TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.

HCM KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

ĐỒ ÁN HỌC PHẦN

KHẢO SÁT VÀ TỐI ƯU HÓA QUI TRÌNH XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITRATE CÓ TRONG ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG

Giảng viên hướng dẫn: Th.S NGUYỄN QUỐC THẮNG Sinh viên thực hiện: LÊ THỊ ANH TRẦN THỊ HUYỀN DIỆU MSSV: 10358271 10339911 Lớp: ĐHPT6LT Khoá: 2010 - 2012

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2011

S NGUYỄN QUỐC THẮNG Sinh viên thực hiện: LÊ THỊ ANH TRẦN THỊ HUYỀN DIỆU MSSV: 10358271 10339911 Lớp: ĐHPT6LT Khoá: 2010 . Hồ Chí Minh. HCM KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH KHẢO SÁT VÀ TỐI ƯU HÓA QUI TRÌNH XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITRATE TRONG ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG Giảng viên hướng dẫn: Th.2012 Tp. tháng 12 năm 2011 .TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.

HCM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC Độc lập – Tự do . Tìm hiểu tổng quan về phƣơng pháp trắc quang. 2. 3. Tìm hiểu tổng quan về NITRATE. ngày 22 tháng 10 năm 2011 Chủ nhiệm bộ môn Giáo viên hƣớng dẫn MSSV: 10358371 10339911 Trần Nguyễn An Sa Nguyễn Quốc Thắng . Tìm hiểu tổng quan về mẫu đất. 5. Xây dựng đề cƣơng thực nghiệm và dự toán chi phí.Hạnh phúc NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN HỌC PHẦN Họ và tên sinh viên: LÊ THỊ ANH TRẦN THỊ HUYỀN DIỆU Lớp: ĐHPT6LT Chuyên ngành: HÓA PHÂN TÍCH Tên khóa luận tốt nghiệp: KHẢO SÁT VÀ TỐI ƢU HÓA QUI TRÌNH XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG NITRATE CÓ TRONG ĐẤT BẰNG PHƢƠNG PHÁP TRẮC QUANG Nhiệm vụ của khóa luận: 1. Các phƣơng pháp xác định NITRATE.TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. Hồ Chí Minh. Định hƣớng phát triển đồ án Ngày giao đồ án học phần: ngày 15 tháng 10 năm 2011 Ngày hoàn thành đồ án học phần: ngày 25 tháng 11 năm 2011 Họ tên giáo viên hƣớng dẫn: Th. 4.S NGUYỄN QUỐC THẮNG Tp.

LỜI CẢM ƠN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful