Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering III SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

0800808001 ABHIJEET TIWARI 0800808005 ABHISHEK S KUMAR 0800808006 ABITH ZACHARIAH GEOR 0800808008 AHMED FATHI MOHAMMED MA1203 - U
0800808016 ARAVINDAN R

EE1213 - U ME1201 - E ME1202 - E ME1201 - U ME1202 - E
ME1204 - U EE1213 - U

EE1213 - E EE1214 - U

MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - E ME1202 - C MA1203 - E ME1201 - U

EE1213 - U EE1213 - D

0800808017 ARAVINTHA LOCHAN S 0800808018 ARGHADWIP BISWAS 0800808020 ARUN IVANI FERNANDES 0800808022 ASHISH KUMAR 0800808023 ASHISH KUMAR SINGH 0800808025 ASHWIN MOHAN 0800808026 ASWINRAJA M 0800808027 AVINASH WILLIAM TOPP
0800808035 MA1203 - U

EE1213 - U EE1213 - U EE1213 - U EE1213 - U
ME1203 - U EE1213 - U

CHRISTOS MATHEW GEOR MA1203 - E

ME1202 - U

ME1204 - E EE1213 - E

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering III SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

0800808038 DEEPAK P 0800808039 DEEPAN KARTHIK S R 0800808041 DHARMA P K
0800808049 0800808050 GIKO JACOB MATHEW GNANASEKAR K

MA1203 - E ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - E MA1203 - E ME1201 - E
MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U EE1214 - U

MA1203 - E ME1201 - U MA1203 - E ME1201 - U ME1202 - U

ME1203 - E

EE1213 - U ME1204 - E EE1213 - U EE1214 - U

0800808056 GOWRI SHANKAR S 0800808066 IPSIT MOHANTY
0800808068 JAI GANESH R

MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U

MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U
ME1201 - U ME1202 - U

EE1214 - U

0800808069 JAMAL MOHAMED Z.A 0800808075 JUSTIN SAMUEL 0800808076 KABILAN M 0800808081 KARTHIK RAJAN S 0800808082 KAUSHIK S 0800808083 KEERTHIVASAN K MA1203 - U MA1203 - U MA1203 - U MA1203 - U MA1203 - U

ME1202 - E ME1203 - E ME1203 - U

EE1213 - U EE1213 - U EE1213 - U EE1213 - U

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering III SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

0800808084 KIRUBANANDHAN M 0800808086 KRISHNAPRASATH S 0800808091 KUSHALAPPA K P 0800808092 LINOY GEORGE THOMAS 0800808094 MANIKANDAN K 0800808098 MANU SCARIA

MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - D MA1203 - U MA1203 - U MA1203 - U MA1203 - E MA1203 - U ME1202 - E ME1202 - D ME1203 - E EE1213 - U EE1213 - E EE1213 - U EE1213 - U

0800808100 MENAPATI PRAVEEN KUM MA1203 - U ME1201 - E 0800808102 MIDHUN PHILIP VARGHE 0800808104 MOHAMED RIFAD C V 0800808105 MOHAMMED A SARIYA 0800808106 MOHAMMED SIRAJ K V MA1203 - U ME1202 - E
ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U

MA1203 - U ME1201 - U

ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U
EE1213 - U

0800808107 MOHAMMED YASER AMJAD MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U
0800808109 MOODLYAR PRATIK RAVI

ME1202 - E ME1201 - U ME1202 - D ME1203 - U EE1213 - U EE1214 - E

0800808110 MRIGANKA SEKHAR BARU

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering III SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

0800808112 MUGILESWARAN M
0800808113 MUHAMMED HAFEEZ K K

MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U

ME1222 - U EE1214 - U

ME1202 - U
MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U

0800808114 MUHAMMED RISHAM
0800808115 NAFEEZ N

MA1203 - U MA1203 - U MA1203 - U
MA1203 - U ME1201 - U

EE1213 - U ME1202 - U EE1213 - U EE1213 - U ME1221 - U

0800808116 NAIM ABDUL AZEEZ 0800808123 NIKHIL V NAIR 0800808124 NISHANTH G 0800808125 NITHIN GOPALAKRISHNA
0800808126 NITISH KUMAR PANDEY

MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U ME1201 - U

EE1213 - U
ME1222 - U EE1214 - U

0800808127 NOOR MUHAMMED
0800808128 NOORUL AHSAN S

MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U

MA1203 - U

ME1204 - U EE1213 - U EE1213 - U

0800808129 PANDIYAN P L 0800808130 PANDURANGAN A K 0800808132 POOVARASAN R MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U

EE1213 - U

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering III SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

0800808133 PRABAKARAN A 0800808134 PRADEEP KUMAR 0800808135 PRASHANT KUMAR
0800808136 PRASHANTH M

ME1201 - U MA1203 - U
MA1203 - U

ME1203 - U

EE1213 - U
EE1213 - U ME1221 - U EE1214 - U

MA1203 - U ME1201 - U MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U MA1203 - U ME1201 - U MA1203 - U ME1201 - U MA1203 - E MA1203 - U ME1201 - U MA1203 - E ME1201 - U ME1202 - E ME1203 - D MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1202 - E

ME1204 - E EE1213 - E

0800808137 PRASHANTH P 0800808138 PRAVEEN A 0800808140 RABAH EBRAHIM 0800808142 RAHUL KRISHNAN 0800808143 RAHUL KUMAR R G 0800808145 RAJA VEGNESHWAR R S 0800808146 RAJESH R 0800808147 RAKESH KUMAR RAUSHAN 0800808148 RAM KUMAR P

EE1213 - U

EE1213 - U

EE1213 - U

EE1214 - D EE1214 - D

EE1213 - U EE1213 - U

0800808151 REEZAN AHMED MAHMOOD MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering III SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

0800808152 RISHOV SARKAR 0800808157 RUSHIN MATHEW JACOB 0800808158 SAHEER MOHAMMED.M 0800808163 SARAVANAKUMAR A 0800808164 SARAVANAKUMAR M 0800808165 SARAVANAN K M 0800808166 SATHISH V 0800808167 SHAMILSEN S 0800808168 SHANKAR G 0800808169 SHUBH ANSHUMAN 0800808172 SINAN K 0800808181 STEPHIN SABU 0800808182 SUHAIL M A 0800808184 SUJIT RANJAN

ME1201 - U ME1202 - E MA1203 - U ME1201 - U MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U MA1203 - U ME1201 - E MA1203 - U MA1203 - U ME1201 - E ME1202 - D ME1201 - D
MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U

EE1213 - U

EE1213 - U

EE1213 - U EE1213 - U ME1204 - D

ME1201 - U ME1202 - E ME1201 - D MA1203 - U ME1201 - U

MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - E ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U

MA1203 - U ME1201 - U

EE1213 - U EE1214 - U

MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - E EE1213 - U

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering III SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

0800808186 SUMIT SINHA 0800808187 SURENDRANATH R
0800808188 SURESH KUMAR M

MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U MA1203 - U ME1201 - U ME1204 - U EE1213 - U

EE1214 - U

MA1203 - U MA1203 - U MA1203 - U ME1202 - E

ME1203 - U

0800808189 SURIYA M 0800808190 SUSEENTHRAN L

0800808191 SUSHIL MATHEW VARGHE MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U ME1221 - U ME1222 - U EE1214 - U
0800808192 SWATHY SADASIVAN

MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1202 - U MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U MA1203 - D ME1201 - U

EE1213 - U

0800808197 THOTA VENKATA SIVA A 0800808198 TIJO JOSEPH 0800808201 UJJAL KUMAR BORA 0800808202 VAIBHAV V.J 0800808203 VARGHESE MAPPILAI K 0800808204 VARUN NAIR 0800808206 VENKATESHWARAN M B

ME1204 - U EE1213 - U

MA1203 - E ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U MA1203 - U ME1201 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1203 - D EE1213 - U EE1213 - U

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering III SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

0800808207 VIBIN K NADH 0800808210 VIGNESH K
0800808211 VIGNESH P

MA1203 - E ME1201 - U

ME1204 - U EE1213 - U
EE1214 - U

MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U

MA1203 - U ME1201 - U ME1201 - U

ME1204 - E

0800808212 VIGNESH U

0800808217 VIMALENDRAN GOWTHAM MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U 0800808218 VINOTH M 0800808401 ARAVINTH P 0800808403 ARUN KUMAR J 0800808404 ASHOK KUMAR S 0800808405 ASHWIN BALAJI C 0800808409 DURAI BOOBALAN B 0800808411 GURUPRASATH R 0800808412 MADHANKUMAR R 0800808413 MANOJ PRABHAKAR A MA1203 - E ME1201 - U MA1203 - E MA1203 - E ME1201 - U MA1203 - U ME1202 - E MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1201 - U ME1202 - E

ME1204 - U EE1213 - U ME1221 - U EE1213 - E EE1213 - D

EE1213 - U

EE1213 - E

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering III SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

0800808414 PRAVEEN KUMAR T 0800808416 RAGHURAM M 0800808418 SATHEES KUMAR A 0800808421 SUBHAKANTA DASH 0800808422 SUGAVANESHWARAN S 0800808423 SUNIL D 0800808425 VAIRAVA KRISHNAN V.M 0800808428 VIVEK P 0800808429 VIVEKANAND G

MA1203 - U ME1201 - U MA1203 - E MA1203 - U MA1203 - U ME1201 - U MA1203 - U
MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - E

EE1213 - D

MA1203 - E ME1202 - U
MA1203 - U ME1201 - U ME1204 - U

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U'

Controller of Examinations Vice Chancellor MA1203 Engineering Mathematics – III

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering III SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

ME1201 ME1203 ME1221 Manufacturing Technology – II Fluid Mechanics and Machinery Lab. ME1204 ME1222

Engineering Thermodynamics Engineering Materials & Metallurgy Manufacturing Technology Lab – II

ME1202 EE1213 EE1214

Fluid Mechanics and Machinery Electrical Drives and Controls Electrical Engineering Lab.

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering IV SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

0800808001 ABHIJEET TIWARI 0800808005 ABHISHEK S KUMAR 0800808007 ABOOSALIH M A 0800808008 AHMED FATHI MOHAMMED
0800808011 ANANDAKUMAR S

MA1204 - U

ME1206 - U ME1206 - U

ME1208 - E EC1264 - U

EC1264 - U
ME1207 - U ME1208 - U EC1264 - U

MA1204 - U

ME1206 - U ME1206 - U ME1206 - U

0800808012 ANANDHA RAJ S 0800808014 ANIRUDH C 0800808016 ARAVINDAN R 0800808017 ARAVINTHA LOCHAN S 0800808018 ARGHADWIP BISWAS 0800808020 ARUN IVANI FERNANDES 0800808027 AVINASH WILLIAM TOPP
0800808035 CHRISTOS MATHEW GEOR

MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - U EC1264 - U MA1204 - U ME1208 - D ME1205 - D
MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - U EC1264 - U

EC1265 - U

EC1265 - U

ME1206 - U ME1207 - U MA1204 - U

0800808037 DEEPAK KUMAR MAHTO

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering IV SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

0800808038 DEEPAK P 0800808041 DHARMA P K
0800808046 FRANKLIN ARPUTHARAJ

MA1204 - U

ME1206 - E
ME1205 - U ME1206 - U ME1225 - U EC1265 - U

MA1204 - U

ME1206 - U
EC1265 - U

0800808049 GIKO JACOB MATHEW
0800808050 GNANASEKAR K

MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - U EC1264 - U

MA1204 - U

ME1206 - U

ME1208 - D EC1265 - U

0800808056 GOWRI SHANKAR S 0800808062 HARJESPAL SINGH 0800808064 HIJAZ MANZOOR 0800808066 IPSIT MOHANTY 0800808067 JAGANNATHAN T 0800808068 JAI GANESH R 0800808069 JAMAL MOHAMED Z.A 0800808075 JUSTIN SAMUEL 0800808076 KABILAN M

MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - U EC1264 - U ME1205 - U ME1205 - U ME1207 - D ME1208 - E

MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - U EC1264 - U ME1224 - U

EC1265 - U

ME1207 - U ME1208 - U MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - U EC1264 - U ME1224 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - U EC1264 - U MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1205 - U EC1264 - U EC1265 - U EC1265 - U

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering IV SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

0800808077 KALAIVENDAN S 0800808081 KARTHIK RAJAN S 0800808082 KAUSHIK S 0800808083 KEERTHIVASAN K 0800808086 KRISHNAPRASATH S 0800808087 KUGANRAJ K 0800808090 KURESHI MOHAMMED SEH 0800808091 KUSHALAPPA K P 0800808092 LINOY GEORGE THOMAS 0800808094 MANIKANDAN K 0800808098 MANU SCARIA 0800808099 MEGAVANNAN D 0800808100 MENAPATI PRAVEEN KUM 0800808102 MIDHUN PHILIP VARGHE

ME1205 - E ME1205 - U ME1205 - U ME1205 - U ME1205 - U ME1207 - U ME1208 - E ME1207 - U ME1207 - U ME1206 - D ME1205 - U
ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - U

ME1207 - U

EC1264 - U

MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - U EC1264 - U ME1208 - U ME1205 - U ME1206 - D ME1207 - U ME1205 - U ME1206 - U EC1264 - U

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering IV SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

0800808104 MOHAMED RIFAD C V 0800808105 MOHAMMED A SARIYA 0800808106 MOHAMMED SIRAJ K V

ME1205 - E

ME1207 - U

ME1205 - U ME1206 - D ME1207 - U ME1208 - U EC1264 - U MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - U EC1264 - U

0800808107 MOHAMMED YASER AMJAD MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - U EC1264 - U 0800808110 MRIGANKA SEKHAR BARU 0800808112 MUGILESWARAN M
0800808114 MUHAMMED RISHAM ME1205 - U ME1207 - U ME1208 - U

EC1265 - U
EC1265 - U

MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - U EC1264 - U

ME1205 - E ME1206 - U ME1206 - U ME1205 - E ME1206 - U MA1204 - D ME1206 - U ME1207 - U

ME1208 - U EC1264 - U EC1264 - U EC1264 - U

0800808115 NAFEEZ N 0800808116 NAIM ABDUL AZEEZ 0800808118 NARESH R 0800808123 NIKHIL V NAIR 0800808124 NISHANTH G 0800808125 NITHIN GOPALAKRISHNA 0800808126 NITISH KUMAR PANDEY

EC1264 - U

MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - D EC1264 - U
MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - U EC1264 - U

ME1206 - U

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering IV SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

0800808127 NOOR MUHAMMED
0800808128 NOORUL AHSAN S

MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - U EC1264 - U ME1224 - U ME1225 - U EC1265 - U

MA1204 - U

ME1206 - U ME1207 - U

EC1264 - U EC1264 - U

0800808130 PANDURANGAN A K 0800808133 PRABAKARAN A 0800808134 PRADEEP KUMAR 0800808135 PRASHANT KUMAR
0800808136 PRASHANTH M

MA1204 - U ME1205 - D ME1206 - U ME1207 - U ME1206 - U
MA1204 - U

ME1206 - U ME1207 - U

EC1264 - U

ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - U EC1264 - U ME1224 - U ME1225 - U EC1265 - U

MA1204 - E

ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - D EC1264 - U EC1264 - U ME1206 - U

0800808138 PRAVEEN A 0800808140 RABAH EBRAHIM 0800808142 RAHUL KRISHNAN 0800808145 RAJA VEGNESHWAR R S 0800808146 RAJESH R 0800808148 RAM KUMAR P 0800808151 REEZAN AHMED MAHMOOD

MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U

EC1264 - U

MA1204 - E ME1205 - E ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - D EC1264 - U MA1204 - E ME1205 - D ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - C MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - U EC1264 - U ME1205 - E ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - U EC1264 - U

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering IV SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

0800808152 RISHOV SARKAR 0800808156 ROY T ABRAHAM 0800808157 RUSHIN MATHEW JACOB 0800808158 SAHEER MOHAMMED.M 0800808164 SARAVANAKUMAR M 0800808165 SARAVANAN K M 0800808167 SHAMILSEN S
0800808168 SHANKAR G

ME1206 - E ME1206 - U

EC1264 - U

MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - U EC1264 - U ME1205 - E ME1206 - U ME1207 - U EC1264 - U
MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - U EC1264 - U

EC1264 - U

ME1206 - U ME1205 - E ME1205 - D
ME1205 - U ME1206 - D

0800808172 SINAN K 0800808176 SRI RAJ K 0800808181 STEPHIN SABU 0800808182 SUHAIL M A 0800808184 SUJIT RANJAN 0800808186 SUMIT SINHA

ME1207 - U ME1207 - E EC1264 - U EC1264 - U

ME1205 - E ME1206 - U ME1207 - E

EC1264 - U

ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - U EC1264 - U

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering IV SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

0800808187 SURENDRANATH R 0800808188 SURESH KUMAR M 0800808189 SURIYA M 0800808190 SUSEENTHRAN L

MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - U EC1264 - U

ME1205 - U ME1205 - U ME1205 - U ME1207 - U EC1264 - U

0800808191 SUSHIL MATHEW VARGHE MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - U EC1264 - U ME1224 - U ME1225 - U EC1265 - U 0800808192 SWATHY SADASIVAN 0800808197 THOTA VENKATA SIVA A 0800808198 TIJO JOSEPH
0800808200 UDAVANT GAURAV ANANT

MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U MA1204 - U ME1205 - U

EC1264 - U

ME1207 - U ME1208 - U EC1264 - U
EC1264 - U

MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U

ME1205 - D ME1205 - E ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - E EC1264 - U ME1205 - E ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - U EC1264 - U ME1207 - E

0800808201 UJJAL KUMAR BORA 0800808202 VAIBHAV V.J 0800808203 VARGHESE MAPPILAI K 0800808204 VARUN NAIR 0800808205 VASUDEVAN S

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering IV SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

0800808206 VENKATESHWARAN M B 0800808207 VIBIN K NADH 0800808210 VIGNESH K
0800808211 VIGNESH P

MA1204 - E ME1205 - U ME1207 - U ME1208 - E EC1264 - U

MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - U EC1264 - U

MA1204 - E ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1205 - E ME1207 - U

EC1264 - U EC1264 - U

0800808212 VIGNESH U

0800808217 VIMALENDRAN GOWTHAM MA1204 - E ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U 0800808218 VINOTH M 0800808401 ARAVINTH P 0800808403 ARUN KUMAR J 0800808404 ASHOK KUMAR S 0800808405 ASHWIN BALAJI C 0800808408 DURAI B 0800808409 DURAI BOOBALAN B 0800808414 PRAVEEN KUMAR T ME1205 - U MA1204 - U ME1205 - U ME1205 - U ME1207 - E MA1204 - U ME1205 - E EC1264 - U EC1264 - U EC1264 - U EC1264 - U ME1205 - E ME1206 - D EC1264 - E

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering IV SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

0800808416 RAGHURAM M 0800808421 SUBHAKANTA DASH 0800808423 SUNIL D 0800808424 SUREDDI VENKATESH BA 0800808425 VAIRAVA KRISHNAN V.M 0800808426 VIGNESH A 0800808429 VIVEKANAND G MA1204 - U

ME1205 - U MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U

ME1207 - U

EC1264 - U EC1264 - U EC1264 - U EC1264 - U

MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U

ME1206 - E ME1206 - E

EC1264 - U
ME1205 - U

EC1264 - U

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U'

Controller of Examinations Vice Chancellor MA1204 ME1207 ME1224 Numerical Methods Kinematics of Machinery Strength of Materials Lab. ME1205 ME1208 ME1225 Thermal Engineering Machine Elements & Assembly Drawing Thermal Engineering Lab - I ME1206 EC1264 EC1265 Strength of Materials Electronics and Microprocessor Electronics and Microprocessor Lab.

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering V SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9 Sub 10

0800808005 ABHISHEK S KUMAR 0800808006 ABITH ZACHARIAH GEOR 0800808007 ABOOSALIH M A

ME1301 - E ME1303 - E ME1302 - E

ME1304 - U ME1305 - D ME1305 - D

0800808008 AHMED FATHI MOHAMMED ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U ME1304 - U ME1305 - U ME1306 - U ME1321 - U ME1322 - U ME1323 - U EL1331 - U
0800808011 ANANDAKUMAR S

ME1303 - U
ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U ME1304 - U ME1305 - E ME1302 - U

0800808016 ARAVINDAN R 0800808017 ARAVINTHA LOCHAN S
0800808020 ARUN IVANI FERNANDES

ME1321 - U

ME1323 - E

ME1302 - D ME1302 - D ME1302 - C
ME1302 - U ME1303 - U ME1305 - U ME1306 - U

0800808021 ASHISH JYOTHI 0800808025 ASHWIN MOHAN 0800808027 AVINASH WILLIAM TOPP
0800808032 BIJIN BABU

ME1301 - D ME1305 - D

0800808035 CHRISTOS MATHEW GEOR ME1301 - U ME1302 - U 0800808037 DEEPAK KUMAR MAHTO 0800808038 DEEPAK P ME1301 - C ME1301 - E ME1302 - E ME1303 - U

ME1305 - D

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering V SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9 Sub 10

0800808039 DEEPAN KARTHIK S R 0800808049 GIKO JACOB MATHEW
0800808050 GNANASEKAR K

ME1301 - D
ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U ME1305 - U

ME1301 - D ME1302 - U ME1303 - U ME1304 - U ME1302 - D ME1303 - E

ME1305 - U

0800808055 GOUTHAM S 0800808064 HIJAZ MANZOOR 0800808066 IPSIT MOHANTY
0800808067 JAGANNATHAN T

ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U ME1304 - U ME1305 - U ME1306 - U

EL1331 - U

ME1302 - C

ME1305 - D

0800808068 JAI GANESH R 0800808069 JAMAL MOHAMED Z.A 0800808075 JUSTIN SAMUEL 0800808076 KABILAN M
0800808081 KARTHIK RAJAN S

ME1302 - U ME1303 - U ME1304 - U ME1305 - E ME1306 - U

ME1301 - D

ME1303 - U ME1305 - D
ME1305 - U

ME1306 - U

ME1301 - C ME1302 - U ME1303 - U
ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U

ME1302 - U ME1301 - D ME1302 - D ME1303 - E ME1305 - E ME1305 - E

0800808082 KAUSHIK S 0800808086 KRISHNAPRASATH S

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering V SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9 Sub 10

0800808091 KUSHALAPPA K P 0800808092 LINOY GEORGE THOMAS 0800808094 MANIKANDAN K 0800808098 MANU SCARIA

ME1301 - U ME1302 - E ME1303 - E ME1301 - D ME1302 - C ME1303 - U
ME1301 - U

ME1303 - U

ME1305 - D ME1305 - U ME1306 - D ME1305 - E ME1306 - U

ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U

0800808100 MENAPATI PRAVEEN KUM ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U 0800808102 MIDHUN PHILIP VARGHE 0800808105 MOHAMMED A SARIYA 0800808106 MOHAMMED SIRAJ K V 0800808107 MOHAMMED YASER AMJAD
ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U

ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - E ME1304 - U ME1305 - C ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U ME1304 - U ME1305 - U ME1302 - E ME1303 - U
ME1305 - U ME1306 - U ME1305 - U ME1306 - U ME1321 - U EL1331 - U

0800808110 MRIGANKA SEKHAR BARU ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U
0800808112 0800808113 MUGILESWARAN M MUHAMMED HAFEEZ K K ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U

ME1306 - D ME1301 - E ME1302 - C ME1305 - U ME1306 - U

0800808114 MUHAMMED RISHAM 0800808115 NAFEEZ N

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering V SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9 Sub 10

0800808116 NAIM ABDUL AZEEZ 0800808118 NARESH R 0800808123 NIKHIL V NAIR 0800808124 NISHANTH G 0800808125 NITHIN GOPALAKRISHNA
0800808126 NITISH KUMAR PANDEY

ME1305 - E ME1302 - C ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U ME1302 - U ME1303 - U ME1305 - E ME1306 - U ME1305 - D

ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U ME1304 - U ME1305 - U

ME1302 - U
ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U ME1304 - U ME1305 - U ME1306 - U ME1321 - U ME1322 - U ME1323 - U EL1331 - U

0800808127 NOOR MUHAMMED
0800808128 NOORUL AHSAN S

ME1301 - U ME1302 - D ME1301 - E ME1302 - U ME1302 - D ME1301 - E ME1302 - U ME1303 - U ME1301 - U ME1301 - C ME1302 - U ME1301 - C ME1303 - D ME1304 - U ME1305 - D

ME1306 - U ME1305 - E ME1306 - U ME1306 - D

0800808130 PANDURANGAN A K 0800808134 PRADEEP KUMAR 0800808136 PRASHANTH M 0800808137 PRASHANTH P 0800808138 PRAVEEN A 0800808140 RABAH EBRAHIM

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering V SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9 Sub 10

0800808142 RAHUL KRISHNAN 0800808143 RAHUL KUMAR R G 0800808145 RAJA VEGNESHWAR R S 0800808146 RAJESH R 0800808147 RAKESH KUMAR RAUSHAN 0800808148 RAM KUMAR P

ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U ME1301 - E ME1303 - U

ME1305 - E ME1306 - U

ME1301 - E ME1302 - U ME1303 - U ME1301 - E

ME1305 - D ME1306 - U

ME1305 - E ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U ME1305 - U ME1306 - U ME1305 - D ME1306 - U ME1305 - D ME1306 - E
ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U ME1304 - U ME1305 - U ME1306 - U

0800808151 REEZAN AHMED MAHMOOD ME1301 - E ME1302 - D 0800808152 RISHOV SARKAR 0800808157 RUSHIN MATHEW JACOB 0800808158 SAHEER MOHAMMED.M 0800808163 SARAVANAKUMAR A 0800808164 SARAVANAKUMAR M 0800808165 SARAVANAN K M 0800808166 SATHISH V

ME1301 - D ME1302 - D ME1301 - E ME1302 - U ME1302 - U ME1302 - D

ME1304 - E

ME1306 - E

ME1305 - D ME1306 - U

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering V SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9 Sub 10

0800808167 SHAMILSEN S 0800808168 SHANKAR G 0800808172 SINAN K 0800808176 SRI RAJ K 0800808181 STEPHIN SABU 0800808182 SUHAIL M A 0800808183 SUJEET KUMAR 0800808184 SUJIT RANJAN 0800808187 SURENDRANATH R 0800808190 SUSEENTHRAN L 0800808192 SWATHY SADASIVAN 0800808197 THOTA VENKATA SIVA A 0800808198 TIJO JOSEPH

ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U

ME1305 - U ME1306 - U

ME1302 - D ME1302 - D ME1301 - U ME1302 - D ME1301 - E ME1302 - D ME1302 - C
ME1301 - U ME1302 - D ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U

ME1305 - D ME1305 - C ME1305 - E

ME1305 - D ME1306 - D ME1305 - U ME1306 - U ME1305 - D ME1305 - D ME1305 - E

ME1301 - E ME1301 - D ME1302 - U ME1303 - U ME1301 - E ME1302 - U

ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U ME1304 - U ME1305 - U ME1306 - U

0800808200 UDAVANT GAURAV ANANT ME1301 - E ME1302 - C

ME1305 - D

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering V SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9 Sub 10

0800808201 UJJAL KUMAR BORA 0800808202 VAIBHAV V.J 0800808203 VARGHESE MAPPILAI K 0800808204 VARUN NAIR 0800808207 VIBIN K NADH 0800808211 VIGNESH P
0800808212 VIGNESH U

ME1301 - D ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U ME1304 - U ME1305 - U ME1306 - U ME1301 - D ME1303 - U ME1305 - E ME1305 - D
ME1306 - U

ME1301 - D ME1302 - D ME1303 - E ME1301 - D ME1302 - U

ME1302 - D ME1303 - E

ME1305 - D ME1305 - C ME1305 - D

0800808217 VIMALENDRAN GOWTHAM ME1301 - U ME1302 - C ME1303 - C 0800808218 VINOTH M 0800808222 YASH AGARWAL 0800808401 ARAVINTH P 0800808403 ARUN KUMAR J 0800808404 ASHOK KUMAR S 0800808405 ASHWIN BALAJI C ME1302 - D ME1302 - D ME1302 - D

ME1305 - C

ME1305 - D ME1305 - E ME1305 - D

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering V SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9 Sub 10

0800808408 DURAI B 0800808409 DURAI BOOBALAN B 0800808410 GANESH D 0800808411 GURUPRASATH R 0800808412 MADHANKUMAR R 0800808413 MANOJ PRABHAKAR A 0800808414 PRAVEEN KUMAR T 0800808416 RAGHURAM M 0800808421 SUBHAKANTA DASH 0800808422 SUGAVANESHWARAN S 0800808423 SUNIL D 0800808425 VAIRAVA KRISHNAN V.M 0800808426 VIGNESH A 0800808428 VIVEK P ME1301 - C

ME1302 - C ME1303 - E ME1303 - E ME1302 - C ME1305 - C ME1305 - C ME1302 - D ME1302 - U ME1303 - U ME1302 - D ME1305 - D ME1305 - D ME1302 - D ME1303 - E
ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U

ME1305 - D

ME1305 - U

ME1302 - D ME1302 - D ME1303 - U

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering V SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9 Sub 10

0800808429 VIVEKANAND G
0800808430 MAYUDHARAN.M

ME1302 - U

ME1305 - C

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U'

Controller of Examinations Vice Chancellor ME1301 ME1304 ME1321 EL1331 Design of Machine Elements Computer Aided Design and Manufactu Dynamics Lab Communication Skills Lab. ME1302 ME1305 ME1322 Dynamics of Machinary Applied Hydraulics and Pneumatics Metrology and Measurements Lab. ME1303 ME1306 ME1323 Gas Dynamics and Jet Propulsion Engineering Metrology & Measurement Computer Aided Design Lab.

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering VI SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8

0800808001 ABHIJEET TIWARI 0800808002 ABHIJIT RANSINGH 0800808005 ABHISHEK S KUMAR 0800808006 ABITH ZACHARIAH GEOR 0800808007 ABOOSALIH M A MG1301 - B

ME1309 - U ME1309 - E ME1307 - D ME1308 - E ME1309 - E ME1308 - E ME1309 - E AT1310 - C AT1310 - C

0800808008 AHMED FATHI MOHAMMED MG1301 - U ME1307 - U ME1308 - U ME1309 - U ME1310 - U AT1310 - U ME1324 - U ME1325 - U
0800808012 ANANDHA RAJ S

ME1309 - U MG1301 - D ME1307 - U ME1308 - U ME1309 - E ME1310 - U AT1310 - U ME1324 - D ME1325 - C ME1309 - E ME1310 - C ME1307 - C ME1310 - D AT1310 - C ME1309 - E AT1310 - D ME1310 - D AT1310 - D

0800808016 ARAVINDAN R 0800808017 ARAVINTHA LOCHAN S 0800808018 ARGHADWIP BISWAS 0800808020 ARUN IVANI FERNANDES 0800808021 ASHISH JYOTHI 0800808022 ASHISH KUMAR 0800808025 ASHWIN MOHAN

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering VI SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8

0800808027 AVINASH WILLIAM TOPP
0800808035 CHRISTOS MATHEW GEOR

ME1307 - U ME1308 - U ME1309 - U ME1307 - U ME1308 - U ME1309 - U

AT1310 - U ME1324 - U ME1325 - U

AT1310 - U

0800808038 DEEPAK P 0800808046 FRANKLIN ARPUTHARAJ 0800808049 GIKO JACOB MATHEW
0800808050 GNANASEKAR K

ME1307 - C ME1308 - U

ME1309 - E

ME1307 - U ME1308 - U ME1309 - U

AT1310 - U ME1324 - U ME1325 - U

MG1301 - E

ME1308 - E ME1309 - U
ME1307 - U ME1308 - U ME1309 - U AT1310 - U ME1324 - U ME1325 - U

0800808066 IPSIT MOHANTY
0800808067 JAGANNATHAN T

ME1308 - U
ME1307 - U ME1308 - U ME1309 - U ME1310 - D AT1310 - U

0800808068 JAI GANESH R 0800808069 JAMAL MOHAMED Z.A 0800808075 JUSTIN SAMUEL 0800808076 KABILAN M 0800808081 KARTHIK RAJAN S 0800808082 KAUSHIK S

MG1301 - U ME1307 - U ME1308 - U

ME1310 - D AT1310 - E

ME1308 - U ME1309 - U ME1310 - D AT1310 - D ME1308 - U ME1309 - U
ME1307 - U ME1308 - U ME1309 - U

AT1310 - D

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering VI SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8

0800808083 KEERTHIVASAN K 0800808084 KIRUBANANDHAN M 0800808086 KRISHNAPRASATH S 0800808087 KUGANRAJ K 0800808090 KURESHI MOHAMMED SEH 0800808091 KUSHALAPPA K P 0800808092 LINOY GEORGE THOMAS 0800808094 MANIKANDAN K 0800808095 MANIKANDAN M 0800808098 MANU SCARIA 0800808099 MEGAVANNAN D 0800808100 MENAPATI PRAVEEN KUM 0800808102 MIDHUN PHILIP VARGHE 0800808103 MOHAMED NAZEEM A ME1307 - U MG1301 - D MG1301 - E

ME1308 - U ME1308 - U ME1308 - U ME1309 - U ME1309 - U ME1308 - U AT1310 - E AT1310 - D ME1310 - U AT1310 - U ME1308 - E ME1308 - U AT1310 - U AT1310 - C AT1310 - E

MG1301 - E ME1307 - U ME1308 - U ME1309 - U ME1308 - U

AT1310 - U AT1310 - D AT1310 - C

MG1301 - D ME1307 - U ME1308 - U MG1301 - E

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering VI SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8

0800808104 MOHAMED RIFAD C V 0800808105 MOHAMMED A SARIYA 0800808106 MOHAMMED SIRAJ K V 0800808107 MOHAMMED YASER AMJAD 0800808110 MRIGANKA SEKHAR BARU 0800808112 MUGILESWARAN M
0800808113 MUHAMMED HAFEEZ K K

ME1308 - U ME1309 - U MG1301 - E ME1307 - U ME1308 - U

AT1310 - E AT1310 - E

MG1301 - E ME1307 - U ME1308 - U ME1309 - U ME1310 - U AT1310 - U
ME1308 - U ME1308 - U ME1309 - U

AT1310 - E AT1310 - U

MG1301 - U ME1307 - U ME1308 - U ME1309 - U ME1310 - U AT1310 - U ME1324 - U ME1325 - U

ME1307 - E ME1307 - U ME1308 - E ME1307 - E ME1308 - E ME1310 - B ME1309 - U ME1310 - D MG1301 - D ME1307 - U ME1308 - U ME1309 - U

AT1310 - D AT1310 - E

0800808114 MUHAMMED RISHAM 0800808116 NAIM ABDUL AZEEZ 0800808122 NIKHIL D JONATHAN 0800808123 NIKHIL V NAIR 0800808124 NISHANTH G 0800808125 NITHIN GOPALAKRISHNA
0800808126 NITISH KUMAR PANDEY

AT1310 - E

MG1301 - U ME1307 - U ME1308 - U ME1309 - U ME1310 - U AT1310 - U

ME1309 - C

AT1310 - U

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering VI SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8

0800808127 NOOR MUHAMMED
0800808128 NOORUL AHSAN S

MG1301 - U ME1307 - U ME1308 - U ME1309 - U ME1310 - U AT1310 - U ME1324 - U ME1325 - U

ME1307 - U
ME1307 - U

AT1310 - D ME1309 - E ME1324 - D

0800808130 PANDURANGAN A K 0800808134 PRADEEP KUMAR 0800808136 PRASHANTH M 0800808140 RABAH EBRAHIM 0800808142 RAHUL KRISHNAN 0800808145 RAJA VEGNESHWAR R S 0800808146 RAJESH R 0800808148 RAM KUMAR P 0800808151 REEZAN AHMED MAHMOOD 0800808157 RUSHIN MATHEW JACOB 0800808158 SAHEER MOHAMMED.M 0800808164 SARAVANAKUMAR M MG1301 - C

ME1324 - C ME1325 - D ME1307 - U ME1308 - U ME1307 - U ME1308 - U ME1309 - U ME1310 - U ME1307 - U ME1308 - U ME1309 - U
ME1307 - U ME1308 - D MG1301 - U ME1307 - U ME1308 - U ME1309 - U

ME1324 - U

AT1310 - U ME1324 - U

ME1308 - D ME1309 - U ME1307 - U ME1308 - U MG1301 - D ME1307 - U ME1308 - D ME1307 - U

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering VI SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8

0800808166 SATHISH V 0800808167 SHAMILSEN S 0800808172 SINAN K 0800808176 SRI RAJ K 0800808178 SRINIVASA MANJUNATH 0800808181 STEPHIN SABU 0800808182 SUHAIL M A 0800808183 SUJEET KUMAR 0800808184 SUJIT RANJAN 0800808187 SURENDRANATH R 0800808189 SURIYA M 0800808190 SUSEENTHRAN L 0800808192 SWATHY SADASIVAN 0800808197 THOTA VENKATA SIVA A

MG1301 - D
MG1301 - U ME1307 - U ME1308 - U ME1309 - U

MG1301 - E ME1307 - U ME1308 - E ME1309 - U ME1310 - D ME1307 - U ME1308 - U ME1307 - U ME1309 - U ME1310 - E ME1309 - D ME1309 - D MG1301 - E ME1307 - U ME1309 - U

MG1301 - U ME1307 - U ME1308 - U ME1309 - U

MG1301 - E

ME1309 - E ME1308 - U ME1309 - D

MG1301 - D ME1307 - U ME1308 - U ME1309 - U ME1307 - U ME1308 - U ME1309 - U AT1310 - U

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering VI SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8

0800808198 TIJO JOSEPH 0800808199 TOMCY MATHEW SUNNY

MG1301 - E ME1307 - U ME1308 - U ME1309 - U ME1310 - U AT1310 - U MG1301 - D

0800808200 UDAVANT GAURAV ANANT MG1301 - D ME1307 - U 0800808201 UJJAL KUMAR BORA 0800808202 VAIBHAV V.J 0800808203 VARGHESE MAPPILAI K 0800808204 VARUN NAIR 0800808207 VIBIN K NADH 0800808208 VIGNESH G J 0800808212 VIGNESH U 0800808213 VIJAYA RAMAN T 0800808217 VIMALENDRAN GOWTHAM MG1301 - D ME1307 - U ME1308 - U 0800808218 VINOTH M 0800808219 VINOTH P MG1301 - E ME1307 - D MG1301 - E MG1301 - D MG1301 - U ME1307 - U ME1308 - U ME1309 - U ME1307 - U MG1301 - D ME1307 - U ME1308 - U MG1301 - E MG1301 - D MG1301 - U ME1308 - U AT1310 - D AT1310 - B ME1308 - U AT1310 - U

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering VI SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8

0800808401 ARAVINTH P 0800808402 ARUN J M 0800808403 ARUN KUMAR J 0800808408 DURAI B 0800808409 DURAI BOOBALAN B 0800808414 PRAVEEN KUMAR T 0800808423 SUNIL D 0800808428 VIVEK P 0800808429 VIVEKANAND G MG1301 - E MG1301 - D MG1301 - D

ME1308 - U

ME1308 - U ME1308 - D

MG1301 - E ME1307 - D ME1308 - U ME1308 - U ME1308 - U ME1308 - U ME1308 - U ME1310 - D ME1310 - U

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U'

Controller of Examinations Vice Chancellor MG1301 Principles of Management

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering VI SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8

ME1307 ME1309 ME1324 Power Plant Engineering Thermal Engineering Lab. - II ME1310 ME1325

Design of Transmission System Process Planning & Control CAM Lab.

ME1308 AT1310

Heat and Mass Transfer Automobile Engineering

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering VII SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

0800808001 ABHIJEET TIWARI 0800808002 ABHIJIT RANSINGH 0800808005 ABHISHEK S KUMAR 0800808006 ABITH ZACHARIAH GEOR 0800808007 ABOOSALIH M A

GE1401 - D MG1401 - D ME1401 - D ME1402 - C ME1433 - C ME1437 - D ME1421 - C ME1422 - C ME1423 - C GE1401 - C MG1401 - D ME1401 - C ME1402 - B ME1433 - C ME1437 - C ME1421 - B ME1422 - B ME1423 - A GE1401 - D MG1401 - D ME1401 - D ME1402 - B ME1433 - B ME1437 - C ME1421 - C ME1422 - A ME1423 - A GE1401 - C MG1401 - C ME1401 - C ME1402 - C ME1433 - C ME1437 - D ME1421 - B ME1422 - B ME1423 - B GE1401 - C MG1401 - E ME1401 - C ME1402 - D ME1433 - B ME1437 - D ME1421 - B ME1422 - B ME1423 - B

0800808008 AHMED FATHI MOHAMMED GE1401 - U MG1401 - U ME1401 - U ME1402 - U ME1433 - U ME1437 - U ME1421 - U ME1422 - U ME1423 - U
0800808010 ANAND R

GE1401 - C MG1401 - D ME1401 - C ME1402 - B ME1433 - A ME1437 - C ME1421 - S ME1422 - B ME1423 - S GE1401 - C MG1401 - D ME1401 - U ME1402 - C ME1433 - B ME1437 - D ME1421 - B ME1422 - B ME1423 - A GE1401 - C MG1401 - U ME1401 - C ME1402 - C ME1433 - B ME1437 - C ME1421 - A ME1422 - A ME1423 - A GE1401 - B MG1401 - A ME1401 - B ME1402 - B ME1433 - A ME1437 - B ME1421 - S ME1422 - A ME1423 - B GE1401 - C MG1401 - D ME1401 - C ME1402 - C ME1433 - A ME1437 - C ME1421 - A ME1422 - B ME1423 - B

0800808011 ANANDAKUMAR S 0800808012 ANANDHA RAJ S 0800808013 ANIMESH BANERJEE 0800808014 ANIRUDH C

0800808015 ANURAG RAMAKRISHNAN GE1401 - C MG1401 - D ME1401 - B ME1402 - D ME1433 - C ME1437 - C ME1421 - S ME1422 - B ME1423 - B 0800808016 ARAVINDAN R 0800808017 ARAVINTHA LOCHAN S GE1401 - D MG1401 - E ME1401 - E ME1402 - U ME1433 - D ME1437 - U ME1421 - C ME1422 - C ME1423 - B GE1401 - C MG1401 - D ME1401 - D ME1402 - D ME1433 - C ME1437 - D ME1421 - B ME1422 - C ME1423 - S

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering VII SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

0800808018 ARGHADWIP BISWAS 0800808019 ARNAB DAS 0800808020 ARUN IVANI FERNANDES 0800808021 ASHISH JYOTHI 0800808022 ASHISH KUMAR 0800808023 ASHISH KUMAR SINGH 0800808025 ASHWIN MOHAN 0800808026 ASWINRAJA M 0800808027 AVINASH WILLIAM TOPP 0800808028 AYON ROY 0800808029 BALAJI V 0800808030 BANDARU PUNEETH 0800808031 BHARATHI VELU K S 0800808032 BIJIN BABU

GE1401 - C MG1401 - D ME1401 - D ME1402 - D ME1433 - B ME1437 - D ME1421 - B ME1422 - A ME1423 - A GE1401 - B MG1401 - B ME1401 - A ME1402 - A ME1433 - S ME1437 - B ME1421 - S ME1422 - A ME1423 - A GE1401 - D MG1401 - D ME1401 - D ME1402 - D ME1433 - C ME1437 - D ME1421 - B ME1422 - B ME1423 - B GE1401 - B MG1401 - C ME1401 - U ME1402 - D ME1433 - B ME1437 - D ME1421 - B ME1422 - A ME1423 - A GE1401 - D MG1401 - D ME1401 - C ME1402 - C ME1433 - B ME1437 - D ME1421 - E ME1422 - D ME1423 - A GE1401 - C MG1401 - B ME1401 - B ME1402 - A ME1433 - A ME1437 - C ME1421 - A ME1422 - A ME1423 - A GE1401 - D MG1401 - E ME1401 - D ME1402 - D ME1433 - B ME1437 - D ME1421 - C ME1422 - C ME1423 - B GE1401 - B MG1401 - C ME1401 - B ME1402 - B ME1433 - S ME1437 - B ME1421 - S ME1422 - S ME1423 - S
GE1401 - U MG1401 - U ME1401 - U ME1402 - U ME1433 - U ME1437 - U ME1421 - U ME1422 - C ME1423 - U

GE1401 - C MG1401 - D ME1401 - B ME1402 - B ME1433 - A ME1437 - C ME1421 - S ME1422 - A ME1423 - A GE1401 - C MG1401 - C ME1401 - C ME1402 - B ME1433 - A ME1437 - B ME1421 - S ME1422 - A ME1423 - S GE1401 - C MG1401 - E ME1401 - U ME1402 - C ME1433 - B ME1437 - D ME1421 - E ME1422 - C ME1423 - C GE1401 - C MG1401 - D ME1401 - B ME1402 - C ME1433 - B ME1437 - B ME1421 - S ME1422 - S ME1423 - S GE1401 - D MG1401 - E ME1401 - C ME1402 - D ME1433 - B ME1437 - D ME1421 - C ME1422 - D ME1423 - B

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering VII SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

0800808033 BIMYA VIMIL MATHANA

GE1401 - B MG1401 - B ME1401 - B ME1402 - B ME1433 - C ME1437 - B ME1421 - S ME1422 - A ME1423 - S

0800808034 CHANDAN KUMAR MITTAL GE1401 - A MG1401 - B ME1401 - A ME1402 - A ME1433 - A ME1437 - B ME1421 - S ME1422 - S ME1423 - S 0800808035 CHRISTOS MATHEW GEOR GE1401 - U MG1401 - U ME1401 - D ME1402 - E ME1433 - C ME1437 - D ME1421 - B ME1422 - B ME1423 - B 0800808036 AULINDU DAS GUPTA 0800808037 DEEPAK KUMAR MAHTO 0800808038 DEEPAK P 0800808039 DEEPAN KARTHIK S R 0800808042 DHARMADURAI R 0800808043 DHEERAJ G M 0800808045 FAYASUDEEN S 0800808046 FRANKLIN ARPUTHARAJ GE1401 - B MG1401 - B ME1401 - A ME1402 - A ME1433 - A ME1437 - B ME1421 - S ME1422 - S ME1423 - S GE1401 - B MG1401 - C ME1401 - C ME1402 - C ME1433 - C ME1437 - C ME1421 - A ME1422 - A ME1423 - A GE1401 - C MG1401 - C ME1401 - D ME1402 - B ME1433 - C ME1437 - C ME1421 - B ME1422 - A ME1423 - A GE1401 - D MG1401 - D ME1401 - C ME1402 - D ME1433 - B ME1437 - C ME1421 - A ME1422 - B ME1423 - S GE1401 - C MG1401 - D ME1401 - C ME1402 - C ME1433 - C ME1437 - D ME1421 - A ME1422 - A ME1423 - S GE1401 - C MG1401 - C ME1401 - C ME1402 - B ME1433 - A ME1437 - C ME1421 - A ME1422 - A ME1423 - B GE1401 - C MG1401 - D ME1401 - C ME1402 - C ME1433 - B ME1437 - C ME1421 - B ME1422 - B ME1423 - A GE1401 - D MG1401 - D ME1401 - D ME1402 - D ME1433 - D ME1437 - D ME1421 - B ME1422 - A ME1423 - B

0800808047 GAURAV KUMAR BARANW GE1401 - C MG1401 - C ME1401 - B ME1402 - B ME1433 - B ME1437 - B ME1421 - A ME1422 - A ME1423 - S 0800808048 GEORGE PRASAD 0800808049 GIKO JACOB MATHEW GE1401 - C MG1401 - C ME1401 - A ME1402 - B ME1433 - C ME1437 - B ME1421 - A ME1422 - A ME1423 - B
GE1401 - U MG1401 - U ME1401 - U ME1402 - U ME1433 - U ME1437 - U ME1421 - U ME1422 - U ME1423 - U

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering VII SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

0800808050 GNANASEKAR K 0800808051 GOKUL NARAIN N 0800808052 GOPAL KRISHNAN S 0800808053 GOUNIPALLI MOHAN 0800808054 GOUTHAM M 0800808055 GOUTHAM S

GE1401 - D MG1401 - U ME1401 - D ME1402 - U ME1433 - D ME1437 - D ME1421 - B ME1422 - A ME1423 - B GE1401 - A MG1401 - B ME1401 - S ME1402 - A ME1433 - A ME1437 - A ME1421 - S ME1422 - S ME1423 - S GE1401 - B MG1401 - B ME1401 - A ME1402 - A ME1433 - A ME1437 - B ME1421 - S ME1422 - S ME1423 - S GE1401 - B MG1401 - A ME1401 - A ME1402 - S ME1433 - A ME1437 - B ME1421 - S ME1422 - S ME1423 - S GE1401 - C MG1401 - C ME1401 - B ME1402 - B ME1433 - B ME1437 - C ME1421 - A ME1422 - A ME1423 - S GE1401 - C MG1401 - C ME1401 - D ME1402 - B ME1433 - B ME1437 - C ME1421 - A ME1422 - C ME1423 - S

0800808058 GUNTAMADUGU HEMANTH GE1401 - B MG1401 - A ME1401 - S ME1402 - S ME1433 - A ME1437 - A ME1421 - S ME1422 - S ME1423 - A 0800808060 HARI NAIR P 0800808061 HARISHANKAR V 0800808062 HARJESPAL SINGH 0800808063 HARSHAVARDHAN A 0800808064 HIJAZ MANZOOR 0800808065 ILANSEZHIAN R 0800808066 IPSIT MOHANTY GE1401 - C MG1401 - C ME1401 - B ME1402 - C ME1433 - B ME1437 - B ME1421 - A ME1422 - A ME1423 - A GE1401 - B MG1401 - D ME1401 - C ME1402 - C ME1433 - B ME1437 - C ME1421 - B ME1422 - A ME1423 - A GE1401 - C MG1401 - C ME1401 - D ME1402 - C ME1433 - C ME1437 - D ME1421 - B ME1422 - B ME1423 - B GE1401 - B MG1401 - D ME1401 - B ME1402 - C ME1433 - C ME1437 - A ME1421 - A ME1422 - B ME1423 - A GE1401 - C MG1401 - C ME1401 - C ME1402 - C ME1433 - B ME1437 - C ME1421 - D ME1422 - C ME1423 - A GE1401 - D MG1401 - C ME1401 - C ME1402 - C ME1433 - B ME1437 - B ME1421 - A ME1422 - A ME1423 - B
GE1401 - U MG1401 - U ME1401 - U ME1402 - U ME1433 - U ME1437 - U ME1421 - U ME1422 - U ME1423 - U

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering VII SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

0800808067 JAGANNATHAN T 0800808068 JAI GANESH R 0800808069 JAMAL MOHAMED Z.A 0800808070 JAYALAKSHMANAN T 0800808071 JEGAN J 0800808072 JERRY DANIEL M 0800808073 JOYDEEP SINHA ROY 0800808074 JOYSON A 0800808075 JUSTIN SAMUEL 0800808076 KABILAN M 0800808077 KALAIVENDAN S 0800808078 KARTHICK MANIKANDAN 0800808079 KARTHIK M 0800808080 KARTHIK R

GE1401 - D MG1401 - E ME1401 - D ME1402 - D ME1433 - C ME1437 - D ME1421 - E ME1422 - C ME1423 - B GE1401 - U MG1401 - U ME1401 - U ME1402 - E ME1433 - U ME1437 - U ME1421 - D ME1422 - C ME1423 - B GE1401 - E MG1401 - E ME1401 - D ME1402 - U ME1433 - D ME1437 - D ME1421 - D ME1422 - C ME1423 - C GE1401 - U MG1401 - D ME1401 - B ME1402 - D ME1433 - C ME1437 - C ME1421 - B ME1422 - B ME1423 - B GE1401 - B MG1401 - A ME1401 - B ME1402 - B ME1433 - A ME1437 - A ME1421 - S ME1422 - A ME1423 - B GE1401 - C MG1401 - C ME1401 - B ME1402 - C ME1433 - C ME1437 - C ME1421 - A ME1422 - A ME1423 - A GE1401 - B MG1401 - C ME1401 - S ME1402 - B ME1433 - B ME1437 - A ME1421 - S ME1422 - A ME1423 - A GE1401 - C MG1401 - C ME1401 - C ME1402 - C ME1433 - C ME1437 - C ME1421 - A ME1422 - B ME1423 - B GE1401 - D MG1401 - C ME1401 - U ME1402 - C ME1433 - B ME1437 - C ME1421 - D ME1422 - B ME1423 - B GE1401 - C MG1401 - E ME1401 - U ME1402 - D ME1433 - C ME1437 - U ME1421 - D ME1422 - C ME1423 - B GE1401 - C MG1401 - C ME1401 - D ME1402 - D ME1433 - C ME1437 - C ME1421 - B ME1422 - A ME1423 - B GE1401 - B MG1401 - D ME1401 - A ME1402 - C ME1433 - A ME1437 - B ME1421 - S ME1422 - A ME1423 - B GE1401 - B MG1401 - A ME1401 - S ME1402 - A ME1433 - A ME1437 - A ME1421 - S ME1422 - S ME1423 - B GE1401 - B MG1401 - B ME1401 - A ME1402 - B ME1433 - A ME1437 - A ME1421 - S ME1422 - A ME1423 - B

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering VII SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

0800808081 KARTHIK RAJAN S 0800808082 KAUSHIK S 0800808083 KEERTHIVASAN K 0800808084 KIRUBANANDHAN M 0800808085 KRISHNAN K 0800808086 KRISHNAPRASATH S 0800808087 KUGANRAJ K 0800808089 KUMARESH A K

GE1401 - C MG1401 - C ME1401 - C ME1402 - D ME1433 - C ME1437 - D ME1421 - B ME1422 - A ME1423 - B GE1401 - U MG1401 - U ME1401 - U ME1402 - E ME1433 - D ME1437 - U ME1421 - E ME1422 - C ME1423 - C GE1401 - D MG1401 - D ME1401 - D ME1402 - D ME1433 - D ME1437 - D ME1421 - D ME1422 - C ME1423 - B GE1401 - D MG1401 - E ME1401 - U ME1402 - D ME1433 - C ME1437 - D ME1421 - C ME1422 - C ME1423 - B GE1401 - B MG1401 - A ME1401 - S ME1402 - B ME1433 - B ME1437 - C ME1421 - S ME1422 - S ME1423 - A GE1401 - C MG1401 - U ME1401 - U ME1402 - D ME1433 - D ME1437 - D ME1421 - D ME1422 - C ME1423 - B GE1401 - C MG1401 - E ME1401 - U ME1402 - D ME1433 - D ME1437 - D ME1421 - B ME1422 - B ME1423 - B GE1401 - D MG1401 - D ME1401 - C ME1402 - B ME1433 - C ME1437 - C ME1421 - A ME1422 - A ME1423 - A

0800808090 KURESHI MOHAMMED SEH GE1401 - C MG1401 - D ME1401 - C ME1402 - C ME1433 - C ME1437 - C ME1421 - B ME1422 - B ME1423 - B 0800808091 KUSHALAPPA K P 0800808092 LINOY GEORGE THOMAS 0800808093 LOKENDRA SINGH 0800808094 MANIKANDAN K 0800808095 MANIKANDAN M GE1401 - D MG1401 - D ME1401 - C ME1402 - D ME1433 - C ME1437 - C ME1421 - B ME1422 - B ME1423 - A GE1401 - D MG1401 - E ME1401 - C ME1402 - D ME1433 - C ME1437 - C ME1421 - C ME1422 - B ME1423 - B GE1401 - C MG1401 - C ME1401 - A ME1402 - C ME1433 - B ME1437 - B ME1421 - B ME1422 - A ME1423 - A GE1401 - D MG1401 - D ME1401 - D ME1402 - D ME1433 - C ME1437 - D ME1421 - D ME1422 - C ME1423 - B GE1401 - C MG1401 - D ME1401 - C ME1402 - C ME1433 - B ME1437 - B ME1421 - A ME1422 - B ME1423 - A

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering VII SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

0800808096 MANOJ CHOUDHURY 0800808097 MANOJ KIRAN N 0800808098 MANU SCARIA 0800808099 MEGAVANNAN D

GE1401 - C MG1401 - D ME1401 - A ME1402 - D ME1433 - B ME1437 - B ME1421 - B ME1422 - A ME1423 - B GE1401 - C MG1401 - C ME1401 - A ME1402 - C ME1433 - C ME1437 - C ME1421 - S ME1422 - S ME1423 - A GE1401 - D MG1401 - U ME1401 - U ME1402 - U ME1433 - D ME1437 - D ME1421 - E ME1422 - D ME1423 - B GE1401 - C MG1401 - E ME1401 - D ME1402 - D ME1433 - D ME1437 - C ME1421 - D ME1422 - C ME1423 - A

0800808100 MENAPATI PRAVEEN KUM GE1401 - U MG1401 - E ME1401 - D ME1402 - D ME1433 - U ME1437 - C ME1421 - D ME1422 - C ME1423 - A 0800808102 MIDHUN PHILIP VARGHE 0800808103 MOHAMED NAZEEM A 0800808104 MOHAMED RIFAD C V 0800808105 MOHAMMED A SARIYA 0800808106 MOHAMMED SIRAJ K V GE1401 - D MG1401 - D ME1401 - E ME1402 - D ME1433 - D ME1437 - D ME1421 - D ME1422 - B ME1423 - B GE1401 - C MG1401 - C ME1401 - B ME1402 - B ME1433 - B ME1437 - C ME1421 - A ME1422 - A ME1423 - B GE1401 - D MG1401 - E ME1401 - C ME1402 - D ME1433 - C ME1437 - C ME1421 - D ME1422 - C ME1423 - B GE1401 - D MG1401 - E ME1401 - E ME1402 - D ME1433 - D ME1437 - D ME1421 - D ME1422 - C ME1423 - A
GE1401 - U MG1401 - U ME1401 - U ME1402 - U ME1433 - U ME1437 - U ME1421 - D ME1422 - D ME1423 - B

0800808107 MOHAMMED YASER AMJAD GE1401 - U MG1401 - U ME1401 - U ME1402 - U ME1433 - U ME1437 - U ME1421 - U ME1422 - D ME1423 - A 0800808108 MOHAN T 0800808109 MOODLYAR PRATIK RAVI GE1401 - C MG1401 - D ME1401 - B ME1402 - D ME1433 - C ME1437 - D ME1421 - S ME1422 - S ME1423 - B GE1401 - D MG1401 - C ME1401 - C ME1402 - D ME1433 - B ME1437 - C ME1421 - B ME1422 - A ME1423 - B

0800808110 MRIGANKA SEKHAR BARU GE1401 - U MG1401 - U ME1401 - D ME1402 - U ME1433 - D ME1437 - U ME1421 - E ME1422 - U ME1423 - U 95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering VII SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

0800808111 MRINAL JYOTI SARMA 0800808112 MUGILESWARAN M
0800808113 MUHAMMED HAFEEZ K K

GE1401 - D MG1401 - D ME1401 - C ME1402 - C ME1433 - D ME1437 - C ME1421 - D ME1422 - A ME1423 - A
GE1401 - U MG1401 - U ME1401 - U ME1402 - U ME1433 - U ME1437 - U ME1421 - U ME1422 - U ME1423 - U

GE1401 - D MG1401 - D ME1401 - C ME1402 - D ME1433 - U ME1437 - D ME1421 - A ME1422 - A ME1423 - B GE1401 - D MG1401 - D ME1401 - E ME1402 - D ME1433 - E ME1437 - U ME1421 - A ME1422 - B ME1423 - A GE1401 - C MG1401 - C ME1401 - U ME1402 - B ME1433 - C ME1437 - D ME1421 - A ME1422 - A ME1423 - A GE1401 - D MG1401 - E ME1401 - D ME1402 - C ME1433 - U ME1437 - D ME1421 - B ME1422 - B ME1423 - A GE1401 - C MG1401 - C ME1401 - C ME1402 - B ME1433 - U ME1437 - B ME1421 - A ME1422 - S ME1423 - B GE1401 - U MG1401 - D ME1401 - C ME1402 - C ME1433 - D ME1437 - D ME1421 - A ME1422 - A ME1423 - S GE1401 - C MG1401 - D ME1401 - B ME1402 - B ME1433 - B ME1437 - D ME1421 - S ME1422 - B ME1423 - A GE1401 - C MG1401 - C ME1401 - A ME1402 - B ME1433 - A ME1437 - B ME1421 - S ME1422 - A ME1423 - A GE1401 - B MG1401 - D ME1401 - D ME1402 - C ME1433 - C ME1437 - C ME1421 - B ME1422 - E ME1423 - A GE1401 - U MG1401 - D ME1401 - U ME1402 - D ME1433 - D ME1437 - D ME1421 - B ME1422 - E ME1423 - A GE1401 - U MG1401 - D ME1401 - U ME1402 - E ME1433 - D ME1437 - U ME1421 - B ME1422 - E ME1423 - A
GE1401 - U MG1401 - U ME1401 - U ME1402 - U ME1433 - U ME1437 - U ME1421 - B ME1422 - E ME1423 - C

0800808114 MUHAMMED RISHAM 0800808115 NAFEEZ N 0800808116 NAIM ABDUL AZEEZ 0800808117 NARESH K 0800808118 NARESH R 0800808119 NARPATH S K 0800808120 NAVEEN N 0800808122 NIKHIL D JONATHAN 0800808123 NIKHIL V NAIR 0800808124 NISHANTH G 0800808125 NITHIN GOPALAKRISHNA

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering VII SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

0800808126 NITISH KUMAR PANDEY 0800808127 NOOR MUHAMMED
0800808128 NOORUL AHSAN S

GE1401 - C MG1401 - C ME1401 - C ME1402 - C ME1433 - C ME1437 - C ME1421 - B ME1422 - C ME1423 - B
GE1401 - U MG1401 - U ME1401 - U ME1402 - U ME1433 - U ME1437 - U ME1421 - U ME1422 - U ME1423 - U

GE1401 - U MG1401 - D ME1401 - D ME1402 - E ME1433 - D ME1437 - D ME1421 - A ME1422 - D ME1423 - B GE1401 - C MG1401 - D ME1401 - C ME1402 - C ME1433 - C ME1437 - D ME1421 - B ME1422 - A ME1423 - A GE1401 - D MG1401 - D ME1401 - U ME1402 - E ME1433 - U ME1437 - E ME1421 - B ME1422 - D ME1423 - C GE1401 - D MG1401 - C ME1401 - C ME1402 - B ME1433 - B ME1437 - B ME1421 - B ME1422 - S ME1423 - A GE1401 - C MG1401 - C ME1401 - U ME1402 - C ME1433 - B ME1437 - D ME1421 - B ME1422 - C ME1423 - A GE1401 - D MG1401 - D ME1401 - D ME1402 - D ME1433 - D ME1437 - C ME1421 - B ME1422 - A ME1423 - A GE1401 - U MG1401 - D ME1401 - U ME1402 - D ME1433 - U ME1437 - D ME1421 - B ME1422 - C ME1423 - B GE1401 - U MG1401 - D ME1401 - U ME1402 - C ME1433 - U ME1437 - U ME1421 - B ME1422 - C ME1423 - C GE1401 - D MG1401 - C ME1401 - U ME1402 - C ME1433 - C ME1437 - D ME1421 - B ME1422 - B ME1423 - A GE1401 - C MG1401 - C ME1401 - C ME1402 - C ME1433 - D ME1437 - D ME1421 - S ME1422 - A ME1423 - B GE1401 - B MG1401 - C ME1401 - D ME1402 - B ME1433 - C ME1437 - C ME1421 - A ME1422 - A ME1423 - B GE1401 - C MG1401 - U ME1401 - U ME1402 - C ME1433 - B ME1437 - D ME1421 - A ME1422 - A ME1423 - A

0800808129 PANDIYAN P L 0800808130 PANDURANGAN A K 0800808131 PARIKSHIT BHARADWAZ 0800808132 POOVARASAN R 0800808133 PRABAKARAN A 0800808134 PRADEEP KUMAR 0800808136 PRASHANTH M 0800808137 PRASHANTH P 0800808138 PRAVEEN A 0800808139 PREM KUMAR D 0800808140 RABAH EBRAHIM

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering VII SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

0800808141 RAHUL BARO 0800808142 RAHUL KRISHNAN 0800808143 RAHUL KUMAR R G 0800808145 RAJA VEGNESHWAR R S 0800808146 RAJESH R

GE1401 - C MG1401 - D ME1401 - C ME1402 - C ME1433 - B ME1437 - C ME1421 - A ME1422 - S ME1423 - A GE1401 - C MG1401 - E ME1401 - U ME1402 - E ME1433 - U ME1437 - U ME1421 - A ME1422 - E ME1423 - A GE1401 - C MG1401 - E ME1401 - U ME1402 - D ME1433 - D ME1437 - U ME1421 - A ME1422 - C ME1423 - B GE1401 - C MG1401 - E ME1401 - U ME1402 - E ME1433 - U ME1437 - U ME1421 - B ME1422 - E ME1423 - C GE1401 - D MG1401 - D ME1401 - U ME1402 - D ME1433 - E ME1437 - D ME1421 - B ME1422 - A ME1423 - B

0800808147 RAKESH KUMAR RAUSHAN GE1401 - C MG1401 - D ME1401 - C ME1402 - C ME1433 - C ME1437 - B ME1421 - B ME1422 - A ME1423 - B 0800808148 RAM KUMAR P 0800808149 RAMEEZ ASIF N 0800808150 RAMKUMAR C GE1401 - C MG1401 - E ME1401 - U ME1402 - U ME1433 - U ME1437 - U ME1421 - A ME1422 - D ME1423 - C GE1401 - C MG1401 - D ME1401 - A ME1402 - A ME1433 - B ME1437 - C ME1421 - A ME1422 - B ME1423 - B GE1401 - B MG1401 - C ME1401 - B ME1402 - A ME1433 - B ME1437 - B ME1421 - B ME1422 - C ME1423 - A

0800808151 REEZAN AHMED MAHMOOD GE1401 - D MG1401 - D ME1401 - U ME1402 - C ME1433 - B ME1437 - D ME1421 - A ME1422 - B ME1423 - C 0800808152 RISHOV SARKAR 0800808153 RITURAJ PHUKON 0800808154 ROHIT PRASAD KAKOTI 0800808156 ROY T ABRAHAM GE1401 - C MG1401 - D ME1401 - U ME1402 - C ME1433 - C ME1437 - D ME1421 - B ME1422 - D ME1423 - A GE1401 - C MG1401 - D ME1401 - B ME1402 - C ME1433 - B ME1437 - C ME1421 - S ME1422 - S ME1423 - A GE1401 - C MG1401 - C ME1401 - C ME1402 - C ME1433 - B ME1437 - C ME1421 - B ME1422 - S ME1423 - A GE1401 - C MG1401 - D ME1401 - C ME1402 - C ME1433 - A ME1437 - C ME1421 - A ME1422 - S ME1423 - A

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering VII SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

0800808157 RUSHIN MATHEW JACOB 0800808158 SAHEER MOHAMMED.M 0800808160 SANAULLAH KHAN 0800808161 SANSKAR RANJAN 0800808162 SARATHIRAJA S 0800808163 SARAVANAKUMAR A 0800808164 SARAVANAKUMAR M 0800808165 SARAVANAN K M 0800808166 SATHISH V 0800808167 SHAMILSEN S 0800808168 SHANKAR G 0800808169 SHUBH ANSHUMAN

GE1401 - D MG1401 - E ME1401 - U ME1402 - U ME1433 - D ME1437 - D ME1421 - B ME1422 - E ME1423 - B GE1401 - D MG1401 - U ME1401 - U ME1402 - D ME1433 - B ME1437 - D ME1421 - A ME1422 - S ME1423 - A GE1401 - B MG1401 - C ME1401 - A ME1402 - B ME1433 - A ME1437 - B ME1421 - B ME1422 - A ME1423 - A GE1401 - B MG1401 - D ME1401 - A ME1402 - B ME1433 - B ME1437 - B ME1421 - B ME1422 - S ME1423 - A GE1401 - B MG1401 - C ME1401 - A ME1402 - B ME1433 - A ME1437 - A ME1421 - A ME1422 - S ME1423 - A GE1401 - C MG1401 - D ME1401 - D ME1402 - D ME1433 - B ME1437 - C ME1421 - B ME1422 - D ME1423 - B GE1401 - C MG1401 - D ME1401 - U ME1402 - D ME1433 - C ME1437 - E ME1421 - S ME1422 - D ME1423 - B GE1401 - C MG1401 - E ME1401 - U ME1402 - D ME1433 - C ME1437 - D ME1421 - A ME1422 - B ME1423 - B GE1401 - C MG1401 - C ME1401 - B ME1402 - B ME1433 - B ME1437 - C ME1421 - A ME1422 - B ME1423 - A GE1401 - D MG1401 - U ME1401 - U ME1402 - D ME1433 - U ME1437 - U ME1421 - B ME1422 - D ME1423 - A GE1401 - C MG1401 - D ME1401 - B ME1402 - D ME1433 - B ME1437 - E ME1421 - B ME1422 - D ME1423 - C GE1401 - A MG1401 - C ME1401 - C ME1402 - B ME1433 - A ME1437 - B ME1421 - E ME1422 - C ME1423 - B

0800808170 SHUVRA RANJAN BHOWMI GE1401 - A MG1401 - C ME1401 - A ME1402 - A ME1433 - S ME1437 - A ME1421 - A ME1422 - B ME1423 - A 0800808171 SIDHARTH SURESH GE1401 - B MG1401 - D ME1401 - C ME1402 - B ME1433 - B ME1437 - C ME1421 - B ME1422 - B ME1423 - B

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering VII SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

0800808172 SINAN K 0800808173 SIVALENKA PHANI SRIN 0800808174 SOORYANARAYANAN K R 0800808175 MAPALLIVENKAT RAM SR 0800808176 SRI RAJ K 0800808177 SRIKAKOLAPU SIVA KRI 0800808178 SRINIVASA MANJUNATH 0800808179 SRIRAM B 0800808180 SRIRATCHAGAN B 0800808181 STEPHIN SABU 0800808182 SUHAIL M A 0800808183 SUJEET KUMAR 0800808184 SUJIT RANJAN 0800808187 SURENDRANATH R

GE1401 - C MG1401 - D ME1401 - U ME1402 - C ME1433 - B ME1437 - C ME1421 - B ME1422 - C ME1423 - A GE1401 - A MG1401 - C ME1401 - S ME1402 - A ME1433 - A ME1437 - B ME1421 - B ME1422 - B ME1423 - B GE1401 - B MG1401 - D ME1401 - D ME1402 - C ME1433 - B ME1437 - C ME1421 - B ME1422 - B ME1423 - B GE1401 - D MG1401 - D ME1401 - A ME1402 - B ME1433 - C ME1437 - U ME1421 - B ME1422 - B ME1423 - A GE1401 - C MG1401 - D ME1401 - U ME1402 - B ME1433 - B ME1437 - C ME1421 - B ME1422 - B ME1423 - B GE1401 - S MG1401 - A ME1401 - S ME1402 - S ME1433 - S ME1437 - A ME1421 - A ME1422 - S ME1423 - S GE1401 - B MG1401 - B ME1401 - B ME1402 - A ME1433 - A ME1437 - B ME1421 - A ME1422 - B ME1423 - B GE1401 - A MG1401 - A ME1401 - B ME1402 - A ME1433 - S ME1437 - B ME1421 - S ME1422 - A ME1423 - B GE1401 - A MG1401 - D ME1401 - C ME1402 - C ME1433 - B ME1437 - C ME1421 - A ME1422 - B ME1423 - B GE1401 - B MG1401 - D ME1401 - C ME1402 - C ME1433 - C ME1437 - C ME1421 - B ME1422 - B ME1423 - A GE1401 - C MG1401 - D ME1401 - D ME1402 - C ME1433 - B ME1437 - D ME1421 - B ME1422 - B ME1423 - B GE1401 - B MG1401 - D ME1401 - C ME1402 - A ME1433 - A ME1437 - D ME1421 - B ME1422 - C ME1423 - B GE1401 - C MG1401 - D ME1401 - D ME1402 - C ME1433 - C ME1437 - D ME1421 - B ME1422 - B ME1423 - A GE1401 - C MG1401 - U ME1401 - U ME1402 - U ME1433 - E ME1437 - U ME1421 - B ME1422 - C ME1423 - B

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering VII SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

0800808188 SURESH KUMAR M 0800808189 SURIYA M 0800808190 SUSEENTHRAN L 0800808192 SWATHY SADASIVAN 0800808194 TAHER B 0800808196 THANGAMANI J 0800808197 THOTA VENKATA SIVA A 0800808198 TIJO JOSEPH 0800808199 TOMCY MATHEW SUNNY

GE1401 - B MG1401 - C ME1401 - C ME1402 - C ME1433 - B ME1437 - C ME1421 - B ME1422 - B ME1423 - B GE1401 - C MG1401 - D ME1401 - C ME1402 - B ME1433 - B ME1437 - C ME1421 - C ME1422 - B ME1423 - B GE1401 - C MG1401 - D ME1401 - U ME1402 - C ME1433 - B ME1437 - C ME1421 - B ME1422 - A ME1423 - B GE1401 - C MG1401 - E ME1401 - U ME1402 - U ME1433 - C ME1437 - C ME1421 - B ME1422 - B ME1423 - C GE1401 - B MG1401 - C ME1401 - C ME1402 - B ME1433 - C ME1437 - B ME1421 - B ME1422 - B ME1423 - B GE1401 - B MG1401 - C ME1401 - A ME1402 - A ME1433 - A ME1437 - C ME1421 - B ME1422 - A ME1423 - B GE1401 - B MG1401 - D ME1401 - C ME1402 - C ME1433 - C ME1437 - C ME1421 - B ME1422 - B ME1423 - B GE1401 - U MG1401 - D ME1401 - U ME1402 - U ME1433 - U ME1437 - U ME1421 - B ME1422 - B ME1423 - B GE1401 - U MG1401 - C ME1401 - C ME1402 - C ME1433 - B ME1437 - C ME1421 - B ME1422 - C ME1423 - C

0800808200 UDAVANT GAURAV ANANT GE1401 - B MG1401 - B ME1401 - U ME1402 - B ME1433 - B ME1437 - C ME1421 - B ME1422 - C ME1423 - A 0800808201 UJJAL KUMAR BORA 0800808202 VAIBHAV V.J 0800808203 VARGHESE MAPPILAI K 0800808204 VARUN NAIR GE1401 - C MG1401 - D ME1401 - D ME1402 - B ME1433 - A ME1437 - D ME1421 - B ME1422 - B ME1423 - B GE1401 - D MG1401 - E ME1401 - U ME1402 - U ME1433 - D ME1437 - U ME1421 - B ME1422 - C ME1423 - C GE1401 - B MG1401 - E ME1401 - U ME1402 - D ME1433 - C ME1437 - D ME1421 - B ME1422 - B ME1423 - C GE1401 - C MG1401 - D ME1401 - U ME1402 - D ME1433 - D ME1437 - D ME1421 - B ME1422 - B ME1423 - C

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering VII SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

0800808205 VASUDEVAN S 0800808206 VENKATESHWARAN M B 0800808207 VIBIN K NADH 0800808208 VIGNESH G J 0800808209 VIGNESH J 0800808211 VIGNESH P 0800808212 VIGNESH U 0800808213 VIJAYA RAMAN T 0800808214 VIJAYAKUMAR M 0800808215 VIJAYANDRAN N K 0800808216 VIJAYENDRAN M

GE1401 - C MG1401 - C ME1401 - C ME1402 - B ME1433 - C ME1437 - C ME1421 - A ME1422 - C ME1423 - A GE1401 - C MG1401 - C ME1401 - B ME1402 - B ME1433 - C ME1437 - C ME1421 - A ME1422 - A ME1423 - A GE1401 - C MG1401 - D ME1401 - U ME1402 - D ME1433 - U ME1437 - U ME1421 - A ME1422 - B ME1423 - C GE1401 - D MG1401 - D ME1401 - B ME1402 - B ME1433 - B ME1437 - C ME1421 - B ME1422 - B ME1423 - A GE1401 - B MG1401 - C ME1401 - A ME1402 - S ME1433 - B ME1437 - B ME1421 - B ME1422 - B ME1423 - B GE1401 - U MG1401 - D ME1401 - C ME1402 - B ME1433 - D ME1437 - C ME1421 - B ME1422 - B ME1423 - B GE1401 - U MG1401 - D ME1401 - U ME1402 - C ME1433 - D ME1437 - C ME1421 - B ME1422 - B ME1423 - A GE1401 - B MG1401 - B ME1401 - B ME1402 - B ME1433 - B ME1437 - B ME1421 - B ME1422 - B ME1423 - A GE1401 - B MG1401 - C ME1401 - C ME1402 - B ME1433 - B ME1437 - B ME1421 - A ME1422 - A ME1423 - B GE1401 - C MG1401 - C ME1401 - C ME1402 - B ME1433 - A ME1437 - B ME1421 - A ME1422 - B ME1423 - C GE1401 - A MG1401 - D ME1401 - B ME1402 - B ME1433 - B ME1437 - C ME1421 - A ME1422 - A ME1423 - A

0800808217 VIMALENDRAN GOWTHAM GE1401 - B MG1401 - D ME1401 - D ME1402 - C ME1433 - B ME1437 - C ME1421 - B ME1422 - C ME1423 - B 0800808218 VINOTH M 0800808219 VINOTH P GE1401 - B MG1401 - D ME1401 - C ME1402 - C ME1433 - B ME1437 - C ME1421 - A ME1422 - A ME1423 - B GE1401 - B MG1401 - D ME1401 - C ME1402 - C ME1433 - C ME1437 - B ME1421 - B ME1422 - C ME1423 - B

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering VII SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

0800808221 VIVEK KUMAR P 0800808222 YASH AGARWAL 0800808223 YESHWANT RAJ S 0800808401 ARAVINTH P 0800808402 ARUN J M 0800808403 ARUN KUMAR J 0800808404 ASHOK KUMAR S 0800808405 ASHWIN BALAJI C 0800808406 DINDAYAL TIRKEY 0800808407 DINESH KUMAR G 0800808408 DURAI B 0800808409 DURAI BOOBALAN B 0800808410 GANESH D 0800808411 GURUPRASATH R

GE1401 - A MG1401 - A ME1401 - B ME1402 - A ME1433 - B ME1437 - B ME1421 - S ME1422 - A ME1423 - S GE1401 - A MG1401 - D ME1401 - C ME1402 - C ME1433 - B ME1437 - C ME1421 - B ME1422 - B ME1423 - A GE1401 - B MG1401 - D ME1401 - U ME1402 - C ME1433 - B ME1437 - C ME1421 - B ME1422 - B ME1423 - B GE1401 - D MG1401 - C ME1401 - E ME1402 - C ME1433 - C ME1437 - D ME1421 - B ME1422 - B ME1423 - B GE1401 - D MG1401 - U ME1401 - U ME1402 - C ME1433 - B ME1437 - D ME1421 - B ME1422 - B ME1423 - A GE1401 - C MG1401 - U ME1401 - C ME1402 - C ME1433 - D ME1437 - C ME1421 - A ME1422 - B ME1423 - B GE1401 - D MG1401 - U ME1401 - D ME1402 - D ME1433 - D ME1437 - D ME1421 - B ME1422 - A ME1423 - A GE1401 - C MG1401 - D ME1401 - C ME1402 - B ME1433 - U ME1437 - C ME1421 - B ME1422 - B ME1423 - A GE1401 - C MG1401 - D ME1401 - B ME1402 - B ME1433 - C ME1437 - B ME1421 - A ME1422 - S ME1423 - A GE1401 - A MG1401 - B ME1401 - A ME1402 - A ME1433 - A ME1437 - A ME1421 - B ME1422 - A ME1423 - B GE1401 - D MG1401 - D ME1401 - U ME1402 - D ME1433 - D ME1437 - B ME1421 - B ME1422 - B ME1423 - B GE1401 - D MG1401 - U ME1401 - U ME1402 - C ME1433 - C ME1437 - C ME1421 - A ME1422 - B ME1423 - B GE1401 - C MG1401 - D ME1401 - U ME1402 - B ME1433 - C ME1437 - C ME1421 - B ME1422 - S ME1423 - C GE1401 - D MG1401 - U ME1401 - C ME1402 - B ME1433 - C ME1437 - C ME1421 - B ME1422 - B ME1423 - B

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering VII SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

0800808412 MADHANKUMAR R 0800808413 MANOJ PRABHAKAR A 0800808414 PRAVEEN KUMAR T 0800808415 PRAVEEN R 0800808416 RAGHURAM M 0800808417 RENJU RAJU 0800808418 SATHEES KUMAR A 0800808419 SATHESHKUMAR G 0800808420 SHYAM SUNDAR N 0800808421 SUBHAKANTA DASH 0800808422 SUGAVANESHWARAN S 0800808423 SUNIL D 0800808424 SUREDDI VENKATESH BA 0800808425 VAIRAVA KRISHNAN V.M

GE1401 - C MG1401 - D ME1401 - U ME1402 - C ME1433 - C ME1437 - C ME1421 - B ME1422 - B ME1423 - A GE1401 - U MG1401 - U ME1401 - U ME1402 - C ME1433 - D ME1437 - D ME1421 - A ME1422 - A ME1423 - B GE1401 - U MG1401 - U ME1401 - U ME1402 - U ME1433 - C ME1437 - C ME1421 - A ME1422 - B ME1423 - A GE1401 - U MG1401 - E ME1401 - U ME1402 - B ME1433 - B ME1437 - C ME1421 - A ME1422 - B ME1423 - A GE1401 - U MG1401 - U ME1401 - D ME1402 - U ME1433 - C ME1437 - C ME1421 - A ME1422 - A ME1423 - B GE1401 - C MG1401 - B ME1401 - A ME1402 - B ME1433 - A ME1437 - B ME1421 - A ME1422 - A ME1423 - A GE1401 - U MG1401 - C ME1401 - B ME1402 - B ME1433 - B ME1437 - C ME1421 - S ME1422 - A ME1423 - S GE1401 - U MG1401 - D ME1401 - C ME1402 - B ME1433 - B ME1437 - C ME1421 - B ME1422 - A ME1423 - A GE1401 - U MG1401 - E ME1401 - U ME1402 - C ME1433 - C ME1437 - D ME1421 - A ME1422 - A ME1423 - B GE1401 - C MG1401 - C ME1401 - U ME1402 - D ME1433 - S ME1437 - C ME1421 - C ME1422 - B ME1423 - A GE1401 - U MG1401 - E ME1401 - U ME1402 - C ME1433 - C ME1437 - D ME1421 - B ME1422 - C ME1423 - B GE1401 - D MG1401 - U ME1401 - U ME1402 - D ME1433 - C ME1437 - U ME1421 - E ME1422 - D ME1423 - B GE1401 - B MG1401 - C ME1401 - E ME1402 - B ME1433 - A ME1437 - C ME1421 - A ME1422 - A ME1423 - B GE1401 - D MG1401 - C ME1401 - E ME1402 - B ME1433 - C ME1437 - D ME1421 - C ME1422 - B ME1423 - A

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering VII SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

0800808426 VIGNESH A 0800808427 VIGNESH RAJA S 0800808428 VIVEK P 0800808429 VIVEKANAND G 0800808430 MAYUDHARAN.M

GE1401 - U MG1401 - D ME1401 - U ME1402 - D ME1433 - C ME1437 - C ME1421 - A ME1422 - B ME1423 - B GE1401 - C MG1401 - C ME1401 - A ME1402 - B ME1433 - B ME1437 - C ME1421 - A ME1422 - A ME1423 - A GE1401 - D MG1401 - U ME1401 - D ME1402 - D ME1433 - U ME1437 - D ME1421 - D ME1422 - D ME1423 - C GE1401 - D MG1401 - D ME1401 - C ME1402 - D ME1433 - D ME1437 - C ME1421 - D ME1422 - C ME1423 - B GE1401 - D MG1401 - E ME1401 - U ME1402 - D ME1433 - A ME1437 - B ME1421 - B ME1422 - A ME1423 - A

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U'

Controller of Examinations Vice Chancellor GE1401 ME1402 ME1423 Professional Ethics & Human Values Mechatronics Design Project MG1401 ME1421 ME1433 Total Quality Management Computer Aided Simulation and Analy Renewable Souurces of Energy ME1401 ME1422 ME1437 Finate Element Methods Mechatronics Lab Design of Jigs,Fixtures & Press Too

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering III SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

0900808001 AARIF A 0900808002 ABHILASH K JOSE 0900808003 ABISHEK C
MA1203 - U

ME1202 - E

ME1204 - U EE1213 - U ME1204 - U EE1213 - U ME1203 - U ME1204 - D EE1213 - U ME1204 - U EE1213 - U ME1222 - U

EE1214 - U

MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U

EE1214 - U

0900808005 ABRAHAM SAJI VARGHES MA1203 - U ME1201 - U 0900808006 AJAY DEVOTTA M 0900808007 AJAY KUMAR S
0900808008 0900808009 AKILAN A ALBERT Z

MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U

MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U ME1221 - U WITHHELD

EE1214 - U

MA1203 - U ME1201 - U
MA1203 - U MA1203 - U ME1202 - U

EE1213 - U
ME1204 - U EE1213 - U

0900808010 ALLEN PATHROSE VIJAY 0900808011 AMITH SHEEBA MONY 0900808012 AMRIT DASH 0900808013 ANANDHARAMAN T 0900808016 ANTONY DHILL PAUL 0900808017 ANTONY MERVIN C

EE1213 - U ME1204 - U EE1213 - U EE1214 - U

MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U MA1203 - E MA1203 - E MA1203 - U ME1201 - U

EE1213 - U

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering III SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

0900808018 ARAVIND A
0900808021 0900808023 ARUN K ARUN PRASANTH P

MA1203 - U MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U ME1221 - U MA1203 - U ME1201 - U EE1214 - U

ME1204 - U EE1213 - U

0900808024 ARUNESH S 0900808025 ARUNKUMAR M 0900808027 ARVINDRAJA A P 0900808028 ASHISH CHOWDHURY 0900808030 ASHISH RANJAN 0900808031 ASHWIN KUMAR V 0900808033 ASWIN CHOZHAN B
0900808037 AZFAAN KHAN A

MA1203 - U MA1203 - U MA1203 - E ME1202 - U MA1203 - U MA1203 - U
MA1203 - U

ME1202 - U ME1202 - U

EE1213 - U ME1204 - U EE1213 - U

ME1201 - E
MA1203 - U

EE1213 - U ME1202 - U
ME1202 - U

0900808038 BALAJI A 0900808039 BATHINI RAJA SEKHAR
0900808044 CHRIS JACOB KOSHY

EE1213 - U
EE1213 - U

MA1203 - U

EE1213 - U

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering III SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

0900808048 DHINAKAR C 0900808052 GAUTHAM RAMDAS 0900808055 GOKUL KRISHNAN V
0900808058 0900808059 GUGAN B HAJA HAMEED M

MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - E ME1204 - U EE1213 - U

EE1214 - U ME1222 - U EE1214 - U

MA1203 - U

ME1202 - U

ME1204 - U EE1213 - U
ME1204 - U EE1213 - U ME1204 - U EE1213 - U

MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U

MA1203 - U ME1201 - U
ME1202 - U

EE1214 - U EE1213 - U

0900808060 HAMIL JOEL SOUNDER P 0900808061 HARI PRASANTH G 0900808062 HARI PRASANTH K 0900808063 HARISH N 0900808066 HONEY ISSAC JOHN 0900808068 JADDU KRISHNA RAO 0900808069 JAIN JACOB POOVAKKAT
0900808073 JENIFAR ARUL RICHARD

MA1203 - U ME1201 - E EE1214 - D EE1214 - C MA1203 - D MA1203 - U
MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U

ME1202 - U EE1213 - U

MA1203 - U ME1202 - U

ME1203 - U

EE1213 - U

0900808078 JONATHAN BRETT MARIO

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering III SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

0900808079 JOSHUVADURAISINGH R 0900808081 KANDOTH MADAY SHIVAK 0900808082 KARAN 0900808083 KARTHIK R 0900808084 KARTHIKEYAN R S 0900808085 KARTHIKEYAN S 0900808086 KAVIN K 0900808089 KUNDAN RAVIRAJ R
0900808090 LAKSHMI NARAYANAN S

MA1203 - E

ME1202 - D ME1203 - D ME1204 - U EE1213 - E
ME1201 - U ME1202 - U

EE1213 - U ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U

MA1203 - U ME1201 - U

MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U ME1221 - B ME1222 - U EE1214 - U

MA1203 - U ME1201 - D ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - E MA1203 - U ME1201 - U MA1203 - U ME1201 - E
EE1214 - U

ME1203 - U

EE1213 - U

MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - E ME1203 - U

EE1213 - U

0900808091 LOGIYA RAMACHANDRAN MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U
0900808092 MAHARAJA A ME1201 - U ME1202 - E ME1203 - U

EE1213 - U ME1204 - U EE1213 - U EE1214 - U

0900808093 MANIKANDAN M 0900808094 MANOJ PRANAV B 0900808095 MANOJ SEKAR S S

ME1201 - U ME1202 - U ME1201 - D ME1202 - D ME1201 - D

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering III SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

0900808096 MANOJKUMAR S 0900808097 MARIA RAMESH R 0900808099 MAYOORAN M 0900808101 MD SHOAIB

MA1203 - U ME1201 - D ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - C
MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - D MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U

ME1204 - U EE1213 - U

EE1213 - U ME1221 - U

EE1214 - U EE1214 - U

0900808102 MOHAMED ASHFAAQ US Z MA1203 - U ME1201 - E ME1202 - U 0900808104 MOHAMED USMAN J A 0900808105 MOHAMED YAHIYA B 0900808106 MOHAMMED JIFFRY A S 0900808107 MOUNISH C 0900808108 MUHAMMED SHAHEEN 0900808111 NARESH K
0900808115 NAVEEN P

ME1202 - E
ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - E

ME1202 - U ME1201 - D
MA1203 - U ME1201 - U

ME1203 - D

EE1213 - U ME1222 - U

ME1203 - E ME1204 - U EE1213 - U

MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U

MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U

EE1213 - U

0900808116 NAYAN JYOTI GOGOI 0900808117 NIDHIN K

EE1213 - D

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering III SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

0900808118 NITHISH V JOHNS 0900808119 PAINGHAPARAMBIL MIDH 0900808123 PRADEEP G P 0900808126 PREM B M
0900808127 PRINCE ROZARIO D

MA1203 - U

ME1202 - U

EE1213 - U EE1214 - U

MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - E EE1213 - U ME1221 - U

ME1204 - D
MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U EE1213 - U

ME1201 - B ME1202 - U MA1203 - U ME1201 - U MA1203 - U ME1201 - U ME1201 - C ME1202 - U
MA1203 - U

0900808129 RAGAVA GANESAN R S 0900808135 RAJESH H 0900808138 RAMANATHAN S 0900808139 RAMESHKUMAR A 0900808140 RAMKUMAR R
0900808141 RAMPRAKASHCHINNIAH R

ME1204 - E ME1204 - U EE1213 - E

ME1202 - U MA1203 - U ME1201 - D
MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1204 - U EE1213 - U

0900808142 RANA PRATAP 0900808143 RASITH ALI M 0900808144 RAVI PRASAD SURIYA S

ME1222 - U EE1214 - U EE1214 - D

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering III SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

0900808145 RAVI VARMA RAJ A 0900808146 RAVNEET CHADHA 0900808150 ROHIT RANJAN
0900808151 0900808152 SABARI SAKTHI DURAI SADIQ MOHAMED S

MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U

ME1204 - U EE1213 - U

EE1214 - U

MA1203 - E
MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U ME1221 - U ME1201 - U EE1214 - U

MA1203 - U

ME1202 - U
ME1202 - U

0900808153 SAI SATHYARAJ K
0900808154 SAKTHI NISHANTH J P

MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1201 - B ME1202 - E MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U MA1203 - E ME1201 - D ME1202 - U MA1203 - E ME1201 - U
MA1203 - U MA1203 - U ME1201 - U

0900808155 SANAATHANAN 0900808157 SANIL SASIDHARAN 0900808158 SANTHOSHKUMAR T 0900808159 SARAN REDDY N N P 0900808160 SARATH S PILLAI 0900808161 SARAVANAN E 0900808162 SARAVANAN C

EE1213 - U EE1213 - U EE1213 - U

ME1202 - U

EE1213 - U
ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering III SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

0900808164 SATHISH BABU N 0900808165 SATHIYA RAJ M
0900808166 SATHIYASEELAN M

MA1203 - D
MA1203 - U ME1202 - U EE1213 - U

MA1203 - C

ME1202 - U
ME1202 - U

0900808168 SELVA KUMAR A
0900808169 0900808170 SHAIK SHOUKATHALI SHARAN R MA1203 - U ME1201 - U

ME1203 - U

EE1213 - U

MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U ME1221 - C

EE1214 - U

0900808171 SHARATH KUMAR K 0900808172 SHARATH PAWAR S 0900808173 SHEHBAZ ALAM 0900808174 SHERIFF S DHARAN
0900808176 SIBI CHAKKARAVARTHY

MA1203 - E ME1201 - U MA1203 - D MA1203 - U ME1201 - D
MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1204 - U EE1213 - U EE1214 - U

EE1213 - U

MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U

ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U

0900808177 SIVAGUGAN S 0900808179 SRIDHAR P 0900808180 SUBRAMANI M

ME1203 - U
MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U

EE1214 - U

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering III SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

0900808182 SUGUMARAN S 0900808183 SUNDHARAMOORTHI E 0900808184 SUPHIN T P 0900808185 SWARAJ S SURESH 0900808187 TAMIZH SELVAN B 0900808188 TARIQ AZEEZ M 0900808190 THARUNCHANDRA REDDY
0900808191 THOMAS ALEXANDER

MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - D ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U ME1221 - U

EE1214 - U

MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U ME1221 - B ME1222 - U EE1214 - U MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U

ME1204 - D EE1213 - U EE1213 - U ME1203 - C EE1213 - U EE1213 - C

MA1203 - U ME1201 - D MA1203 - U
MA1203 - U ME1201 - U WITHHELD

ME1202 - E
ME1202 - U MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U ME1221 - U ME1201 - U

0900808192 TIJO JOY
0900808194 UNNIKRISHNAN S

EE1214 - U

0900808195 VAISAKH SURESH KOTTU 0900808196 VARUN NARENDAR 0900808197 VENKATA VIJAYAN S 0900808198 VENKATESH RAVI P MA1203 - U

EE1213 - E EE1213 - U EE1213 - U ME1202 - U

MA1203 - U ME1201 - U

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering III SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

0900808199 VIGNESH S
0900808200 VIGNESH K

MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U

ME1204 - U EE1213 - U

EE1214 - U

MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U

EE1214 - U

0900808201 VIGNESH M 0900808204 VIGNESHWARAN P M 0900808205 VIGNESHWARAN R
0900808208 VINOTH KUMAR J

EE1213 - C MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U
MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U EE1214 - U

MA1203 - U MA1203 - U ME1201 - U

EE1213 - E EE1213 - E

0900808210 VIVEK M K 0900808211 WASIMRAZA KHAN 0900808213 ZUBIN T JOHN
0900808214 RAJKUMAR R

MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U ME1201 - U

ME1201 - D MA1203 - U ME1201 - D MA1203 - U ME1201 - U MA1203 - U MA1203 - U EE1213 - C EE1213 - C

0900808401 ABHISHEK ANAND 0900808402 BALAKRISHNAN M 0900808405 ESTER MARY SYMPLI 0900808406 FRANKYSON SHADAP

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering III SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

0900808407 GUNJAN GURUNG 0900808408 HEIMONMIDKHAR 0900808410 JITARTHA KAUSHIK PAT 0900808411 KARTHIK KUMAR G 0900808415 RAJESH K 0900808416 RAMESH A 0900808418 SHOUJAL MONDAL
0900808419 VARUN KUMAR A

MA1203 - U ME1201 - U

EE1213 - U EE1213 - C

MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U

ME1204 - U EE1213 - U

MA1203 - U MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - D
MA1203 - U

ME1204 - U

MA1203 - U

ME1202 - U

EE1213 - U

0900808420 VENKATA KOTESWARA RA MA1203 - U 0900808601 PARVENDHAN C MA1203 - U ME1203 - U EE1213 - U

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U'

Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering III SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

MA1203 ME1203 ME1221

Engineering Mathematics – III Manufacturing Technology – II Fluid Mechanics and Machinery Lab.

ME1201 ME1204 ME1222

Engineering Thermodynamics Engineering Materials & Metallurgy Manufacturing Technology Lab – II

ME1202 EE1213 EE1214

Fluid Mechanics and Machinery Electrical Drives and Controls Electrical Engineering Lab.

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering IV SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

0900808001 AARIF A 0900808002 ABHILASH K JOSE 0900808003 ABISHEK C 0900808004 ABISHEK M

ME1205 - U

ME1207 - U

ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1206 - U EC1264 - U EC1264 - U

0900808005 ABRAHAM SAJI VARGHES MA1204 - U ME1205 - E ME1206 - U ME1207 - U 0900808006 AJAY DEVOTTA M 0900808007 AJAY KUMAR S
0900808008 0900808009 0900808010 AKILAN A ALBERT Z ALLEN PATHROSE VIJAY

MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - U EC1264 - U MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - U EC1264 - U ME1224 - U ME1225 - U EC1265 - U WITHHELD ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - U

MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - U EC1264 - U EC1264 - U
MA1204 - U ME1205 - E ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - U

0900808011 AMITH SHEEBA MONY 0900808012 AMRIT DASH 0900808016 ANTONY DHILL PAUL 0900808017 ANTONY MERVIN C MA1204 - U

ME1206 - D ME1206 - U ME1207 - U EC1264 - U

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering IV SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

0900808018 ARAVIND A 0900808021 ARUN K
0900808023 ARUN PRASANTH P

MA1204 - E

ME1206 - U ME1207 - D
EC1265 - U

MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - U EC1264 - U

MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - B ME1206 - D ME1207 - U MA1204 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1206 - D
MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U

0900808024 ARUNESH S 0900808025 ARUNKUMAR M 0900808027 ARVINDRAJA A P 0900808030 ASHISH RANJAN 0900808031 ASHWIN KUMAR V 0900808033 ASWIN CHOZHAN B 0900808037 AZFAAN KHAN A 0900808038 BALAJI A 0900808039 BATHINI RAJA SEKHAR
0900808042 CHIRAG S SINGHI

EC1264 - U

EC1264 - U

MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - U MA1204 - E ME1206 - U ME1206 - U ME1207 - E
MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U MA1204 - U ME1206 - U ME1207 - U

EC1265 - D

ME1208 - C ME1206 - U ME1207 - U

0900808044 CHRIS JACOB KOSHY

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering IV SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

0900808048 DHINAKAR C 0900808049 DIGANTA KUMAR DAS 0900808050 DINESH KUMAR J 0900808051 DINESH V 0900808052 GAUTHAM RAMDAS 0900808053 GIRINANDAN V
0900808055 0900808056 GOKUL KRISHNAN V GOPICHANDRAN V

MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - U EC1264 - U
ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - U

ME1225 - C EC1265 - E

ME1207 - C ME1208 - B
ME1205 - U ME1205 - U MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - U EC1264 - U

EC1264 - U

ME1205 - C ME1206 - D MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - U EC1264 - U MA1204 - E ME1205 - D ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - D ME1205 - D ME1206 - U ME1207 - U ME1205 - U MA1204 - U ME1206 - E ME1207 - E ME1208 - E ME1205 - D ME1206 - E ME1207 - U ME1208 - C EC1265 - E ME1225 - C

0900808058 GUGAN B 0900808059 HAJA HAMEED M 0900808060 HAMIL JOEL SOUNDER P 0900808061 HARI PRASANTH G 0900808062 HARI PRASANTH K 0900808063 HARISH N

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering IV SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

0900808064 HARSHAL NK 0900808068 JADDU KRISHNA RAO 0900808069 JAIN JACOB POOVAKKAT
0900808070 JANAKIRAMAN M MA1204 - U

ME1206 - D

ME1208 - B

ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - U
ME1206 - U ME1208 - U

ME1205 - D ME1206 - D ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U EC1264 - U

0900808071 JAYAVENKATESH M 0900808073 JENIFAR ARUL RICHARD 0900808074 JERRY THOMAS VARGHES 0900808075 JINSWIN MULACKAL THO 0900808077 JITENDRA KUMAR GUPTA 0900808078 JONATHAN BRETT MARIO 0900808079 JOSHUVADURAISINGH R 0900808081 KANDOTH MADAY SHIVAK 0900808082 KARAN 0900808083 KARTHIK R

MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - B EC1264 - U ME1208 - A ME1208 - C ME1208 - B ME1208 - B ME1207 - U ME1208 - D EC1264 - U
ME1205 - U ME1206 - E ME1207 - U

EC1265 - C

MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - U EC1264 - U ME1225 - C EC1265 - U

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering IV SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

0900808084 KARTHIKEYAN R S 0900808085 KARTHIKEYAN S 0900808086 KAVIN K 0900808087 KAVIN T M 0900808088 KOUSHIK B 0900808089 KUNDAN RAVIRAJ R 0900808090 LAKSHMI NARAYANAN S

ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - D EC1264 - U

MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1206 - D MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U

EC1264 - U EC1264 - U

EC1264 - U

ME1206 - D ME1207 - U ME1208 - D EC1264 - U MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - U EC1264 - U

0900808091 LOGIYA RAMACHANDRAN MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - U EC1264 - U
0900808092 MAHARAJA A

MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1206 - C ME1206 - U MA1204 - U ME1205 - E ME1206 - U ME1207 - U ME1207 - U

EC1264 - U EC1264 - U EC1264 - U

EC1265 - E

0900808093 MANIKANDAN M 0900808094 MANOJ PRANAV B 0900808095 MANOJ SEKAR S S 0900808096 MANOJKUMAR S 0900808097 MARIA RAMESH R

EC1264 - U EC1264 - U

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering IV SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

0900808099 MAYOORAN M 0900808101 MD SHOAIB
0900808102

MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U

EC1264 - U
EC1264 - U

ME1225 - E EC1265 - U

MOHAMED ASHFAAQ US Z MA1204 - U

ME1206 - U ME1207 - U ME1207 - U

EC1264 - U EC1264 - D

0900808104 MOHAMED USMAN J A 0900808105 MOHAMED YAHIYA B 0900808107 MOUNISH C 0900808108 MUHAMMED SHAHEEN
0900808111 NARESH K

MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - C EC1264 - U MA1204 - U
MA1204 - U ME1205 - U

ME1206 - U ME1207 - U
ME1207 - U

EC1264 - U
EC1264 - U

MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - U EC1264 - U MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - C ME1207 - U
ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - E

0900808115 NAVEEN P 0900808116 NAYAN JYOTI GOGOI 0900808117 NIDHIN K 0900808118 NITHISH V JOHNS 0900808119 PAINGHAPARAMBIL MIDH
0900808123 PRADEEP G P

EC1264 - U EC1264 - U ME1208 - D EC1264 - U

ME1206 - U ME1207 - E
MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U

ME1207 - U

EC1264 - U

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering IV SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

0900808124 PRAVEEN KUMAR S 0900808125 PRAVINKUMAR S 0900808126 PREM B M
0900808135 RAJESH H

MA1204 - E

ME1206 - D ME1207 - U ME1207 - U

EC1264 - U EC1264 - U
EC1264 - U EC1265 - U

MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U MA1204 - U

ME1206 - U ME1207 - U ME1206 - D ME1207 - U

EC1264 - U EC1264 - U

0900808136 RAJESH R 0900808138 RAMANATHAN S 0900808139 RAMESHKUMAR A 0900808140 RAMKUMAR R 0900808142 RANA PRATAP 0900808143 RASITH ALI M 0900808144 RAVI PRASAD SURIYA S
0900808145 RAVI VARMA RAJ A

ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - B EC1264 - U
ME1206 - U ME1207 - U

EC1264 - U

MA1204 - E

ME1206 - C ME1207 - U ME1208 - B
ME1207 - U

EC1264 - U

MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - C EC1264 - U
MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - U EC1264 - U MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - U EC1264 - U ME1224 - U

EC1265 - U

0900808151 SABARI SAKTHI DURAI 0900808152 SADIQ MOHAMED S

MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - U EC1264 - U ME1224 - C ME1225 - C EC1265 - U

EC1264 - U

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering IV SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

0900808153 SAI SATHYARAJ K 0900808154 SAKTHI NISHANTH J P 0900808157 SANIL SASIDHARAN 0900808158 SANTHOSHKUMAR T 0900808159 SARAN REDDY N N P 0900808160 SARATH S PILLAI 0900808161 SARAVANAN E 0900808162 SARAVANAN C 0900808163 SATHEESH N 0900808164 SATHISH BABU N 0900808165 SATHIYA RAJ M
0900808166 SATHIYASEELAN M

ME1205 - C

ME1207 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1206 - C EC1264 - U ME1208 - U EC1264 - U

ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - D EC1264 - U

ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - D EC1264 - U MA1204 - U ME1205 - U ME1207 - U EC1264 - U

ME1207 - U ME1208 - E EC1264 - U

MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - U EC1264 - U ME1224 - C ME1225 - C EC1265 - U

ME1208 - D ME1207 - U
MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - U EC1264 - U

EC1265 - D

EC1264 - U ME1205 - D
MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U

0900808168 SELVA KUMAR A 0900808169 SHAIK SHOUKATHALI

EC1264 - U EC1264 - U

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering IV SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

0900808170 SHARAN R
0900808171 SHARATH KUMAR K

MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - U EC1264 - U

MA1204 - U MA1204 - E ME1205 - U ME1206 - U
ME1208 - U

EC1264 - D

0900808172 SHARATH PAWAR S 0900808173 SHEHBAZ ALAM
0900808174 SHERIFF S DHARAN

MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U
MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U

EC1264 - U EC1264 - U

EC1265 - U

0900808176 SIBI CHAKKARAVARTHY 0900808180 SUBRAMANI M
0900808181 SUGANDH SHEKAR

MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - U EC1264 - U

EC1265 - U

ME1208 - C MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U EC1264 - U EC1265 - U

0900808182 SUGUMARAN S 0900808183 SUNDHARAMOORTHI E
0900808184 0900808185 SUPHIN T P SWARAJ S SURESH

MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - U EC1264 - U MA1204 - U ME1206 - U ME1207 - U EC1264 - U

MA1204 - E
MA1204 - U ME1205 - D

ME1206 - U ME1207 - U ME1207 - D ME1206 - C
WITHHELD

EC1264 - U

0900808187 TAMIZH SELVAN B 0900808188 TARIQ AZEEZ M 0900808190 THARUNCHANDRA REDDY

ME1208 - C

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering IV SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

0900808191 THOMAS ALEXANDER 0900808192 TIJO JOY 0900808195 VAISAKH SURESH KOTTU 0900808196 VARUN NARENDAR 0900808197 VENKATA VIJAYAN S 0900808199 VIGNESH S
0900808200 VIGNESH K ME1205 - U

ME1206 - D
ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U

ME1206 - U ME1207 - U MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - D EC1264 - U

ME1207 - U ME1208 - U EC1264 - U ME1207 - U ME1208 - U

MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - U EC1264 - U ME1207 - D ME1208 - U EC1264 - D
MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - U EC1264 - U

EC1265 - U

0900808201 VIGNESH M 0900808204 VIGNESHWARAN P M 0900808205 VIGNESHWARAN R
0900808208 VINOTH KUMAR J ME1206 - U MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U

MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U ME1208 - U EC1264 - U ME1224 - U ME1225 - U EC1265 - U

ME1208 - U

0900808210 VIVEK M K
0900808211 WASIMRAZA KHAN

ME1207 - U ME1208 - U EC1264 - U ME1208 - U

0900808213 ZUBIN T JOHN
0900808214 RAJKUMAR R

MA1204 - D

ME1206 - U

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering IV SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

0900808401 ABHISHEK ANAND 0900808402 BALAKRISHNAN M 0900808404 DIPANKAR GOSWAMI 0900808407 GUNJAN GURUNG 0900808410 JITARTHA KAUSHIK PAT 0900808413 OM PRAKASH PRADHAN 0900808414 PARANJOTHI M 0900808415 RAJESH K 0900808417 SAKTHIVEL P
0900808418 SHOUJAL MONDAL

ME1205 - C EC1264 - U EC1264 - U MA1204 - U ME1207 - U ME1208 - U EC1264 - U EC1264 - U ME1205 - C MA1204 - U ME1205 - U ME1207 - U EC1264 - U EC1265 - U
EC1265 - U

MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U

ME1225 - E EC1265 - U

MA1204 - E ME1205 - U MA1204 - U ME1205 - E

ME1208 - D EC1264 - U ME1208 - D EC1264 - U EC1264 - U EC1265 - U

0900808419 VARUN KUMAR A 0900808420 VENKATA KOTESWARA RA 0900808601 PARVENDHAN C

MA1204 - U ME1205 - U ME1206 - U ME1207 - U

EC1264 - U

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U'

Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering IV SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

MA1204 ME1207 ME1224

Numerical Methods Kinematics of Machinery Strength of Materials Lab.

ME1205 ME1208 ME1225

Thermal Engineering Machine Elements & Assembly Drawing Thermal Engineering Lab - I

ME1206 EC1264 EC1265

Strength of Materials Electronics and Microprocessor Electronics and Microprocessor Lab.

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering V SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9 Sub 10

0800808041 DHARMA P K
0800808056 GOWRI SHANKAR S

ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U ME1304 - U ME1305 - U ME1306 - U ME1321 - U ME1322 - U ME1323 - U EL1331 - U

ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U ME1304 - U ME1305 - D ME1306 - U ME1321 - C ME1322 - U ME1323 - B EL1331 - U ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U ME1304 - U ME1305 - E ME1306 - D ME1321 - U ME1322 - A ME1323 - U EL1331 - C ME1301 - D ME1302 - C ME1303 - D ME1304 - U ME1305 - D ME1306 - D ME1321 - U ME1322 - A ME1323 - B EL1331 - C

0800808135 PRASHANT KUMAR 0800808186 SUMIT SINHA

0800808191 SUSHIL MATHEW VARGHE ME1301 - C ME1302 - C ME1303 - D ME1304 - B ME1305 - C ME1306 - D ME1321 - U ME1322 - A ME1323 - C EL1331 - B 0800808210 VIGNESH K
ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U ME1304 - U ME1305 - U ME1306 - U ME1321 - U ME1322 - U ME1323 - U EL1331 - U

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering V SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9 Sub 10

0900808001 AARIF A 0900808002 ABHILASH K JOSE 0900808003 ABISHEK C 0900808004 ABISHEK M

ME1301 - C ME1302 - D ME1303 - E ME1304 - C ME1305 - C ME1306 - C ME1321 - B ME1322 - A ME1323 - B EL1331 - B ME1301 - U ME1302 - D ME1303 - D ME1304 - U ME1305 - D ME1306 - D ME1321 - B ME1322 - S ME1323 - B EL1331 - B
ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U ME1304 - U ME1305 - U ME1306 - U ME1321 - A ME1322 - A ME1323 - B EL1331 - D

ME1301 - D ME1302 - D ME1303 - D ME1304 - U ME1305 - C ME1306 - C ME1321 - S ME1322 - A ME1323 - A EL1331 - B

0900808005 ABRAHAM SAJI VARGHES ME1301 - D ME1302 - U ME1303 - U ME1304 - D ME1305 - C ME1306 - D ME1321 - U ME1322 - B ME1323 - B EL1331 - C 0900808006 AJAY DEVOTTA M 0900808007 AJAY KUMAR S
0900808008 0900808009 AKILAN A ALBERT Z

ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U ME1304 - U ME1305 - E ME1306 - D ME1321 - A ME1322 - A ME1323 - C EL1331 - C
ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U ME1304 - U ME1305 - U ME1306 - U ME1321 - U ME1322 - U ME1323 - U EL1331 - U WITHHELD

ME1301 - U ME1302 - D ME1303 - U ME1304 - D ME1305 - C ME1306 - D ME1321 - S ME1322 - S ME1323 - B EL1331 - B ME1301 - U ME1302 - C ME1303 - D ME1304 - D ME1305 - C ME1306 - D ME1321 - B ME1322 - A ME1323 - B EL1331 - B ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - E ME1304 - C ME1305 - U ME1306 - U ME1321 - U ME1322 - A ME1323 - B EL1331 - C ME1301 - U ME1302 - E ME1303 - U ME1304 - U ME1305 - D ME1306 - D ME1321 - B ME1322 - A ME1323 - B EL1331 - B ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - A ME1304 - B ME1305 - C ME1306 - B ME1321 - S ME1322 - S ME1323 - A EL1331 - B ME1301 - U ME1302 - B ME1303 - B ME1304 - C ME1305 - D ME1306 - C ME1321 - A ME1322 - A ME1323 - S EL1331 - B

0900808010 ALLEN PATHROSE VIJAY 0900808011 AMITH SHEEBA MONY 0900808012 AMRIT DASH 0900808013 ANANDHARAMAN T 0900808015 ANOOP SHAJI

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering V SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9 Sub 10

0900808016 ANTONY DHILL PAUL 0900808017 ANTONY MERVIN C 0900808018 ARAVIND A 0900808019 ARGHYA DHAR 0900808021 ARUN K 0900808023 ARUN PRASANTH P 0900808024 ARUNESH S 0900808025 ARUNKUMAR M 0900808026 ARVIND KUMAR GIRI 0900808027 ARVINDRAJA A P 0900808028 ASHISH CHOWDHURY 0900808030 ASHISH RANJAN 0900808031 ASHWIN KUMAR V 0900808033 ASWIN CHOZHAN B

ME1301 - C ME1302 - C ME1303 - E ME1304 - B ME1305 - C ME1306 - C ME1321 - A ME1322 - S ME1323 - A EL1331 - C ME1301 - D ME1302 - U ME1303 - E ME1304 - U ME1305 - D ME1306 - D ME1321 - A ME1322 - A ME1323 - B EL1331 - C ME1301 - D ME1302 - D ME1303 - U ME1304 - U ME1305 - D ME1306 - D ME1321 - S ME1322 - A ME1323 - B EL1331 - C ME1301 - A ME1302 - A ME1303 - A ME1304 - A ME1305 - S ME1306 - A ME1321 - S ME1322 - S ME1323 - S EL1331 - B
ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U ME1304 - U ME1305 - U ME1306 - U ME1321 - U ME1322 - U ME1323 - U EL1331 - D

ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U ME1304 - U ME1305 - D ME1306 - U ME1321 - S ME1322 - S ME1323 - B EL1331 - C ME1301 - U ME1302 - D ME1303 - C ME1304 - C ME1305 - C ME1306 - C ME1321 - A ME1322 - A ME1323 - B EL1331 - B ME1301 - U ME1302 - D ME1303 - U ME1304 - B ME1305 - C ME1306 - C ME1321 - S ME1322 - S ME1323 - B EL1331 - C ME1301 - A ME1302 - B ME1303 - S ME1304 - A ME1305 - S ME1306 - A ME1321 - S ME1322 - S ME1323 - S EL1331 - B ME1301 - D ME1302 - C ME1303 - C ME1304 - B ME1305 - B ME1306 - D ME1321 - S ME1322 - A ME1323 - B EL1331 - B ME1301 - A ME1302 - C ME1303 - C ME1304 - A ME1305 - B ME1306 - A ME1321 - S ME1322 - S ME1323 - S EL1331 - B ME1301 - D ME1302 - C ME1303 - D ME1304 - U ME1305 - C ME1306 - C ME1321 - A ME1322 - A ME1323 - B EL1331 - U ME1301 - D ME1302 - D ME1303 - U ME1304 - C ME1305 - D ME1306 - D ME1321 - B ME1322 - S ME1323 - B EL1331 - C ME1301 - U ME1302 - C ME1303 - E ME1304 - C ME1305 - D ME1306 - C ME1321 - S ME1322 - S ME1323 - B EL1331 - C

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering V SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9 Sub 10

0900808034 ASWIN G 0900808035 AVINASH 0900808036 AYAN DHAR 0900808037 AZFAAN KHAN A 0900808038 BALAJI A 0900808039 BATHINI RAJA SEKHAR 0900808041 BONY JACOB SAM 0900808042 CHIRAG S SINGHI 0900808043 CHIRANJEET PAUL 0900808044 CHRIS JACOB KOSHY 0900808045 DANISH JUNAID 0900808046 DEEPAK PRADEEP 0900808047 DEVO BHUSHAN GOGAI 0900808048 DHINAKAR C

ME1301 - C ME1302 - C ME1303 - B ME1304 - C ME1305 - C ME1306 - C ME1321 - A ME1322 - S ME1323 - B EL1331 - B ME1301 - C ME1302 - B ME1303 - C ME1304 - C ME1305 - D ME1306 - D ME1321 - S ME1322 - A ME1323 - A EL1331 - C ME1301 - A ME1302 - A ME1303 - S ME1304 - A ME1305 - A ME1306 - A ME1321 - S ME1322 - A ME1323 - S EL1331 - B ME1301 - C ME1302 - C ME1303 - C ME1304 - C ME1305 - C ME1306 - C ME1321 - A ME1322 - S ME1323 - B EL1331 - B ME1301 - U ME1302 - D ME1303 - U ME1304 - U ME1305 - U ME1306 - D ME1321 - A ME1322 - U ME1323 - B EL1331 - C ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U ME1304 - U ME1305 - U ME1306 - U ME1321 - U ME1322 - A ME1323 - C EL1331 - U ME1301 - B ME1302 - B ME1303 - A ME1304 - B ME1305 - C ME1306 - A ME1321 - B ME1322 - A ME1323 - S EL1331 - B ME1301 - C ME1302 - B ME1303 - A ME1304 - C ME1305 - C ME1306 - D ME1321 - A ME1322 - A ME1323 - A EL1331 - A ME1301 - B ME1302 - B ME1303 - A ME1304 - A ME1305 - A ME1306 - A ME1321 - A ME1322 - S ME1323 - A EL1331 - B ME1301 - U ME1302 - C ME1303 - D ME1304 - U ME1305 - D ME1306 - C ME1321 - A ME1322 - A ME1323 - B EL1331 - B ME1301 - A ME1302 - A ME1303 - S ME1304 - A ME1305 - S ME1306 - A ME1321 - A ME1322 - S ME1323 - S EL1331 - B ME1301 - B ME1302 - A ME1303 - B ME1304 - B ME1305 - B ME1306 - A ME1321 - A ME1322 - S ME1323 - A EL1331 - B ME1301 - A ME1302 - A ME1303 - B ME1304 - A ME1305 - B ME1306 - S ME1321 - C ME1322 - S ME1323 - S EL1331 - C
ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U ME1304 - U ME1305 - U ME1306 - U ME1321 - U ME1322 - U ME1323 - U EL1331 - U

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering V SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9 Sub 10

0900808049 DIGANTA KUMAR DAS 0900808050 DINESH KUMAR J 0900808051 DINESH V 0900808052 GAUTHAM RAMDAS 0900808053 GIRINANDAN V 0900808054 GITHIN GEO 0900808055 GOKUL KRISHNAN V
0900808056 GOPICHANDRAN V

ME1301 - C ME1302 - U ME1303 - C ME1304 - B ME1305 - C ME1306 - D ME1321 - B ME1322 - A ME1323 - B EL1331 - D ME1301 - C ME1302 - C ME1303 - B ME1304 - C ME1305 - B ME1306 - C ME1321 - B ME1322 - S ME1323 - B EL1331 - C ME1301 - C ME1302 - C ME1303 - B ME1304 - B ME1305 - C ME1306 - B ME1321 - A ME1322 - S ME1323 - A EL1331 - C ME1301 - C ME1302 - C ME1303 - E ME1304 - A ME1305 - C ME1306 - C ME1321 - U ME1322 - A ME1323 - B EL1331 - C ME1301 - D ME1302 - C ME1303 - C ME1304 - U ME1305 - C ME1306 - U ME1321 - S ME1322 - A ME1323 - A EL1331 - B ME1301 - C ME1302 - C ME1303 - C ME1304 - B ME1305 - C ME1306 - B ME1321 - A ME1322 - A ME1323 - B EL1331 - B
ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U ME1304 - U ME1305 - U ME1306 - U ME1321 - U ME1322 - U ME1323 - U EL1331 - U

ME1301 - B ME1302 - B ME1303 - B ME1304 - C ME1305 - B ME1306 - C ME1321 - A ME1322 - S ME1323 - A EL1331 - B ME1301 - B ME1302 - A ME1303 - A ME1304 - A ME1305 - A ME1306 - A ME1321 - S ME1322 - S ME1323 - A EL1331 - B
ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U ME1304 - U ME1305 - U ME1306 - D ME1321 - C ME1322 - A ME1323 - B EL1331 - C

0900808057 GOWRISANKAR P 0900808058 GUGAN B 0900808059 HAJA HAMEED M 0900808060 HAMIL JOEL SOUNDER P 0900808061 HARI PRASANTH G 0900808062 HARI PRASANTH K

ME1301 - C ME1302 - C ME1303 - D ME1304 - D ME1305 - D ME1306 - U ME1321 - B ME1322 - A ME1323 - B EL1331 - U ME1301 - C ME1302 - B ME1303 - C ME1304 - D ME1305 - C ME1306 - C ME1321 - A ME1322 - A ME1323 - A EL1331 - B ME1301 - C ME1302 - C ME1303 - C ME1304 - D ME1305 - D ME1306 - D ME1321 - A ME1322 - A ME1323 - A EL1331 - C ME1301 - C ME1302 - U ME1303 - D ME1304 - D ME1305 - D ME1306 - D ME1321 - S ME1322 - A ME1323 - A EL1331 - B

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering V SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9 Sub 10

0900808063 HARISH N 0900808064 HARSHAL NK 0900808065 HIMANSHU KUMAR 0900808066 HONEY ISSAC JOHN 0900808068 JADDU KRISHNA RAO 0900808069 JAIN JACOB POOVAKKAT 0900808070 JANAKIRAMAN M 0900808071 JAYAVENKATESH M 0900808072 JEFFERSON RAJ S 0900808073 JENIFAR ARUL RICHARD

ME1301 - U ME1302 - C ME1303 - C ME1304 - C ME1305 - D ME1306 - D ME1321 - A ME1322 - A ME1323 - A EL1331 - A ME1301 - U ME1302 - D ME1303 - D ME1304 - C ME1305 - C ME1306 - C ME1321 - A ME1322 - A ME1323 - S EL1331 - A ME1301 - U ME1302 - S ME1303 - A ME1304 - A ME1305 - B ME1306 - B ME1321 - S ME1322 - S ME1323 - A EL1331 - B ME1301 - D ME1302 - C ME1303 - D ME1304 - C ME1305 - C ME1306 - D ME1321 - A ME1322 - A ME1323 - A EL1331 - B ME1301 - U ME1302 - D ME1303 - D ME1304 - D ME1305 - C ME1306 - D ME1321 - A ME1322 - S ME1323 - A EL1331 - B
ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U ME1304 - U ME1305 - D ME1306 - U ME1321 - S ME1322 - A ME1323 - B EL1331 - C

ME1301 - D ME1302 - B ME1303 - C ME1304 - C ME1305 - C ME1306 - C ME1321 - A ME1322 - S ME1323 - A EL1331 - B ME1301 - U ME1302 - C ME1303 - D ME1304 - C ME1305 - C ME1306 - D ME1321 - S ME1322 - A ME1323 - B EL1331 - C ME1301 - U ME1302 - B ME1303 - D ME1304 - C ME1305 - B ME1306 - B ME1321 - A ME1322 - A ME1323 - A EL1331 - B ME1301 - C ME1302 - E ME1303 - D ME1304 - D ME1305 - D ME1306 - U ME1321 - C ME1322 - A ME1323 - U EL1331 - U

0900808074 JERRY THOMAS VARGHES ME1301 - A ME1302 - S ME1303 - A ME1304 - B ME1305 - B ME1306 - B ME1321 - B ME1322 - A ME1323 - A EL1331 - B 0900808075 JINSWIN MULACKAL THO 0900808076 JITENDRA KUMAR 0900808077 JITENDRA KUMAR GUPTA ME1301 - C ME1302 - A ME1303 - D ME1304 - C ME1305 - C ME1306 - D ME1321 - A ME1322 - A ME1323 - A EL1331 - A ME1301 - A ME1302 - S ME1303 - A ME1304 - A ME1305 - A ME1306 - B ME1321 - S ME1322 - S ME1323 - B EL1331 - C ME1301 - S ME1302 - S ME1303 - S ME1304 - B ME1305 - B ME1306 - B ME1321 - S ME1322 - S ME1323 - A EL1331 - B

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering V SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9 Sub 10

0900808078 JONATHAN BRETT MARIO 0900808079 JOSHUVADURAISINGH R

ME1301 - C ME1302 - B ME1303 - D ME1304 - D ME1305 - D ME1306 - D ME1321 - S ME1322 - A ME1323 - A EL1331 - A ME1301 - C ME1302 - C ME1303 - D ME1304 - C ME1305 - D ME1306 - D ME1321 - S ME1322 - A ME1323 - B EL1331 - B

0900808081 KANDOTH MADAY SHIVAK ME1301 - C ME1302 - B ME1303 - D ME1304 - D ME1305 - D ME1306 - D ME1321 - B ME1322 - A ME1323 - B EL1331 - B 0900808082 KARAN 0900808083 KARTHIK R
0900808084 KARTHIKEYAN R S ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U ME1304 - U ME1305 - U ME1306 - U ME1321 - U ME1322 - U ME1323 - C EL1331 - B ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U ME1304 - U ME1305 - U ME1306 - U ME1321 - U ME1322 - U ME1323 - U EL1331 - U

ME1301 - C ME1302 - D ME1303 - D ME1304 - D ME1305 - C ME1306 - D ME1321 - A ME1322 - S ME1323 - B EL1331 - B ME1301 - C ME1302 - U ME1303 - U ME1304 - U ME1305 - D ME1306 - U ME1321 - B ME1322 - A ME1323 - U EL1331 - U ME1301 - U ME1302 - C ME1303 - U ME1304 - D ME1305 - C ME1306 - U ME1321 - B ME1322 - S ME1323 - A EL1331 - B ME1301 - A ME1302 - A ME1303 - B ME1304 - C ME1305 - B ME1306 - B ME1321 - A ME1322 - A ME1323 - A EL1331 - B ME1301 - D ME1302 - B ME1303 - U ME1304 - U ME1305 - U ME1306 - U ME1321 - A ME1322 - A ME1323 - B EL1331 - C ME1301 - C ME1302 - C ME1303 - U ME1304 - C ME1305 - D ME1306 - D ME1321 - S ME1322 - A ME1323 - A EL1331 - B ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - D ME1304 - C ME1305 - D ME1306 - U ME1321 - S ME1322 - A ME1323 - A EL1331 - B

0900808085 KARTHIKEYAN S 0900808086 KAVIN K 0900808087 KAVIN T M 0900808088 KOUSHIK B 0900808089 KUNDAN RAVIRAJ R 0900808090 LAKSHMI NARAYANAN S

0900808091 LOGIYA RAMACHANDRAN ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U ME1304 - U ME1305 - U ME1306 - U ME1321 - U ME1322 - U ME1323 - U EL1331 - U
0900808092 MAHARAJA A

ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - D ME1304 - D ME1305 - D ME1306 - E ME1321 - A ME1322 - S ME1323 - B EL1331 - C

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering V SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9 Sub 10

0900808093 MANIKANDAN M 0900808094 MANOJ PRANAV B 0900808095 MANOJ SEKAR S S 0900808096 MANOJKUMAR S 0900808097 MARIA RAMESH R 0900808098 MARTIN SARTHAR J 0900808099 MAYOORAN M 0900808100 MD FAZIL K 0900808101 MD SHOAIB

ME1301 - U ME1302 - D ME1303 - U ME1304 - D ME1305 - D ME1306 - U ME1321 - A ME1322 - A ME1323 - A EL1331 - B ME1301 - U ME1302 - C ME1303 - C ME1304 - C ME1305 - C ME1306 - D ME1321 - S ME1322 - S ME1323 - A EL1331 - B ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - C ME1304 - C ME1305 - C ME1306 - D ME1321 - B ME1322 - S ME1323 - B EL1331 - C ME1301 - U ME1302 - D ME1303 - D ME1304 - D ME1305 - D ME1306 - U ME1321 - A ME1322 - A ME1323 - B EL1331 - B ME1301 - U ME1302 - C ME1303 - D ME1304 - C ME1305 - D ME1306 - C ME1321 - A ME1322 - S ME1323 - B EL1331 - C ME1301 - B ME1302 - B ME1303 - B ME1304 - B ME1305 - C ME1306 - C ME1321 - S ME1322 - S ME1323 - A EL1331 - B ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U ME1304 - U ME1305 - U ME1306 - U ME1321 - U ME1322 - A ME1323 - C EL1331 - U ME1301 - D ME1302 - D ME1303 - D ME1304 - C ME1305 - C ME1306 - C ME1321 - A ME1322 - A ME1323 - A EL1331 - B ME1301 - U ME1302 - D ME1303 - U ME1304 - C ME1305 - D ME1306 - U ME1321 - B ME1322 - U ME1323 - A EL1331 - C

0900808102 MOHAMED ASHFAAQ US Z ME1301 - U ME1302 - C ME1303 - D ME1304 - D ME1305 - D ME1306 - C ME1321 - A ME1322 - S ME1323 - A EL1331 - B 0900808103 MOHAMED RIYAZ DHEEN 0900808104 MOHAMED USMAN J A 0900808105 MOHAMED YAHIYA B 0900808106 MOHAMMED JIFFRY A S ME1301 - D ME1302 - D ME1303 - D ME1304 - D ME1305 - C ME1306 - C ME1321 - A ME1322 - S ME1323 - A EL1331 - C ME1301 - D ME1302 - C ME1303 - C ME1304 - C ME1305 - C ME1306 - C ME1321 - A ME1322 - S ME1323 - A EL1331 - B ME1301 - U ME1302 - D ME1303 - C ME1304 - D ME1305 - D ME1306 - U ME1321 - S ME1322 - A ME1323 - B EL1331 - C ME1301 - U ME1302 - D ME1303 - U ME1304 - D ME1305 - C ME1306 - C ME1321 - A ME1322 - A ME1323 - A EL1331 - A

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering V SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9 Sub 10

0900808107 MOUNISH C 0900808108 MUHAMMED SHAHEEN 0900808109 MUKUND V 0900808110 NAJITH THAJUDEEN 0900808111 NARESH K 0900808114 NAVEEN KUMAR M 0900808115 NAVEEN P 0900808116 NAYAN JYOTI GOGOI 0900808117 NIDHIN K 0900808118 NITHISH V JOHNS 0900808119 PAINGHAPARAMBIL MIDH 0900808120 PANKAJ KUMAR VERMA 0900808121 POTTURU DILLI PRASAD 0900808122 PRABHAKAR M

ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - D ME1304 - U ME1305 - C ME1306 - C ME1321 - S ME1322 - S ME1323 - A EL1331 - C ME1301 - U ME1302 - D ME1303 - U ME1304 - C ME1305 - U ME1306 - U ME1321 - S ME1322 - U ME1323 - B EL1331 - B ME1301 - B ME1302 - B ME1303 - C ME1304 - B ME1305 - B ME1306 - B ME1321 - S ME1322 - S ME1323 - A EL1331 - B ME1301 - C ME1302 - B ME1303 - B ME1304 - C ME1305 - B ME1306 - A ME1321 - A ME1322 - S ME1323 - A EL1331 - B ME1301 - U ME1302 - D ME1303 - U ME1304 - D ME1305 - D ME1306 - U ME1321 - B ME1322 - A ME1323 - B EL1331 - C ME1301 - B ME1302 - B ME1303 - A ME1304 - C ME1305 - B ME1306 - B ME1321 - A ME1322 - S ME1323 - B EL1331 - C ME1301 - D ME1302 - U ME1303 - U ME1304 - D ME1305 - U ME1306 - D ME1321 - B ME1322 - A ME1323 - A EL1331 - B ME1301 - U ME1302 - D ME1303 - U ME1304 - U ME1305 - D ME1306 - D ME1321 - A ME1322 - A ME1323 - A EL1331 - C ME1301 - C ME1302 - C ME1303 - C ME1304 - D ME1305 - U ME1306 - D ME1321 - S ME1322 - S ME1323 - A EL1331 - A ME1301 - C ME1302 - D ME1303 - D ME1304 - C ME1305 - D ME1306 - C ME1321 - A ME1322 - S ME1323 - A EL1331 - C
ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U ME1304 - U ME1305 - U ME1306 - U ME1321 - B ME1322 - A ME1323 - B EL1331 - A

ME1301 - A ME1302 - A ME1303 - B ME1304 - A ME1305 - A ME1306 - A ME1321 - S ME1322 - S ME1323 - S EL1331 - A ME1301 - B ME1302 - B ME1303 - B ME1304 - A ME1305 - A ME1306 - B ME1321 - S ME1322 - S ME1323 - A EL1331 - A ME1301 - B ME1302 - A ME1303 - B ME1304 - C ME1305 - C ME1306 - B ME1321 - S ME1322 - S ME1323 - A EL1331 - A

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering V SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9 Sub 10

0900808123 PRADEEP G P 0900808124 PRAVEEN KUMAR S 0900808125 PRAVINKUMAR S 0900808126 PREM B M 0900808127 PRINCE ROZARIO D 0900808128 PRITHEEV RAJ S 0900808129 RAGAVA GANESAN R S 0900808130 RAHUL KRISHNA R 0900808131 RAHUL ROY MATTACKAL 0900808132 RAJA RAJAN C 0900808135 RAJESH H 0900808136 RAJESH R 0900808137 RAJNEESH DEKA 0900808138 RAMANATHAN S

ME1301 - C ME1302 - B ME1303 - C ME1304 - D ME1305 - D ME1306 - C ME1321 - A ME1322 - S ME1323 - A EL1331 - A ME1301 - C ME1302 - C ME1303 - C ME1304 - C ME1305 - D ME1306 - C ME1321 - A ME1322 - S ME1323 - A EL1331 - A ME1301 - D ME1302 - A ME1303 - C ME1304 - D ME1305 - D ME1306 - D ME1321 - A ME1322 - S ME1323 - A EL1331 - A ME1301 - D ME1302 - U ME1303 - U ME1304 - U ME1305 - U ME1306 - U ME1321 - B ME1322 - A ME1323 - B EL1331 - A ME1301 - U ME1302 - B ME1303 - C ME1304 - D ME1305 - C ME1306 - C ME1321 - B ME1322 - A ME1323 - B EL1331 - A ME1301 - B ME1302 - S ME1303 - B ME1304 - B ME1305 - C ME1306 - B ME1321 - S ME1322 - S ME1323 - S EL1331 - A ME1301 - B ME1302 - B ME1303 - C ME1304 - C ME1305 - D ME1306 - B ME1321 - S ME1322 - S ME1323 - A EL1331 - A ME1301 - B ME1302 - B ME1303 - C ME1304 - C ME1305 - B ME1306 - B ME1321 - A ME1322 - S ME1323 - A EL1331 - A ME1301 - C ME1302 - C ME1303 - B ME1304 - C ME1305 - B ME1306 - C ME1321 - A ME1322 - A ME1323 - A EL1331 - A ME1301 - B ME1302 - S ME1303 - B ME1304 - B ME1305 - B ME1306 - A ME1321 - S ME1322 - A ME1323 - A EL1331 - A ME1301 - D ME1302 - U ME1303 - U ME1304 - D ME1305 - U ME1306 - U ME1321 - B ME1322 - B ME1323 - C EL1331 - A ME1301 - C ME1302 - C ME1303 - D ME1304 - D ME1305 - C ME1306 - C ME1321 - B ME1322 - S ME1323 - C EL1331 - A ME1301 - C ME1302 - B ME1303 - C ME1304 - C ME1305 - B ME1306 - D ME1321 - A ME1322 - B ME1323 - A EL1331 - A ME1301 - D ME1302 - U ME1303 - C ME1304 - U ME1305 - U ME1306 - U ME1321 - B ME1322 - B ME1323 - C EL1331 - A

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering V SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9 Sub 10

0900808139 RAMESHKUMAR A 0900808140 RAMKUMAR R

ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U ME1304 - U ME1305 - U ME1306 - U ME1321 - C ME1322 - B ME1323 - C EL1331 - B

ME1301 - C ME1302 - C ME1303 - C ME1304 - D ME1305 - C ME1306 - D ME1321 - A ME1322 - A ME1323 - B EL1331 - A

0900808141 RAMPRAKASHCHINNIAH R ME1301 - A ME1302 - S ME1303 - B ME1304 - A ME1305 - B ME1306 - B ME1321 - S ME1322 - S ME1323 - A EL1331 - A 0900808142 RANA PRATAP 0900808143 RASITH ALI M 0900808144 RAVI PRASAD SURIYA S 0900808145 RAVI VARMA RAJ A 0900808146 RAVNEET CHADHA 0900808147 REDDIVARI UDAY SEKHA 0900808148 ROBIN RAJAN 0900808149 ROHIN EAPEN ABRAHAM 0900808151 SABARI SAKTHI DURAI 0900808152 SADIQ MOHAMED S 0900808153 SAI SATHYARAJ K ME1301 - U ME1302 - D ME1303 - D ME1304 - D ME1305 - C ME1306 - D ME1321 - B ME1322 - A ME1323 - A EL1331 - A ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U ME1304 - U ME1305 - U ME1306 - U ME1321 - B ME1322 - A ME1323 - B EL1331 - B ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U ME1304 - U ME1305 - U ME1306 - U ME1321 - B ME1322 - B ME1323 - B EL1331 - B ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - D ME1304 - E ME1305 - U ME1306 - U ME1321 - B ME1322 - B ME1323 - B EL1331 - A ME1301 - B ME1302 - S ME1303 - A ME1304 - A ME1305 - A ME1306 - A ME1321 - S ME1322 - A ME1323 - A EL1331 - A ME1301 - B ME1302 - C ME1303 - C ME1304 - C ME1305 - C ME1306 - C ME1321 - A ME1322 - S ME1323 - A EL1331 - A ME1301 - B ME1302 - A ME1303 - C ME1304 - B ME1305 - B ME1306 - B ME1321 - S ME1322 - S ME1323 - A EL1331 - A ME1301 - A ME1302 - A ME1303 - B ME1304 - B ME1305 - A ME1306 - B ME1321 - S ME1322 - S ME1323 - S EL1331 - A ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - D ME1304 - E ME1305 - U ME1306 - U ME1321 - B ME1322 - A ME1323 - A EL1331 - A ME1301 - C ME1302 - B ME1303 - C ME1304 - B ME1305 - C ME1306 - C ME1321 - A ME1322 - S ME1323 - A EL1331 - A ME1301 - D ME1302 - C ME1303 - D ME1304 - C ME1305 - C ME1306 - C ME1321 - A ME1322 - S ME1323 - A EL1331 - A

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering V SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9 Sub 10

0900808154 SAKTHI NISHANTH J P 0900808155 SANAATHANAN 0900808156 SANCHAYAN DEKA 0900808157 SANIL SASIDHARAN 0900808158 SANTHOSHKUMAR T 0900808159 SARAN REDDY N N P 0900808160 SARATH S PILLAI 0900808161 SARAVANAN E 0900808162 SARAVANAN C 0900808163 SATHEESH N 0900808164 SATHISH BABU N 0900808165 SATHIYA RAJ M 0900808166 SATHIYASEELAN M 0900808167 SATYAM SHARMA

ME1301 - E ME1302 - D ME1303 - D ME1304 - C ME1305 - U ME1306 - C ME1321 - B ME1322 - S ME1323 - B EL1331 - A ME1301 - E ME1302 - B ME1303 - C ME1304 - C ME1305 - C ME1306 - C ME1321 - B ME1322 - S ME1323 - B EL1331 - A ME1301 - C ME1302 - B ME1303 - C ME1304 - B ME1305 - C ME1306 - B ME1321 - A ME1322 - A ME1323 - A EL1331 - S ME1301 - D ME1302 - D ME1303 - D ME1304 - C ME1305 - D ME1306 - D ME1321 - B ME1322 - A ME1323 - B EL1331 - A ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - D ME1304 - D ME1305 - U ME1306 - C ME1321 - B ME1322 - S ME1323 - B EL1331 - B ME1301 - U ME1302 - D ME1303 - U ME1304 - C ME1305 - U ME1306 - D ME1321 - B ME1322 - A ME1323 - C EL1331 - B ME1301 - U ME1302 - D ME1303 - C ME1304 - E ME1305 - U ME1306 - C ME1321 - D ME1322 - S ME1323 - U EL1331 - A ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U ME1304 - D ME1305 - U ME1306 - E ME1321 - C ME1322 - A ME1323 - C EL1331 - A ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U ME1304 - U ME1305 - U ME1306 - E ME1321 - C ME1322 - A ME1323 - C EL1331 - A ME1301 - C ME1302 - B ME1303 - B ME1304 - B ME1305 - D ME1306 - D ME1321 - A ME1322 - S ME1323 - B EL1331 - A ME1301 - D ME1302 - C ME1303 - C ME1304 - C ME1305 - D ME1306 - C ME1321 - A ME1322 - S ME1323 - A EL1331 - A
ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U ME1304 - U ME1305 - U ME1306 - U ME1321 - U ME1322 - S ME1323 - U EL1331 - U

ME1301 - D ME1302 - C ME1303 - C ME1304 - C ME1305 - C ME1306 - C ME1321 - A ME1322 - S ME1323 - A EL1331 - A ME1301 - B ME1302 - S ME1303 - S ME1304 - A ME1305 - A ME1306 - B ME1321 - A ME1322 - S ME1323 - A EL1331 - A

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering V SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9 Sub 10

0900808168 SELVA KUMAR A 0900808169 SHAIK SHOUKATHALI 0900808170 SHARAN R 0900808171 SHARATH KUMAR K 0900808172 SHARATH PAWAR S 0900808173 SHEHBAZ ALAM 0900808174 SHERIFF S DHARAN

ME1301 - C ME1302 - B ME1303 - B ME1304 - B ME1305 - D ME1306 - C ME1321 - A ME1322 - S ME1323 - A EL1331 - A ME1301 - U ME1302 - D ME1303 - U ME1304 - D ME1305 - U ME1306 - U ME1321 - B ME1322 - A ME1323 - B EL1331 - A ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U ME1304 - U ME1305 - E ME1306 - E ME1321 - A ME1322 - S ME1323 - C EL1331 - A ME1301 - D ME1302 - D ME1303 - C ME1304 - C ME1305 - C ME1306 - C ME1321 - B ME1322 - S ME1323 - B EL1331 - A
ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U ME1304 - U ME1305 - U ME1306 - U ME1321 - B ME1322 - A ME1323 - A EL1331 - A

ME1301 - A ME1302 - B ME1303 - B ME1304 - C ME1305 - C ME1306 - C ME1321 - A ME1322 - A ME1323 - A EL1331 - A
ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U ME1304 - U ME1305 - U ME1306 - U ME1321 - U ME1322 - C ME1323 - B EL1331 - U

0900808175 SHUBHANKAR MAJUMDAR ME1301 - B ME1302 - B ME1303 - B ME1304 - C ME1305 - B ME1306 - C ME1321 - S ME1322 - A ME1323 - A EL1331 - A 0900808176 SIBI CHAKKARAVARTHY 0900808177 SIVAGUGAN S 0900808178 SIVAPRASATH V 0900808179 SRIDHAR P 0900808180 SUBRAMANI M 0900808181 SUGANDH SHEKAR ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - D ME1304 - U ME1305 - U ME1306 - U ME1321 - C ME1322 - A ME1323 - C EL1331 - A ME1301 - A ME1302 - B ME1303 - C ME1304 - C ME1305 - A ME1306 - B ME1321 - A ME1322 - S ME1323 - A EL1331 - A ME1301 - B ME1302 - A ME1303 - A ME1304 - B ME1305 - B ME1306 - C ME1321 - S ME1322 - S ME1323 - S EL1331 - B ME1301 - B ME1302 - C ME1303 - C ME1304 - C ME1305 - C ME1306 - C ME1321 - B ME1322 - S ME1323 - A EL1331 - C
ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U ME1304 - U ME1305 - U ME1306 - U ME1321 - C ME1322 - C ME1323 - U EL1331 - D

ME1301 - C ME1302 - C ME1303 - C ME1304 - C ME1305 - C ME1306 - D ME1321 - A ME1322 - S ME1323 - A EL1331 - C

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering V SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9 Sub 10

0900808182 SUGUMARAN S 0900808183 SUNDHARAMOORTHI E 0900808184 SUPHIN T P 0900808185 SWARAJ S SURESH 0900808187 TAMIZH SELVAN B 0900808188 TARIQ AZEEZ M 0900808189 THANIKAIVEL N 0900808190 THARUNCHANDRA REDDY
0900808191 THOMAS ALEXANDER

ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U ME1304 - U ME1305 - U ME1306 - U ME1321 - U ME1322 - C ME1323 - U EL1331 - C

ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U ME1304 - U ME1305 - U ME1306 - U ME1321 - C ME1322 - C ME1323 - C EL1331 - D
ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U ME1304 - D ME1305 - U ME1306 - C ME1321 - B ME1322 - S ME1323 - S EL1331 - B

ME1301 - C ME1302 - D ME1303 - D ME1304 - D ME1305 - D ME1306 - C ME1321 - B ME1322 - A ME1323 - A EL1331 - B ME1301 - C ME1302 - D ME1303 - D ME1304 - D ME1305 - D ME1306 - C ME1321 - A ME1322 - A ME1323 - A EL1331 - B ME1301 - U ME1302 - D ME1303 - U ME1304 - D ME1305 - E ME1306 - C ME1321 - C ME1322 - C ME1323 - B EL1331 - B ME1301 - C ME1302 - D ME1303 - U ME1304 - C ME1305 - C ME1306 - C ME1321 - S ME1322 - S ME1323 - S EL1331 - B
WITHHELD

ME1301 - B ME1302 - C ME1303 - B ME1304 - B ME1305 - B ME1306 - B ME1321 - A ME1322 - S ME1323 - S EL1331 - B ME1301 - D ME1302 - D ME1303 - D ME1304 - D ME1305 - C ME1306 - D ME1321 - U ME1322 - S ME1323 - B EL1331 - C ME1301 - C ME1302 - C ME1303 - C ME1304 - C ME1305 - D ME1306 - C ME1321 - B ME1322 - A ME1323 - A EL1331 - B ME1301 - D ME1302 - C ME1303 - D ME1304 - D ME1305 - D ME1306 - D ME1321 - B ME1322 - A ME1323 - A EL1331 - B ME1301 - D ME1302 - D ME1303 - D ME1304 - D ME1305 - U ME1306 - E ME1321 - C ME1322 - B ME1323 - B EL1331 - B ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - E ME1304 - U ME1305 - U ME1306 - U ME1321 - D ME1322 - B ME1323 - B EL1331 - C

0900808192 TIJO JOY 0900808193 TOJI JACOB ABRAHAM 0900808195 VAISAKH SURESH KOTTU 0900808196 VARUN NARENDAR 0900808197 VENKATA VIJAYAN S

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering V SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9 Sub 10

0900808198 VENKATESH RAVI P 0900808199 VIGNESH S 0900808200 VIGNESH K 0900808201 VIGNESH M 0900808202 VIGNESH R 0900808203 VIGNESHWAR C K R 0900808204 VIGNESHWARAN P M 0900808205 VIGNESHWARAN R
0900808206 VIJAY REDDY K

ME1301 - B ME1302 - C ME1303 - C ME1304 - B ME1305 - C ME1306 - B ME1321 - S ME1322 - A ME1323 - S EL1331 - B
ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U ME1304 - U ME1305 - U ME1306 - U ME1321 - U ME1322 - B ME1323 - B EL1331 - C ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U ME1304 - U ME1305 - U ME1306 - U ME1321 - U ME1322 - C ME1323 - U EL1331 - D

ME1301 - C ME1302 - D ME1303 - C ME1304 - C ME1305 - A ME1306 - C ME1321 - A ME1322 - A ME1323 - A EL1331 - C ME1301 - C ME1302 - C ME1303 - D ME1304 - C ME1305 - C ME1306 - B ME1321 - A ME1322 - A ME1323 - A EL1331 - C ME1301 - B ME1302 - C ME1303 - C ME1304 - B ME1305 - A ME1306 - A ME1321 - S ME1322 - A ME1323 - S EL1331 - B ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U ME1304 - U ME1305 - U ME1306 - U ME1321 - C ME1322 - B ME1323 - B EL1331 - D
ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U ME1304 - U ME1305 - U ME1306 - U ME1321 - U ME1322 - U ME1323 - U EL1331 - U

ME1301 - D ME1302 - A ME1303 - B ME1304 - A ME1305 - A ME1306 - A ME1321 - S ME1322 - S ME1323 - S EL1331 - A ME1301 - D ME1302 - B ME1303 - C ME1304 - D ME1305 - B ME1306 - C ME1321 - A ME1322 - S ME1323 - S EL1331 - C ME1301 - D ME1302 - C ME1303 - D ME1304 - C ME1305 - C ME1306 - B ME1321 - B ME1322 - S ME1323 - A EL1331 - C ME1301 - U ME1302 - A ME1303 - B ME1304 - B ME1305 - A ME1306 - B ME1321 - S ME1322 - S ME1323 - S EL1331 - B ME1301 - U ME1302 - D ME1303 - D ME1304 - D ME1305 - U ME1306 - D ME1321 - B ME1322 - A ME1323 - A EL1331 - C ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U ME1304 - U ME1305 - U ME1306 - U ME1321 - C ME1322 - A ME1323 - A EL1331 - C

0900808207 VIJAYAKUMAR D 0900808208 VINOTH KUMAR J 0900808209 VISHNUSRAVAN K 0900808210 VIVEK M K 0900808211 WASIMRAZA KHAN

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering V SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9 Sub 10

0900808212 YANA CHATTERJEE F 0900808213 ZUBIN T JOHN 0900808214 RAJKUMAR R 0900808401 ABHISHEK ANAND 0900808402 BALAKRISHNAN M 0900808403 DINESH S 0900808404 DIPANKAR GOSWAMI 0900808405 ESTER MARY SYMPLI 0900808406 FRANKYSON SHADAP 0900808407 GUNJAN GURUNG 0900808408 HEIMONMIDKHAR 0900808409 HIMESH D MISHRA 0900808410 JITARTHA KAUSHIK PAT 0900808411 KARTHIK KUMAR G

ME1301 - C ME1302 - B ME1303 - B ME1304 - B ME1305 - A ME1306 - B ME1321 - A ME1322 - S ME1323 - S EL1331 - B ME1301 - U ME1302 - D ME1303 - D ME1304 - C ME1305 - D ME1306 - C ME1321 - B ME1322 - A ME1323 - A EL1331 - B ME1301 - U ME1302 - D ME1303 - D ME1304 - C ME1305 - D ME1306 - C ME1321 - A ME1322 - S ME1323 - A EL1331 - D ME1301 - U ME1302 - B ME1303 - B ME1304 - B ME1305 - B ME1306 - A ME1321 - S ME1322 - S ME1323 - A EL1331 - B ME1301 - U ME1302 - C ME1303 - D ME1304 - C ME1305 - C ME1306 - C ME1321 - A ME1322 - S ME1323 - S EL1331 - C ME1301 - B ME1302 - A ME1303 - A ME1304 - B ME1305 - A ME1306 - S ME1321 - S ME1322 - S ME1323 - S EL1331 - B ME1301 - C ME1302 - B ME1303 - U ME1304 - C ME1305 - B ME1306 - B ME1321 - A ME1322 - A ME1323 - A EL1331 - B ME1301 - C ME1302 - C ME1303 - C ME1304 - B ME1305 - C ME1306 - C ME1321 - A ME1322 - S ME1323 - S EL1331 - B ME1301 - U ME1302 - B ME1303 - D ME1304 - D ME1305 - B ME1306 - B ME1321 - A ME1322 - S ME1323 - S EL1331 - C ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U ME1304 - D ME1305 - U ME1306 - U ME1321 - B ME1322 - A ME1323 - S EL1331 - B ME1301 - C ME1302 - B ME1303 - B ME1304 - B ME1305 - A ME1306 - A ME1321 - A ME1322 - A ME1323 - A EL1331 - C ME1301 - B ME1302 - A ME1303 - A ME1304 - B ME1305 - A ME1306 - A ME1321 - S ME1322 - A ME1323 - S EL1331 - C ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U ME1304 - U ME1305 - D ME1306 - D ME1321 - C ME1322 - A ME1323 - B EL1331 - C ME1301 - D ME1302 - D ME1303 - D ME1304 - D ME1305 - D ME1306 - C ME1321 - A ME1322 - S ME1323 - A EL1331 - D

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering V SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9 Sub 10

0900808412 KOGILAVANI THANIGASA 0900808413 OM PRAKASH PRADHAN 0900808414 PARANJOTHI M 0900808415 RAJESH K 0900808416 RAMESH A 0900808417 SAKTHIVEL P 0900808418 SHOUJAL MONDAL 0900808419 VARUN KUMAR A

ME1301 - C ME1302 - B ME1303 - C ME1304 - B ME1305 - D ME1306 - C ME1321 - A ME1322 - A ME1323 - S EL1331 - B ME1301 - U ME1302 - C ME1303 - U ME1304 - C ME1305 - D ME1306 - C ME1321 - B ME1322 - A ME1323 - S EL1331 - B ME1301 - U ME1302 - B ME1303 - C ME1304 - C ME1305 - B ME1306 - B ME1321 - S ME1322 - S ME1323 - S EL1331 - C ME1301 - U ME1302 - U ME1303 - U ME1304 - U ME1305 - U ME1306 - D ME1321 - A ME1322 - A ME1323 - A EL1331 - D ME1301 - U ME1302 - B ME1303 - D ME1304 - D ME1305 - B ME1306 - B ME1321 - A ME1322 - A ME1323 - A EL1331 - D ME1301 - U ME1302 - D ME1303 - D ME1304 - C ME1305 - D ME1306 - C ME1321 - B ME1322 - A ME1323 - A EL1331 - C ME1301 - U ME1302 - C ME1303 - D ME1304 - D ME1305 - D ME1306 - D ME1321 - B ME1322 - A ME1323 - S EL1331 - C ME1301 - D ME1302 - C ME1303 - D ME1304 - D ME1305 - D ME1306 - D ME1321 - C ME1322 - S ME1323 - S EL1331 - C

0900808420 VENKATA KOTESWARA RA ME1301 - D ME1302 - B ME1303 - C ME1304 - D ME1305 - B ME1306 - B ME1321 - A ME1322 - S ME1323 - S EL1331 - B 0900808601 PARVENDHAN C ME1301 - U ME1302 - D ME1303 - U ME1304 - D ME1305 - U ME1306 - D ME1321 - B ME1322 - B ME1323 - C EL1331 - C

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U'

Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering V SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9 Sub 10

ME1301 ME1304 ME1321 EL1331

Design of Machine Elements Computer Aided Design and Manufactu Dynamics Lab Communication Skills Lab.

ME1302 ME1305 ME1322

Dynamics of Machinary Applied Hydraulics and Pneumatics Metrology and Measurements Lab.

ME1303 ME1306 ME1323

Gas Dynamics and Jet Propulsion Engineering Metrology & Measurement Computer Aided Design Lab.

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

M.E / M.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 M.Tech. Computer Aided Design IV SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1

0900609002 DANIEL SOLOMON
0900609006 RAJAN S.P

ME1682 - U

ME1682 - D ME1682 - C

0900609008 SURESH T

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U'

Controller of Examinations Vice Chancellor ME1682 Project Work Phase - II

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

M.E / M.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 M.Tech. Thermal Engineering IV SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1

0901709002 GURRAM VENKAT RAO 0901709003 JOSEPH ANTO 0901709004 KIRAN KUMAR REDDY G 0901709006 SAI CHANDU P.V.N

ME1682 - C ME1682 - C ME1682 - D ME1682 - D

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U'

Controller of Examinations Vice Chancellor ME1682 Project Work Phase - II

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering III SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

0900808029 ASHISH M A 0900808133 RAJASINGHAM S
0900808134 RAJEEV ABHILASH S

MA1203 - D ME1201 - C ME1202 - C ME1203 - C ME1204 - C EE1213 - D ME1221 - S ME1222 - B EE1214 - A
MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U ME1221 - U ME1222 - U EE1214 - U

MA1203 - E ME1201 - C ME1202 - C ME1203 - U ME1204 - C EE1213 - U ME1221 - A ME1222 - A EE1214 - B

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering III SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

1000808001 AADIL SAYED 1000808002 ABEN RAJ ABRAHAM
1000808003 ABHIRAJ R

MA1203 - C ME1201 - C ME1202 - B ME1203 - B ME1204 - B EE1213 - D ME1221 - S ME1222 - A EE1214 - B
MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U ME1221 - U ME1222 - U EE1214 - U

MA1203 - D ME1201 - C ME1202 - D ME1203 - U ME1204 - B EE1213 - D ME1221 - A ME1222 - A EE1214 - C MA1203 - D ME1201 - C ME1202 - C ME1203 - U ME1204 - C EE1213 - E ME1221 - A ME1222 - A EE1214 - A MA1203 - D ME1201 - B ME1202 - C ME1203 - B ME1204 - B EE1213 - D ME1221 - S ME1222 - A EE1214 - B

1000808004 ABHISHEK KHATRI 1000808005 ABHISHEK KUMAR

1000808006 ABHISHEK KUMAR AWAST MA1203 - B ME1201 - B ME1202 - D ME1203 - A ME1204 - B EE1213 - U ME1221 - S ME1222 - A EE1214 - A 1000808007 ABINASH SHARMA 1000808008 ABINDAS AMBALI 1000808009 ADITH RAMESH 1000808010 AITHA SUDHEER KUMAR 1000808011 AKASH GOPINATH 1000808012 AKHIL SURENDRAN 1000808013 AKILAN R 1000808014 ALLEN SURESH JOHN MA1203 - C ME1201 - B ME1202 - B ME1203 - B ME1204 - B EE1213 - D ME1221 - S ME1222 - A EE1214 - A MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U ME1221 - B ME1222 - B EE1214 - B MA1203 - U ME1201 - C ME1202 - D ME1203 - D ME1204 - D EE1213 - D ME1221 - B ME1222 - B EE1214 - A MA1203 - A ME1201 - A ME1202 - A ME1203 - B ME1204 - B EE1213 - D ME1221 - S ME1222 - S EE1214 - S
MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U ME1221 - E ME1222 - D EE1214 - U

MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - E EE1213 - U ME1221 - B ME1222 - B EE1214 - B MA1203 - E ME1201 - U ME1202 - D ME1203 - C ME1204 - C EE1213 - U ME1221 - B ME1222 - B EE1214 - B MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U ME1221 - B ME1222 - B EE1214 - U

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering III SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

1000808015 ALURI MANOJ 1000808016 AMAN CHADHA 1000808017 ANAND SAGAR 1000808018 ANEGHVINOD 1000808019 ANJAY VIVEK
1000808020

MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - E EE1213 - U ME1221 - C ME1222 - B EE1214 - A MA1203 - C ME1201 - U ME1202 - B ME1203 - B ME1204 - B EE1213 - U ME1221 - S ME1222 - S EE1214 - A MA1203 - C ME1201 - C ME1202 - C ME1203 - B ME1204 - B EE1213 - D ME1221 - B ME1222 - B EE1214 - A
MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U ME1221 - D ME1222 - B EE1214 - B WITHHELD

ARNAB DUTTA CHOUDHUR MA1203 - D ME1201 - U ME1202 - C ME1203 - C ME1204 - D EE1213 - U ME1221 - A ME1222 - B EE1214 - A

1000808021 ARNOLD C

MA1203 - C ME1201 - B ME1202 - B ME1203 - B ME1204 - B EE1213 - U ME1221 - A ME1222 - A EE1214 - B

1000808022 ARUN MENON MELEVEEDU MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - D EE1213 - U ME1221 - C ME1222 - C EE1214 - C 1000808023 ASHISH 1000808025 ATHMAKURI VARUN 1000808026 AVINASH R 1000808027 AYAN LAL DAS MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - C ME1204 - C EE1213 - U ME1221 - B ME1222 - A EE1214 - A MA1203 - A ME1201 - A ME1202 - B ME1203 - A ME1204 - A EE1213 - D ME1221 - S ME1222 - S EE1214 - S MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U ME1221 - C ME1222 - B EE1214 - B MA1203 - S ME1201 - S ME1202 - S ME1203 - S ME1204 - A EE1213 - C ME1221 - S ME1222 - S EE1214 - A

1000808028 BADIGENCHALA NARASIM MA1203 - A ME1201 - B ME1202 - C ME1203 - B ME1204 - B EE1213 - U ME1221 - A ME1222 - S EE1214 - S 1000808029 BADRI MANIKANTESWARA MA1203 - E ME1201 - C ME1202 - U ME1203 - D ME1204 - D EE1213 - U ME1221 - C ME1222 - A EE1214 - C 95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering III SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

1000808030 BAL KRISHNA CHHETRI 1000808031 BALAJI K M 1000808032 BHANU PRAKASH T 1000808033 BISHNU KUMAR GUPTA 1000808034 BLESSWIN V 1000808035 BUTCHI BABU B

MA1203 - D ME1201 - C ME1202 - C ME1203 - C ME1204 - B EE1213 - U ME1221 - A ME1222 - A EE1214 - A MA1203 - E ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - C EE1213 - U ME1221 - B ME1222 - A EE1214 - B MA1203 - D ME1201 - D ME1202 - D ME1203 - U ME1204 - E EE1213 - U ME1221 - B ME1222 - B EE1214 - B MA1203 - D ME1201 - C ME1202 - D ME1203 - U ME1204 - C EE1213 - U ME1221 - A ME1222 - S EE1214 - B MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - D ME1204 - D EE1213 - U ME1221 - A ME1222 - A EE1214 - C MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - E ME1203 - D ME1204 - D EE1213 - U ME1221 - B ME1222 - A EE1214 - B

1000808036 CHANDRA PRAKASH SING MA1203 - A ME1201 - B ME1202 - B ME1203 - B ME1204 - B EE1213 - D ME1221 - S ME1222 - S EE1214 - A 1000808037 CHANDRA SHEKHAR KUMA MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U ME1221 - U ME1222 - U EE1214 - U
1000808038 CHANDRAN S

MA1203 - C ME1201 - U ME1202 - D ME1203 - U ME1204 - B EE1213 - U ME1221 - B ME1222 - A EE1214 - C MA1203 - D ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - D EE1213 - U ME1221 - C ME1222 - A EE1214 - B

1000808039 CHENNA KESAVAN R

1000808040 CHRISTOPHER ROY CHER MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - D EE1213 - U ME1221 - E ME1222 - S EE1214 - C 1000808041 DAMODHARAN THULASIRA MA1203 - C ME1201 - A ME1202 - S ME1203 - B ME1204 - A EE1213 - B ME1221 - S ME1222 - S EE1214 - A 1000808042 DEEP NARAYAN BHARATI 1000808043 DEEPAK K S MA1203 - S ME1201 - A ME1202 - A ME1203 - B ME1204 - A EE1213 - C ME1221 - S ME1222 - S EE1214 - A MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U ME1221 - C ME1222 - A EE1214 - A

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering III SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

1000808044 DEEPAK RAJ NAIR 1000808045 GANTA SANJAY

MA1203 - C ME1201 - D ME1202 - D ME1203 - D ME1204 - B EE1213 - E ME1221 - A ME1222 - S EE1214 - A MA1203 - C ME1201 - U ME1202 - C ME1203 - U ME1204 - B EE1213 - U ME1221 - B ME1222 - S EE1214 - A

1000808046 GAURAV BHATTACHARJEE MA1203 - C ME1201 - D ME1202 - B ME1203 - C ME1204 - C EE1213 - C ME1221 - C ME1222 - A EE1214 - A 1000808047 GOKUL RAJ K 1000808048 GOPALA KRISHNAN S 1000808050 GUDURU SASHANK 1000808051 HEMANTH KUMAR S 1000808052 IBRAHIM S DIWAN 1000808053 ISMAIL KHAN A 1000808054 JAIDEEP PURAKKAT 1000808055 JANAKIRAMAN M
1000808056 JITHIN I K

MA1203 - S ME1201 - A ME1202 - A ME1203 - B ME1204 - A EE1213 - D ME1221 - S ME1222 - S EE1214 - A MA1203 - C ME1201 - C ME1202 - B ME1203 - C ME1204 - A EE1213 - D ME1221 - A ME1222 - S EE1214 - B MA1203 - D ME1201 - C ME1202 - C ME1203 - U ME1204 - C EE1213 - D ME1221 - S ME1222 - A EE1214 - A MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - C EE1213 - U ME1221 - C ME1222 - A EE1214 - U MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - C EE1213 - U ME1221 - B ME1222 - A EE1214 - B MA1203 - B ME1201 - U ME1202 - B ME1203 - B ME1204 - B EE1213 - C ME1221 - S ME1222 - A EE1214 - A
MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U ME1221 - E ME1222 - A EE1214 - U WITHHELD MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - D ME1204 - U EE1213 - U ME1221 - E ME1222 - A EE1214 - U

1000808057 JOTHIKUMAR P 1000808058 KAKANI VINAY PRADEEP

MA1203 - E ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - D ME1204 - U EE1213 - U ME1221 - D ME1222 - A EE1214 - C MA1203 - D ME1201 - U ME1202 - D ME1203 - B ME1204 - B EE1213 - C ME1221 - A ME1222 - A EE1214 - B

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering III SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

1000808059 KANHU KHANDELWAL 1000808060 KANNADASAN R

MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - D ME1203 - B ME1204 - C EE1213 - E ME1221 - B ME1222 - A EE1214 - U
MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - C ME1203 - D ME1204 - D EE1213 - U ME1221 - C ME1222 - C EE1214 - U

1000808061 KANNAPURAM MURALI KR MA1203 - C ME1201 - U ME1202 - C ME1203 - D ME1204 - D EE1213 - E ME1221 - B ME1222 - S EE1214 - U 1000808062 KARTHIK M
1000808064 1000808065 KARTHIKEYAN R KAUSHIK SUNDARAM P MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U ME1221 - U ME1222 - U EE1214 - U MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U ME1221 - U ME1222 - U EE1214 - U MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - D ME1204 - D EE1213 - U ME1221 - U ME1222 - U EE1214 - U

1000808066 KEERTHIVASAN K 1000808067 KINGSLY ALLWIN KISHO 1000808068 KISHORE ARAVINTH N 1000808069 KODURU ANIL KUMAR RE
1000808070 KRANTI KUMAR REDDY

MA1203 - B ME1201 - U ME1202 - A ME1203 - B ME1204 - B EE1213 - U ME1221 - S ME1222 - S EE1214 - A
MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - E EE1213 - U ME1221 - D ME1222 - C EE1214 - U

MA1203 - U ME1201 - B ME1202 - C ME1203 - B ME1204 - C EE1213 - B ME1221 - A ME1222 - S EE1214 - A
WITHHELD

MA1203 - C ME1201 - B ME1202 - A ME1203 - B ME1204 - B EE1213 - E ME1221 - C ME1222 - A EE1214 - U

1000808071 KRISHNA PRASAD DAMOD MA1203 - D ME1201 - B ME1202 - B ME1203 - B ME1204 - C EE1213 - C ME1221 - A ME1222 - A EE1214 - B 1000808072 KUMANAN S 1000808073 KUMAR K MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - D ME1203 - D ME1204 - D EE1213 - U ME1221 - C ME1222 - B EE1214 - U
MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - C ME1204 - E EE1213 - U ME1221 - B ME1222 - C EE1214 - U

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering III SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

1000808074 KUPPA SAI PRABHU 1000808075 MADESWARAN A 1000808076 MANI PERUMAL C A

MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - D ME1203 - C ME1204 - D EE1213 - U ME1221 - C ME1222 - C EE1214 - U MA1203 - D ME1201 - D ME1202 - A ME1203 - B ME1204 - C EE1213 - C ME1221 - A ME1222 - S EE1214 - B MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - B ME1203 - C ME1204 - C EE1213 - E ME1221 - B ME1222 - B EE1214 - U

1000808077 MANINDRA BABU KUNCHA MA1203 - D ME1201 - U ME1202 - C ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U ME1221 - B ME1222 - C EE1214 - U 1000808078 MANISH KUMAR GUPTA 1000808079 MANISH LODH 1000808080 MANOJ MADHUSUDANAN 1000808081 MANOJ SHARMA 1000808082 MARNENI VAMSI KRISHN 1000808083 MD GAUHAR ALI 1000808084 MEGHASYAM V MA1203 - B ME1201 - A ME1202 - S ME1203 - A ME1204 - A EE1213 - C ME1221 - S ME1222 - S EE1214 - S MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - B ME1203 - B ME1204 - C EE1213 - U ME1221 - S ME1222 - S EE1214 - B MA1203 - C ME1201 - U ME1202 - A ME1203 - B ME1204 - C EE1213 - E ME1221 - S ME1222 - S EE1214 - C MA1203 - C ME1201 - U ME1202 - S ME1203 - B ME1204 - B EE1213 - B ME1221 - S ME1222 - S EE1214 - A
MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - D ME1203 - C ME1204 - D EE1213 - U ME1221 - C ME1222 - C EE1214 - U

MA1203 - C ME1201 - A ME1202 - A ME1203 - A ME1204 - A EE1213 - A ME1221 - S ME1222 - S EE1214 - A
MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - C ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U ME1221 - C ME1222 - C EE1214 - U

1000808085 MOHAMED IBUNU THARIK MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - C ME1203 - D ME1204 - C EE1213 - U ME1221 - C ME1222 - B EE1214 - U 1000808086 MOHAMED ISMAIL A MA1203 - B ME1201 - B ME1202 - S ME1203 - B ME1204 - A EE1213 - B ME1221 - S ME1222 - S EE1214 - S

1000808087 MOHAMED NAFLY JAHABD MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - D ME1203 - D ME1204 - D EE1213 - E ME1221 - C ME1222 - C EE1214 - U 95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering III SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

1000808088 MOHAMED SALMAN A 1000808089 MOHAMMAD SAFWAN COTT
1000808090

MA1203 - U ME1201 - D ME1202 - C ME1203 - U ME1204 - D EE1213 - E ME1221 - C ME1222 - A EE1214 - U WITHHELD

MOHAMMED SHAMEEM M MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - C ME1203 - U ME1204 - E EE1213 - U ME1221 - B ME1222 - B EE1214 - U

1000808091 MUGESH R M 1000808092 MUKTHAR AHMED J 1000808093 NAVEEN KUMAR G 1000808094 NAVEEN KUMAR SETH

MA1203 - U ME1201 - D ME1202 - B ME1203 - C ME1204 - C EE1213 - E ME1221 - A ME1222 - S EE1214 - U
MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U ME1221 - B ME1222 - B EE1214 - U MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - D ME1204 - E EE1213 - U ME1221 - B ME1222 - A EE1214 - U

MA1203 - S ME1201 - B ME1202 - S ME1203 - A ME1204 - A EE1213 - A ME1221 - S ME1222 - S EE1214 - S

1000808095 NAVEEN RAJA MAHESHKU MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - B ME1203 - D ME1204 - D EE1213 - U ME1221 - A ME1222 - D EE1214 - U 1000808096 NAZIR KHAN S 1000808097 NAZIRUDDIN SHAH S 1000808098 NIRANJAN V 1000808099 NIRANJAN BHAGATH SIN 1000808100 NITHIN R 1000808101 NITHIN T T MA1203 - C ME1201 - U ME1202 - C ME1203 - U ME1204 - D EE1213 - U ME1221 - B ME1222 - S EE1214 - A MA1203 - D ME1201 - B ME1202 - B ME1203 - U ME1204 - B EE1213 - U ME1221 - B ME1222 - A EE1214 - A
MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - D ME1204 - D EE1213 - U ME1221 - A ME1222 - B EE1214 - U

MA1203 - B ME1201 - B ME1202 - S ME1203 - A ME1204 - B EE1213 - C ME1221 - S ME1222 - A EE1214 - B MA1203 - B ME1201 - B ME1202 - S ME1203 - B ME1204 - B EE1213 - D ME1221 - S ME1222 - A EE1214 - C MA1203 - D ME1201 - B ME1202 - A ME1203 - B ME1204 - C EE1213 - U ME1221 - S ME1222 - A EE1214 - B

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering III SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

1000808102 NITHIN CHOWDARY K

MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - D EE1213 - U ME1221 - A ME1222 - A EE1214 - U

1000808103 NORMAN CLIFFORD FRAN MA1203 - C ME1201 - B ME1202 - A ME1203 - B ME1204 - C EE1213 - C ME1221 - S ME1222 - S EE1214 - B 1000808104 PAGADALAPRAVEENKUMARMA1203 - U ME1201 - D ME1202 - C ME1203 - C ME1204 - C EE1213 - U ME1221 - A ME1222 - S EE1214 - C 1000808105 PALLAM REDDY VINAY K 1000808106 PANKAJ KUMAR SHASINI 1000808107 PATRIC COLLIN PAUL 1000808108 PERIYA NAVEEN SIVARA 1000808109 PHILIPSON CYRIAC MA1203 - E ME1201 - D ME1202 - D ME1203 - U ME1204 - D EE1213 - U ME1221 - A ME1222 - A EE1214 - U
MA1203 - U ME1201 - D ME1202 - D ME1203 - D ME1204 - U EE1213 - U ME1221 - C ME1222 - D EE1214 - D

MA1203 - B ME1201 - A ME1202 - S ME1203 - B ME1204 - A EE1213 - B ME1221 - S ME1222 - S EE1214 - B
MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U ME1221 - B ME1222 - A EE1214 - U

MA1203 - C ME1201 - B ME1202 - S ME1203 - B ME1204 - B EE1213 - B ME1221 - S ME1222 - S EE1214 - S

1000808110 PODILA GAUTHAM VAMSH MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - C ME1204 - U EE1213 - E ME1221 - U ME1222 - C EE1214 - U 1000808111 PRABHAT KUMAR 1000808112 PRASANTH K 1000808113 PRAVEEN K P 1000808114 PRINCE ABISHEK M 1000808115 PUNIT KUMAR SONU MA1203 - D ME1201 - B ME1202 - A ME1203 - A ME1204 - C EE1213 - C ME1221 - S ME1222 - S EE1214 - A MA1203 - C ME1201 - B ME1202 - A ME1203 - B ME1204 - B EE1213 - B ME1221 - S ME1222 - S EE1214 - A MA1203 - U ME1201 - D ME1202 - D ME1203 - C ME1204 - E EE1213 - U ME1221 - A ME1222 - S EE1214 - E MA1203 - D ME1201 - B ME1202 - B ME1203 - B ME1204 - C EE1213 - C ME1221 - A ME1222 - S EE1214 - B
MA1203 - U ME1201 - D ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - D EE1213 - U ME1221 - A ME1222 - A EE1214 - E

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering III SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

1000808116 RAHUL ANAND

MA1203 - B ME1201 - B ME1202 - A ME1203 - B ME1204 - B EE1213 - B ME1221 - S ME1222 - S EE1214 - B

1000808117 RAHUL SURIA NARAYANA MA1203 - U ME1201 - B ME1202 - A ME1203 - B ME1204 - B EE1213 - U ME1221 - S ME1222 - S EE1214 - B 1000808118 RAJASEKHAR REDDY Y 1000808119 RAJENDRA BHARGAVA E 1000808120 RAJIV R GOPAL 1000808121 RAJNISH KUMAR 1000808122 RAMA NAYAGAM GA 1000808123 RAVI SANKAR S
1000808124 REYNOLD MICHAEL

MA1203 - U ME1201 - B ME1202 - A ME1203 - C ME1204 - C EE1213 - D ME1221 - A ME1222 - A EE1214 - C MA1203 - B ME1201 - B ME1202 - S ME1203 - A ME1204 - B EE1213 - C ME1221 - S ME1222 - S EE1214 - A MA1203 - E ME1201 - C ME1202 - A ME1203 - C ME1204 - B EE1213 - C ME1221 - S ME1222 - S EE1214 - B MA1203 - U ME1201 - C ME1202 - D ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U ME1221 - A ME1222 - C EE1214 - D
MA1203 - U ME1201 - C ME1202 - B ME1203 - D ME1204 - D EE1213 - U ME1221 - A ME1222 - C EE1214 - B MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U ME1221 - U ME1222 - U EE1214 - U

MA1203 - C ME1201 - U ME1202 - B ME1203 - C ME1204 - C EE1213 - U ME1221 - B ME1222 - C EE1214 - D MA1203 - B ME1201 - B ME1202 - B ME1203 - C ME1204 - C EE1213 - C ME1221 - A ME1222 - B EE1214 - A MA1203 - U ME1201 - C ME1202 - D ME1203 - D ME1204 - D EE1213 - U ME1221 - A ME1222 - C EE1214 - B MA1203 - B ME1201 - B ME1202 - B ME1203 - C ME1204 - B EE1213 - B ME1221 - S ME1222 - A EE1214 - A MA1203 - C ME1201 - B ME1202 - B ME1203 - C ME1204 - C EE1213 - C ME1221 - A ME1222 - C EE1214 - B
MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - C ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U ME1221 - C ME1222 - D EE1214 - U

1000808125 SAHEBJAN ALAM 1000808126 SAI BHARGAV V 1000808127 SAIRAM B 1000808128 SAJO P SAM 1000808129 SAKTHIVIGNESH S

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering III SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

1000808130 SAMBIT SWAIN 1000808131 SANCHAY KUMAR 1000808132 SANCHIT KUMAR 1000808133 SANJEEV KUMAR NAYAK 1000808134 SANKAR A 1000808135 SARATH M 1000808136 SARATH KUMAR S 1000808137 SASHAANK R 1000808138 SATISH B 1000808139 SAYANTAN SAMANTA 1000808140 SENTHIL KUMAR K 1000808141 SENTHIL KUMAR V 1000808142 SHARATH MUKUNDAN 1000808143 SHIVUDU M

MA1203 - S ME1201 - A ME1202 - A ME1203 - A ME1204 - A EE1213 - B ME1221 - S ME1222 - S EE1214 - S MA1203 - C ME1201 - B ME1202 - C ME1203 - B ME1204 - C EE1213 - C ME1221 - A ME1222 - B EE1214 - B MA1203 - U ME1201 - C ME1202 - B ME1203 - B ME1204 - B EE1213 - C ME1221 - S ME1222 - C EE1214 - B MA1203 - C ME1201 - U ME1202 - B ME1203 - B ME1204 - C EE1213 - C ME1221 - B ME1222 - C EE1214 - C MA1203 - U ME1201 - C ME1202 - B ME1203 - C ME1204 - D EE1213 - U ME1221 - B ME1222 - C EE1214 - A MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - C ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U ME1221 - B ME1222 - D EE1214 - B
MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U ME1221 - U ME1222 - U EE1214 - U

MA1203 - U ME1201 - C ME1202 - C ME1203 - D ME1204 - C EE1213 - U ME1221 - A ME1222 - C EE1214 - C
MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - B ME1203 - C ME1204 - D EE1213 - U ME1221 - B ME1222 - C EE1214 - B

MA1203 - U ME1201 - C ME1202 - C ME1203 - B ME1204 - C EE1213 - U ME1221 - A ME1222 - A EE1214 - B MA1203 - B ME1201 - B ME1202 - B ME1203 - B ME1204 - C EE1213 - B ME1221 - A ME1222 - B EE1214 - A MA1203 - U ME1201 - C ME1202 - C ME1203 - B ME1204 - D EE1213 - U ME1221 - A ME1222 - A EE1214 - B MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - C ME1204 - C EE1213 - D ME1221 - A ME1222 - B EE1214 - B MA1203 - B ME1201 - U ME1202 - B ME1203 - B ME1204 - B EE1213 - C ME1221 - A ME1222 - A EE1214 - A

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering III SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

1000808144 SIVA P 1000808146 SOURABH SINHA

MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - C ME1203 - C ME1204 - U EE1213 - U ME1221 - B ME1222 - B EE1214 - B

MA1203 - A ME1201 - B ME1202 - A ME1203 - A ME1204 - B EE1213 - B ME1221 - A ME1222 - A EE1214 - B

1000808147 SREENATH THACHOLI MA MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - C ME1204 - C EE1213 - E ME1221 - B ME1222 - C EE1214 - D 1000808148 SREENATH R 1000808149 SREERAJ R 1000808150 SRIJIT V 1000808151 SRIPAL KUMAR K 1000808152 SRIRAM D 1000808153 SSURYA MAHAJAN 1000808154 STENY L 1000808155 SUBRAMANI S 1000808156 SUDHARSAN B 1000808157 T V SUDHEER SRAVAN K MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - C ME1203 - C ME1204 - D EE1213 - U ME1221 - A ME1222 - C EE1214 - C MA1203 - C ME1201 - U ME1202 - C ME1203 - C ME1204 - D EE1213 - D ME1221 - A ME1222 - B EE1214 - C
MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - C ME1203 - D ME1204 - D EE1213 - U ME1221 - B ME1222 - C EE1214 - C

MA1203 - S ME1201 - A ME1202 - S ME1203 - S ME1204 - A EE1213 - A ME1221 - S ME1222 - S EE1214 - S MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - C ME1203 - B ME1204 - U EE1213 - U ME1221 - S ME1222 - B EE1214 - A MA1203 - D ME1201 - D ME1202 - C ME1203 - C ME1204 - C EE1213 - C ME1221 - A ME1222 - C EE1214 - A MA1203 - C ME1201 - U ME1202 - D ME1203 - D ME1204 - U EE1213 - U ME1221 - B ME1222 - D EE1214 - C
MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U ME1221 - B ME1222 - C EE1214 - U

MA1203 - A ME1201 - B ME1202 - S ME1203 - B ME1204 - B EE1213 - C ME1221 - S ME1222 - B EE1214 - A MA1203 - A ME1201 - B ME1202 - A ME1203 - B ME1204 - B EE1213 - B ME1221 - S ME1222 - S EE1214 - A

1000808158 SUJAY PURUSHOTHAMAN MA1203 - D ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - E EE1213 - U ME1221 - A ME1222 - D EE1214 - B 95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering III SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

1000808159 SUNAKSHI SHARMA 1000808160 SUPRAV SARMA
1000808161 SURAJ KUMAR N

MA1203 - B ME1201 - U ME1202 - A ME1203 - C ME1204 - C EE1213 - D ME1221 - A ME1222 - D EE1214 - D
WITHHELD

MA1203 - C ME1201 - U ME1202 - B ME1203 - C ME1204 - C EE1213 - C ME1221 - A ME1222 - A EE1214 - A
MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - D ME1204 - U EE1213 - U ME1221 - C ME1222 - U EE1214 - U

1000808162 SURIYA K 1000808163 SWAPNIL DUBEY 1000808164 SYRIL JOE OOMMEN 1000808165 TENNISON J 1000808167 VALLURU JAYANTH 1000808168 VENKATACHALAM P 1000808169 VENKATESH REDDY K 1000808170 VIGNESH R 1000808171 VIJIPRABHU P 1000808172 VIKAS S 1000808173 VIMALRAJ S

MA1203 - B ME1201 - C ME1202 - A ME1203 - B ME1204 - B EE1213 - B ME1221 - B ME1222 - B EE1214 - D
MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U ME1221 - C ME1222 - C EE1214 - U MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U ME1221 - C ME1222 - D EE1214 - U

MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - D ME1203 - C ME1204 - C EE1213 - U ME1221 - A ME1222 - C EE1214 - B MA1203 - D ME1201 - U ME1202 - C ME1203 - C ME1204 - C EE1213 - D ME1221 - S ME1222 - A EE1214 - A MA1203 - A ME1201 - B ME1202 - A ME1203 - B ME1204 - A EE1213 - A ME1221 - S ME1222 - A EE1214 - S MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - D ME1204 - C EE1213 - D ME1221 - A ME1222 - A EE1214 - B MA1203 - C ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - D ME1204 - D EE1213 - U ME1221 - B ME1222 - A EE1214 - C MA1203 - B ME1201 - U ME1202 - A ME1203 - C ME1204 - B EE1213 - B ME1221 - S ME1222 - A EE1214 - S MA1203 - D ME1201 - U ME1202 - C ME1203 - C ME1204 - B EE1213 - D ME1221 - A ME1222 - A EE1214 - S

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering III SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

1000808174 VINOTH A 1000808175 VISHAL S 1000808176 VISHNU VASU 1000808177 VIVEK R 1000808178 YAKESH @ KOUSIK K 1000808179 YASH VIJAYVARGIYA 1000808180 YOHESH K 1000808181 YUVARAJ J 1000808182 ZAHEEL IBRAHIM T K 1000808401 BALAMURUGAN R 1000808402 ELANGO E
1000808403 GOKUL NATHAN G

MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - C ME1203 - D ME1204 - D EE1213 - U ME1221 - A ME1222 - A EE1214 - B MA1203 - C ME1201 - A ME1202 - S ME1203 - A ME1204 - B EE1213 - B ME1221 - S ME1222 - A EE1214 - A MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - D EE1213 - U ME1221 - A ME1222 - C EE1214 - C
MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - C ME1203 - D ME1204 - D EE1213 - U ME1221 - U ME1222 - D EE1214 - C MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - D ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U ME1221 - C ME1222 - U EE1214 - U MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U ME1221 - C ME1222 - D EE1214 - B

MA1203 - B ME1201 - B ME1202 - A ME1203 - B ME1204 - A EE1213 - B ME1221 - S ME1222 - A EE1214 - S
MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - C ME1203 - U ME1204 - C EE1213 - U ME1221 - S ME1222 - B EE1214 - B

MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - C ME1204 - D EE1213 - U ME1221 - A ME1222 - C EE1214 - U MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - B ME1203 - B ME1204 - B EE1213 - U ME1221 - S ME1222 - S EE1214 - A
MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U ME1221 - U ME1222 - U EE1214 - U

MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - C ME1203 - D ME1204 - C EE1213 - U ME1221 - A ME1222 - B EE1214 - B MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - C ME1203 - D ME1204 - C EE1213 - U ME1221 - A ME1222 - A EE1214 - A MA1203 - D ME1201 - B ME1202 - A ME1203 - B ME1204 - B EE1213 - U ME1221 - S ME1222 - S EE1214 - S

1000808404 LOGESHWARAN R 1000808405 MANOJKRISHNAN S

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U' Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering III SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

1000808406 MD RAFAKAT ALI 1000808407 NORMAN LYNGDOH 1000808408 PRANOY DAS 1000808409 SARAVANASHAASTHA S 1000808410 SUDHARSAN K S 1000808411 SYEDJAWAHIRBASHA A 1000808412 VENKATESH R 1000808413 VIMAL V 1000808601 PRITHVI VIGNESH J 1000808602 VENKATESH WARAN K S

MA1203 - D ME1201 - U ME1202 - B ME1203 - B ME1204 - A EE1213 - D ME1221 - S ME1222 - A EE1214 - S MA1203 - D ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - C ME1204 - D EE1213 - U ME1221 - B ME1222 - A EE1214 - A MA1203 - U ME1201 - C ME1202 - C ME1203 - C ME1204 - D EE1213 - U ME1221 - A ME1222 - B EE1214 - C MA1203 - U ME1201 - C ME1202 - C ME1203 - B ME1204 - C EE1213 - U ME1221 - S ME1222 - S EE1214 - A
MA1203 - U ME1201 - B ME1202 - C ME1203 - C ME1204 - D EE1213 - D ME1221 - A ME1222 - B EE1214 - B

MA1203 - U ME1201 - B ME1202 - A ME1203 - B ME1204 - D EE1213 - U ME1221 - S ME1222 - S EE1214 - A MA1203 - U ME1201 - C ME1202 - U ME1203 - B ME1204 - D EE1213 - C ME1221 - S ME1222 - A EE1214 - B
MA1203 - U ME1201 - U ME1202 - U ME1203 - U ME1204 - U EE1213 - U ME1221 - U ME1222 - D EE1214 - U

MA1203 - E ME1201 - U ME1202 - C ME1203 - D ME1204 - U EE1213 - U ME1221 - C ME1222 - A EE1214 - U MA1203 - E ME1201 - D ME1202 - D ME1203 - C ME1204 - D EE1213 - U ME1221 - B ME1222 - A EE1214 - A

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U'

Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

B.E / B.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 B.Tech. Mechanical Engineering III SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5 Sub 6 Sub 7 Sub 8 Sub 9

MA1203 ME1203 ME1221

Engineering Mathematics – III Manufacturing Technology – II Fluid Mechanics and Machinery Lab.

ME1201 ME1204 ME1222

Engineering Thermodynamics Engineering Materials & Metallurgy Manufacturing Technology Lab – II

ME1202 EE1213 EE1214

Fluid Mechanics and Machinery Electrical Drives and Controls Electrical Engineering Lab.

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

M.E / M.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 M.Tech. Computer Aided Design III SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4

1000609001 AMAR JOSEPH 1000609002 HIMANYU RAFIQ 1000609004 MUNUSWAMY DODDI

ME1614 - A ME1616 - A ME1662 - S ME1661 - A ME1614 - B ME1616 - A ME1662 - A ME1661 - B ME1614 - B ME1616 - U ME1662 - C ME1661 - C

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U'

Controller of Examinations Vice Chancellor ME1661 ME1662 Project Work Phase - I Computer Integrated Manufacturing ME1614 Design of Hydraulic and Pneumatic S ME1616 Composite Materials and Mechanics

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

M.E / M.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 M.Tech. Thermal Engineering III SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4

1001709001 ANIL KUMAR JASWAL 1001709002 MANDADI SURESH 1001709003 MANIKANDAN C 1001709004 MOHAMMAD AZIM AIJAZ

ME1641 - S ME1642 - A ME1655 - S ME1661 - S ME1641 - B ME1642 - A ME1655 - A ME1661 - A ME1641 - S ME1642 - A ME1655 - A ME1661 - A ME1641 - S ME1642 - A ME1655 - A ME1661 - S

1001709005 MOKSHADA RAVINDRA KH ME1641 - A ME1642 - A ME1655 - A ME1661 - S 1001709006 POONAM SUBHASH PARDE ME1641 - S ME1642 - A ME1655 - A ME1661 - S 1001709007 PREMKUMAR D 1001709008 RAVI CHANDRA REDDY B 1001709009 RUBAN M ME1641 - A ME1642 - A ME1655 - B ME1661 - A ME1641 - B ME1642 - B ME1655 - D ME1661 - C ME1641 - B ME1642 - B ME1655 - B ME1661 - C

1001709010 SARAT CHANDRA PURAMS ME1641 - B ME1642 - B ME1655 - C ME1661 - C 1001709011 SATEESH YALAVARTHI ME1641 - B ME1642 - A ME1655 - B ME1661 - B

1001709012 SRIKANTH CHALAMALASE ME1641 - B ME1642 - B ME1655 - B ME1661 - A 95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U'

Controller of Examinations Vice Chancellor

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

M.E / M.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 M.Tech. Thermal Engineering III SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4

ME1661 ME1655

Project Work Phase - I Refrigeration Machinery & Component

ME1641

Renewable Energy Systems

ME1642

Cogeneration & Waste Heat Recovery

Established under section 3 of the UGC Act, 1956

DATE: 23/12/2011

M.E / M.Tech DEGREE EXAMINATIONS NOVEMBER 2011 M.Tech. Refrigeration & Air Conditioning III SEMESTER

SEMESTER EXAMINATION RESULT
Reg No Name of the Student Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5

1002309001 MD SAMEER BASHA S 1002309002 MUHAMMED SHABEER M 1002309003 SHAIK ABDULLA

ME1641 - B ME1681 - S ME1689 - S ME1663 - S ME1661 - S ME1641 - A ME1681 - S ME1689 - S ME1663 - S ME1661 - S ME1641 - A ME1681 - A ME1689 - S ME1663 - S ME1661 - S

95 - 100 Grade 'S'; 85 - 94 Grade 'A'; 75 - 84 Grade 'B'; 65 - 74 Grade 'C'; 55 - 64 Grade 'D'; 50 - 54 Grade 'E'; 0 - 49 Grade 'U'

Controller of Examinations Vice Chancellor ME1663 ME1681 Practical Industrial Training Cryogenic Engineering ME1661 ME1689 Project Work Phase - I Air Handling Systems Design ME1641 Renewable Energy Systems

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful