nmpirali" Ianc nmkwabt m``ir~ biarjt 177 ncabbij~ m` edlduaj ky~dn abeuajf

raedm #kabt m` ucik nmkkirndaj+`r ii mr |duc a rieynie bykoir m` nmkkirnda

j~$ ucau nab oi rinidpie `rmk nma~u um nma~u |duc bm ~irpdnidbuirr

ywudmb" Ianc m``irdbl byk oir m` ky~dn ncabbij~* uci ~i ~irpdni~nji arjt wrmpdei~

wrmlrakkdbl mwudmb~ bmu apadjaoji ucr mylc uraedud mbajraedm"M bi m` uci kadb

`iauyri m` ^EA_^ d~ ^EA_^ wrmpdei~ ajkm~u Nmkkirndaj`ri

i #mr Nmkkirndaj~ ari ri~urdnuie$ wrmlrak~" Abe aj~m du

wrmpdei~ bi|~*|iaucir `mrina~u~* abe ~wmru~ awaru `rmk ibuiruadbkibu+

oa~ie wrmlrak~" Uci wrdkart aww jdnaudmb `m r ucd~ ~irpdn i d~ nmb~uab

u nma~u+um+n ma~unmpirali m` raedm `mr nar~" \i capi ajj iswirdibnie uci wrmojik

m` urtdblum jd~uib um raedm mb a jmbl urdw" Omuc AK abe @K ~uaudmb~

`aei db abe myua~ |i erdpi dbum abe myu m` ucidr nmpirali aria" Wmruaoji `yjj

~auijjdui raedm~irpdni apadjaoji bm| a eat~ `mr uci nar* cmki ~uirim abe

wir~mbaj raedmibpdrmb kibu~" Nar ka by`anuyrir~ c api oiib db~ua jjdbl ~auijjdu

i raedmrinidpi r~ db ~mki kmeij~ `mr a `i| tiar~ bm|* abe ~ipiraj kmeij~

m` wmruaoji ~auijjdui rae dm rinidpir~ ari apadjaoji `rmk a pardi ut m` ijinurm

bdn~ nmkwabdi~"^dl baj riniwudmb d~ libirajjt wmmr a~ |ijj a~ pardaoji

db uci na~i~ m` AK mr@K" \d uc uci ^EA_^ ~t~uik~* rae dm nmpirali u

crmylcmyu uc i 53nmbudbib uaj ~uaui~ d~ ~mjde abe nmbudbymy~" Ybjdfi `mr AK

abe @K ncabbij~^EA_ ^ ~dlbaj~ ari apadjaoji db a ybdqyi `mrkau

UCI AEPABU ALI^ M@ ^AUIJJD

UI _AED M
Uci rabli mr rianc m` ~auijjdui raedm d~ ~dlbd`dnabujt

lriauir ucab ucau m` nmbpibudmbaj raedm*|cdnc d~ libirajjt jmnaj abe ikdu~ ~dlbaj~ ucau `aei |duc

ed~uabni abe nab oi ed~rywuie otkmybuadb~ mr mucir mohinu~ mb uci jabe~nawi" ^aui

jjdui ormaena~ udbl uincbmjmlt ajjm|~ araedm ormaena~uir um ~ibe a ~dlbaj um a ~auijjdui jmnauie db

mrodu aompi uci iaruc6 uci ~auijjduiucib riuyrb~ uci ~aki ~dlbaj um a jarli aria m` uci iaruc—~ ~yr`ani #uci ~dlbaj—~

‚`mmuwrdbu‛$" Uci uincbmjmlt ajjm|~ a ~dlbaj um oi ~ibu edrinujt um abt wjani ucau ca~ a eipdni `mr rinidpdbldu" Du

d~ ucy~ wm~ ~doji um jd~ui b um uci ~aki ncabbij eyrdbl a erdpi `rmk ^u " Hmcb— ~* Bi|`mybejabe * um Ynjyijiu*

Ordud~c Nmjykoda „ a rabli m` ajkm~u 9*777 kdji~" Uci ~auijjdui~dlbaj |djj oi jm~u* cm|ipir* |cib ~mkiucdbl d~

oiu|iib uci dbnmkdbl ~dlbaj~ abe ucirinidpir* ~ync a~ a warfdbl larali mr a ordeli" \iaucir

nmbedudmb~ k at aj~m ed~rywu uci~dlbaj~ `rmk udki um udki"^auijjdui raedm d~ `yrucir

ed~udblyd~cie `rmk nmbpibudmbaj raedm ot uci pardiut abe eiwuc m` wrmlrakkdbl m``irie" Ky~dn

wrmlrakkdbl db warudnyjar d~ nauilmrdxie abe ~yonauilmrdxie" @mr isakwji* wrmlrakkdbl d~ m``irie ot einaei #97~* 07~*

<7~$ abe ed``irdbl libri~ #yroab*nmyburt * ojyilra~~* Jaudb* cdw+cmw* Ncrd~udab* haxx abe ojyi~*

nja~~dnaj* |mrje* rmnf$" Akmbl

ianc libri `yrucir edpd~dmb~ ari `mybe8 `mr isakwji* mbi ~irpdni m``ir~ ab ajj+Ijpd~ ncabbij*abe ‚nja~~dn rmnf*‛

‚wrmlri~~dpi rm nf‛ abe ‚eiiw nja~~dn rmnf‛ bdnci~ ari riwri~ibuie" Ianc ~irpdni aj~m wjab~ um ormaena~u

isnjy~dpi nmbniru~ `mr ~yo~nrdoir~" Nc abbij~ eiednauie um uajf raedm dbnjyei wmjdudn~*

~wmru~* aepdni* abe jd`i~utji"Ucd~ a odjdut um wrm pdei ~ync bdnc i wrmlrakkdbl k iab~ ucau ~aui jjdui raedm na

b m``ir ~yo~nrd oir~ `ar lriauir eiwuc abe pardiut ucab nab nmbpibudmbaj raedm" Db nmbura~u* AK

abe@K raedm d~ nmb~uradbie ot a nmkwaraudpijt jdkduie bykoir m` ncabbij~" A~ |ijj*

ianc~uaudmb ky~u wyr~yi du~ m|b uarliu ayedibni abe ucy~ nabbmu rd~f m``irdbl wrmlrakkdbl

ucau d~raednajjt ed``iribu" A~ a ri~yju* nmbpi budmbaj raedm d~ nrdudndxie a~ oinmkdbl dbnria~dbljtcmk

mlibdxie" Kmrim pir* uci akmybu m` nmkkirndaj aepirud~dbl mb nmbpibudmbaj raedm

katdrrduaui ~mki jd~uibir~"

UCI ED^ AEPABU ALI^ M@ ^AUIJJ

DUI_AE DM
\cau ~auijjdui raedm emi~ bmu m``ir* cm|ipir* d~ jmnaj bi|~*

ura``dn abe |iaucir6 `mr ucaujd~uibir~ ky~u nmbudbyi um rijt mb ucidr nmbpibudmbaj jmnaj „ abe `rii „ AK mr @K

raedm~uaudmb ~"^auijjdui raedm aj~m emi~ bmu m``ir iswm~yri um ‚|mrje ky~dn‛ a~ ormaejt a~ uci raedm

ncabbij~apadja oji `rii m` ncarli mpir uci Dbuirbiu #a~~ykdbl uci apadjaodjdut m` a nmkwyuir abeDbuirbiu

nmbbinudmb$" Wrmlrakkdbl m``irie ot ~auijjdui raedm* |cdji |dei+rabldbl* d~ jdkduieum ormaena~u~

`rmk Bmruc Akirdna"Uci km~u ~dlbd`dnabu era|oanf um ~auijjdui raedm d~ ucau a bi| utwi m` rinidpir

abe* kmridkwmruabu jt* uci raedm nmbuibu ky~u oi wyrnca~ie" N mbpdbndbl raedm jd~uibir~ um oyt |cauucit

ari anny~umkie um rinidpdbl `rii kat oi a ncajjibli" Kmri mpir* ianc ~irpdni ca~ du~m|b utwi m` rinidpir |cdnc

rinidpi~ mbjt ucau ormaena~uir—~ wrmlrakkdbl" N mb~ykir~ ky~u~ijinu abe ucib ~uat |duc a warudnyjar

~irpdni mr ij~i dbnyr ~dlbd`dnabu nm~u~ `mr ~|duncdbl

^auijjdui raedm

p~" mucir `mrkau~
^auijjdui raedm ed``ir~ `rmk AK-@K

db uci `mjjm|dbl |at~" Uci uaoji awwjdi~wrdkar djt um uci Ybduie ^uaui~"

_aedm `mrkau^auijjduira edm AK-@K Kmbucjt `ii~ Y^%1?"49 abeywBmbi Wmruaodjdut

ApadjaojiWr mkdbibu Jd~uibdbl apadjaodjdut Pirt cdlc ― a~auijjdui~dlbaj,~ `mmuwrdbunmpir ~k d j j d m b ~ m `

~qyarifdjmkiuirJ m| um kmeiraui ―dkwjikibuaudm b m` A K @ K ~ i r p d n i ~ riq ydri~ kmeirauium cdlc wmwyjaudm beib~dudi~ abe d~

ucy~bmu wranudnaj db ryraja b e m r r i k m u i jmnaj i~ ^mybe qyajdut

Pardi~A K 8 P i r t j m | @K8 Kmeiraui Pardiut abe eiwuc m` wrmlrakkdbl Cdlci~uPardaoji ― cdlcjteiwibei bu ywmb inmbmk

dn-eikmlrawcdn `anumr~ @riqyibnt m` wrmlrakkdbl dbuirrywudmb~ #ot EH~ mrnmkkirndaj aepirud~dbl$

Bmbi um cdlc +km~ujteiwibeibu mbuci ncabbij~|c dnc ~mkic a p i E H ~ * km~uncabbij ~ ariaepirud~ikib u ~ ` r i i oina y~i m` u c i w a

d e ~yo~nrdwudmb k m e i j m ` ~aui jjdui raedmCdlci~u Lmpirbkibuaj rilyjaudmb Ti~ Ti~ ― ~dlbd `dnabulmpirbkibu

ajrilyjaudmb~rilar edbl nmbuibu

Nmbnjy~ dmb

Du d~ kt nmbnjy~dmb ucau ~auijjdui raedm d~ db `anu a ~iwaraui karfiu" D rianc ucd~ nmbnjy~dmb

`mr uci `mjjm|dbl ria~mb~" ^auijjdui raedm d~ uci mbjt kiedyk m``irdbl cyberie~ m` raedm

ncabbij~#1<7 ncabbij~ db uci na~i m` SK abe kmri ucab <9 db uci na~i m` ^drdy~$ |duc a urikibemy~pard iut m` ky~dn

`mrkau~* ibuiruadbkibu wrmlrakkdbl* jdpi ~wmru~ mb a baudmbaj oa~d~ abeisuib~dpi bi|~

wrmlrakkdbl" ^auijjdui raedm d~ eijdpirie db `ar ~ywirdmr ~mybe qyajdut umuirri~urdaj raedm abe d~ jarlijt nmkkirndaj

`rii" ^auijjdui raedm d~ a baudmbaj ~irpdni* eijdpirieum nmb~ykir~ mb a baudmb|dei oa~d~* abe

urapij~ |duc jd~uibir~ a~ ucit kmpi aomyu ucinmyburt db ucidr ayumkmodji~* |ciri uci

kahmrdut m` raedm jd~uibdbl mnnyr~

_i`iribni
|||"lmmlji"nmk

|||"tacmm"nmk |||"|dfdwieda" mrl