You are on page 1of 11

ARHIVA -2009NOVOGODINJA PORUKA SKOJ-a Dragi drugovi, U ime Saveza komunistike omladine Jugoslavije-SKOJ aljemo Vam borbene revolucionarne

pozdrave i najbolje elje za novim pobedama u narednoj 2010. godini. Privremeni slom socijalizma u Evropi 90-tih godina prolog veka na trenutak je zaustavio progres na planeti, ali zahvaljujui svim komunistima irom sveta i socijalistikim zemljama uspeh kapitalistike globalizacije bio je privremen. Danas smo uli u novu eru socijalistikih revolucionarnih promena to izaziva bes svih reakcionara i kapitalistike klase. Antikomunistika histerija danas dobija nove zalete u trenutku sve eih socijalnih nemira i zaotravanja sveopte krize i ima za cilj da odvrati radne ljude od njihovih istinskih potreba i komunistike ideje uopte. kolski udbenici, sredstva informisanja, filmska umetnost danas pretvoreni u istureni poloaj informativnog rata i efikasnog naina za oblikovanje iskrivljene drutvene svesti, posebno mladih. Turbokapitalizam koji je nametnut ruenjem Berlinskog zida trai svoje istorijsko utemeljenje i opravdanje stoga mu je potrebna slika demonizovanog socijalizma koji je kriv za sve. Antikomunistika histerija nije samo borba protiv komunista, nego protiv naroda koji tei i slobodi i dostojanstvu koje mu uskrauje kapitalizam. Uvereni smo da divlji antikomunizam nee zaustaviti nau borbu za socijalizam, naprotiv, samo e nas jo vie ujediniti i dovesti do pobede. Dragi drugovi, U januaru naredne godine napunie se 20 godina od procesa koji su pokrenuli krvavi raspad nae socijalistike domovine-Socijalistike federativne republike Jugoslavije. To je dug vremenski period koji je za narode bive Jugoslavije znaio ogromnu drutvenu apokalipsu. Posle krvavog raspada nae socijalistike domovine i kontrarevolucije koja je usledila kao posledica imperijalistikih tendencija za ukidanjem socijalizma, aktuelnost nae borbe je ponovo dobila svoj smisao. Iako je situacija u kojoj se naa organizacija nalazi prilino nezavidna, svedoci smo pozitinog trenda sve veeg pristupanja mladih ljudi SKOJ-u, svesnih da ne ele da svoju budunost predaju neizvesnosti neodgovornom kapitalistikom varvarstvu. Dragi drugovi, Tokom svog 90-to godinjeg postojanja SKOJ je iskazao mnogobrojne primere herojstva i samoportvovanja. Skojevci su i kada su svoj ivot nesebino polagali za slobodu u cvetu svoje mladosti ni na tren nisu isputali zastavu socijalizma, nego su je svojom smru jo vie uzdizali u borbi za socijalizam, za drutvo u kome e nestati surovo gaenje ljudskog dostojanstva i slobode od strane kapitalizma. Umirali su sa punom verom u pobedu ideala mira, demokratije i socijalizma. Verujemo da e nova 2010. godina biti godina novih revolucionarnih pobeda koje e ostvariti perspektivu socijalistikim revolucionarnim promena u izgradnji novog bogatom socijalistikog sveta bez eksploatacije i ratova.

SKOJ e bez obzira na sve potekoe nastaviti portvovanu borbu za reuspostavljanje socijalizma, pritom se solidariui sa itavom progresivnom omladinom u borbi protiv imperijalizma, faizma i kapitalistikog varvarstva! Mladi e novim idejama uliti sveu krv komunizmu, a komunizam e podmladiti ostarelo oveanstvo. Do pobede! Sekretarijat SKOJ-a, Beograd, 25. decembar 2009. god.

Ujedinjenje samo na bazi marksizma-lenjinizma Savez komunistike omladine Jugoslavije (SKOJ) ujedinjenje komunistikih partija u Srbiji pod dirigentskom palicom Joke Broza smatra najobinijom farsom. Grupa koju je formirao Joka Broz Komunistika partija nikako ne moe da ujedini komuniste u Srbiji jer sama nije komunistika. Joka Broz istie da se njegova grupa zalae za privatizaciju i ulazak Srbije u Evropsku uniju a te dve stavke su upravo ono emu se komunisti na naim prostorima najotrije protive. Demarkaciona linija izmeu komunista i buroaskih partija je stav o svojini. Komunisti smatraju da sredstva za proizvodnju moraju biti u optenarodnom vlasnitvu a da privatna svojina moe da postoji samo tamo gde nema eksploatacije tueg rada. Joka Broz priznaje ekspoloatacija tueg rada, podrava reakcionarni proces privatizacije u Srbiji i time se svrstava u tabor reformista i socijaldemokrata. U grupi Joke Broza se nalazi i nekoliko lanova zaverenike grupe koja je imala za cilj da iznutra razbije Novu komunistiku partiju Jugoslavije (NKPJ) jedinu autentinu makrsistiko-lenjinistiku partiju na prostorima Srbije i bive Jugoslavije priznatu od strane meunarodnog komunistikog pokreta. Zaverenika grupa je raskrinkana, udaljena iz redova NKPJ a sada se nalazi u lanstvu Komunistike partije Joke Broza. Samozvani ujedinitelj komunista u Srbiji ne poseduje teorijske ni organizacione sposobnosti niti ima platformu zasnovanu na naunom socijalizmu za ozbiljan proces kakav je jedinsteni nastup komunista u naoj zemlji. Joka Broz je politiki analfabeta koji ne poznaje ni elementarne osnove komunistike ideologije. SKOJ se zalae za ujedinjenje komunista u Srbiji. Taj proces moe da se sprovede samo na bazi marksizma-lenjinizma a nikako ujedinjavanjem sa revizionistima, reformistima i socijaldemokratima to je suprotno vitalnim interesima radnih ljudi u Srbiji. Ujedinjenje komunista moe da se sprovede samo na marksistiko-lenjinistikim prinicpima jer svaki drugi model predstavlja odstupanje od naunog socijalizma. Prvi korak u ujedinjenju komunista u Srbiji, iji stoer treba da bude jedina marksistiko-lenjinistika partija u Srbiji NKPJ iji je SKOJ podmladak, predstavlja akciono jedinstvo komunista. NKPJ i SKOJ aktivno propagiraju ideju akcionog jedinstva komunista i nastavie da to ine i u budue. Dole sa revizionizmom i reformizmom! iveo marksizam-lenjinizam! Sekretarijat SKOJ-a 5.12.2009.

Besplatno leenje preventiva u borbi protiv epidemija Epidemija novog virusa gripa H1N1 jasno je pokazala da je zdravstvena politika koju vodi buruaska vlast u Srbiji potpuno nemona da se na adekvatan nain suprotstavi najezdi te opasne bolesti. Novi virus se pojavio u vreme kada se uveliko sprovodi komercijalizacija medicinskih usluga i kada su budetska sredstva predviena za rad medicinskih ustanova svedene na minimum. Leenje koje je u eri socijalistikog razvoja bilo besplatno sada to vie nije. Privilegiju da se adekvatno lee imaju samo oni graani koji mogu da plate za nabavku lekova i drugih preparata ime je nivo medicinskih usluga u Srbiji spao na najnie grane. Davanja drave u ovoj oblasti su ve godinama veoma mala pa graani moraju da plaaju participacije za medicinske usluge to dodatno oteava njihov i onako teak materijalni poloaj. Ministar zdravlja Srbije Tomica Milosavljevi govorio je da u Srbiji imamo viak zaposlenih lekara a danas u uslovima epidemije novog gripa suoavamo se sa ozbiljnim nedostatkom medicinskih strunjaka. Ne moe biti vika zaposlenih doktora u sluaju da postoji program opte besplatne zdravstvene zatite za sve, primernog planiranja i efikasnih preventivnih programa. SFR Jugoslavije se u prolee 1972. godine suoila sa velikim boginjama-variolom verom kada je obolelo je 175 a umrlo 35 ljudi. Zahvaljujui efikasnoj akciji od ukupno 22 miliona Jugoslovena, vakcinisano je njih 18 miliona. Tadanja logistika je bila gotovo savrena, organizacija gotovo besprekorna, i epidemija je vrlo brzo savladana iako su tehnike mogunosti i dostupna znanja bila manja nego danas. Nestankom socijalizma na ovim prostorima Srbija se sve vie udaljava od modela adekvatne i sveobuhvatne medicinske zatite u sluaju epidemija. Osnovni preduslov uspenog suprotstavljanja novim smrtonosnim virusima sa kojima se suoava oveanstvo su prvenstveno besplatno zdravstvo kao i vea ulaganja drave u medicinu, daleko vea nego to je to sluaj danas u Srbiji. Sekretarijat SKOJ-a 10. novembar 2009. god.

PAO JE NA POGRENU STRANU! Dvadeset godina posle pada Berlinskog zida Evropa i svet prolaze kroz realne posledice katastrofe njegovog pada na pogrenu stranu. Sadanja kriza kapitalizma, munjevit porast armije nezaposlenih i narastajua beda svuda gde caruje kapitalizam potvruju traginost tog pogrenog pada, ali i nunost vraanja socijalizma i njegovog dizanja iz ruevina (ba kao u tekstu himne NDR-a). Daleko od toga da mi Skojevci podravamo ideju o bilo kakvom deljenju ljudi zidovima, ve upravo suprotno, mi naglaavamo da su najdeblji oni zidovi koje meu ljudima die klasni poredak. Na mesto jednog zida koji je sruen pre dvadeset godina podignuti su milioni novih zidova koji otuuju ljude, kako u bivem NDR-u, tako i u drugim bivim socijalistikim zemljama. Naravno da sluaj pada Berlinskog zida ima pun smisao samo ako se promotri simbolika tog istorijskog trenutka, t.j. najave propsti itavog bloka istonoevropskih socijalistikih zemalja. Posledice su vie nego poniavajue i katastrofalne za ogromnu veinu stanovnitva tih zemalja. Tiranija zapadnog imperijalizma je eljna svee krvi, t.j. novog trita, vetom prpagandom i uz pomo svojih poslunika u Istonoj Evropi, uinila sve da svrgne socijalizam ne obazirui se na cenu. Cena su bile hiljade i hiljade mrtvih (to mi najbolje znamo iz primera bratoubilakih ratova voenih na tlu nae zemlje, a oni su voeni

i drugde), rasparavanje drava, totalno ukidanje i revidiranje socijalnih povlastica garantovanih svima u socijalizmu, ogromna nezaposlenost, pad industrijske proizvodnje u nekim sluajevima i za vie od 70%, gubitak bilo kakve politike i dravne autonomije pod pretnjama pesnica krupnog kapitala NATO-a i EU, pad broja obrazovanih i pismenih ljudi, neofaizam i klerikalizam, drastian pad prirodnog prirataja ... Mnoge nvladine institucije, kao i institucije SR Nemake e danas, 9-tog novembra, likovanjem obeleiti dvadesetogodinjicu ove velike humanitarne katastrofe podsmevajui se svim rtvama i radnom narodu koji grca u bedi i ponienju svuda gde vlada kapitalistiki varvarizam. Zato je 9-tog novembra vano istai sutinsku injenicu vezanu za ovaj datum PAO JE NA POGRENU STRANU! Sekretarijat SKOJ-a 9. novembar 2009. god.

Otkaz kapitalizmu a ne radnicima! Otputanje treine radnike Duvanske industrije Ni jasno ukazuje da kapitalisti sav teret svetske ekonomske krize ele da prebace na plea radnike klase. Iako je svetska ekonomska kriza direktna posledica kapitalistikog drutvenog sistema koji je nesposoban da rei aktuelne probleme sa kojim se suoava oveanstvo, buroaske gazde u elji da i dalje izvlae profit koji krvlju i znojem stvara proletarijat smanjuju broj zaposlenih ime direktno ugroavaju egzistenciju radnih ljudi i njihovih porodica. Sa druge strane, buroaska vlada u Srbiji ne pokazuje ni najmanju elju da pomogne radnicima to opet jasno ukazuje da zastupa interese stranog i domaeg kapitala ime radi protiv interesa irokih narodnih masa. Pokuaji Vlade Srbije da postojee ekonomsko-drutvene probleme, ne ukazujui na pravu sutinu njihove pojave za koje je i sama kriva zbog neoliberalnog koncepta ekonomske politike koju sprovodi, svede na izolovane sluajeve predstavlja sraman pokuaj buroaskih vlasti da se stiaju sve vei socijalni nemiri i nezadovoljstvo radnikih masa koje izraavaju sve vei stepen klasne svesti. Narodu Srbije postalo je jasno da su sva obeanja buroaskih stranaka o raju koji kapitalizam donosi prazna pria. Srpska buroazija koristi razne trikove da smiri rastue nezadovoljstvo meutim radniki pokret je sve manje spreman na trule kompromise sa poslodavcima i otvoreno istupa protiv reakcionarnog procesa privatizacije koji je nau zemlju vratio 100 godina unazad. irom Srbije radnici organizuju proteste jer su njihova radna mesta i opstanak njihovih porodica ugroeni sveoptim katastrofalnim stanjem. Uprkos svojoj brojnosti i uestalosti, radnike inicijative jo uvek nemaju snagu da izdejstvuju znaajnije promene, a njihovi povremeni uspesi iskljuivo se svode na iznuivanje isplate otpremnina i nadnica. Ovakvi povremeni uspesi neprimereni su dubini problema sa kojim se radnici u Srbiji danas suoavaju, i jasno je da su za ouvanje radnih mesta potrebna odlunija i jedinstvenija akcija radnike klase. Savez komunistike omladine Jugoslavije (SKOJ) poruuje Otkaz kapitalizmu a ne radnicima. Odluujui uticaj radnike klase na drutvena zbivanja mogue je ostvariti samo jedinstvom i solidarnou. Radnika klasa ne moe da pasivno da eka i posmatra kako se buroazija surovo obraunava sa njihovom braom i sestrama koji mesecima trajkuju zbog neizmirenih linih dohodaka . SKOJ smatra da zbivanja trae smiljenu i aktivniju ulogu radnike klase. Proletarijat mora da zbije svoje redove i da digne glas protiv svakog otputanja, protiv svakog zakidanja zarade i protiv svake nepravde koju kapitalistike gazde uine protiv radnog oveka. Samo ujedinjena radnika klasa moe pobediti jer praksa pokazuje da je razjedinjeni proletarijat laka meta gazdi i buroaskih politiara. Stoga SKOJ die svoj glas protiv otputanja radnika DIN a i poziva na solidarnost sa naom otputenim radnicima. Ne

dozvolimo da bilo ko vie bude otputen a da ostatak radnike klase to mirno posmatra i nita ne preduzima. Danas su otputeni radnici DIN-a a ista sudbina sutra moe da zadesi i druge radne ljude u Srbiji. Zato nam je potrebno jedinstvo, ujedinjeni radniki front iji je SKOJ integralni deo. Stoga e kao i do sada lanovi i simpatizeri SKOJ-a biti u prvim redovima borbe za radnika prava spremni da zajedno sa radnicima istrajemo u predstojeoj borbi. Stop otputanjima! Za ujedinjeni radniki front! ivela radnika solidarnost i jedinstvo! Sekretarijat SKOJ-a 7. septembar 2009. godine SOLIDARNOST SA PRESEDNIKOM MENUELOM ZELAJOM I NARODOM HONDURASA Savez komunistike omladine Jugoslavije - SKOJ pridruuje se viemilionskom talasu osuda vojnog pua u Hondurasu kojim je armija sluei interesima buroazije proterala legalno izabranog predsednika Manuela Zelaju i spreila referendum o sazivanju Ustavotvorne skuptine. U ovom sramnom inu koji podsea na pokuaj dravnog udara 2002. godine u Veneculi grubo su ikanirani ambasadori Venecuele, Kube i Nikaragve to je nedopustivo. Pobedivi na predsednikim izborima 2005. godine, predsednik Zelaja nastavio je borbu za sazivanje Ustavotvorne skuptine, otvoreno je osudio vojnu intervenciju kolumbijske armije u Ekvadoru u martu 2008 i uspostavio je prijateljske diplomatske odnose sa vie progresivnih zemalja,naroito sa Venecuelom. Ta politika izazvala je bes kapitalistike proimperijalistike opozicije, hondurake finansijske oligarhije i njenih mentora u Vaingtonu. Sve vlade Latinske Amerike, kao i Generalna skupstina OUN izjasnile su se protiv ovog vojnog pua i kao jedinog legitimnog predsednika Hondurasa priznaju Manuela Zelaju. Administracija SAD na celu sa predsednikom Obamom najpre se zadovoljla izjavom da prati situaciju a posle odlune i jednodune osude pua u celoj Latinskoj Americi, bila je prinuena da formalno osudi pu.

Bez obzira na formalne osude pua evidentno je da se imperijalizam i pod Obamom vraa dobroj staroj oprobanoj tradiciji desniarskih pueva protiv neposlunih vlada, kao to je to bio sluaj u ileu, Venecueli i drugim dravama. SKOJ zahteva momentalni povratak predsednika Zelaje u zemlju, uspostavljanje mira i reda, uz oslobaanje pristalica predsednika Zelaje koji su posle vojnog pua uhapeni i maltretirani. Zalog ove borbe je neosporivo pravo hondurakog naroda, kao i svih naroda Latinske Amerike, da sami i slobodno odluuju o svojoj sudbini. Zelaja presidente! Ne amerikom imperijalizmu i hondurakim finansijskim oligarsima!!

Sekretarijat SKOJ-a 29. jun 2009. god. NIKADA ORUE AGRESIVNE NATO ALIJANSE! U Skuptinu Republike Srbije stigao je Predlog Zakona o upotrebi vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije. Ovo predstavlja puzeu metoda ulaska Srbije u imperijalistiku udarnu pesnicu, NTO pakt. Nije naa vojska legija stranaca. Reim nastoji da graane Srbije pretvori u najamne vojnike koji e se irom sveta boriti za nepravedne porobljivake ciljeve multinacionalnih kompanija a protiv interesa progresivnih zemalja i pokreta. Pojedini lanovi i pojedine odredbe predloenog zakona daju mogunost vladi da bez odluke Narodne skuptine alje pojedine pripadnike Vojske Republike Srbije to je neustavno i nemoralno. Ueem u tzv. Mirovnim operacijama koje vode SAD Srbija e stei neprijatelje jer tamo e oni koji se bore protiv SD i pripadnike srpske vojske smatrati okupatorima. Sloboduljubivi narod Srbije ne eli da njegova Vojska bude okupator drugih drava i naroda zarad interesa zapadnog imperijalizma i podrepakih ambicija srpske buroazije. Predlog zakona predvia i kaznene odredbe. Naime,u sluaju krenja lana 3, ne samo novinari, nego i javne politike linosti ili bilo ko drugi ko bude kritikovao takve operacije, dolazi u mogunost da krivino odgovara. SKOJ osuuje politiku srpske proimperijalistike vlade kojom se iz Vojske Srbije odstranjuju kadrovi odgajani u duhu socijalistikog patriotizma i proleterskog internacionalizma sa ciljem da se pretvore u puko orue agresivnog NATO. Sekretarijat SKOJ-a 3. jul 2009. god. UNIVERZIJADA NA TETU STUDENATA U vremenu u kojem se mladi nalaze u sveoptoj apatiji, u kojem se uenici i studenti od strane vlasti tretiraju iskljuuvo kao nemi objekti, u vremenu u kojem je jedina svrha obrazovanja postalo stvaranje dodatne radne snage za potrebe trita, u vremenu u kojem ni uenici ni studenti ne mogu uestvovati u procesu odluivanju u pitanjima koja su za njih od neposrednog interesa vlasti Srbije odluili su se na pompezno organizovanje Univerzijade, od cijeg su organizovanja odustale zbog aktuelne ekonomske krize mnogo razvijenije i bogatije zemlje. Za potrebe organizovanja ovog najveeg svetskog studentskog sportskog takmienja deo domaih studenata je iseljen iz Studentskog grada uz obecanje ministra elia da e svim iseljenim studentima biti obezbeen alternativni smetaj sto se nije ni desilo. Nakon to je veina studenata kojima je iseljenje bilo predvieno, ve napustilo dom Organizatori Univerzijade su u poslednjem trenutku doneli odluku da iseljavanje studenata iz Studentskog grada ipak nije potrebno! Sa istovremenim uruavanjem fakultetskog obrazovanja i enormnom eskalacijom kolarina, iz dravnog budeta izdvojeno je 4,2 milijarde dinara za organizovanje meunarodne studentske manifestacije, dok

je za celokupno obrazovanje na svim nivoima predvieno izdvajanje svega 1,2 milijardi dinara. Ovim postaje oigledno da je besplatno obrazovanje stvar politike volje pojedinaca u vlasti, a ne pitanje (ne)mogunosti. Dok su studenti iseljeni iz studentskog doma, stanovnici romskog naselja u bloku 67 doiveli su da im domovi prvo budu porueni, a zatim i ograeni icom, pod izgovorom bezbednosti uesnika Univerzijade. U trenutku kada su, pod izgovorom ekonomske krize, mnogi slojevi stanovnitva dovedeni u, blago reeno, nezavidnu poziciju, od kojih su neki i na ivici egzistencije, potez organizovanja Univerzijade samo pokazuje neodgovornost, bahatost i potpunu nezainteresovanost vlasti za reavanje socijalnih problema svojih graana. Sekretarijat SKOJ-a 2. jul 2009. god.

BAJDEN NIJE DOBRODOAO Poseta potpredsednika SAD Dozefa Bajdena je nacionlna sramota i ponizenje za sve gradjane Srbije koji su doiveli surovu imperijalistiku blokadu i agresiju na SRJ, iji je jedan od kreatora bio ovaj monstrum u belim rukavicama. Da je administraciji imperijalistikih SAD stalo do ravnopravnih i prijateljskih odnosa sa Srbijom, Bajden bi posetu iskoristio da se izvini za zlo ucinjen u ratu nametnutom SRJ, za ubistva dece i izbeglica, ogromna materijalna razaranje I posledice nastale zbog upotrebe zabranjenog oruja. Dozefa Bajdena trebalo bi da bude sramota kada navodi drutva, u kojima vladaju korupcija, nejednakost i nepravda razorene neoliberalnim modelom, kao primer nezavisnosti, slobode i demokratije! Na narod se nikada ne sme odrei svoje nezavisnosti, a radnika klasa se nee odrei politikih, socijalnih i ekonomskih ideala socijlizma kao jedinog garanta mira i prosperiteta. Savez komunistike omladine Jugoslavije(SKOJ) poruuj ih mera koje je amerika imeperijalistika vlada sprovodila protiv naeg naroda. Srpska vlada se ponaa kao kolonijalno namesnitvo i ne zasluuje podrku naroda i radnike klase Srbije. Recimo glasno i jasno NE njihovoj "demokratiji", koja je u sutini klasina tiranija sakrivena maskama. Pokaite svetu da postoji alternativa aroganciji, ratu, genocidu, mrnji, egoizmu, licemerju i lai! Ta alternativa je borba za socijalnu pravdu, a socijalne pravde nema bez socijalizma. Sekretarijat SKOJ-a 20. maj 2009. god PODRKA RADNICIMA

SKOJ podrava zahteve sindikata Srbije, jer je naa zemlja danas najsiromanija u Evropi. Veina njenog stanovnitva ivi sa dva dolara dnevno. Spoljni dug iznosi preko 36 milijardi dolara i iz meseca u mesec se poveava deficit, a u trgovini s inostranstvom vrtoglavo raste. Penzioneri su pretvoreni u prosjake i zamajavaju se arenim laama. Vlast tvrdi da je nezaposlenost oko 3O%. Ali tu su obuhvaeni samo oni koji su registrovani na biroima rada. Meutim, polovina radno sposobnog stanonitva Srbije je nezaposlena. Vie od 75% preduzea ne radi ili radi sa bitno smanjenim kapacitetima. Radnici su postali najamna radna snaga domae mafije i stranih gospodara. Srbija ima najreakcionarniji Zakon o radu u Evropi. Selo se zatire. Poljoprivredna proizvodnja drastino opada. Posle pola veka Srbija po prvi put postaje uvoznik itarica. Demokratska stranka i njeni koalicioni partneri koji se, kako kau brinu o interesu radnika, nisu nita uinile da ispune obeanja o novim radnim mestima. Ne da vladajua koalicija nije nita uradila, ve je u nedostatku konkrtnih mera, dovele do novih, otputanja i zaustavljanja rada u gotovo svim privrednim pogonima u Srbiji. SKOJ poziva Vladu Srbije da prestane sa omalovaavanjem: radnika, seljaka, studenata. Vlada mora da prestane sa maltretiranjem svih graana Srbije i ponudi konkretne mere za lake prevazilaenje krize. SKOJ poziva sve graane na otpor ovom reimu koji je instaliran sa Zapada. Graani Srbije moraju da shvate da ovakva vlast nee doneti socijalnu pravdu. SKOJ e, kao i do sada, aktivno uestvovati u svakom obliku radnikog organizovanja i insistirati na socijalnoj pravdi. Svim graanima Srbije elimo sretan Meunarodni praznik rada Prvi maj i da naredne godine ovaj veliki praznik doekamo u slobodnoj, nezavisnoj i prosperitertnoj Srbiji, u kojoj e radni ljudi biti gospodari svoje sudbine, a ne najamni radnici stranog kapitala i domae mafije. Sekretarijat SKOJ-a 29.april 2010.god.

REZOLUCIJA O SREBRENICI Usvajanje Rezolucije Saveta Evrope o proglaenju 11. jula za Dan seanja na dogaanja u Srebrnici jeste licemerni in inspiratora razbijanja socijalistike Jugoslavije, zapadnog imperijalizma. Za sve rtve stradale u Srebrenici kriv je zapadni imperijalizam koji je izazvao krvavi bratoubilaki rat na prostorima bive SFRJ. Zapadni imperijalisti nas danas upozoravaju da treba da ivimo u miru, ali su upravo oni ti koji su sruili miran san i doneli rat i razaranje. Slobodan, prosperitetan ivot jugoslovenskih naroda mogu je jedino u zajednici zbratimljenih naroda slobodnih od stranog okupatora-vojnog, politikog ili ekonomskog. Svi ratovi na teritoriji bive SFRJ,pa tako i krvavi rat u Bosni i Hercegovini vodjeni su zarad imperijalistikih ciljeva multinacionalnog kapitala uz pomoc domaih reakcionarnih klika odanih imperijalistikim gazdama sa Zapada. Zapadni imperijalisti i njihove petokolonake sluge su najvei krivci za bratoubilaki rati sve zloine pa tako i one poinjene u Srebrenici. Zapadni imperijalisti i pro-imperijalistiki elementi na prostoru bive SFRJ apostrofiranjem i potenciranjem da su zloini injeni samo sa srpske strane imaju za cilj da amnestiraju najvee ratne zloince zapadne imperijaliste i njihove petokolonake sluge. SKOJ sa gnuanjem osuuje svaki pojedinani zloin poinjen u ratovima na prostoru bive

SFRJ i ali sve nevine rtve.Meutim,SKOJ ne eli da prihvati imperijalistiku klevetu o navodnom genocidu koji je poinila srpska strana jer to predstavlja falsifikovanje istorije i amnestiranje istinskih ratnih zloinaca iz redova imperijalista i petokolonaa. Nema sumnje da je meu srpskim borcima bilo onih koji su poinili zloine. Neki od tih zloina su procesuirani jo za vreme postojanja Savezne Republike Jugoslavije. Meutim, pokuaaji nametanja kolektivne krivice srpskom narodu i potenciranje navodnog genocida poinjenog sa srpske strane i bezono ignorisanje zloina koje su poinile petokolonake separatistike snage lojalne zapadnom imperijalizmu upravo podstiu propagandu nacional-ovinistikih snaga u Srbiji. Oito je da zapadni imperijalizam i ne eli da suzbije srpski nacional-ovionizam ve eli da ga podstie isto kako podstie pro-imperijalistike i nacionalistike reime nastale na prostoru bive SFRJ kako bi opravdao svoje vojno prisustvo na naim prostorima.Na taj nain iz uloge ratnog zloinca zapadni imperijalizam eli da se transformie u mirotvorca. SKOJ smatra da je neophodno stvarati sveobuhvatnu a ne selektivnu, evidenciju nasilja izmeu zajednica za vreme rata bratoubilakog rata u BiH i bivoj SFRJ. Takoe, to ne mogu initi najvei zloinici zapadni imperijalisti niti njihov politiki sud u Hagu koji ima za cilj da ih amnestira za ratne zloince a da anti-imperiajlistiku borbu proglasi za ratni zloin. Ovakvu ulogu ima i donesena rezolucija o Srebrenici. Da zapadni imperijalizam iskreno ali rtve u Srebrenici nikada ne bi dozvolio da se stravini dogaaji dese a oni se nikada ne bi desili da zapadni imperijalizam svesno zarad svojih interesa nije organizovao razbijanje SFRJ. SKOJ smatra da tragini dogaaji od 11. jula ne treba da budu korieni kao osnova za osporavanje postojanja Republike Srpske, koja je nastala iz tenje srpskog naroda da ostane da ivi u Jugoslaviji i da se suprotstavi zapadnom imperijalizmu. Ukidanjem Republike Srpske dobija samo zapadni imperijalizam koji smatra da e na taj nain lake vladati na ovim prostorima.Cinino je da nas multikulturalnosti i multietninosti poduavaju oni koji su untili SFRJ u kojoj su u bratstvu iveli jugoslovenski narodi i nacionalne manjine. SKOJ naglaava da je u ime zajednike budunosti, slobode, mira i sloge,koju jugoslovneski narodi doiveti obnavljanjem Jugoslavije, neophodno svim snagama odupreti se zloupotrebi ljudske tragedije, zarad politikih i propagandnih ciljeva zapadnog imperijalizma. Takva politika ima za cilj tinjanja stalnog sukoba na tlu BiH i bive SFRJ koji e stalno zahtevati vojno prisustvo NATO okupatora. Sekretarijat SKOJ-a 22. januar 2009.god.
SAOPTENJE SKOJ-a POVODOM ATAKA KAPITALISTIKOG REIMA NA PROSTORIJE NKPJ: TOMIU DALJE RUKE OD KOMUNISTA! Drugarice i drugovi, Ne dozvolimo da buroaski reim gui komunistiku ideju u Srbiji! U uslovima svetskog kolapsa kapitalistikog sistema, u trenutku kada radnika Srbija die glas protiv samovolje eksploatatoraposlodavaca i kapitalistike vlade,u vremenu kada sve vei broj mladih ljudi pristupa komunistikom pokretu, reim vodi prljavu kampanju lai i prevare u kojoj eli da oduzme prostorije Novoj komunistikoj partiji Jugoslavije (NKPJ) u kojima se Partija nalazi od 1991. godine i redovno plaa

njihov zakup. Buroaska vlada koja je vlasnik prostorija u Nemanjinoj 34 gde na treem spratu NKPJ ima tri kancelarije i salu, koristei sebi naklonjene medije, kao to je dnevni list Pres koji kontrolisu pojedine frakcije pro-imperijalistike Demokratske stranke, eli da izbaci komuniste na ulicu pri tome ne nudei NKPJ alternativni smetaj. Razlog za izbacivanje NKPJ iz prostorija u kojima legalno boravi ve 18 godina je elja reima da otupi otricu narodnog i radnikog pokreta Srbije koji sve ee i sve glasnije protestuje protiv neoliberalne politike koju sprovodi vlada Srbije. Kapitalistiki reim zna da NKPJ ponosno koraca u istoj koloni sa svima onima koji se bore protiv pro-imperijalistike i neoglobalistike politike koju sprovodi. Savez komunistike omladine Jugoslavije (SKOJ) kao najborbeniji odred nae Partije najotrije protestvuje zbog ataka Tadievog burzaskog reima na NKPJ i komunistiki pokret u Srbiji. Poruujemo srpskim burujuma da se marskisti-lenjinisti Srbije nisu uplasili ni njihovih divljakih hordi koje su u kontrarevolucionarnom puu 5.oktobra 2000. godine spalili prostorije NKPJ pa se tako ni sada ne plaimo pretnji buroaskog reima olienog u Milanu Tomiu, direktoru Direkcije za imovinu koji bestidno lae da NKPJ ne plaa zakup prostorija i halucinira kada pria o aktivnostima koje se sprovode u seditu Partije. Mi, lanovi SKOJ-a poruujemo da emo isto kako smo u vreme kontrarevolucionarnog pua uvali nae prostorije od reakcionarnih bandi isto tako i sada svojim telima titi nae prostorije od bilo kakvog ataka. SKOJ e obavestiti bratske komunistike organizacije u svetu o makartistikim atacima na nasu Partiju. Takodje, organizovaemo i sve druge akcije u cilju zatite imovine nae Partije. Pozivamo sve progresivne organizacije i ljude u Srbiji da podre nau borbu i pomognu da NKPJ sauva svoje prostorije! Buruji dalje ruke od prostorija NKPJ! ivela NKPJ! iveo SKOJ! iveo marksizam-lenjinizam! Sekretarijat SKOJ-a 21. januar 2009. God.

ODLUNO U BORBU ZA RADNIKA PRAVA Savez komunistike omladine Jugoslavije (SKOJ) u potpunosti podrava zahteve sindikata o potovanju sporazuma Vlade Srbije, sindikata i poslodavaca o primeni proirenog dejstva Opteg kolektivnog ugovora koji se odnosi na isplatu toplog obroka i regresa. Iako je postojeci Zakon o radu svojevrsna oma oko vrata radnike klase, smatramo da su zahtevi koje sindikati iznose sasvim opravdani. Prilikom potpisivanja kolektivnog ugovora kojim je garantovana isplata toplog obroka i regresa srpski premijer Mirko Cvetkovi je u svojim medijskim nastupima potencirao kako e ovo proireno dejstvo biti impuls potpisivanju kolektivnih ugovora na nivou delatnosti. Oito je da su radnici svesno obmanjivani od poetka. SKOJ kategorino tvrdi da je srpska vlada u aprilu znala da e nastupiti svetska ekonomska kriza, termin koji buroaski mediji koriste za ono to je u stvari potpuni slom kapitalistike neoliberalne politike . Sve to sada govore gazde- eksploatatori i buroaska vlada, predstavlja golu la! ime e gazde eksploatatori i buroaska vlada garantovati da i posle est meseci ili godinu dana zamrzavanja, ovog kolektivnog ugovora, nee ponovo prevariti radnike? Veina graana Srbije nema tu privilegiju da ivi lako i ugodno kao pripadnici vladajue kapitalistike klase. Nasuprot tome, radnika klasa je, nakon ruenja socijalizma i socijalistikih tekovina i reakcionarnog procesa pljakake privatizacije, dovedena na rub gladi.

Radnicka klasa nije odgovorna za ekonomsku krizu a dravni vrh Srbije je bestidno poziva da snosi njen najvei teret. Neka kapitalisti odvoje od svog ekstra profita koji im radnici stvaraju za njihov topli obrok i regres ili neka prodaju avione, jahte, vile, bazene sto samo oni koriste, a zaradili su im radnici. Bogastvo koje poseduju stvorila je radnika klasa, u fabrikama koje danas buroaska vlada rasprodaje ili bolje reeno poklanja domaim tajkunima i stranim kapitalistima. Nema na svetu te sile koja bi se i jedan dan mogla odupreti snazi radnike klase kada se ona organizuje kao celina, kao udarna pesnica sveta rada! SKOJ e na sve naine, podrati najavljene proteste sindikata jer smatramo da su izneti zahtevi realni. U sluaju da Vlada Srbije nee ili nije u stanju da ispuni zahteve sindikata SKOJ trai njenu bezuslovnu ostavku. ivela borba radnike klase Srbije za bolji ivot! Dole tiranija buroaske vlade i gazdi-eksploatatora! Sekretarijat SKOJ-a 1. januar 2009. god.

Rate