You are on page 1of 24

ARHIVA - 2007. ANTIKOMUNISTIKA HISTERIJA U "DEMOKRATSKOJ" EVROPI NE JENJAVA Bauk krui Evropom - bauk komunizma .

Sve sile stare Evrope ujedinile su se u svetu hajku protiv tog bauka. Iz ove injenice proizilazi-sve evropske sile ve priznaju komunizam kao silu. (Manifest Komunistike partije) Od januara 2006. godine kada je usvojena sramna deklaracija Saveta Evrope kojom se demonizuje i izjednaava sa faizmom socijalizam koji je postojao na prostoru biveg SSSR-a, Istone i Srednje Evrope zapoeta je opta antikomunistika kampanja irom Evrope. Prva rtva ove kampanje bila je Komunistika omladina eke i Moravske-KSM, podmladak Komunistike partije eke i Moravske-KSCM, partije koja ima znatan uticaj u ekom parlamentu. Zabrana rada KSM desila se upravo pred same parlamentarne izbore u ekoj, tako da je pozadina celog sluaja bila i vie nego jasna. U godini kada je itavo progresivno oveanstvo s ponosom i pijetetom obeleilo 90 godina Velike oktobarske socijalistike revolucije evropska antikomunistika histerija poprimila je nove razmere. U susednoj Maarskoj rukovodstvo Radnike partije Maarske osueno je dve godine uslovne slobode zbog vreanja suda i drave. Jo od ranije u ovoj zemlji, kao i susednoj Rumuniji zabranjena je upotreba epiteta komunistika u nazivima partija, kao i upotreba crvene zvezde petokrake, simbola pod kojim je Evropa osloboena najvee nemani faizma. U Turskoj u okviru kampanje protiv sve uticajnije Komunistike partije Turske-TKP uhapen je jedan od njenih istaknutih rukovodilaca. Ponaanje evropske buroazije predstavlja jo jedan dokaz straha od obnove socijalizma u Evropi. Ni malo ne udi ovakvo drsko ponaanje evropske reakcije i to ba u trenutku kada je antiglobalistiki pokret u svetu sve jai, kada su organizovani protesti radnike klase sve uestaliji i kada u Latinskoj Americi u dravama kao to su Venecuela i Bolivija na vlast parlamentarnim putem dolaze autentini marksisti. Sramna antikomunistika histerija predstavlja samo goli strah buroaskih partija od povratka crvenih do koga ce neminovno i doi zbog nepravde koje proizvodi kapitalistiko eksploatatorsko drutvo. Savez komunistike omladine Jugoslavije (SKOJ) najotrije osuuje antikomunistiku histeriju koja je zahvatila Evropu i izraava punu solidarnost sa bratskim partijama koje su se nale na udaru sramnih akcija kukavike evropske buroazije.

Sekretarijat SKOJ-a 19. novembar 2007.godine ________________________________________________________________________ KONFERENCIJA KOMUNISTIKIH PARTIJA SVETA U MINSKU I MOSKVU Povodom proslave 90-to godinjice Velike oktobarske socijalistike revolucije od 1. - 9. novembra u Minsku i Moskvi 83 komunistike partije sa svih kontinenata odrale su konferenciju, uz mnogobrojne manifestacije radnog i sveanog karaktera. Sa prostora bive SFRJ na konferenciji su uestvovali: Branko Kitanovi, Generalni sekretar Nove komunistike partije Jugoslavije, lanovi Sekretarijata Branko Ivanovi i Roman Muli, kao i lan Centralnog komiteta Teodor Stankovi. U prvom delu Konferencije uestovao je i Pero Oaklijevski iz Makedonije. Branko Kitanovi je podneo referat o znaaju i poukama Velikog oktobra koji je naiao na izvanredan prijem kod uesnika. lanovi delegacije NKPJ bili su veoma aktivni u diskusijama i u svim manifestacijama koje su pratile jubilarne skupove u Belorusiji i Rusiji. Pozdravni telegram uesnicima uputio je predsednik Belorusije Aleksandar Lukaenko. Sedmog novembra Komunistika partija Ruske Federacije organizovala je viekilometarski mar po centralnim ulicama Moskve, a potom je nekoliko stotina hiljada ljudi uestvovalo na velianstvenom mitingu ispred spomenika Karla Marksa. Po zavretku mitinga, neposredno ispred Crvenog trga, usledio je inovski vatromet kakav nije vien od raspada SSSR-a. Istog dana mitinzi i marevi organizovai su i u drugim gradovima Rusije. Pre podne 7. novembra Savez veterana Otabinskog rata organizovao je paradu na Crvenom trgu. Istog dana sve delegacije komunistikih partija poloile su vence u mauzoleju V.I.Lenjina i na spomenik J.V.Staljina. Tokom itave minifestacije vezane za 90-godinjicu Velikog oktobra uesnici sa svih kontinenata istakli su da su ideje i pouke Oktobarske revolucije sa protekom vremena sve aktuelnije i da one ive u srcima, mislima i delima stotine miliona ljudi u socijalistikim dravama , u Latinskoj Americi, u komunistikim i drugim progresivnim partijama. One su neodvojive od besmrtnog dela Marksa, Engelsa, Lenjina, Staljina i drugih velikana naunog socijalizma. Na konferenciji je naglaeno da se idejno i akciono jedinstvo komunista sveta moe graditi iskljucivo na bazi marksizma-lenjinizma i da se ne sme dozvoliti nikakvo zagaivanje komunistike ideologije raznim socijalidemokratskim, anarhistikim, trockistikim i drugim reformistikim penetracijama u teoriji i praksi kompartija. Zakljueno je da treba jaati sveukupnu koordinaciju izmedu komunistikih partija, zasnovanom na proleterskom internacionalizmu. U tom smislu, neophodna je to vea saradnja u meunarodnom asopisu Solinet (koji izdaje KP Grke), preko interneta i u meunarodnom asopisu "Marksizam i savremenost", koji se tampa takoe na vie jezika u Ukrajini. NKPJ je formacijski lanica Solidneta, a Branko Kitanovi je lan redakcije asopisa "Marksizam i savremenost". Moraju se vre koordinirati i druge akcije Meunarodnog komunistikog pokreta.

Naredna konferencija komunistikih partija sveta odrae se u Brazilu 2008.g. U meuvremenu organizovae se susreti kompartija planete u Moskvi, Kijevu, Atini, Havani, Karakasu, Kalkuti, Pragu, Briselu i u drugim regionima sveta. Konferencija kompartija Balkana bie odrana 2008.g. u Solunu, a potom u Beogradu. Na konferenciji u Moskvi usvojene su rezolucije o podrci Kubi (protiv blokade i permanentnog pritiska SAD), oslobodilakoj borbi naroda Iraka, Avganistana i Palestine, protiv izgradnje raketnog tita SAD u Poljskoj i ekoj, o podrci Venecuele i DNR Koreji. U rezoluciji o Kosmetu, koju je podnela NKPJ, stoji da se ne sme dozvoliti stvaranje nezavisne druge albanske drave na teritoriji Srbije. Osmog novembra Branko Kitanovi je odrao predavanje u Institutu za filozofiju Ruske akademije nauka o situaciji u Srbiji i na celom postjugoslovenskom prostoru. Istakao je da je Nova komunistika partija, kao jedina marksistiko-lenjinistika partija na prostoru bive SFRJ izloena estokoj informativnoj blokadi i da je raznim proceduralnim trikovima i nedemokratskom izbornom zakonu spreena da od 2000-te godine uestvuje na parlamentarnim izborima u Srbiji. Naime, po navedenom zakonu, Partija treba da prezentira Izbornoj komisiji 10 hiljada u praksi 11000 potpisa predlagaa. Potpisi se sa svim podacima daju na sudu, odnosno predlagai time izjavljuju da e glasati za komuniste. Time je prekreno demokratsko naelo o tajnosti glasanja. Drugo, uz potpis se daju svi podaci iz line karte, to zaposleni u dravnim ustanovama, prosveti i kod privatnika moe stvoriti niz problema. Tree, blizu 40 odsto graana Srbije ivi u mestima gde nema sudova, ime je njihovo pravo da predlau kandidate za poslanike faktiki ukinuto. etvrto, potpise prati plaanje takse. I peto, u zakonu ne stoji da je sud obavezan da Partiji stavi na raspolaganje slubenika za overu potpisa tokom celog predizbornog procesa. Pa u praksi ispada da sudovi "nemaju" slubenika za overu potpisa za NKPJ. Sem toga, NKPJ je podvrgnuta ingormativnoj i drugim blokadama i pritiscima. Petog dana Konferencije komunistikih partija sveta delegacija Maarske komunistike radnicke partije, na elu sa ulom Tirmerom, vratila se u Budimpetu, jer je 6. novembra odrano suenje celom rukovodstvu Maarske partije zbog navodih "zloina u vremenu komunizma". I celo rukovodstvo je osueno na po dve godine zatvora uslovno. Ovaj brutalan neofaistiki potez maarske vladajue vrhuke uzazvao je gnev i revolt svih uesnika konferencije. Odlueno je da se odmah krene u kampanju za ukidanje ove inkvizicijske presude. Predstavnici kompartija Poljske, Slovake, eke, Bugarske, Maarske, Rumunije i NKPJ dogovorili su se, posle razgovora sa venecuelanskim komunistima, da krajem ove ili poetkom naredne godine posete Venecuelu. Svi lanovi delegacije NKPJ odlikovai su beloruskim i ruskim odrednima Oktobarske revolucije. Radi se o kopijama pozlaenih ordena Oktobarske revolucije koji su dodeljivani u vreme postojanja Sovjetskog saveza. Delegacija NKPJ razgovarala je sa rukovodstvom Komunistike partije Ruske Federacije o lino sa drugom Genadijem Zjuganovom o predstojeim parlamentarnim i predsednikim izborima u Rusiji. Obaveteni smo da, i pored estokih pritisaka i

diskriminacija kojima su podvrgnuti, ruski komunisti oekuju veoma znaajan uspeg na narednim izborima. Sekretarijat NKPJ 10. novembar 2007.godine ________________________________________________________________________ NKPJ PROSLAVILA 90 GODINA VELIKE OKTOBARSKE SOCIJALISTIKE REVOLUCIJE U prisustvu vie stotina ljudi, ambasadorskog kora nekoliko zemalja, intoniranjem Internacionale, jugoslovenske himne "Hej, Sloveni" i himne SSSR-a, poela je sveanost povodom 90 godina od Velike oktobarske socijalistike revolucije. Uz folklor, pesmu i izlaganja najviih rukovodilaca NKPJ i SKOJ-a lanovi partije i simpatizeri proslavili su devet decenija od najveeg trijumfa u istoriji komunizma, od dogaaja koji je izmenio svet. Oktobarska revolucija je prva marksistiko-komunistika revolucija u istoriji. Predvodio ju je Vladimir Ili Lenjin, a zvanino se obeleava 7. novembra, na dan kada su revolucionari zauzeli carski Zimski dvorac, centar vlasti dotadanjeg vladara Rusije cara Nikolaja Drugog. Centralni dogaaj manifestacije predstavljao je politiki referat generalnog sekretara NKPJ druga Branka Kitanovia koji je u svom govoru osudio imperijalistike pritiske irom sveta i zatraio odlazak okupatorskih snaga NATO pakta sa prostora bive Socijalistike Federativne Republike Jugoslavije i celokupnog Balkana. Drug Kitanovi je kritikovao reakcionarni proces privatizacije koji se besomuno sprovodi u naoj zemlji nazvavi to pljakom optenarodne imovine koju je decenijama stvarala radnika klasa Jugoslavije. On je istupio protiv nezavisnosti Kosova i Metohije i naglasio odlucnost NKPJ da nastavi borbu za obnavljanje socijalistike Jugoslavije. On je posebno istakao buenje Latinske Amerike i izrazio uverenje da e revolucionarni talasi Latinske Amerike dopreti i do nas. "Svi ovi mostovi po kojima se vozimo napravljeni su u tom periodu, sve ove fabrike koje gospoda kapitalisti prodaju napravljene su u nae vreme, svi domovi zdravlja, bolnice putevi napravljeni su u nae vreme, a pogledajmo ta je napravio kapitalizam danas. Nita. Samo zna da prodaje, a da pravi malo tee", naveo je lan SKOJ-a drug Davidovi. Trijumf socijalizma je neminovan! Planeta e biti crvena! ivelo besmrtno delo Velike oktobarske socijalistike revolucije! Sekretarijat SKOJ-a 31. oktobar 2007.godine

________________________________________________________________________ KOMUNISTI SVETA PROTIV NEZAVISNOSTI KOSOVA I METOHIJE Minsk, IX medunarodni sastanak komunistikih partija posveen 90-to godinjici Velike oktobarske socijalistike revolucije Na 9. meunarodnom sastanku komunistikih i radnikih partija sveta, koji e se odrati od 3.-5.novembra u Minsku, Belorusija, i biti posveen obeleavanju 90 godinjice Velike Oktobarske Socijalistike Revolucije, delegacija Nove komunistike partije Jugoslavije (NKPJ) u kojoj e biti i predstavnici Saveza komunistike omladine Jugoslavije (SKOJ), na elu sa generalnim sekretarom Brankom Kitanoviem, predloie tekst zajednike rezolucije protiv drskih pokuaja imperijalista Sjedinjenih Amerikih Drava i Evropske unije da iz sastava Srbije izdvoje Kosovo, na taj nain to bi te drave priznale nezavisnost Kosova koju e, kako najavljuje, jednostrano proglasiti marionetski proimperijalistiki reim u Pritini. S obzirom da je stav meunarodnog komunistikog pokreta da je Kosovo okupaciona zona NATO pakta i da su ranije, na sedmom i osmom meunarodnom sastanku komunistikih i radnikih partija sveta u Atini i Lisabonu, donesene rezolucije protiv nasilnog menjanja granica u Evropi i stvaranja novih kvazi drava pod okupacijom i protektoratom imperijalizma SAD i EU, informacije kojima NKPJ raspolae u ovom trenutku govore da e u Minsku biti usvojena i ova trea rezolucija protiv nezavisnosti Kosova i o nepovredivosti teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije. NKPJ e zatraiti od komunistikih i radnikih partija zastupljenih u Evropskom parlamentu ( a to su KP Francuske, Italije, panije, Portugala, Grcke, eke i Kipra ) da i u tom parlamentarnom telu istupe protiv nezavisnosti Kosova i zatrae donoenje rezolucije kojim bi se osudilo eventualno jednostrano proglaavanje nezavisnosti od strane marionetskog proimperijalistikog reima u Pritini. Sekretarijat SKOJ-a 31. oktobar 2007.godine ________________________________________________________________________ BEOGRAD SU OSLOBODILI KOMUNISTI Delegacija NKPJ i SKOJ-a predvoena generalnim sekretarom NKPJ Brankom Kitanoviem polaganjem venaca na spomenik oslobodilaca Beograda odala je dunu ast svim palima za slobodu Beograda i cele zemlje povodom 20. oktobra Dana osloboenja Beograda od faizma. Kao to je poznato buroaske strukture vlasti su ukinule 20. oktobar kao Dan Beograda i ovaj datum se sada obeleava samo kao Dan osloboenja grada. Graanske partije i buroaski glasnogovornici na ovim prostorima su se podelili u dva tabora, kada je u

pitanju ovaj znaajan istorijski datum koji e uvek zlatnim slovima biti zapisan u analima slobodarskih tenji i oslobodilake borbe naih naroda. Prvi, oni najreakcionarniji ili ignoriu 20. oktobar ili otvoreno propagiraju da je tog dana Beograd, ne osloboen, vec okupiran od strane komunista. To je najobinija la i propaganda i svaki antifaistiki i patriotski orijentisan Beograanin zna da su tog dana partizanske jedinice i trupe Crvene Armije oslobodile grad od okupatora. Ovakva nakaradna razmiljanja, uglavnom ire pristalice poraene etnicke i monarhistike ideologije u Drugom svetskom ratu, koji na taj nain pokuavaju da prikriju injenicu da je takozvana "Jugoslovenska vojska u otadbini" predvoena Draom Mihailoviem umesto da vodi oslobodilaku borbe protiv okupatora, saraivala sa nacistima u borbi protiv partizanskog pokreta koji se bespotedno borio protiv zavojevaa. Istu propagandu pokuavaju da sprovedu i pristalice ljotievsko-nedievskog rezonovanja, a svima nam je dobro poznato da se radi o strujama koje su bile otvoreno kvislinke i faistike i koje su besramno sluile interesima nacistikih okupatora i radile protiv interesa srpskog naroda ime su poinile neoprostivi in izdaje. Druga buroaska struja podrava 20. oktobar kao dan osloboenja od faizma ali pokuava da prikrije najvaniju injenicu, a to je da su Beograd oslobodili partizanski odredi i Crvena Armija i da je na elu Narodnooslobodilakog pokreta stajala slavna Komunistika partija Jugoslavije. Zato jedan deo buroazije razmilja na ovakav nain, na koji je delimino razmiljala i vlast do 5. oktobra? Zbog toga to treba sakriti injenicu da su oslobodilaku borbu kako u Srbiji, tako i u itavoj okupiranoj Kraljevini Jugoslaviji poveli partizani predvoeni komunistima. Pokuava se prikriti istorijska injenica da su jedini pravi patrioti, u toku Drugog svetskog rata, na ovim prostorima bili komunisti koji su se stavili na elo oslobodilakog pokreta i naroda koji nije eleo da se preda drskom i surovom nacistikom okupatoru. Ovaj deo srpske buroazije boli i injenica da je u gotovo svim zemljama Evrope postojao, pored komunistikog, i buroaski pokret otpora faizmu, dok na naim prostorima to nije bio slucaj poto su oslobodilaku borbu predvodili komunisti a oko njih su bili okupljeni svi iskreni i asni rodoljubi. Sa druge strane predstavnici buroaskog "pokreta otpora" su saraivali sa okupatorom, ak sprovodili zajednike akcije sa nacistima, faistima i ostalim ubretom protiv partizana i pri tome su terorisali narod a neretko inili i stravine zloine. Svojatanjem 20. oktobra i njegovim vie nego formalnim obeleavanjem, ovaj deo srpske buroazije pokuava da sakrije takoe ono to je optepoznato, a to je da 20. oktobar nije bio samo osloboenje Beograda ve i socijalistika revolucija posle koje je zapoela izgradnja boljeg i pravednijeg socijalistikog drutva u kome vie nije bilo eksploatacije radnicke klase koja se bespotedno sprovodila u Kraljevini Jugoslaviji a sprovodi se i danas u Srbiji, kao i u svim dravama nastalim posle raspada SFRJ. Srpska buroazija, svesno ili nesvesno, sasvim svejedno, zaboravlja injenicu da su u osloboenju Beograda uestvovali pripadnici svih jugoslovenskih naroda i nacionalnih manjina, koji su se drugarski, rame uz rame, borili za bolju buducnost i ravnopravnu zajednicu jugoslovenskih naroda koja je i stvorena 1945. godine a koju su na alost, iskreno verujemo samo privremeno, unitili zapadni imperijalisti i njihovi domai pomagai. Deo buroazije koji obeleava 20. oktobar pokuava na taj nain da stekne i

politike poene kod boraca-veterana iz NOR-a i njihovih potomaka, ne bi li ih privukla na stranu kapitalistike ideologije. Bilo kako bilo, iskreni antifaisti nikada nee zaboraviti istorijsku injenicu da su Beograd i nau zemlju oslobodili partizani predvoeni komunistima uz nesebinu bratsku pomo Crvene Armije, vojske Prve zemlje socijalizma, slavnog Saveza Sovjetskih Socijalistikih Republika. Nikada nee, svi iskreni antifaisti i rodoljubi, zaboraviti i to da je oslobodilaka borba bila istovremeno i socijalistika revolucija koja je uspeno trijumfovala i nakon koje je izgraeno pravednije drutvo i bolja budunost. Nikada ne smemo zaboraviti pale borce za osloboenje Beograda i moramo slediti njihov herojski primer kako se treba boriti protiv okupatora i tiranije. Razlog vie je taj to se faizam u raznim svojim oblicima povampirio i danas i pokuava da zatre sve to je progesivno i humano. Meutim, faizam je ve jednom poraen, najvie zahvaljujui komunistima i SSSR-u,a poraziemo ga opet na isti nain na koji su to uradili nai ocevi i dedovi. SLAVA PALIM OSLOBODIOCIMA BEOGRADA! VA HEROJSKI IN NIKADA NEE BITI ZABORAVLJEN! Sekretarijat SKOJ-a 20. oktobar 2007.godine ________________________________________________________________________ VLADA SRBIJE DUMANIN RADNOG OVEKA Savez komunistike omladine Jugoslavije (SKOJ) smatra da je sramna odluka Vlade Srbije o likvidaciji preduzea Zastava zapoljavanje i obrazovanje (ZZO) izazvala potpuno opravdan bunt kragujevakih radnika. Buroaska proimperijalistika Vlada Srbije je, po lihvarskom principu uzmi ili ostavi ponudila radnicima ZZO 250 evra po godini radnog staa dajui im rok od 10 dana da prihvate tu bednu nadoknadu i posle toga i zvanino postanu nezaposleni. ZZO okuplja oko 4,5 hiljade ljudi koji su est godina ekali na ispunjenje obeanja Vlade Srbije da e drava reiti socijalne probleme sa kojima se suoavaju a koja je sama svojom buroaskom politikom izazvala. U trenutku kad Kotucin koalicioni kabinet obeleava sto dana svoga rada, ministar ekonomije Mladan Dinki, voa jedne od najreakcionarnijih buroaskih partija u Srbiji, G17 Plus, za koju se proletarijat nae zemlje iskreno nada da nee proi cenzus na sledeim izborima te da e zauvek nestati sa domae politike scene, u teroristikom stilu tvrdi da je zatvaranje ZZO bio najbolji potez Vlade Srbije. Buroaska vlada Srbije tvrdi da ona nije duna da graanima svoje zemlje obezbedi posao. Pravo na rad je jedno od osnovnih ljudskih prava i bilo je svetinja u naoj socijalistikoj otadbini Jugoslaviji, sve dok na vlast nije dola burujska banda iji je jedan od lidera i Mladan Dinki.

Sada, buruji koji su narodu pre kontrarevolucionarnog pua nudili kule i gradove u praksi samo oduzimaju posao, prodaju imovinu koju je proletarijat decenijama stvarao i stvaraju parazitsku nomenklaturu tajkuna, njihovih prijatelja i pokrovitelja koji zajedno sa meunarodnom imperijalistikom buroazijom jau na grbaci radnike klase. Bulanjenje dravnih inovnika da e radnici od svojih otpremnina moi da pokrenu privatni posao najgnusnija je podvala. Kako e u praksi njih 4,5 hiljade opstati kao mali kapitalisti u meusobnoj estokoj konkurenciji i konkurenciji sa multinacionalnim kompanijama koje sve vie preduzimaju kontrolu nad naom privredom? Da ne govorimo o tome da za otpremnine koje su dobili ne mogu da kupe ni pola tale ili ambara a kamo li neto drugo. Sramno je, ali ne i neoekivano, ponaanje proreimskih sindikata koji su formalno podrali zahteve kragujevakih radnika, ali zbog tesnih veza sa reimom sa kojom su sastavili jedan od najreakcionarniji zakon o radu istovremeno vodili i tihu kampanju za smirivanje bunta i ostvarivanje kapitalistikog sna-radnike pasivnosti. Osuda koju su sindikati uputili povodom pojedinih vidova opravdanog protesta protiv vlade i ministra Dinkia pokazala je stvarno buroasko provladino lice sindikata. Proletarijat Srbije mora da shvati da je pasivnost oruje kapitalistike tiranije. Radnikoj klasi postaje sve jasnije da je nemogue moliti za milost one koji je eksploatiu, niti traiti pomo tamo gde je nikad nisu i nee dobiti. Radnika klasa Srbije mora razviti solidarnost izmeu sebe. Jasno je kao dan da je ova buroaska vlada neprijatelj radnog oveka. Danas su se obraunali sa radnicima Zastave sutra su ugroeni zaposleni u drugim drutvenim preduzeima koja jo nisu stigla na red za likvidaciju. Svaki put kada napadne nekog od njih buroaska vlada je napala celokupnu radniku klasu Srbije. Stoga svi radnici moraju da ustanu kao jedan kada se ugroze prava nekog od njih. Proletarijat Srbije ne sme vie nikada dozvoliti da se ponovi sluaj ZZO. Samo organizovana i ujedinjena, radnika klasa se moe izboriti za svoja prava. Ova i svaka budua buroaska vlada mora znati da od onih koje marginalizuje i ostavlja bez sredstava za ivot ne moe oekivati da prosto tiho sede i gladuju! ivela radnika solidarnost i klasna borba! Proleteri svih zemalja ujedinite se! Sekretarijat SKOJ-a 27. avgust 2007.godine

PREDSEDNIE TADIU RADNIKA KLASA SRBIJE NIJE SLEPA

Zahtev buroaskog predsednika Srbije, Borisa Tadia da se preduzmu sve potrebne mere za zatitu socijalno najugroenijeg stanovnitva koji je preko medija uputio Vladi Srbije u kojoj vie od polovine mesta pripada njegovoj proimperijalistickoj buroaskoj Demokratskoj stranci, meu kojima su i ona koja se neposredno bave problemom siromatva, Savez komunistike omladine Jugoslavije (SKOJ) smatra primerom najgoreg cinizma i demagogije kojim se vrea radnika klasa Srbije rtva kapitalistike neoliberalne ekonomske politike koja se u naoj zemlji sprovodi od kontrarevolucije iz 2000. godine. Posle ovog humanog apela Borisa Tadia gladni se ne oseaju manje gladnima, ali su svakako jo vie besni to se njihova nesrea koristi u dnevno politike svrhe. Jasno je da Tadieva inicijativa nema za cilj reavanje katastrofalnog stanja u kome se nalazi srpska privreda koja se u bescenje rasprodaje stranom i domaem privatnom kapitalu, ve se svodi na pokuaj sprecavanja bilo kakvog otpora i bunta gladnih kojih je sve vie. To je u najmanju ruku oekivani marketinki trik pred predstojee lokalne i predsednike izbore na kojima se svakako moe ocekivati i ucece Borisa Tadia. Ovo je samo jo jedan politki pamflet buroaskog predsednika Tadia, koji se, koristei poloaj na kom se nalazi, ruga siromanom graanstvu izigravajui njenog "zatitnika". Zalagati se za liberalni kapitalizam a traiti da se vodi rauna o siromanima je u najmanju ruku licemerno. Sve i da poverujemo da je Tadi imao iskrene i potene namere, namee se pitanje kako je to spojivo sa doktrinom i konceptom primene (globalizacija, ekonomska "reforma", privatizacija) neoliberalnih kapitalistikih tenji. Prosto, nije etiki davati poruke ovakve sadrine, jer one jednostavno ne odgovaraju politici koju vodi buroaska DS. Stranka u kojoj njen predsednik Tadi neguje i potuje principe surovog neoliberalnog kapitalizma, nikako ne moe da predstavlja politiku opciju koja titi siromane i nezaposlene i brine o radnim ljudima. Tendencija da se DS u javnosti eksponira kao partija "levice" je samo mrtvo slovo na papiru jer je ta stranku predvode tajkuni koji se trude da to bre privatizuju preostalu dravnu imovinu i da to vei deo tog "kolaa" prigrabe za sebe. Ako Tadi zaista eli da pomogne proletarijatu zato, kao predsednik DS, na partijskim forumima ne "izriba" elia, Cvetkovia i ostale predstavnike neoliberalnog koncepta u Vladi Srbije? Razlog je jasan Tadi je takoe pristalica neoliberalne kapitalistike ekonomije samo se, iz isto demagokih razloga, predstavlja kao "nadstranaki" predsednik koji "brine" o sirotinji. Tadi se pravi da ne zna kako ive stanovnici Srbije ve godinama. Po zvaninoj statistici u bedi danas ivi oko 600 000 stanovnika dok je bez posla njih ak 900.000. Nacionalni dohodak graana Srbije je najnii u Evropi! Sve je to rezultat neoliberalnog koncepta koje sprovode buroaske proimeprijalistike srpske vlade od oktobra 2000 na ovamo. Nije tajna da su za vreme vladavine ovih takozvanih demokratskih snaga ukinuta mnoga ranije steena prava radnika kao na primer- regres, topli obrok, smanjena nadoknada za minuli rad sa 1% na 0,4%, mnoga prava iz oblasti zdravstva i obrazovanja, drastino su smanjenjene penzije, povecana stopa nezaposlenosti, sve je vei odliv visokokvalifikovanih kadrova iz zemlje, sprovedena je drska pljaka dravne, drutvene i

zadrune imovine, sve je izraenija tesna sprega kriminala sa pojedinim predstavnicima vlasti, sve je vee bogaenje ljudi koji ine vlast i nemogunost graana da ostvare minimum svojih prava je slika "demokratije" koju nam je buroazija donela 2000. godine. Sve dok nema dugorone planske socijalne politike koja se sprovodi za narod i u interesu naroda, a takva politika podrazumeva odbacivanje neoliberalnog koncepta, briga predsednika Tadia je ista demagogija i marketinki trik za pridobijanje glasaa. Predsednie Tadiu radnika klasa Srbije nije slepa i ne da se prevariti. Otpor proletarijata prema uzurpatorskoj buroaziji jaa iz dana u dan. Preduslov za bolji ivot naroda u Srbiji je silazak sa vlasti aktuelnog reima, olienog u Vladi Srbije Vojislava Kotunice i predsedniku Borisu Tadiu. Sekretarijat SKOJ-a 13. avgust 2007.godine ________________________________________________________________________ UJEDINJENI REAKCIONARI JAU NA GRBAI PROLETARIJATA Nakon mukotrpnog viemesecnog pregovaranja, sredinom maja, srpske buroaske proimperijalisticke stranke su se dogovorile i formirale novu Vladu Srbije. Glavnu re u koalicionoj vladi vodi partija-ljubimac imperijalista Sjedinjenih Americkih Drava i Evropske unije Demokratska stranka koja je fakticki i vodeci odred te buroaske koalicije. Formalno u vladi najbolju poziciju ima koalicija Demokratske stranke SrbijeNove Srbije iz cijih redova dolazi premijer Vojislav Kotunica. Meutim, u pitanju je samo formalna mo poto Demokratska stranka ima jednog lana vlade vie od svih ostalih tako da e u sluaju eventualnog preglasavanja o nekim pitanjima uti Borisa Tadia, proimperijalistikog buroaskog predsednika Srbije, imati prevagu. To to je Demokratska stranka po radniku klasu Srbije najgora opcija ne znai da su ostale lanice koalicije dobre. Sve odreda su loe, a to narocito vai za stranku Mladana Dinkia G 17 Plus koja stoji u rame uz rame sa najekstremnijim elementima u Demokratskoj stranci koji bi da rasprodaju to pre i to jeftinije sve ono to je preostalo od imovine koju je decenijama stvarao jugoslovenski proletarijat a bive buroaske proimperijlistike vlade od oktobra 2000. na ovamo nisu uspele da prodaju. Demokratska stranka Srbije koja slovi za patriotsku je prilikom izbora predsednika Narodne skuptine Republike Srbije, kada su prvo podrali radikala Tomislava Nikolia a posle dogovora o formiranju vlade sa DS, istog smenili i izabrali demokratu Olivera Dulia, jo jednom jasno demonstrirala da se njihov patriotizam ogleda samo na recima a u sutini predstavlja golu elju za vlacu i profitabilnim funkcijama na mnogim pozicijama koje kontrolie drava. O Kotunicinom koalicionom partneru Velji Ilicu, poznatom po tome to je bio jedan od glavnih predvodnika napada prilikom kontrarevolucionarnog pua 2000. i koji u svojoj Novoj Srbiji okuplja raznorazne etnicke i monarhistike formacije, ne treba preterano troiti papir i rei dokazujui njegovu reakcionarnost.

Dakle, aktuelna Vlada Srbije nije prijatelj srpskog proletarijata, ve naprotiv njegov veliki dumanin. Nova vlada namerava da nastavi rasprodaju dravne i drutvene imovine. Ve je najavljeno da e do kraja godine biti prodata sva preostala drutvena preduzeca, njih oko 1.000, koja jo nisu privatizovana. To znai nova otputanja radnika pod firmom transformacije, restrukturiranja, racionalizacije i slicnih buroaskih obmana. Nova vlada polako ali sigurno planira prodaju velikih javnih preduzea kakva su Jugoslovenski aerotransport, Naftna industrija Srbije, Elektroprivreda Srbije i druga. S obzirom da su u vladi sada i Tadievi demokrati privatizacija e se nastaviti pojaanim tempom u odnosu na dosadanji, koji je takode bio ubrzan, a sprovodila ga je Kotunicina biva vlada. Nova Vlada Srbije nesmanjenim intenzitetom radi na ulasku nae zemlje u tamnicu naroda Evropsku uniju i u zlocinaku imperijalistiku vojnu formaciju NATO koja je 1999. godine izvrila agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju . Ulazak Srbije u EU i NATO direktno je suprotstavljen interesima naeg narod i nae zemlje. Zemlje Evropske unije su uz SAD najglasnije u elji da od Srbije otcepe Kosovo i Metohiju. NATO pakt ve dri pod okupacijom taj deo teritorije Srbije. Nova Vlada Srbije pokuava da zamae oci narodu sa priom kako nee dozvoliti otpcepljenje Kosova i Metohije mada to radi tiho i diskretno kako ne bi naljutila monike sa Zapada. Objektivno gledano niti proimperijalistika Vlada Srbije niti isto tako orijentisani predsednik Republike ne rade nita konkretno niti celishodno na spreavanju otcepljenja Kosova od Srbije. Da zaista imaju patriotski nacin razmiljanja, kao ele da predstave u narodu, oni bi zatraili povlacenje okupacionih trupa NATO pakta sa Kosova, ali oni umesto toga ubeuju na narod da Srbija treba da pristupi toj zlocinakoj formaciji i da njeni vojnici, umesto da brane svoju, kao okupatori odlaze u zemlje koje nisu po volji elnika Novog svetskog poretka. Proimperijalistika i neoliberalistika politika nove Vlade Srbije, sasvim je jasno nanee mnogo zla naem narodu i dravi. Stoga je u interesu radnike klase da ona to krae bude na vlasti. Odgovor razvlacenog proletarijata Srbije mora biti odluan i brz. Sve progresivne i patriotske snage predvodene komunistima moraju da stvore zajedniki front protiv imperijalizma i neoliberalizma. Zakoni dijalektike neumitno ukazuju na to da ce Stari kontinet kad-tad zapljusnuti talasi uspene Bolivarske socijalistike revolucije koja se iri Latinskom Amerikom. Taj trenutak, kome pogoduje buenje Rusije ije se dravno rukovodstvo prvenstveno pod pritiskom komunista, sve vie na globalnom nivou suprotstavlja agresivnom zapadnom imperijalizmu na elu sa SAD, spremno treba da doeka i radnika klasa Srbije. Savez komunistike omladine Jugoslavije (SKOJ) shvatajui vanost aktuelnog trenutka agituje za akciono jedinstvo svih progresivnih i patriotskih snaga. SKOJ prepoznaje da je prvi korak u tom cilju zajedniki nastup progresivnih i patriotskih snaga na predstojeim izborima. Istinski i osvedoeni patrioti na naim prostorima su komunisti. Stoga, Nova komunistika partija Jugoslavije(NKPJ) i SKOJ pozivaju na stvaranje koalicije Blok

komunista, koji treba da podre sve pristalice socijalizma u Srbiji u cilju ulaska progresivnih snaga u organe lokalne vlasti irom zemlje, to ce biti prvi korak u borbi za osloboenje rada od kapitalistikih eksploatorskih stega. Sekretarijat SKOJ-a 13. avgust 2007.godine ________________________________________________________________________ MITING SOLIDARNOSTI SA KUBOM Vie od 100 aktivista Nove komunistike partije Jugoslavije (NKPJ), Saveza komunistike omladine Jugoslavije (SKOJ), Srpsko-kubanskog drutva prijateljstva "Ivo Lola Ribar-e Gevara" (SKDP) i drugih prijatelja Kube, u petak 18. maja, uprkos jakoj kii, odralo je protest ispred ambasade Sjedinjenih Amerikih Drava u Beogradu zbog toga to je ameriki sud pustio na slobodu ozloglaenog teroristu i saradnika agencije CIA Posadu Karilesa. Protestni miting je odran u okviru kampanje "Posadi Karilesu treba da se sudi za njegove zloine" koja nesmanjenom estinom traje irom planete. Kariles je uestvovao u unitenju kubanskog aviona prilikom ega je poginulo 73 ljudi (zbog ega ga oekuje suenje u Venecueli koja trai ekstradiciju od SAD koje to ne dozvoljavaju), ali je i dugi niz godina organizovao desetine planova atentata na najvie rukovodioce kubanske revolucije i preduzimao dela terorizma protiv Kube u kojima je desetine lica izgubilo ivot. Sa protestnog mitinga je porueno da je za kubanski narod i progresivne ljude irom sveta neprihvatljivo da se danas oslobodi najpoznatiji terorista koji je ikad postojao na amerikoj hemisferi, dok se u zatvoru u surovim uslovima nepravedno dre petorica mladih Kubanaca iji je jedini zloin to su se borili protiv terorizma (u pitanju su kubanski patrioti koji su razotkrili teroristiku mreu u kubanskoj antikomunistikoj emigraciji na Floridi, a amerike vlasti su ih sasvim neopravdano optuili i osudili zbog navodne pijunae iako je istraga pokazala da oni nisu praktikovali nikakve antiamerike akcije ve samo razotkrivanje kubanske teroristike emigracije). Demonstranti su ispred amerike ambasade, nosei zastave NKPJ, Kube i transparente sa likom Ernesta e Gevare skandirali: "Yenkies Go Home" (protiv amerike vojne baze Gvantanamo na kubanskoj teritoriji ali i zbog amerike i NATO imperijalistike okupacije Kosova, Bosne i Hercegovine, Iraka, Avganistana...) i "Fidel,Fidel". Slubenici amerike ambasade su odbili da prime protestno pismo koje su demonstranti hteli da im urue pa e Majklu Poltu, ambasadoru SAD u Beogradu, ono biti poslato redovnom potom. Zatvor za teroristu Karilesa! Sloboda za petoricu kubanskih heroja! Dole sa amerikim imperijalizmom! Sekretarijat SKOJ-a 18. maj 2007.godine

________________________________________________________________________ PRVOMAJSKI PROGLAS NOVE KOMUNISTIKE PARTIJE JUGOSLAVIJE I SAVEZA KOMUNISTIKE OMLADINE JUGOSLAVIJE Radnikoj klasi, inteligenciiji, poljoprivrednicima, penzionerima, enama, studentima, uenicima, pripadnicima vojske i policije, srdano estitamo Prvi maj - dan meunarodne solidarnosti trudbenika sveta! Prvi maj 2007. na narod doekuje u veoma tekim i sudbonosnim okolnostima za nau otadbinu. Pre 16 godina imperijalisti SAD i Evropske unije, u saradnji sa separatistima i petom kolonom, razbili su SFRJ i izazvali krvavi graanski rat koji je odneo stotine hiljada ivota, izazvao strahovita razaranja i doveo do proterivanja sa svojih ognjita milona ljudi. Pre osam godina soldateska NATO izvrila je zloinaku agresiju na SR Jugoslaviju, usmrtila vie hiljada naih graana i desetine hiljada trajno obogaljila, unitila mnoge zdravstvene, kulturne, verske, kolske ustanove, mostove, aerodrome, eleznike pruge i preduzea, nanevi naoj zemlji materijalne gubitke od preko 100 milijardi dolara. U sprezi sa albanskim teroristima NATO zloinici su okupirali Kosovo i Metohiju, pobili na hiljade i proterali preko 250 hiljada Srba, Roma i drugih nealbanaca. Za najistaknutije branioce integriteta i suvereniteta SFRJ i SRJ i nosioce otpora NATO agresiji Vaington, London, Brisel i Berlin, stvorili su inkvizicioni tzv. Haki tribunal u kojem se surovo obraunavaju sa herojima odbrane. Taj sud je na podmukao nain ubio Slobodana Miloevia. NATO drave su ognjem i maem, i uz stotine miliona dolara, ustoliile na vlast u bivim republikama SFRJ svoje vazale. NATO je u sprezi sa separatistima iz Crne Gore u prolee 2006. razbio SR Jugoslaviju. Za sedam proteklih godina od kontrarevolucije Srbija je postala najsiromanija zemlja u Evropi. Rasprodata je u bescenje stranom kapitalu i domaoj mafiji gotovo celokupna privreda koju su krvlju i znojem decenijama gradili nai dedovi, oevi, majke i mi sami. Na dobo se prodaju naa prirodna bogatstva. Ogromna veina stanovnitva pretvara se u faktike najamne radnike i bezemljae stranih i domaih kapitalista. Oko 40 hiljada firmi je u steaju. Preko 50 odsto radno sposobnog stanovnitva ne radi. Zatvoreno je vie od 60 odsto industrijskih i rudarskih kapaciteta.

Vojska je svedena na simbolian broj i najveim delom je unitena njena borbena tehnika. Najvii dravni rukovodioci i ministar odbrane izjavljuju da nee braniti integritet drave, ali da e slati vojsku na Bliski i Srednji istok, u gudure Avganistana i u pustinje Afrike, da ratuje za agresivne ciljeve NATO. Ko ne hrani nau vojsku-hranie tuu. Ukinute su ili se sutinski revidiraju sve tekovine NOB-a i socijalizma. Nastavlja se vrtoglavo zaduivanje zemlje u inostranstvu. Danas dravni dug prevazilazi 20 milijardi dolara, to iznosi oko 75 odsto nacionalnog dohotka. Unitene su domae banke. Primena Bolonjske deklaracije razorila je na kolski sistem. Sistematski se unitavaju drutvena poljoprivredna gazdinstva, seoske zadruge i mali seoski posedi. Stvaraju se ogromne poljoprivredne latifundije od vie desetina hiljada hektara, na kojima novopeeni zemljoposednici pretvaraju seljake u svoje najamne radnike. Gotovo sva informativna sredstva su direktno ili indirektno u rukama stranaca. Vri se sistematsko zatiranje naeg identiteta, namee nam se kolonijalna kultura, grubo se prekraja i falsifikuje naa istorija. NATO dr?ave-ne birajui sredstva, poku?avaju da Kosmet otmu Srbiji i da na toj teritoriji stvore drugu albansku dr?avu na Balkanu. Tzv. Ahtisarijev plannapravljen je u Va?ingtonu, Briselu, Berlinu i Londonu. I pored svega, dravno rukovodstvo izjavljuje da su njegovi strateki ciljevi ukljuenje u evro-atlanske integracije, odnosno prelazak u dobrovoljno ropstvo pod onima koji su razbili SFRJ, SRJ i okupirali Kosmet. Glavni neprijatelji naeg naroda i nae otadbine su danas elnici SAD, Velike Britanije, Nemake i Francuske.Oni svim silama nastoje da razbiju Srbiju, nagovetavajui da im je namera da iz nje izdvoje Vojvodinu, Raku oblast i tri optine na jugu Srbije-Preevo, Bujanovac i Medveu. Zar nije van svake pameti nastojanje vladajuih krugova u Srbiji da nau zemlju prikljue NATO-u i EU, murei pred svim zloinima koje su nam te organizacije uinile i pred njihovim bestidnim pokuajima da nam otmu Kosmet? Na istorijski prijatelj bila je i ostala bratska Rusija, iji su vojnici mnogo puta ratovali i ginuli, zajedno sa nama, za nau slobodu, nezavisnost i integritet. Naa glavna orijentacija trebalo bi da bude oslanjanje na Rusiju, Kinu, Belorusiju, Kubu, Grku, Indiju, Ukrajinu, Vijetnam, DNR Koreju, na Latinsku Ameriku, druge slobodoljubive zemlje Azije i Afrike,na progresivne zemlje arapskog sveta.

NATO JE NA NEPRIJATELJ, EU PRETI DA NAS PRETVORI U KOLONIJU. Srbija bi trebalo da sarauje sa svima onima koji je priznaju kao ravnopravnog partnera, koji uvaavaju nau nezavisnost, suverenost i integritet. Sadanja kontrarevolucija je prolazna i sramna etapa u istoriji nae zemlje. Dok god u svetu postoje siti i gladni, bogati i siromani, slobodni i porobljeni, ivee ideja o socijalnoj pravdi. A socijalne pravde nema bez socijalizma.! XXI VEK BIE VEK TRIJUMFA SOCIJALIZMA! PROLETERI SVIH ZEMALJA UJEDINITE SE! IVEO 1. MAJ PRAZNIK TRUDBENIKA SVETA! ________________________________________________________________________ SREAN PUT U REFORMIZAM, DUGOVI! - ODGOVOR NA "OTVORENO PISMO DRUGOVIMA IZ NKPJ" AUTORA BRANKA KRSTEVSKOG, LANA JK Savez komunistike omladine Jugoslavije (SKOJ), omladinska organizacija Nove komunistike partije Jugoslavije (NKPJ), u potpunosti odbacuje navode iz "Otvorenog pisma drugovima iz NKPJ" iji je autor visoki rukovodilac Jugoslovenskih komunista Branko Krstevski jer su u pitanju najbrutalnije klevete, lai i prepotentni bezobrazluk autora teksta koji sasvim pogreno misli da ima pravo da deli lekcije autentinim jugoslovenskim marksistima-lenjinistima iz redova NKPJ. "Nakon viegodisnjih pokusaja svih pravih komunista sa ovih prostora vezanih za sveukupno ujedinjenje, konaan epilog je usledio 07.04.2007. godine u prostorijama NKPJ u Nemanjinoj ulici u Beogradu. Maske su pale i svako je pokazao svoje pravo lice. Ohrabreni poslednjim pozitivnim desavanjima u raskomadanom komunistikom pokretu, u konanoj i grevitoj borbi za opstanak ideje o ravnopravnosti i pravdi , doli smo na sastanak sa konkretnim argumentima i predlozima kako da napravimo jednu, jaku i jedinstvenu partiju u Srbiji .." pie u svom patetinom malograanskom i sitnoburoaskom stilu Krstevski. Podseamo druga Krstevskog da je tema sastanka u seditu NKPJ u Nemanjinoj 34 u Beogradu trebalo da bude zajedniki nastup komunista na predstojeim izborima u Srbiji a ne ujedinjenje u jednu partiju.Takav dogovor je postignut na prethodnom sastanku, odranom takoe u Beogradu 10.3.2007. u organizaciji Jugoslovenskih komunista. Samo neko ko je gluv, zlonameran ili ne slua druge govornike jer mu je vaan samo sopstveni nastup, odnosno promocija, je mogao da pomisli da NKPJ eli ujedinjenje sa reformistikim grupama nastalim na razvalinama nekadanjeg SK-PJ i Titovog SKJ. Predstavnici NKPJ na tom sastanku su izriito naglasili da je naa Partija spremna na zajedniki nastup na izborima (tom prilikom su nai delegati i predloili da se koalicija nazove Blok komunista) i pozvali sve prisutne

grupacije na akcionu saradnju (organizovanje zajednikih manifestacija, protesta, demonstracija i slino). Kada se diskutovalo o ujedinjenju nai predstavnici su istakli da NKPJ pozdravlja ujedinjenje svih grupacija nastalih iz nekadasnjeg SK-PJ i eli im svaku sreu u realizovanju tog procesa ali da joj ne pada na pamet da se ujedinjuje na principima programa revizionistickog SKJ jer taj program koji poziva na samoupravljanje i nesvrstanost nema nikave veze sa autentinim marksizmom-lenjinizmom. Druga Krstevskog, a i sve ostale slepo odane principima kardeljizma podsetiemo da je samoupravljanje kao jedan oblik kapitalistike trisne privrede kritikovao posle posete SFRJ legendarni Ernesto e Gevara a politika "nesvrstanih" je predstavljala odvajanje zemalja Treeg sveta od njihovog prirodnog saveznika SSSR i socijalistikog bloka. Na kraju, politiku samoupravljanja i nesvrstanosti ne podrava ni meunarodni komunistiki pokret tako da svako ko ga propagira radi protiv interesa meunarodnog komunistikog pokreta. Stoga, niko ko je posle tako izreenog stava NKPJ u sedite nae Partije doao sa namerom da pristanemo na ujedinjenje nije bio dobronameran niti dobroudan kako pokuava da nas uveri drug Krstevski. On spominje da eli da "ujedini" komuniste. Podseamo ga i na to da se mi nikada nismo ni razjedinjavali sa njim i njegovim istomiljenicima, jer nikada nismo pripadali istoj partiji. Stoga, nismo od istog "soja" i nemamo razloga da se ujedinjujemo. Dok je partija kojoj on pripada posluniki sluila buroaskoj Jugoslovenskoj levici (JUL) i dok JK po zadatku Mirjane Markovi kao integralni deo "Levice" nisu radili nita izuzev to su agitovali kod komunista da glasaju za buroaski JUL u to vreme nismo culi od druga Krstevskog pozive na saradnju i ujedinjenje. Tek kada je JUL nestao sa politike scene, a JK ostali bez gotovo celokupne imovine, pojavljuju se sa njihove strane inicijative za saradnju sa NKPJ. NKPJ nikada nije elela da bude lan JUL-a zarad sitnih privilegija, ponosno je drala crvenu zastavu marksizma-lenjinizma dok se JK zaklanjao iza nekakvih julovskih lastavica. Posto je evidentno da je NKPJ u svakom pogledu znatno monija i uglednija partija od JK, u novonastaloj situaciji posle petooktobarskog kontrarevolucionarnog pua iz 2000 gidine nejaki JK zeli saradnju sa NKPJ koju je kao deo svemonog JUL-a ignorisao. Kako je to licemerno drue Krstevski. Umesto da pie pokajniku istoriju JK o pogubnosti boravka u JUL, samozvani "radniki tribun" negativca trai na pogrenoj strani umesto da se pogleda u ogledalo. "Zavrnu re sastanka je dao drug Branko Kitanovi, doivotni generalni sekretar NKPJ, njen osniva i tuma snova, samozvani lider komunista na Balkanu i nelegitimni predstavnik svih nas u internacionali Osoran i sujetan kakav jeste , poeo je da nam dri predavanje iz istorije . aranja i delovanja komunistikog pokreta . Sa nevericom i uenjem smo sluali viseatnu tiradu posveenu mrnji prema Titu i SFRJ, sa smisljenim ubacivanjem izmeu redova kako moramo da shvatimo da jedino drug Branko ima monopol na ime i ideju komunizma", dalje veli Krstevski. Drug Branko Kitanovic jeste osnivac i lider NKPJ i komunistickog pokreta na nasim prostorima.NKPJ ima stabilno rukovodstvo,doduse za razliku od titoista koji su Broza proglasili dozivotnim predsednikom,mi to nismo ucinili sa nasim generalnim sekretarom.Koliko je bitna stabilnost rukovodstva,pokazuje cinjenica da su SK-PJ,odnosno JK, za 16 godina svog postojanja promenili cak sedam predsednika,da bi dosli tu gde sada jesu na marginu politicke scene Srbije. Drug Kitanovic je clan mnogih prestiznih medjunarodnih komunistickih foruma,ali nije samozvan,vec je izabran od strane medjunarodnog

komunistickog pokreta kao predstavnik autenticne marksisticko-lenjinisticke partije, kakva NKPJ jeste.Kako takav on je legitimni predstavnik NKPJ u medjunarodnom komunistickom pokretu jer je NKPJ legitimni clan medjunarodnog komunistickog pokreta svidjalo se to Krstevskom ili ne. Krstevski prica o "osornosti i sujetnosti". Pa, ko je bar jednom video tog poslovicno svadjalacki raspolozenog coveka,anonimusa u komunistickom pokretu, bez ikakvog cak i najosnovnijeg teorijskog znanja iz oblasti marksizma, svestan je da su osornost i sujetnost drugo ime druga Krstevskog. Na sastanku U Nemanjinoj 34 nije napadan Tito. NKPJ ima svoj jasan stav o njemu ali joj nije cilj da se u dananje vreme bespredmentno razraunava sa titoizmom. Navedene su samo pojedine istorijske injenice koje su neke poklonike kulta "imena i dela" Broza oito iznervirale. NKPJ nije kriv za tanak fitilj tih drugova. NKPJ se bori za obnovu SFRJ tako da samo politiki mediokritet moe da tvrdi da naa Partija iznosi vreanja protiv SFRJ. "U jednom trenutku se obruio i na nau mladost, predstavnike udruenja Mirko Tomi iz Kruevca, dobre i potene momke koji se bore sa adajama kapitalizma u svojoj sredini kako znaju i umeju i trae podrku od nas starijih, a ne ponienje.", ne zaustavlja se u svojim vreanjima Krstevski. "Vaoj mladosti" je reeno da grupa graana koja tek treba da nae desetog lana za registraciju ne moe da ima isti status sa registrovanom partijom kakva je NKPJ, kao to u komunistikom pokretu. To nije uvreda nego injenica. Krstevski, kao svaki pravi demagog, ignorie injenicu da je na sastanku o kome pria bilo nekoliko lanova SKOJ, koje je lino on uvredio neartikulisanim poklicima da su "agenti","provokatori","saboteri" i slino. Samo da se zna, ko je taj koji vrea nau mladost. Nakon tih vreanja, oito po unapred pripremljenom scenariju, predstavnici JK i ostalih grupacija nastalih na razvalinama reformistikog SK-PJ i Titovog SKJ naputaju sastanak u Nemanjinoj kao "uvreene strine". Neka ih, srean im put u reformizam! NKPJ i SKOJ ne uestvuju u tome! Na kraju Krstevski pokazuje svoje pravo lice, oveka koji pokuava da razbije NKPJ govorei o nekakvim "potenim" lanovima, odnosno ubaenim elementima JK u nau Partiju koju su na vreme uoeni i eliminisani u svojoj antipartijskoj aktivnosti. Iako Krstevski tvrdi da iznosi svoje lino miljenje, SKOJ ocenjuje da je to u stvari zvanian stav JK i svih ostalih grupacija koje rade na stvaranju Komunista Srbije. Neargumentovanim napadima na nau Partiju i pokuajem njenog razbijanja, sve te grupacije su same onemuguile svaku dalju saradnju sa nama na bilo kom planu. Time su se pokazali u pravom svetlu kao razbijai i sektai! SKOJ poziva sve iskrene komuniste u redovima tih grupacija da pristupe redovima Nove komunistike partije Jugoslavije! ivela NKPJ! iveo marksizam-lenjinizam! Sekretarijat SKOJ-a 28. april 2007.godine ________________________________________________________________________

PROTERATI COBELA GLASNOGOVORNIKA IMPERIJALIZMA Savez komunistike omladine Jugoslavije (SKOJ) smatra da svojom izjavom da Srbija moe ostati i bez Vojvodine i Sandaka, nemaki ambasador u Beogradu Andreas Cobel nije samo prekoraio svoja ovlaenja ve je pokazao da je glasnogovornik nemakog i zapadnog imperijalizma ime je zasluio da bude proteran iz nae zemlje. Povlaenjem paralela izmeu od strane imperijalista okupiranog Kosova sa jedne i Vojvodine i Sandaka sa druge strane, grubo je doveo u pitanje Teritorijalni integritet Srbije i ispoljio jasno meanje u unutranje stvari nae zemlje. Izjava ambasadora Cobela je nezapamen diplomatski skandal i ni jedna drava kojoj je stalo do zatite svog dostojanstva i suvereniteta ne bi trpela takvo ponaanje. Naivno je verovati u Cobelovo "izvinjenje" i "privatno miljenje",sasvim je jasno da je u pitanju zastupanje stavova nemakog i zapadnog imperijalizma. Sve to otkriva pravu sliku tamnice naroda Evropske unije u ije okrilje ele da nas uvede proimperijalistiki kapitalistiki reim u Srbiji. Cobelova izjava predstavlja amar kontrarevolucionarnom reimu u Srbiji koji nas od 2000. godine ubeuju kako je Srbija postala uvaavana zemlja na Zapadu i kako nee biti podvrgnuta novim ucena i pritiscima. SKOJ najotrije protestvuje i zbog blagog reagovanja aktuelnih buroaskih vlasti u Srbiji na Cobelovu izjavu, koje nisu zatraile njegovo proterivanje(izuzev nekih marginalnih frakcija reima koje ne utiu na dravnu politiku), i time su jasno pokazale svoju proimeprijalistiku prirodu. Srpska vlada se ponaa kao kolonijalno namesnitvo i ne zasluuje podrku naroda i radnike klase Srbije. Recimo glasno i jasno NE njihov Evropi i NE njihovoj "demokratiji", koja je u sutini klasina tiranija zavijena u oblande. Sekretarijat SKOJ 13. april 2007. god. ________________________________________________________________________ NE IMPERIJALISTIKOM PREKRAJUNJU GRANICA NA BALKANU! Savez komunistike omladine Jugoslavije (SKOJ) u potpunosti odbacuje plan imperijalistikog emisara Martija Ahtisarija o Kosovu i Metohiji jer on predstavlja ozvanienje njegovog otimanja od Srbije i legalizaciju NATO okupacije tog dela zemlje.

Plan Martija Athisarija predvia da e Kosovo imati pravo da vodi pregovore i zakljuuje meunarodne ugovore, ukljuujui i pravo da zahteva lanstvo u meunarodnim organizacijama. To nije nita drugo do faktika nezavisnost i odvajanje od Srbije. Plan predvia da e meunarodni civilni predstavnik biti imenovan da nadzire implementaciju sporazuma i podri relevantne napore kosovskih vlast, dok e snage KFOR zadrati svoje prisustvo na celoj teritoriji Kosova i obezbediti podrku kosovskim vlastima, to predstavlja nita drugo do okupaciju i stavljanje pod imperijalistiki protektorat te pokrajine. Drugim reima, time se samo produava i legalizuje okupacija Kosmeta koja traje od 1999. godine. Plan predvia ak i kosovski ustav, uz dobijanje dravnih simbola-zastave, grba i himne. SKOJ smatra da ovakvim reenjem emisar zapadnog imperijalizma Marti Athisari nudi nezavisnost Kosova na mala vrata. On na taj nain graanima Kosova i Metohije svih nacionalnosti nudi dalju okupaciju i gazdovanje imperijalista nad Kosovom i Metohijom. SKOJ, voen osnovnim naelima marksistiko-lenjinistikog poimanja antiimperijalizma, otro se protivi svim pokuajima imperijalista da odvoje Kosovo od Srbije. Na stav potvren je i na samitu Balkanskih komunistikih partija odranom u Atini gde su sve komunistike partije Balkana, ukljuujui i KP Albanije svojim potpisom potpisale rezoluciju protiv imperijalistikog prekrajanja granica Balkana. Takozvane pregovore o konanom statusu Kosova i Metohije vodi ovek koji je pretnjama potpunim razaranjem Beograda i Srbije naterao Vladu SRJ na potpisivanje Kumanovskog sporazuma 1999. godine. Jasno je da ovde nema ni rei o bilo kakvim pregovorima, na delu je jednostrano odluivanje mimo volje naroda Kosmeta, na delu je ostvarivanje imperijalistikih interesa vojne pesnice globalizma NATO pakta. SKOJ je i ranije isticao stav da je na delu iskoritavanje albanskog naroda od strane imperijalistikih centara moi na elu sa SAD u cilju ostvarenja imperijalnoekspanzionistikih ciljeva, kao i iskoritavanje od strane vladajueg proimperijalistikog reima u Pritini radi ouvanja sopstvenih pozicija i sprovoenje reakcionarnih nacionalistikih projekata. estogodinja politika okupacije na Kosovu i Metohiji preti da potpuno anulira rezultate koji su postignuti u proteklih pet i po decenija kada je Kosovo vlastitim naporima i uz podrku cele SFRJ ostvarilo znaajan napredak na svim poljima. Danas je preko 73% itelja Kosova nezaposleno, sve glavne privredne grane su u rukama NATO okupatora koji slobodno raspolae i ubira prihoda od onoga to je stvarano u interesu naroda Kosova i Metohije tokom proteklih pet decenija. Profit i vrednosti koje stvara radnika klasa Kosova i Metohije koriste jedino NATO okupatorima koji imaju nad Kosovom i Metohijom punu ekonomsku, politiku i zakonodavnu vlast.

Srbi, Crnogorci, Goranci, Albanci nisu meusobni neprijatelji, jedini stvarni neprijatelj su psi rata NATO pakta. I stoga je jedini spas meusobni savez svih naroda koji ive na Kosovu protiv NATO okupatora. Komunisti su uvek bili za pronalaenje najpravednijih reenja koja su u datom trenutku mogua a koja nisu u interesu imperijalistikih ciljeva i planova. Postojee okupaciono stanje ne odgovara trajnim i stvarnim interesima naroda Kosova, ono odgovara jedino imperijalno-ekspanzionistikim ciljevima NATO-a. Cilj politike koju vode razne "mirovne" meunarodne komisije jeste dalje produbljivanje postojeeg stanja po principu "zavadi, pa vladaj". Istinski mir i saradnja mogui su jedino ako sve okupacione strane trupe odmah napuste Kosovo, Bosnu i Hercegovinu i povuku sve svoje trupe sa Balkana. SKOJ se zalae za trajno i pravedno reenje koje e omoguiti miran i normalan ivot za sve na Kosovu i Metohiji, koji e omoguiti povratak raseljenih, obnovu i izgradnju, koji e omoguiti jednu novu perspektivu za sve na Kosovu i Metohiji. Balkan pripada balkanskim narodima!!! Sekretarijat SKOJ-a 2.februar.2007.godine ________________________________________________________________________ Redakcija "GLASNIKA SKOJ-a": Drugi parlamentarni izbori u Srbiji nakon kontrarevolucionarnog pua 2000 godinePitae se imperijalisti i domai buruji a ne narod Nova komunistika partija Jugoslavije(NKPJ) i Savez komunistike omladine Jugoslavije (SKOJ) bojkotovali su izbore za Narodnu skuptinu Republike Srbije odrane 21.januara 2007.godine. Razlog za bojkot nije bio taj to Partija i SKOJ ne ele da uestvuju na buroaskim izborima (koji su sve samo ne fer i demokratski kakvim ih proglaavaju imperijalisti i njihovi tienici u Srbiji rasporeeni i u vlasti i u opoziciji). Naprotiv, hteli smo da se borimo za ulazak u buroaski antinarodni parlament u kome nema nijednog istinskog predstavnika radnike klase Srbije, i da ga po receptu voe Oktobarske revolucije Vladimira Iljia Lenjina iskoristimo kao tribinu za irenje naih revolucionarnih ideja koje treba da omogue promenu drutvenog sistema u zemlji i obnovu socijalistike Jugoslavije. Meutim restriktivni i nedemokratski buroaski izborni zakon u Srbiji (a prema onome to se moe uti nakon okonanja izbora srpska buroazija je spremna da ga naini jo

restriktivnijim i nedemokratskijim) nije nam omoguio da dobijemo neravnopravnu trku za izborne kvalifikacije sa buroaskim partijama koje nisu oskudevale ni u novcu ni u podrci buroaskih medija. NKPJ i SKOJ takoe nisu ni miljenici zapadnog imperijalizma, kao ni stranih ni domaih buruja za razliku od nekih buroaskih partija koje svojim delovanjem objektivno rade protiv interesa Srbije i njenih graana. Da vidimo kako izgleda izborni zakon u Srbiji. Zakon za veliki broj ljudi ukida tajnost glasanja, jer najmanje 10 hiljada lica treba pred sudom da potpie da e glasati za neku partiju. Ti potpisi, i slubenici koji overavaju potpise, se plaaju. to znai, da oni koji nemaju novac da plate sudsku taksu ne mogu uestvovati u izbornoj proceduri. Razume se, da davanje potpisa, uz sve generalije potpisnika, moe predstavljati opasnost ili, u najmanju ruku, nelagodnost za mnoge pojedince. Drugo, blizu 40 odsto stanovnika Srbije ivi u mestima gde ne postoje sudovi. Oni su praktino spreeni da uestvuju u potpisivanju podrke, odnosno u izbornom procesu. Tree, odreivanje slubenika iz suda za overu potpisa nije jasno pravno regulisano, pa se sudovi esto pravdaju da nemaju dovoljno personala za taj posao, izlazei u susret jednim i diskriminiui druge partije. Sve ovo lii na Solonove zakone po kojima bogatiji imaju vie prava od siromanijih, odnosno gde se cenzus odreuje parama. SKOJ i NKPJ vodili su veoma iscrpne pregovore u cilju stvaranja Levog fronta kao jedinog mogueg reenja u borbi protiv bastiona nepravde koji je ustoliio kapitalistiki reim i kao jedinog reenja za stvaranje istinski narodne i demokratske vlade. U tim pregovorima SKOJ i NKPJ vodili su se interesima celokupnog radnog naroda koji zahteva promene. Liderske sujete i malodunost kod nekih su bili iznad interesa radnike klase. Zbog toga se ni na ovim izborima nije pojavila istinska i borbena leviarska organizacija koja je sposobna da se suprotstavi postojeem buroaskom reimu, jer je naalost ona koja na izborima nastupa, u prethodnom sazivu parlamenta bila satelitska, kooperativna "opozicija" tom reimu. Kao lag na tortu posle izbora su pojedinci iz organizacije CESID koja je formalno nezavisna organizacija za nadgledanje izbora a u stvari njeni elnici su itekako svojim analizama i komentarima pre izbora favorizovali svoje ljubimce iz proimperijalistike Demokratske stranke (DS) i koalicije na elu sa najreakcionarnijom politikom organizacijom u Srbiji, Liberalno demokratskom partijom(LDP) edomira Jovanovia, su ak zatraili novano kanjavanje partija koje uestvuju na izborima a ne preu census. CESID pokuava narodu u Srbiji da proda la da su buroaski parlamentarni izbori ravnopravni za sve njihove uesnike. Preutkuju da su na tim izborima favorizovane one politike partije koje zastupaju interese stranog i domaeg kapitala i da im takva

orijentacija donosi i podrku buroaskih medija. Buroaziji nije dosta dosadanje ikaniranje antireimske opozicije koju u Srbiji sainjava komunistika levica na elu sa NKPJ i SKOJ ve planira da sprei i najmanju mogunost da se istinska avangarda radnike klase pojavi na izborima. Meutim u tome su se prevarili, komunisti se nikada ne predaju i stoga nastavljamo borbu do konane pobede. U toj borbi NKPJ i SKOJ e koristiti i parlamentarne metode a kapitalistiki napori da nas spree u tome bie uzaludni. Druga obmana CESID-a je navodna veliki odziv biraa na izborima. Na izbore je izalo oko 61 odsto biraa,tek za tri odsto vie nego na prvim parlamentarnim izborima u Srbiji nakon petooktobarskog kontrarevolucionarnog pua, koji su odrani 2003.godine. Prve procene CESID-a dok je glasanje jo trajalo su pokazivale da e odziv biti znatno vei ali se to nije ostvarilo. injenica je da je izbore bojkotovalo oko 40 odsto graana Srbije sa pravom glasa otprilike ih je toliko bilo i pre tri godine. Dakle skoro pola graana Srbije sa pravom glasa nije dala podrku novom sazivu parlamenta i odluilo se na bojkot izbora. Stoga, moemo sa punim pravom konstatovati da je antiizborna kampanja (proglasi, leci, plakati) koju su vodili Partija, SKOJ i jo neke leviarske grupe dala dobre rezultate iako nijednom reju nije pomenuta u buroaskim medijima koji su agitovali za to vei odziv biraa smatrajui da e to biti dobro za interese buroaskih proimperijalistikih partija. Izborni rezultati pokazuju da je najvie glasova dobila Srpska radikalna stranka (SRS) ali nije uspela da osvoji veinu u parlamentu. Veliki broj glasova za radikale je reakcija glasaa na proimperijalistiku i antinarodnu politiku koalicione Vlade Srbije na elu sa Vojislavom Kotunicom iji su rezultati dobro poznati. Deo leviarski orijetisanih biraa koji se nije odluio za bojkot pomislio je da u predizbornim porukama radikala ima antiimperijalizma i socijalnih stavova iako je ekonomski program te partije sasvim buroaski, te je i glasao za njih na taj nain potpomogavi da osvoje najvei broj mandata. Druga po broju mandata je proimperijalistika Demokratska stranka koja je izbore proglasila svojom velikom pobedom. To naravno nije tano jer sama nee moi da formira vladu a viak glasova koje je osvojila na ovim izborima predstavlja birako telo koje je izgubila nakon katastrofalne politike vlada koje je predvodila DS u periodu 20012003.godina.Logika nalae da e u sluaju da se ponovo nae u vladi DS zauzeti isti takav katastrofalan kurs pa e opet izgubiti taj deo svojih neodlunijih biraa. Stavovi DS i njenog prvog oveka i ujedno predsednika Srbije Borisa Tadia potpuno su na liniji zapadnog imperijalizma to je u suprotnosti sa interesima radnog naroda. Narodnjaka koalicija, sastavljena od Demokratske stranke Srbije (DSS), Nove Srbije (NS) i jo nekih sitnih buroaskih stranaka,osvojila je manje mandata nego na izborima 2003. godine. Razlog za to je taj to je nastavljajui reakcionarni proces privatizacije vlada Vojislava Kotunice rasprodala skoro sve to je mogla, a bez posla je ostalo oko

milion ljudi, odnosno 60 odsto radno sposobnog stanovnitva, to je najvea stopa nezaposlenosti u bivim evropskim socijalistikim zemljama.Takoe, gromoglasna kampanja za ulazak Srbije u Evropsku uniju i NATO pokazuje istinsku proimperijalistiku liniju DSS i njegovih satelita. Najreakcionarnija stranka u bivoj vladi G 17 Plus je zbog svoje antinarodne politike jedva prela census. Njen elnik Mlaan Dinki je jedan od najveih krivaca za rasprodaju drutvene imovine i ogromnu nezaposlenost u Srbiji. Socijalistika partija Srbije (SPS) je osvojila manje glasova nego na prolim izborima i ula je u parlament samo zahvlajujui leviarski nastrojenom delu birakog tela koji se nije odazvao bojkotu ne elei da dopusti da Skuptina bude potpuno desniarska. SPS je izgubio dosta glasova jer su komunisti pozvali na bojkot. SPS mora da dobro razmisli o svojoj buduoj politici u parlamentu jer njena podrka kapitalistikoj proimperijalistikoj vladi Vojislava Kotunice u protekle tri godine nije donela nita dobro radnom narodu Srbije. Zbog toga se deo radnike klase i odluio na bojkot izbora. U Narodnu skuptinu je ula i najreakcionarnija buroaska proimperijalistika grupacija u Srbiji na elu sa LDP. Ta formacija je udarna pesnica imperijalistikih interesa u Srbiji a uiva nepodeljenu podrku kako stranog kapitala tako i domaih tajkuna. Nakon izbora emisari zapadnog imperijalizma su jasno naglasili da ele "demokratsku" vladu u kojoj e biti DS, DSS/NS i G 17 Plus. Sasvim je jasno da e se zapadni imperijalizam postarati da svojim ljubimcima iz DS I G17 Plus u koje ima vise poverenja nego u DSS koji ponekada "guna" zbog imperijalistikih pritisaka ali nikada nita ne ini protiv njih, obezbedi to vie rukovodeih pozicija u kabinetu vlade ija uloga treba da bude aminovanje otcepljenja Kosova i Metohije od Srbije, odnosno i formalno prihvatanje njegove okupacije od strane NATO pakta. NKPJ i SKOJ e se svim silama suprotstaviti planovima zapadnog imperijalizma i njemu naklonjene domae buroazije. NKPJ i SKOJ zalagae se za otvorenu, jedinstvenu borbu svih progresvnih snaga i stvaranja nove socijalistike perspektive nae zemlje. Jedan od koraka u tom pravcu je priprema za predstojee lokalne izbore u Srbiji Redakcija "Glasnika SKOJ-a" 30. januar 2007. god. ________________________________________________________________________ SAOPTENJE SEKRETARIJATA SKOJ-a Savez komunistike omladine Jugoslavije (SKOJ), kao deo Nove komunistike partije Jugoslavije(NKPJ), bojkotuje predstojee parlamentarne izbore u Srbiji koji se sprovode po zakonu koji direktno kri osnovna demokratska prava i naela, a koji je skrojen po merilima buroaskih partija koje na sve naine ele da produe svoju vladavinu.

SKOJ i NKPJ vodili su veoma iscrpne pregovore u cilju stvaranja Levog fronta kao jedinog mogueg reenja u borbi protiv bastiona nepravde koji je ustoliio buroaski reim i kao jedinog reenja za stvaranje istinski narodne i demokratske vlade. U tim pregovorima SKOJ i NKPJ vodili su se interesima celokupnog radnog naroda koji zahteva promene. Liderske sujete i malodunost kod nekih su bili iznad svakog interesa radnike klase. Zbog toga se ni na ovim izborima nee pojaviti istinska i borbena leviarska organizacija koja je sposobna da se suprotstavi postojeem buroaskom reimu, jer je naalost ona koja na izborima nastupa, u prethodnom sazivu parlamenta bila satelitska, kooperativna "opozicija" tom reimu. Za SKOJ deluje ni malo iznenaujue na koji nain uesnici predstojeih parlamentarnih izbora vode svoje kampanje. Veina stranaka je bila ili je deo vladajue koalicije, ili njen satelit i sada je u poloaju da obeava ono to nikada nije ispunila iako je imala za to priliku. Pojedine stranke, izrazite desnice, koriste se iz demagokih razloga ak direktnim komunistikim socijalnim programom iako se ponose svojim antikomunizmom. Izbori e jasno pokazati stanje u kojem se nalazi naa zemlja, u koje je gurnuta od strane prethodne dve postpetooktobarske buroaske proimperijalistike vlade, istih onih koji se hvale postignutim "dostignuima" koje najbolje na svojim pleima osea radnika klasa iji su mnogi pripadnici ostali bez posla. Prozapadnim buroaskim strankama koje jurcaju ne bi li nas to pre smestili u tamnicu naroda zvanu Evropska unija, imaju razloga da budu zadovoljni samo njihovi nalogodavci iz redova domaih tajkuna i predstavnici belosvetskih multinacionalnih kompanija. Sve manja izlaznost to jasno pokazuju. NKPJ i SKOJ zalagae se za otvorenu, jedinstvenu borbu svih progresvnih snaga i stvaranja nove socijalistike perspektive nae zemlje. Jedan od koraka u tom pravcu je priprema za predstojee lokalne izbore u Srbiji. Socijalizam je budunost! Sekretarijat SKOJ-a 10. januar 2007. god.

Rate