LỆNH CHUYỂN TIỀN

APPLICATION FOR REMITTANCE 汇款申请书
Ngày (Date日期): 5/5/2012

Tôi chúng tôi đề nghị Ngân hàng thay mặt tôi/chúng tôi thực hiện lệnh chuyển tiền sau: I/we hereby request you on behalf of me/us to effect the following remittance 兹委托贵行代办下列汇款 Loại tiền/Số tiền chuyển (Transfer Currency/ amount 汇款货币/金额) Bằng số: (In figures 小写) USD Phương thức thanh toán: (Paying method 支付方式) ************ 254,000.00 Loại tiền tệ (Currency 货币) VND Bằng chữ :

Số tham chiếu (Ref No. 编号):

`

(Inwords 大写) Hai trăm năm mươi bốn nghìn đô la Mỹ và không cent Tiền mặt (cash 现金) Người thụ hưởng (Beneficiary 受益人) x Ghi nợ tài khoản số: (Debit A/C No. 借记账号) Người chuyển tiền (sender 汇款人) 88953290001234

Phí ngân hàng trừ vào tài khoản: (Bank charges to be debit to 银行费用将借记)

CHI TIẾT NGƯỜI /ĐƠN VỊ CHUYỂN TIỀN (APPLICANT'S DETAIL 汇款申请人信息) Tên người ra lệnh: Nguyen Van A (Applicant's name 汇款申请人名称) Địa chỉ: Address 联系地址 Điện thoại: (Telephone No. 电话号码) CHI TIẾT NGƯỜI/ĐƠN VỊ HƯỞNG (BENEFICIARY'S DETAIL 受益人信息) Tên người hưởng: Nguyen Thi B (Beneficiary's name 收款人名称) Địa chỉ : Address 联系地址 Số tài khoản: Account No. 账号 88953290004321 Điện thoại: (Telephone No. 电话号码) SWIFT CODE: 银行代码 1234 Le Thanh Ton

Số CMND/hộ chiếu: (ID/Passport No. 身份证/护照号码)

Tại ngân hàng: Bank of Communications Co., Ltd - HCMC Branch (Beneficiary bank's name 收款人的银行名称) Địa chỉ Ngân hàng hưởng: 72 Le Thanh Ton, Dist 1, HCMC (Beneficiary bank's address 收款人的银行地址) Đại lý Ngân hàng thụ hưởng: (beneficiary's bank correspondent bank 收款人银行的代理行) Nội dung thanh toán: Details of payment 支付内容

SWIFT CODE: 银行代码

Loan Repayment
Tôi/Chúng tôi ủy quyền và đề nghị Ngân hàng thực hiện lệnh chuyển tiền ở trên theo các điều khoản ở trang sau, Tôi/Chúng tôi đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản đó. Không đi ngược lại với các điều khoản chung ở mặt sau, Tôi/Chúng tôi cũng chấp thuận và đồng ý rằng các thông tin được cung cấp bởi tôi/chúng tôi trong lệnh chuyển tiền này và/ hoặc bất cứ thông tin nào khác của tôi/chúng tôi do Ngân hàng nắm giữ đôi lúc có thể được sử dụng, tiết lộ hoặc chuyển tới Người thụ hưởng, Ngân hàng thụ hưởng hay bất cứ Đại lý của Ngân hàng hay những người khác theo yêu cầu của pháp luật hoặc các quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tôi/Chúng tôi hiểu đầy đủ nghĩa vụ của chúng tôi trong việc cung cấp đầy đủ thông tin cho Ngân hàng như được yêu cầu trong lệnh chuyển tiền và việc không cung cấp thông tin này có thể dẫn tới việc Ngân hàng không thể thực hiện lệnh chuyển tiền trên cho tôi/ chúng tôi

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG (FOR BANK USE ONLY 银行专用)

I/We hereby authorise and request your bank to effect the above remittance subject to the conditions overleaf, qhich I/we have carefully read and fully understand and agreed to be bound by them. Without prejudice to the generality of the conditions overleaf, I/we also acknowledge, agree and accept that the information supplied by me/us in this application form and/or any of my/our other information kept by your Bank from time to time may be used, disclosed and/or transfered to the Beneficiary, the Beneficiary Bank, any of your Bank's correspondents or other persons as required by and/or in accordance with any laws, regulations, codes or guidelines as may be imposed by any regulatory authorities from time to time or as required by any regulatory authorities. I/We fully understand that it is obligatory for me/us to supply to your bank with all such information as required by the Application form and failure to supply any of such information may result in your bank being unable to effect the above remittance for me/us.

本人/我们已详阅、完全明白并同意受背面之条款所约束,现授权及要求贵行根据背面之条款代办上述之汇 款,在不损坏背面条款之一般性的原则下,本人/我们等亦确认、同意及接受贵行根据由任何监管机构不时 颁布的任何条例、规则、守则或指引及/或在该等条例、规则、守则或指引的要求或因应任何监管机构之要 求下使用,向收款人、收款人的银行、任何贵行之代理行或其他人士披露及/或转移本人/我们等填写在申请 书上的资料及/或贵行不时存有本人/我们之任何其他资料。本人/我们完全明白由责任提出申请书所需的全 部资料,如本人/我们未能提供任何有关资料,可能导致贵行无法代本人/我们办理上述之汇款。

2nd confirm

Remittance 1st confirm

maker

Chữ ký của người ra lệnh (chữ ký có thẩm quyền phải giống với tài khoản đề cập ở trên (Applicant's signature(s) (Authorized signatutre should be same as the above mention account) 汇款申请人签章(签字式样须与上述授权扣账账户相符)

figure VND USD .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful