You are on page 1of 27

ARHIVA - 2008. god.

STOP AGRESIJI PROTIV PALESTINSKOG NARODA Savez komunistike omladine Jugoslavije (SKOJ) najotrije osuuje kriminalnu i ilegalnu agresiju koju izraelska vlada sprovodi protiv palestinskog naroda ini brojne zloine nad civilnim stanovnitvom. Razvoj dogaaja na Bliskom istoku kao posledica upornog nastavljanja izraelske okupacije Palestine i nastavak zloinake agresije uz krenje svih meunarodnih humanitarnih normi i odsustvo pronalaenja pravednog i trajnog politikog reenja jasno govori da agresivna politika Izraela predstavlja pretnju miru i bezbednosti u regionu Bliskog istoka i dunost je meunarodne zajednice, a posebno OUN da preduzmu efikasne mere kako bi se zaustavila ekspanzionistika politika Izraela. Brutalna i kriminalna agresija i okupacija palestinske zemlje ne bi bila mogua bez bezrezervne pomoi koju cionistikom reimu u Izraelu prua ameriki imperijalizam. U ovom trenutku pod pokroviteljstvom SAD Izrael je postao uporite imperijalizma na Bliskom istoku. Vojna akcija koju sprovodi Izrael ne koristi narodima Bliskog istoka ve samo imperijalistikim krugovima koje predvodi SAD koji tee jedino da dominiraju tim regionom. Polazei od prava svakog naroda da se svim sredstvima bori za nacionalno osloboenje i samoopredeljenje SKOJ daje punu podrku pravednoj borbi palestinskog naroda za osloboenje i odbrani svoje nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta. SKOJ se zalae za pravedno, celovito i trajno reenje. Stoga mi zahtevamo: Potpuno povlaenje izraelskih oruanih snaga sa teritorije Palestine; priznanje i ostvarenje legitimnih nacionalnih prava naroda Palestine na samoopredeljenje ukljuujui i pravo na sopstvenu suverenu dravu i nezavisnost i prestanak svih oruanih dejstava Samo tako e se na osnovu potovanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta svih drava i naroda Bliskog istoka stvoriti uslovi za celovito i trajno reenje i pravedan mir. Sekretarijat SKOJ-a 30. decembar 2008. god. ________________________________________________________________________

SOLIDARNOST SA OMLADINOM GRKE Policijska brutalnost koja je dovela do ubistva maloletnog deaka u Grkoj jasna je poruka kapitalizma do koje je granice spreman da ide u zatiti svojih interesa. Kroz svoju istoriju kapitalizam je marirao preko leeva miliona stvarajui svoj poredak eksploatacije, nepravde i imperijalizma. Danas kada temelji kapitalistikog surovog poretka podrhtavaju kapitalizam se ne libi niega da ouva svoj sistem kome je odavno mesto u muzeju. SKOJ upuuje borbene pozdrave kolonama miliona mladih koji demonstriraju irom Grke zahtevajui samo jedno-pravdu, tu najnedostiniju kategoriju kapitalizma. Ubistvo koje je potreslo Grku i ceo svet upereno je protiv svih snaga progresa irom sveta. To je pokuaj da se demonstrira sva brutalnost na koju je spremam kapitalizam u odbrani sistema i da se zaplae svi nosioci otpora. SKOJ izraava osudu pokuaja da se sprovede plan zastraivanja mladih, stvaranja slike haosa i nesrea koje nemaju veze sa spontanim protestom gneva meu mladima. Nama su poznati opti surovi mehanizmi kapitalizma u obraunu sa onima koji misle drugaije i koji ugroavaju temelje kapitalistikog poretka. Jedini pravi i borbeni odgovor mladih je da ne posustane, da ne gube volju i nadu. Sada, vie nego ikada potrebno je stvoriti pokret protiv snaga monopola i imperijalizma, snazan pokret za socijalizam! Sekretarijat SKOJ-a 10. decembar 2008. god. ________________________________________________________________________ SVETSKA FEDERACIJA DEMOKRATSKE OMLADINE 63 GODINE POSTOJANJA Dragi drugovi: Svetska federacija demokratske omladine-organizacija mladih irom sveta opredeljenih za za mir, slobodu, demokratiju, nezavisnost i ravnopravnost u svakom delu sveta, za zatitu prava i interesa, srece sadanjih i buduih generacija, slavi svoj 63 roendan. Obeleavamo ovaj praznik u nepovoljnoj situaciji, u svetu u kojem 113 miliona dece i mladih ljudi nemaju pristupa obrazovanju, 875 miliona odraslih su neobrazovani ljudi, 12 miliona dece umre svake godine zbog neizleivih bolesti, 950 miliona dece su gladna, 4750 miliona su siromana, 1000 miliona ljudi su nezaposleni a 45% svetske populacije

nema pristup pitkoj vodi. Ovaj svet oruja, smrti i bola, sada je svedok kapitalistike strukturalne krize. Danas vie nego ikad progresivna omladina celog sveta sa sveu o istorijskoj nunsti mora dati alternativne predloge pronalaenje jasnih taaka izmedu teorije i prakse kako bismo mogli biti u stanju odbaciti jednom i zauvek ovaj nepoteni i nedemokratski imperijalistiki sistem koji je nametnut kroz protekle vekove . Svetska federacija demokratske omladine poziva sve organizacije lanice, prijatelje i progresivnu omladinu celog sveta da se pridrui borbi za izgradnju boljeg sveta, jer mi smo sasvim sigurni da je to mogue, uz sve rtv i po svaku cenu potrebno je stvoriti svet bez eksploatacije, bez gladi, bez diskriminacije, bez surovih nehumanih zloina, bez pljakakih ratova za krau prirodnih resursa, s pristupom svim uslugama, bratstvom meu narodima i gde emo se svaki dan boriti za poboljavanje ivot ljudskog bia i mirne koegzistencije izmeu svih. Mi moramo da pobedimo jer mi nemamo pravo da budemo poraeni u ovoj borbi. Koordinaciono vee / sedite WFDY Budimpeta-10. novembar 2008. godine ________________________________________________________________________ RADNA MESTA U SRBIJI NA UDARU SVETSKE KRIZE-U FRONT ZA SOCIJALIZAM! Svetska kapitalistika kriza zaeta u SAD polako se nadvija i nad naim regionom, posebno nad naom zemljom koju u narednoj godini oekuje glavni udar. Ekonomsti upozoravaju da emo se sem osnovih stvari morati odrei svega ostalog. Najei udar naravno oseti e radni ljudi koji ve uveliko preivljavaju na ivici egzistencije. Male, a slabe zemlje okruenja teko e se odupreti finansiskom haosu, posebno Srbija i Hrvatska ije privrede zavise od kredita iz inostranstva i znaajno su optereene dugovima. Na delu se pokazuje sva apsurdnost recepta "pogledaj te kako rade najrazvijenije zemlje i uspeete". Kriza polako poinje da utie na smanjenje potranje robe i sirovina na svetskom tritu. Najpogubniji udar krize pogodie indrustriju metala, prehrane, graevine i hemije. Najavljuje se otputanje 120 000 radnika u narednoj godini, dok e zaposleni biti suoeni sa realnim smanjenjem vredosti plata zbog rastue inflacije. Realno privreda Srbije je na nivou 30-tih godina prolog veka, kada je glavnina industrije bila u rukama stranaca ili domaih kapitalista. Danas glavninu profita iz Srbije iznose strani kapitalisti i domai tajkuni. Ne razumno je oekivati od kapitalistike klase da e biti solidarna sa radnikom klasom i da ce krvavo isceene profite od rada radnih ljudi

staviti u slubu izbegavanja ekonomske krize. To jasno pokazuje njihovu nezajazljivu glad za profitom. Vlada Srbije pokuava pre svega da zatiti krupne kapitaliste iji tajkuni stoje iza mnogih politikih stranaka, a koji su zgrnuli ogromni profit izrabljivanjem radnike klase koja je svedena na moderne robove. Objektivno drava nema snagu da se odupre nadolazeoj krizi. Drava poveava plate i penzije a zatim odobri poskupljenja koja od graana izvuku vie para nago to su ih kroz poveanje dobili. Obeanja koja daje Vlada su prazne rei. Videli smo to za proteklih 8 godina. Istinski ekonomski razvoj mogu je samo u okvirima istinske nezavisnosti koja se moe ostvariti samo u uslovima suverenog raspolaganja svojim prirodnim bogatstvom i nacionalnih dohotkom. U ovom trenutku drava mora raunati pre svega na sopstvene snage i mogunosti. Umesto zatvaranja u NATO savez i EU, radnika klasa se mora izboriti za put progresa kojim koraaju NR Kina, zemlje okupljenje oko projekta ALBA, koji su globalni nosioci stvaranja meunarodne zajednice zasnovane na istinskoj ravnopravnosti, solidarnosti i uzajamnosti. SKOJ zahteva hitne mere za reavanje problema nadirue ekonomske krize. Pozivamo radne ljude da stanu u jedan front za: - Davanje finansijske pomoi mladima i nezaposlenima; - Ukidanje PDV za osnovne ivotne namrnice, gorivo, grejanje, lekove, opreme i hrane za novoroenad; - Zamrznuti vraanje svih zajmova radnika koji su izgubili posao; -Poveanje plata i penzija u skladu sa rastom cena. Imperativ je vremena zajedniki front svih komunusta i progresivnih ljudi. Zajedno protiv stranaka koje zagovaraju EU predaju. Postoji samo jedna realna politika i ekonomska alternativa-socijalizam! Danas, vise nego ikada SOCIJALIZAM ILI VARVARIZAM! Sekretarijat SKOJ-a 7. novembar 2008. god. ________________________________________________________________________

SVETSKA EKONOMSKA KRIZA Neoliberalizam doivljava svoj krah posle dve decenije surovog ataka na slobodu i prava radnih ljudi irom planete. Aktuelna kriza koja je zaeta u SAD krahom finansijsko-kreditnog sektora posledica je anarhinog razvoja kapitalizma, produkt truljenja i parazitizma kapitalizma iju je sutinu osvetlio velianstveni um Vladimira Ilia Lenjina, ija marksistika analiza i kritika ni do danas ne bledi. Kriza koja se javlja jasni je pokazatelj neizbene sudbine svih kapitalistikih ekonomija to je jasni dokaz da kapitalizam nije svemogu uprkos pokuajima kapitalista da ogromnom mainerijom ubede radne mase kako je kapitalizam savren i da ga bespogovorno treba slediti. Neoliberalizam je ideologija multinacionalnih kompanija. Njegova sutina je da oni koji su bogati budu jo bogatiji, dok su siromani postajali sve siromaniji. Tu svoju nakaradnu ideologiju su umotali u propagandu o globalizaciji, slobodnom tritu i civilnom drutvu tvrdei da ce tako svetu doneti mir i blagostanje. Ipak svedoci smo da ekonomski poredak koji je svetu namentuo neoliberalni globalizam neumoljivo oveanstvu naplauje rtvama miliona ljudi u najsiromanijim zemljama sveta. Multinacionalnim kompanijama trebalo je sve vee trite, da bi one uveavajui svoje poslove, ostvarivali vee profite. Neoliberalni kapitalizam ruio je sve prepreke pred sobom ne tedei novac i silu. Kao prva rtva direktne izdaje pala je prva zemlja socijalizma SSSR to je otvorilo vrata globalizaciji, vrata krvavom pljackakom pohodu kapitalizma irom planete. Od kraja 1990-tih, ameriki Bord Federalnih rezervi pokuavao je da predupredi veliku ekonomsku krizu plavei ameriku i svetsku ekonomiju jeftinim kreditima. Radnika klasa ije su realne nadnice u veini glavnih ekonomskih sistema stagnirale ili opadale podsticana je da pozajmljuju kako bi odrala potranju za dobrima i uslugama. SAD u cilju spasavanja od narastajue krize pribegava socijalistikim metodama u cilju finansijskog oporavka. Odgovor vodeih kapitalistikih zemalja a posebno Sjedinjenih Drava sadri se u pokuaju obuzdavanja finansijskog sistema putem ogromnih dravnih intervencija, tu ukljucujui i nacionalizaciju i spaavanja velikih banaka i ostalih finansijskih institucija koje organizuju njihove vlade. Cilj ovih intervencija nije zatita zaposlenja, ivotnog standarda ili plata i penzija radnih ljudi, ove intervencije za cilj imaju da odre kapitalistiki sistem koji je svet gura iz krize u krizu svojom kazino ekonomijom. Kapitalistike vlasti nameravaju da prebace teret krize upravo na lea radnih i siromanih ljudi. Od sindikata se zahteva da ne trae poveanja plata koja bi kompenzovala rastuce trokove ivota.

Kritike koje danas itamo ne ulaze u samu sutinu problema ve pokuavaju da odbrane stajalite neoliberalizma. Obezbeivanje maksimalnog zadovoljenja stalno rastuih materijalnih i kulturnih potreba celog drutva putem neprekidnog poveanja i usavravanja socijalistike proizvodnje na bazi vie tehnike i tehnologije (J.V.Staljin) osnovni je zakon socijalizma. Iskustva su pokazala da snana ekonomski jaka i nezavisna socijalistika ekonomija moe mirno da se razvija uprkos ciklikim krizama kapitalizma. Setimo se recesije koje je 30-tih gurnula svet u bedu. Uprkos blokadi SSSR je bio jedina drava na planeti koje je ostvarivala ogromne kapitalne uspehe na svim poljima. Uprkos ogromnim preprekama verujemo u snagu jedinstva radnike klase i imamo poverenja u sposobnost za borbu za novi, slobodan svet svet socijalizma! Sekretarijat SKOJ-a 28. oktobar 2008. god. ________________________________________________________________________ ZA MIR NA BALKANU, OSLOBOENOM OD IMPERIJALIZMA I STRANE DOMINACIJE Savez komunistike omladine Jugoslavije - SKOJ smatra licemernom i sramnom odluku Vlade Crne Gore da prizna "nezavisnost" Kosova. Ova odluka nee doprineti miru u regionu ve e samo ojaati tenje pojedinih reakcionarnih krugova u regionu za stvaranjem nekih novih "nezavisnih" teritorija i uvrstiti dalje nepoverenje i neslogu meu balkanskim narodima to ima za rezultat ostvarenje sna imperijalizma - stalno prisustvo "mirovnih snaga" koje nisu nita drugo do snage okupacije, pljake i terora. Nemogua je sloboda pod okupatorskom izmom! SKOJ osuuje policijsku primenu sile protiv naroda okupljenog na mitingu u Podgorici i proganjanja lidera opozicije. Istovremeno smo kategorino protiv bilo kakvog kanjavanja graana CG koji ive, rade ili studiraju u Srbiji na bilo koji nain kao odgovor na odluku buroaskog proimperijalistikog reima u Podgorici. SKOJ smatra da iza reima u Beogradu i Podgorici stoji ista struktura i da oni predstavljaju antinarodne reime koji su samo produena ruka zapadnog imperijalizma. Mir, sloga i napredak svih balkanskih naroda mogui su samo onda kada sa istorijskopolitike scene nestane imperijalizam. Mir, sloga i napredak svih balkanskih naroda bie mogui samo onda kada imperijalistika dominacija pod sloganom "zavadi, pa vladaj", ustupi pred jedinstvom radnih ljudi Balkana, njihovim otporom i slomom imperijalistikih okupatorskih okova. Paralelno sa borbom protiv imperijalizma, SKOJ se zalae i za odlunu borbu za obnovu socijalizma i ravnopravne zajednice jugoslovenskih naroda. U okviru te borbe, treba da jaa bratstvo i sloga naroda Srbije i Crne Gore.

Sekretarijat SKOJ-a 14. oktobar 2008. god. ________________________________________________________________________ ODLUNO NE FAIZMU! Savez komunistike omladine Jugoslavije - SKOJ negujui slavne tradicije antifaistike borbe naih naroda dao je punu podrku antifaistikom protestu koji je organizovan kao odgovor na pokuaje neonacista da organizuju skup u Beogradu. SKOJ je pozvao sve lanove i simpatizere da se odazovu Antifaistikoj kampanji i svojim prisustvom pokau da faizam vie nikada nee proi. Na zadatak je da zaustavimo sve oblike povampirenog faizma bez obzira pod kojim se maskama i oblicima pojavljivao. Jugoslovenski narodi stradajui u faistikim logorima, kao i na bojnim poljima Kozare, Sutjeske, Neretve, Sremskog fronta...prolili su dragocenu krv za slobodu i potpuni krah faistike ideologije. Oni koji danas pokuavaju da veliaju faistiku ideologiju vreaju ne samo rtve i njihove potomke, ve i nacionalno dostojanstvo, istoriju, slobodu i budunost. Stoga, SKOJ zahteva od nadlenih da spree svako ispoljavanje faizma sada i u budunosti. Sa druge strane, SKOJ izraava nezadovoljstvo zbog prisustva zastava Evropske unije na protestu Antifaistike kampanje. SKOJ smatra da je propagiranje tamnice naroda i imperijalistike tvorevine EU pod firmom antifaizma nedopustivo i da ta zastava pod kojom su u savezu sa NATO i SAD poinjene mnogobrojne agresije irom sveta, ukljuujui tu i bombardovanje SR Jugoslavije, ne moe biti posmatrana kao simbol borbe protiv faizma za razliku od crvene zastave sa srpom i ekiem koji zaista predstavlja autentini antifaistiki simbol. NO PASARAN-STOP FAIZMU! Sekretarijat SKOJ-a 11. oktobar 2008. god. ________________________________________________________________________ DELAGACIJA SKOJ-a NA FESTIVALU KKE-KNE "ODIGITIS" Ueem na nedavno odranom festivalu "Odigitis" u organizaciji Komunistike partije Grke (KKE) i Komunistike omladine Grke (KNE), Savez komunistike omladine Jugoslavije (SKOJ) potvrdio je tradicionalno bliske odnose sa komunistikim omladinskim organizacijama iz celog sveta, a posebno sa bratskom KNE koja je pruila nesebinu podrku narodima Jugoslavije koji su se nali pod udarom imperijalistike agresije. Za SKOJ je posebno inspirativan nain na koji su KKE i KNE vodili borbu

protiv agresije NATO-a na SR Jugoslaviju, kada su izmeu ostalog svojim telima spreavali NATO tenkove da napuste vojnu bazu u Solunu. Za SKOJ je od posebne vanosti bilo prisustvo nae delegacije Skuptini Svetske federacije demokratske omladine(WFDY) za Evropu i Severnu Ameriku koja je odrana u okviru Festivala. Predstavnici SKOJ-a imali su priliku da razgovaraju u vie navrata sa predstavnicima Komunistike omladine Kube i izraze svoju podrku i solidarnost sa herojskim narodom te zemlje. Nai predstavnici su se susreli i razgovarali i sa rukovodstvom Komunistike omladine eke-KSM koja se nala na udaru buroaskih vlasti koje su zabranile njeno delovanje. Festival KKE-KNE "Odigitis" protekao je u znaku dvostrukog jubileja - 90 godina postojanja KKE i 40 godina postojanja KNE. Bila je to smotra snage, vitalnosi i mladosti svesne da nema te sile na svetu koja bi se radnikoj klasi mogla odupreti makar i na jedan jedini dan kada se ona organizuje kao celina na besmrtnim principima marksizmalenjinizma. iveo besmrtni marksizam-lenjnizam! ivela proleterska solidarnost! Sekretarijat SKOJ-a 28. septembar 2008. god. ________________________________________________________________________ SEKRETARIJAT NKPJ: OSNIVA SE FEDERACIJA KOMUNISTIKIH PARTIJA BALKANA U Solunu je od 12 do 14.septembra odrana Konferencija komunistikih i radnikih partija Balkana na kojoj su uestvovali komunisti Srbije, Grke, Bugarske, Turske, Hrvatske, Makedonije i Albanije. Iz finansijskih razloga odsustvovali su predstavnici Rumunije. Srbiju je predstavljala Nova komunistika partija Jugoslavije (NKPJ). U delegaciji su bili generalni sekretar NKPJ Branko Kitanovi i prvi sekretar NKPJ za Vojvodinu Petar unjar. Na predlog NKPJ i bugarske delegacije doneta je naelna odluka o osnivanju Federacije komunistikih partija Balkana. Odlueno je da se posle Konferencije komunistikih i radnikih partija sveta koja e se odrati od 20 do 24. novembra u Sao Paolu, pristupi detaljnijoj razradi odluke o osnivanju Balkanske federacije. Kao mogue sedite ove organizacije spominju se Solun i Beograd. Na Konferenciji je osueno jednostrano proglaenje "nezavisnosti" Kosova. Tom delu sastanka nisu prisustvovali predstavnici Albanije.

Sekretarijat NKPJ 24. septembar 2008. god. ________________________________________________________________________ POLJSKA BUROASKA VLAST POKRENULA ANTIKOMUNISTIKU MAKARTISTIKU KAMPANJU Zbog obeleavanja 82-godinjice od smrti poljskog komuniste i osnivaa sovjetske EKE Feliksa erinskog reakcionarna vlada Poljske pokrenula je agresivnu antikomunistiku kampanja protiv omladinske organizacije Levica protiv cenzure" i u sluaju da sud presudi da su poljski mladi komunisti "krivi" suoavaju se sa pretnjom zatvorske kazne u trajanju od 3 godine. Takoe, poljska buroaska vrhuka je u Varavi pokrenula i suenje protiv antifasitikog heroja, generala i nekadanjeg predsednika Poljske 85- godinjeg Vojeha Jaruzelskog, zbog uvoenja vanrednog stanja 1981. godine, merom kojom je spreen pokuaj kontrarevolucije, graanski rat, haos i bezvlae u toj zemlji. Savez komunistike omladine Jugoslavije (SKOJ) kategoriki istie da bi za postupke zbog kojih se sudi drugu Jaruzelskom tog hrabrog i potenog generala trebalo odlikovati i dodeliti mu najvee poasti. Pokretanjem antikomunistike makartistike kampanje poljska buroazija eli da skrene panju sa injenice da ak 89 odsto Poljaka na vlasti eli da vidi partiju koja bi titila prava zaposlenih i pomogla siromanima. Druge ankete pokazuju da je veina Poljaka protiv ratova u Iraku i Avganistanu, gde su poslate i poljski vojnici, kao i da je protiv postavljanja amerikog antiraketnog tita. SKOJ zahteva od poljskih buroaskih vlasti da odmah prekinu sa irenjem antikomunistike histerije i da obustavi monitirane procese protiv generala Jaruzelskog i mladih poljskih komunista. Sekretarijat SKOJ-a 24. septembar 2008. god. ________________________________________________________________________ SAOPTENJE SEKRETARIJATA SKOJ-a Savez komunistike omladine Jugoslavije-SKOJ najotrije osuuje brutalnu agresiju vojnih snaga Gruzije, inspirisanu i podranu od strane zapadnog imperijalizma na elu sa SAD, na teritoriju June Osetije koja je izazvala stravina razaranja i odnela brojne ivote nevinih civila.

Reakcija imperijalistikih krugova-SAD, EU i NATO povodom ruskog priznavanja nezavisnosti June Osetije i Abhazije pokazale su svu licemernost imperijalistikih krugova na elu sa SAD. Pozivanje na ouvanje nezavisnosti i nepovredivosti suvereniteta Gruzije otvoreno je licemerje. Oni koji su podrali razbijanje SFRJ, nelegalno bombardovanje SRJ, nelegitimno proglaenje drave Kosovo, oni koji su hiljadu puta najkrvavije i najbrutalnije pogazili meunarodno pravo nemaju nikakvo moralno pravo da govore o potovanju meunarodnog prava i suvereniteta. Oni su insistirali na tome da ne treba da se potuje meunarodni poredak zasnovan na povelji UN i danas je najvee licemerje kada ti imperijalistiki krugovi govore kako treba da se potuje teritorijalni integritet Gruzije, a pri tom najgrublje gaze integritet Srbije. Istorija je pokazala da kada su snage progresa u usponu, reakcija imperijalista je brutalna. Tihi rat protiv NR Kine sa pozivanjem na "krenje ljudskih prava" u Tibetu, zabranom rada Komunistike omladine u ekoj, irenje NATO-a na Istok, stvaranje vojnih baza u Poljskoj predstavljaju agresivne akcije imperijalizma sa jednim ciljem-zaustavljanjem progresa i spreavanje otpora narodnih masa. U prolosti narodi Rusije, Gruzije, Juzne Osetije i Abhazije iveli su u miru i slozi u okvirima drave bratskih naroda-Sovjetskom Savezu. To treba da bude primer i stremljenje za narode koji ive u tom regionu. Za svet mira-bez imperijalizma i eksploatacije oveka. Za socijalizam! Sekretarijat SKOJ-a 1. septembar 2008. god.

ESTITKA SAVEZU KIM IL SUNGOVE KOMUNISTIKE OMLADINE DNR KOREJE POVODOM DANA MLADOSTI Dragi drugovi, Pozdravljamo vas sa velikim uzbuenjem i radou. Pobedonosni i slavni kurs Korejske revolucije voen pod Crvenom proleterskom zastavom neodvojivo je povezan sa podvizima korejske omladine. Pod vostvom druga Kim Il Sunga tokom anti-japanske revolucionarne borbe mladi komunisti i mlade patriote osvetlili su stazu korejske revolucije, pobedu nad japanskim imperijalizmom i istorijsku misiju osloboenja zemlje.

Savez komunistike omladine Jugoslavije-SKOJ e uvek slediti na zajedniki ciljizgradnju boljeg sveta za oveka, osloboenog od ekspoloatacije i okrutnog imperijalistikog sistema, osloboenog od ratne opasnosti, voditi borbu za svet solidarnosti, prijateljstva i saradnje meu ljudima. Savez komunistike omaldine Jugoslavije-SKOJ eli radnim ljudima DNR Koreje u budunosti jaanje i potpuni uspeh u reavanju problema ujedinjenja otadbine razbijene od strane imperijalista. iveo Savez Kim Il Sungove komunistike omladine! ivela Demokratska Narodna Republika Koreja! iveo drug Kim Dong Il! iveo socijalizam! Sekretarijat SKOJ-a 28. avgust 2008. god. ________________________________________________________________________ ESTITKA DRUGU FIDELU KASTRU Dragi komandante Fidel, Savez komunistike omladine Jugoslavije - SKOJ pridruuje se milionskoj armiji estitki povodom Vaeg 82. roendana uz najbolje elje za Vas i Va herojski narod. Va primer uao je u istoriju kao simbol otpora imperijalizmu i kao simbol da je jedan bolji svet mogu. Vi ste jedinstveni primer stvaraoca i humaniste dostojnog da ga se vekovima seaju i slede. Vi ste dravnik sveta koji svojim umom, svim snagama i srcem bez rezerve i sasvim iskreno brani ne samo pravo kubanskog naroda da bira svoj put ve i svih naroda na planeti. Vi ste primer pravog revolucionarnog voe svih malih naroda kroz ovaj teak period prepun strahova, gladi, nasilja monih i nepravde. Vi ste tit koji brani nejake od maa imperijalista. I kao sto ste nas uili- sa svima onima koji se bore, koji nikad ne posustaju pred tekoama, onima koji veruju u ljudske sposobnosti za stvaranje, irenje i negovanje ideja, onima koji se klade u oveanstvo; svima onima koji dele divno ubeenje da je bolji svet mogu-boriemo se zajedno sa njima i pobediemo ! iveli 1000 godina!

HASTA LA VICTORIA SIEMPRE COMANDANTE ! PATRIA O MUERTE - VENCEREMOS! Sekretarijat SKOJ-a 13. avgust 2008. god. ________________________________________________________________________ HAKI TRIBUNAL-INSTRUMENT ZAPADNE HEGEMONIJE Da bi sa sebe skinule odgovornost zbog razbijanja Socijalistike Federativne Republike Jugoslavije zapadne imperijalistike zemlje osnovale su Haki tribunal - instrument zapadne hegemonije. Pored toga to je zadatak tog suda da amnestira od odgovornosti najvece ratne zloince - zapadne imperijaliste, njegova namena je i kanjavanje svih onih pojedinaca sa prostora bive SFRJ koji su se aktivno suprotstavljali imperijalizmu i razbijanju Jugoslavije. Stoga Savez komunistike omladine Jugoslavije (SKOJ) smatra da imperijalistiki Haki tribunal treba ukinuti. Tribunal u Hagu postoji na osnovu Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 827. Osnovanost te rezolucije i samim tim legitimnost Tribunala mogu se osporiti. Iako se hvali da je instrument "meunarodnog prava" Tribunal svoje postojanje ne duguje pravu, ve obinom dekretu. Meunarodni tribunal u Hagu nije osnovan nekim zakonom ve odlukom Saveta bezbednosti UN, organa koji nema nikakvu zakonodavnu vlast. Osnivanjem Tribunala u Hagu nedvosmisleno je prekreno i pogaeno meunarodno pravo. Tribunal u Hagu treba da pokae kako e proci svako ko se suprotstavi NATO ekspanziji i uniti svaku ideju o anti-imperijalistikom otporu. SKOJ sa gnuanjem osuuje sve ratne zloine poinjene u ratovima na teritoriji bive SFRJ ali kategoriki smatra da za zloine ne mogu da sude najvei ratni zloinci zapadni imperijalisti kojima prvo treba suditi za izazivanje bratoubilakog rata i razbijanje SFRJ. Sekretarijat SKOJ-a 4. avgust 2008. god. ________________________________________________________________________ 7. JUL - DAN USTANKA NARODA SRBIJE Savez komunistike omladine Jugoslavije-SKOJ sa ponosom obeleava 7. jul - Dan ustanka naroda Srbije protv nacistikog okupatora. Pucnji u Beloj Crkvi oznaili su poetak velianstvenog otpora koji je po svojoj snazi i herojstvu prevazilazio sline u drugim delovima okupirane Evrope. Hrabrost i odlunost partizanskih ustanika

predvoenih KPJ duboko su potovali ak i osvajai priznajui iznenaujuu odlunost i hrabrost partizanskih boraca. Danas, 67 godina kasnije potrebno nam je isto ono jedinstvo, hrabrost, heroizam i odlunost koji su preko Uike republike, Igmana, Sutjeske, Neretve, Beograda, Sremskog fonta doveli do pobede antifaistikog ustanka i socijalistike revolucije. Problemi nae zemlje mogu se reiti samo ako se budemo borili tako odluno jedisntveno kao nai partizani koji su juriali i na nebo ako je bilo potrebno. i

Faizam u raznim svojim oblicima povampirio se i danas i pokuava da zatre sve to je progesivno i humano. Meutim, faizam je ve jednom poraen, najvie zahvaljujui komunistima i SSSR-u, a poraziemo ga opet na isti nain na koji su to uradili nai oevi i dedovi. Razne reakcionarene struje, koje su posle 5. oktobra 2000. godine dole na vlast pokuavaju da rehabilituju izdaju i saradnju sa okupatorom. Svaki reacionalan i praktian ovek zna da ono to nam se danas ini kao san-sutra e neminovno postati stvarnost, jer svako onaj ko pogleda istorijska iskustva zna da je pobeda na strani progresa, na strani humanizma-na strani socijalizma. Sekretarijat SKOJ-a 7. jul 2008. god. ________________________________________________________________________ RUKOVODSTVO SPS-a IZNEVERILO BIRAE Rukovodstvo Socijalisticke partije Srbije dogovorom o formiranju vlade sa Demokratskom strankom izneverilo je svoje birace. Vlada Srbije, u kojoj ce glavni partner biti Demokratska stranka, namerava da nastavi proces evropskih integracija, to znaci da nastavi sa pljackakim neoliberalnim procesom privatizacije preostalih drutvenih preduzeca i ukljucenjem nae zemlje u tamnicu naroda Evropsku uniju i udarnu pesnicu zapadnog imperijalizma vojnu alijansu NATO koja je 1999. godine izvrila agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju to je nailo na osudu svih progresivnih i slobodoljubivih snaga u svetu. Stoga ne treba da cudi nezadovoljstvo biraca SPS zbog saveza te partije sa proimperijalistickim buroaskim blokom u Srbiji koji predvodi Demokratska stranka. S obzirom da na poslednjim parlamentarnim izborima u Srbiji, odranim 11.maja, Nova komunisticka partija Jugoslavije (ciji je Savez komunisticke omladine Jugoslavije integralni deo), nije mogla da nastupi zbog nedemokratskog izbornog zakona koji ucece na izborima omogucava samo bogatim buroaskim strankama i u startu diskvalifikuje one snage koje su autenticni borci za stvar radnicke klase, veliki broj clanova NKPJ i SKOJ je glasao za SPS smatrajuci da na taj nacin omogucava da se u Narodnoj skuptini Srbije cuje i glas radnih ljudi. Da je potpuno svestan cinjenice da za odlican izborni rezultat zasluge imaju i glasaci- komunisti potvrdio je i predsednik Socijalisticke partije Srbije Ivica Dacic zahvalivi se i komunistima koji su na izborima podrali socijaliste. Ba zbog toga, zbog nesebicne podrke koju su na izborima pruili SPS, komunisti u Srbiji imaju puno pravo da budu

nezadovoljni odlukom SPS da ude u vladu sa buroaskim proimperijalistickim strankama. Postavlja se pitanje, kako je rukovodstvo SPS moglo da postigne dogovor o formiranju koalicione vlade sa onima koji propagiraju ulazak Srbije u agresivni imperijalisticki savez NATO koji je izvrio agresiju na SR Jugoslaviju? U krajnjem slucaju postavlja se pitanje, kako je rukovodstvo SPS moglo da postigne dogovor o formiranju koalicione vlade sa onima koji su sistematski proganjali, ikanirali, smenjivali i hapsili istaknute aktiviste i clanove SPS posle kontrarevolucionarnog puca od 5. oktobra 2000.? Ne treba da cudi to buroazija cije interese zastupa Demokratska stranka ima dvostruke arine i socijaliste koje je do juce na najvulgarniji nacin vredala i nipodatavala sada velica u svojim izjavama predstavljajuci ih kao modernu socijaldemokratsku partiju. Jasno je da iza takvih izjava stoji samo gola ed za vlacu funkcionera Demokratske stranke a istovremeno i interes zapadnog imperijalizma zarad dalje pljacke nacionalnih dobara i bogatstava nae zemlje. Postavlja se pitanje, da li je poto je i rukovodstvo SPS okrenulo curak i ono eljno vlasti i da li je sada na istim talasnim duinama sa interesima zapadnog imperijalizma? Da li rukovodstvo SPS zaista smatra da treba pristupiti tamnici naroda EU i potpisati famozni Sporazum o stabilizaciji i pridruivanju i tako naciniti, izmedu ostalog, i prvi korak ka NATO paktu? Da li rukovodstvo SPS zaista misli da je gradanima Srbije mesto u savezu sa onima koji su okupirali Kosovo i Methiju a to su i EU i NATO? Penzije u Srbiji su zaista veoma male i komunisti smatraju da ih treba povecati ali zato su socijalisti i njihovi koalicioni partneri prihvatili da budu u istoj vladi sa onima koji nude znatno manje povecanje penzija od iznosa koji je trazila Partija ujedinjenih penzionera Srbije, koalicioni partner SPS? Da li rukovodstvo SPS zaista veruje da ce sprovodeci neoliberalni kapitalisticki ekonomski koncept vlade na celu sa DS biti iskorenjena nezaposlenost i siromatvo u Srbiji? Sve su ovo pitanja na koja odgovor treba da da rukovodsto SPS. Sasvim je sigurno da dok ne promeni svoje pozicije koje su u potpunosti suprotstavljenje interesima radnih ljudi SPS nece uivati nikakvu podrku SKOJ-a a rad njenih predstavnika u vladi bice izloen beskompromisnoj kritici sa kojom ce biti suoceni i ministri iz buroaskih proimperijalistickih stranaka. . Sekretarijat SKOJ-a 7. jul 2008. god. ________________________________________________________________________ SRBIJI POTREBNA NOVA SOCIJALISTIKA EKONOMIJA Sve relevantne injenice ukazuju da se Srbija nalazi pred ekonomskim kolapsom. Spoljni dug Srbije preao je 30 milijardi dolara, a zaduenost iz meseca u mesec raste za preko 1, milijardi dolara. Spoljni trgovinski deficit za prva etiri meseca 2008. godine dostigao je 4,2 milijardi dolara. Tokom predhodne dve godine Srbija je troila 25 posto vie nego to je proizvela. Zaposlenost je pala ispod 2 miliona, a nezaposleno je preko milion ljudi. Raste industrija koja se zasniva iskljuivo na uvoznim sirovinama-primer US Steel koji uvozi sve sem jeftine radne snage i struje.

Trikovima se prikriva budetski deficit jer se neplaanja u tekuoj godini prenose u sledeu, a prihodi od privatizacije knjie u tekuoj godini. U dravnom budetu je ostalo svega 100 miliona evra, to moe ugroziti i onako krhku ekonomsku stabilnost zemlje. Ministar finansija Mirko Cvetkovi u svom nedavnom izvetaju naglasio je da budetu Srbije nedostaje 430 miliona evra koje treba obezbediti ili iz novih privatizacija ili od kredita kod domaih ili stranih banaka. Postavlja se logino pitanje kako e srpska buroazija puniti budet kada sve rasproda. Nova vlada e se zaduivati i rasprodavati preostale dravne resurse. Faktiki Srbija ivi danas od plodova socijalizma stvaranih 45 godina. Sasvim je izvesno da kapitalizam u Srbiji pokazuje znake ozbiljne krize koja se produbljuje sve vie i na globalnom nivou.Oito je da je kapitalizam kao sistem koji trpi parazitiranje vladajue klase nesposoban da udovolji potrebama radnog oveka. Stoga SKOJ smatra da je Srbiji potreban novi put,a to je put stabilnog socijalistikog razvoja. Samo istinski socijalizam moe obezbediti graanima duhovni i materijalni prosperitet, optu zaposlenost, besplatno kolstvo i zdravstvo, stabilne penzijske, invalidske i socijalne fondove. Samo istinski socijalizam moe uiniti zemlju vojniki snanom i nezavisnom. Ne neoliberalnoj ekonomskoj politici,socijalna pravda i socijalizam za radnog oveka! Sekretarijat SKOJ-a 24. jun 2008. god. ________________________________________________________________________ DALJE RUKE OD KOMUNISTIKE OMLADINE EKE-KSM Od usvajanja sramne antikomunistike deklaracije Saveta Evrope pod Gebelsovskim izgovorom zatite od "totalitarizma" biveg socijalistikog bloka na celu sa SSSR-om, kojom su faktiki izjednaeni socijalizam i faizam, a u strahu od sve veeg uticaja i rejtinga komunistikih partija u Evropi vodi se otra antikomunistika kampanja sirom Evrope. Na posebnom udaru ve due vreme je bratski, borbeni, Savez komunistike omladine eke-KSM, podmladak Komunistike partije eke i Moravske-KSCM. eke buroaske vlasti uporno pokuavaju da van zakona stave i potpuno onemogue bilo kakvu delatnost KSM. U nedostatku drugih sredstava u cilju zastraivanja pribegli su i hapenjima lanova KSM. Komunistika i progresivna omladina iz celog sveta organizovala je niz akcija solidarnosti sa KSM, od protesta ispred ambasade eke, preko peticija, do susreta sa rukovodstvom KSM.

Svetska federacija demokratske omladine-WFDY, ije je SKOJ lan, 18. juna organizovala je Svetski dan solidarnosti sa KSM, kao odgovor na nove pritiske i hapenja lanova KSM. Peticiju koju je WFDY pokrenuo potpisalo je nekoliko desetina hiljada mladih iz celog sveta, dok su u Grkoj podrku KSM izrazili gotovo svi poslanici grkog parlamenta na zahtev Komunistike partije Grke-KKE, a u nizu zemalja odrani su protesti protiv pritisaka na KSM. Aktivisti SKOJ su ispunjavajui svoju internacionalistiku dunost 18. juna na vie mesta u Beogradu postavili transparente sa porukom solidarnosti sa Komunistikom omladinom eke. SKOJ najotrije osuuje antikomunistiku histeriju i sve vidove pritisaka protiv KSM i drugih komunistikih bratskih organizacija. Mladi su budunost, budunost je socijalizam! Dalje ruke od KSM! Stop antikomunizmu! Sekretarijat SKOJ-a 19. jun 2008. god. ________________________________________________________________________ ESTITKA OMLADINSKOM POKRETU KONOLI-IRSKA Dragi drugovi, Savez komunistike omladine Jugoslavije (SKOJ) estita Omladinskom pokretu Konoli (CYM), irskoj radnikoj klasi i slobodoljubivom narodu Irske odbacivanje Lisabonskog ugovora, odnosno Ustava Evropske unije. Svojim jasnim NE, sledei primer Francuza i Holanana, stanovnici Irske odbacili su ideju o stvaranju super drave EU iji je osnovni cilj jaanje imperijalistikog militarizma, pljakakog procesa privatizacije i gaenje nacionalnog suvereniteta. Posebno raduje to su za NE na referendumu u Irskoj listom glasale oblasti u kojima ivi radnika klasa i seljatvo, koji su prepoznali da je jaanje EU direktno suprotstavljeno interesima obespravljenih i da od njega korist ima samo krupni kapital. Pobeda irskog naroda je istovremeno pobeda svih slobodoljubivih naroda Evrope i poruka imperijalistikim vladarima EU da njihova reakcionarna politika nema podrku radnih ljudi. Naa zemlja, Jugoslavija, jedan je od primera agresivne imperijalistike politike EU i NATO. Socijalistika Jugoslavija nije se raspala, kako tvrde imperijalisti, nego je nasilno razbijena zarad interesa zapadnog krupnog kapitala. U tom procesu ogromnu ulogu imale su SAD, zemlje EU i udarna pesnica kapitala NATO. Sve progresivne snage dune su da agituju protiv reakcionarne politike EU. Negativan stav irskog naroda prema jaanju meunarodnog kapitalistikog sistema sa centrom u Briselu pokazuje da buroazija nije ni svemogua ni nepobediva.

NE EVROPSKOJ UNIJI I NATO! IVELO JEDINSTVO RADNIKE KLASE EVROPE i SVETA! IVELA POBEDA IRSKOG PROLETARIJATA NAD LISABONSKIM UGOVOROM! Centralni komitet SKOJ-a 17. jun 2008.godine ________________________________________________________________________ DAN POBEDE NAD FAIZMOM Savez komunistike omladine Jugoslavije srdano estita Dan pobede nad faizmom! Na tlu kontinentalne Evrope NOVJ, je izuzimajui herojsku Crvenu armiju, bila najjaa lanica Antifaistike koalicije. Ona je bila osobena po mnogo emu, izmeu ostalog i po tome to nije stvorena kroz pokret otpora ve je ponikla u masovnom narodnom ustanku s komunistima na elu koji je faktiki stvorio drugi front u Evropi. Aktuelna vlast gotovo sa prezirom pokuava da sakrije istinu o slavnoj i herojskoj antifaistikoj borbi koju su predvodili komunisti i kojoj se divio ceo svet. Ona na sve naine pokuava da antifaistiki otpor prikae kao uzaludno rtvovanje i rehabilituje snage koje su sramno izgubile rat. Pokuava se prikriti istorijska injenica da su jedini pravi patrioti, u toku Drugog svetskog rata, na ovim prostorima bili komunisti koji su se stavili na elo oslobodilakog pokreta i naroda koji nije eleo da se preda drskom i surovom nacistikom okupatoru. Mi se spravom ponosimo herojskim otporom koji su nai narodi predvoeni KPJ iskazali u borbi sa neprijateljem. Vaspitavajui se na slobodarskim i borbenim tradicijama NOR-a i socijalistike revolucije, mi emo kao i do sada nepokolebljivo tititi i razvijati vrednosti koje su uz ogromne rtve, stvarale generacije naih slavnih predaka. Iskreni antifaisti nikada nee zaboraviti istorijsku injenicu da su nau zemlju oslobodili partizani predvoeni komunistima uz nesebinu bratsku pomo Crvene Armije, vojske Prve zemlje socijalizma, slavnog Saveza Sovjetskih Socijalistikih Republika. Nikada nee, svi iskreni antifaisti i rodoljubi, zaboraviti i to da je oslobobodilaka borba bila istovremeno i socijalistika revolucija koja je uspeno trijumfovala i nakon koje je izgraeno pravednije druvo i bolja budunost. Nikada ne smemo zaboraviti pale borce za osloboenje i moramo slediti njihov herojski primer kako se treba boriti protiv okupatora i tiranije. Razlog vie je taj to se faizam u raznim svojim oblicima povampirio i danas i pokuava da zatre sve to je progesivno i humano. Meutim, faizam je ve jednom poraen, najvie zahvaljujui komunistima i SSSR,a poraziemo ga opet na isti nain na koji su to uradili nai oevi i dedovi.

Sekretarijat SKOJ-a 9. maj 2008.godine ________________________________________________________________________ PRVOMAJSKA PROSLAVA Aktivisti Nove komunistike partije Jugoslavije (NKPJ) i Saveza komunistike omladine Jugoslavije (SKOJ) 1.maj dan meunarodne solidarnosti radnike klase obeleili su polaganjem venca na grob istaknutog marksiste Dimitrija Tucovia na Trgu Slavija u Beogradu. Tom prilikom lanovima NKPJ i SKOJ obratio se generalni sekretar Partije drug Branko Kitanovi. On je u kratkom govoru podsetio na znaaj 1.maja kao dana meunarodne radnike solidarnosti. Osvrnuo se i na aktuelni politiki trenutak u zemlji kritikujui sramno potpisivanje Sporazuma o stabilnosti i pridruivanju imperijalistikoj tamnici naroda Evropskoj uniji i reakcionarni izborni zakon u Srbiji koji ima za cilj da sprei pojavljivanje na izborima autentinih radnikih i narodnih predstavnika komunista. Nakon polaganja venca lanovi NKPJ i SKOJ obeleavanje 1.maja nastavili su u seditu Partije u Nemanjinoj. Petnaestak lanova SKOJ, posle zavretka manifestacije u seditu Partije, organizovano je krenulo ka Trgu Marksa i Engelsa na Prvomajski protest Saveza samostalnih sindikata Srbije. Skojevci su radnicima delili Prvomajski letak, Glasnik SKOJ i nalepnice NKPJ i SKOJ. lanovi sindikata su aplauzima pozdravili pojavljivanje aktivista SKOJ na protestu i veoma rado su pristupili razmenjivanju materijala sa omladincima NKPJ. Radnici su sa oduevljenjem pozdravljali crveni barjak NKPJ. U jednom trenutku dvojica skojevaca su se probila do same bine praeni povicima odobravanja okupljenih i razvili crvenu partijsku zastavu. Ta simbolika se nije svidela rukovodstvu SSSS pa su na mlade komuniste poslati redari a sa bine je usledio zahtev da se sa skupa uklone komunistika i ostala ideoloka obeleja. Razlog za nervozu i nezadovoljstvo rukovodstva SSSS bio je taj to je desetak minuta ranije od strane radnika bio izvidan i faktiki oteran sa protesta predsednik Srbije Boris Tadi koga lideri SSSS oito vide kao svog partnera. Posle kraeg guranja sa redarima aktivisti SKOJ su se vratili do svoje grupe doekani aplauzom i povicima odobravanja. Zahtev rukovodstva SSSS da se uklone komunistika obeleja nije uvaen. Sekretarijat SKOJ-a 2. maj 2008.godine ________________________________________________________________________ PRVOMAJSKI PROGLAS SAVEZA KOMUNISTIKE OMLADINE JUGOSLAVIJE Radnikoj klasi, inteligenciji, poljoprivrednicima, penzionerima, enama, studentima, uenicima, srdano estitamo Prvi maj - dan meunarodne solidarnosti trudbenika sveta!

Prvi maj 2008. radnika klasa Srbije doekuje u veoma tekim i sudbonosnim okolnostima. Rasprodata je u bescenje stranom i domaem kapitalu gotovo celokupna privreda koju su krvlju i znojem decenijama gradili nai preci i mi sami. Na dobo se prodaju naa prirodna bogatstva. Ogromna veina stanovnitva pretvara se u faktike najamne radnike i bezemljae stranih i domaih kapitalista. Oko 40 hiljada firmi je u steaju. Preko 50 odsto radno sposobnog stanovnitva ne radi. Zatvoreno je vie od 60 odsto industrijskih i rudarskih kapaciteta. Novopeeni tajkuni koji gule kou sa lea svojih zaposlenih radnike i radnice nazivaju lenjim. Vlade se smenjuju na vlasti ali svaka od njih sprovodi neoliberalni koncept koji radniku klasu u Srbiji ini jo siromanijom. Multinacionalne kompanije ne grade nove proizvodne kapacitete ve koriste postojee pokuavajui da ih to vie eksploatiu a zaposlenima da daju to manje plate. Neoliberalni politiari cinino demagoki poruuju da je loe plaen posao bolji od nemanja posla. Isti ti neoliberalni politiari imaju stotine hiljada i milione evra na svojim raunima. tite interese pljakakog stranog i domaeg kapitala. Kompanije koje su jo uvek u dravnom vlasnitvu sistematski se unitavaju i nita se ne radi na njihovoj modernizaciji kako bi bile predate u ruke stranog ili domaeg kapitala za to manje pare. Za sistematsko pljakanje dravne i drutvene imovine pojedinci uzimaju procenat dok radnika klasa gladuje i nastavlja se vrtoglavo zaduivanje zemlje u inostranstvu. Danas dravni dug prevazilazi 20 milijardi dolara, to iznosi oko 75 odsto nacionalnog dohotka. Unitene su domae banke. Primena Bolonjske deklaracije razorila je na kolski sistem. Sistematski se unitavaju drutvena poljoprivredna gazdinstva, seoske zadruge i mali seoski posedi. Stvaraju se ogromne poljoprivredne latifundije od vie desetina hiljada hektara, na kojima novopeeni zemljoposednici pretvaraju seljake u svoje najamne radnike. Gotovo sva informativna sredstva su direktno ili indirektno u rukama stranog kapitala. Namee nam se kolonijalna kultura. Glavni neprijatelji radnike klase danas su strani i domai kapitalisti koji uz pomo sebi naklonjenih politiara svim silama nastoje da razbiju jedinstvo proletarijata Srbije kako bi ga pretvorili u jeftinu najamnu radnu snagu. Naa snaga lei u naoj brojnosti i spremnosti da se suprotstavimo nepravdi. Ako je radnika klasa ujedinjena i solidarna nikada je njeni neprijatelji nee uspeti razjediniti i posvaati. PROLETERI SVIH ZEMALJA UJEDINITE SE! IVEO 1. MAJ PRAZNIK TRUDBENIKA SVETA! ________________________________________________________________________

NE PRIDRUIVANJU TAMNICI NARODA EU Deo Vlade Srbije potpisao je u Luksemburgu sraman sporazum o stabilizaciji i pridruivanju Evropskoj uniji.Tim inom potpisinici sporazuma doborovoljno prihvataju imperijalistiku okupaciju Kosova i Metohije, odnosno njegovu "nezavisnost". Vodee zemlje EU priznale su jednostrano proglaenje "nezavisnosti" Kosova i zajedno sa NATO uestvovale u imperijalistikoj agresiji na SR Jugoslaviju. Slobodoljubivi narodi sveta nikada nee zaboraviti drske imperijalistike agresije koje su u saveznitvu Evropska unija i Sjedinjene Amerike Drave poinile protiv Iraka, Avganistana i jo nekih zemalja. Savez komunistike omladine Jugoslavije (SKOJ) odbacuje potpisani sprorazum i smatra da Srbiji nije mesto u EU, imperijalistikoj tvorevini i tamnici naroda pravljenoj u interesu krupnog kapitala. Srbija u EU ne bi bila punopravni lan, ve izvor jeftine radne snage i visoko obrazovanih kadrova. Perspektive koju nude komunisti nije Evropa ujedinjena na kapitalistikim osnovama, ve je to ujedinjena socijalistika Evropa u kojoj e u miru i slozi iveti svi evropski narodi i u kojoj nee biti eksploatacije tueg rada i tlaenja naroda koje postoji u imperijalistikoj EU. Samo na taj nain Evropa moe krenuti putem celovitog ostvarenja principa samoopredeljenja naroda, ravnopravne saradnje, mira, bezbednosti, socijalne pravde, istinske demokratije i potovanja prava linosti i kolektiva. Sekretarijat SKOJ-a 29. april 2008.godine ________________________________________________________________________ HAKI TRIBUNAL INSTRUMENT IMPERIJALISTIKE NEPRAVDE Savez komunistike omladine Jugoslavije (SKOJ) osuuje odluku imperijalistikog Hakog tribunala kojom je osloboen jedan od voa teroristike organizacije OVK osvedoeni ratni zloinac Ramu Haradinaj. Ovim licemernim aktom Haki tribunal potpuno opovrgava proklamovanu nepristrasnost i objektivnost i manifestuje politiku dvostrukih arina tako tipinu za imperijaliste. Presuda pokazuje da se pripadnici teroristike organizacije OVK amnestiraju od zloina koje su poinili to jasno ukazuje da zapadni monici na taj nain nagrauju njenu proimperijalistiku orijentaciju. Uostalom, OVK je formirana, obuavana i naoruavana od strane zapadnih imperijalista i borila se za njihove hegemonistike ciljeve, odnosno za okupaciju Kosova i Metohije. SKOJ je za kanjavanje svih poinilaca zloina nastalih tokom ratova na prostoru bive SFRJ, meutim smatra da prvo treba suditi najveim ratnim zloinicima, zapadnim imperijalistima a da imperijalistiki Haki sud treba raspustiti.

Sekretarijat SKOJ-a 5. april 2008.godine ________________________________________________________________________ ANTI-NATO PROTEST U BEOGRADU U petak 4. aprila u organizaciji Svetske federacije demokratske omladine (WFDY) i Saveza komunistike omladine Jugoslavije (SKOJ), podmlatka Nove komunistike partije Jugoslavije (NKPJ), odrana je velika balkanska anti-NATO akcija. Prvo je u seditu NKPJ odrana konferencija za novinare na kojoj su govorili Marijan Kubik, zamenik prvog sekretara SKOJ-a i Gogon Eleni iz Komunistike omladine Grke (KNE). Drug Kubik je upoznao prisutne sa razlogom organizovanja akcije Za mir na Balkanu, protiv NATO baza i imperijalizma. On je objasnio da je manifestacija, koja je pored Beograda odrana i u Zagrebu (organizator Socijalistiki omladinski savez) i Bukuretu ( organizator Socijalistika omladinska alijansa), upriliena zbog restauracije kapitalizma u nekim zemljama Balkana, problema sa kojima se suoavaju mladi, imperijalistike secesije june srpske pokrajine, prekrajanje balkanskih granica i produbljivanja nacionalnih konflikata na Balkanu. Mladi komunisti odluili su se da protestuju i protiv NATO samita u Rumuniji i sve intenzivnijeg prisustva te vojne alijanse na regionu. Drugarica Eleni naglasila je da je osnovni cilj NATO da u regionu postavi vlade lojalne njegovim ciljevima. Njihov cilj je krupan biznis, proirenje trita i zato im je potrebna vojna sila i zato menjaju granice, istakla je Gogon Eleni. Nakon konferencije za novinare aktivisti SKOJ-a i predstavnici WFDY iz est zemalja, ukupno njih 22, odrali su anti-NATO miting na Trgu Slavija kod spomenika Dimitriju Tucoviu. Prisutnima, koji su noslili zastave NKPJ i srpske trobojke sa petokrakom obratili su se Portugalac Tiago Vieira, generalni sekretar WFDY i Igor Petrovi, clan Sekretarijata SKOJ. Uesnici protesta su rairili veliki transparent na kome je pisalo Za mir na Balkanu, protiv NATO baza i imperijalizma. Mladi komunisti su pokuali da se proetaju do ambasade Sjedinjenih Americkih Drava u ulici Kneza Miloa ali im policija, obuena u uniforme za intervenciju, to nije dozvolila uz pretnju da e ako to pokuaju biti uhapeni a protiv njih podnete krivine prijave. Mladi komunisti ipak nisu eleli da odustanu od svoje namere pa je policija ipak pristala na etnju ulicom Kralja Milana meutim nije dozvolila dalje kretanje od parka kod Studentskog kulturnog centra. Poto su obili spomenik Kosti Abraeviu koji se nalazi u tom parku mladi komunisti su se uputili ka seditu NKPJ u Nemanjinoj gde je odrana tribina o NATO agresiji na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine. Nakon etnje Beogradom u pratnji svojih domaina iz SKOJ predstavnici WFDY su se autobusom uputili ka Zagrebu kako bi zajedno sa svojim domainima iz Socijalistikog omladinskog saveza (SOS) izrazili protest zbog posete amerikog predsednika Dorda Bua Hrvatskoj. U delegaciji WFDY su se nalazili predstavnici Komunistike omladine Grke (KNE), Demokratske omladine Kipra (EDON), omladine Turske komunistike partije (YTKP), Omladinskog leviarskog fronta-Saveza komunistike omladine Maarske, Komunistike omladine Portugala (JCP) i Mladih komunista Italije (GC).

Sekretarijat SKOJ-a 5. april 2008.godine ________________________________________________________________________ SKOJ: ZA JEDINSTVENI IZBORNI FRONT KOMUNISTA-ANTI IMPERIJALISTA I PATRIOTA Nakon jednostranog proglaenja nezavisnosti Kosova, sprovedenog uz sponzorstvo i podrku zapadnog imperijalizma na elu sa Sjedinjenim Amerikim Dravama, graani Srbije e 11.maja glasati na parlamentarnim izborima. Brojne nesuglasice meu neoliberalnim partijama dovele su do kraja njihove Vlade. Predstojei parlamentarni izbori pokazae jo jednom surovu realnost o kojoj je govorio Karl Marks da eksploatatori ugnjetavanima dozvoljavaju da jednom u nekoliko godina reavaju koji e ih predstavnik ugnjetake klase u parlamentu predstavljati i tlaiti. U tom smislu u Srbiji je jo uvek na snazi jedan od najreakcionarnijih izbornih zakona u svetu iji je zadatak da onemogui izlazak na izbore autentinih predstavnika radnike klase. Savez komunistike omladine Jugoslavije (SKOJ) zahteva odluan odgovor svih progresivnih levih snaga radi stvaranja jedinstvenog fronta koji e se odupreti buroaskoj tiraniji i samovolji. Takav front treba da oforme komunisti, anti-imperijalisti i patrioti koji e dii svoj glas protiv imperijalizma i pljakakog kapitalizma. Samo ujedinjeni doneemo istinsku slobodu radnikoj klasi i naem narodu! Buroazija pripada prolosti! Napred u socijalizam! Za socijalizam, do pobede! Sekretarijat SKOJ-a 17. mart 2008.godine ________________________________________________________________________ PROLETERI SVIH ZEMALJA UJEDINITE SE! - MANIFEST ZA XXI VEK 160 GODINA MANIFESTA KOMUNISTIKE PARTIJE Manifest komunistike partije, prvi put objavljen 21. februara 1848., predstavlja jedan od najuticajnijih svetskih politikih traktata. Iniciran od strane Komunistikog saveza i napisan od strane osnivaa teorije komunizma Karla Marksa i Fridriha Engelsa, postavio je ciljeve i program Saveza. Bio je to poetak svetskog komunistikog pokreta koji vodi stalnu i nepokolebljivu borbu za izgradnju besklasnog socijalistikog drutva. Veliina Manifesta KP i drugih genijalnih dela klasika marksizma-lenjinizma lei u tome to oni nikada ne gube svoju savremenost i aktuelnost, to oni daju borbeno oruje koje

nikada ne otupljuje, nikada ne ra i ne gubi snagu svog udarca. Manifest KP, poput drugih genijalnih dela klasika marksizma-lenjinizma, je velika zbirka humanistikih ideja i stalni poziv svim ljudima za aktivno uee u projektovanju i graenju drutva bez klasa i ekspoatacije, ovde i sada! Klasina dela Marksa, Englesa, Lenjina, Staljina, dopunjena i nadograena delima Mao Ce Tunga, Kim Il Sunga, Ho i Mina i Fidela Kastra predstvaljau ne samo veliko naslee ve daju i mnoge praktine i teorijske lekcije svim komunistima. Komunizam izaziva gnev antikomunistikog zapada nemilosrdnim razgoliavanjem sutine kapitalistikog poretka-eksploatacije oveka od stane oveka i otktivanjem jednostavne istine: da ovek koji radi za drugoga i zavisi od drugoga ne moe biti slobodan i ravnopravan, pa ma ta o slobodi i ljudskim pravima pisalo u ustavima i zakonima kapitalistikih zemalja. To to se u kapitalizmu vremenom uz more prolivene krvi mnogo toga izmenilo, to je manje zloupotrebe deije radne snege, to je nekadanje ropsko 18-asovno radno vreme skraeno i to su uslovi ivota poboljani ne znai da je kapitalizam izmenio svoju eksloatatorsku prirodu. Antikomunistima, braniocima kapitalizma, bilo bi znatno lake da je Marks i njegovi nastavljai oklevetali kapitalizam. Njima probleme zadaje to to su oni osvetlili anatomiju anatomiju i fizionomiju kapitalistike eksploatacije. Uprkos svim naporima njegovih protivnika, marksizam je danas ouvao svoju punu validnost, i kao precizna analiza dananjeg drutva i kao borbeni program za njegovu promenu. Moe biti samo da se ovaj ili onaj detalj promenio, ali fundamentalne ideje Manifesta Komunistike Partije su i danas relevantne kao to su bile kada su prvi put napisane. Veliki talas revolucija koji je proizaao iz Oktobarske Revolucije 1917. uticao je na itavu planetu. Danas socijalizam izgrauje milijarda i po ljudi a progresivna rukovodstva preuzimaju vlast u Latiinskoj Americi. Talasi nove revolucije uskoro e zahvatiti planetu. Pobeda radnike klase u bilo kojoj znaajnoj zemlji brzo vodi zbacivanju kapitalizma u jednoj za drugom zemljom, postavljajui temelje uspostavljanju novog sveta. "Komunisti odbijaju s prezirom da kriju svoje poglede i namere. Oni izjavljuju otvoreno da se njihovi ciljevi mogu postii samo nasilnim ruenjem itavog dosadanjeg drutvenog poretka. Neka vladajue klase drhte pred komunistikom revolucijom. U njoj proleteri nemaju ta da izgube sem svojih okova, a dobice itav svet." (Manifest KP) Sekretarijat SKOJ-a 21. februar 2008.godine ________________________________________________________________________ NE IMPERIJALISTIKOM PREKRAJANJU GRANICA NA BALKANU Savez komunistike omladine Jugoslavije (SKOJ) odbacuje imperijalistiko prekrajanje granica na Balkanu u vidu jednostranog i protivpravnog proglaenja nezavisnosti june srpske pokrajine Kosova i Metohije pod patronatom Sjedinjenih Amerikih Drava i Evropske unije.

Proglaenje nezavisnosti KiM je jednostrani, protivpravni akt suprotan Ustavu Republike Srbje, meunarodnom pravu, Rezoluciji 1244 SB UN, Povelji OUN. Na Kosovu imperijalisti sprovode politiku okupacije koja e neminovno dovesti do otpora naroda. Vodee strane firme koje su preuzele najvanije privredne grane u vlasnitvu su ljudi koji su odigrali glavnu ulogu u razbijanju Jugoslavije i secesije KiM, poput Vilijama Vokera, biveg efa misije OEBS-a na Kosovu, Madlen Olbrajt, biveg dravnog sekretar SAD, Bernara Kunera, biveg efa UMNIK-a... Devetogodinja politika okupacije na Kosovu i Metohiji preti da poptpuno anulira rezultate koji su postignuti u proteklih pet i po decenija kada je Kosovo vlastitim naporima i uz podrku cele SFRJ ostvarilo znaajan napredak na svim poljima. Dokaz tome injenica da je oko 73 odsto radno sposobnog stanovnitva nezaposleno, a vie od polovine nezaposlenih su mlai od 35 godina. U svim delovima Kosova i Metohije proizvodi se skoro tri puta manje elektrine energije nego do 1999. godine, fabrike skoro da ne rade, ili rade sa 10 odsto kapaciteta. Veliki problemi Kosova je organizovani kriminal i korupcija i ugroenost elementarnih ljudskih prava. Sve glavne privredne grane su u rukama NATO okupatora koji slobodno raspolae i ubira prihoda od onoga to je stvarano u interesu naroda Kosova i Metohije tokom proteklih pet decenija. Postojee okupaciono stanje ne odgovara trajnim i stvarnim interesima naroda Kosova, ono odgovara jedino imperijalno-ekspanzionistikim ciljevima NATO-a. Cilj politike koju vode razne "mirovne" meunarodne komisije jeste dalje produbljivanje postojeeg stanja po principu "zavadi, pa vladaj". Dravni organi Srbije duni su da preuzmu sve u cilju zatite teritorijalnog jedinstva zemlje i preduzmu diplomatske, politike, pravne i ekonomske mere protiv drava koje priznaju jednostrano protivpravno proglaenje nezavisnosti Kosova i Metohija. Srbija ima pravo i odgovornost da preuzme sve mere u cilju ouvanja svog punog teritorijalnog integriteta i suvereniteta. U suprotnom svi potezi dravnih organa bie samo prazna retorika i obezvredie odluku Vlade Republike Srbije o ponitenju jednostranog proglaenja nezavisnosti Kosova i Metohije. Priznavanjem nelegalnog secesionistikog samoproklamovanog nezavisnog Kosova i Metohije SAD i vodece zemlje UE pokazali su ponovo igru dvostrukih standarda i pokazali ta je bio stvarni cilj nelegalne agresije protiv SR Jugoslavije 1999. godine. Jedino uspostavljanjem saveza i jedinstva albanske i srpske radnike klase na KiM i njeno suprotstvaljanje ekspanzionistikoj politici SAD i EU moe obezbediti trajan mir i prosperitet. Kosovo i Metohija su nerazdvojivi deo Srbije i tako e ostati! Sekretarijat SKOJ-a 17. februar 2008.godine ________________________________________________________________________

PIROVA POBEDA NEOLIBERALNOG KONCEPTA Uz obilatu pomo reimskih medija i podrku zapadnih imperijalista na elu sa Sjedinjenim Amerikim Dravama, proimperijalistiki kandidat na izborima za predsednika Srbije Boris Tadi, predsednik Demokratske stranke, ostvario je pirovu pobedu. Savez komunistike omladine Jugoslavije (SKOJ) ukazuje da su i ovi izbori sprovodeni po pravilima koja favorizuju buroaske stranke to predstavlja klasian primer diskriminacije. Izbori su takoe pokazali da je, u nedostatku autentinog kandidata levice, ogroman broj pristalica socijalizma glasao za kandidata Srpske radikalne stranke Tomislava Nikolia. To su bili, svi od reda, glasovi protesta protiv neoliberalne politike koju sprovodi Vlada Srbije u kojoj dominira Demokratska stranka predsednika Tadia. Tadi je potpuno na liniji zapadnog imperijalizma to je u suprotnosti sa interesima radnog naroda nae zemlje. Radnikoj klasi Srbije dobro je poznato Tadievo licemerno zalaganje da se preduzmu sve potrebne mere za zatitu socijalno najugroenijeg stanovnitva kojim se vrea radnika klasa Srbije rtva kapitalistike neoliberalne ekonomske politike koja se u naoj zemlji sprovodi od kontrarevolucije iz 2000. godine. Boris Tadi nesmanjenim intenzitetom radi na ulasku nae zemlje u tamnicu naroda Evropsku uniju i u zlocinaku imperijalistiku vojnu formaciju NATO koja je 1999. godine izvrila agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Ulazak Srbije u EU i NATO direktno je suprotstavljen interesima naeg narod i nae zemlje. Zemlje Evropske unije su uz SAD najglasnije u elji da od Srbije otcepe Kosovo i Metohiju. NATO pakt ve dri pod okupacijom taj deo teritorije Srbije. Proimperijalistika i neoliberalistika politika koju sprovodi Boris Tadi sasvim je jasno nanee mnogo zla naem narodu i dravi. Stoga je u interesu radnike klase da on to krae bude na vlasti. Odgovor razvlaenog proletarijata Srbije mora biti odluan i brz. Sve progresivne i patriotske snage predvoene komunistima moraju da stvore zajedniki front protiv imperijalizma i neoliberalizma. Savez komunistike omladine Jugoslavije (SKOJ) shvatajui vanost aktuelnog trenutka agituje za akciono jedinstvo svih progresivnih i patriotskih snaga. SKOJ prepoznaje da je prvi korak u tom cilju zajedniki nastup progresivnih i patriotskih snaga na predstojeim lokalnim izborima. Istinski i osvedoeni patrioti na naim prostorima su komunisti. Stoga, SKOJ poziva na stvaranje koalicije Blok komunista, iji ce stoer predstavljati Nova komunistika partija Jugoslavije (NKPJ), koji treba da podre sve pristalice socijalizma u Srbiji u cilju ulaska progresivnih snaga u organe lokalne vlasti irom zemlje, to ce biti prvi korak u borbi za osloboenje rada od kapitalistikih eksploatorskih stega. Sekretarijat SKOJ-a 3. februar 2008.godine

________________________________________________________________________ SKOJ - 16 GODINA BORBE ZA SOCIJALIZAM Punih 16 godina Savez komunistike omladine Jugoslavije (SKOJ) vodi borbu za socijalizam i obnovu nae otadbine Socijalistike Federativne Republike Jugoslavije. Pljackaki proces privatizacije, koji se posebno surovo sprovodi od kontrarevolucionarnog pua od 5. oktobra 2000 godine, milion nezaposlenih graana i pozicija zvanino najsiromanije zemlje Evrope situacija je koja karakterie takozvanu tranzicionu Srbiju, a koju SKOJ eli da promeni. U ovakvim uslovima, snaga SKOJ-a, koji se rukovodi idejama marksizma-lenjinizma, proleterskog internacionalizma, antiimperijalizma i socijalistikog patriotizma raste iz dana u dan. Na ulicama velikih gradova Srbije, Beograda, Novog Sada, Kragujevca... mogu se videti rezultati akcija naeg omladinskog Saveza. Sa ponosom istiemo da je SKOJ avangarda meu progresivnom omladinom Srbije u borbi protiv privatizacije (koju SKOJ ne deli na pravednu i nepravednu jer je svaka privatizacija pljaka), pristupanja nae zemlje NATO paktu i Evropskoj uniji i protiv imperijalistike okupacije Kosova i Metohije i Bosne i Hercegovine. SKOJ ne priznaje razbijanje Savezne Republike Jugoslavije i nastavlja svoju borbu za obnovu SFRJ nae jedine otadbine koju je privremeno unitio zapadni imperijalizam. Organizacije SKOJ postoje i jaaju iz dana u dan u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Makedoniji. U poslednjih godinu dana skojevske organizacije su posebno ojaale u Hrvatskoj i Sloveniji na ta smo veoma ponosni. SKOJ ostvaruje i intenzivnu meunarodnu saradnju, kao jedina omladinska organizacija sa naih prostora ulanjena u Svetsku federaciju demokratske omladine (WFDY) koja nastavlja tradiciju Komunistike omladinske internacionale (KIM). SKOJ koraa putem koji su zacrtali klasici naunog socijalizma Marks, Engels, Lenjin i Staljin i podrava socijalistike zemlje Kinu, Vijetnam, Demokratsku Narodnu Republiku Koreju, Laos i Kubu. Dajemo punu podrku bolivarskoj socijalistikoj revoluciji koja se sprovodi u latinoamerikim dravama a na ijem elu se svojim svetlim primerom posebno izdvajaju Venecuela i Bolivija. SKOJ podrava borbu ruskih komunista protiv diktatorskog buroaskog reima Vladimira Putina i osuuje nasrtaje zapadnog imperijalizma na bezbednost i integritet Ruske Federacije koji se manifestuju agresivnim irenjem NATO pakta i EU. Samo obnova SSSR ce omoguiti unitenje Novog svetskog poretka na elu sa SAD. SKOJ zahteva momentalno povlaenje okupatorskih snaga zapadnog imperijalizma na elu sa SAD iz Iraka i Avganistana. SKOJ je u prvim redovima borbe protiv imperijalizma, globalizma i faizma na svakom mestu gde se ove reakcionarne pojave manifestuje. SKOJ je udarna pesnica Nove komunistike partije Jugoslavije (NKPJ) jedine marksistiko-lenjinistike partije na naim prostorima koja je avangarda

jugoslovenske radnike klase. SKOJ e borbu za socijalizam, obnovu Jugoslavije, unitenje imperijalizma, globalizma i faizma nastaviti i u narednom periodu sa jo vecim arom i nesmanjenom verom u pobedu i osloboenje proletarijata iz kapitalistikih okova! iveo SKOJ! ivela NKPJ! iveo marksizam-lenjinizam! internacionalizam! U borbu za obnovu socijalistike Jugoslavije! iveo proleterski

Sekretarijat SKOJ-a 25. januar 2008.godine ________________________________________________________________________ PREDSTAVNIK GRKE KOMUNISTIKE OMLADINE POSETIO SKOJ Kao gost Saveza komunistike omladine Jugoslavije (SKOJ) u trodnevnoj poseti Srbiji boravio je sekretar za meunarodne veze Komunistike omladine Grke (KNE) drug Kostas Papadakis. On se susreo sa lanovima najueg rukovodstva SKOJ-a i NKPJ. Tema iscrpnih razgovora bila je regionalna akcija Svetske federacije demokratske omladine (WFDY), organizacije koja okuplja komunistiku omladinu iz celog sveta a iji je SKOJ jedini lan sa prostora bive SFRJ. WFDY je najmasovnija omladinska organizacija na svetu po broju organizacija i lanova koje okuplja. KNE je prema reima druga Kostasa Papadakisa koordinator akcije Balkanskog karavana solidarnosti WFDY koja e se odrati pod sloganom Ne promenama granica, ne NATO prisustvu na Balkanu u periodu od 4. do 6. aprila u Zagrebu, Beogradu i Bukuretu (gde se u ovom periodu odrava NATO samit). Cilj ove akcije je oivljavanje i jaanje antiNATO pokreta na Balkanu kao odgovor na sve vee prisustvo ovog agresivnog pakta u regionu i viegodinju NATO okupaciju BiH i Kosova i Metohije. U akciji e pored drugova iz balkanskih zemalja uee uzeti predstavnici gotovo svih evropskih komunistikih omladinskih organizacija. Ova je najvea regionalna akcija ove vrste od imperijalistikog razbijanja SFRJ. Drug Kostas Papadakis je u ime Centralnog komiteta Komunistike omladine Grke poeleo uspeha u daljem radu, jaanju SKOJ-a i poeleo nove uspehe na svim frontovima. Poslednjeg dana posete drug Kostas Papadakis sa rukovodstvom SKOJ-a imao je priliku da se na veeri u beogradskom restoranu Koragin upozna sa lanovima SKOJ-a i razmeni iskustva. Sekretarijat SKOJ-a 21. januar 2008.godine

Rate