ANDORKA RUDOLF

:

BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA
(jegyzetek)

1 . A SZOCIOLÓGIA MINT TUDOMÁNY
A szociológia a társadalmi élet törvényszerűségeit kutató tudomány. A szociológusok többsége azt vallja, hogy ha soha nem is lehetünk biztosak abban, hogy megtaláltuk az igazságot, kutatásaink közelebb visznek a megismeréshez, azaz minden új hipotézissel, amelyet a megcáfolódott korábbi hipotézis helyett fogalmazunk meg, közelebb kerülünk az igazsághoz. Tudományfilozófiai vitakérdés, hogy a tudományok – közöttük a szociológia – úgy fejlődnek-e, hogy a korábbi ismeretekre építve egyre több új ismeretet halmozunk fel, vagy pedig „tudományos forradalmak” útján, vagyis úgy, hogy idővel felismerjük, hogy halmozódó ismereteink nem magyarázzák meg a valóságot, ezért félredobjuk az addigi megközelítést, a új kérdéseket fogalmazunk meg, azaz új nézőpontból közelítünk az igazsághoz. Ezt nevezik tudományos paradigmaváltásnak (Kuhn, 1984). Nem kétséges, hogy léteznek tudományos forradalmak. A szociológia tudományának lényegéhez tartozik tehát az elméleteknek a valósággal való összevetése. A valósággal való – tudományos módszerekkel végzett – összevetés nélkül nem beszélhetünk tudományos szociológiáról. A tudomány úgy működik, hogy az előkerülő problémát meg kell oldani. A szociológia művelésének két meghatározó kritériuma: - a társadalomnak el kell érnie egy bizonyos szintű fejlettséget, hogy a szociológia megjelenhessen - bizonyos mértékű demokrácia is előfeltétele a szociológiának. A társadalmi struktúra, intézmények, kultúra A társadalmi struktúrán a legáltalánosabb értelemben az egyének és társadalmi csoportok közötti viszonylag tartós viszonyokat (például alá- és folérendeltséget) értjük. Társadalmi intézménynek nevezzük a legáltalánosabb értelemben a társadalom tagjainak többsége által végzett tevékenységek alapvető módját, mintáját. A kultúrán az anyagi javak, normák és értékek együttesét értjük. A társadalom tagjainak egész életét befolyásolja a társadalmi struktúrában elfoglalt helyzetük. Három példával lehet a társadalom és az egyének viszonyát jellemezni: 1. Durkheim a társadalmat a bronzhoz hasonlította, amelynek tulajdonságai nem vezethetők le egyszerűen az alkotórészei, a réz és az ón tulajdonságainak összehasonlításából. A társadalom tehát egyszerűen a tagjainak az összege. 2. Giddens (1995) nyomán a társadalmi struktúrát, intézményeket, kultúrát egy lakóházhoz hasonlíthatjuk, amelynek falai, mennyezete, ajtói és ablakai meghatározzáka benne lakók mindennapi tevékenységeit. Azonban a benne lakók folyamatosan átépítik, azaz tevékenységükkel újratermelik, de változtatják is a struktúrát, intézményeket, kultúrát. 3. Egy elkeseredett római egyszer kijelentette: „ A római szenátorok jó emberek, de a szenátu rossz bestia”. Más szóval a szenátus másképpen viselkedett, mint azt tagjainak egyenkénti tulajdonságai alapján el lehetett volna várnil. A szenátus együttes döntéseit csak úgy érthetjük meg, ha megismerjük a szenátus struktúráját (pl. kik vannak hangadó pozícióban?), és kultúráját (pl. hogyan illik az üléseken viselkedni?).

2

A társadalomtudományok történeti kialakulása A társadalomtudományok mind a filozófiáról váltak le abban a történeti korszakban, amikor erre társadalmi igény mutatkozott, és mikor az önálló tudományhoz szükséges ismeretek elégségesek voltak. Elsőként a XVII. század közepén a demográfia önállósult, amikor John Graunt a londoni halálozási adatokat kezdte tanulmányozni. Néhány évtized múlva, a XVII. század második felében jelentek meg John Locke politikatudományi munkái – politikatudomány végleges elkülönülése a filozófiától. Majnem egy évszázaddal később függetlenült Adam Smith alapmunkáival a közgazdaságtan, melynek elsődleges célja annak bizonyítása volt, hogy ha az állam nem avatkazik be a gazdasági életbe, akkor a piacon egyes emberek önérdeket követő viselkedése optimális gazdasági eredményhez vezet. Legjobb tehát a „láthatalan kézre” hagyni a gazdasági élet szabályozását. A klasszikus polgári közgazdaságtan az ember természetére (homo oeconomicus) vonatkozó egyszerű feltevésekből indult ki, s azokból deduktív módon vezette le tételeit. A „láthatatlan kéz”, azaz a piac szabad működése gazdasági növekedést idéz elő, de a társadalom nagy tömegei elvesztik korábbi megélhetési alapjukat (földjüket), s szélsőséges nyomor fenyegeti őket. Az elégedetlenség forradalomhoz vezetett. A szociológia előfutárai, Saint-Simon, Comte és Tocqueville, valamint tudományunk három nagy klasszikusa, Marx, Durkheim és Weber a XIX. sz. első évtizedeitől az első világháborúig pontosan ezeket a folyamatokat próbálták megérteni. A szociálpszichológia a századforduló körül a pszichológiából alakult ki, melynek kialakulásához az a felismerés vezetett, hogy az egyén a nagyobb társadalmi csoportokban másképpen viselkedik, mint elszigetelt egyénként. A társadalomnéprajz két forrásból táplálkozott. Európában és főleg Közép-Európában azzal a céllal indult, hogy összegyűjtse a népi kultúrát (népdalt, népmesét stb.) és a tárgyakat (népviseletet). Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban viszont a gyarmatokon élő nem európai kultúrájú népek gondolkodásának és viselkedésének megértése volt a cél. A szociológia tárgya, módszere és alapvető szemlélete A szociológia tárgya tekintetében, mint társadalomtudomány a társadalom egészét vizsgáló tudomány. A módszer tekintetében a szociológia, amely a tömegesen előforduló jelenségekre vonatkozó empirikus adatgyűjtést, továbbá ezeknek az adatoknak elemzését használja kitüntetett módszerként A szociológiát azonban a tárgyán és a módszerein kívül leginkább alapvető szemlélete különbözteti meg a többi társadalomtudománytól. A szociológusok többsége úgy véli, hogy az ember életének minden jellemzőjét – életesélyeit – erősen meghatározza a társadalmi szerkezetben elfoglalt helyzete. A társadalmi helyzet befolyásolja azt, hogy mekkora jövedelmet tud elérni, milyen lakásban lakik, milyen iskolai végzettséget szerez, hány gyermeke születik, hány évig él, vagy milyen valószínűséggel válik alkoholistává, vagy kerül börtönbe. Ez a hatás természetesen nem determinisztikus jellegű, hanem inkább sztochasztikus, azaz valószínűségi jellegű.

3

a hatalom megszerzése és megtartása mozgatja. hogy a gazdasági és társadalmi fejlődés nagy évszázados irányait. mely egy jól definiálható jelenség (pl. 2. a homo oeconomicus. pl.A társadalomtudományok emberképe A szociológia a többi társadalomtudománytól emberképe tekintetében is különbözik. A szociológus szerepei Raymond Aron francia szociológus szerint háromfajta szociológus vagy szociológiai magatartás létezik: 1. ezért jobban tud védekezni minden manipulációval. Eszerint az ember mindig racionálisan dönt. E normák hátterében értékek állnak. változásait megjósolja. elnyomottak. Ezt az emberképet homo politicusnak nevezhetjük. reformjavaslatokat kidolgozó szociológus. A pszichológiában több emberképpel is talákozhatunk. de valamennyi irányzat súlyt helyez az egyéni lelki tényzők szerepére. a tudomány főpapja – az egyetemeken. Felhasználható az előrejelzésben és tervezésben – az igazi tudomány kritériuma egyes vélemények szerint. A politkatudomány többnyire abból indul ki. a pszichoanalízis szerint az egyént jelentős mértékben tudat alatti motívumok irányítják. félrevezető nézettel szemben. megjósolni. Közismert a klasszikus gazdasátan emberképe. 3. hogy az embert alapvetően a hatalomvágy. kizsákmányoltak problémáit kutatja. hogy a társadalom egésze központilag tervezhető. demagógiával. A szociológia nem alkalmas arra. a haszna maximalizálására törekszik. deviáns viselkedések) előfordulását értelmezi egy adott társadalomban és korszakban. Társadalmi tervezés – pl. A szociológia viszont a homo sociologicus (Dahrendorf 1958. a nép orvosa – a szegények. Középszintű elmélet az olyan elmélet. kutatóintézetekben elvont elméleti és módszertani problémákkal foglalkozik 4 . Merton (1980) – amerikai szociológis – szerint a szociológia középszintű törvényszerűségek kutatására használható. Konkrét társadalmi problémák megoldását segíti elő azzal. Nagy történeti fordulatokat. folyamatokat. hogy előre jelezni tudja az eseményeket. Eszerint az ember tevékenységében a társadalmi normákhoz igyekszik alkalmazkodni. azonban illúzió. hogy ismereteket ad ezeknek a problémáknak a megismeréséhez. az uralkodó tanácsadója – a kormányzatnak szakértő tanácsokat. Robert K. és ezek erősebbek a haszonmaximalizálásnál és a normakövetésnél. azaz legfeljebb középszintű elméleteket fogalmazhat meg. Mire jó a szociológia? Nyilvánvalóan a szociológiában jártas egyén jobban megérti a társadalmat. egy település fejlődését lehet lehet politikai eszközökkel befolyásolni. Ennek alapján beszélhetünk homo psychologicusról is. amelyben él. Andorka 1995) emberképből indul ki. gyors és radikális változásokat a szociológia általában nem tud előre jelezni.

elméletekkel és módszertannal rendelkező tudomány megszületése csak a XIX. mert a proletariátusnak ez az érdeke.Szociológiai kutatás és politikai cselekvés Minden szociológusnál felvetődik a szociológia tudománya és a politikai cselekvés közötti viszony kérdése. Szerinte sem a burzsoázia. A SZOCIOLÓGIA TÖRTÉNETE A szociológia mint önálló. saját témakörrel. hogy megállapításait. és szükség szerint szembe kell helyezkednie azokkal. vagyis egy olyan világképről. mások reformista politikát támogattak. hogy hatalomra jusson. Abból indul ki. ha ezeket az értékeket világosan kimondja. ezért a más állásponthoz közel állókat nem tekintik tudósnak. A szociológiai kutatások objektivitása A tudománynak objektív megállapításokat kell megfogalmaznia. Csak a proletariátushoz tartozó tudós képes objektív igazságot kimutatni. sem a proletariátus pártján álló tudós nem képes objektív maradni. hogy hideg fejjel nézzen szembe a mindenkori uralkodó eszményekkel. érdekei sem. értékeinek és normáinak 5 . aki nem kötődik osztályhoz és párthoz. gondolkodásmódjának. de még a kutató saját politikai nézetei. a pártok. a politkus ezzel szemben arra törekszik. urbanizáció. mint más embert. Mannheim Károly (1953) Marxszal ellentétes álláspontot foglalt el. tekintet nélkül fajra. a hatalmat megtartsa. Max Weber (1970a. A tudós számára a legfőbb érték. századra tehető. hanem egyszerűen ideológiáról van szó. Ha ugyanis ezek a nézetek befolyásolják a tudományos munkát. mert az osztályérdekek befolyása alól egyik sem tud szabadulni. A tudósnak szerinte arra kell törekednie. Gunnar Myrdal (1972) szerint a társadalomtudós nem tudja az általa elfogadott értékektől függetleníteni magát a kutatásban. hogy a tudományos igazságot kimondja. Jellemző példa erre Talcott Parsons kirekesztése a 1970-es években. módszereit – szemléletes példája szerint – a hívő katolikus és a szabadkőműves egyformán felhasználhassa. mely az emberek egy részének érdekeit szolgálja. 2. ezért leghelyesebb. A burzsoáziából származó tudóst a burzsoázia érdekei befolyásolják. döntően befolyásolják társadalmi helyzetéből következő érdekei. ismereteit. Egyes szociológusok forradalmi mozgalmakhoz csatlakoztak. legalábbis közeledjen afelé. a különböző társadalmi csoportok. Karl Marx szerint a tudóst ugyanúgy. akkor az nem érdemli meg a tudomány elnevezést. hogy csak bizonyos értékeket elfogadó szociológusok képesek felárni a valóságot. A gyors iparosodás. Egysek hajlamosak azt állítani. nemre stb. 1989) vizsgálta a legmélyebben a tudósi és a politkikai tevékenység közti különbségeket. Véleménye szerint a tudósnak az a kötelessége. Viszon a „ szabadon lebegő értelmiségi”. a ahgoymányos társadalom intézményeinek. eszményeit a társadalomban megvalósítsa. ismét mások igyekeztek magukat az aktív politizálástól távol tartani. mint ő maga is tette az amerikai fekete népességről írott nagy munkájában (Myrdal 1944). s a tudományt nem befolyásolhatják a kormány. objektívan tárhatja fel a valóságot. hogy az amerikai társadalomnak egyik alapvető értéke az emberek közötti egyenlőség. Max Weber (1970b) sokkal árnyaltabban értelmezte ezt a problémát. vagy – Max Weber fennköltebb megfogalmazásában – politikai céljait.

a filozófiára helyezte a hangsúlyt. mint pl.metafizikai korszakot – melyben elvont gondolatokkal magyarázzák őket . A két világháború közti szociológusok 5. és mennyiben politikus esetleg történész.pozitív korszakot – melyben természettudományos módszerrel kimutatott törvényekkel magyarázzák őket Alexis de Tocqueville (1805-1859) – számos korábbi szociológiatörténeti munka nem sorolta az első szociológusok közé. Szerinte az emberek kormányzását fel fogja váltani a dolgok adminisztrációja. az alkoholizmus terjedése. Nehéz eldönteni. a tudósoknak. Szerinte két erő mozgatja a társadalmakat: a megszokás ereje. Ezért Saint-Simont az ipari társadalom elméletének megfogalmazójának tekintjük. a bűnözés. „Alapítóatyák” 3. mert törvényszerűségeket keresett a társadalmak fejlődésében. Cseh(szlovák) ill. Saint-Simon három nagy társadalmi típust különböztet meg: . mely a szokásokban ölt testet. hogy a katonai eredetű régi uralkodó osztály és a dologtalan osztály nem volt hajlandó átadni a társadalom vezetését a dolgozóknak. Szerinte a francia forradalmat az okozta.teológiai korszakot – melyben isteni lényeg beavatkozásával magyarázzák a jelenségeket . amely a változásokra irányuló kollektív aspirációkban testesül meg.a teológiai . hanem súlyos társadalmi problémákkal is. hogy előremozdítsa. a prostitúció. így a szociológiának az a feladata. Comte szerint a társadalmat – ugyanúgy mint a természetet – determinisztikus törvények uralják. Szociológiai irányzatok a II. Következésképpen a szociológia képes előre látni a szükségszerűen bekövetkező változásokat. Gondolatainak történeti hátterét a francia forradalom és a restauráció adta. hogy a szociológia és a természettudományok azonos típusú. mennyiben volt szociológus. világháború után 6. az iparosoknak.rohamos változása nemcsak pozitív eredményekkel jár. A vitában Karl Popper képviselte a pozitivizmushoz közeli álláspontot. vagy pedig egymástól eltérő tudományok. A 80-as és 90-es évek szociológiája 7. Az első szociológusok ebben a társadalmi környezetben jelentek meg. A szociológia korszakai: 1. családok felbomlása stb. a nagyvárosok szegénynegyedeinek nyomora. ezeknek a problémáknak felmérésére és magyarázatára vállalkoztak. a magyar szociológia története Az előfutárok Durkheim szerint Claude Henri Saint-Simon (1760-1825) volt az első szociológus. A fejlődés az ipari társadalom irányában halad. Ma is vita tárgya. Auguste Comte-ot (1798-1857) elsősorban azért szokták az első szociológusnak tekinteni. könnyebbé és kevésbé fájdalmassá tegye a fejlődést. A gazdasági és társadalmi folyamatokat tervezni fogják. mert ő fogalmazta meg a szociológiának mint önálló tudománynak az igényét. valamint az újításra való hajlam. 6 . a munkásosztály alacsony életszínvonala. valamit tőle származik a „szociológia” elnevezése is. A klasszikusok kortársai 4. Ő is három korszakot különböztet meg: . de ebben a gondolkodásra.a katonai .és az ipari társadalmat. a Frankfurti Iskola az azzal ellentétes álláspontot (Papp 1976) Comte megfogalmazta az emberiség fejlődésének elméletét. Előfutárok 2.

Munkásságuk középpontjában a a kapitalista rendszer elemzése. 3. az azt mejdan felváltó kommunista rendszerről. míg végül a kommunista társadalomban csúcsosodik ki. Az egy-egy társadalom meghatározott történeti időszakát elemző művek. A termelőeszközök társadalmi tulajdonba vételében látták a szocialista rendszer másik fő jellemzőjét. a kommunizmusban mindenki szükségletei szerint részesül a megtermelt javakból. mint a Munkásosztály Angliában. valamint a kapitalizmus szükségszerű összeomlása állt. a francia forradalmak következtében jött létre. hogy a kapitalist a társadalom után szükségszerűen következik a szocialista társadalom. a kapitalista és a szocialista rendszeren megy keresztül. Sokkal kevesebbet írtak a kapitalizmust követő szocialista rendszerről. Érdelődésének középpontja a demokrácia. A kapitalista és a szocialista rendszer fogalma egy nagy történelmi fejlődési elméletbe. A korábban nagyhatalmú marxizmus hanyatlását elsősorban kétségtelenül az a marxi jóslat okozta. a tőkések kizsákmányolják a munkásokat. ellentmondásainak feltárása. a Brumaire 18. mint Franciaországban. így munkára kényszeríthető. Az „alapító atyák” Karl Marx (1818-1883) és munkatársa. mint a Kommunista kiáltvány. az Osztályharcok Franciaországban. A szocialista rendszerekben a termelőeszközök többsége állami tulajdonban van. a feudális. az ún. A rabszolgatartó társadalomban a rabszolga a rabszolgatartó tulajdona. a történelem itt ér véget. ill. és központi gazdasági tervezés folyik. Friedrich Engels (1820-1895) köztudottan nemcsak tudósok voltak. Tocqueville a valóságos társadalmi jelenségek megfigyeléséből és elemzéséből indult ki és ezáltal keresett választ az általa feltett kérdésekre. Marx és Engels legfontosabb szociológiai gondolatait és azoknak a mai szociológiára való hatását a következőképpen foglalhatjuk össze: 1. Szerintük a kapitalista társadalom alapvető jellemzője az. a Parasztháború Németországban és a Forradalom és ellenforradalom Németországban 2. hanem nagy jelentőségű politikai mozgalmat is szerveztek. mely az amerikai ill. A feudális társadalomban a földesúr a földet jobbágybirtokként a parasztoknak adja használatba. 2. Az egész történeti fejlődést átfogó történelemfilozófiai művek. akik a termelőeszközök birtokában vannak. hogy a 7 . formációelméletbe illeszkedik.Raymond Aronnal az élen többen is a legfontosabb szociológusok közé sorolják. mint Amerikában és despotikus. A szocializmusban a jövedelmeket a végzett munka arányában osztják el. hogy a tőkésosztály áll a munkásosztállyal szemben. Szociológiai jellegű munkáikat három csoportba sorolhatjuk: 1. Tudományos munkásságuk kiterjedt a szociológián kívül a közgazdaságtanra és a filozófiára is. melyben megszűnik a kizsákmányolás. A szocialista rendszer – Marx jóslatával ellentétben. A munkások személyileg szabadok. kik ezért különféle szolgáltatásokat kötelesek teljesíteni. miszerint az emberiség az ősközösségi társadalom után a rabszolgatartó. A kapitalista társadalom működését elemző A tőke 3.Szerinte a demokratikus rendszer lehet liberális. de megélhetése érdekében kénytelen bérmunkát vállalni a tőkés üzemében. de megélhetésük érdekében kénytelenek eladni bérmunkásként munkájukat a tőkéseknek. A kapitalista társadalomban a bérmunkásnak nincs jogi kötelezettsége.

mert ezek valósítják meg egyik társadalmi formációból a másikba való átlépést. munkával. hogy a jövőbeli történelmi fejlődés kutatása nem tudományos feledat. a kizsákmányolókat és a kizsákmányoltakat. és azt állítja. Durkheim és Weber a közel fél évszázaddal későbbi nemzedékhez tartozik. azonban nem a marxista. a korabeli kapitalista társadalmakban megfigyelt tendenciára alapozta azt a jóslatát. Karl Popper (1989). vagy harmóniaelmélet. Az osztály Marx szerint azon egyének csoportja. konfliktuselméleti irányzata túlmegy Marxon. a kommunizmusban teljes lesz a társadalmi harmónia. a munkásoknak nincsenek termelőeszközei. melynek két eltérő értéke van: a/ használati értéke – egyenlő az általa előállítható áruk értékével b/ az értéke – egyenlő azzal az árumennyiséggel. vagy afelé közeledett. A mai szociológia ún. 9. vannak és lesznek konfliktusok. melyről kétféle értelemben beszélt: . hogy a kapitalizmust felváltja a szocializmus. Gazdasági alap – a történelem döntő mozgatóereje. Marx A tőkében két osztályt különböztet meg. 6. A termelőeszközök a tőkések tulajdonában vannak. Az áru ára ezen értékkel azonos. Elidegenedés elmélete – elsősorban a munkaviszonyokban jelentkezik. hogy a konfliktus az emberi társadalmak lényegéhez tartozik. A szociológia konfliktuselméleti irányzatával szemben áll a funkcionalista irányzat. Ő a társadalmi integráció feltételeit kereste. . vagyis egyre kisebb bérből egyre kevesebbet tudnak élelmiszerre. ruházkodásra. akik a termelőeszközökhöz való viszony tekintetében azonos helyzetben vannak. Ez határozza meg helyzetüket. Értéktöbblet–elmélet – az áru értéke arányos az előállításra fordított munkával arányos. (1929-es évet követő világgazdasági válság) 5. 8 . értelemben. Marx több. Ezt nevezi kizsákmányolásnak. Ilyen a gazdasági válságok ismétlődő megjelenése. 4. sőt a konfliktus a társadalmak fejlődésének egyik mozgatóereje. a tőkéseket és a bérmunkásokat. aki Marx elméletét bírálva mondta. melyet halála után könyv alakban publikáltak is. Bizonyos fejlettségi szint elérése után a szocialista társadalom rendre összeomlott és helyén egy kapitalista típusú rendszer valósult meg. és a konfliktusban társadalmi problémát lát. melynek legélesebb formája a forradalom. Emile Durkheim (1858-1917) – kurzust tartott a szocializmusról.az abszolút elnyomorodás – a munkások életszínvonala abszolút értelemben egyre mélyebbre süllyed. hanem a Jaures-féle szocializmus állt hozzá közel. lakásra fordítani.relatív elnyomorodás – a munkások életszínvonala nem szükségképpen süllyed absz. Marx megfigyelte a munkásosztály elnyomorodását. Marx szerint a munkaerő az egyetlen áru. de a tőkések és a munkások jövedelme közötti rés egyre nagyobbá válik. a társadalmi tudatukat. Ezeket Marx pozitívan értékelte. Marx szerint a szocialista társadalomban eltűnik a konfliktus. amely a társadalmak lényegét az együttműködésben látja. A szociológia két másik klasszikusa. 8. Az osztályfogalomnál is erősebben hat ma is a szociológiára Marx azon tétele. 7. hogy minden emberi társadalomban voltak. az érdekeiket. a bérmunkás ugyanis nem érzi sajátjának munkája termékeit.gazdaságilag fejlettebb országokban fog először megvalósulni a szocializmus – külső hatalmi ráhatás nélkül a meglehetősen elmaradott társadalmakban valósult meg. amelyet a reprodukcióra (létfenntartásra) kell fordítani Mivel a használati értéke nagyobb mint az értéke. a tőkés a különbözetet elsajátítja.

Weber a hatalomnak. az életmód és a megbecsültség dimenzióban. hogy a társadalom különféle munkát végző tagjainak együtt kell működniük. hogy a vallás fontosságát a szociológiában elfogadtassa. Megkülönböztette a hatalmat. érzelmileg motivált (az érzelemek alapján) 3. vagyis egy totemállat tisztetét vizsgálta. Marx társadalmi-szerkezet – felfogásást két további dimenzió bevonásával egészítette ki. de hozzá kell tegyem. értékracionális (a cselekvés meghatározója az érték.”Marxnál kisebb jelentőséget tulajdonított a forradalomnak. Max Weber (1864-1920) Marx elméleteire. Weber gondolatai azt a sémát követik. Weber a bürokratikus racionalizációban látja a modern gazdasági. amelyről úgy gondolták. mely a fizikai kényszer fenyegetésén alapul. társadalmi és politikai változások lényegét. ezért nem magyarázható az egyének tulajdonságaival. és ezáltal a politikának sokkal több figyelmet szentelt. ennél kevésbé fontos számára az. Ha a normákban való egyetértés meggyengül. Szemmel láthatóan nyugtalanította a munkások nyomora. mint Marx. A társadalmi cselekvés négyfajta típusának weberi megkülönböztetése: 1. • a szerves vagy organikus szolidaritást – a társadalmi munkamegosztáson alapul. népvezérek) • racionális (választásokon alapuló. jogszabályokat követő). ez áll a cselekvés központjában – vallás) 4. hogy a termelőeszközök magántulajdonban vagy állami tulajdonban vannak-e. A legitimitás három fajtáját különböztette meg : • a tradicionális (pl. Az ideáltípus valamely jelenség – pl. Ennek okát az anómiában látta. hanem csakis társadalmi tényekkel. Fontos tétele. királyi – hagyományok a családon belül) • karizmatikus (pl. vagyis legitim. A bürokraták közt pontos munkamegosztás érvényesül. hogy a kormányzat jogos. Az anómia fogalmát Durkheim dolgozta ki és vezette be a szociológiába. Szakismereteik. A racionalizálódás megnyilvánulása a gazdasági. A társadalmon belüli konszenzus és szolidaritás megteremtésében nagy jelentőséget tulajdonít a vallásnak. Ezt a tételét az öngyilkosságról írott könyvével illusztrálta. a hatalom. melynek alapja a társadalom tagjainak az a meggyőződése. de az öngyilkosság gyakorisága társadalmi tény. Az ideáltípus fogalmának megalkotása Webernél is a megértésnek és a törvényszerűségek megismerésének egyik eszköze. tradicionális (hagyományos normákat követő) 2. megnő a különféle társadalmi problémák gyakorisága. Az öngyilkosság ugyan egyéni cselekedet. hogy „nagyjából igaza van ugyan Marxnak ebben és ebben a kérdésben. primitív társadalmakban előforduló totemizmust. a bürokrácia. hogy …. a bűnözés.A szolidaritásnak két fajtáját különböztette meg: • a mechanikus szolidaritást – alapja. Ezek szerint a társadalmi szerkezet differenciálódik a gazdaság. társadalmi és politikai szervezetekben a bürokratizálódás. hogy a társadalom tagjai egymáshoz hasonló munkát végeznek. hogy a szervezetek az ügyeket pontosan meghatározott szabályok szerint intézik. Nála a bürokrácia azt jelenti. Vallásszociológiai könyvében az ún. gondolataira reagált. hasonlóképpen gondolkodnak. alkoholizmus és öngyilkosság. célracionális (a közgazdaságtudomány emberképe. és az uralmat. azon a tényen. Durheim nagy szerepet játszott abban. a protestáns etika. hogy a társadalmi tényeket csak más társadalmi tényekkel lehet megmagyarázni. pontosan meghatározott követelmények alapján (végzettség) alapján választják ki őket. a karizmatikus uralom – lényeges jellemzőinek 9 . mikor valaki a saját céljait követi). A bürokráciának Weber műveiben nincs kizárólag negatív felhangja. hogy a törzs őse. A társadalmi fejlődés fő mozgatóereje a növekvő munkamegosztás.

Pareto fő mondanivalója. de ezáltal nem változik meg az elitnek a társadalomban betöltött szerepe. Az új elit ugyanúgy elnyomja a társadalom nagy többségét. hanem valószínűségi jellegű összefüggések érvényesülnek. amely valójában Marxszal vitatkozik. mint ahogy azt Darwin a fajok eredetéről írt munkájában kifejtette. Weber és Simmel kortársa és kollégája a közösségről és a társadalomról írott munkájában (Tönnies 1983). Egyik leghíresebb munkája A pénz filozófiája (1973) – a pénzgazdálkodás elterjedése nagymértékben megváltoztatja az emberek közti interakciókat. hogy szegények maradjanak. A társadalomban létezik elitcsere. hogy a racionális megfontolások mellett az embereket irracionális ösztönök (reziduumok) és az irracionális cselekedeteket igazoló ideológiák (derivátumok) is mozgatják. Marx kortársa. Pareto elméletéből az következik. mint a régi. Az érzéseken alapuló személyes kapcsolatok helyére meghatározott célt szolgáló személytelen. Thorstein Veblen (1857-1929) az amerikai társadalomtudományok igen eredeti „fenegyereke” volt. Ezzel együtt meggyengülneka rokoni és baráti kapcsolatok. mivel a racionális cselekvéssel ugyanúgy kíván foglalkozni. az állami beavatkozás nélküli tőkés iparosodás híve volt. művében egy nagy társadalomfejlődési elméletet próbál megfogalmazni. gátlástalansága és fényűzése. Szerinte a racionális cselekvéssel a közgazdaságtan foglalkozik. Pareto szerint a történelem a hatalmi elitek körforgásának története. hogy a történelemben – Marx és Spencer felfogásával ellentétben – nincs semmiféle fejlődés valamilyen jobb társadalom felé. az irracionális cselekvéssel pedig a szociológia. Ezt a mai szociológia nem fogadja el. Elmélete szerint a társadalmak ugyanazon törvényszerűségek szerint fejlődnek. Ezért ellenzett mindenféle szociálpolitikát: a szegények megérdemlik. Kortásaival ellentétben Weber szerint a társadalomban és a történelemben nem determinisztikus törvények. „absztrakt” kapcsolatok lépnek. Velük szembeni 10 . Csak az utóbbi években kezdtek foglalkozni munkáival a szociológusok.összefoglalása. Ezt nevezzük szociáldarwinizmusnak. A szegény parasztcsaládból származó tudóst taszította az amerikai újgazdagok viselkedése. Ha az állam nem avatkozik be az evolúcióba. Eszerint a modern társadalomban háttérbe szorulnak a személyes kapcsolatokon alapuló közösségek. Ferdinand Tönnies (1855-1935) is hasonló problémákkal foglalkozott. Georg Simmel (1858-1918) Max Weber baráti köréhez tartozott. és a szerződéseken és személytelen kapcsolatokon alapuló társadalmi típusú szerveződések uralkodnak el. Vilfredo Pareto (1848-1923) – A szociológia általános elmélete (1916) c. A klasszikusok kortársai Herbert Spencer (1820-1903) angol szociológus. akkor a fejlődés spontán módon kiselejtezi az alkalmatlan társadalmi intézményeket és egyéneket és segíti a legalkalmasabbak túlélését.

a munkahely. az 1930-as évek eleji nagy gazdasági válság és a szélsőjobboldali rendszerek hatalomra kerülése Németországban és Olaszországban. Abból indultak ki. Pollányi Károlyt (1886-1964) gazdaságtörténésznek vagy a gazdaságantropológia meglapítójának szokták tekinteni. hogy a gazdaság a társadalomba beágyazottan működik. a társadalmi ellentétek kiélesedését. Nagy hatása volt a 70-es és 80-as évek magyar szociológiájára. az elismertség vágya. A két világháború közötti szociológusok Az I. Másodlagos csoportok – pl. a biztonság vágya. vágyuk van: 1. felnézzenek rá és elismerjék. művével a tudásszociológia egyik alapítójának számít. (Cooley 1964). akik Nyugaton váltak nagy hírű társadalomtudóssá. hogy az ember nem elsősorban minél nagyobb jövedelemre törekszik. aki Chicagóban volt egyetemi tanár. Cooley (1864-1929) az elsődleges csoportok. Ennek egyik eszköze a bőséges. Polányi Károly és Mannheim Károly hasonló társadalmi és intellektuális háttérből indult. 11 . Alaptétele. Az elsődleges csoportokban nem az önérdek. az új tapasztalatok iránti vágy 3. Mannheim Károly (1893-1947) az Ideológia és utópia (1996)c. Módszerük az életrajzok írása volt. Művei közül leghíresebb a Nagy átalakulás (1957). Ketten vizsgálták a nagy összehasonlító vizsgálatot a Lengyelországban maradt és az Amerikába vándorolt lengyel parasztok helyzetéről. osztrák és magyar szociológus kivándorolt Amerikába vagy Nyugat-Európába. a szabályozatlan kapitalizmus következményeit. „hivalkodó” fogyasztás.kritika a háttere a dologtalan osztályról szóló könyvének (Veblen 1958). a körülmények kialakítására való képesség vágya 4. más szóval a gazdaságot nem lehet a társadalomtól függetlenül vizsgálni. ill. Az emberiség haladását abban látta. Tudásszociológiai nézőpontból vizsgálta a korabeli konzervatív ideológiát. „szabadidős” osztálynak. hogyan működik a gazdaság. azaz a társadalmi környezettől függ. s foglalkozott kultúrszociológiával. a Szellemi Tudományok Szabad Iskolájából. hogy az embereknek „négy kívánságuk”. világháború. Több német.végül az egész emberiségre. melyben az önszabályozó piac. a család. elsősorban William I. Ebben azt fejti ki. Florian Znaniecki (1882-1952) lengyel szociológus nem volt kénytelen hazájából emigrálni. ahol verseny uralkodik. a nemzetre. de igen gyümölcsöző kapcsolatokat alakított ki az amerikai szociológiával. a Galilei Körből. hogy az emberek tiszteljék. hanem a szolidaritás uralkodik. az alapvető emberi értékek elsikkadását bírálja. A piac mellett két alternatív gazdálkodási mechanizmust elemzett: a reciprocitást (kölcsönös ajándékozás) és a redisztribúciót (a társadalom által termelt javak összegyűjtése és szétosztása egy központi irányzat által). a szomszédság fontosságát emelte ki az emberi személyiség fejlődésében. a játszótárscsoportok. hanem azt akarja. Thomasszal. 2. Charles H. Két magyar emigráns. Másik eszköze a sok szabadidő. értékeiről. hogy az elsődleges csoportokra jellemző emberi szimpátiaérzések kiterjednek a helyi közösségre. melynek eredményeit A lengyel paraszt Európában és Amerikában címen tették közre. becsüljék. ezért nevezi a gazdagokat „dologtalan”.

hogy bizonyos társadalmi intézményeknek. azaz professzionalizálódott. viszont több kritikus ponton módosította és kiegészítette a funkcionalizmust. így elfogadhatóbbá tette azt a szociológusok többsége számára: . hogy egy-egy fennálló intézménynek. Csehszlovákiában is újjászületett és némileg megerősödött. Teljesen eltért ettől a kelet-európai országok helyzete: a sztálinista korszakban – Lengyelország kivételével – a szociológia tiltott tudomány volt. Az 1945 utáni 20-30 évben három nagy elméleti irányzat uralkodott a szociológiában: 1. Egyetemi tanszékek és kutatóintézetek létesültek. • Az empirikus szociológia kutatás terén sokkal nagyobb eredmények születtek. normának.Az amerikai empirikus szociológia az chicagói egyetemen indult fejlődésnek. miszerint középszintű elméleteket kell alkotni. hogy minden társadalomnak négy feladatot kell ellátnia. Némileg kritikusan ugyanezt neopozitivizmusnak is nevezik. (1864-1944) és Ernest W. hogy a szociológia tudományos fejlődéséhez szükséges vizsgálatokhoz olyan változókat szerkesszenek. tevékenységüknek integrálása • személyiség – a társadalom fennmaradásához szükséges értékek és normák átadása az egyik nemzedéktől a másiknak. először leginkább Lengyelországban. burzsoá áltudománynak tekintették. azaz négy funkciója van. Gyökerei Durkheimig nyúlnak vissza. A nyugat-európai országokban újra fellendült. Statisztikai módszereket használtak A szociológia irányzatai a második világháború utáni évtizedekben A második világháború után a szociológia – nem kis részben az amerikai szociológia hatására – nagy fejlődésen ment át. szakszociológiákra vált szét. • A szociológia egyre inkább ágazatokra. a vallásnak vagy a büntetésnek vannak bizonyos társadalmi funkciói. A vizsgált jelenségek elemzéséhez természetesen empirikus adatokat kellett használniuk. szocializáció A funkcionalizmus másik kiemelkedő amerikai képviselője. Az ezen elveket követő szociológiai irányzatokat szokták – némileg pontatlanul és leegyszerűsítve – empirikus szociológiának nevezni. hanem diszfunkciói (hátrányos hatásai) is lehetnek.rámutatott. mert ő hivatkozik műveiben arra. hogy a nagyvárosban különféle tevékenységek (ipar. pl. kereskedelem). Abból indul ki. A funkcionalizmust szokás a fő harmóniaelméletnek nevezni. Az 1960-as évektől lassan. Azt hangsúlyozza. s azokat empirikusan igazolni. és ennek megfelelően minden társadalom mint rendszeren belül további alrendszer működik: • politika – a társadalom céljainak meghatározása • gazdaság – az eszközök hozzárendelése a célokhoz. hiedelemnek nemcsak funkciói. „városökológiai iskola” érdeklődésének központjában az a kérdés állt. mint az elméletalkotás terén. a különböző társadalmi osztályok. A chicagói ún. amelyeket a valóságban mérni lehet. Peter Lazarsfeld (1901-1976) – a nemzetizocializmus elől vándorol ki a tengerentúlra. Ennek az iskolának az alapítói Robert E. majd Magyarországon. Burgess (1886-1966) volt. Elsősorban a módszertan szakértőjeként ismert. 12 . vagyis a célok megvalósítása. az őslakosok és a bevándorlók hol helyezkednek el. A fő változási tendenciákat a következőképpen foglalhatjuk össze: • A szociológia szakmává vált. A funkcionalizmust Talcott Parsons (1902-1979) vezette be a szociológiába. A szociológusok nagy többsége elfogadta Merton programját. • kultúra – a társadalom tagjainak. Park. Robert Merton (1910-) nem fogalmazott meg Parsonéhoz hasonló elméletet. továbbá mely városrészben összpontosulnak a társadalmi problémák.

. Ide tartozik Antony Giddens (1938. a hatalom pedig a politikáról. Nehéz egyszerre a gazdasági jólétet növelni és mindenkinek – a szociális jogokat is magukban foglalaló – állampolgári jogait egyenlően biztosítani. Az osztály a hatalomról szól.) szerint a konfliktusnak nem a magántulajdon.). aki azt hangsúlyozza. mint elméleti szociológus. illetve a hatalomnélküliségben látja. melynek megismerése és megmagyarázása szükségesnek látszik. amely Frankfurtban jött létre az 1920as években. ugyanakkor nem tekinthetők sem marxistáknak.ugyanaz az intézmény. mutatja a pszichoanalízis hatását a gondolkodásunkra. Inkább filozófus. velük ellentétben a „szociológiai fantázia” szükségességét hangoztatta. A Frankfurti Iskola tagjai az antiszemitizmus gyökereit a személyiségben.a korán elhunyt C. akik viszonylag sok gondolatot vettek át Max Webertől. Az ilyen típusú szociológiai vizsgálat lépéseit Karl Popper tudománymódszertani felfogását követve a következő képpen lehet összefoglalni: 1. Leginkább a weberi gondolatkörhöz sorolhatjuk Raymond Aron (1905-1983) francia szociológust és politológust. Ralf Dahrendorf (1929. sem funkcionalistáknak. 3. 13 . Marxista irányzatok . A probléma megfogalmazása Felmerül valamilyen társadalmi jelenség. Habermas vitatkozott egyrészt a pozitivista szociológusokkal (Papp 1976). a népszámlálások. A szociológia vizsgálatok legtöbbször nemcsak egyszerűen leírásra törekszenek. a közvélemény vagy a társadalom valamely vezető-irányító intézménye. A SZOCIOLÓGIA MÓDSZERTANA A szociológiai vizsgálat lépései A szociológiai vizsgálat célja valamely társadalom vagy társadalmi csoport megismerése. tudományos akadémia) vagy a társadalomtudósok. különösen Luhmann-nal. az antiszemitizmusra hajlamos személyiség kialakulásának okát pedig a gyermekkorban kapott nevelésben keresték. A Frankfurti Iskola ma is élő és publikáló képviselője Jürgen Habermas (1929. mivel ő ismeretette meg Weber munkásságát a francia szociológusokkal és olvasóközönséggel. valamely összefüggések magyarázatára. hanem a hatalom és hatalomnélküliség szembenállása a legmélyebb gyökere. hogy a szociológiai elemzés a jelenségek felszínénél mélyebbre hatoljon. Közel állt a marxizmushoz a Frankfurti Iskola. hiedelem funkcionális lehet a társadalom egyik osztálya és diszfunkcionális a másik osztálya számára. Pl. hogy a piac alapvetően hatalmi struktúra. A társadalmi különbségek gyökerét a hatalomban. norma. s úgy véli a hatalom különbségei eredményezik a privilégiumok különbségeit. sokat hivatkoznak rá. Neoweberiánus irányzat – azokat a szociológusokat szokás idesorolni. ezekben nyilvánulnak meg jól láthatóan a hatalmi helyzet különbségei. alapvető jellemzőinek feltárása. ebben messze eltávolodott a marxizmus eredeti tanításaitól. nagy rétegződéselméleti munkáját (1966).megkülönböztette a manifeszt (nyílt) és a latens (rejtett) funkciókat. 2. hanem valamely probléma megértésére. kormányzat. ezáltal lehetővé tette.. Az iskolához tartozó tudósok: Max Horkheimer (1895-1973). Theodor W. Ilyen célt szolgálnak pl. Wright Mills (1916-1962) az amerikai szociológia „fenegyereke”volt. Könyvet írt a történelmi materializmus rekonstrukciójáról. Andorn (1903-1969) továbbá – a második és harmadik nemzedékből – Jürgen Habermas. 3. Bírálta Parsons fogalmi és Lazersfeld módszertani fetisizmusát. szervezete (pl. Ide sorolhatjuk Gerhard Lenski Hatalom és privilégium c.). másrészt a funkcionalistákkal. a jelenség okainak felderítésére.

Elméleti hipotézisek A vizsgélni kívánt jelenségről elméleti hipotéziseket fogalmaznak meg. levelek) elemzése. Egyéni szinten mérhetjük az alkoholizmust a kérdezett személy által bemondott szeszesital-fogyasztás mennyiségével. munkahelyi elbocsátás. mezoszint és lokális szint. de nem iszik. vagy közvetve. amikor a kutató nem vesz részt a megfigyelt jelenségben. 6. és a részt vevő (belső) megfigyelést. s az adatok alapján az ok-okozati kapcsolatokra próbálunk következtetni. de nem pontosan megfogalmazott kérdésekkel meghatározott hosszabb interjút folytat a megkérdezettekkel. Operacionalizálás Mérhető formában fogalmazzák meg az elméleti hipotéziseket. hogy a vizsgált jelenségnek milyen jellemzőit mutattuk ki. Mivela szociológia leggyakrabban használt módszere a kérdőíves adatfelvétel vagy survey-módszer. • egyéni adatok formájában (kazettán. vagy survey-módszer. vagyis 14 . Adatgyűjtési módszerek Adatokat gyűjtünk a vizsgált jelenségekről. Ehhez felhasználhatók a szociológiai irodalomban található elméletek. Ilyen típusú téves következtetés sokat idézett példája a településen fészkelő gólyák és a születések gyakorisága közötti kapcsolat. A szociológia a következő módszereket szokta alkalmazni: • publikált statisztikai adatok másodelemzése. Makrotársadalmi szinten az alkoholizmus gyakoriságát mérhetjük a májzsugorodás okozta halálesetek számán alapuló Jellinek-képlettel vagy az egy főre jutó alkoholfogyasztáson alapuló Ledermannképlettel. hogy a vizsgálni kívánt sokaság minden tagjának egyenlő esélye kell hogy legyen arra. és nem elegyedik szóba a társasággal. személyt. ennek alapján következtetéseket fogalmazunk meg arról. 5. hogy az adott társadalomban az alkoholizmus súlyos probléma. amikor a kutató maga is részt vesz a jelenségben. • megfigyelés – ennek két fajtáját különböztetjük meg: a külső megfigyelést. kötetlen beszélgetés – a kutató előre kiválasztott szempontok szerint irányított. pl. Abból. hogy két adatsor között körreláció áll fenn. • kísérlet – a kutató maga szabályozza a megfigyelt jelenség bizonyos feltételeit. vagy hogy valamely jelenség gyakoribb egy másik jelenség jelenléte esetén. együtt iszik. naplók. az alkoholizmus ott gyakoribb. hogy a mintába kerüljön. még nem következtethetünk minden további nélkül. • mélyinterjú.kutatók egy csoportja felismeri. A két szint között létezik az ún. A pontos és részletes publikálás elengedhetetlen része a kutatásnak. Pl. Elemzés Elemezzük a gyűjtött adatokat. az ivással összefüggő különféle problémák (pl. • kérdőíves adatfelvétel. annak okairól). és abból próbálnak következtetéseket levonni a vizsgált jelenség társadalmi méretű előfordulásáról. családi vita) előfordulására vonatkozó kérdésekre adott válaszokkal. ezért ismerni kellene az elrejtését és az okait. életrajzi módszer. intézményt vizsgálnak igen alaposan. 2. Az eredmények közzététele Tanulmányokban vagy könyvekben közzétesszük a kutatás eredményeit. • esettanulmány (ilyenkor egyetlen esetet. egy kocsmában tartózkodik. 4. csoportban. hogy közülük az egyik az egyik a másiknak oka. CD-n) tárolt adatok másodelemzése. • dokumentumok (sajtóközlemények. és újabb elméleteket is ki lehet dolgozni. 3. ahola kultúra értékei és normái elnézőek a nagymennyiségű szeszesital-fogyasztással szemben. Az elemzésnél igen óvatosan kell eljárni. a továbbiakban ennek egyes lépéseit soroljuk fel: Mintavétel – megfelelő mintavétel azt jelenti. beszélget a kocsma vendégeivel. pl.

Erre ún. A személyes megkérdezés sokkal időigényesebb. hogy az esetleges hiányokat pótolni lehessen. házasság révén b/ barátság. nem adhatnak alkalmat félreértésre. Megkérdezés vagy interjú – történhet személyes felkeresés útján. vagy postán küldött vagy másképpen átadott kérdőív ún. Nyitott kérdés – a megkérdezett személy fogalmazhatja meg a válaszát. Kérdezhetjük így a társadalmi-foglalkozási helyzetet. A kitöltött kérdőívet a megkérdezés után célszerű ellenőrizni. Adatfeldolgozás – kis adatfelvételeket egyszerűen kódlapok alapján is fel lehet dolgozni. hogy a különféle válaszlehetőségeket milyen főbb típusokba soroljuk. • ordinális szint – ebben az esetben a válaszkategóriák sorba rendezhetők.a kérdőíven szerepelnek a válaszlehetőségek. d/ munkatárs. hogy csak egy vagy több választ is alá lehet-e húzni. férfi vagy nő. ilyenkor a megkérdezett személy egyszerűen aláhúzza a férfi vagy a nő válaszlehetőséget. az nyilván az előítéletesség attitűdjét a legkisebb mértékben sem mutatja. de a köztük levő távolságokat nem lehet összehasonlítani. Zárt kérdés . az a legnagyobb fokú előítéletességet mutatja. pl. c/ szomszédság. amelyek valamely attitűd erősségének növekvő intenzitási fokát jelzik. így a velük való egyetértés vagy egyet nem értés kifejezi az attitűd intenzitását a megkérdezettnél. és ezeket a típusokat 0-tól 9-ig terjedő kódszámmal látjuk el. a „ teljesen egyetértek” választól az „egyáltalán nem értek egyet” válaszig. e/ honfitárs. gyermekkora története és az abban előforduló problematika. aki viszont turistaként sem engedné be őket az országba. A mélyinterjús módszerben ennél is tágabb kérdéseket tesznek fel.véletlenszerűen kell kiválasztani a mintába kerülő személyeket. Vélemények és attitűdök mérése skálákkal – speciális kérdésekkel lehet attitűdöket mérni. Kódolás – a begyűjtött információkat a feldolgozás céljára számmal ellátott kategóriákba csoportosíthatjuk. Zárt kérdéseknél tisztázni kell. pl. A faji előítélet attitűdjének erősségét például lehet mérni azzal a kérdéssel. f/ turista egy ország területén ?” Aki a más fajhoz tartozó egyént a családjában is szívesen látná. pl. a nemére vonatkozó kérdés. A Lickert-skála esetében az egy-egy kijelentéssel való egyetértést vagy egyet nem értést 5 vagy 7 fokozatú skálán fejezik ki. Az ily módon választott mintát nevezzük reprezentatív mintának. A Bogardus-skála esetében a kérdőív olyan állításokat tartalmaz. és ezért költségesebb. skálatechnikát használunk. arabok) valamely képviselőjével az alábbi kapcsolatok közül melyiket venné szívesen vagy nem szívesen: a/ közeli rokonság. ha a megkérdezett egészségi 15 . hogy „a kérdezett faj (pl. Mérési szintek: • nominális szint – ebben az esetben a változó különböző értékei azt fejezik ki. Kérdőívkészítés – a szereplő kérdéseknek két típusát különböztetjük meg: zárt vagy strukturált és nyitott vagy nem strukturált kérdések. de sokkal kisebb a pontatlan kitöltés veszélye. „önkitöltése” útján. A kérdőíven szereplő kérdéseknek világosaknak kell lenniük. Pl. Más szóval meghatározzuk. hogy két vagy több különböző tipusról van szó.

• • állapotára vonatkozó kérdésre a köv. Ezt a jelenséget nevezzük egyenlőtlenségnek. aránymérő szint – ebben az esetben nemcsak az intervallum mérési szint jellemzőit ismerjük. A harmadik középérték. Az egyenlőtlenségnek számos dimenzióját lehet megkülönböztetni. amit szeretnének. ezért elégedetlenek. 4. ezeknél kiszámíthatjuk a statisztikáknál szokásos legegyszerűbb mutatókat: a középértéket és a szóródás különféle mutatóit. a lakásviszonyok. nagyon rossz. mint a 10 és a 20 Celsius között. akik el tudják érni. mint a „meglehetősen jó”. akinek semmi jövedelme sincsen).nagyon jó. Egyenlőség – egyenlőtlenség A társadalmi egyenlőtlenségen azt értjük. amelybe a vizsgált populációból a legtöbben tartoznak. meglehetősen jó. A középértékek közül legtöbbször a számtani átlagot használjuk. Pl. mi az oka és hogyan lehet enyhíteni. A felsoroltak mind társadalmi pozíciók közötti egyenlőtlenségek. hogyan alakul – nő vagy csökken – a szegénység. de azt nem állíthatjuk. meglehetősen rossz. és ezért elégedettek. . amelyet ki szoktunk számolni a módusz: ez az a kategória. Egyszerű statisztikai útmutatók Ha intervallum. hogy mekkorák az egyenlőtlenségek. A szociológiának kezdetei óta egyik központi kutatási témája az. intervallumszint – nemcsak a különböző válaszkategóriák egymás utáni sorrendjét vehetjük ismertnek. a munkakörülmények. EGYENLŐTLENSÉG. de azt nem tételezhetjük fel. valamint különféle ismérvek alapján definiált társadalmi kategóriák helyzete a társadalomban nagy különbséget mutat. de nem tételezhetjük fel egy zérus pont létét mérésre használt skálán. ezért semmit sem tudunk arról mondani. hogy a „nagyon jó” válasz az egészségi állapot jobb szubjektív értékelését fejezi ki. a személyes jövedelem (van olyan személy. Ilyenek a jövedelem. hogy az egyik kategória hányszor magasabb a jobb másiknál. akiknek nem sikerül életcéljaikat megvalósítani. stb. mint a „meglehetősen jó” és a „közepes” közt. hogy az egyének és családok. hanem a közöttük lévő távolságot is. hatalmasok és a hatalomnak kiszolgáltatottak. az egészségi állapot. 5 válasz adható: . mint amikor 10 fokot mérünk. a vagyon. hanem a zérus szintnek is van értelme. Néha célszerű a mediánt is kiszámítani. a lakóhely környezete. az intelligencia teszteket értékelhetjük így. Ezért azt állíthatjuk a 0 Celsius fok és a 10 Celsius között ugyanannyi a különbség.és aránymérő szinten mért változóink vannak. 16 . és olyanok. A szociológiai tesztekben pl. főleg ha a változó elosztása erősen eltér a normális elosztástól. SZEGÉNYSÉG Alapfogalmak Minden mai társadalomban vannak szegények és gazdagok. a műveltség. hogy amikor 20 fok meleg van. hogy a „nagyon jó” és a „meglehetősen jó” között ugyanakkora a távolság. kétszer annyira meleg van.akkor azt egyértelműen tudjuk. közepes. olyanok. Az intervallum mérési szint példájaként a Celsius hőmérsékleti skálát szokás idézni. a szabadidő mennyisége és eltöltésének módja. Ennek zéruspontját Celsius egyszerűen saját belátása alapján választotta ki.

Ez azt jelenti. Szegénység A szegénység fogalmát inkább a hagyományos fajtájú hátrányos helyzet megjelölésére. Amikor a szegénység megjelölésére használjuk. 17 . akiknél egynél több hátrány (pl. a társadalom minden tagja elfogadhatónak tartana. A relatív szegénység viszont azt jelenti. A depriváció szó szerint „valamitől való megfosztottságot” jelent. akkor kapják meg az egy főre jutó havi jövedelmet. a nem megfelelő táplálkozás. hogy az egyén vagy a család erősen elmarad az adott társadalom átlagos viszonyaitól. amikor még senki sem tudja. hogy a társadalom tagjai akkora jövedelemben. az egy főre jutó jövedelem kevesebb. azonosak a lakásviszonyai stb. A méltányossággal rokon fogalom az igazságosság (justice). Az aktuális pozíciók egyenlősége azt jelenti. Abszolút szegénységről beszélünk. és nemcsak jövedelmi. mint az átlag 60. A hátrányos helyzet fogalmat a depriváció magyar fordításaként értelmezhetjük. megbecsülésben stb. ha az egyén vagy a család létminimum alatt él. hogy a deprivált személy vagy család nélkülöz valamit. alacsony jövedelem és rossz egészségi állapot) jelentkezik. A hátrányok egyszerűen csak alacsony jövedelmet és ebből adódó hátrányokat jelentenek. a vagyona. amelyeket egy hipotetikus kiinduló helyzetben. A többszörösen hátrányos helyzet olyan személyekre vagy családokra utal. igazságosság Az egyenlőség mint elérendő cél alternatívájának tekintik egyes szerzők a méltányosságot (equity). hogy a társadalom minden tagjának az adott időszakban azonos a jövedelme. hogy a társadalom minden tagjának (legalábbis életpályája elején) egyenlő esélye van arra. Ha a család (háztartás) összes jövedelmét elosztják a háztartástagok számával. rossz lakásviszonyok stb. mint pl. többnyire azt értjük alatta. megjelölésére szokták használni. részesülnek a társadalom részéről. Méltányosság.A társadalmi egyenlőség fogalmát is alapvetően két értelemben szokás használni. és inkább az alacsony jövedelem és ebből adódó egyéb hátrányok. szempontjából kedvező pozíciókat elérje. hanem egyéb hátrányokra (pl. amely arányos a társadalom érdekében végzett szolgálatukkal. A létminimumot legtöbbször egy bizonyos egy főre jutó havi jövedelemben határozzuk meg. Módszerek Háztartásijövedelem-felvétel A jövedelemegyenlőtlenségekre és a szegénységre vonatkozó magyarországi adatforrások a Központi Statisztikai Hivatal által 1963-tól 1987-ig ötévenként végzett családi vagy háztartásijövedelem-felvételek. Ezért inkább relatív. hogy a jövedelem stb. hogy a jobb módúak vagy a szegények közé fog tartozni. pl. 50 vagy 40 százaléka. Az esélyek egyenlősége pedig azt jelenti. majd 12-vel. tehát relatív lemaradást jelent. ami az adott társadalomban a nagy többségnek rendelkezésére áll. Igazságosnak nevezik azokat az egyenlőtlenségeket. mint abszolút hátrányt jelent. ahol ez megvalósul. Azt az elképzelt társadalmat. elmagányosodás) is vonatkozik. szokták meritokráciának nevezni.

Létminimum Ha az egész népességre kiterjedő jövedelemvizsgálat alapján a szegénységet akarjuk elemezni. Amerikában liberálisoknak. miszerint kívánatos.Minden társadalmi beavatkozás a fennálló jövedelem eloszlásba a szegényebbek érdekében sérti a gazdagok szabadságjogait. . a társadalom.A társadalomban szűk elitek állnak szemben a tömegekkel. Azokat. A XIX. amely alatt szegénynek tekintjük a háztartásokat és személyeket. . 2. Mérsékelt egyenlőtlenség elfogadható. akik erre az álláspontra helyezkednek. ezért magas jövedelmeket érdemelnek. a kultúra fejlődését. továbbá a szokások. hogy a társadalom tagjai mennyire hasznos funkciót töltenek be a társadalom számára – a funkcionalista szociológiai iskola álláspontja. Elméletek Az elfogadható egyenlőség mértéke Inkább társadalomfilozófiai kérdés. Az egyenlőtlenségek szükségszerűek. vagyis százalékos részesedések az összes jövedelemből. decilis.Háztartáspanel-felvétel 1992 óta a TÁRKI és a BKE Szociológia Tanszéke háztartásipanel-felvételt végez. Az adatfelvétel során megkérdezett személyeket vagy háztartásokat egy főre jutó háztartási jövedelmük alapján sorba rendezzük. szegénységi küszöböt.A fennálló jövedelemelosztás pontosan azt tükrözi. Három álláspontot különböztetünk meg: 1. Mill álláspontja). A létminimum nem lehet egyszerűen biológiai fogalom. századai szociáldarwinizmusra nyúlik vissza. E módszerek közül a legegyszerűbb az úgynevezett jövedelmi decilisek elosztása. Európában szociáldemokratáknak nevezik. Az a lényege. szükségesek az egyenlőtlenségek. Eszerint a méltányos 18 . ők viszik előre a gazdaság.S. hogy az összes összeírt jövedelemből mennyit kapott az első (legalsó). A szegénységi küszöb meghatározásának egyik lehetséges módja a létminimum kiszámítása. intelligensebbek. hogy ugyanazokat a háztartásokat és személyeket – szám szerint kb. hogy a háztartások és személyek helyzetében évről évre bekövetkező változásokat elemezzük. és róluk kérdőíveket töltenek ki. A paneljelleg lehetővé teszi. melegebb éghajlaton kevesebb kalória fogyasztása szükséges. így végső soron szolgasághoz. mert mindig befolyásolják az adott társadalom objektív életkörülményei (pl. valamint 1800 gyereket – évről évre felkeresik. de az esélyek legyenek egyenlőek (J. ezek az átlagnál tehetségesebbek. 4200 16 évesnél idősebb személyt. 2000 háztartást. majd kiszámítjuk. meg kell vonnunk azt a határt. kevesebb ruházat kell). kultúra is. második stb. diktatúrához vezet – libertariánus álláspont. az ún. hogy a legrátermettebbek emberek minél sikeresebbek legyenek és mintegy természetesen kiválasztódjanak. a bennük élő kb. sőt kívánatosak. hogy mennyire indokoltak. Jövedelmi decilisek A jövedelmek egyenlőtlenségét többféleképpen lehet mérni. Ennek az álláspontnak háromféle indoklása van a szakirodalomban: .

ha azok a társadalomnak nyújtott szolgálatok különbségét tükrözik. . Az 1960-as években és a 70-es évek elején sok képviselője volt annak az irányzatnak. Ezt nevezzük egalitárius álláspontnak. hogy miként alakult az egyenlőtlenség az emberiség történelme folyamán.jövedelemkülönbségek elfogadhatóak. ezért az elsőrendű feladat ennek megváltoztatása. Van olyan álláspont. melynek okát sokan a biológiai adottságokban látják. A fentiekkel ellentétben a teljes egyenlőség kívánatos. Az általuk felvázolt jövőkép a kommunista társadalomról valóban ilyen teljes egyenlőséget tartalmazott. rokkant emberek – egyebek között rokkantak. működése. és azt hangsúlyozta. és képtelenek ebből a helyzetből kiemelkedni.A társadalom minden tagjának egyenlő joga van az alapvető szabadságjogok legteljesebb körére addig a határig. E nézet fő képviselője Karl Marx és Friedrich Engels. de kórházban tartást nem igénylő elmebetegek. és azt feltételezik. hogy krónikusan beteg. Az 1970-es években a gazdaságilag fejlettebb országokban a jövedelemegyenlőségek újra nőni kezdtek. Egyenlőtlenség a történelemben Másik fontos kérdés. amely a gazdasági fejlődést nem hátráltatja. Radikálisan társadalomkritikus szociológusok szerint a szegénység oka – legalábbis az iparosodott társadalmakban – a gazdasági-társadalmi rendszer jellege. Egy másik álláspont a szegények rossz testi és különösen lelki egészségi állapotára hívta fel a figyelmet. amely a műveltség és az iskolai végzettség terén fennálló hátrányokban látta a szegénység fő okát. alkoholisták. és nem jár az egyéni szabadság elfogadhatatlan korlátozásával. 19 . amely szerint elsősorban a csonka – egyszülős – családok válnak szegénnyé. amíg elősegíti a gazdaság fejlődését azáltal. hogy ezek többé-kevésbé öröklődnek. 3. hogy senki se kényszerüljön a létminimumnál kisebb jövedelemből megélni. Az ipari társadalom kezdeti szakasza után azonban megfordult ez a tendencia. továbbá a társadalom minden tagjának egyenlő esélye legyen a kedvező pozíciókba való bejutásra. Gerhard Lenski (1966) szerint a vadászó-gyűjtögető társadalmaktól az ipari társadalmakig az egyenlőtlenség állandóan és fokozatosan nőtt. hogy a társadalom tagjait nagyobb teljesítményre ösztönzi. és senki se szenvedjen egyéb tényezők miatt súlyos hátrányokat. Az egyenlőtlenség és a szegénység okai Egyik álláspont szerint a társadalmi egyenlőtlenségek az emberek közötti alapvető különbségekből származnak. hogy azok hosszabb távon a legszegényebbek helyzetét is javítsák. A mai magyar társadalomban két alapelvet lehet elfogadni az egyenlőtlenséget és a szegénység kívánatos alakulását illetően: kívánatos a társadalmi egyenlőtlenségek minden olyan csökkenése. leépült.A társadalmi egyenlőtlenségeket úgy kell elrendezni. s ezután a jövedelem egyenlőtlensége lassan mérséklődni kezdett. amely összeegyeztethető a társadalom többi tagjának hasonló teljes körű szabadságával. Az egyenlőtlenség azonban csak addig a határig fogadható el. John Rawls (1972) fogalmazta meg az igazságos társadalom két fő elvét: . Továbbá a magyar társadalom jelenlegi fejlettségi viszonyai között középtávon arra kell törekedni.

A nagy fellendülés azonban csak a II. A II. vagy legalábbis megpróbált róluk gondoskodni. a koldulásnak.H. Marshall fogalmazta meg. társadalom gondoskodott szegény tagjairól. világháború után következett be. munkanélküliségi támogatást nyújt. Tehát az angol társadalom vitathatatlanul gondoskodott legnyomorultabb tagjainak létfenntartásáról. Ezt a törvényt viszont 1832-ben eltörölték. Nemzetközi tendenciák A XIX. Angliai vizsgálatok szerint azt találták.Empirikus vizsgálatok alapján megfogalmazták azt a hipotézist is. falut -. hogy a szegénység még a legfejlettebb országokban is súlyos probléma. hogy a századfordulón a munkáscsaládok először a házasságkötés után. A szegényekről való gondoskodás a XIX. hogy az állam növekvő részt vállal az állampolgárok jólétében. jóléti államok. Titmuss (1958) megkülönböztette a következő jóléti modelleket: 1. a teljesítménymodell (Németország). világháború után a szegénység iránti érdeklődés lecsökken. Némely országokban az ingyenes oktatás is a jóléti állam része. Ezek a jóléti programok eltérő időpontban és eltérő mértékben majdnem minden fejlett országban kiépültek a II. hogy az ott élő szegényekről gondoskodjék. A jóléti állam azt jelenti. ugyanis egyesek szerint a szegénységtörvény akadályozta a szabad munkaerőpiac érvényesülését. ebben a támogatásokat – elsősorban a nyugdíjat – a korábbi járulékbefizetéshez és azok arányában adják. évi angol szegénytörvény. reziduális modell (Egyesült Államok). Churchill kidolgozta a háború után megvalósított Beveridge-tervet. majd mikor a gyermekek már felnőnek és keresőkké válnak. a gyermekek megszületése után válnak szegénnyé. melyektől azt remélték. 3. hogy a szegénység elsősorban életciklus-jelenség. Egyik úttörő lépés a Bismarck által bevezetett kötelező munkástársadalombiztosítás volt. 20 . A jóléti állam kiépülése Elméleti alapját T. hanem a közvélemény számára is nyilvánvaló volt a szegénység megléte. mely arra kötelezett minden helyi közigazgatást – várost. családi támogatásokat ad. hogy a mégis előforduló szegénységet kezelni tudják. Kiépülnek az ún. Ezzel elejét akarták venni a szegények vándorlásának. A szegénység. továbbá ingyenes egészségügyi ellátást biztosít. Társadalompolitika Minden emberi közösség. betegségi. a közrend megzavarásának. akik képtelenek a piacon a megfelelő jövedelemhez jutni. nyugdíjat biztosít. az intézményes modell (Svédország) minden állampolgár életkörülményeit és életesélyeit kívánja az egyenlőség felé közelíteni univerzális (mindenkinek alanyi jogon adott) támogatásokkal. az életszínvonal-emelkedés következtében a fejlett nyugat-európai és észak-amerikai országokban fokozatosan eltűnik. ebben csak azoknak nyújtanak támogatást. Az 1930-as évek nagy világgazdasági válsága ismét rádöbbentette a társadalomtudományokat arra. Nevezetes az 1572. hogy a fejlett országokban sem sikerült a szegénységet megszüntetni. világháború után. században nemcsak a szociológusok. kiemelkednek a szegénységből. 2. században kezd elterjedni Európában. A 60-as évektől kezdték felismerni. baleseti.

egészségügyi ellátás. alacsony lakbér az állami bérlakásokban). A következő programokat szokás a magyarországi jóléti rendszerhez. Ezáltal kevesebb állampolgár járulékaiból kell növekvő számú állampolgár juttatásait kifizetni. 2. Az 1970-es évek második felétől a jóléti állam további kiépítése gátolva volt. 9. a szociális kiadásokhoz sorolni: 1. másrészt gyengítik az egyének kezdeményezőkészségét és egyéni felelősségvállalását. Ellenzői szerint nagy megterhelést jelentenek a gazdaság számára. nyugdíjazás) előfordulása esetén. nyugdíjjogosult népesség aránya megnőtt. másrészt a szegénység mérséklése csökkenti a társadalmi konfliktusok élességét. Azonban hiba lenne ezt jól működő jóléti államnak nevezni. családi támogatások (családi pótlék. a munkaképes korú kereső és ezáltal jövedelemadót és társadalombiztosítást fizető népesség növekedése lelassult. gyes stb. 7. táppénz. fogyasztói ártámogatások. viszonylag csekély összeget oszt el újra. évi olajválság volt. vagy hátráltatja a gazdasági fejlődést. a rászorultsági elven alapul. nyugdíj. meglehetősen nagy összegeket oszt el újra.G. az állami bérlakások alacsony bére). A magyar jóléti rendszer Magyarországon a szocialista korszakban igen kiterjedt jóléti rendszer alakult ki. a támogatás nagy részét nem a szegények. 21 . Három oka volt: • A kapitalista országoknak a második világháború utáni fellendülési korszaka véget ért. közepesen nagy összeget oszt el újra. • A gazdasági növekedés lelassulásával megnőtt a munkanélküliség. 8. A fordulópont az 1973. A munkanélküliek támogatása jelentős többletmegterhelést jelent a jóléti rendszerek számára. ezen belül a gyógyszertár támogatás. hanem a jómódúak kapták (pl. liberális modell. s a közeljövőben is csökkenni fog. az idős korú. elsősorban segélyezésre támaszkodik. 4.) 3. lakás (építési támogatás. mert sokan nem kaptak támogatást. szociáldemokrata modell célja. néhol megállt. így szegények maradtak. ezáltal segíti a gazdasági fejlődéshez szükséges társadalmi együttműködést. és fejlesztésre szánt összegeket kötnek le. hogy a kiterjedt szociális célú jövedelem-újraelosztás segíti. Esping-Andersen (1990) újabban szintén három típust különböztetett meg. 3. állampolgári jogon nyújtja a támogatást. 2. • A fejlett országok népessége öregedni kezdett. Viták a jóléti államról Létrejötte óta folyik a vita arról. oktatás. munkanélküli segély 5. konzervatív modell. elsősorban a társadalombiztosításra támaszkodik. hogy az életkörülményeket az egyenlőség felé közelítse. ezek többé-kevésbé hasonlítanak Titmuss típusaihoz: 1. Hívei viszont azt állítják. szociális segély 6. az egészségügyben) pazarláshoz vezetett. lelassult a növekedési ütem. hogy a nagy tömegű szegénység sok közvetett költséget jelent a társadalomnak. a foglalkozottak jövedelmi helyzetét védi különböző azt veszélyeztető körülmények (betegség. A támogatások elosztási rendszere egyes területeken (pl.

elit Társadalmi osztálynak nevezzük a termelőeszközökhöz való viszony alapján definiált társadalmi kategóriákat. tehát a társadalmat a mindenkinek hasznos együttműködés és ugyanakkor az egyenlőtlenség jellemzi. a csak a saját maguk foglalkoztatásához elegendő termelőeszközzel rendelkező kispolgárokat (kisiparosokat. Ilyen különböző pozíciók pl. de a társadalmi szerkezet kutatása szempontjából mégis igen fontos megállapítás. a termelőeszközöket nem birtokló munkásokat 2. 22 . A bérmunkás pl. A rétegződés vizsgálatában megkülönböztetett kategóriák lehetnek az osztályok. ill. nagybirtokosokat. iskolai végzettség. intézmények (egyházak. a rétegek vagy más kisebb társadalmi csoportok. önálló parasztokat) 3. tehát a szerkezet konkrétabban a különböző pozíciókat betöltő egyének és csoportok közötti viszonyokat jelenti. de nem utolsó sorban a családok változatlanul igen nagy szerepet játszanak a szegénység különféle formáinak enyhítésében. TÁRSADALMI SZERKEZET ÉS RÉTEGZŐDÉS Közhelynek számít. követni tartozik a vezetők utasításait. hogy ha az állami szociálpolitika mellett nem állami szervezetek. és ezekben többé-kevésbé tartósan meg is maradnak. A társadalmi pozíciókat egyes emberek. és azokat a tőkéseket. réteg. Társadalmi rétegződés A társadalmi rétegződés a különböző ismérvek – mint a foglalkozás. hogy az ember társadalmi lény. Három osztályt lehet megkülönböztetni: 1. beosztás. csoportok foglalják el. hogy azokkal bérmunkásokat foglalkoztatnak. kiskereskedőket. sőt pozíciójukat a gyermekeikre is átörökítik. 5. ennek alapján az egyes személyek különböző társadalmi pozíciókat foglalnak el. státuszcsoport. A társadalmat alkotó egyének között többé-kevésbé állandó viszony alakul ki. hierarchikus sorrendje az életkörülmények és az életmód különböző dimenzióiban. és ezek a szerepek meghatározott viszonyokat írnak elő az őket betöltők számára. lakóhely – alapján megállapított társadalmi kategóriák helyzetének eltérése. akik annyi termelőeszközt birtokolnak. így szükséges lenne a családokat ebben segíteni. a vállalatvezetők és a szakképzetlen munkások pozíciói. rétegek vagy más csoportok. Társadalmi osztály. Más szóval a társadalmaknak szerkezetük van. Az amerikai szociológiában ezt némelykor úgy fogalmazzák meg.Kívánatos lenne. Végül. státusz és szerep A társadalmi szerkezeten a társadalmon belüli különböző pozíciók közötti viszonyokat értjük. Ezek a pozíciók – és az őket betöltő személyek – egyáltalán nem egyenlőek. munkahely. A társadalmi szerkezet ezen tömbjei lehetnek osztályok. egyesületek) is minél nagyobb részt vállalnának a szegénység enyhítésében. hogy a társadalmi szerkezeten belül státuszok vannak. Alapfogalmak Társadalmi szerkezet. a státuszok betöltői meghatározott szerepek szerint viselkednek.

évi rétegződésfelvétele volt (Ferge 1969). iskolai végzettség. hogy pontosan megnevezett foglalkozások „presztízsét” nevezzék meg.Társadalmi rétegnek nevezzük a foglalkozás. A státuszcsoport fogalmát egyes szerzők az előbb megadott rétegfogalommal azonosan használják. önbesorolásos módszer esetében a megkérdezetteket kérdezik meg. a befolyás vagy hatalom. társadalmi-gazdasági státusz Az ún. Az első ilyen rétegződés típusú survey-felvétel a KSH 1963. A presztízsmódszernek jellemzője és sokak szemében előnye. presztízsvizsgálat. és a sorszámok átlagát veszik a presztízs mérőszámának. a jövedelem nagysága stb. Három. A szociológiában legtöbbször hatalmi elitről beszélünk. központi jelentősége ellenére – vagy talán éppen annak következtében – nincs általánosan elfogadott egységes módszertana. így a társadalmi kategóriák közti különbségeket sok dimenzióban lehet vizsgálni. átlagos értékét vagy a hátrányos. a lakásviszonyok stb. gondolkodásáról. és az értékek átlagát tekintik a presztízs mérőszámának. akik az általa használt hét dimenzióban együttvéve hasonló helyzetben vannak. Módszerek A társadalmi szerkezet és rétegződés szociológiájának. a jövedelem. Survey-módszer A társadalmi szerkezet. A jelen könyv fogalmai szerint ezek társadalmi rétegek. Munkajellegcsoportnak nevezte Ferge Zsuzsa (1969) a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt hely. hogy milyen osztályba vagy rétegbe sorolják magukat. amelyek sokféle adatot gyűjtenek össze a megkérdezett személyek vagy családok társadalmi helyzetéről. hogy kisebb foglalkozási csoportok számára külön-külön presztízspontszámot lehet meghatározni. Mi itt a fogalomnak Kolosi Tamás (1984) által bevezetett definícióját használjuk: a státuszcsoport az olyan egyének vagy családok csoportja. így sok réteget és alréteget lehet megkülönböztetni. – szerint.vagy ötfokozatú skálán értékelik a különböző foglalkozásokat. életmódjáról. Elitnek szokás nevezni a társadalmi hierarchia csúcsán elhelyezkedő kis létszámú – az uralkodó osztálynál szűkebb – csoportot. 23 . életkörülményeiről. A presztízsvizsgálat módszerben a megkérdezetteket arra kérik fel. alapján definiált társadalmi kategóriákat. Ezeknek az adatfelvételeknek alapján társadalmi kategóriaként lehet kimutatni a jövedelmek. vagy sorba rendeztetik a foglalkozásokat valamilyen kritérium – „presztízs”. átlagos és kedvező helyzetben lévők arányát. tehát a politikai és gazdasági hatalmat kezében tartó szűk csoportról. konkrétabban a foglalkozás jellege alapján megkülönböztetett kategóriákat. Önbesorolásos módszer. a társadalmi hasznosság stb. lakóhely. a megbecsülés.és rétegződésvizsgálat kitüntetett adatforrásai mégis a survey típusú adatfelvételek.

Elméletek Harmónia-, konfliktus-, csere- és kényszerelméletek A társadalmi szerkezettel kapcsolatos legalapvetőbb elméleti, mondhatnánk filozófiai kérdés, hogy az emberi társadalmakat mi jellemzi inkább: a harmónia és az együttműködés vagy a konfliktus, más szóval a csere vagy a kényszer? Ettől már csak egy lépés kell annak a kérdésnek feltételéhez, hogy jó-e vagy rossz egy-egy társadalom. A harmóniaelméletek szerint az emberi társadalmakat alapvetően a tagok együttműködése jellemzi, a konfliktus csak kivételes és diszfunkcionális jelenség. A konfliktuselméletek szerint minden emberi társadalmat alapvetően jellemez a konfliktus, és ez nem szükségképpen káros jelenség, mert a konfliktusok viszik előre a társadalmi fejlődést. Ha nem lenne konfliktus, a társadalom változatlan állapotban maradna. A csereelméletek szerint a társadalom tagjai egymással javakat cserélnek, éspedig nemcsak anyagi, pénzben mérhető értékű javakat, hanem eszmei, szellemi javakat is, mint a megbecsülést, engedelmességet, szeretetet, segítséget. A kényszerelméletek szerint nem mindenki számára hasznot hozó csere, sokkal inkább a hatalommal rendelkezők által az elnyomottakkal szemben alkalmazkodott kényszer jellemzi a társadalmakat, a javak átadása nem egyenrangú csere útján, hanem kényszer fenyegetése alatt történik. Konzervatív és radikális elméletek G. Lenski (1966) a harmóniaelmélet híveit nevezi konzervatívoknak, a konfliktuselmélet híveit radikálisoknak, mert az előbbiek felfogásából a status quo fenntartásának kívánatossága, az utóbbiakéból pedig a társadalom minél előbbi – akár forradalom útján történő – megváltoztatásának törekvése következik. A társadalomtudományoknak a filozófiától való különválása idején Adam Smith a harmóniaelmélet felé hajlott, mert azt feltételezte, hogy a piac mint „láthatatlan kéz” összhangba hozza a gazdasági élet minden szereplőjének érdekeit. A konfliktuselmélet legegyszerűbb megfogalmazói Marx és Engels voltak. Szerintük a társadalmak története az osztályharcok története, minden társadalomban az uralkodó, kizsákmányoló osztály és az elnyomott osztály harcol egymás ellen. Az uralkodó osztály a kizsákmányoltak jövedelmének a létminimum alá szorítása útján törekedett saját jövedelmét növelni, a kizsákmányolt osztály viszont azért harcolt, hogy a munka termékeiből minél több jusson neki. Ahhoz azonban, hogy a társadalom hatékonyan működhessen, és a konfliktus következtében ne omoljék össze, a hatalmat birtokló osztály kénytelen arra törekedni, hogy hatalmát legitimizálja. Ezért többek között a többlettermék egy részét is át kell hogy engedje a hatalom nélkülieknek, továbbá a nyílt erőszak helyére intézményesített (alkotmányos) hatalomgyakorlási formákat hoz létre, valamint propagandával és ideológiával próbálja hatalmát elfogadtatni. A társadalmi szerkezet kategóriáinak elméleti alapjai Marx és Engels szerint a társadalmi szerkezetben elfoglalt hely fő meghatározója a termelőeszközökhöz való viszony: a termelőeszközök tulajdonosai (rabszolgatartók, nagybirtokosok, tőkések) állnak szemben azokkal, akiknek nincs a tulajdonukban termelőeszköz (rabszolgák, jobbágyok, bérmunkások).

24

Max Weber különböző műveiben megfogalmazott megállapításai közt néha ellentmondásokat is találunk. Weber három lényeges dimenziót nevez meg: - gazdasági dimenzió – a termelőeszközökhöz való viszony mellett a munkaerő-piaci helyzetet (ahol a szakképzettek kedvezőbb helyzetben vannak a szakképzetleneknél) látja differenciáló tényezőnek. Ezt a dimenziót nevezte Weber osztálynak vagy gazdasági osztálynak. - hatalom – Marx szerint a hatalom a tőketulajdon függvénye. Weber szerint a politikai hatalom nem szükségképpen függ össze a tőketulajdonnal. - rend – lényege a megbecsülés, melynek az előkelő életvitel, életmód az alapja. A háromdimenziós szerkezetmodell szerint tehát a társadalom tagjainak a szerkezetben elfoglalt helyzete nemcsak a termelőeszköz tulajdonától vagy annak hiányától, továbbá a munkaerőpiacon elfoglalt előnyös vagy előnytelen helyzettől, hanem ezek mellet a hatalom birtoklásától vagy hiányától, valamint a finom életviteltől és az ezzel összefüggő megbecsültségtől vagy annak hiányától, sőt a megvetettségtől is függ. Másik művében Max Weber háromféle osztályt különböztet meg: - a birtok szerinti osztályt (tőkés stb.), - a jövedelem szerinti osztályt (nagyobb és kisebb jövedelműek) - társadalmi osztályt – azon belül könnyű a társadalmi helyváltoztatás, mobilitás, valamint azon belül szokásos a házasságkötés, de amelynek határát nehéz átlépni akár foglalkozási mobilitás, akár házasság útján. Sokdimenziós társadalomszerkezet-elméletek Webertől származó felismerés, hogy a társadalmi szerkezet többdimenziós fogalom, és kiindulópontját képezi a mai többdimenziós társadalmiszerkezet-modelleknek. Többdimenziós modell alapján állt T. Geiger (1949), a rétegződés fogalmának és elméletének kidolgozója. Szerinte az osztályfogalom elveszíti használhatóságát a fejlett társadalmak szerkezetének vizsgálatában. Helyette a rétegek fogalmának a használatát javasolja. A réteghez tartozást meghatározó tényezők sokfajták lehetnek, mint a termelőeszközökhöz való viszony, a foglalkozás, a műveltség, a jövedelem stb. Egy adott társadalomban egyszerre többféle kritérium szerinti rétegződés érvényesül egymás mellett, ezek közül valamelyik az uralkodó rétegződési kritérium, a többiek alárendelt rétegződési kritériumok Lenski (1966) szerint ma az ipari társadalmakban hétféle osztályrendszer él egymás mellett. Ezek a 1. politikai-hatalmi, 2. vagyoni-tőketulajdonlási, 3. foglalkozási, 4. iskolai végzettségi, 5. faji, etnikai, vallási, 6. nemek szerinti (férfi és nő) és 7. életkori osztályrendszerek. Közülük a foglalkozási osztályrendszert tartja a leginkább meghatározónak. Pénztőke, kulturális tőke, szociális tőke P. Bourdieu (1979,80,83) háromféle tőkét különböztet meg: pénztőkét, kulturális tőkét - műveltség szociális tőkét – társadalmi kapcsolatok.

25

Aki nem tud az uralkodó osztály kulturális követelményeinek megfelelően viselkedni, és aki nem rendelkezik megfelelő kapcsolatokkal az uralkodó osztályban, azt nem fogadják be, nem hagyja érvényesülni az uralkodó osztály. Másik fontos gondolata, hogy e tőkék egymásba „konvertálhatóak”, azaz átválthatóak. Aki pl. jó kapcsolatokkal rendelkezik, az könnyen válik pénztőkéssé. Aki nagy kulturális tőkével rendelkezik, az – ha kívánja – könnyen jut jelentős vagyonhoz. Hatalomelméletek A második világháború utáni évtizedekben a hatalmi elméletek váltak egyre népszerűbbekké a szerkezetvizsgálatban. R. Dahrendorf korai műve (1953) szerint a modern társadalomban már nem a tőketulajdon, hanem a gazdasági hatalom birtokosai állnak a hierarchia csúcsán, a társadalmi konfliktus nem annyira a jövedelmért, mint inkább a hatalomért folyik. Persze a jövedelemből való részesedés a hatalmi pozíciótól függ. A hatalmi elméletet Az új osztály című könyvében a szocialista országokra alkalmazta M. Gyilasz (1957) jugoszláv kommunista politikus, miután súlyos konfliktusba került Titóval és kizárták a politikai vezetésből. Szerinte a kelet-európai szocialista társadalmak ugyanolyan osztálytársadalmak, mint a kapitalisták, csak az a különbség, hogy a szocialista társadalmakban az állami és pártbürokrácia a termelőeszközök tényleges tulajdonos és ezáltal az uralkodó osztály. Új marxista társadalomszerkezet-elméletek A termelőeszköz-tulajdonon alapuló szerkezetelméletek továbbéltek, sőt egyes szerzőknél lényegesen továbbfejlődtek a második világháború után. E.O. Wright amerikai marxista szociológus elméletének változásai. Abból indul ki, hogy a kapitalista társadalom három dimenzió mentén differenciálódik: - a termelőeszközök tulajdona, - szervezeti tőke, - szakképzettségi tőke. Ezek közül a legfontosabb a termelőeszközök tulajdona, a termelőeszköz tőke. Ennek alapján megkülönböztet: • olyan termelőeszköz-tulajdonosokat, akik képesek bérmunkásokat alkalmazni, és maguk így mentesülnek a munka alól (burzsoázia) • olyan kisebb termelőeszköz-tulajdonosokat, akik bérmunkásokat tudnak foglalkoztatni, de maguk is kénytelenek dolgozni (kisvállalkozók) • olyan termelőeszköz-tulajdonosokat, akiknek nincs elég tőkéjük bérmunkások foglalkoztatásához, így maguk dolgoznak termelőeszközeikkel (kispolgárság) • végül a termelőeszközök birtokában nem lévő bérmunkásokat. A második dimenzió a „szervezeti tőke”, itt a szervezetben lévő vezetői hatáskör, hatalom alapján különböztet meg felsővezetőket, középvezetőket, és nem vezetőket. Végül a harmadik dimenzió, a „szakképzettségi tőke” alapján megkülönböztet magas képzettségűeket, félig szakképzetteket és a szakképzetleneket. Ennek alapján a mai fejlett kapitalista társadalmakban három olyan osztályt definiált, amelynek helyzete egyértelmű: a burzsoáziát, a kispolgárságot és a proletariátust. Rajtuk kívül azonban négy további nem egyértelmű helyzetű kategóriát lát: 1. a felső- és középvezetőket és technokratákat (akiknek nincs termelőeszköz tulajdonuk, de van szervezeti hatalmuk és szakképzettségi tőkéjük, ezért a burzsoázia és a proletariátus között helyezkednek el), 26

milyen zenét hallgat. 8. a kisvállalkozókat (akik a burzsoázia és a kispolgárság között helyezkednek el) 4. 10. gazdagok. Összefoglalóan azt mondhatjuk. egyre többször felmerül az a gondolat. Ezek elsősorban az életmód. Beck (1986) tanulmánya. akiket ezek közepesen fenyegetnek. de nem utolsó sorban a társadalmi helyzet egyes korszakokban és társadalmakban erősen befolyásolhatja a politikai preferenciákat. 13. a kultúra. akiket nem fenyeget munkanélküliség és elszegényedés. 11. A „magának való osztály”. peremhelyzetben lévő. Hradil (1987) dolgozta ki. hogy mit olvas. A szociológusok egy része nagy érdeklődéssel fordul a különböző osztályok és rétegek életmódjának eltérései felé. 3. ill. ennek alapján kollektívan harcol érdekeiért és forradalomra is hajlandó. Az elsőt „társadalmi helyzetnek” nevezte.2. befolyás). Hatásos indulást jelent U. olyan „normálkeresők”. olyan „normálkeresők”. mind szakképzettségi tőkéjük az előbbieknél kisebb). hogy hogyan befolyásolja a társadalmi szerkezetben elfoglalt pozíció. hogy kikkel barátkozik. művezetőket (akiknek mind szervezeti hatalmuk. amelyet Hradil javasol. Presztízs (tekintély. ugyanis sok országban számos presztízsvizsgálatot végeztek. tartósan munkanélküliek. társadalmi helyzet és társadalmi miliő A presztízsen alapuló szerkezetelméletek elsősorban az empirikus szociológia kutatásban játszottak szerepet. A problémát Marx világosan megfogalmazta a magának való és a magáért való osztály fogalompárjával. réteghez stb. mit sportol. gazdasági vezetők. az alsóvezetőket. nézeteire Újabb kérdés a társadalomszerkezet elméletében. mint a magas szintű konzervatív. 5. az ezek által erősen veszélyeztetett „normálkeresők”. elsősorban magának való munkásosztály objektív helyzete és ebből következő valóságos érdekei alapján különül el a többi osztálytól. hogyan tölti szabad idejét stb. S. A másik fogalom. d nincs erős osztálytudata és nem harcol kollektívan érdekei érvényesítéséért. nyugdíjasok. hogy a réteg és az osztály helyett milyen fogalmakkal lehetne a társadalmakat jellemezni. 6. diszkriminációt szenvedő csoportok. A társadalmi helyzet hatása az egyén életére. hagyományos munkás vagy az alternatív-baloldali miliő. 9. hatalmi elit. tartozás az emberek életét. 12. egyetemi hallgatók. 27 . 7. 2. A következő társadalmihelyzet-kategóriákat különítette el: 1. A „magáért való osztály”. Max Weber szerint a társadalmi pozíció meghatározza az egyes emberek életesélyeit. szegények. műveltségi elit. tisztán látja érdekeit és azoknak ellentétét a tőkésosztály érdekeivel. hogy az életmód alapján lehetne vagy kellene a modern társadalomban a társadalmi kategóriákat megkülönböztetni. hogy a társadalmi helyzet igen nagy mértékben határozza meg az egyén életmódját. az osztályhoz. 4. erős munkásöntudata van. 3. kivel házasodik össze. a munkájukat önállóan végző alkalmazottakat (akik a kispolgárság és a proletariátus között helyezkednek el). az értékek által meghatározott társadalmi csoportok. Az egyén életét nagy mértékben befolyásolja. felsőszintű szakemberek. Végül. a „társadalmi miliő”. melynek címe Túl az osztályon és rétegen volt.

hivatásos politikusok. 9. Tíz osztályt különböztet meg foglalkozási kategóriák szerint: 1. 4. Klasszikus példája Marx és Engels társadalomképe a Kommunista kiáltványban: két osztály. kiskereskedők. 28 . 7. F. a kizsákmányolók és kizsákmányoltak harcolnak egymás ellen. katonatisztek. 5. 6. végül a kettő között az öt-tíz nagy társadalmi tömböt megkülönböztető modell. parasztok. 5. 7. Parkin a következő hat nagy foglalkozási kategóriát különbözteti meg: 1. A dichotóm modell a kibékíthetetlen osztályellentétek létét sugallja. felsővezetők. irodai foglalkozásúak. menedzser. segédmunkás. A mai empirikus kutatásban leggyakrabban használt szerkezetmodellt R. a végzett munka jellegét. 8. 8. 6. kereskedelmi foglalkozásúak. A neoweberiánus szociológusok többnyire öt-tíz kategóriát tartalmazó modelleket használnak. munkanélküliek és rabszolgamunkások. Goldthorpe dolgozta ki. 4. G. Hasonlóképpen teljesen dichotóm Pareto társadalomképe: ez elit áll szemben a hatalmának alávetettekkel. tőkések. rutin fehérgalléros. A másik végletet a presztízscsoportok és a SES-en (társadalmi-gazdasági pontszámokon) alapuló modellek jelentik. rutin szellemi foglalkozásúak. kiskereskedők. alkalmazottakat tartó kisiparosok. 2. 3. Ebben a modellben figyelembe veszik a termelőeszköz-tulajdont. a vezetői beosztást és az ágazatot. szakképzetlen munkások. Erikson és J. menedzserek. alkalmazottat nem tartó kisiparosok. 5. értelmiségi szakemberek. 9. felső adminisztratív. tőkés vállalkozók. amelyekben 30-40 vagy akár 100 kategóriát is megkülönböztetnek. 6. az iskolai végzettség és szakképzettség szintjét. 10.A társadalmi kategóriák száma Más társadalomképhez tartozik a dichotóm. munkásosztály. mint a nagyszámú kiskategóriát feltételező modell. A sokkategóriás társadalmi modellek alkalmazása többnyire összekapcsolódik a matematikai-statisztikai módszerekkel végzett elemzéssel. mezőgazdasági munkások. művezetők és üzemtechnikusok. 4. középvezetők és középszintű szellemi szakemberek. Lenski pl. vagyis kétkategóriás modell. 2. szakmunkások. szakmunkás. értelmiségiek. betanított munkás. az alábbi foglalkozási osztályokat különböztette meg az ipari társadalomban: 1. félértelmiségi és alacsonyabb adminisztratív. 3. 2. 3. önálló parasztok. értelmiségi. 10.

valamit a lakónépességet amely az állandó lakóhellyel rendelkező népesség száma. amely településhatár átlépésével jár. egy asszisztensnő házasságot köt egy orvossal. a lakóhelyváltozás. A társadalmi helyzetet azonban meghatározhatjuk a jövedelem. amikor valaki foglalkozási életpályája folyamán lép át másik társadalmi helyzetbe. és segédmunkásként vállalt munkát egy ipari üzemben. esetleg romlott stb. Vándorlás (migráció) A vándorlás vagy lakóhely-változtatás. milyen gyakorisággal fordult elő. hogy a műveltség határozza meg legerősebben a státuszmobilitást. pl. Definíciója a demográfiában a következő: olyan lakóhelyváltoztatás. az iskolai végzettség. az egyéni megbecsültség vagy presztízs stb. Ezek a foglalkozás. Azt is vizsgálta. pl. A társadalmi hierarchiában történő fölfelé vagy lefelé mozgását szokás vertikális mobilitásnak is nevezni. egy termelőszövetkezeti paraszt kilépett a szövetkezetből. Nemzedéken belüli (intragenerációs vagy karrier-) mobilitásnak pedig azt. pl. plussz az itt ideiglenesen bejelentett 29 . az anyagi helyzet és a lakóhely. alapján is. hogy az anyagi helyzet javulása. míg a többi változatlan maradt. parasztból munkás vagy munkásból értelmiségi lesz. Állandó és lakónépesség A települések kétféle népességszámát különbözteti meg a népszámlálás: az állandó népességet. ebben az esetben az ilyen kategóriák közötti mozgást is mobilitásnak tekintjük. amikor valakinek a társadalmi helyzete a szüleihez képest változik meg. a gépkocsi szerelő foglalkozást változtat és gépkocsivezető lesz. TÁRSADALMI MOBILITÁS ÉS VÁNDORLÁS Alapfogalmak Társadalmi mobilitás Társadalmi mobilitásnak nevezzük azt a jelenséget. a demográfiai tudomány kutatási körébe tartozik. amikor pl. Tehát az egy településen belüli lakóhelyváltoztatás nem számít vándorlásnak. a kedvezőbb vagy kedvezőtlenebb lakóhely. hogy ezeknek csak egyike vagy másika javult. Nyitott és zárt társadalom Annál nyitottabb valamely társadalom. arányszámai közt. Róbert Péter (1986) úgy vizsgálta a magyar társadalmi mobilitást. hogy négy társadalmi dimenzióban vizsgálta mind a társadalmi származást. mind az elért társadalmi helyzetet. minél kisebb az eltérés a különböző rétegekből származók mobilitási esélyei. a műveltség (iskolai végzettség) emelkedése és a foglalkozási helyzet hogyan függtek össze egymással. a munkás fia mérnökké válik. Nemzedékek közötti (intergenerációs) mobilitásnak nevezzük azt a jelenséget. latinos nevén a migráció.6. pl. Arra a következtetésre jutott. Horizontális mobilitásról akkor beszélünk. ha valaki házasságkötésével lép át másik társadalmi helyzetbe. Házassági mobilitás alatt azt értjük. amikor az egyén vagy a család társadalmi helyzete megváltozik. műveltség. és mérnök lesz. azaz az ott állandó lakhellyel rendelkező népességet. vagy egy szakmunkás elvégzi a műszaki egyetemet.

ill. Összeállítják a mobilitási kereszttáblázatokat. melynek keretében ezt a módszert 1950-es években kidolgozták. akik a megkérdezettek közül mobilak voltak. amikor naponta utazik a személy a lakóhelyéről. akiknek máshol ideiglenes lakóhelyük is van.népesség. Módszerek A társadalmi mobilitás vizsgálatának módszere a legfejlettebb matematikai-statisztikai elemzési módszer a szociológia ágai közül. Vándorlási egyenlegnek pedig a településre való vándorlás és az onnan való elvándorlás különbségét. vándorlási egyenleg A vándorlás témaköréhez tartozik az ingázás. amikor az aktív keresőnek más településen van lakóhelye és munkahelye. melyben 5-10 nagyobb osztályt. hogy nemcsak egyszerűen módszerről. Megkülönböztetünk napi ingázást. hanem a jelenség vizsgálatának egy elméleti és módszertani megközelítéséről van szó. nemzetközi vándorlás. azaz a táblázatban a „nagyátlón” kívüli cellákban helyezkednek el. Ingázás. A táblázat egyik dimenziójában az elért társadalmi kategóriákat mutatják ki. akik szükségképpen mobilak voltak a származási és az elért társadalmi helyzetek megoszlása közötti eltérés miatt. Ez az a jelenség. 30 . Cirkuláris mobilitás – az összes mobilitás és a strukturális mobilitás különbsége. mert az „apák” nemzedékének összetétele eltér a „fiúk” nemzedékének összetételétől. Nemzetközi vándorlásnak nevezzük az országhatárt átlépő lakóhely változtatást. a nemzetközi vándorlásban a bevándorlás és kivándorlás különbségét. strukturális és cirkuláris mobilitás A mobilitási táblázatokból ki lehet számítani az összes mobilak arányát. A „paradigma” kifejezés azt jelenti. A legközelebb áll a matematikai közgazdaságtanhoz vagy ökonometriához. Az összes mobilak aránya. vagyis azoknak százalékos arányát. heti és annál ritkább ingázást. Strukturális mobilitás – azoknak az aránya. ISA-paradigma Az ISA-rövidítés a Nemzetközi Szociológiai Társaság neve. más szóval azért kellett hogy mobillá váljanak. réteget különböztetnek meg. a másikban a származási kategóriákat. mínusz az állandó lakóhellyel rendelkezők közül azok.

Ezeket az arányszámokat ezrelékben szokás megadni. A születések mutatói A nyers élveszületési arányszám: az évi születések száma osztva az évközi népességgel. amelyet egy nő vagy ezer nő szülne élete folyamán. Ezen a szülőképes korban lévő női népességre vagy annak egyes részeire jutó születések számát értjük. az éves ún. A legtöbbet emlegetett demográfus Robert Malthus (176-1843). A reprodukció a népesség „újratermelődését” jelenti. mint a termelés növekedni.7. halálozások stb. születésnapig. a testi. szellemi és társadalmi jólét teljes állapota. NÉPESEDÉS. Termékenység. 31 . elsősorban a születéskor várható átlagos élettartamot értjük. népmozgalmi statisztikák (az adott évi születések. különösen az élelmiszertermelés. Morbiditásnak nevezzük a betegségek előfordulásának gyakoriságát. A korspecifikus termékenységi arányszámok: az adott korcsoportba tartozó nők által szült gyermekek száma osztva az adott korcsoportba tartozó nők számával. Módszerek A demográfiai adatoknak három forrása van: a népszámlálások. A teljes termékenységi arányszám: a korspecifikus termékenységi arányszámok összege a 15 éves kortól az 50. adatai). EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Minden társadalom egy adott népesség tagjaiból áll. és nem csak a betegség és rokkantság hiánya”. pl. A halálozások vizsgálatakor szokás a halandóság fogalmát használni. Ezen nem a halálozások számát. mint ahányan születnek. Alapfogalmak Demográfia A népességszámmal és a népesedési folyamatokkal a demográfia foglalkozik. morbiditás A születések vizsgálatánál használjuk a termékenység fogalmát. 1982 óta Magyarországon többen halnak meg. ha az adott évi gyakoriság szerint szülne élete folyamán. tehát a hipotetikus gyermekszám. NÉPESSÉG. melynek száma. Alapvető kérdés az egészség definíciója. összetétele messzemenően befolyásolja a társadalmi folyamatokat. halandóság. Az általános termékenységi arányszám: az évi születések száma osztva a 15-49 éves nők számával. Elméleti módszere szerint a népesség gyorsabban képes szaporodni. A Világ Egészségügyi Szervezet (WHO) alapokmánya szerint „az egészség. végül újabban egyre inkább alkalmazzák a szociológiában szokásos reprezentatív mintás. vagyis azt. hogy a halandóság és a termékenység együttes hatása alatt a népesség száma és összetétele hosszú távon hogyan alakul. korcsoportonkénti valószínűségét vagy még inkább a halandósági tábla mutatóit. így a népesség folyamatosan csökken. kérdőíves módszert. reprodukció. hanem valamilyen finomabb mutatóját.

ezért a népesség növekedése lelassul. • a halandóság javulni kezd. A termékenység közgazdaságtani és szociológia elméletei A termékenység közgazdaságtani elmélete.A halálozás mutatói. 32 . mint amikor valamely tartós fogyasztási eszköz megvásárlásáról határoz. korspecifikus halálozási arányszámok. Landry -1934). a gyermeknevelés költségeit. Az elmélet szerint a demográfiai átmenetnek öt egymást követő fázisa van: • a születési és a halálozási arányszám egyaránt igen magas. a népesség növekedése megáll. (A.) szerint is. a népesség növekedése továbbra is gyors. halandósági táblán alapul. • a halálozási arányszám tovább csökken. Halálozási arányszámokat számítanak halálokok (különféle betegségek stb. A halandósági viszonyok tömör jellemzése a születéskor várható átlagos élettartamot szokás kiszámítani. Figyelembe veszi a gyermekekből származó hasznokat és örömöket. amelyet az ún. Demográfusok azonban fokozatosan felismerték. Elméletek A demográfiai átmenet elmélete A halandóság javulását előbb-utóbb követte a termékenység csökkenése. abból indul ki. században. chicagói iskola. Becker (1960) fogalmazott meg. A halandóság hosszú távú javulását és az azt követő termékenységcsökkenést nevezzük demográfiai átmenetnek. hogy a fejlett országokban a valóságban ezzel ellentétes tendenciák érvényesülnek a XIX. valamint a családi jövedelmet. a népesség gyorsan nőni kezd. Ez az ún. elsőként G. hogy a házaspár a gyermek számára vonatkozó döntésnél hasonlóképpen gondolkodik. • a halálozási és a születési arányszám hasonlóan alacsony szinten stabilizálódik. a halandósági tábla A legegyszerűbb mutató a nyers halálozási arányszám: az adott évi halálozások száma osztva az évközépi népesség számával. • a halálozási arányszám csökkenése lelassul. de a születési arányszám is csökkenni kezd. Csecsemőhalandósági és természetes szaporodási arányszámok A szokásos halálozási arányszámokból különbözik a csecsemőhalandósági arányszám: az összes 1 éven aluli korban meghaltak száma az adott évben az összes újszülöttek száma az adott évben A nyers élveszületési és a nyers halálozási arányszám különbségét nevezték korábban természetes szaporodási arányszámnak. a születési arányszám tovább csökken. A második világháború után többen továbbfejlesztették ezt az ún. A korösszetétel hatását kiszűrik az ún. demográfiai elméletet. a termékenység egyelőre változatlanul magas marad. majd megáll.

mind a férfiak és az idősek életkörülményeinek vizsgálatához alapvető források. A 70 vagy 75 évnél idősebbeket szokás „idős öregeknek” tekinteni. 33 . Az idős emberek helyzete iránti szociológiai érdeklődés megnövekedésének oka az. A legegyszerűbb a nagykorúság életkorát. Módszerek Népszámlálások A népszámlálások és szociológiai adatfelvételek adatai általában rendelkezésre állnak részletes nem és korcsoport szerinti bontásban. vagyis nem kezdték a rendszeres kereső munkát. vagyis nálunk a 18 éves kort a fiatalság felső korhatárának tekinteni. IDŐSEK. ezért ezek mind a nők. A fiatalság szociológiájának alakulását az ösztönözte. A fejlett társadalmakban erős feminista mozgalmak jöttek létre. részben a születésszám csökkenése következtében az idős emberek aránya erősen megnőtt a fejlett társadalmakban. de szokás a fiatalkor kezdetét a középiskolába lépés életkorával is azonosítani. FIATALOK ÉS GYERMEKEK A demográfiai ismérvek – nem és életkor – alapján megkülönböztetett csoportok ugyanolyan egyértelműen elkülönülnek egymástól az életkörülmények és az életmód tekintetében. a társadalom egészét elutasító ifjúsági szubkultúrák kialakulásától a nyílt lázadásokig (pl. magas életszínvonalú országban jelei mutatkoztak a fiatalság nagyfokú elégedetlenségének. A gyermekkor és a serdülőkor A fiatalság alsó határát sem egyszerű megállapítani. máskor a nyugdíjkorhatár fölötti népességet tekintik idősnek. akik már nem gyermekek.8. A szociológia figyelmének a középpontjába kerülnek a nők. Franciaországban 1968-ban). KIEMELT DEMOGRÁFIAI CSOPORTOK: NŐK. hogy részben a halandósági viszonyok javulása. és azok megszüntetésére törekszenek. Alapfogalmak Az időskor alsó határa Az időskorúakat sokszor úgy definiálják. 60 vagy 65 év fölöttieket. amelyek a nők helyzetének hátrányait erősen hangsúlyozzák. vagy egyszerűbben nem rendelkeznek a felnőttek összes jogával. hogy az 1960-as években sok fejlett. mint egy bizonyos korhatár. de még nem felnőttek. (Ebben a könyvben a 30 évnél fiatalabbakat tekintem fiatalnak). Néha a kamaszkortól számítják a fiatalságot. nem alapítottak családot. A fiatalkor határai Fiatalnak általában azokat tekintik. mint a társadalmi osztályok és a rétegek.

így a demográfiai reprodukció érdekében szükséges. a másik szerint a különbség elsősorban pszichológiai és szociológiai természetű. majd 1995-ben a 15-34 évesek reprezentatív mintáján felvételt végzett. Az egyén életciklusának szakaszai Az idősek.). A 80-as években az ifjúságkutatás a kiemelt társadalomtudományi kutatási témák közé tartozott. a genetikai eltérésben rejlik és ezért szükségszerű. 12 éves korig. tevékenységeket. magatartásokat értik. mert a nemek közötti munkamegosztás és a szerepek ebből fakadó eltérései előnyösek az emberi társadalmak számára. 34 . a gyermekkori szocializációban a társadalmi környezet hatására alakul ki. ebből részletes adataink vannak ezeknek a korcsoportoknak az életkörülményeiről. • a serdülőkor – 12 éves kortól kb. ezért egyáltalán nem szükségszerű. aki az „expresszív” (érzelmi. • az ifjúság – 14-16 éves kortól az iskolai tanulmányok befejezéséig. • gyermekkor – az 1 éves kortól kb. Eszerint a férfiak dominanciája. amelyeket a társadalom a két nem tagjaitól elvár. fiatalok és gyermekek szociológiai vizsgálatának másik elméleti kérdése. az első kutatási időszak eredményeit foglalta össze A magyar ifjúság a nyolcvanas években c. Sem a nemi szerepek vállalása. aki az „instrumentális” szerepet (a megélhetés biztosítja stb. Az egyik szerint a különbségek a biológiában. • felnőttkor – a nyugdíjkorhatár eléréséig. a kereső munkavállalásig. A nemi szerepeken azokat a társadalmi szerepeket. családalapításig. kötet (Ancsel et al. sem a nemi identitás nem egyértelmű ugyanis homoszexuálisok esetében. A következő életszakaszokat különböztetjük meg: • csecsemőkor – születéstől az 1 éves korig. A férfiak és a nők közötti munkamegosztás A funkcionalista iskola szerint a nemek között különbségek azért fordulnak elő a legtöbb társadalomban. a nehéz földművelési munkákra (szántás. és egy másikra. hogy idejük jelentős részét a gyermekekre és házimunkára fordítsák. • időskor – a nyugdíjkorhatár fölött. fontosabb és általánosabb. hogy az emberi életciklus milyen életszakaszokra osztható fel. A modern családokban is szükség van egy felnőttre. életmódjáról. 14-16 éves korig.Szociológiai adatfelvételek A KSH 1984-ben. 1984). a nőnek a férfiak általi elnyomása az emberiség történetének legáltalánosabb egyenlőtlenségi viszonya. kaszálás) viszont egyedül a nők képesek gyermeket szülni és csecsemőket gondozni (szoptatni). A férfiak nagyobb testi ereje következtében alkalmasabbak a vadászatra. Két elméleti felfogás állt egymással szemben. támogató) szerepet vállalja. mint az uralkodó osztályok és az alávetett osztályok közötti konfliktus. A szociológusok megkülönböztetnek nemi (gender) szerepeket és a nemi (gender) identitást. A konfliktuselméleti irányzatok a munkamegosztás helyett a férfiak hatalmi pozíciójára helyezik a hangsúlyt. Elméletek A nemek közötti különbségek okai A férfiak és nők szociológiájának egyik legtöbbet tárgyalt elméleti kérdése a nemek közötti különbségek okai.

mint ma. Ennek következtében felnőtt. valamint a valllási kisebbségekkel és konfliktusokkal abból a meggyőződésből kiindulva. amelyben nem állnak előttük nyitva a felnőttkorral járó lehetőségek (önálló munka. amelyet posztadoleszcenciának (utóserdülőkornak) neveztek el. az alpesi. A fizikai antropológia nem a bőrszín. és különösen meghosszabbodnak a felnőttkor előtti és utáni egyes szakaszok. a közös kultúrát. Újabban az iskoláztatás meghosszabbodásával a fiatalkor felső korhatára is egyre inkább kitolódik. amikor is iskolába járnak. amelyet bőrszín. amikor a nyugdíjazással többé-kevésbé egy csapásra abbahagyják az aktív kereső munkát. Ugyanakkor a várható élettartam meghosszabbodása következtében a nyugdíjazás után egyre hosszabb életszakaszra számíthatnak. mely magába foglalja a közös nyelvet vagy nyelvjárást. egyebek között meg akarja tartani saját identitását. amelyet biológiailag örökölt – vagy biológiailag örököltek gondolt – testi jellemzők. KISEBBSÉGEK Ebben a fejezetben foglalkozunk az egy társadalmon belül együtt élő fajok közötti konfliktusokkal és a nemzeti-nemzetiségi-etnikai. ETNIKAI CSOPORT. NEMZET. munkaképes emberek hosszú ideig egy olyan szakaszban élnek. A felnőttkor előtti és utáni életszakaszok elkülönülése és meghosszabbodása A fejlett társadalmakban – úgy látszik – jobban elkülönülnek egymástól az egyes életszakaszok.A modern társadalmakban az ifjúkor és a felnőttkor közé kezd beékelődni egy sajátos életszakasz. FAJ. Alapfogalmak Faj. és ez a kisebbség a kirekesztettség érzése következtében megpróbál védekezni. pl. hogy ezek hasonló jelenségek. Régebben a fiatalok korábban kezdtek munkát vállalni. amely némileg eltér a többség identitásától. a kaukázoid rasszon belül a nordikus. 35 . és fehéreket. hogy a társadalom többsége kirekeszti a kisebbséget. kultúra vagy vallás alapján definiál. Ez lehet a fiatalok között tapasztalható elégedetlenségek egyik lényeges oka. a mongoloid és a negroid rasszt. 9. továbbá a közös lakóterületet. A nemzet fogalmához általában hozzátartozik. E rasszok között nincsenek nagy biológiai különbségek. hanem több testi jellemző alapján különböztet meg három nagy emberi rasszt: a kaukázoid.. hogy létezik egy állam. a szokásokat. rassz Fajnak nevezik az emberek olyan csoportját. sárgákat. Fajnak szokás tekinteni a köznapi szóhasználatban a feketéket. kereset) és nem vállalják a felnőttkori kötelezettségeket (nem tudnak családot eltartani). elsősorban bőrszín alapján különítenek el. amely ennek a nemzetnek az állama. Mindegyik esetben az a probléma lényege. Ezeken belül több alrassz van. anyanyelv. mint jelenleg. a mediterrán és a hindu. a közös történelemre vonatkozó emlékeket (amelyek nem szükségképpen felelnek meg a tényeknek ). akik egy nemzet tagjának tartják magukat s akiknek közös a nemzeti identitásuk. Az idős emberek a korábbi évszázadokban sokkal később és fokozatosan váltak ki a jövedelmet biztosító munkából. Nemzet A nemzet azokból áll.

amely elkülöníti őket a többségtől vagy a többi etnikai csoporttól. Lehet pozitív előítéletről is beszélni. Előítélet. pl. magasabb rendű. Súlyos veszélyekkel jár. hogy csak egyetlen nemzethez. túlzáson és leegyszerűsítésen alapuló negatív elképzelések. 36 . Nem csak nemzeti és etnikai ismérvek alapján különülnek azonban el kisebbségek. nemzeti kisebbségekkel. mint a többi faj. Az előbbi szerint a nemzet tagja mindenki. aki az adott állam polgára. A szociológiában régóta használják a rasszizmus analógiájaként az etnocentrizmus fogalmát is. hogy ezek az emberek a csoport tagjai. megbízhatatlannak tarthatja valamely kisebbség tagjait (sztereotípia). amely szerint az a faj. sztereotípia. etnikai csoportokkal szembeni ellenségesség érzése válik – ezt nevezzük agresszív nacionalizmusnak. mely azon alapul. ( Pl. vagy pontosabban. vallási alapon is elkülönülhet valamely kisebbség a társadalmon belül. ha a nemzeti összetartozás érzéséből a más nemzetekkel. vagy egy olyan nemzet tagjainak tartják magukat. Pl. pl. Nemzeti és vallási kisebbség. amelyhez az adott ember tartozik. Sztereotípia – torzításon. Diszkrimináció – egyes emberek hátrányos kezelése azon az alapon. nacionalizmus Rasszizmusnak nevezzük azt a felfogást. Etnikai csoportnak nevezzük az adott társadalmon belül azoknak a csoportját. a nemzeti kultúrához tartozónak vallja magát. A kulturális nemzet fogalma szerint a nemzet tagja az. a szunnita és a síita mohamedánok elkülönülése több mohamedán országban. előítéletek együttese valamely csoporttal szemben. ennek következtében nem alkalmazza őket munkásként az irányítása alatt álló munkahelyeken (diszkrimináció). aki a nemzet nyelvét beszéli. némely esetben nagyon is meghatározó része. a sztereotípia. erkölcstelennek. etnocentrizmus. mint a nemzeti kisebbség. akik olyan közös kulturális identitás tudatával rendelkeznek. Előítélet – valamely csoport tagjaival szembeni negatív érzelmi viszonyulás. nemzeti kisebbséghez. vagyis nem szükségszerű. amelynek van állama.Megkülönböztetünk „francia” nemzetfogalmat és „német” nemzetfogalmat. Hangsúlyozni kell azt is. hanem egy olyan másik nemzettel. de saját állam létrehozására törekszik. hogy azok valamely meghatározott csoport tagjai. Mivel a vallás a kultúra része. diszkrimináció A rasszizmus és az agresszív nacionalizmus témakörének vizsgálatában sokan használják az előítélet. hogy egyáltalán nem zárható ki az. és a diszkrimináció fogalmát. amelynek nincs ugyan állama. amelyhez tatozónak vallja magát. Rasszizmus. etnikai csoport A nemzeti kisebbség egy adott társadalom azon csoportja. a többségi csoport piszkosnak. etnikai csoporthoz vagy vallási csoporthoz tartozónak tartsa magát. ezért nem kíván érintkezni (előítélet). erkölcsibb stb. Irakban). Az etnikai csoport kevésbé különül el a többségtől. akik nem a többségi nemzettel identifikálódnak. intelligensebb. hogy az embernek több identitása legyen.

sztereotípiák és a diszkriminációs viselkedés mélyen be vannak ágyazva a társadalom kultúrájába. Az intézmények lényegét tehát a normák és a mögöttük álló értékek alkotják. (zsidóság elleni diszkrimináció). akik hatalmukat akarják növelni. hogy a társadalom tagaji a társadalom számára szükséges funkciókat ellássák. sikeresebb. Az előítélet és a diszkrimináció olyan egyéneknél erősödik. tehát a IX-X. század végétől Európában és az Egyesült Államokban – a polgárjogoknak a társadalom minden tagjára történő kiterjesztésével – a nemzettudat a társadalom minden rétegében kisebb-nagyobb mértékben megjelent. 3. Az agresszív nacionalizmus kialakulásának okai Az idegen állam általi elnyomás vagy annak fenyegetése egyértelműen erősíteni látszik a nacionalizmust. 37 . mint a társadalom többségét alkotó csoport. Ezek: 1.A nemzettudat kialakulása A társadalmak felső rétegeiben a nemzettudat megjelent már a Karoling Birodalom hanyatlása idején. Azt azonban biztosan állíthatjuk. ha az adott társadalmon belül valamely kisebbség privilegizált helyzetben van. az oktatási rendszer. Mindezek azonban csupán feltételezések. Négy szociálpszichológiai elmélet van arról. a gazdasági rendszer (vállalatok stb. hogy mi okozza egyéni szinten az előítéletes gondolkodást és a diszkrimináló viselkedést. A török fenyegetettség. akik súlyos frusztációkat szenvedtek. Az autoritárius személyiségtípus maghatározott nevelési gyakorlatok terméke. hogy a nemzet agresszív nacionalizmusa az ellenségnek tekintett nemzet vagy kisebbség hasonló agresszív reakcióit erősíti. politikai intézmények. köztük különösen a nácizmushoz Németországban. 2. Azok hirdetnek negatív előítéleteket és azok követelnek vagy alkalmaznak diszkriminációt kisebbségek ellen. Az előítéletek és a diszkrimináció egyszerűen hatalmi és anyagi érdekeket szolgálnak.) és a kormányzat. gazdagabb. CSALÁD Az emberi társadalmakban nem a „nagy” vagy „makrotársadalmi” struktúrák állnak szemben az egyes emberekkel. Ennek példája a közelmúltbeli boszniai polgárháború. A XVIII. Az autoriátus személyiségű emberek hajlamosak az előítéletes gondolkodásra és az agresszív viselkedésre a más csoportba tartozókkal szemben. mi vezetett az agresszív nacionalizmus nagy történelmi fellángolásaihoz. amelyek a társadalmi életet szervezik olyan módon. A szociológia társadalmi intézménynek nevezi a normák és értékek valamilyen egymással összefüggő tevékenységekre vonatkozó elfogadott rendszerét. a kurd nacionalizmus). és a szocializáció útján sajátítja el őket az egyén. A kisebbséggel szembeni agresszió érzésének megerősödését segíti elő. 10 . hanem közöttük mintegy közvetítő szerepet játszva a társadalmi intézmények helyezkednek el. valójában eddig nem tisztázták egyértelműen. Az előítéletek. majd hódoltság pedig a magyar társadalomban váltotta ki a nemzettudat megerősödését. sikertelenek voltak és a sikertelenség okát másokra akarják hárítani. 4. (pl. és ez a védekező nemzettudat könnyen átcsap agresszív nacionalizmusba. Ilyen társadalmi intézmények: a család. században.

legtöbbször a szülők és házas gyermekük házastársával. a tanár stb. Formális csoportnak nevezzük azokat a csoportokat. 2. pl. Ilyen pl. ezen belül a szülők egyetlen házas gyermekükkel élnek együtt. személyiségük fejlődése. A statisztika családdefiníciója ennél valamivel szűkebb: csak a szülőket és velük együtt élő nem házas gyermekeiket számítja a családhoz. 4. a gyermek. két egyedülálló.a törzscsalád–háztartást. 3. családmag. amelyeket a szervezeti szabályok definiálnak. de azzal nem teljesen azonos. vagy leszármazás. nukleáris családi háztartások – ezekben egyetlen nukleáris család tagjai élnek együtt. Ezt szokás családmagnak vagy nukleáris családnak is nevezni. a munkás. olyan háztartások. amelyeket bizonyos közös ismérvek jellemeznek. vagy egy nem házas testvér). segítséget várnak és kapnak. amelyeknek tagjai olyan kis létszámúak. A kiscsoporttal rokon. gazdagodását. Egyes csoporttagok érzelmi biztonságot. amelyeket a különböző státuszokat betöltő személyek mintegy el kell hogy játsszanak. hogy kik élnek együtt a háztartásban. a vállalat egy-egy osztálya. Csoportnak nevezzük az egyéneknek olyan együtteseit. közöttük a kortársi kiscsoportok. a baráti csoport vagy klikk a vállalaton belül. több családmagból álló háztartások – ezekben több családmag él együtt. együtt fogyasztó emberek csoportja.Ezek a normák szerepeket definiálnak. kötnek össze. különféle háztartástípusokat szokás megkülönböztetni: 1. az anya. háztartás Családnak nevezzük a szociológiában az olyan együtt élő kiscsoportot. Ez az együtt lakó és a megélhetési költségeket megosztó. akik általában. Attól függően. a diák. Alapfogalmak Csoportok A család a társadalmi kiscsoportok egyike. ezek a kapcsolatok elősegítik személyiségük fejlődését. Elsődleges csoportokban megy végbe a gyermekek szocializációja. amelyeket nem formális szabályok definiálnak össze. Ilyen pl. státusza. amelyeknek tagjai közül senki sem tartozik ugyanolyan családmaghoz. de szükségképpen rokonok. annál szűkebb fogalom az elsődleges csoport. ezen belül megkülönböztethetünk több sajátos típust: . melyben a csoporttagok teljes személyiségükkel vesznek részt. amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat. kiterjesztett családi háztartások – ezekben egy nukleáris család tagjain kívül más ehhez a családmaghoz tartozó rokonok élnek együtt (leggyakrabban az özvegy szülő. 5. Ilyen státusz pl. lakóhely). más szóval vérségi (kivételes esetben örökbefogadási) kapcsolat köti össze. Család. A legfontosabb elsődleges csoportok a család. nem házas unokatestvér. Ennek alapján három családtípust különböztet meg: a házaspárt. Informális csoportnak nevezzük azokat a csoportokat. továbbá egy szülőt gyermekkel. egyszemélyes háztartás. Kiscsoportnak nevezzük azokat a csoportokat. a házaspárt gyermekkel. 38 . szoros kapcsolatban vannak. hogy egymást személyesen ismerik. (munkahely. A családtól meg kell különböztetni a háztartás fogalmát. a tágabb rokonság és baráti. A kiterjesztett és több családos típust szokás együtt összetett háztartásnak nevezni.

Ennek megfelelően módszerei is igen változatosak. 2. Módszerek A családszociológia a szociológia tudományának egyik legfejlettebb ága. etnikumon belüli házasságkötést. ill. klánon. Poligám házasságnak nevezik azokat. exogámiának a csoporton kívülivel kötött házasságot. a mélyinterjúig és a pszichológiai tesztek alkalmazásáig. Később fokozatosan korlátokat vezettek be a lehetséges nemi partnereket illetően (először a szülők és gyermekeik és a testvérek közötti nemi kapcsolatokat tiltották). évszázados népesség-összeírások) elemzésétől a megfigyelésig. 3. a történeti dokumentumok (pl. Elméletek A családfejlődés evolucionista elmélete A családszociológiában sokféle és szokszor egymásnak ellentmondó elméleteket találhatunk. Ezt követően a többnejűség (egyes helyeken többférjűség) vált általánossá. a fejlődés első szakaszaiban a szexualitás a törzsön belül teljesen szabályozatlan volt. és megtoldotta 39 . A statisztikában négyféle családi állapotot különböztetnek meg: 1. Válásnak tekintik azt. amikor a vőlegény és a menyasszony más-más osztály stb. rétegen. Monogám házasságnak nevezik egy férfi és egy nő házas együttélését. hajadon. a vérrokonok közötti tiltott szexuális kapcsolatot nevezik incestusnak.Házasságtípusok A magyar és más fejlett országok társadalomstatisztikájában házasságnak nevezik azt a jogi cselekményt. Endogámiának nevezik a csoporton (törzsön. Homogámiának nevezik az egy adott társadalmi osztályon. (poligínia . amikor több férfi és több nő él együtt közösen házas kapcsolatban. A házasságkötések és válások adatait évente gyűjti és közli a népmozgalmi statisztika. amely Bachofen (1861) és az ő nyomán Morgan (1871) nevéhez fűződik. poliandria – ha a nőnek van több férje). nőtlen. majd a fejlettség magasabb szintjén a monogámia. ahol egy férfinak vagy nőnek több házastársa van. hogy tagjaik kivel házasodhatnak és még inkább hogy kivel nem házasodhatnak. házas. felekezeten. Ilyen a családfejlődés evolucionista elmélete. 4. Csoportházasságnak nevezik azt az esetet. tagja. elvált. tehát csoportházasság létezett. özvegy. heterogámiának azt az esetet. falun) belüli házasságkötést. amikor a bíróság a fennálló jogszabályok értelmében kimondja a válást.ha a férfinak van több felesége. Ezt az elméletet Engels is átvette. Az emberi társadalmak általában szigorúan szabályozzák. ill. A vérrokonok tiltott házasságát. Kutatási terülte a történeti családkutatásoktól a házastársi konfliktusok kutatásáig terjed. Eszerint az emberiség történetének kezdetén. amelynek során egy férfi és egy nő a jogszabályoknak megfelelően házastársi kapcsolatot létesít.

könnyebben változtatnak lakóhelyet. mert ennek a háztartásnak tagjai mozgékonyabbak. ahol érzelemgazdag kapcsolatok vannak. E felfogás szerint a korábbi évszázadokban a házasságkötésnél is döntő szerepet játszottak a gazdasági szempontok. A múltban a legtöbb család különálló gazdasági egység volt. A háztartások történeti változásai Európában A háztartások összetételének történeti változásaira vonatkozóan is fogalmaztak meg elméleteket. csak a család marad meg olyan elsődleges csoportként. hogy a modern társadalomban az emberi kapcsolatok egyre felszínesebbekké válnak. elhidegülnek. Másként megfogalmazva: a családok termelési és fogyasztási funkcióinak csökkenése azzal jár. Giddens (1992) ezt úgy fogalmazta meg. amelyet csak a párkapcsolatokban és a családban találhat meg. így a nők és férfiak egyenrangúak lesznek. amely szerint a háztartás a többcsaládos és törzscsaládos típus uralma felől a nukleáris háztartástípus túlsúlya irányában változik a fejlett társadalmakban. a modern ipari társadalmakban viszont újra a nukleaizálódási tendencia érvényesült. amelyben Engels szerint megszűnik a nőknek a a férfiakkal szembeni alárendlt helyzete. a népesség fenntartása nemzedékről nemzedékre nagyrészt a család körében maradt • felnőttek pszichés védelme • a gyermekek szociológiája Egyesek szerint az iskola átvette a szocializációs funkciók egy részét. • fogyasztás – túlnyomó része a családban történt. az agrártársadalmakban a többcsaládos együttélés és együttműködés vált uralkodóvá. hogy a modern gazdaság és társadalom következményeinek a családmag tagjaira korlátozó háztartás felel meg. ma viszont a házastársk egymás iránti érzelmei játszanak szerepet a párválasztásban. kisipari műhely).) Parsons (1955) viszont azt állapította meg. ill. ma viszont könnyebben meg tud élni egy magányos felnőtt.azzal. Lasch (1977) nevezte a családot „menedéknek egy szívtelen világban. hogy megerősödött a családtagok egymás közötti érzelmeinek a fontossága. hanem a szocialista. melynek működéséhez egy-egy felnőtt férfira és nőre volt szükség. A család funkciói A családnak öt fontos funkciója volt: • termelési funkció – mert a legtöbb esetben maga a család volt a termelőegység (parasztgazdaság. hogy a burzsoá monogám házasság sem a fejlődés végső állomása. Ch. ugyanakkor az embernek változatlanul szüksége van intimitásra. hogy a modern társadalomban eluralkodott az instrumentális. vagy egy szüló és gyermeke. munkahelyi étkezés) • reprodukciós funkció – a gyermek szülése. munkahelyet. vagyis meghatározott célt szolgáló kapcsolatok. mert nagy mozgékonyságra volt szükség. A gyűjtögető-vadásztársadalmakban a nukleáris családtípus volt az uralkodó. ezért a házasságkötés sokkal kevésbé 40 .” Ezen azt érti. a fejlett társadalmakban a fogyasztás növekvő része kerül a családon kívülre (pl. a kommunista társadalomban valamilyen közelebbről nem részletezett családforma fog uralkodóvá válni. a mentálhigiénés és hasonló intézmények pedig a felnőttek lelki védelmét. Le Play (1871) nevéhez fűződik annak az elméletnek első megfogalmazása.

és nagyon szeretett kisgyermekek sorozatos elvesztése igen nagy érzelmi terhet jelentett volna a szülők számára. pszichiátriai problémák legfőbb okai a családban találhatóak meg. Berger a „középső területet” szeretnék képviselni a vitában. 2. és a szexualitásban is egyre fontosabbá vált az örömszerzés. Nekik az az érdekük. a szexualitásukba. B. ezért olyan családpolitikát látnak kívánatosnak. a heteroszexuális kapcsolat egyértelmű az erőszakkal. 3. A legszélsőségesebb feministák szerint a nemek közötti kapcsolatok lényege a harc. Ezért kívánatos lenne a család teljes eltűnése az emberi társadalomból. Három tábort különböztettek meg a vitában: 1. hogy „Háború a családról”. hogy a hagyományos társadalmoban az érzelmek teljesen alárendelt szerepet játszottak a párkapcsolatokban. nem szól bele a családok magánügyeibe. elsősorban az utódok biztosítását. A kritikus tábor szerint a család a nők elnyomásának és a gyermekek személyiségfejlődése eltorzításának intézménye. hogy a család helyzetét úgy definiálják.) áll. hogy szolgálataikra nagy szükség van. hogy a család a társadalom számára fontos intézmény. 41 . és a házasság felbomlása sem teremt szinte leküzdhetetlen gazdasági problémákat. hogy többféle családforma létezhet. a család reprodukcióját szolgálta. A szerelem és a szexualitás történet változásai Shorter (1975) a modern család kialakulásáról írott történeti-szociológiai munkájában azt a hipotézist állította fel. Mindezen elveiknél sokkal közismertebb a művi abortusz engedélyezése elleni igen harcos fellépésük. pszichológusokból stb. amely elismeri. mert a csecsemőknek és gyermekeknek közel fele meghalt. Ezért a családok problémáit súlyosnak és igen elterjedtnek mondják. elfogadja. Elmegyógyászok szerint a lelki betegségek. A neotradicionalista tábor az előbbi tábor reakciójaként jött létre: ellenzi a családok felbomlását. az anyaság egyértelmű a rabszolgasággal. Aries (1987) a szülő-gyermek kapcsolatokban vélt történeti változásokat felfedezni: egészen a reneszánsz korszakig a szülők nem sok szeretetet éreztek gyermekeik iránt. mielőtt a fiatal felnőttkort elérte volna. a szexualitás is többé-kevésbé érzelemmentes volt. Ezt azért sem tehették. a két szülő és gyermek típusú családtípustól eltérő formák elterjedését. B. A „szakmai” (professional) tábor azokból a szakemberekből (családgondozókból. a homoszexualitás tolerálását.gazdasági kényszerűség. Ezt nevezi a „romantikus szerelem” térhódításának. pl. anyagilag támogatja a családokat az eltartottakról való gondolkodásban. Háború a család körül Az elmúlt évtizedekben kialakult egy heves vita a családról és annak jövőjéről. A gyermek helyzete a családban A családszociológia egyik ágazata a gyermekek családon belüli helyzetét kutatja. és a családok segítését e problémák megoldásában égetően szükségesnek tartják. akik munkája a problematikus helyzetű családok segítéséből áll. Berger (1984) a vitáról beszámoló könyvüknek azt a találó címet adták. Berger és P. Berger és P. és korlátozza az állami beavatkozást a családba. A „szexuális forradalom” során az érzelmek egyre nagyobb szerephez jutottak a párválasztásban.

A felnőtt gyermekek és a külön háztartásban. Újabb kutatások azt igazolják. sőt a háztartás munkájába is bevonták. az irántuk érzett szeretetnek megnövekedésével párhuzamosan kialakult a gyermekkor fogalma. öltöztetni. tehát külön nukleáris családban élő szülei közötti kapcsolatok meggyengülnek. 42 . Végül oktatás azáltal. Emberi beruházás Emberi beruházásnak tekintik mindazokat a ráfordításokat. a XVIII. A szülők meglehetősen sokáig nyújtanak anyagi támogatást gyermekeiknek. OKTATÁS Alapfogalmak Oktatás. A felnőttek és idős szüleik közötti kapcsolat A családszociológia figyelme újabban fordult a felnőttek és az idős szüleik közötti kapcsolatokra. hozzájárul ahhoz. 11. századtól kezdve a kisgyermekkor után egy külön életszakasz alakult ki. hogy a családok kevesebb gyermeket vállalnak. a mögöttük álló értékek átadását. Míg korábban a gyermekeket a csecsemőkor és az egész fiatal kisgyermekkor után mindjárt felnőttként kezdték kezelni. a társadalom integrációja Oktatásnak nevezzük általánosságban a társadalomban felnőttkorban betöltendő szerepekhez szükséges ismeretek átadását a gyermekeknek és fiataloknak. hogy a felnőtt házas gyermekek és idősebb szülei között sok esetben eléggé intenzív marad a kapcsolat. hogy nagyjából egységes ismereteket ad át a fiataloknak. A modern társadalmakban az oktatásban egyre nagyobb. hogy a fiatalokban megerősödik az az érzés. amikor a gyermek iskolába járt. a nevelés. továbbá a fiatal nemzedékek integrációja a társadalomba. hogy a kisgyermek a család számára értékké válik. mely paradox módon azzal járt. Aries szerint „királlyá vált”.Aries szerint a XIV. hogy egy nagyobb – többnyire nemzeti – társadalmi közösség tagjai.Ide tartoznak elsősorban az oktatási és egészségügyi ráfordítások. nevelés. Nevelésnek szokás nevezni a viselkedési normák megtanítását. egységes kultúrába vezeti be őket. mert egyrészt gyermekeiknek minél kedvezőbb anyagi feltételeket akarnak teremteni. vagyis integrálódnak a társadalomba. században láthatóak az első jelei annak. vagyis a szűk értelemben vett oktatás. ami egyre költségesebbé vált. ezért nem vehtett részt a háztartás munkáiban. ha erre rászorulnak. A gyermekek értékének. amelyek az egyén munkájának termékenységét közvetlenl – a tárgyi termelőeszközöktől függetlenül – emelik. sőt túlnyomó szerepet játszanak az iskolák vagy oktatási intézmények. vagyis a személyiség fejlesztése. a felnőtt gyermekek viszont az idős emberek számára a legfontosabb emberi kapcsolatot jelentik. és a szülők sok esetben tudnak gyermekeik gondozására is támaszkodni. Az oktatási intézmények funkciói tehát: az ismeretek átadása. másképpen fogalmazva a személyiség fejlesztését. gyermekruhákat és gyermekjátékokat kapott A modern korban egyrészt a gyermek igen nagy értékké.

Az iparosodás előrehaladásával az ezen ismeretekátadásának funkcióját majdnem teljesen átvette az iskola. valamint az egyre jobban terjedő távokatatásban. Gazdasági elmélet – minél többen minél magasabb iskolai végzettséget és szakképzettséget szerezzenek. a szűkebb és tágabb társadalmi környezet normáira. ill. A posztidusztriális társadalomban még fontosabbá válik az iskolai oktatás. ezekben a társadalmakban a család a rokonság. Elméletek Az iskola szerepe Bár az antik és a feudális társadalomban is voltak iskolák. két-három évtizeddel korábban az iskolában megtanult ismeretek kisebb-nagyobb mértékben idejétmúltakká váltak. diplomával rendelkezők számát a megfelelő korú – többnyire több korcsoport – népességéhez viszonyítani. Ezért az új tudás alkotása (tudományos alapkutatás). továbbá esti és levelezőképzésben. egyszerűen azért . az esti és levelező hallgatókat a 18-22 éves népességhez viszonyítani). amelyek a fiatalokat megtanították a felnőttkori szerepek ellátására. középfokú vagy alapfokú végzettsége. A szülők egyre kevésbé képesek gyermekeiknek a munkavégzéshez az adott időszakban és a közeljövőben szükséges tudást átadni. felhasználás (alkalmazott tudomány) és átadása (oktatás) válnak a legfontosabb és leggyorsabban fejlődő gazdasági ágazattá. Felnőttképzés – a foglalkozási karrier átmeneti megszakításával történik nappali oktatás formájában. annál inkább nő az iskolák ezen funkciójának a jelentősége. mert megbukhat. beiskolázási arányszámok. kimaradhat az oktatásból. mert ebben a fejlődési szakaszban a tudás válik a gazdasági és társadalmi fejlődés fő hajtóerejévé (szociológiai elmélet). hogy a népességnek mekkora része ért el különböző iskolai végzettségi szinteket. hogy a tanuló megszerzi az adott típusú iskolai végzettséget. Ezeknek a beiskolázási arányszámoknak több problematikus pontja van: csak a nappali tagozaton tanulókat veszik figyelembe (az esti és levező tagozaton tanulók idősebbek életkorúak. Beiskolázási arányszámok Az egész népesség iskolai végzettségét bemutató adatok több évtizedes oktatási folyamatok eredményét tükrözik. – még pontosabban – mekkora tanulók száma az adott típusú iskolai oktatásban való részvétel szokásos életkorában lévő összes népesség számához viszonyítva. a faluközösség voltak azok a társadalmi intézmények. mert az általuk a saját gyermekkorukban. Minél jobban előrehalad a műszaki és gazdasági fejlődés. A magas szintű ismeretekkel rendelkező népesség képes 43 . hogy akölönféle szintű és fajtájú iskolákban hányan tanulnak. hány százalékának van felsőfokú. Ezek azt fejezik ki. A valamilyen típusú oktatási intézetben való tanulás nem jelenti természetesen azt.Módszerek Iskolai végzettségi arányszámok Az oktatás legegyszerűbb mutatói kifejezik. ezért nem lenne indokolt pl. Az adott évi oktatást jobban jellemzik az ún. Ezért szokás az oklevéllel. az eredményes munkavégzéshez szükséges ismeretekre.

hogy aváltozó társadalmi-foglalkozási struktúrájában elfoglalt magas vagy alacsony. vagy legalábbis egyenlő mobilitási esélyeket lehet biztosítani. A nyelvhasználaton túl 44 . foglalkozásokba. akik szívesen átadják tudásukat. Az iskolák a társadalmi mobiliátst csatornázzák. családi és kisközösségi autonómiát ássa alá. hogy mindenki a szülei foglalkozási pozícióját örökli. Az 1950-es és 60-as években az optimista nézet uralkodott. Roby (1974) bírálata a „ papírkórsággal” vagy credentializmussal szemben. aki adatfelvételt készített az amerikai iskolákról és azok tanulóiról. Illich szerint a jelenlegi kötelező tanterves és vizsgáztató rendszert a saját motivációra épülő tanulásnak kell felváltania. életjövedelmet. ez pedig lényeges tényezője az iskolai sikernek. éspedig éppen a legtehetségesebbekét. Szerinte az iskola a személyi. Arra a következtetésre jutottak. hogy kellő tehetséggel és szorgalommal mindenki elérhet a legmagasabb iskolai végzettséget megkívánó legelőnyösebb társadalmi pozíciókba. Bourdieu kritikájához közel áll S. valamint azok közt. Kulturális tőke és nyelvi készségek Ennek egyik magyarázata szerint a szülői házban és baráti csoportokban elsajátított kultúra olyannyira meghatározó erejű tényező. Miller és P. amire az iskolai eredményeik őket predesztinálják. végül lehetőséget biztosítani azoknak. Bourdie (1978) – szerinte az iskolák csak látszólag végzik a legtehetségesebb tanulók kiválogatását. M. a valóságban a vizsgaeredményekkel és a továbbtanulás irányításával. hogy a társadalmi különbségek a gyermekek nyelvhasználatában is erősen megmutatkoznak.továbbá a modern gazdasában elsőrendű fontosságú újításokat. Ilyen értelemben szokás társadalmi mobilitás helyett társadalmi reprodukcióról beszélni. akik tanulni akarnak. A bizonyítványokhoz való ragaszkodás ugyanis megakadályozza a hátrányos helyzetű rétegek tagjainak társadalmi felemelkedését. hogy bizonyos munkakörök. elősegíteni a kommunikációt a tanulni vágyók közt. akik valamilyen társadalmi ügyben tudatni akarják a közvéleménnyel a saját álláspontjukat. Kimutatták. Eszerint az oktatás legfőbb rejtett funkciója a társadalmi struktúra reprodukciója. előnyös vagy hátrányos pozíciót örökli. Tehát a látszólag objektív kritériumok alapján (nagyszámú vizsga segítségével) igazságosan értékelő iskolák valójában rejtett társadalmi diszkriminációt érvényesítenek. hogy csak arra alkalmasak. P. a változó gazdasági feltételekhez gyorsan és rugalmasan alkalmazkodni. beosztások betöltéséhez egyre inkább szükséges bizonyos iskolai bizonyítványokkal rendelkezni. Ezt nevezi a társadalmi egyenlőtlenségek újratermelésének. és a látszólag objektív követelményeik révén be is láttatják a tanulókkal. mobilitást. a privilegizált családok gyermekeinek hasonlóan privilegzált társadalmi elhelyezkeését támogatják. hanem azt. innovációkat létrehozni. és ezzel elősegítik a társadalmi pozíciók nemzedékről nemzedékre való átörökítését. Miller szerint számos munka elvégzéhes valójában nincs szükség a megkívánt iskolai végzettséghez. Ezen azt értik. hogy az elitbe emelkedjenek. viszont a társadalom többi rétegéből származó tanulók nagy részét visszatartják attól. A társadalmi reprodukció nem azt jelenti. az egyes emberek kezdeményezőkészségét csökevényesítik el. hogy a családi háttér és az iskola erősen befolyásolják az iskolai teljesítményt és azon keresztül a későbbi foglalkozási életpályát. valamint az azonos szintű oktatási intézmények közötti igen erős differenciálódás révén rejtetten kijelölik a tanulók helyét a társadalomban. Ezért a formális iskolai oktatás teljes megszüntetése mellett érvel. hogy az oktatás kiterjesztése és demokratizálása révén nagymértékben csökkenteni lehet majd a társadalmi különbségeket. Ennek az oktatási rendszernek három feladata lenne: oktatási eszközöket bocsátani azok rendelkezésére. Ivan Illich (1971) még ennél is élesebb. hogy az iskolai oktatás képtelen változtatni rajta. E felfogás tudományos megalapozását a híres Coleman-jelentés (1966) szolgáltatta.

Amerikában az etnikai és nemzeti kisebbségek egy részének – elsősorban a feketéknek és a mexikóiaknak – gyermekei átlagosan alacsonyabb pontszámokat érnek el az intelligenciatesztekben. sőt a szűk családon belüli beszélgetési témák is) lényegesen befolyásolják a gyermek iskolai teljesítményét. ezért nem sokat lehet tenni az alacsony intelligenciájú gyermekek és fiatalok érdekében. Bourdieu (1978) kulturális tőkének. amely azt a célt is szolgálja. Öröklés A családból hozott hátrányok kiegyenlítésének eredménytelenségét az magyarázza. a vagyon vagy bármilyen más. mint a magas) intelligencia nagy részben genetikai tényezőktől függ. akik nem tanulták meg szinte észrevétlenül a családban és a baráti körben. A környezet hatása ugyanis már a magzati korban megkezdődik pl. De ha még pontosan is lehetne mérni az intelligenciát (a gyermekét és a szüleiét is). (Herrnstein és Murray 1994). az iskola nagyon keveset tehet a kulturális különbségek kiegyenlítése érdekében. a teljesítménytől független tényező (pl. ahol az érdemen kívül más tényezők is jelentős szerepet játszanak abban. és ezért nem tudja a társadalmi származásból eredő esélykülönbségeket sem lényegesen csökkenteni. hogy a hátrányosabb helyzetű családok gyermekei genetikai öröklés következtében alacsonyabb intelligeniájúak. amelyben a társadalmi hierarchiában való elhelyezkedés teljes mértékben az „érdemtől”. tehát nem befolyásolná a társadalmi származás. hogy ki hol helyezkedik 45 . A gyermek. Súlyos hátrányt jelent.azonban az iskolában oktatott és megkövetelt „magas műveltséggel” való ritkább vagy gyakoribb érintkezés a családban (a lakásban lévő könyvek. akár később már nem lehet az intelligencián belül az öröklés és a környezet hatását különválasztani. A. hogy az egyes rétegek.és fiatalkorban a családi környezet. ezeket a genetikai hátrányokat pedig lehetetlen kiegyenlíteni. a különórák. az abban kapott kulturális hatások (pl. Bernstein (1964) a nyelvi készségekre helyezte a fő hangsúlyt az iskola által újratermelt egyenlőtlenségek okai között. a szülés körülményeins stb. elsősorban a privilegizáltak. Mivel mindezt nagyon nehéz elsajátítani azok számára. Jensen (1969) pszichológus ezeket az intelligenciakülönbségeket. a kulturális intézmények látogatása. A népességnek szükségszerűen van egy. A szociológusok körében sokáig általános volt az a felfogás. és ez az alacsony (ugyanúgy. Az e körüli vita sokszor az intelligenciahányados (IQ) öröklött és környezeti hatásokból. az átlagosnál jóval alacsonyabb intelligenciájú része. hogy vajon jó lenne-e egy olyan társadalom. ezek között az oktatásból és nevelésből származó része körüli vitára szűkül le. hogy egy meritokratikus elveken felépülő társadalom mindeképpen kívánatosabb lenne a jelenlegi társadalmaknál. ha a tanuló nem az anyanyelvének megfelelő iskolába jár. dohányzásán. Ezt a kulturális örökséget nevezte P. A meritokratikus társadalom A harmadik sokat vitatott kérdés. B. olvasnake a gyermeknek mesét) döntően alakítják az intelligenciát. az édesanya táplálkozásán. akkor sem lehetne eldönteni. Ezért akár hatéves korban. Az ilyen társadalmakat szokás meritokráciának nevezni. hogy azon belül mekkora részt határoz meg az öröklés és mekkorát a társadalmi környezet. megkülönböztessék magukat a többiektől. A vita egyik legtöbb szenvedélyt kiváltó mellékága a fajok közötti állítólagos örökölt intelligenciakülönbségek körül folyt és folyik. konkrétabban a tudástól és a munkateljesítménytől függene. a nem vagy a bőrszín). elsősorban a feketék alacsonyabb intelligenciáját az örökléssel magyarázza.

A másfajta teljesítményeket. Smith egyrészről igyekezett kimutatni. elején a szociológia is önálló tudományként jelentkezett az egyetemi és tudományos életben. Ezért a meritokrácia irányában történő előrehaladást pozitív változásnak tartották. tehát legyen a „maradékok” (leftovers) tudománya. hogy a szabad verseny a társadalom egésze és minden egyes tagja számára optimális végeredményhez vezet el. hogy a szociológia ne foglalkozzék a gazdasági jelenségekkel. sz. hogy a közgazdaságtan neoklasszikus irányzata abból az alapfeltevésből indult ki. 11. végén és a XX. vagyis minél kisebb ráfordítással minél nagyobb eredményt kíván elérni. Kétséges. az önérdek a társadalom számára optimális gazdasági eredményhez vezessen. hogy ezek a termelési viszonyok változnak. és a megváltozott termelési viszonyok. arról semmit sem lehet mondani. Hangsúlyozta. Még ha ezt az elvet el is lehet fogadni. szinte lehetetlen objektívan mérni. vagyis a társadalmi intézmények közötti ellentmondások és kölcsönhatások eredményeként értelmezte. vagyis társadalmi intézmények között a gazdaság működése is alapvetően megváltozik. Alapfogalmak A közgazdaságtan és a gazdaságszociológia viszonya A közgazdaságtan előbb fejlődött önálló tudománnyá. hogy a társadalom számára valóban a „tiszta jeles” tanuló lesz-e a legértékesebb.el a társadalmi hierarchiában. A közgazdaságtan és a szociológia közötti időnkénti nézeteltérésekben lényeges szerepet kapott az is. Számos nagy közgazdász és szociológus próbálta egyesíteni a két tudomány nézőpontjait munkásságában. hogy milyen intézmények szükségesek ahhoz. de abban sok helyütt megjelennek szociológia kérdésfeltevések is. amelyekkel a közgazdaságtan és a többi. a társadalom számára nagyon nehéz. Adam Smith munkásságát a közgazdaság-tudományhoz szokás sorolni.) minden gazdasági döntésnél racionálisan jár el. hanem csak olyan azokkal a társadalmi jelenségekkel. háztartás stb. mivel a gazdaság és társadalom fejlődését a termelőerők és a termelési viszonyok. hogy a magasabb iskolai végzettségűek magasabb fizetést kapnak. a tudati viszonyok területén a racionalizálódás állt kutatásainak középpontjában. az egyes ember „értékességét”. hogy a piac ilyen eredményhez vezessen. a közgazdaságtan. Így a meritokrácia sokszor leegyszerűsödik arra az érvre. másrészt azt vizsgálta. Marx munkásságában a politikai gazdaságtani és szociológiai nézőpontok és gondolatok szorosan összekapcsolódnak. ezért amikor a XIX. GAZDASÁG A gazdálkodás vizsgálatára még a szociológia megszületése előtt száz évvel külön tudomány jött létre. vagyis hogy az egyének önérdeke és a társadalom egészének érdeke egybeessen. a közgazdászok egy részében megfogalmazódott egy olyan nézet. hogy mekkora jövedelemkülönbség indokolt. sz. éspedig nagyrészt forradalmak útján. már kialakult társadalomtudomány nem foglalkozik. A termelési viszonyok területén a bürokrácia. A mai napig nem tisztázott a közgazdaságtan és a gazdaságszociológia egymáshoz való viszonya. vállalat. 46 . hogy az egyén vagy a gazdasági egység (tervhivatal. azaz maximalizálni kívánja hasznát. Max Weber –t elsősorban a gazdasági élet társadalmi feltételei érdekelték.

pl. személyiség) egyike a másik hárommal kölcsönhatásban működik. természeti erőforrások) költségeiből állnak. Az utóbbiakat nevezik tranzakciós költségeknek. mert a gazdaság működésének és változásának megértéséhez látni kell a társadalmi környezetét és annak változását. a betegápolás. Ide soroljuk a háztáji és kisegítő gazdálkodást. háztáji kertekben előállított mezőgazdasági termékek. Ennek oka. amelyek a társadalom jólétét növelik. továbbá a vállalati gazdasági munkaközösségekben és más hasonló formákban végzett munkát. Polányi Károly fő tétele. de növelik a társadalom jólétét. hogy a gazdálkodó személyek információi hiányosak. ide tartoznak többek közt a bankügyi. kereskedelmi költségek vagy pl. politika. a magánlakásépítésbe és –karbantartásba fektetett családi. de a személyi jövedelemadó alól való kibújás miatt nem is teljesen 47 . munka. hogy a gazdaságot és társadalmat nem helyes egymástól elszakítva vizsgálni. a hanyatló ágat pedig annak szükségessége. hanem a társadalomba „beágyazottan” működik. hanem a gazdasági ügyletek létrehozásának és érvényesítésének költségeiből is. A piaci rendszer és a kapitalizmus jövőjét azért látta veszélyeztetve. A fent említett társadalomtudósok munkássága alapján megfogalmazhatjuk azt a tanulságot. Ez az iskola abból indul ki. ez vezeti be a fejlődéshez szükséges újításokat a gazdaságba. hogy a vállalkozók újításai révén létrejött új gazdasági egységeket. Ilyen pl. amelyeket a háztartások maguk fogyasztanak el vagy a piacon értékesítenek. amely a gazdaságszociológiai szemlélethez közeledett. mert ez a réteg hozza össze a termelési tényezők új kombinációit. Az elmúlt években a közgazdaságtanban is jelentkezett egy olyan irányzat. Informális. Schumpetert (1975) véleménye szerint a gazdasági fejlődésnek mozgatóereje a vállalkozók osztálya. hogy ezek fokozatosan megsemmisítik a társadalom emberi és természetes szubsztanciáját. hogy a gazdaság nem a társadalomtól függetlenül. amelyek nem jelennek meg a nemzetijövedelem-számításokban. hogy a neoklasszikus feltevések a gazdálkodó emberek viselkedéséről – a haszon vagy profit maximalizálására való törekvés mint egyetlen motívum feltevése – hasznosak a piaci viselkedés elméleti modelljeinek megfogalmazásához. továbbá tágabb értelemben a háztartási munka és az altruista alapon (azonnali ellenszolgáltatás nélkül) nyújtott kölcsönös segítség. Informális gazdaságnak szokás nevezni a szociológiai szakirodalomban azokat a többnyire kismértékben folytatott gazdasági tevékenységet. A konjuktúraciklusok fellendülő ágát az újítások időbeni felhalmozódása okozza. a főmunkaidőn kívüli kisipari és szolgáltatási munkát. amelyek nem kifejezetten tiltottak. Parsons és Smelser (1956) gazdaságszociológiájában a gazdaság mint a négy társadalmi alrendszer (gazdaság. a törpegazdaságokban. tehát nem tudják biztosan felmérni döntéseik gazdasági következményeinet. szürke és fekete gazdaság Egyes társadalmakban különböző mértékben és formákban működnek további gazdaságok is. a neoinstitucionalista vagy új intézményes közgazdaságtan (North 1990). a könyvelési és a jogászi kiadások. továbbá hogy a termékek és szolgáltatások költségei nemcsak a felhasznált termelési tényezők (tőke. Szürke gazdaságnak nevezzük azokat a gazdasági tevékenységeket. a kis javítási munkák. második. a társadalom megértéséhez pedig ismernünk kell a gazdaság működését. mert úgy ítélte meg. kultúra.J. biztosítási. Második gazdaságon a jövedelemkiegészítés céljából végzett legális melléktevékenységet értjük. de távol állnak az emberek valóságos viselkedésétől.

bűnözés jellegű haszonszerző tevékenységeket. az automatizálás hatásával. milyen viselkedést várnak el a társadalom tagjaitól e tevékenységekben. mint olyan. mechanizmusok szociológiai vizsgálatának nincs kialakult sajátos módszertana. A modern társadalmakra jellemző nagy szervezetek bürokratikusak. hallgatóktól elvárt viselkedési normák együttesen. megfontolások alapján dönt és cselekszik a gazdálkodó ember mint munkavállaló. A szervezet az emberek többé-kevésbé személytelen kapcsolatokra felépülő nagyobb csoportja. azoknak gazdasági hatásait kutatja. Módszerek A gazdasági rendszerek. A szervezetnek struktúrája van. az intézmény viszont az emberi tevékenységek bizonyos területére vonatkozó normák és értékek együttese.legálisak.) szervezetektől szerzi be a létfenntartáshoz szükséges javakat stb. hogy részt vett-e az interjúalany az elmúlt két évben valamilyen magánvállalkozásban). jelenségeivel foglalkozó. Fekete gazdaságnak nevezzük a jólétet nem növelő. az egyetem. hogy az egyén milyen motivációk alapján dönt és cselekszik. tehát szabályozza tagjai tevékenységét. 4. A szociológia definíciója szerint a szervezet egy konkrét csoport. bürokrácia A gazdálkodás egyes részterületeivel. stb. 3. vállalkozó. intézmény. közérthetőbben: milyen indítékok. az egyetemi oktatóktól. az agrárstruktúra átalakulásával. alárendeltje. amelyek előírják. pl. a társadalom tagjainak jólétét növelik. a feladatokat felosztják egymás közt. kifejezetten illegális. kifejezetten alkalmazott jellegű gazdasági szociológiák: 1. az üzemszociológia – a munkahelyen. hogy ki kinek a fölérendeltje. Értéket termelnek. az ipari és az agrárszociológia – az ipari. amelyet konkrét cél megvalósítására hoznak létre. megkérdezik. keresi jövedelmét (vállalatok. A bürokrácia olyan szervezet. 2. Szervezet.és fogyasztó tevékenységeket vizsgálja Végül a gazdaságszociológiához közel áll a szervezetszociológia. amely minden szervezet szociológiai sajátosságait vizsgálja. Elméletek A gazdasági élet szereplőinek motivációi A gazdaságszociológiában a szociológia egyéb ágainál is aktuálisabb kérdés. Itt is használják a survey típusú adatfelvételeket (pl. a háztartásszociológia – a háztartáson belüli termelő. amelyben az ügyintézés pontosan meghatározott szabályok szerint történik. tanul (iskolában). A nemzeti jövedelemből ezért többnyire kimaradnak (vagy csak megbecsülik globális értéküket). a mezőgazdasági termelés speciális sajátosságaival foglalkozik. vagyis világos. más szóval melyek a „gazdasági élet szereplőinek motivációi”. fogyasztó. A modern ember egész életében szervezetekkel találkozik. 48 . a gépesítés. Intézmény pl. ki kinek adhat utasításokat. pontosan meghatározott hierarchikus viszonyok alakulnak ki közöttük. szervezetekben (kórházakban) születik. A szervezettől meg kell különböztetni az intézményt. ill. a munkaszociológia – a munkatermelékenységet meghatározó tényezőket vizsgálja és a termelékenység emelésének lehetőségeihez ad tanácsokat. a vállalaton belüli társadalmi kapcsolatokat.

hanem azon más embertársaié is. hogy a nagy bürokratikus gazdasági szervezetek. hogy megfeleljen közössége elvárásainak. akik iránt szimpátiát érez. Ezek: a kölcsönös adományok. Lindenberg (1990) fogalmazta meg a „homo socio-oeconomicus” emberkép hipotézisét. hanem kizárólag bizonyos elvek. a „tradicionális” viselkedés pedig egyszerűbben a hagyományos normákat követő viselkedés. A közelmúltban Max Weberéhez hasonló szintézist próbált megfogalmazni A. az „értékracionális viselkedés” viszont az értékeket megvalósítani kívánó és ebből fakadó normákat követő viselkedés leírása. amelyek ellentétben állnak a normákkal és értékekkel. Összefoglalóan azt lehet mondani. Más szóval nem kívánja hasznát. de ennek a tartománynak a határait az adott társadalomban elfogadott és az egyén által követni kívánt normák és értékek határozzák meg. A piaci gazdaság mintapéldája a kapitalista gazdaság. hanem a normák által vezérelt ember gondolata Durkheimre megy vissza. A homo sociologicus közösségi ember. és erkölcsi értékek. Gazdasági mechanizmusok: reciprocitás. a családban) általában messzemenően félreteszi az individualista racionalitást. ajándékok (reciprocitás). A részvénytársaságok sokkal nagyobb mérettűekké képesek válni. Mindhárom forma érvényesül azonban a mai társadalmakban egymás mellett. miszerint ez egyén döntésialternatíva-tartományon belül. A nem az önérdek.A homo oeconomicus teljes mértékben individualista. Századi Dahomeyi Királyságot. más területeken (pl. mert a „célracionális” viselkedés fogalma megfelel a homo oeconomicus feltételezett viselkedésének. Háromféle indítékot különböztet meg az emberek viselkedésében: • az önzést • a szimpátiát – amikor az egyén haszonfüggvényében nemcsak a saját jövedelme. szerepel. a „korporációk” (részvénytársaságok) növekvő súlya megváltoztatja-e a gazdasági mechanizmus működését. senki mással nem törődik. A második világháború után Dahrendorf (1958) fejtette ki a legrészletesebben a „homo sociologicus”. Sen (1982) indiai-amerikai közgazdász és filozófus. S. csak a saját hasznát keresi.modell alapfeltevéseit. redisztribúció. a redisztribúció példájaként a XVIII. A „menedzserek forradalma” A kapitalista gazdaság működésével kapcsolatos sok sok évtizedes elméleti kérdés. nyereségét olyan cselekvésekkel növelni. 49 . hogy az ember bizonyos tevékenységeiben (elsősorban a gazdaságban) és bizonyos határok között homo oeconomicusként viselkedik. ezáltal világméretekben alakítják ki üzleti politikájukat. elsősorban a más emberek iránt érzett szolidaritás alapján dönt. mert egyetlen célja. amelyek több országban működtetnek termelő üzemeket. • az elkötelezettséget – amikor az egyén úgy dönt valamilyen cselekvés mellett. mint az egyéni vagy családi tulajdonban levő vállalatok. piac A gazdasági aktor motivációinak elméleti kérdésével mintegy párhuzamosan merül fel az a „makroszintű” elméleti kérdés. hogy milyen mechanizmusok alapján működik a gazdaság. hogy nincs tekintettel arra. normáinak. értékek megvalósítása vezeti. a termékek központi begyűjtése és elosztása (redisztribúció). Polányi Károly (1976) három ilyen mechanizmust különböztetett meg. hogy annak következményei hogyan befolyásolják a saját egyéni hasznát. és végül a piac. fogyasztása stb. és az egész világra kiterjesztik értékesítésüket. Max Weber a cselekvés mindkét motívumát figyelembe vette. A reciprocitás példájaként többek a Trobriand-szigeteknek Malinowski által leírt kulakereskedelmét említi.

hanem attól is függ. ahol már nem tud megfelelni a feladatnak. egyre több jószág válik „pozivionális jószággá”. Bürokratikus szervezetek Max Weber fogalmazta meg azt a tézist. Ezek közül itt hármat említünk meg: 1. hogy növekedésre törekszik: minél nagyobb a beosztottak száma. Az ügyintézésről írásos dokumentumok készülnek. hogy a hátrányait elkerüljük. hogy mások birtokolják-e. annak kiterjesztésétől reméli. Ezek a következők: 1. A bürokratikus ügyintézésben a kapcsolatok személytelenek. Ahogyan a társadalom kiemelkedik szegényes állapotából. tehát olyan jószággá. és egyre több ember dolgozik bürokratikus szervezetekben. Mindezekért a bürokratikus szervezetek merevekké válnak. annál nagyobb a bürokratikus vezető tekintélye. sőt a modern ember életének egyre nagyobb része telik el bürokratikus szervezetekben. 7. Mit jelent a bürokrácia? 1. a menedzserek vezetik. 4. hogy a bürokratikus szervezetekben egyértelmű uralmi hierarchia van. hogy hogyan lehet a bürokrácia előnyeit biztosítani úgy. 3. 4. Az előrelépés pontos szabályok szerint működik. míg olyan szintre nem jut. pontos szabályok mondják meg. A bürokrácia természetében rejlő alapvető tendencia. Másrészt. A bürokráciában „benne van” az oligarchizálódási tendencia. és ki kinek tartozik engedelmességgel. hogy a szervezetek méretei nőnek. a nagy szervezeteket egyre inkább bürokratikusan igazgatják. A bürokraták teljes munkaidős állásban és kereset fejében dolgoznak. 2. Ez azt jelenti. maga a működés válik céllá. Hirsch (1976) angol közgazdász néhány társadalmi jellegű korlátozó tényezőre hívta fel a figyelmet. Mindenekelőtt azt. Ezáltal. Means 1968). F. hogy ki kinek adhat utasítást. Az előléptetési szabályok ahhoz a képtelen helyzethez vezethetnek. hogy mindenki addig emelkedik a hierarchiában. Ugyanakkor Weber már látta a bürokrácia hátrányait.Az ilyen nagyvállalatokat. ők hozzák meg az üzleti döntéseket (Berle. hogy meddig mehet a gazdasági fejlődés. 3. hogy a munka szakismereteken alapuló munkamegosztás szerint szerveződik. hanem a vállalat növelése. gazdasági befolyásának erősítése (Burnham 1962). a kapitalizmus működési mechanizmusa alapvetően megváltozott. 6. részvénytársaságokat ténylegesen a vállalati vezetők. A menedzserek számára nem a vállalat nyereségének a maximalizálása a legfontosabb cél. hogy a modern fejlődés egyik legfontosabb jellemzője a szervezetek fokozódó bürokratizálódása. Minél többen tudnak 50 . 2. További szociológiai probléma. 5. amelynek haszna nem vagy nemcsak önmagában van. 5. A bürokrácia hátrányos jellemzőinek ellensúlyozását a gazdaságszociológusok egy része a munkásönkormányzattól. A bürokrácia a szervezet eredeti célja helyett saját bürokratikus céljait követi. állítják ennek az elméletnek a képviselői. hatalmának. Az ügyeket pontosan megfogalmazott szabályok szerint intézik. A gazdasági fejlődés társadalmi korlátai A makrogazdaság-szociológia által felvetett újabb elméleti kérdések közül az egyik legérdekesebb.

hanem az önérdek elve által vezettetve megvásárolhatóak. A piaci rendszerű gazdaság fejlődése azon alapul. ill. A kormányzat azokból az egyénekből áll. egy fejlett társadalom pedig a legkevésbé képes bizonyos erkölcsi normák széles körű elfogadottsága nélkül úgy működni. a hatalmat megtarthassák. hanem a politikai életben megnyilvánuló törvényszerűségek. Hatalom és uralom A politikai élet és a politikai szociológia központi fogalma a hatalom. 2. és egyre inkább vásárlás útján kívánnak mindenhez hozzájutni. POLITIKA Alapfogalmak A politikai szociológia mellett két másik tudomány foglalkozik a politika vizsgálatával: a politikai történetírás és a politikatudomány vagy politológia. amely egy pontosan körülhatárolt területen egyedül alkalmazhat kényszert. Ez háttérbe szorít minden más erkölcsi normát. 12. hogy nem az egyedi politikai események. Az állam vethet ki adókat. hogy a gazdaság minden szereplője önérdekét követi. ha a bírák nem becsületesek. összefüggése a társadalmi szerkezettel és folyamatokkal. akiknek joguk van állami hivataluk folytán erőszakot alkalmazni. üzenhet hadat más államoknak stb. míg a kormányzatban részt vevő személyek előbb-utóbb kicserélődnek. és nem tesz kísérletet az ideális politikai rendszerek kidolgozására. amelynek keretében a hatalmat birtokló személynek módja van arra. KORMÁNYZAT. Az állam Max Weber definíciója szerint az a politikai intézmény. az annál inkább veszít az értékéből.valamely pozicionális jószághoz hozzájutni. E különbségek ellenére az átfedés a három tudományág között meglehetősen nagy. Pedig semmilyen társadalom sem. akkor ez az egész társadalom jólétére nézve súlyos károkat okoz. A politika a társadalom tagjainak és csoportjainak arra irányuló tevékenysége. ÁLLAM. kormányzat. vagyis hatalomhoz jussanak. A politológiai szociológia elsősorban abban különbözik a politikai történetírástól. Pl. hogy az állam tartósan fennmarad. hogy főképpen empirikus adatgyűjtések alapján próbálja a politikai élet eseményeit magyarázni. hogy mindent meg lehet vásárolni. hogy az állami döntések meghozatalára feljogosító pozícióba jussanak. börtönözhet be bűnözőket. továbbá a politika társadalmi háttere. vagyis az a jelenség. A politológiai szociológia elsősorban abban különbözik a politikatudománytól. A különbség az állam és a kormányzat között az. A pozicionális jószág példája a kiváló márkájú drága személygépkocsi. A gazdasági fejlődéssel. politika A mai társadalmak nagy része államban él. döntések kerülnek érdeklődésének középpontjába. hogy tagjainak jólétét emelkedő szinten biztosítsa. különösen piaci viszonyok közt. 3. együtt jár a kommercializálódás. ezeket a pozíciókat megtartsák. A hatalom ugyanolyan viszony. 51 . a saját hasznát kívánja maximalizálni. vagy legalábbis ezeket a döntéseket befolyásolhassák. Állam.

azokat semmilyen esetben sem sértve gyakorolja uralmát.hogy a hatalmának alávetett személyeket arra bírja. • Karizmatikus uralom esetén a legitimitás alapja az uralkodó személyisége. amelyben a döntéshozók formalizált versengési mechanizmus útján. Más szóval a demokráciához hozzátartozik. • Demokrácia. ahol meghatározott időnként olyan parlamentáris választásokra kerül sor. Dahrendorfnak azon gondolata is figyelemre méltó. bátor. az alattvalóknak az a meggyőződése. végül a hatalmat intézményes korlátok 52 . Smelser (1994) a demokráciának olyan definícióját adta. hogy szándékainak megfelelően viselkedjenek. ha többségük nincs velük megelégedve. kicserélhetik az uralmon lévőket. mert az a hagyományokon alapul. autoritarizmus A politikai rendszerek két szélsőséges típusa a demokrácia és totalitarizmus. politikusoknak nagyon sok változatát ismerjük a történelemből Gandhitól Kossuth Lajoson. Az alattvalók elfogatták. Karl Popper definíciója: demokratikus a politikai rendszer abban az esetben. ha a hatalom birtokosa csak a hatalomnak alávetettek akarata ellenére végső soron kényszerrel tudja keresztülvinni a szándékát. totalitarizmus. Azonban a politikai rendszerekben. másképpen uralomnak. • Racionális-legális uralom esetén az uralkodó hatalma azon alapul. akár nem. máskor azonban a karizmatikus vezetők súlyos katasztrófákba vitték alattvalóikat. Nagy különbség természetesen. hogy ennek alapján teljesen jogosult arra. Ilyen volt általában a királyok hatalma a középkorban. R. vagy pedig a hatalmának alávetettek elfogadják azt hogy ezt a szándékot szolgálniuk kell. akár egyetértenek az utóbbiak ezen szándékkal. jogosan uralkodik. jó vagy igazságos ember. hogy az uralkodó annyira bölcs. kétszer sikerült az ellenzéknek a parlamenti választást megnyernie és kormányt alakítania. ha a társadalom tagjai . Karizmatikus uralomnak és uralkodóknak. pártok és nyomást kifejtő csoportok folyamatosan próbálják befolyásolni a döntéseket. hogy alattvalóit vezesse. ahol több párt indulhat. az állampolgárok erőszak nélkül leválthatják. Tradicionális. vagyis választások útján kerülnek hatalomra: a döntéseket állandó versenyhelyzetben hozzák. Az utóbbi esetet nevezik jogos vagy legitim hatalomnak. hogy a király meghatározott öröklési rend szerint örökölte királyi méltóságát. ha már két alkalommal került sor ilyen parlamenti választás következtében kormányváltásra. demokrácia van. és az érvényes jogszabályoknak megfelelően. és ahol a választáson többséget kapó párt vagy koalíció alakít kormányt. karizmatikus és racionális-legális uralom Weber a legitim hatalomnak vagy uralomnak három típusát különböztette meg: Tradicionális uralom esetében a hatalomnak alávetettek azért fogadják el a legitimként a hatalamat birtokló személy hatalmát. hogy a kormánypárti és az ellenzéki szerep a pártok között időnként felcserélődik. akik némelykor nagy szolgálatot tettek alattvalóiknak. Julius Ceasaron és Napóleonon keresztül Adolf Hitlerig és Sztálinig. A demokráciának sokféle definíciója van. hogy a politikai demokrácia akkor tekinthető teljesen megszilárdultnak. hogy az adott társadalomban elfogadott alkotmányjogi szabályok szerint került uralomra. a hatalmat birtoklónak az utasításait végre kell hajtaniuk.

a sajtót. amely nem tűri a nyílt ellenzéket. ezzel ellentétes gondolatokat. Civiltársadalom A civiltársadalom fogalma a legutóbbi években hódított tért a társadalomtudományokban. hivatalos ideológiát fogalmaz meg. Az alkalmazott módszerek. Totalitáriusnak nevezzük azt a diktatórikus politikai rendszert. sőt sokszor olyanokat is. amely nem tűri a nyílt politikai ellenzéki tevékenységet. Tipikus példája valamely iparág érdekeinek védelmére létrehozott lobby. milyen nem politikai egyesületnek tagja. Elsősorban a közvetlen és a képviseleti demokráciát kell megkülönböztetni. pl. a televíziót és rádiót uralma alatt tartja. tehát nem szól bele abba. amelynek megszületése nem valamilyen részcsoport érdeke. a mosóporának vagy személygépkocsijának vásárlásával és helyette másik cég termékeihez pártol. mozgalom Pártnak nevezzük az olyan szervezett csoportokat. A civiltársadalmak alatt értik a társadalomnak mindazokat az 53 . hanem a társadalom valamilyen súlyosnak tartott problémáinak felismerése és az ennek orvoslására. amely a legtöbb mai fejlett demokráciában érvényesül. hanem a politikai döntések befolyásolása. saját érdekeiknek megfelelően. Hirschman (1970) igen szellemes megkülönböztetése a kivonulás és a kritika vagy jobbító felszólalás alternatívájáról. bebörtönöz. a jog uralma) között gyakorolják. a kisebbségeket. Ez nevezte R. A legegyszerűbb példa a fogyasztó. a nyugdíjasoknak képviseli az érdekeit. Dahl (1989) poliarchiának. A képviseleti demokráciában. A mozgalmak sokszor nem a demokrácia hagyományos eszközeit alkalmazzák. Tipikus példája a zöldmozgalom. A közvetlen demokráciában minden polgár részt vesz vagy legalábbis részt vehet a döntések meghozatalában. Hasonló az érdekcsoport fogalma is: ez a társadalom valamely részének. A demokráciának több fajtája van. a magánérdekeket. politikai pereket rendez. legtöbbször a társadalom alapvető megváltoztatására való törekvés. amelyek védik az egyént. amelyek célja nem a politikai hatalomra jutás. kivégeztet minden tényleges vagy potenciális ellenzékit. Párt. amelyeknek kifejezett céljuk a politikai hatalomra jutás. amelynek működésével. monopolizálja a kommunikáció csatornáit. többek között az állami és pártbürokrácia egyes tagjait is. és ezen túlmenően az állampolgárok magánéletébe is bele kíván szólni. eszközök kérdésköréhez tartozik A. Nyomást kifejtő csoportnak nevezik az olyan szervezett csoportokat. minél több hívet akarnak szerezni céljaik megvalósítása érdekében. a tüntetést. A mozgalom kevésbé szervezett társulás. A népszavazás. Mozgósítani próbálják az egész társadalmat. megkínoztat. gondolkodásukat is ellenőrizni és szabályozni kívánja. hanem a tiltakozás különböző formáit. O. teljesítményével elégedetlen. mivel tölti szabadidejét. de az állampolgárok magánéletébe és gondolkodásába való beleavatkozástól többé-kevésbé tartózkodik. mit olvas. Ennek érdekében egypártrendszert vezet be. akiknél az ellenzéki gondolatok gyanúja sem merül fel. elveivel. amelyet időnként ma is több demokratikus országban alkalmaznak. akik a döntéshozatalban részt vesznek. pl. nyomást kifejtő csoport. aki felhagy a nem megfelelő minőségű terméket előállító cég árujának. milyen rádiót hallgat stb.(alkotmány. A kivonulás azt jelenti. pl. Autoriátusnak nevezzük azt a diktatórikus politikai rendszert. szintén a közvetlen demokrácia intézménye. az állampolgárok képviselőket választanak. világnézetet nem tűr el. illetve a hatalom megtartása. hogy valaki a vallását gyakorolja-e vagy nem. hogy az elégedetlen személy egyszerűen elhagyja azt a közösséget.

Abban a kérdésben. végül a szociális jogokat – az állampolgároknak azt a jogát. Gyakran használják forrásként a politikai közvélemény-kutatások eredményeit. Jóléti államnak nevezzük az olyan államot. hogy mi az állam és a kormányzat funkciója.autonóm szervezeteit – az egyesületeket. nyugdíjat biztosít. hogy az állampolgároknak jogaik vannak. Más szerzők kiterjesztik a fogalmat. Az állam növekvő részt vállal az állampolgárok jólétében. szintén két elmélet áll egymással szemben. A jóléti állam 54 . hogy a társadalom biztosítja számára az életszínvonalnak és a szociális biztonságnak valamilyen elfogadott minimumát. családi támogatásokat ad. némelykor a magánvállalatokat is -. továbbá ingyenes egészségügyi ellátást biztosít. mint a szociológia más ágaiban – a leggyakrabban használt módszer a survey típusú adatfelvétel. a fennálló társadalmi rendszer fenntartására törekszik. a politikai jogokat – a választásnak és a politikai hivatalra választhatóságnak a jogát. hanem a közösség javát igyekeznek előremozdítani. hasonlóan gondolkodik. amelyek nem függnek az államtól. amikor valamely helyi társadalom. Marshall (1973) háromféle jogot különböztet meg: a polgári jogokat . Jóléti állam A demokratikus rendszer lényegéhez tartozik. amikor az állampolgárok részt vesznek a közügyekben. Az állam arra törekszik. Módszerek A politikai szociológiában – ugyanúgy. Némely országban az ingyenes oktatás is a jóléti állam része. ez az elit szoros személyi kapcsolatban áll. baleseti. település hatalmi viszonyait kutatják és amikor egy-egy maghatározott politikai döntés meghozatalának körülményeit kutatják. T. Az elitelmélet szerint (Mills 1962) viszont egy szűk elit hozza meg a döntéseket. mélyinterjúkat.a szabadságjogokat. vagyis messzemenően gondoskodik polgárai jólétéről. A szociális jogokhoz kapcsolódik a jóléti állam fogalma. betegségi. nemcsak saját hasznukat keresik. Beleértik másrészt a demokráciában szükséges mentalitást: az udvariasságot és toleranciát a közösség többi tagjával szemben. A marxisták szerint az állam és a kormányzat egyszerűen az uralkodó osztály érdekeit szolgálja ki. hasonló érdekeket képvisel. H. az érdekellentéteket kiegyenlítse és a külső beavatkozástól megvédje. A kapitalizmus késői szakaszában az állam az osztálykonfliktus mérséklése érdekében egyre nagyobb jóléti feladatokat vállalt magára. azaz létrehozta a jóléti államot. éspedig akár a szegényebb rétegeket támogatja a szociálpolitikán keresztül. írásos dokumentumok vizsgálatát szokás használni. amely jóléti juttatások széles körét biztosítja állampolgárai számára. akár pedig az elégedetlen tüntetők közé lövet. Elméletetek Az állam Az állam és a kormányzati szociológiával kapcsolatos alapvető elméleti kérdés. munkanélküliségi támogatást nyújt. és beleértik egyrészt azt a magatartást. ki határozza meg vagy befolyásolja az állami döntéseket. hogy a társadalom tagjai minél nagyobb részének megelégedésére kormányozzon. A pluralista elmélet szerint (Riesman 1968) sok különböző érdekcsoport közötti vitában és versenyben alalkul ki a végső döntés. Speciális módszereket. hogy kinek a kezében van a hatalom. köröket. egyházakat.

be kívánja olvasztani a többségi nemzetbe. legkorábban a XVII. Más szóval lehet-e arra számítani. Európában elsősorban az Európai Unióval. Míg a nemzeti összetartozás érzése. A nemzetállam eszméjén azt az elképzelést. Tétele nagy vitát váltott ki. Fukuyama (1994) amerikai politikatudós tétele. és hogy egy állam minden polgára legyen az államalkotó nemzet tagja. hogy „itt a történelem vége”. században jelent meg a történelemben. az adott nemzet tagjának tekintett személyre. racionálisan gondolkodnak a politikai kérdésekről. valószínűleg már évszázadokkal ezelőtt kisebb-nagyobb intenzitással létezett és nem mutatja az eltűnés jeleit. E két célból következik. Totalitarizmuselméletek A demokrácia feltételeire vonatkozó kérdés ikerpárja az a kérdés. a nemzettudat. hatásköréből egyrészt a nemzetállam fölötti szervezetekkel. és visszafordíthatatlanul győzött. A nemzetállam Az állam szerepével kapcsolatos másik elméleti kérdés. továbbá az állam minden polgárát akár erőszak árán is az államalkotó nemzet tagjává akarja tenni. a Bázel környéki régió). veszít hatalmából. hogy a gazdasági fejlettség magasabb szintjének elérése után minden totalitárius és autoritárius rendszer demokratikussá alakul át. hogy a nemzetállam változatlanul fennmarad-e vagy fokozatosan háttérbe szorul. ha az állampolgárok túlságosan aktívak minden politikai kérdésben. nem lesznek többé a különféle rendszerek és ideológiák közötti harcok. az aktivitás mellett érvényesülnie kell a kormányzati intézkedések elfogadásának is. hogy egy nemzetnek minden tagja legyen egy adott nemzetállamnak alattvalója. Állampolgári kultúra A demokrácia létrejöttének és fennmaradásának másik fontos elmélete a demokratikus vagy állampolgári kultúra meglétében látja a legfontosabb tényezőt (Almond-Verba 1963). politikai célt értjük. hogy az állampolgárok tájékozottak és elkötelezettek a politikai kérdésekben. században. területét minden. Demokrácia és gazdasági fejlettség A szociológusokat élénken foglalkoztatja a kérdés. aktívan részt vesznek a politikai vitákban. Ez a politikai kultúra azt jelenti. a nemzetállam eszméje a XVIII. hogy a nemzetállam ki kívánja terjeszteni fennhatóságát. ugyanakkor a gazdasági növekedés lelassulása következtében az állami költségvetés és a társadalombiztosítás bevételeinek növekedése lelassul. A nemzetállamokon belül megerősödik a régiók szerepe. F. még 55 . így az állam és a társadalombiztosítás nem képes korábbi jóléti kiadásai vállalásának maradéktalanul eleget tenni. hogy a demokrácia és a gazdasági fejlettség szintje között van-e – mint Lipset állítja – és ha igen. sokan ellentmondtak neki. mert a politikai demokrácia és a piacgazdaság egyértelműen és visszafordíthatatlanul bebizonyította felsőbbrendűségét. Ugyanakkor az sem előnyös. másrészt a nemzetállamnál kisebb regionális egységekkel szemben. milyen szoros a kapcsolat. hogy milyen feltételek segítik elő a totalitárius és az autoritárius rendszerek létrejöttét és fenntartását. mint a „mi-tudat” egyik fajtája.szolgáltatásai azonban egyre többe kerülnek. A régiók némelykor több állam területére terjednek ki (pl.

a piacgazdaságból és a demokrációból kiábrándult emberek számára a totalitárius rendszer anyagi biztonságot. ahol nem volt kellőképpen erős a polgárság ahhoz. normákból. hogy a totalirizmus a tömegtársadalom következménye. hogy a piacgazdaság autoritárius politikai rendszerben is működni képes. SZOCIALIZÁCIÓ Alapfogalmak A szociológiában használt kultúrafogalom a hétköznapi fogalomnál sokkal tágabb. Az eltömegesedés. hogy a modernizációt demokratikus politikai rendszerben valósítsa meg. vagyis tárgyakból. továbbá értékekből. 13. A két világháború között elterjedt volt az a gondolat. A kérdést két részletre bonthatjuk fel: 1. továbbá a hétköznapi és tudományos ismereteket. Demokrácia és piacgazdaság A rendszerváltás előtt elsősorban Kelet-Közép-Európában. a vallást. az azokat alátámasztó értékeket. más szóval lehetséges-e szocialista demokrácia? Erre a kérdésre nincs egyértelmű válasz a szakirodalomban. 56 . tudásból.élesebben fogalmazva: milyen erők. végül magát a nyelvet. ÉRTÉKEK ÉS NORMÁK. A legegyszerűbb totalitarizmuselméletek – elsősorban a nemzetiszocialista Németország története alapján – a piacgazdaságokban bekövetkezett súlyos gazdasági válsággal. de a világ más részein is égető kérdés volt a demokrácia és a piacgazdaság összefüggése. A totalitárius politikai rendszer azonban Kornai János szerint nem egyeztethető össze a piacgazdasággal. bútorokat). társadalmi értelemben atomizálódnak. az elgyökértelenedés kétféleképpen is érthető. Szükséges-e a piacgazdaság működéséhez a demokrácia. A szociológia – a kulturális antropológiához hasonlóan – a kultúra fogalmába tartozónak tekinti nemcsak és nem is elsősorban az irodalmi. körülmények okozzák a demokratikus rendszerek bukását és autoritárius. Szükséges-e a politikai demokrácia működéséhez a piacgazdaság. hogy az iparosodás és városiasodás következtében nagy tömegű parasztszármazású és vidéki lakos költözik be a nagyvárosokba. vagy egy központilag tervezett és/vagy legalább részben a termelőeszközök állami tulajdonán alapuló gazdaságban is működhet demokratikus politikai rendszer. hiedelmeket. egyrészt úgy. művészeti. KULTÚRA. másrészről és főképpen a társadalom viselkedési szabályait. Ez elkeseredett. Tehát a kultúra anyagi. igen nagy tömegek munkanélküliségével és gazdasági lecsúszásával magyarázzák a totalitárius rendszerek hatalomra jutását. ezért támogatták azt legalább ideig-óráig. kognitív és normatív elemekből áll. hanem egyrészről az emberek alkotta tárgyakat (pl. amely a totalitárius rendszert a sikertelen vagy a megkésett modernizációval hozza összefüggésbe azokban az országokban. Elméletileg igényesebb az a magyarázat. sőt totalitárius rendszer által való felvátásukat. normáit. zenei alkotásokat. munkahelyet ígért. vagy pedig autoritárius politikiai rendszer mellett is képes a piacgazdaság működni? Másképpen fogalmazva: a központilag tervezett gazdaságból a piacgazdaságba való áttérésnek demokratikus vagy autoritárius politikai rendszer mellett van-e nagyobb esélye a sikerre? Több példa van arra. 2. azok ismeretét és élvezetét. épületeket.

hogy minden további nélkül negatívan értékeljen valamilyen jelenséget vagy viselkedést csak azért.(Pl. hogy valamilyen normát egy társadalomban elfogadnak. úgy módosul lassan a kulturális alkalmazkodás is. A norma megszegését mindig valamilyen szankció bünteti. 2. vagy egyszerűen azért. tagjainak követniük kell bizonyos viselkedési szabályokat.Kultúra. ill. Vannak jogi normák. Jó példája ennek a vérbosszú. nem jelenti azt. Normák Ahhoz. Egyszerű példája ennek a homoszexualitás büntetőjogi és erkölcsi megítélésének változása az európai társadalmakban. Egészen különlegesek a deviáns szubszkultúrák (a bűnözők bizonyos csoportjai. A különböző társadalmakban egymástól eltérő normákat fogadnak el. A társadalomban nagyon sokféle norma érvényesül egymás mellett. amelyet egyes társadalmakban kötelezőnek tartanak vagy tartottak. 3. Egy adott társadalomban is ellentmondásban lehetnek a normák. előfordulhat. A normák a társadalmak történeti fejlődése során változnak. a természeti-gazdaságitársadalmi körülmények változása általában gyorsabb. Az a tény. A konkrét szükségletek.) Több kultúrának egy társadalmon belüli együttélését nevezik kulturális pluralizmusnak. a kábítószer-fogyasztók stb. az ilyen társadalmat pedig multikulturális társadalomnak. hogy egy kisebb társadalmi közösség vagy egy nemzeti társadalom. normákat. Ezért a szociológusnak mindig óvakodnia kell attól. A szubkultúra a társadalom többségének kultúrájától eltérő kultúra. ugyanazon emberi szükséglet kielégítésének más-más módját írják elő. amelyeknek megszegését kényszereszközökkel torolja meg. mert a büntetőjog szabályaiba ütközik. máskülönben viselkedésük a társadalom többi tagja számára kiszámíthatatlanná válik. amelyek megtartásáról az állam végső esetben kényszerrel gondoskodik. de ezek az emberi kultúrák nagyon eltérőek. sőt az egész emberiséget átfogó világtársadalom működőképes legyen. Pl. kulturális pluralizmus Minden emberi társadalomnak van kultúrája. más szóval a kultúra elmaradhat a külső feltételek változása mögött. Ahogy a szükségletek változnak.) 5. mert az adott társadalom normáival ellentétes. Ilyenkor szokás kulturális késésről beszélni. megvetéssel bünteti. a tehenek levágása a hindu vallásban. A normákkal kapcsolatban öt nagyon fontos tényre kell felhívni a figyelmet: 1. és ezáltal lehetetlenné válik az együttműködés. amelyeknek megszegését a társadalom többi tagja többé-kevésbé egyöntetű és erős rosszallással. hogy ez a norma feltétlenül előnyös az adott társadalom fennmaradása és fejlődése szempontjából. hogy a kultúra folyamatosan változik. amelyeket a népesség többsége nem helytelenít erkölcsileg. Értékek 57 . Vannak erkölcsi szabályok. A társadalmi fejlődés egyik fontos összetevője az. hogy a büntetőjog büntet olyan cselekményeket. 4. A társadalmakon belül többé-kevésbé különálló szubkultúrák élnek. szubkultúra. A család jó példa arra. hogy a normák változnak. másutt viszont súlyosan büntetik. mint a kultúra.

státusz A szocializáció fogalmát a szociológia és a pszichológia egyaránt használja. Ez azt a folyamatot jelenti. A jóléten általában az anyagi javakkal való ellátottságot értik. A szocializációval összefüggő fogalom az internalizálás. az apa és az anya. a ruha. amikor a szülők és gyermekeik közti interakció csökken. hogy vannak az embernek bizonyos alapvető szükségletei. Státusz például a tanár. amelynek során az emberi személyiség kialakul. hogy akkor is azoknak megfelelően viselkedik. Ez a szerep lehet negatív. hogyan lehetnek társadalmunk hasznos tagjai. szerep. hogy tartós és intenzív emberi kapcsolatok hiányában a csecsemők és kisgyermekek nem fejlődnek teljes mértékben emberi személyiségekké és nem képesek felnőttkorukban a társadalmi életben részt venni. míg a jólléten azt. különösen a televízió. hogy az adott társadalomban mit tartanak kívánatosnak és fontosnak. Az értékek és azok sorrendje társadalmanként és korszakonként eltérő lehet. teszi magáévá az értékeket és normákat. amelyek kifejezik azt. vagyis deviáns értékekre és normákra szocializálja a gyermeket vagy a serdülőt. A másik definíció szerint a szocializáció az a folyamat. jónak vagy rossznak. a javakkal való ellátottság tekintetében is jól érzik magukat. Ilyen mindenekelőtt az iskola. hogyan kell a társadalomban élniük. hogy a társadalom tagjai nemcsak az anyagi javak tekintetében. a társadalom kultúráját. az ivóvíz stb. Az élet minősége Az élet minősége fogalma azt jelzi. A szocializáció más színterei növekvő szerephez jutnak. A szükséglet fogalmát újabban a fejlődő országokra vonatkozó szegénységkutatásban alkalmazzák. A szocializáció legfontosabb intézménye a gyermekkori család. ha nem számít külső negatív szankcióra a norma megszegése esetén. ezt is szokás vizsgálni szociológiai adatfelvételekkel. jogokból és kötelességekből áll. a lakás. hogy az egyén olyan mértékben sajátítja el. továbbá testvéreitől és más rokonaitól sajátítja el a normákat és értékeket. A gyermek elsősorban a szüleitől. mondván. Kulturális szakszociológiák 58 . A jólléthez hasonló a boldogság fogalma.Az értékek olyan kulturális alapelvek. Különböző státuszokhoz különbözőszerepek tartoznak. Ebben az értelemben a szocializáció során a gyermek megtanulja a környező társadalom kultúráját. hanem a különböző szellemi – pénzben nem mérhető – javakkal való ellátottság tekintetében is jól érzik magukat. Ehhez kapcsolódik a „jólét” és a „jóllét” megkülönböztetése. értékeit. Egy embernek természetesen több státusza van párhuzamosan. hogy a társadalom tagjai „jól élnek”. a társadalomban elfoglalt pozíciót jelent. Az egyik definíció szerint az a folyamat. Az iskola mellett az azonos életkorú barátok játszanak nagy szerepet. Ezt a definíciót inkább a pszichológia használja. Szocializáció. hogy az anyagi szükségletek kielégítettségének magas szintje még nem jelenti szükségképpen. normáit. Szocializálnak a modern társadalmakban a tömegkommunikációs eszközök is. Azon az empirikus megfigyelésen alapul. amelynek során a gyermekek megtanulják. A státusz egy. az egyesületi tag pozíciója. mint az élelmiszer. A szocializációt többféleképpen definiálhatjuk. A szerep viselkedési mintákból. ha ez a baráti csoport galeri jellegű.

Az utolsó években megerősödött az empirikus értékszociológia. értékek. művelődési szokásait vizsgálja a művelődésszociológia. rádióműsorokat hallgatnak. hogy milyen televízió műsorokat néznek. o előrehaladás egy olyan társadalom felé. múzeumokat látogatnak stb. 4. 1982) volt. 2. közrend fenntartása.1990) egy négytételes és egy tizenkét tételes értékvizsgálati kérdéssorozatot dolgozott ki. hogy a kérdőíves vizsgálatban konkrétan megfogalmazott kérdéseket tesznek fel ezekre vonatkozóan. a hatékonyság a munkában. Eszközérték pl. filmeket néznek. Mindhárom négytételes kérdésben az első két érték képviseli a materiális értékeket. A nemzetközi szakirodalomban több. a türelem. Célérték pl. erős honvédelem. a művészet és a zene szociológiája. az érdekes élet. Közülük az egyik legismertebb a Rokeach (1968) által kidolgozott értékrendszer. Az ilyen irányú kutatások legkiemelkedőbb képviselője a világon a magyar Hauser Arnold (1980. Ezek a műalkotások létrejöttének és befogadásának társadalmi meghatározó tényezőivel foglalkoznak. kevésbé személytelen társadalom felé. amelyet a legfontosabbnak tart: 1. az infláció leküzdése. 2. A konkrét kérdőíves adatfelvételekben ez sokszor összekapcsolódik az életminőség-vizsgálatokkal. o előrehaladás egy emberségesebb. 4. 3. Meg kell említeni a divatszociológiát is. a szólásszabadság. az utóbbi kettő a posztmateriális értékeket Az attitűdök vizsgálata 59 . széles körben alkalmazott értékskálát találhatunk. eszmék fontosabbak a pénznél. az állampolgárok nagyobb beleszólása a fontos politikai döntésekbe. az embereknek nagyobb beleszólásuk legyen abba. a béke. a városokat és tájat szebbé tenni. A négytételes változatban a megkérdezett személynek a négy alábbi fő társadalompolitikai cél közül azt a kettőt kellett kiválasztania. o küzdelem a bűnözés ellen. könyveket olvasnak. Ezek a célok: 1. másrészt a divat szociológiai megismeréséhez még több üzleti érdek fűződik. Ebben 18 terminális (cél-) érték és 18 instrumentális (eszköz-) érték fontossági sorrendjét állapíthatják meg a megkérdezett személlyel. A társadalom tagjainak műveltségi színvonalát. ahol a gondolatok. A tizenkét tételes változatban további két esetben kell négy cél közül a két legfontosabbat kiválasztani. az egyenlőség. gyors ütemű gazdasági növekedés. Elsősorban azt kutatja. Egyrészt a divat is a szociológiai értelemben vett kultúra alkotórésze. Inglehart (1977. és o stabil gazdaság. Inglehart és Kohn módszere az értékek vizsgálatára A normák. attitűdök vizsgálatának legelterjedtebb módszere az. A szociológiának külön ágazatai az irodalom. hogyan döntik el a kérdéseket munkahelyükön és lakóhelyükön. 3. az önfegyelem. Módszerek Rokeach.

hogy az-e a a kívánatos. hogy fontos a barátai számára?”Másrészt adatokat gyűjtenek (többnyire a „nagyon elégedetlen”-ig terjedő skálákkal) az életkörülmények anyagi dimenzióival (például jövedelem. Münch (1993) a közelmúltban megjelent munkájában azt bizonyította. melegségére és az önértékelésre. a foglalkozási karriersikernek. amely az alap változásának hatására változik meg. mint pl. Anglia. különösen a vallásnak a gazdasági viszonyokra gyakorolt hatását tanulmányozta. mint az. hogy a vallás. R. hogy bizonyos tárgyakra. Értékek változásának elméletei Nagyjából a 60-as évek közepe-vége óta figyeltek fel a szociológusok az értékek változására. hogy a szigorú vagy az engedékeny gyermeknevelés a helyesebb. A teljes konformitás ugyanis a társadalom teljes megmerevedéséhez vezet. a tudomány. hogy a társadalom tagjai tökéletesen beilleszkedjenek a társadalomba. családdal) való elégedetlenségre. a mindennapi társadalmi kultúra különbségei következtében az Egyesült Államok. a kulturális értékek. Elsősorban a fiatalok között egyre kisebb értéke van az anyagi javaknak. Franciaország és Németország némileg másfajta modernizációt valósított meg. Ezzel szemben Max Weber a tudati viszonyoknak. és egyre fontosabbá válnak a tartalmas és bensőséges emberi kapcsolatok. lakókörnyezet) és a „jóllét” nem anyagi elemeivel (pl. helyzetekre meghatározott módon reagáljon. nevezetesen az. mint az emberi kapcsolatok gyakoriságára. Attitűdnek nevezik az egyénnek azt a lelki és szellemi készségét. és a tudati viszonyok mind a felépítményhez tartoznak. A nevelés dilemmái Konkrét kérdések merülnek fel. amely megfelel képességeinek?” vagy „Úgy érzi-e. személyekre. lakás. hogy olyan munkát végez. a szabadság. Elméletek A gazdasági alap és a kultúra kölcsönhatásai Marx szerint a gazdaság az alap.A végső értékek helyett sok esetben attitűdöket vizsgálnak. olyan kérdésekkel. a külső kötöttségektől való függetlenség. a jövedelem növekedésének. teljesen konformak legyenek minden értékkel és normával szemben. Az élet minőségének három dimenziója 60 . Az élet minőségének vizsgálata Az „élet minősége” adatfelvételek során egyrészt rákérdeznek a „jóllét” nem anyagi elemeire. A szocializációval kapcsolatban felmerül azonban egy teljesen alapvető kérdés. „Úgy érzi-e.

Birtokláson az emberi élet külső feltételeit. Módszerek Statisztikai mutatók Az öngyilkossági arányszámot a statisztikai és a demográfiai évkönyvek évente közlik. (pl.. hogy milyen fajtájú és súlyosságú normaszegést tekintsünk deviáns viselkedésnek. a modern társadalmakban talán még inkább. és hogy a deviancia nem mindig szükségképpen káros a társadalom egésze számára. A szociológia arra ösztönöz. Allardt (1975) finn szociológus – A. Felmerülhet a kérdés. és elfogadjuk. E. vallási stb. csoportjainak felfogása is a követendő normákról (pl. 14. DEVIÁNS VISELKEDÉSEK Az emberek társadalmi együttélése azért lehetséges. életbiztosítás végett is letagadják az öngyilkosság tényét). Ugyanakkor minden társadalomban előfordul. A statisztika alapja a halálozási statisztikai lapon szereplő halálok. Kérdés. kábítószer-fogyasztás és a lelki betegségek. viselkedési szabályokhoz. Eltérő lehet egy-egy társadalom különböző etnikai. hogy nem fordul-e elő. és korszakonként változhatnak. a „szeretetet” és a „létezést” vagy „önmegvalósítást”. hogy egyes tagjai ezeket a normákat megszegik. hogy minden egyes deviáns viselkedésfajta okait és következményeit alaposan és tárgyilagosan elemzzük. Ezekből a dilemmákból kiutat jelenthet az. a szereteten az emberi kapcsolatok iránti igényt. az abortusz kérdésében). mert nagy többségük alkalmazkodik az adott társadalomban elfogadott normákhoz. a normaszegő viselkedést deviáns viselkedésnek. hogy hogyan lehet a emberi szükségleteket vagy jóléti értékeket rendszerezni. Ezek a normák társadalmanként eltérőek lehetnek. ha azt mondjuk: azt a normaszegő viselkedést tekintjük deviáns viselkedésnek. létezésen pedig az elidegenést ellentétét.Az életminőség-vizsgálatok két fő elméleti kérdésének az látszik. öngyilkosság. mint korábbi korszakokban. alkoholizmus. hogy bizonyos mennyiségű devianciával együtt kell élni a társadalomban. Maslow amerikai pszichológus szükségelméletét továbbfejlesztve – az emberi szükségletek és a jólét három szintjét különböztette meg: a „birtoklást”. akár információhiány. hogy a ténylegesen öngyilkosság következtében meghalt személyeknél valamely más halálokot írnak be. mint az étkezést. Alapfogalmak Deviáns viselkedés Deviáns viselkedésnek azokat a viselkedéseket nevezzük. amely az egyén és a társadalom számára káros vagy súlyosan káros. A bűnözésről négyféle statisztikai adatot közölnek a statisztikai kiadványok: 61 . Ilyenek a bűnözés. A normaszegést nevezik devianciának. lakást stb. amelyek eltérnek az adott társadalomban elfogadott normáktól. akár az öngyilkosság tényének leplezési szándéka miatt. továbbá hogyan függ össze az egyes emberek objektív helyzete és az azzal való megelégedettségük. az egyéni élet értelmének érzését értette.

aki nem kképes a teljes lerészegedésig megállni az ivásban. különféle veszélyességű kábítószer létezik. akinél már kialakult az úgynevezett dependencia vagy függőség.1. lakókörnyezetében. Jellinek-képlet (1960) az adott évben májzsugorodásban meghaltak számából indul ki. A képlet alapja az a megfontolás. aki nem képes lemondani arról. és többnyire súlyos károkat okoznak maguknak és környezetüknek. és nagyon eltérő gyakorisággal és mennyiségben fordul elő kábítószer-fogyasztás. az ismertté vált közvádas bűncselekmények száma. és van. de még nagyobb a bizalmatlanság. de a letagadás esélye minden bizonnyal még nagyobb. Az uralkodásra való képtelenségnek is legalább két változata van: van. ennek 60 %-át tekinti alkohol okozta májzsugorodásnak. ha egyszer hozzákezdett. Viktimológiai felvételek Némely esetben úgy próbálják a bűnözés elterjedését felderíteni. Becslési módszerek egyelőre nem állnak rendelkezésre. A lakosság megkérdezésén alapuló epidemológiai felvételeket lehet végezni. A szociológiai definíció szerint az az alkoholista. hogy a lakosság reprezentatív mintáját kérdezik meg. akik nagyjából hetente-kéthetente. mert vannak alkoholisták. Ezeket nevezik viktimológiai felvételeknek. 3. akik hosszabb ideig. és a súlyos alkoholistáknak meghatározott százalékos része hal meg egy adott évben májzsugorodás következtében. és vannak olyanok is. 4. tehát nem tud uralkodni az ivásán. mert az összes fogyasztásról semmiféle adat nincsen. és ezt tekinti az adott népességcsoportban élő súlyos alkoholisták számának. mint az alkoholfogyasztás esetében. Ezt a számot szorozza meg 144-gyel. amikor a teljesen öntudatvesztésig lerészegednek. Az alkoholizmus becslési módszerei Az alkoholizmus mérésének módszertanában az első bonyolult kérdés magának az alkoholizmusnak a definíciója. Az alkohológia nemzetközi gyakorlatában két közvetett módszerrel becslik az alkoholisták számát egy-egy országban vagy ennél kisebb népességcsoportban. a vádlottak száma. hogy mindennap – az alkoholizmus előrehaladott szakaszában minden reggel – szeszes italt fogyasszon. Epidemiológiai vizsgálatok A kábítószer-fogyasztók számának mérésénél hasonló problémák merülnek fel. egészségi állapotában – az alkohol fogyasztása súlyos problémákat okoz. hogy a májzsugorodás okozta haláleseteknek meghatározott részét az alkoholizmus okozza. munkahelyén. Az orvosi definíció szerint az alkoholista. Az utóbbinak is legalább két változata van. többnyire hétvégén részegednek le súlyosan. mivel sokféle. többek között azért sem. 2. Az ún. az ismertté vált elkövetők száma. néha hónapokig is képesek elkerülni a lerészegedést. amelyeket a rendőrség nyilvántartásba vett. az elítéltek száma. 62 . hogy követtek-e el ellene egy meghatározott időn belül (pl. Kétféle definíciót ismer a szakirodalom. Bizonytalan a kábítószer-fogyasztó definíciója. ez azoknak a cselekményeknek a száma. múlt évben) bűncselekményt vagy valamilyen meghatározott fajta bűncselekményt. akinek életében – családjában.

Pszichológiai elméletek A pszichológiai elméletek vagy akut feszültséghelyzetekre. különösen gyakran jelennek meg olyan elméletek. minden változás. amelyek ezeknek a betegségeknek az öröklődését és biológiai. milyen funkciói vagy diszfunkciói vannak a devianciának a társadalomban. A frusztráció-agresszió elmélet szerint a személyi szükségletek kielégítésében való sikertelenség. A közelmúltban fogalmazták meg azt az elméletet. Bizonyos deviáns viselkedésfajták gyakoriságának nagyfokú megnövekedése vitathatatlanul súlyos társadalmi zavarokhoz vezethet. Ugyanezt mondhatjuk el az alkoholizmus genetikai és biológiai elméleteiről is. A szociológiai elméletek jellemzői A szociológiai elméletek (kulturális elmélet. hogy elsősorban nem az egyén deviáns viselkedésének okait kutatják. hanem a társadalomban gyökerező okokat kívánják feltárni. Ebbe a kategóriába a súlyos betegségektől (pl. hanem az adott társadalom ítéletéből. 63 . ahol senki sem térne el az elfogadott normáktól. A bűnözők szerinte jobban hasonlítanak az emberszabású majmokra és az ősemberekre. genetikus alapját tételezik fel. mivel azok egyértleműen az orvostudomány területére tartoznak. A deviancia funkcióját illető legfontosabb szempont az. Az agresszió irányulhat más személyek ellen (emberölés.A mentális vagy lelki betegségek mérése hasonlóan nehéz problémákba ütközik. Biológiai elméletek C. Az elmebetegségek okainak kutatásában. nemi erőszak) vagy önmaga ellen (öngyilkosság) is. hanem a deviáns viselkedés társadalmi gyakoriságának magyarázatát keresik. minden fejlődés leállna. Azt nem lehet kizárni. Lomroso olasz orvos a testi jellemzők. anómiaelmélet. elsősorban a koponyaalkat és a bűnözés között látott összefüggést. a társadalomban elfogadott normákból. Durkheim (1978) rámutatott arra. amely az erőszakos bűnözést egy spericális kromoszóma-rendellenességgel hozza kapcsolatba. frusztráció agresszív viselkedést eredményez. hogy bizonyos genetikai vagy más biológiai adottságok hajlamossá tesznek meghatározott elmebetegségekre. hogy milyen szerepet játszi a deviancia. amelyek társadalmanként és korszakonként eltérőek lehetnek. továbbá hogy nem az egyénben. hogy a teljesen konform társadalomban. minősítési elmélet) közös jellemzője. vagy az egész személyiségfejlődésre helyezik a hangsúlyt. hogy a deviancia nem az adott viselkedés lényegéből következik. testi sértés. skizofrénia) a neurotikus panaszokig igen változatos viselkedési zavarokat lehet besorolni. mint a mai modern emberre. Elméletek A deviancia funkciói és diszfunkciói A devianciával kapcsolatos legáltalánosabb elméleti kérdés.

Abból a megfigyelésből indul ki. Azok. Merton (1980) az 1930-as évek végén új anómiafogalmat vezetett be. korlátozzák. 4. az ún. haszontalannak érzi magát. akik gyakrabban kerülnek kapcsolatba bűnözőkkel. konfliktusait. amelyek a legkövetkezetesebben alkalmazzák azt a szemléletet. normálistól eltérő állapot. más társadalmakban viszont igen.) Srole (1956) a mentális betegségek vizsgálatában az anómia következő dimenzióit különböztette meg: 1. Ez egy válság. amely beavatkozás a rendbe. kiszámíthatatlan. Anómiaelméletek A szociológia klasszikus devianciaelméletei az anómiaelméletek. hogy a közösség vezetői közömbösek a közemberek igényei iránt. pl. hogy a jómódúak között ritka. az életcélok megvalósíthatatlanok és ezért nem fontosak. mert a világos viselkedési szabályok hiánya megnöveli az egyes emberek életében előforduló feszültségeket. kevésbé szigorúan szabályozzák. 64 . Kulturális elméletek A kulturális elméletek abból a felfogásból indulnak ki. Ez többek között a gyors és nagy társadalmi változások határsára erősödik fel. családi viszályt. amelyek azt engdélyezik vagy hallgatólagosan elfogadják. Merton szerint az anómia nem egyszerűen a normák meggyengülése az adott társadalomban. amelyek a deviáns magatartás kialakulásában akut feszültséghelyzetet. ennek zavarait az emberek nem képesek feldolgozni. azok között is különösen a neurózisok okát. 3. akik ritkán talákoznak bűnözőkkel. ellentmondásaival a deviáns viselkedés gyakoriságát. A kulturális elméletek körébe sorolhatjuk a chicagói iskola bűnözéselméletét. Ezek a normák kultúránként meglehetősen eltérőek lehetnek. struktúrájával.Amikor egyes emberek életében azokat az okokat keressük. A kulturális elméletek szerint tehát azokban a társadalmakban gyakoribb valamely deviáns viselkedésforma. differenciális asszociáció elméletét. mint azok. Az anómia a társadalmi normák meggyengülésének állapota. A nagyobb fokú anómia pedig az öngyilkosság gyakoribbá válását okozza. Tehát egyes kábítószerek és az alkohol fogyasztása egyes társadalmakban nem minősül deviáns viselkedésnek. (Anómia – törvénynélküliségben van a társadalom. különösképpen a szülő-gyermek kapcsolatokban látják a felnőttkori deviancia gyökerét. kábítószer-fogyasztó „aluljárós” fiataloknál az iskolai kudarcokat és konfliktusokat. Ezek a kora gyermekkori élményekben. az a meggyőződés. eltűrik. beteges társadalom. de a szegények között gyakori mindenfajta deviáns viselkedés. 5. elsősorban a mentális betegségek. Egyben ezek azok az elméletek. A pszichoanalitikus elméletek a személyiségfejlődésben keresik a deviáns viselkedés. az alkoholisták körében a férfi-nő kapcsolatok problémáit. a társadalom működése érthetetlen. 2. hogy a deviáns viselkedéseknek közös gyökereik vannak. hanem a társadalomban elfogadott célok és megengedett eszközök közötti ellentmondás. nagyobb valószínűséggel válnak bűnözőkké. hogy minden társadalomban kulturális normák és értékek szabályozzák a társadalom tagjainak viselkedését. az egyén hiábavalónak. öngyilkosok lesznek. Ezek magyarázzák ugyanis a makrotársadalom jellemzőivel. öngyilkosság esetében az elmagányosodást. nem várható segítség az embertársaktól.

65 .) válaszreakcióján múlik. pszichiátriai intézménynek stb. Ezen elmélet szerint nem magán a viselkedésen. valamint egyes erre kijelölt társadalmi intézményeknek (rendőrségnek. Egyszerűbben fogalmazva. hanem a társadalomnak. minősítési vagy címkézési elmélet. hogy valamilyen viselkedés vagy személy deviánsnak minősül-e. hogy ez az elidegenedésfogalom nagyon közel áll az újabb anómiaértelmezésekhez. hogy a deviáns viselkedést mutató személyek a társadalmi viszonyok áldozatai. Az anómiaelméletekből adódó fontos következtetés. Látható. megsegítésük a társadalom egészének mintegy kötelessége. Ennek dimenziói: a hatalomnélküliség.Az anómiához hasonló fogalom az elidegenedés. hogy a pszichiáterek elmebetegnek minősítik. nem annyira a viselkedése különbözteti meg a társadalom többi tagjától. nem hibáztathatók viselkedésükért. Minősítési elmélet Az 1960-as években a deviáns viselkedésnek egy újfajta szociológiai elmélete jelent meg. végül normanélküliség. az elmebeteget pl. az elmagányosodás. az ún. az önértékelés elvesztése. mint inkább az. bíróságnak. az élet értelmetlensége. az önmagától való elidegenedés.

66 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful