. NhËn vµ l­u ®­îc 25 trang khi hÕt giÊy,
quay sè nhanh cho phÐp l­u 104 sè. Copy 50%-150%, khay giÊy 30trang.

M¸y huû tµi liÖu
1 DSH - ES 870

Huû vôn, khæ giÊy huû 4mm x 25mm, träng l­îng 5.46kg, kÝch th­íc
350x221x395

2 GBC - SC 032

Huû sîi, khæ giÊy huû 6mm, c«ng suÊt huû 4-5 tê/lÇn, tù ®éng bËt t¾t, träng l­
îng 2.1kg, kÝch th­íc 345x310x145.

3 DSH - ES 1500

Huû vôn 4x30mm, khæ giÊy huû 230mm, c«ng suÊt huû tèi ®a 15tê, träng l­îng
13.5kg, kÝch th­íc 380x325x653
Huû sîi 3.9mm, khæ giÊy huû 255mm, c«ng suÊt huû tèi ®a 7-8tê A4/ 70gsm.

4 GEHA PRIMO 800S Huû ®­îc kim kÑp, kim bÊm. Träng l­îng 3.5kg, kÝch th­íc 305x200x380
5

GEHA PRIMO
1401S

Huû sîi 3.9mm, khæ giÊy huû 240mm, c«ng suÊt huû tèi ®a 14tê A4. Huû ®­îc
kim kÑp, kim bÊm, thÎ tÝn dông. Träng l­îng 11kg, kÝch th­íc 375x250x550

6

GEHA PRIMO
1401C

Huû vôn : huû ®­îc kim kÑp, kim bÊm, thÎ tÝn dông. Cì sîi huû 3.9x30mm, khæ
giÊy huû 240mm, c«ng suÊt huû tèi ®a 10tê A4/ 70gsm. Träng l­îng 12kg, kÝch
th­íc 375x250x550

7

GEHA PRIMO
2600S

Huû sîi 3.9mm, khæ giÊy huû 255mm, c«ng suÊt huû tèi ®a 22tê A4. Huû ®­îc
kim kÑp, kim bÊm, thÎ tÝn dông, ®Üa CD. Träng l­îng 22kg, kÝch th­íc
500x420x895

8

GEHA PRIMO
2600C

Huû vôn 3.9x30mm, khæ giÊy huû 255mm, c«ng suÊt huû tèi ®a 14-16tê A4.
Huû ®­îc kim kÑp, kim bÊm, thÎ tÝn dông, ®Üa CD. Träng l­îng 24kg, kÝch th­íc
500x420x895

m¸y chÊm c«ng
Proximity AR
721H

ThiÕt bÞ chÊm c«ng tÝch hîp kiÓm so¸t ra vµo, rÊt phï hîp cho v¨n phßng, c«ng
së, nhµ m¸y. ThiÕt kÕ nhá gän, trang nh·, tÝnh n¨ng th«ng minh. Kh¶ n¨ng
qu¶n lý 1024 users. Bé nhí 1200 b¶n ghi, phÇn mÒm tiÕng viÖt.

Proximity AR
2
327H

ThiÕt bÞ chÊm c«ng tÝch hîp kiÓm so¸t ra vµo, rÊt phï hîp cho v¨n phßng, c«ng
së, nhµ m¸y. ThiÕt kÕ nhá gän, trang nh·, tÝnh n¨ng th«ng minh. Kh¶ n¨ng
qu¶n lý 1024 users. Bé nhí 1200 b¶n ghi, phÇn mÒm tiÕng viÖt, vá kim lo¹i
ch¾c ch¾n, mµn h×nh LCD.

Proximity AR
3
747H

ThiÕt bÞ chÊm c«ng tÝch hîp kiÓm so¸t ra vµo, rÊt phï hîp cho v¨n phßng, c«ng
së, nhµ m¸y. ThiÕt kÕ nhá gän, trang nh·, tÝnh n¨ng th«ng minh. Kh¶ n¨ng
qu¶n lý 1024 users. Bé nhí 3000 b¶n ghi, phÇn mÒm tiÕng viÖt, vá kim lo¹i
ch¾c ch¾n, mµn h×nh LCD, kho¸ ®iÖn tö.

1

ThiÕt bÞ chÊm c«ng dïng thÎ Proximity, rÊt phï hîp cho viÖc qu¶n lý chÊm c«ng
t¹i v¨n phßng, nhµ m¸y víi sè l­îng nh©n viªn lín, nhá gän, dÔ dµng l¾p ®Æt vµ
4 Proximity TR510R sö dông. Kh¶ n¨ng qu¶n lý kh«ng giíi h¹n, bé nhí 8200 b¶n ghi. PhÇn mÒm
tiÕng viÖt, mµn h×nh LED.

Proximity AR5
821EF

ThiÕt bÞ chÊm c«ng dïng v©n tay vµ thÎ, rÊt phï hîp cho viÖc qu¶n lý chÊm
c«ng t¹i v¨n phßng, nhµ m¸y, nhá gän, dÔ dµng l¾p ®Æt vµ sö dông. Kh¶ n¨ng
qu¶n lý 10000 users, bé nhí 11000 b¶n ghi. PhÇn mÒm tiÕng viÖt, mçi ng­êi cã
thÓ khai b¸o 2 dÊu v©n tay.

Trang 212

6 Proximity X628

ThiÕt bÞ chÊm c«ng dïng v©n tay, rÊt phï hîp cho viÖc qu¶n lý chÊm c«ng t¹i
v¨n phßng, nhµ m¸y víi quy m« võa vµ nhá, dÔ dµng l¾p ®Æt vµ sö dông. Kh¶
n¨ng qu¶n lý 1500 dÊu v©n tay, bé nhí 80000 b¶n ghi. PhÇn mÒm tiÕng viÖt,
mçi ng­êi cã thÓ khai b¸o 10 dÊu v©n tay.

Proximity TA400
7
Vista

ThiÕt bÞ chÊm c«ng dïng v©n tay vµ thÎ, rÊt phï hîp cho viÖc qu¶n lý chÊm
c«ng t¹i v¨n phßng, nhµ m¸y võa vµ nhá, dÔ dµng l¾p ®Æt vµ sö dông. Kh¶
n¨ng qu¶n lý 2800 users vµ 2800 thÎ Proximity. PhÇn mÒm tiÕng Anh, mçi ng­êi
cã thÓ khai b¸o 10 dÊu v©n tay, bé nhí 80000 b¶n ghi. Hç trî kÕt nèi USB.

8 Proximity VT600

ThiÕt bÞ chÊm c«ng dïng v©n tay, rÊt phï hîp cho viÖc qu¶n lý chÊm c«ng t¹i
v¨n phßng, nhµ m¸y víi quy m« võa vµ nhá, dÔ dµng l¾p ®Æt vµ sö dông. Kh¶
n¨ng qu¶n lý 2800 dÊu v©n tay, bé nhí 80000 b¶n ghi. PhÇn mÒm tiÕng Anh,
mçi ng­êi cã thÓ khai b¸o 10 dÊu v©n tay.

9 Proximity TA 800

ThiÕt bÞ chÊm c«ng dïng v©n tay vµ thÎ, rÊt phï hîp cho viÖc qu¶n lý chÊm
c«ng vµ kiÓm so¸t ra vµo t¹i v¨n phßng, nhµ m¸y, dÔ dµng l¾p ®Æt vµ sö
dông. Kh¶ n¨ng qu¶n lý 2000 dÊu v©n tay vµ 2000 thÎ Proximity. PhÇn mÒm
tiÕng Anh, mçi ng­êi cã thÓ khai b¸o 10 dÊu v©n tay, bé nhí 80000 b¶n ghi. Hç
trî kÕt nèi USB.

phô kiÖn
1

KXFA 102

Card m¹ng dµnh cho KXFL 852- Fax vµ in qua m¹ng LAN

Ghi chó: Gi¸ trªn ®· bao gåm thuÕ VAT
H×nh thøc thanh to¸n: Thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, sÐc hoÆc chuyÓn kho¶n.

Tû gi¸ thanh to¸n: Thanh to¸n theo tû gi¸ trung b×nh cña tû gi¸ b¸n ra t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng vµ trªn thÞ
thanh to¸n

Trang 213

NH COMPUTER

Hµ néi- Tel: 04.5737383 (12 lines) - FAX: 04.5737347
néi- Tel: 04.7337848 (6 lines) - FAX: 04.7472164
tÝnh phóc anh, tÇng 1 nhµ a3 lµng quèc tÕ th¨ng long
giÊy - Hµ néi. Tel: 04.7545363

Email: phucanh@phucanh.com.vn

tµi liÖu, m¸y chÊm c«ng
Ngµy30/10/08
12-14/03/2006
16,950

G.chó

Gi¸ (VND)

B¶o
hµnh

NASONIC

Ready

108

1,831,000 12 th¸ng

Ready

134

2,271,000 12 th¸ng

Ready 213.5

3,619,000 12 th¸ng

Ready

108

1,831,000 12 th¸ng

New

120

2,034,000 12 th¸ng

Ready 143.5

2,432,000 12 th¸ng

Trang 214

Ready 143.5

2,432,000 12 th¸ng

Ready

174

2,949,000 12 th¸ng

Ready

193

3,271,000 12 th¸ng

Ready

239

4,051,000 12 th¸ng

Ready

218

3,695,000 12 th¸ng

Order

273

4,627,000 12 th¸ng

Ready

288

4,882,000 12 th¸ng

Ready

338

5,729,000 12 th¸ng

Ready

375

6,356,000 12 th¸ng

Trang 215

Ready

430

7,289,000 12 th¸ng

Ready

469

7,950,000 12 th¸ng

Ready

700

11,865,000 12 th¸ng

Ready

112

1,898,000 12 th¸ng

Ready

130

2,204,000 12 th¸ng

Ready

151

2,559,000 12 th¸ng

Ready

278

4,712,000 12 th¸ng

Ready

425

7,204,000 12 th¸ng

Ready

695

11,780,000 12 th¸ng

Order

120

2,034,000 12 th¸ng

CANON

ROTHER

Trang 216

Order

118

2,000,000 12 th¸ng

Ready

50

848,000

6 th¸ng

Ready

45

763,000

12 th¸ng

Ready

174

2,949,000

6 th¸ng

Ready

102

1,729,000 36 th¸ng

Order

474

8,034,000 36 th¸ng

Order

536

9,085,000 36 th¸ng

huû tµi liÖu

Ready 1020

17,289,000 36 th¸ng

Ready 1155

19,577,000 36 th¸ng

chÊm c«ng
Ready

242

4,102,000

6 th¸ng

Ready

308

5,221,000

6 th¸ng

Ready

320

5,424,000

6 th¸ng

Ready

340

5,763,000

6 th¸ng

Ready

698

11,831,000 6 th¸ng

Trang 217

Ready

555

Ready

698

Ready

560

Ready

799

9,407,000

6 th¸ng

11,831,000 6 th¸ng

9,492,000

6 th¸ng

13,543,000 6 th¸ng

hô kiÖn
115.4

1,956,000 12 th¸ng

¸ b¸n ra t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng vµ trªn thÞ tr­êng tù do t¹i thêi ®iÓm

Trang 218

Phóc anh computer

Trô së: Sè 3 Ph¹m Ngäc Th¹ch - Hµ néi- Tel: 04.5737383 (12 lines) - FAX: 04.573734

Chi nh¸nh1: 91 Lý nam ®Õ - Hµ néi- Tel: 04.7337848 (6 lines) - FAX: 04.7472164
Chi nh¸nh2: Siªu thÞ m¸y tÝnh phóc anh, tÇng 1 nhµ a3 lµng quèc tÕ th¨ng lo
trÇn ®¨ng ninh-cÇu giÊy - Hµ néi. Tel: 04.7545363

B¸o gi¸ mùc in
Ngµy

KÝnh göi: Quý kh¸ch hµng
C«ng ty Phóc Anh xin tr©n träng göi ®Õn Quý kh¸ch hµng b¸o gi¸ mét sè phô kiÖn sau:
M· mùc

C¸c phô kiÖn

Mùc dïng cho m¸y in HP
Mực đổ Laser dùng cho HP 4L, 5L, 6L, 1100, 1200, Canon LBP 800, 810

Toner Cartridge for Hp Laserjet (LJ)
CB435A

Mực Cartridge cho máy HP 1006

C3903F

Toner Cartridge for HP LaserJet 5P/5MP/6P/6MP: 2,000 pages

C3906F

Toner Cartridge for HP LaserJet 5L/6L/3100/3150 OJ: 2,500 pages

C4092A

Toner Cartridge for HP LaserJet 1100/HP1100A/3200 OJ: 2,500 pages

C7115A

Toner Cartridge for HP LaserJet 1200/1000/1005/1220/3300/3380: 2,500 pages

Q2613A

Toner Cartridge for HP LaserJet 1300: 2,500 pages

Q2624A

Toner Cartridge for HP LaserJet 1150: 2,500 pages

Q2612A

Toner Cartridge for HP LJ 1010/1020/3015/3020/3030/3050/3052/3055: 2000 pages

Q5949A

Toner Cartridge for HP LaserJet 1160/1320/3390/3392: 2,500 pages

Q7553A

Toner Cartridge for HP LaserJet 2014series, 2015series, 2,500 pages

Q6511A

Toner Cartridge for HP LaserJet 2400/2420: 6,000 pages

Q2610A

Toner Cartridge for HP LaserJet 2300: 6,000 pages

C4129X

Toner Cartridge for HP LaserJet 5000/5000N/5000GN/5100/5100TN: 10,000 pages

Q7516A

Toner Cartridge for HP Laserjet 5200/5200N/5200TN:

C4127A

Toner Cartridge for HP LaserJet 4000/4050: 6,000 pages

C8061A

Toner Cartridge for HP LaserJet 4100: 6,000 pages

C4096A

Toner Cartridge for HP LaserJet 2100/2200: 5,000 pages

92298A

Toner Cartridge for HP LaserJet 4/4Plus/4M/4MPlus/5/5M/5N/5Z: 6,800 pages

C3909

Toner Cartridge for HP LaserJet 5SI/8000: 15,000 pages

C3900A

Toner Cartridge for HP LaserJet 4V: 8,100 pages

Q1338A

Toner Cartridge for HP LaserJet 4200: 12,000 pages

Q1339A

Toner Cartridge for HP LaserJet 4300: 18,000 pages

Q5942A

Toner Cartridge for HP LaserJet 4250/ 4350: 10,000 pages

C4182X

Toner Cartridge for HP LaserJet 8150/8100: 20,000 pages

C8543X

Toner Cartridge for HP LaserJet 9000: 30,000 pages

Toner Cartridge for HP Colour Laserjet (CLJ)
C9700A

Black Cartridge for HP CLJ 2500/1500: 5,000 pages

C9701A/02A/03A

Cyan/Yellow/Magenta Cartridge for HP CLJ 2500/1500: 4,000 pages

C9704A

Drum Kit for HP Color Laserjet 2500/1500

Q3960A

Black Cartridge for HP CLJ 2550/2820/2840: 5,000 pages

Q3961A/62A/63A

Cyan/Yellow/Magenta Cartridge for HP CLJ 2550/2820/2840: 4,000 pages

Q3971A/72A/73A

Cyan/Yellow/Magenta Cartridge for HP CLJ 2550: 2,000 pages

Q6000A

Black Cartridge for HP CLJ 1600/2600N: 2,500 pages

Q6001/02/03A

Cyan/Yellow//Magenta Cartridge for HP CLJ 1600/2600N: 2,000 pages

Q7560A

Black Cartridge for HP CLJ 3000: 6,500 pages

Q7561A/62A/63A

Cyan/Yellow/Magenta Cartridge for HP CLJ 3000: 3,500 pages

Q2670A

Black Cartridge for HP CLJ 3500/3550/3700: 6,000 pages

Q2671A/72A/73A

Cyan/Yellow/Magenta Cartridge for HP CLJ 3500/3550: 4,000 pages

Q2681A/82A/83A

Cyan/Yellow/Magenta Cartridge for HP CLJ 3700: 6,000 pages

Q6470A

Black Cartridge for HP CLJ 3600/3800: 6,000 pages

Q6471A/72A/73A

Cyan/Yellow/Magenta Cartridge for HP CLJ 3600: 4,000 pages

Q7581A/82A/83A

Cyan/Yellow/Magenta Cartridge for HP CLJ 3800: 6,000 pages

C4191A

Black Cartridge for HP CLJ 4500/4550: 9,000 pages

C4192A/93A/94A

Cyan/Magenta/Yellow Cartridge for HP CLJ 4500/4550: 6,000 pages

C4196A

Transfer Kit for HP Color Laserjet 4500/ 4550

C9720A

Black Cartridge for HP CLJ 4600/4650: 9,000 pages

C9721A/22A/23A

Cyan/Yellow/Magenta Cartridge for HP CLJ 4600/4650: 8,000 pages

C9730A

Black Cartridge for HP CLJ 5500/5550: 13,000 pages

C9731A/32A/33A

Cyan/Yellow/Magenta Cartridge for HP CLJ 5500/5550: 12,000 pages

C9734A

HP image transfer kit for HP CLJ 5500

C9736A

HP image fuser kit - 220V for HP CLJ 5500

Q5950A

Black Cartridge for HP CLJ 4700: 11,000 pages

Q5951A/52A/53A

Cyan/Yellow/Magenta Cartridge for HP CLJ 4700: 10,000 pages

Q6460A

Black Cartridge for HP CLJ 4730MFP: 12,000 pages

Q6461A/62A/63A

Cyan/Yellow/Magenta for HP CLJ 4730MFP: 12,000 pages

C4149A

Black Cartridge for HP CLJ 8500/8550: 17,000 pages

C4150A/51A/52A

Cyan/Yellow/Magenta Cartridge for HP CLJ 8500/8550: 8,500 pages

C8550A

Black Cartridge for HP CLJ 9500/9500MFP: 25,000 pages

C8551A/52A/53A

Cyan/Yellow/Magenta for HP CLJ 9500/9500MFP: 25,000 pages

Q5920C

Black Cartridge for HP CLJ 9850MFP: 30,000 pages

Q5921C/22C/23C

Cyan/Yellow/Magenta for HP CLJ 9850MFP: 20,000 pages

Ink Cartridge for HP Deskjet (DJ)
51645A

Black Cartridge for HP DJ 1180/1280/9300

C6578D

Colour Cartridge for HP DJ V40/ 920/948/960/970/990/PSC750

C8727A

Black Cartridge for HP DJ 450/3320/3325/3420/3535/3550/3650/3744/3845

C8728A

Colour Cartridge for HP DJ 450/3325/3420/3744/4255

C6656AA

Black Cartridge for 5550, 450/7260, 7960/3650/5652/psc2110/2210/4255

C6657AA

Colour Cartridge for DJ 5550,450/7260,7960/3650/5652/psc2110/2210/4255

C6658AA

Colour photo Cartridge 5550,450,7260,7960/3650/5652/psc2110/2210

C6659AA

Grey Photosmart Cartridge for Dj 145, 7960

Y2016A

Black TWIN PACK COMBO InkJet cartridge 27A - 28A

Y2017A

Black TWIN PACK COMBO InkJet cartridge 56A - 57A

C9351A

Black Cartridge HP 21 for Dj 1402/3920/1360

C9352A

Colour Cartridge HP 22 for Dj 1402/3920/1360

C9362WA

Black Cartridge HP 92 for Dj 5440/Photosmart 7830: 5ml

C9361WA

Colour Cartridge HP 93 for Dj 5440/Photosmart 7830: 5ml

C6615D

Black Cartridge for 5550/845/920/948/810/840/V40/750/PSC500

C6625A

Colour Cartridge for Dj 320/400/540/560

C1823D

Colour Cartridge 710/720/810/820/870/1000/830/890/895/1120/1125

51626A

Black Cartridge for HP DJ 400/420/500/540/550/560/520/300/350/330

51629A

Black Cartridge for Dj 600/660/670/690/692/694/695

C8765WA

Black Cartridge HP 94 for Dj 5740/6540/PS8450/2355/Photosmart 7830

C8766WA

Tri-colour Cartridge HP 95 for Dj 5740/6540/PS8450/2355/Photosmart 7830

C8767WA

Black Cartridge HP 96 for HP DJ 5740/6540/ PS 8450

C9363A

Tri-colour Cartridge HP 97 for HP DJ 5740/6540/ PS 8450

C9364WA

Black Cartridge HP 98 for DJ D4160: 11 ml

C9369WA

Colour photo Cartridge HP 99 for Dj 5740/6540/7410/2610/2710/8150/8450

C9368AN

Colour Photo Cartridge HP 100 for DJ 8150/8450

C4836A

Cyan Cartridge HP 11 for Business Inkjet 1000/1100d/2800/K850

C4837A

Magenta Cartridge HP 11 for Business Inkjet 1100d/1000/2800/K850

C4838A

Yellow Cartridge HP 11 for Business Inkjet 1100d/1000/2800/K850

Mùc dïng cho m¸y in Canon
Mực bơm BC01,BC02,BC03,BC20
EP - 22

Cartridge CANON Laser LBP 800 & 810 & 1120 (Dùng được cho cả HP 1100)

EP - 25

Cartridge CANON Laser LBP 1210

EP - 303

Cartridge CANON Laser LBP 3000, 2900

EP - 26

Cartridge CANON Laser LBP 3200

EP - 65

Cartridge CANON Laser LBP 2000 (10.000 trang)

BC 01

Black: Dùng cho máy in CANON: BJ 15, BJ 15B, và máy fax CANON B20

BC 02

Black: Dùng cho máy in CANON: BJ 220, BJC 200

BC 05

Color: Dùng cho máy in CANON: BJF 100, BJC 200

BC 11E

Color: Dùng cho máy in CANON: BJC35, BJ 500, BJC 80, BN 750

BC 20

Black: Dùng cho máy in CANON: BJF200, BJC400, BJC 5500J

BC 21E

Black/Color: Dùng cho máy in CANON: BJF400, BJC200, BJC 5500J, S100SP

BC 22E

Black: Dùng cho máy in CANON: BJC 420J, 430J, 440J, 465J, BJF200

BC 30e

Blak: Dùng cho máy in S400, S450, S6300

BC 31e

Color: Dùng cho máy in S400, S450, S6300
Blak: Dùng cho máy in CANON 3000

BCI 24B

Blak: Dùng cho máy in S200SPX, i255, i320

BCI 24C

Color: Dùng cho máy in S200SPX, i255, i320

PG 40

Blak: Dùng cho máy in IP 1200/ 1300

CL 41

Color: Dùng cho máy in IP 1200/ 1300

BCI 3eBK

Black: Dùng cho máy in S400, S450, S6300

BCI 3eC

Color (xanh): Dùng cho máy in S400, S450, S6300

BCI 3eM

Color (đỏ): Dùng cho máy in S400, S450, S6300

BCI 3eY

Color (vàng): Dùng cho máy in S400, S450, S6300

Mùc dïng cho m¸y in Epson
Băng mực cho máy in Kim LQ 300
Băng mực cho máy in Kim LQ 590
Erect E26

Mực hộp cho máy Epson/ Samsung/ Lexmark

S050167

Dùng cho máy in Laser Epson 6200L

C13S020187

Black: Dùng cho máy in Stylus Color 440/ 640/ 460/ 660/ 670, Photo 720/ 720TB/ 750/ 1200

C13S020191

Color: Dùng cho máy in Stylus Color 440/ 640/ 740/ 460/ 660/ 740TB/ 760/ 860/ 1160

C13S020034

Black Ink Cartridge (Stylus Color, Pro, Pro XL/XL+)

C13S020036

Colour Ink Cartridge (Stylus Color, Pro, Pro XL/XL+)

C13S020047

Black Ink Cartridge (Stylus 820, Color II/IIs, Color 200)

C13S020049

Colour Ink Cartridge (Stylus 820/1500, Color II/Iis)

C13S020062

Black Ink Cartridge (Stylus 1500)

C13S020066

Colour Ink Cartridge (Stylus Pro XL+)

C13S020093

Black Ink Cartridge (Stylus Color 400/500/600, Photo/EX/700/710)

C13S020097

Colour Ink Cartridge (Stylus Color 200)

C13S020110

Colour Ink Cartridge (C, Y, M, LC, LM) (Stylus Photo/700/EX/710)

C13S020118

Black Ink Cartridge (Stylus Pro 5000, Color 3000)

C13S020122

Yellow Ink Cartridge (Stylus Pro 5000, Color 3000)

C13S020126

Magenta Ink Cartridge (Stylus Color 3000)

C13S020130

Cyan Ink Cartridge (Stylus Color 3000)

C13S020138

Colour Ink Cartridge (C, Y, M, K) (Stylus Color 300)

C13S020143

Magenta / Light Magenta Ink Cartridge (Stylus Color 5000)

C13S020147

Cyan / Light Cyan Ink Cartridge (Stylus Color 5000)

C13T001091

Colour Ink Cartridge (Stylus Photo 1200)

C13T003091

Black Ink Cartridge (Single Pack) Stylus Color 900

C13T003092

Black Ink Cartridge (Double Pack) (Stylus Color 900)

C13T005091

Colour Ink Cartridge (Stylus Color 900)

C13T007091

Black Ink Cartridge (Stylus Photo 870/875DC/1270/915/900/1290/1290SM)

C13T008091

Colour Ink Cartridge (Stylus Photo 790/870/875DC/890/895/915)

C13T009091

Colour Ink Cartridge Stylus Photo 1270/1290/1290SM/900)

C13T010091

Black Ink Cartridge (Light Capacity) (Stylus Photo 870/875DC/1270)

C13T013091

Black Ink Cartridge (Stylus Color 480/480SXU/580/C20/C40)

C13T014091

Colour Ink Cartridge (Stylus Color 480/480SXU/580/C20/C40)

C13T015091

Black Ink Cartridge (Stylus Photo 2000P)

C13T016091

Color Ink Cartridge (Stylus Photo 2000P)

C13T017091

Black Ink Cartridge (Stylus Color 680)

C13T018091

Colour Ink Cartridge (Stylus Color 680)

C13T019091

Black Ink Cartridge (Stylus Color 880)

C13T020091

Colour Ink Cartridge (Stylus Color 880)

C13T026091

Black Ink Cartridge (Stylus Photo 810/C50/830/925/935)

C13T027091

Color Ink Cartridge (Stylus Photo 810/C50/830/925/935)

C13T028091

Black Ink Cartridge (Stylus C60/C61/CX3100)

C13T029091

Color Ink Cartridge (Stylus C60/C61/CX3100)

C13T032190

Black Ink Cartridge (Stylus C80/C82/CX5100/CX5300)

C13T032290

Cyan Ink Cartridge (Stylus C80)

C13T032390

Magenta Ink Cartridge (Stylus C80)

C13T032490

Yellow Ink Cartridge (Stylus C80)

C13T034190

Std Black Ink Cartridge (Stylus Photo 2100)

C13T034290

Cyan Ink Cartridge (Stylus Photo 2100)

C13T034390

Magenta Ink Cartridge (Stylus Photo 2100)

C13T034490

Yellow Ink Cartridge (Stylus Photo 2100)

C13T034590

Light Cyan Ink Cartridge (Stylus Photo 2100)

C13T034690

Light Magenta Ink Cartridge (Stylus Photo 2100)

C13T034790

Light Black Ink Cartridge (Stylus Photo 2100)

C13T034890

Matte Black Ink Cartridge (Stylus Photo 2100)

C13T038190

Black Ink Cartridge (Stylus C41SX/UX/C43/C45)

C13T039090

Color Ink Cartridge(Stylus C41SX/UX/C43/C45)

C13T042290

Cyan Ink Cartridge (Stylus C82/CX5100/CX5300)

C13T042390

Magenta Ink Cartridge (Stylus C82/CX5100/CX5300)

C13T042490

Yellow Ink Cartridge (Stylus C82/CX5100/CX5300)

C13T046190

Black Ink Cartridge (Stylus C63/C83/C65/CX4500/CX6500)

C13T047290

Cyan Ink Cartridge (Stylus C63/C83/C65/CX4500/CX6500)

C13T047390

Magenta Ink Cartridge (Stylus C63/C83/C65/CX4500/CX6500)

C13T047490

Yellow Ink Cartridge (Stylus C63/C83/C65/CX4500/CX6500)

C13T049190

Black Ink Cartridge (Stylus Photo RX510/R210/R310)

C13T049290

Cyan Ink Cartridge (Stylus Photo RX510/R210/R310)

C13T049390

Magenta Ink Cartridge (Stylus Photo RX510/R210/R310)

C13T049490

Yellow Ink Cartridge (Stylus Photo RX510/R210/R310)

C13T049590

Light Cyan Ink Cartridge (Stylus Photo RX510/R210/R310)

C13T049690

Light Magenta Ink Cartridge (Stylus Photo RX510/R210/R310)

C13T050190

Black Ink Cartridge (Stylus Color 400/500/600/Photo/EX/700/710/440/640/460/660/670, Photo 720/720TB/750/1200)

C13T051190

Black Ink Cartridge (Stylus Color 800/1520/850/740/760/860/1160)

C13T052090

Colour Ink Cartridge (Stylus Color 400/600/800/850/1520/440/460/660/740/760/860/1160)

C13T053090

Colour Ink Cartridge (Stylus Photo/700/EX/710/720/750)

C13T054090

Gloss Optimizer Ink Cartridge (Stylus Photo R800)

C13T054190

Photo Black Ink Cartridge (Stylus Photo R800)

C13T054290

Cyan Ink Cartridge (Stylus Photo R800)

C13T054390

Magenta Ink Cartridge (Stylus Photo R800)

C13T054490

Yellow Ink Cartridge (Stylus Photo R800)

C13T054790

Red Ink Cartridge (Stylus Photo R800)

C13T054890

Matte Black Ink Cartridge (Stylus Photo R800)

C13T054990

Blue Ink Cartridge (Stylus Photo R800)

C13T062190

Black Ink Cartridge-High cap. (Stylus C67/87/CX3700/4100/4700)

C13T063190

Black Ink Cartridge-Std cap. (Stylus C67/87/CX3700/4100/4700)

C13T063290

Cyan Ink Cartridge (Stylus C67/87/CX3700/4100/4700)

C13T063390

Magenta Ink Cartridge (Stylus C67/87/CX3700/4100/4700)

C13T063490

Yellow Ink Cartridge (Stylus C67/87/CX3700/4100/4700)

C13T073190

Black Ink Cartridge-Std cap. (Stylus C79/CX3900/5900/6900F/7300)

C13T073290

Cyan Ink Cartridge- (Stylus C79/CX3900/5900/6900F/7300)

C13T073390

Magenta Ink Cartridge- (Stylus C79/CX3900/5900/6900F/7300)

C13T073490

Yellow Ink Cartridge- (Stylus C79/CX3900/5900/6900F/7300)

C13T076190

Black Ink Cartridge-(Stylus C58/CX2800)

C13T076290

Cyan Ink Cartridge-(Stylus C58/CX2800)

C13T076390

Magenta Ink Cartridge-(Stylus C58/CX2800)

C13T076490

Yellow Ink Cartridge-(Stylus C58/CX2800)

C13T082190

Black Ink Cartridge (Stylus Photo R270/R390/RX590/R290)

C13T082290

Cyan Ink Cartridge(Stylus Photo R270/R390/RX590/R290)

C13T082390

Magenta Ink Cartridge (Stylus Photo R270/R390/RX590/R290)

C13T082490

Yellow Ink Cartridge (Stylus Photo R270/R390/RX590/R290)

C13T082590

Light Cyan Ink Cartridge (Stylus Photo R270/R390/RX590/R290)

C13T082690

Light Magenta Ink Cartridge (Stylus Photo R270/R390/RX590/R290)

T1071

Black Ink

T1072

Cyan Ink

T1073

Magenta Ink

T1074

Yellow Ink

T0731N/ T1051

Black Ink, dùng cho TX200 và TX400

T0732N/ T1052

Cyan Ink, dùng cho TX200 và TX400

T0733N/ T1053

Magenta Ink, dùng cho TX200 và TX400

T0734N/ T1054

Yellow Ink, dùng cho TX200 và TX400

T0851

Black Ink Cartridge (Stylus Epson 1390)

T0852

Colour Ink Cartridge (Stylus Epson 1390)

T0853

Colour Ink Cartridge (Stylus Epson 1390)

T0854

Colour Ink Cartridge (Stylus Epson 1390)

T0855

Colour Ink Cartridge (Stylus Epson 1390)

T0856

Colour Ink Cartridge (Stylus Epson 1390)

C13T091190

Black Ink Cartridge (Stylus C90/CX5500)

C13T091290

Colour Ink Cartridge (Stylus C90/CX5500)

C13T091390

Red Ink Cartridge (Stylus C90/CX5500)

C13T091490

Yellow Ink Cartridge (Stylus C90/CX5500)

C13T407011

Black Ink Cartridge (Stylus Pro 9000)

C13T408011

Yellow Ink Cartridge (Stylus Pro 9000)

C13T409011

Magenta Ink Cartridge (Stylus Pro 9000)

C13T410011

Cyan Ink Cartridge (Stylus Pro 9000)

C13T411011

Light Magenta Ink Cartridge (Stylus Pro 9000)

C13T412011

Light Cyan Ink Cartridge (Stylus Pro 9000)

C13T460011

Black Ink Cartridge (Stylus Pro 7000)

C13T461011

Colour Ink Cartridge (Yellow) (Stylus Pro 7000)

C13T462011

Colour Ink Cartridge (Magenta) (Stylus Pro 7000)

C13T463011

Colour Ink Cartridge (Cyan) (Stylus Pro 7000)

C13T464011

Colour Ink Cartridge (Light Magenta) (Stylus Pro 7000)

C13T465011

Colour Ink Cartridge (Light Cyan) (Stylus Pro 7000)

C13T474011

Black Ink Cartridge (Stylus Pro 9500)

C13T475011

Yellow Ink Cartridge (Stylus Pro 9500)

C13T476011

Magenta Ink Cartridge (Stylus Pro 9500)

C13T477011

Cyan Ink Cartridge (Stylus Pro 9500)

C13T478011

Light Magenta Ink Cartridge (Stylus Pro 9500)

C13T479011

Light Cyan Ink Cartridge (Stylus Pro 9500)

C13T480011

Black Ink Cartridge (Stylus Pro 7500)

C13T481011

Yellow Ink Cartridge (Stylus Pro 7500)

C13T482011

Magenta Ink Cartridge (Stylus Pro 7500)

C13T483011

Cyan Ink Cartridge (Stylus Pro 7500)

C13T484011

Light Magenta Ink Cartridge (Stylus Pro 7500)

C13T485011

Light Cyan Ink Cartridge (Stylus Pro 7500)

C13T486011

Black Ink Cartridge (Stylus Pro 5500)

C13T487011

Yellow Ink Cartridge (Stylus Pro 5500)

C13T488011

Magenta/ Light Magenta Ink Cartridge (Stylus Pro 5500)

C13T489011

Cyan/ Light Cyan Ink Cartridge (Stylus Pro 5500)

C13T499011

Black Ink Cartridge Stylus Pro 10000 (Dye)

C13T500011

Yellow Ink Cartridge Stylus Pro 10000 (Dye)

C13T501011

Magenta Ink Cartridge Stylus Pro 10000 (Dye)

C13T502011

Cyan Ink Cartridge Stylus Pro 10000 (Dye)

C13T503011

Light Magenta Ink Cartridge Stylus Pro 10000 (Dye)

C13T504011

Light Cyan Ink Cartridge Stylus Pro 10000 (Dye)

C13T511011

Black Ink Cartridge Stylus Pro 10000 (Pigment)

C13T512011

Yellow Ink Cartridge Stylus Pro 10000 (Pigment)

C13T513011

Magenta Ink Cartridge Stylus Pro 10000 (Pigment)

C13T514011

Cyan Ink Cartridge Stylus Pro 10000 (Pigment)

C13T515011

Light Magenta Ink Cartridge Stylus Pro 10000 (Pigment)

C13T516011

Light Cyan Ink Cartridge Stylus Pro 10000 (Pigment)

C13T543100

Black Ink Cartridge (Stylus Pro 7600)

C13T543200

Cyan Ink Cartridge (Stylus Pro 7600)

C13T543300

Magenta Ink Cartridge (Stylus Pro 7600)

C13T543400

Yellow Ink Cartridge (Stylus Pro 7600)

C13T543500

Light Cyan Ink Cartridge (Stylus Pro 7600)

C13T543600

Light Magenta Ink Cartridge (Stylus Pro 7600)

C13T543700

Light Black (Gray) Ink Cartridge (Stylus Pro 7600)

C13T543800

Matte Black Ink Cartridge (Stylus Pro 7600)

C13T544100

Black Ink Cartridge (Stylus Pro 9600)

C13T544200

Cyan Ink Cartridge (Stylus Pro 9600)

C13T544300

Magenta Ink Cartridge (Stylus Pro 9600)

C13T544400

Yellow Ink Cartridge (Stylus Pro 9600)

C13T544500

Light Cyan Ink Cartridge (Stylus Pro 9600)

C13T544600

Light Magenta Ink Cartridge (Stylus Pro 9600)

C13T544700

Light Black (Gray) Ink Cartridge (Stylus Pro 9600)

C13T544800

Matte Black Ink Cartridge (Stylus Pro 9600)

C13T549100

Black Ink Cartridge (Stylus Pro 10600)

C13T549200

Cyan Ink Cartridge (Stylus Pro 10600)

C13T549300

Magenta Ink Cartridge (Stylus Pro 10600)

C13T549400

Yellow Ink Cartridge (Stylus Pro 10600)

C13T549500

Light Cyan Ink Cartridge (Stylus Pro 10600)

C13T549600

Light Magenta Ink Cartridge (Stylus Pro 10600)

C13T549700

Light Black (Gray) Ink Cartridge (Stylus Pro 10600)

C13T549800

Matte Black Ink Cartridge (Stylus Pro 10600)

C13T564100

Photo Black Ink Cartridge (110ml) - SP4800

C13T564200

Cyan Ink Cartridge (110ml) - SP4800

C13T564300

Magenta Ink Cartridge (110ml) - SP4800

C13T564400

Yellow Ink Cartridge (110ml) - SP4800

C13T564500

Light Cyan Ink Cartridge (110ml) - SP4800

C13T564600

Light Magenta Ink Cartridge (110ml) - SP4800

C13T564700

Light Black Ink Cartridge (110ml) - SP4800

C13T564900

Light Light Black Ink Cartridge (110ml) - SP4800

C13T565100

Photo Black Ink Cartridge (220ml) - SP4800

C13T565200

Cyan Ink Cartridge (220ml) - SP4800

C13T565300

Magenta Ink Cartridge (220ml) - SP4800

C13T565400

Yellow Ink Cartridge (220ml) - SP4800

C13T565500

Light Cyan Ink Cartridge (220ml) - SP4800

C13T565600

Light Magenta Ink Cartridge (220ml) - SP4800

C13T565700

Light Black Ink Cartridge (220ml) - SP4800

C13T565900

Light Light Black Ink Cartridge (220ml) - SP4800

Mực đổ cho máy in Epson 6200L

Mùc dïng cho m¸y in SAMSUNG
Mực dùng cho máy in 1710/1750/1520/1740/4100/4216F
SXC 4521D3/SCC

Mực dùng cho máy in 4521F

D109S

Mực dùng cho máy in 4300

ML 1610 D2

Mực dùng cho máy in ML 1610

ML 2010 D3

Mực dùng cho máy in ML 2010

ML 2010 D3

Mực dùng cho máy in ML 2510

ML D3050A

Mực dùng cho máy in 3050

ML D3050B

Mực dùng cho máy in 3050

SXC D4200A

Mực dùng cho máy in 4200

Mực đổ cho máy in Samsung

Mùc dïng cho m¸y in Brother
TN-2025

Cartridge for HL 2040/ 2070N/ DCP-7010/ MFC-7220/ 7420/ 7820N

TN-3030

Cartridge for HL 5130/ 5150/ DCP-8040/ 8045D/ 8045DN/ MFC-8220/ 8440/ 8840

TN-3145

Cartridge for HL 52XX/ DCP-8060/ 8065DN/ MFC-8460N/ 8860DN

TN-8000

Cartridge for HL 2850/ Fax 8070/ MFC-9030/ 9070/ 9160/ 9180

LC-37BK

135C/ 150C/ 235C/ 260C

LC-37C/M/Y

135C/ 150C/ 235C/ 260C

LC-57BK

Black ink for BHL7

LC-57C

Cyan ink for BHL7 (350C/ 240C/ 130C/ 330C...)

LC-57M

Magenta ink for BHL7 (350C/ 240C/ 130C/ 330C...)

LC-57Y

Yellow ink for BHL7 (350C/ 240C/ 130C/ 330C...)
Mùc dïng cho m¸y FAX

KX-FA136

Băng mực cho máy 1010-1110-131-101-105 dài 100m

KX-PA134

Băng mực cho máy 1000-1050 dài 200m

KX-FA52

Băng mực cho máy KX-FP206, KX-FP218, dài 30m

KX-FA54

Băng mực cho máy KX-FP241, KX-FP141

KX-PA55

Băng mực cho máy P80-P81-P85

KX-FA57

Băng mực cho máy KX-FP342, KX-FP362, KX-FM386

PC-302RF

Mực dùng cho máy fax BRT912
Mực dùng cho máy fax TR177

FO-3CR

Mực cho máy FO-730

FO-6CR

Mực cho máy UX-P, UX-A, UX-C, NX-C, NX-P, NX-A, FO-A, FO-B

PC-20PK

Mực cho máy UF-E1

KX-FA76

Toner Catridge-mực dùng cho máy LASER KX-FL502

KX-FA78

Drum Unit - Trống dành cho máy LASER KX-FL502

KX-FA83

Toner Catridge-Mực dành cho máy LASER KX-FL512/ 612/ 542/ 652

KX-FA84

Drum Unit - Trống dành cho máy LASER KX-FL512/ 612/ 542/ 652

KX-FA85

Toner Catridge-Mực dành cho máy LASER KX-802/ 852/ 812

KX-FA86

Drum Unit - Trống dành cho máy LASER KX-FLB852, KX-FLB802, KX-FLB812

KX-FA88

Toner Catridge-Mực dành cho máy LASER KX-FL402

KX-FA89

Drum Unit - Trống dành cho máy LASER KX-FL402

Mùc dïng cho Photocopy
Canon NPG28

Mực dành cho máy photocopy Canon IR2016

4.5737347

72164
Õ th¨ng long

10/30/2008

Ghi chó

USD

Gi¸ (VND)
®· cã VAT

4.00

68,000

62.00

1,051,000

88.00

1,492,000

66.00

1,119,000

60.00

1,017,000

60.00

1,017,000

72.00

1,220,000

72.00

1,220,000

71.00

1,203,000

72.00

1,220,000

82.00

1,390,000

127.00

2,153,000

123.00

2,085,000

164.00

2,780,000

179.00

3,034,000

100.00

1,695,000

100.00

1,695,000

102.00

1,729,000

107.00

1,814,000

193.00

3,271,000

159.00

2,695,000

152.00

2,576,000

202.00

3,424,000

152.00

2,576,000

182.00

3,085,000

270.00

4,577,000

88.00

1,492,000

104.00

1,763,000

201.00

3,407,000

88.00

1,492,000

102.00

1,729,000

80.00

1,356,000

86.00

1,458,000

93.00

1,576,000

172.00

2,915,000

160.00

2,712,000

139.00

2,356,000

143.00

2,424,000

176.00

2,983,000

140.00

2,373,000

140.00

2,373,000

168.00

2,848,000

97.00

1,644,000

128.00

2,170,000

220.00

3,729,000

167.00

2,831,000

228.00

3,865,000

222.00

3,763,000

320.00

5,424,000

180.00

3,051,000

220.00

3,729,000

182.00

3,085,000

260.00

4,407,000

173.00

2,932,000

350.00

5,933,000

170.00

2,882,000

262.00

4,441,000

153.00

2,593,000

310.00

5,255,000

290.00

4,916,000

350.00

5,933,000

34.00

576,000

38.00

644,000

23.00

390,000

27.00

458,000

25.00

424,000

37.00

627,000

30.00

509,000

30.00

509,000

41.00

695,000

52.00

881,000

21.00

356,000

24.00

407,000

21.00

356,000

25.00

424,000

33.00

559,000

35.00

593,000

39.00

661,000

31.00

525,000

31.00

525,000

26.00

441,000

28.00

475,000

35.00

593,000

38.00

644,000

30.00

509,000

30.00

509,000

30.00

509,000

37.00

627,000

37.00

627,000

37.00

627,000

5.00

85,000

54.00

915,000

54.00

915,000

51.00

864,000

52.00

881,000

156.00

2,644,000

22.00

373,000

22.00

373,000

16.00

271,000

23.00

390,000

23.00

390,000

25.00

424,000

24.00

407,000

39.00

661,000

44.00

746,000

51.00

864,000

18.00

305,000

18.00

305,000

25.00

424,000

31.00

525,000

16.00

271,000

16.00

271,000

16.00

271,000

16.00

271,000

6.00

102,000

14.00

237,000

16.00

271,000

56.50

958,000

20.50

347,000

24.38

413,000

17.00

288,000

34.00

576,000

17.00

288,000

27.50

466,000

43.00

729,000

35.00

593,000

17.00

288,000

29.00

492,000

17.00

288,000

66.00

1,119,000

66.00

1,119,000

66.00

1,119,000

66.00

1,119,000

19.00

322,000

69.00

1,170,000

69.00

1,170,000

28.00

475,000

34.00

576,000

51.00

864,000

39.00

661,000

20.00

339,000

20.00

339,000

29.00

492,000

15.00

254,000

19.00

322,000

24.00

407,000

33.00

559,000

37.00

627,000

31.00

525,000

27.00

458,000

31.00

525,000

27.00

458,000

27.00

458,000

23.00

390,000

31.00

525,000

29.00

492,000

28.00

475,000

18.00

305,000

18.00

305,000

18.00

305,000

15.00

254,000

15.00

254,000

15.00

254,000

15.00

254,000

15.00

254,000

15.00

254,000

15.00

254,000

15.00

254,000

14.00

237,000

19.00

322,000

15.00

254,000

15.00

254,000

15.00

254,000

19.00

322,000

13.00

220,000

13.00

220,000

13.00

220,000

16.00

271,000

16.00

271,000

16.00

271,000

16.00

271,000

16.00

271,000

16.00

271,000

19.00

322,000

21.00

356,000

24.00

407,000

18.00

305,000

11.00

186,000

18.00

305,000

18.00

305,000

18.00

305,000

18.00

305,000

18.00

305,000

18.00

305,000

18.00

305,000

18.00

305,000

13.00

220,000

13.00

220,000

13.00

220,000

13.00

220,000

15.00

254,000

15.00

254,000

15.00

254,000

15.00

254,000

10.00

170,000

10.00

170,000

10.00

170,000

10.00

170,000

16.00

271,000

16.00

271,000

16.00

271,000

16.00

271,000

16.00

271,000

16.00

271,000

10.00

170,000

10.00

170,000

10.00

170,000

10.00

170,000

14.00

237,000

14.00

237,000

14.00

237,000

14.00

237,000

12.00

203,000

12.00

203,000

12.00

203,000

12.00

203,000

12.00

203,000

12.00

203,000

10.00

170,000

10.00

170,000

10.00

170,000

10.00

170,000

71.00

1,203,000

71.00

1,203,000

71.00

1,203,000

71.00

1,203,000

71.00

1,203,000

71.00

1,203,000

50.00

848,000

50.00

848,000

50.00

848,000

50.00

848,000

50.00

848,000

50.00

848,000

104.00

1,763,000

104.00

1,763,000

104.00

1,763,000

104.00

1,763,000

104.00

1,763,000

104.00

1,763,000

64.00

1,085,000

64.00

1,085,000

64.00

1,085,000

64.00

1,085,000

64.00

1,085,000

64.00

1,085,000

64.00

1,085,000

64.00

1,085,000

64.00

1,085,000

64.00

1,085,000

150.00

2,543,000

150.00

2,543,000

150.00

2,543,000

150.00

2,543,000

150.00

2,543,000

150.00

2,543,000

184.00

3,119,000

184.00

3,119,000

184.00

3,119,000

184.00

3,119,000

184.00

3,119,000

184.00

3,119,000

48.00

814,000

48.00

814,000

48.00

814,000

48.00

814,000

48.00

814,000

48.00

814,000

48.00

814,000

48.00

814,000

77.00

1,305,000

77.00

1,305,000

77.00

1,305,000

77.00

1,305,000

77.00

1,305,000

77.00

1,305,000

77.00

1,305,000

77.00

1,305,000

142.00

2,407,000

142.00

2,407,000

142.00

2,407,000

142.00

2,407,000

142.00

2,407,000

142.00

2,407,000

142.00

2,407,000

142.00

2,407,000

55.00

932,000

55.00

932,000

55.00

932,000

55.00

932,000

55.00

932,000

55.00

932,000

55.00

932,000

55.00

932,000

83.00

1,407,000

83.00

1,407,000

83.00

1,407,000

83.00

1,407,000

83.00

1,407,000

83.00

1,407,000

83.00

1,407,000

83.00

1,407,000

12.00

203,000

58.00

983,000

72.00

1,220,000

73.00

1,237,000

54.00

915,000

60.00

1,017,000

60.00

1,017,000

104.00

1,763,000

136.00

2,305,000

75.00

1,271,000

5.00

85,000

40.00

678,000

55.00

932,000

55.00

932,000

20.00

339,000

20.00

339,000

18.00

305,000

20.00

339,000

16.00

271,000

16.00

271,000

16.00

271,000

8.00

136,000

16.00

271,000

5.60

95,000

6.00

102,000

6.00

102,000

7.00

119,000

8.00

136,000

10.00

170,000

5.00

85,000

6.00

102,000

29.00

492,000

24.00

407,000

58.00

983,000

28.00

475,000

76.00

1,288,000

76.00

1,288,000

123.40

2,092,000

28.00

475,000

76.00

1,288,000

25.00

424,000

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful