You are on page 1of 22

Dari sudut bahasa:

Berasal dari perkataan arab " " yang bermaksud tata-cara perhubungan/pergaulan.
Dari sudut Istilah/Teknikal:
Secara umum perkataan muamalat digunakan untuk merujuk

kepada tata-cara perhubungan antara manusia sesama manusia (hamba), manakala perkataan ibadat untuk merujuk tata-cara hubungan antara hamba dengan Allah.

Secara

khusus: ulama terbahagi kepada 2 pandangan dalam menggunakan perkataan muamalat:


muamalat merupakan pertukaran harta/benda

() dan apa-apa yang berkait dengan urusan tersebut seperti: jual-beli, upah, syarikat, gadaian, jaminan, dan sebagainya. Mazhab: Maliki, Syafie, dan Hanbali.
Muamalat meliputi semua urusan yang membawa

kepada kebaikan kepada manusia dengan yang lain samada melibatkan pertukaran hak milik maupun tanpa sebarang pertukaran seperti: perkahwinan, amanah, tarikah (harta peninggalan si mati), dan sebagainya. Mazhab: Hanafi dan Syatibi dari kalangan Maliki.

Tujuan

umum dari pensyariatan adalah untuk menjaga/memberi kemaslahatan, dan menolak/menghalang sebarang bentuk kerosakan. Islam mengiktiraf harta sebagai asas kehidupan () kepada manusia dalam meneruskan hidup. Firman Allah: 5: Di dalam al-Quran, terdapat arahan kepada manusia supaya menginfaqkan sebahagian harta mereka, seperti dalam surah al-Baqarah: 267. Maka demi menyahut seruan ini, hendaklah manusia bekerja mencari harta untuk diinfaqkan. Oleh itu mencari harta yang halal itu wajib. Islam menetapkan penjagaan harta ( ,) dan merupakan salah satu dari 5 dharuriat yang perlu dijaga: - Menjaga Agama Menjaga Aqal Menjaga Nyawa Menjaga Nasab Keturunan Menjaga Harta

Maka syariat dengan tujuan memberi khidmat kepada

manusia, telah menetapkan hukum-hakam demi menjaga dan memastikan kesucian harta serta segala urusan yang berkait dengan proses pencarian sumber harta tersebut.
Dari sudut pencarian:

-Menggalakkan manusia mencari harta melalui cara yang dibenarkan.

10:
Dari sudut menjaga/memelihara:

-Mengharamkan manusia mengambil hak orang lain dalam mencari harta.

188:
-Mengharamkan manusia mensia-siakan harta dan pembaziran.

31:
-Mewajibkan manusia mempertahankan harta dari dicerobohi dengan

Berkembang/penyebaran harta

vs Menyimpan harta
:7

: 43

Adil/Saksama

Vs Zalim 881 :

Kaedah asas yang digunakan:

" " Hukum asal dalam ibadat adalah tegahan " " Hukum asal dalam muamalat adalah ibahah (dibolehkan), melainkan ada dalil syara dalam pengharamannya
Demi menjamin bahawa kaedah ini diguna-pakai dengan

sebaiknya, beberapa asas umum yang ditetapkan oleh Islam hendaklah dipatuhi: 1.Tidak menyalahi salah satu dari prinsip-prinsip syariah; muamalat akan menjadi haram dan aqad terbatal jika terdapat salah satu unsur-unsur berikut: Muamalat yang ditegah dari asas Muamalat yang menzalimi/menindas Muamalat yang mengandungi unsur penipuan Muamalat yang mengandungi unsur riba Muamalat yang mengandungi unsur

2. Muamalat/Transaksi tersebut tidak bertentangan/menyalahi dengan maqsud yang ingin dicapai oleh syariat: Pengabdian kepada Allah. 56: 37: 3. Muamalat/transaksi tersebut terbina atas asas saling meredhai. 29: Muamalat/transaksi terbina atas asas persaingan. 4 .yang sihat dan dibenarkan syara

:Kaedah umum

" Setiap perkara yang diharamkan oleh Allah, maka haram berjual-beli dengannya -:Contoh

- -

Zalim dari sudut bahasa:

Meletakkan sesuatu bukan pada tempat yang seharusnya, samada dengan mengurangkan atau melampaui haknya, atau bukan pada waktunya.
Dari sudut istilah:

Melakukan sesuatu yang ditegah, dan meninggalkan perkara yang disuruh. Maka setiap perkara yang melampaui syara merupakan perbuatan zalim yang diharamkan.
Islam mewajibkan adil dan mengharamkan zalim

pada setiap tempat dan pada setiap individu kerana zalim merupakan punca kerosakan di atas muka bumi.

Oleh kerana bidang muamalat terdapat padanya

pintu dan ruang yang luas untuk berlaku kezaliman dan penindasan, maka pengharaman zalim dalam bab ini merupakan antara maqasid syariat (matlamat yang ingin dicapai oleh syariat) dalam bab muamalat.

Dari segi bahasa: Tipu-daya, ketidakpastian, dan

ketidaktahuan (jahil). Istilah: Terdapat sesuatu yang tersembunyi pada barangan, kurangnya maklumat tentang keadaan barang (objek), wujud keraguan pada kewujudan barang, kuantiti dan maklumat yang lengkap berhubung dengan harga. Ia turut berkait dengan masa untuk diserahkan barang terutamanya ketika wang sudah dibayar tetapi masa untuk diserahkan barang tidak diketahui.
Mencegah penipuan atau kejahilan merupakan antara

asas utama dalam syariat muamalat Islam. --

Contoh: Jual-beli buah yang baru berputik di pokok

yang belum nampak baiknya, menjual barang yang tidak mampu diserah spt burung yang berada di langit.
Oleh

itu, ulama mensyaratkan supaya sesuatu transaksi jual-beli itu hendaklah diketahui harganya, dan diketahui barangnya, untuk mengelakkan berlaku penipuan (.)

Dari segi bahasa: Tambahan/Lebihan

Istilah: Semua tambahan/faedah yang tidak disertai dengan sebarang pertukaran yang dikenakan dalam transaksi pertukaran antara harta dengan harta.
Pengharaman riba merupakan pengetahuan asas

dalam agama (.) Pengharamannya thabit melalui Quran dan Sunnah. 130 :- --

Dari segi bahasa: Judi

Istilah: Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyedari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadiankejadian yang tidak / belum pasti hasilnya. Pengharaman judi merupakan salah satu asas syariat yang penting dalam bab muamalat. Dalil pengharaman: 219: 90:

Contoh:

-Tiket loteri -Pertaruhan -"Cabutan bertuah" yang mensyaratkan pembelian sesuatu barang, dan pembeli membeli bukan dengan niat untuk membeli barangan tersebut, tetapi mahu menyertai cabutan dan hadiah tersebut.