You are on page 1of 32

ARHIVA - 2006.

SRBIJI NIJE MESTO U PARTNERSTVU ZA MIR Savez komunistike omladine Jugoslavije(SKOJ) najotrije se protivi prikljuenju Srbije programu Partnerstvo za mir. U osnovi Partnerstvo za mir predstavlja produbljivanje politikih i vojnih veza izmeu NATO pakta i zemalja lanica tog programa. NATO kao vojna sila imperijalistikih zemalja preko Partnerstva za mir tei da upravlja sistemom bezbednosti zemalja lanica i potpuno kontrolie njena osnovna drutvena kretanja. Pristupanje Partnerstvu za mir negativno bi se odrazilo na nau vojnu industriju koja je na izdisaju,odnosno dolo bi do zatvaranja preduzea vojne industrije, stvaranja novih socijalnih problema usled otputanja zaposlenih u tom sektoru.Takoe bi nam bila nametnuta ogranienja u izvozu vojne opreme u pojedine zemlje koje nisu na listi prijatelja Sjedinjenih Amerikih Drava i NATO pakta to predstavlja ograniavanje suverenitita nae zemlje. Pristupanjem Partnerstvu za mir bi se suzila i mogunost kontrole kljucnih poluga i mehanizama unutranje stabilnosti u naoj zemlji. Iskustva drava koje su pristupile tom programu pokazuju da je izostlala oekivana,obeana, pomo od strane NATO. Sve zemlje lanice samostalno se finansiraju u pogledu naoruanja koje kupuju od vojne industrije NATO zemalja, u prvom redu od SAD ciji su prihovi od vojne industrije dosegli preko 500 odsto. To je dodatni izdatak koji bi i onako, usled kapitalistike pljake, osiromaena Srbija morala da podnese. U sluaju ulaska u Partnesrstvo za mir Srbija je duzna da NATO uini dostupnim personal, sredstva, olakice, a tako e snosie troskove sprovoenja vojnih vezbi koje se sprovode u okviru Programa. Ulaskom u PZM aktuelni kapitalistiki reim tei da nas na "mala vrata" uvede u NATO pakt, agresivnu pesnicu imperijalizma. Reim nastoji da graane Srbije pretvori u najamne vojnike koji e se irom sveta boriti za nepravedne porobljivake ciljeve multinacionalnih kompanija a protiv interesa progresivnih zemalja i pokreta.istovremeno,srpski kapitalistiki reim podrava ostanak okupatorskih NATO trupa na Kosovu i Metohiji ime pokazuje svoju istinsku vazalsku politiku. SKOJ osuuje politiku srpske proimperijalistike vlade kojom se iz Vojske Srbije odstranjuju kadrovi odgajani u duhu socijalistikog patriotizma i proleterskog internacionalizma sa ciljem da se pretvore u puko orue agresivnog NATO bloka.

O pristupanju nae zemlje PZM ili NATO paktu moze odluivati samo narod na referendumu, a jasno je da bi takav predlog neslavno proao jer radni ljudi Srbije dobro znaju ta je ta imperijalistika vojna mainerija uinila naao i naem ali i mnogim drugim narodima irom sveta. Ne Partnerstvu za mir! Ne NATO okupaciji! ivela antiimperijalistika borba irom sveta! Sekretarijat SKOJ-a 30. novembar 2006. god. ________________________________________________________________________ STOP VISOKIM KOLARINAMA, IVELA BORBA ZA STUDENTSKA PRAVA! Savez komunistike omladine Jugoslavije (SKOJ) aktivno podrava i uestvuje u protestima studenata koji se poslednjih mesec dana odravaju u Beogradu i Novom Sadu. Minimum zahteva koje studenti zahtevaju su smanjenje kolarina za 50% i izjednaavanje ranije steenih zvanja na kraju kolovanja sa novim uvedenim u ovoj kolskoj godini prema principima Bolonjske deklaracije, kako bi se izbegla nepravda prema studentima koja su ranije zavrili studije. Ovi zahtevi studenata su sasvim opravdani i mi taj zahtev u potpunosti podravamo. U poslednjih tri godine na Univerzitetima u Srbiji kolarina je poveana nekoliko puta. Neki od srpskih fakulteta dre rekord kao najskuplji u Evropi. Istovremeno stipendije kasne po nekoliko meseci i nisu u skladu sa neophodnim minimumom, sume koje drava isplauje ne pokrivaju ni godinju kolarinu, kao ni skupe udbenike. S druge strane, narodni poslanici primaju basnoslovne plate i pokuavaju da prigrabe nove privilegije u uslovima kada se u zemlji umire od gladi. Prilikom odluivanja o kriterijumima za usaglaavanje akademskih naziva steenih prema ranijim propisima sa nazivima iz novog zakona, istaknut je zahtev da se mora primeniti adekvatan opti princip koji e jednako tretirati sve imaoce diploma. Primenom nove, evropske nomenklature akademskih naziva, neophodno je sauvati steena prava diplomiranih i time spreiti njihovo degradiranje na tritu rada, kao i obezbediti im direktnu prohodnost na doktorske studije. Savez komunistike omladine Jugoslavije zalae se za potpuno besplatno obrazovanje i ukidanje privatnih fakulteta i srednjih kola, za sistem koji e pruiti jednake mogunosti svima i izbei socijalnu diskriminaciju koja je sve izraenija u situaciju kada kolarina iznosi godinju prosenu platu.

Nametanje kapitalistikih obrazaca obrazovanja kroz Bolonjski proces potpuno je retrogradno jer donosi potpunu komercijalizaciju obrazovanja i omoguava samo aici elite da se koluje. Socijalistiko obrazovanje u Kubi, DNR Koreji, Vijetnamu, Narodnoj Republici Kini i bivim socijalistikim dravama, ukljuujui i bivu Socijalistiku Federativnu Republiku Jugoslaviju dokazalo je sve prednosti nad obrazovnim sistemom koje imaju vodee kapitalistike drave poput SAD koje se mogu pohvaliti enormnim brojem nepismenih i velikim brojem lica koja nemaju ni osnovno obrazovanje. Borba za izjednaavanje uslova i mogunosti za obrazovanje predstavlja prvorazredni zadatak. Postojea snano izraena socijalna selekcija zasnovana na materijalnom i socijalnom poloaju oteava i onemoguava pristup obrazovnom sistemu. SKOJ e nastaviti da svoje akcije usmerava na stvaranju uslova za stvaranje irokog fronta u borbi za ostvarenje besplatnog obrazovanja i zaustavljanja komercijalizacije obrazovanja u interesu vladajue eksploatatorske klase. Mladi komunisti, od kojih su mnogi studenti, oseaju nepravednost kapitalistikog naina rezonovanja u kolstvu , po kome pravo na obrazovanje treba da ima malobrojna elita iz redova bogatih, dok je ostatku namenjena uloga jeftine radne snage , ne samo da podravaju pravednu i progresivnu borbu studenata u Srbiji ve aktivno u njoj uestvuju do konane pobede. Sekretarijat SKOJ-a 18. novembar 2006. god. ________________________________________________________________________ REFERENDUM INSTRUMENT U RUKAMA PROIMPERIJALISTIKOG REIMA Skuptina Srbije je usvojila novi Ustav Republike uprkos brojnim nepravilnostima poinjenim tokom dvodnevnog referenduma i tokom referendumske kampanje. Na referendum je uprkos ogromnoj medijskoj kampanji jedva, uz brojne falsifikate, izaslo nesto vie od 50 odsto graana Srbije. Novi kapitalistiki i monarhistiki ustav blagoslovio je i Savet Evrope uz konstataciju "da novi ustav nema vanu ulogu u razgovorima o statusu Kosova i Metohije". Aktuelna vlast nametnula je nove okove radnikoj klasi u Srbiji kapitalistikim i monarhistikim ustavom koji je prepun odredbi koje su u suprotnosti sa interesima najireg sloja graana.Srbija je prestala da bude drava svih njenih graana a dobila je monarhistiku zastavu iako je Republika i klerikalnu himnu koja vrea oseanja ateista a graani koji po nacionalnosti nisu Srbi nikako je ne mogu pribvatiti kao svoju pa se sa pravom moe oznaiti kao nacionalistika.

Savez komunistike omladine Jugoslavije(SKOJ) smatra da novi ustav nije garancija da proimperijalistiki kapitalistiki reim u Srbiji nee popustiti pod agresivnim imperijalistikim naletima Zapada iji je cilj totalna okupacija nae zemlje. Aktuelna vlast je pokuala da referendumom ojaa pozicije koje je zapadni kapital stekao u Srbiji i na taj nain obezbedi sebi "milost" Zapada u cilju ocuvanja svojih pozicija. SKOJ takoe odbacuje kampanju koju su protiv referenduma vodile proimperijalistike kapitalistike opozicione stranke jer se one u svom bojkotu nisu rukovodile interesima radnike klase ve samo svojim sebinim interesima da se doepaju bar dela vlasti koja e im omoguiti uee u pljaki optenarodne imovine koju su decenijama stvarali nai dedovi i oevi. SKOJ srpskim burujima i njihovim politikim predstavnicima poruuje da njihova antinarodna politika nee proi i da e se nad Skuptinom Srbije jednog dana ponovo ponosno vijoriti zastave Socijalistike Republike Srbije i Socijalistike Federativne Republike Jugoslavije. Sekretarijat SKOJ-a 7. novembar 2006. god. ________________________________________________________________________ SKOJ OSUUJE IMPERIJALISTIKE PRITISKE NA DNR KOREJU Savez komunistike omladine Jugoslavije (SKOJ) pozdravlja prvu uspenu izvrenu probu atomske naoruanja u Demokratskoj Narodnoj Republici Koreji kojom se ova zemlja svrstala u malobrojne nuklearne sile. I pored miroljubive politike koju zagovara Radnika partija Koreje, DNR Koreja je pod snanim pritiscima SAD bila primorana na razvoj nuklearnog oruja u cilju zatite svog suvereniteta, nezavisnosti i slobode. Dobro je poznato da se ve ezdeset godina DNR Koreja nalazi pod snanim pritiscima SAD, koje pokuavaju da ugroze teritorijalni integritet te socijalistike zemlje i spree ujedinjenje Severne i June Koreje, za koje se DNR Koreja zalae. Kao odgovor mnogobrojnim pritiscima, primeni sile i pokuajima podrivanja sistema, DNR Koreja je bila primorana na ovaj potez kao odgovor na nametnutu trku u naoruanju koje su joj nametnule SAD. DNR Koreja nikada nije pokazala ni jednim svojim potezom da eli rat na korejskom poluostrvu, niti je ugrozila SAD, za razliku od mnogih pokuaja SAD da raznim naina kolonizuju ovu zemlju kao to su to uinili sa Avganistanom ili Irakom.

SKOJ se odluno protivi proizvodnji i upotrebi nuklearnog arsenala i zalaemo se za njegovo unitenje na nivou cele planete. Niko ne moe imati monopol nad orujem koje predstavlja realnu opasnost za oveanstvo, naroito ne jedna agresivna sila koja pretenduje da vlada svetom. Licemerno je da SAD koje poseduju najvei broj nuklearnih glava i nemilosrdno gaze prava i slobode drugih naroda i zemalja odluuju o tome ko sme posedovati nuklearno naoruanje. SKOJ podrava napore DNR Koreje u cilju ujedinjena zemlje, ouvanja mira i socijalizma. Sekretarijat SKOJ-a Beograd, 23. oktobar 2006. god.

LENJIN PRIPADA OVEANSTVU Savez komunistike omladine Jugoslavije najotrije osuuje sramnu inicijativu organizacije Otpor u Poarevcu o promeni naziva ulice koja nosi ime voe svetskog proletarijata i voe prve uspene socijalistike revolucije u svetu-Vladimira Ilia Lenjina. Izgovor kojim se danas koriste pripadnici Otpora u cilju promene naziva ulice nema nikakvo stvarno utemeljenje niti opravdanje. Ovo je samo jo jedan u nizu sramotnih akcija u sklopu antikomunistike histerije koje traje ve 15 godina intenzivno traje u naoj zemlji. Pokret Otpor nema moralno pravo da trai menjanje naziva ulice koja nosi ime velikog Lenjina. Lenjin je uinio vie za radniku klase Rusije i itavog sveta, nego li to je uinili reim koji je u Srbiji postavljen 2000. godine uz pomo i u cilju ostvarenja pljakakih interesa zapadnog imperijalizma na celu sa SAD. Lenjin je jedan od najveih savremenih politiara i mislilaca. Njegova sabrana dela nalaze u svim znaajnijim bibliotekama irom sveta, kako u socijalistikim zemljama, tako i kapitalistikim. Ono o emu je govorio i pisao Lenjin i danas je aktuelno. Njegova teorija o imperijalizmu, na primer. Svedoci smo nove podele sveta, svedoci smo tenji multinacionalnih kompanija da novim nainima i metodama prigrabe prirodne resurse irom sveta i potine ih svojim interesima. Lenjin je doao na vlast u zemlji koja je srljala u propast zbog reakcionarne antinarodne politike carske vlasti.Nasledio je zemlju sa razbijenom vojskom, rascepkanom teritorijom, polu okupiranom kojom je harala glad. A svet je napustio kada je stvorena nova sovjetska drava, kada je ponovo ujedinjena zemlja i stvorena snana Crvena armija.

Veliki broj svetskih intelektualaca, politiara, dravnika dalo je niz pozitivnih izjava o Lenjinu. eril, koji je mrzeo sovjetsku vlast, ratovao protiv nje napisao je o Lenjinu: On je ozario, osvetlio celi svet i izloio javnoj sramoti svu nepravdu o njemu. Oktobarska revolucija predstavljala je najmiroljubiviju revoluciju u istoriji oveanstva! Posledica ovog velikog istorijskog dogaaja uticala je na sudbinu itavog oveanstva. Zbog toga ali i zbog mnogo drugih stvari Lenjin pripada celokupnoj svetskoj istoriji, pripada itavom oveanstvu a samim tim zasluuje i svoju ulicu u Poarevcu. Sekretarijat SKOJ-a Beograd, 19. septembar 2006. god ________________________________________________________________________ U SOLUNU ZAVRENA KONFERENCIJA KOMUNISTIKIH I RADNIKIH PARTIJA BALKANA U Solunu je od 15 - 18. septembra odrana Konferencija komunistikih i radnikih partija Balkana. U ime Srbije uestvovala je Nova komunistika partija Jugoslavije. Njeni predstavnici Branko Kitanovic i Ljubomir Dragacevac predloili su, sto je jednoglasno prihvaeno, da se u usvojenoj Deklaraciji unese posebna taka o NEPROMENJIVOSTI GRANICA NA BALKANU I U EVROPI. Za nepromenljivost granica glasala je i Komunistika partija Albanije. Na sastanku su uestvovale komunistike i radnike partije iz Srbije, Hrvatske, Makedonije, Grke, Turske, Bugarske i Rumunije. Beograd, 18.09.2006.g. Sekretarijat za informisanje NKPJ ________________________________________________________________________ NE NATO TRUPAMA! Savez komunistike omladine Jugoslavije (SKOJ) smatra da je najnovija odluka da se na teritoriji Srbije dozvoli stvaranje vojnih baza SAD pod izgovorom jaanja mira i bezbednosti u naoj zemlji i uz lane tvrdnje da jedino Srbija i Belorusija nemaju vojne baze SAD na svojoj teritoriji prestavlja prvi korak ka potpunoj okupaciji nae zemlje, procesu koji je zapoet kontrarevolucijom 2000. godine. Ono to Srbija nije potpisala u Rambujeu 1998. godine, pokuavajui da ouva svoju nezavisnost i slobodu aktuelna buroaska proimperijalistika vlada koja ima podrku jedva 4 posto graana ini sada. Pristaje na sve potpune i bezuslovne zahteve SAD drave koja terorie ceo svet i ratovima ostvaruje interese sopstvenog kapitala.

Sporazum jasno predvia da e samo i jedino sudovi SAD biti nadleni za sve prekraja koje poine ameriki vojnici na naoj teritoriji. U praksi to znai apsolutno bezakonje i ismejavanje pravde. Na desetine graana Makedonije i BiH izgubilo je ivot u saobraajnim udesima sa snagama SAD koje borave u tim zemljama u mirovnim misijama i niko nije kanjen. Vojnici SAD poinili su najgnusnije zloine tokom bombardovanja Jugoslavije 1999. godine i niko nije odgovarao! Zar se iako moemo pouzdati u ameriko vienje pravde? Zar moemo verovati onima koju su nas ubijali 78 dana? Onima koju se nisu libili da ubijaju decu, stare, ene u vie od 300 vojnih sukoba irom planete u poslednjih 50? Imperijalistima ne moemo i ne smemo verovati! O bilo kakvom prisustvu snaga SAD na naoj teritoriji, kao i ulasku u NATO moe se odluivati jedino referendumom. Sasvim je jasno da graani Srbije na referendumu ne bi odobrili bilo kakve sporazume sa zloinakim NATO paktom niti stupanje nae zemlje u njegovo lanstvo. Sekretarijat SKOJ-a Beograd, 9. septembar 2006. god. ________________________________________________________________________ OSUUJEMO IZJAVU MARTIJA AHTISARIJA Savez komunistike omladine Jugoslavije najotrije osuuje skandaloznu izjavu specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija Martija Ahtisarija za pitanje Kosova i Metohije o tome da je srpski narod kriv i da se istorijske greke moraju platiti. Ovakva tvrdnja specijalnog izaslanika UN predstavlja oiglednu i smiljenu provokaciju kojom se otvoreno iskazuje pristrasnost u odreivanju budueg statusa Kosova i Metohije. SKOJ je od samog poetka bio protiv bilo kakvih pregovora u situaciji u kojoj je Kosovo pod okupacijom NATO pakta. Ahtisarijeva izjava pokazuje da se zapadni imperijalizam na Kosovu i Metohiji ponaa kao okupator a da je "pregovaraki proces" u stvari samo arena laa, odnosno proces koji treba da da pun legitimitet okupaciji. Izjava koju je Ahtisari izrekao tokom razgovora sa srpskim pregovarakim timom je apsolutno neprihvatljiva i necivilizacijska. U istoriji se samo jedna osoba do sada usudila da kae tako neto, to je Adolf Hitler koji je osudio jevrejski narod da su "krivi kao narod za sve zlo". Dobro pamtimo plemenitu mirovnu misiju Martija Ahtisarija 1999. godine kada je sa pod pretnjom potpunog razaranja Beograda i Srbije po principu uzmi ili ostavi primorao tadanju srpsku Vladu da potpie Kumanovski sporazum ime je Kosovo i Metohija okupirana od starne NATO-a i pretvorena u najveu vojnu bazu NATO pakta. Ni jedan narod ne moe snositi nikakvu kolektivnu krivicu. U opsadi Lenjingrada uestvovala je cela finska Karelijska armija sa 300 000 boraca. U ovoj blokadi umrlo je

vie od milion stanovnika Lenjingrada. Da li to znai da je finski narod genocidan? Po logici Ahtisarija jeste. Na Kosovu i Metohiji nije bilo agresije Vojske Jugoslavije, jer je ona bila duna da uva svoju teritoriju po ustavu; nije Vojska Jugoslavije kroila u Irak ili Avganistan ve je branila svoju teritoriju. Naalost, bilo je krenja enevske konvencije za ta su suenja pojedinim pripadnicima vojske i policije , otpoela jo u vreme postojanja Savezne Republike Jugoslavije. Zloini pojedinaca ili manjih bandi ne mogu biti opravdanje za tvrdnje da krivicu snosi ceo narod. Eskalaciju sukoba na Kosovu i Metohiji 1998.-99. godine nedvosmisleno su reirali zapadni imperijalisti sa ciljem okupacije tog dela Balkana i njegovog pretvaranja u svoj vojni poligon. NATO okupacija Kosmeta ni u jednom segmentu nije doprinela miru, razvoju i prosperitetu. Ona je potpuno anulirala rezultate koji su postignuti u proteklih pet i po decenija kada je Kosovo vlastitim naporima i uz podrku cele SFRJ ostvarilo znaajan napredak na svim poljima. Preko 73% itelja Kosova je nezaposleno, a sve glavne privredne grane su u rukama NATO okupatora koji slobodno raspolae i ubira prihoda od onoga to je stvarano u interesu naroda Kosova i Metohije tokom proteklih pet decenija. Kosmet je pretvoren u leglo svetskog terorizma, verca i mafije. Jasno je da postojee okupaciono stanje ne odgovara trajnim i stvarnim interesima naroda koji ive na Kosovu, ono odgovara jedino imperijalno-ekspanzionistikim ciljevima NATO-a. Cilj politike koju vode razne mirovne meunarodne komisije jeste dalje produbljivanje postojeeg stanja po principu zavadi, pa vladaj u cilju to due okupacije ovog dela Balkana. Licemerni su zahtevi predstavnika proimperijalistikog buroaskog reima u Beogradu da se Ahtisari izvini za izreene rei.Time Vlada Srbije izraava svoj lani buroaski patriotizam koji ne moe zavarati narod Srbije.Vlada Srbije pokazuje i politiku kratkovidost jer je oito da i u sluaju da se Ahtisari izvini, a do ega gotovo sigurno nee doi, politika odvajanja Kosova od Srbije i potpunog legalizovanja okupacionog stanja od strane zapadnog imperijalizma, iji je Ahtisari izaslanik, nee biti promenjena. Da Vlada Srbije postupa zaista patriotski ona bi jasno iskazala da je Kosovo i Metohija okupirana teritorija i zatraila od stranih okupacionih trupa da napusti njegovu teritoriju.Nama u SKOJ je jasno da se tako neto ne moe oekivati od ove ali ni od jedne druge buroaske proimperijalistike vlade. Sekretarijat SKOJ-a Beograd, 1. septembar 2006. god. ________________________________________________________________________ DOSTA PLJAKE! U AKCIJU ZA PRAVA RADNOG OVEKA!

Vlada Srbije hvali se uspesima koje je postigla privatizacijom, koja je budetu Srbije donela viak od preko 1,8 milijarde evra. O kakvim uspesima govori Vlada Srbije? Gotova sva prodata imovina stvorena je viedecenijskim radom i odricanjem radnike klase koja je sprovedenom korupcijskom privatizacijom izgubila sve. Ukupna industrijska proizvodnja je manja nego 1990. godine i nastavlja se tendencija njenog smanjivanja. Svi prihodi dolaze od prodaje imovine koja je stvarana mukotrpnim radom u izgradnji socijalizma. Oko 30 posto ljudi, mahom mladih, je nezaposleno. Zemlju je u poslednjih 6 godina napustilo vie ljudi nego u protekloj deceniji. Radi se pre svega o mladim i visokoobrazovanim kadrovima. Naa spoljna zaduenost je dostigla je cifru od preko 14 milijardi dolara. Jasno je da naa zemlja ivi od plodova socijalizma koje buroaski proimperijalistiki reim u Srbije rasprodaje u bescenje. Sadanja, kao i prethodna vlast nije izgradila za poslednjih 6 godina ni jedan znaajan privredni objekat, sve to je izgraeno, izgraeno je u socijalizmu. Buroaski proimperijalistiki reim se ne libi da prodaje ak ni prirodna bogatstva i vitalne delove privrede-rudnike, banje, izvorita vode, ume, lovita, puteve...kako bi obezbedila novac za svoj dui opstanak na vlasti. Politika unitavanja velikih privrednih sistema, njihova prodaja strancima ili transformacija u mala i srednja preduzea koja se lake mogu privatizovati protivrei zakonima savremenog privreivanja koji zahteva ukrupnjavanje i integraciju privrednih kapaciteta. Sve se ini kao bi postali izvor sirovina i jeftine i obespravljene radne snage, a sve u interesu multinacionalnih kompanije koje ne prezaju ni od ega u cilju ostvarivanja to veeg profita. Na delu je sveopta pljaka! Nema potene privatizacije, niti je moe biti. Svaka privatizacije dravne, drutvene, zadrune i kooperativne svojine je legalizovana pljaka. Ova Vlada stvara klasu profitera i tajkuna na utrb interesa radnike klase i radnih ljudi nae zemlje. Dok Vlada puni depove domaoj mafiji, radni ljudi ove zemlje umiru od gladi. To je demokratija i nalije ekonomije koju zagovara ova vlada i njeni saveznici iz opozicije! Prie o ekonomskim uspesima, kilometrima izgraenog puta...samo su deo vete propagande kojoj Vlada skriva istinu o ekonomskom Titaniku kojim plovimo u sveopti kolaps. Proleteri,seljaci,nezaposleni i pripadnici potene inteligencije u trenutku monolitnog jedinstva meunarodne i srpske buroazije u njenom pljakakom "tranzicionom" pohodu moraju da zbiju svoje redove i da ostvare jo monolitnije jedinstvo svih progresivnih snaga kako bi se stalo na put nepravdi i otimaini.Da bi se to uspeno ostvarilo potrebno je da se radnika klasa Srbije ujedini sa svim potlaenim i eksploatisanim irom zemaljske kugle.

U akciju za bolju budunost! Za socijalizam, demokratiju, mir i socijalnu pravdu! U NKPJ i SKOJ! Sekretarijat SKOJ-a Beograd, 7. avgust 2006. god. ________________________________________________________________________ DOSTA ZLOINA ZAUSTAVITI NAPADE NA LIBAN I PALESTINU *Protestno pismo upueno ambasadi Izraela i Sjedinjenih Amerikih Drava u Beogradu* Savez komunistike omladine Jugoslavije(SKOJ) najotrije osuuje kriminalnu i ilegalnu agresiju koju izraelska vlada sprovodi protiv palestinskog i libanskog naroda inei brojne zloine nad civilnim stanovnitvom. Razvoj dogaaja na Bliskom istoku kao posledica upornog nastavljanja izraelske okupacije Palestine i nastavak zloinake agresije na Liban uz krenje svih meunarodnih humanitarnih normi i odsustvo pronalaenja pravednog i trajnog politikog reenja jasno govori da agresivna politika Izraela predstavlja pretnju miru i bezbednosti u regionu Bliskog istoka i dunost je meunarodne zajednice, a posebno OUN da preduzmu efikasne mere kako bi se zaustavila ekspanzionistika politika Izraela. Brutalni zloin poinjen u malom mestu Kana u Libanu u kojem je stradao veliki broj civila meu kojima i 37 dece predstavlja frapantan zloin koji zasluuje osudu celokupne meunarodne zajednice i koji ne sme proi nekanjeno. Brutalna i kriminalna agresija i okupacija palestinske zemlje ne bi bila mogua bez bezrezervne pomoi koju cionistikom reimu u Izraelu prua ameriki imperijalizam. U ovom trenutku pod pokroviteljstvom SAD Izrael je postao uporite imperijalizma na Bliskom istoku. Vojna akcija koju sprovodi Izrael ne koristi narodima Bliskog istoka ve samo imperijalistikim krugovima koje predvodi SAD koji tee jedino da dominiraju tim regionom. Polazei od prava svakog naroda da se svim sredstvima bori za nacionalno osloboenje i samoopredeljenje SKOJ daje punu podrku pravednoj borbi palestinskog naroda za osloboenje i libanskog u odbrani svoje nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta. SKOJ se zalae za pravedno, celovito i trajno reenje. Stoga mi zahtevamo:

Potpuno povlaenje izraelskih oruanih snaga sa teritorije Palestine; priznanje i ostvarenje legitimnih nacionalnih prava naroda Palestine na samoopredeljenje ukljuujui i pravo na sopstvenu suverenu dravu i nezavisnost i prestanak svih oruanih dejstava na Liban i obustave pritisaka na Siriju Samo tako e se na osnovu potovanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta svih drava i naroda Bliskog istoka stvoriti uslovi za celovito i trajno reenje i pravedan mir. Sekretarijat SKOJ-a Beograd, 4. avgust 2006. god. ________________________________________________________________________ - Povodom 53. godinjice napada na kasarne Monkada i Karlos Manuel de Sespedes Vlada SAD ponovo intenzivira tenje za unitenjem kubanske revolucije. Intenzivira ekonomski rat, unutranje subverzije, antikubansku propagandu i vri direktne pritiske na ostatak sveta u cilju stvaranja uslova za vojnu intervenciju protiv jedne male, suverene, ponosne i nezavisne zemlje, protiv Kube. Sve to ini pod licemernim izgovorom osloboenja Kube. O kakvom je osloboenju re najbolje se vidi iz primera okupacije Avganistana i Iraka. Buov plan Za pomo slobodnoj Kubi objavljen 2004. godine i najnoviji pritisci su samo jo jedan u nizu licemernih poteza uperenih protiv Kube i kubanske revolucije. Oni nisu nita novo u politici koju SAD sprovodi protiv Kube. Poznato je da u svoj antikubanskoj politici SAD surovo kanjava i sve one koje se usude da trguju ili ulau u Kubu. Kubi je zabranjeno da izvozi u SAD, zabranjeno joj je da prima amerike turiste, zabranjuje joj se da uvozi bilo koji ameriki proizvod, opremu ili sirovinu. SAD zabranjuje uvoz bilo kog proizvoda koji sadri kubanske sirovine, isto tako zabranjuje uvoz proizvoda na Kubi koji sadre amerike sirovine. Na delu je nedvosmislena zloinaka i nelegitimna ekstrateritorijalna primena embarga. Ostvarenje Buovog zloinakog plana znailo bi za Kubu povratak kapitalizma u njegovom najbrutalnijem obliku i pod direktnim biem SAD. Plan jasno predvia mere koje bi tranziciona vlada preuzela posle obaranja kubanske revolucije i uspostavljanja diktature SAD. To bi oznaili kraj kubanskog socijalistikog sistema, jednog od najboljih i najhumanijih na planeti, kraj jednom od najnaprednijih obrazovnih, naunih i medicinskih sistema planete. I pored viedecenijske blokade, ekonomskog rata, oruanih napada, teroristikih akcija uperenih protiv Kube, Kuba je po mnogim merila daleko ispred zemalja Latinske Amerike i daleko ispred SAD. Trenutno, 22 000 kubanskih lekara pruaju besplatne usluge u 64 zemlje Treeg sveta, broj lekara iz SAD-nula. Kuba u poreenju sa zemljama Latinske Amerike i SAD ima najniu smrtnost dece. Nasuprot SAD na Kubi ne postoji ni

funkcionalni analfabetizam. Na Kubi nema beskunika, za razliku od SAD gde samo u Njujorku ima beskunika gotovo koliko stanovnika na Kubi. Posle jednostranih ratova koje je preduzela vlada SAD, uz najgrublje krenje meunarodnih zakona i normi, uz gaenje povelje OUN, posle poinjenih brojnih zloina irom planete, posle masovnih bombardovanja civilnog stanovnitva u mnogim zemljama, posle toga to je glavni garant i branilac zloina koji se ine nad palestinskim narodom i narodom Libana, posle nehumanog tretmana i muanje zatvorenika u Gvantanamu i Abu Graibu, Sjedinjene amerike drave treba da zaute i prekinu sa svojom lanom duebrinikom politikom zbog koje je prolivena krv miliona. Kubanski narod, koji se bori skoro pola veka sa svog malog ostrva protiv svih nasrtaja i pokuaja unitenja od strane kolosa sa severa-najmonije imperijalne sile SAD nastavlja svoju bitku vrsto zbijen i reen da brani pravo na slobodu i nezavisnost svoje zemlje. Dugogodinja herojska borba naroda Kuba za ouvanje slobode, nezavisnosti i prava na samoopredeljenje zadivila je itav svet i stekla najiru podrku progresivnih i slobodoljubivih snaga sveta. Ona je ubedljivo potvrdila da je narod koji je spreman da brani svoje pravo na nezavisnost i slobodu, sposoban da se sa uspehom odupre svim pritiscima imperijalistikih sila i onemogui postizanje cijeva agresije i okupacije. SKOJ odluno podrava borbu herojskog naroda Kube za odbranu revolucionarnih tekovina i za izgradnju socijalizma, stojei licem u lice sa agresivnim amerikim imperijalizmom i energino osuuje sve akcije amerikih imperijalista protiv Republike Kube. Za socijalizam! Sekretarijat SKOJ-a Beograd, 26. jul 2006. god. ________________________________________________________________________ PANSKI GRAANSKI RAT 1936.-39. Ove godine zajedno sa 65-tom godinjicom optenarodnog ustanka protiv faistikog okupatora u Jugoslaviji, seamo se jo jedne svetle godinjice-70 godina od poetka panskog graanskog rata. Rat u paniji 1936.-39. i jugoslovenski oslobodilaki rat 1941.-45. godine povezani su na mnogo naina. I jedan i drugi su ratovi voeni protiv agresivne faistike osovine BerlinRim, protiv snaga krajnje reakcije koje su izazvale drugi svetski rat i u njemu bile poraene. panski narod je bio prvi u Evropi koji je napadnut od snaga faistiko-nacistike osovine. panski rat oseali su svi iskreni antifaisti Evrope kao i celog sveta kao rat iji znaaj daleko prevazilazi granice panije. Oni su znali da je to odmeravanje snaga

izmeu faizma i demokratije. Komunistike partije prve su organizovale i uputile konkretnu pomo panskoj republici aljui dobrovoljce koju su se rame uz rame sa panskim borcima vojevali bitku za slobodu, mir i demokratiju. Za jugoslovenske partizane, koji su se u okupiranoj Evropi prvi digli na oruje i koji su unutar takozvane Hitlerove tvrave, stvorili regularnu antifaistiku armiju, primer panske armije znaio je mnogo. To je bila prva antifaistika armija u Evropi stvorena od doslednih antifaistikih snaga, pod vladom u kojoj su radnike partije igrale vodeu ulogu. Svoju snagu ona je crpela iz irokog pokreta Narodnog fronta panskog naroda i svih demokratski i patriotskih elemenata panije. Veliki broj, veinom mladih pohrlilo je u paniju, borio se u redovima panske republikanske armije i tamo prolivao krv za slobodu panskog naroda. KPJ je uputila 1300 dobrovoljca od kojih je polovina izgubila ivot na ratitima irom panije. Oni koji su se posle panskog rata vratili kui doneli su iz panije bogato politiko i vojno iskustvo. Stoga je njihova uloga u organizovanju jugoslovenskog antifaistikog ustanka i tokom Narodnooslobodilakog rata bila znaajna. Inostrani dobrovoljci-poljski, francuski, nemaki, jugoslovenski i oni iz drugih zemalja bili su izraz i simbol meunarodne solidarnosti demokratskih snaga na delu. Njihova borba i rtve ugraene su u temelje sveta mira, slobode i bratstva meu narodima. SLAVA HEROJIMA-VAE HEROJSKO DELO NEE BITI ZABORAVLJENO! Sekretarijat SKOJ-a Beograd, 19. jul 2006. god. ________________________________________________________________________ STOP PRIVILEGIJAMA! Predlog da poslanici narodne skuptine posle dva mandata ako imaju navrenih 55 godina ivota ili 35 godina radnog staa penzioniu je izraz najgoreg licemerja i ruganja nad sudbinom miliona siromanih i nezaposlenih graana ove zemlje. Ovo je jo jedan pokuaj sticanja novih privilegija u zemlji u kojoj ogromna veina stanovnitva ivi na ivici bede, a drava iz dana u dan sve dublje tone u duniku krizu. Ovakav predlog u trenutku kada 35% radno sposobnog stanovnitva ne radi, kada skoro polovinu nezaposlenih ine mladi, kada je milion ljudi, mahom mladih i visoko obrazovanih napustilo zemlju, potpuno je neopravdano, licemerno i neodgovorno. Danas preko 60 posto penzionera prima penzije koje su manje od prosene, a oni koji imaju sreu da rade mogu se penzionisati pod veoma tekim uslovima koji se stalno pogoravaju.

Umesto da budu u slubi naroda nai poslanici se stavljaju iznad interesa sopstvenog naroda, kome su u predizbornim kampanjama nudili obeanu zemlju, ne elei da dele sudbinu svog naroda koga su doveli do prosjakog tapa. Srpski buroaski parlament u ovom trenutku jedino se bori kako da obezbedi to vee privilegije za svoje poslanike i da produi egzistenciju vlade koja je izgubila podrku graana. Srpski parlament je verovatno jedan od najskupljih u Evropi a nai poslanici najprivilegovaniji. Dok se u Srbiji broj narodnih kuhinja za siromane smanjuje iz dana u dan nai poslanici se hrane u skuptinskim restoranima po izuzetno niskim cenama, primaju ogromne novane nadoknade i platu koja je vea od proseka. Gotovo svi poslanici su finansijski i stambeno obezbeeni i pokuaji sticanja novih privilegija je najgnusniji zloin prema graanima ove zemlje koji svakoga dana vode ogorenu borbu za golu egzistenciju. Srpski buroaski parlament je najvea katastrofa koja nas je zadesila. Naa zemlja lake i bre se oporavila od posledica razaranja Drugog svetskog rata nego to se moe oporaviti od vladavine parlamenta koja nas vodi u propast, stvarajui od nae zemlje evropsku Argentinu. Pred svima nama stoji borba za ruenje poretka koji nam je nametnut, koji nas poniava i pljaka. Pred nama je borba za parlament koji e biti iz naroda i za narod, kome e ostvarenje interesa ogromne veine biti najsvetiji zadatak i cilj. Sekretarijat SKOJ-a Beograd, 17. jul 2006. godine ________________________________________________________________________ MOMENTALNO OBUSTAVITI IZRAELSKU AGRESIJU NA PALESTINU Savez komunistike omladine Jugoslavije(SKOJ) najotrije osuuje kriminalnu i ilegalnu agresiju koju izraelska cionistika drava sprovodi protiv palestinskog naroda i teritorija suverenih drava Sirije i Libana. SKOJ trai momentalno putanje na slobodu uhapenih predstavnika palestinske vlade koje je ilegalno liila slobode izraelska vojska sa ciljem zbacivanja legalne i legitimno izabrane palestinske vlade. Zahtevamo momentalno povlaenje okupacionih cionistikih trupa sa teritorije Gaze.Ubistvo dvadesetak civila u Gazi predstavlja frapantan zloin koji osuuje osudu celokupne meunarodne zajednice. Drava Izrael ini zloin ubijajui nevinu decu, ene i starce i ostavljajui milione Palestinaca bez vode i hrane. Brutalna i kriminalna agresija i okupacija palestinske zemlje ne bi bila mogua bez bezrezervne pomoi koju cionistikom reimu u Izraelu prua ameriki imperijalizam.

Jedino reenje za reavanje ovog gorueg bliskoistonog problema predstavlja bezuslovno i momentalno povlaenje izraelskih okupacionih trupa i bezuslovno i momentalno priznanje drave Palestine. Sekretarijat SKOJ-a Beograd, 14. jul 2006. god. ________________________________________________________________________ IVELO SEANJE NA DAN USTANKA U SRBIJI! Savez komunistike omladine Jugoslavije(SKOJ) i Nova komunistika partija Jugoslavije (NKPJ) sa ponosom obeleavaju 65 godina od prvog ustanikog pucnja u Srbiji protiv faizma i njegovih saradnika ispaljenog 7. jula 1941. godine. SKOJ i NKPJ sa dunim pijetetom obeleavaju i slave dane ustanka naroda Crne Gore (13. jul), Slovenije (22. jul), Bosne i Hercegovine (27. jul), Hrvatske (27. jul) i Makedonije (11. oktobar). Narodnooslobodilaki ustanak u svakom delu Jugoslavije bio je nerazdvojivi deo celine narodnooslobodilakog rata koji je voen na jugoslovenskim prostorima. Optenarodni ustanak u Jugoslaviji bio je prvi masovni oruani ustanak u Hitlerovoj tvravi. On je bio putokaz za sve porobljene narode i, dogaaj koji je podsticao, bunio i otvarao perspektivu pobede nad faistikom nemani. Iz vatre ustanka razvila se Narodno-oslobodilaka borba (NOB). Mase su pod vostvom Komunistike partije Jugoslavije (KPJ) krenule u borbu za velike ideale, za budue humano socijalistiko drutvo. Ustanak je podignut u trenutku kada je faistika neman u Evropi dostigla svoj vrhunac. To meutim nije spreilo pripadnike partizanskog pokreta da iskau ogromni heroizam i portvovanost u borbi protiv nadmonijeg neprijatelja. To nije smetalo da partizanski pokret stvori prvu slobodnu teritoriju na prostoru okupirane Evrope-Uiku republiku, da iz niza ofanziva izae kao pobednik. Na tlu kontinentalne Evrope NOVJ, nastala iz tenji naih naroda da sa prostora Jugoslavije oteramo faistikog okupatora, izuzimajui herojsku sovjetsku Crvenu armiju, bila najjaa lanica Antifaistike koalicije. Ona je bila osobena po mnogo emu, izmeu ostalog i po tome to nije stvorena kroz pokret otpora ve je ponikla u masovnom narodnom ustanku s komunistima na elu koji je faktiki stvorio drugi front u Evropi. Aktuelna vlast gotovo sa prezirom pokuava da sakrije istinu o slavnoj i herojskoj antifaistikoj koju su predvodili komunisti i kojoj se divio ceo svet. Ona na sve naine pokuava da antifaistiki otpor prikae kao uzaludno rtvovanje i rehabilituje snage koje su sramno izgubile rat.

Mi se spravom ponosimo herojskim otporom koji su nai narodi predvoeni KPJ iskazali u borbi sa neprijateljem. Vaspitavajui se na slobodarskim i borbenim tradicijama NOR-a i socijalistike revolucije, mi emo kao i do sada nepokolebljivo tititi i razvijati vrednosti koje su uz ogromne rtve, stvarale generacije naih slavnih predaka. Sekretarijat SKOJ-a Beograd, 7. jul 2006. god. ________________________________________________________________________ OSUUJEMO REZOLUCIJE SABORA REPUBLIKE HRVATSKE Posle est meseci od usvajanja anti-komunistike rezolucije u Savetu Evrope Sabor republike Hrvatske ovih dana usvojio je slinu apsurdnu rezoluciju u kojoj osuuje komunistike zloine poinjene u periodu 1945.-90. godine. Hrvatska je prva republika bive SFRJ koja se odluila na usvajanje anti-komunistike rezolucije. S obzirom na jasno stanje u hrvatskoj privredi i politici ovakav politiki akt nije ni malo zauuju. Ovo je sam jo jedan trik aktuelnih vlasti kako bi se javnost odvratila od jaanja revolucionarnog leviarskog pokreta u Hrvatskoj i njenog otpora protiv svega onoga to se deava u ovoj zemlji. O kakvim se zloinima radi? Zar je suenje poiniocima najgnusnijih zloina tokom Drugog svetskog rata na prostoru Nezavisne drave Hrvatske i njihova osuda na smrtne kazne i viegodinje robije zloin?! Da li nas to buroaski reim u Zagrebu ubeuje kako je NDH bila miroljubiva drava! ta eli dokazati hrvatski sabor? Tokom Drugog svetskog rata na tlu raskomadane Jugoslavije formirana je kvazi tvorevina koja je nazvana Nezavisna drava Hrvatska. U njoj su zvanine vlasti uz podrku katolike izvrili najgnusnije zloine. Setimo se samo zloglasne ustake fabrike smrti-Jasenovca. Zar je suenje onima koji su imali udela u tome zloin? Da se nedvosmisleno radi o politikom aktu kojim se hrvatski buroaski proimperijalistiki eli dodvoriti aktuelnom neomakartizmu Evropske unije i eli skrenuti tema sa goruih problema u Hrvatskoj govori i injenica da hrvatski sabor ni na jedan nain do sada nije rehabilitovao rtve politike torture Golog otoka. Po osloboenju zemlje jugoslovenski narodi su pod vostvom komunista opredelili za socijalizam i sa velikim entuzijazmom su poeli da grade novi ivot. Na tom gotovo poluvekovnom putu postignuti su znaajni rezultati na privrednom, socijalnom, zdravstvenom, obrazovnom, kulturnom, naunom, odbrambenom i sportskom polju. Jugoslavija je dostigla nivo srednje razvijene evropske drave. Zar hrvatski sabor eli rei da je to delo zloinakog reima? Istovremeno sabor je usvojio i rezoluciju o akciji Oluja koja je ocenjena kao pobednika i oslobodilaka.

S jedne strane hrvatski sabor velia bratoubilaki rat koji je voen tokom 90-tih na prostoru Hrvatske, dok sa druge strane borce ovog rata potpuno marginalizuje i zaboravlja preputajui ih sami sebima. Nema ni govora o tome da je akcija Oluja po bilo emu bila oslobodilaka i pravedna. Radi se o nedvosmislenom etnikom ienju. Usvajanjem ove rezolucije postaju potpuno apsurdni svi pozivi hrvatskih vlasti za povratak izbeglica u svoje naputene domove. Jasno je da se radi o dve besmislene i apsurdne rezolucije koje imaju jasnu politiku pozadinu. Neomakartizam koji je stigao i na nae prostore nee unititi istinu o uspesima i dometima socijalistike izgradnje nae zemlje niti e spreiti neminovan povratak socijalizma i zbacivanje postojeih pro-imperijalistikih reima na Balkanu. Sekretarijat SKOJ-a Beograd, 1. jul 2006. god. ________________________________________________________________________ ESNAEST GODINA NOVE KOMUNISTIKE PARTIJE JUGOSLAVIJE Aktivisti, lanovi i simpatizeri Nove komunistike partije Jugoslavije(NKPJ) i Saveza komunistike omladine Jugoslavije(SKOJ) u petak 30.juna u Beogradu, proslavili su 16 godina od osnovanja Partije koja ima ast i obavezu da bude avangarda jugoslovenske radnike klase,seljatva i progresivne inteligencije. Od svog osnivanja,NKPJ se nalazi u totalnoj blokadi buroaskih medija a finansira se iskljuivo od lanarine i dobrovoljnih priloga to nikako nije sluaj sa kapitalistikim partijama na ovim prostorima koji novac obezbeuju od svojih bogatih sponzora iz zemlje i inostranstva. I pored tih objektivnih tekoa, NKPJ ponosno nosi crvenu proletersku zastavu i predstavlja i reprezentuje tenju jugoslovenske radnike klase da se suprotstavi kontrarevolucionarnim svojinskim procesima i agresivnim imperijalistikim napadima sa Zapada. Partija i njena omladina,SKOJ iz dana u da jaaju i sve glasnije diu svoj glas protiv kapitalistikih proimperijalistikih reima na prostoru bive Socijalistike Federativne Republike Jugoslavije. NKPJ nikada nee prihvatiti pljakaki proces privatizacije na prostoru Srbije, i stoga uvek istiemo da je svaka privatizacija dravne i drutvene imovine pljaka svojine koju su decenijama stvarali nai dedovi i oevi,pripadnici jugoslovenske radnike klase. NKPJ kategorino nastupa protiv pljakakog procesa privatizacije i u svim ostalim bivim jugoslovenskim republikama.

NKPJ nikada nee prihvatiti ulazak Srbije u imperijalistike tvorevine Evropsku uniju i NATO jer bi to bilo pogubno po interes naroda i drave a radnika klasa bi trpela jo veu eksploataciju nego to je to sluaj sada. NKPJ nikada nee prihvatiti imperijalistiku okupaciju Bosne i Hercegovine i Kosova i Metohije,kao i pokuaje razbijanja Srbije zarad imperijalistikih ciljeva na Balkanu. NKPJ nikada nee prihvatiti pokuaje imperijalista da odvoje Kosovo od Srbije i na taj nain promene evropske granice uspostavljene posle Drugog svetskog rata. Ovakvo stanovite zastupa i svetski komunistiki pokret kome NKPJ pripada. NKPJ nikada nee prihvatiti imperijalistiko razbijanje Dravne zajednice Srbije i Crne Gore,kao to nikada nije prihvatila razbijanje Savezne Republike Jugoslavije i nae socijalistike otadbine SFRJ. NKPJ e nastaviti svoju borbu za obnovu socijalizma i Jugoslavije u svih est bivih republika SFRJ. NKPJ e nastaviti svoju podrku socijalistikim zemljama u svetu Kini,Demokratskoj Narodnoj Republici Koreji,Vijetnamu, Laosu i Kubi. NKPJ e i dalje ispunjavati svoju antiimperijalistikoj borbi irom sveta. internacionalistiku dunost podrkom

NKPJ kao marksistiko-lenjinistika partija stoji ponosno u stroju Meunarodnog komunistikog pokreta u borbi za socijalizam i komunistiku perspektivu. Savez komunistike omladine Jugoslavije(SKOJ) e kao integralni deo Partije uestvovati u svim njenim akcijama i inicijativama i biti njen naj borbeniji deo kako omladini i dolikuje. Za socijalizam! Sekretarijat Saveza komunistike omladine Jugoslavije (SKOJ) Beograd 30.jun 2006. ________________________________________________________________________ SLOBODA ZA PETORICU ZATOENIKA IMPERIJE! Septembra 1998. godine vlasti SAD uhapsili su petoricu kubanskih dravljana koji su posle teroristikih akcija protiv Kube finansiranih od strane Nacionalne kubanskoamerike fondacije na Majamiju, uestvovali u otkrivanju teroristikih planova uperenih protiv Kube.

Petorica Heroja-zatoenika imperije sedamnaest meseci su bili zatvoreni, bez ikakvih kontakata sa ostalim zavorenicima ili spoljnim svetom, ukljuujui posete advokata, kubanskih zvaninika. Nije im bilo dozvoljeno ni korienje telefona, niti bilo koji nain komunikacije sa svojim advokatima i lanovima porodice. Federalni sud SAD u Majamiju osudio je neosnovano 8. juna 2001. petoricu Kubanaca, od kojih etvoricu na doivotnu kaznu robije. Njih je vlada SAD lano osudila za pijunau i urotu protiv SAD kao i za druge aktivnosti koje iz toga proistiu. Meutim, kao to su tokom odbrane i sami jasno i uporno isticali, njih petorica su u Majamiju pratili rad terorista koji ugroavaju bezbednost Kube. Petorica Kubanaca niti je ikada bilo ta preduzela protiv vlade SAD, niti je ikada nekome nanela kakvo zlo. Oruje na teritoriji SAD niti su posedovali niti bilo kada upotrebili. Kuba je donela nunu i veoma promiljenu odluku da poalje Petoricu u Majami da blie istrauju teroristku delatnost, to su uinili ubacivi se u teroristiku mreu radi otkrivanja i raskrinkavanja teroristikih planova protiv Kube. Cilj njihovog delovanja u Majamiju, gde su ivot izlagali velikoj opasnosti, bio je spreavanje teroristikih akcija u kojima strada neduan kubanski i drugi narod. U proteklih vie od 40 godina anti-Kubanske organizacije sa seditem na Majamiju organizovale su na desetine akcija protiv Kube,kao i protiv svih pokuaja pojedinaca koji su eleli da normalizuju odnose izmeu Kube i SAD. Preko 3000 Kubanaca je izgubilo ivote u ovim akcijama. Teroristike grupe poput "Komandosi F4" i "Braa" deluju sa imunitetom dobijenim od SAD u akcijama protiv Kube, uz svestranu podrku FBI i CIA. Meutim, umesto da pohapsi teroriste i zlikovce, FBI je uhapsio petoricu kubanskih heroja antiteroristike borbe 12. septembra 1998. U Majamiju su ih protivno zakonu drali 17 meseci u pritvoru. Suenje je poelo novembra 2000. u Majamiju i trajalo 7 meseci u paklenoj atmosferi. Pet puta je sudija odbijao zahtev da se promeni mesto suenja iako je bilo oito da u tom gradu ne moe biti potenog suenja. Njihovo hapenje 8. juna 2001. isto kao i presuda izreena decembra 2001. kojim su etvorica osuena na doivotnu robiju a peti na 75 godina zatvora, predstavlja udarac protiv pravde. A onda neoekivani obrt-uspeh u albenom postupku 9. avgusta 2005. nakon sedam godina nezasluene tamnice Petorica kubanskih heroja antiteroristike borbe belei besprimeran uspeh u albenom postupku. Sudsko vee 11. Okrunog Apelacionog suda, ponitava presudu i nalae obnovu postupka izvan Majamija. Naalost, neoekivano 31. oktobra 11. Okruzni sud prihvata zalbu tuioca. Tako je uzeta u obzir alba protivnike strane a potisnuto u drugi plan ponitenje presude. Zato e ova godina biti odluujua u bitci za osloboenje Petorice. Pozivamo sve one koji veruju u pravdu da nam se pridrue.

Sekretarija SKOJ-a Beograd, 28. jun 2006. god. ________________________________________________________________________ 12. JUN-SVETSKI DAN BORBE PROTIV DEJEG RADA Prema zvaninim podacima Meunarodne organizacije rada ILO (International Labour Organisation) 211 miliona dece (izmeu 5 i 14 godina) se bavi nekim radom. Svako 12. dete (180 miliona dece mlae od 18 godina) ukljueno je u izuzetno teke i opasne poslove. Godinje 22 000 dece umre na poslu od posledica ranjavanja na radnom mestu. Rauna se da je najvea eksloatacija dejeg radu u azijskim i zemljama Pacifika-oko 127 miliona. Zatim u sub-saharskoj Africi 48 miliona, Latinskoj Americi i Karibima 17,4 miliona, Bliskom istoku i severnoj Africi 13,4 miliona, razvijenim zemljama 2,5 miliona i zemljama u tranziciji 2,4 miliona. Eksploatacija dejeg rada je veliki socijalni problem. Milioni dece lieno je porodine brige, obrazovanja, medicinske zatite, radosti. Konstantna potreba kapitala za profitom, jeftinim radom, tera poslodavce na beskrupulozno iskoriavanje radne snage, ne prezajui pritom ni od korienja deje radne snage. Oni se koriste prostom logikom kapitala-nezatena deca su najbolji radnici jer ne umeju da se bore za svoja prava, jer ne znaju za trajkove i otpor. I sve to samo u jednom cilju-uveanju krvavog profita. ILO je pre 7 godina objavila Rezoluciju protiv korienja deje radne snage koju su podpisale 174 zemlje. Medjutim to nije popravilo situaciju. Nije zauzadalo kapitalizam u svom besomunom traganju za profitom. Problem iskoriavanje deje radne snage jedan je od problema koji se moraju to hitnije reiti. SKOJ odluno stupa u kolonu svih progresivnih pojedinaca i organizacija koje vode bespotednu borbu protiv nemilosrdnog korienja dejeg rada, za unitenje glavnog krivca-krvavog kapitalizma! Sekretarijat SKOJ-a, Beograd, 12. jun 2006. ________________________________________________________________________ NE PRIHVATAMO IMPERIJALISTIKO RAZBIJANJE DRAVNE ZAJEDNICE SRBIJE I CRNE GORE Zapadni imperijalizam, predvodjen Sjedinjenim Amerikim Dravama, 21.maja na "referendumu" u Crnoj Gori,uspeo je na alost da ostvari svoj ruilaki cilj zapoet jo

1990. godine, potpuno razbijanje Socijalistike Federativne Republike Jugoslavije, ravnopravne zajednice jugoslovenskih naroda i nacionalnih manjina i prve socijalistike drave u istoriji jugoslovenskih naroda. Prva faza finalnog udarca zapadnog imperijalizma na ostatke Jugoslavije izvedena je 4. februara 2003. godine kada su proimperijalistiki buroaski kontrarevolucionarni reimi u Beogradu i Podgorici doneli odluku o ukidanju Savezne Republike Jugoslavije a druga konana faza sprovedena je u nedelju na "referendumu" u Podgorici. Iako je Savez komunistike omladine Jugoslavije(SKOJ), kao omladinska organizacija Nove komunistike partije Jugoslavije(NKPJ), kategoriki istupio protiv razbijanja Savezne Republike Jugoslavije i stvaranja konfederalne tvorevine Srbije i Crne Gore, pod kontrolom proimperijalistikih reima u Beogradu i Podgorici, podrao je poziv Partije da se radni ljudi, antiimperijalisti, patrioti i ostali progresivni gradjani u Crnoj Gori izjasne protiv otcepljenja Crne Gore, prvenstveno jer je tako neto retrogradno prvenstveni cilj zapadnog imperijalizma predvodjenog SAD. U intreresu zapadnog imperijalizma, zarad politikog, ekonomskog i vojnog irenja na Istok ka Rusiji je, izmedju ostalog, i razbijanje jedinstva Srbije i Crne Gore i raspirivanje medjusobne netrpeljivosti izmedju radnike klase Crne Gore i radnike klase Srbije. SKOJ nepokolebljivo stoji na pozicijama Medjunarodnog omladinskog komunistiog pokreta protiv menjanja granica na Balkanu, ustanovljenih nakon Drugog svetskog rata. Politika "to gore to bolje" je osnovna ideja vodilja zapadnog imperijalizma na prostoru bive Jugoslavije. SKOJ izraava duboko aljenje i ogorenje zbog razbijanja drave Srbije i Crne Gore na lairanom "referendumu" pod pokroviteljstvom Evropske unije. Mnogobrojne nepobitne injenice ukazuju da je secesija CG isplanirana spregom Djukanovievog proimperijalistikog buroaskog, separatistikog reima i elnika Evropske unije i SAD. O tome svedoe mnogobrojni potezi i mere proimperijalistike vlade u Podgorici uoi i u toku referenduma, preduzimani u dogovoru sa njenim zapadnim mentorima. Referendumsko pitanje u velikoj meri sugerie odgovor u prilogu razbijanja zajednike drave. I pored toga, organizatori "referenduma" su morali da pribegnu grubim falsifikatima, uz aktivno uee predstavnika EU Lajpcika i Lipke. Takodje, u kampanji uoi "refenduma" Djukanoviev proimperijalistiki separatistiki reim je putem dravnih medija koje kontrolie podstrekivao separatistiku atmosferu i antisrpsko raspoloenje. Zabeleeni su i brojni primeri hapenja aktivista za ouvanje zajednike drave, pokuaja falsifikovanja birakih spiskova i druge nepravilnosti. Gradjanima Crne Gore sa prebivalitem u Srbiji je uskraeno pravo da se izjasne 21. maja. Separatizam Mila Djukanovia i anticrnogorsku kampanju su podravale i pojedine proimperijalistike buroaske stranke u Srbiji od kojih su one najuticajnije deo vladajueg reima u Beogradu.

SKOJ sa gnuanjem odbacuje priznanje rezultata "referenduma" od strane buroaskog reima u Beogradu, ime on i pored svog deklarativnog zalaganja za zajedniku dravu jasno pokazuje svoju proimperijalistiku orijentaciju. Narod Srbije i Crne Gore sudbinski je predodredjen da ivi u zajednikoj drzavi, da deli dobro i zlo. Ideja o zajednitvu ivee veito i nadivee secesioniste i izdajnike svih boja. Doi e dan kada e se radnika klasa Crne Gore i radnika klasa Srbije ujediniti, rei NE svojim proimperijalistikim vlastodrcima i pruiti ruku svojoj brai i sestrama proleterima sa prostora nae socijalistike otadbine Socijalistike Federativne Republike Jugoslavije u borbi za istinsku slobodu, ravnopravnost i nezavisnost do koje moe doi samo proterivanjem imperijalizma sa ovih prostora. ivelo bratstvo naroda Srbije i Crne Gore! ivelo bratstvo naroda Socijalistike Federativne Republike Jugoslavije! Balkan pripada balkanskim narodima! Sekretarijat SKOJ-a Beograd, 23.maj 2005. ________________________________________________________________________ KONGRES KOMUNISTIKE OMLADINE GRKE Savez komunistike omladine Jugoslavije prisustvovao je nedevano zavrenom 9. Kongresu Komunistike omladine Grke (KNE) odranom u Atini 12.-14. maja. Kongres KNE odran je pod parolom Za jai KNE, s mladima za narodni front, za socijalizam! Kongres KNE razmatrao je postignute rezultate rada KNE u poslednjih etiri godini i planove za period do narednog kongresa. KNE je za poslednjih 4 godine uveao svoje lanstvo za 18% i znatno ojaao svoje pozicije. Kongres je posebno izrazio napore na jaanju revolucionarnih, komunistikih karakteristika KNE, kako bi odlunije i sa boljim rezultatima ostvario svoju ulogu u Antiimperijalistikom pokretu za socijalizam. Delegacija SKOJ-a u vie navrata razgovarala je sa predstavnicima CK KO Grke o situaciji u Srbiji i Crnoj Gori, posebno o raspoloenju mladih. KNE je izrazio posebnu solidarnost sa mladima i naim radnim ljudima koji preivljavaju najtee trenutke pod biem tranzicije koja se odvija po receptu i u cilju jaanja svetskog agresivnog kapitalistikog poretka. KNE je izrazio protivljenje razabijanju Srbije i otcepljenja Kosova i Metohije, vrsto stojei na pozicijama protiv promena granica na Balkanu. Kongresu su prisustvovali predstavnici 51 organizacije, ukljuujui i rukovodstvo Svetske federacije demokratske omladine (WFDY).

Sekretraijat SKOJ-a Beograd, 14. maj 2006. god. ________________________________________________________________________ GENERALNA SKUPTINA WFDY U Atini od 9.-11. maja odrana je Generalna skuptina Svetske federacije demokratske omladine (WFDY) na kojoj je uestvovalo 65 delegata iz 44 zemlje. Savez komunisticke omladine Jugoslavije (SKOJ) prisustvovao je kao jedina omladinska organizacija koja je lanica WFDY sa prostora bive SFRJ. Svetska federacija demokratske omladine formiranja je 10. novembra 1945. godine i okuplja brojne progresivne omladinske organizacije iz celog sveta. U njoj su odluujuu ulogu imali i danas imaju komunistike omladinske organizacije. WFDY je organizator Festivala omladine i studenata koji se odravaju svake etiri godine. Poslednji, 16. po redu, odran je u Karakasu, u Venecueli prole godine i na njemu je uestvovalo 17 000 delegata iz 144 zemlje, medju kojima i delegacija SKOJ-a. Generalna skuptina razmatrala je aktuelna deavanja i planove daljeg delovanja, naroito posle usvajanja antikomunistike deklaracije Saveta Evrope,ije je usvajanje dovelo do nove antikomunistike histerije u Evropi. Svetskoj federaciji demokratske omladine posle usvajanja ove apsurdne rezolucije uskraena je svaka finansijska podrka Evropske unije na ostvarenju brojnih programa za poboljanje prava mladih irom sveta. WFDY ini nove napore za jaanje anti-imperijalistikog fronta mladih, za odbranu prava mladih i njihovo ostvarenje. WFDY dokazala je svojim radom da i pored lomova u zemljama socijalizma i jaanja agresivnog imperijalizma na elu sa SAD, ostaje najjaa, najorganizovanje i najmasovnija omladinska organizacija koja je spremna da nastavi borbu mladih za progres, mir i pravdu. Sekretarija SKOJ-a Beograd, 11. maj 2006. god. ________________________________________________________________________ 90 GODINA OD RODJENJA IVO LOLE RIBARA Ivo Lola Ribar proslavljeni omladinski tribun i visegodinji sekretar SKOJ-a, rodio se u jeku Prvog svetskog rata 23. aprila 1916. godine u Zagrebu.

Lola je bio nadareno dete. Sa nepunih pet godina savladao je itanje, pisanje i raunanje. U osnovnoj koli savladao je francuski, a kao srednjokolac esperanto, nemaki, engleski, ruski i italijanski. Lola je rano izrastao i buntovnika koji se ne miri s postojeim i portvovano bori za jedan bolji svet, pravinije i humanije odnose. Kao takav veoma brzo je usvojio marksizamlenjinizam kao praktino uenje za koje je govorio da e jednom osvojiti svet. Vreme kada je Lola stupio na Beogradski univerzitet bilo je razdoblje naglog uspona revolucionarnog studentskog pokreta. On se 1935. godine potpuno predao radnikom pokretu. Te godine postao je lan SKOJ-a, a ubrzo i lan Akcionog odbora strunih ekonomskih, kulturnih i sportskih udruenja beogradskog univerziteta, na ijem se elu tada nalazio Veljko Vlahovi, uesnik panskog graanskog rata. U narednim godinama pred Drugi svetski rat Lola e biti izuzetno aktivan. Uestvovae u nekoliko velikih trajkova na Beogradskom univerzitetu, a predstavljae omladinu na mnogim konferencijama, skupovima i kongresima. Predvodio je 1936. godina jugoslovensku omladinu na medjunarodnom kongresu u Briselu gde je bio izabran za lana prezidijuma, a jedan je i od autora Apela omladini upuenog sa ovog kongresa. Iste godien na elu je jugoslovenske omladinske delegacije na Svetskom omladinskom kogresu mira u enevi na kome je izabran u medjunarodni odbor. Sledee godine uestvuje na konferenciji Svetske studentske zajednice za mir u Parizu, gde e 1938. uestvovati ma sastanku saveta pokreta svetskog omladinskog kongresa. Lola se pokazuje kao veliki aktivista i vet organizator omladinskih akcija i studentskih trajkova. Pokreta je i urednik omladinskih listova i asopisa Student, Mladost, saradnik je organa KPJ Proleter, pisac je letaka, proglasa, raznih tekstova i pored svih svojih aktivnosti i odlian student. Ni surov reim zatvora u Bilei u koji je zatoen 1940. sa mnogim drugim komunistima nije slomio Lolin revolucionarni mladalaki duh. Samo mu je jo vie ojaao veru u opravdanost revolucionarnih ciljeva kojima je posvetio svoju mladost. Posle zatoenitva u Bilei Lola organizuje IV konferenciju SKOJ-a. Na V konferenciji KPJ 1940. izabran je za lana CK KPJ i u istoriju radnikog pokreta uie kao najmadji lan CK KPJ. Dokaz ogromnog radnog poleta i umea Ivo Lole Ribara je i injenica da je SKOJ bio brojano nekoliko puta vei od KPJ. Nakon okupacije Jugoslavije 1941. godine Lola preuzima najodgovornije u pripremama za ustanak. Uestvuje u majskom savetovanju KPJ u Zagrebu, rukovodi sastankom SKOJ-a krajem juna u okupiranom Beogradu. Tokom jula o avgusta 1941. godine Lola neposredno rukovodi akcijama SKOJ-a u porobljenom Beogradu. U septembtu odlazi u slobodno Uice-prvu slobodnu teritoriju u okupiranoj Evropi. Lola postaje i lan Vrhovnog taba. Zbog to uspenijeg organizovanja narodno-oslobodilakog pokreta ilegalno putuje po svim krajevima okupirane i raskomadane Jugoslavije. On je pokreta i glavni urednik Omladinske borbe, i lan redakcije organa KPJ Borbe.

Krajem 1942. godine u Bihau organizuje omladinski kongres na kome je osnovan Ujedinjeni savez antifaistike omladine Jugoslavije. Lolin nemirni mladalaki duh ugasie neprijateljske bombe i hici 27. novembra 1943. godine, dva dana pred istorijsko Drugo zasedanje AVNOJ-a, na Glamokom polju. Imao je 27. godine i mnogo toga je jo mogao da da i uradi za ostvarenje svojih plemenitih ideala. Bio je to nenadohnadiv gubitak. Lola je za revoluciju i slobodu dao poslednje to revolucionar moe dati-svoj ivot. SKOJ sa ponosom nastavlja slavne revolucionarne tradicije SKOJ-a kojem je pripadao i vodio Ivo Lola Ribar. SKOJ sa ponosom nastavlja revolucionarne i slobodarske tradicije Ivo Lole Ribara i nastavlja njegovu borbu za osloboenje radnike klase i bolju budunost. Sekretarijat SKOJ-a Beograd, 23. april 2006. god. ________________________________________________________________________ POBEUJU SAMO ONI KOJI SE BORE Savez komunistike omladine Jugoslavije (SKOJ) za proteklih tri i po meseca ostvario je znaajnu aktivnost u naoj zemlji i inostranstvu. Na meunarodnom planu SKOJ je potvrdio tradicionalno dobre odnose sa komunistikim omladinskim organizacijama na prostoru biveg SSSR-a, Grke, eke, panije, DNR Koreje... Shodno mogunostima, koje su nam ograniene, SKOJ uestvuje u mnogim meunarodnim inicijativama i akcijama. Mi smo u toku ove godine potpisali veliki broj dokumenata, inicijativa i apela koje je inicirala komunistika omladina irom sveta. SKOJ je izmeu ostalih dokumenata potpisao svetske apele protiv antikomunistike rezolucije Saveta Evrope, protiv pokuaja zabrane Komunistike omladine eke (KSM), poruke solidarnosti sa omladinom Kube, Iraka i Francuske. Na prioritetni cilj je dalje omasovljavanje, organizaciono, idejno i materijalno jaanje postojeih i stvaranje novih partijskih orgnizacija. SKOJ je primio ove godine veliki broj poziva naih bratskih organizacija za uee na meunarodnim omladinskim konferencijama i kongresima. Na alost nismo u mogunosti da uestvujemo na veini ovih manifestacija. SKOJ se aktivno priprema za uee na predstojeem kongresu Svetske federacija demokratske (komunistike) omladine (WFDY) i kongresu Komunistike omladine Grke (KNE) koji se odravaju u prvoj polovini maja.

Poetkom aprila SKOJ je pokrenuo svoj on-line Bilten SKOJ-a koji se distribuira bratskim komunistikim omladinskim organizacijama u inostranstvu. Do kraja aprila SKOJ e pustiti u rad svoju web prezentaciju. Naa saoptenja i tekstovi naih lanova publikovali su mnogi strani komunistiki listovi. I pored nedostataka sredstava, ogromne medijske blokade SKOJ nastavlja svoju borbu. Mi dostojno nastavljamo svoju misiju pod revolucionarnom zastavom marksizmalenjinizma za ostvarenje socijalne pravde i integralnih sloboda. Za prave i odvane komuniste ne postoji re nemogue! Pobeuju samo oni koji se bore! Za socijalizam! Za Jugoslaviju! Do pobede! Sekretarijat SKOJ-a Beograd, 12. april 2006. god. ________________________________________________________________________ MILOSRDNI ANDJEO-SEDAM GODINA POSLE Jugoslovenski narodi su 1999. godine tokom NATO agresije na SRJ pruili herojski otpor najveoj vojnoj maineriji koja je od Drugog svetskog rata do danas pokrenuta protiv jedne suverene i nezavisne drave u cilju ostvarenja imperijalistikih ciljeva zapadnih zemalja na elu sa SAD. Cilj je bio da SRJ kapitulira i odrekne se svoje slobode, suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Rat u koji je bila uvuena SRJ je, sa jugoslovenske strane bio pravedan odbrambeni rat, jer je vodjen za ouvanje sopstvenog suvereniteta i integriteta, kao i za ouvanje celikopnog medjunarodnog pravnog sistema. Lideri NATO zemalja su dokazali da za imperijaliste ne vae ni osnovne odredbe medjunarodnog prava.Agresijom NATO alijanske flangrantno su prekreni povelja OUN, medjunarodno ratno i humanitarno pravo i mnogi drugu medjunarodni pravni dokumenti, od konvencija iz oblasti ekologije i meunarodnog humanitarnog prava do konvencija o zatiti civila u ratu. Na SRJ i njenih 12 miliona stanovnika nemilosrdno se obruila najmonija svetska imperijalistika sila. Bombardovanje SRJ, divljako, surovo i nehumano prouzrokovalo je velike patnje i pogibiju naroda, ruenje i unitavanje materijalnih i kulturnih dobara i proizvelo jednu od najveih ekolokih katastrofa XX veka na prostoru Evrope.

Cilj NATO agresije bio je okupacija Kosova i Metohije i njegovo pretvaranje u vojnu bazu za nove agresije i osvajanja, to je imperijalistima upkos herojskom otporu polo za rukom Kumanovskim sporazumom. NATO-ofanzivno orue amerikih hegemona agresijom na SRJ krenulo je u novu ofanzivu u cilju jaanja svetskog diktata imperijalistikog bloka na elu sa SAD. Herojska odbrana i borba naroda Jugoslavije protiv ataka na njenu slobodu, suverenitet, integritet i nezavisnot ima univerzalnu vrednost. Ona predstavlja uzor za sve narode sveta kojima je stalo do slobode i mira. NATO snosi svu odgovornost za razaranja privrede i infrastrukture SRJ, za namerna ubistva i sakaenja hiljada gradjana svin nacionalnosti i mora e pre ili kasnije da snosi sve pravne i materijalne posledice svojih postupaka. NATO agresija dovela je do okupacije Kosova i Metohije. Ni formalno potinjvanje snaga NATO-a, koju su instalirani na Kosovu, komandi UN ne moe izmeniti njihov imperijalni karakter jer se nebrojano puta NATO pokazao kao obino orudje imperijalista. SKOJ se zahvaljuje svim revolucionarnim komunistikim i progresivnim partijama i pokretima na pruenoj bezrezevnoj podrci koju smo dobili tokom rata vodjenog protiv SRJ. Borba se nastavlja sve dok se i poslednji NATO vojnik ne protera sa teritorije Kosova, Bosne i Hercegovine i celog Balkana. Sekretarijat SKOJ-a Beograd, 24. mart 2006. god. ________________________________________________________________________ UMRO JE BIVI PREDSEDNIK SRBIJE I SR JUGOSLAVIJE SLOBODAN MILOEVI Slobodan Miloevi je umro u bastionu NATO pravde u imperijalistikom Hakom tribunalu. Savez komunistike omladine Jugoslavije (SKOJ) smatra da je ovaj ilegalni, politiki sud imao samo jedan cilj, da spere krivicu sa zapadnih imperijalnohegemonistikih krugova koji su odgovorni za ruenje SSSR-a, socijalistikog bloka Istone Evrope i za krvavo razbijanje SRF Jugoslavije,i da spere krv sa ruku NATO zbog zloina poinjenih na prostoru bive SFRJ. SKOJ se izriito protivi postojanju imperijalistikog Hakog tribunala, jer za ratne zloine ne mogu da sude oni koji finasiraju rad tog suda, koji su najvei ratni zloinci i direktni krivci za razbijanje SFRJ i krvavi bratoubilaki rat na prostorima nae socijalistike otabine, a to su zapadni imperijalisti predvodjeni SAD.

SKOJ smatra da je svojim neinjenjem odnosno ne pruanjem adekvatne medicinske pomoi ozbiljno obolelom Slobodanu Miloeviu Haki sud direktno odgovoran za njegovu smrt. Slobodan Miloevi je uivao podrku komunista i progresivnih ljudi irom sveta zbog svoje antiimperijalistike orjentacije i suprotstavljanju NATO paktu, udarnoj pesnici zapadnog imperijalizma i globalizacije. Miloevi je uivao podrku i zbog politike ouvanja Savezne Republike Jugoslavije, na koju su jugoslovenske socijalistike patriote i meunarodni komunistiki pokret gledali kao nukleus za obnavljanje SFRJ. Njegov ispraaj zaista je bio kako je aktuelni ministar inostranih poslova Srbije i Crne Gore Vuk Drakovi zakljuio sahrana Srbije, da sahrana Srbije onakve kakvu on i njegovi koalicioni partneri iz prozapadne buroaske vlade ele ojaene, pogaene i poniene i okupirane od strane zapadnog imperijalizma. Meutim, proletarijat nae zemlje iz dana u dan sve vie prozire i prezire proimperijalistiku politiku buroaskog reima u Srbiji i Crnoj Gori i veoma brzo e doi trenutak kada e pruiti ruku svojoj brai i sestrama proleterima sa prostora bive SFRJ u borbi za stvaranje antiimaperijalistikog fronta koji e se suprotstvaviti pogubnim globalizacionim procesima koji u crno zavijaju ne samo radniku klasu sa prostora bive SFRJ i Balkana ve i radne ljude u celom svetu. Do pobede! Sekretarijat SKOJ-a Beograd, 21. mart 2006. god. ________________________________________________________________________ SOLIDARNOST SA OMLADINOM FRANCUSKE Savez komunistike omladine Jugoslavije (SKOJ) izraava internacionalistiku solidarnost i alje vatrene pozdrave francuskim radnicima, studentima i srednjokolcima koji se na ulicama Pariza i ostalih gradova bore protiv diskriminatorskog buroaskog zakona CPE koji ograniava prava mladih proletera a poslodavcima omoguava da ih lako otpuste. SKOJ estita francuskoj omladini i svim ostalim progresivnim snagama koji su intenzivnim protestima na kojima su uestvovali milioni uspeli da spree potpuno usvajanje CPE. Naravno, svesni smo da time borba nije zavrena jer francuska buroaska vlada sprema neto drugo umesto CPE to je isto tako loe po interese mladih radnika i celokupnog francuskog proletarijata. SKOJ sa gnuanjem osuuje brutalne atake kapitalistike policije na nau brau i sestre mlade radnike, studente i srednjokolce. Agresivno i provokatorsko ponaanje policije

najbolje pokazuje pravo lice buroaske <demokratije> i jasnu volju vladajue klase da po svaku cenu sauva eksploatatorske mehanizme njihove antinarodne vlasti. Omladina Francuske daje svetao primer mladima u celom svetu na koji nain se treba boriti za socijalnu pravdu i integralnu slobodu. Otpor radnika, studenata i srednjokolaca Francuske predstaavlja veliko iskustvo za progresivne mlade narataje u Srbiji jer se i ovde proimperijalistike buroaske stranke spremaju da uvedu diskriminatorske odredbe u i onako lo Zakon o radu. ivela borba fancuske omladine za socijalnu pravdu i slobodu! Dole sa diskriminatorskim CPE! iveo proleterski internacionalizam! ________________________________________________________________________ SAOPTENJE SEKRETARIJATA SKOJ-a POVODOM PRIPREMA ZA PREGOVORE O KOSOVU I METOHIJI Za Savez komunistike omladine Jugoslavije (SKOJ) je neprihvatljivo da se vode bilo kakvi pregovori o Kosovu i Metohiji pod patronatom onih koji su imali vodeu ulogu u razbijanju SFRJ i izazivanja NATO agresije na SRJ u kojoj su kao rtve pali pripadnici svih nacija. Sporazumom iz Kumanova 1999. godine koji je potpisan pod imperijalististikim pritiskom sa noem ispod grla omoguena je okupacija Kosova od strane NATO alijanse. Ova okupacija dovela je do katastrofalnih posledica za sve itelje Kosova i Metohije. Ovde je nedvosmisleno na delu iskoriavanje Albanskog naroda od strane imperijalistikih centara moi na elu sa SAD u cilju ostvarenja imperijalnoekspanzionistikih ciljeva, kao i iskoriavanje od strane vladajueg proimperijalistikog reima u Pritini radi ouvanja sopstvenih pozicija i sprovoenje reakcionarnih nacionalistikih projekata. Borba koju vode proimperijalistiki reim albanskih buroaskih politiara u Pritini kao i proimperijalistika politika buroaskog reima u Beogradu objektivno je uperena protiv interesa albanske i srpske radnike klase koja ivi na Kosovu. estogodinja politika okupacije na Kosovu i Metohiji preti da poptpuno anulira rezultate koji su postignuti u proteklih pet i po decenija kada je Kosovo vlastitim naporima i uz podrku cele SFRJ ostvarilo znaajan napredak na svim poljima. Preko 73% itelja Kosova je nezaposleno, sve glavne privredne grane su u rukama NATO okupatora koji slobodno raspolae i ubira prihoda od onoga to je stvarano u interesu naroda Kosova i Metohije tokom proteklih pet decenija.

Srbi, Crnogorci, Goranci,Albancinisu meusobni neprijatelji, jedini stvarni neprijatelj su psi rata NATO pakta. I stoga je jedini spas meusobni savez svih naroda Kosova i Metohije protiv NATO okupatora. Komunisti su uvek bili za pronalaenje najpravednijih reenja koja su u datom trenutku mogua a koja nisu u interesu imperijalistikih ciljeva i planova. Postojee okupaciono stanje ne odgovara trajnim istvarnim interesima naroda Kosova, ono odgovara jedino imperijalno-ekspanzionistikim ciljevima NATO-a. Cilj politike koju vode razne mirovne meunarodne komisije jeste dalje produbljivanje postojeeg stanja po principu zavadi, pa vladaj. Istinski mir i saradnja mogui su jedino ako sve okupacione strane trupe odmah napuste Kosovo, Bosnu i Hercegovinu i povuke sve svoje trupe sa Balkana. Balkan pripada Balkanskim narodima!!! Sekretarijat SKOJ-a Beograd, 15. februar 2006. god. ________________________________________________________________________ OSUDA POVAMPIRENOG MAKARTIZMA Usvajanje sramnog predloga Rezolucije pred Savetom Evrope kojom se demonizuje i izjednaava sa faizmom socijalizam koji je postojao na prostoru biveg SSSR-a, Istone i Srednje Evrope zasluuje svaku osudu. Ova rezolucija vrea milionske rtve pale za slobodu oveanstva, za osloboenje od kolonijalnog ropstva i ravnopravnost. Ova rezolucija predstavlja novu hajku na evropske komuniste koji su zastupljeni u parlamentima gotovo svih evropskih zemalja i najavljuje novu antikomunistiku histeriju po ugledu na Mekartijev lov na crvene vetice u SAD. Rezolucija direktno napada i postojece socijalisticke drzave i potpuno neargumentovano i ideoloski pristrasno definise ih kao direktne nosioce "masovnog krsenja ljudskih prava" i poziva na rusenje totalitarlnih komunistikih reima koji su i dalje aktivni ime se u najmanju ruku vri meanje u unutranje stvari postojeih socijalistikih zemalja i kri pravo naroda da same odreuju svoj put ravzvoja. Prema deklaraciji Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima najvanije je ljudsko pravo je pravo na ivot. Medjutim nigde u svetu ivot nije ugroeniji nego u SAD i najrazvijenijim kapitalistikim zemljama. U SAD i vodeim kapitalistikim zemljama ima najvie ubistava, narkomanije, prostitucije, zatvorenika... Nikada u SSSR-u i bivim socijalistikim zemljama nije bilo toliko zatvorenika koliko godinje proe kroz zatvore SAD.

Pravo na rad koje proklamuje deklaracija UN deluje kao farsa ako drutvo nije obavezno da svakom lanu obezbedi radno mesto. To nije ostvarila ni jedna buroaska drava , ali su ostvarile socijalistike zemlje. Donosenje rezolucije Skuptine Saveta Evrope predstavlja jos jedan dokaz straha od obnove socijalizma u Evropi i svetu i uspostavljanja novih, marocito ako se ima u vidu sve vei rast uticaja komunisticke levice u Evropi, ali i na drugim kontinentima, posebno Latinskoj Americi. Ni malo ne treba da udi da se na predlog najkonzervativnije poslanike frakcije u Skuptini Saveta Evrope(grupe Narodnih partija Evrope) koje su najdosledniji pobornici eksploatatorskih interesa vladajue klase kapitalista usvaja antikomunistika rezolucija i to ba u trenutku kada je antiglobalistiki pokret u svetu sve jai,kada su organizovani protesti radnike klase sve uestaliji i kada u Latinskoj Americi u dravama kao to su Venecuela i Bolivija na vlast parlamentarnim putem dolaze autentini marksisti. Sramna rezolucija predstavlja samo goli strah buroaskih partija od povratka crvenih do koga ce neminovno i doi zbog nepravde koje proizvodi njihovo eksploatatorsko drutvo. Istina je da meta antikomunista nikada nije bila diktatura ili krenje ljudskih prava. Meta je oduvek bila i sada je levica, radniki pokreti i svako ko preispituje kapitalizam i imperijalizam. Decenijama je Sovjetski Savez oliavao veitu nonu moru vladajuih klasa - strah od toga da bi radnici mogli imati mo. Ovim aktom SE eli da menja istoriju, da je falsifikuje i izjednai rtve i elate, komuniste i naciste. Turbokapitalizam koji je nametnut ruenjem Berlinskog zida trai svoje istorijsko utemeljenje i opravdanje stoga mu je potrebna slika demonizovanog socijalizma koji je kriv za sve. To nastoji da ostavri ovom sramnom Rezolucijom. Kapitalizam je u proteklom veku porodio dva svetska rata i niz manjih i veih vojnih sukoba. Od preko 326 ratova i veih oruanih sukoba posle Drugog svetskog rata SAD su uestovale, organizovale ili podstakle 311 masovnih krvoprolia u kojima je ubijeno preko 30 muliona ljudi, a ranjeno ili obogaljeno vie od 100 miliona ljudi. Gde je pravda i osuda zloina potinjenih nad decom Vijetnama, DNR Koreje, Jugoslavije, Iraka... Gde je osuda rtvava rasizma i kolonijalnog ugnjetavanja? Preutkuje se vesto i prikriva injenica da je poev od prve buroaska revolucije , tokom kolonijalnih ratova, u 500 veih oruanih sukoba koje je vodila i izazvala buroazija, u dva svetska rata i brojnim oruanim sukobima posle Drugog svetskog rata i kroz nasilje i teror u vlastitim dravama ubijeno oko 200 miliona ljudi i trajno obogaljeno znatno vie. Poslanici Skuptine SE treba da preispitaju svoju savest. Ko je ginuo u paniji branei demokratsku republiku tokom 1930-ih? Ko je organizovao otpor protiv nacistike okupacije? Ko se borio protiv posleratnog faizma u paniji, Portugalu, Grkoj, Rodeziji i Junoj Africi, reima koje su Sjedinjene Amerike Drave podravale u ime antikomunizma. Treba da se zapitaju zbog ega danas milioni ljudi umiru svakodnevno

od HIV-a, malarije, tuberkuloze, tifusa, gladi...irom Azije, Afrike, June Amerike dok imperijalistike sile troe bilione dolara na naoruanje. Antikomunisti trebaju da znaju da marksiste-lenjiniste nisu unitili ni faisti ni Makarti pa to nee poi za rukom ni ovima koji to sada pokuavaju! Sekretarijat SKOJ-a , Beograd, 3. februar 2006.

Rate