MOLIJER

TARTIF
LICA GOSPOðA PERNEL, Orgonova mati ORGON, Elmirin muž ELMIRA, Orgonova žena DAMIS, Orgonov sin MARIJANA, Orgonova kći, Valerova prošenica; VALER, prosilac Marijanin KLEANT, Orgonov šurak TARTIF, licemerni bogomoljac DORINA, Marijanina družbenica G. LOAJAL, izvršitelj POLICAJAC FLIPOTA, služavka gñe Pernel Dogaña se u Parizu.

PRVI ČIN

POJAVA I Gospoña Pernel, Elmira, Marijana, Kleant, Damis, Dorina, Flipota GOSPOðA PERNEL Hajdemo, Flipota, da ih skinem s vrata. ELMIRA Vi tako žurite da me muka hvata. GOSPOðA PERNEL Man'te, snaho, man'te; ostav'te me samo Ne treba mi takvo ponašaaje tamo. ELMIRA Sve dužne obzire vrše prema vama, pa što tako naglo iziñoste, mama? GOSPOðA PERNEL Oko mi taj život ne može da vidi, gde niko ne brine šta se meni svidi Iz doma vam nosim iskustvo sve gore: sve pouke moje tu se uvek spore; ne štuje se ništa; svako vam tu viče, i svi na dvor kralja Petoa mi liče. DORINA

Ali... GOSPOðA PERNEL Vi ste, draga, družbenica jedna po jeziku ili drskosti vanredna: vaša želja treba da se trpa svuda. DAMIS Ali... GOSPOðA PERNEL Vi ste, sine, kratko, jedna luda. To mišljenje ja sam, vaša baba, stekla. Sto puta sam sinu, vašem ocu, rekla da ste vi sve više jedna hulja prosta, da će s vama muka već videti dosta. MARIJANA Mislim... GOSPOðA PERNEL Bože! Sestra, koja je sve krila, k'o da ništa ne zna, i izgleda mila! Najgora je mirna, kaže se o vodi. Vaš mi skriven život nimalo ne godi. ELMIRA Ali, mama... GOSPOðA PERNEL Snaho, vreña l'vas u čemu, al' vladanje vaše ružno je po svemu. Da im primer date vi nemate volje, pokojna im majka znala je to bolje. Vi ste rasipnica; mene boli jako što se k'o princeza odevate tako. Žena koja želi da se mužu sviña nameštena tako nikad se ne viña. KLEANT Al', gospoño, najzad... GOSPOðA PERNEL Za vas, brata njena, moje poštovanje, i ljubav, i cena! No ipak vas lepo zamoliti mogu da u našu kuću ne stavljate nogu. Vi ste uvek puni životnih maksima koje čestit čovek ne može da prima. Slobodno vam malo govorim. Meñutim, što mi je na srcu ja to ne oćutim. DAMIS Vaš gospodin Tartif srećan je svakako... GOSPOðA PERNEL Tog dobrog čoveka neka sluša svako.

Ne mogu da snosim i u gnev bih pala, kada ga napada i takva budala. DAMIS Zar da trpim toga podlog kritičara, da tiransku nadmoć u kući nam stvara? I da niko ne sme da se proveseli, ako taj gospodin slučajno ne želi? DORINA Ako se držimo njegovih načela., svi postupci naši krivična su dela. Taj kritičar strasni motri sve odreda. GOSPOðA PERNEL I uvek kad motri, on dobro nadgleda. Putevima božjim želi da vas vodi, mom sinu i svima treba to da godi. DAMIS Ne, majko, ni otac, niti iko, velim, naterat' me neće da mu dobra želim. Na gledište drugo ne mogu da stanem, na sve što on radi ja mogu da planem. I predviñam ishod: da ću s tim prostakom uskoro se naći u sudaru jakom. DORINA Pa zbilja, i to je velika sramota da nam jedan stranac po kući se mota, bednik što je doš'o bos, čije odelo ni deset novčića ne vredi zacelo, pa da dospe dotle da se ne poznaje, da sve osporava i naredbe daje. GOSPOðA PERNEL He! Bože sahrani! Sve bi išlo lako, da naredbe smerne posluša mu svako. DORINA U vašoj je mašti on već svetac post'o, a sve što uradi lukavstvo je prosto. GOSPOðA PERNEL Kakve reči! DORINA Njega, il' onog Lorana, prihvatila ne bih bez jemca valjana. GOSPOðA PERNEL Ne znam u osnovi šta je jedan sobar, al' za gazdu jemčim da je čovek dobar, Vi ga odbijate, mrzak vam se čini, što vam svima kaže šta ste u suštini; jedino su gresi to što njega draži,

kočije što stalno pred kapijom stoje. čije držanje smeh izmami veći. Ne slušajmo sva ta glupa blebetanja. Oni će vam vazda najbrže da zgrabe i najmanje znake kakve veze slabe i novosti o tom radosno da seju. meñu nama. živimo mi prvo čestitim životom.a milost je neba ono što on traži. il' paziće da se kakva crta skine sa te javne hule koju oni ćine. GOSPOðA PERNEL Ćutite. Ja verujem da se ništa ne dogaña. intrige će svoje naivnim da prave. pazite na kazane stvari. ljubomoran da je. koji uvek vrevu čini. u vidu da ljudi verovati smeju. zar možete cio svet da ućutkate? Od potvora takvih nema zaklanjanja.) Na gospoñu. GOSPOðA PERNEL Sva ta razmišljanja ne vrede vam mnogo. mislim. reći i to šta je? (Pokazujući Elmiru. DORINA Susetka Dafina i taj muž njen mali zar o nama ne bi rñav sud već dali? Svi. da sprečite sve to? Ružna bi stvar bila u životu. neprijatan biva celoj okolini. postupke će tuñe već tako da boje. i smutnja se raña. i u želji da ih uporedo stave. kad bismo se. Nije on sam što te posete ne mari Taj dolazak sveta ima huke svoje. I da su nam takve mogućnosti date. da bi na taj način opravdali svoje. eto. da nam glavu cepa buka nečuvena? Mogu li. gospoño. DORINA A zašto — već ne znam vremena koliko ne trpi da često pohaña ga niko? Šta to nebu smeta poseta poštena. KLEANT Mislite l'. . zato šta će neko reći. a slobodu dajmo brbljivcima potom. skup lakeja. prvi če rñavu reč o drugom reći. ali svet govori. najboljih drugova morali odreći.

radi vašeg spasa. i nemoć usahlih draži ispod vela mudrosti visoke sakriti bi htela. to gospoña preči. od sveta se. da vas skrene s puta vaše bludnje dalje. . ma da protiv volje. dama je poštena! Ona zbilja živi k'o ozbiljna žena. to je zbilja kula vavilonska. Tu ne čuste reč što za dušu prianja. to su razonode. Te posete. Moj sin ništa nije pametnije znao no kad je tu smernu ličnost sebi zvao. treba reći pravo. pri tom bekstvu njinom nemiru se čini da jedini spas još leži u vrlini. ne iz milosrña. snaho. jer da drugi vodi. treći. koja nikad svoga ne podiže glasa. zabave su što je izumeo ñavo. i ne mari svet što dolazi ovamo. i nežnom čoveku najzad buči glava u takvome skupu gde je zbrka prava. no iz neke zlobe. sem kad čuti treba. kod vas. za moći je svojom umela da žudi. Tu se ogovara svaki drugi. odvaja. Za tili čas tu se okleveta neko.Orantin je život besprekoran strogo. Al' vreme je razlog te strogosti bolje. one gordo kore životne rugobe. vraga. Al' najzad ja hoću da doñem do reči. govor uskraćen je nama. pesme. Velika je strogost tih žena od reda: ne propušta ništa. ćeretanja. što je napušta. Dok je privlačila srca mnogih ljudi. gozbe. ne trpeć' da drugi zadovoljstva ima što su ih godine uskratile njima. koju samo nebo ovamo nam šalje. . ali sve pregleda. Al' kad su joj oči ostale bez sjaja. brige su joj nebu upravljene samo. i ona je mudra. i kako je skoro jedan doktor rek'o. DORINA Primer je izvrstan. GOSPOðA PERNEL Te vilinske priče neka gode vama. najbliži tu ima udeo najveći. . To je stav koketa kojima je teže kada vide kako udvarači beže.

svakako. Dorina) KLEANT Ja se poći bojim. da se opet ne bi sa svañama svojim javila ta stara.. ženu.. POJAVA II (Kleant.) A vi. Tartifom svojim što je opijena! DORINA Prema sinu njenom sve je to još krasno. više voli nego majku. i bez.) Gospodin se. prodajete zjala! Dobro ću vam uši protrijati. evo. srećan što taj može za šestoro jesti.. svako dobro parče pred njim mora biti. vi spavate. Svaku svoju tajnu poverava njemu. on ga pazi. sina. vala! Hajd'mo. grli. prepun milina. ali sad predstavlja prosto bedu pravu otkad mu je Tartif zavrteo glavu. počeo da kezi! Za smejanje vaše traž'te svoje lude. sumnjam da je neko i dragani svojoj te nežnosti rek'o. a inače da godine njene još starost ne znače. i da bi isprič'o sa sobom u vezi. On u čelo stola pri ručku ga smesti. pri radu mu prst je Tartifov u svemu.. sad kraj neka bu< Volja da sam ovde upola je pala. što ne čuje kada govorite tako: rekla bi da ste vi starac. hajd'mo. . (Udarajući šamar Flipoti. Naziva ga bratom i.gde se samo brblja bez konca i traga. DORINA Štetaje. gade. za njega bi rekli: „Pa to je užasno!" On je mudar primer u bunama dao.. KLEANT Ni za šta li plane na nas ova žena! O. Pamtite kad noga bude mi tu stala. snaho.. (Pokazujući Kleanta. uz vladara svoga odlučno je stao. Zbogom.

blago vama. Tu skoro je naš'o jedan rubac lepo u „Žitiju svetih" i namah iscep'o. na sto ga načina opseniti želi.. sad da nas pretresa ima prava puna. strašna oka drži pridike nam svoje. izgleda. DORINA Evo ga. Damis. neču da se bavim.podrigne li. njegovo lukavstvo na sve to računa. POJAVA IV (Orgon. tu protivi nešto. a svaka mu reč je ravna otkrovenju. da čujete govor što održa nama. Videh muža. kaže: „Bog neka vas štiti!" Sasvim je lud post'o: on je heroj živi. Dorina. Al' mi sestra tog je prijatelja draga. baca naše trake. KLEANT Čekaću ga ovde. Kleant. Svako treba da mu kao momak služi. želeo bih samo da se s njim pozdravim. On je samo oca okrenuti mog'o. On Što zna glupaka. Kleant. DAMIS Ljubav moje sestre pomenite vešto Tartif se. a meni je do tog stalo vrlo mnogo. svuga ga citira. svaki gest je čudo po njegovom mnenju. vi znate. Idem gore da ga sačekam kad doñe. Dorina) ORGON . tvrdeći nam da se grozan zločin pravi kad se u stvar svetu stvar ñavolska stavi.. svakome on treba pouke da pruži. Sestru i Vatera spaja ista snaga. koprene i boje. stalno mu se divi. i kog to veseli.) ELMIRA Pred vratima niste bili. Marijana. al' on rie pogleda. proñe. POJAVA III (Elmira.

ORGON Jadan čovek! . da bi. dabome. prekjuče... usta rumeni'. ORGON Jadan čovek! DORINA . skin'o nespokojstvo ovo i saznao šta je kod nas bilo novo. u toplu postelju legao po tome. Mi smo kraj nje bili sve do same zore. brate. krepak.. ORGON A Tartif? DORINA E. on je prijatno zadrem'o. Svu noć zatim je provela tako da ni trenut nije oči svela. svež. Izgledi od polja za sada su slabi. vi. ništa nije mogla dirnuti od jela. zdravo? DORINA Gospoñu.. ORGON A Tartif? DORINA A Tartif? On je. groznica je prava tresla. od stola u svoju sobu preš'o nemo. blago meni. ORGON A Tartif? DORINA On vam je večerati mog'o: dve je jarebice smaz'o ovog puta. zadrigao. strpite se.. i do sutra mirno spavao. ORGON Dorina. je li sve u redu? jeste l' dobro. ja vas molim. brate. toliko je glava nju bolela mnogo. Kad je za večeru sela. Vatre su je silno počele da more.Ah! dobar dan. ORGON Jadan čovek! DORINA . radostan što se već vraćate. recite mi pravo. Za ova dva dana. i baš jako bolela je glava. i pola seckanoga buta. KLEANT Izañoh. pobožno..

najzad. Ko mu reči sluša taj se miru preda. KLEANT Ne znam ga. ona. dete il' žena premine. čovek. ORGON Srećni biste bili kad biste ga znali. on me uči da se sviju veza gnušam. i da mi brat. Ja postajem drugi kada njega slušam. čovek. Kleant) KLEANT Ona vas u lice ismeva. Zar čoveku jednom taj nimbus da date i da. za sve to me briga evo ovoliko! KLEANT . a vi sad dospeste. u stvari. ORGON Stoj. ORGON Jadan čovek! DORINA Sad je opet sve u redu.. da krv pusti.. Nimalo ne želim da vas to razjari... ne znate čoveka o kom to velite. Ali da se sazna za čoveka da li. To je čovek. tako je. rad njega.. da naknadi krv što gospoña je dala. prosto reći. Idem ga gospoñi prva javim smesta da nas njeno zdravlje brinuti ne presta.. i tad olakšanje došlo je polako. al' ću jasno reći da je ja razumem..DORINA Mi smo svi mišljenja ista bili. I trudim se da dušu svaka nežnost mine. ORGON A Tartif? DORINA Tartif je opet hrabar jako. četir čaše vina ispi pri obedu. POJAVA V (Orgon. jer vi to želite. na ceo svet kao na smetlište gleda. vaš bi zanos za njim bivao sve veći. i braneći dušu protiv sviju zala. brate! Pre svega. Ta vaše uporstvo shvatiti ne umem. prista. sve zaboravljate? Iz bede je vaša kuća spasla njega..

Njegov momak. jeste li pri sebi? Da se sa mnom. ja nisam dostojan tolike dobrote. Suviše je jaka ta revnosti žica. isti k'o on. . ko se praznoj pozi ne divi bez mere. i od toga doba sve je pošlo bolje. KLEANT A šta opet. za ljubav meni. vama slični hoć& da svi budu slepci kao što su oni. a kad ja izlazim." A kad ja ne primim. brate. Najzad je kod mene. niti šta je bio. nije znao niko! ORGON He! da je i od vas k'o od mene gledan. da će vam to samo doneti teškoće. možda. čak. ni za šta se skoro može da najedi. svaki čas bi zemlju pobožno celiv'o. putem božje volje. i ja ga darivah. kojim vaša duša uvek malo luta. pa bi tu spram mene na kolena klek'o: sav svet bi ga gled'o i zadivljen stao usrdnom molitvom što je nebu slao. za njega je samog greh kakva sitnica.. vratiti mi hteo.. nije krio ni šta on ispašta.To je odveć mnogo. da se zdravi pogled k'o bezverje goni. posvećuje krajnju pažnju mojoj ženi. on me bržim hodom sačeka kod vrata. nudi svetom vodom. i vi biste bili prijatelj mu jedan. zbilja. onda deo celi on na moje oči sirotinji deli. KLEANT Sto mu muka! Brate. i to više njega nego mene boli. valjda deset puta. kaže da je milo pogledati voli. ali jedan deo on je uvek krišom. Svakog dana smerno u crkvi je ček'o.Tu duševnost. s usta mu se ote. On sve preduzima. a ja sam vam rek'o.. . ORGON Vaš govor na neko bezverje miriše. da se bogu vine trudio se živo. i samoga sebe nimalo ne štedi što je pri molitvi morao da skine jednu buvu koju ubi pun ljutine. šegačili ne bi? S tim lakrdijama šta želite više? .

I k'o što ne cenim nijednog junaka više od čoveka kom je vera jaka. tih se reči ja ne bojim. ima lažno smernih k'o lažnfli junaka. ono što je čistd i sveto kod ljudi. bez sumnje. junaci su oni koji se junače. pomešati izgled i samu suštinu. neće da se prenemažu. prosvećena sila. Ali ipak mogu. od smernosti zariat. sa prirodom pravom niko ne izañe. i pred bogom stojiir Svet je već pretvorstva gled'o svakojaka. i sva mudrost nije skupljena u meni. posmatrati stvarnost kao i veštinu. prorok. I šta! zar je vama najzad baš svejedno il' pobožnost ili licemerstvo jedno? Možete l' o njima govoriti slično. ma kakav bio. svak. hoće da ih preñe. a svi drugi ljudi budale su proste. i željt da časti. Ostavite. većinom. ORGON Da.taj nema svetinja i taj nema vere. za njih odveć uske razuma su meñe. čudnovate grañe. trgovinu prave. lice k'o i masku priznavati lično. radi svojih ćudi. Katon našeg veka takav kao što ste. treba ići. tako mi još ništa odvratnije nije od lepa što prosto licemersto krije. ili lažan novac ceniti k'o pravi? Ljudi su. Nek vam je taj savet tek uzgred namenjen. vi ste. moj brate roñeni. za kojima. i kako se ne zna šta te reči znače. a najlepša stvar se vrlo često prlja kad se s njom pretera i u krajnost srlja. ja znam šta govorim. od onih što diišu pod interes stave. poverehja kupe . cela mudrost sveta u vama se slila. vi ste znalac. od tih pobožnjaka i tih varalica koji. istinito nešto od lažnog da dvojim. KLEANT Nisam cenjen doktor. sa svim znanjem svojim. čoveka s prividom koji nam se javi. bogomrska i pretvorna lica. doktor vrlo cenjen. nekažnjeno ruše. kažu. bogougoñnici.

neverni. oni nas ne mofre uvek sa svih strana. zahvalni krasno. spram grešnika gnev ih ne zahvata ludi. Na izgled zla nekog oni daju malo. za njih je oholost osuda svih mana. njihova pobožnost čov. i rušeći nekog pokrivaju drsko interesom neba postupanje mrsko. Niko se tbm praVU neprotivirijiriom. za lep život sviju oni stalno brinu. u besu bez mere. utoliko gori. Ti se karakteri lažni često jave. spletke ne zavode nikad dušu njinu. takav rad nam vredi. Eto vam Aristan. eto Poliandar. manuvši gordost reči koje straše.ečna je. Ali.za tobožnji zanos i migove glupe. kod njih se ne vidi ta iiadmenost slepa. postupcima svojim poprayljaju naše. lepa. njima je do ñobra dftigih uvek stalo. koji milostinju pro^ svakogdana. eto vam primera za kojim se sledi. što u svojoj strasti oni dižu na nas oružje od časti i. Takve Ijude volim. Alkidamas. što su svoje mane u zanos uvukli. ubijaju žrtve svetim mačem vere. a na dvoru traže život saitiostana. lažnim sjajem obmanu ste stekli. njemu se ne može dati hvala ova. Oront. Palidor. greh je samo ono što im mržnju budi. ORGON Gospodine brate. jeste li sve rekli? KLEANT Da ORGON (hoće da poñe.) Sluga sam. to nimalo nisu hvališe vrlinoni. osvetljivi. I u našem veku videsmo ih. plahi su. Svi ti Ijudi koji s neobičnim žarom božjimptitemjurežašvojimšićaTom. Vaš ljubimac nije od takvoga kova. . m'ukli. nit' s revnošću krajnjom interese neba brane više no što njemu samom treba. i. al' poznati valja božje ljude prave. da k'o slavan primer mogu da posjuže. Klitandar. druže. .

RGON Nameravam dati što je bogu drago. Vi ste Valeru.. to znate.. KLEANT Što se svadba odlaže već dugo? ORGON Ne znam. da vam zet postane dali obećanje. KLEANT Odredićete i dan za venčanje. ORGON Pa. ORGON Slava bogu! KLEANT I šta da mu kažem na to? ORGON Sve što vam se sviña. KLEANT Oñričete l' obećanje svoje? ORGON Ja to nisam rek'o.. ORGON Da. Ostaje li vaše obećanje isto? ORGON . KLEANT Ali treba znati šta nameravate. KLEANT Pa čemu. Manimo to. najzad. O. KLEANT Da li nešto ne smišljate drugo? ORGON Možda. brate. KLEANT Mislim ne postoje smetnje da odluka mora da se menja.KLEANT Samo još jednu reč. KLEANT Govorimo čisto. ta okolišenja? Valer me je posl'o da vas pitam za to. ORGON Jeste.

s tobom želim nasamo da budem. MARIJANA Toj ljubavi mnogo ja dugujem. (zagledajući u jednu malu sobu. kćeri. No. MARIJANA Za mene to davno najveća čast posta. Al' smisli odgovor što bolji. Marijana) ORGON Marijana MARIJANA Oče! ORGON Hodi. — Ja sam gled'o Mafgaca. MARIJANA Reći ću sve ono što vam je po volji. I otadaljubav za tebe mi poče. koji je ne vidi. oče. KLEANT(sam) Za ljubav tu opasnost se skriva.) . Moram mu javiti šta se ovde zbiva.) Velim. nek poslušnost ocu bude dužnost tebi. dobro je. sobica je ova za to zgodna mnogo. ovde bi još neko slušali nas mog'o. U tebi pitomu dušu prvog dana. ORGON A šta za Tartifa kažeš. MARIJANA Štatražite? ORGON. ORGON Tako. našeg gosta? MARIJANA Koja? ORGON Ti.Zbogom. da je izgubila ne bi. DRUGI ClN POJAVA I (Orgon. (Dorina ulazi polako i staje iza Orgona.

. ustukne. moja kćeri.ORGON To je mudro. da visoka vrednost u njemu treperi. ORGON Hoću s domom svojim. preko toga braka. Orgon. No? (Marijana.) . Dakle.) MARIJANA No? ORGON Pa šta je? MARIJANA Molim? ORGON Dakle. On će ti muž biti. Tartifa da spojim. da li čujem? ORGON Kako? MARIJANA Sta da kažem vama? Ko mi je drag? Ko mi takvu sreću pruža kad ga vašom željom dobijem za muža? ORGON Tartif. reci. a dužnost je kćeri da se pokorava.. štaje? MARIJANA Ama. MARIJANA Baš on me se nimalo ne tiče... MARIJANA Kako? vihoćete? . I što me gonite na te lažne priče? ORGON Al' ja želim da to bude zbilja prava. to svi neka znate. da ti je drag i da sreća ti se pruža da ga mojom željom dobiješ za muža. iznenañena. a o vašoj želji. P O J A V A II (Dorina. Marijana) ORGON (primeti Dorinu.

DORINA No.. DORINA Ja zaista ne znam kako se glas pron'o. vi se samo sa nama šalite. ko veruje. Zar on. no odmah sam rekla da je to koješta. dovela. ORGON Ja kažem. ORGON Uskoro će sve to i da se oštvarl DORINA Priče! ORGON Ja nepričam ižmišljene stvari. ORGON Naći ću načina da se uverite. DORINA Gospodinu ocu ne verujte lako. gospodine... da. . gospodine. ORGON Vi se. s tom velikom bradom na licu. ORGON Šta? neverovatno izgleda? DORINA Toliko.Šta se vi vrzmate? Radoznalost vaša odviše je smela. da baca svaki razum i da hoće.. znate. DORINA Govorimo mirno.. Šali se. pa verovaće! u tim po vas gore. da l' se tom zaverom rugate? Sirota kći vam nije pos'o za jednog bigota. ORGON Još će besnim da me stvore. ali o toj svadbi načula sam gdešta. il' ga slučaj don'o. da ni vama samom ne veruje niko.. kada vas je. suviše intimno ovde ponašate. što mi se nikako ne sviña nit' volim. DORINA Kad radite tako. s izgledom mudraca. da tu slušate. DORINA Da. molim.. iz nekakve sumnje.

ostavimo pkmstvo. tugu neku dajuć' takvu ćerku takvome čoveku? Mislite li da P su te prirode skladne. za smerno držanje pobožnosti svake nezgodan je izliv ambicije take. zavisi od muža kojega joj date. znajte da on živi u čestitoj bedi. ali se samo. Ko svetom životu želruznesenje ne pominje desto ime i roñeiije. i svojih dobara on se rado liši. u stvari? Za celim bogatstvom vašim šta se krije? Da vam je zet prosjak? . jer nije brinuo za uspehe vajne dok vezuje sebe za vrednosti trajne.. i da ga baš zato poštovati vredi.. i takav kakav je. za mene bol znači kad se ma ko može s vama da šegači. a ko kćeri daje Čoveka bez cene' odgovara nebu za grehove njene. uzmimo tu ličnost. kada on to kaže. DORINA Da. ORGON . on je plemić pravi.. ORGON Ako bogat nije. Mislite na bedu štovas može snaći. Ljudi koji svuda prst čelu prinesu prave svoje žene takvim kakve jesli. Od svih veličina on je zato viši. ORGON Za život ću kod nje uvek nauk naći! DORINA Volim čast vašu. i na posljedice takvih veza jadne? U ljubavi čast se devojačka kvari kad ukusom njenim neko gospodari. Jer zbilja je vrlo teška vernošt ova naročitoim mužu naročitii kova.za druge dužnosti on treba da mari. I Šta vam donosi ta veza.. Al' mu moja pomoć mogućnosti stvara da ponovo doñe do svojih dobara: to je posed što se s pravom svuda slavi. da znate. dajte jemstvo. Al' da ćete biti mirni. Zar ne osećate žalost. i želja da živi čestito. ta taština malo s pobožnošću slaže.

ORGON Zmijo. i pokazala bih po svadbi.. i odlučno tražim od tebe: ućuti! DORINA Dobro. da ti nije mio nikakav dar drugi.Vijošnećutite? DORINA Moja savest preza. ako hoćeš. da sam ja na mestu njenu. smiren čovek. DORINA Ja besnim što moram da ćutim. ipak mislim na to. DORINA Zgoditak bi bio! Niko ne bi. (Okrećući se kćeri. hoće l' biti kraj tvom palacanju? DORINA Zar vi. što sam rek'o ti ne fermaš.) ja sam putem svesnim. kad puštate da se stvara takva veza.. još kako... (Ućuti kad se on osvrne.. sve dobro merio.. ORGON Čovek koji ipak. Al' kad ćutim. k' o mudrac. je li? DORINA Ne govorim vama. ORGON Misli.. DORINA Lepa njuška. pa šta biste hteli? ORGON Nego šta to radiš? DORINA Ja govorim sebi. Tartif ipak jeste. mog' o silom da me uzima za ženu. pa u gnevnom stanju? ORGON Na ta blebetanja sva mi se žuč muti.) ORGON Ma da lutka muška nije. da se žena ume osvetiti lako. (Orgon se osvrne i posmatra je prekrštenih ruku) ORGON Dakle. ali nemoj zato govoriti meni.. .

i moram na vazduh.) ORGON Al' s tobom je. i promaši. DORINA Još mi nije na um pala. DORINA Kad bih ja bila budala: ORGON No. moja mnenja. da dobijem daha. kada sva uloga vaša sad na mene pada? Kad bezuman predlog jednako slušate. ORGON Ja te čekam. k'o što ću ja sada. Marijana) DORINA Jeste li vi jezik izgubili. čim je ugleda. (On zamahne da je udari. izabrao tebi. kćeri. kćeri. a? DORINA Jer nemam šta da kažem sebi. bežeći. Čovek kog sam. P O J A V A III (Dorina.. a nijednom rečju otpora ne date? MARIJANA Tako strogom ocu šta sam reći mogla? DORINA Reč koja bi u toj nevolji pomogla. treba da slušaš. kćeri. Pa zar joj svaki čovek ne bi.) Na odluku moju nek ti nije žao. a Dorina. dobar šamar dao? (Uzme stav čoveka koji hoće da je ošamari. i da u moj izbor imaš poverenja. sa kojom se ne bih mogao da družim. stoji pravo i ćuti. DORINA. (Dorini. Taj govor me drski draži švakog maha. . uvek ova kuga.. ORGON Samo rečcu...) Ćutiš. Ja nisam u stanju ovde da produžim. Moja veza s takvim ne bi biia duga.ORGON Odlično.

I Valer te traži. a kad se vas tiče. DORINA Ali razmislimo. MARUANA Ah! kako. Voliš li ti njega. priznajem da mu nikad ne smem otpora da dajem. treba da uviña da muž ima pravo vama da se sviña. da mi to smrt bude. i on vas voli tako isto. MARIJANA Mislim. ne njega. neka se slobodno za njega i uda. il' ne voliš? . DORINA I oboje želite da skora veridba vas spoji u braku? MARIJANA Van spora. . vi ćete umreti. moja ljubav strada kad me i to pitaš tako iznenada! Zar ti nisam srce otvorila svoje. pre svega. MARIJANA Tvoja sumnja bol je. Dorina. nežnosti mi nisu bile prikrivene. da se venčavate rad sebe. Dorina. i da l' vam je ovaj prosilac baš mio. DORINA Dakle. DORINA Izgleda. i kad mu je Tartif drag. za mene. volite ga? MARIJANA Svom dušom i čisto. DORINA Šta mislite s onim drugjm što vam nude? MARIJANA Ako me prisile. što priča svuda. i zar ne znaš dokle idu žudnje moje? DORINA Šta znam da l' je govor i od srca bio. MARIJANA Vlast je oca takva nada mnom.MARIJANA Šta? DORINA Da ljubav nije opšta i.kaži. DORINA Odlično: ko bi se tog mog'o da seti! Da biste se spasli.

kad i tako nešto još čuje od ljudi! MARIJANA Zaboga. plemić po poreklu. balavac što ne zna ni da se usekne. ma da u meni treperi.prekrštenih ruku! DORINA Šta? Zar što je neko tvrdoglavac. i što brak propada zbog takvoga oca. telom dobro graden. k'o vi. koji pred Tartifom svojim sav zaluñen stoji. u borbi popušta. MARIJANA Šta ćeš. DORINA Al' ljubav u srcu zahteva čvrstine. S kakvim pravom mogu ja biti protivna? Prilika je sama po sebi već divna. zar je to krivica vašeg prosioca? MARIJANA Al' kad ga odbijem. pa to je neko. Da čovek poludi. s ustima crvenim. taj gospodin Tartif nije. Ja hoću da kažem da ste Tartifova. ti si puna jeda. MARIJANA Zar se ja ne branim da me ne odvuku od Valera. glasan prezir kažem. o. Dorina. izgleda. Taj gospodin Tartif. kad me patnje kukavicom čine. i ti nemaš smisla za tud jad. DORINA Ne. DORINA Ne. čast je kad njegovo ime žena stekne. svak bi rek'o. od celog je sveta već slavom nagraden.Lek je izvanredan. licem kao ruža: srećni ćete biti pored takvog muža. baciti stid žene i dužnosti kćeri? Hoćeš li da dušu pred svetom izlažem? . ne. da bi greška jaka bila skretati vas od takvoga braka. ja nemam smisla za brbljanja sušta i kad neko. hoću li tim ljubav srca da dokažem? Mogu P zbog nje. MARIJANA Gospode! DORINA Kakva vas radost samo čeka kad vas vide ženom tog divnog čoveka! MARIJANA . ništa neću. a on .

. VALER Ne? MARIJANA Što mi savet ne date? VALER . MARIJANA Da. POJAVA IV (Valer. predajem se tebi. VALER Vašotac. gospoño. Ne znate? MARIJANA Ne.Oh. stani. MARIJANA Prava istina je da to otac namerava. Marijana. MARIJANA Šta? VALER Da polazite za Tartifa. Za taj brak je volju izjavio jasnu. ali koji sam sad sazn'o.. Dorina) VALER Nenadno. bez sumnje lep. bolje je umreti. MARIJANA Ako mi se i taj jad nanese kleti. dabome. VALER A vi lično šta ste rešili o tome. na reč časnu. njegov predlog ceo. ukaži mi pomoć protiv toga braka. mani se razgovora taka.. on bi to hteo. Gotova samna sve. njegova je mis'o. gospoño? MARIJANA To ne znam. Al' evo Valera. VALER Pošteno. DORINA Ne uzbuñujte se. kažem ti. jedan se glas razn'o. VALER Je li to ozbiljno? MARIJANA Jeste. Još postoji mera da se sve to spreči.. Dorina.gospoño.

kadvi. k'o žene. pošto mi vi daste spasonosan savet. MARIJANA Lepo. Bili ste već spremni s odlukama svojim. sad ste izgovora lakog se domogli. VALER Dao sam ga da vam ne bi bilo žao. MARIJANA Zar je to vaš savet? VALER Da. pretekla je malo. MARIJANA Vaj neka vam i ta mis'o bude prosta! VALER Da. VALER To vas. a kod vas.. il' obmana zove. MARIJANA No. gospodine. jer vam to bez sumnje godi. da biste reč datu pogaziti mogli. VALER Ne pravdajte sebe namerama mojim. izjavu vam. MARIJANA Koliko i onog što mi ga je dao. VALER Jeste. i to mi je zavet. tako je. MARIJANA Ja ga primam. mislim. (za sebe). Slobodno ste rekli šta treba da bude: da primim supruga kojega mi nude. Uradiću tako. možda. MARIJANA Ostavimo razgovore ove. al duša koja uvredenom posta. . MARIJANA Zbilja? VALER Dakako Sjajan izbor nije odbaciti lako.Moj savet je da se za njega udate. primam savet tada. DORINA. prava ljubav nije ni bila za mene. Šta li će iz svega toga da se rodi? VALER Da li se to ljubav.. neće stati mnogo jada.

vaše mnogo veće. (Korakne da poñe i vraća se. VALER Činiću. VALER I svako ga s pravom treba da primeni Ili biste hteli da mi dušom gori vazda za vas plamen ljubavi što mori. u rukama tuñim da vas lično gledam a da nikom srce što nećete ne dam? MARIJANA Naprotiv: ko tako govori taj greš.. ako ne potpuno. nije l' stidno da za njega ljubav pokažemo vidno? MARIJANA Osećanje takvo treba da se ceni. MARIJANA Vaš gubitak. VALER Dosta je s draženjem sve boljim iz ovih ću stopa da vas zadovoljim. Možda ću kod druge biti bolje sreće.a ja znam šta radim i šta mi je stalo. MARIJANA Jest. moj bože: moje su neznatne. zasluga što potstaći može ljubav. i znam koja duša bez srama će moći naknadu mi dati u mojoj samoći. I mi treba sve da zaboravu damo. nek se sve po vašoj želji što pre reši. bar donekle samo. Jer kad nas napušta neko. Tud zaborav srca pitanje je časti. verujte što mi je u vlasti.. utehu za njega naći ćete lako.) MARIJANA Sasvim. VALER Tako? MARIJANA Da. nije velik tako. . VALER Setite se: na krajnos i ove vi ste ta što htede da me izazove. MARUANA Ne sumnjam. zbilja. VALER Manimo se zasluga.

MARIJANA Tim bolje. VALER Ne mogu. da vidim dokle se doterati može. senjor Valeru! (Hvata ga za ruku.) MARIJANA No? VALER Dal' me zovete? MARIJANA Ja? Sanjate. Idem sve do mete. gospo. prepun sam gorčina. VALER Dobro. VALER Kako? (Polazi. Ne skreći me s puta koji ona htede. okrene se. a on se tobož jako opire. MARIJANA Moj primer. MARIJANA U dobar čas.) VALER Šta hoćeš. MARIJANA Zbogom. nek znate. Zbogom. VALER Poslednji put me sad gledate. ali došavši do vrata. VALER Spreman sam već da vas uslužim. dabome. DORINA Stan'te. He.VALER I za sve na šta rešim se po tome uzimam vaš primer. Pustila sam da se vaša srca glože. DORINA Meni se sve čini da gubite svaki razum u ljutini. Dorina? DORINA Hodite. VALER Stvar se mora na kraj da izvede. DORINA .

šta ti misliš? MARIJANA Šta bi stvarno htela? DORINA Da vas smirim. DORINA (ostavlja Marijanu. Kuda? MARIJANA Mani me.) Opet? Da F sam ñavo u vas uš'o nije! Oboje ovamo. — evo moje glave. Valeru.) VALER Ali. DORINA (ostavlja Valera i potrči Marijani. da bih spasu vas dovela. MARIJANA Zalud me Dorina. Jeste l' u toj svañi postali maniti? VALER Šta mi je sve rekla to si čula i ti? DORINA Zar ste ludi da vas srdžba uzme glupa? MARIJANA Da l' ti vide kako on sa mnom postupa? DORINA Gluposti s dve strane. On za vas jedino ima želje prave da vam muž postane. man'te lakrdije.) . VALER Kad me gleda. zadržavaš samo. — ja vam dobra stojim. DORINA Ovamo. hajd'te! Dajte mku! VALER (dajući ruku Dorini. padne na oči joj tama.Ah! MARIJANA Prisustvom svojim ja ga na gnev gonim. nek ostane sama.) Vratite se. MARIJANA Pa zašto mi onda takav savet daje? VALER Zašto mi takvo pitanje zadaje? DORINA Oboje ste ludi. Najbolje je poći. Izmir'te se. (Privuče ih jedno drugom. Celim bićem svojim ona na vas misli. Najbolje je da se odavde već sklonim.

kad se toga tiče. (Valeru. Zašto? DORINA Da se jedno drugome predate. i nemojte ljude posmatrati žučno. da bi onda. VALER Zar ne treba da mi na vas žao bude? Niste li zli. da biste dobili ono što čekate. to su samo priče. dajte. MARUANA. lude.da'l vi ne date. kad se. taj brak mog'o da se što duže odlaže. VALER Ono što činite nek vam nije mučno. Vaš se otac šali. vreme sve najbolje leći. drugi put nek vama zla slutnja ovlada.. Gledajte u njemu da se stvori vera da vi niste protiv njegovoga smera. Jednom će vas bolest nekakva da spreči što će vas napasti sasvim iznenada. jer ste ogledalo razbili. vrbujte prisne kako znate. Starajmo se da se bar taj brak omete. (Marijana pogleda Valera i osmehne se. dajući takoñe ruku. radujete što mi uvredljive stvari reći smete? MARIJANA A zar niste čovek nezahvalan. il' zato što ste sreli mrtve. Al' najbolje biće. jer vi se volite više no što znate.. pravo reći. DORINA Ostavite sve te rasprave zasada.) DORINA Svi su ljubavnici. ne mogu vas brakom.) Idite. Najzad. vezati dok svoje . Mi ćemo podstaći njegovoga brata. il' sanjali blato. MARIJANA Al' na koji način da to izvedete? DORINA Na razne načine. kad se opasnost ukaže. Kad smo vešti. k'o što znate. eto.Šta ćeš? DORINA I vi svoju. . kada.. da nikad ne vide zajedno vas dvoje. mišljenje je moje.

Ona na Tartifa ima uticaja. gnev svoj obuzdajte: vaš otac govori prostodušno.gledati u naše kolo da se hvata i mama Elmira. najveća mi nada uvek je u vama. kažem. Zbogom. on rado usvaja. i da mu na uvo dve-tri reči šanem. . DAMIS Treba na put smeru te lude da stanem. VALER Kako sam sad srećan! I kada bih smeo. DORINA Pričate samo! Odlazite odmah tamo. idite. No. DORINA Tiho! Protiv tog što on i otac gradi pustite vi svoju maćehu da radi.) Ne znam da l' će volja očeva se sviti al' znam da ću samo Valerova biti.. kada svak od mene propalicu pravi! Nikakav me ugled ni moć sprečit' neće da izvršim neko ludo preduzeće! DORINA Preklinjem vas lepo.. VALER (Marijani. sve što ona kaže..) TREĆI ČIN POJAVA I (Damis. VALER (Vraćajući se. (Gura s leña jedno i drugo. naum je od dela još vrlo daleko. Al' ne izvrši se sve što smisli neko. MARIJANA (Valeru. vi ovamo. znajte. Dorina) DAMIS Neka mi grom život već jedanput smlavi.ama. DORINA Ah! brbljali biste po božji dan ceo..) Al'.) Jeste.

a to je dovoljno da se sve pokvari.) Lorane. DAMIS Ne: biću miran.. Idite. al' mi reče da će sad sići ovamo. DAMIS Ništa reći neću. On je na molitvi. Traže li me. DORINA Zašto? . da sazna šta misli. sluga mi to kaže. reci odoh kazamatu. da vidite. da sužnjima delim milostinju datu. Loran. stegni mi bič oko kostreti. Vi idite da ga ja sačekam samo.) Ali. molim hoću prvo da vam ovaj rubac predam. Dorina) TARTIF (primetivši Dorinu. DORINA Kako ste nesnosni! Evo ga. DAMIS Pa ja mogu biti prisutan tom veću.Možda za nju ima i nežnosti veće. DORINA Treba da su sami. P O J A V A II (Tartif. Neka bi bog dao! Kamo lepe sreće! Sad baš treba da se sastanu njih dvoje: da ona proveri kako stvari stoje. TARTIF (izvlačeći iz džepa maramicu. i moli se bogu neka te prosveti. ako on na ovaj brak nade polaže. da ga upozori kakva bi se gužva tim mogla da stvori.. da! Zna se da ste ubojica stari. Izlaz'te. DORINA E. DORINA Kakva razmetanja licemerstvom golim! TARTIF Šta želite? DORINA Da vam javim.

i žena vam čula baš jako privlači? Šta vas draži. to još ne znam. da nam je lepše. v DORINA Ne. TARTIF Molim vas da reči umirite malo. Tartif) TARTIF Nek svevišnji vazda. Ti predmeti mogu dušu da sablazne. TARTIF E! Veoma rado. uzmimo fotelje.) Gle omekš'o zdravo! Vere mi. ELMIRA Velika vam hvala za pobožne želje. TARTIF Hoće l' skoro doći? DORINA Čujem korak dame. što rekoh. ona je lično. da znate. nek vam blagoslovi dane. znači.TARTIF Pa pokrijte grudi koje gledam. i da izazovu grešne misli razne. inače mi nije do govora stalo. Ostavljam vas same. DORINA (za sebe. pa da me tim ništa ne izazovete. TARTIF Je li vam sad dobro. kako želi najniži kog ljubav njegova veseli. DORINA A vi podležete iskušenju. i moli vas da je nešto saslušate. kroz svemilost celu. hvala bogu. Al'. Da. prisustvom svojim neću da vas mučim. imam samo kratko da vam isporučim: Gospoña dolazi ovamo. moja čula nisu pohlepna. kada bolest presta? . imala sam pravo. podari vam zdravlja i duši i telu. P O J A V A III (Elmira. i mogu gledati vas golog od glave do pete.

TARTIF I ja s§m. evo. čisto. Nikada vam drugih ne poželeh muka.) Bez sumnje. no. al' ma kad da sam ih dobrom bogu slao. zbog poseta što vam tol'ki ljudi čine. koliko treba zaslužne za ovu milost višnjeg neba. i groznica je iščilela smesta. gospoño. ELMIRA Poseta mi od vas malo reči traži.ELMIRA Da. ELMIRA I ja delim isto mnenje. bez imalo laži. rad njega bih prist'o da moje uzmete. ELMIRA Vamaje do moga dobra jako stalo. al' srdačnih čistih. i ja vam se kunem da moje ljutine.. znam. zahvalan. a on mi ga. ELMIRA S hrišćanskom dobrotom vi preterujete. TARTIF Radi vašeg zdravlja sve je to još malo. želim tako isto. ELMIRA Jako me stežete! TARTIF Ah! Ljubav je jaka. to su vaše brige za moje spasenje. gospoño. TARTIF (steže joj vrh prstiju. TARTIF O. od boga sam ovaj trenut očekiv'o.. da vam sad otvorim srce svoje čisto. . tek sada dariv'o. žudnje koje me privlače vama. Ljubav mi je taka. TARTIF Molitve mi nisu. TARTIF Za vas bih još više žrtvovati mog'o. naprotiv. u njima sam vaše zdravlje pominjao.. i ja sam vam za to obavezna mnogo.. nikakvu baš mržnju naspram vas ne znače. ELMIRA Imani s vama dve-tri u četiri oka: milo mi je što smo ovde bez svedoka. ja sam očaran veoma što sam sšm sa vama usred ovog doma.

a srca ushite. Šta vi o tom znate? TARTIF Pominj'o je nešto. ELMIRA Ne marite zemlju. srce htede da vam od očiju beži k'o od brane spasu. ELMIRA Mislim da sve vaše želje nebu teže. . pravo reći. tako meku. što oči opsene. a da se ne divini onom tvorcu gore. nit' bi spram vas ljubav bila mi tolika. što na putu leži. i ja vas ne gledam. gospoño. Na drugoj su strani čudnovate draži koje moja duša ushićena traži. i daje vam ćerku. (Odmiče svoju stolicu. Vaše sjajno biće s njegovim se slaže. imam tugaljivost neku. Kažu.) ELMIRA Šta će vam tu ruka? TARTIF Dodirnuh haljinu vašu. TARTIF Moje srce nije. ono svoja čuda u vama izlaže. a on svoju pribl TARTIF bože moj! kako su čudan rad te čipke! S kol'ko se veštine izrañuju gipke. ELMIRA Ostavite.. savršeni stvore.x nikad se za tako nešto nije znalo. i raspe vam licem sve lepote skrite. od stene. niti stvari njene. to nije put koji vodi mojoj sreći.. naša čula može lako da očara savršeno delo koje nebo stvara. muž mi gazi obaveze date. Preñimo sada na stvar malo.i jabihradije. i da vas baš ništa zemaljsko ne veže. (stavijoj ruku nakoleno. ELMIRA Tako je. ali. najvernija slika. da mi niste eto. TARTIF Ljubav za večite lepote u duši svu zemaljsku ljubav u nama ne guši. S početka sam sumnj'o da ta Ijubav žarka nije možda samo nečastivog varka.

molitve. mesta razumu da date? Jedan bogomoljac. čije žene ljubav leči. Ti dvorani. Uzdah moj i pogled svedočiše sve to. moj bože. radi milosrña sušta. Od mene je smelo. al najzad ja nisam anñeo. o divota sliko. u vama mi duša svog sudiju vidi: biću srećan. onda za vas imam. ELMIRA Izjava je vaša galantna bez mane. jad ili blaženstvo. i kad me krivite za ispovest moju. i ako se. al' ona je malo čudna s druge strane. i sve moje težnje za vašu draž uze. burni su na delu. Znam da takav govor čudan biti može. ako vam se svidi. a slabi na reči. i da je ja mogu sa stidom da spojim. božanska milošta što vam okom gori skršila je otpor srca što se bori. al' ne manje čbvek. i utehe treba do mene da spušta. o lepoto dragar da ta strast ne mora biti delo vraga. i tad se predadoh nežnostima svojim. odanosti koju ne poznaje niko. . TARTIF Ah. ljutite se prvo na privlačnost svoju. Vaša čast kraj mene zaštićena stoji. Čim joj vanprirodan sjaj mogoh da gledž morao sam ceo vama da se predam. I kad gledam vaše božanstvene draži. al' u vašu blagost gledaju sve težnje moje. — ne u slabe snage moje čežnje. jadan. uspesima svojim ti se vazda diče. i spokojstvo. savršenstvo dobra. s moje strane nema ničeg da se boji..Al' najzad uvideh. zar tako dovek? Bogomoljac jesam. Zar ne treba bolje da naoružate svoje srce. eto. ja rado priznajen što se usuñujem da vam srce dajem. srce se predaje i razlog ne traži. suze. u vama je moja nada.. Ako vam dobroti mala je tegoba gledati jad svoga nedostojnog roba. a sad sve i glasom potvrñujem. pobedila brzo post.

ELMIRA Ja vas slušam. Mi smo Ijudi čija strast. gospoño.kod njih nije ljubav. i da on. ELMIRA Drugi drukče možda to shvataju. da se odreknete nepravde što znade da na tuñe dobro gaji vaše riade. ali ja ne želim da se na mene ko žali. da praštate meni slabost sviju ljudi. da otvorim oči ocu neka gleda . skriven. Nije l' vas strah da bih mogla mužu kratko dostaviti vaše udvaranje slatko. čuo sve sa ovog rnest Izgleda mi da me samo nebo vodi da smrvim zločinca što mi samo škod da mu se osvetim za svu podlost mrsl za to nevaljalstvo i bezočnost drsku. bez svake šikane. zaklonjena stoji. ali rečitost vam krasna za mene je samo delimično jasna. sramotu na oltar njinog srca stavlja. da shvatite. tešto! Ali za to i ja od vas tražim nešto: to je da iskreno. P O J A V A IV (Damis. da mi nismo slepi i da smo od meša. briga za naš ugled što se teško stvara voljenome biću za sve odgovara. ma kako sjajna. i ostaje tajna. Tartif) DAMIS (izlazeći iz malog kabineta u koji se povukao) Ne. ubrzate brak Valera. ona koja nama bude srce dala ima slast bez straha. i bez besa. Elmira. videć' sebe. neka svi to čuju smesta Ja sam. Marijane. ljubav bez skandala. i taj strasan izliv neželjenih žudi. ako nema priče. može prijateljstvo s vama da pokvari? TARTIF Ja znam da ste dobri i da niste skloni da me vaša volja za tu smelost goni. Mužu neću ništa reći o tom. njihov brbljiv jezik. što se svuda javlja. kad vidi pravo stanje stvari.

ako je propustim. I. zatekoh ga gde se pred gospoñom trudi^ . Damis. al' ja imam svoje. Treba da se otac tog gada otresa. sad se radi O vesti koja će da vas iznenadi. Moja narav nije da pravim galamu. Ta žena se smeje na gluposti ove ' i neće svog muža tim da izazove. ide dotle da vas on sada sramoti. ja ću konac stvari znati i zadovoljenje pravo sebi dati. Tartif. Elmira) DAMIS U čas dolaska vam. njegova odanost. taj besramni ponos podlaštva je dosta pravednu mi mržnju potiskiv'o. ELMIRA Ne. dosta je rasula i naš dom uvuk'o dugo lupež znade mog oca da vodi. da radim drugače. ELMIRA Dami. u svojoj lepoti.. ali njom se ne koristim. a moja je duša sad u ushićenju. i vaše mi reći ne služe baš ničem kad želite da se osvete odričem.se. Jer štedeti njega poruga je prosta. nek zasluži dobra koja mu se nude. Ja sam im zahvalan za priliku ovu. a zgodan mi način dolazi s nebesa. ostav'te me samu. i neka mi uzmu nju načinom istim. Damise: neka sam mudriji bude. I gospodin divno vašu ljubav plaća. kad je držim. Valerovoj težnji i mojoj da škodi. DAMIS Možda za to znate i razloge jače.. bez daljeg. Svako vaše dobro lepo vam se vraća.nitkova što želi da vam srce preda. POJAVA V (Orgon. Pošto to obećah. tuk'o. oče. DAMIS Radiću po sopstvenom mnenju. neću naći novu.

uvredi je blisko. Po prirodi svojoj. Izdajniče. da nisam zaslužan i veće strahote. ORGON Kugo kleta. ćuti! TARTIF Ah! ostav'te. moj je život hrpa grehova i mrlja. Što milostiv biti za ovakvu neman? . Tartif) ORGON Gospode! je l' zbilja to što čujem jadan? TARTIF Jeste. ORGON. Damis. i bolje će biti da mu vemjete. gnev svoj oružajte. Ma za kakav prestup neka me obede. ELMIRA Da.njega kriviti ne smete. mislim. ja sam zao.da bi je zaveo putem grešne žudi. ja sam bedni grešnik kom je razvrat najgori zločinac što je ikad bio. da opasnost za čast nije na toj strani. svaki me trenutak mog života prlja. iz kuće me svoje izbaciti dajte: ja nemani na duši tolike sramote. kad tu laž podvlačiš. Vi. brate. ja ne trpim ovo postupanje nisko i ćutanje.. Verujte što kažu. čistotu njegove vrline da smračiš? DAMIS Šta? Tobožnja blagost lukavstva zar muti vaš sud i poriče. Damise nikad ne biste to rekli. da ste kad u mene poverenja stekli. zamene nikakve odbrane ne vrede. hoćeš. gadaii. rñav. ja smatram da se usluga ne pruža kad predlozi prazni remete mir muža. P O J A V A VI (Orgon. ona plaha nije i htela je da to pošto-poto skrije. i ja vidim da je ovo kazna neba kojom mene jednom uništiti treba.. sinu. i da je dovoljno kad se žena brani.

Znate li sve ono na šta sam ja spreman? Zar me ne cenite. ubica. ja to zaslužujem. a ja sam. zlikovče? DAMIS Ta reč vas opet vara.istina je jasna. ORGON Ćuti. jer vas vara ta prividnost kleta.) Ah.. To je odveć. sine kažite otvorena lica da sam hulja. ORGON Još jednu reč samo . eto. a ne vredim ništa . Ne šal' te se tako. svi me. ostav'te tu srñbu i muke. evo klečim. nezahvalniče! TARTIF Ostav'te ga. i zato mislite da sam ličnost bolja? Ne. ORGON. neka se i gorim nečim optužujem. (Tartifu. . Radije ja primam svako zlo na sebe. ne. samo spolja. skitnico.) Huljo! DAMIS Može. DAMIS Kako da se shvate..prebiću ti ruke. brate. (sinu) Ućuti. lupež. drže za čoveka časna. (Sinu) Da l' se tvoje srce kaje. (Obraća se Damisu. (Sinu. TARTIF Brate moj. brate. Tartifu. protuva.) Da. Tartifu. i klečeći hoću da trpim sve ine pogrde k'o kaznu za svoje zločine ORGON. Ako treba. odricati neću. šta je? ORGON.) Ustanite. ORGON (sinu. vaj! gori no što sam kod sveta. no da njega neko zbog mene ogrebe.

.(Sinu.) Batinu! batinu! Ne zadržavajte! (Sinu. DAMIS Dobro. ja? tog lopova što sa podvalama. ali. a ko je tu gazda. ORGON Opireš se.. besramno se služe svim što je moguće da tu smernu ličnost odvoje od kuće. deca i sluge svrstani. proždrljivče holi. Znam ja u koji sam živac tebe dirn'o.) No. je li. na prinudan se brak tu dakle misli? ORGON Još večeras.. DAMIS Ko. žena. huljo. i ne misli da mi vratiš se ma kada. idem. Al' kol'ko su oni u gonjenu brži. ORGON Brže idi sada.. Svi ga vi mrzite. Hajde. DAMIS Šta. pokazaću vazda ko ima da sluša. ORGON Mir. Ja prkosim svima.. DAMIS Kako? ORGON Kažem: mirno. ja tim više hoću da se on zadrži.. vidim. ijoš s uvreñama? (Tartifu. iz moje kuće smesta se tornjajte.) Vidi. Imanje ti neću u nasleñe dati. DAMIS A. POJAVA VII . odmah. lolo. a neka te uz to moja kletva prati. na kolena pred njim i oproštaj moli. pa makar vi svisli. ovde. na istoj su strani. požuriću da mu dam ćerku za ženu i tu porodicu svladam naduvenu.

Orgon. brate ne budite tužni. brate. Tartif ORGON Uvrediti tako jednu ličnost svetu! TARTIF Oprosti mu. kada žele da me pred bratom oerne... ORGON Kako? TARTIF Mene mrze. k'o da neću ni reč da izustim. TARTIF Nek se svrše ovi razgovori ružni.. Vidim da sam uzrok nemiru vanrednom. koje sad odbacujete. i dostave. ORGON Šta marim? Slušam li ja kada vas tuže? TARTIF Oni će. i vreme je da se uklonim već jednom. bez sumnje. Užas od tog. ORGON Ne.. sa svoje strane žena može lako muža da obmane.. svoj rad da produže. ne postoji razlog da se napad sprema. ka vratima kroz koja je istrčao.) Da znate kako mi svaka radost trne. ORCON Avaj! TARTIF Sama mis'o na nepravde ove u duši mi tešku patnju izazove. i mislim umreću ORGON (trči. sav u suzama. . za svu ovu štetu! (Orgonu. Srce steže. ORGON Ne. bože. Kada mene nema.) IJOIO. nikada. Stišajte se. trude da u vama sumnju spram mene pobude. vidim.. TARTIF Ah. mogu jednom biti u obzir uzete. ne. TARTIF Pustite me. svi se. hoću opet milost da ti vratim i rukom te svojom neću da premlatim.

ORGON Jadan čovek! Brzo. Primate li ovo što vam se predlaže? TARTIF Nek je sve onako kako Gospod kaže. ORGON Ah! TARTIF Nek bude: ustupam. Jer. Tartif) KLEANT Da. To nije sve. al' najgori slučaj u obzir uzeću. TARTIF Treba dakle ići u mrtvu samoću. i ja sam vas zgodno.. za inat nada njini'. Ja znam i kako ću tada da postupam. Prijatelj i zet mi. vi ćete mi biti naslednik jedini. uprkos svima s njome ćete biti.. mislim. Od supruge vaše dobro ću se kriti. Da taj svet najedim. gospodine. sreo da vam kratko kažem svoj utisak ceo. naše bratstvo mi nalaže da se smutnji ili sumnji ne izlaže. glas o tom već po celom društvu kruži. žena il' mati po sredi.. a zavist neka sebe jede! ČETVRTI ČIN POJAVA I (Kleant. i ja hoću da vas uvek s njome viña. to mi se baš sviña..ORGON Ne. a iskrsli skandal na čast vam ne služi. vi ostajete: jer ja tako hoću. ORGON Ne. Šta je tu u stvari raspravljati neću. više vredi no kad su sin. Al' želite li. nek se sve izvede pismeno. Čast je nežna. Sada idem da vam sve svoje imanje uredno ostavim kao zaveštanje. Rec'te da je Damis postupio krivo .

gnev svoj prinesite na žrtvenik bogu. za kaznu. a vaš trud neka se praštanju posveti. ja spram njega nisam. mora da iz kuće svog oca izañe? Reći ću vam i to. zbog te svañe. TARTIF Vaj! Od svega srca ja bih sve to ñao. Što se vi brinete za interes neba? Zar njemu. da bi on nekako na ćutanje prist'o. razlozi su vaši nategnuti jako. a sinu i ocu povratite slogu. Na sudove Ijudske gledati ne smete. II' će slaba korist od mišljenja glasna da nam spreči slavu postupanja časna? Ne. i voljan sam da mu što bolje poslužim. ja ga ni za šta ne ružim. da ga se ja bojim. nek nas uvek vode božji puti. nebo ne zahteva da sam s njim u kući. i ja mu to dado'. i neka nam ništa drugo duh ne muti. Posle tog iiapada. KLEANT Sumnjivo je vaše opravdanje svako. naša pomoć treba? Ostav'te vi nebo. da se svako živi na taj čin zgranjava. KLEANT A da P nebo traži da slušate ono . u neku bi mku opštenje meñ' nama predstavljalo bruku. vi to utišajte. nek se samo sveti. TARTIF Rek'o sam već da mu ja opraštam rado: to nebo zahteva. što će svuda pući. da ga mazim čisto. ali posle bruke. gospodine. No da T će se time volji neba prići? Ako se on vrati. i ta stvar do kraja da ode. ja moram otići. meni bi se čisti račtin tu pripis'o. ne dajte. ako me slušate. ako naredbama neba sledujete. svi bi rekli da se ja osećam krivim i da s njim tobože prijateljski živim. ne. ja mu praštam. Svakome bi pala bog zna kakva mis'o. istina je prava. zao.i da vas je za sve lažno optuživ'o: zar hrišćanin pravi uvrede ne prašta i želi da drugi osvetu ispašta? Zar smete trpeti da sin.

. povučete časno iz ovoga doma.. nek on bude. i ako sam rešen da primim dar ceo. protiv svakog smisla. bez po muke. ali ne bnako kako ja to mogu: na dobro bližnjima i na slavu bogu. nego da vas lično za otmicu tuže. na koje ne smete polagati pravo? TARTIF Svi koji me znaju verovati neće da me u tom neka lična korist kreće. ćutljiv veoma.što je čisti prkos jednog oca don'o. što mi njegov otac pokloniti hteo. Moram gore nekim svetim obvezama. njihov varljiv sjaj mi očima ne smeta. skloni da se zbog vas sin iz rodnog doma goni. a vas brige da ne pletu. Čudim se upravo da ste mogli lako prihvatiti odmah predlaganje tako. da primite dobro što vam je on dav'o. TARTIF Tri i po je sata. i bolje je da ga upropasti. Meni slabo vrede dobra celog sveta. sopstvenik svog dobra na sopstvenu štetu. nije l' bolje da se vi. što bi došli ljudi što. KLEANT Ah! POJAVA II . KLEANT Bolje da su svi ti obziri vam pali. no naslednik pravi da se na vas žali. gledajuć' sebe. druže. tim bi bila samo data mudrosti vam pravoj. Verujte mi. žele da ga samo na zlo upotrebe. Oprostite što vas sad ostavljam sama. nego da ste. U propisu vere znate l' kakvu tačku što dopušta pravog naslednika pljačku? I ako vam nebo baš postavlja branu da ste sa Damisom u istome stanu. to je stoga što bi dobro. moglo brzo pasti u rñave ruke.

da vas razveseli. i na život ovaj koji ste mi dali nek se teška beda. MARIJANA Volite ga. a vi znate šta se njim postići želi. i svim onim što je vašoj duši sveto: lišite se jednom roditeljskih prava. to je slabost puka.(Elmira. što otac za večeras sprema. klekne. ja. hrabro samo. i sprečimo. i da u kakvom strogom manastiru svoje tužne dane okončam u miru. Kleant. poradimo skupa za nju. dajte mu i moje-. pogodba. baca je u očaj. Dorina) DORINA (Kleantu. Ako slatke nade treba da prebolim. da na svoju dužnost spram vas ne zavapi. Kleant. klečeći evo. al' dajte da sebe ličnp bar otkupim. da spasenja nema. Dorina) ORGON He! baš mi je milo što ste se svi zbrali: (Marijani. Elmira. Marijana. POJAVA III (Orgon. pokaž'te to: dajfe imanje mii svoie. — to mi ne zadaje muka.) Ja vas preklinjem.) Evo ugovora. dobrotu vam kušam: spas'te me bar onog kojega se gnušam. avaj.) No. ORGON (osećajući se tronutim. Učinimo za nju svim naporom nešto. ako nije dosta. vešto nesrećnu nameru što se na nas svali. eto. ORGON . ne gurajte srce u ponor što zjapi. Oče. MARIJANA. ne gonite moju dušu očajanju. ja rado pristajem da vam ga ustupim. gospodine: bol joj srce čupa. silom ili milom. i služeć' se vlašću u ovakvom stanju. no. ne tražite da se ljubav pokorava. ne navali. Marijana. ja vas kunem višnjim bogom. jer ne date da sam onog koga volim.

i ja im se divim. ORGON Vi. ja vam zabrarijujem i jednu reč samo. pobožnih duša ovog našeg sveta. više osetne hladnoće. kada otac njinim Ijubavima smeta! Ustanite! što se opirete jače. ali dopustite da i bez njih živim. a za odbranu se njenu. ELMIRA (mužu) Slušajući. da bi verov'o vam neko. KLEANT Ako vam u tome kakav savet treba. ORGON Ja znam stvar i neću ništa da se menja. pravo uzbuñenje bilo je daleko. ORGON Ah. Ja sam žrtva gledanja naivnog. i da nam čast odmah.Ah. držanje je vaše jedinstveno slepo. . volim da budemo mudri.zar? . ne znam šta da mislim lepo. na najmanji povod ujeda i grebe? Da bog ne da takva života poštena! Ja hoću vrlinu što nije zla žena. saveta vaših nema ispod neba: razumni su jako. govorite tanio. zašto da divljaštvo pokažemo nago. ELMIRA Zar golo priznanje ljubavnoga žara da čast našu odmah ubojitom stvara? Uzvraća li ona na diranja pusta samo vatrom oka i grdnjom uz usta? Na predlog se takav nasmejati mogu. a mene lišite ove glavobolje. ORGON Hvala.. tim više ta veza za vama i plaee: s tom udadbom dakle pomir'te se bolje. u odbranu sebe. i ne marim odmah za odmazdu strogu. To je zbilja ludost: ljutite se na nas posle svega što se odigralo danas. a vi mirni. DORINA Šta. hoće manje gneva. ćutite. ali blago.. mislim. Znam i vašu pažnju spram mog sina divnog. Niste smeli da ga kudite zbog gadnog stava prema duši tog čoveka jadnog.

. sve vidite jasno i čujete lično. ORGON Dobro: na reč vašu. ELMIRA (Dorini.) Ppzov'te ga k meni. no uzmimo da sa zgodnog mesta. jer je nemoguće. Ništa ne bih mog'o reći. da vidite da ne govorim od oka.ELMIRA Slabosti su vaše bez uporeñenja. ORGON Fantazije! ELMIRA Strašno preko svake mere! Ja ne tražim da mi poklanjate vere. A vi se uklon'te. samoljublje lako samo sebe vara. POJAVA IV . zbilja. da li biste onda sve mogli poreći? ORGON Tad bih rek'o. Da vidimo kako možete izvesti tvrñenje ovako. vično. ORGON Priče! ELMIRA Al'shvatitejednom: pokaže pod punom svetlošću vanrednom. teško će moći da se natocilja. DORINA On je lukav. ELMIRA Zablude beskrajne! Dosta me kriviste za klevete vajne. uzimam vas lično za svoga svedoka. ELMIRA Onim što se voli prevara se stvara..) Nek siñe do mene. Al' šta biste rekli da vam se pokaže sve ono što vam se k'o istina kaže? ORGON Pokaže? ELMIRA Da. (Kleantu i Marijani.

Vi ćete me spasti takvog nasrtaja. Orgon) ELMIRA Vi se sada ovde pod ovaj sto sklon'te. ORGON Zašto pod sto? ELMIRA Zato što je tako zgodno. kad smatrate da je stvar došla do kraja. ORGON Kako? ELMIRA Sakrijte se. vi ćutite samo. Radi vas. gledaću sad da ga blagošću privučem tad s niske duše masku da mu svučem. da se ne izlažem više no što treba dok vam se zabluda jednom pokoleba. treba da ih znate. Podvuc'te se. prekinuću igru kad budete hteli.. neću ići dalje nego što se želi. da vidim vaš izlaz iz ove pometnje. nek ne bude od vas ni glasa ni java. pustite me samo. Orgon) TARTIF Želeli ste da mi sastanak tu date? ELMIRA Da. Za vašu se korist sve čini. Ja znam sve šta hoću. to je neophodno. požude mu sramne slušaću bez straha. drskostima strasti ostaviti maha. Al' vas molim vrata zaključajte ova. koji je ispod stola. a kad budete već tamo. Postoje tajne. Pazite da se ne odate. da znate. nemojte se maći. POJAVA V (Tartif. ORGON Da. Dolazi. i zato da ga zbunim bolje. sve što kažem to se dopustiti mora radi vas. (Mužu. ovo je zbilja baš uslužnost prava. ELMIRA Mislim da nećete praviti mi smetnje. činiću se da sve primam dobre volje. Elmira. u smislu našeg dogovora. .(Elmira.) Ako škakljiv predmet moradnem dotaći..

da čast usta brane od ljubavi strogo. i zbog toga nemam čega da se bojim. Al' sad je sve opet dobro. Poverenje u vas stišalo je ljutnje. a da otpor stvarno obećava mnogo. Jest. nemir je toliko ovladao mnome.) Slučaj sličan onom što je skoro bio svakako namne bi bio vrlo mio. da mi u toj čežnji nije nešto drago? I kad mi je samoj želja bila jaka da se predloženog odreknete braka. da smirim Damisa šta sam drugo znala? Da li bih. osim tog što vašu čežnju mogu sad da snosim. mog muža ne more ni najmanje slutnje. Videli ste da sam napregla se zatim da ga stišam i od namere odvratim. (Tartif zatvara vrata i vraća se. ako s vama ovde zaključana stojim. s toliko strpljenja slušala ljubavi vaše uverenja. Moj iskaz u odvee slobodnom je vidu i on verovatno malo liči stidu. srce se brani s početka. TARTIF Vaš govor se može razumeti silom. kako srce žene poznajete malo! Kako malo znate šta hoće da kaže kad se tako slabo u borbi pokaže! Stid nam uvek u tim trenucima brani ono čim se naše osećanje hrani.da nam se ne desi neprilika nova. Zato vam otvaram svoje srce. Ne zna se šta može doći iznenada. to je mis'o da tu ima i sramote. molim vas. nedavno ste drugim govorili stilom. Damis mi je zbog vas zad'o mnogo jada. Uprkos napadu što se na vas sprem'o. od želi da uvek zajedno budemo. ali kad je jednom takva reč već pala. a mi zaštićeni od mogućih zala. a to čime naše ljubavi se krote. bogu hvala. . al' tako da mu je predaju uvideti lako. i da li bih tako postupila blago. ELMIRA Kad vam je držanje moje teško palo. da sam slaba bila u trenutku tome.

Nemam drugog cilja no da vam se svidim. moj bože. nemam uverenja da sreći idemo. sa ljubljenih usta čuti takve reči. ako ljubav moju dela ne ubede. i u kakav nemir baciti me može! Kako bespoštedno nad srcima vlada i žestoko traži sve čemu se nada! Zašto me gonite tako punu straha i ne date prosto da doñem do daha? Zašto je potrebna surovost sve grña . to je slast što leči. Ljubavi nam reči slab oslonac dadu.) Šta? vaša žustrina ne može da trpi dok svu nežnost srce do dna ne iscrpi? Najlepša priznanja ono pruža voljno. ako vaša ljubav neće da dokaže i delom sve ono što rečima kaže. ta struji kroz mene. kako mi se čini. i želimo radost pre no gole vere. al' hoćete l' srcu dati te slobode da posumnja da ga time sreći vode? Mogu pomisliti da ste samo hteli da odbacim brak što sklopiti se želi. i poslednju žrtvu priznanja opaka? TARTIF Što manja zasluga. da bi opomenula muža. gospoño. i u mene čvrstu veru ne usadi da su te dobrote samo mene radi. ELMIRA (nakašlja se.šta ste u toj molbi mogli da gledate ako ne interes da se ne predate tom vezom drugome. gospoño. što kriti. i ako slobodno govoriti smemo. što sam vas malo zaslužan. i tražite odmah. za mene. sve reči ne vrede. i sva moja čula topi u milini. sumnjam da će moja smelost srećna biti. ali vama sve to još nije dovoljno. manju pruža nadu. bez obzira svaka. u ljubavi vašoj ja blaženstvo vidim. Ja. ili brige moje da se jedno srce ne deli na dvoje? TARTIF Bez sumnje. Nas u punoj sreći sumnja lako ždere. ELMIRA Kako vam je ljubav tiranska.

što grabi željenu stvar bez milosrña. ELMIRA Da. zašto za tu sklonost dokaza ne date? ELMIRA Al' kako pristati na to što želite protiv neba. ELMIRA Suviše. sramota je samo od te javne bruke. Zadovoljite mi želje koje imam. a svu odgovornost ja na sebe primam. nebo nam neka zadovoljstva brani.) Vi kašljete jako. sve skrupule treba da se slome. . meni nije teško otkloniti smetnju. po potrebama. savest širi svoje granice u nama. nauka nam kaže da. ELMIRA To je jako. TARTIF Toje neprijatno. Jest. koristan je vrlo. ukloniti urnem snebivanje svako. peče me grlo. kad se savest šiiri. TARTIF (nudeći joj jedan sok) Uzmite tog soka. (Elmira kašlje jače. ELMIRA Strah me da bi nebo moglo da nam sudi. Poučavaću vas. TARTIF Taj smešni strah mogu rasturiti lako. dabome. ali su nam s njime sporazumi dani. Nevolja je onda kad nas javnost prati. ali bud'te uvereni svi sokovi sveta ne pomažu meni. Sve što je meñ nama niko neće znati. o kom uvek govorite? TARTIF Ako samo nebo stvara mi pometnju. TARTIF Dakle. da te tajne znate> a vaše je samo da mene slušate. i rñav postupak može da se miri sa namerom čistom. što napori da vam baš zloupotrebe naklonosti koje imate za sebe? TARTIF Kad za moje želje sklonosti imate. to ne treba da vam uzdržava žudi.

kad se greši tajno, greši se bez muke. ELMIRA (pošto se opet nakašlje.) Najzad, vidim, treba da se reši sve to, ja s vama moram složiti se, eto; la sve valja drugim očima da gledam, ia vas zadovoljim i da vam se predani. Ružno je, bez sumnje, kad se dotle doñe, i što činim, radim bez volje takoñe. Ali, kad se traži da baš dotle padnem, kad se ne veruje reči koju dadnem, kad se za dokazom stvarnijim već žudi, da pristajem — nek se zadovolje ljudi. Taj pristanak možda sramota je prava; tim gore po onog što me prisiljava; greh mi se zbog toga pripisao ne bi. TARTIF Da, gospoño, ja to pripisujem sebi... ELMIRA Otvorite vrata, pogledajte da li moj muž možda nije u susednoj sali. TARTIF Zašto vas još i te brige sada muče? To je čovek koga svako za nos vuče, i on je zaveden već do takve mere da onom što vidi ne poklanja vere. ELMIRA Ne mari: iziñ'te, za jedan trenutak, i pažljivo svaki pregledajte kutak.

POJAVA VI (Orgon,Elmira) ORGON (izlazeći ispod stola) Ala je to čovek užasan, razvraćen! Treba doći k sebi, potpuno sam smlaćen. ELMIRA Šta, već izlazite? Ne šal'te se samo. Još tom nije vreme; hajd' pod čaršav tamo; čekajte kraj, da se uverite bolje, da se praznoj sumnji ne otvara polje. ORGON Ništa crnje nije izmislio pak'o. ELMIRA Bože moj! Ne treba verovati lako,

treba očevidan dokaz da imate; ne žur'te, iz straha da se ne varate. (Sakrije muža iza sebe.)

P O J A V A VII (Tartif, Elmira, Orgon) TARTIF (ne videći Orgona.) Sve ide na ruku onom što sam hteo, gospoño, vaš stan sam pregledao ceo, nikog nema; moja očarana duša... ORGON (zadržavajući ga.) Mir! Ljubavna žudnja suviše vas kuša; ne morate biti baš toliko strasni. Ah, vi me varate, vi, čoveče časni! Duša vam baš ima žudnju nečuvenu! Prosite mi ćerku, zavodite ženu! Nagoveštaj o tom imao sam davno; mišljah biće drukče, ne istupah javno. Ovo je vrhunac dokaza što biše: znam šta hoću, ništa ne treba mi više. ELMIRA (Tartifu.) Što učinih nije po ukusu mome, ali sam morala da pristupim tome. TARTIF Šta, zar? ... ORGON Ostavite na uzbunu nade. Selite se odmah, i to bez parade. TARTIF Moj smer... ORGON Razgovoru nema više mesta. Iz kuće mi ove izlazite smesta. TARTIF Vi ćete izići iz nje, ja vam kažem; ta kuća je moja, to ću da dokažem; pokazaću da se zalud pribegava namernim svañama, uvredi bez prava, da nepravda neće biti moja šteta, da će kažnjen biti ko mene kleveta; nateraću brzo na kajanje one što, vreñajuć' nebo, iz kuće me gone.

POJAVA VIII (Elmira, Orgon) ELMIRA Šta kaže? kakvo je ovo trabunjanje? ORGON Ja sam zbunjen, a stvar nije za smejanje. ELMIRA Kako? ORGON Greška mi je u tome što kaže. Taj poklon me brizi velikoj izlaže. ELMIRA Poklon? ORGON Jest, dabome, to je stvarnost prava. Ali mi još nešto duh uznemirava. ELMIRA Šta? ORGON Sve ćete čuti. Al' žurimo, more, da vidimo je li ta skrinja još gore.

PETI ČIN

POJAVA I (Orgon, Kleant.) KLEANT Kuda to? ORGON Ah, znam li? KLEANT Zgoreg biti neće, mislim, da zajedno održimo veće o merama što sad treba da se čine. ORGON Ta skrinja me, eto, ponajviše brine: duša mi je prosto zbog toga očajna.

Vi vidite svoju grešku. ORGON Šta? Pod vidom tople ljubavi se kriti. znači. mog'o odricati činjenice takve. što doñe kao prosjak hudi. i jedna vas krajnost u drugu odvlači. u amanet dao. pred svima će odsad užas da me mori. jer i taj vaš poklon i to poverenje. Ti dokazi njemu preimućstvo daju. KLEANT Pa otkud u tuñim rukama te tajne? ORGON Pitanje savesti krilo se u tome: stvar sam poverio izdajniku mome: a on me je vešto ubediti znao. KLEANT To je za vas samog zlo. Trebaće vam neko sredstvo manje šumno. i mešate dušu jednoga nitkova s dušama svih ljudi poštenoga kova. srećom. KLEANT Eto. a podloga srca i zle duše biti! I to on. koga mi je žao. neka krupna tajna? ORGON Argas. to su s vaše strane pogrešni koraci. moj prijatelj. i kad grešku treba popraviti. nju mi je. u slučaju istrage ma kaJcve. Ne. moje je mnenje. tu su neke hartije skrivene. te sam mu tu skrinju na čuvanje dao. reče. a da mi savesti nimalo ne preti što ću se i protiv istine zakleti. sad vas opet bes nekakav ždere! Vi nikad nemate osećanje mere: za vas nikad ništa zdrav razum ne znači. . kako to bar meni govore svi znaci. i pošto je on u boljem položaju. a za njegov život i dobra značajne.. da bih. za mene više nema dobrih ljudi. i spram njih ću biti od ñavola gori.KLEANT Ta skrinja je. potajno.. pri svom bekstvu za to izabr'o je mene. terati ga tako to je nerazumno. uvereni da ste lažnim dobrom bili zavedeni. vi ste povučeni zabludom još većom.

sine.) DAMIS Šta. Biće kraja svemu. . Kleant. to su reči za čoveka mlada. da mu podlost. vašom se dobrotom protiv vas oruža? ORGON Da. vi hoćete da se zato svi sad kude. da čovek ne može pobožan da bude? Nek tako bezverci sude. bolje. i to mi bolom srce guši. Orgon. Marijana. KLEANT Eto. Dorina. zar lupež hoće da vas šteti. ne kazujte nikad svoj sud u brzini. pun neverstva var'o lažnim sjajem strogog licemerstva. i ako se negde mora da zastrani. jednom potezom. kada on nastrada. od nje ću vas. POJAVA III (Gospoña Pernel. pogrešite bolje. DAMIS Pustite ja ću mu iščupati uši: treba ići pravo protiv te beščasti. ja spasti. i pravu vrlinu od providne dvojte.Zar što vas je jedan lupež. Damis. POJAVA II (Damis. Kleant) GOSPOðA PERNEL Je l' moguće da se takva čuda dese? ORGON Oči su mi svedok svih mojih nedaća. u zlatnoj sredini: od podlosti svake čuvajte se živo. i budite. stišajte svoja uzbuñenja: živimo u doba takvog ureñenja da se silom šteta svom poslu nanese. oče. na toj drugoj strani. gneva dostojna. al' smernosti pravoj ne činite krivo. vi nemojte. Orgon. sve duža. Elmira. da dobrote vaše neće da se seti. Molini vas.

dao sam mu ćerku. želeći da doñem do prosjačkog štapa. ORGON Zar hoćete da se sve na mržnju svali? GOSPOðA PERNEL Sto puta vam rekoh. ne mogu da shvatim da je s tako crnim smerom iš'o za tim. hoće da mi ženu podmiti i vara. i na moju propast sad upotrebljava svu moju dobrotu. smestio ga. goni me bez prava s mog imanja. dobra što sam im'o. DORINA Jadan čovek! GOSPOðA PERNEL Sine. ORGON Šta hoćete time da kažete. sine. od mene je dSre svakog dana prim'o. . majka? GOSPOðA PERNEL Da je nešto čudno kod ovoga doma. dok ste bili mali: vrlina se uvek u tom svetu krivi. opadačka zloba. da njega svi gone i mrze veorna. zavidljivci umru. a uisto vreme on. GOSPOðA PERNEL Beskrajna je. ORGON Još ću u svom besu početi da penim: video sam zločin očima sopstvenim. podlae.vidite li kako dobrota se plaća? Izvuk'o sam rado čoveka iz blata. na kom njegova je šapa. fukara. gled'o sam sve na oka oba. ORGON Rekoh vam. GOSPOðA PERNEL Jezici će vazda gadan otrov liti. ORGON Al' šta se taj govor mene danas tiče? GOSPOðA PERNEL Jer o njemu kruže sve moguće priče. ORGON Kako? GOSPOðA PERNEL Na dobre se uvek diže hajka. ali zavist živi. drž'o k'o roñenog brata. i nezadovoljan još svojim zločinstvom. onsme da mi preti mojim dobročinstvom.

mislite da će sve to preduzeti? ELMIRA Ne verujem da će parnici da ide. ORGON Idite.. Trebalo je. dakle. njegove podvale odviše se vide. Na gluposti kakve još ćete me svesti! GOSPOðA PERNEL Čista ga je ljubav mogla i zavesti. što kažu. izvršiti hteo. il' treba da vičem k'o nikom. ORGON Gle. videh sopstvenim očima. to se njemu svidi: ne sudi se uvek po tom što se vidi. dok vam uši svojom ne probijem vikom? GOSPOðA PERNEL Izgled često vara. da mi niste mati. ORGON Kakva smisla vaša odbrana još ima? Kažem: videh. KLEANT Man'te se te nade. ORGON Oh! GOSPOðA PERNEL Priroda za vas zagonetku znači. DORINA.. ORGON Treba da tumačim da to nije ružno kad mi grli ženu? GOSPOðA PERNEL Znajte da je nužno da dokaze stvarne pred sudom imamo. gospodine. da mi još nešto lepše posvedoči! Da pričekam valjda. i dobro se često kao zlo tumači.od tog niko neće obezbeñen biti. besan sam. na tom svetu plaća: niste verovali — sad vam se to vraća. da na moje oči. DAMIS Šta. Čujete l'. ja ne mogu znati šta bih vam sad rek'o.(Orgonu.) Sve se. pričekati samo. Ne mislite da nam lupež zalud preti. KLEANT U tim sitnicama vreme će nam proći onda kada treba do odluke doći. jer on raspolaže . Ali niko ne bi pomisliti smeo Da je to.

idi. Damis. KLEANT Trebaće da znate kakav je to čovek i šta s njim imate. ništa dalje. Gospoña Pernel. do pravilnog suda doći je još teže. Orgon. vi ga ne možete goniti iz stana. sestro.. da vas dvoje sporazumom stvari uredite svoje. gospodin ga Tartif šalje. Moj dolazak ničeg neprijatnog nema. ali šta sad? Kad sam stao pred tu hulju. ne bih udarala u veliko zvono. ELMIRA Da sam znala da je to oružje don'o. GOSPODIN LOAJAL Ja ne mislim biti dosadan zbog toga. Dorina. Želim gospodinu. ORGON (Dorini. a kad jedne spletke rašire se mreže. Baš sad treba da me u tom stanju vidi! P O J A V A IV (Gospodin Loajal. Marijana.. KLEANT Najbolje će biti. ORGON Istina je. Elmira.. poslom. DORINA Vaše ime? GOSPODIN LOAJAL Rec'te samo da me šalje naš gospodin Tartif. a tiče se stvari koja se baš sprema.. . po prijatnoj stvari.) Neki učtiv čovek: govoriti želi s vama. Kleant) GOSPODIN LOAJAL (Dorini. nisam svladati se znao. udnu pozornice) Dobar vam dan. i sumnjam da može primiti ma koga. mislim.dokazima što se mogu da uvaže. DORINA Zauzet je jako. I opet vam kažem: tako oružana.) Šta hoće taj čovek? Požuri se. bud'te dobri tako. DORINA (Orgonu. veli.

tiše: to je nareñenje. gospodine. gospodinu ocu služitelj sam bio. vršim svoju dužnost s puno časti. nek vam milostivo bude nebo. GOSPODIN LOAJAL Gospodine. vi ga saslušajte. što je pre moguće.. Kako da se s njime ponašam. pre svega? KLEANT Osećanja svoja otkriti ne dajte. to je sramota... vašeg punovažnog ugovora slovom. GOSPODIN LOAJAL Samo. iznesete stvari. što vas ne poznajem.. on sad gospodari imovinom ovom. varna nemam šta da kažem.ORGON Možda nosi neke predloge od njega. ORGON. kuća sada mora gospodin-Tartifu pripasti bez spora. priznajem. Sad vam..(tiho Kleantu. tiče l' se pogodbe. saopštavam akt sa izvršnim rešenjem. Normanñanin rpdom. To sporazum kakav može da predskaže. poziv.) Početak lep. da se iselite s vašima iz kuće. ORGON Oprostite. ništa više. GOSPODIN LOAJAL Vaš dom mi je livek neobično mio. i tu nema više šta da se primeti.. i nek kazni one što vam ude. s vašim dopuštenjem. Izvršitelj javni postah jednom zgodom. GOSPODIN LOAJAL Zovem se Loajal. Četr'es' godina već kod sudske vlasti. što vam ne znam ime. srećom. . K'o što sami znate. ORGON Šta? došli ste? . s mojim mišljenjem se slaže. bože sveti! GOSPODIN LOAJAL Gospodine. DAMIS Da čudnog besramlja ovog. da bi drugi mogli ovde da se smeste. gospodine. ORGON Da idem odavde? GOSPODIN LOAJAL Gospodine jeste.

gospodine. i da dopuštate. nemajuć' te nežnosti dublje. forme radi — naredba je data — pre spavanja dati ključeve od vrata. svakako. Jedino što moram ovde noć proveseti. Al' sutra ujutru morate izvući svaku stvar što ovde imate u kući: da se sve izbaci napolje u družbi. ništa neće biti što umesno nije. moji jaki ljudi stoje vam na službi. da izvršim ovde nareñenja data. nek me.gospodinu ocu ja stvari izlažem. Kako ja postupam sa obzira mnogo. molim vas da i vi sve radite spretno. . nisam biti mog'o. znam da za sve blago vama nije kakvo buntovništvo drago. na žalost ne goni da vas sad uzimam na protokol stalan. Nad odmorom vašim mora da se bdije. koji bi.. DAMIS Vi ste znali crnu haljinu obuei. GOSPODIN LOAJAL Da. postupiti grublje. i do sutra rado odložiti mogu da izvršim svoju dužnost vrlo strogu. to je zato da vam učinim što bolje da ne doñe neko drugi gore volje. ili nek se skloni. DORINA Gospodin Loajal nije baš lojalan! GOSPODIN LOAJAL Za sve dobre ljude ja nežnosti imam. ORGON Zar nije surovost dovoljno žestoka terat'nas iz doma? GOSPODIN LOAJAL Ja vam dajem roka.. ORGON Al'. ali biste mogli batine izvući? GOSPODIN LOAJAL Ućutkajte sina. da se volja pravde ne može da krši. i ako se sada te dužnosti primam. mislim. s deset ljudi što ću nečujno dovesti. mogao. a on zna. gospodine. k'o ličnost priznata. Treba. kad pošten čovek dužnost vrši. Pažljiviji.

on zna da bogatstvo često ljude kvari. iz čiste dobrote on uzima na se da smetnje otkloni.da bih svoju dužnost obavio sretno. ORGON. što mu nalazite mane? Smerne su mu želje time osveštane: ljubavlju spram bližnjeg vrlina mu zari. ORGON Ne bilo ni tebe. GOSPODIN LOAJAL Do viñenja. GOSPODIN LOAJAL Kažnjiva je takva drskost nečuvena i onda kada je u pitanju žena. najjačom pesnicom što je ikad bila. podiže već sama. Damis) ORGON No. od mila. DAMIS Na taj čin bez srama ruka mi se. Zbogom. la dobra motka ponajbolje pala. poražena gromom! DORINA Ne žal' te se. kanda. da ja imam prava. . ostav'te nas. Nek vas bog štiti i dalje.za sebe. Dorina. vidite l'. KLEANT Ne gubimo vreme u govoru mnogom. ni tog što te šalje! POJAVA V (Orgon. DORINA takva bi leda. gospodine. da vas time spase. kad bih znao da ću ovu njušku mlatnuti. Od svega bih srca ovog časa dao sto lujdora. Marijana. majko. Gospoña Pernel. KLEANT Ne kvarimo ništa. Elmira. a vas neka ova stvarnost uverava: je l' vam jasan njegov zločin nad tim domom? GOSPOðA PERNEL Ja sam zapanjena. Kleant. Dajte tu hartiju. što još imam. ORGON Vi se samo man'te razgovora dalja. vala.

. a dok ne stignete. što se dugo nametati znao. ali se za vama poternica šalje. Marijana. Žalim što vam moram zle vesti doneti. Orgonu. Dorina. ja ću uz vas biti. Odluci nam kakvoj pristupiti valja. i još mu predao. Gospoña Pernel. skrinju koja zločin spram Države krije. Pohitajmo. Prinuñen sam na to. priznajem. da bi ga do krajnjeg uspeha dovelo. tim se sredstvom služi da na vaša dobra svoju ruku pruži. krišom. ELMIRA To se nevaljalstvo razglasiti mora. P O J A V A VI (Valer. životinja zlobna! VALER Svaka neodlučnost može biti kobna. Kleant. da vas odvedem i pratim. ORGON Čovek je. evo sada. Na sigurnom mestu vi ćete se skriti. Orgon. nepoštenje ovo suviše je smelo. Pohit'o sam do vas. nešto što u tajne državne već spada. Lupež. vlasti prijavili niste. jer opasnost preti Jedan drug. od njega se samo još bekstvom spasava. Damis. vi ste čuvali je. Taj je udar munja prava. tužbu je vladaru protivu vas dao. . Ja ne znam optužbe ove sve detalje.) VALER. Taj postupak ruši vrednost ugovora. Elmira. jer po ovoj vesti vas će s nekim bekstvom u vezu dovesti. suprotno dužnosti podaničkoj. oklevao nije. x hiljadu lujdora doneo sam zatim.KLEANT.Orgonu. a zna moj interes za sve vaše stvari. koji je moj prijatelj stari. Kola su tu. Podlac će se lično ovde da pojavi s licem koje će vas u zatvor da stavi KLEANT Eto vam tih prava. dostavio mi je.

je li? TARTIF Uvrede me vaše ljutiti ne mogu. ne žurite tako: do vašega stana doći ćete lako.. tim krunišeš svoje nevaljalstvo. ja znam sve da trpim . Orgon. Dorina. a u ime vlasti. bitango stara. izvuk'o iz blata? TARTIF Da. . taj podvigje častan. tim me tvoja podlost uništiti želi. Starajte se. Tartif. vi ste uhapšeni u ime Vladara.nek je slava bogu KLEANT Kako mu je duša na pobožnost hitra. DAMIS Kako se sa bogom ta bezočnost titra! TARTIF Vašega se gneva nimalo ne bojim. tako biste rekli? TARTIF Za mene je svaki postupak pun časti. al' nek mi bog dobri mogućnosti pruži da se moja duša i vama oduži. kad ga ma gde vršim.) TARTIF Lakše. gospoña Pernel.ORGON Ah! kako mi vaša ljubav dobro pada! Nije vreme da vam zahvaljujem sada. dobro se sećam svih vaših dobara. Kleant. Damis. al' prva je dužnost interes Vladara. KLEANT Požurite odma' Mi ćemo brinuti oko ovog doma. gospodine.^ ORGON A da l' ti se duša seća. da li shvata da sam te? bedniče. ORGON To je zadnji udar tvoj. Elmira. MARIJANA Da. i ja mimo idem dužnostima svojim. Marijana. Valer. veliku slavu timste činom stekli. P O J A V A VII (Policajac. Zbogom..

u zatvor gde ćete sad da odležite. a vaša me usta opominju..) Smir'te se vi samo od uzbune ove. gospodine. POLICAJAC S izvršenjem. do dna srca uvek prodire mu oko i sve ljudske laži uviña duboko. ženu. o tom da vam dade sva svoja imanja. zašto je tek onda puštate na scenu kad vas hvata da mu zavodite ženu. kad vam je tolika odanost spram Kralja. vrš'te nareñenja. (Orgonu. dugo sam oklev'o. TARTIF U zatvor? šta će to da znači? POLICAJAC To ne mora da se i vama tumači. pa i sebe sama. al' ako je krivac. sred ovoga stanja. . oca. što ste za dostavu tek tad bili skloni kad. zbilja. evo. kad želite. njegov jasni razum ne pada u krajnost. Molim. . svaka blagodarnost guši. prinuñen čašću. Pod Kraljem smo kome prevara ne gpve.tom dužnošću svetom u mojoj se duši svaka ljubav. da sve stvari vidi s dovoljno oštrine. u njoj nikad nema mesta za slučajnost. zašto ste primali poklone od njega? TARTIF (policajcu) Za tu viku više ja nemam strpljenja. Velika mu duša razborita brine . TARTIF Ko? Ja? POLICAJAC Vi. odmah sa mnom. i ja bih žrtvov'o ovim obvezama druga.. ELMIRA Varalica! DORINA Kako na prevaru kletu meće lep plašt svega što je drago svetu KLEANT Al' ako vas tako razumeti valja. Poñ'te. dakle. On svu slavu daje poštenom čoveku. iz kuće vas goni? Neću da govorim. svejedno zbog čega.

u ime svog duga... zločinstvima drugim dod'o je i ovo. Kad je poš'o da vas opttiži odavde. stanite. Jednom rečju. Jer Kralj zna da ste se u borbi. ostav'te bednika njegovoj zloj kobi. odavno. jer su ya§e. KLEANT Ah. pisati se može istorija cela. Prvo kraljevskome ne izmače oku da sagleda niskost te duše duboku. greh što kriste tajnu svog izbeglog druga. a što me je ovaj lupež amo dov'o to je zato da bi svi mogli da vide dokle nevaljalstvo još može da ide. po prstu jedne večne pravde. najzad. Suverenom vlašću on ugovor briše po kom vaša dobra nisu vaša više. Kralj se i suviše gnuš'o dok je podlost tu i nepoštenje sluš'o. Kralj zahteva da se hartije što paše u ruke tom krivcu vrate. ELMIRA Srećan ishod zbilja. i ljubav spram dćbrih fte stavlja mu brave na srce. da ne zna šta zločinci prave. .al' u tome nema zaslepljenost neku. Taj tu nije mog'o da obmane vlasti i u finu klopku morao je pasti. MARIJANA Ko bi sve to rek'o? ORGON (Tartifu. zlikovče. DORINA Hvala bogu! GOSPOðA PERNEL Vidim olakšanje neko. i to je sad drugi red najcrnjih dela. njegova zahvalnost na poštenom radu dolazi i onda kad gubimo nadu. on se više dobra negoli zla seća. za Vladara samo stari lupež bio što se pod imenom drugim nekad krio.) Eto ti. on je već. za njegova prava pokazali slavno. Nemojte s visine svoje da padate. ne pridružujte se griži koju dobi. i prašta vam. brate. Zaslugu kraj njega ne napušta sreća.

koju sad potpuno znate. da odbaci grehe. tako je: hajd'mo sa hvalom pred njega. KRAJ . prijatno vanredno. da se jednom vrati u vrline krilo. dobru se oduži. vi treba da počast klečeći odate. i da srećnim brakom krunišemo vernu Valerovu ljubav čistu. neizmernu. A dobroti. dug sjajnoj dobroti platimo pre svega. ORGON Da.i poželite mu. A tada ubrzo dodajmo još jedno osećanje duga. I velikog Kralja milost da zasluži. to bi bolje bilo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful