AMdhra bhArati - nArAyaNa tIrtha - Krishna lila tarangini - Krishna leela tarangini - ...

Page 1 of 16

Nס‘h‘ajâ

aÒhÒhŸâ] _Û¢‘h

«rÛ‘NèœÏslÛkБ^‘hKÕR]Ó

RÒ‘aK: «rÛ ÄNöK\Ó «rÛboÒÏu hÒÍÞÑhÒ‘oà, NÒNÓaÒ‘\.
«Ïc‘¯‘oâ ‘^‘hK‘RK («rÛ‘NèœÏs«dÒ‘`âhÒ¨‰‘o ‘oœ‘h‘aK)
²qø. Ôw‘oâÕRÕh‘^‘ahŸäÏc‘^ªK ïw‘oä‘TjTÒÏcÏu‘oÝâÕ`‘^K Î^ÍÞL
NÓ‘oâÔc ‘oâÏw¡‘^‘oâ‘oä‘`ªK Ïu©¡‘h‘oªK pÏ•â¥_pâ‘hÏw‘h]ÒhŸâ>
²qø. ÕRÕhhÒÍÞÏuâ^ÒÏuä‘aâL ‘NÕhhÒÍÞ‘ohÒ‘a‘aL
ÏcÕhÏcKÕ¯‘R]‘“µKØu Ïuâ‘hïuoøª phÒÍÞÎ^>

1

2

Nס‘h‘a výhÒ˜ÁÏs - ÄY (ëoäÏw‘a - TÒÏcà)
Ïc²jp:
ÍÞhŸâÍÞhŸâ vÒµp⦠ÍÞhŸâÍÞhŸâ>
ÑaâÏc²jp: ÍÞhŸâÍÞhŸâ ÍÖ‘^ëoðÕh ‘o…‘h«Ïc‘TK‘\
ÍÞhŸâÍÞhŸâ ‘RÍÞ‘oÝâO ÍÞhŸâ‘o«‘N‘^âK‘\>
‘T‘h] (1): ‘oÝäÏs‘NoÒÏw‘a ‘oÝâbÍÞ‘a‘oK‘`ª
`ùÏs‘hÔw‘^
‘`n^ÒÏuâ‘heèK‘`
qîÏs‘~äÏs]
qìð‘ooÒÕhÕ“‘TK«‘`
dúÔs‘^ÏcÕhÍÞ‘a
Ïcà]ìóª‘N‘NK‘`>
‘T‘h] (2): ëÕ`Ïuâ^ÒÏuâ‘^
Ña‘o‘`ª‘TÕh‘^
‘~«‘`‘~¡‘N‘~‘o
‘~hŸâÏw‘h ‘oÝâÕ`‘^
‘hâ«`ùÕ`‘^ eÝâÍÞÞ ‘oâ¡Ïu‘NÏuÔw‘^
Ïu®‘`äÏcÏu‘hÔuÍÞ
Ïu‘oÝâÕ`‘^p‘aâ‘^>
‘T‘h] (3): jKfø‘`‘h Ù“‘h
kБo]ªvÒ‘h
‘NKeâÏuâ“ÒbÕ“
‘N‘h䧑hRü‘h
vÒKeÏu`Òr‘o
Ïu‘^ƒè_‘T‘^â‘h
vÒ‘oâÎo‘`ÙR‘^
Ïu‘NkГґh>

http://www.andhrabharati.com/kIrtanalu/nArAyaNatIrtha/01.html

12/1/2011

com/kIrtanalu/nArAyaNatIrtha/01.Krishna lila tarangini . ëoð‘aÎ^hŸâK phÒÍÞK‘^K pœÏsâoÒÏw‘a ‘oÝâ¡‘^‘oâK ëoðNÜK[Ò«‘qhŸâ ‘oä‘oä¥hŸâNÒhŸâK RÒhŸäpâ NÒ‘oâ‘`oþâ> 01.Krishna leela tarangini ..01 3 4 Nס‘h‘a ‘oÝâPÐÕh .AMdhra bhArati ..nArAyaNa tIrtha .html 12/1/2011 .ÄY Ïc²jp: «rÛaÒhÒhŸâ]oÒÏw‘a . Ñoâè‘^‘Nj‘qÏw¡ÏuK «rÛÏcÎ^ hÒª‘aÎN‘^âK Ïuâ‘hÕhÏcà_pâhÒÕhK vú‘oâÏuähÒªÕ`ÙR‘^K Ãpâ‘^ej ‘oâqîÏs«dÒ]ÓaÒK «dÒ]‘~ä‘^K b‘R‘oâ‘oâhŸâ ‘qâ~ÑK‘RK ~Ñ‘ohŸä‘o䪡ÏcNÒ‘oâoþâ> ²qø.«r‘^ ‘oÝâbÍÞ‘a‘oâK‘\jdÒ‘o‘a> ÑaâÏc²jp: p‘a^Ò‘o‘h‘^‘ahŸâ Îo`ÒK‘R‘qâ‘~NÒhŸâ pp‘“pqѵjhŸâ pÛ‘h ‘oäK dÒjhŸâ> ‘T‘h] (1): Ïu‘NjÍÞ‘R^Ò§‚°]`ÒhŸâ‘N Ïuâ‘h Ïu‘a⥑^Ïu‘hµpaÒhŸâ‘N p‘NZÑÏuâ‘hÕhÏcàp`Ò‘h‘N p‘qµ pÏcàj‘NkЪ]p“ÒhŸâ‘N ÑN‘mK‘Nr_‘NK‘[ Ä«r‘^ëoðNÜK‘[ p‘N‘T‘N‘oâj‘^âK‘\ p‘R‘^ëoäÏwNÒK‘\ ‘q‘Nl‘^dÒÏsK‘\ ‘q®‘^âÏw‘h«Ïc‘TK‘\ ÃÕ“‘Nekø£‘`K‘\ Ñ`⨉‘^`ù£‘hK‘\> ‘T‘h] (2): Ñqâ‘~_pâ‘h‘TK‘\~ÑÏuƒ‘h vÒ‘oâ p‘q‘`Ï•áøÏsÏc‘y~ÑÏuâ‘h ‘oâ‘qNבNè‘^Ïu‘NkÐÏuâ‘h ‘oâKÍÞÞ ‘oâ]Ó‘h‘qaÒqîÏs‘qâ‘~‘N‘h ÃÏuâ‘h‘~hŸâK‘N‘h Ñoâè‘^‘Nj‘qÏw‘h NÜÏuâ‘oâb‘ThŸâ~Ñ‘h ®Nã‘h‘~âÍÞ‘Rx‘h ÃÏu‘`èqÑ‘TkÐNÒ‘h Ä«r‘^‘qâ‘~‘N‘h jÏu‘`‘hâ]Ò‘“‘h lÛkБoâhŸâ‘qÙh‘h> ‘T‘h] (3): b‘h‘oÕ“NÒ‘oâjÏchÒ«‘N‘oâ b‘^ª b‘h©jOj‘`â‘h_p«‘N‘oâ ‘oÝâ‘hÕhÏcà‘T‘h]ÒŠeÏuK«‘~‘oâ ‘oÝâb aÒhÒhŸâ]_Û¢‘h‘oâ_‘h‘oâ http://www. Page 2 of 16 ‘T‘h] (4): ‘q«NÒÕ`Ïuâ‘h‘R] qÑ‘^NÜK‘~‘oâ]Ó Õ“‘Nƒè‘^Ï•â‘apϕ⥠ٓ‘haÒhÒhŸâ] Ïu‘a⥑^‘T‘h] Õ`oÒª‘~‘h] _pâhÒ‘o‘h] _Û¢‘hÏuâ‘N‘h]> ²qø..andhrabharati.

03 ²qø.AMdhra bhArati . bÛkБTj‘o‘hbjhŸâK bQjÍÞ‘RaÒ¥‘¯ Îoâ‘N‘oä‘Njhïáâ bÛ‘hÕ“ ‘oY‘^‘hâb‘NYK bÍÞïu‘o‘NeèK‘`Ôw‘^p“Ò^Ò‘hoþâ> Nס‘h‘a výhÒ˜ÁÏs .andhrabharati.Krishna leela tarangini .. Ïu‘hµŒÍÞÑ‘a«NÓhŸä‘q¡NÓK Ïu‘hµhzäÎR‘qµ‘hK «Ïc‘~âK http://www.Krishna lila tarangini .. Page 3 of 16 ÑhpK‘`kø‘T‘a Ïuâ‘hÕhÏcàqÑÏu‘a ÏcÕhÍÞ‘adÒj‘a ‘Râ‘hâ‘Nè‘^ïu‘o‘a ÃÏ•âeK‘“âëoä‘T‘a vú‘oâ‘hp‘ahŸâ‘a dÒ‘oâ‘hp‘`‘m‘a RùNÜj‘~‘o‘a> ²qø.02 5 6 01.«_ÏcàY Ïc²jp: Ïuâ‘~«`Òej‘~«‘` Ïuâ‘`‘h¶‘aÏuÔw‘^> ÑaâÏc²jp: Å‘~hÒÍÞ^Ò‘h‘N Æ‘q ‘oä ‘oâ‘o Î`‘o> ‘T‘h] (1): j‘o]ÍÞjÕ“_Û‘h jl‘^bÛkБTj ‘a‘o‘oâ]ÓÏcÕhqø· ‘a‘oªÕ`‘oª‘~‘o‘a> ‘T‘h] (2): ‘oYpYÔcb‘NY ‘o‘hÔuKxÏu‘a bYkБypÕ“‘Nè‘^ b‘^ª‘oâK‘RmÑ‘T‘h]> ‘T‘h] (3): ‘oä‘hƒKÎ\hŸâÍÞjÕ“ ‘oâ‘“ª‘R]î‘qÔw‘^ ‘`â…‘h_Ïw‘h ØÏs ‘`â…hÒÏcÕhÎo˜Ôs‘^> ‘T‘h] (4): Ïc_‘^ÍÞ‘adÒ‘o‘a Ïc‘h‘oâÕ`‘oª‘oâK‘R‘m Ã_‘N‘hâ]Ò‘N‘h Ñ`⨉‘^‘oâx«ÏcvÒ‘`> ‘T‘h] (5): ÍÞ‘Raø©Ïw‘a‘oâKYÏc ÍÞhŸâ‘q£eeÏwß‘m ÍÞ‘RÎ`‘NaÒhŸâ‘N ÍÖ‘^ÏuâhÒÕh‘oâK‘\j> ‘T‘h] (6): p‘a^Ò‘^‘ahŸâïu‘oª p‘a‘^‘oâK‘R‘m‘N‘h p‘`n‘^‘~‘oeK‘“ Îo‘`‘o‘aÏuKTÒ‘h> ‘T‘h] (7): aÒ‘h`ÒÕ`‘oÝâbÎRhŸâ aÒ‘oâΓhŸâ ÏuâO‘` aÒhÒhŸâ]Ò‘aK‘` _Û¢‘h~Ñp^Ò‘aK‘`> 01.com/kIrtanalu/nArAyaNatIrtha/01.nArAyaNa tIrtha .. «Ïc²x‘`aÒ‘h‘`ÏchÒ‘q‘hÏcàK‘\Ùh‘N oÒªvÒKeÙhÏs‘qâ‘Nqü‘a‘N·ÛÏs©`ÒkШ‰‚ª¦ ‘hâNÒ©K‘R`ÒŠ‘hâ‘a‘oÔu™Ïsp·ÛÏs]ÒÙ`¦ Ïcà]Òªb‘oä¦ Ïc‘h‘oâ~Ñ‘R‘o^Ò¦ Ïu©hÒpâ> ²qø.html 12/1/2011 .

Krishna leela tarangini . Page 4 of 16 Ïu‘hµÎo‘`ªp‘`K pœÏsâK «Ïc‘~pœÏsâ‘oÝâdÒÏu©ïw> Nס‘h‘a aÒY .nArAyaNa tIrtha .«_ÏcàY ‘T‘h] (1): ‘oâ‘^¹‚ªNã‘h©‘ohÒÏw‘a‘h‘oâè‘R oÒ‘oâaÒ‘oâ‘h~Ñ…‘h‘o NÜ_¹^ÒÕhphÒ‘oâ‘`‘q‘h‘¯ hÒ‘oâejhÒ‘oä‘~‘o >‘NèœÏs ‘NèœÏs ‘T‘h] (2): ‘NèœÏs ‘NèœÏs ‘NèdÒÏu‘oÝâ«‘` p ‘^èœÏs e⤑` ‘Râ]Ò‘N‘h ‘NèœÏs ‘Nlƒ‘qÙh‘h OjÍÞ‘a ‘NèK‘^ aÒ‘oâ‘h ÏuâO‘N‘h >‘NèœÏs ‘NèœÏs ‘T‘h] (3): b‘^ª‘q⤑`ÏuâPБaâ‘~ä_ b‘hKÍÞ aÒQj‘hKÍÞ‘a «Ïc‘^ªÎR‘N‘híuð‘Np«‘RÏw Ïc‘h‘oâdÒ‘o‘a >‘NèœÏs ‘NèœÏs ‘T‘h] (4): RùÏcRùØcRùÍÞaÒ‘o‘a ‘Rä‘’Ïc‘h‘^¡^Òµ‘T⪑^ ^ÒÏcÏw‘haÒhÒhŸâ]_Û¢‘h ÏuK ^Ò‘h‘NpÍÞhŸâRùdÒj‘N >‘NèœÏs ‘NèœÏs 7 01.Krishna lila tarangini ..ÍÞKíc Ïc²jp: ÍÞhŸâÍÞhŸâ ‘h‘oäaÒ‘¯ ÍÞhŸâÍÞhŸâ‘“hÒaÒ‘¯> ÑaâÏc²jp: ÍÞhŸâÍÞhŸâ ‘ohÒÏwÏcà‘h «rÛëoK‘NZî‘q> ÍÞhŸâÍÞhŸâ ‘T‘h] (1): b‘R‘oâRù‘T‘h b‘^ª b‘h©kБaK‘`Ï•â‘a p‘Rn‘^‘oâxëoäÏw p‘oâjpŒÍÞÑ‘aÏwÎh O‘RhŸä‘aÏuKTÒ‘h OK\Ó^ÒÏuâ‘hb‘N‘h Ïu‘Nj‘Râ]ÏuKÏc‘a¥ Ïu‘^ªÏcÕhÏc眑h> ÍÞhŸâÍÞhŸâ ‘T‘h] (2): ‘oâ‘“âÏuä‘` aÒ‘aK‘^ ‘oähŸâhŸä ‘Nè‘^‘~â‘o‘a p‘“âÕ`oÒ‘N‘h‘ahŸâ‘a Îo`ÒK‘^‘~‘o‘a ÏwÎh pÕ“‘oÝâOÏuâÎhK«‘`‘aâ‘^ pÏcàj‘NkЪ]hŸÝâ‘^ p‘oâjhzäÕRΓªhŸâ pp‘“‘oÝâbÎRhŸâ> ÍÞhŸâÍÞhŸâ ‘T‘h] (3): ‘oÝâ‘h‘a‘h‘NÏuKx‘h ‘oÝä‘’‘oâ_ÍÞ‘a‘`ä‘h ÏcÕhÍÞ‘ar‘oK‘N‘h ÏchÒ‘o‘h‘qÙh‘h ÏwÎh b‘h‘oÕ“‘NNÒ‘hâ]ª bQjkø‘N‘q‘h]ª Ïu‘hÏuaÒhÒhŸâ]_Û¢‘h Ïu…‘`â‘hâ‘oÎh]ª> ÍÞhŸâÍÞhŸâ ²qø.html 12/1/2011 .andhrabharati.04 8 01.05 ²qø. ‘NèœÏs ‘NèœÏs ‘NèdÒÔuK“ù ‘~¡‘NÔuK‘“âÏuâ“Ò‘N‘h ‘oä‘oÝ⤑`‘h ÍÞ‘RaÒ¥‘¯ ‘oähŸäëoäÏw‘oâxœ‘hoÒ^þ> Nס‘h‘a výhÒ˜ÁÏs ..AMdhra bhArati . oÒÏuâÎ`Îo ‘~‘R‘o_ ‘~¡NÓ«Ïc‘o]hŸä Õ“hŸä http://www.com/kIrtanalu/nArAyaNatIrtha/01..

ÅÎ^ª‘oK ÏuK«‘Rïw]ø¡NÒ ‘NèœÏslÛkБ^‘hKÕR]× Ä‘`ªL ‘NèœtÒ‘o^ÒhùMhŸâK ÏuK«‘Rïw]Ò·bÛhŸâÎ^> ²qø. Page 5 of 16 ‘oªÍÞªÎ^ ‘~¡NÓvÒhÒ’Òª ‘NèœÏslÛkБ^‘hKÕR]×> ²qø.aÒ‘`aÒ‘oâ«NÓhŸâ .06 Nס‘h‘a ‘`‘hâ‘oà .com/kIrtanalu/nArAyaNatIrtha/01. «ex© ÏuâÎhK«`ù ‘“‘h]× Ïu‘aNÒ`Òª¡Ïu^ø ÏwÕhL ‘~‘R‘o^Ò§‚°¢‘haÒ Î^tÒK ‘^¡‘^^þ ¢vÒ‘abÎo‘q‘aoþâ> ²qø. RùNÜkî ‘NèœÏs‘R‘oâ‘aK ‘`â…hÒhŸä ‘oâ‘“âhÒ‘R‘oâL ‘N¯ÒhŸä ÏuK«‘RÏwï¡u‚µ‘oK ‘TÕh«Î^MÔu© b¥‘R‘`ªÎ^> ѯ ‘^«^Ò`Ò ‘oà«‘RïuaÒ‘R‘oâ‘aoþâ< 9 10 11 12 13 14 15 16 Nס‘h‘a ‘`‘hâ‘oà .andhrabharati..AMdhra bhArati .výhÒ˜ÁÏs .ÄÕ` ‘q[ù Ïw[Ò ‘`‘“‘h©‘Nè^þ ‘oâx‘oÝä’ø ‘oâxelÛ ‘N[ù‘hÏwè‘`hzä b‘^ªK ‘NKvÒÏuâ‘h Ïu¹‘oähŸä_> 01..ÄÕ` ëÎRÏuhù ‘oâx‘^©aÒK ë‘R‘R]øªMÔc Ù“‘oâ^ÒK Ç«‘RqÑÏu‘aNÒ«‘R]× ‘hâ«‘Rïuaø phÒÍÞÎ^> 01.html 12/1/2011 .. aÒ‘h‘`vúªÏcÎ`qî‘a ÏsYâ¹^ÒaÒK paÒ‘q‘aK Î`‘oNÒª Ïu¹¡Ïcëoä ‘R‘h¨‰L ÏuK‘N¸‘h] Å_ÛÕh‘^L> ²qø. Ä`ü ‘NèœtÒ‘o^Ò‘h ¡Ïu‘`‘aâ ‘a‘hÏwÎh hÒ¨jlÛkÐpkÐvú ‘o^Ò¹aÒK dÒj‘aK ‘^‘TˆÕh‘^ ‘o⑯ ‘RoÒKdÒj‘aK «dý‘’~Ñ‘oL RùØc‘o¡ÁvÒÏcx‘h ¡Ïu‘`‘aâ ÕRÕh‘ohù¤`Ò‘h]K hÒÏulÛkÐ ‘NKvÒÙ`aÒK bhÒÏu¡Ïu‘`‘aâÍÞjb“ü `Òµ‘hNÒhŸäK«ÏcÎo‘qL> ²qø.výhÒ˜ÁÏs . hüÔw]îhŸâÏuª ‘NèœÏsÏuª poÒÏw ¡Ïu‘`‘aK‘^‘hK ‘hâNÓ©]Òª‘`ª˜Ïs‘oâÔwØsÏuÔw^ø ÙRhŸâÎ^M‘oâëhðL> ²qø.Krishna leela tarangini .ÄÕ` ÄhŸä_ Î`‘oN× Õ`‘oªÏuâK‘`Ùh pœÏsâ ‘oä hïáâ‘o vÒyÒ Õ`hŸâ ‘oâ‘oâÙhaÒÙh ‘ahÒÕ“Ïc‘o‘hÎRÔwbÛ «rÛ aÒhÒhŸâ]×hŸâÕ`‘oª‘oÝä¡ÕhÍÞ‘abÛ http://www.nArAyaNa tIrtha .Krishna lila tarangini . Ç«‘Rïu‘a¡Ïu‘^L ‘NKvú Î`‘oNבoÏuâÎ`‘ohzäL ‘^hzäL NÒhÒ‘Rèïw oÒÏuL ‘NKïu‘a pÔw‘^L NÓj> ²qø.07 Nס‘h‘a ‘`‘hâ‘oà .

ÍÞKíc Ïc²jp: ïw ‘NKÏu hÒÍÞÏuâ‘^ ïw ‘a‘h«qî™Ïs> ÑaâÏc²jp: ïw Ïu‘^ªÏuK‘“NÜj ÍÞjÕ“‘~‘o‘h‘^¥> ‘T‘h] (1): ïw vý‘o⪑Râ]hŸÝâ¡‘N Ôw‘^ÍÞaÒÏu¡‘N ‘NkЪ]Îo`ÒªK ‘T ‘Nl‘^eÏwß‘~«`ÒK ‘oÝâK‘T ‘~ÕRbÛ ‘oâ‘`ª ‘oÝâÏwß‘hÕ“‘NÏwè`ÒªK Ïu‘^ªK ‘o`Òpâ ‘^‘o Ïu‘^ªÏuK“ùMÔu©> ‘T‘h] (2): `ÒvÒªpâ ‘^ŠÍÞÑ‘^ ‘o^Ò¹ ‘abK‘`ª ‘oä vÒÏwÏuK ‘N¡‘hâ ‘o⺑hÔu Ïuë`ñ‘o ‘^‘a ‘~ÕRëaóª‘o ÏuÏw ÏuâO‘oâÕ“‘ovÒpâ ‘~‘oÎa ‘^ëoð‘o Ïc‘h ‘oâ¡Ïuâ ‘qâ‘~ ‘oâ‘`ª> ‘R‘`ª.html 12/1/2011 .Krishna lila tarangini .nArAyaNa tIrtha .com/kIrtanalu/nArAyaNatIrtha/01.ÄÕ` http://www. Page 6 of 16 ÅK‘`â‘o‘`aÒ‘hpK‘`kø‘TaÒ ‘qâ‘~ NÜK‘`‘h‘`aÒ NÜZÓjNÜK‘^jÏ•âaÒ> 01.10 19 Nס‘h‘a ‘`‘hâ‘oà . ѯ Î`‘oNבoÏuâÎ`‘ohzäL poÒÏwø‘^¹oÒ‘aK‘^‘hK ‘oÏuâÎ`‘o ‘RèÏw«ÏcÎo‘qÏu‘oâhïáâ ‘^hzä vÒ¹‘h‘¯ªK NÜ‘hµ_ ‘NKïu Î`‘oNÒª¡Ïu‚µ˜Ïsëoä ‘R‘h¨‰L ‘NKÏu‘oâè‘^âªÕh‘^ª‘qÙh‘hoÒ‘NªK ®‘qâ^Òµ ‘NKvú ‘oÏuâÎ`‘oK «Ïc^ÒªÏw< ²qø.09 17 18 01.aÒ‘`aÒ‘oâ«NÓhŸâ . ѯ ‘oÏuâÎ`‘ooÒ‘NªK ®‘qâ^Òµ ‘NKÏu¡vý NÒhÒ‘RèÏwK «dÒÎo‘qhŸâ^þ< ѯ «ex©‘R‘oâ‘aoþâ< 01.«rÛ .AMdhra bhArati .ÄÕ` ÃÏuâhÒ‘h]ªNÜ[Òhù ‘oÏuâ‘oâ^ÒªK ‘oâx‘avý ‘oÏuâ“ÒÕ“Ïc_jNù ‘oÏuâÎ`oø phÒÍÞÎ^> ‘R‘`ª.andhrabharati.08 ѯ ‘oà«‘RïuaÒ‘aâŒÍÞhŸä ‘oÏuâÎ`oÒ‘R‘oâ‘aoþâ< Nס‘h‘a ‘`‘hâ‘oà ..NÒK~øÍÖ .Krishna leela tarangini . ‘oÏuâÎ`‘o ÏwbtÒªpâ ‘NÕhtÒª ‘o䪑^©aø Ôw‘^K Î`‘oN× ‘~ÕRbÛÎoâaÒK ‘oâè‘^âªgÛÍÞK ‘oâ‘oäÏcªÏwoþâ> ѯ ‘oÏuâÎ`‘oL ‘NKÏuK «Ïc^ÒªÏw< Nס‘h‘a ‘oâKÍÞÙh ...

2 ѯ ‘“‘h]Òª‘R‘oâ‘aoþâ< Nס‘h‘a ‘`‘hâ‘oà .ÄÕ` kБo]ª‘oÝä¡Õh¤‘h‘h]× Ïu‘oähŸä_ jl‘^~ÑÏuâ‘h“ÒÕh]× Ïu‘hµkø‘NÔw‘^NÒÕh]× Ïu`ÒÎ`pÛ Ïu‘^ªkø‘NÏuKTÒÕh]×> ²qø.AMdhra bhArati .nArAyaNa tIrtha ..11.html 12/1/2011 .com/kIrtanalu/nArAyaNatIrtha/01.ÄÕ` Ïc²jp: hÒ‘oâ ‘NèœÏs RùpKÎ`_ ÑaâÏc²jp: NÒ‘oâpâÏw vÒ¥‘^‘oªK ‘T‘h] (1): Õ`£ÎR‘qNÒkБaïc‘y Ïu…‘`â‘hâ ‘NèdÒÏu‘oÝâ«‘` 01..Krishna lila tarangini .ÃÏcÕhpâ‘^U`Ò‘aK‘`Ïu‘^ªÏcÕhÏc眑hL Ïc‘h‘oä^Ò© ÃaÒ‘`ªb‘hµ‘TbÛhŸäUK‘^ª‘q¡NÓL ‘oähŸäpjÔu‘^køNÒ‘aâÍÖÏ•âè‘yhŸä ÏcÕh‘RèØw‘^ Õ`‘oª‘oâK‘R‘m p«‘RÏw ‘oÝä¡ÕhL «rÛ‘oâaÒ¥hÒhŸâ]L y×hÒ¤fü qîÏsÏc‘hªK‘N ‘qhŸäaø ‘oâx‘avý Ïu`ÒMMï¡u< ‘^Îoâ‘a ‘oäÏuâ‘h~Ñ‘h‘~hÒ«NÒK^Ò Rù‘häÏc“ÒÕh]× ‘“‘h]× Ïuâ‘hÏc_‘oÝâO Ïuâ‘hÏcÕhÎo˜Ôs^Ò Ïu_Û Ã‘a‘aª‘q‘h]Ò ‘q‘h]‘oäÍÞRÒ‘oâ< ѯ Ïu‘aNÒÙ`aÒK (eÝâØs]ÒK) ‘~‘R‘oaÒ¥‘oâ‘oäx‘^©‚ªK PЪÏchŸâ^Ò‘oä‘R‘oâ‘aK ÙRhŸâÎ^< ѯ Ïu‘aNÒ‘`hŸâ È‘TâL< Nס‘h‘a ~ìð‘hp .11.1 ѯ Î`ÎoK«`Ò‘R‘oâ‘aoþâ< Nס‘h‘a ‘`‘hâ‘oà .11.andhrabharati.Krishna leela tarangini . ‘`è˜tÒµ ÏuâÎhK«‘`K «ex©]K «eÏw©]øM‘aâŒÍÞhŸä ÏuÏw «eÏw©]Ò ‘T ÏuâÎhK«Î`] pœÏsâK vÒ ‘q‘h]K ‘R^Ò> ‘^¯ÒÔw< ‘R‘`ª.ÄÕ` eèK`Ò‘hNÒÕ`p‘aâ^ø ‘oâK‘`K ‘oâK‘`K ‘oâØwÏuâOK ÃK‘^‘hKÎR pUK‘^hŸâ¦ ÅK«`ù ‘oâx¦ phÒÍÞÎ^> 01.«rÛ .‘oâ‘“ª‘oä‘o_ . Page 7 of 16 ÄhŸä_ ‘T‘^âhÒvúª «ex© Ïu‘`Ôu RÒhŸâKRÒhŸâK “ÒªhŸâK“ÒªhŸâK pœÏsâK ÎT‘^Ôu ‘`K‘\‘N‘oâK‘\jâ“ÒÙh `Ò‘a‘oëoðÙh ÃK‘\«ex©K‘\p“Ò^Ò ÃQjÍÞ‘ahÝâ^Ò> 01.3 20 21 aÒ‘oâÏuK«ÏchzäÎR> Ïuhùµ¡‘^‘oâ«ÏchŸäÎR> Ôu¤‘`Ïu‘hµÏuâj~î ÏuK‘Rïw‘^âkÐ~î> http://www.. ѯ ‘~‘RoÒ¦ .

. ‘q‘h] ‘oÝâÏc‘R^ÒMÏwK ^ÒµK ‘q‘h]ªK ÍÞaÒaÒK bQj‘~hŸâphzä‘RK hzäÕRUK‘^ªK ‘oâxK‘^K http://www.Krishna lila tarangini .‘qK‘NhÒ‘~‘h]‘oÝâ .TÒÏcà ÃqîÏskø‘NNÒ‘h]K ÃaÒÕ`‘oâ‘“ª ‘oâ‘oªhŸâK ÏuqîÏs‘qhŸâaø p‘~â ÕhµqîÏs^ø phÒÍÞÎ^ ‘oâxÏ•]×K«‘`‘qhŸâaø ‘oâx‘oÝâbÛK«‘`ïup^ø ‘oâxjyש‘oâÔwhŸÝâ^ø ‘oâxpœÏsâÕhµhÒÍÞÎ^> ‘R‘`ª.. ËÊ‘oK ‘~‘R‘o_«ÏcÏuÎa¥ «Ïc]ÓdÒ‘^Ïcç‘hµ‘NK ‘oâxpœÏsâK «Ïc_ ‘“‘h]âªoÒ‘T< ²qø.andhrabharati..12 22 01.html 01.com/kIrtanalu/nArAyaNatIrtha/01.nArAyaNa tIrtha . ËÊ‘oK Ïu‘aNÒÕ`·L «Ïc‘qÏuª‘oä‘aÕ`‘oªaÒ‘oâΓhzä ‘~‘RoÒ¦ qîïs‘qhŸâ ÄphÒØu^þ< ‘^Î`‘^‘`·Ù“hŸâÎ^< Nס‘h‘a ‘`‘hâ‘oà . Page 8 of 16 ‘T‘h] (2): hÒ‘oâaÒ‘oâ ‘RK‘RhŸä pân‘^‘NèœÏsaÒ‘oâ hŸä‘oÝâÎa RùpK‘` aÒ‘oâ Ïu‘hÏuµ_Û«ÏcÕ¯Î^> ‘T‘h] (3): hzäÕR‘oä‘aÏuÏc‘h‘oâ ÏwKÏu NÜj‘NlÎ^ oÒÙR‘qpœÏsâ‘hâ«`ÒÕ` oÒ²‘RÏwÙh jlÎ^> ‘T‘h] (4): Ïu‘hµkøNÒkø‘NNÒ‘oâ vÒK‘RÏ•j`ÒÎa bÕhµqîÏsb‘^ªÏuâO kБ~Ïuâb`ÒÎa< ‘T‘h] (5): eÝâ‘RªÍÞÞvÒ¹‘oäÕ` Îo‘` qÑO‘oÝäjprÎ^ hÒ‘Rkø~ÑÕ` ÏuK^ÒÏc qÑK_‘N‘h‘TÕhÎ^> ‘T‘h] (6): vÒ¥‘aÏuK“ÒªÍÞÏcÏwø‘oâ ‘^‘h§]Ò‘aïcyÓÎ^ xb‘oè¤`ÒªÕ`‘hÔw ^ÒOK‘\ÏuâOÏ•jÎ`> ‘T‘h] (7): vÒ¥‘aK ‘oä‘aÔu‘NK ‘^Ïuª Ïu©‘h]K oÒU‘NK Nס‘h‘aK NÒhÝâ‘NK ‘^Ïuª Nס‘hÎa Ïuâ‘a¡‘h‘a> ‘T‘h] (8): hŸä‘Rhzä‘RhÒ‘R~ø‘R ^Òª‘RÏuKeK‘“K paÒ ‘~¡NÓp‘h¡NÓpŒÍÞÑ‘a`ÒµhÒ ‘oÝâ¡NÓÏ•jÎ`> ‘T‘h] (9): «eÏw©p`Òªj‘y] bÙh‘y]p‘T‘y]î fÑÕ“‘^Ï•áø‘hÏuKvÒ‘h oÒ‘h]‘^^Òƒ‘h]î> ‘T‘h] (10): Ïu‘hµdÒdýÏ•â_pâ‘h ‘TK‘\Ïuä‘hª‘oâK‘\kî vÒ‘“âaÒhÒhŸâ]_Û¢‘h _Û¢‘hhÒÍÞp‘oâkî> ‘R‘`ª.13 23 12/1/2011 .Krishna leela tarangini .AMdhra bhArati .

ÄÕ` Ïc²jp: ‘q‘h]K ‘~‘o ‘N‘hâ]ÒK ‘oâhÝâ NÜ‘hâ Ù`‘a‘`hŸämø ‘N‘hâ]Ò‘hÏu‘o‘hâ]ÒjhŸâ ‘NÕhhÒÍÞ‘NèdÒmø> ÑaâÏc²jp: Ñ“âaÒ Ojâ pÕ“aÒ ‘oâhÝâ ÏuâÕ“hŸä Ïuâ‘h‘~Õh‘^K ‘oâ‘“âÏuä‘`‘a ‘oâ‘“âÏuä‘`‘a Ïw‘h ‘oä‘oâ‘N‘`âÕh‘^oþâ> ‘T‘h] (1): ‘o‘h‘aäÏcà‘h‘“‘h ÏuâK‘`‘h ‘N‘hqø·‘^‘ojhŸâ Ïuâ‘h‘~äÏuâ‘h‘~hŸâoÒ‘h‘N ‘“‘h]Ó‘“‘h ‘NèÏchŸä ‘^µ‘hhŸä Ïw‘h ‘~‘h pÛâ‘qµ‘h Ïuâ‘h‘o‘hª ‘oâÙ`hŸâK ‘oâ‘“âÏuä‘`‘a ‘oâ‘“âÏuä‘`‘a Ïw‘h ‘oä‘oâ‘N‘`âÕh‘^oþâ> ‘T‘h] (2): Ï•âè]Ó‘oâK‘\j‘oâ]ÓNÜK‘\j Ï•]Ó‘oâK‘\j‘qhŸâ‘a Ã]Ó‘oäÕ`Ïuâ‘Râ]‘~äÏs] ‘oâ]Ó‘oâKYÏcÏu‘`‘a p‘a^ÒÏuâ‘^Ï•â‘aoÒÏw‘a ‘oÝâb‘oä‘aÏu‘~‘o‘a ‘oâ‘“âÏuä‘`‘a ‘oâ‘“âÏuä‘`‘a Ïw‘h ‘oä‘oâ‘N‘`âÕh‘^oþâ> ‘T‘h] (3): ÃÕh·Û‘N‘h Ïwlvú‘`‘h ÏcÕhÏc眑hÏuâPФfî ‘a‘hNÒK‘^‘N ‘a‘hdÒj‘N ÏcÕhdÒl‘^ÍÞjΓ ÏwÕhïu‘o‘N r‘oaÒhÒ hŸâ]_Û¢‘hÏchÒ‘^©¦ ‘oâ‘“âÏuä‘`‘a ‘oâ‘“âÏuä‘`‘a Ïw‘h ‘oä‘oâ‘N‘`âÕh‘^oþâ> ²qø.AMdhra bhArati ... NÒNÓaÒ‘\. Nס‘h‘a výhÒ˜ÁÏs ..Krishna lila tarangini . Å_ pp‘“‘oTø·L «dÒ¢‘hhŸâK^ÒªK ‘“‘h]Òª ‘oâQj‘~â‘o‘apâ«‘^K ‘q®‘^âÏwK^Ò‘h pÛâ‘qK pÕ“‘oÝâOÏuâ‘h‘ohÒª¡Ïuâ˜Ïsâ‘oàÕhµœÏsâ ‘oä‘`ªK bQjb‘R‘oâÎo‘`ªK vÒµ¢‘hÏuKÔu¤Õ` ïw‘^âoþâ> ²qø.14 25 12/1/2011 .com/kIrtanalu/nArAyaNatIrtha/01. y×hÒ¤g‘oâ‘“ª‘~âÍÞÎRK«‘`‘oâxÏuaÒhŸâ Î`oÒhŸâ aÒ·‘N‘oâkøÕ`‘^Ïc‘`©ÍÞÑhŸâ hzäÙRK«‘` ~Ñ‘oª‘R‘RaÒ‘oâjb‘^ªfø‘“ http://www.andhrabharati.nArAyaNa tIrtha .Krishna leela tarangini .html 01. Page 9 of 16 Ïuâ‘hÕhÏcà‘R]~Ñ‘hK ‘`âÏu¹ÏwK ‘`â‘h¨‰‘h Îoâ© ÏcÕhÏw‘h Ïc‘h‘oä‘^©¦ ‘~¡NÓÔu¤ë`ó‘N‘oÝä¡Îh> 24 RÒ‘aK: «rÛ ÄNöK\Ó «rÛboÒÏu hÒÍÞÑhÒ‘oà.

AMdhra bhArati . Å_¡Ïuâ^Òµ ÍÞ‘RaÒ¥‘¯K ‘Nè^ÒKÍÞlÏcàZÑÏuâ¹hÒL ‘oÝâÏwß‘hâ©Ïwß‘h¥‘oâK‘^¡Ïu‘oÝä‘Tâqш‘^©Ôw‘^K ‘o‘TL> ²qø.. ‘~‘RoÒ ‘aÔc ^Ò aÒÏw ‘~¡NÓ‘a®‘oä ‘avý ÏuâhÒ¦ Ño_Û‘hª hŸâ`ù‘hµKqî ‘NÕhtÒªpâ Ôw‘^K ‘^â ‘oL> ‘R‘`ª.html 26 01.15 27 28 12/1/2011 .andhrabharati.com/kIrtanalu/nArAyaNatIrtha/01..nArAyaNa tIrtha . ÅÎ^ª‘oK ‘~‘R‘o^ø oÒÏuâÎ`‘oÏuª ‘o‘`‘aÏuâ“ÒbÕ“‘Rn^ÒK Ïu⧉Y‘^‘hÏc‘`‘hÏu‘oâaøÏwhÒK ‘o‘T‘aÏuâ“Ò“ÒhÒK Ïuâ‘h‘~äÏuâ‘hekГÒhÒK «‘q‘o]ÒKÍÞlÏcàZìðL http://www.Krishna leela tarangini. Page 10 of 16 ‘~ä‘oä·“ÒhŸâ Ïcà‘hâtÒhŸâ ‘a‘oâL Ïc‘hí¡uó‚©> Nס‘h‘a ‘qK‘NhÒ‘~‘h]‘oÝâ(Ä‘aK‘`~ìð‘hp) .Krishna lila tarangini .«_ÏcàY Ïc²jp: aÒhÒhŸâ]ÒhŸâ ‘aëoä ‘oä‘“oÒhŸâ> ÑaâÏc²jp: aÒÎRK«‘`‘qhŸâaÒhŸâ ‘aKÕ`^ÒQjkøNÒhŸâ> ‘T‘h] (1): aÒ·‘N‘oâjÍÞb‘^pÕ“‘oÝâPÐhŸâ-‘aä‘^‘aÍÞj‘“hÒ~ÑhŸâ aÒaÒ‘ThÒ‘T‘haÒÙh‘a‘h‘hädÒhŸâ aÒ‘h`ÒÕ`‘oÝâb‘o‘hª‘oKÕ`‘^Ï•â‘a‘oähŸähŸâ> ‘T‘h] (2): ÑR]Ó‘^‘Râ]‘R]ÒhŸâ Ä‘R‘oâÎRhŸähŸâ-p‘Rn‘^‘~hŸâqøNÒhŸâ ‘R‘R‘ab‘h©jfø‘“‘RK·Û‘h~ÑoÒhŸâ ‘~‘R‘o‘`¨‰¡‘NÏwè‘`hŸâÏc‘`©~Ñ‘aâ‘hädÒhŸâ> ‘T‘h] (3): ‘N‘h‘“è‘^‘h‘¯‘T‘h]‘NKeâÏcK‘NÍÞ-Nüëoä‘`N×qч»hÒhŸâ b‘h‘o‘`ª‘R‘mqø·bÍÞNü¡Ïuâ‘~‘~ätÒhŸâ ÏcÕhÏwè‘^Ïc‘hÏc‘y ÏcyÓhÒÍÞoÒxhŸâ> ‘T‘h] (4): ÍÞ‘RÎ`‘NaÒ¯ÒhŸâ ÍÞÑ‘^‘oâ‘`aÒhŸâ-ÍÖ‘^ëoðÕh‘oâK‘\kÐhŸâ b‘R‘oâbqѶ‚µvÒhŸâ b^Òª‘aK‘`‘hädÒhŸâ b‘hâÏc‘oâRùNÜjbÛ‘^‘a‘obÛ^ÒhŸâ> ‘T‘h] (5): Ä‘oâhŸäÕ`p‘hÔw^ÒhŸäQj‘oähŸähŸâ-NÒ‘oâNùZÓÏuâK‘`hÒhŸâ aÒ‘oâ‘häÏc‘hÔw^ÒhŸâ ‘~ä‘oâÏuµ‘hädÒhŸâ vú‘oâÏuä‘hª‘ahŸâaÒhŸâ vÒ‘oâRÒ‘aÎRhŸähŸâ> ‘T‘h] (6): oÒÕhÍÞkø‘TaÒhŸâ oÒÏuâÎ`oÒhŸâ-‘o‘h‘oÝâbdÒÕhÍÞÑ^ÒhŸâ ‘N‘hâ]Ò‘N‘h ‘~¡‘NNÒ‘hâ]ªvÒhÒhŸâ aÒhÒhŸâ]_Û¢‘h‘a‘^ ‘T‘h]ÒŠfÑhŸâ> ²qø.

andhrabharati. ‘NkЪ]K p‘^aø‘^â Nü¡Ïuâ‘~‘oâ]ÓK ‘NKÎ[ ‘`“Ò‘ar¶‘qâL ‘NkЪ]× ‘oâÔc Îoâ ‘Nhù‘^â ‘qâ‘~`ÒK oÒ]×K «ÏcpÛ]ÒK Õ“hŸâK Î`‘oNÒª ‘oÏuâÎ`‘ohŸä‘`‘oÏcÎ^ ‘q¶KQÛ ‘h¯Ò…pÛâ ‘RÙ` ÏcÙ`© ‘aK‘`‘N qч»‘hTÒÏc‘oâNÜZ× Øc^ÒKe‘hL NÜK‘\lÛ> 29 30 31 01.‘oâ‘“ª‘oä‘o_ . ÏwÕh‘h‘¯ bÍÞ‘q¡NÒª ‘oÝä¡Õh ‘oä¢vÒhŸâ Î`‘oL «Ïc‘NZÓ‘^bÍÞ‘häÏcL «dÒ‘`âhÒØu‘aâ©NÜK‘`L hŸâ‘`âNÜj‘o‘hÎRïw Î`‘oNבR‘h¨‰oÒvÒ ‘`âÕ`‘^ ‘oâ‘oâ‘heèK‘`K Î`‘o ‘oâ¡vý ‘`‘aK‘^oþâ> ²qø.Krishna lila tarangini .com/kIrtanalu/nArAyaNatIrtha/01..ÏcK‘^â‘ohÒn . ‘^‘`µè¡‘^K aÒ‘h`ù ŒÍÞÑ^Òµ ‘^µ‘hhŸä ‘NKÏu‘oâKÕ`‘hoþâ Ïu‘oä‘R^ø bpâ¡‘^ŒÍÞr¶‘qäaÒK b‘“‘aK «Ïc_> Nס‘h‘a ‘`‘hâ‘oà .‘häÏc‘N aÒhÒhŸâ] aÒhÒhŸâ] aÒhÒhŸâ]î_ Ïu‘^‘^K oÒ‘hK oÒ‘hK RÒhŸâ¦ ‘~¡NÒª aÒ‘h`ùMhŸâK phÒÍÞÎ^> ѯ ‘NKÏu«Ïc_ aÒ‘h‘`‘o‘T‘aoþâ< ²qø.ÄÕ` ‘qKQÛ ‘T«N× ‘RÙ` ÏcÙ`© qч»Ùh NÓÙhYNÜK‘\lÛ «rÛ‘o‘^¹Nü¡Ïuâ·Û Õ`‘oª Øc^ÒKehù phÒÍÞÎ^> ²qø. Page 11 of 16 dÒhŸâKdÒhŸâK ‘qëaðL ‘qëaðL ÏuµÏuµ‘~‘oaÒ·‘oÝâPÐL ‘^‘Tˆ‘h]Ïu©‘h]‘TK«Õ`NÒÏcaøÕ`‘^ qø‘Nëoäx‘akÐK‘“NÒhÒL ‘T‘^âhÒ‘aaÒ‘`hŸâÏu¹ÎhµÙRhÒµ]ÒL ‘N‘h‘^j‘Nl‘^‘NÔc¢^øÏc‘oâK ÏuµNÒ‘hªK ‘oâaÒµaÒÏu¹KÏc眑h‘oâaø‘h¯ÒL ÏuµÏuµ‘~‘o‘a‘oäpp‘qâL< ²qø.html 12/1/2011 . ‘``ü ‘NKvÒhŸâ Î`‘oNÒªr¶‘qâK «Ïc‘¯‘oâÍÞK ‘aèÏcL ØÏs‘oâ Ïu ÕhÏcàK ‘oâ^Òµ ‘``ü ‘NKÏuL Ïcà‘ar¶‘qâoþâ> ²qø.ÄÕ` http://www.nArAyaNa tIrtha .16 32 33 01. ËÊ‘o‘oÝâ¡Nù aÒ‘hÎ`‘a ÏsYâ¹^Ò‘a‘aÙ“„‘^jL ÏuK‘N¸‘h]¡Ïuâ hùÔw]Òª‘oäbÛ^ø hzä‘R‘oähŸâhŸä> ѯ ‘~‘R‘o`ÒphÒ¨‰‘oL< Nס‘h‘a ‘`‘hâ‘oà .17 34 35 Nס‘h‘a ‘NkЪ]Ó .AMdhra bhArati . ØtÒaÒ ‘oâ˜Ïs‘oâÎ^µ ‘^â ‘a pqîtú¡Ôu ‘N‘qˆ‘a Çïc‘yïu ‘N‘¯K ‘oÝä‘’ hŸâ‘^ƒ¡‘h‘oªK NÜ‘hâÏsµ ‘^^þ> ²qø..Krishna leela tarangini.

AMdhra bhArati . Page 12 of 16 Ïc²jp: ÍÞhŸâÍÞhŸâ «rÛboÒÏu ÍÞhŸâ ÍÚ‘oÝä^Ò‘~> ÍÞhŸâ ÍÞhŸâ ÑaâÏc²jp: ‘~hŸâNÒ‘h]paÒ‘q ‘~¡‘N‘oä‘aÏuboÒÏu> ‘T‘h] (1): ‘N‘oâj‘`‘m‘ahŸâ‘a ‘N‘a‘N‘oâhŸâ‘oÏu‘a ‘h‘oâ]×hŸâ‘TK«`Ò‘a‘a ‘hKÍÖ‘^‘~â‘o‘a ‘N‘oâkБo²j‘~ Ù`‘a NÒpâ‘^Ï•jb`Ò‘a NÒ‘oâNùZÓÏu‘oâ ëoäÏw‘a ‘oâKÍÞÞj‘NKÍÞ‘o‘`‘a ëoäxëoäÏw‘o⑯‘a ‘oâK‘R‘mÏ•j`Ò‘a ‘oáûbÛK«‘`eèK`ÒÙ“‘a> ‘T‘h] (2): ÏuâK‘`‘h ‘T‘h]Ò‘h pK‘` ‘oâ]Ó‘aäÏcà‘h ‘oâKÍÞÞj‘oÝâ¡NÒx‘h ‘oâK‘`‘h‘“‘h NÜK‘`‘h‘`‘a Ïuâ‘h ‘oKÕ`‘^ ‘oâaøÏw‘h ‘TK«Õ`NÒÏu‘oâïu©‘h fÑj bÛ‘h‘`Ï•â‘abÛj dÒhÒ oÒ‘hpx‘h ÏcÕh dÒl‘^ ‘~ähÒÕ` kø‘Nb‘N‘h> ‘T‘h] (3): pÏcàjÏcàK‘\ÙhNÒ‘y p‘qµÏuK«^Ò]‘`‘y ÃÏcÏwè^ÒÏuâ‘hÏc‘y Ä¡‘hÏuK‘h‘y ^ÒÏcÏuÍÞ‘a‘h‘y ^Ò‘h]Ò‘“µ‘hÙ`‘y ÄÏc‘`â¤`Ò‘h ‘NZÑ‘y ÃqîÏs‘`â˜Ïsr‘y aÒaÒb‘R‘oâj‘y aÒhÒhŸâ]_Û¢‘h «rÛRùNÜjÏuK‘h‘y> ²qø. Î`‘oNÒªr¶‘qâ~Ñ‘oÎoâ‘^ª ‘~‘RoÒ¦ aÒhÒhŸâ]L «rÛÏc_L Ïu‘hµŒÍÞÑ‘a‘oâxp‘~ä_ÏuÔw‘^Ïu¹^Ò§‚°¢‘hëaðL ‘N‘h©·L ÄÕ`Î^ªK‘`âÏuÏw«ÏuNùZÓÏu‘`èqÑ ~ÑvÒ ‘RèÏwK ~ÑÏuhŸâ¦ Ôc«^øïu¹‚¥ÏwÏuâ“Ò‘oâÏwø‘`Õ“‘qqÑKNùMhŸâKÏwÕh…ÙhhŸâÎ^> 01.Krishna lila tarangini .Krishna leela tarangini.18 36 Nס‘h‘a ÎN`Ò‘hRü‘m .nArAyaNa tIrtha .com/kIrtanalu/nArAyaNatIrtha/01.ÄÕ` Ïc²jp: ‘oâK‘RmÑjhŸâ ‘oä ‘oâ‘o Î`‘o ÏcK‘NÍÞÑÏu‘a~Ñp‘^~Ñ‘o> ‘T‘h] (1): Î`‘oNבoÏuâÎ`‘o‘^‘aäÍÞ Õ`‘oªNÓÙhY ‘`n‘^‘~‘ogÛÍÞ Ïu‘hµhzäÕRpUK‘^ªÏc`ÒŠe ÏuK‘R^ÒQjvÒ‘“âÏu‘oäÍÞ> http://www.html 12/1/2011 ...andhrabharati.

. Page 13 of 16 ‘T‘h] (2): ÃÏcÕhpâ^Ò‘aK‘`fø‘“Ïuµ‘häÏc Ã_‘N‘hâ]Ò‘N‘h‘“è‘^TÒÏc ‘NÏcYë`ñ‘^ªÏw‘h OK\Ó‘^dÒÏc ‘N‘aNÒKe‘h‘“‘h ‘Nl‘^‘NkÐÏc> ‘T‘h] (3): ‘oâ‘N‘hNÜK‘\jÎNhŸÝä‘hp‘~äÏs ‘oâ‘aÔuÍÞ‘q‘^NùZÓ‘oâKÍÞÞjÎoÏs p‘N‘T‘N‘oâjÏub¥‘~pÏcàkБy p‘oâjÏwè‘`hŸâRùdÒj‘N‘h‘y> ‘T‘h] (4): ‘Nl‘^«rÛNü¡Ïuâ‘~‘N‘oâbÛhŸâ‘NK‘[ ‘N‘hâ]Ò‘hÏu‘~‘hpân‘^ëoðNÜK‘[ ÏcÕhdÒjhŸâ‘~âp ~Ñ‘Rªp‘^‘h] ‘Râ‘hâ‘~¡‘NaÒhÒhŸâ]_Û¢‘h‘q‘h]> ²qø..Krishna lila tarangini .Krishna leela tarangini. ÏuhÒµ“Ò‘h ‘h‘oäÏcÎ^M‘¯ ‘~‘o^Ò‘^UˆK‘^bÛhŸâK p~ø hŸâ‘^ƒ¡‘h‘oª ‘oâqîÏsqîÏsp‘~âaÒ «eÏw©]ª‘hyÒp“ü ËÊ‘oK ‘häÏc ‘oâ‘oä‘aâÏsK ‘oÝâb‘o‘hΓªhŸâK Ïu‘oäTÒˆ‰‘`hŸâ vÒµp⦠‘oä‘aâÏsfÑj~Ñ‘o ‘oâ‘“âaÒÏuK‘`‘h¶hŸävÒ©¦ «Ïc_> 01.andhrabharati.ÄY Ïc²jp: ‘h‘y ‘hyÒÏuâ‘hr‘y hÒÍÚ‘o‘`mÑhŸâ^Ò‘y> ÑaâÏc²jp: Ãy×]‘NèdÒ‘NZÑ‘y ër‘^Ïc‘yÏuK‘h‘y> ‘T‘h] (1): Ïu‘hµ‘oâaø‘h¯Ò‘“ª‘y Ïu‘hµkøNÒ‘o‘a‘`‘y Ïu‘hµÎo`ÒKë^ð‘Nj‘y Ïu‘hµhzäÙRK«‘`ÏuK‘h‘y> ‘T‘h] (2): ëÏcÎoâhŸâejpÛ‘hª ÑaâÏc‘oâ‘oâÏwû`Ò‘hª ÃÏcÕhpâ‘^RÒK·Û‘hª ÑoªhŸäOK\Óë^ð‘qµ‘hª> ‘T‘h] (3): ÑTâª^Ò‘aK‘^ RùpK‘` ÏcK‘NÍÞÏuâK‘`hÒ‘a‘a p‘T⪑^ÏuKvÒ‘h‘NK‘` ÏcK\Ó‘^ÏcÕhdÒj‘a> ‘T‘h] (4): Ïc_‘^ÍÞ‘adÒ‘o‘a Ñ^ªK‘^b‘h©kБaK‘` Ïc‘^‘RÏc_oÒÏw‘a p‘qµ‘oâK‘R‘m ‘oÝâNÜK‘`> ‘T‘h] (5): ^Ò‘o‘N‘häÏc‘oÝâ`Ò‘hK “Ò‘hhŸâ qÑK‘^ÏuKvÒ‘hK ‘`‘h¶hŸâ ‘oä‘aâtÒNÒ‘hK Î`‘o fÑj‘N‘qÙh‘hK> ‘T‘h] (6): UK‘^hŸä‘¯ hŸâÕ`µÎ“hŸâK ÎT‘^vÒ U‘h‘oâ‘aâ~Ñ‘oª ÃK‘^hÒhzä ‘oä‘~ä‘`‘`ª Ä‘R‘oâeèK‘`ÏuKÎo‘`ª> ‘T‘h] (7): Ä‘`ªÎoâ ÍÞ‘a©vÒÏ•jªK Ä‘`ªÎoâ ‘oK‘qëað‘h©jªK http://www.19 37 38 Nס‘h‘a ‘oÝâPÐÕh . ÃkûNÓ‘N pâ‘`K ‘häÏc ‘oäkøNÒª‘a‘N‘`âK‘`â·L ÏwÎhÏu¹~Ñ‘hªL «dúoÒ‘T ‘NKvÒÙ`¨‰‘^¡Ïu‚µÙ“‘hÙ“L> ²qø.com/kIrtanalu/nArAyaNatIrtha/01.AMdhra bhArati .nArAyaNa tIrtha .html 12/1/2011 .

21 ²qø.Krishna leela tarangini.AMdhra bhArati .Krishna lila tarangini .com/kIrtanalu/nArAyaNatIrtha/01.nArAyaNa tIrtha .20 39 01. Å_ b‘R‘`_ ‘^Ôu©¦ hŸä‘`ÎoK«Î` Ïu~ÑÎhª ‘~‘o‘~hŸâ_pâhÒÕh£Îh‘oN×~Ñ‘RΓhŸâK Ïu‘Njb‘R‘oâ‘RâÏwªK ‘`‘h¶hŸâ¦ ØuµhŸâ~Ñ‘oK Ïc‘h‘oâ‘N‘hâ]hŸä ^ü vÒK‘^µhŸâÎa¥‘^`ÒÏw> Nס‘h‘a ÏcçÙh‘NkЪ]Ó(vÒÎoÕh) . Page 14 of 16 Ïu‘`ª ËÊ‘o Ïu‘oâÍÞb ‘T‘h] (8): ‘Nl‘Nj©ÏsaÒ‘q‘aK aÒhÒhŸâ]×hŸâ‘TÕh‘^K ÏuK‘~äÎ^ ‘^µhÝâ ‘~ä‘oâb> NÒpâ‘^Ï•jb`Ò‘aK aÒhÒhŸâ]_Û¢‘hÙR‘^K> ²qø... Ïuâï¡cÏsâ ‘NKÏu‘`äÎ^Ïsâ `ÒµÎhÏsä†`ÒZÓÎ^Ïsâ ‘T http://www.andhrabharati.ÄÕ` Ïc²jp: Ño“Ò‘hhŸâ ‘oä pÛâ‘qµ‘hK Î`oÒÕ`Î`‘ooþâ> Ño“Ò Ã‘aâÏc²jp: ‘^‘o ^Ò‘^ ‘^ÏcvÒ ÏuK^øÔs^øMÏwK ^Ò‘o‘N ‘^‘ahŸä‘^©aÒ‘oaü Ïu‘oâ‘o_ÛœhÒQjvÒ‘hoþâ> ‘T‘h] (1): Ä‘R‘oäKë^ð‘N‘oä‘aÏu ‘oâ‘a‘aª~Ñ‘oK ÑR]Ó‘^kø‘NaÒhŸâ‘NK p‘Rn‘^ëoäÏwÎoâ‘NK p‘oâjhzäÕR^Ò‘h‘NK ‘R‘RaÒNÒ‘h‘NÎoâ‘NK ‘R^Ò‘R‘^boÒ‘h‘Noþâ> ‘T‘h] (2): ‘oâ‘“âhÒÏcà‘hK Ïu‘oä‘ahŸâ ‘oä‘oâ‘Nhzä‘R ‘oähŸä pâÏw b“ÒÏchŸâ ѯ RùNÜkî ‘ahŸâ ‘oäM‘a‘o‘`ª‘aK`ÒjhŸâK pÕ“aÒ ‘Nè‘^bjhŸâK pp‘“hzäÕRÏuâÎRhŸâoþâ> ‘T‘h] (3): ÏuK‘N¸‘h]ÒOª‘oâ‘oªhŸâK vÒ‘“âpΓhŸâK ÏuK‘~ä‘^‘oä«r^Ò‘~hŸâK ‘qèKRÒhÒÕ`bjhŸâK «rÛhÒ‘oâaÒ‘oâΓhŸâK ÏuK‘R‘^K ‘oâ‘^¹xhŸâK Ïu‘hµkøNÒ‘~⪑`hŸâoþâ> ‘T‘h] (4): Ïuâ‘hëoðÕh‘~äÕhÏuKNÜjK ‘“‘h]ב^jpâ‘` ‘oâ Ïuâ‘hÏw‘h]ø‘`ª‘oâK ÏcÕh~Ñ‘ohŸâ ‘oäpâ_ Ïc‘h‘oä‘^©ÙR‘^ pâÏw ‘o‘haÒhÒhŸâ]_Û¢‘hp‘hU‘^Îoâ‘^Õ`_> 01.html 12/1/2011 .

.AMdhra bhArati .html 12/1/2011 .andhrabharati. Ïu Ojâ ‘a‘hÏcÎ^ ‘hâ«‘Rïu‘a vÒª«ÕR‘oâÏuä‘aâL Ïu‘oâÕ“‘R^ÒÏuâ‘h«Ïc‘Nè_‘NL ‘NKvÒÏuâ‘haÒ‘oä Ãp‘ahŸâ‘`âÕhµ~Ñ‘oª‘R‘hµ‘oâ`ÒK‘“NÒ‘hÏcÕh‘~ä‘^pÎo‘N‘`‘h¶‘aL ÏcÕhÏwè‘^NÒjÎapâ‘NmîehùMÏcªÏcÕhÏwè‘^‘^`ÒµÏuaÒÍÞÑjÏcÕhÎo˜Ôs‘^L bÍÞÏcÕhÍÞëaðÏu¹‘^µ‘h ‘oâ‘oføÕ“‘^ÏcÏu¹aþ Ã_‘oâK‘`‘R_ ‘hÏcª‘oâK‘`‘R_L Î`‘oNÒª ¡Ïu‚µ˜Ïsëoä ‘R‘h¨‰L ‘NKÏu‘oâè‘^⪠Õh‘^ª‘qÙh‘hoÒ‘NªK ®‘qâ‘^ ‘oâ‘aâÏuK“Òaø ÎoÏcaø ‘oÏuâÎ`‘o‘oâKÕ`‘h pâKÕ`hÒ ÏuâK‘`‘h‘oäÍÞRÒ‘oâ< ²qø.. ~ÑÕRÎahÝä ‘oâvý ‘`è˜tÒµ ‘`â˜tÒ^Ò© ‘^«‘^ ‘oâKÕ`Îh ‘RèØw^Òµ dÒ‘` Îoâ‘^vÒªL yî¡ÏcàK ‘~ä‘oáû ‘oâaø ‘`Γ> ²qø.com/kIrtanalu/nArAyaNatIrtha/01. Page 15 of 16 ‘oâ`ÒŒÍÞhŸä hŸâ‘oÝâ‘ahŸä ‘`¡‘^‘oä…Îh] ‘oäK ‘ahŸâ> ²qø. ‘`â…Îh ‘`â…‘h_xÕh]Ó «_ÍÞ‘R^ÒK Ïu…hÒÕ`Ôu¤`Ò¢‘hÎN Ïuµ…hÒÙ`˜ÏsÏ•j«Ïc`Ò‘abÏcà]î «^ÒhŸâÏuµ ‘a ‘q¶K‘NÕh vÒ ‘^µK Ïu‘hµÍÞaÒK‘^hÒK‘^‘hU‘`KqÑ‘a‘aªÔu¤`Ò_©NÒ vÒhÒvÒ‘hpÎo‘N‘`è˜ÔspÕ`^Ò Ïuëhóµ‘NvÒyÒª‘^©aÒ> 40 41 42 43 44 45 Nס‘h‘a ÄÔwÕh(NÒK~øÍÖ) . Ïu`Ò ÏuK^Ò‘\ª ‘NKÏuK vÒ hzä‘R‘oähŸä Ïuâ‘`✑hhŸâoþâ ÃK‘^Õh‘yK ‘R^Ò pœtú £‘hâ…hÒ ‘~ä^Òµ ¡Ïuâ^ÒM‘oâëhðL> ²qø.Krishna leela tarangini.TÒÏcà(ÄY) Ïc²jp: ÍÞhŸâ ÍÞhŸâ ‘`â…Îh ÍÖ‘^ëoðÕh‘o…Îh> ÑaâÏc²jp: phŸâ‘`bkÐÕ` pU«‘^Ïu…Îh> ‘T‘h] (1): ÏuâK‘`‘h‘^‘h‘T‘h]Ò‘hpKÎ` ÏuâOÏcÕhdÒl‘^kø‘NeèKÎ` ‘aK‘`Ïuâ‘aK`ÒÕ`hzäÕR‘oKÎ`ª aÒhÒhŸâ]vú‘`Õh ÏchÒ‘aKÎ`> ‘T‘h] (2): Ïu‘hÏu‘oâ]Ó‘aäÏcà‘hÏuK‘R‘^dÒÎ` Ïu‘oâÕ“‘R^ÒQjvÒK‘RÎoÎ` ‘a‘hNÓ‘a¥‘h‘o‘hÏuâ‘heÏwßÙRÎ^ http://www. Å_ ‘NÕ¯‘^‘o _Û‘qµÎh ‘^ë¯ñ‘o «Ïc]hŸâ‘oqÑ ‘`‘Nhù‘`ª‘`â«ÏcpÛ‘hL ÏuâO‘oâÕ“‘oÏu_Ïu© RùNÜkÐOªK ÏwÕh‘hQkÐK‘^‘hU‘^§‚°~øMÔc ‘oähÝä> ѯ ‘oâ‘“âhÒhŸäK hŸâ ‘`µè¡‘^K ‘^ ‘`âÏc‘oœ‘h‚ªÎ^< ‘R‘`ª.Krishna lila tarangini .nArAyaNa tIrtha .

Page 16 of 16 ‘aK‘`‘aâÎ^ bQkБaK‘`‘~ÕhÎ^> ‘T‘h] (3): ‘N‘a‘NÏcZÑ‘oè‘^Ï•â‘a‘^‘hÍÞÏ•âÎa ‘NkЪ]`ÒhÝâb ‘N‘oâbÛhŸâ‘o‘`Îa Å‘aNùZÓÏuKNÒ‘qÕ`oÒª‘~‘h]î ŘÏsÍÞaÒ·Û˜Ïs`Ò‘abÏcà]î> ‘T‘h] (4): Ñaâ‘`hŸâjhŸâÏuUˆ`Ò‘aK‘`j_ÎN Äkøj‘oâ]Ó‘oâhŸâ^ÒYK‘N‘“bÎN aÒaÒ‘hädÒÕ` NÒ‘hªvÒ‘“bÎN aÒhÒhŸâ]_Û¢‘h~Ñp‘^Ï•jÎN> ²qø..Krishna lila tarangini .22 46 47 12/1/2011 . Å^ÒªÕ`ÙRÕh¨‰ …ÙhhÒµ]‘R]ìð…Ùh^Ò «ÏcvÒ‘`ª ^ÒK vÒ ëoðœÏspÛ_ pPЪ^Ò «_Ïsâ køÎNÏsâ ÏcçÍÞªÎ^> ²qø.AMdhra bhArati .com/kIrtanalu/nArAyaNatIrtha/01.nArAyaNa tIrtha .html 01.. ‘`â‘hK‘^UK^Ò«RÒïw] «‘R¡vúMhŸâK ‘NKÏuNÜKÍÞ‘hL Ãj¤e‘q‘h]øMÏuµ¢Ïu Ïu¹‘`‘aK ØuµhŸâ‘oä‘R‘^L> Å_ r‘ohÒ‘oä‘aK‘`_Û¢‘hdÒ‘`ïu‘o‘N «rÛaÒhÒhŸâ]_Û¢‘h p‘hU^ÒhŸäK «rÛ‘NèœÏslÛkБ^‘hKÕR]ÒªK «rÛ‘NèœÏs«dÒ‘`âhÒ¨‰‘o‘oœ‘h‘aK aÒ‘oâ «Ïc‘¯‘oâ‘^‘hK‘R Ïu¹‘oä¡ÏcL> http://www.andhrabharati.Krishna leela tarangini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful