3/4/2011

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

Tài liệu tham khảo
• Quản trị tài chính - Eugene F.Brigham và Joel F.Houston - NXB Cengage Learning, 2009 • Tài chính doanh nghiệp hiện đại - Đại học Kinh tế TP HCM - NXB Thống kê, 2008 • Nguyên lý tài chính Công ty - RichardStewart Myers - NXB McGraw- Hill Irwin, 1996. • Định giá đầu tư - Aswath Damodaran - Wiley Finance, 2001

CHUYÊN ĐỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Học kỳ 3 (2010-2011)
Số tín chỉ: 3 Giáo viên: Th.s Vũ Lệ Hằng

1

2

Mục đích của môn học
• Giới thiệu những khái niệm, công cụ và kỹ thuật cơ bản về tài chính và cách ứng dụng trong thực tiễn • Cung cấp cho người học một khung phân tích tài chính doanh nghiệp áp dụng cho hoạch định chính sách và ra quyết định

Nội dung các bài
• Bài 1. Giới thiệu tổng quát hoạt động doanh nghiệp & các báo cáo tài chính • Bài 2. Bảng cân đối kế toán • Bài 3. Báo cáo thu nhập • Bài 4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ • Bài 5. Phân tích báo cáo tài chính

3

4

1

3/4/2011

Nội dung các bài
• • • • Bài 6. Định giá trái phiếu và cổ phiếu Bài 7. Định giá doanh nghiệp Bài 8. Lợi suất và rủi ro Bài 9. Mô hình CAPM và lý thuyết thị trường vốn • Bài 10. Cơ cấu vốn

Bài 1. Giới thiệu tổng quát hoạt động doanh nghiệp & các báo cáo tài chính

5

6

Nội dung bài 1
Mục tiêu và hoạt động doanh nghiệp o Mục tiêu và tổ chức doanh nghiệp o Các hoạt động doanh nghiệp: Đầu tư Tài chính (huy động vốn) Kinh doanh Giới thiệu tổng quát các báo cáo tài chính o Bảng cân đối kế toán o Báo cáo thu nhập (lãi, lỗ) o Báo cáo dòng tiền (ngân lưu) Những hạn chế khi sử dụng trong phân tích o Giá trị sổ sách và giá thị trường o Lợi nhuận chỉ là một khái niệm
7

I. Tổng quát mục tiêu và hoạt động doanh nghiệp

8

2

3/4/2011

II. Giới thiệu các báo cáo tài chính
o Bảng cân đối kế toán o Báo cáo thu nhập (lãi, lỗ) o Báo cáo dòng tiền (ngân lưu)

Hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính thể hiện trên Bảng Cân đối kế toán

9

10

Hoạt động kinh doanh thể hiện kết quả trên Báo cáo thu nhập

Dòng tiền mặt thu vào, chi ra thể hiện trên Báo cáo ngân lưu

11

12

3

3/4/2011

Câu hỏi
• Hạn chế của báo cáo tài chính khi sử dụng trong phân tích?

Hạn chế của Bảng cân đối kế toán

13

14

Hạn chế của Báo cáo thu nhập

Hạn chế của Báo cáo thu nhập (tiếp)

15

16

4

3/4/2011

Bài 2. Bảng cân đối kế toán
• • • • • • Cấu trúc bảng cân đối kế toán Tài sản (thể hiện hoạt động đầu tư) Nợ và Vốn chủ (thể hiện hoạt động tài chính) Triết lý về tính thanh khoản (liquidity) Ngắn hạn và dài hạn Khái niệm vốn lưu động (working capital)

Bảng cân đối kế toán Công ty Cửu Long ngày 31/12

17

18

Triết lý về tính thanh khoản

Triết lý về tính thanh khoản (tiếp)

19

20

5

3/4/2011

Vốn lưu động

Bài 3. Báo cáo thu nhập
Chu kỳ kinh doanh và kỳ kế toán Nguyên lý kế toán căn bản
o Kế toán theo tiền mặt (cash accounting) o Kế toán theo thực tế phát sinh (accrual accounting)

Lợi nhuận kế toán
o o o o o Nguyên tắc xác định doanh thu, xác định chi phí Chi phí sản phẩm và chi phí thời kỳ Chi phí khấu hao, chi phí lãi vay và “lá chắn thuế” Chi phí hàng bán và phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho (FIFO, LIFO) Chi phí ở doanh nghiệp thương mại và sản xuất

Quan hệ giữa báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán
o Đẳng thức kế toán mở rộng o Hình thức báo cáo thu nhập o Hình thức báo cáo lợi nhuận giữ lại

Một vài hệ số đánh giá lợi nhuận

• Vốn lưu động = Tài sản ngắn hạn – Nợ ngắn hạn
21 22

I. Chu kỳ kinh doanh và kỳ kế toán

I. Chu kỳ kinh doanh và kỳ kế toán (tiếp)

23

24

6

3/4/2011

Doanh thu và chi phí

Doanh thu và chi phí (tiếp)

25

26

II. Nguyên lý kế toán căn bản

Kế toán theo tiền mặt

27

28

7

3/4/2011

Ví dụ kế toán theo tiền mặt

Ví dụ kế toán theo tiền mặt (tiếp)

• Điểm bất hợp lý trong báo cáo này là gì?
29 30

Kế toán theo thực tế phát sinh

Ví dụ kế toán theo thực tế phát sinh

31

32

8

3/4/2011

III. Lợi nhuận kế toán
• LỢI NHUẬN = DOANH THU – CHI PHÍ • Ghi nhận doanh thu và chi phí

Ghi nhận doanh thu

33

34

Ghi nhận doanh thu

Ghi nhận chi phí
• Có 2 loại chi phí:
– Chi phí sản phẩm – Chi phí thời kỳ

35

36

9

3/4/2011

Chi phí khấu hao

Chi phí lãi vay

37

38

Phương pháp đánh giá hàng tồn kho

Ví dụ phương pháp hàng tồn kho

39

40

10

3/4/2011

Ví dụ phương pháp hàng tồn kho (tiếp)

Chi phí doanh nghiệp thương mại

41

42

Chi phí doanh nghiệp sản xuất

Câu hỏi
• Mối quan hệ giữa báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán?

43

44

11

3/4/2011

Mối quan hệ giữa báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán

Ví dụ về báo cáo thu nhập
• Công ty Cửu Long đến 31/12 • (1) (2)

45

46

Mối quan hệ giữa báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán

Ví dụ về báo cáo thu nhập
• Công ty Cửu Long • Báo cáo lợi nhuận giữ lại đến 31/12

47

48

12

3/4/2011

Bảng cân đối kế toán
• Công ty A • Bảng cân đối kế toán ngày 31/12

Một vài hệ số đánh giá lợi nhuận
• Lợi nhuận của một cổ phiếu (EPS)

49

50

Một vài hệ số đánh giá lợi nhuận
• Hệ số P/E

51

13

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful